A teljes bibliográfia kinyomtatható
(kb. 78 oldal)


Bethlen Gábor
Bibliográfia
1613–1980


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Különnyomat a
Bethlen Gábor állama és kora
című tanulmánykötetből


Budapest

1980

Bethlen Gábor


Címlap
Impresszum
Bevezetés
Évkereső
Ugrás a bibliográfiához
Ugrás a névmutatóhoz


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1980, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. június 22.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [rtf]    [pdf]    [zip]   


Bevezetés

Összeállításom biobibliográfia, ezért csak azoknak a műveknek a leírását tartalmazza, amelyeknek egésze, vagy terjedelmük túlnyomó többsége, vagy jól elhatárolható része (pl. egy könyv egy fejezete) Bethlen Gáborral foglalkozik. Kihagytam a lexikonokat, a tankönyveket, a Magyarország és Erdély általános történetével foglalkozó munkákat, még akkor is, ha az előbbi szempontnak megfelelnének (pl. A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. Budapest 1897–1898, Athenaeum. 1–10. köt. – Angyal Dávid: Bethlen Gábor uralkodásának kezdete. 6. köt. 1. könyv, 6. fejezet 124–164. p., és Bethlen Gábor kora. 6. köt. 2. könyv 165–422. p.). Angyal Dávid idézett munkája a korábbiak összefoglalásának és sok későbbi mű alapjának tekinthető.

      Az anyaggyűjtést az eddig megjelent bibliográfiák, repertóriumok, a Bethlen Gáborral kapcsolatos könyvek és cikkek hivatkozásai, egyes történészek életét és munkásságát méltató művek alapján végeztem. A bibliográfiát az 1712 előtti összes, és az általam el nem érhető 20 későbbi tételtől (65, 110, 119, 127, 146, 153, 241, 272, 310–313, 326, 435, 558, 658, 700, 726) eltekintve a művek kézbevételével készítettem, így lehetőségem nyílt a forrásmunkákban esetleg előforduló hibák kiküszöbölésére. Sajnos ez három tételnél (186, 365, 726) nem sikerült, mivel a forrásmunkákban jelzett lelőhelyük téves, és hosszú keresés után sem leltem rájuk. Leírásukat mégis szükségesnek tartottam, feltételezve, hogy ezek a művek léteznek.

      A második és további kiadásokat általában nem vettem fel, csak akkor, ha azok javított, bővített kiadások, vagy ha a Bethlen Gáborral kapcsolatos részek az előzőkben még nem szerepeltek (pl. verseskötetek, válogatások). Ha különnyomatról vagy egy mű ismertetéséről tudomást szereztem, ezt a leírásnál jelölöm. Nagy számukra tekintettel kivételt tettem Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája különböző kiadásainak ismertetésével (ld. Móricz Zsigmond irodalmi munkássága. Halálának 10 évfordulójára. Összeáll. Kozocsa Sándor. Budapest 1952, Művelt Nép. 263 p., 5 t.).

      Az 1712 előtt megjelent könyvek leírását rövidítettem, feltüntetve azok App. (Apponyi Sándor: Hungarica), RMK és RMNY II. lelőhelyét. A Bethlen Gábornak ajánlott, vagy csak a könyvek leírásához fűzött magyarázatokban vele kapcsolatos tételeket kihagytam, bár azokban is sok értékes adatot találhatunk, pl. Háportoni Forró Pál /.transl./: Quintvs Cvrtivsnak az Nagy Sándornak macedonok kiralyanak viseltetet dolgairol irattatot historiaia,... Debrecen 1619. (RMK I. 485; RMNY II.1174). Szintén terjedelmi okok miatt maradtak ki az App., RMK és RMNY jelzettel nem rendelkező apróbb röplapok, újságlapok és röpiratok leírásai is, amelyek megtalálhatók Hubay Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban 1480–1718. Feuilles volantes,... hongrois ou relatifs a la Hongrie,... Budapest 1948, Országos Széchényi Könyvtár. 307 p. /Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 28./

      Bár az anyaggyűjtés főbb szempontjait az első bekezdésben ismertettem, szólnom kell annak néhány nehézségéről is. Sokszor merült fel az a kérdés, hogy a marginális irodalom mely része kerüljön be a bibliográfiába, és mely részét kell kihagynom. Hol húzható meg a határvonal, hogy a Bethlen Gábor személyiségét gazdagabban megvilágító, a szélesebb környezetre vonatkozó művek is arányosan szerepeljenek? Nem állítom, hogy az általam húzott határ a legjobb. Ebben az esetben három fontos vezérfonalat követtem. Egyrészt az eddigi bibliográfiák és repertóriumok összeállítóinak szempontjaihoz igazodtam. Másrészt terjedelmi okok késztettek arra, hogy a határvonalat ne terjesszem tágabbra, pl. Bethlen Gábor korának egészére. Végül, a biobibliográfia – jellegénél fogva – sokkal inkább a személyiséget állítja központba, és ezt sem hagyhattam figyelmen kívül.

      A bibliográfia szerkezete időrendi, a leírásokat az évenkénti tagoláson belül a következőképpen csoportosítottam:

  – Bethlen Gáborról szóló könyvek
  – Bethlen Gáborról szóló cikkek
      A könyvek a rendszó, a cikkek pedig a folyóiratok, illetve heti- és napilapok betűrendjét követik. Ez a csoportosítás azt az előnyt nyújtja, hogy az évenkénti tagoláson belül a folyóiratok, heti- és napilapok szerint is kereshető egy-egy bibliográfiai leírás. Az egyöntetűség kedvéért a magyar nyelvű tételeknek megfelelő elnevezéseket és adatsorrendet alkalmaztam. Néhány esetben az altételek nagyobb száma miatt azokat is sorszámoztam (162, 167, 219, 286, 375, 520, 566, 586, 668, 760), míg a Székely Oklevéltár (249) és az Erdélyi Országgyűlési Emlékek (260) altételeinek kötetnyi terjedelme miatt kénytelen voltam eltekinteni az analitikus feltárástól.

      Hálás köszönet illeti meg az Országos Széchényi Könyvtár, az Országgyűlési Könyvtár, a KSH Könyvtára, a Ráday Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár, a Hadtörténeti Múzeum Könyvtára és a Sárospataki Nagykönyvtár kedves munkatársait és mindazokat, akik bibliográfiám teljesebbé tétele érdekében igen hasznos tanácsokat adtak és fáradoztak.

      Az anyaggyűjtés lezárva: 1980. április 30.


Évkereső

[1613]   [1617]   [1618]   [1619]   [1620]   [1621]   [1622]   [1623]   [1624]   [1625]   [1626]   [1627]   [1628]   [1629]   [1630]   [1631]   [1632]   [1635]   [1656]   [1666]   [1667]   [1668]   [1683]   [1693]   [1740]   [1779]   [1791]   [1792]   [1798]   [1800]   [1801]   [1803]   [1807]   [1808]   [1809]   [1813]   [1816]   [1817]   [1823]   [1826]   [1830]   [1831]   [1832]   [1833]   [1835]   [1837]   [1838]   [1839]   [1841]   [1844]   [1845]   [1847]   [1848]   [1851]   [1853]   [1855]   [1856]   [1857]   [1858]   [1859]   [1860]   [1861]   [1862]   [1863]   [1864]   [1865]   [1866]   [1867]   [1868]   [1869]   [1871]   [1872]   [1873]   [1874]   [1875]   [1876]   [1877]   [1878]   [1879]   [1880]   [1881]   [1882]   [1883]   [1884]   [1885]   [1886]   [1887]   [1888]   [1889]   [1890]   [1891]   [1893]   [1894]   [1895]   [1896]   [1897]   [1898]   [1899]   [1900]   [1901]   [1902]   [1903]   [1904]   [1906]   [1907]   [1908]   [1909]   [1910]   [1911]   [1912]   [1913]   [1914]   [1915]   [1916]   [1917]   [1918]   [1920]   [1921]   [1922]   [1923]   [1924]   [1925]   [1926]   [1927]   [1928]   [1929]   [1930]   [1931]   [1932]   [1933]   [1934]   [1935]   [1936]   [1937]   [1938]   [1939]   [1940]   [1941]   [1942]   [1943]   [1944]   [1945]   [1947]   [1951]   [1952]   [1953]   [1955]   [1957]   [1958]   [1959]   [1960]   [1961]   [1962]   [1963]   [1964]   [1965]   [1966]   [1967]   [1968]   [1969]   [1970]   [1971]   [1972]   [1973]   [1974]   [1975]   [1976]   [1977]   [1978]   [1979]   [1980]

Bibliográfia


1613
 1. Rervm in Transsylvania anno Domini MDCXIII toto mense Octobri gestarum ordo et series... Bartpha (1613), Klöz. (RMNY II. 1045)


1617
 1. Albensis (Johannes): Theses Theologicae de Mundi Gubernatione sive Dei Providentia quas... Praeside... Dn. Davide Pareo... Heidelbergae 1617, Lancelotti. (App. H2. 720)
 2. Bojthi (Veres Casparus): Panegyris in... laudes,... Dn. Gabrielis Bethlen,... Heidelbergae 1617, Albinianis. (App. H2. 733; RMK III. 1193)
 3. Katona (Stephanes): Theses Orthodoxae, de Justificatione Hominis peccatoris coram Deo. Quas... sub Praesidio... Dn. Davidis Parei... Heidelbergae 1617, Lancelotti. (App. H2. 729)


1618
 1. Molnár Albert (Szenczi): Secularis Concio Euangelica; az az, Jubileus esztendei praedicatio:... praedicaltatott Haydelbergában,... Scultetus Abraham által. Oppenheim 1618, Basileen. (RMK I. 482)
 2. Vásárhelyi Kerekes István: Az szomorvsaghrol, eörömre waltozo versek. Irattattak az mi kegyelmes vrunknak Bethlen Gabornak... tisztessegere. Szeben 1618, (Thilo.) (RMK I. 483; RMNY II. 1170)


1619
 1. Antwoord op den Brieff van den Prince van Transylvanien Gabriel Bethlemi... ’s Graven-Hage 1619, Meuris. (App. H2. 750)
 2. Articvli dominorum regnicolarvm trivm nationvm regni [Tran]sylvaniae et partium Hungari[ae]... Claudopoli 1619, Makai. (RMNY II. 1185)
 3. Bethlen (Gabriel): Brief... aen den Heere Graue van Toren in Moravia. ’s Graven-Hage 1619, Meuris. (App. H2. 742; RMK III. 1247)
 4. Bethlen (Gabriel): Copia Eines Sendschreibens,... An die Herrn Directores des Königreichs Böheim... (Pragae) 1619. (RMK III. 1258)
 5. Bethlen (Gabriel): Copye vanden Brieff des... Gabriel Bethlemi. ’s Graven-Hage 1619, Meuris. (App. H2. 744; RMK III. 1248)
 6. Bethlen (Gabriel): Schreiben... an die... Directoren desz Königreichs Böhemb. (S. l.) 1619. (App. H2. 743; RMK III. 1269)
 7. Extract der Vergleichungs-Articul zwischen dem Türkischen Kayser vnd Bethlem Gabor, Fürsten in Siebenbürgen,... (S. l.) 1619. (App. H2. 753; RMK III. 1270)
 8. Extract eines Relationschreibens Herrn Bethlehem Gabors, Fürsten in Siebenbürgen, an den Türkischen Kayser... (S. l.) 1619. (App. H2. 754; RMK III. 1271)
 9. Hungarischer Trawrbott, welcher desz Königreichs Ungarn gefährlichen Zustand, wie der Fürst in Siebenbürgen Bethlehem Gabor... Magdeburg 1619, Francken. (App. H2. 755)
 10. Kalendarium. – Prognosticon Astrologicum... 1619. esztendőre. Debreczen 1619, Lipsiai. (RMK I. 488)
 11. Ortelius (Hieronymus): De Chronycke van Hungarie... Amsterdam 1619, Cloppenburch. Ehhez tartozik: Het vyfde Deel tvervolch vande Hongarische Oorlongen,... Amsterdam 1623, Cloppenburch. (App. H2. 747)
 12. Pareus (Johannes Philippus): Delitiae Poetarvm Hvngaricorum... Francofvrti 1619, Fischer. (App. H2. 748)
 13. Qvi qvae vvlt, dicit; quae non vvlt, avdiet. [Kassa 1619–1621, Festus.] (RMNY II. 1218)
 14. Regni Hungariae occupatio. Kurtze svmmarische doch gründliche Relation von dem Fürsten in Siebenbürgen Bethlehem Gabor... Prag 1619, Emmerich. (App. H2. 759)
 15. Representation des occvrences d’Allemaigne, Boheme, Morauie, Austriche & Hongrie par lettres escrites du 9 & 10 d’Octobre 1619. (S. l.) 1619. (App. H2. 763)


1620
 1. Advis de Boheme, Hongrie et d’Allemaigne. (S. l.) 1620. (App. H2. 772)
 2. [Alvinci Péter]: Machiavellizatio qua vnitorvm animos Iesvaster qvidam dissociare nititvr (illorum est titulus). [Cassoviae] 1620, [Festus]. (RMNY II. 1207)
 3. (Articvli dominorvm, baronvm, magnatvm et nobilvm caeterorvmque statvvm et ordinum regni Hungariae in diaeta eorum Posoniensi...) Cassoviae (1620), {Festus]. (RMNY II. 1209)
 4. Articuli dominorum... statuum et ordinum regni Hungariae in diaeta eorum Posoniensi ad festum divi Martini episcopi anni... Posonii 1620. (RMK II. 407; RMNY II. Appendix 113)
 5. Artyckelen van het Eeuwich Verbondt, ghemaect tusschen Frederick, Koninck van Bohemen,... Met... Gabriel, Prince van Hungarian ende Transsylvanien,... Amsterdam 1620, Kloppenburg. (App. H2. 774)
 6. Bethlen (Gabriel): Copyen van eenighe Brieven van den Doorluchtigsten Heere, Gabriel Koningh van Hongarien etc. aen den Doorluchtigsten Heere Frederich Koningh van Bohemen... Amsterdam 1620, Brandt.
       (App. H2. 768)
 7. Copia Vertages welchen die Römische auch zu Hungern vnd Böhmen Königliche Mayestet Ferdinandus der Ander... an Gabriel Bethlehem... abgehen... lassen. (S. l.) 1620. (App. H2. 775)
 8. Edictalis S. C. R. Maiestatis Cassatio inique praetensae, et ipso jure nullae Electionis Gabrielis Bethlen... Viennae 1620. (RMK I. 496) Az egyes kiadásokat ld. még: (RMK III. 1285, 1286, 1319, 1320, 1324, 1342)
 9. Extract eines schreibens welches auss Prag,... wegen zerstörung der Tumbkirchen... in offnen truck geben. Sampt einem schreiben an die Ottomanische Porten. (S. l.) 1620. (App. H4. 1998)
 10. Fedus Ungaro-Bohemicum,... Cosmopoli 1620.
       (App. H2. 779)
 11. II. Ferdinánd császárnak semmisítő Decretuma, mely által Bethlen Gábornak... ellene mondott. Bécs 1620. (RMK I. 496; RMNY II. 1201)
 12. Gründlicher und warhaffter Bericht; wassmassen der Durchleuchtig Fürst und Herr, Herr Gabriel Bethlen,... zum König in Vngarn erwehlet... (S. l.) 1620.
       (App. H2. 780)
 13. The Late Good Svccesse and Victory... Vnto which is added the Articles of agreement, made betweene the faid King of Bohemia and Bethlem Gaber, Prience of Hungaria and Transsiluania. Middelburg 1620, Schilders. (App. H4. 2003)
 14. Milotai Nyilas István: Sz. Davidnak huzadik soltaranak rövid praedicatiok szerint valo magyarazattya,... Cassau 1620, Festus. (RMK I. 501; RMNY II. 1216)
 15. The Present State of the Affaires betwixt the Emperor and King of Bohemia’... – Together With the Occurrents lately happened in the Armies of Generall Veere the Princes of the Vnion, and Spinola. (S. l.) 1620. (App. H4. 2004)
 16. Qverelarvm Inclyti Regni Hvngariae... Defensio. (Posonii) 1620. (RMK II. 409)
 17. Sechs Vnterschiedliche, hochwichtige vnd erhebliche Schreiben vnd Bedencken... (S. l.) 1620. (App. H2. 782)
 18. Des Türkischen Kaysers Hülff dem Fürsten inn Siebenbürgen Bethlehem Gabor nunmehr erwöhlten König in Vngarn, vnd desselben Ständen auch der confaederirten Landen versprochen. Pressburg 1620. (RMK II. 410; RMNY II. Appendix 116)
 19. Verre–Kijcker. Ofte Secrete Fransch–Engelsch–Hollandtsche Instrvctie ghegheven aen Fredericvs de Vyfde Paltz-graue aen den Rhijn, ende Keurvorst. Overgheset uyt het Latijn, ende nu tot het ghemeijne beste in’t licht gebracht... (S. l.) 1620. (App. H4. 2005)
 20. [Bethlen Gábor: Litterae mandatoriae Gabrielis regnorum Hungariae Transylvaniaeque principis,...] [Leutschoviae 1620–1621, Schultz.] (RMNY II. 1227)


1621
 1. (Articvli dominorvm baronvm, magnatvm et nobilivm, caeterorvmqve statvvm et ordinvm Regni Hungariae generali eorundem dieta Novisoliensi...) [Cassoviae] (1621), [Mollerus]. (RMK II. 412; RMNY II. 1241)
 2. (Articvli dominorvm baronvm, magnatvm et nobilivm, caeterorvmqve statvvm et ordinvm Regni Hungariae generali eorundem dieta Cassoviensi,...) [Kassa] (1621), [Mollerus]. (RMK II. 414; RMNY II. 1242)
 3. [Balásfi Tamás]: Magyar orszagnak mostani állapottyáról egy hazája-szeretoe igaz magyar embernek tanachlasa. [Bécs] 1621, [Mollerus]. (RMK I. 517; RMNY II. 1234)
 4. Balásfi (Thomas): De Fidelitate Svbditorvm Erga Principes... Posinii 1621, Lvtzenkirch. (App. H4. 2006; RMK III. 1332)
 5. Bethlen (Gabriel): Copia Bethlem Gabors an Pfaltzgraff Friderichen... abgangenen... Schreibens. (S. l.) 1621. (App. H2. 787; RMK III. 1337)
 6. Bethlen (Gabriel): Copia Eines Schreibens,... an einen Fürsten der Tartam... Augsburg 1621, Mangin. (RMK III. 1317)
 7. Bethlen (Gabriel): Copia Eines Schreibens,... an einen Fürsten der Tartam... (S. l.) 1621. (RMK III. 1338)
 8. Bethlen (Gabriel): Copia Gabrielis Bethlenii an der Tartarn Fürsten abgangenes Schreiben,... (S. l.) 1621. (RMK III. 1336)
 9. Bethlen (Gabriel): Copia Literarum a Domino Georgio Chezio,... interceptarum... Augustae Vindel 1621. (App. H2. 788; RMK III. 1318)
 10. Bethlen (Gabriel): Copia van een zekere Missieve die Gabriel Koninck van Hungarien, aen den Marck-Grave van Jagerensdorp,... geschreven. (S. l.) 1621. (App. H2. 789; RMK III. 1341)
 11. Bethlen (Gabriel): Copia Zweyer Schreiben,... (S. l.) 1621. (RMK III. 1339)
 12. Bethlen (Gabriel): Lettre De Bethlehem Gabor... Au Roy De Tartarie... (S. l.) 1621. (RMK III. 1340)
 13. Bocacius, Joannes: Epigramma gratulatorium ob theurgiam et sabbathi faustissimam triadem,... Cassoviae 1621, Mollerus. (RMK II. 415a; RMNY II. 1243)
 14. Bocacius, Joannes: Gabriel, rex Hungariae potentissimus, princeps Transylvaniae serenissimus,... Cassoviaae 1621, Mollerus. (RMK II. 415b; RMNY II. 1244)
 15. Extract desz Schlesischen Fürstentags Beschluss... (S. l.) 1621. (App. H2. 794; RMK III. 1344)
 16. Extractus Ex Litteris Georgii Chezii ad Majest. suam Caesar. datis. Gabriel Bethlem Tartarico Principi scribendo quomodo auxilium Tartaricum sollicitet. (S. l.) 1621. (RMK III.1343)
 17. La grande et hevrevse Victoire... contre les gens de Bethleem Gabor,... Bruxelles 1621, Hoyemaeker. (App. H2. 797)
 18. Historica narratio de rebellione Hungarorum per Betlenum Gaborem procurata,... Antverpiae 1621, Verhouius. (App. H2. 795)
 19. Kurtze und Gründtliche Newe Zeitung welcher massen sich der Marggraff von Jägerndorff... Troppaw newlich bemächtiget... (S. l.) 1621. (App. H2. 796)
 20. Der Röm: Kay: Auch zu Hungern und Böheim Königl: Mayest: Edictal Cassation der widerrechtlichen, vermeinten für sich selbst nichtigen Wahl Gabrieln Betlen, im Königreich Hungern... Augspurg 1621, Mangin. (App. H2. 791)
 21. Syllecta Scholastica... Collectore Alberto Molnar. Heidelbergae 1621. (App. H4. 2009; RMK III. 1330)
 22. Tractätlein (Drey vnderschiedliche –). (S. l.) 1621. (RML III. 1345)
 23. Des Türkischen Kaysers Hülff dem Fürsten im Siebenbürgen Betlehem Gabor nunmehr erwöhlten König in Vngarn, vnd desselben Ständen auch den conföderirten Landen versprochen. Pressburg 1621. (RMK II. 421; RMNY II. Appendix 119)
 24. [Közlés Bethlen Gáborról.] = Corrant or Weekly News 1621. szeptember 22. [Ld. 500. A legrégibb angol újság Bethlen Gáborról.]


1622
 1. (Articuli dominorum regnicolarum trium nationnm [!] regni Transylvaniae et partium regni Hungariae eidem subjectarum in generalibus eorundem comitijs in civitate Bistriciensi...) (Claudiopoli 1622. typ. Heltanis.) (RMK I. 525a; RMNY II. 1268)
 2. (Articvli dominorvm regnicolarvm trivm nationvm regni Transsylvaniae in generalibus eorum comitijs et civitate Colosvar,...) (Claudiopoli) 1622. (typ. Heltanis.) (RMK I. 525c; RMNY II. 1267)
 3. Balam: A Trve Relation of svch Battailes as have beene fought of late, betwixt Bethlem Gabor, and the Emperor... (S. l.) 1622. (App. H2. 800)
 4. Redmeczi T. János: Az Felseges Bethlen Gabornak... Öt rendbeli... Isten Anya Szentegy hazaval cselekedet jo tetemenyerül... Kassa 1622, Festus. (RMK I. 523; RMNY 1265)


1623
 1. (Articvli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem subjectarum, in generalibus eorum comitijs in civitate Alba Iulia...) [Gyulafehérvár] (1623), [typ. principis.] (RMK I. 527b; RMNY II. 1286)
 2. [Malingre (Claude)]: Histoire G?n?rale de la Rbellion de Boheme... Paris 1623, Petitpas. (App. H2. 804)


1624
 1. (Artcvli dominorvm regnicolarvm trivm nationum regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem subiectarum, in generalibus eorum comitijs in civitate Alba Iulia,...) [Gyulafehérvár] (1624), [typ. principis.] (RMK I. 538b; RMNY II. 1305)
 2. Exeqviae principales, az az Halotti pompa... Karolyi Svsannanak... az felseges Gabornak... szerelmes házas-társanak... utolso tisztesseg tetetet 1622. esztendőben,... Feier-Varat 1624, Valasz-úti és Mezleni. (RMK I. 539; RMNY II. 1306)
 3. Exeqviarvm Caeremonialium... Svsannae Caroli... Fejer-varat 1624, Valasz-úti – Mezleni. (RMK I. 539; RMK II. 428; RMNY II. 1307)
 4. Plosarius, Dorotheus: Oratio apologetica Pro serenissimo Gabriele Bethleno. Posonii 1624. (RMK II. 429; RMNY II. Appendix 123)


1625
 1. (Articvli dominorvm regnicolarvm trivm nationum regni Transylvaniaae et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitijs in civitate Alba-Iulia,...) [Gyulafehérvár] (1625), (Meszleni.) (RMK I. 545a; RMNY II. 1329)
 2. Lettre d’vn Grand, a vn sien amy svr la deffaite générale de l’armee du Duc de Thilly,... Paris 1625, Tovchard. (App. H2. 808)
 3. [Limitatio rerum forensium.] [Gyulafehérvár 1625, (M)[eszleni].] (RMK I. 545b; RMNY II 1331)
 4. Opitz (Martin): Glückwünschung auff der... Fürstin... Annen Sophien,... Hertzogin zu Braunschweig... Zurückkunft aus Siebenbürgen. (S. l. & a.) [1625–1626.] (App. H2. 809)


1626
 1. (Articvli dominorvm regnicolarvm trivm nationum regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitijs in civitate Alba-Iulia,...) [Gyulafehérvár] (1626), (Meszleni.) (RMK I. 555a; RMNY II. 1356)
 2. Erythraeus (Johannes): Cento Virgilianus, Nuptiis... Gabrielis... Trans. Principis... et... Catharinae... Brandenburgicae... consecratus. Cassoviae 1626, Schultz. (RMK II. 442; RMNY II. 1359)
 3. Kecskeméti K. (Gregorius): Ulysses Pannonicus... Franekerae 1626, Academia. (RMK. III. 1397)
 4. [Limitatio rerum forensium.] (Limitatio az orszagnak generális gyüleseben.) [Gyulafehérvár] (1626), [typ. principis.] (RMK I. 555b; RMNY II. 1357)
 5. [Marussy András] Marvsi (Andreas): Thalassio Nuptialis... Principi... Gabrieli,... et Catharinae Brandenburgicae... acclamata... Cassoviae 1626, Schultz. (RMK II. 444; RMNY II. 1303)
 6. Pataki Füsüs János: Királyoknak tüköre... Bartfan 1626, Klösz. (RMK I. 549/1; RMNY II. 1347)
 7. Teutovillanus (Andreas): Corona Nuptialis... Gabrielis... Trans. Principis... et Catharinae Brandenburgiensis. Bartphae 1626, Klösz. (RMK II. 440; RMNY II. 1349)
 8. Le triomphe amirable observé en l’aliance de Betheleem Gabor Prince de Transiluanie, auec la Princesse Catherine de Brandebourg... Paris 1626, Martin. (App. H2. 810)
 9. Wolphius (Ioannes): Sacrum Nuptiale,... Principi... Gabrieli... et... Catherinae Brandenburgicae... dedicatum... Cassoviae 1626, Schultz. (RMK II. 446; EMNY II. 1365)


1627
 1. (Articvli dominorvm regnicolarvm trivm nationum regni Transylvaniae et pertium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitijs in civitatem Albam-Iuliam,...) [Gyulafehérvár] (1627), [typ. principis.] (RMK I. 561c; RMNY II. 1382)
 2. Enss, Gaspar: Fama Austriaca, das ist,... Verzeichnuss denckwürdiger Geschichten, welche sich in den nechstverflossenen 16 Jahren... begeben haben... Sampt einem... Stam Register dess... Hauses Oesterreich. Cölln 1627, Brachel – Hohenberg. 916 p., 15 t. (App. H2. 814) – [Bethlen Gábor képmása.] 307. p. – Bethlen Gabor Bildtnuss. 307–348. p.
 3. [Limitatio rerum forensium.] [Gyulafehérvár 1627, typ. principis.] (RMK I. 561a; RMNY II. 1385)
 4. Limitatio rerum forensium. Gabriel Dei gratis... Transylvaniae princeps... Az aros emberek... limitatiojok. Gyulafehérvár 1627. (RMK I. 561b; RMNY Appendix 129)
 5. [Limitatio rerum forensium.] [Gyulafehérvár 1627, typ. principis.] (RMK I. 561d; RMNY II. 1386)


1628
 1. (Articvli dominorvm regnicolarvm trivm nationum regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitijs in civitate Albae-Iuliae,...) [Albae Juliae] (1628), [typ. principis.] (RMK I. 569a; RMNY II. 1407)


1629
 1. (Articvli dominorvm regnicolarvm trivm nationum regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitijs in civitate Alba-Iulia,...; [Gyulafehérvár 1629, typ. principis.] (RMK I. 580b; RMNY II. 1429)
 2. Prodromus Funestus. Qui... conclussus et comprehensus per Michaelem K. Varadinum Contrascribam Scholae suae Patrie Varadinae. Debrecini 1629, Rheda. (RMK I. 580; RMNY II. 1428)


1630
 1. Alsted, Johann Heinrich: Disputatio theologica de Deo, quam illo ipso duce in illustri schola Bethlemiana, quae aest [!] Albae Iuliae,... Albae Juliae 1630, Effmurdt. (RMK II. 458; RMNY II. 1461)
 2. (Articvli dominorvm regnicolarvm trivm nationum regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum in generalibus eorum comitijs, in civitate Alba-Iulia,...) [Gyulafehérvár 1630, typ. principis.] (RMK I. 580a; RMNY II. 1462)
 3. (Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regni Transsylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum, in generalibus eorundem comitiis in civitate Alba Julia,...) (Albae Iuliae 1630, Effmurdt.) (RMK I. 592a; RMNY II. 1463)
 4. Epicedia dicta... Gabrieli principi... Transylvaniae... A professoribus illustris scholae Bethlenianae... Albae Ivliae 1630, Effmurdt. (RMK II. 460; RMNY II. 1468)
 5. [1] Kalendarium Christus urunk születése után való esztendőre irattatott d. David Herlicivs által. – [2] (Prognosticon astrologicum, azaz practica ez esztendöre [1631]., mellyet... írt... doctor David Herlicius...) Colosvarat [1630], (Abrugi.) (RMK I. 1791; RMNY II. 1477)


1631
 1. Eligidia et Poematia epidictica una cum ad vivum expressis Personarum iconibus. Upsaliae 1631. (App. H4. 2024)


1632
 1. Gewisse Avisen oder Zeitung. Wie der Rakoczy des grossmächtigen Fürsten und Herrn, Herr Bethleheim Gabors Bruder sampt den jungen Fürsten in Siebenbürgen,... Schleusingen 1632, Hoffmann. (App. H2. 824)


1635
 1. Ritratti et Elogii di Capitani Illvstri Dedicati All’Altezza Serenissima di Francesco d’Este Dvca di Modona... Roma 1635, Totti.
       (App. H4. 2029)


1656
 1. Finetti (Sir John): Finetti Philoxenis: Som (sic) choice Observation... touching... Forren Ambassadors in England. London 1656, Twyford – Bedell. (App. H2. 850)


1666
 1. Bethlen (Johannes): Das bedrängte Dacia... Nürnberg 1666, Gerhard. (RMK III. 2355)


1667
 1. Béthune [Henry de]: Amassade extraordinaire de Messievrs les Due d’Angoulesme,... Paris 1667, Prevveray. (App. H2. 953)


1668
 1. Wassenberg (Eberhardus): Everhardi Wassenbergii Embericensis. Commentarium de Bello, inter Invictissimos Imperatores Ferdinandos II. & III. Et Fridericvm Palatinvm. Gabrielem Bethlenum,... Francofvrti 1668, Hummius. (App. H2. 846)


1683
 1. Instructio Statuum et Ordinum Regni Hungariae in moderna eorum Congregatione per Celsissimum Principem partium Regni Hungariae Dominum, Dn. Emericum Teckeli,... (S. l.) 1683. (App. H4. 2151)


1693
 1. Zinkgräf, Jilius Wilhelm: Teutsche Apophtegmata. Leipzig 1693. – [Egy Bethlen Gábor-adoma.] 399. p.


1740
 1. Roe (Sir Thomas): The Negotiations of Sir Thomas Roe in his Embassy to the Ottoman Porte, from the Year 1621 to 1628 Inclusive:... London 1740, Richardson. (App. H4. 2454)


1779
 1. Ioannis Com. de Betlen Commentarii de Rebus Transsilvanicis proximis ab obitu Gabrielis Betlenii triginta quatuor annis gestit. Editio nova. Viennae 1779, Kurzböck. 1–2. köt.


1791
 1. Sándor István: A Magyarokról. 27. Bethlen Gáborról. = Sokféle 1791. 1. darab 48–50. p.


1792
 1. Horányi, [Ferenc Elek] Alexius: Nova Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. Pars 1. Pestini 1792, Trattner. XXIV, 788, [12] p., 1 t.


1798
 1. Scriptores rerum hungaricum minores. Ed. Martinus Georgius Kovachich. Budae 1798. 1–2. köt. – Relatio legationis Georgii Hosszútóthy, qua ad principem Transylvaniae Gabrielem Bethlen functus est. 1. köt. 277–286. p.


1800
 1. Benkő Ferencz: Parnassusi időtöltés. 7. 1796. Enyedi ritkaságok. Egy kis tóldalékkal. Kolozsvár 1800, Hochmeister. 98 p. – [Bethlen Gáborról.] 2–8. p.


1801
 1. M[olnár] J[ános]: Némelly nevezetes emberekről. Bethlen Gábor. = Magyar Könyv-ház 1801. 15. szakasz 24–27. p.


1803
 1. Sándor István: Magyar Könyvesház, avagy a’ magyar könyveknek kinyomtatások ideje szerént való rövid említésök. Győr 1803, Streibig. 285 p. – 1624 Fejérvár. Exequiae Principales,... [Károlyi Zsuzsanna gyászbeszédeinek szerzői.] 23. p.


1807
 1. Burk, John: Bethlen Gabor, Lord of Transylvania. London 1807.


1808
 1. Bethlen Gábor ő Nsaga nagy neve napján jelentett öröm 1808. esztendőben. Kolosvár 1808, Református Kollégium. 8r. 6 lev.


1809
 1. Monumenta Ungrica. Ed. Joh[annes] Christianus Engel. Vienné 1809. XXIV, 479 p. – Casparis Böithini Pannonii de rebus gestis magni Gabrielis Bethlen... Anno Domini 1624. 237–444. p.


1813
 1. Régi tábori parancsolatok. 1. Fejedelem Bethlen Gáboré. = Erdélyi Múzeum 1815. 3. füz. 179–180. p.


1816
 1. Pray, [György] Georgius: Gabrielis Bethlenii principatus Transsilvaniae coevis documentis illustratus. Collegit, et... digessit – –,... Edidit et... auctarium adiecit Jac[obus] Ferdin[andus] Miller. Pestini 1816, Trattner. 1–2. köt.


1817
 1. [Döbrentei Gábor] D. G.: Néhai felséges Betlen Gábor lakodalmában Cassa. 1626. Bethlen Gabor Lakodalmara czinalt ekessegek Cassa. = Erdélyi Múzeum 1817. 8. füz. 189–191. p.


1823
 1. Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. 4. Hrsg. [von Joseph] von Hormayr, [Alajos] Mednyáns[z]ky. Wien 1823, Härter. – (Bethlen Elek): Gabriel Bethlen. 453–516. p.


1826
 1. Santo, G[aspar de] M[onte]: Der von den Generale des Jesuiten-Ordens Mutius Vitellescus für... Katharina von Siebenbürgen am 15. Juli 1638 ausgestellte Gnadenbrief. Eine geschichtliche Untersuchung. H. n. [1825 után], ny. n. 22 p.
 2. Bethlen Gábor névaláírása. = Hébe 1826. Melléklet.


1830
 1. J[ankovich] M[iklós], W[adasi]: Szerentsétlen Brandenburgi Katalin herczegnének, Bethlen Gábor hitvessének, fejedelmi Emlék Könyvéről és Életéről értekezik – –. Pest 1830, Trattner – Károlyi. 22 p.
 2. [Jankovich Miklós, Wadasi] J*.: Brandenburgi Katalin, Bethlen Gábor Hitvessének fejedelmi Emlék könyvéről. [Egy 1630-i ének szövegének közlésével.] = Tudományos Gyűjtemény 1830. 14. évf. 3. köt. 40–59. p.


1831
 1. Vajna [Z]’Sigmond: Májusi Idvezlet a’ Természet’ örök Urához, ahoz alkalmaztatott Énekkel. Más Emlék-napi hálás Idvezlet,... Bethlen Gáborhoz... Nagy Enyed 1831, Ref. Koll. 40 p.
 2. 1617. márc. 6. Bethlen Gábor levele a török muftihoz. Közli Thaisz András. = Sas 1831. 1 köt. 148–150. p.


1832
 1. Almásy Ferencz: A’ bölts fejedelem’ és haza attya’ emléke. Nagy Enyed. 1832, Ref. Kollég. 85 p.
 2. Almásy Ferencz: A’ bölts fejedelem’ és haza attya’ emléke. – M. Szabó Ferentz: Nemzeti trophoeum, melyel Ditső Fejedelem’ Iktári Bethlen Gábor’ Becses Emlékezetét meg ujitotta... Nagy Enyed 1832, Ref. Koll. 109 p. [Koll.]
 3. M. Szabó Ferentz: Nemzeti trophoeum, melyel Ditső Fejedelem’ Iktári Bethlen Gábor’ Becses Emlékezetét meg ujitotta... Nagy Enyed 1832, Ref. Koll. 88–109. p. [Koll. 6.]


1833
 1. Bethlen Gábor nejének, Károlyi Zsuzsának halála és temetése. 1–2. Közli László Elek. = Nemzeti Társalkodó 1833. 1 félév. 21–22. sz. 330–336.; 349–352. p.


1835
 1. Faragó Jó’[z]sef: A’ N. Enyedi Év. Réf. Fö Oskola’ alapitója iktari Bethlen Gábor’ megújított emlékére egy beszéd melyet... elmondott – –. Enyed 1835, [Ref. Kolleg.] 3, 34–48, 2 p. [Koll. 8.]
 2. Fülöp Elek, Csernátoni: A’ nemzet’ nevelője kifejtve Egy Emlék-beszédben melyet A’ nagy Bethlen Gábor’ hála-innepén... elmondott – –. Nagy Enyed 1835, Ref. Kollégyom. 30 p. [Koll. 7.]
 3. Fülöp Elek, Csernátoni: A’ nemzet’ nevelője kifejtve Egy Emlék-beszédben melyet A’ nagy Bethlen Gábor’ hála-innepén... elmondott – –. Faragó Jó’[z]sef. A’ N. Enyedi Év. Réf. Fö Oskola’ alapitója iktari Bethlen Gábor’ emlékére. Nagy Enyed 1835, Ref. Kol. 48 p. [Koll.]
 4. Bethlen Gábor. = Fillértár 1835. 46. sz. 361–362. p. [Arcképe a számhoz tartozó első táblán, a 364. p. után.]
 5. Bethlen Gábor vásárlásainak árjegyzéke. Közli G... = Honművész 1835. 3. évf. 1. köt. 44. sz. 346–347. p.


1837
 1. Elekes Károly: Az ifjak’ jó aránylatú neveltetésökböl Nemzeti erő, boldogság. – Basa István: Hála üdvezlet a’ Bethlen Gábor hála-emléke napján. N. Enyed 1837, Ref. Koll. 30, 2, 13, 3 p. [Koll.]
 2. Jósika Miklós: Az utolsó Bátori. Pest 1837, Heckenast. 1–3. köt. /Jósika Miklós regényei 6–8./ – Gywla Feyerwar. 1. köt. 157–186. p. – Bethlen Gábor. 3. köt. 102–135. p. – A’ kőpárkány. 3. köt. 198–220. p.
 3. Jászay Pál: A gyarmati béke. = Tudománytár 1837. 1. évf. U. F. 2. köt. 39–75. p.


1838
 1. [Balásfi Tamás]: Magyar Országnak, Bethlen Gábor támadáskori állapotjáról, egy, azon idejű, hazája szerető, igaz magyar embernek tanátslása...Ujra-nyomtatták P[iringer Mihály] és T[hewrewk József]. Pozsony 1838, Schmid. VIII, 94, 2 p. (RMK I. 517; RMNY II. 1234) Ism.: [Jászai Pál] Abavári: Hazai literatura. Történettudomány. 1–2. = Figyelmező 1839. 3. évf. 21–22. sz. 337–342.; 359–365. h.
 2. Pogány Károly: A’ tett’ embere egy beszédben előadva; melylyel nagy-enyedi ref. iskola-alapitó, erdélyi Fejedelem Bethlen Gábor emlékét – –... megujitá. Nagy-Enyed 1838, ny. n. 32 p. [Koll. 6.]
 3. 1621. máj. 2. – II. Ferdinánd oklevele. Közli Erthly János. = Árpádia 1838. 3. évf. 218. p.
 4. Gabriel Bethlen. 1–6. = Blätter 1838. 2. évf. 1–6. sz. 4–7.; 9–13.; 18–22.; 25–28.; 33–36.; 42–47. p.


1839
 1. Érmelléki: Bethlen Gáborrul a’ külföld. = Társalkodó 1839. 8. évf. 5. sz. 19–20. p.


1841
 1. A’ Török császár Murat chám levele Asszonyunkhoz. [Brandenburgi Katharinához, fejedelem Bethlen Gábor özvegyéhez.] Gróf Kemény Sámuel Hazai Gyüjtemény czimű kéziratai X-dik darabjából. Közli Demjén Sámuel. = Hon és Külföld 1841. 1. évf. 47. sz. 188. p.
 2. Bethlen Gábor Fejedelem Parancsa Mikola Jánoshoz. [1620. máj. 24. Kassa.] Saját eredetijéből közli Lőcsei Sp[ielenberg] Sámuel. = Hon és Külföld 1841. 1. évf. 62. sz. 241–242. p.
 3. Maros Vásárhelyt illető oklevelek. Bethlen Gábor idejéből. [1616.] = Hon és Külföld 1841. 1. évf. 72. sz. 281–282. p.
 4. Bethlen Gábor honi fejedelmünk’ nemzetségéről. Közli gróf Kemény József. = Nemzeti Társalkodó 1841. 1 félév. 5. sz. 33–38. p.


1844
 1. Kemény József, [gróf] Graf: Das Treiben der Mächte Europa’s in den Jahren 1624, 1625 und der Fürst von Siebenbürgen Gabriel Bethlen. = Magazin für Geschichte. Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens 1844–1845. 1 évf. 323- p.


1845
 1. Erdélyország Történetei’ Tára. Kiad. Gróf Kemény József és Nagyajtai Kovács István. Kolozsvártt 1837–1845, Barra – Stein. 1–2. köt. – Bethlen Gábor levele 1611-ből június 21-ről Déváról, Rédei Ferencz fejedelmi tanácsos, váradi főkapitány- és biharvármegyei főispánhoz. 2. köt. 189–191. p. – Inaguratio novi Principis. [Kolozsvár, 1613. okt. 13. Mikola Jánosnak, mint az ország szónokának Bethlen Gábort fejedelemségébe beiktató beszéde.] 2. köt. 271–275. p. – Forma juramenti in articulis, conditionibusque infra positis utique apparebit. [Mikola János hálaadó könyörgése.] 2. köt. 276–277. p. – Articuli et eorundem confirmatio. 2. köt. 278–288. p.
 2. Honi történeti oklevél. [Bethlen Gábor levele Kolozsvár városához. Pozsony, 1621. aug. 30.] Közli Lőcsei Sp[ielenberg] Sámuel. = Hon és Külföld 1845. 5. évf. 74. sz. 294–295. p.


1847
 1. Waltherr László: Bethlen Gábor címere. 1–2. = Magyar Akadémiai Értesítő 1847. 7. évf. 1. sz. 41–46. p., 2 t.; 238–239. p.
 2. Keul József: [Bethlen Gábor-óda.] Korány c. emlékkönyv. Nagyenyed 1847.


1848
 1. Bethlen Gábor. = Ábrázolt Folyóirat 1848. 1. évf. 9. sz. 65. p.


1851
 1. Egy régi okirat. – [Bethlen Gábor nejének Károlyi Zsuzsannának Rozsnyó városa részére kiadott oltalomlevele. 1621. apr. 27.] Közli Nagy Iván. = Pesti Napló 1851. 2. évf. 279. sz. 2. p.
 2. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem utasítása új udvarmestere Csuthi Gáspár részére. Közli Toldy Ferenc. = Új Magyar Múzeum 1851–52. 2. évf. 1. köt. 11 füz. 683–686. p.


1853
 1. Szalárdi János siralmas magyar krónikája kilencz könyvei. Kéziratok után szerk. B[áró] Kemény Zsigmond. Pest 1853, Emich. 680, XVI h. /Újabb Nemzeti Könyvtár./ – 2. könyv. Mellyben rövideden megiratnak Bethlen Gábor fejedelemnek, utána Catharina fejedelemasszonynak és Bethlen István fejedelemnek idejekbeli dolgok, üdösbbik Rákóczi György idejéig. 31–74. h.


1855
 1. Erdélyi történelmi adatok. Szerk. és kiad. Mikó Imre. 1 köt. Kolozsvár 1855. A leveleket közli Ötvös Ágoston. 1. Toldalagi Mihály emlékirata. 219–243. p. 2. Toldalagi Mihály levelei Bethlen Gábor fejedelemhez. 248–249. p. 3. Székelyek fejenkénti katonáskodását tanúsító fej[e]delmi rendelet Udvarhelyszék minden rendű székely lakósihoz. Alba Julia, 1615. január 18. 273–275. p. 4. Az udvarhelyi várról. [Bethlen Gábor okirata.] Cassoviensi, 1621. máj. 6. 275–276. p. 5. Bethlen Gábor levele szövérdi Gáspár János portai követéhez. Saarffalva, 1617. augusztus 28. 316–319. p. 6. Bethlen Gábor saját kézzel írott levele ugyanazon követhez. Fogaras, 1617. október 13. 319–320. p. 7. Bethlen Gábor levele Dóczi István és Rimay János portai követekhez. Novisoly, 1620. augusztus 30. 321–324. p. 8. Bethlen Gábor saját kézzel írt levele Dóczi István és Rimay János portai követekhez. Tirnaviae, 1620. szeptember 17–18. 324–332. p. 9. Bethlen Gábor levele Dóczi István és Balassi Ferencz portai követekhez. Poson, 1620. november 12. 332–336. p. 10. Bethlen Gábor levele Dóczi István és Balassi Ferencz portai követekhez. Tirnaviae, 1620. dec. 8. 336–346. p. 11. Bethlen Gábor levele portai követeihez. Tirnaviae, 1621. febr. 10. 346–359. p. 12. Bethlen Gábor levele Mikó Ferencz, konstánczinápolyi követhez a német– s perzsa–török politicáról. Alba, 1627. okt. 22. 360–368. p.


1856
 1. Erdélyi történelmi adatok. Szerk. és kiad. Mikó Imre. 2. köt. Kolozsvár 1856. – Bethlen Gábornak adott Athnáme. 336–342. p. – Rozsnyai Dávid verse Bethlen Gáborról. 342–343. p. – Bethlen Gábornak Dóczi István és Rimay János portai követekhez saját kézzel írt levele. Posoni, 1621. március 20. 383–393. p. – Bethlen fejedelemnek Rimay Jánoshoz sajátkezűleg írt levele. Újvár, 1621. április 19. 393–400. p.
 2. Kemény János erdélyi fejedelem Önéletírása. Kiadta Szalay László. Pest 1856, Heckenast. VIII, 543, [1] p. /Magyar Történelmi Emlékek 1./
 3. Bethlen Gábor Erdély fejedelme, Magyarország egy része ura. 1–3. = Pesti Napló 1856. 7. évf. 479–2062.; 483–2066.; 491–2074. sz.; 2–3.; 1.; 1–2. p. [A 3. rész végén folytatást ígérnek, ezt azonban sehol nem találtam meg.]
 4. Bethlen Gábor jelleme egykorú vélemények szerint; s 1616 s 1619-beli levelei. Közli gróf Kemény József. = Új Magyar Múzeum 1856. 6. évf. 1. köt. 1 füz. 16–27. p.


1857
 1. Oklevelek Bethlen Gábor 1619–21. hadjáratai történetéhez. Közli Szilágyi Sándor. = Magyar Történelmi Tár 1857. 4. köt. 183–224. p. 1. A Ferdinánd és Bethlen Gábor biztosai közt tartott nagy-károlyi összejövetel végzései. Kelt Nagy-Károlyban 1619. mart. 26-án. 186–192. p. 2. Az 1619-dik évben Sept. 21-én Kassán tartott országgyűlés végzései. Kelt 1619. sept. 16. 192–197. p. 3. Bethlen Gábor, Illyei Gábor damasdi kapitány s országposta által a portán levő követjeivel tudatja szerencsés előhaladását, Bécs ostromát, s a portán ellene emelt vádak alól kitisztítja magát. Kelt 1620. febr. 20-án. 197–213. p. 4. A cseh fölkeltek a magyarországiaktól mint szövetségesektől segítséget kérnek. Kelt 1620. maj. 4. 213–215. p. 5. A Beszterce-bányai egyezkedés Bethlen Gábor és a magyarországi RR. közt. Kelt Beszterce-Bányán 1620. julius 14-én. 215–217. p. 6. Bethlen Gábor levele testvére Bethlen Istvánhoz, melyben érsekujvári diadalmát s Bouquoi elestét írja le. Kelt 1621. júl. 11-kén. 217–219. p.yyy 7. Bethlen István tudositja a vezírbasát Bethlen Gábor hadjárata s diadalairól. Kelt 1621. aug. 7-én. 219–222. p. 8. Bethlen Gábor levele a cseh rendekhez az ottani ellenséges törekvések kitudására. Kelt Magyar-Bródon, 1621. november 5 dikén. 223–224. p.


1858
 1. Erdélyi történelmi adatok. Szerk. és kiad. Mikó Imre. 3. köt. Kolozsvár 1858. – Bethlen Gábor levele Szent-Páli Kornis Ferencz udvarhelyszéki királybiróhoz 1614-ről. Alba Julia, 1614. szeptember 2. 330–331. p. – Mehemet basa levele Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez 1619-ről. Buda, 1619. november 11. 334. p. – Eghri István tábori jelentése Bethlen Gábor fejedelemhez 1621-ről. Zólyom, 1621. július 3. 341–343. p. – Bethlen Gábor levele Sáros vármegyéhez 1621-ről. Gyarmat, 1621. július 11. 344–345. p.
 2. Mentovich F[erenc]: Bethlen Gábor halála. = Marosvásárhelyi Füzetek 1858. 1. köt. 2. füz. 182–184. p.
 3. P. Szathmáry Károly: Nemzeti képcsarnok. Bethlen Gábor. = Szépirodalmi Közlöny 1858. 1. évf. 28–2. sz. 666–670. p.


1859
 1. [Rab István] Zajzoni: Kordalok. Bécs 1859, Szerző. 4, 146 p. – Bethlen Gábor. (Víg elbeszélés.) 106–112. p.
 2. Bethlen Gábor levele Pázmány Péter esztergami érsekhöz. Tyrnaviae, 1622. jan. 14. Közli Ránosztai Rezső. = Delejtű 1859. 2. évf. 19. sz. 149–150. p.
 3. Bethlen Gábor levele Bornemissza Jánoshoz. Nouizolii, 1620. aug. 20. Közli Ránosztai Rezső. = Delejtű 1859. 2. évf. 42. sz. 333. p.
 4. Bethlen Gábor levele az erdélyi szászokhoz. Tyrnaviae, 1621. apr. 5. Közli Ránosztai Rezső. = Delejtű 1859. 2. évf. 42. sz. 333. p.
 5. Bethlen Gábor levele Pázmány Péter bibornok-érsekhöz. Belus, 1622. jan. 17. Közli Ránosztai Rezső. = Delejtű 1859. 2. évf. 48. sz. 381. p.
 6. Bethlen Gábor levele Pázmány Péterhez. Colosuár, 1623. jun. 30. Közli Ránosztai Rezső. = Delejtű 1859. 2. évf. 48. sz. 382. p.
 7. Mediasch 22. Februar 1614. Gabriel Bethlen befiehlt den Patronem im Regner Kapitel die Arende an die Pfarrer püncktlich zu entrichten. = Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens 1859. U. F. 1. köt. 4. füz. 234–235. p.
 8. Adalék Bethlen Gábor jelleméről. 1620. oct. 29. Közli Podhradszky Józseef. = Magyar Történelmi Tár 1859. 6. köt. 246–253. p.
 9. [Titkos szerződés Mátyás és Bethlen Gábor közt.] Közli Szilágyi Sándor. = Új Magyar Múzeum 1859. 9. évf. 1. köt. 10–11. füz. 433–438. p.
 10. Bethlen Gábor Nagy-Ekemező régi kiváltságát, hogy a bűnügyekben ítélhet, megerősíti. Közli Szilágyi Sándor. = Új Magyar Múzeum 1859. 9. évf. 1. köt. 10–11. füz. 430–433. p.


1860
 1. Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Szerk. és kiad. Veszely Károly. 1 köt. Kolozsvár 1860, Római kath. lyceum. 436 p. [A mű 2. kötete Az Erdélyi Róm. Kath. Püspöki Megye autonómiája... címen jelent meg.] – Bethlen Gábor levelei.] 289–290.; 394–396. p.
 2. Bethlen Gábor nyilatkozata az ő lovasaihoz. Leuchoviensi, 1620. máj. 17. Közli Ránosztai Rezső. = Delejtű 1860. 3. évf. 10. sz. 74–75. p.
 3. Bethlen Gábor levele [Hatvani Zsigmond főispánná választásáról]. Alba Julia, 1610. nov. 3. Közli Szilágyi Sándor. = Delejtű 1860. 3. évf. 13. sz. 100. p.
 4. 1620–1624. – Bethlen Gábor levelei Nagy-Szombat városához. 1–3. Közli Knauz Nándor. = Delejtű 1860. 3. évf. 20., 28., 31. sz. 156., 220., 245. p.
 5. Bethlen Gábor levele Alvinczi Péterhez. 1626. máj. 31. és 1629. sept. 20. Közli Szilágyi Sándor. = Sárospataki Füzetek 1860. 4. évf. 6. füz. 550–553. p.
 6. Bethlen Gábor a száldobosi savanyúvízben. Közli Szilágyi Sándor. = Új Magyar Múzeum 1860. 10. évf. 2. köt. 424. p.


1861
 1. Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. 1859–1861. 1. köt. Szerk. Brassai Sámuel. Kolozsvár 1861, Ev. Ref. Főtanoda. 158 p. – Ferudin Beg „Szultáni okmányok gyűjteménye” czímű könyvét ismerteti és belőle mutatványokat közöl Vámbéry Armin. 63–68. p. Mutatványok: – 1627. maj. 24. Fordítása azon levélnek, melyet Bethlen Gábor magyar király Murteza pasához, a budai helytartóhoz küldött. 65–67. p. – 1626. dec. 5. Fordítása annak a levélnek, melyet Bethlen Gábor magyar király a fővezérhez intézett. 67–68. p.
 2. Bethlen Gábor fejedelem végrendelete. Költ 1629. november 1. 1–4. Közli Tüske Sándor. = Delejtű 1861. 4. évf. 6–9. sz. 43–44.; 51–52.; 60–62.; 68–69. p.
 3. Bethlen Gábor levele Zmeskál barsi alispánhoz. Tyrnaviae, 1621. apr. 23. Közli Szontagh Daniel. = Delejtű 1861. 4. évf. 29. sz. 239. p.
 4. Ötvös Ágoston: Brandenburgi Katalin fejedelemsége. = Magyar Akadémiai Értesítő. A Philosophiai, Törvény és Történettudományi Osztályok Közlönye 1861. 2. köt. 2. sz. 153–244. p. [Kivonat: = Budapesti Szemle 1861. 12. köt. 388–392. p.] – Okmányos toldalék. 1. Dr. Scultetus levele Bethlen Gáborhoz. Berlin, 1625. aug. 13. 209–210. p.
 5. Magyar regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből 1228–1634. Közli Horváth Mihály. 1–2. = Magyar Történelmi Tár 1861. 9. köt. 97–176.; 1862. 11 köt. 125–196. p. – 238. Az Erdélyből kiűzött s török földre bujdosott nemesség folyamodása a szultánhoz [1603]. 162–163. p. – 239. Ugyanazok Haszán pasa nagyvezírhez [1603]. 163. p. – 242. Bethlen Gábor Czerah Mehemet vezír-pasához. 165–166. p. – 253. Bethlen valamely biztosának utasítása Sopron városához. 174–175. p. – 254. Bethlen Gábor utasítása Csuthi Gáspár udvarmestere számára. 175–183. p. – 255. Bethlen Gábor utasítása Alsó-balásfalvi Cserényi Farkas... követ számára. 183–186. p.


1862
 1. Érdekes reform. egyházi irodalmi régiségek. Közli Thaly Kálmán. = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1862. 5. évf. 49. sz. 1560–1566. h. – „Betlehem Gábornak hálaadó éneke melyet írt az ő ellenségin vött győzedelme után.” 1562–1565. h.
 2. Bethlen Gábor fejedelem néhány levele [1619–1621]. Közli L[ichner] P[ál]. = Sárospataki Füzetek 1862. 6. évf. 5. füz. 449–451. p.


1863
 1. Galantai Gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora. [Szerk. Szalay László.] Pest 1863–70, Lauffer – Stolp. 1–3. köt.
 2. Bethlen Gábor 1619–1621.-dik évi táborszállásai. Számos ezen hadjárat alatt eladományozott s beírt jószágok felemlítésével. Közli Ráth Károly. = Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1863. 2. köt. 255–269. p.
 3. Török portáni követ-költség [Bethlen Gábor idejében]. Közli Géresy Kálmán. = Győri Törtánelmi és Régészeti Füzetek 1863. 2. köt. 287–288. p.
 4. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem zálogba veszi Hunyad várát s ahoz tartozó jószágokat. 1617. Közli Csukási Károly. = Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1863. 2. köt. 380–383. p.
 5. Bethlen Gábor udvara. = Koszorú 1863. 1. évf. 1. félév. 3. sz. 67–69. p.


1864
 1. Jósika Miklós: A végváriak. Regény Bethlen Gábor fejedelem korából. Pest 1864, Heckenast. 1–3. köt. /Jósika Miklós Újabb regényei 15–17./
 2. Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok. XVI-ik, XVII-ik és XVIII-ik századbeli eredeti kéziratokból és régi szétszórt nyomtatványokból egybegyűjté s jegyzetekkel ellátá Thaly Kálmán. Toldalék: A bujdosó Balassa Bálintnak két eddigelé ismeretlen költeménye. Pest 1864, Lauffer. 1–2. köt.
       – Bethlen Gábor. („Gabriel Princeps Transylvaniae”.) – A XVII-ik század első feléből. – 1. köt. 104–109. p. – Bethlen Gábor diadal-éneke. 1618–1629. Eredeti czíme: „Betlehem Gábornak hálaadó éneke melyet írt az ő ellenségin vött győzedelme után.” 1. köt. 110–117. p. – Hungaria. (Bethlen Gábor idejéből.) 1. köt. 118–123. p.
 3. [Batizfalvi István] B. I.: Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin. = Házi Kincstár 1864. 5. évf. 4. sz. 49–54. p.
 4. Salamon Ferenc: Az erdélyi fejedelmek kora. = Az Ország Tükre 1864. 3. évf. 13. sz. 146–149. p.
 5. Hazánk múltjából. 7. Két levél a szultáni okmányok gyűjteményéből. (Vámbéri Armin fordítása szerint.) = Az Ország Tükre 1864. 3. évf. 19. sz. 221–222. p. – Bethlen Gábor királynak a fővezérhez intézett levele. Körmöcz Bánya, 1626. decz. 5. 221–222. p. – Felelet, mely Erdélyország harácsa beérkeztekor iratott. (Kelet nélkül.) 222. p.
 6. Bethlen G. a lelkészeket és maradékaikat nemesi rangra emeli. [Marosvásárhely, 1629. aug. 27.] Közli Mikolay János. = Sárospataki Füzetek 1864. 8. évf. 1. U. F. 8. füz. 724–733. p.


1865
 1. Károlyi Zsuzsánna erdélyi fejedelemnő levelei férje Bethlen Gáborhoz. Közli Milecz János. = Győri Történeti és Régészeti Füzetek 1865. 3. köt. 193–212. p.
 2. Bethlen Gábor fejedelem levele Virginás János hagyatékát illetőleg. Beszterce, 1617. február 6. Közli Szilágyi Sándor. = Hazánk s a Külföld 1865. 1. évf. 27. sz. 426. p.
 3. Bethlen Gábor fejedelem születési háza Maros-Illyén. = Hazánk s a Külföld 1865. 1. évf. 40. sz. 629. p.
 4. Nemes Ödön: Bethlen Gábor születési helye Maros-Illyén. = Hazánk s a Külföld 1865. 1. évf. 40. sz. 631. p.
 5. Kőváry L[ászló]: A nemzeti fejedelemség udvari szertartásai. 1–3. = Korunk Tárczája 1865. 1. évf. 18–20. sz. 138–139.; 148–150.; 154–155. p.
 6. Életrajzi töredékek. Bethlen Gábor 1616. = Korunk Tárczája 1865. 1. évf. 26. sz. 208. p.
 7. Hajnik Imre: Az 1621-ki nagyszombati gyülés és Pozsony meghódítása Ferdinándnak. = Magyar Akadémiai Értesítő. A Philosophiai, Törvény és Történettudományi Osztályok Közlönye 1865. 5. köt. 1. sz. 141–157. p.
 8. Szakácskészítmények Bethlen Gábor erdélyi fejedelem lakodalmán 1626. Közli Milesz Béla. = Vasárnapi Újság 1865. 12. évf. 27. sz. 339. p.


1866
 1. P. Szathmáry Károly: Bethlen Gábor ifjúsága. Történeti regény. Kiad. a Kisfaludy-Társaság. Pest 1866, Emich. 1–2. köt.
 2. Nevezetes aláírások. Brandenburgi Katalin Erdély fejedelemnője, 1630-ból. Közli Szilágyi Sándor. = Hazánk s a Külföld 1866. 2. évf. 50. sz. 798. p.
 3. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a protestáns szövetség. = Kolozsvári Nagy Naptár 1866. 2. évf. 51–61. p.
 4. Székely Ádám: Öt évi küzdelem Erdély fejedelmi székéért. 1–3. = Székely Néplap 1866. 1. évf. 17–19. sz. 130–032.; 138–139.; 145. p.


1867
 1. Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. [Toldalagi Mihály – Tassi Gáspár.] Közli Salamon Ferencz. Pest 1867, Ráth. XLV, 288 p. Ism.: Szilágyi Sándor. = Budapesti Szemle 1867. 8. köt. 25. füz. 124–128. p.
 2. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor utolsó tervei és halála. = Budapesti Szemle 1867. U. F. 7. köt. 22. füz. 217–218. p.
 3. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalása. Pest 1867, Akadémia. 74 p. /Értekezések a történelmi tudományok köréből. I. 6./
       Kivonata: = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1867. 1. évf. 8. sz. 182–184. p.
       Ism.: Csillag Gyula. = Tanügyi Füzetek 1868. 2. köt. 2. füz. 59–60. p.
        1. Bethlen kiegyezése az universitással. 6. p.
        2. 1613. dec. 4., 10., 23. Bethlen az univesitásnak. 7. p.
        3. 1613. dec. 13. A szász universitás körlevele. 14. p.
        4. 1614. jan. 13. A rendek az universitáshoz. 16. p.
        5. 1614. jan. 23. Bethlen hitlevele az universitáshoz. 17. p.
        6. 1614. jan. 23. A fejedelmi tanács Szkenderhez. 24. p.
        7. 1614. febr. 8. Bethlen levele Dóczy [András]-hoz. 28. p.
        8. 1614. febr. 9. Bethlen körlevele seregfelültetésről. 30. p.
        9. 1614. febr. 15. Bethlen Péchy Simonnak. 31. p.
       10. 1614. febr. 15. Ugyanaz ugyanannak. 32. p.
       11. 1614. febr. 21. Bethlen az universitásnak. 33. p.
       12. 1614. marc. 15. A medgyesi végzések. 37. p.
       13. 1614. marc. 15. Bethlen Szkendernek. 42. p.
       14. 1614. jun. 29. A Bethlennek adott athnámé. 49. p.
       15. 1614. dec. 4. Bethlen egy magyarországi főúrnak. 55. p.
       16. 1614. dec. 4. Bethlen az oláh vajdának. 57. p.
       17. 1614. dec. 30. Bethlen Szkendernek. 58. p.
       18. 1615. jan. 3. Bethlen körlevele a magyarországiakhoz. 60. p.
       19. 1615. jan. 14. Bethlen Forgách Zsigmondhoz. 62. p.
       20. 1615. jan. 14. Bethlen Dóczy Andráshoz. 63. p.
       21. 1615. jan. 28. Bethlen egy basához. 65. p.
       22. 1615. febr. 10. Bethlen menedéklevele a hajdúkhoz. 66. p.
       23. 1615. máj. 6. A nagyszombati béke. 69. p.
       24. A titkos pontok. 72. p.
 4. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor trónfoglalásáról. = Budapesti Szemle 1867. U. F. 9. köt. 28. füz. 91–93. p.
 5. [Fabó András] Garády: Az 1626. pozsonyi béke s előzményei. = Budapesti Szemle 1867. U. F. 9. köt. 29–30. füz. 197–244. p.
 6. Bethlen Gábor egyik érdekes levele. Balásfalva, 1628. márc. 8. Közli Szilágyi Sándor. = Hazánk s a Külföld 1867. 3. évf. 10. sz. 148–149. p.


1868
 1. Sasinek F[rantišek] V[iktor]: Dennik vyjednávania mieru medzi Ferdinandom II., cisárom a kr. uh. a Gabrielom Bethlenom r. 1623, v Baňskej Bystrici. = Letopis Matice slovenskej 1868. 5. évf. 2. sz. 5–55. p.
 2. Fabó András: Rajzok a magyar protestantizmus történelméből. Szerk. – –. Kiad. a váczi ág. vall. ev. gyülekezet. Pest 1868, Hornyánszky – Träger. VIII, 238 p. – Győry Vilmos: Iktári Bethlen Gábor Erdély fejedelme és Magyarország választott királya. (Történelmi rajz.) 9–35. p. – Roth Márton: Bethlen Gábor kora. Németből. ford. Brocken Lajos. 35–77. p.
 3. Programm des evangelischen Gymnasiums A. B. zu Mediasch. 1867/8. Veröffentlicht vom... Johann Obert. Hermannstadt 1868, Drotleff. 81 p. – Heinrich, [Károly] Carl: Gabriel Bethlen. 5–52. p.
 4. P. Szathmáry Károly: A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-főiskola története. Nagy-Enyed 1868, Szerző. XIII, 3, 352, 2 p. – Bethlen Gábor mint alapító. 27–38. p.
 5. Károlyi Zsuzsánna levelei. (Férjéhez: Bethlen Gábor fejedelemhez.) Közli (H. L.) = Fővárosi Lapok 1868. 5. évf. 300. sz. 1196–1197. p.
 6. –yi.: Bethlen Gábor. = Magyarország Képekben 1868. 2. köt. 70–72. p.
 7. Bethlen Gábor levele Alvinczy Péter kassai ref. paphoz. [1627. ápr. 3.] Közli Szilágyi Sándor. = Századok 1868. 2. évf. 4. füz. 227–238. p.


1869
 1. Fabó, [András] Andreas: Skizzen aus der Geschichte des ungarischen Potestantismus. Red. von – –. Hrsg. von der Waitzner Evangelischen Gemeinde. Pest 1869, Osterlamm. VIII, 247 p. – Győry [Vilmos] Wilhelm: Gabriel Bethlen von Iktár, Fürst von Siebenbürgen und erwählter König von Ungarn. (Geschichtliche Schilderung.) 9–37. p. – Roth, [Márton] Martin: Die Zeiten Gabriel Bethlen’s. 38–74. p.
 2. [Kun Béla, Kókai]: Az 1867-iki kiegyezés és Bocskay, Illésházy, Bethlen, Rákóczy népszövetségi politikája. Pest 1869, Aigner – Rautmann. 31 p. Ism.: Szilágyi Sándor: Könyvismertetés. 1–2. = Budapesti Közlöny 1869. 65. sz. 820–821. p.; 71. sz. 902–903. p.
 3. Egy adat Bethlen Gábor lakodalmához. = Budapesti Közlöny 1869. 221. sz. 3206–3207. p.
 4. Gergely Lajos: Egy régi kézirat. [Károlyi Zsuzsanna végtiszteletére mondott prédikációk.] = Magyar Polgár 1869. 3. évf. 85. sz. 365. p.
 5. Br....: „Egy régi kézirat”-hoz adalék. = Magyar Polgár 1869. 3. évf. 87. sz. 374. p.
 6. Eötvös Lajos: Még egyszer az „Egy régi kézirat” czikkhez. = Magyar Polgár 1869. 3. évf. 89. sz. 381. p.
 7. Gergely Lajos: Br...úr felvilágosítása a „régi kézirat” ügyében. = Magyar Polgár 1869. 3. évf. 90. sz. 385. p.
 8. Walther Géza: Még egyszer az „Egy régi kézirat”-hoz. = Magyar Polgár 1869. 3. évf. 97. sz. 417. p.
 9. Néhai felséges Bethlen Gábor lakodalmában, Cassa 1626. = Magyar Polgár 1869. 3. évf. 100. sz. 431. p.
 10. Gergely Lajos: Utoljára a „régi kézirat”-ról. = Magyar Polgár 1869. 3. évf. 106. sz. 454. p.
 11. Eötvös Lajos: Hetedik czikk a „régi kézirat”-ról. = Magyar Polgár 1869. 3. évf. 114. sz. 485–486. p.


1871
 1. Burenstamm, Carl: Förteckning p? hanskrifter rörande Svergies historia. Haag 1871. [4], 94, [2] p., 3 t.
 2. A Kemény-család fejedelmi ágának okmánytára. Közügyek 1538–1722. Közli P. Szathmáry Károly. Pesten 1871, Akadémia. X, 273, [1] p. /Magyar Történelmi Tár 18./ – Kemény János levele atyjához Kemény Boldizsárhoz, melyben többek között Bethlen Gábor hanyatló egészségéről is ír. 37–40. p. – Brandenburgi Katalin körrendelete, melyben Hunyadmegye rendeit, férje Bethlen Gábor temetésére s egyszersmind országgyűlésre is meghívja. 43–45. p. – Bethlen Gábor árszabálya 1627. Közli Nagy Iván. 206–249. p.
 3. Fekete Mihály: Bethlen Gáborné temetése. (Meghalt Kolozsvártt, 1622. május 13-kán.) 1–5. = Erdélyi Protestáns Közlöny 1871. 1. évf. 8–12. sz. 63–65.; 73–74.; 80–82.; 90–91.; 102–103. p.
 4. 1619. dec. 26. – Pozsonyban a római katholikus nagy templomban Bethlen Gábor fejedelem s több protestáns főurak jelenlétében, magyar református pap prédikál és Úrvacsoráját oszt. Közli [Fabó András] Garády. = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 1871. 2. évf. 1–2. füz. 67–68. p.
 5. Kemény János levele atyjához Kemény Boldizsárhoz, melyben többek között Bethlen Gábor hanyatló egészségéről is ír. Közli P. Szathmáry Károly. = Magyar Történelmi Tár 1871. 18. köt. 2. F. 6. köt. 37–40. p.
 6. Brandenburgi Katalin körrendelete, melyben Hunyadmege rendeit, férje Bethlen Gábor temetésére s egyszersmind országgyűlésre is meghívja. = Magyar Történelmi Tár 1871. 18. köt. 2. F. 6. köt. 43–45. p.
 7. Áruczikkek szabályzata 1627 és 1706 évekből. Adalékul a XVII. és XVIII. század ipar- és erkölcs-történetéhez. Közli Nagy Iván. = Magyar Történelmi Tár 1871. 18. köt. 2. F. 6. köt. 199–273. p. – [Bethlen Gábor Gyulafehérváron nyomtatásban is kiadott árszabályozó rendelete 1627-ből.] 206–249. p.


1872
 1. Illésy György Költeményei. Bev. Vadnai Károly: Illésy György emlékezete. Pest 1872, Athenaeum. XVI, 254 p. – Bethlen Gábor szakála. 83–87. p.
 2. Székely oklevéltár. Szerk. [1–4.] Szabó Károly, [5–7.] Szádeczky Lajos. Kolozsvártt 1872–1898, Magyar Történelmi Társulat Kolozsvári Bizottsága. 1–7. köt. – 4. köt. 1264–1707. 1895. 374 p. – 6. köt. 1603–1698. 1897. 480 p.
 3. [Rómer Flóris] R.: Két érdekes irnedvtartó. = Archeológiai Értesítő 1872. 6. köt. 4. sz. 99–102. p. – Bethlen Gábor irnedvtartója. 101–102. p.
 4. A Bethlen Gábor által alapitott gyula-fejérvári főiskola törvényei. 1–4. Közli Szabó Károly. = Erdélyi Protestáns Közlöny 1872. 2. évf. 53-1–56-4. sz. 4–5.; 13–14.; 20–21.; 28–30. p.
 5. Magyar régiség. Folytatás a’ Ros’nyai Török Dávid jegyzeteiből. 1611. [Bethlen Gábor levele a fővezér Achmed basának.] Közli Lőcsei Sp[ielenberg] Sámuel. = Hon és Külföld 1872. 2. évf. 28–29. sz. 109–110. p.
 6. Hornyik János: Még egyszer „Emlékezzünk régiekrűl.” 17. Házi János, Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek tyatója vagy török deákja. = Kecskeméti Lapok 1872. 5. évf. 44. sz. 1. p.
 7. [Thaly Kálmán] Valentinus Bujdosó: Károlyi Zsuzsánna, magyar királyné. = Századok 1872. 6. évf. 1. füz. 126–127. p.


1873
 1. A székely-udvarhelyi ev. ref. collegium történelme. Összeáll. Kis Ferencz. Székely-udvarhely 1873, Becsek. 108, 6, [2] p. – [1626. augusztus 22. Bethlen Gábor consensust ad Szöcs Zsófia (özv. Békási Jánosné) testamentumára.] Okmánytár V. 4–5. p.
 2. Szilágyi Sándor: Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez. Budapest 1873, Akadémia. 96 p., 1 t. /Értekezések a történelmi tudományok köréből. II. 8./ Ism.: = Századok 1873. 7. évf. 7. füz. 522–523. p.
 3. P. Szathmáry Károly: A fejedelem órája. 1–5. Athenaeum 1873. 1. köt. 9–13. sz. 523–529.; 592–598.; 655–661.; 714–720.; 777–785. p.
 4. Bethlen Gábor államszerződései. [Kivonat Szilágyi Sándornak az 1873. márczius 10-én tartott akadémiai felolvasásából.] = Athenaeum 1873. 1. évf. 11. sz. 699–703. p.


1874
 1. [Thaly Kálmán] Valentinus Bujdosó: Bethlen Gábort uráúl, királyáúl elismerő magyar levél Radul moldvai vajdától, 1623. = Századok 1874. 8. évf. 1. füz. 59–61. p.


1875
 1. Monumenta comitalia regni Transylvaniae. Erdélyi országgyűlési emlékek. Történeti bevezetésekkel. Szerk. Szilágyi Sándor. Budapest 1875–1898, Akadémia. 1–21. köt. /Monumenta Hungariae Historica III./ – 6. köt. 1608–1614. 1880. 560 p. – 7. köt. 1614–1621. 1881. 567 p. – 8. köt. 1621–1629. 1882. 544 p. – 10. köt. 1637–1648. 1884. Pótlék: 502–508. p.
 2. Bethlen Gábor néhány éremtani okmánya. Közli Érdy János. = Magyar Történelmi Tár 1875. 20. köt. 2. F. 8. köt. 280–288. p.
 3. Gunyirat Bethlen Gábor idejéből. Közli Szilágyi Sándor. = Századok 1875. 9. évf. 6. füz. 382–396. p.
 4. Egy adat a czéhek történetéhez. [1628. apr. 25. Gyula-Fehérvár. – Bethlen Gábor fejedelem megerősíti a marosvásárhelyi borbélyok céhlevelét.] Közli K. Papp Miklós. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 6. sz. 917–921. p.
 5. Bethlen Gábor és a felső magyarországiak. (1614–1619.) 1–7. Közli Szilágyi Sándor. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 13–19. sz. 1025–1029.; 1041–1044.; 1057–1060.; 1073–1076.; 1089–1092.; 1105–1108.; 1125–1127. p.
 6. Bethlen Gábor és a felső magyarországi mozgalmak történetéhez. Közli Szilágyi Sándor. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 24. sz. 1205–1209. p.
 7. Okmányok és levelek az 1611-ik év történetéhez. [1611. jan. 26. Targovist. – Bethlen Gábor fejedelem adománylevele, melyben Radul vajda kapitányának, Halmágyi Istvánnak minden jószági, javai, abban az országban levők, adatnak Petki Jánosnak.] Közli Szilágyi Sándor. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 44. sz. 690–691. p.
 8. Levéltári adatok a XVI. és XVII-ik század történetéhez. IV. [1616. nov. 7. Fogaras. – Bethlen Gábor fejedelem oklevele Keresztesy Pálnak jószágai ügyében.] Közli [K. Papp Miklós]. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 50. sz. 792–794. p.
 9. Okmányok és levelek az 1613-ik év történetéhez. [1613. júl. 3. Cassoviae és júl. 8. Vizakna. – Bethlen Gábor fejedelem két levele Dóczi Andráshoz.] Közli Szilágyi Sándor. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 51. sz. 802–805. p.
 10. Okmányok és levelek az 1613-ik év történetéhez. [1613. júl. 30. N.-Szeben. – Bethlen Gábor fejedelem levele Dóczy Andráshoz.] Közli Szilágyi Sándor. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 52. sz. 821–822. p.
 11. Okmányok és levelek az 1613-ik év történetéhez. [1613. szept. 22. Gyula-Fehérvár. – Bethlen Gábor levele Dóczy Andráshoz.] Közli Szilágyi Sándor. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 52. sz. 823–824. p.
 12. Okmányok és levelek az 1613-ik év történetéhez. [1613. okt. 3. Kolosvár. – Bethlen Gábor levele Dóczy Andráshoz.] Közli Szilágyi Sándor. = Történeti Lapok 1875. 2. évf. 52. sz. 824. p.


1876
 1. Krüner, Friedrich: Johann v. Rusdorf, kurpfälzischer Gesandter u. Staatsmann während d. 30 jährigen Krieges. Halle 1876, Gesenius. 122 p. [„Ahol Bethlen Gábor tárgyalásaira úgy egykorú, nekünk hozzáférhetetlen nyomtatványok, mint még kiadatlan levelek is emlitettnek.” (Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Budapest 1929, Magyar Szemle Társaság. 298. p.)]
 2. [Thaly Kálmán] Valentinus Bujdosó: Gábor király; Zsuzsánna királyné 1621. = Századok 1876. 10. évf. 2. füz. 169–172. p.
 3. Vegyes adatok gyüjteményemből. [1628. jún. 21. Gyula-Fehérvár. – Keresztesy Pál reversalisa a fejedelemhez való hívségéről.] Közli K. Papp Miklós. = Történeti Lapok 1876. 3. évf. 17. sz. 257. p.


1877
 1. [Áldor Imre]: Erdély aranykora. Budapest 1877, Franklin 112 p. /Történelmi Könyvtár 34./ /Koll. 2./
 2. Tadra, Ferdinand von: Beiträge zur Geschichte der Feldzuges Bethlen Gabors gegen Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1623. Nebst Originalbriefen Albrecht’s von Waldstein. = Archiv für österreichische Geschichte 1877. 55. köt. 2. füz. 401–464. p. (Klny. is.)


1878
 1. Gindely, [Antal] Anton: Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung: Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618. Zweiter Band. Prag 1878, Tempsky. XVI, 442 p. – 6. fejezet. Bethlen Gábor. 254–290. p.
 2. Érmészeti adalék. Bethlen Gábor pénzverési rendelete. 1625. Közli Thallóczy Lajos. = Archeológiai Értesítő 1878. 12. köt. 7. sz. 260–261. p.
 3. A szalánczi vár donjonjában levő czímerekről. Közli Myskovszky Viktor. = Archeológiai Értesítő 1878. 12. köt. 9. sz. 339–342. p. – Bethlen Gábor címere. 341. p.
 4. Bethlen Gábor fejedelem végrendelete. Költ 1629-en 1. nov. Közli Koncz József. = Erdélyi Híradó 1878. 2. évf. 1–15.; 17–21. sz. (Klny is.) Ism.: – Deák Farkas. = Archeológiai Értesítő 1878. 12. köt. 5. sz. 180–181. p. – Deák Farkas: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem végrendelete. (1629. aug. 31., nov. 1.) = Századok 1878. 12. évf. 5. sz. 465–474. p.
 5. Bethlen Gábor levele Alvinczi Péter kassai ref. főpaphoz, a gyula-fejérvári tanoda ügyében. Balásfalva, 1628. márcz. 8. Közli Szabó Károly. = Erdélyi Protestáns Közlöny 1878. 8. évf. 45. sz. 540–541. p.
 6. Magyarországi eseményekről szóló XVI. és XVII. századbeli külföldi röpiratokat... = Magyar Könyvszemle 1878. 3. évf. 3. füz. 161–163. p.
 7. Deák Farkas: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem végrendelete. (1629. aug. 31., nov. 1.) = Századok 1878. 12. évf. 5. sz. 465–474. p.
 8. Bethlen Gábor portai ajándékra szánt vásárlásai 1620-ból. Közli Fehérpataky László. = Történelmi Tár 1878. 3. füz. 678–679. p.


1879
 1. Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Kiad. Szilágyi Sándor. Budapest 1879, Akadémia. XIV, [2], 496 p. Ism.: Acsády Ignácz. = Pesti Napló 1879. 30. évf. 43. sz. r. k. 1–2. p.
 2. Radvánszky Béla, báró: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. Budapest 1879–1896, Hornyánszky. 1–3. köt. Ism.: Krenner Miklós. = Erdélyi Múzeum 1879. 14. köt. 1. füz. 44–46. p. 1. Bethlen Gábor nyugtája 1621. 2. köt. 1879. 236. p. 2. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem utasítása új udvarmestere Csuthi Gáspár részére. 1620 után. 3. köt. 1879. 167. p. 3. Bethlen Gábor levele vargyasi Daniel Mihályhoz... 1627. 3. köt. 1879. 67–68. p. 4. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem végrendelete. 1629. nov. 1. 3. köt. 1879. 257. p. 5. Bethlen Gábor meghívja vargyasi Dániel Mihályt a megholt fejedelem asszony Károlyi Zsuzsánna temetésére. Kelt Kolozsvár, 1622. maj. 18. 3. köt. 1879. 378–379. p. 6. Brandenburgi Katalin körrendelete, melyben Hunyad v[ár]megye rendeit meghívja Bethlen Gábor temetésére. 1629. decz. 20. 3. köt. 1879. 379. p.
 3. Bethlen Gábor levele Alvinczi Péterhez. Közli Szilágyi Sándor. = Erdélyi Protestáns Közlöny 1879. 9. évf. 3. sz. 26–27. p.
 4. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor jellemzése, saját leveleiből. Bethlen Gábor politikai levelei c. kiadvány bevezetése. Kivonat. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1879. 13. évf. 1. sz. 8. p.
 5. Bethlen Gábornak és nejének Károlyi Zsuzsánnának levelezése. Közli Szabó Károly. = Történelmi Tár 1879. 2. füz. 201–218. p. (Klny. is.)
 6. Bethlen Gábor fejedelem uralkodásának történetéhez. 1–3. Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1879. 2–4. füz. 219–261.; 429–465.; 742–786. p.
 7. Ujabb regesták a külföldi levéltárakból. 1–3. Közli Marczali Henrik. = Történelmi Tár 1879. 2–4. füz. 353–371.; 529–557.; 787–796. p.
 8. Az angol kir. levéltárnak Bethlen Gábor történetére vonatkozó oklevelei. Közli Marczali Henrik. = Történelmi Tár 1879. 3. füz. 539–557. p.
 9. A gyula-fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata. Közli Szabó Károly. = Történelmi Tár 1879. 4. füz. 797–805. p.


1880
 1. Magyar protestans egyháztörténelmi monographiák. Írták: Szilágyi Sándor, Karsay Sándor, Szeremlei Sámuel, Jakab Elek, Szabó Károly. Budapest 1880, Magyarországi Protestansegylet. 144 p. /Protestáns Theológiai Könyvtár 13./ /A Magyarországi Protestansegylet Kiadványai 17./ – Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a kassai pap. 1–24. p.
 2. Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. Budapest 1880, Akadémia. [2], VIII, 456 p. – Bethlen Gábornak a fémbányászatra vonatkozó intézkedései. 226–228. p. – Bethlen Gábor erdélyi fejedelem az ottani pénzverde és bányászat gondviselését Nagy-Bánya városra bízza. 1620. 416–418. p. – Bethlen Gábor fejedelem privilégiuma az erdélyi bányászat számára. 435–436. p.
 3. Károlyi Árpád: Bethlen Gábor levelei. = Budapesti Szemle 1880. 22. köt. 44. sz. 252–294. p.
 4. Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. 1–3. Közli Nagy Gyula. = Történelmi Tár 1880. 3–4. füz. 425–443.; 699–706.; 1881. 1. füz. 87–97. p.
 5. Bethlen Gábor fejedelem politikai levelezése. 1–3. Közli Szabó Károly. = Történelmi Tár 1880. 3–4. füz. 444–489.; 707–740.; 1881. 2. füz. 283–343. p.


1881
 1. Magyar protestans egyháztörténelmi monographiák. Írták: Szilágyi Sándor, Karsay Sándor, Szeremlei Sámuel, Jakab Elek, Szabó Károly. Budapest 1881, Franklin. 144 p. – Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a kassai pap. 1–24. p.
 2. Szilágyi Sándor: Nápolyi Péter. Egy diplomata a XVII-ik század elejéről. Budapest 1881, Akadémia. 23 p. /Értekezések a történelmi tudományok köréből. IX. 7./
 3. Bethlen Gábor és Kendy István. [Bethlen Gábor levele Rhédey Ferenchez.] Közli Szilágyi Sándor. = Erdélyi Protestáns Közlöny 1881. 11. évf. 16. sz. 125–127. p.
 4. Jancsó Benedek: Bethlen Gábor magyarsága. 1–3. = Magyar Nyelvőr 1881. 10. köt. 4., 6–7. füz. 176–180.; 268–272.; 312–315. p.
 5. Keserüi Dayka János levele Bethlen Gáborhoz. Alba Julia, 1623. ápr. 9. Közli Szilágyi Sándor. = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1881. 3. évf. 1. füz. 32–34. p.
 6. Bethlen Gábor levele Korothnai Farkashoz. Fogaras 1619. febr. 19. Közli Szilágyi Sándor = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1881. 3. évf. 5–6. füz. 258–259. p.
 7. Demkó Kálmán: Adatok az 1619–20-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez. = Századok 1881. 15. évf. 5. füz. 431–443. p.
 8. Bethlen Gábor és IV. Keresztély dán király. (1625–1628.) – Közlemények a koppenhágai kir. levéltárból. – Közli Fraknói Vilmos. = Történelmi Tár 1881. 1. füz. 98–113. p. (Klny. is.)
 9. Az Iktári Bethlen-család történetéhez. Közli Szabó Károly. = Történelmi tár 1881. 1. füz. 192–193. p.
 10. A kis gróf utazásához. [Bethlen Gábor levele Bethlen Péter külföldi tanulmányútja ügyében.] Közli [Szilágyi Sándor] Sz. S. = Történelmi Tár 1881. 1. füz. 197–199. p.
 11. Bethlen Gábor és a porta. 1–2. Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1881. 4. füz. 593–640. p.; 1882. 1. füz. 34–77. p.
 12. Szilágyi, [Sándor] Alexander: [Georg Homonnay und Gabriel Bethlen.] Ism.: = Ungarische Revue 1881. 2. füz. 187. p.
 13. Szilágyi, [Sándor] Alexander: Einen Vortrag über Peter Nápolyi, den Diplomaten des Fürsten von Sieberbürgen Gabriel Bethlen. Ism.: = Ungarische Revue 1881. 6. füz. 544. p.
 14. Szilágyi, [Sándor] Alexander: Geheime Punkte der Tyrnauer Friedensschlüsse zwischen Matthias II. und Gabriel Bethlen im Jahre 1615. und 1617. Ism.: = Ungarische Revue 1881. 7–8. füz. 678. p.
 15. Szilágyi, [Sándor] Alexander: Das Verhältniss Gabriel Bethlen’s zu Gustav Adolf. Ism.: = Ungarische Revue 1881. 10–11. füz. 909. p.


1882
 1. M.-Szigeti Helvét hitv. Lyceum értesítője az 1881/2. évről. U. F. 9. évf. Kiad. Szilágyi István. M-Sziget 1882, Máramarosi Részvény. 44 p. – Géresi Imre: Rövid méltatása az erdélyi fejedelmek kulturalis érdemeinek, közelebbi tekintettel Bethlen Gáborra és Máramaros megyére. 12–18. p.
 2. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia. A stockholmi kir. svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján írta – –. Budapest 1882, Akadémia. 30 p. /Értekezések a történelmi tudományok köréből. X. 1./ [Hiányzik az okleveles rész.]
 3. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia. A stockholmi kir. svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján írta – –. Budapest 1882, Akadémia. 75 p. [Okleveles résszel együtt.]
 4. Balázs József: Bethlen Gábor emlékezete. – Óda. – = Közérdek 1882. 1. évf. 23. sz. 1–2. p.
 5. Bethlen-ünnepély. = Közérdek 1882. 1. évf. 23. sz. 2. p.
 6. Pázmány Péter egy ismeretlen levele Bethlen Gáborhoz. Közli Fraknói Vilmos. = Magyar Könyvszemle 1882. 7. évf. 4. füz. 351–356. p.
 7. Bethlen Gábor levelei feleségéhez Károlyi Zsuzsánnahoz. Közli Gergely Sámuel. = Történelmi Tár 1882. 1. füz. 124–133. p. (Klny. is.)
 8. Bethlen Gábor sajátkezű följegyzése. [Bejegyzés Ortelius Jeromos nagy atlaszában.] Közli Szabó Károly. = Történelmi Tár 1882. 1. füz. 207. p.
 9. Oklevelek Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf összeköttetéseinek történetéhez. [A stockholmi kir. svéd államlevéltárban és upsalai egyetemi könyvtárban levő eredeti s egykorú példányokról.] Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1882. 2. füz. 235–278. p.
 10. Bethlen Gábor születési házának emléke. Közli Szabó Károly. = Történelmi Tár 1882. 3. füz. 585–586. p.
 11. Gergely Samu: Adalék „Bethlen Gábor és a porta” czímű közleményhez. 1–3. = Történelmi Tár 1882. 3. füz. 434–469. p.; 1883. 1. füz. 131–154. p.; 4. füz. 609–644. p.
 12. Szilágyi, [Sándor] Alexander: Gabriel Bethlen und die schwedische Diplomatie. = Ungarische Revue 1882. 6. füz. 457–488. p.
 13. Szilágyi, [Sándor] Alexander: [Gabriel Bethlen und die Juden.]
       Ism.: = Ungerische Revue 1882. 8–9. füz. 753–754. p.


1883
 1. [Szilágyi Sándor] –i.: Bethlen Gábor halálához. = Századok 1883. 17. évf. 7. füz. 693. p.
 2. Bethlen Gábor második házasságához adatok. Közli –Ó –A. = Történelmi Tár 1883. 1. füz. 204–208. p.
 3. A „Collectio Camerariana”-ból. Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1883. 2. füz. 217–261. p.


1884
 1. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fehérvári síremléke és alapítványai. Budapest 1884, Akadémia. 21 p. /Értekezések a történelmi tudományok köréből. XI. 6./
 2. Bethlen Péter utazása történetéhez. Közli [Gergely Sámuel] G. S. = Történelmi Tár 1884. 3. füz. 590–592. p.


1885
 1. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor. Pozsony 1885, Stampfel. 28 p. /Magyar Helikon 46./
 2. Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor életrajza. Pozsony – Budapest 1885, Stampfel. 28 p. /Magyar Helikon 46./ /Koll. 4./
 3. Weber Samu: Bocskay István és Bethlen Gábor egyik hű emberéről. [Bocatius Jánosról.] = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1885. 28. évf. 22. sz. 693–696. h.
 4. [Szilágyi Sándor] Sz. S.: Bethlen Gábor ifjuságából. = Századok 1885. 19. évf. 1. füz. 68–72. p.
 5. Bethlen Gábor levelei. 1–3. Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1885. 2–4. füz. 209–256.; 431–480.; 623–673. p.


1886
 1. Magyar Helikon. Jeles magyar államférfiak életrajz-gyűjteménye. Szerk. Helmár Ágost, Mangold Lajos. II. oszt. 2. köt. Pozsony – Budapest 1886, Stammpfel. – Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor. 1–28. p.
 2. Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történetéhez. Diplomatarium relationum Gabrielis Bethlen cum venetorum republica. A velenczei állami levéltárban Mircse János által eszközölt másolatokból... szerk. Óváry Lipót. Budapest 1886, Akadémia. 822, [2] p.
 3. Révész Mihály: Bethlen Gábor irodalma. 1–2. = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1886. 29. évf. 17. sz. 539–542. h.; 25. sz. 792–794. h.
 4. Demkó Kálmán: A magyar–cseh confoederatio és a besztercebényai országgyűlés 1620-ban. 1–3. = Századok 1886. 20. évf. 2–4. füz. 105–121.; 209–228.; 291–308. p.
 5. Levelek és acták Bethlen Gábor uralkodása történetéhez. 1620–1629 közt. 1–4. Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1886. 1–4. füz. 1–57.; 209–249.; 401–446.; 609–678. p.


1887
 1. Bethlen Gábor fejedelem levelezése. Kiadta Szilágyi Sándor. Budapest 1887, Akadémia. 470 p.
 2. Krüner, Friedrich: Bethlen Gabor, Fürst von Siebenbürgen. = Historische Zeitschrift 1887. 58. köt., U. F. 22. köt. 1–37. p.
 3. Szilágyi Sándor: Nyelvtörténeti adatok. Szók és szólásmódok. [Bethlen Gábor levelezéséből vett szólások.] = Magyar Nyelvőr 1887. 16. köt. 4. füz. 185–187. p.
 4. [Hegymegi Kiss Kálmán] H. K. K.: Bethlen Gábor és a nikolsburgi béke. = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1887. 9. évf. 1–2. füz. 3–27. p.
 5. Schmidt Vilmos: Báthory Gábor és Bethlen Gábor viszonya a lengyel koronához. 1–2. = Századok 1887. 21. évf. 1–2. füz. 14–35.; 97–120. p.
 6. Levelek és okiratok Bethlen Gábor utolsó évei történetéhez. (1627–1629.) Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1887. 1. füz. 1–52. p. [A folytatását nem találtam meg.]
 7. Talleyrand és Roussel követsége az orosz czárhoz. = Történelmi Tár 1887. 1. füz. 53–78. p.
 8. Bethlen Gábor 1620-iki hadjárata és a székelyek. Közli Barabás Domokos. = Történelmi Tár 1887. 1. füz. 195. p.
 9. Kik tették le a hűségesküt Bethlen Gábornak. Közli Pettkó Béla. = Történelmi Tár 1887. 2. füz. 243–252. p.
 10. Bethlen Gábor történetéhez. Közli Paikoss Endre. = Történelmi Tár 1887. 2. füz. 407–410. p. – Gr. Turzó György nádor levele. 407. p. – Bethlen Gábor levele felsőmagyarország rendeihez. 407–409. p. – Bethlen Gábor levele a kassaiakhoz. 409–410. p.
 11. 1613. dec. 1. – Bethlen Gábor adománylevele Kapy András számára. = Történelmi Tár 1887. 4. füz. 810–811. p.
 12. 1616. dec. 27. – Bethlen Gábor levele Széchy Katalinhoz. = Történelmi Tár 1887. 4. füz. 811–812. p.


1888
 1. Bod, [Péter] Petri de Felső-Csernáton: Historia Hungarorum Ecclesiastica inde ab exordio Novi Testamenti ad nostra usque tempora... Ed. L[odewyk] W[illiem] E[rnst] Rauwenhoff – Car[olus] Szalay [Károly]. Lugduni – Batavorum 1888–1889, Brill. 1–3. köt. – De Gabriele Bethlen Principe. 2. köt. 221–244. p.
 2. Óváry Lipót: Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetéseiről. Tanulmány az „Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történetéhez” czimű munkájához. Budapest 1888, Akadémia. 86 p. /Értekezések a történelmi tudományok köréből. XIII. 12./
 3. Radvánszky Béla, báró: Udvartartás és számadáskönyvek. I. köt. Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. Budapest 1888, Athenaeum. IX, 414 p. /Házi történelmünk emlékei 1./
 4. Bethlen Gábor fejedelem; arczkép. Egykorú 1620-ik évi metszet után. = Hadtörténelmi Közlemények 1888. 1. évf. 1. füz. 1. t.
 5. Olchváry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szervezete s hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban. = Hadtörténelmi Közlemények 1888. 1. évf. 4. füz. 601–616. p.
 6. Ipolyi Arnold: A jezsuiták viszontagságai Magyarországon a 17. század első negyedében. 1–2. = Magyar Sion 1888. 2. évf. 6., 8. füz. 401–415.; 561–583. p.
 7. Bethlen Gábor fejedelem két levele Palóczi Horváth Jánoshoz és ugyan hozzá Sennyei István győri püspöktől egy. Közli Koncz József. = Történelmi Tár 1888. 2. füz. 383–385. p.
 8. Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából. [Levelek Bethlen Gábor és Thurzó Imre kapcsolatához.] 1–2. Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1888. 3–4. füz. 401–434.; 609–639. p.
 9. Bethlen Gábor biztosító és adomány-levele a lippai vitézeknek. Közli Makkai Domokos. = Történelmi Tár 1888. 3. füz. 598–603. p. (Klny. is.)
 10. Bethlen Gábor házassága Brandenburgi Katalinnal. (A berlini titkos állami levéltárból.) Közli Szabó Gyula. = Történelmi Tár 1888. 4. füz. 640–666. p. (Klny. is.)
 11. Bethlen Gábor életéhez. Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1888. 4. füz. 801–807. p.


1889
 1. A Nagyenyedi Kollégium Értesítője az 1888/89-ik évről. Nagyenyed 1889. – Váró Ferenc: [Vers Bethlen Gáborról.]
 2. Salamon Ferencz kisebb történelmi dolgozatai. Budapest 1889, Ráth. VII, 430 p. – Bethlen Gábor udvara. 325–330. p.
 3. Acsády Ignác: Bethlen Gábor udvara. = Budapesti Szemle 1889. 58. köt. 148. sz. 42–59. p.
 4. Kerekes Sámuel: A szentelt csarnok. = Közérdek 1889. 8. évf. 22. sz. 1. p.
 5. Makkai Domokos: A Bethlen-főiskola ünnepe. = Közérdek 1889. 8. évf. 22. sz. 1–2. p.
 6. Váró Ferenc – Borsay Sámuel: „Bethlen-Óda”. = Közérdek 1889. 8. évf. 22. sz. 1–2. p.
 7. Kerekes Sámuel: Üdvözlet Nagyenyedhez. = Közérdek 1889. 8. évf. 23. sz. 1. p.
 8. Kerekes Sámuel: A hála ünnepén. = Közérdek 1889. 8. évf. 23. sz. 1. p.
 9. A Bethlen-kollégium ünnepe. = Közérdek 1889. 8. évf. 23. sz. 1–2. p.
 10. Ifj. Kubinyi Miklós: Bethlen Gábor levele Justh Andráshoz. = Századok 1889. 23. évf. 3. füz. 238–240. p.
 11. Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez. (Gr. Batthyány József köpcsényi levéltárából.) = Történelmi Tár 1889. 1. füz. 70–118. p.
       1. Az 1620. pozsonyi tárgyalásokhoz. 70–75. p.
       2. Haller István követsége. 75–91. p.
       3. Laminger követsége. 91–99. p.
       4. Thurzó Imre követsége. Közli Szilágyi Sándor. 100–105. p.
       5. Az 1620. jan. 15-iki szövetséglevél variánsai. Közli Pettkó Béla. 105–114. p.
       6. Kamuthy Farkas bécsi követségéhez. Közli Szabó Károly. 114–118. p.
 12. Bethlen Gábor levelei Sopron város tanácsához. Közli Thuri Etele. = Történelmi Tár 1889. 2. füz. 394–398. p.
 13. A Bethlen-kollégium Nagyenyeden. = Vasárnapi Újság 1889. 36. évf. 22. sz. 345–347. p., 2 kép: 348–349. p.
 14. P. Szathmáry Károly: Bethlen Gábor buzogánya. = Vasárnapi Újság 1889. 36. évf. 52. sz. 854–856. p.


1890
 1. Gindely Antal – Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara 1580–1629. Budapest 1890, Magyar Történelmi Társulat. [4], 264 p., 16 t. /Magyar történeti életrajzok 20./ Ism.: Szilágyi Sándor. = Akadémiai Értesítő 1890. 1. köt. 8. füz. 493–496. p.
 2. Gindely Antal: Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Acta et documenta historiam Gabrielis Bethlen Transsilvaniae principis illustrantia. Budapest 1890, Akadémia. [6], 543 p.
 3. Wibling, Carl: Sveriges Förh?llande till Siebenbürgen. 1623–1648. Lund 1890, Collin – Rietz. IV, 211 p. – Gustaf II Adolf och Bethlen Gabor. 1–37. p.
 4. Olchváry Ödön: Bethlen Gábor első támadása II. Ferdinánd ellen. 1–2. = Hadtörténelmi Közlemények 1890. 3. évf. 3–4. füz. 333–360.; 528–562. p.
 5. Westrin, Th[eodor]: Philip Sadlers beskickning till Siebenbürgen 1626. = Historisk Tidskrift 1890. 10. évf. 2. füz. 169–175. p.
 6. Pettkó Béla: Olasz emlékirat Bethlen Gábor megbuktatásáról. Ford. – –. = Századok 1890. 24. évf. 2. füz. 144–153. p.
 7. Bethlen Gábor és István osztozása. 1600. deczember 22. Közli [Blédy Géza] B. = Történelmi Tár 1890. 3. füz. 560–562. p.


1891
 1. Ferenczi Zoltán: Cserei Mihály nehány ismeretlen verse 1690–98-ból. = Irodalomtörténeti Közlemények 1891. 1. évf. 437–455. p. – [Bethlen Gáborról.] 33–34. versszak. 454–455. p. [Kristóf György szerint (ld. 660.) a vers Rosnyai Dávidé.]
 2. [Szilágyi Sándor] Sz. S.: Erdély és a svéd történetírás. = Századok 1891. 25. évf. 1. füz. 69–70. p.
 3. Erdély és a harmincéves háború. (Okiratok külföldi levéltárakból s gyűjteményekből.) 1–2. = Történelmi Tár 1891. 2–3. füz. 177–191.; 406–430. p. – A párisi Biblioth?que Nationale-ból. Közli Bopp Ágost. 177–185. p. – A drezdai kir. államlevéltárból. Közli Szabó Gyula. 185–191. p. – Lengyel levéltárakból. Közli Szilágyi Sándor. 406–430. p. – Sadler Fülöp követsége Bethlen Gáborhoz. Közli Szilágyi Sándor. 430. p.
 4. Kvacsala János: Az angol–magyar érintkezések történetéhez. (1620–1670.) 1–2. = Századok 1892. 26. évf. 9–10. füz. 709–719.; 793–810. p.
 5. Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból. 1–2. Közli Wibling [Carl] K. = Történelmi Tár 1892. 2–3. füz. 440–473.; 592–634. p. – Jelentés az erdélyi ügyekről Bethlen G. uralkodása első éveiből. 2. füz. 440–448. p.
       – Strassburg Pál követsége történetéhez. 2. füz. 448–452. p.


1893
 1. Szabó Jenő: Versek. Nagy.Enyed 1893. Baldi. 214 p. – Nagy-Enyed. 37–39. p.
 2. Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György 1593–1648. Budapest 1893, Magyar Történelmi Társulat. [8], 424 p., 10 t. /Magyar történeti életrajzok 23./ – A Lórántfyak. György első összeköttetése Bethlennel. 1. könyv. IV. 38–49. p. – A Bethlen-féle mozgalom kezdetei. 1. könyv. VI. 57–74. p. – Bethlen Gábor aláírása. 1. könyv. VIII. 83. p. – Bethlen Gábor halála. 1. könyv. XI. 134–147. p. – Rákóczy följegyzése Bethlen levelére. 1. könyv. XI. 145. p.
 3. Gyalui Farkas: Bethlen Gábor lakodalma. – Egy röpirat a XVII-ik századból. = Erdélyi Múzeum 1893. 10. köt. 3. füz. 183–190. p.
 4. Kanyaró Ferenc: Bethlen Gábor diadal-éneke. = Erdélyi Múzeum 1893. 10. köt. 4. füz. 262–263. p.
 5. Bethlen Gábor és a bányavárosok. Közli Szilágyi Sándor. = Történelmi Tár 1893. 3. füz. 474–504. p.


1894
 1. Vajda Ferencz: Bethlen Gábor fejedelem. 1580–1629. Budapest 1894, Hornyánszky. 23 p. /Koszorú. A Magyar Prot[estáns] Irodalmi Társaság népies kiadványai. 5./ /Koll. 5./
 2. Márki Sándor: Orosz–magyar érintkezések az erdélyi fejedelmek korában. 1–2. = Erdélyi Múzeum 1894. 11. köt. 1–2. füz. 17–31.; 103–116. p.


1895
 1. Horváth Jenő, Rónai: Magyar hadi krónika. A magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai története. Budapest 1895–1897, Magyar Tudományos Akadémia. 1–2. köt. /Magyar hadtörténelmi könyvtár 3–4./ – XI. Bocskay István és Bethlen Gábor időszaka. 155–187. p.
 2. Stamm [Alfréd] Alfred: Der erste Feldzug des Gabriel Bethlen,... gegen Kaiser Ferdinand den Zweiten,... bis zum Waffenstillstand von Pressburg im December 1619. Kronstadt 1895, Alexi. 82 p.


1896
 1. A Bethlen-kollégium legújabb története. Magyarország ezeréves fennállásának ünneplése alkalmából kiadta a főiskola előljárósága. Nagy-Enyed 1896, Cirer – Lingner. 268 p. Ism.: [Szőts Farkas] –s–s. = Protestáns Szemle 1896. 8. évf. 6. füz. 394–397. p.
 2. Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. Budapest 1896–1899, Lampel. 1–2. köt. /Román politikai és történelmi tanulmányok. 2–3.] – Bethlen Gábor. 1. köt. 484–502. p. – Bethlen Gábor és Lukaris Cyrill patriárka. 1. köt. 503–516. p.
 3. Pokoly József: Az erdélyi fejedelmek viszonya a protestáns egyházakhoz. 1–2. = Protestáns Szemle 1896. 8. évf. 9–10. füz. 545–561.; 609–624. p.
 4. Kassai események Bethlen első támadásakor. 1619. szeptember 3–10. Közli Révész Kálmán. = Történelmi Tár 1896. 1. füz. 113–120. p.


1897
 1. Bethlen Gábor fejedelemnek egy írott parancsa a zempléniekhez. Közli Dongó Gy[árfás] Géza. = Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez. 1897. 3. évf. 8. sz. 252–253. p.
 2. Adatok a homonnai ev. ref. egyház történetéhez. – Bethlen Gábor ítélet-levele. – Közli Dongó Gy[árfás] Géza. = Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez. 1897. 3. évf. 10. sz. 319–320. p.
 3. Tarczal város oltalom-levele [1624!] 1684-ből. – Bethlen Gábor fejedelemtől. – Közli Hubay Kálmán. = Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez. 1897. 3. évf. 11. sz. 350–351. p.
 4. Angyal Dávid: Bethlen Gábor első támadása. (A beszterczebányai országgyűléstől a haimburgi békealkuig.) 1–2. = Budapesti Szemle 1897. 91. köt. 248–249. sz. 196–209.; 405–428. p.
 5. Bethlen Gábor gazdasági utasítása fogarasi udvarbírája számára. 1–2. Közli Szádeczky Kardoss Lajos. = Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. (Az „Erdélyi Gazda” rendes külön rovata.) 1897. 1. évf. 2–3. r. 13–18.; 19–24. p.
 6. Veress Endre: Báthory Zsigmond és Bethlen Gábor viszonya az oppeln–ratibori herczegségekhez. 1–2. Erdélyi Múzeum 1897. 14. köt. 3–4. füz. 152–170.; 213–222. p.
 7. [Szilády Áron] Sz. Á.: Pasquillus. Cantio Apologica. = Irodalomtörténeti Közlemények 1897. 7. évf. 1. sz. 40–54. p.
 8. Komáromy András: Bethlen Gábor Déva várában. = Századok 1897. 31. évf. 2. füz. 107–124. p.
 9. Angyal Dávid: Megjegyzések a Bethlen Gábor Déva várában czímű czikkre. = Századok 1897. 31. évf. 3. füz. 272–277. p.
 10. Komáromy András: Válasz Angyal megjegyzéseire. = Századok 1897. 31. évf. 4. füz. 366–372. p.
 11. Révész Kálmán: Egy Bethlen Gábor korabeli pasquillusról. = Századok 1897. 31. évf. 4. füz. 374. p.
 12. Križko Pál: Bethlen Gábor király Körmöczbányán. 1–2. = Századok. 31. évf. 5., 7. füz. 495–507.; 593–606. p.
 13. Karácsonyi János: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ősei. = Turul 1897. 15. köt. 2. füz. 49–57. p.
 14. Lehoczky Tivadar: Bethlen Gábor nemeslevele református papjai részére. = Turul 1897. 15. köt. 4. füz. 192–194. p.


1898
 1. Jókai Mór: Életemből. Igaz történetek. Örök emlékek. Humor. Útleírás. Budapest 1898, Révai. 1–2. köt. /Jókai Mór Összes Művei. Nemzeti kiadás 97./ – Bethlen Gábor „egy” táncza. (Történelmi adoma régi adatok nyomán.) 2. köt. 205–207. p.
 2. Bethlen Gábor szerződése egy török kereskedővel (1625). = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1898. 5. évf. 2. füz. 105–106. p.
 3. Dézsi Lajos: Váradi Mihály verse Bethlen Gábor haláláról. = Magyar Könyvszemle 1898. 6. köt., U. F. 4. füz. 372–384. p. (Klny. is.)
 4. Főkövi, [Lajos] Ludwig: Musik ind Musiker am Hofe Gabriel Bethlen’s. = Monatschefte für Musik-Geschichte 1898. 30. évf. 3. sz. 21–28. p.
 5. Angyal Dávid: Adalék Bojthi Gáspár De rebus gestis magni Gabrielis Bethlen című művének kritikájához. = Századok 1898. 32. évf. 7. füz. 598–599. p.
 6. Komáromy András: A szent korona és Bethlen Gábor. = Századok 1898. 32. évf. 10. füz. 876–883. p.
 7. Bethlen Gábor rendelete a miskolcziakhoz. Közli Kováts László. = Történelmi Tár 1898. 4. füz. 723. p.


1899
 1. Angyal Dávid: Bethlen Gábor életrajza. Budapest [1899], lampel. 72 p. /Magyar Könyvtár 133./ Ism.: = Századok 1899. 33. évf. 9. füz. 852–853. p.
 2. Dézsi Lajos: Váradi K. Mihály latin–magyar verse Bethlen Gábor haláláról. Bevezetéssel ellátva közzé teszi – –. Budapest 1899, Athenaeum. 16 p.
 3. Szalárdi János Siralmas krónikája. Szemelvények. Kiad. Angyal Dávid. Budapest 1899, Lampel. 63, [1] p. /Magyar Könyvtár 68./ – Bethlen Gábor. 6–13. p.
 4. Bethlen Gábor szobra. = Ellenzék 1899. 20. évf. 263. sz. 2. p.
 5. A „Bethlen Gábor-szobor” országos bizottsága. = Ellenzék 1899. 20. évf. 264. sz. 1–2. p.
 6. Mednáynszky Dénes, báró: Mikor vitték a szent koronát Zólyom várába? = Századok 1899. 33. évf. 2. füz. 168. p.
 7. Angyal Dávid: Hibás adatok Bethlen Gábor ifjúságáról. = Századok 1899. 33. évf. 6. füz. 547–551. p.
 8. Bethlen Gábor első támadása történetéhez. Közli Komáromy András. = Történelmi Tár 1899. 3. füz. 487–494. p.
 9. Adatok Bethlen Gábor történetéhez. Közli Komáromy András. = Történelmi Tár 1899. 4. füz. 712–716. p.


1900
 1. Emléklapok. A sárospataki ev. ref. főiskola ifjúságának 1900. dec. 8-án rendezett Bethlen-ünnepélye alkalmából. Kiad. a „Főiskolai Ifjúsági Egylet”. Sárospatak 1900, Ev. ref. főisk. 24 p. – Baksy István: Megnyitó beszéd. 3–4. p. – Novák Lajos: Bethlen-szobrok. 5–15. p. – Zombori Andor: Bethlen Gábor emlékezete. 16–18. p. – Bodrogi János: A sárospataki főiskola Bethlen ünnepélyét bezáró beszéd. 19–24. p.
 2. Kristóf György: Bethlen Gábor fejedelem szobrához. = Ellenzék 1900. máj. 28.
 3. Békési Károly – Márki Sándor – Szádeczky Lajos: A kolozsvári Bethlen-bástya és egyéb műemlékek. = Erdélyi Múzeum 1900. 17. köt. 5. füz. 291–295. p.
 4. Bethlen Gábor fejedelem szobra Nagy-Enyeden. = Erdélyi Múzeum 1900. 17. köt. 6. füz. 354–355. p.
 5. Zombori Andor: Bethlen Gábor emlékezete. = Sárospataki Lapok 1900. 19. évf. 51. sz. 1077–1078. h.
 6. Novák Lajos: Bethlen-szobrok. 1–3. = Sárospataki Lapok 1900. 19. évf. 51–53. sz. 1078–1080.; 1096–1098.; 1117–1119. h.
 7. Szuhay Benedek: A sárospataki Bethlen-ünnepély. = Sárospataki Lapok 1900. 19. évf. 51. sz. 1080–1083. h.
 8. Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával. 1–5. = Századok 1900. 34. évf. 4–6., 8., 10. sz. 309–325.; 398–420.; 495–508.; 702–711.; 873–904. p. – [Bethlen Gábor és kora.] 2. rész. 5. sz. 398–420. p.


1901
 1. Gaal Mózes: Bethlen Gábor és kora. Budapest 1901, Franklin. 88 p. /Történelmi könyvtár 34./
 2. Bethlen Gábor fejedelem szobra. 1–2. = Debreceni Protestáns Lap 1901. 21. évf. 3., 21. sz. 34.; 333. p.
 3. Csengey Gusztáv: Bethlen Gábor. = Debreceni Protestáns Lap 1901. 21. évf. 30. sz. 466–467. p.
 4. Régi magyar ének.[Bethlen Gábor haláláról.] Közli Gombos Albin. = Erdélyi Múzeum 1901. 18. évf. 1. füz. 49–52. p.
 5. Vásárhelyi Boldizsár: Bethlen Gábor fejedelemnek a deési ev. ref. egyházközség birtokában levő két adomány-levelének ismertetése. 1–2. = Erdélyi Protestáns Lap 1901. 4. évf. 17–18. sz. 133–134.; 142–143. p.
 6. Kassa város számadása a Bethlentől bérelt pénzverésről 1629. Közli Kerekes György. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1901. 8. évf. 4. füz. 181. p.
 7. Kerekes György: Bethlen Gábor pénzjavítási törekvése; pénzhamisítás. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1901. 8. évf. 7. füz. 317–320. p.
 8. Pótlékok a londoni okmánytárhoz. Közli Angyal Dávid. = Történelmi Tár 1901. U. F. 2. évf. 3. füz. 412–421. p. – Postulationes Gabr. Bathory ad Imperatorem Sultanum Ahmedum by his Ambassador Gabr. Bethlen 1608. 417–418. p. – 1608. auguszt. – szept. Glover jelentései. 418. p.


1902
 1. Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezései Angliával. A mohácsi vésztől a szatmári békéig. Budapest 1902, Franklin. 178, [2] p. /Olcsó Könyvtár (U. F.) 1238–1241./ – 3. fejezet. Báthory Gábor és Bethlen kora. 34–75. p.
 2. Gárdonyi Géza: Április. Költemények. 2. kiad. Budapest 1902, Singer – Wolfner. 152 p. – Kamuti Balázs. 95–99. p.
 3. Váró Ferencz: Bethlen Gábor fejedelem utasítása kollégiuma számára. [Kolozsvár 1902], ny. n. 10 p.


1903
 1. Bethlen Gábor kollégiuma. Ismerteti Váró Ferencz. Nagyenyed 1903. 128 p.
 2. Váró Ferencz: Bethlen Gábor nemesítő iskolája. = Erdélyi Múzeum 1903. 20. köt. 5. füz. 233–246. p. – Gyula-Fejérvár, 1629 július 13. Bethlen Gábor czímerlevele a református lelkészek részére. (Magyar fordítás.) 237–239. p.
 3. Kendy István eladományozott birtokai. Közli Kelemen Lajos. = Erdélyi Múzeum 1903. 20. köt. 4. füz. 226–229. p.
 4. Felszeghy Dezső: Fejedelem. = Erdélyi Protestáns Lap 1903. 6. évf. 12. sz. 177–178. p.
 5. Váró Ferencz: Bethlen Gábor fejedelem utasítása kollégiuma számára. = Magyar Paedagogia 1903. 12. évf. 1. sz. 1–9. p. (Klny. is.)
 6. Váró Ferencz: Bethlen Gábor Academicum Collegiuma. 1–2. = Protestáns Szemle 1903. 15. évf. 6–7. füz. 325–336.; 397–411. p.
 7. Művelődéstörténeti adatok. Közli Illésy János. = Történelmi Tár 1903. 1. füz. 146–149. p. – II. 1621. szept. 15. Bethlen Gábor a festőjének fizetést rendel. 146. p. – III. 1621. szept. 22. Bethlen Gábor rendelete lantosa érdekében. 147. p.


1904
 1. Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Budapest 1904–1905, Franklin. 1–5. köt. – 2. köt. 1605–1690. Első korszak. A nemzeti fejedelmek kora. 8/a. A virágzás korszaka. Bethlen Gábor. 53–107. p.
 2. Görög Ferencz: Báthory Gábor és Bethlen viszonya a két oláh vajdasághoz. 1–2. = Erdélyi Múzeum 1904. 21. köt. 9–10. füz. 511–526.; 577–591. p. (Klny. is.)
 3. Angyal, [Dávid] David: Geschichte der politischen Beziehungen Siebenbürgens zu England. 1–5. = Österreichisch–Ungarische Revue 1904–1905. 32. köt. 1–6. füz. 1–14.; 65–76.; 145–185.; 257–274.; 321–343. p. (Klny. is.) – III. Zeitalter Gabriel Báthorys und Gabriel Bethlens. 2–3. rész. 2–3/4. füz. 68–76.; 145– 160. p.
 4. Váró Ferencz: Az enyedi Bethlen-szobor. = Vasárnap 1904. 4. évf. 1. sz. 2–3. p.


1906
 1. Benedek Elek: Nagy magyarok élete. (2.) Bocskay István. – Bethlen Gábor. – Pázmány Péter. – Szenczi Molnár Albert. – Apáczai Csere János. Budapest 1906, Athenaeum. 114 p. – Bethlen Gábor. 25–45. p.
 2. Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Szerk. Stromp László. Budapest 1906, Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. 229 p. /A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Kiadványai 5./ – Pápai Páriz Ferencz: Romlott fal felépítése (1685). Közli Thury Etele. 129–181. p. – Toldalék: [Bethlen Gábor három levele Pareus Dávidhoz és Pareus Dávid két levele Bethlen Gáborhoz.] 173–180. p. – Appelius János Gáspár, Brandenburgi Katalin udvari papja levele Bethlen Gábor haláláról. 180–181. p.


1907
 1. A budapesti Bethlen Gábor Kör emlékkönyve. Budapest 1907, Hornyánszky. 180 p., 1 t. – Bányai Sándor: Ki a példakép? 83–84. p. – S. Szabó József: Bethlen, mint példakép. 144–146. p. – Oláh Gábor: Bethlen Gábor. 172–173. p.
 2. Tóth Béla: Magyar ritkaságok. Gyűjtötte és magyarázza – –. Képekkel és hasonmásokkal. 2. jav. bőv. kiad. Budapest 1907, Athenaeum. 375 p. /Curiosa Hungarica./ – XIII. Kuruzslók. [Bethlen Gábor és a lőcsei hóhér.] 234. p.
 3. Borbély Sámuel – [Erdélyi Pál] E. P.: Cantio Gabrielis Bethlen. = Erdélyi Múzeum 1907. 24. köt., U. F. 2. köt. 1. füz. 49–51. p.
 4. Rampacher Pál: Bethlen Gábor 1620. évi tallérja. = Numizmatikai Közlöny 1907. 6. évf. 2. füz. 64–65. p.
 5. Bethlen Gábor leveleiből. Közli Kerekes György. = Történelmi Tár 1907. 2. füz. 276–277. p.


1908
 1. Bethlen Gábor uralkodása történetéhez. Közli Lukinich Imre. = Történelmi Tár 1908. U. F. 9. évf. 2. füz. 227–247. p.


1909
 1. A nagyenyedi Bethlen-kollégium önképzőkörének Emlékkönyve; alapításának 118-ik, újjászervezésének 50-ik évfordulója alkalmából szerkesztették többen. Nagyenyed 1909. Ism.: [Kristóf György] Dr. K. Gy. = Protestáns Szemle 1909. 21. évf. 7. füz. 489–490. p. – [Gáspár János verse.]
 2. 1623. május 17. Bethlen Gábor fejedelem Móré Bálint és Kori György szabolcsi nemesekhez. Közli Komáromy András. = Történelmi Tár 1909. 1. füz. 98. p.
 3. Székely Ödön: Emléktábla Bethlen Gábor fejedelem szülőházán. = Vasárnapi Újság 1909. 56. évf. 20. sz. 410 p. [Képek a 409. oldalon is!]


1910
 1. Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Szerk. Pokoly József. Budapest 1910, Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. 173 p. /A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Kiadványai 8./ – Fogaras 1629. februárius 23. Bethlen Gábor fejedelem a fogarasi ref. egyházközség élére két főgondnokot és ugyanannyi algondnokot (bírákat) rendel. 106–107. p.
 2. Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Szerk. Pokoly József. Budapest 1910, Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. 180 p. /A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Kiadványai 9./ – [Kanizsai Pálfi János sajátkezű följegyzései a Bethlen Gábor által összehívott pozsonyi országgyűlésről.] Közli Thury Etele. 35–42. p.
 3. Stimákovics László: Erdély művelődése Bethlen Gábor korában. Budapest 1910, Fritz. 98 p. /Művelődéstörténeti Értekezések 44./ Ism.: Perepatits István. = Századok 1911. 45. évf. 5. füz. 375–376. p.
 4. [Kropf Lajos] KR. L.: Bethlen Gábor lovassága a fehérhegyi csatában, 1620. = Hadtörténelmi Közlemények 1910. 11. évf. 3. füz. 460–461. p.
 5. Márki Sándor: Egy erdélyi követ Angliában. = Kolozsvári Hírlap 1910. 11. évf. 299. sz. 21–22. p.
 6. [I. Jakab angol király levele Bethlen Gáborról fiához, a későbbi I. Károlyhoz.] = Magyar Könyvszemle 1910. 18. köt. 2. füz. 112–113. p.


1911
 1. Benke Tibor: Versek. Budapest 1911, Franklin. 80 p. – Bethlen Gábor. 42–45. p.
 2. Veress István: Bethlen Gábor első hadjárata a 30 éves háborúban és a nikolsburgi béke. Nagyvárad 1911, Laszky. 71 p. Ism.: Lukinich Imre. = Századok 1911. 45. évf. 10. füz. 793–795. p.
 3. Leffler Béla: Magyar vonatkozású német népénekek. 1556–1697. 1–5. = Századok 1911. 45. évf. 1–3.; 5–6. füz. 31–48.; 114–128.; 171–186.; 347–359.; 423–440. p. (Klny. is.)
 4. Lukinich Imre: Bethlen Péter külföldi iskoláztatásához. 1–3. = Századok 1911. 45. évf. 6. füz. 441–446. p.; 9. füz. 716–718. p.; 1912. 46. évf. 6. füz. 475–476. p. [A 2. rész Adatok Bethlen Péter... címmel jelent meg.]


1912
 1. Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelem jogköre 1571–1690. Kolozsvár 1912, Stief. 77 p. Ism.: = Századok 1913. 47. évf. 6. füz. 459. p.
 2. Tóth Béla: A magyar anekdotakincs. Gyűjtötte és magyarázza – –. Mülbeck Károly rajzaival. Budapest [1912–1913], Singer – Wolfner. 1–3. köt. /Thesaurus Anecdoton Hungarorum./ – Bethlen Gábor vizslája. 1. köt. 249–250. p. – Bethlen Gábor és Alvinci Péter. 1. köt. 250–251. p. – Bethlen Gábor felesége. 1. köt. 251. p. – A vörös gyász. 1. köt. 251. p.
 3. Spectator: A marosillyei harangok. – Harangszentelés Marosillyén. 1–2. = Református Szemle 1912. 5. évf. 35–36. sz. 545–548.; 568–570. p.


1913
 1. Bródy Sándor: Királyok. Rembrandt. – Lajos király válik. – A fejedelem. [Színművek.] Budapest 1913, Singer – Wolfner. 123, 5 p. – A fejedelem. 73–123. p.
 2. A Budapesti VIII. kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnázium 18. évi értesítője az 1912–13. iskolai évről. Közli Létmányi Nándor. Budapest 1913, Fritz. 173 p. – Lukinich Imre: Bethlen István és Bethlen Péter külföldi iskoláztatása. 43–64. p.
 3. Makkai Ernő: Bethlen Gábor Erdélyország fejedelme. Ünnepi beszéd... Kolozsvár 1913, Stief. 16 p.
 4. Raffel Dénes: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem első és második támadásának az okai. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest 1913, Fritz. 78 p.
 5. Bepillantás Bethlen Gábor királyi udvartartásába. Közli Dongó Gy[árfás] Gyula. = Adalékok Zemplén-vármegye Történetéhez 1913. 19. évf. 4. sz. 345–347. p.
 6. Szádeczky Lajos: Bethlen Gábor emlékezete. Írta s a tordai 300-ados emlékünnepen elmondotta – –. = Aranyosvidék 1913. 23. évf. 51. sz. 2–3. p.
 7. [Farkas Emőd] F. E.: Bethlen Gábor emléke. = Budapest 1913. 37. évf. 271. sz. 33–34. p.
 8. Márki Sándor: Bethlentől – Eötvösig. = Család és Iskola 1913. 39. évf. 19. sz. 225–226. p.
 9. Makkai Ernő: Bethlen Gábor. Erdélyország fejedelme. 1–2. = Család és Iskola 1913. 39. évf. 19–20. sz. 226–228.; 238–240. p.
 10. Veress István: Bethlen Gábor. = Debreceni Protestáns Lap 1913. 33. évf. 42. sz. 657–658. p.
 11. Fest Sándor: Magyar vonatkozások Ben Jonson műveiben. = Egyetemes Philologiai Közlöny 1913. 37. évf. 3. füz. 206–208. p.
 12. Parászka Gábor: Fogaras irodalomtörténeti vonatkozásai. Iktári Bethlen Gábor. = Fogarasi Hírlap 1913. 2. évf. 23. sz. 2–3. p.
 13. Fest, [Sándor] A[lexander]: „Bethlen Gabor” in Englisch Literature. = The Hungarian Spectator 1913. 1. évf. 6. sz. 88–90. p.
 14. Kropf, [Lajos] Lewis L.: „Bethlen Gabor” in English Literature. = The Hungarian Spectator 1913. 1. évf. 7. sz. 97–98. p.
 15. Fest Sándor: Lord Byron magyar Gáborja. = Irodalomtörténet 1913. 2. évf. 2. füz. 100–103. p.
 16. Szádeczky Lajos: Bethlen Gábor emlékezete. = Kolozsvári Hírlap 1913. 14. évf. 305. sz. 24–26. p.
 17. Leffler Béla: Adalék a magyar vonatkozású német újságlapok bibliográfiájához. = Magyar Könyvszemle 1913. 21. köt. 4. füz. 321–331. p.
 18. A legrégibb angol újság Bethlen Gáborról. = Magyarország 1913. 20. évf. 211. sz. 5. p. [Ld. még 65.]
 19. [Hegyi Ödön] Hgy.: Bethlen Gábor. (Fejedelemmé választásának háromszázadik évfordulóján.) = Magyarország 1913. 20. évf. 271. sz. 7. p.
 20. Hegyi Ödön: Bethlen Gábor kincsei. = Magyarország 1913. 20. évf. 273. sz. 1–3. p.
 21. Bethlen Gábor és br. Eötvös József emlékünnepe. = Marosújvár 1913. 11. évf. 46. sz. 3. p.
 22. [Hegyi Ödön] Hgy.: Bethlen Gábor fejedelemmé választásának évfordulóján. = Marosújvár 1913. 11. évf. 50. sz. 1–3. p.
 23. [Kristóf György] Kristóffy György: Bethlen Gábor emlékezete. = Protestáns Szemle 1913. 25. évf. 10. füz. 611–619. p.
 24. [Révész Imre] R. I.: Bethlen Gábor. (1613–1913). = Református Szemle 1913. 6. évf. 44. sz. 703–705. p.
 25. Bodrogi János: A nagyenyedi Bethlen-szobor ügye. = Református Szemle 1913. 6. évf. 48. sz. 780–786. p.
 26. Adalék Bethlen Gábor udvartartásához. Közli [Kemény Lajos] K. L. =Történelmi Közlemények Abauj–Torna Vármegye és Kassa Múltjából 1913. 4. évf. 1. sz. 39–40. p.
 27. Téglás Gábor: Bethlen Gábor kastélya és kapuja Déván. = Uránia 1913. 14. évf. 3. sz. 117–119. p.
 28. Laukó Albert: Bethlen Gábor (1613–1629). = Vármegyei Közélet 1913. 38. évf. 52. sz. 1–3. p.
 29. A legrégibb angol újság magyar vonatkozásai. = Vasárnapi Újság 1913. 60. évf. 37. sz. 736. p.
 30. Ivič, Aleksa: Život Srba u Ugarskoj od smrti kneza Betlena do druge opsade grada Beča. (1629–1683). = Vjesnik Kr. Hrvatsko–Slovensko–Dalmatinskoga Zemaljskoga Arkiva 1913. 15. évf. 3. sz. 221–235. p.


1914
 1. A kolozsvári református kollégium értesítője az 1913–4. iskolai évről. Kiad. az elöljáróság. Kolozsvár 1914, Gombos. 187, [5] p. – Makkai Ernő: Bethlen Gábor emlékezete. 1913. nov. 15-én, Bethlen Gábor trónfoglalásának 300 éves évforduló ünnepén elmondta – –. 31–38. p. Ism.: [Bíró Vencel] B. V. = Erdélyi Múzeum 1914. 31. köt., U. F. 9. köt. 5. füz. 284. p.
 2. A szászvárosi államilag segélyezett Ref. Kún-kollégium Értesítője az 1913–1914. tanévről. Szerk. Csűrös Pál. Szászváros 1914, Könyvnyomda Rt. 134 p. – Kristóf György: Bethlen Gábor emlékezete. 12–20. p. Ism.: [Bíró Vencel] B. V. = Erdélyi Múzeum 1914. 31. köt., U. F. 9. köt. 6. füz. 363. p.
 3. Török–magyar oklevéltár 1533–1789. A konstantinápolyi levéltárakban gyűjtötte és magyarra fordította néhai Karácson Imre. Szerk. Thallóczy Lajos, Krcsmárik János, Szekfű Gyula. Budapest 1914, Stephaneum. 416 p.
        1. [1619. vége?] II. Oszmán szultán levele a felső-magyarországi urakhoz, melyben hódolatukat elfogadja és Bethlen Gábor uralma alatt való megvédésüket megígéri. A magyar bégeknek küldött ahdnáme. 198–200. p.
        2. [1621. dec. – 1622. január.] Kenán pasa tudatja Bethlen Gáborral a budai pasai méltóságra való kineveztetését. 201–202. p.
        3. IV. Murád szultán Bethlen Gáborhoz, helyesli a svédekkel és velencésekkel folytatott tárgyalásait és további kegyelméről biztosítja. 203–205. p.
        4. 1623. okt. – 1624. okt. IV. Murád szultán levele Bethlen Gáborhoz: elfogadja ennek és a magyar uraknak hódolását s ígéri a háborúban megsegítésüket. 206–208. p.
        5. [1623. december.] IV. Murád szultán levele Bethlen Gábor hoz: Szofi Mohammed budai pasának szerdárrá való kinevezéséről értesíti. 209–210. p.
        6. 1626. november. Bethlen Gábor levele a kajmakámhoz, melyben 1626. évi támadásáról s a megkezdett béketárgyalásokról értesíti. 212–213. p.
        7. Bethlen Gábor jelentése Háfiz Ahmed pasa nagyvezírhez az 1626. évi hadjáratról és a megkezdett béketárgyalásokról. 213–215. p.
        8. [1627 eleje.] IV. Murád szultán levele Bethlen Gáborhoz, biztosítja kegyelméről s a szőnyi béketárgyalásokban Murteza budai pasával való együttműködésre utasítja. 217–218. p.
        9. IV. Murád szultán fermánja, mellyel Murteza budai pasának a szőnyi béketárgyalásokra teljhatalmat ad. 218–220. p.
       10. Bethlen Gábor levele Murteza budai pasához, panaszkodik, hogy a portáról megtiltották neki a további harcot; a béketárgyalásokról jelentést tesz. 220–224. p.
 4. Makkai Ernő: Bethlen Gábor országalkotó politikája. 1–3. = Erdélyi Múzeum 1914. 31. köt., U. F. 9. köt. 1–3. füz. 1–20.; 65–91.; 145–167. p.
 5. Bíró Vencel: Bethlen viszonya Pázmánnyal. = Erdélyi Múzeum 1914. 31. köt., U. F. 9. köt. 4. füz. 181–194. p.
 6. Dr. Kristóf György: Bethlen Gábor levélírása. = Erdélyi Múzeum 1914. 31. köt., U. F. 9. köt. 5. füz. 233–241. p.
 7. Veress Endre: Bethlen Gábor fejedelem ifjúsága. (Bevezetésül Bethlen ifjúkori leveleihez.) = Erdélyi Múzeum 1914. 31. köt., U. F. 9. köt. 6. füz. 285–312. p. (Klny. is.) – Bethlen Gábor naplójegyzete Ortelius Jeromos nagy atlaszában. [Hasonmás közlés.] 297. p. – Bethlen Gábor pecsétje 1610-ből. 312. p.
 8. Veress Endre: Bethlen ifjúkori levelei. = Erdélyi Múzeum 1914. 31. köt., U. F. 9. köt. 6. füz. 313–338. p. [Neczpáli Just Andrásnak, Petneházi Istvánnak, Csókási Mihálynak, Czerah Mehemet vezírpasának, Bocskai Istvánnak, Károlyi Mihálynak, özv. Károlyi Mihályné Perényi Zsuzsannának, vadászi Rákóczy Lajosnak, Rhédey Ferencnek, visszaadja Kőszeghi Bálint elkobzott nemesi levelét, lesneki Dobray Péternek, nyugtája 150 forintról, Hadnagy Andrásnak, nyugtája hivatalos pénzről, Achmed basa fővezérnek, Perényi Gábornak, Vajda Istvánnak, Mehemeth agának, Thurzó Györgynek, Naszuf basa nagyvezérnek, Károlyi Zsuzsannának, Dóczy Andrásnak, Drugeth Bálintnak, pecsétje 1613-ból.]
 9. Révész Imre: Bethlen Gábor mint az események embere és mint esemény. (Részlet a felolvasásból.) = Független Székelység 1914. 9. évf. 12. sz. 1–2. p.
 10. [Marjay Károly] m. k.: „Az szent békességnek factori.” [Bethlen Gábor levele Illésházy Gáspárhoz. 1619. szept. 12.] – A békeszerető fejedelem. = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1914. 57. évf. 34. sz. 503. p.
 11. Révész Imre: Bethlen Gábor, a kálvinista fejedelem. = Protestáns Szemle 1914. 26. évf. 6. füz. 339–358. p.
 12. Bethlen-kiállítások Kolozsvárt. = Századok 1914. 48. évf. 2. sz. 156–157. p.
 13. Pelz Béla: A haimburgi béketárgyalások. 1621. jan. 25. – ápr. 22. 1–2. = Századok 1914. 48. évf. 6. sz. 477–498. p.; 7–8. sz. 577–596. p. (Klny. is.)


1915
 1. Herczeg Erzsébet: Bethlen Gábor uralkodásának belső története. Budapest 1915, Nap. 41 p.
 2. Veress István: Bethlen Gábor és Debreczen. = Debreczeni Képes Kalendáriom 1915. 15. évf. 29–31. p.
 3. Rajka László: A „sebes agynak késő sisak” c. verses mű a M. N. Múzeum kézirattárában. = Irodalomtörténet 1915. 4. évf. 3–4. füz. 102–114. p.
 4. Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspárhoz 1619–1629. Szerk. [és bev.] Szádeczky K[ardoss] Lajos. = Magyar Történelmi Tár 1915. 27. köt., 3. sorozat 7. köt. XII, 132 p. Ism.: – Melich János: Bethlen Gábor legújabban felfedezett levelei. = Magyar Nyelv 1916. 12. köt. 2. sz. 68–74. p.
       – r–i. = Protestáns Szemle 1916. 28. évf. 9–10. füz. 629–630. p.
 5. Szádeczky Kardoss Lajos: Bethlen Gábor és Trencsén vármegye. (1619–1629.) 1–2. = Századok 1915. 49. évf. 7–8. füz. 353–370.; 9. füz. 479–514. p. (Klny. is.)


1916
 1. Miklós Ödön: Bethlen Gábor és I. Rákóczy György levelei. 1–2. = Dunántúli Protestáns Lap 1916. 27. évf. 43–44. sz. 340–341.; 350–353. p.
 2. Melich János: Nyelvtörténeti magyarázatok. [Bethlen Gábor leveleiből.] = Magyar Nyelv 1916. 12. köt. 3. sz. 125–128. p.
 3. [Holub József] H. J.: Bethlen Gábor neve a stájer nép ajkán. = Történeti Szemle 1916. 5. évf. 1. füz. 155. p.


1917
 1. Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése (1542–1690). Kolozsvár 1917, Stief. 164, [1] p. – A fejedelmi hatalom fénykora Bethlen és a Rákócziak alatt. (1613–1658.) 82–112. p.
 2. Révész Kálmán: Történeti hazugságok a három nagy erdélyi fejedelemről. = Protestáns Szemle 1917. 29. évf. 10. füz. 609–613. p.


1918
 1. Kardoss Margit: Bethlen Gábor udvara. [1613–1629.] Budapest 1918, Hisler – Kózol. VI, 97 p. Ism.: Zsinka Ferenc. = Századok 1919–1920. 53–54. évf. 3–10. füz. 177–178. p.
 2. Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában. 1541–1711. Budapest 1918, Akadémia. V, [3], 646, [2] p., 5 térk. – 2. rész. területi változások. 1571–1660. 5–7. fejezet. [Bethlen Gábor.] 231–273. p.


1920
 1. Cs. J.: Egy és más Bethlen Gábortól. = Kálvinista Szemle 1920. 1. évf. 33. sz. 3. p.
 2. Bethlen nap. = Kálvinista Szemle 1920. 1. évf. 33. sz. 7. p.


1921
 1. Bíró Vencel: Erdély követei a Portán. Cluj – Kolozsvár 1921, Minerva. 149, [2] p. Ism.: Walter Gyula. = Pásztortűz 1921. 7. évf. 2. félév. 31. sz. 769–770. p.
 2. Gyallay Domokos: Ősi rögön. Elbeszélések. Cluj – Kolozsvár 1921, Minerva. 112 p. – A kölönte sípja. 3–11. p.
 3. Berde Mária: Köszöntő Fájdalom–Fejedelemre. = Pásztortűz 1921. 7. évf. 2. félév. 22. sz. 65–68. p.
 4. Bíró Vencel: Erdély követei a török császár előtt. = Pásztortűz 1921. 7. évf. 2. félév. 31. sz. 683–691. p.
 5. Kárpáti Aurél: Móricz Zsigmond. = Pesti Napló 1921. 72. évf. 41. sz. 3–4. p.
 6. Móricz Zsigmond regényt ír a Pesti Naplóban. = Pesti Napló 1921. 72. évf. 41. sz. 5. p.
 7. Móricz Zsigmond Tündérkertje. = Pesti Napló 1921. 72. évf. 42–47. sz.
 8. Móricz Zsigmond: Tündérkert. 1–87. = Pesti Napló 1921. 72. évf. 49–146. sz. [9 szám kivételével: 76., 82., 94., 99., 110., 115., 118., 121.]
 9. Baltazár Dezső: Bethlen Gábor példája. = Pesti Napló 1921. 72. évf. 111. sz. 3. p.
 10. Lukinich Imre: Bethlen Gábor és Pozsony városa. 1619–1621. 1–2. = Századok 1921–1922. 55–56. évf. 6–8. füz. 1–31.; 172–211. p.
 11. Herzog József: Újabb adatok Bethlen Gábor és Károlyi Zsuzsanna síremlékéről. = Századok 1921–1922. 55–56. évf. 6–8. füz. 539–555. p.


1922
 1. Emlékkönyv a Bethlen Gábor által 1621. december 31. napján megkötött nikolsburgi béke háromszázados évfordulójára. Kiadja a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület esperesi kollégiumának miskolczi jogakadémiája. Sárospatak 1922, Főiskolai ny. 4, 236 p. – Csengey Gusztáv: A nikolsburgi béke. 1–12. p. Ism.: [Tóth Lajos] Dr. T. L. = Századok 1921–1922. 55–56. évf. 9–10. füz. 676–677. p.
 2. Bethlen-ünnepély. = Kálvinista Szemle 1922. 3. évf. 46. sz. 388. p.
 3. Kádár Géza: Bethlen Gábor. = Keresztyén Élet 1922.
 4. Makkai Sándor: Bethlen Gábor öröksége. [Móricz Zsigmond könyvéről.] = Pásztortűz 1922. 8. évf. 2. félév. 41. sz. 457–463. p.


1923
 1. Áprily Lajos: Esti párbeszéd. Dicsőszentmárton 1923, Szerző. 78 p. – A fejedelemhez. 38–42. p.
 2. Rugonfalvi Kiss István: Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. Budapest 1923, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 107, 1 p., 1 t. /Bethlen könyvtár 1–2./ Ism.: [Kristóf György] K. Gy. = Ifjú Erdély 1929. 7. évf. 11. sz. 256. p.
 3. Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelem tekintélye a portán. = Pásztortűz 1923. 9. évf. 1. félév. 45–51. p.


1924
 1. Bitay Árpád: Erdély nagynevű halottai. = Pásztortűz 1924. 10. évf. 18. sz. 202–204. p.


1925
 1. Makkai Sándor: Megszólalnak a kövek. Elbeszélések. Cluj – Kolozsvár 1925, Minerva. 125, 3 p. Ism.: Zsigmond Ferenc. = Protestáns Szemle 1926. 35. évf. 1. sz. 53–57. p. – A fejedelem rózsája. 3–16. p.
 2. Makkai Sándor: Ördögszekér. Erdélyi regény. Kós Károly rajzaival. Kolozsvár 1925, Erdélyi Szépmíves Céh. 288 p. Ism.: – Rass Károly. = Erdélyi Irodalmi Szemle 1926. 3. évf. 3–4. sz. 451–457. p.
       – Tolnai Vilmos. = Protestáns Szemle 1926. 35. évf. 4. sz. 262–264. p.
       – Zsigmond Ferenc. = Theologiai Szemle 1928. 4. évf. 3–4. sz. 216–218. p.


1926
 1. Nagyenyedi Album. 1926. Szerk. Lukinich Imre. Kiad. a nagyenyedi Bethlen-kollégium volt diákjainak testvéri egyesülete. Budapest 1926, Pátria. 252 p., 2 t. Ism.: – Kristóf György. = Pásztortűz 1926. 12. évf. 20. sz. 477–478. p.
       – Karácsony Sándor. = Protestáns Szemle 1926. 35. évf. 9. sz. 580–584. p.
       1. Lukinich Imre: A Bethlen-fiúk külföldi iskoláztatása. 79–100. p. (Klny. is.)
       2. Zsinka Ferenc: Bethlen Gábor címeres levele papok részére. 101–110. p. (Klny. is.)
       3. Szigethi Lajos: A nagyenyedi Bethlen-kollégium története. 139–168. p.
       4. Szőnyi Sándor: A Bethlen-kollégium tanárai. 169–184. p.
       5. Csűrös István: A Bethlen-kollégium jótevői. 203–210. p.
       6. Szilády Zoltán: Az első magyar múzeum. A Bethlen-kollégium gyűjteményei. 211–224. p.
       7. Barabás Endre: Nagyenyed és a Bethlen-kollégium 1922-ben. 225–233. p.
       8. Barabás Endre: A Bethlen-kollégium alapítása és fennállása 300. évfordulójának megünneplése... 234–238. p. 9. Váró Ferenc: Bethlen-óda. 238. p.
       10. Ápriliy Lajos: A fejedelemhez. 238–240. p.
 2. Bethlen Gábor, a hitvalló. – Részlet Dr. Hegyaljai Kiss Géza: Bethlen Gábor fejedelem c. sajtó alatt levő jellemrajzából. – = Kálvinista Szemle 1926. 7. évf. 17. sz. 141–143. p.


1927
 1. Orient Gyula: Erdélyi alchimisták, Bethlen Gábor fejedelem alchimiája. Cluj – Kolozsvár 1927, Minerva. 2, 47 p.
 2. Rugonfalvi Kiss István: Az erdélyi fejedelmek nemzeti politikája. Budapest 1927, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. 105, [3] p. /Bethlen könyvtár 012./ Ism.: – (Dr. S. J.) = Kálvinista Szemle 1927. 8. évf. 52. sz. 433. p.
       – Bruckner Győző. = Protestáns Szemle 1928. 37. évf. 5. sz. 347–348. p.
       – Gulyás J[ózsef]. = Theologiai Szemle 1930. 6. évf. 4–6. sz. 760–761. p. – Bethlen Gábor. 90–96. p.
 3. Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Kiadta „Hargitaváralja” J[elképes] Sz[ékely] K[özség]. Budapest 1927, Franklin. IV, 400 p. Ism.: Arday Pál. = Századok 1927–1928. 61–62. évf. 1–3. füz. 553–557. p. – Erdély „aranykora” és a székelyek. Bethlen Gábor és I. Rákóczy György uralkodása (1613–1648). 172–193. p.
 4. Veress Endre: Új adatok Bethlen Gábor fejedelem építkezéseihez. = Erdélyi Irodalmi Szemle 1927. 4. évf. 1. sz. 60–61. p.
 5. Dávid Ferenc és Bethlen Gábor. = Kálvinista Szemle 1927. 8. évf. 20. sz. 163. p.
 6. Móricz Zsigmond: A nagy fejedelem. 1–47. = Pesti Napló 1927. 78. évf. 1–47. sz.


1928
 1. Gyalókay Jenő: Hol lepte meg Dampierre a törököket és Bethlen Gábort 1604-ben? = Hadtörténelmi Közlemények 1928. 29. évf. 1. füz. 3–17. p.
 2. Kristóf György: A zsoltáríró Bethlen Gábor. 1–2. = Keleti Újság 1928. 11. évf. 271–272. sz. 6.; 6. p.
 3. Angyal, D[ávid]: Gabriel Bethlen. = Revue Historique 1928. 53. évf. 158. köt. 1. sz. 19–80. p. (Klny. is.) Ism.: Török Pál: Újabb könyvek Bethlen Gáborról. = Budapesti Szemle 1930. 218. köt. 634. sz. 465–487. p.
 4. N. I. K.: Bocskay István és Bethlen Gábor. = Székely Újság 1928. 25. (12.) évf. 40. sz. 3. p.


1929
 1. Bíró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus. Cluj – Kolozsvár 1929, Lapkiadó. 23, [1] p. /Az Erdélyi Katholikus Akadémia felolvasásai. I. 1./ Ism.: – [Zsinka Ferenc] Zs. F. = Protestáns Szemle 1930. 39. évf. 3. sz. 193–194. p.
       – [Kristóf György] fy. = Református Szemle 1930. 23. évf. 1. sz. 28–29. p.
       – Kristóf György. = Keleti Újság 1930. 13. évf. 20. sz. 13–14. p.
 2. Kertész József: Hazajáró lelkek – nagyenyedi képek. P. Szathmáry Károly, Váró Ferenc művei s hivatalos iratok és kútforrások nyomán írta – –. Budapest 1929, Szerző. 314 p., 3 t. – Váró Ferenc: Óda. 219–220. p. – Váró Ferenc: Enyed a szobor helye. 220–223. p.
 3. László Dezső: Bethlen Gábor keresztyén élete. Cluj – Kolozsvár 1929, Terminus. 37, [5] p. /Élő könyvek 12./ Ism.: – O. I. = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 72. p.
       – Nagy József. = Kálvinista Világ 1929. 3. évf. 21–22. sz. 166–167. p.
 4. László Dezső: Az erdélyi református egyház története. [Torda] 1929, Ifjú Erdély. 87, [5] p. /Élő könyvek 13./ Ism.: Csögör Lajos. = Erdélyi Fiatalok 1930. 1. évf. 2. sz. 30. p. – Bethlen Gábor (1580–1629). 38–43. p.
 5. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. Budapest 1929–1940, Eggenberger. 1–4. köt. /A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 121–122., 128., 168./ – Bethlen Gábor halála. 1. köt. 365–366. p. – Kemény János és a clysma. 1. köt. 366–367. p.
 6. Makkai Ernő: Bethlen Gábor országalkotó politikája. 2. kiad. Bev. Lukinich Imre. Budapest 1929, Pátria. 115 p., 1 t. Ism.: – = Napkelet 1930. 16. köt. 1–6. sz. 358–386. p.
       – (A–s.) = Ungarische Jahrbücher 1930. 10. köt. 3. füz. 325. p.
       – Török Pál: Újabb könyvek Bethlen Gáborról. = Budapesti Szemle 1930. 218. köt. 634. sz. 465–478. p.
 7. Makkai Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. Kolozsvár 1929, (Concordia). 117, 3, VIII p., 1 t. /Erdélyi Szépmíves Céh IV. 4–5./ Ism.: – – r. – = Erdélyi Fiatalok 1930. 1. évf. 2. sz. 28–29. p.
       – Török Pál. = Napkelet 1930. 16. köt. 7–12. sz. 789–790. p.
       – Csűrös István. = Protestáns Szemle 1930. 39. évf. 9. sz. 675–677. p.
       – Reményik Sándor: Egyedül. – Makkai Sándor Bethlen-könyve – = Pásztortűz 1930. 16. évf. 10. sz. 224. p.
       – (y.) = Ungarische Jahrbücher 1930. 10. köt. 1–2. füz. 155–156. p.
       – Ravasz László: Makkai Sándor Bethlen-könyve. = Erdélyi Múzeum 1930. 3. évf. 3. sz. 220–223. p.
 8. Programtervezet. A „Debreceni Bethlen Gábor Centenáriumi Ünnepségekre.” 1929. nov. 14-től nov. 18-ig. Debrecen 1929, Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadóvállalat. 16 p.
 9. Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Budapest 1929, Magyar Szemle Társaság. 314, [2] p., 1 t. /A Magyar Szemle Könyvei 1./ Ismertetés, hozzászólás, vita:
       1. Nagy G[éza]: Bethlen Gábor. Szekfű Gyula könyve. Budapest 1929. = Kálvinista Világ 1929. 3. évf. 2. sz. 16–18. p.
        2. Alvinczi Péter: Bethlen Gábor – új megvilágításban. 1–2. = Kálvinista Szemle 1929. 10. évf. 5–6. sz. 39–40.; 47–48. p.
        3. Hajnal István. = Napkelet 1929. 7. évf. 4. sz. 299–301. p.
        4. H-i.: Bethlen Gábor. = Kálvinista Szemle 1929. 10. évf. 9. sz. 71. p.
        5. Szekfű Gyula [címmel]. = Kálvinista Szemle 1929. 10. évf. 11. sz. 83. p.
        6. Kós Károly. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 3. sz. 231–235. p.
        7. Az átértékelt Bethlen Gábor. = Kálvinista Szemle 1929. 10. évf. 45. sz. 365–366. p.
        8. R[ugonfalvi] Kiss István. = Protestáns Szemle 1929. 38. évf. 2. sz. 123–132. p.
        9. Szekfű Gyula: Kritika és terror. [Válasz.] 1–2. = Magyar Kultúra 1929. 16. évf. 1. félév. 6–7. sz. 251–256.; 300–305. p.
       10. Rugonfalvi Kiss István: Az átértékelt Bethlen Gábor. Válaszul Szekfű Gyulának. Debrecen [1929], Szerző. 123 p.
       Ism.: – D–r. = Kálvinista Szemle 1930. 11. évf. 9. sz. 73. p.
       – Török Pál: Újabb könyvek Bethlen Gáborról. = Budapesti Szemle 1930. 218. köt. 634. sz. 465–478. p.
       – [Kristóf György] –f –y.: Az átértékelt Bethlen Gábor. – R. Kiss István könyve. – = Református Szemle 1930. 23. évf. 1. sz. 2–4. p.
       11. Az igazi Bethlen Gábor. = Kálvinista Szemle 1929. 10. évf. 50. sz. 405. p.
       12. [Kristóf György] –f –y.: Bethlen Gábor legújabb jellemrajza. – Szekfű Gyula könyve. – 1–2. = Református Szemle 1929. 22. évf. 7–8. sz. 100–105.; 115–117. p.
       13. Nagy Géza: A Bethlen-rejtély. Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Budapest 1929. = Pásztortűz 1929. 15. évf. 6. sz. 140–141. p.
       14. Bethlen Gáborról írt könyve miatt zsűrit kért Szekfű Gyula ellen R. Kiss István. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 281. sz. 1–2. p.
       15. Nagy Géza: A legújabb Bethlen-irodalom. = Erdélyi Múzeum 1931. 36. köt., U. F. 2. köt. 1–3. sz. 98–109. p.
 10. Páncél Jenő: Az örök Bethlen. = Debreceni Protestáns Lap 1929. 49. évf. 50. sz. 446. p.
 11. Gergely Ferenc: [Bethlen Gábor-óda.] = Déva és Vidéke 1929. 11. sz.
 12. Juhász Géza: Bethlen Gábor alakja a Tündérkertben. = Diákvilág 1929. 20. évf. 4. sz. 50–51. p.
 13. Rácz Kálmán: Bethlen Gábor fejedelem. = Dunántúli Protestánst Lap 1929. 40. évf. 45. sz. 219. p.
 14. Reményik Sándor: Az álorcás magyar. Bethlen Gábor halála háromszázadik évfordulójára. Makkai Sándornak. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 10. sz. 759. p.
 15. Makkai Sándor: A született nagyság. Bevezető sorok egy Bethlen Gábor-tanulmányhoz. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 10. sz. 760–763. p.
 16. [Bánffy Miklós, gróf] Kisbán Miklós: Ellenségek. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 10. sz. 764–770. p.
 17. Szekfű Gyula: Új színek a Bethlen Gábor-arcképhez. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 10. sz. 771–778. p.
 18. Móricz Zsigmond: A nagy fejedelem. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 10. sz. 779–792. p.
 19. P. Gulácsy Irén: Bethlen Gábor, az ember. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 10. sz. 793–798. p.
 20. Dersi Biás István: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem temetésére szóló meghívó. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 10. sz. 832–833. p. [Az eredeti fotókópiája a 772. és 773. lapok közötti táblán található.]
 21. Kovács László: Bethlen Gábor erdélyi ünneplése. = Erdélyi Helikon 1929. 2. évf. 10. sz. 833–834. p.
 22. Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelmek temetkezése. = Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 6. évf. 1–2. sz. 74–91. p.
 23. Bíró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus. = Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 6. évf. 3–4. sz. 253–273. p. (Klny. is.) Ism.: (A–s.) = Ungarische Jahrbücher 1930. 10. köt. 1–2. füz. 187. p.
 24. Gyalókay Jenő: Bethlen Gábor mint hadvezér. 1–2. = Hadtörténelmi Közlemények 1929. 30. köt. 3–4. füz. 288–330.; 417–463. p., 4 térk. Ism.: [Gyalui Farkas] Gy. = Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 6. évf. 3–4. sz. 360. p.
 25. [Babos Sándor] B. S.: Bethlen Gábor uralkodásának jelentősége. 1–2. (A 2. rész címe: Bethlen és Erdély jelentősége a magyar történelemben.) = Ifjú Erdély 1929. 7. évf. 11. sz. 255–256. p.; 1929. 8. évf. 3. sz. 52–54. p.
 26. Kristóf György: Bethlen Gábor két üzenete. = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 41–42. p.
 27. Dánér Lajos: Keserű szavak Bethlen Gáborhoz. = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 42. p.
 28. Makkai Sándor: A szolgáló erő. = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 43–45. p.
 29. Bethlen Gábor levele Pázmány Péterhez. Algyőgyensibus, 1629. máj. 2. = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 45–46. p.
 30. Mit jelent az életemben Bethlen Gábor? [Az erdélyi református ifjúság vezetőinek válasza.] = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 46–49. p.
 31. Victor Gabriella: Döntő óra. = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 50–52. p.
 32. Járai István: A Bethlen-kollégium rövid története. = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 55–58. p.
 33. Bethlen Gábor Diadal Éneke. (Bethlen Gábornak hálaadó éneke, melyet írt az ő ellenségin vett győzedelme után.) = Ifjú Erdély 1929. 8. évf. 3. sz. 64. p.
 34. Elek Oszkár: Bethlen Gábor és egy francia költő. [François de Bois-Robert.] = Irodalomtörténet 1929. 18. évf. 7–8. sz. 245–246. p. Ism.: [Gyalui Farkas] Gy. = Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 6. évf. 3–4. sz. 358. p.
 35. [Fekete Gábor] Severus: Bethlen Gábor. = Kálvinista Szemle 1929. 10. évf. 45. sz. 363. p.
 36. A Bethlen Gábor-emlékünnepélyek. = Kálvinista Szemle 1929. 10. évf. 46. sz. 373–374. p.
 37. Szenteh Dezsőné: Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsána fejedelemasszony. = Kálvinista Szemle 1929. 10. évf. 51. sz. 420–421. p.
 38. Bethlen Gábor nemeslevele az erdélyi papok számára. Ford. Váró Ferenc. = Kálvinista Világ 1929. 3. évf. 6. sz. 51–52. p.
 39. Tavaszy Sándor: Bethlen Gábor üzenetei. = Kálvinista Világ 1929. 3. évf. 21–22. sz. 153–155. p.
 40. Bethlen Gábor végrendelete. = Kálvinista Világ 1929. 3. évf. 21–22. sz. 155–157. p.
 41. Kristóf György: Bethlen Gábor emlékünnepe és az erdélyi magyarság. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 223. sz. 13. p.
 42. Bethlen Gábor emléke. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 258. sz. 1. p.
 43. Bethlen Gábor emlékünnepély Budapesten. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 258. sz. Keleti Újság Vasárnapja 9. p.
 44. Budapesten megkezdődtek a Bethlen-ünnepségek a nagy fejedelem halálának háromszázadik évfordulóján. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 259. sz. 3. p.
 45. Bethlen Gábor emléke az Erdélyi Katholikus Akadémiában. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 261. sz. 9. p.
 46. Egész Erdély megünnepli a nagy fejedelemnek, Bethlen Gábornak emlékét. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 261. sz. 9. p.
 47. Ma este nyolc órakor lesz az E.I.T. Bethlen Gábor-ünnepsége a református teológia dísztermében. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 263. sz. 2. p.
 48. Bethlen Gábor emlékének szenteli a református egyházkerület idei közgyűlését. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 264. sz. 7. p.
 49. Bethlen-ünnepélyek Kolozsváron és Aranyosgyéresen. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 265. sz. 6. p.
 50. Kakassy Endre: Zerge Dániel elcsapott jegyző és költő, a kormánnyal akarja kiadatni Bethlen Gábor életét – hexameterekben. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 268. sz. 4. p.
 51. Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlése Bethlen Gábor emlékének áldozott. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 270. sz. 2. p.
 52. Bethlen Gáborról írt könyve miatt zsűrit kért Szekfű Gyula ellen R. Kiss Isstván. = Keleti Újság 1929. 12. évf. 281. sz. 1–2. p.
 53. X.: Bethlen Gábor halálának háromszázadik évfordulója. = Napkelet 1929. 7. évf. 2. félév. 13–24. sz. 788–789. p.
 54. Móricz Zsigmond: Bethlen Gábor. = Nyugat 1929. 22. évf. 2. köt. 19. sz. 381–384. p.
 55. Kristóf György: Egykorú gyászversek Bethlen Gábor halálára. – Bethlen Gábor alakja a magyar történelemben c. nagyobb tanulmány részlete. – =Pásztortűz 1929. 15. évf. 2. sz. 45–46. p.
 56. Kristóf György: Bethlen Gábor és irodalmunk. – Vázlat. – = Pásztortűz 1929. 15. évf. 21. sz. 486–488. p.
 57. Walter Gyula: A Bethlen-bástyánál. A „Kolozsvári séták” ciklusból. = Pásztortűz 1929. 15. évf. 24. sz. 557. p.
 58. Bíró Vencel: Bethlen Gábor halála. = Pásztortűz 1929. 15. évf. 24. sz. 558–560. p.
 59. Gyalókay Jenő: Bethlen Gábor mint hadvezér. = Protestáns Szemle 1929. 38. évf. 9. sz. 585–594. p.
 60. Miklós Ödön: Bethlen Gábor és a holland diplomácia. = Protestáns Szemle 1929. 38. évf. 9. sz. 595–608. p. Ism.: (A–s.) = Ungarische Jahrbücher 1930. 10. köt. 1–2. füz. 156. p.
 61. Kerecsényi Dezső: Fejedelmek órája. = Protestáns Szemle 1929. 38. évf. 9. sz. 619–622. p.
 62. Bartók György: Bethlen Gábor szelleme. = Protestáns Szemle 1929. 38. évf. 10. sz. 657–663. p.
 63. Szádeczky Kardoss Lajos: Bethlen Gábor és a vallásszabadság. = Protestáns Szemle 1929. 38. évf. 10. sz. 682–683. p.
 64. –ss.: A kultuszminiszter Bethlen Gáborról tartott ünnepi beszédet... = Protestáns Szemle 1929. 38. évf. 10. sz. 683–684. p.
 65. Bethlen Gábor [Barabás Miklós festményének reprodukciója.] = Református Család 1929. 1. évf. 22. sz. 249. p.
 66. (Szentimrei Jenő): Bethlen Gábor. = Református Család 1929. 1. évf. 22. sz. 249. p.
 67. Maksay Albert: Bethlen Gábor. = Református Család 1929. 1. évf. 22. sz. 250. p.
 68. (Szabó Andrásné): [Bethlen Gábor.] = Református Család 1929. 1. évf. 22. sz. 250–253. p.
 69. Bethlen Gábor siratása. (A fejedelem halálakor írt egykorú ének.) = Református Család 1929. 1. évf. 22. sz. 253. p.
 70. Bethlen ünnepélyek Budapesten. = Református Család 1929. 1. évf. 22. sz. 258. p.
 71. Kristóf György: Bethlen Gábort dicsőítő enyedi hangok. – Bethlen Gábor alakja a magyar költészetben című nagyobb tanulmányból. 1–3. = Református Szemle 1929. 22. évf. 14–15. sz. 210–212.; 228–231. p.; 1930. 23. évf. 1. sz. 5–10. p. Ism.: Karácsony Sándor. = Protestáns Szemle 1930. 39. évf. 6. sz. 417. p.
 72. Garda Kálmán: Bethlen Gábor kollégiuma. = Református Szemle 1929. 22. évf. 20. sz. 308–310. p.
 73. [Bethlen Gábor és Károli Gáspár emlékünnepélyek tartása.] 8249–1929. sz. Körlevél. = Református Szemle 1929. 22. évf. 27. sz. 431–432. p.
 74. Bethlen-emlékünnepély. = Református Szemle 1929. 22. évf. 32. sz. 510. p.
 75. Bethlen Gábor emléke. = Református Szemle 1929. 22. évf. 33–34. sz. 513–514. p.
 76. Ugron István: Megnyitó beszéd. [A Bethlen Gábor emlékére tartott közgyűlésen.] = Református Szemle 1929. 22. évf. 33–34. sz. 514–519. p.
 77. Hódolunk a fejedelem előtt... = Református Szemle 1929. 22. évf. 33–34. sz. 519–522. p.
 78. Sulyok István: Testvéri szó az erdélyi egyházkerület ezévi november hó 23-án tartott közgyűlésén. = Református Szemle 1929. 22. évf. 33–34. sz. 522–523. p.
 79. Jancsó Sándor: A hit világgyőző hatalma. [Bethlen Gábor emlékére.] = Református Szemle 1929. 22. évf. 33–34. sz. 523–529. p.
 80. Angyal Dávid: Adalékok Bethlen Gábor történetéhez. 1–3. = Századok 1929. 63. évf. 9–10. füz. 353–364. p.; 1930. 64. évf. 1–3., 4–6. füz. 465–485.; 577–606. p. (Klny. is.)
 81. Kristóf György: Bethlen Gábor emléke. Előadás a Székely Nemzeti Múzeumban. = Székely Nép 1929. 26. sz.
 82. Bethlen Gábor emlékezete. = Székely Újság 1929. 26. (13.) évf. 48. sz. 1. p.


1930
 1. Bethlen-emlékkönyv. Kiadják a Szegedi Árpádházi Szent Erzsébet Leányliceum református növendékei. [Szerk. Illyés Endre.] [Szeged 1930, Hírlapkiadó.] 56 p., 1 t.
 2. Gelsei Bíró Zoltán: Bethlen. Történelmi eposz. [Bev.] Pekár Gyula. Budapest 1930, Bethlen Történelmi Eposz Kiadó. 191 p., illusztr.
 3. Julier Ferenc: Magyar hadvezérek. Budapest [1930], Stádium. 470, [2] p. Ism.: Gyalókay Jenő. = Protestáns Szemle 1931. 40. évf. 2. sz. 159–161. p. – Bethlen Gábor, a hadvezér. 9. fejezet. 221–254. p.
 4. Károlyi Árpád: Néhány történelmi tanulmány. Budapest 1930, Akadémia. 517, [3] p. /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata U. F./ – Bethlen Gábor levelei. 394–455. p.
 5. Kolosváry Bálint: Bethlen Gábor emlékezete. Budapest 1930, Dunamelléki Református Egyházkerület. 11, [1] p.
 6. Kristóf György: Bethlen Gábor alakja az egykorú német népköltészetben. [Kecskemét 1930], Kecskeméti Hírlapkiadó. 27 p. Ism.: – = Református Szemle 1930. 23. évf. 32. sz. 507. p.
       – Sz[abó T. Attila]. = Erdélyi Múzeum 1930. 35. köt., U. F. 1. köt. 7–9. sz. 309. p.
 7. Lukinich Imre: Magyar történelem életrajzokban. Budapest [1930], Sopron vármegye közönsége. 254 p. – Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. 131–139. p.
 8. Reményik Sándor: Szemben az örökméccsel. Versek. Budapest [1930], Stádium. 74, [6] p.
       – Az álorcás magyar. Bethlen Gábor halála háromszázadik évfordulójára. Makkai Sándornak. 62–63. p.
 9. Kristóf György: Bethlen Gábor és a magyar irodalom. 1–2. = Budapesti Szemle 1930. 216. köt. 627–628. sz. 244–263.; 386–424. p. (Klny. is.) Ism.:
       1. Antalffy Endre. = Erdélyi Helikon 1930. 3. évf. 8. sz. 701–702. p.
       2. [Blédy Géza] B. = Erdélyi Múzeum 1930. 35. köt., U. F. 1. köt. 1–3. sz. 103. p.
       3. x. = Erdélyi Múzeum 1930. 35. köt., U. F. 1. köt. 4–6. sz. 210. p.
       4. O. I. = Ifjú Erdély 1930. 8. évf. 11. sz. 270. p.
       5. [Bisztray Gyula] B. Gy. = Napkelet 1930. 16. köt. 7–12. p. 801–802. p.
       6. Császár Károly. = Pásztortűz 1930. 16. köt. 19. sz. 443–444. p.
       7. = Református Szemle 1930. 23. évf. 32. sz. 507. p.
       8. (y.) = Ungarische Jahrbücher 1930. 10. köt. 3. füz. 306–307. p.
 10. Török Pál: Újabb könyvek Bethlen Gáborról. = Budapesti Szemle 1930. 218. köt. 634. sz. 465–478. p.
 11. Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. – Halála háromszázadik évfordulóján. – = Debreczeni Képes Kalendáriom 1930. 30. évf. 25–30. p.
 12. S[erkai] Szabó József: Emlékezés Bethlen Gábor fejedelemről. 1–4. = Debreceni Protestáns Lap 1930. 50. évf. 14–17. sz. 126–129.; 134–136.; 142–144.; 152–155. p.
 13. Bitay Árpád: Egy adat a hároméves Bethlen Gáborról. = Erdélyi Múzeum 1930. 35. köt., U. F. 1. köt. 10–12. sz. 369–371. p.
 14. Nagy Júlia: Kiadatlan térkép Érsekújvár 1621-i ostromáról. = Hadtörténelmi Közlemények 1930. 31. köt. 155–160. p., 1 t.
 15. Juhász István: Bethlen Gábor hagyatéka. = Ifjú Erdély 1930. 8. évf. 9. sz. 224. p. és a hátsó borító belső oldala.
 16. Parlagi Olivér: Bethlen Gábor neve az egykorú francia irodalomban. = Irodalomtörténet 1930. 19. évf. 5–6. sz. 163–165. p.
 17. Kristóf György: Bethlen Gábor alakja az egykorú német népköltészetben. = Keleti Újság 1930. 13. évf. 215. sz. 13. p.
 18. Kristóf György: Bethlen Gábor alakja a mai szépprózaíróink műveiben. = Pásztortűz 1930. 16. évf. 9. sz. 205–206. p.
 19. Kristóf György: Bethlen Gábor alakja az egykorú német népköltészet tükrében. – Magyar, illetőleg Bethlen Gáborra vonatkozó egykorú népénekek. – Pótlás és kiegészítés Leffler bibliográfiájához. – = Protestáns Szemle 1930. 39. évf. 8. sz. 521–545. p. (Klny. is.) Ism.: Sz[abó T. Attila]. = Erdélyi Múzeum 1930. 35. köt., U. F. 1. köt. 7–9. sz. 309. p.
 20. Maróthy Jenő: Bethlen Gábor tudósai. = Protestáns Szemle 1930. 39. évf. 10. sz. 708–718. p.
 21. Rovó Zoltán: Makkai Sándor az erdélyi ifjúság mozgalmáról, a román cserkészetről, az Ady-kérdésről és Bethlen Gábor igazi arcáról. = Református Diákmozgalom 1930. 7. évf. 1. sz. 7–8. p.


1931
 1. Dánielné Lengyel Laura: Bethlen Gábor udvarában. Budapest [1931], Singer – Wolfner. 62, [2] p. /Százszorszép könyvek 7. sorozat 9./
 2. Zsidó, görög és latin gyászversek Bethlen Gábor temetésére. Közli Kristóf György. = Erdélyi Múzeum 1931. 36. köt., U. F. 2. köt. 1–3. sz. 90–97. p.
 3. Nagy Géza: A legújabb Bethlen-irodalom. = Erdélyi Múzeum 1931. 36. köt., U. F. 2. köt. 1–3. sz. 98–109. p.
 4. Bíró Vencel: A kolozsmonostori belső jezsuita rendház és iskola Bethlen és a Rákóczy fejedelmek idejében. = Erdélyi Múzeum 1931. 36. köt., U. F. 2. köt. 4–6. sz. 117–130. p. (Klny. is.)
 5. [Holik Flóris] Banfi Florio: Bethlen Gábor és Bajoni Vince római zarándoklata 1625-ben. = Erdélyi Múzeum 1931. 36. köt., U. F. 2. köt. 7–9. sz. 299–301. p.
 6. Bitay Árpád: Új adat Bethlen Gábor gyermekkorából. = Keleti Újság 1931. 14. évf. 3. sz. 8. p.
 7. Kristóf György: Bethlen Gábor neve a külföldön. = Magyar Nyelv 1931. 27. évf. 5–6. sz. 180–183. p. Ism.: Sz[abó T. Attila]. = Erdélyi Múzeum 1931. 36. köt., U. F. 2. köt. 10–12. sz. 423. p.
 8. Kristóf (Klausenburg), [György] Georg: Die Gestalt Gabriel Bethlens in der zeitgenössischen deutschen Dichtung. = Ungarische Jahrbücher 1931. 11. köt. 1–2. füz. 98–112. p. Ism.: – Sz[abó T. Attila]. = Erdélyi Múzeum 1931. 36. köt., U. F. 2. köt. 10–12. sz. 423. p.
       – Trosler, [József] Josef. = Deutsch–Ungarische Heimatsblätter 1932. 4. évf. 1. füz. 82–83. p.


1932
 1. Makkai Sándor: Erdélyi szemmel. Kolozsvár 1932, Erdélyi Szépmíves Céh. 179, [5], VI p. – Bethlen Gábor öröksége. 143–154. p.
 2. Pivány Jenő: Bethlem, Racokzie, Serini, Apafy és Tekeli. = Vasárnapi Újság. A Budapesti Hírlap heti melléklete 1932. júl. 3., 16–17. p.


1933
 1. [Wien. Magyar Történeti Intézet.] A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve. – Jahrbuch des Graf Klebelsberg Kuno Instituts für Ungar[ische] Geschicht[e]-forschung in Wien. Szerk. Angyal Dávid [3. évf.] Budapest 1933–, Kertész. – Galla Ferenc: A csíksomlyói ferencrendi kolostor viszontagságai Bethlen Gábor idején. 1934. 4. évf. 283–302. p.
       Ism.: [Kéki Béla] K. B. = Erdélyi Múzeum 1935. 40. köt., U. F. 6. köt. 7–9. sz. 309. p.
       – Huszár Lajos: A munkácsi pénzverő működése (1624) és a pénzrontás kora Erdélyben Bethlen Gábor idejében. 1934. 4. évf. 303–317. p.
       Ism.: [Kéki Béla] K. B. = Erdélyi Múzeum 1935. 40. köt. U. F. 6. köt. 7–9. sz. 311. p.
 2. Móricz Zsigmond: A nap árnyéka. 1–49. = Pesti Napló 1933. 84. évf. 296. sz. – 1934. 85. évf. 48. sz.


1934
 1. Macůrek, Josef: D?jiny madarů a uherského státu. V Praze 1934, Melantrich. 344 p. – Povstáni Št?pána Bočkaje, Bethlena Gabora a doba 30leté války. 158–165. p.
 2. Székely Oklevéltár 1219–1776. Közli Barabás Samu. XXXIII, 490 p. = Magyar Történelmi Tár 1934. 28. köt., 3. sorozat. 3. köt. – 189. Bethlen Gábor Sepsiszentgyörgy, Ilyefalva, Kézdivásárhely és Bereczk mezővárosokat Sepsi, illetve Kézdi szék bíráskodása alól kiveszi. 360–361. p.
 3. Az 1619. évi küküllővári zsinat felterjesztése Bethlen Gábor fejedelemhez. Közli Illyés Géza. = Református Szemle 1934. 27. évf. 32. sz. 501–505. p.


1935
 1. László Dezső: A siető ember. – Tanulmányok a magyar múltból. Cluj – Kolozsvár 1935, Erdélyi Fiatalok. 89, [7] p. – Bethlen Gábor halotti maszkja. 65–76. p.
 2. Makkai Sándor: Az élet kérdezett. Tanulmányok. Budapest 1935, Révai. 1–2. köt. – Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. – 1929 – 1. köt. 1–75. p. – Bethlen Gábor öröksége. – 1922. – 2. köt. 91–98. p.
 3. Tóth Béla: A magyar anekdotakincs. Gyűjtötte és magyarázta – –. Új átdolg. kiad. Bev. Harsányi Zsolt. Budapest (1935), Singer – Wolfner. 768 p. /Thesaurus Anecdoton Hungarorum./ – Bethlen Gábor és Alvinci Péter. 50. p. – Az ágyú és a fejedelmek. 52–53. p. – Zilahi Kerekes György anekdotáiból. Öreg gróf Bethlen Gergely úrnak a fiai... 130. p.
 4. Móricz Zsigmond: Bethlen Gábor, ha ma élne. = Cobden 1935. 2. évf. 2. sz. 88–90. p.
 5. Göllner, Carol: Milice chrétienne un instrument de croisade au XVII-e si?cle. = Mélanges de l’École Roumanie en France 1935–1936. 13. köt. 58–118. p.
 6. Móricz, [Zsigmond] Sigismond: La confession de Gabriel Bethlen. = Nouvelle Revue de Hongrie 1935. 28. (4.) évf. 2. köt. 1. sz. 71–81. p.
 7. Történelmi múltunkból. – [Az 1619. évi küküllővári zsinat felterjesztése Bethlen Gábor fejedelemhez és] Replicatio. Közli Dr. Illyés Géza. = Református Szemle 1935. 28. évf. 1. sz. 3–5. p.


1936
 1. Mai Magyarok Régi Magyarokról. [Összeáll. Fejtő Ferenc.] [Budapest 1936], Szép Szó – Cserépfalvi. [2], 215, [3] p. – Móricz Zsigmond: Bethlen Gábor. 1580–1629. 70–85. p.
 2. Móricz Zsigmond: Bethlen Gábor. 1580–1629. = Szép Szó 1936. 2. köt. 4–5. füz. 70–85. p.
 3. Rugonfalvi Kiss István: Az egyházi rend közjogi helyzete Erdélyben és Bethlen Gábor armalisa. = Theológiai Szemle 1936. 12. évf. 1–6. sz. 283–301. p. (Klny. is.)


1937
 1. Bíró Vencel: Nagyságos fejedelmek idejében. Történeti elbeszélések. Szopos Sándor rajzaival. Cluj 1937, Minerva. 124, [4] p. /A „Magyar Nép” könyvtára 56./ Ism.: Kiss Jenő: Bíró Vencel két könyve. = Erdélyi Helikon 1938. 11. évf. 8. sz. 622–623. p. Együtt Bethlennel és Káldyval. 65–76. p.
 2. Magyar Versek Könyve. Szerk., bev. és jegyzet-szótárral ell. Horváth János. Budapest 1937, Magyar Szemle Társaság. XXVI, 592 p. – Népszerű énekek a XVII. század első feléből. Bethlen Gábor. 79. p.
 3. Nagy Géza: Akik kősziklára építettek. Egyháztörténeti dolgozatok. Cluj – Kolozsvár [1937], Grafica. 258 p. – Bethlen Gábor képe a legújabb történetírásban. 129–145. p.
 4. Ernyey József: Pénzverő kísérlet Trencsénben (1621). = Numizmatikai Közlöny 1937–1938. 36–37. évf. 97. p.
 5. Szentmihályiné Szabó Mária: Nikolsburg. 1–2. = Pásztortűz 1937. 23. évf. 19–20. sz. 372–373.; 399–400. p.
 6. Szentimrei Jenő: Bethlen Gábor. – Részlet a Verses Króniká-ból. – = Pásztortűz 1937. 23. évf. 21. sz. 414. p.


1938
 1. Angol filológiai tanulmányok. 3. Studies in English Phylology. A budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Angol Intézetének kiadványai. Szerk. Yolland Arthur, Fest Sándor. Budapest 1938, Neuwald. 204 p. – Róna, [Éva] Eva: Early Travel-books and MSS. on Hungary. 1450–1650. 37–58. p.
 2. Depner, Maja: Das Fürstentum Siebenbürgen in Kampf gegen Habsburg. Untersuchungen über die Politik Siebenbürgens während des Dressigjährigen Krieges. Stuttgart 1938, Kohlhammer. XV, 331 p. /Schriftenreiche der Stadt der Auslandsdeutschen 4./ Ism.: Benda Kálmán. = Századok 1941. 75. évf. 7–8. sz. 304–309. p. – Gabriel Bethlen. 26–138. p.
 3. Bethlen Gábor Erdélyország fejedelme szeökefalvi Szent-Miklósy alias Kovách Bálintnak és örököseinek címeres levelet adományoz. Közli Szeökefalvi Szent-Miklósy László. = Magyar Családtörténeti Szemle 1938. 4. évf. 6–7. sz. 182–183. p.
 4. Szabó T. Attila: Bethlen Gábor elveszett kéziratos graduálja. = Református Szemle 1938. 31. évf. 1. sz. 7–9. p.
 5. Kosáry, [Domokos] Dominic: Gabriel Bethlen. Transyvania in the XVIIth century. = The Slavonic (and East European) Review 1938–1939. 17. köt. 162–173. p.


1939
 1. Tolnai Gábor: Régi magyar főurak. Életforma és műveltség az újkorban. [Budapest 1939], Magyar Történelmi Társulat. 176 p., 8 t. /A Magyar Történelmi Társulat könyvei 5./ Ism.: – Sárkány Oszkár. = Napkelet 1939. 17. évf. 9. sz. 277–280. p.
       – Halász Gábor. = Nyugat 1939. 32. évf. 2. köt. 9. sz. 182. p.
       – Joó Tibor. = Protestáns Szemle 1939. 48. évf. 9. sz. 484–485. p.
       – (B. Sz.) = Ungarische Jahrbücher 1940. 20. köt. 3. füz. 384–385. p. – A hanyatló hagyomány. (Barokk műveltség.) I. [Bethlen Gábor Erdélye. Bethlen udvara és udvari műveltsége.] 82–106. p. [Bethlen Gábor arcképe]: 3. t.
 2. Móricz Zsigmond: [Erdély.] I. Tündérkert. Történelmi regény... Báthory Gábor erdélyi fejedelemsége, Bethlen Gábor ifjúkora. 2. A nagy fejedelem. A Tündérkert virágba borul. Bethlen Gábor dicsősége, Zsuzsánna fejedelemasszony szenvedése eljő. 3. A nap árnyéka. Az asszonyi állat az ő urának... dicsőségében láthatatlan lesz. Minél jobb s tökéletesebb, annál jobban és tökéletesebben: íme a regény. [Budapest 1939], Athenaeum. 1–3. köt.
 3. Juhász István: Az erdélyi fejedelemség társadalmi tényezői. = Hitel 1939. 4. évf. 2. sz. 148–157. p.
 4. Herepei János: Bethlen Gábor kiválasztottjai. I. Szilvási K. Márton kolozskalotai, majd szilágysági ref. esperes életrajza. 1–4. = Református Szemle 1939. 32. évf. 9–12. sz. 137–140.; 146–156.; 165–172.; 184–188. p. (Klny. is.)


1940
 1. Bánlaky [Breit] József, Doberdói: Bocskay István, Báthory Gábor és Bethlen Gábor időszaka 1604–1626. Budapest 1940, Grill. 492 p., 9 térk. mell. [Bánlaky József, Doberdói: A magyar nemzet hadtörténelme 15./ Ism.: – Markó Árpád. = Hadtörténelmi Közlemények 1940. 41. évf. 3–4. füz. 245–246. p.
       – Markó [Árpád]. = Magyar Katonai Szemle 1940. 10. évf. 12. sz. 890. p.
 2. Farkas [György] Georg, [Gyerőmonostori] von Gyerőmonostor: Gábor Bethlen. Budapest 1940, Pannonia. 38, 2 p. /Pannonia-bücher, kleine Serie 3./
 3. Juhász István: A reformáció az erdélyi románok között. Kolozsvár 1940, Grafika. 276 p. – Bethlen Gábor és a román misszió. 134–141. p.
 4. Lupas, Ioan: Studii, comuničari si conferinte istorice. 2. Cluj 1940. – Principele transilvan Gavril Bethlen. 1580–1629. 197–213. p.
 5. Ullmann István: Egy XVIII. századvégi magyartárgyú angol regény. [William Godwin: „St. Leon: A tale of the Sixteenth Century. London 1799. 1–4. köt.] = Egyetemes Philologiai Közlöny 1940. 64. évf. 1. sz. 78–82. p.
 6. Kosáry Domokos: Bethlen Gábor. = Fényjelek 1940. 25–27. p. /Szerző személyes közlése alapján./
 7. Koppány István: Erdély fejedelmei. = Magyar Lélek 1940. 2. évf. 12. sz. 536–543. p.
 8. Móricz, [Zsigmond] Sigismond: Fragments de la Triolgie „Transylvanie”. Méditations d’un prince. = Nouvelle Revue de Hongrie 1940. 33. (9.) évf. 2. köt. 4. sz. 330–338. p.
 9. Musnai László: A Bethlen Kollégium Nagykönyvtárának értékes kéziratai. 1–4. = Református Szemle 1940. 33. évf. 8–11. sz. 115–121.; 131–133.; 153–160.; 169–172. p.


1941
 1. A fejedelem. 1613–1629. Keserüi Dajka János, Bojthi Veres Gáspár, Redmeczi T. János, Toldalagi Mihály, Kemény János és Bethlen Gábor írásaiból. Bev. Makkai László. Budapest [1941], Franklin. XVIII, 143 p. /Erdély öröksége 4./
 2. [Móricz Zsigmond] mzs.: Bethlen Gábor lakodalma. Korabeli újságíró riportja. = Kelet Népe 1941. 7. évf. 23. sz. 3–4. p.
 3. Tolnai, [Gábor] Gabriel: Gabriel Bethlen. = Nouvelle Revue de Hongrie 1941. 34. (10.) évf. 65. köt. 12. sz. 450–457. p., 1 t.
 4. Földes Ferenc: Jobbágyfiúk Bethlen Gábor kollégiumában. = Ország Útja 1941. 5. évf. 4. sz. 132–134. p.


1942
 1. Lupas, Ioan: Sfirsitul suzeranitä6tii otomane si inceputul regimului habsburgic in Transilvania. = Analele Academiei Romä6ne, Memoriile, Secţiunii Istorice (III. Ser.) 1942–1943. 25. köt. 3. sz. 805–834. p.
 2. Gyenis András S[ocietas] J[esu]: Bethlen és Káldi találkozása. = Magyar Kultúra 1942. 19. évf. 13–14. sz. 21–22. p.


1943
 1. P. Gáspár Gabriella: Az erdélyi fejedelmek törekvései a lengyel trónra. Bölcsészdoktori értekezés. Debrecen [1943], Lehotai. 84 p. /A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Keleteurópai Szemináriumának kiadványai 2./ – Bethlen Gábor. 37–54. p.
 2. P[áter] Gyenis András S[ocietas] J[esu]: Hittel és tudással. Jeles Jezsuiták életműve. Budapest [1943], Szent István-Társulat. 333, 3 p. – Bethlen Gábor és Káldi találkozása. 25–29. p.
 3. Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619–1629. Kassa 1943, Wiko. 408, 12 p., 18 t. Ism.: Komoróczy György. = Századok 1944. 78. évf. 7–10. sz. 569–570. p.
 4. Makkai Sándor: A fejedelem rózsája. Történeti elbeszélések. Ill. Szalmási Béla. [Budapest 1943, Stádium.] 54 p. /Nemzeti Könyvtár 108./ [Koll.]
 5. Tasnádi Nagy András: Az élő Bethlen Gábor. Budapest 1943, Országos Bethlen Gábor Szövetség. 38, 2 p., 2 t. /Bethlen Gábor könyvtár 3./


1944
 1. Pázmány Péter két kiadatlan levele Bethlen Gáborhoz. = Hitel 1944. 9. évf. 2. sz. 117–118. p.
 2. Lovas Rezső: A szász kérdés Bethlen Gábor korában. = Századok 1944. 78. évf. 7–10. sz. 419–462. p.


1945
 1. Huszár Lajos: Bethlen Gábor pénzei. Kolozsvár 1945, Erdélyi Magyar Tudományos Intézet. 122, 7 p., 13 t.


1947
 1. Nagy Géza, id.: A Bethlen-kollégium tudományos gyűjteményeinek története. Kiad. az Erdélyi Magyar Tudományos Intézet. Kolozsvár 1947, Minerva. 18 p.


1951
 1. Wittman Tibor: Történelmünk haladó hagyományai. 1604–1918. Budapest 1951, Közoktatásügyi. 88 p. /Szocialista nevelés kiskönyvtára 25./ – Bethlen Gábor. 10– 15. p.
 2. Wittman Tibor: Bethlen Gábor mint hadszervező. = Századok 1951. 85. évf. 3–4. sz. 354–390. p. /Klny. is: A történettudomány kérdései 13./


1952
 1. Wittman Tibor: Bethlen Gábor. [Kiad. a.] Magyar Történelmi Társulat. Budapest 1952, Művelt Nép. 154 p., 4 t., 1 térk. Ism.: Rázsó Gyula. = Hadtörténelmi Közlemények 1954. 1. évf. 2. sz. 228–232. p.
 2. Wittman Tibor: A Bethlen Gábor c. előadáshoz. Budapest 1952, Művelt Nép. 29, [1] p. /Útmutató városi és falusi előadók részére 2./ – Vidor Miklós: A fejedelem igazságot tesz. Jelenet Móricz Zsigmond „Erdély” c. regénye nyomán. 23–28. p. – Vidor Miklós: Bethlen Gábor. 29–[30.] p.


1953
 1. Mráz Vera: Bethlen Gábor gazdaságpolitikája. = Századok 1953. 87. évf. 4. sz. 512–564. p.


1955
 1. Budapest szobrai. (Szerk. Gábor Endre.) Bev. tanulmány: Lyka Károly. (A fényképfelvételeket készítették: Petrás István, Boros Imre.) Budapest 1955, Képzőművészeti Alap. 147 p. – Bethlen Gábor budapesti szobrának [ifj. Vastagh György alkotása] leírása. 50. p.
 2. Rimay János Összes Művei. Összeáll. Eckhardt Sándor. Budapest 1955, Akadémia. 469, [3] p. – (Konstantinápoly, 1621. február, április.) [Levelek] Bethlen Gáborhoz. 366–385.; 397–401. p.
 3. Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához. (Szerk. Rohonyi Gábor, Nagy László, Tóth Gyula.) Budapest 1955, Hadtörténelmi Intézet. 1–2. köt. – Függetlenségi harcok a Habsburgok ellen a 17. század első felében. Összeáll. Nagy László. 1. köt. 193–248. p. – [Bethlen Gábor fejedelem tábori parancsolata, levelei és utasításai.] 2. köt. 211–235. p.
 4. Vasváry Ödön: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálának 325-ik évfordulójára. = Bethlen Naptár 1955. 71–74. p.
 5. Benczédi László: Az erdélyi fejedelmek hadművészete Bethlen Gábor korában. = Katonai Figyelő 1955. 6. évf. 1. sz. 192–211. p., 1 térk.
 6. Béky Zoltán: Bethlen Gábor hite. 1–2. = Testvériség. Fraternity 1955. 33. évf. 10. sz. 3–4. p. [Az általam elérhető példány hiányos, ezért csak a 2., befejező közleményt írhattam le pontosan.]


1956
 1. Benda Kálmán: Alvinczi Péter kassai prédikátor történeti följegyzései 1598–1622. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 1955. Budapest 1956. 5–26. p.
 2. Magyar–orosz történelmi kapcsolatok. Szerk. Kovács Endre. [Bev.] (Hanák Péter.) [Közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. Budapest 1956, Akadémia. 456 p., 2 térk. – Wittmann Tibor: Bethlen Gábor és az 1628/29. évi erdélyi–orosz szövetségterv keletkezése. 35–51. p.
 3. Tóth Dezső: Báthory és Bethlen alakja Móricz Tündérkert-jében. = Irodalomtörténet 1956. 44. évf. 1. sz. 67–76. p.


1957
 1. Földes Ferenc Válogatott Művei. Összeáll., bev. és jegyz. [ell.] Simon Gyula. [Kiad. a] Pedagógiai Tudományos Intézet. Budapest 1957, Tankönyvkiadó. 195 p., 2 t.
       /Neveléstörténeti könyvtár./ – Jobbágyfiúk Bethlen Gábor kollégiumában. 100–103. p.
 2. (Hatvany Lajos – Belia György): Magyarok beszélnek. Szemelvények emlékiratokból. Vál. – –. (Bev. és utószó: Hatvany Lajos. Jegyz. [ell.] Belia György.) Budapest 1957, Szépirodalmi. 638 p., 16 t.
       1. Bethlen Gábor lakodalma. Kemény János leírása. 237–241. p.
       2. Korabeli feljegyzés Bethlen Gábor lakodalmáról. 242–247. p.
       3. Bethlen Gábor levele Károlyi Zsuzsannához. 261–263. p.
       4. Kemény János: Bethlen Gábor halála. 328–329. p.
       5. Mikó Ferenc – Bíró Sámuel: Összeesküvés Bethlen Gábor ellen.. 428–431. p.
       6. Ismeretlen szász polgár: Bethlen Gábor fejedelemmé választása. 469. p.
 3. Tóth Béla: A magyar anekdotakincs. Gyűjtötte és magyarázta – –. (Új bőv. kiad.) Bev. Boldizsár Iván. [Budapest] 1957, Gondolat. 690 p. /Thesaurus Anecdoton Hungarorum./ – Bethlen Gábor és Alvinczi Péter. 47. p. – Az ágyú és a fejedelmek. 48–49. p. – Zilahi Kerekes György anekdotáiból. Öreg gróf Bethlen Gergely úrnak a fiai... 120. p.


1958
 1. Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. Budapest 1958, Akadémia. 781, [3] p. /Régi magyar dallamok tára 1./ – (Gyakorta való buzgó könyörgést). 476–477., 639. p.
 2. A Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum fennállásának 100. évfordulóján kiadott ünnepi évkönyv. 1857–1957. Kiad. Újhelyi Istvánné. Debrecen 1958, Alföldi. 63 p., 1 t. – Bethlen Gábor. (Ismeretlen költő verse a XVII. századból.) 17–18. p. – Benda Kálmán: Emlékbeszéd Bethlen Gáborról. 20–28. p.


1959
 1. Béky Zoltán: Bethlen Gábor vallásos személyisége. (Washington, D. C. 1959, Amerikai Magyar Református Egyesület.) 16 p.
 2. Kemény János Önéletírása és válogatott levelei. (Vál., sajtó alá rend., bev. és jegyz. [ell.] V. Windisch Éva. Budapest 1959, Szépirodalmi. 589 p., 10 t. /Magyar Századok./ – Bethlen Gábor 1623. évi hadjárata. 98–107. p.
       – Bethlen Gábor második házassága. 1625–1629. 107–119. p. – Bethlen Gábor 1626–1627. évi hadjárata. 120–131. p. – Az 1627–1628. évek eseményei. Kemény János utazásai. 132–144. p. – Bethlen Gábor halála. 1629. 144–155. p.
 3. Leszczynski, Jozef: Rzä8dy Bethlena Gábora na Górnym Slä8sku 1620–1624. = Sobótka 1959. 14. évf. 3. sz. 307–351. p.


1960
 1. Nagy László: Adalékok Bethlen Gábor hadseregének dunántúli hadműveleteihez (1619–1621). = Hadtörténelmi Közlemények 1960. 7. évf. 2. sz. 71–106. p.
 2. Simkovics Gyula: Bethlen Gábor és Sopron. = Soproni Szemle 1960. 14. évf. 3. sz. 260–263. p.


1961
 1. Művészettörténeti tanulmányok. (Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve. 1959–60. Szerk. Dávid Katalin, Németh Lajos.) Budapest 1961, Képzőművészeti Alap. 281 p. – Bethlen Gábor gyulafehérvári palotájának összeírása 1629. aug. 16-án. [Közli] (Baranyai Béláné.) 229–231. p.
 2. Wittmann Tibor: Függetlenségi harcok az erdélyi fejedelmek vezetésével. [Kiad. a.] Központi Pedagógus Továbbképző Intézet. Budapest 1961, Felsőoktatási Jegyzetellátó. 51 p. Soksz.
       /Történelemtanároknak 8./
 3. Bánhidi Zoltán: Bethlen Gábor és Kemény János nyelvéből. 1–2. = Magyar Nyelv 1961. 57. évf. 1–2. sz. 58–66.; 194–207. p.


1962
 1. Wittmann Tibor: Quelques probl?mes de luttes d’indépendance de Transylvanie contre les Habsbourg et de leur idéologie. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta historica 1962. 10. évf. 9–18. p.
 2. Nagy László: Adalékok Bethlen Gábor honvédelmi politikájához uralkodásának első éveiben (1613–1619). = Hadtörténelmi Közlemények 1962. 9. évf. 1. sz. 125–159. p.
 3. Herepei János: Adatok régi magyar versekről. = Irodalomtörténeti Közlemények 1962. 66. évf. 4. sz. 477–493. p. – Készült-e verses kárta Bethlen Gábor temetésére. 479–480. p.


1963
 1. La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongrie. – Renaissance und Reformation in Polen und in Ungarn (1450–1650). Conférence Budapest – Eger, 10–14. oct. 1961. Red. Gy[örgy] Székely, E[rik] Fügedi. Budapest 1963, Akadémia. 562 p. /Studia Historica Academicae Scinetiarum Hungaricae 53,/ – Wittmann T[ibor]: L’idéologie de centralisation de la principauté de Transylvanie et ses rapports européens. 431–437. p.
 2. Nagy László: A XVII. századi Habsburg-ellenes függetlenségi harcok értékeléséhez. ( A török szövetség problematikája a Bocskai, Bethlen és I. Rákóczi György vezette küzdelmekben.) = Hadtörténelmi Közlemények 1963. 10. évf. 2. sz. 185–241. p.
 3. R. Várkonyi Ágnes: A XVII. századi Habsburg-ellenes harcok ideológiai kérdései. 1–2. = Történelemtanítás 1963. 8. évf. 2. sz. 1–6. p.; 3. sz. 1–7. p.
 4. Borbándi Gyula: Bethlen Gábor unokája. – Kovács Imre, a politikai író. = Új Látóhatár 1963. 6. évf. 2. sz. 148–152. p.


1964
 1. Nagy László: Bethlen Gábor, a nagy fejedelem. [Életrajzi regény.] Budapest 1964, Móra. 218 p., 8 t. /Nagy emberek élete./
 2. Nagy László – Otta István: Néhány újabb megjegyzés Molnár Erik történeti koncepciójához. = Hadtörténelmi Közlemények 1964. 11. évf. 3. sz. 517–529. p.


1965
 1. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. (Szerk. [és bev.] Keserű Bálint.) [Kiad. a. Szeged, Egyetem], Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.) 1. Herepei János: Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. – – cikkei. Budapest – Szeged 1965, Kossuth. XI, 627 p. – Bethlen Gábor művelődéspolitikája és az új értelmiség kiképzése. 167–272. p. – Adatok Bethlen Gábor gyulafehérvári academicum collegiumának előtörténetéhez. 239–272. p.
 2. Nagy László: Adalékok Bethlen hadseregének erkölcsi arculatához. = Hadtörténelmi Közlemények 1965. 12. évf. 2. sz. 299–319. p.
 3. Vita Zsigmond: Bethlen Gábor könyvtára. = Magyar Könyvszemle 1965. 81. évf. 3. sz. 221–227. p.


1966
 1. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. (Szerk.. [és bev.] Keserű Bálint.) [Kiad. a Szeged, Egyetem], Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.) 2. Herepei János: Apéczai és kortársai. – – cikkei. Budapest – Szeged 1966, Kossuth. XI, 676 p. – A fehérvári kollégiumi alapítvány sorsa Bethlen halála után. 7–18. p.
 2. Fried István: A lakompaki csata. (Adatok Bethlen Gábor s a régi Sopron és megye kapcsolatához.) = Soproni Szemle 1966. 20. évf. 3. sz. 218–224. p.


1967
 1. Magyarország az erdélyi fejedelmek függetlenségi harcai idején [1606–1664]. M. (1 : 4.500.000), 19x13 cm. [Budapest 1967, Kartográfiai Vállalat.] 21x31 cm. – [Bethlen Gábor hadjáratai.] XI. sz. mell., 4 térk.
 2. Studia et Acta Ecclesiastica. Tanulmányok és Okmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből a négyszázéves jubileum alkalmából. 2. A Második Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve. Szerk. Bartha Tibor. Budapest 1967, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 534, [2] p., 4 t. – Tóth Endre: A Második Helvét Hitvallás története Magyarországon. 13–53. p. – Bethlen Gábor szabadságharca idején. 21. p.


1968
 1. Szepsi Csombor Márton összes művei. Sajtó alá rend., bev., ford. Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter. Budapest 1968, Akadémia. 663 p., 8 t. /Régi magyar prózai emlékek 1./ – „Az mi felséges fejedelmünk”: Bethlen Gábor oldalán. 23–32. p.
 2. Vita Zsigmond: Tudománnyal és cselekedettel. Tanulmányok. Bukarest 1968, Irodalmi. 300, [4] p., 2 t. Ism.: Benda Kálmán. = Századok 1969. 103. évf. 5–6. sz. 1240–1241. p. – Bethlen Gábor szellemi arcképéhez.
       – Könyvtára. 11–22.; 282–284. p.
       – Nevelési törekvései. 22–56.; 284–288. p.
 3. Fazekas József: A XVII. századi erdélyi országgyűlési törvénycikkek nyomdai meghatározása. Melléklet: Táblázatos kimutatás a XVII. századi erdélyi országgyűlési törvénycikkek hivatalos kiadásairól. = Magyar Könyvszemle 1968. 84. évf. 2. sz. 201–209. p.
 4. Zimányi Vera: Az 1610–1630-as évek problémái. = Történelmi Szemle 1968. 11. évf. 1–2. sz. 133–140. p. [A. Péter Katalin hozzászólása]: 155–156. p.


1969
 1. Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Budapest 1969, Akadémia. 484 p., 1 t. Ism.: Rázsó Gyula. = Hadtörténelmi Közlemények 1971. 18. évf. 1. sz. 163–165. p.
 2. Gál István: Borsos Tamás Londonban őrzött két levele. [Bethlen Gábor követének két levele Sir Thomas Roe konstantinápolyi angol nagykövethez 1627-ből.] = Korunk 1969. 2. köt. 6. sz. 932–934. p.
 3. Kovács Sándor Iván – Kulcsár Péter: Bethlen Gábor könyvtárának újabban előkerült darabja. = Magyar Könyvszemle 1969. 85. évf. 4. sz. 376–377. p.


1970
 1. Folia archeologica. Annales Musei Nationalis Hungarici. (A Magyar Nemzeti Múzeum évkönyve. Főszerk. Fülep Ferenc.) Budapest. Népművelési Propaganda Iroda. – 21. (Szerk. Sárdy Judit.) 1970, Athenaeum. 218 p., ill. – Rózsa György: Ein unbekanntes Werk von egidius Sadeler. 169–176. p.
 2. V. Sipos Ida: Bethlen Gábor hitvese írja. = Bethlen Naptár 1970. 31. p.
 3. Bethlen Gábor ezüst tallérja. = Bethlen Naptár 1970. 378. p.
 4. Gál István: Richardson Bethlen Gábor-portréja egy Apponyianában. = Magyar Könyvszemle 1970. 86. évf. 3. sz. 218–220. p.
 5. R. Várkonyi Ágnes: Bethlen, Zrínyi, Rákóczi. Történelmi személyiségek a 17. századi Magyarországon. = Valóság 1970. 13. évf. 5. sz. 1–15. p.


1971
 1. Santavuori, Martti: Ruhtinaan tie. Hämeenlinna 1971, Karisto. 383 p.
 2. Tarnóc Márton: Bethlen Gábor művelődéspolitikája. = Helikon 1971. 17. évf. 3–4. sz. 331–343. p.


1972
 1. Nagy László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban. Budapest 1972, Akadémia. 221 p. Ism.: Borosy András. = Századok 1976. 110. évf. 6. sz. 1164–1166. p.
 2. A Nagyenyedi Bethlen Kollégium alapításának 350. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi esten elhangzott előadások. (Budapest, 1972. október 24.) Budapest 1972, TTI [soksz.] 36 p., ill. – Ismeretlen szerző a XVII. században: Cantio Gabrielis Bethlen. 30–32. p. – Áprily Lajos: A fejedelemhez. 33–36. p.
 3. R. Várkonyi Ágnes: Történelmi személyiség, válság és fejlődés a XVII. századi Magyarországon. = Századok 1972. 106. évf. 3. sz. 609–646. p. (Klny. is.)


1973
 1. Korunk évkönyv 1973. Tanulmányok a romániai magyar tudományosság műhelyéből. Szerk. Ritoók János. Kolozsvár 1973– . Tip. Interpr. Poligr. 317, [3] p. – Jakó Zsigmond: A Bethlen-kollégium könyvtárának kezdeti és első korszaka (1622–1658). 89–100. p.
 2. Venezia e Ungheria nel Rinascimento. Atti del convegno. (Venezia, 11–14. giugno 1970). Org.: Fondazione Giorgio Cini. – Accademia Ungherese delle Scienze – Instituto per la Relazioni Culturali de Budapest. A cura de Vittore Branca. Firenze 1973, Olschki. XVI, 498, [13] p. – Nagy, László: Le relazioni politiche tra la Transilvania e Venezia in rapporto con i turchi e con gli Asburgo. 199–214. p.
 3. Nagy László: Bethlen Gábor hírszerző és elhárító szolgálata. = Hadtörténelmi Közlemények 1973. 20. évf. 3. sz. 445–480. p.


1974
 1. Szentimrei Mihály: Bethlen Gábor fejedelmi könyvtárának egy darabja Sárospatakon. = Magyar Könyvszemle 1974. 90. évf. 1–2. sz. 29–39. p., 1 t. (Klny. is.)
 2. Kovács András: Az alvinci kastély történetéhez. = Utunk 1974. 29. évf. 2. (1315.) sz. 11. p.


1975
 1. Magyar történeti tanulmányok. 8. Szerk. Szendrey István. Debrecen 1975, Kossuth Lajos Tudományegyetem. 163 p. /Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series Historica XX./ – Nagy László: A hajdúk Bethlen Gábor Habsburg-ellenes harcaiban. 5–49. p.
 2. Néprajz és nyelvtudomány. 19–20. Szerk. Ferenczi Imre, Mikola Tibor, Nyíri Antal. Szeged 1975–1976, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. 398 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Ethnographica et Linguistica XIX–XX./ – Ivanics Mária: Két krimi-tatár oklevél Bethlen Gáborhoz. 253–276. p. (Klny.: Nyelvészeti dolgozatok 145.)
 3. Péter Katalin: A magyar romlásnak századában. Budapest 1975, Gondolat. 203 p., ill. /Magyar Historia./ – Bethlen Gábor bécsi lánykérése. 7. p. – Bethlen Gábor arcképe 1620-ból. 8. p. – Az országegyesítés reménytelen ügye. 9–14. p.
 4. Ivanics, [Mária] Mary: Formal and linguistic peculiarities of 17th century Crimean Tatar letters adressed to princes of Transylvania. = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 1975. 29. köt. 2. füz. 213–224. p. (Klny. is.)
 5. Ecsedy Judit: A gyulafehérvári fejedelmi nyomda eredete. = Magyar Könyvszemle 1975. 91. évf. 1. sz. 9–24. p.


1976
 1. Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest 1976, Kriterion. 373 p., 24 t. – A nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának kezdetei és első korszaka (1622–1658). 199–208. p.
 2. Régi magyar költők tára. XVII. század. (Szerk. Stoll Béla.) Budapest. Akadémia. – 8. Bethlen Gábor korának költészete. Sajtó alá rend. Komlovszki Tibor, Stoll Béla. 1976, Akadémia. 651, 1 p.
 3. Santavuori, Martti: A fejedelem útja. (Ford. Jávorszky Béla.) Budapest 1976, Európa. 481 p. /Századok – emberek./
 4. Fenesan, Costin: Şase scrisori ale principelui Gabriel Bethlen c?tre banul Lugojului şi Caransebeşului (1614–1615). Apulum 1976. 14. köt. 175–179. p.
 5. Gál István: Maksai Péter angol nyelvű Bethlen Gábor-életrajza 1629-ből. Magyar szerző első műve Angliában magyar történelemről. = Irodalomtörténeti Közlemények 1976. 80. évf. 2. sz. 223–237. p.


1977
 1. Studii şi de etnografie – istorie 2. Caransebeş 1977, I. P. Cluj. 526 p., 55 t. – Fenesan, Costin: Ştefan Vaida, un adversar Caransebeşan al principelui Gabriel Bethlen (1614). 414–418. p. [Függelékként Bethlen Gábor két levele Bethlen Péterhez.]


1978
 1. Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Budapest 1978, Zrínyi. 274 p., ill. – „Gábor király” szolgálatában. 132–157. p.
 2. Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában. Budapest 1978, Gondolat. 267 p. Ism.: – Péter Katalin. = Irodalomtörténeti Közlemények 1979. 83. évf. 3. sz. 346–347. p.
       – Nagy László. = Századok 1979. 113. évf. 5. sz. 904–907. p.
 3. Fazekas József: Ismeretlen nyomtatott imádság a hazáért és a királyért, Bethlen Gáborért. = Magyar Könyvszemle 1978. 94. évf. 2. sz. 197–202. p. (Klny. is.)
 4. Nagy László: Erdélyi „boszorkányperek” a politikai hatalom szolgálatában. [Bethlen Gábor három „fiskális” pere.] = Századok 1978. 112. évf. 6. sz. 1097–1141. p. (Klny. is.)


1979
 1. Benda Kálmán – Fügedi Erik: A magyar korona regénye. (Budapest) 1979, Magvető. 253, [2] p. – Bethlen Gábor és a Szent Korona. 156–172. p.
 2. Erdélyi Múzeum 1814–1818. Vál., bev. és jegyz. ell. Benkő Samu. Bukarest 1979, Kriterion. 291 p. – Régi tábori parancsolatok. I. Fejedelem Bethlen Gáboré. 127–129. p.
 3. Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest 1979, Kriterion. 260 p., 16 t.
       – Benkő András: Az erdélyi fejedelmi udvar zenei életéről. 94–106. p.
       – Kovács András – Ţoca, Mircea: Adalékok a váradi fejedelmi palota építéstörténetéhez. 107–115. p.
 4. (Tarnóc Márton): Magyar gondolkodók. 17. század. (Vál.., [sajtó alá rend.] és jegyz. ell. – –.) Budapest 1979, Szépirodalmi. 1275 p. /Magyar remekírók./ – Pataki Füsüs János: Dedikáló levél. Az Felséges Bethlen Gábornak,... 69–75. p. – Bethlen Gábor (1580–1629) végrendelete (1629). 104–119. p. – Szenci Molnár Albert: Dedicaló levél. Az Felséges és hatalmas Gábriel fejedelemnek,... 431–435. p.
 5. Bethlen Gábor arcképe. = Reformátusok Lapja. Calvin Synod Herald 1979. 79. évf. 9–10. sz. 1. p.
 6. Gabor Bethlen’s Diploma for ministers. = Reformátusok Lapja. Calvin Synod Herald 1979. 79. évf. 9–10. sz. 8. p.
 7. Vitéz Ferenc: 350 éves évforduló. [Bethlen Gábor 1629. július 13-án nemeslevelet és címert adományozott Erdély és a hozzákapcsolt Magyarországi Részek református lelkipásztorainak.] = Reformátusok Lapja. Calvin Synod Herald 1979. 79. évf. 9–10. sz. 10–11. p.
 8. Forgács Zsuzsanna: 350 éve halt meg Bethlen Gábor Erdély fejedelme. = Eseménynaptár 1979. 4. sz. 18–20. p. és 9–10. mell.
 9. Barcza Béla: Bethlen Gáborra emlékezünk. = Lelkipásztor 1979. 54. évf. 3. sz. Borító III.
 10. Ruffy Péter: Bethlen Gábor ébresztése. = Magyar Nemzet 1979. 35. évf. 41. sz. 9. p.
 11. Ruffy Péter: „Mindenkinek kezéből kisiklott”. Bethlen Gábor halálának 350. évfordulóján. = Magyar Nemzet 1979. 35. évf. 270. sz. 11. p.
 12. Gál István: Bethlen Gábor angol tükörben. = Magyar Nemzet 1979. 35. évf. 303. sz. 4. p.
 13. Barcza József: Bethlen Gábor élő reménysége. = Theológiai Szemle 1979. 22. évf.., U. F. 5. sz. 304–308. p.
 14. Kántor Lajos: „...ott otthon vagyok” Bethlen Gábor földjén. = Tiszatáj 1979. 33. évf. 7. sz. 4–9. p.


1980
 1. Bethlen Gábor fejedelem. Vastagh György festményéről az Országos Bethlen Gábor Szövetség megbízásából másolta Héya Zoltán. = Confessio 1980. 3. évf. 1. sz. 2. p.
 2. Bethlen Gábor emlékérmek és jelmondata a Magyarországi Református Egyház címerén. = Confessio 1980. 3. évf. 1. sz. 24.; 40.; 61.; 100. p.
 3. Péter Katalin: Bethlen Gábor uralkodásának első szakasza. = Confessio 1980. 3. évf. 1. sz. 25–40. p.
 4. Reményik Sándor: Az álorcás magyar és keletkezése. Közli Imre Mária. = Confessio 1980. 3. évf. 1. sz. 92–94. p.
 5. Bethlen Gábor. Tóth B. László tusrajza. = Confessio 1980. 3. évf. 1. sz. hátsó borító.
 6. Dusicza Ferenc: Bethlen Gábor emlékezete a Ráday Kollégiumban. = Magyar Nemzet 1980. 36. évf. 51. sz. 4. p.
 7. Meghívó. Bethlen Gábor választott magyar király és erdélyi fejedelem születésének 400. évfordulója alkalmából a Dunamelléki Egyházkerület Ráday Kollégiuma emlékünnepélyt és kiállítást rendez... = Reformátusok Lapja 1980. 24. évf. 5. sz. 1. p.
 8. Haypál Béla: A Bethlen-ünnepély elé. = Reformátusok Lapja 1980. 24. évf. 5. sz. 3. p.
 9. Máté János: Bethlen-kantáták. = Reformátusok Lapja 1980. 24. évf. 5. sz. 3. p.
 10. Dusicza Ferenc: Bethlen Gábor születésének 400. évfordulóján. = Reformátusok Lapja 1980. 24. évf. 8. sz. 1. p.
 11. [Dusicza Ferenc] D. F.: A fejedelem emlékei. = Reformátusok Lapja 1980. 24. évf. 8. sz. 4. p.
 12. Bethlen-emlékpénz. Tóth Sándor alkotása. = Új Tükör 1980. 17. évf. 2. sz. 43. p.
----------
     Névmutató


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

A

Abai T. János 74
Abavári ld. Jászay Pál
Achmed I., török szultán 191, 449
Achmed basa 252, 525
Acsády Ignác 285, 367, 379
Ady Endre 680
Aiy, Michael 74
Albensis Johannes ld. Fehérvári János
Áldor Imre 275
Almásy Ferenc 132, 133
Alsóbalásfalvi Cserényi Farkas ld. Cserényi Farkas, alsóbalásfalvi
Alsted, János Henrik 97, 100
Alvinci Péter kassai pap 23, 73, 74, 118, 185, 229, 233, 281, 287, 294, 299, 486, 698, 756, 761
Alvinczi Péter 586/2
Angoulesme Duc d’ 71, 107
Angyal Dávid Bev., 407, 412, 413, 422, 425, 427, 431, 441, 449, 450, 462, 576, 657, 691
Anna Zsófia braunschweigi hercegnő 79
Antalffy Endre 668/1
Apáczai Csere János 464, 784
Apafi Mihály, I., erdélyi fejedelem 106, 690
A. Péter Katalin ld. Péter Katalin, A.
Appelius János Gáspár 465
Áprily Lajos 560, 566/10, 803
Arday Pál 570
(A–s.) 583, 600, 637
Asztalos Mihály, Gönci ld. Gönci Asztalos Mihály

BB. ld. Blédy Géza 385, 668
[Babos Sándor] B. S. 602
Bajoni Vince 685
Baksy István 434
Balai B. Mihály 74
Balam 68
Balásfi Tamás 44, 45, 144
Balassi Bálint 200
Balassi Ferenc 162/9–11
Balázs József 317
Balog Demeter, Maklári ld. Maklári [Balog] Demeter
Baltazár Dezső 553
Bánffy Dénesné ld. Báthory Anna Bánffy Dénesné
[Bánffy Miklós gróf] Kisbán Miklós 593
Banfi Florio ld. Holik Flóris
Bánhidi Zoltán 771
Bánlaky [Breit] József, doberdói 721
Bányai Sándor 466
Barabás Domokos 349
Barabás Endre 566/7, 566/8
Barabás Miklós 642
Barabás Samu 694
Baranyai Béláné 769
Barcza Béla 834
Barcza József 837
Barovius K., Nicolaus 74
Barsi P. János 74
Bartha Tibor 787
Bartók György 639
Basa István 141
Báthori Gergely 74
Báthory Anna Bánffy Dénesné 565, 718, 824
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1, 6, 142, 346, 449, 450, 461, 462, 565, 718, 721, 758, 824
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 409
[Batizfalvi István] B. I. 201
Batthyány József gróf 361, 375
Békási Jánosné, özv. ld. Szőcs Zsófia özv. Békási Jánosné
Békési Károly 436
Béky Zoltán 755, 764
Belia György 760
Benczédi László 754
Benda Kálmán 713, 756, 789, 825
Benedek Elek 464
Benke Tibor 481
Benkő András 827
Benkő Ferenc 116
Benkő Samu 826
Berán Lajos 840
Berde Mária 547
Bethlen család, iktári 307
Bethlen Elek, bethleni gróf 125
Bethlen Gergely, keresdi gróf 698, 761
Bethlen István, iktári, erdélyi fejedelem 161, 167/6, 167/7, 385
Bethlen István, iktári gróf 489, 566/1
Bethlen János, bethleni 106, 112
Bethlen Péter, iktári gróf 74, 308, 331, 484, 489, 566/1, 820
B?thune, Henry de 107
B. Gy. ld. Bisztray Gyula
B. I. ld. Batizfalvi István
Biás István, dersi 597
Bihari Pap Benedek 74
Bilstenius, Joannes 62
Bíró Sámuel 760/5
Bíró Vencel; B. V. 485, 518, 522, 539, 545, 548, 562, 578, 599, 600, 635, 684, 706
Bíró Zoltán, gelsei 661
Bisterfeld, Henricus 100
[Bisztray Gyula] B. Gy. 668/5
Bitay Árpád 563, 672, 686
[Blédy Géza] B. 385, 668/2
Bocatius János 41, 54, 55, 334
Bocskai István erdélyi fejedelem 231, 334, 398, 464, 525, 540, 577, 693, 721, 776
Bod Péter, felsőcsernátoni 354
Bodrogi János 434, 512
Bois-Robert, François de 611
Bojti Veres Gáspár 2, 3, 73, 74, 118, 121, 422, 730
Boldizsár Iván 761
Bopp Ágost 388
Borbándi Gyula 778
Borbély Sámuel 468
Bornemissza János 173
Borosy András 802
Borsay Sámuel 370
Borsos Imre 750
Borsos Tamás 793
Bouquoi ld. Buquoi, Karl gróf, hadvezér
Br. ... 234, 236
Brandenburgi Katalin, Bethlen Gábor második felesége 79, 81, 86–88, 124, 126, 128, 129, 149, 161, 190, 201, 214, 232, 238, 242, 246, 286/6, 328, 363, 393, 465, 486, 692, 731, 760/1, 760/2, 765
Brassai Sámuel 187
Breit József ld. Bánlaky [Breit] József, doberdói
Brocken Lajos 224
Bródy Sándor 488
Bruckner Győző 569
B. S. ld. Babos Sándor
(B. Sz.) 717
Buquoi, Karl gróf, hadvezér 58, 71, 167/6
Burenstamm, Carl 241
Burk, John 119
Byron, George Noel Gordon lord 502

CCirill, Lukarisz 401
Császár Károly 668/6
Csengey Gusztáv 444, 556
Csere János, Apáczai ld. Apáczai Csere János
Cserei Mihály 386
Cserényi Farkas, alsóbalásfalvi 191
Csernátoni Fülöp Elek ld. Fülöp Elek, csernátoni
Csetri Elek 827
Csillagh Gyula 219
Cs. J. 543
Csókási Mihály 525
Csomasz Tóth Kálmán ld. Tóth Kálmán, Csomasz
Csombor Márton, Szepsi ld. Szepsi Csombor Márton
Csögör Lajos 581
Cs. Tóth Kálmán ld. Tóth Kálmán, Csomasz
Csukási Károly 197
Csulai György 74
Csuthi Gáspár 160, 191, 286/2
Csűrös István 566/5, 584
Csűrös Pál 519
Cyrill, Lukarisz ld. Cirill, Lukarisz
Czeczinus, Michael 74
Czeglédi F. János 73, 74, 118, 233
Czerah Mehemet vezírpasa 191, 525

DDajka János, Keserüi ld. Keserüi Dajka János
Dampierre, Henri Du Val 574
Dánér Lajos 604
Dániel Mihály, vargyasi 286/3, 286/5
Dánielné Lengyel Laura 681
Dávid, Izrael királya 35
Dávid Ferenc 572
Dávid Katalin 769
Dávid Mátyás, komjáti ld. Komjáti Dávid Mátyás
Deák Farkas 280, 283
Debreceni Simonides Gáspár 74
Demjén Sámuel 149
Demkó Kálmán 305, 340
Dengeleghy Mihályné Török Kata 824
Depner, Maja 713
Dersi Biás István ld. Biás István, dersi
Dézsi István 73, 74, 118, 233
Dézsi Lajos 420, 426
D. G. ld. Döbrentei Gábor
Diószegi G. Albert 74
Diószegi P. István 74
Doberdói Bánlaky József ld. Bánlaky [Breit] József, doberdói
Dobrai Gácsi Bálint 74
Dobray Péter, lesneki 525
Dóczi András 219/7, 219/20, 168–271, 525
Dóczi István 162/7–11, 163
Dongó Gyárfás Géza 404, 405
Dongó Gyárfás Gyula 492
[Döbrentei Gábor] D. G. 124
D–r. 586/10
Dr. K. Gy. ld. Kristóf György
(Dr. S. J.) 569
Dr. T. L. ld. Tóth Lajos
Drugeth Bálint, Homonnai ld. Homonnai Drugeth Bálint
Drugeth György, Homonnai ld. Homonnai Drugeth György
Dus Márton, Muraközi ld. Muraközi Dus Márton
Dusicza Ferenc 844, 848, 849

EEckhardt Sándor 751
Ecsedy Judit 814
Edvi Illés Ilona 840
Eghri István 168
Elek Oszkár 611
Elekes Károly 141
Engel János Keresztély 121
Enss, Gaspar 90
Eötvös József báró 495, 508
Eötvös Lajos, ráczkevei 235, 240
E. P. ld. Erdélyi Pál
[Erdély Pál] E. P. 468
Érdy János 261
Érmelléki 148
Ernyey József 709
Erthly János 146
Erythraeus (Roth) János 81
Este, Francesco d’ 104
Esterházy Miklós, galantai gróf, nádor 194

FFabó András; Garády 221, 224, 244
Faragó József 136, 138
[Farkas Emőd] F. E. 494
Farkas György, gyerőmonostori 722
Fazekas József 790, 823
F. E. ld. Farkas Emőd
Fehérpataky László 284
Fehérvári János 2
Fejtő Ferenc 703
[Fekete Gábor] Severus 612
Fekete Mihály 243
Felsőcsernátoni Bod Péter ld. Bod Péter, felsőcsernátoni
Felszeghy Dezső 456
Fenesan, Costin 818, 820
Ferdinánd, II., magyar király 17, 26, 28, 29, 32, 58, 61, 107, 108, 146, 167/1, 211, 223, 276, 358, 382, 399
Ferenczi Imre 811
Ferenczi Zoltán 386
Ferudin bég 187
Fest Sámdor 498, 500, 502, 712
Filiczki János 74
Finett, Sir John 105
Forgách Zsigmond gróf, nádor 219/19
Forgács Zsuzsanna 832
Forró Pál, Háportoni ld. Háportoni Forró Pál
Főkövi Lajos 421
Földes Ferenc 733, 759
Fraknói Vilmos 306, 319
Fried István 785
Frigyes, V., cseh király 26, 27, 34, 40, 46, 108
Frischlin, Nicodem 62
Fügedi Erik 775, 825
Fülep Ferenc 795
Fülöp Elek, csernátoni 137, 138
Füsüs János, Pataki ld. Pataki Füsüs János
-f -y ld. Kristóf György

GG... 140
Gaal Mózes 442
Gábor Endre 750
Gácsi Bálint, Dobrai ld. Dobrai Gácsi Bálint
Gál István 793, 798, 819, 836
Galantai gróf Eszterházy Miklós ld. Esterházy Miklós, galantai gróf, nádor
Galgóczi István 74
Galla Ferenc 691
Garády ld. Fabó András
Garda Kálmán 649
Gárdonyi Géza 451
Gáspár Gabriella, P. 736
Gáspár János 472
Gáspár János, Szövérdi ld. Szövérdi Gáspár János
Geleji Katona István 2, 3, 4, 74
Gelsei Bíró Zoltán ld. Bíró Zoltán gelsei
Géresi Imre 314
Géresi Kálmán 196
Gergely Ferenc 588
Gergely Lajos 233, 236, 239
Gergely Sámuel; G. S. 320, 324, 331
Gindely Antal 277, 379, 380
Giray, Gázi tatár kán 47–49, 53, 57
Giray, Janibek tatár kán 811, 813
Glover, Thomas 449
Godwin, William 725
Gombos Albin 445
Göllner, Carol 700
Gönci Asztalos Mihály 74
Gönczi József 73, 118, 233
Gönczi M. János 74
Görög Ferenc 461
G. S. ld. Gergely Sámuel
Gulácsy Irén, P[álffy Jenőné]. 596
Gulyás József 569
Gusztáv Adolf, II., svéd király 313, 315, 316, 322, 381
Gy. ld. Gyalui Farkas
Gyallay Domokos 546
Gyalókay Jenő 574, 601, 636, 662
Gyalui Farkas; Gy. 393, 601, 611
Gyárfás Géza ld. Dongó Gyárfás Géza
Gyárfás Gyula ld. Dongó Gyárfás Gyula
Gyenis András 735, 737
Gyerőmonostori Farkas György ld. Farkas György, gyerőmonostori
Gyöngyösi András 73, 74, 118, 233
Győry Vilmos 224, 230

HHadnagy András 525
Hadsi Musztafa 419
Háfiz Ahmed pasa, nagyvezír 525
Hajnal István 586/3
Hajnik Imre 211
Halász Gábor 717
Haller István, hallerkői gróf 375/2
Haller Zsigmond, hallerkői gróf 455
Hallerkői Haller István ld. Haller István, hallerkői gróf
Hallerkői Haller Zsigmond ld. Haller Zsigmond, hallerkői gróf
Halmágyi István 266
Hanák Péter 757
Háportoni Forró Pál Bev., 74
Harsányi Zsolt 698
Haszán pasa, nagyvezír 191
Hatvani Zsigmond 183
Hatvany Lajos 760
Haypál Béla 846
Házi János 253
Hegyaljai Kiss Géza ld. Kiss Géza, hegyaljai
Hegyi Ödön; Hgy.; H–i. 506, 507, 509, 586/4
Hegymegi Kiss Kálmán ld. Kiss Kálmán, hegymegi
Heinrich Károly 225
Hellopoeus János ld. Szikszai Hellopoeus János
Helmár Ágost 337
Herczeg Erzsébet 531
Herepei János 720, 774, 781, 784
Herlicius, David 101
Herzog József 555
Héya Zoltán 839
Hgy. ld. Hegyi Ödön
H–i. ld. Hegyi Ödön
H. J. ld. Holub József
H. K. K. ld. Kiss Kálmán, hegymegi
(H. L.) 227
[Holik Flóris] Banfi Florio 685
Holopeus János ld. Szikszai Hellopoeus János
[Holub József] H. J. 538
Homonnai Drugeth Bálint 525
Homonnai Drugeth György 310
Horányi Ferenc Elek 114
Hormayr, Joseph von 125
Hornyik János 253
Horváth János 707
Horváth János, Pálóczi ld. Pálóczi Horváth János
Horváth Jenő, rónai 398
Horváth Mihály 191
Hosszutóthy György 115
Hubay Ilona Bev.
Hubay Kálmán 406
Huszár Lajos 691, 743

I-i. ld. Szilágyi Sándor
Iffju Kata ld. Imreffi Jánosné Iffju Kata
Illésházy Gáspár gróf 527, 534
Illésházy István gróf 231
Illésházy János 459
Illésy György 248
Illyei Gábor 167/3
Illyés Endre 660
Illyés Géza 695, 702
Imre Mária 842
Imreffi Jánosné Iffju Kata 824
Ipolyi Arnold 359
István vajda 820
Ivanics Mária 811, 813
Ivič, Aleksa 517

JJ*. ld. Jankovich Miklós, Wadasi
Jakab, I., angol király 480
Jakab Elek 294, 299
Jakó Zsigmond 805, 815, 827
Jancsó Benedek 302, 401
Jancsó Sándor 656
Jankovich Miklós, Wadasi; J. M. W.; J*. 128, 129
János Gáspár, Appelius ld. Appelius János Gáspár
Járai István 609
Jászay Pál; Abavári 143, 144
Jávorszky Béla 817
Jägerndorff, Marggraff von 60
J. M. W. ld. Jankovich Miklós, Wadasi
Jókai Mór 418
Jonson, Benjamin 498
Joó Tibor 717
Jósika Miklós báró 142, 199
Juhász Géza 589
Juhász István 674, 719, 723
Julier Ferenc 662
Just András, neczpáli 374, 525

KKádár Géza 558
Kakassy Endre 627
Káldi György 706, 735, 737
Kamuthy Farkas 375/6
Kamuti Balázs 451
Kanizsai Pálfi János 476
Kántor Lajos 838
Kanyaró Ferenc 394
Kapy András 352
Karácson Imre 520
Karácsony Sándor 566, 648
Karácsonyi János 416
Kardoss Margit 541
Károli Gáspár 650
Károli György 74, 118, 233
Károly, I., angol király 480
Károlyi Árpád 296, 663
Károlyi Mihály gróf 525
Károlyi Mihályné Perényi Zsuzsanna 525
Károlyi Sz. István 74
Károlyi Zsuzsanna, Bethlen Gábor első felesége 73, 74, 118, 135, 159, 199, 205, 227, 233, 243, 254, 273, 286/5, 320, 525, 555, 614, 718, 760/3, 796
Kárpáti Aurél 549
Karsay Sándor 294, 299
Katona István, Geleji ld. Geleji Katona István
K. B. ld. Kéki Béla
Kecskeméti K. Gergely 82
[Kéki Béla] K. B. 691
Kelemen Lajos 455
Kemény Boldizsár 242, 245
Kemény János erdélyi fejedelem 74, 164, 242, 245, 582, 730, 760/1, 765, 771
Kemény József gróf 152–154, 166
[Kemény Lajos] K. L. 513
Kemény Sámuel gróf 149
Kemény Zsigmond báró 161
Kenán pasa 520/2
Kendy István, lónai 301, 455
Kerecsényi Dezső 638
Kerekes György, zilahi 447, 448, 470, 698, 738, 761
Kerekes István, Vásárhelyi ld. Vásárhelyi Kerekes István
Kerekes Sámuel 368, 371, 372
Keresszegi István 73, 74, 118, 233
Keresztély, IV., dán király 306
Keresztesi Papp Miklós ld. Papp Miklós, Keresztesi
Keresztesy Pál 267, 274
Kereszturi L. Ferenc 74
Kertész József 579
Keserü Bálint 781, 784
Keserüi Dajka János 73, 74, 118, 233, 303, 730
Keul József 157
Kis Ferenc 255
Kisbán Miklós ld. Bánffy Miklós gróf
Kiss Géza, hegyaljai 567
Kiss István, rugonfalvi 561, 569, 586/8, 586/10, 586/14, 629, 670, 705
Kiss Jenő 706
Kiss Kálmán, hegymegi 345
K. L. ld. Kemény Lajos
Klebelsberg Kunó gróf 641
Knauz Nándor 184
Kókai Kun Béla ld. Kun Béla, kókai
Kolosváry Bálint 664
Komáromy András 411–413, 423, 432, 433, 473
Komjáti Dávid Mátyás 74
Komlovszki Tibor 816
Komoróczy György 738
Koncz József 280, 360
Koppány István 727
Kori György 473
Kornis Ferenc, szentpáli 168
Korothnai Farkas 304
Kós Károly 565, 586/6
Kosáry Domokos 716, 726
Kovách Bálint ld. Szent-Miklósy Bálint, szeökefalvi
Kovachich Márton György 115
Kovács András 809, 827
Kovács Endre 757
Kovács Imre 778
Kovács István, nagyajtai 154
Kovács László 598
Kovács Sándor Iván 788, 794
Kovacsóczy István 74, 118, 233
Kováts László 424
Kozocsa Sándor Bev.
Körmendi Lukács 414
Körösi István 74
Körösszegi István ld. Keresszegi István
Kőszeghi Bálint 525
Kőváry László 209
K. Papp Miklós ld. Papp Miklós, keresztesi
Krcsmárik János 520
Krenner Miklós 286
Kristóf György; Kristóffy György; Kristóf (Klausenburg) György, Dr. K. Gy., -f –y. 386, 435, 472, 510, 519, 523, 561, 566, 575, 578, 586/10, 586/12, 603, 618, 632, 633, 648, 658, 668, 676–678, 682, 687, 688
Križko Pál 415
K. L. ld. Kropf Lajos
Kropf Lajos 478, 501
Krüner, Friedrich 272, 343
Kubinyi Miklós, ifj. 372
Kulcsár Péter 788, 794
Kun Béla, kókai 231
Kvacsala János 389

LLajos, Nagy, I., magyar király 488
Lajos, XIII., francia király 107
Laminger követ 375/3
László Dezső 580, 581, 696
László Elek 135
Laukó Albert 515
Leffler Béla 483, 504, 678
Lehoczky Tivadar 417
Lengyel Laura ld. Dánielné Lengyel Laura
Leon, Reginald de St. 725
Lépes Bálint 28
Lesneki Dobrai Péter ld. Dobray Péter, lesneki
Leszczynski, Jozef 766
Létmányi Nándor 489
[Lichner Pál] L. P. 193
Lippai János, Tállyai ld. Tállyai [Tállyainus Lippai] János
Liszkai B. Pál 74
Lónai Kendy István ld. Kendy István, lónai
Lórántffyak 392
Lovas Rezső 732
Lőcsei Sp[ielenberg] Sámuel 150, 155, 252
L. P. ld. Lichner Pál
Lukinich Imre 471, 482, 484, 489, 542, 554, 566, 566/1, 583, 666
Lupaş, Ioan 724, 734
Lyka Károly 750

MMacůrek, Josef 693
Magyary-Kossa Gyula 582
Makkai Domokos 362, 369
Makkai Ernő 490, 496, 518, 521, 583
Makkai Lászlóné 730
Makkai Sándor 559, 564, 591, 592, 605, 667, 680, 689, 697, 739, 842
Maklári [Balog] Demeter 74
Maksai Péter 819
Maksay Albert 644
Malingre, Claude 71
Mangold Lajos 337
Marczali Henrik 291, 292
[Marjay Károly] m. k. 527
Márki Sándor 397, 436, 479, 495
Markó Árpád 721
Maróthy Jenő 679
Marussy András 84
Máté János 847
Mátyás, II., magyar király 179, 312
Mednyánszky Alajos báró 125
Mednyánszky Dénes báró 430
Meggau, Lénárt Helfridt gróf 28
Mehemet basa 168, 525
Melich János 534, 537
Melotai Nyilas István ld. Milotai Nyilas István
Mentovich Ferenc 169
Miklós Ödön 536, 637
Mikó Ferenc 162/12, 760/5
Mikó Imre gróf 162, 163, 168
Mikola János 150, 154
Mikola Tibor 811
Mikolay János 204
Milecz János 205
Milesz Béla 212
Miller Ferdinánd Jakab 123
Milotai Nyilas István 35, 73, 74, 118, 233
Mircse János 338
Miskolczi S. István 74
Miskoltzi P. György 74
Miskoltzi P. Péter 74
m. k. ld. Marjay Károly
Molnár Albert, Szenci ld. Szenci Molnár Albert
Molnár Erik 780
Molnár János 117
Monachinus, Joannes 74
Móré Bálint 473
Móricz Zsigmond; m. zs. Bev., 549–552, 559, 573, 595, 631, 692, 699, 701, 703, 704, 718, 728, 731, 748, 758
Mráz Vera ld. Zimányi Vera
M. Szabó Ferenc ld. Szabó Ferenc, M.
Murád, IV., török szultán 149, 520/3–5, 520/8, 520/9
Muraközi Dus Márton 74
Murteza pasa 187, 520/8–10
Musnai László 729
Mühlbeck Károly 486
Myskovszky Viktor 279

NNádasdy Tamás báró, nádor 28
Nagy András, Tasnádi 740
Nagy Géza 586/1, 586/13, 586/15, 683, 708, 744
Nagy Gyula 297
Nagy Iván 159, 242, 247
Nagy József 580
Nagy Júlia 673
Nagy Lajos magyar király ld. Lajos, Nagy, I., magyar király
Nagy László 752, 767, 773, 776, 779, 780, 782, 792, 802, 806, 807, 821, 822, 824
Nagy Sándor, Macedónia királya ld. Sándor, Nagy, Macedónia királya
Nagyajtai Kovács István ld. Kovács István, nagyajtai
Nápolyi Péter 300, 311
Naszuf basa 525
Neczpáli Just András ld. Just András, neczpáli
Nemes Ödön 208
Németh Lajos 769
N. I. K. 577
Novák Lajos 434, 439
Nyilas István, Milotai ld. Milotai Nyilas István
Nyíri Antal 811

O–Ó. –A. 328
Obert, Johann 225
O. I. 580, 668/4
Oláh Gábor 466
Olchváry Ödön 358, 382
Opitz, Martin 74, 79
Orient Gyula 586
Ortelius, Hieronymus 17, 321, 524
Oszmán, II., török szultán 13, 14, 39, 64, 620/1
Otta István 780
Óváry Lipót 338, 355

ÖÖtvös Ágoston 162, 190

PPaikoss Endre 351
Pálffy Jenőné ld. Gulácsy Irén P[álffy Jenőné]
Pálfi János, Kanizsai ld. Kanizsai Pálfi János
Pálóczi Horváth János 360
Pálóczi Mihály 74
Páncél Jenő 587
Pap Benedek, Bihari ld. Bihari Pap Benedek
Pápai Páriz Ferenc 465
Papp Miklós, keresztesi 263, 267, 274
Parászka Gábor 499
Pareus Dávid 2, 4, 465
Pareus János Fülöp 18
Páriz Ferenc, Pápai ld. Pápai Páriz Ferenc
Parlagi Olivér 675
Pataki Füsüs János 85, 829
Pázmány Péter 172, 175, 176, 319, 464, 522, 606, 741
Péchy Simon 219/9, 219/10
Pekár Gyula 661
Pelz Béla 530
Perényi Gábor báró 525
Perényi Zsuzsanna ld. Károlyi Mihályné Perényi Zsuzsanna
Perepatits István 477
Péter Katalin, A. 791, 812, 822, 841
Péterfalvi Szathmáry Károly ld. Szathmáry Károly, P[éterfalvi]
Petki János 266
Petneházi István 525
Petrás István 750
Petri Z. Ferenc 74
Pettkó Béla 350, 375/5, 384
P. Gáspár Gabriella ld. Gáspár Gabriella, P.
P. Gulácsy Irén ld. Gulácsy Irén P[álffy Jenőné]
P[iringer Mihály] 144
Piscator, Philippus 100
Pivány Jenő 690
Plosarius, Dorotheus 75
Podhradszky József 178
Pogány Károly 145
Pokoly József 402, 460, 475, 476
Ponicoenus, Thomas 74
Ponori Thewrewk József ld. T[hewrewk József, Ponori]
Pray György 123
Préaux, Monseigneur de 71
Preuner, Seifried Kristof 28
P. Szathmáry Károly ld. Szathmáry Károly, Péterfalvi

QQuadt tábornok 479

RR. ld. Rómer Flóris
–r.– 584
[Rab István] Zajzoni 171
Rácz Kálmán 590
Radul moldvai vajda 219/16, 259, 266
Radvánszky Béla báró 286, 356
Raffel Dénes 491
Rajka László 533
Rákócziak 539, 684
Rákóczi Ferenc, I., erdélyi fejedelem 799
Rákóczi György, I., erdélyi fejedelem 103, 161, 231, 392, 536, 539, 540, 570, 690, 776, 822
Rákóczi György, II., erdélyi fejedelem 539, 684, 822
Rákóczy Lajos báró, felsővadászi 525
Rampacher Pál 469
Ránosztai Rezső 172–176, 182
Rass Károly 565
Ráth Károly 195
Rauwenhoff, Lodewyk Willem Ernst 354
Ravasz László 584
Rázsó Gyula 747, 792
Redmeczi T. János 69, 730
Rembrandt, Harmensz van Rijn 488
Reményik Károlyné 842
Reményik Sándor 584, 591, 667, 842
Révész Imre; R. I. 511, 526, 528
Révész Kálmán 403, 414, 540
Révész Mihály 339
Rhédey Ferenc gróf, erdélyi fejedelem 20, 154, 301, 525
R. I. ld. Révész Imre
r–i. 534
Richardson, Samuel 111, 798
Rimay János 162/7, 162/8, 163, 751
Ritoók János 805
Roe, Thomas, Sir 111, 793
Rohonyi Gábor 752
[Rómer Flóris] R. 250
Róna Éva 712
Rónai Horváth Jenő ld. Horváth Jenő, rónai
Rosnyai Dávid 163, 252, 386
Roth Márton 224, 230
Roussel, Jacob 348
Rovó Zoltán 680
Rózsa György 795
Rozsnyai Dávid ld. Rosnyai Dávid
Ruffy Péter 834, 835
Rugonfalvi Kiss István ld. Kiss István, rugonfalvi
Rusdorf, Johann von 272
Russzel Jakab ld. Roussel, Jacob
R. Várkonyi Ágnes ld. Várkonyi Ágnes, R.

SSadeler, Egidius 795
Sadler, Philip 383, 388
SŠah, Mehmed tatár atabeg aga 811, 813
Salamon Ferenc 202, 217, 366
Sándor, Nagy, Macedónia királya Bev.
Santavuori, Martti 800, 817
Santo, Gaspar de Monte 126
Sárdy Judit 795
Sárkány Oszkár 717
Sasinek, František Viktor 223
Schmidt Vilmos 346
Scultetus 190
Sennyei István 360
Serkai Szabó József ld. Szabó József, Serkai
Severus ld. Fekete Gábor
Simkovics Gyula 768
Simon Gyula 759
Simonides Gáspár, Debreceni ld. Debreceni Simonides Gáspár
Sipos Ida, V. 796
Spectator 487
Spielenberg Sámuel ld. Lőcsei Sp[ielenberg] Sámuel
Spinola, Ambrosio 33, 36
–ss. 641
–s –s. ld. Szőts Farkas
S. Szabó József ld. Szabó József, Serkai
Stamm Alfréd 399
Stimákovics László 477
Stoll Béla 816
Strassburg Pál 390
Stromp László 465
Sulyok István 655
Sz. ld. Szabó T. Attila
Sz. Á. ld. Szilády Áron
Szabó Andrásné 645
Szabó Ferenc, M. 133, 134
Szabó Gyula 363, 388
Szabó Jenő 391
Szabó József, serkai 466, 671
Szabó Károly 249, 251, 281, 289, 293, 294, 298, 299, 307, 321, 323, 375/6
Szabó Mária ld. Szentmihályiné Szabó Mária
Szabó T. Attila 665, 678, 688, 715
Szádeczky Kardoss Lajos 249, 408, 436, 493, 503, 534, 535, 570, 640
Szalárdi János 161, 427
Szalay Károly 354
Szalay László 164, 194
Szalmás Béla 739
Szathmáry Károly, P[éterfalvi]. 170, 213, 226, 242, 245, 257, 378, 579
Széchy György 50, 57
Széchy Katalin 353
Székely Ádám 216
Székely György 775
Székely Ödön 474
Szekfű Gyula 272, 520, 586, 594, 629
Szeli P. István 74
Szempleni György ld. Zempléni [Szempleni] György
Szenci Molnár Albert 5, 62, 464, 828
Szendrey István 810
Szenteh Dezsőné 614
Szentimrei Jenő 643, 711
Szentimrei Mihály 808
Szentmihályiné Szabó Mária 710
Szent-Miklósy Bálint szeökefalvi 714
Szent-Miklósy László, szeökefalvi 714
Szentpáli Kornis Ferenc ld. Kornis Ferenc, szentpáli
Szeökefalvi Szent-Miklósy Bálint ld. Szent-Miklósy Bálint, szeökefalvi
Szeökefalvi Szent-Miklósy László ld. Szent-Miklósy László, szeökefalvi
Szepsi Csombor Márton 788
Szepsi Mihály 73, 74, 118, 233
Szeremlei Sámuel 294, 299
Szigethy Lajos 566/3
Szikszai Hellopoeus János 73, 74, 118, 233
Szikszai K. András 74
Szikszai K. István 74
[Szilády Áron] Sz. Á. 410
Szilády Zoltán 566/6
Szilágyi István 314
Szilágyi Sándor; Sz. S.; –i. Bev., 167, 179, 180, 183, 185, 186, 206, 214, 215, 217–220, 222, 229, 231, 256, 258, 260, 262, 264–266, 268–271, 285, 287, 288, 290, 294, 299, 300, 303, 304, 308–313, 315, 316, 322, 325–327, 329, 330, 332, 333, 335–337, 341, 342, 344, 347, 361, 364, 375/4, 379, 387, 388, 392, 395
Szilvási K. Márton 2, 73, 74, 118, 233, 720
Szkender bég 219/6, 219/13, 219/17
Szofi Mohammed budai pasa 520/5
Szontagh Dániel 189
Szopos Sándor 706
Szőcs Zsófia özv. Békási Jánosné 255
Szőnyi Sándor 566/4
[Szőts Farkas] –s. –s. 400
Szövérdi Gáspár János 162/5, 162/6
Sz. S. ld. Szilágyi Sándor
Szuhay Benedek 440

TTadra, Ferdinánd 276
Talleyrand, Carl 348
Tállyai [Tállyainus Lippai] János 74
Tarerandusz Károly ld. Talleyrand, Carl
Tarjáni N. György 74
Tarnóc Márton 801, 822, 828
Tasnádi Nagy András ld. Nagy András, Tasnádi
Tassi Gáspár 217
Tavaszy Sándor 616
Téglás Gábor 514
Teutovillanus András 86
Thaisz András 131
Thallóczy Lajos 278, 520
Thaly Kálmán, Valentinus Bujdosó 192, 200, 254, 259, 273
T[ewrewk József, Ponori] 144
Thököly Imre Erdély és Magyarország fejedelme 109, 690
Thury Etele 376, 465, 476
Thurzó György gróf, nádor 351, 525
Thurzó Imre gróf 361, 375/4
Tilly, Johann Tserklaes 68, 77
Ţoca, Mircea 827
Toldalagi Mihály 162/1 162/2, 217, 730
Toldy Ferenc 160
Tolnai Gábor 717, 732
Tolnai Vilmos 565
Tonk Sándor 827
Tóth B. László 843
Tóth Béla 467, 486, 698, 761
Tóth Dezső 758
Tóth Endre 787
Tóth Gyula 752
Tóth Kálmán, Csomasz 762
[Tóth Lajos] Dr. T. L. 556
Tóth Sándor 850
Török Kata ld. Dengeleghy Mihályné Török Kata
Török Pál 576, 583, 584, 586/10, 669
Trostler József 688
Tröster János 106
Tüske Sándor 188

UUgron István 653
Újhelyi Istvánné 763
Ullmann István 725

VVadnai Károly 248
Vajda Ferenc 396
Vajda István 525
Vajna Zsigmond 130
Valentinus Bujdosó ld. Thaly Kálmán
Vámbéry Ármin 187, 203
Váradi István 73, 74, 118, 233
Váradi K. Mihály 96, 416, 426
Vargyasi Dániel Mihály ld. Dániel Mihály, vargyasi
Várkonyi Ágnes, R. 777, 799, 804
Váró Ferenc 365, 370, 452–454, 458, 463, 566/9, 579, 615
Vásárhelyi Boldizsár 446
Vásárhelyi Kerekes István 6
Vastagh György, id. 839
Vastagh György. ifj. 750
Vasváry Ödön 753
Veres Gáspár, Bojti ld. Bojti Veres Gáspár
Veress Endre 409, 524, 525, 571
Veress István 482, 497, 532
Veszely Károly 181
Victor Gabriella 608
Vidor Miklós 748
Virginiás János 206
Vita Zsigmond 783, 789
Vitellescus, Mutius 126
Vitéz Ferenc 831
V. Sipos Ida ld. Sipos Ida, V.
V. Windisch Éva ld. Windisch Éva, V.

WWadasi Jankovich Miklós ld. Jankovich Miklós, Wadasi
Waldstein, Albrecht von 276
Walter Gyula 545, 634
Walther Géza 237
Waltherr László 156
Wassenberg, Eberhardus 108
Weber Samu 334
Wenzel Gusztáv 295
Westrin, Theodor 383
Wibling, Carl 381, 390
Windisch Éva, V. 765
Wittman Tibor 745–748, 757, 770, 772, 775
Wolphius János 88

ZZimányi Vera 791
Zempléni [Szempleni] György 404A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1992, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. június 22.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [rtf]    [pdf]    [zip]   
A teljes bibliográfia kinyomtatható
(kb. 78 oldal)