A teljes repertórium kinyomtatható
(220 oldal)


A Hadtörténelmi Közlemények
repertóriuma
(1888-1914)


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Pécs, 2001
A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2001, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
a Szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. május 15.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   

Bevezető

Eredeti terveim szerint az egész Hadtörténelmi Közleményeket feldolgoztam volna 1888-tól napjainkig. 1914-gyel bezárólag a munkát mégis abbahagytam, mert menet közben tudomásomra jutott, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtárának munkatársai is dolgoznak a folyóirat repertóriumán. Ilyen hatalmas munkát párhuzamosan végezni nem szabad. Az elsőbbség pedig őket illeti. Mégsem érzem hiábavalónak fél év fáradozásait, mert rengeteget tanultam. Egyrészt a hadtörténelmet, másrészt a repertorizálást illetően.

      Magát a folyóiratot most nem ismertetem részletesen. A rövidítések nagy része az egyes rovatokra utal. A repertórium mindkét részében az egyes kulcsszavakhoz tartozó bibliográfiai leírások a megjelenés időrendjében követik egymást. Igyekeztem egységesíteni a neveket, a hozzájuk tartozó előneveket, címeket és katonai rangokat, beosztásokat. Utóbbi kettő esetében a kulcsszavaknál a legmagasabb címet és rangot jelölöm, hogy ugyanazon személyhez tartozó bibliográfiai tételek ne szóródjanak aszerint, hogy az illető melyik korszakáról írnak; például Meskó József őrnagy — Meskó József altábornagy, vagy Esterházy Pál gróf — Esterházy Pál herceg.

      Királyoknál és császároknál — kissé önző, de remélem, megérthető módon — csak a magyar viszonylatot domborítottam ki. Némelykor egy-egy kulcsszó még így is túlontúl hosszúra sikeredett. Az 1910-től rendszeresen megjelenő fejlécek és záróképek, stb. közül csak a had- és kultúrtörténeti jelentőséggel bíró rajzokat és ábrákat repertorizáltam. Az iniciálékat nem. Ezek részletesebb ismertetése számonként magtalálható a folyóiratban.

      Megköszönöm Móró Mária Annának, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára nyugalmazott könyvtári főtanácsosának minden értékes segítségét. Az általam használt számítógépes programot kollégám, Bogárdi János, a PTE Könyvtára osztályvezetőhelyettese írta. Köszönet illeti őt is. Kívánom, hogy munkámat haszonnal lapozgassa minden érdeklődő.

      Pécs, 2001. június 27.
Dr. Hernádi László MihályRövidítések

e. előtt
/É/. értekezések
/HA/. hadtörténeti apróságok
/HSZ/. hadi szabályzatok
/HI/. hadtörténeti irodalom
ism. ismerteti
Ism. ismertetés
/T/. tárca
/HO/. hadtörténeti okmánytár
t. tábla
térk. térkép
u. után


Szerzői rész


     Acsády Ignác
Acsády Ignácz: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. 1-2.
=1888. 64-85.; 246-267. /É/.

     Alleker Lajos
Ism.: Alleker Lajos: A Cilley grófok és Cilli városa. - A Lagunák városa.
=1892. 711. /HI/.

     Andorka K.
Andorka K.: A magyar nemesi fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen 1744-ben. 1-2.
=1893. 111-120.; 230-240. /É/.

     Angyal Dávid
Angyal Dávid: Murád útja Várna felé 1444.
=1910. 252-253. /HA/.

     Bal Jeromos
[Pilch Jenő] Pj. ism.: Bal Jeromos: Szepes vára története.
=1914. 480. /HI/.

     Balanyi György
Balanyi György: Nándorfejérvár ostroma és felmentése 1456-ban. [Képek: Kapisztrán Szent János; ostromtérkép; Dugovics Titusz; Belgrád, XVI. század; magyar huszár, XVI. század.]
=1911. 167-196., 3 t. /É/.

     Balás György
Balás György: Újvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai szerepe. 1-2. [Gróf Forgách Ádám tábornok, újvári főkapitány képe 213.]
=1888. 199-223., 1 t. 332. u.; 431-473., 2 t. /É/.

Ism.: Balás György: Az 1866-ik évi osztrák-porosz háború.
=1895. 140-142. /HI/.

     Balogh Károly György
Huszár I[mre]. ism.: Balogh Károly György: Történet-politikai tanúlmányok Eugen Savoya herczege életrajzához.
=1892. 248-250. /HI/.

     Balogh Pál
A magyar ezredek az 1859. és 1866-iki háborúkban címmel Mangold Lajos ism.: Balogh Pál: Friedjung's Werk und die Ungarns cikkét.
=1910. 269-272. /HI/.

     Bánlaky (Breit) József, doberdói
Ism.: Breit József: Az 1870-ik évi német-franczia háború története.
=1896. 532-534. /HI/.

Ism.: [Bánlaky (Breit) József, doberdói] B. J.: Magyarország 1848/49-ik évi függetlenségi harczának katonai története.
=1897. 135-137. /HI/.

Ism.: [Bánlaki (Breit) József] B. J.: Magyarország 1848-49-ik évi függetlenségi harczának katonai története.
=1897. 643-644. /HI/.

     Barabás Samu
Barabás Samu: Báthory István lengyel király hadi rendtartása a lengyel seregben szolgáló magyar huszárok számára. (1576-1586.)
=1890. 667-674. /É/.

     Bárczay Oszkár
Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. században. 1241, 1278. 1-2.
=1893. 484-497.; 667-679. /É/.

Bárczay Oszkár: Nikápoly. 1395. 1-2. [Kiegészítés: Kropf Lajos: Nikápoly. =1897. 47-58. /É/.]
=1894. 486-501.; 589-598. /É/.

[Bárczay Oszkár] B. O.: Lamberg Ferencz gróf altábornagy, az 1848 szept. 28-án a lánczhídon meggyilkolt királyi biztos, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává ajánltatik, 1843.
=1895. 139-140. /HA/.

Vári Rezső - Bárczay Oszkár: Bölcs Leó Taktikája.
=1896. 23-52. /É/.

Ism.: Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története.
=1896. 127-129. /HI/.

Kropf Lajos: Nikápoly. [Kiegészítés Bárczay Oszkár dolgozatához.]
=1897. 47-58. /É/.

     Bäurle, Paul
[Horváth Jenő, rónai] R. H. J. ism.: Bäurle Pál: Schlachten-Atlas des XIX. Jahrhunderts.
=1889. 327-328. /HI/.

     Bíró Pál
[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Bíró Pál: A magyar királyi honvédelmi ministerium működése az 1877-1890. években.
=1891. 284-285. /HI/.

     Bodnár István
Bodnár István: A győri csata 1809 június 14-én. 1-2. [József főherceg, nádor képe 467. e.]
=1897. 388-433.; 484-536., 1 t. /É/.

     Borovszky Samu
Borovszky Samu közli: Hadi articulusok 1734-ből.
=1891. 569-576. /HSZ/.

Ism.: Borovszky Samu: A honfoglalás története.
=1893. 733-734. /HI/.

Ism.: Sziklai János - Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai. I. Abaúj-Torna Vármegye és Kassa.
=1897. 133-135 /HI/.

     Bors János
Bors János: Az állandó hadsereg kérdése Magyarországon 1593-tól 1715-ig.
=1895. 93-113. /É/.

     Bubics Zsigmond
Ism.: Bubics Zsigmond: Cornaro Frigyes velencei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről. Ford. és bev.: --.
=1891. 560-562. /HI/.

Bubics Zsigmond: Kik vettek részt Buda 1686-iki ostromában?
=1891. 577-595. /É/.

     Bunyitay Vince
rónai Horváth Jenő: Nagyvárad visszavívásának kétszázados emlékünnepére.
=1892. 469-492., 1 t. /É/. (Ism.: 568-569.)

Ism.: Bunyitay Vincze: Nagyvárad a török foglalás korában. 1660-1692.
=1892. 568-569. /HI/.

     Burza Károly
Burza Károly ism.: Alfred Krauss: 1805. Der Feldzug von Ulm.
=1913. 289-292. /HI/.

     Csánki Dezső
Csánki Dezső: Szabács megvétele (1476. február 15.).
=1888. 355-388. /É/.

[Horváth Jenő, rónai] -th. ism.: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. In: Teleky József: A Hunyadiak kora.
=1890. 577-578. /HI/.

     Csontosi János
Csontosi János: Hadtudományi könyvek Mátyás király könyvtárában. [Mátyás király a Philostratus-codex címlapján: 207.]
=1890. 199-210., 1 kép. /É/.

     Czímer Károly
Czímer Károly: A szegedi veszedelem. 1-2.
=1891. 243-264.; 375-396. /É/.

Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden [1526-1527].
=1892. 655-688. /É/.

Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551-1552. 1-3.
=1893. 15-71., 2 t. 160. u.; 196-229.; 308-376. /É/.

Czímer Károly: A brentai hadjárat. (899-900.)
=1897. 1-26. /É/.

Hóman Bálint ism.: Czímer Károly: Az Árpádházi királyok apródjai. - A magyar királyok udvari katonái a XI-XIV. században. - Az Árpádházi királyok várjobbágyai.
=1914. 660-664. /HI/.

     Czógler György
Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross Ottó - Nikolics Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

     Demkó Kálmán
Ism.: Demko Kálmán: A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században.
=1891. 717-718. /HI/.

Demkó Kálmán: Országos conscriptio és az állandó katonaság téli elszállásolása 1719-1720-ra. 1-2.
=1913. 89-105.; 247-263. /É/.

Demkó Kálmán: Felső-Magyarországi várak és várbirtokok a XVI. században. 1-3.
=1914. 210-233.; 423-441.; 573-638. /É/.

     Dobos Kálmán
Dobos Kálmán közli: Az Unghmegyei nemesi fölkelők, 1742.
=1890. 421-422. /HA/.

Dobos Kálmán közli: Katona-levél az 1809-ik évi nemesi fölkelő seregtől.
=1891. 424-427. /HA/.

Dobos Kálmán közli: Egy kérvény a Rákóczi-fölkelés időszakából, 1706.
=1892. 241-242. /HA/.

     Dongó Gyárfás Géza
Dongó Gyárfás Géza közli: Bocskay István, zempléni főispán levele az alispánhoz, Hartay Gáborhoz, Morvaországból, ... a svéd hadakról és ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477-478. /HO/.

Dongó Gyárfás Géza közli: Budaházi Zsigmond, Ónod várának kapitánya Zemplén vm. főispánjától, Bocskay Istvántól közmunkaerő kirendelését kéri... 1649-ben.
=1911. 598-599. /HO/.

Dongó Gyárfás Géza közli: Wesselényi Ferencz nádornak futólevele 1663-ból, melyben tudósítja a felsőmagyarországi tizenkét vármegyét a török és tatár hadak mozdulatairól.
=1914. 158-159. /HO/.

     Dormándy Géza
Dormándy Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában. 1-3.
=1914. 76-113., 2 t.; 262-281., 3 t.; 442-457., 1 rajz. /É/.

     Döbrentei Károly
Döbrentei Károly ism.: Eugčne Piványi: Hungarians in the American Civil War.
=1913. 618-627. /HI/.

     Éble Gábor
Ism.: Éble Gábor: Károlyi Ferencz gróf és kora, 1705-1758.
=1893. 285-287. /HI/.

Éble Gábor: Törvényhozás az insurrectióról 1741-ben. 1-3.
=1897. 160-224.; 352-387.; 555-588. /É/.

Ism.: Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája.
=1897. 644. /HI/.

Éble Gábor: Az 1741-iki insurrectio szervezése.
=1910. 165-198. /É/.

     Erdélyi Gyula
Zsinka Ferencz ism.: Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idők alatt.
=1914. 480-482. /HI/.

     Forgách Simon
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Forgách Simon tábornok dedicatiója, melylyel Zrínyi Miklós munkáit II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek ajánlja.
=1889. 682-684. /HA/.

     Fraknói Vilmos
Fraknói Vilmos: A várnai csata előzményei [1443-1444].
=1889. 337-388. /É/.

Fraknói Vilmos: Mátyás királylyá választása, 1458.
=1890. 139-158. /É/.

Ism.: Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király, 1440 -1490. [A születési dátum valójában 1443. február 23.]
=1891. 141-142. /HI/.

     Friedjung, Heinrich
A magyar ezredek az 1859. és 1866-iki háborúkban címmel Mangold Lajos ism.: Balogh Pál: Friedjung's Werk und die Ungarns cikkét.
=1910. 269-272. /HI/.

     Fülek Henrik
Fülek Henrik: Hadik altábornagy portyázó menete Berlinbe, 1757-ben.
=1896. 11-22., 1 t. 140. u. /É/.

     Gagyi Jenő
Gagyi Jenő: Az 1546. évi fegyverszünetre és a gyöngyösi tárgyalásokra vonatkozó adatok. [Kép: lőportartó, XVIII. század.]
=1911. 277-319. /T/.

Gagyi Jenő közli: Élelmi szerek a vajdahunyadi várban 1682-ben.
=1912. 112. /HA/.

Gagyi Jenő közli: Musztafa aga kérvénye II. Rákóczi Ferencz fejedelemhez 1708.
=1912. 136. /HO/.

Gagyi Jenő közli: Nagyberivoji Boér István fogarasi udvarbíró elismervényt ad egy csomó fegyverről, melyet az elűzött Bassaraba Constantin havasalföldi vajda bizott reá 1658 ápr. 19-én.
=1912. 137. /HO/.

     Gelich Richárd
Szabó ism.: Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-1849-ben.
=1889. 323-325. /HI/.

     Geőcze István
Geőcze István közli: Hadi élelmezés az 1604-ik évi hadjáratban.
=1893. 728-729. /HA/.

Geőcze István közli: Gróf Eszterházy Miklós nádor és Pázmán Péter bíbornok levélváltása katona-ügyekben, 1632-1633.
=1894. 127-131. /HA/.

Geőcze István közli: Esterházy Miklós nádor articulus levele 1631-ből.
=1894. 407-411. /HSZ/.

Geőcze István közli: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. 1-2.
=1894. 502-537.; 647-678. /É/.

Geőcze István: Varkocs György és Salm Miklós levelei Bártfa és Lőcse városokhoz, 1542- és 1550-ben.
=1896. 119-123. /HA/.

     Gömöry Gusztáv
Gömöry Gusztáv: A magyar nemesi fölkelések. 1797 és 1800-1801.
=1888. 47-63. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Spinitzhofer József [1809].
=1888. 147-149. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Egy XVI. századbeli katonai emlékirat, 1595.
=1888. 311-316. /HA/.

Gömöry [Gusztáv]: Egy magyar katona [karcsai Somogyi Mátyás] a XVII. század elejéről.
=1888. 480-483. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Eltünt magyar ezredek. Adalékok a XVII. századbeli magyar hadügy történetéhez.
=1888. 527-537. /É/.

Gömöry Gusztáv: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés. 1-3.
=1889. 79-100., 2 t. 179. e.; 233-243.; 484-501. /É/.

Gömöry [Gusztáv] közli: Egy XVI. századbeli hadi kém viselt dolgai.
=1889. 160-162. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Két katonai utasítás 1567-ből.
=1889. 320-321. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Egykorú levél a mohácsi csatáról.
=1889. 503-506. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Ragaszkodás az előljáróhoz, 1809.
=1889. 511-512. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Forgách Simon tábornok dedicatiója, melylyel Zrínyi Miklós munkáit II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek ajánlja.
=1889. 682-684. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Pétervárad ostroma 1694-ben. Ozmán kútfőből.
=1890. 20-35.; 1 t. 136. u. /É/.

Gömöry [Gusztáv]: Zistersdorf bevétele a kurucz hadak által 1706 október 17-én.
=1890. 111-114. /HA/.

Gömöry Gusztáv: A bécsi császári udvari hadi tanács viszonya a hadvezérekhez.
=1890. 286-296. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G-y.: Adalékok Pecsevi életrajzához.
=1890. 417-419. /HA/.

Gömöry [Gusztáv] ism.: A magyar nemzet katonai tulajdonságai. [Egy török író véleménye 1590 körül.]
=1890. 568-570. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Eger ostroma 1552-ben.
=1890. 613-635. /É/.

Gömöry Gusztáv közli: Hadi szabályok a magyar lovasság és a hajdúk számára, a harmincz éves háború előtti időszakból.
=1891. 148-152. /HSZ/.

Gömöry Gusztáv közli: Miksa római király naplójából, Magyarország elleni hadjárata alatt; 1490.
=1891. 274-277. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Esztergom vár bevétele 1595-ben. 1-2.
=1891. 462-481.; 648-677., 1 t. 724. u. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Az álmosdi ütközet 1604 október 15-én.
=1891. 709-711. /HA/.

Gömöry G[usztáv].: A hajdúk Lippa alatt 1604-ben.
=1892. 118-121. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: La Santa Militia, 1617.
=1892. 121-123. /HA/.

Gömöry [Gusztáv]: A bécsi körsánczok és a kuruczok első betörései Ausztriába, 1704.
=1892. 236-241. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Székesfehérvár visszavétele 1601-ben és újbóli elvesztése 1602-ben. 1-2.
=1892. 299-322., 1 t. 420. u.; 609-635. /É/.

Gömöry [Gusztáv] közli: Miksa főherczeg jelentése Rudolf császár és magyar királyhoz a mezőkeresztesi csatáról, 1596.
=1892. 394-399. /HA/.

Gömöry Gusztáv közli: Egykorú német tudósítás a mezőkeresztesi csatáról, 1596.
=1892. 552-558. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Salm Miklós gróf panasza seregének siralmas állapotáról 1490-ben.
=1892. 703-706. /HA/.

Gömöry [Gusztáv]: Hadtörvényszéki ítélet az Esztergomot 1605-ben áruló módon átadott császári tisztek és legénység fölött.
=1893. 143-146. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: A győri emlékkeresztek, 1598.
=1893. 279-280. /HA/.

Gömöry [Gusztáv]: Lothringeni Ferencz herczeg kalandja az 1738-ik évi hadjárat alatt.
=1893. 280-282. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés vitézei.
=1893. 283-284. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott háborúkban.
=1893. 394-411. /É/.

Gömöry Gusztáv: Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó fejedelemhez az 1605-ik évi magyarországi hadi eseményekről.
=1893. 709-718. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Hatvan ostroma és bevétele 1596. 1-2.
=1894. 96-107., 1 t. 148. u.; 242-254. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: József főherczeg nádor fegyverbe szólítja a magyar nemesi fölkelőket. 1809 ápril 27-én.
=1894. 120-121 /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Összetes kimutatás a bányavidéki kapitányság várairól, végházairól, azok védő őrségeiről és azoknak fentartási költségeiről 1607-ben.
=1894. 126. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G-y. közli: Mátyás király két levele, 1477, 1485.
=1894. 256-259. /HA/.

Gömöri Gusztáv: Szinán pasa levele Rudolf császárhoz, 1593-ban.
=1894. 393-395. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Török hadak számereje Magyarországon 1590-ben.
=1894. 395-397. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Adatok Básta tábornokra és az 1604-ik évi erdélyi viszonyokra vonatkozólag.
=1894. 400-404. /HA/.

Gömöry Gusztáv közli: Adalék Szigetvár 1566-ik évi ostromának történetéhez.
=1894. 539-544. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Lamberg gróf császári biztos följegyzései a kurucz háború idejéből - 1704.
=1894. 544-554. /HA/.

Gömöry Gusztáv: A sziszeki csata 1593-ban. [Kép: Ruprecht Eggenberg tábornok 573. e.]
=1894. 613-634., 1 t. 716. u. /É/.

Gömöry [Gusztáv]: A turai kincs. Rajtaütés 1585 augusztus 24-én.
=1894. 680-685. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Rákóczy Lajos jelentése Lippa helyzetéről és a törökök mozgolódásáról 1604-ben.
=1894. 688-689. /HA/.

Gömöry [Gusztáv] közli: Gróf Bussi-Rabutin tábornok naplója 1704 október havában.
=1895. 122-127. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Hadi átkelések a Dunán a legrégibb időktől kezdve.
=1895. 227-247. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban.
=1895. 254-259. /HA/.

Gömöry Gusztáv közli: Miképen esett Szendrő vára a hajdúk kezeibe 1604-ben.
=1895. 550-552. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Draskovicz János horvát bán jelentése Ferdinánd főherczeghez 1604-ben, Gelalisnak Boszniába való bevonulásáról.
=1895. 552-554. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Básta György emlékérme 1603-ból.
=1895. 554-555. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Török-magyar jegyzékváltás 1593-ból.
=1895. 555-556. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Hainburg magyar határvár hadtörténelmi szerepe 805-től 1803-ig.
=1896. 101-106. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Egy történelmi nevezetességű négyszázados facsoport, 1515.
=1896. 220-224. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Még valami a Básta emlékérmekről.
=1896. 224-225. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G-y. közli: Az 1604-ik évi Győr és Moson megyei nemesi fölkelésre vonatkozó két levél.
=1896. 225-227. /HA/.

Gömöry [Gusztáv] közli: Jegyzetek Sutoris János naplójából a XVII. század végéről. 1677-1704.
=1896. 352-359 /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Az osztrák-magyar cs. és kir. hadak egy élelmezési tervezete 1673-ból.
=1896. 359. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G-y.: A kurucz háborúk befolyása Fürstenfeldre 1704-1706.
=1896. 359-364. /HA/.

Gömöry Gusztáv: III. Károly seregének hadi létszáma és zsoldja, 1726.
=1896. 364-369. /HA/.

Gömöry Gusztáv: A pákozdi csata 1593 november 3.
=1896. 453-464. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G . . . y. közli: Katonai államtanácsi vélemény 1568-ból.
=1896. 518-519. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G.: A császári és magyar sereg hadereje a pákozdi csatában, 1593.
=1896. 519-520. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601-1602. évi erdélyi hadi események történetéhez. 1-2. [Georg Basta fővezér képe 1. e.]
=1897. 59-84., 1 t. 1. e.; 235-257. /É/.

Gömöri Gusztáv: Egy császári követség a portához 1564-1565-ben.
=1897. 617-629. /HA/.

Gömöry [Gusztáv]: Hadi szabályzatok a 18-ik század első felében.
=1897. 639-643. /HA/.

     Görgey Albert
Görgey Albert: Görgey György kapitány jelentése ezredéhez török fogságából, 1789.
=1914. 639-653. /É/.

     Gross Ottó
Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross Ottó - Nikolics Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

     Grünwald Béla
[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Grünwald Béla: A régi Magyarország 1711-1825.
=1888. 157-158. /HI/.

     Gubics A.
Gubics A.: II. Frigyes porosz király egy tervezete a törökkel Magyarország ellen való közös működés iránt, 1745-1763.
=1893. 723-726. /HA/.

     Gyalokay Jenő
Gyalokay Jenő: Nagyvárad ostroma 1660-ban [a vár 2 rajzával].
=1911. 31-48., 2 rajz. /É/.

Gyalokay Jenő közli: A nagyváradi nemesi fölkelő sereg hadiszabályzata 1809-ben.
=1911. 600-603. /HSZ/.

Gyalokay Jenő: Rákóczy László [képe 325. e.]. (1636-1664.) [Kép: Nagyvárad vára.]
=1913. 435-447., 2 rajz. /É/.

[Pilch Jenő] Pj. ism.: Gyalokay Jenő: A segesvári ütközet 1849 július 31-én.
=1913. 470-471. /HI/.

Gyalokay Jenő: Frimont János gróf sírja. [Kép: hadrend, XVII. század.]
=1913. 615-617. /HA/.

Gyalokay Jenő: A szászfenesi ütközet. (1660 május 22.) [Képek: II. Rákóczi György 1. e.; az ütközet vázlata.]
=1914. 34-50., 1 rajz. /É/.

     Gyulai Pál
Gyulai Pál: Báthory István király hadjárata az oroszok ellen 1580-ban. Ford.: Koncz József.
=1897. 467-483. /É/.

     Halaváts Gyula
Halaváts Gyula: Kelnek vára. [Képek: a vár alaprajza, távlati képe és udvara; német puskás, 1680.]
=1912. 41-53. /É/.

Halaváts Gyula: Szászorbó vára.
=1913. 106-112., 4 kép. /É/.

     Hazay Samu
Hazay Samu: A X. századbeli magyar hadügyről. 1-2.
=1888. 389-407.; 549-561. /É/.

Hazay Samu: Védőalkotmány, haderő és harczászat Mátyás király alatt.
=1890. 211-228. /É/.

     Házi Jenő
Házi Jenő közli: Szepesi László alkormányzó és Sós János budai várnagyok értesítik Pozsony városát Hunyadi Jánosnak a rigómezei csatából való szerencsés megmeneküléséről. 1448 nov. 17. [Kép: Szoliman szultán, 1565.]
=1913. 631-633. /HO/.

Házi Jenő: Detrekő vára a középkorban. 1-3.
=1914. 190-209.; 363-385.; 503-527. /É/.

     Hegyessi Márton
Ism.: Hegyessi Márton: A Máriássy-zászlóalj 1848-49-ben.
=1891. 718. /HI/.

     Hodinka Antal
Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2. [Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
=1913. 325-346.; 524-544. /É/.

     Hollán Ernő
Hollán Ernő: Mária Terézia és hadvezérei.
=1888. 173-176. /É/.

Hollán Ernő: Károly főherceg mint katonai író. [Károly főherceg képe 511. e.]
=1889. 517-545. /É/.

     Holub József
Sörös Pongrácz ism.: Holub József: Istvánffy Miklós históriája hadtörténelmi szempontból.
=1910. 267-269. /HI/.

Holub József közli: Adatok a török ellen tervezett 1455-iki hadjárathoz.
=1911. 149-154. /HO/.

Holub József közli: Adalék az 1591-iki délvidéki harczok történetéhez.
=1911. 469-474. /HO/.

     Hóman Bálint
Hóman Bálint ism.: Czímer Károly: Az Árpádházi királyok apródjai. - A magyar királyok udvari katonái a XI-XIV. században. - Az Árpádházi királyok várjobbágyai.
=1914. 660-664. /HI/.

     Horsetzky, Adolf
[Horváth Jenő, rónai] R. H. J. ism.: Horsetzky Adolf: Kriegsgeschichtliche Uebersicht der wichtigstein Feldzüge der letzten 100 Jahre.
=1889. 325-327. /HI/.

     Horváth Jenő, rónai
rónai Horváth Jenő: A várnai csata. [A csata (1444. november 10.) két tervével.] 1-2. [I. Ulászló magyar király képe 1. e.]
=1888. 104-142., 2 t. 172. u.; 268-305. /É/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király [mint hadvezér].
=1888. 333-342., 1 t. /É/.

rónai Horváth Jenő: Zrínyi Miklós Kanizsa előtt 1664-ben.
=1888. 632-645., 1 t. a 670. u. /É/.

[Horváth Jenő, rónai] H-th.: General-Lieutenant.
=1888. 648-650. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Gróf Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér) hadtudományi elvei. [Zrínyi arcképével.]
=1889.1-19., 1 t. /É/.

rónai Horváth Jenő: Az 1866. évi osztrák-olasz hadjárat. A custozzai csata vázlatával.
=1889. 305-310., 1 t. 336. u. /É/.

[Horváth Jenő, rónai] R. H. J. ism.: Horsetzky Adolf: Kriegsgeschichtliche Uebersicht der wichtigstein Feldzüge der letzten 100 Jahre.
=1889. 325-327. /HI/.

[Horváth Jenő, rónai] R. H. J. ism.: Bäurle Pál: Schlachten-Atlas des XIX. Jahrhunderts.
=1889. 327-328. /HI/.

rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

rónai Horváth Jenő: Lothringeni Károly herczeg [képe 1. e.] sziléziai hadjárata 1757-ben. 1-2. [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82-106., 2 t. 136. u.; 675-704., 1 t. /É/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király [képe 137. e.]. + 1490. április 6.
=1890. 137-138. /É/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király hadjáratai,1458.
=1890. 159-198. /É/.

[Horváth Jenő, rónai] -th. ism.: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. In: Teleky József: A Hunyadiak kora.
=1890. 577-578. /HI/.

rónai Horváth Jenő: Zrínyi Miklós a költő mint hadvezér.
=1891. 81-115. /É/.

rónai Horváth Jenő: Az 1664-ik évi Mura-Rába melléki hadjárat és a szt.-gotthárdi csata. 1-2.
=1891. 297-331., 2 t. 724. u.; 596-647., 2 t.

rónai Horváth Jenő: A magyar függetlenségi harcz 1848-1849-ben.
=1891. 509-549., 1 t. 576. u. /É/.

rónai Horváth Jenő: Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából [1757]. 1-2.
=1892. 197-217.; 371-388. /É/.

rónai Horváth Jenő: Nagyvárad visszavívásának kétszázados emlékünnepére.
=1892. 469-492., 1 t. /É/. (Ism.: 568-569.)

rónai Horváth Jenő: Pozsony és a Közép-Dunavonal. 1-2.
=1893. 121-131.; 250-265. /É/.

rónai Horváth Jenő: A magyar hadtörténelem az ezredéves kiállításon. [Tervezet.]
=1893. 509-536. /É/.

rónai Horváth Jenő: Bocskay István [képe 569. e.] háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. 1-???. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569-634., 1 t.; /É/.

rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

rónai Horváth Jenő: További adatok az 1644. évi felső-magyarországi hadjárathoz.
=1894. 573-588. /É/.

rónai Horváth Jenő: Millenium. [Árpád fejedelem képe 1. e.]
=1896. 1-3., 1 t. 1. e.

Horváth Jenő: Mely napon capitulált Nagyvárad 1692-ben?
=1896. 125-127. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Ezredéves ünnepségek és ezredéves kiállítás.
=196. 253-262. /É/.

rónai Horváth Jenő: A nagy orosz háború 1812-ben.
=1912. 483-504. /É/.

     Hugyecz Antal
Hugyecz Antal közli: Nagy emberek verbuválása hazánkban.
=1893. 726-728. /HA/.

Hugyecz Antal közli: Ferdinánd főherczeg Nádasdy Tamás fiát fölkéri, hogy atyjának fegyverzetét küldje meg neki... 1590.
=1894. 124-125. /HA/.

Hugyecz A. [Antal] közli: Eggenberg [Ruprecht] Rupert [képe 573. e.] jelentése Ernő főherczeghez a sziszeki csatáról, 1593 június 24.
=1894. 264-266. /HA/.

     Huszár Imre
Huszár Imre: A katonai Mária Terézia rend, 1757.
=1889. 274-284. /É/.

Huszár Imre: Mátyás király fekete serege.
=1890. 229-234. /É/.

Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross Ottó - Nikolics Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

Huszár Imre: Egy lap a Mária Terézia-rend történetéből. Báró Fejérváry Géza [képe 1. e.].
=1891. 1-6., 1 t. /É/.

Huszár Imre: A huszárok eredetéről.
=1892. 81-84. /É/.

Huszár I[mre]. ism.: Balogh Károly György: Történet-politikai tanúlmányok Eugen Savoya herczege életrajzához.
=1892. 248-250. /HI/.

     Illésy János
Illéssy János: Tanúkihallgatások Nógrádvár meghódolása felől 1663-ban.
=1892. 95-112. /É/.

Illéssy János: Az Andrássy-ezred egyenruházata.
=1892. 405-409. /HA/.

Illéssy János közli: Gr. Forgách Ádám bányavárosi főkapitány katonai rendtartása, 1648.
=1892. 569-576. /HSZ/.

[Illéssy János] I. J. közli: Gróf Münch orosz tábornagy levele herczeg Lobkovitz tábornokhoz, 1738.
=1892. 697-703. /HA/.

[Illéssy János] I-y J-s. közli: Kanizsa 1664. évi ostromának felhagyásáról.
=1893. 132-136. /HA/.

Illéssy János közli: Tanúkihallgatások Léva és Buják várak 1665. évi feladása iránt.
=1893. 241-249. /É/.

[Illéssy János] I. J. közli: Újabb adat Nógrád várának 1663. évi feladásához.
=1893. 417-418. /HA/.

[Illéssy János] -ys-: Magyar Balázs mondása.
=1893. 421. /HA/.

[Illéssy János] I-s. közli: A Léva melletti csata és Koháry István halála 1664 jul. 19-én.
=1893. 541-543. /HA/.

Illéssy János: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához. 1549-1552.
=1893. 635-666. /É/.

[Illéssy János] -ys- közli: Két levél gr. Forgács Ádámról, 1663-ból.
=1893. 719-723. /HA/.

Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

Illéssy János: Magas emberek toborzása I. Frigyes Vilmos porosz király számára [az 1730-as években].
=1895. 131-136. /HA/.

Illéssy János: A magyar királyi nemes testőrség felállítása 1760-ban. 1-2.
=1895. 367-394.; 522-546. /É/.

[Illéssy János] I. J. közli: A komáromi naszádosok kiváltságlevele, 1554.
=1895. 395-399. /HA/.

Illéssy János közli: Ujabb adat Szolnok 1552-ki ostromához.
=1897. 111-113. /HA/.

[Illéssy János] I-s. közli: A mezei és várbeli katonaság eltartásának költségei Magyarországon 1549-ben.
=1897. 115-118. /HA/.

[Illéssy János] I-s. közli: Várőrségek állománya 1571-ben.
=1897. 118-119. /HA/.

Illéssy János: Két egri vitézről [Prépostváry Bálint, Balázsdeák István], XVI. század vége.
=1897. 291-298. /HA/.

Illéssy János: A Nádor huszárezred a hétéves háborúban, 1756-1762.
=1897. 589-614. /É/.

     Iványi Béla
Iványi Béla: Eperjes város tornyai, kapui és azoknak hadi felszerelése 1495 körül.
=1910. 253-256. /HA/.

Iványi Béla: Eperjes városa és az 1526-28. évi hadjáratok.
=1910. 446-456. /T/.

Iványi Béla: Eperjes középkori ágyúöntőháza és puskapormalma. 1-2. [Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113-122.; 264-278. /É/.

Iványi Béla közli: Adatok az eperjesi ágyúöntőház és puskapormalom középkori történetéhez. 1-3.
=1914. 311-328.; 484-495.; 665-679. /HO/.

     Iványi István
Iványi István közli: Katonai vezényszók 1797-ből.
=1892. 123-125. /HA/.

     Jakab Elek
Székely József ism.: Jakab Elek: Kolozsvár története.
=1888. 659-662. /HI/.

Jakab Elek: Az erdélyi 1809-ki insurrectio története. 1-3.
=1889. 49-78.; 244-273.; 613-637. /É/.

     Jedlicska Pál
Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság történetéhez, 1627. [Magyar naszád Visegrád látképéről, 1595.]
=1910. 314-316. /HO/.

Szendrei János ism.: Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai.
=1911. 127-128. /HI/.

Jedlicska Pál közli: Gróf Széchy Anna Máriának Murány vára gondozásáról nandori Bene János kapitány részére adott utasításai, 1665. [Kép: Murány ostroma.]
=1911. 479-482., 1 t. /HSZ/.

     Kápolnai Pauer István
Kápolnai [Pauer István]: Magyar sáncok Felső-Ausztriában [1481].
=1888. 25-31. /É/.

Kápolnai [Pauer István]: A mohácsi hadjárat 1526-ban. A mohácsi csata tervével. 1-2. [II. Lajos magyar király képe 178. u.]
=1889. 177-208., 1 t. 336. u.; 441-462. /É/.

     Karácson Imre
Karácson Imre: III. Károly háborúja a törökökkel 1737-1739. Sakir bej és Szubhi török történetírók leírása szerint. 1-2.
=1892. 326-370.; 517-540. /É/.

Karácson Imre: Adalékok Székesfehérvár elfoglalásához 1602-ben.
=1893. 141-142. /HA/.

Karácson Imre: I. Rákóczy György [képe 297. e.] 1636-iki háborúja. Naima török történetíró leírása szerint.
=1893. 297-307., 1 t. /É/.

Karácson Imre: A magyar hadi foglyok Nándorfehérvárott, 1636-ban. Törökbő ford.: --.
=1893. 546-547. /HA/.

Karácson Imre: Az 1663. [évi] török hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása szerint.
=1896. 73-100. /É/.

Karácson Imre: A török sereg átvonulása Magyarországon 1683-ban.
=1896. 326-349. /É/.

Karácson Imre: Buda ostroma 1602-ben. [Kép: páncélozott ágyú a XVI. századból.]
=1911. 19-30. /É/.

Karácson Imre: A törökországi magyar ezredek 1717-ben.
=1911. 327-333. /HA/.

     Karácsonyi János
Karácsonyi János: Katonai becsületbíróság. 1515-1516.
=1891. 482-488. /É/.

Karácsonyi János közli: A jajczai bánok fizetése 1505-1507.
=1891. 555-557. /HA/.

Karácsonyi János: A gyulai vár ostroma. 1566.
=1897. 85-101. /É/.

Ism.: Karácsonyi János: Békés vármegye története.
=1897. 131-133. /HI/.

Karácsonyi János: Az első magyar hadijelentés. 1437.
=1910. 15-22. /É/.

     Kárffy Ödön
Kárffy Ödön közli: Adatok Buda történetéhez, 1540.
=1910. 307-313. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Székesfehérvár capitulatiója. 1688.
=1910. 499-500. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Levelek a hódoltság korából, 1555. [Korpona átadásáról.]
=1910. 612-614. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Hazun budai bég Magyar Bálint kapitányt daliás párviadalra hívja. 1555.
=367-368. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Ostrosics Miklós hadijelentése a pozsonyi kamarához. 1536 jul. 5.
=1911. 474-476. /HO/.

Kárffy Ödön közli: László és Farkas vajdák folyamodványa naszádos szolgálatért. 1552.
=1911. 595-596. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Zay Ferencz két szolnoki kémet kapitányságra ajánl. (1552, márczius 24.)
=1911. 597-598. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Esztergom 1532-iki ostromához. [Kép: határőrvidéki pandúr, XVIII. század.]
=1912. 93-103., 1 t. /T/.

Kárffy Ödön közli: Trencsén megye jelenti a pozsonyi kamarának, hogy maga részéről békét akar kötni Podmaniczkyval 1534.
=1912. 131-133. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Kaczianer János főkapitány Trencsén vármegye előbbi jelentése tárgyában a kamarához ír. 1534 febr. 8.
=1912. 134-135. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Buda 1541-iki ostromához.
=1912. 305-306. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Dobó István a pozsonyi kamarának jelenti a töröknek Eger ellen való készülését. 1549 márczius 11.
=1912. 306-308. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Magyarok a lepantói csatában 1571-ben.
=1912. 308-309. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Hírek a kanizsai török rabokról. 1563-1567. [Kép: magyar huszártiszt, XVII. század.]
=1912. 473-475. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Nagyvárad 1556-ik évi ostromához.
=1912. 643-644. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Lengyeltóti István Szigliget várát Rajka birtokért cserében felajánlja a királynak. (1588 szept. 13.)
=1912. 644-645. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Egy 1531-iki jelentés az esztergomi állapotokról.
=1913. 147-149. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Megbizottak jelentése Árva vára állapotáról. (1557 okt. 24.)
=1914. 148-155. /HO/.

     Kemény Lajos
Kemény Lajos: Kurucz fegyverek összeírása Kassán 1685.
=1910. 256-257. /HA/.

Kemény Lajos közli: A kassai puskaporgyártók czéhszabályzata a XVIII. századból.
=1911. 118-121. /HA/.

Kemény Lajos: Felsőmagyarországi hadi mozgalmakra vonatkozó adatok Kassa város levéltárában. 1526-1536.
=1912. 288-291. /É/.

Kemény Lajos közli: Mátyás király keresztes vitézei 1464-ben.
=1913. 145-147. /HO/.

Kemény Lajos közli: Az ónodi végvár állapota 1656-ban.
=1913. 283. /HA/.

Kemény Lajos: Abaúj vármegye és a török harczok. XVI. század.
=1913. 606-610. /T/.

Kemény Lajos közli: Adalékok Kassa 1706-iki ostromához.
=1914. 135-141. /HA/.

Kemény Lajos közli: 1566. Zoltay István szendrői kapitány levele.
=1914. 297. /HA/.

Kemény Lajos közli: Lippay Balázs, Bocskay főkapitánya Kassa városához, 1604.
=1914. 473-474. /HA/.

     Király János
Ism.: Király János: A pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története.
=1891. 143-144. /HI/.

     Király Pál
Király Pál közli: Adatok az 1797-dik évi nemesi fölkelés történetéhez.
=1890. 572-575. /HA/.

Király Pál közli: Katonaállítás Erdélyben a múlt században, 1742 és 1744.
=1891. 678-682. /É/.

Király Pál közli: Zászlószentelés a múlt században, 1744.
=1892. 242-244. /HA/.

     Kiss István, rugonfalvi
Szendrei János ism.: R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés [1809] századik évfordulója emlékére. I. köt.
=1911. 128-129. /HI/.

Szendrei János ism.: R. Kiss István: Az utolsó nemesi fölkelés, 1809.
=1912. 113. /HI/.

     Kiss Lajos
Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása. (1521.) 1-2.
=1889. 389-440.; 546-612. /É/.

Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat, 1448. [Hunyadi János képe 1. e.] 1-4.
=1895. 1-42., 1 t.; 157-181.; 339-349.; 454-486., 1 t. 564. u. /É/.

     Komáromy András
Komáromy András: Thelekessy Imre. 1497-1560. 1-4.
=1889. 101-124.; 209-232.; 463-483; 638-672. /É/.

Komáromy András közli: Thelekessy Imre, kassai kapitány, czímeres levele. 1560.
=1889. 165-176. /HO/.

Komáromy András: A füleki zendülés. Haditörvényszéki tárgyalás 1602-ben.
=1890. 59-75. /É/.

Komáromy András: Thököly erdélyi vállalata 1686-ban.
=1890. 636-666. /É/.

Komáromy András: Az 1607-iki hajdúlázadás történetéhez. 1-2. [Illésházy István, Rákóczi Lajos, Rákóczi Zsigmond, Nagy András, Nyáry Pál, Forgách Zsigmond, Nagymihályi Ferenc; Forgách Ferenc; Alaghy Ferenc; Daróczy Ferenc és Bosnyák Tamás levelei.]
=1891. 226-242.; 359-374. /É/.

Komáromy András: A mezőkeresztesi csata 1596-ban. 1-3.
=1892. 28-67.; 157-180.; 278-298., 1 t. 420. u. /É/.

Komáromy András közli: Egy szemtanú tudósítása az 1596-iki mezőkeresztesi csatáról.
=1892. 256-268. /HO/.

[Komáromy András] Dr. -y -s: Végváraink a XVI. század közepén.
=1892. 542-547. /HA/.

[Komáromy András] -ys-: Gr. Zrínyi Miklós 1664-iki téli hadjáratáról.
=1892. 691-694. /HA/.

Komáromy András: Levelek és akták az 1607/8-ki hajdúlázadás történetéhez. [Báthory Gábor, Homonnay Bálint, Mágochy Ferenc, Dóczy András, Kolonits Siegfrid, Nagy András, Széchy György, Ali basa, Illésházy István, Elek János, Némethy Gergely, Rákóczi Zsigmond és Verebélyi János levelei, a hajdúk hitlevelei.]
=1893. 72-91. /É/.

[Komáromy András] K. A. közli: Ujhelyi Pál huszti praefectus levele Teleki Mihályhoz, 1670-ből.
=1893. 547-550. /HA/.

[Komáromy András] K. A. közli: Magyar insurgensek vitézsége az osztrák örökösödési háborúban, 1745.
=1893. 550-554. /HA/.

Komáromy András: A bányavidéki véghelyek 1610-ben.
=1893. 680-690. /É/.

Komáromy András: Rhédey Ferencz, váradi kapitány [képe 149. e.]. 1-4.
=1894. 1-19.; 170-190.; 322-346.; 424-468. /É/.

[Komáromy András] y-s. közli: Nádori küldöttség jelentése a végvárak ügyében 1612-ből.
=1894. 365-389. /É/.

[Komáromy András] -y -s. közli: A bajvívások történetéhez, 1568, 1572.
=1894. 390-393. /HA/.

[Komáromy András] -y -s.: Insurgens katonák egyenruházata 1797-ben.
=1894. 561-564. /HA/.

Komáromy András: A nyitrai árulás 1621-ben.
=1894. 599-612. /É/.

[Komáromy András] K. A. közli: Mágochy Gáspár levele Ujhelyi Györgyhöz egy török rab felől, 1575.
=1894. 685-686. /HA/.

[Komáromy András] y-s. közli: A bányavidéki végvárak őrségének folyamodása Thurzó Györgyhöz 1609-ben.
=1894. 686-688. /HA/.

Komáromy András: A kanizsai török rablásai. 1630-1640.
=1895. 79-92. /É/.

[Komáromy András] -ys. közli: Petky János levele szentpáli Kornis Farkas udvarhelyszéki főkirálybíróhoz, Báthory Zsigmond fejedelem hadba szállása felől, 1596.
=1895. 127. /HA/.

[Komáromy András] -y-s. közli: A Magyarországon fekvő s egymást szállásaikon felváltó lovasezredek elhelyezési terve, 1726 november 1-től kezdve.
=1895. 128-131. /HA/.

[Komáromy András] ys. közli: Keresztény vallásra tért török rabok folyamodása a kamarához, 1596.
=1895. 139. /HA/.

Komáromy András: A bujdosók történetéből, 1672-1675.
=1895. 205-226. /É/.

[Komáromy András] ys. közli: Végvárak őrsége 1556-ban.
=1895. 259-262. /HA/.

[Komáromy András] ys. közli: Mágócsy Gáspár levele Ujhelyi György özvegyéhez Berhány Aga török rab dolgában, 1579.
=1895. 266. /HA/.

[Komáromy András] - y - s közli: Bebek György kapitányi kinevezése, 1557.
=1895. 399-400. /HA/.

Komáromy András: Kolonich Siegfried [képe 413. e.], Dunán inneni főkapitány életéből [1604-1623].
=1895. 487-508., 1 t. 413. e. /É/.

[Komáromy András] -y.- közli: I. Lipót patense a fényűzés ellen 1686-ban.
=1896. 116-119. /HA/.

Komáromy András: A szécsenyi árulás, 1610.
=1896. 187-208. /É/.

Komáromy András: Báthory Gábor [képe 253. e.] történetéhez. 1-2.
=1896. 273-298., 1 t. 253. e.; 417-452. /É/.

Komáromy András: Kálló mint végvár [1570-től].
=1897. 27-46. /É/.

[Komáromy András] ys. közli: A korona-őrség folyamodásai Thurzó György nádorhoz és az ország rendekhez. [1609 körül.]
=1897. 113-115. /HA/.

Komáromy András: Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből, 1616. 1-2.
=1897. 332-351.; 537-554. /É/.

Komáromy András: Nagy András hajdúgenerális halála. 1612. aug. 13.
=1910. 148-164. /É/.

Komáromy András: Koháry Péter érsekújvári kapitány levelei Thurzó György nádorhoz. 1611-1616. [Kép: csatajelenet fegyverekkel.]
=1911. 77-109. /É/.

Komáromy András: Magyar Bálint kapitány életéből. 1543-1572. [Képek: a XVII. századi Pécs, Hegyesd és magyar huszár.]
=1912. 238-278. /É/.

     Koncz József
Koncz József közli: Székelyhíd várának hadi készleteiről, 1665.
=1890. 586-588. /HO/.

Koncz József közli: Egykorú tudósítások Zrínyi Miklós a költő és hadvezér haláláról, 1664. [november 18.]
=1890. 707-708. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: A székelyhídi várfölszerelés, lőszer és hadi anyag elszállítása, 1667.
=1890. 709. /HA/.

Koncz József közli: Mennyibe került a katonatartás az erdélyi fejedelemnek a XVII. század végével.
=1890. 711-712. /HA/.

Koncz József közli: Franczia-lengyel hadak laktáborozása Erdélyben, 1678-ban.
=1891. 136-137. /HA/.

Koncz József közli: Erdélyi hadak menetrendje a XVII. századból.
=1891. 137-138. /HA/.

Koncz József közli: Apafy Mihály erdélyi fejedelem hadi edictuma 1682 aug. hó 5-éről.
=1891. 291-296. /HSZ/.

[Koncz József] K. J. közli: Zrínyi Péternek a portával való alkudozásaihoz, 1670.
=1891. 420. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Adalék Szeben város hadtörténelméhez, 1686.
=1891. 421. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Kanizsa hadi fölszerelése a törököktől való visszavétele után, 1690.
=1891. 422. /HA/.

Koncz József közli: Hadi edictum Kővár vára részére 1665-ből.
=1891. 428-432. /HSZ/.

Koncz József közli: Montecuccoli Rajmond gróf tábornagy jelentése a császárhoz a szentgotthárdi győzelemről, 1664.
=1891. 707-709. /HA/.

Koncz József közli: Apafy Mihály szebeni edictuma 1686-ból.
=1891. 721-724. /HSZ/.

Koncz József: A huszti vár lövő szerszámainak leltára, 1669.
=1892. 133-140. /HO/.

Koncz József: Az 1686-ik évi szebeni insurrectionális constitutio.
=1892. 218-222. /É/.

Koncz József közli: Nagyvárad capitulátiója 1660-ban.
=1892. 390-394. /HA/.

Koncz József közli: Kemény János [képe 421. e.] eredeti levelei hadjárataira, küzdelmeire és fejedelemségére vonatkozólag... 1659 február 11-től 1662 január 8-ig.
=1892. 421-468. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: A görgényi vár hadi szerei, 1703.
=1892. 558-559. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Mikes Kelemen levele Teleki Mihályhoz. Béldi Pál bodolai kastélyának ostromáról, 1676 ápril 30.
=1893. 274-275. /HA/.

Koncz József közli: Teleki Mihály utasítása a huszti vár kapitánya és várnagyai számára, 1669-ből.
=1893. 292-296. /HSZ/.

Koncz József közli: Emlékirat a Buda visszavétele előtti időből, hogy a törököt a keresztény országokból miként lehetne kiszorítani, 1684.
=1893. 418-419. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Csáki László levele a beszterczeiekhez Bonczidáról. 1686 máj. 11.
=1893. 420. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem két rendelete, 1657 és 1659.
=1893. 420-421. /HA/.

Koncz József közli: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez.
=1893. 456-483. /É/.

Koncz József közli: II. Rákóczy György fejedelem eredeti sajátkezű levelei, a fejedelemségért vívott utolsó küzdelmei időszakából. 1658 Január 9. - 1660 május 16.
=1894. 39-56. /É/.

Koncz József közli: Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt várára nézve, 1670, 1673.
=1894. 281-284. /HO/.

Koncz József közli: Levelek Zrínyi Miklós 1664. évi téli hadjáratáról.
=1894. 554-556. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Tudósítások az 1737/38-iki török háborúról.
=1894. 556-558. /HA/.

Koncz József közli: Bujdosó magyarok hadi szabályzata, 1676-78.
=1894. 569-571. /HI/.

Koncz József közli: Erdélyi hadak menetrendje a XVII. században [1681 vagy 1682].
=1895. 155-156. /HSZ/.

[Koncz József] K. J. közli: Kálnoki Sámuel tudósításai Karaffa rendeleteiről s a német seregekről Teleki Mihályhoz Máramaros-Szigetről 1687.
=1895. 262-265. /HA/.

Koncz József közli: Katona-állítás Felső-Fehérmegyében 1745.
=1895. 266-269. /HA/.

Koncz József közli: Görgényvár hadi fölszerelése az 1690., 1692., 1695. és 1702. években.
=1895. 279-284. /HO/.

[Koncz József] K. J. közli: II. Rákóczi György Szuhai Mátyásnak, Kállóvára és őrsége fő kapitányának fizetését megjavítja. 1658.
=1895. 406. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Magyar várkapitányok szerződései 1634-1661.
=1896. 234-235. /HA/.

Koncz József: Adalékok Apaffy Mihály fejedelem 1683-ik évi hadjáratához.
=1896. 484-512. /É/.

Koncz József közli: Az erdélyi nemesi fölkelésre 1744-ben kiadott intézkedések.
=1896. 524-528. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Mennyit költött Apaffy Mihály az 1683-ik évi hadjáratban ajándékokra.
=1896. 528-530. /HA/.

Koncz József: Katonaszedési szabályok 1670-ből.
=1897. 142-144. /HSZ/.

Koncz József közli: Adalékok I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Péter mozgalmaihoz 1670-ben.
=1897. 306-308. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Az erdélyi országos fölkelés elrendelése 1690-ben.
=1897. 308. /HA/.

Koncz József közli: Élés mesterek reversalisa Apaffy Mihály erdélyi fejedelem idejéből 1683-ból.
=1897. 465-466. /HSZ/.

Gyulai Pál: Báthory István király hadjárata az oroszok ellen 1580-ban. Ford.: Koncz József.
=1897. 467-483. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: II. Rákóczy György fejedelem néhány levele 1658-ból, az első török támadás idejéből.
=1897. 629-632. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Haller János levele Gróf Rhédei Lászlóhoz. Bikszád 1661 január 2.
=1897. 634-635. /HA/.

     Korda Dezső
Korda Dezső: Mátyás pajzsa Párisban.
=1890. 235-242., 2 kép. /É/.

     Kovács J.
Kovács J.: Jaicza fölmentése Frangepán Kristóf gróf által 1524-ben.
=1892. 114-118. /HA/.

     Kozics László
Kozics László: Nagy Lajos nápolyi hadjárata [1347-1350].
=1890. 383-404. /É/.

[Kozics László] K. L. közli: Hadi kiáltvány az 1789-ik évi török háború idejéből.
=1890. 570-572. /HA/.

Kozics László: Egy magyar gyalogezred szereplése Lothringeni Károly sziléziai hadjáratában, 1757.
=1891. 139-141. /HA/.

Kozics László: Győr vár 1594-től 1598-ig. [Szinán pasa nagyvezír képe 433. e.]
=1891. 489-508., 1 t. 576. u.; 683-702. /É/.

[Kozics László] K. L. közli: / Az utolsó magyar nemesi «insurrectio» dalaiból.
=1892. 560[---]562. /HA/.

     Kőszeghi Sándor
Kőszeghy Sándor közli: Mátyás király... levele, melyet az otrantoi vállalat alkalmából nápolyi követéhez, az egri bíbornok-érsekhez írt, 1481.
=1890. 265-271. /HO/.

Kőszeghi Sándor közli: Zsigmon király [képe 577. e.] két honvédelmi szabályzata, 1427, 1433.
=1892. 586-608. /É/.

     Krauss, Alfred
Burza Károly ism.: Alfred Krauss: 1805. Der Feldzug von Ulm.
=1913. 289-292. /HI/.

     Kropf Lajos
Bárczay Oszkár: Nikápoly. 1395. 1-2. [Kiegészítés: Kropf Lajos: Nikápoly. =1897. 47-58. /É/.]
=1894. 486-501.; 589-598. /É/.

Kropf Lajos: A török időszámításról.
=1895. 67-78. /É/.

Kropf Lajos: Castaldo [képe 1896. 141. e.] Erdélyben 1551-1552. 1-6.
=1895. 350-366.; 509-521.; 1896. 53-72.; 161-186., 1 t. 141. e.; 299-325.; 465-483. /É/.

Kropf Lajos: Nagyvárad kapitulácziója 1692-ben.
=1895. 548-550. /HA/.

Kropf Lajos: Aldana versiója a szegedi veszedelemről.
=1896. 106-112. /HA/.

Kropf Lajos: Még egyszer a Básta-érmekről.
=1896. 350-351. /HA/.

Kropf Lajos: Még egyszer a török időszámításról.
=1896. 513-518. /HA/.

Kropf Lajos: Nikápoly. [Kiegészítés Bárczay Oszkár dolgozatához.]
=1897. 47-58. /É/.

Kropf Lajos: Lippa ostroma 1551-ben.
=1897. 225-234. /É/.

Kropf Lajos: Magyar eredetű francia huszárezredek.
=1897. 434-442. /É/.

Kropf Lajos ism.: Oscar Malmström: Nils Bielke och kriget mot. Turkarna 1684-1687.
=1897. 644-646. /HI/.

[Kropf Lajos] Kr. L. közli: Bethlen Gábor lovassága a fehérhegyi csatában, 1620.
=1910. 460-461. /HA/.

Kropf Lajos: Adalék az 1523. évi török portyázás történetéhez.
=1914. 130-132. /HA/.

Kropf Lajos közli: A régi magyar szekérvár.
=1914. 297-299. /HA/.

Kropf Lajos: Zarabotana.
=1914. 471-473. /HA/.

     Kupelwieser, L.
Ism.: L. Kupelwieser: Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht von Mohács.
=1896. 129-130. /HI/.

     Lehóczky Tivadar
Lehóczky Tivadar: A szerednyei vár. [Képpel.]
=1911. 397-409. /É/.

     Leveles János
Leveles János közli: Ujoncz-fogadás 1757 [valójában 1795]-ben.
=1896. 112-116. /HA/.

     Lukes, J.
Ism.: J. Lukes: A katonai Mária Terézia rend. III. rész. 1850-1890.
=1891. 142-143. /HI/.

     Lukinich Imre
Lukinich Imre: A hadadi ütközet 1562 márczius 4-én. [Kép: tábori ütegek, XVI. század.]
=1910. 249-251. /T/.

Lukinich Imre közli: Adatok végváraink fentartási költségeihez.
=1911. 334-337. /HA/.

Lukinich Imre: Az erdélyi hódoltság és végvárai. 1-3. [Képek: fegyverek Gyulafehérvár látképével és Erdély címerével; Kolozsvár, XVII. század; Székelyhíd vára.]
=1912. 155-180.; 367-391.; 545-571. /É/.

Lukinich Imre közli: Huszt várának leltára 1667-ből.
=1913. 302-303. /HO/.

Lukinich Imre: Az északkeleti várháborúk történetéhez 1561-65. 1-2. [Kép: János Zsigmond 1 t. 501. e.; Szatmár; Tokaj.]
=1913. 370-394.; 584-605. /É/.

Lukinich Imre: Bethlen [Gergely] várának invertáriuma 1690-ből. [Kép: célzás ágyúval, XVII. század.]
=1913. 476-485. /HO/.

Lukinich Imre közli: Katonai esküminták 1677-ből.
=1914. 474-476. /HA/.

     M.
M.: Elfelejtett sírok. [A Mária Terézia-rend tagjainak ismeretlen sírjai.] [Kép: Magyarország és Ausztria szövetségének emblémája.]
=1912. 454-458. /HA/.

     M-y.
M-y. közli: Érsek-Újvár erődítési költségei 1639-1644.
=1894. 121-122. /HA/.

M-y. közli: Tengertül Fogvást Erdélyig hány Generálisság vagyon magyarországi korona alatt, XVII. század közepe.
=1894. 122-124. /HA/.

M-y. közli: A végházbeliek tartásáról mód és rend, XVII. század.
=1894. 262-264. /HA/.

     Majláth Béla
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Majláth Béla: Zrínyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban.
=1891. 265-271. /É/.

     Malmström, Oscar
Kropf Lajos ism.: Oscar Malmström: Nils Bielke och kriget mot. Turkarna 1684-1687.
=1897. 644-646. /HI/.

     Mangold Lajos
Mangold Lajos összeáll.: Hunyadi Mátyás hadtörténetének bibliográfiája.
=1890. 252-264. /HI/.

Mangold Lajos: A volt császári udvari hadi tanács elnökei [1556-1848], továbbá az osztrák és közös hadügyminiszterek [1866-1893].
=1893. 538-541. /HA/.

Mangold L. [Lajos]: Magyar eredetű franczia huszárezredek, 1635-től.
=1894. 266-268. /HA/.

A magyar ezredek az 1859. és 1866-iki háborúkban címmel Mangold Lajos ism.: Balogh Pál: Friedjung's Werk und die Ungarns cikkét.
=1910. 269-272. /HI/.

Mangold Lajos ism.: Adalék Budavár visszafoglalásának történetéhez, 1686.
=1910. 462-463. /HI/.

     Marczali Henrik
Ism.: Marczali Henrik: Mária Terézia.
=1891. 716-717. /HI/.

Marczali Henrik: Gróf Zichy Károly levelezése 1809-ben O'Donell József pénzügyminiszterrel.
=1914. 51-75. /É/.

     Márki Sándor
Márki Sándor: Arad középkori hadtörténete. 1-3.
=1890. 297-332.; 478-498.; 589-612. /É/.

Ism.: Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad királyi város története.
=1892. 409-411. /HA/.

Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. 1593-1607. 1-2.
=1894. 347-364.; 469-485. /É/.

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz mint hadvezér.
=1910. 115-124. /É/.

Szendrei János ism.: Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. II. köt. (1707-1708).; III. köt. 1709-1735.
=1910. 463-464.; 1911. 126-127. /HI/.

Márki Sándor: Trient ostroma 1703-ban. [Kép: gróf Gyulai Ferenc alezredes 1. e.]
=1912. 26-40., 1 t 1. e. /É/.

Márki Sándor: A magyar parasztháború 1514-ben. - A fölkelés 400. évfordulóján. - 1-3. [Kép: Dózsa György, 167. e.]
=1914. 167-189., 1 t.; 386-402.; 556-572. /É/.

[Závodszky Levente] yl. ism.: Márki Sándor: Dósa György.
=1914. 307-308. /HI/.

     Matunák Mihály
Matunák Mihály: Érsekújvár második alapítása, 1574.
=1897. 102-109. /É/.

Matunák Mihály közli: Veszprém ostroma és visszafoglalása 1566. június 30-án.
=1897. 266-276. /É/.

Matunák Mihály közli: Adatok Szigetvár (1566) elestének történetéhez.
=1897. 298-302. /HA/.

Matunák Mihály közli: Török-magyar jegyzékváltás 1571-ből.
=1897. 458-461. /HA/.

Matunák Mihály közli: Balassagyarmat veszedelme 1639. szept. 28-án.
=1897. 461-463. /HA/.

Matunák Mihály: A palásti csata. (1552 augusztus 9-10.) [Képek: Csatajelenetek és fegyverek gróf Thurzó György 1607. évi armálisából.]
=1910. 244-248. /T/.

     Merényi Lajos
Merényi Lajos közli: Adalék Király Albert erd. generális életéhez. [Báthory Zsigmond levele Bocskai Istvánhoz.]
=1892. 403-404. /HA/.

Merényi Lajos: Hadi törvénykezésünk emlékeiből, 1664 és 1676.
=1892. 493-503. /É/.

Merényi Lajos közli: Az Andrási-ezred zászlószentelési ünnepére kiadott Instructio, 1742.
=1893. 136-141. /HA/.

Merényi Lajos közli: Wesselényi Ferencz [képe 161. e.] levelei füleki kapitánysága idejéből. 1639-1644.
=1893. 161-195. /É/.

Merényi Lajos: A véghelyek 1577. évi kivonatos költségvetése.
=1893. 543-545. /HA/.

Merényi Lajos: Mária Terézia hadi czikkei és esküformái 1742-ből.
=1893. 557-568. /HA/.

Merényi Lajos: Báthory Zsigmond fejedelem «udvari lovassága», 1596.
=1894. 108-113. /É/.

Merényi Lajos közli: A török végek őrhada 1577-ben.
=1894. 259-262. /HA/.

Merényi Lajos: Kálló és Szathmár őrségének panaszai 1631-ben.
=1894. 635-646. /É/.

Merényi Lajos közli: A felső-magyarországi végházak munitiója 1661-ben.
=1895. 276-279. /HO/.

Merényi Lajos közli: A végek magyar őrhada, 1670 után.
=1895. 400-405. /HA/.

Merényi Lajos közli: Homonnay utasítása ungvári főtisztjeihez. [1605 körül.]
=1895. 562-564. /HO/.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál utasítása fraknói várnagyához. 1671.
=1896. 135-140. /HO/.

Merényi Lajos közli: Adalék a Bocskay-fölkelés történetéhez, 1605.
=1896. 227-234. /HA/.

Merényi L. [Lajos]: A török végek történetéhez, 1631.
=1896. 520-523. /HA/.

Merényi Lajos közli: Wesselényi két levele Sopron vármegyéhez az 1655. évi honvédelmi törvény végrehajtása iránt.
=1897. 119-121. /HA/.

Merényi Lajos közli: Nádori rendelet a pápai végház erődítése ügyében, 1657.
=1897. 121-122. /HA/.

Merényi Lajos közli: A kuruczok Lendván, 1706.
=1897. 122-124. /HA/.

Merényi Lajos közli: A kanizsai végek történetéhez, 1629-1634.
=1897. 258-265. /É/.

Merényi Lajos közli: Heves vármegye panasza a török ellen. 1629.
=1897. 302-305. /HA/.

Merényi Lajos közli: Az esztergomi hódoltság történetéhez, 1630.
=1897. 443-448. /HA/.

Merényi Lajos közli: Bars, Hont és Nógrád 1630-iki sérelmei a török végbeliektől.
=1897. 448-451. /HA/.

Merényi Lajos közli: Mehemmet budai pasa négy levele gr. Eszterházy Miklóshoz. 1625/26.
=1897. 451-458. /HA/.

Merényi Lajos közli: A füleki várőrség panaszai 1669-ben.
=1897. 635-639. /HA/.

Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság történetéhez. [Gróf Bánffy Kristóf levele gróf Eszterházy Miklós nádorhoz, az elvitt keresztény rabok jegyzékével, 1639.]
=1911. 368-372. /HO/.

     Mihóczy Rezső
Zsinka Ferencz ism.: Mihóczy Rezső: Zrínyi és Montecuccoli polémiája.
=1914. 482. /HI/.

     Milodánovits Simon
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Miskolczi Gyula
Miskolczi Gyula: Hunyadi János török hadjáratai. [1444-1456.] 1-2.
=1913. 347-369.; 545-583. /É/.

     Molitoris Károly
Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. [Képek: fegyverek; pandúr 1741-ből.]
=1911. 497-518. /É/.

     Nagy Géza
[Nagy Géza] N.: Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon.
=1896. 263-272. /É/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Nagy Géza: Vitézvári báró Simonyi József [1777-1837]. (A legvitézebb huszár.) 1-4. [Képek: Simonyi báró; Pallas Athene és Mars; Simonyi fegyverei; huszár Simonyi ezredéből; egykori lakóhelye; levele Lyon bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387-396., 1 t.; 519-536., 1 t.; 1912. 349-366., 1 t. 321. e.; 505-544. /É/.

     Nikolics, Radivoj
Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross - Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

     Olchváry Ödön
Olchváry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szervezete s hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban.
=1888. 601-616. /É/.

Olchváry Ödön: Bethlen Gábor [lovasképe 44. u.] első támadása II. Ferdinánd [képe 273. e.] ellen. 1-2.
=1890. 333-360., 2 t.; 528-562. /É/.

     Ortvay Tivadar
Ortvay Tivadar: Pozsony város történetéből [részlet].
=1892. 504-516. /É/. (Ism.: 567-568.)

Szendrei János ism.: Ortvay Tivadar: A mohácsi csata, elvesztésének okai és következményei.
=1911. 129. /HI/.

     Óvári Lipót
Óvári Lipót: Adalék Mátyás király 1477-ki ausztriai hadjáratához.
=1890. 244-245. /HA/.

     Pais Dezső
Pais Dezső: Zrinyi Miklós, a költő és hadvezér Zalavármegyében [1637-1658]. [Kép: ágyú, XVII. század.]
=1913. 448-457. /T/.

     Palatinus József
Palatinus József: Széchenyi Jenő gróf följegyzései az 1859. évi olasz hadjáratból.
=1914. 654-659. /HA/.

     Pauler Gyula
Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a XI-XIII. században.
=1888. 501-526. /É/.

Pauler Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
=1890. 1-19.; 273-285. /É/.

Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241 ápril 11.
=1893. 1-14. /É/.

Ism.: Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt.
=1893. 730-731. /HI/.

     Pettkó Béla
Soós Elemér közli: IV. László király adománylevele 1285-ből. Ford.: Pettkó Béla.
=1890. 581-586. /HO/.

     Pilch Jenő
Pilch Jenő: A 2-ik számú székely gyalogezred az 1866. évi csehországi hadjáratban.
=1910. 212-222. /É/.

Pilch Jenő: Kowelsdammi Pauliny Mihály huszárkapitány vitézi tettei az 1812. évi hadjáratban.
=1912. 282-284. /HA/.

Pilch Jenő: Harczok a diwini mocsarakban, 1812.
=1912. 284-286. /HA/.

Pilch Jenő: Radisits Mihály kapitány hőstette 1815 április 9-én.
=1912. 286-287. /HA/.

Pilch Jenő: A voltai éjjeli harcz 1848 július hó 26-án.
=1912. 448-453. /T/.

Pilch Jenő: Szentgyörgyi Horváth Antal báró ezredes, a katonai Mária Terézia-rend vitéze.
=1912. 632-635. /HA/.

Pilch Jenő: Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. 1-3. [Képek: Schwarzenberg herceg 1 t. 1. e.; a harcoló Ausztria; a poddubniei csata; tábori tüzérség; osztrák-magyar csapatok tábora.]
=1913. 1-43., 2 t., 1 rajz; 195-233., 2 t.; 395-434., 2 t. /É/.

[Pilch Jenő] -h.: Az istriai félsziget visszahódítása 1813-ban.
=1913. 131-132. /HA/.

[Pilch Jenő] -h.: Önfeláldozó előljáró, 1813.
=1913. 132-134. /HA/.

[Pilch Jenő] -h.: Huszár bravour, 1813.
=1913. 134. /HA/.

[Pilch Jenő] -h.: A 37. számú József főherczeg nevét viselő magyar gyalogezred a leipzigi csatában, 1813. [Kép: tüzérség, XVII. század.]
=1913. 286-288. /HA/.

[Pilch Jenő] -ch.: Domkovics huszárkáplár furfangjai, 1813. [Kép: osztrák dragonyosok, 1812.]
=1913. 466-467. /HA/.

[Pilch Jenő] -ch.: A cs. és k. 2. számú magyar gyalogezred az 1813. évi drezdai csatában.
=1913. 467-469. /HA/.

[Pilch Jenő] Pj. ism.: Gyalokay Jenő: A segesvári ütközet 1849 július 31-én.
=1913. 470-471. /HI/.

Pilch Jenő: A sinaiai kolostor védelmezése a 2-ik számú székely határőrezred által 1788 márczius 24-én.
=1914. 114-123. /T/.

[Pilch Jenő] -ő.: Évfordulót ünneplő magyar ezredek. 1-3.
=1914. 123-129.; 292-296.; 465-470. /T/.

[Pilch Jenő] -ch.: Vitéz járőr, 1788.
=1914. 141-142. /HA/.

[Pilch Jenő] -ch.: Kordás Mihály huszár zászlóvivő vitézi tettei, 1813.
=1914. 301-303. /HA/.

[Pilch Jenő] Pj. ism.: Bal Jeromos: Szepes vára története.
=1914. 480. /HI/.

     Piványi Jenő
Döbrentei Károly ism.: Eugčne Piványi: Hungarians in the American Civil War.
=1913. 618-627. /HI/.

     Pór Antal
Ism.: Pór Antal: Nagy Lajos. 1326-1382.
=1894. 132-135. /HI/.

     Récsey Viktor
Récsey Viktor: Egy német mű az Esztergomnál az 1542-ik évben Joachim, brandenburgi választófejedelem alatt gyülekezett s Budát fölszabadítani akaró hadseregről.
=1893. 275-279. /HA/.

     Reiszig Ede
Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

Reiszig Ede: A János lovagok szerepe Zsigmond király korában. [Képek: János lovagok fegyvereinek megáldása; Naillac Philibert nagymester; Rhodus; János lovag vértezetben.]
=1912. 321-348. /É/.

     Relković, Néda
Relković Néda: Bakabánya hadi költségei 1683-1696-ig.
=1914. 132-135. /HA/.

     Salamon Ferenc
Salamon Ferencz: Általánosságok a hadtörténelemről.
=1888. 1-11. /É/.

     Schikofszky Károly
Schikofszky Károly: A pozsonyi hídfő védelme 1809-ben. [János főherceg képe 157. e.] 1-2.
=1895. 43-66., 1 t. 156. u.; 182-204. /É/.

     Schönherr Gyula
Ism.: Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János, 1473-1504.
=1895. 142-143. /HI/.

     Sebes Gyula
Sebes Gyula közli: Adatok az 1621-iki hadviseléshez.
=1912. 110-111. /HA/.

     Sebestyén József
Sebestyén József közli: Wesselényi Ferencz nádor patens levele Barkóczy István katonáihoz, 1664.
=1914. 299-301. /HA/.

     Simon János
Simon János közli: Török rabok Nógrádmegyében.
=1910. 500-503. /HO/.

     Soós Elemér, sóvári
sóvári Soós Elemér: Az 1278. évi morvamezei (dürnkruti) csata. [Habsburg Rudolf képe 445. e.]
=1890. 459-477., 3 t. 588. u. /É/.

Soós Elemér közli: IV. László király adománylevele 1285-ből. Ford.: Pettkó Béla.
=1890. 581-586. /HO/.

Soós Elemér: A munkácsi vár. 1-2. [Képek: Zrínyi Ilona 513. e.; várerődítés; Lórántffy Zsuzsanna emléktáblája; kapuk és hidak; fellegvár; ezredéves emlékmű.]
=1910. 418-445., 5 ábra; 513-548., 2 t., 8 ábra. /É/.

Soós Elemér: A tokaji vár története. 1-2. [Képek: a vár látképe a XVI. és XVII. századból.]
=1913. 65-88., 5 rajz; 167-194., 2 t., 8 rajz. /É/.

[nosziczi Thurzó Kálmán] N. T. K. ism.: Soós Elemér: Eger vár-város története, hadi és műleírása.
=1914. 309. /HI/.

     Sörös Pongrác
Sörös Pongrácz ism.: Holub József: Istvánffy Miklós históriája hadtörténelmi szempontból.
=1910. 267-269. /HI/.

     Stephanie Adolf
Stephanie Adolf: Szigetvár építészete és ostroma 1566-ban.
=1896. 209-219., 1 t. 252. u. /É/.

Stephanie Adolf: A budai kir. palota, a pozsonyi és dévényi várak a múltban.
=1896. 377-416., 9 ábra, 1 t. 377. e.; 2 t. 540. u. /É/.

     Szabó [?]
Szabó ism.: Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-1849-ben.
=1889. 323-325. /HI/.

     Szabó Dezső
Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly korában. 1-3. [III. Károly képe 1. e.; hadi trombita, XVIII. század; magyar huszár-torna öltözet, XVI. század.]
=1910. 23-51., 1 t.; 349-387.; 549-587. /É/.

     Szabó Lajos, sárói
sárói Szabó Lajos: Hadik altábornagy Berlinben, 1757. [Képek: Hadik András; XVIII. századi fegyverek a Mária Terézia-renddel; báró Babocsay Farkas huszártábornok; Hadik csapatai Berlin előtt.]
=1910. 331-348., 1 t. 331. e. /É/.

     Szádeczky-Kardoss Lajos
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

Szádeczky Lajos közli: Az 1788-89-iki török háború történetéhez.
=1889. 313-319. /HA/.

Szádeczky Lajos közli: Egykorú magyar tudósítások Napoleon hadjáratai felől. [Péchújfalusi Péchy Mihály levelei, 1799., 1805., 1809., 1812., 1815.]
=1889. 684-694. /HA/.

Ism.: Szádeczky Lajos: Fogaras vára és uradalma történeti emlékei.
=1893. 289. /HI/.

Szádeczky Lajos: A miriszlai ütközet az erdélyiek, Básta és Mihály vajda [képe 425. e.] közt. 1600 szeptember 18-án.
=1893. 425-455., 1 t. 568. u. /É/.

     Szalay Béla
Szalay Béla: Thököli havasi útja, 1690. [Thököly Imre képe 125. e.]
=1910. 125-147., 1 t. /É/.

     Szécsi Mór
Ism.: Szécsi Mór: Az osztrák-olasz háború 1866-ban.
=1893. 731-733. /HI/.

     Székely József
Székely József ism.: Jakab Elek: Kolozsvár története.
=1888. 659-662. /HI/.

Székely József: A székelyek lázadása János Zsigmond ellen, 1562.
=1889. 141-152. /É/.

     Szendrei János
Szendrei János: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. században. 1-3.
=1888. 86-103.; 416-430.; 617-631. /É/.

Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1426) kapitányaihoz és Szeben város előljáróihoz... Dán vajda védelmére.
=1888. 164-170. /HO/.

Szendrei János közli: Ali kapudán basa levele (1660) Eger és környéke lakóihoz a tatár Kurtán hadak megfékezéséről.
=1888. 171-172. /HO/.

Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1427). Perényi Miklós főlovászmesternek végrehajtási és zálogjogot ad.
=1888. 329-332. /HO/.

Szendrei János közli: Brinye vár javainak és hadiszereinek jegyzéke, 1489.
=1888. 495-499. /HO/.

Szendrei János közli: II. Rákóczi Ferenc levele 1706, melyben elrendeli a szolnoki református templom és parókia újjáépítését.
=1888. 669-670. /HO/.

Szendrei János: Szolnok eleste 1552-ben.
=1889. 125-140., 1 rajz, 1 mell. /É/.

Szendrei János közli: Egy XVIII. századbeli magyar huszár-ezredes szerződtetése, 1620.
=1889. 158-159. /HA/.

Szendrei János közli: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból.
=1889. 285-304. /É/.

Szendrei János közli: Zsigmond király levele, 1389., melyben a Sopron megyei Borostyán várát zálogszerűleg leköti Kanisay Miklós kir. tárnokmesternek.
=1889. 514-516. /HO/.

Szendrei János közli: Eszterházy Pál nádornak 1686-ban kelt rendelete Sopronmegye rendeihez, hogy a rendek az insurgens hadakkal a Rába melletti táborba szálljanak.
=1889. 703-704. /HO/.

Szendrei János: Az ecsedi vár 1619-ben.
=1890. 76-81. /É/.

Szendrei János közli: Zsigmond király, pozsonyi várban lévő hadi sátrainak jegyzéke 1429 és 1430-ban.
=1890. 728-732. /HO/.

Szendrei János közli: A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő-házak a XVII. században I. Rákóczy György idejében [1645, 1646].
=1891. 116-117. /É/.

Szendrei János közli: Katonai szerződés-levél a nagy török háborúk idejéből, 1684.
=1891. 277-279. /HA/.

Szendrei János közli: A velikai vár fölszerelésének jegyzéke 1491 márczius 9.
=1891. 551-555. /HA/.

Szendrei János: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi múzeumokban. 1-4.
=1893. 92-110.; 266-273.; 377-393.; 691-707. /É/.

Ism.: Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon. Szerk.: Szendrei János.
=1896. 530-532. /HI/.

[Szendrei János]: A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága. [Kép: Visegrád ostroma, fegyverek; bajor ütegek Buda 1686-iki ostrománál. Kezdőbetű: XVII. századi hadijelvények.]
=1910.1-14. /É/.

Szendrei János: Magyar mérnökkari tiszt és közvitéz a XVII. századból [1 képpel].
=1910. 257-258. /HA/.

Szendrei János: Szálló Mihály huszárőrmester hőstette 1793 október 26-án.
=1910. 259., 1 t. /HA/.

Szendrei János: A Blankenstein huszárok a würzburgi ütközetben. 1796 szeptember 3.
=1910. 260. /HA/.

Szendrei János: Magyar huszárok az asperni csatában. 1809 május 21-22.
=1910. 260-262. /HA/.

Szendrei János: Egy járőr hőstette a Volta melletti harczban, 1848 jul. 27.
=1910. 262-263. /HA/.

Szendrei János: A 10-ik huszárezred közlegényeinek hőstettei a solferinoi csatában, 1859 jun. 24. [Kép: XVII. századi fegyverek.]
=1910. 263-266. /HA/.

Szendrei János közli: Magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-10. [Képek: ókori harcosok emblémája, XVIII. század; hadi géniusz, XVII. század; Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII. századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317-326.; 504-510.; 615-619.; 1911. 373-382.; 482-493.; 604-608.; 1912. 138-147.; 310-315.; 476-480., 646-651. /HSZ/.

Szendrei János ism.: Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. II. köt. (1707-1708).; III. köt. 1709-1735.
=1910. 463-464.; 1911. 126-127. /HI/.

Szendrei János ism.: Visegrádi János: Wesselényi Ferencz levelei Zemplén vármegye levéltárában (1645-1666).
=1910. 464-465. /HI/.

Szendrei János: Szentiványi László ezredes (1717-1756).
=1910. 601-602. /T/.

Szendrei János közli: Egy magyar katona-család a múlt század elején. [rétei Zámbory család, Abaúj vármegye, 1822.]
=1910. 603-604. /HA/.

Szendrei János közli: Hadifoglyok Konstantinápolyban az 1788-iki hadjárat után.
=1910. 605-606. /HA/.

Szendrei János: Magyar huszárok franczia szolgálatban 1693-ban [1 képpel].
=1910. 606-607. /HA/.

Szendrei János: A magyar vezényszó. 1-2. [Képek: magyar hadisátor, XV. század; határőrvidéki huszárok, XVIII. század vége.]
=1911. 49-62.; 236-250. /É/.

Szendrei János: Hadseregünk egyenruházata és felszerelése a XVIII. század második felében. 1-2.
=1911. 110-118., 8 kép.; 320-326., 7 kép. /HA/.

Szendrei János közli: A katonának öltözetbéli külső ékességéről. (Katonai előírás 1759-ből.)
=1911. 121-125. /HA/.

Szendrei János ism.: Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai.
=1911. 127-128. /HI/.

Szendrei János ism.: R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés [1809] századik évfordulója emlékére. I. köt.
=1911. 128-129. /HI/.

Szendrei János ism.: Ortvay Tivadar: A mohácsi csata, elvesztésének okai és következményei.
=1911. 129. /HI/.

Szendrei János ism.: Téglás Gábor: A rómaiak hadihajószolgálata Pannonia és Moesia területén Diocletiánig.
=1911. 130. /HI/.

Szendrei János közli: Egykorú hadi tudósítások a Timok vize körül 1789-1790-ben folyt harczokról. [Kép: pisztoly, XIX. század eleje.]
=1911. 337-342. /HA/.

Szendrei János közli: Harczok Boszniában 1837-ben.
=1911. 457-458. /HA/.

Szendrei János közli: Hadgyakorlat a Rákoson 1837-ben.
=1911. 458. /HA/.

Szendrei János közli: Egy magyar gyalogezred zászlószentelése Veronában 1837-ben.
=1911. 458-460. /HA/.

Szendrei János: A hadi tárogató.
=1911. 575-584., 12 kép. /T/.

Szendrei János közli: Egykorú hirlapi tudósítások a franczia háborúk idejéből, 1800, 1801. 1-2.
=1911. 585-588.; 1912. 104-109. /HA/.

Szendrei János közli: A m. kir. I.-ső honvéd-gyalogezred zászlószentelési emléke, 1869. [Bronz emlékplakett.]
=1911. 588-590. /HA/.

Szendrei János ism.: R. Kiss István: Az utolsó nemesi fölkelés, 1809.
=1912. 113. /HI/.

[Szendrei János] i. j.: Gróf Eszterházy Miklós nádor. [Képe 155. e.]
=1912. 279-281., 1 kép. /É/.

[Szendrei János] i. j.: Hadadi gróf Wesselényi Ferencz nádor. (1605-1667). ]Képek: Wesselényi Ferenc; magyar vitézek, XVI. század.]
=1912. 630-631., 1 t. 483. e. /T/.

[Szendrei János]: A Magy. Tud. Akadémia Hadtörténelmi Bizottságából. 1-2.
=1912. 148-149.; 652-653.

Szendrei János közli: A Khevenhüller-féle hadi utasítás [1730 körül]. 1-8. [Képek: huszár, 1765; Khevenhüller 1 t. 167. e.; kopjások, XVII. század; spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150-159.; 310-320.; 490-496.; 638-641.; 1914. 164-165.; 333-334.; 498-500.; 683-686. /HSZ/.

Szendrei János közli: Hadi segedelem kérés a hétéves háborúk s a francia háborúk idejéből. 1756-1815.
=1913. 297-301. /HO/.

[Szendrei János]: Vitézvári báró Simonyi József [képe 463.]
=1913. 458-465. /É/.

Szendrei János közli: Az érsekujvári kapitányságban 1620-ban összeírt hadak.
=1914. 155-158. /HO/.

     Szentiványi Gyula
[Szentiványi Gyula] Sz. Gy. közli: Erdődy-huszárok az 1788-iki török hadjáratban.
=1910. 457-460. /HA/.

     Szepesi G.
Szepesi G.: Zrínyi-iratok a cs. és kir. hadi levéltárban, 1603-ból.
=1893. 498-508. /É/.

     Szepessy F.
Szepessy F. közli: Zrínyi Miklós gróf jelentése Kanizsa élelmezéséről és Dobry erődnek a törökök által történt bevételéről 1604-ben.
=1896. 351-352. /HA/.

     Szepesy
Szepesy: Kurucz betörés Styriába, 1707.
=1894. 268-270. /HA/.

     Sziklai János
Ism.: Sziklai János - Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai. I. Abaúj-Torna Vármegye és Kassa.
=1897. 133-135 /HI/.

     Szilágyi István
Szilágyi István közli: Hadik altábornagy szabályzata a magyar lovasság számára. [1756 körül.]
=1896. 535-539. /HSZ/.

Szilágyi István közli: Egy harczintézkedés a szilézia háborúk idejéből, 1758.
=1897. 129-131. /HA/.

Szilágyi István közli: A máramarosmegyei 1744-ik évi magyar nemesi fölkelés számára kiadott utasítás.
=1897. 309-312. /HSZ/.

     Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor: Adalék két tüzérszertár történetéhez I. Rákóczy György idejében (1646-1647).
=1888. 177-185. /É/.

[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Szilágyi Sándor szerk.: Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. [1648-1655.]
=1891. 283-284. /HI/.

Szilágyi Sándor: Az erdélyi 1681-iki hadjárat előkészületeinek történetéhez.
=1891. 415-420. /HA/.

Ism.: Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György. [Átkelése a Visztulán: 1 kép 140. u.]
=1892. 128-129. /HI/.

Szilágyi Sándor: Szathmár capitulatiója 1644-ben.
=1892. 141-156. /É/.

Szilágyi Sándor közli: Az erdélyi hadszervezet történetéhez, 1677-1679.
=1893. 155-160. /HO/.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczy György 1634-iki hadi szabályzata.
=1894. 143-148. /HSZ/.

Ism.: Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György, 1593-1648.
=1894. 565-567. /HI/.

     Takáts Sándor
Takáts Sándor: Thengöldi Bornemissza János. (?-1589.) 1-4. [Kép: Pápa és ostroma, 1587.]
=1914. 1-33.; 234-261.; 403-422.; 528-555. /É/.

     Téglás Gábor
Téglás Gábor: Az aradi ereklye-múzeum.
=1893. 414-417. /HA/.

Szendrei János ism.: Téglás Gábor: A rómaiak hadihajószolgálata Pannonia és Moesia területén Diocletiánig.
=1911. 130. /HI/.

Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek jelentősége Alsó-Pannonia hadtörténetében. [Képek: római katonai kitüntetések, hadigép és hadijelvények.]
=1911. 197-235. /É/.

Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Teleky József
[Horváth Jenő, rónai] -th. ism.: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. In: Teleky József: A Hunyadiak kora.
=1890. 577-578. /HI/.

     Thaly Kálmán
Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz hadserege.
=1888. 12-23. /É/.

[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Grünwald Béla: A régi Magyarország 1711-1825.
=1888. 157-158. /HI/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz tábori őrszabályzata. 1705.
=1888. 308-311. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Adalékok II. Rákóczi Ferencz tüzérsége történetéhez.
=1888. 343-354. /É/.

A vallonok lázadása Pápán, 1600. [Hozzászólás: Thaly Kálmán: 648.]
=1888. 485-489. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Rákóczi-féle dátum nélküli hadi czikkek.
=1888. 651-653. /HA/.

Thaly Kálmán: Érsek-Újvár utolsó magyar várkapitányainak utasítása, 1710-ből.
=1889. 20-48. /É/.

Thaly: Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a kuruczvilágban. [Megjegyzések Thúry József cikkéhez.]
=1889. 155-158. /HA/.

Thúry József: Még valami a régi magyar hadviselésről. [Válasz Thaly Kálmánnak.]
=1889. 312-313. /HA/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadi utasítása gr. Forgách Simon tábornok számára, 1706.
=1890. 109-111. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Gr. Bercsényi László, franczia maréchal, ifjúkori magyar leveleiből, 1710.
=1890. 408-413. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Gr. Bercsényi László, franczia maréchal, magyar levele 1740-ből.
=1890. 413-417. /HA/.

Thaly Kálmán: Egykorú jelentések a koronczai csatáról. 1704.
=1890. 445-458. /É/.

Thaly [Kálmán] közli: Egykorú levél a lengyel örökösödési háborúról, 1734.
=1890. 709-710. /HA/.

Thaly Kálmán: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben. 1-2.
=1891. 7-26., 153-179. /É/.

Thaly Kálmán közli: A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetéhez hazánkban, 1704.
=1891. 132-135. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Ismeretlen régi hadtudományi munka a XVII.. századból [Gróf Batthyány Ádám sajátkezű fogalmazványa].
=1891. 273-274. /HA/.

[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Szilágyi Sándor szerk.: Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. [1648-1655.]
=1891. 283-284. /HI/.

[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Bíró Pál: A magyar királyi honvédelmi ministerium működése az 1877-1890. években.
=1891. 284-285. /HI/.

Thaly Kálmán: Még egyszer a koronczai csatáról [1704] s gróf Forgách Simon tábornokról.
=1891. 433-461., 1 t. 576. u. /É/.

Thaly Kálmán: Gróf Esterházy Antal török fogsága, 1698 [Rodostó].
=1891. 704-707. /HA/.

Thaly Kálmán: A szomolányi ütközet, 1704 május 28. [Gróf Bercsényi Miklós képe 1. e.]
=1892. 1-27. /É/.

[Thaly Kálmán] -y.: Kray Pál és az öt napra terjedő rajnai hadjárat 1797-ben.
=1892. 223-229. /É/.

Thaly Kálmán: Érsek-Újvár megvétele 1704-ben.
=1892. 231-236. /HA/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadiparancsa 1710.
=1892. 273-277. /É/.

Ism.: Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család 1470-1835. III. köt. 1703-1706.
=1892. 563-567. /HI/.

Thaly Kálmán: Gróf Bercsényi Miklós jellemzése.
=1892. 577-585. /É/.

Thaly Kálmán közli: Gróf Forgách Simon 1706-ik évi hadrendje.
=1893. 274., 1 rajmell. 296. u. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Bujdosó kuruczok paprikás levele a kőszegi bíróhoz, 1709.
=1893. 718-719. /HA/.

Thaly Kálmán: Katonadolgok a kuruczvilágból. [II. Rákóczi Ferenc fejedelem képe 285. e.] 1-2.
=1895. 285-338., 1 t.; 413-453. /É/.

Thaly Kálmán: Az erdélyi kurucz haderő létszáma 1704-ben.
=1896. 4-10. /É/.

Thaly Kálmán: Egy kurucz tábornok [Berthóti Ferenc] hagyatéka. 1710.
=1896. 141-160. /É/.

Thaly Kálmán: A trencsényi csatáról, 1708. (Újabb adatok.) 1-2.
=1897. 145-159.; 313-331. /É/.

     Thúry József
Thúry József: A régi magyar és török hadviselés.
=1888. 562-600. /É/.

Thaly: Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a kuruczvilágban. [Megjegyzések Thúry József cikkéhez.]
=1889. 155-158. /HA/.

Thúry József: Még valami a régi magyar hadviselésről. [Válasz Thaly Kálmánnak.]
=1889. 312-313. /HA/.

Thúry József: Zrínyi Miklós hadtudományi elveinek forrása.
=1890. 36-58. /É/.

Thúry József: Az 1663-64-ik évi hadjárat. Rasid efendi, török historikus műveiből. 1-2.
=1890. 361-382.; 499-527. /É/.

Thúry József: Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint. [Zrínyi Miklós, a szigetvári hős képe 153. e.] 1-2.
=1891. 60-80., 1 t. 152. u.; 208-225. /É/.

Thúry József: A török történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben. 1-2.
=1892. 68-80.; 181-196. /É/.

Thúry József: Dsáfer pasa [1596].
=1892. 399-403. /HA/.

Thúry József: A várnai csatáról, 1444.
=1892. 636-654. /É/.

Ism.: Thúry József: Török történetírók. Török-magyarkori történelmi emlékek, II.
=1893. 287-289. /HI/.

Török történetírók. II. Ford. és jegyz. ell.: Thúry József.
=1896. 372-373. /HI/.

     Thurzó Kálmán, nosziczi
Nosziczi Thurzó Kálmán: Irott hadtörténelmi emlékek gyűjtése. [Kép: hátultöltő ágyúk a XVII-ik században.]
=1913. 160-162. /É/.

N. Thurzó Kálmán: A Mária Terézia-rend vitézeinek sírjai [Nedeczky Antal, Mészáros János, Pott Gusztáv].
=1913. 284-286. /HA/.

N. Thurzó Kálmán: Vitézvári Simonyi báró königswardi bravurja, 1813.
=1913. 611-612. /HA/.

N. Thurzó Kálmán: A 19. számú cs. és kir. Ferencz Ferdinánd magyar gyalogezred a lipcsei csatában, 1813.
=1913. 612-615. /HA/.

[nosziczi Thurzó Kálmán] N. T. K. ism.: Soós Elemér: Eger vár-város története, hadi és műleírása.
=1914. 309. /HI/.

N. Thurzó Kálmán: Gróf Széchenyi István szerepe a lipcsei csatában. (1813 október 16-19.)
=1914. 335-362. /É/.

[nosziczi Thurzó Kálmán] N. T. K.: A wippachi huszáremlék, 1813.
=1914. 476-477. /HA/.

     Tóth Zoltán
Zsinka Ferencz ism.: Tóth Zoltán: I. Mátyás hadügyi politikája.
=1913. 292-294. /HI/.

Tóth Zoltán: A magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-7. [Kép: kopjások, XVII. század, 320.]
=1913. 304-320., 1 kép; 486-490.; 634-637.; 1914. 160-164.; 329-332.; 496-498.; 680-683. /HSZ/.

Tóth Zoltán: A fekete sereg pusztulása, 1490-1493. [Képek: Skanderbég sisakja; a fekete sereg vitézei I. Maximilián diadalmenetében, 1512.]
=1913. 501-523. /É/.

     Vághó Ignác
Vághó Ignácz: Mars Hungaricus. [Az eszéki híd 1664-ben. Képe 284. u.]
=1895. 248-253., 1 t. /É/.

     Vajticzky Emánuel
Vajticzky Emánuel: Evlia Cselebi feljegyzései a magyarok harczmodoráról és katonai jelleméről. 1-2.
=1914. 282-292.; 458-465. /T/.

     Váli Béla
Váli Béla: A «Tudományos Hadász» története, 1837.
=1890. 419-421. /HA/.

     Várady Gábor
Várady Gábor: Savoyai Jenő [képe 1. e.] és a Nándorfehérvár elleni hadjárat. 1716-17. 1-2.
=1894. 20-38., 1 t.; 191-215., 2 rajz, 2 t. /É/.

     Vári Rezső
Vári Rezső: Bölcs Leó Taktikájának az Escorialban levő kéziratai.
=1894. 413-423. /É/.

Vári Rezső - Bárczay Oszkár: Bölcs Leó Taktikája.
=1896. 23-52. /É/.

     Veress Endre
Veress Endre: II. Rákóczi Ferencz hadi rendelete a káromkodók ellen, 1705.
=1892. 712-716. /HSZ/.

Veress Endre: Báthory István király magyar hadserege, 1576-1582.
=1897. 277-291. /HA/.

Veress Endre: Buda és Pest 1602-1603-iki ostroma. 1-2. [Képek: Pest és Buda emblémája; európai haditanács,1672.]
=1910. 52-79, 1 t.; 388-417., 1 t. /É/.

Veress Endre: Csábrág várának elfoglalása 1611-ben.
=1910. 599-601. /T/.

Veress Endre közli: I. Rákóczy György 1645-iki hadi szabályzata.
=1911. 155-161. /HSZ/.

Veress Endre: Zarnóczi naplója Budavár 1686-iki ostromáról. [Képek: az ostrom; tárcsapajzs az ambrasi várkastélyból, XVI. század.]
=1911. 449-456. /T/.

Veress Endre: A Görgeyek egykori görgői várkastélya.
=1912. 446-448. /T/.

Veress Endre közli: Somlyai Ferencz lippai vitéz végrendelete 1551-ből.
=1913. 129-130. /HA/.

     Villányi Szaniszló
Ism.: Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. - Három évtized Esztergom megye és város múltjából.
=1892. 708-711. /HI/.

     Visegrádi János
Szendrei János ism.: Visegrádi János: Wesselényi Ferencz levelei Zemplén vármegye levéltárában (1645-1666).
=1910. 464-465. /HI/.

     Voit, Ferdinand, báró, sterbetzi, ezredes
Voith Ferdinand vezérkari őrnagy emlékirata Meskó tábornok visszavonulásáról az 1809-ik évi győri csata után.
=1894. 149-169. /É/.

     Weber Arthur
Weber Arthur: Zrínyi halála. 1664. nov. 18.
=1910. 80-114. /É/.

     Werner Antal
Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross Ottó - Nikolics Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

     Wertner Mór
Wertner Mór: Újabb adalékok a középkori magyar hadjáratokhoz, 1338-1433.
=1910. 199-211. /É/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV. század első felében. 1-4. [Képek: Magyarország címere, 1607; tárcsapajzs, XVI. század; mozsárágyú a körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63-76.; 251-276.; 410-448.; 537-574. /É/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV-ik század második felében. 1-4. [Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54-92.; 201-237; 416-445.; 601-621. /É/.

Wertner Mór: Az 1328. évi magyar-osztrák hadjárat. 1-2. [Kép: magyar huszárok, 1812.]
=1913. 44-64.; 234-246., 1 rajz. /É/.

     Závodszky Levente
Závodszky Levente: Árva és Likava ostroma 1670-ben. [Kép: tornasisak, XVI. század.]
=1912. 622-629. /T/.

Závodszky Levente: Br. Pongrácz Gáspár és kurucz társai a rajnai harczokban, [1689-1690].
=1913. 123-128. /É/.

Závodszky Levente: Labancz strázsa, kurucz furfang, 1680. [Kép: ágyú a XVII. századból].
=1913. 279-282. /É/.

[Závodszky Levente] yl. ism.: Márki Sándor: Dósa György.
=1914. 307-308. /HI/.

     Zsinka Ferenc
Zsinka Ferencz ism.: Tóth Zoltán: I. Mátyás hadügyi politikája.
=1913. 292-294. /HI/.

Zsinka Ferencz ism.: Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idők alatt.
=1914. 480-482. /HI/.

Zsinka Ferencz ism.: Mihóczy Rezső: Zrínyi és Montecuccoli polémiája.
=1914. 482. /HI/.
Tárgyszavas rész


     Aba Sámuel magyar király
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     Abaúj vármegye
Szendrei János közli: Egy magyar katona-család a múlt század elején. [rétei Zámbory család, Abaúj vármegye, 1822.]
=1910. 603-604. /HA/.

Kemény Lajos: Abaúj vármegye és a török harczok. XVI. század.
=1913. 606-610. /T/.

     Abaúj-Torna vármegye
Ism.: Sziklai János - Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai. I. Abaúj-Torna Vármegye és Kassa.
=1897. 133-135 /HI/.

     adománylevelek
Soós Elemér közli: IV. László király adománylevele 1285-ből. Ford.: Pettkó Béla.
=1890. 581-586. /HO/.

     ágyúk
Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Karácson Imre: Buda ostroma 1602-ben. [Kép: páncélozott ágyú a XVI. századból.]
=1911. 19-30. /É/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV. század első felében. 1-4. [Képek: Magyarország címere, 1607; tárcsapajzs, XVI. század; mozsárágyú a körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63-76.; 251-276.; 410-448.; 537-574. /É/.

Dongó Gyárfás Géza közli: Bocskay István, zempléni főispán levele az alispánhoz, Hartay Gáborhoz, Morvaországból, ... a svéd hadakról és ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477-478. /HO/.

Nosziczi Thurzó Kálmán: Irott hadtörténelmi emlékek gyűjtése. [Kép: hátultöltő ágyúk a XVII-ik században.]
=1913. 160-162. /É/.

Pais Dezső: Zrinyi Miklós, a költő és hadvezér Zalavármegyében [1637-1658]. [Kép: ágyú, XVII. század.]
=1913. 448-457. /T/.

Lukinich Imre: Bethlen [Gergely] várának invertáriuma 1690-ből. [Kép: célzás ágyúval, XVII. század.]
=1913. 476-485. /HO/.

Kropf Lajos: Zarabotana.
=1914. 471-473. /HA/.

     ágyúöntés
Szilágyi Sándor: Adalék két tüzérszertár történetéhez I. Rákóczy György idejében (1646-1647).
=1888. 177-185. /É/.

Szendrei János közli: A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő-házak a XVII. században I. Rákóczy György idejében [1645, 1646].
=1891. 116-117. /É/.

Iványi Béla: Eperjes középkori ágyúöntőháza és puskapormalma. 1-2. [Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113-122.; 264-278. /É/.

Iványi Béla közli: Adatok az eperjesi ágyúöntőház és puskapormalom középkori történetéhez. 1-3.
=1914. 311-328.; 484-495.; 665-679. /HO/.

     Ahmed pasa
Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551-1552. 1-3.
=1893. 15-71., 2 t. 160. u.; 196-229.; 308-376. /É/.

     Aldana, Bernardo, hadvezér
Czímer Károly: A szegedi veszedelem. 1-2.
=1891. 243-264.; 375-396. /É/.

Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551-1552. 1-3.
=1893. 15-71., 2 t. 160. u.; 196-229.; 308-376. /É/.

Kropf Lajos: Aldana versiója a szegedi veszedelemről.
=1896. 106-112. /HA/.

Kropf Lajos: Lippa ostroma 1551-ben.
=1897. 225-234. /É/.

     Ali basa
Szendrei János közli: Ali kapudán basa levele (1660) Eger és környéke lakóihoz a tatár Kurtán hadak megfékezéséről.
=1888. 171-172. /HO/.

     Ali pasa, nagyvezír
Gömöry Gusztáv: Pétervárad ostroma 1694-ben. Ozmán kútfőből.
=1890. 20-35.; 1 t. 136. u. /É/.

     Ali Pertev pasa
Gömöry Gusztáv közli: Adalék Szigetvár 1566-ik évi ostromának történetéhez.
=1894. 539-544. /HA/.

     Ali temesvári basa
Gyalokay Jenő: Nagyvárad ostroma 1660-ban [a vár 2 rajzával].
=1911. 31-48., 2 rajz. /É/.

     állandó hadsereg
Bors János: Az állandó hadsereg kérdése Magyarországon 1593-tól 1715-ig.
=1895. 93-113. /É/.

Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly korában. 1-3. [III. Károly képe 1. e.; hadi trombita, XVIII. század; magyar huszár-torna öltözet, XVI. század.]
=1910. 23-51., 1 t.; 349-387.; 549-587. /É/.

Demkó Kálmán: Országos conscriptio és az állandó katonaság téli elszállásolása 1719-1720-ra. 1-2.
=1913. 89-105.; 247-263. /É/.

     álmosdi ütközet
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Az álmosdi ütközet 1604 október 15-én.
=1891. 709-711. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Bocskay István [képe 569. e.] háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. 1-???. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569-634., 1 t.; /É/.

     Alvintzy József, berbereki, báró, tábornagy
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Amadey alezredes
A fehérhegyi sáncok elfoglalása [1757].
=1888. 150-151. /HA/.

     Ambras
Veress Endre: Zarnóczi naplója Budavár 1686-iki ostromáról. [Képek: az ostrom; tárcsapajzs az ambrasi várkastélyból, XVI. század.]
=1911. 449-456. /T/.

     amerikai polgárháború
Döbrentei Károly ism.: Eugčne Piványi: Hungarians in the American Civil War.
=1913. 618-627. /HI/.

     Amhát pasa
Merényi Lajos közli: Az esztergomi hódoltság történetéhez, 1630.
=1897. 443-448. /HA/.

     Andrássy István báró, tábornok
Thaly Kálmán: Még egyszer a koronczai csatáról [1704] s gróf Forgách Simon tábornokról.
=1891. 433-461., 1 t. 576. u. /É/.

     Andrássy-ezred
Illéssy János: Az Andrássy-ezred egyenruházata.
=1892. 405-409. /HA/.

Merényi Lajos közli: Az Andrási-ezred zászlószentelési ünnepére kiadott Instructio, 1742.
=1893. 136-141. /HA/.

     Angyal Lipót dobos
Becsvágy és vitézség, 1809.
=1891. 282-283. /HA/.

     Apafi Mihály, I., fejedelem
Katona-lázadás Székelyhídon, 1663.
=1890. 566-568. /HA/.

Komáromy András: Thököly erdélyi vállalata 1686-ban.
=1890. 636-666. /É/.

Koncz József közli: Mennyibe került a katonatartás az erdélyi fejedelemnek a XVII. század végével.
=1890. 711-712. /HA/.

Koncz József közli: Franczia-lengyel hadak laktáborozása Erdélyben, 1678-ban.
=1891. 136-137. /HA/.

Koncz József közli: Apafy Mihály erdélyi fejedelem hadi edictuma 1682 aug. hó 5-éről.
=1891. 291-296. /HSZ/.

Koncz József közli: Apafy Mihály szebeni edictuma 1686-ból.
=1891. 721-724. /HSZ/.

Koncz József közli: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez.
=1893. 456-483. /É/.

Koncz József közli: Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt várára nézve, 1670, 1673.
=1894. 281-284. /HO/.

Komáromy András: A bujdosók történetéből, 1672-1675.
=1895. 205-226. /É/.

Karácson Imre: Az 1663. [évi] török hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása szerint.
=1896. 73-100. /É/.

Koncz József: Adalékok Apaffy Mihály fejedelem 1683-ik évi hadjáratához.
=1896. 484-512. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: Mennyit költött Apaffy Mihály az 1683-ik évi hadjáratban ajándékokra.
=1896. 528-530. /HA/.

     apródok
Hóman Bálint ism.: Czímer Károly: Az Árpádházi királyok apródjai. - A magyar királyok udvari katonái a XI-XIV. században. - Az Árpádházi királyok várjobbágyai.
=1914. 660-664. /HI/.

     Arad
Márki Sándor: Arad középkori hadtörténete. 1-3.
=1890. 297-332.; 478-498.; 589-612. /É/.

     Arad vármegye
Ism.: Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad királyi város története.
=1892. 409-411. /HA/.

Téglás Gábor: Az aradi ereklye-múzeum.
=1893. 414-417. /HA/.

     arkangyalok
Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

     Árpád fejedelem
rónai Horváth Jenő: Millenium. [Árpád fejedelem képe 1. e.]
=1896. 1-3., 1 t. 1. e.

     Árpádházi királyok
Hóman Bálint ism.: Czímer Károly: Az Árpádházi királyok apródjai. - A magyar királyok udvari katonái a XI-XIV. században. - Az Árpádházi királyok várjobbágyai.
=1914. 660-664. /HI/.

     Árva
Závodszky Levente: Árva és Likava ostroma 1670-ben. [Kép: tornasisak, XVI. század.]
=1912. 622-629. /T/.

Kárffy Ödön közli: Megbizottak jelentése Árva vára állapotáról. (1557 okt. 24.)
=1914. 148-155. /HO/.

     asperni csata
Lovastámadás visszaverése magyar csapatok által az asperni csatában, 1809.
=1895. 269. /HA/.

Szendrei János: Magyar huszárok az asperni csatában. 1809 május 21-22.
=1910. 260-262. /HA/.

     Auersperg András gróf, tábornok
Gömöry Gusztáv: A sziszeki csata 1593-ban. [Kép: Ruprecht Eggenberg tábornok 573. e.]
=1894. 613-634., 1 t. 716. u. /É/.

     Augsburg
Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. [Képek: fegyverek; pandúr 1741-ből.]
=1911. 497-518. /É/.

     Ausztria
Kápolnai [Pauer István]: Magyar sáncok Felső-Ausztriában [1481].
=1888. 25-31. /É/.

Gömöry Gusztáv: Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott háborúkban.
=1893. 394-411. /É/.

Pilch Jenő: Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. 1-3. [Képek: Schwarzenberg herceg 1 t. 1. e.; a harcoló Ausztria; a poddubniei csata; tábori tüzérség; osztrák-magyar csapatok tábora.]
=1913. 1-43., 2 t., 1 rajz; 195-233., 2 t.; 395-434., 2 t. /É/.

     ausztriai hadjárat
Óvári Lipót: Adalék Mátyás király 1477-ki ausztriai hadjáratához.
=1890. 244-245. /HA/.

     avarok
Gömöry Gusztáv: Hainburg magyar határvár hadtörténelmi szerepe 805-től 1803-ig.
=1896. 101-106. /HA/.

     Axmann Henrik báró, ezredes
Thaly Kálmán: Érsek-Újvár megvétele 1704-ben.
=1892. 231-236. /HA/.

     Babocsay Farkas báró, tábornok
sárói Szabó Lajos: Hadik altábornagy Berlinben, 1757. [Képek: Hadik András; XVIII. századi fegyverek a Mária Terézia-renddel; báró Babocsay Farkas huszártábornok; Hadik csapatai Berlin előtt.]
=1910. 331-348., 1 t. 331. e. /É/.

     Bajalich Ádám, bajaházai, báró, altábornagy
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Bajazid, I., szultán
Bárczay Oszkár: Nikápoly. 1395. 1-2. [Kiegészítés: Kropf Lajos: Nikápoly. =1897. 47-58. /É/.]
=1894. 486-501.; 589-598. /É/.

Kropf Lajos: Nikápoly. [Kiegészítés Bárczay Oszkár dolgozatához.]
=1897. 47-58. /É/.

     bajor ütegek
[Szendrei János]: A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága. [Kép: Visegrád ostroma, fegyverek; bajor ütegek Buda 1686-iki ostrománál. Kezdőbetű: XVII. századi hadijelvények.]
=1910.1-14. /É/.

     Bajorország
Magyar huszárok Bajorországban [1754].
=1888. 152-153. /HA/.

     bajvívás
[Komáromy András] -y -s. közli: A bajvívások történetéhez, 1568, 1572.
=1894. 390-393. /HA/.

     Bakabánya
[Komáromy András] ys. közli: Végvárak őrsége 1556-ban.
=1895. 259-262. /HA/.

Matunák Mihály közli: Török-magyar jegyzékváltás 1571-ből.
=1897. 458-461. /HA/.

Relković Néda: Bakabánya hadi költségei 1683-1696-ig.
=1914. 132-135. /HA/.

     Bakonyi Imre ezredes
Egy franczia lovasezred megsemmisítése 1809-ben.
=1894. 693-694. /HA/.

     Bakonykoppány
Koppány megrohanása 1587-ben.
=1897. 632-634. /HA/.

     Balassa Zsigmond
Komáromy András: Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből, 1616. 1-2.
=1897. 332-351.; 537-554. /É/.

     Balassagyarmat
Matunák Mihály közli: Balassagyarmat veszedelme 1639. szept. 28-án.
=1897. 461-463. /HA/.

     Balázsdeák István
Illéssy János: Két egri vitézről [Prépostváry Bálint, Balázsdeák István], XVI. század vége.
=1897. 291-298. /HA/.

     Balogh Máté, alpestesi, kapitány
Gyalokay Jenő: Nagyvárad ostroma 1660-ban [a vár 2 rajzával].
=1911. 31-48., 2 rajz. /É/.

     Bánát
Szádeczky Lajos közli: Az 1788-89-iki török háború történetéhez.
=1889. 313-319. /HA/.

     bandériumok
Gömöry Gusztáv: A magyar nemesi fölkelések. 1797 és 1800-1801.
=1888. 47-63. /É/.

     Bánffi György kapitány
[Koncz József] K. J. közli: II. Rákóczy György fejedelem néhány levele 1658-ból, az első török támadás idejéből.
=1897. 629-632. /HA/.

     Bánffy György gróf, erdélyi kormányzó
Jakab Elek: Az erdélyi 1809-ki insurrectio története. 1-3.
=1889. 49-78.; 244-273.; 613-637. /É/.

     Bánffy Kristóf gróf
Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság történetéhez. [Gróf Bánffy Kristóf levele gróf Eszterházy Miklós nádorhoz, az elvitt keresztény rabok jegyzékével, 1639.]
=1911. 368-372. /HO/.

     báni reverzális
Gróf Nádasdy Ferencz tábornagy báni reversálisa, 1756.
=1889. 506-507. /HA/.

     bánok
Karácsonyi János közli: A jajczai bánok fizetése 1505-1507.
=1891. 555-557. /HA/.

     bányavárosok
Relković Néda: Bakabánya hadi költségei 1683-1696-ig.
=1914. 132-135. /HA/.

     bányavidéki várak
Komáromy András: A bányavidéki véghelyek 1610-ben.
=1893. 680-690. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Összetes kimutatás a bányavidéki kapitányság várairól, végházairól, azok védő őrségeiről és azoknak fentartási költségeiről 1607-ben.
=1894. 126. /HA/.

[Komáromy András] y-s. közli: A bányavidéki végvárak őrségének folyamodása Thurzó Györgyhöz 1609-ben.
=1894. 686-688. /HA/.

     Baranyai-huszárok
Hogy fogták a sziléziai háborúk idejében a poroszok a katonát [1754].
=1888. 152. /HA/.

Magyar huszárok Bajorországban [1754].
=1888. 152-153. /HA/.

Válságos helyzet; egy episod a hétéves háborúból, 1759.
=1888. 492-493. /HA/.

     Bárczy András kapitány
Szulejmán pasa kudarca Lugosnál, 1598.
=1888. 489-490. /HA/.

     bárdok
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

     Barkóczy István kapitány
Sebestyén József közli: Wesselényi Ferencz nádor patens levele Barkóczy István katonáihoz, 1664.
=1914. 299-301. /HA/.

     Barkóczy Sándor
Komáromy András: A bujdosók történetéből, 1672-1675.
=1895. 205-226. /É/.

     Bars vármegye
Merényi Lajos közli: Bars, Hont és Nógrád 1630-iki sérelmei a török végbeliektől.
=1897. 448-451. /HA/.

     Bártfa
Geőcze István: Varkocs György és Salm Miklós levelei Bártfa és Lőcse városokhoz, 1542- és 1550-ben.
=1896. 119-123. /HA/.

Iványi Béla: Eperjes középkori ágyúöntőháza és puskapormalma. 1-2. [Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113-122.; 264-278. /É/.

     Basta, Georg, hadvezér
Szádeczky Lajos: A miriszlai ütközet az erdélyiek, Básta és Mihály vajda [képe 425. e.] közt. 1600 szeptember 18-án.
=1893. 425-455., 1 t. 568. u. /É/.

Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. 1593-1607. 1-2.
=1894. 347-364.; 469-485. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Adatok Básta tábornokra és az 1604-ik évi erdélyi viszonyokra vonatkozólag.
=1894. 400-404. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Básta György emlékérme 1603-ból.
=1895. 554-555. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Még valami a Básta emlékérmekről.
=1896. 224-225. /HA/.

Kropf Lajos: Még egyszer a Básta-érmekről.
=1896. 350-351. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601-1602. évi erdélyi hadi események történetéhez. 1-2. [Georg Basta fővezér képe 1. e.]
=1897. 59-84., 1 t. 1. e.; 235-257. /É/.

     Bata Tamás főkapitány
[Koncz József] K. J. közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem két rendelete, 1657 és 1659.
=1893. 420-421. /HA/.

     batajnicai mező
Magyar vitézek sírhalma a Szerémségben.
=1888. 654. /HA/.

     Báthory Gábor fejedelem
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Komáromy András: Báthory Gábor [képe 253. e.] történetéhez. 1-2.
=1896. 273-298., 1 t. 253. e.; 417-452. /É/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

     Báthory István fejedelem, lengyel király
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Barabás Samu: Báthory István lengyel király hadi rendtartása a lengyel seregben szolgáló magyar huszárok számára. (1576-1586.)
=1890. 667-674. /É/.

Veress Endre: Báthory István király magyar hadserege, 1576-1582.
=1897. 277-291. /HA/.

Gyulai Pál: Báthory István király hadjárata az oroszok ellen 1580-ban. Ford.: Koncz József.
=1897. 467-483. /É/.

     Báthory Zsigmond fejedelem
Merényi Lajos közli: Adalék Király Albert erd. generális életéhez. [Báthory Zsigmond levele Bocskai Istvánhoz.]
=1892. 403-404. /HA/.

Merényi Lajos: Báthory Zsigmond fejedelem «udvari lovassága», 1596.
=1894. 108-113. /É/.

Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. 1593-1607. 1-2.
=1894. 347-364.; 469-485. /É/.

[Komáromy András] -ys. közli: Petky János levele szentpáli Kornis Farkas udvarhelyszéki főkirálybíróhoz, Báthory Zsigmond fejedelem hadba szállása felől, 1596.
=1895. 127. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601-1602. évi erdélyi hadi események történetéhez. 1-2. [Georg Basta fővezér képe 1. e.]
=1897. 59-84., 1 t. 1. e.; 235-257. /É/.

     Batthyány Ádám gróf, vicegenerális
Thaly Kálmán közli: Ismeretlen régi hadtudományi munka a XVII.. századból [Gróf Batthyány Ádám sajátkezű fogalmazványa].
=1891. 273-274. /HA/.

     Batthyány Lajos gróf, nádor
Gróf Batthyáni Lajos Nádorispán levele hadkiegészítési ügyben Báró Orczy Lőrinczhez 1757-ből.
=1896. 528. /HA/.

Illéssy János: A Nádor huszárezred a hétéves háborúban, 1756-1762.
=1897. 589-614. /É/.

     Batthyány-féle elefántcsontnyereg
Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

     Batthyány-huszárok
Meghiusúlt királyfogás [II. Frigyes porosz király, 1741].
=1889. 695-696. /HA/.

     Batu kán
Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241 ápril 11.
=1893. 1-14. /É/.

     Bebek György, pelsőczi, kapitány
[Komáromy András] - y - s közli: Bebek György kapitányi kinevezése, 1557.
=1895. 399-400. /HA/.

     Bécs
Bécs megadási föltételei, 1485.
=1888. 475-480. /HA/.

Gömöry Gusztáv: A bécsi császári udvari hadi tanács viszonya a hadvezérekhez.
=1890. 286-296. /É/.

Gömöry [Gusztáv]: A bécsi körsánczok és a kuruczok első betörései Ausztriába, 1704.
=1892. 236-241. /HA/.

     Becsey István százados
Pilch Jenő: A voltai éjjeli harcz 1848 július hó 26-án.
=1912. 448-453. /T/.

     Bécsújhely
A megalázott török követ, 1487.
=1890. 248. /HA/.

     becsületbíróság
Karácsonyi János: Katonai becsületbíróság. 1515-1516.
=1891. 482-488. /É/.

     Békés vármegye
Ism.: Karácsonyi János: Békés vármegye története.
=1897. 131-133. /HI/.

     Béla herceg
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     Béla, IV., magyar király
Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241 ápril 11.
=1893. 1-14. /É/.

     Béldi Pál
[Koncz József] K. J. közli: Mikes Kelemen levele Teleki Mihályhoz. Béldi Pál bodolai kastélyának ostromáról, 1676 ápril 30.
=1893. 274-275. /HA/.

     Belgrád
Balanyi György: Nándorfejérvár ostroma és felmentése 1456-ban. [Képek: Kapisztrán Szent János; ostromtérkép; Dugovics Titusz; Belgrád, XVI. század; magyar huszár, XVI. század.]
=1911. 167-196., 3 t. /É/.

     Bene János, nandori, kapitány
Jedlicska Pál közli: Gróf Széchy Anna Máriának Murány vára gondozásáról nandori Bene János kapitány részére adott utasításai, 1665. [Kép: Murány ostroma.]
=1911. 479-482., 1 t. /HSZ/.

     Benkovics Mihály káplár
[Pilch Jenő] -h.: Huszár bravour, 1813.
=1913. 134. /HA/.

     Benyovszky altábornagy
rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

     Bercsényi család, székesi, gróf
Ism.: Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család 1470-1835. III. köt. 1703-1706.
=1892. 563-567. /HI/.

     Bercsényi gróf, százados
Vitéz huszárok, 1814.
=1892. 562-563. /HA/.

     Bercsényi László gróf, francia marsall
Thaly Kálmán közli: Gr. Bercsényi László, franczia maréchal, ifjúkori magyar leveleiből, 1710.
=1890. 408-413. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Gr. Bercsényi László, franczia maréchal, magyar levele 1740-ből.
=1890. 413-417. /HA/.

     Bercsényi Miklós gróf, tábornagy, fővezér
Menetbiztosítás és előőrsi szolgálat gróf Bercsényi hadseregénél [1708].
=1888. 149-150. /HA/.

Thaly Kálmán: A szomolányi ütközet, 1704 május 28. [Gróf Bercsényi Miklós képe 1. e.]
=1892. 1-27. /É/.

Thaly Kálmán: Gróf Bercsényi Miklós jellemzése.
=1892. 577-585. /É/.

Karácson Imre: A törökországi magyar ezredek 1717-ben.
=1911. 327-333. /HA/.

     Bercsényi-huszárok
A Bercsényi-huszárok Gerpinnesnél, 1794.
=1891. 281-282. /HA/.

Mangold L. [Lajos]: Magyar eredetű franczia huszárezredek, 1635-től.
=1894. 266-268. /HA/.

     Berenicanus, Julius
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Berhány Aga
[Komáromy András] ys. közli: Mágócsy Gáspár levele Ujhelyi György özvegyéhez Berhány Aga török rab dolgában, 1579.
=1895. 266. /HA/.

     Berlin
Fülek Henrik: Hadik altábornagy portyázó menete Berlinbe, 1757-ben.
=1896. 11-22., 1 t. 140. u. /É/.

sárói Szabó Lajos: Hadik altábornagy Berlinben, 1757. [Képek: Hadik András; XVIII. századi fegyverek a Mária Terézia-renddel; báró Babocsay Farkas huszártábornok; Hadik csapatai Berlin előtt.]
=1910. 331-348., 1 t. 331. e. /É/.

     Berthóti Ferenc tábornok
Thaly Kálmán: Egy kurucz tábornok [Berthóti Ferenc] hagyatéka. 1710.
=1896. 141-160. /É/.

     Beszterce
[Koncz József] K. J. közli: Csáki László levele a beszterczeiekhez Bonczidáról. 1686 máj. 11.
=1893. 420. /HA/.

     Bethlen Farkas
Bethlen Farkas tudósítása Naláczi Istvánhoz a Wesselényi-fölkelés híreiről. 1666.
=1895. 406. /HA/.

     Bethlen Gábor fejedelem
Kép: Bethlen Gábor.
=1888. 173. u. 1 kép.

Olchváry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szervezete s hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban.
=1888. 601-616. /É/.

Olchváry Ödön: Bethlen Gábor [lovasképe 44. u.] első támadása II. Ferdinánd [képe 273. e.] ellen. 1-2.
=1890. 333-360., 2 t.; 528-562. /É/.

[Kropf Lajos] Kr. L. közli: Bethlen Gábor lovassága a fehérhegyi csatában, 1620.
=1910. 460-461. /HA/.

     Bethlen Gergely
Lukinich Imre: Bethlen [Gergely] várának invertáriuma 1690-ből. [Kép: célzás ágyúval, XVII. század.]
=1913. 476-485. /HO/.

     Bethlen István fejedelem
Karácson Imre: I. Rákóczy György [képe 297. e.] 1636-iki háborúja. Naima török történetíró leírása szerint.
=1893. 297-307., 1 t. /É/.

     Bethlen Miklós gróf, kancellár
Koncz József közli: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez.
=1893. 456-483. /É/.

     Betir pasa
Merényi Lajos közli: A kanizsai végek történetéhez, 1629-1634.
=1897. 258-265. /É/.

     Bianchi tábornok
Schikofszky Károly: A pozsonyi hídfő védelme 1809-ben. [János főherceg képe 157. e.] 1-2.
=1895. 43-66., 1 t. 156. u.; 182-204. /É/.

     bibliográfia
Mangold Lajos összeáll.: Hunyadi Mátyás hadtörténetének bibliográfiája.
=1890. 252-264. /HI/.

     Bielke, Nils, tábornok
Kropf Lajos ism.: Oscar Malmström: Nils Bielke och kriget mot. Turkarna 1684-1687.
=1897. 644-646. /HI/.

     Bihar vármegye
[Koncz József] K. J. közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem két rendelete, 1657 és 1659.
=1893. 420-421. /HA/.

     Bisenzio
Pilch Jenő: Radisits Mihály kapitány hőstette 1815 április 9-én.
=1912. 286-287. /HA/.

     Blankenstein huszárok
Szendrei János: A Blankenstein huszárok a würzburgi ütközetben. 1796 szeptember 3.
=1910. 260. /HA/.

     Bocskai István fejedelem
Merényi Lajos közli: Adalék Király Albert erd. generális életéhez. [Báthory Zsigmond levele Bocskai Istvánhoz.]
=1892. 403-404. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Bocskay István [képe 569. e.] háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. 1-???. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569-634., 1 t.; /É/.

Gömöry Gusztáv: Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó fejedelemhez az 1605-ik évi magyarországi hadi eseményekről.
=1893. 709-718. /HA/.

Komáromy András: Rhédey Ferencz, váradi kapitány [képe 149. e.]. 1-4.
=1894. 1-19.; 170-190.; 322-346.; 424-468. /É/.

Kemény Lajos közli: Lippay Balázs, Bocskay főkapitánya Kassa városához, 1604.
=1914. 473-474. /HA/.

     Bocskai-szabadságharc
Merényi Lajos közli: Adalék a Bocskay-fölkelés történetéhez, 1605.
=1896. 227-234. /HA/.

     Bocskay István zempléni főispán
Dongó Gyárfás Géza közli: Bocskay István, zempléni főispán levele az alispánhoz, Hartay Gáborhoz, Morvaországból, ... a svéd hadakról és ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477-478. /HO/.

Dongó Gyárfás Géza közli: Budaházi Zsigmond, Ónod várának kapitánya Zemplén vm. főispánjától, Bocskay Istvántól közmunkaerő kirendelését kéri... 1649-ben.
=1911. 598-599. /HO/.

     bodolai kastély
[Koncz József] K. J. közli: Mikes Kelemen levele Teleki Mihályhoz. Béldi Pál bodolai kastélyának ostromáról, 1676 ápril 30.
=1893. 274-275. /HA/.

     Boér István, nagyberivoji, fogarasi udvarbíró
Gagyi Jenő közli: Nagyberivoji Boér István fogarasi udvarbíró elismervényt ad egy csomó fegyverről, melyet az elűzött Bassaraba Constantin havasalföldi vajda bizott reá 1658 ápr. 19-én.
=1912. 137. /HO/.

     Bonfini, Antonio
Csánki Dezső: Szabács megvétele (1476. február 15.).
=1888. 355-388. /É/.

     Bonis Ferenc
Adalékok a Wesselényi összeesküvés történetéhez, 1671.
=1894. 689-692. /HA/.

     Bornemissza János, thengöldi, főkapitány
Takáts Sándor: Thengöldi Bornemissza János. (?-1589.) 1-4. [Kép: Pápa és ostroma, 1587.]
=1914. 1-33.; 234-261.; 403-422.; 528-555. /É/.

     Borogyino
rónai Horváth Jenő: A nagy orosz háború 1812-ben.
=1912. 483-504. /É/.

     Boros Ádám, rákosi, altábornagy
rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Borosjenő
Petneházy István hadi jelentése 1602-ből.
=1892. 245-246. /HA/.

     Borostyánkő vára
Szendrei János közli: Zsigmond király levele, 1389., melyben a Sopron megyei Borostyán várát zálogszerűleg leköti Kanisay Miklós kir. tárnokmesternek.
=1889. 514-516. /HO/.

     Boroszló
rónai Horváth Jenő: Lothringeni Károly herczeg [képe 1. e.] sziléziai hadjárata 1757-ben. 1-2. [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82-106., 2 t. 136. u.; 675-704., 1 t. /É/.

Egy szállítmány tőrbe ejtése Mátyás király csapatai által [1468 körül].
=1890. 250-251. /HA/.

     Bosznia
A Mollináry ezred utolsó ütközete Boszniában, 1878.
=1890. 713-715. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Draskovicz János horvát bán jelentése Ferdinánd főherczeghez 1604-ben, Gelalisnak Boszniába való bevonulásáról.
=1895. 552-554. /HA/.

Szendrei János közli: Harczok Boszniában 1837-ben.
=1911. 457-458. /HA/.

     Bottyán János generális
Thaly Kálmán: Érsek-Újvár megvétele 1704-ben.
=1892. 231-236. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Tudósítások az 1737/38-iki török háborúról.
=1894. 556-558. /HA/.

     botütés
A múlt század hadi szabályzataiból.
=1889. 321. /HA/.

     brassói csata
Komáromy András: Rhédey Ferencz, váradi kapitány [képe 149. e.]. 1-4.
=1894. 1-19.; 170-190.; 322-346.; 424-468. /É/.

     Brenta-sziget
A Brenta-sziget megvédelmezése Fontanivánál 1796 november 6-án.
=1891. 712-714. /HA/.

     brentai hadjárat
Czímer Károly: A brentai hadjárat. (899-900.)
=1897. 1-26. /É/.

     Brescia
Brescia elfoglalása 1796-ban.
=1892. 125-126. /HA/.

     Brinye
Szendrei János közli: Brinye vár javainak és hadiszereinek jegyzéke, 1489.
=1888. 495-499. /HO/.

     Bubics Zsigmond kassai püspök
A kassai püspök [Bubics Zsigmond] díszműve a koronázás ünnepére.
=1892. 390. /HA/.

Vághó Ignácz: Mars Hungaricus. [Az eszéki híd 1664-ben. Képe 284. u.]
=1895. 248-253., 1 t. /É/.

     Buda
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Ism.: Bubics Zsigmond: Cornaro Frigyes velencei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről. Ford. és bev.: --.
=1891. 560-562. /HI/.

Bubics Zsigmond: Kik vettek részt Buda 1686-iki ostromában?
=1891. 577-595. /É/.

rónai Horváth Jenő: Pozsony és a Közép-Dunavonal. 1-2.
=1893. 121-131.; 250-265. /É/.

Récsey Viktor: Egy német mű az Esztergomnál az 1542-ik évben Joachim, brandenburgi választófejedelem alatt gyülekezett s Budát fölszabadítani akaró hadseregről.
=1893. 275-279. /HA/.

Koncz József közli: Emlékirat a Buda visszavétele előtti időből, hogy a törököt a keresztény országokból miként lehetne kiszorítani, 1684.
=1893. 418-419. /HA/.

Gróf Nádasdy Ferencz altábornagy kinevezése Buda parancsnokává, 1754.
=1894. 692-693. /HA/.

Stephanie Adolf: A budai kir. palota, a pozsonyi és dévényi várak a múltban.
=1896. 377-416., 9 ábra, 1 t. 377. e.; 2 t. 540. u. /É/.

[Szendrei János]: A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága. [Kép: Visegrád ostroma, fegyverek; bajor ütegek Buda 1686-iki ostrománál. Kezdőbetű: XVII. századi hadijelvények.]
=1910.1-14. /É/.

Veress Endre: Buda és Pest 1602-1603-iki ostroma. 1-2. [Képek: Pest és Buda emblémája; európai haditanács,1672.]
=1910. 52-79, 1 t.; 388-417., 1 t. /É/.

Kárffy Ödön közli: Adatok Buda történetéhez, 1540.
=1910. 307-313. /HO/.

Mangold Lajos ism.: Adalék Budavár visszafoglalásának történetéhez, 1686.
=1910. 462-463. /HI/.

Karácson Imre: Buda ostroma 1602-ben. [Kép: páncélozott ágyú a XVI. századból.]
=1911. 19-30. /É/.

Veress Endre: Zarnóczi naplója Budavár 1686-iki ostromáról. [Képek: az ostrom; tárcsapajzs az ambrasi várkastélyból, XVI. század.]
=1911. 449-456. /T/.

Kárffy Ödön közli: Buda 1541-iki ostromához.
=1912. 305-306. /HO/.

     Budaházi Zsigmond kapitány
Dongó Gyárfás Géza közli: Budaházi Zsigmond, Ónod várának kapitánya Zemplén vm. főispánjától, Bocskay Istvántól közmunkaerő kirendelését kéri... 1649-ben.
=1911. 598-599. /HO/.

     Budapest
Éljen a király! [Budapest köztéri szobrairól.]
=1897. 615-617. /HA/.

     Buday Ignác főhadnagy
Huszár-bravour, 1788.
=1888. 318-319. /HA/.

     Buják
Illéssy János közli: Tanúkihallgatások Léva és Buják várak 1665. évi feladása iránt.
=1893. 241-249. /É/.

     bujdosók
Koncz József közli: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez.
=1893. 456-483. /É/.

Koncz József közli: Bujdosó magyarok hadi szabályzata, 1676-78.
=1894. 569-571. /HI/.

Komáromy András: A bujdosók történetéből, 1672-1675.
=1895. 205-226. /É/.

Adalékok a bujdosók küzdelmeinek történetéhez 1669-1686.
=1896. 235-244. /HA/.

     Bulcsú vezér
Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. [Képek: fegyverek; pandúr 1741-ből.]
=1911. 497-518. /É/.

     Bunyitay Vince nagyváradi kanonok
rónai Horváth Jenő: Nagyvárad visszavívásának kétszázados emlékünnepére.
=1892. 469-492., 1 t. /É/. (Ism.: 568-569.)

     Bussi-Rabutin, Johann Ludwig, gróf, tábornok, fővezér
Gömöry [Gusztáv] közli: Gróf Bussi-Rabutin tábornok naplója 1704 október havában.
=1895. 122-127. /HA/.

Kemény Lajos közli: Adalékok Kassa 1706-iki ostromához.
=1914. 135-141. /HA/.

     buzogányok
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Kép: tollas buzogány.
=1913. 630. /HI/.

     Caffareli tábornok
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Spinitzhofer József [1809].
=1888. 147-149. /HA/.

     Caprara tábornagy, fővezér
Gömöry Gusztáv: Pétervárad ostroma 1694-ben. Ozmán kútfőből.
=1890. 20-35.; 1 t. 136. u. /É/.

     Caraffa, Antonio, gróf, fővezér
[Koncz József] K. J. közli: Kálnoki Sámuel tudósításai Karaffa rendeleteiről s a német seregekről Teleki Mihályhoz Máramaros-Szigetről 1687.
=1895. 262-265. /HA/.

     cári udvar
Magyar huszárok az orosz udvarnál, 1833.
=1890. 576. /HA/.

     Castaldo, Giovanni, tábornok, fővezér
Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551-1552. 1-3.
=1893. 15-71., 2 t. 160. u.; 196-229.; 308-376. /É/.

Kropf Lajos: Castaldo [képe 1896. 141. e.] Erdélyben 1551-1552. 1-6.
=1895. 350-366.; 509-521.; 1896. 53-72.; 161-186., 1 t. 141. e.; 299-325.; 465-483. /É/.

Kropf Lajos: Lippa ostroma 1551-ben.
=1897. 225-234. /É/.

     Castriota György albán fejedelem ld. Skanderbég


     céhek
Kemény Lajos közli: A kassai puskaporgyártók czéhszabályzata a XVIII. századból.
=1911. 118-121. /HA/.

     célzás
Lukinich Imre: Bethlen [Gergely] várának invertáriuma 1690-ből. [Kép: célzás ágyúval, XVII. század.]
=1913. 476-485. /HO/.

     Cilley grófok
Ism.: Alleker Lajos: A Cilley grófok és Cilli városa. - A Lagunák városa.
=1892. 711. /HI/.

     Cilli
Ism.: Alleker Lajos: A Cilley grófok és Cilli városa. - A Lagunák városa.
=1892. 711. /HI/.

     címerek
Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV. század első felében. 1-4. [Képek: Magyarország címere, 1607; tárcsapajzs, XVI. század; mozsárágyú a körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63-76.; 251-276.; 410-448.; 537-574. /É/.

Lukinich Imre: Az erdélyi hódoltság és végvárai. 1-3. [Képek: fegyverek Gyulafehérvár látképével és Erdély címerével; Kolozsvár, XVII. század; Székelyhíd vára.]
=1912. 155-180.; 367-391.; 545-571. /É/.

Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2. [Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
=1913. 325-346.; 524-544. /É/.

     címereslevelek
Komáromy András közli: Thelekessy Imre, kassai kapitány, czímeres levele. 1560.
=1889. 165-176. /HO/.

     Clam-Gallas huszárezred
Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross Ottó - Nikolics Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

     Cobb, Friedrich Wolfgang, gróf, altábornagy
Komáromy András: A bujdosók történetéből, 1672-1675.
=1895. 205-226. /É/.

     Constantin, Bassaraba, havasalföldi vajda
Gagyi Jenő közli: Nagyberivoji Boér István fogarasi udvarbíró elismervényt ad egy csomó fegyverről, melyet az elűzött Bassaraba Constantin havasalföldi vajda bizott reá 1658 ápr. 19-én.
=1912. 137. /HO/.

     Cornaro, Frederico, velencei követ
Ism.: Bubics Zsigmond: Cornaro Frigyes velencei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről. Ford. és bev.: --.
=1891. 560-562. /HI/.

     Cornia
[Koncz József] K. J. közli: Tudósítások az 1737/38-iki török háborúról.
=1894. 556-558. /HA/.

     Corvin János gróf
Ism.: Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János, 1473-1504.
=1895. 142-143. /HI/.

     Csábrág
Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

Veress Endre: Csábrág várának elfoglalása 1611-ben.
=1910. 599-601. /T/.

     Csák Máté nádor
Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. században. 1241, 1278. 1-2.
=1893. 484-497.; 667-679. /É/.

     Csákány Mihály őrmester
Bajtársak kiszabadítása a hadi fogságból.
=1892. 247-248. /HA/.

     csákányok
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

     Csáki László
[Koncz József] K. J. közli: Csáki László levele a beszterczeiekhez Bonczidáról. 1686 máj. 11.
=1893. 420. /HA/.

     Csáky István, adorjáni és keresszegi, főkapitány
Szádeczky Lajos: A miriszlai ütközet az erdélyiek, Básta és Mihály vajda [képe 425. e.] közt. 1600 szeptember 18-án.
=1893. 425-455., 1 t. 568. u. /É/.

     csatarendezés
Csatarendezés a XVIII. században.
=1889. 507-509. /HA/.

     cseh-lengyel tábor
Hősies kitartás. [1468 körül.]
=1890. 251. /HA/.

     cseh-morva reformátusok
Szendrei János közli: Egy XVIII. századbeli magyar huszár-ezredes szerződtetése, 1620.
=1889. 158-159. /HA/.

     Csehország
Pilch Jenő: A 2-ik számú székely gyalogezred az 1866. évi csehországi hadjáratban.
=1910. 212-222. /É/.

     Cserei János
[Koncz József] K. J. közli: Tudósítások az 1737/38-iki török háborúról.
=1894. 556-558. /HA/.

     Cseri Balázs
A törökök Jaicza előtt 1521-ben.
=1888. 654-656. /HA/.

     Csernovics, Nenád, hadvezér
Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden [1526-1527].
=1892. 655-688. /É/.

     Csillag tizedes
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Ragaszkodás az előljáróhoz, 1809.
=1889. 511-512. /HA/.

     custozzai csata
rónai Horváth Jenő: Az 1866. évi osztrák-olasz hadjárat. A custozzai csata vázlatával.
=1889. 305-310., 1 t. 336. u. /É/.

     Czibak Imre hadvezér
Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden [1526-1527].
=1892. 655-688. /É/.

     Dampierre, Henri Duval, gróf, ezredes
Gömöry G[usztáv].: A hajdúk Lippa alatt 1604-ben.
=1892. 118-121. /HA/.

Gömöry [Gusztáv]: Hadtörvényszéki ítélet az Esztergomot 1605-ben áruló módon átadott császári tisztek és legénység fölött.
=1893. 143-146. /HA/.

     Dán vajda
Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1426) kapitányaihoz és Szeben város előljáróihoz... Dán vajda védelmére.
=1888. 164-170. /HO/.

     Daun Miksa gróf
Majláth Béla: Zrínyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban.
=1891. 265-271. /É/.

     dedikáció
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Forgách Simon tábornok dedicatiója, melylyel Zrínyi Miklós munkáit II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek ajánlja.
=1889. 682-684. /HA/.

     Délvidék
Holub József közli: Adalék az 1591-iki délvidéki harczok történetéhez.
=1911. 469-474. /HO/.

     Deseőffy János hadvezér
Homonnay Drugeth Bálint, Bocskay fővezérének instructiója Deseőffy János számára, kit Érsekújvárból távozván helyettesül visszahagyott, 1605.
=1893. 739-740. /HO/.

     Detrekő
Házi Jenő: Detrekő vára a középkorban. 1-3.
=1914. 190-209.; 363-385.; 503-527. /É/.

     Dévény
Stephanie Adolf: A budai kir. palota, a pozsonyi és dévényi várak a múltban.
=1896. 377-416., 9 ábra, 1 t. 377. e.; 2 t. 540. u. /É/.

     diadaloszlop
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Diwin
Pilch Jenő: Harczok a diwini mocsarakban, 1812.
=1912. 284-286. /HA/.

     Dobay László titkár
Thaly Kálmán: Még egyszer a koronczai csatáról [1704] s gróf Forgách Simon tábornokról.
=1891. 433-461., 1 t. 576. u. /É/.

     Dobó István kapitány
Kárffy Ödön közli: Dobó István a pozsonyi kamarának jelenti a töröknek Eger ellen való készülését. 1549 márczius 11.
=1912. 306-308. /HO/.

     Dobry erőd
Szepessy F. közli: Zrínyi Miklós gróf jelentése Kanizsa élelmezéséről és Dobry erődnek a törökök által történt bevételéről 1604-ben.
=1896. 351-352. /HA/.

     Dombrády János hadnagy
[Komáromy András] K. A. közli: Magyar insurgensek vitézsége az osztrák örökösödési háborúban, 1745.
=1893. 550-554. /HA/.

     Domkovics József huszárkáplár
[Pilch Jenő] -ch.: Domkovics huszárkáplár furfangjai, 1813. [Kép: osztrák dragonyosok, 1812.]
=1913. 466-467. /HA/.

     Dózsa György
Márki Sándor: A magyar parasztháború 1514-ben. - A fölkelés 400. évfordulóján. - 1-3. [Kép: Dózsa György, 167. e.]
=1914. 167-189., 1 t.; 386-402.; 556-572. /É/.

[Závodszky Levente] yl. ism.: Márki Sándor: Dósa György.
=1914. 307-308. /HI/.

     dragonyosok
[Pilch Jenő] -ch.: Domkovics huszárkáplár furfangjai, 1813. [Kép: osztrák dragonyosok, 1812.]
=1913. 466-467. /HA/.

     Draskovich József gróf, táborszernagy
Huszár Imre: A katonai Mária Terézia rend, 1757.
=1889. 274-284. /É/.

     Draskovicz János horvát bán
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Draskovicz János horvát bán jelentése Ferdinánd főherczeghez 1604-ben, Gelalisnak Boszniába való bevonulásáról.
=1895. 552-554. /HA/.

     Draveczky ezredes
[Komáromy András] K. A. közli: Magyar insurgensek vitézsége az osztrák örökösödési háborúban, 1745.
=1893. 550-554. /HA/.

     drezdai csata
[Pilch Jenő] -ch.: A cs. és k. 2. számú magyar gyalogezred az 1813. évi drezdai csatában.
=1913. 467-469. /HA/.

Dormándy Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában. 1-3.
=1914. 76-113., 2 t.; 262-281., 3 t.; 442-457., 1 rajz. /É/.

[Pilch Jenő] -ch.: Kordás Mihály huszár zászlóvivő vitézi tettei, 1813.
=1914. 301-303. /HA/.

     Drugeth Bálint, homonnai, gróf, fővezér
Homonnay Drugeth Bálint, Bocskay fővezérének instructiója Deseőffy János számára, kit Érsekújvárból távozván helyettesül visszahagyott, 1605.
=1893. 739-740. /HO/.

Merényi Lajos közli: Homonnay utasítása ungvári főtisztjeihez. [1605 körül.]
=1895. 562-564. /HO/.

     Dsáfer pasa
Thúry József: Dsáfer pasa [1596].
=1892. 399-403. /HA/.

     dsidások
Kép: osztrák dsidások 1812-ben.
=1913. 475. /HI/.

     Dugovics Titusz
Balanyi György: Nándorfejérvár ostroma és felmentése 1456-ban. [Képek: Kapisztrán Szent János; ostromtérkép; Dugovics Titusz; Belgrád, XVI. század; magyar huszár, XVI. század.]
=1911. 167-196., 3 t. /É/.

     Duka Péter báró, táborszernagy
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Duna
Gömöry Gusztáv: Hadi átkelések a Dunán a legrégibb időktől kezdve.
=1895. 227-247. /É/.

     Dunavölgy
rónai Horváth Jenő: Pozsony és a Közép-Dunavonal. 1-2.
=1893. 121-131.; 250-265. /É/.

     Ebeni István, gyerőmonostori, szamosújvári kapitány
[Koncz József] K. J. közli: Magyar várkapitányok szerződései 1634-1661.
=1896. 234-235. /HA/.

     Ecsed
Szendrei János: Az ecsedi vár 1619-ben.
=1890. 76-81. /É/.

     edelényi csata
rónai Horváth Jenő: Bocskay István [képe 569. e.] háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. 1-???. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569-634., 1 t.; /É/.

     Eger
Szendrei János közli: Ali kapudán basa levele (1660) Eger és környéke lakóihoz a tatár Kurtán hadak megfékezéséről.
=1888. 171-172. /HO/.

Gömöry Gusztáv: Eger ostroma 1552-ben.
=1890. 613-635. /É/.

Komáromy András: Rhédey Ferencz, váradi kapitány [képe 149. e.]. 1-4.
=1894. 1-19.; 170-190.; 322-346.; 424-468. /É/.

Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

Illéssy János: Két egri vitézről [Prépostváry Bálint, Balázsdeák István], XVI. század vége.
=1897. 291-298. /HA/.

Kárffy Ödön közli: Dobó István a pozsonyi kamarának jelenti a töröknek Eger ellen való készülését. 1549 márczius 11.
=1912. 306-308. /HO/.

[nosziczi Thurzó Kálmán] N. T. K. ism.: Soós Elemér: Eger vár-város története, hadi és műleírása.
=1914. 309. /HI/.

     Egerváry László horvát bán
Szendrei János közli: Brinye vár javainak és hadiszereinek jegyzéke, 1489.
=1888. 495-499. /HO/.

     Eggenberg, Ruprecht, tábornok
Hugyecz A. [Antal] közli: Eggenberg [Ruprecht] Rupert [képe 573. e.] jelentése Ernő főherczeghez a sziszeki csatáról, 1593 június 24.
=1894. 264-266. /HA/.

Gömöry Gusztáv: A sziszeki csata 1593-ban. [Kép: Ruprecht Eggenberg tábornok 573. e.]
=1894. 613-634., 1 t. 716. u. /É/.

     egyenruhák
Illéssy János: Az Andrássy-ezred egyenruházata.
=1892. 405-409. /HA/.

[Komáromy András] -y -s.: Insurgens katonák egyenruházata 1797-ben.
=1894. 561-564. /HA/.

Szendrei János: Hadseregünk egyenruházata és felszerelése a XVIII. század második felében. 1-2.
=1911. 110-118., 8 kép.; 320-326., 7 kép. /HA/.

Szendrei János közli: A katonának öltözetbéli külső ékességéről. (Katonai előírás 1759-ből.)
=1911. 121-125. /HA/.

     Einsiedel
[Pilch Jenő] -h.: Önfeláldozó előljáró, 1813.
=1913. 132-134. /HA/.

     élelmezés
Geőcze István közli: Hadi élelmezés az 1604-ik évi hadjáratban.
=1893. 728-729. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Az osztrák-magyar cs. és kir. hadak egy élelmezési tervezete 1673-ból.
=1896. 359. /HA/.

Koncz József közli: Élés mesterek reversalisa Apaffy Mihály erdélyi fejedelem idejéből 1683-ból.
=1897. 465-466. /HSZ/.

     élelmiszerek
Egy szállítmány tőrbe ejtése Mátyás király csapatai által [1468 körül].
=1890. 250-251. /HA/.

Gagyi Jenő közli: Élelmi szerek a vajdahunyadi várban 1682-ben.
=1912. 112. /HA/.

     előőrs
Menetbiztosítás és előőrsi szolgálat gróf Bercsényi hadseregénél [1708].
=1888. 149-150. /HA/.

     elővédharc
Huszárok az elővédharczban, 1789.
=1889. 697. /HA/.

     elszállásolás
Demkó Kálmán: Országos conscriptio és az állandó katonaság téli elszállásolása 1719-1720-ra. 1-2.
=1913. 89-105.; 247-263. /É/.

Relković Néda: Bakabánya hadi költségei 1683-1696-ig.
=1914. 132-135. /HA/.

     emlékérmek
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Básta György emlékérme 1603-ból.
=1895. 554-555. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Még valami a Básta emlékérmekről.
=1896. 224-225. /HA/.

Kropf Lajos: Még egyszer a Básta-érmekről.
=1896. 350-351. /HA/.

     emlékiratok
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Egy XVI. századbeli katonai emlékirat, 1595.
=1888. 311-316. /HA/.

Koncz József közli: Emlékirat a Buda visszavétele előtti időből, hogy a törököt a keresztény országokból miként lehetne kiszorítani, 1684.
=1893. 418-419. /HA/.

     emlékkeresztek
[Gömöry Gusztáv] G. G.: A győri emlékkeresztek, 1598.
=1893. 279-280. /HA/.

     emlékplakett
Szendrei János közli: A m. kir. I.-ső honvéd-gyalogezred zászlószentelési emléke, 1869. [Bronz emlékplakett.]
=1911. 588-590. /HA/.

     Endre, I., magyar király
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     Enns
Kápolnai [Pauer István]: Magyar sáncok Felső-Ausztriában [1481].
=1888. 25-31. /É/.

     Eötvös Károly, vásárosnaményi, alezredes
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Eperjes
Iványi Béla: Eperjes város tornyai, kapui és azoknak hadi felszerelése 1495 körül.
=1910. 253-256. /HA/.

Iványi Béla: Eperjes városa és az 1526-28. évi hadjáratok.
=1910. 446-456. /T/.

Iványi Béla: Eperjes középkori ágyúöntőháza és puskapormalma. 1-2. [Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113-122.; 264-278. /É/.

Iványi Béla közli: Adatok az eperjesi ágyúöntőház és puskapormalom középkori történetéhez. 1-3.
=1914. 311-328.; 484-495.; 665-679. /HO/.

     Erdély
Jakab Elek: Az erdélyi 1809-ki insurrectio története. 1-3.
=1889. 49-78.; 244-273.; 613-637. /É/.

Komáromy András: Thököly erdélyi vállalata 1686-ban.
=1890. 636-666. /É/.

Koncz József közli: Mennyibe került a katonatartás az erdélyi fejedelemnek a XVII. század végével.
=1890. 711-712. /HA/.

Koncz József közli: Franczia-lengyel hadak laktáborozása Erdélyben, 1678-ban.
=1891. 136-137. /HA/.

[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Szilágyi Sándor szerk.: Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. [1648-1655.]
=1891. 283-284. /HI/.

Király Pál közli: Katonaállítás Erdélyben a múlt században, 1742 és 1744.
=1891. 678-682. /É/.

Az erdélyi magyar nemesi fölkelés 1809-ben.
=1892. 707-708. /HA/.

Szilágyi Sándor közli: Az erdélyi hadszervezet történetéhez, 1677-1679.
=1893. 155-160. /HO/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Adatok Básta tábornokra és az 1604-ik évi erdélyi viszonyokra vonatkozólag.
=1894. 400-404. /HA/.

Kropf Lajos: Castaldo [képe 1896. 141. e.] Erdélyben 1551-1552. 1-6.
=1895. 350-366.; 509-521.; 1896. 53-72.; 161-186., 1 t. 141. e.; 299-325.; 465-483. /É/.

Thaly Kálmán: Az erdélyi kurucz haderő létszáma 1704-ben.
=1896. 4-10. /É/.

Koncz József közli: Az erdélyi nemesi fölkelésre 1744-ben kiadott intézkedések.
=1896. 524-528. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601-1602. évi erdélyi hadi események történetéhez. 1-2. [Georg Basta fővezér képe 1. e.]
=1897. 59-84., 1 t. 1. e.; 235-257. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: Az erdélyi országos fölkelés elrendelése 1690-ben.
=1897. 308. /HA/.

Lukinich Imre: Az erdélyi hódoltság és végvárai. 1-3. [Képek: fegyverek Gyulafehérvár látképével és Erdély címerével; Kolozsvár, XVII. század; Székelyhíd vára.]
=1912. 155-180.; 367-391.; 545-571. /É/.

     erdélyi hadak
Koncz József közli: Erdélyi hadak menetrendje a XVII. században [1681 vagy 1682].
=1895. 155-156. /HSZ/.

     erdélyi hadjárat
Montecuccoli Raymond császári vezér és Zrínyi Miklós horvát bán között az 1661-iki erdélyi hadjárat tárgyában folyt vita iratai. - Montecuccoli röpirata Zrínyi ellen. - Zrínyi felelete.1-2.
=1890. 125-136.; 434-444. /HO/.

Szilágyi Sándor: Az erdélyi 1681-iki hadjárat előkészületeinek történetéhez.
=1891. 415-420. /HA/.

     erdélyi havasok
Szalay Béla: Thököli havasi útja, 1690. [Thököly Imre képe 125. e.]
=1910. 125-147., 1 t. /É/.

     Erdődy Tamás bán, hadvezér
Holub József közli: Adalék az 1591-iki délvidéki harczok történetéhez.
=1911. 469-474. /HO/.

     Erdődy-huszárok
Egy episod az 1789-ik évi török hadjáratból.
=1888. 144-147. /HA/.

Magyar huszárok Moldvában, 1788.
=1889. 509-511. /HA/.

Károly főherczeg megmentése a magyar huszárok által Tarvisnál, 1797.
=1889. 694-695. /HA/.

[Szentiványi Gyula] Sz. Gy. közli: Erdődy-huszárok az 1788-iki török hadjáratban.
=1910. 457-460. /HA/.

     Ernő főherceg, fővezér
Hugyecz A. [Antal] közli: Eggenberg [Ruprecht] Rupert [képe 573. e.] jelentése Ernő főherczeghez a sziszeki csatáról, 1593 június 24.
=1894. 264-266. /HA/.

Geőcze István közli: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. 1-2.
=1894. 502-537.; 647-678. /É/.

Holub József közli: Adalék az 1591-iki délvidéki harczok történetéhez.
=1911. 469-474. /HO/.

     Érsekújvár
Balás György: Újvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai szerepe. 1-2. [Gróf Forgách Ádám tábornok, újvári főkapitány képe 213.]
=1888. 199-223., 1 t. 332. u.; 431-473., 2 t. /É/.

Thaly Kálmán: Érsek-Újvár utolsó magyar várkapitányainak utasítása, 1710-ből.
=1889. 20-48. /É/.

Thaly Kálmán: Érsek-Újvár megvétele 1704-ben.
=1892. 231-236. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Bocskay István [képe 569. e.] háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. 1-???. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569-634., 1 t.; /É/.

[Illéssy János] -ys- közli: Két levél gr. Forgács Ádámról, 1663-ból.
=1893. 719-723. /HA/.

M-y. közli: Érsek-Újvár erődítési költségei 1639-1644.
=1894. 121-122. /HA/.

Karácson Imre: Az 1663. [évi] török hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása szerint.
=1896. 73-100. /É/.

Matunák Mihály: Érsekújvár második alapítása, 1574.
=1897. 102-109. /É/.

Komáromy András: Koháry Péter érsekújvári kapitány levelei Thurzó György nádorhoz. 1611-1616. [Kép: csatajelenet fegyverekkel.]
=1911. 77-109. /É/.

Szendrei János közli: Az érsekujvári kapitányságban 1620-ban összeírt hadak.
=1914. 155-158. /HO/.

     Escorial
Vári Rezső: Bölcs Leó Taktikájának az Escorialban levő kéziratai.
=1894. 413-423. /É/.

     eskü
Merényi Lajos: Mária Terézia hadi czikkei és esküformái 1742-ből.
=1893. 557-568. /HA/.

Lukinich Imre közli: Katonai esküminták 1677-ből.
=1914. 474-476. /HA/.

     eskütétel
Szendrei János közli: Egykorú hirlapi tudósítások a franczia háborúk idejéből, 1800, 1801. 1-2.
=1911. 585-588.; 1912. 104-109. /HA/.

     Esterházy Antal, galántai, gróf, tábornagy
Thaly Kálmán: Gróf Esterházy Antal török fogsága, 1698 [Rodostó].
=1891. 704-707. /HA/.

     Esterházy gróf, kapitány
Huszártámadás üldözés közben, 1813.
=1895. 407-408. /HA/.

     Esterházy Miklós gróf, nádor
Geőcze István közli: Gróf Eszterházy Miklós nádor és Pázmán Péter bíbornok levélváltása katona-ügyekben, 1632-1633.
=1894. 127-131. /HA/.

Geőcze István közli: Esterházy Miklós nádor articulus levele 1631-ből.
=1894. 407-411. /HSZ/.

Merényi Lajos közli: A kanizsai végek történetéhez, 1629-1634.
=1897. 258-265. /É/.

Szunyogh Gáspár levele a nádorhoz 1643. márcz. 21.
=1897. 305-306. /HA/.

Merényi Lajos közli: Az esztergomi hódoltság történetéhez, 1630.
=1897. 443-448. /HA/.

Merényi Lajos közli: Mehemmet budai pasa négy levele gr. Eszterházy Miklóshoz. 1625/26.
=1897. 451-458. /HA/.

Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság történetéhez. [Gróf Bánffy Kristóf levele gróf Eszterházy Miklós nádorhoz, az elvitt keresztény rabok jegyzékével, 1639.]
=1911. 368-372. /HO/.

[Szendrei János] i. j.: Gróf Eszterházy Miklós nádor. [Képe 155. e.]
=1912. 279-281., 1 kép. /É/.

     Esterházy Miklós herceg, tábornagy
Huszár Imre: A katonai Mária Terézia rend, 1757.
=1889. 274-284. /É/.

     Esterházy Pál herceg, nádor
Szendrei János közli: Eszterházy Pál nádornak 1686-ban kelt rendelete Sopronmegye rendeihez, hogy a rendek az insurgens hadakkal a Rába melletti táborba szálljanak.
=1889. 703-704. /HO/.

Vághó Ignácz: Mars Hungaricus. [Az eszéki híd 1664-ben. Képe 284. u.]
=1895. 248-253., 1 t. /É/.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál utasítása fraknói várnagyához. 1671.
=1896. 135-140. /HO/.

Merényi Lajos közli: A kuruczok Lendván, 1706.
=1897. 122-124. /HA/.

Merényi Lajos közli: A füleki várőrség panaszai 1669-ben.
=1897. 635-639. /HA/.

Závodszky Levente: Árva és Likava ostroma 1670-ben. [Kép: tornasisak, XVI. század.]
=1912. 622-629. /T/.

     Esterházy-gyalogezred
Lélekjelenlét, 1793.
=1889. 512. /HA/.

Bajtársak kiszabadítása a hadi fogságból.
=1892. 247-248. /HA/.

     Esterházy-huszárok
Lélekjelenlét, 1789.
=1889. 163. /HA/.

Becsület-helyreállítás a hadseregben a múlt század első felében.
=1889. 163-164. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

Mangold L. [Lajos]: Magyar eredetű franczia huszárezredek, 1635-től.
=1894. 266-268. /HA/.

     eszéki híd
Vághó Ignácz: Mars Hungaricus. [Az eszéki híd 1664-ben. Képe 284. u.]
=1895. 248-253., 1 t. /É/.

     Esztergom
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadi utasítása gr. Forgách Simon tábornok számára, 1706.
=1890. 109-111. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Esztergom vár bevétele 1595-ben. 1-2.
=1891. 462-481.; 648-677., 1 t. 724. u. /É/.

Thúry József: A török történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben. 1-2.
=1892. 68-80.; 181-196. /É/.

Ism.: Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. - Három évtized Esztergom megye és város múltjából.
=1892. 708-711. /HI/.

rónai Horváth Jenő: Pozsony és a Közép-Dunavonal. 1-2.
=1893. 121-131.; 250-265. /É/.

Gömöry [Gusztáv]: Hadtörvényszéki ítélet az Esztergomot 1605-ben áruló módon átadott császári tisztek és legénység fölött.
=1893. 143-146. /HA/.

Récsey Viktor: Egy német mű az Esztergomnál az 1542-ik évben Joachim, brandenburgi választófejedelem alatt gyülekezett s Budát fölszabadítani akaró hadseregről.
=1893. 275-279. /HA/.

Kárffy Ödön közli: Esztergom 1532-iki ostromához. [Kép: határőrvidéki pandúr, XVIII. század.]
=1912. 93-103., 1 t. /T/.

Kárffy Ödön közli: Egy 1531-iki jelentés az esztergomi állapotokról.
=1913. 147-149. /HO/.

     esztergomi hódoltság
Merényi Lajos közli: Az esztergomi hódoltság történetéhez, 1630.
=1897. 443-448. /HA/.

     Evlia Cselebi
Vajticzky Emánuel: Evlia Cselebi feljegyzései a magyarok harczmodoráról és katonai jelleméről. 1-2.
=1914. 282-292.; 458-465. /T/.

     ezredtörténetek
Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross Ottó - Nikolics Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

     Fábry ezredes
Magyar huszárok Moldvában, 1788.
=1889. 509-511. /HA/.

     famarsi tábor
Lélekjelenlét, 1793.
=1889. 512. /HA/.

     Farkas vajda
Kárffy Ödön közli: László és Farkas vajdák folyamodványa naszádos szolgálatért. 1552.
=1911. 595-596. /HO/.

     Fédák Mihály alezredes
Károly főherczeg megmentése a magyar huszárok által Tarvisnál, 1797.
=1889. 694-695. /HA/.

     fegyverek
Thaly: Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a kuruczvilágban. [Megjegyzések Thúry József cikkéhez.]
=1889. 155-158. /HA/.

Majláth Béla: Zrínyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban.
=1891. 265-271. /É/.

Hugyecz Antal közli: Ferdinánd főherczeg Nádasdy Tamás fiát fölkéri, hogy atyjának fegyverzetét küldje meg neki... 1590.
=1894. 124-125. /HA/.

[Szendrei János]: A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága. [Kép: Visegrád ostroma, fegyverek; bajor ütegek Buda 1686-iki ostrománál. Kezdőbetű: XVII. századi hadijelvények.]
=1910.1-14. /É/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Matunák Mihály: A palásti csata. (1552 augusztus 9-10.) [Képek: Csatajelenetek és fegyverek gróf Thurzó György 1607. évi armálisából.]
=1910. 244-248. /T/.

Kemény Lajos: Kurucz fegyverek összeírása Kassán 1685.
=1910. 256-257. /HA/.

Szendrei János: A 10-ik huszárezred közlegényeinek hőstettei a solferinoi csatában, 1859 jun. 24. [Kép: XVII. századi fegyverek.]
=1910. 263-266. /HA/.

Szendrei János közli: Magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-10. [Képek: ókori harcosok emblémája, XVIII. század; hadi géniusz, XVII. század; Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII. századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317-326.; 504-510.; 615-619.; 1911. 373-382.; 482-493.; 604-608.; 1912. 138-147.; 310-315.; 476-480., 646-651. /HSZ/.

sárói Szabó Lajos: Hadik altábornagy Berlinben, 1757. [Képek: Hadik András; XVIII. századi fegyverek a Mária Terézia-renddel; báró Babocsay Farkas huszártábornok; Hadik csapatai Berlin előtt.]
=1910. 331-348., 1 t. 331. e. /É/.

Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

Nagy Géza: Vitézvári báró Simonyi József [1777-1837]. (A legvitézebb huszár.) 1-4. [Képek: Simonyi báró; Pallas Athene és Mars; Simonyi fegyverei; huszár Simonyi ezredéből; egykori lakóhelye; levele Lyon bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387-396., 1 t.; 519-536., 1 t.; 1912. 349-366., 1 t. 321. e.; 505-544. /É/.

Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. [Képek: fegyverek; pandúr 1741-ből.]
=1911. 497-518. /É/.

Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

Gagyi Jenő közli: Nagyberivoji Boér István fogarasi udvarbíró elismervényt ad egy csomó fegyverről, melyet az elűzött Bassaraba Constantin havasalföldi vajda bizott reá 1658 ápr. 19-én.
=1912. 137. /HO/.

Reiszig Ede: A János lovagok szerepe Zsigmond király korában. [Képek: János lovagok fegyvereinek megáldása; Naillac Philibert nagymester; Rhodus; János lovag vértezetben.]
=1912. 321-348. /É/.

     fegyvergyártás
Thaly Kálmán közli: A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetéhez hazánkban, 1704.
=1891. 132-135. /HA/.

     fegyverzet
Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a XI-XIII. században.
=1888. 501-526. /É/.

Thúry József: Még valami a régi magyar hadviselésről. [Válasz Thaly Kálmánnak.]
=1889. 312-313. /HA/.

Az ős-magyar ruházatról és fegyverzetről.
=1891. 130-132. /HA/.

     Fehérhegy
A fehérhegyi sáncok elfoglalása [1757].
=1888. 150-151. /HA/.

     fehérhegyi csata
[Kropf Lajos] Kr. L. közli: Bethlen Gábor lovassága a fehérhegyi csatában, 1620.
=1910. 460-461. /HA/.

     Fejérváry Géza, komlóskeresztesi, báró, táborszernagy
Huszár Imre: Egy lap a Mária Terézia-rend történetéből. Báró Fejérváry Géza [képe 1. e.].
=1891. 1-6., 1 t. /É/.

     fekete sereg
rónai Horváth Jenő: Mátyás király [mint hadvezér].
=1888. 333-342., 1 t. /É/.

Hazay Samu: Védőalkotmány, haderő és harczászat Mátyás király alatt.
=1890. 211-228. /É/.

Huszár Imre: Mátyás király fekete serege.
=1890. 229-234. /É/.

A franczia fekete sereg, 1524.
=1893. 146-148. /HA/.

Tóth Zoltán: A fekete sereg pusztulása, 1490-1493. [Képek: Skanderbég sisakja; a fekete sereg vitézei I. Maximilián diadalmenetében, 1512.]
=1913. 501-523. /É/.

     fellegvárak
Soós Elemér: A munkácsi vár. 1-2. [Képek: Zrínyi Ilona 513. e.; várerődítés; Lórántffy Zsuzsanna emléktáblája; kapuk és hidak; fellegvár; ezredéves emlékmű.]
=1910. 418-445., 5 ábra; 513-548., 2 t., 8 ábra. /É/.

     Felső-Fehérmegye
Koncz József közli: Katona-állítás Felső-Fehérmegyében 1745.
=1895. 266-269. /HA/.

     Felső-Magyarország
Ism.: Demko Kálmán: A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században.
=1891. 717-718. /HI/.

rónai Horváth Jenő: További adatok az 1644. évi felső-magyarországi hadjárathoz.
=1894. 573-588. /É/.

Merényi Lajos közli: A felső-magyarországi végházak munitiója 1661-ben.
=1895. 276-279. /HO/.

Kemény Lajos: Felsőmagyarországi hadi mozgalmakra vonatkozó adatok Kassa város levéltárában. 1526-1536.
=1912. 288-291. /É/.

Dongó Gyárfás Géza közli: Wesselényi Ferencz nádornak futólevele 1663-ból, melyben tudósítja a felsőmagyarországi tizenkét vármegyét a török és tatár hadak mozdulatairól.
=1914. 158-159. /HO/.

Demkó Kálmán: Felső-Magyarországi várak és várbirtokok a XVI. században. 1-3.
=1914. 210-233.; 423-441.; 573-638. /É/.

     felső-magyarországi hadjárat
rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

     felszerelések
Szendrei János: Hadseregünk egyenruházata és felszerelése a XVIII. század második felében. 1-2.
=1911. 110-118., 8 kép.; 320-326., 7 kép. /HA/.

     fényűzés
[Komáromy András] -y.- közli: I. Lipót patense a fényűzés ellen 1686-ban.
=1896. 116-119. /HA/.

     Ferdinánd főherceg
Szepesi G.: Zrínyi-iratok a cs. és kir. hadi levéltárban, 1603-ból.
=1893. 498-508. /É/.

Hugyecz Antal közli: Ferdinánd főherczeg Nádasdy Tamás fiát fölkéri, hogy atyjának fegyverzetét küldje meg neki... 1590.
=1894. 124-125. /HA/.

     Ferdinánd-huszárok
Huszárcsiny, 1814.
=1888. 658. /HA/.

     Ferdinánd, I., magyar király
Komáromy András: Thelekessy Imre. 1497-1560. 1-4.
=1889. 101-124.; 209-232.; 463-483; 638-672. /É/.

Lukinich Imre: Az északkeleti várháborúk történetéhez 1561-65. 1-2. [Kép: János Zsigmond 1 t. 501. e.; Szatmár; Tokaj.]
=1913. 370-394.; 584-605. /É/.

     Ferdinánd, II., magyar király
Olchváry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szervezete s hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban.
=1888. 601-616. /É/.

Olchváry Ödön: Bethlen Gábor [lovasképe 44. u.] első támadása II. Ferdinánd [képe 273. e.] ellen. 1-2.
=1890. 333-360., 2 t.; 528-562. /É/.

     Ferdinánd, III., magyar király
I. Rákóczi György az általános fölkelésre kiadott parancsa gyors teljesítésére megsürgeti a megyéket és székeket. 1644 szept. 9.
=1896. 375-376. /HO/.

     Ferenc Ferdinánd magyar gyalogezred
N. Thurzó Kálmán: A 19. számú cs. és kir. Ferencz Ferdinánd magyar gyalogezred a lipcsei csatában, 1813.
=1913. 612-615. /HA/.

     Ferenc főherceg, Lotharingiai, fővezér
Gömöry [Gusztáv]: Lothringeni Ferencz herczeg kalandja az 1738-ik évi hadjárat alatt.
=1893. 280-282. /HA/.

     Ferenc József, I., magyar király
A koronázás huszonöt éves emlékünnepe [1892].
=1892. 269-272.

     Ferenc, I., francia király
A franczia fekete sereg, 1524.
=1893. 146-148. /HA/.

     Ferenc, II., magyar király
Jakab Elek: Az erdélyi 1809-ki insurrectio története. 1-3.
=1889. 49-78.; 244-273.; 613-637. /É/.

     Ferhád pasa
Kropf Lajos: Adalék az 1523. évi török portyázás történetéhez.
=1914. 130-132. /HA/.

     fizetés
Karácsonyi János közli: A jajczai bánok fizetése 1505-1507.
=1891. 555-557. /HA/.

     Fogaras
Ism.: Szádeczky Lajos: Fogaras vára és uradalma történeti emlékei.
=1893. 289. /HI/.

     folyami átkelések
Gömöry Gusztáv: Hadi átkelések a Dunán a legrégibb időktől kezdve.
=1895. 227-247. /É/.

     Fontaniva
A Brenta-sziget megvédelmezése Fontanivánál 1796 november 6-án.
=1891. 712-714. /HA/.

     Forgách Ádám gróf, tábornok, főkapitány
Balás György: Újvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai szerepe. 1-2. [Gróf Forgách Ádám tábornok, újvári főkapitány képe 213.]
=1888. 199-223., 1 t. 332. u.; 431-473., 2 t. /É/.

Illéssy János közli: Gr. Forgách Ádám bányavárosi főkapitány katonai rendtartása, 1648.
=1892. 569-576. /HSZ/.

[Illéssy János] -ys- közli: Két levél gr. Forgács Ádámról, 1663-ból.
=1893. 719-723. /HA/.

     Forgách Simon gróf, tábornok
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Forgách Simon tábornok dedicatiója, melylyel Zrínyi Miklós munkáit II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek ajánlja.
=1889. 682-684. /HA/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadi utasítása gr. Forgách Simon tábornok számára, 1706.
=1890. 109-111. /HA/.

Thaly Kálmán: Egykorú jelentések a koronczai csatáról. 1704.
=1890. 445-458. /É/.

Thaly Kálmán: Még egyszer a koronczai csatáról [1704] s gróf Forgách Simon tábornokról.
=1891. 433-461., 1 t. 576. u. /É/.

Thaly Kálmán közli: Gróf Forgách Simon 1706-ik évi hadrendje.
=1893. 274., 1 rajmell. 296. u. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Lamberg gróf császári biztos följegyzései a kurucz háború idejéből - 1704.
=1894. 544-554. /HA/.

     fővezér
[Horváth Jenő, rónai] H-th.: General-Lieutenant.
=1888. 648-650. /HA/.

     Fraknó
Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál utasítása fraknói várnagyához. 1671.
=1896. 135-140. /HO/.

Dongó Gyárfás Géza közli: Bocskay István, zempléni főispán levele az alispánhoz, Hartay Gáborhoz, Morvaországból, ... a svéd hadakról és ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477-478. /HO/.

     francia fekete sereg
A franczia fekete sereg, 1524.
=1893. 146-148. /HA/.

     francia gránátosok
Kép: francia gránátos a XVII. században.
=1913. 144. /HI/.

     francia háborúk
Szendrei János közli: Egykorú hirlapi tudósítások a franczia háborúk idejéből, 1800, 1801. 1-2.
=1911. 585-588.; 1912. 104-109. /HA/.

Szendrei János közli: Hadi segedelem kérés a hétéves háborúk s a francia háborúk idejéből. 1756-1815.
=1913. 297-301. /HO/.

     francia huszárezredek
Mangold L. [Lajos]: Magyar eredetű franczia huszárezredek, 1635-től.
=1894. 266-268. /HA/.

Kropf Lajos: Magyar eredetű francia huszárezredek.
=1897. 434-442. /É/.

     francia megszállás
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Spinitzhofer József [1809].
=1888. 147-149. /HA/.

     francia-lengyel hadak
Koncz József közli: Franczia-lengyel hadak laktáborozása Erdélyben, 1678-ban.
=1891. 136-137. /HA/.

     francia-orosz háború
rónai Horváth Jenő: A nagy orosz háború 1812-ben.
=1912. 483-504. /É/.

     Frangepán Ferenc gróf
Adalékok a Wesselényi összeesküvés történetéhez, 1671.
=1894. 689-692. /HA/.

     Frangepán Kristóf gróf, fővezér
Kovács J.: Jaicza fölmentése Frangepán Kristóf gróf által 1524-ben.
=1892. 114-118. /HA/.

     Fráter György esztergomi érsek, bíboros
Kropf Lajos: Castaldo [képe 1896. 141. e.] Erdélyben 1551-1552. 1-6.
=1895. 350-366.; 509-521.; 1896. 53-72.; 161-186., 1 t. 141. e.; 299-325.; 465-483. /É/.

     Frigyes Vilmos, I., porosz király
Illéssy János: Magas emberek toborzása I. Frigyes Vilmos porosz király számára [az 1730-as években].
=1895. 131-136. /HA/.

     Frigyes, II., magyar király
Andorka K.: A magyar nemesi fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen 1744-ben. 1-2.
=1893. 111-120.; 230-240. /É/.

     Frigyes, II., Nagy, porosz király
Meghiusúlt királyfogás [II. Frigyes porosz király, 1741].
=1889. 695-696. /HA/.

Gubics A.: II. Frigyes porosz király egy tervezete a törökkel Magyarország ellen való közös működés iránt, 1745-1763.
=1893. 723-726. /HA/.

     Frimont János, palotai, gróf, lovassági tábornok
Gyalokay Jenő: Frimont János gróf sírja. [Kép: hadrend, XVII. század.]
=1913. 615-617. /HA/.

     Fülek
Komáromy András: A füleki zendülés. Haditörvényszéki tárgyalás 1602-ben.
=1890. 59-75. /É/.

Komáromy András: Rhédey Ferencz, váradi kapitány [képe 149. e.]. 1-4.
=1894. 1-19.; 170-190.; 322-346.; 424-468. /É/.

Merényi Lajos közli: A füleki várőrség panaszai 1669-ben.
=1897. 635-639. /HA/.

Sebes Gyula közli: Adatok az 1621-iki hadviseléshez.
=1912. 110-111. /HA/.

     Fürstenfeld
[Gömöry Gusztáv] G-y.: A kurucz háborúk befolyása Fürstenfeldre 1704-1706.
=1896. 359-364. /HA/.

     Gábor egri püspök, kancellár
Csánki Dezső: Szabács megvétele (1476. február 15.).
=1888. 355-388. /É/.

     garamszentbenedeki csata
rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

     Gelalis beglerbég
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Draskovicz János horvát bán jelentése Ferdinánd főherczeghez 1604-ben, Gelalisnak Boszniába való bevonulásáról.
=1895. 552-554. /HA/.

     generálisságok
M-y. közli: Tengertül Fogvást Erdélyig hány Generálisság vagyon magyarországi korona alatt, XVII. század közepe.
=1894. 122-124. /HA/.

     Gennersberger János
Gömöry [Gusztáv] közli: Egy XVI. századbeli hadi kém viselt dolgai.
=1889. 160-162. /HA/.

     germán-szarmata háború
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Gerpinnes
A Bercsényi-huszárok Gerpinnesnél, 1794.
=1891. 281-282. /HA/.

     Gersei Pethő Zsigmond sárospataki vicekapitány
Szendrei János közli: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból.
=1889. 285-304. /É/.

     Géza, II., magyar király
Pauler Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
=1890. 1-19.; 273-285. /É/.

     Ghemes Albert cigányvajda
A czigányok fővajdájának patense 1574-ből.
=1897. 463-464. /HA/.

     Gimes
[Koncz József] K. J. közli: Tudósítások az 1737/38-iki török háborúról.
=1894. 556-558. /HA/.

     Gonarzo
Huszárok diadalmas utóvédharcza, 1805.
=1890. 118. /HA/.

     Görgény
[Koncz József] K. J. közli: A görgényi vár hadi szerei, 1703.
=1892. 558-559. /HA/.

Koncz József közli: Görgényvár hadi fölszerelése az 1690., 1692., 1695. és 1702. években.
=1895. 279-284. /HO/.

Özv. Teleky Mihályné javai Görgényben. 1702.
=1895. 406-407. /HA/.

     Görgey család, toporci és görgői
Veress Endre: A Görgeyek egykori görgői várkastélya.
=1912. 446-448. /T/.

     Görgey György kapitány
Görgey Albert: Görgey György kapitány jelentése ezredéhez török fogságából, 1789.
=1914. 639-653. /É/.

     görögök
Pauler Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
=1890. 1-19.; 273-285. /É/.

     gránátosok
Képek: tisztek, gyalogosok és gránátosok gyakorlata (Savoyai Jenő herceg idejében).
=1912. 115. és 117. /HI/.

Kép: francia gránátos a XVII. században.
=1913. 144. /HI/.

     Gritti, Lodovico, országos főkapitány
Kárffy Ödön közli: Esztergom 1532-iki ostromához. [Kép: határőrvidéki pandúr, XVIII. század.]
=1912. 93-103., 1 t. /T/.

     Gruber ezredes
rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

     gyakorlat
Képek: tisztek, gyalogosok és gránátosok gyakorlata (Savoyai Jenő herceg idejében).
=1912. 115. és 117. /HI/.

     gyalogezredek
Egy franczia lovasezred megsemmisítése 1809-ben.
=1894. 693-694. /HA/.

[Pilch Jenő] --h.: A 37. számú József főherczeg nevét viselő magyar gyalogezred a leipzigi csatában, 1813. [Kép: tüzérség, XVII. század.]
=1913. 286-288. /HA/.

[Pilch Jenő] -ch.: A cs. és k. 2. számú magyar gyalogezred az 1813. évi drezdai csatában.
=1913. 467-469. /HA/.

N. Thurzó Kálmán: A 19. számú cs. és kir. Ferencz Ferdinánd magyar gyalogezred a lipcsei csatában, 1813.
=1913. 612-615. /HA/.

     gyalogosok
Képek: tisztek, gyalogosok és gránátosok gyakorlata (Savoyai Jenő herceg idejében).
=1912. 115. és 117. /HI/.

     gyalogság
rónai Horváth Jenő: Mátyás király [mint hadvezér].
=1888. 333-342., 1 t. /É/.

     gyepűk
Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a XI-XIII. században.
=1888. 501-526. /É/.

Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     Gyöngyös
Gagyi Jenő: Az 1546. évi fegyverszünetre és a gyöngyösi tárgyalásokra vonatkozó adatok. [Kép: lőportartó, XVIII. század.]
=1911. 277-319. /T/.

     Győr
Kozics László: Győr vár 1594-től 1598-ig. [Szinán pasa nagyvezír képe 433. e.]
=1891. 489-508., 1 t. 576. u.; 683-702. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: A győri emlékkeresztek, 1598.
=1893. 279-280. /HA/.

Magyar huszárok támadása franczia vadászok ellen, Győrnél. 1809.
=1895. 556-557. /HA/.

     Győr vármegye
[Gömöry Gusztáv] G-y. közli: Az 1604-ik évi Győr és Moson megyei nemesi fölkelésre vonatkozó két levél.
=1896. 225-227. /HA/.

     győri csata
Gömöry Gusztáv: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés. 1-3.
=1889. 79-100., 2 t. 179. e.; 233-243.; 484-501. /É/.

Voith Ferdinand vezérkari őrnagy emlékirata Meskó tábornok visszavonulásáról az 1809-ik évi győri csata után.
=1894. 149-169. /É/.

Bodnár István: A győri csata 1809 június 14-én. 1-2. [József főherceg, nádor képe 467. e.]
=1897. 388-433.; 484-536., 1 t. /É/.

     Gyula
Karácsonyi János: A gyulai vár ostroma. 1566.
=1897. 85-101. /É/.

     Gyulafehérvár
Szendrei János közli: A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő-házak a XVII. században I. Rákóczy György idejében [1645, 1646].
=1891. 116-117. /É/.

Lukinich Imre: Az erdélyi hódoltság és végvárai. 1-3. [Képek: fegyverek Gyulafehérvár látképével és Erdély címerével; Kolozsvár, XVII. század; Székelyhíd vára.]
=1912. 155-180.; 367-391.; 545-571. /É/.

     Gyulaffy László veszprémi kapitány
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Két katonai utasítás 1567-ből.
=1889. 320-321. /HA/.

     Gyulai Ferenc gróf, alezredes
Márki Sándor: Trient ostroma 1703-ban. [Kép: gróf Gyulai Ferenc alezredes 1. e.]
=1912. 26-40., 1 t 1. e. /É/.

     háborúk költségei
Mennyivel járultak az örökös tartományok a háború költségeihez 1592-ben?
=1894. 397-400. /HA/.

     Hadad
Lukinich Imre: A hadadi ütközet 1562 márczius 4-én. [Kép: tábori ütegek, XVI. század.]
=1910. 249-251. /T/.

     hadászat
Hollán Ernő: Károly főherceg mint katonai író. [Károly főherceg képe 511. e.]
=1889. 517-545. /É/.

     haderő
Hazay Samu: Védőalkotmány, haderő és harczászat Mátyás király alatt.
=1890. 211-228. /É/.

Thaly Kálmán: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben. 1-2.
=1891. 7-26., 153-179. /É/.

Gömöry Gusztáv: Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott háborúkban.
=1893. 394-411. /É/.

Merényi Lajos közli: A török végek őrhada 1577-ben.
=1894. 259-262. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Török hadak számereje Magyarországon 1590-ben.
=1894. 395-397. /HA/.

Merényi Lajos közli: A végek magyar őrhada, 1670 után.
=1895. 400-405. /HA/.

Thaly Kálmán: Az erdélyi kurucz haderő létszáma 1704-ben.
=1896. 4-10. /É/.

Gömöry Gusztáv: III. Károly seregének hadi létszáma és zsoldja, 1726.
=1896. 364-369. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G.: A császári és magyar sereg hadereje a pákozdi csatában, 1593.
=1896. 519-520. /HA/.

Veress Endre: Báthory István király magyar hadserege, 1576-1582.
=1897. 277-291. /HA/.

Szendrei János közli: Az érsekujvári kapitányságban 1620-ban összeírt hadak.
=1914. 155-158. /HO/.

     hadfölszerelés
Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz hadserege.
=1888. 12-23. /É/.

Szendrei János: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. században. 1-3.
=1888. 86-103.; 416-430.; 617-631. /É/.

Szendrei János közli: Brinye vár javainak és hadiszereinek jegyzéke, 1489.
=1888. 495-499. /HO/.

Szendrei János: Az ecsedi vár 1619-ben.
=1890. 76-81. /É/.

Koncz József közli: Székelyhíd várának hadi készleteiről, 1665.
=1890. 586-588. /HO/.

[Koncz József] K. J. közli: A székelyhídi várfölszerelés, lőszer és hadi anyag elszállítása, 1667.
=1890. 709. /HA/.

Thaly Kálmán: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben. 1-2.
=1891. 7-26., 153-179. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: Kanizsa hadi fölszerelése a törököktől való visszavétele után, 1690.
=1891. 422. /HA/.

Szendrei János közli: A velikai vár fölszerelésének jegyzéke 1491 márczius 9.
=1891. 551-555. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: A görgényi vár hadi szerei, 1703.
=1892. 558-559. /HA/.

A tűzérségi és hadiszer-állomány Magyarországon 1577-ben.
=1894. 699-715. /HO/.

Merényi Lajos közli: A felső-magyarországi végházak munitiója 1661-ben.
=1895. 276-279. /HO/.

Koncz József közli: Görgényvár hadi fölszerelése az 1690., 1692., 1695. és 1702. években.
=1895. 279-284. /HO/.

Lukinich Imre közli: Huszt várának leltára 1667-ből.
=1913. 302-303. /HO/.

     hadgyakorlat
Szendrei János közli: Hadgyakorlat a Rákoson 1837-ben.
=1911. 458. /HA/.

     hadi géniusz
Szendrei János közli: Magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-10. [Képek: ókori harcosok emblémája, XVIII. század; hadi géniusz, XVII. század; Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII. századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317-326.; 504-510.; 615-619.; 1911. 373-382.; 482-493.; 604-608.; 1912. 138-147.; 310-315.; 476-480., 646-651. /HSZ/.

     hadi költségek
[Illéssy János] I-s. közli: A mezei és várbeli katonaság eltartásának költségei Magyarországon 1549-ben.
=1897. 115-118. /HA/.

     hadi pénztár
Kísérlet a hadi pénztár megmentésére, 1809.
=1893. 149. /HA/.

     hadi tárogató
Szendrei János: A hadi tárogató.
=1911. 575-584., 12 kép. /T/.

     hadi törvénykezés
Merényi Lajos: Hadi törvénykezésünk emlékeiből, 1664 és 1676.
=1892. 493-503. /É/.

     hadi törvényszék
Komáromy András: A füleki zendülés. Haditörvényszéki tárgyalás 1602-ben.
=1890. 59-75. /É/.

Gömöry [Gusztáv]: Hadtörvényszéki ítélet az Esztergomot 1605-ben áruló módon átadott császári tisztek és legénység fölött.
=1893. 143-146. /HA/.

     hadi trombita
Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly korában. 1-3. [III. Károly képe 1. e.; hadi trombita, XVIII. század; magyar huszár-torna öltözet, XVI. század.]
=1910. 23-51., 1 t.; 349-387.; 549-587. /É/.

     hadiadó
Demkó Kálmán: Országos conscriptio és az állandó katonaság téli elszállásolása 1719-1720-ra. 1-2.
=1913. 89-105.; 247-263. /É/.

     hadifoglyok
Karácson Imre: A magyar hadi foglyok Nándorfehérvárott, 1636-ban. Törökbő ford.: --.
=1893. 546-547. /HA/.

Szendrei János közli: Hadifoglyok Konstantinápolyban az 1788-iki hadjárat után.
=1910. 605-606. /HA/.

     hadigépek
Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek jelentősége Alsó-Pannonia hadtörténetében. [Képek: római katonai kitüntetések, hadigép és hadijelvények.]
=1911. 197-235. /É/.

     hadihajók
Szendrei János ism.: Téglás Gábor: A rómaiak hadihajószolgálata Pannonia és Moesia területén Diocletiánig.
=1911. 130. /HI/.

     hadijelentések
Thaly Kálmán: Egykorú jelentések a koronczai csatáról. 1704.
=1890. 445-458. /É/.

rónai Horváth Jenő: Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából [1757]. 1-2.
=1892. 197-217.; 371-388. /É/.

Petneházy István hadi jelentése 1602-ből.
=1892. 245-246. /HA/.

Gömöry [Gusztáv] közli: Miksa főherczeg jelentése Rudolf császár és magyar királyhoz a mezőkeresztesi csatáról, 1596.
=1892. 394-399. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Salm Miklós gróf panasza seregének siralmas állapotáról 1490-ben.
=1892. 703-706. /HA/.

[Illéssy János] I-y J-s. közli: Kanizsa 1664. évi ostromának felhagyásáról.
=1893. 132-136. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Rákóczy Lajos jelentése Lippa helyzetéről és a törökök mozgolódásáról 1604-ben.
=1894. 688-689. /HA/.

Karácsonyi János: Az első magyar hadijelentés. 1437.
=1910. 15-22. /É/.

Kárffy Ödön közli: Ostrosics Miklós hadijelentése a pozsonyi kamarához. 1536 jul. 5.
=1911. 474-476. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Trencsén megye jelenti a pozsonyi kamarának, hogy maga részéről békét akar kötni Podmaniczkyval 1534.
=1912. 131-133. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Kaczianer János főkapitány Trencsén vármegye előbbi jelentése tárgyában a kamarához ír. 1534 febr. 8.
=1912. 134-135. /HO/.

     hadijelvények
[Szendrei János]: A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága. [Kép: Visegrád ostroma, fegyverek; bajor ütegek Buda 1686-iki ostrománál. Kezdőbetű: XVII. századi hadijelvények.]
=1910.1-14. /É/.

     Hadik András, futaki, gróf, tábornagy
Fülek Henrik: Hadik altábornagy portyázó menete Berlinbe, 1757-ben.
=1896. 11-22., 1 t. 140. u. /É/.

Szilágyi István közli: Hadik altábornagy szabályzata a magyar lovasság számára. [1756 körül.]
=1896. 535-539. /HSZ/.

sárói Szabó Lajos: Hadik altábornagy Berlinben, 1757. [Képek: Hadik András; XVIII. századi fegyverek a Mária Terézia-renddel; báró Babocsay Farkas huszártábornok; Hadik csapatai Berlin előtt.]
=1910. 331-348., 1 t. 331. e. /É/.

     hadiparancsok
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadiparancsa 1710.
=1892. 273-277. /É/.

Szilágyi István közli: Egy harczintézkedés a szilézia háborúk idejéből, 1758.
=1897. 129-131. /HA/.

     haditanács
Gömöry Gusztáv: A bécsi császári udvari hadi tanács viszonya a hadvezérekhez.
=1890. 286-296. /É/.

Mangold Lajos: A volt császári udvari hadi tanács elnökei [1556-1848], továbbá az osztrák és közös hadügyminiszterek [1866-1893].
=1893. 538-541. /HA/.

Geőcze István közli: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. 1-2.
=1894. 502-537.; 647-678. /É/.

Veress Endre: Buda és Pest 1602-1603-iki ostroma. 1-2. [Képek: Pest és Buda emblémája; európai haditanács,1672.]
=1910. 52-79, 1 t.; 388-417., 1 t. /É/.

     hadjáratok
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

rónai Horváth Jenő: Az 1866. évi osztrák-olasz hadjárat. A custozzai csata vázlatával.
=1889. 305-310., 1 t. 336. u. /É/.

Szádeczky Lajos közli: Az 1788-89-iki török háború történetéhez.
=1889. 313-319. /HA/.

[Horváth Jenő, rónai] R. H. J. ism.: Horsetzky Adolf: Kriegsgeschichtliche Uebersicht der wichtigstein Feldzüge der letzten 100 Jahre.
=1889. 325-327. /HI/.

[Horváth Jenő, rónai] R. H. J. ism.: Bäurle Pál: Schlachten-Atlas des XIX. Jahrhunderts.
=1889. 327-328. /HI/.

rónai Horváth Jenő: Lothringeni Károly herczeg [képe 1. e.] sziléziai hadjárata 1757-ben. 1-2. [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82-106., 2 t. 136. u.; 675-704., 1 t. /É/.

Montecuccoli Raymond császári vezér és Zrínyi Miklós horvát bán között az 1661-iki erdélyi hadjárat tárgyában folyt vita iratai. - Montecuccoli röpirata Zrínyi ellen. - Zrínyi felelete.1-2.
=1890. 125-136.; 434-444. /HO/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király hadjáratai,1458.
=1890. 159-198. /É/.

Óvári Lipót: Adalék Mátyás király 1477-ki ausztriai hadjáratához.
=1890. 244-245. /HA/.

Thúry József: Az 1663-64-ik évi hadjárat. Rasid efendi, török historikus műveiből. 1-2.
=1890. 361-382.; 499-527. /É/.

Kozics László: Nagy Lajos nápolyi hadjárata [1347-1350].
=1890. 383-404. /É/.

Czímer Károly: A szegedi veszedelem. 1-2.
=1891. 243-264.; 375-396. /É/.

Gömöry Gusztáv közli: Miksa római király naplójából, Magyarország elleni hadjárata alatt; 1490.
=1891. 274-277. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Az 1664-ik évi Mura-Rába melléki hadjárat és a szt.-gotthárdi csata. 1-2.
=1891. 297-331., 2 t. 724. u.; 596-647., 2 t.

Szilágyi Sándor: Az erdélyi 1681-iki hadjárat előkészületeinek történetéhez.
=1891. 415-420. /HA/.

[Thaly Kálmán] -y.: Kray Pál és az öt napra terjedő rajnai hadjárat 1797-ben.
=1892. 223-229. /É/.

Karácson Imre: III. Károly háborúja a törökökkel 1737-1739. Sakir bej és Szubhi török történetírók leírása szerint. 1-2.
=1892. 326-370.; 517-540. /É/.

[Komáromy András] -ys-: Gr. Zrínyi Miklós 1664-iki téli hadjáratáról.
=1892. 691-694. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Bocskay István [képe 569. e.] háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. 1-???. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569-634., 1 t.; /É/.

Geőcze István közli: Hadi élelmezés az 1604-ik évi hadjáratban.
=1893. 728-729. /HA/.

Várady Gábor: Savoyai Jenő [képe 1. e.] és a Nándorfehérvár elleni hadjárat. 1716-17. 1-2.
=1894. 20-38., 1 t.; 191-215., 2 rajz, 2 t. /É/.

rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

Koncz József közli: Levelek Zrínyi Miklós 1664. évi téli hadjáratáról.
=1894. 554-556. /HA/.

rónai Horváth Jenő: További adatok az 1644. évi felső-magyarországi hadjárathoz.
=1894. 573-588. /É/.

Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat, 1448. [Hunyadi János képe 1. e.] 1-4.
=1895. 1-42., 1 t.; 157-181.; 339-349.; 454-486., 1 t. 564. u. /É/.

Fülek Henrik: Hadik altábornagy portyázó menete Berlinbe, 1757-ben.
=1896. 11-22., 1 t. 140. u. /É/.

Karácson Imre: Az 1663. [évi] török hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása szerint.
=1896. 73-100. /É/.

Kropf Lajos: Aldana versiója a szegedi veszedelemről.
=1896. 106-112. /HA/.

Karácson Imre: A török sereg átvonulása Magyarországon 1683-ban.
=1896. 326-349. /É/.

Koncz József: Adalékok Apaffy Mihály fejedelem 1683-ik évi hadjáratához.
=1896. 484-512. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: Mennyit költött Apaffy Mihály az 1683-ik évi hadjáratban ajándékokra.
=1896. 528-530. /HA/.

Czímer Károly: A brentai hadjárat. (899-900.)
=1897. 1-26. /É/.

Gyulai Pál: Báthory István király hadjárata az oroszok ellen 1580-ban. Ford.: Koncz József.
=1897. 467-483. /É/.

Szalay Béla: Thököli havasi útja, 1690. [Thököly Imre képe 125. e.]
=1910. 125-147., 1 t. /É/.

Wertner Mór: Újabb adalékok a középkori magyar hadjáratokhoz, 1338-1433.
=1910. 199-211. /É/.

Pilch Jenő: A 2-ik számú székely gyalogezred az 1866. évi csehországi hadjáratban.
=1910. 212-222. /É/.

Iványi Béla: Eperjes városa és az 1526-28. évi hadjáratok.
=1910. 446-456. /T/.

[Szentiványi Gyula] Sz. Gy. közli: Erdődy-huszárok az 1788-iki török hadjáratban.
=1910. 457-460. /HA/.

[Szentiványi Gyula] Sz. Gy. közli: Erdődy-huszárok az 1788-iki török hadjáratban.
=1910. 457-460. /HA/.

Szendrei János közli: Hadifoglyok Konstantinápolyban az 1788-iki hadjárat után.
=1910. 605-606. /HA/.

Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV. század első felében. 1-4. [Képek: Magyarország címere, 1607; tárcsapajzs, XVI. század; mozsárágyú a körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63-76.; 251-276.; 410-448.; 537-574. /É/.

Holub József közli: Adatok a török ellen tervezett 1455-iki hadjárathoz.
=1911. 149-154. /HO/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV-ik század második felében. 1-4. [Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54-92.; 201-237; 416-445.; 601-621. /É/.

Kárffy Ödön közli: Esztergom 1532-iki ostromához. [Kép: határőrvidéki pandúr, XVIII. század.]
=1912. 93-103., 1 t. /T/.

Sebes Gyula közli: Adatok az 1621-iki hadviseléshez.
=1912. 110-111. /HA/.

Pilch Jenő: Kowelsdammi Pauliny Mihály huszárkapitány vitézi tettei az 1812. évi hadjáratban.
=1912. 282-284. /HA/.

Kemény Lajos: Felsőmagyarországi hadi mozgalmakra vonatkozó adatok Kassa város levéltárában. 1526-1536.
=1912. 288-291. /É/.

rónai Horváth Jenő: A nagy orosz háború 1812-ben.
=1912. 483-504. /É/.

Pilch Jenő: Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. 1-3. [Képek: Schwarzenberg herceg 1 t. 1. e.; a harcoló Ausztria; a poddubniei csata; tábori tüzérség; osztrák-magyar csapatok tábora.]
=1913. 1-43., 2 t., 1 rajz; 195-233., 2 t.; 395-434., 2 t. /É/.

Wertner Mór: Az 1328. évi magyar-osztrák hadjárat. 1-2. [Kép: magyar huszárok, 1812.]
=1913. 44-64.; 234-246., 1 rajz. /É/.

Burza Károly ism.: Alfred Krauss: 1805. Der Feldzug von Ulm.
=1913. 289-292. /HI/.

Miskolczi Gyula: Hunyadi János török hadjáratai. [1444-1456.] 1-2.
=1913. 347-369.; 545-583. /É/.

Palatinus József: Széchenyi Jenő gróf följegyzései az 1859. évi olasz hadjáratból.
=1914. 654-659. /HA/.

     hadkiegészítés
Gróf Batthyáni Lajos Nádorispán levele hadkiegészítési ügyben Báró Orczy Lőrinczhez 1757-ből.
=1896. 528. /HA/.

     hadműveletek
rónai Horváth Jenő: Pozsony és a Közép-Dunavonal. 1-2.
=1893. 121-131.; 250-265. /É/.

     hadrend
Koncz József közli: Erdélyi hadak menetrendje a XVII. századból.
=1891. 137-138. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Gróf Forgách Simon 1706-ik évi hadrendje.
=1893. 274., 1 rajmell. 296. u. /HA/.

Koncz József közli: Erdélyi hadak menetrendje a XVII. században [1681 vagy 1682].
=1895. 155-156. /HSZ/.

Gyalokay Jenő: Frimont János gróf sírja. [Kép: hadrend, XVII. század.]
=1913. 615-617. /HA/.

     hadsereg
Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz hadserege.
=1888. 12-23. /É/.

     hadszervezés
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Egy XVI. századbeli katonai emlékirat, 1595.
=1888. 311-316. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király [mint hadvezér].
=1888. 333-342., 1 t. /É/.

Koncz József közli: Emlékirat a Buda visszavétele előtti időből, hogy a törököt a keresztény országokból miként lehetne kiszorítani, 1684.
=1893. 418-419. /HA/.

     hadszervezet
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

Acsády Ignácz: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. 1-2.
=1888. 64-85.; 246-267. /É/.

Olchváry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szervezete s hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban.
=1888. 601-616. /É/.

Szilágyi Sándor közli: Az erdélyi hadszervezet történetéhez, 1677-1679.
=1893. 155-160. /HO/.

Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. században. 1241, 1278. 1-2.
=1893. 484-497.; 667-679. /É/.

     hadtörténelem
Salamon Ferencz: Általánosságok a hadtörténelemről.
=1888. 1-11. /É/.

Hollán Ernő: Károly főherceg mint katonai író. [Károly főherceg képe 511. e.]
=1889. 517-545. /É/.

Mangold Lajos összeáll.: Hunyadi Mátyás hadtörténetének bibliográfiája.
=1890. 252-264. /HI/.

Ism.: Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története.
=1896. 127-129. /HI/.

     Hadtörténelmi Bizottság
[Szendrei János]: A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága. [Kép: Visegrád ostroma, fegyverek; bajor ütegek Buda 1686-iki ostrománál. Kezdőbetű: XVII. századi hadijelvények.]
=1910.1-14. /É/.

[Szendrei János]: A Magy. Tud. Akadémia Hadtörténelmi Bizottságából. 1-2.
=1912. 148-149.; 652-653.

A Magyar Tud. Akadémia Hadtörténelmi Bizottságából.
=1914. 166.; 501.; 691.

     hadtörténelmi emlékek
Szendrei János: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi múzeumokban. 1-4.
=1893. 92-110.; 266-273.; 377-393.; 691-707. /É/.

Ism.: Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon. Szerk.: Szendrei János.
=1896. 530-532. /HI/.

     hadtörténelmi kiállítások
A hadtörténelmi kiállítás. [Az 1896-ik évi kiállítás előkészítése.]
=1893. 413-414. /HA/.

rónai Horváth Jenő: A magyar hadtörténelem az ezredéves kiállításon. [Tervezet.]
=1893. 509-536. /É/.

     hadtörténeti ereklyék
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

     hadtudomány
rónai Horváth Jenő: Gróf Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér) hadtudományi elvei. [Zrínyi arcképével.]
=1889.1-19., 1 t. /É/.

Thúry József: Zrínyi Miklós hadtudományi elveinek forrása.
=1890. 36-58. /É/.

Csontosi János: Hadtudományi könyvek Mátyás király könyvtárában. [Mátyás király a Philostratus-codex címlapján: 207.]
=1890. 199-210., 1 kép. /É/.

Váli Béla: A «Tudományos Hadász» története, 1837.
=1890. 419-421. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Ismeretlen régi hadtudományi munka a XVII.. századból [Gróf Batthyány Ádám sajátkezű fogalmazványa].
=1891. 273-274. /HA/.

     Hadtudományi Bizottság
MTA Hadtudományi Bizottság. 1-4.
=1888. 143.; 306.; 474.; 646.

Az MTA Hadtudományi Bizottságából.
=1889. 153.; 311.; 502.; 679.

Az MTA Hadtudományi Bizottságából.
=1890. 107., 243., 405., 563., 705.

Az MTA Hadtudományi Bizottságából.
=1891. 128.; 272.; 414.; 550.; 703.

Az MTA Hadtudományi Bizottságából.
=1893. 132.; 412.; 537.; 708.

Az MTA Hadtudományi Bizottságából.
=1894. 114.; 255.; 390.; 538.; 679.

Az MTA Hadtudományi Bizottságából.
=1896. 101.; 220.; 350.; 513.

     hadügy
Hazay Samu: A X. századbeli magyar hadügyről. 1-2.
=1888. 389-407.; 549-561. /É/.

Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a XI-XIII. században.
=1888. 501-526. /É/.

Gömöry Gusztáv: Eltünt magyar ezredek. Adalékok a XVII. századbeli magyar hadügy történetéhez.
=1888. 527-537. /É/.

Ism.: Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története.
=1896. 127-129. /HI/.

Zsinka Ferencz ism.: Tóth Zoltán: I. Mátyás hadügyi politikája.
=1913. 292-294. /HI/.

     hadügyminiszterek
Mangold Lajos: A volt császári udvari hadi tanács elnökei [1556-1848], továbbá az osztrák és közös hadügyminiszterek [1866-1893].
=1893. 538-541. /HA/.

     hadvezérek
Hollán Ernő: Mária Terézia és hadvezérei.
=1888. 173-176. /É/.

Ism.: Császári királyi hadvezérek és tábornokok életrajzai.
=1888. 324. /HI/.

Mátyás király nézete az ó-kor hadvezéreiről.
=1890. 247. /HA/.

Gömöry Gusztáv: A bécsi császári udvari hadi tanács viszonya a hadvezérekhez.
=1890. 286-296. /É/.

     hadviselés
Thúry József: A régi magyar és török hadviselés.
=1888. 562-600. /É/.

Olchváry Ödön: Bethlen Gábor hadseregének szervezete s hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban.
=1888. 601-616. /É/.

Thaly: Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a kuruczvilágban. [Megjegyzések Thúry József cikkéhez.]
=1889. 155-158. /HA/.

Thúry József: Még valami a régi magyar hadviselésről. [Válasz Thaly Kálmánnak.]
=1889. 312-313. /HA/.

     Hág Ferenc
Egy szállítmány tőrbe ejtése Mátyás király csapatai által [1468 körül].
=1890. 250-251. /HA/.

     hagyaték
Thaly Kálmán: Egy kurucz tábornok [Berthóti Ferenc] hagyatéka. 1710.
=1896. 141-160. /É/.

     Hainburg
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

Gömöry Gusztáv: Hainburg magyar határvár hadtörténelmi szerepe 805-től 1803-ig.
=1896. 101-106. /HA/.

     hajdúk
Komáromy András: A füleki zendülés. Haditörvényszéki tárgyalás 1602-ben.
=1890. 59-75. /É/.

Gömöry Gusztáv közli: Hadi szabályok a magyar lovasság és a hajdúk számára, a harmincz éves háború előtti időszakból.
=1891. 148-152. /HSZ/.

Komáromy András: Az 1607-iki hajdúlázadás történetéhez. 1-2. [Illésházy István, Rákóczi Lajos, Rákóczi Zsigmond, Nagy András, Nyáry Pál, Forgách Zsigmond, Nagymihályi Ferenc; Forgách Ferenc; Alaghy Ferenc; Daróczy Ferenc és Bosnyák Tamás levelei.]
=1891. 226-242.; 359-374. /É/.

Gömöry G[usztáv].: A hajdúk Lippa alatt 1604-ben.
=1892. 118-121. /HA/.

Komáromy András: Levelek és akták az 1607/8-ki hajdúlázadás történetéhez. [Báthory Gábor, Homonnay Bálint, Mágochy Ferenc, Dóczy András, Kolonits Siegfrid, Nagy András, Széchy György, Ali basa, Illésházy István, Elek János, Némethy Gergely, Rákóczi Zsigmond és Verebélyi János levelei, a hajdúk hitlevelei.]
=1893. 72-91. /É/.

Komáromy András: Rhédey Ferencz, váradi kapitány [képe 149. e.]. 1-4.
=1894. 1-19.; 170-190.; 322-346.; 424-468. /É/.

Gömöry Gusztáv közli: Miképen esett Szendrő vára a hajdúk kezeibe 1604-ben.
=1895. 550-552. /HA/.

Komáromy András: A szécsenyi árulás, 1610.
=1896. 187-208. /É/.

Márki Sándor: Trient ostroma 1703-ban. [Kép: gróf Gyulai Ferenc alezredes 1. e.]
=1912. 26-40., 1 t 1. e. /É/.

     hajviselet
A czopf vége, 1805.
=1889. 164. /HA/.

Hogy készült a czopf?
=1892. 126-127. /HA/.

     Halics
Pauler Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
=1890. 1-19.; 273-285. /É/.

     Haller János
[Koncz József] K. J. közli: Haller János levele Gróf Rhédei Lászlóhoz. Bikszád 1661 január 2.
=1897. 634-635. /HA/.

     Hammer-Purgstall, Joseph von
Thúry József: Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint. [Zrínyi Miklós, a szigetvári hős képe 153. e.] 1-2.
=1891. 60-80., 1 t. 152. u.; 208-225. /É/.

Thúry József: A török történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben. 1-2.
=1892. 68-80.; 181-196. /É/.

     harcászat
Hazay Samu: Védőalkotmány, haderő és harczászat Mátyás király alatt.
=1890. 211-228. /É/.

     Hardegg Ferdinánd gróf, ezredes
Gömöry Gusztáv: A pákozdi csata 1593 november 3.
=1896. 453-464. /É/.

     harmincéves háború
Gömöry Gusztáv: Eltünt magyar ezredek. Adalékok a XVII. századbeli magyar hadügy történetéhez.
=1888. 527-537. /É/.

     Háromszék
[Koncz József] K. J. közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem két rendelete, 1657 és 1659.
=1893. 420-421. /HA/.

     Hartay Gábor zempléni alispán
Dongó Gyárfás Géza közli: Bocskay István, zempléni főispán levele az alispánhoz, Hartay Gáborhoz, Morvaországból, ... a svéd hadakról és ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477-478. /HO/.

     Haszán budai pasa
Gömöry Gusztáv: Esztergom vár bevétele 1595-ben. 1-2.
=1891. 462-481.; 648-677., 1 t. 724. u. /É/.

Gömöry Gusztáv: A sziszeki csata 1593-ban. [Kép: Ruprecht Eggenberg tábornok 573. e.]
=1894. 613-634., 1 t. 716. u. /É/.

Merényi Lajos közli: A kanizsai végek történetéhez, 1629-1634.
=1897. 258-265. /É/.

     határőrvidékek
Lázadás a varasdi katonai határőrvidéki kerületben 1755-ben.
=1897. 124-129. /HA/.

Szendrei János: A magyar vezényszó. 1-2. [Képek: magyar hadisátor, XV. század; határőrvidéki huszárok, XVIII. század vége.]
=1911. 49-62.; 236-250. /É/.

     Hatvan
Gömöry Gusztáv: Hatvan ostroma és bevétele 1596. 1-2.
=1894. 96-107., 1 t. 148. u.; 242-254. /É/.

Huszárok a hátvéd-harczban.
=1894. 564-565. /HA/.

     Havaselve
Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1426) kapitányaihoz és Szeben város előljáróihoz... Dán vajda védelmére.
=1888. 164-170. /HO/.

     hazaárulás vádja
Dobos Kálmán közli: Egy kérvény a Rákóczi-fölkelés időszakából, 1706.
=1892. 241-242. /HA/.

     Hazun budai bég
Kárffy Ödön közli: Hazun budai bég Magyar Bálint kapitányt daliás párviadalra hívja. 1555.
=367-368. /HO/.

     Hegyesd
Komáromy András: Magyar Bálint kapitány életéből. 1543-1572. [Képek: a XVII. századi Pécs, Hegyesd és magyar huszár.]
=1912. 238-278. /É/.

     Heisler, Donat, gróf, hadvezér
Szalay Béla: Thököli havasi útja, 1690. [Thököly Imre képe 125. e.]
=1910. 125-147., 1 t. /É/.

     Heister, Gottfried, altábornagy
Adalékok a Wesselényi összeesküvés történetéhez, 1671.
=1894. 689-692. /HA/.

     Heister, Siegbert, gróf, tábornagy, fővezér
Thaly Kálmán: A szomolányi ütközet, 1704 május 28. [Gróf Bercsényi Miklós képe 1. e.]
=1892. 1-27. /É/.

Gömöry [Gusztáv]: A bécsi körsánczok és a kuruczok első betörései Ausztriába, 1704.
=1892. 236-241. /HA/.

Thaly Kálmán: A trencsényi csatáról, 1708. (Újabb adatok.) 1-2.
=1897. 145-159.; 313-331. /É/.

     Henrik, III., német-római császár
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     Herimannus, reichenaui
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     hétéves háború
Kozics László: Egy magyar gyalogezred szereplése Lothringeni Károly sziléziai hadjáratában, 1757.
=1891. 139-141. /HA/.

Illéssy János: A Nádor huszárezred a hétéves háborúban, 1756-1762.
=1897. 589-614. /É/.

Szendrei János: Szentiványi László ezredes (1717-1756).
=1910. 601-602. /T/.

Szendrei János közli: Hadi segedelem kérés a hétéves háborúk s a francia háborúk idejéből. 1756-1815.
=1913. 297-301. /HO/.

     Heves vármegye
Merényi Lajos közli: Heves vármegye panasza a török ellen. 1629.
=1897. 302-305. /HA/.

     hidak
Soós Elemér: A munkácsi vár. 1-2. [Képek: Zrínyi Ilona 513. e.; várerődítés; Lórántffy Zsuzsanna emléktáblája; kapuk és hidak; fellegvár; ezredéves emlékmű.]
=1910. 418-445., 5 ábra; 513-548., 2 t., 8 ábra. /É/.

     hírszerzők
Gömöry [Gusztáv] közli: Jegyzetek Sutoris János naplójából a XVII. század végéről. 1677-1704.
=1896. 352-359 /HA/.

     hitlevelek
Komáromy András: Levelek és akták az 1607/8-ki hajdúlázadás történetéhez. [Báthory Gábor, Homonnay Bálint, Mágochy Ferenc, Dóczy András, Kolonits Siegfrid, Nagy András, Széchy György, Ali basa, Illésházy István, Elek János, Némethy Gergely, Rákóczi Zsigmond és Verebélyi János levelei, a hajdúk hitlevelei.]
=1893. 72-91. /É/.

     hódoltság
Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság történetéhez, 1627. [Magyar naszád Visegrád látképéről, 1595.]
=1910. 314-316. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Levelek a hódoltság korából, 1555. [Korpona átadásáról.]
=1910. 612-614. /HO/.

     holland hajók
Lovassági támadás egy hajóraj ellen, 1795.
=1896. 371-372. /HA/.

     Hollandia
rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

     honfoglalás
Ism.: Borovszky Samu: A honfoglalás története.
=1893. 733-734. /HI/.

rónai Horváth Jenő: Millenium. [Árpád fejedelem képe 1. e.]
=1896. 1-3., 1 t. 1. e.

     Hont vármegye
Merényi Lajos közli: Bars, Hont és Nógrád 1630-iki sérelmei a török végbeliektől.
=1897. 448-451. /HA/.

     honvédelmi minisztérium
[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Bíró Pál: A magyar királyi honvédelmi ministerium működése az 1877-1890. években.
=1891. 284-285. /HI/.

     honvédelmi törvény
Merényi Lajos közli: Wesselényi két levele Sopron vármegyéhez az 1655. évi honvédelmi törvény végrehajtása iránt.
=1897. 119-121. /HA/.

     Horváth Antal, szentgyörgyi, báró, ezredes
Pilch Jenő: Szentgyörgyi Horváth Antal báró ezredes, a katonai Mária Terézia-rend vitéze.
=1912. 632-635. /HA/.

     Horváth György kapitány
Matunák Mihály közli: Török-magyar jegyzékváltás 1571-ből.
=1897. 458-461. /HA/.

     Horváth István ezredes
Szendrei János közli: Egy XVIII. századbeli magyar huszár-ezredes szerződtetése, 1620.
=1889. 158-159. /HA/.

     Horvathinovith Bertalan kapitány
Illéssy János: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához. 1549-1552.
=1893. 635-666. /É/.

     Hradistye
Victorin cseh herczeg elfogatása [1468 körül].
=1890. 249-250. /HA/.

     Hunyadi János kormányzó, hadvezér
rónai Horváth Jenő: A várnai csata. [A csata (1444. november 10.) két tervével.] 1-2. [I. Ulászló magyar király képe 1. e.]
=1888. 104-142., 2 t. 172. u.; 268-305. /É/.

Fraknói Vilmos: A várnai csata előzményei [1443-1444].
=1889. 337-388. /É/.

Thúry József: A várnai csatáról, 1444.
=1892. 636-654. /É/.

Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat, 1448. [Hunyadi János képe 1. e.] 1-4.
=1895. 1-42., 1 t.; 157-181.; 339-349.; 454-486., 1 t. 564. u. /É/.

Balanyi György: Nándorfejérvár ostroma és felmentése 1456-ban. [Képek: Kapisztrán Szent János; ostromtérkép; Dugovics Titusz; Belgrád, XVI. század; magyar huszár, XVI. század.]
=1911. 167-196., 3 t. /É/.

Miskolczi Gyula: Hunyadi János török hadjáratai. [1444-1456.] 1-2.
=1913. 347-369.; 545-583. /É/.

Házi Jenő közli: Szepesi László alkormányzó és Sós János budai várnagyok értesítik Pozsony városát Hunyadi Jánosnak a rigómezei csatából való szerencsés megmeneküléséről. 1448 nov. 17. [Kép: Szoliman szultán, 1565.]

     Husszein pasa, nagyvezír
Koncz József közli: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez.
=1893. 456-483. /É/.

     huszár-torna
Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly korában. 1-3. [III. Károly képe 1. e.; hadi trombita, XVIII. század; magyar huszár-torna öltözet, XVI. század.]
=1910. 23-51., 1 t.; 349-387.; 549-587. /É/.

     huszárezredek
Kropf Lajos: Magyar eredetű francia huszárezredek.
=1897. 434-442. /É/.

Illéssy János: A Nádor huszárezred a hétéves háborúban, 1756-1762.
=1897. 589-614. /É/.

     huszárok
Egy episod az 1789-ik évi török hadjáratból.
=1888. 144-147. /HA/.

Hogy fogták a sziléziai háborúk idejében a poroszok a katonát [1754].
=1888. 152. /HA/.

Magyar huszárok Bajorországban [1754].
=1888. 152-153. /HA/.

Részlet a torgaui csatából, 1760.
=1888. 316-317. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király [mint hadvezér].
=1888. 333-342., 1 t. /É/.

Válságos helyzet; egy episod a hétéves háborúból, 1759.
=1888. 492-493. /HA/.

Huszárcsiny, 1814.
=1888. 658. /HA/.

Szendrei János közli: Egy XVIII. századbeli magyar huszár-ezredes szerződtetése, 1620.
=1889. 158-159. /HA/.

Lélekjelenlét, 1789.
=1889. 163. /HA/.

Becsület-helyreállítás a hadseregben a múlt század első felében.
=1889. 163-164. /HA/.

Magyar huszárok Moldvában, 1788.
=1889. 509-511. /HA/.

Károly főherczeg megmentése a magyar huszárok által Tarvisnál, 1797.
=1889. 694-695. /HA/.

Meghiusúlt királyfogás [II. Frigyes porosz király, 1741].
=1889. 695-696. /HA/.

Huszárok az elővédharczban, 1789.
=1889. 697. /HA/.

Huszárok diadalmas utóvédharcza, 1805.
=1890. 118. /HA/.

Magyar huszárok az orosz udvarnál, 1833.
=1890. 576. /HA/.

Lövegmentés, 1809.
=1890. 576. /HA/.

Barabás Samu: Báthory István lengyel király hadi rendtartása a lengyel seregben szolgáló magyar huszárok számára. (1576-1586.)
=1890. 667-674. /É/.

A 16-ik huszárezred történetéből. Sück kapitány rohama 1800 junius 19-én.
=1890. 712-713. /HA/.

Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross Ottó - Nikolics Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

A Bercsényi-huszárok Gerpinnesnél, 1794.
=1891. 281-282. /HA/.

Huszár Imre: A huszárok eredetéről.
=1892. 81-84. /É/.

Brescia elfoglalása 1796-ban.
=1892. 125-126. /HA/.

Vitéz huszárok, 1814.
=1892. 562-563. /HA/.

Ism.: Éble Gábor: Károlyi Ferencz gróf és kora, 1705-1758.
=1893. 285-287. /HI/.

Mangold L. [Lajos]: Magyar eredetű franczia huszárezredek, 1635-től.
=1894. 266-268. /HA/.

Huszárok a hátvéd-harczban.
=1894. 564-565. /HA/.

Huszártámadás üldözés közben, 1813.
=1895. 407-408. /HA/.

Magyar huszárok támadása franczia vadászok ellen, Győrnél. 1809.
=1895. 556-557. /HA/.

Szendrei János: A Blankenstein huszárok a würzburgi ütközetben. 1796 szeptember 3.
=1910. 260. /HA/.

Szendrei János: Magyar huszárok az asperni csatában. 1809 május 21-22.
=1910. 260-262. /HA/.

Szendrei János: A 10-ik huszárezred közlegényeinek hőstettei a solferinoi csatában, 1859 jun. 24. [Kép: XVII. századi fegyverek.]
=1910. 263-266. /HA/.

Kép: Szablyadíszítés. Magyar huszár a XVI. században.
=1910. 306. /HI/.

Szendrei János: Magyar huszárok franczia szolgálatban 1693-ban [1 képpel].
=1910. 606-607. /HA/.

Szendrei János: A magyar vezényszó. 1-2. [Képek: magyar hadisátor, XV. század; határőrvidéki huszárok, XVIII. század vége.]
=1911. 49-62.; 236-250. /É/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV. század első felében. 1-4. [Képek: Magyarország címere, 1607; tárcsapajzs, XVI. század; mozsárágyú a körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63-76.; 251-276.; 410-448.; 537-574. /É/.

Balanyi György: Nándorfejérvár ostroma és felmentése 1456-ban. [Képek: Kapisztrán Szent János; ostromtérkép; Dugovics Titusz; Belgrád, XVI. század; magyar huszár, XVI. század.]
=1911. 167-196., 3 t. /É/.

Nagy Géza: Vitézvári báró Simonyi József [1777-1837]. (A legvitézebb huszár.) 1-4. [Képek: Simonyi báró; Pallas Athene és Mars; Simonyi fegyverei; huszár Simonyi ezredéből; egykori lakóhelye; levele Lyon bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387-396., 1 t.; 519-536., 1 t.; 1912. 349-366., 1 t. 321. e.; 505-544. /É/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV-ik század második felében. 1-4. [Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54-92.; 201-237; 416-445.; 601-621. /É/.

Komáromy András: Magyar Bálint kapitány életéből. 1543-1572. [Képek: a XVII. századi Pécs, Hegyesd és magyar huszár.]
=1912. 238-278. /É/.

Pilch Jenő: Kowelsdammi Pauliny Mihály huszárkapitány vitézi tettei az 1812. évi hadjáratban.
=1912. 282-284. /HA/.

Wertner Mór: Az 1328. évi magyar-osztrák hadjárat. 1-2. [Kép: magyar huszárok, 1812.]
=1913. 44-64.; 234-246., 1 rajz. /É/.

[Pilch Jenő] -h.: Önfeláldozó előljáró, 1813.
=1913. 132-134. /HA/.

[Pilch Jenő] -h.: Huszár bravour, 1813.
=1913. 134. /HA/.

Szendrei János közli: A Khevenhüller-féle hadi utasítás [1730 körül]. 1-8. [Képek: huszár, 1765; Khevenhüller 1 t. 167. e.; kopjások, XVII. század; spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150-159.; 310-320.; 490-496.; 638-641.; 1914. 164-165.; 333-334.; 498-500.; 683-686. /HSZ/.

[Pilch Jenő] -ch.: Domkovics huszárkáplár furfangjai, 1813. [Kép: osztrák dragonyosok, 1812.]
=1913. 466-467. /HA/.

N. Thurzó Kálmán: Vitézvári Simonyi báró königswardi bravurja, 1813.
=1913. 611-612. /HA/.

[Pilch Jenő] -ch.: Kordás Mihály huszár zászlóvivő vitézi tettei, 1813.
=1914. 301-303. /HA/.

[nosziczi Thurzó Kálmán] N. T. K.: A wippachi huszáremlék, 1813.
=1914. 476-477. /HA/.

     huszártisztek
Kárffy Ödön közli: Hírek a kanizsai török rabokról. 1563-1567. [Kép: magyar huszártiszt, XVII. század.]
=1912. 473-475. /HO/.

     husziták
Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1427). Perényi Miklós főlovászmesternek végrehajtási és zálogjogot ad.
=1888. 329-332. /HO/.

     Huszt
Koncz József: A huszti vár lövő szerszámainak leltára, 1669.
=1892. 133-140. /HO/.

Koncz József közli: Teleki Mihály utasítása a huszti vár kapitánya és várnagyai számára, 1669-ből.
=1893. 292-296. /HSZ/.

[Komáromy András] K. A. közli: Ujhelyi Pál huszti praefectus levele Teleki Mihályhoz, 1670-ből.
=1893. 547-550. /HA/.

Koncz József közli: Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt várára nézve, 1670, 1673.
=1894. 281-284. /HO/.

Lukinich Imre közli: Huszt várának leltára 1667-ből.
=1913. 302-303. /HO/.

     hűtlenségi perek
Komáromy András: Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből, 1616. 1-2.
=1897. 332-351.; 537-554. /É/.

     Ibrahim csausz
Kárffy Ödön közli: Levelek a hódoltság korából, 1555. [Korpona átadásáról.]
=1910. 612-614. /HO/.

     Ibrahim Nazir pasa
Magyar huszárok Moldvában, 1788.
=1889. 509-511. /HA/.

     Ibrahim pasa, nagyvezír
A táthi csata 1685 augusztus 16-án.
=1892. 694-697. /HA/.

     időszámítás
Kropf Lajos: A török időszámításról.
=1895. 67-78. /É/.

Kropf Lajos: Még egyszer a török időszámításról.
=1896. 513-518. /HA/.

     Istvánffy Miklós
Sörös Pongrácz ism.: Holub József: Istvánffy Miklós históriája hadtörténelmi szempontból.
=1910. 267-269. /HI/.

     Isztria
[Pilch Jenő] -h.: Az istriai félsziget visszahódítása 1813-ban.
=1913. 131-132. /HA/.

     Iván, IV., orosz cár, a Rettenetes
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

     Izabella királyné
Kropf Lajos: Castaldo [képe 1896. 141. e.] Erdélyben 1551-1552. 1-6.
=1895. 350-366.; 509-521.; 1896. 53-72.; 161-186., 1 t. 141. e.; 299-325.; 465-483. /É/.

     Jahnus, Franz Miksa, eberstädti, báró, altábornagy
rónai Horváth Jenő: Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából [1757]. 1-2.
=1892. 197-217.; 371-388. /É/.

     Jajca
A törökök Jaicza előtt 1521-ben.
=1888. 654-656. /HA/.

Karácsonyi János közli: A jajczai bánok fizetése 1505-1507.
=1891. 555-557. /HA/.

Kovács J.: Jaicza fölmentése Frangepán Kristóf gróf által 1524-ben.
=1892. 114-118. /HA/.

     Jankovich-féle elefántcsontnyereg
Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

     János főherceg
Schikofszky Károly: A pozsonyi hídfő védelme 1809-ben. [János főherceg képe 157. e.] 1-2.
=1895. 43-66., 1 t. 156. u.; 182-204. /É/.

     János lovagrend
Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

Reiszig Ede: A János lovagok szerepe Zsigmond király korában. [Képek: János lovagok fegyvereinek megáldása; Naillac Philibert nagymester; Rhodus; János lovag vértezetben.]
=1912. 321-348. /É/.

     János Zsigmond fejedelem
Székely József: A székelyek lázadása János Zsigmond ellen, 1562.
=1889. 141-152. /É/.

Lukinich Imre: Az északkeleti várháborúk történetéhez 1561-65. 1-2. [Kép: János Zsigmond 1 t. 501. e.; Szatmár; Tokaj.]
=1913. 370-394.; 584-605. /É/.

     János, a vak, cseh király
Wertner Mór: Az 1328. évi magyar-osztrák hadjárat. 1-2. [Kép: magyar huszárok, 1812.]
=1913. 44-64.; 234-246., 1 rajz. /É/.

     járőrök
Szendrei János: Egy járőr hőstette a Volta melletti harczban, 1848 jul. 27.
=1910. 262-263. /HA/.

[Pilch Jenő] -ch.: Vitéz járőr, 1788.
=1914. 141-142. /HA/.

     jazygok
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     jelvények
Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek jelentősége Alsó-Pannonia hadtörténetében. [Képek: római katonai kitüntetések, hadigép és hadijelvények.]
=1911. 197-235. /É/.

Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Jemisdsi Haszán pasa, nagyvezír
Karácson Imre: Buda ostroma 1602-ben. [Kép: páncélozott ágyú a XVI. századból.]
=1911. 19-30. /É/.

     Jenő herceg, savoyai, fővezér
Huszár I[mre]. ism.: Balogh Károly György: Történet-politikai tanúlmányok Eugen Savoya herczege életrajzához.
=1892. 248-250. /HI/.

Várady Gábor: Savoyai Jenő [képe 1. e.] és a Nándorfehérvár elleni hadjárat. 1716-17. 1-2.
=1894. 20-38., 1 t.; 191-215., 2 rajz, 2 t. /É/.

     Joachim, II., brandenburgi választófejedelem
Récsey Viktor: Egy német mű az Esztergomnál az 1542-ik évben Joachim, brandenburgi választófejedelem alatt gyülekezett s Budát fölszabadítani akaró hadseregről.
=1893. 275-279. /HA/.

     József főherceg, nádor, hadvezér
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: József főherczeg nádor fegyverbe szólítja a magyar nemesi fölkelőket. 1809 ápril 27-én.
=1894. 120-121 /HA/.

Bodnár István: A győri csata 1809 június 14-én. 1-2. [József főherceg, nádor képe 467. e.]
=1897. 388-433.; 484-536., 1 t. /É/.

     kabarok
Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a XI-XIII. században.
=1888. 501-526. /É/.

     Kaczianer János főkapitány
Kárffy Ödön közli: Kaczianer János főkapitány Trencsén vármegye előbbi jelentése tárgyában a kamarához ír. 1534 febr. 8.
=1912. 134-135. /HO/.

     Kákonyi százados
Huszárok diadalmas utóvédharcza, 1805.
=1890. 118. /HA/.

     Kálló
Koncz József közli: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez.
=1893. 456-483. /É/.

Merényi Lajos: Kálló és Szathmár őrségének panaszai 1631-ben.
=1894. 635-646. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: II. Rákóczi György Szuhai Mátyásnak, Kállóvára és őrsége fő kapitányának fizetését megjavítja. 1658.
=1895. 406. /HA/.

Komáromy András: Kálló mint végvár [1570-től].
=1897. 27-46. /É/.

     Kálmán magyar király
Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2. [Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
=1913. 325-346.; 524-544. /É/.

     Kálnoki Sámuel
[Koncz József] K. J. közli: Kálnoki Sámuel tudósításai Karaffa rendeleteiről s a német seregekről Teleki Mihályhoz Máramaros-Szigetről 1687.
=1895. 262-265. /HA/.

     Kamuthy II. Balázs
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

     Kanisay Miklós tárnokmester
Szendrei János közli: Zsigmond király levele, 1389., melyben a Sopron megyei Borostyán várát zálogszerűleg leköti Kanisay Miklós kir. tárnokmesternek.
=1889. 514-516. /HO/.

     Kanizsa ld. Nagykanizsa


     Kapisztrán Szent János
Balanyi György: Nándorfejérvár ostroma és felmentése 1456-ban. [Képek: Kapisztrán Szent János; ostromtérkép; Dugovics Titusz; Belgrád, XVI. század; magyar huszár, XVI. század.]
=1911. 167-196., 3 t. /É/.

     kapuk
Iványi Béla: Eperjes város tornyai, kapui és azoknak hadi felszerelése 1495 körül.
=1910. 253-256. /HA/.

Soós Elemér: A munkácsi vár. 1-2. [Képek: Zrínyi Ilona 513. e.; várerődítés; Lórántffy Zsuzsanna emléktáblája; kapuk és hidak; fellegvár; ezredéves emlékmű.]
=1910. 418-445., 5 ábra; 513-548., 2 t., 8 ábra. /É/.

     Kara-Ali bég, esztergomi várparancsnok
Gömöry Gusztáv: Esztergom vár bevétele 1595-ben. 1-2.
=1891. 462-481.; 648-677., 1 t. 724. u. /É/.

     Karánsebes
Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. 1593-1607. 1-2.
=1894. 347-364.; 469-485. /É/.

     kardok
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Thaly Kálmán közli: A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetéhez hazánkban, 1704.
=1891. 132-135. /HA/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

     Károly főherceg, tábornagy, fővezér
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Ragaszkodás az előljáróhoz, 1809.
=1889. 511-512. /HA/.

Hollán Ernő: Károly főherceg mint katonai író. [Károly főherceg képe 511. e.]
=1889. 517-545. /É/.

rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

Károly főherczeg megmentése a magyar huszárok által Tarvisnál, 1797.
=1889. 694-695. /HA/.

Károly főherczeg napiparancsa 1809 ápril hó 6-án.
=1891. 422-424. /HA/.

     Károlyi Ferenc gróf, ezredes
Ism.: Éble Gábor: Károlyi Ferencz gróf és kora, 1705-1758.
=1893. 285-287. /HI/.

     Károlyi grófok
Ism.: Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája.
=1897. 644. /HI/.

     Károlyi József gróf, ezredes
Leveles János közli: Ujoncz-fogadás 1757 [valójában 1795]-ben.
=1896. 112-116. /HA/.

     Károlyi Sándor gróf, tábornok
Kemény Lajos közli: Adalékok Kassa 1706-iki ostromához.
=1914. 135-141. /HA/.

     Károlyi-huszárok
Ism.: Éble Gábor: Károlyi Ferencz gróf és kora, 1705-1758.
=1893. 285-287. /HI/.

     Károlyi-palota
Ism.: Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája.
=1897. 644. /HI/.

     Károly, I., magyar király
Wertner Mór: Az 1328. évi magyar-osztrák hadjárat. 1-2. [Kép: magyar huszárok, 1812.]
=1913. 44-64.; 234-246., 1 rajz. /É/.

     Károly, III., magyar király
Karácson Imre: III. Károly háborúja a törökökkel 1737-1739. Sakir bej és Szubhi török történetírók leírása szerint. 1-2.
=1892. 326-370.; 517-540. /É/.

Gömöry Gusztáv: III. Károly seregének hadi létszáma és zsoldja, 1726.
=1896. 364-369. /HA/.

Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly korában. 1-3. [III. Károly képe 1. e.; hadi trombita, XVIII. század; magyar huszár-torna öltözet, XVI. század.]
=1910. 23-51., 1 t.; 349-387.; 549-587. /É/.

     Károly, Lotharingiai, főherceg, fővezér
rónai Horváth Jenő: Lothringeni Károly herczeg [képe 1. e.] sziléziai hadjárata 1757-ben. 1-2. [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82-106., 2 t. 136. u.; 675-704., 1 t. /É/.

A táthi csata 1685 augusztus 16-án.
=1892. 694-697. /HA/.

Fülek Henrik: Hadik altábornagy portyázó menete Berlinbe, 1757-ben.
=1896. 11-22., 1 t. 140. u. /É/.

Szendrei János közli: Magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-10. [Képek: ókori harcosok emblémája, XVIII. század; hadi géniusz, XVII. század; Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII. századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317-326.; 504-510.; 615-619.; 1911. 373-382.; 482-493.; 604-608.; 1912. 138-147.; 310-315.; 476-480., 646-651. /HSZ/.

     káromkodás
Veress Endre: II. Rákóczi Ferencz hadi rendelete a káromkodók ellen, 1705.
=1892. 712-716. /HSZ/.

     Kassa
Komáromy András: Thelekessy Imre. 1497-1560. 1-4.
=1889. 101-124.; 209-232.; 463-483; 638-672. /É/.

Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

Ism.: Sziklai János - Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai. I. Abaúj-Torna Vármegye és Kassa.
=1897. 133-135 /HI/.

Koncz József: Katonaszedési szabályok 1670-ből.
=1897. 142-144. /HSZ/.

Kemény Lajos: Kurucz fegyverek összeírása Kassán 1685.
=1910. 256-257. /HA/.

Kemény Lajos közli: A kassai puskaporgyártók czéhszabályzata a XVIII. századból.
=1911. 118-121. /HA/.

Kemény Lajos: Felsőmagyarországi hadi mozgalmakra vonatkozó adatok Kassa város levéltárában. 1526-1536.
=1912. 288-291. /É/.

Kemény Lajos közli: Adalékok Kassa 1706-iki ostromához.
=1914. 135-141. /HA/.

Kemény Lajos közli: Lippay Balázs, Bocskay főkapitánya Kassa városához, 1604.
=1914. 473-474. /HA/.

     Katona Mihály huszti kapitány
Koncz József közli: Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt várára nézve, 1670, 1673.
=1894. 281-284. /HO/.

     katonaállítás
Király Pál közli: Katonaállítás Erdélyben a múlt században, 1742 és 1744.
=1891. 678-682. /É/.

Koncz József közli: Katona-állítás Felső-Fehérmegyében 1745.
=1895. 266-269. /HA/.

     katonacsaládok
Szendrei János közli: Egy magyar katona-család a múlt század elején. [rétei Zámbory család, Abaúj vármegye, 1822.]
=1910. 603-604. /HA/.

     katonadalok
[Kozics László] K. L. közli: Az utolsó magyar nemesi «insurrectio» dalaiból.
=1892. 560-562. /HA/.

     katonai becsület
Becsület-helyreállítás a hadseregben a múlt század első felében.
=1889. 163-164. /HA/.

     katonai rangok
[Horváth Jenő, rónai] H-th.: General-Lieutenant.
=1888. 648-650. /HA/.

     katonai tulajdonságok
Gömöry [Gusztáv] ism.: A magyar nemzet katonai tulajdonságai. [Egy török író véleménye 1590 körül.]
=1890. 568-570. /HA/.

     katonasírok
Magyar vitézek sírhalma a Szerémségben.
=1888. 654. /HA/.

Gyalokay Jenő: Frimont János gróf sírja. [Kép: hadrend, XVII. század.]
=1913. 615-617. /HA/.

     katonaszedés
Koncz József: Katonaszedési szabályok 1670-ből.
=1897. 142-144. /HSZ/.

     katonatartás
Koncz József közli: Mennyibe került a katonatartás az erdélyi fejedelemnek a XVII. század végével.
=1890. 711-712. /HA/.

     kazárok
Márki Sándor: Arad középkori hadtörténete. 1-3.
=1890. 297-332.; 478-498.; 589-612. /É/.

     Keglevics Péter várnagy
A törökök Jaicza előtt 1521-ben.
=1888. 654-656. /HA/.

     Kelnek
Halaváts Gyula: Kelnek vára. [Képek: a vár alaprajza, távlati képe és udvara; német puskás, 1680.]
=1912. 41-53. /É/.

     Kemény János fejedelem
Szilágyi Sándor: Szathmár capitulatiója 1644-ben.
=1892. 141-156. /É/.

Koncz József közli: Kemény János [képe 421. e.] eredeti levelei hadjárataira, küzdelmeire és fejedelemségére vonatkozólag... 1659 február 11-től 1662 január 8-ig.
=1892. 421-468. /É/.

II. Rákóczi György levele Lengyelországból visszatérése után 4 nappal Kemény Jánoshoz, ki tatár rabságban ott maradott. 1657 aug. 7.
=1892. 706-707. /HA/.

I. Rákóczi György az általános fölkelésre kiadott parancsa gyors teljesítésére megsürgeti a megyéket és székeket. 1644 szept. 9.
=1896. 375-376. /HO/.

     kémkedés
Gömöry [Gusztáv] közli: Egy XVI. századbeli hadi kém viselt dolgai.
=1889. 160-162. /HA/.

     kényszersorozás
Hogy fogták a sziléziai háborúk idejében a poroszok a katonát [1754].
=1888. 152. /HA/.

     Képes Krónika
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     Kerecsényi László várkormányzó
Karácsonyi János: A gyulai vár ostroma. 1566.
=1897. 85-101. /É/.

     keresztény rabok
Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság történetéhez. [Gróf Bánffy Kristóf levele gróf Eszterházy Miklós nádorhoz, az elvitt keresztény rabok jegyzékével, 1639.]
=1911. 368-372. /HO/.

     keresztes vitézek
Kemény Lajos közli: Mátyás király keresztes vitézei 1464-ben.
=1913. 145-147. /HO/.

     Kéry Ferenc gróf, főlovászmester
Thaly Kálmán: Egykorú jelentések a koronczai csatáról. 1704.
=1890. 445-458. /É/.

     Kézai Simon Krónikája
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     kéziratok
Majláth Béla: Zrínyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban.
=1891. 265-271. /É/.

     kézjegy
I. (Nagy) Szulejman török szultán [képe] és kézjegye (tugrája).
=1889. 337. e.

     Khevenhüller, Ludwig Andreas, gróf, tábornok
Szendrei János közli: A Khevenhüller-féle hadi utasítás [1730 körül]. 1-8. [Képek: huszár, 1765; Khevenhüller 1 t. 167. e.; kopjások, XVII. század; spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150-159.; 310-320.; 490-496.; 638-641.; 1914. 164-165.; 333-334.; 498-500.; 683-686. /HSZ/.

     kiállítások
Az 1848/49-iki szabadságharczi emlékek és képek kiállítása.
=1891. 550-551. /HA/.

A hadtörténelmi kiállítás. [Az 1896-ik évi kiállítás előkészítése.]
=1893. 413-414. /HA/.

rónai Horváth Jenő: A magyar hadtörténelem az ezredéves kiállításon. [Tervezet.]
=1893. 509-536. /É/.

A millenniumi kiállításról.
=1894. 115-120.

Az ezredéves kiállításról.
=1895. 114-121.

rónai Horváth Jenő: Ezredéves ünnepségek és ezredéves kiállítás.
=196. 253-262. /É/.

[Nagy Géza] N.: Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon.
=1896. 263-272. /É/.

Ism.: Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon. Szerk.: Szendrei János.
=1896. 530-532. /HI/.

     kiáltványok
[Kozics László] K. L. közli: Hadi kiáltvány az 1789-ik évi török háború idejéből.
=1890. 570-572. /HA/.

Koncz József közli: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez.
=1893. 456-483. /É/.

     Kinizsi Pál hadvezér
Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

     Király Albert generális
Merényi Lajos közli: Adalék Király Albert erd. generális életéhez. [Báthory Zsigmond levele Bocskai Istvánhoz.]
=1892. 403-404. /HA/.

     királyválasztás
Fraknói Vilmos: Mátyás királylyá választása, 1458.
=1890. 139-158. /É/.

     Kismarton
Kép: XVIII. századi puska díszítménye, Kismarton.
=1911. 468. /HI/.

     Kiss százados
A fehérhegyi sáncok elfoglalása [1757].
=1888. 150-151. /HA/.

     kitüntetések
Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek jelentősége Alsó-Pannonia hadtörténetében. [Képek: római katonai kitüntetések, hadigép és hadijelvények.]
=1911. 197-235. /É/.

     kiváltságlevelek
[Illéssy János] I. J. közli: A komáromi naszádosok kiváltságlevele, 1554.
=1895. 395-399. /HA/.

     Kleefeld táborszernagy
Szilágyi István közli: Egy harczintézkedés a szilézia háborúk idejéből, 1758.
=1897. 129-131. /HA/.

     Klenau gróf, altábornagy
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Ragaszkodás az előljáróhoz, 1809.
=1889. 511-512. /HA/.

Brescia elfoglalása 1796-ban.
=1892. 125-126. /HA/.

     Koháry István gróf, fővezér
[Illéssy János] I-s. közli: A Léva melletti csata és Koháry István halála 1664 jul. 19-én.
=1893. 541-543. /HA/.

rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

     Koháry Péter kapitány
Komáromy András: Koháry Péter érsekújvári kapitány levelei Thurzó György nádorhoz. 1611-1616. [Kép: csatajelenet fegyverekkel.]
=1911. 77-109. /É/.

     kolini csata
Mária Terézia királynő levele gróf Nádasdy Ferenczhez [1757].
=1888. 307-308. /HA/.

Mária Terézia megbízó levele Nádasdy Ferenczhez, midőn neki 1757-ben morva-sziléziai hadsereg parancsnokságát átadja.
=1889. 162-163. /HA/.

Adalék a kolini csata történetéhez, 1757.
=1891. 138-139. /HA/.

     Kollonics százados
Huszárok az elővédharczban, 1789.
=1889. 697. /HA/.

     Kollonits Siegfried tábornok, dunáninneni főkapitány
Komáromy András: Kolonich Siegfried [képe 413. e.], Dunán inneni főkapitány életéből [1604-1623].
=1895. 487-508., 1 t. 413. e. /É/.

     Kolozsvár
rónai Horváth Jenő: Mátyás király [mint hadvezér].
=1888. 333-342., 1 t. /É/.

Székely József ism.: Jakab Elek: Kolozsvár története.
=1888. 659-662. /HI/.

Lukinich Imre: Az erdélyi hódoltság és végvárai. 1-3. [Képek: fegyverek Gyulafehérvár látképével és Erdély címerével; Kolozsvár, XVII. század; Székelyhíd vára.]
=1912. 155-180.; 367-391.; 545-571. /É/.

     Komárom
rónai Horváth Jenő: Pozsony és a Közép-Dunavonal. 1-2.
=1893. 121-131.; 250-265. /É/.

[Illéssy János] I. J. közli: A komáromi naszádosok kiváltságlevele, 1554.
=1895. 395-399. /HA/.

     Konstantinápoly
Szendrei János közli: Hadifoglyok Konstantinápolyban az 1788-iki hadjárat után.
=1910. 605-606. /HA/.

     kopjások
Szendrei János közli: A Khevenhüller-féle hadi utasítás [1730 körül]. 1-8. [Képek: huszár, 1765; Khevenhüller 1 t. 167. e.; kopjások, XVII. század; spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150-159.; 310-320.; 490-496.; 638-641.; 1914. 164-165.; 333-334.; 498-500.; 683-686. /HSZ/.

Tóth Zoltán: A magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-7. [Kép: kopjások, XVII. század, 320.]
=1913. 304-320., 1 kép; 486-490.; 634-637.; 1914. 160-164.; 329-332.; 496-498.; 680-683. /HSZ/.

     Koppány ld. Bakonykoppány


     Kordás Mihály
[Pilch Jenő] -ch.: Kordás Mihály huszár zászlóvivő vitézi tettei, 1813.
=1914. 301-303. /HA/.

     Kornis Farkas, szentpáli
[Komáromy András] -ys. közli: Petky János levele szentpáli Kornis Farkas udvarhelyszéki főkirálybíróhoz, Báthory Zsigmond fejedelem hadba szállása felől, 1596.
=1895. 127. /HA/.

     koronaőrség
[Komáromy András] ys. közli: A korona-őrség folyamodásai Thurzó György nádorhoz és az ország rendekhez. [1609 körül.]
=1897. 113-115. /HA/.

     koronázás
A koronázás huszonöt éves emlékünnepe [1892].
=1892. 269-272.

A kassai püspök [Bubics Zsigmond] díszműve a koronázás ünnepére.
=1892. 390. /HA/.

     koroncai csata
Thaly Kálmán: Egykorú jelentések a koronczai csatáról. 1704.
=1890. 445-458. /É/.

Thaly Kálmán: Még egyszer a koronczai csatáról [1704] s gróf Forgách Simon tábornokról.
=1891. 433-461., 1 t. 576. u. /É/.

     Korpona
Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

[Komáromy András] ys. közli: Végvárak őrsége 1556-ban.
=1895. 259-262. /HA/.

Kárffy Ödön közli: Levelek a hódoltság korából, 1555. [Korpona átadásáról.]
=1910. 612-614. /HO/.

Relković Néda: Bakabánya hadi költségei 1683-1696-ig.
=1914. 132-135. /HA/.

     Kováchi Péter
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

     kozákok
Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2. [Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
=1913. 325-346.; 524-544. /É/.

     Kozsmár Péter tizedes
Kísérlet a hadi pénztár megmentésére, 1809.
=1893. 149. /HA/.

     költségek
Acsády Ignácz: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. 1-2.
=1888. 64-85.; 246-267. /É/.

Szendrei János: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. században. 1-3.
=1888. 86-103.; 416-430.; 617-631. /É/.

Komáromy András: A bányavidéki véghelyek 1610-ben.
=1893. 680-690. /É/.

M-y. közli: Érsek-Újvár erődítési költségei 1639-1644.
=1894. 121-122. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Összetes kimutatás a bányavidéki kapitányság várairól, végházairól, azok védő őrségeiről és azoknak fentartási költségeiről 1607-ben.
=1894. 126. /HA/.

M-y. közli: A végházbeliek tartásáról mód és rend, XVII. század.
=1894. 262-264. /HA/.

Mennyivel járultak az örökös tartományok a háború költségeihez 1592-ben?
=1894. 397-400. /HA/.

[Illéssy János] I-s. közli: A mezei és várbeli katonaság eltartásának költségei Magyarországon 1549-ben.
=1897. 115-118. /HA/.

Lukinich Imre közli: Adatok végváraink fentartási költségeihez.
=1911. 334-337. /HA/.

Relković Néda: Bakabánya hadi költségei 1683-1696-ig.
=1914. 132-135. /HA/.

     költségvetés
Merényi Lajos: A véghelyek 1577. évi kivonatos költségvetése.
=1893. 543-545. /HA/.

     Königsward
N. Thurzó Kálmán: Vitézvári Simonyi báró königswardi bravurja, 1813.
=1913. 611-612. /HA/.

     könyvtár
Majláth Béla: Zrínyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban.
=1891. 265-271. /É/.

     Körmend
Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV. század első felében. 1-4. [Képek: Magyarország címere, 1607; tárcsapajzs, XVI. század; mozsárágyú a körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63-76.; 251-276.; 410-448.; 537-574. /É/.

     körsáncok
Gömöry [Gusztáv]: A bécsi körsánczok és a kuruczok első betörései Ausztriába, 1704.
=1892. 236-241. /HA/.

     Kőszeg
Thaly Kálmán közli: Bujdosó kuruczok paprikás levele a kőszegi bíróhoz, 1709.
=1893. 718-719. /HA/.

     Kővár
Koncz József közli: Hadi edictum Kővár vára részére 1665-ből.
=1891. 428-432. /HSZ/.

[Koncz József] K. J. közli: Magyar várkapitányok szerződései 1634-1661.
=1896. 234-235. /HA/.

     követség
Gömöri Gusztáv: Egy császári követség a portához 1564-1565-ben.
=1897. 617-629. /HA/.

     Közép-Dunavonal
rónai Horváth Jenő: Pozsony és a Közép-Dunavonal. 1-2.
=1893. 121-131.; 250-265. /É/.

     közmunka
Dongó Gyárfás Géza közli: Budaházi Zsigmond, Ónod várának kapitánya Zemplén vm. főispánjától, Bocskay Istvántól közmunkaerő kirendelését kéri... 1649-ben.
=1911. 598-599. /HO/.

     köztéri szobrok
Éljen a király! [Budapest köztéri szobrairól.]
=1897. 615-617. /HA/.

     közvitézek
Szendrei János: Magyar mérnökkari tiszt és közvitéz a XVII. századból [1 képpel].
=1910. 257-258. /HA/.

     Krajtzberg
[Komáromy András] K. A. közli: Magyar insurgensek vitézsége az osztrák örökösödési háborúban, 1745.
=1893. 550-554. /HA/.

     Kray Pál báró, krajovai és topolyai, táborszernagy
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

[Thaly Kálmán] -y.: Kray Pál és az öt napra terjedő rajnai hadjárat 1797-ben.
=1892. 223-229. /É/.

     Krivádia
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Krottendorf báró, altábornagy
Adalék a kolini csata történetéhez, 1757.
=1891. 138-139. /HA/.

     Krusevác
Karácsonyi János: Az első magyar hadijelentés. 1437.
=1910. 15-22. /É/.

     Krusics János korponai hadnagy
Kárffy Ödön közli: Levelek a hódoltság korából, 1555. [Korpona átadásáról.]
=1910. 612-614. /HO/.

     Kudatku Bilik
Thúry József: Zrínyi Miklós hadtudományi elveinek forrása.
=1890. 36-58. /É/.

     kulmi csata
N. Thurzó Kálmán: Vitézvári Simonyi báró königswardi bravurja, 1813.
=1913. 611-612. /HA/.

     kuruc fegyverek
Kemény Lajos: Kurucz fegyverek összeírása Kassán 1685.
=1910. 256-257. /HA/.

     kurucok
Thaly: Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai a kuruczvilágban. [Megjegyzések Thúry József cikkéhez.]
=1889. 155-158. /HA/.

Thúry József: Még valami a régi magyar hadviselésről. [Válasz Thaly Kálmánnak.]
=1889. 312-313. /HA/.

Gömöry [Gusztáv]: Zistersdorf bevétele a kurucz hadak által 1706 október 17-én.
=1890. 111-114. /HA/.

Gömöry [Gusztáv]: A bécsi körsánczok és a kuruczok első betörései Ausztriába, 1704.
=1892. 236-241. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Gróf Forgách Simon 1706-ik évi hadrendje.
=1893. 274., 1 rajmell. 296. u. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Bujdosó kuruczok paprikás levele a kőszegi bíróhoz, 1709.
=1893. 718-719. /HA/.

Szepesy: Kurucz betörés Styriába, 1707.
=1894. 268-270. /HA/.

Thaly Kálmán: Az erdélyi kurucz haderő létszáma 1704-ben.
=1896. 4-10. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G-y.: A kurucz háborúk befolyása Fürstenfeldre 1704-1706.
=1896. 359-364. /HA/.

Merényi Lajos közli: A kuruczok Lendván, 1706.
=1897. 122-124. /HA/.

Závodszky Levente: Br. Pongrácz Gáspár és kurucz társai a rajnai harczokban, [1689-1690].
=1913. 123-128. /É/.

Závodszky Levente: Labancz strázsa, kurucz furfang, 1680. [Kép: ágyú a XVII. századból].
=1913. 279-282. /É/.

     Kutuzov, Mihail Ilarionovics, gróf, hadvezér
rónai Horváth Jenő: A nagy orosz háború 1812-ben.
=1912. 483-504. /É/.

     Labsánszky János
Závodszky Levente: Labancz strázsa, kurucz furfang, 1680. [Kép: ágyú a XVII. századból].
=1913. 279-282. /É/.

     Lacy, Franz Moritz, gróf, tábornagy, fővezér
[Kozics László] K. L. közli: Hadi kiáltvány az 1789-ik évi török háború idejéből.
=1890. 570-572. /HA/.

Hogy készült a czopf?
=1892. 126-127. /HA/.

     Ladomér
Pauler Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
=1890. 1-19.; 273-285. /É/.

     Lajos, I., Nagy, magyar király
Kozics László: Nagy Lajos nápolyi hadjárata [1347-1350].
=1890. 383-404. /É/.

Ism.: Pór Antal: Nagy Lajos. 1326-1382.
=1894. 132-135. /HI/.

Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

     Lajos, II., magyar király
Kápolnai [Pauer István]: A mohácsi hadjárat 1526-ban. A mohácsi csata tervével. 1-2. [II. Lajos magyar király képe 178. u.]
=1889. 177-208., 1 t. 336. u.; 441-462. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Egykorú levél a mohácsi csatáról.
=1889. 503-506. /HA/.

Kép: II. Lajos király vértezete a bécsi udvari fegyvermúzeumban.
=1910. 498. /HI/.

     Lamberg Ferenc gróf, altábornagy
[Bárczay Oszkár] B. O.: Lamberg Ferencz gróf altábornagy, az 1848 szept. 28-án a lánczhídon meggyilkolt királyi biztos, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává ajánltatik, 1843.
=1895. 139-140. /HA/.

     Lamberg gróf
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Lamberg gróf császári biztos följegyzései a kurucz háború idejéből - 1704.
=1894. 544-554. /HA/.

     Landshut
Kísérlet a hadi pénztár megmentésére, 1809.
=1893. 149. /HA/.

     László vajda
Kárffy Ödön közli: László és Farkas vajdák folyamodványa naszádos szolgálatért. 1552.
=1911. 595-596. /HO/.

     László, IV., magyar király
sóvári Soós Elemér: Az 1278. évi morvamezei (dürnkruti) csata. [Habsburg Rudolf képe 445. e.]
=1890. 459-477., 3 t. 588. u. /É/.

Soós Elemér közli: IV. László király adománylevele 1285-ből. Ford.: Pettkó Béla.
=1890. 581-586. /HO/.

     lázadás
A vallonok lázadása Pápán, 1600. [Hozzászólás: Thaly Kálmán: 648.]
=1888. 485-489. /HA/.

Katona-lázadás Székelyhídon, 1663.
=1890. 566-568. /HA/.

Komáromy András: Az 1607-iki hajdúlázadás történetéhez. 1-2. [Illésházy István, Rákóczi Lajos, Rákóczi Zsigmond, Nagy András, Nyáry Pál, Forgách Zsigmond, Nagymihályi Ferenc; Forgách Ferenc; Alaghy Ferenc; Daróczy Ferenc és Bosnyák Tamás levelei.]
=1891. 226-242.; 359-374. /É/.

Komáromy András: Levelek és akták az 1607/8-ki hajdúlázadás történetéhez. [Báthory Gábor, Homonnay Bálint, Mágochy Ferenc, Dóczy András, Kolonits Siegfrid, Nagy András, Széchy György, Ali basa, Illésházy István, Elek János, Némethy Gergely, Rákóczi Zsigmond és Verebélyi János levelei, a hajdúk hitlevelei.]
=1893. 72-91. /É/.

Lázadás a varasdi katonai határőrvidéki kerületben 1755-ben.
=1897. 124-129. /HA/.

     Lazarich József kapitány
[Pilch Jenő] -h.: Az istriai félsziget visszahódítása 1813-ban.
=1913. 131-132. /HA/.

     lechmezei csata
Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. [Képek: fegyverek; pandúr 1741-ből.]
=1911. 497-518. /É/.

     légiók
Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek jelentősége Alsó-Pannonia hadtörténetében. [Képek: római katonai kitüntetések, hadigép és hadijelvények.]
=1911. 197-235. /É/.

     Lehel vezér
Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. [Képek: fegyverek; pandúr 1741-ből.]
=1911. 497-518. /É/.

     Lehoczky István kapitány
Merényi Lajos közli: Homonnay utasítása ungvári főtisztjeihez. [1605 körül.]
=1895. 562-564. /HO/.

     Lendva
Merényi Lajos közli: A kuruczok Lendván, 1706.
=1897. 122-124. /HA/.

     lengyel hadjáratok
Gyulai Pál: Báthory István király hadjárata az oroszok ellen 1580-ban. Ford.: Koncz József.
=1897. 467-483. /É/.

     lengyel örökösödési háborúk
Thaly [Kálmán] közli: Egykorú levél a lengyel örökösödési háborúról, 1734.
=1890. 709-710. /HA/.

     lengyelek
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

     Lengyeltóti István
Kárffy Ödön közli: Lengyeltóti István Szigliget várát Rajka birtokért cserében felajánlja a királynak. (1588 szept. 13.)
=1912. 644-645. /HO/.

     Leo, VI., Bölcs, bizánci császár
Hazay Samu: A X. századbeli magyar hadügyről. 1-2.
=1888. 389-407.; 549-561. /É/.

Vári Rezső: Bölcs Leó Taktikájának az Escorialban levő kéziratai.
=1894. 413-423. /É/.

Vári Rezső - Bárczay Oszkár: Bölcs Leó Taktikája.
=1896. 23-52. /É/.

     lepantói csata
Kárffy Ödön közli: Magyarok a lepantói csatában 1571-ben.
=1912. 308-309. /HO/.

     Lesnica
Huszárok az elővédharczban, 1789.
=1889. 697. /HA/.

     leutheni csata
rónai Horváth Jenő: Lothringeni Károly herczeg [képe 1. e.] sziléziai hadjárata 1757-ben. 1-2. [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82-106., 2 t. 136. u.; 675-704., 1 t. /É/.

Kozics László: Egy magyar gyalogezred szereplése Lothringeni Károly sziléziai hadjáratában, 1757.
=1891. 139-141. /HA/.

     Léva
Komáromy András: Thelekessy Imre. 1497-1560. 1-4.
=1889. 101-124.; 209-232.; 463-483; 638-672. /É/.

Illéssy János közli: Tanúkihallgatások Léva és Buják várak 1665. évi feladása iránt.
=1893. 241-249. /É/.

[Illéssy János] I-s. közli: A Léva melletti csata és Koháry István halála 1664 jul. 19-én.
=1893. 541-543. /HA/.

rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

[Komáromy András] ys. közli: Végvárak őrsége 1556-ban.
=1895. 259-262. /HA/.

Karácson Imre: Az 1663. [évi] török hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása szerint.
=1896. 73-100. /É/.

     Ligne, Károly József herceg, tábornagy
Ligne herczeg véleménye a törökökről 1788-ban.
=1896. 244-246. /HA/.

     Likava
Závodszky Levente: Árva és Likava ostroma 1670-ben. [Kép: tornasisak, XVI. század.]
=1912. 622-629. /T/.

     lipcsei csata
[Pilch Jenő] --h.: A 37. számú József főherczeg nevét viselő magyar gyalogezred a leipzigi csatában, 1813. [Kép: tüzérség, XVII. század.]
=1913. 286-288. /HA/.

N. Thurzó Kálmán: A 19. számú cs. és kir. Ferencz Ferdinánd magyar gyalogezred a lipcsei csatában, 1813.
=1913. 612-615. /HA/.

N. Thurzó Kálmán: Gróf Széchenyi István szerepe a lipcsei csatában. (1813 október 16-19.)
=1914. 335-362. /É/.

     Lipót Vilmos főherceg
Asztali szabályok a XVII. századból.
=1891. 559-560. /HA/.

     Lipót, I., magyar király
Borovszky Samu közli: Hadi articulusok 1734-ből.
=1891. 569-576. /HSZ/.

[Komáromy András] -y.- közli: I. Lipót patense a fényűzés ellen 1686-ban.
=1896. 116-119. /HA/.

Kép: I. Lipót király.
=1911. 1 t. 497. e.

     Lippa
Gömöry G[usztáv].: A hajdúk Lippa alatt 1604-ben.
=1892. 118-121. /HA/.

Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. 1593-1607. 1-2.
=1894. 347-364.; 469-485. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Rákóczy Lajos jelentése Lippa helyzetéről és a törökök mozgolódásáról 1604-ben.
=1894. 688-689. /HA/.

Kropf Lajos: Lippa ostroma 1551-ben.
=1897. 225-234. /É/.

Veress Endre közli: Somlyai Ferencz lippai vitéz végrendelete 1551-ből.
=1913. 129-130. /HA/.

     Lippay Balázs főkapitány
Kemény Lajos közli: Lippay Balázs, Bocskay főkapitánya Kassa városához, 1604.
=1914. 473-474. /HA/.

     Liptay ezredes
Szendrei János közli: Egykorú hadi tudósítások a Timok vize körül 1789-1790-ben folyt harczokról. [Kép: pisztoly, XIX. század eleje.]
=1911. 337-342. /HA/.

     Liptay-dandár
A Brenta-sziget megvédelmezése Fontanivánál 1796 november 6-án.
=1891. 712-714. /HA/.

     Litassy István kapitány
Komáromy András: A nyitrai árulás 1621-ben.
=1894. 599-612. /É/.

     Litvánia
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

     Lobkovitz herceg, tábornok
[Illéssy János] I. J. közli: Gróf Münch orosz tábornagy levele herczeg Lobkovitz tábornokhoz, 1738.
=1892. 697-703. /HA/.

     Lónyay Ferenc, nagylónyai
Thaly Kálmán közli: A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetéhez hazánkban, 1704.
=1891. 132-135. /HA/.

     Lopresti József báró, hadnagy
Báró Lopresti József, 1788.
=1888. 317-318. /HA/.

     Lórántffy Zsuzsanna
Soós Elemér: A munkácsi vár. 1-2. [Képek: Zrínyi Ilona 513. e.; várerődítés; Lórántffy Zsuzsanna emléktáblája; kapuk és hidak; fellegvár; ezredéves emlékmű.]
=1910. 418-445., 5 ábra; 513-548., 2 t., 8 ábra. /É/.

     Losonczy István főkapitány
Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551-1552. 1-3.
=1893. 15-71., 2 t. 160. u.; 196-229.; 308-376. /É/.

     lovagrendek
[Gömöry Gusztáv] G. G.: La Santa Militia, 1617.
=1892. 121-123. /HA/.

A sarkantyú történetéhez.
=1893. 148-149. /HA/.

Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

Reiszig Ede: A János lovagok szerepe Zsigmond király korában. [Képek: János lovagok fegyvereinek megáldása; Naillac Philibert nagymester; Rhodus; János lovag vértezetben.]
=1912. 321-348. /É/.

     lovasezredek
[Komáromy András] -y-s. közli: A Magyarországon fekvő s egymást szállásaikon felváltó lovasezredek elhelyezési terve, 1726 november 1-től kezdve.
=1895. 128-131. /HA/.

     lovasok
Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV-ik század második felében. 1-4. [Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54-92.; 201-237; 416-445.; 601-621. /É/.

     lovasság
Gömöry Gusztáv közli: Hadi szabályok a magyar lovasság és a hajdúk számára, a harmincz éves háború előtti időszakból.
=1891. 148-152. /HSZ/.

Lovassági támadás egy hajóraj ellen, 1795.
=1896. 371-372. /HA/.

Szendrei János közli: Magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-10. [Képek: ókori harcosok emblémája, XVIII. század; hadi géniusz, XVII. század; Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII. századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317-326.; 504-510.; 615-619.; 1911. 373-382.; 482-493.; 604-608.; 1912. 138-147.; 310-315.; 476-480., 646-651. /HSZ/.

[Kropf Lajos] Kr. L. közli: Bethlen Gábor lovassága a fehérhegyi csatában, 1620.
=1910. 460-461. /HA/.

Tóth Zoltán: A magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-7. [Kép: kopjások, XVII. század, 320.]
=1913. 304-320., 1 kép; 486-490.; 634-637.; 1914. 160-164.; 329-332.; 496-498.; 680-683. /HSZ/.

     Lőcse
Geőcze István: Varkocs György és Salm Miklós levelei Bártfa és Lőcse városokhoz, 1542- és 1550-ben.
=1896. 119-123. /HA/.

     lőportartó
Gagyi Jenő: Az 1546. évi fegyverszünetre és a gyöngyösi tárgyalásokra vonatkozó adatok. [Kép: lőportartó, XVIII. század.]
=1911. 277-319. /T/.

     lőszer
[Koncz József] K. J. közli: A székelyhídi várfölszerelés, lőszer és hadi anyag elszállítása, 1667.
=1890. 709. /HA/.

     lövegmentés
Lövegmentés, 1809.
=1890. 576. /HA/.

     lövészek
Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV-ik század második felében. 1-4. [Kép: magyar lövészek, lovas és huszár a XVI. századból.]
=1912. 54-92.; 201-237; 416-445.; 601-621. /É/.

     Ludovika Akadémia
[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Bíró Pál: A magyar királyi honvédelmi ministerium működése az 1877-1890. években.
=1891. 284-285. /HI/.

     Lugos
Szulejmán pasa kudarca Lugosnál, 1598.
=1888. 489-490. /HA/.

Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. 1593-1607. 1-2.
=1894. 347-364.; 469-485. /É/.

     Lyon
Nagy Géza: Vitézvári báró Simonyi József [1777-1837]. (A legvitézebb huszár.) 1-4. [Képek: Simonyi báró; Pallas Athene és Mars; Simonyi fegyverei; huszár Simonyi ezredéből; egykori lakóhelye; levele Lyon bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387-396., 1 t.; 519-536., 1 t.; 1912. 349-366., 1 t. 321. e.; 505-544. /É/.

     Mack, Karl, báró, hadvezér
Burza Károly ism.: Alfred Krauss: 1805. Der Feldzug von Ulm.
=1913. 289-292. /HI/.

     magentai ütközet
Palatinus József: Széchenyi Jenő gróf följegyzései az 1859. évi olasz hadjáratból.
=1914. 654-659. /HA/.

     Mágóchy Gáspár
[Komáromy András] K. A. közli: Mágochy Gáspár levele Ujhelyi Györgyhöz egy török rab felől, 1575.
=1894. 685-686. /HA/.

[Komáromy András] ys. közli: Mágócsy Gáspár levele Ujhelyi György özvegyéhez Berhány Aga török rab dolgában, 1579.
=1895. 266. /HA/.

     Magyar Balázs hadvezér
[Illéssy János] -ys-: Magyar Balázs mondása.
=1893. 421. /HA/.

     Magyar Bálint kapitány
Kárffy Ödön közli: Hazun budai bég Magyar Bálint kapitányt daliás párviadalra hívja. 1555.
=367-368. /HO/.

Komáromy András: Magyar Bálint kapitány életéből. 1543-1572. [Képek: a XVII. századi Pécs, Hegyesd és magyar huszár.]
=1912. 238-278. /É/.

     magyar csapatok
Gömöry Gusztáv: Eltünt magyar ezredek. Adalékok a XVII. századbeli magyar hadügy történetéhez.
=1888. 527-537. /É/.

     magyar ezredek
A magyar ezredek az 1859. és 1866-iki háborúkban címmel Mangold Lajos ism.: Balogh Pál: Friedjung's Werk und die Ungarns cikkét.
=1910. 269-272. /HI/.

[Pilch Jenő] -ő.: Évfordulót ünneplő magyar ezredek. 1-3.
=1914. 123-129.; 292-296.; 465-470. /T/.

     magyar hadviselés
Thúry József: A régi magyar és török hadviselés.
=1888. 562-600. /É/.

     magyar harcmodor
Vajticzky Emánuel: Evlia Cselebi feljegyzései a magyarok harczmodoráról és katonai jelleméről. 1-2.
=1914. 282-292.; 458-465. /T/.

     magyar-osztrák hadjárat
Wertner Mór: Az 1328. évi magyar-osztrák hadjárat. 1-2. [Kép: magyar huszárok, 1812.]
=1913. 44-64.; 234-246., 1 rajz. /É/.

     magyar-török harcok
Ism.: L. Kupelwieser: Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht von Mohács.
=1896. 129-130. /HI/.

     Magyarország
[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Grünwald Béla: A régi Magyarország 1711-1825.
=1888. 157-158. /HI/.

[Horváth Jenő, rónai] -th. ism.: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. In: Teleky József: A Hunyadiak kora.
=1890. 577-578. /HI/.

Ism.: Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt.
=1893. 730-731. /HI/.

     Máramaros vármegye
Szilágyi István közli: A máramarosmegyei 1744-ik évi magyar nemesi fölkelés számára kiadott utasítás.
=1897. 309-312. /HSZ/.

     marcomann háborúk
Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek jelentősége Alsó-Pannonia hadtörténetében. [Képek: római katonai kitüntetések, hadigép és hadijelvények.]
=1911. 197-235. /É/.

     Marczaly János fővezér
Karácsonyi János: Az első magyar hadijelentés. 1437.
=1910. 15-22. /É/.

     Mária Terézia magyar király
Hollán Ernő: Mária Terézia és hadvezérei.
=1888. 173-176. /É/.

Mária Terézia királynő levele gróf Nádasdy Ferenczhez [1757].
=1888. 307-308. /HA/.

Mária Terézia megbízó levele Nádasdy Ferenczhez, midőn neki 1757-ben morva-sziléziai hadsereg parancsnokságát átadja.
=1889. 162-163. /HA/.

Mária Terézia levele gróf Nádasdy Ferenczhez Schweidnitz bevétele alkalmából, 1757.
=1889. 696-697. /HA/.

Ism.: Marczali Henrik: Mária Terézia.
=1891. 716-717. /HI/.

Merényi Lajos: Mária Terézia hadi czikkei és esküformái 1742-ből.
=1893. 557-568. /HA/.

Illéssy János: A magyar királyi nemes testőrség felállítása 1760-ban. 1-2.
=1895. 367-394.; 522-546. /É/.

Éble Gábor: Az 1741-iki insurrectio szervezése.
=1910. 165-198. /É/.

     Mária Terézia-rend
Huszár Imre: A katonai Mária Terézia rend, 1757.
=1889. 274-284. /É/.

Huszár Imre: Egy lap a Mária Terézia-rend történetéből. Báró Fejérváry Géza [képe 1. e.].
=1891. 1-6., 1 t. /É/.

Ism.: J. Lukes: A katonai Mária Terézia rend. III. rész. 1850-1890.
=1891. 142-143. /HI/.

sárói Szabó Lajos: Hadik altábornagy Berlinben, 1757. [Képek: Hadik András; XVIII. századi fegyverek a Mária Terézia-renddel; báró Babocsay Farkas huszártábornok; Hadik csapatai Berlin előtt.]
=1910. 331-348., 1 t. 331. e. /É/.

M.: Elfelejtett sírok. [A Mária Terézia-rend tagjainak ismeretlen sírjai.] [Kép: Magyarország és Ausztria szövetségének emblémája.]
=1912. 454-458. /HA/.

Pilch Jenő: Szentgyörgyi Horváth Antal báró ezredes, a katonai Mária Terézia-rend vitéze.
=1912. 632-635. /HA/.

     Máriássy-zászlóalj
Ism.: Hegyessi Márton: A Máriássy-zászlóalj 1848-49-ben.
=1891. 718. /HI/.

     Marienberg
Szilágyi István közli: Egy harczintézkedés a szilézia háborúk idejéből, 1758.
=1897. 129-131. /HA/.

     Marienburg
Válságos helyzet; egy episod a hétéves háborúból, 1759.
=1888. 492-493. /HA/.

     Marinics Ferenc kapitány
Karácsonyi János: A gyulai vár ostroma. 1566.
=1897. 85-101. /É/.

     Mars
Nagy Géza: Vitézvári báró Simonyi József [1777-1837]. (A legvitézebb huszár.) 1-4. [Képek: Simonyi báró; Pallas Athene és Mars; Simonyi fegyverei; huszár Simonyi ezredéből; egykori lakóhelye; levele Lyon bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387-396., 1 t.; 519-536., 1 t.; 1912. 349-366., 1 t. 321. e.; 505-544. /É/.

     Mars Hungaricus
Vághó Ignácz: Mars Hungaricus. [Az eszéki híd 1664-ben. Képe 284. u.]
=1895. 248-253., 1 t. /É/.

     Mastricht
Sikerült lesállás Mastricht mellett.
=1892. 707. /HA/.

     Mátyás, I., magyar király
Kápolnai [Pauer István]: Magyar sáncok Felső-Ausztriában [1481].
=1888. 25-31. /É/.

Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király [mint hadvezér].
=1888. 333-342., 1 t. /É/.

Csánki Dezső: Szabács megvétele (1476. február 15.).
=1888. 355-388. /É/.

Bécs megadási föltételei, 1485.
=1888. 475-480. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király [képe 137. e.]. + 1490. április 6.
=1890. 137-138. /É/.

Fraknói Vilmos: Mátyás királylyá választása, 1458.
=1890. 139-158. /É/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király hadjáratai,1458.
=1890. 159-198. /É/.

Csontosi János: Hadtudományi könyvek Mátyás király könyvtárában. [Mátyás király a Philostratus-codex címlapján: 207.]
=1890. 199-210., 1 kép. /É/.

Hazay Samu: Védőalkotmány, haderő és harczászat Mátyás király alatt.
=1890. 211-228. /É/.

Huszár Imre: Mátyás király fekete serege.
=1890. 229-234. /É/.

Korda Dezső: Mátyás pajzsa Párisban.
=1890. 235-242., 2 kép. /É/.

Óvári Lipót: Adalék Mátyás király 1477-ki ausztriai hadjáratához.
=1890. 244-245. /HA/.

Mátyás király személyes bátorságának példái.
=1890. 245-247. /HA/.

Mátyás király nézete az ó-kor hadvezéreiről.
=1890. 247. /HA/.

A megalázott török követ, 1487.
=1890. 248. /HA/.

Trebitsch ostroma 1468-ban.
=1890. 248-249. /HA/.

Victorin cseh herczeg elfogatása [1468 körül].
=1890. 249-250. /HA/.

Egy szállítmány tőrbe ejtése Mátyás király csapatai által [1468 körül].
=1890. 250-251. /HA/.

Mangold Lajos összeáll.: Hunyadi Mátyás hadtörténetének bibliográfiája.
=1890. 252-264. /HI/.

Kőszeghy Sándor közli: Mátyás király... levele, melyet az otrantoi vállalat alkalmából nápolyi követéhez, az egri bíbornok-érsekhez írt, 1481.
=1890. 265-271. /HO/.

Ism.: Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király, 1440 -1490. [A születési dátum valójában 1443. február 23.]
=1891. 141-142. /HI/.

Huszár Imre: A huszárok eredetéről.
=1892. 81-84. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G-y. közli: Mátyás király két levele, 1477, 1485.
=1894. 256-259. /HA/.

Kemény Lajos közli: Mátyás király keresztes vitézei 1464-ben.
=1913. 145-147. /HO/.

Zsinka Ferencz ism.: Tóth Zoltán: I. Mátyás hadügyi politikája.
=1913. 292-294. /HI/.

Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2. [Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
=1913. 325-346.; 524-544. /É/.

     Mátyás, II., magyar király
Gömöry Gusztáv: Esztergom vár bevétele 1595-ben. 1-2.
=1891. 462-481.; 648-677., 1 t. 724. u. /É/.

Kozics László: Győr vár 1594-től 1598-ig. [Szinán pasa nagyvezír képe 433. e.]
=1891. 489-508., 1 t. 576. u.; 683-702. /É/.

Szepesi G.: Zrínyi-iratok a cs. és kir. hadi levéltárban, 1603-ból.
=1893. 498-508. /É/.

Gömöry Gusztáv: Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó fejedelemhez az 1605-ik évi magyarországi hadi eseményekről.
=1893. 709-718. /HA/.

     Maximilian, I., német-római császár
Tóth Zoltán: A fekete sereg pusztulása, 1490-1493. [Képek: Skanderbég sisakja; a fekete sereg vitézei I. Maximilián diadalmenetében, 1512.]
=1913. 501-523. /É/.

     Mecséry ezredes
Lovastámadás visszaverése magyar csapatok által az asperni csatában, 1809.
=1895. 269. /HA/.

     Media
[Koncz József] K. J. közli: Tudósítások az 1737/38-iki török háborúról.
=1894. 556-558. /HA/.

     megadási föltételek
Bécs megadási föltételei, 1485.
=1888. 475-480. /HA/.

     Mehemed, nógrádi bég
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Török-magyar jegyzékváltás 1593-ból.
=1895. 555-556. /HA/.

     Mehmet pasa
Szendrei János közli: Egykorú hadi tudósítások a Timok vize körül 1789-1790-ben folyt harczokról. [Kép: pisztoly, XIX. század eleje.]
=1911. 337-342. /HA/.

     menetbiztosítás
Menetbiztosítás és előőrsi szolgálat gróf Bercsényi hadseregénél [1708].
=1888. 149-150. /HA/.

     ménfői csata
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     mérnökkari tiszt
Szendrei János: Magyar mérnökkari tiszt és közvitéz a XVII. századból [1 képpel].
=1910. 257-258. /HA/.

     Merveld dsidás-ezred
Széchenyi István gróf lovaglása a lipcsei csata előestéjén, 1813.
=1888. 319-321. /HA/.

     Meskó József, felsőkubinyi, altábornagy
A Mont Cenis megvétele egy magyar huszár-őrnagy [Meskó] által, 1800.
=1894. 131-132. /HA/.

Voith Ferdinand vezérkari őrnagy emlékirata Meskó tábornok visszavonulásáról az 1809-ik évi győri csata után.
=1894. 149-169. /É/.

     Mészáros János, szoboszlói, báró, altábornagy
N. Thurzó Kálmán: A Mária Terézia-rend vitézeinek sírjai [Nedeczky Antal, Mészáros János, Pott Gusztáv].
=1913. 284-286. /HA/.

     Metz
Sikerült hadicsel, 1814.
=1888. 493-494. /HA/.

     mezőkeresztesi csata
Komáromy András: A mezőkeresztesi csata 1596-ban. 1-3.
=1892. 28-67.; 157-180.; 278-298., 1 t. 420. u. /É/.

Komáromy András közli: Egy szemtanú tudósítása az 1596-iki mezőkeresztesi csatáról.
=1892. 256-268. /HO/.

Gömöry [Gusztáv] közli: Miksa főherczeg jelentése Rudolf császár és magyar királyhoz a mezőkeresztesi csatáról, 1596.
=1892. 394-399. /HA/.

Thúry József: Dsáfer pasa [1596].
=1892. 399-403. /HA/.

A mezőkeresztesi csata [1596] színhelye.
=1892. 404-405. /HA/.

További adalékok a mezőkeresztesi csata történetéhez, 1596.
=1892. 547-552. /HA/.

Gömöry Gusztáv közli: Egykorú német tudósítás a mezőkeresztesi csatáról, 1596.
=1892. 552-558. /HA/.

     Mihály vajda
Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601-1602. évi erdélyi hadi események történetéhez. 1-2. [Georg Basta fővezér képe 1. e.]
=1897. 59-84., 1 t. 1. e.; 235-257. /É/.

     Mikes Kelemen, zágoni
[Koncz József] K. J. közli: Mikes Kelemen levele Teleki Mihályhoz. Béldi Pál bodolai kastélyának ostromáról, 1676 ápril 30.
=1893. 274-275. /HA/.

     Miksa József bajor választófejedelem
A bajor választó fejedelem levele gróf Nádasdy Ferenczhez, a leutheni csata után, 1757.
=1891. 280-281. /HA/.

     Miksa római király
Gömöry Gusztáv közli: Miksa római király naplójából, Magyarország elleni hadjárata alatt; 1490.
=1891. 274-277. /HA/.

     Miksa, I., magyar király
Gömöry [Gusztáv] közli: Miksa főherczeg jelentése Rudolf császár és magyar királyhoz a mezőkeresztesi csatáról, 1596.
=1892. 394-399. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G . . . y. közli: Katonai államtanácsi vélemény 1568-ból.
=1896. 518-519. /HA/.

A czigányok fővajdájának patense 1574-ből.
=1897. 463-464. /HA/.

     Miksa, I., német-római császár
Gömöry Gusztáv: Egy történelmi nevezetességű négyszázados facsoport, 1515.
=1896. 220-224. /HA/.

     millennium
A hadtörténelmi kiállítás. [Az 1896-ik évi kiállítás előkészítése.]
=1893. 413-414. /HA/.

rónai Horváth Jenő: A magyar hadtörténelem az ezredéves kiállításon. [Tervezet.]
=1893. 509-536. /É/.

A millenniumi kiállításról.
=1894. 115-120.

Az ezredéves kiállításról.
=1895. 114-121.

rónai Horváth Jenő: Millenium. [Árpád fejedelem képe 1. e.]
=1896. 1-3., 1 t. 1. e.

rónai Horváth Jenő: Ezredéves ünnepségek és ezredéves kiállítás.
=196. 253-262. /É/.

[Nagy Géza] N.: Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon.
=1896. 263-272. /É/.

Ism.: Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon. Szerk.: Szendrei János.
=1896. 530-532. /HI/.

     millenniumi emlékmű
Soós Elemér: A munkácsi vár. 1-2. [Képek: Zrínyi Ilona 513. e.; várerődítés; Lórántffy Zsuzsanna emléktáblája; kapuk és hidak; fellegvár; ezredéves emlékmű.]
=1910. 418-445., 5 ábra; 513-548., 2 t., 8 ábra. /É/.

     miriszlói ütközet
Szádeczky Lajos: A miriszlai ütközet az erdélyiek, Básta és Mihály vajda [képe 425. e.] közt. 1600 szeptember 18-án.
=1893. 425-455., 1 t. 568. u. /É/.

     Miskolc
Szendrei János közli: Ali kapudán basa levele (1660) Eger és környéke lakóihoz a tatár Kurtán hadak megfékezéséről.
=1888. 171-172. /HO/.

     Moesia
Szendrei János ism.: Téglás Gábor: A rómaiak hadihajószolgálata Pannonia és Moesia területén Diocletiánig.
=1911. 130. /HI/.

Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek jelentősége Alsó-Pannonia hadtörténetében. [Képek: római katonai kitüntetések, hadigép és hadijelvények.]
=1911. 197-235. /É/.

     mohácsi csata
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Egykorú levél a mohácsi csatáról.
=1889. 503-506. /HA/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Szendrei János ism.: Ortvay Tivadar: A mohácsi csata, elvesztésének okai és következményei.
=1911. 129. /HI/.

     mohácsi hadjárat
Kápolnai [Pauer István]: A mohácsi hadjárat 1526-ban. A mohácsi csata tervével. 1-2. [II. Lajos magyar király képe 178. u.]
=1889. 177-208., 1 t. 336. u.; 441-462. /É/.

     Mohamed, II., szultán
Thúry József: A várnai csatáról, 1444.
=1892. 636-654. /É/.

     Mohammed budai pasa
Merényi Lajos közli: Mehemmet budai pasa négy levele gr. Eszterházy Miklóshoz. 1625/26.
=1897. 451-458. /HA/.

     Moldva
Magyar huszárok Moldvában, 1788.
=1889. 509-511. /HA/.

     Mollináry gyalogezred
A Mollináry ezred utolsó ütközete Boszniában, 1878.
=1890. 713-715. /HA/.

Huszár Imre ism.: Werner Antal - Czógler György: A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Ford.: Gross Ottó - Nikolics Radivoj. - Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből.
=1890. 716-719. /HI/.

     Mont Cenis
A Mont Cenis megvétele egy magyar huszár-őrnagy [Meskó] által, 1800.
=1894. 131-132. /HA/.

     Montecuccoli, Raymond, gróf, hadvezér
Montecuccoli Raymond császári vezér és Zrínyi Miklós horvát bán között az 1661-iki erdélyi hadjárat tárgyában folyt vita iratai. - Montecuccoli röpirata Zrínyi ellen. - Zrínyi felelete.1-2.
=1890. 125-136.; 434-444. /HO/.

Koncz József közli: Montecuccoli Rajmond gróf tábornagy jelentése a császárhoz a szentgotthárdi győzelemről, 1664.
=1891. 707-709. /HA/.

Zsinka Ferencz ism.: Mihóczy Rezső: Zrínyi és Montecuccoli polémiája.
=1914. 482. /HI/.

     Móré Gáspár kapitány
Szendrei János: Szolnok eleste 1552-ben.
=1889. 125-140., 1 rajz, 1 mell. /É/.

Illéssy János közli: Ujabb adat Szolnok 1552-ki ostromához.
=1897. 111-113. /HA/.

     morvamezei csata
sóvári Soós Elemér: Az 1278. évi morvamezei (dürnkruti) csata. [Habsburg Rudolf képe 445. e.]
=1890. 459-477., 3 t. 588. u. /É/.

     vMorvaország
Dongó Gyárfás Géza közli: Bocskay István, zempléni főispán levele az alispánhoz, Hartay Gáborhoz, Morvaországból, ... a svéd hadakról és ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477-478. /HO/.

     Moson vármegye
Szendrei János közli: Katonai szerződés-levél a nagy török háborúk idejéből, 1684.
=1891. 277-279. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G-y. közli: Az 1604-ik évi Győr és Moson megyei nemesi fölkelésre vonatkozó két levél.
=1896. 225-227. /HA/.

     Moszkva
rónai Horváth Jenő: A nagy orosz háború 1812-ben.
=1912. 483-504. /É/.

     mozsárágyúk
Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV. század első felében. 1-4. [Képek: Magyarország címere, 1607; tárcsapajzs, XVI. század; mozsárágyú a körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63-76.; 251-276.; 410-448.; 537-574. /É/.

     muhi csata
Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. században. 1241, 1278. 1-2.
=1893. 484-497.; 667-679. /É/.

     Munkács
Szilágyi Sándor: Adalék két tüzérszertár történetéhez I. Rákóczy György idejében (1646-1647).
=1888. 177-185. /É/.

Komáromy András: Thököly erdélyi vállalata 1686-ban.
=1890. 636-666. /É/.

Soós Elemér: A munkácsi vár. 1-2. [Képek: Zrínyi Ilona 513. e.; várerődítés; Lórántffy Zsuzsanna emléktáblája; kapuk és hidak; fellegvár; ezredéves emlékmű.]
=1910. 418-445., 5 ábra; 513-548., 2 t., 8 ábra. /É/.

     Mura-Rába melléki hadjárat
rónai Horváth Jenő: Az 1664-ik évi Mura-Rába melléki hadjárat és a szt.-gotthárdi csata. 1-2.
=1891. 297-331., 2 t. 724. u.; 596-647., 2 t.

     Murád, II., szultán
rónai Horváth Jenő: A várnai csata. [A csata (1444. november 10.) két tervével.] 1-2. [I. Ulászló magyar király képe 1. e.]
=1888. 104-142., 2 t. 172. u.; 268-305. /É/.

Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat, 1448. [Hunyadi János képe 1. e.] 1-4.
=1895. 1-42., 1 t.; 157-181.; 339-349.; 454-486., 1 t. 564. u. /É/.

Angyal Dávid: Murád útja Várna felé 1444.
=1910. 252-253. /HA/.

     Muraköz
Szepesi G.: Zrínyi-iratok a cs. és kir. hadi levéltárban, 1603-ból.
=1893. 498-508. /É/.

Pais Dezső: Zrinyi Miklós, a költő és hadvezér Zalavármegyében [1637-1658]. [Kép: ágyú, XVII. század.]
=1913. 448-457. /T/.

     Murány
Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

Jedlicska Pál közli: Gróf Széchy Anna Máriának Murány vára gondozásáról nandori Bene János kapitány részére adott utasításai, 1665. [Kép: Murány ostroma.]
=1911. 479-482., 1 t. /HSZ/.

     Musztafa aga
Gagyi Jenő közli: Musztafa aga kérvénye II. Rákóczi Ferencz fejedelemhez 1708.
=1912. 136. /HO/.

     Musztafa pasa
Matunák Mihály közli: Török-magyar jegyzékváltás 1571-ből.
=1897. 458-461. /HA/.

     múzeumok
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Korda Dezső: Mátyás pajzsa Párisban.
=1890. 235-242., 2 kép. /É/.

Szendrei János: Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi múzeumokban. 1-4.
=1893. 92-110.; 266-273.; 377-393.; 691-707. /É/.

Téglás Gábor: Az aradi ereklye-múzeum.
=1893. 414-417. /HA/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Kép: Zrínyi Miklós sisakja a bécsi udvari fegyvermúzeumban.
=1910. 468. /HI/.

Kép: II. Lajos király vértezete a bécsi udvari fegyvermúzeumban.
=1910. 498. /HI/.

Nosziczi Thurzó Kálmán: Irott hadtörténelmi emlékek gyűjtése. [Kép: hátultöltő ágyúk a XVII-ik században.]
=1913. 160-162. /É/.

     Münch gróf, tábornagy
[Illéssy János] I. J. közli: Gróf Münch orosz tábornagy levele herczeg Lobkovitz tábornokhoz, 1738.
=1892. 697-703. /HA/.

     művelődéstörténet
Ism.: Demko Kálmán: A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században.
=1891. 717-718. /HI/.

     Nadányi Miklós, nadányi, várkapitány
Illéssy János: Tanúkihallgatások Nógrádvár meghódolása felől 1663-ban.
=1892. 95-112. /É/.

[Illéssy János] I. J. közli: Újabb adat Nógrád várának 1663. évi feladásához.
=1893. 417-418. /HA/.

     Nádasdy Ferenc, fogarasi, gróf, tábornagy
Mária Terézia királynő levele gróf Nádasdy Ferenczhez [1757].
=1888. 307-308. /HA/.

Gróf Nádasdy Ferencz tábornagyi kinevezése, 1758.
=1888. 483-485. /HA/.

Egy elfogott jelentés, 1757.
=1888. 656-657. /HA/.

Mária Terézia megbízó levele Nádasdy Ferenczhez, midőn neki 1757-ben morva-sziléziai hadsereg parancsnokságát átadja.
=1889. 162-163. /HA/.

Gróf Nádasdy Ferencz tábornagy báni reversálisa, 1756.
=1889. 506-507. /HA/.

Mária Terézia levele gróf Nádasdy Ferenczhez Schweidnitz bevétele alkalmából, 1757.
=1889. 696-697. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Lothringeni Károly herczeg [képe 1. e.] sziléziai hadjárata 1757-ben. 1-2. [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82-106., 2 t. 136. u.; 675-704., 1 t. /É/.

Gróf Nádasdy Ferencz tábornagy kegyvesztéséhez [1757], [Nádasdy levele, 1759].
=1890. 117-118. /HA/.

Gróf Nádasdy Ferencz Piseknél, 1742.
=1890. 423. /HA/.

Adalék a kolini csata történetéhez, 1757.
=1891. 138-139. /HA/.

A bajor választó fejedelem levele gróf Nádasdy Ferenczhez, a leutheni csata után, 1757.
=1891. 280-281. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából [1757]. 1-2.
=1892. 197-217.; 371-388. /É/.

Hadi czikkek és katonai eskű, melyek gróf Nádasdy Ferencz lovas tábornok, horvát bán által a császári királyi udvari hadi tanács elé terjesztettek. [Mária Terézia idejéből.]
=1892. 415-420. /HSZ/.

Gróf Nádasdy Ferencz altábornagy kinevezése Buda parancsnokává, 1754.
=1894. 692-693. /HA/.

     Nádasdy Ferenc gróf, győri kapitány
Koppány megrohanása 1587-ben.
=1897. 632-634. /HA/.

     Nádasdy Ferenc gróf, nádor
Adalékok a Wesselényi összeesküvés történetéhez, 1671.
=1894. 689-692. /HA/.

     Nádasdy Tamás, fogarasi, báró, nádor
Hugyecz Antal közli: Ferdinánd főherczeg Nádasdy Tamás fiát fölkéri, hogy atyjának fegyverzetét küldje meg neki... 1590.
=1894. 124-125. /HA/.

     Nádasdy-huszárok
Károly főherczeg megmentése a magyar huszárok által Tarvisnál, 1797.
=1889. 694-695. /HA/.

     Nádor huszárezred
Illéssy János: A Nádor huszárezred a hétéves háborúban, 1756-1762.
=1897. 589-614. /É/.

     Nagy András hajdúvezér
Komáromy András: Nagy András hajdúgenerális halála. 1612. aug. 13.
=1910. 148-164. /É/.

     Nagy főhadnagy
[Pilch Jenő] -h.: Önfeláldozó előljáró, 1813.
=1913. 132-134. /HA/.

     Nagy György, pálfalvi, főkapitány
Székely József: A székelyek lázadása János Zsigmond ellen, 1562.
=1889. 141-152. /É/.

     Nagykanizsa
rónai Horváth Jenő: Zrínyi Miklós Kanizsa előtt 1664-ben.
=1888. 632-645., 1 t. a 670. u. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: Kanizsa hadi fölszerelése a törököktől való visszavétele után, 1690.
=1891. 422. /HA/.

[Illéssy János] I-y J-s. közli: Kanizsa 1664. évi ostromának felhagyásáról.
=1893. 132-136. /HA/.

Komáromy András: A kanizsai török rablásai. 1630-1640.
=1895. 79-92. /É/.

Szepessy F. közli: Zrínyi Miklós gróf jelentése Kanizsa élelmezéséről és Dobry erődnek a törökök által történt bevételéről 1604-ben.
=1896. 351-352. /HA/.

Kárffy Ödön közli: Hírek a kanizsai török rabokról. 1563-1567. [Kép: magyar huszártiszt, XVII. század.]
=1912. 473-475. /HO/.

Takáts Sándor: Thengöldi Bornemissza János. (?-1589.) 1-4. [Kép: Pápa és ostroma, 1587.]
=1914. 1-33.; 234-261.; 403-422.; 528-555. /É/.

     Nagykároly
Koncz József közli: Székelyhíd várának hadi készleteiről, 1665.
=1890. 586-588. /HO/.

Ism.: Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája.
=1897. 644. /HI/.

     Nagyszalonta
Karácson Imre: I. Rákóczy György [képe 297. e.] 1636-iki háborúja. Naima török történetíró leírása szerint.
=1893. 297-307., 1 t. /É/.

     Nagyszeghy Gábor vezérőrnagy
Thaly Kálmán: Érsek-Újvár utolsó magyar várkapitányainak utasítása, 1710-ből.
=1889. 20-48. /É/.

     Nagyvárad
Koncz József közli: Nagyvárad capitulátiója 1660-ban.
=1892. 390-394. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Nagyvárad visszavívásának kétszázados emlékünnepére.
=1892. 469-492., 1 t. /É/. (Ism.: 568-569.)

Ism.: Bunyitay Vincze: Nagyvárad a török foglalás korában. 1660-1692.
=1892. 568-569. /HI/.

Kropf Lajos: Nagyvárad kapitulácziója 1692-ben.
=1895. 548-550. /HA/.

Horváth Jenő: Mely napon capitulált Nagyvárad 1692-ben?
=1896. 125-127. /HA/.

Gyalokay Jenő: Nagyvárad ostroma 1660-ban [a vár 2 rajzával].
=1911. 31-48., 2 rajz. /É/.

Gyalokay Jenő közli: A nagyváradi nemesi fölkelő sereg hadiszabályzata 1809-ben.
=1911. 600-603. /HSZ/.

Kárffy Ödön közli: Nagyvárad 1556-ik évi ostromához.
=1912. 643-644. /HO/.

Gyalokay Jenő: Rákóczy László [képe 325. e.]. (1636-1664.) [Kép: Nagyvárad vára.]
=1913. 435-447., 2 rajz. /É/.

     Naláczi István
Koncz József közli: Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt várára nézve, 1670, 1673.
=1894. 281-284. /HO/.

Bethlen Farkas tudósítása Naláczi Istvánhoz a Wesselényi-fölkelés híreiről. 1666.
=1895. 406. /HA/.

     Nándorfehérvár
Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása. (1521.) 1-2.
=1889. 389-440.; 546-612. /É/.

Karácson Imre: A magyar hadi foglyok Nándorfehérvárott, 1636-ban. Törökbő ford.: --.
=1893. 546-547. /HA/.

Várady Gábor: Savoyai Jenő [képe 1. e.] és a Nándorfehérvár elleni hadjárat. 1716-17. 1-2.
=1894. 20-38., 1 t.; 191-215., 2 rajz, 2 t. /É/.

Balanyi György: Nándorfejérvár ostroma és felmentése 1456-ban. [Képek: Kapisztrán Szent János; ostromtérkép; Dugovics Titusz; Belgrád, XVI. század; magyar huszár, XVI. század.]
=1911. 167-196., 3 t. /É/.

Miskolczi Gyula: Hunyadi János török hadjáratai. [1444-1456.] 1-2.
=1913. 347-369.; 545-583. /É/.

     naplók
Gömöry Gusztáv közli: Miksa római király naplójából, Magyarország elleni hadjárata alatt; 1490.
=1891. 274-277. /HA/.

Gömöry [Gusztáv] közli: Gróf Bussi-Rabutin tábornok naplója 1704 október havában.
=1895. 122-127. /HA/.

Gömöry [Gusztáv] közli: Jegyzetek Sutoris János naplójából a XVII. század végéről. 1677-1704.
=1896. 352-359 /HA/.

Veress Endre: Zarnóczi naplója Budavár 1686-iki ostromáról. [Képek: az ostrom; tárcsapajzs az ambrasi várkastélyból, XVI. század.]
=1911. 449-456. /T/.

     Napóleon, I., francia császár
rónai Horváth Jenő: A nagy orosz háború 1812-ben.
=1912. 483-504. /É/.

Burza Károly ism.: Alfred Krauss: 1805. Der Feldzug von Ulm.
=1913. 289-292. /HI/.

Dormándy Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában. 1-3.
=1914. 76-113., 2 t.; 262-281., 3 t.; 442-457., 1 rajz. /É/.

     napóleoni háborúk
Jakab Elek: Az erdélyi 1809-ki insurrectio története. 1-3.
=1889. 49-78.; 244-273.; 613-637. /É/.

Gömöry Gusztáv: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés. 1-3.
=1889. 79-100., 2 t. 179. e.; 233-243.; 484-501. /É/.

Szádeczky Lajos közli: Egykorú magyar tudósítások Napoleon hadjáratai felől. [Péchújfalusi Péchy Mihály levelei, 1799., 1805., 1809., 1812., 1815.]
=1889. 684-694. /HA/.

Károly főherczeg napiparancsa 1809 ápril hó 6-án.
=1891. 422-424. /HA/.

Marczali Henrik: Gróf Zichy Károly levelezése 1809-ben O'Donell József pénzügyminiszterrel.
=1914. 51-75. /É/.

     Nápoly
Kőszeghy Sándor közli: Mátyás király... levele, melyet az otrantoi vállalat alkalmából nápolyi követéhez, az egri bíbornok-érsekhez írt, 1481.
=1890. 265-271. /HO/.

Kozics László: Nagy Lajos nápolyi hadjárata [1347-1350].
=1890. 383-404. /É/.

     naszád
Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság történetéhez, 1627. [Magyar naszád Visegrád látképéről, 1595.]
=1910. 314-316. /HO/.

     naszádosok
[Illéssy János] I. J. közli: A komáromi naszádosok kiváltságlevele, 1554.
=1895. 395-399. /HA/.

Kárffy Ödön közli: László és Farkas vajdák folyamodványa naszádos szolgálatért. 1552.
=1911. 595-596. /HO/.

     Nedeczky Antal, nedeczei, báró, százados
N. Thurzó Kálmán: A Mária Terézia-rend vitézeinek sírjai [Nedeczky Antal, Mészáros János, Pott Gusztáv].
=1913. 284-286. /HA/.

     Negotin
Elővéd-harcz Negotinnál, 1790.
=1889. 322-323. /HA/.

     nekrológ
Salamon Ferencz (1825-1892). Nekrológ.
=1892. 541-542.

Sárói Szabó Lajos. 1870-1914. Nekrológ.
=1914. 687-689.

Nosziczi Thurzó Kálmán. 1876-1914. Nekrológ.
=1914. 689-690.

     Nelepeczy Ferenc
Karácsonyi János: Katonai becsületbíróság. 1515-1516.
=1891. 482-488. /É/.

     nemesi fölkelések
Gömöry Gusztáv: A magyar nemesi fölkelések. 1797 és 1800-1801.
=1888. 47-63. /É/.

Jakab Elek: Az erdélyi 1809-ki insurrectio története. 1-3.
=1889. 49-78.; 244-273.; 613-637. /É/.

Gömöry Gusztáv: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés. 1-3.
=1889. 79-100., 2 t. 179. e.; 233-243.; 484-501. /É/.

Szendrei János közli: Eszterházy Pál nádornak 1686-ban kelt rendelete Sopronmegye rendeihez, hogy a rendek az insurgens hadakkal a Rába melletti táborba szálljanak.
=1889. 703-704. /HO/.

Dobos Kálmán közli: Az Unghmegyei nemesi fölkelők, 1742.
=1890. 421-422. /HA/.

Király Pál közli: Adatok az 1797-dik évi nemesi fölkelés történetéhez.
=1890. 572-575. /HA/.

Az 1741-ik évi fölkelés számereje.
=1891. 279-280. /HA/.

Dobos Kálmán közli: Katona-levél az 1809-ik évi nemesi fölkelő seregtől.
=1891. 424-427. /HA/.

Katonai beszéd az 1809-ik évi nemesi fölkelés időszakából.
=1891. 711-712. /HA/.

Iványi István közli: Katonai vezényszók 1797-ből.
=1892. 123-125. /HA/.

Koncz József: Az 1686-ik évi szebeni insurrectionális constitutio.
=1892. 218-222. /É/.

[Kozics László] K. L. közli: Az utolsó magyar nemesi «insurrectio» dalaiból.
=1892. 560-562. /HA/.

Az erdélyi magyar nemesi fölkelés 1809-ben.
=1892. 707-708. /HA/.

Andorka K.: A magyar nemesi fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen 1744-ben. 1-2.
=1893. 111-120.; 230-240. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés vitézei.
=1893. 283-284. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: József főherczeg nádor fegyverbe szólítja a magyar nemesi fölkelőket. 1809 ápril 27-én.
=1894. 120-121 /HA/.

Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés vitézei.
=1894. 404-406. /HA/.

[Komáromy András] -y -s.: Insurgens katonák egyenruházata 1797-ben.
=1894. 561-564. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G-y. közli: Az 1604-ik évi Győr és Moson megyei nemesi fölkelésre vonatkozó két levél.
=1896. 225-227. /HA/.

Koncz József közli: Az erdélyi nemesi fölkelésre 1744-ben kiadott intézkedések.
=1896. 524-528. /HA/.

Éble Gábor: Törvényhozás az insurrectióról 1741-ben. 1-3.
=1897. 160-224.; 352-387.; 555-588. /É/.

Szilágyi István közli: A máramarosmegyei 1744-ik évi magyar nemesi fölkelés számára kiadott utasítás.
=1897. 309-312. /HSZ/.

Bodnár István: A győri csata 1809 június 14-én. 1-2. [József főherceg, nádor képe 467. e.]
=1897. 388-433.; 484-536., 1 t. /É/.

Éble Gábor: Az 1741-iki insurrectio szervezése.
=1910. 165-198. /É/.

Szendrei János ism.: R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés [1809] századik évfordulója emlékére. I. köt.
=1911. 128-129. /HI/.

Gyalokay Jenő közli: A nagyváradi nemesi fölkelő sereg hadiszabályzata 1809-ben.
=1911. 600-603. /HSZ/.

Szendrei János ism.: R. Kiss István: Az utolsó nemesi fölkelés, 1809.
=1912. 113. /HI/.

     nemesi testőrség
Illéssy János: A magyar királyi nemes testőrség felállítása 1760-ban. 1-2.
=1895. 367-394.; 522-546. /É/.

     német puskások
Halaváts Gyula: Kelnek vára. [Képek: a vár alaprajza, távlati képe és udvara; német puskás, 1680.]
=1912. 41-53. /É/.

     Német-Bogsán
Huszár-bravour, 1788.
=1888. 318-319. /HA/.

     német-francia háború
Ism.: Breit József: Az 1870-ik évi német-franczia háború története.
=1896. 532-534. /HI/.

     németalföldi hadjárat
rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

     Nikápoly
Bárczay Oszkár: Nikápoly. 1395. 1-2. [Kiegészítés: Kropf Lajos: Nikápoly. =1897. 47-58. /É/.]
=1894. 486-501.; 589-598. /É/.

Kropf Lajos: Nikápoly. [Kiegészítés Bárczay Oszkár dolgozatához.]
=1897. 47-58. /É/.

     Nógrád vármegye
Merényi Lajos közli: Bars, Hont és Nógrád 1630-iki sérelmei a török végbeliektől.
=1897. 448-451. /HA/.

Simon János közli: Török rabok Nógrádmegyében.
=1910. 500-503. /HO/.

     Nógrádvár
Illéssy János: Tanúkihallgatások Nógrádvár meghódolása felől 1663-ban.
=1892. 95-112. /É/.

[Illéssy János] I. J. közli: Újabb adat Nógrád várának 1663. évi feladásához.
=1893. 417-418. /HA/.

Karácson Imre: Az 1663. [évi] török hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása szerint.
=1896. 73-100. /É/.

     Novi vára
Egy magyar hős Novi bevételénél 1788-ban.
=1889. 321-322. /HA/.

     Nyári Lőrinc, bedeghi, várkapitány
Szendrei János: Szolnok eleste 1552-ben.
=1889. 125-140., 1 rajz, 1 mell. /É/.

     Nyáry Pál, bedeghi, báró
Petneházy István hadi jelentése 1602-ből.
=1892. 245-246. /HA/.

     nyergek
Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

     Nyitra
rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

Komáromy András: A nyitrai árulás 1621-ben.
=1894. 599-612. /É/.

Karácson Imre: Az 1663. [évi] török hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása szerint.
=1896. 73-100. /É/.

     O'Donell, Jozef, gróf, pénzügyminiszter
Marczali Henrik: Gróf Zichy Károly levelezése 1809-ben O'Donell József pénzügyminiszterrel.
=1914. 51-75. /É/.

     Óbuda
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Ocskay József alezredes
Egy magyar hős Novi bevételénél 1788-ban.
=1889. 321-322. /HA/.

     oklevelek
Ism.: Szádeczky Lajos: Fogaras vára és uradalma történeti emlékei.
=1893. 289. /HI/.

     Oláh Balázs
Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása. (1521.) 1-2.
=1889. 389-440.; 546-612. /É/.

     olasz hadjárat
Palatinus József: Széchenyi Jenő gróf följegyzései az 1859. évi olasz hadjáratból.
=1914. 654-659. /HA/.

     olaszok
rónai Horváth Jenő: Az 1866. évi osztrák-olasz hadjárat. A custozzai csata vázlatával.
=1889. 305-310., 1 t. 336. u. /É/.

     olaui őrsereg
Hősies kitartás. [1468 körül.]
=1890. 251. /HA/.

     Ónod
Dongó Gyárfás Géza közli: Budaházi Zsigmond, Ónod várának kapitánya Zemplén vm. főispánjától, Bocskay Istvántól közmunkaerő kirendelését kéri... 1649-ben.
=1911. 598-599. /HO/.

Kemény Lajos közli: Az ónodi végvár állapota 1656-ban.
=1913. 283. /HA/.

     Orczy Lőrinc báró, ezredes
Gróf Batthyáni Lajos Nádorispán levele hadkiegészítési ügyben Báró Orczy Lőrinczhez 1757-ből.
=1896. 528. /HA/.

Illéssy János: A Nádor huszárezred a hétéves háborúban, 1756-1762.
=1897. 589-614. /É/.

     Ordódy György brigadéros
Thaly Kálmán: Érsek-Újvár utolsó magyar várkapitányainak utasítása, 1710-ből.
=1889. 20-48. /É/.

     Ormándy Péter várpalotai kapitány
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban.
=1895. 254-259. /HA/.

     orosz őskrónika
Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2. [Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
=1913. 325-346.; 524-544. /É/.

     oroszok
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

Pauler Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
=1890. 1-19.; 273-285. /É/.

     Orsova
Egy episod az 1789-ik évi török hadjáratból.
=1888. 144-147. /HA/.

     országgyűlés
Székely József: A székelyek lázadása János Zsigmond ellen, 1562.
=1889. 141-152. /É/.

     országos fölkelés
[Koncz József] K. J. közli: Az erdélyi országos fölkelés elrendelése 1690-ben.
=1897. 308. /HA/.

     osgyáni ütközet
rónai Horváth Jenő: Bocskay István [képe 569. e.] háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. 1-???. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569-634., 1 t.; /É/.

     Ostrosics Miklós báró, koronaőr
Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Kárffy Ödön közli: Ostrosics Miklós hadijelentése a pozsonyi kamarához. 1536 jul. 5.
=1911. 474-476. /HO/.

     Ostrovo-sziget
Báró Lopresti József, 1788.
=1888. 317-318. /HA/.

     osztrák dragonyosok
[Pilch Jenő] -ch.: Domkovics huszárkáplár furfangjai, 1813. [Kép: osztrák dragonyosok, 1812.]
=1913. 466-467. /HA/.

     osztrák dsidások
Kép: osztrák dsidások 1812-ben.
=1913. 475. /HI/.

     osztrák örökösödési háborúk
Meghiusúlt királyfogás [II. Frigyes porosz király, 1741].
=1889. 695-696. /HA/.

     osztrák-magyar csapatok
Pilch Jenő: Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. 1-3. [Képek: Schwarzenberg herceg 1 t. 1. e.; a harcoló Ausztria; a poddubniei csata; tábori tüzérség; osztrák-magyar csapatok tábora.]
=1913. 1-43., 2 t., 1 rajz; 195-233., 2 t.; 395-434., 2 t. /É/.

     osztrák-olasz háború
Ism.: Szécsi Mór: Az osztrák-olasz háború 1866-ban.
=1893. 731-733. /HI/.

A magyar ezredek az 1859. és 1866-iki háborúkban címmel Mangold Lajos ism.: Balogh Pál: Friedjung's Werk und die Ungarns cikkét.
=1910. 269-272. /HI/.

     osztrák-porosz háború
Ism.: Balás György: Az 1866-ik évi osztrák-porosz háború.
=1895. 140-142. /HI/.

A magyar ezredek az 1859. és 1866-iki háborúkban címmel Mangold Lajos ism.: Balogh Pál: Friedjung's Werk und die Ungarns cikkét.
=1910. 269-272. /HI/.

     osztrákok
rónai Horváth Jenő: Az 1866. évi osztrák-olasz hadjárat. A custozzai csata vázlatával.
=1889. 305-310., 1 t. 336. u. /É/.

     Otranto
Kőszeghy Sándor közli: Mátyás király... levele, melyet az otrantoi vállalat alkalmából nápolyi követéhez, az egri bíbornok-érsekhez írt, 1481.
=1890. 265-271. /HO/.

     Ott-huszárok
Huszárok diadalmas utóvédharcza, 1805.
=1890. 118. /HA/.

Lövegmentés, 1809.
=1890. 576. /HA/.

     Ottó, I., német császár
Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. [Képek: fegyverek; pandúr 1741-ből.]
=1911. 497-518. /É/.

     Ottokár, II., cseh király
Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. században. 1241, 1278. 1-2.
=1893. 484-497.; 667-679. /É/.

     Óvár
Závodszky Levente: Labancz strázsa, kurucz furfang, 1680. [Kép: ágyú a XVII. századból].
=1913. 279-282. /É/.

     örökös tartományok
Mennyivel járultak az örökös tartományok a háború költségeihez 1592-ben?
=1894. 397-400. /HA/.

     őrség
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz tábori őrszabályzata. 1705.
=1888. 308-311. /HA/.

     őrtorony
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     összeírás
Özv. Teleky Mihályné javai Görgényben. 1702.
=1895. 406-407. /HA/.

Kemény Lajos: Kurucz fegyverek összeírása Kassán 1685.
=1910. 256-257. /HA/.

Demkó Kálmán: Országos conscriptio és az állandó katonaság téli elszállásolása 1719-1720-ra. 1-2.
=1913. 89-105.; 247-263. /É/.

Szendrei János közli: Az érsekujvári kapitányságban 1620-ban összeírt hadak.
=1914. 155-158. /HO/.

     Paczonay hadnagy
Önfeláldozó utóvéd-harcz Riednél, 1805 október 30-án.
=1891. 558. /HA/.

     pajzsok
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Korda Dezső: Mátyás pajzsa Párisban.
=1890. 235-242., 2 kép. /É/.

Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XV. század első felében. 1-4. [Képek: Magyarország címere, 1607; tárcsapajzs, XVI. század; mozsárágyú a körmendi várból, XVII. század; magyar huszártiszt, 1822.]
=1911. 63-76.; 251-276.; 410-448.; 537-574. /É/.

Veress Endre: Zarnóczi naplója Budavár 1686-iki ostromáról. [Képek: az ostrom; tárcsapajzs az ambrasi várkastélyból, XVI. század.]
=1911. 449-456. /T/.

Kép: magyar tárcsapajzs, XVI. század.
=1912. 149.

Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2. [Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
=1913. 325-346.; 524-544. /É/.

     pákozdi csata
Gömöry Gusztáv: A pákozdi csata 1593 november 3.
=1896. 453-464. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G.: A császári és magyar sereg hadereje a pákozdi csatában, 1593.
=1896. 519-520. /HA/.

     Palást
Matunák Mihály: A palásti csata. (1552 augusztus 9-10.) [Képek: Csatajelenetek és fegyverek gróf Thurzó György 1607. évi armálisából.]
=1910. 244-248. /T/.

     Palásty Ferenc ezredes
Válságos helyzet; egy episod a hétéves háborúból, 1759.
=1888. 492-493. /HA/.

     Pálffy család, gróf
Szendrei János ism.: Jedlicska Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai.
=1911. 127-128. /HI/.

     Pálffy Miklós, erdődi, gróf, tábornagy
Erdődi Pálffy Miklós képe.
=1891. 577. e. 1 kép.

Thúry József: A török történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben. 1-2.
=1892. 68-80.; 181-196. /É/.

     Pálffy-gyalogság
Elővéd-harcz Negotinnál, 1790.
=1889. 322-323. /HA/.

     Palota ld. Várpalota


     Pallas Athene
Szendrei János közli: Magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-10. [Képek: ókori harcosok emblémája, XVIII. század; hadi géniusz, XVII. század; Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII. századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317-326.; 504-510.; 615-619.; 1911. 373-382.; 482-493.; 604-608.; 1912. 138-147.; 310-315.; 476-480., 646-651. /HSZ/.

Nagy Géza: Vitézvári báró Simonyi József [1777-1837]. (A legvitézebb huszár.) 1-4. [Képek: Simonyi báró; Pallas Athene és Mars; Simonyi fegyverei; huszár Simonyi ezredéből; egykori lakóhelye; levele Lyon bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387-396., 1 t.; 519-536., 1 t.; 1912. 349-366., 1 t. 321. e.; 505-544. /É/.

     pálülései ütközet
A pálülései ütközet, 1658 július 6-án.
=1896. 123-125. /HA/.

     pályázatok
Hadtörténelmi pályázat.
=1888. 647.

Hadtörténelmi pályázat.
=1889. 680-682.

Hadtörténelmi pályázatok.
=1890. 424-426. /HI/.

Hadtörténelmi pályázat.
=1891. 703-704.

Hadtörténelmi pályázatok.
=1892. 690-691.

Hadtörténelmi pályázat.
=1894. 255-256.

Hadtörténelmi pályázat.
=1910. 620.

Hadtörténelmi pályázat.
=1911. 163.

Hadtörténelmi pályázat.
=1911. 383.

Hadtörténelmi pályázat.
=1911. 609-611.

Pályázat.
=1913. 321.

Pályázat.
=1913. 497.

Pályázat.
=1913. 642.

     páncélingek
Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

     páncélozott ágyú
Karácson Imre: Buda ostroma 1602-ben. [Kép: páncélozott ágyú a XVI. századból.]
=1911. 19-30. /É/.

     pandúrok
Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. [Képek: fegyverek; pandúr 1741-ből.]
=1911. 497-518. /É/.

Kárffy Ödön közli: Esztergom 1532-iki ostromához. [Kép: határőrvidéki pandúr, XVIII. század.]
=1912. 93-103., 1 t. /T/.

     Pannonia
Szendrei János ism.: Téglás Gábor: A rómaiak hadihajószolgálata Pannonia és Moesia területén Diocletiánig.
=1911. 130. /HI/.

Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek jelentősége Alsó-Pannonia hadtörténetében. [Képek: római katonai kitüntetések, hadigép és hadijelvények.]
=1911. 197-235. /É/.

     Pápa
A vallonok lázadása Pápán, 1600. [Hozzászólás: Thaly Kálmán: 648.]
=1888. 485-489. /HA/.

Merényi Lajos közli: Nádori rendelet a pápai végház erődítése ügyében, 1657.
=1897. 121-122. /HA/.

Takáts Sándor: Thengöldi Bornemissza János. (?-1589.) 1-4. [Kép: Pápa és ostroma, 1587.]
=1914. 1-33.; 234-261.; 403-422.; 528-555. /É/.

     parasztháború
Márki Sándor: A magyar parasztháború 1514-ben. - A fölkelés 400. évfordulóján. - 1-3. [Kép: Dózsa György, 167. e.]
=1914. 167-189., 1 t.; 386-402.; 556-572. /É/.

[Závodszky Levente] yl. ism.: Márki Sándor: Dósa György.
=1914. 307-308. /HI/.

     Párizs
Korda Dezső: Mátyás pajzsa Párisban.
=1890. 235-242., 2 kép. /É/.

     Párkány
[Illéssy János] -ys- közli: Két levél gr. Forgács Ádámról, 1663-ból.
=1893. 719-723. /HA/.

rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

     párviadal
Kárffy Ödön közli: Hazun budai bég Magyar Bálint kapitányt daliás párviadalra hívja. 1555.
=367-368. /HO/.

     Pásztory Menyhárd báró, ezredes
Katonai beszéd az 1809-ik évi nemesi fölkelés időszakából.
=1891. 711-712. /HA/.

     Patrona Hungariae
Szendrei János közli: A Khevenhüller-féle hadi utasítás [1730 körül]. 1-8. [Képek: huszár, 1765; Khevenhüller 1 t. 167. e.; kopjások, XVII. század; spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150-159.; 310-320.; 490-496.; 638-641.; 1914. 164-165.; 333-334.; 498-500.; 683-686. /HSZ/.

     Pauliny Mihály, kowelsdammi, huszárkapitány
Pilch Jenő: Kowelsdammi Pauliny Mihály huszárkapitány vitézi tettei az 1812. évi hadjáratban.
=1912. 282-284. /HA/.

     Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros
Geőcze István közli: Gróf Eszterházy Miklós nádor és Pázmán Péter bíbornok levélváltása katona-ügyekben, 1632-1633.
=1894. 127-131. /HA/.

     Péchy Mihály, péchújfalusi
Szádeczky Lajos közli: Az 1788-89-iki török háború történetéhez.
=1889. 313-319. /HA/.

Szádeczky Lajos közli: Egykorú magyar tudósítások Napoleon hadjáratai felől. [Péchújfalusi Péchy Mihály levelei, 1799., 1805., 1809., 1812., 1815.]
=1889. 684-694. /HA/.

     Pécs
Komáromy András: Magyar Bálint kapitány életéből. 1543-1572. [Képek: a XVII. századi Pécs, Hegyesd és magyar huszár.]
=1912. 238-278. /É/.

     Pecsevi Ibrahim
[Gömöry Gusztáv] G-y.: Adalékok Pecsevi életrajzához.
=1890. 417-419. /HA/.

Thúry József: A török történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben. 1-2.
=1892. 68-80.; 181-196. /É/.

     Perczel Károly, bonyhádi, őrnagy
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Perényi Miklós főlovászmester
Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1427). Perényi Miklós főlovászmesternek végrehajtási és zálogjogot ad.
=1888. 329-332. /HO/.

     Pest
Veress Endre: Buda és Pest 1602-1603-iki ostroma. 1-2. [Képek: Pest és Buda emblémája; európai haditanács,1672.]
=1910. 52-79, 1 t.; 388-417., 1 t. /É/.

     Pétervárad
Gömöry Gusztáv: Pétervárad ostroma 1694-ben. Ozmán kútfőből.
=1890. 20-35.; 1 t. 136. u. /É/.

     Pethe Anna, hetesi
Szendrei János közli: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból.
=1889. 285-304. /É/.

     Petky János
[Komáromy András] -ys. közli: Petky János levele szentpáli Kornis Farkas udvarhelyszéki főkirálybíróhoz, Báthory Zsigmond fejedelem hadba szállása felől, 1596.
=1895. 127. /HA/.

     Petneházy István
Petneházy István hadi jelentése 1602-ből.
=1892. 245-246. /HA/.

     Petrovszky Ferenc ezredes
Részlet a torgaui csatából, 1760.
=1888. 316-317. /HA/.

     Philibert, Naillac, nagymester
Reiszig Ede: A János lovagok szerepe Zsigmond király korában. [Képek: János lovagok fegyvereinek megáldása; Naillac Philibert nagymester; Rhodus; János lovag vértezetben.]
=1912. 321-348. /É/.

     Philostratus-codex
Csontosi János: Hadtudományi könyvek Mátyás király könyvtárában. [Mátyás király a Philostratus-codex címlapján: 207.]
=1890. 199-210., 1 kép. /É/.

     Pisek
Gróf Nádasdy Ferencz Piseknél, 1742.
=1890. 423. /HA/.

     pisztoly
Szendrei János közli: Egykorú hadi tudósítások a Timok vize körül 1789-1790-ben folyt harczokról. [Kép: pisztoly, XIX. század eleje.]
=1911. 337-342. /HA/.

     poddubniei csata
Pilch Jenő: Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. 1-3. [Képek: Schwarzenberg herceg 1 t. 1. e.; a harcoló Ausztria; a poddubniei csata; tábori tüzérség; osztrák-magyar csapatok tábora.]
=1913. 1-43., 2 t., 1 rajz; 195-233., 2 t.; 395-434., 2 t. /É/.

     Podmaniczky
Kárffy Ödön közli: Trencsén megye jelenti a pozsonyi kamarának, hogy maga részéről békét akar kötni Podmaniczkyval 1534.
=1912. 131-133. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Kaczianer János főkapitány Trencsén vármegye előbbi jelentése tárgyában a kamarához ír. 1534 febr. 8.
=1912. 134-135. /HO/.

     Pogrányi Benedek főkapitány
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Török-magyar jegyzékváltás 1593-ból.
=1895. 555-556. /HA/.

     polgárháborúk
Döbrentei Károly ism.: Eugčne Piványi: Hungarians in the American Civil War.
=1913. 618-627. /HI/.

     Polock ostroma
Szádeczky Lajos: Báthory István hadjáratai az oroszok ellen [1579]. 1-4. [Kép: Polock ostroma 1 t. 332. u.]
=1888. 32-46.; 224-245.; 408-415.; 538-548., 1 kép. /É/.

     Pongrácz Gáspár báró
Závodszky Levente: Br. Pongrácz Gáspár és kurucz társai a rajnai harczokban, [1689-1690].
=1913. 123-128. /É/.

     Pongráczné Nagy Mihályi Kata
Dobos Kálmán közli: Egy kérvény a Rákóczi-fölkelés időszakából, 1706.
=1892. 241-242. /HA/.

     poroszok
A fehérhegyi sáncok elfoglalása [1757].
=1888. 150-151. /HA/.

Részlet Schweidnitz ostromából [1757].
=1888. 151-152. /HA/.

Hogy fogták a sziléziai háborúk idejében a poroszok a katonát [1754].
=1888. 152. /HA/.

     portyázás
Gömöry [Gusztáv]: A turai kincs. Rajtaütés 1585 augusztus 24-én.
=1894. 680-685. /HA/.

     Pott Gusztáv lovag, vezérőrnagy
N. Thurzó Kálmán: A Mária Terézia-rend vitézeinek sírjai [Nedeczky Antal, Mészáros János, Pott Gusztáv].
=1913. 284-286. /HA/.

     Pozsony
Szendrei János közli: Zsigmond király, pozsonyi várban lévő hadi sátrainak jegyzéke 1429 és 1430-ban.
=1890. 728-732. /HO/.

Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

Ism.: Király János: A pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története.
=1891. 143-144. /HI/.

Ortvay Tivadar: Pozsony város történetéből [részlet].
=1892. 504-516. /É/. (Ism.: 567-568.)

rónai Horváth Jenő: Pozsony és a Közép-Dunavonal. 1-2.
=1893. 121-131.; 250-265. /É/.

Schikofszky Károly: A pozsonyi hídfő védelme 1809-ben. [János főherceg képe 157. e.] 1-2.
=1895. 43-66., 1 t. 156. u.; 182-204. /É/.

Stephanie Adolf: A budai kir. palota, a pozsonyi és dévényi várak a múltban.
=1896. 377-416., 9 ábra, 1 t. 377. e.; 2 t. 540. u. /É/.

     prädeali sánc
Lélekjelenlét, 1789.
=1889. 163. /HA/.

     przemysli csata
Hodinka Antal: Kálmán királyunk [képe 325.] 1099-iki przemysli csatája. Az orosz őskrónika nyomán. 1-2. [Képek: kozákok; álló pajzs Mátyás király címerével.]
=1913. 325-346.; 524-544. /É/.

     Prépostváry Bálint
Illéssy János: Két egri vitézről [Prépostváry Bálint, Balázsdeák István], XVI. század vége.
=1897. 291-298. /HA/.

     puskák
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Kép: XVIII. századi puska díszítménye, Kismarton.
=1911. 468. /HI/.

     puskapor-gyártók
Kemény Lajos közli: A kassai puskaporgyártók czéhszabályzata a XVIII. századból.
=1911. 118-121. /HA/.

     puskapormalmok
Iványi Béla: Eperjes középkori ágyúöntőháza és puskapormalma. 1-2. [Kép: ágyúöntés.]
=1913. 113-122.; 264-278. /É/.

Iványi Béla közli: Adatok az eperjesi ágyúöntőház és puskapormalom középkori történetéhez. 1-3.
=1914. 311-328.; 484-495.; 665-679. /HO/.

     puskások
Halaváts Gyula: Kelnek vára. [Képek: a vár alaprajza, távlati képe és udvara; német puskás, 1680.]
=1912. 41-53. /É/.

     Rába
Szendrei János közli: Eszterházy Pál nádornak 1686-ban kelt rendelete Sopronmegye rendeihez, hogy a rendek az insurgens hadakkal a Rába melletti táborba szálljanak.
=1889. 703-704. /HO/.

     Rabutin ld. Bussi-Rabutin,...


     Radisits Mihály kapitány
Pilch Jenő: Radisits Mihály kapitány hőstette 1815 április 9-én.
=1912. 286-287. /HA/.

     Rajka
Kárffy Ödön közli: Lengyeltóti István Szigliget várát Rajka birtokért cserében felajánlja a királynak. (1588 szept. 13.)
=1912. 644-645. /HO/.

     rajnai hadjárat
[Thaly Kálmán] -y.: Kray Pál és az öt napra terjedő rajnai hadjárat 1797-ben.
=1892. 223-229. /É/.

     rajnai harcok
Závodszky Levente: Br. Pongrácz Gáspár és kurucz társai a rajnai harczokban, [1689-1690].
=1913. 123-128. /É/.

     Rákóczi Ferenc, I., fejedelem
[Koncz József] K. J. közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem két rendelete, 1657 és 1659.
=1893. 420-421. /HA/.

Koncz József közli: Adalékok I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Péter mozgalmaihoz 1670-ben.
=1897. 306-308. /HA/.

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz mint hadvezér.
=1910. 115-124. /É/.

     Rákóczi Ferenc, II., fejedelem
Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz hadserege.
=1888. 12-23. /É/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz tábori őrszabályzata. 1705.
=1888. 308-311. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Adalékok II. Rákóczi Ferencz tüzérsége történetéhez.
=1888. 343-354. /É/.

Thaly Kálmán közli: Rákóczi-féle dátum nélküli hadi czikkek.
=1888. 651-653. /HA/.

Szendrei János közli: II. Rákóczi Ferenc levele 1706, melyben elrendeli a szolnoki református templom és parókia újjáépítését.
=1888. 669-670. /HO/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Forgách Simon tábornok dedicatiója, melylyel Zrínyi Miklós munkáit II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek ajánlja.
=1889. 682-684. /HA/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadi utasítása gr. Forgách Simon tábornok számára, 1706.
=1890. 109-111. /HA/.

Thaly Kálmán: Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben. 1-2.
=1891. 7-26., 153-179. /É/.

Thaly Kálmán közli: A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetéhez hazánkban, 1704.
=1891. 132-135. /HA/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadiparancsa 1710.
=1892. 273-277. /É/.

Veress Endre: II. Rákóczi Ferencz hadi rendelete a káromkodók ellen, 1705.
=1892. 712-716. /HSZ/.

Thaly Kálmán: A trencsényi csatáról, 1708. (Újabb adatok.) 1-2.
=1897. 145-159.; 313-331. /É/.

Szendrei János ism.: Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. II. köt. (1707-1708).; III. köt. 1709-1735.
=1910. 463-464.; 1911. 126-127. /HI/.

Gagyi Jenő közli: Musztafa aga kérvénye II. Rákóczi Ferencz fejedelemhez 1708.
=1912. 136. /HO/.

     Rákóczi György, I., fejedelem
Szilágyi Sándor: Adalék két tüzérszertár történetéhez I. Rákóczy György idejében (1646-1647).
=1888. 177-185. /É/.

Szendrei János közli: A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő-házak a XVII. században I. Rákóczy György idejében [1645, 1646].
=1891. 116-117. /É/.

Szilágyi Sándor: Szathmár capitulatiója 1644-ben.
=1892. 141-156. /É/.

Karácson Imre: I. Rákóczy György [képe 297. e.] 1636-iki háborúja. Naima török történetíró leírása szerint.
=1893. 297-307., 1 t. /É/.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczy György 1634-iki hadi szabályzata.
=1894. 143-148. /HSZ/.

Ism.: Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György, 1593-1648.
=1894. 565-567. /HI/.

[Koncz József] K. J. közli: II. Rákóczi György Szuhai Mátyásnak, Kállóvára és őrsége fő kapitányának fizetését megjavítja. 1658.
=1895. 406. /HA/.

I. Rákóczi György az általános fölkelésre kiadott parancsa gyors teljesítésére megsürgeti a megyéket és székeket. 1644 szept. 9.
=1896. 375-376. /HO/.

Veress Endre közli: I. Rákóczy György 1645-iki hadi szabályzata.
=1911. 155-161. /HSZ/.

Sebes Gyula közli: Adatok az 1621-iki hadviseléshez.
=1912. 110-111. /HA/.

     Rákóczi György, II., fejedelem
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Koncz József közli: Erdélyi hadak menetrendje a XVII. századból.
=1891. 137-138. /HA/.

[Thaly Kálmán] T-y. ism.: Szilágyi Sándor szerk.: Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. [1648-1655.]
=1891. 283-284. /HI/.

Ism.: Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György. [Átkelése a Visztulán: 1 kép 140. u.]
=1892. 128-129. /HI/.

II. Rákóczi György levele Lengyelországból visszatérése után 4 nappal Kemény Jánoshoz, ki tatár rabságban ott maradott. 1657 aug. 7.
=1892. 706-707. /HA/.

Koncz József közli: II. Rákóczy György fejedelem eredeti sajátkezű levelei, a fejedelemségért vívott utolsó küzdelmei időszakából. 1658 Január 9. - 1660 május 16.
=1894. 39-56. /É/.

Hadi edictum Rákóczy Györgytől, 1660 május 15. a szamosfalvi táborból.
=1896. 252. /HO/.

[Koncz József] K. J. közli: II. Rákóczy György fejedelem néhány levele 1658-ból, az első török támadás idejéből.
=1897. 629-632. /HA/.

Gyalokay Jenő: A szászfenesi ütközet. (1660 május 22.) [Képek: II. Rákóczi György 1. e.; az ütközet vázlata.]
=1914. 34-50., 1 rajz. /É/.

     Rákóczi Lajos báró, kapitány
[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Rákóczy Lajos jelentése Lippa helyzetéről és a törökök mozgolódásáról 1604-ben.
=1894. 688-689. /HA/.

     Rákóczi-szabadságharc
Thaly Kálmán: Katonadolgok a kuruczvilágból. [II. Rákóczi Ferenc fejedelem képe 285. e.] 1-2.
=1895. 285-338., 1 t.; 413-453. /É/.

     Rákóczy László gróf, főispán
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Gyalokay Jenő: Rákóczy László [képe 325. e.]. (1636-1664.) [Kép: Nagyvárad vára.]
=1913. 435-447., 2 rajz. /É/.

     Rákos
Szendrei János közli: Hadgyakorlat a Rákoson 1837-ben.
=1911. 458. /HA/.

     rámai várkastély
Báró Lopresti József, 1788.
=1888. 317-318. /HA/.

     Rasid
Thúry József: Az 1663-64-ik évi hadjárat. Rasid efendi, török historikus műveiből. 1-2.
=1890. 361-382.; 499-527. /É/.

Karácson Imre: Az 1663. [évi] török hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása szerint.
=1896. 73-100. /É/.

     Raszim
Becsvágy és vitézség, 1809.
=1891. 282-283. /HA/.

     Rauber százados
Pilch Jenő: A sinaiai kolostor védelmezése a 2-ik számú székely határőrezred által 1788 márczius 24-én.
=1914. 114-123. /T/.

     reformáció
Olchváry Ödön: Bethlen Gábor [lovasképe 44. u.] első támadása II. Ferdinánd [képe 273. e.] ellen. 1-2.
=1890. 333-360., 2 t.; 528-562. /É/.

     református templom
Szendrei János közli: II. Rákóczi Ferenc levele 1706, melyben elrendeli a szolnoki református templom és parókia újjáépítését.
=1888. 669-670. /HO/.

     Regeff koppányi bég
Koppány megrohanása 1587-ben.
=1897. 632-634. /HA/.

     rendeletek
Szendrei János közli: Eszterházy Pál nádornak 1686-ban kelt rendelete Sopronmegye rendeihez, hogy a rendek az insurgens hadakkal a Rába melletti táborba szálljanak.
=1889. 703-704. /HO/.

Veress Endre: II. Rákóczi Ferencz hadi rendelete a káromkodók ellen, 1705.
=1892. 712-716. /HSZ/.

[Koncz József] K. J. közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem két rendelete, 1657 és 1659.
=1893. 420-421. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: Kálnoki Sámuel tudósításai Karaffa rendeleteiről s a német seregekről Teleki Mihályhoz Máramaros-Szigetről 1687.
=1895. 262-265. /HA/.

Leveles János közli: Ujoncz-fogadás 1757 [valójában 1795]-ben.
=1896. 112-116. /HA/.

[Komáromy András] -y.- közli: I. Lipót patense a fényűzés ellen 1686-ban.
=1896. 116-119. /HA/.

Merényi Lajos közli: Nádori rendelet a pápai végház erődítése ügyében, 1657.
=1897. 121-122. /HA/.

     révjog
Ism.: Király János: A pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története.
=1891. 143-144. /HI/.

     Rhéday gróf, alezredes
Részlet Schweidnitz ostromából [1757].
=1888. 151-152. /HA/.

     Rhédei László gróf
[Koncz József] K. J. közli: Haller János levele Gróf Rhédei Lászlóhoz. Bikszád 1661 január 2.
=1897. 634-635. /HA/.

     Rhédey Ferenc nagyváradi kapitány
Komáromy András: Rhédey Ferencz, váradi kapitány [képe 149. e.]. 1-4.
=1894. 1-19.; 170-190.; 322-346.; 424-468. /É/.

     Rhodus
Reiszig Ede: A János lovagok szerepe Zsigmond király korában. [Képek: János lovagok fegyvereinek megáldása; Naillac Philibert nagymester; Rhodus; János lovag vértezetben.]
=1912. 321-348. /É/.

     Ried
Önfeláldozó utóvéd-harcz Riednél, 1805 október 30-án.
=1891. 558. /HA/.

     Rigómező
Kiss Lajos: A rigómezei hadjárat, 1448. [Hunyadi János képe 1. e.] 1-4.
=1895. 1-42., 1 t.; 157-181.; 339-349.; 454-486., 1 t. 564. u. /É/.

Miskolczi Gyula: Hunyadi János török hadjáratai. [1444-1456.] 1-2.
=1913. 347-369.; 545-583. /É/.

Házi Jenő közli: Szepesi László alkormányzó és Sós János budai várnagyok értesítik Pozsony városát Hunyadi Jánosnak a rigómezei csatából való szerencsés megmeneküléséről. 1448 nov. 17. [Kép: Szoliman szultán, 1565.]
=1913. 631-633. /HO/.

     Ritopek
[Pilch Jenő] -ch.: Vitéz járőr, 1788.
=1914. 141-142. /HA/.

     Rodostó
Thaly Kálmán: Gróf Esterházy Antal török fogsága, 1698 [Rodostó].
=1891. 704-707. /HA/.

     rohamgát
Szendrei János közli: A Khevenhüller-féle hadi utasítás [1730 körül]. 1-8. [Képek: huszár, 1765; Khevenhüller 1 t. 167. e.; kopjások, XVII. század; spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150-159.; 310-320.; 490-496.; 638-641.; 1914. 164-165.; 333-334.; 498-500.; 683-686. /HSZ/.

     Rosenberg
[Komáromy András] K. A. közli: Magyar insurgensek vitézsége az osztrák örökösödési háborúban, 1745.
=1893. 550-554. /HA/.

     Rosswurm tábornok
Karácson Imre: Buda ostroma 1602-ben. [Kép: páncélozott ágyú a XVI. századból.]
=1911. 19-30. /É/.

     Rostás Pál huszár
[nosziczi Thurzó Kálmán] N. T. K.: A wippachi huszáremlék, 1813.
=1914. 476-477. /HA/.

     Rosty Miklós kapitány
Magyar huszárok Bajorországban [1754].
=1888. 152-153. /HA/.

     Rőthi Orbán kővári kapitány
[Koncz József] K. J. közli: Magyar várkapitányok szerződései 1634-1661.
=1896. 234-235. /HA/.

     Rudolf, Habsburg, német király
sóvári Soós Elemér: Az 1278. évi morvamezei (dürnkruti) csata. [Habsburg Rudolf képe 445. e.]
=1890. 459-477., 3 t. 588. u. /É/.

Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. században. 1241, 1278. 1-2.
=1893. 484-497.; 667-679. /É/.

     Rudolf, I., magyar király
rónai Horváth Jenő: Bocskay István [képe 569. e.] háborúja Rudolf ellen. 1604-1606. 1-???. [A többi rész nem jelent meg.]
=1893. 569-634., 1 t.; /É/.

Gömöri Gusztáv: Szinán pasa levele Rudolf császárhoz, 1593-ban.
=1894. 393-395. /HA/.

Geőcze István közli: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. 1-2.
=1894. 502-537.; 647-678. /É/.

     Rueber János felső-magyarországi főkapitány
rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

Geőcze István közli: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. 1-2.
=1894. 502-537.; 647-678. /É/.

     ruházat
Az ős-magyar ruházatról és fegyverzetről.
=1891. 130-132. /HA/.

Öltözetre vonatkozó parancsok a XVIII. századból [1768-1770].
=1891. 714-716. /HA/.

Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly korában. 1-3. [III. Károly képe 1. e.; hadi trombita, XVIII. század; magyar huszár-torna öltözet, XVI. század.]
=1910. 23-51., 1 t.; 349-387.; 549-587. /É/.

Szendrei János: Magyar mérnökkari tiszt és közvitéz a XVII. századból [1 képpel].
=1910. 257-258. /HA/.

Szendrei János: Magyar huszárok franczia szolgálatban 1693-ban [1 képpel].
=1910. 606-607. /HA/.

Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

     sajómezei csata
Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241 ápril 11.
=1893. 1-14. /É/.

     Sakir bej
Karácson Imre: III. Károly háborúja a törökökkel 1737-1739. Sakir bej és Szubhi török történetírók leírása szerint. 1-2.
=1892. 326-370.; 517-540. /É/.

     Salamon Ferenc
Salamon Ferencz (1825-1892). Nekrológ.
=1892. 541-542.

     Salm Miklós gróf
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Salm Miklós gróf panasza seregének siralmas állapotáról 1490-ben.
=1892. 703-706. /HA/.

Geőcze István: Varkocs György és Salm Miklós levelei Bártfa és Lőcse városokhoz, 1542- és 1550-ben.
=1896. 119-123. /HA/.

     Samarjai Ferdinánd veszprémi kapitány
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban.
=1895. 254-259. /HA/.

     sáncok
Kápolnai [Pauer István]: Magyar sáncok Felső-Ausztriában [1481].
=1888. 25-31. /É/.

     sáncostrom
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Sandomir vára
Becsvágy és vitézség, 1809.
=1891. 282-283. /HA/.

     Santa Militia
[Gömöry Gusztáv] G. G.: La Santa Militia, 1617.
=1892. 121-123. /HA/.

     sarkantyú
A sarkantyú történetéhez.
=1893. 148-149. /HA/.

     Sáros vármegye
Gyalokay Jenő: Rákóczy László [képe 325. e.]. (1636-1664.) [Kép: Nagyvárad vára.]
=1913. 435-447., 2 rajz. /É/.

     Sárospatak
Szilágyi Sándor: Adalék két tüzérszertár történetéhez I. Rákóczy György idejében (1646-1647).
=1888. 177-185. /É/.

Szendrei János közli: A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő-házak a XVII. században I. Rákóczy György idejében [1645, 1646].
=1891. 116-117. /É/.

Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

     sátrak
Szendrei János közli: Zsigmond király, pozsonyi várban lévő hadi sátrainak jegyzéke 1429 és 1430-ban.
=1890. 728-732. /HO/.

Szendrei János: A magyar vezényszó. 1-2. [Képek: magyar hadisátor, XV. század; határőrvidéki huszárok, XVIII. század vége.]
=1911. 49-62.; 236-250. /É/.

     Savoyai Jenő ld. Jenő herceg, savoyai, fővezér


     Schwabruck
Skultéty százados, 1808.
=1892. 246-247. /HA/.

     Schwarzenberg, Adolf, báró, tábornagy
Tata megvétele a töröktől, 1598.
=1888. 490-492. /HA/.

     Schwarzenberg, Karl Philipp, herceg, fővezér
Pilch Jenő: Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. 1-3. [Képek: Schwarzenberg herceg 1 t. 1. e.; a harcoló Ausztria; a poddubniei csata; tábori tüzérség; osztrák-magyar csapatok tábora.]
=1913. 1-43., 2 t., 1 rajz; 195-233., 2 t.; 395-434., 2 t. /É/.

Dormándy Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában. 1-3.
=1914. 76-113., 2 t.; 262-281., 3 t.; 442-457., 1 rajz. /É/.

     Schweickhard, Johann, német választófejedelem
Gömöry Gusztáv: Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó fejedelemhez az 1605-ik évi magyarországi hadi eseményekről.
=1893. 709-718. /HA/.

     Schweidnitz
Részlet Schweidnitz ostromából [1757].
=1888. 151-152. /HA/.

Egy elfogott jelentés, 1757.
=1888. 656-657. /HA/.

Jegyzőkönyv egy szökevény vallomásáról, 1757.
=1888. 657. /HA/.

Mária Terézia levele gróf Nádasdy Ferenczhez Schweidnitz bevétele alkalmából, 1757.
=1889. 696-697. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Lothringeni Károly herczeg [képe 1. e.] sziléziai hadjárata 1757-ben. 1-2. [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82-106., 2 t. 136. u.; 675-704., 1 t. /É/.

Kozics László: Egy magyar gyalogezred szereplése Lothringeni Károly sziléziai hadjáratában, 1757.
=1891. 139-141. /HA/.

     Schwendy Lázár tábornok
Geőcze István közli: Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. 1-2.
=1894. 502-537.; 647-678. /É/.

     Segesvár
Székely József: A székelyek lázadása János Zsigmond ellen, 1562.
=1889. 141-152. /É/.

[Pilch Jenő] Pj. ism.: Gyalokay Jenő: A segesvári ütközet 1849 július 31-én.
=1913. 470-471. /HI/.

     seregbontó ágyú
Kropf Lajos: Zarabotana.
=1914. 471-473. /HA/.

     Simonyi József, vitézvári, báró, huszárezredes
Nagy Géza: Vitézvári báró Simonyi József [1777-1837]. (A legvitézebb huszár.) 1-4. [Képek: Simonyi báró; Pallas Athene és Mars; Simonyi fegyverei; huszár Simonyi ezredéből; egykori lakóhelye; levele Lyon bevételéről; huszár, 1765.]
=1911. 387-396., 1 t.; 519-536., 1 t.; 1912. 349-366., 1 t. 321. e.; 505-544. /É/.

[Szendrei János]: Vitézvári báró Simonyi József [képe 463.]
=1913. 458-465. /É/.

N. Thurzó Kálmán: Vitézvári Simonyi báró königswardi bravurja, 1813.
=1913. 611-612. /HA/.

     sinaiai kolostor
Pilch Jenő: A sinaiai kolostor védelmezése a 2-ik számú székely határőrezred által 1788 márczius 24-én.
=1914. 114-123. /T/.

     sírkövek
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     sírleletek
Az ős-magyar ruházatról és fegyverzetről.
=1891. 130-132. /HA/.

     sírok
M.: Elfelejtett sírok. [A Mária Terézia-rend tagjainak ismeretlen sírjai.] [Kép: Magyarország és Ausztria szövetségének emblémája.]
=1912. 454-458. /HA/.

     sisakok
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Szendrei János közli: Magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-10. [Képek: ókori harcosok emblémája, XVIII. század; hadi géniusz, XVII. század; Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII. századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317-326.; 504-510.; 615-619.; 1911. 373-382.; 482-493.; 604-608.; 1912. 138-147.; 310-315.; 476-480., 646-651. /HSZ/.

Kép: Zrínyi Miklós sisakja a bécsi udvari fegyvermúzeumban.
=1910. 468. /HI/.

Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

Závodszky Levente: Árva és Likava ostroma 1670-ben. [Kép: tornasisak, XVI. század.]
=1912. 622-629. /T/.

Tóth Zoltán: A fekete sereg pusztulása, 1490-1493. [Képek: Skanderbég sisakja; a fekete sereg vitézei I. Maximilián diadalmenetében, 1512.]
=1913. 501-523. /É/.

     Siskovitz József gróf, táborszernagy
Huszár Imre: A katonai Mária Terézia rend, 1757.
=1889. 274-284. /É/.

     Skanderbég
Tóth Zoltán: A fekete sereg pusztulása, 1490-1493. [Képek: Skanderbég sisakja; a fekete sereg vitézei I. Maximilián diadalmenetében, 1512.]
=1913. 501-523. /É/.

     Skultéty Antal százados
Skultéty százados, 1808.
=1892. 246-247. /HA/.

     Solferino
Szendrei János: A 10-ik huszárezred közlegényeinek hőstettei a solferinoi csatában, 1859 jun. 24. [Kép: XVII. századi fegyverek.]
=1910. 263-266. /HA/.

Palatinus József: Széchenyi Jenő gróf följegyzései az 1859. évi olasz hadjáratból.
=1914. 654-659. /HA/.

     Somlyai Ferenc
Veress Endre közli: Somlyai Ferencz lippai vitéz végrendelete 1551-ből.
=1913. 129-130. /HA/.

     Somogy vármegye
Katonai beszéd az 1809-ik évi nemesi fölkelés időszakából.
=1891. 711-712. /HA/.

     Somogyi Mátyás, karcsai, ezredes
Gömöry [Gusztáv]: Egy magyar katona [karcsai Somogyi Mátyás] a XVII. század elejéről.
=1888. 480-483. /HA/.

     Sopron vármegye
Szendrei János közli: Eszterházy Pál nádornak 1686-ban kelt rendelete Sopronmegye rendeihez, hogy a rendek az insurgens hadakkal a Rába melletti táborba szálljanak.
=1889. 703-704. /HO/.

Merényi Lajos közli: Wesselényi két levele Sopron vármegyéhez az 1655. évi honvédelmi törvény végrehajtása iránt.
=1897. 119-121. /HA/.

     sorozás
Éble Gábor: Törvényhozás az insurrectióról 1741-ben. 1-3.
=1897. 160-224.; 352-387.; 555-588. /É/.

     Sós János budai várnagy
Házi Jenő közli: Szepesi László alkormányzó és Sós János budai várnagyok értesítik Pozsony városát Hunyadi Jánosnak a rigómezei csatából való szerencsés megmeneküléséről. 1448 nov. 17. [Kép: Szoliman szultán, 1565.]
=1913. 631-633. /HO/.

     Souches, Louis de, gróf, tábornagy
rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

rónai Horváth Jenő: További adatok az 1644. évi felső-magyarországi hadjárathoz.
=1894. 573-588. /É/.

     Spinitzhofer József
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Spinitzhofer József [1809].
=1888. 147-149. /HA/.

     Splényi Gábor Antal altábornagy
[Szentiványi Gyula] Sz. Gy. közli: Erdődy-huszárok az 1788-iki török hadjáratban.
=1910. 457-460. /HA/.

     Splényi II. Gábor, főispán
Iványi István közli: Katonai vezényszók 1797-ből.
=1892. 123-125. /HA/.

     Splényi-huszárok
Meghiusúlt királyfogás [II. Frigyes porosz király, 1741].
=1889. 695-696. /HA/.

     Splényi-zászlóaljak
A Brenta-sziget megvédelmezése Fontanivánál 1796 november 6-án.
=1891. 712-714. /HA/.

     Stain-gyalogság
Egy episod az 1789-ik évi török hadjáratból.
=1888. 144-147. /HA/.

     Stáncsics Pál várnagy
Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál utasítása fraknói várnagyához. 1671.
=1896. 135-140. /HO/.

     Stephaics Ferenc, nemesdédi, báró, vezérőrnagy
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Stipsicz József, ternowai, báró, tábornok
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Stiria
Szepesy: Kurucz betörés Styriába, 1707.
=1894. 268-270. /HA/.

     Suhay Ferenc báró, altábornagy
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Sutoris János
Gömöry [Gusztáv] közli: Jegyzetek Sutoris János naplójából a XVII. század végéről. 1677-1704.
=1896. 352-359 /HA/.

     Sück kapitány
A 16-ik huszárezred történetéből. Sück kapitány rohama 1800 junius 19-én.
=1890. 712-713. /HA/.

     Sümeg
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Spinitzhofer József [1809].
=1888. 147-149. /HA/.

     svéd hadak
Dongó Gyárfás Géza közli: Bocskay István, zempléni főispán levele az alispánhoz, Hartay Gáborhoz, Morvaországból, ... a svéd hadakról és ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477-478. /HO/.

     Szabács
Csánki Dezső: Szabács megvétele (1476. február 15.).
=1888. 355-388. /É/.

Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása. (1521.) 1-2.
=1889. 389-440.; 546-612. /É/.

     szabadságharc, 1848-1849
Szabó ism.: Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-1849-ben.
=1889. 323-325. /HI/.

rónai Horváth Jenő: A magyar függetlenségi harcz 1848-1849-ben.
=1891. 509-549., 1 t. 576. u. /É/.

Az 1848/49-iki szabadságharczi emlékek és képek kiállítása.
=1891. 550-551. /HA/.

Ism.: [Bánlaky (Breit) József, doberdói] B. J.: Magyarország 1848/49-ik évi függetlenségi harczának katonai története.
=1897. 135-137. /HI/.

Ism.: [Bánlaki (Breit) József] B. J.: Magyarország 1848-49-ik évi függetlenségi harczának katonai története.
=1897. 643-644. /HI/.

     szabályzatok
Menetbiztosítás és előőrsi szolgálat gróf Bercsényi hadseregénél [1708].
=1888. 149-150. /HA/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz tábori őrszabályzata. 1705.
=1888. 308-311. /HA/.

Thaly Kálmán közli: Rákóczi-féle dátum nélküli hadi czikkek.
=1888. 651-653. /HA/.

Thaly Kálmán: Érsek-Újvár utolsó magyar várkapitányainak utasítása, 1710-ből.
=1889. 20-48. /É/.

Becsület-helyreállítás a hadseregben a múlt század első felében.
=1889. 163-164. /HA/.

A czopf vége, 1805.
=1889. 164. /HA/.

Huszár Imre: A katonai Mária Terézia rend, 1757.
=1889. 274-284. /É/.

Szendrei János közli: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból.
=1889. 285-304. /É/.

A múlt század hadi szabályzataiból.
=1889. 321. /HA/.

Csatarendezés a XVIII. században.
=1889. 507-509. /HA/.

Hadi szabályzat Bocskay István fejedelemsége idejéből, 1606.
=1890. 115-117. /HA/.

Barabás Samu: Báthory István lengyel király hadi rendtartása a lengyel seregben szolgáló magyar huszárok számára. (1576-1586.)
=1890. 667-674. /É/.

Gömöry Gusztáv közli: Hadi szabályok a magyar lovasság és a hajdúk számára, a harmincz éves háború előtti időszakból.
=1891. 148-152. /HSZ/.

Koncz József közli: Apafy Mihály erdélyi fejedelem hadi edictuma 1682 aug. hó 5-éről.
=1891. 291-296. /HSZ/.

Koncz József közli: Hadi edictum Kővár vára részére 1665-ből.
=1891. 428-432. /HSZ/.

Asztali szabályok a XVII. századból.
=1891. 559-560. /HA/.

Borovszky Samu közli: Hadi articulusok 1734-ből.
=1891. 569-576. /HSZ/.

Öltözetre vonatkozó parancsok a XVIII. századból [1768-1770].
=1891. 714-716. /HA/.

Koncz József közli: Apafy Mihály szebeni edictuma 1686-ból.
=1891. 721-724. /HSZ/.

Hogy készült a czopf?
=1892. 126-127. /HA/.

Hadi czikkek és katonai eskü, melyek gróf Nádasdy Ferencz lovas tábornok, horvát bán által a császári királyi udvari hadi tanács elé terjesztettek. [Mária Terézia idejéből.]
=1892. 415-420. /HSZ/.

Illéssy János közli: Gr. Forgách Ádám bányavárosi főkapitány katonai rendtartása, 1648.
=1892. 569-576. /HSZ/.

Kőszeghi Sándor közli: Zsigmon király [képe 577. e.] két honvédelmi szabályzata, 1427, 1433.
=1892. 586-608. /É/.

Veress Endre: II. Rákóczi Ferencz hadi rendelete a káromkodók ellen, 1705.
=1892. 712-716. /HSZ/.

Merényi Lajos közli: Az Andrási-ezred zászlószentelési ünnepére kiadott Instructio, 1742.
=1893. 136-141. /HA/.

Koncz József közli: Teleki Mihály utasítása a huszti vár kapitánya és várnagyai számára, 1669-ből.
=1893. 292-296. /HSZ/.

Merényi Lajos: Mária Terézia hadi czikkei és esküformái 1742-ből.
=1893. 557-568. /HA/.

Homonnay Drugeth Bálint, Bocskay fővezérének instructiója Deseőffy János számára, kit Érsekújvárból távozván helyettesül visszahagyott, 1605.
=1893. 739-740. /HO/.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczy György 1634-iki hadi szabályzata.
=1894. 143-148. /HSZ/.

Geőcze István közli: Esterházy Miklós nádor articulus levele 1631-ből.
=1894. 407-411. /HSZ/.

Koncz József közli: Bujdosó magyarok hadi szabályzata, 1676-78.
=1894. 569-571. /HI/.

Koncz József közli: Erdélyi hadak menetrendje a XVII. században [1681 vagy 1682].
=1895. 155-156. /HSZ/.

Thaly Kálmán: Katonadolgok a kuruczvilágból. [II. Rákóczi Ferenc fejedelem képe 285. e.] 1-2.
=1895. 285-338., 1 t.; 413-453. /É/.

Illéssy János: A magyar királyi nemes testőrség felállítása 1760-ban. 1-2.
=1895. 367-394.; 522-546. /É/.

Hadi edictum Rákóczy Györgytől, 1660 május 15. a szamosfalvi táborból.
=1896. 252. /HO/.

[Gömöry Gusztáv] G . . . y. közli: Katonai államtanácsi vélemény 1568-ból.
=1896. 518-519. /HA/.

Koncz József közli: Az erdélyi nemesi fölkelésre 1744-ben kiadott intézkedések.
=1896. 524-528. /HA/.

Koncz József: Katonaszedési szabályok 1670-ből.
=1897. 142-144. /HSZ/.

Éble Gábor: Törvényhozás az insurrectióról 1741-ben. 1-3.
=1897. 160-224.; 352-387.; 555-588. /É/.

Koncz József közli: Élés mesterek reversalisa Apaffy Mihály erdélyi fejedelem idejéből 1683-ból.
=1897. 465-466. /HSZ/.

Gömöry [Gusztáv]: Hadi szabályzatok a 18-ik század első felében.
=1897. 639-643. /HA/.

Szendrei János közli: Magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-10. [Képek: ókori harcosok emblémája, XVIII. század; hadi géniusz, XVII. század; Lotharingiai Károly herceg rohamsisakja, 1580; Pallas Athene, 1806; XVII. századi fegyverek; a történelem múzsája;]
=1910. 317-326.; 504-510.; 615-619.; 1911. 373-382.; 482-493.; 604-608.; 1912. 138-147.; 310-315.; 476-480., 646-651. /HSZ/.

Szendrei János: A magyar vezényszó. 1-2. [Képek: magyar hadisátor, XV. század; határőrvidéki huszárok, XVIII. század vége.]
=1911. 49-62.; 236-250. /É/.

Kemény Lajos közli: A kassai puskaporgyártók czéhszabályzata a XVIII. századból.
=1911. 118-121. /HA/.

Szendrei János közli: A katonának öltözetbéli külső ékességéről. (Katonai előírás 1759-ből.)
=1911. 121-125. /HA/.

Veress Endre közli: I. Rákóczy György 1645-iki hadi szabályzata.
=1911. 155-161. /HSZ/.

Gyalokay Jenő közli: A nagyváradi nemesi fölkelő sereg hadiszabályzata 1809-ben.
=1911. 600-603. /HSZ/.

Tóth Zoltán: A magyar lovasság regulamentuma 1722. 1-7. [Kép: kopjások, XVII. század, 320.]
=1913. 304-320., 1 kép; 486-490.; 634-637.; 1914. 160-164.; 329-332.; 496-498.; 680-683. /HSZ/.

Kemény Lajos közli: Adalékok Kassa 1706-iki ostromához.
=1914. 135-141. /HA/.

     szablyák
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Nagy Géza: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1-2. [Képek: Jankovich-féle elefántcsontnyereg; Batthyány-féle elefántcsontnyereg; Kinizsi Pál vassapkája és vasinge; ágyúk a mohácsi csatatérről; Magyarország címere fegyverekkel; Báthory Gábor szablyája; báró Ostrosith Miklós koronaőr kardja.]
=1910. 223-243.; 588-598. /É/.

Kép: Szablyadíszítés. Magyar huszár a XVI. században.
=1910. 306. /HI/.

Szendrei János közli: A Khevenhüller-féle hadi utasítás [1730 körül]. 1-8. [Képek: huszár, 1765; Khevenhüller 1 t. 167. e.; kopjások, XVII. század; spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150-159.; 310-320.; 490-496.; 638-641.; 1914. 164-165.; 333-334.; 498-500.; 683-686. /HSZ/.

     Szabó Lajos, sárói, alezredes
Sárói Szabó Lajos. 1870-1914. Nekrológ.
=1914. 687-689.

     Szabolcs vármegye
Iványi István közli: Katonai vezényszók 1797-ből.
=1892. 123-125. /HA/.

     Szálló Mihály huszárőrmester
Szendrei János: Szálló Mihály huszárőrmester hőstette 1793 október 26-án.
=1910. 259., 1 t. /HA/.

     szalontai ütközet
Karácson Imre: I. Rákóczy György [képe 297. e.] 1636-iki háborúja. Naima török történetíró leírása szerint.
=1893. 297-307., 1 t. /É/.

     Szamosújvár
[Koncz József] K. J. közli: Magyar várkapitányok szerződései 1634-1661.
=1896. 234-235. /HA/.

[Koncz József] K. J. közli: II. Rákóczy György fejedelem néhány levele 1658-ból, az első török támadás idejéből.
=1897. 629-632. /HA/.

     Szapolyai János erdélyi vajda, János, I., magyar király
Kápolnai [Pauer István]: A mohácsi hadjárat 1526-ban. A mohácsi csata tervével. 1-2. [II. Lajos magyar király képe 178. u.]
=1889. 177-208., 1 t. 336. u.; 441-462. /É/.

Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden [1526-1527].
=1892. 655-688. /É/.

     szarmata lovasok
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Szarvaskő
Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

     Szarvassy József százados
Elővéd-harcz Negotinnál, 1790.
=1889. 322-323. /HA/.

     szászfenesi ütközet
Gyalokay Jenő: A szászfenesi ütközet. (1660 május 22.) [Képek: II. Rákóczi György 1. e.; az ütközet vázlata.]
=1914. 34-50., 1 rajz. /É/.

     Szászorbó
Halaváts Gyula: Szászorbó vára.
=1913. 106-112., 4 kép. /É/.

     Szatmár
Szendrei János közli: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból.
=1889. 285-304. /É/.

Lukinich Imre: Az északkeleti várháborúk történetéhez 1561-65. 1-2. [Kép: János Zsigmond 1 t. 501. e.; Szatmár; Tokaj.]
=1913. 370-394.; 584-605. /É/.

     Szatmár vára
Szilágyi Sándor: Szathmár capitulatiója 1644-ben.
=1892. 141-156. /É/.

Merényi Lajos: Kálló és Szathmár őrségének panaszai 1631-ben.
=1894. 635-646. /É/.

     Szeben
Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1426) kapitányaihoz és Szeben város előljáróihoz... Dán vajda védelmére.
=1888. 164-170. /HO/.

[Koncz József] K. J. közli: Adalék Szeben város hadtörténelméhez, 1686.
=1891. 421. /HA/.

Koncz József közli: Apafy Mihály szebeni edictuma 1686-ból.
=1891. 721-724. /HSZ/.

Koncz József: Az 1686-ik évi szebeni insurrectionális constitutio.
=1892. 218-222. /É/.

     Széchenyi István gróf, százados
Széchenyi István gróf lovaglása a lipcsei csata előestéjén, 1813.
=1888. 319-321. /HA/.

N. Thurzó Kálmán: Gróf Széchenyi István szerepe a lipcsei csatában. (1813 október 16-19.)
=1914. 335-362. /É/.

     Széchenyi Jenő gróf, főhadnagy
Palatinus József: Széchenyi Jenő gróf följegyzései az 1859. évi olasz hadjáratból.
=1914. 654-659. /HA/.

     Széchenyi-huszárok
Részlet a torgaui csatából, 1760.
=1888. 316-317. /HA/.

     Széchy Anna Mária gróf
Jedlicska Pál közli: Gróf Széchy Anna Máriának Murány vára gondozásáról nandori Bene János kapitány részére adott utasításai, 1665. [Kép: Murány ostroma.]
=1911. 479-482., 1 t. /HSZ/.

     Szécsény
Komáromy András: A szécsenyi árulás, 1610.
=1896. 187-208. /É/.

Sebes Gyula közli: Adatok az 1621-iki hadviseléshez.
=1912. 110-111. /HA/.

     Szeged
Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden [1526-1527].
=1892. 655-688. /É/.

     szegedi hadjárat
Czímer Károly: A szegedi veszedelem. 1-2.
=1891. 243-264.; 375-396. /É/.

Kropf Lajos: Aldana versiója a szegedi veszedelemről.
=1896. 106-112. /HA/.

     Szejdi Achmed budai basa
Gyalokay Jenő: A szászfenesi ütközet. (1660 május 22.) [Képek: II. Rákóczi György 1. e.; az ütközet vázlata.]
=1914. 34-50., 1 rajz. /É/.

     Székely András
A Mária Terézia háborújában szolgált erdélyi katonák: Székely Zsigmond, Toldalagi János és Székely András levelei gróf Teleki Sándorhoz hadi hírekről, 1742-1743.
=1895. 136-139. /HA/.

     székely gyalogezred
Pilch Jenő: A 2-ik számú székely gyalogezred az 1866. évi csehországi hadjáratban.
=1910. 212-222. /É/.

     székely határőrezred
Pilch Jenő: A sinaiai kolostor védelmezése a 2-ik számú székely határőrezred által 1788 márczius 24-én.
=1914. 114-123. /T/.

     Székely László gróf
Király Pál közli: Zászlószentelés a múlt században, 1744.
=1892. 242-244. /HA/.

     székely lázadás
Székely József: A székelyek lázadása János Zsigmond ellen, 1562.
=1889. 141-152. /É/.

     Székely Miklós, kövendi, jajcai bán
Karácsonyi János: Katonai becsületbíróság. 1515-1516.
=1891. 482-488. /É/.

     Székely Mózes hadvezér
Komáromy András: Rhédey Ferencz, váradi kapitány [képe 149. e.]. 1-4.
=1894. 1-19.; 170-190.; 322-346.; 424-468. /É/.

Márki Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. 1593-1607. 1-2.
=1894. 347-364.; 469-485. /É/.

Gömöry Gusztáv: Adalékok az 1601-1602. évi erdélyi hadi események történetéhez. 1-2. [Georg Basta fővezér képe 1. e.]
=1897. 59-84., 1 t. 1. e.; 235-257. /É/.

     Székely Zsigmond
A Mária Terézia háborújában szolgált erdélyi katonák: Székely Zsigmond, Toldalagi János és Székely András levelei gróf Teleki Sándorhoz hadi hírekről, 1742-1743.
=1895. 136-139. /HA/.

     székelyek
Székellyek Siralma. [Vers.]
=1896. 369-371. /HA/.

     Székelyhíd
Székelyhíd lerombolása 1665-ben.
=1890. 564-566., 1 rajz. /HA/.

Katona-lázadás Székelyhídon, 1663.
=1890. 566-568. /HA/.

Koncz József közli: Székelyhíd várának hadi készleteiről, 1665.
=1890. 586-588. /HO/.

[Koncz József] K. J. közli: A székelyhídi várfölszerelés, lőszer és hadi anyag elszállítása, 1667.
=1890. 709. /HA/.

Lukinich Imre: Az erdélyi hódoltság és végvárai. 1-3. [Képek: fegyverek Gyulafehérvár látképével és Erdély címerével; Kolozsvár, XVII. század; Székelyhíd vára.]
=1912. 155-180.; 367-391.; 545-571. /É/.

     Székelykocsárd
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     szekérvár
Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241 ápril 11.
=1893. 1-14. /É/.

Kropf Lajos közli: A régi magyar szekérvár.
=1914. 297-299. /HA/.

     Székesfehérvár
Gömöry Gusztáv: Székesfehérvár visszavétele 1601-ben és újbóli elvesztése 1602-ben. 1-2.
=1892. 299-322., 1 t. 420. u.; 609-635. /É/.

Karácson Imre: Adalékok Székesfehérvár elfoglalásához 1602-ben.
=1893. 141-142. /HA/.

Kárffy Ödön közli: Székesfehérvár capitulatiója. 1688.
=1910. 499-500. /HO/.

     Szelániki Musztafa
Thúry József: Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint. [Zrínyi Miklós, a szigetvári hős képe 153. e.] 1-2.
=1891. 60-80., 1 t. 152. u.; 208-225. /É/.

     Szendrő
Gömöry Gusztáv közli: Miképen esett Szendrő vára a hajdúk kezeibe 1604-ben.
=1895. 550-552. /HA/.

     szentgotthárdi csata
rónai Horváth Jenő: Az 1664-ik évi Mura-Rába melléki hadjárat és a szt.-gotthárdi csata. 1-2.
=1891. 297-331., 2 t. 724. u.; 596-647., 2 t.

Koncz József közli: Montecuccoli Rajmond gróf tábornagy jelentése a császárhoz a szentgotthárdi győzelemről, 1664.
=1891. 707-709. /HA/.

     Szentiványi László ezredes
Szendrei János: Szentiványi László ezredes (1717-1756).
=1910. 601-602. /T/.

     Szentpéter
Szendrei János közli: Ali kapudán basa levele (1660) Eger és környéke lakóihoz a tatár Kurtán hadak megfékezéséről.
=1888. 171-172. /HO/.

     Szepes vára
[Pilch Jenő] Pj. ism.: Bal Jeromos: Szepes vára története.
=1914. 480. /HI/.

     Szepesi László alkormányzó
Házi Jenő közli: Szepesi László alkormányzó és Sós János budai várnagyok értesítik Pozsony városát Hunyadi Jánosnak a rigómezei csatából való szerencsés megmeneküléséről. 1448 nov. 17. [Kép: Szoliman szultán, 1565.]
=1913. 631-633. /HO/.

     Szerbia
Pauler Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
=1890. 1-19.; 273-285. /É/.

     Szerednye
Lehóczky Tivadar: A szerednyei vár. [Képpel.]
=1911. 397-409. /É/.

     Szerémség
Magyar vitézek sírhalma a Szerémségben.
=1888. 654. /HA/.

     szerződéslevél
Szendrei János közli: Katonai szerződés-levél a nagy török háborúk idejéből, 1684.
=1891. 277-279. /HA/.

     Szigetvár
Thúry József: Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint. [Zrínyi Miklós, a szigetvári hős képe 153. e.] 1-2.
=1891. 60-80., 1 t. 152. u.; 208-225. /É/.

Stephanie Adolf: Szigetvár építészete és ostroma 1566-ban.
=1896. 209-219., 1 t. 252. u. /É/.

Matunák Mihály közli: Adatok Szigetvár (1566) elestének történetéhez.
=1897. 298-302. /HA/.

     Szigliget
Kárffy Ödön közli: Lengyeltóti István Szigliget várát Rajka birtokért cserében felajánlja a királynak. (1588 szept. 13.)
=1912. 644-645. /HO/.

     Szikszó
Szendrei János közli: Ali kapudán basa levele (1660) Eger és környéke lakóihoz a tatár Kurtán hadak megfékezéséről.
=1888. 171-172. /HO/.

     sziléziai háborúk
Hogy fogták a sziléziai háborúk idejében a poroszok a katonát [1754].
=1888. 152. /HA/.

Mária Terézia megbízó levele Nádasdy Ferenczhez, midőn neki 1757-ben morva-sziléziai hadsereg parancsnokságát átadja.
=1889. 162-163. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Lothringeni Károly herczeg [képe 1. e.] sziléziai hadjárata 1757-ben. 1-2. [Gróf Nádasdy Ferenc tábornagy képe 589. e.]
=1890. 82-106., 2 t. 136. u.; 675-704., 1 t. /É/.

Kozics László: Egy magyar gyalogezred szereplése Lothringeni Károly sziléziai hadjáratában, 1757.
=1891. 139-141. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából [1757]. 1-2.
=1892. 197-217.; 371-388. /É/.

[Komáromy András] K. A. közli: Magyar insurgensek vitézsége az osztrák örökösödési háborúban, 1745.
=1893. 550-554. /HA/.

     Szinán pasa, nagyvezír
Kozics László: Győr vár 1594-től 1598-ig. [Szinán pasa nagyvezír képe 433. e.]
=1891. 489-508., 1 t. 576. u.; 683-702. /É/.

Thúry József: A török történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben. 1-2.
=1892. 68-80.; 181-196. /É/.

Gömöri Gusztáv: Szinán pasa levele Rudolf császárhoz, 1593-ban.
=1894. 393-395. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G.: Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban.
=1895. 254-259. /HA/.

     sziszeki csata
Hugyecz A. [Antal] közli: Eggenberg [Ruprecht] Rupert [képe 573. e.] jelentése Ernő főherczeghez a sziszeki csatáról, 1593 június 24.
=1894. 264-266. /HA/.

Gömöry Gusztáv: A sziszeki csata 1593-ban. [Kép: Ruprecht Eggenberg tábornok 573. e.]
=1894. 613-634., 1 t. 716. u. /É/.

     Szitnya
Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

[Komáromy András] ys. közli: Végvárak őrsége 1556-ban.
=1895. 259-262. /HA/.

     Szmolenszk
rónai Horváth Jenő: A nagy orosz háború 1812-ben.
=1912. 483-504. /É/.

     szobrok
Éljen a király! [Budapest köztéri szobrairól.]
=1897. 615-617. /HA/.

     Szokolovics Mehemed beglerbég
Kép: Szokolovics Mehemed béglerbég.
=1893. 1. e. 1 kép.

     Szolnok
Szendrei János közli: II. Rákóczi Ferenc levele 1706, melyben elrendeli a szolnoki református templom és parókia újjáépítését.
=1888. 669-670. /HO/.

Szendrei János: Szolnok eleste 1552-ben.
=1889. 125-140., 1 rajz, 1 mell. /É/.

Illéssy János: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához. 1549-1552.
=1893. 635-666. /É/.

Illéssy János közli: Ujabb adat Szolnok 1552-ki ostromához.
=1897. 111-113. /HA/.

     sződi csata
Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden [1526-1527].
=1892. 655-688. /É/.

     szőlősi csata
Czímer Károly: Cserni Iván czár Szegeden [1526-1527].
=1892. 655-688. /É/.

     szpáhik
Kép: Török spahi a XVI. századból.
=1911. 162.

     Sztáray-ezred
rónai Horváth Jenő: Károly főherceg Neerwindennél. 1793 márczius 18. [A csata vázlatával 704. u.]
=1889. 673-678., 1 t. /É/.

     Szubhi
Karácson Imre: III. Károly háborúja a törökökkel 1737-1739. Sakir bej és Szubhi török történetírók leírása szerint. 1-2.
=1892. 326-370.; 517-540. /É/.

     Szuhai Mátyás főkapitány
[Koncz József] K. J. közli: II. Rákóczi György Szuhai Mátyásnak, Kállóvára és őrsége fő kapitányának fizetését megjavítja. 1658.
=1895. 406. /HA/.

     Szulejmán pasa
Szulejmán pasa kudarca Lugosnál, 1598.
=1888. 489-490. /HA/.

     Szulejmán pasa, beglerbég
Merényi Lajos közli: A kanizsai végek történetéhez, 1629-1634.
=1897. 258-265. /É/.

     Szulejmán, I., szultán
Kápolnai [Pauer István]: A mohácsi hadjárat 1526-ban. A mohácsi csata tervével. 1-2. [II. Lajos magyar király képe 178. u.]
=1889. 177-208., 1 t. 336. u.; 441-462. /É/.

I. (Nagy) Szulejman török szultán [képe] és kézjegye (tugrája).
=1889. 337. e.

Fraknói Vilmos: A várnai csata előzményei [1443-1444].
=1889. 337-388. /É/.

Thúry József: Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint. [Zrínyi Miklós, a szigetvári hős képe 153. e.] 1-2.
=1891. 60-80., 1 t. 152. u.; 208-225. /É/.

     Szulejmán, II., szultán
Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551-1552. 1-3.
=1893. 15-71., 2 t. 160. u.; 196-229.; 308-376. /É/.

Gömöry Gusztáv közli: Adalék Szigetvár 1566-ik évi ostromának történetéhez.
=1894. 539-544. /HA/.

Stephanie Adolf: Szigetvár építészete és ostroma 1566-ban.
=1896. 209-219., 1 t. 252. u. /É/.

Házi Jenő közli: Szepesi László alkormányzó és Sós János budai várnagyok értesítik Pozsony városát Hunyadi Jánosnak a rigómezei csatából való szerencsés megmeneküléséről. 1448 nov. 17. [Kép: Szoliman szultán, 1565.]
=1913. 631-633. /HO/.

     Szunyogh Gáspár
Szunyogh Gáspár levele a nádorhoz 1643. márcz. 21.
=1897. 305-306. /HA/.

     tábori őrszabályzat
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz tábori őrszabályzata. 1705.
=1888. 308-311. /HA/.

     tábori tüzérség
Pilch Jenő: Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. 1-3. [Képek: Schwarzenberg herceg 1 t. 1. e.; a harcoló Ausztria; a poddubniei csata; tábori tüzérség; osztrák-magyar csapatok tábora.]
=1913. 1-43., 2 t., 1 rajz; 195-233., 2 t.; 395-434., 2 t. /É/.

     tábori ütegek
Lukinich Imre: A hadadi ütközet 1562 márczius 4-én. [Kép: tábori ütegek, XVI. század.]
=1910. 249-251. /T/.

     tábornokok
Ism.: Császári királyi hadvezérek és tábornokok életrajzai.
=1888. 324. /HI/.

     táborozás
Koncz József közli: Franczia-lengyel hadak laktáborozása Erdélyben, 1678-ban.
=1891. 136-137. /HA/.

     táborvár
Kápolnai [Pauer István]: Magyar sáncok Felső-Ausztriában [1481].
=1888. 25-31. /É/.

     Taktika
Vári Rezső: Bölcs Leó Taktikájának az Escorialban levő kéziratai.
=1894. 413-423. /É/. Vári Rezső - Bárczay Oszkár: Bölcs Leó Taktikája.
=1896. 23-52. /É/.

     tanúvallomások
Illéssy János: Tanúkihallgatások Nógrádvár meghódolása felől 1663-ban.
=1892. 95-112. /É/.

Illéssy János közli: Tanúkihallgatások Léva és Buják várak 1665. évi feladása iránt.
=1893. 241-249. /É/.

[Illéssy János] I. J. közli: Újabb adat Nógrád várának 1663. évi feladásához.
=1893. 417-418. /HA/.

Komáromy András: A nyitrai árulás 1621-ben.
=1894. 599-612. /É/.

Komáromy András: A szécsenyi árulás, 1610.
=1896. 187-208. /É/.

Illéssy János közli: Ujabb adat Szolnok 1552-ki ostromához.
=1897. 111-113. /HA/.

Komáromy András: Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből, 1616. 1-2.
=1897. 332-351.; 537-554. /É/.

     tárogató
Szendrei János: A hadi tárogató.
=1911. 575-584., 12 kép. /T/.

     tarsoly
Dongó Gyárfás Géza közli: Bocskay István, zempléni főispán levele az alispánhoz, Hartay Gáborhoz, Morvaországból, ... a svéd hadakról és ágyúkról, 1645. [Kép: XVIII. századi tarsoly a fraknói várból.]
=1911. 477-478. /HO/.

     Tarvisio
Károly főherczeg megmentése a magyar huszárok által Tarvisnál, 1797.
=1889. 694-695. /HA/.

     Tata
Tata megvétele a töröktől, 1598.
=1888. 490-492. /HA/.

     tatár csapatok
Szendrei János közli: Ali kapudán basa levele (1660) Eger és környéke lakóihoz a tatár Kurtán hadak megfékezéséről.
=1888. 171-172. /HO/.

     tatárjárás
Márki Sándor: Arad középkori hadtörténete. 1-3.
=1890. 297-332.; 478-498.; 589-612. /É/.

     tatárok
Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241 ápril 11.
=1893. 1-14. /É/.

Bárczay Oszkár: Két hadi esemény a XIII. században. 1241, 1278. 1-2.
=1893. 484-497.; 667-679. /É/.

     táthi csata
A táthi csata 1685 augusztus 16-án.
=1892. 694-697. /HA/.

     Teleki Mihály gróf, kancellár
Komáromy András: Thököly erdélyi vállalata 1686-ban.
=1890. 636-666. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: Mikes Kelemen levele Teleki Mihályhoz. Béldi Pál bodolai kastélyának ostromáról, 1676 ápril 30.
=1893. 274-275. /HA/.

Koncz József közli: Teleki Mihály utasítása a huszti vár kapitánya és várnagyai számára, 1669-ből.
=1893. 292-296. /HSZ/.

Koncz József közli: Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez.
=1893. 456-483. /É/.

[Komáromy András] K. A. közli: Ujhelyi Pál huszti praefectus levele Teleki Mihályhoz, 1670-ből.
=1893. 547-550. /HA/.

Koncz József közli: Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt várára nézve, 1670, 1673.
=1894. 281-284. /HO/.

Komáromy András: A bujdosók történetéből, 1672-1675.
=1895. 205-226. /É/.

[Koncz József] K. J. közli: Kálnoki Sámuel tudósításai Karaffa rendeleteiről s a német seregekről Teleki Mihályhoz Máramaros-Szigetről 1687.
=1895. 262-265. /HA/.

     Teleki Mihályné
Özv. Teleky Mihályné javai Görgényben. 1702.
=1895. 406-407. /HA/.

     Teleki Sándor gróf
A Mária Terézia háborújában szolgált erdélyi katonák: Székely Zsigmond, Toldalagi János és Székely András levelei gróf Teleki Sándorhoz hadi hírekről, 1742-1743.
=1895. 136-139. /HA/.

     Temesvár
Czímer Károly: Temesvár megvétele 1551-1552. 1-3.
=1893. 15-71., 2 t. 160. u.; 196-229.; 308-376. /É/.

     testmagasság
Hugyecz Antal közli: Nagy emberek verbuválása hazánkban.
=1893. 726-728. /HA/.

Illéssy János: Magas emberek toborzása I. Frigyes Vilmos porosz király számára [az 1730-as években].
=1895. 131-136. /HA/.

     testőrség
Merényi Lajos: Báthory Zsigmond fejedelem «udvari lovassága», 1596.
=1894. 108-113. /É/.

Illéssy János: A magyar királyi nemes testőrség felállítása 1760-ban. 1-2.
=1895. 367-394.; 522-546. /É/.

     Tettauer Vilmos alvezér
Kápolnai [Pauer István]: Magyar sáncok Felső-Ausztriában [1481].
=1888. 25-31. /É/.

     Tharnóczy András főkapitány
Gagyi Jenő: Az 1546. évi fegyverszünetre és a gyöngyösi tárgyalásokra vonatkozó adatok. [Kép: lőportartó, XVIII. század.]
=1911. 277-319. /T/.

     Thelekessy Imre kassai kapitány
Komáromy András: Thelekessy Imre. 1497-1560. 1-4.
=1889. 101-124.; 209-232.; 463-483; 638-672. /É/.

Komáromy András közli: Thelekessy Imre, kassai kapitány, czímeres levele. 1560.
=1889. 165-176. /HO/.

     Thököly Imre, késmárki, gróf, fejedelem
Szendrei János közli: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból.
=1889. 285-304. /É/.

Komáromy András: Thököly erdélyi vállalata 1686-ban.
=1890. 636-666. /É/.

Szalay Béla: Thököli havasi útja, 1690. [Thököly Imre képe 125. e.]
=1910. 125-147., 1 t. /É/.

     Thököly István
Závodszky Levente: Árva és Likava ostroma 1670-ben. [Kép: tornasisak, XVI. század.]
=1912. 622-629. /T/.

     Thurzó György gróf, nádor
Majláth Béla: Hadtörténeti ereklyék a Magyar Nemzeti Múzeumban. [Képek: pajzs Hunyadi Mátyás seregéből; Báthory István lengyel király kardja; Báthory Gábor szablyája; Kamuthy II. Balázs kardja; Thurzó György nádor sisakja; II. Rákóczy György fejedelem buzogánya; gróf Rákóczy László bárdja; Kováchi Péter csákánya; várpuska Buda ostrománál.]
=1888. 186-198. /É/.

Komáromy András] y-s. közli: A bányavidéki végvárak őrségének folyamodása Thurzó Györgyhöz 1609-ben.
=1894. 686-688. /HA/.

[Komáromy András] ys. közli: A korona-őrség folyamodásai Thurzó György nádorhoz és az ország rendekhez. [1609 körül.]
=1897. 113-115. /HA/.

Matunák Mihály: A palásti csata. (1552 augusztus 9-10.) [Képek: Csatajelenetek és fegyverek gróf Thurzó György 1607. évi armálisából.]
=1910. 244-248. /T/.

Komáromy András: Koháry Péter érsekújvári kapitány levelei Thurzó György nádorhoz. 1611-1616. [Kép: csatajelenet fegyverekkel.]
=1911. 77-109. /É/.

     Thurzó Kálmán, nosziczi, százados
Nosziczi Thurzó Kálmán. 1876-1914. Nekrológ.
=1914. 689-690.

     Timok
Szendrei János közli: Egykorú hadi tudósítások a Timok vize körül 1789-1790-ben folyt harczokról. [Kép: pisztoly, XIX. század eleje.]
=1911. 337-342. /HA/.

     tisztek
Képek: tisztek, gyalogosok és gránátosok gyakorlata (Savoyai Jenő herceg idejében).
=1912. 115. és 117. /HI/.

     tiszti kinevezés
A tiszti kinevezések közlése a múlt században.
=1893. 284. /HA/.

     toborzás
Hugyecz Antal közli: Nagy emberek verbuválása hazánkban.
=1893. 726-728. /HA/.

Illéssy János: Magas emberek toborzása I. Frigyes Vilmos porosz király számára [az 1730-as években].
=1895. 131-136. /HA/.

Leveles János közli: Ujoncz-fogadás 1757 [valójában 1795]-ben.
=1896. 112-116. /HA/.

     Togham bég
Bárczay Oszkár: Nikápoly. 1395. 1-2. [Kiegészítés: Kropf Lajos: Nikápoly. =1897. 47-58. /É/.]
=1894. 486-501.; 589-598. /É/.

Kropf Lajos: Nikápoly. [Kiegészítés Bárczay Oszkár dolgozatához.]
=1897. 47-58. /É/.

     Tokaj
Merényi Lajos közli: A felső-magyarországi végházak munitiója 1661-ben.
=1895. 276-279. /HO/.

Soós Elemér: A tokaji vár története. 1-2. [Képek: a vár látképe a XVI. és XVII. századból.]
=1913. 65-88., 5 rajz; 167-194., 2 t., 8 rajz. /É/.

Lukinich Imre: Az északkeleti várháborúk történetéhez 1561-65. 1-2. [Kép: János Zsigmond 1 t. 501. e.; Szatmár; Tokaj.]
=1913. 370-394.; 584-605. /É/.

     Toldalagi János
A Mária Terézia háborújában szolgált erdélyi katonák: Székely Zsigmond, Toldalagi János és Székely András levelei gróf Teleki Sándorhoz hadi hírekről, 1742-1743.
=1895. 136-139. /HA/.

     Tomori Pál kalocsai érsek, fővezér
Kápolnai [Pauer István]: A mohácsi hadjárat 1526-ban. A mohácsi csata tervével. 1-2. [II. Lajos magyar király képe 178. u.]
=1889. 177-208., 1 t. 336. u.; 441-462. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Egykorú levél a mohácsi csatáról.
=1889. 503-506. /HA/.

     torgaui csata
Részlet a torgaui csatából, 1760.
=1888. 316-317. /HA/.

     Tóth Mihály hajdúvezér
Czímer Károly: A szegedi veszedelem. 1-2.
=1891. 243-264.; 375-396. /É/.

     tölténygyártás
Thaly Kálmán közli: A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetéhez hazánkban, 1704.
=1891. 132-135. /HA/.

     Törcsvár
Szalay Béla: Thököli havasi útja, 1690. [Thököly Imre képe 125. e.]
=1910. 125-147., 1 t. /É/.

     Török Bálint, enyingi
Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása. (1521.) 1-2.
=1889. 389-440.; 546-612. /É/.

     török haderő
Gömöry Gusztáv: Török hadak számereje Magyarországon 1590-ben.
=1894. 395-397. /HA/.

     török hadjáratok
Karácson Imre: A török sereg átvonulása Magyarországon 1683-ban.
=1896. 326-349. /É/.

     török hadviselés
Thúry József: A régi magyar és török hadviselés.
=1888. 562-600. /É/.

Ligne herczeg véleménye a törökökről 1788-ban.
=1896. 244-246. /HA/.

     török időszámítás
Kropf Lajos: A török időszámításról.
=1895. 67-78. /É/.

Kropf Lajos: Még egyszer a török időszámításról.
=1896. 513-518. /HA/.

     török kormányférfiak
Török kormányférfiak az 1564-1573. években.
=1894. 558-561. /HA/.

     török követ
A megalázott török követ, 1487.
=1890. 248. /HA/.

     török portyázások
Kropf Lajos: Adalék az 1523. évi török portyázás történetéhez.
=1914. 130-132. /HA/.

     török rabok
[Komáromy András] K. A. közli: Mágochy Gáspár levele Ujhelyi Györgyhöz egy török rab felől, 1575.
=1894. 685-686. /HA/.

[Komáromy András] ys. közli: Keresztény vallásra tért török rabok folyamodása a kamarához, 1596.
=1895. 139. /HA/.

[Komáromy András] ys. közli: Mágócsy Gáspár levele Ujhelyi György özvegyéhez Berhány Aga török rab dolgában, 1579.
=1895. 266. /HA/.

Simon János közli: Török rabok Nógrádmegyében.
=1910. 500-503. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Hírek a kanizsai török rabokról. 1563-1567. [Kép: magyar huszártiszt, XVII. század.]
=1912. 473-475. /HO/.

     török szövetség
Gubics A.: II. Frigyes porosz király egy tervezete a törökkel Magyarország ellen való közös működés iránt, 1745-1763.
=1893. 723-726. /HA/.

     török történetírók
Ism.: Thúry József: Török történetírók. Török-magyarkori történelmi emlékek, II.
=1893. 287-289. /HI/.

Török történetírók. II. Ford. és jegyz. ell.: Thúry József.
=1896. 372-373. /HI/.

     török végek
Merényi Lajos közli: A török végek őrhada 1577-ben.
=1894. 259-262. /HA/.

Merényi L. [Lajos]: A török végek történetéhez, 1631.
=1896. 520-523. /HA/.

     törökök
Komáromy András: A kanizsai török rablásai. 1630-1640.
=1895. 79-92. /É/.

     történelmi földrajz
[Horváth Jenő, rónai] -th. ism.: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. In: Teleky József: A Hunyadiak kora.
=1890. 577-578. /HI/.

     Traianus császár
Téglás Gábor: Julius Berenicianus hadtestének szerepe Dácia védelmében. 1-4. [Képek: római fegyverek; őrtorony Krivádiánál; szarmata lovas; jazyg harcosok; sáncostrom; római sisak Székelykocsárdról, sírkő Óbudáról; hadtudományi jelvények.]
=1912. 1-25.; 181-200.; 392-415.; 572-600., 1 térk. /É/.

     Trebitsch ostroma
Trebitsch ostroma 1468-ban.
=1890. 248-249. /HA/.

     Trencsén
Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

     Trencsén vármegye
Kárffy Ödön közli: Trencsén megye jelenti a pozsonyi kamarának, hogy maga részéről békét akar kötni Podmaniczkyval 1534.
=1912. 131-133. /HO/.

Kárffy Ödön közli: Kaczianer János főkapitány Trencsén vármegye előbbi jelentése tárgyában a kamarához ír. 1534 febr. 8.
=1912. 134-135. /HO/.

     trencsényi csata
Thaly Kálmán: A trencsényi csatáról, 1708. (Újabb adatok.) 1-2.
=1897. 145-159.; 313-331. /É/.

     Trident
Márki Sándor: Trient ostroma 1703-ban. [Kép: gróf Gyulai Ferenc alezredes 1. e.]
=1912. 26-40., 1 t 1. e. /É/.

     Tudományos Hadász
Váli Béla: A «Tudományos Hadász» története, 1837.
=1890. 419-421. /HA/.

     Tura
Gömöry [Gusztáv]: A turai kincs. Rajtaütés 1585 augusztus 24-én.
=1894. 680-685. /HA/.

     tüzérség
Szilágyi Sándor: Adalék két tüzérszertár történetéhez I. Rákóczy György idejében (1646-1647).
=1888. 177-185. /É/.

rónai Horváth Jenő: Mátyás király [mint hadvezér].
=1888. 333-342., 1 t. /É/.

Thaly Kálmán közli: Adalékok II. Rákóczi Ferencz tüzérsége történetéhez.
=1888. 343-354. /É/.

A tűzérségi és hadiszer-állomány Magyarországon 1577-ben.
=1894. 699-715. /HO/.

Pilch Jenő: Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. 1-3. [Képek: Schwarzenberg herceg 1 t. 1. e.; a harcoló Ausztria; a poddubniei csata; tábori tüzérség; osztrák-magyar csapatok tábora.]
=1913. 1-43., 2 t., 1 rajz; 195-233., 2 t.; 395-434., 2 t. /É/.

[Pilch Jenő] --h.: A 37. számú József főherczeg nevét viselő magyar gyalogezred a leipzigi csatában, 1813. [Kép: tüzérség, XVII. század.]
=1913. 286-288. /HA/.

     udvari katonák
Hóman Bálint ism.: Czímer Károly: Az Árpádházi királyok apródjai. - A magyar királyok udvari katonái a XI-XIV. században. - Az Árpádházi királyok várjobbágyai.
=1914. 660-664. /HI/.

     ujgur nyelvemlék
Thúry József: Zrínyi Miklós hadtudományi elveinek forrása.
=1890. 36-58. /É/.

     Ujházy József ezredes
Hogy fogták a sziléziai háborúk idejében a poroszok a katonát [1754].
=1888. 152. /HA/.

     Ujhelyi György
[Komáromy András] K. A. közli: Mágochy Gáspár levele Ujhelyi Györgyhöz egy török rab felől, 1575.
=1894. 685-686. /HA/.

     Ujhelyi György özvegye
[Komáromy András] ys. közli: Mágócsy Gáspár levele Ujhelyi György özvegyéhez Berhány Aga török rab dolgában, 1579.
=1895. 266. /HA/.

     Ujhelyi Pál
[Komáromy András] K. A. közli: Ujhelyi Pál huszti praefectus levele Teleki Mihályhoz, 1670-ből.
=1893. 547-550. /HA/.

     Ujpalota
Gyalokay Jenő: Frimont János gróf sírja. [Kép: hadrend, XVII. század.]
=1913. 615-617. /HA/.

     Ujváry Miklós
Komáromy András: A szécsenyi árulás, 1610.
=1896. 187-208. /É/.

     Ulamán bég
Kropf Lajos: Lippa ostroma 1551-ben.
=1897. 225-234. /É/.

     Ulászló, I., magyar király
rónai Horváth Jenő: A várnai csata. [A csata (1444. november 10.) két tervével.] 1-2. [I. Ulászló magyar király képe 1. e.]
=1888. 104-142., 2 t. 172. u.; 268-305. /É/.

Fraknói Vilmos: A várnai csata előzményei [1443-1444].
=1889. 337-388. /É/.

     Ulászló, II., magyar király
Gömöry Gusztáv: Egy történelmi nevezetességű négyszázados facsoport, 1515.
=1896. 220-224. /HA/.

     Ulm
Burza Károly ism.: Alfred Krauss: 1805. Der Feldzug von Ulm.
=1913. 289-292. /HI/.

     Ung vármegye
Dobos Kálmán közli: Az Unghmegyei nemesi fölkelők, 1742.
=1890. 421-422. /HA/.

     Ungvár
Merényi Lajos közli: Homonnay utasítása ungvári főtisztjeihez. [1605 körül.]
=1895. 562-564. /HO/.

     uradalom
Ism.: Szádeczky Lajos: Fogaras vára és uradalma történeti emlékei.
=1893. 289. /HI/.

     utasítások
Thaly Kálmán: Érsek-Újvár utolsó magyar várkapitányainak utasítása, 1710-ből.
=1889. 20-48. /É/.

Szendrei János közli: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból.
=1889. 285-304. /É/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Két katonai utasítás 1567-ből.
=1889. 320-321. /HA/.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadi utasítása gr. Forgách Simon tábornok számára, 1706.
=1890. 109-111. /HA/.

Thaly Kálmán közli: A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetéhez hazánkban, 1704.
=1891. 132-135. /HA/.

Koncz József közli: Erdélyi hadak menetrendje a XVII. századból.
=1891. 137-138. /HA/.

Koncz József közli: Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt várára nézve, 1670, 1673.
=1894. 281-284. /HO/.

Merényi Lajos közli: Homonnay utasítása ungvári főtisztjeihez. [1605 körül.]
=1895. 562-564. /HO/.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál utasítása fraknói várnagyához. 1671.
=1896. 135-140. /HO/.

Jedlicska Pál közli: Gróf Széchy Anna Máriának Murány vára gondozásáról nandori Bene János kapitány részére adott utasításai, 1665. [Kép: Murány ostroma.]
=1911. 479-482., 1 t. /HSZ/.

Szendrei János közli: A Khevenhüller-féle hadi utasítás [1730 körül]. 1-8. [Képek: huszár, 1765; Khevenhüller 1 t. 167. e.; kopjások, XVII. század; spanyol rohamgát; Patrona Hungariae egy XVII. századi fringián.]
=1913. 150-159.; 310-320.; 490-496.; 638-641.; 1914. 164-165.; 333-334.; 498-500.; 683-686. /HSZ/.

     utóvédharc
Huszárok diadalmas utóvédharcza, 1805.
=1890. 118. /HA/.

Önfeláldozó utóvéd-harcz Riednél, 1805 október 30-án.
=1891. 558. /HA/.

     vagyonösszeírás
Özv. Teleky Mihályné javai Görgényben. 1702.
=1895. 406-407. /HA/.

     Vajdahunyad
Gagyi Jenő közli: Élelmi szerek a vajdahunyadi várban 1682-ben.
=1912. 112. /HA/.

     Vajna százados
Lélekjelenlét, 1789.
=1889. 163. /HA/.

     vallonok
A vallonok lázadása Pápán, 1600. [Hozzászólás: Thaly Kálmán: 648.]
=1888. 485-489. /HA/.

     vámjog
Ism.: Király János: A pozsonyi nagy-dunai vám- és révjog története.
=1891. 143-144. /HI/.

     várak
Szendrei János: Váraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. században. 1-3.
=1888. 86-103.; 416-430.; 617-631. /É/.

Balás György: Újvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai szerepe. 1-2. [Gróf Forgách Ádám tábornok, újvári főkapitány képe 213.]
=1888. 199-223., 1 t. 332. u.; 431-473., 2 t. /É/.

Thaly Kálmán közli: Adalékok II. Rákóczi Ferencz tüzérsége történetéhez.
=1888. 343-354. /É/.

Illéssy János: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához. 1549-1552.
=1893. 635-666. /É/.

Demkó Kálmán: Felső-Magyarországi várak és várbirtokok a XVI. században. 1-3.
=1914. 210-233.; 423-441.; 573-638. /É/.

     Varasd
Lázadás a varasdi katonai határőrvidéki kerületben 1755-ben.
=1897. 124-129. /HA/.

     várbirtokok
Demkó Kálmán: Felső-Magyarországi várak és várbirtokok a XVI. században. 1-3.
=1914. 210-233.; 423-441.; 573-638. /É/.

     várépítészet
Stephanie Adolf: Szigetvár építészete és ostroma 1566-ban.
=1896. 209-219., 1 t. 252. u. /É/.

     várfölszerelés
Koncz József: A huszti vár lövő szerszámainak leltára, 1669.
=1892. 133-140. /HO/.

Veress Endre: Csábrág várának elfoglalása 1611-ben.
=1910. 599-601. /T/.

Lukinich Imre: Bethlen [Gergely] várának invertáriuma 1690-ből. [Kép: célzás ágyúval, XVII. század.]
=1913. 476-485. /HO/.

     várháborúk
Lukinich Imre: Az északkeleti várháborúk történetéhez 1561-65. 1-2. [Kép: János Zsigmond 1 t. 501. e.; Szatmár; Tokaj.]
=1913. 370-394.; 584-605. /É/.

     Varjas István kapitány
Kápolnai [Pauer István]: Magyar sáncok Felső-Ausztriában [1481].
=1888. 25-31. /É/.

     várjobbágyok
Hóman Bálint ism.: Czímer Károly: Az Árpádházi királyok apródjai. - A magyar királyok udvari katonái a XI-XIV. században. - Az Árpádházi királyok várjobbágyai.
=1914. 660-664. /HI/.

     várkastélyok
Báró Lopresti József, 1788.
=1888. 317-318. /HA/.

Ism.: Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája.
=1897. 644. /HI/.

Veress Endre: Zarnóczi naplója Budavár 1686-iki ostromáról. [Képek: az ostrom; tárcsapajzs az ambrasi várkastélyból, XVI. század.]
=1911. 449-456. /T/.

Veress Endre: A Görgeyek egykori görgői várkastélya.
=1912. 446-448. /T/.

     Varkocs György tábornagy
Geőcze István: Varkocs György és Salm Miklós levelei Bártfa és Lőcse városokhoz, 1542- és 1550-ben.
=1896. 119-123. /HA/.

     várköltségek
M-y. közli: Érsek-Újvár erődítési költségei 1639-1644.
=1894. 121-122. /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Összetes kimutatás a bányavidéki kapitányság várairól, végházairól, azok védő őrségeiről és azoknak fentartási költségeiről 1607-ben.
=1894. 126. /HA/.

M-y. közli: A végházbeliek tartásáról mód és rend, XVII. század.
=1894. 262-264. /HA/.

Lukinich Imre közli: Adatok végváraink fentartási költségeihez.
=1911. 334-337. /HA/.

     vármegyék
Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a XI-XIII. században.
=1888. 501-526. /É/.

     Várna
Angyal Dávid: Murád útja Várna felé 1444.
=1910. 252-253. /HA/.

Miskolczi Gyula: Hunyadi János török hadjáratai. [1444-1456.] 1-2.
=1913. 347-369.; 545-583. /É/.

     várnai csata
rónai Horváth Jenő: A várnai csata. [A csata (1444. november 10.) két tervével.] 1-2. [I. Ulászló magyar király képe 1. e.]
=1888. 104-142., 2 t. 172. u.; 268-305. /É/.

Fraknói Vilmos: A várnai csata előzményei [1443-1444].
=1889. 337-388. /É/.

Thúry József: A várnai csatáról, 1444.
=1892. 636-654. /É/.

     városi polgárság
Ism.: Demko Kálmán: A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. században.
=1891. 717-718. /HI/.

     várőrség
[Illéssy János] I-s. közli: Várőrségek állománya 1571-ben.
=1897. 118-119. /HA/.

     Várpalota
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban.
=1895. 254-259. /HA/.

Takáts Sándor: Thengöldi Bornemissza János. (?-1589.) 1-4. [Kép: Pápa és ostroma, 1587.]
=1914. 1-33.; 234-261.; 403-422.; 528-555. /É/.

Kép: Palota vára 1593-ban.
=1914. 1 t. 503. e.

     várvizsgálatok
Illéssy János: Várvizsgálatok 1557-58-ban. 1-2.
=1894. 57-95.; 216-241. /É/.

     Vata-lázadás
Kiss Lajos: Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen, 1042-1052. 1-3.
=1891. 27-59., 1 t. 159. u.; 180-207.; 332-358. /É/.

     Vay Pál, vajai, altábornagy
Milodánovits Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
=1891. 397-413. /É/.

     Vécsey Alajos altábornagy
A Mollináry ezred utolsó ütközete Boszniában, 1878.
=1890. 713-715. /HA/.

     Vécsey báró, tábornok
Egy episod az 1789-ik évi török hadjáratból.
=1888. 144-147. /HA/.

     Vécsey-huszárok
A 16-ik huszárezred történetéből. Sück kapitány rohama 1800 junius 19-én.
=1890. 712-713. /HA/.

     védkötelezettség
Gömöry Gusztáv: A magyar nemesi fölkelések. 1797 és 1800-1801.
=1888. 47-63. /É/.

     védőalkotmány
Hazay Samu: Védőalkotmány, haderő és harczászat Mátyás király alatt.
=1890. 211-228. /É/.

     véghelyek
Merényi Lajos: A véghelyek 1577. évi kivonatos költségvetése.
=1893. 543-545. /HA/. Merényi L. [Lajos]: A török végek történetéhez, 1631.
=1896. 520-523. /HA/.

     végrendeletek
Veress Endre közli: Somlyai Ferencz lippai vitéz végrendelete 1551-ből.
=1913. 129-130. /HA/.

     végvárak
Acsády Ignácz: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. 1-2.
=1888. 64-85.; 246-267. /É/.

[Komáromy András] Dr. -y -s: Végváraink a XVI. század közepén.
=1892. 542-547. /HA/.

M-y. közli: A végházbeliek tartásáról mód és rend, XVII. század.
=1894. 262-264. /HA/.

[Komáromy András] y-s. közli: Nádori küldöttség jelentése a végvárak ügyében 1612-ből.
=1894. 365-389. /É/.

[Komáromy András] y-s. közli: A bányavidéki végvárak őrségének folyamodása Thurzó Györgyhöz 1609-ben.
=1894. 686-688. /HA/.

[Komáromy András] ys. közli: Végvárak őrsége 1556-ban.
=1895. 259-262. /HA/.

Merényi Lajos közli: A felső-magyarországi végházak munitiója 1661-ben.
=1895. 276-279. /HO/.

Merényi Lajos közli: A végek magyar őrhada, 1670 után.
=1895. 400-405. /HA/.

Gömöry Gusztáv: Hainburg magyar határvár hadtörténelmi szerepe 805-től 1803-ig.
=1896. 101-106. /HA/.

Komáromy András: Kálló mint végvár [1570-től].
=1897. 27-46. /É/. Lukinich Imre közli: Adatok végváraink fentartási költségeihez.
=1911. 334-337. /HA/. Lukinich Imre: Az erdélyi hódoltság és végvárai. 1-3. [Képek: fegyverek Gyulafehérvár látképével és Erdély címerével; Kolozsvár, XVII. század; Székelyhíd vára.]
=1912. 155-180.; 367-391.; 545-571. /É/.

     Velence
Ism.: Alleker Lajos: A Cilley grófok és Cilli városa. - A Lagunák városa.
=1892. 711. /HI/.

     Velika
Szendrei János közli: A velikai vár fölszerelésének jegyzéke 1491 márczius 9.
=1891. 551-555. /HA/.

     Verona
Szendrei János közli: Egy magyar gyalogezred zászlószentelése Veronában 1837-ben.
=1911. 458-460. /HA/.

     versek
Zrínyi Miklós egy kiadatlan költeménye.
=1889. 512-514 /HA/.

Székellyek Siralma. [Vers.]
=1896. 369-371. /HA/.

     vértezetek
Kép: II. Lajos király vértezete a bécsi udvari fegyvermúzeumban.
=1910. 498. /HI/.

Reiszig Ede: A János lovagok szerepe Zsigmond király korában. [Képek: János lovagok fegyvereinek megáldása; Naillac Philibert nagymester; Rhodus; János lovag vértezetben.]
=1912. 321-348. /É/.

     Veszprém
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban.
=1895. 254-259. /HA/.

Matunák Mihály közli: Veszprém ostroma és visszafoglalása 1566. június 30-án.
=1897. 266-276. /É/.

Zsinka Ferencz ism.: Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idők alatt.
=1914. 480-482. /HI/.

     vezényszavak
Iványi István közli: Katonai vezényszók 1797-ből.
=1892. 123-125. /HA/.

Szendrei János: A magyar vezényszó. 1-2. [Képek: magyar hadisátor, XV. század; határőrvidéki huszárok, XVIII. század vége.]
=1911. 49-62.; 236-250. /É/.

     Victorin herceg
Trebitsch ostroma 1468-ban.
=1890. 248-249. /HA/.

Victorin cseh herczeg elfogatása [1468 körül].
=1890. 249-250. /HA/.

     Vinkler János, vinklerkői, őrnagy
Dobos Kálmán közli: Katona-levél az 1809-ik évi nemesi fölkelő seregtől.
=1891. 424-427. /HA/.

     Visegrád
[Szendrei János]: A Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága. [Kép: Visegrád ostroma, fegyverek; bajor ütegek Buda 1686-iki ostrománál. Kezdőbetű: XVII. századi hadijelvények.]
=1910.1-14. /É/.

Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság történetéhez, 1627. [Magyar naszád Visegrád látképéről, 1595.]
=1910. 314-316. /HO/.

     Visztula
Ism.: Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György. [Átkelése a Visztulán: 1 kép 140. u.]
=1892. 128-129. /HI/.

     Volta
Szendrei János: Egy járőr hőstette a Volta melletti harczban, 1848 jul. 27.
=1910. 262-263. /HA/.

Pilch Jenő: A voltai éjjeli harcz 1848 július hó 26-án.
=1912. 448-453. /T/.

     Vöttau
Majláth Béla: Zrínyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban.
=1891. 265-271. /É/.

     wagrami csata
[Gömöry Gusztáv] G. G.: Ragaszkodás az előljáróhoz, 1809.
=1889. 511-512. /HA/.

     Wangen
A 16-ik huszárezred történetéből. Sück kapitány rohama 1800 junius 19-én.
=1890. 712-713. /HA/.

     Wanzenau
Szendrei János: Szálló Mihály huszárőrmester hőstette 1793 október 26-án.
=1910. 259., 1 t. /HA/.

     Wesselényi Ferenc, hadadi, gróf, nádor, hadvezér
Szendrei János közli: Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. századból.
=1889. 285-304. /É/.

Merényi Lajos közli: Wesselényi Ferencz [képe 161. e.] levelei füleki kapitánysága idejéből. 1639-1644.
=1893. 161-195. /É/.

[Illéssy János] I-s. közli: A Léva melletti csata és Koháry István halála 1664 jul. 19-én.
=1893. 541-543. /HA/.

[Illéssy János] -ys- közli: Két levél gr. Forgács Ádámról, 1663-ból.
=1893. 719-723. /HA/.

Merényi Lajos közli: Wesselényi két levele Sopron vármegyéhez az 1655. évi honvédelmi törvény végrehajtása iránt.
=1897. 119-121. /HA/.

Merényi Lajos közli: Nádori rendelet a pápai végház erődítése ügyében, 1657.
=1897. 121-122. /HA/.

Szendrei János ism.: Visegrádi János: Wesselényi Ferencz levelei Zemplén vármegye levéltárában (1645-1666).
=1910. 464-465. /HI/.

[Szendrei János] i. j.: Hadadi gróf Wesselényi Ferencz nádor. (1605-1667). ]Képek: Wesselényi Ferenc; magyar vitézek, XVI. század.]
=1912. 630-631., 1 t. 483. e. /T/.

Dongó Gyárfás Géza közli: Wesselényi Ferencz nádornak futólevele 1663-ból, melyben tudósítja a felsőmagyarországi tizenkét vármegyét a török és tatár hadak mozdulatairól.
=1914. 158-159. /HO/.

Sebestyén József közli: Wesselényi Ferencz nádor patens levele Barkóczy István katonáihoz, 1664.
=1914. 299-301. /HA/.

     Wesselényi Pál báró, generális
Komáromy András: A bujdosók történetéből, 1672-1675.
=1895. 205-226. /É/.

     Wesselényi-féle összeesküvés
Adalékok a Wesselényi összeesküvés történetéhez, 1671.
=1894. 689-692. /HA/.

Bethlen Farkas tudósítása Naláczi Istvánhoz a Wesselényi-fölkelés híreiről. 1666.
=1895. 406. /HA/.

Koncz József közli: Adalékok I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Péter mozgalmaihoz 1670-ben.
=1897. 306-308. /HA/.

     Wippach
[nosziczi Thurzó Kálmán] N. T. K.: A wippachi huszáremlék, 1813.
=1914. 476-477. /HA/.

     Wurmser-huszárok
Brescia elfoglalása 1796-ban.
=1892. 125-126. /HA/.

     Würzburg
Szendrei János: A Blankenstein huszárok a würzburgi ütközetben. 1796 szeptember 3.
=1910. 260. /HA/.

     Ypsilanti herceg, moldvai fejedelem
Magyar huszárok Moldvában, 1788.
=1889. 509-511. /HA/.

     Zala vármegye
Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság történetéhez. [Gróf Bánffy Kristóf levele gróf Eszterházy Miklós nádorhoz, az elvitt keresztény rabok jegyzékével, 1639.]
=1911. 368-372. /HO/.

Pais Dezső: Zrinyi Miklós, a költő és hadvezér Zalavármegyében [1637-1658]. [Kép: ágyú, XVII. század.]
=1913. 448-457. /T/.

     Zámbory család, rétei
Szendrei János közli: Egy magyar katona-család a múlt század elején. [rétei Zámbory család, Abaúj vármegye, 1822.]
=1910. 603-604. /HA/.

     Zára
Reiszig Ede: A János-lovagok részvéte Nagy Lajos király hadjárataiban. [Képek: arkangyalok fegyvertrófeákkal; János-lovagrendi szerzetes; János-lovag hadi öltözetben.]
=1911. 1-18., 1 t. /É/.

     zarabotana
Kropf Lajos: Zarabotana.
=1914. 471-473. /HA/.

     zarándi várak
Márki Sándor: Arad középkori hadtörténete. 1-3.
=1890. 297-332.; 478-498.; 589-612. /É/.

     Zarnóczi naplója
Veress Endre: Zarnóczi naplója Budavár 1686-iki ostromáról. [Képek: az ostrom; tárcsapajzs az ambrasi várkastélyból, XVI. század.]
=1911. 449-456. /T/.

     zászlómentés
Zászlómentés, 1809.
=1890. 118-119. /HA/.

     zászlószentelés
Király Pál közli: Zászlószentelés a múlt században, 1744.
=1892. 242-244. /HA/.

Merényi Lajos közli: Az Andrási-ezred zászlószentelési ünnepére kiadott Instructio, 1742.
=1893. 136-141. /HA/.

Szendrei János közli: Egy magyar gyalogezred zászlószentelése Veronában 1837-ben.
=1911. 458-460. /HA/.

Szendrei János közli: Egykorú hirlapi tudósítások a franczia háborúk idejéből, 1800, 1801. 1-2.
=1911. 585-588.; 1912. 104-109. /HA/.

Szendrei János közli: A m. kir. I.-ső honvéd-gyalogezred zászlószentelési emléke, 1869. [Bronz emlékplakett.]
=1911. 588-590. /HA/.

     Zavichost
Ism.: Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György. [Átkelése a Visztulán: 1 kép 140. u.]
=1892. 128-129. /HI/.

     Zay Ferenc kapitány
Illéssy János: Adatok a szolnoki vár építéséhez és első ostromához. 1549-1552.
=1893. 635-666. /É/.

Kárffy Ödön közli: Zay Ferencz két szolnoki kémet kapitányságra ajánl. (1552, márczius 24.)
=1911. 597-598. /HO/.

     Zemplén vármegye
Dobos Kálmán közli: Egy kérvény a Rákóczi-fölkelés időszakából, 1706.
=1892. 241-242. /HA/.

Szendrei János ism.: Visegrádi János: Wesselényi Ferencz levelei Zemplén vármegye levéltárában (1645-1666).
=1910. 464-465. /HI/.

     zendülés
Komáromy András: A füleki zendülés. Haditörvényszéki tárgyalás 1602-ben.
=1890. 59-75. /É/.

     Zernest
Szalay Béla: Thököli havasi útja, 1690. [Thököly Imre képe 125. e.]
=1910. 125-147., 1 t. /É/.

     Zichy Károly gróf, hadügyminiszter
Marczali Henrik: Gróf Zichy Károly levelezése 1809-ben O'Donell József pénzügyminiszterrel.
=1914. 51-75. /É/.

     Zistersdorf
Gömöry [Gusztáv]: Zistersdorf bevétele a kurucz hadak által 1706 október 17-én.
=1890. 111-114. /HA/.

     Zoltay István szendrői kapitány
Kemény Lajos közli: 1566. Zoltay István szendrői kapitány levele.
=1914. 297. /HA/.

     Zrínyi Ilona gróf
Soós Elemér: A munkácsi vár. 1-2. [Képek: Zrínyi Ilona 513. e.; várerődítés; Lórántffy Zsuzsanna emléktáblája; kapuk és hidak; fellegvár; ezredéves emlékmű.]
=1910. 418-445., 5 ábra; 513-548., 2 t., 8 ábra. /É/.

     Zrínyi Miklós gróf, hadvezér
Thúry József: Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint. [Zrínyi Miklós, a szigetvári hős képe 153. e.] 1-2.
=1891. 60-80., 1 t. 152. u.; 208-225. /É/.

Gömöry Gusztáv közli: Adalék Szigetvár 1566-ik évi ostromának történetéhez.
=1894. 539-544. /HA/.

Stephanie Adolf: Szigetvár építészete és ostroma 1566-ban.
=1896. 209-219., 1 t. 252. u. /É/.

Matunák Mihály közli: Adatok Szigetvár (1566) elestének történetéhez.
=1897. 298-302. /HA/.

Kép: Zrínyi Miklós sisakja a bécsi udvari fegyvermúzeumban.
=1910. 468. /HI/.

     Zrínyi Miklós gróf, költő és hadvezér
rónai Horváth Jenő: Zrínyi Miklós Kanizsa előtt 1664-ben.
=1888. 632-645., 1 t. a 670. u. /É/.

rónai Horváth Jenő: Gróf Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér) hadtudományi elvei. [Zrínyi arcképével.]
=1889.1-19., 1 t. /É/.

Zrínyi Miklós egy kiadatlan költeménye.
=1889. 512-514 /HA/.

[Gömöry Gusztáv] G. G. közli: Forgách Simon tábornok dedicatiója, melylyel Zrínyi Miklós munkáit II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek ajánlja.
=1889. 682-684. /HA/.

Thúry József: Zrínyi Miklós hadtudományi elveinek forrása.
=1890. 36-58. /É/.

Montecuccoli Raymond császári vezér és Zrínyi Miklós horvát bán között az 1661-iki erdélyi hadjárat tárgyában folyt vita iratai. - Montecuccoli röpirata Zrínyi ellen. - Zrínyi felelete.1-2.
=1890. 125-136.; 434-444. /HO/.

Koncz József közli: Egykorú tudósítások Zrínyi Miklós a költő és hadvezér haláláról, 1664. [november 18.]
=1890. 707-708. /HA/.

rónai Horváth Jenő: Zrínyi Miklós a költő mint hadvezér.
=1891. 81-115. /É/.

Majláth Béla: Zrínyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban.
=1891. 265-271. /É/.

[Komáromy András] -ys-: Gr. Zrínyi Miklós 1664-iki téli hadjáratáról.
=1892. 691-694. /HA/.

[Illéssy János] I-y J-s. közli: Kanizsa 1664. évi ostromának felhagyásáról.
=1893. 132-136. /HA/.

Koncz József közli: Levelek Zrínyi Miklós 1664. évi téli hadjáratáról.
=1894. 554-556. /HA/.

Vághó Ignácz: Mars Hungaricus. [Az eszéki híd 1664-ben. Képe 284. u.]
=1895. 248-253., 1 t. /É/.

Weber Arthur: Zrínyi halála. 1664. nov. 18.
=1910. 80-114. /É/.

Pais Dezső: Zrinyi Miklós, a költő és hadvezér Zalavármegyében [1637-1658]. [Kép: ágyú, XVII. század.]
=1913. 448-457. /T/.

Zsinka Ferencz ism.: Mihóczy Rezső: Zrínyi és Montecuccoli polémiája.
=1914. 482. /HI/.

     Zrínyi Miklós gróf, VI., dunántúli főkapitány
Szepesi G.: Zrínyi-iratok a cs. és kir. hadi levéltárban, 1603-ból.
=1893. 498-508. /É/.

Szepessy F. közli: Zrínyi Miklós gróf jelentése Kanizsa élelmezéséről és Dobry erődnek a törökök által történt bevételéről 1604-ben.
=1896. 351-352. /HA/.

     Zrínyi Péter gróf, horvát bán
[Koncz József] K. J. közli: Zrínyi Péternek a portával való alkudozásaihoz, 1670.
=1891. 420. /HA/.

Koncz József közli: Adalékok I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Péter mozgalmaihoz 1670-ben.
=1897. 306-308. /HA/.

     zsákmány
Gömöry [Gusztáv]: A turai kincs. Rajtaütés 1585 augusztus 24-én.
=1894. 680-685. /HA/.

Komáromy András: A kanizsai török rablásai. 1630-1640.
=1895. 79-92. /É/.

     zsarnócai ütközet
rónai Horváth Jenő: A felső-magyarországi hadjárat 1664-ben. [Rueber János, felső-magyarországi főkapitány képe 413. e.; Souches tábornagy és Koháry István képe 1 t. 285. e.; Léva várának alaprajza 301.; a garamszentbenedeki csata 309. és 1 t. 412. u.]
=1894. 285-321., 2 rajz, 2 t. 412. u. és 413. e. /É/.

     Zserotin Frigyes főkapitány
Matunák Mihály: Érsekújvár második alapítása, 1574.
=1897. 102-109. /É/.

     zsidó ezred
II. József császár zsidó ezrede, 1789.
=1891. 558-559. /HA/.

     Zsigmond lengyel király
Gömöry Gusztáv: Egy történelmi nevezetességű négyszázados facsoport, 1515.
=1896. 220-224. /HA/.

     Zsigmond magyar király
Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1426) kapitányaihoz és Szeben város előljáróihoz... Dán vajda védelmére.
=1888. 164-170. /HO/.

Szendrei János közli: Zsigmond király levele (1427). Perényi Miklós főlovászmesternek végrehajtási és zálogjogot ad.
=1888. 329-332. /HO/.

Szendrei János közli: Zsigmond király levele, 1389., melyben a Sopron megyei Borostyán várát zálogszerűleg leköti Kanisay Miklós kir. tárnokmesternek.
=1889. 514-516. /HO/.

Szendrei János közli: Zsigmond király, pozsonyi várban lévő hadi sátrainak jegyzéke 1429 és 1430-ban.
=1890. 728-732. /HO/.

Kőszeghi Sándor közli: Zsigmon király [képe 577. e.] két honvédelmi szabályzata, 1427, 1433.
=1892. 586-608. /É/.

Bárczay Oszkár: Nikápoly. 1395. 1-2. [Kiegészítés: Kropf Lajos: Nikápoly. =1897. 47-58. /É/.]
=1894. 486-501.; 589-598. /É/.

Kropf Lajos: Nikápoly. [Kiegészítés Bárczay Oszkár dolgozatához.]
=1897. 47-58. /É/.

     zsold
Gömöry Gusztáv: III. Károly seregének hadi létszáma és zsoldja, 1726.
=1896. 364-369. /HA/.

     zsoldos szerződés
Szendrei János közli: Egy XVIII. századbeli magyar huszár-ezredes szerződtetése, 1620.
=1889. 158-159. /HA/.

     zsoldosok
Acsády Ignácz: Végváraink és költségeik a XVI. és XVII. században. 1-2.
=1888. 64-85.; 246-267. /É/.
A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2001, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
a Szerző és Ambrus Attila József
()


PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. május 15.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   
A teljes repertórium kinyomtatható
(220 oldal)