A teljes repertórium kinyomtatható
(167 oldal)


A magyar közigazgatási irodalom
válogatott bibliográfiája
(1827-1944)


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Pécs, 2009
A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1983, 2009, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
a Szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. április 30.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [rtf]    [zip]   

Előszó

Bibliográfiám első kiadása a Statisztikai Kiadó Vállalat gondozásában jelent meg 1983-ban. A munkát a KSH Könyvtárában a KSH IBM 370-es számítógépével, a TEXT-PAC programcsomag szerint készítettem. A más munkálatokra használt programcsomag számomra olyan korlátokat tartalmazott, amelyeket csak úgy tudtam kiküszöbölni, hogy a szerzői és a tárgyszó részt egy közös betűrendbe hoztam össze. Most a két részt – az eredeti terveimnek megfelelően, a jobb használhatóság érdekében – ismét elkülönítettem egymástól. A gyakrabban előforduló folyóiratok és sorozatok címeit rövidítettem. A rövidítések feloldása külön jegyzékben szerepel.

      Az anyaggyűjtést Bíbó István végezte. Ezt az igazság kedvéért beírtam az első kiadás kéziratának előszavába, azonban a megjelenéskor Bibó István neve már nem szerepelt benne. Az irdatlan nagy cédulahalmazból – minden mű minden megjelenését pontosan regisztrálta – válogattam ki mintegy 2600 tételt.

      A bibliográfia a közigazgatás részfeladatainak teljes spektrumát átfogja. A kormányzati igazgatásra, a jog és a közigazgatás viszonyára, a helyi és területi igazgatásra, a közigazgatás személyi állományára a meghatározó munkákat tartalmazza, az elemző és ismertető tanulmányokkal együtt. A kötet, mint a közigazgatási irodalom összefoglalása, szervesen kapcsolódik az Állam- és jogtudományi bibliográfiához.

      Remélem, hogy munkám a kutatóknak, a közigazgatási szakembereknek és általában a téma iránt érdeklődőknek egyaránt hasznára lesz.

      Pécs, 2009. augusztus 29.
Dr. Hernádi László Mihály
középiskolai tanár, Szinnyei József díjas,
könyvtári főtanácsos, ny. főigazgatóRövidítések

ACSV – Anya- és Csecsemővédelem
ÁOL – Állatorvosok Lapja
BP. JOGSZ. – Budapest Jogszabályai
BPSZ – Budapesti Szemle
EM – Erdélyi Múzeum
EPSZ – Egészségpolitikai Szemle
ETF – Erdélyi Tudományos Füzetek
EÜSZ – Egészségügyi Szemle
EV. JOGAKAD. TUD. ÉRT. TÁRA – Evangélikus Jogakadémia Tudományos Értekezések Tára
FK – Fővárosi Közlöny
GYÓGYSZ. LAPJA – Gyógyszerészek Lapja
JÁ – Jogállam
JHT – Jogi Hetilap Törvénytára
JK – Jogtudományi Közlöny
JK KVTÁRA – Jogtudományi Közlöny Könyvtára
KAT. SZLE – Katholikus Szemle
KKK – Királyi Közjegyzők Közlönye
KÖZGAZD. ÉRT. – Közgazdasági Értesítő
KÖZGAZD. SZLE – Közgazdasági Szemle
KÖZIG. INT. – Közigazgatási Intézet
KÖZIG. KVTÁR – Közigazgatási Könyvtár
KÖZIG.TUD. – Közigazgatástudomány(i)
KÖZS. KÖZL. – Községi Közlöny
KÜLSZ – Külügyi Szemle
LK – Levéltári Közlemények
MGSZ – Magyar Gazdák Szemléje
MISKJÉ KVTÁRA – Miskolc Jogászélet Könyvtára
MJE – Magyar Jogi Egyesület
MJÉ – Magyar Jogi Értesítő
MJSZ – Magyar Jogi Szemle
MKLE – Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete
M. KÖZGAZDA – Magyar Közgazda
M. KÖZIG. – Magyar Közigazgatás(i)
MMÉK – Magyar Mérnök- és Építési Egyesület Közlönye
M. MŰV. – Magyar Művelődés
M. RENDŐR – Magyar Rendőr
MSTATSZ – Magyar Statisztikai Szemle
M. SZLE – Magyar Szemle
M. TÖRT. TÁR – Magyar Történelmi Tár
MUNKÁSBIZT. INT. – Munkásbiztosító Intézet
MÜK – Munkaügyi Közlöny
MÜSZ – Munkaügyi Szemle
MŰSZ. GAZD. – műszaki-gazdasági
NÉPEÜ – Népegészségügy
OGYL – Orvosok és Gyógyszerészek Lapja
OH – Orvosi Hetilap
OKTK – Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny
OPITK – Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny
OÜSZ – Országos Ügyvédi Szövetség
PJ KVTÁRA – Polgári Jog Könyvtára
PTSZ – Protestáns Tanügyi Szemle
STAT. KÖZL. – Statisztikai Közlemények
SZ – Századok
SZK – Szabadalmi Közlöny
TEK – Tanáregyesületi Közlemények
ÜL – Ügyvédek Lapja
VK – Városkultúra
VL – Városok Lapja
VSZ – Városi Szemle
VÜK – Vízügyi Közlemények


Szerzői rész


     Acsády Ignác
A magyar közigazgatás történetéhez.
=KÖZGAZD. SZLE 1893. 17. évf. 1. köt. 335-344. p.

     Acsay László
Az álláshalmozás és az ifjúság.
=M. SZLE 1932. 3. sz.

     Adreánszky István
Szepesy Mihály összeáll.: Az érvényben lévő egyenes adók, forgalmi adók, illeték- és vámszabályok. Közrem. Adreánszky István, Sz. Nagy Béla. In: Adó- és vámügyi évkönyv 1928.
Bp. 1928, Pallas. 292 p.

     Agorasztó Tivadar
- Blaha Sándor et al. szerk.: Közigazgatási évkönyv és szaknaptár 1925. évre. 1. évf. ... Tiszti címtárral és helységnévtárral.
Bp. 1925, Hornyánszky. XXXIII, 162, 192 p.

     Ágoston László
Gondolatok a házasság előtti orvosi vizsgálat kérdéséhez.
=ACSV 1939. 12. évf. 4. sz.

     Agrárius ld. Bernát István


     Ajtay Gábor
A kisebbségek nemzetközi jogvédelme.
Bp. 1931, Egyetemi. 15 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 8./

     Ajtay József
A választási reform.
Bp. 1908, Kilián.

A Magyar Nemzeti Szövetség működése. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1941, Állami. 933-935. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Ajtay Sándor
Magyar erdészeti igazgatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 620-632. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Alapy Gyula
Az illetőség jogvitája Szlovenszkó és Ruszinszkóban... Szerk. - -.
Komárom 1924, Spitzer. 88 p.

     Alapy Viktor
A munkásbiztosítás érvényben lévő jogszabályai... Összeáll. - -.
Bp. 1922, Hellas. 224 p.

     Albrecht Ferenc
A kiegyezési korszak nemzetiségi politikájának értékelése.
Bp. 1931, Egyetemi. 11 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 4./

     Áldásy József
Népességi politika. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 126-130. p.

     Alföldi Dávid
Erlach Sándor: Az Egri Ügyvédi Kamara története (1875-1925). Bev. - -.
Eger 1925, Egri. 31 p.

     Álgyay Hubert Pál
Városi közúti közlekedés. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 407-420. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Almády Géza
Védőirat a székesfővárosi nyugdíjasokért és sorstársaik érdekében.
Bp. 1932, Révai. 48 p.

     Alpáry Imre
- Tersztyánszky Jenő - Sándor András szerk.: A községi büntető bíráskodás.
Bp. 1943, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. IX, 164 p.

     Alsó László
A községi jegyző jogállása. A függelékben Bihar vármegye nótáriusainak számára készült instructio 1815-ből és egyéb... történeti emlékek.
Bp. 1925, M. T. Köz. Kiad. 68 p.

A nemesi község hatósága és szervezete. Adatok Besenyőtelek község megalakulásáról.
Bp. 1928, Pallas. 40 p.

A község jogállása. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 212-225 p.

A községek szervezeti beosztásának rendezése. In: Közigazgatásunk racionalizálásának eredményei.
Bp. 1936, Állami. 66-72. p.
/A korszerű közszolgálat útja 1./

A községszervezés alapelvei. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 135-153. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A tanyai közigazgatás rendezésének alapelvei. In: A tanyai közigazgatás rendezése.
Bp. 1937, Állami. 9-34. p.
/A korszerű közszolgálat útja 3./

A városok külterületi közigazgatásának rendezése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 382-396. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Ambrus József
- Inokai László: OTI-tag, ismerd meg jogaidat! A betegbiztosítás.
Pécs, (1939), Haladás. 46 p.

     Ambrus Tibor
Egészségvédelmi törekvések...
=ACSV 1934. 7. évf. 7. sz.

     Andor Endre
A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 206-214. p.

Munkáslakások. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 251. p.

Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 333-335. p.

A közszolgálat problémája.
=M. SZLE 1928. 21-27. p.

     Andriska Viktor
A szellemi túlterhelés és az ifjúság testi nevelésének kérdése a középiskolákban.
Bp. 1934, Hírlapkiadó. 15 p.
/Közegészségügyi Könyvtár 1934. 14. sz./

     Angyal László
A társadalombiztosítás zsebkönyve.
Bp. 1932, Szerző. 111 p.

     Annok Imre
Az iskolaorvosi intézmény fejlődése a világ államaiban a XIV. századtól napjainkig.
=OGYL 1938.

     Antal Géza
Államnyelv és választójog. Beszéd. A magyar képviselőház választójogi bizottságának... gyűlésén elmondotta - -.
Pápa 1913, Főiskolai. 16 p.

     Antal Illés
Egészségügyi előadások vezérfonala.
Esztergom 1928, Hunnia. 32 p.

     Antal Lajos
Egészségpolitika, Népegészségügyi Minisztérium, mezőgazdasági népbiztosítás.
=EÜSZ 1938. 1. sz.

Az ipari balesetek és foglalkozási betegségek 6. Nemzetközi Nagy-gyűlése. Genf, 1931. aug. 3-8.
=NÉPEÜ 1931.

Közegészségügyünk újjászervezésének irányelvei.
Bp. 1936, Sylvester. 13 p.
/Egészségpolitikai Társ. Kiadv. 2./

     Antalffy-Zsíros Aladár
Illetékügyi útmutató, különös tekintettel a kir. körjegyzői gyakorlatra.
Bp. 1931, Held. 70 p.

     Antalfia Antal
Magyar népművelés. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 347-353. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A népművelés története, feladata és szervezete. In: Népművelés és szabadidő.
Bp. 1939, Hollóssy. 9-14. p.

A Magyar Népművelő Társasága. In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 102-106. p.
/Népművelők Kvtára 1./

     Antolik Arnold
A hegyközségi nyilvántartásról és a hegyközségi törzstagok kiállításáról.
Bp. 1941, Koródi. 4 sztl. p.

     Antos István
A Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája.
Bp. 1932, Műegyetemi. 16 p.

     Apáthy Jenő
A katonai bíráskodás terjedelméről.
=ÜL 1921. 7-9. sz.

     Arady István
Légvédelmi útmutató.
Bp. 1938, Bethlen. 111 p.

     Ardai Lajos
A vállalati nyugdíjpénztárakból kilépő tagokkal történő elszámolás és az átutalási járuléktartalék.
Bp. (1938), Pátria. 15 p.

Ardai pénzügyi évkönyve a pénzügyőrség és az összes pénzügyi közegek számára. 1939. 60. évf. Szerk. Kleszky Gyula.
Bp. (1939), Stephaneum. 412 p.

     Asztalos Domokos
Postapénztár-vizsgálat és ellenőrzés.
Bp. 1929, Szerző. 247 p.

     Asztalos József
A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévig.
Bp. 1934, Stephaneum. 122 p.

Nagy-Budapest közoktatásügye.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 120 p.
=STAT. KÖZL. 81. köt. 1. sz.

     Asztalos Miklós
Az erdélyi tudat kialakulása.
In: Bartha Miklós Társ. 1925-ös évkönyve.

Wesselényi Miklós az első nemzetiségi politikus.
Pécs 1937, Karl. 62 p.
/Simposion Könyvek 5./

A transilvanista gondolat. Az erdélyi autonomista törekvések.
=Új Élet 1927. 2. évf. 1. sz.

     Atzél Elemér
Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye. 5-7. köt. Megindította: Chyzer Kornél.
Bp. 1928-1934.

A magyar egészségügyi közigazgatás kézikönyve. 1-3. köt.
Bp. 1937-1940, Merkantil.

Az egészségügyi közszolgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 262-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A gyógyszertárkérdés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 677-683. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Auer Pál
Briand páneurópa-memoranduma és Magyarország érdekei.
Komárom 1930, Hacker. 11 p.

Ügyvédség külföldön.
Bp. 1931, Franklin. 16 p.
/JÁ KVTÁRA 48./

     Avarffy Elek
Az orvos a közéletben.
Bp. 1935, Stephaneum. 34 p.

Egészségügy és gyermekvédelem.
Bp. 1936, Stephaneum. 11 p.

A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. A MONE megalakulása 1919-ben.
Bp. 1939, Stephaneum. 24 p.

     Avedik Félix
Nagy Benő - Wámoscher Endre szerk. és magy.: A magyar szabadalmi jog zsebkönyve.
Bp. 1931, Grill. 134 p.

A büntetőbíráskodás. - - előadása...
Bp. 1938, Attila. 17 p.
/Orsz. Nemz. Klub Kiadv. 19./

     Babarczy István
A székesfőváros és környéke közlekedési politikája. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 421-434. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Babura József
Ipartestületek és iparosok közigazgatási kézikönyve. Összeáll. - -.
Bp. 1928, Springer. 51 p.

     Bacsó Ferenc
- Szentgyörgyi Lajos - Zöldy Miklós - Szabóky Jenő: A honvédelemről szóló 1939:II. tc. magyarázata.
Bp. 1939, Franklin. XVIII, 574 p.
/M. Törvények. A Franklin Társulat Zsebkiad./

Kivételes hatalom. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 470-478. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Bacsó Jenő
Az ügyvédi díj megállapítása iránti eljárás jogi természete.
Miskolc 1933, Ludvig. 37 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 91./

     Baik Mihály
A mozgófényképüzemek és filmügyek rendészete. Bingert János... előadása nyomán összeáll. - -.
Bp. 1928, A Mozi és Film. 112 p.

     Baitner Ottó
- Fluck István összeáll.: Az ipartestületek névtára...
Bp. 1939, Pallas. 239 p.
/Ipari Szakkönyvtár 25-27./

- Kocsondy Gyula összeáll.: Az ipartestületek névtára...
Bp. 1943, Pallas. 488 p.
/Ipari Szakkönyvtár 81-86./

     Baitz Géza
A sportorvosi hálózat kiépítése.
=Sportorvos 1938.

     Baitz József
Budapest székesfőváros községi élelmiszerárusító üzemének szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 667-675. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Budapest székesfőváros községi élelmiszerüzemének működése. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 495-504. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Budapest székesfőváros élelmiszerárusító üzeme a közegészségügy szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 712-720. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

A községi élelmiszerárusító üzem Budapest háborús ellátásában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 703-711. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Bakács György
A szociális betegbiztosítás külföldi rendszereinek ismertetése...
=Orvosszövetség 1936. máj. 15. sz.

Orvos és beteg a szociális biztosítás rendszerében...
Bp. (1938), Athenaeum. 164 p.

     Bakay Lajos
Az orvosi kamarák. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 107-115. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Bakó Zoltán
A községek szerepe a gyámügyi igazgatásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 289-300. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

     Bakody Aurél
Miként kellene módosítani az elmegyógyintézeti járásbírósági szemlékről szóló törvényt?
Bp. 1934, Attila. 12 p.

     Bakonyi László
Az izraelita felekezeti igazgatásra vonatkozó újabb jogszabályok.
=M. Zsidó Szle 1939. 56. évf. 20-29. p.

     Balás Béla
Az orosházi múzeum.
=OPITK 1937. 10. sz.

     Balás Károly
Magánjogi és közjogi járadék. 1-2.
=KÖZGAZD. SZLE 1916. 40. évf. 733-743., 843-858. p.

A Magyar Gazdaszövetség valutaértekezleteinek előadmánya és határozati javaslata.
=MGSZ 1920.

Adólikviditás.
=KÖZGAZD. SZLE 1934. 58. évf. 205-231. p.

A modern adópolitika tekintettel a szociális terhekre. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 755-763. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Balás P. Elemér
A büntetőjog és a közigazgatási jog kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 277-305. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A községek büntetőjogi vonatkozásai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 495-537. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Balassa Brunó
Nemzetnevelés és magyarságismeret. In: Fehérvári iskolahét 1938.
Székesfehérvár 1938, Csitáry. 101-105. p.

     Balassa Márton
A községi vagyonkezelés és számvitel alkalmazásban álló összes szabályai. Összeáll. és szerk. - -.
Eger 1929, Egri. VI, 359 p.

     Balassa Miklós
A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékeléséről szóló törvény magyarázata...
Pécs 1926, Dunántúl. 60 p.

     Balázs József
A községi jegyző közigazgatási és szociális feladata a biztosítással kapcsolatban.
Bp. 1936, A Tőke Kiad. 16 p.
/Közgazdasági Füzetek./

     Bálint Antal
A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 235-236. p.

     Bálint Ferenc
Siklós monográfiája. Előszó Benyovszky Móric.
Siklós 1928, Csorni. IV, 99 p.

     Bálint György
A bírósági végrehajtók díjainak útmutatója... Összeáll. - -.
Bp. 1926, Fischer. 64 p.

     Balla Antal
A liberalizmus történelme gazdasági és politikai tanításai.
Bp. 1926, Légrády. 364 p.

     Balla Gyula
A közszállítás szabályai... Magy. - -. Előszó Moskovitz Mór.
Bp. 1934, Kellner - Kiss. 164 p.

     Ballai Károly
Vendéglátóipari tudnivalók. Törvények, rendeletek... gyűjteménye. 1-4. köt. Összeáll. - -.
Bp. 1940, Merkantil.

     Ballya László
A névmagyarosításról.
Bp. (1933), Stádium. 31 p.
/A M. Kir. Postatakarékpénztár Előadássorozata 10./

     Balog N. Imre
Az orvosi titoktartás.
Bp. 1938, Árpád. 21 p.

     Balogh Andor
A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 217-223. p.

     Balogh Ányos
A Délvidék polgári iskolái.
=TEK 1944. ápr.-jún. sz.

     Balogh Elemér
A mezőgazdasági termelés és értékesítés megszervezése szövetkezetek útján.
Bp. 1931, Hangya. 12 p.

     Balogh Ernő
Az egyetemi orvosdoktorrá képzés hazai reformja. In: Magyar felsőoktatás. 3. köt. 119-140. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     Balogh Gyula
Automobil és motorkerékpár szerkezete... a közrendészet és forgalmi szabályok teljes anyagával. Kiad. - -.
Bp. (1939), Hajnal. 144 p.

     Balogh Jenő
Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 123-128. p.

A szellemi együttműködés magyar nemzeti bizottságának működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 861-866. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Baloghy Ernő
A magyar nyelv és a választási reform.
Bp. 1908, Kunosi - Szilágyi. 47 p.

Külföldiek kezelése.
=JK 1931. 66. évf. 14-15. p.

     Baloghy István
A Magyar Királyi Egyetemi Nyomda termékeinek czímjegyzéke 1777-1877... Összeáll. - -.
Bp. 1882, Egyetemi. 272 p.

     Baloghy Mária
A szociális munka lélektani feltételei. In: A settlement.
Bp. 1937, Hollóssy. 21-34. p.

A gyárgondozónői szolgálat. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 708-716. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Bán Imre
Szociálpolitikánk új útjai...
Bp. 1942, Egyetemi. 16 p.
/A Mérnöki Továbbképző Intézet Kiadv. 13. köt. 6. füz./

     Bán Kálmán
- Csernus József - Pálváradi Imre összeáll.: Az ügyvéd jogai és kötelességei...
Bp. 1933, Grafikai. 91 p.

Közlekedésrendészeti kódex...
Bp. (1937), Spatz. 144 p.

     Bándy Ferenc
- Ridly István: A földbirtokreform-törvény a kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel. Joggyakorlattal és magy. ell. - -.
Bp. 1922, Tisza Testvérek. 483 p.

- Ridly István összeáll.: Földbirtok-reform novella az alaptörvénnyel, joggyakorlattal és magyarázattal. Függelék.
Bp. 1924, Tisza Testvérek. 335-542. p.

- Ridly István összeáll.: A mezőgazdasági hitel megszerzését könnyítő egyes rendelkezésekről szóló törvény...
Bp. 1925, Tisza Testvérek. 104 p.

Földbirtok-rendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928. évi XLI. tc. és végrehajtási rendeletei. Függelék. Összeáll. és magy. - -.
Bp. 1929, Tisza Testvérek. 313-427. p.

     Bándy István
A községfejlesztés, városrendezés műszaki munkálatai, törvényei és szabályrendeletei.
=MMÉK 1936. 51-52. sz.

     Bánffy Dániel
A földművelésügyi igazgatás egészségügyi vonatkozásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 22-25. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

A földmívelésügy nemzeti életünk és nemzetgazdaságunk szolgálatában. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 3-10. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Bangha Ferenc
Az ipartörvények fontosabb rendelkezései.
Bp. 1932, Elbert. 19 p.
/Malomipari Szakismeretek Gyűjt. 1. köt. 8. füz./

     Bánó Dénes
A közlekedés rendőri tananyaga. 6. kiad. Összeáll. - -.
Bp. 1941, Hollóssy. 247 p.

     Bányász Jenő
Gazdasági életünk új irányai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 759-772. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Barabás Endre
A romániai magyarnyelvű oktatásügy első tíz éve 1918-1928. Kiad. A 'Magyar Kisebbség' Nemzetpolitikai Szemle.
Lugos 1929, Husvéth - Hoffer. 124 p.

A magyar és román kultúrpolitika irányai.
Bp. 1931, Egyetemi. 44 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 10./

Az Apponyi-féle törvény (1907:XXVII. tc.). A Népszövetség és a romániai magyar kisebbség.
=KÜLSZ 1931. 8. évf. 3. sz.

A magyar iskolaügy helyzete Romániában 1918-1940-1941.
=Kisebbségi Körlevél 1943. 5-6. sz.

     Barabás Samu
Székely Oklevéltár.
Bp. 1934, Akadémia. XXXIII, 490, 2 p.
=M. Tört. Tár 28.

     Barabás Zoltán
Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 121-122. p.

A modern csecsemő- és gyermekvédelem és ennek célkitűzései...
=ACSV 1935. 8. évf. 6. sz.

Csecsemő- és kisgyermekvédelem a Budapesti M. Kir. Állami Gyermekmenhelyben.
Bp. 1938, Árpád. 8 p.
=ACSV 1938. 11. évf. 5. sz.

A gyermekmenhelyek működése. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 466-473. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Baraczka István
Buda főváros első törvényhatósági közgyűlésének megalakulása. (1848.)
Bp. 1944, Szfőv. Háziny. 23 p.
/Tanulmányok Budapest Múltjából 10./

     Bárány Ferenc
A magyarországi zsidókérdésről szociáldemokrata szempontból.
Bp. 1919, Magvető. 8 p.

     Baranyai Károly
Jogászképzésünk reformjához.
Miskolc 1929, Magyar Jövő. 40 p.

     Baranyai Zoltán
A kisebbségi jogok védelme. Összeáll. - -.
Bp. 1922, Oriens. 158 p.

     Baranyi Ferenc
A közületi vállalkozások kérdéséhez.
Bp. 1935, Pallas. 20 p.
/M .KÖZIG. KVTÁRA 2./

     Bárányos Károly
Agrárértékesítés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 574-585. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Barcs Ernő
A közjegyzői díjszabás és a közjegyzői működéssel kapcsolatban gyakrabban alkalmazandó bélyeg- és illetéki szabályok. Összeáll. - -.
Székesfehérvár 1921, Csitáry. 22 p.

     Barcsai Károly
A magyar tanítóképzés újjászervezése.
Győr 1921, Gross. 52 p.

     Barcsay Ákos
A főszolgabíró jogállása és hatásköre. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 176-197. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Barcza Ferenc
A közjegyzői és az ügyvédi hivatásról.
Győr 1931, Szerző. 66 p.

     Barcza Imre
Kereskedelmi és ipari érdekképviseletek Magyarországon 1926-ban.
Bp. 1926, Pesti. 24 p.

     Barcza Pál
A Magyar Királyi Államrendőrség szervezete és ügyvitele. 3. kiad.
Bp. 1939, Stádium. 295 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 5./

     Barczay János
A vízgazdálkodással kapcsolatos közigazgatási tevékenység. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 109-119. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Bárczy Elek
Vadászat. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 490-501. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Bárczy István
Gyakorlati problémák a városigazgatás köréből. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 146-149. p.

- Lyka Károly - Kner Imre - Mikszáth Kálmán - Bródy Lajos: Hatvan esztendő. (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)
Bp. 1933, Hungária. 66 p.

     Bárdos Benő
Forgács Dezső: A... Ügyvédi Kamara ügyrendje... A fegyelmi részt összeáll. - -.
Miskolc 1937, Fekete. 55 p.

     Bárdos Imre
- Czeglédy Miklós - Predoviciu, J. ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát., Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.
Nagyvárad 1921, Sonnefeld. 207 p.
/Jogi Zsebkönyvek 2./

     Barla-Szabó József
Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 265-267. p.

Jövő feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 300-302. p.

A társadalombiztosítás szerepe a nemi betegségek megelőzése terén.
=MÜSZ 1937. 4. sz.

     Barlay Oszkár
Lelkészi korpótlék kézikönyve. Útmutató az... 1913. évi XXXVIII. tc. alkalmazásához... a vonatkozó miniszteri rendeletekkel...
Tahitótfalu 1927, Sylvester. 52 p.

     Barna-Szőgyény Bertalan
Közutak. In: Az 1931. évi Magyar Országos Rendőrkongresszus irata.
Bp. 1932, Műegyetem. 74-79. p.

     Bartha Béla
A magyar közigazgatási jog tankönyve. A községi közigazgatási tanfolyamok számára. 1. köt.
Debreczen 1900, Szerző. 180 p.

     Bartha János
Az új és régi lakbérleti szerződések meghosszabbítására vonatkozó törvények magyar szövege. Ford. és összeáll. - -.
Cluj 1923, Tip. Curierul Justitioi Militare. 16 p.

Rendeletgyűjtemény a 25. és 27. sz. forgalmi utasításokhoz.
Debrecen 1928, M. Nemz. Könyv- és Lapkiadó. 165 p.

     Bartha Károly
Honvédelem - közigazgatás - szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 11-15. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A közigazgatás szerepe a honvédelemben. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 7-9. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Barton Imre
Az ipari költségszámítás a tanonciskolai oktatás tengelyében.
Bp. 1937, Centrum. 29 p.

     Bartos Géza
- Erős Vilmos magy.: Legújabb lakásrendelet (2222/1923. ME sz. és az 5000/1923. XIII. NMM sz. rendelet.)
Bp. 1923, Légrády. 150 p.

     Basch Imre
Kórházügy a székesfővárosi viszonyok szempontjából. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 318-320. p.

     Batiz Dénes
Nemi betegségek... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 253-254. p.

     Batka István
Az iskola-egészségügy fejlődése és megszervezése Makón.
=NÉPEÜ 1939. 20. sz.

     Bátor Viktor
- Turacsek Albert: A szeszadó törvények és rendeletek gyűjteménye.
Bp. 1930, Szerző. VII, 912 p.

     Battha Pál
Állami tevékenység az állattenyésztés fejlesztése érdekében. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 480-489. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Bauer Sándor
A vízügyi műszaki igazgatás szervezete. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 140-151. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Baumgarten Nándor
Az ipari jogvédelem 25 esztendeje. In: Baumgarten Nándor összegyűjtött tanulmányai. 1. köt. 671-676. p.
Bp. 1936, Grill.

Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben. In: Baumgarten Nándor összegyűjtött tanulmányai. 2. köt. 3-58. p.
Bp. 1936, Grill.

     Bayer Emil
A magánorvosi és hatósági orvosi bizonyítványok kiállításáról. Előszó Verebély Tibor.
Bp. 1937, Novák. 96 p.

     Beck Salamon
- Naményi Ernő - Hermanné Czinner Alice - Nádai Pál: A reklám. 1-3. köt.
Bp. (1928), Pantheon.

Magyar védjegyjog.
Bp. 1934, Szerző. 365, LIX p.
/A Polgári Jog Kvtára 19./

     Beck Soma
Tuberkulózis. Általános vonatkozások. Szanatóriumok. Gondozóintézetek... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 226-227. p.

     Becker Vendel
A tanítóképzés reformja. Tanítóképzés, papnevelés.
(Szeged 1923), Új Nemzedék. 24 p.

A főiskolai tanítóképzés és problémája. Tanítóképzés és papnevelés.
Szeged (1935), Burkus. 45 p.

A hitfelekezeti tanítók... illetményei.
Bp. (1936), Szerző. 16 p.

- Mayer Rezső: Polgári jogok és kötelességek. (A kat. elemi népiskolák 5. osztálya számára.)
Bp. 1936, Stephaneum. 38 p.

A magyar néptanítók fizetésrendezése az országos iskolaalap megszervezésével...
Szeged 1940, Új Nemzedék. 26 p.

     Becsey Antal
Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 339-340. p.

     Becske Kálmán
Zöldterületek és sportterületek. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 123-134. p.

     Beinrohr Dezső
Az egyenesadó-törvény gyakorlati utasításai.
Léva 1932, Szerző. 59 p.

     Beke Gábor
- Buday István - Ifj. Halász János: Közigazgatási illetékek. Előszó Széll József.
Bp. 1936, Szepes - Urbányi. 340 p.

- Nyulászy Zoltán: A kereskedelmi levelek, kereskedelmi könyvek és ajánlatok illetéke.
Bp. 1936, Elber. 124 p.

     Beke László
Márkázás. Mezőgazdasági terményeink állami minősítése.
=Mezőgazdasági Közlöny 1939. 3. sz.

     Béki József
Szabad orvosválasztás.
=MÜSZ 1939. 3. sz.

     Beksics Gusztáv
Közjogunk és nemzeti törekvésünk.
Bp. 1903, Athenaeum. 142 p.

     Béky Albert
Az erdőtörvény végrehajtása.
=Köztelek 1938. 79-80. sz.

     Béldy Alajos
A svéd nemzet testnevelése...
Bp. 1927, Fővárosi. 72 p.
/Az Orsz. Testnevelési Tanács Munkálatai 24./

Az ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 23-31. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Belohorszky Ferenc
- Jákváry Kálmán - Sziklay László - Vácz Elemér: Az út a vármegyei népfőiskolákhoz. Előszó Borbély Sándor.
Nyíregyháza 1940, Kétz. 56 p.

     Benárd Aurél
- Karcsay Sándor: A német közszolgálati jog.
Bp. 1942, Dunántúl. 128 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 36./

     Bencs Zoltán
Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 311-315. p.

A fascizmus szociálpolitikája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 111-123. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Benczák Lajos
Útmutató a rendőr gyakorlati kiképzéséhez.
Szeged 1926, Mars. 148, 12 sztl. p.

     Benczúr Gyula
Hazai gyógyfürdők, gyógyintézetek, szanatóriumok és üdülők ismertetője. 1942. Szerk. - -.
Bp. 1942, Könyv- és Újságkiadó. 110 p.

     Benda Kálmán
Népfőiskolai útmutató.
Bp. 1940, Tolnai. 88 p.

     Bendefy László
A tűoltóságok korszerű feladatai...
Szombathely 1935, Martineum. 15 p.

     Bene Lajos
A magyar városi háztartási statisztika tanulságai.
=MSTATSZ 1936. 3. sz.

     Benedek Lajos
Az erdélyi részek helységnévtára. A legújabb közigazgatási, törvényszéki... adóhivatali, valamint postai beosztás szerint. Összeáll. - -.
Kolozsvár 1886, Stein. 24 p.

     Benedek László
Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 261-263. p.

     Benedek Sándor
Pénzügyi jogi feladatok.
=MJSZ 1920. 1. évf. 323-330. p.

A magyar egyenesadó-rendszer. 1-2.
=Az Adó 1923. 1-3. sz. 1-6., 45-47. p.

Reszler Sándor - Szilágyi Károly szerk.: A magyar adójog kézikönyve... Előszó - -.
Bp. 1926, Magurányi - Kubiczek. 400 p.

Pataky Gedeon összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság illetékekre vonatkozó... határozatainak gyűjteménye 1897-19331. Előszó - -.
Bp. 1932, Merkantil. 528 p.

A 'Magyar közigazgatás' és a pénzügyi jog. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 250-259. p.

     Benes Ferenc
A bankorganizáció általános irányelvei, különös tekintettel a postatakarékokra és postacsekk-hivatalokra.
Bp. 1929, Stádium. 24 p.

     Benisch Artúr
A tanyaközségek kérdése.
=M. SZLE 1929. 136-144. p.

Közigazgatási területrendezés. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 154-164. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A tanyai közigazgatás területi rendezése. In: A tanyai közigazgatás rendezése.
Bp. 1937, Állami. 35-67. p.
/A korszerű közszolgálat útja 3./

Községegyesítések. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 85-92. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Vármegyei határkiigazítások. Közzéteszi: Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. 1938, Állami. 44 p.
/A korszerű közszolgálat útja 6./

Városaink külterülete (tanyák). In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 107-116. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Közigazgatásunk területi beosztásának országos rendezése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 33-43. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Az eszmei (uradalmi) községek alkonya.
=KÖZIG.TUD. 1940. 1. sz.

Magyarország nemzetiségei. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 641-668. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Nemzeti feladataink a határsávban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 449-455. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Benke József
A magyar hadügyi közigazgatás alapelemei, különös tekintettel a trianoni békeszerződés határozmányaira.
Bp. 1925, Athenaeum. 24 p.

     Benkóczy Emil
- Buday (Maxintsák) Gyula: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek tanító- és tanítóképző-intézetek számára.
Bp. 1914, Szent István Társ. 161 p.

     Bense Dezső
- Szentiványi István összeáll.: A kiviteli forgalmi adómegtérítés kézikönyve.
Bp. 1930, Neuwald. IV, 502 p.
/Adóügyi Útmutató Törvénytára 12./

     Benyovszky Móric
Bálint Ferenc: Siklós monográfiája. Előszó - -.
Siklós 1928, Csorni. IV, 99 p.

     Berczeller László
Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 256-260. p.

     Berecz János
Az Orvosi Kamara és az új orvosi rendtartás.
=KAT. SZLE 1936. dec. sz. 744-750. p.

     Berényi László
Borsod vármegye bűnügyi statisztikája 1909-1913.
Miskolc 1926, Magyar Jövő. 35 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 20./

     Berényi Oszkár
Munkásjóléti és kulturális intézmények... A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén.
Bp. 1935, Szerző. 10 p.

     Bereznai Aurél
Munkaszolgálatosok kézikönyve. Szerk. - -.
Bp. 1940, Európa. 176 p.

     Berki Géza
Szabadság a közszolgálat körében. 19 ország adata, függelékkel.
Debrecen 1936, Csáthy. 26 p.

     Berkovits Károly
Adatok a korpótlékos fizetőpénztár megvilágításához.
=GYÓGYSZ. LAPJA 1934. 11-17. sz.

     Bernády György
Előterjesztés a magyar tisztviselők és ügyvédek eskütétele tárgyában. Írta és... Averescu miniszterelnök úrnak átnyújtotta - -.
Maros-Vásárhely 1920, Kosmos. 23 p.

     Bernát István
[Bernát István] Agrárius: A földkérdés megoldása.
Bp. 1922, Pátria. 15 p.

A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 60-61. p.

A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 138-140. p.

     Bernáth László
A hadijog. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 213-223. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Bernáthné Ulrich Irma
Gyermekvédelem és az iskolán kívüli gyermekfoglalkoztatás.
Bp. 1937, Orsz. M. Gyermekvédő Egy. 176 p.

     Bernhard György
- Bernhard Miksa: Az ügyvédi munkadíj az új ügyvédi rendtartásban. (1937:IV. tc.)
Bp. 1938, Szerzők. 127 p.

     Bernhard Miksa
Az ügyvéd jogai és kötelességei de lege ferenda...
Bp. 1935, Szerző. 47 p.

- Bernhard György: Az ügyvédi munkadíj az új ügyvédi rendtartásban. (1937:IV. tc.)
Bp. 1938, Szerzők. 127 p.

     Bernyó József
Társadalombiztosítási törvénykönyv... Összeáll. - -.
Nagykanizsa 1930, Délzalai. 470 p.

     Bertalan István
Közszállítási kérdések...
Bp. 1936, Athenaeum. 8 p.

     Béry László
A magyar filantrópia könyve. Szerk. - -.
Bp. 1929, Légrády. 405 p.

     Berzenczey Domokos
A városok útügyei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 704-715. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Berzenczey István
Leleplezés az 1887. év június 17-én Gernyeszegen megejtett országos képviselőválasztási üzelmekről.
Marosvásárhely 1887, Gálffy. 20 p.

     Berzsenyi Zoltán
Vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 328-329. p.

     Bessenyey Zénó
Nagy-Budapest. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 405-417. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának szerepe a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 85-88. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Beszterczey-Jacobi Roland
- Egry Mihály - Medriczky Andor szerk.: Állampolgársági bizonyítvány megszerzéséhez gyakorlati tanácsadó és kérvény-nyomtatvány. Előszó - -.
Bp. 1938, Orsz. Közp. Közs. 7 p.

     Bethlen Pál
A magyar zsidóság almanachja. Numerus clausus. Szerk. - -.
Bp. (1925), Otthon. 164 p.

     Bexheft Ármin
Iskola-egészségügy. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 150-159. p.

     Bezerédj István
A közigazgatási bizottság múltja és jövője. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 163-172. p.

     Bezmák Aladár
Népélelmezés és egészségügy. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 697-711. p.

     Biasini Domokos
Magyarország közigazgatási joga. Kézikönyv joghallgatók... közigazgatási tisztviselők stb. használatára. Összeáll. - -.
Kolozsvár 1881, Stein. 880 p.

     Bibó István
Könyvtáraink racionalizálása. A Szegedi Egyetemi Könyvtár tizenkét éve.
Szeged 1933, Városi. 19 p.
/A Szegedi Egyetemi Könyvtár Dolgozatai 1./

     Bielek Tibor
- Kontra László: A falu egészségvédelme... Előszó Johan Béla.
Bp. 1934, Dunántúl. 112 p.
/A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl. 5-1934./

Egészségügyi kérdések a falvak igazgatásában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 246-250. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Zöldkeresztes tej-, cukorakció és gyermekétkeztetés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 730-736. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Bierbauer Virgil
A magyar városrendezés eszközei és feladatai. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 44-72. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Bihari Dezső
- Szüts Ervin összeáll.: A községi törvény (kis- és nagyközségekre) vonatkozó hatályos szövege...
Szeged 1941, Új Nemzedék. 78 p.

     Bikkal Dénes
Hogy lehetne rendbe hozni a társadalombiztosítót? Előszó Horváth István.
Bp. 1930, Wodianer. 46 p.
/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 6./

Betegségi biztosítás Magyarországon.
Bp. 1932, Wodianer. 47 p.
/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 7./

OTBA útmutató a köztisztviselők betegellátásához... Összeáll. - -.
Bp. 1939, Kellner. 87 p.

A magyar társadalombiztosítás reformja.
Bp. 1942, Athenaeum. 82 p.

     Binét György
A fiumei kérdés.
=KÖZGAZD. SZLE 1931. 55. évf. 47-57. p.

     Bingert János
Baik Mihály: A mozgófényképüzemek és filmügyek rendészete. - -... előadása nyomán összeáll. Baik Mihály.
Bp. 1928, A Mozi és Film. 112 p.

     Bíró Balázs
A szociális jogvédelem. A szociális jog rendszere. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 258-283. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Bíró Béla
A rendőrorvosi szolgálatra vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye. Összeáll. - -.
Bp. 1931, Stádium. 203 p.
/Áll. Rendőrség Orsz. Szaktanf. Kiadv./

A minőleges népesedéspolitika útjai.
=Orvosképzés 1938. 1. füz. 105-121. p.

A prostitúció. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 653-662. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Bisztray Gyula
A népművelés kapcsolatai a minisztériumokkal... In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 19-30. p.
/Népművelők Kvtára 1./

     Bittera Miklós
Szántóföldi termesztés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 394-407. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Blaha Sándor
- Agorasztó Tivadar et al. szerk.: Közigazgatási évkönyv és szaknaptár 1925. évre. 1. évf. ... Tiszti címtárral és helységnévtárral.
Bp. 1925, Hornyánszky. XXXIII, 162, 192 p.

- Gallina Frigyes - Janda Károly et al. szerk.: Közigazgatási jogszabályok gyűjteménye. Előszó - -.
Bp. 1932, Stádium. XXIV, 2494 p.

A belügyminisztérium törvényelőkészítő osztályának működése. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 89-97. p.

     Blahó Ede
Az egyszeri beruházási hozzájárulásról szóló törvény és annak végrehajtási utasítása...
Bp. (1938), Athenaeum. 21 p.

     Bócz József
Útmutató a §§§ tömkelegében. Szerk. - -.
Kézdi-Vásárhely 1899, Herz. 224 p.

     Boda Ernő
- Ribáry Ernő et. al.: Az igazságszolgáltatás racionalizálására vonatkozó javaslatok...
Bp. 1932, Árpád. 15 p.

A hazai jog oktatása a patvarián. In: Emlékkönyv Kolosváry Bálint...
Bp. 1929, Grill.
/OÜSZ Múzeumának Kiadv. 7./

     Bodnár Béla
A legfontosabb gazdasági, szociális és adóügyi feladatok ismertetése. Összeáll. - -.
Csorna 1933, Martinovics. 24 p.

     Bodó Farkas
A lakáshivatal átszervezése.
=JÁ 1920. 19. évf. 299-304. p.

     Bodor Antal
Száztíz községfejlesztési, gazdasági, egészségügyi és kultúrkiállítás.
Bp. 1926, Faluszövetség. 16 p., 118 kép.
/A Falu Kvtára 36./

A községfejlesztés új módszere.
Bp. 1927, Faluszövetség. 11 p.

Budapest hatása a környékbeli földárak és művelési ágak alakulására.
=VSZ 1934. 20. évf. 815-896. p., 1 térk. mell.

     Bodroghy József
A forgalmi adó... 1921. évi XXXIX. tc. a törvény teljes szövegével. Összeáll. - -.
Bp. (1922), Globus. 210 p.
/Az OMKE Törvénytára 12./

A magyar pénzügyi jog.
Bp. 1928, OMKE. 315 p.

     Bódy László
A székesfőváros háztartása. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 367-383. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Boér Elek
A protestáns egyházak nemzetközi kapcsolatai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 881- 898. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Boér Elek, ifj.
A fogyasztás gazdaságtana és irányítása. 1-2.
=KÖZGAZD. SZLE 1939. 63. évf. 11-31., 222-243. p.

     Boér Judit
A settlement, mint szervező központ. In: A settlement.
Bp. 1937, Hollóssy. 38-40. p.

     Bogdán Géza
A polgári bíróságok hatáskörének szigorú elválasztása...
=JÁ 1931. 30. évf. 151-162. p.

     Bognár Elek
Az autonóm vámtarifa (1907:LIII. tc.). A vámtarifatörvény végrehajtása iránt kiadott utasítással... Összeáll. - -.
Bp. 1921, Pallas. 316 p.

     Bognár Mátyás
Gyakorlati tájékoztató borfogyasztási adó, bortörvény és italmérési ügyekben. Szerk. - -.
Szeged (1937), Magánkiad. 15 lev.

     Bogsch Aladár
Idegenforgalom és közigazgatás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 709-713. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Bohn Ferenc
A finn nemzet testnevelése...
Bp. 1927, Fővárosi. 14 p.
/Az Orsz. Testnevelési Tanács Munkálatai 33./

     Boldizsár Iván
A mellékfoglalkozásos telepítés.
=M. SZLE 1936. 231-240. p.

     Boncz Ferenc
A magyar közigazgatási törvénytudomány kézikönyve a törvényhozás legújabb állása szerint. 1-3. köt.
Bp. 1876, Athenaeum.

     Bonczos Miklós
Az Alföld szociális problémái. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 593-601. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Bónis György
A vallás- és közoktatásügy hatályos jogszabályainak gyűjteménye. 5. rész. Közoktatásügyi igazgatás. 4. köt. Polgári iskolák. Összeáll. - -.
Bp. 1940, Egyetemi. XIV, 205 p.

Magyar jog - székely jog.
Kolozsvár 1942, Nagy. 106 p.

     Bónis István
A közigazgatási törvények gyűjteménye 1867-1881. 1. köt. 1867-1874. Összegyűjt. és kiad. - -.
Kolozsvár 1882, Gámán. 539 p.

     Bor Jenő
Az ipar a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 632-644. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Borbás Ernő
Kivonatos jegyzék a törvénykezési és közigazgatási illetéktörvényekből. Összeáll. - -.
Bp. 1922, Légrády. 32 p.

     Borbély Mihály
A magyar társadalombiztosítás helyzete...
=Orvosszövetség 1936. máj. 15. sz.

     Borbély Sándor
Belohorszky Ferenc - Jákváry Kálmán - Sziklay László - Vácz Elemér: Az út a vármegyei népfőiskolákhoz. Előszó - -.
Nyíregyháza 1940, Kétz. 56 p.

     Borbíró Ferenc
A városok önkormányzata és a felügyelő hatóság. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 131-140. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Boreczky Elemér
A község iskolaügye. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 325-346. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A városok iskolaügye. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 758-793. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Bornemisza Géza
A magyar iparpolitika modern feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 604-618. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A műszaki igazgatás kívánalmai. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 305-312. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Szociálpolitikánk korszerű feladatai az ipari és kereskedelmi életben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 9-15. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Boroczy Dezső
Útmutatás a r. t. városok kis- és nagyközségek pénz-, vagyonkezelése és számvitele körül követendő eljárásokhoz. Szerk. - -.
Debrecen 1920, Városi. 18 p.

     Boros Gábor
A nemi betegségek leküzdéséről szóló törvény tervezetének vázlata.
Bp. 1935, Arany János. 44 p.

     Boross Mihály
Magyarország közjoga 1848-ig s 1848-ban. A volt jobbágyság hármaskönyve kiegészítéséül több író után összeszerk. - -.
Pest 1867, Osterlam. 129 p.

Politikai kis káté. Alkotmányjogi és államigazgatási jogi alapismeretek kérdés-felelet alakjában. 5., bőv. kiad.
Székesfehérvár 1871, Kökner. 31 p.

     Borsody István
A csehszlovákiai magyar iskolaügy.
=M. SZLE 1935. 168-178. p.

     Borsos Endre
A legújabb lakásrendelet. Az eljárási rendelettel és a lakásügyre vonatkozó egyéb jogszabályok. 2. kiad. Összeáll. és magy. - -.
Bp. 1923, Pallas. 253 p.

Mikor válik a kinevezés befejezetté?
=MJSZ 1931. 12. évf. 294-299. p.

- Szabolcska Mihály összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság... döntvényeinek és elvi határozatainak gyűjteménye. 1897-1937. 1-3. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. (1937), Szerzők.

     Bortnyik Lajos
Néhány kérdés a magyar rádiójog köréből. (A magyar rádiójog és a magánjog.)
Miskolc 1931, Ludvig - Janovits. 16 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 73./

     Borús Ferenc
Közművek jelentősége a városok háztartásában. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetem. 168-169. p.

     Botár Béla
Utasítás a községi és körjegyző uraknak a gyámhatóság elé kerülő ügyek... előkészítésére.
Csíkszereda 1941, Szvoboda. 24 p.

     Bótha József
A korszerű családiház-építésről...
Bp. 1932, Pátria. 292 p.

     Botka Tivadar
Az 1843/44. országgyűlési időszakból néhány ismeretlenebb közjogi tárgy... és megrögzött balvélemény felvilágosítva - - által.
Pozsony 1844, Schmid. 80 p.

Czáfolat városi szavazatok ügyében. 1-3.
=Századunk 1844. 13-15. sz.

     Bölöny József
A Kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törvényjavaslat bírálata.
Bp. 1940, Pallas. 30 p.
/M. KÖZIG. KVTÁRA 12./

     Braun Ignác
Nemzetnevelő közigazgatás alapvonalai és hivatása Magyarországon. Bírálati szemle.
Bp. 1905, Világosság. 30 p.

     Bródy Lajos
- Bárczy István - Lyka Károly - Kner Imre - Mikszáth Kálmán: Hatvan esztendő. (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)
Bp. 1933, Hungária. 66 p.

     Brogli József
A Jegyzők Országos Árvaház Egyesületének ötven éves története 1886-1936. Összeáll. - -.
Bp. (1936), Kovács - Szegedi. 135 p.

     Bruckner Győző
A középkori partikuláris jogfejlődés és a selmeci városi és bányajog.
Miskolc 1935, Ludvig. 15 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 41./

Magyarország vármegyei területi beosztása reformjának szükségszerűsége.
Miskolc 1940, Ludvig. 12 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 48./

Az árumegállító jog tartalma, gazdasági jelentősége és kulturális kihatása felső-magyarországi városainkban.
Miskolc 1943, Ludvig. 16 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 77./

     Buczy Ferenc
A legújabb lakásrendelet. (2300/1921. ME sz. kieg. a 18.000/1921. JM sz. rendelettel. Magy. - -.
Debrecen 1921, Méliusz. 84 p.

A M. Kir. Minisztériumnak 7.777/1923. ME sz. rendelete a lakásügy ideiglenes rendezése és a... 2.222/1923 sz. kibocsátott rendeletek módosítása... Magy. - -.
Debrecen 1923, Hegedűs - Sándor. 24 p.

     Bud János
Gazdasági élet és közegészségügy...
Bp. 1932, Hornyánszky. 16 p.

Irányított gazdaság.
=KÖZGAZD. SZLE 1944. 6. sz. 385-410. p.

     Buday Béla
Egyszerűsítés és minősítés. A közigazgatás reformjához.
=M. SZLE 1933. 114-125. p.

     Buday István
- Ifj. Halász János - Beke Gábor: Közigazgatási illetékek. Előszó Széll József.
Bp. 1936, Szepes - Urbányi. 340 p.

     Buday László
Statisztika és közigazgatás.
=KÖZGAZD. SZLE 1912. 36. évf. 750-767. p.

     Buday (Maxintsák) Gyula
- Benkóczy Emil: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek tanító- és tanítóképző-intézetek számára.
Bp. 1914, Szent István Társ. 161 p.

     Budó Jusztin
Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873 óta.
Bp. 1933, Szfőv. Háziny. 48 p.

     Bulbuk Emil
Határszolgálat. A vámőri szolgálat ellátásához szükséges törvények... Összeáll. - -.
Bp. (1931), Turcsány. LXVII, 678 p.

Határőr járőr. A határőr járőrszolgálat ellátásához szükséges törvények... kivonata. Összeáll. - -.
Bp. (1935), Sárik. 259 p.

     Burget Zsolt
Kivonat a... malomellenőri vizsga anyagából. Összeáll. - -.
Miskolc 1935, Miskolci. 141 p.

     Buza Barna
Mi van a földművelő nép földhöz juttatásáról szóló néptörvényben?
Bp. 1919, Pallas. 36 p.
/A M. Földművelésügyi Miniszter Kiadv. 1919. 1./

     Búza László
Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint.
Bp. 1931, Egyetemi. 16 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 7./

A nemzetközi közjog alaptanai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 331-334. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Buzás Béla
Zala vármegye szabályrendeleteinek gyűjteménye. Összeáll. - -.
Nagykanizsa 1930, Délzalai. 413 p.

Zala vármegye szabályrendeleteinek gyűjteménye. Összeáll. - -.
Keszthely 1940, Sujánszky. 539 p.

     Buziássy Károly
Budapest szeszesital-fogyasztása.
Bp. (1935), Szfőv. Háziny. 58 p.
=STAT. KÖZL. 73 köt. 3. sz.

     Büchler Dávid
- Szegő Ferenc: Ügyvédi nyugdíj, 1934:XXIII. tc. Előszó Piacsek Zoltán.
Bp. 1936, Simon - Garab. 178 p.
/Az 'Ügyvéd' c. közlöny Codex Domesticus Kiadványsor. 1./

     Büchler József
A községpolitikáról.
Bp. 1930, Népszava. 23 p.
/Szociáldemokrata Községpolitikai Kvtár 1./

     Censor ld. Jellinek Henrik


     Charmant Oszkár
- - ünnepi beszéde a kir. közjegyzői intézmény életbeléptetésének ötvenedik évfordulója alkalmából...
Bp. 1925, Pallas. 64 p.

     Chikán Béla
- Pázmándy Mihály: Pesterzsébet r. t. város útmutatója (a város térképével). Szerk. - -.
Bp. 1925, Egyesült Kvny. 184 p.

     Cholnoky Jenő
Természetvédelem. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 605-608. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Concha Győző
Néhány szó Grünwald Béla 'Közigazgatásunk és a szabadság' című röpiratához.
Bp. - Kolozsvár 1876, Tettey - Denjén. 24 p.

A közigazgatási javaslatról.
Bp. 1891, Hornyánszky. 96 p.

Hatvan év tudományos mozgalmai között. - - összegyűjtött értekezései és bírálatai. 1-2. köt.
Bp. 1928, Akadémia.

A magyar közigazgatás és Némethy Károly. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 5-6. p.

     Cottely István
A bírák magánjogi felelőssége, különös tekintettel a közép-európai jogfejlődésre...
Bp. 1938, Dunántúl. XXXII, 324 p.

     Csaba Rezső
Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap házépítő munkájáról.
=Nép- és Családvédelem 1941. 4. sz.

     Csánk Béla
A bírói függetlenség hazánkban és a külföldön. Előszó Radocsay László.
Bp. 1942, Urbányi. 242 p.

     Csapó István
- Paraszkai Gábor - Rácz Imre - Vanek Géza szerk.: Polgári iskolai útmutató.
Szeged 1935, Szerzők. 239 p.

- Vanek Géza szerk.: Útmutató a polgári iskolai igazgatók és tanárok számára.
Székesfehérvár 1940, Szerzők. 240 p.

     Császár Ferenc, K.
Lakásügy. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 361-372. p.

     Csatáry Béla
Hivatalvizsgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 20-29. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Csató Béla
- Fehér István összeáll.: Elvi jelentőségű kihágási határozatok az ipar és kereskedelem köréből.
Bp. 1937, Pallas. 212 p.
/Ipari Szakkönyvtár 17-19./

     Csávolszky Lajos
Komoly szó a választókhoz.
Pest 1872, Légrády. 24 p.

     Csécsy József
A közellátási szabályzat. Szerk. - -.
Bp. 1939, Jókai. 44 p.

     Csekey István
A rendeletalkotási jog új irányai. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 36-54. p.

Szeged társadalomrajza. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 468-478. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Csekonics Iván
A diplomácia alapfogalmai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 7-13. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Csépai Jenő
- Sántha Ernő magy.: Az 1920. évi adónovella. 1920. évi XXIII. tc.
Bp. (1921), Weiss. 106 p.

     Csépai Károly
Az orvos szakértői véleményadás irányelvei, különös tekintettel a szociális biztosításra.
Bp. 1937, Simon. 222 p.
/A M. Orvosi Könyvkiadó Társ. Kvtára 152./

     Csepely György
Szegényügy és közjótékonyság. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 99-103. p.

Környezettanulmányok. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 815-824. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Csepregi Imre
- Katona István összeáll.: A topolyai mintajárás szervezési gondolatai 1942., 1943.
Topolya 1943, Berényi. 120 p.

     Cser János
Az iskolán kívüli leányifjúság önkéntes és kötelező honvédelmi nevelésének és testnevelésének megszervezései. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 383-389. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap kapcsolata a népműveléssel. In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 48-57. p.
/Népművelők Kvtára 1./

     Cserey-Pechány Albin
Kórházügy a székesfővárosi viszonyok szempontjából. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 320-321. p.

     Csergő Károly
Az 1929. évi XXX. tc. novellája.
=Szentesi Hírlap 1934. szept. 13-14. sz.

     Csernus József
- Bán Kálmán - Pálváradi Imre összeáll.: Az ügyvéd jogai és kötelességei...
Bp. 1933, Grafikai. 91 p.

     Csiki László
Hol az igazság az OTI orvosi tanács választásának harcában?...
Bp. 1936, Stephaneum. 12 p.

A mezőgazdasági szakoktatás kialakulása és a felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 258-267. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Csiky János
Szabadjog és szociológia.
Bp. 1935, Stephaneum. 17 p.

     Csiky József
A betegápolónők és betegápolók kiképzése és szervezése. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 68-73. p.

     Csiky Kálmán
A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. A polgári és elemi tanítóképezdék növendékei számára.
Bp. 1879, Egyetemi. VIII, 179 p.

A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai. Polgári és felsőbb népiskolák számára.
Bp. 1881, Egyetemi. 107 p.

A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. Polgári és elemi tanítóképezdék növendékei és tanulói számára. 2., jav., átd. kiad.
Bp. 1884, Egyetemi. XX, 175 p.

A Magyar Állam közigazgatási joga. Kézikönyv a joghallgatók és szigorlók használatára. 1-2. köt.
Bp. 1888-1889, Pallas.

Polgári jogok és kötelességek népiskolák számára. 12. kiad. - - magyar alkotmánytana nyomán átd. Máriássy Elek.
Bp. (1926), Lampel. 42 p.

     Csiszár Gyula
- Ignácz István jegyz. ell.: Választási törvények. Az országgyűlési képviselőválasztásról... valamint az összeférhetetlenségről szóló törvények gyűjteménye.
Kolozsvár 1896, Gámán. 139, IX p.

     Csitáry Emil
Székesfehérvár... városfejlesztési terve.
Székesfehérvár 1940, Csitáry. 68 p.

Székesfehérvár múltja és jelene. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 150-158. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Csizik Béla
Háborús adópolitika. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 548-556. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Csizmadia Andor
A szellemi szükségmunkások ügye.
Győr 1937, Győregyházmegyei Alap. 12 p.

Győr közigazgatása a sz. kir. városi rangra emelkedés előtt.
Győr 1940, Baross. 30 p.
/Győri Szemle Kvtára 15./

A városi jog a XVIII. század derekán.
=VSZ 1941. 27. évf. 275-301. p.

A városi közigazgatás egyszerűsítése. 1-3.
=VSZ 1943. 29. évf. 250-286., 413-465., 508-574. p., 5 t.

Városi társadalomszervezésünk kezdete.
=VSZ 1944. 30. évf. 239-257. p.

     Csobán Endre
A számvevőségi iratok selejtezése.
=LK 1939. 17. évf. 194-207. p.

     Csoór Lajos
Az ingatlanforgalom és a földbérletek új szabályozása...
Bp. 1919, Szent László. 20 p.

A haszonbérbeadó és haszonbérlő közötti jogviszony.
Bp. 1921, Pátria. 80 p.

- Máté Imre összeáll.: Az Országos Földbirtokrendező Bíróság elvi jelentőségű határozatai.
Bp. 1922, Pátria. 104 p.

     Csopják Attila
Szabad államban szabad, önálló egyházak. A keresztényi szabad egyházak áldásai.
Bp. 1920, Bethlen Gábor. 15 p.

     Csordás Elemér
Budapest székesfőváros iskola-egészségügyi intézménye szervezetének és működésének leírása... Előszó - -.
Bp. 1929, Szfőv. Háziny. 27, VIII p.

- Melly József: A székesfőváros közegészségügyére vonatkozó fontosabb jogszabályok. 1-2. köt. Pótkötettel. Kiad. és előszó - -.
Bp. 1941-1943, Szfőv. Háziny.

     Csorna Kálmán
A gyámügyi közigazgatás reformja.
=JÁ 1921. 20. évf. 121-146. p.

A gyámsági és gyermekvédelmi ügy válsága.
=JK 1923. 58. évf. 179-180. p.

Fejezetek a gyámsági jogból, különös tekintettel a székesfővárosi árvaszék gyakorlatára.
Bp. 1927, Szerző. 159 p.

Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 129-133. p.

A szociális gyermekvédelem rendszere.
Bp. 1929, Eggenberger. 278 p.

A szegénygondozás Budapesten.
Bp. (1930), Szfőv. Háziny. 247 p.
=STAT. KÖZL. 62. köt. 1. sz.

A gyámsági és gyermekvédelmi ügyek igazgatásának racionalizálása.
=VSZ 1932. 18. sz.

Az intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme.
=JK 1933. 68. évf. 133-136. p.

Gyámsági jog és jogszolgáltatás. Előszó Sipőcz Jenő.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 289 p.

A gyámügyi igazgatás mai feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 457-468. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Csuhay Sándor
- Laky Imre: Rendőri büntetőbíráskodás és a kihágások. 6., bőv. kiad.
Bp. 1924, Hungária. 205 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 4./

     Csulak Elemér
- Pilisy Lajos: A fényűzési forgalmi adóra vonatkozó törvényes rendelkezések.
Bp. 1920, Ordó. 123 p.
/Ordó Törvénytára 3./

     Czakó István
Az olasz 'Confino' törvény.
=M. SZLE 1927. 88-89. p.

Amerikai és magyar bürokrácia.
=M. SZLE 1930. 116-122. p.

A külföld szabadidő-szervezetei. In: Népművelés és szabadidő.
Bp. 1939, Hollóssy. 29-39. p.

     Czárán Péter
Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 340-341. p.

     Czebe Jenő
A magyar önkormányzati jog...
Bp. 1941, Szerző. 302 p.

     Czeglédy Miklós
- Bárdos Imre - Predoviciu, J. ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.
Nagyvárad 1921, Sonnefeld. 207 p.
/Jogi Zsebkönyvek 2./

     Czéh Antal
A közigazgatás rendezése.
Pécs 1899, Szerző. 192 p.

     Czékus Frigyes
A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 163-167. p.

     Czenner József
A magyar közigazgatási hatóságok rendeleteinek ismertető könyve.
Bp. (1927), Phöbus. 112 p.

     Czére Béla
A magyar közigazgatás-tudomány legújabb fejlődése.
=Új Európa 1944. 5. sz.

     Czettler Jenő
Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 260-261. p.

Agrárpolitika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 708-716. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A falusi szabadtanítás. In: Előadások a magyar tanítók szabadegyetemén.
Bp. 1936, Elbert. 133-140. p.
/M. Tanítók Kvtára 1./

Szövetkezetek. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 642-648. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Czibula Antal
A gazdag város szegénysége. Előszó Peidl Gyula.
Szeged 1927, Dél-Magyarország. VIII, 191 p.

     Czillich Antal
Magyar törvényeknek kútfeje és változásai.
Kolozsvár 1868, Gámán. 76 p.

     Czipott László
A Turul Szövetség fegyelmi szabályzata... Sajtó alá rend. - -.
Bp. 1937, Turul. 40 p.

     Cziráky Antal Mózes
Hegedűs Lajos: A magyar közjog alapvonalai. - - nyomán.
Pest 1861, Heckenast. 260 p.

     Czirer Andor
Élelmiszerrendészet, mezei rendészet. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 322-333. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Dajkovich István, id.
- Ifj. Dajkovich István: A ma érvényben levő magyar öröklési jog kézikönyve.
Bp. 1926, Grill. VIII, 214 p.

     Dajkovich István, ifj.
- Id. Dajkovich István: A ma érvényben levő magyar öröklési jog kézikönyve.
Bp. 1926, Grill. VIII, 214 p.

     Dalmady Ödön
Mérnökök és szakemberek a közigazgatásban.
=M. SZLE 1929. 76-78. p.

A minősítési kérdés és a mérnöki gyakorlati közigazgatási vizsga.
=MMÉK 1934. 45-50. sz.

     Dambrovszky Imre
Szabályrendeleti jog. Közigazgatási jogi tanulmány.
Bp. 1922, Korvin. 261 p.

     Danilovics Pál
A külügyi igazgatás és az egyes igazgatási ágak kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 236-249. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Nemzetközi szerződések. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 269-287. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Danisska József
A magyar mezőgazdasági igazgatás alapszervei.
Bp. 1935, Miskolci. 104 p.
/Közl. a József Nádor Műsz.-Gazd. Tud.Egy. Közig. Int.-ből./

     Dános Árpád
Iparos káté. A magyar ipar története és legújabb szabályozása...
Bp. (1929), Athenaeum. 259 p.

Az iparszabadság a magyar ipari közigazgatási jogban.
Bp. 1933, MJE. 541 p.

     Dános Miklós
A vízjogi törvény, a kapcsolatos törvények és reájuk vonatkozó rendeletek. A Kovácsy-Kvassy-féle Művek bőv., átd. kiadása. 3. köt. Összeáll. - -.
Bp. 1919, Pátria. IV, 501 p.

     Dányi Dezső
Birtokpolitika és mezőgazdasági munkáskérdés. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 246-249. p.

     Darányi Gyula
- S. Jankovich Adél: Iskola-egészségügyi intézmények külföldön.
Bp. 1934, Athenaeum. 58 p.
/Közegészségügyi Kvtár 1934. 4. sz./

Város-egészségügy Franciaországban.
Bp. 1935, Kisfaludy. 33 p.
/Kis Akadémia Kvtára 15./

Az orvossá képzés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 559-564. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Dárday Sándor
Közigazgatási döntvénytár. A kormány és Kir. Curia elvi jelentőségű határozatai és szabályrendeletei. 1-5. folyam. Szerk. - -.
Bp. 1877-1879, Franklin.

Közigazgatási döntvénytár. A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből rendszeresen összeáll. - -.
Bp. 1893, Athenaeum. 862 p.

Közigazgatási törvénytár új folyama. 1-6.
Bp. 1895, Athenaeum.

     Darvay István
Udvarhely vármegye tiszti cím- és névtára, valamint közigazgatási szervezetének beosztása.
Székelyudvarhely 1941, Globus. 25 p.

     Dausz Gyula
A székesfővárosi oktatók fizetésügye 1873-1933.
Bp. 1934, Franklin. 78 p.

     Dávid Mihály
A kórházügy igazgatása. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 62-78. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     De Scardelli, Caesar
Párbajkódex. 8. kiad.
Bp. 1925, Singer - Wolfner. 180 p., 1 t.

     Deák Ferenc
Híradás a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 111-116. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Deák Ferenc, a haza bölcse
Észrevételek Lustkandl Venczel íly czímű munkájára: "Das ungarisch-österreichische Staatsrecht". A magyar közjog történelmének szempontjából.
=Budapesti Szemle U. F. 1865.; 1. köt. 1. füz. 3-170. p. (Klny. is.)

     Dell' Adami Rezső
Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalmak megosztása szempontjából.
=MJÉ 1880. 1. köt. 1. füz.

     Demel Aladár
A földbirtok-politikai rendelkezések lebonyolítása. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 703-713. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Deményi Antal
Kézikönyv a közigazgatási vizsgára készülők számára.
Esztergom 1927, Szerző. 160 p.

     Demtsa Pál
A vándorcigányügy közigazgatási rendezése.
=NÉPEÜ 1939. 18. sz.

A közigazgatási bizottság közegészségügyi albizottságának hatásköre. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 189-197. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Démy-Gerő Mihály
Gyakorlati szociálpolitika a gyárkémények árnyékában. A Kammer-konszern munkásjóléti intézményei.
=MÜSZ 1941. 3. sz.

     Dénes István
Kitanítás arról, hogyan juthat a szegénység... földhöz, házhelyhez vagy bérlethez... 1920. évi XXXVI. törvény és annak végrehajtási utasítása.
Bp. (1922), Szabad Szó. 48 p.

Reflexiók az új vámtarifa tervezetéhez.
Bp. 1923, Globus. 84 p.

Harc a föld népéért. (- - összegyűjtött parlamenti beszédei.)
Bp. (1928), Légrády. 284 p.

Mentsük meg a Dunántúlt.
Bp. 1936, Szerző. 77 p.

     Denk Arnold
Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 303-309. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Derner József
Pécs és közlekedése. Szerk. - -.
Pécs (1930), Dunántúl. 85 p., 1 térk.

     Deseő Antal, ifj.
A földbirtok-reform.
=MGSZ 1924. máj.-aug. sz.

     Detre László
A tuberkulózis-törvény (1940:VI. tc.).
=M. SZLE 1940. 275-281. p.

     Deutsch Ernő
Anya- és csecsemővédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 103-104. p.

Nemi betegségek... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 250-251. p.

Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 263-264. p.

     Dézsi Lajos
A gr. Vigyázó-alapítvány és a magyar tudománypolitika...
Szeged 1928, Városi. 16 p.
/Széphalom Kvtár 11./

- - jelentése a lord Rothermere alapítványról.
Szeged 1929, Városi. 7 p.

     Dezső Gyula
A nő helyzete a magyar magánjogban...
Kecskemét 1940, Hírlapkiadó. 20 p.

     Dezső Lipót
Népiskolai rendeletek gyűjteménye... Összeáll. - -.
Szombathely 1936, Martineum. 432 p.

Népiskolai rendeletek gyűjteménye... Összeáll. - -.
Szombathely 1936, Dunántúli Népnevelő. 432 p.

     Diczig Alajos
- Radó Dezső: A kereskedelmi és iparkamarák hazánkban és külföldön.
Debrecen 1928, Nagy. 637 p.

A kereskedelmi jog, az iparjog, a tisztességtelen versenyjog és az ipari tulajdonra vonatkozó jogok alakulása a csonka országban 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 30 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 41./

     Diósy Béla
- Haraszti Emil - Kern Aurél: A Nemzeti Zenede újjászervezése. Reformjavaslat az intézet államosítása tárgyában.
Bp. 1919, Stephaneum. 23 p., 1 t.

     Divényi Rezső
A Vöröskereszt keletkezése és hatvanéves munkája. 1879-1939.
Bp. 1939, M. Vöröskereszt Egyl. 37 p.

     Dobozi István
A községi közigazgatás kézikönyve. Elméleti és gyakorlati útmutató... 1-3. köt. 5., bőv., átd. kiad.
Bp. 1898, Pallas.

     Dobrovics Károly
A márkacikk-rendelet... Rendbírság a kartelljogban.
Bp. 1935, Monopol. 208 p.

- Takács György: A kartell-közigazgatás pénzügyi és gazdasági vonatkozásaiban.
Bp. 1939, Monopol. 346 p.

     Dobrovits Sándor
Budapest egyesületei.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 166 p.
=STAT. KÖZL. 74. köt. 3. sz./

     Dobsa László
Kéményseprő-ipari útmutató. (A kéményseprők címjegyzékével.) Összeáll. - -.
Bp. 1932, Szerző 95 p.

A Kézműves Kamara.
Szeged (1933?), Dél-Magyarország. 8 p.

- Zsámár József összeáll.: Kéményseprő-kódex... Előszó Halla Aurél.
Bp. (1935), Monopol. 227 p.

A kéményseprő-ipar gyakorlásának szabályai.
Bp. 1940, Urbányi. 266 p.

     Dóczi Sámuel
- Vikár Béla: Iparosok Országos Központi Hitelszövetkezete. (1924: XVIII. tc.)
Bp. 1924, Az Iparos Káté Kiad. 16 p.
/Ipari Törvények 1./

- Pogány Dezső: Tanoncügyi jogszabályok.
Bp. (1935), Friedmann. 134 p.

     Dolenecz József
Az országgyűlési képviselőválasztási jog és gyakorlata.
=KÖZIG. KVTÁR 1899. 6-7. sz.

     Dollinger Gyula
A betegápolónők és a betegápolók kiképzése és szervezése. 1-2. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Fralnklin. 64-68., 80-81. p.

     Domahidy György
A nemi betegségek elleni küzdelem. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 645-652. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Domanovszky Sándor
Az egyetemi oktatás és kiválasztás és tudományos segédszemélyzet kérdése.
Bp. 1940, Egyetemi. 39 p.

     Domány Gyula
A magyar szanálás.
Bp. 1927, Grill. 157 p.

A magyar devizagazdálkodás.
=KÖZGAZD. SZLE 1936. 60. évf. 177-194. p.

     Domokos Lászlóné
Nemzetvédelemre nevelés. In: Új Iskola Egyesület 1939-40. évi évkönyv.
Bp. 1940, Hírlapkiadó.

     Domonkos József
Közszállítások illetékterhei. Összeáll. és magy. - -.
Bp. 1937, Szerző. 44 p.
/Illetéktár 1./

     Donáth Albert
Elgondolások a falu szociális helyzetének megjavítására.
=NÉPEÜ 1938. 23. sz.

     Donáth Gyula
Az alkoholtilalom kivihetősége Magyarországon.
Bp. 1925, Korvin. 19 p.

Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 264-265. p.

     Dorner Gyula
A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 172-173. p.

     Doros Gábor
A nemi egészségügy problémái. Előszó Scholtz Kornél.
Bp. 1928, Orsz. Közeg. Egyesület. 209 p.

Mi a helyes álláspont az OTBA ügyében?
Bp. 1934, Centrum. 12 p.
/A Betegápolásügy Kiadv. 4./

Jelentés a szövetség prémiumos családtelepítési akciójáról. Ormánysági egyke elleni küzdelem.
Bp. 1939, Pallas. 16 p.
/Magyar Családvédelmi Szövetség Kiadv./

     Dorsch Károly
- Horváth Aladár összeáll.: A ma érvényben álló MÁV nyugdíjintézeti szabályok.
Bp. 1936, Held. 158 p., 51 t.

- Horváth Aladár összeáll.: A ma érvényben álló MÁV nyugdíjpénztári szabályok.
Bp. 1939, Fráter. 132 p.

     Dömötör László
Jogvélemény a Kuncz-féle törvénytervezet szövetkezeti részéről.
=MGSZ 1928. jan.-febr. sz.

     Dömötör Mihály
Középosztályunk megmentése tanügyi reformokkal.
Cegléd 1938, Sárik. 7 p.

     Dörre Endre
Lakáspolitika és városrendezés. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 562-572. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Drágffy Miklós
A közalkalmazottak jogállása...
Bp. 1932, Grill. 132 p.

Az önkormányzat múltja és jelene Franciaországban.
Bp. 1937, Dunántúl. 165 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 24./

     Draskóczy Géza
Mezőgazdaság és honvédelem. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 74-83. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Dréhr Imre
A munkahiány esetére szóló biztosítás.
=KÖZGAZD. SZLE 1926. 50. évf. 265-276. p.

Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 366-375. p.

     Drózdy Győző
A földszerzés módja. A földbirtok-reform törvényének népszerű ismertetése. Előszó Nagyatádi Szabó István.
Bp. 1920, Tolnai Világlapja. 32 p.

     Drucker György
A Népszövetség és az alkoholkérdés.
=KÜLSZ 1932. 9. évf. 1. sz.

A 'Libertas' az alkoholprohibíció ellen alakult magyarországi egyesület...
Bp. 1933, Pátria. 11 p.

A közvélemény külpolitikai nevelése az egyes államokban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 520-529. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Drucker Jenő
A legújabb magyar bortörvény (1924:IX. tc.).
Bp. 1924, Pátria. 96 p.

     Dulácska Jenő
- Kaposy Ferenc: Emlékirat a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja által létesítendő szanatóriumszerű kórház és nyugdíjas otthon ügyében.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 181 p.

A Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapjának orvosi névjegyzéke. Összeáll. - -.
Bp. 1940, Szfőv. Háziny. 39 p.

     Dunay Sándor
A gázvédelmi oktatás segédletei.
=Légoltalmi Közlemények 1938. 1. sz.

     Dunst János
A magyar közigazgatási jog betűsoros tárgymutatója. 1-2. füz. Szerk. - -.
Szombathely 1907-1908, Vasvármegye.

     Dvorzsák Dezső
Politikai és gazdasági nacionalizmus.
Bp. 1936, Petőfi Irod. Váll. 51 p.

     Dwortsák Antal
Munkáslakások. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 240-244. p.

     Éber Antal
Éber Antalnak... a fővárosi községi üzemek megszüntetése érdekében... elhangzott beszéde.
Bp. 1924, Pesti. 8 p.
/Bp. Keresk. és Iparkamara Kiadv./

Járadékbirtok vagy kisbérlet.
=KÖZGAZD. SZLE 1939. 63. évf. 163-182. p.

     Éber Ernő
- Fabricius Endre - Östör József magy.: A birtokreform-törvény. Az 1920. évi XXXVI. tc... Függ.: A háztelek és kishaszonbérletek... vitézi telkek és haditelkekről szóló rendeletek...
Bp. 1920, Pátria. 132 p.

     Eckhardt Tibor
Javaslat a földbirtok-megosztás rendezésére.
Bp. 1939, Független Kisgazdapárt. 43 p.

     Eckhart Ferenc
A volt monarchia udvartartásának vagyona. Jogtörténeti tanulmány.
Bp. 1928, Állami. 66 p.

     Edelényi-Szabó Dénes
Magyarország közjogi alkatrészeinek és törvényhatóságainak területváltozásai.
=MSTATSZ 1928.

     Egry Mihály
- Medriczky Andor szerk.: Állampolgársági bizonyítvány megszerzéséhez gyakorlati tanácsadó és kérvény-nyomtatvány. Előszó Beszterczey-Jacobi Roland.
Bp. 1938, Orsz. Közp. Közs. 7 p.

     Egyed István
Államfelügyelet az önkormányzat felett.
=JÁ 1913. 12. évf. 4. füz.

A béke közigazgatása.
=JÁ 1919. 18. évf. 144-147. p.

Járási önkormányzat.
=MJSZ 1921. 2. évf. 64-71. p.

Közigazgatási reform.
=JÁ 1923. 22. évf. 15-25. p.

Közigazgatási képzés a közgazdaságtudományi karon.
=JÁ 1924. 23. évf. 125-129. p.

Közigazgatási gyakorlat az 1923. és 1924. évben.
=JÁ 1925. 24. évf. 224-232. p.

A közigazgatási jogi gyakorlat.
=JÁ 1926. 25. évf. 240-247. p.

Közigazgatási gyakorlat az 1926. évben.
=JÁ 1927. 26. évf. 208-216. p.

Közigazgatási reform (1929:XXX. tc.).
=JÁ 1928. 27. évf. 399-404. p.

Alkotmány és közigazgatás. Igazságszolgáltatás. In: Magyarország Vereckétől napjainkig. 2. köt.
Bp. 1930, Franklin.

Az új fővárosi törvény.
=M. SZLE 1930. 321-328. p.

Köztisztviselők az országgyűlésen. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 306-317. p.

A Székesfővárosi Tanács megszüntetése.
=JÁ 1934. 33. évf. 1-4. p.

Új irány a modern alkotmányokban.
Bp. 1935, Pallas. 62 p.
/M. KÖZIG. KVTÁRA 1./

A székesfőváros szabályrendeletei.
=JÁ 1935. 34. évf. 338-343. p.

A közigazgatási tisztviselők képzése és képesítése.
Bp. 1936, Pápai. 125 p.

Az iparjog újabb fejlődése (1925-1936). In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 662-673. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Budapest környékének közigazgatási rendezése.
Bp. 1936, Stádium. 18 p.
/Orsz. Nemz. Klub Kiadv. 2./

Nagy-Budapest.
=M. SZLE 1936. 341-348. p.

Községi szabályrendeletek. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 552-567. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A vidéki városi törvényhatóságok jogállása. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 57-68. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Az új honvédelmi törvény.
=MJÉ 1940. 3. sz.

Ipari közigazgatás és közigazgatási jog. 1-3.
=M. KÖZIG. 1944. 15., 17., 18. sz.

     Ehrlich Béla
Kalauz segédkönyvecske községi jegyzői, községi bírói, anyakönyvvezetői munkák végzéséhez. Összeáll. - -.
Odorheiu - Székelyudvarhely 1923, Globus. 32 p.

     Elek Péter
A mezőgazdasági közigazgatás területi beosztásának reformja.
=KÖZIG.TUD. 1942. 5. évf. 8. sz.

     Elekes Dezső
Nemzetközi, külföldi és hazai kisebbségi intézmények. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 636-640. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

A kisebbségek terminológiai és számbavételi problémái. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 669-681. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Élthes Gyula
A kihágások és felsőbírósági határozatok. Közegészségügy. Közoktatásügy. Honvédelem. 2. kiad. Összeáll. - -. Előszó Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. (1941), Pátria. 367 p.
/Rendőri Büntetőjog Tára 7./

     Ember Ernő
Az olasz köznevelésügyi alapítvány.
=PTSZ 1939. 4. sz.

     Ember Győző
A Magyar Királyi Helytartótanács gazdasági és népvédelmi működése III. Károly korában.
Bp. 1933, Szerző. 95 p.

Mária Terézia úrbérrendezése és az államtanács. In: Bécsi Magyar Történetkutató Intézet. 5. évkönyv.
Bp. 1936.

Hivataltörténet és levéltár.
Bp. 1944, Dunántúl. 10 p.
/MKLE Évkönyve 4./

     Emődi Aladár
Nemi betegségek... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 249-250. p.

     Engel Klára
A telepítés agrárpolitikai jelentősége, különös tekintettel a nemzetiségi kérdésre.
Bp. 1937, Szerző. 17 p.

     Engländerné Brüll Klára
Orvosok és kórházak Pest-Budán a legrégibb időktől a városok egyesítéséig.
Bp. 1930, Novák. 135 p.

     Eöttevényi Olivér
A Magyar Külügyi Társaság hivatása és tevékenysége. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 903-908. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Eppler Sándor
Zsidó segítőszervezetek.
Bp. 1942, Neuwald. 36 p.

     Erdei Ferenc
Magyar város.
Bp. (1939), Athenaeum. 246 p.

     Érdeky Boldizsár
A pénzügy-közigazgatási bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai betűsoros tárgymutatója... 1884-1890. Összeáll. - -.
Liptószentmiklós 1890, Steier. 211 p.

     Erdély Sándor
Az általános kereseti adó és a társulati adó adómérlege...
Bp. 1933, Grill. 182 p.

     Erdélyi Gyula
Szabad-e Magyarországon az idegenforgalom?
=JK 1919. 54. évf. 61-62. p.

     Erdey Ferenc
Egy fejezet a középkori sportetika történetéből. A sport kérdései Aquinói Szent Tamásnál.
Bp. 1930, Stephaneum. 49 p.

     Ereky István
Concha Győző.
=JK 1916. 9. sz.

A közigazgatási jog kialakulása Franciaországban.
Pécs 1925, Dunántúl. 42 p.
/Miskolci Ev. Jogakad. Tud. Ért. Tára 26./

A nagyvárosok önkormányzata. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 130-145. p.

A közigazgatási eljárás reformjai.
=M. KÖZIG. 1935. 11., 13. sz.

A külföldi közigazgatási szervezeti rendszerek... In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 96-125. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Az önkormányzat modern rendszerének kialakulása Magyarországon. 1-2.
=VSZ 1939. 25. évf. 371-394., 481-503. p.

A modern magyar közigazgatás kialakulása.
Pécs 1942, Dunántúl. 66 p.
/Pannónia Kvtár 58./

     Ereky Károly
Milliárdos közmunkák finanszírozása arany nélkül.
=MMÉK 1939. 21-22. sz.

     Erlach Sándor
Az Egri Ügyvédi Kamara története (1875-1925). Bev. Alföldi Dávid.
Eger 1925, Egri. 31 p.

     Ernyei István
A tanyai közegészségügy reformja. Az iskolaorvosi kérdés reformja... Közread. - -.
Szeged 1938, Ablaka. 58 p.
/A Szegedi Orvosi Kamara Kiadv. 3-4./

     Erődi-Harrach Béla
Társadalompolitikai Intézet. 1-2. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 186-192., 197-198. p.

Az Országos Szociálpolitikai Intézet. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 449-450. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Az Országos Szociálpolitikai Intézet és a széles néprétegek jogvédelme. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 813-814. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Erős Vilmos
A hatályban lévő lakásügyi rendeletek. Magy. - -.
Bp. 1921, Légrády. 82 p.

- Bartos Géza magy.: Legújabb lakásrendelet (2222/1923. ME sz. és az 5000/1923. XIII. NMM sz. rendelet).
Bp. 1923, Légrády. 150 p.

     Eszláry Károly
A magyar közigazgatási jog alapismeretei, különös tekintettel az önkormányzati közigazgatásra.
Bp. 1936, Ranschburg. 305, XVI p.

     Esztergár Lajos
A munkanélküliség és az ínség levezetése...
=VL 1932. 14-15. sz.

Országos ínségenyhítő tevékenység. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 500-509. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A falu szociális problémái. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 239-250. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Szociális közigazgatás. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 134-173. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A háború utáni város.
=Sorsunk 1944. szept. sz.

     Faba János
- Weninger László összeáll.: A magyar hajózási, vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok gyűjteménye. 1-2. köt.
Bp. 1931, Jókai.

     Faber György
A mezőgazdasági szakemberek érdekképviselete.
Újpest 1938, Grafikai. 66 p.
/A M. Gazdatisztek Orsz. Egyes. Kiadv. 1./

     Fábián Lajos
Az ipar a hadviselés szolgálatában. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 760-768. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Fabinyi István
A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 6140/1923. ME sz. rendelet és magyarázata. Összeáll. - -.
Bp. 1923, Pátria. 48 p.

     Fabinyi Rudolf
Vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 332-333. p.

A zárt intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme 1-2.
=JK 1933. 68. évf. 145-147., 153-154. p.

     Fabinyi Tihamér
A lakásügy újabb rendezése. 1-2.
=JÁ 1921. 20. évf. 193-197., 226-236. p.

A háború pénzügyi ellátása. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 520-531. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Fabricius Endre
- Éber Ernő - Östör József magy.: A birtokreform-törvény. Az 1920. évi XXXVI. tc... Függ.: A háztelek és kishaszonbérletek... vitézi telkek és haditelkekről szóló rendeletek...
Bp. 1920, Pátria. 132 p.

     Fábry Dániel
A modern honvédelem problémái. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 813-829. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Munkaszolgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 733-755. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A város légvédelme és légoltalma. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami- 214-241. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A legfelsőbb honvédelmi- és haditanácsok... az egyes államokban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 251-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Fajth Tibor
Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc... Összeáll. és magy. - -.
Bp. 1941, Szfőv. Háziny. 461 p.

     Falcione Árpád
A Délvidék földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 236-244. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Falcsik Dezső
A közigazgatási jog alapkérdései. Bevezetésül a tételes magyar közigazgatási jog tanulmányába.
Eger 1895, Érseki Lyceum. 135 p.

Magyar közigazgatási jog.
Pozsony -
Bp. 1900, Wigand. 96 p.
/Stampfel-féle Tudományos Zsebkvtár 55./

     Faludi (Fuchs) János
A polgári jogok és kötelességek vagy: rövid alkotmányisme népiskolák használatára. 2., átd. kiad.
Bp. 1889, Lauffer. 56 p.

     Faluhelyi Ferenc
A pécsi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézetének működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 558-575. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Fanta Károly
- Pilisi Sándor - Kocsondy Gyula összeáll és magy.: Az iparhatósági telepengedély alá eső iparüzemekre vonatkozó törvényes rendelkezések. Előszó - -.
Bp. 1939, Athenaeum. 280 p.
/Iparügyi Rendeletek Tára 1./

     Fára József
Zala vármegye levéltára. 1-2.
=LK 1935. 13. évf. 216-232.; 1936. 14. évf. 172-195. p.

     Faragó Ferenc
A propaganda az egészségügy szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 350-356. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

- Kneffel Pál: Székelyföld üdülőhelyeinek közegészségügyi helyzetképe 1943 nyarán.
=NÉPEÜ 1944. 7-14. p.

     Faragó László
Törvényes gondoskodás a világháború katonáiról. Mit várhatnak a hadviselt bajtársak a régóta vajúdó törvénytől?
Bp. 1937, Szerző. 16 p.

     Farkas Ákos
Budapest tisztviselői hajdan és most.
Bp. 1937, Nádor. 16 p.
/Hollós Mátyás Társaság Kvtára 1./

Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló törvények... Összeáll. - -.
Bp. 1938, Szfőv. Háziny. 360 p.

A székesfővárosi önkormányzati közigazgatás hatósági szervei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 328-338. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Farkas Elek
A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 235 p.

     Farkas Endre
Katonai közigazgatás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 308-322. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Farkas Ferenc
Az országos mozgósítás helyzete külföldön. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 92-106. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Farkas István
Dohányeladási szabályok. A dohánygyártmányok eladására vonatkozó törvények, szabályok és rendeletek gyűjteménye.
Bp. 1939, Szerző. 435 p.

     Farkas József
Közalkalmazottak természetbeni lakása...
Bp. (1936), Klein. 16 p.
/Gazdasági Problémák 1./

     Farkas László
A jugoszláv közegészségügy szervezete Bácskában.
=NÉPEÜ 1942. 8. sz.

     Farkasfalvy Sándor
Statisztika a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 775-786. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Farkass Kálmán
Közművek jelentősége a városok háztartásában. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetem. 160-168., 170. p.

     Fáy Aladár
Az egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 13-15. p.

     Fáy Andor
Állami mezőgazdasági birtokok. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 408-422. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Fáy Gyula
A mezőgazdasági munkások szociális biztosítása. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 182-185. p.

     Fáy István
A főispán szerepe a városigazgatásban. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 210-213. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Fazekas Imre
Az egészségvédelem új útjai.
=Iskola és Egészségügy 1936. okt. 15. sz.

     Fehér Antal
Az export-valuta kezességi ügyletek lebonyolításának módja és adminisztratív elintézése...
Bp. 1923, Athenaeum. 24 p.

     Fehér Géza
Katonai nevelés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 88-92. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Fehér István
- Csató Béla összeáll.: Elvi jelentőségű kihágási határozatok az ipar és a kereskedelem köréből.
Bp. 1937, Pallas. 212 p.
/Ipari Szakkönyvtár 17-19./

     Fehérváry Jenő
Végrehajtási kiskáté... 2., jav., bőv. kiad.
Bp. 1925, Egyetemi. 66 p.
/Jogi Kiskáté 2./

     Fekete Lajos
Magyar kisebbség Jugoszláviában. A magyar-délszláv kultúrközlekedés.
=M. SZLE 1938. 387-391. p.

     Felkay Ferenc
A közoktatási igazgatás szervezete és működése az iskolás gyermekek védelme érdekében. In: Budapest gyermekei. A nemzeti gyermekhét előadásai.
Bp. 1937, Hollóssy. 52-62. p.

     Felső Lajos
Kivonat az AD. 12.000/ELN. 16-1939. HM sz. rendelettel kiadott 'Sorozási utasítás'-ból a községi közigazgatás részére.
Tata-tóváros 1939, Révai. 22 p.

     Fényes Vince
Az 1832-1893. évi törvények és rendeletek betűsoros tartalomjegyzéke. Összeáll. - -.
Bp. 1895, Franklin. 338 p.

     Fenyő Aladár
- László Mór szerk.: Az alkotmányosság helyreállítása óta megjelent törvények és rendeletek tárgymutatója...
Bp. 1921, Athenaeum. 100 p.

     Fenyő Miksa
Mi lesz a pénzzel? Valutapolitikai tanulmány.
Bp. 1920, N. Lap és Kvkiad. 47 p.

     Ferdinandy László
Az országgyűlés reformja és az ideiglenes alkotmány.
Bp. (1925), Pallas. 15 p.

     Ferdinandy Mihály
A szentistváni gondolat és a magyar állameszme.
Bp. 1942, Athenaeum. 17 p.
/A Munkásakadémia Kvtára. Előadássorozat 17./

     Ferenczi Imre
A kontinentális munkásvándorlások szabályozása Európában.
=KÖZGAZD. SZLE 1924. 48. évf. 199-226. p.

     Ferenczi Izsó
A magyar várospolitika modern feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 700-707. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Ferenczy Ödön
A kémelhárítás az államvédelem szolgálatában.
=M. SZLE 1938. 44-51. p.

     Fessel János
Nemzeti öntudat, nemzeti és munkafegyelem, katonai fegyelem.
Pécs (1933), Pécsi Irodalmi és Kvny. 158 p.

     Festetics Géza
Elvi jelentőségű határozatok és rendeletek gyűjteménye. 1. füz. Személyzeti, szolgálati és kezelési ügyek. Összeáll. - -.
Bp. 1900, Szfőv. Háziny. 133 p.

     Fésüs György
Magyar alkotmány- és jogtörténelem. Tanodai vezérfonalul vázlatilag egybeállította - -.
Pozsony 1874, k. n. VI, 239 p.

A magyar közigazgatási jog kézikönyve. 3., átd., bőv. kiad. Rendszeresen egybeáll. - -.
Bp. 1887, Eggenberger. XVI, 574 p.

     Fettich Ottó
Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 269-270. p.

     Feyér Gyula
Teendőink az energiagazdálkodás terén. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetem. 188-189. p.

     Fiala Géza
Mi az árdrágítás?... Összeáll. - -.
Bp. 1940, Szerző. 64 p.

     Finkey Ferenc
Patronázs-munka és a fiatalkorúak felügyelő hatósága.
Bp. 1943, Attila. 18 p.
/A Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadv. 2./

     Fischer Béla
Mezőgazdasági, közegészségügyi, népjóléti és kulturális vármegyei közigazgatás a községekben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 157-175. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Fischer-Colbrie Ágost
Népjóléti kérdések.
Kassa 1920, Ker. Szocialista Párt. 63 p.
/Szociális Kvtár 4./

     Flachbarth Ernő
A csehszlovák közigazgatási reform.
=M. SZLE 1927. 58-62. p.

Nemzetközi kisebbségi jog. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 625-635. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Flaxmayer József
- Medriczky Andor: A kerületi elöljáróságok szerepe Budapest székesfőváros közigazgatásában.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 246 p.
=STAT. KÖZL. 64. köt. 3. sz.

     Flórián Károly
Az egyenes adókról, a helyhatósági önkormányzati testületek pénzügyi gazdálkodásának új szabályozásáról... szóló törvények. Bev. és magy. - -.
Presov - Eperjes (1928), Szerző. 444 p.

     Fluck András
Közigazgatásunk szervezésének munkaprogramja.
Bp. 1932, Eggenberger. 31 p.

A budapesti közhivatali kézbesítő szolgálat.
Bp. 1932, Egyetemi. 24 p., 5 mell.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 6./

Erdészeti igazgatásunk átszervezése. In: Közigazgatásunk racionalizálásának eredményei.
Bp. 1936, Állami. 30-35. p.
/A korszerű közszolgálat útja 1./

A községi jegyző munkaterhe. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 93-110. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A munkavállalók szabadideje. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 896-904. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A munkások gyermeknevelési pótléka. A családi munkabér magyar intézménye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 688-701. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Fluck István
Az ipartestületek működésének ellenőrzése és irányítása. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 714-729. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

- Baitner Ottó összeáll.: Az ipartestületek névtára...
Bp. 1939, Pallas. 239 p.
/Ipari Szakkönyvtár 25-27./

     Fodor Árpád
Családvédelem. Előszó Zichy Gyula.
Kalocsa 1928, Árpád. 157 p.
/Árpád Könyvek 21-22./

     Fogarasi János
Magyarhoni magános törvénytudomány elemei. Kövy Sándor után magyarul írta s kiadta - -.
Pest 1839, Beimel. X, 144 p.

Jogtani műszókönyv két részben. 3., átd., bőv. kiad.
Pest 1842, Kilián. 64, 45 p.

     Forgács Dezső
A... Ügyvédi Kamara ügyrendje... A fegyelmi részt összeáll. Bárdos Benő.
Miskolc 1937, Fekete. 55 p.

     Forgó István
- Halász Ferenc - Vári Rezső összeáll.: Behozatal és kivitel... korlátozásáról szóló rendeletek gyűjteménye és magyarázata. 2., átd., bőv. kiad.
Bp. 1921, Wodianer. 176 p.

     Fornády Elemér
A magyar szőlőművelés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 445-453. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Földes Béla
- Papp Dezső: A munkanélküliség elleni küzdelem...
=MÜK 1926. 13. évf. 1-4. sz.

     Földes Mór
A házbirtok bevonása a földreform-törvénybe. Kiad. az OMGE Agrárpolitikai és Agrárhírszolgálati Biz.
Bp. 1923, Pátria. 15 p.

     Földváry Béla
A magyar ügyvédség és a magyar közélet. Előszó Pap József.
Bp. 1920, Rózsavölgyi. 119 p.

Vélemény az ügyvédi összeférhetetlenség és az ügyvédi verseny kérdéséhez... Előterjesztette - -.
Bp. 1927, Globus. 14 p.

     Földváry László
Magyar állategészségügyi közigazgatás.
Bp. 1941, Franklin. 7 p.

     Frank Ernő
Veszélyességi táblázat és üzembesorozás.
Bp. 1933, Wodianer. 135 p.
/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 10./

     Frank Ivó
A revízió és a horvátság.
Bp. 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete. 29 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 21./

     Frank József
- Varga Vidor: Iparigazolvány és iparengedély az új ipartörvény szerint...
Bp. 1923, Lampel. 56 p.

     Frank Richárd
A katonai egészségügy békében és háború idején. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 285-290. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Franz Géza
A honvédelmi törvény egészségügyi rendelkezései. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 298-309. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Katona-egészségügy. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 491-498. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Freiberger Endre
A biztosításügy, tekintettel az intézetek befektetési politikájára.
Bp. 1938, U. S. 20 p.

     Fridli Lajos
A kormányzói hatalom, különös tekintettel a törvényalkotásban való jogkörre.
Bp. 1938, Attila. 47 p.
/Értekezések Tomcsányi Móric... Szemináriumából 3./

     Friebeisz István
Gyakorlati jegyzetek közigazgatási szakban működők s e pályára készülők használatára.
Pest 1851, Müller. 143 p., 24 t.

Magyarország legújabb felosztása betűrendben. Segédkönyv mindennemű hivatalok, ügyvédek, magánfelek használatára...
Pest 1856, Müller. 152 p.

Magyarország, Szerb-Vojvodina és Temesi Bánság legújabb felosztása betűrendben... 2., bőv. kiad.
Pest 1858, Müller. 152 p.

     Friedrich Vilmos
Az egészségügyi szolgálatba kerülő funkcionáriusok kiképzése... a szociális hygiéne szempontjából. Az orvostanhallgatók képzése... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 39-40. p.

     Füredi Lajos
A tanonctartási jog korlátozása, a tanonci és... mestervizsga kérdése.
Bp. 1927, Szent László. 11 p.

     Fürst Gyula
A postai csomagszállítási monopólium...
Pécs 1936, Kultúra. 15 p.

     Fürst László ld. Villányi Fürst László


     Füsti Molnár Sándor
Hitel és szociálpolitika.
Kassa 1941, Szent Erzsébet. 5 p.

     Gaál András
Budapest gyógyfürdőinek és üdülőhelyeinek gyógyászati jelentősége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 640-644. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Gaál Jenő
Népességi politika. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 123-124. p.

Társadalompolitikai Intézet. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 196-197. p.

     Gaár Vilmos
Választójogi törvények és rendeletek. 1913:XIV. tc. Az országgyűlési képviselők választásáról. 1913:XXIII. tc. A választói jog büntetőjogi védelméről... 2. kiad. Jegyz. ell. - -.
Bp. 1914, Ráth. 224 p.

Az adós késedelme és a pénz értékcsökkenése.
Bp. (1923), Franklin. 15 p.
/JÁ KVTÁRA 19./

     Gádoros Miklós
A szociális gondozás főbb kérdései.
Pécs 1940, Kultúra. 46 p.

     Gajda Béla
Az irredentizmus a középiskolákban...
=M. MŰV. 1928. 1-2. sz.

     Gajdos József
Alkotmánytan. A magyar alkotmány és az ebben foglalt polgári jogok és kötelezettségek főbb vonalai. Elemi népiskolák használatára. 2., átd. kiad.
Szatmár 1873, Siegler. VI, 48 p.

     Gajzágó László
A háború és béke joga. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 131-250. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Gál Dezső
- Scholtz Géza: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ.: A hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó Térfy Gyula.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

     Gál Kelemen
Jorga oktatásügyi törvényei.
=EM 1931. 36. köt. 251-284. p.

     Gál László
A magyar idegenforgalom külföldi kapcsolatai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 855-857. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Galánffy János
A jegyzői magánmunkálatok.
=JK 1934. 69. évf. 25-26. p.

     Gáll Pongrác
Budapest utcanévjegyzék és idegenvezető címtár.
Bp. (1942), Hellas. 200 p., 21 térk.

     Gallay Rezső
A vallásügyi közigazgatás és egyházszervezetek.
Nyíregyháza (1942), Orosz. 79 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 19./

Népoktatási közigazgatás.
Nyíregyháza (1942), Orosz. 240 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 23./

     Gallia Béla
Az első nyugdíjszabályzat. (1926:XVI. tc.)
=JÁ 1929. 28. évf. 5-12. p.

Nyugdíj és végkielégítés.
=JÁ 1934. 33 évf. 259-264. p.

     Gallina Frigyes
Utcáink esztétikája.
=VSZ 1931. 17. évf. 657-743. p.

- Janda Károly et al. szerk.: Közigazgatási jogszabályok gyűjteménye. Előszó Blaha Sándor.
Bp. 1932, Stádium. XXIV, 2494 p.

     Gálocsy Árpád
A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 228-232. p.

A gyári bizottságok és a munkaközösségek. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 286-289. p.

Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 315-318. p.

Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 330-333. p.

     Gámán Zsigmond
Helység-névtár. Királyságon inneni rész. Erdély minden községének betűrendes névtárával.
Kolozsvár 1861, Demjén. 130 p.

     Gárdonyi Albert
A polgármesteri tisztség eredete és fejlődése hazánkban.
=VSZ 1939. 25. évf. 359-370. p.

     Gárdonyi Jenő
- Radó Richárd szerk.: Budapesti hivatali útmutató kézikönyv... Bőv., jav. kiad. Előszó Szendy Károly.
Bp. 1935, Athenaeum. 357 p.

Budapest székesfőváros csatornázási szabályrendelete... Szerk. - -.
Bp. 1936, Athenaeum. 32 p.

     Gáthy Zsolt
Anyakönyvezési szabályok kialakulása az Esztergomi Főegyházmegye területén.
Bp. 1942, Dunántúl. 119-137. p.
/Szemináriumi Dolgozatok 1./

     Gauder Andor
A középfokú oktatás reformja az értelmiségi munkanélküliség szempontjából.
=Cselekvés Iskolája 1938/39. 7. évf. 5-6. sz.

     Gaul Károly, ifj.
Az ipari szabványosítás gazdasági jelentősége. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetem. 158-159. p.

     Géczy Gyula
A tiszt fegyverhasználata. Összeáll. - -.
Bp. 1935, Szerző. 19 p.

     Gegus Dániel
Gyermekvédelem és rendőrség.
Bp. (1927), Hollóssy. 187 p.

Közigazgatási és rendőri tanácsadó. Szerk. - -.
Bp. 1928, Stádium. 178 p.

     Genersich Antal
Vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 331-332. p.

     Geőcze Sarolta
Társadalomerkölcsi és társadalompolitikai nevelés. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 11-13. p.

A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 69-71. p.

Népességi politika. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 130-132. p.

A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 150-152. p.

Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 335-336. p.

     Gerevich Tibor
A művészet szociális feladatai, különös tekintettel a közigazgatásra. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 96-102. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Gergely Ernő, ifj.
Az aranyforgalom, aranybejelentés, értékpapír-forgalom a külfölddel. A legújabb devizarendeletek.
Bp. 1935, Centrum. 34 p.

     Gergely György
A Hódmezővásárhelyen működött Máramarosszigeti Református Jogakadémia évkönyve az 1923-24-iki tanévről...
Hódmezővásárhely 1925, Erdei. 85 p.

     Gerlei Lajos
Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 270-273. p.

     Gerlóczy Zsigmond
A Népjóléti Minisztérium.
=Egészség 1932. febr. füz.

     Gerő Gyula
Jogismeretek. A magyar magán- és közjog, a nemzetközi jog, a katonai büntetőjog alapvonalai. Tankönyv a... Ludovika Akadémia számára. Összeáll. - -.
Bp. 1898, Pallas. 142 p.

     Gerőfy Gyula
Legszükségesebb tudnivalók az állatszavatosságról.
Székesfehérvár 1929, Pannónia. 31 p.

- Tremkó György: Minta- és példatár a községi jegyzők és anyakönyvvezetők által végezhető magánmunkálatokról. 5. kiad.
Bp. 1942, Stephaneum. 724 p.

     Gesztelyi Nagy László
A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 147-150. p.

Az Alföld földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 209-227. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Gidófalvy Elemér
A községi tisztviselők és alkalmazottak illetményviszonyai az 1936. évben.
=KÖZGAZD. SZLE 1939. 63. évf. 269-285. p.

     Glattfelder Gyula
A katolikus egyház szociális célkitűzései. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 383-394. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Glósz Lajos
A községek szerepe az adóigazgatásban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 421-426. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Glückstahl Samu
A vagyonváltság I. törvénye... a végrehajtási utasítás teljes szövegével. Bev., magy. - -.
Bp. 1921, Globus. 222 p.
/Az OMKE Törvénytára 1./

     Gobbi Gyula
Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 19-33. p.

     Gobel József
A közigazgatás dologi szükségleteinek gazdaságos kielégítése. Anyagbeszerzés.
Bp. 1933, Egyetemi. 67 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 14./

     Goldziher Károly
A társadalmi biztosíthatóság elhatárolása.
In: Biztosítási évkönyv 1930. 22. évf.

     Golenich Károly
Pártjaink és a haza érdeke.
Pest 1873, Dick Testvérek. 27 p.

     Gombó Iván
A kisipar, kiskereskedelem és a szocializmus...
Bp. (1929), Népszava. 30 p.

     Gorondy-Novák Sándor
Az Országos Stefánia Szövetség gyakorlati családjogi tevékenysége.
=ACSV 1937. 10. évf. 6. sz.

     Gortvay György
A Népegészségügyi Múzeum újjászervezése.
Bp. 1927, Pesti. 16 p.

Anya- és csecsemővédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 109 p.

Jövő feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 277-289. p.

Az alkoholkérdés társadalompolitikai megvilágításban.
Bp. 1929, Pesti. 51 p.

Az orvosi társadalom szervezkedési törekvései és az Orvosi Kamara kérdése.
Bp. 1931, MTI. 16 p.

A Társadalom-egészségügyi Múzeum munkássága. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 918-929. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Gorzó Nándor
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye segédhivatalainak átszervezése. In: Közigazgatásunk racionalizálásának eredményei.
Bp. 1936, Állami. 115-118. p.
/A korszerű közszolgálat útja 1./

     Gömöry-Laiml László
Az európai diplomáciai történelem rövid áttekintése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 41-54. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Gönczi Pál
Gyakorlati kézikönyv betegápolási díjügyvitellel foglalkozó egyesek és hivatalok részére. Összeáll. - -. Előszó és magy. Pettykó János.
Szeged 1931, Városi. 83 p.

     Görög Jenő
Községi számvitel, költségvetés és zárszámadás alapelvei.. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 427-444. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Városi számvitel, költségvetés és zárszámadás alapelvei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 516-549. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Gramantik Margit
A magyar nő nemzetvédelmi feladatai. In: Népművelés és szabadidő.
Bp. 1939, Hollóssy. 20-23. p.

     Gratz Ottó
Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 252-256. p.

     Grenczer Béla
A magyar mezőgazdaság kísérleti és kutatóintézeteinek története és közgazdasági jelentősége. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 168-188. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Grenczer Géza
Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 273-275. p.

     Grosch Károly
A közigazgatási bíróság hatásköre közegészségügyi vonatkozású kérdésekben. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 47-61. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Grosschmid Béni
Werbőczy és az angol jog.
Bp. 1928, Franklin. XIX, 453 p.

     Grósz Emil
Vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 329-330. p.

Az egyetemek magántanári intézménye. In: Magyar felsőoktatás. 1. köt. 97-108. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Közegészségügy a költségvetésben.
=OH 1941. 85. évf. 46. sz. 600. p.

     Groszmann Frigyes
- Vári Rezső: Érdekeltségvállalás és elhelyezkedési lehetőség a zsidótörvény keretében. (1939:IV. tc.)
Bp. 1940, Szerzők. 157 p.

     Grusz Frigyes
Nemi betegségek... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 251-253. p.

     Grüner István
Vadászati törvény és az általános magánjog.
=JK 1934. 69. évf. 133-134. p.

     Grünwald Béla
Közigazgatásunk és a szabadság.
Bp. 1876, Ráth. 143 p.

Concha Győző: Néhány szó Grünwald Béla 'Közigazgatásunk és a szabadság' című röpiratához.
Bp. - Kolozsvár 1876, Tettey - Demjén. 24 p.

     Gulyás József
A szelekcióról.
Debrecen 1937, Városi. 24 p.
/Ref. Tanáregyesület Évkönyve 1936-37./

     Gulyás Károly
- Rónai Mihály - Kazár Gyula: A Budapest székesfővárosi közvágóhidak és állatvásárok...
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 485 p.

     Gurgély István
Honvédelmi kötelezettségeink...
Bp. 1940, Kapisztrán. 118 p.

     Günther Ferenc
Szózat szülővármegyém testvérnépéhez az alispánválasztás tisztessége és tisztasága végett.
Devecser 1926, Pátria. 30 p.

     Gyárfás Bálint
Egészségügyi kérdések a városok igazgatásban. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 160-169. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Gyárfás Gyula
- Nagy Sándor: Mozgóképszínházak üzemvitele.
Bp. 1937, Centrum. 158 p.
/A M. Mozgóképüzemek Kvtára 2./

     Gyarmati Imre
Pálos Károly szerk.: Közigazgatási tanácsadó. Munkatársak - -, Pataki Sándor et al.
Újvidék 1942, Közigazgatási. 248 p.

     Győrffy István
A közigazgatás és népismeret. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 214-219. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Győrffy-Bengyel Sándor
A közellátásügy a honvédelem szempontjából. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 415-429. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     György Endre
A pesti városháza. Pillanatfelvételek a városháza és a városháziak életéről.
Bp. (1929), Szerző 264 p.

     György Ernő
Az árak kialakulása a kereskedelmi forgalomban.
Bp. 1931, Athenaeum. 67 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 4./

Az árak alakulása az 1931. július - 1933. április időszakban.
Bp. 1933, Athenaeum. 24 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 7./

     Gyulai Elemér
Az Országos Szociálpolitikai Intézet népművelő munkája. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 454-456. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Gyulai Gyula
- Szeszlér Antal összeáll.: A legújabb lakásrendelet. A m. kir. minisztériumnak 2300/1921. ME sz. rendelete a lakásügy rendezéséről.
Bp. 1921, Apostol. 95 p.

     Gyulay Tibor
A kereskedelem a háborús gazdálkodásban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 662-689. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Gyürky Antal
Magyar polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése... a falusi népiskolák számára. 3., átd., jav. kiad.
Bp. 1880, Franklin 48 p.

     Habermann Gusztáv
Az árverési ingatlanvételre adott meghatalmazásról.
=JÁ 1936. 35. évf. 391-403. p.

     Hacker Ervin
Kriminológiai adalékok.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 15 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 39./

'Börtönügyi jog' a gyakorlatban.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 17 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 42./

Kriminalitásunk az 1921-1927. években.
Miskolc 1929, Ludvig. 17 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 57./

A szemléltető oktatás a büntetőjogban.
Miskolc 1936, Ludvig. 12 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 14./

Két kriminálpolitikai dolgozat.
Miskolc 1939, Ludvig. 46 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 44./

Büntető igazságszolgáltatásunk az utolsó években és kriminálpolitikai teendőink.
Miskolc 1941, Ludvig. 12 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 56./

Kriminálpolitika.
Miskolc 1941, Ludvig. 16 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 57./

     Hadik János
Hogyan védi meg Pesthy Pál igazságügy-miniszter a mezőgazdasági hitel érdekeit és a tulajdon, valamint a jelzálogjog szentségét?
Bp. 1928, Pallas. 8 p.

     Haendel Vilmos
Szakvélemény a választójog reformja tárgyában... Fölterjesztette - -.
Debrecen 1912, Városi. 40 p.

A kisebbségi intézetről.
Miskolc 1935, Ludvig. 8 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 12./

Húsz év jogfejlődése a csonka országban és a volt cseh megszállt területeken. (1918-1938)... Összeáll. - -.
Miskolc 1939, Ludvig. 262 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 36./

Korszerű belhírverés.
Miskolc 1942, Ludvig. 10 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 65./

     Hajdú Béla
A gépkocsikra vonatkozó jogszabályok... Összeáll. - -.
Szeged 1929, Városi. 260 p.

     Hajdú István
Az ingatlanforgalom és a haszonbérletek ellenőrzése. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 694-702. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Hajdú József
A forgalom általános megadóztatása.
Bp. 1928, Pesti.

     Hajós László
Kivonat a M. Kir. Honvédség gyakorlati szabályzatából.
Bp. 1939, Budai-Bernwallner. 35 p.

     Halácsy Dezső
A magyar városokért.
Bp. 1940, Szerző. 259 p.

     Halápy Jenő
Az iskola igazgatása és a szülők.
=OPITK 1942. szept. sz.

     Halasi Andor
- Tasnádi Nagy András - Vásárhelyi Jenő szerk.: Almanach.
Bp. 1903, Politzer. 106 p.

     Halász Ferenc
- Forgó István - Vári Rezső összeáll.: Behozatal és kivitel... korlátozásáról szóló rendeletek gyűjteménye és magyarázata. 2., átd., bőv. kiad.
Bp. 1921, Wodianer. 176 p.

     Halász János, ifj.
- Buday István - Beke Gábor: Közigazgatási illetékek. Előszó Széll József.
Bp. 1936, Szepes - Urbányi. 340 p.

     Halla Aurél
- Mayer Géza - Moldoványi István magy.: Az új lakásügyi szabályok. A 2300/1921. ME sz. rendelet és a vele kapcsolatos rendelkezések.
Bp. 1921, Stephaneum. 112 p.

- Dobsa László - Zsámár József összeáll.: Kéményseprő-kódex... Előszó Halla Aurél.
Bp. (1935), Monopol. 227 p.

Munkajog. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 640-661. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Az ipar és kereskedelem szerepe a községben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 603-620. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A kereskedelem és ipar szociális jelentősége a város életében. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 427-452. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Haller Károly
Gazdasági jogisme. A gazdasági tanintézetek növendékei és a mezei gazdák szükségletéhez alkalmazva. 3., telj. átd. kiad.
Bp. 1895, Franklin. XVI, 192 p.

     Halmay Elemér
A választójogi reform hisztorikumának vázlatos ismertetése és a kormány javaslata.
Bp. 1913, Rényi. 22 p.

     Halmay Gusztáv
A magyar közigazgatási jog magánjogi vonatkozásaiban. Elmélet és gyakorlat.
Bp. 1915, Szerző. X, 417 p.

     Hampel Antal
Magyar közjog. (Kézikönyv és forrásgyűjtemény.)
Bp. 1904, Pallas. 255 p.

     Hamvai Lajos
A közigazgatás szervezéséről a vármegyékben és a járásokban.
(Huszt) 1902, Szerző. 30 p.

     Hankiss János
A magyar ember és a külföldi közvélemény. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 55-64. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

A nyári egyetemek a magyar ügy szolgálatában. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 926-932. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Hankóczy Jenő
- Surányi János - K. Takách Gyula: A magyar búzatermesztés átszervezése 1931-1937. Előszó Röck Béla.
Bp. 1938, Pátria. 232 p.
/A M. Kir. Földmívelésügyi Min. Kiadv./

     Hannibal József
Lehet-e autonómia választás nélkül? A törvényhatóságok és községek felelete és viszonya az államhoz.
Bp. 1891, Neumayer. 43 p.

     Hantos Gyula
A magyar közigazgatás területi alapjai. Bev. Teleki Pál.
Bp. 1931, Athenaeum. 14 p., 74 térk.

     Hanvai Sándor
A budapesti városi jog előzetes tartalomjegyzéke... Összeáll. - -.
Bp. 1920, Szfőv. Háziny. 62 p.

A szegénygyámolításról.
Bp. 1925, Egyetemi. 32 p.
/M. Nemzeti Szöv. Kvtára. Szociálpolitikai Sorozat 3./

     Harai László
A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabályainak gyűjteménye. 1. rész. Általános igazgatás. 4. köt. Nem állami tanszemélyzet nyugellátása. Összeáll. - -.
Bp. 1941, Egyetemi. IX, 321 p.

     Haraszti Emil
- Diósy Béla - Kern Aurél: A Nemzeti Zenede újjászervezése. Reformjavaslat az intézet államosítása tárgyában.
Bp. 1919, Stephaneum. 23 p., 1 t.

     Haraszty György
Utasító az 1832/6-dik évi törvény czikkelyek... feltalálására... - - által kidolgozva.
Kassa 1836, Werfer. VI, 211 p.

     Háros Antal
Gondolatok a nyolcosztályos népiskoláról...
Bp. 1944, Kalász. 16 p.

     Harrer Ferenc
Az új fővárosi törvény közigazgatási rendszere. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 152-162. p.

Padányi Gulyás Jenő: Ismét Budapest városrendezése. - - előterjesztése...
=M. SZLE 1932. 274-279. p.

Városrendezés és városfejlesztés. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 355-364. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Városrendezési politika. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 418-427. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A városrendezésről és az építésügyről szóló törvény. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 303-315. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

A Fővárosi Közmunkák Tanácsa (1930-1940).
Bp. 1941, Athenaeum. 280 p.

     Hartyáni Zoltán
A népnevelés magyar szabású rendje.
=MGSZ 1935. jún. füz.

     Havas Sándor
A magyar Szent Korona országainak államszervezete és közigazgatása.
Pest 1869, Ráth. 136 p.
/Statisztikai Előadások 7./

     Hegedűs András
A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet pécsi állomásának munkája.
Bp. (1936), Pátria. 5 p.
/Orsz. Közegészségügyi Int. Jelentése 9./

     Hegedűs Béla
Törvénytervezet a hites könyvvizsgálói rendtartásról. Összeáll. - -.
Bp. 1938, Budai Bernwaller. 65 p.

A 2900/1940. IM sz. rendelet az állandó bírósági szakértői állások szervezésének... szabályozásáról. Összeáll. és magy. - -.
Bp. 1940, Budai Bernwallner. 23 p.

     Hegedűs Gyula
Jegyzői szigorlat. Kézikönyv.
Kecskemét 1888, Sziládi. 486 p.

     Hegedűs János
A magyar közigazgatás szervezete.(Alaki rész.) Tankönyv...
Nagy-Becskerek 1898, Pleitz. XII, 323 p.

     Hegedűs Lajos
A magyar közjog alapvonalai. Cziráky Antal Mózes nyomán írta - -.
Pest 1861, Heckenast. 260 p.

     Hegedűs Lóránt
A választási reform és a magyar ipar.
Bp. (1910), Ny. n. 22 p.

A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 30-34. p.

Budapest adórendszerének kifejlődése és jövője.
Bp. (1939), Szfőv. Háziny. 229 p.
=STAT. KÖZL. 89. köt. 3. sz.

     Hegymegi Kiss Pál
A magyar közigazgatás demokratikus átszervezéséről.
Debrecen 1924, Hegedűs - Sándor. 120 p.

A demokratikus magyar felsőházról...
Bp. 1926, A Mai Nap Kiad. 112 p.

     Heim Ernő
Közérdek és magánérdek a városépítésben.
=MMÉK 1942. 17-18. sz.

Városépítési tévedések.
Bp. 1944, Egyetemi. 6 p.

     Heim Pál
Anya- és csecsemővédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 100-102. p.

     Heimler Károly
Sopron szabályrendeleteinek gyűjteménye. Összegyűjt. és jegyz. ell. - -.
Sopron 1937, Röttig - Romwalter. XI, 598 p.

     Heincz Pál
A kisajátítási eljárás összefoglaló rövid ismertetése.
=VÜK 1935. ápr.-jún. sz.

     Hell Lajos
Budapesti hivatali tájékoztató...
Bp. 1940, Ábrahám - Sugár. 158 p.

Budapesti hivatali tájékoztató...
Bp. 1941, Faragó. 330 p.

     Helle László
A tagosítás.
Bp. 1928, Wodianer. 337 p.
/A Budapesti Közigazgatástani Int. Kiadv. 1./

Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt.
Bp. 1929, Minerva. 58-60. p.

Közigazgatási abszolút alanyi jogok.
=MJSZ 1930. 11. évf. 267-271. p.

Az egyes cselekménye a közigazgatási aktusban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 101-105. p.

Építésrendőri eljárás. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 361-365. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Heller Farkas
A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 37-42. p.

Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 322-327. p.

A Magyar Tudományos Akadémia és a közgazdasági tudományok.
Bp. 1930, Akadémia. 31 p.

A közgazdasági ismeretek jelentősége... In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 86-95. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A szociálpolitika alapja és lényege. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 65-73. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Hepp-Baján Ernő
Egy és más a magyar állami gyermekvédelemről. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 899-907. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A magyar egészségvédelem újéve.
=NÉPEÜ 1941. 2. sz.

Állami gyermekvédelem. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 443-457. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Herbert János
Az Országos Stefánia Szövetség vajszlói védőintézete a magyarság szolgálatában.
=ACSV 1934. 7. évf. 2. sz.

     Hergár Viktor
Adatok gyűjtése és felhasználása. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 240-256. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Hermanné Czinner Alice
- Naményi Ernő - Beck Salamon - Nádai Pál: A reklám. 1-3. köt.
Bp. (1928), Pantheon.

     Hernádi Mihály
A tífusz elterjedése Szegeden az utolsó hét évben.
Szeged 1929.

Közegészségtan és járványtan.
Bp. 1937.

     Hess Pál
Az iskola-egészségügy és Újpest város egészségügyi intézményei. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 474-486. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Hetényi Rezső
Közigazgatás és népművelés. In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 31-37. p.
/Népművelők Kvtára 1./

     Hévey László
A budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közigazgatási Intézete.
Bp. 1929, Wodianer. 16 p.

     Héya Mihály
Kit válasszunk országos képviselőnek? Szózat a Magyar Birodalom választóihoz.
Bp. 1878, Szerző 91 p.

     Hieronymi Károly
A választói jogról. - - hátrahagyott irataiból. Előszó Tisza István.
Bp. 1912, Athenaeum. 254 p.

     Hindy Zoltán
A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének szervezete és működése. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 334-347. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Hivert Dezső
Iparpolitika.
Bp. 1939, Eggenberger. 268 p.

     Hódy Lajos
Budapest évkönyve. Budapest... hivatalainak tájékoztatója... Szerk. - -.
(Bp. 1928, Hauptmann.) 208 p.

     Hoepfner Guido
Lakásügy. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 372-373. p.

     Hofbauer Aladár
Az átköltözködési és kiküldetési költségek...
Bp. 1929, Hauptmann. 64 p.

     Hofhauser Jenő
Térképezés a városrendezés szolgálatában. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 135-149. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Holbesz József
Az urna előtt. Röpirat.
Bp. 1887, Schlenker - Kovács. 18 p.

     Holl Gyula
Ipari szempontok a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 528-545. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Holló Zoltán
Társadalmi sportszövetségek és egyesületek ügyvitele... jogi és pénzügyi rendelkezések... Szerk. - -.
Bp. 1940, Stephaneum. 113 p.

     Hollós József
A szociális termelés népbiztosságának 9761/1919. sz. körrendelete az összes postamesterek, postaszállítók és postaügynökségekhez.
Bp. 1919, Pesti. 8 p.

Postajog...
Bp. 1921, Szerző. 259 p.

     Holub József
Adatok Zala vármegye középkori közigazgatástörténetéhez.
=Balatoni Ért. 1921.

     Holzwarth Ferenc
Mezőgazdasági értékesítési problémák. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 717-731. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Hóman Bálint
A közoktatásügyi igazgatás újjászervezése.
Bp. 1935, Állami. 30 p.

Közigazgatás és szelekció. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 13-20. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A Magyar Nemzeti Múzeum tanácsának kiadványai. Előszó - -.
Bp. 1937, Egyetemi. 166 p.

     Homér
A földbirtok-politika hatása a konszolidációra és valutánkra.
=A Kisgazda 1920. 41. sz.

     Homolyai Rezső
Városi önkormányzat. A városigazgatási politika vázlata.
Bp. (1943), Szfőv. Háziny. 215 p.
=STAT. KÖZL. 95. köt. 4. sz.

     Hoór Tempis Mór
- Magyary Zoltán - Kuncz Ödön: Közüzemi problémák.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 51 p.
=STAT. KÖZL. 71. köt. 2. sz.

Energiagazdálkodás. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 589-605. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Horn József
Alkotmánytan, tanító- és tanítóképző intézetek számára...
Bp. (1929), Franklin 160 p.

     Hornyánszky Gyula
Társadalomerkölcsi és társadalompolitikai nevelés. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 8-11. p.

     Horony-Pálfi Aurél
Adománygyűjtések jogszabályai.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 107 p.

A fővárosi gyermek szociális helyzete. In: Budapest gyermekei. A nemzeti gyermekhét előadásai.
Bp. 1937, Hollóssy. 30-36. p.

     Horváth Aladár
- Dorsch Károly összeáll.: A ma érvényben álló MÁV nyugdíjintézeti szabályok.
Bp. 1936, Held. 158 p., 51 t.

- Dorsch Károly összeáll.: A ma érvényben álló MÁV nyugdíjpénztári szabályok.
Bp. 1939, Fráter. 132 p.

     Horváth Elek
A mérnök szerepe az idegenforgalomban. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 612-617. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Horváth Győző
Iskola, község, állam. Az elemi iskolák személyi terheinek igazságos elosztása...
Kalocsa (1931), Árpád. 7 p.

- Ruszthy-Rusztek Károly: Törvényjavaslat-tervezet a népiskolai terhek arányosításáról és a nem állami tanítók helyi illetményeinek korszerű kiszolgáltatásáról.
Bp. 1938, Szerzők. 16 p.

     Horváth István
Szegényügy és közjótékonyság. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 96-99. p.

Bikkal Dénes: Hogy lehetne rendbe hozni a társadalombiztosítót? Előszó - -.
Bp. 1930, Wodianer. 46 p.
/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 6./

     Horváth Jenő
Az utolsó húsz év története. 1920-1940. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 65-78. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Horváth József
A nem állami iskolák és a nem állami tanítók jogviszonyai.
Makó 1937, Elbert. 155 p.

     Horváth Kálmán
- Vecseklőy József - Menczer Károly: Világvárosok közigazgatása. London, Párizs, New York, Berlin, Róma.
Bp. 1938, Dunántúl. 193 p., 10 t.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 26./

     Horváth Károly
A sajtóhelyreigazítási jogról.
=MJSZ 1940. 21. évf. 19-27. p.

     Horváth László
- Sömjén László: Budapest székesfőváros lakásbérleti szabályrendelete.
Bp. 1936, Fővárosi Tudósító. 194 p.

     Horváth Mihály
A testileg fogyatékos gyermekek védelme.
Bp. (1933), Held. 16 p.

     Hossu, Vasile
Útmutató az iparos és munkás részére... Összeáll. - -.
Cluj 1937, Boros. 24 p.

     Hoványi Lajos
A házadó szabályai. Összeáll. - -.
Bp. 1940, Pátria. XV, 336 p.

     Hörl Péter
Jövő feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 297-298. p.

     Hubacs Jenő
A tanítóság feladata a népművelés és a jellemnevelés terén.
Bp. 1938, Szerző. 48 p.

     Hubay Sándor
Földmívelésügyünk nemzetközi vonatkozásai. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 736-747. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Hunyadi-Buzás Endre
Az alispán honvédelmi tennivalói. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 286-295. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Hunyady Béla
A hajdúvárosok régi közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezete.
Hajdúszoboszló 1934, Kovács. 12 p.

     Huszti József
A bölcsészeti kar és a tanárképzés reformja. - - jelentése.
Bp. 1938, Egyetemi. 17 p.
/Orsz. Felsőokt. Tanács... 4./

     Huttkay Lipót
Közjogi botrányok. A régi országgyűlés és egyebek.
Bp. 1919. ny. n. 30 p.

     Hutÿra Ferenc
Tudnivalók az állatforgalmi szavatosságról.
Bp. 1923, Pátria ny. 50 p.

Tudnivalók az állatforgalmi szavatosságról...
Bp. 1927, Pátria. 48 p.

     Hübner József
A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 152-163. p.

A falusi népművelés speciális feladatai. In: Népművelés és szabadidő.
Bp. 1939, Hollóssy. 57-66. p.

     Ibrányi István
A házhelyszerzések előmozdítására vonatkozó jogszabályok és a telepítés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 714-723. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Idrányi Zoltán
Hadkötelezettség és lövészkötelezettség. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 353-361. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Ignácz István
- Csiszár Gyula jegyz. ell.: Választási törvények. Az országgyűlési képviselőválasztásról... valamint az összeférhetetlenségről szóló törvények gyűjteménye.
Kolozsvár 1896, Gámán. 139, IX p.

     Ihrig Károly
A földművelésügyi igazgatás fogalma.
=MGSZ 1939. júl. sz.

A szövetkezeti mozgalom nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 777-781. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

A mezőgazdasági árpolitika elvi kérdései. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 586-589. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Illyefalvi I. Lajos
Az 1930. évi törvényhatósági választások. Utasítás a hatósági biztosok részére.
Bp. 1930, Szfőv. Háziny. 20 p.

A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 96 p.
=STAT. KÖZL. 68. köt. 4. sz.

     Ilosvay Lajos
Lakásépítési szabályrendeletek s azok végrehajtásának biztosítása... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 381 p.

     Imre Ilma
Budapest székesfőváros szociális munkája és intézményei.
Bp. 1944, M. Hirdető Iroda. 29 p.
/Katolikus Karitász... az Actio Catholica Szakkönyve 8./

     Imre Sándor
A közigazgatás és a nevelésügy kapcsolatai. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 291-297. p.

A hivatal hatása a közönségre. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 27-43. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A nyelvi kisebbségek iskolái.
=OKTK 1936. 7. sz.

A közösségi érzés jelentősége a közszolgálatban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 201-213. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A köztisztviselő felelőssége a nemzet sorsáért. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 28-44. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A kisdedóvó-intézeti nevelés szerepe a köznevelésben.
=Kisdednevelés 1938.

Szociálpolitika és művelődéspolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 74-95. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Imrédy Béla
A Magyar Nemzeti Bank szervezete és szerepe a magyar közigazgatási életben. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 513-525. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Imrédy Kálmán
A háborús idők közlekedési problémái. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 600-607. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Inántsy-Pap Elemér
Az önkormányzatok háztartása. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 552-570. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Kormányhatósági felügyelet és ellenőrzés a községek (falvak) háztartása és gazdálkodása felett. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 391-403. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A városok pénzügyei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 467-483. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A magyar városok Speyer-kölcsönei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 484-490. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A városok szociális feladatai az 1939. évi költségvetés tükrében. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 453-467. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A községi (városi) felügyelet fejlődése és pénzügyi szükségessége.
=VSZ 1944. 30. évf. 16-28. p.

     Inczédy-Meiszner János
Vác megyei város története, fejlődése és intézményei. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 188-197. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Inokai László
- Ambrus József: OTI-tag, ismerd meg jogaidat! A betegbiztosítás.
Pécs (1939), Haladás. 46 p.

     Irsy László
Nagy-Budapest rendezése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 106-114. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Issekutz Győző
A választói reform.
=JÁ 1908. 8. évf. 1. füz.

Választójog és nemzeti politika.
Bp. 1913, Budapesti Hírlap. 31 p.

     Istók Barnabás
A szénkiaknázási (turzási) jog és annak korlátozásai a bányaadományozással és műveléssel kapcsolatban.
Miskolc 1933, Ludvig. 26 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 95./

     Ivánkovits Kálmán
A testnevelési jog. Összeáll. - -.
Bp. 1928, Stephaneum. 79 p.
/Az Orsz. Testnevelési Tanács Kvtára 36./

A testnevelésre vonatkozó jogszabályok gyűjteménye. Összeáll. - -.
Bp. 1935, Stádium. 119 p.
/Az Orsz. Testnevelési Tanács Kvtára 56./

     Iványi Béla
Debrecen és a budai jog.
Debrecen 1924, Csáthy. 41 p.
/Debreceni Tisza István Tud. Társ. I. Oszt. Kiadv. I/7./

München levéltárai magyar szempontból.
=LK 1934. 12. évf. 50-110. p.

A városi polgárjog keletkezése és fejlődése figyelemmel Buda és Pest városokra.
Bp. (1937), Szfőv. Háziny. 198 p.
=STAT. KÖZL. 84. köt. 1. sz.

     Iványi Lajos
A Budapesti Kir. Ítélőtábla 1938. évi társadalombiztosítási gyakorlata.
=MÜSZ 1939. 3. sz.

     Jablonkay Géza
A gyámhatóság és általában a közigazgatás szerepe a kiskorú gyermekek tartási igényének érvényesítése terén.
=VSZ 1938. 24. évf. 918-934. p.

     Jacobi József
Túlméretezett társadalombiztosítás és orvosi etika...
=Orvosszövetség 1935. 6. sz.

A betegbiztosító intézményeknél meghonosodott orvosdíjazási rendszerek bírálata.
=Orvosszövetség 1935. 19. sz.

Az orvosok gazdasági helyzete a kötelező betegbiztosításban...
=Orvosszövetség 1939. 8-9. sz.

     Jakab László
Az általános kereseti adó jogszabályai. Magy. - -.
Bp. 1923, Adóügyi Útmutató. 192 p.

     Jakabb Oszkár
A pénzügyi igazgatás kívánalmai a felsőoktatási reformmal kapcsolatban. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 323-331. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     Jákob Konrád
Papírigazgatás helyett szociális életigazgatást.
Sárpilis - Bp. 1940, MTI. 19 p.

     Jakopovits Pál
A gyámhatósági végrehajtás, különös tekintettel a kiskorúak tartási igényének biztosítására.
=VSZ 1930. 16. évf. 571-574. p.

     Jákváry Kálmán
- Belohorszky Ferenc - Sziklay László - Vácz Elemér: Az út a vármegyei népfőiskolákhoz. Előszó Borbély Sándor.
Nyíregyháza 1940, Kétz. 56 p.

     Jalsoviczky Sándor
Néhány szó a jog- és államtudományi oktatás reformjához. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 357-362. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     Jámbor György
A gimnáziumok ügyigazgatására vonatkozó rendeletek gyűjteménye. 1-2. köt. Szerk. - -.
Bp. 1942, Egyetemi.

     Janda Károly
- Gallina Frigyes et al. szerk.: Közigazgatási jogszabályok gyűjteménye. Előszó Blaha Sándor.
Bp. 1932, Stádium. XXIV, 2494 p.

     Jankovich Adél, S.
- Darányi Gyula: Iskola-egészségügyi intézmények külföldön.
Bp. 1934, Athenaeum. 58 p.
/Közegészségügyi Kvtár 1934. 4. sz./

     Jankovics Sándor
A fővárosi szabályrendeletek törvényes kihirdetési módja.
=JK 1930. 65. évf. 129-130. p.

     Jánosi Ferenc
Magyarország alkotmánya felső nép- és polgári iskolák és képezdék számára...
Bp. 1873, Aigner. 91 p.

     Jánossy Dénes
A központi ügykezelés vezérfonala...
Bp. 1929, Egyetemi. 175 p.

A modern aktatermelés és a levéltár.
=LK 1940-1941. 18-19. évf. 43-55. p.

Magyar élettér a Duna völgyében. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 79-86. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Jármy András
A népmozgalmi nyilvántartás rendszere. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 804-813. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Jászai Samu
Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 303-304. p.

     Jászi Oszkár
- Rácz Gyula - Zigány Zoltán: A választójog reformja és a magyarság jövője.
Bp. 1908, Márkus. 82 p.

     Jászi Viktor
A magyar közigazgatási jog alapvonalai. 1. köt. Bevezetés. Szervek. Közszolgálat joga.
Debrecen 1907, Hegedűs. VII, 452 p.

     Jellinek Henrik (Censor)
A magyar vasútügy és pénzügy jelentősége a békeszerződésben.
Bp. 1920, Táltos. 55, 1 sztl. p.

     Jendrassik Aladár
A falu ivóvízellátása. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 737-740. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Jezsonovics János
Jövő feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 289-292. p.

     Johan Béla
Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza. Előszó - -.
Pécs 1934, Dunántúl. 129 p.
/A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl. 3-1934./

Az egészségügyi közigazgatás modern feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 427-435. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Az egészségügyi igazgatás kívánalmai.
=Orvosképzés 1937. 1. sz.

A falusi közegészségügyi munkáról. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 253-261. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Közegészségügy a városokban. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 837-845. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A magyar szociálhigiénés munka. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 857-865. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A mérnöki és orvosi munka kapcsolatai. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 11-16. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Nemzetközi egészségügyi intézmények. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 504-509. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Molnár Ákos összeáll.: Zöldkereszt és a társadalom. Előszó - -.
Bp. 1942, Kellner. 198 p.

Mi várható a szervezett közegészségügyi munkától? In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 40-46. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

A magyar közegészségügy területi kérdései.
=NÉPEÜ 1943. 21. sz.

     Jókai Mór
- - programbeszéde...
Bp. 1878, Athenaeum. 31 p.

     Joó István
Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 341-343. p.

Lakásépítési szabályrendeletek s azok végrehajtásának biztosítása... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 382-383. p.

     Joó Tibor
A szegedi tanya problémái.
=M. SZLE 1930. 398-402. p.

     Jordán János
Szövetségünk helyi szerveinek alakulásáról. Előszó Meixner Ernő.
Győr 1932, Győri Hírlap. 12 p.
/Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szöv. Kiadv. 8./

     Jovanovich Leó
Társadalompolitikai Intézet. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 192-193. p.

     Juba Adolf
Az iskolástanulók védelme. A tanulók rendszeres vizsgálása, gondozása. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 143-149. p.

     Judik József
A Magyar Nemzeti Bank tevékenységének külföldi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 830-840. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Kaán Károly
Fasorok, parkok és erdők a magyar városok és egyéb lakott helyek közegészségének szolgálatában. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 348-360. p.

     Kaas Albert
A minisztertanács jogköre. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 126-134. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Kacsóh Bálint
Az árellenőrzés szabályai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 353-365. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kádár L. Levente
Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 112-121. p.

A közigazgatás szociális feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 436-448. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A község a gyámügyi igazgatásban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 473-481. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A gyámügy szociális vonatkozásai... In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 880-882. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kádár László
Az Országos Táj- és Népkutató Intézet működése. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 552-556. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Kádár Mihály
Az anya- és csecsemővédelem jelentősége a nemzeti életben.
=ACSV 1935. 8. évf. 4. sz.

A házassági és házasság előtti tanácsadás és a házasság előtti kötelező orvosi vizsgálat.
=ACSV 1939. 12. évf. 3. sz.

     Kádas Károly
Iparfejlesztés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 557-569. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Kaffka Péter
Az országrendezés mérnöki megvilágításban.
=M. SZLE 1933. 209-217. p.

Környékrendezés.
=M. SZLE 1938. 61-68. p.

A nagyváros különleges áramlása. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 455-461. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Kajdy Béla
Vezérkönyv a községi közigazgatáshoz. (Hivatalvizsgálati könyv.) Összeáll. - -.
Bp. 1932, Jegyzőárvaházi Keresk. Rt. 184 p.

Amit mindenkinek tudnia kell... Közigazgatási útmutató. 2., bőv. kiad.
Bp. 1940, Hollóssy. 463 p.

     Kállay Miklós
Az Alföld öntözésének szociális kihatása. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 560-574. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kallós János
Az ékszerrendelethez.
Bp. 1919. Közokt. Népbiztosság. 8 p.

     Kálmán Mihály
A központi szeszfőzdék kézikönyve. Az üzemre is kiterjedő jogi útmutató. 2., átd. kiad.
Bp. 1922, Pátria. IV, 191 p.

A foglalkozási betegségek kártalanítása.
=MÜK 1925. 19-22. sz.

     Kalmár Antal
Az új választótörvény kérdésekben és feleletekben.
Bp. 1918, Kultúra. 72 p.

     Kálnay Miklós
A 'magyar közigazgatás' ötven éves múltja. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 338-344. p.

     Kamocsay Jenő
Közigazgatás és szociálpolitika.
=NÉPEÜ 1931. 1. sz.

A társadalom szerepe a közegészségügyi és gyermekvédelmi munkában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 419-433. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Kampis János
Hatásköri összeütközések eseteiben hozott minisztertanácsi határozatok rendszeres gyűjteménye.
=KÖZIG. KVTÁR 1903. 3-4. sz.

Az állami anyakönyvvezetés összes szabályainak rendszeres gyűjteménye. Összeáll. - -. 4., telj. átd. kiad.
Bp. 1919, Pesti. 613 p.

     Kaposy Ferenc
- Dulácska Jenő: Emlékirat a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja által létesítendő szanatóriumszerű kórház és nyugdíjas otthon ügyében.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 181 p.

     Kapy Béla
A protestáns egyházak szociális munkája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 404-411. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Karácsony Sándor
A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja.
Bp. 1939, Exodus. 303 p.

     Karay Kálmán
A tervszerű városépítés. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 365-366. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A községi igazgatás fontosabb jogszabályai. Összeáll. - -. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 789-807. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A községekre vonatkozó fontosabb statisztikai adatok. Összeáll. - -. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 808-813. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A községi igazgatás hazai irodalma.. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 814-817. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Magyar városirodalom. Összeáll. - -. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 909-943. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Vác város üzemi gazdálkodása. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 664-676. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

A közigazgatás területi beosztásának újjárendezése Olaszországban.
=KÖZIG.TUD. 1940. 6. sz.

Katonai közigazgatásunk vázlata. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 323-335. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Vác megyei város közigazgatási évkönyve 1943.
Vác 1944, Pestvidéki. 87 p.
/Vác Város Közig. Kvtára 1./

     Karcsay Sándor
A közszolgálati alkalmazottak kiválasztása. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 56-72. p.

- Benárd Aurél: A német közszolgálati jog.
Bp. 1942, Dunántúl. 128 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 36./

     Kardos Béla
A mezőgazdaság irányításának külföldi példái. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 791-806. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

A földmívelésügy újabb hazai irodalma. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 809-901. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Karner Károly
A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában.
Debrecen 1931, Városi. 129 p.
/Theológiai Tanulmányok 14./

     Karolusz
Tegyük félre a pártviszályt pünkösdre virradóra. A magyar választó közönségnek pártkülönbség nélkül ajánlja - -.
Pest 1872, Ráth. 22 p.

     Károly Rezső
Pénzügyminiszteri rendeletek a vagyonváltság második törvénye 1921:XLV. tc. végrehajtása tárgyában és az ezt kieg. 1922:I. tc. 15., 16., 31. §§... Összeáll. és magy. - -.
Bp. 1922, Pátria. 42 p.

A vagyonváltság második törvénye. 1921. évi XLV. tc... Függ.: A földreform-törvény és a vagyonváltság első törvénye kivonatos közlésével. Összeáll. és magy. - -.
Bp. 1922, Pátria. 139 p.

     Károlyi Árpád
Magyarország társjoga az udvari kincstár javaihoz és az uralkodócsalád hitbizományi vagyonához... Összeáll. - -.
Bp. 1922, Állami. 46 p.

     Károlyi Sándor
Néhány szó a magyar munkáskérdésről.
Bp. 1937, Dunántúl. 27 p.
/Földmunkás-szövetkezetek Kvtára 11./

     Károsy Pál
A Kerepesi úti temető nagy halottai. Előszó Pintér Jenő.
Bp. 1938, Székely. 208 p.

     Karpinszki, V. A.
Hogyan kormányozzák a szovjet-országot? A Szovjetunió államszervezete, a szovjet polgárok jogai és kötelességei.
Moszkva 1943, Idegennyelvű Irodalmi. 75 p.

     Kartsoke Alajos
A védjegy u. n. üres (vállalat nélkül való) átruházása.
=JÁ 1938. jún. sz.

     Kassay Adolf
A földbirtokosok kézikönyve összes birtokjogi viszonyaikra a mezei gazdászatra és jogi szükségleteikre vonatkozó... törvények... rendeletek, döntvények gyűjteménye... 2. kiad.
Bp. 1893, Lampel. 394 p.

     Kászonyi Ferenc
Új közigazgatási kihágások. Rendszerbe foglalta - -.
Abaújszántó 1924, Forgács. 22 p.

     Katics Antal
Baranya vármegye és Pécs sz. kir. város közigazgatási almanachja. Szerk. - -.
Pécs 1933, Kultúra. 244 p.

     Katona Artúr
Útmutató az egységes bírói és ügyvédi vizsgához. Összeáll. - -.
Bp. 1921, Pallas. 24 p.

Útmutató az egységes bírói és ügyvédi vizsgához. Szerk. - -.
Bp. 1941, Radó. 48 p.

     Katona Géza
Vármegyei népművelési tájékoztató az 1933-34. tanévvel kezdődő 3 éves népművelési időszakra...
Győr 1934, Győregyházmegyei Alap. 59 p.

     Katona István
- Csepregi Imre összeáll.: A topolyai mintajárás szervezési gondolatai 1942., 1943.
Topolya 1943, Berényi. 120 p.

     Katona József
Az egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 9-13. p.

     Katona Móric
Választójogi glosszák.
Pozsony 1912, Steiner. 47 p.

     Kautz Gusztáv
Az államigazgatás és igazgatási jog alapvonalai... Stein Lőrincz... után s hazai viszonyainkra... való utalásokkal - -... által.
Pest 1871, Ráth. XXXII, 518 p.

     Kazár Gyula
- Gulyás Károly - Rónai Mihály: A Budapest székesfővárosi közvágóhidak és állatvásárok...
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 485 p.

     Kecskeméthy Aurél
Parlamenti alkotmány és vármegyei reactio.
Pest 1867, Ráth. 125 p.

     Kégl János
Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt.
Bp. 1929, Minerva. 60-63. p.

     Keglevich Gyula
Családvédelem és erkölcsjellem nevelésről.
Bp. 1940, Pátria. 32 p.

Nevelés és családvédelem.
Bp. 1940, Pátria. 16 p.

     Kelemen Móric
A háborús gazdálkodás és az ipari racionalizálás kapcsolatai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 712-742. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Kelemen Mózes
Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt. 63-68. p.
Bp. 1929, Minerva.

     Keleti József
A szociális betegbiztosítás egészségügyi ellátásának reformja...
Bp. 1936, MTI. 21 p.

     Keller Lajos
Anya- és csecsemővédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 85-100. p.

A magyar anya- és csecsemővédelem szervezete, működése és eredményei. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 930-944. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Jelentés az Országos Stefánia Szövetség 1938. évi működéséről. Összeáll. - -.
Kalocsa 1939, Árpád. 232 p.
/Orsz. Stefánia Szöv. Kiadv. 135./

     Kemenes Illés
Új honvédelem - új kötelességek. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 104-110. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Keményffi János
- Mitnitzky Márk: Egy munkaszerzési akció előrelátható eredményei Magyarországon. Konjunktúra-politikai tanulmány.
Bp. 1935, Athenaeum. 58 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 10./

     Kenessey Béla
A csonka magyarországi ármentesítő lecsapoló társulatok munkálatai és azok közgazdasági jelentősége. Szerk. - -.
Bp. 1931, Egyetemi. 120 p.

     Kenessey Zoltán
A Dunántúl szociális problémái. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 610-621. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kenéz Béla
A kisebbségi kérdés és a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Kisebbségjogi Intézete. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 533-539. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Közigazgatási és külügyi politika. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 899-902. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Kepes János
A királyi közjegyzői díjszabás. Összeáll. - -.
Székesfehérvár 1928, Csitáry. 49 p.

A királyi közjegyzői díjszabás. Összeáll. - -.
Székesfehérvár 1932, Csitáry. 128 p.

Kir. közjegyzői díjszabás. Összeáll. - -.
Székesfehérvár 1935, Csitáry. 88 p.

     Kerbolt László
A beteg falu. A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza. Előszó Johan Béla.
Pécs 1934, Dunántúl. 129 p.
/A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl. 3-1934./

- Szporny Gyula: A községi egészségügyi közigazgatás gyakorlati útmutatója... Előszó Tomcsik József.
Bp. 1942, Hungária. VIII, 491 p.

     Kerék József
Az állattenyésztő szervezetek egységes működését szabályozó törvények és rendeletek. Összeáll. - -.
Szombathely 1944, Vasvármegye. 122 p.

     Kerék Mihály
A magyar földbirtok-politika feladatai. In. Előadások a magyar tanítók szabadegyetemén.
Bp. 1936, Elbert. 209-218. p.
/M. Tanítók Kvtára 1./

Régi és új telepítések Magyarországon. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 643-654. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Mezőgazdasági érdekképviseletünk válsága.
=M. SZLE 1940. 177-181. p.

     Kerekes Sándor
A magyar mezőgazdasági közigazgatás története. In: Trianoni Magyarország mezőgazdasága.
Bp. 1941, Új Barázda. 323-342. p.

     Kerényi Aladár
Gyakorlati egészségügyi közigazgatás.
Bp. 1939, Stephaneum. 1219 p.

Gyakorlati egészségügyi közigazgatás. In: Közegészségügyi jogszabályok pótfüzete.
Bp. 1941, Stephaneum . 295 p.

Gyakorlati egészségügyi közigazgatás. Közegészségügyi jogszabályok. 3. kiad.
Bp. 1943, Novák. 1554 p.

     Keresztes-Fischer Ferenc
Benisch Artúr: Vármegyei határkiigazítások. Közzéteszi - -.
Bp. 1938, Állami. 44 p.
/A korszerű közszolgálat útja 6./

Szitás Jenő: Közigazgatási eljárás. Közzéteszi - - belügyminiszter.
Bp. 1939, Állami. IV, 47 p.
/A korszerű közszolgálat útja 9./

Szociális szempontok és feladatok az általános igazgatásban. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 5-10. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Városfejlesztés, városrendezés, városépítés... Közzéteszi - -... Szerk. Mártonffy Károly.
Bp. 1940, Állami. V, 751 p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai. A 6. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi - -. Szerk. Mártonffy Károly.
Bp. 1941, Állami. VI, 1112 p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Élthes Gyula összeáll.: A kihágások és felsőbírósági határozatok. Közegészségügy. Közoktatásügy. Honvédelem. 2. kiad. Előszó - -.
Bp. (1941), Pátria. 367 p.
/Rendőri Büntetőjog Tára 7./

Mártonffy Károly szerk.: A mai magyar egészségügyi közszolgálat. A 7. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi - -.
Bp. 1942, Állami. VI, 916 p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Közegészségügyi politikánk irányelvei. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 17-21. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

A mai magyar honvédelmi igazgatás. A 9. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi - -... Szerk. Mártonffy Károly.
Bp. 1943, Állami. 864 p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

A közigazgatás és a háború. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 3-4. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Kérészy Zoltán
Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. Jogtörténeti tanulmány.
In: Kassai Jogakadémia 1905-6. tanévi évkönyv.

A magyar rendi országgyűlés két táblájának kialakulása... Kétkamarás országgyűlési szervezetünk...
Bp. 1925, Pfeifer. 40 p.

Somogyi Ferenc közread.: A jogtörténeti szeminárium 1932-33. tanévi tevékenysége... Előszó - -.
Pécs 1933, Dunántúl. 20 p.
/Pécsi Jogtört. Szem. Kiadv. 1./

Községi közigazgatásuk alaptörvényének (1871:XVIII. tc.) előzményei. In: Illés József-emlékkönyv.
Bp. 1942, Stephaneum. 247-300. p.

     Kern Aurél
- Diósy Béla - Haraszti Emil: A Nemzeti Zenede újjászervezése. Reformjavaslat az intézet államosítása tárgyában.
Bp. 1919, Stephaneum. 23 p., 1 t.

     Kertész János
A magyar közegészségügy bibliográfiája 1925-1935. Összeáll. - -.
Bp. 1939, Sárik. 181 p.

     Kevei István
A községbíró feladatai. Összeáll. - -.
Szombathely 1939, Martineum. 128 p.

     Khuen-Héderváry Károly
A mezőgazdasági kamarák és a közigazgatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 313-321. p.

     Kincsesy Endre
- Németh Béla - Kőfalusy István összeáll.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1940, Athenaeum. 336 p.

     Királyi Król Oszvald
Talaj és éghajlat szerepe a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 582-592. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Kiss Endre
A polgármester a város bel- és külterületi igazgatásában. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 249-254. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Kiss István
A magyar tanyai közigazgatás. A tanyapolitika vázlata.
Bp. 1932, Egyetemi. 142 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 7./

Csongrád megyei város közigazgatása.
(Bp. 1935), Dunántúl. 166 p., 7 mell.

A tanyakérdés múltja. In: A tanyai közigazgatás rendezése.
Bp. 1937, Állami. 84-91. p.
/A korszerű közszolgálat útja 3./

A közigazgatás népi alapjai és a közigazgatási reform. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 11-26. p.

     Kiss József
Az 1868:XXXVIII. tc. parlamenti tárgyalása. In: Mitrovics-emlékkönyv.
Debrecen 1939, M. Nemz. Könyv- és Lapkiadó. 594-615. p.

     Klebelsberg Kunó
Neonacionalizmus. (Részben az államigazgatási jogot érintő... újságcikkek.)
Bp. 1928, Athenaeum. 316 p.

Küzdelmek könyve. (Részben az államigazgatási jogot érintő összegyűjtött cikkek és egyéb dolgozatok.)
Bp. (1929), Athenaeum. XV, 304 p.

Mező Ferenc: Az olympiai játékok története. Előszó - -.
Bp. 1929, Stephaneum. 301 p.
/Az Orsz. Testnevelési Tanács Kvtára 40./

     Klein Gáspár
A magyar levéltárvédelem kérdése.
=LK 1934. 12. évf. 1-28. p.

     Kleisz Alajos
Budapest székesfőváros adókerületi beosztása és utcajegyzéke. Kiad. - -.
Bp. 1943, Szfőv. Háziny. 55 p.

     Klenner Béla
Közjegyzői és körjegyzői ügykezelési tárgymutató.
Pécs 1932, Taizs. 24 p.

     Kleszky Gyula
Ardai pénzügyi évkönyve a pénzügyőrség és az összes pénzügyi közegek számára. 1939. 60. évf. Szerk. - -.
Bp. (1939), Stephaneum. 412 p.

     Kmety Károly
A magyar közigazgatási jog kézikönyve. 5., jav. kiad.
Bp. 1908, Politzer. 946 p.

A magyar közigazgatási és pénzügyi jog kézikönyve. 1-2. köt. 7., telj. átd. kiad.
Bp. 1926-1927, Viktória.

     Kneffel Pál
- Faragó Ferenc: Székelyföld üdülőhelyeinek közegészségügyi helyzetképe 1943 nyarán.
=NÉPEÜ 1944. 7-14. p.

     Kner Imre
- Bárczy István - Lyka Károly - Mikszáth Kálmán - Bródy Lajos: Hatvan esztendő. (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)
Bp. 1933, Hungária. 66 p.

A községi ügyvitel segédeszközei... 5. kiad. Ism. - -.
Gyoma 1943, Kner. XXIV, 143 p.

     Kocian Samu
A M. Kir. Pénzügyi Közigazgatási Bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai 1894. és 1895. évről. 1-3. köt. Összeáll. - -.
Bp. 1894-1896, Állami.

     Kocsondy Gyula
- Pilisi Sándor összeáll. és magy.: Az iparhatósági telepengedély alá eső iparüzemekre vonatkozó törvényes rendelkezések. Előszó Fanta Károly.
Bp. 1939, Athenaeum. 280 p.
/Iparügyi Rendeletek Tára 1./

- Baitner Ottó összeáll.: Az ipartestületek névtára...
Bp. 1943, Pallas. 488 p.
/Ipari Szakkönyvtár 81-86./

     Kohányi Gyula
A gyámhatóság joga.
Bp. 1942, Árpád. 432 p.

     Kolbai Károly
Rét- és legelőgazdálkodás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 502-509. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Kolgyáry László
A mezőgazdaság a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 690-702. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Kolosvári Sándor
- Óvári Kelemen összegyűjt. és jegyz. ell.: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. 1-5. köt.
Bp. 1885-1902, Akadémia.
/Magyar Jogtörténeti Emlékek./

     Kolosváry Bálint
Városrendezés és építkezés.
=Gazdasági Jog 1940. 1. évf. 6. sz.

     Komáromy-Hiller Ernő
- Szirmay Károly összeáll.: Hatósági bizonyítványok kiállításának szabályai...
Bp. 1934, Merkantil. 96 p.

     Koncz János
A jegyzőképzés reformja.
Bp. 1920, Szerző. 105 p.

A munkáskérdés megoldása nemzeti alapon.
Bp. 1921, Arany János. 44 p.

A falu sorsa...
Bp. 1927, Jegyzőegyesület. 52 p.

Községi igazgatás.
Bp. 1929, Pátria. 40 p.

A községi jegyzők szerepe a megyei és községi igazgatásban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 210-211. p.

Perényi József: Csepel. Előszó - -.
Bp. 1934, Sárik. 192 p.

- Pogány József - Vámos Ferenc: Elnöki jelentés a Községi Jegyzők Országos Egyesületének... közgyűlésén.
=KÖZS. KÖZL. 1937. 44. sz.

Az önkormányzat élete. Vita a választásról és kinevezésről.
Bp. 1940, MTI. 164 p.

     Konkoly-Thege Sándor
Mezőgazdasági termelési politikánk irányelvei. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 27-46. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Kontra László
- Bielek Tibor: A falu egészségvédelme... Előszó Johan Béla.
Bp. 1934, Dunántúl. 112 p.
/A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl. 5-1934./

A zöldkeresztes egészségvédelmi munka. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 434-435. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Koós István
- Lengyel József összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság adókra és illetékekre vonatkozó hatályos döntvényeinek... gyűjteménye 1934-1937.
Bp. (1937), Szerzők. 280 p.

     Korányi Sándor
Tuberkulózis. Általános vonatkozások. Szanatóriumok. Gondozóintézetek... 1-2. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 212-220., 236-237. p.

Jó úton halad-e tudománypolitikánk?
=M. SZLE 1928. aug. sz.

     Korbuly György
Az orvosi továbbképzés központi bizottsága. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 565-569. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Korbuly Imre
Magyarország közjoga, illetőleg a magyar államjog rendszere kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. 1-2. köt.
Bp. 1874, Eggenberger.

     Koritsánszky Ottó
Gyógyszerészi vonatkozású miniszteri rendeletek és egyéb hivatalos értesítések. Kiad. - -.
Bp. 1939, Attila. 22 p.

     Kornis Gyula
A kultúrpolitika alapelvei a közigazgatásban. - Állam, egyház, nemzeti kisebbség. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 765-780. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja. Előszó - -.
Bp. 1939, Egyetemi. 605 p.

Jogászi módszer a közigazgatási jogban.
=MJSZ 1944. 25. évf. 129-131. p.

     Kósa János
Adalékok a vármegyék magyar nyelvhasználatának történetéhez.
=Történetírás 1938.

     Kósa Kálmán
Közoktatásügyi intézményeink és az oktatásügyi igazgatás újjászervezése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 781-792. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Kossányi Béla
Az Országos Levéltár. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 819-825. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Kotsis Iván
Székesfehérvár városképeinek rendezése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 170-187. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Esztétikai szempontok a magyar vidéki városok képeinek kialakításánál. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 504-510. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Kovách Elemér
Tagosítás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 674-693. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Kovách György
Magyar nemzeti népélelmezési bizottság. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 721-729. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Kovách Lajos
A gyakorlati közigazgatási vizsgáról szóló jogszabályok. Útmutató. 2., bőv. kiad.
Bp. 1934, Franklin. 37 p.

     Kovács Jenő
A M. Kir. Postatakarékpénztár működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 841-848. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Kovács Lajos
A levéltár adminisztrációja.
=LK 1936. 14. évf. 37-44. p.

     Kovács Mihály
Az államfő jogköre a végrehajtás és bíráskodás irányában.
Miskolc 1937, Ludvig. 14 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 27./

     Kovács Pál
Magyar közigazgatási jog. Jogtanulók... valamint közigazgatási tisztviselők használatára. 2. kiad.
Kecskemét 1887, Scheiber. VI, 264 p.

     Kovácsy Sándor
Dános Miklós összeáll.: A vízjogi törvény, a kapcsolatos törvények és reájuk vonatkozó rendeletek. A Kovácsy-Kvassay-féle Művek bőv., átd. kiadása. 3. köt.
Bp. 1919, Pátria. IV, 501 p.

     Kováts Andor
A debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Kisebbségjogi Intézete. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 540-557. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Kováts Gyula
Közlekedési kérdések. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 693-699. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A falu útkérdései. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 627-631. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Kovrig Béla
A magyar szociálpolitika igaza a liberális és szocialista eszmerendszerek küzdelmében.
Bp. 1932, Athenaeum. 23 p.
/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 8./

Az Országos Társadalombiztosító Intézet területi reformja. In: Közigazgatásunk racionalizálásának eredményei.
Bp. 1936, Állami. 61-65. p.
/A korszerű közszolgálat útja 1./

A nemzeti szocializmus szociálpolitikája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 124-133. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Az erdélyi 'szórvány magyarság' közegészségügyi helyzete. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 291-297. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Kovrig János
A gazdasági propaganda. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 286-292. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Kozma Miklós
Mártonffy Károly szerk.: A mai magyar közigazgatás. Az 1936. évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi - -.
Bp. 1936, Állami. VII, 850 p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Nemzetközi hírszolgálat. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 473-484. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Kőfalusi István
- Németh Béla - Kincsesy Endre összeáll.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1940, Athenaeum. 336 p.

     Kőházi Endre
Közszállítási kódex. A közszállítási szabályzat és a vele kapcsolatos jogszabályok. 3. kiad. Magy. - -.
Bp. 1938, Monopol. 383 p.

     Körmendy József
A M. Kir. Postatakarékpénztár szociális vonatkozásai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 376-379. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Környei János
Alkotmánytan vagy a polgári jogok és kötelezettségek... rövid ismertetése. A nép- és polgári iskolák számára írta - -. 4., bőv. kiad.
Bp. 1876, Lampel. 82 p.

     Kőrössy Bertalan
A Kir. Körjegyzőség szervezeti reformkérdései.
Bp. 1932, Hled. 46 p.

     Kőrössy Sándor
Közigazgatási ügyek intézése a magyar városokban. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 303-327. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Kövy József
Gazdasági felügyelőségek és gazdasági elöljárók. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 356-365. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Kövy Sándor
Magyarhoni magános törvénytudomány elemei. - - után magyarul írta és kiadta Fogarasi János.
Pest 1839, Beimel. X, 144 p.

     Kring Miklós
A községi közigazgatás történetéhez. (Tóváros 1836-1849. évi jegyzőkönyvei alapján.) In: Emlékkönyv Szentpétery Imre...
Bp. 1938, Dunántúl. 581 p., 1 t.

     Kristóf György
Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig.
=ETF 1942. 135. sz.

     Kristóffy József
Törvényjavaslat-tervezet az országgyűlési képviselőválasztási jogról.
Bp. 1905, Pesti. 259 p.

     Krisztics Sándor
Társadalomtudományi bibliográfia, 1927.
Bp. 1928, Dunántúl. 1269 p.
/A M. Szociographiai Int. Kiadv. 4./

Az olasz fasizmus közigazgatási rendszere.
=VSZ 1931. 17. évf. 177-215. p.

     Krivoss Árpád
A fővárosi törvény reformja és az autonómia...
Bp. 1927, Közlekedési. 28 p.

     Krompacher György
Városrendezési terv és városfejlesztés. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 211-226. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Kruchina Károly
Háziipar és közigazgatás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 649-658. p.

     Kudriczy István
A leventeintézmény. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 362-373. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Kultsár István
Az értelmiségi munkanélküliség elleni küzdelem. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 994-1001. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kun László
Vízügyeink nemzetközi szempontból nézve. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 808-817. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Kuncz Ignác
Állami önkormányzat. Székfoglaló értekezés.
Bp. 1896, Akadémia. 70 p.
/Ért. a Társ.tud. Köréből XI. 11./

A nemzetállam tankönyve. 3., bőv. kiad.
Bp. 1902, Stein. XIX, 439 p.

     Kuncz Ödön
- Magyary Zoltán - Hoór-Tempis Mór. Közüzemi problémák.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 51 p.
=STAT. KÖZL. 71. köt. 3. sz.

     Kunder Antal
Ipari munkavállalóink szabadidő-intézménye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 673-677. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kunfi Zsigmond
Az általános választójog.
Bp. 1912, Népszava. 96 p.

     Kupinszky Sándor
Debrecen szegényügye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 525-537. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kuthy Sándor ld. Térey-Kuthy Sándor


     Kutis Jenő
Az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) szervezete és működése.
Bp. 1944, M. Hirdető Iroda. 78 p.
/Károlyi Szövetkezeti Kvtár 11./

     Kuzmich Gábor
A posta háborús szolgálata. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 622-631. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Kvassay Jenő
Dános Miklós összeáll.: A vízjogi törvény, a kapcsolatos törvények és reájuk vonatkozó rendeletek. A Kovácsy-Kvassay-féle Művek bőv., átd. kiadása. 3. köt.
Bp. 1919, Pátria. IV, 501 p.

     Lábán Antal
A bécsi Collegium Hungaricum.
Bp. 1928, Egyetemi. 27 p.

     Ladányi István
Pestszentlőrinc, Kispest, Pestszentimre. Szerk. - -.
Bp. 1937, Sárik. 359 p.

     Ladányi Miksa
Csepelsziget községei. Sajtó alá rend. - -.
Bp. 1934, Sárik. 243 p.

     Ladik Gusztáv
A közigazgatás egyszerűsítése, törvényhatóság, község. Szerk. - -.
Bp. 1909, Nap. XIX, 1158 p.
/A M. Közig. Törvények Grill-féle kiad./

Közjog. Törvényhatóságok. Községek. Népességi ügy... Rendészet. Gyám- és gondnoksági ügyek. Szerk. - -.
Bp. 1931, Grill. LII, 783 p.
/Az utolsó évtized közigazgatási jogszabályai./

Közigazgatásunk fejlődése 1867 óta.
Bp. 1932, Fővárosi. 104 p.

Közigazgatási szervezetünk 1867 óta. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 55-77. p.

Közigazgatási szervezetünk és eljárásunk vázlata.
Bp. 1939, Stádium. 63 p.

Tételes közigazgatási jogunk alaptanai. 3., telj. átd. kiad.
Bp. 1941, Attila. 464 p.

Iparügyi közigazgatás.
Bp. 1942, Attila. 191 p.
/Közigazgatási Szakkönyvtár./

     Laky Dezső
Népességi politika. 1-2. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 118-123., 136-137. p.

A helyhatósági adózás az adóstatisztika tükrében. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 272-277. p.

A közületi alkalmazottak szociális és gazdasági viszonyai.
Bp. (1932), Szfőv. Háziny. 90 p.
=STAT. KÖZL. 67. köt. 1. sz.

Matolcsy Mátyás - Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25, 1934/35. Előszó - -.
Bp. 1936, Athenaeum. 144 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 11./

A közgazdasági és a közigazgatási képzés. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 159-189. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Árpolitika és szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 284-290. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Az ország közellátásának kérdése és a közigazgatás. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 26-29. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

A közellátás és a statisztika háborús kapcsolatai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 532-541. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Laky Imre
- Nagy Valér: Közjog, közigazgatási jog, magánjog vázlata. 6., bőv. kiad.
Bp. 1923, Hungária. 68 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

A szolgálati szabályzat tankönyve. 6., jav. kiad.
Bp. 1923, Hungária. 126 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 3./

- Csuhay Sándor: Rendőri büntetőbíráskodás és a kihágások. 6., bőv. kiad.
Bp. 1924, Hungária. 205 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 4./

     Lamotte Károly
A székesfőváros hitelügyei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 491-503. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Lampl Hugó
Az öntözésügy kormányzati, közigazgatási és műszaki kérdései.
Bp. 1943, Egyetemi. 21 p.

Az öntözésügy kormányzati, közigazgatási és műszaki kérdései. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 152-167. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Láng Boldizsár
Az Interparlamentáris Unió. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 497-503. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     László Gyula
Wekerle állami munkástelep monográfiája.
Bp. 1926, Hangya. 52 p.

     László József
A világháború előtti anyag ismertetése. (Hadilevéltár.) In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 835-837. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     László László
A községi adóügyi teendők nyilvántartása az 1929. évre. 2., jav., bőv. kiad. Szerk. - -.
Gyoma (1929), Kner. 39 p.

     László Márton
Országgyűlési képviselőválasztói jogunk reformkérdésének megoldásához.
Kolozsvár 1908, Gámán. 38 p.

     László Mór
- Fenyő Aladár szerk.: Az alkotmányosság helyreállítása óta megjelent törvények és rendeletek tárgymutatója...
Bp. 1921, Athenaeum. 100 p.

     Lázár Andor
Szalay Zoltán szerk.: Országos Ügyvédszövetség 1911-1936. Jubileumi emlékalbum. Előszó - -.
Bp. 1936, Sylvester. 263 p.

Államvezetés és etika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 21-26. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Lázár Dezső
A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 170-172. p.

     Lázár Ferenc
A magyar iparjog.
Nyíregyháza (1943?), Orosz. 72 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 3./

     Lázár Jenő
Nagy-Budapest főforgalmi úthálózata. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 435-441. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Lázár László, Cs.
A választójog reformjáról.
Bp. 1906, Pátria. 7 p.

A munkanélküliség megszüntetése.
Bp. 1931, Egyetemi. 63 p.

     Lechner Ágoston
A magyar közigazgatási jog általános része.
Bp. 1888, ny. n. 200 p. (Kőnyomat.)

     Lechner Jenő
A munkavédelem Magyarországon és jövő feladatai.
Bp. 1921, Németh. 42 p.

     Lendl Adolf
Keszthelyi problémák.
Keszthely 1935, Sujánszky. 103 p.

     Lengyel Alfréd
Győr város levéltára.
=Győri Szle 1939. 3. sz.

     Lengyel Aurél
A választások tisztaságának biztosítékai a választójogi törvényjavaslatban.
Bp. (1918), Franklin. 30 p
/JÁ KVTÁRA 9./

     Lengyel Ervin
Az Országos Társadalombiztosító Intézet szervezete és működése. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 318-333 p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Az Országos Társadalombiztosító Intézet szervezete és működése. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 383-397. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Lengyel József
- Sárfy Aladár et al. szerk.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság adókra vonatkozó hatályos döntvényeinek... gyűjteménye 1897-1932. Előszó Vargha Imre.
Bp. (1933), Fráter és Társa. 503 p.

- Vörös Ernő: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata... 1-2. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. 1935-1936. Szerzők.

- Koós István összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság adókra és illetékekre vonatkozó hatályos döntvényeinek... gyűjteménye 1934-1937.
Bp. (1937), Szerzők. 280 p.

- Vörös Ernő: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság újabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata... 1-2. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. 1940, Szerzők. XX, 1254 p.

- Vörös Ernő: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság legújabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata... Előszó Rakovszky Iván.
Bp. 1944, Szerzők. XX, 850 p.

     Lengyel Vilmos
Tárgymutató (index) a közigazgatási törvénytár 3. kiadásához. Szerk. - -.
Bp. 1904, Athenaeum. 270 p.

     Lesenyi Ferenc
Erdőgazdasági politika. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 633-645. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Lévy Lajosné
Disszociális gyermek.
=JK 1925. 60. évf. 20-22. p.

     Liber Endre
Budapest szobrai és emléktáblái.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 494 p.
=STAT. KÖZL. 69. köt. 1. sz.

     Lippay István
Az ipartestületekről és az ipartestületek országos központjáról. A céhszabályok jogtörténeti fejlődése, valamint az 1932. évi VIII. tc. magyarázata.
Bp. 1932, Pallas. 432 p.

     Lippay-Almássy Artúr
Szervezetszerű és rögtönzött sebesültellátás háborúban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 499-504. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15../

     Liszka Béla
Kecskemét thj. város bugacmonostori közigazgatási kirendeltsége és a város külterületi (tanyai) igazgatása. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 397-402. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Liszy Edward
A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvény és munkaterv. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 780-790. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Littay András
Az erkölcsi erők szerepe a háborúban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 10-13. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Lossonczy István
Közélelmezés és katonai élelmezésügy. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 542-547. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Lovász János
A nádor mint kormányfő. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 39-55. p.

     Lovrekovich István
A fertőző betegségek okozói. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 610-617. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Lovrich József
Szülészeti rendtartás. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 57-60. p.

     Lőrinczi Ferenc
A közegészségügyi közigazgatás kézikönyve.
Bp. (1890), Márkus. 319, VII p.

     Lukács György
A választójog.
Bp. 1907, Hornyánszky. 132 p.

     Lukács Károly
Balatonmegye és Balatonjárás.
=M. SZLE 1940. 94-99. p.

     Lukács Ödön
Az önkormányzati gazdálkodás és kormányhatósági felügyelete.
Bp. 1927, Egyetemi. 30 p., 4 mell.

Tervezet. Törvénycikk a városok tisztviselői, egyéb alkalmazottai és tanszemélyzete betegsegélyezési és jóléti alapjának létesítéséről. Beterjeszti - -.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 24 p.

A Budapesten 1940-ben tartandó 7. Nemzetközi Városkongresszus pénzügyi tárgya...
Bp. 1938. Szfőv. Háziny. 17 p.

     Lukács Sarolta
A Magyar Vöröskereszt Egylet szociális munkája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 835-844. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A vörös kereszt nemzetközi működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 510-519. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Lukácsy István
Budapest székesfőváros szociális szervezete és működése.
Bp. 1942, Szfőv. Háziny. 47 p.

     Lupkovics György
Nemzetközi bírói és közigazgatási jogsegély. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 356-378. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Lustig Zoltán
A temetkezési vállalkozó könyve. Szerk. - -.
Bp. 1936, Goldstücker. 127 p.

     Lyka Károly
- Bárczy István - Kner Imre - Mikszáth Kálmán - Bródy Lajos: Hatvan esztendő. (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)
Bp. 1933, Hungária. 66 p.

     Machula Zoltán
Ingatlanok felosztása. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 198-210. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Mádai Lajos
Szociális gondoskodás városainkban. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 519-524. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Madarász István
A párbér és az egyházi adózás kérdése a jelen joggyakorlatban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 303-324. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A katolikus egyház kapcsolatai a magyar államigazgatással. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 719-732. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A katolikus egyház nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 874-880. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Magyary Zoltán
A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány.
Bp. 1923, M. Tud. Társ. 224 p.

Emlékirat az egyetemi ifjúság szociális gondozásának megszervezése tárgyában. Klebelsberg Kunó... elé terjeszti - -.
Bp. 1929, Egyetemi. 173 p.

A magyar tudományos nagyüzem megszervezése. Nyolc év a magyar tudományos élet kormányzatában.
Bp. 1931, Danubia. 233 p.
/Tudományos Gyűjtemény 106./

Amerikai államélet. A közigazgatás útja az Északamerikai Egyesült Államiban. Függelék: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya.
Bp. 1934, Egyetemi. 302 p.

- Kuncz Ödön - Hoór-Tempis Mór:: Közüzemi problémák.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 51 p.
=STAT. KÖZL. 71. köt. 2. sz.

A tudomány nemzetközisége. Nemzetközi verseny és nemzetközi együttműködés. In: Magyar felsőoktatás. 1. köt. 205-212. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

A közigazgatás és a közönség. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 30-42. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A magyar várospolitika alapvetése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 45-56. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Mi lesz Tata-tóvárosból? Tata-tóváros a jövőben.
Bp. 1938. Egyetemi. 22 p.

Közigazgatás - szociális közigazgatás. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 103-110. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Államéletünk válsága.
=Egyedül Vagyunk 1939. 6. sz.

Várospolitika. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 17-22. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Mikor újul meg igazán közigazgatásunk?
=M. SZLE 1940. 218-223. p.

A közigazgatás-tudomáy nemzetközi irányai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 342-355. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. század államában. A magyar közigazgatás szerkezete, működése és jogi rendje.
Bp. 1942, Egyetemi. XV, 675 p.

Válasz a "Magyar közigazgatás' bírálóinak.
=MJSZ 1943. 24. évf. 16. sz. 459-468. p.

     Major Jenő
A katonai védelmi hírszolgálat. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 839-844. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Majorossy Gyula
Városrendezési igazgatás. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 349-360. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Makara György
Rovarok egészségügyi szerepe. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 669-673. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Makkai Sándor
Magyar életforma - katonai életforma. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 59-66. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Makó-Kléger Sándor
Városaink vízellátása. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 553-563. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Malcomes Gyula
Állampolgári nevelés.
Bp. 1932, Egyetemi. 54 p.

     Mankovics László
A miniszterek államjogi felelősségének a tartalma.
Bp. 1937, Attila. 36 p.
/Értekezések Tomcsányi Móric... Szemináriumából 3./

     Manninger Rezső
Az állategészségügy közegészségügyi vonatkozásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 573-581. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Márer László
A közigazgatási reform kérdéséhez.
=JK 1933. 68. évf. 82-83. p.

     Márffy Ede
A magyar pénzügyi jog fejlődésének irányai. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 260-271. p.

A közháztartások gazdálkodásának egységes irányítása és ellenőrzése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 571-588. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A községi háztartás és gazdálkodás jogi vonatkozásaiban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 404-420. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A városi üzemek közigazgatási jogi vonatkozásai. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 575-588. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A közintézmények és közüzemek közigazgatási jogi vonatkozásai. In: Szentpéteri Kun Béla-emlékkönyv.
Debrecen 1944, Városi és Ref. Egyházker. 346-363. p.

     Máriássy Elek
Polgári jogok és kötelességek népiskolák számára. 12. kiad. Csiky Kálmán Magyar alkotmánytana nyomán átd. - -.
Bp. (1926), Lampel. 42 p.

     Mariska Vilmos
A magyar pénzügyi jog kézikönyve... 7., telj. átd. kiad.
Bp. 1900, Franklin. 984 p.

     Márki József
Népiskolák könyve. 5. rész. Magyar magán- és közjogtan.
Pest 1873, Heckenast. 85 p.

     Markos Béla
Városrendezés és idegenforgalom. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 554-561. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Markos Olivér
Az államhatalom közlekedési felségjoga.
=MJSZ 1944. 25. évf. 25-29. p.

     Márkus Antal
Adalékok Budapest nagyvárosias kialakulásához 1880-1940 között.
=VSZ 1943. 29. évf. 725-764. p., 4 t., 4 térk.

     Marschall Ferenc
Gazdasági étatizmus. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 278-280. p.

A mezőgazdasági igazgatás kívánalmai. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 339-344. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

A gazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosítása és a közigazgatás. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 13-19. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Mezőgazdaság és ipar. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 541-556. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Marssó György
Hatvan év története. A Telekkönyvvezetők Országos Egyesületének hatvanéves jubileuma alkalmából.
Bp. 1939, Garai. 228 p.

     Marton Géza
Hozzászólás az 1936. évi Országos Felsőoktatási Kongresszus Jogi és Közgazdasági Szakosztályán tartott előadásokhoz. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 110-120. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     Mártonffy Károly
A magyar közoktatásügyi közigazgatási jog vázlata.
Bp. 1929, Pallas. 16 p.

Köztisztviselők szolgálati pragmatikája. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 318-336. p.

A közszolgálat utánpótlása és a gyakorlati közigazgatási vizsgáról szóló törvény magyarázata.
Bp. 1935, Dunántúl. 307 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 20./

A mai magyar közigazgatás. Az 1936. évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Kozma Miklós. Szerk. - -.
Bp. 1936, Állami. VII, 850 p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A magyar közszolgálati jog rendszere. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 197-222. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Az 1937. évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Széll József belügyminiszter. Szerk. - -.In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. V, 820 p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A magyar közigazgatás megújulása. 2. kiad.
Bp. 1940, Szerző. VIII, 337 p.

Városfejlesztés, városrendezés, városépítés... Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc... Szerk. - -.
Bp. 1940, Állami. V, 751 p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai. A 6. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc. Szerk. - -.
Bp. 1941, Állami. VI, 1112 p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

A mai magyar egészségügyi közszolgálat. A 7. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc. Szerk. - -.
Bp. 1942, Állami. VI, 916 p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat. A 8. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc... Szerk. - -.
Bp. 1943, Dunántúl. VIII, 988 p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

A mai magyar honvédelmi igazgatás. A 9. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc... Szerk. - -.
Bp. 1943, Állami. 864 p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Mártonfy Márton
Magyar alkotmánytan és az abban foglalt polgári jogok és kötelességekről...
Kassa 1874, Maurer. 102 p.

     Martonyi János
A Collegium Hungaricum Szövetség zsebkönyve. Szerk. - -.
Bp. 1936, Egyetemi. 240 p.

A magyar szociális igazgatás félszázados fejlődése. In: Illés József-emlékkönyv.
Bp. 1942, Stephaneum. 329-348. p.

Beszámoló a kolozsvári közigazgatási jogi tanszéken végzett kétéves munkáról.
=KÖZIG.TUD. 1942. 5. évf. 6. sz.

Új magyar közigazgatás felé.
=Hitel 1943. jún. sz.

     Máté Imre
- Csoór Lajos összeáll.: Az Országos Földbirtokrendező Bíróság elvi jelentőségű határozatai.
Bp. 1922, Pátria. 104 p.

Budapest környékének közigazgatási rendezése és a nagyvárosi kérdés.
Homok 1932, Csernai - Beniczky. 109 p.

A földművelésügyi igazgatás háború utáni fejlődése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 748-762. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Földművelésügyi igazgatás...
Bp. 1936, Pallas. XI, 693 p.
/A M. Kir. Földművelésügyi Min. Kiadv./

     Máthé István
Társadalombiztosítási jogszabályok és útmutató...
Bp. 1944, Pesti Lloyd. 472 p.

     Máthé Kálmán
A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács gyakorlati bekapcsolódása a kormányzat és a közigazgatás tennivalóiba. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 49-58. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Máthé Mózes
Az italmérési jog tankönyve.
Bp. 1934, Hellas. 192 p.

     Mathis János
Pesterzsébet és Kispest r. t. városok, Pestszentlőrinc és Csepel nagyközségek rendőri útmutatója és címtára az 1927. évre. Szerk. - -.
Bp. 1926, Pátria. 248 p.

     Matolay Viktor
Székesfővárosi hivatali útmutató az 1923-ik évre. 2. évf. Szerk. - -.
Bp. (1922), Hollóssy. 416 p.

     Matolcsy Károly
A gyógyszerészet reformigényei.
=EPSZ 1935. 5-6. sz.

     Matolcsy Mátyás
A mezőgazdasági munkanélküliség Magyarországon.
Bp. 1933, Athenaeum. 43 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 6./

- Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/1925, 1934/1935. Előszó Laky Dezső.
Bp. 1936, Athenaeum. 144 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 11./

A magyarországi jövedelem- és adóteher-megosztás.
Bp. 1938, Révai. 125 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 14./

     Mayer Géza
- Halla Aurél - Moldoványi István magy.: Az új lakásügyi szabályok. A 2300/1921. ME sz. rendelet és a vele kapcsolatos rendelkezések.
Bp. 1921, Stephaneum. 112 p.

     Mayer Károly
A mezőgazdasági munkások szociális biztosítása. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 173-182. p.

A földmívelésügyi igazgatás szervezete. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 334-344. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Mayer Rezső
- Becker Vendel: Polgári jogok és kötelességek. (A kat. elemi népiskolák 5. osztálya számára.)
Bp. 1936, Stephaneum. 38 p.

     Medriczky Andor
A budapesti magyar mohamedán egyházközség megalakulásának jogi előzményei.
=VSZ 1934. 20. évf. 101-124. p.

- Flaxmayer József: A kerületi elöljáróságok szerepe Budapest székesfőváros közigazgatásában.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 246 p.
=STAT. KÖZL. 64. köt. 3. sz.

A székesfővárosi tisztviselői illetmények alakulása.
Bp. (1935), Szfőv. Háziny. 118 p.
=STAT. KÖZL. 74. köt. 4. sz.

- Egry Mihály szerk.: Állampolgársági bizonyítvány megszerzéséhez gyakorlati tanácsadó és kérvény-nyomtatvány. Előszó Beszterczey-Jacobi Roland.
Bp. 1938, Orsz. Közp. Közs. 7 p.

Adalékok a székesfővárosi közigazgatás és a városháza történetéhez.
=VSZ 1944. 30. évf. 126-143. p.

     Medvigy Gábor
A közigazgatás reformja. 1-2.
=JK 1933. 68. évf. 57-58., 69-70. p.

     Méhes Emil
Magánépítkezések hatósági ellenőrzése nálunk és külföldön. 1-3.
=VK 1935. 8. évf. 8-10. sz.

     Meissner Károly
Állatvásárlásokkal kapcsolatos tájékoztató.
Debrecen 1930, M. Nemzeti Könyv- és Lapkiadó. 159 p.

     Meixner Ernő
Jordán János: Szövetségünk helyi szerveinek alakulásáról. Előszó - -.
Győr 1932, Győri Hírlap. 12 p.
/Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szöv. Kiadv. 8./

     Melczer Elek
A M. Kir. Központi Illetményhivatal és működése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 341-347. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Melha Armand
A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 88 p.

     Melly József
Az orvosi hivatás érvényre jutása a közigazgatásban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 242-245. p.

Nagy-Budapest közegészségügyi vonatkozásban.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 158 p.
=STAT. KÖZL. 79. köt. 2. sz.

Budapest egészségügye. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 846-865. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

- Csordás Elemér kiad. és előszó: A székesfőváros közegészségügyére vonatkozó fontosabb jogszabályok. 1-2. Pótkötettel.
Bp. 1941-1943, Szfőv. Háziny.

A városi hatóságok közegészségügyi hatásköre. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 223-245. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Menczer Károly
A francia és az olasz államtanács szervezete és működése.
Bp. 1937, Dunántúl. 142 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 23./

- Vecseklőy József - Horváth Kálmán: Világvárosok közigazgatása. London, Párizs, New York, Berlin, Róma.
Bp. 1938, Dunántúl. 193 p., 10 t.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 26./

     Mennyey Géza
A mezőgazdasági hitel. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 590-602. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Mérey Lajos
A közigazgatásról.
Nyitra (1902), Huszár. 12 p.

     Messik Géza
Telekgazdálkodási szempontok a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 393-404. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Mesterfy Ferenc
Alkotmányos szabadságtan vagy politikai eszmecsere az orsz. képviselőválasztó jogosok számára.
Arad 1886, Gyulai. 14 p.

     Mészáros Gábor
Népélelmezés. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 366-375. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Kórházügy. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 212-222. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Mészáros Kálmán
A közigazgatási bírósági döntvények és elvi jelentőségű határozatok betűsoros kézikönyve 1884-1902. évekről... Összeáll. - -.
Debreczen 1903, Csokonai. 290 p.

     Mészáros Lajos
Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület 25 éves története (1907-1932).
Bp. 1932, Stádium. 252 p.

     Meszlény Artúr
Falragaszjog.
=JK 1921. 56. évf. 105-108. p.

Gyógyszerek árusítása gyógyszeráru-kereskedők részéről, különös tekintettel a tisztességtelen versenyről szóló törvényre.
Bp. 1933, Franklin. 54 p.

     Meznerics Iván
- Torday Lajos: A magyar közigazgatás szervei. 1867-1937.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 447 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 21./

Közigazgatás és közgazdaság. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 161-177. p.

Deviza-közigazgatási jog.
=KÖZIG.TUD. 1944. 1-2. sz.

     Mező Ferenc
Az olympiai játékok története. Előszó Klebelsberg Kunó.
Bp. 1929, Stephaneum. 301 p.
/Az Orsz. Testnev. Tanács Kvtára 40./

     Mihályffy László
Közigazgatási eljárási jog és közigazgatási példatár.
Szeged 1939, Ablaka. 120 p.

A közigazgatás szervei.
Szeged (1942), Városi. 148 p.

     Mihelics Vid
Az új portugál szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 174-181. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Mikecz István, ifj.
Községi háztartás.
Nyíregyháza (1943?), Orosz. 255 p.
/A Nyíregyházi Közs. Tanf. Kiadv. 21./

     Mikecz Ödön
A falu vezetői. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 16-19. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Mikó Imre
A székely közületi kulturális önkormányzat.
=M. Kisebbség 1934. 13 évf.

     Mikó Tibor
A nemzetiségi kérdés magyar irodalma. Összeáll. - -. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 1041-1108. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Mikszáth Kálmán
Miskolc a magyar városok előretörésében.
Miskolc 1930, Ludvig - Janovits. 19 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 64./

- Bárczy István - Lyka Károly - Kner Imre - Bródy Lajos: Hatvan esztendő. (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)
Bp. 1933, Hungária. 66 p.

     Misángyi Ottó
A község sportügye. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 354-360. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Miskolczy Ágost
Temető és vandalizmus.
=VSZ 1934. 20. évf. 729-743. p.

A kerületi elöljáróságok kihágási bíráskodásának központosítása és a közigazgatás racionalizálása...
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 78 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 4. sz.

A modern államvédelem.
=M. SZLE 1935. 116-122. p.

     Mitnitzky Márk
- Keményffi János: Egy munkaszervezési akció előrelátható eredményei Magyarországon. Konjunktúra-politikai tanulmány.
Bp. 1935, Athenaeum. 58 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 10./

     Mocsáry Lajos
Az állami közigazgatás.
Bp. 1890, Singer - Wolfner. 284 p.

     Moldoványi István
- Mayer Géza - Halla Aurél magy.: Az új lakásügyi szabályok. A 2300/1921. ME sz. rendelet és a vele kapcsolatos rendelkezések.
Bp. 1921, Stephaneum. 112 p.

     Molnár Ákos
Zöldkereszt és a társadalom... Összeáll. - -. Előszó Johan Béla.
Bp. 1943, Kellner. 198 p.

     Molnár Béla
A közigazgatás rendezése.
Bp. 1929, Franklin. 19 p.

- Némethy Károly: Veszélyben a falu évszázados joga. Mi van az okirati kényszer-javaslat mögött?
Bp. 1929, Közs. Közlöny. 39 p.

     Molnár József
Kispest megyei város városismertető kiállítása és a városi statisztikai szolgálat megszervezése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938. Állami. 351-361. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Molnár Kálmán
Mit nevezünk községnek?
=JK 1926. 61. évf. 111. p.

A jogfolytonosság helyreállításának jogelvi szükségessége és lehetősége. Pécs 1930, Dunántúl. 42 p.
/Szent István Akad. Tört. Jog- és Társ.tud. Oszt... II/3./

A főkegyúri jogról.
Miskolc 1931, Ludvig. 29 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 79./

Még néhány szó a jogi oktatás reformjához.
=Vita Academica 1932. okt. sz.

A jogi oktatás speciális kérdései. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 67-81. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Hozzászólás az 1936. évi Országos Felsőoktatási Kongresszus jogi és közgazdasági szakosztályán tartott előadásokhoz. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 292-293. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

A jog és az egyház. In: Az Egri Érseki Jogakadémia jubiláris évzáró-ünnepélyéről közzétett jelentés.
Eger 1941, Szent János.

     Molnár Károly
Adófizetők tájékoztatója mindennemű adóügyben...
Bp. (1938), Arany János. 81 p.

Fontos tudnivalók. Az OTI, a MABI, a Bányanyugbér Biztosító, az OMBI az OTBA szabályainak ismertetése. Kiad. - -.
Bátaszék 1939, Arany János. 147 p.

     Molnár Vilmos
Az egészségvizsgálatok jelentősége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 663-668. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Monostory Alfréd
Honvédelmi tennivalók a községben. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 336-352. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Mónus Ferenc
Városok fejlődése és a posta a XIX. század közepéig.
Miskolc 1933, Miskolci. 32 p.

     Moór Jenő
Amit a képesített iparosnak tudni kell a közigazgatási ismeretek köréből.
Bp. 1939, Pallas. 121 p.
/Ipari Szakkönyvtár 1./

     Morbitzer Dezső
Városrendezés és kertészet. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 605-611. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Móricz Kálmán
Külpolitikai és külügyi képzés. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 909-925. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Móricz Károly
Parlamenti reform.
=BPSZ 1913. 435. sz.

     Morvay Endre
Az üzempolitika alapelvei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 606-612. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Városrendezés és közüzemi politika. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 621-630. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Moskovitz Mór
Balla Gyula: A közszállítás szabályai... Előszó - -.
Bp. 1934, Kellner - Kiss. 164 p.

     Mozolovszky Sándor
Nagy-Budapest népességének foglalkozási megoszlása 1930-ban és az ingaszerű vándormozgalomban.
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 31 p.
=STAT. KÖZL. 72. köt. 4. sz.

A külterületi lakott helyek topográfiája. In: A tanyai közigazgatás rendezése.
Bp. 1937, Állami. 68-70. p.
/A korszerű közszolgálat útja 3./

     Mozsonyi Sándor
A közgyógyszer-ellátásról. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 684-694. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Mucius
A közigazgatás reformjához.
=KÖZGAZD. SZLE 1893. 17. évf. 1. köt. 411-447. p.

     Munkácsi Ernő
Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonyai.
Bp. 1928, Pesti Izr. Hitk. 100 p.

     Mühlbeck Károly
Pogány József: Mosolygó közigazgatás. (- - rajzaival.)
Bp. 1934, MTI. 172 p.

     Münnich Aladár
A forgalom követelményei a városrendezési tervben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 462-475. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Nádai Pál
- Naményi Ernő - Beck Salamon - Hermanné Czinner Alice: A reklám. 1-3. köt.
Bp. (1928), Pantheon.

     Náday István
A honvédség ismertetése. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 14-22. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Nádújfalvy József
A mezőgazdasági munkáskérdés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 293-302. p.

     Nagy Béla, Sz.
Szepesy Mihály összeáll.: Az érvényben lévő egyenes adók, forgalmi adók, illeték- és vámszabályok. Közrem. Adreánszky István és - -. In: Adó- és vámügyi évkönyv 1928.
Bp. 1928, Pallas. 292 p.

     Nagy Benő
- Wámoscher Endre: A magyar szabadalmi jog zsebkönyve. Szerk. és magy. Avedik Félix.
Bp. 1931, Grill. 134 p.

     Nagy Ferenc
A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó szabályok. Összeáll. - -.
Bp. - Mohács (1939?), 244 p.

A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó szabályok... gyűjteménye. Összeáll. - -.
Bp. 1943, Stephaneum. XXIII, 603 p.

     Nagy Iván
A nemzetiségi statisztika jelentősége a kisebbségi jogvédelem számára.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 26 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 36./

Jegyzőképzés és a jogakadémiák.
Miskolc, 1928, Magyar Jövő. 9 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 37./

A kisebbségi panaszjog reformja.
Miskolc 1930, Ludvig - Janovits. 109 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 68./

Tizenhárommillió magyar. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 732-743. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

A kolozsvári egyetem Erdély közegészségügyének szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat..
Bp. 1942, Állami. 310-317. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Nagy János
A község rendészete... Összeáll. - -.
Szombathely 1938, Szerző. 216 p.

     Nagy Károly
A Magyarok Világszövetségének működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 744-746. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Nagy Miklós
Közjog és közigazgatási jog 1866-1928. Panka Károly és Trócsányi György közrem. szerk. - -. Előszó Zsitvay Tibor.
Bp. 1929, Pesti. LXIII, 515 p.
/A M. Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 1./

Közgazdasági és pénzügyi irodalom 1866-1930. - - közrem. szerk. Trócsányi György, Spóner Ferenc.
Bp. 1932, Athenaeum. 1334 p.
/A M. Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 2./

A volt monarchia közösügyi bizottságainak (delegációk) történeti előzményei.
=BPSZ. 1934. júl. sz.

     Nagy Pál
Budapesti hatósági vezérkönyv (kalauz). Különös tekintettel az összes hatóságokra, rendőrségre és ennek beosztására.
Bp. 1878, Wodianer. 36 p.

     Nagy Sándor
- Gyárfás Gyula: Mozgóképszínházak üzemvitele.
Bp. 1937, Centrum. 158 p.
/A M. Mozgóképüzemek Kvtára 2./

     Nagy Valér
- Laky Imre: Közjog, közigazgatási jog, magánjog vázlata. 6., bőv. kiad.
Bp. 1923, Hungária. 68 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

A magyar köz-, közigazgatási és magánjog tankönyve. 8. kiad.
Bp. 1943, Attila. 99 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

     Nagyatádi Szabó István
Drozdy Győző: A földszerzés módja. A földbirtok-reform törvényének népszerű ismertetése. Előszó - -.
Bp. 1920, Tolnai Világlapja. 32 p.

Neubauer Ferenc szerk.: A földreform-törvény és végrehajtási rendeletének ismertetése. Előszó - -.
Bp. 1921, Mádai - Lengyel. VIII, 153 p.

     Nagyőszy Miklós
Az országmozgósítás szervezete és igazgatása. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 67-78. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Naményi Ernő
- Beck Salamon - Hermanné Czinner Alice - Nádai Pál: A reklám. 1-3. köt.
Bp. (1928), Pantheon.

     Nánay Béla
A jugoszláviai magyar tanügy képe.
=M. SZLE 1937. 187-189. p.

     Nékám Lajos
Az egyetemek integritásának fontosságáról.
Bp. 1931, Egyetemi. 31 p.

     Neményi Ambrus
Bureaukraczia Magyarországon.
=KÖZGAZD. SZLE 1902. 26 .évf. 813-836. p.

     Németh Béla
Telcs Béla: A házkezelés könyve. Előszó - -.
Bp. 1926, Közérdekű Könyvek Kiadóváll. XVI, 344 p.

- Kincsesy Endre - Kőfalusi István összeáll.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1940, Athenaeum. 336 p.

     Németh Endre
Jog és törvényhozás a könyvtári életben. In: A Fővárosi Könyvtár évkönyve XI. köt.
Bp. 1941, Szfőv. Háziny.

     Németh Ernő
A háborús személyi gazdálkodás részletes szabályai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 117-139. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Németh Péter
Bűnöző fiatalkorúak és a társadalom. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 883-898. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Németh Sámuel
A Soproni Evangélikus Líceum küzdelme a nyilvánossági jogért a Bach-korszakban. In: Soproni Ev. Líceum 1938-1939. évkve.
Sopron 1939, Székely. 23 p.

     Némethy Béla
Vízjog és vízjogi eljárás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 120-139. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Némethy Ferenc
A közrendészetről.
=JK 1920. 55. évf. 108-110. p.

     Némethy Imre
Közigazgatási gyakorlat az 1927. évben.
=JÁ 1928. 27. évf. 234-246. p.

Az Árpád-kori magyar közigazgatás alapjai.
=MJÉ [1929?-1932?] U. F. 22. köt. 119. füz.

A közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat.
=MJSZ 1929. 10. évf. 249-252. p.

A törvényhatósági bizottsági tagság. (Az 1929:XXX. tc. szerint.) 1-5.
=M. KÖZGAZDA 1929. 46., 1930. 38., 40., 45., 50. sz.

A közigazgatási hatáskör felépítése. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 106-117. p.

Fejezet Erdély jogtörténetéhez. In: A történeti Erdélyből.
Bp. 1936, Hungária.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 34./

A jogszabálytan a közigazgatás szempontjából. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 178-196. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Általános szakigazgatás a városokban. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 287-302. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A Rockefeller Alapítvány. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 936-944. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Némethy Károly
A közigazgatási reform.
=M. SZLE 1928. 209-217. p.

- Molnár Béla: Veszélyben a falu évszázados joga. Mi van az okirati kényszer-javaslat mögött?
Bp. 1929, Közs. Közlöny. 39 p.

A székesfőváros kultúrpolitikájának nemzeti jelentősége.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 29 p.

A magyar városok kulturális problémái. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 794-806. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Némethy Károly, ifj.
Városok közművelődési feladatai. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 187-191. p.

     Neubauer Ferenc
A földreform-törvény és végrehajtási rendeletének ismertetése. Szerk. - -. Előszó Nagyatádi Szabó István.
Bp. 1921, Mádai - Lengyel. VIII, 153 p.

     Neuber Ede
Ifjúságunk egészségvédelme. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 1002-1013. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Nickl Alfréd
Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 749-754. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Nizsalovszky Endre
A honvédelemről szóló törvény magánjogi vonatkozásai.
=Gazdasági Jog 1940. 1. évf. 4. sz.

Az átengedésre kötelezés. In: A mai magyar földmívelési igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 661-673. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Noéh Ferenc
Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék szabályrendeletei. 1924-1934. Összeáll. - -.
Mátészalka (1935), Szatmár és Bereg. 326 p.

     Novák Jenő
Községi kihágási bíráskodás... jogszabályai. 2. kiad. Összeáll. - -.
Bp. 1940, Hamburger. 125 p.

     Nuszer János
Közellátási probléma. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 659-668. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Nyékhegyi István
A korszerű megelőző közigazgatás...
=VL 1937. 21-22. p.

     Nyulászy Zoltán
- Perlaky Károly et al. összeáll.: A vadászjegyek és fegyverigazolványok illetékére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1935, Urbányi. 118 p.

- Beke Gábor: A kereskedelmi levelek, kereskedelmi könyvek és ajánlatok illetéke.
Bp. 1936, Elber. 124 p.

     Olchváry-Milvius Attila
A csavargókérdés. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 381-387. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Orsós Ferenc
A halottkémlés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami 116-160. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Országh László
Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai.
Bp. 1929, Minerva. 69-73. p.

     Oszetzky Dénes
A hazai polgárság társadalmi problémái a rendiség felbontásakor.
Bp. 1935, Egyetemi. 137 p.
/Tudományegyetem Tört. Szemináriumának Kiadv. 3./

     Oszvald György
A nyelvi kisebbségek tételes joga Magyarországon. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 279-291. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Kisebbségi közigazgatás. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 603-616. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Ottlik László
Magyar nemzetiségi politika. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 292-300. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A magyar nemzetiségi politika feladatai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 592-602. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Óvári Kelemen
- Kolosvári Sándor összegyűjt. és jegyz. ell.: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. 1-5. köt.
Bp. 1885-1902, Akadémia.
/Magyar Jogtörténeti Emlékek./

     Ökröss Bálint
Törvények és hivatalos rendeletek gyűjteménye a nemzeti felelős kormány visszaállításától 1867-ig. Kiegészítő jegyzetekkel szerk. - -.
Pest 1868, Heckenast. 608 p.

     Őrffy Imre
A közigazgatási reform életbeléptetésének módszeréről.
=M. SZLE 1930. 110-115. p.

     Östör József
- Éber Ernő - Fabricius Endre magy.: A birtokreform-törvény. Az 1920. évi. XXXVI. tc... Függ.: A háztelek és kishaszonbérletek... vitézi telkek és haditelkekről szóló rendeletek...
Bp. 1920, Pátria. 132 p.

     Paál Árpád
Az 1929. évi (román) közigazgatási törvény. A falvak, községek, városok és megyék önkormányzata... Ford. és jegyz. ell. - -.
Kolozsvár 1929, Minerva. 285 p.

     Pacséri Imre
Az ipari munkás egészségvédelme. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 341-349. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Padányi Gulyás Jenő
A közmunkatanács hatásköre.
=M. SZLE 1928. 81-84. p.

A fürdő-törvényjavaslat. (1929:XVI. tc.)
=M. SZLE 1929. 270-273. p.

Ismét Budapest városrendezése. Harrer Ferenc előterjesztése...
=M. SZLE 1932. 274-279. p.

     Padányi Viktor
Középoktatásunk kérdései...
Szeged 1941, Ablaka. 66 p.

     Paikert Géza
Angol közgyámolítás.
=M. SZLE 1930. 209-213. p.

Az 'Állástalan Diplomások' elhelyezési akciója.
=M. SZLE 1935. 342-351. p.

Az amerikai magyar felvilágosító könyvtár. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 976-979. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Pakots József
Székely Nándor: A numerus clausus Magyarországon. Előszó - -. Kiadják a magyar egyetemről kizárt zsidó ifjak.
Bp. 1922, Bichler. 86 p.

     Pálfy Ilona
Nemzetközi levéltári szervezetek.
=LK 1936. 14. évf. 79-98. p.

Városi levéltáraink és feladataik.
=VSZ 1938. 24. évf. 711-748. p.

     Pálfy-Budinszky Endre
Kerékpárutak városépítési vonatkozásai.
Szeged (1937), Traub. 31 p.

A városkörnyék-vizsgálat szerepe a városépítésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 227-239. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

A városépítés magyar irodalma. Összeáll. - -. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 731-749. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Páll Gábor
A kisközségek, tanyavilág bábaellátása és fontosabb szülészeti kérdései.
Gyula 1938, Leopold. 47 p.

     Pálos Károly
Közigazgatási tanácsadó. Szerk. - -. Munkatársak Gyarmati Imre, Pataky Sándor et al.
Újvidék 1942, Közigazgatási. 248 p.

     Pálváradi Imre
- Bán Kálmán - Csernus József összeáll.: Az ügyvéd jogai és kötelességei...
Bp. 1933. Grafikai. 91 p.

     Panka Károly
Nagy Miklós szerk.: Közjog és közigazgatási jog 1866-1928. Közrem. - - és Trócsányi György Előszó Zsitvay Tibor.
Bp. 1929, Pesti. LXIII, 515 p.
/Az Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 1./

Berlin új közigazgatása. 1-2.
=VL 1935. 3-4. sz.

     Pap Ferenc
Budapest Székesfőváros Vízműveinek szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 633-638. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Az ivóvíz a közületek életében. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 631-638. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Pap József
Földváry Béla: A magyar ügyvédség és a magyar közélet. Előszó - -.
Bp. 1920, Rózsavölgyi. 119 p.

     Papp Dezső
- Földes Béla: A munkanélküliség elleni küzdelem...
=MÜK 1926. 13 .évf. 1-4. sz.

     Papp Ferenc
A magyar gimnázium új Hármaskönyve...
Debrecen 1939, Városi. 23 p.

     Parádi Jenő
Hadigondozás, hadigondozottak és tűzharcosok érdekvédelme. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 291-302. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Polgári érdekvédelem és szociális gondoskodás a háború alatt. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 479-490. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Paraszkai Gábor
- Csapó István - Rácz Imre - Vanek Géza szerk.: Polgári iskolai útmutató.
Szeged 1935, Szerzők. 239 p.

     Pászthory Ödön
Erdőtelepítés, erdőhasználat, erdőgazdálkodás, faellátás-faforgalom. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 609-619. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Pataki János
Útmutató. Az összes állami és közigazgatási hatóságok, üzemek fenntartása... Pest vármegye és Budapest székesfővárosi törvényhatóságok... alá vont hivatalok... ismertetése. Összeáll. - -.
Bp. 1937, Központi. 158 p.

     Pataky Ernő
A földmívelésügyi igazgatás legújabb fejlődése. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 345-355. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Pataky Gedeon
A M. Kir. Közigazgatási Bíróság illetékekre vonatkozó... határozatainak gyűjteménye 1897-1931. Összeáll. - -. Előszó Benedek Sándor.
Bp. 1932, Merkantil. 528 p.

     Pataky Sándor
Pálos Károly szerk.: Közigazgatási tanácsadó. Munkatársak Gyarmati Imre, - - et al.
Újvidék 1942, Közigazgatási. 248 p.

     Pató Bálint
Budapest főváros területének beosztása választókerületek és szavazatszedő küldöttségek szerint... Összeáll. - -.
Bp. 1919, Szfőv. Háziny. 69 p.

     Pázmándy Mihály
- Chikán Béla szerk.: Pesterzsébet r. t. város útmutatója (a város térképével).
Bp. 1925, Egyesült Kvny. 184 p.

     Pécsi Anna
Az erdélyi fejedelmi kancellária kialakulása és okleveles gyakorlata 1571-ig.
Bp. 1938, Iglói. 85 p.

     Pécsi Jenő
A közterhek viselésének alapja és etikája az államban és egyéb közületekben. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 141-154. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Péczely László
A Magyar Királyi Hadilevéltár személyügyi nyilvántartó csoportja. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 844-846. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Pekár Mihály
Külföldi oklevelek honosítása és külföldi állampolgároknak az egyetemekre való felvétele. In. Magyar felsőoktatás. 1. köt. 217-224. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     Perczel György
Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 649-666. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Peregriny János
Törvény az országgyűlési választások feletti bíráskodásról. (1899:XV. tc. kiegészítése... Összeáll. - -.)
Bp. 1899, Athenaeum. 87 p.

     Perényi József
A törvénykezési illetékek kézikönyve...
Bp. 1921, Egyetemi. 58 p.

Csepel. Előszó Koncz János.
Bp. 1934, Sárik. 192 p.

     Perjéssy Kálmán
Egészségvédelem az iskola útján. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 502-517. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Perlaky Károly
- Nyulászy Zoltán et. al. összeáll.: A vadászjegyek és fegyverigazolványok illetékére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1935, Urbányi. 118 p.

     Perneczky Béla
Mezőgazdasági munkásbiztosítás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 231-238. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Steinecker Ferenc sajtó alá rend. és kieg.: A legújabb földművelésügyi törvények és rendeletek gyűjteménye 1931-1938. 1-3. köt.
Bp. (1939), Steineckerné.

A mezőgazdasági szociálpolitika. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 268-275. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Pétery Aladár
Tervezet az ügyvédi rendtartás reformjáról.
Bp. 1933, Orsz. Közp. Közs. 54 p.

     Pétery István
Energiagazdálkodás. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 674-683. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Háborús energiagazdálkodás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 608-621. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Petneházy Antal
Iparunk nyersanyagellátása. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 619-625. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A városrendezési és építésügyi törvény műszaki vonatkozásai. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 428-433. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Petőcz Gyula
A bírói és ügyészi fegyelmi törvényjavaslat...
Bp. 1935, Stádium. 24 p.

     Petres József
Társadalombiztosítás és közegészségügy. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 398-406. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Petri Pál
Társadalmi szervezetek a kultúrpolitika szolgálatában. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 742-774. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Petrilla Aladár
Népesedésügyi kérdések. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 325-335. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Petrovácz Gyula
A minősítési törvény. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetemi. 32-34. p.

     Pettkó-Szandtner Tibor
A magyar lótenyésztés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 467-479. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Pettykó János
Gönczi Pál összeáll.: Gyakorlati kézikönyv betegápolási díjügyvitellel foglalkozó egyesek és hivatalok részére. Előszó és magy. - -.
Szeged 1931, Városi. 83 p.

     Philipp Kálmán
A magyar közoktatásügy egységesítése. (Két Hóman-törvény kritikai méltatása.)...
Bp. 1942, Hollós Mátyás Társ. 196 p.

     Piacsek Zoltán
Büchler Dávid - Szegő Ferenc: Ügyvédi nyugdíj, 1934:XXIII. tc. Előszó - -.
Bp. 1936, Simon - Garab. 178 p.
/Az 'Ügyvéd' c. közlöny Codex Domesticus Kiadványsor. 1./

     Picker Ernő
Az angol közkórházak felelőssége a személyzetük által elkövetett műhibákért.
=JÁ 1938. jan.-febr. sz.

     Pilisi Sándor
- Kocsondy Gyula összeáll. és magy.: Az iparhatósági telepengedély alá eső iparüzemekre vonatkozó törvényes rendelkezések. Előszó Fanta Károly.
Bp. 1939, Athenaeum. 280 p.
/Iparügyi Rendeletek Tára 1./

     Pilisy Lajos
- Csulak Elemér: A fényűzési adóra vonatkozó törvényes rendelkezések.
Bp. 1920, Ordó. 123 p.
/Ordó Törvénytára 3./

A közelmúlt adóügyi törvényhozása. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 589-603. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Pinczés Zoltán
A község közbiztonsága. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 372-380. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A kihágási büntetőjog honvédelmi vonatkozásai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 244-269. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Pintér Jenő
A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve. 2. kiad. Közread. - -.
Bp. 1928, Franklin. 512 p.

Károsy Pál: A Kerepesi úti temető nagy halottai. Előszó - -.
Bp. 1938, Székely. 208 p.

     Platthy Imre
Állami, vármegyei, városi, községi nyugdíjasok és özvegyek útmutatója... Szerk. - -.
Bp. 1934, Duna. 60 p.

     Pleidell Ambrus
A magyar várostörténet első fejezete. 1-3.
=SZ 1934. 68. évf. 1-44., 158-200., 276-313. p.

     Plósz Pál
Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek története és az utóbbi évek gazdasági eredményei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 676-685. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Budapest Székesfőváros Elektromos Művei. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 639-654. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Pogány Dezső
- Dóczi Sámuel: Tanoncügyi jogszabályok.
Bp. (1935), Friedmann. 134 p.

     Pogány József
- Várady Sándor összeáll.: A községi polgári és kihágási bíráskodás kézikönyve.
Bp. 1931, Steiner - Kovács. 196 p.

Mosolygó közigazgatás. (Mühlbeck Károly rajzaival.)
Bp. 1934, MTI. 172 p.

- Koncz János - Vámos Ferenc: Elnöki jelentés a Községi Jegyzők Országos Egyesületének... közgyűlésén.
=KÖZS. KÖZL. 1937. 44. sz.

     Pohl Sándor
Jelentés Újpest megyei város 1938. évéről.
Újpest 1939, Grafikai. 96 p.

Újpest megyei város szociális intézményei. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 505-518. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A magyar közigazgatás szervezete.
Kassa, 1941, Athenaeum. 31 p.

Kassa város szociális munkája.
Bp. 1941, Eggenberger. 16 p.
/NÉPEÜ-i és Munkásvédelmi Szöv. ... Kassai Előadássorozatából./

     Póka-Pivny Béla
Javaslat és tervezet a nemzeti stadionnak az Andrássy út tengelyében leendő elhelyezésére...
Bp. 1928, Szerző. 17 p.

     Pokoly Lajos
A községi tisztviselők illetményszabályzata.
Bp. 1926, Pesti. 60 p.

Kézikönyv a községi közigazgatási tanfolyamok hallgatóinak használatára. 1-3. köt. Előszó - -.
Bp. 1928, Pesti.

A községi jegyzőképzés. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 198-209. p.

     Polakovits Gergely Zsigmond
Budapest-fürdőváros kérdésének megoldása.
Bp. 1931, Székely. 20 p.

     Polcsa János
Munkáslakások. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 247-251. p.

     Polner Ödön
Magyarország és Ausztria közjogi viszonya történeti kifejlődésében és jelen alakjában.
Bp. 1891. 219 p.

Az új választójogi törvényjavaslat.
Bp. 1918, Franklin. 35 p.
/JK Kvtára 3./

Közjogi vélemény az osztrák-magyar vagyonközösség megosztása tárgyában.
Bp. 1922, Egyetemi. 23 p.

Törvényhatósági önkormányzatunk lényege. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 18-30. p.

Az összeférhetetlenségi törvényjavaslat.
Miskolc 1933, Ludvig. 17 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 92./

Választójog és parlamenti kormányzás.
=JK 1934. 69. évf. 129-130. p.

     Polónyi Ferenc
Postajog és községi postaszolgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 690-708. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Polónyi Géza
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslatnak a felekezetekre való hatása.
Bp. 1913, Stephaneum. 68 p.

     Pósfay Virgil
A magyar külügyi szervezet. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 25-40. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Posta Péter
A modern közigazgatás alapjai. Az új munka-állam megalapozása.
Bp. 1941, Centrum. 132 p.

     Pótsa János
Némethy Károly közéleti szereplése és irodalmi munkássága. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 348-350. p.

     Pöltzel Jenő
A gyógyfürdők és az éghajlati gyógyintézetek közigazgatása. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 582-596. p.

     Prámer József
A család védelme a közigazgatási jogban. 1-2.
=VSZ 1944. 30. évf. 29-125., 175-210. p.

     Praznovszky Iván
Magyar külügyi igazgatás az Ausztriával fennállott közösség idején. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 14-24. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Predoviciu, J.
- Bárdos Imre - Czeglédy Miklós ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.
Nagyvárad 1921, Sonnefeld. 207 p.
/Jogi Zsebkönyvek 2./

     Preszly Elemér
Pest-környék közigazgatása. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 150-151. p.

A főispán és a község. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 149-156. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Preszly Loránd
A M. Kir. Csendőrség története.
Budapest 1920, Honvédelem Sajtóvállalat. 144 p.

     Prinz Gyula
Új megyerendszer.
=M. SZLE 1933. 105-113. p.

     Prokopy Imre
Jugoszlávia magyarsága. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 699-712. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Prückler András
Kártérítési felelősség a gyámügyi eljárásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 107-120. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

A m. kir. belügyminiszternek gyámügyekben követett gyakorlata az 1942. évben. 1-2.
=VSZ 1943. 29. évf. 683-724., 841-878. p.

     Puky Endre
Az egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. 1-2. In: Közegészségügyi feladataink. 1-9., 28-31. p.
Bp. 1927, Franklin.

Vörös Ernő - Lengyel József: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata... 1-2. köt. Előszó - -.
Bp. 1935-1936, Szerzők.

Borsos Endre - Szabolcska Mihály összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság... döntvényeinek és elvi határozatainak gyűjteménye. 1897-1937. 1-3. köt. Előszó - -.
Bp. (1937), Szerzők.

- - évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon.
=JÁ 1937. 36. évf. 64-71. p.

Vörös Ernő - Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság újabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata... 1-2. köt. Előszó - -.
Bp. 1940, Szerzők.

A jogérzet válsága és a közigazgatási bíráskodás.
=M. SZLE 1940. 113-121. p.

     Puky Károly
Honni törvény szótár. Szerk. - -.
Pest 1830, Landerer. 234 p.

     Puskás Lajos
Tizedesség és a kolozsvári tizedesek.
=VSZ 1942. 28. évf. 801-858. p.

     Pusztai János
A leventeintézményre vonatkozó jogszabályok. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 374-382. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Rácz Béla
Kecskemét város törvénykezése Katona József életében. In: Katona József Társ. 1935-36. évkv.
Kecskemét 1936, Első Kecskeméti.

     Rácz Gyula
- Jászi Oszkár - Zigány Zoltán: A választójog reformja és a magyarság jövője.
Bp. 1908, Márkus. 82 p.

     Rácz Imre
- Csapó István - Paraszkai Gábor - Vanek Géza szerk.: Polgári iskolai útmutató.
Szeged 1935, Szerzők. 239 p.

     Radnóti István
Az erdélyi magyar falu helyzete.
Bp. 1932, Franklin. 25 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 14./

     Radó Dezső
- Diczig Alajos: A kereskedelmi és iparkamarák hazánkban és külföldön.
Debrecen 1928, Nagy. 637 p.

     Radó Richárd
- Gárdonyi Jenő szerk.: Budapesti hivatali útmutató kézikönyv... Bőv., jav. kiad. Előszó Szendy Károly.
Bp. 1935, Athenaeum. 357 p.

     Radocsay László
Magyarország magánjogi törvénykönyve a külföld előtt. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 101-107. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Csánk Béla: A bírói függetlenség hazánkban és a külföldön. Előszó - -.
Bp. 1942, Urbányi. 242 p.

     Rakovszky István
Kinevezés-e vagy választás? (Közigazgatási tisztviselők alkalmazása.)
Bp. 1879, Rudnyánszky. 43 p.

     Rakovszky Iván
Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? (1870-1930.) A Fővárosi Közmunkák Tanácsa története. Előszó - -.
Bp. 1931, Főv. Közmunkák Tanácsa. 623 p.

- - évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon.
=MJSZ 1942. 23. évf. 53-64. p.

Vörös Ernő - Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság legújabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata... Előszó - -.
Bp. 1944, Szerzők. XX, 850 p.

     Rapcsák Árpád
A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 236-240. p.

     Ráth-Végh István
Választási bíráskodás, választói jog, közigazgatási és pénzügyi határozatok... Összeáll. - -.
Bp. 1911, Grill. 754 p.
/Új Döntvénytár 10./

     Ravasz László
A református keresztyénség szociális tanításai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 395-403. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Tudomány és nemzetiség.
=BPSZ 1939. júl. füz.

     Récsi Emil
Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, az ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint, különös tekintettel Magyarországra. 1-4. köt.
Pest 1854-1855, Heckenast.

     Rédey Miklós
Rendőri eljárás körébe vágó újabb rendeletek és utasítások gyűjteménye. Összeáll. - -.
Bp. 1897, Boruth. 238 p.

     Rein Antal
A magyar társadalombiztosítási jog. Összeáll. - -.
Bp. 1935, Szerző. 645 p.

     Reiner Zsigmond
A választási jog reformja.
Bp. 1904, Franklin. 62 p.

     Reischl Ágoston, ifj.
A kereskedelmi és iparkamarák szerepe Magyarország kereskedelmi életében.
Bp. 1939, Antos. 16 p.

     Rényi Árpád
A honvédelmi törvény a magánjog tükrében. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 439-448. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Répási Mátyás
Külföldi közigazgatási és önkormányzati szervezetek...
Bp. 1927, Pallas. 279 p.

     Reszler Sándor
- Szilágyi Károly szerk.: A magyar adójog kézikönyve... Előszó Benedek Sándor.
Bp. 1926, Magurányi - Kubiczek. 400 p.

     Rév Mór
A magyar állami tisztviselők szolgálati szabályainak rendszeres gyűjteménye.
=KÖZIG. KVTÁR 1901. 9. sz.

     Révay István
Szlovákia magyarsága. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 713-731. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Rezsny Aurél
A Budapesti M. Kir. Államrendőrség hivatalainak útmutatója. Az utca rendje. Összeáll. - -.
Bp. 1936, Pannónia. 483 p.

     Ribáry Ernő
- Boda Ernő et al.: Az igazságszolgáltatás racionalizálására vonatkozó javaslatok...
Bp. 1932, Árpád. 15 p.

     Ricsoy-Uhlárik Béla
Az önkormányzati igazgatás szerepe a mezőgazdasági termelésben. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 384-393. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Ridly István
- Bándy Ferenc joggyakorlattal és magy. ell.: A földbirtokreform-törvény a kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel.
Bp. 1922, Tisza Testvérek. 483 p.

- Bándy Ferenc összeáll.: Földbirtok-reform novella az alaptörvénnyel, joggyakorlattal és magyarázattal. Függelék.
Bp. 1924, Tisza Testvérek. 335-542. p.

- Bándy Ferenc összeáll.: A mezőgazdasági hitel megszerzését könnyítő egyes rendelkezésekről szóló törvény...
Bp. 1925, Tisza Testvérek. 104 p.

     Riedel Nándor
Gyakorlati kérdések a külügyi közigazgatás köréből. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 389-401. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Rihmer Pál
A városok sorsa a XX. században.
=MMÉK 1937. 49-50. sz.

A városfejlődés mozgatóerői. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 73-81. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Rónai András
Erdély magyarsága. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 685-698. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Rónai Mihály
- Gulyás Károly - Kazár Gyula: A Budapest székesfővárosi közvágóhidak és állatvásárok...
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 485 p.

     Rónai Miksa
Az országgyűlési képviselő-választások feletti bíráskodásról intézkedő 1899. évi XV.-ik tc. magyarázata.
Bp. 1905, Balassa. 77 p.

     Rosta János
Városok közélelmezése, különös tekintettel Budapest székesfővárosra. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 613-632. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Rosztóczy Ernő
A leventék orvosi vizsgálata. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 787-803. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Rottenbiller Fülöp
A fiatalkorúak felügyelőhatósága a bűnöző fiatalkorúak szolgálatában. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 866-879. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Rozsnoki Antal
- Ruszthy-Rusztek Károly: Kisdedóvásügyi közigazgatás.
Bp. 1938, Szerzők. 176 p.

     Rozváczy Lajos
Ármegállapítás és árellenőrzés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 570-599. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Röck Béla
Hankóczy Jenő - Surányi János - K. Takách Gyula: A magyar búzatermesztés átszervezése 1931-1937. Előszó - -.
Bp. 1938, Pátria. 232 p.
/A M. Kir. Földmívelésügyi Min. Kiadv./

     Rudai Rezső
Diákszociális gondoskodás. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 1014-1022. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Rudnay Béla
Nyitra vármegye tiszti czímtára és közigazgatási beosztása. Kiad. - -.
Nyitra 1889, Schempek - Huszár. 130 p.

     Ruisz Rezső
A Budapesttel szomszédos községek út- és közlekedési viszonyai.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 71 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 1. sz.

Közüzemi problémák Budapesten a szanálás után.
=M. SZLE 1936. 179-187. p.

Közforgalmi szempontok a városrendezésnél. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 476-485. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Nagy-Budapest.
=M. SZLE 1942. 301-305. p.

Győr háztartási helyzete.
Győr 1944, Baross. 23 p.
/Győri Szemle Kvtára 20./

     Ruszthy-Rusztek Károly
- Rozsnoki Antal: Kisdedóvásügyi közigazgatás.
Bp. 1938, Szerzők. 176 p.

- Horváth Győző: Törvényjavaslat-tervezet a népiskolai terhek arányosításáról és a nem állami tanítók helyi illetményeinek korszerű kiszolgáltatásáról.
Bp. 1938, Szerzők. 16 p.

     Ruttkay György
Szociális igazgatás.
Kassa 1941, Szent Erzsébet. 225 p.

     Rüblein Richárd
Az állami nyugdíjtörvény magyarázata... átd., kieg. és magy. - -.
Bp. 1930, Pestvidéki. 453 p.

     Sajó Lajos
A község egészségügyi feladatai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 269-276. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A m. kir. egészségügyi felügyelők. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 198-201. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Sajóhelyi István
A magyar mezőgazdasági statisztika. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 772-775. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Salgó Ignác
Fővárosi évkönyv az 1926. évre Budapest székesfőváros címtárával. Szerk. - -.
Bp. 1926, Szfőv. Háziny. 451 p.

     Salkovszky Jenő
A közigazgatás újjárendezése.
=M. SZLE 1941. 88-93. p.

     Sándor András
Az anyakönyvi közigazgatás jogszabályai... Szerk. - -.
Bp. 1942, Bethlen Gábor. XLIII, 754 p.

- Tersztyánszky Jenő - Alpáry Imre szerk.: A községi büntető bíráskodás.
Bp. 1943, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. IX, 164 p.

     Sándorfi Kamill
A légi közlekedés joga.
Bp. 1923, Szerző. 280 p.

Rádió-jog.
=JÁ 1925. 24. évf. 98-112. p.

     Sántha Ernő
- Csépai Jenő magy.: Az 1920. évi adónovella. 1920. évi XXIII. tc.
Bp. (1921), Weiss. 106 p.

     Sárffy Andor
Az állam, a helyi közületek és a közhivatalnokok vagyoni felelőssége. 1-2.
=JÁ 1934. 33. évf. 23-36., 96-110. p.

     Sárfy Aladár
- Lengyel József et al. szerk.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság adókra vonatkozó hatályos döntvényeinek... gyűjteménye 1897-1932. Előszó Vargha Imre.
Bp. (1933), Fráter és Társa. 503 p.

     Sármezey Endre
A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 141-146. p.

     Sass Elemér
Építésügyi igazgatás. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 449-464. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Építésügyi igazgatás. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 316-335. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Sávoly Lajos
Felelősség a közszolgálatban... Szerk. - -.
Eger 1934, Egri. 183 p.

     Say Géza
Műemlékvédelem és kulturális vonatkozások a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 546-553. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Schandl Károly
A hitelszövetkezetek legközelebbi feladatai.
=M. Szövetkezés 1935. 10. sz.

Falusi szövetkezetek Magyarországon. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 575-592. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Schilling Zoltán
A szabadalmi díjbevételek nyilvántartásának reformja. In: Közigazgatásunk racionalizálásának eredményei.
Bp. 1936, Állami. 87-91. p.
/A korszerű közszolgálat útja 1./

     Schmidl Ferenc
Székesfehérvár városrendezési kérdései. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 159-169. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Schnábel József
A Magyar Királyi Igazságügyminisztérium és a Budapesti Királyi Főügyészség által... 1872-1886. években kibocsátott... körrendeletek időszerinti és betűsoros tárgymutatója. Összeáll. - -.
Fehértemplom 1887, Hepke. 102 p.

     Scholtz Géza
- Gál Dezső: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ. a hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó Térffy Gyula.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

     Scholtz Kornél
Doros Gábor: A nemi egészségügy problémái. Előszó - -.
Bp. 1928. Orsz. Közeg. Egyesület. 209 p.

Az Országos Egészségügyi Tanács. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 30-39. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Magyarország egészségügyi viszonyainak alakulása a világháború óta... In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 271-284. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Schön Bernát
Alkotmánytan rövid vázlatban népiskolák számára.
Győr 1877, Czéh. 34 p.

     Schreiber József
A gépjárművek vezetőinek képesítése. A keresk. miniszternek a belügyminiszterrel egyetértve kiadott 91.000-1924. sz. rendelete.
Bp. 1925, Világosság. 35 p.
/Rendeletgyűjtemény I./

     Schuler Dezső
Budapest székesfőváros által kezelt alapítványok... Összeáll. - -.
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 436 p.

Az alapítványszerű juttatásokra és alapítványokra vonatkozó törvények és jogszabályok. Összeáll. - -.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 25 p.

A munkanélküliség kérdése Budapesten. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 882-895. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A székesfőváros lakosságának szociális gondozása. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 479-494. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Schuster Rudolf
A rádiójog.
=JÁ 1927. 26. évf. 453-466. p.

     Schütz Ottó
A tuberkulózis megelőzése és a közigazgatás. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 623-639. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Schwanner Jenő
Állategészségügyi rendeletek és elvi jelentőségű határozatok.
Bp. 1938, Stephaneum. XVI, 241 p.

Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi jelentőségű határozatok.
Bp. 1938, Stephaneum. XXX, 641 p.

Állategészségügy. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 510-524. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Schwarcz Miksa
Árvák könyve. Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó évkönyve 1926/1927. (5687.)... Szerk. - -.
Cluj 1928, Bernát. 159 p.

     Schwartz Izidor
A menekült magyar tisztviselők nyugdíjügye.
=JÁ 1934. 33. évf. 399-400. p.

     Schwartz Tibor
Az alkalmazottak szolgálati jogviszonyairól szóló anyagi jogszabályok tana, különös tekintettel a bírói gyakorlatra.
Bp. 1924, Franklin. 59 p.

     Scitovszky Tibor
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szervezete és működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 485-496. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Sebestyén Pál
Nemzetközi jogi fogalmak a közhasználatban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 379-388. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Serényi Antal
Iskolaállítás és fenntartás belterületen... Jogszabályokkal és magy. ell. - -.
Pécs 1931, Dunántúl. 120 p.

A tanítók jogviszonya. Összeáll. - -.
Pécs 1933, Dunántúl. 116 p.
/Tanügyi Jogforrások Gyűjt. 4./

     Shilassy Béla
A Felvidék szociális problémái. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 602-609. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Siklóssy László
Hogyan épült Budapest? (1870-1930.) A Fővárosi Közmunkák Tanácsa története. Előszó Rakovszky Iván.
Bp. 1931, Főv. Közmunkák Tanácsa. 623 p.

Az országgyűlési beszéd útja. Előszó Kornis Gyula.
Bp. 1939, Egyetemi. 605 p.

     Simon Elemér
A Magyar Vöröskereszt Egylet elsődleges feladatai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 359-382. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Simon József
Gyógypedagógiai intézményeink. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 318-324. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Simontsits Elemér
Még egyszer: jogász és szakember.
=M. SZLE 1931. 66-71. p.

     Sipos Sándor
A közigazgatás hivatása a városi lakosság élelmiszerellátása terén. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 384-396. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Sipőcz Jenő
A budapesti városi jog előzetes tartalomjegyzéke. A főváros hatályos szabályrendeleteinek... gyűjteménye. Kiad. - -.
Bp. 1922, Szfőv. Háziny. 116 p.

A székesfőváros szociális és gazdasági tevékenysége a háború alatt és a háború után. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 228-233. p.

Budapest székesfőváros iskola-fogorvosi intézményének tízéves története és tapasztalatai 1922-1932... Előszó - -.
Bp. 1933, Szfőv. Háziny. 109 p.

Csorna Kálmán: Gyámsági jog és jogszolgáltatás. Előszó - -.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 289 p.

     Somogyi Ferenc
A jogtörténeti szeminárium 1932-33. tanévi tevékenysége... Közzéteszi - -. Előszó Kérészy Zoltán.
Pécs 1933, Dunántúl. 20 p.
/Pécsi Jogtört. Szem. Kiadv. 1./

A dunántúli földbirtok-forgalom szociális kihatásai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 622-629. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Somogyi József
Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. 2., átd. kiad.
Bp. 1944, Eggenberger. 336 p.

     Somogyi Zoltán
A középkori Magyarország szegényügye.
Bp. 1941, Stephaneum. 104 p.

     Somogyi Zsigmond
Az Országos Szociálpolitikai Intézet az egészségügy szolgálatában. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 451-453. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Somssich László
A szabadtársuláson alapuló gazdatársadalmi szervezetek. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 305-312. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Soós István
Tudnivalók az új községi választásokról. Ford. és összeáll. - -.
Oradea - Nagyvárad (1925), Béres. 47 p.

     Soóváry Ferenc
A M. Kir. Pénzügyi Közigazgatási Bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai 1887-1893. évről. 1-7. köt.
Bp. 1888-1893, Állami.

     Sopronyi-Thurner Mihály
A magyar vidéki város szociálpolitikája. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 869-881. p.

     Sorbán Jenő
A megújhodott magyar közigazgatás.
Gyoma 1941, Kovács - Szegedi. 72 p.

     Sótonyi Gábor
Kárpátalja közigazgatása. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 617-624. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Sömjén László
- Horváth László: Budapest székesfőváros lakásbérleti szabályrendelete.
Bp. 1936, Fővárosi Tudósító. 194 p.

A városok lakásbérleti szabályrendeletei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 255-286. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Spényi István
A M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal szervezete és működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 818-829. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Spóner Ferenc
Nagy Miklós szerk.: Közgazdasági és pénzügyi irodalom 1866-1930. Közrem. Trócsányi György, - -.
Bp. 1932, Athenaeum. 1334 p.
/A M. Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 2./

     Stein Lőrinc
Kautz Gusztáv: Az államigazgatás és igazgatási jog alapvonalai... - -... után s hazai viszonyainkra... való utalásokkal Kautz Gusztáv által.
Pest 1871, Ráth. XXXII, 518 p.

     Steinecker Ferenc
A gazdasági felügyelet beillesztése a közigazgatásba. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 281-290. p.

A falu népe. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 220-230. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A legújabb földművelésügyi törvények és rendeletek gyűjteménye 1931-1938. 1-3. köt. Sajtó alá rend. és kieg. Perneczky Béla.
Bp. (1939), Steineckerné.

     Steuer György
A községek önkormányzata. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 192-197. p.

     Stolpa József
A jogi személyek magánjogi viszonyai közigazgatási vonatkozásban. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 264-276. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Szemelvények az anyakönyvi közigazgatás köréből. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 461-472. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Sturm Dénes
Női munkaszolgálat. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 93-103. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Suhayda Tibor
A közép- és alsófokú gazdasági szakoktatás... In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 247-257. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Surányi János
- Hankóczy Jenő - K. Takách Gyula: A magyar búzatermesztés átszervezése 1931-1937. Előszó Röck Béla.
Bp. 1938, Pátria. 232 p.
/A M. Kir. Földmívelésügyi Min. Kiadv./

     Surányi-Unger Tivadar
A közgazdasági és a közigazgatási képzés...
Szeged 1937, Városi. 6 p.

A városrendezés nemzetgazdasági vonatkozásai. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 369-378. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok mai állása. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 764-776. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Az átmenetgazdaság nemzetközi vonatkozásai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 645-661. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

A földmívelésügy világgazdasági helyzete és kilátásai. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 727-735. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Szabados Mihály
Olasz és magyar földmunkás-szövetkezetek. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 630-642. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Szabó Andor Sándor
Hasznos tudnivalók a községi hatósági közegek, községi- és körjegyzők... számára.
Szamosújvár 1892, Todorán. 17 p.

     Szabó Imre
A mentésügy Magyarországon. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 407-411. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Szabó István
Városi közigazgatás és levéltár védelem. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 826-834. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Szabó Sándor
Törvényjavaslat-tervezet a pénzügyi közigazgatás szervezetéről.
Sárospatak (1926), Református Főisk. 66 p.

Budapesti közigazgatási útmutató. Közbiztonsági tanácsadó... Szerk. - -.
Bp. 1941, Miszter Testvérek. 236 p.

     Szabó Zoltán
A fajbiológia alapvonásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 521-528. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Szabóky Jenő
- Szentgyörgyi Lajos - Zöldy Miklós - Bacsó Ferenc: A honvédelemről szóló 1939:II. tc. magyarázata.
Bp. 1939, Franklin. XVIII, 574 p.
/M. Törvények. A Franklin Társulat Zsebkiad./

     Szabolcska Mihály
- Borsos Endre összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság... döntvényeinek és elvi határozatainak gyűjteménye. 1897-1937. 1-3. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. (1937), Szerzők.

     Szádeczky-Kardoss László
A közigazgatási büntető parancsról.
=MJSZ 1936. 17. évf. 297-299. p.

Egészségügyi és szociális igazgatásunk néhány kérdéséről...
Bp. (1937), Attila. 19 p.

     Szádeczky-Kardoss Tibor
Illetményrendszerünk fejlődése és reformjának kérdése.
Debrecen 1939, Városi. 25 p.
/A Debreceni Tisza István Tud. Társ. 1. Oszt. Kiadv. 8/1./

A magyar mezőgazdaság adóterhei. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 47-66. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Szakasits György
Budapest környékének közigazgatási rendezése és ennek várható szociális hatása.
Bp. 1939, Világosság. 75 p.

     Szakváry Emil
Az Iparügyi Minisztérium szerepe az 1937:VI. tc. végrehajtása során. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 89-105. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Szalay Zoltán
Országos Ügyvédszövetség 1911-1936. Jubileumi emlékalbum. Szerk. - -. Előszó Lázár Andor.
Bp. 1936, Sylvester. 263 p.

     Szále Antal
Magyarország összes törvényei fölzetekben. A latin 'Corpus Iuris' szerint először magyarítá s helyenként... világosítá - -.
Pozsony 1847, Wigand. 496 p.

     Szaller Miklós
Közegészségügyi jelentések. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 202-211. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Szaniszló József
Közszolgálati jogszabályok gyűjteménye. Kodifikációs tanulságok. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 87-107. p.

     Szaplonczay Ödön
A városfejlesztés és a városfejlesztés pénzügyi eszközei. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 379-392. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Szappanos Sándor
Kecskemét tanyai közigazgatásának megszervezése.
Kecskemét (1939), Szerző. 51 p.

     Szász Lajos
Az állami költségvetés. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 542-551. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A földmívelésügy és a közellátás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 11-14. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Szász Zsombor
Erdély román közigazgatása.
=M. SZLE 1929. 160-166. p.

     Szaszovszky Ottó
Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek műszaki felszerelése és szervezete. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 686-696. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Szászy Béla
A magánjogi kérdés szerepe a közigazgatási eljárásban.
=JÁ 1931. 30. évf. 10-18. p.

     Szászy-Schwarz Gusztáv
Az obstrukció jogtana.
Bp. 1904, Athenaeum. 32 p.

Jogi párbeszédek az obstrukcióról.
Bp. 1910, Athenaeum. 50 p.

     Szathmáry István
Hivatalos műszótár a belügyi igazgatás részére.
Bp. 1928, Egyetemi. 56 p.

     Szebeny József
Gyermekvédelem a székesfővárosban. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 458-465. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Széchenyi István
Magyarország sarkalatos törvényei s államjogi fejlődése 1848-ig. Széchenyi István hagyományaiból kiad. és előszó Török János
Pest 1864, Eggenberger. 186 p.

     Széchenyi Károly
A vendégforgalom szociális vonatkozásai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 845-854. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Szeghő István
Nemzetközi légyügy. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 782-792. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Nemzetközi légi jog. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 403-414. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Szegő Ferenc
- Büchler Dávid: Ügyvédi nyugdíj, 1934:XXIII. tc. Előszó Piacsek Zoltán.
Bp. 1936, Simon - Garab. 178 p.
/Az 'Ügyvéd' c. közlöny Codex Domesticus Kiadványsor. 1./

     Szeiberling Rezső
- javaslata a gyámügy reformjához.
Veszprém 1934, Egyházmegyei. 88 p.

     Szeibert János
Mezőgazdasági munkásház- és cselédlakás-építés közületi támogatásáról.
Bp. 1939, Szeged Városi. 38 p.

     Székács Aladár
Közigazgatás és bírói igazság.
=ÜL 1916.

     Székely Miklós
Jogszabályok közzététele. Előszó Széll József.
Bp. 1938, Állami. 102 p.
/A korszerű közszolgálat útja 4./

A belügyminiszter közegészségügyi hatásköre. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 170-188. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Székely Nándor
A numerus clausus Magyarországon. Előszó Pakots József. Kiadják a magyar egyetemről kizárt zsidó ifjak.
Bp. 1922, Bichler. 86 p.

     Szekeres Endre
Az agrárközigazgatás új alapjai.
=M. SZLE 1937. 221-227. p.

     Szél Tivadar
Egészségügyi statisztika. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 256-261. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Széll János
Nemzetközi közlekedésügy. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 793-807. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Széll József
Buday István - ifj. Halász János - Beke Gábor: Közigazgatási illetékek. Előszó - -.
Bp. 1936, Szepes - Urbányi. 340 p.

Székely Miklós: Jogszabályok közzététele. Előszó - -.
Bp. 1938, Állami. 102 p.
/A korszerű közszolgálat útja 4./

Mártonffy Károly szerk.: A mai magyar község. Az 1937. évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi - - belügyminiszter.
Bp. 1938, Állami. V, 820 p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Széll Józsefné
A 'settlement' rendszer bevezetése Budapest nyomortelepein. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 415-426. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Szendy Károly
Radó Richárd - Gárdonyi Jenő szerk.: Budapesti hivatali útmutató kézikönyv... Bőv., jav. kiad. Előszó - -.
Bp. 1935, Athenaeum. 357 p.

Budapest háztartása. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 367-383. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Szokolay Leó: Jogi alapismeretek a szociális munkában. Előszó - -.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 239 p.

A székesfőváros közigazgatási praktikuma.
Bp. (1937), Szfőv. Háziny. 59 p.
=STAT. KÖZL. 87. köt. 2. sz.

Budapest közüzemei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 564-574. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Az ügyiratok felülvizsgálata, aláírása, a hitelek felhasználása és utalványozása a központi igazgatásban.
Bp. 1939, Szfőv. Háziny. 17 p.

Tanulmány Nagy-Budapestről, megalkotásának előfeltételeiről és lehetőségeiről.
Bp. 1942, Szfőv. Háziny. 276 p.

     Szeniczey Gusztáv
A köztörvényhatóságok, községek és elsőfolyamodású bíróságok rendezésére vonatkozó törvények és kir. ministeri rendeletek gyűjteménye... Hiv. kiad. után összeáll. - -.
Pest 1871, Heckenast. 211 p.

Az országgyűlési képviselők választásáról és az összeférhetetlenségről szóló 1874-ik XXXIII. és 1875-ik L. tc. Összeáll. - -.
Bp. 1875, Lauffer. 112 p.

     Szenner József
Legújabb választási jogszabályok. A kiadott rendeletek alapján összeáll. és jegyz. ell. - -.
Bp. 1922, Wodianer. 148 p.

     Szentgyörgyi Lajos
- Zöldy Miklós - Bacsó Ferenc - Szabóky Jenő: A honvédelemről szóló 1939:II. tc. magyarázata.
Bp. 1939, Franklin. XVIII, 574 p.
/M. Törvények. A Franklin Társulat Zsebkiad./

A honvédelmi törvény általános ismertetése. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 193-212. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Szentiványi Ferenc
Pénzügyi közigazgatás.
Nyíregyháza (1941), Orosz. 242 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 12./

     Szentiványi István
- Bense Dezső összeáll.: A kiviteli forgalmi adómegtérítés kézikönyve.
Bp. 1930, Neuwald. IV, 502 p.
/Adóügyi Útmutató Törvénytára 12./

     Szentmiklósi József
A budapesti közhivatalok tájékoztatója... Szerk. - -.
Bp. 1925, Szfőv. Háziny. 440 p.

     Szentpéteri Kun Béla
A protestáns egyház kapcsolatai a közigazgatással. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 793-809. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Szentpétery Imre, ifj.
A Pozsonyi és a Szepesi Kamara viszonya a XVI. században. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor...
Bp. 1937, Egyetemi.

     Szepesváry Pál
Honvédelmi tennivalónk a városokban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 270-285. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Szepesy Mihály
Az érvényben lévő egyenes adók, forgalmi adók, illeték- és vámszabályok. Adreánszky István és Sz. Nagy Béla közrem. összeáll. - -. In: Adó- és vámügyi évkönyv 1928.
Bp. 1928, Pallas. 292 p.

     Szeszlér Antal
- Gyulai Gyula: A legújabb lakásrendelet. A m. kir. minisztériumnak 2300/1921. ME sz. rendelete a lakásügy rendezéséről. Összeáll. - -.
Bp. 1921, Apostol. 95 p.

     Szigethy Lehel
A magyar pénzügyi jog vezérfonala.
Kecskemét 1893, Szerző. 226 p.

Pótlék a magyar pénzügyi jog vezérfonala 1899. évi - második kiadású - kézikönyvhöz...
Kecskemét 1902, Sziládi. 29 p.

     Szigeti Gyula
Nagy-Budapest terve pénzügyi vonatkozásban az érdekelt városok és községek háztartási előirányzatai alapján.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 54 p.
=STAT. KÖZL. 78. köt. 4. sz.

     Szikla Géza
Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek kelenföldi erőművei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 697-703. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A kelenföldi erőmű ismertetése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 659-663. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Sziklay Ferenc
A Csehszlovák Köztársaság népművelési törvényei és rendeletei. 1. füz. Összeáll. - -.
Kosice - Kassa 1935, Athenaeum. 55 p.

     Sziklay László
- Belohorszky Ferenc - Jákváry Kálmán - Vácz Elemér: Az út a vármegyei népfőiskolákhoz. Előszó Borbély Sándor.
Nyíregyháza 1940, Kétz. 56 p.

     Szilágyi Artúr Károly
Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt.
Bp. 1929, Minerva. 73-75. p.

     Szilágyi Ernő
A gazdasági élet és a termelés tervszerűsége. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 751-759. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Szilágyi Gyula
Pénzügyi törvények és szabályok kézikönyve... 2., bőv., átd. kiad.
Zombor 1886, Szerző. VIII, 232 p.

     Szilágyi Károly
- Reszler Sándor szerk.: A magyar adójog kézikönyve... Előszó Benedek Sándor.
Bp. 1926, Magurányi - Kubiczek. 400 p.

     Szilágyi Virgil
Betűsorozatos tárgymutató mindazon törvényekhez, rendeletekhez... melyek az országos törvény és kormánylapok eddig kiadott hat évi folyamában... megjelentek.
Pest 1856, Heckenast. 280 p.

     Szily Kálmán
Külföldi kulturális intézményeink. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 867-873. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Szinay Béla
Magyar nemzeti munkaszolgálat. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 953-993. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Szirányi Tibor
A főszolgabírák honvédelmi tennivalói. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 296-307. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Szirmai Zsolt
Jogos fegyverhasználat és kártérítés.
=JK 1933. 68. évf. 186-188. p.

     Szirmay Károly
- Komáromy-Hiller Ernő összeáll.: Hatósági bizonyítványok kiállításának szabályai...
Bp. 1934, Merkantil. 96 p.

     Szitás Jenő
A polgári perrendtartás és a közigazgatás kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 315-330. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A községi bíráskodás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 538-551. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Közigazgatási eljárás. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter.
Bp. 1939, Állami. IV, 47 p.
/A korszerű közszolgálat útja 9./

Alapítványok a közjótékonyság szolgálatában. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 787-812. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A jogi személyek nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 308-321. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Szladits Károly
Magánjogi szervezetek a közigazgatásban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 85-88. p.

A tulajdonjog újabb módosításai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 250-263. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Szohor Pál
Községi belszervezet és közigazgatási eljárás. 3. félév.
Nyíregyháza 1941, Venkovits. 36 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 13./

Községi belszervezet és közigazgatási eljárás. 4. félév.
Nyíregyháza 1942, Venkovits. 59 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 21./

     Szokolay István
Centralisatio és önkormányzat. Észrevételek a közigazgatási törvényjavaslathoz.
Bp. 1891, Athenaeum. 87 p.

     Szokolay Leó
Megjegyzés a magánjogi törvénykönyv 159. §-ához...
Bp. 1929, Franklin. 31-33. p.
/JK Kvtára 16./

A gyámügy reformja.
=VSZ 1933. 19. évf. 813-870. p.

Szülői hatalom, gyámság, gondnokság magánjogi törvénykönyvünk javaslatában.
Bp. 1934, Stefánia. 28 p.
/Az Orsz. Stefánia Szöv. Kiadv. 76./

A közigazgatás feladata a családvédelem terén. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 469-499. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Jogi alapismeretek a szociális munkában. Előszó Szendy Károly.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 239 p.

A házasságon kívül született gyermek, mint csecsemővédő probléma. In: A mai magyar .szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 908-917. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Gyámügy és korszellem.
=VSZ 1940. 26. évf. 641-654. p.

A gyámügyi igazgatás nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 436-469. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Nemzetközi jogi vonatkozások a gyámügy terén. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 485-517. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

A rokonok szerepe a gyámhatósági eljárásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 521-548. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

A zöldkeresztes intézmény.
=VSZ 1943. 29. évf. 36-59. p., 1 t.

A gyámhatóságok és a kir. közjegyzők együttműködése.
=KKK 1944. máj. sz.

     Szombatfalvy György
A falukutatás irodalma. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 111-119. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Város - magyar város. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 155-162. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Vándoriskola és tanyai internátus. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 945-949. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Szondy Viktor
A területenkívüliség és a személyes mentesség. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 288-297. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Szontagh Vilmos
A közigazgatás szabad belátása. (Diszkrecionális közigazgatás.) Közigazgatásjogi dogmatikai tanulmány.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. XXXIII, 253 p.
/Miskolci Ev. Jogakad. Tud. Ért. Tára 32./

Adalékok a magyar kegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához.
Miskolc 1931, Ludvig - Janovits. 23 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 72./

Van-e sui generis pénzügyi jog?
Miskolc 1937, Ludvig. 12 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 20./

A közigazgatás sajátos szabadsága.
=MJSZ 1943. 24. évf. 528-539. p.

Eredményesség és jogszerűség a közigazgatásban.
=MJSZ 1944. 25. évf. 72-81. p.

     Szőke Sándor
Sajtótörvény és rendtörvény.
=JK 1924. 59. évf. 69-70. p.

     Szőllőssy Alfréd
A község rendészeti feladatai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 363-371. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Szőllősy Zoltán
A közegészségügyi törvények egységes szerkezete. Összeáll. - -.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. XXI, 213 p.
/M. Közig. Tud. Int. Kiadv. 16./

     Szőnyi Gyula
A fővárosi hitelintézetek.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 189 p.
=STAT. KÖZL. 61. köt. 3. sz.

A magyar városok hitelintézetei.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 144 p.
=STAT. KÖZL. 68. köt. 3. sz.

     Szporny Gyula
- Kerbolt László: A községi egészségügyi közigazgatás gyakorlati útmutatója... Előszó Tomcsik József.
Bp. 1942, Hungária. VIII, 491 p.

     Sztrókay István
Nagy-Budapest közlekedési problémái.
=MMÉK 1921. 27-28. p.

     Szűcs István
Kis törvény, vagy népszerű törvénytudomány, gyermekek számára.
Debreczen 1845, Tóth. 63 p.

     Szűcs Lajos
Rövid törvénytudomány kérdések- és feleletekbe foglalva.
Pest 1847, Heckenast. 125 p.

     Szűts Ervin
Községi pénztárnok tudnivalói.
Szeged 1935, Új Nemzedék. 32 p.

- Bihari Dezső szerk.: A községi törvény (kis- és nagyközségekre) vonatkozó hatályos szövege...
Szeged 1941, Új Nemzedék. 78 p.

     Tahy István
A kézműipari alkalmazottak jogviszonyaira és szociális védelmére vonatkozó rendelkezések.
Bp. 1940, Urbányi. 43 p.

     Takách Gyula, K.
- Hankóczy Jenő - Surányi János: A magyar búzatermesztés átszervezése 1931-1937. Előszó Röck Béla.
Bp. 1938, Pátria. 232 p.
/A M. Kir. Földmívelésügyi Min. Kiadv./

     Takács György
Rendszeres magyar pénzügyi jog.
Bp. 1936, Grill. VI, 539 p.

- Dobrovics Károly: A kartell-közigazgatás pénzügyi és gazdasági vonatkozásaiban.
Bp. 1939, Monopol. 346 p.

     Takács Imre
Mezőgazdasági társadalombiztosítás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 276-285. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Takács József
Magyarország közhivatalainak cím- és adattára. Állami, vármegyei városi és községi hivatalok évkönyve. 1938. 1-2. rész. Szerk. - -.
Bp. 1938, Bokor - Fischer.

     Tamás Ferenc
Mezőgazdasági közigazgatás. Összeáll. - -.
Keszthely 1937, Mérei. 196 p.

     Tamássy József
A tisztviselőkérdés gyakorlati megoldása.
Bp. 1925, Révai Testvérek. 76 p., 1 mell.

     Tárkányi Szűcs Ernő
Mártély népi jogélete...
Kolozsvár 1944, Nagy. 148 p.
/Régi Magyar Jog... 1./

     Tarnai János
A sajtójog a javaslatban.
=JK 1923. 58. évf. 145-146. p.
A rendőri felügyelet alá helyezés a javaslatban.
=JK 1924. 59. évf. 17-19. p.

     Tasnádi Nagy András
- Halasi Andor - Vásárhelyi Jenő szerk.: Almanach.
Bp. 1903, Politzer. 106 p.

     Tassy Károly
Az 1896/1901-i országgyűlés képviselőinek sematizmusa... Összeáll. - -.
Bp. 1898, Pesti. 112 p.

     Tatay Zoltán
Az árvaszék, mint gyermekvédelmi intézmény.
=VL 1935. 5. sz.
Debrecen sz. kir. város árvaszékének gyermekvédelmi tevékenysége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat. .
Bp. 1942, Állami. 487-501. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Tátray István
A magyar városok felmérése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 115-122. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Tattay Pál
Műszaki városkép. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 257-300. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Tausz Béla
Budapest és Magyarország fürdőinek és üdülőhelyeinek látogatottsága. Idegenforgalmi és gazdasági vonatkozások az elmúlt ötven évben. Előszó - -.
Bp. 1941, Nagy. 21 p.

     Telcs Béla
A házkezelés könyve. Előszó - -.
Bp. 1926, Közérdekű Könyvek Kiadóváll. XVI, 344 p.

A háztulajdonosok könyve 1940...
Bp. 1940, Szerző. XVI, 456 p.

     Teleki Béla
Erdély földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 200-208. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Teleki Mihály
Mezőgazdasági szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 541-549. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Gazdatájékoztató... Előszó - -.
Bp. 1939, Pátria. 141 p.
/A M. Kir. Földmívelésügyi Min. Kiadv./

     Teleki Pál
Hantos Gyula: A magyar közigazgatás területi alapjai. Bev. - -.
Bp. 1931, Athenaeum. 14 p., 74 térk.

Egyéni bánásmód a rokkantgondozásban. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 229-236. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Teleki Tibor
Mezőgazdasági társadalombiztosítás. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 550-559. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Temesváry László
A községi pénzügyek reformja Olaszországban.
Bp. 1938, Szfőv. Háziny. 162 p., 24 t.
=STAT. KÖZL. 80. köt. 3. sz.

     Térey-Kuthy Sándor
Név 'magyarosítás' Franciaországban, Angliában és - nálunk.
=JK 1930. 65. évf. 104-105. p.

Kell-e új törvény halotthamvasztáshoz?
=JK 1932. 67. évf. 95-96. p.

A fakultatív halotthamvasztás Magyarországon.
=JK 1932. 67. évf. 97-99. p.

Magyar vidéki városok.
Bp. 1936, M. Kult. Egy. Orsz. Szöv. 14 p.

Magyarországi vidéki és kisebbségi magyar közművelődési egyesületek névsora. Összeáll. - -.
Bp. 1938, Traub. 32 p.

     Térfy Gyula
Magánjog vonatkozású közigazgatási törvények... 5. kiad. Szerk. - -.
Bp. 1912, Grill. XII, 820 p.

Gál Dezső - Scholtz Géza: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ. A hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó - -.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

     Tersztyánszky Ákos
Racionalizálási intézkedések a M. Kir. Postánál.
Bp. 1937, M. Racionalizálási Bizottság. 46 p.
/A M. Racionalizálási Biz. Kiadv. 7./

     Tersztyánszky Jenő
A magyar közigazgatás szaknaptára és tiszti címtára 1943. Szerk. - -.
Bp. 1942, Balázs. 112, XXXV, 168 p.

- Alpáry Imre - Sándor András szerk.: A községi büntető bíráskodás.
Bp. 1943, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. IX, 164 p.

     Tetétleni Ármin
Egy életbevágó controversia a választási bíráskodás köréből...
Bp. 1905, Politzer. 87 p.

Peticzió-ügyek. A Kir. Curia eddigi érdemleges gyakorlata az 1899. XV. tc. által reáruházott hatáskörben.
Bp. 1905, Politzer. 272 p.

Törvény vagy hazugság? Az exlexről és a feloszlatásról.
Bp. 1910, Révai - Salamon. 32 p.

     Thegze-Gerber Ferenc
Az állami számvitelről szóló 1897:XX. tc. magyarázata.
Bp. 1940, Rábaközi. VIII, 60 p.

     Thewrewk-Pallaghy Attila
Esztergomi tanácskozmány 1860-ban (az alkotmányosság helyreállítására vonatkozóan az 1848:V. tc. alapján).
Bp. 1925, Pfeifer. 23 p.

Magyar érdekek érvényesülése a hatvanhetes kiegyezés korának külpolitikájában. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 87-98. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Újabbkori véderőnk fejlődése három magyar közjogász szemléletében. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 140-156. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Thirring Gusztáv
Budapest félszázados fejlődése 1873-1923. Előszó - -.
Bp. 1925, Szfőv. Háziny. 207, 200 p., 12 t.
=STAT. KÖZL. 53. köt.

     Thirring Lajos
Nagy-Budapest népessége.
Bp. (1935), Szfőv. Háziny. 112 p.
=STAT. KÖZL. 78. köt. 1. sz.

Vármegyéink területe, népesség fejlődése, népsűrűsége és közigazgatási felosztása.
=MSTATSZ 1942. 4. sz.

     Tichy Kálmán
Ipari szociális törvényhozásunk. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 678-687. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Üzemek, ipartelepek... igénybevétele a honvédelmi törvény alapján. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 430-438. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Tihanyi Lajos
Közigazgatásunk reformja és a magyar ügyvédi kar. (1929:XXX. tc.)
=JÁ 1928. 27. évf. 507-510. p.

Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás... In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 2. köt.
Bp. 1929, Minerva. 22-25. p.

     Till Antal
A községi közigazgatás, vagyonkezelés és számadások kézikönyve.
Pest 1872, Rudnyánszky. 110 p.

     Tisza István
Hieronymi Károly: A választói jogról. Hieronymi Károly hátrahagyott irataiból. Előszó - -.
Bp. 1912, Athenaeum. 254 p.

     Tisza Kálmán
Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer.
Pest 1865, Ráth. 90 p.

- - miniszterelnök... által a közigazgatás érdekében... egybehívott enquete tárgyalásai.
Bp. 1880, Állami. 226 p.

     Toldy Ferenc
A Magyar Birodalom alaptörvényei. Az eredeti deákszöveg mellé vetett magyar fordítással. Közjogtani segédkönyvül kiadta - -. 2., jav. kiad.
Pest 1866, Emich. XVI, 336 p.

     Tolnay Dezső
Összeműködés a honvéd térképészet és a polgári közigazgatási hatóságok között. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 857-861. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Tomcsányi Kálmán
Az általános (belügyi) igazgatás kívánalmai a felsőoktatási reformmal kapcsolatban. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 239-248. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Az önkormányzati jog lényege. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 781-786. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A magyar közigazgatás szervezete.
Bp. 1938, Pallas. 24 p.
/M. KÖZIG. KVTÁRA 9./

     Tomcsányi Móric
A magyar közigazgatási jog alapintézményei.
Bp. 1926, Egyetemi. 402 p.

Reflexiók időszerű közigazgatási kérdésekről. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 78-84. p.

Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Különös (szakigazgatási) rész.
Bp. 1933, Fővárosi. 480 p.

A magyar közigazgatási jog rendszere és néhány alapkérdése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 44-52. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Jogi oktatás, közigazgatási képzés, közigazgatási minősítés. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 139-148. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     Tomcsányi Vilmos Pál
Nemzetközi bíráskodás. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 108-120. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Tomcsik József
A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet munkája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 310-317. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Kerbolt László - Szporny Gyula: A községi egészségügyi közigazgatás gyakorlati útmutatója... Előszó - -.
Bp. 1942, Hungária. VIII, 491 p.

     Toporczer Ferenc
Közigazgatási eljárás során személyes szabadság korlátozásával járó különleges rendőri intézkedések.
=M. Rendőr 1943. 1. sz.

     Torday Lajos
- Meznerics Iván: A magyar közigazgatás szervei. 1867-1937.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 447 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. KIADV. 21./

     Tormay Béla
A M. Kir. Postatakarékpénztár szerepe a magyar gazdasági életben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 669-676. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Tormay Géza
Idegenforgalom és a magyar városok. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 20-27. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Tóth Géza
A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezeti kérdései és jogállása, különös tekintettel az állami jövedékek és fogyasztási adók közigazgatására.
Bp. 1939, Fráter. 33 p.

     Tóth József
Bírói függetlenség közigazgatási jogunkban.
Bp. 1930, Szent István Társulat. 108 p.

Szociálpolitika és szociális igazgatás. Eger 1944, Egri. 72 p.
/Bibliotheca Academica. Az Egri Érseki Jogakad. Ért. Tára 17./

     Tóth Lőrinc
Jogtudományi s törvénykezési tár. 1-2. folyam. 1-10. füz. Szerk. több magyar jogtudományi író hozzájárultával - -.
Pest 1855-1856, Heckenast.

     Tóth Sándor
Kolozsvár thj. sz. kir. város ügyosztályainak, hivatalainak, üzemeinek útmutatója. Kiad. - -.
Kolozsvár 1943, Lengyel. 101 p.

     Török János
Magyarország sarkalatos törvényei s államjogi fejlődése 1848-ig. Széchenyi István hagyományaiból. Kiad. és előszó - -.
Pest 1864, Eggenberger. 186 p.

     Töry Gergely
A magyar ipar fejlődése és jelen helyzete a fogyasztó szemszögéből nézve. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 626-639. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Ipari problémák. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 632-641. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Tremkó György
Temető-kultúra.
Bp. 1928, Élet. 75 p.

- Gerőfy Gyula: Minta- és példatár a községi jegyzők és anyakönyvvezetők által végezhető magánmunkálatokról. 5. kiad.
Bp. 1942, Stephaneum. 724 p.

     Trócsányi György
Nagy Miklós szerk.: Közjog és közigazgatási jog 1866-1928. Közrem. Panka Károly és Trócsányi György Előszó Zsitvay Tibor.
Bp. 1929, Pesti. LXIII, 515 p.
/A M. Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 1./

Nagy Miklós szerk.: Közgazdasági és pénzügyi irodalom 1866-1930. Közrem. Trócsányi György, Spóner Ferenc.
Bp. 1932, Athenaeum. 1334 p.
/A M. Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 2./

     Tunyogi János
A kiküldetési illetményekre vonatkozó hatályos jogszabályok és Biharmegye távolság-mutatója. Összeáll. - -.
Berettyóújfalu 1935, Paszternák. 80 p.

     Turacsek Albert
- Bátor Viktor: A szeszadó törvények és rendeletek gyűjteménye.
Bp. 1930, Szerző. VII, 912 p.

     Turcsányi Gyula
Gazdászat-közigazgatási és illetmény adatok.
Bp. 1938, Attila. 44 p.

     Tusa Gábor
A székely vallási és tanügyi autonómia.
Kolozsvár 1930, Minerva. 24 p.

     Uhereczky Géza
- Vásárhelyi Károly ford. és jegyz. ell.: Csehszlovák tanügyi törvények és rendeletek gyűjteménye. 1. köt. Törvények és kormányrendeletek.
Komarno 1924, Spitzer. 412 p.

     Ujszászy István
Hírszerzés és kémelhárítás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 79-87. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Ungvári Antal
A községi törvény és módosítása gyakorlati megvilágításban. Összeáll. - -.
Vác 1940, Pestvidéki. 115 p.

     Urbányi János
A reklám kézikönyve.
Bp. 1930, Bíró. 184 p.
/A Kereskedelmi Szakoktatás Kvtára 5./

     Urbányi Jenő
Növényegészségügy. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 454-464. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Vácz Elemér
- Belohorszky Ferenc - Jákváry Kálmán - Sziklay László: Az út a vármegyei népfőiskolákhoz. Előszó Borbély Sándor.
Nyíregyháza 1940, Kétz. 56 p.

     Vágó József
Budapest művészi újjáépítése - - elgondolása szerint.
Bp. 1936, Budai. XXII, 39 p.

     Válkay Bertalan
Közigazgatás és idegenforgalom. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 306-314. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Valló József
Közigazgatási eljárás.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 205 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 22./

A Service publique eszméje a francia jogban.
Bp. 1940, Dunántúl. 157 p.

Törvénytervezet az általános közigazgatási rendtartásról indoklással.
Bp. 1942, Dunántúl. 94 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 38./

     Vámos Ferenc
- Koncz János - Pogány József: Elnöki jelentés a Községi Jegyzők Országos Egyesületének... közgyűlésén.
=KÖZS. KÖZL. 1937. 44. sz.

     Vanek Géza
- Csapó István - Paraszkai Gábor - Rácz Imre szerk.: Polgári iskolai útmutató.
Szeged 1935, Szerzők. 239 p.

- Csapó István szerk.: Útmutató a polgári iskolai igazgatók és tanárok számára.
Székesfehérvár 1940, Szerzők. 240 p.

     Várady Sándor
- Pogány József összeáll.: A községi polgári és kihágási bíráskodás kézikönyve.
Bp. 1931, Steiner - Kovács. 196 p.

     Varga Endre
A hivatásos ügyvédi osztály kialakulása. A kötelező ügyvédi vizsga bevezetése 1769-ben. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor...
Bp. 1937, Egyetemi.

Levéltárrendezés.
=LK 1940-1941. 18-19. évf. 122-149. p.

     Varga István
A Magyar Nemzeti Bank és az Osztrák-Magyar Bank bankjegyforgalmi-, váltó-tárca- és érckészlet-adatainak magyarázata.
Bp. 1929, Athenaeum. 55 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 2./

- Matolcsy Mátyás: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25, 1934/35. Előszó Laky Dezső.
Bp. 1936, Athenaeum. 144 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 11./

     Varga József
Ősi kincsünk az önkormányzat. Alkotmánytörténeti és közigazgatási tanulmány.
Bp. - Csobaj 1940, Kovács - Szegedi. 63 p.

A mérnök szerepe a közigazgatásban. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 1-8. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Az új munkáslakások építése.
=Építészet 1942. 2. sz.

Új utakon az új, a népi Magyarország felé. Szociál- és népesedéspolitikai tanulmány.
Kézdivásárhely 1943, Jókai. 231 p.

Az ipar a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 507-513. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Varga László
Országos egészségügyi nyilvántartás szervezése.
=NÉPEÜ 1938. 11. sz.

     Varga Vidor
- Frank József: Iparigazolvány és iparengedély az új ipartörvény szerint...
Bp. 1923, Lampel. 56 p.

     Vargha Béla
Fogházhigiéne. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 336-340. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Vargha Ferenc
A képviselők felelőtlensége.
Bp. (1924), Franklin. 34 p.
/JÁ KVTÁRA 20./

     Vargha Gábor
Magyarország közigazgatási viszonyai.
Pécs 1941, Kultúra. 24 p.
/Geographia Pannonica 44./

     Vargha Imre
Jövedéki kihágás vagy adócsalás.
=MJSZ 1920. 1. évf. 124-126. p.

Sárffy Aladár - Lengyel József et al. szerk.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság adókra vonatkozó hatályos döntvényeinek... gyűjteménye 1897-1932. Előszó - -.
Bp. (1933), Fráter és Társa. 503 p.

A magyar adópolitika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 526-541. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A szociális követelmények kielégítése adóztatás terén. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 16-25. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Várhidy Lajos
A városok szervezkedése. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 180-186. p.

     Vári Rezső
- Forgó István - Halász Ferenc összeáll.: Behozatal és kivitel... korlátozásáról szóló rendeletek gyűjteménye és magyarázata. 2., átd., bőv. kiad.
Bp. 1921, Wodianer. 176 p.

- Groszmann Frigyes: Érdekeltségvállalás és elhelyezkedési lehetőség a zsidótörvény keretében (1939:IV. tc.).
Bp. 1940, Szerzők. 157 p.

     Vásárhelyi Gyula
Rendészet, rendőri büntető bíráskodás... rendőri igazgatás... Szerk. - -.
Bp. 1911, Nap. LV, 1188 p.
/A M. Közig. Törvények Grill-féle kiad./

     Vásárhelyi János
A 'Teleki Téka' ügyének rendezése.
Kolozsvár 1942, Minerva. 14 p.

     Vásárhelyi Jenő
- Halasi Andor - Tasnádi Nagy András szerk.: Almanach.
Bp. 1903, Politzer. 106 p.

     Vásárhelyi Károly
- Uhereczky Géza ford. és jegyz. ell.: Csehszlovák tanügyi törvények és rendeletek gyűjteménye. 1. köt. Törvények és kormányrendeletek.
Komarno 1924, Spitzer. 412 p.

     Vásáry István
Debrecen sz. kir. város közigazgatásának 1928. évi működéséről szóló jelentés... Közread. - -.
Debrecen 1929, Városi. 352 p.

     Vass Dezső
Betűrendes tárgymutató (index) az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1913:XIV. tc. 1-167., s a választói jog büntetőjogi védelméről szóló 1913:XXIII. tc. 1-26. §§-aihoz... Szerk. - -.
Arad 1914, Réthy és Fia. 40 p.

     Vass Elek
Földbirtok-politika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 732-747. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Birtokpolitikánk fejlődése és eredményei az utolsó évtizedekben. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 649-660. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Vass Elemér
A mérnök szerepe a közegészségügyi munkában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 262-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Vaszy György
Közigazgatási kézbesítési szabályok... Összeáll. és magy. - -.
Bp. (1943), Baross. 256 p.

     Vay László
A biztosítás szerepe a mezőgazdaságban. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 557-573. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Vázsonyi Vilmos
A választási elv a külföldi közigazgatásban.
Bp. 1891, Singer - Wolfner. 160 p.

     Vécs Ottó
Esztergom tragédiája. Tzenkétéves klikkpolitika és városgazdálkodás.
Esztergom 1931, Laiszky. 63 p.

     Vecseklőy József
- Horváth Kálmán - Menczer Károly: Világvárosok közigazgatása. London, Párizs, New York, Berlin, Róma.
Bp. 1938, Dunántúl. 193 p., 10 t.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 26./

     Végh József
A magyar kisdedóvónő-képzés múltja és jelene. 1-4.
=Kisdednevelés 1935. 60. évf. 1-4. sz.

     Végvidéki Cato
Tervezet a választói jog reformjához.
Óbecse 1911, Lévai. 23 p.

     Verebély Géza, id.
A mi Budapestünk. Nagy-Budapest továbbfejlesztése.
Bp. 1941, Élet. 36 p.

     Verebély Tibor
Bayer Emil: A magánorvosi és hatósági orvosi bizonyítványok kiállításáról. Előszó - -.
Bp. 1937, Novák. 96 p.

Az Igazságügyi Orvosi Tanács szervezete és működése. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 97-106. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Veress Endre
Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. Kiad. - -.
Bp. 1941, Akadémia. CLX, 703 p.
/Olaszországi Magyar Emlékek 3./

     Véssei Ede
Budapest Székesfőváros Gázműveinek szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 639-648. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Viczián István
A magyar közjog és belügyi közigazgatás vázlata.
Tápiószele 1915, Pisch. 79 p.

     Víg Albert
Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben...
Bp. 1932, Pátria. 728 p.

     Vikár Béla
- Dóczi Sámuel: Iparosok Országos Központi Hitelszövetkezete. (1924:XVIII. tc.)
Bp. 1924, Az Iparos Káté kiad. 16 p.
/Ipari Törvények 1./

     Vilkovszky József
A kereskedelmi jog, az iparjog... a volt cseh megszállt területeken 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 18 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 42./

     Villányi Fürst László
Az utcák számozása és a bíróság az USA-ban.
=JÁ 1928. 27. évf. 326 p.

     Vináry Ervin
A község és a közszállítások. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 677-689. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Vincenti Gusztáv
A jogász és a laikus elem a bíráskodásban. - - előadása az Országos Nemzeti Klubban.
Bp. 1943, Attila. 19 p.

     Vinczehidy Ernő
A vármegyei önkormányzat útja. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 173-179. p.

     Vinkler János
A magyar igazságszolgáltatási szervezet és polgári peres eljárás a mohácsi vésztől 1848-ig. 1-2. köt.
Pécs 1927, Dunántúl.

     Viola Rezső
A városi útépítés technikája. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 442-454. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Viski László
Ipari közigazgatás, iparfelügyelet, munkásügy.
Bp. (1937), Egyetemi. 22 p.

Iparfelügyelet. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 717-723. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Vladár Gábor
A magánjog és a közigazgatás kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 225-235. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Az igazságügyi igazgatás és a bíráskodás kívánalmai a jog egyetemi tanítása tekintetében. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 249-268. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Magánjogunknak a falusi népet érdeklő újabb fejleményei. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 447-460. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A városi igazgatás és a magánjog viszonya. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 197-209. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A szolgálati szerződések szociális tartalma. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 26-41. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A nemzetközi magánjog alkalmazása a magyar közigazgatásban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 121-130. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Gyámhatóságok és bíróságok kapcsolata. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 50-61. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

A földmívelésügyi közigazgatás és a magánjog. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 15-26. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Vörös Ernő
Az államhatalmak elválasztása, különös tekintettel a bírói hatalomra.
Bp. (1925), Franklin. 27 p.
/JÁ KVTÁRA 22./

1929:XVII. tc. a szőlőgazdálkodásról és hegyközségekről.
=MJSZ 1929. 10. évf. 432-436. p.

1929:XXX. tc. a közigazgatás rendezéséről. A jogorvoslati rendszer.
=MJSZ 1930. 11. évf. 113-117. p.

1929:XIX. tc. a hivatalos statisztikai szolgálatról.
=MJSZ 1930. 11. évf. 158-159. p.

1930:XVIII. tc. Budapest székesfőváros közigazgatásáról.
=MJSZ 1930. 11. évf. 438-444. p.

A közigazgatás egyszerűsítéséről...
=MJSZ 1931. 12. évf. 45-47. p.

- Lengyel József: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata... 1-2. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. 1935-1936, Szerzők.

- Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság újabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata... 1-2. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. 1940, Szerzők. XX, 1254 p.

- Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság újabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata... 1-2. köt. Előszó Rakovszky Iván.
Bp. 1940, Szerzők. XX, 850 p.

     Vörös Márton
A svéd levéltárügy.
=LK 1936. 14. évf. 196-203. p.

     Vöröss Sándor
A M. Kir. Pénzügyi Közigazgatási Bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai 1884., 1885. és 1886. évről. 1-3. köt. Összeáll. - -.
Bp. 1885-1887, Állami.

     Vuchetich György
A Dunántúl földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 228-235. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Vuculescu, Titus
A gazda barátja. Közigazgatási és bírósági útmutató a nép számára.
Arad 1899, Aradi. 135, 9 p.

     Waldbott Kelemen
Szőlő- és borgazdaság. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 369-383. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Wámoscher Endre
- Nagy Benő: A magyar szabadalmi jog zsebkönyve. Szerk. és magy. Avedik Félix.
Bp. 1931, Grill. 134 p.

     Warga László
A korszerű városrendezés alapjai. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 438-448. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Wárlám Árpád
Tízévi szakszerű városigazgatás eredményei.
=Műszaki Világ 1939. 1. sz.

     Wälder Gyula
.A modern városépítés építőművészeti szempontból. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 434-437. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A városrendezés építésművészeti vonatkozásai. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 497-503. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     Weichert Béla
Az új városháza...
Bp. 1931, Madách, 150 p.

     Weis István
A magyar közigazgatás szervezete.
Bp. 1922, 'Falu' Orsz. Szöv. Kiadv. 58 p.

A gazdaságosság elve a közigazgatásban.
=KÖZGAZD. SZLE 1923. 47. évf. 368-392. p.

A tanya problémája. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 167-170. p.

Központosítás - szétpontosítás.
=M. SZLE 1927. 121-128. p.

A közigazgatási reform kérdéséhez.
=M. SZLE 1928. 3-9. p.

Szaktisztviselők - jogásztisztviselők.
=M. SZLE 1930. 149-156. p.

Egészségügyi igazgatásunk fejlődése. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 234-241. p.

Bevezetés a közigazgatás alapjaiba. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 59-85. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A közigazgatási tisztviselők képzése.
=M. SZLE 1937. 337-343. p.

Községpolitika. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 53-84. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Községeink helyzete.
=M. SZLE 1938. 121-126. p.

Társadalmi osztályok, társadalmi rendek. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 51-64. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Közigazgatásunk teherpróbája.
=M. SZLE 1939. 5-15. p.

Törvényjavaslat a községi közigazgatásról.
Bp. 1940, Közs. Jegyzők Orsz. Egyes. Kiadv. 78 p.

A magyar közigazgatás megújulása.
=M. SZLE 1940. 42-48. p.

A közigazgatás nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 298-307. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Wellmann Imre
A magyar földmívelésügy története. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 84-94. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Weninger László
- Faba János összeáll.: A magyar hajózási, vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok gyűjteménye. 1-2. köt.
Bp. 1931, Jókai. 878 p.

     Wesselényi József
Bihar vármegye szabályrendeletei...
Berettyóújfalu 1935, Paszternák. 44 p.

     Wildner Ödön
Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagyvárosokra. 1-3.
=VSZ 1930. 16. évf. 487-526., 741-788., 1358-1397. p.

Buda és Pest közigazgatásának története az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt. 1-2. köt.
Bp. 1937-1939, Szfőv. Háziny.
=STAT. KÖZL. 87. köt. 3. sz.; 88. köt. 1. sz.

Pest és Buda közigazgatásának története az 1848-1849-i szabadságharc alatt.
Bp. (1937), Szfőv. Háziny. 230 p.
=STAT. KÖZL. 86. köt. 3. sz.

A főváros közigazgatásának története a kiegyezéstől a millenniumig.
Bp. (1939), Szfőv. Háziny. 130 p.
=STAT. KÖZL. 91. köt. 4. sz.

     Winckler István
A magyar kereskedelempolitika modern feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 684-692. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Wirsik Sándor
A ipartörvény alapelvei, különös tekintettel a képesítés feltételeire.
Komárom 1926, Spitzer. 41 p.

     Wittich Andor
Vámjogi vezérfonal. A vámeljárás, külkereskedelem, vámpolitika, vámtarifa ismertetéséhez... Összeáll. - -.
Miskolc 1925, Szerző. 27 p.

     Wlassics Gyula
Önkormányzat és felügyeleti jog.
=JÁ 1916. 1. füz.

Az alsófokú közigazgatási bíróság.
=JÁ 1924. 23. évf. 1-7. p.

- - elnöki évnyitója a Közigazgatási Bíróság harmincéves jubileumán.
=JÁ 1927. 26. évf. 1-4. p.

- - elnöki évnyitó beszéde a Közigazgatási Bíróságon.
=JÁ 1930. 29. évf. 26-33. p.

     Wohl Manó
A községekre és közigazgatásra vonatkozó 1827-1894. évi törvények és rendeletek betűsoros tárgymutatója. Összeáll. - -.
Szeged 1895, Várnay. 107 p.

     Wünscher Frigyes
A Hangya szociális munkássága. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 825-834. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A Hangya nemzetvédő munkája. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 412-414. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Szövetkezetek és a közigazgatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 67-73. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Záborszky Nándor
Budafok megyei város igazgatásának és intézményeinek ismertetése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 339-350. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Zalán Kornél
A kir. ítélőbírák és a kir. ügyészség tagjainak fegyelmi felelősségéről... szóló 1936:III. tc. magyarázata.
Bp. 1936, Franklin. 149 p.

     Zamárdy Ödön
Lovak és járművek igénybevétele. Katonai beszállásolás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 456- 469. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Zappe Péter
Kiskundorozsmai viszonyok.
Szeged (1938), Árpád. 8 p.

     Zehery Lajos
A bűnvádi eljárás és a közigazgatás kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 331-340. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A sajtókamarára vonatkozó szabályozás alapelvei.
=MJSZ 1940. 21. évf. 164-171. p.

A társadalom egészségének büntetőjogi védelme. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 79-96. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Zelovich Kornél
Budapest közlekedése (1928-1932).
Bp. (1936), Szfőv. Háziny. 114 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 2. sz.

     Zemplényi Imre
Az Orvosi Kamara feladatai.
=OH 1936. 1. sz.

     Zichy Gyula
Fodor Árpád: Családvédelem. Előszó - -.
Kalocsa 1928, Árpád. 157 p.
/Árpád Könyvek 21-22./

     Zigány Zoltán
- Jászi Oszkár - Rácz Gyula: A választójog reformja és a magyarság jövője.
Bp. 1908, Márkus. 82 p.

     Zlinszky György
A mezőgazdasági kereskedelem jelentősége az irányított mezőgazdaságban. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 769-779. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Znakovszky Emma
A közegészségügy magyar irodalma az 1920. utáni években. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 743-913. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Zoltai Lajos
Debreceni utcakapitányok, tizedesek és tízházgazdák.
=Debreceni Szle 1939. 3. sz.

     Zombory Gusztáv
Névsora azon főpap, zászlós és országnagy uraknak, kik az 1865-ik évi deczember 14-én megnyitott országgyűlésre Pesten megjelentek. 2., jav. kiad. Összeáll. - -.
Pest 1866, Emich. 32 p.

Az 1869. évi... egybehívott országgyűlés főrendi házában megválasztott összes bizottmányok névjegyzéke. Kiad. - -.
Pest 1870, Pesti. 18 p.

     Zöld Ferenc
A szomszédos államok modern iparjogi törvényhozása és a magyar iparjog.
Győr, 1939, Mercur. 14 p.

     Zöldy Miklós
-Szentgyörgyi Lajos - Bacsó Ferenc - Szabóky Jenő: A honvédelemről szóló 1939:II. tc. magyarázata.
Bp. 1939, Franklin. XVIII, 574 p.
/M. Törvények. A Franklin Társulat Zsebkiad./

     Zsámár József
- Dobsa László összeáll.: Kéményseprő-kódex... Előszó Halla Aurél.
Bp. (1935), Monopol. 227 p.

     Zsedényi Béla
A képviselőjelölés.
Miskolc 1927, Magyar Jövő. 24 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 21./

A parlamenti munkamegosztás.
Miskolc 1929, Standhaft. 33 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 48./

     Zsitvay Tibor
A főispán az államosított közigazgatásban.
=JÁ 1920. 19. évf. 137-140. p.

Nagy Miklós: Közjog és közigazgatási jog 1866-1928. Panka Károly és Trócsányi György közrem. szerk. Nagy Miklós. Előszó - -.
Bp. 1929, Pesti. LXIII, 515 p.
/Az Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 1./

     Zsoldos Benő
A rendészeti törvények angol ősei.
=JÁ 1934. 33. évf. 135-138. p.

     Zubriczky József
Kisajátítási jog. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 336-348. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./
Tárgyszavas rész


     abszolutizmus
Wildner Ödön: Buda és Pest közigazgatásának története az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt. 1-2. köt.
Bp. 1937-1939, Szfőv. Háziny.
=STAT. KÖZL. 87. köt. 3. sz.; 88. köt. 1. sz.

     adatszolgáltatás
Utasítás a hitelfenntartások módja körüli eljárás, továbbá a záró-számadási adatszolgáltatás tárgyában.
=BP. JOGSZ. 1928. 1. sz. 1-16. p.

     adattár
Takács József szerk.: Magyarország közhivatalainak cím- és adattára. Állami, vármegyei, városi és községi hivatalok évkönyve. 1938. 1-2. rész.
Bp. 1938, Bokor - Fischer.

     adó
Meghalt az adó, nincs végrehajtó. Magyarázó könyvecske...
Bp. 1919, Közokt. Népbiztosság. 16 p.

1920. évi XXIII. tc. több egyenes adóra és a közadó kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről.
Bp. 1920, Állami. 97 p.
/Országos Törvénytár./

Vargha Imre: Jövedéki kihágás vagy adócsalás.
=MJSZ 1920. 1. évf. 124-126. p.

Csépai Jenő - Sántha Ernő magy.: Az 1920. évi adónovella. 1920. évi XXIII. tc.
Bp. (1921), Weiss. 106 p.

Bodroghy József összeáll.: A forgalmi adó... 1921. évi XXXIX. tc. A törvény teljes szövegével.
Bp. (1922), Globus. 210 p.
/Az OMKE Törvénytára 12./

Jakab László magy.: Az általános kereseti adó jogszabályai.
Bp. 1923, Adóügyi útmutató. 192 p.

Benedek Sándor: A magyar egyenesadó-rendszer. 1-2.
=Az Adó 1923. 1-3. sz. 1-6., 45-47. p.

Szabályrendelet a községi vigalmi adóról.
=BP. JOGSZ. 1924. 8. sz. 78-88. p.

Reszler Sándor - Szilágyi Károly szerk.: A magyar adójog kézikönyve... Előszó Benedek Sándor.
Bp. 1926, Magurányi - Kubiczek. 400 p.

Szabályrendelet a közlekedési adóról.
=BP. JOGSZ. 1927. 5. sz. 134-142. p.

Az építkezések előmozdítása. A m. kir. pénzügyminiszternek 47.266/1927. PÜM sz. körrendelete az új építkezések ideiglenes adómentessége iránt.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 376-378. p.

Budapesti hatóságok, hivatalok címjegyzéke, továbbá budapesti utcák adókerületi beosztása.
Székesfehérvár (1928), Számmer. 37 p.

László László szerk.: A községi adóügyi teendők nyilvántartása az 1929. évre. 2., jav., bőv. kiad.
Gyoma (1929), Kner. 39 p.

Bense Dezső - Szentiványi István összeáll.: A kiviteli forgalmi adómegtérítés kézikönyve.
Bp. 1930, Neuwald. IV, 502 p.
/Adóügyi Útmutató Törvénytára 12./

Az igazságos adózás a könyvek alapján való adózás...
Debrecen (1931), Hegedűs - Sándor. 17 p.

Laky Dezső: A helyhatósági adózás az adóstatisztika tükrében. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 272-277. p.

Bodnár Béla összeáll.: A legfontosabb gazdasági, szociális és adóügyi feladatok ismertetése.
Csorna 1933, Martinovics. 24 p.

Sárfy Aladár - Lengyel József et. al. szerk.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság adókra vonatkozó hatályos döntvényeinek, ... gyűjteménye 1879-1932. Előszó: Vargha Imre.
Bp. (1933), Fráter és Társa. 503 p.

Erdély Sándor: Az általános kereseti adó és a társulati adó adómérlege...
Bp. 1933, Grill. 182 p.

Balás Károly: Adólikviditás.
=KÖZGAZD. SZLE 1934. 58. évf. 205-231. p.

Vargha Imre: A magyar adópolitika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 526-541. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Pilisy Lajos: A közelmúlt adóügyi törvényhozása. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 589-603. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Adókedvezmények épületek átalakításánál...
=BP. JOGSZ. 1936. 6. sz. 242-257. p.

Bognár Mátyás szerk.: Gyakorlati tájékoztató borfogyasztási adó, bortörvény és italmérési ügyekben.
Szeged, (1937), Magánkiad. 15 lev.

Budapest székesfőváros rendkívüli ideiglenes házadómentessége...
=BP. JOGSZ. 1937. 12. sz. 249-256. p.

Glósz Lajos: A községek szerepe az adóigazgatásban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 421-426. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Matolcsy Mátyás: A magyarországi jövedelem- és adóteher-megosztás.
Bp. 1938, Révai. 125 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 14./

Szabályrendelet a községi közlekedési adóról.
=BP. JOGSZ. 1938. 11. sz. 143-148. p.

Molnár Károly: Adófizetők tájékoztatója mindennemű adóügyben...
Bp. (1938), Arany János. 81 p.

Adókedvezmények épületek átalakításánál.
=JHT 1938. 294. sz. 11-33. p.

Tóth Géza: A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezeti kérdései és jogállása, különös tekintettel az állami jövedékek és fogyasztási adók közigazgatására.
Bp. 1939, Fráter. 33 p.

Magyar Kir. Adóhivatali Tisztviselők Országos Egyesületének alapszabályai.
Bp. 1939, Fischhof. 20 p.

Vargha Imre: A szociális követelmények kielégítése adóztatás terén. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 16-25. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Hegedűs Lóránt: Budapest adórendszerének kifejlődése és jövője.
Bp. (1939), Szfőv. Háziny. 229 p.
=STAT. KÖZL. 89. köt. 3. sz.

Szabályrendelet a községi vigalmi adóról.
=BP. JOGSZ. 1939. 2. sz. 55-61. p.

Szabályrendelet a székesfővárosi fogyasztási adókról.
=BP. JOGSZ. 1939. 3. sz. 63-111. p.

A Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő- és munkásházak, ... adómentességéről.
=BP. JOGSZ. 1939. 14. sz. 875-905. p.

Hoványi Lajos összeáll.: A házadó szabályai.
Bp. 1940, Pátria. XV, 336 p.

Balás Károly: A modern adópolitika tekintettel a szociális terhekre. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 755-763 p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Kleisz Alajos kiad.: Budapest székesfőváros adókerületi beosztása és utcajegyzéke.
Bp. 1943, Szfőv. Háziny. 55 p.

Csizik Béla: Háborús adópolitika. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 548-556. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Szádeczky-Kardoss Tibor: A magyar mezőgazdaság adóterhei. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 47-66. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./     adománygyűjtés
Horony-Pálfi Aurél: Adománygyűjtések jogszabályai.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 107 p.

     adós késedelme
Gaár Vilmos: Az adós késedelme és a pénz értékcsökkenése.
Bp. (1923), Franklin. 15 p.
/JÁ KVTÁRA 19./

     agrár reformtörvény
Bárdos Imre - Czeglédy Miklós - Predoviciu, J. ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körösvölgy - és Máramarosra vonatkozólag.
Nagyvárad 1921, Schnefeld. 207 p.
/Jogi zsebkönyvek 2./

     agrárértékesítés
Bárányos Károly: Agrárértékesítés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 574-585 p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     agrár-közigazgatás
Szekeres Endre: Az agrár-közigazgatás új alapjai.
=M. SZLE 1937. 221-227 p.

     agrárpolitika
Czettler Jenő: Agrárpolitika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 708-716. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Engel Klára: A telepítés agrárpolitikai jelentősége, különös tekintettel a nemzetiségi kérdésre.
Bp. 1937, Szerző. 17 p.

     agrártörvény
Az erdélyi agrártörvény...
Kovászna 1921, Pátria. 31 p.
/Háromszék Vármegye Közig. Kvtára 1. sorozat./

     alanyi jog
Helle László: Közigazgatási abszolút alanyi jogok.
=MJSZ 1930. 11. évf. 267-271. p.

     alapítványok
A hozzájárulási alap, a közalapok és alapítványok kezelési közös költségei... költségvetése. 1-8. füz.
Bp. 1912-1920, Egyetemi.

Schuler Dezső összeáll.: Budapest székesfőváros által kezelt alapítványok...
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 436 p.

Schuler Dezső összeáll.: Az alapítványszerű juttatásokra és alapítványokra vonatkozó törvények és jogszabályok.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 25 p.

Szitás Jenő: Alapítványok a közjótékonyság szolgálatában. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 787-812. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A Rockefeller Alapítvány. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 936-944. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Alföld
Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. tc. és az ennek végrehajtása ügyében kiadott 7444/1. AFM sz. rendelet.
Bp. (1925), Athenaeum. 61 p.

Kállay Miklós: Az Alföld öntözésének szociális kihatásai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 560-574. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Bonczos Miklós: Az Alföld szociális problémái. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 593-601. p.

Gesztelyi Nagy László: Az Alföld földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 209-227. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     alispán
Günther Ferenc: Szózat szülővármegyém testvérnépéhez az alispánválasztás tisztessége és tisztasága végett.
Devecser, 1926, Pátria. 30 p.

Hunyadi-Buzás Endre: Az alispán honvédelmi tennivalói. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 286-295. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     alkalmazottak
Az alkalmazotti szakszervezetek országos egyesülése végrehajtási utasítása a tisztviselői minőségben alkalmazott munkások fizetési osztályokba való besorozása tárgyában. (Korm.tan. CVI. sz. rend.)
Bp. 1919, Világosság. 23 p.

Szabályrendelet az altiszti létszámhoz tartozó székesfővárosi alkalmazottakról.
=BP. JOGSZ. 1923. 2. sz. 10-16. p.

Schwartz Tibor: Az alkalmazottak szolgálati jogviszonyairól szóló anyagi jogszabályok tana, különös tekintettel a bírói gyakorlatra.
Bp. 1924, Franklin. 59 p.

Tanácsi határozat a székesfővárosi közoktatási alkalmazottak létszámának csökkentéséről.
=BP. JOGSZ. 1924. 9. sz. 90-123. p.

A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak és nyugdíjasok.
=BP. JOGSZ. 1925. 2. sz. 10-14. p..

Előmozdítási határozványok a M. Kir. Honvédség rangosztálynélküli közigazgatási alkalmazottak számára...
Bp. 1926, Pallas. 12 p.

A beteg és szabadságon levő közigazgatási alkalmazottak nyilvántartása és az évi szabadságok új szabályozása.
=BP. JOGSZ. 1926. 4. sz. 140-147. p.

A m. kir. belügyminiszter 1600/1928. BM sz. rendelete az országgyűlési képviselők választásáról... az alkalmazottakról készítendő jegyzék... ügyében.
=BP. JOGSZ. 1928. 13. sz. 284-291. p.

Fejér vármegye szabályrendelete a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról.
Székesfehérvár 1928, Debreczenyi. 54 p.

Bihar vármegye szabályrendelete a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról.
Berettyóújfalu (1931), Kéri. 31 p.

A Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége Tisztviselő Osztályának alapszabályai.
Bp. 1932, Szfőv. Háziny. 19 p.

Laky Dezső: A közületi alkalmazottak szociális és gazdasági viszonyai.
Bp. (1932), Szfőv. Háziny. 90 p.
=STAT. KÖZL. 67. köt. 1. sz.

Az alkalmazotti betegségi, baleseti és öregségrokkantsági biztosítás tudnivalói...
=Magántisztviselők Lapja 1932. szept.-okt. sz. mell.

A képviselőház pénzügyi, közigazgatási... bizottságának együttes jelentése a közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak, ... ellátását szabályozó rendelkezések... tárgyában.
Bp. 1933, Athenaeum. 17 p.

Törvényjavaslat a közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak, ... ellátását szabályozó rendelkezések módosításáról.
Bp. 1933, Athenaeum. 23 p.

1934. évi I. tc. a közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak, ... ellátását szabályozó rendelkezések módosításáról.
Bp. (1934), Athenaeum. 10 p.

Illyefalvy I. Lajos: A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 96 p.
=STAT. KÖZL. 68. köt. 4. sz.

A székesfőváros hivatalainál, ... tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak... ellátásáról... szabályrendelet.
=BP. JOGSZ. 1934. 4. sz. 87-102. p.

A székesfőváros községi háztartásához tartozó... alkalmazottak... biztosításáról...
=BP. JOGSZ. 1934. 6. sz. 169-190. p.

A székesfőváros önálló vagyonkezelésű intézményeinél szolgálatban álló alkalmazottaknak... biztosításáról...
=BP. JOGSZ. 1935. 1. sz. 1-16. p.

Lukács Ödön: Tervezet. Törvénycikk a városok tisztviselői, egyéb alkalmazottai és tanszemélyzete betegsegélyezési és jóléti alapjának létesítéséről. Beterjeszti: - -.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 24 p.

A Székesfővárosi Elektromos-, Gáz-, Vízművek és Házinyomda alkalmazottainak a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja kedvezményeiben való részesítése.
=BP. JOGSZ. 1937. 2. sz. 19-28. p.

Szabályrendelet a székesfővárosi alkalmazottak segítőalapjáról.
=BP. JOGSZ. 1937. 7. sz. 69-102. p.

Új közigazgatási állások szervezése a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja ügyvitelének ellátására.
=BP. JOGSZ. 1937. 12. sz. 194-205. p.

Szabályrendelet a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítőalapjáról és a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja intézőbizottságának ügyrendje.
Bp. 1938, Szfőv. Háziny. 68 p.

Közgyűlési határozat a székesfővárosi alkalmazotti és ezek hozzátartozói illetményeinek és ellátásának újabb szabályozása ügyében.
=BP. JOGSZ. 1938. 1. sz. 1-40. p.

Szabályrendelet Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál alkalmazottak egyes csoportjainak betegség esetében járó illetmények tárgyában.
Debrecen 1939, Városi ny. 7 p.

Szabályrendelet a székesfővárosi alkalmazottak kiküldetési díjairól.
=BP. JOGSZ. 1939. 4. sz. 113-142. p.

Budapest székesfőváros üzemi alkalmazottainak címtára 1940.
Bp. 1940, Szfőv. Háziny. 300 p.

Karcsay Sándor: A közszolgálati alkalmazottak kiválasztása. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 56-72. p.

A közszolgálati alkalmazottaknak az 1938:X. tc. 24 §-án alapuló perbeli képviseletével összefüggő egyes kérdések szabályozása.
=BP. JOGSZ. 1941. 11. sz. 450-453. p.

     alkoholizmus
Donáth Gyula: Az alkoholtilalom kivihetősége Magyarországon.
Bp. 1925, Korvin. 19 p.

Benedek László: Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 261-263. p.

Deutsch Ernő: Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 263-264. p.

Donáth Gyula: Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 264-265. p.

Barla-Szabó József: Az alkoholizmus elleni védekezés. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 265-267. p.

Gortvay György: Az alkoholkérdés társadalompolitikai megvilágításban.
Bp. 1929, Pesti. 51 p.

Drucker György: A Népszövetség és az alkoholkérdés.
=KÜLSZ 1932. 9. évf. 1. sz.

Drucker György: A 'Libertas' az alkohol-prohibíció ellen alakult magyarországi egyesület...
Bp. 1933, Pátria. 11 p.

     alkotmány
A magyar népalkotmány vázlata felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal közjogi szempontból tekintve.
Arad, 1868, Bettelheim. 89 p.

Jánosi Ferenc: Magyarország alkotmánya felső nép- és polgári iskolák és képezdék számára...
Bp. 1873, Aigner. 91 p.

Egyed István: Alkotmány és közigazgatás. Igazságszolgáltatás. In: Magyarország Vereckétől napjainkig. 2. köt.
Bp. 1930, Franklin.

Magyary Zoltán: Amerikai államélet. A közigazgatás útja az észak-amerikai Egyesült Államokban. Függelék: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya.
Bp. 1934, Egyetemi. 302 p.

Egyed István: Új irány a modern alkotmányokban.
Bp. 1935, Pallas. 62 p.
/M. KÖZIG. KVTÁRA 1./

     alkotmányjog
Boross Mihály: Politikai kis káté. Alkotmányjogi és államigazgatási jogi alapismeretek kérdés-felelet alakjában. 5., bőv. kiad.
Székesfehérvár 1871, Kökner. 31 p.

     alkotmányosság
Thewrewk-Pallaghi Attila: Esztergomi tanácskozmány 1860-ban (az alkotmányosság helyreállítására vonatkozóan az 1848:V. tc. alapján).
Bp. 1925, Pfeifer. 23 p.

     alkotmánytan
Gajdos József: Alkotmánytan. A magyar alkotmány s az ebben foglalt polgári jogok és kötelezettségek főbb vonalai. Elemi népiskolák használatára. 2., átd. kiad.
Szatmár 1873, Siegler. VI, 48 p.

Mártonfy Márton: Magyar alkotmánytan és az abban foglalt polgári jogok és kötelességekről...
Kassa 1874, Maurer. 102 p.

Környei János: Alkotmánytan vagy a polgári jogok és kötelességek... rövid ismertetése. A nép- és polgári iskolák számára írta - -. 4., bőv. kiad.
Bp. 1876, Lampel. 82 p.

Schön Bernát: Alkotmánytan rövid vázlatban népiskolák számára.
Győr 1877, Czéh. 34 p.

Csiky Kálmán: A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. A polgári és elemi tanítóképezdék növendékei számára.
Bp. 1879, Egyetemi. VIII, 179 p.

Gyürky Antal: Magyar polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése... A falusi népiskolák számára. 3., átd. jav. kiad.
Bp. 1880, Franklin. 48 p.

Csiky Kálmán: A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai. Polgári és felsőbb népiskolák számára.
Bp. 1881, Egyetemi. 107 p.

Csiky Kálmán: A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. Polgári és elemi tanítóképezdék növendékei és tanulói számára. 2., jav., átd. kiad.
Bp. 1884, Egyetemi. XX, 175 p.

Faludi (Fuchs) János: A polgári jogok és kötelességek vagy: rövid alkotmányisme népiskolák használatára. 2., átd. kiad.
Bp. 1889, Lauffer. 56 p.

Buday (Maxintsák) Gyula - Benkóczy Emil: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek tanító- és tanítóképző-intézetek számára.
Bp. 1914, Szent István Társ. 161 p.

Csiky Kálmán: Polgári jogok és kötelességek népiskolák számára. - - magyar alkotmánytana nyomán átd. Máriássy Elek. 12. kiad.
Bp. (1926), Lampel. 42 p.

Horn József: Alkotmánytan, tanító- és tanítónőképző intézetek számára..
Bp. (1929), Franklin. 160 p.

Becker Vendel - Mayer Rezső: Polgári jogok és kötelességek. (A kat. elemi népiskolák 5. osztálya számára.)
Bp. 1936, Stephaneum. 38 p.

     alkotmánytörténet
Fésüs György: Magyar alkotmány- és jogtörténelem. Tanodai vezérfonalul vázlatilag egybeállította - -.
Pozsony 1874, K. n. VI, 239 p.

     állam
Horváth Győző: Iskola, község, állam. Az elemi iskolák személyi terheinek igazságos elosztása...
Kalocsa (1931), Árpád. 7 p.

Kornis Gyula: A kultúrpolitika alapelvei a közigazgatásban. - Állam, egyház, nemzeti kisebbség. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 765-780 p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Ferdinándy Mihály: A szentistváni gondolat és a magyar állameszme.
Bp. 1942, Athenaeum. 17 p.
/A Munkásakadémia Kvtára. Előadássorozat 17./

     államélet
Magyary Zoltán: Amerikai államélet. A közigazgatás útja az észak-amerikai Egyesült Államokban. Függelék: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya.
Bp. 1934, Egyetemi. 302 p.

Magyary Zoltán: Államéletünk válsága.
=Egyedül Vagyunk 1939. 6. sz.

     államfelügyelet
Egyed István: Államfelügyelet az önkormányzat felett.
=JÁ 1913. 12. évf. 4. füz.

     államfő
Kovács Mihály: Az államfő jogköre a végrehajtás és bíráskodás irányában.
Miskolc 1937, Ludvig. 14 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 27./

     államhatalom
Markos Olivér: Az államhatalom közlekedési felségjoga.
=MJSZ 1944. 25. évf. 25-29 p.

     állami anyakönyvvezetés
Kampis János összeáll.: Az Állami. anyakönyvvezetés összes szabályainak rendszeres gyűjteménye. 4., telj. átd. kiad.
Bp. 1919, Pesti. 613 p.

     állami jövedék
Tóth Géza: A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezeti kérdései és jogállása, különös tekintettel az állami jövedékek és fogyasztási adók közigazgatására.
Bp. 1939, Fráter. 33 p.

     állami költségvetés
Szász Lajos: Az állami költségvetés. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 542-551. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     állami önkormányzat
Kuncz Ignác: Állami önkormányzat. Székfoglaló értekezés.
Bp. 1896, Akadémia. 70 p.
/Ért. a Társ.tud. Köréből XI. 11./

     állami tisztviselők
Rév Mór: A magyar állami tisztviselők szolgálati szabályainak rendszeres gyűjteménye.
=KÖZIG. KVTÁR 1901. 9. sz.

     államigazgatás
Kautz Gusztáv: Az államigazgatás és igazgatási jog alapvonalai... Stein Lőrincz... után s hazai viszonyainkra... való utalásokkal - -... által.
Pest 1871, Ráth. XXXII, 518 p.

Mocsáry Lajos: Az állami közigazgatás.
Bp. 1890, Singer - Wolfner. 284 p.

Madarász István: A katolikus egyház kapcsolatai a magyar államigazgatással. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 719-732. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     államigazgatási jog
Boross Mihály: Politikai kis káté. Alkotmányjogi és államigazgatási jogi alapismeretek kérdés-felelet alakjában. 5., bőv. kiad.
Székesfehérvár 1871, Kökner. 31 p.

Klebelsberg Kunó: Neonacionalizmus. (Részben az államigazgatási jogot érintő... újságcikkek.)
Bp. 1928, Athenaeum. 316 p.

Klebelsberg Kunó: Küzdelmek könyve. (Részben az államigazgatási jogot érintő összegyűjtött cikkek és egyéb dolgozatok.)
Bp. (1929), Athenaeum. XV, 304 p.

     államjog
Magyarország sarkalatos törvényei s államjogi fejlődése 1848-ig. Széchenyi István hagyományaiból. Kiad. és előszó Török János.
Pest 1864, Eggenberger. 186 p.

Korbuly Imre: Magyarország közjoga, illetőleg a magyar államjog rendszere kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. 1-2. köt.
Bp. 1874, Eggenberger.

     államnyelv
Államnyelv és választójog. Beszéd. A Magyar képviselőház választójogi bizottságának... gyűlésén elmondotta Antal Géza.
Pápa 1913, Főiskolai. 16 p.

     államosítás
Diósy Béla - Haraszti Emil - Kern Aurél: A Nemzeti Zenede újjászervezése. Reformjavaslat az intézet államosítása tárgyában.
Bp. 1919, Stephaneum. 23 p., 1 t.

     államosított közigazgatás
Zsitvay Tibor: A főispán az államosított közigazgatásban.
=JÁ 1920. 19. évf. 137-140. p.

     állampolgári nevelés
Malcomes Gyula: Állampolgári nevelés.
Bp. 1932, Egyetemi. 54 p.

     állampolgárság
Egry Mihály - Medriczky Andor szerk.: Állampolgársági bizonyítvány megszerzéséhez gyakorlati tanácsadó és kérvény-nyomtatvány. Előszó Beszterczey-Jacobi Roland.
Bp. 1938, Orsz. Közp. Közs. 7 p.

Állampolgárság anyakönyvi bejegyzése.
=JHT 1939. 459. sz. 935-944. p.

     államszervezet
Havas Sándor: A magyar Szent Korona országainak államszervezete és közigazgatása.
Pest 1869, Ráth. 136 p.
/Statisztikai Előadások 7./

     államtanács
Ember Győző: Mária Terézia úrbérrendezése és az államtanács. In: Bécsi Magyar Történetkutató Intézet 5. évkönyv.
Bp. 1936.

     államtudományi oktatás
Jalsoviczky Sándor: Néhány szó a jog- és államtudományi oktatás reformjához. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 357-362. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     államvédelem
Miskolczy Ágost: A modern államvédelem.
=M. SZLE 1935. 116-122. p.

Ferenczy Ödön: A kémelhárítás az államvédelem szolgálatában.
=M. SZLE 1938. 44-51. p.

     államvezetés
Lázár Andor: Államvezetés és etika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 21-26. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     állások
A belügyminiszter 950/1936. sz. rendelete a hatósági orvosi állások betöltésénél megkívánt pályázatról és... hozzájárulás kieszközléséről.
=BP. JOGSZ. 1936. 7. sz. 356-367. p.

     állategészségügy
Schwanner Jenő: Állategészségügyi rendeletek és elvi jelentőségű határozatok.
Bp. 1938, Stephaneum. XVI, 241 p.

Földvári László: Magyar állategészségügyi közigazgatás.
Bp. 1941, Franklin. 7 p.

Schwanner Jenő: Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi jelentőségű határozatok.
Bp. 1941, Stephaneum. XXX, 641 p.

Manninger Rezső: Az állategészségügy közegészségügyi vonatkozásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 573-581. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Schwanner Jenő: Állategészségügy. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 510-524. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     állatforgalmi szavatosság
Hutÿra Ferenc: Tudnivalók az állatforgalmi szavatosságról.
Bp. 1923, Pátria ny. 50 p.

Hutÿra Ferenc: Tudnivalók az állatforgalmi szavatosságról...
Bp. 1927, Pátria. 48 p.

     állatszavatosság
Gerőfy Gyula: Legszükségesebb tudnivalók az állatszavatosságról.
Székesfehérvár 1929, Pannónia. 31 p.

     állattenyésztés
Kerék József összeáll.: Az állattenyésztő szervezetek egységes működését szabályozó törvények és rendeletek.
Szombathely 1944, Vas vármegye. 122 p.

Battha Pál: Állami tevékenység az állattenyésztés fejlesztése érdekében. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 480-489. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     állatvásárok
Meissner Károly: Állatvásárlásokkal kapcsolatos tájékoztató.
Debrecen 1930, M. Nemzeti Könyv- és Lapkiadó. 159 p.

Gulyás Károly - Rónai Mihály - Kazár Gyula: A Budapest székesfővárosi közvágóhidak és állatvásárok...
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 485 p.

     állatvédők egyesülete ld. Magyar Állatvédők Egyesülete


     almanach
Halasi Andor - Tasnádi Nagy András - Vásárhelyi Jenő szerk.: Almanach.
Bp. 1903, Politzer. 106 p.

Bethlen Pál szerk.: A magyar zsidóság almanachja. Numerus clausus.
Bp. (1925), Otthon. 164 p.

     altisztek
Szabályrendelet az altiszti létszámhoz tartozó székesfővárosi alkalmazottakról.
=BP. JOGSZ. 1923. 2. sz. 10-16. p.

     Amerika
Czakó István: Amerikai és magyar bürokrácia.
=M. SZLE 1930. 116-122. p.

Paikert Géza: Az amerikai magyar felvilágosító könyvtár. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 976-979. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Amerikai Egyesült Államok
Villányi Fürst László: Az utcák számozása és a bíróság az USA-ban.
=JÁ 1928. 27. évf. 326. p.

Magyary Zoltán: Amerikai államélet. A közigazgatás útja az észak-amerikai Egyesült Államokban. Függelék: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya.
Bp. 1934, Egyetemi. 302 p.

     amerikai gyermeksegélyezés
Az amerikai gyermeksegélyező actio Magyarországon...
Bp. 1920, Goldstein. 95 p.

     Amszterdam
Iparjogvédelmi kérdések a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara... amszterdami kongresszusán és a Nemzetközi Iparjogvédelmi Szövetség választmányi ülése.
Bp. 1929, Pallas. 7 p.
/Nemzetközi Iparjogvédelmi Szöv. Magyar Csoportja./

     Andrássy-féle javaslat
A választói jog reformja. Észrevételek a gróf Andrássy-féle javaslatról.
Nyitra 1909, Huszár. 46 p.

     Anglia
Kuthi Sándor: Név 'magyarosítás' Franciaországban, Angliában és - nálunk.
=JK 1930. 65. évf. 104-105. p.

     angol jog
Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog.
Bp. 1928, Franklin. XIX, 453 p.

     angol közgyámolítás
Paikert Géza: Angol közgyámolítás.
=M. SZLE 1930. 209-213. p.

     angol közkórházak
Picker Ernő: Az angol közkórházak felelőssége a személyzetük által elkövetett műhibákért.
=JÁ 1938. jan.-febr. sz.

     angolkisasszonyok
Az angolkisasszonyok róm. kat. polgári iskolai tanárképző főiskolájának szervezete.
Rákospalota 1939, Don Bosco. 30 p.

     anya- és csecsemővédelem
Keller Lajos: Anya- és csecsemővédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 85-100. p.

Heim Pál: Anya- és csecsemővédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 100-102. p.

Deutsch Ernő: Anya- és csecsemővédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 103-104. p.

Gortvay György: Anya- és csecsemővédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 109. p.

Kádár Mihály: Az anya- és csecsemővédelem jelentősége a nemzeti életben.
=ACSV 1935. 8. évf. 4. sz.

Keller Lajos: A magyar anya- és csecsemővédelem szervezete, működése és eredményei. In. A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 930-944. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     anyagbeszerzés
Gobel József: A közigazgatás dologi szükségleteinek gazdaságos kielégítése. Anyagbeszerzés.
Bp. 1933, Egyetemi. 67 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 14./

     anyaggazdálkodás
Anyaggazdálkodási utasítás a M. Kir. Honvédség számára. (Tervezet.)
Bp. 1940, Honvédelmi Minisztérium. 170 p.

     anyagszükséglet
A fővárosi hivatalok, intézmények, intézetek és üzemek anyagszükségletének központosított beszerzése.
=BP. JOGSZ. 1939. 14. sz. 945-952. p.

     anyakönyv
Kampis János összeáll.: Az anyakönyvvezetés összes szabályainak rendszeres gyűjteménye. 4., telj. átd. kiad.
Bp. 1919, Pesti. 613 p.

Ehrlich Béla összeáll.: Kalauz segédkönyvecske községi jegyzői, községi bírói, anyakönyvvezetői munkák végzéséhez.
Odorheiu - Székelyudvarhely 1923, Globus. 32 p.

Anyakönyvi ügyek. A m. kir. belügyminiszter 256.992/1924. sz. , 68.113/1926.-V. sz. és 53.549/1927.-V. sz. körrendelete.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 392-399. p.

A derecskei autonóm orthodox izraelita hitközség mint anyakönyvi kerület módosított alapszabályai.
Derecske 1936, Katz. 34 p.

Stolpa József: Szemelvények az anyakönyvi közigazgatás köréből. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 461-472. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Állampolgárság anyakönyvi bejegyzése.
=JHT 1939. 459. sz. 935-944. p.

Veress Endre kiad.: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864.
Bp. 1941, Akadémia. CLX, 703 p.
/Olaszországi Magyar Emlékek 3./

Gerőfy Gyula - Tremkó György: Minta- és példatár a községi jegyzők és anyakönyvvezetők által végezhető magánmunkálatokról. 5. kiad.
Bp. 1942, Stephaneum. 724 p.

Gáthy Zsolt: Anyakönyvezési szabályok kialakulása az Esztergomi Főegyházmegye területén.
Bp. 1942, Dunántúl. 119-137. p.
/Szemináriumi Dolgozatok 1./

Sándor András szerk.: Az anyakönyvi közigazgatás jogszabályai...
Bp. 1942, Bethlen Gábor ny. XLIII, 754 p.

     Apponyi-féle törvény
Barabás Endre: Az Apponyi-féle törvény (1907:XXVII. tc.), a Népszövetség és a romániai magyar kisebbség.
=KÜLSZ 1931. 8. évf. 3. sz.

     Aquinói Szent Tamás
Erdey Ferenc: Egy fejezet a középkori sportetika történetéből. A sport kérdései Aquinói Szent Tamásnál.
Bp. 1930, Stephaneum. 49 p.

     ár
György Ernő: Az árak kialakulása a kereskedelmi forgalomban.
Bp. 1931, Athenaeum. 67 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 4./

György Ernő: Az árak alakulása az 1931. július - 1933. április időszakban.
Bp. 1933, Athenaeum. 24 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 7./

Árrombolás miatti eljárás. (27.000/1937. IP.M sz. rendelet.)
=JHT 1937. 286. sz. 935-974. p.

Az áralakulás hatályosabb ellenőrzése.
=BP. JOGSZ. 1938. 15. sz. 619-624. p.

Áralakulás ellenőrzése.
=JHT 1938. 305. sz. 155-161. p.

Árellenőr a vállalatoknál.
=JHT 1938. 312. sz. 219-221. p.

Laky Dezső: Árpolitika és szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 284-290. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Kacsóh Bálint: Az árellenőrzés szabályai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 353-365. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Fiala Géza összeáll.: Mi az árdrágítás?...
Bp. 1940, Szerző. 64 p.

Az árellenőrzés országos kormánybiztosának... rendelete a hulladékpapíros legmagasabb termelői és viszonteladói árának... megállapítása tárgyában.
Bp. 1940, Állami. 4 p.

Rozváczy Lajos: Ármegállapítás és árellenőrzés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 570-599. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Ihrig Károly: A mezőgazdasági árpolitika elvi kérdései. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 586-589. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     aranyforgalom
Ifj. Gergely Ernő: Az aranyforgalom, aranybejelentés, értékpapír-forgalom a külfölddel. A legújabb devizarendeletek.
Bp. 1935, Centrum. 34 p.

     ármentesítés
Kenessey Béla szerk.: A csonka magyarországi ármentesítő lecsapoló társulatok munkálatai és azok közgazdasági jelentősége.
Bp. 1931, Egyetemi. 120 p.

     Árpád-kor
Némethy Imre: Az Árpád-kori magyar közigazgatás alapjai.
=MJÉ [1929?-1932?] U. F. 22. köt. 119. füz.

     áruhitel
Fizetést a köztisztviselőknek, nem áruhitelt. Kiad. a Baross Szövetség.
Bp. 1927, Kertész. 35 p.

Baross Szövetség tagjaiból alakult áruhitel- és értékesítő szövetkezet alapszabályai.
Bp. 1938, Paulovits. 24 p.

     árumegállító jog
Bruckner Győző: A árumegállító jog tartalma, gazdasági jelentősége és kulturális kihatása felső-magyarországi városainkban.
Miskolc 1943, Ludvig. 16 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 77./

     árurakodás
Szabályrendelet a Dunán érkező vízi járművek, hajók és tutajok kikötésének és áruk ki- és berakásának szabályozása iránt.
=BP. JOGSZ. 1924. 3. sz. 22-24. p.

     árusítás
Szabályrendelet és végrehajtási utasítás az utcai árusításról.
=BP. JOGSZ. 1926. 2. sz. 12-22. p.

Szabályrendelet a székesfővárosi zsibáru-vásártéren való árusításról.
=BP. JOGSZ. 1939. 12. sz. 383-398. p.

     áruvételár-tartozás
Értékpapír-behozatal eltiltása, részvények stb. szelvénybeváltása, a külföldi áruvételár-tartozások lerovása ...
=BP. JOGSZ. 1936. 6. sz. 222-242. p.

     árvagondozás
Schwarcz Miksa szerk.: Árvák könyve. Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó évkönyve 1926/1927. (5687.)...
Cluj 1928, Bernát. 159 p.

     árvaház
Brógli József összeáll.: A Jegyzők Országos Árvaház Egyesületének ötven éves története 1886-1936.
Bp. (1936), Kovács - Szegedi. 135 p.

     árvák
Szabályutasítás a székesfővárosi nyugdíjasok, kegydíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjainak kifizetése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1928. 12. sz. 260-266. p.

     árvapénz
Szabályrendelet a székesfővárosi központi pénztárban, mint gyámpénztárban elhelyezett árvapénzek és pénzértékek kezelésére.
=BP. JOGSZ. 1923. 6. sz. 78-100. p.

     árvaság
1928. évi XL. tc. az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról.
Bp. 1929, Pesti. 60 p.

     árvaszék
Csorna Kálmán: Fejezetek a gyámsági jogból, különös tekintettel a székesfővárosi árvaszék gyakorlatára.
Bp. 1927, Szerző. 159 p.

Tatay Zoltán: Az árvaszék, mint gyermekvédelmi intézmény.
=VL 1935. 5. sz.

Tatay Zoltán: Debrecen sz. kir. város árvaszékének gyermekvédelmi tevékenysége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 487-501. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     árverés
Habermann Gusztáv: Az árverési ingatlanvételre adott meghatalmazásról.
=JÁ 1936. 35. évf. 391-403. p.

     árvízvédelem
Szabályrendelet Budapest székesfőváros árvízvédelméről.
=BP. JOGSZ. 1939. 10. sz. 351-361. p.

     átalakítás
Adókedvezmények épületek átalakításánál.
=JHT 1938. 294. sz. 11-33. p.

     átalány
A hivatalos postabélyegek használatának megszüntetése és a postadíjak átalányozása.
=BP. JOGSZ. 1924. 11. sz. 252-254. p.

     átköltözködési költség
Hofbauer Aladár: Az átköltözködési és kiküldetési költségek...
Bp. 1929, Hauptmann. 64 p.

     átmenetgazdaság
Surányi-Unger Tivadar: Az átmenetgazdaság nemzetközi vonatkozásai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1934, Állami. 645-661. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     átminősítés
Közgyűlési határozat a gyakornokok átminősítése tárgyában.
=BP. JOGSZ. 1937. 10. sz. 127-130. p.

     Ausztria
Polner Ödön: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya történeti kifejlődésében és jelen alakjában.
Bp. 1891. 219 p.

Praznovszky Iván: Magyar külügyi igazgatás az Ausztriával fennállott közösség idején. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 14-24. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     autonóm vámtarifa
Bognár Elek összeáll.: Az autonóm vámtarifa (1907:LIII. tc.). A vámtarifatörvény végrehajtása iránt kiadott utasítással...
Bp. 1921, Pallas. 316 p.

     autonómia
Hannibal József: Lehet-e autonómia választás nélkül? A törvényhatóságok és községek felelete és viszonya az államhoz.
Bp. 1891, Neumayer. 43 p.

Krivoss Árpád: A fővárosi törvény reformja és az autonómia...
Bp. 1927, Közlekedési ny. 28 p.

Asztalos Miklós: A transilvanista gondolat. Az erdélyi autonomista törekvések.
=Új Élet 1927. 2. évf. 1. sz.

Tusa Gábor: A székely vallási és tanügyi autonómia.
Kolozsvár 1930, Minerva. 24 p.

     avantgardisták
Balillák és avantgardisták. (Törvények és rendeletek.)
Bp. 1928, Stephaneum. 37 p.
/Az Orsz. Testnevelési Tanács Kvtára 39./

     Averescu
Bernády György: Előterjesztés a magyar tisztviselők és ügyvédek eskütétele tárgyában. Írta és... Averescu miniszterelnöknek átnyújtotta - -.
Maros-Vásárhely 1920, Kosmos. 23 p.

     bábaellátás
Páll Gábor: A kisközségek, tanyavilág bábaellátása és fontosabb szülészeti kérdései.
Gyula 1938, Leopold. 47 p.

     Bácska
Farkas László: A jugoszláv közegészségügy szervezete Bácskában.
=NÉPEÜ 1942. 8. sz.

     Baja
A bajai m. kir. kertészképző iskola szervezeti rendje, fegyelmi és képesítő vizsgálatainak szabályzata.
Baja 1938, Nánay. 24 p.

Baja thj. város 1941. évi költségvetése.
Baja (1940), Corvin. 131 p.

     Balaton
A Balaton sportélete...
=Testnevelés 1931. ápr. sz.

Somogy vármegye szabályrendelete a Balaton menti építkezésekről.
Kaposvár 1935, ny. n. 8 p.

M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság. 1932-1938.
Bp. (1939), Élet. 29 p.

Lukács Károly: Balaton megye és Balaton járás.
=M. SZLE 1940. 94-99. p.

     baleset
A betegségi és baleseti kötelező biztosításról szóló 1927:XXI. tc. Kiad. a M. Kir. Belügyminisztérium.
Bp. 1928, Pesti. 94 p.

Antal Lajos: Az ipari balesetek és foglalkozási betegségek 6. Nemzetközi Nagy-gyűlése. Genf. 1931. aug. 3-8.
=NÉPEÜ 1931.

Bánya- és kohóbalesetek elhárítása...
Bp. 1932, Állami. 232 p.

A főváros gazdasági munkavállalóinak betegségi és baleseti biztosításával kapcsolatos kérdések rendezése.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 791-801. p.

     balillák
Balillák és avantgardisták. (Törvények és rendeletek.)
Bp. 1928, Stephaneum. 37 p.
/Az Orsz. Testnevelési Tanács Kvtára 39./

     Bánát
Bárdos Imre - Czeglédy Miklós - Predoviciu, J. ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.
Nagyvárad 1921, Schnefeld. 207 p.
/Jogi Zsebkönyvek 2./

     bank
A bank- és pénzváltóüzlet szabályozása. A m. kir. pénzügyminiszternek 30/1927. PM sz. rendelete.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 436-442. p.

Varga István: A Magyar Nemzeti Bank és az Osztrák-Magyar Bank bankjegyforgalmi-, váltó-, tárca- és érckészlet adatainak magyarázata.
Bp. 1929, Athenaeum. 55 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 2./

A Dunántúli Bank Részvénytársaság fegyelmi szabályzata.
Pécs 1938, Dunántúl. 21 p.

Judik József: A Magyar Nemzeti Bank tevékenységének külföldi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 830-840. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     bányabalesetek
Bánya- és kohóbalesetek elhárítása...
Bp. 1932, Állami. 232 p.

     bányajog
Istók Barnabás: A szénkiaknázási (turzási) jog és annak korlátozásai a bányaadományozással és műveléssel kapcsolatban.
Miskolc 1933, Ludvig. 26 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 95./

Bruckner Győző: A középkori partikuláris jogfejlődés és a selmeci városi és bányajog.
Miskolc 1935, Ludvig. 15 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 41./

     Bányanyugbér Biztosító
Molnár Károly kiad.: Fontos tudnivalók. Az OTI a MABI, a Bányanyugbér Biztosító, az OMBI, az OTBA szabályainak ismertetése.
Bátaszék 1939, Arany János. 147 p.

     bányatelepek
Berényi Oszkár: Munkásjóléti és kulturális intézmények... A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén.
Bp. 1935, Szerző. 10 p.

     Baranya vármegye
A Baranya vármegyei erdőőrök nyugdíj-szabályrendelete.
Pécs 1930, Taizs. 41 p.

Katics Antal szerk.: Baranya vármegye és Pécs sz. kir. város közigazgatási almanachja.
Pécs 1933, Kultúra. 244 p.

     Baross Szövetség
Baross Szövetség tagjaiból alakult áruhitel- és értékesítő szövetkezet alapszabályai.
Bp. 1938, Paulovits. 24 p.

     Bars vármegye
Szabályrendelet... a házalókereskedésnek Bars és Hont k. e. e. vármegyék területén való korlátozásáról.
Léva 1939, Nyitrai. 2 sztl. p.

Szabályrendelet a törvényhatósági közúti alap terhére fenntartott személyszállító gépkocsi használatáról.
Léva 1940, Nyitrai. 11 p.

     baseli határozatok
Az ostendei egyezmény és a baseli határozmányok (a főváros külföldi kölcsönei ügyében).
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 427-436. p.

     Bécs
Lábán Antal: A bécsi Collegium Hungaricum.
Bp. 1928, Egyetemi. 27 p.

     becsületügyi szabályzat
Becsületügyi szabályzat a M. Kir. Honvédség számára...
Bp. 1938, Stádium. 136 p.

     behajthatatlan követelések
Szabályrendelet a behajthatatlan követelések törléséről.
=BP. JOGSZ. 1938. 12. sz. 149-152. p.

     behozatal
Forgó István - Halász Ferenc - Vári Rezső összeáll.: Behozatal és kivitel... korlátozásáról szóló rendeletek gyűjteménye és magyarázata. 2., átd., bőv. kiad.
Bp. 1921, Wodianer. 176 p.

     béke
Gajzágó László: A háború és béke joga. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 131-250. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     békéltetés
Jászai Samu: Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 303-304. p.

Bencs Zoltán: Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 311-315. p.

Gálocsy Árpád: Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 315-318. p.

     Békés vármegye
Jegyzőkönyv. Készült Békésen... a Békés vármegyei községi jegyzők egyesülete évi rendes közgyűlésén.
Gyoma (1937), Kner. 22 p.

     Békéscsaba
Szabályrendelet a kéményseprő-ipar gyakorlásáról.
Békéscsaba (1934), Petőfi Irod. Váll. 20 p.

A békéscsabai sütőiparosok egyezménye.
Békéscsaba 1938, Kossuth. 15 p.

A békéscsabai izraelita szent és kegyes jótékonyságot gyakorló egylet (Chevra Kadisa) alapszabályai.
Békéscsaba 1939, Gesmey. 50 p.

     békeszerződés
[Jellinek Henrik] (Censor): A magyar vasútügy és pénzügy jelentősége a békeszerződésben.
Bp. 1920, Táltos. 55, 1 sztl. p.

Benke József: A magyar hadügyi közigazgatás alapelemei, különös tekintettel a trianoni békeszerződés határozmányaira.
Bp. 1925, Athenaeum. 24 p.

     belhírverés
Haendel Vilmos: Korszerű belhírverés.
Miskolc 1942, Ludvig. 10 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 65./

     belügyi igazgatás
Viczián István: A magyar közjog és belügyi közigazgatás vázlata.
Tápiószele 1915, Pisch. 79 p.

Szathmáry István: Hivatalos műszótár a belügyi igazgatás részére.
Bp. 1928, Egyetemi. 56 p.

Tomcsányi Kálmán: Az általános (belügyi) igazgatás kívánalmai a felsőoktatási reformmal kapcsolatban. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 239-248. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     belügyminiszter
Székely Miklós: A belügyminiszter közegészségügyi hatásköre. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 170-188. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     belügyminisztérium
Blaha Sándor: A belügyminisztérium törvényelőkészítő osztályának működése. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 89-97. p.

     bélyegszabályok
Barcs Ernő összeáll.: A közjegyzői díjszabás és a közjegyzői ügyködéssel kapcsolatban gyakrabban alkalmazott bélyeg- és illetéki szabályok.
Székesfehérvár 1921, Csitáry. 22 p.

     bér
Fluck András: A munkások gyermeknevelési pótléka. A családi munkabér magyar intézménye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 688-701. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Bereg vármegye
Noéh Ferenc összeáll.: Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék szabályrendeletei. 1924-1934.
Mátészalka (1935), Szatmár és Bereg. 326 p.

     Beregszász
Szervezeti szabályrendelet.
Beregszász 1933, Kálvin. 56 p.

     Berettyóújfalu
Berettyóújfalu nagyközség szervezési szabályrendelete.
Gyoma 1928, Kner. 27 p.

     bérházak
A főváros bérházainak karbantartása...
=BP. JOGSZ. 1937. 13 .sz. 340-350. p.

A Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő- és munkásházak... adómentességéről.
=BP. JOGSZ. 1939. 14. sz. 875-905. p.

     bérkocsik
A géperejű bérkocsik viteldíjszabása...
=BP. JOGSZ. 1929. 3. sz. 25-31. p.

A gépjárművel közterületen űzött bérkocsi (autótaxi-) ipar gyakorlásáról...
=BP. JOGSZ. 1935. 2. sz. 17-21. p.

A gépjárművel közterületen űzött bérkocsi (autótaxi-) ipar gyakorlásáról...
=BP. JOGSZ. 1938. 4. sz. 85-93. p.

     bérlet
Dénes István: Kitanítás arról, hogyan juthat a szegénység... földhöz, házhelyhez vagy bérlethez... 1920. évi XXXVI. törvény és annak végrehajtási utasítása.
Bp. (1922), Szabad Szó. 48 p.

     Berlin
Panka Károly: Berlin új közigazgatása. 1-2.
=VL 1935. 3-4. sz.

Vecseklőy József - Horváth Kálmán - Menczer Károly: Világvárosok közigazgatása. London, Párizs, New York, Berlin, Róma.
Bp. 1938, Dunántúl. 193 p., 10 t.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 26./

     beruházás
Blahó Ede: Az egyszeri beruházási hozzájárulásról szóló törvény és annak végrehajtási utasítása...
Bp. (1938), Athenaeum. 21 p.

Beruházási törvény.
=JHT 1938. 320. sz. 265-287. p.

     Besenyőtelek
Alsó László: A nemesi község hatósága és szervezete. Adatok Besenyőtelek község megalakulásáról.
Bp. 1928, Pallas. 40 p.

     beszállásolás
Zamárdy Ödön: Lovak és járművek igénybevétele. Katonai beszállásolás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 456-469. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     betegápolás
Dollinger Gyula: A betegápolónők és betegápolók kiképzése és szervezése. 1-2. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 64-68., 80-81. p.

Csíky József: A betegápolónők és betegápolók kiképzése és szervezése. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 68-73. p.

Gönczi Pál összeáll.: Gyakorlati kézikönyv betegápolási díjügyvitellel foglalkozó egyesek és hivatalok részére. Előszó és magy. Pettykó János.
Szeged 1931, Városi. 83 p.

     betegbiztosítás
A betegségi és baleseti kötelező biztosításról szóló 1927:XXI. tc. Kiad. a M. Kir. Belügyminisztérium.
Bp. 1928, Pesti. 94 p.

Bikkal Dénes: Betegségi biztosítás Magyarországon.
Bp. 1932, Wodianer. 47 p.
/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 7./

Keleti József: A szociális betegbiztosítás egészségügyi ellátásának reformja...
Bp. 1936, MTI. 21 p.

Bakács György: A szociális betegbiztosítás külföldi rendszereinek ismertetése...
=Orvosszövetség 1936. máj. 15. sz.

Bakács György: Orvos és beteg a szociális biztosítás rendszerében...
Bp. (1938), Athenaeum. 164 p.

A főváros gazdasági munkavállalóinak betegségi és baleseti biztosításával kapcsolatos kérdések rendezése.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 791-801. p.

Ambrus József - Inokai László: OTI-tag, ismerd meg jogaidat! A betegbiztosítás.
Pécs (1939), Haladás. 46 p.

Jacobi József: Az orvosok gazdasági helyzete a kötelező betegbiztosításban...
=Orvosszövetség 1939. 8-9. sz.

     betegellátás
Bikkal Dénes összeáll.: OTBA útmutató a köztisztviselők betegellátásához...
Bp. 1939, Kellner. 87 p.

     betegsegélyezés
Lukács Ödön: Tervezet. Törvénycikk a városok tisztviselői, egyéb alkalmazottai és tanszemélyzete betegsegélyezési és jóléti alapjának létesítéséről. Beterjeszti - -.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 24 p.

Denk Arnold: Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 303-309. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Bethesda
A Bethesda Diakonissza Kórház kórházi szabályzata.
Bp. (1934), Sylvester. 30 p.

     bibliográfia
Krisztics Sándor összeáll.: Társadalomtudományi bibliographia, 1927.
Bp. 1928, Dunántúl. 169 p.
/M. Sociographiai Int. Kiadv. 4./

Nagy Miklós szerk.: Közgazdasági és pénzügyi irodalom 1866-1930. Közrem. Trócsányi György, Spóner Ferenc.
Bp. 1932, Athenaeum. 134 p.
/A M. Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 2./

Karay Kálmán összeáll.: A községi igazgatás hazai irodalma. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 814-817. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Karay Kálmán összeáll.: Magyar városirodalom. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 909-943. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Kertész János összeáll.: A magyar közegészségügy bibliográfiája 1925-1935.
Bp. 1939, Sárik. 181 p.

Pálfy-Budinszky Endre összeáll.: A városépítés magyar irodalma. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 731- 749. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Mikó Tibor összeáll.: A nemzetiségi kérdés magyar irodalma. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 1041-1108. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Znakovszky Emma összeáll.: A közegészségügy magyar irodalma az 1920. utáni években. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 743-913. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Bihar vármegye
Alsó László: A községi jegyző jogállása. A függelékben Bihar vármegye nótáriusainak számára készült instructio 1815-ből és egyéb... történeti emlékek.
Bp. 1925, M. T. Köz. Kiad. 68 p.

Bihar vármegye szabályrendelete a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról.
Berettyóújfalu (1931), Kéri. 31 p.

Wesselényi József: Bihar vármegye szabályrendeletei...
Berettyóújfalu 1935, Paszternák. 44 p.

Tunyogi János összeáll.: A kiküldetési illetményekre vonatkozó hatályos jogszabályok és Bihar megye távolság-mutatója.
Berettyóújfalu 1935, Paszternák. 80 p.

     bírák
Ráth-Végh István összeáll.: Választási bíráskodás, választói jog, közigazgatási és pénzügyi határozatok...
Bp. 1911, Grill. 754 p.
/Új Döntvénytár 10./

Petőcz Gyula: A bírói és ügyészi fegyelmi törvényjavaslat...
Bp. 1935, Stádium. 24 p.

Az 1936:III. tc. a kir. ítélőbírák és a kir. ügyészség tagjainak fegyelmi felelősségéről...
Bp. 1936, Stádium. 42 p.
/Mell. a Bírák és Ügyészek Lapja 1936. évi 1. sz.-hoz./

Szabályrendelet a kerületi városbírákról.
=BP. JOGSZ. 1936. 2. sz. 29-36. p.

     bíráskodás
Apáthy Jenő: A katonai bíráskodás terjedelméről.
=ÜL 1921. 7-9. sz.

Vladár Gábor: Az igazságügyi igazgatás és a bíráskodás kívánalmai a jog egyetemi tanítása tekintetében. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 249-268. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Kovács Mihály: Az államfő jogköre a végrehajtás és bíráskodás irányában.
Miskolc 1937, Ludvig. 14 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 27./

Szitás Jenő: A községi bíráskodás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 538-551. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Tomcsányi Vilmos Pál: Nemzetközi bíráskodás. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 108-120. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Vincenti Gusztáv: A jogász és a laikus elem a bíráskodásban. - - előadása az Országos Nemzeti Klubban.
Bp. 1943, Attila. 19 p.

     bírói felelősség
Cottely István: A bírák magánjogi felelőssége, különös tekintettel a közép-európai jogfejlődésre...
Bp. 1938, Dunántúl. XXXII, 324 p.

     bírói függetlenség
Tóth József: Bírói függetlenség közigazgatási jogunkban.
Bp. 1930, Szent István Társulat. 108 p.

Csánk Béla: A bírói függetlenség hazánkban és a külföldön. Előszó Radocsay László.
Bp. 1942, Urbányi. 242 p.

     bírói gyakorlat
Székács Aladár: Közigazgatás és bírói igazság.
=ÜL 1916.

Schwartz Tibor: Az alkalmazottak szolgálati jogviszonyairól szóló anyagi jogszabályok tana, különös tekintettel a bírói gyakorlatra.
Bp. 1924, Franklin. 59 p.

     bírói hatalom
Vörös Ernő: Az államhatalmak elválasztása, különös tekintettel a bírói hatalomra.
Bp. (1925), Franklin. 27 p.
/JÁ KVTÁRA 22./

     bírói vizsga
Katona Artúr összeáll.: Útmutató az egységes bírói és ügyvédi vizsgához.
Bp. 1921, Pallas. 24 p.

Katona Artúr szerk.: Útmutató az egységes bírói és ügyvédi vizsgához.
Bp. 1941, Radó. 48 p.

     bírósági hivatalnokok
A M. Kir. Kúria ítélőbíráinak és bírósági hivatalnokainak név- és lakásjegyzéke, valamint a tanácsok beosztása és a bizottságok összeállítása az 1924. évben.
Bp. 1924, Pallas. 35 p.

     bírósági szakértők
Hegedűs Béla összeáll. és magy.: A 2900/1940. IM sz. rendelet az állandó bírósági szakértői állások szervezésének... szabályozásáról.
Bp. 1940, Budai Bernwallner. 23 p.

     bírósági útmutató
Vuculescu, Titus: A gazda barátja. Közigazgatási és bírósági útmutató a nép számára.
Arad 1899, Aradi. 135, 9 p.

     bírósági végrehajtó
Bálint György összeáll.: A bírósági végrehajtók díjainak útmutatója...
Bp. 1926, Fischer. 64 p.

     bíróságok
Szeniczey Gusztáv: A köztörvényhatóságok, községek és elsőfolyamodású bíróságok rendezésére vonatkozó törvények és kir. ministeri rendeletek gyűjteménye... Hiv. kiad. után összeáll. - -.
Pest 1871, Heckenast. 211 p.

Bogdán Géza: A polgári bíróságok hatáskörének szigorú elválasztása...
=JÁ 1931. 30. évf. 151-162. p.

Vladár Gábor: Gyámhatóságok és bíróságok kapcsolata. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 50-61. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

     birtok
Kassay Adolf: A földbirtokosok kézikönyve összes birtokjogi viszonyaikra a mezei gazdászatra és jogi szükségleteikre vonatkozó... törvények... rendeletek, döntvények gyűjteménye... 2. kiad.
Bp. 1893, Lampel. 394 p.

Éber Ernő - Fabricius Endre - Östör József magy.: A birtokreform-törvény. Az 1920. évi XXXVI. tc... Függ.: A háztelek és kishaszonbérletek... vitézi telkek és hadihitelkekről szóló rendeletek...
Bp. 1920, Pátria. 132 p.

Dányi Dezső: Birtokpolitika és mezőgazdasági munkáskérdés. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 246-249. p.

Szabályrendelet a székesfőváros területén fekvő birtok- (telek) határok megjelöléséről.
=BP. JOGSZ. 1938. 3. sz. 77-83. p.

Fáy Andor: Állami mezőgazdasági birtokok. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 408-422. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Vass Elek:: Birtokpolitikánk fejlődése és eredményei az utolsó évtizedekben . In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 649-660. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     bizottmányok
Zombory Gusztáv kiad.: Az 1869. évi... egybehívott országgyűlés főrendi házában megválasztott összes bizottmányok névjegyzéke.
Pest 1870, Pesti. 18 p.

     biztosítás
Dréhr Imre: A munkahiány esetére való biztosítás.
=KÖZGAZD. SZLE 1926. 50. évf. 265-276. p.

Farkas Elek: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 235. p.

Mayer Károly: A mezőgazdasági munkások szociális biztosítása. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 173-182. p.

Fáy Gyula: A mezőgazdasági munkások szociális biztosítása. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 182-185. p.

Andor Endre: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 206-214. p.

Balogh Andor: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 217-223. p.

Gálocsy Árpád: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 228-232. p.

Bálint Antal: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 235-236. p.

Rapcsák Árpád: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 236-240. p.

A betegségi és baleseti kötelező biztosításról szóló 1927:XXI. tc. Kiad a M. Kir. Belügyminisztérium.
Bp. 1928, Pesti. 94 p.

A magyar társadalmi biztosítás története.
Bp. 1928, Pallas. 116 p.
/Az Orsz. Munkásbizt. Int. Kiadv. 2./

1928. évi XL. tc. az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról.
Bp. 1929, Pesti. 60 p.

Goldziher Károly: A társadalmi biztosíthatóság elhatárolása.
Biztosítási évkönyv 1930. 22. évf.

Bikkal Dénes: Betegségi biztosítás Magyarországon.
Bp. 1932, Wodianer. 47 p.
/A Munkaügyi Szemle Kiadv. 7./

Az alkalmazotti betegségi, baleseti és öregségrokkantsági biztosítás tudnivalói...
=Magántisztviselők Lapja 1932. szept.-okt. sz. mell.

A székesfőváros községi háztartásához tartozó... alkalmazottak... biztosításáról...
=BP. JOGSZ. 1934. 6. sz. 169-190. p.

A székesfőváros önálló vagyonkezelésű intézményeinél szolgálatban álló alkalmazottaknak... biztosításáról...
=BP. JOGSZ. 1935. 1. sz. 1-16. p.

A székesfőváros ingó- és ingatlanvagyonának... biztosítása...
=BP. JOGSZ. 1935. 7. sz. 487-512. p.

Balázs József: A községi jegyző közigazgatási és szociális feladata a biztosítással kapcsolatban.
Bp. 1936, A Tőke Kiad. 16 p.
/Közgazdasági Füzetek./

Csépai Károly: Az orvos szakértői véleményadás irányelvei, különös tekintettel a szociális biztosításra.
Bp. 1937, Simon. 222 p.
/A M. Orvosi Könyvkiadó Társ. Kvtára 152./

A székesfőváros összes ingó és ingatlan vagyonának és egyéb értékeinek biztosítása...
=BP. JOGSZ. 1937. 13. sz. 323-340. p.

Freiberger Endre: A biztosításügy tekintettel az intézetek befektetési politikájára.
Bp. 1938, U. S. 20 p.

Perneczky Béla: Mezőgazdasági munkásbiztosítás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 231-238. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Marschall Ferenc: A gazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosítása és a közigazgatás. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 13-19. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Bakács György: Orvos és beteg a szociális biztosítás rendszerében...
Bp. (1938), Athenaeum. 164 p.

Gazdasági munkások öregségi biztosításának végrehajtása.
=JHT 1938. 335. sz. 593-622. p.

Biztosítási ügyek a Felvidéken.
=JHT 1938. 348. sz. 697-703. p.

A főváros gazdasági munkavállalóinak betegségi és baleseti biztosításával kapcsolatos kérdések rendezése.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 791-801. p.

Bikkal Dénes: A magyar társadalombiztosítás reformja.
Bp. 1942, Athenaeum. 82 p.

Vay László: A biztosítás szerepe a mezőgazdaságban. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 557-573. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     bor
Drucker Jenő: A legújabb magyar bortörvény (1924:IX. tc.).
Bp. 1924, Pátria. 96 p.

Bognár Mátyás szerk.: Gyakorlati tájékoztató borfogyasztási adó, bortörvény és italmérési ügyekben.
Szeged (1937), Magánkiad. 15 lev.

Waldbott Kelemen: Szőlő- és borgazdaság. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 369-383. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Borsod vármegye
Berényi László: Borsod vármegye bűnügyi statisztikája 1909-1913.
Miskolc 1926, Magyar Jövő. 15 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 20./

     bőrgyár
Első Pécsi Bőrgyár Részvénytársaság alapszabályai.
Pécs 1938, Taizs. 14 p.

     börtönügyi jog
Hacker Ervin: 'Börtönügyi jog' a gyakorlatban.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 17 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 42./

     Briand, Aristide
Auer Pál: Briand Páneurópa-memoranduma és Magyarország érdekei.
Komárom 1930, Hacker. 11 p.

     Buda
Bárczy István - Lyka Károly - Kner Imre - Mikszáth Kálmán - Bródy Lajos: Hatvan esztendő. (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)
Bp. 1933, Hungária. 66 p.

Iványi Béla: A városi polgárjog keletkezése és fejlődése figyelemmel Buda és Pest városokra.
Bp. (1937), Szfőv. Háziny. 198 p.
=STAT. KÖZL. 84. köt. 1. sz.

Wildner Ödön: Pest és Buda közigazgatásának története az 1848-1849-i szabadságharc alatt.
Bp. (1937) Szfőv. Háziny. 230 p.
=STAT. KÖZL. 86. köt. 3. sz.

Wildner Ödön: Buda és Pest közigazgatásának története az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt. 1-2. köt.
Bp. 1937-1939, Szfőv. Háziny.
=STAT. KÖZL. 87. köt. 3. sz.; 88. köt. 1. sz.

Baraczka István: Buda főváros első törvényhatósági közgyűlésének megalakulása. (1848.)
Bp. 1944, Szfőv. Háziny. 23 p.
/Tanulmányok Budapest Múltjából 10./

     Budafok
Záborszky Nándor: Budafok megyei város igazgatásának és intézményeinek ismertetése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 339-350. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     budai jog
Iványi Béla: Debrecen és a budai jog.
Debrecen 1924, Csáthy. 41 p.
/Debreceni Tisza István Tud. Társ. I. Oszt. Kiadv. I/7./

     Budakeszi
Csepel és Budakeszi községek határából területrészeknek a székesfőváros területéhez csatolása.
=BP. JOGSZ. 1942. 6. sz. 565-568. p.

     Budaörs
Budaörs község határából repülőtér... céljára megszerzett... területrésznek Budapest... területéhez való átcsatolása.
=BP. JOGSZ. 1942. 6. sz. 568-570. p.

     Budapest ld. még Nagy-Budapest
Pató Bálint összeáll.: Budapest főváros területének beosztása választókerületek és szavazatszedő küldöttségek szerint...
Bp. 1919, Szfőv. Háziny. 69 p.

Budapest székesfőváros költségvetése az 1920. évre.
Bp. 1920, Szfőv. Háziny. 554, 120 p.

Hanvai Sándor összeáll.: A budapesti városi jog előzetes tartalomjegyzéke...
Bp. 1920, Szfőv. Háziny. 62 p.

Budapest székesfőváros törvényhatósági közgyűlésének ügyrendje.
Bp. 1921, Szfőv. Háziny. 38 p.

A Budapesti Ügyvédi Kamara hadviselt tagjainak névsora.
Bp. 1922, Rózsa. 26 p.

Sipőcz Jenő kiad.: A budapesti városi jog előzetes tartalomjegyzéke. A főváros hatályos szabályrendeleteinek... gyűjteménye.
Bp. 1922, Szfőv. Háziny. 116 p.

Szabályrendelet Budapest Székesfőváros Gázműveinek igazgatásáról.
=BP. JOGSZ. 1923. 7. sz. 102-115. p.

Budapesten való letelepedés előfeltételei.
=JK 1924. 59. évf. 104. p.

Szentmiklósi József szerk.: A budapesti közhivatalok tájékoztatója...
Bp. 1925, Szfőv. Háziny. 440 p.

Budapest félszázados fejlődése 1873-1923. Előszó Thirring Gusztáv.
Bp. 1925, Szfőv. Háziny. 207, 200 p., 12 t.
=STAT. KÖZL. 53. köt.

Budapest székesfőváros területének beosztása... választókerületek szerint.
=BP. JOGSZ. 1925. 7. sz. 120-175. p.

Salgó Ignác szerk.: Fővárosi évkönyv az 1926. évre Budapest székesfőváros címtárával.
Bp. 1926, Szfőv. Háziny. 451 p.

A Budapest székesfőváros egyes kölcsöntartozásai tekintetében létrejött egyezménnyel kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1926. évi XVII. tc.
=BP. JOGSZ. 1926. 4. sz. 36-37. p.

Budapest székesfőváros törvényhatósága kebelében alakított választmányok és bizottságok az 1927-1928. években.
Bp. 1927, Szfőv. Háziny. 124 p.

Az ostendei egyezmény és a baseli határozmányok (a főváros külföldi kölcsönei ügyében).
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 427-436. p.

Budapesti hatóságok, hivatalok címjegyzéke, továbbá budapesti utcák adókerületi beosztása.
Székesfehérvár (1928), Számmer. 37 p.

Budapest székesfőváros kerületi elöljáróságainak tájékoztató kézikönyve. 5. évf.
Bp. 1928, Hollóssy. 163 p.

Hódy Lajos szerk.: Budapest évkönyve. Budapest... hivatalainak tájékoztatója...
(Bp. 1928, Hauptmann.) 208 p.

Szabályzat és általános feltételek a Budapest székesfőváros részére... teljesítendő magasépítési munkákra... és... szállításokra vonatkozólag.
=BP. JOGSZ. 1928. 7. sz. 146-212. p.

Szabályrendelet a kéményseprő-ipar gyakorlásáról Budapest székesfőváros területén.
=BP. JOGSZ. 1928. 8. sz. 214-240. p.

Az 1928. évi XLIV. tc. a székesfővárosi törvényhatósági bizottság újjáalakításának elhalasztásáról.
=BP. JOGSZ. 1928. 13. sz. 267-268. p.

Éber Antalnak... a fővárosi községi üzemek megszüntetése érdekében... elhangzott beszéde.
Bp. 1929, Pesti. 8 p.
/Bp. Keresk. és Iparkamara Kiadv./

György Endre: A pesti városháza. Pillanatfelvételek a városháza és a városháziak életéről.
Bp. (1929), Szerző. 264 p.

Törvényjavaslat Budapest székesfőváros közigazgatásáról.
Bp. (1929), Pesti. 101 p.

Szabályrendelet Budapest székesfőváros törvényhatósági tanácsában választás alapján helyet foglaló tagok választásáról.
Bp. 1930, Szfőv. Háziny. 14 p.

A Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc. életbeléptetési és végrehajtási rendeletei.
Bp. 1930, Fővárosi. 61 p.

Budapest székesfőváros területének beosztása választókerületek illetve közigazgatási kerületek és szavazókörök szerint...
Bp. 1930, Szfőv. Háziny. 42 p.

Budapest székesfőváros törvényhatósága által alkotott szabályrendeletek jegyzéke.
Bp. 1930. Szfőv. Háziny. 50 p.

A képviselőház közigazgatási bizottságának jelentése Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 865. sz. törvényjavaslat tárgyában.
Bp. (1930), Pesti. 48 p.

Jankovics Sándor: A fővárosi szabályrendeletek törvényes kihirdetési módja.
=JK 1930. 65. évf. 129-130. p.

Vörös Ernő: 1930:XVIII. tc. Budapest székesfőváros közigazgatásáról.
=MJSZ 1930. 11. évf. 438-444. p.

Egyed István: Az új fővárosi törvény.
=M. SZLE 1930. 321-328. p.

Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? (1870-1930.) A Fővárosi Közmunkák Tanácsa története. Előszó Rakovszky Iván.
Bp. 1931, Főv. Közmunkák Tanácsa. 623 p.

Polakovits Gergely Zsigmond: Budapest-fürdőváros kérdésének megoldása.
Bp. 1931, Székely. 20 p.

Szabályrendelet Budapest székesfőváros kerületi választmányairól.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 25 p.

Máté Imre: Budapest környékének közigazgatási rendezése és a nagyvárosi kérdés.
Homok 1932, Csernai - Beniczky. 109 p.

Sipőcz Jenő: A székesfőváros szociális és gazdasági tevékenysége a háború alatt és a háború után. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 228-233. p.

Padányi Gulyás Jenő: Ismét Budapest városrendezése. Harrer Ferenc előterjesztése.
=M. SZLE 1932. 274-279. p.

Bárczy István - Lyka Károly - Kner Imre - Mikszáth Kálmán - Bródy Lajos: Hatvan esztendő. (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)
Bp. 1933, Hungária. 66 p.

Budó Jusztin: Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873 óta.
Bp. 1933, Szfőv. Háziny. 48 p.

Budapest székesfőváros iskola-fogorvosi intézményének tízéves története és tapasztalatai 1922-1932... Előszó Sipőcz Jenő.
Bp. 1933, Szfőv. Háziny. 109 p.

Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930. évi XVIII. és 1934. évi XII. törvények.
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 298 p.

Schuler Dezső összeáll.: Budapest székesfőváros által kezelt alapítványok...
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 436 p.

Flaxmayer József - Medriczky Andor: A kerületi elöljáróságok szerepe Budapest székesfőváros közigazgatásában.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 246 p.
=STAT. KÖZL. 64. köt. 3. sz.

Bodor Antal: Budapest hatása a környékbeli földárak és művelési ágak alakulására.
=VSZ 1934. 20. évf. 815-896. p., 1 térk. mell.

Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 494 p.
=STAT. KÖZL. 69. köt. 1. sz.

Az 1934. évi XII. tc. a Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról.
=BP. JOGSZ. 1934. 5. sz. 105-161. p.

Budapest székesfőváros közigazgatásának, háztartásának és üzemi gazdálkodásának... rendezése.
=BP. JOGSZ. 1934. 5. sz. 161-166. p.

A székesfőváros községi háztartásához tartozó... alkalmazottak... biztosításáról...
=BP. JOGSZ. 1934. 6. sz. 169-190. p.

A Budapest székesfőváros területén levő gyógy- és üdülőhelyek.
=BP. JOGSZ. 1934. 9. sz. 516-523. p.

Buziássy Károly: Budapest szeszesital-fogyasztása.
Bp. (1935), Szfőv. Háziny. 58 p.
=STAT. KÖZL. 73 köt. 3. sz.

Ruisz Rezső: A Budapesttel szomszédos községek út- és közlekedési viszonyai.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 71 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 1. sz.

Egyed István: A székesfőváros szabályrendeletei.
=JÁ 1935. 34. évf. 338-343. p.

Vágó József: Budapest művészi újjáépítése - - elgondolása szerint.
Bp. 1936, Budai. XXII, 39 p.

Szendy Károly: Budapest háztartása. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 367-383. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Egyed István: Budapest környékének közigazgatási rendezése.
Bp. 1936, Stádium. 18 p.
/Orsz. Nemz. Klub Kiadv. 2./

Zelovich Kornél: Budapest közlekedése (1928-1932).
Bp. (1936), Szfőv. Háziny. 114 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 2. sz.

Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 166 p.
=STAT. KÖZL. 74. köt. 3. sz.

Sömjén László - Horváth László: Budapest székesfőváros lakásbérleti szabályrendelete.
Bp. 1936, Fővárosi Tudósító. 194 p.

Pataki János összeáll.: Útmutató. Az összes állami és közigazgatási hatóságok, üzemek fenntartása... Pest vármegye és Budapest székesfővárosi törvényhatóságok... alá vont hivatalok... ismertetése.
Bp. 1937, Központi. 158 p.

Szendy Károly: A székesfőváros közigazgatási praktikuma.
Bp. (1937), Szfőv. Háziny. 59 p.
=STAT. KÖZL. 87. köt. 2. sz.

A Székesfővárosi Elektromos-, Gáz-, Vízművek és Házinyomda alkalmazottainak a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja kedvezményeiben való részesítése.
=BP. JOGSZ. 1937. 2. sz. 19-28. p.

A székesfőváros 5. közigazgatási kerületének 'Szent István-város' néven való elnevezése.
=BP. JOGSZ. 1937. 12. sz. 158-160. p.

Lamotte Károly: A székesfőváros hitelügyei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 491-503. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Bódy László: A székesfőváros háztartása. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 504-515. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szendy Károly: Budapest közüzemei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 564-574. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Rosta János: Városok közélelmezése, különös tekintettel Budapest székesfővárosra. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 613-632. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Pap Ferenc: Budapest Székesfőváros Vízműveinek szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 633-638. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Véssei Ede: Budapest Székesfőváros Gázműveinek szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 639-648. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Perczel György: Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 649-666. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Baitz József: Budapest székesfőváros községi élelmiszerárusító üzemének szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 667-675. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Plósz Pál: Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek története és az utóbbi évek gazdasági eredményei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 676-685. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szaszovszky Ottó: Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek műszaki felszerelése és szervezete. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 686-696. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szikla Géza: Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek kelenföldi erőművei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 697-703. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Melly József: Budapest egészségügye. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 846-865. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Schuler Dezső: A munkanélküliség kérdése Budapesten. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 882-895. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A budapesti központi gyógy- és üdülőhelyi bizottság szervezési és működési szabályzata.
Bp. 1938, Centrum. 66 p.

Budapest Székesfőváros Vízműveinek, Gázműveinek és Elektromos Műveinek üzemi szabályzata.
=BP. JOGSZ. 1938. 13. sz. 153-211. p.

A székesfőváros 12. közigazgatási kerületének 'Mátyás király város' néven való elnevezése.
=BP. JOGSZ. 1938. 14. sz. 390-391. p.

A székesfőváros 13. közigazgatási kerületének 'Magdolnaváros' néven való elnevezése.
=BP. JOGSZ. 1938. 14. sz. 391-392. p.

Budapest székesfővárosban az elsőfokú közegészségügyi hatáskörnek a polgármester és a kerületi elöljáró közt való megosztása...
=BP. JOGSZ. 1938. 14. sz. 443-448. p.

Szakasits György: Budapest környékének közigazgatási rendezése és ennek várható szociális hatása.
Bp. 1939, Világosság. 75 p.

A budapesti építőmesterek ipartestületének alapszabályai.
Bp. 1939, Stephaneum. 24 p.

Széll Józsefné: A 'settlement' rendszer bevezetése Budapest nyomortelepein. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 415-426. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Schuler Dezső: A székesfőváros lakosságának szociális gondozása. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 479-494. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Baitz József: Budapest székesfőváros községi élelmiszerüzemének működése. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 495-504. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Hegedűs Lóránt: Budapest adórendszerének kifejlődése és jövője.
Bp. (1939), Szfőv. Háziny. 229 p.
=STAT. KÖZL. 89. köt. 3. sz.

Wildner Ödön: A főváros közigazgatásának története a kiegyezéstől a millenniumig.
Bp. (1939), Szfőv. Háziny. 130 p.
=STAT. KÖZL. 91. köt. 4. sz.

Iványi Lajos: A Budapesti Kir. Ítélőtábla 1938. évi társadalombiztosítási gyakorlata.
=MÜSZ 1939. 3. sz.

Hell Lajos: Budapesti hivatali tájékoztató...
Bp. 1940, Ábrahám - Sugár. 158 p.

A budapesti városi vámok jegyzéke.
=BP. JOGSZ. 1941. 7. sz. 85-117. p.

Lukácsy István: Budapest székesfőváros szociális szervezete és működése.
Bp. 1942, Szfőv. Háziny. 47 p.

Gáll Pongrác: Budapest-utcanévjegyzék és idegenvezető címtár.
Bp. (1942), Hellas. 200 p., 21 térk.

Gaál András: Budapest gyógyfürdőinek és üdülőhelyeinek gyógyászati jelentősége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 640-644. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Baitz József: Budapest székesfőváros élelmiszerárusító üzeme a közegészségügy szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 712-720. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Kleisz Alajos kiad.: Budapest székesfőváros adókerületi beosztása és utcajegyzéke.
Bp. 1943, Szfőv. Háziny. 55 p.

Márkus Antal: Adalékok Budapest nagyvárosias kialakulásához 1880-1940 között.
=VSZ 1943. 29. évf. 725-764. p., 4 t., 4 térk.

     Budapesti Önkéntes Mentőegyesület
A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület ötven éves jubileumára 1887-1937.
(Bp. 1937), ny. n. 144 p.

     Bugacmonostor
Liszka Béla: Kecskemét thj. város bugacmonostori közigazgatási kirendeltsége és a város külterületi (tanyai) igazgatása. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 397-402. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     búzatermesztés
Hankóczy Jenő - Surányi János - K. Takách Gyula: A magyar búzatermesztés átszervezése 1931-1937. Előszó Röck Béla.
Bp. 1938, Pátria. 232 p.
/A M. Kir. Földmívelésügyi Min. Kiadv./

     büntetőbíráskodás
Vásárhelyi Gyula szerk.: Rendészet, rendőri büntetőbíráskodás... rendőri igazgatás...
Bp. 1911, Nap. LV, 1188 p.
/A M. Közig. Törvények Grill-féle kiad./

Laky Imre - Csuhay Sándor: Rendőri büntetőbíráskodás és a kihágások. 6., bőv. kiad.
Bp. 1924, Hungária. 205 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 4./

Avedik Félix: A büntetőbíráskodás. - - előadása...
Bp. 1938, Attila. 17 p.
/Orsz. Nemz. Klub Kiadv. 19./

Katonai büntetőbíráskodás háború idején.
=JHT 1941. 587. sz. 427-439. p.

Tersztyánszky Jenő - Alpáry Imre - Sándor András szerk.: A községi büntetőbíráskodás.
Bp. 1943, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt. IX, 164 p.

     büntetőjog
Gerő Gyula összeáll.: Jogismeretek. A magyar magán- és közjog, a nemzetközi jog, a katonai büntetőjog alapvonalai. Tankönyv a... Ludovika Akadémia számára.
Bp. 1898, Pallas. 142 p.

Gaár Vilmos jegyz. ell.: Választójogi törvények és rendeletek. 1913:XIV. tc. az országgyűlési képviselők választásáról. 1913:XXIII. tc. a választói jog büntetőjogi védelméről... 2. kiad.
Bp. 1914, Ráth. 224 p.

Vass Dezső szerk.: Betűrendes tárgymutató (index) az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1913:XIV. tc. 1-167., s a választói jog büntetőjogi védelméről szóló 1913:XXIII. tc. 1-26. §§-aihoz...
Arad 1914, Réthy és fia. 40 p.

Balás P. Elemér: A büntetőjog és a közigazgatási jog kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 277-305. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Hacker Ervin: A szemléltető oktatás a büntetőjogban.
Miskolc 1936, Ludvig. 12 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 14./

Balás P. Elemér: A községek büntetőjogi vonatkozásai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 495-537. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Zehery Lajos: A társadalom egészségének büntetőjogi védelme. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 79-96. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Pinczés Zoltán: A kihágási büntetőjog honvédelmi vonatkozásai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 244-269. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     büntetőparancs
Szádeczky-Kardoss László: A közigazgatási büntetőparancsról.
=MJSZ 1936. 17. évf. 297-299. p.

     bűnügyi statisztika
Berényi László: Borsod vármegye bűnügyi statisztikája 1909-1913.
Miskolc 1926, Magyar Jövő. 35 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 20./

     bűnvádi eljárás
Zehery Lajos: A bűnvádi eljárás és a közigazgatás kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 331-340. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     bürokrácia
Neményi Ambrus: Bureaukraczia Magyarországon.
=KÖZGAZD. SZLE 1902. 26. évf. 813-836. p.

Czakó István: Amerikai és magyar bürokrácia.
=M. SZLE 1930. 116-122. p.

     céhszabályok
Lippay István: Az ipartestületekről és az ipartestületek országos központjáról. A céhszabályok jogtörténeti fejlődése, valamint az 1932. évi VIII. tc. magyarázata.
Bp. 1932, Pallas. 432 p.

     centralizáció
Szokolay István: Centralisatio és önkormányzat. Észrevételek a közigazgatási törvényjavaslathoz.
Bp. 1891, Athenaeum. 87 p.

Weis István: Központosítás - szétpontosítás.
=M. SZLE 1927. 121-128. p.

     Chevra Kadisa
A békéscsabai izraelita szent és kegyes jótékonyságot gyakorló egylet (Chevra Kadisa) alapszabályai.
Békéscsaba 1939, Gesmey. 50 p.

     cigányügy
Demtsa Pál: A vándorcigány-ügy közigazgatási rendezése.
=NÉPEÜ 1939. 18. sz.

     címjegyzék
Baloghy István összeáll.: A Magyar Királyi Egyetemi Nyomda termékeinek czímjegyzéke 1777-1877...
Bp. 1882, Egyetemi. 272 p.

Budapesti hatóságok, hivatalok címjegyzéke, továbbá budapesti utcák adókerületi beosztása.
Székesfehérvár (1928), Számmer. 37 p.

     címtár
Mathis János szerk.: Pesterzsébet és Kispest r. t. városok, Pestszentlőrinc és Csepel nagyközségek rendőri útmutatója és címtára az 1927. évre.
Bp. 1926, Pátria. 248 p.

Salgó Ignác szerk.: Fővárosi évkönyv az 1926. évre Budapest székesfőváros címtárával.
Bp. 1926, Szfőv. Háziny. 451 p.

Takács József szerk.: Magyarország közhivatalainak cím- és adattára. Állami, vármegyei, városi és községi hivatalok évkönyve 1938. 1-2. rész.
Bp. 1938, Bokor - Fischer.

Budapest székesfőváros üzemi alkalmazottainak címtára 1940.
Bp. 1940, Szfőv. Háziny. 300 p.

Darvay István: Udvarhely vármegye tiszti cím- és névtára, valamint közigazgatási szervezetének beosztása.
Székelyudvarhely 1941, Globus. 25 p.

Gáll Pongrác: Budapest-utcanévjegyzék és idegenvezető címtár.
Bp. (1942), Hellas. 200 p., 21 térk.

Tersztyánszky Jenő szerk.: A magyar közigazgatás szaknaptára és tiszti címtára 1943.
Bp. 1942, Balázs. 112, XXXV, 168 p.

     Cinkota
A cinkotai M. Kir. Állami Tanítóképző Intézet házi rendszabályai.
Rákospalota 1934, Don Bosco. 22 p.

     Collegium Hungaricum
Lábán Antal: A bécsi Collegium Hungaricum.
Bp. 1928, Egyetemi. 27 p.

Martonyi János szerk.: A Collegium Hungaricum Szövetség zsebkönyve.
Bp. 1936, Egyetemi. 240 p.

     Confino-törvény
Czakó István: Az olasz 'Confino' törvény.
=M. SZLE 1927. 88-89. p.

     Concha Győző
Ereky István: Concha Győző.
=JK 1916. 9. sz.

     családi munkabér
Fluck András: A munkások gyermeknevelési pótléka. A családi munkabér magyar intézménye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 688-701. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     családi pótlék
Családi pótlék szabályrendelet-tervezet.
Debrecen 1939, Városi. 13 p.

A székesfőváros közigazgatásánál és üzemeinél családi pótlékban... nem részesülő alkalmazottak részére gyermeknevelési pótlék engedélyezése.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 801-820. p.

     családiház-építés
Bótha József: A korszerű családiház-építésről...
Bp. 1932, Pátria. 292 p.

     családjog
Gál Dezső - Scholtz Géza: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ.: A hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó Térfy Gyula.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

Gorondy-Novák Sándor: Az Országos Stefánia Szövetség gyakorlati családjogi tevékenysége.
=ACSV 1937. 10. évf. 6. sz.

     családtelepítés
Doros Gábor: Jelentés a szövetség prémiumos családtelepítési akciójáról.. Ormánysági egyke elleni küzdelem.
Bp. 1939, Pallas. 16 p.
/Magyar Családvédelmi Szövetség Kiadv./

     családvédelem
Fodor Árpád: Családvédelem. Előszó Zichy Gyula.
Kalocsa 1928, Árpád. 157 p.
/Árpád Könyvek 21-22./

Szokolay Leó: A közigazgatás feladata a családvédelem terén. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 469-499. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

A családvédelemről szóló 1938:XXXVIII. tc. végrehajtása.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 761-765. p.

Keglevich Gyula: Családvédelem és erkölcsjellem nevelésről.
Bp. 1940, Pátria. 32 p.

Keglevich Gyula: Nevelés és családvédelem.
Bp. 1940, Pátria. 16 p.

Prámer József: A család védelme a közigazgatási jogban. 1-2.
=VSZ 1944. 30. évf. 29-125., 175-210. p.

     Csanád-Arad-Torontál vármegye
Csanád-Arad-Torontál vármegye közigazgatási bizottságának jelentése az 1928. évről.
Makó 1929, Makói Friss Újság. 152 p.

     csatornázás
Becsey Antal: Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 339-340. p.

Czárán Péter: Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 340-341. p.

Joó István: Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 341-343. p.

Szabályrendelet az egységes csatornázásról Pécs szab. kir. város területén.
Pécs 1935, Dunántúl. 15 p.

Gárdonyi Jenő szerk.: Budapest székesfőváros csatornázási szabályrendelete...
Bp. 1936, Athenaeum. 32 p.

A csatornázási szabályrendelet 164/1906. KGY sz. hat. módosítása és kapcsolatos rendelkezések.
=BP. JOGSZ. 1936. 37-52. p.

     csavargók
Olchváry-Milvius Attila: A csavargókérdés. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 381-387. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     csecsemővédelem
Barabás Zoltán: A modern csecsemő- és gyermekvédelem és ennek célkitűzései...
=ACSV 1935. 8. évf. 6. sz.

Szokolay Leó: A házasságon kívül született gyermek, mint csecsemővédő probléma. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 908-917. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Csehszlovákia
Vásárhelyi Károly - Uhereczky Géza ford. és jegyz. ell.: Csehszlovák tanügyi törvények és rendeletek gyűjteménye. 1. köt. Törvények és kormányrendeletek.
Komarno 1924, Spitzer. 412 p.

Flachbarth Ernő: A csehszlovák közigazgatási reform.
=M. SZLE 1927. 58-62. p.

Sziklay Ferenc összeáll.: A Csehszlovák Köztársaság népművelési törvényei és rendeletei. 1. füz.
Kosx3ice-Kassa 1935, Athenaeum. 55 p.

Borsody István: A csehszlovákiai magyar iskolaügy.
=M. SZLE 1935. 168-178. p.

     cselédlakás-építés
Szeibert János: Mezőgazdasági munkásház- és cselédlakás-építés közületi támogatásáról.
Bp. 1939, Szeged Városi ny. 38 p.

     csendőrség
Illetékek a M. Kir. Csendőrség részére.
Szeged 1920, Városi. 47, 1 sztl. p.

Preszly Loránd: A M. Kir. Csendőrség története.
Bp. 1920, Honvédelem Sajtóvállalat. 144 p.

     Csepel
Mathis János szerk.: Pesterzsébet és Kispest r. t. városok, Pestszentlőrinc és Csepel nagyközségek rendőri útmutatója és címtára az 1927. évre.
Bp. 1926, Pátria. 248 p.

Perényi József: Csepel. Előszó Koncz János.
Bp. 1934, Sárik. 192 p.

Csepel és Budakeszi községek határából területrészeknek a székesfőváros területéhez csatolása.
=BP. JOGSZ. 1942. 6. sz. 565-568. p.

     Csepel-sziget
Ladányi Miksa sajtó alá rend.: Csepel-sziget községei.
Bp. 1934, Sárik. 243 p.

     cserkészet
Cserkészvezetők képesítési, megbízatási és igazolási szabályzata.
Bp. 1939, Bethánia. 21 p.
/Cserkészszabályzatok 9./

     csomagszállítás
Fürst Gyula: A postai csomagszállítási monopólium...
Pécs 1936, Kultúra. 15 p.

     Csongrád
Kiss István: Csongrád megyei város közigazgatása.
(Bp. 1935), Dunántúl. 166 p., 7 mell.

     cukor
Bielek Tibor: Zöldkeresztes tej-, cukorakció és gyermekétkeztetés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 730-736. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Curia ld. Magyar Királyi Kúria


     Debrecen
Debrecen sz. kir. város törvényhatóságának szervezeti szabályrendelete. (Javaslat.)
Debrecen 1923, Városi és Tiszántúli. 144 p.

A debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem könyvtárának szervezeti és ügyviteli szabályzata.
Debrecen 1923, Egyetemi. 14 p.

Iványi Béla: Debrecen és a budai jog.
Debrecen 1924, Csáthy. 41 p.
/Debreceni Tisza István Tud. Társ. I. Oszt. Kiadv. I/7./

Vásáry István közread.: Debrecen sz. kir. város közigazgatásának 1928. évi működéséről szóló jelentés...
Debrecen 1929, Városi. 352 p.

Szabályrendelet-tervezet a halottak kötelező temetői ravatalozásáról.
Debrecen 1930, Városi. 4 p.

Szabályrendelet-tervezet a köztemetőkről.
Debrecen 1930, Városi. 13 p.

Építési szabályrendelet.
Debrecen 1931, Városi. 65 p.

Szabályrendelet-tervezet Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál szervezve levő gazdasági intézői és műszaki felügyelői állások betöltőinek fegyelmi jogviszonyáról.
Debrecen 1939, Városi. 14 p.

Szabályrendelet (tervezet) Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál a díjnoki szolgálatról.
Debrecen 1939, Városi. 24 p.

Szabályrendelet Debrecen sz. kir . város törvényhatóságánál alkalmazottak egyes csoportjainak betegség esetében járó illetmények tárgyában.
Debrecen 1939, Városi. 7 p.

Családi pótlék szabályrendelet-tervezet.
Debrecen 1939, Városi. 13 p.

Kupinszky Sándor: Debrecen szegényügye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 525-537. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Zoltai Lajos: Debreceni utcakapitányok, tizedesek és tízházgazdák.
=Debreceni Szle 1939. 3. sz.

Kováts Andor: A debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Kisebbségjogi Intézete. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 540-557. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Tatay Zoltán: Debrecen sz. kir. város árvaszékének gyermekvédelmi tevékenysége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 487-501 p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     decentralizálás
Weis István: Központosítás - szétpontosítás.
=M. SZLE 1927. 121-128. p.

     Délvidék
Igazságügyi szervezeti rendelkezések a Délvidéken.
=JHT 1941. 626. sz. 637-647. p.

Falcione Árpád: A Délvidék földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 236-244. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Balogh Ányos: A Délvidék polgári iskolái.
=TEK 1944. ápr.-jún. sz.

     Derecske
A derecskei autonóm orthodox izraelita hitközség mint anyakönyvi kerület módosított alapszabályai.
Derecske 1936, Katz. 34 p.

     deviza
Ifj. Gergely Ernő: Az aranyforgalom, aranybejelentés, értékpapír-forgalom a külfölddel. A legújabb devizarendeletek.
Bp. 1935, Centrum. 34 p.

Domány Gyula: A magyar devizagazdálkodás.
=KÖZGAZD. SZLE 1936. 60. évf. 177-194. p.

Meznerics Iván: Deviza-közigazgatási jog.
=KÖZIG.TUD. 1944. 1-2. sz.

     Diakonissza Kórház
A Bethesda Diakonissza Kórház kórházi szabályzata.
Bp. (1934), Sylvester. 30 p.

     diákszociális gondoskodás
Budai Rezső: Diákszociális gondoskodás. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 1014-1022. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     diftéria
A diphteria ellenes védőoltások kötelezővé tétele...
=BP. JOGSZ. 1937. 13. sz. 299-316. p.

     díjbevételek
Schilling Zoltán: A szabadalmi díjbevételek nyilvántartásának reformja. In: Közigazgatásunk racionalizálásának eredményei.
Bp. 1936, Állami. 87-91. p.
/A korszerű közszolgálat útja 1./

     díjnokok
Szabályrendelet (tervezet) Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál a díjnoki szolgálatról.
Debrecen 1939, Városi. 24 p.

     díjszabás
Irányító díjszabás peren kívüli polgári ügyekben. Kiad. a Budapesti Ügyvédi Kamara.
Bp. (1922), Rózsa. 7 p.

     díjügyvitel
Gönczi Pál összeáll.: Gyakorlati kézikönyv betegápolási díjügyvitellel foglalkozó egyesek és hivatalok részére. Előszó és magy. Pettykó János.
Szeged 1931, Városi. 83 p.

     diplomácia
Csekonics Iván: A diplomácia alapfogalmai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 7-13. p.

Gömöry-Laiml László: Az európai diplomáciai történelem rövid áttekintése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 41-54. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     diplomások
Paikert Géza: Az 'Állástalan Diplomások' elhelyezési akciója.
=M. SZLE 1935. 342-351. p.

     diszkrecionális közigazgatás
Szontágh Vilmos: A közigazgatás szabad belátása. (Diszkrecionális közigazgatás.) Közigazgatásjogi dogmatikai tanulmány.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. XXXIII, 253 p.
/Miskolci Ev. Jogakad. Tud. Ért. Tára 32./

     dohány
Farkas István: Dohányeladási szabályok. A dohánygyártmányok eladására vonatkozó törvények, szabályok és rendeletek gyűjteménye.
Bp. 1939, Szerző. 435 p.

     Dreher-Haggenmacher Sportkör
A Dreher-Haggenmacher Sportkör alapszabályai.
Bp. 1938, Első Kőbányai. 16 p.

     Duna
Szabályrendelet a Dunán érkező vízi járművek, hajók és tutajok kikötésének és áruk ki- és berakásának szabályozása iránt.
=BP. JOGSZ. 1924. 3. sz. 22-24. p.

     Duna völgye
Jánossy Dénes: Magyar élettér a Duna völgyében. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 79-86. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Dunántúl
Dénes István: Mentsük meg a Dunántúlt.
Bp. 1936, Szerző. 77 p.

A'Dunántúli Gazdák Termelő és Értékesítő Szövetkezete'-nek alapszabályai.
Dombóvár 1936, Bagó. 15 p.

Kenessey Zoltán: A Dunántúl szociális problémái. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 610-621. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Somogyi Ferenc: A dunántúli földbirtok-forgalom szociális kihatásai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 622-629. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Vuchetich György: A Dunántúl földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 228-235. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Dunántúli Bank
A Dunántúli Bank Részvénytársaság fegyelmi szabályzata.
Pécs 1938, Dunántúl. 21 p.

     ebadó
Szabályrendelet az ebadóról.
=BP. JOGSZ. 1925. 1. sz.

Szabályrendelet az ebadóról.
=BP. JOGSZ. 1925. 3. sz.

     ebzárlat
A tanács 60.287/1929-VIII. sz. határozata az ebzárlatok elrendelésének új szabályozása iránt.
=BP. JOGSZ. 1929. 5. sz. 144-146. p.

     Eger
Erlach Sándor: Az Egri Ügyvédi Kamara története (1875-1925). Bev. Alföldi Dávid.
Eger 1925, Egri. 31 p.

Az egervárosi róm. kat. egyházközség temetőinek szabályrendelete.
Eger 1934, Érseki Líceum. 21 p.

Az Egri Róm. Kath. Földműves Temetkezési Egylet alapszabályai.
Eger 1936, Érseki Líceum. 24 p.

     egészségügy
Bodor Antal: Száztíz községfejlesztési, gazdasági, egészségügyi és kultúrkiállítás.
Bp. 1926, Faluszövetség. 16 p., 118 kép.
/A Falu Kvtára 36./

Puky Endre: Az egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. 1-2. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 1-9., 28-31. p.

Katona József: Az egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927. Franklin. 9-13. p.

Fáy Aladár: Az egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 13-15. p.

Friedrich Vilmos: Az egészségügyi szolgálatba kerülő funkcionáriusok kiképzése... A szociális hygiéne szempontjából. Az orvostanhallgatók képzése... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 39-40. p.

Atzél Elemér: Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye. 5-7. köt. Megindította: Chyzer Kornél.
Bp. 1928-1934.

Antal Illés: Egészségügyi előadások vezérfonala.
Esztergom 1928, Hunnia. 32 p.

Az egészségügyi propaganda Magyarországon 1928-1929. Közli:... Egészségügyi Reformiroda...
Bp. 1930, Egyetemi. 63 p.

Weis István: Egészségügyi igazgatásunk fejlődése. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 234-241. p.

Avarffy Elek: Egészségügy és gyermekvédelem.
Bp. 1936, Stephaneum. 11 p.

Johan Béla: Az egészségügyi közigazgatás modern feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 427-435. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Somogyi Zsigmond: Az Országos Szociálpolitikai Intézet az egészségügy szolgálatában. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 451-453. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Atzél Elemér: A magyar egészségügyi közigazgatás kézikönyve. 1-3. köt.
Bp. 1937-1940, Merkantil.

Szádeczky-Kardoss László: Egészségügyi és szociális igazgatásunk néhány kérdéséről...
Bp. (1937), Attila. 19 p.

Johan Béla: Az egészségügyi igazgatás kívánalmai.
=Orvosképzés 1937. 1. sz.

Atzél Elemér: Az egészségügyi közszolgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 262-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Sajó Lajos: A község egészségügyi feladatai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 269-276. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Melly József: Budapest egészségügye. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 846-865. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Antal Lajos: Egészségpolitika, népegészségügyi minisztérium, mezőgazdasági népbiztosítás.
=EÜSZ 1938. 1. sz.

Varga László: Országos egészségügyi nyilvántartás szervezése.
=NÉPEÜ 1938. 11. sz.

Kerényi Aladár: Gyakorlati egészségügyi közigazgatás.
Bp. 1939, Stephaneum. 1219 p.

Szabályrendelet a székesfőváros egészségügyi szolgálatának ellátásáról.
=BP. JOGSZ. 1939. 5. sz. 143-192. p.

Szolgálati utasítás a székesfőváros kerületi közigazgatásában szolgálatot teljesítő... orvosok, gondozónővérek és egészségőrök számára.
=BP. JOGSZ. 1940. 11. sz. 688-735. p.

Csordás Elemér - Melly József kiad. és előszó: A székesfőváros közegészségügyére vonatkozó fontosabb jogszabályok. 1-2. Pótkötettel.
Bp. 1941-1943, Szfőv. Háziny.

Johan Béla: Nemzetközi egészségügyi intézmények. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 504-509. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Kerényi Aladár: Gyakorlati egészségügyi közigazgatás. In: Közegészségügyi jogszabályok pótfüzete.
Bp. 1941, Stephaneum. 295 p.

Kerbolt László - Szporny Gyula: A községi egészségügyi közigazgatás gyakorlati útmutatója... Előszó Tomcsik József.
Bp. 1942, Hungária. VIII, 491 p.

Mártonffy Károly szerk.: A mai magyar egészségügyi közszolgálat. A 7. közig. továbbképző tanfolyam előadásai. Közzéteszi: Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. 1942, Állami. VI, 916 p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Bánffy Dániel: A földművelésügyi igazgatás egészségügyi vonatkozásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 22-25. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Gyárfás Bálint: Egészségügyi kérdések a városok igazgatásában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 160-169. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Bielek Tibor: Egészségügyi kérdések a falvak igazgatásában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 246-250. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Szél Tivadar: Egészségügyi statisztika. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 256-261. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Scholtz Kornél: Magyarország egészségügyi viszonyainak alakulása a világháború óta. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 271-284. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Frank Richárd: A katonai egészségügy békében és háború idején. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 285-290. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Franz Géza: A honvédelmi törvényi rendelkezései. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 298-309. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Faragó Ferenc: A propaganda az egészségügy szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 350-356. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Molnár Vilmos: Az egészségvizsgálatok jelentősége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 663-668. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Makara György: Rovarok egészségügyi szerepe. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 669-673. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Bezmák Aladár: Népélelmezés és egészségügy. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 697-711. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Kerényi Aladár: Gyakorlati egészségügyi közigazgatás. Közegészségügyi jogszabályok. 3. kiad.
Bp. 1943, Novák. 1554 p.

     egészségvédelem
Kontra László - Bielek Tibor: A falu egészségvédelme... Előszó Johan Béla.
Bp. 1934, Dunántúl. 112 p.
/A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl. 5-1934./

Ambrus Tibor: Egészségvédelmi törekvések...
=ACSV 1934. 7. évf. 7. sz.

Fazekas Imre: Az egészségvédelem új útjai.
=Iskola és Egészség 1936. okt. 15. sz.

Neuber Ede: Ifjúságunk egészségvédelme. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 1002-1013. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Szabályrendelet az iskolai egészségvédelmi szolgálatról.
=BP. JOGSZ. 1939. 11. sz. 364-381. p.

Hepp-Baján Ernő: A magyar egészségvédelem újéve.
=NÉPEÜ 1941. 2. sz.

Zehery Lajos: A társadalom egészségének büntetőjogi védelme. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 79-96. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Pacséri Imre: Az ipari munkás egészségvédelme. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 341-349. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Kontra László: A zöldkeresztes egészségvédelmi munka. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 434-439. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Perjéssy Kálmán:: Egészségvédelem az iskola útján. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 502-517. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     éghajlat
Királyi Król Oszvald: Talaj és éghajlat szerepe a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 582-592. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     egri norma
Az 'egri norma' szerinti kispesti szegénygondozás ismertetése.
Kispest 1935, Don Bosco. 7 p.

A magyar (egri) 'norma' bevezetése...
=BP. JOGSZ. 1936. 7. sz. 321-334. p.

     egyenes adó
1920. évi. XXIII. tc. több egyenes adóra és a közadó kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről.
Bp. 1920, Állami. 97 p.
/Országos Törvénytár./

Benedek Sándor: A magyar egyenesadó-rendszer. 1-2.
=Az Adó 1923. 1-3. sz. 1-6., 45-47. p.

Flórián Károly bev. és magy.: Az egyenes adókról, a helyhatósági önkormányzati testületek pénzügyi gazdálkodásának új szabályozásáról... szóló törvények.
Prezsov - Eperjes (1928), Szerző. 444 p.

Szepesy Mihály összeáll.: Az érvényben lévő egyenes adók, forgalmi adók, illeték- és vámszabályok. Közrem. Adreánszky István, Sz. Nagy Béla. In: Adó- és vámügyi évkönyv 1928.
Bp. 1928, Pallas. 292 p.

Beinrohr Dezső: Az egyenesadó-törvény gyakorlati utasításai.
Léva 1932, Szerző. 59 p.

     egyesületek
Drucker György: A 'Libertas' az alkohol-prohibíció ellen alakult magyarországi egyesület...
Bp. 1933, Pátria. 11 p.

Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 166 p.
=STAT. KÖZL. 74. köt. 3. sz.

Holló Zoltán szerk.: Társadalmi sportszövetségek és egyesületek ügyvitele... jogi és pénzügyi rendelkezések...
Bp. 1940, Stephaneum. 113 p.

     egyetem
Hévey László: A Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közigazgatási Intézete.
Bp. 1929, Wodianer. 16 p.

József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Hivatalának ideiglenes szervezeti és ügyviteli szabályzata.
Bp. 1935, Műegyetem. 25 p.

Grósz Emil: Az egyetemek magántanári intézménye. In: Magyar felsőoktatás. 1. köt. 97-108. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Pekár Mihály: Külföldi oklevelek honosítása és külföldi állampolgároknak az egyetemekre való felvétele. In: Magyar felsőoktatás. 1. köt. 217-224. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Hankiss János: A nyári egyetemek a magyar ügy szolgálatában. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 926-932. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Nagy Iván: A kolozsvári egyetem Erdély közegészségügyének szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 310-317. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     egyetemi ifjúság
Magyary Zoltán: Emlékirat az egyetemi ifjúság szociális gondozásának megszervezése tárgyában. Klebelsberg Kunó... elé terjeszti - -.
Bp. 1929, Egyetemi. 173 p.

     egyetemi integritás
Nékám Lajos: Az egyetemek integritásának fontosságáról.
Bp. 1931, Egyetemi. 31 p.

     Egyetemi Nyomda
Baloghy István összeáll.: A Magyar Királyi Egyetemi Nyomda termékeinek czímjegyzéke 1777-1877...
Bp. 1882, Egyetemi. 272 p.

     egyház
Kornis Gyula: A kultúrpolitika alapelvei a közigazgatásban. - Állam, egyház, nemzeti kisebbség. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 765-780. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Csopják Attila: Szabad államban szabad, önálló egyházak. A keresztényi szabad egyházak áldásai.
Bp. 1920, Bethlen Gábor. 15 p.

A székesfőváros kegyuraságához tartozó latinszertartású róm. kath. plébániákból plébániák kihasítása és ennek megfelelően a plébániák új területi beosztása.
=BP. JOGSZ. 1923. 5. sz. 50-75. p.

Molnár Kálmán: A jog és az egyház. In: Az Egri Érseki Jogakadémia jubiláris évzáró-ünnepélyéről közzétett jelentés.
Eger 1941, Szent János.

Madarász István: A katolikus egyház nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 874-880. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Boér Elek: A protestáns egyházak nemzetközi kapcsolatai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 881-898. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Gallay Rezső: A vallásügyi közigazgatás és egyházszervezetek.
Nyíregyháza (1942), Orosz. 79 p.
/A Nyíregyházi Közig. Tanf. Kiadv. 19./

     egyházi adó
Madarász István: A párbér és az egyházi adózás kérdése a jelen joggyakorlatban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 303-324. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     egyke
Doros Gábor: Jelentés a szövetség prémiumos családtelepítési akciójáról. Ormánysági egyke elleni küzdelem.
Bp. 1939, Pallas. 16 p.
/Magyar Családvédelmi Szövetség Kiadv./

     egységár-elemzés
Építőipari munkák egységár-elemzése...
Bp. 1938, Stephaneum. 312 p.

     ékszerrendelet
Kallós János: Az ékszerrendelethez.
Bp. 1919, Közokt. Népbiztosság. 8 p.

     Elektromos Művek
A Székesfővárosi Elektromos-, Gáz-, Vízművek és Házinyomda alkalmazottainak a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja kedvezményeiben való részesítése.
=BP. JOGSZ. 1937. 2. sz. 19-28. p.

Plósz Pál: Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek története és az utóbbi évek gazdasági eredményei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 676-685. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szaszovszky Ottó: Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek műszaki felszerelése és szervezete. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 686-696. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szikla Géza: Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek kelenföldi erőművei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 697-703. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Budapest Székesfőváros Vízműveinek, Gázműveinek és Elektromos Műveinek üzemi szabályzata.
=BP. JOGSZ. 1938. 13. sz. 153-211. p.

Plósz Pál: Budapest Székesfőváros Elektromos Művei. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 639-654. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     élelmiszer
Előterjesztés a fővárosi községi élelmiszerüzem kórházi szállításai tárgyában...
Bp. 1927, Pesti. 10 p.

Sipos Sándor: A közigazgatás hivatása a városi lakosság élelmiszerellátása terén. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 384-396. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Baitz József: Budapest székesfőváros községi élelmiszerárusító üzemének szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 667-675. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Baitz József: Budapest székesfőváros községi élelmiszerüzemének működése. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 495-504. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Baitz József: Budapest székesfőváros élelmiszerárusító üzeme a közegészségügy szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 712-720. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Baitz József: A községi élelmiszerárusító üzem Budapest háborús ellátásában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 703-711. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Czirer Andor: Élelmiszerrendészet, mezei rendészet. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 322-333. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     elemi oktatás
Állami elemi népoktatás törvénye. (Magyar szöveg.) Kiad. A Tanítók Lapja.
Orodheiu - Székelyudvarhely 1925, Erzsébet. 87 p.

Az állami elemi oktatás... és a tanítóképzés törvényének végrehajtási szabályzata. Ford. és Kiad. a 'Hargita' hetilap.
Orodheiu - Székelyudvarhely 1926, Globus. 153 p.

     élettér
Jánossy Dénes: Magyar élettér a Duna völgyében. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 79-86. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     elhelyezkedés
Groszmann Frigyes - Vári Rezső: Érdekeltségvállalás és elhelyezkedési lehetőség a zsidótörvény keretében (1939:IV. tc.).
Bp. 1940, Szerzők. 157 p.

     eljárási jog
Mihályffy László: Közigazgatási eljárási jog és közigazgatási példatár.
Szeged 1939, Ablaka. 120 p.

     ellátás
Szabályutasítás a székesfővárosi nyugdíjasok, kegydíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjainak... kifizetése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1924. 1. sz.

Szabályutasítás a székesfővárosi nyugdíjasok, kegydíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjainak kifizetése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1928. 12. sz. 260-266. p.

Törvényjavaslat a közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak... ellátását szabályozó rendelkezések módosításáról.
Bp. 1933, Athenaeum. 23 p.

1934. évi I. tc. A közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak... ellátását szabályozó rendelkezések módosításáról.
Bp. (1934), Athenaeum. 10 p.

A székesfőváros hivatalainál... tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak... ellátásáról... szabályrendelet.
=BP. JOGSZ. 1934. 4. sz. 87-102. p.

A hadirokkantak és gondozottak ellátása...
=BP. JOGSZ. 1934. 9. sz. 303-314. p.

Közgyűlési határozat a székesfőváros alkalmazotti és ezek hozzátartozói illetményeinek és ellátásának újabb szabályozása ügyében.
=BP. JOGSZ. 1938. 1. sz. 1-40. p.

Baitz József: A községi élelmiszerárusító üzem Budapest háborús ellátásában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 703-711. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     elmebetegek
Csorna Kálmán: Az intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme.
=JK 1933. 68. évf. 133-136. p.

Fabinyi Rudolf: A zárt intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme. 1-2.
=JK 1933. 68. évf. 145-147., 153-154. p.

     elmegyógyintézet
Bakody Aurél: Miként kellene módosítani az elmegyógyintézeti járásbírósági szemlékről szóló törvényt?
Bp. 1934, Attila. 12 p.

     elöljáróságok
Mit kell tudni a falusi embereknek? A községi bírónak, elöljáróságnak... 1-2. rész.
Bp. (1911), Säculum.
/Szabad Szó Kvtára./

A (fővárosi) XI. kerületi elöljáróság működésének megkezdése.
=BP. JOGSZ. 1934. 9. sz. 322-329. p.

Flaxmayer József - Medriczky Andor: A kerületi elöljáróságok szerepe Budapest székesfőváros közigazgatásában.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 246 p.
=STAT. KÖZL. 64. köt. 3. sz.

Miskolczy Ágost: A kerületi elöljáróságok kihágási bíráskodásának központosítása és a közigazgatás racionalizálása...
Bp. 1935. Szfőv. Háziny. 78 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 4. sz.

     elsősegély
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöknek az ipari (kereskedelmi) vállalatok telepén készletben tartása.
Bp. 1939, ny. n. 6 p.

     emléktáblák
Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 494 p.
=STAT. KÖZL. 69. köt. 1. sz./

     energiagazdálkodás
Feyér Gyula: Teendőink az energiagazdálkodás terén. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetem. 188-189. p.

Pétery István: Energiagazdálkodás. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 674-683. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Hoór-Tempis Mór: Energiagazdálkodás. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 589-605. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Pétery István: Háborús energiagazdálkodás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 608-621. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Eötvös-alap
Az Eötvös-alap ismertetése.
Bp. (1936), Kalász. 14 sztl. p.

A magyarországi tanítók Eötvös-alapjának alapszabályai. - A Tanítók Háza szervezeti szabályzata...
Bp. (1936), Kalász. 39 p.

     építési szabályrendelet
Nyíregyháza r. t. város építési és városrendezési szabályrendelete.
Nyíregyháza 1920, Jóba. 59 p.

Építési szabályrendelet.
Debrecen 1931, Városi. 65 p.

     építésrendőri eljárás
Helle László: Építésrendőri eljárás. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 361-365. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     építésügy
Törvényjavaslat a városrendezésről és az építésügyről.
Bp. 1936, Hellas. 104 p.

Az építésügyi szabályzat légoltalmi kiegészítése.
=Vállalkozók Lapja 1937. jún. 24. sz.

Petneházy Antal: A városrendezési és építésügyi törvény műszaki vonatkozásai. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 428-433. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Sass Elemér: Építésügyi igazgatás. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 449-464. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Építésügy szabályzat Budapest székesfőváros területére...
Bp. 1940, Állami. 211 p.

Harrer Ferenc: A városrendezésről és az építésügyről szóló törvény. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 303-315. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Sass Elemér: Építésügyi igazgatás. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 316-335. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     építészeti díszítés
A tanács 44.740/1929-IX. sz. határozata a középítkezések kötelező művészi díszítése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1929. 5. sz. 147-148. p.

     építkezések
Az építkezések előmozdítását célzó intézkedésekről szóló 1925. évi XVIII. tc. (és a kapcsolatos rendeletek).
=BP. JOGSZ. 1926. 4. sz. 37-61. p.

Az építkezések előmozdítása. A m. kir. pénzügyminiszternek 47.266/1927. PÜM sz. körrendelete az új építkezések ideiglenes adómentessége iránt.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 376-378. p.

Somogy vármegye szabályrendelete a Balaton menti építkezésekről.
Kaposvár 1935, ny. n. 8 p.

Méhes Emil: Magánépítkezések hatósági ellenőrzése nálunk és külföldön. 1-3.
=VK 1935. 8. évf. 8-10. sz.

Kolosváry Bálint: Városrendezés és építkezés.
=Gazdasági Jog 1940. 1. évf. 6. sz.

     építőipar
Építőipari munkák egységár-elemzése...
Bp. 1938, Stephaneum. 312 p.

     építőmesterek
A budapesti építőmesterek ipartestületének alapszabályai.
Bp. 1939, Stephaneum. 24 p.

     építőművészet
Wälder Gyula: A modern városépítés építőművészeti szempontból. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 434-437. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Wälder Gyula: A városrendezés építésművészeti vonatkozása. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 497-503. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     épületek átalakítása
Adókedvezmények épületek átalakításánál...
=BP. JOGSZ. 1936. 6. sz. 242-257. p.

     érckészlet
Varga István: A Magyar Nemzeti Bank és az Osztrák-Magyar Bank bankjegyforgalmi-, váltó-tárca- és érckészlet-adatainak magyarázata.
Bp. 1929, Athenaeum. 55 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 2./

     érdekképviselet
Barcza Imre: Kereskedelmi és ipari érdekképviseletek Magyarországon 1926-ban.
Bp. 1926, Pesti. 24 p.

Kerék Mihály: Mezőgazdasági érdekképviseletünk válsága.
=M. SZLE 1940. 177-181. p.

     érdekvédelem
Parádi Jenő: Polgári érdekvédelem és szociális gondoskodás a háború alatt. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 479-490. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     Erdély
Gámán Zsigmond: Helység-névtár. Királyságon inneni rész. Erdély minden községének betűrendes névtárával.
Kolozsvár 1861, Demjén. 130 p.

Benedek Lajos összeáll.: Az erdélyi részek helységnévtára. A legújabb közigazgatási, törvényszéki... adóhivatali, valamint postai beosztás szerint.
Kolozsvár 1886, Stein. 24 p.

Az Erdélyi Katholikus Akadémia szervezeti és alapszabályzata rövid ügyrendje.
Oradea-Mare - Nagyvárad 1919, Szent László. 10 p.

Bárdos Imre - Czeglédy Miklós - Predoviciu, J. ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát., Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.
Nagyvárad 1921, Sonnefeld. 207 p.
/Jogi Zsebkönyvek 2./

Az erdélyi agrártörvény...
Kovászna 1921, Pátria. 31 p.
/Háromszék Vármegye Közig. Kvtára 1. sorozat./

Asztalos Miklós: Az erdélyi tudat kialakulása.
In: Bartha Miklós Társ. 1925-ös évkönyve.

Az erdélyi római kath. státus fontosabb jogtörténelmi okmányai...
Cluj - Kolozsvár 1926, Minerva. 46 p.

Asztalos Miklós: A transzilvanista gondolat. Az erdélyi autonomista törekvések.
=Új Élet 1927. 2. évf. 1. sz.

Schwarcz Miksa szerk.: Árvák könyve. Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó évkönyve 1926/1927. (5687.)...
Cluj 1928, Bernát. 159 p.

Szász Zsombor: Erdély román közigazgatása.
=M. SZLE 1929. 160-166. p.

Tusa Gábor: A székely vallási és tanügyi autonómia.
Kolozsvár 1930, Minerva. 24 p.

Az erdélyi magyar kisebbség védelme a Nemzetek Szövetsége előtt...
Bp. 1931, Egyetemi. 42 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 12./

Az Erdélyi Férfiak Egyesületének alapszabályzata.
Bp. 1931, Egyetemi. 18 p.

Radnóti István: Az erdélyi magyar falu helyzete.
Bp. 1932, Franklin. 25 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 14./

Némethy Imre: Fejezet Erdély jogtörténetéhez. In: A történeti Erdélyből.
Bp. 1936, Hungária.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 34./

Pécsi Anna: Az Erdélyi Fejedelmi Kancellária kialakulása és okleveles gyakorlata 1571-ig.
Bp. 1938, Iglói. 85 p.

Erdély igazságügyi szervezete...
=JHT 1940. 520. sz. 611-625. p.

Rónai András: Erdély magyarsága. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 685-698. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Munkaviszony jogszabályai Erdélyben.
=JHT 1941. 553. sz. 91-92. p.

Kovrig Béla: Az erdélyi 'szórvány magyarság' közegészségügyi helyzete. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 291-297. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Nagy Iván: A Kolozsvár Egyetem Erdély közegészségügyének szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 310-317. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Kristóf György: Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig.
=ETF 1942. 135. sz.

Teleki Béla: Erdély földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 200-208. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     erdészet
Fluck András: Erdészeti igazgatásunk átszervezése. In: Közigazgatásunk nacionalizálásának eredményei.
Bp. 1936, Állami. 30-35. p.
/A korszerű közszolgálat útja 1./

Erdészeti rendeletek tára. 1. köt...
Bp. 1938, Állami. 291 p.

Ajtay Sándor: A magyar erdészeti igazgatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 620-632. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./     erdők
Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. tc. és az ennek végrehajtása ügyében kiadott 7444/1. AFM sz. rendelet.
Bp. (1925), Athenaeum. 61 p.

Kaán Károly: Fasorok, parkok és erdők a magyar városok és egyéb lakott helyek közegészségének szolgálatában. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 348-360. p.

A Baranya vármegyei erdőőrök nyugdíj-szabályrendelete.
Pécs 1930, Taizs. 41 p.

Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935:IV. tc. végrehajtási rendelete.
Bp. 1938, Fővárosi. 197 p.

Az erdők telepítésére, a fásításokra, továbbá az erdő- és természetvédelemre vonatkozó törvénycikkek.
Szombathely 1938, Martineum. 22 p.
/Törvények és Rendeletek 1./

Béky Albert: Az erdőtörvény végrehajtása.
=Köztelek 1938. 79-80. sz.

Pászthory Ödön: Erdőtelepítés, erdőhasználat, erdőgazdálkodás, faellátás, faforgalom. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 609-619. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Lesenyi Ferenc: Erdőgazdasági politika. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 633-645. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     eredményesség
Szontagh Vilmos: Eredményesség és jogszerűség a közigazgatásban.
=MJSZ 1944. 25. évf. 72-81. p.

     érettségi vizsga
Érettségi vizsgálati utasítás a leányközépiskolák és leánykollégiumok számára. Kiad. a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter...
Bp. 1931, Egyetemi. 43 p.

Érettségi vizsgálati utasítás a fiúközépiskolák számára. Kiad. a m. kir. vallás- és közoktatási miniszter.
Bp. 1931, Egyetemi. 42 p.

Érettségi vizsgálati utasítás a mezőgazdasági középiskola számára.
Bp. 1938, Egyetemi. 39 p., 7. mell.

     erkölcs
Keglevich Gyula: Családvédelem és erkölcsjellem neveléséről.
Bp. 1940, Pátria. 32 p.

Littay András: Az erkölcsi erők szerepe a háborúban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 10-13. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     erőmű
Szikla Géza: A kelenföldi erőmű ismertetése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 659-663. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     értékesítés
Balogh Elemér: A mezőgazdasági termelés és értékesítés megszervezése szövetkezetek útján.
Bp. 1931, Hangya. 12 p.

A 'Dunántúli Gazdák Termelő és Értékesítő Szövetkezete'-nek alapszabályai.
Dombóvár 1936, Bagó. 15 p.

Holzwarth Ferenc: Mezőgazdasági értékesítési problémák. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 717-731. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Baross Szövetség tagjaiból alakult Áruhitel- és Értékesítő Szövetkezet alapszabályai.
Bp. 1938, Paulovits. 24 p.

     értékpapír
Ifj. Gergely Ernő: Az aranyforgalom, aranybejelentés, értékpapír-forgalom a külfölddel. A legújabb devizarendeletek.
Bp. 1935, Centrum. 34 p.

Értékpapír-behozatal eltiltása, részvények stb. szelvénybeváltása, a külföldi áruvételár-tartozások lerovása...
=BP. JOGSZ. 1936. 6. sz. 222-242. p.

     értelmiség
Az intelligencia tennivalója a demokrata köztársaságban.
Bp. 1919, Közokt. Népbiztosság. 8 p.

A értelmiségi munkanélküliség leküzdése.
=BP. JOGSZ. 1937. 13. sz. 279-281. p.

Gauder Andor: A középfokú oktatás reformja az értelmiségi munkanélküliség szempontjából.
=Cselekvés Iskolája 1938/39. 7. évf. 5-6. sz.

Kultsár István: Az értelmiségi munkanélküliség elleni küzdelem. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 994-1001. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Németh Béla - Kincsesy Endre - Kőfalusi István összeáll.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1940, Athenaeum. 336 p.

     eskütétel
Bernády György: Előterjesztés a magyar tisztviselők és ügyvédek eskütétele tárgyában. Írta és... Averescu miniszterelnök úrnak átnyújtotta - -.
Maros-Vásárhely 1920, Kosmos. 23 p.

     Esztergom
Thewrewk-Pallaghy Attila: Esztergomi tanácskozmány 1860-ban (az alkotmányosság helyreállítására vonatkozóan az 1848:V. tc. alapján).
Bp. 1925, Pfeifer. 23 p.

Vécs Ottó: Esztergom tragédiája. Tizenkétéves klikkpolitika és városgazdálkodás.
Esztergom 1931, Laiszky. 63 p.

Gáthy Zsolt: Anyakönyvezési szabályok kialakulása az Esztergomi Főegyházmegye területén.
Bp. 1942, Dunántúl. 119-137. p.
/Szemináriumi Dolgozatok 1./

     Esztergom vármegye
Tekintetes Esztergom vármegyének 1841-dik esztendei... köz gyűléséből a vegyes házasságok tárgyában...írtt levele.
Esztergam 1841, Beimel. 15 p.

Komárom és Esztergom vármegyék szabályrendelete a törvényhatósági közgyűlés tanácskozási ügyrendjéről.
Esztergom (1935), Laiszky. 18 p.

Komárom és Esztergom vármegyék szabályrendeletei a törvényhatósági közgyűlés ügyrendjéről s tagjainak számáról.
Esztergom (1937), Laiszky. 7 p.

     esztétika
Gallina Frigyes: Utcáink esztétikája.
=VSZ 1931. 17. évf. 657-743. p.

Kotsis Iván: Esztétikai szempontok a magyar vidéki városok képeinek kialakításánál. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 504-510. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     etatizmus
Marschall Ferenc: Gazdasági etatizmus. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 278-280. p.

     etika
Lázár Andor: Államvezetés és etika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 21-26. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Európa
Ferenczi Imre: A kontinentális munkásvándorlások szabályozása Európában.
=KÖZGAZD. SZLE 1924. 48. évf. 199-226. p.

     Evangélikus Líceum
Németh Sámuel: A soproni Evangélikus Líceum küzdelme a nyilvánossági jogért a Bach-korszakban. In: Soproni Ev. Líceum 1938-39. évkönyve.
Sopron 1939, Székely. 23 p.

     exlex
Tetétleni Ármin: Törvény vagy hazugság? Az exlexről és a feloszlatásról.
Bp. 1910, Révai - Salamon. 32 p.

     export-valuta
Fehér Antal: Az export-valuta kezességi ügyletek lebonyolításának módja és adminisztratív elintézése...
Bp. 1923, Athenaeum. 24 p.

     faellátás
Pászthory Ödön: Erdőtelepítés, erdőhasználat. erdőgazdálkodás, faellátás, faforgalom. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 609-619. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     fajbiológia
Szabó Zoltán: A fajbiológia alapvonásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 521-528. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     falu
Koncz János: A falu sorsa...
Bp. 1927, Jegyzőegyesület. 52 p.

Radnóti István: Az erdélyi magyar falu helyzete.
Bp. 1932, Franklin. 25 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 14./

Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza. Előszó Johan Béla.
Pécs 1934, Dunántúl. 129 p.
/A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl. 3-1934./

Kontra László - Bielek Tibor: A falu egészségvédelme... Előszó Johan Béla.
Bp. 1934, Dunántúl. 112 p.
/A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int. Közl. 5-1934./

Mikecz Ödön: A falu vezetői. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 16-19. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Szombatfalvy György: A falukutatás irodalma. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 111-119. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Steinecker Ferenc: A falu népe. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 220-230. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Esztergár Lajos: A falu szociális problémái. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 239-250. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Johan Béla: A falusi közegészségügyi munkáról. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 253-261. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Inántsy-Pap Elemér: Kormányhatósági felügyelet és ellenőrzés a községek (falvak) háztartása és gazdálkodása felett. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 391-403. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Donáth Albert: Elgondolások a falu szociális helyzetének megjavítására.
=NÉPEÜ 1938. 23. sz.

Hübner József: A falusi népművelés speciális feladatai. In: Népművelés és szabadidő.
Bp. 1939, Hollóssy. 57-66. p.

     Falu Szövetség
A 'Falu' Országos Földmíves Szövetség által összehívott községek első kongresszusának határozati javaslatai. Előadói tervezetek.
Bp. 1928, Pátria. 32 p.

     fásítás
Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. tc. és az ennek végrehajtása ügyében kiadott 7444/1. AFM sz. rendelet.
Bp. (1925), Athenaeum. 61 p.

Az erdők telepítésére, a fásításokra, továbbá az erdő- és természetvédelemre vonatkozó törvénycikkek.
Szombathely 1938, Martineum. 22 p.
/Törvények és Rendeletek 1./

     fasizmus
Krisztics Sándor: Az olasz fasizmus közigazgatási rendszere.
=VSZ 1931. 17. évf. 177-215. p.

Bencs Zoltán: A fascizmus szociálpolitikája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 111-123. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     fegyelmi eljárás
Fegyelmi eljárás a proletárdiktatúra alatti magatartás miatt.
=JK 1920. 55. évf.

     fegyelmi felelősség
Zalán Kornél: A kir. ítélőbírák és a kir. ügyészség tagjainak fegyelmi felelősségéről... szóló 1936:III. tc. magyarázata.
Bp. 1936, Franklin. 149 p.

Az 1936:III. tc. a kir. ítélőbírák és a kir. ügyészség tagjainak fegyelmi felelősségéről...
Bp. 1936, Stádium. 42 p.
/Mell. a 'Bírák és Ügyészek Lapja' 1936. évi 1. sz.-hoz./

     fegyelmi szabályzat
Az állami elemi népiskolai tanítók, tanítónők és gazdasági szaktanítók fegyelmi szabályzata.
Bp. 1920, Egyetemi. 28 p.

Czipott László sajtó alá rend.: A Turul Szövetség fegyelmi szabályzata...
Bp. 1937, Turul. 40 p.

     fegyelmi törvényjavaslat
Petőcz Gyula: A bírói és ügyészi fegyelmi törvényjavaslat...
Bp. 1935, Stádium. 24 p.

     fegyvergyakorlat
Fegyvergyakorlatra bevonult gazdasági cselédek szolgálati viszonyai.
=JHT 1938. 340. sz. 659-661. p.

     fegyverhasználat
Szirmai Zsolt: Jogos fegyverhasználat és kártérítés.
=JK 1933. 68. évf. 186-188. p.

Géczy Gyula összeáll.: A tiszt fegyverhasználata.
Bp. 1935, Szerző. 19 p.

     fegyverigazolványok
Nyulászy Zoltán - Perlaky Károly et al. összeáll.: A vadászjegyek és fegyverigazolványok illetékére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1935, Urbányi. 118 p.

     fegyvertartás
Fegyver- és lőszertartás.
Szombathely 1938, Martineum. 6 p.
/Törvények és Rendeletek 3./

     Fejér vármegye
Fehérvári könyv. Termelőszövetkezet Fejér megyében.
Bp. 1919, Közokt. Népbiztosság. 24 p.

Fejér vármegye szabályrendelete a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról. Székesfehérvár 1929, Debreczenyi. 54 p.

A Fejérmegyei Gazdák Nemzeti Szövetségének alapszabályai. Székesfehérvár 1939, Pannónia. 19 p.

     felekezetek
Polonyi Géza: Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslatnak a felekezetekre való hatása.
Bp. 1913, Stephaneum. 68 p.

Bakonyi László: Az izraelita felekezeti igazgatásra vonatkozó újabb jogszabályok.
=M. Zsidó Szemle 1939. 56. évf. 20-29. p.

     felekezeti statisztika
Karner Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában.
Debrecen 1931, Városi. 129 p.
/Theológiai Tanulmányok 14./

     felelős kormány
Tisza Kálmán: Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer.
Pest 1865, Ráth. 90 p.

     felelős minisztérium
A magyar népalkotmány vázlata felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal közjogi szempontból tekintve.
Arad 1868, Beitelheim. 89 p.

     felelősség
A törvényhatósági közgyűlés 1756/1927. KGY sz. határozata az egyéni felelősség mellett történő számfejtés értékhatárának újabb megállapítása ügyében.
=BP. JOGSZ. 1928. 14. sz. 364-365. p.

Sávoly Lajos szerk.: Felelősség a közszolgálatban...
Eger 1934, Egri. 183 p.

Mankovics László: A miniszterek államjogi felelősségének a tartalma.
Bp. 1937, Attila. 36 p.
/Értekezések Tomcsányi Móric közjogi... szemináriumából. 2./

Imre Sándor: A köztisztviselő felelőssége a nemzet sorsáért. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 28-44. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     feloszlatás
Tetétleni Ármin: Törvény vagy hazugság? Az exlexről és a feloszlatásról.
Bp. 1910, Révai - Salamon. 32 p.

     felsőbírósági határozatok
Élthes Gyula összeáll.: A kihágások és felsőbírósági határozatok. Közegészségügy. Közoktatásügy. Honvédelem. 2. kiad. Előszó Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. (1941), Pátria. 367 p.
/Rendőri Büntetőjog Tára 7./

     felsőház
Hegymegi Kiss Pál: A demokratikus magyar felsőházról...
Bp. 1926, A Mai Nap. 112 p.

     felsőoktatás
Marton Géza: Hozzászólás az 1936. évi Országos Felsőoktatási Kongresszus Jogi és Közgazdasági Szakosztályán tartott előadásokhoz. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 110-120. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Molnár Kálmán: Hozzászólás az 1936. évi Országos Felsőoktatási Kongresszus Jogi és Közgazdasági Szakosztályán tartott előadásokhoz. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 292-293. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Jakabb Oszkár: A pénzügyi igazgatás kívánalmai a felsőoktatási reformmal kapcsolatban. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 323-331. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Az Országos Felsőoktatási Tanács szervezetének szabályzata.
Bp. 1943, Egyetemi. 4 p.

     feltételes szabadság
Feltételes szabadságra bocsátás.
=JHT 1938. 303. sz. 147-150. p.

     felügyelet
Wlassics Gyula: Önkormányzat és felügyeleti jog.
=JÁ 1916. 15. évf. 1. füz.

Szabályrendelet-tervezet Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál szervezve levő gazdasági intézői és műszaki felügyelői állások betöltőinek fegyelmi jogviszonyáról.
Debrecen 1939, Városi. 14 p.

Rottenbiller Fülöp: A fiatalkorúak felügyelő hatósága a bűnöző fiatalkorúak szolgálatában. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 866-879. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Inántsy-Pap Elemér: A községi (városi) felügyelet fejlődése és pénzügyi szükségessége.
=VSZ 1944. 30. évf. 16-28. p.

     Felvidék
Fizetési forgalom a Felvidéken.
=JHT 1938. 345. sz. 687-690. p.

Biztosítási ügyek a Felvidéken.
=JHT 1938. 348. sz. 697-703. p.

Szilassy Béla: A Felvidék szociális problémái. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 602-609. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     fertőző betegségek
Lovrekovich István: A fertőző betegségek okozói. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 610-617. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     fiatalkorúak
A fiatalkorúak ipari foglalkoztatásának kérdéséhez.
=JK 1919. 54. évf. 24. p.

Rottenbiller Fülöp: A fiatalkorúak felügyelő hatósága a bűnöző fiatalkorúak szolgálatában. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 866-879. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Németh Péter: Bűnöző fiatalkorúak és a társadalom. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 883-898. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Finkey Ferenc: Patronázs-munka és a fiatalkorúak felügyelő hatósága.
Bp. 1943, Attila. 18 p.
/A Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadv. 2./

     filantrópia
Béry László szerk.: A magyar filantrópia könyve.
Bp. 1929, Légrády. 405 p.

     filmügy
Baik Mihály: A mozgófénykép-üzemek és filmügyek rendészete. Bingert János... előadása nyomán összeáll. - -.
Bp. 1928, A Mozi és Film. 112 p.

Szabályzat mozgóképszínházak létesítéséről Budapest székesfőváros területén.
=BP. JOGSZ. 1929. 5. sz. 155-168. p.

Gyárfás Gyula - Nagy Sándor: Mozgóképszínházak üzemvitele.
Bp. 1937, Centrum. 158 p.
/A M. Mozgóképüzemek Kvtára 2./

     Finnország
Bohn Ferenc: A finn nemzet testnevelése...
Bp. 1927, Fővárosi. 14 p.
/Az Orsz. Testnevelési Tanács Munkálatai 33./

     Fiume
Binét György: A fiumei kérdés.
=KÖZGAZD. SZLE 1931. 55. évf. 47-57. p.

     fizetés
Fizetést a köztisztviselőknek, nem áruhitelt. Kiad. a Baross Szövetség.
Bp. 1927, Kertész. 35 p.

Dausz Gyula: A székesfővárosi oktatók fizetésügye 1873-1933.
Bp. 1934, Franklin. 78 p.

Becker Vendel: A magyar néptanítók fizetésrendezése az országos iskolaalap megszervezésével...
Szeged 1940, Új Nemzedék. 26 p.

     fizetési forgalom
Fizetési forgalom a Felvidéken.
=JHT 1938. 345. sz. 687-690. p.

     fizetési osztály
A Alkalmazotti Szakszervezetek Országos Egyesülése végrehajtási utasítása a tisztviselői minőségben alkalmazott munkások fizetési osztályokba való besorozása tárgyában. (Korm.tan. CVI. sz. rend.)
Bp. 1919, Világosság. 23 p.

     fizetőpénztár
Berkovits Károly: Adatok a korpótlékos fizetőpénztár megvilágításához.
=GYÓGYSZ. LAPJA 1934. 11-17. sz.

     fogászat
Budapest székesfőváros iskola-fogorvosi intézményének tízéves története és tapasztalatai 1922-1932... Előszó Sipőcz Jenő.
Bp. 1933, Szfőv. Háziny. 109 p.

     fogházhigiéne
Vargha Béla: Fogházhigiéne. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 336-340. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     foglalkozás
Kálmán Mihály: A foglalkozási betegségek kártalanítása.
=MÜK 1925. 19-22. sz.

Antal Lajos: Az ipari balesetek és foglalkozási betegségek 6. Nemzetközi Nagy-gyűlése. Genf, 1931. aug. 3-8.
=NÉPEÜ 1931.

Mozolovszky Sándor: Nagy-Budapest népességének foglalkozási megoszlása 1930-ban és az ingaszerű vándormozgalomban.
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 31 p.
=STAT. KÖZL. 72. köt. 4. sz.

     foglalkoztatás
A fiatalkorúak ipari foglalkoztatásának kérdéséhez.
=JK 1919. 54. évf. 24. p.

Az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nők védelméről szóló 1928. évi tc.
=BP. JOGSZ. 1928. 4. sz. 90-107. p.

Bernáthné Ulrich Irma: Gyermekvédelem és az iskolán kívüli gyermekfoglalkoztatás.
Bp. 1937, Orsz. M. Gyermekvédő Egy. 176 p.

     fogyasztás
Tóth Géza: A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezeti kérdései és jogállása, különös tekintettel az állami jövedékek és fogyasztási adók közigazgatására.
Bp. 1939, Fráter. 33 p.

Szabályrendelet a székesfővárosi fogyasztási adókról.
=BP. JOGSZ. 1939. 3. sz. 63-111. p.

Ifj. Boér Elek: A fogyasztás gazdaságtana és irányítása. 1-2.
=KÖZGAZD. SZLE 1939. 63. évf. 11-31., 222-243. p.

     folyamrendészet
Faba János - Weninger László összeáll.: A magyar hajózási, vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok gyűjteménye. 1-2. köt.
Bp. 1931, Jókai.

     folyamrendezés
Felelősség a folyamrendezési munkálatok költségeiért.
=JK 1922. 57. évf.

     forgalmi adó
Csulak Elemér - Pilisy Lajos: A fényűzési forgalmi adóra vonatkozó törvényes rendelkezések.
Bp. 1920, Ordó. 123 p.
/Ordó Törvénytára 12./

Bodroghy József összeáll.: A forgalmi adó... 1921. évi XXXIX. tc. a törvény teljes szövegével.
Bp. (1922), Globus. 210 p.
/Az OMKE Törvénytára 12./

Hajdú József: A forgalom általános megadóztatása.
Bp. 1928, Pesti.

Szepesy Mihály összeáll.: Az érvényben lévő egyenes adók, forgalmi adók, illeték- és vámszabályok. Közrem. Andreánszky István, Sz. Nagy Béla. In: Adó- és vámügyi évkönyv 1928.
Bp. 1928, Pallas. 292 p.

Bense Dezső - Szentiványi István összeáll.: A kiviteli forgalmi adómegtérítés kézikönyve.
Bp. 1930, Neuwald. IV, 502 p.
/Adóügyi Útmutató Törvénytára 12./

     forgalmi korlátozás
Forgó István - Halász Ferenc - Vári Rezső összeáll.: Behozatal és kivitel... korlátozásáról szóló rendeletek gyűjteménye és magyarázata. 2., átd., bőv. kiad.
Bp. 1921, Wodianer 176 p.

     forgalmi szabályok
Balogh Gyula kiad.: Automobil és motorkerékpár szerkezete... a közrendészet és forgalmi szabályok teljes anyagával.
Bp. (1939), Hajnal. 144 p.

     forgalmi utasítás
Bartha János: Rendeletgyűjtemény a 25. és 27. sz. forgalmi utasításokhoz.
Debrecen 1928, M. Nemz. Könyv- és Lapkiadó. 165 p.

     forgalom
Münnich Aladár: A forgalom követelményei a városrendezési tervben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 462-475. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Ruisz Rezső: Közforgalmi szempontok a városrendezésnél. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 476-485. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     főiskola
Az angolkisasszonyok róm. kat. polgári iskolai tanárképző főiskolájának szervezete.
Rákospalota 1939, Don Bosco. 30 p.

     főispán
Zsitvay Tibor: A főispán az államosított közigazgatásban.
=JÁ 1920. 19. évf. 137-140. p.

Preszly Elemér: A főispán és a község. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 149-156. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Fáy István: A főispán szerepe a városigazgatásban. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 210-213. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     főkegyúri jog
Szontágh Vilmos: Adalékok a magyar főkegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához.
Miskolc 1931, Ludvig - Janovits. 23 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 72./

Molnár Kálmán: A főkegyúri jogról.
Miskolc 1931, Ludvig. 29 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 79./

     föld
Csoór Lajos: Az ingatlanforgalom és a földbérletek új szabályozása...
Bp. 1919, Szent László. 20 p.

[Bernát István] Agrárius: A földkérdés megoldása.
Bp. 1922, Pátria. 15 p.

Dénes István: Kitanítás arról, hogyan juthat a szegénység... földhöz, házhelyhez vagy bérlethez... 1920. évi XXXVI. törvény és annak végrehajtási utasítása.
Bp. (1922), Szabad Szó. 48 p.

Bodor Antal: Budapest hatása a környékbeli földárak és művelési ágak alakulására.
=VSZ 1934. 20. évf. 815-896. p., 1 térk. mell.

     földbirtok
Kassay Adolf: A földbirtokosok kézikönyve összes birtokjogi viszonyaikra a mezei gazdászatra és jogi szükségleteikre vonatkozó... törvények... rendeletek, döntvények gyűjteménye... 2. kiad.
Bp. 1893, Lampel. 394 p.

Drozdy Győző: A földszerzés módja. A földbirtok-reform törvényének népszerű ismertetése. Előszó Nagyatádi Szabó István.
Bp. 1920, Tolnai Világlapja. 32 p.

Homér: A földbirtok-politika hatása a konszolidációra és valutánkra.
=A Kisgazda 1920. 41. sz.

Hogyan lehet földhöz jutni? (A földbirtok rendezéséről szóló törvények és rendeletek népszerű ismertetése.)
Eger 1921, Érseki Lyceum. 15 p.

Az Országos Földbirtokrendező Bíróság ügyrendje.
Bp. 1921, Pesti. 84 p.

Bándy Ferenc - Ridly István joggyakorlattal és magy. ell.: A földbirtokreform-törvény a kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel.
Bp. 1922, Tisza Testvérek. 483 p.

Csoór Lajos - Máté Imre összeáll.: Az Országos Földbirtokrendező Bíróság elvi jelentőségű határozatai.
Bp. 1922, Pátria. 104 p.

Bándy Ferenc - Ridly István összeáll.: Földbirtok-reform novella az alaptörvénnyel, joggyakorlattal és magyarázattal. Függelék.
Bp. 1924, Tisza Testvérek. 335-542. p.

Deseő Antal, ifj.: A földbirtok-reform.
=MGSZ 1924. máj.-aug. sz.

Bándy Ferenc összeáll. és magy.: Földbirtok-rendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928. évi XLI. tc. és végrehajtási rendeletei. Függelék.
Bp. 1929, Tisza Testvérek. 313-427. p.

Vass Elek: Földbirtok-politika. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 732-747. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Kerék Mihály: A magyar földbirtok-politika feladatai. In: Előadások a magyar tanítók szabadegyetemén.
Bp. 1936, Elbert. 209-218. p.
/M. Tanítók Kvtára 1./

Földbirtok-rendezés. (600/1937. PM sz. rendelet.)
=JHT 1937. 277. sz. 439-476. p.

Földbirtok-rendezés. (34.000/1937. IM sz. rendelet.)
=JHT 1937. 290. sz. 1009-1015. p.

Eckhardt Tibor: Javaslat a földbirtok-megosztás rendezésére.
Bp. 1939, Független Kisgazdapárt. 43 p.

Somogyi Ferenc: A dunántúli földbirtok-forgalom szociális kihatásai. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 622-629. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Demel Aladár: A földbirtok-politikai rendelkezések lebonyolítása. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 703-713. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Földmíves Szövetség
A 'Falu' Országos Földmíves Szövetség által összehívott községek első kongresszusának határozati javaslatai. Előadói tervezetek.
Bp. 1928, Pátria. 32 p.

     földmunkás-szövetkezetek
Szabados Mihály: Olasz és magyar földmunkás-szövetkezetek. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 630-642. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     földművelésügy
Máté Imre: A földművelésügyi igazgatás háború utáni fejlődése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 748-762. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Máté Imre: Földművelésügyi igazgatás...
Bp. 1936, Pallas. XI, 693 p.
/A M. Kir. Földművelésügyi Min. Kiadv./

Steinecker Ferenc: A legújabb földművelésügyi törvények és rendeletek gyűjteménye 1931-1938. 1-3. köt. Sajtó alá rend. és kieg. Perneczky Béla.
Bp. (1939), Steineckerné.

Ihrig Károly: A földművelésügyi igazgatás fogalma.
=MGSZ 1939. júl. sz.

A székesfőváros tulajdonában levő telkek és mezőgazdasági művelés alatt álló területek hasznosítása...
=BP. JOGSZ. 1940. 11. sz. 740-753. p.

Bánffy Dániel: A földművelésügyi igazgatás egészségügyi vonatkozásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 22-25. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Bánffy Dániel: A földmívelésügy nemzeti életünk és nemzetgazdaságunk szolgálatában. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 3-10. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Szász Lajos: A földmívelésügy és a közellátás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 11-14. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Vladár Gábor: A földmívelésügyi közigazgatás és a magánjog. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 15-26. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Wellmann Imre: A magyar földmívelésügy története. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 84-94. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Teleki Béla: Erdély földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 200-208. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Gesztelyi Nagy László: Az Alföld földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 209-227. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Vuchetich György: A Dunántúl földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 228-235. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Falcione Árpád: A Délvidék földmívelésügye. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 236-244. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Mayer Károly: A földmívelésügyi igazgatás szervezete. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 334-344. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Pataky Ernő: A földmívelésügyi igazgatás legújabb fejlődése. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 345-355. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Bittera Miklós: Szántóföldi termesztés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 394-407. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Surányi-Unger Tivadar: A földmívelésügy világgazdasági helyzete és kilátásai. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 727-735. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Hubay Sándor: Földmívelésügyünk nemzetközi vonatkozásai. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 736-747. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Kardos Béla: A földmívelésügy újabb hazai irodalma. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 809-901. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     földosztás
Buza Barna: Mi van a földművelő nép földhöz juttatásáról szóló néptörvényben?
Bp. 1919, Pallas. 36 p.
/A M. Földművelésügyi Miniszter Kiadv. 1919. 1./

A földművelő nép földhöz juttatásáról.
=JK 1919. 54. évf. 71. p.

     földreform
Neubauer Ferenc szerk.: A földreform-törvény és végrehajtási rendeletének ismertetése. Előszó Nagyatádi Szabó István.
Bp. 1921, Mádai - Lengyel. VIII, 153 p.

Károly Rezső összeáll. és magy.: A vagyonváltság második törvénye. 1921. évi XLV. tc... Függ.: A földreform-törvény és a vagyonváltság első törvénye kivonatos közlésével.
Bp. 1922, Pátria. 139 p.

Földes Mór: A házbirtok bevonása a földreform-törvénybe. Kiad. az OMGE Agrárpolitikai és Agrárhírszolgálati Biz.
Bp. 1923, Pátria. 15 p.

     főpapok
Zombory Gusztáv összeáll.: Névsora azon főpap, zászlós és országnagy uraknak, kik az 1865-ik évi deczember 14-én megnyitott országgyűlésre Pesten megjelentek. 2., jav. kiad.
Pest 1866, Emich. 32 p.

     főrendiház
Zombory Gusztáv kiad.: Az 1869. évi... egybehívott országgyűlés főrendi házában megválasztott összes bizottmányok névjegyzéke.
Pest 1870, Pesti. 18 p.

     főszolgabíró
Barcsay Ákos: A főszolgabíró jogállása és hatásköre. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 176-197. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Szirányi Tibor: A főszolgabírák honvédelmi tennivalói. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 296-307. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     fővárosi évkönyv
Salgó Ignác szerk.: Fővárosi évkönyv az 1926. évre Budapest székesfőváros címtárával.
Bp. 1926, Szfőv. Háziny. 451 p.

     Fővárosi Közigazgatási Bizottság
A Fővárosi Közigazgatási Bizottság ügyrendje.
Bp. 1922, Szfőv. Háziny. 26 p.

     Fővárosi Közmunkák Tanácsa
Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? (1870-1930.) A Fővárosi Közmunkák Tanácsa története. Előszó Rakovszky Iván.
Bp. 1931, Fővárosi Közmunkák Tanácsa. 623 p.

Bessenyey Zénó: A Fővárosi Közmunkák Tanácsának szerepe a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 85-88. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Harrer Ferenc: A Fővárosi Közmunkák Tanácsa (1930-1940).
Bp. 1941, Athenaeum. 280 p.

     fővárosi törvény
Krivoss Árpád: A fővárosi törvény reformja és az autonómia...
Bp. 1927, Közlekedési. 28 p.

Egyed István: Az új fővárosi törvény.
=M. SZLE 1930. 321-328. p.

Harrer Ferenc: Az új fővárosi törvény közigazgatási rendszere. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 152-162. p.

     francia államtanács
Menczer Károly: A francia és az olasz államtanács szervezete és működése.
Bp. 1937, Dunántúl. 142 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 23./

     francia jog
Valló József: A Service publique eszméje a francia jogban.
Bp. 1940, Dunántúl. 157 p.

     Franciaország
Ereky István: A közigazgatási jog kialakulása Franciaországban.
Pécs 1925, Dunántúl. 42 p.
/Miskolci Ev. Jogakad. Tud. Ért. Tára 26./

Kuthi Sándor: Név 'magyarosítás' Franciaországban, Angliában és nálunk.
=JK 1930. 65. évf. 104-105. p.

Darányi Gyula: Városegészségügy Franciaországban.
Bp. 1935, Kisfaludy. 33 p.
/Kis Akadémia Kvtára 15./

Drágffy Miklós: Az önkormányzat múltja és jelene Franciaországban.
Bp. 1937, Dunántúl 165 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 24./

     fürdők
Padányi Gulyás Jenő: A fürdőtörvény-javaslat. (1929:XVI. tc.)
=M. SZLE 1929. 270-273. p.

Budapest és Magyarország fürdőinek és üdülőhelyeinek látogatottsága. Idegenforgalmi és gazdasági vonatkozások az elmúlt ötven évben. Előszó Tausz Béla.
Bp. 1941, Nagy. 21 p.

     fürdőváros
Polakovits Gergely Zsigmond: Budapest fürdőváros kérdésének megoldása.
Bp. 1931, Székely. 20 p.

     garázdálkodás
A Budapesti Ügyvédi Kamara a garázdálkodásokról.
=JK 1920. 55. évf.

     Gazdák Nemzeti Szövetsége
A Fejérmegyei Gazdák Nemzeti Szövetségének alapszabályai.
Székesfehérvár 1939, Pannónia. 19 p.

     gazdálkodás
Márffy Ede: A közháztartások gazdálkodásának egységes irányítása és ellenőrzése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 571-588. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Inántsy-Pap Elemér: Kormányhatósági felügyelet és ellenőrzés a községek (falvak) háztartása és gazdálkodása felett. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 391-403. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Márffy Ede: A községi háztartás és gazdálkodás jogi vonatkozásai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 404-420. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     gazdaság
Bud János: Irányított gazdaság.
=KÖZGAZD. SZLE 1944. 6. sz. 385-410. p.

     gazdasági akadémiák
Szervezeti szabályzat a gazdasági akadémiák részére.
Magyaróvár 1932, Moson vármegye. 15 p.

     gazdasági cselédek
Fegyvergyakorlatra bevonult gazdasági cselédek szolgálati viszonyai.
=JHT 1938. 340. sz. 659-661. p.

     gazdasági élet
Bud János: Gazdasági élet és közegészségügy...
Bp. 1932, Hornyánszky. 16 p.

Tormay Béla: A M. Kir. Postatakarékpénztár szerepe a magyar gazdasági életben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 669-676. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Bányász Jenő: Gazdasági életünk új irányai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 759-772. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Szilágyi Ernő: A gazdasági élet és a termelés tervszerűsége. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 751-759. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     gazdasági etatizmus
Marschall Ferenc: Gazdasági etatizmus. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 278-280. p.

     gazdasági feladatok
Bodnár Béla összeáll.: A legfontosabb gazdasági, szociális és adóügyi feladatok ismertetése.
Csorna 1933, Martinovics. 24 p.

     gazdasági felügyelet
Steinecker Ferenc: A gazdasági felügyelet beillesztése a közigazgatásba. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 281-290. p.

Kövy József: Gazdasági felügyelőségek és gazdasági elöljárók. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 356-365. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     gazdasági jog
Haller Károly: Gazdasági jogisme. A gazdasági tanintézetek növendékei és a mezei gazdák szükségletéhez alkalmazva. 3., telj. átd. kiad.
Bp. 1895, Franklin. XVI, 192 p.

     gazdasági kapcsolat
Nickl Alfréd: Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 749-754. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Surányi-Unger Tivadar: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok mai állása. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 764-776. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     gazdasági kiállítás
Bodor Antal: Száztíz községfejlesztési, gazdasági egészségügyi és kultúrkiállítás.
Bp. 1926, Faluszövetség. 16 p., 118 kép.
/A Falu Kvtára 36./

     gazdasági munkások
Gazdasági munkások öregségi biztosításának végrehajtása.
=JHT 1938. 335. sz. 593-622. p.

     gazdasági oktatás
Suhayda Tibor: A közép- és alsófokú gazdasági szakoktatás... In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 247-257. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     gazdasági propaganda
Kovrig János: A gazdasági propaganda. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 286-292. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     gazdaságosság
Weis István: A gazdaságosság elve a közigazgatásban.
=KÖZGAZD. SZLE 1923. 47. évf. 368-392. p.

     gazdászat
Turcsányi Gyula: Gazdászat-közigazgatási és illetmény adatok.
Bp. 1938, Attila. 44 p.

     gazdaszövetség ld. Magyar Gazdaszövetség


     gazdatájékoztató
Gazdatájékoztató ... Előszó Teleki Mihály.
Bp. 1939, Pátria. 141 p.
/A M. Kir. Földmívelésügyi Min. Kiadv./

     gazdatársadalom
Somssich László: A szabadtársuláson alapuló gazdatársadalmi szervezetek. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 305-312. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     gázművek
Szabályrendelet Budapest Székesfőváros Gázműveinek igazgatásáról.
=BP. JOGSZ. 1923. 7. sz. 102-115. p.

A Székesfővárosi Elektromos-, Gáz-, Vízművek és Házinyomda alkalmazottainak a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja kedvezményeiben való részesítése.
=BP. JOGSZ. 1937. 2. sz. 19-28. p.

Véssei Ede: Budapest Székesfőváros Gázműveinek szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 639-648. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Budapest Székesfőváros Vízműveinek Gázműveinek és Elektromos Műveinek üzemi szabályzata.
=BP. JOGSZ. 1938. 13. sz. 153-211. p.

     gázvédelem
Dunay Sándor: A gázvédelmi oktatás segédletei.
=Légoltalmi Közlemények 1938. 1. sz.

     gépírás
A gyors- és gépírási képesítés kötelezővé tétele.
=BP. JOGSZ. 1926. 4. sz. 148-150. p.

     gépjárművek
A gépjárművek közúti forgalmára vonatkozó rendőri szabályok összefoglalása...
Bp. 1926, Pátria. 16 p.

Hajdú Béla összeáll.: A gépkocsikra vonatkozó jogszabályok... Szeged 1929, Városi. 260 p.

A gépjárművel közterületen űzött bérkocsi (autótaxi-) ipar gyakorlásáról.
=BP. JOGSZ. 1938. 4. sz. 85-93. p.

     gépjárművezetők
Schreiber József: A gépjárművek vezetőinek képesítése. A keresk. miniszternek a belügyminiszterrel egyetértve kiadott 91.000-1924. sz. rendelete.
Bp. 1925. Világosság. 35 p.
/Rendeletgyűjtemény I./

     Gernyeszeg
Berzenczey István: Leleplezés az 1887. év június 17-én Gernyeszegen megejtett országos képviselőválasztási üzelmekről.
Marosvásárhely 1887, Gálffy. 20 p.

     gimnáziumok
Papp Ferenc: A magyar gimnázium új Hármaskönyve...
Debrecen 1939, Városi. 23 p.

Jámbor György szerk.: A gimnáziumok ügyigazgatására vonatkozó rendeletek gyűjteménye. 1-2. köt.
Bp. 1942, Egyetemi.

     gondnokság
Ladik Gusztáv szerk.: Közjog. Törvényhatóságok. Községek. Népességi ügy... Rendészet. Gyám- és gondnoksági ügyek.
Bp. 1931, Grill. LII, 783 p.
/Az utolsó évtized közigazgatási jogszabályai./

Szokolay Leó: Szülői hatalom, gyámság, gondnokság magánjogi törvénykönyvünk javaslatában.
Bp. 1934, Stefánia Szöv. 28 p.
/Az Orsz. Stefánia Szöv. Kiadv. 76./

     gondozóintézetek
Korányi Sándor: (Tuberkulózis.) Általános vonatkozások. Szanatóriumok. Gondozóintézetek... 1-2. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 212-220., 236-237. p.

Beck Soma: (Tuberkulózis.) Általános vonatkozások. Szanatóriumok. Gondozóintézetek... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 226-227. p.

     gondozónővérek
Szolgálati utasítás a székesfőváros kerületi közigazgatásában szolgálatot teljesítő... orvosok, gondozónővérek és egészségőrök számára.
=BP. JOGSZ. 1940. 11. sz. 688-735. p.

     gondozottak
A hadirokkantak és gondozottak ellátása...
=BP. JOGSZ. 1934. 9. sz. 303-314. p.

     Grünwald Béla
Concha Győző: Néhány szó Grünwald Béla 'Közigazgatásunk és a szabadság' című röpiratához.
Bp. - Kolozsvár 1876, Tettey - Demjén. 24 p.

     gyakornokok
Közgyűlési határozat a gyakornokok átminősítése tárgyában.
=BP. JOGSZ. 1937. 10. sz. 127-130. p.

     gyámügy
Csorna Kálmán: A gyámügyi közigazgatás reformja.
=JÁ 1921. 20. évf. 121-146. p.

Szabályrendelet a székesfővárosi központi pénztárban, mint gyámpénztárban elhelyezett árvapénzek és pénzértékek kezelésére.
=BP. JOGSZ. 1923. 6. sz. 78-100. p.

Csorna Kálmán: A gyámsági és gyermekvédelmi ügy válsága.
=JK 1923. 58. évf. 179-180. p.

Csorna Kálmán: Fejezetek a gyámsági jogról, különös tekintettel a székesfővárosi árvaszék gyakorlatára.
Bp. 1927, Szerző. 159 p.

Jakopovits Pál: A gyámhatósági végrehajtás, különös tekintettel a kiskorúak tartási igényének biztosítására.
=VSZ 1930. 16. évf. 571-574. p.

Ladik Gusztáv szerk.: Közjog. Törvényhatóságok. Községek. Népességi ügy... Rendészet. Gyám- és gondnoksági ügyek.
Bp. 1931, Grill. LII, 783 p.
/Az utolsó évtized közigazgatási jogszabályai./

Csorna Kálmán: A gyámsági és gyermekvédelmi ügyek igazgatásának racionalizálása.
=VSZ 1932. 18. sz.

Szokolay Leó: A gyámügy reformja.
=VSZ 1933. 19. évf. 813-870. p.

Szeiberling Rezső javaslata a gyámügy reformjához.
Veszprém 1934, Egyházmegyei. 88 p.

Szokolay Leó: Szülői hatalom, gyámság, gondnokság magánjogi törvénykönyvünk javaslatában.
Bp. 1934, Stefánia Szöv. 28 p.
/Az Orsz. Stefánia Szöv. Kiadv. 76./

Csorna Kálmán: Gyámsági jog és jogszolgáltatás. Előszó Sipőcz Jenő.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 289 p.

Csorna Kálmán: A gyámügyi igazgatás mai feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 457-468. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Budapest székesfőváros polgármestere: Jelentés a gyámpénztári kölcsönök megvizsgálása tárgyában.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 136 p.

Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet alapszabályai.
Bp. 1938, Földes. 22 p.

Kádár L. Levente: A község a gyámügyi igazgatásban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 473-481. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Jablonkay Géza: A gyámhatóság és általában a közigazgatás szerepe a kiskorú gyermekek tartási igényének érvényesítése terén.
=VSZ 1938. 24. évf. 918-934. p.

Kádár L. Levente: A gyámügy szociális vonatkozásai... In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 880-882. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Szokolay Leó: Gyámügy és korszellem.
=VSZ 1940. 26. évf. 641-654. p.

Botár Béla: Utasítás a községi és körjegyző uraknak a gyámhatóság elé kerülő ügyek... előkészítésére.
Csíkszereda 1941, Szvoboda. 24 p.

Szokolay Leó: A gyámügyi igazgatás nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 436-469. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Kohányi Gyula: A gyámhatóság joga.
Bp. 1942, Árpád. 432 p.

Mártonffy Károly szerk.: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat. A VIII. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai.
Bp. 1943, Dunántúl. VIII, 988 p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

Vladár Gábor: Gyámhatóságok és bíróságok kapcsolata. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 50-61. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

Prückler András: Kártérítési felelősség a gyámügyi eljárásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 107-120. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

Bakó Zoltán: A községek szerepe a gyámügyi igazgatásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 289-300. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

Szokolay Leó: Nemzetközi jogi vonatkozások a gyámügy terén. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 485-517. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

Szokolay Leó: A rokonok szerepe a gyámhatósági eljárásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 521-548. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

Prückler András: A m. kir. belügyminiszternek gyámügyekben követett gyakorlata az 1942. évben. 1-2.
=VSZ 1943. 29. évf. 683-724., 841-878. p.

Szokolay Leó: A gyámhatóságok és a kir. közjegyzők együttműködése.
=KKK 1944. máj. sz.

     gyárgondozónői szolgálat
Baloghy Mária: A gyárgondozónői szolgálat. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 708-716. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     gyári bizottságok
Gálocsy Árpád: A gyári bizottságok és a munkaközösségek. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 286-289. p.

     Gyáriparosok Országos Szövetsége ld. Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége


     gyepmester
Szabályrendelet a gyepmesteri szolgálat ellátásáról.
Kaposvár (1937), Új Somogy. 6 p.

     gyermekek
Lévy Lajosné: Disszociális gyermek.
=JK 1925. 60. évf. 20-22. p.

Horony-Pálfi Aurél: A fővárosi gyermek szociális helyzete. In: Budapest gyermekei. A nemzeti gyermekhét előadásai.
Bp. 1937, Hollóssy. 30-36. p.

     gyermekétkeztetés
Bielek Tibor: Zöldkeresztes tej-, cukorakció és gyermekétkeztetés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 730-736. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     gyermekfoglalkoztatás
Bernáthné Ulrich Irma: Gyermekvédelem és az iskolán kívüli gyermekfoglalkoztatás.
Bp. 1937, Orsz. M. Gyermekvédő Egy. 176 p.

     gyermekmenhely
Barabás Zoltán: Csecsemő- és kisgyermekvédelem a budapesti M. Kir. Állami Gyermekmenhelyben.
Bp. 1938, Árpád. 8 p.
=ACSV 1938. 11. évf. 5. sz.

Barabás Zoltán: A gyermekmenhelyek működése. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 466-473. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     gyermeknevelés
Fluck András: A munkások gyermeknevelési pótléka. A családi munkabér magyar intézménye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 688-701. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

A székesfőváros közigazgatásánál és üzemeinél családi pótlékban... nem részesülő alkalmazottak részére gyermeknevelési pótlék engedélyezése.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 801-820. p.

     gyermeknyaraltatás
Budapest székesfőváros gyermeknyaraltatási akciójának tíz esztendeje 1922-1931...
Bp. 1932, Szfőv. Háziny. 121 p.

     gyermeksegélyezés
Az amerikai gyermeksegélyező akció Magyarországon...
Bp. 1920, Goldstein. 95 p.

     gyermektartás
Gyermeküdültetési akció és gyermektartási kötelezettség.
=JK 1923. 58. évf. 40 p.

Jablonkay Géza: A gyámhatóság és általában a közigazgatás szerepe a kiskorú gyermekek tartási igényeinek érvényesítése terén.
=VSZ 1938. 24. évf. 918-934. p.

     gyermeküdültetés
Gyermeküdültetési akció és gyermektartási kötelezettség.
=JK 1923. 58. évf. 40 p.

     gyermekvédelem
Csorna Kálmán: A gyámsági és gyermekvédelmi ügy válsága.
=JK 1923. 58. évf. 179-180. p.

Gegus Dániel: Gyermekvédelem és rendőrség.
Bp. (1927), Hollóssy. 187 p.

Gobbi Gyula: Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 19-33. p.

Kádár L. Levente: Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 112-121. p.

Barabás Zoltán: Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 121-122. p.

Balogh Jenő: Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 123-128. p.

Csorna Kálmán: Gyermekvédelem. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 129-133. p.

Juba Adolf: Az iskolás tanulók védelme. A tanulók rendszeres vizsgálása, gondozása. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 143-149. p.

A gyermekek védelme az utcai forgalomban. A m. kir. belügyminiszter 160.215/1926. BM sz. körrendelete.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 422-423. p.

Csorna Kálmán: A szociális gyermekvédelem rendszere.
Bp. 1929, Eggenberger. 278 p.

Csorna Kálmán A gyámsági és gyermekvédelmi ügyek igazgatásának racionalizálása.
=VSZ 1932. 18. sz.

Horváth Mihály: A testileg fogyatékos gyermekek védelme.
Bp. (1933), Held. 16 p.

Barabás Zoltán: A modern csecsemő- és gyermekvédelem és ennek célkitűzései...
=ACSV 1935. 8. évf. 6. sz.

Tatay Zoltán: Az árvaszék, mint gyermekvédelmi intézmény.
=VL 1935. 5. sz.

Avarffy Elek: Egészségügy és gyermekvédelem.
Bp. 1936, Stephaneum. 11 p.

Bernáthné Ulrich Irma: Gyermekvédelem és az iskolán kívüli gyermekfoglalkoztatás.
Bp. 1937, Orsz. M. Gyermekvédő Egy. 176 p.

Felkay Ferenc: A közoktatási igazgatás szervezete és működése az iskolás gyermekek védelme érdekében. In: Budapest gyermekei. A nemzeti gyermekhét előadásai.
Bp. 1937, Hollóssy. 52-62. p.

Barabás Zoltán: Csecsemő- és kisgyermekvédelem a budapesti M. Kir. Állami Gyermekmenhelyben.
Bp. 1938, Árpád. 8 p.
=ACSV 1938. 11. évf. 5. sz.

Hepp-Baján Ernő: Egy és más a magyar állami gyermekvédelemről. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 899-907. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Kamocsay Jenő: A társadalom szerepe a közegészségügyi és gyermekvédelmi munkában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 419-433. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Hepp-Baján Ernő: Állami gyermekvédelem. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 443-457. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Szebeny József: Gyermekvédelem a székesfővárosban. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 458-465. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Tatay Zoltán: Debrecen sz. kir. város árvaszékének gyermekvédelmi tevékenysége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 487-501. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Mártonffy Károly szerk.: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat. A VIII. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai.
Bp. 1943, Dunántúl. VIII, 988 p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

     gyógyforrások
A gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről, az üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyforrásokról szóló 1929:XVI. tc. és végrehajtási utasításai.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 75 p.

     gyógyfürdők
A törvényhatósági közgyűlés 442/1928. sz. határozata a Rudas Gyógyfürdő üzemének a Szent Gellért Gyógyfürdő üzemével való egyesítése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1929. 5. sz. 116-117. p.

A gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről, az üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyforrásokról szóló 1929:XVI. tc. és végrehajtási utasításai.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 75 p.

Benczúr Gyula szerk.: Hazai gyógyfürdők, gyógyintézetek, szanatóriumok és üdülők ismertetője. 1942.
Bp. 1942, Könyv és Újságkiadó. 110 p.

Pöltzel Jenő: A gyógyfürdők és az éghajlati gyógyintézetek közigazgatása. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 582-596. p.

Gaál András: Budapest gyógyfürdőinek és üdülőhelyeinek gyógyászati jelentősége. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 640-644. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     gyógyhelyek
A Budapest székesfőváros területén levő gyógy- és üdülőhelyek.
=BP. JOGSZ. 1934. 9. sz. 516-523. p.

A budapesti központi gyógy- és üdülőhelyi bizottság szervezési és működési szabályzata.
Bp. 1935, Merkantil. 29 p.

A budapesti központi gyógy- és üdülőhelyi bizottság szervezési és működési szabályzata.
Bp. 1938, Centrum. 66 p.

     gyógyintézetek
A gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről, az üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyforrásokról szóló 1929:XVI. tc. és végrehajtási utasításai.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 75 p.

Benczúr Gyula szerk.: Hazai gyógyfürdők, gyógyintézetek, szanatóriumok és üdülők ismertetője. 1942.
Bp. 1942, Könyv és Újságkiadó. 110 p.

Pöltzel Jenő: A gyógyfürdők és az éghajlati gyógyintézetek közigazgatása. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 582-596. p.

     gyógypedagógia
Simon József: Gyógypedagógiai intézményeink. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 318-324. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsának szabályzata.
Bp. (1928), Bethlen Gábor. 6 p.

     gyógyszerárusítás
Meszlény Artúr: Gyógyszerek árusítása gyógyszeráru-kereskedők részéről, különös tekintettel a tisztességtelen versenyről szóló törvényre.
Bp. 1933, Franklin. 54 p.

     gyógyszerellátás
Mozsonyi Sándor: A közgyógyszer-ellátásról. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 684-694. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     gyógyszerészet
A gyógyszerésznövendékek egyetemi kiképzésére vonatkozó szabályzatok. In: Ferenc József Tudományegyetem 1926. évi szabályzat-gyűjteménye.
Szeged 1926, Városi. 26 p.

Matolcsy Károly: A gyógyszerészet reformigényei.
=EPSZ 1935. 5-6. sz.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapszabályai. 3. kiad.
Pápa 1938, Főiskolai. 8 p.

Gyógyszerészi vonatkozású miniszteri rendeletek és egyéb hivatalos értesítések. Kiad. Koritsánszky Ottó.
Bp. 1939, Attila. 22 p.

Gyógyszerészeti törvények és rendeletek gyűjteménye...
Bp. 1940, Attila. 119 p.

     gyógyszerrendelés
Gyógyszerrendelési útmutató.
Bp. 1928, Pallas. 62 p.
/Az Orsz. Munkásbizt. Int. Kiadv. 1./

Gyógyszerrendelési útmutató.
Bp. 1937, Pallas. 110 p.
/Az Orsz. Munkásbizt. Int. Kiadv. 12./

Magánalkalmazottak Biztosító Intézete körirata. A gyógyszerrendelésre vonatkozó általános irányelvek.
Bp. 1938, Attila. 94 p.

     gyógyszertár
Atzél Elemér: A gyógyszertárkérdés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 677-683. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     gyorsírás
A gyors- és gépírási képesítés kötelezővé tétele.
=BP. JOGSZ. 1926. 4. sz. 148-150. p.

     Győr
A győri egyesült katolikus plébániák önkormányzati egyházközség tanítótestületének szolgálati szabályzata.
Győr 1939, Győregyházmegyei Alap. 52 p.

Lengyel Alfréd: Győr város levéltára.
=Győri Szle 1939. 3. sz.

Csizmadia Andor: Győr közigazgatása a sz. kir. városi rangra emelkedés előtt.
Győr 1940, Baross. 30 p.
/Győri Szle Kvtára 15./

Ruisz Rezső: Győr háztartási helyzete.
Győr 1944, Baross. 23 p.
/Győri Szle Kvtára 20./

     háború
A háború üzlet. (Előadások a haditudományok köréből...)
=JK 1930. 65. évf. 187. p.

Gajzágó László: A háború és béke joga. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 131-250. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Katonai büntetőbíráskodás háború idején.
=JHT 1941. 587. sz. 427-439. p.

Keresztes-Fischer Ferenc: A közigazgatás és a háború. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 3-4. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Liptay András: Az erkölcsi erők szerepe a háborúban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 10-13. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Németh Ernő: A háborús személyi gazdálkodás részletes szabályai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 117-139. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Parádi Jenő: Polgári érdekvédelem és szociális gondoskodás a háború alatt. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 479-490. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Lippay-Almássy Artúr: Szervezetszerű és rögtönzött sebesültellátás háborúban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 499-504. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Fabinyi Tihamér: A háború pénzügyi ellátása. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 520-531. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Laky Dezső: A közellátás és a statisztika háborús kapcsolatai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 532-541. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Csizik Béla: Háborús adópolitika. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 548-556. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Imrédy Kálmán: A háborús idők közlekedési problémái. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 600-607. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Pétery István: Háborús energiagazdálkodás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 608-621. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Kuzmich Gábor: A posta háborús szolgálata. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 622-631. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Gyulay Tibor: A kereskedelem a háborús gazdálkodásban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 662-689. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Baitz József: A községi élelmiszerárusító üzem Budapest háborús ellátásában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 703-711. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Kelemen Móric: A háborús gazdálkodás és az ipari racionalizálás kapcsolatai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami 712-742. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Esztergár Lajos: A háború utáni város.
=Sorsunk 1944. szept. sz.

     hadiárvák
Gál Dezső - Scholtz Géza: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ.: A hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó Térfy Gyula.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

     hadigondozás
Az 1933:VII. tc. betartására vonatkozó intézkedések...
=BP. JOGSZ. 1935. 7. sz. 448-453. p.

A M. Kir. Külügyminisztérium... rendelete hadigondozással és katonai szolgálat igazolásával kapcsolatban...
=Külügyi Közl. 1936. 5. sz.

Parádi Jenő: Hadigondozás, hadigondozottak és tűzharcosok érdekvédelme. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 291-302. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Az 1933:VII. tc. hatálya alá tartozó hadigondozottakat megillető járadékok... szabályozása.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 633-637. p.

     hadijog
Bernáth László: A hadijog. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 213-223. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     hadiözvegyek
Gál Dezső - Scholtz Géza: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ.: A hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó Térfy Gyula.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

     hadirokkantak
A hadirokkantak és gondozottak ellátása...
=BP. JOGSZ. 1934. 9. sz. 303-314. p.

Hadirokkant és tűzharcos ügyvédek közmegbízatása.
=JHT 1938. 311. sz. 215-217. p.

     haditanács
Fábry Dániel: A legfelsőbb honvédelmi- és haditanácsok... az egyes államokban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 251-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     haditelkek
Éber Ernő - Fabricius Endre - Östör József magy.: A birtokreform-törvény. Az 1920. évi XXXVI. tc... Függ.: A háztelek és kishaszonbérletek... vitézi telkek és haditelkekről szóló rendeletek...
Bp. 1920, Pátria. 132 p.

     haditengerészet
Magyar Haditengerészeti Egyesület alapszabályai.
Bp. 1937, Sárkány. 4 sztl. p.

     hadkötelezettség
Idrányi Zoltán: Hadkötelezettség és lövészkötelezettség. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 353-361. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     hadseregszervezés
Hogyan szervezzük a Vörös Hadsereget?
Bp. 1919, Világosság. 16 sztl. p.

     hadügyi közigazgatás
Benke József: A magyar hadügyi közigazgatás alapelemei, különös tekintettel a trianoni békeszerződés határozmányaira.
Bp. 1925, Athenaeum. 24 p.

     hadviselés
Fábián Lajos: Az ipar a hadviselés szolgálatában. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 760-768. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     hadviseltek
A Budapesti Ügyvédi Kamara hadviselt tagjainak névsora.
Bp. 1922, Rózsa. 26 p.

Faragó László: Törvényes gondoskodás a világháború katonáiról. Mit várhatnak a hadviselt bajtársak a régóta vajúdó törvénytől?
Bp. 1937, Szerző. 16 p.

     Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény r. t. város háztartásának, üzemeinek és az általa kezelt alapoknak 1929. évi költségelőirányzata.
Hajdúböszörmény 1928, Hajdúböszörményi. 77 p.

     Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló megyei város szabályrendelet-tervezete a város önkormányzatáról, szervezetéről és hivatali ügyrendjéről.
Hajdúszoboszló (1939), Kovács. 51 p.

     hajdúvárosok
Hunyady Béla: A hajdúvárosok régi közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezete.
Hajdúszoboszló 1934, Kovács. 12 p.

     hajózási rendészet
Faba János - Weninger László összeáll.: A magyar hajózási, vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok gyűjteménye. 1-2. köt.
Bp. 1931, Jókai.

     halotthamvasztás
A halotthamvasztás behozataláról. Budapest székesfőváros tanácsához... előterjesztés...
Debrecen 1932, Városi. 43 p.

Kuthi Sándor: Kell-e új törvény halotthamvasztáshoz?
=JK 1932. 67. évf. 95-96. p.

Kuthi Sándor: A fakultatív halotthamvasztás Magyarországon.
=JK 1932. 67. évf. 97-99. p.

     halottkémlés
Orsós Ferenc: A halottkémlés. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 116-160. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Hangya
Wünscher Frigyes: A Hangya szociális munkássága. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 825-834. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Wünscher Frigyes: A Hangya nemzetvédő munkája. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 412-414. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     hármaskönyv
Boross Mihály: Magyarország közjoga 1848-ig s 1848-ban. A volt jobbágyság hármaskönyve kiegészítéséül több író után összeszerk. - -.
Pest 1867, Osterlam. 129 p.

     haszonbérlet
Csoór Lajos: A haszonbérbeadó és haszonbérlő közötti jogviszony.
Bp. 1921, Pátria. 80 p.

Fabinyi István összeáll.: A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 6140/1923. ME sz. rendelet és magyarázata.
Bp. 1923, Pátria. 48 p.

Hajdú István: Az ingatlanforgalom és a haszonbérletek ellenőrzése. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 694-702. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     határkiigazítás
Benisch Artúr: Vármegyei határkiigazítások. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. 1938, Állami. 44 p.
/A korszerű közszolgálat útja 6./

     határozatok
Festetics Géza összeáll.: Elvi jelentőségű határozatok és rendeletek gyűjteménye. 1. füz. Személyzeti, szolgálati és kezelési ügyek.
Bp. 1900, Szfőv. Háziny. 133 p.

Közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyűjteménye. Összeáll. és kiad. a Magyar Közigazgatás Szerkesztősége. Új Folyam. 1-2. köt.
Bp. 1900, 1906, Pallas.

     határőr
Bulbuk Emil összeáll.: Határőr járőr. A határőr járőrszolgálat ellátásához szükséges törvények... kivonata.
Bp. (1935), Sárik. 259 p.

     határsáv
Benisch Artúr: Nemzeti feladataink a határsávban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 449-455. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     határszolgálat
Bulbuk Emil összeáll.: Határszolgálat. A vámőri szolgálat ellátásához szükséges törvények...
Bp. (1931), Turcsány. LXVII, 678 p.

     hatásköri összeütközés
Kampis János: Hatásköri összeütközések eseteiben hozott minisztertanácsi határozatok rendszeres gyűjteménye.
=KÖZIG. KVTÁR 1903. 3-4. sz.

     hatóság
Nagy Pál: Budapesti hatósági vezérkönyv (kalauz). Különös tekintettel az összes hatóságokra, rendőrségre és ennek beosztására.
Bp. 1878, Wodianer. 36 p.

Szabó Andor Sándor: Hasznos tudnivalók a községi hatósági közegek, községi- és körjegyzők... számára.
Szamosújvár 1892, Todorán. 17 p.

Budapesti hatóságok, hivatalok címjegyzéke, továbbá budapesti utcák adókerületi beosztása.
Székesfehérvár (1928), Számmer. 37 p.

Pataki János összeáll.: Útmutató. Az összes állami és közigazgatási hatóságok, üzemek fenntartása... Pest vármegye és Budapest székesfővárosi törvényhatóságok... alá vont hivatalok... ismertetése.
Bp. 1937, Központi. 158 p.

     hatósági bizonyítvány
A hatósági bizonyítványok kiállításának szabályozásáról szóló 4961/1927. ELN. sz. m. kir. belügyminiszteri körrendelet.
=BP. JOGSZ. 1928. 5. sz. 110-120. p.

Komáromy-Hiller Ernő - Szirmay Károly összeáll.: Hatósági bizonyítványok kiállításának szabályai...
Bp. 1934, Merkantil. 96 p.

     hatósági biztosok
Illyefalvi Lajos: Az 1930. évi törvényhatósági választások. Utasítás a hatósági biztosok részére.
Bp. 1930, Szfőv. Háziny. 20 p.

     hatósági orvosok
Puky Endre: Az egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. 1-2. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 1-9., 28-31. p.

Katona József: Az egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 9-13. p.

Fáy Aladár: A egészségügyi közigazgatás újjászervezése, kapcsolatban a hatósági orvosok hatáskörének emelésével. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 13-15. p.

A belügyminiszter 950/1936. sz. rendelete a hatósági orvosi állások betöltésénél megkívánt pályázatról és... hozzájárulás kieszközléséről.
=BP. JOGSZ. 1936. 7. sz. 356-367. p.

Bayer Emil: A magánorvosi és hatósági orvosi bizonyítványok kiállításáról. Előszó Verebély Tibor.
Bp. 1937, Novák. 96 p.

     hatósági szervek
Farkas Ákos: A székesfővárosi önkormányzati közigazgatás hatósági szervei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 328-338. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     házadó
Budapest székesfőváros rendkívüli ideiglenes házadómentessége...
=BP. JOGSZ. 1937. 12. sz. 249-256. p.

Hoványi Lajos összeáll.: A házadó szabályai.
Bp. 1940, Pátria. XV, 336 p.

     Hazai Védjegyegyesület
A Hazai Védjegyegyesület alapszabályai...
Bp. 1938, Globus. 19 p.

     házalási engedély
Szabályrendelet a Budapest székesfőváros területén kiadható házalási engedélyek számáról.
=BP. JOGSZ. 1937. 1. sz. 1-18. p.

     házalók
Szabályrendelet... a házalókereskedésnek Bars és Hont k. e. e. vármegyék területén való korlátozásáról.
Léva 1939, Nyitrai. 2 sztl. p.

     házasság
Tekintetes Esztergom vármegyének 1841-dik esztendei... köz gyűléséből a vegyes házasságok tárgyában ... írtt levele.
Esztergam 1841, Beimel. 15 p.

Gál Dezső - Scholtz Géza: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ.: A hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó Térfy Gyula.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

Szokolay Leó: A házasságon kívül született gyermek, mint csecsemővédő probléma. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 908-917. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Kádár Mihály: A házassági és házasság előtti tanácsadás és a házasság előtti kötelező orvosi vizsgálat.
=ACSV 1939. 12. évf. 3. sz.

Ágoston László: Gondolatok a házasság előtti orvosi vizsgálat kérdéséhez.
=ACSV 1939. 12. évf. 4. sz.

     házbérfillér
Szabályrendelet a községi házbérfillérről.
=BP. JOGSZ. 1938. 7. sz. 119-122. p.

     házbirtok
Földes Mór: A házbirtok bevonása a földreform-törvénybe. Kiad. az OMGE agrárpolitikai és agrárhírszolgálati biz.
Bp. 1923, Pátria. 15 p.

     házépítés
Csaba Rezső: Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap házépítő munkájáról.
=Nép- és Családvédelem 1941. 4. sz.

     házhely
Dénes István: Kitanítás arról, hogyan juthat a szegénység... földhöz, házhelyhez vagy bérlethez... 1920. évi XXXVI. törvény és annak végrehajtási utasítása.
Bp. (1922), Szabad Szó. 48 p.

Ibrányi István: A házhelyszerzések előmozdítására vonatkozó jogszabályok és a telepítés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 714-723. p.
/A korszerű közszolgálat 17./

     háziipar
Kruchina Károly: Háziipar és közigazgatás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 649-658. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Házinyomda
A Székesfővárosi Elektromos-, Gáz-, Vízművek és Házinyomda alkalmazottainak a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja kedvezményeiben való részesítése.
=BP. JOGSZ. 1937. 2. sz. 19-28. p.

     házkezelés
Telcs Béla: A házkezelés könyve. Előszó Németh Béla.
Bp. 1926, Közérdekű Könyvek Kiadóváll. XVI, 344 p.

     háztelek
Éber Ernő - Fabricius Endre - Östör József magy.: A birtokreform-törvény. Az 1920. évi XXXVI. tc... Függ.: A háztelek és kishaszonbérletek... vitézi telkek és haditelkekről szóló rendeletek...
Bp. 1920, Pátria. 132 p.

     háztulajdonosok
Telcs Béla: A háztulajdonosok könyve 1940...
Bp. 1940, Szerző. XVI, 456 p.

     hegyközségek
Vörös Ernő: 1929:XVII. tc. a szőlőgazdálkodásról és hegyközösségekről.
=MJSZ 1929. 10. évf. 432-436. p.

A székesfehérvári öreghegyi hegyközség rendtartása.
Székesfehérvár 1931, Debreczenyi. 24 p.

A polgárdi hegyközség szervezete és rendszabályai.
Székesfehérvár 1934, Számmer. 40 p.

Antolik Arnold: A hegyközségi nyilvántartásról és a hegyközségi törzstagok kiállításáról.
Bp. 1941, Kóródy. 4 sztl. p.

     hegyőrök
Szolgálati könyv mező- és hegyőrök részére.
Székesfehérvár 1929, Debreczenyi. 11 p.

     helyhatósági adózás
Laky Dezső: A helyhatósági adózás az adóstatisztika tükrében. In: Németh-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 272-277. p.

     helyi közigazgatás
A helyi közigazgatás szervezésének törvénye. Ford. és kiad. 'Hargita' hetilap szerk.
Székelyudvarhely 1929, Minerva. 166 p.

     helységnévtár
Friebeisz István: Magyarország legújabb felosztása betűrendben. Segédkönyv mindennemű hivatalok, ügyvédek, magánfelek használatára...
Pest 1856, Müller. 152 p.

Friebeisz István: Magyarország, Szerb-Vojvodina és Temesi Bánság legújabb felosztása betűrendben... 2., bőv. kiad.
Pest 1858, Müller. 152 p.

Gámán Zsigmond: Helység-névtár. Királyságon inneni rész. Erdély minden községének betűrendes névtárával.
Kolozsvár 1861, Demjén. 130 p.

Benedek Lajos összeáll.: Az erdélyi részek helységnévtára. A legújabb közigazgatási, törvényszéki... adóhivatali, valamint postai beosztás szerint.
Kolozsvár 1886, Stein. 24 p.

Blaha Sándor, Agorasztó Tivadar et al. szerk.: Közigazgatási évkönyv és szaknaptár 1925. évre. 1. évf... tiszti címtárral és helységnévtárral.
Bp. 1925, Hornyánszky. XXXIII, 162, 192 p.

     helytartótanács
Ember Győző: A Magyar Királyi Helytartótanács gazdasági és népvédelmi működése III. Károly korában.
Bp. 1933, Szerző. 95 p.

     Heves vármegye
Heves vármegye szabályrendeletei... 4. kiad.
Eger 1933, Egry. 348 sztl. p.

     higiéne
Vargha Béla: Fogházhigiéne. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 336-340. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     híradás
Deák Ferenc: Híradás a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 111-116. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     hirdetés
Meszlényi Artúr: Falragaszjog.
=JK 1921. 56. évf. 105-108. p.

A hirdetési tér- és kiragasztási díjak új megállapítása.
=BP. JOGSZ. 1928. 11. sz. 254-258. p.

     hírlapírók
A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének módosított alapszabályai.
Bp. 1939, Stádium. 27 p.

     hírszerzés
Újszászy István: Hírszerzés és kémelhárítás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 79-87. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     hírszolgálat
Major Jenő: A katonai védelmi hírszolgálat. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 839-844. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Kozma Miklós: Nemzetközi hírszolgálat. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 473-484. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     hitbizomány
Károlyi Árpád összeáll.: Magyarország társjoga az udvari kincstár javaihoz és az uralkodócsalád hitbizományi vagyonához...
Bp. 1922, Állami. 46 p.

     hitel
Dóczi Sámuel - Vikár Béla: Iparosok Országos Központi Hitelszövetkezete. (1924:XVIII. tc.)
Bp. 1924, Az Iparos Káté Kiad. 16 p.
/Ipari Törvények 1./

Bándy Ferenc - Ridly István összeáll.: A mezőgazdasági hitel megszerzését könnyítő egyes rendelkezésekről szóló törvény...
Bp. 1925, Tisza Testvérek. 104 p.

Lamotte Károly: A székesfőváros hitelügyei. In: A mai magyar város.
Bp. 1928, Állami. 491-503. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Utasítás a hitelfenntartások módja körüli eljárás, továbbá a zárószámadási adatszolgáltatás tárgyában.
=BP. JOGSZ. 1928. 1. sz. 1-16. p.

Szőnyi Gyula: A fővárosi hitelintézetek.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 189 p.
=STAT. KÖZL. 61. köt. 3. sz.

Schandl Károly: A hitelszövetkezetek legközelebbi feladatai.
=M. Szövetkezés 1935. 10. sz.

Szőnyi Gyula: A magyar városok hitelintézetei.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 144 p.
=STAT. KÖZL. 68. köt. 3. sz.

Szendy Károly: Az ügyiratok felülvizsgálata, aláírása, a hitelek felhasználása és utalványozása a központi igazgatásban.
Bp. 1939, Szfőv. Háziny. 17 p.

Az ügyiratok felülvizsgálata, aláírása, a hitelek felhasználása és utalványozása a központi igazgatásban.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 675-706. p.

Füsti Molnár Sándor: Hitel és szociálpolitika.
Kassa 1941, Szent Erzsébet. 5 p.

Mennyey Géza: A mezőgazdasági hitel. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 590-602. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     hites könyvvizsgálók
Hegedűs Béla összeáll.: Törvénytervezet a hites könyvvizsgálói rendtartásról.
Bp. 1938, Budai Bernwaller. 65 p.

     hitfelekezetek
Becker Vendel: A hitfelekezeti tanítók... illetményei.
Bp. (1936), Szerző 16 p.

     hitoktatók
Szabályzatok a székesfővárosi... hitoktatók... részére nyújtandó segélyről.
=BP. JOGSZ. 1927. 9. sz. 236-266. p.

     hivatali útmutató
Matolay Viktor szerk.: Székesfővárosi hivatali útmutató az 1923-ik évre. 2. évf.
Bp. (1922), Hollóssy. 416 p.

Radó Richárd - Gárdonyi Jenő szerk.: Budapesti hivatali útmutató kézikönyv... Bőv., jav. kiad. Előszó Szendy Károly.
Bp. 1935, Athenaeum. 357 p.

Hell Lajos: Budapesti hivatali tájékoztató...
Bp. 1941, Faragó. 330 p.

Tóth Sándor kiad.: Kolozsvár thj. sz. kir. város ügyosztályainak, hivatalainak. üzemeinek útmutatója.
Kolozsvár 1943, Lengyel. 101 p.

     hivatalok
Budapesti hatóságok, hivatalok címjegyzéke, továbbá budapesti utcák adókerületi beosztása.
Székesfehérvár (1928), Számmer. 37 p.

Hódy Lajos szerk.: Budapest évkönyve. Budapest... hivatalainak tájékoztatója...
(Bp. 1928, Hauptmann.) 208 p.

Szabályrendelet Miskolc thj. város hivatalainak és intézményeinek ügyrendjéről.
Miskolc (1931), Fekete. 23 p.

Imre Sándor: A hivatal hatása a közönségre. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 27-43. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Pataki János összeáll.: Útmutató. Az összes állami és közigazgatási hatóságok, üzemek fenntartása... Pest vármegye és Budapest székesfővárosi törvényhatóságok... alá vont hivatalok... ismertetése.
Bp. 1937, Központi. 158 p.

Hell Lajos: Budapesti hivatali tájékoztató...
Bp. 1940, Ábrahám - Sugár. 158 p.

Tóth Sándor kiad.: Kolozsvár thj. sz. kir. város ügyosztályainak, hivatalainak. üzemeinek útmutatója.
Kolozsvár 1943, Lengyel. 101 p.

     hivatalos statisztika
Vörös Ernő: 1929:XIX. tc. a hivatalos statisztikai szolgálatról.
=MJSZ 1930. 11. évf. 158-159. p.

     hivataltörténet
Ember Győző: Hivataltörténet és levéltár.
Bp. 1944, Dunántúl. 10 p.
=MKLE Évkönyve 4./

     hivatalvizsgálat
Kajdy Béla összeáll.: Vezérkönyv a községi közigazgatáshoz. (Hivatalvizsgálati könyv.)
Bp. 1932, Jegyzőárvaházi Keresk. Rt. 184 p.

Csatáry Béla: Hivatalvizsgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 20-29. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Hódmezővásárhely
Gergely György: A Hódmezővásárhelyen működött Máramarosszigeti Református Jogakadémia évkönyve az 1923-24-iki tanévről...
Hódmezővásárhely 1925, Erdei. 85 p.

     holtnak nyilvánítás
Gál Dezső - Scholtz Géza: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ.: A hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó Térfy Gyula.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

     Hóman-törvény
Philipp Kálmán: A magyar közoktatásügy egységesítése. (Két Hóman-törvény kritikai méltatása.)...
Bp. 1942, Hollós Mátyás Társ. 196 p.

     Hont vármegye
Szabályrendelet... a házalókereskedésnek Bars és Hont k. e. e. vármegyék területén való korlátozásáról.
Léva 1939, Nyitrai. 2 sztl. p.

Szabályrendelet a törvényhatósági közúti alap terhére fenntartott személyszállító gépkocsi használatáról.
Léva 1940, Nyitrai. 11 p.

     honvédelem
Fábry Dániel: A modern honvédelem problémái. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 813-829. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

1939:II. tc. a honvédelemről.
Bp. (1939), Stádium. 118 p.

Bartha Károly: Honvédelem - közigazgatás - szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 11-15. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Szentgyörgyi Lajos - Zöldy Miklós - Bacsó Ferenc - Szabóky Jenő: A honvédelemről szóló 1939:II. tc. magyarázata.
Bp. 1939, Franklin. XVIII, 574 p.
/M. Törvények. A Franklin Társulat Zsebkiad./

A honvédelemről szóló 1939:II. tc... rendelkezései a találmányokról.
=SZK 1939. 3. füz. 59-80. p.

Gurgély István: Honvédelmi kötelezettségeink...
Bp. 1940, Kapisztrán. 118 p.

A honvédelemről szóló 1939:II. tc. végrehajtására vonatkozó utasítás. 3. rész. 1. cím.
Bp. 1940, Attila. XII, 356 p.
/M. Kir. Honvédelmi Min. Kiadv. IV-4./

A honvédelemről szóló 1939:II. tc. végrehajtására vonatkozó utasítás. 3. rész. 2. cím.
Bp. 1940, Attila. VIII, 148 p.
/M. Kir. Honvédelmi Min. Kiadv. IV-5./

Nizsalovszky Endre: A honvédelemről szóló törvény magánjogi vonatkozásai.
=Gazdasági Jog 1940. 1. évf. 4. sz.

Egyed István: Az új honvédelmi törvény.
=MJÉ 1940. 3. sz.

Fábry Dániel: A legfelsőbb honvédelmi- és haditanácsok... az egyes államokban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 251-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Élthes Gyula összeáll.: A kihágások és felsőbírósági határozatok. Közegészségügy. Közoktatásügy. Honvédelem. 2. kiad. Előszó Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. (1941), Pátria. 367 p.
/Rendőri Büntetőjog Tára 7./

Franz Géza: A honvédelmi törvény egészségügyi rendelkezései. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 298-309. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

A mai magyar honvédelmi igazgatás. A 9. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc... Szerk. Mártonffy Károly.
Bp. 1943, Állami. 864. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Bartha Károly: A közigazgatás szerepe a honvédelemben. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 7-9. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Náday István: A honvédség ismertetése. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 14-22. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Béldy Alajos: Az ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 23-31. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Máthé Kálmán: A legfelsőbb honvédelmi tanács gyakorlati bekapcsolódása a kormányzat és a közigazgatás tennivalóiba. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 49-58. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Makkai Sándor: Magyar életforma - katonai életforma. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 59-66. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Fehér Géza: Katonai nevelés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 88-92. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Kemenes Illés: Új honvédelem - új kötelességek. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 104-110. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Deák Ferenc: Híradás a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 111-116. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Thewrewk-Pallaghy Attila: Újabbkori véderőnk fejlődése három magyar közjogász szemléletében. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 140-156. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Szentgyörgyi Lajos: A honvédelmi törvény általános ismertetése. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 193-212. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Pinczés Zoltán: A kihágási büntetőjog honvédelmi vonatkozásai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 244-269. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Szepesváry Pál: Honvédelmi tennivalóink a városokban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 270-285. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Hunyadi-Buzás Endre: Az alispán honvédelmi tennivalói. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 286-295. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Szirányi Tibor: A főszolgabírák honvédelmi tennivalói. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 296-307. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Farkas Endre: Katonai közigazgatás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 308-322. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Karay Kálmán: Katonai közigazgatásunk vázlata. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 323-335. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Monostory Alfréd: Honvédelmi tennivalók a községben. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 336-352. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Idrányi Zoltán: Hadkötelezettség és lövészkötelezettség. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 353-361. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Cser János: Az iskolán kívüli leányifjúság önkéntes és kötelező honvédelmi nevelésének és testnevelésének megszervezései. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 383-389. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Győrffy-Bengyel Sándor: A közellátásügy a honvédelem szempontjából. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 415-429. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Tichy Kálmán: Üzemek, ipartelepek... igénybevétele a honvédelmi törvény alapján. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 430-438. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Rényi Árpád: A honvédelmi törvény a magánjog tükrében. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 439-448. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Benisch Artúr: Nemzeti feladataink a határsávban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 449-455. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Zamárdy Ödön: Lovak és járművek igénybevétele. Katonai beszállásolás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 456-469. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Bacsó Ferenc: Kivételes hatalom. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 470-478. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Varga József: Az ipar a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 507-513. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Lossonczy István: Közélelmezés és katonai élelmezésügy. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 542-547. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Kádas Károly: Iparfejlesztés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 557-569. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Bor Jenő: Az ipar a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 632-644. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Kolgyáry László: A mezőgazdaság a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 650-702. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Farkasfalvy Sándor: Statisztika a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 775-786. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Tolnay Dezső: Összeműködés a honvéd térképészet és a polgári közigazgatási hatóságok között. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 857-861. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Draskóxzy Géza: Mezőgazdaság és honvédelem. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 74-83. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     honvédség
Előmozdítási határozványok a M. Kir. Honvédség rangosztálynélküli közigazgatási alkalmazottak számára...
Bp. 1926, Pallas. 12 p.

A képviselőház pénzügyi, közigazgatási... bizottságának együttes jelentése a közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak... ellátását szabályozó rendelkezések... tárgyában.
Bp. 1933, Athenaeum. 17 p.

Törvényjavaslat a közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak... ellátását szabályozó rendelkezések módosításáról.
Bp. 1933, Athenaeum 23 p.

1934. évi I. tc. a közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak... ellátását szabályozó rendelkezések módosításáról.
Bp. (1934), Athenaeum. 10 p.

Hajós László: Kivonat a M. Kir. Honvédség gyakorlati szabályzatából.
Bp. 1939, Budai-Bernwallner. 35 p.

Anyaggazdálkodási utasítás a M. Kir. Honvédség számára. (Tervezet.)
Bp. 1940, Honvédelmi Minisztérium. 170 p.

     hótakarítás
A Budapesti Köztisztasági Hivatal hótakarítási rendje az 1940-41. évre.
Bp. 1940, Szfőv. Háziny. 66 p.

     hozzájárulási alap
A hozzájárulási alap, a közalapok és alapítványok kezelési közös költségei... költségvetése. 1-8. füz.
Bp. 1912-1920, Egyetemi.

     hulladékpapír
Az árellenőrzés országos kormánybiztosának... rendelete a hulladékpapíros legmagasabb termelői és viszonteladói árának... megállapítása tárgyában.
Bp. 1940, Állami. 4 p.

     idegbetegek
Csorna Kálmán: Az intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme.
=JK 1933. 68. évf. 133-136. p.

Fabinyi Rudolf: A zárt intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme. 1-2.
=JK 1933. 68. évf. 145-147., 153-154. p.

     idegenforgalom
Erdélyi Gyula: Szabad-e Magyarországon az idegenforgalom?
=JK 1919. 54. évf. 61-62. p.

Szabályrendelet és végrehajtási utasítás a községi idegenforgalmi járulékról.
=BP. JOGSZ. 1927. 1. sz. 16. p.

A községi idegenforgalmi járulékról szóló 1926. évi 1322. KGY sz. szabályrendelet jóváhagyása.
=BP. JOGSZ. 1929. 5. sz. 113-114. p.

Válkay Bertalan: Közigazgatás és idegenforgalom. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 306-314. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Bogsch Aladár: Idegenforgalom és közigazgatás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 709-713. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Tormay Géza: Idegenforgalom és a magyar városok. In: A mai magyar város
Bp. 1938, Állami. 20-27. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A magyar idegenforgalom alakulása 1927-1937...
Bp. 1938, Athenaeum. 54 p.
/A. M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 13. /

Szabályrendelet a községi idegenforgalmi járulékról.
=BP. JOGSZ. 1938. 10. sz. 137-142. p.

Markos Béla: Városrendezés és idegenforgalom. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 554-561. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Horváth Elek: A mérnök szerepe az idegenforgalomban. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 612-617. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Budapest és Magyarország fürdőinek és üdülőhelyeinek látogatottsága. Idegenforgalmi és gazdasági vonatkozások az elmúlt ötven évben. Előszó Tausz Béla.
Bp. 1941, Nagy. 21 p.

Gál László: A magyar idegenforgalom külföldi kapcsolatai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 855-857. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Az idegenforgalom egyes kérdéseinek szabályozása.
=BP. JOGSZ. 1941. 12. sz. 539-545. p.

     ideiglenes alkotmány
Ferdinandy László: Az országgyűlés reformja és az ideiglenes alkotmány.
Bp. (1925), Pallas. 15 p.

     ifjúság
Az 1927. évi XXXIII. tc. az ifjúság védelméről szeszes italok kiszolgáltatása és szórakozóhelyek látogatása terén.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 335-338. p.

Acsay László: Az álláshalmozás és az ifjúság.
=M. SZLE 1932. 3. sz.

Neuber Ede: Ifjúságunk egészségvédelme. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 1002-1013. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Béldy Alajos: Az ifjúság honvédelmi nevelése és a testnevelés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 23-31. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     igazgatási ágak
Danilovics Pál: A külügyi igazgatás és az egyes igazgatási ágak kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 236-249. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     igazgatási jog
Kautz Gusztáv: Az államigazgatás és igazgatási jog alapvonalai... Stein Lőrincz... után s hazai viszonyainkra... való utalásokkal - -... által.
Pest 1871, Ráth. XXXII, 518 p.

     igazságszolgáltatás
Dell' Adami Rezső: Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalmak megosztása szempontjából.
=MJÉ 1880. 1. köt. 1. füz.

Vinkler János: A magyar igazságszolgáltatási szervezet és polgári peres eljárás a mohácsi vésztől 1848-ig. 1-2. köt.
Pécs 1927, Dunántúl.

Egyed István: Alkotmány és közigazgatás. Igazságszolgáltatás. In: Magyarország Vereckétől napjainkig. 2. köt.
Bp. 1930, Franklin.

Ribáry Ernő - Boda Ernő et al.: Az igazságszolgáltatás racionalizálására vonatkozó javaslatok...
Bp. 1932, Árpád. 15 p.

Hunyady Béla: A hajdúvárosok régi közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezete.
Hajdúszoboszló 1934, Kovács. 12 p.

     igazságügy
Az igazságügyre vonatkozó rendeleteknek a Királyi Kúria, a közigazgatási bíróság... teljes üléseiben hozott... döntvények... gyűjteménye. 1902. évi folyam.
Bp. 1903, Ráth. 47 p.

Vladár Gábor: Az igazságügyi igazgatás és a bíráskodás kívánalmai a jog egyetemi tanítása tekintetében. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 249-268. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Erdély igazságügyi szervezete...
=JHT 1940. 520. sz. 611-625. p.

Igazságügyi szervezeti és eljárási szabályok (1940:XXXVI. tc.).
=JHT 1941. 542. sz. 41-45. p.

Igazságügyi szervezeti rendelkezések a Délvidéken.
=JHT 1941. 626. sz. 637-647. p.

     Igazságügyi Orvosi Tanács
Verebély Tibor: Az Igazságügyi Orvosi Tanács szervezete és működése. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 97-106. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     igazságügyi szervezet
Igazságügyi szervezet módosítása.
=JHT 1938. 308. sz. 175-183. p.

     Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyminisztérium rangsora (1925. évi október hó 31.)
Bp. 1935, Váci Fegyintézet. 211 p.

     illeték
Illetékek a M. Kir. Csendőrség részére.
Szeged 1920, Városi. 47, 1 sztl. p.

Barcs Ernő összeáll.: A közjegyzői díjszabás és a közjegyzői ügyködéssel kapcsolatban gyakrabban alkalmazandó bélyeg- és illetéki szabályok.
Székesfehérvár 1921, Csitáry. 22 p.

Perényi József: A törvénykezési illetékek kézikönyve...
Bp. 1921, Egyetemi. 58 p.

Borbás Ernő összeáll.: Kivonatos jegyzék a törvénykezési és közigazgatási illetéktörvényekből.
Bp. 1922, Légrády. 32 p.

Szepesy Mihály összeáll.: Az érvényben lévő egyenes adók, forgalmi adók, illeték- és vámszabályok. Közrem. Adreánszky István, Sz. Nagy Béla. In: Adó- és vámügyi évkönyv 1928.
Bp. 1928, Pallas. 292 p.

Antalffy-Zsíros Aladár: Illetékügyi útmutató, különös tekintettel a kir. közjegyzői gyakorlatra.
Bp. 1931, Held. 70 p.

Pataky Gedeon összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság illetékekre vonatkozó... határozatainak gyűjteménye 1897-1931. Előszó Benedek Sándor.
Bp. 1932, Merkantil. 528 p.

Nyulászy Zoltán - Perlaky Károly et al. összeáll.: A vadászjegyek és fegyverigazolványok illetékére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1935, Urbányi. 118 p.

Buday István - Ifj. Halász János - Beke Gábor: Közigazgatási illetékek. Előszó Széll József.
Bp. 1936, Szepes - Urbányi. 340 p.

Nyulászy Zoltán - Beke Gábor: A kereskedelmi levelek, kereskedelmi könyvek és ajánlatok illetéke.
Bp. 1936, Elber. 124 p.

Domonkos József összeáll. és magy.: Közszállítások illetékterhei.
Bp. 1937, Szerző 44 p.
/Illetéktár 1./

Szabályrendelet a városi ingatlan vagyonátruházási illetékről.
=BP. JOGSZ. 1937. 11. sz. 131-134. p.

Szabályrendelet a községi szemétfuvarozási illetékről.
=BP. JOGSZ. 1938. 8. sz. 123-127. p.

Szádeczky-Kardoss Tibor: Illetményrendszerünk fejlődése és reformjának kérdése. Debrecen 1939, Városi. 25 p.
/A Debreceni Tisza István Tud. Társ. 1. Oszt. Kiadv. 8/1./

     illetmény
Gál Dezső - Scholtz Géza: A holtnak nyilvánítás szabályai, különös tekintettel házassági, családjogi és örökösödési vonatkozásaira. Függ.: A hadiözvegyek és hadiárvák illetményei. Előszó Térfy Gyula.
Bp. (1922), Globus. 97 p.

Tanácsi határozat a személyzeti illetményeknek aranykorona értékben való számfejtéséről és elszámolásáról.
=BP. JOGSZ. 1924. 6. sz. 62-68. p.

A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak és nyugdíjasok.
=BP. JOGSZ. 1925. 2. sz. 10-14. p.

Pokoly Lajos: A községi tisztviselők illetményszabályzata.
Bp. 1926, Pesti. 60 p.

A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetségének emlékirata az illetménycsökkentések ügyében...
Bp. 1932, Egyetemi. 15 p.

Medriczky Andor: A székesfővárosi tisztviselői illetmények alakulása.
Bp. (1935), Szfőv. Háziny. 118 p.
=STAT. KÖZL. 74. köt. 4. sz.

Tunyogi János összeáll.: A kiküldetési illetményekre vonatkozó hatályos jogszabályok és Bihar megye távolság-mutatója.
Berettyóújfalu 1935, Paszternák. 80 p.

Becker Vendel: A hitfelekezeti tanítók... illetményei.
Bp. (1936), Szerző. 16 p.

Melczer Elek: A M. Kir. Központi Illetményhivatal és működése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 341-347. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Turcsányi Gyula: Gazdászat-közigazgatási és illetmény adatok.
Bp. 1938, Attila. 44 p.

Horváth Győző - Ruszthy-Rusztek Károly: Törvényjavaslat-tervezet a népiskolai terhek arányosításáról és a nem állami tanítók helyi illetményeinek korszerű kiszolgáltatásáról.
Bp. 1938, Szerzők. 16 p.

Közgyűlési határozat a székesfőváros alkalmazotti és ezek hozzátartozói illetményeinek és ellátásának újabb szabályozása ügyében.
=BP. JOGSZ. 1938. 1. sz. 1-40. p.

Állami és nem állami tanítók jogviszonyai és illetményei...
Bp. (1939), Egyetemi. 43 p.

Szabályrendelet Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál alkalmazottak egyes csoportjainak betegség esetében járó illetmények tárgyában.
Debrecen 1939, Városi. 7 p.

Gidófalvy Elemér: A községi tisztviselők és alkalmazottak illetményviszonyai az 1936. évben.
=KÖZGAZD. SZLE 1939. 63. évf. 269-285. p.

     illetőségi jog
Alapy Gyula szerk.: Az illetőség jogvitája Szlovenszkó és Ruszinszkóban...
Komárom 1924, Spitzer. 88 p.

     immunitás
A székesfőváros törvényhatóságának bizottsági tagjait a közgyűlésen tett kijelentéseikért immunitás meg nem illeti. (Btk. 19. §.)
=JÁ 1928. 27. évf. 322-324. p.

     ingatlan
Csoór Lajos: Az ingatlanforgalom és a földbérletek új szabályozása...
Bp. 1919, Szent László. 20 p.

A székesfőváros ingó- és ingatlanvagyonának... biztosítása...
=BP. JOGSZ. 1935. 7. sz. 487-512. p.

Habermann Gusztáv: Az árverési ingatlanvételre adott meghatalmazásról.
=JÁ 1936. 35. évf. 391-403. p.

Szabályrendelet a városi ingatlan vagyonátruházási illetékről.
=BP. JOGSZ. 1937. 11. sz. 131-134. p.

Machula Zoltán: Ingatlanok felosztása. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 198-210. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Hajdú István: Az ingatlanforgalom és a haszonbérletek ellenőrzése. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 694-702. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     ingázás
Mozolovszky Sándor: Nagy-Budapest népességének foglalkozási megoszlása 1930-ban és az ingaszerű vándormozgalomban.
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 31 p.
=STAT. KÖZL. 72. köt. 4. sz.

     ingóvagyon
A székesfőváros ingó- és ingatlanvagyonának... biztosítása...
=BP. JOGSZ. 1935. 7. sz. 487-512. p.

     ínség
Esztergár Lajos: A munkanélküliség és az ínség levezetése...
=VL 1932. 14-15. sz.

Esztergár Lajos: Országos ínségenyhítő tevékenység. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 500-509. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     internálás
Az internálás.
=JK 1921. 56. évf. 71. p.

     internátus
Szombatfalvy György: Vándoriskola és tanyai internátus. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 945-949. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Interparlamentáris Unió
Láng Boldizsár: Az Interparlamentáris Unió. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 497-503. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     intézmények
Szabályrendeletek Miskolc thj. város hivatalainak és intézményeinek ügyrendjéről.
Miskolc (1931), Fekete. 23 p.

A Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetségének 1928-1931. évi működéséről szóló ötödik jelentése.
Bp. 1932, Egyetemi. 39 p.

Márffy Ede: A közintézmények és közüzemek közigazgatási jogi vonatkozásai. In: Szentpéteri Kun Béla emlékkönyv.
Debrecen 1944, Városi és Ref. Egyházker. 346-363. p.

     intézők
Szabályrendelet-tervezet Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál szervezve levő gazdasági intézői és műszaki felügyelői állások betöltőinek fegyelmi jogviszonyáról.
Debrecen 1939, Városi. 14 p.

     ipar
Hegedűs Lóránt: A választási reform és a magyar ipar.
Bp. (1910), ny. n. 22 p.

Az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nők védelméről szóló 1928. évi tc.
=BP. JOGSZ. 1928. 4. sz. 90-107. p.

Az 1935. évi VII. tc. az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterről...
=BP. JOGSZ. 1935. 7. sz. 540-546. p.

Bornemisza Géza: A magyar iparpolitika modern feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 604-618. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Petneházy Antal: Iparunk nyersanyagellátása. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 619-625. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Tőry Gergely: A magyar ipar fejlődése és jelen helyzete a fogyasztó szemszögéből nézve. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 626-639. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Az ipari közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1936:VII. tc...
=BP. JOGSZ. 1936. 7. sz. 449-508. p.

Barton Imre: Az ipari költségszámítás a tanonciskolai oktatás tengelyében.
Bp. 1937, Centrum. 29 p.

Viski László: Ipari közigazgatás, iparfelügyelet, munkásügy.
Bp. (1937), Egyetemi. 22 p.

Csató Béla - Fehér István összeáll.: Elvi jelentőségű kihágási határozatok az ipar és a kereskedelem köréből.
Bp. 1937, Pallas. 212. p.
/Ipari Szakkönyvtár 17-19./

Bornemisza Géza: Szociálpolitikánk korszerű feladatai az ipari és kereskedelmi életben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 9-15. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Halla Aurél: Az ipar és kereskedelem szerepe a községben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 603-620. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Tőry Gergely: Ipari problémák. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 632-641. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöknek az ipari (kereskedelmi) vállalatok telepén készletben tartása.
Bp. 1939, ny. n. 6 p.

Halla Aurél: A kereskedelem és ipar szociális jelentősége a város életében. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 427-452. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Tichy Kálmán: Ipari szociális törvényhozásunk. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 678-687. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Holl Gyula: Ipari szempontok a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 528-545. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Ladik Gusztáv: Iparügyi közigazgatás.
Bp. 1942, Attila. 191 p.
/Közigazgatási Szakkönyvtár./

Varga József: Az ipar a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 507-513. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Kádas Károly: Iparfejlesztés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 557-569. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Bor Jenő: Az ipar a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 632-644. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Kelemen Móric: A háborús gazdálkodás és az ipari racionalizálás kapcsolatai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 712-742. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Marschall Ferenc: Mezőgazdaság és ipar. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 541-556. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Fábián Lajos: Az ipar a hadviselés szolgálatában. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 760-768. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Egyed István: Ipari közigazgatás és közigazgatási jog. 1-3.
=M. KÖZIG. 1944. 15., 17., 18. sz.

     iparegészségügy
Gortvay György: Jövő feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 277-289. p.

Jezsonovics János: Jövő feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 289-292. p.

Hörl Péter: Jövő feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 297-298. p.

Barla-Szabó József: Jövő feladataink az iparegészségügy terén. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 300-302. p.

     iparengedély
Varga Vidor - Frank József: Iparigazolvány és iparengedély az új ipartörvény szerint...
Bp. 1923, Lampel. 56 p.

     iparfejlesztés
Az iparfejlesztésről szóló 1931:XXI. tc...
Bp. 1931, Athenaeum. 21 p.

     iparfelügyelet
Viski László: Iparfelügyelet. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 717-723. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     iparhatóság
Kohner Artúr: Az iparhatósági előzetes eljárás munkaadó és munkavállaló közti perekben.
=JK 1919. 54. évf. 23-24. p.

Pilisi Sándor - Kocsondy Gyula összeáll. és magy.: Az iparhatósági telepengedély alá eső iparüzemekre vonatkozó törvényes rendelkezések. Előszó Fanta Károly.
Bp. 1939, Athenaeum. 280 p.
/Iparügyi Rendeletek Tára 1./

     ipari érdekképviseletek
Barcza Imre: Kereskedelmi és ipari érdekképviseletek Magyarországon 1926-ban.
Bp. 1926, Pesti. 24 p.

     ipari foglalkoztatás
A fiatalkorúak ipari foglalkoztatásának kérdéséhez.
=JK 1919. 54. évf. 24 p.

     ipari jelzálogintézet
Az ipari záloglevelekről szóló 1928. évi XXI. tc. értelmében alakult Országos Magyar Ipari Jelzálogintézet Rt. alapszabályai...
Bp. 1929, Hornyánszky. 35 p.

     ipari közigazgatás
Dános Árpád: Az iparszabadság a magyar ipari közigazgatási jogban.
Bp. 1933, MJE. 541 p.

     ipari munkák
Előterjesztés az egyes ipari munkáknak a mérnöki kamara tagjai számára való fenntartásáról készült rendelettervezet tárgyában.
Bp. 1928, Pesti. 26 p.

     ipari munkások
Pacséri Imre: Az ipari munkás egészségvédelme. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 341-349. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     ipari munkavállalók
Kunder Antal: Ipari munkavállalóink szabadidiő-intézménye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 673-677. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     ipari szabványosítás
Ifj. Gaul Károly: Az ipari szabványosítás gazdasági jelentősége. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetem. 158-159. p.

     ipari tulajdon
Diczig Alajos: A kereskedelmi jog, az iparjog, a tisztességtelen versenyjog és az ipari tulajdonra vonatkozó jogok alakulása a csonka országban 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 30 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 41./

Vilkovszky József: A kereskedelmi jog, az iparjog... a volt cseh megszállt területeken 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 18.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 42./

     iparigazolvány
Varga Vidor - Frank József: Iparigazolvány és iparengedély az új ipartörvény szerint...
Bp. 1923, Lampel. 56 p.

     ipariskola
A budapesti M. Kir. Állami Felsőipariskola rendtartási és fegyelmi szabályzata.
Bp. 1932, Sylvester. 8 p.

     iparjog
Iparjogvédelmi kérdések a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara... amszterdami kongresszusán és a Nemzetközi Iparjogvédelmi Szövetség választmányi ülése.
Bp. 1929, Pallas. 7 p.
/Nemzetközi Iparjogvédelmi Szöv. Magyar Csoportja./

Dános Árpád: Az iparszabadság a magyar ipari közigazgatási jogban.
Bp. 1933, MJE. 541 p.

Baumgarten Nándor: Az ipari jogvédelem 25 esztendeje. In: Baumgarten Nándor Összegyűjtött Tanulmányai. 1. köt. 671-676. p.
Bp. 1936, Grill.

Egyed István: Az iparjog újabb fejlődése (1925-1936). In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 662-673. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Zöld Ferenc: A szomszédos államok modern iparjogi törvényhozása és a magyar iparjog.
Győr 1939, Mercur. 14 p.

Diczig Alajos: A kereskedelmi jog, az iparjog, a tisztességtelen versenyjog és az ipari tulajdonra vonatkozó jogok alakulása a csonka országban 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 30 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 41./

Vilkovszky József: A kereskedelmi jog, az iparjog... a volt cseh megszállt területeken 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 18 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 42./

Lázár Ferenc: A magyar iparjog.
Nyíregyháza (1943?), Orosz. 72 p.

     iparkamara
Radó Dezső - Diczig Alajos: A kereskedelmi és iparkamarák hazánkban és külföldön.
Debrecen 1928, Nagy. 637 p.

Szabályzat a kereskedelmi és iparkamarák törvényhatósági bizottsági tagjainak megválasztásáról.
Bp. 1929, Pesti. 4 p.

Ifj. Reischl Ágoston: A kereskedelmi és iparkamarák szerepe Magyarország kereskedelmi életében.
Bp. 1939, Antos. 16 p.

     iparoktatás
Víg Albert: Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben...
Bp. 1932, Pátria. 728 p.

     iparos tanonciskolák
Szabályrendelet a székesfővárosi községi iparos tanonciskolák helyi felügyeletéről.
=BP. JOGSZ. 1928. 2. sz. 18-28. p.

     iparosok
Dóczi Sámuel - Vikár Béla: Iparosok Országos Központi Hitelszövetkezete. (1924:XVIII. tc.)
Bp. 1924, Az Iparos Káté Kiad. 16 p.
/Ipari Törvények 1./

Az Iparosok Országos Központi Szövetkezetének emlékirata a m. kir. kormányhoz... A szövetkezetekről szóló törvényjavaslatban megállapítandó állami hozzájárulás ügyében.
Bp. 1924, Pátria. 15 p.

Babura József összeáll.: Ipartestületek és iparosok közigazgatási kézikönyve.
Bp. 1928, Springer. 51 p.

Hossu, Vasile összeáll.: Útmutató az iparos és munkás részére.
Cluj 1937, Boros. 24 p.

Moór Jenő: Amit a képesített iparosnak tudni kell a közigazgatási ismeretek köréből.
Bp. 1939, Pallas. 121 p.
/Ipari Szakkönyvtár 1./

     iparpolitika
Hivert Dezső: Iparpolitika.
Bp. 1939, Eggenberger. 268 p.

     iparszabadság
Dános Árpád: Az iparszabadság a magyar ipari közigazgatási jogban.
Bp. 1933, MJE. 541 p.

     ipartestületek
Babura József összeáll.: Ipartestületek és iparosok közigazgatási kézikönyve.
Bp. 1928, Springer. 51 p.

Lippay István: Az ipartestületekről és az ipartestületek országos központjáról. A céhszabályok jogtörténeti fejlődése, valamint az 1932. évi VIII. tc. magyarázata.
Bp. 1932, Pallas. 432 p.

A budapesti férfiszabók és fiúruha-készítők ipartestületének alapszabályai és tagjainak név- és lakjegyzéke.
Bp. 1933, Kellner. 68 p.

Fluck István: Az ipartestületek működésének ellenőrzése és irányítása. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 714-729. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A budapesti építőmesterek ipartestületének alapszabályai.
Bp. 1939, Stephaneum. 24 p.

Baitner Ottó - Fluck István összeáll.: Az ipartestületek névtára...
Bp. 1939, Pallas. 239 p.
/Ipari Szakkönyvtár 25-27./

Baitner Ottó - Kocsondy Gyula összeáll.: Az ipartestületek névtára...
Bp. 1943, Pallas. 488 p.
/Ipari Szakkönyvtár 81-86./

     ipartörténet
Dános Árpád: Iparos káté. A magyar ipar története és legújabb szabályozása.
Bp. (1929), Athenaeum. 259 p.

     ipartörvény
1884. évi XVII. tc.-be iktatott ipartörvény módosításáról szóló 1922:XII. tc. Kiad a M. Kir. Belügyminisztérium.
Bp. 1922, Pesti. 81 p.

Varga Vidor - Frank József: Iparigazolvány és iparengedély az új ipartörvény szerint...
Bp. 1923, Lampel. 56 p.

Wirsik Sándor: Az ipartörvény alapelvei, különös tekintettel a képesítés feltételeire.
Komárom 1926, Spitzer. 41 p.

Bangha Ferenc: Az ipartörvények fontosabb rendelkezései.
Bp. 1932, Elbert. 19 p.
/Malomipari Szakismeretek Gyűjt. 1. köt. 8. füz./

     Iparügyi Minisztérium
Szakváry Emil: Az Iparügyi Minisztérium szerepe az 1937:VI. tc. végrehajtása során. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 89-105. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     irányított gazdaság
Bud János: Irányított gazdaság.
=KÖZGAZD. SZLE 1944. 6. sz. 385-410. p.

     iratselejtezés
Csobán Endre: A számvevőségi iratok selejtezése.
=LK 1939. 17. évf. 194-207. p.

     irredentizmus
Gajda Béla: Az irredentizmus a középiskolákban...
=M. MŰV. 1928. 1-2. sz.

     iskolák
Horváth Győző: Iskola, község, állam. Az elemi iskolák személyi terheinek igazságos elosztása...
Kalocsa (1931), Árpád. 7 p.

Serényi Antal jogszabályokkal és magy. ell.: Iskolaállítás és fenntartás belterületen...
Pécs 1931, Dunántúl. 120 p.

Szabályzat a székesfőváros községi iskoláiban fizetendő díjakról.
=BP. JOGSZ. 1934. 8. sz. 249-291. p.

Csapó István - Paraszkai Gábor - Rácz Imre - Vanek Géza szerk.: Polgári iskolai útmutató.
Szeged 1935, Szerzők. 239 p.

Borsody István: A csehszlovákiai magyar iskolaügy.
=M. Szle 1935. 168-178. p.

Imre Sándor: A nyelvi kisebbségek iskolái.
=OKTK 1936. 7. sz.

Horváth József: A nem állami iskolák és a nem állami tanítók jogviszonyai.
Makó 1937, Elbert. 155 p.

Boreczky Elemér: A község iskolaügye. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 325-346. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Boreczky Elemér: A városok iskolaügye. In: A mai város.
Bp. 1938, Állami. 758-793. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A községi iskolaszékek, valamint a községi elemi népiskolák tanítói... számára kiadott utasítás érvényben levő rendelkezései...
Bp. 1939, Egyetemi. 136 p.

Szombatfalvy György: Vándoriskola és tanyai internátus. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 945-949. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Szabályrendelet az iskolai egészségvédelmi szolgálatról.
=BP. JOGSZ. 1939. 11. sz. 364-381. p.

Becker Vendel: A magyar néptanítók fizetésrendezése az országos iskolaalap megszervezésével...
Szeged 1940, Új Nemzedék. 26 p.

Halápy Jenő: Az iskola igazgatása és a szülők.
=OPITK 1942. szept. sz.

Háros Antal: Gondolatok a nyolcosztályos népiskoláról...
Bp. 1943, Kalász. 16 p.

Barabás Endre: A magyar iskolaügy helyzete Romániában 1918-1940-1941.
=Kisebbségi Körlevél 1943. 5-6. sz.

Balogh Ányos: A Délvidék polgári iskolái.
=TEK 1944. ápr.-jún. sz.

     iskola-egészségügy
A székesfővárosi iskolákban iskola-egészségügyi intézmény létesítése.
=BP. JOGSZ. 1926. 4. sz. 192-194. p.

Bexheft Ármin: Iskola-egészségügy. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 150-159. p.

Budapest székesfőváros iskola-egészségügyi intézménye szervezetének és működésének leírása... Előszó Csordás Elemér.
Bp. 1929, Szfőv. Háziny. 27, VIII p.

Darányi Gyula - S. Jankovich Adél: Iskola-egészségügyi intézmények külföldön.
Bp. 1934, Athenaeum. 58 p.
/Közegészségügyi Kvtár 1934. 4. sz./

Batka István: Az iskola-egészségügy fejlődése és megszervezése Makón.
=NÉPEÜ 1939. 20. sz.

Hess Pál: Az iskola-egészségügy és Újpest város egészségügyi intézményei. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 474-486. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     iskolafogászat
Budapest székesfőváros iskola-fogorvosi intézményének tízéves története és tapasztalatai 1922-1932... Előszó Sipőcz Jenő.
Bp. 1933, Szfőv. Háziny. 109 p.

     iskolai kézbesítés
Az iskolai kézbesítés körzetbeosztása.
=BP. JOGSZ. 1924. 2. sz. 10-18. p.

     iskolaorvos
Ernyei István közread.: A tanyai közegészségügy reformja. Az iskolaorvosi kérdés reformja...
Szeged 1938, Ablaka. 58 p.
/A Szegedi Orvosi Kamara Kiadv. 3-4./

Annok Imre: Az iskolaorvosi intézmény fejlődése a világ államaiban a XIV. századtól napjainkig.
=OGYL 1938.

     iskoláztatás
Az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló 1921:XXX. tc...
Bp. 1940, Egyetemi. 168 p.

     italmérés
Máthé Mózes: Az italmérési jog tankönyve.
Bp. 1934, Hellas. 192 p.

Bognár Mátyás szerk.: Gyakorlati tájékoztató borfogyasztási adó, bortörvény és italmérési ügyekben.
Szeged (1937), Magánkiad. 15 lev.

     ítélőbírák
A M. Kir. Kúria ítélőbíráinak és bírósági hivatalnokainak név- és lakásjegyzéke, valamint a tanácsok beosztása és a bizottságok összeállítása az 1924. évben.
Bp. 1924, Pallas. 35 p.

Zalán Kornél: A kir. ítélőbírák és a kir. ügyészség tagjainak fegyelmi felelősségéről... szóló 1936:III. tc. magyarázata.
Bp. 1936, Franklin. 149 p.

     ítélőtábla
Iványi Lajos: A Budapesti Kir. Ítélőtábla 1938. évi társadalombiztosítási gyakorlata.
=MÜSZ 1939. 3. sz.

     ivóvíz
Pap Ferenc: Az ivóvíz a közületek életében. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 631-638. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Jendrassik Aladár: A falu ivóvízellátása. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 737-740. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     izraelita felekezet
Bakonyi László: Az izraelita felekezeti igazgatásra vonatkozó újabb jogszabályok.
=M. Zsidó Szemle 1939. 56. évf. 20-29. p.

     izraelita hitközség
Munkácsi Ernő: Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonyai.
Bp. 1928, Pesti Izr. Hitk. 100 p.

A pesti izraelita hitközség kórházainak szervezeti és működési szabályzata.
Bp. 1933, Pesti Lloyd. 55 p.

A derecskei autonóm orthodox izraelita hitközség mint anyakönyvi kerület módosított alapszabályai.
Derecske 1936, Katz. 34 p.

     Jánoshalma
Jánoshalma község szervezési szabályrendelete.
Jánoshalma 1928, Bánka. 20 p.

     járadékbirtok
Éber Antal: Járadékbirtok vagy kisbérlet.
=KÖZGAZD. SZLE 1939. 63. évf. 163-182. p.

     járásbírósági szemle
Bakody Aurél: Miként kellene módosítani az elmegyógyintézeti járásbírósági szemlékről szóló törvényt?
Bp. 1934, Attila. 12 p.

     járási önkormányzat
Egyed István: Járási önkormányzat.
=MJSZ 1921. 2. évf. 64-71. p.

     járások
Hamvai Lajos: A közigazgatás szervezéséről a vármegyékben és a járásokban.
(Huszt) 1902, Szerző. 30 p.

     járművek
Határozmányok idegen járművek vontatására... Kiad. a M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási Rt.
Bp. 1922, Pesti Lloyd. 11 p.

Zamárdy Ödön: Lovak és járművek igénybevétele. Katonai beszállásolás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 456-469. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     járőrszolgálat
Bulbuk Emil összeáll.: Határőr járőr. A határőr járőrszolgálat ellátásához szükséges törvények... kivonata.
Bp. (1935), Sárik. 259 p.

     járványok
Hernádi Mihály: A tífusz elterjedése Szegeden az utolsó hét évben.
Szeged 1929.

Hernádi Mihály: Közegészségtan és járványtan.
Bp. 1937.

     jegyzők
Hegedűs Gyula: Jegyzői szigorlat. Kézikönyv.
Kecskemét 1888, Sziládi. 486 p.

Koncz János: A jegyzőképzés reformja.
Bp. 1920, Szerző 105 p.

Alsó László: A községi jegyző jogállása. A függelékben Bihar vármegye nótáriusainak számára készült instructio 1815-ből és egyéb... történeti emlékek.
Bp. 1925, M. T. Köz. Kiad. 68 p.

Nagy Iván: Jegyzőképzés és a jogakadémiák.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 9 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 37./

Pokoly Lajos: A községi jegyzőképzés. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 198-209. p.

A Községi Jegyzők Országos Egyesületének módosított alapszabályai.
Bp. 1933, Kovács. 20 p.

Galánffy János: A jegyzői magánmunkálatok.
=JK 1934. 69. évf. 25-26. p.

Brogli József összeáll.: A Jegyzők Országos Árvaház Egyesületének ötven éves története 1886-1936.
Bp. (1936), Kovács - Szegedi. 135 p.

Balázs József: A községi jegyző közigazgatási és szociális feladata a biztosítással kapcsolatban.
Bp. 1936, A Tőke Kiad. 16 p.
/Közgazdasági Füzetek./

Jegyzőkönyv. Készült Békésen... A Békés vármegyei Községi Jegyzők Egyesülete évi rendes közgyűlésén.
Gyoma (1937), Kner. 22 p.

Koncz János - Pogány József - Vámos Ferenc: Elnöki jelentés a Községi Jegyzők Országos Egyesületének... közgyűlésén.
=KÖZS. KÖZL. 1937. 44. sz.

Fluck András: A községi jegyző munkaterhe. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 93-110. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Gerőfy Gyula - Tremkó György: Minta- és példatár a községi jegyzők és anyakönyvvezetők által végezhető magánmunkálatokról. 5. kiad.
Bp. 1942, Stephaneum. 724 p.

     jelzálogintézet
Az ipari záloglevelekről szóló 1928. évi XXI. tc. értelmében alakult Országos Magyar Ipari Jelzálogintézet Rt. alapszabályai...
Bp. 1929, Hornyánszky. 35 p.

     jelzálogjog
Hadik János: Hogyan védi meg Pesthy Pál igazságügy-miniszter a mezőgazdasági hitel érdekeit és a tulajdon, valamint a jelzálogjog szentségét?
Bp. 1928, Pallas. 8 p.

     jobbágyság
Boross Mihály: Magyarország közjoga 1848-ig s 1848-ban. A volt jobbágyság hármaskönyve kiegészítéséül több író után összeszerk. - -.
Pest 1867, Osterlam. 129 p.

     jog
Csiky János: Szabadjog és szociológia.
Bp. 1935, Stephaneum. 17 p.

Haendel Vilmos összeáll.: Húsz év jogfejlődése a csonka országban és a volt cseh megszállt területeken. (1918-1938.)
Miskolc 1939, Ludvig. 262 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 36./

Valló József: A Service publique eszméje a francia jogban.
Bp. 1940, Dunántúl. 157 p.

Molnár Kálmán: A jog és az egyház. In: Az Egri Érseki Jogakadémia jubiláris évzáró-ünnepélyéről közzétett jelentés.
Eger 1941, Szent János.

Németh Endre: Jog és törvényhozás a könyvtári életben. In: Fővárosi Könyvtár évkönyve XI. köt.
Bp. 1941, Szfőv. Háziny.

Bónis György: Magyar jog - székely jog.
Kolozsvár 1942, Nagy. 106 p.

     jogakadémia
Gergely György: A Hódmezővásárhelyen működött máramarosszigeti Református Jogakadémia évkönyve az 1923-24-iki tanévről...
Hódmezővásárhely 1925, Erdei. 85 p.

A Miskolci Jogakadémia létkérdése.
Miskolc 1927, Magyar Jövő. 43 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 26./

Nagy Iván: Jegyzőképzés és a jogakadémiák.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 9 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 37./

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának tanulmányi és fegyelmi szabályzata.
Miskolc 1936, Kisfaludy. 20 p.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának szervezeti és kormányzati szabályzata.
Miskolc (1936), Ludvig. 49 p.

     jogászok
Baranyai Károly: Jogászképzésünk reformjához.
Miskolc 1929, Magyar Jövő. 40 p.

Weis István: Szaktisztviselő - jogásztisztviselő.
=M. SZLE 1930. 149-156. p.

Simontsits Elemér: Még egyszer: jogász és szakember.
=M. SZLE 1931. 66-71. p.

Vincenti Gusztáv: A jogász és a laikus elem a bíráskodásban. - - előadása az Országos Nemzeti Klubban.
Bp. 1943, Attila. 19 p.

     jogérzet
Puky Endre: A jogérzet válsága és a közigazgatási bíráskodás.
=M. SZLE 1940. 113-121. p.

     jogfolytonosság
Molnár Kálmán: A jogfolytonosság helyreállításának jogelvi szükségessége és lehetősége.
Pécs 1930, Dunántúl. 42 p.
/Szent István Akad. Tört. Jog- és Társ.tud. Oszt... II/3./

Szontagh Vilmos: Adalékok a magyar főkegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához.
Miskolc 1931, Ludvig - Janovits. 23 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 72./

     jogi oktatás
A budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának véleményes jelentése a jogi oktatás reformja tárgyában.
Bp. 1932, Egyetemi. 83 p.

Molnár Kálmán: Még néhány szó a jogi oktatás reformjához.
=Vita Academica 1932. okt. sz.

Molnár Kálmán: A jogi oktatás speciális kérdései. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 67-81. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Tomcsányi Móric: Jogi oktatás, közigazgatási képzés, közigazgatási minősítés. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 139-148. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Boda Ernő: A hazai jog oktatása a patvarián. In: Emlékkönyv Kolosváry Bálint...
Bp. 1939, Grill.
/OÜSZ Múzeumának Kiadv. 7./

     jogi professzorok
Jogi professzorok emlékezete a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi kari szemináriumainak emlékhetén.
Bp. 1935, Sárkány. 109 p.

     jogi személyek
Stolpa József: A jogi vszemélyek magánjogi viszonyai közigazgatási vonatkozásban. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 264-276. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Szitás Jenő: A jogi személyek nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 308-321. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     jogismeret
Csiky Kálmán: A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. A polgári és elemi tanítóképezdék növendékei számára.
Bp. 1879, Egyetemi. VIII, 179 p.

Csiky Kálmán: A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai. Polgári és felsőbb népiskolák számára.
Bp. 1881, Egyetemi. 107 p.

Csiky Kálmán: A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve. Polgári és elemi tanítóképezdék növendékei és tanulói számára. 2., jav., átd. kiad.
Bp. 1884, Egyetemi. XX, 175 p.

Szokolay Leó: Jogi alapismeretek a szociális munkában. Előszó Szendy Károly.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 239 p.

Sebestyén Pál: Nemzetközi jogi fogalmak a közhasználatban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 379-388. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     jogorvoslat
Vörös Ernő: 1929:XXX. tc. a közigazgatás rendezéséről. A jogorvoslati rendszer.
=MJSZ 1930. 11. évf. 113-117. p.

     jogsegély
Lupkovics György: Nemzetközi bírói és közigazgatási jogsegély. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 356-378. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     jogszabályok
Kolosvári Sándor - Óvári Kelemen összegyűjt. és jegyz. ell.: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. 1-5. köt.
Bp. 1885-1902, Akadémia.
/Magyar Jogtörténeti Emlékek./

Szilágyi Gyula: Pénzügyi törvények és szabályok kézikönyve... 2., bőv., átd. kiad.
Zombor 1886, Szerző. VIII, 232 p.

Némethy Imre: A jogszabálytan a közigazgatás szempontjából. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 178-196. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Székely Miklós: Jogszabályok közzététele. Előszó Széll József.
Bp. 1938, Állami. 102 p.
/A korszerű közszolgálat útja 4./

     jogszerűség
Szontagh Vilmos: Eredményesség és jogszerűség a közigazgatásban.
=MJSZ 1944. 25. évf. 72-81. p.

     jogszolgáltatás
Csorna Kálmán: Gyámsági jog és jogszolgáltatás. Előszó Sipőcz Jenő.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 289 p.

     jogtan
Fogarasi János: Jogtani műszókönyv két részben. 3., átd., bőv. kiad.
Pest 1842, Kilián. 64, 45 p.

     jogtörténet
Deák Ferencz: Észrevételek Lustkandl Venczel íly czímű munkájára: "Das ungarisch-österreichische Staatsrecht". A magyar közjog történelmének szempontjából.
=Budapesti Szemle U. F. 1865.; 1. köt. 1. füz. 3-170. p. (Klny. is.)

Fésüs György: Magyar alkotmány- és jogtörténelem. Tanodai vezérfonalul vázlatilag egybeállította - -.
Pozsony 1874, K. n. VI, 239 p.

Kérészy Zoltán: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. Jogtörténeti tanulmány.
In: Kassai Jogakadémia 1905-6. tanévi évkönyv.

Az erdélyi római kath. státus fontosabb jogtörténelmi okmányai...
Cluj - Kolozsvár 1926, Minerva. 46 p.

Eckhart Ferenc: A volt monarchia udvartartásának vagyona. Jogtörténeti tanulmány.
Bp. 1928, Állami. 66 p.

Lippay István: Az ipartestületekről és az Ipartestületek Országos Központjáról. A céhszabályok jogtörténeti fejlődése, valamint az 1932. évi VIII. tc. magyarázata.
Bp. 1932, Pallas. 432 p.

Somogyi Ferenc közzéteszi: A jogtörténeti szeminárium 1932-33. tanévi tevékenysége... Előszó Kérészy Zoltán.
Pécs 1933, Dunántúl. 20 p.
/Pécsi Jogtört. Szem. Kiadv. 1./

Némethy Imre: Fejezet Erdély jogtörténetéhez. In: A történeti Erdélyből.
Bp. 1936, Hungária.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 34./

     jogtudományi oktatás
Jalsoviczky Sándor: Néhány szó a jog- és államtudományi oktatás reformjához. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 357-362. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     jogtudományi tár
Tóth Lőrincz: Jogtudományi s törvénykezési tár. Szerk. több magyar jogtudományi író hozzájárultával - -. 1-2. folyam. 1-10. füz.
Pest 1855-1856, Heckenast.

     jogvédelem
Nagy Iván: A nemzetiségi statisztika jelentősége a kisebbségi jogvédelem számára.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 26 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 36./

Erődi-Harrach Béla: Az Országos Szociálpolitikai Intézet és a széles néprétegek jogvédelme. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 813-814. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Ajtay Gábor: A kisebbségek nemzetközi jogvédelme.
Bp. 1931, Egyetemi. 15 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 8./

Csorna Kálmán: A zárt intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme.
=JK 1933. 68. évf. 133-136. p.

Fabinyi Rudolf: A zárt intézetbe szállított ideg- és elmebeteg rögtönös jogvédelme. 1-2.
=JK 1933. 68. évf. 145-147., 153-154. p.

Bíró Balázs: A szociális jogvédelem. A szociális jog rendszere. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 258-283. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     jóléti alap
Lukács Ödön: Tervezet. Törvénycikk a városok tisztviselői, egyéb alkalmazottai és tanszemélyzete betegsegélyezési és jóléti alapjának létesítéséről. Beterjeszti - -.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 24 p.

     Jorga
Gál Kelemen: Jorga oktatásügyi törvényei.
=EM 1931. 36. köt. 251-284. p.

     jövedéki kihágás
Vargha Imre: Jövedéki kihágás vagy adócsalás.
=MJSZ 1920. 1. évf. 124-126. p.

     jövedelem
Matolcsy Mátyás: A magyarországi jövedelem- és adóteher-megosztás.
Bp. 1938, Révai. 125 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 14./

     Jugoszlávia
Nánay Béla: A jugoszláviai magyar tanügy képe.
=M. SZLE 1937. 187-189. p.

Fekete Lajos: Magyar kisebbség Jugoszláviában. A magyar-délszláv kultúrközlekedés.
=M. SZLE 1938. 387-391. p.

Prokopy Imre: Jugoszlávia magyarsága. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 699-712. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Farkas László: A jugoszláv közegészségügy szervezete Bácskában.
=NÉPEÜ 1942. 8. sz.

     kamatpolitika
Antos István: A Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája.
Bp. 1932, Műegyetemi. 16 p.

     Kammer-konszern
Démy-Gerő Mihály: Gyakorlati szociálpolitika a gyárkémények árnyékában. A Kammer-konszern munkásjóléti intézményei.
=MÜSZ 1941. 3. sz.

     kancellária
Pécsi Anna: Az erdélyi fejedelmi kancellária kialakulása és okleveles gyakorlata 1571-ig.
Bp. 1938, Iglói. 85 p.

     Kaposvár
Szabályrendelet Kaposvár megyei város képviselőtestületének szervezetéről.
Kaposvár (1936), Új-Somogy. 4 p.

Köztisztasági szabályrendelet.
Kaposvár 1937, Új-Somogy. 6 p.

Szabályrendelet a gyepmesteri szolgálat ellátásáról.
Kaposvár (1937), Új-Somogy. 6 p.

     karbantartás
A főváros bérházainak karbantartása...
=BP. JOGSZ. 1937. 13. sz. 340-350. p.

     karhatalom
Katonai karhatalmi utasítás. 4132/1925. BM Eln. sz. belügyminiszteri körrendelet.
Szombathely 1935, Martineum. 12 p.

     Kárpátalja
Bölöny József: A Kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törvényjavaslat bírálata.
Bp. 1940, Pallas. 30 p.
/M. KÖZIG. KVTÁRA 12./

Sótonyi Gábor: Kárpátalja közigazgatása. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 617-624. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     kártalanítás
Kálmán Mihály: A foglalkozási betegségek kártalanítása.
=MÜK 1925. 19-22. sz.

     kartell
Dobrovics Károly: A márkacikk-rendelet... Rendbírság a kartelljogban.
Bp. 1935, Monopol. 208 p.

Dobrovics Károly - Takács György: A kartell-közigazgatás pénzügyi és gazdasági vonatkozásaiban.
Bp. 1939, Monopol. 346 p.

     kártérítés
Szirmai Zsolt: Jogos fegyverhasználat és kártérítés.
=JK 1933. 68. évf. 186-188. p.

Prückler András: Kártérítési felelősség a gyámügyi eljárásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 107-120. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

     Kassa
Pohl Sándor: Kassa város szociális munkája.
Bp. 1941, Eggenberger. 16 p.
/NÉPEÜ-i és Munkásvédelmi Szöv. ... Kassai Előadássorozatából./

     Katolikus Akadémia
Az Erdélyi Katolikus Akadémia szervezeti és alapszabályzata rövid ügyrendje.
Oradea-Mare - Nagyvárad 1919, Szent László. 10 p.

     katolikus egyház
Madarász István: A katolikus egyház kapcsolatai a magyar államigazgatással. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 719-732. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Glattfelder Gyula: A katolikus egyház szociális célkitűzései. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 383-394. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Madarász István: A katolikus egyház nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 874-880. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     katolikus népiskolák
A katolikus elemi népiskolák számára 1926. év március havában kiadott tanterv és utasítás módosítása a kisebbségi nyelvű... népiskolák használatára. Kiad. a Magyar Püspöki Kar...
Bp. 1931, Társ. 20 p.

     katolikus plébániák
A székesfőváros kegyuraságához tartozó latinszertartású róm. kath. plébániákból plébániák kihasítása és ennek megfelelően a plébániák új területi beosztása.
=BP. JOGSZ. 1923. 5. sz. 50-75. p.

A győri egyesült katolikus plébániák önkormányzati egyházközség tanítótestületének szolgálati szabályzata.
Győr 1939, Győregyházmegyei Alap. 52 p.

     katolikus plébánosok
Szabályrendelet a székesfőváros kegyuraságához tartozó róm. katolikus plébánosok nyugdíjszerű ellátásáról.
=BP. JOGSZ. 1938. 2. sz. 41-75. p.

     katolikus státus
Az erdélyi római kath. státus fontosabb jogtörténelmi okmányai...
Cluj - Kolozsvár 1926, Minerva. 46 p.

     Katona József
Rácz Béla: Kecskemét város törvénykezése Katona József életében. In: Katona József Társ. 1935-36. évkönyve.
Kecskemét 1936, Első Kecskeméti.

     katonai bíráskodás
Apáthy Jenő: A katonai bíráskodás terjedelméről.
=ÜL 1921. 7-9. sz.

Katonai büntetőbíráskodás háború idején.
=JHT 1941. 587. sz. 427-439. p.

     katonai büntetőjog
Gerő Gyula összeáll.: Jogismeretek. A magyar magán- és közjog, a nemzetközi jog, a katonai büntetőjog alapvonalai. Tankönyv a... Ludovika Akadémia számára.
Bp. 1898, Pallas. 142 p.

     katonai egészségügy
Frank Richárd: A katonai egészségügy békében és háború idején. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 285-290. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Franz Géza: Katona-egészségügy. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 491-498. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Lossonczy István: Közélelmezés és katonai élelmezésügy. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 542-547. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     katonai fegyelem
Fessel János: Nemzeti öntudat, nemzeti és munkafegyelem, katonai fegyelem.
Pécs (1933), Pécsi Irodalmi és Kvny. 158 p.

     katonai igazgatás
A katonai közigazgatás szerveihez... polgári személyek kirendelése.
=BP. JOGSZ. 1941. 10. sz. 245-249. p.

Farkas Endre: Katonai közigazgatás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 308-322. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Karay Kálmán: Katonai közigazgatásunk vázlata. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 323-335. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     katonai mozgósítás
Önálló katonai és országmozgósítási ügyosztály felállítása...
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 673-675. p.

     katonai nevelés
Fehér Géza: Katonai nevelés. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 88-92. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     katonai szolgálat
A M. Kir. Belügyminisztérium... rendelete hadigondozással és katonai szolgálat igazolásával kapcsolatban...
=Külügyi Közl. 1936. 5. sz.

     katonai védelem
Major Jenő: A katonai védelmi hírszolgálat. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 839-844. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Kecskemét
Rácz Béla: Kecskemét város törvénykezése Katona József életében. In: Katona József Társ. 1935-36. évkönyve.
Kecskemét 1936, Első Kecskeméti.

Liszka Béla: Kecskemét thj. város bugacmonostori közigazgatási kirendeltsége és a város külterületi (tanyai) igazgatása. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 397-402. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

A kecskeméti ügyvédi kamara jelentése az 1935. évről.
Kecskemét 1938, Hungária. 15 p.

Szappanos Sándor: Kecskemét tanyai közigazgatásának megszervezése.
Kecskemét (1939), Szerző. 51 p.

     kegydíjasok
Szabályutasítás a székesfővárosi nyugdíjasok, kegydíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjainak kifizetése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1928. 12. sz. 260-266. p.

     kegyuraság
Szabályrendelet a székesfőváros kegyuraságához tartozó róm. katolikus plébánosok nyugdíjszerű ellátáshoz.
=BP. JOGSZ. 1938. 2. sz. 41-75. p.

     Kelenföld
Szikla Géza: Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek kelenföldi erőművei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 697-703. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szikla Géza: A kelenföldi erőmű ismertetése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 659-663. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     kémelhárítás
Ferenczy Ödön: A kémelhárítás az államvédelem szolgálatában.
=M. SZLE 1938. 44-51. p.

Ujszászy István: Hírszerzés és kémelhárítás. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 79-87. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     kéményseprő-ipar
Szabályrendelet a kéményseprő-ipar gyakorlásáról Budapest székesfőváros területén.
=BP. JOGSZ. 1928. 8. sz. 214-240. p.

Dobsa László összeáll.: Kéményseprő-ipari útmutató. (A kéményseprők címjegyzékével.)
Bp. 1932, Szerző. 95 p.

Szabályrendelet a kéményseprő-ipar gyakorlásáról.
Békéscsaba (1934), Petőfi. 20 p.

Dobsa László - Zsámár József összeáll.: Kéményseprő-kódex... Előszó Halla Aurél.
Bp. (1935), Monopol. 227 p.

Szabályrendelet a Budapest székesfőváros területén lévő kéményseprői munkakerületek számáról és beosztásáról.
=BP. JOGSZ. 1937. 9. sz. 107-126. p.

Dobsa László: A kéményseprő-ipar gyakorlásának szabályai.
Bp. 1940, Urbányi. 266 p.

     képesítés
Wirsik Sándor: Az ipartörvény alapelvei, különös tekintettel a képesítés feltételeire.
Komárom 1926, Spitzer. 41 p.

     képviselőház
A képviselőház közigazgatási bizottságának jelentése Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 865. sz. törvényjavaslat tárgyában.
Bp. (1930), Pesti. 48 p.

Szervezeti szabályzat a képviselőházi őrség számára.
Bp. 1936, Athenaeum. 8 p.

     képviselők
Tassy Károly összeáll.: Az 1896/1901-i országgyűlés képviselőinek sematizmusa...
Bp. 1898, Pesti. 112 p.

Vargha Ferenc: A képviselők felelőtlensége.
Bp. (1924), Franklin. 34 p.
/JÁ KVTÁRA 20./

Zsedényi Béla: A képviselőjelölés.
Miskolc 1927, Magyar Jövő. 24 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 21./

Szabályrendelet Kaposvár megyei város képviselőtestületének szervezetéről.
Kaposvár (1936), Új-Somogy. 4 p.

A törvényhatósági bizottsági és a községi képviselőtestületi tagsági jogról... szóló 1941:XIX. tc.
=BP. JOGSZ. 1941. 10. sz. 218-220. p.

     Képzőművészek Egyesülete ld. Magyar Képzőművészek Egyesülete


     kerékpárút
Pálfy-Budinszky Endre: Kerékpárutak városépítési vonatkozásai.
Szeged (1937), Traub. 31 p.

     Kerepesi úti temető
Károsy Pál: A Kerepesi úti temető nagy halottai. Előszó Pintér Jenő.
Bp. 1938, Székely. 208 p.

     kereseti adó
Jakab László magy.: Az általános kereseti adó jogszabályai.
Bp. 1923, Adóügyi Útmutató. 192 p.

Erdély Sándor: Az általános kereseti adó és a társulati adó adómérlege...
Bp. 1933, Grill. 182 p.

     kereskedelem
Barcza Imre: Kereskedelmi és ipari érdekképviseletek Magyarországon 1926-ban.
Bp. 1926, Pesti. 24 p.

Radó Dezső - Diczig Alajos: A kereskedelmi és iparkamarák hazánkban és külföldön.
Debrecen 1928, Nagy. 637 p.

Szabályzat a kereskedelmi és iparkamarák törvényhatósági bizottsági tagjainak megválasztásáról.
Bp. 1929, Pesti. 4 p.

Iparjogvédelmi kérdések a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara... amszterdami kongresszusán és a Nemzetközi Iparjogvédelmi Szövetség választmányi ülése.
Bp. 1929, Pallas. 7 p.
/Nemzetközi Iparjogvédelmi Szöv. Magyar Csoportja./

György Ernő: Az árak kialakulása a kereskedelmi forgalomban.
Bp. 1931, Athenaeum. 67 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 4./

Az 1935. évi VII. tc. az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterről...
=BP. JOGSZ. 1935. 7. sz. 540-546. p.

Nyulászy Zoltán - Beke Gábor: A kereskedelmi levelek, kereskedelmi könyvek és ajánlatok illetéke.
Bp. 1936, Elber. 124 p.

Winckler István: A magyar kereskedelempolitika modern feladatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 684-692. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Csató Béla - Fehér István összeáll.: Elvi jelentőségű kihágási határozatok az ipar és a kereskedelem köréből.
Bp. 1937, Pallas. 212 p.
/Ipari Szakkönyvtár 17-19./

Bornemisza Géza: Szociálpolitikánk korszerű feladatai az ipari és kereskedelmi életben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 9-15. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Halla Aurél: Az ipar és kereskedelem szerepe a községben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 603-620. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Törvényjavaslat a kereskedés képesítéshez kötéséről...
Debrecen (1939), Nemzeti Könyv és Lapkiadó. 15 p.

Ifj. Reischl Ágoston: A kereskedelmi és iparkamarák szerepe Magyarország kereskedelmi életében.
Bp. 1939, Antos. 16 p.

Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöknek az ipari (kereskedelmi) vállalatok telepén készletben tartása.
Bp. 1939, ny. n. 6 p.

Halla Aurél: A kereskedelem és ipar szociális jelentősége a város életében. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 427-452. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Diczig Alajos: A kereskedelmi jog, az iparjog, a tisztességtelen verseny jog és az ipari tulajdonra vonatkozó jogok alakulása a csonka országban 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 30 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 41./

Vilkovszky József: A kereskedelmi jog, az iparjog... a volt cseh megszállt területeken 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 18 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 42./

Scitovszky Tibor: A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szervezete és működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 485-496. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Gyulay Tibor: A kereskedelem a háborús gazdálkodásban. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 662-689. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Zlinszky György: A mezőgazdasági kereskedelem jelentősége az irányított mezőgazdaságban. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 769-779. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     kereskedelmi oktatás
A középiskolát végzettek számára létesített székesfővárosi egyéves kereskedelmi szaktanfolyam... szabályzatai. 1-2.
=BP. JOGSZ. 1927. 9. sz. 268-290. p., 10. sz. 292-310. p.

     kertészet
A Budapest Székesfővárosi Községi Kertészképző Iskola szervezeti, rend- és fegyelmi, pénzkezelési és gazdasági ügyviteli szabályzatai.
=BP. JOGSZ. 1927. 11. sz. 312-325. p.

A bajai M. Kir. Kertészképző Iskola szervezeti rendje, fegyelmi és képesítő vizsgálatainak szabályzata.
Baja 1938, Nánay. 24 p.

Morbitzer Dezső: Városrendezés és kertészet. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 605-611. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     kerületi elöljáróság
Budapest székesfőváros kerületi elöljáróságainak tájékoztató kézikönyve. 5. évf.
Bp. 1928, Hollósy 163 p.

     kerületi határ
Szabályrendelet a székesfőváros közigazgatási kerületi határvonalainak újabb megállapításáról.
=BP. JOGSZ. 1940. 10. sz. 221-228. p.

     kerületi választmány
Szabályrendelet Budapest székesfőváros kerületi választmányairól.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 25 p.

A székesfőváros kerületi választmányairól szóló szabályrendelet.
=BP. JOGSZ. 1934. 3. sz. 59-84. p.

Szabályrendelet a székesfőváros kerületi választmányairól.
=BP. JOGSZ. 1940. 6. sz. 93-123. p.

     Keszthely
Lendl Adolf: Keszthelyi problémák..
Keszthely 1935, Sujánszky. 103 p.

     kétkamarás országgyűlés
Kérészy Zoltán: A magyar rendi országgyűlés két táblájának kialakulása... Kétkamarás országgyűlési szervezetünk...
Bp. 1925, Pfeifer. 40 p.

     kézbesítés
Az iskolai kézbesítések körzetbeosztása.
=BP. JOGSZ. 1924. 2. sz. 10-18. p.

Fluck András: A budapesti közhivatali kézbesítő szolgálat.
Bp. 1932, Egyetemi. 24 p., 5 mell.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 6./

Vaszy György összeáll. és magy.: Közigazgatási kézbesítési szabályok...
Bp. (1943), Baross. 256 p.

     kezelési közös költség
A hozzájárulási alap, a közalapok és alapítványok kezelési közös költségei... költségvetése. 1-8. füz.
Bp. 1912-1920. Egyetemi.

     kezességi ügylet
Fehér Antal: Az export-valuta kezességi ügyletek lebonyolításának módja és adminisztratív elintézése...
Bp. 1923, Athenaeum. 24 p.

     kézműipar
Tahy István: A kézműipari alkalmazottak jogviszonyaira és szociális védelmére vonatkozó rendelkezések.
Bp. 1940, Urbányi. 43 p.

     Kézműves Kamara
Dobsa László: A Kézműves Kamara.
Szeged (1933?), Dél-Magyarország. 8 p.

     kiállítás
Bodor Antal: Száztíz községfejlesztési, gazdasági, egészségügyi és kultúrkiállítás.
Bp. 1926, Faluszövetség. 16 p., 118 kép.
/A Falu Kvtára 36./

Molnár József: Kispest megyei város városismertető kiállítása és a városi statisztikai szolgálat megszervezése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 351-361. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     kiegyezés
Albrecht Ferenc: A kiegyezési korszak nemzetiségi politikájának értékelése.
Bp. 1931, Egyetemi. 11 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 4./

     kihágás
Vargha Imre: Jövedéki kihágás vagy adócsalás.
=MJSZ 1920. 1. évf. 124-126. p.

Kászonyi Ferenc: Új közigazgatási kihágások. Rendszerbe foglalta - -.
Abaújszántó 1924, Forgács 22 p.

Laky Imre - Csuhay Sándor: Rendőri büntetőbíráskodás és a kihágások. 6., bőv. kiad.
Bp. 1924, Hungária. 205 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 3./

Várady Sándor - Pogány József összeáll.: A községi polgári és kihágási bíráskodás kézkönyve.
Bp. 1931, Steiner - Kovács. 196 p.

Miskolczy Ágost: A kerületi elöljáróságok kihágási bíráskodásának központosítása és a közigazgatás racionalizálása...
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 78 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 4. sz./

Csató Béla - Fehér István összeáll.: Elvi jelentőségű kihágási határozatok az ipar és a kereskedelem köréből.
Bp. 1937, Pallas. 212 p.
/Ipari Szakkönyvtár 17-19./

Novák Jenő összeáll.: Községi kihágási bíráskodás... jogszabályai. 2. kiad.
Bp. 1940, Hamburger. 125 p.

Élthes Gyula összeáll.: A kihágások és felsőbírósági határozatok. Közegészségügy. Közoktatásügy. Honvédelem. 2. kiad. Előszó Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. (1941), Pátria. 367 p.
/Rendőri Büntetőjog Tára 7./

Budapest székesfőváros területén a lakásügyi kihágások központi elbírálása.
=BP. JOGSZ. 1941. 12. sz. 529-930. p.

Pinczés Zoltán: A kihágási büntetőjog honvédelmi vonatkozásai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 244-269. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     kiküldetés
Hofbauer Aladár: Az átköltözködési és kiküldetési költségek...
Bp. 1929, Hauptmann. 64 p.

Tunyogi János összeáll.: A kiküldetési illetményekre vonatkozó hatályos jogszabályok és Bihar megye távolság-mutatója.
Berettyóújfalu 1935, Paszternák. 80 p.

Szabályrendelet a székesfővárosi alkalmazottak kiküldetési díjairól.
=BP. JOGSZ. 1939. 4. sz. 113-142. p.

     kinevezés
Rakovszky István: Kinevezés-e vagy választás? (Közigazgatási tisztviselők alkalmazása.)
Bp. 1879, Rudnyánszky. 43 p.

A hivatalos lapban közzétett, de nem kézbesített kinevezések.
=JK 1922. 57. évf.

Borsos Endre: Mikor válik a kinevezés befejezetté?
=MJSZ 1931. 12. évf. 294-299. p.

Koncz János: Az önkormányzat élete. Vita a választásról és kinevezésről.
Bp. 1940, MTI. 164 p.

     Királyi Kúria ld. Magyar Királyi Kúria


     kirendelés
A katonai közigazgatás szerveihez... polgári személyek kirendelése.
=BP. JOGSZ. 1941. 10. sz. 245-249. p.

     kisajátítás
Heincz Pál: A kisajátítási eljárás összefoglaló rövid ismertetése.
=VÜK 1935. ápr.-jún. sz.

Zubriczky József: Kisajátítási jog. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 336-348. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     kisbérlet
Éber Antal: Járadékbirtok vagy kisbérlet.
=KÖZGAZD. SZLE 1939. 63. évf. 163-182. p.

     kisdedóvás
Végh József: A magyar kisdedóvónő-képzés múltja és jelene. 1-4.
=Kisdednevelés 1935. 60. évf. 1-4. sz.

Rozsnoki Antal - Ruszthy-Rusztek Károly: Kisdedóvásügyi közigazgatás.
Bp. 1938, Szerzők. 176 p.

Imre Sándor: A kisdedóvó-intézeti nevelés szerepe a köznevelésben.
=Kisdednevelés 1938.

     kisebbség
Baranyai Zoltán összeáll.: A kisebbségi jogok védelme.
Bp. 1922, Oriens. 158 p.

Nagy Iván: A nemzetiségi statisztika jelentősége a kisebbségi jogvédelem számára.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 26 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 36./

Barabás Endre: A romániai magyarnyelvű oktatásügy első tíz éve 1918-1928. Kiad. a 'Magyar kisebbség' Nemzetpolitikai Szemle.
Lugos 1929, Húsvéth - Hoffer. 124 p.

Nagy Iván: A kisebbségi panaszjog reformja.
Miskolc 1930, Ludvig - Janovits. 109 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 68./

Búza László: Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint.
Bp. 1931, Egyetemi. 16 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 7./

Ajtay Gábor: A kisebbségek nemzetközi jogvédelme.
Bp. 1931, Egyetemi. 15 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 8./

Az erdélyi magyar kisebbség védelme a Nemzetek Szövetsége előtt...
Bp. 1931, Egyetemi. 42 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 12./

A katholikus elemi népiskolák számára 1926. év március havában kiadott tanterv és utasítás módosítása a kisebbségi nyelvű... népiskolák használatára. Kiad. a Magyar Püspöki Kar...
Bp. 1931, Társ. 20 p.

Barabás Endre: Az Apponyi-féle törvény (1907:XXVII. tc.). A Népszövetség és a romániai magyar kisebbség.
=KÜLSZ 1931. 8. évf. 3. sz.

Haendel Vilmos: A kisebbségi intézetről.
Miskolc 1935, Ludvig. 8 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 12./

Kornis Gyula: A kultúrpolitika alapelvei a közigazgatásban. - Állam. egyház, nemzeti kisebbség. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 765-780. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Kuthy Sándor összeáll.: Magyarországi vidéki és kisebbségi magyar közművelődési egyesületek névsora.
Bp. 1938, Traub. 32 p.

Fekete Lajos: Magyar kisebbség Jugoszláviában. A magyar-délszláv kultúrközlekedés.
=M. SZLE 1938. 387-391. p.

Kenéz Béla: A kisebbségi kérdés és a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Kisebbségjogi Intézete. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 533-539. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Kováts Andor: A debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Kisebbségjogi Intézete. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 540-557. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Faluhelyi Ferenc: A pécsi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézetének működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 558-575. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Oszvald György: Kisebbségi közigazgatás. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 603-616. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Flachbarth Ernő: Nemzetközi kisebbségi jog. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 625-635. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Elekes Dezső: Nemzetközi, külföldi és hazai kisebbségi intézmények. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 636-640. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Elekes Dezső: A kisebbségek terminológiai és számbavételi problémái. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 669-681. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

A kisebbségi kérdésre vonatkozó fontosabb szabályok. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 987-1008. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     kishaszonbérlet
Éber Ernő - Fabricius Endre - Östör József magy.: A birtokreform-törvény. Az 1920. évi XXXVI. tc... Függ.: A háztelek és kishaszonbérletek... vitézi telkek és haditelkekről szóló rendeletek...
Bp. 1920, Pátria. 132 p.

     kisipar
Gombó Iván: A kisipar, kiskereskedelem és a szocializmus...
Bp. (1929), Népszava. 30 p.

     kiskereskedelem
Gombó Iván: A kiskereskedelem, kiskereskedelem és a szocializmus...
Bp. (1929), Népszava. 30 p.

     kiskorúak
Jakopovits Pál: A gyámhatósági végrehajtás, különös tekintettel a kiskorúak tartási igényének biztosítására.
=VSZ 1930. 16. évf. 571-574. p.

     Kiskundorozsma
Zappe Péter: Kiskundorozsmai viszonyok.
Szeged (1938), Árpád. 8 p.

     kislakásépítés
A falusi kislakásépítési akció ismertetése és útmutató az akciónál követett eljáráshoz...
Bp. 1938, Orsz. Falusi Kislakásépítési Szöv. 66 p.

     Kispest
Kispest r. t. város szervezési szabályrendeletének tervezete.
Kispest (1922), Fischof. 82 p.

Mathis János szerk.: Pesterzsébet és Kispest r. t. városok, Pestszentlőrinc és Csepel nagyközségek rendőri útmutatója és címtára az 1927. évre.
Bp. 1926, Pátria. 248 p.

Az 'egri norma' szerinti kispesti szegénygondozás ismertetése.
Kispest 1935, Don Bosco. 7 p.

Ladányi István szerk.: Pestszentlőrinc, Kispest, Pestszentimre.
Bp. 1937, Sárik. 359 p.

Molnár József: Kispest megyei város városismertető kiállítása és a városi statisztikai szolgálat megszervezése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 351-361. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     kivételes hatalom
Bacsó Ferenc: Kivételes hatalom. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 470-478. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     kivitel
Forgó István - Halász Ferenc - Vári Rezső összeáll.: Behozatal és kivitel... korlátozásáról szóló rendeletek gyűjteménye és magyarázata. 2., átd., bőv. kiad.
Bp. 1921, Wodianer. 176 p.

Bense Dezső - Szentiványi István összeáll.: A kiviteli forgalmi adómegtérítés kézikönyve.
Bp. 1930, Neuwald. IV, 502 p.
/Adóügyi Útmutató Törvénytára 12./

     klinika
A Budapesti Poliklinika Egyesület Apponyi Albert Poliklinika alapszabályai.
Bp. 1932, Franklin. 16 p.

     koalíciójog
Jászai Samu: Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 303-304. p.

Bencs Zoltán: Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 311-315. p.

Gálocsy Árpád: Békéltetés és koalíciójog. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 315-318. p.

     kohóbalesetek
Bánya- és kohóbalesetek elhárítása...
Bp. 1932, Állami. 232 p.

     Kolozsvár
Nagy Iván: A Kolozsvári Egyetem Erdély közegészségügyének szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 310-317. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Martonyi János: Beszámoló a kolozsvári közigazgatási jogi tanszéken végzett kétéves munkáról.
=KÖZIG.TUD. 1942. 5. évf. 6. sz.

Puskás Lajos: Tizedesség és a kolozsvári tizedesek.
=VSZ 1942. 28. évf. 801-858. p.

Tóth Sándor kiad.: Kolozsvár thj. sz. kir. város ügyosztályainak, hivatalainak, üzemeinek útmutatója.
Kolozsvár 1943, Lengyel. 101 p.

     Komárom vármegye
Komárom és Esztergom vármegyék szabályrendelete a törvényhatósági közgyűlés tanácskozási ügyrendjéről.
Esztergom (1935), Laiszky. 18 p.

Komárom és Esztergom vármegyék szabályrendeletei a törvényhatósági közgyűlés ügyrendjéről s tagjainak számáról.
Esztergom (1937), Laiszky. 7 p.

     konjunktúra-politika
Keményffi János - Mitnitzky Márk: Egy munkaszerzési akció előrelátható eredményei Magyarországon. Konjunktúra-politikai tanulmány.
Bp. 1935, Athenaeum. 58 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 10./

     konszolidáció
Homér: A földbirtok-politika hatása a konszolidációra és valutánkra.
=A Kisgazda 1920. 41. sz.

     kórházak
Előterjesztés a fővárosi községi élelmiszerüzem kórházi szállításai tárgyában...
Bp. 1927, Pesti. 10 p.

Basch Imre: Kórházügy a székesfővárosi viszonyok szempontjából. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 318-320. p.

Cserey-Pechány Albin: Kórházügy a székesfővárosi viszonyok szempontjából. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 320-321. p.

Berzsenyi Zoltán: Vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 328-329. p.

Grósz Emil: Vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 329-330. p.

Genersich Antal: Vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 331-332. p.

Fabinyi Rudolf: Vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházak ügye. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 332-333. p.

Engländerné Brüll Klára: Orvosok és kórházak Pest-Budán a legrégibb időktől a városok egyesítéséig.
Bp. 1930, Novák. 135 p.

Dulácska Jenő - Kaposy Ferenc: Emlékirat a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja által létesítendő szanatóriumszerű kórház és nyugdíjas otthon ügyében.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 181 p.

A pesti izraelita hitközség kórházainak szervezeti és működési szabályzata.
Bp. 1933, Pesti Lloyd. 55 p.

A Bethesda Diakonissza Kórház kórházi szabályzata.
Bp. (1934), Sylvester. 30 p.

Picker Ernő: Az angol közkórházak felelőssége a személyzetük által elkövetett műhibákért.
=JÁ 1938. jan.-febr. sz.

Dávid Mihály: A kórházügy igazgatása. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 62-78. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Mészáros Gábor: Kórházügy. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 212-222. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     kormányfő
Lovász János: A nádor mint kormányfő. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 39-55. p.

     kormányhatósági felügyelet
Lukács Ödön: Az önkormányzati gazdálkodás és kormányhatósági felügyelete.
Bp. 1927, Egyetemi. 30 p., 4 mell.

Inántsy-Pap Elemér: Kormányhatósági felügyelet és ellenőrzés a községek (falvak) háztartása és gazdálkodása felett. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 391-403. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     kormányzói hatalom
Fridli Lajos: A kormányzói hatalom, különös tekintettel a törvényalkotásban való jogkörre.
Bp. 1938, Attila. 47 p.
/Értekezések Tomcsányi Móric... Szemináriumából 3./

     korpótlék
Barlay Oszkár: Lelkészi korpótlék kézikönyve. Útmutató az... 1913. évi XXXVIII. tc. alkalmazásához... a vonatkozó miniszteri rendeletekkel...
Tahitótfalu 1927, Sylvester. 52 p.

Berkovits Károly: Adatok a korpótlékos fizetőpénztár megvilágításához.
=GYÓGYSZ. LAPJA 1934. 11-17. sz.

     kölcsön
A Budapest székesfőváros egyes kölcsöntartozásai tekintetében létrejött egyezménnyel kapcsolatos rendelkezésekről szóló 1926. évi XVII. tc.
=BP. JOGSZ. 1926. 4. sz. 36-37. p.

Az ostendei egyezmény és a baseli határozmányok (a főváros külföldi kölcsönei ügyében).
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 427-436. p.

Budapest székesfőváros polgármestere: Jelentés a gyámpénztári kölcsönök megvizsgálása tárgyában.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 136 p.

     költségelőirányzat
Hajdúböszörmény r. t. város háztartásának, üzemeinek és az általa kezelt alapoknak 1929. évi költségelőirányzata.
Hajdúböszörmény 1928, Hajdúböszörményi. 77 p.

Szeged szab. kir. város 1937. évi költségelőirányzata.
Szeged 1936, Széchenyi. 277 p.

Szeged szabad királyi város 1938. évi költségelőirányzata.
Szeged 1937, Széchenyi. 313 p.

Szeged szab. kir. város 1939. évi költségelőirányzata.
Szeged 1938, Széchenyi. 245, LXV p.

Székesfehérvár szab. kir. város 1940. évi költségelőirányzata.
Székesfehérvár 1939, Pannónia. 99 p.

     költségszámítás
Barton Imre: Az ipari költségszámítás a tanonciskolai oktatás tengelyében.
Bp. 1937, Centrum. 29 p.

     költségvetés
Budapest székesfőváros költségvetése az 1920. évre.
Bp. 1920, Szfőv. Háziny. 554, 120 p.

Magyary Zoltán: A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány.
Bp. 1923, M. Tud. Társ. 224 p.

Útmutató a községi költségvetések felülvizsgálatához...
Bp. 1933, Centrum. 16 p.
/Közigazgatási Gyakorlati Ismeretterjesztő Közl. 1./

Szász Lajos: Az állami költségvetés. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 542-551. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Görög Jenő: Községi számvitel, költségvetés és zárszámadás alapelvei. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 427-444. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Görög Jenő: Városi számvitel, költségvetés és zárszámadás alapelvei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 516-549. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Inántsy-Pap Elemér:: A városok szociális feladatai az 1939. évi költségvetés tükrében. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 453-467. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Baja thj. város 1941. évi költségvetése.
Baja (1940), Corvin. 131 p.

Grósz Emil: Közegészségügy a költségvetésben.
=OH 1941. 85. évf. 46. sz. 600. p.

     könyvárusítás
A könyvárusítás eltiltása a székesfőváros területén levő épületek kapualjában.
=BP. JOGSZ. 1939. 14. sz. 871-872. p.

     könyvkereskedelem
A magyar könyvkereskedelem szokásjoga.
Bp. 1937, Révai. 34 p.

     könyvkötők
A budapesti könyvkötő és vonalozó munkások és munkásnők munkaidő- és munkabérszabályzata.
Bp. 1919, Athenaeum. 52 p.

     könyvművészek
A Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának alapszabályai.
Bp. 1928, Kner. 21 p.

     könyvtárak
A debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Könyvtárának szervezeti és ügyviteli szabályzata.
Debrecen 1923, Egyetemi. 14 p.

A fővárosi nyilvános könyvtár szervező szabályzata.
=BP. JOGSZ. 1925. 8. sz. 178-183. p.

A vándorkönyvtárak kölcsönadása és kezelése. Budapest székesfőváros iskolán kívüli népművelési bizottságának 700/1925. sz. szabályzata.
=BP. JOGSZ. 1925. 9. sz. 207-210. p.

Az 1929. évi XI. tc. a múzeum-, könyvtár- és levéltárügy némely kérdéseinek rendezéséről.
=BP. JOGSZ. 1929. 4. sz. 41-64. p.

Bibó István: Könyvtáraink racionalizálása. A szegedi Egyetemi Könyvtár tizenkét éve.
Szeged 1933, Városi. 19 p.
/A Szegedi Egyetemi Könyvtár Dolgozatai 1./

Az Országgyűlés Könyvtárának ügyrendje.
Bp. 1937, Athenaeum. 10 p.

Németh Endre: Jog és törvényhozás a könyvtári életben. In: A Fővárosi Könyvtár évkönyve XI. köt.
Bp. 1941, Szfőv. Háziny.

Paikert Géza: Az amerikai magyar felvilágosító könyvtár. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 976-979. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Vásárhelyi János: A 'Teleki Téka' ügyének rendezése.
Kolozsvár 1942, Minerva. 14 p.

     könyvvizsgálók
Hegedűs Béla összeáll.: Törvénytervezet a hites könyvvizsgálói rendtartásról.
Bp. 1938, Budai Bernwaller. 65 p.

     körjegyzők
Szabó Andor Sándor: Hasznos tudnivalók a községi hatósági közegek, községi- és körjegyzők... számára.
Szamosújvár 1892, Todorán. 17 p.

Klenner Béla: Községjegyzői és körjegyzői ügykezelési tárgymutató.
Pécs 1932, Taizs. 24 p.

     környezet
Kaffka Péter: Környékrendezés.
=M. SZLE 1938. 61-68. p.

Csepély György: Környezettanulmányok. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 815-824. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kőrös-völgy
Bárdos Imre - Czeglédy Miklós - Predoviciu, J. ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát., Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.
Nagyvárad 1921, Sonnefeld. 207 p.
/Jogi Zsebkönyvek 2./

     körrendeletek
Schnábel József összeáll.: A Magyar Királyi Igazságügyminisztérium és a budapesti Királyi Főügyészség által... 1872-1886. években kibocsátott... körrendeletek időszerinti és betűsoros tárgymutatója.
Fehértemplom 1887, Hepke. 102 p.

     közadó
1920. évi XXIII. tc. több egyenes adóra és a közadó kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről.
Bp. 1920, Állami. 97 p.
/Országos Törvénytár./

     közalap
A hozzájárulási alap. a közalapok és alapítványok kezelési közös költségei... költségvetése. 1-8. füz.
Bp. 1912-1920. Egyetemi.

     közalkalmazottak
Drágffy Miklós: A közalkalmazottak jogállása...
Bp. 1932, Grill. 132 p.

Farkas József: Közalkalmazottak természetbeni lakása...
Bp. (1936), Klein. 16 p.
/Gazdasági Problémák 1./

     közbiztonság
Pinczés Zoltán: A község közbiztonsága. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 372-380. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Szabó Sándor szerk.: Budapesti közigazgatási útmutató. Közbiztonsági tanácsadó...
Bp. 1941, Miszter Testvérek. 236 p.

     közegészségügy
Lőrinczi Ferencz: A közegészségügyi közigazgatás kézikönyve.
Bp. (1890), Márkus. 319, VII p.

Kaán Károly: Fasorok, parkok és erdők a magyar városok és egyéb lakott helyek közegészségének szolgálatában. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 348-360. p.

Hernádi Mihály: A tífusz elterjedése Szegeden az utolsó hét évben.
Szeged 1929.

Bud János: Gazdasági élet és közegészségügy...
Bp. 1932, Hornyánszky. 16 p.

Szöllősy Zoltán összeáll.: A közegészségügyi törvények egységes szerkezete.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. XXI, 213 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 16./

Antal Lajos: Közegészségügyünk újjászervezésének irányelvei.
Bp. 1936, Sylvester. 13 p.
/Egészségpolitikai Társ. Kiadv. 2./

Hegedűs András: A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet pécsi állomásának munkája.
Bp. (1936), Pátria. 5 p.
/Orsz. Közegészségügyi Int. Jelentése 9./

Melly József: Nagy-Budapest közegészségügyi vonatkozásban.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 158 p.
=STAT. KÖZL. 79. köt. 2. sz.

Hernádi Mihály: Közegészségtan és járványtan.
Bp. 1937.

Fischer Béla: Mezőgazdasági, közegészségügyi, népjóléti és kulturális vármegyei közigazgatás a községekben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 157-175. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Johan Béla: A falusi közegészségügyi munkáról. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 253-261. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Johan Béla: Közegészségügy a városokban. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 837-845. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Ernyei István közread.: A tanyai közegészségügy reformja. Az iskolaorvosi kérdés reformja...
Szeged 1938, Ablaka. 58 p.
/A Szegedi Orvosi Kamara Kiadv. 3-4./

Budapest székesfővárosban az elsőfokú közegészségügyi hatáskörnek a polgármester és a kerületi elöljáró közt való megosztása...
=BP. JOGSZ. 1938. 14. sz. 443-448. p.

Kertész János összeáll.: A magyar közegészségügy bibliográfiája 1925-1935.
Bp. 1939, Sárik. 181 p.

Tomcsik József: A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet munkája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 310-317. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Csordás Elemér - Melly József kiad. és előszó: A székesfőváros közegészségügyére vonatkozó fontosabb jogszabályok. 1-2. Pótkötettel.
Bp. 1941-1943, Szfőv. Háziny.

Élthes Gyula összeáll.: A kihágások és felsőbírósági határozatok. Közegészségügy. Közoktatásügy. Honvédelem. 2. kiad. Előszó Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. (1941), Pátria. 367 p.
/Rendőri Büntetőjog Tára 7./

Grósz Emil: Közegészségügy a költségvetésben.
=OH 1941. 85. évf. 46. sz. 600. p.

Keresztes-Fischer Ferenc: Közegészségügyi politikánk irányelvei. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 17-21. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Scholtz Kornél: Az Országos Közegészségügyi Tanács. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 30-39. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Johan Béla: Mi várható a szervezett közegészségügyi munkától? In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 40-46. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Grosch Károly: A közigazgatási bíróság hatásköre közegészségügyi vonatkozású kérdésekben. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 47-61. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Székely Miklós: A belügyminiszter közegészségügyi hatásköre. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 170-188. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Demtsa Pál: A közigazgatási bizottság közegészségügyi albizottságának hatásköre. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 189-197. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Sajó Lajos: A m. kir. közegészségügyi felügyelők. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 198-201. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Szaller Miklós: Közegészségügyi jelentések. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 202-211. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Melly József: A városi hatóságok közegészségügyi hatásköre. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 223-245. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Vass Elemér: A mérnök szerepe a közegészségügyi munkában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 262-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Kovrig Béla: Az erdélyi 'szórvány magyarság' közegészségügyi helyzete. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 291-297. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Nagy Iván: A kolozsvári egyetem Erdély közegészségügyének szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 310-317. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Petres József: Társadalombiztosítás és közegészségügy. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 398-406. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Kamocsay Jenő: A társadalom szerepe a közegészségügyi és gyermekvédelmi munkában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 419-433. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Manninger Rezső: Az állategészségügy közegészségügyi vonatkozásai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 573-581. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Baitz József: Budapest székesfőváros élelmiszerárusító üzeme a közegészségügy szolgálatában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 712-720. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Znakovszky Emma: A közegészségügy magyar irodalma az 1920. utáni években. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 743-913. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Farkas László: A jugoszláv közegészségügy szervezete Bácskában.
=NÉPEÜ 1942. 8. sz.

Johan Béla: A magyar közegészségügy területi kérdései.
=NÉPEÜ 1943. 21. sz.

Faragó Ferenc - Kneffel Pál: Székelyföld üdülőhelyeinek közegészségügyi helyzetképe 1943 nyarán.
=NÉPEÜ 1944. 7-14. p.

     közélelmezés
Rosta János: Városok közélelmezése, különös tekintettel Budapest székesfővárosra. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 613-632. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Lossonczy István: Közélelmezés és katonai élelmezésügy. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 542-547. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     közélet
Földváry Béla: A magyar ügyvédség és a magyar közélet. Előszó Pap József.
Bp. 1920, Rózsavölgyi. 119 p.

Pótsa János: Némethy Károly közéleti szereplése és irodalmi munkássága. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 348-350. p.

     közellátás
Csécsy József szerk.: A közellátási szabályzat.
Bp. 1929, Jókai. 44 p.

Nuszer János: Közellátási probléma. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 659-668. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

A M. Kir. Közellátási Minisztérium fő- és ügyosztályainak ügykörbeosztása.
Bp. 1941, Stádium. 63 p.

Laky Dezső: Az ország közellátásának kérdése és a közigazgatás. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 26-29. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Győrffy-Bengyel Sándor: A közellátásügy a honvédelem szempontjából. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 415-429. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Laky Dezső: A közellátás és a statisztika háborús kapcsolatai. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 532-541. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Szász Lajos: A földmívelésügy és a közellátás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 11-14. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     középiskolák
Pintér Jenő közread.: A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve. 2. kiad.
Bp. 1928, Franklin. 512 p.

Asztalos József: A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévig.
Bp. 1934, Stephaneum. 122 p.

Andriska Viktor: A szellemi túlterhelés és az ifjúság testi nevelésének kérdése a középiskolákban.
Bp. 1934, Hírlapkiadó. 15 p.
/Közegészségügyi Könyvtár 1934. 14. sz./

Érettségi vizsgálati utasítás a mezőgazdasági középiskola számára.
Bp. 1938, Egyetemi. 39 p., 7 mell.

     középítkezések
A tanács 44.740/1929-IX. sz. határozata a középítkezések kötelező művészi díszítése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1929. 5. sz. 147-148. p.

     középosztály
Hegedűs Lóránt: A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 30-34. p.

Heller Farkas: A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 37-42. p.

Bernát István: A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 60-61. p.

Geőcze Sarolta: A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 69-71. p.

Melha Armand: A középosztály válsága. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 88. p.

Dömötör Mihály: Középosztályunk megmentése tanügyi reformokkal.
Cegléd 1938, Sárik. 7 p.

     közérdek
Heim Ernő: Közérdek és magánérdek a városépítésben.
=MMÉK 1942. 17-18. sz.

     közgazdaság
Heller Farkas: A Magyar Tudományos Akadémia és a közgazdasági tudományok.
Bp. 1930, Akadémia. 31 p.

Meznerics Iván: Közigazgatás és közgazdaság. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 161-177. p.

     közgazdasági irodalom
Nagy Miklós szerk.: Közgazdasági és pénzügyi irodalom 1866-1930. Közrem. Trócsányi György, Spóner Ferenc.
Bp. 1932, Athenaeum. 1334 p.
/A M. Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 2./

     közgazdasági ismeretek
Heller Farkas: A közgazdasági ismeretek jelentősége... In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1938, Állami. 86-95. p.

     közgazdasági képzés
Surányi-Unger Tivadar: A közgazdasági és a közigazgatási képzés...
Szeged 1937, Városi. 6 p.

Laky Dezső: A közgazdasági és a közigazgatási képzés. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 159-189. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     közgazdaságtudományi kar
Egyed István: Közgazdasági képzés a közgazdaságtudományi karon.
=JÁ 1924. 23. évf. 125-129. p.

     közgyámolítás
Paikert Géza: Angol közgyámolítás.
=M. SZLE 1930. 209-213. p.

     közgyűlési ügyrend
Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának közgyűlési ügyrendje.
=BP. JOGSZ. 1935. 4. sz. 103-175. p.

     közhivatalok
Szentmiklósi József szerk.: A budapesti közhivatalok tájékoztatója...
Bp. 1925, Szfőv. Háziny. 440 p.

Takács József szerk.: Magyarország közhivatalainak cím- és adattára. Állami, vármegyei, városi és községi hivatalok évkönyve 1938. 1-2. rész.
Bp. 1938, Bokor - Fischer.

     közigazgatás
Ideiglenes rendezete a közigazgatásnak Magyarországban. A német eredeti kiadás szerint fordítva.
Pest 1849, Landerer - Heckenast. 24 p.

Friebeisz István: Gyakorlati jegyzetek közigazgatási szakban működők s e pályára készülők használatára.
Pest 1851, Müller. 143 p., 24 t.

Récsi Emil: Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, az ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint, különös tekintettel Magyarországra. 1-4. köt.
Pest 1854-1855, Heckenast.

Havas Sándor: A magyar Szent Korona országainak államszervezete és közigazgatása.
Pest 1869, Ráth. 136 p.
/Statisztikai Előadások 7./

Grünwald Béla: Közigazgatásunk és a szabadság.
Bp. 1876, Ráth. 143 p.

Concha Győző: Néhány szó Grünwald Béla 'Közigazgatásunk és a szabadság' című röpiratához.
Bp. - Kolozsvár 1876, Tettey - Demjén. 24 p.

Tisza Kálmán miniszterelnök... által a közigazgatás érdekében... egybehívott enquete tárgyalásai.
Bp. 1880, Állami. 226 p.

Mocsáry Lajos: Az állami közigazgatás.
Bp. 1890, Singer - Wolfner. 284 p.

Wohl Manó összeáll.: A községekre és közigazgatásra vonatkozó 1827-1894. évi törvények és rendeletek betűsoros tárgymutatója.
Szeged 1895, Várnay. 107 p.

Dobozi István: A községi közigazgatás kézikönyve. Elméleti és gyakorlati útmutató... 1-3. köt. 5., bőv., átd. kiad.
Bp. 1898, Pallas.

Mérey Lajos: A közigazgatásról.
Nyitra (1902), Huszár. 12 p.

Braun Ignác: Nemzetnevelő közigazgatás alapvonalai és hivatása Magyarországon. Bírálati szemle.
Bp. 1905, Világosság. 30 p.

Buday László: Statisztika és közigazgatás.
=KÖZGAZD. SZLE 1912. 36. évf. 750-767. p.

Székács Aladár: Közigazgatás és bírói igazság.
=ÜL 1916.

Egyed István: A béke közigazgatása.
=JÁ 1919. 18. évf. 144-147. p.

Zsitvay Tibor: A főispán az államosított közigazgatásban.
=JÁ 1920. 19. évf. 137-140. p.

Weis István: A gazdaságosság elve a közigazgatásban.
=KÖZGAZD. SZLE 1923. 47. évf. 368-392. p.

Deményi Antal: Kézikönyv a közigazgatási vizsgára készülők számára.
Esztergom 1927, Szerző. 160 p.

Némethy Imre: Közigazgatási gyakorlat az 1927. évben.
=JÁ 1928. 27. évf. 234-246. p.

Némethy Imre: Az Árpád-kori magyar közigazgatás alapjai.
=MJÉ [1929?-1932?] U. F. 22. köt. 119. füz.

Paál Árpád ford. és jegyz. ell.: Az 1929. évi (román) közigazgatási törvény. A falvak, községek, városok és megyék önkormányzata...
Kolozsvár 1929, Minerva. 285 p.

Törvényjavaslat Budapest székesfőváros közigazgatásáról.
Bp. (1929), Pesti. 101 p.

Vásáry István közread.: Debrecen sz. kir. város közigazgatásának 1928. évi működéséről szóló jelentés...
Debrecen 1929, Városi. 352 p.

Dalmady Ödön: Mérnökök és szakemberek a közigazgatásban.
=M. SZLE 1929. 76-78. p.

Szász Zsombor: Erdély román közigazgatása.
=M. SZLE 1929. 160-166. p.

A Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc. életbeléptetési és végrehajtási rendeletei.
Bp. 1930, Fővárosi. 61 p.

Egyed István: Alkotmány és közigazgatás. Igazságszolgáltatás. In: Magyarország Vereckétől napjainkig. 2. köt.
Bp. 1930, Franklin.

Vörös Ernő: 1930:XVIII. tc. Budapest székesfőváros közigazgatásáról.
=MJSZ 1930. 11. évf. 438-444. p.

Hantos Gyula: A magyar közigazgatás területi alapjai. Bev. Teleki Pál.
Bp. 1931, Athenaeum. 14 p., 74 térk.

Kamocsay Jenő: Közigazgatás és szociálpolitika.
=NÉPEÜ 1931. 1. sz.

Krisztics Sándor: Az olasz fasizmus közigazgatási rendszere.
=VSZ 1931. 17. évf. 177-215. p.

Ladik Gusztáv: Közigazgatásunk fejlődése 1867 óta.
Bp. 1932, Fővárosi. 104 p.

Concha Győző: A magyar közigazgatás és Némethy Károly. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 5-6. p.

Tomcsányi Móric: Reflexiók időszerű közigazgatási kérdésekről. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 78-84. p.

Melly József: Az orvosi hivatás érvényre jutása a közigazgatásban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 242-245. p.

Benedek Sándor: A 'Magyar közigazgatás' és a pénzügyi jog. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 250-259. p.

Steinecker Ferenc: A gazdasági felügyelet beillesztése a közigazgatásba. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 281-290. p.

Imre Sándor: A közigazgatás és a nevelésügy kapcsolatai. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 291-297. p.

Kálnay Miklós: A 'Magyar közigazgatás' ötven éves múltja. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 338-344. p.

Hunyady Béla: A hajdúvárosok régi közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezete.
Hajdúszoboszló 1934, Kovács. 12 p.

Pogány József: Mosolygó közigazgatás. (Mühlbeck Károly rajzaival.)
Bp. 1934, MTI. 172 p.

Az 1934. évi XII. tc. a Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról.
=BP. JOGSZ. 1934. 5. sz. 105-161. p.

Budapest székesfőváros közigazgatásának, háztartásának és üzemi gazdálkodásának... rendezése.
=BP. JOGSZ. 1934. 5. sz. 161-166. p.

Panka Károly: Berlin új közigazgatása. 1-2.
=VL 1935. 3-4. sz.

Mártonffy Károly szerk.: A mai magyar közigazgatás. Az 1936. évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Kozma Miklós.
Bp. 1936, Állami. VII, 850 p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Hóman Bálint: Közigazgatás és szelekció. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 13-20. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Weis István: Bevezetés a közigazgatás alaptanaiba. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 59-85. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Ereky István: A külföldi közigazgatási szervezeti rendszerek... In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 96-125. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Válkay Bertalan: Közigazgatás és idegenforgalom. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 306-314. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Wildner Ödön: Buda és Pest közigazgatásának története az 1849-1865. évi abszolutizmus és provizórium alatt. 1-2. köt.
Bp. 1937-1939, Szfőv. Háziny.
=STAT. KÖZL. 87. köt. 3. sz.; 88. köt. 1. sz.

Wildner Ödön: Pest és Buda közigazgatásának története az 1848-1849-i szabadságharc alatt.
Bp. (1937), Szfőv. Háziny. 230 p.
=STAT. KÖZL. 86. köt. 3. sz.

Szendy Károly: A székesfőváros közigazgatási praktikuma.
Bp. (1937), Szfőv. Háziny. 59 p.
=STAT. KÖZL. 87. köt. 2. sz.

Weis István: A közigazgatási tisztviselők képzése.
=M. SZLE 1937. 337-343. p.

Nyékhegyi István: A korszerű megelőző közigazgatás...
=VL 1937. 21-22. p.

Magyary Zoltán: A közigazgatás és a közönség. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 30-42. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Győrffy István: A közigazgatás és népismeret. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 214-215. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Kőrössy Sándor: Közigazgatási ügyek intézése a magyar városokban. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 303-327. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Tomcsányi Kálmán: A magyar közigazgatás szervezete.
Bp. 1938, Pallas. 24 p.
/M. KÖZIG. KVTÁRA 9./

Kring Miklós: A községi közigazgatás történetéhez. (Tóváros 1836-1849. évi jegyzőkönyvei alapján.) In: Emlékkönyv Szentpétery Imre...
Bp. 1938, (Dunántúl.) 581 p., 1 t.

Ladik Gusztáv: Közigazgatási szervezetünk és eljárásunk vázlata.
Bp. 1939, Stádium. 63 p.

Közigazgatási betűsoros nyomtatványjegyzék.
Mátészalka (1939), Szatmár és Bereg. 35 p.

Keresztes-Fischer Ferenc: Szociális szempontok és feladatok az általános igazgatásban. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 5-10. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Bartha Károly: Honvédelem - közigazgatás - szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 11-15. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Magyary Zoltán: Közigazgatás - szociális közigazgatás. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 103-110. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Esztergár Lajos: Szociális közigazgatás. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 134-173. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Wildner Ödön: A főváros közigazgatásának története a kiegyezéstől a millenniumig.
Bp. (1939), Szfőv. Háziny. 130 p.
=STAT. KÖZL. 91. köt. 4. sz.

Weis István: Közigazgatásunk teherpróbája.
=M. SZLE 1939. 5-15. p.

Kajdy Béla: Amit mindenkinek tudnia kell... Közigazgatási útmutató. 2., bőv. kiad.
Bp. 1940, Hollóssy. 463 p.

Mártonffy Károly: A magyar közigazgatás megújulása. 2. kiad.
Bp. 1940, Szerző. VIII, 337 p.

Meznerics Iván: Közigazgatás és közgazdaság. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 161-177. p.

Benisch Artúr: Közigazgatásunk területi beosztásának országos rendezése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 33-34. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Karay Kálmán: A közigazgatás területi beosztásának újjárendezése Olaszországban.
=KÖZIG.TUD. 1940. 6. sz.

Weis István: A magyar közigazgatás megújulása.
=M. SZLE 1940. 42-48. p.

Magyary Zoltán: Mikor újul meg igazán közigazgatásunk?
=M. SZLE 1940. 218-223. p.

A közigazgatás rendezéséről szóló 1929:XXX. tc. és végrehajtási rendeletei. 1. füz. 3. hiv. kiad.
Bp. 1941, Stádium. 127 p.

Fajth Tibor összeáll. és magy.: Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc...
Bp. 1941, Szfőv. Háziny. 461 p.

Szabó Sándor szerk.: Budapesti közigazgatási útmutató. Közbiztonsági tanácsadó...
Bp. 1941, Miszter Testvérek. 236 p.

Sorbán Jenő: A megújhodott magyar közigazgatás.
Gyoma 1941, Kovács - Szegedi. 72 p.

Posta Péter: A modern közigazgatás alapjai. Az új munka-állam megalapozása.
Bp. 1941, Centrum 132 p.

Pohl Sándor: A magyar közigazgatás szervezete.
Kassa 1941, Athenaeum. 31 p.

Vargha Gábor: Magyarország közigazgatási viszonyai.
Pécs 1941, Kultúra. 24 p.
/Geographia Pannonica 44./

Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai. A 6. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc. Szerk. Mártonffy Károly.
Bp. 1941, Állami. VI, 1112 p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Horváth Jenő: Az utolsó húsz év története. 1920-1940. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 65-78. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Sótonyi Gábor: Kárpátalja közigazgatása. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 617-624. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Kenéz Béla: Közigazgatási és külügyi politika. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 899-902. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Salkovszky Jenő: A közigazgatás újjárendezése.
=M. SZLE 1941. 88-93. p.

Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. század államában. A magyar közigazgatás szerkezete, működése és jogi rendje.
Bp. 1942, Egyetemi. XV, 675 p.

Mihályffy László: A közigazgatás szervei.
Szeged (1942), Városi. 148 p.

Tersztyánszky Jenő szerk.: A magyar közigazgatás szaknaptára és tiszti címtára 1943.
Bp. 1942, Balázs. 112, XXXV, 168 p.

Ereky István: A modern magyar közigazgatás kialakulása.
Pécs 1942, Dunántúl. 66 p.
/Pannónia Kvtár 58./

Keresztes-Fischer Ferenc: A közigazgatás és a háború. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 3-4. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Bartha Károly: A közigazgatás szerepe a honvédelemben. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 7-9. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Martonyi János: Új magyar közigazgatás felé.
=Hitel 1943. jún. sz.

Magyary Zoltán: Válasz a 'Magyar közigazgatás' bírálóinak.
=MJSZ 1943. 24. évf. 16. sz. 459-468. p.

Szontagh Vilmos: A közigazgatás sajátos szabadsága.
=MJSZ 1943. 24. évf. 528-539. p.

Hetényi Rezső: Közigazgatás és népművelés. In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 31-37. p.
/Népművelők Kvtára 1./

Szontagh Vilmos: Eredményesség és jogszerűség a közigazgatásban.
=MJSZ 1944. 25. évf. 72-81. p.

Medriczky Andor: Adalékok a székesfővárosi közigazgatás és a városháza történetéhez.
=VSZ 1944. 30. évf. 126-143. p.

     közigazgatás rendezése
Korbuly Imre: Magyarország közjoga, illetőleg a magyar államjog rendszere kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. 1-2. köt.
Bp. 1874, Eggenberger.

Hegedűs János: A magyar közigazgatás szervezete. (Alaki rész.) Tankönyv...
Nagy-Becskerek 1898, Pleitz. XII, 323 p.

Czéh Antal: A közigazgatás rendezése.
Pécs 1899, Szerző. 192 p.

Hamvai Lajos: A közigazgatás szervezéséről a vármegyékben és a járásokban.
(Huszt) 1902, Szerző. 30 p.

Ladik Gusztáv szerk.: A közigazgatás egyszerűsítése, törvényhatóság, község.
Bp. 1909, Nap. XIX, 1158 p.
/A M. Közig. Törvények Grill-féle kiad./

Weis István: A magyar közigazgatás szervezete.
Bp. 1922, 'Falu' Orsz. Szöv. Kiadv. 58 p.

Hegymegi Kiss Pál: A magyar közigazgatás demokratikus átszervezéséről.
Debrecen 1924, Hegedűs - Sándor. 120 p.

A helyi közigazgatás szervezésének törvénye. Ford. és kiad. 'Hargita' hetilap szerk.
Székelyudvarhely 1929, Minerva. 166 p.

Molnár Béla: A közigazgatás rendezése.
Bp. 1929, Franklin. 19 p.

Némethy Imre: A közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat.
=MJSZ 1929. 10. évf. 249-252. p.

A közigazgatás rendezéséről szóló 1929:XXX. tc. és végrehajtási rendeletei. 1. füz.
Bp. 1930, Fővárosi. 133 p.

Vörös Ernő: 1929:XXX. tc. a közigazgatás rendezéséről. A jogorvoslati rendszer.
=MJSZ 1930. 11. évf. 113-117. p.

Vörös Ernő: A közigazgatás egyszerűsítéséről...
=MJSZ 1931. 12 évf. 45-47. p.

Fluck András: Közigazgatásunk szervezésének munkaprogramja.
Bp. 1932, Eggenberger. 31 p.

A közigazgatás rendezéséről szóló 1929:XXX. tc. továbbá a módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 1933:XVI. tc. és végrehajtási rendeleteik.
Bp. 1934, Fővárosi. 47 p.

Miskolczy Ágost: A kerületi elöljáróságok kihágási bíráskodásának központosítása és a közigazgatás racionalizálása...
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 78 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 4. sz.

Egyed István: Budapest környékének közigazgatási rendezése.
Bp. 1936, Stádium. 18 p.
/Orsz. Nemz. Klub Kiadv. 2./

     közigazgatás szervei
Meznerics Iván - Torday Lajos: A magyar közigazgatás szervei. 1867-1937.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 447 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 21./

     közigazgatási alkalmazottak
Előmozdítási határozványok a M. Kir. Honvédség rangosztálynélküli közigazgatási alkalmazottak számára...
Bp. 1926, Pallas. 12 p.

A beteg és szabadságon levő közigazgatási alkalmazottak nyilvántartása és az évi szabadságok új szabályozása.
=BP. JOGSZ. 1926. 4. sz. 140-147. p.

     közigazgatási beosztás
Rudnay Béla kiad.: Nyitra vármegye tiszti czímtára és közigazgatási beosztása.
Nyitra 1889, Schempek - Huszár. 130 p.

     közigazgatási bíráskodás
Baumgarten Nándor: Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben. In: Baumgarten Nándor Összegyűjtött Tanulmányai. 2. köt. 3-58. p.
Bp. 1936, Grill.

Puky Endre: A jogérzet válsága és a közigazgatási bíráskodás.
=M. SZLE 1940. 113-121. p.

     közigazgatási bíróság
Vöröss Sándor összeáll.: A M. Kir. Pénzügyi Közigazgatási Bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai 1884., 1885. és 1886. évről. 1-3. köt.
Bp. 1885-1887, Állami.

Soóváry Ferenc: A M. Kir. Pénzügyi Közigazgatási Bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai 1887-1893. évről. 1-7. köt.
Bp. 1888-1893, Állami.

Érdeky Boldizsár összeáll.: A pénzügy-közigazgatási bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai betűsoros tárgymutatója... 1884-1890.
Liptószentmiklós 1890, Steier. 211 p.

Kocian Samu összeáll.: A M. Kir. Pénzügyi Közigazgatási Bíróság döntvényei és elvi jelentőségű határozatai 1894. és 1895. évről. 1-3. köt.
Bp. 1894-1896, Állami.

Az igazságügyre vonatkozó rendeleteknek a Királyi Kúria, a közigazgatási bíróság... teljes üléseiben hozott... döntvények... gyűjteménye. 1902. évi folyam.
Bp. 1903, Ráth. 47 p.

Mészáros Kálmán összeáll.: A közigazgatási bírósági döntvények és elvi jelentőségű határozatok betűsoros kézikönyve 1884-1902. évekről...
Debreczen 1903, Csokonai. 290 p.

Érdeky Boldizsár összeáll.: A közigazgatási bíróság közigazgatási osztályának döntvényei és elvi jelentőségű határozatai betűsoros tárgymutatója 1897-1906.
Nagybecskerek 1907, Seprős. 168 p.

Wlassics Gyula: Az alsófokú közigazgatási bíróság.
=JÁ 1924. 23. évf. 1-7. p.

A közigazgatási bíróság ügyforgalma 1924-ben.
=JÁ 1925. 24. évf. 77. p.

Wlassics Gyula elnöki évnyitója a közigazgatási bíróság harmincéves jubileumán.
=JÁ 1927. 26. évf. 1-4. p.

Wlassics Gyula elnöki évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon.
=JÁ 1930. 29. évf. 26-33. p.

Pataky Gedeon összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság illetékekre vonatkozó... határozatainak gyűjteménye 1897-1931. Előszó Benedek Sándor.
Bp. 1932, Merkantil. 528 p.

Sárfy Aladár - Lengyel József et al. szerk.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság adókra vonatkozó hatályos döntvényeinek... gyűjteménye 1897-1932. Előszó Vargha Imre.
Bp. (1933), Fráter és Társa. 503 p.

Vörös Ernő - Lengyel József: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata... 1-2. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. 1935-1936, Szerzők.

Borsos Endre - Szabolcska Mihály összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság... döntvényeinek és elvi határozatainak gyűjteménye. 1897-1937. 1-3. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. (1937), Szerzők.

Koós István - Lengyel József összeáll.: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság adókra és illetékekre vonatkozó hatályos döntvényeinek... gyűjteménye 1934-1937.
Bp. (1937), Szerzők. 280 p.

Puky Endre évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon.
=JÁ 1937. 36. évf. 64-71. p.

Vörös Ernő - Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság újabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata... 1-2. köt. Előszó Puky Endre.
Bp. 1940, Szerzők.

Grosch Károly: A közigazgatási bíróság hatásköre közegészségügyi vonatkozású kérdésekben. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 47-61. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Rakovszky Iván évnyitó beszéde a közigazgatási bíróságon.
=MJSZ 1942. 23. évf. 53-64. p.

Vörös Ernő - Lengyel József: A M. Kir. Közigazgatási Bíróság legújabb anyagi jogi, hatásköri és eljárási joggyakorlata... Előszó Rakovszky Iván.
Bp. 1944, Szerzők. XX, 850 p.

     közigazgatási bizottság
A fővárosi közigazgatási bizottság ügyrendje.
Bp. 1922, Szfőv. Háziny. 26 p.

A képviselőház közigazgatási bizottságának jelentése Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 865. sz. törvényjavaslat tárgyában.
Bp. (1930), Pesti. 48 p.

Bezerédj István: A közigazgatási bizottság múltja és jövője. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 163-172. p.

Demtsa Pál: A közigazgatási bizottság közegészségügyi albizottságának hatásköre. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 189-197. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     közigazgatási döntvénytár
Dárday Sándor szerk.: Közigazgatási döntvénytár. A kormány és Kir. Curia elvi jelentőségű határozatai és szabályrendeletei. 1-5. folyam.
Bp. 1877-1879, Franklin.

     közigazgatási eljárás
Szászy Béla: A magánjogi kérdés szerepe a közigazgatási eljárásban.
=JÁ 1931. 30. évf. 10-18. p.

Ereky István: A közigazgatási eljárás reformjai. 1-2.
=M. KÖZIG. 1935. 11., 13. sz.

Valló József: Közigazgatási eljárás.
Bp. 1937, Szfőv. Háziny. 205 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 22./

Szitás Jenő: Közigazgatási eljárás. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter.
Bp. 1939, Állami. IV, 47 p.
/A korszerű közszolgálat útja 9./

Szohor Pál: Községi belszervezet és közigazgatási eljárás. 4. félév.
Nyíregyháza 1942, Venkovits. 59 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 21./

Toporczer Ferenc: Közigazgatási eljárás során személyes szabadság korlátozásával járó különleges rendőri intézkedések.
=M. Rendőr 1943. 1. sz.

     közigazgatási eljárási jog
Mihályffy László: Közigazgatási eljárási jog és közigazgatási példatár.
Szeged 1939, Ablaka. 120 p.

     közigazgatási elvi határozatok
Közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyűjteménye. Új Folyam. 1-2. köt. Összeáll. és kiad. a Magyar Közigazgatás szerkesztősége.
Bp. 1900, 1906, Pallas.

     közigazgatási évkönyv
Blaha Sándor, Agorasztó Tivadar et al. szerk.: Közigazgatási évkönyv és szaknaptár 1925. évre. 1. évf. 1-2. köt. ... Tiszti címtárral és helységnévtárral.
Bp. 1925, Hornyánszky. XXXIII, 162, 192 p.

     közigazgatási gyakorlat
Egyed István: Közigazgatási gyakorlat az 1923. és 1924. évben.
=JÁ 1925. 24. évf. 224-232. p.

Egyed István: Közigazgatási gyakorlat az 1926. évben.
=JÁ 1927. 26. évf. 208-216. p.

     közigazgatási határozatok
Ráth-Végh István összeáll.: Választási bíráskodás, választói jog, közigazgatási és pénzügyi határozatok...
Bp. 1911, Grill. 754 p.
/Új Döntvénytár 10./

     közigazgatási hatáskör
Némethy Imre: A közigazgatási hatáskör felépítése. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 106-117. p.

     közigazgatási hatóságok
Hivatalos ügykezelési utasítás a magyarországi közigazgatási hatóságok számára az ide tartozó tabellákkal és példánymintákkal.
Buda 1850, Egyetemi. 63 p.

Hivatali utasítás közigazgatási hatóságok számára magyar koronaországban...
Buda 1851, Egyetemi. 47 p.

Czenner József: A magyar közigazgatási hatóságok rendeleteinek ismertető könyve.
Bp. (1927), Phöbus. 112 p.

Tolnay Dezső: Összeműködés a honvéd térképészet és a polgári közigazgatási hatóságok között. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 857-861. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     közigazgatási illetékek
Borbás Ernő összeáll.: Kivonatos jegyzék a törvénykezési és közigazgatási illetéktörvényekből.
Bp. 1922, Légrády. 32 p.

Buday István - Ifj. Halász János - Beke Gábor: Közigazgatási illetékek. Előszó Széll József.
Bp. 1936, Szepes - Urbányi. 340 p.

     Közigazgatási Intézet
Hévey László: A Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem Közigazgatástudományi Kar Közigazgatási Intézete.
Bp. 1929, Wodianer. 16 p.

     közigazgatási javaslat
Concha Győző: A közigazgatási javaslatról.
Bp. 1891, Hornyánszky. 96 p.

     közigazgatási jog
Biasini Domokos összeáll.: Magyarország közigazgatási joga. Kézikönyv joghallgatók... közigazgatási tisztviselők stb. használatára.
Kolozsvár 1881, Stein. 880 p.

Fésüs György: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Rendszeresen egybeáll. - -. 3., átd., bőv. kiad.
Bp. 1887, Eggenberger. XVI, 574 p.

Kovács Pál: Magyar közigazgatási jog. Jogtanulók... valamint közigazgatási tisztviselők használatára. 2. kiad.
Kecskemét 1887, Scheiber. VI, 264 p.

Csiky Kálmán: A magyar állam közigazgatási joga. Kézikönyv a joghallgatók és szigorlók használatára. 1-2. köt.
Bp. 1888-1889, Pallas.

Lechner Ágoston: A magyar közigazgatási jog általános része.
Bp. 1888, ny. n. 200 p. (Kőnyomat.)

Falcsik Dezső: A közigazgatási jog alapkérdései. Bevezetésül a tételes magyar közigazgatási jog tanulmányába.
Eger 1895, Érseki Lyceum. 135 p.

Bartha Béla: A magyar közigazgatási jog tankönyve. A községi közigazgatási tanfolyamok számára. 1. köt.
Debreczen 1900, Szerző. 180 p.

Falcsik Dezső: Magyar közigazgatási jog.
Pozsony -
Bp. 1900, Wigand. 96 p.
/Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár 55./

Dunst János szerk.: A magyar közigazgatási jog betűsoros tárgymutatója. 1-2. füz.
Szombathely 1907-1908, Vasvármegye.

Jászi Viktor: A magyar közigazgatási jog alapvonalai. 1. köt. Bevezetés. Szervek. Közszolgálat joga.
Debrecen 1907, Hegedűs. VII, 452 p.

Kmety Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. 5., jav. kiad.
Bp. 1908, Politzer. 946 p.

Halmay Gusztáv: A magyar közigazgatási jog magánjogi vonatkozásaiban. Elmélet és gyakorlat.
Bp. 1915, Szerző. X, 417 p.

Dambrovszky Imre: Szabályrendeleti jog. Közigazgatási jogi tanulmány.
Bp. 1922, Korvin. 261 p.

Laky Imre - Nagy Valér: Közjog, közigazgatási jog, magánjog vázlata. 6., bőv. kiad.
Bp. 1923, Hungária. 68 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

Magyary Zoltán: A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány.
Bp. 1923, M. Tud. Társ. 224 p.

A magyar közigazgatási és pénzügyi jogi káté...
Pécs 1924, Dunántúl. 114 p.

Ereky István: A közigazgatási jog kialakulása Franciaországban.
Pécs 1925, Dunántúl. 42 p.
/Miskolci Ev. Jogakad. Tud. Ért. Tára 26./

Kmety Károly: A magyar közigazgatási és pénzügyi jog kézikönyve. 1-2. köt. 7., telj. átd. kiad.
Bp. 1926-1927, Viktória.

Tomcsányi Móric: A magyar közigazgatási jog alapintézményei.
Bp. 1926, Egyetemi. 402 p.

Egyed István: A közigazgatási jogi gyakorlat.
=JÁ 1926. 25. évf. 240-247. p.

Szontágh Vilmos: A közigazgatás szabad belátása. /Diszkrecionális közigazgatás./ Közigazgatásjogi dogmatikai tanulmány.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. XXXIII, 253 p.
/Miskolci Ev. Jogakad. Tud. Ért. Tára 32./

Mártonffy Károly: A magyar közoktatásügyi közigazgatási jog vázlata.
Bp. 1929, Pallas. 16 p.

Nagy Miklós szerk.: Közjog és közigazgatási jog 1866-1928. Közrem. Panka Károly, Trócsányi György. Előszó Zsitvay Tibor.
Bp. 1929, Pesti. LXIII, 515 p.
/Az Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 1./

Tóth József: Bírói függetlenség közigazgatási jogunkban.
Bp. 1930, Szent István Társulat. 108 p.

Helle László: Közigazgatási abszolút alanyi jogok.
=MJSZ 1930. 11. évf. 267-271. p.

Gallina Frigyes - Janda Károly et al. szerk.: Közigazgatási jogszabályok gyűjteménye. Előszó Blaha Sándor.
Bp. 1932, Stádium. XXIV, 2494 p.

Tomcsányi Móric: Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Különös (szakigazgatási) rész.
Bp. 1933, Fővárosi. 480 p.

Eszláry Károly: A magyar közigazgatási jog alapismeretei, különös tekintettel az önkormányzati közigazgatásra.
Bp. 1936, Ranschburg. 305, XVI p.

Tomcsányi Móric: A magyar közigazgatási jog rendszere és néhány alapkérdése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 44-52. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Balás P. Elemér: A büntetőjog és a közigazgatási jog kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 277-305. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Márffy Ede: A városi üzemek közigazgatási jogi vonatkozásai. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 575-588. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Ladik Gusztáv: Tételes közigazgatási jogunk alaptanai. 3., telj. átd. kiad.
Bp. 1941, Attila. 464 p.

Martonyi János: Beszámoló a kolozsvári közigazgatási jogi tanszéken végzett kétéves munkáról.
=KÖZIG.TUD. 1942. 5. évf. 6. sz.

Nagy Valér: A magyar köz-, közigazgatási és magánjog tankönyve. 8. kiad.
Bp. 1943, Attila. 99 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

Kornis Gyula: Jogászi módszer a közigazgatási jogban.
=MJSZ 1944. 25. évf. 129-131. p.

Egyed István: Ipari közigazgatás és közigazgatási jog. 1-3.
=M. KÖZIG. 1944. 15., 17., 18. sz.

Prámer József: A család védelme a közigazgatási jogban. 1-2.
=VSZ 1944. 30. évf. 29-125., 175-210. p.

     közigazgatási képzés
Egyed István: Közigazgatási képzés a közgazdaságtudományi karon.
=JÁ 1924. 23 évf. 125-129. p.

Surányi-Unger Tivadar: A közgazdasági és a közigazgatási képzés...
Szeged 1937, Városi. 6 p.

Tomcsányi Móric: Jogi oktatás, közigazgatási képzés, közigazgatási minősítés. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 139-148. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Laky Dezső: A közgazdasági és a közigazgatási képzés. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 159-189. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     közigazgatási kerületek
Budapest székesfőváros területének beosztása választókerületek illetve közigazgatási kerületek és szavazókörök szerint...
Bp. 1930, Szfőv. Háziny. 42 p.

     közigazgatási kézbesítés
Vaszy György összeáll. és magy.: Közigazgatási kézbesítési szabályok...
Bp. (1943), Baross. 256 p.

     közigazgatási kézikönyv
Babura József összeáll.: Ipartestületek és iparosok közigazgatási kézikönyve.
Bp. 1928, Springer. 51 p.

     közigazgatási kihágások
Kászonyi Ferenc: Új közigazgatási kihágások. Rendszerbe foglalta - -.
Abaújszántó 1924, Forgács. 22 p.

     közigazgatási reform
Dell' Adami Rezső: Igazságszolgáltatásunk és közigazgatásunk reformja az államhatalmak megosztása szempontjából.
=MJÉ 1880. 1. köt. 1. füz.

Mucius: A közigazgatás reformjához.
=KÖZGAZD. SZLE 1893. 17. évf. 1. köt. 411-447. p.

Csorna Kálmán: A gyámügyi közigazgatás reformja.
=JÁ 1921. 20. évf. 121-146. p.

Egyed István: Közigazgatási reform.
=JÁ 1923. 22. évf. 15-25. p.

Flachbarth Ernő: A csehszlovák közigazgatási reform.
=M. SZLE 1927. 58-62. p.

Egyed István: Közigazgatási reform (1929:XXX. tc.).
=JÁ 1928. 27. évf. 399-404. p.

Tihanyi Lajos: Közigazgatásunk reformja és a magyar ügyvédi kar. (1929:XXX. tc.)
=JÁ 1928. 27. évf. 507-510. p.

Weis István: A közigazgatási reform kérdéséhez.
=M. SZLE 1928. 3-9. p.

Némethy Károly: A közigazgatási reform.
=M. SZLE 1928. 209-217. p.

Örffy Imre: A közigazgatási reform életbeléptetésének módszeréről.
=M. SZLE 1930. 110-115. p.

Medvigy Gábor: A közigazgatás reformja. 1-2.
=JK 1933. 68. évf. 57-58., 69-70. p.

Buday Béla: Egyszerűsítés és minősítés. A közigazgatás reformjához.
=M. SZLE 1933. 114-125. p.

Marer László: A közigazgatási reform kérdéséhez.
=JK 1933. 68. évf. 82-83. p.

Kiss István: A közigazgatás népi alapjai és a közigazgatási reform. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 11-26. p.

     közigazgatási rendtartás
Helle László: Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt.
Bp. 1929, Minerva. 58-60. p.

Kégl János: Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt.
Bp. 1929, Minerva. 60-63. p.

Kelemen Mózes: Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt.
Bp. 1929, Minerva. 63-68. p.

Országh László: Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt.
Bp. 1929, Minerva. 69-73. p.

Szilágyi Artúr Károly: Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 1. köt.
Bp. 1929, Minerva. 73-75. p.

Tihanyi Lajos: Milyen elveken épüljön fel a magyar közigazgatási rendtartás...? In: OÜSZ 2. vándorgyűlésének irományai. 2. köt.
Bp. 1929, Minerva. 22-25. p.

Valló József: Törvénytervezet az általános közigazgatási rendtartásról indoklással.
Bp. 1942, Dunántúl. 94 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 38./

     közigazgatási szervezet
Répási Mátyás: Külföldi közigazgatási és önkormányzati szervezetek...
Bp. 1927, Pallas. 279 p.

Ladik Gusztáv: Közigazgatási szervezetünk 1867 óta. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 55-77. p.

Darvay István: Udvarhely vármegye tiszti cím- és névtára, valamint közigazgatási szervezetének beosztása.
Székelyudvarhely 1941, Globus. 25 p.

     közigazgatási tanácsadó
Gegus Dániel szerk.: Közigazgatási és rendőri tanácsadó.
Bp. 1928, Stádium. 178 p.

Pálos Károly szerk.: Közigazgatási tanácsadó. Munkatársak Gyarmati Imre, Pataky Sándor et al.
Újvidék 1942, Közigazgatási. 248 p.

     közigazgatási tisztviselők
Rakovszky István: Kinevezés-e vagy választás? (Közigazgatási tisztviselők alkalmazása.)
Bp. 1879, Rudnyánszky. 43 p.

Egyed István: A közigazgatási tisztviselők képzése és képesítése.
Bp. 1936, Pápai. 125 p.

     közigazgatási törvény
Boncz Ferencz: A magyar közigazgatási törvénytudomány kézikönyve a törvényhozás legújabb állása szerint. 1-3. köt.
Bp. 1876, Athenaeum.

Szokolay István: Centralisatio és önkormányzat. Észrevételek a közigazgatási törvényjavaslathoz.
Bp. 1891, Athenaeum. 87 p.

Térfy Gyula szerk.: Magánjog vonatkozású közigazgatási törvények... 5. kiad.
Bp. 1912, Grill. XII, 820 p.
/A M. Közig. Törvények Grill-féle kiad./

Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930. évi XVIII. és 1934. évi XII. törvények.
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 298 p.

Farkas Ákos összeáll.: Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló törvények...
Bp. 1938, Szfőv. Háziny. 360 p.

     közigazgatási törvénytár
Bónis István összegyűjt. és kiad.: A közigazgatási törvények gyűjteménye 1867-1881. 1. köt. 1867-1874.
Kolozsvár 1882, Gámán. 539 p.

Dárday Sándor: Közigazgatási törvénytár. A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből rendszeresen összeáll. - -.
Bp. 1893, Athenaeum. 862 p.

Dárday Sándor: Közigazgatási törvénytár új folyama. 1-6.
Bp. 1895, Athenaeum.

Lengyel Vilmos szerk.: Tárgymutató (index) a közigazgatási törvénytár 3. kiadásához.
Bp. 1904, Athenaeum. 270 p.

     közigazgatási útmutató
Vuculescu Titus: A gazda barátja. Közigazgatási és bírósági útmutató a nép számára.
Arad 1899, Aradi. 135, 9 p.

     közigazgatási vizsga
A gyakorlati közigazgatási vizsga. 9100/1931. ME sz. rendelet.
Bp. 1932, Fővárosi. 35 p.

Kovách Lajos: A gyakorlati közigazgatási vizsgáról szóló jogszabályok. Útmutató. 2., bőv. kiad.
Bp. 1934, Franklin. 37 p.

Dalmady Ödön: A minősítési kérdés és a mérnöki gyakorlati közigazgatási vizsga.
=MMÉK 1934. 49-50. sz.

Mártonffy Károly: A közszolgálat utánpótlása és a gyakorlati közigazgatási vizsgáról szóló törvény magyarázata.
Bp. 1935, Dunántúl. 307 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 20./

     közigazgatás-történet
Acsády Ignác: A magyar közigazgatás történetéhez.
=KÖZGAZD. SZLE 1893. 17. évf. 1. köt. 335-344. p.

Holub József: Adatok Zala vármegye középkori közigazgatástörténetéhez.
=Balatoni Ért. 1921.

     közigazgatás-tudomány
A VI. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Kongresszus.
=MJSZ 1934. 15. évf.

Magyary Zoltán: A közigazgatás-tudomány nemzetközi irányai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 342-355. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Czére Béla: A magyar közigazgatás-tudomány legújabb fejlődése.
=Új Európa 1944. 5. sz.

     Közigazgatás-tudományi Intézet ld. Magyar Közigazgatás-tudományi Intézet


     közjegyzői intézmény
Ráth-Végh István összeáll.: Választási bíráskodás, választói jog, közigazgatási és pénzügyi határozatok...
Bp. 1911, Grill. 754 p.
/Új Döntvénytár 10./

Barcs Ernő összeáll.: A közjegyzői díjszabás és a közjegyzői ügyködéssel kapcsolatban gyakrabban alkalmazandó bélyeg- és illetéki szabályok.
Székesfehérvár 1921, Csitáry. 22 p.

Charmant Oszkár ünnepi beszéde a kir. közjegyzői intézmény életbeléptetésének ötvenedik évfordulója alkalmából...
Bp. 1925, Pallas. 64 p.

Kepes János összeáll.: A királyi közjegyzői díjszabás.
Székesfehérvár 1928, Csitáry. 49 p.

Barcza Ferenc: A közjegyzői és az ügyvédi hivatásról.
Győr 1931, Szerző. 66 p.

Antalffy-Zsíros Aladár: Illetékügyi útmutató, különös tekintettel a kir. közjegyzői gyakorlatra.
Bp. 1931, Held. 70 p.

Kepes János összeáll.: A királyi közjegyzői díjszabás.
Székesfehérvár 1932, Csitáry. 128 p.

Körössy Bertalan: A kir. közjegyzőség szervezeti reformkérdései.
Bp. 1932, Held. 46 p.

Kepes János összeáll.: Kir. közjegyzői díjszabás.
Székesfehérvár 1935, Csitáry. 88 p.

A magyar kir. közjegyzői kar... névjegyzéke.
Bp. 1940, Held. 24 p.

Szokolay Leó: A gyámhatóságok és a kir. közjegyzők együttműködése.
=KKK 1944. máj. sz.

     közjog
Botka Tivadar: Az 1843/44. országgyűlési időszakból néhány ismeretlenebb közjogi tárgy... és megrögzött balvélemény felvilágosítva - - által.
Pozsony 1844, Schmid. 80 p.

Hegedűs Lajos: A magyar közjog alapvonalai. Cziráky Antal Mózes nyomán írta - -.
Pest 1861, Heckenast. 260 p.

Deák Ferencz: Észrevételek Lustkandl Venczel íly czímű munkájára: "Das ungarisch-österreichische Staatsrecht". A magyar közjog történelmének szempontjából.
=Budapesti Szemle U. F. 1865.; 1. köt. 1. füz. 3-170. p. (Klny. is.)

A Magyar Birodalom alaptörvényei. Az eredeti deákszöveg mellé vetett magyar fordítással. Közjogtani segédkönyvül kiadta Toldy Ferenc. 2., jav. kiad.
Pest 1866, Emich. XVI, 336 p.

Boross Mihály: Magyarország közjoga 1848-ig s 1848-ban. A volt jobbágyság hármaskönyve kiegészítéséül több író után összeszerk. - -.
Pest 1867, Osterlam. 129 p.

A magyar népalkotmány vázlata felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal közjogi szempontból tekintve.
Arad 1868, Bettelheim. 89 p.

Márki József: Népiskolák könyve. 5. rész. Magyar magán- és közjogtan.
Pest 1873, Heckenast. 85 p.

Korbuly Imre: Magyarország közjoga, illetőleg a magyar államjog rendszere kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. 1-2. köt.
Bp. 1874, Eggenberger.

Polner Ödön: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya történeti kifejlődésében és jelen alakjában.
Bp. 1891, 219 p.

Gerő Gyula összeáll.: Jogismeretek. A magyar magán- és közjog, a nemzetközi jog, a katonai büntetőjog alapvonalai. Tankönyv a... Ludovika Akadémia számára.
Bp. 1898, Pallas. 142 p.

Beksics Gusztáv: Közjogunk és nemzeti törekvésünk.
Bp. 1903, Athenaeum. 142 p.

Hampel Antal: Magyar közjog. (Kézikönyv és forrásgyűjtemény.)
Bp. 1904, Pallas. 255 p.

Viczián István: A magyar közjog és belügyi közigazgatás vázlata.
Tápiószele 1915, Pisch. 79 p.

Balás Károly: Magánjogi és közjogi járadék. 1-2.
=KÖZGAZD. SZLE 1916. 40. évf. 733-743., 843-858. p.

Huttkay Lipót: Közjogi botrányok. A régi országgyűlés és egyebek.
Bp. 1919, Ny. n. 30 p.

Laky Imre - Nagy Valér: Közjog, közigazgatási jog, magánjog vázlata. 6., bőv. kiad.
Bp. 1923, Hungária. 68 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

Nagy Miklós szerk.: Közjog és közigazgatási jog 1866-1928. Közrem. Panka Károly, Trócsányi György. Előszó Zsitvay Tibor.
Bp. 1929, Pesti. LXIII, 515 p.
/Az Országgyűlés Könyvtárának Katalógusa 1./

Ladik Gusztáv szerk.: Közjog. Törvényhatóságok. Községek. Népességi ügy... Rendészet. Gyám- és gondnoksági ügyek.
Bp. 1931, Grill. LII, 783 p.
/Az utolsó évtized közigazgatási jogszabályai./

Búza László: A nemzetközi közjog alaptanai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 331-334. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Nagy Valér: A magyar köz-, közigazgatási és magánjog tankönyve. 8. kiad.
Bp. 1943, Attila. 99 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

     közjótékonyság
Horváth István: Szegényügy és közjótékonyság. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 96-99. p.

Csepely György: Szegényügy és közjótékonyság. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 99-103. p.

Szitás Jenő: Alapítványok a közjótékonyság szolgálatában. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 787-812. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     közlekedés
Sztrókay István: Nagy-Budapest közlekedési problémái.
=MMÉK 1921. 27-28. p.

Sándorfi Kamill: A légi közlekedés joga.
Bp. 1923, Szerző. 280 p.

A gépjárművek közúti forgalmára vonatkozó rendőri szabályok összefoglalása...
Bp. 1926, Pátria. 16 p.

Az ucca rendje. A közigazgatási rendtartás útmutatója. A közlekedésre... vonatkozó szabályok.
Bp. (1927), Orion. 111 p.

Szabályrendelet a közlekedési adóról.
=BP. JOGSZ. 1927. 5. sz. 134-142. p.

A gyermekek védelme az utcai forgalomban. A m. kir. belügyminiszter 160.215/1926. BM sz. körrendelete.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 422-423. p.

Derner József szerk.: Pécs és közlekedése.
Pécs (1930), Dunántúl. 85 p., 1 térk.

Ruisz Rezső: A Budapesttel szomszédos községek út- és közlekedési viszonyai.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 71 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 1. sz.

Az 1935. évi VII. tc. az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterről...
=BP. JOGSZ. 1935. 7. sz. 540-546. p.

Kováts Gyula: Közlekedési kérdések. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 693-699. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Zelovich Kornél: Budapest közlekedése (1928-1932).
Bp. (1936), Szfőv. Háziny. 114 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 2. sz.

Bán Kálmán: Közlekedésrendészeti kódex...
Bp. (1937), Spatz. 144 p.

Perczel György: Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság szervezete és működése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 649-666. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szabályrendelet a községi közlekedési adóról.
=BP. JOGSZ. 1938. 11. sz. 143-148. p.

Utasítás a közúti jelzésekre...
Bp. 1940, Egyetemi. 21 p., 24 mell.

Álgyay Hubert Pál: Városi közúti közlekedés. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 407-420. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Babarczy István: A székesfőváros és környéke közlekedési politikája. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 421-434. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Kaffka Péter: A nagyváros különleges áramlása. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 455-461. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Münnich Aladár: A forgalom követelményei a városrendezési tervben. In. Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 462-475. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Bánó Dénes összeáll.: A közlekedés rendőri tananyaga. 6. kiad.
Bp. 1941, Hollóssy. 247 p.

Széll János: Nemzetközi közlekedésügy. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 793-807. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Imrédy Kálmán: A háborús idők közlekedési problémái. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 600-607. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Markos Olivér: Az államhatalom közlekedési felségjoga.
=MJSZ 1944. 25. évf. 25-29. p.

     közmunka
Padányi Gulyás Jenő: A közmunkatanács hatásköre.
=M. SZLE 1928. 81-84. p.

Ereky Károly: Milliárdos közmunkák finanszírozása arany nélkül.
=MMÉK 1939. 21-22. sz.

     Közmunkák Tanácsa ld. Fővárosi Közmunkák Tanácsa


     közművek
Farkass Kálmán: Közművek jelentősége a városok háztartásában. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus irata.
Bp. 1932, Műegyetem. 160-168., 170. p.

Borús Ferenc: Közművek jelentősége a városok háztartásában. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetem. 168-169. p.

     közművelődés
Ifj. Némethy Károly: Városok közművelődési feladatai. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 187-191. p.

Kuthy Sándor összeáll.: Magyarországi vidéki és kisebbségi magyar közművelődési egyesületek névsora.
Bp. 1938, Traub. 32 p.

     köznevelés
Ember Ernő: Az olasz köznevelésügyi alapítvány.
=PTSZ 1939. 4. sz.

     közoktatás
Tanácsi határozat a székesfővárosi közoktatási alkalmazottak létszámának csökkentéséről.
=BP. JOGSZ. 1924. 9. sz. 90-123. p.

Mártonffy Károly: A magyar közoktatásügyi közigazgatási jog vázlata.
Bp. 1929, Pallas. 16 p.

Hóman Bálint: A közoktatásügyi igazgatás újjászervezése.
Bp. 1935, Állami. 30 p.

Az Országos Közoktatási Tanács szervezeti szabályzata.
Sárospatak 1936, Fischer. 29 p.

Asztalos József: Nagy-Budapest közoktatásügye.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 120 p.
=STAT. KÖZL. 81. köt. 1. sz.

Karácsony Sándor: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja.
Bp. 1939, Exodus. 303 p.

Élthes Gyula összeáll.: A kihágások és felsőbírósági határozatok. Közegészségügy. Közoktatásügy. Honvédelem. 2. kiad. Előszó Keresztes-Fischer Ferenc.
Bp. (1941), Pátria. 367 p.
/Rendőri Büntetőjog Tára 7./

Philipp Kálmán: A magyar közoktatásügy egységesítése. (Két Hóman-törvény kritikai méltatása.)...
Bp. 1942, Hollós Mátyás Társ. 196 p.

Somogyi József: Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. 2., átd. kiad.
Bp. 1944, Eggenberger. 336 p.

     közösügyi bizottság
Nagy Miklós: A volt monarchia közösügyi bizottságainak (delegációk) történeti előzményei.
=BPSZ 1934. júl. sz.

     központi igazgatás
Az ügyiratok felülvizsgálata, elbírálása, a hitelek felhasználása és utalványozása a központi igazgatásban.
=BP. JOGSZ. 1939. 13. sz. 675-706. p.

     Központi Statisztikai Hivatal
A Központi Statisztikai Hivatal személyzetének rangsora, 1926. november hó.
Bp. 1926, Pesti. 47 p.

     központi ügykezelés
Jánossy Dénes: A központi ügykezelés vezérfonala...
Bp. 1929, Egyetemi. 175 p.

     központosítás
Weis István: Központosítás - szétpontosítás.
=M. SZLE 1927. 121-128. p.

     közrendészet
Némethy Ferenc: A közrendészetről.
=JK 1920. 55. évf. 108-110. p.

Balogh Gyula kiad.: Automobil és motorkerékpár szerkezete... a közrendészet és forgalmi szabályok teljes anyagával.
Bp. (1939), Hajnal. 144 p.

     községek
Szeniczey Gusztáv: A köztörvényhatóságok, községek és elsőfolyamodású bíróságok rendezésére vonatkozó törvények és kir. ministeri rendeletek gyűjteménye... Hiv. kiad. után összeáll. - -.
Pest 1871, Heckenast. 211 p.

Hannibal József: Lehet-e autonómia választás nélkül? A törvényhatóságok és községek felelete és viszonya az államhoz.
Bp. 1891, Neumayer. 43 p.

Wohl Manó összeáll.: A községekre és közigazgatásra vonatkozó 1827-1894. évi törvények és rendeletek betűsoros tárgymutatója.
Szeged 1895, Várnay. 107 p.

Ladik Gusztáv szerk.: A közigazgatás egyszerűsítése, törvényhatóság, község.
Bp. 1909, Nap. XIX, 1158 p.
/A M. Közig. Törvények Grill-féle kiad./

Boroczy Dezső szerk.: Útmutatás a r. t. városok kis- és nagyközségek pénz-, vagyonkezelése és számvitele körül követendő eljárásokhoz.
Debrecen 1920, Városi. 18 p.

Bodor Antal: Száztíz községfejlesztési, gazdasági, egészségügyi és kultúrkiállítás.
Bp. 1926, Faluszövetség. 16 p., 118 kép.
/A Falu Kvtára 36./

Molnár Kálmán: Mit nevezünk községnek?
=JK 1926. 61. évf. 111. p.

Bodor Antal: A községfejlesztés új módszere.
Bp. 1927, Faluszövetség. 11 p.

Alsó László: A nemesi község hatósága és szervezete. Adatok Besenyőtelek község megalakulásáról.
Bp. 1928, Pallas. 40 p.

László László szerk.: A községi adóügyi teendők nyilvántartása az 1929. évre. 2., jav., bőv. kiad.
Gyoma (1929), Kner. 39 p.

Molnár Béla - Némethy Károly: Veszélyben a falu évszázados joga. Mi van az okirati kényszer-javaslat mögött?
Bp. 1929, Közs. Közlöny. 39 p.

Büchler József: A községpolitikáról.
Bp. 1930, Népszava. 23 p.
/Szociáldemokrata Községpolitikai Kvtár 1./

Horváth Győző: Iskola, község, állam. Az elemi iskolák személyi terheinek igazságos elosztása...
Kalocsa (1931), Árpád. 7 p.

Ladik Gusztáv szerk.: Közjog. Törvényhatóságok. Községek. Népességi ügy... Rendészet. Gyám- és gondnoksági ügyek.
Bp. 1931, Grill. LII, 783 p.
/Az utolsó évtized közigazgatási jogszabályai./

Alsó László: A község jogállása. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 212-225. p.

A községek I. és II. országos kongresszusa. (1928, 1933.)
Bp. 1934, Európa. 215 p.

Ladányi Miksa sajtó alá rend.: Csepelsziget községei.
Bp. 1934, Sárik. 243 p.

Ruisz Rezső: A Budapesttel szomszédos községek út- és közlekedési viszonyai.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 71 p.
=STAT. KÖZL. 77. köt. 1. sz.

Alsó László: A községek szervezeti beosztásának rendezése. In: Közigazgatásunk racionalizálásának eredményei.
Bp. 1936, Állami. 66-72. p.
/A korszerű közszolgálat útja 1./

Alsó László: A községszervezés alapelvei. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 135-153. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Bándy István: A községfejlesztés, városrendezés műszaki munkálatai, törvényei és szabályrendeletei.
=MMÉK 1936. 51-52. sz.

Páll Gábor: A kisközségek, tanyavilág bábaellátása és fontosabb szülészeti kérdései.
Gyula 1938, Leopold. 47 p.

A mai magyar község. Az 1937. évi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Széll József belügyminiszter. Szerk. Mártonffy Károly.
Bp. 1938, Állami. V, 820 p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Weis István: Községpolitika. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 53-84. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Benisch Artúr: Községegyesítések. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 85-92. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Preszly Elemér: A főispán és a község. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 149-156. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Fischer Béla: Mezőgazdasági, közegészségügyi, népjóléti és kulturális vármegyei közigazgatás a községekben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 157-175. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Steinecker Ferenc: A falu népe. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 220-230. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Sajó Lajos: A község egészségügyi feladatai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 269-276. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Szöllőssy Alfréd: A község rendészeti feladatai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 363-371. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Pinczés Zoltán: A község közbiztonsága. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 372-380. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Glósz Lajos: A községek szerepe az adóigazgatásban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 421-426. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Kádár L. Levente: A község a gyámügyi igazgatásban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 473-481. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Balás P. Elemér: A községek büntetőjogi vonatkozásai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 495-537. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Szitás Jenő: A községi bíráskodás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 538-551. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Egyed István: Községi szabályrendeletek. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 552-567. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Halla Aurél: Az ipar és kereskedelem szerepe a községben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 603-620. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Vináry Ervin: A község és a közszállítások. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 677-689. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Polonyi Ferenc: Postajog és községi postaszolgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 690-708. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Karay Kálmán összeáll.: A községekre vonatkozó fontosabb statisztikai adatok. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 808-813. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Karay Kálmán: A községi igazgatás hazai irodalma. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 814-817. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Nagy János összeáll.: A községek rendészete...
Szombathely 1938, Szerző. 216 p.

Weis István: Községeink helyzete.
=M. SZLE 1938. 121-126. p.

A községek III. országos kongresszusa...
Bp. 1940, Pátria. 221 p.

Weis István: Törvényjavaslat a községi közigazgatásról.
Bp. 1940, Közs. Jegyzők Orsz. Egyes. Kiad. 78 p.

Ungvári Antal összeáll.: A községi törvény és módosítása gyakorlati megvilágításban. Vác 1940, Pestvidéki. 115 p.

Novák Jenő összeáll.: Községi kihágási bíráskodás... jogszabályai. 2. kiad.
Bp. 1940, Hamburger. 125 p.

Benisch Artúr: Az eszmei (uradalmi) községek alkonya.
=KÖZIG.TUD. 1940. 1. sz.

Szüts Ervin - Bihari Dezső összeáll.: A községi törvény (kis- és nagyközségekre) vonatkozó hatályos szövege...
Szeged 1941, Új Nemzedék. 78 p.

Szohor Pál: Községi belszervezet és közigazgatási eljárás. 3. félév.
Nyíregyháza 1941, Venkovits. 36 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 13./

Bielek Tibor: Egészségügyi kérdések a falvak igazgatásában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 246-250. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Bakó Zoltán: A községek szerepe a gyámügyi igazgatásban. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 289-300. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

     községi bíró
Mit kell tudni a falusi embereknek? A községi bírónak, elöljáróságnak... 1-2. rész.
Bp. (1911), Säculum.
/Szabad Szó Kvtára./

Ehrlich Béla összeáll.: Kalauz segédkönyvecske községi jegyzői, községi bírói, anyakönyvvezetői munkák végzéséhez.
Odorheiu - Székelyudvarhely 1923, Globus. 32 p.

Kevey István összeáll.: A községbíró feladatai.
Szombathely 1939, Martineum. 128 p.

     községi háztartás
Inántsy-Pap Elemér: Kormányhatósági felügyelet és ellenőrzés a községek (falvak) háztartása és gazdálkodása felett. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 391-403. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Márffy Ede: A községi háztartás és gazdálkodás jogi vonatkozásaiban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 404-420. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Ifj. Mikecz István: Községi háztartás.
Nyíregyháza (1943?), Orosz. 255 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 21./

     községi igazgatás
Till Antal: A községi közigazgatás, vagyonkezelés és számadások kézikönyve.
Pest 1872, Rudnyánszky. 110 p.

Dobozi István:: A községi közigazgatás kézikönyve. Elméleti és gyakorlati útmutató... 1-3. köt. 5., bőv., átd. kiad.
Bp. 1898, Pallas.

Kézikönyv a községi közigazgatási tanfolyamok hallgatóinak használatára. 1-3. köt. Előszó Pokoly Lajos.
Bp. 1928, Pesti.

Koncz János: Községi igazgatás.
Bp. 1929, Pátria. 40 p.

Kajdy Béla összeáll.: Vezérkönyv a községi közigazgatáshoz. (Hivatalvizsgálati könyv.)
Bp. 1932, Jegyzőárvaházi Keresk. Rt. 184 p.

Koncz János: A községi jegyzők szerepe a megyei és községi igazgatásban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 210-211. p.

Karay Kálmán összeáll.: A községi igazgatás fontosabb jogszabályai. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 789-807. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Kérészy Zoltán: Községi közigazgatásunk alaptörvényének (1871:XVIII. tc.) előzményei. In: Illés József-emlékkönyv.
Bp. 1942, Stephaneum. 247-300. p.

     községi jegyző
Szabó Andor Sándor: Hasznos tudnivalók a községi hatósági közegek, községi- és körjegyzők... számára.
Szamosújvár 1892, Todorán. 17 p.

Dobozi István: A községi közigazgatás kézikönyve. Elméleti és gyakorlati útmutató... 1-3. köt. 5., bőv., átd. kiad.
Bp. 1898, Pallas.

Ehrlich Béla összeáll.: Kalauz segédkönyvecske községi jegyzői, községi bírói, anyakönyvvezetői munkák végzéséhez.
Odorheiu - Székelyudvarhely 1923, Globus. 32 p.

Alsó László: A községi jegyző jogállása. A függelékben Bihar vármegye nótáriusainak számára készült instructio 1815-ből és egyéb... történeti emlékek.
Bp. 1925, M. T. Köz. kiad. 68 p.

Klenner Béla: Községjegyzői és körjegyzői ügykezelési tárgymutató.
Pécs 1932, Taizs. 24 p.

Pokoly Lajos: A községi jegyzőképzés. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 198-209. p.

Koncz János: A községi jegyzők szerepe a megyei és községi igazgatásban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 210-211. p.

A Községi Jegyzők Országos Egyesületének módosított alapszabályai.
Bp. 1933, Kovács. 20 p.

Koncz János - Pogány József - Vámos Ferenc: Elnöki jelentés a Községi jegyzők Országos Egyesületének... közgyűlésén.
=KÖZS. KÖZL. 1937. 44. sz.

Fluck András: A községi jegyző munkaterhe. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 93-110. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     községi költségvetés
Útmutató a községi költségvetések felülvizsgálatához...
Bp. 1933, Centrum 16 p.
/Közigazgatási Gyakorlati Ismeretterjesztő Közl. 1./

     községi közszolgáltatás
A községi közszolgáltatások (hatósági díjak, illetékek, járulékok stb.) pengő értékben való megszabására vonatkozó szabályok és díjjegyzékek. 1-2.
=BP. JOGSZ. 1927. 6. sz. 144-182., 184-233. p.

     községi önkormányzat
Steuer György: A községek önkormányzata. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 192-197. p.

     községi pénztárnok
Szüts Ervin: Községi pénztárnok tudnivalói.
Szeged 1935, Új Nemzedék. 32 p.

     községi tisztviselők
Pokoly Lajos: A községi tisztviselők illetményszabályzata.
Bp. 1926, Pesti. 60 p.

     községi törvény
Ungvári Antal összeáll.: A községi törvény és módosítása gyakorlati megvilágításban. 2., bőv. kiad.
Bp. 1942, Phöbus. 112 p.

     községi ügyvitel
Kner Imre ism.: A községi ügyvitel segédeszközei... 5. kiad.
Gyoma 1943, Kner. XXIV, 143 p.

     községi üzemek
Éber Antalnak... a fővárosi községi üzemek megszüntetése érdekében... elhangzott beszéde.
Bp. 1929, Pesti. 8 p.
/Bp. Keresk. és Iparkamara kiad./

     községi választások
Soós István ford. és összeáll.: Tudnivalók az új községi választásokról.
Oradea-Mare - Nagyvárad (1925), Béres. 47 p.

     községi vigalmi adó
Szabályrendelet a községi vigalmi adóról.
=BP. JOGSZ. 1924. 8. sz. 78-88. p.

     közszállítás
Balla Gyula magy.: A közszállítás szabályai... Előszó Moskovitz Mór.
Bp. 1934, Kellner - Kiss. 164 p.

A közszállítási szabályzat végrehajtása.
=BP. JOGSZ. 1934. 9. sz. 552-569. p.

Bertalan István: Közszállítási kérdések...
Bp. 1936, Athenaeum. 8 p.

Kőházi Endre magy.: Közszállítási kódex. A közszállítási szabályzat és a vele kapcsolatos jogszabályok. 3. kiad.
Bp. 1938, Monopol. 383 p.

     közszolgálat
Jászi Viktor: A magyar közigazgatási jog alapvonalai. 1. köt. Bevezetés. Szervek. Közszolgálat joga.
Debrecen 1907, Hegedűs. VII, 452 p.

Andor Endre: A közszolgálat problémája.
=M. SZLE 1928. 21-27. p.

Mártonffy Károly: A közszolgálat utánpótlása és a gyakorlati közigazgatási vizsgáról szóló törvény magyarázata.
Bp. 1935, Dunántúl. 307 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 20./

Sávoly Lajos szerk.: Felelősség a közszolgálatban...
Eger 1934, Egri. 183 p.

Berki Géza: Szabadság a közszolgálat körében. 19 ország adata, függelékkel.
Debrecen 1936, Csáthy. 26 p.

Mártonffy Károly: A magyar közszolgálati jog rendszere. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 197-222. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Imre Sándor: A közösségi érzés jelentősége a közszolgálatban. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 201-213. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Atzél Elemér: Az egészségügyi közszolgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 262-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Pénzügyminisztérium Illetményügyi Főosztálya: Az állami és vármegyei közszolgálatra képesítő kellékek...
Bp. 1938, Állami. IX, 342 p.
/Közszolgálati Jogszabályok Gyűjteménye 3./

Szaniszló József: Közszolgálati jogszabályok gyűjteménye. Kodifikációs tanulságok. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 87-107. p.

A közszolgálati alkalmazottaknak az 1938:X. tc. 24. §-án alapuló perbeli képviseletével összefüggő egyes kérdések szabályozása.
=BP. JOGSZ. 1941. 11. sz. 450-453. p.

Benárd Aurél - Karcsay Sándor: A német közszolgálati jog.
Bp. 1942, Dunántúl. 128 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 36./

     közszolgáltatás
A községi közszolgáltatások (hatósági díjak, illetékek, járulékok stb.) pengő értékben való megszabására vonatkozó szabályok és díjjegyzékek. 1-2.
=BP. JOGSZ. 1927. 6. sz. 144-182., 184-233. p.

     köztársaság
Az intelligencia tennivalója a demokrata köztársaságban.
Bp. 1919, Közokt. Népbiztosság. 8 p.

     közteherviselés
Pécsi Jenő: A közterhek viselésének alapja és etikája az államban és egyéb közületekben. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 141-154. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     köztemetők ld. temetők


     köztisztaság
Szabályrendelet a köztisztaságról.
=BP. JOGSZ. 1929. 1. sz. 1-8. p.

Köztisztasági szabályrendelet.
Kaposvár 1937, Új-Somogy. 6 p.

     köztisztviselők
Fizetést a köztisztviselőknek. Nem áruhitelt. Kiad. a Baross Szövetség.
Bp. 1927, Kertész. 35 p.

Egyed István: Köztisztviselők az országgyűlésen. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 306-317. p.

Mártonffy Károly: Köztisztviselők szolgálati pragmatikája. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 318-336. p.

Kritikai Szemle. Milyen legyen az igazi magyar köztisztviselő?
=MJSZ 1937. 18. évf. 182-183. p.

Imre Sándor: A köztisztviselő felelőssége a nemzet sorsáért. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 28-44. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Bikkal Dénes összeáll.: OTBA útmutató a köztisztviselők betegellátáshoz...
Bp. 1939, Kellner. 87 p.

     köztörvényhatóságok ld. törvényhatóságok


     közutak
Barna-Szőgyény Bertalan: Közutak. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus irata.
Bp. 1932, Műegyetem. 74-79. p.

     közúti közlekedés
A gépjárművek közúti forgalmára vonatkozó rendőri szabályok összefoglalása...
Bp. 1926, Pátria. 16 p.

Utasítás a közúti jelzésekre...
Bp. 1940, Egyetemi. 21 p., 24 mell.

Álgyay Hubert Pál: Városi közúti közlekedés. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 407-420. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     közületek
Laky Dezső: A közületi alkalmazottak szociális és gazdasági viszonyai.
Bp. (1932), Szfőv. Háziny. 90 p.
=STAT. KÖZL. 67. köt. 1. sz.

Baranyi Ferenc: A közületi vállalkozások kérdéséhez.
Bp. 1935, Pallas. 20 p.
/M. KÖZIG. KVTÁRA 2./

Pap Ferenc: Az ivóvíz a közületek életében. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 631-638. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     közüzemek
Szabályrendelet a székesfőváros területén fizetendő közüzemi pótlékról.
=BP. JOGSZ. 1923. 1. sz.

Kuncz Ödön - Magyary Zoltán - Hoór Tempis Móric: Közüzemi problémák.
Bp. (1934), Szfőv. Háziny. 51 p.
=STAT. KÖZL. 71. köt. 2. sz.

Ruisz Rezső: Közüzemi problémák Budapesten a szanálás után.
=M. SZLE 1936. 179-187. p.

Szendy Károly: Budapest közüzemei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 564-574. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Márffy Ede: A közintézmények és közüzemek közigazgatási jogi vonatkozásai. In: Szentpéteri Kun Béla emlékkönyv.
Debrecen 1944, Városi és Ref. Egyházker. 346-363. p.

     közvágóhidak
Gulyás Károly - Rónai Mihály - Kazár Gyula: A Budapest székesfővárosi közvágóhidak és állatvásárok...
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 485 p.

     kriminalitás
Hacker Ervin: Kriminalitásunk az 1921-1927. években.
Miskolc 1929, Ludvig. 17 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 57./

     kriminálpolitika
Hacker Ervin: Két kriminálpolitikai dolgozat.
Miskolc 1939, Ludvig. 46 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 44./

Hacker Ervin: Büntető igazságszolgáltatásunk az utolsó években és kriminálpolitikai teendőink.
Miskolc 1941, Ludvig, 12 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 56./

Hacker Ervin: Kriminálpolitika.
Miskolc 1941, Ludvig. 16 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 57./

     kriminológia
Hacker Ervin: Kriminológiai adalékok.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 15 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 39./

     kulturális igazgatás
Fischer Béla: Mezőgazdasági, közegészségügyi, népjóléti és kulturális vármegyei közigazgatás a községekben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 157-175. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     kulturális intézmények
Berényi Oszkár: Munkásjóléti és kulturális intézmények... a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén.
Bp. 1935, Szerző. 10 p.

Szily Kálmán: Külföldi kulturális intézményeink. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 867-873. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     kulturális kiállítás
Bodor Antal: Száztíz községfejlesztési , gazdasági, egészségügyi és kultúrkiállítás.
Bp. 1926, Faluszövetség. 16 p., 118 kép.
/A Falu Kvtára 36./

     kultúrpolitika
Barabás Endre: A magyar és román kultúrpolitika irányai.
Bp. 1931, Egyetemi. 44 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 10./

Némethy Károly: A székesfőváros kultúrpolitikájának nemzeti jelentősége.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 29 p.

Kornis Gyula: A kultúrpolitika alapelvei a közigazgatásban. - Állam, egyház, nemzeti kisebbség. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 765-780. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Némethy Károly: A magyar városok kulturális problémái. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 794-806. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Petri Pál: Társadalmi szervezetek a kultúrpolitika szolgálatában. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 742-774. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     Kuncz-féle törvénytervezet
Dömötör László: Jogvélemény a Kuncz-féle törvénytervezet szövetkezeti részéről.
=MGSZ 1928. jan.-febr. sz.

     Kúria ld. Magyar Királyi Kúria


     külföldi kölcsön
Az ostendei egyezmény és a baseli határozmányok (a főváros külföldi kölcsönei ügyében).
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 427-436. p.

     külföldiek
Baloghy Ernő: Külföldiek kezelése.
=JK 1931. 66. évf. 14-15. p.

Pekár Mihály: Külföldi oklevelek honosítása és külföldi állampolgároknak az egyetemekre való felvétele. In: Magyar felsőoktatás. 1. köt. 217-224. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     külkereskedelem
Wittich Andor összeáll.: Vámjogi vezérfonal. A vámeljárás, külkereskedelem, vámpolitika, vámtarifa ismertetéséhez...
Miskolc 1925, Szerző. 27 p.

Spényi István: A M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal szervezete és működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 818-829. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     különbizottságok
Szabályrendelet az állandó szakbizottságok és a különbizottságok ügyrendjéről.
=BP. JOGSZ. 1936. 1. sz. 1-28. p.

     külpolitika
Thewrewk-Pallaghy Attila: Magyar érdekek érvényesülése a hatvanhetes kiegyezés korának külpolitikájában. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 87-98. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Drucker György: A közvélemény külpolitikai nevelése az egyes államokban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 520-529. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     külterület
Mozolovszky Sándor: A külterületi lakott helyek topográfiája. In: A tanyai közigazgatás rendezése.
Bp. 1937, Állami. 68-70. p.
/A korszerű közszolgálat útja 3./

Benisch Artúr: Városaink külterülete (tanyák). In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 107-116. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Alsó László: A városok külterületi közigazgatásának rendezése. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 382-396. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Liszka Béla: Kecskemét thj. város bugacmonostori közigazgatási kirendeltsége és a város külterületi (tanyai) igazgatása. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 397-402. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     külügy
Danilovics Pál: A külügyi igazgatás és az egyes igazgatási ágak kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 236-249. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Praznovszky Iván: Magyar külügyi igazgatás az Ausztriával fennállott közösség idején. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 14-24. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Pósfay Virgil: A magyar külügyi szervezet. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 25-40. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Riedel Nándor: Gyakorlati kérdések a külügyi közigazgatás köréből. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 389-401. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Kenéz Béla: Közigazgatási és külügyi politika. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 899-902. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Eöttevényi Olivér: A Magyar Külügyi Társaság hivatása és tevékenysége. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 903- 908. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Móricz Kálmán: Külpolitikai és külügyi képzés. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 909-925. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     laikus elem
Vincenti Gusztáv: A jogász és a laikus elem a bíráskodásban. - - előadása az Országos Nemzeti Klubban.
Bp. 1943, Attila. 19 p.

     lakásügy
Bodó Farkas: A lakáshivatal átszervezése.
=JÁ 1920. 19. évf. 299-304. p.

Buczy Ferenc magy.: A legújabb lakásrendelet. (2300/1921. ME sz. kieg. a 18.000/1921. JM sz. rendelettel.)
Debrecen 1921, Méliusz. 84 p.

Erős Vilmos magy.: A hatályban lévő lakásügyi rendeletek.
Bp. 1921, Légrády. 82 p.

Gyulai Gyula - Szeszlér Antal összeáll.: A legújabb lakásrendelet. A m. kir. minisztériumnak 2300/1921. ME sz. rendelete a lakásügy rendezéséről.
Bp. 1921, Apostol. 95 p.

Mayer Géza - Halla Aurél - Moldoványi István magy.: Az új lakásügyi szabályok. A 2300/1921. ME sz. rendelet és a vele kapcsolatos rendelkezések.
Bp. 1921, Stephaneum. 112 p.

Fabinyi Tihamér: A lakásügy újabb rendezése. 1-2.
=JÁ 1921. 20. évf. 193-197., 226-236. p.

Bartha János ford. és összeáll.: Az új és régi lakbérleti szerződések meghosszabbítására vonatkozó törvények magyar szövege.
Cluj 1923, Curierul Justitioi Militare. 16 p.

Borsos Endre összeáll. és magy.: A legújabb lakásrendelet. Az eljárási rendelettel és a lakásügyre vonatkozó egyéb jogszabályok. 2. kiad.
Bp. 1923, Pallas. 253 p.

Buczy Ferenc magy.: A m. kir. minisztériumnak 7.777/1923. ME sz. rendelete a lakásügy ideiglenes rendezése és a ... 2.222/1923. sz. a. kibocsátott rendeletek módosítása...
Debrecen 1923, Hegedűs - Sándor. 24 p.

Erős Vilmos - Bartos Géza magy.: Legújabb lakásrendeletek (2222/1923. ME sz. és az 5000/1923. XIII. NMM sz. rendelet.)
Bp. 1923, Légrády. 150 p.

A M. Kir. Kúria ítélőbíráinak és bírósági hivatalnokainak név- és lakásjegyzéke, valamin a tanácsok beosztása és a bizottságok összeállítása az 1924. évben.
Bp. 1924, Pallas. 15 p.

K. Császár Ferenc: Lakásügy. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 361-372. p.

Hoepfner Guido: Lakásügy. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 372-373. p.

Ilosvay Lajos: Lakásépítési szabályrendeletek s azok végrehajtásának biztosítása... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 381. p.

Joó István: Lakásépítési szabályrendeletek s azok végrehajtásának biztosítása... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 382-383. p.

Polcsa János: Munkáslakások. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 247-251. p.

A lakásbérleti szabályrendeletnek a bérfizetésre vonatkozó egyes szakaszai módosítása. (1631/1927. KGY. sz.)
=BP. JOGSZ. 1928. 9. sz. 242-243. p.

Farkas József: Közalkalmazottak természetbeni lakása...
Bp. (1936), Klein. 16 p.
/Gazdasági problémák 1./

Budapest székesfőváros lakásbérleti szabályrendelete...
=BP. JOGSZ. 1936. 5. sz. 53-107. p.

Sömjén László - Horváth László: Budapest székesfőváros lakásbérleti szabályrendelete.
Bp. 1936, Fővárosi Tudósító. 194 p.

A falusi kislakásépítési akció ismertetése és útmutató az akciónál követett eljáráshoz...
Bp. 1938, Orsz. Falusi Kislakásépítési Szöv. 66 p.

Sömjén László: A városok lakásbérleti szabályrendeletei. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 255-286. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szeibert János: Mezőgazdasági munkásház- és cselédlakás-építés közületi támogatásáról.
Bp. 1939, Szeged Városi ny. 38 p.

Dörre Endre: Lakáspolitika és városrendezés. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 562-572. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Budapest székesfőváros területén a lakásügyi kihágások központi elbírálása.
=BP. JOGSZ. 1941. 12. sz. 529-530. p.

Varga József: Az új munkáslakások építése.
=Építészet 1942. 2. sz.

     lakóházak
Szabályrendelet a lakóházak kötelező fellobogózásáról.
=BP. JOGSZ. 1937. 3. sz. 29-32. p.

     lecsapolás
Kenessey Béla szerk.: A csonka magyarországi ármentesítő lecsapoló társulatok munkálatai és azok közgazdasági jelentősége.
Bp. 1931, Egyetemi. 120 p.

     legelő
Kolbai Károly: Rét- és legelőgazdálkodás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 502-509. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Legfelsőbb Honvédelmi Tanács
Máthé Kálmán: A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács gyakorlati bekapcsolódása a kormányzat és a közigazgatás tennivalóiba. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 49-58. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     légi jog
Szeghő István: Nemzetközi légi jog. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 403-414. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     légi közlekedés
Sándorfi Kamill: A légi közlekedés joga.
Bp. 1923, Szerző. 280 p.

     légoltalom
Az építésügyi szabályzat légoltalmi kiegészítése.
=Vállalkozók Lapja 1937. jún. 24. sz.

Fábry Dániel: A város légvédelme és légoltalma. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 214-241. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     légügy
Szeghő István: Nemzetközi légügy. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 782-792. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     légvédelem
Arady István: Légvédelmi útmutató.
Bp. 1938, Bethlen. 111 p.

Fábry Dániel: A város légvédelme és légoltalma. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 214-241. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     letelepedés
Budapesten való letelepedés előfeltételei.
=JK 1924. 59. évf. 104. p.

     létszámcsökkentés
Tanácsi határozat a székesfővárosi közoktatási alkalmazottak létszámának csökkentéséről.
=BP. JOGSZ. 1924. 9. sz. 90-123. p.

     levéltárak
Az 1929. évi XI. tc. a múzeum-, könyvtár- és levéltárügy némely kérdéseinek rendezéséről.
=BP. JOGSZ. 1929. 4. sz. 41-64. p.

Klein Gáspár: A magyar levéltárvédelem kérdése.
=LK 1934. 12. évf. 1-28. p.

Iványi Béla: München levéltárai magyar szempontból.
=LK 1934. 12. évf. 50-110. p.

Fára József: Zala vármegye levéltára. 1-2.
=LK 1935. 13. évf. 216-232.; 1936. 14. évf. 172-195. p.

Kovács Lajos: A levéltár adminisztrációja.
=LK 1936. 14. évf. 37-44. p.

Pálfy Ilona: Nemzetközi levéltári szervezetek.
=LK 1936. 14. évf. 79-98. p.

Vörös Márton: A svéd levéltárügy.
=LK 1936. 14. évf. 196-203. p.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 819-825. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Szabó István: Városi közigazgatás és levéltár védelem. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 826-834. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Pálfy Ilona: Városi levéltáraink és feladataik.
=VSZ 1938. 24. évf. 711-748. p.

Lengyel Alfréd: Győr város levéltára.
=Győri Szle 1939. 3. sz.

Jánossy Dénes: A modern aktatermelés és a levéltár.
=LK 1940-1941. 18-19. évf. 43-55. p.

Varga Endre: Levéltárrendezés.
=LK 1940-1941. 18-19. évf. 122-149. p.

László József: A világháború előtti anyag ismertetése. (Hadilevéltár.) In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 835-837. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Péczely László: A Magyar Királyi Hadilevéltár személyügyi nyilvántartó csoportja. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 844-846. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Ember Győző: Hivataltörténet és levéltár.
Bp. 1944, Dunántúl. 10 p.
/MKLE Évkönyve 4./

     leventék
Kudriczy István: A leventeintézmény. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 362-373. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Pusztai János: A leventeintézményre vonatkozó jogszabályok. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 374-382. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Rosztóczy Ernő: A leventék orvosi vizsgálata. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 787-803. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     liberalizmus
Balla Antal: A liberalizmus történelme, gazdasági és politikai tanításai.
Bp. 1926, Légrády. 364 p.

     Libertas
Drucker György: A 'Libertas' az alkoholprohibíció ellen alakult magyarországi egyesület...
Bp. 1933, Pátria. 11 p.

     lomtalanítás
Általános takarítás és padlástér-lomtalanítás elrendelése...
=BP. JOGSZ. 1937. 6. sz. 65-68. p.

     London
Vecseklőy József - Horváth Kálmán - Menczer Károly: Világvárosok közigazgatása. London, Párizs, New York, Berlin, Róma.
Bp. 1938, Dunántúl. 193 p., 10 t.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 26./

     lótenyésztés
Pettkó-Szandtner Tibor: A magyar lótenyésztés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 467-479. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     lőszertartás
Fegyver- és lőszertartás.
Szombathely 1938, Martineum. 6 p.
/Törvények és Rendeletek 3./

     MABI
Magánalkalmazottak Biztosító Intézete körirat. A gyógyszerrendelésre vonatkozó általános irányelvek.
Bp. 1938, Attila. 94 p.

MABI tájékoztató, amely az 1927:XXI. és az 1928:XL. tc... alapján a... fontos tudnivalókat ismerteti.
Bp. 1939, Bokor - Fischer. 134 p.

Molnár Károly kiad.: Fontos tudnivalók. Az OTI, a MABI, a Bányanyugbér Biztosító, az OMBI, az OTBA szabályainak ismertetése.
Bátaszék 1939, Arany János. 147 p.

Hindy Zoltán: A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének szervezete és működése. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 334-347. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Kutis Jenő: Az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) szervezete és működése.
Bp. 1944, M. Hirdető Iroda. 78 p.
/Károlyi Szövetkezeti Kvtár 11./

     magánalkalmazottak
Balassa Miklós: A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékeléséről szóló törvény magyarázata...
Pécs, 1926, Dunántúl. 60 p.

     magánépítkezések
Méhes Emil: Magánépítkezések hatósági ellenőrzése nálunk és külföldön. 1-3.
=VK 1935. 8. évf. 8-10. sz.

     magánérdek
Heim Ernő: Közérdek és magánérdek a városépítésben.
=MMÉK 1942. 17-18. sz.

     magángyakorlat
A községi (városi) mérnökök magángyakorlata. A m. kir. belügyminiszternek 64.399/1926. BM sz. körrendelete.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 425-426. p.

     magánjog
Fogarasi János: Magyarhoni magános törvénytudomány elemei. Kövy Sándor után magyarul írta s kiadta - -.
Pest 1839, Beimel. X, 144 p.

Márki József: Népiskolák könyve. 5. rész. Magyar magán- és közjogtan.
Pest 1873, Heckenast. 85 p.

Gerő Gyula összeáll.: Jogismeretek. A magyar magán- és közjog, a nemzetközi jog, a katonai büntetőjog alapvonalai. Tankönyv a... Ludovika Akadémia számára.
Bp. 1898, Pallas. 142 p.

Térfy Gyula szerk.: Magánjog vonatkozású közigazgatási törvények... 5. kiad.
Bp. 1912, Grill. XII, 820 p.
/A M. Közig. Törvények Grill-féle kiad./

Halmay Gusztáv: A magyar közigazgatási jog magánjogi vonatkozásaiban. Elmélet és gyakorlat.
Bp. 1915, Szerző. X, 417 p.

Balás Károly: Magánjogi és közjogi járadék. 1-2.
=KÖZGAZD. SZLE 1916. 40. évf. 733-743., 843-858. p.

Laky Imre - Nagy Valér: Közjog, közigazgatási jog, magánjog vázlata. 6., bőv. kiad.
Bp. 1923, Hungária. 68 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

Szokolay Leó: Megjegyzés a magánjogi törvénykönyv 159. §-ához...
Bp. 1929, Franklin. 31-33. p.
/JK KVTÁRA 16./

Bortnyik Lajos: Néhány kérdés a magyar rádiójog köréből. (A magyar rádiójog és a magánjog.)
Miskolc 1931, Ludvig - Janovits. 16 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 73./

Szászy Béla: A magánjogi kérdés szerepe a közigazgatási eljárásban.
=JÁ 1931. 30. évf. 10-18. p.

Szladits Károly: Magánjogi szervezetek a közigazgatásban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 85-88. p.

Szokolay Leó: Szülői hatalom, gyámság, gondnokság magánjogi törvénykönyvünk javaslatában.
Bp. 1934, Stefánia Szöv. 28 p.
/Az Orsz. Stefánia Szöv. Kiadv. 76./

Grüner István: Vadászati törvény és az általános magánjog.
=JK 1934. 69. évf. 133-134. p.

Vladár Gábor: A magánjog és a közigazgatás kapcsolatai. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 225-235. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Stolpa József: A jogi személyek magánjogi viszonyai közigazgatási vonatkozásban. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 264-276. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Cottely István: A bírák magánjogi felelőssége, különös tekintettel a középeurópai jogfejlődésre...
Bp. 1938, Dunántúl. XXXII, 324 p.

Vladár Gábor: Magánjogunknak a falusi népet érdeklő újabb fejleményei. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 447-460. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Vladár Gábor: A városi igazgatás és a magánjog viszonya. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 197-209. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Dezső Gyula: A nő helyzete a magyar magánjogban...
Kecskemét 1940, Hírlapkiadó. 20 p.

Nizsalovszky Endre: A honvédelemről szóló törvény magánjogi vonatkozásai.
=Gazdasági Jog 1940. 1. évf. 4. sz.

Radocsay László: Magyarország magánjogi törvénykönyve a külföld előtt. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 101-107. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Vladár Gábor: A nemzetközi magánjog alkalmazása a magyar közigazgatásban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 121-130. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Rényi Árpád: A honvédelmi törvény a magánjog tükrében. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 439-448. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Nagy Valér: A magyar köz-, közigazgatási és magánjog tankönyve. 8. kiad.
Bp. 1943, Attila. 99 p.
/Rendőriskolák Tananyagának Tára 1./

Vladár Gábor: A földmívelésügyi közigazgatás és a magánjog. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 15-26. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     magánmunkálat
Gerőfy Gyula - Tremkó György: Minta- és példatár a községi jegyzők és anyakönyvvezetők által végezhető magánmunkálatokról. 5. kiad.
Bp. 1942, Stephaneum. 724 p.

     magánorvos ld. orvosok


     magántanári intézmény
Grósz Emil: Az egyetemek magántanári intézménye. In: Magyar felsőoktatás. 1. köt. 97-108. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     magasépítés
Szabályzat és általános feltételek a Budapest székesfőváros részére... teljesítendő magasépítési munkákra... és... szállításokra vonatkozólag.
=BP. JOGSZ. 1928. 7. sz. 146-212. p.

     Magdolnaváros
A székesfőváros 13. közigazgatási kerületének 'Magdolnaváros' néven való elnevezése.
=BP. JOGSZ. 1938. 14. sz. 391-392. p.

     Magyar Államvasutak ld. MÁV


     Magyar Állatvédők Egyesülete
A Magyar Állatvédők Egyesülete alapszabályai.
Dombóvár (1938), Bagó. 16 p.

     Magyar Általános Kőszénbánya Rt.
Berényi Oszkár: Munkásjóléti és kulturális intézmények... A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén.
Bp. 1935, Szerző. 10 p.

     Magyar Egyesület
A milánói Magyar Egyesület alapszabályai.
Bp. (1936), Mérnökök. 16 p.

     Magyar Gazdaszövetség
(Balás Károly): A Magyar Gazdaszövetség valutaértekezleteinek előadmánya és határozati javaslata.
=MGSZ 1920.

     Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége alapszabályai...
Bp. 1926, Pallas. 18 p.

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége alapszabályai...
Bp. 1932, Pallas. 18 p.

     magyar jog
Bónis György: Magyar jog - székely jog.
Kolozsvár 1942, Nagy. 106 p.

     Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete
A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének módosított alapszabályai.
Bp. 1939, Stádium. 27 p.

     Magyar Képzőművészek Egyesülete
A Magyar Képzőművészek Egyesületének alapszabályai...
Bp. 1933, Held. 16 p.

     Magyar Királyi Kúria
1874. évi XXXIII. tc. az 1848. V. tc. és az erdélyi II. tc. módosításáról és kiegészítéséről. - 1875. I. tc. az összeférhetetlenségről... A Curiához fellebbezett választási ügyek ügyrendje.
Bp. 1875, Ráth. 112 p.

Dárday Sándor szerk.: Közigazgatási döntvénytár. A kormány és Kir. Curia elvi jelentőségű határozatai és szabályrendeletei. 1-5. folyam.
Bp. 1877-1879, Franklin.

Az igazságügyre vonatkozó rendeleteknek a Királyi Kúria, a közigazgatási bíróság... teljes üléseiben hozott... döntvények... gyűjteménye. 1902. évi folyam.
Bp. 1903, Ráth. 47 p.

Tetétleni Ármin: Peticzió-ügyek. A Kir. Curia eddigi érdemleges gyakorlata az 1899. XV. tc. által reáruházott hatáskörben.
Bp. 1905, Politzer. 272 p.

A M. Kir Kúria ítélőbíráinak és bírósági hivatalnokainak név- és lakásjegyzéke, valamint a tanácsok beosztása és a bizottságok összeállítása az 1924. évben.
Bp. 1924, Pallas. 35 p.

     Magyar Könyv- és Reklámművészek Társasága
A Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának alapszabályai.
Bp. 1928, Kner. 21 p.

     Magyar Közigazgatástudományi Intézet
A Magyar Közigazgatástudományi Intézet kiadványai.
=MJSZ 1933. 14. évf. 137-138. p.

     Magyar Nemzeti Bank
Varga István: A Magyar Nemzeti Bank és az Osztrák-Magyar Bank bankjegyforgalmi-, váltó-tárca- és érckészlet-adatainak magyarázata.
Bp. 1929, Athenaeum. 55 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 2./

Antos István: A Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája.
Bp. 1932, Műegyetemi. 16 p.

Imrédy Béla: A Magyar Nemzeti Bank szervezete és szerepe a magyar közigazgatási életben. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 513-525. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Judik József: A Magyar Nemzeti Bank tevékenységének külföldi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 830-840. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     Magyar Nemzeti Múzeum
A Magyar Nemzeti Múzeum tanácsának kiadványai. Előszó Hóman Bálint.
Bp. 1937, Egyetemi. 166 p.

     Magyar Nemzeti Szövetség
Ajtay József: A Magyar Nemzeti Szövetség működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 933-935. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     magyar nyelv
A magyar nyelv fokozottabb védelme tárgyában kiadott rendelkezések.
=BP. JOGSZ. 1938. 14. sz. 453-455. p.

Kósa János: Adalékok a vármegyék magyar nyelvhasználatának történetéhez.
=Történetírás 1938.

     Magyar Országos Levéltár
Kossányi Béla: Az Országos Levéltár. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 819-825. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

     Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete
Avarffy Elek: A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. A MONE megalakulása 1919-ben.
Bp. 1939, Stephaneum. 24 p.

     Magyar Társadalomtudományi Társulat
A Magyar Társadalomtudományi Társulat alapszabályai.
Bp. 1925, ny. n. 6 p.

     Magyar Tudományos Akadémia
Heller Farkas: A Magyar Tudományos Akadémia és a közgazdasági tudományok.
Bp. 1930, Akadémia. 31 p.

A Magyar Tudományos Akadémia alapszabályai és ügyrendje.
Bp. 1936, Akadémia. 123 p.

     Magyar Városok Országos Szövetsége
A Magyar Városok Országos Szövetségének alapszabályai. Tervezet.
Bp. (1935), Szfőv. Háziny.

     Magyar Vöröskereszt Egylet
Divényi Rezső: A Vöröskereszt keletkezése és hatvanéves munkája. 1879-1939.
Bp. 1939, M. Vöröskereszt Egylet. 37 p.

Lukács Sarolta: A Magyar Vöröskereszt Egylet szociális munkája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 835-844. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Lukács Sarolta: A Vöröskereszt nemzetközi működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 510-519. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Simon Elemér: A Magyar Vöröskereszt Egylet elsődleges feladatai. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 359-382. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Magyarok Világszövetsége
Nagy Károly: A Magyarok Világszövetségének működése. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 744-746. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     magyarosítás
Kuthi Sándor: Név 'magyarosítás' Franciaországban, Angliában és - nálunk.
=JK 1930. 65. évf. 104-105. p.

     magyarság
Jászi Oszkár - Rácz Gyula - Zigány Zoltán: A választójog reformja és a magyarság jövője.
Bp. 1908, Márkus. 82 p.

Balassa Brunó: Nemzetnevelés és magyarságismeret. In: Fehérvári iskolahét 1938.
Székesfehérvár 1938, Csitáry. 101-105. p.

Hankiss János: A magyar ember és a külföldi közvélemény. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 55-64. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Rónai András: Erdély magyarsága. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 685-698. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Prokopy Imre: Jugoszlávia magyarsága. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 699-712. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Révay István: Szlovákia magyarsága. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 713-731. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Nagy Iván: Tizenhárommillió magyar. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 732-743. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Kovrig Béla: Az erdélyi 'szórvány magyarság' közegészségügyi helyzete. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 291-297. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Makó
Batka István: Az iskolaegészségügy fejlődése és megszervezése Makón.
=NÉPEÜ 1939. 20. sz.

     malomellenőrzés
Burget Zsolt összeáll.: Kivonat a... malomellenőri vizsga anyagából.
Miskolc 1935, Miskolci. 141 p.

     Máramaros
Bárdos Imre - Czeglédy Miklós - J. Predoviciu ford. és jegyz. ell.: Az agrár reformtörvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag.
Nagyvárad 1921, Sonnefeld. 207 p.
/Jogi Zsebkönyvek 2./

     Máramarossziget
Gergely György: A Hódmezővásárhelyen működött Máramarosszigeti Református Jogakadémia évkönyve az 1923-24-iki tanévről...
Hódmezővásárhely 1925, Erdei. 85 p.

     Mária Terézia
Ember Győző: Mária Terézia úrbérrendezése és az államtanács. In: Bécsi Magyar Történetkutató Intézet 5. évkönyve.
Bp. 1936.

     márkacikk-rendelet
Dobrovics Károly: A márkacikk-rendelet... Rendbírság a kartelljogban.
Bp. 1935, Monopol. 208 p.

     márkázás
Beke László: Márkázás. Mezőgazdasági terményeink állami minősítése.
=Mezőgazdasági Közlöny 1939. 3. sz.

     Marosvásárhely
Vásárhelyi János: A 'Teleki Téka' ügyének rendezése.
Kolozsvár 1942, Minerva. 14 p.

     Mártély
Tárkány Szűcs Ernő: Mártély népi jogélete...
Kolozsvár 1944, Nagy. 148 p.
/Régi Magyar Jog... 1./

     Mátyás király város
A székesfőváros 12. közigazgatási kerületének 'Mátyás király város' néven való elnevezése
=BP. JOGSZ. 1938. 14. sz. 390-391. p.

     MÁV
Dorsch Károly - Horváth Aladár összeáll.: A ma érvényben álló MÁV nyugdíjintézeti szabályok.
Bp. 1936, Held. 158 p.

Dorsch Károly - Horváth Aladár összeáll.: A ma érvényben álló MÁV nyugdíjpénztári szabályok.
Bp. 1939, Fráter. 132 p.

     megszállt területek
Haendel Vilmos összeáll.: Húsz év jogfejlődése a csonka országban és a volt cseh megszállt területeken. (1918-1938.)...
Miskolc 1939, Ludvig. 262 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 36./

Vilkovszky József: A kereskedelmi jog, az iparjog... a volt cseh megszállt területeken 1918-1938-ig.
Miskolc 1939, Ludvig. 18 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 42./

     megyei igazgatás
Koncz János: A községi jegyzők szerepe a megyei és községi igazgatásban. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 210-211. p.

     megyei önkormányzat
A magyar népalkotmány vázlata felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal közjogi szempontból tekintve.
Arad 1868, Bettelheim. 89 p.

     megyei rendszer
Tisza Kálmán: Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer.
Pest 1865, Ráth. 90 p.

Prinz Gyula: Új megyerendszer.
=N. SZLE 1933. 18. évf. 105-113. p.

     mellékfoglalkozás
A belügyminiszter 670/1936. sz. rendelete a m. kir. tisztifőorvosok és m. kir. tisztiorvosok mellékfoglalkozása tárgyában.
=BP. JOGSZ. 1936. 7. sz. 353-354. p.

Boldizsár Iván: A mellékfoglalkozásos telepítés.
=M. SZLE 1936. 231-240. p.

     menekültek
Schwartz Izidor: A menekült magyar tisztviselők nyugdíjügye.
=JÁ 1934. 33. évf. 399-400. p.

     mentesség
Szondy Viktor: A területenkívüliség és a személyes mentesség. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 288-297. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     mentésügy
Szabó Imre: A mentésügy Magyarországon. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 407-411. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     mentőegyesület
A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület ötven éves jubileumára 1887-1937.
(Bp. 1937), ny. n. 144 p.

     Mérnöki Kamara
Előterjesztés az egyes ipari munkáknak a Mérnöki Kamara tagjai számára való fenntartásáról készült rendelettervezet tárgyában.
Bp. 1928, Pesti. 26 p.

     mérnökök
A községi (városi) mérnökök magángyakorlata. a m. kir. belügyminiszternek 64.399/1926. BM sz. körrendelete.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 425-426. p.

Dalmady Ödön: Mérnökök és szakemberek a közigazgatásban.
=M. SZLE 1929. 76-78. p.

Varga József: A mérnök szerepe a közigazgatásban. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 1-8. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Johan Béla: A mérnöki és orvosi munka kapcsolatai. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 11-16. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Horvát Elek: A mérnök szerepe az idegenforgalomban. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 612-617. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Vass Elemér: A mérnök szerepe a közegészségügyi munkában. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 262-268. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     mestervizsga
Füredi Lajos: A tanonctartási jog korlátozása, a tanonci és... mestervizsga kérdése.
Bp. 1927, Szent László. 11 p.

     mezőgazdaság
Kassay Adolf: A földbirtokosok kézikönyve összes birtokjogi viszonyaikra, a mezei gazdászatra és jogi szükségleteikre vonatkozó... törvények... rendeletek, döntvények gyűjteménye... 2. kiad.
Bp. 1893, Lampel. 394 p.

Fabinyi István összeáll.: A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 6140/1923. ME sz. rendelet és magyarázata.
Bp. 1923, Pátria. 48 p.

Bándy Ferenc - Ridly István összeáll.: A mezőgazdasági hitel megszerzését könnyítő egyes rendelkezésekről szóló törvény...
Bp. 1925, Tisza Testvérek. 104 p.

Mayer Károly: A mezőgazdasági munkások szociális biztosítása. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 173-182. p.

Fáy Gyula: A mezőgazdasági munkások szociális biztosítása. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 182-185. p.

Hadik János: Hogyan védi meg Pesthy Pál igazságügy-miniszter a mezőgazdasági hitel érdekeit és a tulajdon, valamint a jelzálogjog szentségét?
Bp. 1928, Pallas. 8 p.

Balogh Elemér: A mezőgazdasági termelés és értékesítés megszervezése szövetkezetek útján.
Bp. 1931, Hangya. 12 p.

Dányi Dezső: Birtokpolitika és mezőgazdasági munkáskérdés. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 246-249. p.

Matolcsy Mátyás: A mezőgazdasági munkanélküliség Magyarországon.
Bp. 1933, Athenaeum. 43 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 6./

Danisska József: A magyar mezőgazdasági igazgatás alapszervei.
Bp. 1935, Miskolci. 104 p.
/Közl. a József Nádor Műsz.-Gazd. Tud.egy. Közig. Int.-ből./

Holzwarth Ferenc: Mezőgazdasági értékesítési problémák. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 717-731. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Tamás Ferenc összeáll.: Mezőgazdasági közigazgatás.
Keszthely 1937, Mérei. 196 p.

Marschall Ferenc: A mezőgazdasági igazgatás kívánalmai. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 339-344. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Érettségi vizsgálati utasítás a mezőgazdasági középiskola számára.
Bp. 1938, Egyetemi. 39 p., 7 mell.

Fischer Béla: Mezőgazdasági, közegészségügyi, népjóléti és kulturális vármegyei közigazgatás a községekben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 157-175. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Perneczky Béla: Mezőgazdasági munkásbiztosítás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 231-238. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Sajóhelyi István: A magyar mezőgazdasági statisztika. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 772-775. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Faber György: A mezőgazdasági szakemberek érdekképviselete.
Újpest 1938, Grafikai. 66 p.
/A M. Gazdatisztek Orsz. Egyes. Kiadv. 1./

Antal Lajos: Egészségpolitika, népegészségügyi minisztérium, mezőgazdasági népbiztosítás.
=EÜSZ 1938. 1. sz.

Szeibert János: Mezőgazdasági munkásház- és cselédlakás-építés közületi támogatásáról.
Bp. 1939, Szeged Városi ny. 38 p.

Az Országos Mezőgazdasági Kamara alapszabályai.
Komárom 1939, Unió. 62 p.

Teleki Mihály: Mezőgazdasági szociálpolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 541-549. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Teleki Tibor: Mezőgazdasági társadalombiztosítás. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 550-559. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Beke László: Márkázás. Mezőgazdasági terményeink állami minősítése.
=Mezőgazdasági Közlöny. 1939. 3. sz.

Kerék Mihály: Mezőgazdasági érdekképviseletünk válsága.
=M. SZLE 1940. 177-181. p.

Kerekes Sándor: A magyar mezőgazdasági közigazgatás története. In: Trianoni Magyarország mezőgazdasága.
Bp. 1941, Új Barázda. 323-342. p.

Elek Péter: A mezőgazdasági közigazgatás területi beosztásának reformja.
=KÖZIG.TUD. 1942. 5. évf. 8. sz.

Kolgyáry László: A mezőgazdaság a honvédelem szolgálatában. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 690-702. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

Konkoly-Thege Sándor: A mezőgazdasági termelési politikánk irányelvei. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 27-46. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Szádeczky-Kardoss Tibor: A magyar mezőgazdaság adóterhei. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 47-66. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Draskóczy Géza: Mezőgazdaság és honvédelem. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 74-83. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Grenczer Béla: A magyar mezőgazdaság kísérleti és kutatóintézeteinek története és közgazdasági jelentősége. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 168-188. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Csiki László: A mezőgazdasági szakoktatás kialakulása és a felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 258-267. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Perneczky Béla: A mezőgazdasági szociálpolitika. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 268-275. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Takács Imre: Mezőgazdasági társadalombiztosítás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 276-285. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Nádújfalvy József: A mezőgazdasági munkáskérdés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 293-302. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Khuen-Héderváry Károly: A mezőgazdasági kamarák és a közigazgatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 313-321. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Ricsoy-Uhlárik Béla: Az önkormányzati igazgatás szerepe a mezőgazdasági termelésben. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 384-393. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Fáy Andor: Állami mezőgazdasági birtokok. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 408-422. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Marschall Ferenc: Mezőgazdaság és ipar. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 541-556. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Vay László: A biztosítás szerepe a mezőgazdaságban. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 557-573. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Ihrig Károly: A mezőgazdasági árpolitika elvi kérdései. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 586-589. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Mennyey Géza: A mezőgazdasági hitel. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 590-602. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Zlinszky György: A mezőgazdasági kereskedelem jelentősége az irányított mezőgazdaságban. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 769-779. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Liszy Edward: A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló törvény és munkaterv. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 780-790. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Kardos Béla: A mezőgazdaság irányításának külföldi példái. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 791-806. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     mezőőrök
Szolgálati könyv mező- és hegyőrök részére.
Székesfehérvár 1929, Debreczenyi. 11 p.

Czirer Andor: Élelmiszerrendészet, mezei rendészet. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 322-333. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     Milánó
A Milánói Magyar Egyesület alapszabályai.
Bp. (1936), Mérnökök. 16 p.

     miniszterek
Mankovics László: A miniszterek államjogi felelősségének a tartalma.
Bp. 1937, Attila. 36 p.
/Értekezések Tomcsányi Móric közjogi... szemináriumából 2./

     minisztertanács
Kaas Albert: A minisztertanács jogköre. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 126-134. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     minősítés
Petrovácz Gyula: A minősítési törvény. In: Az 1931. évi Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai.
Bp. 1932, Műegyetemi. 32-34. p.

Dalmady Ödön: A minősítési kérdés és a mérnöki gyakorlati közigazgatási vizsga.
=MMÉK 1934. 45-50. sz.

     Miskolc
A Miskolci Jogakadémia létkérdése.
Miskolc 1927, Magyar Jövő. 43 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 26./

Mikszáth Kálmán: Miskolc a magyar városok előretörésében. Miskolc 1930, Ludvig - Jánovits. 19 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 64./

Szabályrendelet Miskolc thj. város hivatalainak és intézményeinek ügyrendjéről.
Miskolc (1931), Fekete. 23 p.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának tanulmányi és fegyelmi szabályzata.
Miskolc 1936, Kisfaludy. 20 p.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának szervezeti és kormányzati szabályzata.
Miskolc (1936), Ludvig. 49 p.

     mohamedán egyházközség
Medriczky Andor: A budapesti magyar mohamedán egyházközség megalakulásának jogi előzményei.
=VSZ 1934. 20. évf. 101-124. p.

     monarchia ld. Osztrák-Magyar Monarchia


     MONE ld. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete


     mozgósítás
Farkas Ferenc: A országos mozgósítás helyzete külföldön. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 92-106. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Országmozgósítási szempontból fontos szakképzettségek jegyzéke...
Bp. 1940, Pallas. 24 p.

Nagyőszy Miklós: Az országmozgósítás szervezete és igazgatása. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 67-78. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     mozi ld. filmügy


     munkaadó
Kohner Artúr: Az iparhatósági előzetes eljárás munkaadó és munkavállaló közti perekben.
=JK 1919. 54. évf. 23-24. p.

     munkaállam
Posta Péter: A modern közigazgatás alapjai. Az új munka-állam megalapozása.
Bp. 1941, Centrum. 132 p.

     munkabér
A budapesti könyvkötő és vonalozó munkások és munkásnők munkaidő- és munkabérszabályzata.
Bp. 1919, Athenaeum. 52 p.

Fluck András: A munkások gyermeknevelési pótléka. A családi munkabér magyar intézménye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 688-701. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     munkadíj
Bernhard Miksa - Bernhard György: Az ügyvédi munkadíj az új ügyvédi rendtartásban. (1937: IV. tc.)
Bp. 1938, Szerzők. 127 p.

     munkafegyelem
Fessel János: Nemzeti öntudat, nemzeti és munkafegyelem, katonai fegyelem.
Pécs (1933), Pécsi Irodalmi és Kvny. 158 p.

     munkaidő
A budapesti könyvkötő és vonalozó munkások és munkásnők munkaidő- és munkabérszabályzata.
Bp. 1919, Athenaeum. 52 p.

     munkajog
Halla Aurél: Munkajog. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 640-661. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     munkaközösség
Gálocsy Árpád: A gyári bizottságok és a munkaközösségek. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 286-289. p.

     munkanélküliség
Dréhr Imre: A munkahiány esetére szóló biztosítás.
=KÖZGAZD. SZLE 1926. 50. évf. 265-276. p.

Földes Béla - Papp Dezső: A munkanélküliség elleni küzdelem...
=MÜK 1926. 13. évf. 1-4. sz.

Andor Endre: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 206-214. p.

Balogh Andor: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 217-223. p.

Gálocsy Árpád: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 228-232. p.

Farkas Elek: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 235. p.

Bálint Antal: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 235-236. p.

Rapcsák Árpád: A munkahiány esetére való biztosítás és a munkanélküliség megelőzése. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 236-240. p.

Cs. Lázár László: A munkanélküliség megszüntetése.
Bp. 1931, Egyetemi. 63 p.

Esztergár Lajos: A munkanélküliség és az ínség levezetése...
=VL 1932. 14-15. sz.

Matolcsy Mátyás: A mezőgazdasági munkanélküliség Magyarországon.
Bp. 1933, Athenaeum. 43 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 6./

Paikert Géza: Az állástalan diplomások elhelyezési akciója.
=M. SZLE 1935. 342-351. p.

Az értelmiségi munkanélküliség leküzdése.
=BP. JOGSZ. 1937. 13. sz. 279-281. p.

Schuler Dezső: A munkanélküliség kérdése Budapesten. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 882-895. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Gauder Andor: A középfokú oktatás reformja az értelmiségi munkanélküliség szempontjából.
=Cselekvés Iskolája 1938/39. 7. évf. 5-6. sz.

Kultsár István: Az értelmiségi munkanélküliség elleni küzdelem. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 994-1001. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Németh Béla - Kincsesy Endre - Kőfalusi István összeáll.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok...
Bp. 1940, Athenaeum. 336 p.

     munkásbiztosítás
Alapy Viktor összeáll.: A munkásbiztosítás érvényben lévő jogszabályai...
Bp. 1922, Hellas. 224 p.

Mayer Károly: A mezőgazdasági munkások szociális biztosítása. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin.. 173-182. p.

Fáy Gyula: A mezőgazdasági munkások szociális biztosítása. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 182-185. p.

Perneczky Béla: Mezőgazdasági munkásbiztosítás. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 231-238. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     munkásházak
Szeibert János: Mezőgazdasági munkásház- és cselédlakás-építés közületi támogatásáról.
Bp. 1939, Szeged Városi ny. 38 p.

A Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő- és munkásházak... adómentességéről.
=BP. JOGSZ. 1939. 14. sz. 875-905. p.

     munkásjólét
Berényi Oszkár: Munkásjóléti és kulturális intézmények... A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén.
Bp. 1935, Szerző. 10 p.

Démy-Gerő Mihály: Gyakorlati szociálpolitika a gyárkémények árnyékában. A Kammer-konszern munkásjóléti intézményei.
=MÜSZ 1941. 3. sz.

     munkáslakások
Dwortsák Antal: Munkáslakások. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 240-244. p.

Polcsa János: Munkáslakások. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 247-251. p.

Andor Endre: Munkáslakások. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 251. p.

Varga József: Az új munkáslakások építése.
=Építészet 1942. 2. sz.

     munkások
Az Alkalmazotti Szakszervezetek Országos Egyesülése végrehajtási utasítása a tisztviselői minőségben alkalmazott munkások fizetési osztályokban való besorozása tárgyában. (Korm.tan. CVI. sz. rend.)
Bp. 1919, Világosság. 23 p.

Hossu, Vasile összeáll.: Útmutató az iparos és munkás részére...
Cluj 1937, Boros. 24 p.

Károlyi Sándor: Néhány szó a magyar munkáskérdésről.
Bp. 1937, Dunántúl. 27 p.
/Földmunkás-szövetkezetek Kvtára 11./

Munkások hétvégi munkaszünete...
=BP. JOGSZ. 1937. 12. sz. 215-218. p.

Fluck András: A munkások gyermeknevelési pótléka. A családi munkabér magyar intézménye. In: A mai magyar .szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 688-701. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10 /

     munkástelep
László Gyula: Wekerle állami munkástelep monográfiája.
Bp. 1926, Hangya. 52 p.

     munkásügy
Koncz János: A munkáskérdés megoldása nemzeti alapon.
Bp. 1921, Arany János. 44 p.

Dányi Dezső: Birtokpolitika és mezőgazdasági munkáskérdés. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 246-249. p.

A polgármester 233.182/1933-XII. sz. rendelete az üzemek és műhelyek tevékenységének szabályozásával kapcsolatos munkásügyekről.
=BP. JOGSZ. 1934. 2. sz. 55-57. p.

Viski László: Ipari közigazgatás, iparfelügyelet, munkásügy.
Bp. (1937), Egyetemi. 22 p.

Pacséri Imre: Az ipari munkás egészségvédelme. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 341-349. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Nádújfalvy József: A mezőgazdasági munkáskérdés. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 293-302. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     munkásvándorlás
Ferenczi Imre: A kontinentális munkásvándorlások szabályozása Európában.
=KÖZGAZD. SZLE 1924. 48 . évf. 199-226. p.

     munkásvédelem
Heller Farkas: Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 322-327. p.

Gálocsy Árpád: Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 330-333. p.

Andor Endre: Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 333-335. p.

Geőcze Sarolta: Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 335-336. p.

Dréhr Imre: Törvényes munkásvédelem... In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 366-375. p.

Jordán János: Szövetségünk helyi szerveinek alakulásáról. Előszó Meixner Ernő. Győr 1932, Győri Hírlap. 12 p.
/Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szöv. Kiadv. 8./

     munkaszerzés
Keményffi János - Mitnitzky Márk: Egy munkaszerzési akció előrelátható eredményei Magyarországon. Konjunktúra-politikai tanulmány.
Bp. 1935, Athenaeum. 58 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 10./

     munkaszolgálat
Fábry Dániel: Munkaszolgálat. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 733-755. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Szinay Béla: Magyar nemzeti munkaszolgálat. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 953-993. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Bereznai Aurél szerk.: Munkaszolgálatosok kézikönyve.
Bp. 1940, Európa. 176 p.

Sturm Dénes: Női munkaszolgálat. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 93-103. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     munkaszünet
Munkások hétvégi munkaszünete...
=BP. JOGSZ. 1937. 12. sz. 215-218. p.

     munkavállalók
Kohner Arthur: Az iparhatósági előzetes eljárás munkaadó és munkavállaló közti perekben.
=JK 1919. 54. évf. 23-24. p.

Marschall Ferenc: A gazdasági munkavállalók kötelező öregségi biztosítása és a közigazgatás. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 13-19. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Fluck András: A munkavállalók szabadideje. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 896-904. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Kunder Antal: Ipari munkavállalóink szabadidő-intézménye. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 673-677. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     munkaviszony
Munkaviszony jogszabályai Erdélyben.
=JHT 1941. 553. sz. 91-92. p.

     múzeumok
Gortvay György: A Népegészségügyi Múzeum újjászervezése.
Bp. 1927, Pesti. 16 p.

Az 1929. évi XI. tc. a múzeum-, könyvtár- és levéltárügy némely kérdéseinek rendezéséről.
=BP. JOGSZ. 1929. 4. sz. 41-64. p.

A Magyar Nemzeti Múzeum tanácsának kiadványai. Előszó Hóman Bálint.
Bp. 1937, Egyetemi. 166 p.

Balás Béla: Az orosházi múzeum.
=OPITK 1937. 10. sz.

Gortvay György: A Társadalom-egészségügyi Múzeum munkássága. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 918-929. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     műemlékvédelem
Lechner Jenő: A műemlékvédelem Magyarországon és jövő feladatai.
Bp. 1921, Németh. 42 p.

Say Géza: Műemlékvédelem és kulturális vonatkozások a városrendezésben. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 546-553. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     műhelyek
A polgármester 233.182/1933-XII. sz. rendelete az üzemek és műhelyek tevékenységének szabályozásával kapcsolatos munkásügyekről.
=BP. JOGSZ. 1934. 2. sz. 55-57. p.

     München
Iványi Béla: München levéltárai magyar szempontból.
=LK 1934. 12. évf. 50-110. p.

     műszaki igazgatás
Bornemisza Géza: A műszaki igazgatás kívánalmai. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 305-312. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     műszaki városkép
Tattay Pál: Műszaki városkép. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 257-300. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     művelési ágak
Bodor Antal: Budapest hatása a környékbeli földárak és művelési ágak alakulására.
=VSZ 1934. 20. évf. 815-896. p., 1 térk. mell.

     művelődéspolitika
Imre Sándor: Szociálpolitika és művelődéspolitika. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 74-95. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     művészet
Gerevich Tibor: A művészet szociális feladatai, különös tekintettel a közigazgatásra. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 96-102. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     nacionalizmus
Dvorzsák Dezső: Politika és gazdasági nacionalizmus.
Bp. 1936, Petőfi Irod. Váll. 51 p.

     nádor
Lovász János: A nádor mint kormányfő. In: Magyary-emlékkönyv.
Bp. 1940, Dunántúl. 39-55. p.

     Nagy-Budapest ld. még Budapest
Sztrókay István: Nagy-Budapest közlekedési problémái.
=MMÉK 1921. 27-28. p..

Mozolovszky Sándor: Nagy-Budapest népességének foglalkozási megoszlása 1930-ban és az ingaszerű vándormozgalomban.
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 31 p.
=STAT. KÖZL. 72. köt. 4. sz.

Thirring Lajos: Nagy-Budapest népessége.
Bp. (1935), Szfőv. Háziny. 112 p.
=STAT. KÖZL. 78. köt. 1. sz.

Szigeti Gyula: Nagy-Budapest terve pénzügyi vonatkozásban az érdekelt városok és községek háztartási előirányzatai alapján.
Bp. 1935, Szfőv. Háziny. 54 p.
=STAT. KÖZL. 78. köt. 4. sz.

Melly József: Nagy-Budapest közegészségügyi vonatkozásban.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 158 p.
=STAT. KÖZL. 79. köt. 2. sz.

Asztalos József: Nagy-Budapest közoktatásügye.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 120 p.
=STAT. KÖZL. 81. köt. 1. sz.

Egyed István: Nagy-Budapest.
=M. SZLE 1936. 341-348. p.

Bessenyey Zénó: Nagy-Budapest. In: A mai magyar város.
Bp. 1938, Állami. 405-417. p.
/A korszerű közszolgálat útja 8./

Irsy László: Nagy-Budapest rendezése. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 106-114. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

Lázár Jenő: Nagy-Budapest főforgalmi úthálózata. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 435-441. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

id. Verebély Géza: A mi Budapestünk. Nagy-Budapest továbbfejlesztése.
Bp. 1941, Élet. 36 p.

Szendy Károly: Tanulmány Nagy-Budapestről, megalkotásának előfeltételeiről és lehetőségeiről.
Bp. 1942, Szfőv. Háziny. 276 p.

Ruisz Rezső: Nagy-Budapest.
=M. SZLE 1942. 301-305. p.

     nagyközség
Berettyóújfalu nagyközség szervezési szabályrendelete.
Gyoma 1928, Kner. 27 p.

     nagyvárosok ld. még városok
Wildner Ödön: Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagyvárosokra. 1-3.
=VSZ 1930. 16. évf. 487-526., 741-788., 1358-1397. p.

Máté Imre: Budapest környékének közigazgatási rendezése és a nagyvárosi kérdés.
Homok 1932, Csernai - Beniczky. 109 p.

Kaffka Péter: A nagyváros különleges áramlása. In: Városfejlesztés, városrendezés, városépítés.
Bp. 1940, Állami. 455-461. p.
/A korszerű közszolgálat útja 11./

     nemesi község
Alsó László: A nemesi község hatósága és szervezete. Adatok Besenyőtelek község megalakulásáról.
Bp. 1928, Pallas. 40 p.

     német közszolgálat
Benárd Aurél - Karcsay Sándor: A német közszolgálati jog.
Bp. 1942, Dunántúl. 128 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 36./

     Némethy Károly
Conha Győző: A magyar közigazgatás és Némethy Károly. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 5-6. p.

Pótsa János: Némethy Károly közéleti szereplése és irodalmi munkássága. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 348-350. p.

     nemi betegségek
Emődi Aladár: Nemi betegségek... In: Egészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 249-250. p.

Deutsch Ernő: Nemi betegségek... In: Egészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 250-251. p.

Grusz Frigyes: Nemi betegségek... In: Egészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 251-253. p.

Batiz Dénes: Nemi betegségek... In: Egészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 253-254. p.

Doros Gábor: A nemi egészségügy problémái. Előszó Scholtz Kornél.
Bp. 1928, Orsz. Közeg. Egyesület. 209 p.

Doros Gábor: A nemi betegségek leküzdéséről szóló törvény tervezetének vázlata.
Bp. 1935, Arany János. 44 p.

Barla-Szabó József: A társadalombiztosítás szerepe a nemi betegségek megelőzése terén.
=MÜSZ 1937. 4. sz.

Domahidy György: A nemi betegségek elleni küzdelem. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 645-652. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     Nemibeteg-gondozó Intézet
Az egészségvédő (Nemibeteggondozó) Intézetek szervezeti szabályzata...
=BP. JOGSZ. 1935. 7. sz. 453-466. p.

     nemzetállam
Kuncz Ignác: A nemzetállam tankönyve. 3., bőv. kiad.
Bp. 1902, Stein. XIX, 439 p.

     Nemzetek Szövetsége ld. még Népszövetség
Az erdélyi magyar kisebbség védelme a Nemzetek Szövetsége előtt...
Bp. 1931, Egyetemi. 42 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 12./

     nemzeti jövedelem
Matolcsy Mátyás - Varga István: Magyarország nemzeti jövedelme 1924/25, 1934/35. Előszó Laky Dezső.
Bp. 1936, Athenaeum. 144 p.
/A M. GAZD.KUT. INT. Különkiadv. 11./

     nemzeti munkaszolgálat
Szinay Béla: Magyar nemzeti munkaszolgálat. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 953-993. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     nemzeti öntudat
Fessel János: Nemzeti öntudat, nemzeti és munkafegyelem, katonai fegyelem.
Pécs (1933), Pécsi Irodalmi és Kvny. 158 p.

     nemzeti politika
Issekutz Győző: Választójog és nemzeti politika.
Bp. 1913, Budapesti Hírlap. 31 p.

     Nemzeti Színház
A Nemzeti Színház és Magyar Királyi Operaház örökös tagjaira vonatkozó jogszabályok.
Bp. 1942, Egyetemi. 14 p.

     nemzeti ünnep
Az 1927. évi XXXI. tc. március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról.
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 333-334. p.

A M. Kir. Minisztériumnak 700/1928. sz. rendelete a március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról szóló 1927:XXXI. tc. végrehajtása tárgyában.
=BP. JOGSZ. 1928. 13. sz. 271-275. p.

     Nemzeti Zenede
Diósy Béla - Haraszti Emil - Kern Aurél: A Nemzeti Zenede újjászervezése. Reformjavaslat az intézet államosítása tárgyában.
Bp. 1919, Stephaneum. 23 p., 1 t.

     nemzetiségek
Engel Klára: A telepítés agrárpolitikai jelentősége, különös tekintettel a nemzetiségi kérdésre.
Bp. 1937, Szerző. 17 p.

Ottlik László: Magyar nemzetiségi politika. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 292-300. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Ravasz László: Tudomány és nemzetiség.
=BPSZ 1939. júl. füz.

Benisch Artúr: Magyarország nemzetiségei. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 641-668. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Mikó Tibor összeáll.: A nemzetiségi kérdés magyar irodalma. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 1041-1108. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     nemzetiségi politika
Asztalos Miklós: Wesselényi Miklós az első nemzetiségi politikus.
Pécs, 1927, Karl. 62 p.
/Symposion Könyvek 5./

Albrecht Ferenc: A kiegyezési korszak nemzetiségi politikájának értékelése.
Bp. 1931, Egyetemi. 11 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 4./

Ottlik László: A magyar nemzetiségi politika feladatai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami 592-602. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     nemzetiségi statisztika
Nagy Iván: A nemzetiségi statisztika jelentősége a kisebbségi jogvédelem számára.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 26 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 36./

     nemzetiszocializmus
Kovrig Béla: A nemzeti szocializmus szociálpolitikája. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 124-133. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     nemzetközi bíráskodás
Tomcsányi Vilmos Pál: Nemzetközi bíráskodás. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai
Bp. 1941, Állami. 108-120. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     nemzetközi hírszolgálat
Kozma Miklós: Nemzetközi hírszolgálat. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 473-484. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     nemzetközi jog
Gerő Gyula összeáll.: Jogismeretek. A magyar magán- és közjog, a nemzetközi jog, a katonai büntetőjog alapvonalai. Tankönyv a ... Ludovika Akadémia számára.
Bp. 1898, Pallas. 142 p.

Ajtay Gábor: A kisebbségek nemzetközi jogvédelme.
Bp. 1931, Egyetemi. 15 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 8./

Sebestyén Pál: Nemzetközi jogi fogalmak a közhasználatban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 379-388. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Szokolay Leó: Nemzetközi jogi vonatkozások a gyámügy terén. In: A gyámügyi és gyermekvédelmi közszolgálat.
Bp. 1943, Dunántúl. 485-517. p.
/A korszerű közszolgálat útja 14./

     nemzetközi kapcsolatok
Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai. A 6. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam előadásai. Közzéteszi Keresztes-Fischer Ferenc. Szerk. Mártonffy Károly.
Bp. 1941, Állami. VI, 1112 p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Horváth Jenő: Az utolsó húsz év története. 1920-1940. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 65-78. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Weis István: A közigazgatás nemzetközi vonatkozásai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 298-307. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

Magyary Zoltán: A közigazgatás-tudomány nemzetközi irányai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 342-355. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     nemzetközi közjog
Búza László: A nemzetközi közjog alaptanai. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 331-334. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     nemzetközi légi jog
Szeghő István: Nemzetközi légi jog. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 403-414. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     nemzetközi magánjog
Vladár Gábor: A nemzetközi magánjog alkalmazása a magyar közigazgatásban. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 121-130. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     nemzetközi szerződések
Danilovics Pál: Nemzetközi szerződések. In: Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai.
Bp. 1941, Állami. 269-287. p.
/A korszerű közszolgálat útja 12./

     nemzetnevelés
Braun Ignác: Nemzetnevelő közigazgatás alapvonalai és hivatása Magyarországon. Bírálati szemle.
Bp. 1905, Világosság. 30 p.

Balassa Brúnó: Nemzetnevelés és magyarságismeret. In: Fehérvári iskolahét 1938.
Székesfehérvár 1938, Csitáry. 101-105. p.

     nemzetvédelem
Gramantik Margit: A magyar nő nemzetvédelmi feladatai. In: Népművelés és szabadidő.
Bp. 1939, Hollóssy. 20-23. p.

Domokos Lászlóné: Nemzetvédelemre nevelés. In: Új Iskola Egyesület 1939-40. évi évkv.
Bp. 1940, Hírlapkiadó.

Wünscher Frigyes: A Hangya nemzetvédő munkája. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 412-414. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     neonacionalizmus
Klebelsberg Kunó: Neonacionalizmus. (Részben az államigazgatási jogot érintő... újságcikkek.)
Bp. 1928, Athenaeum. 316 p.

     nép- és családvédelem
Csaba Rezső: Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap házépítő munkájáról.
=Nép- és Családvédelem 1941. 4. sz.

     népalkotmány
A magyar népalkotmány vázlata felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal közjogi szempontból tekintve.
Arad 1868, Bettelheim. 89 p.

     népbiztosság
Hollós József: A szociális termelés népbiztosságának 9761/1919. sz. körrendelete az összes postamesterek, postaszállítók és postaügynökségekhez.
Bp. 1919, Pesti. 8 p.

     népegészségügy
Gortvay György: A Népegészségügyi Múzeum újjászervezése.
Bp. 1927, Pesti. 16 p.

Jordán János: Szövetségünk helyi szerveinek alakulásáról. Előszó Meixner Ernő.
Győr 1932, Győri Hírlap. 12 p.
/Népegészségügyi és Munkavédelmi Szöv. Kiadv. 8./

Varga László: Országos egészségügyi nyilvántartás szervezése.
=NÉPEÜ 1938. 11. sz.

     népélelmezés
Gratz Ottó: Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 252-256. p.

Berczeller László: Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 256-260. p.

Czettler Jenő: Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 260-261. p.

Fettich Ottó: Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 269-270. p.

Gerlei Lajos: Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 270-273. p.

Grenczer Géza: Népélelmezés és tejprobléma. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 273-275. p.

Mészáros Gábor: Népélelmezés. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 366-375. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

Beznák Aladár: Népélelmezés és egészségügy. In: A mai magyar közegészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 697-711. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Kovách György: Magyar nemzeti népélelmezési bizottság. In: A mai magyar közegészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 721-729. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

     népesedés
Bíró Béla: A minőleges népesedéspolitika útjai.
=Orvosképzés 1938. 1. füz. 105-121. p.

Petrilla Aladár: Népesedésügyi kérdések. In: A mai magyar egészségügyi közszolgálat.
Bp. 1942, Állami. 325-335. p.
/A korszerű közszolgálat útja 13./

Varga József: Új utakon az új, a népi Magyarország felé. Szociál- és népesedéspolitikai tanulmányok.
Kézdivásárhely 1943, Jókai. 231 p.

     népesség
Laky Dezső: Népességi politika. 1-2. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 118-123., 136-137. p.

Gaál Jenő: Népességi politika. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 123-124. p.

Aldásy József: Népességi politika. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 126-130. p.

Geőcze Sarolta: Népességi politika. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 130-132. p.

Ladik Gusztáv szerk.: Közjog. Törvényhatóságok. Községek. Népességi ügy... Rendészet. Gyám- és gondnoksági ügyek.
Bp. 1931, Grill. LII, 783 p.
/Az utolsó évtized közigazgatási jogszabályai./

Mozolovszky Sándor: Nagy-Budapest népességének foglalkozási megoszlása 1930-ban és az ingaszerű vándormozgalomban.
Bp. 1934, Szfőv. Háziny. 31 p.
=STAT. KÖZL. 72. köt. 4. sz.

Thirring Lajos: Nagy-Budapest népessége.
Bp. (1935), Szfőv. Háziny. 112 p.
=STAT. KÖZL. 78. köz. 1. sz.

Thirring Lajos: Vármegyéink területe, népesség fejlődése, népsűrűsége és közigazgatási felosztása.
=MSTATSZ 1942. 4. sz.

     népfőiskolák
Belohorszky Ferenc - Jákváry Kálmán - Sziklay László - Vácz Elemér: Az út a vármegyei népfőiskolákhoz. Előszó Borbély Sándor.
Nyíregyháza 1940, Kétz. 56 p.

Benda Kálmán: Népfőiskolai útmutató.
Bp. 1940, Tolnai. 88 p.

     népi jog
Tárkány Szűcs Ernő: Mártély népi jogélete...
Kolozsvár 1944, Nagy. 148 p.
/Régi Magyar Jog... 1./

     népiskolák
A katholikus elemi népiskolák számára 1926. év március havában kiadott tanterv és utasítás módosítása a kisebbségi nyelvű... népiskolák használatára. Kiad. a Magyar Püspöki Kar...
Bp. 1931, Társ. 20 p.

Dezső Lipót összeáll.: Népiskolai rendeletek gyűjteménye...
Szombathely 1936, Martineum. 432 p.

Dezső Lipót összeáll.: Népiskolai rendeletek gyűjteménye.
Szombathely, 1936, Dunántúli Népnevelő. 432 p.

Horváth Győző - Ruszthy-Rusztek Károly: Törvényjavaslat-tervezet a népiskolai terhek arányosításáról és a nem állami tanítók helyi illetményeinek korszerű kiszolgáltatásáról.
Bp. 1938, Szerzők. 16 p.

Az állami népiskolák gondnokságai és... tanítói... számára kiadott utasítás érvényben levő rendelkezései...
Bp. 1939, Egyetemi. 149 p.

A községi iskolaszékek, valamint a községi elemi népiskolák tanítói... számára kiadott utasítás érvényben levő rendelkezései...
Bp. 1939, Egyetemi. 136 p.

     népjólét
Fischer-Colbrie Ágost: Népjóléti kérdések.
Kassa 1920, Ker. Szocialista Párt. 63 p.
/Szociális Kvtár 4./

Fischer Béla: Mezőgazdasági, közegészségügyi, népjóléti és kulturális vármegyei közigazgatás a községekben. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 157-175. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     Népjóléti Minisztérium
Gerlóczy Zsigmond: A Népjóléti Minisztérium.
=Egészség 1932. febr. füz.

     népmozgalom
Jármy András: A népmozgalmi nyilvántartás rendszere. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás.
Bp. 1943, Állami. 804-813. p.
/A korszerű közszolgálat útja 15./

     népművelés
Katona Géza: Vármegyei népművelési tájékoztató az 1933-34. tanévvel kezdődő 3 éves népművelési időszakra...
Győr 1934, Győregyházmegyei Alap. 59 p.

Sziklay Ferenc összeáll.: A Csehszlovák Köztársaság népművelési törvényei és rendeletei. 1. füz.
Kosice - Kassa 1935, Athenaeum. 55 p.

Gyulai Elemér: Az Országos Szociálpolitikai Intézet népművelő munkája. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 454-456. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Antalfia Antal: Magyar népművelés. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 347-353. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Hubacs Jenő: A tanítóság feladata a népművelés és a jellemnevelés terén.
Bp. 1938, Szerző. 48 p.

Antalfia Antal: A népművelés története, feladata és szervezete. In: Népművelés és szabadidő.
Bp. 1939, Hollóssy. 9-14. p.

Hübner József: A falusi népművelés speciális feladatai. In: Népművelés és szabadidő.
Bp. 1939, Hollóssy. 57-66. p.

Bisztray Gyula: A népművelés kapcsolatai a minisztériumokkal... In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 19-30. p.
/Népművelők Kvtára 1./

Hetényi Rezső: Közigazgatás és népművelés. In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 31-37. p.
/Népművelők Kvtára 1./

Cser János: Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap kapcsolata a népműveléssel. In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 48-57. p.
/Népművelők Kvtára 1./

Antalfia Antal: A Magyar Népművelők Társasága. In: A népművelők munkaközössége felé.
Bp. 1944, Egyetemi. 102-106. p.
/Népművelők Kvtára 1./

     népművelési bizottság
A székesfőváros iskolán kívüli népművelési bizottságának megalakítása. A közgyűlés...
=BP. JOGSZ. 1927. 13. sz. 485-495. p.

     népnevelés
Hartyáni Zoltán: A népnevelés magyar szabású rendje.
=MGSZ 1935. jún. füz.

     népoktatás
Állami elemi népoktatás törvénye. (Magyar szöveg.) Kiad. a Tanítók Lapja.
Odorheiu 1925, Erzsébet. 87 p.

Gallay Rezső: Népoktatási közigazgatás.
Nyíregyháza (1942), Orosz. 240 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 23./

     népsűrűség
Thirring Lajos: Vármegyéink területe, népesség fejlődése, népsűrűsége és közigazgatási felosztása.
=MSTATSZ 1942. 4. sz.

     Népszövetség ld. még
Nemzetek Szövetsége
Barabás Endre: Az Apponyi-féle törvény (1907:XXVII. tc.), a Népszövetség és a romániai magyar kisebbség.
=KÜLSZ 1931. 8. évf. 3. sz.

Drucker György: A Népszövetség és az alkoholkérdés.
/KÜLSZ 1932. 9. évf. 1. sz.

     néptörvény
Buza Barna: Mi van a földművelő nép földhöz juttatásáról szóló néptörvényben?
Bp. 1919, Pallas. 36 p.
/A M. Földművelési Miniszter Kiadv. 1919. 1./

     népvédelem
Ember Győző: A Magyar Királyi Helytartótanács gazdasági és népvédelmi működése III. Károly korában.
Bp. 1933, Szerző. 95 p.

     nevelés
Hornyánszky Gyula: Társadalomerkölcsi és társadalompolitikai nevelés. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 8-11. p.

Geőcze Sarolta: Társadalomerkölcsi és társadalompolitikai nevelés. In: Társadalompolitikai feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 11-13. p.

Malcomes Gyula: Állampolgári nevelés.
Bp. 1932, Egyetemi. 54 p.

Imre Sándor: A közigazgatás és a nevelésügy kapcsolatai. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 291-297. p.

Imre Sándor: A kisdedóvó-intézeti nevelés szerepe a köznevelésben.
=Kisdednevelés 1938.

Domokos Lászlóné: Nemzetvédelemre nevelés. In: Új Iskola Egyesület 1939-40. évi évkv.
Bp. 1940, Hírlapkiadó.

Keglevich Gyula: Családvédelem és erkölcsjellem nevelésről.
Bp. 1940, Pátria. 32 p.

Keglevich Gyula: Nevelés és családvédelem.
Bp. 1940, Pátria. 16 p.

     névjegyzék
A M. Kir. Kúria ítélőbíráinak és bírósági hivatalnokainak név- és lakásjegyzéke, valamint a tanácsok beosztása és a bizottságok összeállítása az 1924. évben.
Bp. 1924, Pallas. 35 p.

A magyar kir. közjegyzői kar... névjegyzéke.
Bp. 1940, Held. 24 p.

     névtár
Darvay István: Udvarhely vármegye tiszti cím- és névtára, valamint közigazgatási szervezetének beosztása.
Székelyudvarhely 1941, Globus. 25 p.

Baitner Ottó - Kocsondy Gyula összeáll.: Az ipartestületek névtára...
Bp. 1943, Pallas. 488 p.
/Ipari Szakkvt. 81-86./

     névváltoztatás
Kuthi Sándor: Név 'magyarosítás' Franciaországban, Angliában és - nálunk.
=JK 1930. 65. évf. 104-105. p.

Ballya László: A névmagyarosításról.
Bp. (1933), Stádium. 31 p.
/A M. Kir. Postatakarékpénztár Előadássorozata 10./

Névváltoztatás a visszacsatolt területeken.
=JHT 1941, 544. sz.

     New York
Vecseklőy József - Horváth Kálmán - Menczer Károly: Világvárosok közigazgatása. London., Párizs, New York, Berlin, Róma.
Bp. 1938, Dunántúl. 193 p., 10 t.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 26./

     növényegészségügy
Urbányi Jenő: Növényegészségügy. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 454-464. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

     numerus clausus
Székely Nándor: A numerus clausus Magyarországon. Előszó: Pakots József. Kiadják a magyar egyetemről kizárt zsidó ifjak.
Bp. 1922, Bichler. 86 p.

Bethlen Pál szerk.: A magyar zsidóság almanachja. Numerus clausus.
Bp. (1925), Otthon. 164 p.

     nyelv
Baloghy Ernő: A magyar nyelv és a választási reform.
Bp. 1908, Kunosi - Szilágyi. 47 p.

Búza László: Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint.
Bp. 1931, Egyetemi. 16 p.
/A Jancsó Benedek Társ. Kiadv. 7./

     nyelvi kisebbségek
Imre Sándor: A nyelvi kisebbségek iskolái.
=OKTK 1936. 7. sz.

Oszvald György: A nyelvi kisebbségek tételes joga Magyarországon. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 279-291. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

     nyersanyagellátás
Petneházy Antal: Iparunk nyersanyagellátása. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 619-625. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

     Nyíregyháza
Nyíregyháza r. t. város építési és városrendezési szabályrendelete.
Nyíregyháza 1920, Jóba. 59 p.

     Nyitra vármegye
Rudnai Béla kiad.: Nyitra vármegye tiszti czímtára és közigazgatási beosztása.
Nyitra 1889, Schempek - Huszár. 130 p.

     nyomortelepek
Széll Józsefné: A 'settlement' rendszer bevezetése Budapest nyomortelepein. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 415-426. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     nyugdíj
Szabályutasítás a székesfővárosi nyugdíjasok, kegydíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjainak... kifizetése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1924. 1. sz.

Az állami nyugdíjtörvény. (Magyar szöveg.) Kiad. a Tanítók Lapja.
Odorheiu (1925), Globus. 52 p.

A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak és nyugdíjasok.
=BP. JOGSZ. 1925. 2. sz. 10-14. p.

Balassa Miklós: A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékeléséről szóló törvény magyarázata...
Pécs 1926, Dunántúl. 60 p.

Szabályutasítás a székesfővárosi nyugdíjasok, kegydíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjainak kifizetése ügyében.
=BP. JOGSZ. 1928. 12. sz. 260-266. p.

Fejér vármegye szabályrendelete a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról.
Székesfehérvár 1929, Debreczenyi. 54 p.

Gallia Béla: Az első nyugdíjszabályzat. (1926:XVI. tc.)
=JÁ 1929. 28. évf. 5-12. p.

A Baranya vármegyei erdőőrök nyugdíj-szabályrendelete.
Pécs, 1930, Taizs. 41 p.

Rüblein Richárd: Az állami nyugdíjtörvény magyarázata... Átd., kieg. és magy - -.
Bp. 1930, Pestvidéki. 453 p.

Dulácska Jenő - Kaposy Ferenc: Emlékirat a Székesfővárosi Alkalmazottak Segítő Alapja által létesítendő szanatóriumszerű kórház és nyugdíjas otthon ügyében.
Bp. 1931, Szfőv. Háziny. 181 p.

Bihar vármegye szabályrendelete a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról.
Berettyóújfalu (1931), Kéri. 31 p.

Almády Géza: Védőirat a székesfővárosi nyugdíjasokért és sorstársaik érdekében.
Bp. 1932, Révai. 48 p.

Platthy Imre szerk.: Állami, vármegyei, városi, községi nyugdíjasok és özvegyek útmutatója...
Bp. 1934, Duna. 60 p.

Gallia Béla: Nyugdíj és végkielégítés.
=JÁ 1934. 33. évf. 259-264. p.

Schwartz Izidor: A menekült magyar tisztviselők nyugdíjügye.
=JÁ 1934. 33. évf. 399-400. p.

Dorsch Károly - Horváth Aladár összeáll.: A ma érvényben álló MÁV Nyugdíjintézeti szabályok.
Bp. 1936, Held. 158 p., 51 t.

Az elismert vállalati nyugdíjpénztárakat érintő törvények és rendeletek.
Bp. 1936, Révai. 288 p.

Büchler Dávid - Szegő Ferenc: Ügyvédi nyugdíj, 1934:XXIII. tc. Előszó Piacsek Zoltán.
Bp. 1936, Simon - Garab. 178 p.
/Az 'Ügyvéd' c. közlöny Codex Domesticus Kiadványsor. 1./

Ardai Lajos: A vállalati nyugdíjpénztárakból kilépő tagokkal történő elszámolás és az átutalási járuléktartalék.
Bp. (1938), Pátria. 15 p.

Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet alapszabályai.
Bp. 1938, Földes. 22 p.

Szabályrendelet a székesfőváros kegyuraságához tartozó róm. katolikus plébánosok nyugdíjszerű ellátásáról.
=BP. JOGSZ. 1938. 2. sz. 41-75. p.

A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének módosított alapszabályai.
Bp. 1939, Stádium. 27 p.

Molnár Károly kiad.: Fontos tudnivalók. Az OTI, a MABI, Bányanyugbér Biztosító, az OMBI, az OTBA szabályainak ismertetése.
Bátaszék 1939, Arany János. 147 p.

Dorsch Károly - Horváth Aladár összeáll.: A ma érvényben álló MÁV Nyugdíjintézeti szabályok.
Bp. 1939, Fráter. 132 p.

Harai László összeáll.: A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabályainak gyűjteménye. 1. rész. Általános igazgatás. 4. köt. Nem állami tanszemélyzet nyugellátása.
Bp. 1941, Egyetemi. IX, 321 p.

     obstrukció
Szászy-Schwarz Gusztáv: Az obstrukció jogtana.
Bp. 1904, Athenaeum. 32 p.

Szászy-Schwarz Gusztáv: Jogi párbeszédek az obstrukcióról.
Bp. 1910, Athenaeum. 50 p.

     Óbuda
Bárczy István - Lyka Károly - Kner Imre - Mikszáth Kálmán - Bródy Lajos: Hatvan esztendő. (Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 60. éves jubileuma.)
Bp. 1933, Hungária. 66 p.

     okirati kényszer-javaslat
Molnár Béla - Némethy Károly: Veszélyben a falu évszázados joga. Mi van az okirati kényszer-javaslat mögött?
Bp. 1929, Közs. Közlöny. 39 p.

     oklevelek
Pekár Mihály: Külföldi oklevelek honosítása és külföldi állampolgároknak az egyetemekre való felvétele. In: Magyar felsőoktatás. 1. köt. 217-224. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

     oklevéltár
Barabás Samu: Székely oklevéltár.
Bp. 1934, Akadémia. XXXIII, 490, 2 p.
/M. TÖRT. TÁR 28./

     oktatás
Haller Károly: Gazdasági jogisme. A gazdasági tanintézetek növendékei és a mezei gazdák szükségletéhez alkalmazva. 3., telj. átd. kiad.
Bp. 1895, Franklin. XVI, 192 p.

Buday (Maxintsák) Gyula - Benkóczy Emil: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek tanító- és tanítóképző-intézetek számára.
Bp. 1914, Szent István Társ. 161 p.

Az Erdélyi Katholikus Akadémia szervezeti és alapszabályzata rövid ügyrendje.
Oradea-Mare - Nagyvárad 1919, Szent László. 10 p.

Az állami elemi népiskolai tanítók, tanítónők és gazdasági szaktanítók fegyelmi szabályzata.
Bp. 1920, Egyetemi. 28 p.

Koncz János: A jegyzőképzés reformja.
Bp. 1920, Szerző. 105 p.

Barcsai Károly: A magyar tanítóképzés újjászervezése.
Győr 1921, Gross. 52 p.

Székely Nándor: A numerus clausus Magyarországon. Előszó Pakots József. Kiadják a magyar egyetemről kizárt zsidó ifjak.
Bp. 1922, Bichler. 86 p.

Vásárhelyi Károly - Uhereczky Géza ford. és jegyz. ell.: Csehszlovák tanügyi törvények és rendeletek gyűjteménye. 1. köt. Törvények és kormányrendeletek.
Komarno 1924, Spitzer. 412 p.

Tanácsi határozat a székesfővárosi közoktatási alkalmazottak létszámának csökkentéséről.
=BP. JOGSZ. 1924. 9. sz. 90-123 p.

Egyed István: Közigazgatási képzés a közgazdaságtudományi karon.
=JÁ 1924. 23. évf. 125-129. p.

Állami elemi népoktatás törvénye. (Magyar szöveg.) Kiad. a Tanítók Lapja.
Odorheiu 1925, Erzsébet. 87 p.

Gergely György: A Hódmezővásárhelyen működött Máramarosszigeti Református Jogakadémia évkönyve az 1923-24-iki tanévről...
Hódmezővásárhely 1925, Erdei. 85 p.

Az állami elemi oktatás... és a tanítóképzés törvényének végrehajtási szabályzata. Ford. és kiad. a 'Hargita' hetilap.
Odorheiu - Székelyudvarhely 1926, Globus. 153 p.

A gyógyszerésznövendékek egyetemi kiképzésére vonatkozó szabályzatok. In: Ferenc József Tudományegyetem 1926. évi szabályzat-gyűjteménye.
Szeged 1926, Városi. 26 p.

Friedrich Vilmos: Az egészségügyi szolgálatba kerülő funkcionáriusok kiképzése... a szociális hygiéne szempontjából. Az orvostanhallgatók képzése... In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 39-40. p.

Csiky József: A betegápolónők és betegápolók kiképzése és szervezése. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 68-73. p.

Dollinger Gyula: A betegápolónők és a betegápolók kiképzése és szervezése. 1-2. In: Közegészségügyi feladataink.
Bp. 1927, Franklin. 64-68., 80-81. p.

A középiskolát végzettek számára létesített székesfővárosi egyéves kereskedelmi szaktanfolyam... szabályzatai. 1-2.
=BP. JOGSZ. 1927. 9. sz. 268-290. p.; 10. sz. 292-310. p.

A Budapest székesfővárosi községi kertészképző iskola szervezeti, rend- és fegyelmi, pénzkezelési és gazdasági ügyviteli szabályzatai.
=BP. JOGSZ. 1927. 11. sz. 312-325. p.

A Dunamelléki Református Egyházkerület Budapesti Theológiai Akadémiájának szervezeti, rendtartási és vizsgai szabályzata...
Bp. 1928, Bethlen Gábor. 38 p.

Gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának szabályzata.
Bp. (1928), Bethlen Gábor. 6 p.

Pintér Jenő közread.: A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve. 2. kiad.
Bp. 1928, Franklin. 512 p.

Nagy Iván: Jegyzőképzés és a jogakadémiák.
Miskolc 1928, Magyar Jövő. 9 p.
/MISKJÉ KVTÁRA 37./

Szabályrendelet a székesfővárosi községi iparos tanonciskolák helyi felügyeletéről.
=BP. JOGSZ. 1928. 2. sz. 18-28. p.

Gajda Béla: Az irredentizmus a középiskolákban...
=M. MŰV. 1928. 1-2. sz.

Barabás Endre: A romániai magyarnyelvű oktatásügy első tíz éve 1918-1928. Kiad. A 'Magyar Kisebbség' nemzetpolitikai szemle.
Lugos 1929, Husvéth - Hoffer. 124 p.

Baranyai Károly: Jogászképzésünk reformjához.
Miskolc 1929, Magyar Jövő. 40 p.

Hévey László: A Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közigazgatástani Intézete.
Bp. 1929, Wodianer. 16 p.

Horn József: Alkotmánytan, tanító- és tanítóképző intézetek számára...
Bp. (1929), Franklin. 160 p.

Mártonffy Károly: A magyar közoktatásügyi közigazgatási jog vázlata.
Bp. 1929, Pallas. 16 p.

A Sárospataki Református Tanítóképző Intézet kormányzati rendszabályai.
Sárospatak 1930, Ref. Főisk. 12 p.

Érettségi vizsgálati utasítás a leányközépiskolák és leánykollégiumok számára. Kiad. a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter...
Bp. 1931, Egyetemi. 43 p.

Érettségi vizsgálati utasítás a fiúközépiskolák számára. Kiad. a m. kir. vallás- és közoktatási miniszter...
Bp. 1931, Egyetemi. 42 p.

Nékám Lajos: Az egyetemek integritásának fontosságáról.
Bp. 1931, Egyetemi. 31 p.

Serényi Antal jogszabályokkal és magy. ell.: Iskolaállítás és fenntartás belterületen...
Pécs 1931, Dunántúl. 120 p.

Gál Kelemen: Jorga oktatásügyi törvényei.
=EM 1931. 36. köt. 251-284. p.

A budapesti M. Kir. Állami Felsőipariskola rendtartási és fegyelmi szabályzata.
Bp. 1932, Sylvester. 8 p.

Szervezeti szabályzat a gazdasági akadémiák részére.
Magyaróvár 1932, Mosonvármegye. 15 p.

Becker Vendel: A tanítóképzés reformja. Tanítóképzés, papnevelés.
(Szeged 1932), Új Nemzedék. 24 p.

A budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának véleményes jelentése a jogi oktatás reformja tárgyában.
Bp. 1932, Egyetemi. 83 p.

Víg Albert: Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben...
Bp. 1932, Pátria. 728 p.

Pokoly Lajos: a községi jegyzőképzés. In: Némethy-emlékkönyv.
Bp. 1932, Pallas. 198-209. p.

Molnár Kálmán: Még néhány szó a jogi oktatás reformjához.
=Vita Academica 1932. okt. sz.

Asztalos József: A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévig.
Bp. 1934, Stephaneum. 122 p.

Hóman Bálint: A közoktatásügyi igazgatás újjászervezése.
Bp. 1935, Állami. 30 p.

Az Országos Közoktatási Tanács szervezeti szabályzata.
Sárospatak 1936, Fischer. 29 p.

Kósa Kálmán: Közoktatásügyi intézményeink és az oktatásügyi igazgatás újjászervezése. In: A mai magyar közigazgatás.
Bp. 1936, Állami. 781-792. p.
/A korszerű közszolgálat útja 2./

Czettler Jenő: A falusi szabadtanítás. In: Előadások a Magyar Tanítók Szabadegyetemén.
Bp. 1936, Elbert. 133-140. p.
/M. Tanítók Kvtára 1./

Asztalos József: Nagy-Budapest közoktatásügye.
Bp. 1936, Szfőv. Háziny. 120 p.
=STAT. KÖZL. 81. köt. 1. sz.

Hacker Ervin: A szemléltető oktatás a büntetőjogban.
Miskolc 1936, Ludvig. 12 p.
/MISKJÉ KVTÁRA U. S. 14./

Barton Imre: Az ipari költségszámítás a tanonciskolai oktatás tengelyében.
Bp. 1937, Centrum. 29 p.

Surányi-Unger Tivadar: A közgazdasági és a közigazgatási képzés...
Szeged 1937, Városi. 6 p.

Felkay Ferenc: A közoktatási igazgatás szervezete és működése az iskolás gyermekek védelme érdekében. In: Budapest gyermekei. A nemzeti gyermekhét előadásai.
Bp. 1937, Hollóssy. 52-62. p.

Molnár Kálmán: A jogi oktatás speciális kérdései. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 67-81. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Marton Géza: Hozzászólás az 1936. évi Országos Felsőoktatási Kongresszus Jogi és Közgazdasági Szakosztályán tartott előadásokhoz. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 110-120. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Tomcsányi Móric: Jogi oktatás, közigazgatási képzés, közigazgatási minősítés. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 139-148. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Laky Dezső: A közgazdasági és a közigazgatási képzés. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 159-189. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Tomcsányi Kálmán: Az általános (belügyi) igazgatás kívánalmai a felsőoktatási reformmal kapcsolatban. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 239-248. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Vladár Gábor: Az igazságügyi igazgatás és a bíráskodás kívánalmai a jog egyetemi tanítása tekintetében. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 249-268. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Molnár Kálmán: Hozzászólás az 1936. évi Országos Felsőoktatási Kongresszus Jogi és Közgazdasági Szakosztályán tartott előadásokhoz. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 292-293. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Jakabb Oszkár: A pénzügyi igazgatás kívánalmai a felsőoktatási reformmal kapcsolatban. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 323-331. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Jalsoviczky Sándor: Néhány szó a jog- és államtudományi oktatás reformjához. In: Magyar felsőoktatás. 2. köt. 357-362. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Balogh Ernő: Az egyetemi orvosdoktorrá képzés hazai reformja. In: Magyar felsőoktatás. 3. köt. 119-140. p.
Bp. 1937, Egyetemi.

Nánay Béla: A jugoszláviai magyar tanügy képe.
=M. SZLE 1937. 187-189. p.

Gauder Andor: A középfokú oktatás reformja az értelmiségi munkanélküliség szempontjából.
=Cselekvés Iskolája 1938/39. 7. évf. 5-6. sz.

A bajai M. Kir. Kertészképző Iskola szervezeti rendje, fegyelmi és képesítő vizsgálatainak szabályzata.
Baja 1938, Nánay. 24 p.

Érettségi vizsgálati utasítás a mezőgazdasági középiskola számára.
Bp. 1938, Egyetemi. 39 p., 7 mell.

Boreczky Elemér: A község iskolaügye. In: A mai magyar község.
Bp. 1938, Állami. 325-346. p.
/A korszerű közszolgálat útja 5./

Huszti József: A bölcsészeti kar és a tanárképzés reformja. - - jelentése.
Bp. 1938, Egyetemi. 17 p.
/Orsz. Felsőokt. Tanács... 4./

Dömötör Mihály: Középosztályunk megmentése tanügyi reformokkal.
Cegléd 1938, Sárik. 7 p.

Szabályzat a székesfőváros iskoláiban és tanfolyamain fizetendő díjakról.
=BP. JOGSZ. 1938. 5. sz. 95-113. p.

A székesfőváros iskoláiban és tanfolyamain fizetendő díjak.
=BP. JOGSZ. 1938. 15. sz. 585-594. p.

Dunay Sándor: A gázvédelmi oktatás segédletei.
=Légoltalmi Közlemények 1938. 1. sz.

Fekete Lajos: Magyar kisebbség Jugoszláviában. A magyar-délszláv kultúrközlekedés.
=M. SZLE 1938. 387-391. p.

Az Angolkisasszonyok Rom. Kat. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolájának szervezete.
Rákospalota 1939, Don Bosco. 30 p.

Papp Ferenc: A magyar gimnázium új Hármaskönyve...
Debrecen 1939, Városi. 23 p.

Karácsony Sándor: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja.
Bp. 1939, Exodus. 303 p.

Boda Ernő: A hazai jog oktatása a patvarián. In: Emlékkönyv Kolosváry Bálint...
Bp. 1939, Grill.
/OÜSZ Múzeumának Kiadv. 7./

Bónis György összeáll.: A vallás- és közoktatásügy hatályos jogszabályainak gyűjteménye. 5. rész. Közoktatásügyi igazgatás. 4. köt. Polgári iskolák.
Bp. 1940, Egyetemi. XIV, 205 p.

Csapó István - Vanek Géza szerk.: Útmutató a polgári iskolai igazgatók és tanárok számára.
Székesfehérvár 1940, Szerzők. 240 p.

Domanovszky Sándor: Az egyetemi oktatás és kiválasztás és tudományos segédszemélyzet kérdése.
Bp. 1940, Egyetemi. 39 p.

Az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló 1921:XXX. tc...
Bp. 1940, Egyetemi. 168 p.

Padányi Viktor: Középoktatásunk kérdései...
Szeged 1941, Ablaka. 66 p.

Veress Endre kiad.: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864.
Bp. 1941, Akadémia. CLX, 703 p.
/Olaszországi Magyar Emlékek 3./

Jámbor György szerk.: A gimnáziumok ügyigazgatására vonatkozó rendeletek gyűjteménye. 1-2. köt.
Bp. 1942, Egyetemi.

Philipp Kálmán: A magyar közoktatásügy egységesítése. (Két Hóman-törvény kritikai méltatása.)...
Bp. 1942, Hollós Mátyás Társ. 196 p.

Gallay Rezső: Népoktatási közigazgatás.
Nyíregyháza (1942), Orosz. 240 p.
/A Nyíregyházi Közs. Közig. Tanf. Kiadv. 23./

Halápy Jenő: Az iskola igazgatása és a szülők.
=OPITK 1942. szept. sz.

Az Országos Felsőoktatási Tanács szervezetének szabályzata.
Bp. 1943, Egyetemi. 4 p.

Barabás Endre: A magyar iskolaügy helyzete Romániában 1918-1940-1941.
=Kisebbségi Körlevél 1943. 5-6. sz.

Háros Antal: Gondolatok a nyolcosztályos népiskoláról...
Bp. 1944, Kalász. 16 p.

Somogyi József: Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. 2., átd. kiad.
Bp. 1944, Eggenberger. 336 p.

Suhayda Tibor: A közép- és alsófokú gazdasági szakoktatás kialakulása és a felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás.
Bp. 1944, Állami. 247-257. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Csíki László: A mezőgazdasági szakoktatás kialakulása és a felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás. In: A mai magyar földmívelésügyi igazgatás..
Bp. 1944, Állami. 258-267. p.
/A korszerű közszolgálat útja 17./

Balogh Ányos: A Délvidék polgári iskolái.
=TEK 1944. ápr.-jún. sz.

     oktatók ld. még tanítók
Dausz Gyula: A székesfővárosi oktatók fizetésügye 1873-1933.
Bp. 1934, Franklin. 78 p.

     olasz államtanács
Menczer Károly: A francia és az olasz államtanács szervezete és működése.
Bp. 1937, Dunántúl. 142 p.
/A M. KÖZIG.TUD. INT. Kiadv. 23./

     olasz egyetemek
Veress Endre kiad.: Olasz egyetemeken járt Magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864.
Bp. 1941, Akadémia. CLX, 703 p.
/Olaszországi Magyar Emlékek 3./

     olasz fasizmus
Krisztics Sándor: Az olasz fasizmus közigazgatási rendszere.
=VSZ 1931. 17. évf. 177-215. p.

     olasz földmunkás-szövetkezetek
Szabados Mihály: Az olasz és magyar földmunkás-szövetkezetek. In: A mai magyar szociálpolitika.
Bp. 1939, Állami. 630-642. p.
/A korszerű közszolgálat útja 10./

     olasz köznevelés
Ember Ernő: Az olasz köznevelésügyi alapítvány.
=PTSZ 1939. 4. sz.

     olasz törvény
Czakó István: Az olasz 'Confino' törvény.
=M. SZLE 1927. 88-89. p.

     Olaszország
Temesváry László: A községi pénzügyek reformja Olaszországban.
Bp. 1938, Szfőv. Háziny. 162 p., 24 t.
=STAT. KÖZL. 80. köt. 3. sz.

Karay Kálmán: A közigazgatás területi beosztásának újjárendezése Olaszországban.
=KÖZIG.TUD. 1940. 6. sz.

     olimpiai játékok
Mező Ferenc: Az olimpiai játékok története. Előszó Klebelsberg Kunó.
Bp. 1929, Stephaneum. 301 p.
/Az Orsz. Testnev. Tanács Kvtára 40./

     OMBI
Molnár Károly kiad.: Fontos tudnivalók. Az OTI, a MABI, Bányanyugbér Biztosító, az OMBI, az OTBA szabályainak ismertetése.
Bátaszék 1939, Arany János. 147 p.

     Operaház
A Nemzeti Színház és Magyar Királyi Operaház örökös tagjaira vonatkozó jogszabályok.
Bp. 1942, Egyetemi. 14 p.

     Ormányság
Doros Gábor: Jelentés a szövetség prémiumos családtelepítési akciójáról. Ormánysági egyke elleni küzdelem.
Bp. 1939, Pallas. 16 p.
/Magyar Családvédelmi Szövetség Kiadv./

     Orosháza
Balás Béla: Az Orosházi Múzeum.
=OPITK 1937. 10. sz.

     országgyűlés
Az 1825, 1826 és 1827-dik esztendőkbéli ország-gyűlésen alkotott törvény-czikkelyek. Országos megállapítással magyar nyelvre fordíttatva.
Po'sony 1827, Weber. 83 p.

Az országgyűlési képviselők betűsoros névlajstroma.
Pest 1861, Landerer - Heckenast. 42 p.

Magyar országgyűlési zsebkönyv...
Pest 1865, Lauffer. 332. p.

Zombory Gusztáv összeáll.: Névsora azon főpap, zászlós és országnagy uraknak, kik az 1865-ik évi deczembe