A teljes repertórium kinyomtatható
(174 oldal)


A Levéltári Közlemények
repertóriuma
1923–1981


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Pécs, 1985

Hernádi László Mihály: A Levéltári Közlemények repertóriuma (1923-1981) - Pécs, 1985, 2010A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1985, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. november 12.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [doc]    [zip]   

Bevezetés

A folyóiratról


Az Országos Levéltár 1923-ban indította meg folyóiratát. Az első szerkesztő, Csánki Dezső főigazgató beköszöntőjében így foglalta össze a terveket és célokat:

      „Mi úgy képzeljük a folyóiratot, hogy az általánosságban a levéltári ügyet, legközelebbről pedig kötelességszerűleg az Országos Levéltár ügyét szolgálja, s a levéltárak berendezését, történetét és anyagát óhajtja, főleg magyar szempontból ismertetni. Egy ily folyóirat azonban alig állhat meg az egyhangúsággal fenyegető és csak kevesek érdeklődésére számító külső levéltári ismertetéseknél, hanem kell, hogy – bár vázlatosan vagy kivonatszerűleg avagy csak a lényegesre szorítkozva – magát a történelmi forrásanyagot is közlése körébe vonja, s így némileg, vagy ideiglenesen, a sajnosan nélkülözött Történelmi Tárt is pótolja. Végül nem zárhatjuk ki működésünk köréből a levéltári forrásokon alapuló, szigorúan tudományos dolgozatokat és a szakba vágó könyv- és folyóiratismertetéseket sem.

      Reménykedve indulunk útnak, azzal a hittel, hogy vállalkozásunk szükséget pótol, és ha már ily zord időkben megindulhatott, – tovább is élni fog... Azért bizalommal kérjük elsősorban azoknak a hatalmas segítőkezeknek támogatását, amelyektől az idegeket tápláló anyagi erő, aztán azoknak rokonszenvét, együttérzését és közreműködését, akiktől, közelben és távolban, munkánk és ezzel kapcsolatban hazai levéltári ügyünk és történelmi forráskutatásunk sikere függ.”

– Csánki Dezső1923–1931
– Pleidell Ambrus1932–1935
– Szabó István1936–1941
– Sinkovics István1942–1946
– Ember Győző1954–1978
– Varga János1979–


      Az évi 4–4 számmal megjelenő folyóirat számait általában kettesével összevonták. Összevont évfolyamokat is találunk: 1940–41, 1942–45, 1973–74, 1977–78 és 1980–81-ben. Az 1973–74-es évfolyam Ember Győző jubileumi emlékkötete. A folyóirat 1947-től 1953-ig és 1957-ben sajnálatos módon szünetelt. Ugyancsak sajnálatos az igen-igen hosszú nyomdai átfutási idő, hiszen a repertórium elkészítésének időszakában – 1984 tavaszán-nyarán – az 1982. évi 2. szám még nem jelent meg.

      A rovatok a folyóiratban megjelenésük sorrendjében:

– Értekezések1923–1981
– Kisebb közlemények1923–1946
– Ismertetések1923–1935
– Irodalom1936–1981
– Szemle1936–1946
– Forrásközlés1954–1981
– Krónika1954–1981
– Folyóiratszemle1956–1981
– Bibliográfia1961–1981

Megjegyezzük, hogy az egyes rovatok eltérő elnevezései mögött sokszor azonos vagy nagyon hasonló belső tartalom rejlik, és azt, hogy a feltüntetett évszámok nem zárják ki a rovatok néhány számon belüli megszakított voltát. A repertórium nagy terjedelmére tekintettel nem vehettük fel az Ismertetések, Irodalom, Szemle, Folyóiratszemle és Bibliográfia rovatokat tételesen, bár itt is nyomatékosan felhívjuk a figyelmet azok óriási jelentőségére. Ugyanezen megfontolásból a tárgyszó részből kihagytuk az egyes levéltárak működését összefoglal éves beszámolókat. Ezek általában a tárgyévet követő év első számainak végén találhatók. Mivel e jelentéseket általában a levéltárak igazgatói írták alá, a szerzői részben e bibliográfiai tételeket is szerepeltettük. Az egyes számok értekezéseit 1946-ban francia, 1954-től orosz és francia nyelvű összefoglalók ismertetik.


A repertóriumról

Összeállításunk két részből áll:

– Szerzői rész
     egy szerző cikkeinek, közleményeinek leírása időrendben
– Tárgyszavas rész
     a bibliográfiai leírások szintén a megjelenés időrendjében találhatók

A repertórium második részéről kissé bővebben kell szólnunk. E rész az egyik automatikus számítógépi index, a KWOC /Kwyword out of context: szövegkörnyezetből kiemelt kulcsszó/-index általunk továbbfejlesztett változata. A továbbfejlesztés a címből vagy a cikk belső tartalmából kiemelt kulcsszavak tárgyszavasításában és bizonyos fokú egységesítésében rejlik. A tárgyszavak összeállításánál és egységesítésénél – kevés kivételtől eltekintve – ragaszkodtunk a címek releváns kifejezéseihez. Az információs hatékonyság növelése érdekében néhol kiegészítettük a címet. A folyóirat jellegéből adódik, hogy a levéltár tárgyszó alá csak a levéltárral általánosan kapcsolatos elméleti cikkek leírásait osztottuk be. A repertóriumon belül igyekeztünk a tulajdonneveket is egységesen írni. A változtatások miatt megjegyezzük, hogy betűhív bibliográfiai leírás csak a tételek eredeti helyéről készíthető.
A lelőhely adatai: =év, évfolyam, terjedelem.

      Kívánjuk, hogy munkánk hasznára legyen a kutatóknak és az érdeklődőknek egyaránt.

      Pécs, 1985. szeptember 21.
Dr. Hernádi László MihálySzerzői rész


     Áldásy Antal
Fejérpataky László tudományos hagyatéka.
=1924. 2. 135–141.

     Andreev, Sztefan
Török iratok Temesvár XVII–XVIII. századi történetéről a szófiai Nemzeti Könyvtárban.
=1977–78. 48–49. 195–214.

     Ányos Lajos
Szilágyi Erzsébet oklevelei. 1–2.
=1927. 5. 59–82.; 1928. 6. 240–258.

     B.
Bertalan Mária (1886–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 271.

Szeli Aladár (1880–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 273.

     Baán Kálmán
Kisebb tiszántúli családi levéltárak.
=1937. 15. 242–245.

Kisnemes családok levéltárai.
=1942–45. 20–23. 376–383.

     Bakács István
Az ugarföld megművelésének kérdése és a magyar kormányhatóságok.
=1946. 24. 280–289.

A családi levéltárak rendezése.
=1955. 26. 5–26.

A családi levéltárak szerkezeti problémái.
=1960. 31. 160–174.

Miklósy Zoltán (1883–1962). Nekrológ.
=1962. 33. 305.

A missilis.
=1966. 37. 17–31.

Rappay György (1884–1969). Nekrológ.
=1969. 40. 193.

A bécsi 10. Genealógiai és Heraldikai Kongresszus.
=1970. 41. 385–387.

A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárának története az Országos Levéltár keretében 1934–1945.
=1972. 43. 33–84.

A Magyar Országos Levéltár iratanyagának változása: iratgyarapodás és csökkenés 1875–1975.
=1980–81. 51–52. 111–126.

     Bakács István János
A regéc-sárospataki uradalom levéltára.
=1935. 13. 5–41.

A Szathmáry Király család borsodi ágának levéltára.
=1940–41. 18–19. 476–484.

A családi levéltárak védelme.
=1942–45. 20–23. 41–51.

     Balanyi Béla
Garzó József (1887–1950). Nekrológ.
=1954. 25. 288–289.

     Balázs Péter
B. P.: Bedi István (1903–1954). Nekrológ.
=1955. 26. 376–377.

B. P.: Pataki Ferencné (1907–1958). Nekrológ.
=1959. 30. 213–214.

A magyar állami levéltárak 1960-ban.
=1961. 32. 3–22.

A magyar állami levéltárak 1961-ben.
=1962. 33. 291–303.

A magyar állami levéltárak 1962-ben.
=1963. 34. 329–348.

A magyar állami levéltárak 1963-ban.
=1964. 35. 255–269.

A magyar állami levéltárak 1964-ben.
=1965. 36. 321–336.

A magyar állami levéltárak 1965-ben.
=1966. 37. 356–371.

Hadnagy Antal (1901–1967). Nekrológ.
=1967. 38. 135.

A magyar állami levéltárak 1966-ban.
=1967. 38. 285–297.

A magyar állami levéltárak 1967-ben.
=1968. 39. 341–358.

Az Országos Levéltár és a tanácsi levéltárak 1968-ban.
=1969. 40. 397–413.

A magyar levéltárügy 1945–1969. (Adatok a huszonöt éves fejlődés történetéhez.)
=1970. 41. 47–87.

Magyar Országos Levéltár és a tanácsi levéltárak 1969-ben.
=1970. 41. 365–385.

Az általános levéltárak 1970-ben.
=1971. 42. 367–393.

A tanácsi levéltárak 1971-ben.
=1972. 43. 543–563.

Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései az 1848. évi magyar forradalomról.
=1973–74. 44–45. 3–30.

Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései a magyar forradalomról és szabadságharcról 1849-ben.
=1975. 46. 289–314.

Az általános levéltárak 1972-ben és 1973-ban.
=1975. 46. 352–380.

A tanácsi levéltárak 1974-ben és 1975-ben.
=1976. 47. 303–328.

     Balázs Tibor
A Pest vármegyei Nemzeti Bizottságok történetéhez (1945. január–október).
=1955. 26. 235–271.

     Bálint Ferenc
Békés megye Védbizottmányának szervezete és működése 1849-ben.
=1973–74. 44–45. 47–60.

     Bálint Nagy István
Sámboky János végrendelete.
=1929. 7. 350–355.

Balogh István: Szabolcs vármegye levéltára (1748–1849).
=1973–74. 44–45. 31–46., 3 t.

     Bánrévy György
A iratkezelés története Budán és Pesten 1686–1873. 1–4.
=1934. 12. 29–49.; 1935. 13. 171–215.; 1936. 14. 204–224.; 1937. 15. 210–222.

Hogyan idézzünk és közöljünk levéltári iratokat.
=1934. 12. 210–223.

A selejtezés általános elvei.
=1938. 17. 158–171.

Budó Jusztin (1884–1943). Nekrológ.
=1946. 24. 347–348.

     Baraczka István
A levéltári kutatás. (Néhány szempont a törvényhatósági levéltárakban való kutatás kérdéséhez.)
=1946. 24. 12–20.

A selejtezés időszerű kérdései.
=1954. 25. 56–76.

Néhány XVII. század végi városi számadáskönyvünk írása (adatok a magyarországi német írás paleográfiájának problémáihoz).
=1962. 33. 219–253., 1 t.

A hazai pénzrendszerek és pénzek történetéhez (nyugat-dunántúli számadáskönyvek pénztörténeti adatainak alapján 1540–1560).
=1965. 36. 235–256.

     Beck, Friedrich
Az NDK állami levéltárügyének új szabályozása.
=1967. 38. 159–172.

     Bekény István
– Bélay Vilmos: A nemzetközi levéltáros kongresszusokról.
=1955. 26. 373–376.

     Bélay Vilmos
A mikrofilm alkalmazása a levéltárban.
=1946. 24. 21–26.

Boross Gyula (1891–19563). Nekrológ.
=1954. 25. 288.

– Bekény István: A nemzetközi levéltáros kongresszusokról.
=1955. 26. 373–376.

B. V.: Pálffy Ilona (1905–1974). Nekrológ.
=1975. 46. 191–192.

Tirscher Jolán (1896–1979). Nekrológ.
=1977–78. 48–49. 305.

Referens-szolgálat a Magyar Országos Levéltárban (1875–1944).
=1979. 50. 187–200.

     Belitzky János
Megvolt-e a magyar királyok középkori levéltára a török Budán?
=1934. 12. 155–158.

     Benda Kálmán
Ráday Pál politikai iratai 1703–1711.
=1954. 25. 141–151.

A királyi Magyarország tiszti címtára 1607–1608.
=1972. 43. 265–325.

Egy új forrástudomány: a pszichografológia.
=1973–74. 44–45. 61–76.

A magyar történeti forráskiadás múltja és mai helyzete. 1–. [A többi rész eddig nem jelent meg.]
=1979. 50. 163–173.

     Bendefy László
Julianus útleírásának kézirati példányai.
=1935. 13. 298–301.

Térképek és tervrajzok feltárása az Országos Levéltárban.
=1966. 37. 157–169.

     Berlász Jenő
A német lovagrend bécsi levéltára. "Ungarn"-csoport.
=1937. 15. 74–83.

A községi levéltárak állományáról.
=1940–41. 18–19. 526–537.

     Bertényi Iván
A nádori és az országbírói ítélőmester bírósági működése a XIV. században.
=1964. 35. 187–205.

Az országbírói intézmény pecséthasználata a XIV. században.
=1972. 43. 113–143.

Az antifeudális parasztmozgalmak heraldikájának néhány problémája.
=1980–81. 51–52. 221–242., 4 t.

A Nemzetközi Pecséttani Bizottság budapesti ülése.
=1980–81. 51–52. 371–373.

     Bezerédy Győző
A pecsét szerepe a jobbágyfalu közigazgatásában Baranya megyében.
=1973–74. 44–45. 77–87., 1 t.

     Bittner Lajos
Károlyi Árpád, a levéltárnok.
=1933. 11. 173–207.

A történetírás és a levéltártudomány.
=1942–45. 20–23. 4–28.

     Bogdán István
A vízjelkutatás problémái.
=1959. 30. 89–108., 1 t.

Papírellátásunk és papírkereskedelmünk a XVIII–XIX. században.
=1968. 39. 9–27.

Helyi földmértékeink 1828-ban.
=1971. 42. 51–101., 6 t.

     Bognár Iván
A Népjóléti Minisztérium és Népjóléti Népbiztosság szervezete 1917–1919.
=1966. 37. 293–343.

     Bónis György
Adatok a budapesti forradalmi törvényszék történetéhez.
=1959. 30. 293–312.

A kúriai irodák munkája a XIV. és XV. században.
=1963. 34. 197–246., 2 t.

Kelemen Lajos (1877–1963). Nekrológ.
=1963. 34. 349–350.

A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán.
=1971. 42. 103–113., 8 t.

Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz korában és a Beneéthy-formuláskönyv.
=1973–74. 44–45. 88–101.

     Borsa Iván
A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből.
=1942–45. 20–23. 384–388.

A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: A Kölcsey család levéltárának középkori oklevelei.)
=1946. 24. 47–70.

A magyar levéltárügy helyzete a Horthy-korszakban és a felszabadulás után.
=1954. 25. 14–55.

A családi levéltárak szerkezeti problémái.
=1961. 32. 48–56.

III. Béla 1177. évi könyv alakú privilégiuma az aradi káptalan számára.
=1962. 33. 205–218.

B. I.: Kaszala László (1891–1961). Nekrológ.
=1962. 33. 306.

A technikai fejlődés és a levéltárak.
=1963. 34. 163–196.

A Hunyadi család levéltárának története.
=1964. 35. 21–56.

Betlendi János (1887–1967). Nekrológ.
=1967. 38. 299.

Mikrofilm-publikáció. (Forráspublikációk filmen.)
=1968. 39. 177–197.

A levéltári szintek kérdéséhez.
=1969. 40. 21–35.

Fekete Nagy Antal (1900–1969). Nekrológ.
=1969. 40. 193–194.

A Magyar Országos Levéltár diplomatikai levéltára. I. A gyűjtemény kialakulása.
=1969. 40. 289–323.

B. I.: Niklay Péter (1887–1965). Nekrológ.
=1969. 36. 343.

A Magyar Országos Levéltár diplomatikai levéltára egyes adatainak gépi segítséggel történő feldolgozása.
=1971. 42. 3–32.

A magyar medievisztika forráskérdései.
=1973–74. 44–45. 103–121.

Ila Bálint (1903–1975). Nekrológ.
=1975. 46. 383–384.

A levéltári anyag használatának növekedése a II. világháború után.
=1976. 47. 3–23.

Egy kilenc évtizedes aktuális probléma. [Az iratok papírminőségéről.]
=1977–78. 48–49. 45–50.

Az Országos Levéltár épületei 1874–1974.
=1979. 50. 23–50.

Anyagvédelem az Országos Levéltárban 1874–1974.
=1980–81. 51–52. 127–138.

A japán levéltárak.
=1980–81. 51–52. 257–266.

     Bottló Béla
A varsói levéltárnoki tanfolyam.
=1933. 11. 294–298.

A lengyel levéltárnoki tanfolyam kiadványai.
=1936. 14. 246–253.

A lengyel levéltárügy.
=1936. 14. 340–344.

A róm. kat. egyház levéltári szabályai. 1–. [A folytatás nem jelent meg.]
=1940–41. 18–19. 106–121.

Az Archivum Regni megalakulása.
=1958. 29. 61–82.

Az Archivum Regni első évtizede.
=1961. 32. 57–81., 1 t.

Czobor Alfréd (1883–1959). Nekrológ.
=1961. 32. 272.

Dőry Ferenc (1875–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 272–273.

     Bölöny József
Közös miniszterek – horvát bánok – fiumei kormányzók (1867–1918).
=1977–78. 48–49. 123–164.

     Buzási János
Az Österreichische Geheime Staatsregistratur magyar vonatkozású iratai.
=1973–74. 44–45. 123–142.

A kapitalizmuskori vállalati iratanyag levéltári rendezésének problémái.
=1977–78. 48–49. 3–21.

     Celier, Léonce
A francia levéltárügy utolsó évtizede.
=1937. 15. 323–326.

     Chastain, James
Iratok Franciaország magyarországi politikájának történetéhez 1848-ban.
=1976. 47. 269–294.

     Csánki Dezső
Beköszöntő.
=1923. 1. 1–5.

Az Országos Levéltár beköltözött új palotájába.
=1923. 1. 364–365.

– Relković, Néda: Újbánya város levéltára és rövid története.
=1924. 2. 86–107.

Tagányi Károly (1858–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 205–208.

Fraknói Vilmos (1843–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 208–211.

Mayer Béla (1899–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 313–314.

     Csapodi Csaba
Csóka János Lajos (1904–1980). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 374–386.

     Cserjési Károly
Régi írások falun.
=1937. 15. 240–242.

Falusi levelesládák.
=1938. 16. 255–257.

     Csobán Endre
Debrecen sz. kir. város levéltára.
=1928. 6. 204–239.

A levéltár helyisége és berendezése.
=1936. 14. 45–67.

Az észak-amerikai Egyesült Államok új központi levéltára.
=1936. 14. 349–353.

Az észak-amerikai Egyesült Államok új központi levéltárának munkája.
=1938. 16. 345–352.

A számvevőségi iratok selejtezése.
=1939. 17. 194–207.

     Csóka János Lajos
A pannonhalmi alapítólevél interpolálása.
=1961. 32. 83–99.

Adalbert és Walfer pannonhalmi 1153., illetőleg 1157. évi oklevelének hitelessége.
=1964. 35. 57–65.

     Czobor Alfréd
Országos Levéltár felállításának terve 1701-ben és az ország iratainak korábbi megőrzése.
=1925. 3. 1–41.

A családi levéltárak a középkorban.
=1940–41. 18–19. 380–440.

     Dávid Zoltán
Térképek leltározása a Magyar Országos Levéltárban.
=1956. 27. 96–102.

     Degré Alajos
A közigazgatás megindulása Zala megyében a felszabadulás után.
=1960. 31. 3–21.

Úriszéki peres eljárás a Dunántúlon a XVIII–XIX. században.
=1961. 32. 101–128.

Egy dunántúli körjegyzőség a felszabadulás idején. [Tótszentmárton.]
=1970. 41. 167–185.

Zala megye reformkori követutasításai.
=1973–74. 44–45. 143–162.

     Deininger, Heinz Friedrich
A herceg és gróf Fugger-féle augsburgi családi alapítványi levéltár története.
=1926. 4. 177–208., 3 t.

     Divéki Adorján
A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású kézirati anyaga.
=1927. 5. 27–58.

     Dóka Klára
A vízügyi szakigazgatás kezdetei (1772–1788).
=1977–78. 48–49. 81–100.

A kultúrmérnöki hivatalok 1879–1948.
=1980–81. 51–52. 233–256.

     Dőry Ferenc
Lukcsics Pál: Dőry Ferenc bírálatára.
=1932. 10. 345–347.

Lukcsics Pál válaszára.
=1932. 10. 348.

Csánki Dezső (1857–1933). Nekrológ.
=1933. 11. 1–15., 1 fénykép.

Baranyai Béla (1881–1945). Nekrológ.
=1946. 24. 346–347.

     Eckhart Ferenc
A bécsi udvari kamarai levéltár.
=1923. 1. 25–68.

Az osztrák levéltárügy a háború után.
=1926. 4. 20–43.

     Egey Tibor
Endrényi Ferenc (1919–1979). Nekrológ.
=1979. 50. 155.

     Elekes Lajos
A brit levéltárak 1936. évi munkája.
=1937. 15. 326–327.

Az Erdélyi Múzeum levéltárának kialakulása.
=1940–41. 18–19. 544–549.

[e-l-]: Istványi Géza (1912–1943). Nekrológ.
=1942–45. 20–23. 417–419.

Román levéltári kiadványok.
=1946. 24. 318–326.

     Elmer Sándor
A bécsi hadilevéltárak.
=1939. 17. 37–49.

     Ember Győző
E. Gy.: Buday Kálmán (1908–1936). Nekrológ.
=1936. 14. 333.

A magyar királyi helytartótanács ügyintézése. I. 1724–1783. II. 1783–1848. III. A számvevőhivatal.
=1937. 15. 84–161.; 1938. 16. 58–141.; 1939. 17. 130–157.

A levéltári leltár.
=1940–41. 18–19. 150–156.

A magyarországi építészeti igazgatóság történetének vázlata (1788–1867).
=1942–45. 20–23. 345–375.

A szepesi kamarai igazgatás tisztviselői 1703-ban.
=1946. 24. 268–279.

A Levéltári Közlemények új feladatai.
=1954. 25. 3–13.

E. Gy.: Szekfű Gyula (1883–1955). Nekrológ.
=1955. 26. 377.

A kétszáz éves Országos Levéltár.
=1956. 27. 3–30.

A Magyar Országos Levéltár 1960-ban.
=1961. 32. 23–47.

A levéltári gyűjtőkör elhatárolása.
=1963. 34. 3–21.

A családi levéltárak tagolódása.
=1963. 34. 149–162.

Jánossy Dénes (1891–1966). Nekrológ.
=1966. 37. 147.

A Magyar Országos Levéltár ötéves terve 1966–1970.
=1966. 37. 179–206.

A levéltártörténet módszertanához.
=1968. 39. 155–176.

Kossányi Béla (1894–1968). Nekrológ.
=1968. 39. 360–361.

Levéltári rendeltetés – levéltárosi hivatás.
=1969. 40. 3–20.

A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása.
=1969. 40. 197–213.

A levéltári egységek kérdéséhez.
=1969. 40. 215–231.

Az Országos Levéltár huszonöt éve (1945–1969).
=1970. 41. 3–46.

Levéltári feladatok az új levéltári törvény után.
=1970. 41. 200–212.

A Magyar Országos Levéltár öt éve 1966–1970.
=1972. 43. 441–515.

Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1971-ben végzett munkájáról.
=1972. 43. 516–543.

– – műveinek bibliográfiája (1973. január 1-ig).
=1973–74. 44–45. 633–640.

Az Országos Levéltár száz éve 1874–1974.
=1975. 46. 13–47.

Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1972-ben végzett munkájáról.
=1975. 46. 149–183.

A levéltári forrásközlés apparátusa.
=1975. 46. 203–221.

Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1973-ban végzett munkájáról.
=1976. 47. 126–158.

Levéltári kiadványok.
=1976. 47. 171–195.

Szekfű Gyula 1918-ban írt cikke a bécsi levéltárakról.
=1979. 50. 311–323.

A levéltári rendezés általános kérdései.
=1980–81. 51–52. 31–96.

Komoróczy György (1909–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 377–378.

     Esze Tamás
Acta Reviczkyana.
=1954. 25. 152–169.

A szepesi kamara levéltára a Rákóczi-szabadságharc idején.
=1956. 27. 48–73., 2 t.

     Fábián István
Forradalmi törvényszékek Pest megyében a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 73–104.

     Fábiánné Kiss Erzsébet
Az országos rendőrség ügye 1848–1849-ben.
=1973–74. 44–45. 187–209.

Duschek Ferencnek az 1848–1849-i működéséről az osztrák bíróság számára írt összefoglalója (1850).
=1980–81. 51–52. 267–312.

     Fallenbüchl Zoltán
A szepesi kamara tisztviselői a XVII–XVIII. században.
=1967. 38. 193–236.

A Mgyar Kamara tisztviselői a XVII. században.
=1968. 39. 233–268.

A Mgyar Kamara tisztviselői a XVIII. században.
=1970. 41. 259–336., 1 t.

A Mgyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig 1780–1848.
=1972. 43. 327–395.

A sóügy hivatalnoksága Magyarországon a XVIII. században.
=1979. 50. 225–290.

     Fára József
Zala vármegye levéltára. 1–2.
=1935. 13. 216–232.; 1936. 14. 172–195.

A levéltárvédelem a vármegyében.
=1939. 17. 27–36.

     Farkas Gábor
Székesfehérvár város törvényhatósági bizottsága (1919–1929).
=1973–74. 44–45. 163–186.

     Fekete Lajos
Török iratok a gr. Zichy család birtokában.
=1924. 2. 70–85.

Debrecen város levéltárának török oklevelei.
=1925. 3. 42–67.

A török oklevelek nyelvezete és forrásértéke.
=1925. 3. 206–224.

A velencei állami levéltár "Dokumenti Turchi" c. gyűjteménye.
=1926. 4. 130–138.

A velencei állami levéltár magyar vonatkozású fethnáméi.
=1926. 4. 139–157.

A berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. 1–2.
=1928. 6. 259–305.; 1929. 7. 55–106.

Gyöngyös város levéltárának török iratai. 1–2.
=1932. 10. 287–318.; 1933. 11. 93–140.

A Rákóczi-Aspremont levéltár török iratai.
=1935. 13. 123–157.

A török levéltárügy.
=1937. 15. 20–47.

Párhuzam az isztambuli és budai török hivatali ügyvitel között.
=1940–41. 18–19. 208–222.

     Fekete Nagy Antal
A báró Malonyay család levéltára.
=1929. 7. 45–54.

A Petróczy család levéltára.
=1930. 8. 54–64.

A Petróczy levéltár középkori oklevelei. 1–2.
=1930. 8. 190–264.; 1931. 9. 38–111.

A báró Rudnyánszky család levéltára.
=1933. 11. 16–57.

A levéltárak kialakulása.
=1936. 14. 23–36.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára.
=1940–41. 18–19. 441–455.

Zákonyi Mihály (1887–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 275.

     Felhő Ibolya
A szabad királyi városok és a Mgyar Kamara a XVII. században.
=1946. 24. 209–267.

     Fest Sándor
Egy magyar püspök levele volt párizsi iskolatársához a tatárokról.
=1934. 12. 223–225.

     Filkorn Pál
II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem ősei.
=1976. 47. 205–216., 1 t.

     Fleischer Gyula
A Trautson család innsbrucki levéltára.
=1931. 9. 316–324.

     Főglein Antal
Zólyom vármegye levéltára.
=1923. 1. 150–164.

Zólyom város XIII–XVI. századbeli okiratai.
=1925. 3. 235–242.

Baranya vármegye levéltára.
=1927. 5. 215–244.

Sopron vármegye levéltára az 1921. évi kényszerköltözés után.
=1927. 5. 274–282.

Pest vármegye levéltárának rendezése.
=1930. 8. 271–284.

A "Conscriptio Josephina" sorsa.
=1931. 9. 112–126.

Tolna vármegye levéltára.
=1932. 10. 67–91.

Gömör vármegye levéltára.
=1933. 11. 208–222.

A vármegyei levéltárak Mária Terézi korában.
=1935. 13. 158–170.

A vármegyei nótárius.
=1936. 14. 149–171.

A vármegyei jegyzőkönyv.
=1938. 16. 142–167.

A vármegyei levéltárak első állandó őrzőhelyei.
=1942–45. 20–23. 196–254.

Iratpusztítás és levéltárcsonkítás az önkényuralom alatt.
=1955. 26. 48–60.

A vármegyei levéltárak II. József korában.
=1958. 29. 83–102.

A vármegyei levéltárak a XIX. század első felében.
=1960. 31. 175–204.

A vármegyei levéltárosi állás kialakulása.
=1966. 37. 32–62.

     Földi Tamás
Iratok a magyar nagyipar történetéhez 1945–46-ban.
=1960. 31. 205–262.

     Frolov, G.
A Régi Iratok Központi Levéltára.
=1956. 27. 118–135.

     Fügedi Erik
A Csáky család szepesmindszenti levéltára.
=1979. 50. 93–131.

     Gábor Sándorné
A burzsoá-szociáldemokrata Károlyi-kormány a dolgozó nép forradalmi harca ellen.
=1954. 25. 222–233.

     Gagyi Jenő
A bukaresti levéltári és paleográfiai főiskola és a bukaresti levéltári múzeum.
=1928. 6. 319–321.

A közlevéltárak sorsa Új-Romániában.
=1929. 7. 107–117.

G. J.: A bukaresti levéltárnoki és paleográfiai felsőbb iskola
=1930. 8. 332.

     Gál István
Szabolcs vármegyei községek iratai.
=1929. 7. 117–121.

     Galla Ferenc
A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban.
=1942–45. 20–23. 141–186.

Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus megújhodás korából. 1–. [Folytatása nem jelent meg.]
=1946. 24. 71–169.

     Gárdonyi Albert
A firenzei állami levéltár.
=1927. 5. 128–135.

Reformtörekvések az iratkezelés terén.
=1927. 5. 254–263.

Pleidell Ambrus: Reformtörekvések az iratkezelés terén. I. Megjegyzések dr. Gárdonyi Albert cikkére.
=1929. 7. 31–37.

Buda középkori levéltáráról. Mellékletek: Palczan Péter budai bíró hagyatéka.
=1934. 12. 159–168.

Az óbudai káptalan magánlevéltára.
=1942–45. 20–23. 130–140.

Vármegyei és városi levéltáraink a XVIII. században.
=1942–45. 20–23. 187–195.

     Gerevich Tibor
A római Magyar Történeti Intézet.
=1924. 2. 200–201.

     Gerics József
A királyi káptalan tagjai által folytatott hiteles helyi tevékenység történeleméhez.
=1956. 27. 31–34.

Krónikáink szerepe a középkori jogéletben (a váci egyházalapítás krónikás hagyományainak kritikájához).
=1962. 33. 3–14.

[A nyolcvan éves] Kumorovitz Lajos Bernát köszöntése.
=1980–81. 51–52. 3–4.

     Gerő József
Nemességadományozás 1848 után.
=1940–41. 18–19. 468–472.

     Glaser Lajos
Az Országos Levéltár térképei.
=1939. 17. 280–288.

A térképrendezés feladatai a vidéki levéltárakban.
=1940–41. 18–19. 537–544.

     Goldinger, Walter
Az osztrák levéltárak 1918–1945 között.
=1956. 27. 152–162.

     Gombos Albin
Márki Sándor (1853–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 315–317.

     Gross, Lothár
A házi, udvari és állami levéltár Bécsben.
=1923. 1. 278–286.

     Gyalókay Jenő
Bem tábornokra vonatkozó külföldi iratok a Nemzeti Múzeum levéltárában.
=1923. 1. 187–192.

Báró Puchner Antal altábornagy jelentése az erdélyi állapotokról.
=1923. 1. 334–341.

     Győrffy György
Egy XI. századi magyarországi palimpszeszt.
=1968. 39. 3–8., 2 t.

Szlavónia kialakulásának oklevélkritikai vizsgálata.
=1970. 41. 223–240.

Nemzetközi oklevélkiadási szabályzat.
=1980–81. 51–52. 97–109.

     Győrffy István
A nagykun vármegyék levéltárai. 1–2. [Karcag, Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunszentmárton.]
=1925. 3. 192–205.; 1926. 4. 214–218.

     Győrffy Sándor
A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai az Országos Levéltárban.
=1959. 30. 5–48.

     H. F.
Gájer András (1900–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 345.

     Haas, Antonin
– Hradecký, Emil: A prágai Központi Állami Levéltár rendi eredetű fondjai.
=1956. 27. 136–151.

     Hajnal István
Kivonatok Hunyadi János kormányzói okleveleiből.
=1923. 1. 98–125.

     Hársfalvi Péter
A közép- és alsófokú mezőgazdasági igazgatás a felszabadulás után.
=1960. 31. 71–86.

     Hasznosné Szöllős Ilona
A Magyar Országos Levéltár iratkonzerváló műhelyének felállításáról és működésének eddigi eredményeiről.
=1959. 30. 215–218.

     Hazai György
A Topkapi Szeráj Múzeum levéltárának magyar vonatkozású török iratai.
=1955. 26. 286–295.

     Házi Jenő
Sopron sz. kir. város levéltára.
=1923. 1. 227–247.

Adalékok Jakubovics: "Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből" c. cikkéhez.
=1925. 3. 243.

A magyar levéltárvédelem kérdéséhez.
=1932. 10. 319–323.

     Heeringa, K.
A németalföldi levéltárak.
=1928. 6. 53–65.

     Hegyi Klára
Fekete Lajos (1881–1969). Nekrológ.
=1970. 41. 387–388.

     Herzog József
A szepesi kamara levéltárnokának 1622. évi utasítása és a levéltár ugyanazon évből való leltára.
=1923. 1. 165–179.

A tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése.
=1923. 1. 248–277., 6 t.

Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554–1781. évi iratainak jegyzéke.
=1927. 5. 1–26.

A Mgyar Kamarai levéltár története. 1–3.
=1928. 6. 1–52.; 1929. 7. 155–192.; 1931. 9. 226–283.

Reformtörekvések az iratkezelés terén. II. A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium új irattári rendszeréről.
=1929. 7. 38–44.

Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1790–1848. évi iratainak jegyzéke.
=1930. 8. 37–53.

Magyar levéltári terminológia.
=1932. 10. 1–11.

     Holub József
Kutatások a párizsi levéltárakban.
=1923. 1. 69–97.

Fejérpataky László (1857–1923). Nekrológ.
=1923. 1. 223–225.

A brüsszeli ötödik történelmi kongresszusról.
=1924. 2. 108–126.

A Tolna vármegyei Múzeumban őrzött oklevelek és iratok.
=1927. 5. 271–274.

     Hóman Bálint
Tasnádi Nagy Gyula (1849–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 203–205.

     Hradecký, Emil
– Haas, Antonin: A prágai Központi Állami Levéltár rendi eredetű fondjai.
=1956. 27. 136–151.

     Ila Bálint
A Thurzó család levéltára.
=1932. 10. 12–66.

Az árvai közbirtokosság levéltára.
=1933. 11. 223–241.

A magyar református egyházi levéltárügy rendezése.
=1936. 14. 336–340.

A magyarországi református egyház levéltári szabályzata.
=1938. 16. 249–254.

Gömöri levéltárak.
=1939. 17. 208–237.

A dézsma adminisztrációja.
=1940–41. 18–19. 223–249.

Az írásbeliség szerepe a XVII. századi gazdasági igazgatásban.
=1946. 24. 27–46.

Herpay Gábor (1885–1946). Nekrológ.
=1946. 24. 350.

Magánkancelláriai ügyintézés és magánlevéltári rendszer a XVII. század első felében.
=1955. 26. 123–147.

A mikrofilm a levéltárban.
=1959. 30. 16–51.

     Incze Miklós
– Jenei Károly: A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a Központi Gazdasági Levéltárban.
=1959. 30. 180–208.

     Istványi Géza
A megyei levéltárak első nyomai a XIV. században.
=1937. 15. 245–249.

A görög levéltárak.
=1937. 15. 341–343.

A generalis congregatio. 1–2.
=1939. 17. 50–83.; 1940–41. 18–19. 179–207.

A párizsi városi levéltár rendezése.
=1939. 17. 347–350.

     Iványi Béla
A Korponay család levéltára.
=1924. 2. 127–134.

A Debreceni Református Kollégium anyakönyvtárának oklevelei.
=1925. 3. 225–234.

A Kárász család oklevelei.
=1925. 3. 244–246.

A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára.
=1925. 3. 247–249.

A grádeczi Horváth-Stansith család levéltára.
=1927. 5. 245–253.

A vatikáni levéltári főiskola.
=1927. 5. 264–271.

A Szent Domonkos Rend római központi levéltára.
=1929. 7. 1–30.

München levéltárai, magyar szempontból.
=1934. 12. 50–110.

Trencsén vármegye levéltárai a vármegye múltjára vonatkozó főleg középkori oklevelek szempontjából. 1–4.
=1936. 14. 225–245.; 1937. 15. 223–239.; 1938. 16. 236–248.; 1939. 17. 255–276.

Gróf Batthyány Ádám a levéltárrendező.
=1942–45. 20–23. 290–309.

A Festetics család keszthelyi levéltára.
=1946. 24. 170–208.

     Iványi Emma
II. Rákóczi Ferenc politikai levéltára 1526–1712.
=1954. 25. 130–140.

Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 200 éves jubileumáról.
=1956. 27. 184–204.

Klapka György iratai 1848–1892.
=1969. 40. 245–270.

Esterházy Pál nádor és a magyar rendek tervezete az ország új berendezésével kapcsolatban.
=1971. 42. 137–161.

Csáky István országbíró levéltára.
=1972. 43. 203–211.

A pozsonyi, a budai és a kassai bizottság a Rákóczi-szabadságharc előtt (1697–1704).
=1973–74. 44–45. 211–240.

Az alnádor és a nádori ítélőmester esküje.
=1975. 46. 123–128.

     Iványosi-Szabó Tibor
A tallér Kecskeméten (1626–1711).
=1979. 50. 201–224.

     Jakó Zsigmond
Az erdélyi szász levéltárak két utolsó évtizede.
=1940–41. 18–19. 549–554.

Viser Lipót értekezése a megyei levéltárak lajstromozásáról 1785-ből.
=1958. 29. 151–172., 1 t.

     Jakubovich Emil
XII. századi oklevéltöredékek. I. Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből.
=1924. 2. 155–162.

     Jankovich Miklós
Újabb források a Wesselényi-féle hűtlenségi per történetéhez.
=1975. 46. 279–288.

     Jankovič, Vendelin
Megjegyzések a szlovák levéltárügy problematikájához.
=1942–45. 20–23. 86–99.

     Jánossy Dénes
Nem állami levéltáraink védelme.
=1936. 14. 105–135.

Felszabadult levéltárak Somorjától Ipolyságig.
=1938. 16. 323–330.

A levéltár és légvédelem.
=1939. 17. 19–26.

Száz éves a londoni Állami Levéltár.
=1939. 17. 336–338.

Az amerikai levéltárnokok második országos kongresszusa.
=1939. 17. 341–344.

A modern aktatermelés és a levéltár.
=1940–41. 18–19. 43–55.

Néhány szó a szerkesztésről. [Levéltári Közlemények, 1945 október.]
=1942–45. 20–23. 1–3.

Károlyi Árpád (1853–1940). Nekrológ.
=1942–45. 20–23. 416–417.

Budapest ostroma és az Országos Levéltár.
=1946. 24. 1–11., 4 fénykép mell.

     Jároli József
Adatok a XVIII. századi protestáns anyakönyvek forrásértékéhez. (Három Békés megyei község [Gyoma, Mezőberény, Orosháza] anyakönyvei alapján.)
=1973–74. 44–45. 241–246.

     Jenei Károly
– Incze Miklós: A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a Központi Gazdasági Levéltárban.
=1959. 30. 180–208.

Pénzintézetek és hitelszervezetek a tanácsköztársaság alatt.
=1959. 30. 313–333.

– Szigetvári István: A tanácsköztársaság mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek szervezete és ügyvezetése.
=1959. 30. 369–387.

A pénzintézeti üzemi bizottságok működése 1945–1948-ban.
=1960. 31. 121–137.

A Pénzintézeti Központ szerepe a magyar tanácsköztársaság bankrendszerében.
=1969. 40. 37–55., 1 t.

A földigénylő bizottságok (1945–1947).
=1970. 41. 133–166.

     Józsa Antal
Leonyid Ivanovics Jakovlev (1913–1975). Nekrológ.
=1976. 47. 159.

     Juhász Viktor
A városi levéltár selejtezése.
=1939. 17. 181–193.

     Jurkovich Emil
Besztercebánya város levéltára.
=1926. 4. 219–230.

     K. I.
A Magyar Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete.
=1946. 24. 354–355.

     Kállay István
Adatok a Rákóczi-szabadságharc végnapjainak történetéhez.
=1962. 33. 138–149.

A városi igazgatás reformja az osztrák örökös tartományokban és Magyarországon Mária Terézia korában.
=1971. 42. 115–135.

A családülés.
=1972. 43. 3–32.

Adalék a nádori porta fogalmának változásához.
=1972. 43. 397–401.

Balassa Ferenc iratai.
=1973–74. 44–45. 247–271.

Az uradalmi gazdasági bizottság a késő feudális nagybirtokon.
=1976. 47. 61–68.

A családi hitbizományok Magyarországon.
=1979. 50. 69–91.

     Kálnoki Kis Tamás
Horváth Anna (1917–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 376–377.

     Kanyar József
Molnár István (1885–1953). Nekrológ.
=1954. 25. 291.

Földosztó szervek és működésük Somogy megyében.
=1960. 31. 37–70.

Brit diplomáciai iratok a magyarországi földreformok történetéhez 1920–1945.
=1972. 43. 403–417.

A szocialista somogyi levéltárügy néhány kérdéséről.
=1975. 46. 7–10.

Schneider Miklós (1933–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 380.

     Kapossy János
A Herzan-gyűjtemény hagyatéki leltára.
=1924. 2. 148–154.

Magyarországi ötvösök a XVIII–XIX. században.
=1933. 11. 242–287.

Magyar művészeti akadémia terve a XVIII. században.
=1940–41. 18–19. 339–350.

     Káposztás Iván
Tompa Istvánné (1938–1974). Nekrológ.
=1975. 46. 381–382.

Endrényi Ferencné (1942–1977). Nekrológ.
=1977–78. 48–49. 304.

     Károlyi Árpád
Winter Gusztáv (1846–1922). Nekrológ.
=1923. 1. 218–221.

A bécsi Magyar Történeti Intézet első lustruma.
=1925. 3. 285–308.

     Karsai Elek
Kormánybiztosok hatásköre és tevékenysége az ellenforradalmi rendszer hónapjaiban.
=1955. 26. 206–234.

Iratok a Gömbös-Hitler találkozó (1933. június 17–18.) történetéhez.
=1961. 32. 147–199., 2 t.

Dokumentumok Magyarország felszabadulásának történetéhez.
=1965. 36. 130–170.

Iratok a Smuts-misszió történetéhez.
=1967. 38. 237–249.

A brit-magyar diplomáciai érintkezés történetéhez a polgári demokratikus forradalom idején.
=1968. 39. 313–325., 1 t.

Iratok a magyar tanácsköztársaság történetéhez angol levéltárakban.
=1969. 40. 137–158.

Brit diplomáciai iratok az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez.
=1968. 39. 105–139.

     Kávássy Sándor
Földosztó szervek és működésük Somogyban 1919-ben.
=1967. 38. 69–85.

     Kelemen Elemér
Somogy megye művelődésügyi igazgatása a magyar tanácsköztársaság idején..
=1969. 40. 57–71.

     Klein Gáspár
A magyar légvédelem kérdése.
=1934. 12. 1–28.

Borsod vármegye levéltára.
=1935. 13. 73–122.

A miskolci múzeumi levéltár.
=1937. 15. 185–198.

A vármegyei levéltár selejtezése.
=1939. 17. 172–180.

Az iratok elhelyezésének kérdéséhez.
=1939. 17. 293–295.

A levéltári tárgyú jogszabályok.
=1942–45. 20–23. 29–40.

     Kleinmayr Hugó
A Veronika–Pilátus-monda ónémet töredéke az Országos Levéltárban.
=1923. 1. 341–343.

     Komjáthy Miklós
A tihanyi apátság alapítólevelének problémái.
=1955. 26. 27–47.

Hajnal István (1892–1956). Nekrológ.
=1956. 27. 272–273.

Hunyadi kormányzói kancelláriájáról.
=1956. 27. 35–47.

A breszt-litovszki béketárgyalások anyaga a bécsi Staatsarchivban.
=1958. 29. 129–150.

Holub József (1885–1962). Nekrológ.
=1962. 33. 304–305.

Az UNESCO írásművészeti kiállítása.
=1965. 36. 339–343.

I. Károly király állítólagos pecsétnyomója. (Oklevéltani és kormányzattörténeti adalék.)
=1966. 37. 207–226., 2 t.

Benedekfalvi Gáspár (1903–1970). Nekrológ.
=1970. 41. 388.

A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsátójáról.
=1971. 42. 33–49.

Két ismeretlen "közös" minisztertanácsi jegyzőkönyv. (Az osztrák-magyar államközösség történetéhez.)
=1973–74. 44–45. 273–295.

Varga Endre (1901–1973). Nekrológ.
=1975. 46. 189–191.

Bognár Iván (1927–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 373–374.

     Komoróczy György
A belga levéltárügy fejlődése.
=1937. 15. 327–331.

A belga állami levéltárak munkája.
=1938. 16. 341–345.

A mezőgazdasági igazgatóságok Hajdú és Bihar megyékben 1949–1950-ben.
=1960. 31. 138–159.

Az állami élet megindulása a felszabadult Bihar megyében.
=1965. 36. 11–55.

     Kopasz Gábor
Mérő József (1879–1963). Nekrológ.
=1966. 37. 173.

A pécsváradi közalapítványi jószágkormányzóság és levéltára.
=1973–74. 44–45. 297–318.

     Koroknai Ákos
A Vasárnapi Munkásképző Bizottság működése és György Aladár szerepe a munkásművelődésben. (Adalékok a dualizmuskori közművelődés történetéhez.)
=1977–78. 48–49. 165–194.

     Kossányi Béla
A szász országos főlevéltár és a porosz titkos országos levéltár új épületei.
=1926. 4. 236–241.

Az új német birodalmi levéltár.
=1926. 4. 241–246.

Az Országos Levéltár 1935-ben.
=1936. 14. 355–360.

A fényképezés a levéltár szolgálatában.
=1937. 15. 199–209.

Az Országos Levéltár 1936-ban.
=1937. 15. 343–348.

Felszabadult levéltárak Kassától Beregszászig.
=1938. 16. 330–338.

Az Országos Levéltár 1937-ben.
=1938. 16. 357–362.

Az Országos Levéltár 1938-ban.
=1939. 17. 350–356.

A trianoni szerződés és a közirattárak.
=1940–41. 18–19. 56–75.

Az Országos Levéltár 1939-ben.
=1940–41. 18–19. 555–562.

     Kovács Lajos
A levéltár adminisztrációja.
=1936. 14. 37–44.

Az észt állam levéltárügyének rendezéséhez.
=1936. 14. 354–355.

A selejtezés Budapest Székesfőváros Levéltárában.
=1942–45. 20–23. 66–85.

     Kővágó László
Iratok a felszabadulást követő hónapok szövetkezeti mozgalmának történetéhez.
=1960. 31. 263–284.

     Kravjánszky Mór
A velencei állami levéltár.
=1926. 4. 1–19.

     Krizsán László
A Pest megyei földbirtokrendező tanácsok és földhivatalok szervezete.
=1960. 31. 22–36.

Madách és a levéltári forrásanyag.
=1964. 35. 126–132., 1 t.

     Kubinyi András
Tállya mezőváros levéltára.
=1955. 26. 80–89.

A királyi kincstartók oklevéladó működése Mátyástól Mohácsig.
=1958. 29. 35–60., 6 t.

A budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541). (Kísérlet az országos és a királyi magánjövedelmek szétválasztására.)
=1964. 35. 67–98., 2 t.

Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagello-korban.
=1966. 37. 227–291.

Schwendtner István (1906–1967). Nekrológ.
=1967. 38. 298.

Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és a Jegello-korban.
=1968. 39. 205–231.

A magyar genealógiai kutatás.
=1970. 41. 213–221.

A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig.
=1971. 42. 203–269.

Királyi Kancellária és udvari kápolna a XII. század közepén.
=1975. 46. 59–121.

A királyi tanács az 1490. évi interregnum idején (II. Ulászló választási feltételeinek létrejötte).
=1977–78. 48–49. 61–80.

     Kumorovitz Bernát Lajos
A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

A leleszi konvent országos levéltárának története.
=1932. 10. 223–255.

A magyar közép- és nagycímer kialakulása.
=1965. 36. 209–234., 2 t.

Tótsolymosi Apród János mester küküllői főesperes kancelláriai működése.
=1980–81. 51–52. 5–29.

     Kun József
A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a Hadtörténeti Levéltárban.
=1959. 30. 169–179.

     Ladányi Erzsébet
Az Enzidinus-oklevél hitelességének történetéhez.
=1977–78. 48–49. 51–59.

     Lakatos Ernő
Az első megyebizottmány 1848–1849.
=1958. 29. 103–128.

L. E.: Rexa Dezső (1872–1964). Nekrológ.
=1965. 36. 191.

L. E.: Kövesdi Imre (1904–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 192.

Romhányi Emil (1906–1968). Nekrológ.
=1968. 39. 150.

Jánosi Ferenc (1916–1968). Nekrológ.
=1968. 39. 151.

     Lakos János
Tudományos ülés a Magyar Országos Levéltár újjászervezésének 100. évfordulója alkalmából.
=1975. 46. 184–187.

A földművelésügyi miniszter belgrádi szaktudósítójának működése (1811–1914).
=1977–78. 48–49. 215–243.

     László József, K.
Az 1740-ben felállított magyarországi főhadparancsnokság.
=1937. 15. 162–176.

     Leblancné Kelemen Mária
Adatok a Nógrád megyei Levéltár történetéhez.
=1973–74. 44–45. 319–339.

     Lengyel Alfréd
Győr város levéltárának története.
=1959. 30. 52–88.

A Nemzeti Bizottságok szerepe az élet megindulásában Győr-Moson megyében (1945–1946).
=1962. 33. 255–273.

A törvényhatósági jogú város igazgatása a kapitalizmus korában (különös tekintettel Győr thj. város igazgatására). 1–2.
=1964. 35. 99–125., 233–252.

Győr megye és város igazgatásának demokratikus továbbfejlesztése (1948–1954).
=1973–74. 44–45. 341–358.

     Lőrincz Zsuzsa, B.
Dogscha Denise (1926–1956). Nekrológ.
=1956. 27. 274–275.

A magyar tanácsköztársaság levéltárügye.
=1959. 30. 217–229.

Kubitsch Imre (1911–1963). Nekrológ.
=1963. 34. 349.

Lőrincz Zsuzsa: Iratkezelés – levéltáros szemmel.
=1973–74. 44–45. 359–365.

     Lukcsics Pál
Julián barát levelezésének kérdéséhez.
=1924. 2. 162–163.

A bolognai állami levéltár.
=1927. 5. 210–214.

A gróf Zichy család zsélyi nemzetségi levéltára.
=1929. 7. 193–230.

A veszprémi székeskáptalan levéltára.
=1930. 8. 151–181.

A veszprémi püspöki levéltár.
=1931. 9. 13–37.

Veszprém vármegye levéltárügye.
=1931. 9. 126–129.

Dr. Dőry Ferenc bírálatára.
=1932. 10. 345–347.

Dőry Ferenc: Dr. Lukcsics Pál válaszára.
=1932. 10. 348.

     Lukinich Imre
Tranquillus Andronicus életéhez.
=1923. 1. 179–186.

Haynau minősítési táblázatai.
=1923. 1. 192–194.

Magyarországi ál-Rákócziak.
=1923. 1. 321–334.

Magyar rabok spanyol gályákon.
=1923. 1. 344–347.

Hellebrant Árpád (1855–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 320–321.

A magyar levéltárügy történetéhez. Révész Imre.
=1926. 4. 302–307.

     m – a.
A Magyar Történelmi Társulat bécsi intézete.
=1923. 1. 214–218.

     M–A.
A bécsi Magyar Történeti Intézet.
=1924. 2. 198–200.

     Magyari László
Pecsétmásolatok készítése.
=1946. 24. 290–292.

     Maksay Ferenc
M. F.: Hírek 1939-ből.
=1939. 17. 356–357.

A Rákóczi-szabadságharc levéltára.
=1954. 25. 94–129.

A Thököly-szabadságharc levéltára.
=1955. 26. 67–79.

m. f.: Kelemen Lajos 80 éves.
=1958. 29. 328.

A sárvári uradalom úriszéki ülésjegyzőkönyve 1556-ból.
=1973–74. 44–45. 367–374.

A levéltári anyag területi-statisztikai feldolgozásának hazai eredményei, módszere, problémái.
=1979. 50. 51–67.

     Mályusz Elemér
Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. 1531–1549. 1–8.
=1923. 1. 126–149.; 1924. 2. 55–69.; 1925. 3. 68–85.; 1926. 4. 94–129.; 1927. 5. 83–103.; 1928. 6. 66–86.; 1929. 7. 231–277.

Szeremlei Samu (1837–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 211–212.

A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban. 1–11.
=1925. 3. 100–191.; 1927. 5. 136–209.; 1928. 6. 87–203.; 1929. 7. 278–311.; 1930. 8. 65–111.; 1931. 9. 284–315.; 1932. 10. 92–123., 256–286.; 1933. 11. 58–92.; 1934. 12. 111–154.; 1935. 13. 233–265.

Zsilinszky Mihály (1838–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 317–319.

II. Lajos király levelei a herceg Batthyány család körmendi levéltárában (1526).
=1926. 4. 80–93.

A magyar medievisztika forráskérdései. (Medievisztika és oklevélkiadás.)
=1967. 38. 3–29.

I. István születési éve.
=1968. 39. 199–204.

A "csúti főesperesség".
=1969. 40. 271–277.

     Manolescu, Radu
A latin írás a középkori Havasalföldön és Moldvában.
=1975. 46. 49–57., 1 t.

     Markó Árpád
Hadilevéltárak.
=1937. 15. 7–19.

     Mayer Béla
Levéltártörténeti adatok.
=1924. 2. 141–147.

MB.:A Magyar Történelmi Társulat Babics-könyvtára az Országos Levéltárban.
=1924. 2. 197–198.

     Melichar, Ervin
Az osztrák közigazgatás fejlődése 1867 után.
=1971. 42. 301–322.

     Mijatev, Petar
Török iratok Bulgáriában.
=1936. 14. 99–104.

A levéltárügy Bulgáriában.
=1938. 16. 353–357.

A bolgár levéltárügy Bulgáriának a török uralom alól való felszabadulásától az Állami Levéltári Fond 1951. évi létrejöttéig.
=1956. 27. 163–183.

     Miklós Ödön
A magyarországi ref. egyház levéltárügye.
=1930. 8. 265–271.

A holland levéltárügy 1930–33-ban.
=1936. 14. 347–349.

A holland levéltári törvény és végrehajtása.
=1937. 15. 48–57.

– Szabó István: A magyarországi református egyház levéltárai.
=1937. 15. 177–184.

A magyar gályarablelkészek levéltára.
=1939. 17. 277–279.

A holland levéltárügy 1934–35-ben.
=1939. 17. 344–347.

     Miklósy Zoltán
A Pálffy család oklevelei.
=1923. 1. 347–352.

Hiteles hely és iskola a középkorban.
=1940–41. 18–19. 170–178.

     Mikoletzky, Hanns Leo
A bécsi Udvari Kamarai Levéltár és az osztrák gazdasági levéltárak problémája.
=1968. 39. 29–36.

     Miskolczy Gyula
Az Országos Levéltár felállítása.
=1923. 1. 6–24.

– Szekfű Gyula: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben. 1–3.
=1924. 2. 18–54.; 1926. 4. 44–79.; 1927. 5. 104–127.

Békefi Remig (1858–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 201–202.

Szentkláray Jenő (1843–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 319.

Lothar Gross (1887–1944). Nekrológ.
=1942–45. 20–23. 419–420.

     Miskolczy István
A nápolyi királyi levéltár.
=1926. 4. 209–213.

     Moess Alfréd
– Román Éva, M.: Megyei és városi physicusok Magyarországon a XIX. század fordulóján.
=1979. 50. 291–310.

     Molnár József
Az egri káptalan 1275. évi interpolált oklevele.
=1963. 34. 23–32.

     Nagy István
Az 1773. évi ügyviteli reform és az ügyosztályi rendszer bevezetése a Magyar Udvari Kamaránál.
=1965. 36. 257–295.

Departamentum, referada, büró, a helytartótanács ügyintézése 17883–1848.
=1975. 46. 129–139., 1 t.

     Nagy Lajos
A Budapesti Nemzeti Bizottság működésének történetéhez (1945. január 21. – április 11.).
=1961. 32. 129–146.

Mattioni József (1908–1962). Nekrológ.
=1962. 33. 306.

     Nagymihályi István
Az új olasz selejtezési szabályok.
=1938. 16. 45–57.

Az olasz levéltárügy fejlődése s a levéltárak működése.
=1938. 16. 338–341.

     Nehring, Karl
Angaben zu einer unveröffentlichten Kopie eines Registers aus der Kanzlei von Matthias Corvinus.
=1972. 43. 85–96.

Quellen zur ungarischen Aussenpolitik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 1–2.
=1976. 47. 87–120., 247–268.

     Németh Kálmánné
Szabolcs vármegye levéltára (1850–1949).
=1973–74. 44–45. 375–389.

     Niklay Péter
N. P.: Gárdonyi Albert (1874–1946). Nekrológ.
=1946. 24. 348–350.

Bánrévy György (1905–1956). Nekrológ.
=1956. 27. 273–274.

Visszaemlékezés a magyar tanácsköztársaság levéltárügyére.
=1959. 30. 230–243.

     Olexik Ferenc
Középkori levéltártörténeti adatok.
=1935. 13. 266–274.

Anglia levéltárügye.
=1936. 14. 344–347.

Az észt állami levéltár.
=1937. 15. 339–341.

     Oltvai Ferenc
Szocialista iparvállalatok szervezete és iratai.
=1955. 26. 272–295.

A szocializált birtokok Csongrád megyében 1919. április – augusztus.
=1959. 30. 334–359.

Szeged közigazgatása a város felszabadulásától az ország felszabadulásáig. (1944. október 11. – 1945. április 4.) 1–2.
=1963. 34. 71–97., 247–271.

Nagylak község megalakulása (1920–1922).
=1973–74. 44–45. 391–406.

     Ort János
Budapest központi városigazgatása a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején.
=1959. 30. 244–292.

O. J.: Pánczél Gergely (1903–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 345.

     Páhi Ferenc
Az abszolutizmus közigazgatásának első évei Szentesen (1849–1853).
=1973–74. 44–45. 407–416.

     Pálffy Ilona
Levéltári kiállítás Kecskeméten.
=1934. 12. 206–210.

Nemzetközi levéltári szervezetek.
=1936. 14. 79–98.

P. I.: Hírek 1935–1936.
=1936. 14. 360.

P. I.: Hírek 1937–1938.
=1938. 16. 362–363.

Városi levéltáraink kezdetei.
=1940–41. 18–19. 351–379.

     Papp László
Herceg Esterházy Pál nádor kancelláriájának működése. (1681–1713).
=1942–45. 20–23. 310–344.

     Pásztor Lajos
A Vatikáni Levéltár.
=1942–45. 20–23. 100–129.

Magyar kiállítás a Vatikáni Titkos Levéltárban.
=1980–81. 51–52. 365–371.

     Paulinyi Oszkár
A levéltárügy Bajorországban és nálunk.
=1926. 4. 158–176.

Az iratok elhelyezése.
=1936. 14. 68–78.

Bittner Lajos [60 éves].
=1937. 15. 315–321.

A bizottsági ügyvitel rendszeresítése a Magyar Udvari Kamaránál (1749–1772).
=1962. 33. 15–26.

A Mgyar Kamara városi bizottsága 1733–1772. (Forrástani tanulmány.)
=1963. 34. 33–46.

     Pecze Ferenc
Közigazgatás-fejlesztés és közigazgatás-történeti kutatás.
=1975. 46. 187–189.

     Perneki Mihály
Az eszmei községek kialakulásának történetéhez.
=1973–74. 44–45. 417–428.

     Pleidell Ambrus
A bécsi Magyar Történeti Intézetről. (1926. január – 1928. június.)
=1928. 6. 353–357.

Reformtörekvések az iratkezelés terén. I. Megjegyzések dr. Gárdonyi Albert cikkére.
=1929. 7. 31–37.

Gazdasági levéltárak.
=1930. 8. 182–189.

P. A.: A törvényhatósági levéltárak történetéhez. Egy irathamisítási ügy következményei 1785-ben.
=1931. 9. 342–345.

     Pleidell István
Kártékony rovarok a könyvtárakban és az ellenük való védekezés.
=1933. 11. 150–156.

     Pokluda, Zdeněk
Magyarországi nemesek földbirtoklása Cseh- és Morvaországban.
=1975. 46. 235–277.

     Prokopp Gyula
Az esztergomi prímási levéltár XV. századi leltára.
=1966. 37. 113–138.

     Pukánszkyné Kádár Jolán
A Nemzeti Színház levéltára.
=1938. 16. 186–204.

Az Országos Levéltár színészettörténeti forrásanyaga.
=1940–41. 18–19. 456–467.

     Purjesz István
A török hódoltság Pest megyében a XVII. század második felében.
=1958. 29. . 173–200.

     Rácz Béla
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumának történetéhez (1944. december 21. – 1945. november 15.).
=1962. 33. 43–87.

A Nehézipari Központ (NIK) szervezetének története 1946–1948.
=1965. 36. 57–137., 1 t.

A Belügyminisztérium újjászervezése (1944. december – 1948. július).
=1970. 41. 89–131.

Az Iparügyi Minisztérium újjászervezése (1944. december – 1945. november).
=1973–74. 44–45. 429–459.

     Rákosi Sándor
A magyar tanácsköztársaság levéltári rendeletéről.
=1955. 26. 61–64.

     Relković, Néda
– Csánki Dezső: Újbánya város levéltára és rövid története.
=1924. 2. 86–107.

Bakabánya levéltára és rövid története.
=1926. 4. 231–235.

     Réti László
Adalékok a magyar tanácsköztársaság pénzügyi politikájához.
=1963. 34. 47–70., 2 t.

A magyar tanácsköztársaság pecsétjei.
=1967. 38. 173–191., 4 t.

     Rexa Dezső
Pest vármegye 1841. évi levéltári szabályzata.
=1936. 14. 253–260.

     Román Éva, M.
– Moess Alfréd: Megyei és városi physicusok Magyarországon a XIX. század fordulóján.
=1979. 50. 291–310.

     Román János
Kocsis István (1908–1969). Nekrológ.
=1969. 40. 192–193.

     Rónay László
Olasz egyházi és világi levéltárak.
=1942–45.20–23. 420–422.

Az Országos Levéltár kutatóterme 1934–1946-ban.
=1946. 24. 338–345.

     Rónay László, ifj.
A Magyar Kereskedelmi Társaság levéltára.
=1939. 17. 289–292.

     Rózsa Miklós
A tanácsi igazgatás szervezetének előzményei és első évei Budapesten (1947–1956).
=1962. 33. 88–137.

     Sárközi Zoltán
– Szigetvári István: A "SZÖVOSZ"-ba beolvadt szövetkezeti központ története és iratai.
=1955. 26. 104–122.

A "Magyar Közgazdasági Könyvtár és Archívum". (Adalékok a magyar tanácsköztársaság művelődéspolitikájához.)
=1959. 30. 360–367.

Az üzemi bizottságok szerepe az ipari termelés megindításában a felszabadulás után.
=1960. 31. 87–120.

S. Z.: Wonke Rezsőné (1923–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 274.

Munkástanácsi jegyzőkönyvek a magyar tanácsköztársaság idejéből.
=1966. 37. 139–145.

Az Országos Levéltár és az illetékességi körébe tartozó irattárak 1874–1974.
=1980–81. 51–52. 139–170.

     Sáry István
Győr megyei közigazgatása az 1848–1849. évi polgári forradalom első évében.
=1977–78. 48–49. 101–122.

     Sashegyi Oszkár
Az ismertető leltárak feladatai és módszerei.
=1954. 25. 77–93.

Levéltári leltárak.
=1958. 29. 3–33.

Bottló Béla (1905–1964). Nekrológ.
=1965. 36. 191–192.

Magyarország beolvasztása az ausztriai császárságba. Iratok az olmützi alkotmány előtörténetéhez.
=1968. 39. 63–104.

Bányapolgárok a forradalomban. Az 1848. évi országos bányászati értekezlet jegyzőkönyve.
=1969. 40. 325–352.

A Mgyar Kamara szerepe a bányaüzemi igazgatásban 1790–1848.
=1971. 42. 271–300.

Közigazgatásunk polgári kori ügyviteli és iratkezelési módszereinek kialakulása.
=1973–74. 44–45. 461–503.

Pálinkásné Magisztrát Mária (1896–1974). Nekrológ.
=1975. 46. 192.

Az Országos Levéltár személyzete 1874–1903.
=1976. 47. 217–245.

Az Országos Levéltár személyzeti viszonyai a XX. század elején (1903–1922).
=1977–78. 48–49. 23–43.

Az Országos Levéltár kiadványkészítő tevékenységének száz éve 1874–1974.
=1979. 50. 3–21.

     Schneider Miklós, id.
A vármegyei levéltárak ügyköre.
=1930. 8. 112–121.

     Schneider Miklós, ifj.
Értékminimum – forrásérték. Észrevételek néhány új irattári tervhez.
=1972–74. 44–45. 505–514.

     Scholz Tamás
A levéltári anyagvédelem kérdései.
=1973–74. 44–45. 515–523.

     Seidl, Jacob
A levéltári igazgatás és a levéltári anyag védelme Ausztriában.
=1936. 14. 136–148.

     Siemieński József
A lengyel állami levéltárak.
=1930. 8. 1–29.

     Sinkovics István
A Mgyar Kamara selejtezéseinek története.
=1939. 17. 84–129.

A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének második országos kongresszusa.
=1939. 17. 338–341.

Irattár és levéltár.
=1940–41. 18–19. 17–42.

S.: Herzog József (1880–1941). Nekrológ.
=1942–45. 20–23. 409–416.

S. I.: Az Országos Levéltár 1940–46-ban.
=1946. 24. 326–337.

S.: Nagymihályi István (1896–1941). Nekrológ.
=1946. 24. 351.

S.: Pázmány Lajos (1874–1943). Nekrológ.
=1946. 24. 351–352.

S.: Schneider Miklós (1897–1945). Nekrológ.
=1946. 24. 352–353.

Szabó István (1898–1969). Nekrológ.
=1969. 40. 191–192.

Pray György diplomatikája.
=1973–74. 44–45. 525–548.

Szilágyi Loránd (1908–1974). Nekrológ.
=1975. 46. 380–381.

     Soós Imre
Heves vármegye levéltárának történetéből.
=1942–45. 20–23. 260–289.

Az egri érsekség gazdasági levéltára.
=1955. 26. 90–103.

     Stier Miklós
A magyarországi német követjelentések 1933–1939. (Forráskritikai vizsgálat.)
=1970. 41. 241–258.

     Sulica Szilárd
A múzeumi levéltár kialakulása.
=1932. 10. 177–222.

     Surányi Bálint
Pozsonyi bíródinasztiák a XIII–XIV. században.
=1964. 35. 173–186.

     Sümeghy Dezső
Tíz év egy romba dőlt levéltár történetéből. [Sopron vármegyei Levéltár.]
=1933. 11. 141–150.

A megyei levéltárak rendezése.
=1942–45. 20–23. 52–65.

     Szabad György
A levéltáros és történetíró Jakab Elek pályaképéhez.
=1973–74. 44–45. 549–557.

     Szabó Dezső
A herceg Festetics család keszthelyi levéltára.
=1925. 3. 86–99.

     Szabó Ferenc
Csákabonyi Kálmán (1902–1970). Nekrológ.
=1971. 42. 195.

Békés megye levéltára (1790–1848).
=1973–74. 44–45. 559–571.

Páhi Ferenc (1903–1978). Nekrológ.
=1977–78. 48–49. 303–304.

     Szabó István
A német levéltári törvény és levéltárvédelem problémái.
=1928. 6. 306–319.

A Debreceni Kereskedő Társulat levéltára.
=1929. 7. 121–126.

Az 1848–49. évi országgyűlés levéltára.
=1930. 8. 30–36.

A magyar levéltárvédelem kérdése.
=1931. 9. 151–225.

Középkori levéltártörténeti adatok.
=1932. 10. 124–130.

Az Országos Levéltár kutatói az utóbbi nyolc év alatt.
=1933. 11. 313–319.

A magyar levéltári irodalom feladatai.
=1936. 14. 7–22.

– Miklós Ödön: A magyarországi református egyház levéltárai.
=1937. 15. 177–184.

Visszatért levéltárak. [Felvidék.]
=1938. 16. 7–13.

A levéltár válsága.
=1939. 17. 7–18.

A magánlevéltárak ügye.
=1940–41. 18–19. 76–105.

     Szabó T. Attila
A román levéltári viszonyok.
=1937. 15. 336–339.

A Wesselényi-levéltár és XVI. századi magyar iratai.
=1938. 16. 205–235.

A Bornemisza-levéltár.
=1939. 17. 238–254.

     Szászi András
Adatok az Igazságügy-minisztérium ügyintézésének történetéhez 1867–1918.
=1955. 26. 188–205.

     Szedő Antal
Schöner Albert (1904–1955). Nekrológ.
=1955. 26. 376.

Magyarország részvétele a külföldi levéltári kongresszusokon.
=1958. 29. 324–327.

A magyar levéltárügy jelenlegi helyzete.
=1959. 30. 3–15.

Magyarország részvétele külföldi levéltári kongresszusokon.
=1959. 30. 214–215.

A Levéltárak III. Nemzetközi Kongresszusa.
=1960. 31. 377–378.

A nyolcadik Nemzetközi Levéltári Kerek Asztal Konferencia. (Budapest, 1963. június 12–15.)
=1963. 34. 146–147.

A ma levéltárelmélete.
=1964. 35. 3–20.

Rendezési módszerek modern (1800 utáni) levéltári anyagban.
=1964. 35. 145–160.

20 év munka a magyar levéltárakban.
=1965. 36. 3–10.

A magyar levéltárügy néhány időszerű kérdése.
=1965. 36. 197–208.

A IX. londoni Nemzetközi Levéltári Kerek Asztal Konferencia.
=1965. 36. 336–339.

Kubitsch Imre (1911–1963). Nekrológ.
=1965. 36. 343–344.

Levéltári filmezés.
=1966. 37. 3–16.

A washingtoni rendkívüli Nemzetközi Levéltáros Kongresszus.
=1966. 37. 169–173.

Sz. A. – [Varga János] V. J.: A madridi VI. Nemzetközi Levéltári Kongresszus.
=1968. 39. 358–360.

A XI. (bukaresti) Nemzetközi Levéltári Kerekasztal Konferencia.
=1970. 41. 193–194.

     Székely Vera
Kunfi Zsigmond 1919. februári memoranduma Magyarország külpolitikai helyzetéről.
=1969. 40. 353–362.

A Belügyminisztérium tisztviselői (1867–1885).
=1973–74. 44–45. 573–591., 1 t.

     Szekfű Gyula
– Miskolczy Gyujla: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben. 1–3.
=1924. 2. 18–54.; 1926. 4. 44–79.; 1927. 5. 104–127.

     Szentgyörgyi Márta
Az erdélyi puskás címerek.
=1976. 47. 196–204.

     Szentkirályi József
A Levéltári Közlemények cikkei a Library Literature-ban.
=1942–45. 20–23. 422–424.

     Szentpétery Imre
IV. László király pecsétváltoztatásai.
=1923. 1. 310–320.

     Szigetvári István
– Sárközi Zoltán: A "SZÖVOSZ"-ba beolvadt szövetkezeti központ története és iratai.
=1955. 26. 104–122.

– Jenei Károly: A tanácsköztársaság mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek szervezete és ügyvitele.
=1959. 30. 369–387.

Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. levéltárából az 1848–1849. évi szabadságharc hadianyag-gyártás történetéhez.
=1962. 33. 150–169.

Munkástanácsi jegyzőkönyvek a magyar tanácsköztársaság idejéből. (Adatok a gyári munkásigazgatás történetéhez.)
=1969. 40. 159–170.

     Szilágyi Gábor
Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű üzemi bizottságainak történetéhez 1945–46-ban.
=1960. 31. 285–310.

     Szilágyi Loránd
Írásbeli supplicatiók a középkori magyar administratióban.
=1932. 10. 157–176.

A magyar királyi tanács első százada.
=1940–41. 18–19. 157–169.

     Szinai Miklós
– Szűcs László: Iratok az 1918–1919. évi magyar forradalmak történetéhez az Osztrák Külügyi Levéltárban.
=1969. 40. 105–136.

     Szittyay Dénes
A simancasi spanyol állami levéltár.
=1924. 2. 1–17.

     Szűcs Jenő
A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága.
=1972. 43. 213–263.

     Szűcs László
Adalékok a bécsi központi levéltári anyag Ausztria és Magyarország közötti felosztásának történetéhez (1875–1918).
=1962. 33. 27–42.

Szászi András (1908–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 344–345.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt értekezlete 1917. november 25.
=1967. 38. 87–106.

Iratkezelési problémák.
=1967. 38. 139–157.

– Szinai Miklós: Iratok az 1918–1919. évi magyar forradalmak történetéhez az Osztrák Külügyi Levéltárban.
=1969. 40. 105–136.

A moszkvai VII. Nemzetközi Levéltáros Kongresszus.
=1972. 43. 195–202.

     Takács János
Az Oeconomicum Consilium szervezete 1707-ben.
=1936. 14. 260–265.

     Tirscher Jolán
A Perényi család levéltári egyezménye 1597-ben.
=1940–41. 18–19. 472–476.

Az Északamerikai Egyesült Államok központi levéltárának működése 1937–1945-ben.
=1946. 24. 307–318.

     Tóth András
Az új olasz levéltári törvény.
=1940–41. 18–19. 518–526.

     Tóth Andrásné Polónyi Nóra
A magyar állami műszaki szervezet kezdetei.
=1964. 35. 207–232.

     Tóth Endre
A Dunántúli Református Egyházkerület levéltára.
=1938. 16. 168–185.

T. E.: Sümeghy Dezső (1882–1957). Nekrológ.
=1958. 29. 322–324.

     Tóth Tibor
A szocializált gazdaságok szervezete Somogy megyében 1919-ben.
=1968. 39. 37–62.

     Tömöry Márta
Thallóczy Lajos és az Országos Levéltár.
=1976. 47. 25–60.

     Trócsányi Zsolt
A Rákóczi-szabadságharc történetének forrásanyaga az erdélyi levéltárakban és az Erdélyi Udvari Kancellária Levéltárában.
=1954. 25. 194–210.

Erdély kormányzata II. Rákóczi Ferenc korában.
=1955. 26. 148–187.

A Subdelegatio (Commissio) Neoacquistica és erdélyi hatásköre 1719–1745. (Adalék az erdélyi hatalmi struktúrák történetéhez.)
=1980–81. 51–52. 171–219.

Rajk Lászlóné (1914–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 378–380.

     Vácz Elemér
A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete II. kongresszusa. Budapest, 1936. október 2–4.
=1936. 14. 333–336.

A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1937. évi ülése.
=1937. 15. 321–323.

     Váczy Péter
A bakonybéli összeírás kora és hitelessége.
=1930. 8. 314–331.

A Vazul-hagyomány középkori kútfőinkben.
=1940–41. 18–19. 304–338.

     Vajay Szabolcs
A sisakdísz megjelenése a magyar heraldikában.
=1969. 40. 279–287.

Városi címerek korszerű megújítása.
=1972. 43. 97–111.

Temesvár Anjou-kori címere.
=1975. 46. 223–233., 2 t.

     Vanyó Tihamér
Belgrádi püspökök jelentései a magyarországi hódoltság viszonyairól 1649–1673.
=1971. 42. 323–339.

     Varga Endre
A gazdasági levéltárak Franciaországban.
=1933. 11. 288–294.

Ipari, kereskedelmi és pénzintézeti levéltárak a nyugati államokban.
=1937. 15. 58–73.

A proveniencia elve.
=1938. 16. 14–44.

Levéltárrendezés.
=1940–41. 18–19. 122–149.

A Rákócz-szabadságharc történeti forrásai a bírósági levéltárak anyagában.
=1954. 25. 170–193.

Párdányi Miklós (1905–1956). Nekrológ.
=1956. 27. 275–276.

Főglein Antal (1876–1964). Nekrológ.
=1964. 35. 140.

Polgári peres eljárás a Királyi Curián 1724–1848/49.
=1968. 39. 269–312.

Bányabírósági eljárás a feudalizmuskori Magyarországon. (A fennmaradt bírósági iratok bányászattörténeti forrásanyaga.)
=1973–74. 44–45. 593–613.

     Varga János
[Szedő Antal] Sz. A. – V. J.: A madridi VI. Nemzetközi Levéltári Kongresszus.
=1968. 39. 358–360.

Szocialista levéltárügyünk negyedszázada.
=1975. 46. 3–7.

A felszabaduló rusztikus világ.
=1979. 50. 175–185.

     Varga Sándorné
Szedő Antal (1903–1975). Nekrológ.
=1975. 46. 382–383.

     Veres Miklós
Kiss Ernő (1894–1957). Nekrológ.
=1958. 29. 322.

Az Archivum Regni története 1765–1874.
=1967. 38. 31–67., 3 t.

     Vida István
Iratok a Nagy Ferenc vezette magyar kormányküldöttség 1946. évi amerikai látogatásának történetéhez.
=1977–78. 48–49. 245–281.

     Vörös Károly
V. K.: A M Történész Kongresszus.
=1954. 25. 287–288.

Kapossy János (1894–1952). Nekrológ.
=1954. 25. 289–291.

Ulreich Tibor (1928–1954). Nekrológ.
=1954. 25. 291–292.

V. K.: Dombay Mihály (1891–1955). Nekrológ.
=1955. 26. 377.

A levéltári iratanyag nemzetközi felhasználásának néhány kérdése.
=1956. 27. 103–117.

Fára József (1894–1958). Nekrológ.
=1959. 30. 213.

A prágai levéltári kiállítás.
=1959. 30. 218–220.

V. K.: 40 éves a Hadtörténelmi Levéltár.
=1959. 30. 220–221.

V. K.: Ányos Lajos (1876–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 271.

Vevér Emil (1888–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 273–274.

Iványi Béla (1878–1964). Nekrológ.
=1964. 35. 141–142.

A mikrofilm-publikációhoz.
=1969. 40. 233–243.

Zmeskáll Miklós udvari titkár élete és pályafutása.
=1973–74. 44–45. 615–632.

Bendeffy László (1904–1977). Nekrológ.
=1977–78. 48–49. 305–306.

     Vörös Márton
A svéd levéltárügy.
=1936. 14. 196–203.

A svéd levéltárügy 1934–1936-ban.
=1937. 15. 331–336.

     Walter Frigyes
A tűzvész az osztrák Belügyi és Igazságügyi Állami Levéltárban.
=1931. 9. 1–12.

     Wellmann Imre
Az 1707. évi kassai gyűlés tárgyalásai.
=1935. 13. 42–72.

A zürichi nemzetközi történettudományi kongresszus.
=1938. 16. 319–323.

Rendi állás és hivatali rang a XVIII. század-eleji kormányhatóságokban.
=1940–41. 18–19. 250–303.

A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó iratok a Budapesti 1. sz. Állami Levéltárban.
=1954. 25. 211–221.

Levéltári terminológiai problémák.
=1956. 27. 74–95.

     Winidisch Éva, V.
Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század elején.
=1966. 37. 63–112.

     x
Pecz Samu (1854–1922). Nekrológ.
=1923. 1. 221–223.

Az Országos Levéltár főigazgatójának [Csánki Dezső] ünneplése.
=1924. 2. 189–192.

     Zlatko, Tanodi
A zágrábi Horvát Országos Levéltár történeti fejlődése.
=1942–45. 20–23. 255–259.


Tárgyszavas rész


     abszolutizmus
Páhi Ferenc: Az abszolutizmus közigazgatásának első évei Szentesen (1849–1853).
=1973–74. 44–45. 407–416.

     Adalbert
Csóka J. Lajos: Adalbert és Walfer pannonhalmi 1153., illetőleg 1157. évi oklevelének hitelessége.
=1964. 35. 57–65.

     adminisztráció
Szilágyi Loránd: Írásbeli supplicatiók a középkori magyar administratióban.
=1932. 10. 157–176.

Kovács Lajos: A levéltár adminisztrációja.
=1936. 14. 37–44.

Ila Bálint: A dézsma adminisztrációja.
=1940–41. 18–19. 223–249.

     adományozás
Szilágyi Loránd: Írásbeli supplicatiók a középkori magyar administratióban.
=1932. 10. 157–176.

Gerő József: Nemességadományozás 1848 után.
=1940–41. 18–19. 468–472.

     agrártörténet
Varga János: A felszabaduló rusztikus világ.
=1979. 50. 175–185.

     alapítólevél
Komjáthy Miklós: A tihanyi apátság alapítólevelének problémái.
=1955. 26. 27–47.

Csóka J. Lajos: A pannonhalmi alapítólevél interpolálása.
=1961. 32. 83–99.

Komjáthy Miklós: A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsátójáról.
=1971. 42. 33–49.

     alapítványi levéltárak
Deininger, Heinz Friedrich: A herceg és gróf Fugger-féle augsburgi családi és alapítványi levéltár története.
=1926. 4. 177–208., 3 t.

Kopasz Gábor: A pécsváradi közalapítványi jószágkormányzóság és levéltára.
=1973–74. 44–45. 297–318.

     állami levéltárak (ld. az adott városnál vagy országnál)


     államközösség
Komjáthy Miklós: Két ismeretlen "közös" minisztertanácsi jegyzőkönyv. (Az osztrák-magyar államközösség történetéhez.)
=1973–74. 44–45. 273–295.

     alnádor
Iványi Emme: Az alnádor és a nádori ítélőmester esküje.
=1975. 46. 123–128.

     általános levéltárak
Balázs Péter: Az általános levéltárak 1970-ben.
=1971. 42. 367–393.

Balázs Péter: Az általános levéltárak 1972-ben és 1973-ban.
=1975. 46. 353–380.

     Amerika
Jánossy Dénes: Az amerikai levéltárnokok második országos kongresszusa.
=1939. 17. 341–344.

     Andronicus, Tranquillus
Lukinich Imre: Tranquillus Andronicus életéhez.
=1923. 1. 179–186.

     Anglia
Olexik Ferenc: Anglia levéltárügye.
=1936. 14. 344–347.

Elek Lajos: A brit levéltárak 1936. évi munkája.
=1937. 15. 326–327.

Karsai Elek: Brit diplomáciai iratok az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez.
=1968. 39. 105–139.

Karsai Elek: A brit-magyar diplomáciai érintkezés történetéhez a polgári demokratikus forradalom idején.
=1968. 39. 313–325., 1 t.

Karsai Elek: Iratok a magyar tanácsköztársaság történetéhez angol levéltárakban.
=1969. 40. 137–158.

     anyakönyvek
Jároli József: Adatok a XVIII. századi protestáns anyakönyvek forrásértékéhez. (Három Békés megyei község [Gyoma, Mezőberény, Orosháza] anyakönyvei alapján.)
=1973–74. 44–45. 241–246.

     Ányos Lajos
[Vörös Károly] V. K.: Ányos Lajos (1876–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 271.

     apátságok
Komjáthy Miklós: A tihanyi apátság alapítólevelének problémái.
=1955. 26. 27–47.

Csóka J. Lajos: A pannonhalmi alapítólevél interpolálása.
=1961. 32. 83–99.

     aradi káptalan
Borsa Iván: III. Béla 1177. évi könyv alakú privilégiuma az aradi káptalan számára.
=1962. 33. 205 –218.

     Archivum Regni
Bottló Béla: Az Archivum Regni megalakulása.
=1958. 29. 61–82.

Bottló Béla: Az Archivum Regni első évtizede.
=1961. 32. 57–81., 1 t.

Veres Miklós: Az Archivum Regni története 1765–1874.
=1967. 38. 31–67., 3 t.

     Árva vármegye
Ila Bálint: Az árvai közbirtokosság levéltára.
=1933. 11. 223–241.

     Aspremont család
Fekete Lajos: A Rákóczi-Aspremont-levéltár török iratai.
=1935. 13. 123–157.

     Augsburg
Deininger, Heinz Friedrich: A herceg és gróf Fugger-féle augsburgi családi alapítványi levéltár története.
=1926. 4. 177–208., 3 t.

     Ausztria
Siedl, Jacob: A levéltári igazgatás és a levéltári anyag védelme Ausztriában.
=1936. 14. 136–148.

Goldinger, Walter: Az osztrák levéltárak 1918–1945 között.
=1956. 27. 152–162.

Szűcs László: Adalékok a bécsi központi levéltári anyag Ausztria és Magyarország közötti felosztásának történetéhez (1875–1918).
=1962. 33. 27–42.

Sashegyi Oszkár: Magyarország beolvasztása az ausztriai császárságba. Iratok az olmützi alkotmány előtörténetéhez.
=1968. 39. 63–104.

     Babics-könyvtár
[Mayer Béla] MB.: A Magyar Történelmi Társulat Babics-könyvtára az Országos Levéltárban.
=1924. 2. 197–198.

     Bajorország
Paulinyi Oszkár: A levéltárügy Bajorországban és nálunk.
=1926. 4. 158–176.

     Bakabánya
Relković, Néda: Bakabánya levéltára és rövid története.
=1926. 4. 231–235.

     Bakonybél
Váczy Péter: A bakonybéli összeírás kora és hitelessége.
=1930. 8. 314–331.

     Balassa Ferenc
Kállay István: Balassa Ferenc iratai.
=1973–74. 44–45. 247–271.

     bánok
Bölöny József: Közös miniszterek – horvát bánok – fiumei kormányzók (1867–1918).
=1977–78. 48–49. 123–164.

     bank
Jenei Károly: A Pénzintézeti Központ szerepe a magyar tanácsköztársaság bankrendszerében.
=1969. 40. 37–55., 1 t.

     Bánrévy György
Niklay Péter: Bánrévy György (1905–1956). Nekrológ.
=1956. 27. 273–274.

     bányászat
Sashegyi Oszkár: Bányapolgárok a forradalomban. Az 1848. évi országos bányászati értekezlet jegyzőkönyve.
=1969. 40. 325–352.

Sashegyi Oszkár: A Mgyar Kamara szerepe a bányaügyi igazgatásban 1790–1848.
=1971. 42. 271–300.

Varga Endre: Bányabírósági eljárás a feudalizmuskori Magyarországon. (A fennmaradt bírósági iratok bányászattörténeti forrásanyaga.)
=1973–74. 44–45. 593–613.

     Baranya vármegye
Főglein Antal: Baranya vármegye levéltára.
=1927. 5. 215–244.

Bezerédy Győző: A pecsét szerepe a jobbágyfalu közigazgatásában Baranya megyében.
=1973–74. 44–45. 77–87., 1 t.

     Baranyai Béla
Dőry Ferenc: Baranyai Béla (1881–1945). Nekrológ.
=1946. 24. 346–347.

     Batthyány Ádám
Iványi Béla: Gróf Batthyány Ádám, a levéltárrendező.
=1942–45. 20–23. 290–309.

     Batthyány család
Mályusz Elemér: II. Lajos király levelei a herceg Batthyány család körmendi levéltárában (1526).
=1926. 4. 80 –93.

     Bécs
Eckhart Ferenc: A bécsi udvari kamarai levéltár.
=1923. 1. 25–68.

m – a.: A Magyar Történelmi Társulat bécsi intézete.
=1923. 1. 214–218.

Gross, Lothár: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben.
=1923. 1. 278–286.

Szekfű Gyula – Miskolczy Gyula: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben. 1–3.
=1924. 2. 18–54.; 1926. 4. 44–79.; 1927. 5. 104–127.

M–A.: A bécsi Történettudományi Intézet.
=1924. 2. 198–200.

Károlyi Árpád: A bécsi Magyar Történettudományi Intézet első lustruma.
=1925. 3. 285–308.

Pleidell Ambrus: A bécsi Magyar Történettudományi Intézetről. (1926. január –1928 június.)
=1928. 6. 353–357.

Berlász Jenő: A német lovagrend bécsi levéltára. "Ungarn"-csoport.
=1937. 15. 74–83.

Elmer Sándor: A bécsi hadilevéltár.
=1939. 17. 37–49.

Komjáthy Miklós: A breszt-litovszki béketárgyalások anyaga a bécsi Staatsarchivban.
=1958. 29. 129–150.

Szűcs László: Adalékok a bécsi központi levéltári anyag Ausztria és Magyarország közötti felosztásának történetéhez (1875–1918).
=1962. 33. 27–42.

Mikoletzky, Hanns Leo: A bécsi Udvari Kamarai Levéltár és az osztrák gazdasági levéltárak problémája.
=1968. 39. 29–36.

Bakács István: A bécsi 10. Genealógiai és Heraldikai Kongresszus.
=1970. 41. 385–387.

Balázs Péter: Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései az 1848. évi magyar forradalomról.
=1973–74. 44–45. 3–30.

Balázs Péter: Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései a magyar forradalomról és szabadságharcról 1849-ben.
=1975. 46. 289–314.

Ember Győző: Szekfű Gyula 1918-ban írt cikke a bécsi levéltárakról.
=1979. 50. 311–323.

     Bedi István
[Balázs Péter] B. P.: Bedi István (1903–1954). Nekrológ.
=1955. 26. 376–377.

     Békefi Remig
Miskolczy Gyula: Békefi Remig (1858–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 201–202.

     Békés megye
Bálint Ferenc: Békés megye Védbizottmányának szervezete és működése 1849-ben.
=1973–74. 44–45. 47–60.

Jároli József: Adatok a XVIII. századi protestáns anyakönyvek forrásértékéhez. (Három Békés megyei község [Gyoma, Mezőberény, Orosháza] anyakönyvei alapján.)
=1973–74. 44–45. 241–246.

Szabó Ferenc: Békés megye levéltára (1790–1848).
=1973–74. 44–45. 559–571.

     Béla, III., magyar király
Borsa Iván: III. Béla 1177. évi könyv alakú privilégiuma az aradi káptalan számára.
=1962. 33. 205–218.

     Belgium
Komoróczy György: A belga levéltárügy fejlődése.
=1937. 15. 327–331.

Komoróczy György: A belga állami levéltárak munkája.
=1938. 16. 341–345.

     Belgrád
Vanyó Tihamér: Belgrádi püspökök jelentései a magyarországi hódoltság viszonyairól 1649–1673.
=1971. 42. 323–339.

Lakos János: A földművelésügyi miniszter belgrádi szaktudósítójának működése (1911–1914).
=1977–78. 48–49. 215–243.

     belügyi levéltár
Walter Frigyes: A tűzvész az osztrák Belügyi és Igazságügyi Állami Levéltárban.
=1931. 9. 1–12.

     Belügyminisztérium
Rácz Béla: A Belügyminisztérium újjászervezése (1944. december – 1948. július).
=1970. 41. 89–131.

Székely Vera: A Belügyminisztérium tisztviselői (1867–1885).
=1973–74. 44–45. 573–591., 1 t.

     Bem, Józef
Gyalókay Jenő: Bem tábornokra vonatkozó külföldi iratok a Nemzeti Múzeum levéltárában.
=1923. 1. 187–192.

     Bendeffy László
Vörös Károly: Bendeffy László (1904–1977). Nekrológ.
=1977–78. 48–49. 305–306.

     Benedekfalvi Gáspár
Komjáthy Miklós: Benedekfalvi Gáspár (1903–1970). Nekrológ.
=1970. 41. 388.

     Beneéthy-formuláskönyv
Bónis György: Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz korában és a Beneéthy-formuláskönyv.
=1973–74. 44–45. 88–101.

     Beregszász
Kossányi Béla: Felszabadult levéltárak Kassától Beregszászig.
=1938. 16. 330–338.

     Berlin
Fekete Lajos: A berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. 1–2.
=1928. 6. 259–305.; 1929. 7. 55–106.

     Bertalan Mária
B.: Bertalan Mária (1886–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 271.

     Besztercebánya
Jurkovich Emil: Besztercebánya város levéltára.
=1926. 4. 219–230.

     Betlendi János
Borsa Iván: Betlendi János (1887–1967). Nekrológ.
=1967. 38. 299.

     bibliográfia
Ember Győző műveinek bibliográfiája (1973 január 1-ig.).
=1973–74. 44–45. 633–640.

     Bihar megye
Komoróczy György: A mezőgazdasági igazgatóságok Hajdú és Bihar megyékben 1949–1950-ben.
=1960. 31. 138–159.

Komoróczy György: Az állami élet megindulása a felszabadult Bihar megyében.
=1965. 36. 11–55.

     birodalmi levéltár
Kossányi Béla: Az új német birodalmi levéltár.
=1926. 4. 241–246.

     bíródinasztiák
Surányi Bálint: Pozsonyi bíródinasztiák a XIII–XIV. században.
=1964. 35. 173–186.

     bírósági levéltárak
Varga Endre: A Rákóczi-szabadságharc történeti forrásai a bírósági levéltárak anyagában.
=1954. 25. 170–193.

Varga Endre: Bányabírósági eljárás a feudalizmuskori Magyarországon. (A fennmaradt bírósági iratok bányászattörténeti forrásanyaga.)
=1973–74. 44–45. 593–613.

     birtokok
Oltvai Ferenc: A szocializált birtokok Csongrád megyében 1919. április – augusztus.
=1959. 30. 334–359.

Krizsán László: A Pest megyei földbirtokrendező tanácsok és földhivatalok szervezete.
=1960. 31. 22–36.

Pokluda, Zdeněk: Magyarországi nemesek földbirtoklása Cseh- és Morvaországban.
=1975. 46. 235–277.

Kállay István: Az uradalmi gazdasági bizottság a késő feudális nagybirtokon.
=1976. 47. 61–86.

     Bittner Lajos
Paulinyi Oszkár: Bittner Lajos [60 éves].
=1937. 15. 315–321.

     bizottsági ügyvitel
Paulinyi Oszkár: A bizottsági ügyvitel rendszeresítése a Magyar Udvari Kamaránál (1749–1772).
=1962. 33. 15–26.

Kállay István: Az uradalmi gazdasági bizottság a késő feudális nagybirtokon.
=1976. 47. 61–86.

     Bognár Iván
Komjáthy Miklós: Bognár Iván (1927–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 373–374.

     Bologna
Lukcsics Pál: A bolognai állami levéltár.
=1927. 5. 210–214.

     Bornemisza-levéltár
Szabó T. Attila: A Bornemisza-levéltár.
=1939. 17. 238–254.

     Boross Gyula
Bélay Vilmos: Boross Gyula (1891–1953). Nekrológ.
=1954. 25. 288.

     Borsod megye
Klein Gáspár: Borsod megye levéltára.
=1935. 13. 73–122.

Bakács István János: A Szathmáry Király család borsodi ágának levéltára.
=1940–41. 18–19. 476–484.

     Bottló Béla
Sashegyi Oszkár: Bottló Béla (1905–1964). Nekrológ.
=1965. 36. 191–192.

     Brassó
Iványi Béla: A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára.
=1925. 3. 247–249.

     breszt-litovszki béke
Komjáthy Miklós: A breszt-litovszki béketárgyalások anyaaga a bécsi Staatsarchivban.
=1958. 29. 129–150.

     brit diplomácia
Karsai Elek: Brit diplomáciai iratok az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez.
=1968. 39. 105–139.

Karsai Elek: A brit-magyar diplomáciai érintkezés történetéhez a polgári demokratikus forradalom idején.
=1968. 39. 313–325., 1 t.

Kanyar József: Brit diplomáciai iratok a magyarországi földreformok történetéhez 1920–1945.
=1972. 43. 403–417.

     Brüsszel
Holub József: A brüsszeli ötödik történelmi kongresszusról.
=1924. 2. 108–126.

     Buda
Bánrévy György: Az iratkezelés története Budán és Pesten 1686–1873. 1–4.
=1934. 12. 29–49.; 1935. 13. 171–215.; 1936. 14. 204–224.; 1937. 15. 210–222.

Belitzky János: Megvolt-e a magyar királyok középkori levéltára a török Budán?
=1934. 12. 155–158.

Gárdonyi Albert: Buda középkori levéltáráról. Mellékletek: Palczan Péter budai bíró hagyatéka.
=1934. 12. 159–168.

Fekete Lajos: Párhuzam az isztambuli és budai török hivatali ügyvitel között.
=1940–41. 18–19. 208–222.

Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541). (Kísérlet az országos és királyi magánjövedelmek szétválasztására.)
=1964. 35. 67–98., 2 t.

Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagello-korban.
=1966. 37. 227–291.

Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és Jagello-korban.
=1968. 39. 205–231.

A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig.
=1971. 42. 203–269.

Iványi Emma: A pozsonyi, a budai és a kassai bizottság a Rákóczi-szabadságharc előtt (1697–1704).
=1973–74. 44–45. 211–240.

     Budapest
Vácz Elemér: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete II. kongresszusa. Budapest, 1936. október 2–4.
=1936. 14. 333–336.

Kovács Lajos: A selejtezés Budapest Székesfőváros Levéltárában.
=1942–45. 20–23. 66–85.

Jánossy Dénes: Budapest ostroma és az Országos Levéltár.
=1946. 24. 1–11., 4 fénykép mell.

Wellmann Imre: A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó iratok a Budapesti 1. sz. Állami Levéltárban.
=1954. 25. 211–221.

Ort János: Budapest központi városigazgatása a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején.
=1959. 30. 244–292.

Bónis György: Adatok a budapesti forradalmi törvényszék történetéhez.
=1959. 30. 293–312.

Nagy Lajos: A Budapesti Nemzeti Bizottság működésének történetéhez (1945. január 21. – április 11.)
=1961. 32. 129–146.

Rózsa Miklós: A tanácsi igazgatás szervezetének előzményei és első évei Budapesten (1947–1956).
=1962. 33. 88–137.

Bertényi Iván: A Nemzetközi Pecséttani Bizottság budapesti ülése.
=1980–81. 51–52. 371–373.

     Buday Kálmán
[Ember Győző] E. Gy.: Buday Kálmán (1908–1936). Nekrológ.
=1936. 14. 333.

     Budó Jusztin
Bánrévy György: Budó Jusztin (1884–1943). Nekrológ.
=1946. 24. 347–348.

     Bukarest
Gagyi Jenő: A bukaresti levéltári és paleográfiai főiskola és a bukaresti levéltári múzeum.
=1928. 6. 319–321.

[Gagyi Jenő] G. J.: A bukaresti levéltárnoki és paleográfiai felsőbb iskola
=1930. 8. 332.

Szedő Antal: A XI. (bukaresti) Nemzetközi Levéltári Kerekasztal Konferencia.
=1970. 41. 193–194.

     Bulgária
Mijatev, Petar: Török iratok Bulgáriában.
=1936. 14. 99–104.

Mijatev, Petar: A levéltárügy Bulgáriában.
=1938. 16. 353–357.

Mijatev, Petar: A bolgár levéltárügy Bulgáriának a török uralom alól való felszabadulásától az Állami Levéltári Fond 1951. évi létrejöttéig.
=1956. 27. 163–183.

     címer
Kumorovitz L. Bernát: A magyar közép- és nagycímer kialakulása.
=1965. 36. 209–234., 2 t.

Vajay Szabolcs: A sisakdísz megjelenése a magyar heraldikában.
=1969. 40. 279–287.

Bakács István: A bécsi 10. Genealógiai és Heraldikai Kongresszus.
=1970. 41. 385–387.

Vajay Szabolcs: Városi címerek korszerű megújítása.
=1972. 43. 97–111.

Vajay Szabolcs: Temesvár Anjou-kori címere.
=1975. 46. 223–233., 2 t.

Szentgyörgyi Mária: Az erdélyi puskás címerek.
=1976. 47. 196–204.

     Conscriptio Josephina
Főglein Antal: A "Conscriptio Josephina" sorsa.
=1931. 9. 112–126.

     Corvin Mátyás ld. Mátyás, I., magyar király


     Csákabonyi Kálmán
Szabó Ferenc: Csákabonyi Kálmán (1902–1970). Nekrológ.
=1971. 42. 195.

     Csáky család
Fügedi Erik: A Csáky család szepesmindszenti levéltára.
=1979. 50. 93–131.

     Csáky István
Iványi Emma: Csáky István országbírói levéltára.
=1972. 43. 203–211.

     családülés
Kállay István: A családülés.
=1972. 43. 3–32.

Kállay István: A családi hitbizomány Magyarországon.
=1979. 50. 69–91.

     családi levéltárak
Fekete Lajos: Török iratok a gr. Zichy család birtokában.
=1924. 2. 70–85.

Iványi Béla: A Korponay család levéltára.
=1924. 2. 127–134.

Szabó Dezső: A herceg Festetics család keszthelyi levéltára.
=1925. 3. 86–99.

Iványi Béla: A Kárász család oklevelei.
=1925. 3. 244–246.

Deininger, Heinz Friedrich: A herceg és gróf Fugger-féle augsburgi családi és alapítványi levéltár története.
=1926. 4. 177–208., 3 t.

Iványi Béla: A Grádeczi Horváth Stansith család levéltára.
=1927. 5. 245–253.

Fekete Nagy Antal: A báró Malonyay család levéltára.
=1929. 7. 45–54.

Lukcsics Pál: A gróf Zichy család zsélyei nemzetségi levéltára.
=1929. 7. 193–230.

Fekete Nagy Antal: A Petróczy család levéltára.
=1930. 8. 54–64.

Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. 1–2.
=1930. 8. 190–264.; 1931. 9. 38–111.

Ila Bálint: A Thurzó család levéltára.
=1932. 10. 12–66.

Fekete Nagy Antal: A báró Rudnyánszky család levéltára.
=1933. 11. 16–17.

Baán Kálmán: Kisebb tiszántúli családi levéltárak.
=1937. 15. 242–245.

Szabó T. Attila: A Wesselényi-levéltár és XVI. századi magyar iratai.
=1938. 16. 205–235.

Szabó T. Attila: A Bornemisza-levéltár.
=1939. 17. 238–254.

Czobor Alfréd: A családi levéltárak a középkorban.
=1940–41. 18–19. 380–440.

Tirscher Jolán: A Perényi család levéltári egyezménye 1597-ben.
=1940–41. 18–19. 472–476.

Bakács István: A Szathmáry Király család borsodi ágának levéltára.
=1940–41. 18–19. 476–484.

Bakács István János: A családi levéltárak védelme.
=1942–45. 20–23. 41–51.

Baán Kálmán: Kisnemes családok levéltárai.
=1942–45. 20–23. 376–383.

Borsa Iván: A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: A Kölcsey család levéltárának középkori oklevelei.)
=1946. 24. 47–70.

Iványi Béla: A Festetics család keszthelyi levéltára.
=1946. 24. 170–208.

Bakács István: A családi levéltárak rendezése.
=1955. 26. 5–26.

Bakács István: A családi levéltárak szerkezeti problémái.
=1960. 31. 160–174.

Borsa Iván: A családi levéltárak szerkezeti problémái.
=1961. 32. 48–56.

Ember Győző: A családi levéltárak tagolódása.
=1963. 34. 149–162.

Borsa Iván: A Hunyadi család levéltárának története.
=1964. 35. 21–56.

Fügedi Erik: A Csáky család szepesmindszenti levéltára.
=1979. 50. 93–131.

     Csánki Dezső
Dr. Csánki Dezső és dr. Károlyi Árpád kitüntetése.
=1924. 2. 188.

x: Az Országos Levéltár főigazgatójának [Csánki Dezső] ünneplése.
=1924. 2. 189–192.

Dőry Ferenc: Dr. Csánki Dezső (1857–1933). Nekrológ.
=1933. 11. 1–15., 1 fénykép mell.

     Csehország
Pokluda, Zdeněk: Magyarországi nemesek földbirtoklása Cseh- és Morvaországban.
=1975. 46. 235–277.

     Csóka János Lajos
Csapodi Csaba: Csóka János Lajos (1904–1980). Nekrológ.
=1980–81. 50–51. 374–376.

     Csút
Mályusz Elemér: A "csúti főesperesség".
=1969. 40. 271–277.

     Czobor Alfréd
Bottló Béla: Czobor Alfréd (1883–1959). Nekrológ.
=1961. 32. 272.

     Debrecen
Fekete Lajos: Debrecen város levéltárának török oklevelei.
=1925. 3. 42–67.

Iványi Béla: A Debreceni Református Kollégium anyakönyvtárának oklevelei.
=1925. 3. 225–234.

Csobán Endre: Debrecen sz. kir. város levéltára.
=1928. 6. 204–239.

Szabó István: A Debreceni Kereskedő Társulat levéltára.
=1929. 7. 121–126.

     dézsma
Ila Bálint: A dézsma adminisztrációja.
=1940–41. 18–19. 223–249.

     diplomácia
Karsai Elek: Brit diplomáciai iratok az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez.
=1968. 39. 105–139.

Karsai Elek: A brit-magyar diplomáciai érintkezés történetéhez a polgári demokratikus forradalom idején.
=1968. 39. 312–325., 1 t.

     diplomatika
Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár diplomatikai levéltára. I. A gyűjtemény kialakulása.
=1969. 40. 289–323.

Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár diplomatikai levéltára egyes anyagainak gépi segítséggel történő feldolgozása.
=1971. 42. 3–32.

Sinkovics István: Pray György diplomatikája.
=1973–74. 44–45. 525–548.

     Dogscha Denise
Lőrincz Zsuzsa, B.: Dogscha Denise (1926–1956). Nekrológ.
=1956. 27. 274–275.

     Dokumenti Turchi
Fekete Lajos: A velencei állami levéltár "Dokumenti Turchi" c. gyűjteménye.
=1926. 4. 130–138.

     Dombay Mihály
[Vörös Károly] V. K.: Dombay Mihály (1891–1955). Nekrológ.
=1955. 26. 377.

     Domonkos Rend
Iványi Béla: A Szent Domonkos Rend római központi levéltára.
=1929. 7. 1–30.

     Dőry Ferenc
Lukcsics Pál: Dőry Ferenc bírálatára.
=1932. 10. 345–347.

Bottló Béla: Dőry Ferenc (1875–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 272–273.

     Drezda
Fekete Lajos: A berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. 1–2.
=1928. 6. 259–305.; 1929. 7. 55–106.

     Dunántúl
Tóth Endre: A Dunántúli Református Egyházkerület levéltára.
=1938. 16. 168–185.

Degré Alajos: Úriszéki peres eljárás a Dunántúlon a XVIII–XIX. században.
=1961. 32. 101–128.

Baraczka István: A hazai pénzrendszerek és pénzek történetéhez (nyugat-dunántúli számadáskönyvek pénztörténeti adatainak alapján 1540–1560).
=1965. 36. 235–256.

Degré Alajos: Egy dunántúli körjegyzőség a felszabadulás idején. [Tótszentmárton.]
=1970. 41. 167–185.

     Duschek Ferenc
Fábiánné Kiss Erzsébet: Duschek Ferencnek az 1848–1849-i működéséről az osztrák bíróság számára írt összefoglalója (1850).
=1980–81. 51–52. 267–312.

     Eger
Soós Imre: Az egri érsekség gazdasági levéltára.
=1955. 26. 90–103.

Molnár József: Az egri káptalan 1275. évi interpolált oklevele.
=1963. 34. 23–32.

     Egyesült Államok
Csobán Endre: Az észak-amerikai Egyesült Államok új központi levéltára.
=1936. 14. 349–353.

Csobán Endre: Az észak-amerikai Egyesült Államok új központi levéltárának munkája.
=1938. 16. 345–352.

Jánossy Dénes: Az amerikai levéltárnokok második országos kongresszusa.
=1939. 17. 341–344.

Tirscher Jolán: Az észak-amerikai Egyesült Államok központi levéltárának működése 1937–1945-ben.
=1946. 24. 307–318.

Vida István: Iratok a Nagy Ferenc vezette magyar kormányküldöttség 1946. évi amerikai látogatásának történetéhez.
=1977–78. 48–49. 245–281.

     egyetem
Iványi Béla: A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára.
=1925. 3. 247–249.

     egyházi levéltárak
Iványi Béla: A Debreceni Református Kollégium anyakönyvtárának oklevelei.
=1925. 3. 225–234.

Iványi Béla: A vatikáni levéltári főiskola.
=1927. 5. 264–271.

Iványi Béla: A Szent Domonkos Rend római központi levéltára.
=1929. 7. 1–30.

Kumorovicz Bernát Lajos: A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

Lukcsics Pál: A veszprémi székeskáptalan levéltára.
=1930. 8. 151–181.

Miklós Ödön: A magyarországi ref. egyház levéltárügye.
=1930. 8. 265–271.

Lukcsics Pál: A veszprémi püspöki levéltár.
=1931. 9. 13–37.

Kumorovicz Bernát Lajos: A leleszi konvent országos levéltárának története.
=1932. 10. 223–255.

Ila Bálint: A magyar református egyházi levéltárügy rendezése.
=1936. 14. 336–340.

Miklós Ödön – Szabó István: A magyarországi református egyház levéltárai.
=1937. 15. 177–184.

Tóth Endre: A dunántúli református egyházkerület levéltára.
=1938. 16. 168–185.

Ila Bálint: A magyarországi református egyház levéltári szabályzata.
=1938. 16. 249–254.

Miklós Ödön: A magyar gályarablelkészek levéltára.
=1939. 17. 277–279.

Bottló Béla: A róm. kat. egyház levéltári szabályai. 1–. [A folytatás nem jelent meg.]
=1940–41. 18–19. 106–121.

Pásztor Lajos: A Vatikáni Levéltár.
=1942–45. 20–23. 100–129.

Gárdonyi Albert: Az óbudai káptalan magánlevéltára.
=1942–45. 20–23. 130–140.

Galla Ferenc: A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban.
=1942–45. 20–23. 141–186.

Borsa Iván: A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből.
=1942–45. 20–23. 384–388.

Rónay László: Olasz egyházi és világi levéltárak.
=1942–45. 20–23. 420–422.

Soós Imre: Az egri érsekség gazdasági levéltára.
=1955. 26. 90–103.

Prokopp Gyula: Az esztergomi prímási levéltár XV. századi leltára.
=1966. 37. 113–138.

Jároli József: Adatok a XVIII. századi protestáns anyakönyvek forrásértékéhez. (Három Békés megyei község [Gyoma, Mezőberény, Orosháza] anyakönyvei alapján.)
=1973–74. 44–45. 241–246.

Pásztor Lajos: Magyar kiállítás a Vatikáni Titkos Levéltárban.
=1980–81. 51–52. 365–371.

     Ember Győző
– – műveinek bibliográfiája (1973. január 1-ig).
=1973–74. 44–45. 633–740.

     Endrényi Ferenc
Egey Tibor: Endrényi Ferenc (1919–1979). Nekrológ.
=1979. 50. 155.

     Endrényi Ferencné
Káposztás István: Endrényi Ferencné (1942–1977). Nekrológ.
=1977–78. 48–49. 304.

     építészet
Ember Győző: A magyarországi építészeti igazgatóság történetének vázlata (1788–1867).
=1942–45. 20–23. 345–375.

     Erdély
Gyalókay Jenő: Báró Puchner Antal altábornagy jelentése az erdélyi állapotokról.
=1923. 1. 334–341.

Iványi Béla: A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára.
=1925. 3. 247–249.

Jakó Zsigmond: Az erdélyi szász levéltárak két utolsó évtizede.
=1940–41. 18–19. 549–554.

Trócsányi Zsolt: A Rákóczi-szabadságharc történetének forrásanyaga az erdélyi levéltárakban és az erdélyi Udvari Kancellária Levéltárában.
=1954. 25. 194–210.

Trócsányi Zsolt: Erdély kormányzata II. Rákóczi Ferenc korában.
=1955. 26. 148–187.

Szentgyörgyi Mária: Az erdélyi puskás címerek.
=1976. 47. 196–204.

Filkorn Pál: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem ősei.
=1976. 47. 205–216., 1 t.

Trócsányi Zsolt: A Subdelegatio (Commissio) Neoacquistica és erdélyi hatásköre 1719–1745. (Adalék az erdélyi hatalmi struktúrák történetéhez.)
=1980–81. 51–52. 171–219.

     Erdélyi Múzeum
Elekes Lajos: Az Erdélyi Múzeum levéltárának kialakulása.
=1940–41. 18–19. 544–549.

     érsekségi levéltárak
Soós Imre: Az egri érsekség gazdasági levéltára.
=1955. 26. 90–103.

Prokopp Gyula: Az esztergomi prímási levéltár XV. századi leltára.
=1966. 37. 113–138.

     értékminimum
Schneider Miklós: Értékminimum – forrásérték. Észrevételek néhány új irattári tervhez.
=1973–74. 44–45. 505–514.

     értelmiség
Kubinyi András: Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és a Jagello-korban.
=1968. 39. 205–231.

     esperesség
Mályusz Elemér: A "csúti főesperesség".
=1969. 40. 271–277.

     Esterházy Pál nádor
Papp László: Herceg Esterházy Pál nádor kancelláriájának működése (1681–1713).
=1942–45. 20–23. 310–344.

Iványi Emma: Esterházy Pál nádor és a magyar rendek tervezete az ország új berendezésével kapcsolatban.
=1971. 42. 137–161.

     eszmei községek
Ferneki Mihály: Az eszmei községek kialakulásának történetéhez.
=1973–74. 44–45. 417–428.

     Esztergom
Prokopp Gyula: Az esztergomi prímási levéltár XV. századi leltára.
=1966. 37. 113–138.

     Észtország
Kovács Lajos: Az észt állam levéltárügyének rendezéséhez.
=1936. 14. 354–355.

Olexik Ferenc: Az észt állami levéltár.
=1937. 15. 339–341.

     Euzidinus-oklevél
Ladányi Erzsébet: Az Euzidinus-oklevél hitelességének történetéhez.
=1977–78. 48–49. 51–59.

     falu
Cserjési Károly: Régi írások falun.
=1937. 15. 240–242.

Cserjési Károly: Falusi levelesládák.
=1938. 16. 255–257.

Bezerédy Győző: A pecsét szerepe a jobbágyfalu közigazgatásában Baranya megyében.
=1973–74. 44–45. 77–87., 1 t.

Varga János: A felszabaduló rusztikus világ.
=1979. 50. 175–185.

     Fára József
Vörös Károly: Fára József (1884–1958). Nekrológ.
=1959. 30. 213.

     fejedelmi levéltárak
Fekete Nagy Antal: II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára.
=1940–41. 18–19. 441–455.

Iványi Emma: II. Rákóczi Ferenc politikai levéltára 1526–1712.
=1954. 25. 130–140.

     Fejérpataky László
Holub József: Fejérpataky László (1857–1923). Nekrológ.
=1923. 1. 223–225.

Áldásy Antal: Fejérpataky László tudományos hagyatéka.
=1924. 2. 135–141.

     Fekete Lajos
Hegyi Klára: Fekete Lajos (1891–1969). Nekrológ.
=1970. 41. 387–388.

     Fekete Nagy Antal
Borsa Iván: Fekete Nagy Antal (1900–1969). Nekrológ.
=1969. 40. 193–194.

     Felvidék
Szabó István: Visszatért levéltárak. [Felvidék.]
=1938. 16. 7–13.

Jánossy Dénes: Felszabadult levéltárak Somorjától Ipolyságig.
=1938. 16. 323–330.

Kossányi Béla: Felszabadult levéltárak Kassától Beregszászig.
=1938. 16. 330–338.

     fényképezés
Kossányi Béla: A fényképezés a levéltár szolgálatában.
=1937. 15. 199–209.

     ferencesek
Szűcs Jenő: A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága.
=1972. 43. 213–263.

     Festetics család
Szabó Dezső: A herceg Festetics család keszthelyi levéltára.
=1925. 3. 86–99.

Iványi Béla: A Festetics család keszthelyi levéltára.
=1946. 24. 170–208.

     fethnáme
Fekete Lajos: A velencei állami levéltár magyar vonatkozású fethnáméi.
=1926. 4. 139–157.

     filmezés
Szedő Antal: Levéltári filmezés.
=1966. 37. 3–16.

     Firenze
Gárdonyi Albert: A firenzei állami levéltár.
=1927. 5. 128–135.

     Fiume
Bölöny József: Közös miniszterek – horvát bánok – fiumei kormányzók (1867–1918).
=1977–78. 48–49. 123–164.

     fizikusok
Moess Alfréd – Román Éva, M.: Megyei és városi physicusok Magyarországon a XIX. század fordulóján.
=1979. 50. 291–310.

     formuláskönyv
Bónis György: Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz korában és a Beneéthy-formuláskönyv.
=1973–74. 44–45. 88–101.

     forradalmi törvényszék
Bónis György: Adatok a budapesti forradalmi törvényszék történetéhez.
=1958. 29. 293–312.

Fábián István: Forradalmi törvényszékek Pest megyében a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 73–104.

     forrás
Fekete Lajos: A török oklevelek nyelvezete és forrásértéke.
=1925. 3. 206–224.

Váczy Péter: A bakonybéli összeírás kora és hitelessége.
=1930. 8. 314–331.

Csóka J. Lajos: Adalbert és Walfer pannonhalmi 1153., illetőleg 1157. évi oklevelének hitelessége.
=1964. 35. 57–65.

Mályusz Elemér: A magyar medievisztika forráskérdései. (Medievisztika és oklevélkiadás.)
=1967. 38. 3–29.

Borsa Iván: Mikrofilm-publikáció. (Forráspublikáció mikrofilmen.)
=1968. 39. 177–197.

Vörös Károly: A mikrofilm-publikációhoz.
=1969. 40. 233–243.

Stier Miklós: A magyarországi követjelentések 1933–1939. (Forráskritikai vizsgálat..)
=1970. 41. 241–258.

Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: A pszichografológia.
=1973–74. 44–45. 61–76.

Borsa Iván: A magyar medievisztika forráskérdései.
=1973–74. 44–45. 103–121.

Jároloi József: Adatok a XVIII. századi protestáns anyakönyvek forrásértékéhez. (Három Békés megyei község [Gyoma, Mezőberény, Orosháza] anyakönyvei alapján.)
=1973–74. 44–45. 241–246.

Schneider Miklós: Értékminimum – forrásérték. Észrevételek néhány új irattári tervhez.
=1973–74. 44–45. 505–514.

Varga Endre: Bányabírósági eljárás a feudalizmuskori Magyarországon. /A fennmaradt bírósági iratok bányászattörténeti forrásanyaga.)
=1973–74. 44–45. 593–613.

Ember Győző: A levéltári forrásközlés apparátusa.
=1975. 46. 203–221.

Jankovich Miklós: Újabb források a Wesselényi-féle hűtlenségi per történetéhez.
=1975. 46. 279–288.

Ladányi Erzsébet: Az Euzidinus-oklevél hitelességének kérdéséhez.
=1977–78. 48–49. 51–59.

Benda Kálmán: A magyar történeti forráskiadás múltja és mai helyzete. I. rész. 1–. [A többi rész eddig nem jelent meg.]
=1979. 50. 163–173.

     Főglein Antal
Varga Endre: Főglein Antal (1876–1964). Nekrológ.
=1964. 35. 140.

     földbirtok
Pokluda, Zdeněk: Magyarországi nemesek földbirtoklása Cseh- és Morvaországban.
=1975. 46. 235–277.

     földhivatalok
Krizsán László: A Pest megyei földbirtokrendező tanácsok és földhivatalok szervezete.
=1960. 31. 22–36.

     földmérték
Bogdán István: Helyi földmértékeink 1828-ban.
=1971. 42. 51–101., 6 t.

     földművelés

Bakács István: Az ugarföld megművelésének kérdése és a magyar kormányhatóságok.
=1946. 24. 280–289.

Lakos János: A földművelésügyi miniszter belgrádi szaktudósítójának működése (1911–1914).
=1977–78. 48–49. 215–243.

     földosztás

Kanyar József: Földosztó szervek és működésük Somogy megyében.
=1960. 31. 37–70.

Kávássy Sándor: Földosztó szervek és működésük Somogyban 1919-ben.
=1967. 38. 69–85.

Jenei Károly: A földigénylő bizottságok (1945–1947).
=1970. 41. 133–166.

     földreform

Kanyar József: Brit diplomáciai iratok a magyarországi földreformok történetéhez 1920–1945.
=1972. 43. 403–417.

     Fővárosi Levéltár
Kovács Lajos: A selejtezés Budapest Székesfőváros Levéltárában.
=1942–45. 20–23. 66–85.

     Fraknói Vilmos
Csánki Dezső: Fraknói Vilmos (1843–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 208–211.

     Franciaország
Varga Endre: A gazdasági levéltárak Franciaországban.
=1933. 11. 288–294.

Celier, Léonce: A francia levéltárügy utolsó évtizede.
=1937. 15. 323–326.

Chastain, James: Iratok Franciaország magyarországi politikájának történetéhez 1848-ban.
=1976. 47. 269–394.

     Fuggerek
Deininger, Heinz Friedrich: A herceg és gróf Fugger-féle augsburgi családi és alapítványi levéltár története.
=1926. 4. 177–208., 3 t.

     Gagyi Jenő
In memoriam! [Jakubovich Emil (1883–1935), Pleidell Ambrus (1900–1935), Gagyi Jenő (1880–1935). Nekrológ.
=1935. 13. 1–4.

     Gájer András
H. F.: Gájer András (1900–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 345.

     gályarabok
Lukinich Imre: Magyar rabok spanyol gályákon.
=1923. 1. 344–347.

Miklós Ödön: A magyar gályarablelkészek levéltára.
=1939. 17. 277–279.

     Gárdonyi Albert
Reformtörekvések az iratkezelés terén. I. Pleidell Ambrus: Megjegyzések dr. Gárdonyi Albert cikkére.
=1929. 7. 31–37.

[Niklay Péter] N. P.: Gárdonyi Albert (1874–1946). Nekrológ.
=1946. 24. 348–350.

     Garzó József
Balanyi Béla: Garzó József (1887–1950). Nekrológ.
=1954. 25. 288–289.

     gazdasági igazgatás
Ila Bálint: Az írásbeliség szerepe a XVII. századi gazdasági igazgatásban.
=1946. 24. 27–46.

Kállay István: Az uradalmi gazdasági bizottság a késő feudális nagybirtokon.
=1976. 47. 61–86.

     gazdasági levéltárak
Pleidell Ambrus: Gazdasági levéltárak.
=1930. 8. 182–189.

Varga Endre: A gazdaság levéltárak Franciaországban.
=1933. 11. 288–294.

Soós Imre: Az egri érsekség gazdaság levéltára.
=1955. 26. 90–103.

Incze Miklós – Jenei Károly: A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a Központi Gazdasági Levéltárban.
=1959. 30. 180–208.

     genealógia
Kubinyi András: A magyar genealógiai kutatás.
=1970. 41. 213–221.

Bakács István: A bécsi 10. Genealógiai és Heraldikai Kongresszus.
=1970. 41. 385–387.

Filkorn Pál: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem ősei.
=1976. 47. 205–216., 1 t.

     generalis congregatio
Istványi Géza: A generalis congregatio. 1–2.
=1939. 17. 50–83.; 1940–41. 18–19. 179–207.

     Gömbös Gyula
Karsai Elek: Iratok a Gömbös-Hitler találkozó (1933. június 17–18.) történetéhez.
=1961. 32. 147–199., 2 t.

     Gömör vármegye
Főglein Antal: Gömör vármegye levéltára.
=1933. 11. 208–222.

Ila Bálint: Gömöri levéltárak.
=1939. 17. 208–237.

     Görögország
Istványi Géza: A görög levéltárak.
=1937. 15. 341–343.

     Grádeczi Horváth Stansith család
Iványi Béla: A Grádeczi Horváth Stansith család levéltára.
=1927. 5. 245–253.

     grafológia
Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: a pszichografológia.
=1973–74. 44–45. 61–76.

     Gross, Lothar
Miskolczy Gyula: Gross, Lothar (1887–1944). Nekrológ.
=1942–45. 20–23. 419–420.

     gyárak
Oltvai Ferenc: Szocialista iparvállalatok szervezete és iratai.
=1955. 26. 272–285.

Szilágyi Gábor: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű üzemi bizottságainak történetéhez 1945–1946-ban.
=1960. 31. 285–310.

Szigetvári István: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. levéltárából az 1848–1849. évi szabadságharc hadianyag-gyártás történetéhez.
=1962. 33. 150–169.

Szigetvári István: Munkástanácsi jegyzőkönyvek a magyar tanácsköztársaság idejéből. (Adatok a gyári munkásigazgatás történetéhez.)
=1969. 40. 159–170.

     Gyoma
Jároli József: Adatok a XVIII. századi protestáns anyakönyvek forrásértékéhez. (Három Békés megyei község [Gyoma, Mezőberény, Orosháza] anyakönyvei alapján.)
=1973–74. 44–45. 241–246.

     Gyöngyös
Fekete Lajos: Gyöngyös város levéltárának török iratai. 1–2.
=1932. 10. 287–318.; 1933. 11. 93–140.

     Győr
Lengyel Alfréd: Győr város levéltárának története.
=1959. 30. 52–88.

Lengyel Alfréd: A törvényhatósági jogú város igazgatása a kapitalizmus korában (különös tekintettel Győr thj. város igazgatására). 1–2.
=1964. 35. 99–125., 233–252.

Lengyel Alfréd: Győr megye és város igazgatásának demokratikus továbbfejlesztése (1948–1954).
=1973–74. 44–45. 341–358.

     Győr megye
Lengyel Alfréd: Győr megye és város igazgatásának demokratikus továbbfejlesztése (1948–1954).
=1973–74. 44–45. 341–358.

Sáry István: Győr megye közigazgatása az 1848–1849. évi polgári forradalom első évében.
=1977–78. 48–49. 101–122.

     Győr-Moson megye
Lengyel Alfréd: A Nemzeti Bizottságok szerepe az élet megindulásában Győr-Moson megyében (1945–1946).
=1962. 33. 255–273.

     György Aladár
Koroknai Ákos: A Vasárnapi Munkásképző Bizottság működése és György Aladár szerepe a munkásművelődésben. (Adalákok a dualizmuskori közművelődés történetéhez.)
=1977–78. 48–49. 165–194.

     gyűjtőkör
Ember Győző: A levéltári gyűjtőkör elhatárolása.
=1963. 34. 3–21.

     hadianyag-gyártás
Szigetvári István: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. levéltárából az 1848–1849. évi szabadságharc hadianyag-gyártás történetéhez.
=1962. 33. 150–169.

     hadilevéltárak
Markó Árpád: Hadilevéltárak.
=1937. 15. 7–19.

Elmer Sándor: A bécsi hadilevéltárak.
=1939. 17. 37–49.

     Hadnagy Antal
Balázs Péter: Hadnagy Antal (1901–1967). Nekrológ.
=1967. 38. 135.

     hadparancsnokság
László József, K.: Az 1740-ben felállított magyarországi főhadparancsnokság.
=1937. 15. 162–176.

     Hadtörténelmi Levéltár
Kun József: A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a Hadtörténelmi Levéltárban.
=1959. 30. 169–179.

[Vörös Károly] V. K.: 40 éves a Hadtörténelmi Levéltár.
=1959. 30. 220–221.

     hagyaték
Áldásy Antal: Fejérpataky László tudományos hagyatéka.
=1924. 2. 135–141.

Kapossy János: A Herzan-gyűjtemény hagyatéki leltára.
=1924. 2. 148–154.

Gárdonyi Albert: Buda középkori levéltáráról. Mellékletek: Palczan Péter budai bíró hagyatéka.
=1934. 12. 159–168.

     Hajdú megye
Komoróczy György: A mezőgazdasági igazgatóságok Hajdú és Bihar megyékben 1949–1950-ben.
=1960. 31. 138–159.

     Hajnal István
Komjáthy Miklós: Hajnal István (1892–1956). Nekrológ.
=1956. 27. 272–273.

     hamisítás
[Pleidell Ambrus] P. A.: A törvényhatósági levéltárak történetéhez. Egy irathamisítási ügy következményei 1785-ben.
=1931. 9. 342–345.

     harmadik személy
Szentpétery Imre: A harmadik személy szerepe a középkori oklevelek kiállításában.
=1964. 35. 151–172., 2 t.

     hatalmi struktúrák
Trócsányi Zsolt: A Subdelegatio (Commissio) Neoacquistica és erdélyi hatásköre 1719–1745. (Adalék az erdélyi hatalmi struktúrák történetéhez.)
=1980–81. 51–52. 171–219.

     Haynau, Julius Jakob von, táborszernagy
Lukinich Imre: Haynau minősítési táblázatai.
=1923. 1. 192–194.

     Havasalföld
Manolescu, Radu: A latin írás a középkori Havasalföldön és Moldvában.
=1975. 46. 49–57., 1 t.

     házi levéltárak
Gross, Lothár: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben.
=1923. 1. 278–286.

Szekfű Gyula – Miskolczy Gyula: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben. 1–3.
=1924. 2. 18–54.; 1926. 4. 44–79.; 1927. 5. 104–127.

     Hellebrandt Árpád
Lukinich Imre: Hellebrandt Árpád (1855–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 320–321.

     helytartótanács
Ember Győző: A magyar királyi helytartótanács ügyintézése. I. 1724–1783. II. 1783–1848. III. A számvevőhivatal.
=1937. 15. 84–161.; 1938. 16. 58–141.; 1939. 17. 130 –157.

Nagy István: Departamentum, referáda, büró, a helytartótanács ügyintézése 1783–1848.
=1975. 46. 129–139., 1 t.

     heraldika
Kumorovitz L. Bernát: A magyar közép- és nagycímer kialakulása.
=1965. 36. 209–234., 2 t.

Vajay Szabolcs: A sisakdísz megjelenése a magyar heraldikában.
=1969. 40. 279–287.

Bakács István: A bécsi 10. Genealógiai és Heraldikai Kongresszus.
=1970. 41. 385–387.

Vajay Szabolcs: Városi címerek korszerű megújítása.
=1972. 43. 97–111.

Bertényi Iván: Az antifeudális parasztmozgalmak heraldikájának néhány problémája.
=1980–81. 51–52. 221–232., 4 t.

     Herpay Gábor
Ila Bálint: Herpay Gábor (1885–1946). Nekrológ.
=1946. 24. 350.

     Herzan-gyűjtemény
Kapossy János: A Herzan-gyűjtemény hagyatéki leltára.
=1924. 2. 148–154.

     Herzog József
[Sinkovics István] S.: Herzog József (1880–1941). Nekrológ.
=1942–45. 20–23. 409–416.

     Heves vármegye
Soós Imre: Heves vármegye levéltárának történetéből.
=1942–45. 20–23. 260–289.

     hitbizomány
Kállay István: A családi hitbizományok Magyarországon.
=1979. 50. 69–91.

     hiteles hely
Miklósy Zoltán: Hiteles hely és iskola a középkorban.
=1940–41. 18–19. 170–178.

Gerics József: A királyi kápolna tagjai által folytatott hiteles helyi tevékenység történetéhez.
=1956. 27. 31–34.

     hitelszervezetek
Jenei Károly: Pénzintézetek és hitelszervezetek a tanácsköztársaság alatt.
=1959. 30. 313–333.

     Hitler, Adolf
Karsai Elek: Iratok a Gömbös-Hitler találkozó (1933. június 17–18.) történetéhez.
=1961. 32. 147–199., 2 t.

     hivatalnokok
Kubinyi András: Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és Jagello-korban.
=1968. 39. 205–231.

Fallenbüchl Zoltán: A sóügy hivatalnoksága Magyarországon a XVIII. században.
=1979. 50. 225–290.

     hivatalok
Fekete Lajos: Párhuzam az isztambuli és budai török hivatali ügyvitel között.
=1940–41. 18–19. 208–222.

Wellmann Imre: Rendi állás ás hivatali rang a XVIII. század-eleji kormányhatóságokban.
=1940–41. 18–19. 250–303.

Dóka Klára: A kultúrmérnöki hivatalok 1879–1948.
=1980–81. 51–52. 233–256.

     Hollandia
Miklós Ödön: A holland levéltárügy 1930–33-ban.
=1936. 14. 347–349.

Miklós Ödön: A holland levéltári törvény és végrehajtása.
=1937. 15. 48–57.

Miklós Ödön: A holland levéltárügy 1934–35-ben.
=1939. 17. 344–347.

     Holub József
Komjáthy Miklós: Holub József (1885–1962). Nekrológ.
=1962. 33. 304–305.

     Hóman Bálint
A Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatója [Hóman Bálint].
=1923. 1. 363.

     horvát bánok
Bölöny József: Közös miniszterek – horvát bánok – fiumei kormányzók (1867–1918).
=1977–78. 48–49. 123–164.

     Horváth Anna
Kálnoki Kis Tamás: Horváth Anna (1917–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 376–377.

     Horvátország
Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban. 1–11.
=1925. 3. 100–191.; 1927. 5. 136–209.; 1928. 6. 87–203.; 1929. 7. 278–311.; 1930. 8. 65–111.; 1931. 9. 284–315.; 1932. 10. 92–123., 256–286.; 1933. 11. 58–92.; 1934. 12. 111–154.; 1935. 13. 233–265.

Zlatko, Tanodi: A zágrábi Horvát Országos Levéltár történeti fejlődése.
=1942–45. 20–23. 255–259.

     Hunyadi János kormányzó
Hajnal István: Kivonatok Hunyadi János kormányzói okleveleiből.
=1923. 1. 98–125.

Komjáthy Miklós: Hunyadi kormányzói kancelláriájáról.
=1956. 27. 35–47.

Borsa Iván: A Hunyadi család levéltárának története.
=1964. 35. 21–56.

     hűtlenségi per
Jankovich Miklós: Újabb források a Wesselényi-féle hűtlenségi per történetéhez.
=1975. 46. 279–288.

     Ideiglenes Nemzeti Kormány
Rácz Béla: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumának történetéhez (1944. december 21. – 1945. november 15.).
=1962. 33. 43–87.

     idézet
Bánrévy György: Hogyan idézzünk és közöljünk levéltári iratokat.
=1934. 12. 210–223.

     igazgatás
Ember Győző: A magyarországi építészeti igazgatóság történetének vázlata (1788–1867).
=1942–45. 20–23. 345–375.

Ila Bálint: Az írásbeliség szerepe a XVII. századi gazdasági igazgatásban.
=1946. 24. 27–46.

Ember Győző: A szepesi kamarai igazgatás tisztviselői 1703-ban.
=1946. 24. 268–279.

Ort János: Budapest központi városigazgatása a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején.
=1959. 30. 244–292.

Degré Alajos: A közigazgatás megindulása Zala megyében a felszabadulás után.
=1960. 31. 3–21.

Hársfalvi Péter: A közép- és alsófokú mezőgazdasági igazgatás a felszabadulás után.
=1960. 31. 71–86.

Komoróczy György: A mezőgazdasági igazgatóságok Hajdú és Bihar megyékben 1949–1950-ben.
=1960. 31. 138–159.

Rózsa Miklós: A tanácsi igazgatás szervezetének előzményei és első évei Budapesten (1947–1956).
=1962. 33. 88–137.

Oltvai Ferenc: Szeged közigazgatása a város felszabadulásától az ország felszabadulásáig. (1944. október 11. – 1945. április 4.) 1–2.
=1963. 34. 71–97., 247–271.

Lengyel Alfréd: A törvényhatósági jogú város igazgatása a kapitalizmus korában (különös tekintettel Győr thj. város igazgatására). 1–2.
=1964. 35. 99–125., 233–252.

Kelemen Elemér: Somogy megye művelődésügyi igazgatása a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 57–71.

Szigetvári István: Munkástanácsi jegyzőkönyvek a magyar tanácsköztársaság idejéből. (Adatok a gyári munkásigazgatás történetéhez.)
=1969. 40. 159–170.

Kállay István: A városi igazgatás reformja az osztrák örökös tartományokban és Magyarországon Mária Terézia korában.
=1971. 42. 115–135.

Sashegyi Oszkár: A Mgyar Kamara szerepe a bányaügyi igazgatásban 1790–1848.
=1971. 42. 271–300.

Melichar, Ervin: Az osztrák közigazgatás fejlődése 1867 után.
=1971. 42. 301–322.

Lengyel Alfréd: Győr megye és város igazgatásának demokratikus továbbfejlesztése (1948–1954).
=1973–74. 44–45. 341–358.

Páhi Ferenc: Az abszolutizmus közigazgatásának első évei Szentesen (1849–1853). =73–74. 44–45. 407–416.

Sashegyi Oszkár: Közigazgatásunk polgári kori ügyviteli és iratkezelési módszereinek kialakulása.
=1973–74. 44–45. 461–503.

Pecze Ferenc: Közigazgatásfejlesztés és közigazgatástudományi kutatás.
=1975. 46. 187–189.

Kállay István: Az uradalmi gazdasági bizottság a késő feudális nagybirtokon.
=1976. 47. 61–86.

Dóka Klára: A vízügyi szakigazgatás kezdetei (1772–1788).
=1977–78. 48–49. 81–100.

Sáry István: Győr megye közigazgatása az 1848–1849. évi polgári forradalom első évében.
=1977–78. 48–49. 101–122.

     igazságügyi levéltárak
Walter Frigyes: A tűzvész az osztrák Belügyi és Igazságügyi Állami Levéltárban.
=1931. 9. 1–12.

     Igazságügy-minisztérium
Szászi András: Adatok az Igazságügy-minisztérium ügyintézésének történetéhez 1867–1918.
=1955. 26. 188–205.

     Ila Bálint
Borsa Iván: Ila Bálint (1903–1975). Nekrológ.
=1975. 46. 383–384.

     illetékjegyzék
Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

     Innsbruck
Fleischer Gyula: A Trautson család innsbrucki levéltára.
=1931. 9. 316–324.

     interpolálás
Molnár József: Az egri káptalan 1275. évi interpolált oklevele.
=1963. 34. 23–32.

     ipar
Varga Endre: Ipari, kereskedelmi és pénzintézeti levéltárak a nyugati államokban.
=1937. 15. 58–73.

Oltvai Ferenc: Szocialista iparvállalatok szervezete és iratai.
=1955. 26. 272–285.

Földi Tamás: Iratok a magyar nagyipar történetéhez 1945–46-ban.
=1960. 31. 205–262.

Szilágyi Gábor: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű ügyintéző bizottságainak történetéhez 1945–46-ban.
=1960. 31. 285–310.

Rácz Béla: A Iparügyi Minisztérium újjászervezése (1944. december – 1945. november).
=1973–74. 44–45. 429–459.

     Ipolyság
Jánossy Dénes: Felszabadult levéltárak Somorjától Ipolyságig.
=1938. 16. 323–330.

     írásbeliség
Ila Bálint: Az írásbeliség szerepe a XVII. századi gazdasági igazgatásban.
=1946. 24. 27–46.

Manolescu, Radu: A latin írás a középkori Havasalföldön és Moldvában.
=1975. 46. 49–57., 1 t.

     írásművészet
Komjáthy Miklós: Az UNESCO írásművészeti kiállítása.
=1965. 36. 339–343.

     iratok
Gyalókay Jenő: Bem tábornokra vonatkozó külföldi iratok a Nemzeti Múzeum levéltárában.
=1923. 1. 187–192.

Fekete Lajos: Török iratok a gr. Zichy család birtokában.
=1924. 2. 70–85.

Czobor Alfréd: Országos levéltár felállításának terve 1701-ben és az ország iratainak korábbi megőrzése.
=1925. 3. 1–41.

Herzog József: Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554–1781. évi iratainak jegyzéke.
=1927. 5. 1–26.

Gárdonyi Albert: Reformtörekvések az iratkezelés terén.
=1927. 5. 254–263.

Holub József: A Tolna vármegyei Múzeumban őrzött oklevelek és iratok.
=1927. 5. 271–274.

Reformtörekvések az iratkezelés terén. I. Pleidell Ambrus: Megjegyzések dr. Gárdonyi Albert cikkére.
=1929. 7. 31–37.

Reformtörekvések az iratkezelés terén. II. Herzog József: A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium új irattári rendszeréről.
=1929. 7. 38–44.

Gál István: Szabolcs vármegyei községek iratai.
=1929. 7. 117–121.

Herzog József: Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1790–1848. évi iratainak jegyzéke.
=1930. 8. 37–53.

Főglein Antal: A "Conscriptio Josephina" sorsa.
=1931. 9. 112–126.

[Pleidell Ambrus] P. A.: A törvényhatósági levéltárak történetéhez. Egy irathamisítási ügy következményei 1785-ben.
=1931. 9. 342–345.

Bánrévy György: Az iratkezelés története Budán és Pesten 1686–1873. 1–4.
=1934. 12. 29–49.; 1935. 13. 171–215.; 1936. 14. 204–224.; 1937. 15. 210–222.

Bánréví György: Hogyan idézzünk és közöljünk levéltári iratokat.
=1934. 12. 210–222.

Fekete Lajos: A Rákóczi-Aspremont-levéltár török iratai.
=1935. 13. 123–157.

Paulinyi Oszkár: Az iratok elhelyezése.
=1936. 14. 68–78.

[Mijatev, Petar] Mijateff, Peter: Török iratok Bulgáriában.
=1936. 14. 99–104.

Cserjési Károly: Régi iratok falun.
=1937. 15. 240–242.

Szabó T. Attila: A Wesselényi-levéltár és XVI. századi magyar iratai.
=1938. 16. 205–235.

Csobán Endre: A számvevőségi iratok selejtezése.
=1939. 17. 194–207.

Klein Gáspár: Az iratok elhelyezésének kérdéséhez.
=1939. 17. 293–295.

Jánossy Dénes: A modern aktatermelés és a levéltár.
=1940–41. 18–19. 43–55.

Kossányi Béla: A trianoni szerződés és a közirattárak.
=1940–41. 18–19. 56–75.

Benda Kálmán: Rádaay Pál politikai iratai 1703–1711.
=1954. 25. 141–151.

Főglein Antal: Iratpusztítás és levéltárcsonkítás az önkényuralom alatt.
=1955. 26. 48–60.

Sárközi Zoltán – Szigetvári István: A "SZÖVOSZ"-ba beolvadt szövetkezeti központ és iratai.
=1955. 26. 104–122.

Oltvai Ferenc: Szocialista iparvállalatok szervezete és iratai.
=1955. 26. 272–285.

Hazai György: A Topkapi Szeráj Múzeum levéltárának magyar vonatkozású török iratai.
=1955. 26. 286–295.

Vörös Károly: A levéltári iratanyag nemzetközi felhasználásának néhány kérdése.
=1956. 27. 103–117.

Frolov, G.: A Régi Iratok Központi Levéltára.
=1956. 27. 118–135.

Hasznosné Szöllős Ilona A Magyar Országos Levéltár iratkonzerváló műhelyének felállításáról és működésének eddigi eredményeiről.
=1959. 30. 215–218.

Földi Tamás: Iratok a magyar nagyipar történetéhez 1945–46-ban.
=1960. 31. 205–262.

Kővágó László: Iratok a felszabadulást követő hónapok szövetkezeti mozgalmának történetéhez.
=1960. 31. 263–284.

Szillágyi Gábor: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű üzemi bizottságainak történetéhez 1945–1946-ban.
=1960. 31. 285–310.

Szűcs László: Iratkezelési problémák.
=1967. 38. 139–157.

Karsai Elek: Iratok a Smuts-misszió történetéhez.
=1967. 38. 237–249.

Sashegyi Oszkár: Magyarország beolvasztása az ausztriai császárságba. Iratok az olmützi alkotmány előtörténetéhez.
=1968. 39. 63–104.

Karsai Elek: Brit diplomáciai ok az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez.
=1968. 39. 105–139.

Szinai Miklós – Szűcs László: Iratok az 1918–1919. évi magyar forradalmak történetéhez az Osztrák Külügyi Levéltárban.
=1969. 40. 105–136.

Karsai Elek: Iratok a magyar tanácsköztársaság történetéhez angol levéltárakban.
=1969. 40. 137–158.

Iványi Emma: Klapka György iratai 1848–1892.
=1969. 40. 245–270.

Kanyar József: Brit diplomáciai iratok a magyarországi földreformok történetéhez 1920–1945.
=1972. 43. 403–417.

Buzási János: Az Österreichische Geheime Staatsregistratur magyar vonatkozású iratai.
=1973–74. 44–45. 123–142.

Kállay István: Balassa Ferenc iratai.
=1973–74. 44–45. 247–271.

Lőrincz Zsuzsa: Iratkezelés – levéltáros szemmel.
=1973–74. 44–45. 359–365.

Sashegyi Oszkár: Közigazgatásunk polgári kori ügyviteli és iratkezelési módszereinek kialakulása.
=1973–74. 44–45. 461–503.

Varga Endre: Bányabírósági eljárás a feudalizmuskori Magyarországon. (A fennmaradt bírósági iratok bányászattörténeti forrásanyaga.)
=1973–74. 44–45. 593–613.

Chastain, James: Iratok Franciaország magyarországi politikájának történetéhez 1848-ban.
=1976. 47. 269–294.

Buzási János: A kapitalizmuskori vállalati iratanyag levéltári rendezésének problémái.
=1977–78. 48–49. 3–21.

Borsa Iván: Egy kilenc évtizedes aktuális probléma. [Az iratok papírminőségéről.]
=1977–78. 48–49. 45–50.

Andreev, Sztefan: Török iratok Temesvár XVII–XVIII. századi történetéről a szófiai Nemzeti Könyvtárban.
=1977–78. 48–49. 195–214.

Vida István: Iratok a Nagy Ferenc vezette magyar kormányküldöttség 1946. évi amerikai látogatásának történetéhez.
=1977–78. 48–49. 245–281.

Bakács István: A Magyar Országos Levéltár iratanyagának változása: iratgyarapodás és csökkenés 1875–1975.
=1980–81. 51–52. 111–126.

     irattár
Sinkovics István: Irattár és levéltár.
=1940–41. 18–19. 17–42.

Kossányi Béla: A trianoni szerződés és a közirattárak.
=1940–41. 18–19. 56–75.

Schneider Miklós: Értékminimum – forrásérték. Észrevételek néhány új irattári tervhez.
=1973–74. 44–45. 505–514.

Sárközi Zoltán: Az Országos Levéltár és az illetékességi körébe tartozó irattárak 1874–1974.
=1980–81. 51–52. 139–170.

     iskola
Miklósy Zoltán: Hiteles hely és iskola a középkorban.
=1940–41. 18–19. 170–178.

     István, I., Szent, magyar király
Mályusz Elemér: I. István születési éve.
=1968. 39. 199–204.

     Istványi Géza
[Elekes Lajos] e-l-: Istványi Géza (1912–1943). Nekrológ.
=1942–45. 20–23. 417–419.

     Isztambul
Fekete Lajos: Párhuzam az isztambuli és budai török hivatali ügyvitel között.
=1940–41. 18–19. 208–222.

     ítélőmester
Bertényi Iván: A nádori és az országbírói ítélőmester bírósági működése a XIV. században.
=1964. 35. 187–205.

Iványi Emme: Az alnádor és a nádori ítélőmester esküje.
=1975. 46. 123–128.

     Iványi Béla
Vörös Károly: Iványi Béla (1878–1964). Nekrológ.
=1964. 35. 141–142.

     Jakab Elek
Szabad György: A levéltáros és történetíró Jakab Elek pályaképéhez.
=1973–74. 44–45. 549–557.

     Jakovlev, Leonyid Ivanovics
Józsa Antal: Leonyid Ivanovics Jakovlev (1913–1975). Nekrológ.
=1976. 47. 159.

     Jakubovich Emil
Házi Jenő: Adalékok Jakubovich: "Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből" c. cikkéhez.
=1925. 3. 243.

In memoriam! [Jakubovich Emil (1883–1935), Pleidell Ambrus (1900–1935), Gagyi Jenő (1880–1935). Nekrológ.]
=1935. 13. 1–4.

     Jánosi Ferenc
Lakatos Ernő: Jánosi Ferenc (1916–1968). Nekrológ.
=1968. 39. 151.

     Jánossy Dénes
Ember Győző: Jánossy Dénes (1891–1966). Nekrológ.
=1966. 37. 174.

     Japán
Borsa Iván: A japán levéltárak.
=1980–81. 51–52. 257–266.

      jegyzékek
Herzog József: Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554–1781. évi iratainak jegyzéke.
=1927. 5. 1–26.

Borsa Iván: A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből.
=1942–45. 20–23. 384–388.

Nehring, Karl: Angeben zu einer unveröffentlichten Kopie eines Registers aus der Kanzlei von Matthias Corvinus.
=1972. 43. 85–96.

     jobbágyfalu
Bezerédy Győző: A pecsét szerepe a jobbágyfalu közigazgatásában Baranya megyében.
=1973–74. 44–45. 77–78.., 1 t.

     jog
Gerics József: Krónikáink szerepe a középkori jogelméletben (a váci egyházalapítás krónikás hagyományainak kritikájához).
=1962. 33. 3–14.

     jószágkormányzóság
Kopasz Gábor: A pécsváradi közalapítványi jószágkormányzóság és levéltára.
=1973–74. 44–45. 297–318.

     József, II., magyar király
Főglein Antal: A "Conscriptio Josephina" sorsa.
=1931. 9. 112–126.

     jövedelem
Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541). (Kísérlet az országos és a királyi magánjövedelmek szétválasztására.)
=1964. 35. 67–98., 2 t.

     Julián barát
Lukcsics Pál: Julián barát levelének kérdéséhez.
=1924. 2. 162–163.

Bendefy László: Julianus útleírásának kézirati példányai.
=1935. 13. 298–301.

     Kálmán, magyar király
Komjáthy Miklós: A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsátójáról.
=1971. 42. 33–49.

     kamara
Nagy István: Az 1773. évi ügyviteli reform és az ügyosztályi rendszer bevezetése a Magyar Udvari Kamaránál.
=1965. 36. 257–295.

Fallenbüchl Zoltán: A szepesi kamara tisztviselői a XVII–XVIII. században.
=1967. 38. 193–236.

Fallenbüchl Zoltán: A Mgyar Kamara tisztviselői a XVII. században.
=1968. 39. 233–268.

Fallenbüchl Zoltán: A Mgyar Kamara tisztviselői a XVIII. században.
=1970. 41. 259–336., 1 t.

     kamarai igazgatás
Ember Győző: A szepesi kamarai igazgatás tisztviselői 1703-ban.
=1946. 24. 268–279.

Paulinyi Oszkár: A bizottsági ügyvitel rendszeresítése a Magyar Udvari Kamaránál (1749–1772).
=1962. 33. 15–26.

Paulinyi Oszkár: A Mgyar Kamara városi bizottsága 1733–1772. (Forrástani tanulmány.)
=1963. 34. 33–46.

Sashegyi Oszkár: A Mgyar Kamara szerepe a bányaügyi igazgatásban 1790–1848.
=1971. 42. 271–300.

     kamarai levéltárak
Eckhart Ferenc: A bécsi udvari kamarai levéltár.
=1923. 1. 25–68.

Herzog József: A szepesi kamara levéltárnokának 1622. évi utasítása és a levéltár ugyanazon évből való leltára.
=1923. 1. 165–179.

Herzog József: A Mgyar Kamarai Levéltár története. 1–3.
=1928. 6. 1–52.; 1929. 7. 155–192.; 1931. 9. 226–283.

Sinkovics István: A Mgyar Kamara selejtezéseinek története.
=1939. 17. 84–129.

Esze Tamás: A szepesi kamara levéltára a Rákóczi-szabadságharc idejében.
=1956. 27. 48–73., 2 t.

Mikoletzky, Hanns Leo: A bécsi Udvari Kamarai Levéltár és az osztrák gazdasági levéltárak problémája.
=1968. 39. 29–36.

     kancellária
Papp László: Herceg Esterházy Pál nádor kancelláriájának működése (1681–1713).
=1942–45. 20–23. 310–344.

Trócsányi Zsolt: A Rákóczi-szabadságharc történetének forrásanyaga az erdélyi levéltárakban és az erdélyi Udvari Kancellária Levéltárában.
=1954. 25. 194–210.

Ila Bálint: Magánkancelláriai ügyintézés és magánlevéltári rendszer a XVII. század első felében.
=1955. 26. 123–147.

Komjáthy Miklós: Hunyadi kormányzói kancelláriájáról.
=1956. 27. 35–47.

Nehring, Karl: Angaben zu einer unveröffentlichten Kopie eines Registers aus der Kanzlei von Matthias Corvinus.
=1972. 43. 85–96.

Kubinyi András: Királyi Kancellária és udvari kápolna a XII. század közepén.
=1975. 46. 59–121.

Kumorovitz L. Bernát: Tótsolymosi Apród János mester küküllői főesperes kancelláriai működése.
=1980–81. 51 –52. 5–29.

     kánoni kivizsgálás
Galla Ferenc: A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban.
=1942–45. 20–23. 141–186.

     Kapossy János
Vörös Károly: Kapossy János (1894–1952). Nekrológ.
=1954. 25. 289–291.

     káptalani levéltárak
Lukcsics Pál: A veszprémi székeskáptalan levéltára.
=1930. 8. 151–181.

Gárdonyi Albert: Az óbudai káptalan magánlevéltára.
=1942–45. 20–23. 130–140.

     káptalani oklevelek
Molnár József: Az egri káptalan 1275. évi interpolált oklevele.
=1963. 34. 23–32.

     Kárász család
Iványi Béla: A Kárász család oklevelei.
=1925. 3. 244–246.

     Karcag
Győrffy István: A nagykun városok levéltárai. 1–2. [Karcag, Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunszentmárton.]
=1925. 3. 192–205.; 1926. 4. 214–218.

     Károly, I., magyar király
Komjáthy Miklós: I. Károly király állítólagos pecsétnyomója. (Oklevéltani és kormányzattörténeti adalék.)
=1966. 37. 207–226., 2 t.

     Károly, IV., magyar király
Karsai Elek: Brit diplomáciai iratok az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez.
=1968. 39. 105–139.

     Károlyi Árpád
Dr. Csánki Dezső és dr. Károlyi Árpád kitüntetése.
=1924. 2. 188.

Bittner Lajos: Károlyi Árpád, a levéltárnok.
=1933. 11. 173–207.

Jánossy Dénes: Károlyi Árpád (1853–1940). Nekrológ.
=1942–45. 20–23. 416–417.

     Károlyi-kormány
Gábor Sándorné: A burzsoá-szociáldemokrata Károlyi-kormány a dolgozó nép forradalmi harca ellen.
=1954. 25. 222–233.

     kártékony rovarok
Pleidell István: Kártékony rovarok a könyvtárakban, levéltárakban és az ellenük való védekezés.
=1933. 11. 150–156.

     Kassa
Wellmann Imre: Az 1707. évi kassai gyűlés tárgyalásai.
=1935. 13. 42–72.

Kossányi Béla: Felszabadult levéltárak Kassától Beregszászig.
=1938. 16. 330–338.

Iványi Emma: A pozsonyi, a budai és a kassai bizottság a Rákóczi-szabadságharc előtt (1697–1704).
=1973–74. 44–45. 211–240.

     Kaszala László
[Borsa Iván] B. I.: Kaszala László (1891–1961). Nekrológ.
=1962. 33. 306.

     katolikus egyház
Bottló Béla: A róm. kat. egyház levéltári szabályai. 1–. [A folytatás nem jelent meg.]
=1940–41. 18–19. 106–121.

Galla Ferenc: Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus megújhodás korából. 1–. [A folytatás nem jelent meg.]
=1946. 24. 71–169.

Gerics József: Krónikáink szerepe a középkori jogéletben (a váci egyházalapítás krónikás hgyományainak kritikájához).
=1962. 33. 3–14.

     Kecskemét
Pálfy Ilona, H.: Levéltári kiállítás Kecskeméten.
=1934. 12. 206–210.

Iványosi-Szabó Tibor: A tallér Kecskeméten (1626–1711).
=1979. 50. 201–224.

     Kelemen Lajos
[Maksay Ferenc] m. f.: Kelemen Lajos 80 éves.
=1958. 29. 328.

Bónis György: Kelemen Lajos (1877–1963). Nekrológ.
=1963. 34. 349–350.

     kereskedelem
Bogdán István: Papírellátásunk és papírkereskedelmünk a XVIII–XIX. században.
=1968. 39. 9–27.

     kereskedelmi levéltárak
Szabó István: A Debreceni Kereskedő Társulat levéltára.
=1929. 7. 121–126.

Varga Endre: Ipari, kereskedelmi és pénzintézeti levéltárak a nyugati államokban.
=1937. 15. 58–73.

Rónay László, ifj.: A Magyar Kereskedelmi Társaság levéltára.
=1939. 17. 289–292.

     Keszthely
Szabó Dezső: A herceg Festetics család keszthelyi levéltára.
=1925. 3. 86–99.

Iványi Béla: A Festetics család keszthelyi levéltára.
=1946. 24. 170–208.

     kéziratok
Divéky Adorján: A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású kézirati anyaga.
=1927. 5. 27–58.

Bendefy László: Julianus útleírásának kézirati példányai.
=1935. 13. 298–301.

     kiadványok
Elekes Lajos: Román levéltári kiadványok.
=1946. 24. 318–326.

Sashegyi Oszkár: Az Országos Levéltár kiadványkészítő tevékenységének száz éve 1874–1974.
=1979. 50. 3–21.

     kiállítás
Pálfy Ilona, H.: Levéltári kiállítás Kecskeméten.
=1934. 12. 206–210.

Vörös Károly: A prágai levéltári kiállítás.
=1959. 30. 218–220.

Komjáthy Miklós: Az UNESCO írásművészeti kiállítása.
=1965. 36. 339–343.

Pásztor Lajos: Magyar kiállítás a Vatikáni Titkos Levéltárban.
=1980–81. 51–52. 365–371.

     kincstári szőlő
Herzog József: A tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése.
=1923. 1. 248–277., 6 t.

     kincstartók
Kubinyi András: A királyi kincstartók oklevéladó működése Mátyástól Mohácsig.
=1958. 29. 35–60., 6 t.

     Király család
Bakács István János: A Szathmáry Király család borsodi ágának levéltára.
=1940–41. 18–19. 476–484.

     királyi kápolna
Gerics József: A királyi kápolna tagjai által folytatott hiteles helyi tevékenység történetéhez.
=1956. 27. 31–34.

     királyi kincstartók
Kubinyi András: A királyi kincstartók oklevéladó működése Mátyástól Mohácsig.
=1958. 29. 35–60., 6 t.

     királyi kúria
Varga Endre: Polgári peres eljárás a királyi curián 1724–1848/49.
=1968. 39. 269–312.

     királyi levéltár
Miskolczy István: A nápolyi királyi levéltár.
=1926. 4. 209–213.

Belitzky János: Megvolt-e a magyar királyok középkori levéltára a török Budán?
=1934. 12. 155–158.

Bottló Béla: Az Archivum Regni megalakulása.
=1958. 29. 61–82.

Az Archivum Regni első évtizede.
=1961. 32. 57–81., 1 t.

Veres Miklós: Az Archivum Regni története 1765–1874.
=1967. 38. 31–67., 3 t.

     királyi magánjövedelem
Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541). (Kísérlet az országos és királyi magánjövedelmek szétválasztására.)
=1964. 35. 67–98., 2 t.

     királyi tanács
Szillágyi Loránd: A magyar királyi tanács első százada.
=1940–41. 18–19. 157–169.

Kubinyi András: A királyi tanács az 1490. évi interregnum idején (II. Ulászló választási feltételeinek létrejötte).
=1977–78. 48–49. 61–80.

     királypuccs
Karsai Elek: Brit diplomáciai iratok az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez.
=1968. 39. 105–139.

     kisnemesi levéltárak
Baán Kálmán: Kisnemes családok levéltárai.
=1942–45. 20–23. 376–383.

     Kiss Ernő
Veres Miklós: Kiss Ernő (1894–1957). Nekrológ.
=1958. 29. 322.

     Kisújszállás
Győrffy István: A nagykun városok levéltárai. 1–2. [Karcag, Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunszentmárton.]
=1925. 3. 192–205.; 1926. 4. 214–218.

     Klapka György
Iványi Emma: Klapka György iratai 1848–1892.
=1969. 40. 245–270.

     Klebelsberg Kunó gróf
Gróf Klebelsberg Kunó ünneplése.
=1925. 3. 281–284.

     Kocsis István
Román János: Kocsis István (1908–1969). Nekrológ.
=1969. 40. 192–193.

     kódexek
Szűcs Jenő: A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága.
=1972. 43. 213–263.

     Komoróczy György
Ember Győző: Komoróczy György (1909–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 377–378.

     kongresszusok
Holub József: A brüsszeli ötödik történelmi kongresszusról.
=1924. 2. 108–126.

Vácz Elemér: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete II. kongresszusa. Budapest, 1936. október 2–4.
=1936. 14. 333–336.

Wellmann Imre: A zürichi nemzetközi történettudományi kongresszus.
=1938. 16. 319–323.

Sinkovics István: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok második országos kongresszusa.
=1939. 17. 338–341.

Jánossy Dénes: Az amerikai levéltárnokok második országos kongresszusa.
=1939. 17. 341–344.

[Vörös Károly] V. K.: A Magyar Történész Kongresszus.
=1954. 25. 287–288.

Bekény István – Bélay Vilmos: A nemzetközi levéltáros kongresszusokról.
=1955. 26. 373–376.

Szedő Antal. Magyarország részvétele a külföldi levéltári kongresszusokon.
=1958. 29. 324–327.

Szedő Antal. Magyarország részvétele külföldi kongresszusokon.
=1959. 30. 214–215.

Szedő Antal: A Levéltárak III. Nemzetközi Kongresszusa.
=1960. 31. 377–378.

Szedő Antal: A nyolcadik Nemzetközi Levéltári Kerek Asztal Konferencia. (Budapest, 1963. június 12–15.)
=1963. 34. 146–147.

A IX. londoni Nemzetközi Levéltári Kerek Asztal Konferencia.
=1965. 36. 336–339.

Szedő Antal: A washingtoni rendkívüli Nemzetközi Levéltáros Kongresszus.
=1966. 37. 169–173.

[Szedő Antal] Sz. A. – [Varga János] V. J.: A madridi VI. Nemzetközi Levéltári Kongresszus.
=1968. 39. 358–360.

Sashegyi Oszkár: Bányapolgárok a forradalomban. Az 1848. évi országos bányászati értekezlet jegyzőkönyve.
=1969. 40. 325–352.

Szedő Antal: A XI. (bukaresti) Nemzetközi Levéltári Kerekasztal Konferencia.
=1970. 41. 193–194.

Bakács István: A bécsi 10. Genealógiai és Heraldikai Kongresszus.
=1970. 41. 385–387.

Szűcs László: A moszkvai VII. Nemzetközi Levéltáros Kongresszus.
=1972. 43. 195–202.

Lakos János: Tudományos ülés a Magyar Országos Levéltár újjászervezésének 100. évfordulója alkalmából.
=1975. 46. 184–187.

Bertényi Iván: A Nemzetközi Pecséttani Bizottság budapesti ülése.
=1980–81. 51–52. 371–373.

     konvent
Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent országos levéltárának története.
=1932. 10. 223–255.

     konzerválás
Hasznosné Szöllős Ilona: A Magyar Országos Levéltár iratkonzerváló műhelyének felállításáról és működésének eddigi eredményeiről.
=1959. 30. 215–218.

     kormánybiztosok
Karsai Elek: Kormánybiztosok hatásköre és tevékenysége az ellenforradalmi rendszer első hónapjaiban.
=1955. 26. 206–234.

     kormányhatóságok
Wellmann Imre: Rendi állás és hivatali rang a XVIII. század-eleji kormányhatóságokban.
=1940–41. 18–19. 250–303.

Bakács István: Az ugarföld megművelésének kérdése és a magyar kormányhatóságok.
=1946. 24. 280–289.

     kormányzattörténet
Komjáthy Miklós: I. Károly király állítólagos pecsétnyomója. (Oklevéltani és kormányzattörténeti adalék.)
=1966. 37. 207–226., 2 t.

     kormányzók
Hajnal István: Kivonatok Hunyadi János kormányzói okleveleiből.
=1923. 1. 98–125.

Komjáthy Miklós: Hunyadi kormányzó kancelláriájáról.
=1956. 27. 35–47.

Borsa Iván: A Hunyadi család levéltárának története.
=1964. 35. 21–56.

Bölöny József: Közös miniszterek – horvát bánok – fiumei kormányzók (1867–1918).
=1977–78. 48–49.123–164.

     Korponay család
Iványi Béla: A Korponay család levéltára.
=1924. 2. 127–134.

     Kossányi Béla
Ember Győző: Kossányi Béla (1894–1968). Nekrológ.
=1968. 39. 360–361.

     Kovachich Márton György
Windisch Éva, V.: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század elején.
=1966. 37. 63–112.

     Kölcsey család
Borsa Iván: A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: A Kölcsey család levéltárának középkori oklevelei.)
=1946. 24. 47–70.

     könyvtár
[Mayer Béla] MB.: A Magyar Történelmi Társulat Babics-könyvtára az Országos Levéltárban.
=1924. 2. 197–198.

Iványi Béla: A Debreceni Református Kollégium anyakönyvtárának oklevelei.
=1925. 3. 225–234.

Divéky Adorján: A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású kézirati anyaga.
=1927. 5. 27–58.

Pleidell István: Kártékony rovarok a könyvtárakban, levéltárakban és az ellenük való védekezés.
=1933. 11. 150–156.

     körjegyzőség
Degré Alajos: Egy dunántúli körjegyzőség a felszabadulás idején. [Tótszentmárton.]
=1970. 41. 167–185.

     Körmend
Mályusz Elemér: II. Lajos király levelei a herceg Batthyány család körmendi levéltárában (1526).
=1926. 4. 80–93.

     Kövesdi Imre
[Lakatos Ernő] L. E.: Kövesdi Imre (1904–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 192.

     követjelentés
Stier Miklós: A magyarországi német követjelentések 1933–1939. (Forráskritikai vizsgálat.)
=1970. 41. 241–258.

     követutasítás
Degré Alajos: Zala megye reformkori követutasításai.
=1973–74. 44–45. 143–162.

     közalapítvány
Kopasz Gábor: A pécsváradi közalapítványi jószágkormányzóság és levéltára.
=1973–74. 44–45. 297–318.

     közbirtokossági levéltár
Ila Bálint: Az árvai közbirtokosság levéltára.
=1933. 11. 223–241.

     középkorkutatás
Mályusz Elemér: A magyar medievisztika forráskérdései. (Medievisztika és oklevélkiadás.)
=1967. 38. 3–29.

Borsa Iván: A magyar medievisztika forráskérdései.
=1973–74. 44–45. 103–121.

     közigazgatás
Degré Alajos: A közigazgatás megindulása Zala megyében a felszabadulás után.
=1960. 31. 3–21.

Oltvai Ferenc: Szeged közigazgatása a város felszabadulásától az ország felszabadulásáig. (1944. október 11. – 1945. április 4.) 1–2.
=1963. 34. 71–97., 247–271.

Melichar, Ervin: Az osztrák közigazgatás fejlődése 1867 után.
=1971. 42. 301–322.

Bezerédy Győző: A pecsét szerepe a jobbágyfalu közigazgatásában Baranya megyében.
=1973–74. 44–45. 77–87., 1 t.

Páhi Ferenc: Az abszolutizmus közigazgatásának első évei Szentesen (1849–1853).
=1973–74. 44–45. 407–416.

Sashegyi Oszkár: Közigazgatásunk polgári kori ügyviteli és iratkezelési módszereinek kialakulása.
=1973–74. 44–45. 461–503.

Pecze Ferenc: Közigazgatás-fejlesztés és közigazgatás-történeti kutatás.
=1975. 46. 187–189.

Sáry István: Győr megye közigazgatása az 1848–1849. évi polgári forradalom első évében.
=1977–78. 48–49. 101–122.

     közirattár
Kossányi Béla: A trianoni szerződés és a közirattárak.
=1940–41. 18–19. 56–75.

     közjegyzők
Bónis György: A sasadi tizedper közjegyzői a XVI. század derekán.
=1971. 42. 103–113., 8 t.

     közlés
Bánrévy György: Hogyan idézzünk és közöljünk levéltári iratokat.
=1934. 12. 210–223.

     közlevéltárak
Gagyi Jenő: A közlevéltárak sorsa Új-Romániában.
=1929. 7. 107–117.

     közös miniszterek
Bölöny József: Közös miniszterek – horvát bánok – fiumei kormányzók (1867–1918).
=1977–78. 48–49. 123–164.

     községek
Perneki Mihály: Az eszmei községek kialakulásának történetéhez.
=1973–74. 44–45. 417–428.

Berlász Jenő: A községi levéltárak állományáról.
=1940–41. 18–19. 526–537.

     krónikák
Gerics József: Krónikáink szerepe a középkori jogéletben (a váci egyházalapítás krónikás hagyományainak kritikájához).
=1962. 33. 3–14.

     Kubitsch Imre
Lőrincz Zsuzsa, B.: Kubitsch Imre (1911–1963). Nekrológ.
=1963. 34. 349.

Szedő Antal: Kubitsch Imre (1911–1963). Nekrológ.
=1965. 36. 343–344.

     kultúrmérnöki hivatalok
Dóka Klára: A kultúrmérnöki hivatalok 1879–1948.
=1980–81. 51–52. 233–256.

     Kumorovitz Lajos Bernát
Gerics József: Kumorovitz Lajos Bernát köszöntése.
=1980–81. 51–52. 3–4.

     Kunfi Zsigmond
Székely Vera: Kunfi Zsigmond 1919. februári memoranduma Magyarország külpolitikai helyzetéről.
=1969. 40. 353–362.

     Kunhegyes
Győrffy István: A nagykun városok levéltárai. [Karcag, Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunszentmárton.] 1–2.
=1925. 3. 192–205.; 1926. 4. 214–218.

     Kunmadaras ld. Kunhegyes


     Kunszentmárton ld. Kunhegyes


     kúria
Bónis György: A kúriai irodák munkája a XIV. és XV. században.
=1963. 34. 197–246., 2 t.

Varga Endre: Polgári peres eljárás a királyi curián 1724–1848/49.
=1968. 39. 269–312.

     kutatás
Szabó István: Az Országos Levéltár kutatói az utóbbi nyolc év alatt.
=1933. 11. 313–319.

Baraczka István: A levéltári kutatás. (Néhány szempont a törvényhatósági levéltárakban való kutatás kérdéséhez.)
=1946. 24. 12–20.

Rónay László: Az Országos Levéltár kutatóterme 1934–1946-ban.
=1946. 24. 338–345.

     Küküllő
Komorovitz L. Bernát: Tótsolymosi Apród János mester küküllői főesperes kancelláriai működése.
=1980–81. 51–52. 5–29.

     külpolitika
Karsai Elek: Iratok a Gömbös–Hitler találkozó (1933. június 17–18.) történetéhez.
=1961. 32. 147–199., 2 t.

Székely Vera: Kunfi Zsigmond 1919. februári memoranduma Magyarország külpolitikai helyzetéről.
=1969. 40. 353–362.

Nehring, Karl: Quellen zur ungarischen Aussenpolitik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 1–2.
=1976. 47. 87–120., 247–268.

Chastain, James: Iratok Franciaország magyarországi politikájának történetéhez 1848-ban.
=1976. 47. 269–294.

     külügyi levéltárak
Szinai Miklós – Szűcs László: Iratok az 1918–1919. évi magyar forradalmak történetéhez az Osztrák Külügyi Levéltárban.
=1969. 40. 105–136.

     Lajos, II., magyar király
Mályusz Elemér: II. Lajos király levelei a herceg Batthyány család körmendi levéltárában (1526).
=1926. 4. 80–93.

     lajstromok
Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

Jakó Zsigmond: Viser Lipót értekezése a megyei levéltárak lajstromozásáról 1785-ből.
=1958. 29. 151–172., 1 t.

     László, IV., magyar király
Szentpétery Imre: IV. László király pecsétváltoztatásai.
=1923. 1. 310–320.

     latin írás
Manolescu, Radu: A latin írás a középkori Havasalföldön és Moldvában.
=1975. 46. 49–57., 1 t.

     légvédelem
Jánossy Dénes: A levéltár és légvédelem.
=1939. 17. 19–26.

     Lelesz
Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent országos levéltárának története.
=1932. 10. 223–255.

     leltárak
Herzog József: A Szepesi Kamara levéltárnokának 1622. évi utasítása és a levéltár ugyanazon évből való leltára.
=1923. 1. 165–179.

Kapossy János: A Herzan-gyűjtemény hagyatéki leltára.
=1924. 2. 148–154.

Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

Szilágyi Loránd: A magyar királyi tanács első százada.
=1940–41. 18–19. 157–169.

Sashegyi Oszkár: Az ismertető leltárak feladatai és módszerei.
=1954. 25. 77–93.

Dávid Zoltán: Térképek leltározása a Magyar Országos Levéltárban.
=1956. 27. 96–102.

Sashegyi Oszkár: Levéltári leltárak.
=1958. 29. 3–33.

Prokopp Gyula: Az esztergomi prímási levéltár XV. századi leltára.
=1966. 37. 113–138.

     Lengyelország
Divéky Adorján: A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású kézirati anyaga.
=1927. 5. 27–58.

Siemieński József: A lengyel állami levéltárak.
=1930. 8. 1–29.

Bottló Béla: A lengyel levéltárnoki tanfolyam kiadványai.
=1936. 14. 246–253.

Bottló Béla: A lengyel levéltárügy.
=1936. 14. 340–344.

     levelek
Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. 1531–1549. 1–8.
=1923. 1. 126–149., 287–309.; 1924. 2. 55–69.; 1925. 3. 68–85.; 1926. 4. 94–129.; 1927. 5. 83–103.; 1928. 6. 66–86.; 1929. 7. 231–277.

Lukcsics Pál: Julián barát levelének kérdéséhez.
=1924. 2. 162–163.

Mályusz Elemér: II. Lajos király levelei a herceg Batthyány család körmendi levéltárában (1526).
=1926. 4. 80–93.

Fest Sándor: Egy magyar püspök levele volt párizsi iskolatársához a tatárokról.
=1934. 12. 223–225.

Cserjési Károly: Falusi levelesládák.
=1938. 16. 255–257.

     levéltárak (általában)
Mayer Béla: Levéltári adatok.
=1924. 2. 141–147.

Pleidell István: Kártékony rovarok a könyvtárakban, levéltárakban és az ellenük való védekezés.
=1933. 11. 150–156.

Fekete Nagy Antal: A levéltárak kialakulása.
=1936. 14. 23–36.

Szabó István: A levéltár válsága.
=1939. 17. 7–18.

Jánossy Dénes: A levéltár és légvédelem.
=1939. 17. 19–26.

Sinkovics István: Irattár és levéltár.
=1940–41. 18–19. 17–42.

Jánossy Dénes: A modern aktatermelés és a levéltár.
=1941–41. 18–19. 43–55.

Felszabadulásunk és a magyar levéltárak.
=1955. 26. 3–4.

Borsa Iván: A technikai fejlődés és a levéltárak.
=1963. 34. 163–196.

Szedő Antal: 20 év munka a magyar levéltárakban.
=1965. 36. 3–10.

Ember Győző: Szekfű Gyula 1918-ban írt cikke a bécsi levéltárakról
=1979. 50. 311–323.

Borsa Iván: A japán levéltárak.
=1980–81. 51–52. 257–266.

     levéltárcsonkítás
Főglein Antal: Iratpusztítás és levéltárcsonkítás az önkényuralom alatt.
=1955. 26. 48–60.

     levéltárépületek
Iványi Béla: A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára.
=1925. 3. 247–249.

Kossányi Béla: A szász országos főlevéltár és a porosz titkos országos levéltár új épületei.
=1926. 4. 236–241.

Borsa Iván: Az Országos Levéltár épületei 1874–1974.
=1979. 50. 23–50.

     levéltári anyag
Fekete Lajos: A berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. 1–2.
=1928. 6. 259–305.; 1929. 7. 55–106.

Varga Endre: A Rákóczi-szabadságharc történeti forrásai a bírósági levéltárak anyagában.
=1954. 25. 170–193.

Windisch Éva, V.: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század elején.
=1966. 37. 63–112.

Ember Győző: A levéltári egységek kérdéséhez.
=1969. 40. 215–231.

Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár diplomatikai levéltára egyes anyagainak gépi segítséggel történő feldolgozása.
=1971. 42. 3–32.

Scholz Tamás: A levéltári anyagvédelem kérdései.
=1973–74. 44–45. 515–523.

Borsa Iván: A levéltári anyag használatának növekedése a II. világháború után.
=1976. 47. 3–23.

Maksay Ferenc: A levéltári anyag történeti-statisztikai feldolgozásának hazai eredményei, módszere, problémái.
=1979. 50. 51–67.

     levéltári berendezés
Csobán Endre: A levéltár helyisége és berendezése.
=1936. 14. 45–67.

     levéltári egyezmény
Tirscher Jolán: A Perényi család levéltári egyezménye 1597-ben.
=1940–41. 18–19. 472–476.

     levéltári egységek
Ember Győző: A levéltári egységek kérdéséhez.
=1969. 40. 215–231.

     levéltári főiskola
Iványi Béla: A vatikáni levéltári főiskola.
=1927. 5. 264–271.

Gagyi Jenő: A bukaresti levéltári és paleográfiai főiskola és a bukaresti levéltári múzeum.
=1928. 6. 319–321.

[Gagyi Jenő] G. J.: A bukaresti levéltárnoki és paleográfiai felsőbb iskola.
=1930. 8. 332.

     levéltári helyiség
Csobán Endre: A levéltár helyisége és berendezése.
=1936. 14. 45–67.

     levéltári igazgatás
Seidl, Jacob: A levéltári igazgatás és a levéltári anyag védelme Ausztriában.
=1936. 14. 136–148.

     levéltári irodalom
Szabó István: A magyar levéltári irodalom feladatai.
=1936. 14. 7–22.

Szedő Antal: A ma levéltárelmélete.
=1964. 35. 3–20.

     levéltári jogszabályok
Klein Gáspár: A levéltári tárgyú jogszabályok.
=1942–45. 20–23. 29–40.

Rákosi Sándor: A magyar tanácsköztársaság levéltári rendeletéről.
=1955. 26. 61–64.

     levéltári kiadványok
Ember Győző: Levéltári kiadványok.
=1976. 47. 171–195.

     Levéltári Közlemények
Csánki Dezső: Beköszöntő.
=1923. 1. 1–5.

Jánossy Dénes: Néhány szó a szerkesztésről. [Levéltári Közlemények, 1945 október.]
=1942–45. 20–23. 1–3.

Szentkirályi József: A Levéltári Közlemények cikkei a Library Literature-ban.
=1942–45. 20–23. 422–424.

Ember Győző: A Levéltári Közlemények új feladatai.
=1954. 25. 3–13.

     levéltári statisztika
Szabó István: Az Országos Levéltár kutatói az utóbbi nyolc év alatt.
=1933. 11. 313–319.

     levéltári szabályzat
Rexa Dezső: Pest vármegye 1841. évi levéltári szabályzata.
=1936. 14. 253–260.

Ila Bálint: A magyarországi református egyház levéltári szabályzata.
=1938. 16. 249–254.

Bottló Béla: A róm. kat. egyház levéltári szabályai. 1–. [A folytatás nem jelent meg.]
=1940–41. 18–19. 106–121.

Beck, Friedrich: Az NDK állami levéltárügyének új szabályozása.
=1967. 38. 159–172.

Ember Győző: A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása.
=1969. 40. 197–213.

     Levéltári Szemle
Üdvözöljük a Levéltári Szemlét..
=1962. 33. 303–304.

     levéltári szervezetek
Pálfy Ilona: Nemzetközi levéltári szervezetek.
=1936. 14. 79–98.

     levéltári terminológia
Herzog József: Magyar levéltári terminológia.
=1932. 10. 1–11.

Wellmann Imre: Levéltári terminológiai problémák.
=1956. 27. 74–95.

     levéltári törvény
Szabó István: A német levéltári törvény és levéltárvédelem problémái.
=1928. 6. 306–319.

Miklós Ödön: A holland levéltári törvény és végrehajtása.
=1937. 15. 48–57.

Tóth András: Az új olasz levéltári törvény.
=1940–41. 18–19. 518–526.

Ember Győző: A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása.
=1969. 40. 197–213.

Emberf Győző: Levéltári feladatok az új levéltári törvény után.
=1970. 41. 200–212.

     levéltárköltözés
Főglein Antal: Sopron vármegye levéltára az 1921. évi kényszerköltözködés után.
=1927. 5. 274–282.

     levéltárosok
Iványi Béla: A vatikáni levéltári főiskola.
=1927. 5. 264–271.

Gagyi Jenő: A bukaresti levéltári és paleográfiai főiskola és a bukaresti levéltári múzeum.
=1928. 6. 319–321.

Schneider Miklós: A vármegyei levéltárnok ügyköre.
=1930. 8. 112–121.

[Gagyi Jenő] G. J.: A bukaresti levéltárnoki és paleográfiai felsőbb iskola.
=1930. 8. 332.

Bottló Béla: A varsói levéltárnoki tanfolyam.
=1933. 11. 294–298.

Bottló Béla: A lengyel levéltárnoki tanfolyam kiadványai.
=1936. 14. 246–253.

Vácz Elemér: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete II. kongresszusa. Budapest, 1936. október 2–4.
=1936. 14. 333–336.

Vácz Elemér: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1937. évi ülései.
=1937. 15. 321–323.

Sinkovics István: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok második országos kongresszusa.
=1939. 17. 338–341.

Jánossy Dénes: Az amerikai levéltárnokok második országos kongresszusa.
=1939. 17. 341–344.

Bekény István – Bélay Vilmos: A nemzetközi levéltáros kongresszusokról.
=1955. 26. 373–376.

Főglein Antal: A vármegyei levéltárosi állás kialakulása.
=1966. 37. 32–62.

Ember Győző: Levéltári rendeltetés – levéltárosi hivatás.
=1969. 40. 3–20.

Szűcs László: A moszkvai VII. Nemzetközi Levéltáros Kongresszus.
=1972. 43. 195–202.

Sashegyi Oszkár: Az Országos Levéltár személyzete 1874–1903.
=1976. 47. 217–245.

Sashegyi Oszkár: Az Országos Levéltár személyzeti viszonyai a XX. század elején (1903–1922).
=1977–78. 48–49. 23–43.

     levéltárrendezés
Főglein Antal: Pest vármegye levéltárának rendezése.
=1930. 8. 271–284.

Istványi Géza: A párizsi városi levéltár rendezése.
=1939. 17. 347–350.

Varga Endre: Levéltárrendezés.
=1940–41. 18–19. 122–149.

Glaser Lajos: A térképrendezés feladatai a vidéki levéltárakban.
=1940–41. 18–19. 537–544.

Sümeghy Dezső: A megyei levéltárak rendezése.
=1942–45. 20–23. 52–65.

Iványi Béla: Gróf Batthyány Ádám, a levéltárrendező.
=1942–45. 20–23. 290–309.

Bakács István: A családi levéltárak rendezése.
=1955. 26. 5–26.

Szedő Antal: Rendezési módszerek modern (1800 utáni) levéltári anyagban.
=1964. 35. 145–160.

Borsa Iván: A levéltári szintek kérdéséhez.
=1969. 40. 21–35.

Buzási János: A kapitalizmuskori vállalati iratanyag levéltári rendezésének problémái.
=1977–78. 48–49. 3–21.

Ember Győző: A levéltári rendezés általános kérdései.
=1980–81. 51–52. 31–96.

     levéltártörténet
Mayer Béla: Levéltártörténeti adatok.
=1924. 2. 141–147.

Szabó István: Középkori levéltártörténeti adatok.
=1932. 10. 124–130.

Olexik Ferenc: Középkori levéltártörténeti adatok.
=1935. 13. 266–274.

Ember Győző: A levéltártörténet módszertanához.
=1968. 39. 155–176.

     levéltártudomány
Bittner Lajos: A történetírás és a levéltártudomány.
=1942–45. 20–23. 4–28.

     levéltárügy
Eckhart Ferenc: Az osztrák levéltárügy a háború után.
=1926. 4. 20–43.

Paulinyi Oszkár: A levéltárügy Bajorországban és nálunk.
=1926. 4. 158–176.

Lukinich Imre: A magyar levéltárügy történetéhez. Révész Imre.
=1926. 4. 302–307.

Miklós Ödön: A magyarországi ref. egyház levéltárügye.
=1930. 8. 265–271.

Lukcsics Pál: Veszprém vármegye levéltárügye.
=1931. 9. 126–129.

Vörö Márton: A svéd levéltárügy.
=1936. 14. 196–203.

Ila Bálint: A magyar református egyházi levéltárügy rendezése.
=1936. 14. 336–340.

Bottló Béla: A lengyel levéltárügy.
=1936. 14. 340–344.

Olexik Ferenc: Anglia levéltárügye.
=1936. 14. 344–347.

Miklós Ödön: A holland levéltárügy 1930–33-ban.
=1936. 14. 347–349.

Kovács Lajos: Az észt állam levéltárügyének rendezéséhez.
=1936. 14. 354–355.

Fekete Lajos: A török levéltárügy.
=1937. 15. 20–47.

Celier, Léonce: A francia levéltárügy utolsó évtizede.
=1937. 15. 323–326.

Komoróczy György: A belga levéltárügy fejlődése.
=1937. 15. 327–331.

Vörös Márton: A svéd levéltárügy 1934–1936-ban.
=1937. 15. 331–336.

Szabó T. Attila: A román levéltári viszonyok.
=1937. 15. 336–339.

Istványi Géza: A görög levéltárak.
=1937. 15. 341–343.

Nagymihályi István: Az olasz levéltárügy fejlődése s a levéltárak működése.
=1938. 16. 338 –341.

Mijatev, Petar: A levéltárügy Bulgáriában.
=1938. 16. 353–357.

Szabó István: A levéltár válsága.
=1939. 17. 7–18.

Miklós Ödön: A holland levéltárügy 1934–35-ben.
=1939. 17. 344–347.

Szabó István: A magánlevéltárak ügye.
=1940–41. 18–19. 76–105.

Jankovič, Vendelin: Megjegyzések a szlovák levéltárügy problematikájához.
=1942–45. 20–23. 86–99.

Borsa Iván: A magyar levéltárügy helyzete a Horthy-korszakban és a felszabadulás után.
=1954. 25. 14–55.

Goldinger, Walter: Az osztrák levéltárak 1918–1945 között.
=1956. 27. 152–162.

Mijatev, Petar: A bolgár levéltárügy Bulgáriának a török uralom alól való felszabadulásától az Állami Levéltári Fond 1951. évi létrejöttéig.
=1956. 27. 163–183.

Lőrincz Zsuzsa, B.: A magyar tanácsköztársaság levéltárügye.
=1959. 30. 217–229.

Niklay Péter: Visszaemlékezések a magyar tanácsköztársaság levéltárügyére.
=1959. 30. 230–243.

Szedő Antal: A magyar levéltárügy jelenlegi helyzete.
=1959. 30. 3–15.

Szedő Antal: A magyar levéltárügy néhány időszerű kérdése.
=1965. 36. 197–208.

Beck, Friedrich: Az NDK állami levéltárügyének új szabályozása.
=1967. 38. 159–172.

Ember Győző: A magyar levéltárügy új törvényes szabályozása.
=1969. 40. 197–213.

Balázs Péter: A magyar levéltárügy 1945–1969. (Adatok a huszonöt éves fejlődés történetéhez.)
=1970. 41. 47–87.

A magyar szocialista levéltárügy huszonöt éve.
=1975. 46. 3–12.

Varga János: Szocialista levéltárügyünk negyedszázada.
=1975. 46. 3–7.

Kanyar József: A szocialista somogyi levéltárügy néhány kérdéséről.
=1975. 46. 7–10.

     levéltárvédelem
Szabó István: A német levéltári törvény és levéltárvédelem problémái.
=1928. 6. 306–319.

Szabó István: A magyar levéltárvédelem kérdése.
=1931. 9. 151–225.

Házi Jenő: A magyar levéltárvédelem kérdéséhez.
=1932. 10. 319–323.

Pleidell István: Kártékony rovarok a könyvtárakban, levéltárakban és az ellenük való védekezés.
=1933. 11. 150–156.

Klein Gáspár: A magyar levéltárvédelem kérdése.
=1934. 12. 1–28.

Seidl, Jacob: A levéltári igazgatás és a levéltári anyag védelme.
=1936. 14. 136–148.

Fára József: A levéltárvédelem a vármegyében.
=1939. 17. 27–36.

Bakács István: A családi levéltárak védelme.
=1942–45. 20–23. 41–51.

Scholz Tamás: A levéltári anyagvédelem kérdései.
=1973–74. 44–45. 515–523.

Borsa Iván: Anyagvédelem az Országos Levéltárban 1874–1974.
=1980–81. 51–52. 127–138.

     Library Literature
Szentkirályi József: A Levéltári Közlemények cikkei a Library Literature-ban.
=1942–45. 20–23. 422–424.

     London
Jánossy Dénes: Száz éves a londoni Állami Levéltár.
=1939. 17. 336–338.

Szedő Antal: A IX. londoni Nemzetközi Levéltár Kerek Asztal Konferencia.
=1965. 36. 336–339.

     lovagrendi levéltárak
Berlász Jenő: A német lovagrend bécsi levéltára. "Ungarn"-csoport.
=1937. 15. 74–83.

     Lukinich Imre
Dr. Lukinich Imre.
=1924. 2. 188–189.

     Madách Imre
Krizsán László: Madách és a levéltári forrásanyag.
=1964. 35. 126–132., 1 t.

     Madrid
[Szedő Antal] Sz. A. – [Varga János] V. J.: A madridi VI. Nemzetközi Levéltári Kongresszus.
=1968. 39. 358–360.

     magánjövedelem
Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541). (Kísérlet az országos és a királyi magánjövedelmek szétválasztására.)
=1964. 35. 67–98., 2 t.

     magánlevéltárak
Szabó István: A magánlevéltárak ügye.
=1940–41. 18–19. 76–105.

Gárdonyi Albert: Az óbudai káptalan magánlevéltára.
=1942–45. 20–23. 130–140.

Ila Bálint: Magánkancelláriai ügyintézés és magánlevéltári rendszer a XVII. század első felében.
=1955. 26. 123–147.

     Magyar Kamara ld. Magyar Királyi Kamara


     Magyar Kereskedelmi Társaság
Rónay László, ifj.: A Magyar Kereskedelmi Társaság levéltára.
=1939. 17. 289–292.

     Magyar Királyi Kamara
Felhő Ibolya: A szabad királyi városok és a Magyar Kamara a XVII. században.
=1946. 24. 209–267.

Paulinyi Oszkár: A bizottsági ügyvitel rendszeresítése a Magyar Udvari Kamaránál (1749–1772.
=1962. 33. 15–26.

Paulinyi Oszkár: A Magyar Kamara városi bizottsága 1733–1772. (Forrástani tanulmány.)
=1963. 34. 33–46.

Nagy István: Az 1773. évi ügyviteli reform és az ügyosztályi rendszer bevezetése a Magyar Udvari Kamaránál.
=1965. 36. 257–295.

Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői a XVII. században.
=1968. 39. 233–268.

Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői a XVIII. században.
=1970. 41. 259–336., 1 t.

Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig 1780–1848.
=1972. 43. 327–395.

     Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete
Vácz Elemér: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete II. kongresszusa. Budapest, 1936. október 2–4.
=1936. 14. 333–336.

Vácz Elemér: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1937. évi ülése.
=1937. 15. 321–323.

Sinkovics István: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének második országos kongresszusa.
=1939. 17. 338–341.

A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete.
=1946. 24. 353–354.

     Magyar Közgazdasági Könyvtár és Archívum
Sárközi Zoltán: A "Magyar Közgazdasági Könyvtár és Archívum". (Adalék a magyar tanácsköztársaság művelődéspolitikájához.)
=1959. 30. 360–367.

     Magyar Országos Levéltár
Miskolczy Gyula: Az Országos Levéltár felállítása.
=1923. 1. 6–24.

Csánki Dezső: Az Országos Levéltár beköltözött új palotájába.
=1923. 1. 364–365.

Az Országos Levéltár jelentése a gyűjteményegyetem tanácsához, 1923. évi működéséről.
=1924. 2. 192–196.

Czobor Alfréd: Országos Levéltár felállításának terve 1701-ben és az ország iratainak korábbi megőrzése.
=1925. 3. 1–41.

Jelentés az Országos Levéltár 1924. évi állapotáról és működéséről.
=1925. 3. 308–313.

Jelentés az Országos Levéltár 1925. évi állapotáról és működéséről.
=1926. 4. 307–310.

Jelentés az Országos Levéltár 1926. évi állapotáról és működéséről.
=1927. 5. 328–332.

Jelentés az Országos Levéltár 1927. évi állapotáról és működéséről.
=1928. 6. 357–360.

Jelentés az Országos Levéltár 1928. évi állapotáról és működéséről.
=1929. 7. 149–153.

Jelentés az Országos Levéltár 1929. évi állapotáról és működéséről.
=1930. 8. 148–149.

Jelentés az Országos Levéltár 1930. évi állapotáról és működéséről.
=1931. 9. 148–149.

Jelentés az Országos Levéltár 1931. évi állapotáról és működéséről.
=1932. 10. 343–345.

Jelentés az Országos Levéltár 1932. évi állapotáról és működéséről.
=1933. 11. 169–172.

Szabó István: Az Országos Levéltár kutatói az utóbbi nyolc év alatt.
=1933. 11. 313–319.

Jelentés az Országos Levéltár 1933. évi állapotáról és működéséről.
=1934. 12. 226–229.

Jelentés az Országos Levéltár 1934. évi állapotáról és működéséről.
=1935. 13. 301–304.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár 1935-ben.
=1936. 14. 355–360.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár 1936-ban.
=1937. 15. 343–348.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár 1937-ben.
=1938. 16. 357–362.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár 1938-ban.
=1939. 17. 350–356.

Az Országos Levéltár 1934–1940-ben.
=1940–41. 18–19. 9–16.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár 1939-ben.
=1940–41. 18–19. 555–562.

Jánossy Dénes: Budapest ostroma és az Országos Levéltár.
=1946. 24. 1–11., 4 fénykép mell.

[Sinkovics István] S. I.: az Országos Levéltár 1940–46-ban.
=1946. 24. 326–337.

Rónay László: Az Országos Levéltár kutatóterme 1934–1946-ban.
=1946. 24. 338–345.

Ember Győző: A kétszáz éves Országos Levéltár.
=1956. 27. 3–30.

Iványi Emma: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 200 éves jubileumáról.
=1956. 27. 184–204.

Hasznosné Szöllős Ilona: A Magyar Országos Levéltár iratkonzerváló műhelyének felállításáról és működésének eddigi eredményeiről.
=1959. 30. 215–218.

Ember Győző: A Magyar Országos Levéltár 1960-ban.
=1961. 32. 23–47.

Ember Győző: A Magyar Országos Levéltár ötéves terve 1966–1970.
=1966. 37. 179–206.

Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár diplomatikai levéltára. I. A gyűjtemény kialakulása.
=1969. 40. 289–323.

Balázs Péter: Az Országos Levéltár és a tanácsi levéltárak 1968-ban.
=1969. 40. 397–413.

Ember Győző: Az Országos Levéltár huszonöt éve (1945–1969).
=1970. 41. 3–46.

Balázs Péter: A Magyar Országos Levéltár és a tanácsi levéltárak 1969-ben.
=1970. 41. 365–385.

Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár diplomatikai levéltára egyes adatainak gépi segítséggel történő feldolgozása.
=1971. 42. 3–32.

Bakács István: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárának története az Országos Levéltár keretében 1934–1945.
=1972. 43. 33–84.

Ember Győző: A Magyar Országos Levéltár öt éve 1966–1970.
=1972. 43. 441–515.

Ember Győző: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1971-ben végzett munkájáról.
=1972. 43. 516–543.

Ember Győző: Az Országos Levéltár száz éve 1874–1974.
=1975. 46. 13–43.

Ember Győző: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1972-ben végzett munkájáról.
=1975. 46. 149–183.

Lakos János: Tudományos ülés a Magyar Országos Levéltár újjászervezésének 100. évfordulója alkalmából.
=1975. 46. 184–187.

Ember Győző: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1973-ban végzett munkájáról.
=1975. 46. 325–352.

Tömöry Márta: Thallóczy Lajos és az Országos Levéltár.
=1976. 47. 25–60.

Ember Győző: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1974-ben végzett munkájáról.
=1976. 47. 126–158.

Sashegyi Oszkár: Az Országos Levéltár személyzete 1874–1903.
=1976. 47. 217–245.

Sashegyi Oszkár: Az Országos Levéltár személyzeti viszonyai a XX. század elején (1903–1922).
=1977–78. 48–49. 23–43.

Sashegyi Oszkár: Az Országos Levéltár kiadványkészítő tevékenységének száz éve 1874–1974.
=1979. 50. 3–21.

Borsa Iván: Az Országos Levéltár épületei 1874–1974.
=1979. 50. 23–50.

Bélay Vilmos: Referens-szolgálat a Magyar Országos Levéltárban (1875–1944).
=1979. 50. 187–200.

Bakács István: A Magyar Országos Levéltár iratanyagának változása: iratgyarapodás és csökkenés 1875–1975.
=1980–81. 51–52. 111–126.

Borsa Iván: Anyagvédelem az Országos Levéltárban 1874–1974.
=1980–81. 51–52. 127–138.

Sárközi Zoltán: Az Országos Levéltár és az illetékességi körébe tartozó irattárak 1874–1974.
=1980–81. 51–52. 139–170.

     Magyar Történelmi Társulat
m – a.: A Magyar Történelmi Társulat bécsi intézete.
=1923. 1. 214–218.

MB.:A Magyar Történelmi Társulat Babics-könyvtára az Országos Levéltárban.
=1924. 2. 197–198.

     Magyar Történeti Intézet
M–A.: A bécsi Magyar Történeti Intézet.
=1924. 2. 198–200.

Gerevich Tibor: A római Magyar Történeti Intézet
=1924. 2. 200–201.

Károlyi Árpád: A bécsi Magyar Történeti Intézet első lustruma.
=1925. 3. 285–308.

Pleidell Ambrus: A bécsi Magyar Történeti Intézetről (1926. január – 1928. június.)
=1928. 6. 353–357.

     Magyar Történettudományi Intézet
M–A.: A bécsi Magyar Történeti Intézet.
=1924. 2. 198–200.

Gerevich Tibor: A római Magyar Történettudományi Intézet.
=1924. 2. 200–201.

Károlyi Árpád: A bécsi Magyar Történettudományi Intézet első lustruma.
=1925. 3. 285–308.

Pleidell Ambrus: A bécsi Magyar Történettudományi Intézetről. (1926. január – 1928. június.)
=1928. 6. 353–357.

     Magyar Udvari Kamara ld. Magyar Királyi Kamara


     Malonyay család
Fekete Nagy Antal: A báró Malonyay család levéltára.
=1929. 7. 45–54.

     Márki Sándor
Gombos Albin: Márki Sándor (1853–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 315–317.

     Mattioni József
Nagy Lajos: Mattioni József (1908–1962). Nekrológ.
=1962. 33. 306.

     Mátyás, I., magyar király
Nehring, Karl: Angaben zu einer unveröffentlichten Koopie eines Registers aus der Kanzlei von Matthias Corvinus.
=1972. 43. 85–96.

     Mayer Béla
Csánki Dezső: Mayer Béla (1899–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 313–314.

     medievisztika
Mályusz Elemér: A magyar medievisztika forráskérdései. (Medievisztika és oklevélkutatás.)
=1967. 38. 3–29.

Borsa Iván: A magyar medievisztika forráskérdései.
=1973–74. 44–45. 103–121.

     megyebizottmány
Lakatos Ernő: Az első megyebizottmány 1848–1849.
=1958. 29. 103–128.

     megyei (vármegyei) levéltárak
Főglein Antal: Zólyom vármegye levéltára.
=1923. 1. 150–164.

Főglein Antal: Baranya vármegye levéltára.
=1927. 5. 215–244.

Főglein Antal: Sopron vármegye levéltára az 1921. évi kényszerköltözés után.
=1927. 5. 274–282.

Schneider Miklós: A vármegyei levéltárnok ügyköre.
=1930. 8. 112–121.

[Pleidell Ambrus] P. A.: A törvényhatósági levéltárak történetéhez. Egy irathamisítási ügy következményei 1785-ben.
=1931. 9. 342–345.

Főglein Antal: Tolna vármegye levéltára.
=1932. 10. 67–91.

Sümeghy Dezső: Tíz év egy romba dőlt levéltár történetéből. [Sopron vármegyei Levéltár.]
=1933. 11. 141–150.

Főglein Antal: Gömör vármegye levéltára.
=1933. 11. 208–222.

Klein Gáspár: Borsod vármegye levéltára.
=1935. 13. 83–122.

Főglein Antal: A vármegyei levéltárak Mária Terézia korában.
=1935. 13. 158–170.

Fára József: Zala vármegye levéltára. 1–2.
=1935. 13. 216–232.; 1936. 14. 172–195.

Iványi Béla: Trencsén vármegye levéltárai a vármegye múltjára vonatkozó főleg középkori oklevelek szempontjából. 1–4.
=1936. 14. 225–245.; 1937. 15. 223–239.; 1938. 16. 236–248., 1939. 17. 255–276.

Istványi Géza: A megyei levéltárak első nyomai a XIV. században.
=1937. 15. 245–249.

Klein Gáspár: A vármegyei levéltárak selejtezése.
=1939. 17. 172–180.

Sümeghy Dezső: A megyei levéltárak rendezése.
=1942–45. 20–23. 52–65.

Gárdonyi Albert: Vármegyei és városi levéltáraink a XVIII. században.
=1942–45. 20–23. 187–195.

Főglein Antal: A vármegyei levéltárak első állandó őrzőhelyei.
=1942–45. 20–23. 196–254.

Soós Imre: Heves vármegye levéltárának történetéből.
=1942–45. 20–23. 260–289.

Főglein Antal: A vármegyei levéltárak II. József korában.
=1958. 29. 83–102.

Főglein Antal: A vármegyei levéltárak a XIX. század első felében.
=1960. 31. 175–204.

Főglein Antal: A vármegyei levéltárosi állás kialakulása.
=1966. 37. 32–62.

Balogh István: Szabolcs vármegye levéltára (1748–1849).
=1973–74. 44–45. 31–46., 3 t.

Leblancné Kelemen Mária: Adatok a Nógrád megyei Levéltár történetéhez.
=1973–74. 44–45. 319–339.

Németh Kálmánné: Szabolcs vármegye levéltára (1850–1949).
=1973–74. 44–45. 375–389.

Szabó Ferenc: Békés megye levéltára (1790–1848).
=1973–74. 44–45. 559–471.

     Mérő József
Kopasz Gábor: Mérő József (1879–1963). Nekrológ.
=1966. 37. 173.

     Mezőberény
Jároli József: Adatok a XVIII. századi protestáns anyakönyvek forrásértékéhez. (Három Békés megyei község [Gyoma, Mezőberény, Orosháza] anyakönyvei alapján.)
=1973–74. 44–45. 241–246.

     mezőgazdaság
Jenei Károly – Szigetvári István: A tanácsköztársaság mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek szervezete és ügyvezetése.
=1959. 30. 369–387.

Hársfalvi Péter: A közép- és alsófokú gazdasági igazgatás a felszabadulás után.
=1960. 31. 71–86.

Komoróczy György: A mezőgazdasági igazgatóságok Hajdú és Bihar megyékben 1949–1950-ben.
=1960. 31. 138–159.

     mezővárosok
Kubinyi András: Tállya mezőváros levéltára.
=1955. 26. 80–89.

     Miklósy Zoltán
Bakács István: Miklósy Zoltán (1883–1962). Nekrológ.
=1962. 33. 305.

     mikrofilm
Bélay Vilmos: A mikrofilm alkalmazása a levéltárban.
=1946. 24. 21–26.

Ila Bálint: A mikrofilm a levéltárban.
=1959. 30. 16–51.

Borsa Iván: Mikrofilm publikáció. (Forráspublikáció mikrofilmen.)
=1968. 39. 177–197.

Vörös Károly: A mikrofilm-publikációhoz.
=1969. 40. 233–243.

     miniszterek
Bölöny József: Közös miniszterek – horvát bánok – fiumei kormányzók (1867–1918).
=1977–78. 48–49. 123–164.

     minisztertanácsi jegyzőkönyv
Komjáthy Miklós: Két ismeretlen "közös" minisztertanácsi jegyzőkönyv. (Az osztrák-magyar államközösség történetéhez.)
=1973–74. 44–45. 273–295.

     minősítési táblázatok
Lukinich Imre: Haynau minősítési táblázatai.
=1923. 1. 192–194.

     Miske ispán fia István
Jakubovich Emil: XII. századi oklevéltöredékek. I. Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből.
=1924. 2. 155–162.

Házi Jenő: Adalékok Jakubovics: "Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből" c. cikkéhez.
=1925. 3. 243.

     missilis
Bakács István: A missilis.
=1966. 37. 17–31.

     Moldva
Manolescu, Radu: A latin írás a középkori Havasalföldön és Moldvában.
=1975. 46. 49–57., 1 t.

     Molnár István
Kanyar József: Molnár István (1885–1953). Nekrológ.
=1954. 25. 291.

     monda
Kleinmayr Hugó: A Veronika–Pilátus-monda ónémet töredéke az Országos Levéltárban.
=1923. 1. 341–343.

     Morvaország
Pokluda, Zdeněk: Magyarországi nemesek földbirtoklása Cseh- és Morvaországban.
=1975. 46. 235–277.

     Moszkva
Szűcs László: A moszkvai VII. Nemzetközi Levéltáros Kongresszus.
=1972. 43. 195–202.

     munkások
Sárközi Zoltán: Munkástanácsi jegyzőkönyvek a magyar tanácsköztársaság idejéből.
=1966. 37. 139–145.

Szigetvári István: Munkástanácsi jegyzőkönyvek a magyar tanácsköztársaság idejéből. (Adatok a gyári munkásigazgatás történetéhez.)
=1969. 40. 159–170.

Koroknai Ákos: A Vasárnapi Munkásképző Bizottság működése és György Aladár szerepe a munkásművelődésben. (Adalékok a dualizmuskori közművelődés történetéhez.)
=1977–78. 48–49. 165–194.

     múzeumok
Gyalókay Jenő: Bem tábornokra vonatkozó külföldi iratok a Nemzeti Múzeum levéltárában.
=1923. 1. 187–192.

A Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatója [Hóman Bálint].
=1923. 1. 363.

Holub József: A Tolna vármegyei Múzeumban őrzött oklevelek és iratok.
=1927. 5. 271–274.

Gagyi Jenő: A bukaresti levéltári és paleográfiai főiskola és a bukaresti levéltári múzeum.
=1928. 6. 319–321.

Sulica Szilárd: A múzeumi levéltár kialakulása.
=1932. 10. 177–222.

Klein Gáspár: A miskolci múzeumi levéltár.
=1937. 15. 185–198.

K. I.: A Magyar Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete.
=1946. 24. 354–355.

Hazai György: A Topkapi Szeráj Múzeum levéltárának magyar vonatkozású török iratai.
=1955. 26. 286–295.

Bakács István: A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának története az Országos Levéltár keretében 1934–1945.
=1972. 43. 33–84.

     München
Iványi Béla: München levéltárai, magyar szempontból.
=1934. 12. 50–110.

     műszaki szervezet
Tóth Andrásné Polónyi Nóra: A magyar állami műszaki szervezet kezdetei.
=1964. 35. 207–232.

     művelődés
Sárközi Zoltán: A "Magyar Közigazgatási Könyvtár és Archívum". (Adalékok a magyar tanácsköztársaság művelődéspolitikájához.)
=1959. 30. 360–367.

Kelemen Elemér: Somogy megye művelődésügyi igazgatása a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 57–71.

Koroknai Ákos: A Vasárnapi Munkásképző Bizottság működése és György Aladár szerepe a munkásművelődésben. (Adalékok a dualizmuskori közművelődés történetéhez.)
=1977–78. 48–49. 165–194.

     művészeti akadémia
Kapossy János: Magyar művészeti akadémia terve a XVIII. században.
=1940–41. 18–19. 339–350.

     Nádasdy-levéltár
Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. 1531–1549. 1–8.
=1923. 1. 126–149., 287–309.; 1924. 2. 55–69.; 1925. 3. 68–85.; 1926. 4. 94–129.; 1927. 5. 83–103.; 1928. 6. 66–86.; 1929. 7. 231–277.

     nádori ítélőmester
Bertényi Iván: A nádori és az országbírói ítélőmester bírósági működése a XIV. században.
=1964. 35. 187–205.

Iványi Emma: Az alnádor és a nádori ítélőmester esküje.
=1975. 46. 123–128.

     nádori levéltárak
Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei. 1531–1549. 1–8.
=1923. 1. 126–149., 287–309.; 1924. 2. 55–69.; 1925. 3. 68–85.; 1926. 4. 94–129.; 1927. 5. 83–103.; 1928. 6. 66–86.; 1929. 7. 231–277.

Herzog József: Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554–1781. évi iratainak jegyzéke.
=1927. 5. 1–26.

Herzog József: Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1790–1848. évi iratainak jegyzéke.
=1930. 8. 37–53.

Papp László: Herceg Esterházy Pál nádor kancelláriájának működése (1681–1713).
=1942–45. 20–23. 310–344.

     nádori porta
Kállay István: Adalék a nádori porta fogalmának változásához.
=1972. 43. 397–401.

     nagybirtok
Kállay István: Az uradalmi gazdasági bizottság a késő feudális nagybirtokon.
=1976. 47. 61–86.

     Nagy Ferenc
Vida István: Iratok a Nagy Ferenc vezette magyar kormányküldöttség 1946. évi amerikai látogatásának történetéhez.
=1977–78. 48–49. 245–281.

     nagyipar
Földi Tamás: Iratok a magyar nagyipar történetéhez 1945–46-ban.
=1960. 31. 205–262.

     nagykun vármegyék
Győrffy István: A nagykun vármegyék levéltárai. [Karcag, Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunszentmárton.] 1–2.
=1925. 3. 192–205.; 1926. 4. 214–218.

     Nagylak
Oltvai Ferenc: Nagylak község megalakulása (1920–1922.)
=1973–74. 44–45. 391–406.

     Nagymihályi István
[Sinkovics István] S.: Nagymihályi István (1896–1941). Nekrológ.
=1946. 24. 351.

     Nagyszeben
Iványi Béla: A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára.
=1925. 3. 247–249.

     Nápoly
Miskolczy István: A nápolyi királyi levéltár.
=1926. 4. 209–213.

     NDK ld. Német Demokratikus Köztársaság


     Nehézipari Központ
Rácz Béla: A Nehézipari Központ (NIK) szervezetének története 1946–1948.
=1965. 36. 57–137., 1 t.

     nekrológ
Károlyi Árpád: Winter Gusztáv (1846–1922).
=1923. 1. 218–221.

x: Pecz Samu (1854–1922).
=1923. 1. 221–223.

Holub József: Fejérpataky László (1857–1923).
=1923. 1. 223–225.

Miskolczy Gyula: Békefi Remig (1858–1924).
=1924. 2. 201–202.

Hóman Bálint: Tasnádi Nagy Gyula (1849–1924).
=1924. 2. 203–205.

Csánki Dezső: Tagányi Károly (1858–1924).
=1924. 2. 205–208.

Csánki Dezső: Fraknói Vilmos (1843–1924).
=1924. 2. 208–211.

Mályusz Elemér: Szeremlei Samu (1837–1924).
=1924. 2. 211–212.

Csánki Dezső: Mayer Béla (1899–1925).
=1925. 3. 313–314.

Gombos Albin: Márki Sándor (1853–1925).
=1925. 3. 315–317.

Mályusz Elemér: Zsilinszky Mihály (1838–1925).
=1925. 3. 317–319.

Miskolczy Gyula: Szentkláray Jenő (1843–1925).
=1925. 3. 319.

Lukinich Imre: Hellebrant Árpád (1855–1925).
=1925. 3. 320–321.

Dőry Ferenc: Csánki Dezső (1857–1933).
=1933. 11. 1–15., 1 fénykép.

In memoriam! [Jakubovich Emil (1883–1935), Pleidell Ambrus (1900–1935), Gagyi Jenő (1880–1935.]
=1935. 13. 1–4.

[Ember Győző] E. Gy.: Buday Kálmán (1908–1936)
=1936. 14. 333.

[Sinkovics István] S.: Herzog József (1880–1941).
=1942–45. 20–23. 409–416.

Jánossy Dénes: Károlyi Árpád (1853–1940).
=1942–45. 20–23. 416–417.

[Elekes Lajos] e-l-: Istványi Géza (1912–1943).
=1942–45. 20–23. 417–419.

Miskolczy Gyula: Lothar Gross (1887–1944).
=1942–45. 20–23. 419–420.

Dőry Ferenc: Baranyai Béla (1881–1945).
=1946. 24. 346–347.

Bánrévy György: Budó Jusztin (1884–1943).
=1946. 24. 347–348.

[Niklay Péter] N. P.: Gárdonyi Albert (1874–1946).
=1946. 24. 348–350.

Ila Bálint: Herpay Gábor (1885–1946).
=1946. 24. 350.

[Sinkovics István] S.: Nagymihályi István (1896–1941).
=1946. 24. 351.

[Sinkovics István] S.: Pázmány Lajos (1874–1943).
=1946. 24. 351–352.

[Sinkovics István] S.: Schneider Miklós (1897–1945).
=1946. 24. 352–353.

Bélay Vilmos: Boross Gyula (1891–1953).
=1954. 25. 288.

Balanyi Béla: Garzó József: (1887–1950).
=1954. 25. 288–289.

Vörös Károly: Kapossy János (1894–1952).
=1954. 25. 289–291.

Kanyar József: Ulreich Tibor (1928–1954).
=1954. 25. 291–292.

Szedő Antal: Schöner Albert (1904–1955).
=1955. 26. 376.

[Balázs Péter] B. P.: Bedi István (1903–1954).
=1955. 26. 376–377.

[Vörös Károly] V. K.: Dombay Mihály (1891–1955).
=1955. 26. 377.

[Ember Győző] E. Gy.: Szekfű Gyula: (1883–1955).
=1955. 26. 377.

Komjáthy Miklós: Hajnal István (1892–1956).
=1956. 27. 272–273.

Niklay Péter: Bánrévy György (1905–1956).
=1956. 27. 273–274.

Lőrincz Zsuzsanna, B.: Dogscha Denise (1926–1956).
=1956. 27. 274–275.

Varga Endre: Párdányi Miklós (1905–1956).
=1956. 27. 275–276.

Veres Miklós: Kiss Ernő (1894–1957).
=1958. 29. 322.

[Tóth Endre] T. E.: Sümeghy Dezső (1882–1957).
=1958. 29. 322–324.

[Vörös Károly] V. K.: Ányos Lajos (1876–1960).
=1961. 32. 271.

B.: Bertalan Mária (1886–1960).
=1961. 32. 271.

Bottló Béla: Czobor Alfréd (1883–1959).
=1961. 32. 272.

Bottló Béla: Dőry Ferenc (1875–1960).
=1961. 32. 272–273.

B.: Szeli Aladár (1880–1960).
=1961. 32. 273.

Vörös Károly: Vevér Emil (1888–1960).
=1961. 32. 273–274.

[Sárközi Zoltán] S. Z.: Wonke Rezsőné (1923–1960).
=1961. 32. 274.

Fekete Nagy Antal: Zákonyi Mihály (1887–1960).
=1961. 32. 375.

Komjáthy Miklós: Holub József (1885–1962).
=1962. 33. 304–305.

Bakács István: Miklósy Zoltán (1883–1962).
=1962. 33. 305.

[Borsa Iván] B. I.: Kaszala László (1891–1961).
=1962. 33. 306.

Nagy Lajos: Mattioni József (1908–1962).
=1962. 33. 306.

Lőrincz Zsuzsa, B.: Kubitsch Imre (1911–1963).
=1963. 34. 349.

Bónis György: Kelemen Lajos (1877–1963).
=1963. 34. 349–350.

Varga Endre: Főglein Antal (1876–1964).
=1964. 35. 140.

Vörös Károly: Iványi Béla (1878–1964).
=1964. 35. 141–142.

[Lakatos Ernő] L. E.: Rexa Dezső (1872–1964).
=1965. 36. 191.

Sashegyi Oszkár: Bottló Béla (1905–1964).
=1965. 36. 191–192.

[Lakatos Ernő] L. E.: Kövesdi Imre (1904–1965).
=1965. 36. 192.

[Borsa Iván] B. I.: Niklay Péter (1887–1965).
=1965. 36. 343.

Szedő Antal: Kubitsch Imre (1911–1963).
=1965. 36. 343–344.

Szűcs László: Szászi András (1908–1965).
=1965. 36. 344–345.

H. F.: Gájer András (1900–1965).
=1965. 36. 345.

[Ort János] O. J.: Pánczél Gergely (1903–1965).
=1965. 36. 345.

Kopasz Gábor: Mérő József (1879–1963).
=1966. 37. 173.

Ember Győző: Jánossy Dénes (1891–1966).
=1966. 37. 174.

Balázs Péter: Hadnagy Antal (1901–1967).
=1967. 38. 135.

Kubinyi András: Schwendtner István (1906–1967).
=1967. 38. 298.

Borsa Iván: Betlendi János (1887–1967).
=1967. 38. 299.

Lakatos Ernő: Romhányi Emil (1906–1968).
=1968. 39. 150.

Lakatos Ernő: Jánosi Ferenc (1916–1968).
=1968. 39. 151.

Ember Győző: Kossányi Béla (1894–1968).
=1968. 39. 360–361.

Sinkovics István: Szabó István (1898–1969).
=1969. 40. 191–192.

Román János: Kocsis István (1908–1969).
=1969. 40. 192–193.

Bakács István: Rappay György (1884–1969).
=1969. 40. 193.

Borsa Iván: Fekete Nagy Antal: (1900–1969).
=1969. 40. 193–194.

Hegyi Klára: Fekete Lajos (1891–1969).
=1970. 41. 387–388.

Komjáthy Miklós: Benedekfalvi Gáspár (1903–1970).
=1970. 41. 388.

Szabó Ferenc: Csákabonyi Kálmán (1902–1970).
=1971. 42. 195.

Komjáthy Miklós: Varga Endre (1901–1973).
=1975. 46. 189–191.

[Bélay Vilmos] B. V.: Pálffy Ilona (1905–1974).
=1975. 46. 191–192.

Sashegyi Oszkár: Pálinkásné Magisztrát Mária (1896–1974).
=1975. 46. 192.

Sinkovics István: Szilágyi Loránd (1908–1974).
=1975. 46. 380–381.

Káposztás István: Tompa Istvánné (1938–1974).
=1975. 46. 381–382.

Varga Sándorné: Szedő Antal (1903–1975).
=1975. 46. 382–383.

Borsa Iván: Ila Bálint (1903–1975).
=1975. 46. 383–384.

Józsa Antal: Leonyid Ivanovics Jakovlev (1913–1975).
=1976. 47. 159.

Szabó Ferenc: Páhi Ferenc (1903–1987).
=1977–78. 48–49. 303–304.

Káposztás István: Endrényi Ferencné (1942–1977).
=1977–78. 48–49. 304.

Bélay Vilmos: Tirscher Jolán (1896–1976).
=1977–78. 48–49. 305.

Vörös Károly: Bendeffy László (1904–1977).
=1977–78. 48–49. 305–306.

Egey Tibor: Endrényi Ferenc (1919–1979).
=1979. 50. 155.

Komjáthy Miklós: Bognár Iván (1927–1981).
=1980–81. 51–52. 373–374.

Csapodi Csaba: Csóka János Lajos (1904–1980).
=1980–81. 51–52. 374–376.

Kálnoki Kis Tamás: Horváth Anna (1917–1981).
=1980–81. 51–52. 376–377.

Ember Győző: Komoróczy György (1909–1981).
=1980–81. 51–52. 377–378.

Trócsányi Zsolt: Rajk Lászlóné (1914–1981).
=1980–81. 51–52. 378–380.

Kanyar József: Schneider Miklós (1933–1981).
=1980–81. 51–52. 380.

     nemesi birtokok
Pokluda, Zdeněk: Magyarországi nemesek földbirtoklása Cseh- és Morvaországban.
=1975. 46. 235–277.

     nemességadományozás
Gerő József: Nemességadományozás 1848 után.
=1940–41. 18–19. 468–472.

     Német Demokratikus Köztársaság
Beck, Friedrich: Az NDK állami levéltárügyének új szabályozása.
=1967. 38. 159–172.

     Németalföld
Heeringa, K.: A németalföldi levéltárak.
=1928. 6. 53–65.

     német követjelentések
Stier Miklós: A magyarországi német követjelentések 1933–1939. (Forráskritikai vizsgálat.)
=1970. 41. 241–258.

     német lovagrend
Berlász Jenő: A német lovagrend bécsi levéltára. "Ungarn"-csoport.
=1937. 15. 74–83.

     Németország
Kossányi Béla: Az új német birodalmi levéltár.
=1926. 4. 241–246.

Szabó István: A német levéltári törvény és levéltárvédelem problémái.
=1928. 6. 306–319.

     német patríciátus
Kubinyi András: A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig.
=1971. 42. 203–269.

     Nemzeti Bizottságok
Balázs Tibor: A Pest vármegyei Nemzeti Bizottságok történetéhez (1945. január–október).
=1955. 26. 235–271.

Nagy Lajos: A budapesti Nemzeti Bizottság működésének történetéhez (1945. január 21. – április 11.).
=1961. 32. 129–146.

Lengyel Alfréd: A Nemzeti Bizottságok szerepe az élet megindulásában Győr-Moson megyében (1945–1946).
=1962. 33. 255–273.

     Nemzeti Színház
Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház levéltára.
=1938. 16. 186–204.

     nemzetségi levéltárak
Lukcsics Pál: A gróf Zichy család zsélyi nemzetségi levéltára.
=1929. 7. 193–230.

     népesség
Varga János: A felszabaduló rusztikus világ.
=1979. 50. 175–185.

     Népjóléti Minisztérium
Bognár Iván: A Népjóléti Minisztérium és a Népjóléti Népbiztosság szervezete 1917–1919.
=1966. 37. 293–343.

     Niklay Péter
[Borsa Iván] B. I.: Niklay Péter (1887–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 343.

     Nógrád megye
Leblancné Kelemen Mária: Adatok a Nógrád megyei Levéltár történetéhez.
=1973–74. 44–45. 319–339.

     nyelvezet
Fekete Lajos: A török oklevelek nyelvezete és forrásértéke.
=1925. 3. 206–224.

     Óbuda
Gárdonyi Albert: Az óbudai káptalan magánlevéltára.
=1942–45. 20–23. 130–140.

     Oeconomicum Consilium
Takács János: Az Oeconomicum Consilium szervezete 1707-ben.
=1936. 14. 260–265.

     okiratok
Főglein Antal: Zólyom város XIII–XVI. századbeli okiratai.
=1925. 3. 235–242.

     oklevelek
Hajnal István: Kivonatok Hunyadi János kormányzói okleveleiből.
=1923. 1. 98–125.

Miklósy Zoltán: A Pálffy család oklevelei.
=1923. 1. 347–352.

Jakubovich Emil: XII. századi oklevéltöredékek. I. Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből.
=1924. 2. 155–162.

Fekete Lajos: Debrecen város levéltárának török oklevelei.
=1925. 3. 42–67.

Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban. 1–11.
=1925. 3. 100–191.; 1927. 5. 136–209.; 1928. 6. 87–203.; 1929. 7. 278–311.; 1930. 8. 65–111.; 1931. 9. 284–315.; 1932. 10. 92–123., 256–286.; 1933. 11. 58–92.; 1934. 12. 111–154.; 1935. 13. 233–265.

Iványi Béla: A Debreceni Református Kollégium anyakönyvtárának oklevelei.
=1925. 3. 225–234.

Iványi Béla: A Kárász család oklevelei.
=1925. 3. 244–246.

Ányos Lajos: Szilágyi Erzsébet oklevelei. 1–2.
=1927. 5. 59–82.; 1928. 6. 240–258.

Holub József: A Tolna vármegyei Múzeumban őrzött oklevelek és iratok.
=1927. 5. 271–274.

Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. 1–2.
=1930. 8. 190–264.; 1931. 9. 38–111.

Iványi Béla: Trencsén vármegye levéltárai a vármegye múltjára vonatkozó főleg középkori oklevelek szempontjából. 1–4.
=1936. 14. 225–245.; 1937. 15. 223–239.; 1938. 16. 236–248.; 1939. 17. 255–276.

Borsa Iván: A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: A Kölcsey család levéltárának középkori oklevelei.)
=1946. 24. 47–70.

Kubinyi András: A királyi kincstartók oklevéladó működése Mátyástól Mohácsig.
=1958. 28. 35–60., 6 t.

Molnár József: Az egri káptalan 1275. évi interpolált oklevele.
=1963. 34. 23–32.

Csóka J. Lajos: Adalbert és Walfer pannonhalmi 1153., illetőleg 1157. évi oklevelének hitelessége.
=1964. 35. 57–65.

Szentpétery Imre: A harmadik személy szerepe a középkori oklevelek kiállításában.
=1964. 35. 161–172., 2 t.

Komjáthy Miklós: I. Károly király állítólagos pecsétnyomója. (Oklevéltani és kormányzattörténeti adalék.)
=1966. 37. 207–226., 2 t.

Mályusz Elemér: A magyar medievisztika forráskérdései. (Medievisztika és oklevélkiadás.)
=1967. 38. 3–29.

Győrffy György: Szlavónia kialakulásának oklevélkritikai vizsgálata.
=1970. 41. 223–240.

Sinkovics István: Pray György diplomatikája.
=1973–74. 44–45. 525–548.

Ladányi Erzsébet: Az Euzidinus-oklevél hitelességének kérdéséhez.
=1977–78. 48–49. 51–59.

Győrffy György: Nemzetközi oklevélkiadási szabályzat.
=1980–81. 51–52. 97–109.

     oktatás
Iványi Béla: A vatikáni levéltári főiskola.
=1927. 5. 264–271.

Gagyi Jenő: A bukaresti levéltári és paleográfiai főiskola és a bukaresti levéltári múzeum.
=1928. 6. 319–321.

[Gagyi Jenő] G. J.: A bukaresti levéltárnoki és paleográfiai felsőbb iskola.
=1930. 8. 332.

Bottló Béla: A varsói levéltárnoki tanfolyam.
=1933. 11. 294–298.

Bottló Béla: A lengyel levéltárnoki tanfolyam kiadványai.
=1936. 14. 246–253.

Miklósy Zoltán: Hiteles hely és iskola a középkorban.
=1940–41. 18–19. 170–178.

Kapossy János: Magyar művészeti akadémia terve a XVIII. században.
=1940–41. 18–19. 339–350.

     Olaszország
Nagymihályi István: Az új olasz selejtezési szabályok.
=1938. 16. 45–57.

Nagymihályi István: Az olasz levéltárügy fejlődése s a levéltárak működése.
=1938. 16. 338–341.

Tóth András: Az új olasz levéltár törvény.
=1940–41. 18–19. 518–526.

Rónay László: Olasz egyházi és világi levéltárak.
=1942–45. 20–23. 420–422.

     olasz vikáriusok
Bónis György: Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz korában és a Beneéthy-formuláskönyv.
=1973–74. 44–45. 88–101.

     olmützi alkotmány
Sashegyi Oszkár: Magyarország beolvasztása az ausztriai császárságba. Iratok az olmützi alkotmány előtörténetéhez.
=1968. 39. 63–104.

     ónémet töredék
Kleinmayr Hugó: A Veronika–Pilátus-monda ónémet töredéke az Országos Levéltárban.
=1923. 1. 341–343.

     Orosháza
Jároli József: Adatok a XVIII. századi protestáns anyakönyvek forrásértékéhez. (Három Békés megyei község [Gyoma, Mezőberény, Orosháza] anyakönyvei alapján.)
=1973–74. 44–45. 241–246.

     orosz-magyar kapcsolatok
Orosz-magyar kapcsolatok.
=1946. 24. 355.

     országbírói intézmény
Bertényi Iván: A nádori és az országbírói ítélőmester bírósági működése a XIV. században.
=1964. 35. 187–205.

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény pecséthasználata a XIV. században.
=1972. 43. 113–143.

Iványi Emma: Csáky István országbíró levéltára.
=1972. 43. 203–211.

     országgyűlés
Szabó István: Az 1848–49. évi országgyűlés levéltára.
=1930. 8. 30–36.

     Országos Levéltár ld. Magyar Országos Levéltár


     országos magánjövedelem
Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541). (Kísérlet az országos és a királyi magánjövedelmek szétválasztására.)
=1964. 35. 67–98., 2 t.

     osztrák közigazgatás
Melichar, Ervin: Az osztrák közigazgatás fejlődése 1867 után.
=1971. 42. 301–322.

     osztrák levéltárak
Eckhart Ferenc: Az osztrák levéltárügy a háború után.
=1926. 4. 20–43.

Goldinger, Walter: Az osztrák levéltárak 1918–1945 között.
=1956. 27. 152–162.

Szinai Miklós – Ssűcs László: Iratok az 1918–1919. évi magyar forradalmak történetéhez az Osztrák Külügyi Levéltárban.
=1969. 40. 105–136.

Buzási János: Az Österrechische Geheime Staatsregistratur magyar vonatkozású iratai.
=1973–74. 44–45. 123–142.

     örökös tartományok
Kállay István: A városi igazgatás reformja az osztrák örökös tartományokban és Magyarországon Mária Terézia korában.
=1971. 42. 115–135.

     összeírás
Váczy Péter: A bakonybéli összeírás kora és hitelessége.
=1930. 8. 314–331.

     ötvösök
Kapossy János: Magyarországi ötvösök a XVIII–XIX. században.
=1933. 11. 242–287.

     Páhi Ferenc
Szabó Ferenc: Páhi Ferenc (1903–1978). Nekrológ.
=1977–78. 48–49. 303–304.

     Palczan Péter
Gárdonyi Albert: Buda középkori levéltáráról. Mellékletek: Palczan Péter budai bíró hagyatéka.
=1934. 12. 159–168.

     paleográfia
Gagyi Jenő: A bukaresti levéltári és paleográfiai főiskola és a bukaresti levéltári múzeum.
=1928. 6. 319–321.

[Gagyi Jenő] G. J.: A bukaresti levéltárnoki és paleográfiai felsőbb iskola.
=1930. 8. 332.

Baraczka István: Néhány XVII. századvégi városi számadáskönyvünk írása (adatok a magyarországi német írás paleográfiájának problémáihoz).
=1962. 33. 219–253., 1 t.

     Pálffy család
Miklósy Zoltán: A Pálffy család oklevelei.
=1923. 1. 347–352.

     Pálffy Ilona
[Bélay Vilmos] B. V.: Pálffy Ilona (1905–1974).
=1975. 46. 191–192.

     palimpszeszt
Győrffy György: Egy XI. századi magyarországi palimpszeszt.
=1968. 39. 3–8., 2 t.

     Pálinkásné Magisztrát Mária
Sashegyi Oszkár: Pálinkásné Magisztrát Mária (1896–1974). Nekrológ.
=1975. 46. 192.

     pálos kolostorok
Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban. 1–11.
=1925. 3. 100–191.; 1927. 5. 136–209.; 1928. 6. 87–203.; 1929. 7. 278–311.; 1930. 8. 65–111.; 1931. 9. 284–315.; 1932. 10. 92–123., 256–286.; 1933. 11. 58–92.; 1934. 12. 111–154.; 1935. 13. 233–265.

     Pánczél Gergely
[Ort János] O. J.: Pánczél Gergely (1903–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 345.

     Pannonhalma
Csóka J. Lajos: A pannonhalmi alapítólevél interpolálása.
=1961. 32. 83–99.

     pápai rendelkezések
Galla Ferenc: Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus megújhodás korából. 1–. [Folytatása nem jelent meg.]
=1946. 24. 71–169.

     pápai nuncius
Balázs Péter: Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései az 1848. évi magyar forradalomról.
=1973–74. 44–45. 3–30. Balázs Péter: Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései a magyar forradalomról és szabadságharcról 1849-ben.
=1975. 46. 289–314.

     papír
Bogdán István: Papírellátásunk és papírkereskedelmünk a XVIII–XIX. században.
=1968. 39. 9–27.

Borsa Iván: Egy kilenc évtizedes aktuális probléma. [Az iratok papírminőségéről.]
=1977–78. 48–49. 45–50.

     parasztmozgalmak
Szűcs Ernő: A ferences obeszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága.
=1972. 43. 213–263.

Bertényi Iván: Az antifeudális parasztmozgalmak heraldikájának néhány problémája.
=1980–81. 51–52. 221–232., 4 t.

     Párdányi Miklós
Varga Endre: Párdányi Miklós (1905–1956). Nekrológ.
=1956. 27. 275–276.

     Párizs
Holub József: Kutatások a párizsi levéltárakban.
=1923. 1. 69–97.

Fest Sándor: Egy magyar püspök levele volt párizsi iskolatársához a tatárokról.
=1934. 12. 223–225.

Istványi Géza: A párizsi városi levéltár rendezése.
=1939. 17. 347–350.

     Pataki Ferencné
[Balázs Péter] B. P.: Pataki Ferencné (1907–1958). Nekrológ.
=1959. 30. 213–214.

     patríciátus
Kubinyi András: A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig.
=1971. 42. 203–269.

     Pázmány Lajos
[Sinkovics István] S.: Pázmány Lajos (1874–1943). Nekrológ.
=1946. 24. 351–352.

     pecsétek
Szentpétery Imre: IV. László király pecsétváltoztatásai.
=1923. 1. 310–320.

Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent pecsételési és oklevéltaxa-lajstromai.
=1929. 7. 312–325.

Magyari László: Pecsétmásolatok készítése.
=1946. 24. 290–292.

Komjáthy Miklós: I. Károly király állítólagos pecsétnyomója. (Oklevéltani és kormányzattörténeti adalék.)
=1966. 37. 207–226., 2 t.

Réti László: A magyar tanácsköztársaság pecsétjei.
=1967. 38. 173–191., 4 t.

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény pecséthasználata a XIV. században.
=1972. 43. 113–143.

Bezerédy Győző: A pecsét szerepe a jobbágyfalu közigazgatásában Baranya megyében.
=1973–74. 44–45. 77–87., 1 t.

Bertényi Iván: A Nemzetközi Pecséttani Bizottság budapesti ülése.
=1980–81. 51–52. 371–373.

     Pécsvárad
Kopasz Gábor: A pécsváradi közalapítványi jószágkormányzóság és levéltára.
=1973–74. 44–45. 297–318.

     Pecz Samu
x: Pecz Samu (1854–1922).
=1923. 1. 221–223.

     pénzintézetek
Jenei Károly: Pénzintézetek és hitelszervezetek a tanácsköztársaság alatt.
=1959. 30. 313–333.

Jenei Károly: A pénzintézeti üzemi bizottságok működése 1945–1948-ban.
=1960. 31. 121–137.

Jenei Károly: A Pénzintézeti Központ szerepe a magyar tanácsköztársaság bankrendszerében.
=1969. 40. 37–55., 1 t.

     pénzintézeti levéltárak
Varga Endre: Ipari, kereskedelmi és pénzintézeti levéltárak a nyugati államokban.
=1937. 15. 58–73.

     pénzügy
Réti László: Adalékok a magyar tanácsköztársaság pénzügyi politikájához.
=1963. 34. 47–70., 2 t.

Baraczka István: A hazai pénzrendszerek és pénzek történetéhez. (Nyugat-dunántúli számadáskönyvek pénztörténeti adatainak alapján 1540–1560.)
=1965. 36. 235–256.

     Perényi család
Tirscher Jolán: A Perényi család levéltári egyezménye 1597-ben.
=1940–41. 18–19. 472–476.

     peres eljárás
Degré Alajos: Úriszéki peres eljárás a Dunántúlon a XVIII–XIX. században.
=1961. 32. 101–128.

Varga Endre: Polgári peres eljárás a királyi curián 1724–1848/49.
=1968. 39. 269–312.

     pergamen
Győrffy György: Egy XI. századi magyarországi palimpszeszt.
=1968. 39. 3–8., 2 t.

     Pest
Bánrévy György: Az iratkezelés története Budán és Pesten 1686–1873. 1–4.
=1934. 12. 29–49.; 1935. 13. 171–215.; 1936. 14. 204–224.; 1937. 15. 210–222.

Kubinyi András: Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagello-korban.
=1966. 37. 227–291.

Kubinyi András: Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és a Jagello-korban.
=1968. 39. 205–231.

     Pest megye
Főglein Antal: Pest vármegye levéltárának rendezése.
=1930. 8. 271–284.

Rexa Dezső: Pest vármegye 1841. évi levéltári szabályzata.
=1936. 14. 253–260.

Balázs Tibor: A Pest vármegyei Nemzeti Bizottságok történetéhez (1945. január–október).
=1955. 26. 235–271.

Purjesz István: A török hódoltság Pest megyében a XVII. század második felében.
=1958. 28. 173–200.

Krizsán László: A Pest megyei földbirtokrendező tanácsok és földhivatalok szervezete.
=1960. 31. 22–36.

Fábián István: Forradalmi törvényszékek Pest megyében a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 73–104.

     Petróczy család
Fekete Nagy Antal: A Petróczy család levéltára.
=1930. 8. 54–64.

Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. 1–2.
=1930. 8. 190–264.; 1931. 9. 38–111.

     Pilátus
Kleinmayr Hugó: A Veronika–Pilátus-monda ónémet töredéke az Országos Levéltárban.
=1923. 1. 341–343.

     Pleidell Ambrus
In memoriam! [Jakubovich Emil (1883–1935), Pleidell Ambrus (1900–1935), Gagyi Jenő (1880–1935).). Nekrológ.
=1935. 13. 1–4.

     polgári forradalom
Ort János: Budapest központi városigazgatása a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején.
=1959. 30. 244–292.

Karsai Elek: A brit-magyar diplomáciai érintkezés történetéhez a polgári demokratikus forradalom idején.
=1968. 39. 313–325., 1 t.

Sáry István: Győr megye közigazgatása az 1849–1849. évi polgári forradalom első évében.
=1977–78. 48–49. 101–122.

     polgári peres eljárás
Varga Endre: Polgári peres eljárás a királyi curián 1724–1848/49.
=1968. 39. 269–312.

     polgárság
Kubinyi András: Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és Jagello-korban.
=1968. 39. 205–231.

Kubinyi András: A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig.
=1971. 42. 203–269.

     politika
Benda Kálmán: Ráday Pál politikai iratai 1703–1711.
=1954. 25. 141–151.

Chastain, James: Iratok Franciaország magyarországi politikájának történetéhez 1848-ban.
=1976. 47. 269–294.

     Poroszország
Kossányi Béla: A szász országos főlevéltár és a porosz titkos országos levéltár új épületei.
=1926. 4. 236–241.

     Pozsony
Surányi Bálint: Pozsonyi bíródinasztiák a XIII–XIV. században.
=1964. 35. 173–186.

Iványi Emma: A pozsonyi, a budai és a kassai bizottság a Rákóczi-szabadságharc előtt (1697–1704).
=1973–74. 44–45. 211–240.

     Prága
Haas, Antonin – Hradecký, Emil: A prágai Központi Állami Levéltár rendi eredetű fondjai.
=1956. 27. 136–151.

Vörös Károly: A prágai levéltári kiállítás.
=1959. 30. 218–220.

     Pray György
Sinkovics István: Pray György diplomatikája.
=1973–74. 44–45. 525–548.

     Prelà, Viale
Balázs Péter: Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései az 1848. évi magyar forradalomról.
=1973–74. 44–45. 3–30.

Balázs Péter: Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései a magyar forradalomról és szabadságharcról 1849-ben.
=1975. 46. 289–314.

     prímási levéltár
Prokopp Gyula: Az esztergomi prímási levéltár XV. századi leltára.
=1966. 37. 113–138.

     privilégium
Borsa Iván: III. Béla 1177. évi könyv alakú privilégiuma az aradi káptalan számára.
=1962. 33. 205–218.

     proveniencia
Varga Endre: A proveniencia elve.
=1938. 16. 14–44.

     pszichografológia
Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: a pszichografológia.
=1973–74. 44–45. 61–76.

     Puchner Antal báró
Gyalókay Jenő: Báró Puchner Antal altábornagy jelentése az erdélyi állapotokról.
=1923. 1. 334–341.

     puskás címerek
Szentgyörgyi Mária: Az erdélyi puskás címerek.
=1976. 47. 196–204.

     püspöki levéltárak
Lukcsics Pál: A veszprémi püspöki levéltár.
=1931. 9. 13–37.

Borsa Iván: A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből.
=1942–45. 20–23- 384–388.

     püspökjelöltek
Galla Ferenc: A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban.
=1942–45. 20–23. 141–186.

     Ráday Pál
Benda Kálmán: Ráday Pál politikai iratai 1703–1711.
=1954. 25. 141–151.

     Rajk Lászlóné
Trócsányi Zsolt: Rajk Lászlóné (1914–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 378–380.

     Rákócziak
Lukinich Imre: Magyarországi ál-Rákócziak.
=1923. 1. 321–334.

Filkorn Pál: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem ősei.
=1976. 47. 205–216., 1 t.

     Rákóczi-Aspremont-levéltár
Fekete Lajos: A Rákóczi-Aspremont-levéltár török iratai.
=1935. 13. 123–157.

     Rákóczi Ferenc, II., fejdelem
Fekete Nagy Antal: II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára.
=1940–41. 18–19. 441–455.

Iványi Emma: II. Rákóczi Ferenc politikai levéltára 1526–1712.
=1954. 25. 130–140.

Trócsányi Zsolt: Erdély kormányzata II. Rákóczi Ferenc korában.
=1955. 26. 148–187.

Filkorn Pál: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem ősei.
=1976. 47. 203–216., 1 t.

     Rákóczi-szabadságharc
Maksay Ferenc: A Rákóczi-szabadságharc levéltára.
=1954. 25. 94–129.

Varga Endre: A Rákóczi-szabadságharc történeti forrásai a bírósági levéltárak anyagában.
=1954. 25. 170–193.

Trócsányi Zsolt: A Rákóczi-szabadságharc történetének forrásanyaga az erdélyi levéltárakban és az Erdélyi Udvari Kancellária Levéltárában.
=1954. 25. 194–210.

Wellmann Imre: A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó iratok a Budapesti 1. sz. Állami Levéltárban.
=1954. 25. 211–221.

Esze Tamás: A Szepesi Kamara levéltára a Rákóczi-szabadságharc idejében.
=1956. 27. 48–73., 2 t.

Kállay István: Adatok a Rákóczi-szabadságharc végnapjainak történetéhez.
=1962. 33. 138–149.

     Rappay György
Bakács István: Rappay György (1884–1969). Nekrológ.
=1969. 40. 193.

     referens-szolgálat
Bélay Vilmos: Referens-szolgálat a Magyar Országos Levéltárban (1875–1944).
=1979. 50. 187–200.

     református egyház
Iványi Béla: A Debreceni Református Kollégium anyakönyvtárának oklevelei.
=1925. 3. 225–234.

Miklós Ödön: A magyarországi ref. egyház levéltárügye.
=1930. 8. 265–271.

Ila Bálint: A magyar református egyházi levéltárügy rendezése.
=1936. 14. 336–340.

Miklós Ödön – Szabó István: A magyarországi református egyház levéltárai.
=1937. 15. 177–184.

Tóth Endre: A dunántúli református egyházkerület levéltára.
=1938. 16. 168–185.

Ila Bálint: A magyarországi református egyház levéltári szabályzata.
=1938. 16. 249–254.

Miklós Ödön: A magyar gályarablelkészek levéltára.
=1939. 17. 277–279.

     Regéc
Bakács István János: A regéc-sárospataki uradalom levéltára.
=1935. 13. 5–41.

     regesztázás
Borsa Iván: A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: A Kölcsey család levéltárának középkori oklevelei.)
=1946. 24. 47–70.

     Régi Iratok Központi Levéltára
Frolov, G.: A Régi Iratok Központi Levéltára.
=1956. 27. 118–135.

     rendek
Wellmann Imre: Az 1707. évi kassai gyűlés tárgyalásai.
=1935. 13. 42–72.

Wellmann Imre: Rendi állás és hivatali rang a XVIII. század-eleji kormányhatóságokban.
=1940–41. 18–19. 250–303.

Haas, Antonin – Hradecký, Emil: A prágai Központi Állami Levéltár rendi eredetű fondjai.
=1956. 27. 136–151.

Iványi Emma: Esterházy Pál nádor és a magyar rendek tervezete az ország új berendezésével kapcsolatban.
=1971. 42. 137–161.

     rendőrség
Fábiánné Kiss Erzsébet: Az országos rendőrség ügye 1848–1849-ben.
=1973–74. 44–45. 187–209.

     Révész Imre
Lukinich Imre: A magyar levéltárügy történetéhez. Révész Imre.
=1926. 4. 302–307.

     Reviczky Imre
Esze Tamás: Acta Reviczkyana.
=1954. 25. 152–169.

     Rexa Dezső
[Lakatos Ernő] L. E.: Rexa Dezső (1872–1964). Nekrológ.
=1965. 36. 191.

     Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
Szilágyi Gábor: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű ügyintéző bizottságainak történetéhez 1945–1946-ban.
=19670. 31. 285–310.

Szigetvári István: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. levéltárából az 1848–1849. évi szabadságharc hadianyag-gyártás történetéhez.
=1962. 33. 150–169.

     Róma
Gerevich Tibor: A római Magyar Történettudományi Intézet.
=1924. 2. 200–201.

Iványi Béla: A Szent Domokos-rend római központi levéltára.
=1929. 7. 1–30.

     Románia
Gagyi Jenő: A közlevéltárak sorsa Új-Romániában.
=1929. 7. 107–117.

Szabő T. Attila: A román levéltári viszonyok.
=1937. 15. 336–339.

Elekes Lajos: Román levéltári kiadványok.
=1946. 24. 318–326.

     Romhányi Emil
Lakatos Ernő: Romhányi Emil (1906–1968). Nekrológ.
=1968. 39. 150.

     rovarkártevők
Pleidell István: Kártékony rovarok a könyvtárakban, levéltárakban és az ellenük való védekezés.
=1933. 11. 150–156.

     Rudnyánszky család, báró
Fekete Nagy Antal: A báró Rudnyánszky család levéltára.
=1933. 11. 16–57.

     rusztikus népesség
Varga János: A felszabaduló rusztikus világ.
=1979. 50. 175–185.

     Sámboky János
Bálint Nagy István: Sámboky János végrendelete.
=1929. 7. 350–355.

     Sárospatak
Bakács István János: A regéc-sárospataki uradalom levéltára.
=1935. 13. 5–41.

     Sárvár
Maksay Ferenc: A sárvári uradalom uriszéki ülésjegyzőkönyve 1556-ból.
=1973–74. 44–45. 367–374.

     Sasad
Bónis György: A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán.
=1971. 42. 103–113., 8 t.

     Schneider Miklós, id.
[Sinkovics István] S.: Schneider Miklós (1897–1945). Nekrológ.
=1946. 24. 352–353.

     Schneider Miklós, ifj.
Kanyar József: Schneider Miklós (1933–1981). Nekrológ.
=1980–81. 51–52. 380.

     Schöner Albert
Szedő Antal: Schöner Albert (1904–1955). Nekrológ.
=1955. 26. 276.

     Schwendtner István
Kubinyi András: Schwendtner István (1906–1967). Nekrológ.
=1967. 38. 298.

     selejtezés
Nagymihályi István: Az új olasz selejtezési szabályok.
=1938. 16. 45–57.

Sinkovics István: A Magyar Kamara selejtezéseinek története.
=1939. 17. 84–129.

Bánrévy György: A selejtezés általános elvei.
=1939. 17. 158–171.

Klein Gáspár: A vármegyei levéltár selejtezése.
=1939. 17. 172–180.

Juhász Viktor: A városi levéltár selejtezése.
=1939. 17. 181–193.

Csobán Endre: A számvevőségi iratok selejtezése.
=1939. 17. 194–207.

Kovács Lajos: A selejtezés Budapest székesfőváros levéltárában.
=1942–45. 20–23. 66–85.

Baraczka István: A selejtezés időszerű kérdései.
=1954. 25. 56–76.

     Simancas
Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár.
=1924. 2. 1–17.

     sisakdísz
Vajay Szabolcs: A sisakdísz megjelenése a magyar heraldikában.
=1969. 40. 279–287.

     Smuts-misszió
Karsai Elek: Iratok a Smuts-misszió történetéhez.
=1967. 38. 237–249.

     
Fallenbüchl Zoltan: A sóügy hivatalnoksága Magyarországon a XVIII. században.
=1979. 50. 225–290.

     Somogy megye
Kanyar József: Földosztó szervek és működésük Somogy megyében.
=1960. 31. 37–70.

Kávássy Sándor: Földosztó szervek és működésük Somogyban 1919-ben.
=1967. 38. 69–85.

Tóth Tibor: A szocializált gazdaságok szervezete Somogy megyében 1919-ben.
=1968. 39. 37–62.

Kelemen Elemér: Somogy megye művelődésügyi igazgatása a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 57–71.

Kanyar József: A szocialista somogyi levéltárügy néhány kérdéséről.
=1975. 46. 7–10.

     Somorja
Jánossy Dénes: Felszabadult levéltárak Somorjától Ipolyságig.
=1938. 16. 323–330.

     Sopron
Házi Jenő: Sopron sz. kir. város levéltára.
=1923. 1. 227–247.

     Sopron megye
Főglein Antal: Sopron vármegye levéltára az 1921. évi kényszerköltözés után.
=1927. 5. 274–282.

Sümeghy Dezső: Tíz év egy romba dőlt levéltár történetéből [Sopron vármegyei Levéltár].
=1933. 11. 141–150.

     spanyol gályarabság
Lukinich Imre: Magyar rabok spanyol gályákon.
=1923. 1. 344–347.

     Spanyolország
Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár.
=1924. 2. 1–17.

     statisztika
Maksay Ferenc: A levéltári anyag történeti-statisztikai feldolgozásának hazai eredményei, módszere, problémái.
=1979. 50. 51–67.

     Subdelegatio (Commissio) Neoacquistica
Trócsányi Zsolt: A Subdelegatio (Commissio) Neoacquistica és erdélyi hatásköre 1719–1745. (Adalék az erdélyi hatalmi struktúrák történetéhez.)
=1980–81. 51–52. 171–219.

     supplicatió
Szilágyi Loránd: Írásbeli supplicatiók a középkori magyar administratióban.
=1932. 10. 157–176.

     Sümeghy Dezső
[Tóth Endre] T. E.: Sümeghy Dezső (1882–1957). Nekrológ.
=1958. 28. 322–324.

     Svédország
Vörös Márton: A svéd levéltárügy.
=1936. 14. 196–203.

Vörös Márton: A svéd levéltárügy 1934–36-ban.
=1937. 15. 331–336.

     szabad királyi városok
Felhő Ibolya: A szabad királyi városok és a Mgyar Kamara a XVII. században.
=1946. 24. 209–267.

     Szabó István
Sinkovics István: Szabó István (1898–1969). Nekrológ.
=1969. 40. 191–192.

     Szabolcs megye
Gál István: Szabolcs vármegyei községek iratai.
=1929. 7. 117–121.

Balogh István: Szabolcs vármegye levéltára (1748–1849).
=1973–74. 44–45. 31–46., 3 t.

Németh Kálmánné: Szabolcs vármegye levéltára (1850–1949).
=1973–74. 44–45. 375–389.

     számadáskönyvek
Baraczka István: Néhány XVII. századvégi városi számadáskönyvünk írása (adatok a magyarországi német írás paleográfiájának problémáihoz).
=1962. 33. 219–253., 1 t.

Baraczka István: A hazai pénzrendszerek és pénzek történetéhez (nyugat-dunántúli számadáskönyvek pénztörténeti adatainak alapján 1540–1960).
=1965. 36. 235–256.

     számítógépes adatfeldolgozás
Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára egyes adatainak gépi segítséggel történő feldolgozása.
=1971. 42. 3–32.

     számvevőhivatal
Ember Győző: A magyar királyi helytartótanács ügyintézése. I. 1724–1783. II. 1783–1848. III. A számvevőhivatal.
=1937. 15. 84–161.; 1938. 16. 58–141.; 1939. 17. 130–157.

Csobán Endre: A számvevőségi iratok selejtezése.
=1939. 17. 194–207.

     szász egyetem
Iványi Béla: A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára.
=1925. 3. 247–249.

     szász levéltárak
Jakó Zsigmond: Az erdélyi szász levéltárak két utolsó évtizede.
=1941–41. 18–19. 549–554.

     Szászi András
Szücs László: Szászi András (1908–1965). Nekrológ.
=1965. 36. 344–345.

     Szászország
Kossányi Béla: A szász országos főlevéltár és a porosz titkos országos levéltár új épületei.
=1926. 4. 236–241.

     Szathmáry-Király család
Bakács István János: A Szathmáry-Király család borsodi ágának levéltára.
=1940–41. 18–19. 476–484.

     Szedő Antal
Varga Sándorné: Szedő Antal (1903–1975). Nekrológ.
=1975. 46. 382–383.

     Szeged
Oltvai Ferenc: Szeged közigazgatása a város felszabadulásától az ország felszabadulásáig. (1944. október 11. – 1945. április 4.) 1–2.
=1963. 34. 71–97., 247–271.

     Székesfehérvár
Farkas Gábor: Székesfehérvár város törvényhatósági bizottsága (1919–1929).
=1973–74. 44–45. 163–186.

     székeskáptalani levéltárak
Lukcsics Pál: A veszprémi székeskáptalan levéltára.
=1930. 8. 151–181.

     Szekfú Gyula
[Ember Győző] E. Gy.: Szekfú Gyula (1883–1955). Nekrológ.
=1955. 26. 377.

Ember Győző: Szekfú Gyula 1918-ban írt cikke a bécsi levéltárakról.
=1979. 50. 311–323.

     Szeli Aladár
B.: Szeli Aladár (1880–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 273.

     Szentes
Páhi Ferenc: Az abszolutizmus közigazgatásának első évei Szentesen (1849–1853).
=1973–74. 44–45. 407–416.

     Szentkláray Jenő
Miskolczy Gyula: Szentkláray Jenő (1843–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 319.

     Szepesi Kamara
Herczog József: A Szepesi Kamara levéltárnokának 1622. évi utasítása és a levéltár ugyanazon évből való leltára.
=1923. 1. 165–179.

Ember Győző: A szepesi kamarai igazgatás tisztviselői 1703-ban.
=1946. 24. 268–279.

Esze Tamás: A Szepesi Kamara levéltára a Rákóczi-szabadságharc idejében.
=1956. 27. 48–73., 2 t.

Fallenbüchl Zoltán: A Szepesi Kamara tisztviselői a XVII–XVIII. században.
=1967. 38. 193–236.

     Szepesmindszent
Fügedi Erik: A Csáky család szepesmindszenti levéltára.
=1979. 50. 93–131.

     Szeremlei Samu
Mályusz Elemér: Szeremlei Samu (1837–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 211–212.

     Szilágyi Erzsébet
Ányos Lajos: Szilágyi Erzsébet oklevelei. 1–2.
=1927. 5. 59–82.; 1928. 6. 240–258.

     Szilágyi Loránd
Sinkovics István: Szilágyi Loránd (1908–1974). Nekrológ.
=1975. 46. 380–381.

     színészettörténet
Pukánszkyné Kádár Jolán: Az Országos Levéltár színészettörténeti forrásanyaga.
=1940–41. 18–19. 456–467.

     színházi levéltárak
Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház levéltára.
=1938. 16. 186–204.

     Szlavónia
Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban. 1–11.
=1925. 3. 100–191.; 1927. 5. 136–209.; 1928. 6. 87–203.; 1929. 7. 278–311.; 1930. 8. 65–111.; 1931. 9. 284–315.; 1932. 10. 92–123., 256–286.; 1933. 11. 58–92.; 1934. 12. 111–154.; 1935. 13. 233–265.

Győrffy György: Szlavónia kialakulásának oklevélkritikai vizsgálata.
=1970. 41. 223–240.

     Szlovákia
Jankovič, Vendelin: Megjegyzések a szlovák levéltárügy problematikájához.
=1942–45. 20–23. 86–99.

     Szociáldemokrata Párt
Szücs László: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt értekezlete 1917. november 25.
=1967. 38. 87–106.

     szocializálás
Oltvay Ferenc: A szocializált birtokok Csongrád megyében 1919. április – augusztus.
=1959. 30. 334–359.

Tóth Tibor: A szocializált gazdaságok szervezete Somogy megyében 1919-ben.
=1968. 39. 37–62.

     Szófia
Andreev, Sztefan: Török iratok Temesvár XVII–XVIII. századi történetéről a szófiai Nemzeti Könyvtárban.
=1977–78. 48–49. 195–214.

     szőlő
Herczog József: A tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése.
=1923. 1. 248–277., 6 t.

     szövetkezeti mozgalom
Kővágó László: Iratok a felszabadulást követő hónapok szövetkezeti mozgalmának történetéhez.
=1960. 31. 263–284.

     SZÖVOSZ
Sárközi Zoltán – Szigetvári István: A "SZÖVOSZ"-ba beolvadt szövetkezeti központ története és iratai.
=1955. 26. 104–122.

     Tagányi Károly
Csánki Dezső: Tagányi Károly (1858–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 205–208.

     tallér
Iványosi-Szabó Tibor: A tallér Kecskeméten (1626–1711).
=1979. 50. 201–224.

     Tállya
Kubinyi András: Tállya mezőváros levéltára.
=1955. 26. 80–89.

     tanácsi igazgatás
Rózsa Miklós: A tanácsi igazgatás szervezetének előzményei és első évei Budapesten (1947–1956).
=1962. 33. 88–137.

     tanácsi levéltárak
Balázs Péter: Az Országos Levéltár és a tanácsi levéltárak 1968-ban.
=1969. 40. 397–413.

Balázs Péter: A Magyar Országos Levéltár és a tanácsi levéltárak 1969-ben.
=1970. 41. 365–385.

Balázs Péter: A tanácsi levéltárak 1971-ben.
=1972. 43. 543–563.

Balázs Péter: A tanácsi levéltárak 1974-ben és 1975-ben.
=1976. 47. 303–328.

     tanácsköztársaság
Rákosi Sándor: A magyar tanácsköztársaság levéltári rendeletéről.
=1955. 26. 61–64.

A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban. Bevezetés.
=1959. 30. 5–9. [Orosz és francia ismertetés: 209–216.]

Győrffy Sándor: A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai az Országos Levéltárban.
=1959. 30. 5–48.

A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a területi állami levéltárakban. =1959. 30. 49–168., 1 t.

Kun József: A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a Hadtörténelmi Levéltárban.
=1959. 30. 169–179.

Incze Miklós – Jenei Károly: A magyar tanácsköztársaság történetének forrásai a Központi Gazdasági Levéltárban.
=1959. 30. 180–208.

Lőrincz Zsuzsa, B.: A magyar tanácsköztársaság levéltárügye.
=1959. 30. 217–229.

Niklay Péter: Visszaemlékezés a magyar tanácsköztársaság levéltárügyére.
=1959. 30. 230–243.

Ort János: Budapest központi városigazgatása a polgári demokratikus forradalom és tanácsköztársaság idején.
=1959. 30. 244–292.

Bónis György: Adatok a budapesti forradalmi törvényszék történetéhez.
=1959. 30. 293–312.

Jenei Károly: Pénzintézetek és hitelszervezet a tanácsköztársaság alatt.
=1959. 30. 313–333.

Oltvai Ferenc: A szocializált birtokok Csongrád megyében 1919. április – augusztus.
=1959. 30. 334–359.

Sárközi Zoltán: A "Magyar Közgazdasági Könyvtár és Archívum". (Adalékok a magyar tanácsköztársaság művelődéspolitikájához.)
=1959. 30. 360–367.

Jenei Károly – Szigetvári István: A tanácsköztársaság mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek szervezete és ügyintézése.
=1959. 30. 369–387.

Réti László: Adalékok a magyar tanácsköztársaság pénzügyi politikájához.
=1963. 34. 47–70., 2 t.

Sárközi Zoltán: Munkástanácsi jegyzőkönyvek a magyar tanácsköztársaság idejéből.
=1966. 37. 139–145.

Bognár Iván: A Népjóléti Minisztérium és a Népjóléti Népbiztosság szervezete 1917–1919.
=1966. 37. 293–343.

Réti László: A magyar tanácsköztársaság pecsétjei.
=1967. 38. 173–191., 4 t.

Jenei Károly: A Pénzintézeti Központ szerepe a magyar tanácsköztársaság bankrendszerében.
=1969. 40. 37–55., 1 t.

Kelemen Elemér: Somogy megye művelődésügyi igazgatása a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 57–71.

Fábián István: Forradalmi törvényszékek Pest megyében a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 73–104.

Szinai Miklós – Szűcs László: Iratok az 1918–1919. évi magyar forradalmak történetéhez az Osztrák Külügyi Levéltárban.
=1969. 40. 105–136.

Karsai Elek: Iratok a magyar tanácsköztársaság történetéhez angol levéltárakban.
=1969. 40. 137–158.

Szigetvári István: Munkástanácsi jegyzőkönyvek a magyar tanácsköztársaság idejéből. (Adatok a gyári munkásigazgatás történetéhez.)
=1969. 40. 159–170.

     Tarcal
Herzog József: A tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése.
=1923. 1. 248–277., 6 t.

     társulati levéltárak
Szabó István: A Debreceni Kereskedő Társulat levéltára.
=1929. 7. 121–126.

     Tasnádi Nagy Gyula
Hóman Bálint: Tasnádi Nagy Gyula (1849–1924). Nekrológ.
=1924. 2. 203–205.

     tatárok
Fest Sándor: Egy magyar püspök levele volt párizsi iskolatársához a tatárokról.
=1934. 12. 223–225.

     technikai fejlődés
Borsa Iván: A technikai fejlődés és a levéltárak.
=1963. 34. 163–196.

     Temesvár
Vajay Szabolcs: Temesvár Anjou-kori címere.
=1975. 46. 223–233., 2 t.

Andreev, Sztefan: Török iratok Temesvár XVII–XVIII. századi történetéről a szófiai Nemzeti Könyvtárban.
=1977–78. 48–49. 195–214.

     térképek
Glaser Lajos: Az Országos Levéltár térképei.
=1939. 17. 280–288.

Glaser Lajos: A térképrendezés feladatai a vidéki levéltárakban.
=1940–41. 18–19. 537–544.

Dávid Zoltán: Térképek leltározása a Magyar Országos Levéltárban.
=1956. 27. 96–102.

Bendefy László: Térképek és tervrajzok feltárása az Országos Levéltárban.
=1966. 37. 157–169.

     terminológia
Herzog József: Magyar levéltári terminológia.
=1932. 10. 1–11.

     tervrajzok
Bendefy László: Térképek és tervrajzok feltárása az Országos Levéltárban.
=1966. 37. 157–169.

     Thallóczy Lajos
Tömöry Márta: Thallóczy Lajos és az Országos Levéltár.
=1976. 47. 25–60.

     Thököly-szabadságharc
Maksay Ferenc: A Thököly-szabadságharc levéltára.
=1955. 26. 67–79.

     Thurzó család
Ila Bálint: A Thurzó család levéltára.
=1932. 10. 12–66.

     Tihany
Komjáthy Miklós: A tihanyi apátság alapítólevelének problémái.
=1955. 26. 27–47.

     Tirscher Jolán
Bélay Vilmos: Tirscher Jolán (1896–1976). Nekrológ.
=1977–78. 48–49. 305.

     Tiszántúl
Baán Kálmán: Kisebb tiszántúli családi levéltárak.
=1937. 15. 242–245.

     tiszti címtár
Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára 1607–1608.
=1972. 43. 265–325.

     tisztviselők
Ember Győző: A szepesi kamarai igazgatás tisztviselői 1703-ban.
=1946. 24. 268–279.

Fallenbüchl Zoltán: A Szepesi Kamara tisztviselői a XVII–XVIII. században.
=1967. 38. 193–236.

Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői a XVII. században.
=1968. 39. 233–268.

Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői a XVIII. században.
=1970. 41. 259–336., 1 t.

Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig 1780–1848.
=1972. 43. 327–395.

Székely Vera: A Belügyminisztérium tisztviselői (1867 –1885).
=1973–74. 44–45. 573–591., 1 t.

     titkos levéltárak
Kossányi Béla: A szász országos főlevéltár és a porosz titkos országos levéltár új épületei.
=1926. 4. 236–241.

Buzási János: Az Österreichische Geheime Staatsregistratur magyar vonatkozású iratai.
=1973–74. 44–45. 123–142.

Pásztor Lajos: Magyar kiállítás a Vatikáni Titkos Levéltárban.
=1980–81. 51–52. 365–371.

     tized
Bónis György: A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán.
=1971. 42. 103–113., 8 t.

     Tolna megye
Holub József: A Tolna vármegyei Múzeumban őrzött oklevelek és iratok.
=1927. 5. 271–274.

Főglein Antal: Tolna vármegye levéltára.
=1932. 10. 67–91.

     Tompa Istvánné
Káposztás István: Tompa Istvánné (1938–1974). Nekrológ.
=1975. 46. 381–382.

     Topkapi Szeráj
Hazai György: A Topkapi Szeráj Múzeum levéltárának magyar vonatkozású török iratai.
=1955. 26. 286–295.

     Tótsolymosi Apród János
Kumorovitz L. Bernát: Tótsolymosi Apród János mester küküllői főesperes kancelláriai működése.
=1980–81. 51–52. 5–29.

     Tótszentmárton
Degré Alajos: Egy dunántúli körjegyzőség a felszabadulás idején. [Tótszentmárton.]
=1970. 41. 167–185.

     török hivatal
Fekete Lajos: Párhuzam az isztambuli és budai török hivatali ügyvitel között.
=1940–41. 18–19. 208–222.

     török hódoltság
Purjesz István: A török hódoltság Pest megyében a XVIII. század második felében.
=1958. 28. 173–200.

Vanyó Tihamér: Belgrádi püspök jelentései a magyarországi hódoltság viszonyairól 1649–1673.
=1971. 42. 323–339.

     török iratok
Fekete Lajos: Török iratok a gr. Zichy család birtokában.
=1924. 2. 70–85.

Fekete Lajos: A velencei állami levéltár "Dokumenti Turchi" c. gyűjteménye.
=1926. 4. 130–138.

Fekete Lajos: A berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. 1–2.
=1928. 6. 259–305.; 1929. 7. 55–106.

Fekete Lajos: Gyöngyös város levéltárának török iratai. 1–2.
=1932. 10. 287–318.; 1933. 11. 93–140.

Fekete Lajos: A Rákóczi-Aspremont-levéltár török iratai
=1935. 13. 123–157.

Mijatev, Petar: Török iratok Bulgáriában.
=1936. 14. 99–104.

Hazai György: A Topkapi Szeráj Múzeum levéltárának magyar vonatkozású török iratai.
=1955. 26. 286–295.

Andreev, Sztefan: Török iratok Temesvár XVII–XVIII. századi történetéről a szófiai Nemzeti Könyvtárban.
=1977–78. 48–49. 195–214.

     török oklevelek
Fekete Lajos: Debrecen város levéltárának török oklevelei.
=1925. 3. 42–67.

Fekete Lajos: A török oklevelek nyelvezete és forrásértéke.
=1925. 3. 206–224.

Fekete Lajos: A velencei állami levéltár magyar vonatkozású fethnáméi.
=1926. 4. 139–157.

Fekete Lajos: A berlini és drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. 1–2.
=1928. 6. 259–305.; 1929. 7. 55–106.

     Törökország
Fekete Lajos: A török levéltárügy. =37. 15. 20–47.

     történelmi kongresszus
Holub József: A brüsszeli ötödik történelmi kongresszusról.
=1924. 2. 108–126.

Wellmann Imre: A zürichi nemzetközi történettudományi kongresszus.
=1938. 16. 319–323.

[Vörös Károly] V. K.: A Magyar Történész Kongresszus.
=1954. 25. 287–288.

     Történeti Intézet ld. Magyar Történeti Intézet


     történeti statisztika
Maksay Ferenc: A levéltári anyag történeti-statisztikai feldolgozásának hazai eredményei, módszere, problémái.
=1979. 50. 51–67.

     történetírás
Bittner Lajos: A történetírás és a levéltártudomány.
=1942–45. 20–23. 4–28.

     törvényhatósági bizottság
Farkas Gábor: Székesfehérvár város törvényhatósági bizottsága (1919–1929).
=1973–74. 44–45. 163–186.

     törvényhatósági jogú városok
Lengyel Alfréd: A törvényhatósági jogú város igazgatása a kapitalizmus korában (különös tekintettel Győr thj. város igazgatására). 1–2.
=1964. 35. 99–125., 233–252.

     törvényhatósági levéltárak
[Pleidell Ambrus] P. A.: A törvényhatósági levéltárak történetéhez. Egy irathamisítási ügy következményei 1785-ben.
=1931. 9. 342–345.

Baraczka István: A levéltári kutatás. (Néhány szempont a törvényhatósági levéltárakban való kutatás kérdéséhez.)
=1946. 24. 12–20.

     törvényszékek
Bónis György: Adatok a budapesti forradalmi törvényszék történetéhez.
=1959. 30. 293–213.

Fábián István: Forradalmi törvényszékek Pest megyében a magyar tanácsköztársaság idején.
=1969. 40. 73–104.

     Trautson család
Fleischer Gyula: A Trautson család innsbrucki levéltára.
=1931. 9. 316–324.

     Trencsén vármegye
Iványi Béla: Trencsén vármegye levéltárai a vármegye múltjára vonatkozó főleg középkori oklevelek szempontjából. 1–4.
=1936. 14. 225–245.; 1937. 15. 223–239.; 1938. 16. 236–248.; 1939. 17. 255–276.

     trianoni szerződés
Kossányi Béla: A trianoni szerződés és a közirattárak.
=1940–41. 18–19. 56–75.

     Túrkeve
Győrffy István: A nagykun városok levéltárai. [Karcag, Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunszentmárton.] 1–2.
=1925. 3. 192–205.; 1926. 4. 214–218.

     tűzvész
Walter Frigyes: A tűzvész az osztrák Belügyi és Igazságügyi Állami Levéltárban.
=1931. 9. 1–12.

Sümeghy Dezső: Tíz év egy romba dőlt levéltár történetéből. [Sopron vármegyei Levéltár.]
=1933. 11. 141–150.

     udvarbírói hivatal
Kubinyi András: A budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541). (Kísérlet az országos és a királyi magánjövedelmek szétválasztására.)
=1964. 35. 67–98., 2 t.

     Udvari Kamara ld. Magyar Királyi Kamara


     udvari kápolna
Kubinyi András: Királyi kancelláriai és udvari kápolna a XII. század közepén.
=1975. 46. 59–121.

     udvari levéltárak
Eckhart Ferenc: A bécsi udvari kamarai levéltár.
=1923. 1. 25–68.

Gross, Lothár: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben.
=1923. 1. 278–286.

Szekfű Gyula – Miskolczy Gyula: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben. 1–3.
=1924. 2. 18–54.; 1926. 4. 44–79.; 1927. 5. 104–127.

Trócsányi Zsolt: A Rákóczi-szabadságharc történetének forrásanyaga az erdélyi levéltárakban és az erdélyi Udvari Kancellária Levéltárában.
=1954. 25. 194–210.

Mikoleczky, Hanns Leo: A bécsi Udvari Kamarai Levéltár és az osztrák gazdasági levéltárak problémája.
=1968. 39. 29–36.

     ugar
Bakács István: Az ugarföld megművelésének kérdése és a magyar kormányhatóságok.
=1946. 24. 280–289.

     Újbánya
Csánki Dezső – Relković, Néda: Újbánya város levéltára és rövid története.
=1924. 2. 86–107.

     Ulászló, II., magyar király
Kubinyi András: A királyi tanács az 1490. évi interregnum idején (II. Ulászló választási feltételeinek létrejötte).
=1977–78. 48–49. 61–80.

     Ulreich Tibor
Vörös Károly: Ulreich Tibor (1928–1954). Nekrológ.
=1954. 25. 291–292.

     UNESCO
Komjáthy Miklós: Az UNESCO írásművészeti kiállítása.
=1965. 36. 339–343.

     uradalom
Herzog József: A tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése.
=1923. 1. 248–277., 6 t.

Bakács István: A regéc-sárospataki uradalom levéltára.
=1935. 13. 5–41.

Maksay Ferenc: A sárvári uradalom úriszéki ülésjegyzőkönyve 1556-ból.
=1973–74. 44–45. 367–374.

Perneki Mihály: Az eszmei községek kialakulásának történetéhez.
=1973–74. 44–45. 417–428.

Kállay István: Az uradalmi gazdasági bizottság a késő feudális nagybirtokon.
=1976. 47. 61–86.

     úriszék
Degré Alajos: Úriszéki peres eljárás a Dunántúlon a XVIII–XIX. században.
=1961. 32. 101–128.

Maksay Ferenc: A sárcári uradalom úriszéki ülésjegyzőkönyve 1556-ból.
=1973–74. 44–45. 367–374.

     útleírás
Bendefy László: Julianus útleírásának kézirati példányai.
=1935. 13. 298–301.

     ügyvitel
Fekete Lajos: Párhuzam az isztambuli és budai török hivatali ügyvitel között.
=1940–41. 18–19. 208–222.

Ila Bálint: Magánkancelláriai ügyintézés és magánlevéltári rendszer a XVII. század első felében.
=1955. 26. 123–147.

Szászi András: Adatok az Igazságügy-minisztérium ügyintézésének történetéhez 1867–1918.
=1955. 26. 188–205.

Paulinyi Oszkár: A bizottsági ügyvitel rendszeresítése a Magyar Udvari Kamaránál (1749–1772).
=1962. 33. 15–26.

Nagy István: Az 1773. évi ügyviteli reform és az ügyosztályi rendszer bevezetése a Magyar Udvari Kamaránál.
=1965. 36. 257–295.

Sashegyi Oszkár: Közigazgatásunk polgári kori ügyviteli és iratkezelési módszereinek kialakulása.
=1973–74. 44–45. 461–503.

Nagy István: Departamentum, referáda, büró, a helytartótanács ügyintézése 1783–1848.
=1975. 46. 129–139., 1 t.

     üzemi bizottságok
Sárközi Zoltán: Az üzemi bizottságok szerepe az ipari termelés megindításában a felszabadulás után.
=1960. 31. 87–120.

Jenei Károly: A pénzintézeti üzemi bizottságok működése 1945–1948-ban.
=1960. 31. 121–137.

Szilágyi Gábor: Iratok a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű üzemi bizottságainak történetéhez 1945–1946-ban.
=1960. 31. 285–310.

     Vác
Gerics József: Krónikáink szerepe a középkori jogéletben (a váci egyházalapítás krónikás hagyományainak kritikájához).
=1962. 33. 3–14.

     vállalatok
Oltvai Ferenc: Szocialista iparvállalatok szervezete és iratai.
=1955. 26. 272–285.

Buzási János: A kapitalizmuskori vállalati iratanyag levéltári rendezésének problémái.
=1977–78. 48–49. 3–21.

     Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Herzog József: Reformtörekvések az iratkezelés terén. II. A M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium új irattári rendszeréről.
=1929. 7. 38–44.

Rácz Béla: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumának történetéhez (1944. december 21. – 1945. november 15.).
=1962. 33. 43–87.

     Varga Endre
Komjáthy Miklós: Varga Endre (1901–1973). Nekrológ.
=1975. 46. 189–191.

     vármegyei jegyzőkönyv
Főglein Antal: A vármegyei jegyzőkönyv.
=1938. 16. 142–167.

     vármegyei levéltárak ld. megyei levéltárak


     vármegyei nótárius
Főglein Antal: A vármegyei nótárius.
=1936. 14. 149–171.

     városigazgatás
Ort János: Budapest központi városigazgatása a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején.
=1959. 30. 244–292.

Paulinyi Oszkár: A Magyar Kamara városi bizottsága 1733–1772. (Forrástani tanulmány.)
=1963. 34. 33–46.

Oltvai Ferenc: Szeged közigazgatása a város felszabadulásától az ország felszabadulásáig. (1944. október 11. – 1945. április 4.) 1–2.
=1963. 34. 71–97., 247–271.

Lengyel Alfréd: A törvényhatósági jogú város igazgatása a kapitalizmus korában (különös tekintettel Győr thj. város igazgatására). 1–2.
=1964. 35. 99–125., 233–252.

Kállay István: A városi igazgatás reformja az osztrák örökös tartományokban és Magyarországon Mária Terézia korában.
=1971. 42. 115–135.

Lengyel Alfréd: Győr megye és város igazgatásának demokratikus továbbfejlesztése (1948–1954).
=1973–74. 44–45. 341–358.

     városi levéltárak
Házi Jenő: Sopron sz. kir. város levéltára.
=1923. 1. 227 ---]247.

Csánki Dezső – Relković, Néda: Újbánya város levéltára és rövid története.
=1924. 2. 86–107.

Fekete Lajos: Debrecen város levéltárának török oklevelei.
=1925. 3. 42–67.

Győrffy István: A nagykun városok levéltárai. [Karcag, Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunszentmárton.] 1–2.
=1925. 3. 192–205.; 1926. 4. 214–218.

Iványi Béla: A szász egyetem és Nagyszeben városának új levéltári épülete és Brassó város levéltára.
=1925. 3. 247–249.

Jurkovich Emil: Besztercebánya város levéltára.
=1926. 4. 247–249.

Relković, Néda: Bakabánya levéltára és rövid története.
=1926. 4. 231–235.

Csobán Endre: Debrecen sz. kir. város levéltára.
=1928. 6. 204–239.

[Pleidell Ambrus] P. A.: A törvényhatósági levéltárak történetéhez. Egy irathamisítási ügy következményei 1785-ben.
=1931. 9. 342–345.

Fekete Lajos: Gyöngyös város levéltárának török iratai. 1–2.
=1932. 10. 287–312.; 1933. 11. 93–140.

Juhász Viktor: A városi levéltár selejtezése.
=1939. 17. 181–193.

Istványi Géza: A párizsi városi levéltár rendezése.
=1939. 17. 347–350.

Pálffy Ilona: Városi levéltáraink kezdetei.
=1940–41. 18–19. 351–379.

Gárdonyi Albert: Vármegyei és városi levéltáraink a XVIII. században.
=1942–45. 20–23. 187–195.

Kubinyi András: Tállya mezőváros levéltára.
=1955. 26. 80–89.

Lengyel Alfréd: Győr város levéltárának története.
=1959. 30. 52–88.

     Varsó
Bottló Béla: A varsói levéltárnoki tanfolyam.
=1933. 11. 294–298.

     Vasárnapi Munkásképző Bizottság
Koroknai Ákos: A Vasárnapi Munkásképző Bizottság működése és György Aladár szerepe a munkásművelődésben. (Adalékok a dualizmuskori közművelődés történetéhez.)
=1977–78. 48–49. 165–194.

     Vatikán
Iványi Béla: A vatikáni levéltári főiskola.
=1927. 5. 264–271.

Pásztor Lajos: A Vatikáni Levéltár.
=1942–45. 20–23. 100–129.

Galla Ferenc: A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban.
=1942–45. 20–23. 141–186.

Pásztor Lajos: Magyar kiállítás a Vatikáni Titkos Levéltárban.
=1980–81. 51–52. 365–371.

     Vazul-hagyomány
Váczy Péter: A Vazul-hagyomány középkori kútfőinkben.
=1940–41. 18–19. 304–338.

     Védbizottmány
Bálint Ferenc: Békés megye Védbizottmányának szervezete és működése 1849-ben.
=1973–74. 44–45. 47–60.

     végrendelet
Jakubovich Emil: XII. századi oklevéltöredékek. I. Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből.
=1924. 2. 155–162.

Házi Jenő: Adalékok Jakubovics: "Miske ispán fia István végrendelete 1164-ből" c. cikkéhez.
=1925. 3. 243.

Bálint Nagy István: Sámboky János végrendelete.
=1929. 7. 350–355.

     Velence
Kravjánszky Mór: A velencei állami levéltár.
=1926. 4. 1–19.

Fekete Lajos: A velencei állami levéltár "Dokumenti Turchi" c. gyűjteménye.
=1926. 4. 130–138.

Fekete Lajos: A velencei állami levéltár magyar vonatkozású fethnáméi.
=1926. 4. 139–157.

     Veronika-Pilátus-monda
Kleinmayr Hugó: A Veronika-Pilátus-monda ónémet töredéke az Országos Levéltárban.
=1923. 1. 341–343.

     Veszprém
Lukcsics Pál: A veszprémi székeskáptalan levéltára.
=1930. 8. 151–181.

Lukcsics Pál: A veszprémi püspöki levéltár.
=1931. 9. 13–37.

Borsa Iván: A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből.
=1942–45. 20–23. 384–388.

Komjáthy Miklós: A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsátásáról.
=1971. 42. 33–49.

     Veszprém megye
Lukcsics Pál: Veszprém megye levéltárügye.
=1931. 9. 126–129.

     Vevér Emil
Vörös Károly: Vevér Emil (1888–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 273–274.

     vikáriusok
Bónis György: Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz korában és a Beneéthy-formuláskönyv.
=1973–74. 44–45. 88–101.

     Viser Lipót
Jakó Zsigmond: Viser Lipót értekezése a megyei levéltárak lajstromozásáról 1785-ből.
=1958. 29. 151–172., 1 t.

     vízjel
Bogdán István: A vízjelkutatás problémái.
=1959. 30. 89–108., 1 t.

     vízügy
Dóka Klára: A vízügyi szakigazgatás kezdetei (1772–1788).
=1977–78. 48–49. 81–100.

     Walfer
Csóka J. Lajos: Adalbert és Walfer pannonhalmi 1153., illetőleg 1157. évi oklevelének hitelessége.
=1964. 35. 57–65.

     Washington
Szedő Antal: A washingtoni rendkívüli Nemzetközi Levéltáros Kongresszus.
=1966. 37. 169–173.

     Wesselényi család
Szabó T. Attila: A Wesselényi-levéltár és XVI. századi magyar iratai.
=1938. 16. 205–235.

Jankovich Miklós: Újabb források a Wesselényi-féle hűtlenségi per történetéhez.
=1975. 46. 279–288.

     Winter Gusztáv
Károlyi Árpád: Winter Gusztáv (1846–1922). Nekrológ.
=1923. 1. 218–221.

     Wonke Rezsőné
[Sárközi Zoltán] S. Z.: Wonke Rezsőné (1923–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 274.

     Zágráb
Zlatko, Tanodi: A zágrábi Horvát Országos Levéltár történeti fejlődése.
=1942–45. 20–23. 255–259.

     Zákonyi Mihály
Fekete Nagy Antal: Zákonyi Mihály (1887–1960). Nekrológ.
=1961. 32. 275.

     Zala megye
Fára József: Zala vármegye levéltára. 1–2.
=1935. 13. 216–232.; 1936. 14. 172–195.

Degré Alajos: A közigazgatás megindulása Zala megyében a felszabadulás után.
=1960. 31. 3–21.

Degré Alajos: Zala megye reformkori követutasításai.
=1973–74. 44–45. 143–162.

     Zichy család
Fekete Lajos: Török iratok a gr. Zichy család birtokában.
=1924. 2. 70–85.

Lukcsics Pál: A gróf Zichy család zsélyi nemzetségi levéltára.
=1929. 7. 193–230.

     Zmeskáll Miklós
Vörös Károly: Zmeskáll Miklós udvari titkár élete és pályafutása.
=1973–74. 44–45. 615–632.

     Zólyom
Főglein Antal: Zólyom vármegye levéltára.
=1923. 1. 150–164.

Főglein Antal: Zólyom város XIII–XVI. századbeli okiratai.
=1925. 3. 235–242.

     Zürich
Wellmann Imre: A zürichi nemzetközi történettudományi kongresszus.
=1938. 16. 319–323.

     Zsély
Lukcsics Pál: A gróf Zichy család zsélyi nemzetségi levéltára.
=1929. 7. 193–230.

     Zsilinszky Mihály
Mályusz Elemér: Zsilinszky Mihály (1838–1925). Nekrológ.
=1925. 3. 317–319.A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 1985, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()


PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. november 12.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [doc]    [zip]   
A teljes repertórium kinyomtatható
(174 oldal)