A teljes repertórium kinyomtatható
(204 oldal)


A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle
repertóriuma
1894–1906


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Pécs 2005, 2010

A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma (1896-1906) - Összeállította: Hernádi László Mihály - Pécs 2005, 2010A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2001, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 1.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   

A repertórium egy régi változatát már elkészítettem 1982-ben a KSH Könyvtárában, a TEXTPAC programcsomag szerint, amit más földolgozásokhoz használtak. Így nem volt lehetőségünk a munkámhoz szükséges módosításokra. Tudomásul kellett venni az ebből adódó korlátokat és hiányosságokat. Közülük is a legsúlyosabb, hogy a tárgyszavas részben az egyes bibliográfiai tételeknél a számítógép nem írta ki a szerzőt. De még így is érdemes volt elkészíteni a munkát, hiszen még e hibával együtt is ez a legrészletesebb tartalmi föltárás, másrészt az 1982-ben Budapesten rendezett Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszusra időzítettük a megjelenést.

      A mostani repertóriumhoz a pécsi Egyetemi Könyvtár tudományos titkára, Bogárdi János írt programot. Az általam használtak közül messze a legjobbat. Most ezt nyújtom át a szíves érdeklődőknek.

      Pécs, 2005. június 10.
Dr. Hernádi László Mihály


Bevezető

A folyóiratról

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1894-ben megindított folyóirata bevezetőjében Paikert Alajos szerkesztő a következőképpen összegzi vállalkozásuk célját: „Szükségtelen kiemelnünk, hogy Magyarország, mint a múltban, jelenben és jövőben is agrikol államnak története, társadalmi fejlődése nemcsak szoros összefüggésben állt földmívelő népe, a birtokos nemesség és a régi jobbágyok fejlődésével, hanem egyenesen ezek története, ezek fejlődése a tulajdonképeni nemzet történelme,... Sajnos, a magyar történetírás, mint egyáltalán a külföldön is, sokáig majdnem kizárólag csak politikai mozgalmakat vett tekintetbe, és csak a legújabb időben tárgyal szocziális mozgalmakat. Közgazdasági momentumokkal, szocziológiai irányokkal, melyek a nemzet közszükségleteiből folytak, ezekkel foglalkozni nem tartotta hivatásának a történetíró. ...

      De a történetírás oknyomozás nélkül, kellő dokumentumok nélkül többékevésbé fikczió, a kútforrások összegyűjtése azért feltétlenül szükséges. Éppen erre vállalkozik a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. ...

      Tudtunkkal oly folyóirat, amely csak egy nemzet gazdaságtörténetének felderítését tűzte ki czéljául, nem létezik még sehol és így a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle az első és egyedüli folyóirat a maga nemében az egész világon. ...

      Fogadja azért közönségünk kegyesen folyóiratunkat, támogassa erkölcsileg is legjobb erejéből, és biztosak vagyunk, hogy a czélt elérnünk könnyű lesz.”

      A folyóirat szerkesztői:

– Paikert Alajos1894-1899
– Tagányi Károly1897-1901
– Kováts Ferenc1901-1906

A folyóirat kezdettől kéthavonként, 1897-től havonként jelent meg. Szerkezete – a kisebb rovatok változásától eltekintve – egységes képet mutat.

– Adatok /A/1894-1906
– Bírálatok és ismertetések /I/1901
– Értekezések1894-1906
– Gazdaságtörténeti Értesítő /GTV/1894-1904
– Irodalom /I/1896-1906
– Könyvészet /K/1895-1899
– Vegyesek /V/1894-1906


Tudományos életünk nagy vesztesége, hogy a folyóirat már 1906-ban megszűnt.A repertóriumról

Az eredeti összeállítást a KSH Könyvtárában a KSH IBM 370-es számítógépével, a TEXTPAC programcsomag szerint készítettem. Ahhoz képest a mostani repertórium legfontosabb változása, hogy minden megjelenési helyen a teljes bibliográfiai leírás látható. Két részből áll:

  • szerzői rész
      a szerzők betűrendjében, azon belül az egyes bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást
  • tárgyszavas rész
      KWOCindex, a keresőoszlop egyegy releváns szava alatt az egyes bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást

      A KWOCindex (Keyword out of context: szövegkörnyezetből kiemelt kulcsszó)-index egy cím minden egyes releváns szavának betűrendi helyén közli a szerzőt, a teljes címet és a lelőhelyet (év, évfolyam, oldalszám).

      Néhol kisebb-nagyobb változtatást végeztünk a címben; a régies írásmód és a ma már nem használt kifejezések miatt. Ezért a repertórium csupán a kereséshez jó segédeszköz, betűhív bibliográfiai leírás közvetlenül csak a folyóiratból készíthető.Szerzői rész


     Acsády Ignác
Acsády Ignác: Nógrád vármegye termése 1574-ben.
=1894. 1. 14-20.

Acsády Ignác: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1581-84.
=1894. 1. 35-36. /A/

Acsády Ignác: A magyar gazdasági élet 1720-ban.
=1894. 1. 47-59.

Acsády Ignác: Régi árviszonyok. 1669.
=1894. 1. 88-95. /A/

Acsády Ignác: Régi gabona- és bormértékek.
=1894. 1. 195-197. /V/

[Acsády Ignác] (A.) közli: A régi mértékek kérdéséhez.
=1895. 2. 133. /V/

[Acsády Ignác] (A.) közli: Egy malom jövedelme 1587-89. (Körmöcbánya.)
=1895. 2. 134. /V/

[Acsády Ignác] (A.) közli: Gabonakiviteli tilalom 1592-ben.
=1895. 2. 134-135. /V/

[Acsády Ignác] (A.) közli: A tokaji uradalom 1575-ben.
=1895. 2. 135. /V/

[Acsády Ignác] (A.) közli: A Hegyalja bortermése 1591-96.
=1895. 2. 135-136. /V/

Acsády Ignác: A magyar gazdaságtörténet feladatai.
=1895. 2. 137-158.

Acsády Ignác: Magyar mértékek az 1715-20-iki években.
=1895. 2. 374-376. /V/

[Acsády Ignác] Ay. ism.: Békefi Remig: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai ciszterci rend.
=1896. 3. 118-119. /I/

[Acsády Ignác] -y. ism.: Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai.
=1896. 3. 119-120. /I/

[Acsády Ignác] -y.: Mezei munkabérek 1828-ban.
=1896. 3. 215-216. /V/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Pólya Jakab: A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társulata története.
=1896. 3. 287-289. /I/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Karácsonyi János: Békés vármegye története.
=1896. 3. 289-291. /I/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár.
=1896. 3. 356-360. /A/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Melhard Gyula: Somogyvármegyei gazdaságtörténeti adatok.
=1896. 3. 361-362. /A/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle.
=1897. 4. 136-137. /I/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Karácsonyi János: Békésvármegye története.
=1897. 4. 137-138. /I/

Acsády Ignác ism: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza.
=1898. 5. 233-236. /I/

[Acsády Ignác] ism.: Földes Béla: A társadalmi gazdaságtan elemei.
=1898. 5. 470-472. /I/

[Acsády Ignác] ism.: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története.
=1898. 5. 472-475. /I/

Acsády Ignác ism.: Gombos Ferenc Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története.
=1898. 5. 533-538. /I/

Acsády Ignác ism.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. I. Jankó János: A magyar halászat eredete.
=1900. 7. 181-186. /A/

Acsády Ignác ism.: Reizner János: Szeged története.
=1900. 7. 226-228. /I/

Acsády Ignác ism.: Illésy János: Az Anjou-kori társadalom és az adózás.
=1900. 7. 228-231.

Acsády Ignác ism.: Ortvay Tivadar: Pozsony város története.
=1900. 7. 422-427. /I/

Acsády Ignác ism.: Földes Béla: Az államháztartástan. (Pénzügytan.)
=1900. 7. 471-472. /I/

Acsády Ignác ism.: Ortvay Tivadar: Pozsony város története.
=1904. 11. 64-67. /I/

     Apor Péter báró
Kiss Ernő: Inséges esztendők. [Apor Péter báró följegyzései Erdélyről. (1676-1749.)]
=1905. 12. 73-80. /V/

     B.
B. közli: Erdélyi postarendtartás 1641-ből.
=1897. 4. 262-265. /A/

     Balló István
Balló István közli: Ló-orvosságok és kuruzslások a XVI. századból.
=1899. 6. 215-222. /A/

Balló István közli: Lóorvosságok és kuruzslások a XVI. századból.
=1899. 6. 215-222. /A/

Balló István közli: Adatok a csíki negyedfél megye havasainak közös birtoklásáról.
=1899. 6. 301-312. /A/

     Barabás Samu
Barabás Samu közli: A kolozsvári képírók céhszabályai.
=1898. 5. 107-112. /A/

     Barcza Imre
Barcza Imre összeáll.: Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet 1893-94.
=1895. 2. 319-320. /K/

Barcza Imre összeáll.: Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet. 1893-94.
=1896. 3. 122-123. /K/

Barcza Imre összeáll: A magyarországi középiskolai értesítőkben megjelent gazdaságtörténelmi értekezések 1850-től-1885-ig. 1-2.
=1897. 4. 143-144.; 199-200. /K/

Barcza Imre összeáll.: Az 1860-1875-ig megjelent magyar gazdaságtörténeti könyvek.
=1897. 4. 540-544. /K/

Barcza Imre összeáll.: Az 1860-1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti cikkek. 1-3.
=1899. 6. 54-60.; 93-96.; 153-154. /K/

Barcza Imre összeáll.: Az 1876-1885. években megjelent gazdaságtörténeti könyvek. 1-3.
=1899. 6. 246.; 292-294.; 341-342. /GT-V/

Barcza Imre közli: Gazdaságtörténelmi irodalmunk 1901-ben.
=1902. 9. 128-133. /I/

Barcza Imre összeáll.: Gazdaságtörténemi irodalmunk 1902-ben.
=1903. 10. 185-189. /I/

     Bartels, Adolf
-f -s. ism.: Steinhausen Georg:Der Kaufmann in der Deutschen Vergangenheit. - Bartels Adolf: Der Bauer in der deutschen Vergangenheit.
=1901. 8. 315-316. /I/

     Beer, Adolf
Lengyel János: Beer könyve Mária Terézia és II. József kereskedelmi politikájáról.
=1899. 6. 155-172.

     Békefi Remig
[Acsády Ignác] Ay. ism.: Békefi Remig: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai ciszterci rend.
=1896. 3. 118-119. /I/

Ciszterci rend díszműve 800 éves fennállására. Békefi Remig: A pásztói apátság története 1190-1702.
=1898. 5. 239. /GT-V/

     Bennett, Richard
Kropf Lajos ism.: Richard Bennett - John Elton: History of corn milling.
=1899. 6. 188-191. /A/

     Berényi Pál
Berényi Pál ism.: Fenyvessy József: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötvenéves története 1846-1896.
=1897. 4. 44-45. /I/

     Borovszky Samu
Borovszky Samu közli: Németujvár város húsvágási rendtartása 1648-ban.
=1900. 7. 37-38. /A/

     C-r.
C-r.: Az uzsora történetéhez a középkorban.
=1897. 4. 46-47. /V/

     Castor
Castor ism.: Szávay Gyula: Győr.
=1897. 4. 43-44. /I/

     Costa, Joaquin
Kropf Lajos ism.: Joaquin Costa: Colectivismo agrario en Espana.
=1898. 5. 538-540. /I/

     Cr.
Cr. közli: Hídvámok a Hernádon 1409-ben.
=1897. 4. 92. /V/

Cr. közli: A szerémi bor történetéhez.
=1897. 4. 92. /V/

     Csánki Dezső
Csánki Dezső: Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában 1720-21.
=1896. 3. 283-286. /A/

     D. O. H.
D. O. H. : Adat a vadászat és pásztorkodás történetéhez.
=1896. 3. 292. /V/

     Dőry Ferenc
[Dőry Ferenc] Dr. D. F.: A mármarosi sóvágók kiváltságlevele 1498-ból.
=1900. 7. 188-190. /V/

Dőry Ferenc másolta: Lózs város úrbéri szerződése 1635-ből.
=1901. 8. 163-166. /A/

Dőry Ferenc másolta: Gróf Esterházy Miklós nádor udvari rendtartása (1630 körül).
=1901. 8. 224-230. /A/

Dőry Ferenc másolta: Utasítás a murányi udvarbíró részére 1662-ből.
=1901. 8. 267-280. /A/

     Dr.
Dr. ism.: Vargha Gyula: A magyar hitelügy és hitelintézetek története.
=1897. 4. 87-88. /I/

Dr. közli: Rákóczyak egyezsége a jobbágyaik pöreiben való eljárásról. 1627.
=1897. 4. 464-465. /A/

Dr. közli: Czobor Bálint utasítása holicsi majorosa részére.
=1897. 4. 470-472. /A/

     Dr. K.
Dr. K. közli: Sedgewick Zakariás angol-perzsa kereskedő-társaságának szabadalomlevele 1699-ből.
=1897. 4. 305-309. /A/

Dr. K. közli: Az alsó-mecenzéfi sörfőzők 1664-iki egyezsége.
=1897. 4. 362-364. /A/

Dr. K. közli: Bécsi kereskedők panaszai 1680- és 1688-ból.
=1897. 4. 398-409. /A/

     Dragóner Béla
Dragóner Béla: Adalékok a toronyórák történetéhez.
=1906. 13. 136. /V/

Dragóner Béla: Adatok Kassa sz. kir. város óráinak történetéhez.
=1906. 13. 137. /V/

     E.
E. közli: A galgóci uradalmi dézsmás utasítása. 1607.
=1897. 4. 124-125. /A/

E. közli: Bocskay István fejedelem biztosainak jelentése a bányák állapotáról.
=1897. 4. 298-304. /A/

E. közli: Nagyszombati szőlőmívesek céhszabályai.
=1897. 4. 479-481. /A/

E. közli: Tokaji bortizedelés módja.
=1897. 4. 525-527. /A/

     Ebengreuth, A. Luschin v.
Kropf Lajos ism.: A. Luschin v. Ebengreuth: Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit.
=1905. 12. 166-168. /I/

     Éble Gábor
Éble Gábor: Károlyi Ferenc gróf gazdasági tevékenységéből. 1-4.
=1897. 4. 97-114.; 145-167.; 241-252.; 269-284.

Acsády Ignác ism: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza.
=1898. 5. 233-236. /I/

     Elton, John
Kropf Lajos ism.: Richard Bennett - John Elton: History of corn milling.
=1899. 6. 188-191. /A/

     Erdélyi László
Kováts Ferenc ism.: Erdélyi László: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I.
=1903. 10. 39-41. /I/

Erdélyi László: A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei.
=1903. 10. 193-237.

Erdélyi László: Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve 1585-1589. 1-2.
=1905. 12. 133-155.; 177-227.

     Érdujhelyi Menyhért
Érdujhelyi Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története.
=1902. 9. 97-105.

     Fenyvessy József
Berényi Pál ism.: Fenyvessy József: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötvenéves története 1846-1896.
=1897. 4. 44-45. /I/

     Fest Aladár
Fest Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban. 1-2.
=1895. 2. 1-27.; 81-109.

     Fináczy Ernő
Fináczy Ernő: A gazdasági felsőbb szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt.
=1899. 6. 199-204.

Fináczy Ernő: Újabb adalékok a szempci kollégium történetéhez.
=1901. 8. 410-412.

     Földes Béla
[Acsády Ignác] ism.: Földes Béla: A társadalmi gazdaságtan elemei.
=1898. 5. 470-472. /I/

Acsády Ignác ism.: Földes Béla: Az államháztartástan. (Pénzügytan.)
=1900. 7. 471-472. /I/

     Frecskay János
Frecskay János szótára a magyar mesterségekről.
=1898. 5. 420. /GT-V/

     G.....n.
G.....n.: Joachim: Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409.
=1905. 12. 169-171. /I/

     Galgóczy Károly
Galgóczy Károly: Adalék Magyarország mezőgazdasági történetéhez, a honfoglalás első korszakából.
=1894. 1. 5-13.

     Giay Károly
Giay Károly közli: A sághi hegyközség törvényei. 1732.
=1898. 5. 517-528. /A/

     Gombos Ferenc Albin
Acsády Ignác ism.: Gombos Ferenc Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története.
=1898. 5. 533-538. /I/

     Gonda Béla
-cz. ism.: Gonda Béla: Vásárhelyi Pál élete és művei.
=1896. 3. 120-121. /I/

     Hajnik Imre
Hajnik [Imre] munkája középkori perjogunkról.
=1899. 6. 290. /GT-V/

     Halász Sándor
P. ism.: Halász Sándor - Mandello Gyula: Közgazdasági lexikon.
=1898. 5. 597-598. /I/

     Herczegh Mihály
Herczegh Mihály: A bortermelés hazai fejlődése.
=1894. 1. 125-135.

[Herczegh Mihály] H-cz.: Nagy Lajos király udvari szállítója.
=1895. 2. 245. /V/

     Hermann Antal
Hermann Antal közli: Erdélyi robotjegyek.
=1894. 1. 109-110. /V/

Hermann Antal közli: Régi szőlőhegy-szabályzat.
=1894. 1. 167-174. /A/

     Heynen, Reinhard
Kováts Ferenc ism.: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus... - Heynen Reinhard: Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig.
=1906. 13. 104-106. /I/

     Horváth Sándor
Horváth Sándor közli: Egy múltszázadi gazda tanácsai a méhekről és gyümölcsfákról.
=1898 5 23-30. /A/

[Horváth Sándor] H. S. ism.: Franz Zimmermann - Carl Werner - Georg Müller: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 2. Bd. 1324-1390.
=1898. 5. 284-292. /I/

[Horváth Sándor] H. S. : Magyar gazdaszövetség terve 1817-ből.
=1898. 5. 362-363. /V/

[Horváth Sándor] H. S.: Pénzek értéke 1693-1702.
=1898. 5. 417-418. /V/

Horváth Sándor másolta: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. 1-2.
=1901. 8. 62-114.; 166-177. /A/

Horváth Sándor másolta: Utasítás 1701-ből a nagykárolyi kulcsár részére.
=1901. 8. 304-309. /A/

     Hübner Emil
Hübner Emil: Nagy-Kőrös salétromfőzése a török uralom alatt.
=1900. 7. 236-239. /V/

Hübner Emil: A berceli német telepítés.
=1901. 8. 381-382. /V/

     Illésy János
Illésy János [Illésy János] I. J. közli: A halászat történetéhez.
=1895. 2. 74-77. /A/

[Illésy János] I. J. közli: Vasmegyei malmosgazdák kartellje 1698-ból.
=1895. 2. 128-130. /A/

Illésy János: A selyemtenyésztés állapota Magyarországon 1771-ben.
=1897. 4. 321-330.

Illésy János: A kincstár szürete a Hegyalján 1748-ban.
=1897. 4. 373-376. /V/

[Illésy János] Dr. I. J.: Két adat a régi magyar mértékisméhez. 1582
=1897. 4. 538-539. /A/

Illésy János: Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban.
=1898. 5. 1-10.

Illésy János összeáll.: Községi kiváltságlevelek jegyzéke. 1-4.
=1898. 5. 219-230.; 275-283.; 348-359.; 409-416.

Vásárszabadalmak jegyzéke. A Királyi Könyvekből összeállította: Illésy János. 1-4. [A 4. rész pótközlemény A-Z-ig.]
=1899. 6. 370-372.; 422-433.; 472-477.; 1900. 133-137. /A/

Illésy János: A kincstár hegyaljai szőlőgazdálkodása a XVII. század második felében.
=1900. 7. 1-18.

Acsády Ignác ism.: Illésy János: Az Anjou-kori társadalom és az adózás.
=1900. 7. 228-231.

Illésy János: A tokaji bor védelme 1737-ben.
=1900. 7. 337-351.

     Inama-Sternegg, Karl Theodor von
Kropf Lajos ism.: Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. 1-2.
=1899. 6. 142-143. /A/; 1901. 8. 484. /I/

     Iványi Béla
Iványi Béla közli: A Kanizsayak fizetési lajstroma, 1503-4-ből.
=1905. 12. 15-35. /A/

Iványi Béla: Bihar és Bars vármegyék vámhelyei a középkorban.
=1905. 12. 81-132.

Iványi Béla közli: Pottendorf és Szarvkő uradalmak utasítása 1669.
=1905. 12. 163-165. /A/

Iványi Béla közli: A kapuvári uradalom utasítása 1633-ból.
=1905. 12. 281-286. /A/

Iványi Béla közli: Horváth Pál nándorfejérvári vicebán jelentése 1504.
=1905. 12. 339-340. /A/

Iványi Béla közli: Szomolnokhuta bányafelszereléseinek leltára 1634-ből.
=1905. 12. 343-347. /A/

Iványi Béla: A Nádasdyak dunántúli vámhelyeinek jövedelme 1566-ban.
=1905. 12. 382-383. /V/

Iványi Béla: A Budához és Visegrádhoz tartozó koronajavak 1609-ben.
=1905. 12. 383-384. /V/

Iványi Béla: A tiszaluci vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig.
=1906. 13. 1-54.

[Iványi Béla] Dr. I. B. közli: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinánd a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban.
=1906. 13. 76-77. /A/

[Iványi Béla] I. B. közli: Csetnek leltára 1662-ből.
=1913. 78-80. /A/

[Iványi Béla] I. B. közli: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről.
=1906. 13. 85-94. /A/

Iványi Béla: Adalékok a magyar pénz történetéhez a XVI. században.
=1906. 13. 132-134. /V/

     Jankó János
[Jankó János] J. J. közli: Dalmáciai erdőbérlet 1562-ből.
=1897. 4. 141-142. /V/

Acsády Ignác ism.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. I. Jankó János: A magyar halászat eredete.
=1900. 7. 181-186. /A/

     Joachim
G.....n.: Joachim: Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409.
=1905. 12. 169-171. /I/

     József főherceg
József főherceg közli: Az ónodi várhoz tartozó cigány jobbágyok összeírása.
=1895. 2. 121-123. /A/

     K.
K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

K. közli: A temesvári kereskedelmi társaság alapítólevelei 1723-25-ből.
=1897. 4. 446-463. /A/

K. közli: Gyöngyös város 1659-iki rendtartása.
=1897. 4. 473-475. /A/

K. közli: Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.
=1898. 5. 46-47. /V/

     K. K.
K. K. közli: Egy erdélyi főharmincados utasítása 1685-ből.
=1897. 4. 130-135. /A/

     Karácsonyi János
Karácsonyi János: II. Géza király gondja szarvasaira.
=1895. 2. 244-245. /V/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Karácsonyi János: Békés vármegye története.
=1896. 3. 289-291. /I/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Karácsonyi János: Békésvármegye története.
=1897. 4. 137-138. /I/

     Kárffy Ödön
Kárffy Ödön: Az első erdélyi földmívelő egyesület működése. (1769-1772).
=1898. 5. 297-319.

Kárffy Ödön: Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben.
=1898. 5. 486-493.

Kárffy Ödön másolta: Utasítás a szendrői uradalom udvarbírája részére 1652-ből.
=1901. 8. 114-125. /A/

Kárffy Ödön másolta: A nagybányai esztergályosok céhszabályai 1716.
=1901. 8. 212-219. /A/

Kárffy Ödön másolta: Sztrecsény vár udvarbírájának utasítása 1640 körül.
=1901. 8. 219-224. /A/

Kárffy Ödön másolta: A debreceni mézeskalácsosok 1713. évi céhszabályai.
=1901. 8. 294-304. /A/

Kárffy Ödön másolta: Utasítás 1552-ből a pozsonyi királyi várépületről.
=1901. 8. 416-418. /A/

Kárffy Ödön másolta: A sóvári sóbánya leltára 1643-1654. között.
=1901. 8. 418-423. /A/

Kárffy Ödön másolta: Kováts Ferenc ford.: A német-lipcsei vargáknak 1471. évi március hó 3-án kelt céhszabályai.
=1902. 9. 30-34. /A/

Kárffy Ödön másolta: A mosonmegyei juhászok céhszabályai 1701-ből.
=1902. 9. 41-47. /A/

Kárffy Ödön közli: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instrukciója. (1729.)
=1902. 9. 268-276. /A/

Kárffy Ödön közli: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez. 1-2.
=1902. 9. 276-284.; 375-381. /A/

Kárffy Ödön közli: Nagybányai bányászati és pénzverő utasítás 1680-ból.
=1903. 10. 179-184. /A/

Kárffy Ödön közli: Rákóczi Pál és a mádi jobbágyok szerződése 1635.
=1903. 10. 463-464. /A/

Kárffy Ödön közli: Az ecsedi udvarbíró elleni vizsgálat utasítása 1615-ben.
=1904. 11. 297-298. /A/

Kárffy Ödön közli: Adatok a tized történetéhez. (1583-1647.)
=1905. 12. 36-42. /A/

Kárffy Ödön közli: A szécsi kerület gabona tizedszedőinek utasítása 1621-ből.
=1905. 12. 156-159. /A/

Kárffy Ödön közli: Bélaváry Miklós, szepesi kamarai tanácsos, nagy- és felsőbányai bánya komiszárius jegyzőkönyvéből. (1664 június.)
=1905. 12. 160-162. /A/

Kárffy Ödön közli: Szennesi Zsigmond temetvényi várporkoláb utasítása 1627-ből.
=1905. 12. 279. /A/

Kárffy Ödön közli: Selmecbánya bormérési statutumai 1653.
=1905. 12. 287-291. /A/

Kárffy Ödön közli: Körmendy Mihály, Ludány kastély porkolábjának utasítása 1649-ből.
=1905. 12. 296-298. /A/

Kárffy Ödön közli: Herdegen János Bernát budai provisor utasítása 1687-ből.
=1905. 12. 305-306. /A/

Kárffy Ödön közli: Egervári gazdasági utasítás 1629.
=1905. 12. 341-342. /A/

     Karlovszky Endre
K. Karlovszky Endre összeáll.: A selyemtermelés története Erdélyben 1848-ig.
=1895. 2. 159-179.

K. Karlovszky Endre: Magyar gyár- és kézműipar 1771-74-ben.
=1896. 3. 1-64.

K. Karlovszky Endre: Erdély ipara a XVIII. század végén.
=1896. 3. 217-257.

K. Karlovszky Endre: A burgonya meghonosítása Erdélyben.
=1896. 3. 293-321. /A/

[Karlovszky Endre] K. E. közli: Utasítás a szepesi kamara részére 1608-ból.
=1897. 4. 79-82. /A/

[Karlovszky Endre] K. E. közli: Utasítás a csernabányai vashámor kezeléséről.
=1897. 4. 126-129. /A/

Karlovszky Endre: Magyarország kereskedelmi viszonyai 1755-ben.
=1897. 4. 201-240.

[Karlovszky Endre] K. E. közli: A csallóközi juhászok céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 253-259. /A/

Karlovszky Endre: Erdély iparosai az 1702-iki védvámokról.
=1897. 4. 419-423. /V/

     Kemény Lajos
Kemény Lajos: A kassai harmincad története a XVI. század végéig.
=1894. 1. 303-309.

Kemény Lajos: A kassai harmincad 1558-ban és 1597-ben.
=1896. 3. 214-215. /V/

Kemény Lajos közli: Szőlőgazdasági levelek 1677-78-ból.
=1896. 3. 276-280. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők első céhszabályzata 1475-ből.
=1897. 4. 190-192. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai kereskedelmi társaság 1518-ban.
=1897. 4. 482. /V/

Kemény Lajos közli: XVII. századbeli napszámbérek.
=1897. 4. 482-484. /V/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők 1446. évi céhszabályai.
=1898. 5. 31-34. /A/

Kemény Lajos közli: Székesfehérvár 1689-iki rendtartása.
=1898. 5. 35-40. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város utasítása dézsmaszedői részére. 1697.
=1898. 5. 166-167. /A/

Kemény Lajos: Abaujmegye adózása 1427-1522-ig.
=1898. 5. 477-479. /V/

Kemény Lajos: Mezei munkabérek 1677-ben.
=1899. 6. 196-197. /V/

Kemény Lajos: Kassa város szöllőtermése és kiadása 1734-47-ig.
=1899. 6. 197. /V/

Kemény Lajos közli: Kassa város 1731-iki vásárpénz-tarifája.
=1900. 7. 87-89. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai csiszárok árszabásai.
=1900. 7. .276-278. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai szíjgyártócéh 1627-iki árszabása.
=1900. 7. 367-369. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai céhek árszabásai a XVII. századból.
=1901. 8. 25-41. /A/

Kemény Lajos: Földközösség Abaújban.
=1901. 8. 320. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: Poltura.
=1901. 8. 320. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: A magyar pfennig értékéhez.
=1901. 8. 320. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: Kamat.
=1901. 8. 320. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: Selling.
=1901. 8. 320. /V/

Kemény Lajos közli: Kassai csizmadiák pörirata 1642-ből.
=1901. 8. 424-425. /V/

Kemény Lajos: Armenkremlen.
=1902. 9. 139. /V/

Kemény Lajos: Görög kereskedők Kassán. (1663.)
=1902. 9. 142. /V/

Kemény Lajos: A kassai pénzverőház.
=1902. 9. 248-253.

Kemény Lajos közli: A kassai egyesült lakatos, sarkantyús, páncélgyártó és csiszárcéh szabályzata. (1461.)
=1903. 10. 426-427. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai posztókereskedők 1461. évbeli szabályzata.
=1903. 10. 428. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai szabók 1461. évbeli céhszabályzata.
=1903. 10. 429. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város gabonatisztjeinek (Getreidherren) számadása az 1512-ik évről.
=1903. 10. 454-455. /A/

Kemény Lajos: Kassai óragyártók.
=1904. 11. 68-70. /V/

Kemény Lajos közli: Kassai pogárok boradója aszalai bortermésük után 1610-ben.
=1904. 11. 296. /A/

Kemény Lajos közli: Adatok a kassai céhez történetéhez a középkorban.
=1904. 11. 390-392. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai nyergesek céhlevele. (1461.)
=1905. 12. 12-14. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai fertályos tisztek utasításai a XVII. század végéről. 1684.
=1905. 12. 299-301. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa külső jószágai tiszttartójának utasítása 1694.
=1905. 12. 302-304. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa városa az 1696-ik évben.
=1905. 12. 381-382. /V/

Kemény Lajos közli: A földmívelés történetére vonatkozó adatok Kassa város levéltárából. 1559-1614.
=1906. 13. 74-75. /A/

[Kemény Lajos] K. L.: Boros hordók mértéke.
=1906. 13. 132. /V/

     Kemény Lajos, ifj.
Kemény Lajos, ifj. közli: II. Rákóczy Ferenc konyhájára való élés. Kassa, 1707.
=1895. 2. 185. /A/

Kemény Lajos, ifj. közli: A szőlőművelés történetéhez Abaújvármegyében.
=1895. 2. 233-241. /A/

Kemény Lajos, ifj. közli: Okmányok Kassa város levéltárából.
=1901. 8. 310-313. /A/

Kemény Lajos, ifj. másolta: A tállyai szőlő-hegyvám nagysága 1586-1609. évek között.
=1901. 8. 413-415. /A/

Kemény Lajos, ifj. másolta: A forrói jobbágyok rendtartása 1601. előtt.
=1901. 8. 415-416. /A/

     Kerekes György
Kerekes György: Kassa küzdelme a szepesi kamarával 1652/3-ban.
=1900. 7. 428-432. /V/

Kerekes György: Kassa város számadása a Bethlentől bérelt pénzverésről 1629.
=1901. 8. 181. /V/

Kerekes György: Két magyar borkereskedő-telep Lengyelországban a XVII. században.
=1901. 8. 181-184. /V/

Kerekes György: Bethlen pénzjavítási törekvése; pénzhamisítás.
=1901. 8. 317-320. /V/

Kerekes György: Kassai hamispénzverő polgár. 1627.
=1901. 8. 380-381. /V/

Kerekes György közli: A kassai céhek árszabása (limitatiója). 1635.
=1901. 8. 471-483. /A/

Kerekes György ford.: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból.
=1902. 9. 34-40. /A/

Kerekes György ford.: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései 1502. és 1503.
=1902. 9. 106-117.

Kerekes György közli: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-dec. évnegyedről.
=1902. 9. 142-144. /V/

Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró. 1573-1635. 1-2.
=1902. 9. 144-247.; 300-368.

Kerekes György közli: Kalmár Gergely deák regestumja kereskedéséről 1574-82.
=1903. 10. 71-94. /A/

Kerekes György: A kassai kereskedő-céh (Bruderschaft) könyve. 1446-1553.
=1903. 10. 342-352.

     Kiss Ernő
Kiss Ernő közli: Árusok regulája 1598-ból.
=1904. 11. 61-63. /A/

Kiss Ernő: Inséges esztendők. [Apor Péter báró följegyzései Erdélyről. (1676-1749.)]
=1905. 12. 73-80. /V/

     Komáromy András
Komáromy András közli: A nagyszöllősi közbirtokosok végzései, 1665.
=1895. 2. 125-127. /A/

Komáromy András közli: A nagyszőlősi földesurak gazdasági rendtartása 1674-ből.
=1895. 2. 180-184. /A/

     Koncz József
Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tiszttartó részére.
=1894. 1. 311-323. /A/

Koncz József közli: Csepregi T.(urkovics) Mihálynak kolozsmonostori harmincad (ősi) tisztei szerént a nemes ország eleiben beadott punktumi a harmincadokról.
=1894. 1. 371-372. /V/

Koncz József közli: Gr. Bethlen Miklós gazdasági utasítása.
=1895. 2. 46-51. /A/

Koncz József közli: Az 1744. évi erdélyi árszabás.
=1895. 2. 186-195. /A/

Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági rendeletei.
=1895. 2. 216-218. /A/

Koncz József közli: Gernyeszeghi udvar élelmezése 1718-ban.
=1896. 3. 335-338. /A/

     Kováts Ferenc
Kováts Ferenc közli: Vajnor úrbére az 1427-30. évből.
=1900. 7. 275-276. /A/

Kováts Ferenc: Pénzérték-viszonyok Pozsonyban 1435-60 közt. 1-2.
=1900. 7. 385-399.; 433-457.

Kováts Ferenc közli: A vajnori hegyközség rendtartása 1460-70-ből.
=1900. 7. 469-470. /A/

Kropf Lajos: Zsigmond király "quarting"-jai. (1432.)
=1901. 8. 46-47. /V/ [Kováts Ferenc hozzászólása: 126-127. /V/]

Kováts Ferenc: Tagányi Károly.
=1901. 8. 49-50. /V/

[Kováts Ferenc] ism.: Milhoffer Sándor: A régi Arábia mezőgazdasága.
=1901. 8. 314. /I/

[Kováts Ferenc] K. F.: Szőllőföldeknek borban megállapított vételára a középkorban.
=1901. 8. 317. /V/

[Kováts Ferenc] Dr. K. F. összeáll.: Gazdaságtörténelmi könyvészet 1901.
=1901. 8. 377-379.

Kováts Ferenc közli: "Groschen Bemyscher muncze Polnischer czal."
=1901. 8. 425-429. /V/

Kováts Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk korában.
=1901. 8. 433-470., 21 mell.

Kováts Ferenc ism.: Maxime Kowalewsky: Die Ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform.
=1901. 8. 484-486. /I/

Kárffy Ödön másolta: Kováts Ferenc ford.: A német-lipcsei vargáknak 1471. évi március hó 3-án kelt céhszabályai.
=1902. 9. 30-34. /A/

Kováts Ferenc másolta és jegyz. ell.: Pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi aprilis 1-3. között felvett jegyzőkönyv.
=1902. 9. 73-77. /A/

Kováts Ferenc: Égetett mész szállítási költségei a Dunán Hainburgtól Pozsonyig 1440. évben.
=1902. 9. 92-93. /V/

[Kováts Ferenc] K. F.: Salétromos hordók "kalapjai".
=1902. 9. 93. /V/

Kováts Ferenc közli: Az 1901. év második felében megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata.
=1902. 9. 134-136. /I/

Kováts Ferenc: Pozsony városának háztartása a XV. században. I. Forráskritika. II. Az 1439/40. pénzügyi év bevételei.
=1902. 9. 433-466.

Kováts Ferenc közli: Az 1902. évben megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata.
=1902. 9. 475-477. /I/

Kováts Ferenc közli: Városi behozatali vám Pozsonyban 1559. évben.
=1903. 10. 32-35.

Kováts Ferenc ism.: Erdélyi László: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I.
=1903. 10. 39-41. /I/

Ortvay Tivadar ism.: Kováts Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alapján.
=1903. 10. 42-43. /I/

Kováts Ferenc: Kereskedő-társaság Pozsonyban a XV. század elején.
=1903. 10. 95-96. /V/

Kováts Ferenc összeáll.: Új könyvek.
=1904. 11. 148-154. /I/

Kováts Ferenc: Velencei dukátus (arany) árfolyama Pozsonyban 1443-1455.
=1904. 11. 158-ból.159. /V/

Kováts Ferenc ism.: Milhoffer Sándor: Magyarország közgazdasága. 1-3.
=1905. 12. 57-71. /I/

[Kováts Ferenc] K. F. ism.: Zoltai Lajos: Debrecen és vidékének urai az árpádkor végén és az anjou-korban 1290-1400 közt.
=1905. 12. 72. /I/

Kováts Ferenc ism.: Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán.
=1906. 13. 102-103. /I/

Kováts Ferenc ism.: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus... - Heynen Reinhard: Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig.
=1906. 13. 104-106. /I/

Kováts Ferenc összeáll.: Új könyvek.
=1906. 13. 107-124. /I/

Kováts Ferenc: Magyar és osztrák arany I. Ferdinánd alatt.
=1906. 13. 134-135. /V/

     Kowalewsky, Maxime
Kováts Ferenc ism.: Maxime Kowalewsky: Die Ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform.
=1901. 8. 484-486. /I/

     Könyöki Alajos
Könyöki Alajos közli: Élelmiszerek ára Pozsonyban 1563-ban.
=1898. 5. 465. /A/

Könyöki Alajos közli: III. Ferdinánd céhszabályzata és címeres levele a magyarországi posztónyírók részére. (1650 körül.)
=1899. 6. 231-234. /A/

Könyöki Alajos közli: Pozsony város 1729-iki tűzrendtartása.
=1900. 7. 361-367. /A/

     Kőszeghy Sándor
Kőszeghy Sándor közli: Római és görög kath. érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a múlt század végén.
=1894. 1. 37. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1794/95-ből.
=1894. 1. 38. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1733. évben.
=1894. 1. 96-101. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1735-1736. évben.
=1894. 1. 176-187. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1737-1738. évben.
=1894. 1. 274-285. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország 1720-iki összeírásának eredményei.
=1894. 1. 286-287. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban.
=1894. 1. 331-343. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1739. évben.
=1894. 1. 357-363. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Régi méhészeti tanácsadó.
=1895. 2. 57-60. /A/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: I. Rákóczy György rendelete juhászata ügyében. 1648.
=1895. 2. 61-62. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Keszthelyi rendtartás 1661-ből.
=1895. 2. 63-64. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1743. évben.
=1895. 2. 65-73. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Kapy Zsigmond gazdasági utasítása. 1620.
=1895. 2. 196-200. /A/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: Marhakiviteli szerződés 1725-ből.
=1896. 3. 203-205. /A/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: Az 1735-iki székesfehérvári árszabás.
=1896. 3. 342-355. /A/

     Kropf Lajos
[Kropf Lajos] K. L. közli: Lóvásárlás 1564-ben.
=1898. 5. 113. /V/

[Kropf Lajos] K. L. közli: Szüreti kiadások 1558-ban.
=1898. 5. 113. /V/

Kropf Lajos ism.: August Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven.
=1898. 5. 184-186. /I/

Kropf Lajos ism.: Masson, Paul: Histoire du Commerce français dans le Levant au XVII-e Siécle.
=1898. 5. 231-232. /I/

Kropf Lajos közli: Magyar viasz, arany, ezüst Flandriában a 13. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

Kropf Lajos közli: Magyar bőr Angliában a 14. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

Kropf Lajos: Ajanca-szekér.
=1898. 5. 238. /V/

Kropf Lajos: "Galine de Indie".
=1898. 5. 241-243.

Kropf Lajos: Hongrieur, hongroyeur.
=1898. 5. 293-294. /V/

Kropf Lajos ism.: William Maitland: Domesday Book and beyond.
=1898. 5. 475-476. /I/

Kropf Lajos: A földmértékek történetéhez.
=1898. 5. 479. /V/

Kropf Lajos ism.: Joaquin Costa: Colectivismo agrario en Espana.
=1898. 5. 538-540. /I/

[Tagányi Károly] T. K.: A 13 szepesi város adója 1450 körül.
=1898. 5. 541. /V/ (Kiegészítés: [Kropf Lajos] Kr. L.: 1899. 6. 51. /V/)

Kropf Lajos ism.: Étienne MartinSain-Leon: Histoire des corporations de métiers.
=1898. 5. 598-601. /I/

Kropf Lajos: Hamburg és a magyar kereskedők 1365-ben.
=1899. 6. 49. /V/

Kropf Lajos: Magyar szabók Florenzben 1373-ban.
=1899. 6. 49. /V/

Kropf Lajos: Magyar kereskedő angol fogságban 1388-ban.
=1899. 6. 49-50. /V/

Kropf Lajos: A magyar aranyforint árfolyama Danczkában 1399-1452-ig.
=1899. 6. 50. /V/

Kropf Lajos: Magyar ezüst-művek Angliában 1436.
=1899. 6. 50. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Münzer.
=1899. 6. 51. /V/

Kropf Lajos: Wolfger püspök úti számadásai 1203/4-ből.
=1899. 6. 61-72.

Kropf Lajos ism.: Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. 1-2.
=1899. 6. 142-143. /A/; 1901. 8. 484. /I/

Kropf Lajos ism.: Richard Bennett - John Elton: History of corn milling.
=1899. 6. 188-191. /A/

Kropf Lajos ism.: Ernest Roze: Historie de la pomme de terre traitée aux points de vue historique, biologique, pathologique, cultural et utilitaire.
=1899. 6. 280-283. /I/

Kropf Lajos: Szent István "pensa auri"-ja.
=1899. 6. 295-300. [Pauler Gyula válasza: 368-369. Viszont- és arra válasz: 465-466.]

Kropf Lajos: Olasz kereskedők Kumániában a XIV. század elején.
=1899. 6. 435-436.

[Kropf Lajos] Kr. L.: Marhakivitelünkhöz Velencébe 1514-ben.
=1899. 6. 436. /V/

Kropf Lajos: Magyar réz elkobzása a Keleti-tengeren 1511-ben.
=1899. 6. 483-484. /V/

Kropf Lajos: Szent István király ezüst dénárjai.
=1900. 7. 90. /V/

Kropf Lajos: Középkori pénzek értéke.
=1900. 7. 90. /V/

Kropf Lajos: Magyar ökrök Ausztriában 1493-ban.
=1900. 7. 90. /V/

Kropf Lajos: A hegyaljai borok híre 1660-ban.
=1900. 7. 90-91. /V/

Kropf Lajos: Tokaji bor Franciaországban 1707/8-ban.
=1900. 7. 91-92. /V/

Kropf Lajos: Hongre, hongrois, hongreline.
=1900. 7. 187. /V/

Kropf Lajos: Magyarok Ličge-ben a XIV. század első felében.
=1900. 7. 187. /V/

Kropf Lajos: A magyar forint értéke 1410-ben Thornban.
=1900. 7. 188. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Porosz kalmárok panaszai a lengyelek ellen 1452-ben.
=1900. 7. 188. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: A magyar forint értéke 1462-ben.
=1900. 7. 188. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Carpentarius.
=1900. 7. 478. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Ajanca-szekér.
=1901. 8. 46. /V/

Kropf Lajos: Zsigmond király "quarting"-jai. (1432.)
=1901. 8. 46-47. /V/ [Kováts Ferenc hozzászólása: 126-127. /V/]

Kropf Lajos: A magyarországi pápai adószedők számadásai a 13. és 14. században. 1-2.
=1901. 8. 196-211.; 233-266.

Kropf Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. (1474-1482.)
=1902. 9. 93. /V/

Kropf Lajos ism.: A. Luschin v. Ebengreuth: Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit.
=1905. 12. 166-168. /I/

     Küffer Béla
Küffer Béla közli: A magyar főpapok s a magyar király jövedelmei 1186-ban.
=1895. 2. 286-290.

     Landgraff, Adam
[Adam Landgraff] Landgráf Ádám terve az utak javításáról 1775. körül.
=1899. 6. 205-215. /A/

     Lehoczky Tivadar
Lehoczky Tivadar: Gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. 1-2.
=1894. 1. 146-163.; 239-263. /A/

Lehoczky Tivadar közli: Adatok árszabályzatunk történetéhez.
=1894. 1. 345-356. /A/

Lehoczky Tivadar közli: XVII. századi megyei utasítás az adó kivetéséről.
=1895. 2. 229-232. /A/

Lehoczky Tivadar: Német telepítések Beregmegyében.
=1895. 2. 249-285.

Lehoczky Tivadar közli: A munkácsi Páli nevű szőlőhegy 1625-ki szabályzata.
=1895. 2. 362-366. /A/

Lehoczky Tivadar: A zimonyi uradalom a Schönbornok kezén.
=1896. 3. 170-174.

     Lengyel János
Lengyel János: Beer könyve Mária Terézia és II. József kereskedelmi politikájáról.
=1899. 6. 155-172.

     Lipthay Sándor
[Acsády Ignác] -y. ism.: Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai.
=1896. 3. 119-120. /I/

     Lukinich Imre
Lukinich Imre másolta: A késmárki cipész-céh szabályai 1552-ből.
=1902. 9. 370-373. /A/

Lukinich Imre másolta: A késmárki takács-céh szabályai 1597-ből.
=1902. 9. 373-375. /A/

Lukinich Imre másolta: Adatok a felsőmagyarországi céhek történetéhez 1632-1701. közt.
=1903. 10. 156-159. /A/

Lukinich Imre közli: Késmárk városának vagyoni kimutatása 1687-ből.
=1903. 10. 465-466. /A/

Lukinich Imre közli: Kővár várának jövedelmi forrásai 1566-ból.
=1905. 12. 258-260. /A/

Lukinich Imre közli: Az erdélyi kincstári javak becslése 1701-ből.
=1905. 12. 315-319. /A/

     Maitland, William
Kropf Lajos ism.: William Maitland: Domesday Book and beyond.
=1898. 5. 475-476. /I/

     Mandello Gyula
P. ism.: Halász Sándor - Mandello Gyula: Közgazdasági lexikon.
=1898. 5. 597-598. /I/

     Márki Sándor
Márki Sándor: Aradvármegye őstermelése az erdélyi fejedelmek korában.
=1895. 2. 28-33.

     Martin-Saint-Leon, Étienne
Kropf Lajos ism.: Étienne MartinSain-Leon: Histoire des corporations de métiers.
=1898. 5. 598-601. /I/

     Masson, Paul
Kropf Lajos ism.: Masson, Paul: Histoire du Commerce français dans le Levant au XVII-e Siécle.
=1898. 5. 231-232. /I/

     Mayer Gyula
Mayer Gyula: Salétromfőzés Erdélyben 1707-ben.
=1898. 5. 418-419. /V/

     Meitzen, August
Kropf Lajos ism.: August Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven.
=1898. 5. 184-186. /I/

     Melhard Gyula
[Acsády Ignác] A-y. ism.: Melhard Gyula: Somogyvármegyei gazdaságtörténeti adatok.
=1896. 3. 361-362. /A/

     Merényi Lajos
Merényi Lajos közli: Zrínyi Miklós vadasáról. 1561.
=1894. 1. 193-194. /A/

Merényi Lajos közli: Az alsó-lendvai urad. tisztség utasítása 1719-ből.
=1895. 2. 339-345. /A/

Merényi Lajos közli: A fertőszentmiklósi uradalom rendezése 1719-ben.
=1896. 3. 93-101. /A/

Merényi Lajos közli: A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben.
=1896. 3. 175-184. /A/

Merényi Lajos közli: A lévai uradalom 1719-ben.
=1896. 3. 262-272. /A/

Merényi Lajos közli: Vizsgálat a Homonnay-árvák gazdatisztjei ellen. 1622.
=1896. 3. 328-330. /A/

Merényi Lajos közli: XVII. századi lóorvosságok.
=1896. 3. 364. /V/

Merényi Lajos közli: Esterházy herceg 1710-iki utasítása csobánci és keszthelyi tiszttartójához.
=1897. 4. 310-313. /A/

Merényi Lajos közli: Homonnay György hűtlen gazdatisztjének reverzálisa 1655-ből.
=1900. 7. 328-329. /A/

Merényi Lajos közli: Az alsólendvai uradalmi személyzet járandósága 1705-ben.
=1900. 7. 369-370. /A/

Merényi Lajos közli: Vádlevél 1563-ból a füzéri tiszttartó ellen.
=1900. 7. 371-373. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben. 1-2.
=1902. 9. 77-91.; 118-127. /A/

Merényi Lajos közli: Gróf Nyáry Krisztina öröklött aranyművei. - 1635. -
=1902. 9. 369-370. /A/

Merényi Lajos közli: A kapuvári uradalom számvitele 1688-ban.
=1902. 9. 419-425. /A/

Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához.
=1902. 9. 467-470. /A/

Merényi Lajos közli: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben.
=1902. 9. 470-473. /A/

Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz. (1688.)
=1902. 9. 473-474. /A/

Merényi Lajos közli: A hódoltság adózása történetéhez.
=1903. 10. 18-32. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy Miklós nádor utasítása munkácsi tiszttartójához. (1613.)
=1903. 10. 153-156. /A/

Merényi Lajos közli: A szempci és cseklészi tizedszedők instruktiója. (1636.)
=1903. 10. 160-166. /A/

Merényi Lajos közli: Az első herceg Esterházy fraknóvári ingóinak leltára 1654-ből.
=1903. 10. 166-179. /A/

Merényi Lajos: Hogy vettük a svájci marhát 1680-ban?
=1903. 10. 284-285. /V/

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós utasítása tiszttartójához. (1615.)
=1903. 10. 456-462. /A/

Merényi Lajos közli: Inventarium a [semptei] sentei majorságrul.
=1903. 10. 467. /A/

Merényi Lajos: Eszterházy Miklós nádor utasítása semptei tiszttartójához. (1641.)
=1904. 11. 141-147. /A/

Merényi Lajos közli: Eszterházy Pál gróf utasítása dunántúli javainak praefektusához. 1678.
=1904. 11. 301-303. /A/

Merényi Lajos közli: Az ozorai uradalom 1702-ben.
=1904. 11. 304-315. /A/

Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság adója 1629-ben.
=1904. 11. 363-389. /A/

Merényi Lajos közli: A kaposvári uradalom 1720-ban.
=1905. 12. 43-56. /A/

Merényi Lajos közli: Várday Kata ingóságai. (1589.)
=1905. 12. 261-264. /A/

Merényi Lajos közli: Kismartoni uradalmi faárszabás 1632-ből.
=1905. 12. 280. /A/

Merényi Lajos közli: 1637. esztendőbeli jövedelme palatinus urunk ő nagyságának a jászok, kiskunok és bujáki jószágbeliektől.
=1905. 12. 292-293. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári uradalom a XVIII. század elején.
=1905. 12. 320-338. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári kasznár és kulcsár utasítása 1755-ben.
=1906. 13. 95-97. /A/

     Milhoffer Sándor
Milhoffer Sándor: Húsnak és egyéb hozzá tartozandónak Limitatiója.
=1895. 2. 247-248. /V/

Milhoffer Sándor műve a magyar búza minőségéről.
=1898. 5. 191. /GT-V/

[Kováts Ferenc] ism.: Milhoffer Sándor: A régi Arábia mezőgazdasága.
=1901. 8. 314. /I/

Kováts Ferenc ism.: Milhoffer Sándor: Magyarország közgazdasága. 1-3.
=1905. 12. 57-71. /I/

     Munkás László
[Munkás László] Miavecz László: Húsz év a magyar posta történetéből 1622-42-ig. 1-2.
=1897. 4. 1-14.; 49-65.

[Munkás László] Miavecz László: A posta meghonosítása hazánkban.
=1897. 4. 377-382.

Munkás (Miavecz) László: Paar Péter és fiai mint pozsonyi postamesterek. 1538-1613.
=1899. 6. 97-116.

Munkás László: Újabb adatok a posta meghonosításának történetéhez hazánkban.
=1900. 7. 352-357.

Munkás László: A magyar királyi posta a XVII. század közepén. (1642-1664.)
=1901. 8. 185-195.

Munkás László: A magyar király posta a XVII. század második felében. (1664-1680.)
=1903. 10. 238-255.

Munkás László: Az utolsó magyarországi főpostamester és kora 1680-1700.
=1903. 10. 385-403.

Munkás László: A magyar posta a XVIII. század elején.
=1903. 10. 436-453.

Munkás László közli: A csepregi szabócéh csalafintasága. Egy okmány 1672-ből.
=1904. 11. 299-300. /A/

     Müller György
[Horváth Sándor] H. S. ism.: Franz Zimmermann - Carl Werner - Georg Müller: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 2. Bd. 1324-1390.
=1898. 5. 284-292. /I/

     Nagy Gyula
Nagy Gyula közli: Utasítás az 1600. évi adó kiigazítóinak részére.
=1896. 3. 339-341. /A/

Nagy Gyula közli: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605.
=1897. 4. 15-34. /A/

     Németh Ambrus
Németh Ambrus: Selyemtenyésztési mozgalmak Győrött 1771-1831-ig.
=1901. 8. 1-24.

     Ortvay Tivadar
Acsády Ignác ism.: Ortvay Tivadar: Pozsony város története.
=1900. 7. 422-427. /I/

Ortvay Tivadar: Az állatvilág s a gazdasági kultúra.
=1901. 8. 51-61.

Ortvay Tivadar: A vadászat haszna és jövedelmezősége. Különös tekintettel Pozsony megyére.
=1901. 8. 281-293.

Ortvay Tivadar ism.: Kováts Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alapján.
=1903. 10. 42-43. /I/

Ortvay Tivadar: Állatgazdaságtörténelmi adalékok. Különös tekintettel Pozsonymegyére 1-2.
=1903. 10. 49-65.; 1904. 11. 321-362.

Acsády Ignác ism.: Ortvay Tivadar: Pozsony város története.
=1904. 11. 64-67. /I/

     Ö.
Ö. közli: A pozsonyi nádor-kert kertészének szerződése 1682-ben.
=1897. 4. 266-268. /A/

Ö. közli: Örmény keleti kereskedő-társaság szabadalomlevele 1703-ból.
=1897. 4. 344-348. /A/

Ö. közli: Légrádi sajkások céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 466-469. /A/

Ö. közli: Gróf Thurzó Szaniszló utasítása bajmóci udvarbírája részére. 1614.
=1897. 4. 476-478. /A/

Ö. közli: A munkácsi udvarbíró 1616-iki utasítása.
=1897. 4. 510-520. /A/

Ö. közli: A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogosítása Hollandiának.
=1897. 4. 521-524. /A/

     P.
P. ism.: Halász Sándor - Mandello Gyula: Közgazdasági lexikon.
=1898. 5. 597-598. /I/

     P. J.
P. J. közli: Utasítás II. Rákóczi Ferenc fejedelem sörházainak felügyelője részére. 1706.
=1897. 4. 260-261. /A/

     Paikert Alajos
Paikert Alajos: Bevezetés.
=1894. 1. 1-4.

Paikert Alajos közli: Gróf Széchenyi István és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület.
=1895. 2. 346-347. /A/

     Palocsay György báró
Thaly Kálmán közli: Báró Palocsay György kuruc tábornok versei a gazdaságvitelről. 1701.
=1898. 5. 204-210. /A/

     Pauler Gyula
Kropf Lajos: Szent István "pensa auri"-ja.
=1899. 6. 295-300. [Pauler Gyula válasza: 368-369. Viszont- és arra válasz: 465-466.]

     Pettkó Béla
Pettkó Béla közli: Egy XVII. századi magyar hegyközség törvényei.
=1894. 1. 30-34. /A/

     Pólya Jakab
Pólya Jakab: A magyar birtok- és örökösödési jognak fejlődése. 1-2.
=1894. 1. 60-65.; 136-145.

Pólya Jakab: Gazdasági viszonyaink a XVIII. század első felében.
=1895. 2. 201-210.

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Pólya Jakab: A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társulata története.
=1896. 3. 287-289. /I/

     Pór Antal
Pór Antal: A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben.
=1899. 6. 434. /V/

Pór Antal: Nagyszombat városa megváltja magát a tized fizetése alól 1347-ben.
=1899. 6. 434-435. /V/

Pór Antal: Malmok és malombérletek 1328-9-ben.
=1900. 7. 39. /V/

Pór Antal: Földesúr és jobbágyok közti viszony 1329-ben.
=1900. 7. 39-40. /V/

Pór Antal: Magyar iparosok Krakkóban a XIV. század első felében.
=1900. 7. 40. /V/

Pór Antal: Magyar asztalosok Rómában 1368-ban.
=1900. 7. 40. /V/

Pór Antal: Adat a XIV. századi bevándorlókról.
=1900. 7. 138. /V/

[Pór Antal] Pór A.: Rózsahegy város kezdete.
=1900. 7. 232-233. /V/

[Pór Antal] Pór A.: A magyarok kedvelt ételei a középkorban.
=1900. 7. 233-234. /V/

[Pór Antal] Pór A.: A posta ősi hazája.
=1900. 7. 284-286. /V/

Pór Antal: Hongroyeurs, vagyis magyar tímárok Párisban.
=1900. 7. 378-379. /V/

Pór Antal: Külkereskedelmünk fellendülése a XIV. században.
=1903. 10. 433-435.

Pór Antal közli: Gazdaságtörténelmi okirat-kivonatok az esztergomi főkáptalan magán-levéltárából.
=1904. 11. 56-60. /A/

Pór Antal: A föltételek, melyek mellett az esztergomi káptalan nemti birtokát 1292-ben benépesítette.
=1904. 11. 155. /V/

Pór Antal: Az örmények falvának újabb megnépesítése az esztergomi káptalan által 1315-ben.
=1904. 11. 155-158. /V/

Pór Antal: Háborúság Esztergam város és az esztergami káptalan közt a vám miatt.
=1904. 11. 161-205.

     Radiczky Jenő
Radiczky Jenő: Marhahizlalók szövetkezete 1833-ban.
=1902. 9. 426-427. /V/

     Récsey Viktor
Récsey Viktor közli: A szentgyörgyi és Guari hegyközség törvényei 1643-ból.
=1899. 6. 467-471. /A/

Récsey Viktor: Egy külföldi író véleménye hazánk mezőgazdaságáról a XVIII. század végén.
=1903. 10. 96. /V/

     Reizner János
Reizner János: A mindszent-algyői uradalom történetéből.
=1895. 2. 321-338.

Reizner János: Régi gabonamérték.
=1895. 2. 376. /V/

Reizner János: Adalékok a gabona- és kenyérárak egymáshoz való viszonyához.
=1896. 3. 258-261.

Reizner János: Szeged mezőgazdasági története.
=1900. 7. 49-75.

Acsády Ignác ism.: Reizner János: Szeged története.
=1900. 7. 226-228. /I/

     Rizskó Pál
Rizskó Pál: Egy körmöcbányai nagykereskedő a XV. században.
=1898. 5. 193-203.

     Rodiczky Jenő
Rodiczky Jenő: A sáskajárások történetéhez.
=1894. 1. 27-29.

Rodiczky Jenő közli: Moson vármegyei gabona-árak 1688-1800-ig.
=1894. 1. 175. /A/

     Roze, Ernest
Kropf Lajos ism.: Ernest Roze: Historie de la pomme de terre traitée aux points de vue historique, biologique, pathologique, cultural et utilitaire.
=1899. 6. 280-283. /I/

     Ruisz Gyula
Ruisz Gyula közli: Juhtenyésztési utasítás gróf Festetits György uradalmaiban. 1793.
=1894. 1. 39-46. /A/

Ruisz Gyula közli: Tessedik Sámuel adomái, önéletírásának megvilágításához. 1-2.
=1895. 2. 308-316.; 348-353.

     Sörös Pongrác
Sörös Pongrác: Komáromi vámpör a XIV. században.
=1899. 6. 478-483. /V/

Sörös Pongrác: A komáromi rév és vám 1373-tól 1490-ig.
=1900. 7. 138-141. /V/

Sörös Pongrác közli: A pápai molnárcéh leveleiből. 1774-1778.
=1900. 7. 325-328. /A/

[Sörös Pongrác] Srs. közli: A báti vámról.
=1901. 8. 178-181. /V/

Sörös Pongrác: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején. Kovács Márkus Benczés. (1782-1854.)
=1902. 9. 254-263.

Sörös Pongrác: Egy falu a török időkben. (Kajár, XVII. század.)
=1902. 9. 289-299.

Sörös Pongrác közli: Végrendeletek a XVI-XVII. századból. (1576-1714.)
=1905. 12. 265-272. /A/

[Sörös Pongrác] SRS. közli: Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó okmányok a hédervári levéltárból. (1624-1744.)
=1905. 12. 273-278. /A/

Sörös Pongrác közli: Guary Miklós praefectus jegyzéke a XVII. század végéről.
=1905. 12. 307-314. /A/

[Sörös Pongrác] SRS. közli: Malomépítési engedélyek 1666-1725.
=1906. 13. 81-82. /A/

Sörös Pongrác: Tejfalusi Niczkilaky Balázs hagyatéka. (XVI. század.)
=1906. 13. 128-132. /V/

     Steinhausen, Georg
-f -s. ism.: Steinhausen Georg: Der Kaufmann in der Deutschen Vergangenheit. - Bartels Adolf: Der Bauer in der deutschen Vergangenheit.
=1901. 8. 315-316. /I/

     Strieder, Jacob
Kováts Ferenc ism.: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus... - Heynen Reinhard: Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig.
=1906. 13. 104-106. /I/

     Sz.
Sz. közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1741. évben.
=1897. 4. 356-361. /A/

Sz. közli: Erdély ipari kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-ből.
=1897. 4. 365-371. /A/

Sz. közli: Gabonakiviteli tilalom 1585 és 1587-ben.
=1897. 4. 372. /V/

     Szádeczky-Kardoss Lajos
Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhínség meggátlására.
=1894. 1. 188-192. /A/

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Thököly Imre s a bujdosók postái.
=1898. 5. 187-190. /V/

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: II. Rákóczi Ferenc postái.
=1898. 5. 244-255.

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: A Paar-család postaszabadalma.
=1898. 5. 541-543. /V/

     Szamota István
Szamota István közli: Kanizsai Orsolya: Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai. 1564.
=1894. 1. 66-77. /A/

Szamota István közli: II. Rákóczy Ferenc szabályzata a hegyaljai szőlőmívelésről.
=1894. 1. 78-87.

Szamota István közli: A fogarasi uradalom rendtartása a XVI. század közepétől.
=1894. 1. 164-166. /A/

Szamota István közli: Milyen lovat kívánt I. Rákóczy György?
=1894. 1. 288. /A/

     Szávay Gyula
Castor ism.: Szávay Gyula: Győr.
=1897. 4. 43-44. /I/

     Széll Farkas
Széll Farkas közli: Szoboszlói szőlőföldek nyilas osztása.
=1896. 3. 91-92. /A/

     Szentkláray Jenő
[Acsády Ignác] ism.: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története.
=1898. 5. 472-475. /I/

     Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor közli: II. Rákóczy György egyik ménesének összeírása.
=1895. 2. 52-56. /A/

     Szombathy Ignác
Szombathy Ignác: Beckó 1634-iki rendtartásához.
=1898. 5. 360-362. /V/

     Szüts Mihály
Szüts Mihály: Debrecen mezőgazdasági története.
=1894. 1. 289-302.

Szüts Mihály közli: Debrecennek az 1807-iki országos segélyre vonatkozó intézkedései.
=1895. 2. 367-373. /A/

     Tagányi Károly
Tagányi Károly: A hármas-nyomású rendszer behozatala Erdélyben.
=1894. 1. 21-26.

[Tagányi Károly] (tk.) közli: Régi gabona és bor-mértékek.
=1894. 1. 107-108. /V/

[Tagányi Károly] (tk.) közli: Borkivitelünk Lengyelországba 1587-1616.
=1894. 1. 108-109. /V/

Tagányi Károly: A földközösség története Magyarországon.
=1894. 1. 199-238.

Tagányi Károly közli: Az első foglalás szabályozása az aranyosszéki Bogáthon.
=1894. 1. 325-330. /A/

Tagányi Károly közli: Tanúvallatás az 1657. évi aratás kezdetéről.
=1894. 1. 364-368. /A/

[Tagányi Károly] (tk.) közli: Régi áruforgalmi kimutatásainkhoz.
=1894. 1. 369-371. /V/

[Tagányi Károly] (tk.) közli: A jobbágytelkek száma 1780. táján.
=1894. 1. 371. /V/

[Tagányi Károly] (tk.) közli: Cigányok mint fejedelmi adomány tárgyai.
=1894. 1. 371. /V/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A deési nemesség és polgárság közti egyezség 1613-ban.
=1895. 2. 35-45. /A/

[Tagányi Károly] (T.) közli: Pest városa kétszáz év előtt.
=1895. 2. 78-79. /V/

[Tagányi Károly] (t. k.) közli: Halászó gyalom.
=1895. 2. 79. /V/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Deés városának gazdasági utasítása, 1715.
=1895. 2. 131-132. /A/

Tagányi Károly közli: Szarvkő várának bevételei és kiadásai 1448-ból.
=1895. 2. 211-215. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A borbándi szántóföldek kiigazítása és felosztása.
=1895. 2. 219-228. /A/

[Tagányi Károly] tk. közli: Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek, és szőlők kimutatása az 1780. évi úrbéri tabellák alapján.
=1895. 2. 242-243. /A/ [Kiegészítés: 1897. 4. 47-48. /A/]

[Tagányi Károly] tk.: Jobbágyok költözése és szökése.
=1895. 2. 245-247. /V/

Tagányi Károly közli: A földközösség történetéhez Zomboron.
=1895. 2. 291-296. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Ungvár városának 1593. évi szabályzata.
=1896. 3. 102-109. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Az 1828-iki országos összeírás végleges eredményei. 1-2.
=1896. 3. 110-117.; 206-213. /A/

Tagányi Károly: A modern erdészeti kultúra keletkezése hazánkban.
=1896. 3. 125-141.

Tagányi Károly közli: Adatok Deés város földközösségéhez.
=1896. 3. 185-202. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Az 1787. évi első népszámlálás eredményei.
=1896. 3. 281-282. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Erdély közjövedelmei 1586-ban.
=1896. 3. 322-326. /A/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár.
=1896. 3. 356-360. /A/

Tagányi Károly közli: Csanád és Kál falu egyezsége a közös határ-gyepű felől.
=1897. 4. 83-86. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Gömörmegyei juhászok szabadalmai.
=1897. 4. 92-96. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Pápa város fölmérése 1555-ben s a régi magyar királyi mérték.
=1897. 4. 193. /V/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686-1700-ig.
=1897. 4. 285-297. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A neo-acquistica javak becsü-tariffája. 1696.
=1897. 4. 317-320. /A/

[Tagányi Károly] T. közli: Borkivitelünk Angliába.
=1897. 4. 372-373. /V/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Erdély áruforgalma 1701-ben.
=1897. 4. 383-397. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai 1686-98-ig.
=1897. 4. 411-419. /V/

[Tagányi Károly] T. közli: Morva posztócsinálók letelepedése Puchón. 1639.
=1897. 4. 536-537. /V/

Tagányi Károly összeáll.: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1894-1897. I-IV. évfolyamának tartalma.
=1897. 4. 544. u. 1-6.

[Tagányi Károly] T. közli: A körmöcbányai aranybánya-üzem mérlege 1676-98-ig.
=1898. 5. 45-46. /V/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Alsó-Lendva és Lenti várak udvarbírájának utasítása. 1673.
=1898. 5. 97-101. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Borkivitelünk Lengyelországba 1637-41-ig.
=1898. 5. 113-116. /V/

[Tagányi Károly] T. közli: Cigányok szabadalomlevele Mátyás királytól. 1487.
=1898. 5. 187. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A 13 szepesi város adója 1450 körül.
=1898. 5. 541. /V/ (Kiegészítés: [Kropf Lajos] Kr. L.: 1899. 6. 51. /V/)

[Tagányi Károly] T. K.: Erdély adózása 1324-ben.
=1898. 5. 602-603. /V/

Tagányi Károly összeáll.: Szakmutató a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle első öt évi 1894-1898. tartalmáról.
=1898. 5. 604. u.: 1-6.

[Tagányi Károly] T. K.: Az erdélyi kincstár jövedelmei 1725-27-ben.
=1899. 6. 51. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Marhakivitelünk Velencébe 1514-ben.
=1899. 6. 144-149. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Az 1610-iki lengyelországi borkivitel történetéhez.
=1899. 6. 240. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala 1610-ben.
=1899. 6. 284-295. /V/

Tagányi Károly: Erdélyi vadászati tilalom 1700-ban.
=1899. 6. 288-289. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A pécsváradi apátság bevételei és kiadásai 1438-ban.
=1899. 6. 333-335. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Kutatások a gróf Károlyi nemzetség levéltárában.
=1899. 6. 390. /GT-V/

[Tagányi Károly] T. K.: Bölények Nádasdy vadaskertjében 1551-ben.
=1900. 7. 141. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Lubinai tányércsinálók 1643-ban.
=1900. 7. 141. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A Rákóczyak regéci üveghutája.
=1900. 7. 142. /V/

[Tagányi Károly] Tagányi K.: Tizedkerületek elnevezése a középkorban.
=1900. 7. 234. /V/

[Tagányi Károly] Tagányi K.: Marhakivitelünk és behozatalunk 1733-37-ben.
=1900. 7. 234-236. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Lóistállók hiánya 1520-ban.
=1900. 7. 282. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Ónbehozatal 1552-ben.
=1900. 7. 282. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A faggyú ára 1582-ben.
=1900. 7. 282. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Borkivitelünk Lengyelországba 1711-35-ig.
=1900. 7. 282-284. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A villa eredete hazánkban. (1374.)
=1900. 7. 332. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Magyar vadászó ölyvök és sólymok Belgiumban.
=1900. 7. 332. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A megyei házi pénztárak kiadásai az 1791/2., 1801/2. és 1825/6. években.
=1900. 7. 332-333. /V/ [Helyreigazítás: 382. /V/]

[Tagányi Károly] T. K.: Bajor sörbehozatal 1599-ben.
=1900. 7. 334. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Harmincadjaink összes jövedelme és kiadása 1749-54-ig.
=1900. 7. 334. /A/

     Takáts Sándor
Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. században. 1-2.
=1897. 4. 425-445.; 485-509.

Takáts Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány-monopólium hazánkban. 1-2.
=1898. 5. 51-78.; 121-145.

Takáts Sándor: Komáromi harmincadosok dolga a XVI. és XVII. században.
=1898. 5. 421-453.

Takáts Sándor: A Szamos szabályozása a múlt században.
=1898. 5. 545-576.

[Takáts Sándor] T. S.: Réz-, vas- és acélkivitelünk 16007-11-ig.
=1898. 5. 603. /V/

Takáts Sándor: Az ecsedi láp eresztése a múlt században.
=1899. 6. 1-34.

Takáts S[ándor]: Borkivitelünk Lengyelországba 1610 és 1611-ben.
=1899. 6. 85-89. /A/

Takáts S[ándor]: A magyar-óvári harmincad bevételei és kiadásai 1631-ben.
=1899. 6. 89-90. /A/

Takáts Sándor: A pénznyomás feltalálása és alkalmazása Magyarországban. 1573.
=1899. 6. 149-150. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Lókiviteli tilalom 1672-ben.
=1899. 6. 150. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kártyaadó 1638-ban.
=1899. 6. 150. /V/

Takáts Sándor: A mármarosi sóbányák jövedelme 1551/2 és 1600/1-ben.
=1899. 6. 192-195. /V/

Takáts Sándor: Posztóbehozatal Morvából 1619-ben.
=1899. 6. 195-096. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Emberkereskedés Buda visszafoglalása után.
=1899. 6. 196. /V/

Takáts Sándor: Új pénzverő felállításának terve 1633-ban.
=1899. 6. 240-241. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gabonakivitelünk Velencébe 1590-ben.
=1899. 6. 241-242. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az újbányai üveghuta fölállítása 1630-ban.
=1899. 6. 242-243. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gabonarozsda 1576-ban.
=1899. 6. 243. /V/

Takáts Sándor: A harmincadosok elleni vizsgálat 1560-ban.
=1899. 6. 247-257.

Takáts Sándor: Magyar borok szállítása a bécsi udvar számára 1571-81-ig.
=1899. 6. 285-286. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Erdélyi görög kereskedők 1701-iki szabadalomlevele.
=1899. 6. 286-287. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kasza-behozatal Bécsből 1629-ben.
=1899. 6. 287-288. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A kéntermelés kezdete Magyarországon. (1570.)
=1899. 6. 288. /V/

Takáts Sándor: A Fuggerek mint marhakereskedők.
=1899. 6. 335-336. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Borkiviteli tilalom 1637-ből.
=1899. 6. 336-337. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Zabszállítás a bécsi udvar részére 1630-ban.
=1899. 6. 337. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Olasz üveg- és kordován-gyár Ausztriában.
=1899. 6. 337. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Auripigmentum.
=1899. 6. 337. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Francia vízemelőgép Selmecbányán 1633-ban.
=1899. 6. 337-338. /V/

Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt. 1-3.
=1899. 6. 343-367.; 391-412.; 439-464.

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Ércezett papír feltalálása.
=1899. 6. 436-437. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az első tafota- és szövő-gyár Ausztriában.
=1899. 6. 437. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Marhakivitelünk Milanoba 1715-ben.
=1899. 6. 484. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az első gesztenyefák Bécsben. 1713.
=1899. 6. 484. /V/

Takáts Sándor: A Gvozdanszko mellett fekvő bányák.
=1900. 7. 40-42. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar marhák s lovak szállítása Csehországba.
=1900. 7. 42. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A magyar kamara futása Pozsonyból 1645-ben.
=1900. 7. 42-43. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak vásárlása a spanyol királyné számára 1648-ban.
=1900. 7. 43. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gyarmatszerzési tervek kétszáz év előtt.
=1900. 7. 43. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Rozsdamentesség föltalálása.
=1900. 7. 43-44. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Liszthamisítás 1721-ben.
=1900. 7. 44. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Spanyolok telepítése Pancsovára. 1736.
=1900. 7. 44. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vizafogó Vác és Buda között 1528-ban.
=1900. 7. 92. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Török rabok ára 1629-ben.
=1900. 7. 92-93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Higanykivitel Bécsbe 1632-ben.
=1900. 7. 93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vámmentes borkivitel Lengyelországba 1633-ban.
=1900. 7. 93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak szállítása Tirolba és Spanyolországba 1650-ben.
=1900. 7. 93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A kövezetadó behozatala Budára és Pestre. 1696.
=1900. 7. 93-94. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Liszt- és zabszállítás a hadsereg részére 1717-ben.
=1900. 7. 94. /V/

Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században. 1-5.
=1900. 7. 97-122.; 145-176.; 193-222.; 241-273.; 288-319.

Takáts Sándor: Bor- és gyümölcskivitel Németalföldre 1530-ban.
=1900. 7. 379. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak fölajánlása a német hadsereg részére 1648-ban.
=1900. 7. 380. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kereskedelmi utak Magyarország s az örökös tartományok között a XVII. században.
=1900. 7. 380-381. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Sör- és pálinkafőzés Besztercebányán 1652/55-ben.
=1900. 7. 381-382. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Régi pesti vízvezeték. 1696.
=1900. 7. 382. /V/

Takáts S[ándor].: Thury György ménese 1566-ban.
=1900. 7. 428. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Borkivitel Lengyelországba 1572-ben.
=1900. 7. 428. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A barátfalvi királyi ménes.
=1900. 7. 473-474. /V/

Takáts Sándor: Méz- és viaszkivitelünk a XVI-XVIII. században.
=1900. 7. 474-478. /V/

Takáts S[ándor].: A legrégibb magyar üveghuták.
=1900. 7. 478-479. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Marhakereskedésünk a keletei kompánia kezében.
=1900. 7. 479-480. /V/

Takáts S[ándor].: Az első lutri Ausztriában. (1704.)
=1901. 8. 47-48. /V/

Takáts Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig.
=1902. 9. 49-72. /A/

Takáts Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról.
=1902. 9. 93-94. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században.
=1902. 9. 94. /V/

Takáts Sándor: Malomkő-kivitel a XVI. században.
=1902. 9. 94-95. /V/

Takáts Sándor: A rohicsi víz harmincadmentessége 1677-ben.
=1902. 9. 95. /V/

Takáts Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. (1716.)
=1902. 9. 95. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A katonai élelmezés és a magyar mérték.
=1902. 9. 95-96. /V/

Takáts Sándor: Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben.
=1902. 9. 137-139. /V/

Takáts Sándor: A jaszpisz-kő feltalálása Magyarországban. (1661.)
=1902. 9. 139-140. /V/

[Takáts Sándor]: Hód-bőrök kivitele Magyarországból. (1578.)
=1902. 9. 140. /V/

[Takáts Sándor] dr. T. S.: Aszaltszilva kivitele Hollandiába.
=1902. 9. 140. /V/

[Takáts Sándor]: Kanári madarak szállítása Pozsonyba 1655-ben.
=1902. 9. 141. /V/

[Takáts Sándor]: Szamárbehozatal 1542-ben.
=1902. 9. 142. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A törökök és pénzforgalmunk. (1666.)
=1902. 9. 144. /V/

Takáts Sándor: A hai[n]mburgi posztógyár és Magyarország. (1727.)
=1902. 9. 285-286. /V/

Takáts Sándor: Az udvari konyha szükséglete az 1687-iki országgyűlésen.
=1902. 9. 286. /V/

Takáts Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben.
=1902. 9. 286-287. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A székelyhidi és diószegi görög kereskedők kiváltsága.
=1902. 9. 287. /V/

Takáts Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban.
=1902. 9. 287-288. /V/

Takáts Sándor: Vasbánya-nyitás Vác mellett 1727-ben.
=1902. 9. 382-383. /V/

Takáts Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. (1722-1729.)
=1902. 9. 383-384. /V/

Takáts Sándor: Az első magyar dohány-monopólium bajai.
=1902. 9. 385-405.

Takáts Sándor: Nagyszombat városának halastava.
=1902. 9. 429-431. /V/

Takáts Sándor: Viaszkivitel Velencébe 1747-ben.
=1902. 9. 431-432. /V/

Takáts Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből.
=1902. 9. 432. /V/

Takáts Sándor: A zsidó-adó és a kóser bor.
=1902. 9. 478-480. /V/

Takáts Sándor: A magyar kamara állapota 1627-1628-ban.
=1903. 10. 1-17.

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőmagyarországi bortermés 1565-ben.
=1903. 10. 44-45. /V/

Takáts Sándor: Paul Leonidi de Bono találmánya [vízkiemelő szerkezet].
=1903. 10. 45-46. /V/

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

Takáts Sándor: Spanyolok telepítése Pancsovára. (1735.)
=1903. 10. 47-48. /V/

Takáts Sándor: A rézpénz mint országos csapás 1703-ban.
=1903. 10. 66-70.

Takáts Sándor: Két világkereskedelmi cikkünk a 18. században.
=1903. 10. 97-152.

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A gönci fa és az antal-hordó.
=1903. 10. 190-191. /V/

Takáts Sándor: Kísérlet a hamuzsír monopolizálására. (1750-1752.)
=1903. 10. 191-192. /V/

[Takáts Sándor] dr. T. S.: Az arany mint orvosság.
=1903. 10. 284. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az udvari kamara tagjainak ezüst-járulékai.
=1903. 10. 284. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években.
=1903. 10. 285. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A magyar ércpénz kivitelének tilalma 1543-ban.
=1903. 10. 373. /V/

Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Sziléziába 1735-től 1755-ig.
=1903. 10. 373-374.. /V/

Takáts Sándor: A pozsonyi hajósok vállalatai 1806-ban.
=1903. 10. 374-376. /V/

Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Galíciába és Oroszországba 1800, 1801 és 1802-ben.
=1903. 10. 430-431. /V/

Takáts Sándor: A magyar királyi sóhivatalok bevétele 1720-1724-ig.
=1903. 10. 431-432. /V/

Takáts Sándor: Magyarország kivitele Sziléziába és Szászországba 1751-, 1752- és 1753-ban.
=1903. 10. 476-480. /V/

[Takáts Sándor] T. S. dr.: Gabnakvitel Bologna-ba és Modena-ba 1648 és 1649-ben.
=1904. 11. 70-71. /V/

Takáts Sándor: Hajó-építők telepítése Magyarországba a 16., 17. és 18. században.
=1904. 11. 81-116.

Takáts Sándor: A bécsi fazekas művek. (XVII. század.)
=1904. 11. 159-160. /V/

Takáts Sándor közli: A magyar kamarai bevételek és kiadások előirányzata 1751-ben.
=1904. 11. 316-317. /A/

Takáts Sándor: Csatorna terve Debrecen és Tisza között (1727).
=1904. 11. 318-320. /V/

Takáts Sándor összeáll.: Új könyvek.
=1904. 11. 393-408. /I/

Takáts Sándor: Passau városa és a magyar marha-árak. (XVI. század.)
=1905. 12. 172-175. /V/

Takáts Sándor: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1568-tól 1570-ig.
=1905. 12. 175. /V/

Takáts Sándor: Rothal a magyar kereskedelemről. (1669.)
=1905. 12. 175-176. /V/

Takáts Sándor: Az auspitzi (pusztapécsi) magyar marhavásárok régi kiváltságlevelei.
=1905. 12. 228-232.

Takáts Sándor: A török alattvalók kereskedése Magyarországon.
=1905. 12. 233-240.

Takáts Sándor: I. Ferdinánd és a magyar ezüstkivitel 1550-ben.
=1905. 12. 375-376. /V/

Takáts Sándor: Az udvartartás költsége az országgyűlések alatt. (XVI-XVII. század.)
=1905. 12. 376-378. /V/

Takáts Sándor: A bécsi adósság megszerzése.
=1905. 12. 378-379. /V/

Takáts Sándor: A mesterasztal és a köszönő pohár.
=1905. 12. 379-380. /V/

Takáts Sándor: A nyilas és a kádas kalmárok.
=1905. 12. 380-381. /V/

Takáts Sándor: Kassa kereskedői 1557-ben.
=1906. 13. 125-127. /V/

Takáts Sándor: Az osztrák határ-vásárok a 16. század első évtizedében.
=1906. 13. 127-128. /V/

     Téglás Gábor
Téglás Gábor: Adatok hazánk legrégibb kereskedelméhez.
=1898. 5. 481-485.

     Thallóczy Lajos
Thallóczy Lajos: Lamberg Kristóf I. Ferdinánd király fővadászmestere Budán.
=1894. 1. 111-124. [Helyreigazítás: 1895. 2. 376. /V/]

Thallóczy Lajos: Adatok a magyar pénzügyi kezelés történetéhez.
=1895. 2. 110-120.

Thallóczy Lajos: Horvát szokásjog 1551-1553-ból.
=1896. 3. 142-169.

Thallóczy Lajos: Károlyváros s a horvát határőrvidék keletkezése.
=1898. 5. 365-387.

Thallóczy Lajos közli: Az osztrák-magyar tengerparti kereskedelem a francia uralom alatt.
=1899. 6. 173-177. /A/

[Thallóczy Lajos] Th. L. közli: Középkori gazdaságtörténeti adatok Nürnberg levéltáraiból.
=1900. 7. 76-81. /A/

Thallóczy Lajos: Gr. Benyovszky Móric haditengerészeti és kereskedelem politikai tervei. 1779-1781. 1-2.
=1901. 8. 329-376., 1 t.; 385-409.

Kováts Ferenc ism.: Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán.
=1906. 13. 102-103. /I/

     Thaly Kálmán
Thaly Kálmán közli: Báró Palocsay György kuruc tábornok versei a gazdaságvitelről. 1701.
=1898. 5. 204-210. /A/

     Thirring Gusztáv
Thirring Gusztáv: Városaink lakosságának kereseti viszonyai a 18. század második felében.
=1901. 8. 129-162., 1 t. /A/

     Tormay Károly
Tormay Károly statisztikai táblái az 1845-47 évekről.
=1895. 2. 124., 3 t. /A/

     Vargha Gyula
Dr. ism.: Vargha Gyula: A magyar hitelügy és hitelintézetek története.
=1897. 4. 87-88. /I/

     Várnai Sándor
Várnai Sándor: Adalékok a régi pesti polgári rend társadalmi és gazdasági kialakulásához.
=1905. 12. 241-257.

     Virágh Elek
Virágh Elek közli: Rozgony. Urbarium, invertarium és a tiszttartó instrukciója. 1636.
=1894. 1. 264-273. /A/

Virágh Elek közli: Utasítás a szentmiklósi udvarbíró részére. 1698.
=1895. 2. 303-307. /A/

Virágh Elek közli és ford.: Utasítás a munkácsi udvarbíró részére 1570-ben.
=1896. 3. 65-90. /A/

Virágh Elek közli: A csicsva-vári udvarbíráknak, Eszterházy és Homonnay részrül adott utasítása. 1636.
=1897. 4. 331-343. /A/

     Viszota Gyula
Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István és a magyarországi lóversenyek magalapítása.
=1904. 11. 1-44.

     Werner Károly
[Horváth Sándor] H. S. ism.: Franz Zimmermann - Carl Werner - Georg Müller: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 2. Bd. 1324-1390.
=1898. 5. 284-292. /I/

     Wiener Moszkó
-a. -b. ism.: Wiener Moszkó: A magyar cukoripar története.
=1897. 4. 89-90. /I/

     Z.
Z.: Jobbágyok házassági kényszere. 1681.
=1897. 4. 48. /V/

     Zichy István
Zichy István közli: Aspremont János Cobert gróf gazdasági levelei. (1782-1784.)
=1895. 2. 297-302. /A/

     Zichy Jenő
Acsády Ignác ism.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. I. Jankó János: A magyar halászat eredete.
=1900. 7. 181-186. /A/

     Zimmermann Ágoston
Zimmermann Ágoston: A patkó eredetéről, vonatkozással az Árpádház korabeli magyar leletekre.
=1906. 13. 55-69., 6 ábra.

     Zimmermann Ferenc
[Horváth Sándor] H. S. ism.: Franz Zimmermann - Carl Werner - Georg Müller: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 2. Bd. 1324-1390.
=1898. 5. 284-292. /I/

     Zoltai Lajos
Zoltai Lajos: Debrecen 200 év előtt. - Gazdaságtörténelmi adatok. -
=1902. 9. 1-29.

Zoltai Lajos közli: Debrecen városi statutumok. (1547-1592.) A város legrégibb jegyzőkönyveiből.
=1902. 9. 264-268. /A/

Zoltai Lajos közli: Napidíjak és úti-számlák Debrecen városa közlevéltárából. (1566-1737.)
=1902. 9. 406-416. /A/

Zoltai Lajos közli: Ház és tanyaföldek osztása Debrecenben a XVIII. század első felében.
=1902. 9. 416-419. /A/

Zoltai Lajos közli: Debrecen város zálogos jobbágyai és bódogfalvai ispánya.
=1903. 10. 36-38. /A/

Zoltai Lajos közli: Debrecen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről. I-2.
=1903. 10. 256-276.; 353-372. /A/

Zoltai Lajos: Debrecen a török uralom végén. A város háztartása. 1662-1692. 1-5.
=1903. 10. 289-341.; 404-425., 2 mell. a kötet végén; 1904. 11. 45-55.; 117-140.; 206-295.

Zoltai Lajos: Debrecen város ménese, gulyája a XVIII. század első felében.
=1905. 12. 1-11.

[Kováts Ferenc] K. F. ism.: Zoltai Lajos: Debrecen és vidékének urai az árpádkor végén és az anjou-korban 1290-1400 közt.
=1905. 12. 72. /I/

Zoltai Lajos közli: Földosztásról való statutumok Debrecen város közlevéltárából. 1647-1649.
=1905. 12. 294-295. /A/

Zoltai Lajos: Debreceni kalmárok a kurucvilágban.
=1905. 12. 370-375. /V/

Zoltai Lajos közli: A bécsi haditanács oltalomlevele debreceni kalmárok részére. 1685.
=1906. 13. 83-84. /A/


Tárgyszavas rész


     Aachen
[Pór Antal] Pór A.: A magyarok kedvelt ételei a középkorban.
=1900. 7. 233-234. /V/

     Abaúj vármegye
Kemény Lajos, ifj. közli: A szőlőművelés történetéhez Abaújvármegyében.
=1895. 2. 233-241. /A/

K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

Kemény Lajos: Abaujmegye adózása 1427-1522-ig.
=1898. 5. 477-479. /V/

Kemény Lajos: Földközösség Abaújban.
=1901. 8. 320. /V/

     Abrudbánya
Bánya-csereszerződések 1619-21-ből.
=1898. 5. 93-96. /A/

     acél
[Takáts Sándor] T. S.: Réz-, vas- és acélkivitelünk 16007-11-ig.
=1898. 5. 603. /V/

     ácsok
[Kropf Lajos] Kr. L.: Carpentarius.
=1900. 7. 478. /V/

     adó
Lehoczky Tivadar közli: XVII. századi megyei utasítás az adó kivetéséről.
=1895. 2. 229-232. /A/

Nagy Gyula közli: Utasítás az 1600. évi adó kiigazítóinak részére.
=1896. 3. 339-341. /A/

-re. közli: A kassaiak száma s adóképessége II. Rákóczy Ferenc alatt.
=1897. 4. 533-535. /A/

Kemény Lajos: Abaujmegye adózása 1427-1522-ig.
=1898. 5. 477-479. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A 13 szepesi város adója 1450 körül.
=1898. 5. 541. /V/ (Kiegészítés: [Kropf Lajos] Kr. L.: 1899. 6. 51. /V/)

[Tagányi Károly] T. K.: Erdély adózása 1324-ben.
=1898. 5. 602-603. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kártyaadó 1638-ban.
=1899. 6. 150. /V/

Pór Antal: Földesúr és jobbágyok közti viszony 1329-ben.
=1900. 7. 39-40. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A kövezetadó behozatala Budára és Pestre. 1696.
=1900. 7. 93-94. /V/

Acsády Ignác ism.: Illés János: Az Anjou-kori társadalom és az adózás.
=1900. 7. 228-231.

[Tagányi Károly] Tagányi K.: Tizedkerületek elnevezése a középkorban.
=1900. 7. 234. /V/

Kropf Lajos: A magyarországi pápai adószedők számadásai a 13. és 14. században. 1-2.
=1901. 8. 196-211.; 233-266.

Takáts Sándor: A zsidó-adó és a kóser bor.
=1902. 9. 478-480. /V/

Merényi Lajos közli: A hódoltság adózása történetéhez.
=1903. 10. 18-32. /A/

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

Kemény Lajos közli: Kassai pogárok boradója aszalai bortermésük után 1610-ben.
=1904. 11. 296. /A/

Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság adója 1629-ben.
=1904. 11. 363-389. /A/

Kárffy Ödön közli: Adatok a tized történetéhez. (1583-1647.)
=1905. 12. 36-42. /A/

Kárffy Ödön közli: A szécsi kerület gabona tizedszedőinek utasítása 1621-ből.
=1905. 12. 156-159. /A/

     adósság
Takáts Sándor: A bécsi adósság megszerzése.
=1905. 12. 378-379. /V/

     ajanca-szekér
Kropf Lajos: Ajanca-szekér.
=1898. 5. 238. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Ajanca-szekér.
=1901. 8. 46. /V/

     Al-Duna
Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

     alapítólevelek
K. közli: A temesvári kereskedelmi társaság alapítólevelei 1723-25-ből.
=1897. 4. 446-463. /A/

     Alföld
Győr város egyezsége a kamarával az alföldi marhakereskedők felől. 1647.
=1898. 5. 256-257. /A/

     Algyő
Reizner János: A mindszent-algyői uradalom történetéből.
=1895. 2. 321-338.

     államháztartás
Acsády Ignác ism.: Földes Béla: Az államháztartástan. (Pénzügytan.)
=1900. 7. 471-472. /I/

     állattenyésztés
Ruisz Gyula közli: Juhtenyésztési utasítás gróf Festetits György uradalmaiban. 1793.
=1894. 1. 39-46. /A/

Illésy János: A selyemtenyésztés állapota Magyarországon 1771-ben.
=1897. 4. 321-330.

Illésy János: Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban.
=1898. 5. 1-10.

Ortvay Tivadar: Állatgazdaságtörténelmi adalékok. Különös tekintettel Pozsonymegyére 1-2.
=1903. 10. 49-65.; 1904. 11. 321-362.

     állatvilág
Ortvay Tivadar: Az állatvilág s a gazdasági kultúra.
=1901. 8. 51-61.

     Almássy István
Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró. 1573-1635. 1-2.
=1902. 9. 144-247.; 300-368.

     alsó-ausztriai kamarák
Szerződés a magyar-horvát tengerpart megvételéről az alsó-ausztriai kamara által 1692-ben.
=1899. 6. 258-262. /A/

     Alsólendva
Merényi Lajos közli: Az alsó-lendvai urad. tisztség utasítása 1719-ből.
=1895. 2. 339-345. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Alsó-Lendva és Lenti várak udvarbírájának utasítása. 1673.
=1898. 5. 97-101. /A/

Alsó-Lindva város rendtartása és árszabása 1558-ból.
=1899. 6. 136-137. /A/

Merényi Lajos közli: Az alsólendvai uradalmi személyzet járandósága 1705-ben.
=1900. 7. 369-370. /A/

     Alsómecenzéf
Dr. K. közli: Az alsó-mecenzéfi sörfőzők 1664-iki egyezsége.
=1897. 4. 362-364. /A/

     Alsószőlős
Urasági intézkedések pestis idején alsó- s felsőszőlősön.1739.
=1898. 5. 17-22. /A/

     Anglia
[Tagányi Károly] T. közli: Borkivitelünk Angliába.
=1897. 4. 372-373. /V/

Kropf Lajos közli: Magyar bőr Angliában a 14. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

Kropf Lajos ism.: William Maitland: Domesday Book and beyond.
=1898. 5. 475-476. /I/

Kropf Lajos: Magyar kereskedő angol fogságban 1388-ban.
=1899. 6. 49-50. /V/

Kropf Lajos: Magyar ezüst-művek Angliában 1436.
=1899. 6. 50. /V/

     angol-perzsa társaság
Dr. K. közli: Sedgewick Zakariás angol-perzsa kereskedő-társaságának szabadalomlevele 1699-ből.
=1897. 4. 305-309. /A/

     antal-hordó
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A gönci fa és az antal-hordó.
=1903. 10. 190-191. /V/

     apácák
Az ó-budai apácák 1584-iki utasítása ceglédi tiszttartójuk részére.
=1898. 5. 345-347. /A/

     Apafi Mihály, I., fejedelem
Erdélyi fejedelmi utasítás a balázsfalvi udvarbíró részére 1670-ből.
=1899. 6. 262-267. /A/

     Apafi Mihály, II., fejedelem
Apaffy Mihály erdélyi fejedelem udvarának rendtartása. 1682.
=1898. 5. 494-505. /A/

     apátságok
Ciszterci rend díszműve 800 éves fennállására. Békefi Remig: A pásztói apátság története 1190-1702.
=1898. 5. 239. /GT-V/

[Tagányi Károly] T. K.: A pécsváradi apátság bevételei és kiadásai 1438-ban.
=1899. 6. 333-335. /V/

[Sörös Pongrác] Srs. közli: A báti vámról.
=1901. 8. 178-181. /V/

Erdélyi László: A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei.
=1903. 10. 193-237.

     Arábia
[Kováts Ferenc] ism.: Milhoffer Sándor: A régi Arábia mezőgazdasága.
=1901. 8. 314. /I/

     Arad vármegye
Márki Sándor: Aradvármegye őstermelése az erdélyi fejedelmek korában.
=1895. 2. 28-33.

     árak
Acsády Ignác: Régi árviszonyok. 1669.
=1894. 1. 88-95. /A/

Rodiczky Jenő közli: Moson vármegyei gabona-árak 1688-1800-ig.
=1894. 1. 175. /A/

Lehoczky Tivadar közli: Adatok árszabályzatunk történetéhez.
=1894. 1. 345-356. /A/

Koncz József közli: Az 1744. évi erdélyi árszabás.
=1895. 2. 186-195. /A/

Reizner János: Adalékok a gabona- és kenyérárak egymáshoz való viszonyához.
=1896. 3. 258-261.

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: Az 1735-iki székesfehérvári árszabás.
=1896. 3. 342-355. /A/

Könyöki Alajos közli: Élelmiszerek ára Pozsonyban 1563-ban.
=1898. 5. 465. /A/

Alsó-Lindva város rendtartása és árszabása 1558-ból.
=1899. 6. 136-137. /A/

A mármarosi öt koronaváros 1629-iki árszabása.
=1899. 6. 222-228. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai csiszárok árszabásai.
=1900. 7. .276-278. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: A faggyú ára 1582-ben.
=1900. 7. 282. /V/

Kemény Lajos közli: A kassai szíjgyártócéh 1627-iki árszabása.
=1900. 7. 367-369. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai céhek árszabásai a XVII. századból.
=1901. 8. 25-41. /A/

[Kováts Ferenc] K. F.: Szőllőföldeknek borban megállapított vételára a középkorban.
=1901. 8. 317. /V/

Kerekes György közli: A kassai céhek árszabása (limitatiója). 1635.
=1901. 8. 471-483. /A/

Kováts Ferenc: Égetett mész szállítási költségei a Dunán Hainburgtól Pozsonyig 1440. évben.
=1902. 9. 92-93. /V/

Kiss Ernő közli: Árusok regulája 1598-ból.
=1904. 11. 61-63. /A/

Takáts Sándor: Passau városa és a magyar marha-árak. (XVI. század.)
=1905. 12. 172-175. /V/

Merényi Lajos közli: Kismartoni uradalmi faárszabás 1632-ből.
=1905. 12. 280. /A/

     arany
-y. közli: Az aranyolvasztás leírása 1705-ből.
=1897. 4. 528-529. /A/

[Tagányi Károly] T. közli: A körmöcbányai aranybánya-üzem mérlege 1676-98-ig.
=1898. 5. 45-46. /V/

Kropf Lajos közli: Magyar viasz, arany, ezüst Flandriában a 13. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

Kropf Lajos: Szent István "pensa auri"-ja.
=1899. 6. 295-300. [Pauler Gyula válasza: 368-369. Viszont- és arra válasz: 465-466.]

Pór Antal: A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben.
=1899. 6. 434. /V/

Takáts Sándor: A Gvozdanszko mellett fekvő bányák.
=1900. 7. 40-42. /V/

- yj -: Az arany és tallér értéke 1617-ben.
=1900. 7. 190. /V/

[Takáts Sándor] dr. T. S.: Az arany mint orvosság.
=1903. 10. 284. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években.
=1903. 10. 285. /V/

Kováts Ferenc: Magyar és osztrák arany I. Ferdinánd alatt.
=1906. 13. 134-135. /V/

     aranyforint
Kropf Lajos: A magyar aranyforint árfolyama Danczkában 1399-1452-ig.
=1899. 6. 50. /V/

Kropf Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. (1474-1482.)
=1902. 9. 93. /V/

     aratás
Tagányi Károly közli: Tanúvallatás az 1657. évi aratás kezdetéről.
=1894. 1. 364-368. /A/

     árfolyam
Kropf Lajos: A magyar aranyforint árfolyama Danczkában 1399-1452-ig.
=1899. 6. 50. /V/

Kropf Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. (1474-1482.)
=1902. 9. 93. /V/

     áruforgalom
[Tagányi Károly] (tk.) közli: Régi áruforgalmi kimutatásainkhoz.
=1894. 1. 369-371. /V/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Erdély áruforgalma 1701-ben.
=1897. 4. 383-397. /A/

Ortvay Tivadar ism.: Kováts Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alapján.
=1903. 10. 42-43. /I/

     arzénérc
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Auripigmentum.
=1899. 6. 337. /V/

     Aspremont János Cobert gróf
Zichy István közli: Aspremont János Cobert gróf gazdasági levelei. (1782-1784.)
=1895. 2. 297-302. /A/

     Aszala
Kemény Lajos közli: Kassai pogárok boradója aszalai bortermésük után 1610-ben.
=1904. 11. 296. /A/

     aszaltszilva
[Takáts Sándor] dr. T. S.: Aszaltszilva kivitele Hollandiába.
=1902. 9. 140. /V/

     asztalosok
Pór Antal: Magyar asztalosok Rómában 1368-ban.
=1900. 7. 40. /V/

     Augsburg
Kováts Ferenc ism.: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus... - Heynen Reinhard: Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig.
=1906. 13. 104-106. /I/

     Auspitz ld. Pusztapécs


     Ausztria
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Olasz üveg- és kordován-gyár Ausztriában.
=1899. 6. 337. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az első tafota- és szövő-gyár Ausztriában.
=1899. 6. 437. /V/

Kropf Lajos: Magyar ökrök Ausztriában 1493-ban.
=1900. 7. 90. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kereskedelmi utak Magyarország s az örökös tartományok között a XVII. században.
=1900. 7. 380-381. /V/

Takáts S[ándor].: Az első lutri Ausztriában. (1704.)
=1901. 8. 47-48. /V/

     Ázsia
Acsády Ignác ism.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. I. Jankó János: A magyar halászat eredete.
=1900. 7. 181-186. /A/

     Bács vármegye
Kamarai utasítás a bácsmegyei telepítésekről 1763-ban.
=1899. 6. 380-386. /A/

     Bajmóc
Ö. közli: Gróf Thurzó Szaniszló utasítása bajmóci udvarbírája részére. 1614.
=1897. 4. 476-478. /A/

     Bajorország
[Tagányi Károly] T. K.: Bajor sörbehozatal 1599-ben.
=1900. 7. 334. /A/

     Bakonybél
[Sörös Pongrác] Srs. közli: A báti vámról.
=1901. 8. 178-181. /V/

Erdélyi László: A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei.
=1903. 10. 193-237.

     Balassagyarmat
-nd- közli: Balassa-gyarmat megtelepítése. 1671.
=1897. 4. 530-532. /A/

     Balázsfalva
Szilágyi Sándor közli: II. Rákóczy György egyik ménesének összeírása.
=1895. 2. 52-56. /A/

Erdélyi fejedelmi utasítás a balázsfalvi udvarbíró részére 1670-ből.
=1899. 6. 262-267. /A/

     Bánát
Takáts Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből.
=1902. 9. 432. /V/

     bányászat
(C-r.) közli: A vizaknai sóbányászat történetéhez.
=1897. 4. 91-92. /V/

(C-r.) közli: A máramarosi sóbányák II. Lajos trónraléptekor.
=1897. 4. 139-141. /V/

E. közli: Bocskay István fejedelem biztosainak jelentése a bányák állapotáról.
=1897. 4. 298-304. /A/

Sárospataki malomkőbányászok szabályai. 1740-1771.
=1898. 5. 11-16. /A/

[Tagányi Károly] T. közli: A körmöcbányai aranybánya-üzem mérlege 1676-98-ig.
=1898. 5. 45-46. /V/

Bánya-csereszerződések 1619-21-ből.
=1898. 5. 93-96. /A/

A sóvári sóbánya megvizsgálása 1643-ban.
=1899. 6. 117-129. /A/

Takáts Sándor: A mármarosi sóbányák jövedelme 1551/2 és 1600/1-ben.
=1899. 6. 192-195. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Francia vízemelőgép Selmecbányán 1633-ban.
=1899. 6. 337-338. /V/

Jelentés 1667-ből a nagybányai bányák állapotáról.
=1899. 6. 420-421. /A/

Pór Antal: A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben.
=1899. 6. 434. /V/

Takáts Sándor: A Gvozdanszko mellett fekvő bányák.
=1900. 7. 40-42. /V/

A nagy-muzsaji kőbánya rendtartásai és leltára. (1658-1700.)
=1901. 8. 43-45. /A/

Kárffy Ödön másolta: A sóvári sóbánya leltára 1643-1654. között.
=1901. 8. 418-423. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században.
=1902. 9. 94. /V/

Takáts Sándor: Vasbánya-nyitás Vác mellett 1727-ben.
=1902. 9. 382-383. /V/

Takáts Sándor: Paul Leonidi de Bono találmánya [vízkiemelő szerkezet].
=1903. 10. 45-46. /V/

Kárffy Ödön közli: Nagybányai bányászati és pénzverő utasítás 1680-ból.
=1903. 10. 179-184. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években.
=1903. 10. 285. /V/

Kárffy Ödön közli: Bélaváry Miklós, szepesi kamarai tanácsos, nagy- és felsőbányai bánya komiszárius jegyzőkönyvéből. (1664 június.)
=1905. 12. 160-162. /A/

Iványi Béla közli: Szomolnokhuta bányafelszereléseinek leltára 1634-ből.
=1905. 12. 343-347. /A/

     bárányok
Nagy Gyula közli: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605.
=1897. 4. 15-34. /A/

Utasítás a sztrongás juhok és bárányok tizedeléséről 1619-ben.
=1899. 6. 229-231. /A/

     Barátfalva
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A barátfalvi királyi ménes.
=1900. 7. 473-474. /V/

     Bars vármegye
Iványi Béla: Bihar és Bars vármegyék vámhelyei a középkorban.
=1905. 12. 81-132.

     Bártfa
Takáts Sándor: Új pénzverő felállításának terve 1633-ban.
=1899. 6. 240-241. /V/

Kováts Ferenc közli: "Groschen Bemyscher muncze Polnischer czal."
=1901. 8. 425-429. /V/

     Bartha Pál
Kárffy Ödön közli: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instrukciója. (1729.)
=1902. 9. 268-276. /A/

     Bát
[Sörös Pongrác] Srs. közli: A báti vámról.
=1901. 8. 178-181. /V/

     Bátaszék
Bátaszék 1721-iki törvénye.
=1900. 7. 127-129. /A/

     Báthori Gábor fejedelem
Pénzverési engedély 1608-ból.
=1898. 5. 44. /A/

     Beckó
Beckó város 1634-iki rendtartása.
=1898. 5. 269-274.

Szombathy Ignác: Beckó 1634-iki rendtartásához.
=1898. 5. 360-362. /V/

     Bécs
Dr. K. közli: Bécsi kereskedők panaszai 1680- és 1688-ból.
=1897. 4. 398-409. /A/

Takáts Sándor: Magyar borok szállítása a bécsi udvar számára 1571-81-ig.
=1899. 6. 285-286. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kasza-behozatal Bécsből 1629-ben.
=1899. 6. 287-288. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az első gesztenyefák Bécsben. 1713.
=1899. 6. 484. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Higanykivitel Bécsbe 1632-ben.
=1900. 7. 93. /V/

Takáts Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig.
=1902. 9. 49-72. /A/

Takáts Sándor: A bécsi fazekas művek. (XVII. század.)
=1904. 11. 159-160. /V/

Takáts Sándor: A bécsi adósság megszerzése.
=1905. 12. 378-379. /V/

     behozatal
Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1794/95-ből.
=1894. 1. 38. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1733. évben.
=1894. 1. 96-101. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1735-1736. évben.
=1894. 1. 176-187. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1737-1738. évben.
=1894. 1. 274-285. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1739. évben.
=1894. 1. 357-363. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1743. évben.
=1895. 2. 65-73. /A/

Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1752. évben.
=1895. 2. 356-361. /A/

Kemény Lajos: A kassai harmincad 1558-ban és 1597-ben.
=1896. 3. 214-215. /V/

Sz. közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1741. évben.
=1897. 4. 356-361. /A/

Takáts Sándor: Posztóbehozatal Morvából 1619-ben.
=1899. 6. 195-096. /V/

Kropf Lajos ism.: Ernest Roze: Historie de la pomme de terre traitée aux points de vue historique, biologique, pathologique, cultural et utilitaire.
=1899. 6. 280-283. /I/

[Tagányi Károly] T. K.: Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala 1610-ben.
=1899. 6. 284-295. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kasza-behozatal Bécsből 1629-ben.
=1899. 6. 287-288. /V/

[Tagányi Károly] Tagányi K.: Marhakivitelünk és behozatalunk 1733-37-ben.
=1900. 7. 234-236. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Ónbehozatal 1552-ben.
=1900. 7. 282. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Bajor sörbehozatal 1599-ben.
=1900. 7. 334. /A/

[Takáts Sándor]: Szamárbehozatal 1542-ben.
=1902. 9. 142. /V/

Kováts Ferenc közli: Városi behozatali vám Pozsonyban 1559. évben.
=1903. 10. 32-35.

     Békés vármegye
[Acsády Ignác] A-y. ism.: Karácsonyi János: Békés vármegye története.
=1896. 3. 289-291. /I/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Karácsonyi János: Békésvármegye története.
=1897. 4. 137-138. /I/

     Bélaváry Miklós
Kárffy Ödön közli: Bélaváry Miklós, szepesi kamarai tanácsos, nagy- és felsőbányai bánya komiszárius jegyzőkönyvéből. (1664 június.)
=1905. 12. 160-162. /A/

     Belgium
[Tagányi Károly] T. K.: Magyar vadászó ölyvök és sólymok Belgiumban.
=1900. 7. 332. /V/

     Belső-Szolnok vármegye
Belső-Szolnokmegyei cirkáló bírák utasítása. 1680.
=1898. 5. 466-469. /A/

     Benyovszky Móric gróf
Thallóczy Lajos: Gr. Benyovszky Móric haditengerészeti és kereskedelem politikai tervei. 1779-1781. 1-2.
=1901. 8. 329-376., 1 t.; 385-409.

     Bercel
Hübner Emil: A berceli német telepítés.
=1901. 8. 381-382. /V/

     Bereg vármegye
Lehoczky Tivadar: Német telepítések Beregmegyében.
=1895. 2. 249-285.

     bérek
[Acsády Ignác] -y.: Mezei munkabérek 1828-ban.
=1896. 3. 215-216. /V/

Kemény Lajos közli: XVII. századbeli napszámbérek.
=1897. 4. 482-484. /V/

Kemény Lajos: Mezei munkabérek 1677-ben.
=1899. 6. 196-197. /V/

     bérkocsisok
A budai bérkocsisok 1700-iki céhszabályzata.
=1900. 7. 33-37. /A/

     bérlet
[Jankó János] J. J. közli: Dalmáciai erdőbérlet 1562-ből.
=1897. 4. 141-142. /V/

K. közli: Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.
=1898. 5. 46-47. /V/

A salétrom bérbeadása 1705-ben.
=1898. 5. 529-532. /A/

A máramarosi harmincad bérbeadása 1675-ben.
=1899. 6. 79-81. /A/

A sarródi komp és vám bérlete 1648-ban.
=1899. 6. 419. /A/

Pór Antal: A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben.
=1899. 6. 434. /V/

Pór Antal: Malmok és malombérletek 1328-9-ben.
=1900. 7. 39. /V/

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

     Besztercebánya
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Sör- és pálinkafőzés Besztercebányán 1652/55-ben.
=1900. 7. 381-382. /V/

     betelepítés
Lehoczky Tivadar: Német telepítések Beregmegyében.
=1895. 2. 249-285.

-nd- közli: Balassa-gyarmat megtelepítése. 1671.
=1897. 4. 530-532. /A/

[Tagányi Károly] T. közli: Morva posztócsinálók letelepedése Puchón. 1639.
=1897. 4. 536-537. /V/

Kamarai utasítás a bácsmegyei telepítésekről 1763-ban.
=1899. 6. 380-386. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Spanyolok telepítése Pancsovára. 1736.
=1900. 7. 44. /V/

Hübner Emil: A berceli német telepítés.
=1901. 8. 381-382. /V/

Takáts Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. (1722-1729.)
=1902. 9. 383-384. /V/

Takáts Sándor: Spanyolok telepítése Pancsovára. (1735.)
=1903. 10. 47-48. /V/

Takáts Sándor: Hajó-építők telepítése Magyarországba a 16., 17. és 18. században.
=1904. 11. 81-116.

Pór Antal: A föltételek, melyek mellett az esztergomi káptalan nemti birtokát 1292-ben benépesítette.
=1904. 11. 155. /V/

Pór Antal: Az örmények falvának újabb megnépesítése az esztergomi káptalan által 1315-ben.
=1904. 11. 155-158. /V/

     Bethlen
-a.-o.-: A bethleni italmérés szabályozása 1641-ben.
=1895. 2. 317-318. /A/

     Bethlen Gábor fejedelem
K. közli: Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.
=1898. 5. 46-47. /V/

Bethlen Gábor szerződése egy török kereskedővel.
=1898. 5. 105-106. /A/

Kerekes György: Kassa város számadása a Bethlentől bérelt pénzverésről 1629.
=1901. 8. 181. /V/

Kerekes György: Bethlen pénzjavítási törekvése; pénzhamisítás.
=1901. 8. 317-320. /V/

     Bethlen Miklós gróf
Koncz József közli: Gr. Bethlen Miklós gazdasági utasítása.
=1895. 2. 46-51. /A/

     bevándorlás
Pór Antal: Adat a XIV. századi bevándorlókról.
=1900. 7. 138. /V/

     bevételek
Tagányi Károly közli: Szarvkő várának bevételei és kiadásai 1448-ból.
=1895. 2. 211-215. /A/

Takáts S[ándor]: A magyar-óvári harmincad bevételei és kiadásai 1631-ben.
=1899. 6. 89-90. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: A pécsváradi apátság bevételei és kiadásai 1438-ban.
=1899. 6. 333-335. /V/

Kováts Ferenc: Pozsony városának háztartása a XV. században. I. Forráskritika. II. Az 1439/40. pénzügyi év bevételei.
=1902. 9. 433-466.

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években.
=1903. 10. 285. /V/

Takáts Sándor: A magyar királyi sóhivatalok bevétele 1720-1724-ig.
=1903. 10. 431-432. /V/

Takáts Sándor közli: A magyar kamarai bevételek és kiadások előirányzata 1751-ben.
=1904. 11. 316-317. /A/

Sörös Pongrác közli: Guary Miklós praefectus jegyzéke a XVII. század végéről.
=1905. 12. 307-314. /A/

Iványi Béla: A tiszaluci vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig.
=1906. 13. 1-54.

     Bicse
Utasítás 1577-ből a bicsei vár udvarbírája részére.
=1900. 7. 279-280. /A/

     Bihar vármegye
Iványi Béla: Bihar és Bars vármegyék vámhelyei a középkorban.
=1905. 12. 81-132.

     bíróságok
Belső-Szolnokmegyei cirkáló bírák utasítása. 1680.
=1898. 5. 466-469. /A/

     birtokok
Pólya Jakab: A magyar birtok- és örökösödési jognak fejlődése. 1-2.
=1894. 1. 60-65.; 136-145.

[Tagányi Károly] T. K. közli: A neo-acquistica javak becsü-tariffája. 1696.
=1897. 4. 317-320. /A/

Zoltai Lajos közli: Debrecen város zálogos jobbágyai és bódogfalvai ispánya.
=1903. 10. 36-38. /A/

[Sörös Pongrác] SRS. közli: Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó okmányok a hédervári levéltárból. (1624-1744.)
=1905. 12. 273-278. /A/

     birtokosok
Sopron város szántóföldjeinek kiosztása 1379-ben.
=1898. 5. 506-516. /A/

     Bocskai István fejedelem
E. közli: Bocskay István fejedelem biztosainak jelentése a bányák állapotáról.
=1897. 4. 298-304. /A/

     Bodrogköz
Bodrogközi közbirtokosok erdőrendtartása. 1680 körül.
=1898. 5. 406-408. /A/

     Bogát
Tagányi Károly közli: Az első foglalás szabályozása az aranyosszéki Bogáthon.
=1894. 1. 325-330. /A/

     Bologna
[Takáts Sándor] T. S. dr.: Gabnakvitel Bologna-ba és Modena-ba 1648 és 1649-ben.
=1904. 11. 70-71. /V/

     bolthelyiségek
Kemény Lajos: Armenkremlen.
=1902. 9. 139. /V/

     bor
[Tagányi Károly] (tk.) közli: Régi gabona és bor-mértékek.
=1894. 1. 107-108. /V/

[Tagányi Károly] (tk.) közli: Borkivitelünk Lengyelországba 1587-1616.
=1894. 1. 108-109. /V/

Herczegh Mihály: A bortermelés hazai fejlődése.
=1894. 1. 125-135.

Acsády Ignác: Régi gabona- és bormértékek.
=1894. 1. 195-197. /V/

[Acsády Ignác] (A.) közli: A Hegyalja bortermése 1591-96.
=1895. 2. 135-136. /V/

Nagy Gyula közli: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605.
=1897. 4. 15-34. /A/

Cr. közli: A szerémi bor történetéhez.
=1897. 4. 92. /V/

[Tagányi Károly] T. közli: Borkivitelünk Angliába.
=1897. 4. 372-373. /V/

E. közli: Tokaji bortizedelés módja.
=1897. 4. 525-527. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Borkivitelünk Lengyelországba 1637-41-ig.
=1898. 5. 113-116. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Az 1610-iki lengyelországi borkivitel történetéhez.
=1899. 6. 240. /V/

A szepesi kamara számvevőjének jelentése 1676-ból a lengyelországi borkivitel tárgyában.
=1899. 6. 267-271. /A/

Takáts Sándor: Magyar borok szállítása a bécsi udvar számára 1571-81-ig.
=1899. 6. 285-286. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Borkiviteli tilalom 1637-ből.
=1899. 6. 336-337. /V/

Magyar borok III. Ferdinánd lakodalmán.
=1899. 6. 436. /V/

Kropf Lajos: A hegyaljai borok híre 1660-ban.
=1900. 7. 90-91. /V/

Kropf Lajos: Tokaji bor Franciaországban 1707/8-ban.
=1900. 7. 91-92. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vámmentes borkivitel Lengyelországba 1633-ban.
=1900. 7. 93. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Borkivitelünk Lengyelországba 1711-35-ig.
=1900. 7. 282-284. /V/

Illésy János: A tokaji bor védelme 1737-ben.
=1900. 7. 337-351.

Takáts Sándor: Bor- és gyümölcskivitel Németalföldre 1530-ban.
=1900. 7. 379. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Borkivitel Lengyelországba 1572-ben.
=1900. 7. 428. /V/

Kerekes György: Két magyar borkereskedő-telep Lengyelországban a XVII. században.
=1901. 8. 181-184. /V/

[Kováts Ferenc] K. F.: Szőllőföldeknek borban megállapított vételára a középkorban.
=1901. 8. 317. /V/

Takáts Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. (1716.)
=1902. 9. 95. /V/

Takáts Sándor: A zsidó-adó és a kóser bor.
=1902. 9. 478-480. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőmagyarországi bortermés 1565-ben.
=1903. 10. 44-45. /V/

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Sziléziába 1735-től 1755-ig.
=1903. 10. 373-374.. /V/

Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Galíciába és Oroszországba 1800, 1801 és 1802-ben.
=1903. 10. 430-431. /V/

Kemény Lajos közli: Kassai pogárok boradója aszalai bortermésük után 1610-ben.
=1904. 11. 296. /A/

Kárffy Ödön közli: Selmecbánya bormérési statutumai 1653.
=1905. 12. 287-291. /A/

[Kemény Lajos] K. L.: Boros hordók mértéke.
=1906. 13. 132. /V/

     Borbánd
[Tagányi Károly] T. K. közli: A borbándi szántóföldek kiigazítása és felosztása.
=1895. 2. 219-228. /A/

     Borostyánkő
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században.
=1902. 9. 94. /V/

     Borsod vármegye
K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

     bölények
[Tagányi Károly] T. K.: Bölények Nádasdy vadaskertjében 1551-ben.
=1900. 7. 141. /V/

     bőr
-án. közli: Bőrkereskedő örmények szabadalma 1684-ből.
=1896. 3. 327. /A/

Kropf Lajos közli: Magyar bőr Angliában a 14. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

[Takáts Sándor]: Hód-bőrök kivitele Magyarországból. (1578.)
=1902. 9. 140. /V/

     bőripar
Kropf Lajos: Hongrieur, hongroyeur.
=1898. 5. 293-294. /V/

     Brassó
-e- e-. közli: A brassai posztó-készítés és kereskedés szabályozása 1651-ben.
=1897. 4. 66-68. /A/

A brassói papírmalom eladása 1568-ban.
=1898. 5. 91-92. /A/

     Buda
Thallóczy Lajos: Lamberg Kristóf I. Ferdinánd király fővadászmestere Budán.
=1894. 1. 111-124. [Helyreigazítás: 1895. 2. 376. /V/]

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686-1700-ig.
=1897. 4. 285-297. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai 1686-98-ig.
=1897. 4. 411-419. /V/

A budai hajósok 1715-iki céhszabályai.
=1899. 6. 184-186. /A/

A budai bérkocsisok 1700-iki céhszabályzata.
=1900. 7. 33-37. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vizafogó Vác és Buda között 1528-ban.
=1900. 7. 92. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A kövezetadó behozatala Budára és Pestre. 1696.
=1900. 7. 93-94. /V/

A budai sáncmunkák rendje 1687-ből.
=1900. 7. 330-331. /A/

Utasítás a buda-városi orvos részére 1691-ből.
=1900. 7. 373-374. /A/

Kárffy Ödön közli: Herdegen János Bernát budai provisor utasítása 1687-ből.
=1905. 12. 305-306. /A/

Iványi Béla: A Budához és Visegrádhoz tartozó koronajavak 1609-ben.
=1905. 12. 383-384. /V/

Kováts Ferenc ism.: Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán.
=1906. 13. 102-103. /I/

     Budapest
Budapesti mészáros-ipartestület levéltára.
=1898. 5. 295. /GT-V/

     bujákiak
Merényi Lajos közli: 1637. esztendőbeli jövedelme palatinus urunk ő nagyságának a jászok, kiskunok és bujáki jószágbeliektől.
=1905. 12. 292-293. /A/

     burgonya
K. Karlovszky Endre: A burgonya meghonosítása Erdélyben.
=1896. 3. 293-321. /A/

Kropf Lajos ism.: Ernest Roze: Historie de la pomme de terre traitée aux points de vue historique, biologique, pathologique, cultural et utilitaire.
=1899. 6. 280-283. /I/

     búza
Milhoffer Sándor műve a magyar búza minőségéről.
=1898. 5. 191. /GT-V/

     Cegléd
Az ó-budai apácák 1584-iki utasítása ceglédi tiszttartójuk részére.
=1898. 5. 345-347. /A/

Hübner Emil: Nagy-Kőrös salétromfőzése a török uralom alatt.
=1900. 7. 236-239. /V/

     céhek
-e.-e.- közli: A kassai kereskedők céhszabályai 1686-ból.
=1897. 4. 35-42. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők első céhszabályzata 1475-ből.
=1897. 4. 190-192. /A/

[Karlovszky Endre] K. E. közli: A csallóközi juhászok céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 253-259. /A/

-re. közli: A nagybányai szekeresek céhszabályai.
=1897. 4. 314-315. /A/

K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

Ö. közli: Légrádi sajkások céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 466-469. /A/

E. közli: Nagyszombati szőlőmívesek céhszabályai.
=1897. 4. 479-481. /A/

Sárospataki malomkőbányászok szabályai. 1740-1771.
=1898. 5. 11-16. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők 1446. évi céhszabályai.
=1898. 5. 31-34. /A/

A szathmári kereskedők céhszabályai. 1705.
=1898. 5. 79-86. /A/

Barabás Samu közli: A kolozsvári képírók céhszabályai.
=1898. 5. 107-112. /A/

A pesti kertészek céhszabályzata. 1766.
=1898. 5. 264-268. /A/

Kropf Lajos ism.: Étienne MartinSain-Leon: Histoire des corporations de métiers.
=1898. 5. 598-601. /I/

Az eperjesi kereskedők 1615-iki céhszabályai. 1615.
=1899. 6. 133-135. /A/

A budai hajósok 1715-iki céhszabályai.
=1899. 6. 184-186. /A/

Könyöki Alajos közli: III. Ferdinánd céhszabályzata és címeres levele a magyarországi posztónyírók részére. (1650 körül.)
=1899. 6. 231-234. /A/

A lőcsei kereskedők 1686-iki céhszabályzata.
=1899. 6. 273-276. /A/

A soproni kereskedők 1690. évi céhszabályzata.
=1899. 6. 318-322. /A/

A lőcsei posztócsináló-céh 1590. évi szabályai.
=1899. 6. 327-332. /A/

A budai bérkocsisok 1700-iki céhszabályzata.
=1900. 7. 33-37. /A/

A semptei molnárok 1646-iki céhszabályai.
=1900. 7. 123-125. /A/

A dévényi halászok 1679-iki céhszabályai.
=1900. 7. 177-180. /A/

Sörös Pongrác közli: A pápai molnárcéh leveleiből. 1774-1778.
=1900. 7. 325-328. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai szíjgyártócéh 1627-iki árszabása.
=1900. 7. 367-369. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai céhek árszabásai a XVII. századból.
=1901. 8. 25-41. /A/

Kárffy Ödön másolta: A nagybányai esztergályosok céhszabályai 1716.
=1901. 8. 212-219. /A/

Kárffy Ödön másolta: A debreceni mézeskalácsosok 1713. évi céhszabályai.
=1901. 8. 294-304. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai csizmadiák pörirata 1642-ből.
=1901. 8. 424-425. /V/

Kerekes György közli: A kassai céhek árszabása (limitatiója). 1635.
=1901. 8. 471-483. /A/

Kárffy Ödön másolta: Kováts Ferenc ford.: A német-lipcsei vargáknak 1471. évi március hó 3-án kelt céhszabályai.
=1902. 9. 30-34. /A/

Kárffy Ödön másolta: A mosonmegyei juhászok céhszabályai 1701-ből.
=1902. 9. 41-47. /A/

[Kováts Ferenc] K. F.: Salétromos hordók "kalapjai".
=1902. 9. 93. /V/

Lukinich Imre másolta: A késmárki cipész-céh szabályai 1552-ből.
=1902. 9. 370-373. /A/

Lukinich Imre másolta: A késmárki takács-céh szabályai 1597-ből.
=1902. 9. 373-375. /A/

Lukinich Imre másolta: Adatok a felsőmagyarországi céhek történetéhez 1632-1701. közt.
=1903. 10. 156-159. /A/

Kerekes György: A kassai kereskedő-céh (Bruderschaft) könyve. 1446-1553.
=1903. 10. 342-352.

Kemény Lajos közli: A kassai egyesült lakatos, sarkantyús, páncélgyártó és csiszárcéh szabályzata. (1461.)
=1903. 10. 426-427. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai posztókereskedők 1461. évbeli szabályzata.
=1903. 10. 428. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai szabók 1461. évbeli céhszabályzata.
=1903. 10. 429. /A/

Munkás László közli: A csepregi szabócéh csalafintasága. Egy okmány 1672-ből.
=1904. 11. 299-300. /A/

Kemény Lajos közli: Adatok a kassai céhez történetéhez a középkorban.
=1904. 11. 390-392. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai nyergesek céhlevele. (1461.)
=1905. 12. 12-14. /A/

Takáts Sándor: A mesterasztal és a köszönő pohár.
=1905. 12. 379-380. /V/

Az esztergomi vargák céhlevele 1473-ból magyar fordításban.
=1906. 13. 70-73. /A/

     cigányok
[Tagányi Károly] (tk.) közli: Cigányok mint fejedelmi adomány tárgyai.
=1894. 1. 371. /V/

József főherceg közli: Az ónodi várhoz tartozó cigány jobbágyok összeírása.
=1895. 2. 121-123. /A/

[Tagányi Károly] T. közli: Cigányok szabadalomlevele Mátyás királytól. 1487.
=1898. 5. 187. /V/

     címereslevelek
Könyöki Alajos közli: III. Ferdinánd céhszabályzata és címeres levele a magyarországi posztónyírók részére. (1650 körül.)
=1899. 6. 231-234. /A/

     cipészek
Kemény Lajos közli: Kassai csizmadiák pörirata 1642-ből.
=1901. 8. 424-425. /V/

Kárffy Ödön másolta: Kováts Ferenc ford.: A német-lipcsei vargáknak 1471. évi március hó 3-án kelt céhszabályai.
=1902. 9. 30-34. /A/

Lukinich Imre másolta: A késmárki cipész-céh szabályai 1552-ből.
=1902. 9. 370-373. /A/

Az esztergomi vargák céhlevele 1473-ból magyar fordításban.
=1906. 13. 70-73. /A/

     ciszterci rend
[Acsády Ignác] Ay. ism.: Békefi Remig: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai ciszterci rend.
=1896. 3. 118-119. /I/

Ciszterci rend díszműve 800 éves fennállására. Békefi Remig: A pásztói apátság története 1190-1702.
=1898. 5. 239. /GT-V/

     Csáktornya
Merényi Lajos közli: Zrínyi Miklós vadasáról. 1561.
=1894. 1. 193-194. /A/

     Csallóköz
[Karlovszky Endre] K. E. közli: A csallóközi juhászok céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 253-259. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gabonarozsda 1576-ban.
=1899. 6. 243. /V/

     Csanád
Tagányi Károly közli: Csanád és Kál falu egyezsége a közös határ-gyepű felől.
=1897. 4. 83-86. /A/

[Acsády Ignác] ism.: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története.
=1898. 5. 472-475. /I/

     csatorna
Takáts Sándor: Csatorna terve Debrecen és Tisza között (1727).
=1904. 11. 318-320. /V/

     Csehország
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar marhák s lovak szállítása Csehországba.
=1900. 7. 42. /V/

     Csejte
Csejtei uradalmi rendtartás 1661-ből.
=1899. 6. 234-239. /A/

     Cseklész
Merényi Lajos közli: A szempci és cseklészi tizedszedők instruktiója. (1636.)
=1903. 10. 160-166. /A/

     Csepreg
Munkás László közli: A csepregi szabócéh csalafintasága. Egy okmány 1672-ből.
=1904. 11. 299-300. /A/

     Csepregi Turkovics Mihály
Koncz József közli: Csepregi T.(urkovics) Mihálynak kolozsmonostori harmincad (ősi) tisztei szerént a nemes ország eleiben beadott punktumi a harmincadokról.
=1894. 1. 371-372. /V/

     Csernabánya
[Karlovszky Endre] K. E. közli: Utasítás a csernabányai vashámor kezeléséről.
=1897. 4. 126-129. /A/

     Csetnek
[Iványi Béla] I. B. közli: Csetnek leltára 1662-ből.
=1913. 78-80. /A/

     Csicsvavár
Virágh Elek közli: A csicsva-vári udvarbíráknak, Eszterházy és Homonnay részrül adott utasítása. 1636.
=1897. 4. 331-343. /A/

     Csík szék
Utasítás a csíki vashámoros részére. (1694.)
=1899. 6. 73-76. /A/

Balló István közli: Adatok a csíki negyedfél megye havasainak közös birtoklásáról.
=1899. 6. 301-312. /A/

     csiszárok
Kemény Lajos közli: A kassai csiszárok árszabásai.
=1900. 7. .276-278. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai egyesült lakatos, sarkantyús, páncélgyártó és csiszárcéh szabályzata. (1461.)
=1903. 10. 426-427. /A/

     csizmadiák ld. cipészek


     Csobánc
Merényi Lajos közli: Esterházy herceg 1710-iki utasítása csobánci és keszthelyi tiszttartójához.
=1897. 4. 310-313. /A/

     cukor
-a. -b. ism.: Wiener Moszkó: A magyar cukoripar története.
=1897. 4. 89-90. /I/

     Czobor Bálint
Dr. közli: Czobor Bálint utasítása holicsi majorosa részére.
=1897. 4. 470-472. /A/

     Dalmácia
[Jankó János] J. J. közli: Dalmáciai erdőbérlet 1562-ből.
=1897. 4. 141-142. /V/

     Dávidcenk
Dávid-Cenk jobbágyszolgálmányai 1608-ból.
=1899. 6. 276-277. /A/

     Debrecen
Szüts Mihály: Debrecen mezőgazdasági története.
=1894. 1. 289-302.

Szüts Mihály közli: Debrecennek az 1807-iki országos segélyre vonatkozó intézkedései.
=1895. 2. 367-373. /A/

Kárffy Ödön másolta: A debreceni mézeskalácsosok 1713. évi céhszabályai.
=1901. 8. 294-304. /A/

Zoltai Lajos: Debrecen 200 év előtt. - Gazdaságtörténelmi adatok. -
=1902. 9. 1-29.

Zoltai Lajos közli: Debrecen városi statutumok. (1547-1592.) A város legrégibb jegyzőkönyveiből.
=1902. 9. 264-268. /A/

Zoltai Lajos közli: Napidíjak és úti-számlák Debrecen városa közlevéltárából. (1566-1737.)
=1902. 9. 406-416. /A/

Zoltai Lajos közli: Ház és tanyaföldek osztása Debrecenben a XVIII. század első felében.
=1902. 9. 416-419. /A/

Zoltai Lajos közli: Debrecen város zálogos jobbágyai és bódogfalvai ispánya.
=1903. 10. 36-38. /A/

Zoltai Lajos közli: Debrecen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről. I-2.
=1903. 10. 256-276.; 353-372. /A/

Zoltai Lajos: Debrecen a török uralom végén. A város háztartása. 1662-1692. 1-5.
=1903. 10. 289-341.; 404-425., 2 mell. a kötet végén; 1904. 11. 45-55.; 117-140.; 206-295.

Takáts Sándor: Csatorna terve Debrecen és Tisza között (1727).
=1904. 11. 318-320. /V/

Zoltai Lajos: Debrecen város ménese, gulyája a XVIII. század első felében.
=1905. 12. 1-11.

[Kováts Ferenc] K. F. ism.: Zoltai Lajos: Debrecen és vidékének urai az árpádkor végén és az anjou-korban 1290-1400 közt.
=1905. 12. 72. /I/

Zoltai Lajos közli: Földosztásról való statutumok Debrecen város közlevéltárából. 1647-1649.
=1905. 12. 294-295. /A/

Zoltai Lajos: Debreceni kalmárok a kurucvilágban.
=1905. 12. 370-375. /V/

Takáts Sándor: A nyilas és a kádas kalmárok.
=1905. 12. 380-381. /V/

Zoltai Lajos közli: A bécsi haditanács oltalomlevele debreceni kalmárok részére. 1685.
=1906. 13. 83-84. /A/

     Deés
[Tagányi Károly] T. K. közli: A deési nemesség és polgárság közti egyezség 1613-ban.
=1895. 2. 35-45. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Deés városának gazdasági utasítása, 1715.
=1895. 2. 131-132. /A/

Tagányi Károly közli: Adatok Deés város földközösségéhez.
=1896. 3. 185-202. /A/

     dénár
Kropf Lajos: Szent István király ezüst dénárjai.
=1900. 7. 90. /V/

     Dévény
A dévényi halászok 1679-iki céhszabályai.
=1900. 7. 177-180. /A/

     dézsma
E. közli: A galgóci uradalmi dézsmás utasítása. 1607.
=1897. 4. 124-125. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város utasítása dézsmaszedői részére. 1697.
=1898. 5. 166-167. /A/

Széchy Mária utasítása dézsmásai részére. 1667.
=1898. 5. 258-263. /A/

Erdélyi szászföldi dézsmautasítások 1692-ből.
=1900. 7. 19-26. /A/

     Diószeg
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A székelyhidi és diószegi görög kereskedők kiváltsága.
=1902. 9. 287. /V/

     Dobó István
-a-u. közli: Dobó István lovai. 1554.
=1897. 4. 142. /V/

     dohány
Takáts Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány-monopólium hazánkban. 1-2.
=1898. 5. 51-78.; 121-145.

Takáts Sándor: Az első magyar dohány-monopólium bajai.
=1902. 9. 385-405.

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

     Dombóvár
Merényi Lajos közli: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben. 1-2.
=1902. 9. 77-91.; 118-127. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári uradalom a XVIII. század elején.
=1905. 12. 320-338. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári kasznár és kulcsár utasítása 1755-ben.
=1906. 13. 95-97. /A/

     Domesday Book
Kropf Lajos ism.: William Maitland: Domesday Book and beyond.
=1898. 5. 475-476. /I/

     Draskovich György püspök
[Iványi Béla] Dr. I. B. közli: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinánd a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban.
=1906. 13. 76-77. /A/

     Drugeth család, homonnai, gróf
Virágh Elek közli: A csicsva-vári udvarbíráknak, Eszterházy és Homonnay részrül adott utasítása. 1636.
=1897. 4. 331-343. /A/

     Drugeth György gróf, homonnai
Merényi Lajos közli: Homonnay György hűtlen gazdatisztjének reverzálisa 1655-ből.
=1900. 7. 328-329. /A/

     dukát
Kováts Ferenc: Velencei dukátus (arany) árfolyama Pozsonyban 1443-1455.
=1904. 11. 158-ból.159. /V/

     Duna
Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században. 1-5.
=1900. 7. 97-122.; 145-176.; 193-222.; 241-273.; 288-319.

Kováts Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk korában.
=1901. 8. 433-470., 21 mell.

Kováts Ferenc: Égetett mész szállítási költségei a Dunán Hainburgtól Pozsonyig 1440. évben.
=1902. 9. 92-93. /V/

     Duna-Tisza-csatorna
Takáts Sándor: Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben.
=1902. 9. 137-139. /V/

     Dunaalmás
A duna-almási hegyközség törvényei. 1754.
=1899. 6. 44-46. /A/

     Dunántúl
Iványi Béla: A Nádasdyak dunántúli vámhelyeinek jövedelme 1566-ban.
=1905. 12. 382-383. /V/

     Ebesfalva
Az ebesfalvi tiszttartó utasítása 1630-ból.
=1899. 6. 324-325. /A/

     Ecsed
Acsády Ignác ism: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza.
=1898. 5. 233-236. /I/

Takáts Sándor: Az ecsedi láp eresztése a múlt században.
=1899. 6. 1-34.

Kárffy Ödön közli: Az ecsedi udvarbíró elleni vizsgálat utasítása 1615-ben.
=1904. 11. 297-298. /A/

     Egervár
Kárffy Ödön közli: Egervári gazdasági utasítás 1629.
=1905. 12. 341-342. /A/

     egyesületek
Kárffy Ödön: Az első erdélyi földmívelő egyesület működése. (1769-1772).
=1898. 5. 297-319.

     Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
Berényi Pál ism.: Fenyvessy József: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötvenéves története 1846-1896.
=1897. 4. 44-45. /I/

     egyházmegyék
[Acsády Ignác] ism.: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története.
=1898. 5. 472-475. /I/

     egytelkes nemesek
-b- v- közli: Huszt várához tartozó egy-telkes nemesek rendtartása.
=1896. 3. 331-334. /A/

     éhínség
Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhínség meggátlására.
=1894. 1. 188-192. /A/

     élelmezés
Koncz József közli: Gernyeszeghi udvar élelmezése 1718-ban.
=1896. 3. 335-338. /A/

Utasítás a hadi élelmezési főbiztos részére 1567-ből.
=1900. 7. 125-127. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A katonai élelmezés és a magyar mérték.
=1902. 9. 95-96. /V/

     élelmiszer
Kemény Lajos, ifj. közli: II. Rákóczy Ferenc konyhájára való élés. Kassa, 1707.
=1895. 2. 185. /A/

Könyöki Alajos közli: Élelmiszerek ára Pozsonyban 1563-ban.
=1898. 5. 465. /A/

     emberkereskedelem
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Emberkereskedés Buda visszafoglalása után.
=1899. 6. 196. /V/

     Eödönffy György
Az Eödönffy-javak udvarbírájának utasítása 1657-ben.
=1899. 6. 37-41. /A/

     Eperjes
Az eperjesi kereskedők 1615-iki céhszabályai. 1615.
=1899. 6. 133-135. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala 1610-ben.
=1899. 6. 284-295. /V/

     építéstörténet
Magyar építéstörténeti kiállítás.
=1899. 6. 150. /V/

     építészek
Fortunato Pratti kamarai építész-mérnök 1715-iki utasítása.
=1900. 7. 129-130. /A/

     Erdély
Tagányi Károly: A hármas-nyomású rendszer behozatala Erdélyben.
=1894. 1. 21-26.

Hermann Antal közli: Erdélyi robotjegyek.
=1894. 1. 109-110. /V/

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhínség meggátlására.
=1894. 1. 188-192. /A/

K. Karlovszky Endre összeáll.: A selyemtermelés története Erdélyben 1848-ig.
=1895. 2. 159-179.

Koncz József közli: Az 1744. évi erdélyi árszabás.
=1895. 2. 186-195. /A/

K. Karlovszky Endre: Erdély ipara a XVIII. század végén.
=1896. 3. 217-257.

K. Karlovszky Endre: A burgonya meghonosítása Erdélyben.
=1896. 3. 293-321. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Erdély közjövedelmei 1586-ban.
=1896. 3. 322-326. /A/

K. K. közli: Egy erdélyi főharmincados utasítása 1685-ből.
=1897. 4. 130-135. /A/

-a-o- közli: Utasítások az erdélyi sókamarák és sókikötők részére 1664/5-ből.
=1897. 4. 168-189. /A/

B. közli: Erdélyi postarendtartás 1641-ből.
=1897. 4. 262-265. /A/

Sz. közli: Erdély ipari kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-ből.
=1897. 4. 365-371. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Erdély áruforgalma 1701-ben.
=1897. 4. 383-397. /A/

-rl.- közli: Erdély és a részek nemessége 1642-ben.
=1897. 4. 410-411. /V/

Karlovszky Endre: Erdély iparosai az 1702-iki védvámokról.
=1897. 4. 419-423. /V/

Ö. közli: A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogosítása Hollandiának.
=1897. 4. 521-524. /A/

Az erdélyi főkincstartó 1620-iki utasítása.
=1898. 5. 41-43. /A/

K. közli: Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.
=1898. 5. 46-47. /V/

Erdély népessége 1827-ben.
=1898. 5. 182-183. /A/

[Horváth Sándor] H. S. ism.: Franz Zimmermann - Carl Werner - Georg Müller: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 2. Bd. 1324-1390.
=1898. 5. 284-292. /I/

Kárffy Ödön: Az első erdélyi földmívelő egyesület működése. (1769-1772).
=1898. 5. 297-319.

Erdélyi görög kereskedők szabadalomlevelei. 1643-1678.
=1898. 5. 402-405. /A/

Mayer Gyula: Salétromfőzés Erdélyben 1707-ben.
=1898. 5. 418-419. /V/

Kárffy Ödön: Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben.
=1898. 5. 486-493.

[Tagányi Károly] T. K.: Erdély adózása 1324-ben.
=1898. 5. 602-603. /V/

Az erdélyi harmincadok utasítása 1591-ből.
=1899. 6. 35-37. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Az erdélyi kincstár jövedelmei 1725-27-ben.
=1899. 6. 51. /A/

Erdélyi fejedelmi uradalmak személyzete és járandósága 1692-ben.
=1899. 6. 178-184. /A/

Erdélyi fejedelmi utasítás a balázsfalvi udvarbíró részére 1670-ből.
=1899. 6. 262-267. /A/

Erdélyi higanyvételi szerződések 1701-1703-ból.
=1899. 6. 277-279. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Erdélyi görög kereskedők 1701-iki szabadalomlevele.
=1899. 6. 286-287. /V/

Tagányi Károly: Erdélyi vadászati tilalom 1700-ban.
=1899. 6. 288-289. /V/

Erdélyi szászföldi dézsmautasítások 1692-ből.
=1900. 7. 19-26. /A/

Erdélyi postarendtartás 1634-ből.
=1900. 7. 131-132. /A/

Utasítás az erdélyi kincstartó részére 1598-ból.
=1900. 7. 323-325. /A/

Kiss Ernő: Inséges esztendők. [Apor Péter báró följegyzései Erdélyről. (1676-1749.)]
=1905. 12. 73-80. /V/

Lukinich Imre közli: Az erdélyi kincstári javak becslése 1701-ből.
=1905. 12. 315-319. /A/

     Erdélyi Gazda
[Acsády Ignác] A-y. ism.: Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle.
=1897. 4. 136-137. /I/

     Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle
[Acsády Ignác] A-y. ism.: Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle.
=1897. 4. 136-137. /I/

     erdészet
Tagányi Károly: A modern erdészeti kultúra keletkezése hazánkban.
=1896. 3. 125-141.

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár.
=1896. 3. 356-360. /A/

Prímási erdészeti és vadászati rendtartás 1744-ből.
=1899. 6. 138-141. /A/

Nagykárolyi vadászati és erdészeti utasítások (1712., 1760.)
=1900. 7. 416-421. /A/

     erdő
[Jankó János] J. J. közli: Dalmáciai erdőbérlet 1562-ből.
=1897. 4. 141-142. /V/

Bodrogközi közbirtokosok erdőrendtartása. 1680 körül.
=1898. 5. 406-408. /A/

Regéci uradalmi erdőrendtartás. 1753.
=1898. 5. 462-464. /A/

Szlavónia országos erdőrendtartása 1747-ben.
=1900. 7. 26-31. /A/

Nyírbaktai erdőrendtartás 1669-ből.
=1900. 7. 374-376. /A/

     Erdőd
Kárffy Ödön közli: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instrukciója. (1729.)
=1902. 9. 268-276. /A/

     erdőirtás
Segesvár város javaslata a földfoglalások és erdőirtások megakadályozásáról. (XVIII. század vége.)
=1906. 13. 98-101. /A/

     érsekségek
Acsády Ignác: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1581-84.
=1894. 1. 35-36. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Római és görög kath. érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a múlt század végén.
=1894. 1. 37. /A/

Takáts Sándor: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1568-tól 1570-ig.
=1905. 12. 175. /V/

     értékbecslés
[Tagányi Károly] T. K. közli: A neo-acquistica javak becsü-tariffája. 1696.
=1897. 4. 317-320. /A/

     Erzsébet, Szent
[Pór Antal] Pór A.: A magyarok kedvelt ételei a középkorban.
=1900. 7. 233-234. /V/

     Esterházy család, herceg
Virágh Elek közli: A csicsva-vári udvarbíráknak, Eszterházy és Homonnay részrül adott utasítása. 1636.
=1897. 4. 331-343. /A/

     Esterházy Miklós gróf, nádor
Dőry Ferenc másolta: Gróf Esterházy Miklós nádor udvari rendtartása (1630 körül).
=1901. 8. 224-230. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy Miklós nádor utasítása munkácsi tiszttartójához. (1613.)
=1903. 10. 153-156. /A/

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós utasítása tiszttartójához. (1615.)
=1903. 10. 456-462. /A/

Merényi Lajos: Eszterházy Miklós nádor utasítása semptei tiszttartójához. (1641.)
=1904. 11. 141-147. /A/

     Esterházy Pál herceg, nádor
Merényi Lajos közli: Esterházy herceg 1710-iki utasítása csobánci és keszthelyi tiszttartójához.
=1897. 4. 310-313. /A/

Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához.
=1902. 9. 467-470. /A/

Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz. (1688.)
=1902. 9. 473-474. /A/

Merényi Lajos közli: Az első herceg Esterházy fraknóvári ingóinak leltára 1654-ből.
=1903. 10. 166-179. /A/

Merényi Lajos közli: Eszterházy Pál gróf utasítása dunántúli javainak praefektusához. 1678.
=1904. 11. 301-303. /A/

Merényi Lajos közli: Az ozorai uradalom 1702-ben.
=1904. 11. 304-315. /A/

     esztergályosok
Kárffy Ödön másolta: A nagybányai esztergályosok céhszabályai 1716.
=1901. 8. 212-219. /A/

     Esztergom
Acsády Ignác: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1581-84.
=1894. 1. 35-36. /A/

Pór Antal: Malmok és malombérletek 1328-9-ben.
=1900. 7. 39. /V/

Pór Antal közli: Gazdaságtörténelmi okirat-kivonatok az esztergomi főkáptalan magán-levéltárából.
=1904. 11. 56-60. /A/

Pór Antal: A föltételek, melyek mellett az esztergomi káptalan nemti birtokát 1292-ben benépesítette.
=1904. 11. 155. /V/

Pór Antal: Az örmények falvának újabb megnépesítése az esztergomi káptalan által 1315-ben.
=1904. 11. 155-158. /V/

Pór Antal: Háborúság Esztergam város és az esztergami káptalan közt a vám miatt.
=1904. 11. 161-205.

Takáts Sándor: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1568-tól 1570-ig.
=1905. 12. 175. /V/

Az esztergomi vargák céhlevele 1473-ból magyar fordításban.
=1906. 13. 70-73. /A/

     ételek
[Pór Antal] Pór A.: A magyarok kedvelt ételei a középkorban.
=1900. 7. 233-234. /V/

     etimológia
Kropf Lajos: Hongre, hongrois, hongreline.
=1900. 7. 187. /V/

     ezüst
Kropf Lajos közli: Magyar viasz, arany, ezüst Flandriában a 13. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

Kropf Lajos: Magyar ezüst-művek Angliában 1436.
=1899. 6. 50. /V/

Pór Antal: A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben.
=1899. 6. 434. /V/

Takáts Sándor: A Gvozdanszko mellett fekvő bányák.
=1900. 7. 40-42. /V/

Kropf Lajos: Szent István király ezüst dénárjai.
=1900. 7. 90. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az udvari kamara tagjainak ezüst-járulékai.
=1903. 10. 284. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években.
=1903. 10. 285. /V/

Takáts Sándor: I. Ferdinánd és a magyar ezüstkivitel 1550-ben.
=1905. 12. 375-376. /V/

     fácán
Oktatás a fácántenyésztésről. (1712. 1761.)
=1899. 6. 386-389. /A/

     faggyú
[Tagányi Károly] T. K.: A faggyú ára 1582-ben.
=1900. 7. 282. /V/

     fazekasok
Takáts Sándor: A bécsi fazekas művek. (XVII. század.)
=1904. 11. 159-160. /V/

     Felső-Magyarország
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőmagyarországi bortermés 1565-ben.
=1903. 10. 44-45. /V/

Lukinich Imre másolta: Adatok a felsőmagyarországi céhek történetéhez 1632-1701. közt.
=1903. 10. 156-159. /A/

     Felsőbánya
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években.
=1903. 10. 285. /V/

Kárffy Ödön közli: Bélaváry Miklós, szepesi kamarai tanácsos, nagy- és felsőbányai bánya komiszárius jegyzőkönyvéből. (1664 június.)
=1905. 12. 160-162. /A/

     felsőoktatás
Fináczy Ernő: A gazdasági felsőbb szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt.
=1899. 6. 199-204.

     Felsőszőlős
Urasági intézkedések pestis idején alsó- s felsőszőlősön.1739.
=1898. 5. 17-22. /A/

     Ferdinánd, I., magyar király
Thallóczy Lajos: Lamberg Kristóf I. Ferdinánd király fővadászmestere Budán.
=1894. 1. 111-124. [Helyreigazítás: 1895. 2. 376. /V/]

Takáts Sándor: I. Ferdinánd és a magyar ezüstkivitel 1550-ben.
=1905. 12. 375-376. /V/

[Iványi Béla] Dr. I. B. közli: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinánd a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban.
=1906. 13. 76-77. /A/

     Ferdinánd, III., magyar király
Könyöki Alajos közli: III. Ferdinánd céhszabályzata és címeres levele a magyarországi posztónyírók részére. (1650 körül.)
=1899. 6. 231-234. /A/

Magyar borok III. Ferdinánd lakodalmán.
=1899. 6. 436. /V/

     fertályos tisztek
Kemény Lajos közli: Kassai fertályos tisztek utasításai a XVII. század végéről. 1684.
=1905. 12. 299-301. /A/

     Fertőszentmiklós
Merényi Lajos közli: A fertőszentmiklósi uradalom rendezése 1719-ben.
=1896. 3. 93-101. /A/

     festészet
Barabás Samu közli: A kolozsvári képírók céhszabályai.
=1898. 5. 107-112. /A/

     Festetits György gróf
Ruisz Gyula közli: Juhtenyésztési utasítás gróf Festetits György uradalmaiban. 1793.
=1894. 1. 39-46. /A/

     finnek
Kropf Lajos ism.: August Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven.
=1898. 5. 184-186. /I/

     Firenze
Kropf Lajos: Magyar szabók Florenzben 1373-ban.
=1899. 6. 49. /V/

     Fiume
Fest Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban. 1-2.
=1895. 2. 1-27.; 81-109.

     fizetés
Iványi Béla közli: A Kanizsayak fizetési lajstroma, 1503-4-ből.
=1905. 12. 15-35. /A/

[Iványi Béla] Dr. I. B. közli: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinánd a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban.
=1906. 13. 76-77. /A/

     Flandria
Kropf Lajos közli: Magyar viasz, arany, ezüst Flandriában a 13. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

     Fogaras
Szamota István közli: A fogarasi uradalom rendtartása a XVI. század közepétől.
=1894. 1. 164-166. /A/

Fogaras város szabadalomlevele 1567-ből.
=1899. 6. 41-43. /A/

     foglalkozás
Sz. közli: Erdély ipari kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-ből.
=1897. 4. 365-371. /A/

     Forró
Kemény Lajos, ifj. másolta: A forrói jobbágyok rendtartása 1601. előtt.
=1901. 8. 415-416. /A/

     főharmincados
K. K. közli: Egy erdélyi főharmincados utasítása 1685-ből.
=1897. 4. 130-135. /A/

     földfoglalás
Tagányi Károly közli: Az első foglalás szabályozása az aranyosszéki Bogáthon.
=1894. 1. 325-330. /A/

Segesvár város javaslata a földfoglalások és erdőirtások megakadályozásáról. (XVIII. század vége.)
=1906. 13. 98-101. /A/

     Földközi-tenger
Kropf Lajos ism.: Masson, Paul: Histoire du Commerce français dans le Levant au XVII-e Siécle.
=1898. 5. 231-232. /I/

     földközösség
Tagányi Károly: A földközösség története Magyarországon.
=1894. 1. 199-238.

Tagányi Károly közli: A földközösség történetéhez Zomboron.
=1895. 2. 291-296. /A/

Tagányi Károly közli: Adatok Deés város földközösségéhez.
=1896. 3. 185-202. /A/

Sopron város szántóföldjeinek kiosztása 1379-ben.
=1898. 5. 506-516. /A/

Nagy-Szalonta földközösségének történetéhez.
=1900. 7. 320-323. /A/

Kemény Lajos: Földközösség Abaújban.
=1901. 8. 320. /V/

     földmértékek
Kropf Lajos: A földmértékek történetéhez.
=1898. 5. 479. /V/

     földművelés
Kárffy Ödön: Az első erdélyi földmívelő egyesület működése. (1769-1772).
=1898. 5. 297-319.

Egy 1770. évi emlékirat Magyarország földmíveléséről.
=1898. 5. 320-340. /A/

Kemény Lajos közli: A földmívelés történetére vonatkozó adatok Kassa város levéltárából. 1559-1614.
=1906. 13. 74-75. /A/

     földosztás
Zoltai Lajos közli: Ház és tanyaföldek osztása Debrecenben a XVIII. század első felében.
=1902. 9. 416-419. /A/

Zoltai Lajos közli: Földosztásról való statutumok Debrecen város közlevéltárából. 1647-1649.
=1905. 12. 294-295. /A/

     főpapok
Küffer Béla közli: A magyar főpapok s a magyar király jövedelmei 1186-ban.
=1895. 2. 286-290.

     Fraknó
Merényi Lajos közli: Az első herceg Esterházy fraknóvári ingóinak leltára 1654-ből.
=1903. 10. 166-179. /A/

     franciák
Kropf Lajos ism.: Masson, Paul: Histoire du Commerce français dans le Levant au XVII-e Siécle.
=1898. 5. 231-232. /I/

     Franciaország
Kropf Lajos ism.: Ernest Roze: Historie de la pomme de terre traitée aux points de vue historique, biologique, pathologique, cultural et utilitaire.
=1899. 6. 280-283. /I/

Kropf Lajos: Tokaji bor Franciaországban 1707/8-ban.
=1900. 7. 91-92. /V/

     Fuggerek
Takáts Sándor: A Fuggerek mint marhakereskedők.
=1899. 6. 335-336. /V/

     Füzér
Merényi Lajos közli: Vádlevél 1563-ból a füzéri tiszttartó ellen.
=1900. 7. 371-373. /A/

     gabona
[Tagányi Károly] (tk.) közli: Régi gabona és bor-mértékek.
=1894. 1. 107-108. /V/

Rodiczky Jenő közli: Moson vármegyei gabona-árak 1688-1800-ig.
=1894. 1. 175. /A/

Acsády Ignác: Régi gabona- és bormértékek.
=1894. 1. 195-197. /V/

[Acsády Ignác] (A.) közli: Gabonakiviteli tilalom 1592-ben.
=1895. 2. 134-135. /V/

Reizner János: Régi gabonamérték.
=1895. 2. 376. /V/

Reizner János: Adalékok a gabona- és kenyérárak egymáshoz való viszonyához.
=1896. 3. 258-261.

Nagy Gyula közli: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605.
=1897. 4. 15-34. /A/

Sz. közli: Gabonakiviteli tilalom 1585 és 1587-ben.
=1897. 4. 372. /V/

Kropf Lajos ism.: Richard Bennett - John Elton: History of corn milling.
=1899. 6. 188-191. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gabonakivitelünk Velencébe 1590-ben.
=1899. 6. 241-242. /V/

[Takáts Sándor] T. S. dr.: Gabnakvitel Bologna-ba és Modena-ba 1648 és 1649-ben.
=1904. 11. 70-71. /V/

Kárffy Ödön közli: A szécsi kerület gabona tizedszedőinek utasítása 1621-ből.
=1905. 12. 156-159. /A/

     gabonarozsda
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gabonarozsda 1576-ban.
=1899. 6. 243. /V/

     gabonatisztek
Kemény Lajos közli: Kassa város gabonatisztjeinek (Getreidherren) számadása az 1512-ik évről.
=1903. 10. 454-455. /A/

     Galgóc
E. közli: A galgóci uradalmi dézsmás utasítása. 1607.
=1897. 4. 124-125. /A/

Thurzó Szaniszló gróf utasítása galgóci vámosa részére. 1614.
=1898. 5. 87-90. /A/

     Galícia
Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Galíciába és Oroszországba 1800, 1801 és 1802-ben.
=1903. 10. 430-431. /V/

     gazdálkodás
Éble Gábor: Károlyi Ferenc gróf gazdasági tevékenységéből. 1-4.
=1897. 4. 97-114.; 145-167.; 241-252.; 269-284.

     gazdaság
Szamota István közli: Kanizsai Orsolya: Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai. 1564.
=1894. 1. 66-77. /A/

Pólya Jakab: Gazdasági viszonyaink a XVIII. század első felében.
=1895. 2. 201-210.

Zichy István közli: Aspremont János Cobert gróf gazdasági levelei. (1782-1784.)
=1895. 2. 297-302. /A/

Thaly Kálmán közli: Báró Palocsay György kuruc tábornok versei a gazdaságvitelről. 1701.
=1898. 5. 204-210. /A/

Kropf Lajos ism.: Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. 1-2.
=1899. 6. 142-143. /A/; 1901. 8. 484. /I/

Fináczy Ernő: A gazdasági felsőbb szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt.
=1899. 6. 199-204.

Ortvay Tivadar: Az állatvilág s a gazdasági kultúra.
=1901. 8. 51-61.

Várnai Sándor: Adalékok a régi pesti polgári rend társadalmi és gazdasági kialakulásához.
=1905. 12. 241-257.

Kárffy Ödön közli: Egervári gazdasági utasítás 1629.
=1905. 12. 341-342. /A/

Kováts Ferenc ism.: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus... - Heynen Reinhard: Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig.
=1906. 13. 104-106. /I/

     gazdasági élet
Acsády Ignác: A magyar gazdasági élet 1720-ban.
=1894. 1. 47-59.

     gazdasági oktatás
Fináczy Ernő: A gazdasági felsőbb szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt.
=1899. 6. 199-204.

     gazdaságtan
[Acsády Ignác] ism.: Földes Béla: A társadalmi gazdaságtan elemei.
=1898. 5. 470-472. /I/

Sörös Pongrác: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején. Kovács Márkus Benczés. (1782-1854.)
=1902. 9. 254-263.

     gazdaságtörténet
Acsády Ignác: A magyar gazdaságtörténet feladatai.
=1895. 2. 137-158.

-f -s. ism.: Steinhausen Georg: Der Kaufmann in der Deutschen Vergangenheit. - Bartels Adolf: Der Bauer in der deutschen Vergangenheit.
=1901. 8. 315-316. /I/

Kováts Ferenc ism.: Maxime Kowalewsky: Die Ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform.
=1901. 8. 484-486. /I/

     gazdaszövetség
[Horváth Sándor] H. S. : Magyar gazdaszövetség terve 1817-ből.
=1898. 5. 362-363. /V/

     gazdatisztek
Merényi Lajos közli: Homonnay György hűtlen gazdatisztjének reverzálisa 1655-ből.
=1900. 7. 328-329. /A/

     Gdańsk
Kropf Lajos: A magyar aranyforint árfolyama Danczkában 1399-1452-ig.
=1899. 6. 50. /V/

     Gernyeszeg
Koncz József közli: Gernyeszeghi udvar élelmezése 1718-ban.
=1896. 3. 335-338. /A/

     gesztenyefák
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az első gesztenyefák Bécsben. 1713.
=1899. 6. 484. /V/

     Géza, II., magyar király
Karácsonyi János: II. Géza király gondja szarvasaira.
=1895. 2. 244-245. /V/

     Gömör vármegye
[Tagányi Károly] T. K. közli: Gömörmegyei juhászok szabadalmai.
=1897. 4. 92-96. /V/

K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

     gönci fa
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A gönci fa és az antal-hordó.
=1903. 10. 190-191. /V/

     görög katolikusok
Kőszeghy Sándor közli: Római és görög kath. érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a múlt század végén.
=1894. 1. 37. /A/

     görögök
(i.) közli: Országos felügyelőség a görög kereskedők fölött.
=1895. 2. 79-80. /V/

Erdélyi görög kereskedők szabadalomlevelei. 1643-1678.
=1898. 5. 402-405. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Erdélyi görög kereskedők 1701-iki szabadalomlevele.
=1899. 6. 286-287. /V/

Kemény Lajos: Görög kereskedők Kassán. (1663.)
=1902. 9. 142. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A székelyhidi és diószegi görög kereskedők kiváltsága.
=1902. 9. 287. /V/

     Guary család
Récsey Viktor közli: A szentgyörgyi és Guari hegyközség törvényei 1643-ból.
=1899. 6. 467-471. /A/

     Guary Miklós
Sörös Pongrác közli: Guary Miklós praefectus jegyzéke a XVII. század végéről.
=1905. 12. 307-314. /A/

     gulya
Zoltai Lajos: Debrecen város ménese, gulyája a XVIII. század első felében.
=1905. 12. 1-11.

     Gvozdanszko
Takáts Sándor: A Gvozdanszko mellett fekvő bányák.
=1900. 7. 40-42. /V/

     gyalom
[Tagányi Károly] (t. k.) közli: Halászó gyalom.
=1895. 2. 79. /V/

     gyáripar
K. Karlovszky Endre: Magyar gyár- és kézműipar 1771-74-ben.
=1896. 3. 1-64.

K. Karlovszky Endre: Erdély ipara a XVIII. század végén.
=1896. 3. 217-257.

     gyarmatok
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gyarmatszerzési tervek kétszáz év előtt.
=1900. 7. 43. /V/

     gyepű
Tagányi Károly közli: Csanád és Kál falu egyezsége a közös határ-gyepű felől.
=1897. 4. 83-86. /A/

     Gyöngyös
K. közli: Gyöngyös város 1659-iki rendtartása.
=1897. 4. 473-475. /A/

     Győr
Castor ism.: Szávay Gyula: Győr.
=1897. 4. 43-44. /I/

Győr város egyezsége a kamarával az alföldi marhakereskedők felől. 1647.
=1898. 5. 256-257. /A/

Németh Ambrus: Selyemtenyésztési mozgalmak Győrött 1771-1831-ig.
=1901. 8. 1-24.

     Gyulafehérvár
Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tiszttartó részére.
=1894. 1. 311-323. /A/

     gyümölcs
Takáts Sándor: Bor- és gyümölcskivitel Németalföldre 1530-ban.
=1900. 7. 379. /V/

     gyümölcsfák
Horváth Sándor közli: Egy múltszázadi gazda tanácsai a méhekről és gyümölcsfákról.
=1898 5 23-30. /A/

     haditengerészet
Thallóczy Lajos: Gr. Benyovszky Móric haditengerészeti és kereskedelem politikai tervei. 1779-1781. 1-2.
=1901. 8. 329-376., 1 t.; 385-409.

     hadsereg
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Liszt- és zabszállítás a hadsereg részére 1717-ben.
=1900. 7. 94. /V/

Utasítás a hadi élelmezési főbiztos részére 1567-ből.
=1900. 7. 125-127. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak fölajánlása a német hadsereg részére 1648-ban.
=1900. 7. 380. /V/

     hagyatékok
Kováts Ferenc másolta és jegyz. ell.: Pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi aprilis 1-3. között felvett jegyzőkönyv.
=1902. 9. 73-77. /A/

Sörös Pongrác közli: Végrendeletek a XVI-XVII. századból. (1576-1714.)
=1905. 12. 265-272. /A/

Sörös Pongrác: Tejfalusi Niczkilaky Balázs hagyatéka. (XVI. század.)
=1906. 13. 128-132. /V/

     Hainburg
Takáts Sándor: A hai[n]mburgi posztógyár és Magyarország. (1727.)
=1902. 9. 285-286. /V/

     hajóépítők
Takáts Sándor: Hajó-építők telepítése Magyarországba a 16., 17. és 18. században.
=1904. 11. 81-116.

     hajózás
Magyar hajózási kiállítás.
=1898. 5. 117. /GT-V/

A budai hajósok 1715-iki céhszabályai.
=1899. 6. 184-186. /A/

Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században. 1-5.
=1900. 7. 97-122.; 145-176.; 193-222.; 241-273.; 288-319. Kováts Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk korában.
=1901. 8. 433-470., 21 mell.

Kováts Ferenc: Égetett mész szállítási költségei a Dunán Hainburgtól Pozsonyig 1440. évben.
=1902. 9. 92-93. /V/

Takáts Sándor: A pozsonyi hajósok vállalatai 1806-ban.
=1903. 10. 374-376. /V/

     hal
Takáts Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig.
=1902. 9. 49-72. /A/

     halastó
Takáts Sándor: Nagyszombat városának halastava.
=1902. 9. 429-431. /V/

     halászat
[Illésy János] I. J. közli: A halászat történetéhez.
=1895. 2. 74-77. /A/

Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. században. 1-2.
=1897. 4. 425-445.; 485-509.

Tokaji halászrendtartás. 1745.
=1898. 5. 213. /A/

Károlyi Sándor gróf kuruc generális utasításai a tiszai halászatról 1725-30-ból.
=1899. 6. 373-380. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vizafogó Vác és Buda között 1528-ban.
=1900. 7. 92. /V/

A dévényi halászok 1679-iki céhszabályai.
=1900. 7. 177-180. /A/

Acsády Ignác ism.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. I. Jankó János: A magyar halászat eredete.
=1900. 7. 181-186. /A/

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

     Hamburg
Kropf Lajos: Hamburg és a magyar kereskedők 1365-ben.
=1899. 6. 49. /V/

     hamisítás
Kerekes György: Bethlen pénzjavítási törekvése; pénzhamisítás.
=1901. 8. 317-320. /V/

Kerekes György: Kassai hamispénzverő polgár. 1627.
=1901. 8. 380-381. /V/

     hámor
Kerekes György ford.: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból.
=1902. 9. 34-40. /A/

     hamuzsír
Takáts Sándor: Kísérlet a hamuzsír monopolizálására. (1750-1752.)
=1903. 10. 191-192. /V/

     handgrófság
-a-o-: Az osztrák és morva handgrófság.
=1897. 4. 196-198. /V/

     hármas nyomás
Tagányi Károly: A hármas-nyomású rendszer behozatala Erdélyben.
=1894. 1. 21-26.

     harmincad
Kemény Lajos: A kassai harmincad története a XVI. század végéig.
=1894. 1. 303-309.

Koncz József közli: Csepregi T.(urkovics) Mihálynak kolozsmonostori harmincad (ősi) tisztei szerént a nemes ország eleiben beadott punktumi a harmincadokról.
=1894. 1. 371-372. /V/

Kemény Lajos: A kassai harmincad 1558-ban és 1597-ben.
=1896. 3. 214-215. /V/

Emlékirat a harmincadok állapotáról 1655-ből.
=1898. 5. 577-589. /A/

Az erdélyi harmincadok utasítása 1591-ből.
=1899. 6. 35-37. /A/

A máramarosi harmincad bérbeadása 1675-ben.
=1899. 6. 79-81. /A/

Takáts S[ándor]: A magyar-óvári harmincad bevételei és kiadásai 1631-ben.
=1899. 6. 89-90. /A/

Takáts Sándor: A harmincadosok elleni vizsgálat 1560-ban.
=1899. 6. 247-257.

Takáts Sándor: A Fuggerek mint marhakereskedők.
=1899. 6. 335-336. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Harmincadjaink összes jövedelme és kiadása 1749-54-ig.
=1900. 7. 334. /A/

Takáts Sándor: A rohicsi víz harmincadmentessége 1677-ben.
=1902. 9. 95. /V/

Ortvay Tivadar ism.: Kováts Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alapján.
=1903. 10. 42-43. /I/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A gönci fa és az antal-hordó.
=1903. 10. 190-191. /V/

     harmincadosok
Takáts Sándor: Komáromi harmincadosok dolga a XVI. és XVII. században.
=1898. 5. 421-453.

     határőrvidék
Thallóczy Lajos: Károlyváros s a horvát határőrvidék keletkezése.
=1898. 5. 365-387.

     havasok
Balló István közli: Adatok a csíki negyedfél megye havasainak közös birtoklásáról.
=1899. 6. 301-312. /A/

     házasság
Z.: Jobbágyok házassági kényszere. 1681.
=1897. 4. 48. /V/

     házipénztárak
[Tagányi Károly] T. K.: A megyei házi pénztárak kiadásai az 1791/2., 1801/2. és 1825/6. években.
=1900. 7. 332-333. /V/ [Helyreigazítás: 382. /V/]

     Hédervár
[Sörös Pongrác] SRS. közli: Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó okmányok a hédervári levéltárból. (1624-1744.)
=1905. 12. 273-278. /A/

     hegyközségek
Pettkó Béla közli: Egy XVII. századi magyar hegyközség törvényei.
=1894. 1. 30-34. /A/

Giay Károly közli: A sághi hegyközség törvényei. 1732.
=1898. 5. 517-528. /A/

A duna-almási hegyközség törvényei. 1754.
=1899. 6. 44-46. /A/

Récsey Viktor közli: A szentgyörgyi és Guari hegyközség törvényei 1643-ból.
=1899. 6. 467-471. /A/

Kováts Ferenc közli: A vajnori hegyközség rendtartása 1460-70-ből.
=1900. 7. 469-470. /A/

     hegyvám
Kemény Lajos, ifj. másolta: A tállyai szőlő-hegyvám nagysága 1586-1609. évek között.
=1901. 8. 413-415. /A/

     Herdegen János Bernát
Kárffy Ödön közli: Herdegen János Bernát budai provisor utasítása 1687-ből.
=1905. 12. 305-306. /A/

     Hernád
Cr. közli: Hídvámok a Hernádon 1409-ben.
=1897. 4. 92. /V/

     hídvámok
Cr. közli: Hídvámok a Hernádon 1409-ben.
=1897. 4. 92. /V/

     higany
Ö. közli: A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogosítása Hollandiának.
=1897. 4. 521-524. /A/

K. közli: Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.
=1898. 5. 46-47. /V/

Erdélyi higanyvételi szerződések 1701-1703-ból.
=1899. 6. 277-279. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Higanykivitel Bécsbe 1632-ben.
=1900. 7. 93. /V/

     hitel
Dr. ism.: Vargha Gyula: A magyar hitelügy és hitelintézetek története.
=1897. 4. 87-88. /I/

     hizlalás
Radiczky Jenő: Marhahizlalók szövetkezete 1833-ban.
=1902. 9. 426-427. /V/

     hód
[Takáts Sándor]: Hód-bőrök kivitele Magyarországból. (1578.)
=1902. 9. 140. /V/

     hódoltság
Merényi Lajos közli: A hódoltság adózása történetéhez.
=1903. 10. 18-32. /A/

Zoltai Lajos: Debrecen a török uralom végén. A város háztartása. 1662-1692. 1-5.
=1903. 10. 289-341.; 404-425., 2 mell. a kötet végén; 1904. 11. 45-55.; 117-140.; 206-295.

Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság adója 1629-ben.
=1904. 11. 363-389. /A/

     Holics
Dr. közli: Czobor Bálint utasítása holicsi majorosa részére.
=1897. 4. 470-472. /A/

     Hollandia
Ö. közli: A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogosítása Hollandiának.
=1897. 4. 521-524. /A/

Gróf Nádasdy Ferenc utasítása hollandi vásárlásai felől 1665-ben.
=1898. 5. 459-461. /A/

[Takáts Sándor] dr. T. S.: Aszaltszilva kivitele Hollandiába.
=1902. 9. 140. /V/

     Homonnay-árvák
Merényi Lajos közli: Vizsgálat a Homonnay-árvák gazdatisztjei ellen. 1622.
=1896. 3. 328-330. /A/

     hongre
Kropf Lajos: Hongre, hongrois, hongreline.
=1900. 7. 187. /V/

     hordók
[Kováts Ferenc] K. F.: Salétromos hordók "kalapjai".
=1902. 9. 93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A gönci fa és az antal-hordó.
=1903. 10. 190-191. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: Boros hordók mértéke.
=1906. 13. 132. /V/

     Horváth Pál vicebán
Iványi Béla közli: Horváth Pál nándorfejérvári vicebán jelentése 1504.
=1905. 12. 339-340. /A/

     Horvátország
Thallóczy Lajos: Horvát szokásjog 1551-1553-ból.
=1896. 3. 142-169.

Thallóczy Lajos: Károlyváros s a horvát határőrvidék keletkezése.
=1898. 5. 365-387.

     Hrussó
Végzés a hrussó-kistapolcsányi uradalom jobbágyainak szolgálmányairól. 1667.
=1898. 5. 211-212. /A/

     hús
Milhoffer Sándor: Húsnak és egyéb hozzá tartozandónak Limitatiója.
=1895. 2. 247-248. /V/

     húsvágás
Borovszky Samu közli: Németujvár város húsvágási rendtartása 1648-ban.
=1900. 7. 37-38. /A/

     huszárok
Takáts Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben.
=1902. 9. 286-287. /V/

     Huszt
-b- v- közli: Huszt várához tartozó egy-telkes nemesek rendtartása.
=1896. 3. 331-334. /A/

     illeték
Takáts Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban.
=1902. 9. 287-288. /V/

     ingóságok
Merényi Lajos közli: Várday Kata ingóságai. (1589.)
=1905. 12. 261-264. /A/

     ipar
-a. -b. ism.: Wiener Moszkó: A magyar cukoripar története.
=1897. 4. 89-90. /I/

Sz. közli: Erdély ipari kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-ből.
=1897. 4. 365-371. /A/

Kropf Lajos ism.: Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. 1-2.
=1899. 6. 142-143. /A/; 1901. 8. 484. /I/

     iparosok
[Acsády Ignác] A-y. ism.: Pólya Jakab: A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társulata története.
=1896. 3. 287-289. /I/

Pór Antal: Magyar iparosok Krakkóban a XIV. század első felében.
=1900. 7. 40. /V/

     istállók
[Tagányi Károly] T. K.: Lóistállók hiánya 1520-ban.
=1900. 7. 282. /V/

     István, I., Szent, magyar király
Kropf Lajos: Szent István "pensa auri"-ja.
=1899. 6. 295-300. [Pauler Gyula válasza: 368-369. Viszont- és arra válasz: 465-466.]

Kropf Lajos: Szent István király ezüst dénárjai.
=1900. 7. 90. /V/

     italmérés
-a.-o.-: A bethleni italmérés szabályozása 1641-ben.
=1895. 2. 317-318. /A/

     járulékok
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az udvari kamara tagjainak ezüst-járulékai.
=1903. 10. 284. /V/

     jáspis
Takáts Sándor: A jaszpisz-kő feltalálása Magyarországban. (1661.)
=1902. 9. 139-140. /V/

     jászok
Merényi Lajos közli: 1637. esztendőbeli jövedelme palatinus urunk ő nagyságának a jászok, kiskunok és bujáki jószágbeliektől.
=1905. 12. 292-293. /A/

     jegyzőkönyvek
Kivonatok a martonfalvai közbirtokosság jegyzőkönyvéből. 1799.
=1900. 7. 458-469. /A/

Kováts Ferenc másolta és jegyz. ell.: Pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi aprilis 1-3. között felvett jegyzőkönyv.
=1902. 9. 73-77. /A/

Zoltai Lajos közli: Debrecen városi statutumok. (1547-1592.) A város legrégibb jegyzőkönyveiből.
=1902. 9. 264-268. /A/

Kárffy Ödön közli: Bélaváry Miklós, szepesi kamarai tanácsos, nagy- és felsőbányai bánya komiszárius jegyzőkönyvéből. (1664 június.)
=1905. 12. 160-162. /A/

     jobbágyok
[Tagányi Károly] (tk.) közli: A jobbágytelkek száma 1780. táján.
=1894. 1. 371. /V/

József főherceg közli: Az ónodi várhoz tartozó cigány jobbágyok összeírása.
=1895. 2. 121-123. /A/

[Tagányi Károly] tk. közli: Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek, és szőlők kimutatása az 1780. évi úrbéri tabellák alapján.
=1895. 2. 242-243. /A/ [Kiegészítés: 1897. 4. 47-48. /A/]

[Tagányi Károly] tk.: Jobbágyok költözése és szökése.
=1895. 2. 245-247. /V/

Z.: Jobbágyok házassági kényszere. 1681.
=1897. 4. 48. /V/

Dr. közli: Rákóczyak egyezsége a jobbágyaik pöreiben való eljárásról. 1627.
=1897. 4. 464-465. /A/

A szilágysomlyai uradalom jobbágyainak szolgálmányai 1669-ben.
=1898. 5. 102-104. /A/

Végzés a hrussó-kistapolcsányi uradalom jobbágyainak szolgálmányairól. 1667.
=1898. 5. 211-212. /A/

Liszka-Olaszi döntvénye a jobbágyörökösödésről. 1715.
=1899. 6. 186-187. /A/

Dávid-Cenk jobbágyszolgálmányai 1608-ból.
=1899. 6. 276-277. /A/

Pór Antal: Földesúr és jobbágyok közti viszony 1329-ben.
=1900. 7. 39-40. /V/

Kemény Lajos, ifj. másolta: A forrói jobbágyok rendtartása 1601. előtt.
=1901. 8. 415-416. /A/

Zoltai Lajos közli: Debrecen város zálogos jobbágyai és bódogfalvai ispánya.
=1903. 10. 36-38. /A/

Kárffy Ödön közli: Rákóczi Pál és a mádi jobbágyok szerződése 1635.
=1903. 10. 463-464. /A/

     jog
Thallóczy Lajos: Horvát szokásjog 1551-1553-ból.
=1896. 3. 142-169.

     jószágigazgatók
-a-e. közli: II. Rákóczi Ferenc utasítása a máramarosi jószágigazgató részére. 1704.
=1897. 4. 69-78. /A/

     jószágkormányzóság
[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686-1700-ig.
=1897. 4. 285-297. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai 1686-98-ig.
=1897. 4. 411-419. /V/

     József, II., magyar király
Lengyel János: Beer könyve Mária Terézia és II. József kereskedelmi politikájáról.
=1899. 6. 155-172.

     jövedelmek
Acsády Ignác: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1581-84.
=1894. 1. 35-36. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Római és görög kath. érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a múlt század végén.
=1894. 1. 37. /A/

[Acsády Ignác] (A.) közli: Egy malom jövedelme 1587-89. (Körmöcbánya.)
=1895. 2. 134. /V/

Küffer Béla közli: A magyar főpapok s a magyar király jövedelmei 1186-ban.
=1895. 2. 286-290.

[Tagányi Károly] T. K. közli: Erdély közjövedelmei 1586-ban.
=1896. 3. 322-326. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686-1700-ig.
=1897. 4. 285-297. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Az erdélyi kincstár jövedelmei 1725-27-ben.
=1899. 6. 51. /A/

Takáts Sándor: A mármarosi sóbányák jövedelme 1551/2 és 1600/1-ben.
=1899. 6. 192-195. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Harmincadjaink összes jövedelme és kiadása 1749-54-ig.
=1900. 7. 334. /A/

Ortvay Tivadar: A vadászat haszna és jövedelmezősége. Különös tekintettel Pozsony megyére.
=1901. 8. 281-293.

Takáts Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról.
=1902. 9. 93-94. /V/

Takáts Sándor: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1568-tól 1570-ig.
=1905. 12. 175. /V/

Lukinich Imre közli: Kővár várának jövedelmi forrásai 1566-ból.
=1905. 12. 258-260. /A/

Iványi Béla: A Nádasdyak dunántúli vámhelyeinek jövedelme 1566-ban.
=1905. 12. 382-383. /V/

     juhászok
[Tagányi Károly] T. K. közli: Gömörmegyei juhászok szabadalmai.
=1897. 4. 92-96. /V/

[Karlovszky Endre] K. E. közli: A csallóközi juhászok céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 253-259. /A/

Kárffy Ödön másolta: A mosonmegyei juhászok céhszabályai 1701-ből.
=1902. 9. 41-47. /A/

     juhok
Ruisz Gyula közli: Juhtenyésztési utasítás gróf Festetits György uradalmaiban. 1793.
=1894. 1. 39-46. /A/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: I. Rákóczy György rendelete juhászata ügyében. 1648.
=1895. 2. 61-62. /A/

Utasítás a sztrongás juhok és bárányok tizedeléséről 1619-ben.
=1899. 6. 229-231. /A/

Kerekes György közli: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-dec. évnegyedről.
=1902. 9. 142-144. /V/

     Kajár
Sörös Pongrác: Egy falu a török időkben. (Kajár, XVII. század.)
=1902. 9. 289-299.

     Kál
Tagányi Károly közli: Csanád és Kál falu egyezsége a közös határ-gyepű felől.
=1897. 4. 83-86. /A/

     kalangya
-a-u-: Kéve, kereszt, kalangya, kepe.
=1896. 3. 363. /V/

     kalaposok
[Kováts Ferenc] K. F.: Salétromos hordók "kalapjai".
=1902. 9. 93. /V/

     Kalmár Gergely
Kerekes György közli: Kalmár Gergely deák regestumja kereskedéséről 1574-82.
=1903. 10. 71-94. /A/

     kamarák
Nagy Gyula közli: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605.
=1897. 4. 15-34. /A/

[Karlovszky Endre] K. E. közli: Utasítás a szepesi kamara részére 1608-ból.
=1897. 4. 79-82. /A/

-a-o- közli: Utasítások az erdélyi sókamarák és sókikötők részére 1664/5-ből.
=1897. 4. 168-189. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686-1700-ig.
=1897. 4. 285-297. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai 1686-98-ig.
=1897. 4. 411-419. /V/

Győr város egyezsége a kamarával az alföldi marhakereskedők felől. 1647.
=1898. 5. 256-257. /A/

Utasítás a rónaszéki sókamara-ispán részére 1591-ből.
=1898. 5. 454-458. /A/

A szepesi kamara számvevőjének jelentése 1676-ból a lengyelországi borkivitel tárgyában.
=1899. 6. 267-271. /A/

Kamarai utasítás a bácsmegyei telepítésekről 1763-ban.
=1899. 6. 380-386. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A magyar kamara futása Pozsonyból 1645-ben.
=1900. 7. 42-43. /V/

Fortunato Pratti kamarai építész-mérnök 1715-iki utasítása.
=1900. 7. 129-130. /A/

Kerekes György: Kassa küzdelme a szepesi kamarával 1652/3-ban.
=1900. 7. 428-432. /V/

Takáts Sándor: A magyar kamara állapota 1627-1628-ban.
=1903. 10. 1-17.

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az udvari kamara tagjainak ezüst-járulékai.
=1903. 10. 284. /V/

Takáts Sándor közli: A magyar kamarai bevételek és kiadások előirányzata 1751-ben.
=1904. 11. 316-317. /A/

     kamat
[Kemény Lajos] K. L.: Kamat.
=1901. 8. 320. /V/

     kanárik
[Takáts Sándor]: Kanári madarak szállítása Pozsonyba 1655-ben.
=1902. 9. 141. /V/

     Kanizsai Orsolya
Szamota István közli: Kanizsai Orsolya: Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai. 1564.
=1894. 1. 66-77. /A/

     Kanizsay család
Iványi Béla közli: A Kanizsayak fizetési lajstroma, 1503-4-ből.
=1905. 12. 15-35. /A/

     Kantafalva
Kantafalva székely falu törvénye. (1720.)
=1899. 6. 81-83. /A/

     Kaposvár
Merényi Lajos közli: A kaposvári uradalom 1720-ban.
=1905. 12. 43-56. /A/

     káptalanok
Pór Antal: A föltételek, melyek mellett az esztergomi káptalan nemti birtokát 1292-ben benépesítette.
=1904. 11. 155. /V/

Pór Antal: Az örmények falvának újabb megnépesítése az esztergomi káptalan által 1315-ben.
=1904. 11. 155-158. /V/

Pór Antal: Háborúság Esztergam város és az esztergami káptalan közt a vám miatt.
=1904. 11. 161-205.

     Kapuvár
Merényi Lajos közli: A kapuvári uradalom számvitele 1688-ban.
=1902. 9. 419-425. /A/

Merényi Lajos közli: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben.
=1902. 9. 470-473. /A/

Iványi Béla közli: A kapuvári uradalom utasítása 1633-ból.
=1905. 12. 281-286. /A/

     Kapy Zsigmond
Kőszeghy Sándor közli: Kapy Zsigmond gazdasági utasítása. 1620.
=1895. 2. 196-200. /A/

     Károlyi Ferenc gróf
Éble Gábor: Károlyi Ferenc gróf gazdasági tevékenységéből. 1-4.
=1897. 4. 97-114.; 145-167.; 241-252.; 269-284.

     Károlyi nemzetség, gróf
[Tagányi Károly] T. K.: Kutatások a gróf Károlyi nemzetség levéltárában.
=1899. 6. 390. /GT-V/

     Károlyi Sándor gróf
Károlyi Sándor gróf kuruc generális utasításai a tiszai halászatról 1725-30-ból.
=1899. 6. 373-380. /A/

     Károlyváros
Thallóczy Lajos: Károlyváros s a horvát határőrvidék keletkezése.
=1898. 5. 365-387.

     kartell
[Illésy János] I. J. közli: Vasmegyei malmosgazdák kartellje 1698-ból.
=1895. 2. 128-130. /A/

     kártya
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kártyaadó 1638-ban.
=1899. 6. 150. /V/

     Kassa
Kemény Lajos: A kassai harmincad története a XVI. század végéig.
=1894. 1. 303-309.

Kemény Lajos, ifj. közli: II. Rákóczy Ferenc konyhájára való élés. Kassa, 1707.
=1895. 2. 185. /A/

Kemény Lajos, ifj. közli: A szőlőművelés történetéhez Abaújvármegyében.
=1895. 2. 233-241. /A/

Kemény Lajos: A kassai harmincad 1558-ban és 1597-ben.
=1896. 3. 214-215. /V/

-e.-e.- közli: A kassai kereskedők céhszabályai 1686-ból.
=1897. 4. 35-42. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők első céhszabályzata 1475-ből.
=1897. 4. 190-192. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai kereskedelmi társaság 1518-ban.
=1897. 4. 482. /V/

-re. közli: A kassaiak száma s adóképessége II. Rákóczy Ferenc alatt.
=1897. 4. 533-535. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők 1446. évi céhszabályai.
=1898. 5. 31-34. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város utasítása dézsmaszedői részére. 1697.
=1898. 5. 166-167. /A/

Kemény Lajos: Mezei munkabérek 1677-ben.
=1899. 6. 196-197. /V/

Kemény Lajos: Kassa város szöllőtermése és kiadása 1734-47-ig.
=1899. 6. 197. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala 1610-ben.
=1899. 6. 284-295. /V/

Kemény Lajos közli: Kassa város 1731-iki vásárpénz-tarifája.
=1900. 7. 87-89. /A/

- yj -: Az arany és tallér értéke 1617-ben.
=1900. 7. 190. /V/

Kemény Lajos közli: A kassai csiszárok árszabásai.
=1900. 7. .276-278. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai szíjgyártócéh 1627-iki árszabása.
=1900. 7. 367-369. /A/

Kerekes György: Kassa küzdelme a szepesi kamarával 1652/3-ban.
=1900. 7. 428-432. /V/

Kemény Lajos közli: Kassai céhek árszabásai a XVII. századból.
=1901. 8. 25-41. /A/

Kerekes György: Kassa város számadása a Bethlentől bérelt pénzverésről 1629.
=1901. 8. 181. /V/

Kemény Lajos, ifj. közli: Okmányok Kassa város levéltárából.
=1901. 8. 310-313. /A/

[Kemény Lajos] K. L.: Kamat.
=1901. 8. 320. /V/

Kerekes György: Kassai hamispénzverő polgár. 1627.
=1901. 8. 380-381. /V/

Kemény Lajos közli: Kassai csizmadiák pörirata 1642-ből.
=1901. 8. 424-425. /V/

Kerekes György közli: A kassai céhek árszabása (limitatiója). 1635.
=1901. 8. 471-483. /A/

Kerekes György ford.: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból.
=1902. 9. 34-40. /A/

Kerekes György ford.: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései 1502. és 1503.
=1902. 9. 106-117.

Kemény Lajos: Armenkremlen.
=1902. 9. 139. /V/

Kemény Lajos: Görög kereskedők Kassán. (1663.)
=1902. 9. 142. /V/

Kerekes György közli: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-dec. évnegyedről.
=1902. 9. 142-144. /V/

Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró. 1573-1635. 1-2.
=1902. 9. 144-247.; 300-368.

Kemény Lajos: A kassai pénzverőház.
=1902. 9. 248-253.

Kerekes György: A kassai kereskedő-céh (Bruderschaft) könyve. 1446-1553.
=1903. 10. 342-352.

Kemény Lajos közli: A kassai egyesült lakatos, sarkantyús, páncélgyártó és csiszárcéh szabályzata. (1461.)
=1903. 10. 426-427. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai posztókereskedők 1461. évbeli szabályzata.
=1903. 10. 428. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai szabók 1461. évbeli céhszabályzata.
=1903. 10. 429. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város gabonatisztjeinek (Getreidherren) számadása az 1512-ik évről.
=1903. 10. 454-455. /A/

Kemény Lajos: Kassai óragyártók.
=1904. 11. 68-70. /V/

Kemény Lajos közli: Kassai pogárok boradója aszalai bortermésük után 1610-ben.
=1904. 11. 296. /A/

Kemény Lajos közli: Adatok a kassai céhez történetéhez a középkorban.
=1904. 11. 390-392. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai nyergesek céhlevele. (1461.)
=1905. 12. 12-14. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai fertályos tisztek utasításai a XVII. század végéről. 1684.
=1905. 12. 299-301. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa külső jószágai tiszttartójának utasítása 1694.
=1905. 12. 302-304. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa városa az 1696-ik évben.
=1905. 12. 381-382. /V/

Kemény Lajos közli: A földmívelés történetére vonatkozó adatok Kassa város levéltárából. 1559-1614.
=1906. 13. 74-75. /A/

Takáts Sándor: Kassa kereskedői 1557-ben.
=1906. 13. 125-127. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: Boros hordók mértéke.
=1906. 13. 132. /V/

Dragóner Béla: Adalékok a toronyórák történetéhez.
=1906. 13. 136. /V/

Dragóner Béla: Adatok Kassa sz. kir. város óráinak történetéhez.
=1906. 13. 137. /V/

     kasza
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kasza-behozatal Bécsből 1629-ben.
=1899. 6. 287-288. /V/

Takáts Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban.
=1902. 9. 287-288. /V/

     kasznárok
Merényi Lajos közli: A dombóvári kasznár és kulcsár utasítása 1755-ben.
=1906. 13. 95-97. /A/

     kataszteri fölmérés
Horváth Sándor másolta: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. 1-2.
=1901. 8. 62-114.; 166-177. /A/

     katonaság
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A katonai élelmezés és a magyar mérték.
=1902. 9. 95-96. /V/

     kecskék
Utasítás a sztrongás juhok és bárányok tizedeléséről 1619-ben.
=1899. 6. 229-231. /A/

     keleti társaság
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Marhakereskedésünk a keletei kompánia kezében.
=1900. 7. 479-480. /V/

     kelták
Kropf Lajos ism.: August Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven.
=1898. 5. 184-186. /I/

     kén
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A kéntermelés kezdete Magyarországon. (1570.)
=1899. 6. 288. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században.
=1902. 9. 94. /V/

Takáts Sándor: Két világkereskedelmi cikkünk a 18. században.
=1903. 10. 97-152.

     kenyér
Reizner János: Adalékok a gabona- és kenyérárak egymáshoz való viszonyához.
=1896. 3. 258-261.

     kepe
-a-u-: Kéve, kereszt, kalangya, kepe.
=1896. 3. 363. /V/

     kerámia
[Tagányi Károly] T. K.: Lubinai tányércsinálók 1643-ban.
=1900. 7. 141. /V/

     keresetek
Thirring Gusztáv: Városaink lakosságának kereseti viszonyai a 18. század második felében.
=1901. 8. 129-162., 1 t. /A/

     kereskedelem
Fest Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban. 1-2.
=1895. 2. 1-27.; 81-109.

-e- e-. közli: A brassai posztó-készítés és kereskedés szabályozása 1651-ben.
=1897. 4. 66-68. /A/

-a-o-.: Marhakereskedésünk szabályozása 1605-ben.
=1897. 4. 193-196. /V/

-a-o-: Az osztrák és morva handgrófság.
=1897. 4. 196-198. /V/

Karlovszky Endre: Magyarország kereskedelmi viszonyai 1755-ben.
=1897. 4. 201-240.

Sz. közli: Erdély ipari kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-ből.
=1897. 4. 365-371. /A/

K. közli: A temesvári kereskedelmi társaság alapítólevelei 1723-25-ből.
=1897. 4. 446-463. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai kereskedelmi társaság 1518-ban.
=1897. 4. 482. /V/

Kropf Lajos ism.: Masson, Paul: Histoire du Commerce français dans le Levant au XVII-e Siécle.
=1898. 5. 231-232. /I/

Kropf Lajos közli: Magyar viasz, arany, ezüst Flandriában a 13. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

Kropf Lajos közli: Magyar bőr Angliában a 14. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

Késmárk város szabályzata a vászonfestés és vászonkereskedésről. 1737.
=1898. 5. 341-344. /A/

Téglás Gábor: Adatok hazánk legrégibb kereskedelméhez.
=1898. 5. 481-485.

Kropf Lajos ism.: Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. 1-2.
=1899. 6. 142-143. /A/; 1901. 8. 484. /I/

Lengyel János: Beer könyve Mária Terézia és II. József kereskedelmi politikájáról.
=1899. 6. 155-172.

Thallóczy Lajos közli: Az osztrák-magyar tengerparti kereskedelem a francia uralom alatt.
=1899. 6. 173-177. /A/

A soproni kereskedők 1690. évi céhszabályzata.
=1899. 6. 318-322. /A/

Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt. 1-3.
=1899. 6. 343-367.; 391-412.; 439-464.

Kropf Lajos: Olasz kereskedők Kumániában a XIV. század elején.
=1899. 6. 435-436.

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Kereskedelmi utak Magyarország s az örökös tartományok között a XVII. században.
=1900. 7. 380-381. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Marhakereskedésünk a keletei kompánia kezében.
=1900. 7. 479-480. /V/

Kerekes György: Két magyar borkereskedő-telep Lengyelországban a XVII. században.
=1901. 8. 181-184. /V/

Thallóczy Lajos: Gr. Benyovszky Móric haditengerészeti és kereskedelem politikai tervei. 1779-1781. 1-2.
=1901. 8. 329-376., 1 t.; 385-409.

Kováts Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk korában.
=1901. 8. 433-470., 21 mell.

Takáts Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig.
=1902. 9. 49-72. /A/

Érdujhelyi Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története.
=1902. 9. 97-105.

Kerekes György ford.: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései 1502. és 1503.
=1902. 9. 106-117.

Kemény Lajos: Görög kereskedők Kassán. (1663.)
=1902. 9. 142. /V/

Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró. 1573-1635. 1-2.
=1902. 9. 144-247.; 300-368.

Takáts Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban.
=1902. 9. 287-288. /V/

Takáts Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből.
=1902. 9. 432. /V/

Ortvay Tivadar ism.: Kováts Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alapján.
=1903. 10. 42-43. /I/

Kerekes György közli: Kalmár Gergely deák regestumja kereskedéséről 1574-82.
=1903. 10. 71-94. /A/

Kováts Ferenc: Kereskedő-társaság Pozsonyban a XV. század elején.
=1903. 10. 95-96. /V/

Takáts Sándor: Két világkereskedelmi cikkünk a 18. században.
=1903. 10. 97-152.

Merényi Lajos: Hogy vettük a svájci marhát 1680-ban?
=1903. 10. 284-285. /V/

Kerekes György: A kassai kereskedő-céh (Bruderschaft) könyve. 1446-1553.
=1903. 10. 342-352.

Takáts Sándor: A pozsonyi hajósok vállalatai 1806-ban.
=1903. 10. 374-376. /V/

Kemény Lajos közli: A kassai posztókereskedők 1461. évbeli szabályzata.
=1903. 10. 428. /A/

Pór Antal: Külkereskedelmünk fellendülése a XIV. században.
=1903. 10. 433-435.

Takáts Sándor: Rothal a magyar kereskedelemről. (1669.)
=1905. 12. 175-176. /V/

Takáts Sándor: A török alattvalók kereskedése Magyarországon.
=1905. 12. 233-240.

     kereskedők
(i.) közli: Országos felügyelőség a görög kereskedők fölött.
=1895. 2. 79-80. /V/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Pólya Jakab: A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társulata története.
=1896. 3. 287-289. /I/

-án. közli: Bőrkereskedő örmények szabadalma 1684-ből.
=1896. 3. 327. /A/

-e.-e.- közli: A kassai kereskedők céhszabályai 1686-ból.
=1897. 4. 35-42. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők első céhszabályzata 1475-ből.
=1897. 4. 190-192. /A/

Dr. K. közli: Sedgewick Zakariás angol-perzsa kereskedő-társaságának szabadalomlevele 1699-ből.
=1897. 4. 305-309. /A/

Ö. közli: Örmény keleti kereskedő-társaság szabadalomlevele 1703-ból.
=1897. 4. 344-348. /A/

Dr. K. közli: Bécsi kereskedők panaszai 1680- és 1688-ból.
=1897. 4. 398-409. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők 1446. évi céhszabályai.
=1898. 5. 31-34. /A/

K. közli: Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.
=1898. 5. 46-47. /V/

A szathmári kereskedők céhszabályai. 1705.
=1898. 5. 79-86. /A/

Bethlen Gábor szerződése egy török kereskedővel.
=1898. 5. 105-106. /A/

Rizskó Pál: Egy körmöcbányai nagykereskedő a XV. században.
=1898. 5. 193-203.

Győr város egyezsége a kamarával az alföldi marhakereskedők felől. 1647.
=1898. 5. 256-257. /A/

Erdélyi görög kereskedők szabadalomlevelei. 1643-1678.
=1898. 5. 402-405. /A/

Kropf Lajos: Hamburg és a magyar kereskedők 1365-ben.
=1899. 6. 49. /V/

Kropf Lajos: Magyar kereskedő angol fogságban 1388-ban.
=1899. 6. 49-50. /V/

Az eperjesi kereskedők 1615-iki céhszabályai. 1615.
=1899. 6. 133-135. /A/

A lőcsei kereskedők 1686-iki céhszabályzata.
=1899. 6. 273-276. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Erdélyi görög kereskedők 1701-iki szabadalomlevele.
=1899. 6. 286-287. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Porosz kalmárok panaszai a lengyelek ellen 1452-ben.
=1900. 7. 188. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A székelyhidi és diószegi görög kereskedők kiváltsága.
=1902. 9. 287. /V/

Zoltai Lajos: Debreceni kalmárok a kurucvilágban.
=1905. 12. 370-375. /V/

Takáts Sándor: A nyilas és a kádas kalmárok.
=1905. 12. 380-381. /V/

Zoltai Lajos közli: A bécsi haditanács oltalomlevele debreceni kalmárok részére. 1685.
=1906. 13. 83-84. /A/

Takáts Sándor: Kassa kereskedői 1557-ben.
=1906. 13. 125-127. /V/

     kereszt
-a-u-: Kéve, kereszt, kalangya, kepe.
=1896. 3. 363. /V/

     kertek
Ö. közli: A pozsonyi nádor-kert kertészének szerződése 1682-ben.
=1897. 4. 266-268. /A/

     kertészek
A pesti kertészek céhszabályzata. 1766.
=1898. 5. 264-268. /A/

     Késmárk
Késmárk város szabályzata a vászonfestés és vászonkereskedésről. 1737.
=1898. 5. 341-344. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala 1610-ben.
=1899. 6. 284-295. /V/

Lukinich Imre másolta: A késmárki cipész-céh szabályai 1552-ből.
=1902. 9. 370-373. /A/

Lukinich Imre másolta: A késmárki takács-céh szabályai 1597-ből.
=1902. 9. 373-375. /A/

Lukinich Imre közli: Késmárk városának vagyoni kimutatása 1687-ből.
=1903. 10. 465-466. /A/

     Keszthely
Kőszeghy Sándor közli: Keszthelyi rendtartás 1661-ből.
=1895. 2. 63-64. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy herceg 1710-iki utasítása csobánci és keszthelyi tiszttartójához.
=1897. 4. 310-313. /A/

     Keszthelyi Georgikon
A Keszthelyi Georgikon százados évfordulója.
=1898. 5. 48. /GT-V/

     kéve
-a-u-: Kéve, kereszt, kalangya, kepe.
=1896. 3. 363. /V/

     kézműipar
K. Karlovszky Endre: Magyar gyár- és kézműipar 1771-74-ben.
=1896. 3. 1-64.

K. Karlovszky Endre: Erdély ipara a XVIII. század végén.
=1896. 3. 217-257.

     kiadások
Tagányi Károly közli: Szarvkő várának bevételei és kiadásai 1448-ból.
=1895. 2. 211-215. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686-1700-ig.
=1897. 4. 285-297. /A/

[Kropf Lajos] K. L. közli: Szüreti kiadások 1558-ban.
=1898. 5. 113. /V/

Takáts S[ándor]: A magyar-óvári harmincad bevételei és kiadásai 1631-ben.
=1899. 6. 89-90. /A/

Kemény Lajos: Kassa város szöllőtermése és kiadása 1734-47-ig.
=1899. 6. 197. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A pécsváradi apátság bevételei és kiadásai 1438-ban.
=1899. 6. 333-335. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A megyei házi pénztárak kiadásai az 1791/2., 1801/2. és 1825/6. években.
=1900. 7. 332-333. /V/ [Helyreigazítás: 382. /V/]

[Tagányi Károly] T. K.: Harmincadjaink összes jövedelme és kiadása 1749-54-ig.
=1900. 7. 334. /A/

Merényi Lajos közli: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben.
=1902. 9. 470-473. /A/

Takáts Sándor közli: A magyar kamarai bevételek és kiadások előirányzata 1751-ben.
=1904. 11. 316-317. /A/

     kiállítások
Magyar hajózási kiállítás.
=1898. 5. 117. /GT-V/

Magyar építéstörténeti kiállítás.
=1899. 6. 150. /V/

     kikötők
-a-o- közli: Utasítások az erdélyi sókamarák és sókikötők részére 1664/5-ből.
=1897. 4. 168-189. /A/

     Kína
[Pór Antal] Pór A.: A posta ősi hazája.
=1900. 7. 284-286. /V/

     kincstár
Illésy János: A kincstár szürete a Hegyalján 1748-ban.
=1897. 4. 373-376. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Az erdélyi kincstár jövedelmei 1725-27-ben.
=1899. 6. 51. /A/

Illésy János: A kincstár hegyaljai szőlőgazdálkodása a XVII. század második felében.
=1900. 7. 1-18.

Lukinich Imre közli: Az erdélyi kincstári javak becslése 1701-ből.
=1905. 12. 315-319. /A/

     kincstartók
Az erdélyi főkincstartó 1620-iki utasítása.
=1898. 5. 41-43. /A/

Utasítás az erdélyi kincstartó részére 1598-ból.
=1900. 7. 323-325. /A/

     királyi jövedelmek
Küffer Béla közli: A magyar főpapok s a magyar király jövedelmei 1186-ban.
=1895. 2. 286-290.

     Kismarton
Merényi Lajos közli: Kismartoni uradalmi faárszabás 1632-ből.
=1905. 12. 280. /A/

     Kistapolcsány
Végzés a hrussó-kistapolcsányi uradalom jobbágyainak szolgálmányairól. 1667.
=1898. 5. 211-212. /A/

     kiváltságlevelek
Illésy János összeáll.: Községi kiváltságlevelek jegyzéke. 1-4.
=1898. 5. 219-230.; 275-283.; 348-359.; 409-416.

Vásárszabadalmak jegyzéke. A Királyi Könyvekből összeállította: Illésy János. 1-4. [A 4. rész pótközlemény A-Z-ig.]
=1899. 6. 370-372.; 422-433.; 472-477.; 1900. 133-137. /A/

[Dőry Ferenc] Dr. D. F.: A mármarosi sóvágók kiváltságlevele 1498-ból.
=1900. 7. 188-190. /V/

Takáts Sándor: Az auspitzi (pusztapécsi) magyar marhavásárok régi kiváltságlevelei.
=1905. 12. 228-232.

     kivitel
Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1794/95-ből.
=1894. 1. 38. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1733. évben.
=1894. 1. 96-101. /A/

[Tagányi Károly] (tk.) közli: Borkivitelünk Lengyelországba 1587-1616.
=1894. 1. 108-109. /V/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1735-1736. évben.
=1894. 1. 176-187. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1737-1738. évben.
=1894. 1. 274-285. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1739. évben.
=1894. 1. 357-363. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1743. évben.
=1895. 2. 65-73. /A/

[Acsády Ignác] (A.) közli: Gabonakiviteli tilalom 1592-ben.
=1895. 2. 134-135. /V/

Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1752. évben.
=1895. 2. 356-361. /A/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: Marhakiviteli szerződés 1725-ből.
=1896. 3. 203-205. /A/

Kemény Lajos: A kassai harmincad 1558-ban és 1597-ben.
=1896. 3. 214-215. /V/

Sz. közli: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1741. évben.
=1897. 4. 356-361. /A/

Sz. közli: Gabonakiviteli tilalom 1585 és 1587-ben.
=1897. 4. 372. /V/

[Tagányi Károly] T. közli: Borkivitelünk Angliába.
=1897. 4. 372-373. /V/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Borkivitelünk Lengyelországba 1637-41-ig.
=1898. 5. 113-116. /V/

Kárffy Ödön: Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben.
=1898. 5. 486-493.

[Takáts Sándor] T. S.: Réz-, vas- és acélkivitelünk 16007-11-ig.
=1898. 5. 603. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Marhakivitelünk Velencébe 1514-ben.
=1899. 6. 144-149. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Lókiviteli tilalom 1672-ben.
=1899. 6. 150. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Az 1610-iki lengyelországi borkivitel történetéhez.
=1899. 6. 240. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gabonakivitelünk Velencébe 1590-ben.
=1899. 6. 241-242. /V/

A szepesi kamara számvevőjének jelentése 1676-ból a lengyelországi borkivitel tárgyában.
=1899. 6. 267-271. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Borkiviteli tilalom 1637-ből.
=1899. 6. 336-337. /V/

Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt. 1-3.
=1899. 6. 343-367.; 391-412.; 439-464.

[Kropf Lajos] Kr. L.: Marhakivitelünkhöz Velencébe 1514-ben.
=1899. 6. 436. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Marhakivitelünk Milanoba 1715-ben.
=1899. 6. 484. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Higanykivitel Bécsbe 1632-ben.
=1900. 7. 93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vámmentes borkivitel Lengyelországba 1633-ban.
=1900. 7. 93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak szállítása Tirolba és Spanyolországba 1650-ben.
=1900. 7. 93. /V/

[Tagányi Károly] Tagányi K.: Marhakivitelünk és behozatalunk 1733-37-ben.
=1900. 7. 234-236. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Borkivitelünk Lengyelországba 1711-35-ig.
=1900. 7. 282-284. /V/

Takáts Sándor: Bor- és gyümölcskivitel Németalföldre 1530-ban.
=1900. 7. 379. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Borkivitel Lengyelországba 1572-ben.
=1900. 7. 428. /V/

Takáts Sándor: Méz- és viaszkivitelünk a XVI-XVIII. században.
=1900. 7. 474-478. /V/

Takáts Sándor: Malomkő-kivitel a XVI. században.
=1902. 9. 94-95. /V/

[Takáts Sándor]: Hód-bőrök kivitele Magyarországból. (1578.)
=1902. 9. 140. /V/

[Takáts Sándor] dr. T. S.: Aszaltszilva kivitele Hollandiába.
=1902. 9. 140. /V/

Takáts Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben.
=1902. 9. 286-287. /V/

Takáts Sándor: Viaszkivitel Velencébe 1747-ben.
=1902. 9. 431-432. /V/

Takáts Sándor: Kísérlet a hamuzsír monopolizálására. (1750-1752.)
=1903. 10. 191-192. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A magyar ércpénz kivitelének tilalma 1543-ban.
=1903. 10. 373. /V/

Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Sziléziába 1735-től 1755-ig.
=1903. 10. 373-374.. /V/

Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Galíciába és Oroszországba 1800, 1801 és 1802-ben.
=1903. 10. 430-431. /V/

Pór Antal: Külkereskedelmünk fellendülése a XIV. században.
=1903. 10. 433-435.

Takáts Sándor: Magyarország kivitele Sziléziába és Szászországba 1751-, 1752- és 1753-ban.
=1903. 10. 476-480. /V/

[Takáts Sándor] T. S. dr.: Gabnakvitel Bologna-ba és Modena-ba 1648 és 1649-ben.
=1904. 11. 70-71. /V/

Takáts Sándor: I. Ferdinánd és a magyar ezüstkivitel 1550-ben.
=1905. 12. 375-376. /V/

     kocsma
Urasítás a mádi korcsma és mészárszékről 1635-ben.
=1899. 6. 47-48. /A/

     Kolozsmonostor
Koncz József közli: Csepregi T.(urkovics) Mihálynak kolozsmonostori harmincad (ősi) tisztei szerént a nemes ország eleiben beadott punktumi a harmincadokról.
=1894. 1. 371-372. /V/

     Kolozsvár
Barabás Samu közli: A kolozsvári képírók céhszabályai.
=1898. 5. 107-112. /A/

     Komárom
Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. században. 1-2.
=1897. 4. 425-445.; 485-509.

Komárom város 1770-iki tűzrendtartása.
=1898. 5. 174-181. /A/

Takáts Sándor: Komáromi harmincadosok dolga a XVI. és XVII. században.
=1898. 5. 421-453.

Sörös Pongrác: Komáromi vámpör a XIV. században.
=1899. 6. 478-483. /V/

Pénzeink értékéhez 1624-ben.
=1900. 7. 32. /A/

Sörös Pongrác: A komáromi rév és vám 1373-tól 1490-ig.
=1900. 7. 138-141. /V/

     komp
A sarródi komp és vám bérlete 1648-ban.
=1899. 6. 419. /A/

     kordován
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Olasz üveg- és kordován-gyár Ausztriában.
=1899. 6. 337. /V/

     koronajavak
Iványi Béla: A Budához és Visegrádhoz tartozó koronajavak 1609-ben.
=1905. 12. 383-384. /V/

     kóser bor
Takáts Sándor: A zsidó-adó és a kóser bor.
=1902. 9. 478-480. /V/

     Kovács Márk
Sörös Pongrác: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején. Kovács Márkus Benczés. (1782-1854.)
=1902. 9. 254-263.

     Kovacsóczy Farkas
Kovacsóczy Farkas 1588. évi gazdasági utasítása.
=1898. 5. 590-592. /A/

     kőbánya
A nagy-muzsaji kőbánya rendtartásai és leltára. (1658-1700.)
=1901. 8. 43-45. /A/

     Köln
[Pór Antal] Pór A.: A magyarok kedvelt ételei a középkorban.
=1900. 7. 233-234. /V/

     költözés
[Tagányi Károly] tk.: Jobbágyok költözése és szökése.
=1895. 2. 245-247. /V/

     könyvészet
Barcza Imre összeáll.: Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet 1893-94.
=1895. 2. 319-320. /K/

Barcza Imre összeáll.: Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet. 1893-94.
=1896. 3. 122-123. /K/

Barcza Imre összeáll.: Az 1860-1875-ig megjelent magyar gazdaságtörténeti könyvek.
=1897. 4. 540-544. /K/

Barcza Imre összeáll.: Az 1860-1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti cikkek. 1-3.
=1899. 6. 54-60.; 93-96.; 153-154. /K/

Barcza Imre összeáll.: Az 1876-1885. években megjelent gazdaságtörténeti könyvek. 1-3.
=1899. 6. 246.; 292-294.; 341-342. /GT-V/

Magyar könyvszemle 1894-1900.
=1901. 8. 231-232. /I/

[Kováts Ferenc] Dr. K. F. összeáll.: Gazdaságtörténelmi könyvészet 1901.
=1901. 8. 377-379.

Barcza Imre közli: Gazdaságtörténelmi irodalmunk 1901-ben.
=1902. 9. 128-133. /I/

Kováts Ferenc közli: Az 1901. év második felében megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata.
=1902. 9. 134-136. /I/

Kováts Ferenc közli: Az 1902. évben megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata.
=1902. 9. 475-477. /I/

Barcza Imre összeáll.: Gazdaságtörténemi irodalmunk 1902-ben.
=1903. 10. 185-189. /I/

Új könyvek.
=1903. 10. 277-283. /I/

Új könyvek.
=1903. 10. 468-475. /I/

Kováts Ferenc összeáll.: Új könyvek.
=1904. 11. 148-154. /I/

Takáts Sándor összeáll.: Új könyvek.
=1904. 11. 393-408. /I/

Új könyvek.
=1905. 12. 348-369. /I/

Kováts Ferenc összeáll.: Új könyvek.
=1906. 13. 107-124. /I/

     könyvtár
Biblioteca di storia economica.
=1899. 6. 244. /GT-V/

     Körmendy Mihály
Kárffy Ödön közli: Körmendy Mihály, Ludány kastély porkolábjának utasítása 1649-ből.
=1905. 12. 296-298. /A/

     Körmöcbánya
[Acsády Ignác] (A.) közli: Egy malom jövedelme 1587-89. (Körmöcbánya.)
=1895. 2. 134. /V/

[Tagányi Károly] T. közli: A körmöcbányai aranybánya-üzem mérlege 1676-98-ig.
=1898. 5. 45-46. /V/

Rizskó Pál: Egy körmöcbányai nagykereskedő a XV. században.
=1898. 5. 193-203.

     Kőszeg
Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához.
=1902. 9. 467-470. /A/

     köszönő pohár
Takáts Sándor: A mesterasztal és a köszönő pohár.
=1905. 12. 379-380. /V/

     Kővár
A kővári udvarbíró 1604-iki utasítása.
=1899. 6. 413-418. /A/

Lukinich Imre közli: Kővár várának jövedelmi forrásai 1566-ból.
=1905. 12. 258-260. /A/

     követek
[Iványi Béla] Dr. I. B. közli: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinánd a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban.
=1906. 13. 76-77. /A/

Kováts Ferenc ism.: Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán.
=1906. 13. 102-103. /I/

     kövezetadó
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A kövezetadó behozatala Budára és Pestre. 1696.
=1900. 7. 93-94. /V/

     közbirtokosok
Komáromy András közli: A nagyszöllősi közbirtokosok végzései, 1665.
=1895. 2. 125-127. /A/

Bodrogközi közbirtokosok erdőrendtartása. 1680 körül.
=1898. 5. 406-408. /A/

Kivonatok a martonfalvai közbirtokosság jegyzőkönyvéből. 1799.
=1900. 7. 458-469. /A/

     középiskolai értesítők
Barcza Imre összeáll: A magyarországi középiskolai értesítőkben megjelent gazdaságtörténelmi értekezések 1850-től-1885-ig. 1-2.
=1897. 4. 143-144.; 199-200. /K/

     közgazdaság
P. ism.: Halász Sándor - Mandello Gyula: Közgazdasági lexikon.
=1898. 5. 597-598. /I/

Kováts Ferenc ism.: Milhoffer Sándor: Magyarország közgazdasága. 1-3.
=1905. 12. 57-71. /I/

     közigazgatás
Kropf Lajos ism.: Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. 1-2.
=1899. 6. 142-143. /A/; 1901. 8. 484. /I/

     Krakkó
Pór Antal: Magyar iparosok Krakkóban a XIV. század első felében.
=1900. 7. 40. /V/

     kulcsárok
Utasítás a szendrői uradalmi kulcsár részére 1652-ből.
=1900. 7. 274-275. /A/

Horváth Sándor másolta: Utasítás 1701-ből a nagykárolyi kulcsár részére.
=1901. 8. 304-309. /A/

Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához.
=1902. 9. 467-470. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári kasznár és kulcsár utasítása 1755-ben.
=1906. 13. 95-97. /A/

     Kumánia
Kropf Lajos: Olasz kereskedők Kumániában a XIV. század elején.
=1899. 6. 435-436.

     kunok
Merényi Lajos közli: 1637. esztendőbeli jövedelme palatinus urunk ő nagyságának a jászok, kiskunok és bujáki jószágbeliektől.
=1905. 12. 292-293. /A/

     kuruzslások
Balló István közli: Lóorvosságok és kuruzslások a XVI. századból.
=1899. 6. 215-222. /A/

     lakatosok
Kemény Lajos közli: A kassai egyesült lakatos, sarkantyús, páncélgyártó és csiszárcéh szabályzata. (1461.)
=1903. 10. 426-427. /A/

     Lamberg Kristóf
Thallóczy Lajos: Lamberg Kristóf I. Ferdinánd király fővadászmestere Budán.
=1894. 1. 111-124. [Helyreigazítás: 1895. 2. 376. /V/]

     Laveley, Emile
[Laveley művének a tulajdonról magyar fordítása.]
=1898. 5. 48. /GT-V/

     Lednice
A lednicei uradalom 1669-iki rendtartása.
=1900. 7. 358-361. /A/

     legeltetés
Nagy-Szalonta és Madaras közti legeltetési rendtartás 1646-ból.
=1899. 6. 272-273. /A/

     Légrád
Ö. közli: Légrádi sajkások céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 466-469. /A/

     leltárak
Virágh Elek közli: Rozgony. Urbarium, invertarium és a tiszttartó instrukciója. 1636.
=1894. 1. 264-273. /A/

A nagy-muzsaji kőbánya rendtartásai és leltára. (1658-1700.)
=1901. 8. 43-45. /A/

Kárffy Ödön másolta: A sóvári sóbánya leltára 1643-1654. között.
=1901. 8. 418-423. /A/

Merényi Lajos közli: Az első herceg Esterházy fraknóvári ingóinak leltára 1654-ből.
=1903. 10. 166-179. /A/

Lukinich Imre közli: Késmárk városának vagyoni kimutatása 1687-ből.
=1903. 10. 465-466. /A/

Merényi Lajos közli: Inventarium a [semptei] sentei majorságrul.
=1903. 10. 467. /A/

Iványi Béla közli: Szomolnokhuta bányafelszereléseinek leltára 1634-ből.
=1905. 12. 343-347. /A/

[Iványi Béla] I. B. közli: Csetnek leltára 1662-ből.
=1913. 78-80. /A/

     lengyelek
[Kropf Lajos] Kr. L.: Porosz kalmárok panaszai a lengyelek ellen 1452-ben.
=1900. 7. 188. /V/

     Lengyelország
[Tagányi Károly] (tk.) közli: Borkivitelünk Lengyelországba 1587-1616.
=1894. 1. 108-109. /V/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Borkivitelünk Lengyelországba 1637-41-ig.
=1898. 5. 113-116. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Az 1610-iki lengyelországi borkivitel történetéhez.
=1899. 6. 240. /V/

A szepesi kamara számvevőjének jelentése 1676-ból a lengyelországi borkivitel tárgyában.
=1899. 6. 267-271. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vámmentes borkivitel Lengyelországba 1633-ban.
=1900. 7. 93. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Borkivitelünk Lengyelországba 1711-35-ig.
=1900. 7. 282-284. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Borkivitel Lengyelországba 1572-ben.
=1900. 7. 428. /V/

Kerekes György: Két magyar borkereskedő-telep Lengyelországban a XVII. században.
=1901. 8. 181-184. /V/

     Lenti
[Tagányi Károly] T. K. közli: Alsó-Lendva és Lenti várak udvarbírájának utasítása. 1673.
=1898. 5. 97-101. /A/

     Léva
Merényi Lajos közli: A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben.
=1896. 3. 175-184. /A/

Merényi Lajos közli: A lévai uradalom 1719-ben.
=1896. 3. 262-272. /A/

     levelek
Sörös Pongrác közli: A pápai molnárcéh leveleiből. 1774-1778.
=1900. 7. 325-328. /A/

     levéltárak
[Acsády Ignác] A-y. ism.: Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár.
=1896. 3. 356-360. /A/

Budapesti mészáros-ipartestület levéltára.
=1898. 5. 295. /GT-V/

A velencei államlevéltár gazdaságtörténeti anyaga.
=1898. 5. 480. /GT-V/

[Thallóczy Lajos] Th. L. közli: Középkori gazdaságtörténeti adatok Nürnberg levéltáraiból.
=1900. 7. 76-81. /A/

Pór Antal közli: Gazdaságtörténelmi okirat-kivonatok az esztergomi főkáptalan magán-levéltárából.
=1904. 11. 56-60. /A/

[Sörös Pongrác] SRS. közli: Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó okmányok a hédervári levéltárból. (1624-1744.)
=1905. 12. 273-278. /A/

Kemény Lajos közli: A földmívelés történetére vonatkozó adatok Kassa város levéltárából. 1559-1614.
=1906. 13. 74-75. /A/

     Ličge
Kropf Lajos: Magyarok Ličge-ben a XIV. század első felében.
=1900. 7. 187. /V/

     Lipcsey Zsigmond
Kőszeghy Sándor közli: Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban.
=1894. 1. 331-343. /A/

     liszt
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Liszthamisítás 1721-ben.
=1900. 7. 44. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Liszt- és zabszállítás a hadsereg részére 1717-ben.
=1900. 7. 94. /V/

     Locsmánd
A Locsmánd-uradalmi falvak rendtartása. 1731.
=1898. 5. 168-173. /A/

     lovak
Szamota István közli: Milyen lovat kívánt I. Rákóczy György?
=1894. 1. 288. /A/

Merényi Lajos közli: XVII. századi lóorvosságok.
=1896. 3. 364. /V/

-a-u. közli: Dobó István lovai. 1554.
=1897. 4. 142. /V/

[Kropf Lajos] K. L. közli: Lóvásárlás 1564-ben.
=1898. 5. 113. /V/

Lopott lovak nyomának követése.
=1898. 5. 161-162. /A/

Ló-legeltetési rendtartás 1646-ból.
=1898. 5. 214-215. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Lókiviteli tilalom 1672-ben.
=1899. 6. 150. /V/

Balló István közli: Lóorvosságok és kuruzslások a XVI. századból.
=1899. 6. 215-222. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar marhák s lovak szállítása Csehországba.
=1900. 7. 42. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak vásárlása a spanyol királyné számára 1648-ban.
=1900. 7. 43. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak szállítása Tirolba és Spanyolországba 1650-ben.
=1900. 7. 93. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Lóistállók hiánya 1520-ban.
=1900. 7. 282. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak fölajánlása a német hadsereg részére 1648-ban.
=1900. 7. 380. /V/

Takáts Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben.
=1902. 9. 286-287. /V/

Ortvay Tivadar: Állatgazdaságtörténelmi adalékok. Különös tekintettel Pozsonymegyére 1-2.
=1903. 10. 49-65.; 1904. 11. 321-362.

     lóversenyek
Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István és a magyarországi lóversenyek magalapítása.
=1904. 11. 1-44.

     Lózs
Dőry Ferenc másolta: Lózs város úrbéri szerződése 1635-ből.
=1901. 8. 163-166. /A/

     Lőcse
A lőcsei kereskedők 1686-iki céhszabályzata.
=1899. 6. 273-276. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala 1610-ben.
=1899. 6. 284-295. /V/

A lőcsei posztócsináló-céh 1590. évi szabályai.
=1899. 6. 327-332. /A/

     lövészegyesület
A magyar-óvári lövészegyesület 1753-iki szabályai.
=1900. 7. 376-377. /A/

     Lubina
[Tagányi Károly] T. K.: Lubinai tányércsinálók 1643-ban.
=1900. 7. 141. /V/

     Ludány
Kárffy Ödön közli: Körmendy Mihály, Ludány kastély porkolábjának utasítása 1649-ből.
=1905. 12. 296-298. /A/

     lutri
Takáts S[ándor].: Az első lutri Ausztriában. (1704.)
=1901. 8. 47-48. /V/

     Mád
Urasítás a mádi korcsma és mészárszékről 1635-ben.
=1899. 6. 47-48. /A/

Kárffy Ödön közli: Rákóczi Pál és a mádi jobbágyok szerződése 1635.
=1903. 10. 463-464. /A/

     Madaras
Nagy-Szalonta és Madaras közti legeltetési rendtartás 1646-ból.
=1899. 6. 272-273. /A/

     Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle
Paikert Alajos: Bevezetés.
=1894. 1. 1-4.

Tagányi Károly összeáll.: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1894-1897. I-IV. évfolyamának tartalma.
=1897. 4. 544. u. 1-6.

Tagányi Károly összeáll.: Szakmutató a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle első öt évi 1894-1898. tartalmáról.
=1898. 5. 604. u.: 1-6.

Kováts Ferenc: Tagányi Károly.
=1901. 8. 49-50. /V/

     Magyar Országos Levéltár
Az Országos Levéltár ismertetése.
=1898. 5. 48. /GT-V/

     magyar-horvát tengerpart
Szerződés a magyar-horvát tengerpart megvételéről az alsó-ausztriai kamara által 1692-ben.
=1899. 6. 258-262. /A/

     magyar-szerb kereskedelem
Érdujhelyi Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története.
=1902. 9. 97-105.

     magyarok
Kropf Lajos: Magyarok Ličge-ben a XIV. század első felében.
=1900. 7. 187. /V/

     Magyaróvár ld. Mosonmagyaróvár


     magyarságkutatás
Acsády Ignác ism.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. I. Jankó János: A magyar halászat eredete.
=1900. 7. 181-186. /A/

     majorság
Dr. közli: Czobor Bálint utasítása holicsi majorosa részére.
=1897. 4. 470-472. /A/

Merényi Lajos közli: Inventarium a [semptei] sentei majorságrul.
=1903. 10. 467. /A/

     Makovica
Dr. közli: Rákóczyak egyezsége a jobbágyaik pöreiben való eljárásról. 1627.
=1897. 4. 464-465. /A/

     malom
[Illésy János] I. J. közli: Vasmegyei malmosgazdák kartellje 1698-ból.
=1895. 2. 128-130. /A/

[Acsády Ignác] (A.) közli: Egy malom jövedelme 1587-89. (Körmöcbánya.)
=1895. 2. 134. /V/

A brassói papírmalom eladása 1568-ban.
=1898. 5. 91-92. /A/

Kropf Lajos ism.: Richard Bennett - John Elton: History of corn milling.
=1899. 6. 188-191. /A/

Pór Antal: Malmok és malombérletek 1328-9-ben.
=1900. 7. 39. /V/

[Sörös Pongrác] SRS. közli: Malomépítési engedélyek 1666-1725.
=1906. 13. 81-82. /A/

     malomkő
Sárospataki malomkőbányászok szabályai. 1740-1771.
=1898. 5. 11-16. /A/

Takáts Sándor: Malomkő-kivitel a XVI. században.
=1902. 9. 94-95. /V/

     Mantova
Kováts Ferenc ism.: Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán.
=1906. 13. 102-103. /I/

     Máramaros vármegye
Kőszeghy Sándor közli: Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban.
=1894. 1. 331-343. /A/

-a-e. közli: II. Rákóczi Ferenc utasítása a máramarosi jószágigazgató részére. 1704.
=1897. 4. 69-78. /A/

(C-r.) közli: A máramarosi sóbányák II. Lajos trónraléptekor.
=1897. 4. 139-141. /V/

A máramarosi harmincad bérbeadása 1675-ben.
=1899. 6. 79-81. /A/

Takáts Sándor: A mármarosi sóbányák jövedelme 1551/2 és 1600/1-ben.
=1899. 6. 192-195. /V/

A mármarosi öt koronaváros 1629-iki árszabása.
=1899. 6. 222-228. /A/

[Dőry Ferenc] Dr. D. F.: A mármarosi sóvágók kiváltságlevele 1498-ból.
=1900. 7. 188-190. /V/

     marhák
Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhínség meggátlására.
=1894. 1. 188-192. /A/

Milhoffer Sándor: Húsnak és egyéb hozzá tartozandónak Limitatiója.
=1895. 2. 247-248. /V/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: Marhakiviteli szerződés 1725-ből.
=1896. 3. 203-205. /A/

-a-o-.: Marhakereskedésünk szabályozása 1605-ben.
=1897. 4. 193-196. /V/

á-o. közli: A Moldvából Velencébe hajtott marhák útja 1545 körül.
=1897. 4. 316-317. /V/

Győr város egyezsége a kamarával az alföldi marhakereskedők felől. 1647.
=1898. 5. 256-257. /A/

Kárffy Ödön: Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben.
=1898. 5. 486-493.

[Tagányi Károly] T. K.: Marhakivitelünk Velencébe 1514-ben.
=1899. 6. 144-149. /V/

Takáts Sándor: A Fuggerek mint marhakereskedők.
=1899. 6. 335-336. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Marhakivitelünkhöz Velencébe 1514-ben.
=1899. 6. 436. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Marhakivitelünk Milanoba 1715-ben.
=1899. 6. 484. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar marhák s lovak szállítása Csehországba.
=1900. 7. 42. /V/

Kropf Lajos: Magyar ökrök Ausztriában 1493-ban.
=1900. 7. 90. /V/

[Tagányi Károly] Tagányi K.: Marhakivitelünk és behozatalunk 1733-37-ben.
=1900. 7. 234-236. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Marhakereskedésünk a keletei kompánia kezében.
=1900. 7. 479-480. /V/

Kerekes György közli: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-dec. évnegyedről.
=1902. 9. 142-144. /V/

Radiczky Jenő: Marhahizlalók szövetkezete 1833-ban.
=1902. 9. 426-427. /V/

Merényi Lajos: Hogy vettük a svájci marhát 1680-ban?
=1903. 10. 284-285. /V/

Takáts Sándor: Passau városa és a magyar marha-árak. (XVI. század.)
=1905. 12. 172-175. /V/

Takáts Sándor: Az auspitzi (pusztapécsi) magyar marhavásárok régi kiváltságlevelei.
=1905. 12. 228-232.

     Mária Terézia magyar király
Lengyel János: Beer könyve Mária Terézia és II. József kereskedelmi politikájáról.
=1899. 6. 155-172.

Fináczy Ernő: A gazdasági felsőbb szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt.
=1899. 6. 199-204.

     Marienburg
G.....n.: Joachim: Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409.
=1905. 12. 169-171. /I/

     Marosújvár
Utasítás a marosujvári sókikötő számvevője részére 1669-ből.
=1899. 6. 228-229. /A/

     Martonfalva
Kivonatok a martonfalvai közbirtokosság jegyzőkönyvéből. 1799.
=1900. 7. 458-469. /A/

     Mátyás, I., magyar király
[Tagányi Károly] T. közli: Cigányok szabadalomlevele Mátyás királytól. 1487.
=1898. 5. 187. /V/

     méhek
Nagy Gyula közli: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605.
=1897. 4. 15-34. /A/

Horváth Sándor közli: Egy múltszázadi gazda tanácsai a méhekről és gyümölcsfákról.
=1898 5 23-30. /A/

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

     méhészet
Kőszeghy Sándor közli: Régi méhészeti tanácsadó.
=1895. 2. 57-60. /A/

Méhészeti tanácsok 1718-ból.
=1900. 7. 223-224. /A/

     ménes
Szilágyi Sándor közli: II. Rákóczy György egyik ménesének összeírása.
=1895. 2. 52-56. /A/

Tervezet egy királyi ménes fölállításáról 1745-ben.
=1900. 7. 225. /A/

Takáts S[ándor].: Thury György ménese 1566-ban.
=1900. 7. 428. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A barátfalvi királyi ménes.
=1900. 7. 473-474. /V/

Zoltai Lajos: Debrecen város ménese, gulyája a XVIII. század első felében.
=1905. 12. 1-11.

     mérőhivatal
Kerekes György ford.: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból.
=1902. 9. 34-40. /A/

     mértékek
[Tagányi Károly] (tk.) közli: Régi gabona és bor-mértékek.
=1894. 1. 107-108. /V/

Acsády Ignác: Régi gabona- és bormértékek.
=1894. 1. 195-197. /V/

[Acsády Ignác] (A.) közli: A régi mértékek kérdéséhez.
=1895. 2. 133. /V/

Acsády Ignác: Magyar mértékek az 1715-20-iki években.
=1895. 2. 374-376. /V/

Reizner János: Régi gabonamérték.
=1895. 2. 376. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Pápa város fölmérése 1555-ben s a régi magyar királyi mérték.
=1897. 4. 193. /V/

[Illésy János] Dr. I. J.: Két adat a régi magyar mértékisméhez. 1582
=1897. 4. 538-539. /A/

Kropf Lajos: A földmértékek történetéhez.
=1898. 5. 479. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A katonai élelmezés és a magyar mérték.
=1902. 9. 95-96. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: Boros hordók mértéke.
=1906. 13. 132. /V/

     mesterasztal
Takáts Sándor: A mesterasztal és a köszönő pohár.
=1905. 12. 379-380. /V/

     mesterségek
Frecskay János szótára a magyar mesterségekről.
=1898. 5. 420. /GT-V/

     mész
Kováts Ferenc: Égetett mész szállítási költségei a Dunán Hainburgtól Pozsonyig 1440. évben.
=1902. 9. 92-93. /V/

     mészárosok
Budapesti mészáros-ipartestület levéltára.
=1898. 5. 295. /GT-V/

Borovszky Samu közli: Németujvár város húsvágási rendtartása 1648-ban.
=1900. 7. 37-38. /A/

     mészárszék
Urasítás a mádi korcsma és mészárszékről 1635-ben.
=1899. 6. 47-48. /A/

Kerekes György közli: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-dec. évnegyedről.
=1902. 9. 142-144. /V/

     méz
Takáts Sándor: Méz- és viaszkivitelünk a XVI-XVIII. században.
=1900. 7. 474-478. /V/

     mezei munkák
[Acsády Ignác] -y.: Mezei munkabérek 1828-ban.
=1896. 3. 215-216. /V/

Kemény Lajos: Mezei munkabérek 1677-ben.
=1899. 6. 196-197. /V/

     mézeskalácsosok
Kárffy Ödön másolta: A debreceni mézeskalácsosok 1713. évi céhszabályai.
=1901. 8. 294-304. /A/

     Mezey Cirill
Takáts Sándor: Az ecsedi láp eresztése a múlt században.
=1899. 6. 1-34.

     mezőgazdaság
Galgóczy Károly: Adalék Magyarország mezőgazdasági történetéhez, a honfoglalás első korszakából.
=1894. 1. 5-13.

Tagányi Károly: A hármas-nyomású rendszer behozatala Erdélyben.
=1894. 1. 21-26.

Szüts Mihály: Debrecen mezőgazdasági története.
=1894. 1. 289-302.

Kropf Lajos ism.: Joaquin Costa: Colectivismo agrario en Espana.
=1898. 5. 538-540. /I/

Reizner János: Szeged mezőgazdasági története.
=1900. 7. 49-75.

Horváth Sándor másolta: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. 1-2.
=1901. 8. 62-114.; 166-177. /A/

[Kováts Ferenc] ism.: Milhoffer Sándor: A régi Arábia mezőgazdasága.
=1901. 8. 314. /I/

Récsey Viktor: Egy külföldi író véleménye hazánk mezőgazdaságáról a XVIII. század végén.
=1903. 10. 96. /V/

[Sörös Pongrác] SRS. közli: Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó okmányok a hédervári levéltárból. (1624-1744.)
=1905. 12. 273-278. /A/

     Mezőgazdasági Múzeum
A M. kir. Mezőgazdasági Múzeum.
=1898. 5. 191. /GT-V/

     Milánó
Biblioteca di storia economica.
=1899. 6. 244. /GT-V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Marhakivitelünk Milanoba 1715-ben.
=1899. 6. 484. /V/

     Mindszent
Reizner János: A mindszent-algyői uradalom történetéből.
=1895. 2. 321-338.

     Miskolc
Miskolci gazdasági utasítás 1686-ból.
=1899. 6. 83-84. /A/

     Modena
[Takáts Sándor] T. S. dr.: Gabnakvitel Bologna-ba és Modena-ba 1648 és 1649-ben.
=1904. 11. 70-71. /V/

     Moldva
á-o. közli: A Moldvából Velencébe hajtott marhák útja 1545 körül.
=1897. 4. 316-317. /V/

     molnárok
K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

A semptei molnárok 1646-iki céhszabályai.
=1900. 7. 123-125. /A/

Sörös Pongrác közli: A pápai molnárcéh leveleiből. 1774-1778.
=1900. 7. 325-328. /A/

     monopóliumok
Takáts Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány-monopólium hazánkban. 1-2.
=1898. 5. 51-78.; 121-145.

Takáts Sándor: Az első magyar dohány-monopólium bajai.
=1902. 9. 385-405.

Takáts Sándor: Kísérlet a hamuzsír monopolizálására. (1750-1752.)
=1903. 10. 191-192. /V/

     morva handgrófság
-a-o-: Az osztrák és morva handgrófság.
=1897. 4. 196-198. /V/

     morvák
[Tagányi Károly] T. közli: Morva posztócsinálók letelepedése Puchón. 1639.
=1897. 4. 536-537. /V/

     Morvaország
Takáts Sándor: Posztóbehozatal Morvából 1619-ben.
=1899. 6. 195-096. /V/

     Moson vármegye
Rodiczky Jenő közli: Moson vármegyei gabona-árak 1688-1800-ig.
=1894. 1. 175. /A/

Kárffy Ödön másolta: A mosonmegyei juhászok céhszabályai 1701-ből.
=1902. 9. 41-47. /A/

     Mosonmagyaróvár
Takáts S[ándor]: A magyar-óvári harmincad bevételei és kiadásai 1631-ben.
=1899. 6. 89-90. /A/

A magyar-óvári lövészegyesület 1753-iki szabályai.
=1900. 7. 376-377. /A/

     Munkács
Lehoczky Tivadar közli: XVII. századi megyei utasítás az adó kivetéséről.
=1895. 2. 229-232. /A/

Lehoczky Tivadar közli: A munkácsi Páli nevű szőlőhegy 1625-ki szabályzata.
=1895. 2. 362-366. /A/

Virágh Elek közli és ford.: Utasítás a munkácsi udvarbíró részére 1570-ben.
=1896. 3. 65-90. /A/

Ö. közli: A munkácsi udvarbíró 1616-iki utasítása.
=1897. 4. 510-520. /A/

Munkácsi uradalmi vashámoros utasítása. 1679.
=1898. 5. 397-401. /A/

Munkács város 1670. körüli rendtartása.
=1898. 5. 594-596. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy Miklós nádor utasítása munkácsi tiszttartójához. (1613.)
=1903. 10. 153-156. /A/

     Murány
Dőry Ferenc másolta: Utasítás a murányi udvarbíró részére 1662-ből.
=1901. 8. 267-280. /A/

     muskotály
Takáts Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. (1716.)
=1902. 9. 95. /V/

     Nádasdy család, gróf
Iványi Béla: A Nádasdyak dunántúli vámhelyeinek jövedelme 1566-ban.
=1905. 12. 382-383. /V/

     Nádasdy Ferenc gróf, országbíró
Gróf Nádasdy Ferenc utasítása hollandi vásárlásai felől 1665-ben.
=1898. 5. 459-461. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Lubinai tányércsinálók 1643-ban.
=1900. 7. 141. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A törökök és pénzforgalmunk. (1666.)
=1902. 9. 144. /V/

     Nádasdy Tamás báró, nádor
[Tagányi Károly] T. K.: Bölények Nádasdy vadaskertjében 1551-ben.
=1900. 7. 141. /V/

     Nádor-kert
Ö. közli: A pozsonyi nádor-kert kertészének szerződése 1682-ben.
=1897. 4. 266-268. /A/

     Nagy Lajos magyar király
[Herczegh Mihály] H-cz.: Nagy Lajos király udvari szállítója.
=1895. 2. 245. /V/

     Nagybánya
-re. közli: A nagybányai szekeresek céhszabályai.
=1897. 4. 314-315. /A/

Jelentés 1667-ből a nagybányai bányák állapotáról.
=1899. 6. 420-421. /A/

Kárffy Ödön másolta: A nagybányai esztergályosok céhszabályai 1716.
=1901. 8. 212-219. /A/

Kárffy Ödön közli: Nagybányai bányászati és pénzverő utasítás 1680-ból.
=1903. 10. 179-184. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években.
=1903. 10. 285. /V/

Kárffy Ödön közli: Bélaváry Miklós, szepesi kamarai tanácsos, nagy- és felsőbányai bánya komiszárius jegyzőkönyvéből. (1664 június.)
=1905. 12. 160-162. /A/

     Nagykároly
Nagykárolyi vadászati és erdészeti utasítások (1712., 1760.)
=1900. 7. 416-421. /A/

Horváth Sándor másolta: Utasítás 1701-ből a nagykárolyi kulcsár részére.
=1901. 8. 304-309. /A/

     Nagykőrös
Hübner Emil: Nagy-Kőrös salétromfőzése a török uralom alatt.
=1900. 7. 236-239. /V/

     Nagymuzsaj
A nagy-muzsaji kőbánya rendtartásai és leltára. (1658-1700.)
=1901. 8. 43-45. /A/

     Nagyszalonta
Nagy-Szalonta és Madaras közti legeltetési rendtartás 1646-ból.
=1899. 6. 272-273. /A/

Nagy-Szalonta földközösségének történetéhez.
=1900. 7. 320-323. /A/

     Nagyszombat
E. közli: Nagyszombati szőlőmívesek céhszabályai.
=1897. 4. 479-481. /A/

Pór Antal: Nagyszombat városa megváltja magát a tized fizetése alól 1347-ben.
=1899. 6. 434-435. /V/

Takáts Sándor: Nagyszombat városának halastava.
=1902. 9. 429-431. /V/

     Nagyszőlős
Komáromy András közli: A nagyszöllősi közbirtokosok végzései, 1665.
=1895. 2. 125-127. /A/

Komáromy András közli: A nagyszőlősi földesurak gazdasági rendtartása 1674-ből.
=1895. 2. 180-184. /A/

     Nagytapolcsány
[Iványi Béla] I. B. közli: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről.
=1906. 13. 85-94. /A/

     Nándorfehérvár
Iványi Béla közli: Horváth Pál nándorfejérvári vicebán jelentése 1504.
=1905. 12. 339-340. /A/

     napidíj
Zoltai Lajos közli: Napidíjak és úti-számlák Debrecen városa közlevéltárából. (1566-1737.)
=1902. 9. 406-416. /A/

     napszám
Kemény Lajos közli: XVII. századbeli napszámbérek.
=1897. 4. 482-484. /V/

     nemesség
[Tagányi Károly] T. K. közli: A deési nemesség és polgárság közti egyezség 1613-ban.
=1895. 2. 35-45. /A/

-i. közli : A rettegi nemesség rendtartása.
=1896. 3. 273-275. /A/

-b- v- közli: Huszt várához tartozó egy-telkes nemesek rendtartása.
=1896. 3. 331-334. /A/

-rl.- közli: Erdély és a részek nemessége 1642-ben.
=1897. 4. 410-411. /V/

Egyezség a rimaszombathi nemesség és polgárság között 1692-ben.
=1899. 6. 76-79. /A/

     Németalföld
Takáts Sándor: Bor- és gyümölcskivitel Németalföldre 1530-ban.
=1900. 7. 379. /V/

     németek
Lehoczky Tivadar: Német telepítések Beregmegyében.
=1895. 2. 249-285.

Pór Antal: Adat a XIV. századi bevándorlókról.
=1900. 7. 138. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak fölajánlása a német hadsereg részére 1648-ban.
=1900. 7. 380. /V/

Hübner Emil: A berceli német telepítés.
=1901. 8. 381-382. /V/

Takáts Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. (1722-1729.)
=1902. 9. 383-384. /V/

     Németi
Szatmár és Németi városok 1617-iki egyezsége.
=1899. 6. 317-318. /A/

     Németlipcse
Kárffy Ödön másolta: Kováts Ferenc ford.: A német-lipcsei vargáknak 1471. évi március hó 3-án kelt céhszabályai.
=1902. 9. 30-34. /A/

     Németország
Kropf Lajos ism.: August Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven.
=1898. 5. 184-186. /I/

     Németújvár
Borovszky Samu közli: Németujvár város húsvágási rendtartása 1648-ban.
=1900. 7. 37-38. /A/

     Nemti
Pór Antal: A föltételek, melyek mellett az esztergomi káptalan nemti birtokát 1292-ben benépesítette.
=1904. 11. 155. /V/

     népesség
Csánki Dezső: Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában 1720-21.
=1896. 3. 283-286. /A/

Erdély népessége 1827-ben.
=1898. 5. 182-183. /A/

Thirring Gusztáv könyve városaink népességéről 1777-ben.
=1898. 5. 364. /GT-V/

Kropf Lajos ism.: Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. 1-2.
=1899. 6. 142-143. /A/; 1901. 8. 484. /I/

     népszámlálás
[Tagányi Károly] T. K. közli: Az 1787. évi első népszámlálás eredményei.
=1896. 3. 281-282. /A/

     Niczkilaky Balázs, tejfalusi
Sörös Pongrác: Tejfalusi Niczkilaky Balázs hagyatéka. (XVI. század.)
=1906. 13. 128-132. /V/

     Nógrád vármegye
Acsády Ignác: Nógrád vármegye termése 1574-ben.
=1894. 1. 14-20.

     Novi uradalom
Utasítás Novi uradalom és kikötő tiszttartója részére 1675-ből.
=1899. 6. 130-132. /A/

     numizmatika
Kropf Lajos ism.: A. Luschin v. Ebengreuth: Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit.
=1905. 12. 166-168. /I/

     Nürnberg
[Thallóczy Lajos] Th. L. közli: Középkori gazdaságtörténeti adatok Nürnberg levéltáraiból.
=1900. 7. 76-81. /A/

     Nyáry Krisztina gróf
Merényi Lajos közli: Gróf Nyáry Krisztina öröklött aranyművei. - 1635. -
=1902. 9. 369-370. /A/

     nyergesek
Kemény Lajos közli: A kassai nyergesek céhlevele. (1461.)
=1905. 12. 12-14. /A/

     Nyírbakta
Nyírbaktai erdőrendtartás 1669-ből.
=1900. 7. 374-376. /A/

     Nyíregyháza
Éble Gábor: Károlyi Ferenc gróf gazdasági tevékenységéből. 1-4.
=1897. 4. 97-114.; 145-167.; 241-252.; 269-284.

Acsády Ignác ism: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza.
=1898. 5. 233-236. /I/

     Nyitra vármegye
[Tagányi Károly] T. K.: Magyar vadászó ölyvök és sólymok Belgiumban.
=1900. 7. 332. /V/

     Nyugat-Magyarország
Ortvay Tivadar ism.: Kováts Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alapján.
=1903. 10. 42-43. /I/

     Óbuda
Az ó-budai apácák 1584-iki utasítása ceglédi tiszttartójuk részére.
=1898. 5. 345-347. /A/

     okiratok
Pór Antal közli: Gazdaságtörténelmi okirat-kivonatok az esztergomi főkáptalan magán-levéltárából.
=1904. 11. 56-60. /A/

     oklevelek
[Horváth Sándor] H. S. ism.: Franz Zimmermann - Carl Werner - Georg Müller: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 2. Bd. 1324-1390.
=1898. 5. 284-292. /I/

Erdélyi László: A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei.
=1903. 10. 193-237.

     okmányok
Kemény Lajos, ifj. közli: Okmányok Kassa város levéltárából.
=1901. 8. 310-313. /A/

[Sörös Pongrác] SRS. közli: Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó okmányok a hédervári levéltárból. (1624-1744.)
=1905. 12. 273-278. /A/

     oktatás
koktatás kezdetei Mária Terézia alatt.
=1899. 6. 199-204.

Fináczy Ernő: Újabb adalékok a szempci kollégium történetéhez.
=1901. 8. 410-412.

     Olaszliszka
Liszka-Olaszi döntvénye a jobbágyörökösödésről. 1715.
=1899. 6. 186-187. /A/

     olaszok
Kropf Lajos: Olasz kereskedők Kumániában a XIV. század elején.
=1899. 6. 435-436.

     Olaszország
[Tagányi Károly] T. K.: A villa eredete hazánkban. (1374.)
=1900. 7. 332. /V/

     ólom
Takáts Sándor: A Gvozdanszko mellett fekvő bányák.
=1900. 7. 40-42. /V/

     oltalomlevél
Zoltai Lajos közli: A bécsi haditanács oltalomlevele debreceni kalmárok részére. 1685.
=1906. 13. 83-84. /A/

     ón
[Tagányi Károly] T. K.: Ónbehozatal 1552-ben.
=1900. 7. 282. /V/

     Ónod
József főherceg közli: Az ónodi várhoz tartozó cigány jobbágyok összeírása.
=1895. 2. 121-123. /A/

     Oppiz János
Takáts Sándor: A hai[n]mburgi posztógyár és Magyarország. (1727.)
=1902. 9. 285-286. /V/

     órák
Dragóner Béla: Adalékok a toronyórák történetéhez.
=1906. 13. 136. /V/

Dragóner Béla: Adatok Kassa sz. kir. város óráinak történetéhez.
=1906. 13. 137. /V/

     órások
Kemény Lajos: Kassai óragyártók.
=1904. 11. 68-70. /V/

     oroszok
Kőszeghy Sándor közli: Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban.
=1894. 1. 331-343. /A/

     Oroszország
Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Galíciába és Oroszországba 1800, 1801 és 1802-ben.
=1903. 10. 430-431. /V/

     országgyűlések
Takáts Sándor: Az udvari konyha szükséglete az 1687-iki országgyűlésen.
=1902. 9. 286. /V/

Takáts Sándor: Az udvartartás költsége az országgyűlések alatt. (XVI-XVII. század.)
=1905. 12. 376-378. /V/

     országos gazdasági tanács
-e. -e. közli: II. Rákóczi Ferenc utasítása az országos gazdasági tanács részére.
=1897. 4. 115-123. /A/

     Országos Levéltár ld. Magyar Országos Levéltár


     Országos Magyar Gazdasági Egyesület
Paikert Alajos közli: Gróf Széchenyi István és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület.
=1895. 2. 346-347. /A/

     orvosok
Utasítás a buda-városi orvos részére 1691-ből.
=1900. 7. 373-374. /A/

     orvosságok
Merényi Lajos közli: XVII. századi lóorvosságok.
=1896. 3. 364. /V/

Balló István közli: Lóorvosságok és kuruzslások a XVI. századból.
=1899. 6. 215-222. /A/

[Takáts Sándor] dr. T. S.: Az arany mint orvosság.
=1903. 10. 284. /V/

     osztrák handgrófság
-a-o-: Az osztrák és morva handgrófság.
=1897. 4. 196-198. /V/

     Ozora
Merényi Lajos közli: Az ozorai uradalom 1702-ben.
=1904. 11. 304-315. /A/

     ölyvök
[Tagányi Károly] T. K.: Magyar vadászó ölyvök és sólymok Belgiumban.
=1900. 7. 332. /V/

     örmények
-án. közli: Bőrkereskedő örmények szabadalma 1684-ből.
=1896. 3. 327. /A/

Ö. közli: Örmény keleti kereskedő-társaság szabadalomlevele 1703-ból.
=1897. 4. 344-348. /A/

Pór Antal: Az örmények falvának újabb megnépesítése az esztergomi káptalan által 1315-ben.
=1904. 11. 155-158. /V/

     örökösödés
Pólya Jakab: A magyar birtok- és örökösödési jognak fejlődése. 1-2.
=1894. 1. 60-65.; 136-145.

Liszka-Olaszi döntvénye a jobbágyörökösödésről. 1715.
=1899. 6. 186-187. /A/

     örökség
Bánya-csereszerződések 1619-21-ből.
=1898. 5. 93-96. /A/

Merényi Lajos közli: Gróf Nyáry Krisztina öröklött aranyművei. - 1635. -
=1902. 9. 369-370. /A/

     összeírás
Kőszeghy Sándor közli: Magyarország 1720-iki összeírásának eredményei.
=1894. 1. 286-287. /A/

Szilágyi Sándor közli: II. Rákóczy György egyik ménesének összeírása.
=1895. 2. 52-56. /A/

József főherceg közli: Az ónodi várhoz tartozó cigány jobbágyok összeírása.
=1895. 2. 121-123. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Az 1828-iki országos összeírás végleges eredményei. 1-2.
=1896. 3. 110-117.; 206-213. /A/

Horváth Sándor másolta: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. 1-2.
=1901. 8. 62-114.; 166-177. /A/

     őstermelés
Márki Sándor: Aradvármegye őstermelése az erdélyi fejedelmek korában.
=1895. 2. 28-33.

     Paar család
Szádeczky[-Kardoss] Lajos: A Paar-család postaszabadalma.
=1898. 5. 541-543. /V/

Munkás (Miavecz) László: Paar Péter és fiai mint pozsonyi postamesterek. 1538-1613.
=1899. 6. 97-116.

     Páli hegy
Lehoczky Tivadar közli: A munkácsi Páli nevű szőlőhegy 1625-ki szabályzata.
=1895. 2. 362-366. /A/

     pálinka
Merényi Lajos közli: A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben.
=1896. 3. 175-184. /A/

Utasítások a podheringi sör- és pálinkafőzésről 1701-ben.
=1899. 6. 313-317. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Sör- és pálinkafőzés Besztercebányán 1652/55-ben.
=1900. 7. 381-382. /V/

     Pallavicini család, őrgróf
Reizner János: A mindszent-algyői uradalom történetéből.
=1895. 2. 321-338.

     páncélgyártók
Kemény Lajos közli: A kassai egyesült lakatos, sarkantyús, páncélgyártó és csiszárcéh szabályzata. (1461.)
=1903. 10. 426-427. /A/

     Pancsova
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Spanyolok telepítése Pancsovára. 1736.
=1900. 7. 44. /V/

Takáts Sándor: Spanyolok telepítése Pancsovára. (1735.)
=1903. 10. 47-48. /V/

     Pannonhalma
Kováts Ferenc ism.: Erdélyi László: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I.
=1903. 10. 39-41. /I/

     Pápa
[Tagányi Károly] T. K.: Pápa város fölmérése 1555-ben s a régi magyar királyi mérték.
=1897. 4. 193. /V/

Sörös Pongrác közli: A pápai molnárcéh leveleiből. 1774-1778.
=1900. 7. 325-328. /A/

     pápai palota
Pór Antal: Magyar asztalosok Rómában 1368-ban.
=1900. 7. 40. /V/

     papír
A brassói papírmalom eladása 1568-ban.
=1898. 5. 91-92. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Ércezett papír feltalálása.
=1899. 6. 436-437. /V/

     parasztlázadás
Acsády Ignác ism.: Gombos Ferenc Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története.
=1898. 5. 533-538. /I/

     Párizs
Pór Antal: Hongroyeurs, vagyis magyar tímárok Párisban.
=1900. 7. 378-379. /V/

     Partium
-rl.- közli: Erdély és a részek nemessége 1642-ben.
=1897. 4. 410-411. /V/

     Passardi János
Illésy János: Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban.
=1898. 5. 1-10.

     Passau
Takáts Sándor: Passau városa és a magyar marha-árak. (XVI. század.)
=1905. 12. 172-175. /V/

     Pásztó
Ciszterci rend díszműve 800 éves fennállására. Békefi Remig: A pásztói apátság története 1190-1702.
=1898. 5. 239. /GT-V/

     pásztorkodás
D. O. H. : Adat a vadászat és pásztorkodás történetéhez.
=1896. 3. 292. /V/

     patkó
Zimmermann Ágoston: A patkó eredetéről, vonatkozással az Árpádház korabeli magyar leletekre.
=1906. 13. 55-69., 6 ábra.

     Pécsvárad
[Tagányi Károly] T. K.: A pécsváradi apátság bevételei és kiadásai 1438-ban.
=1899. 6. 333-335. /V/

     pénz
[Horváth Sándor] H. S.: Pénzek értéke 1693-1702.
=1898. 5. 417-418. /V/

Kropf Lajos: A magyar aranyforint árfolyama Danczkában 1399-1452-ig.
=1899. 6. 50. /V/

Takáts Sándor: A pénznyomás feltalálása és alkalmazása Magyarországban. 1573.
=1899. 6. 149-150. /V/

Kropf Lajos: Szent István "pensa auri"-ja.
=1899. 6. 295-300. [Pauler Gyula válasza: 368-369. Viszont- és arra válasz: 465-466.]

Pénzeink értékéhez 1624-ben.
=1900. 7. 32. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város 1731-iki vásárpénz-tarifája.
=1900. 7. 87-89. /A/

Kropf Lajos: Szent István király ezüst dénárjai.
=1900. 7. 90. /V/

Kropf Lajos: Középkori pénzek értéke.
=1900. 7. 90. /V/

Kropf Lajos: A magyar forint értéke 1410-ben Thornban.
=1900. 7. 188. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: A magyar forint értéke 1462-ben.
=1900. 7. 188. /V/

- yj -: Az arany és tallér értéke 1617-ben.
=1900. 7. 190. /V/

Kováts Ferenc: Pénzérték-viszonyok Pozsonyban 1435-60 közt. 1-2.
=1900. 7. 385-399.; 433-457.

Kropf Lajos: Zsigmond király "quarting"-jai. (1432.)
=1901. 8. 46-47. /V/ [Kováts Ferenc hozzászólása: 126-127. /V/]

Kerekes György: Bethlen pénzjavítási törekvése; pénzhamisítás.
=1901. 8. 317-320. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: Poltura.
=1901. 8. 320. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: A magyar pfennig értékéhez.
=1901. 8. 320. /V/

[Kemény Lajos] K. L.: Selling.
=1901. 8. 320. /V/

Kováts Ferenc közli: "Groschen Bemyscher muncze Polnischer czal."
=1901. 8. 425-429. /V/

Kropf Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. (1474-1482.)
=1902. 9. 93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A törökök és pénzforgalmunk. (1666.)
=1902. 9. 144. /V/

Takáts Sándor: A rézpénz mint országos csapás 1703-ban.
=1903. 10. 66-70.

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A magyar ércpénz kivitelének tilalma 1543-ban.
=1903. 10. 373. /V/

Kováts Ferenc: Velencei dukátus (arany) árfolyama Pozsonyban 1443-1455.
=1904. 11. 158-ból.159. /V/

Iványi Béla: Adalékok a magyar pénz történetéhez a XVI. században.
=1906. 13. 132-134. /V/

Kováts Ferenc: Magyar és osztrák arany I. Ferdinánd alatt.
=1906. 13. 134-135. /V/

     pénzügy
Thallóczy Lajos: Adatok a magyar pénzügyi kezelés történetéhez.
=1895. 2. 110-120.

Acsády Ignác ism.: Földes Béla: Az államháztartástan. (Pénzügytan.)
=1900. 7. 471-472. /I/

     pénzverés
Pénzverési engedély 1608-ból.
=1898. 5. 44. /A/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Münzer.
=1899. 6. 51. /V/

Takáts Sándor: Új pénzverő felállításának terve 1633-ban.
=1899. 6. 240-241. /V/

Utasítás a pozsonyi pénzverő-ház pénzvizsgálója részére 1660 körül.
=1899. 6. 323. /A/

A pozsonyi pénzverőház tiszteinek utasítása 1674-ből.
=1900. 7. 81-87. /A/

Kerekes György: Kassa város számadása a Bethlentől bérelt pénzverésről 1629.
=1901. 8. 181. /V/

Kerekes György: Kassai hamispénzverő polgár. 1627.
=1901. 8. 380-381. /V/

Kemény Lajos: A kassai pénzverőház.
=1902. 9. 248-253.

Kárffy Ödön közli: Nagybányai bányászati és pénzverő utasítás 1680-ból.
=1903. 10. 179-184. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években.
=1903. 10. 285. /V/

     perek
Dr. közli: Rákóczyak egyezsége a jobbágyaik pöreiben való eljárásról. 1627.
=1897. 4. 464-465. /A/

Sörös Pongrác: Komáromi vámpör a XIV. században.
=1899. 6. 478-483. /V/

     perjog
Hajnik [Imre] munkája középkori perjogunkról.
=1899. 6. 290. /GT-V/

     Pest
[Tagányi Károly] (T.) közli: Pest városa kétszáz év előtt.
=1895. 2. 78-79. /V/

[Acsády Ignác] A-y. ism.: Pólya Jakab: A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társulata története.
=1896. 3. 287-289. /I/

A pesti kertészek céhszabályzata. 1766.
=1898. 5. 264-268. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A kövezetadó behozatala Budára és Pestre. 1696.
=1900. 7. 93-94. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Régi pesti vízvezeték. 1696.
=1900. 7. 382. /V/

Takáts Sándor: Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben.
=1902. 9. 137-139. /V/

Várnai Sándor: Adalékok a régi pesti polgári rend társadalmi és gazdasági kialakulásához.
=1905. 12. 241-257.

     Pest vármegye
Horváth Sándor másolta: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. 1-2.
=1901. 8. 62-114.; 166-177. /A/

     pestis
Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhínség meggátlására.
=1894. 1. 188-192. /A/

Urasági intézkedések pestis idején alsó- s felsőszőlősön.1739.
=1898. 5. 17-22. /A/

     pfennig
[Kemény Lajos] K. L.: A magyar pfennig értékéhez.
=1901. 8. 320. /V/

     Pisky István
Erdélyi László: Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve 1585-1589. 1-2.
=1905. 12. 133-155.; 177-227.

     plébániák
[Acsády Ignác] ism.: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története.
=1898. 5. 472-475. /I/

     Podhering
Utasítások a podheringi sör- és pálinkafőzésről 1701-ben.
=1899. 6. 313-317. /A/

     polgári rend
Várnai Sándor: Adalékok a régi pesti polgári rend társadalmi és gazdasági kialakulásához.
=1905. 12. 241-257.

     polgárság
[Tagányi Károly] T. K. közli: A deési nemesség és polgárság közti egyezség 1613-ban.
=1895. 2. 35-45. /A/

Egyezség a rimaszombathi nemesség és polgárság között 1692-ben.
=1899. 6. 76-79. /A/

     poltura
[Kemény Lajos] K. L.: Poltura.
=1901. 8. 320. /V/

     porkolábok
Kárffy Ödön közli: Szennesi Zsigmond temetvényi várporkoláb utasítása 1627-ből.
=1905. 12. 279. /A/

Kárffy Ödön közli: Körmendy Mihály, Ludány kastély porkolábjának utasítása 1649-ből.
=1905. 12. 296-298. /A/

     poroszok
[Kropf Lajos] Kr. L.: Porosz kalmárok panaszai a lengyelek ellen 1452-ben.
=1900. 7. 188. /V/

     posta
[Munkás László] Miavecz László: Húsz év a magyar posta történetéből 1622-42-ig. 1-2.
=1897. 4. 1-14.; 49-65.

B. közli: Erdélyi postarendtartás 1641-ből.
=1897. 4. 262-265. /A/

[Munkás László] Miavecz László: A posta meghonosítása hazánkban.
=1897. 4. 377-382.

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Thököly Imre s a bujdosók postái.
=1898. 5. 187-190. /V/

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: II. Rákóczi Ferenc postái.
=1898. 5. 244-255.

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: A Paar-család postaszabadalma.
=1898. 5. 541-543. /V/

Munkás (Miavecz) László: Paar Péter és fiai mint pozsonyi postamesterek. 1538-1613.
=1899. 6. 97-116.

Erdélyi postarendtartás 1634-ből.
=1900. 7. 131-132. /A/

[Pór Antal] Pór A.: A posta ősi hazája.
=1900. 7. 284-286. /V/

Munkás László: Újabb adatok a posta meghonosításának történetéhez hazánkban.
=1900. 7. 352-357.

Munkás László: A magyar királyi posta a XVII. század közepén. (1642-1664.)
=1901. 8. 185-195.

Munkás László: A magyar király posta a XVII. század második felében. (1664-1680.)
=1903. 10. 238-255.

Munkás László: Az utolsó magyarországi főpostamester és kora 1680-1700.
=1903. 10. 385-403.

Munkás László: A magyar posta a XVIII. század elején.
=1903. 10. 436-453.

     posztó
-e- e-. közli: A brassai posztó-készítés és kereskedés szabályozása 1651-ben.
=1897. 4. 66-68. /A/

[Tagányi Károly] T. közli: Morva posztócsinálók letelepedése Puchón. 1639.
=1897. 4. 536-537. /V/

Takáts Sándor: Posztóbehozatal Morvából 1619-ben.
=1899. 6. 195-096. /V/

Emlékirat posztócsinálásról 1680-87 közt.
=1899. 6. 325-327. /A/

A lőcsei posztócsináló-céh 1590. évi szabályai.
=1899. 6. 327-332. /A/

     posztógyár
Takáts Sándor: A hai[n]mburgi posztógyár és Magyarország. (1727.)
=1902. 9. 285-286. /V/

     posztónyírók
Könyöki Alajos közli: III. Ferdinánd céhszabályzata és címeres levele a magyarországi posztónyírók részére. (1650 körül.)
=1899. 6. 231-234. /A/

     posztósok
Kemény Lajos közli: A kassai posztókereskedők 1461. évbeli szabályzata.
=1903. 10. 428. /A/

     Pottendorf
Iványi Béla közli: Pottendorf és Szarvkő uradalmak utasítása 1669.
=1905. 12. 163-165. /A/

     Pozsony
Ö. közli: A pozsonyi nádor-kert kertészének szerződése 1682-ben.
=1897. 4. 266-268. /A/

Könyöki Alajos közli: Élelmiszerek ára Pozsonyban 1563-ban.
=1898. 5. 465. /A/

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: A Paar-család postaszabadalma.
=1898. 5. 541-543. /V/

Munkás (Miavecz) László: Paar Péter és fiai mint pozsonyi postamesterek. 1538-1613.
=1899. 6. 97-116.

Utasítás a pozsonyi pénzverő-ház pénzvizsgálója részére 1660 körül.
=1899. 6. 323. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A magyar kamara futása Pozsonyból 1645-ben.
=1900. 7. 42-43. /V/

A pozsonyi pénzverőház tiszteinek utasítása 1674-ből.
=1900. 7. 81-87. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Bajor sörbehozatal 1599-ben.
=1900. 7. 334. /A/

Könyöki Alajos közli: Pozsony város 1729-iki tűzrendtartása.
=1900. 7. 361-367. /A/

Kováts Ferenc: Pénzérték-viszonyok Pozsonyban 1435-60 közt. 1-2.
=1900. 7. 385-399.; 433-457.

Acsády Ignác ism.: Ortvay Tivadar: Pozsony város története.
=1900. 7. 422-427. /I/

Pozsony város utcáinak fölmérése 1732-ben.
=1901. 8. 41-42. /A/

Kárffy Ödön másolta: Utasítás 1552-ből a pozsonyi királyi várépületről.
=1901. 8. 416-418. /A/

Kováts Ferenc másolta és jegyz. ell.: Pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi aprilis 1-3. között felvett jegyzőkönyv.
=1902. 9. 73-77. /A/

[Takáts Sándor]: Kanári madarak szállítása Pozsonyba 1655-ben.
=1902. 9. 141. /V/

Kováts Ferenc: Pozsony városának háztartása a XV. században. I. Forráskritika. II. Az 1439/40. pénzügyi év bevételei.
=1902. 9. 433-466.

Kováts Ferenc közli: Városi behozatali vám Pozsonyban 1559. évben.
=1903. 10. 32-35.

Ortvay Tivadar ism.: Kováts Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alapján.
=1903. 10. 42-43. /I/

Kováts Ferenc: Kereskedő-társaság Pozsonyban a XV. század elején.
=1903. 10. 95-96. /V/

Takáts Sándor: A pozsonyi hajósok vállalatai 1806-ban.
=1903. 10. 374-376. /V/

Acsády Ignác ism.: Ortvay Tivadar: Pozsony város története.
=1904. 11. 64-67. /I/

Kováts Ferenc: Velencei dukátus (arany) árfolyama Pozsonyban 1443-1455.
=1904. 11. 158-ból.159. /V/

Dragóner Béla: Adalékok a toronyórák történetéhez.
=1906. 13. 136. /V/

     Pozsony vármegye
Ortvay Tivadar: A vadászat haszna és jövedelmezősége. Különös tekintettel Pozsony megyére.
=1901. 8. 281-293.

Ortvay Tivadar: Állatgazdaságtörténelmi adalékok. Különös tekintettel Pozsonymegyére 1-2.
=1903. 10. 49-65.; 1904. 11. 321-362.

     Pratti, Fortunato
Fortunato Pratti kamarai építész-mérnök 1715-iki utasítása.
=1900. 7. 129-130. /A/

     prefektusok
Sörös Pongrác közli: Guary Miklós praefectus jegyzéke a XVII. század végéről.
=1905. 12. 307-314. /A/

     Puhó
[Tagányi Károly] T. közli: Morva posztócsinálók letelepedése Puchón. 1639.
=1897. 4. 536-537. /V/

     Pusztapécs
Takáts Sándor: Az auspitzi (pusztapécsi) magyar marhavásárok régi kiváltságlevelei.
=1905. 12. 228-232.

     püspökségek
Kőszeghy Sándor közli: Római és görög kath. érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a múlt század végén.
=1894. 1. 37. /A/

     quartingok
Kropf Lajos: Zsigmond király "quarting"-jai. (1432.)
=1901. 8. 46-47. /V/ [Kováts Ferenc hozzászólása: 126-127. /V/]

     rabok
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Török rabok ára 1629-ben.
=1900. 7. 92-93. /V/

     Rákóczi család, gróf
Dr. közli: Rákóczyak egyezsége a jobbágyaik pöreiben való eljárásról. 1627.
=1897. 4. 464-465. /A/

     Rákóczi Ferenc, II., fejedelem
Szamota István közli: II. Rákóczy Ferenc szabályzata a hegyaljai szőlőmívelésről.
=1894. 1. 78-87.

Kemény Lajos, ifj. közli: II. Rákóczy Ferenc konyhájára való élés. Kassa, 1707.
=1895. 2. 185. /A/

-a-e. közli: II. Rákóczi Ferenc utasítása a máramarosi jószágigazgató részére. 1704.
=1897. 4. 69-78. /A/

-e. -e. közli: II. Rákóczi Ferenc utasítása az országos gazdasági tanács részére.
=1897. 4. 115-123. /A/

P. J. közli: Utasítás II. Rákóczi Ferenc fejedelem sörházainak felügyelője részére. 1706.
=1897. 4. 260-261. /A/

-re. közli: A kassaiak száma s adóképessége II. Rákóczy Ferenc alatt.
=1897. 4. 533-535. /A/

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: II. Rákóczi Ferenc postái.
=1898. 5. 244-255.

[Tagányi Károly] T. K.: A Rákóczyak regéci üveghutája.
=1900. 7. 142. /V/

     Rákóczi György, I., fejedelem
Szamota István közli: Milyen lovat kívánt I. Rákóczy György?
=1894. 1. 288. /A/

Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tiszttartó részére.
=1894. 1. 311-323. /A/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: I. Rákóczy György rendelete juhászata ügyében. 1648.
=1895. 2. 61-62. /A/

Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági rendeletei.
=1895. 2. 216-218. /A/

     Rákóczi György, II., fejedelem
Szilágyi Sándor közli: II. Rákóczy György egyik ménesének összeírása.
=1895. 2. 52-56. /A/

     Rákóczi Pál gróf, országbíró
Kárffy Ödön közli: Rákóczi Pál és a mádi jobbágyok szerződése 1635.
=1903. 10. 463-464. /A/

     Regéc
Regéci uradalmi erdőrendtartás. 1753.
=1898. 5. 462-464. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: A Rákóczyak regéci üveghutája.
=1900. 7. 142. /V/

     regeszták
Kerekes György közli: Kalmár Gergely deák regestumja kereskedéséről 1574-82.
=1903. 10. 71-94. /A/

     rendeletek
Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhínség meggátlására.
=1894. 1. 188-192. /A/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: I. Rákóczy György rendelete juhászata ügyében. 1648.
=1895. 2. 61-62. /A/

Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági rendeletei.
=1895. 2. 216-218. /A/

     rendtartások
Szamota István közli: A fogarasi uradalom rendtartása a XVI. század közepétől.
=1894. 1. 164-166. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Keszthelyi rendtartás 1661-ből.
=1895. 2. 63-64. /A/

Komáromy András közli: A nagyszőlősi földesurak gazdasági rendtartása 1674-ből.
=1895. 2. 180-184. /A/

-i. közli : A rettegi nemesség rendtartása.
=1896. 3. 273-275. /A/

-b- v- közli: Huszt várához tartozó egy-telkes nemesek rendtartása.
=1896. 3. 331-334. /A/

B. közli: Erdélyi postarendtartás 1641-ből.
=1897. 4. 262-265. /A/

K. közli: Gyöngyös város 1659-iki rendtartása.
=1897. 4. 473-475. /A/

Kemény Lajos közli: Székesfehérvár 1689-iki rendtartása.
=1898. 5. 35-40. /A/

Vizaknai sóvágás és sószállítás rendje 1639-ben.
=1898. 5. 163-165. /A/

A Locsmánd-uradalmi falvak rendtartása. 1731.
=1898. 5. 168-173. /A/

Komárom város 1770-iki tűzrendtartása.
=1898. 5. 174-181. /A/

Tokaji halászrendtartás. 1745.
=1898. 5. 213. /A/

Ló-legeltetési rendtartás 1646-ból.
=1898. 5. 214-215. /A/

Beckó város 1634-iki rendtartása.
=1898. 5. 269-274.

Szombathy Ignác: Beckó 1634-iki rendtartásához.
=1898. 5. 360-362. /V/

Bodrogközi közbirtokosok erdőrendtartása. 1680 körül.
=1898. 5. 406-408. /A/

Regéci uradalmi erdőrendtartás. 1753.
=1898. 5. 462-464. /A/

Apaffy Mihály erdélyi fejedelem udvarának rendtartása. 1682.
=1898. 5. 494-505. /A/

Munkács város 1670. körüli rendtartása.
=1898. 5. 594-596. /A/

Alsó-Lindva város rendtartása és árszabása 1558-ból.
=1899. 6. 136-137. /A/

Prímási erdészeti és vadászati rendtartás 1744-ből.
=1899. 6. 138-141. /A/

Csejtei uradalmi rendtartás 1661-ből.
=1899. 6. 234-239. /A/

Nagy-Szalonta és Madaras közti legeltetési rendtartás 1646-ból.
=1899. 6. 272-273. /A/

Szlavónia országos erdőrendtartása 1747-ben.
=1900. 7. 26-31. /A/

Borovszky Samu közli: Németujvár város húsvágási rendtartása 1648-ban.
=1900. 7. 37-38. /A/

Erdélyi postarendtartás 1634-ből.
=1900. 7. 131-132. /A/

A lednicei uradalom 1669-iki rendtartása.
=1900. 7. 358-361. /A/

Könyöki Alajos közli: Pozsony város 1729-iki tűzrendtartása.
=1900. 7. 361-367. /A/

Nyírbaktai erdőrendtartás 1669-ből.
=1900. 7. 374-376. /A/

Kováts Ferenc közli: A vajnori hegyközség rendtartása 1460-70-ből.
=1900. 7. 469-470. /A/

A nagy-muzsaji kőbánya rendtartásai és leltára. (1658-1700.)
=1901. 8. 43-45. /A/

Dőry Ferenc másolta: Gróf Esterházy Miklós nádor udvari rendtartása (1630 körül).
=1901. 8. 224-230. /A/

Kemény Lajos, ifj. másolta: A forrói jobbágyok rendtartása 1601. előtt.
=1901. 8. 415-416. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben. 1-2.
=1902. 9. 77-91.; 118-127. /A/

     rétek
[Tagányi Károly] tk. közli: Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek, és szőlők kimutatása az 1780. évi úrbéri tabellák alapján.
=1895. 2. 242-243. /A/ [Kiegészítés: 1897. 4. 47-48. /A/]

     Retteg
-i. közli : A rettegi nemesség rendtartása.
=1896. 3. 273-275. /A/

     rév
Sörös Pongrác: A komáromi rév és vám 1373-tól 1490-ig.
=1900. 7. 138-141. /V/

     reverzálisok
Merényi Lajos közli: Homonnay György hűtlen gazdatisztjének reverzálisa 1655-ből.
=1900. 7. 328-329. /A/

     réz
Ö. közli: A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogosítása Hollandiának.
=1897. 4. 521-524. /A/

[Takáts Sándor] T. S.: Réz-, vas- és acélkivitelünk 16007-11-ig.
=1898. 5. 603. /V/

Kropf Lajos: Magyar réz elkobzása a Keleti-tengeren 1511-ben.
=1899. 6. 483-484. /V/

Takáts Sándor: Két világkereskedelmi cikkünk a 18. században.
=1903. 10. 97-152.

     rézpénz
Takáts Sándor: A rézpénz mint országos csapás 1703-ban.
=1903. 10. 66-70.

     Rimaszombat
Egyezség a rimaszombathi nemesség és polgárság között 1692-ben.
=1899. 6. 76-79. /A/

     robotjegyek
Hermann Antal közli: Erdélyi robotjegyek.
=1894. 1. 109-110. /V/

     Rohics
Takáts Sándor: A rohicsi víz harmincadmentessége 1677-ben.
=1902. 9. 95. /V/

     Róma
Pór Antal: Magyar asztalosok Rómában 1368-ban.
=1900. 7. 40. /V/

     rómaiak
Kropf Lajos ism.: August Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven.
=1898. 5. 184-186. /I/

     Rónaszék
Utasítás a rónaszéki sókamara-ispán részére 1591-ből.
=1898. 5. 454-458. /A/

     Rozgony
Virágh Elek közli: Rozgony. Urbarium, invertarium és a tiszttartó instrukciója. 1636.
=1894. 1. 264-273. /A/

     Rózsahegy
[Pór Antal] Pór A.: Rózsahegy város kezdete.
=1900. 7. 232-233. /V/

     rozsdamentesség
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Rozsdamentesség föltalálása.
=1900. 7. 43-44. /V/

     Rozsnyó
Pór Antal: A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben.
=1899. 6. 434. /V/

     Ság
Giay Károly közli: A sághi hegyközség törvényei. 1732.
=1898. 5. 517-528. /A/

     sajkások
Ö. közli: Légrádi sajkások céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 466-469. /A/

     salétrom
Mayer Gyula: Salétromfőzés Erdélyben 1707-ben.
=1898. 5. 418-419. /V/

A salétrom bérbeadása 1705-ben.
=1898. 5. 529-532. /A/

Hübner Emil: Nagy-Kőrös salétromfőzése a török uralom alatt.
=1900. 7. 236-239. /V/

     salétromos hordók
[Kováts Ferenc] K. F.: Salétromos hordók "kalapjai".
=1902. 9. 93. /V/

     sáncok
A budai sáncmunkák rendje 1687-ből.
=1900. 7. 330-331. /A/

     sarkantyúsok
Kemény Lajos közli: A kassai egyesült lakatos, sarkantyús, páncélgyártó és csiszárcéh szabályzata. (1461.)
=1903. 10. 426-427. /A/

     Sárospatak
Sárospataki malomkőbányászok szabályai. 1740-1771.
=1898. 5. 11-16. /A/

Takáts Sándor: Malomkő-kivitel a XVI. században.
=1902. 9. 94-95. /V/

     Sarród
A sarródi komp és vám bérlete 1648-ban.
=1899. 6. 419. /A/

     sáskajárás
Rodiczky Jenő: A sáskajárások történetéhez.
=1894. 1. 27-29.

     Schönborn család, gróf
Lehoczky Tivadar: A zimonyi uradalom a Schönbornok kezén.
=1896. 3. 170-174.

     Sedgewick Zakariás
Dr. K. közli: Sedgewick Zakariás angol-perzsa kereskedő-társaságának szabadalomlevele 1699-ből.
=1897. 4. 305-309. /A/

     segély
Szüts Mihály közli: Debrecennek az 1807-iki országos segélyre vonatkozó intézkedései.
=1895. 2. 367-373. /A/

     Segesvár
Segesvár város javaslata a földfoglalások és erdőirtások megakadályozásáról. (XVIII. század vége.)
=1906. 13. 98-101. /A/

     selling
[Kemény Lajos] K. L.: Selling.
=1901. 8. 320. /V/

     Selmecbánya
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Francia vízemelőgép Selmecbányán 1633-ban.
=1899. 6. 337-338. /V/

Kárffy Ödön közli: Selmecbánya bormérési statutumai 1653.
=1905. 12. 287-291. /A/

     selyem
K. Karlovszky Endre összeáll.: A selyemtermelés története Erdélyben 1848-ig.
=1895. 2. 159-179.

Illésy János: A selyemtenyésztés állapota Magyarországon 1771-ben.
=1897. 4. 321-330.

Illésy János: Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban.
=1898. 5. 1-10.

Németh Ambrus: Selyemtenyésztési mozgalmak Győrött 1771-1831-ig.
=1901. 8. 1-24.

     Sempte
A semptei molnárok 1646-iki céhszabályai.
=1900. 7. 123-125. /A/

Merényi Lajos közli: Inventarium a [semptei] sentei majorságrul.
=1903. 10. 467. /A/

Merényi Lajos: Eszterházy Miklós nádor utasítása semptei tiszttartójához. (1641.)
=1904. 11. 141-147. /A/

     sertések
Érdujhelyi Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története.
=1902. 9. 97-105.

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

     skótok
K. közli: Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.
=1898. 5. 46-47. /V/

     
(C-r.) közli: A vizaknai sóbányászat történetéhez.
=1897. 4. 91-92. /V/

(C-r.) közli: A máramarosi sóbányák II. Lajos trónraléptekor.
=1897. 4. 139-141. /V/

-a-o- közli: Utasítások az erdélyi sókamarák és sókikötők részére 1664/5-ből.
=1897. 4. 168-189. /A/

Bethlen Gábor szerződése egy török kereskedővel.
=1898. 5. 105-106. /A/

Vizaknai sóvágás és sószállítás rendje 1639-ben.
=1898. 5. 163-165. /A/

Utasítás a rónaszéki sókamara-ispán részére 1591-ből.
=1898. 5. 454-458. /A/

A sóvári sóbánya megvizsgálása 1643-ban.
=1899. 6. 117-129. /A/

Takáts Sándor: A mármarosi sóbányák jövedelme 1551/2 és 1600/1-ben.
=1899. 6. 192-195. /V/

Utasítás a marosujvári sókikötő számvevője részére 1669-ből.
=1899. 6. 228-229. /A/

[Dőry Ferenc] Dr. D. F.: A mármarosi sóvágók kiváltságlevele 1498-ból.
=1900. 7. 188-190. /V/

Kárffy Ödön másolta: A sóvári sóbánya leltára 1643-1654. között.
=1901. 8. 418-423. /A/

Takáts Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról.
=1902. 9. 93-94. /V/

Takáts Sándor: A magyar királyi sóhivatalok bevétele 1720-1724-ig.
=1903. 10. 431-432. /V/

     sólymok
[Tagányi Károly] T. K.: Magyar vadászó ölyvök és sólymok Belgiumban.
=1900. 7. 332. /V/

     Somogy vármegye
[Acsády Ignác] A-y. ism.: Melhard Gyula: Somogyvármegyei gazdaságtörténeti adatok.
=1896. 3. 361-362. /A/

     Sopron
Sopron város szántóföldjeinek kiosztása 1379-ben.
=1898. 5. 506-516. /A/

A soproni kereskedők 1690. évi céhszabályzata.
=1899. 6. 318-322. /A/

     Sóvár
A sóvári sóbánya megvizsgálása 1643-ban.
=1899. 6. 117-129. /A/

Kárffy Ödön másolta: A sóvári sóbánya leltára 1643-1654. között.
=1901. 8. 418-423. /A/

     sör
Merényi Lajos közli: A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben.
=1896. 3. 175-184. /A/

P. J. közli: Utasítás II. Rákóczi Ferenc fejedelem sörházainak felügyelője részére. 1706.
=1897. 4. 260-261. /A/

Dr. K. közli: Az alsó-mecenzéfi sörfőzők 1664-iki egyezsége.
=1897. 4. 362-364. /A/

Utasítások a podheringi sör- és pálinkafőzésről 1701-ben.
=1899. 6. 313-317. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Bajor sörbehozatal 1599-ben.
=1900. 7. 334. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Sör- és pálinkafőzés Besztercebányán 1652/55-ben.
=1900. 7. 381-382. /V/

     spanyol királyné
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak vásárlása a spanyol királyné számára 1648-ban.
=1900. 7. 43. /V/

     spanyolok
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Spanyolok telepítése Pancsovára. 1736.
=1900. 7. 44. /V/

Takáts Sándor: Spanyolok telepítése Pancsovára. (1735.)
=1903. 10. 47-48. /V/

     Spanyolország
Kropf Lajos ism.: Joaquin Costa: Colectivismo agrario en Espana.
=1898. 5. 538-540. /I/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak szállítása Tirolba és Spanyolországba 1650-ben.
=1900. 7. 93. /V/

     statisztika
Tormay Károly statisztikai táblái az 1845-47 évekről.
=1895. 2. 124., 3 t. /A/

     Sümeg
Sörös Pongrác közli: Guary Miklós praefectus jegyzéke a XVII. század végéről.
=1905. 12. 307-314. /A/

     szabadalmak
-án. közli: Bőrkereskedő örmények szabadalma 1684-ből.
=1896. 3. 327. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Gömörmegyei juhászok szabadalmai.
=1897. 4. 92-96. /V/

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: A Paar-család postaszabadalma.
=1898. 5. 541-543. /V/

     szabadalomlevelek
Dr. K. közli: Sedgewick Zakariás angol-perzsa kereskedő-társaságának szabadalomlevele 1699-ből.
=1897. 4. 305-309. /A/

Ö. közli: Örmény keleti kereskedő-társaság szabadalomlevele 1703-ból.
=1897. 4. 344-348. /A/

[Tagányi Károly] T. közli: Cigányok szabadalomlevele Mátyás királytól. 1487.
=1898. 5. 187. /V/

Erdélyi görög kereskedők szabadalomlevelei. 1643-1678.
=1898. 5. 402-405. /A/

Fogaras város szabadalomlevele 1567-ből.
=1899. 6. 41-43. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Erdélyi görög kereskedők 1701-iki szabadalomlevele.
=1899. 6. 286-287. /V/

     szabályozás
Tagányi Károly közli: Az első foglalás szabályozása az aranyosszéki Bogáthon.
=1894. 1. 325-330. /A/

Milhoffer Sándor: Húsnak és egyéb hozzá tartozandónak Limitatiója.
=1895. 2. 247-248. /V/

     szabályzatok
Szamota István közli: II. Rákóczy Ferenc szabályzata a hegyaljai szőlőmívelésről.
=1894. 1. 78-87.

Hermann Antal közli: Régi szőlőhegy-szabályzat.
=1894. 1. 167-174. /A/

Lehoczky Tivadar közli: Adatok árszabályzatunk történetéhez.
=1894. 1. 345-356. /A/

Koncz József közli: Az 1744. évi erdélyi árszabás.
=1895. 2. 186-195. /A/

-a.-o.-: A bethleni italmérés szabályozása 1641-ben.
=1895. 2. 317-318. /A/

Lehoczky Tivadar közli: A munkácsi Páli nevű szőlőhegy 1625-ki szabályzata.
=1895. 2. 362-366. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Ungvár városának 1593. évi szabályzata.
=1896. 3. 102-109. /A/

Merényi Lajos közli: A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben.
=1896. 3. 175-184. /A/

[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: Az 1735-iki székesfehérvári árszabás.
=1896. 3. 342-355. /A/

-e.-e.- közli: A kassai kereskedők céhszabályai 1686-ból.
=1897. 4. 35-42. /A/

-e- e-. közli: A brassai posztó-készítés és kereskedés szabályozása 1651-ben.
=1897. 4. 66-68. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők első céhszabályzata 1475-ből.
=1897. 4. 190-192. /A/

-a-o-.: Marhakereskedésünk szabályozása 1605-ben.
=1897. 4. 193-196. /V/

[Karlovszky Endre] K. E. közli: A csallóközi juhászok céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 253-259. /A/

-re. közli: A nagybányai szekeresek céhszabályai.
=1897. 4. 314-315. /A/

K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

Ö. közli: Légrádi sajkások céhszabályai. 1717.
=1897. 4. 466-469. /A/

E. közli: Nagyszombati szőlőmívesek céhszabályai.
=1897. 4. 479-481. /A/

Sárospataki malomkőbányászok szabályai. 1740-1771.
=1898. 5. 11-16. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai kereskedők 1446. évi céhszabályai.
=1898. 5. 31-34. /A/

A szathmári kereskedők céhszabályai. 1705.
=1898. 5. 79-86. /A/

Barabás Samu közli: A kolozsvári képírók céhszabályai.
=1898. 5. 107-112. /A/

A pesti kertészek céhszabályzata. 1766.
=1898. 5. 264-268. /A/

Késmárk város szabályzata a vászonfestés és vászonkereskedésről. 1737.
=1898. 5. 341-344. /A/

Kropf Lajos ism.: Étienne MartinSain-Leon: Histoire des corporations de métiers.
=1898. 5. 598-601. /I/

Az eperjesi kereskedők 1615-iki céhszabályai. 1615.
=1899. 6. 133-135. /A/

Alsó-Lindva város rendtartása és árszabása 1558-ból.
=1899. 6. 136-137. /A/

A budai hajósok 1715-iki céhszabályai.
=1899. 6. 184-186. /A/

A mármarosi öt koronaváros 1629-iki árszabása.
=1899. 6. 222-228. /A/

Könyöki Alajos közli: III. Ferdinánd céhszabályzata és címeres levele a magyarországi posztónyírók részére. (1650 körül.)
=1899. 6. 231-234. /A/

A lőcsei kereskedők 1686-iki céhszabályzata.
=1899. 6. 273-276. /A/

A soproni kereskedők 1690. évi céhszabályzata.
=1899. 6. 318-322. /A/

A lőcsei posztócsináló-céh 1590. évi szabályai.
=1899. 6. 327-332. /A/

A budai bérkocsisok 1700-iki céhszabályzata.
=1900. 7. 33-37. /A/

A semptei molnárok 1646-iki céhszabályai.
=1900. 7. 123-125. /A/

A dévényi halászok 1679-iki céhszabályai.
=1900. 7. 177-180. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai csiszárok árszabásai.
=1900. 7. .276-278. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: A faggyú ára 1582-ben.
=1900. 7. 282. /V/

Kemény Lajos közli: A kassai szíjgyártócéh 1627-iki árszabása.
=1900. 7. 367-369. /A/

A magyar-óvári lövészegyesület 1753-iki szabályai.
=1900. 7. 376-377. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai céhek árszabásai a XVII. századból.
=1901. 8. 25-41. /A/

Kárffy Ödön másolta: A nagybányai esztergályosok céhszabályai 1716.
=1901. 8. 212-219. /A/

Kárffy Ödön másolta: A debreceni mézeskalácsosok 1713. évi céhszabályai.
=1901. 8. 294-304. /A/

Kerekes György közli: A kassai céhek árszabása (limitatiója). 1635.
=1901. 8. 471-483. /A/

Kárffy Ödön másolta: Kováts Ferenc ford.: A német-lipcsei vargáknak 1471. évi március hó 3-án kelt céhszabályai.
=1902. 9. 30-34. /A/

Kárffy Ödön másolta: A mosonmegyei juhászok céhszabályai 1701-ből.
=1902. 9. 41-47. /A/

Lukinich Imre másolta: A késmárki cipész-céh szabályai 1552-ből.
=1902. 9. 370-373. /A/

Lukinich Imre másolta: A késmárki takács-céh szabályai 1597-ből.
=1902. 9. 373-375. /A/

Zoltai Lajos közli: Ház és tanyaföldek osztása Debrecenben a XVIII. század első felében.
=1902. 9. 416-419. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai egyesült lakatos, sarkantyús, páncélgyártó és csiszárcéh szabályzata. (1461.)
=1903. 10. 426-427. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai posztókereskedők 1461. évbeli szabályzata.
=1903. 10. 428. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai szabók 1461. évbeli céhszabályzata.
=1903. 10. 429. /A/

Kiss Ernő közli: Árusok regulája 1598-ból.
=1904. 11. 61-63. /A/

Merényi Lajos közli: Kismartoni uradalmi faárszabás 1632-ből.
=1905. 12. 280. /A/

Kárffy Ödön közli: Selmecbánya bormérési statutumai 1653.
=1905. 12. 287-291. /A/

Zoltai Lajos közli: Földosztásról való statutumok Debrecen város közlevéltárából. 1647-1649.
=1905. 12. 294-295. /A/

     szabók
Kropf Lajos: Magyar szabók Florenzben 1373-ban.
=1899. 6. 49. /V/

Kemény Lajos közli: A kassai szabók 1461. évbeli céhszabályzata.
=1903. 10. 429. /A/

Munkás László közli: A csepregi szabócéh csalafintasága. Egy okmány 1672-ből.
=1904. 11. 299-300. /A/

     Száldobágy
Kárffy Ödön közli: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez. 1-2.
=1902. 9. 276-284.; 375-381. /A/

     számadások
Kropf Lajos: Wolfger püspök úti számadásai 1203/4-ből.
=1899. 6. 61-72.

Kerekes György: Kassa város számadása a Bethlentől bérelt pénzverésről 1629.
=1901. 8. 181. /V/

Kropf Lajos: A magyarországi pápai adószedők számadásai a 13. és 14. században. 1-2.
=1901. 8. 196-211.; 233-266.

Kováts Ferenc közli: "Groschen Bemyscher muncze Polnischer czal."
=1901. 8. 425-429. /V/

Kerekes György ford.: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból.
=1902. 9. 34-40. /A/

Zoltai Lajos közli: Debrecen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről. I-2.
=1903. 10. 256-276.; 353-372. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város gabonatisztjeinek (Getreidherren) számadása az 1512-ik évről.
=1903. 10. 454-455. /A/

Erdélyi László: Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve 1585-1589. 1-2.
=1905. 12. 133-155.; 177-227.

G.....n.: Joachim: Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409.
=1905. 12. 169-171. /I/

     szamár
[Takáts Sándor]: Szamárbehozatal 1542-ben.
=1902. 9. 142. /V/

     Szamos
Takáts Sándor: A Szamos szabályozása a múlt században.
=1898. 5. 545-576.

     számtartók
Utasítás 1668-ból az ungvári udvarbíró és számtartó részére.
=1898. 5. 146-160. /A/

     számvevők
Utasítás a marosujvári sókikötő számvevője részére 1669-ből.
=1899. 6. 228-229. /A/

     számvitel
Merényi Lajos közli: A kapuvári uradalom számvitele 1688-ban.
=1902. 9. 419-425. /A/

     Szántó
Kemény Lajos közli: Szőlőgazdasági levelek 1677-78-ból.
=1896. 3. 276-280. /A/

     szántóföldek
[Tagányi Károly] T. K. közli: A borbándi szántóföldek kiigazítása és felosztása.
=1895. 2. 219-228. /A/

[Tagányi Károly] tk. közli: Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek, és szőlők kimutatása az 1780. évi úrbéri tabellák alapján.
=1895. 2. 242-243. /A/ [Kiegészítés: 1897. 4. 47-48. /A/]

     szárnyasok
Kropf Lajos: "Galine de Indie".
=1898. 5. 241-243.

     Szarvas
Ruisz Gyula közli: Tessedik Sámuel adomái, önéletírásának megvilágításához. 1-2.
=1895. 2. 308-316.; 348-353.

     szarvasok
Karácsonyi János: II. Géza király gondja szarvasaira.
=1895. 2. 244-245. /V/

     Szarvkő
Tagányi Károly közli: Szarvkő várának bevételei és kiadásai 1448-ból.
=1895. 2. 211-215. /A/

Iványi Béla közli: Pottendorf és Szarvkő uradalmak utasítása 1669.
=1905. 12. 163-165. /A/

     Szászföld
Erdélyi szászföldi dézsmautasítások 1692-ből.
=1900. 7. 19-26. /A/

     Szászország
Takáts Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben.
=1902. 9. 286-287. /V/

Takáts Sándor: Magyarország kivitele Sziléziába és Szászországba 1751-, 1752- és 1753-ban.
=1903. 10. 476-480. /V/

     Szatmár
A szathmári kereskedők céhszabályai. 1705.
=1898. 5. 79-86. /A/

Szatmár és Németi városok 1617-iki egyezsége.
=1899. 6. 317-318. /A/

     Szebelléd
Pór Antal: Földesúr és jobbágyok közti viszony 1329-ben.
=1900. 7. 39-40. /V/

     Széchenyi István gróf
Paikert Alajos közli: Gróf Széchenyi István és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület.
=1895. 2. 346-347. /A/

[Acsády Ignác] -y. ism.: Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai.
=1896. 3. 119-120. /I/

Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István és a magyarországi lóversenyek magalapítása.
=1904. 11. 1-44.

     Széchy Mária gróf
Széchy Mária utasítása dézsmásai részére. 1667.
=1898. 5. 258-263. /A/

     Szécs
Kárffy Ödön közli: A szécsi kerület gabona tizedszedőinek utasítása 1621-ből.
=1905. 12. 156-159. /A/

     Szeged
Reizner János: Szeged mezőgazdasági története.
=1900. 7. 49-75.

Acsády Ignác ism.: Reizner János: Szeged története.
=1900. 7. 226-228. /I/

     Székelyhíd
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A székelyhidi és diószegi görög kereskedők kiváltsága.
=1902. 9. 287. /V/

     szekér
Kropf Lajos: Ajanca-szekér.
=1898. 5. 238. /V/

     szekeresek
-re. közli: A nagybányai szekeresek céhszabályai.
=1897. 4. 314-315. /A/

     Székesfehérvár
[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: Az 1735-iki székesfehérvári árszabás.
=1896. 3. 342-355. /A/

Kemény Lajos közli: Székesfehérvár 1689-iki rendtartása.
=1898. 5. 35-40. /A/

     Szempc
Fináczy Ernő: Újabb adalékok a szempci kollégium történetéhez.
=1901. 8. 410-412.

Merényi Lajos közli: A szempci és cseklészi tizedszedők instruktiója. (1636.)
=1903. 10. 160-166. /A/

     Szendrő
Utasítás a szendrői uradalmi kulcsár részére 1652-ből.
=1900. 7. 274-275. /A/

Kárffy Ödön másolta: Utasítás a szendrői uradalom udvarbírája részére 1652-ből.
=1901. 8. 114-125. /A/

     Szennesi Zsigmond
Kárffy Ödön közli: Szennesi Zsigmond temetvényi várporkoláb utasítása 1627-ből.
=1905. 12. 279. /A/

     Szent Benedek-rend
Kováts Ferenc ism.: Erdélyi László: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I.
=1903. 10. 39-41. /I/

     Szentgyörgy
Récsey Viktor közli: A szentgyörgyi és Guari hegyközség törvényei 1643-ból.
=1899. 6. 467-471. /A/

     Szentmiklós
Virágh Elek közli: Utasítás a szentmiklósi udvarbíró részére. 1698.
=1895. 2. 303-307. /A/

     Szepes vármegye
[Karlovszky Endre] K. E. közli: Utasítás a szepesi kamara részére 1608-ból.
=1897. 4. 79-82. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: A 13 szepesi város adója 1450 körül.
=1898. 5. 541. /V/ (Kiegészítés: [Kropf Lajos] Kr. L.: 1899. 6. 51. /V/)

A szepesi kamara számvevőjének jelentése 1676-ból a lengyelországi borkivitel tárgyában.
=1899. 6. 267-271. /A/

Kerekes György: Kassa küzdelme a szepesi kamarával 1652/3-ban.
=1900. 7. 428-432. /V/

     Szerémség
Cr. közli: A szerémi bor történetéhez.
=1897. 4. 92. /V/

     szerződések
[Kőszeghy Sándor] K. S. közli: Marhakiviteli szerződés 1725-ből.
=1896. 3. 203-205. /A/

Ö. közli: A pozsonyi nádor-kert kertészének szerződése 1682-ben.
=1897. 4. 266-268. /A/

Bánya-csereszerződések 1619-21-ből.
=1898. 5. 93-96. /A/

Bethlen Gábor szerződése egy török kereskedővel.
=1898. 5. 105-106. /A/

Tökölyi Imre szerződése Efraim zsidóval. 1678.
=1898. 5. 216-218. /A/

Szerződés a magyar-horvát tengerpart megvételéről az alsó-ausztriai kamara által 1692-ben.
=1899. 6. 258-262. /A/

Erdélyi higanyvételi szerződések 1701-1703-ból.
=1899. 6. 277-279. /A/

Dőry Ferenc másolta: Lózs város úrbéri szerződése 1635-ből.
=1901. 8. 163-166. /A/

Kárffy Ödön közli: Rákóczi Pál és a mádi jobbágyok szerződése 1635.
=1903. 10. 463-464. /A/

     szíjgyártók
Számla szíjgyártó munkákról 1609-ből.
=1900. 7. 280-281. /A/

Kemény Lajos közli: A kassai szíjgyártócéh 1627-iki árszabása.
=1900. 7. 367-369. /A/

     Szilágysomlyó
A szilágysomlyai uradalom jobbágyainak szolgálmányai 1669-ben.
=1898. 5. 102-104. /A/

     Szilézia
Takáts Sándor: Magyarország borkivitele Sziléziába 1735-től 1755-ig.
=1903. 10. 373-374.. /V/

Takáts Sándor: Magyarország kivitele Sziléziába és Szászországba 1751-, 1752- és 1753-ban.
=1903. 10. 476-480. /V/

     szlávok
Kropf Lajos ism.: August Meitzen: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven.
=1898. 5. 184-186. /I/

     Szlavónia
Szlavónia országos erdőrendtartása 1747-ben.
=1900. 7. 26-31. /A/

     Szoboszló
Széll Farkas közli: Szoboszlói szőlőföldek nyilas osztása.
=1896. 3. 91-92. /A/

     szokásjog
Thallóczy Lajos: Horvát szokásjog 1551-1553-ból.
=1896. 3. 142-169.

     Szolnok
Takáts Sándor: Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben.
=1902. 9. 137-139. /V/

     Szomolnokhuta
Iványi Béla közli: Szomolnokhuta bányafelszereléseinek leltára 1634-ből.
=1905. 12. 343-347. /A/

     szökés
[Tagányi Károly] tk.: Jobbágyok költözése és szökése.
=1895. 2. 245-247. /V/

     szőlő
Szamota István közli: II. Rákóczy Ferenc szabályzata a hegyaljai szőlőmívelésről.
=1894. 1. 78-87.

Hermann Antal közli: Régi szőlőhegy-szabályzat.
=1894. 1. 167-174. /A/

Kemény Lajos, ifj. közli: A szőlőművelés történetéhez Abaújvármegyében.
=1895. 2. 233-241. /A/

[Tagányi Károly] tk. közli: Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek, és szőlők kimutatása az 1780. évi úrbéri tabellák alapján.
=1895. 2. 242-243. /A/ [Kiegészítés: 1897. 4. 47-48. /A/]

Lehoczky Tivadar közli: A munkácsi Páli nevű szőlőhegy 1625-ki szabályzata.
=1895. 2. 362-366. /A/

Széll Farkas közli: Szoboszlói szőlőföldek nyilas osztása.
=1896. 3. 91-92. /A/

Kemény Lajos közli: Szőlőgazdasági levelek 1677-78-ból.
=1896. 3. 276-280. /A/

E. közli: Nagyszombati szőlőmívesek céhszabályai.
=1897. 4. 479-481. /A/

Kemény Lajos: Kassa város szöllőtermése és kiadása 1734-47-ig.
=1899. 6. 197. /V/

Illésy János: A kincstár hegyaljai szőlőgazdálkodása a XVII. század második felében.
=1900. 7. 1-18.

[Kováts Ferenc] K. F.: Szőllőföldeknek borban megállapított vételára a középkorban.
=1901. 8. 317. /V/

Kemény Lajos, ifj. másolta: A tállyai szőlő-hegyvám nagysága 1586-1609. évek között.
=1901. 8. 413-415. /A/

     szövetkezetek
Radiczky Jenő: Marhahizlalók szövetkezete 1833-ban.
=1902. 9. 426-427. /V/

     szövőgyár
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az első tafota- és szövő-gyár Ausztriában.
=1899. 6. 437. /V/

     Sztenicsnyak
Szamota István közli: Kanizsai Orsolya: Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai. 1564.
=1894. 1. 66-77. /A/

     Sztrecsény
Kárffy Ödön másolta: Sztrecsény vár udvarbírájának utasítása 1640 körül.
=1901. 8. 219-224. /A/

     szüret
Illésy János: A kincstár szürete a Hegyalján 1748-ban.
=1897. 4. 373-376. /V/

[Kropf Lajos] K. L. közli: Szüreti kiadások 1558-ban.
=1898. 5. 113. /V/

     tafotagyár
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az első tafota- és szövő-gyár Ausztriában.
=1899. 6. 437. /V/

     Tagányi Károly
Kováts Ferenc: Tagányi Károly.
=1901. 8. 49-50. /V/

     takácsok
Lukinich Imre másolta: A késmárki takács-céh szabályai 1597-ből.
=1902. 9. 373-375. /A/

     takarékpénztárak
Berényi Pál ism.: Fenyvessy József: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötvenéves története 1846-1896.
=1897. 4. 44-45. /I/

     tallér
- yj -: Az arany és tallér értéke 1617-ben.
=1900. 7. 190. /V/

     Tállya
Tokaj, Tarcal és Tállya hegyaljai városok törvényei.
=1900. 7. 400-416. /A/

Kemény Lajos, ifj. másolta: A tállyai szőlő-hegyvám nagysága 1586-1609. évek között.
=1901. 8. 413-415. /A/

     tanyaföldek
Zoltai Lajos közli: Ház és tanyaföldek osztása Debrecenben a XVIII. század első felében.
=1902. 9. 416-419. /A/

     Tarcal
Tokaj, Tarcal és Tállya hegyaljai városok törvényei.
=1900. 7. 400-416. /A/

     tarifák
[Tagányi Károly] T. K. közli: A neo-acquistica javak becsü-tariffája. 1696.
=1897. 4. 317-320. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város 1731-iki vásárpénz-tarifája.
=1900. 7. 87-89. /A/

     társadalom
Acsády Ignác ism.: Illés János: Az Anjou-kori társadalom és az adózás.
=1900. 7. 228-231.

Várnai Sándor: Adalékok a régi pesti polgári rend társadalmi és gazdasági kialakulásához.
=1905. 12. 241-257.

     telepesek
Kőszeghy Sándor közli: Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban.
=1894. 1. 331-343. /A/

     telkek
[Tagányi Károly] (tk.) közli: A jobbágytelkek száma 1780. táján.
=1894. 1. 371. /V/

     Temes vármegye
Takáts Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből.
=1902. 9. 432. /V/

     Temesvár
K. közli: A temesvári kereskedelmi társaság alapítólevelei 1723-25-ből.
=1897. 4. 446-463. /A/

     Temetvény
Kárffy Ödön közli: Szennesi Zsigmond temetvényi várporkoláb utasítása 1627-ből.
=1905. 12. 279. /A/

     termés
Acsády Ignác: Nógrád vármegye termése 1574-ben.
=1894. 1. 14-20.

[Acsády Ignác] (A.) közli: A Hegyalja bortermése 1591-96.
=1895. 2. 135-136. /V/

     Tessedik Sámuel
Ruisz Gyula közli: Tessedik Sámuel adomái, önéletírásának megvilágításához. 1-2.
=1895. 2. 308-316.; 348-353.

     Thorn
Kropf Lajos: A magyar forint értéke 1410-ben Thornban.
=1900. 7. 188. /V/

     Thököly Imre fejedelem
Lehoczky Tivadar: / Gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. 1-2.
=1894. 1. 146-163.; 239-263. /A/

Szádeczky[-Kardoss] Lajos: Thököly Imre s a bujdosók postái.
=1898. 5. 187-190. /V/

Tökölyi Imre szerződése Efraim zsidóval. 1678.
=1898. 5. 216-218. /A/

     Thury György
Takáts S[ándor].: Thury György ménese 1566-ban.
=1900. 7. 428. /V/

     Thurzó Mihály gróf
Merényi Lajos közli: A szempci és cseklészi tizedszedők instruktiója. (1636.)
=1903. 10. 160-166. /A/

     Thurzó Szaniszló gróf
Ö. közli: Gróf Thurzó Szaniszló utasítása bajmóci udvarbírája részére. 1614.
=1897. 4. 476-478. /A/

Thurzó Szaniszló gróf utasítása galgóci vámosa részére. 1614.
=1898. 5. 87-90. /A/

     Tihany
Erdélyi László: Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve 1585-1589. 1-2.
=1905. 12. 133-155.; 177-227.

     tímárok
Pór Antal: Hongroyeurs, vagyis magyar tímárok Párisban.
=1900. 7. 378-379. /V/

     Tirol
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak szállítása Tirolba és Spanyolországba 1650-ben.
=1900. 7. 93. /V/

     Tisza
Károlyi Sándor gróf kuruc generális utasításai a tiszai halászatról 1725-30-ból.
=1899. 6. 373-380. /A/

Takáts Sándor: Csatorna terve Debrecen és Tisza között (1727).
=1904. 11. 318-320. /V/

     Tiszaluc
Iványi Béla: A tiszaluci vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig.
=1906. 13. 1-54.

     tiszttartók
Virágh Elek közli: Rozgony. Urbarium, invertarium és a tiszttartó instrukciója. 1636.
=1894. 1. 264-273. /A/

Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tiszttartó részére.
=1894. 1. 311-323. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy herceg 1710-iki utasítása csobánci és keszthelyi tiszttartójához.
=1897. 4. 310-313. /A/

Az ó-budai apácák 1584-iki utasítása ceglédi tiszttartójuk részére.
=1898. 5. 345-347. /A/

Prímási utasítás a tiszttartók részére. 1752.
=1898. 5. 388-396. /A/

Utasítás Novi uradalom és kikötő tiszttartója részére 1675-ből.
=1899. 6. 130-132. /A/

Az ebesfalvi tiszttartó utasítása 1630-ból.
=1899. 6. 324-325. /A/

Merényi Lajos közli: Vádlevél 1563-ból a füzéri tiszttartó ellen.
=1900. 7. 371-373. /A/

Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz. (1688.)
=1902. 9. 473-474. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy Miklós nádor utasítása munkácsi tiszttartójához. (1613.)
=1903. 10. 153-156. /A/

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós utasítása tiszttartójához. (1615.)
=1903. 10. 456-462. /A/

Merényi Lajos: Eszterházy Miklós nádor utasítása semptei tiszttartójához. (1641.)
=1904. 11. 141-147. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa külső jószágai tiszttartójának utasítása 1694.
=1905. 12. 302-304. /A/

     tized
Nagy Gyula közli: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605.
=1897. 4. 15-34. /A/

Pór Antal: Nagyszombat városa megváltja magát a tized fizetése alól 1347-ben.
=1899. 6. 434-435. /V/

[Tagányi Károly] Tagányi K.: Tizedkerületek elnevezése a középkorban.
=1900. 7. 234. /V/

Takáts Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban.
=1903. 10. 46-47. /V/

Merényi Lajos közli: A szempci és cseklészi tizedszedők instruktiója. (1636.)
=1903. 10. 160-166. /A/

Kárffy Ödön közli: Adatok a tized történetéhez. (1583-1647.)
=1905. 12. 36-42. /A/

Kárffy Ödön közli: A szécsi kerület gabona tizedszedőinek utasítása 1621-ből.
=1905. 12. 156-159. /A/

     Tokaj
[Acsády Ignác] (A.) közli: A tokaji uradalom 1575-ben.
=1895. 2. 135. /V/

E. közli: Tokaji bortizedelés módja.
=1897. 4. 525-527. /A/

Tokaji halászrendtartás. 1745.
=1898. 5. 213. /A/

Tokaj, Tarcal és Tállya hegyaljai városok törvényei.
=1900. 7. 400-416. /A/

Takáts Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. (1722-1729.)
=1902. 9. 383-384. /V/

     Tokaj-Hegyalja
Szamota István közli: II. Rákóczy Ferenc szabályzata a hegyaljai szőlőmívelésről.
=1894. 1. 78-87.

[Acsády Ignác] (A.) közli: A Hegyalja bortermése 1591-96.
=1895. 2. 135-136. /V/

Illésy János: A kincstár szürete a Hegyalján 1748-ban.
=1897. 4. 373-376. /V/

Illésy János: A kincstár hegyaljai szőlőgazdálkodása a XVII. század második felében.
=1900. 7. 1-18.

Kropf Lajos: A hegyaljai borok híre 1660-ban.
=1900. 7. 90-91. /V/

Kropf Lajos: Tokaji bor Franciaországban 1707/8-ban.
=1900. 7. 91-92. /V/

Illésy János: A tokaji bor védelme 1737-ben.
=1900. 7. 337-351.

     tokaji aszú
Takáts Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. (1716.)
=1902. 9. 95. /V/

     Tolna vármegye
ab. közli: Az úrbériség első rendezése 1725-ben Tolnamegye által.
=1895. 2. 354-355. /A/

     Torna vármegye
K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

     tőke
Kováts Ferenc ism.: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus... - Heynen Reinhard: Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig.
=1906. 13. 104-106. /I/

     törökök
[Tagányi Károly] T. K. közli: A neo-acquistica javak becsü-tariffája. 1696.
=1897. 4. 317-320. /A/

Bethlen Gábor szerződése egy török kereskedővel.
=1898. 5. 105-106. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Török rabok ára 1629-ben.
=1900. 7. 92-93. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: A törökök és pénzforgalmunk. (1666.)
=1902. 9. 144. /V/

Takáts Sándor: A török alattvalók kereskedése Magyarországon.
=1905. 12. 233-240.

     történeti statisztika
Ortvay Tivadar ism.: Kováts Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harmincadkönyv alapján.
=1903. 10. 42-43. /I/

     törvények
Pettkó Béla közli: Egy XVII. századi magyar hegyközség törvényei.
=1894. 1. 30-34. /A/

Giay Károly közli: A sághi hegyközség törvényei. 1732.
=1898. 5. 517-528. /A/

A duna-almási hegyközség törvényei. 1754.
=1899. 6. 44-46. /A/

Kantafalva székely falu törvénye. (1720.)
=1899. 6. 81-83. /A/

Récsey Viktor közli: A szentgyörgyi és Guari hegyközség törvényei 1643-ból.
=1899. 6. 467-471. /A/

Bátaszék 1721-iki törvénye.
=1900. 7. 127-129. /A/

Tokaj, Tarcal és Tállya hegyaljai városok törvényei.
=1900. 7. 400-416. /A/

     tridenti zsinat
[Iványi Béla] Dr. I. B. közli: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinánd a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban.
=1906. 13. 76-77. /A/

     tulajdon
[Laveley művének a tulajdonról magyar fordítása.]
=1898. 5. 48. /GT-V/

     Tüzes Gábor
Takáts Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról.
=1902. 9. 93-94. /V/

     tűzvédelem
Komárom város 1770-iki tűzrendtartása.
=1898. 5. 174-181. /A/

Könyöki Alajos közli: Pozsony város 1729-iki tűzrendtartása.
=1900. 7. 361-367. /A/

     udvarbírák
Virágh Elek közli: Utasítás a szentmiklósi udvarbíró részére. 1698.
=1895. 2. 303-307. /A/

Virágh Elek közli és ford.: Utasítás a munkácsi udvarbíró részére 1570-ben.
=1896. 3. 65-90. /A/

Virágh Elek közli: A csicsva-vári udvarbíráknak, Eszterházy és Homonnay részrül adott utasítása. 1636.
=1897. 4. 331-343. /A/

Ö. közli: Gróf Thurzó Szaniszló utasítása bajmóci udvarbírája részére. 1614.
=1897. 4. 476-478. /A/

Ö. közli: A munkácsi udvarbíró 1616-iki utasítása.
=1897. 4. 510-520. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Alsó-Lendva és Lenti várak udvarbírájának utasítása. 1673.
=1898. 5. 97-101. /A/

Utasítás 1668-ból az ungvári udvarbíró és számtartó részére.
=1898. 5. 146-160. /A/

Az Eödönffy-javak udvarbírájának utasítása 1657-ben.
=1899. 6. 37-41. /A/

Erdélyi fejedelmi utasítás a balázsfalvi udvarbíró részére 1670-ből.
=1899. 6. 262-267. /A/

A kővári udvarbíró 1604-iki utasítása.
=1899. 6. 413-418. /A/

Utasítás 1577-ből a bicsei vár udvarbírája részére.
=1900. 7. 279-280. /A/

Kárffy Ödön másolta: Utasítás a szendrői uradalom udvarbírája részére 1652-ből.
=1901. 8. 114-125. /A/

Kárffy Ödön másolta: Sztrecsény vár udvarbírájának utasítása 1640 körül.
=1901. 8. 219-224. /A/

Dőry Ferenc másolta: Utasítás a murányi udvarbíró részére 1662-ből.
=1901. 8. 267-280. /A/

Kárffy Ödön közli: Az ecsedi udvarbíró elleni vizsgálat utasítása 1615-ben.
=1904. 11. 297-298. /A/

     udvari konyha
Takáts Sándor: Az udvari konyha szükséglete az 1687-iki országgyűlésen.
=1902. 9. 286. /V/

     udvari szállító
[Herczegh Mihály] H-cz.: Nagy Lajos király udvari szállítója.
=1895. 2. 245. /V/

     udvartartás
Takáts Sándor: Az udvartartás költsége az országgyűlések alatt. (XVI-XVII. század.)
=1905. 12. 376-378. /V/

     Újbánya
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az újbányai üveghuta fölállítása 1630-ban.
=1899. 6. 242-243. /V/

     Ungvár
[Tagányi Károly] T. K. közli: Ungvár városának 1593. évi szabályzata.
=1896. 3. 102-109. /A/

Utasítás 1668-ból az ungvári udvarbíró és számtartó részére.
=1898. 5. 146-160. /A/

     uradalom
Ruisz Gyula közli: Juhtenyésztési utasítás gróf Festetits György uradalmaiban. 1793.
=1894. 1. 39-46. /A/

Lehoczky Tivadar: / Gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. 1-2.
=1894. 1. 146-163.; 239-263. /A/

Szamota István közli: A fogarasi uradalom rendtartása a XVI. század közepétől.
=1894. 1. 164-166. /A/

Virágh Elek közli: Rozgony. Urbarium, invertarium és a tiszttartó instrukciója. 1636.
=1894. 1. 264-273. /A/

Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tiszttartó részére.
=1894. 1. 311-323. /A/

[Acsády Ignác] (A.) közli: A tokaji uradalom 1575-ben.
=1895. 2. 135. /V/

Reizner János: A mindszent-algyői uradalom történetéből.
=1895. 2. 321-338.

Merényi Lajos közli: Az alsó-lendvai urad. tisztség utasítása 1719-ből.
=1895. 2. 339-345. /A/

Merényi Lajos közli: A fertőszentmiklósi uradalom rendezése 1719-ben.
=1896. 3. 93-101. /A/

Lehoczky Tivadar: A zimonyi uradalom a Schönbornok kezén.
=1896. 3. 170-174.

Merényi Lajos közli: A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben.
=1896. 3. 175-184. /A/

Merényi Lajos közli: A lévai uradalom 1719-ben.
=1896. 3. 262-272. /A/

E. közli: A galgóci uradalmi dézsmás utasítása. 1607.
=1897. 4. 124-125. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy herceg 1710-iki utasítása csobánci és keszthelyi tiszttartójához.
=1897. 4. 310-313. /A/

Dr. közli: Rákóczyak egyezsége a jobbágyaik pöreiben való eljárásról. 1627.
=1897. 4. 464-465. /A/

Ö. közli: Gróf Thurzó Szaniszló utasítása bajmóci udvarbírája részére. 1614.
=1897. 4. 476-478. /A/

Ö. közli: A munkácsi udvarbíró 1616-iki utasítása.
=1897. 4. 510-520. /A/

A szilágysomlyai uradalom jobbágyainak szolgálmányai 1669-ben.
=1898. 5. 102-104. /A/

A Locsmánd-uradalmi falvak rendtartása. 1731.
=1898. 5. 168-173. /A/

Végzés a hrussó-kistapolcsányi uradalom jobbágyainak szolgálmányairól. 1667.
=1898. 5. 211-212. /A/

Acsády Ignác ism: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza.
=1898. 5. 233-236. /I/

Munkácsi uradalmi vashámoros utasítása. 1679.
=1898. 5. 397-401. /A/

Regéci uradalmi erdőrendtartás. 1753.
=1898. 5. 462-464. /A/

Utasítás Novi uradalom és kikötő tiszttartója részére 1675-ből.
=1899. 6. 130-132. /A/

Erdélyi fejedelmi uradalmak személyzete és járandósága 1692-ben.
=1899. 6. 178-184. /A/

Csejtei uradalmi rendtartás 1661-ből.
=1899. 6. 234-239. /A/

Utasítás a szendrői uradalmi kulcsár részére 1652-ből.
=1900. 7. 274-275. /A/

A lednicei uradalom 1669-iki rendtartása.
=1900. 7. 358-361. /A/

Merényi Lajos közli: Az alsólendvai uradalmi személyzet járandósága 1705-ben.
=1900. 7. 369-370. /A/

Kárffy Ödön másolta: Utasítás a szendrői uradalom udvarbírája részére 1652-ből.
=1901. 8. 114-125. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben. 1-2.
=1902. 9. 77-91.; 118-127. /A/

Merényi Lajos közli: A kapuvári uradalom számvitele 1688-ban.
=1902. 9. 419-425. /A/

Merényi Lajos közli: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben.
=1902. 9. 470-473. /A/

Merényi Lajos közli: Az ozorai uradalom 1702-ben.
=1904. 11. 304-315. /A/

Merényi Lajos közli: A kaposvári uradalom 1720-ban.
=1905. 12. 43-56. /A/

Iványi Béla közli: Pottendorf és Szarvkő uradalmak utasítása 1669.
=1905. 12. 163-165. /A/

Merényi Lajos közli: Kismartoni uradalmi faárszabás 1632-ből.
=1905. 12. 280. /A/

Iványi Béla közli: A kapuvári uradalom utasítása 1633-ból.
=1905. 12. 281-286. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári uradalom a XVIII. század elején.
=1905. 12. 320-338. /A/

[Iványi Béla] I. B. közli: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről.
=1906. 13. 85-94. /A/

     urbárium
Virágh Elek közli: Rozgony. Urbarium, invertarium és a tiszttartó instrukciója. 1636.
=1894. 1. 264-273. /A/

[Iványi Béla] I. B. közli: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről.
=1906. 13. 85-94. /A/

     úrbér
[Tagányi Károly] tk. közli: Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek, és szőlők kimutatása az 1780. évi úrbéri tabellák alapján.
=1895. 2. 242-243. /A/ [Kiegészítés: 1897. 4. 47-48. /A/]

ab. közli: Az úrbériség első rendezése 1725-ben Tolnamegye által.
=1895. 2. 354-355. /A/

Kováts Ferenc közli: Vajnor úrbére az 1427-30. évből.
=1900. 7. 275-276. /A/

Dőry Ferenc másolta: Lózs város úrbéri szerződése 1635-ből.
=1901. 8. 163-166. /A/

     utasítások
Ruisz Gyula közli: Juhtenyésztési utasítás gróf Festetits György uradalmaiban. 1793.
=1894. 1. 39-46. /A/

Szamota István közli: Kanizsai Orsolya: Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai. 1564.
=1894. 1. 66-77. /A/

Virágh Elek közli: Rozgony. Urbarium, invertarium és a tiszttartó instrukciója. 1636.
=1894. 1. 264-273. /A/

Koncz József közli: I. Rákóczy György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tiszttartó részére.
=1894. 1. 311-323. /A/

Koncz József közli: Gr. Bethlen Miklós gazdasági utasítása.
=1895. 2. 46-51. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Deés városának gazdasági utasítása, 1715.
=1895. 2. 131-132. /A/

Kőszeghy Sándor közli: Kapy Zsigmond gazdasági utasítása. 1620.
=1895. 2. 196-200. /A/

Lehoczky Tivadar közli: XVII. századi megyei utasítás az adó kivetéséről.
=1895. 2. 229-232. /A/

Virágh Elek közli: Utasítás a szentmiklósi udvarbíró részére. 1698.
=1895. 2. 303-307. /A/

Merényi Lajos közli: Az alsó-lendvai urad. tisztség utasítása 1719-ből.
=1895. 2. 339-345. /A/

Virágh Elek közli és ford.: Utasítás a munkácsi udvarbíró részére 1570-ben.
=1896. 3. 65-90. /A/

Nagy Gyula közli: Utasítás az 1600. évi adó kiigazítóinak részére.
=1896. 3. 339-341. /A/

Nagy Gyula közli: Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605.
=1897. 4. 15-34. /A/

-a-e. közli: II. Rákóczi Ferenc utasítása a máramarosi jószágigazgató részére. 1704.
=1897. 4. 69-78. /A/

[Karlovszky Endre] K. E. közli: Utasítás a szepesi kamara részére 1608-ból.
=1897. 4. 79-82. /A/

-e. -e. közli: II. Rákóczi Ferenc utasítása az országos gazdasági tanács részére.
=1897. 4. 115-123. /A/

E. közli: A galgóci uradalmi dézsmás utasítása. 1607.
=1897. 4. 124-125. /A/

[Karlovszky Endre] K. E. közli: Utasítás a csernabányai vashámor kezeléséről.
=1897. 4. 126-129. /A/

K. K. közli: Egy erdélyi főharmincados utasítása 1685-ből.
=1897. 4. 130-135. /A/

-a-o- közli: Utasítások az erdélyi sókamarák és sókikötők részére 1664/5-ből.
=1897. 4. 168-189. /A/

P. J. közli: Utasítás II. Rákóczi Ferenc fejedelem sörházainak felügyelője részére. 1706.
=1897. 4. 260-261. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy herceg 1710-iki utasítása csobánci és keszthelyi tiszttartójához.
=1897. 4. 310-313. /A/

Virágh Elek közli: A csicsva-vári udvarbíráknak, Eszterházy és Homonnay részrül adott utasítása. 1636.
=1897. 4. 331-343. /A/

Dr. közli: Czobor Bálint utasítása holicsi majorosa részére.
=1897. 4. 470-472. /A/

Ö. közli: Gróf Thurzó Szaniszló utasítása bajmóci udvarbírája részére. 1614.
=1897. 4. 476-478. /A/

Ö. közli: A munkácsi udvarbíró 1616-iki utasítása.
=1897. 4. 510-520. /A/

Az erdélyi főkincstartó 1620-iki utasítása.
=1898. 5. 41-43. /A/

Thurzó Szaniszló gróf utasítása galgóci vámosa részére. 1614.
=1898. 5. 87-90. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Alsó-Lendva és Lenti várak udvarbírájának utasítása. 1673.
=1898. 5. 97-101. /A/

Utasítás 1668-ból az ungvári udvarbíró és számtartó részére.
=1898. 5. 146-160. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város utasítása dézsmaszedői részére. 1697.
=1898. 5. 166-167. /A/

Széchy Mária utasítása dézsmásai részére. 1667.
=1898. 5. 258-263. /A/

Az ó-budai apácák 1584-iki utasítása ceglédi tiszttartójuk részére.
=1898. 5. 345-347. /A/

Prímási utasítás a tiszttartók részére. 1752.
=1898. 5. 388-396. /A/

Munkácsi uradalmi vashámoros utasítása. 1679.
=1898. 5. 397-401. /A/

Utasítás a rónaszéki sókamara-ispán részére 1591-ből.
=1898. 5. 454-458. /A/

Gróf Nádasdy Ferenc utasítása hollandi vásárlásai felől 1665-ben.
=1898. 5. 459-461. /A/

Belső-Szolnokmegyei cirkáló bírák utasítása. 1680.
=1898. 5. 466-469. /A/

Kovacsóczy Farkas 1588. évi gazdasági utasítása.
=1898. 5. 590-592. /A/

Az erdélyi harmincadok utasítása 1591-ből.
=1899. 6. 35-37. /A/

Az Eödönffy-javak udvarbírájának utasítása 1657-ben.
=1899. 6. 37-41. /A/

Urasítás a mádi korcsma és mészárszékről 1635-ben.
=1899. 6. 47-48. /A/

Utasítás a csíki vashámoros részére. (1694.)
=1899. 6. 73-76. /A/

Miskolci gazdasági utasítás 1686-ból.
=1899. 6. 83-84. /A/

Utasítás Novi uradalom és kikötő tiszttartója részére 1675-ből.
=1899. 6. 130-132. /A/

Utasítás a marosujvári sókikötő számvevője részére 1669-ből.
=1899. 6. 228-229. /A/

Utasítás a sztrongás juhok és bárányok tizedeléséről 1619-ben.
=1899. 6. 229-231. /A/

Erdélyi fejedelmi utasítás a balázsfalvi udvarbíró részére 1670-ből.
=1899. 6. 262-267. /A/

Utasítás a pozsonyi pénzverő-ház pénzvizsgálója részére 1660 körül.
=1899. 6. 323. /A/

Az ebesfalvi tiszttartó utasítása 1630-ból.
=1899. 6. 324-325. /A/

Károlyi Sándor gróf kuruc generális utasításai a tiszai halászatról 1725-30-ból.
=1899. 6. 373-380. /A/

Kamarai utasítás a bácsmegyei telepítésekről 1763-ban.
=1899. 6. 380-386. /A/

A kővári udvarbíró 1604-iki utasítása.
=1899. 6. 413-418. /A/

Erdélyi szászföldi dézsmautasítások 1692-ből.
=1900. 7. 19-26. /A/

A pozsonyi pénzverőház tiszteinek utasítása 1674-ből.
=1900. 7. 81-87. /A/

Utasítás a hadi élelmezési főbiztos részére 1567-ből.
=1900. 7. 125-127. /A/

Fortunato Pratti kamarai építész-mérnök 1715-iki utasítása.
=1900. 7. 129-130. /A/

Utasítás a szendrői uradalmi kulcsár részére 1652-ből.
=1900. 7. 274-275. /A/

Utasítás 1577-ből a bicsei vár udvarbírája részére.
=1900. 7. 279-280. /A/

Utasítás az erdélyi kincstartó részére 1598-ból.
=1900. 7. 323-325. /A/

Utasítás a buda-városi orvos részére 1691-ből.
=1900. 7. 373-374. /A/

Nagykárolyi vadászati és erdészeti utasítások (1712., 1760.)
=1900. 7. 416-421. /A/

Kárffy Ödön másolta: Utasítás a szendrői uradalom udvarbírája részére 1652-ből.
=1901. 8. 114-125. /A/

Kárffy Ödön másolta: Sztrecsény vár udvarbírájának utasítása 1640 körül.
=1901. 8. 219-224. /A/

Dőry Ferenc másolta: Utasítás a murányi udvarbíró részére 1662-ből.
=1901. 8. 267-280. /A/

Horváth Sándor másolta: Utasítás 1701-ből a nagykárolyi kulcsár részére.
=1901. 8. 304-309. /A/

Kárffy Ödön másolta: Utasítás 1552-ből a pozsonyi királyi várépületről.
=1901. 8. 416-418. /A/

Kárffy Ödön közli: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instrukciója. (1729.)
=1902. 9. 268-276. /A/

Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához.
=1902. 9. 467-470. /A/

Merényi Lajos közli: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz. (1688.)
=1902. 9. 473-474. /A/

Merényi Lajos közli: Esterházy Miklós nádor utasítása munkácsi tiszttartójához. (1613.)
=1903. 10. 153-156. /A/

Merényi Lajos közli: A szempci és cseklészi tizedszedők instruktiója. (1636.)
=1903. 10. 160-166. /A/

Kárffy Ödön közli: Nagybányai bányászati és pénzverő utasítás 1680-ból.
=1903. 10. 179-184. /A/

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós utasítása tiszttartójához. (1615.)
=1903. 10. 456-462. /A/

Merényi Lajos: Eszterházy Miklós nádor utasítása semptei tiszttartójához. (1641.)
=1904. 11. 141-147. /A/

Kárffy Ödön közli: Az ecsedi udvarbíró elleni vizsgálat utasítása 1615-ben.
=1904. 11. 297-298. /A/

Merényi Lajos közli: Eszterházy Pál gróf utasítása dunántúli javainak praefektusához. 1678.
=1904. 11. 301-303. /A/

Kárffy Ödön közli: A szécsi kerület gabona tizedszedőinek utasítása 1621-ből.
=1905. 12. 156-159. /A/

Iványi Béla közli: Pottendorf és Szarvkő uradalmak utasítása 1669.
=1905. 12. 163-165. /A/

Kárffy Ödön közli: Szennesi Zsigmond temetvényi várporkoláb utasítása 1627-ből.
=1905. 12. 279. /A/

Iványi Béla közli: A kapuvári uradalom utasítása 1633-ból.
=1905. 12. 281-286. /A/

Kárffy Ödön közli: Körmendy Mihály, Ludány kastély porkolábjának utasítása 1649-ből.
=1905. 12. 296-298. /A/

Kemény Lajos közli: Kassai fertályos tisztek utasításai a XVII. század végéről. 1684.
=1905. 12. 299-301. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa külső jószágai tiszttartójának utasítása 1694.
=1905. 12. 302-304. /A/

Kárffy Ödön közli: Herdegen János Bernát budai provisor utasítása 1687-ből.
=1905. 12. 305-306. /A/

Kárffy Ödön közli: Egervári gazdasági utasítás 1629.
=1905. 12. 341-342. /A/

Merényi Lajos közli: A dombóvári kasznár és kulcsár utasítása 1755-ben.
=1906. 13. 95-97. /A/

     útiköltség
Kropf Lajos: Wolfger püspök úti számadásai 1203/4-ből.
=1899. 6. 61-72.

     útiszámla
Zoltai Lajos közli: Napidíjak és úti-számlák Debrecen városa közlevéltárából. (1566-1737.)
=1902. 9. 406-416. /A/

     útjavítás
[Adam Landgraff] Landgráf Ádám terve az utak javításáról 1775. körül.
=1899. 6. 205-215. /A/

     uzsora
C-r.: Az uzsora történetéhez a középkorban.
=1897. 4. 46-47. /V/

     üveg
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Olasz üveg- és kordován-gyár Ausztriában.
=1899. 6. 337. /V/

     üveghuta
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Az újbányai üveghuta fölállítása 1630-ban.
=1899. 6. 242-243. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: A Rákóczyak regéci üveghutája.
=1900. 7. 142. /V/

Takáts S[ándor].: A legrégibb magyar üveghuták.
=1900. 7. 478-479. /V/

Kárffy Ödön közli: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez. 1-2.
=1902. 9. 276-284.; 375-381. /A/

     Vác
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vizafogó Vác és Buda között 1528-ban.
=1900. 7. 92. /V/

Takáts Sándor: Vasbánya-nyitás Vác mellett 1727-ben.
=1902. 9. 382-383. /V/

     vadaskertek
Merényi Lajos közli: Zrínyi Miklós vadasáról. 1561.
=1894. 1. 193-194. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Bölények Nádasdy vadaskertjében 1551-ben.
=1900. 7. 141. /V/

     vadászat
Thallóczy Lajos: Lamberg Kristóf I. Ferdinánd király fővadászmestere Budán.
=1894. 1. 111-124. [Helyreigazítás: 1895. 2. 376. /V/]

Karácsonyi János: II. Géza király gondja szarvasaira.
=1895. 2. 244-245. /V/

D. O. H. : Adat a vadászat és pásztorkodás történetéhez.
=1896. 3. 292. /V/

Prímási erdészeti és vadászati rendtartás 1744-ből.
=1899. 6. 138-141. /A/

Tagányi Károly: Erdélyi vadászati tilalom 1700-ban.
=1899. 6. 288-289. /V/

[Tagányi Károly] T. K.: Magyar vadászó ölyvök és sólymok Belgiumban.
=1900. 7. 332. /V/

Nagykárolyi vadászati és erdészeti utasítások (1712., 1760.)
=1900. 7. 416-421. /A/

Ortvay Tivadar: A vadászat haszna és jövedelmezősége. Különös tekintettel Pozsony megyére.
=1901. 8. 281-293.

     Vajnor
Kováts Ferenc közli: Vajnor úrbére az 1427-30. évből.
=1900. 7. 275-276. /A/

Kováts Ferenc közli: A vajnori hegyközség rendtartása 1460-70-ből.
=1900. 7. 469-470. /A/

     váltságdíj
Kropf Lajos: Szent István "pensa auri"-ja.
=1899. 6. 295-300. [Pauler Gyula válasza: 368-369. Viszont- és arra válasz: 465-466.]

     vám
Cr. közli: Hídvámok a Hernádon 1409-ben.
=1897. 4. 92. /V/

Thurzó Szaniszló gróf utasítása galgóci vámosa részére. 1614.
=1898. 5. 87-90. /A/

Takáts Sándor: Komáromi harmincadosok dolga a XVI. és XVII. században.
=1898. 5. 421-453.

[Tagányi Károly] T. K.: Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala 1610-ben.
=1899. 6. 284-295. /V/

A sarródi komp és vám bérlete 1648-ban.
=1899. 6. 419. /A/

Sörös Pongrác: Komáromi vámpör a XIV. században.
=1899. 6. 478-483. /V/

Pór Antal: Földesúr és jobbágyok közti viszony 1329-ben.
=1900. 7. 39-40. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vámmentes borkivitel Lengyelországba 1633-ban.
=1900. 7. 93. /V/

Sörös Pongrác: A komáromi rév és vám 1373-tól 1490-ig.
=1900. 7. 138-141. /V/

[Sörös Pongrác] Srs. közli: A báti vámról.
=1901. 8. 178-181. /V/

Kováts Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk korában.
=1901. 8. 433-470., 21 mell.

Kováts Ferenc közli: Városi behozatali vám Pozsonyban 1559. évben.
=1903. 10. 32-35.

Pór Antal: Háborúság Esztergam város és az esztergami káptalan közt a vám miatt.
=1904. 11. 161-205.

Iványi Béla: Bihar és Bars vármegyék vámhelyei a középkorban.
=1905. 12. 81-132.

Iványi Béla: A Nádasdyak dunántúli vámhelyeinek jövedelme 1566-ban.
=1905. 12. 382-383. /V/

Iványi Béla: A tiszaluci vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig.
=1906. 13. 1-54.

     várak
Szamota István közli: Kanizsai Orsolya: Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai. 1564.
=1894. 1. 66-77. /A/

József főherceg közli: Az ónodi várhoz tartozó cigány jobbágyok összeírása.
=1895. 2. 121-123. /A/

Tagányi Károly közli: Szarvkő várának bevételei és kiadásai 1448-ból.
=1895. 2. 211-215. /A/

-b- v- közli: Huszt várához tartozó egy-telkes nemesek rendtartása.
=1896. 3. 331-334. /A/

[Tagányi Károly] T. K. közli: Alsó-Lendva és Lenti várak udvarbírájának utasítása. 1673.
=1898. 5. 97-101. /A/

Utasítás 1577-ből a bicsei vár udvarbírája részére.
=1900. 7. 279-280. /A/

Kárffy Ödön másolta: Sztrecsény vár udvarbírájának utasítása 1640 körül.
=1901. 8. 219-224. /A/

Kárffy Ödön másolta: Utasítás 1552-ből a pozsonyi királyi várépületről.
=1901. 8. 416-418. /A/

Merényi Lajos közli: Az első herceg Esterházy fraknóvári ingóinak leltára 1654-ből.
=1903. 10. 166-179. /A/

Lukinich Imre közli: Kővár várának jövedelmi forrásai 1566-ból.
=1905. 12. 258-260. /A/

Kárffy Ödön közli: Szennesi Zsigmond temetvényi várporkoláb utasítása 1627-ből.
=1905. 12. 279. /A/

[Iványi Béla] I. B. közli: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről.
=1906. 13. 85-94. /A/

     Várday Kata
Merényi Lajos közli: Várday Kata ingóságai. (1589.)
=1905. 12. 261-264. /A/

     vargák ld. cipészek


     vármegyék
[Tagányi Károly] T. K.: A megyei házi pénztárak kiadásai az 1791/2., 1801/2. és 1825/6. években.
=1900. 7. 332-333. /V/ [Helyreigazítás: 382. /V/]

     városi lakosság
Thirring Gusztáv: Városaink lakosságának kereseti viszonyai a 18. század második felében.
=1901. 8. 129-162., 1 t. /A/

     városok
Thirring Gusztáv könyve városaink népességéről 1777-ben.
=1898. 5. 364. /GT-V/

     vas
[Takáts Sándor] T. S.: Réz-, vas- és acélkivitelünk 16007-11-ig.
=1898. 5. 603. /V/

Takáts Sándor: Vasbánya-nyitás Vác mellett 1727-ben.
=1902. 9. 382-383. /V/

     Vas vármegye
[Illésy János] I. J. közli: Vasmegyei malmosgazdák kartellje 1698-ból.
=1895. 2. 128-130. /A/

     Vásárhelyi Pál
-cz. ism.: Gonda Béla: Vásárhelyi Pál élete és művei.
=1896. 3. 120-121. /I/

     vásárlások
Gróf Nádasdy Ferenc utasítása hollandi vásárlásai felől 1665-ben.
=1898. 5. 459-461. /A/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Magyar lovak vásárlása a spanyol királyné számára 1648-ban.
=1900. 7. 43. /V/

     vásárok
[Kropf Lajos] K. L. közli: Lóvásárlás 1564-ben.
=1898. 5. 113. /V/

Illésy János összeáll.: Községi kiváltságlevelek jegyzéke. 1-4.
=1898. 5. 219-230.; 275-283.; 348-359.; 409-416.

Vásárszabadalmak jegyzéke. A Királyi Könyvekből összeállította: Illésy János. 1-4. [A 4. rész pótközlemény A-Z-ig.]
=1899. 6. 370-372.; 422-433.; 472-477.; 1900. 133-137. /A/

Kemény Lajos közli: Kassa város 1731-iki vásárpénz-tarifája.
=1900. 7. 87-89. /A/

Takáts Sándor: Az auspitzi (pusztapécsi) magyar marhavásárok régi kiváltságlevelei.
=1905. 12. 228-232.

Takáts Sándor: Az osztrák határ-vásárok a 16. század első évtizedében.
=1906. 13. 127-128. /V/

     vashámorok
[Karlovszky Endre] K. E. közli: Utasítás a csernabányai vashámor kezeléséről.
=1897. 4. 126-129. /A/

Munkácsi uradalmi vashámoros utasítása. 1679.
=1898. 5. 397-401. /A/

Utasítás a csíki vashámoros részére. (1694.)
=1899. 6. 73-76. /A/

     vászon
Késmárk város szabályzata a vászonfestés és vászonkereskedésről. 1737.
=1898. 5. 341-344. /A/

     védővám
Karlovszky Endre: Erdély iparosai az 1702-iki védvámokról.
=1897. 4. 419-423. /V/

     végrendeletek
Sörös Pongrác közli: Végrendeletek a XVI-XVII. századból. (1576-1714.)
=1905. 12. 265-272. /A/

     Velence
á-o. közli: A Moldvából Velencébe hajtott marhák útja 1545 körül.
=1897. 4. 316-317. /V/

A velencei államlevéltár gazdaságtörténeti anyaga.
=1898. 5. 480. /GT-V/

[Tagányi Károly] T. K.: Marhakivitelünk Velencébe 1514-ben.
=1899. 6. 144-149. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Gabonakivitelünk Velencébe 1590-ben.
=1899. 6. 241-242. /V/

[Kropf Lajos] Kr. L.: Marhakivitelünkhöz Velencébe 1514-ben.
=1899. 6. 436. /V/

Takáts Sándor: Viaszkivitel Velencébe 1747-ben.
=1902. 9. 431-432. /V/

Kováts Ferenc: Velencei dukátus (arany) árfolyama Pozsonyban 1443-1455.
=1904. 11. 158-ból.159. /V/

Kováts Ferenc ism.: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus... - Heynen Reinhard: Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig.
=1906. 13. 104-106. /I/

     Verespatak
Bánya-csereszerződések 1619-21-ből.
=1898. 5. 93-96. /A/

     versek
Thaly Kálmán közli: Báró Palocsay György kuruc tábornok versei a gazdaságvitelről. 1701.
=1898. 5. 204-210. /A/

Kiss Ernő: Inséges esztendők. [Apor Péter báró följegyzései Erdélyről. (1676-1749.)]
=1905. 12. 73-80. /V/

     viasz
K. közli: Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben.
=1898. 5. 46-47. /V/

Kropf Lajos közli: Magyar viasz, arany, ezüst Flandriában a 13. század végén.
=1898. 5. 237. /V/

Takáts Sándor: Méz- és viaszkivitelünk a XVI-XVIII. században.
=1900. 7. 474-478. /V/

Takáts Sándor: Viaszkivitel Velencébe 1747-ben.
=1902. 9. 431-432. /V/

     világítás
Pozsony város utcáinak fölmérése 1732-ben.
=1901. 8. 41-42. /A/

     villa étkezéshez
[Tagányi Károly] T. K.: A villa eredete hazánkban. (1374.)
=1900. 7. 332. /V/

     Visegrád
Iványi Béla: A Budához és Visegrádhoz tartozó koronajavak 1609-ben.
=1905. 12. 383-384. /V/

     víz
Takáts Sándor: A rohicsi víz harmincadmentessége 1677-ben.
=1902. 9. 95. /V/

     viza
Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. században. 1-2.
=1897. 4. 425-445.; 485-509.

     vizafogó
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Vizafogó Vác és Buda között 1528-ban.
=1900. 7. 92. /V/

     Vizakna
(C-r.) közli: A vizaknai sóbányászat történetéhez.
=1897. 4. 91-92. /V/

Vizaknai sóvágás és sószállítás rendje 1639-ben.
=1898. 5. 163-165. /A/

     vízkiemelés bányában
Takáts Sándor: Paul Leonidi de Bono találmánya [vízkiemelő szerkezet].
=1903. 10. 45-46. /V/

     vízszabályozás
-cz. ism.: Gonda Béla: Vásárhelyi Pál élete és művei.
=1896. 3. 120-121. /I/

Takáts Sándor: A Szamos szabályozása a múlt században.
=1898. 5. 545-576.

Takáts Sándor: Az ecsedi láp eresztése a múlt században.
=1899. 6. 1-34.

Takáts Sándor: Nagyszombat városának halastava.
=1902. 9. 429-431. /V/

     víztelenítés
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Francia vízemelőgép Selmecbányán 1633-ban.
=1899. 6. 337-338. /V/

     vízvezeték
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Régi pesti vízvezeték. 1696.
=1900. 7. 382. /V/

     Wesselényi Ferenc gróf, nádor
Ö. közli: A pozsonyi nádor-kert kertészének szerződése 1682-ben.
=1897. 4. 266-268. /A/

     Wolfger püspök
Kropf Lajos: Wolfger püspök úti számadásai 1203/4-ből.
=1899. 6. 61-72.

     zab
[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Zabszállítás a bécsi udvar részére 1630-ban.
=1899. 6. 337. /V/

[Takáts Sándor] Dr. T. S.: Liszt- és zabszállítás a hadsereg részére 1717-ben.
=1900. 7. 94. /V/

     Zala vármegye
Kiss Ernő közli: Árusok regulája 1598-ból.
=1904. 11. 61-63. /A/

Merényi Lajos közli: A zalai hódoltság adója 1629-ben.
=1904. 11. 363-389. /A/

     zálog
Ö. közli: A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogosítása Hollandiának.
=1897. 4. 521-524. /A/

[Tagányi Károly] T. K.: Lubinai tányércsinálók 1643-ban.
=1900. 7. 141. /V/

Zoltai Lajos közli: Debrecen város zálogos jobbágyai és bódogfalvai ispánya.
=1903. 10. 36-38. /A/

     zarándoklat
[Pór Antal] Pór A.: A magyarok kedvelt ételei a középkorban.
=1900. 7. 233-234. /V/

     Zemplén vármegye
K. közli: Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-vármegyei molnárok közös céhszabályai.
=1897. 4. 349-355. /A/

     Zichy Jenő gróf
Acsády Ignác ism.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. I. Jankó János: A magyar halászat eredete.
=1900. 7. 181-186. /A/

     Zimony
Lehoczky Tivadar: A zimonyi uradalom a Schönbornok kezén.
=1896. 3. 170-174.

     Zombor
Tagányi Károly közli: A földközösség történetéhez Zomboron.
=1895. 2. 291-296. /A/

     Zrínyi Miklós gróf, a szigetvári hős
Merényi Lajos közli: Zrínyi Miklós vadasáról. 1561.
=1894. 1. 193-194. /A/

     zsidók
C-r.: Az uzsora történetéhez a középkorban.
=1897. 4. 46-47. /V/

Tökölyi Imre szerződése Efraim zsidóval. 1678.
=1898. 5. 216-218. /A/

Takáts Sándor: A zsidó-adó és a kóser bor.
=1902. 9. 478-480. /V/

     Zsigmond magyar király
Kropf Lajos: Zsigmond király "quarting"-jai. (1432.)
=1901. 8. 46-47. /V/ [Kováts Ferenc hozzászólása: 126-127. /V/]


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2005, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()


PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 1.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   
A teljes repertórium kinyomtatható
(204 oldal)