A teljes repertórium kinyomtatható
(351 oldal)


A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár
repertóriuma
1855–1934


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Pécs 2002, 2010

A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár repertóriuma (1855-1934) - Összeállította: Hernádi László Mihály - Pécs 2002, 2010A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2002, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 17.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   

Bevezető

A folyóiratról

Toldy Ferenc szerkesztő  az előszóban így ír a célokról: „A’ Történelmi Tár’ rendeltetése a’ köz helyeken és magányosoknál elszórva levő  kisebb történelmi emlékek ’s okiratok’ kiadása  által mind a’ hazai történetek’ egyes részei és pontjai’ felvilágositásához járulni: mind az iró és olvasó közönség’ részvételét  a’ történelem ’s annak forrásai iránt felgerjeszteni és táplálni.”

      Ugyanezen  célt jelölik meg a folyóirat címlapján is: „A történeti kútfők ismeretének előmozdítására kiadja a Magyar Tudományos Akademia történelmi bizottmánya.”

      A Magyar Történelmi Tár három sorozatból áll, és az egyes kötetek több évet foglalnak magukba:

          1. sorozat: 1855-1863. 1-12. kötet
          2. sorozat: 1867-1878. 13-25. kötet
          3. sorozat: 1914-1915, 1934. 26-28. kötet

      A Történelmi Tár két részből áll:

          1878-1899. 1-22. k ö tet
          Új folyam: 1900-1911. 1-12  kötet. Szerk.: Komáromy AndrásA repertóriumról

Az 1. sorozat tartalommutatóját Toldy Ferenc a folyóirat  12. kötetében  (1863. 289-292. p.)  közli. Pelcz Béla a csaknem teljes időszakhoz (1855 -1911) készít tartalommutatót (152  p.), amit az MTA ad ki 1914­ben. Az általam elkészített repertórium létjogosultságát a folyóirat és a Pelcz­féle tartalommutató ritka fellelhetősége indokolja. A repertórium mindkét részében – szerzői és tárgyszavas rész – igen egyszerű a tájékozódás, hiszen a keresés betűrenden alapul. Az egyes kulcsszavakhoz tartozó bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást. Célszerű egyszer végigfutni a teljes kereső oszlopot, mert találhatunk újabb, minket érdeklő szerzőket és témákat.

      Megköszönöm  Móró  Mária Anna, a PTE Könyvtára főtanácsosának minden értékes segítségét. A számítógépes programot Bogárdi János, a  PTE Könyvtára osztályvezető­helyettese írta. Ez az  alkalmazás messze kimagaslik az általam eddig használt programok közül. 

      Kívánom, hogy munkámat haszonnal lapozgassa minden érdeklődő.

      Pécs, 2002. május 14.
Dr. Hernádi László MihálySzerzői rész


     -A -A.
-A -A. közli: Brandenburgi Katalin és a diplomáczia [1630]. 1-8.
=1895. 209-229.; 433-456.; 1896. 458-482.; 709-732.; 1898. 317-332.; 505-531.; 670-698.; 1899. 89-136.

     -b -l.
-b -l. közli: Okmányok Brandenburgi Katalin székfoglalása történetéhez [1629].
=1894. 421-446.

     -ó-o-
-ó-o- közli: Oklevelek a magyar-bulgár összeköttetések történetéhez. - 1360-1369. -
=1898. 357-367.

     -z.
-z. közli: Szapáry András maradékainak osztálylevele 1660-ból.
=1883. 601-603.

     A-a.
A-a. közli: Magyar főrangúak temetkezési szertartása a XVII-ik században.
=1894. 738-744.

     Abafi Lajos
Abafi Lajos: Cserei Mihály, a történetíró.
=1880. 561-570.

Abafi Lajos közli: Egy bűnper II. József korában.
=1882. 507-524.

Abafi Lajos közli: Naplókönyv 1632-ből. (Benkő József irományai közűl.) 1-2.
=1883. 519-542.; 645-655.

Abafi Lajos: Titkos társulatok Temesvárott a mult században. 1-2.
=1884. 513-524.; 730-739.

     Ábel Jenő
Ábel Jenő közli: Műtörténeti adatok a XV. és XVI. századból.
=1884. 525-546.

     Acsády Ignác
Acsády I[gnác]. közli: Ifj. Bethlen István és Zolyomi Dávid reversalisa [1630].
=1884. 786.

     Ádám Iván
[Ádám Iván] A-n. közli: Adalék a nevelés történetéhez a XVII. században [1637].
=1879. 194-198.

Ádám Iván közli: Öt okmány az Essegváryakról [1495-1525].
=1879. 383-386.

     Adorján Lőrinc
Adorján Lőrincz közli: A szőllőmüvelés történetéhez [1671].
=1896. 371-373.

     Aigner Lajos
Aigner Lajos közli: Cserei Mihály végrendelete [1750 körül].
=1881. 148-157.

     Áldásy Antal
Áldásy Antal közli: Az anabaptisták kiváltság-levele [1622].
=1892. 367-370.

Áldásy Antal közli: Regesták a vatikáni levéltárból [1343-1374]. 1-3.
=1894. 15-28.; 1895. 58-89.; 260-288.

Áldásy Antal közli: Az 1707-i ónodi országgyűlés egy kiadatlan naplója.
=1895. 524-530.

Áldásy Antal közli: Tököli Miklósné, Jakusith Zsuzsánna ellen indított boszorkány perben fölvett jegyzőkönyv, 1662.
=1896. 171-175.

Áldásy Antal közli: Telekessy István egri püspök elmozdítása és a római curia [1710-1712].
=1896. 646-688.

Áldásy Antal közli: Rozgonyi István levele Zsigmond király perpignoni tartózkodásáról [1415].
=1900. 449-452.

Áldásy Antal közli: Névtelen napló az ónodi országgyűlésről [1707].
=1902. 412-417.

Áldásy Antal közli: Rozgonyi István levele Párisból 1416 márczius 14-ről.
=1902. 575-577.

Áldásy Antal közli: Pozsony vármegye jegyzőkönyvei az 1650-1657. és 1665-1671. évekből. 1-2.
=1905. 62-87.; 233-256.

Áldásy Antal közli: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez [1373-1380].
=1910. 1-7.

     Angyal Dávid
[Angyal Dávid] A-D. közli: Az 1686-iki Theököly-féle mozgalmak történetéhez.
=1898. 77-104.

Angyal Dávid közli: Pótlékok a londoni okmánytárhoz [1589-1696].
=1901. 412-421.

Angyal Dávid közli: Franczia levelek és jelentések a Rákóczi-emigratio történetéről. 1-2.
=1905. 112-142.; 185-222.

     Balássy Ferenc
Balássy Ferencz közli: Adalék a Rákóczy forradalom történetéhez.
=1867. 13. 227-233.

     Balló István
Balló István közli: Tatár rabság [1662, 1665].
=1899. 380-383.

Balló István közli: A külföldi iskolázás történetéhez [1593].
=1899. 383-384.

Balló István közli: Adatok a székelyek történetéhez [1466-1575].
=1900. 135-140.

     Bányai Károly
Bányai Károly közli: Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez a Gencsy-család balkányi levéltárából [1703-1717].
=1904. 35-48.

     Barabás Domokos
Barabás Domokos közli: Bethlen Gábor 1620-iki hadjárata és a székelyek.
=1887. 195.

Barabás Domokos közli: A székely-udvarhelyi szücs-szabó és kovács czéhek rendszabályai 1613-ból.
=1887. 396-405.

Barabás Domokos közli: Pár adat a tatár rabok történetéhez [1662-1663].
=1888. 603-605.

Barabás Domokos közli: Oklevelek Erdély történetehez Udvarhelymegye levéltárából [1615-1676]. 1-3.
=1889. 119-142.; 354-371.; 1893. 648-672.

     Barabás Miklós
Barabás Miklós közli: Művelődéstörténeti adatok [1497-1564].
=1907. 437-443.

     Barabás Samu
Barabás Samu közli: A Székely Krónika.
=1880. 633-648.

Barabás Samu közli: Portai följegyzések a XVI-ik századból [1591-1592].
=1881. 173-180.

[Barabás Samu] b-u. közli: Vásárlások Rákóczy György lakodalmához [1642].
=1881. 180-183.

Barabás S[amu]. közli: Régi várak összeírása[1648; Görgény, Gyalu, Déva, Huszt].
=1881. 199-200.

Barabás Samu közli: Brandenburgi Katalin országos kiadásai jegyzéke 1630. juliusból.
=1881. 365-367.

Barabás Samu közli: Kolozsvár történetéhez [1613].
=1881. 382-384.

Barabás Samu közli: Thurzó György levele egy lengyelországi eretnek ügyében [1616].
=1881. 393-394.

Barabás Samu közli: Balassa Zsigmond támadása [1616].
=1881. 551-568.

Barabás Samu közli: A Thurzók levéltárczájából [1618-1625].
=1881. 706-726.

Barabás Samu közli: Geneológiai följegyzések [1437-1620].
=1884. 777-782.

Barabás S[amu]. közli: Apróságok a Csákyak budetini levéltárából [1603-1703].
=1885. 200-203.

[Barabás Samu] B. S. közli: Salamon Vincze úr levéltárából [1646, 1668].
=1885. 415-419.

[Barabás Samu] B. S. közli: Makó történetéhez [1552].
=1885. 429.

Barabás S[amu]. közli: Adalék a török-magyar viszonyok történetéhez [1683].
=1885. 619-620.

Barabás S[amu]. közli: Adatok Homonnai György támadása történetéhez [1616].
=1885. 804-808.

Barabás S[amu]. közli: Eger 1552-iki ostromához.
=1888. 388-400.

Barabás S[amu]. közli: A pártváltoztatások történetéhez 1550 körül.
=1888. 798.

Barabás Samu közli: Szondi György életéhez. 1552 körül.
=1888. 798-799.

Barabás S[amu]. közli: Két adat Buda 1531-iki (!) ostromához.
=1888. 799-801.

[Barabás Samu] B. S. közli: Adatok a nagy-enyedi ref. főiskola történetéhez [1571-1675].
=1890. 179-185.

[Barabás Samu] B. S. közli: II. Lajos király kincseinek összeirása [1528].
=1890. 367-369.

[Barabás Samu] b. s. közli: A nagy-szebeni nyomda történetéhez [1667-1669].
=1890. 399-400.

[Barabás Samu] b. s. közli: Cserey Mihály birtokügyben való protestatiója [1679].
=1890. 400.

Barabás S[amu]. közli: Bodó Ferencz magyar végrendelete. 1517.
=1890. 558-560.

Barabás S[amu]. közli: Bethlen Gábor és István osztozása [1600].
=1890. 560-562.

B[arabás Samu]. közli: Haller Gábor neveléséhez [1633].
=1890. 562-563.

B[arabás Samu]. közli: Adalék Csernel György 1634-iki lengyelországi követsége történetéhez.
=1890. 569-576.

[Barabás Samu] B. S. közli: Erdély történetére vonatkozó regesták. 1551-1553-ig. 1-6.
=1891. 431-454.; 639-659.; 1892. 143-158.; 267-291.; 474-492.; 651-683.

Barabás Samu közli: Sepsi szék adózása országgyűlési követei számára. 1665-1668.
=1894. 596-620.

Barabás Samu közli: Zrínyi György birtokainak fölbecslése [1592].
=1895. 329-357.

[Barabás Samu] -s -u. közli: Adatok a Thököly-féle mozgalmak történetéhez [1677-1694].
=1899. 433-457.

Barabás Samu közli: Erdélyi káptalani tizedlajstromok [1331-1497]. [A lajstromok állapotáról Huszti András levele, 1749.]
=1911. 401-442.

Barabás Samu közli: Székely oklevéltár 1219-1776.
=1934. V-XXXIII., 1-490.

     Barczán Endre
Barczán Endre közli: A makói főgymnasium gyűjteményéből [1519-1525].
=1898. 376-381.

     Bauch Gusztáv
Bauch Gusztáv közli: Adalékok a reformatio és a tudományok történetéhez Magyarországon a XVI-ik században. 1-2.?
=1885. 335-355.; 519-540. [További rész nem jelent meg.]

     Bedőházy János
Bedőházy János közli: Bedőházy Tamás levele Komáromi Zsófi mátkájához [1650].
=1892. 752.

     Beigel István
Beigel István közli: Balassa Menyhért lefoglalt ingóságainak leltári kivonata 1549.
=1900. 457-463.

     Beke Antal
Beke Antal közli: Két utazási levél a XVII-ik századból [1627, 1628].
=1881. 193-197.

Beke Antal közli: Egy adat a kanai apátság, és a veszprémi püspökség történetéhez [1495].
=1881. 384-385.

Beke Antal közli: Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyel [1629-1637]. 1-3.
=1881. 641-674.; 1882. 134-148.; 279-325.

Beke Antal közli: Esterházy Miklós nádor leveleiből [1630-1640].
=1886. 95-109.

Beke Antal közli: I. Rákóczi György agarainak jegyzéke [1644].
=1886. 206-207.

Beke Antal közli: Kolosvár városa okmánytárához [1320-1525].
=1888. 617-621.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1246-1819]. 1-5.
=1889. 555-587.; 753-772.; 1890. 130-154.; 360-366.; 1891. 109-138. [További rész nem jelent meg.]

Beke Antal közli: Rőthy Orbán jelentései Rákóczyhoz az 1636-iki mozgalmak idejéből.
=1891. 344-352.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1269-1865]. 1-6.
=1892. 493-512.; 635-650.; 1893. 93-108.; 291-306.; 459-473.; 617-630.

Beke Antal közli: Adalékok Rákóczy György és a porta összeköttetései történetéhez [1634-1644]. 1-2.
=1894. 81-105. 482-507.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1300-1773]. 1-4.
=1895. 230-259.; 409-432.; 630-652.; 1896. 45-62.

Beke Antal közli: A kolosmonostori konvent levéltára [1268-1871]. 1-9.
=1896. 483-504.; 718-736.; 1897. 339-360.; 496-512.; 733-748.; 1898. 151-166.; 343-356.; 532-555.; 653-669.

Beke Antal közli: Római emlékek a magyar egyház XV-ik századi történetéből [1418-1492].
=1900. 1-15.

     Békesi Emil
Békesi Emil közli: A nagyszombati kalmár céh szabályai 1547. és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556-1651-ből.
=1883. 170-176.

Békesi Emil közli: Náray György egy ismeretlen levele [1676].
=1883. 607-608.

Békesi Emil közli: A nagy-szombati szücs-czéhnek 1505. és 1604. évi rendtartása.
=1886. 369-375.

     Benkó Imre
Benkó Imre közli: A Szodoray-család levéltárából [1606-1742].
=1900. 592-600.

     Berwaldszky Kálmán
Berwaldszky Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadjárataira vonatkozó feljegyzések Szentmiklóssy Godofréd egykorú krónikájában [1703-1719].
=1911. 203-219.

     Berzeviczy Egyed
Berzeviczy Egyed közli: Berzeviczy Mártonra vonatkozó okmányok a Berzeviczy családi levéltárból Lomniczon 1550-1613.
=1899. 34-77.

Berzeviczy Egyed közli: A lomniczi Berzeviczy-levéltárból [1679-1681].
=1899. 369-377.

Berzeviczy Egyed közli: Két magyar levél [1606, 1665].
=1899. 564-565.

Berzeviczy Egyed közli: Kelengye a mult századból [1758].
=1899. 704-711.

Berzeviczy Egyed közli: A Berzeviczy család lomniczi levéltárából [1629-1673].
=1901. 273-279.

Berzeviczy Egyed közli: A Berzeviczy család nagylomniczi levéltárából. 1290-1527.
=1902. 591-609.

Berzeviczy Egyed közli: Gradeczi Stansith Horváth Gergely végrendelete 1766-ból.
=1904. 145-151.

Berzeviczy Egyed közli: József nádor körútja a Szepességben 1806-ban.
=1905. 446-456.

     Bocz József
Bocz József közli: A berekereszturi Deliberatum [1602, 1662].
=1885. 783-791.

     Bopp Ágost
Bopp Ágost - Szabó Gyula - Szilágyi Sándor közli: Erdély és a harmincz éves háború. 1-2.?
=1891. 177-191.; 406-430. [További rész nem jelent meg.]

     Borovszky Samu
Borovszky Samu közli: A ferencziek történetéhez [1270-1497].
=1895. 749-755.

Borovszky Samu közli: A mileji Salamon család adománylevele III. Béla királytól. - 1178. -
=1898. 333-342.

Borovszky Samu közli: Tiszántúli ev. ref. papok. 1597-1679.
=1898. 621-652.

Borovszky Samu közli: Sárvár történetéhez. 1590.
=1899. 575-576.

     Botka Tivadar
Botka Tivadar: Újabb családtani adalékok. [Tapolcsányi, Bees, Bened és Bors család, XIII-XIV. század.]
=1861. 10. 219-237.

     Brunszvik Antal
[Brunszvik Antal] B. A. közli: Vezér Ali passa levele Apafy Mihály erdélyi fejedelemhez 1662. deczember.
=1894. 383-384.

Brunszvik Antal közli: Zermegh János életéhez [1576].
=1894. 568-572.

Brunszvik Antal közli: Adalék II. Lajos törvénytelen fia [Lantos János] segélyezéséhez [1568].
=1894. 572-573.

     Bubics Zsigmond
Bubics Zs[igmond]. közli: Hivatalos jelentés Belgrád 1690-iki elvesztéséről.
=1888. 743-753.

     Budenz József
Budenz József közli: Szülejmán naplója 1529-ki bécsi hadjáratáról.
=1867. 13. 177-212.

     Bunyitay Vincze
Bunyitay Vincze közli: Szent-László király sírjának káptalana Váradon [XV. század vége].
=1879. 180-186.

Bunyitay Vincze közli: Adatok a XVI-ik század történetéhez [1561]. 1-2.?
=1887. 356-374.; 476-494. [További rész nem jelent meg.]

     Concilia Emil
Concilia Emil közli: Adatok magyar tudósok és irók életéhez [1553-1758].
=1881. 258-267.

Concilia Emil közli: Adatok magyar tudósok és írók életéhez [1717-1776].
=1882. 360-367.

Concilia Emil közli: Hazai sírkőfeliratok [1426-1751].
=1884. 579-586.

     Csánki Dezső
Csánki Dezső közli: Oklevelek a Hunyadiak korából [1454-1488]. 1-2.
=1902. 276-302.; 346-374.

     Csoma József
Csoma József - Merényi Lajos közli: Végrendeletek [1509-1600].
=1900. 310-320.

Csoma József közli: Gechey Dóra nászhozománya 1548.
=1900. 469.

Csoma J[ózsef]. közli: Gechey Márton ingóságainak összeírása 1551.
=1900. 470-471.

Csoma J[ózsef]. közli: Panka István hagyatéka 1596.
=1900. 471-473.

Csoma József közli: Mondolay Pálné testamentuma [1595].
=1901. 146-150.

Csoma József közli: A Losonczi Gyürky István családi naplója [1637-1814].
=1903. 446-455.

     Csürös Ferenc
Csürös Ferencz közli: A debreczeni diarium [1680-1683]. 1-7.
=1909. 529-546.; 1910. 51-95.; 223-253.; 354-375.; 566-596.; 1911. 37-67.; 161-203.

     Czaich Árpád Gilbert
Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták a római Dataria-levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből [1467-1483]. 1-2.
=1899. 1-17.; 235-272.

Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták VII. Imre pápa korából. 1484-1492.
=1902. 511-527.

Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták. VI. Sándor pápa korából [1492-1497]. 1-?.
=1904. 161-181. [További rész nem jelent meg.]

     Czékus László
Czékus László közli: Az ukkon pohárra vonatkozó szerződés [1604].
=1894. 379-381.

Czékus László közli: Egy inscriptionalis levél Báthory Zsófiától [1665].
=1894. 381-383.

     Daróczy Zoltán, királydaróczi
Király-daróczi Daróczy Zoltán közli: Beéri Balogh Ádám végrendelete [1710].
=1894. 374-376.

Daróczi Zoltán közli: Lajos király adománylevele Paksy Jánosnak [1521].
=1894. 573-574.

Daróczi Zoltán közli: II. Ferdinánd adománylevele Daróczy Istvánnak [1631].
=1894. 574-575.

Daróczy Zoltán közli: Dióssy Miklós végrendelete [1557].
=1896. 565-566.

Daróczy Zoltán közli: Jakusit[h] Kata levele Bercsényi Miklóshoz.
=1896. 575-576.

     Deák Farkas
Deák Farkas közli: Keglevich Péter naplója [1599-1661].
=1867. 13. 238-249.

Deák Farkas közli: Két végrendelet a XVII. és XVIII. századból. [Petki Farkasné, 1647.; Lázár Ádámné, 1757.]
=1878. 949-960.

Deák Farkas közli: Ipartörténeti adatok [XVII. század második fele].
=1879. 142-153.

[Deák] D. Farkas közli: Thersaczky Frangepán Klára végrendelete [1584].
=1879. 153-154.

Deák Farkas közli: Leltárak a báró Bálintitt-család nagy-ernyei levéltárából a XVII. századból, 1660 körül.
=1880. 588-595.

Deák Farkas közli: Két verses bucsuztató a XVIII. század elejéről.
=1881. 344-356.

Deák Farkas közli: Kolozsvár város 1496-diki számadása.
=1883. 571-594.

Deák Farkas közli: Csató Zsófi végrendelete [1644].
=1884. 564-568.

Deák Farkas közli: Okiratok a török-tatár rabok történetéhez [1621-1735].
=1886. 110-126.

Deák Farkas közli: Levelek Forgách Zsuzsánna történetéhez [1597-1607].
=1886. 284-295.

Deák Farkas közli: Adatok Béldi Pál életéhez [1668-1676].
=1887. 463-471.

[Deák Farkas] D. F. közli: Török Bálint életéhez [1529].
=1901. 475-476.

     Deák Lajos
Deák Lajos - Koncz József közli: Rozsnyay Dávid életéhez [1669-1723].
=1884. 201-205.

     Demkó Kálmán
Demkó Kálmán közli: Kézsmárk város kereskedelmi szabályzata a XV-ik század elejéről.
=1886. 137-140.

Demkó Kálmán közli: Kassa város hatósági szabályzata (Articuli Communitatis) 1404-ből.
=1886. 140-150.

Demkó Kálmán közli: Limitatiók [Lőcse 1688, 1706]. 1-4.?
=1887. 391-395.; 608-616.; 794-799.; 1888. 187-195. [További rész nem jelent meg.]

Demkó Kálmán közli: Adatok Bocskay István korának történetéhez [1604-1605]. 1-?.
=1889. 609-626. [További rész nem jelent meg.]

     Dézsi Lajos
Dézsi L[ajos]. közli: Szilágyi Márton sárospataki tanár levele Hollmann Sámuel Keresztély göttingai egyetemi tanárhoz [1777].
=1896. 746-747.

Dézsi Lajos közli: Adat Vasvármegye történetéhez [1325].
=1897. 374-377.

[Dézsi Lajos] D. L. közli: Levelek a göttingai kir. egyetemi könyvtárból [1654].
=1899. 175-179.

[Dézsi Lajos] D. L. közli: A nagy-enyedi Bethlen-collegium rectorának kötelessége [1709].
=1900. 466-467.

[Dézsi Lajos] D. L. közli: Szerencsi Sámuel nagy-enyedi deák reversalisa [1674].
=1900. 467-468.

     Diószegi Borbély István
Keresztúri Diószegi Borbély István könyve az orvosságokról s a betegségek gyógyításáról [1676].
=1894. 385-414.

     Divald József
Divald József közli: Adalékok a szepesi bányászat történetéhez a XVII-ik század elején.
=1878. 667-678.

Diváld József közli: A körmöczi pénzverdéből. A Bethlen Gábornak kiszolgáltatott, készpénz, arany és ezüst jegyzéke, 1619-ben.
=1879. 601-607.

Diváld József: A rozsnyai bányászat állapota a XVII-ik század közepén.
=1882. 399-400.

     Divéky Adorján
Divéky Adorján közli: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500-1502., 1505).
=1914. 1-260.

     Doby Antal
Doby Antal közli: Ugocsa vármegye alispánjai. [1337-1870.]
=1878. 695-698.

     Domanovszky Sándor
Domanovszky Sándor közli: Pör Czobor III. Imre holttestéért [1641-1642].
=1903. 456-471.

     Domján István
Domján István közli: Adatok Váradi Gyulai István portai követségéhez [1660-1669].
=1894. 508-521.

Domján István közli: Vizaknai Nagy István 1686-iki portai követségéhez.
=1897. 529-534.

Domján István közli: Néhai Horváth Miklós ingóságainak leltára [1735].
=1904. 475-480.

     Dongó Gyárfás Géza
[Dongó Gyárfás Géza] D-gy. közli: Pöstyéni Gergelynek, Szapolyai János király 1526-1532. udvari kiadásairól vezetett jegyzéke.
=1898. 172-175.

Dongó Gyárfás Géza közli: Egy adat Csongrád vára XVII. századbeli történetéhez.
=1898. 191-192.

[Dongó Gyárfás Géza] D-gy. közli: A báni tiszt jogfolytonossága II. Lajos és I. Ferdinánd korában [1525-1527].
=1899. 317-319.

     Dragóner Béla
Dragóner Béla közli: Emlékezetre való relátió a belgrádi ütközetről 1717. évben.
=1894. 191-192.

     Dualszky János
Dualszky János közli: Révay László, Révay Márton és Esterházy Zsófia fiok, naplójából, 1600-1655.
=1857. 3. 245-254.

     Dudik, Beda Franz
Nagy Iván közli [Beda Franz] Dudik után: Római magyar regesták.
=1857. 4. 225-260.

Dudik, Beda [Franz] közli: Rödern Menyhért császári tábornagy tudósítása Nagy-Várad 1598-iki ostromoltatásáról.
=1878. 99-116.

     Éble Gábor
Éble Gábor közli: Gróf Károlyi Sándor naplójegyzetei 1725-ből. 1-2.
=1902. 89-108.; 264-275.

     Emich Gusztáv
Emich Gusztáv közli: Két magyar krónika [1526-1631].
=1891. 61-74.

     Érdy János
Érdy János közli: Liptói regestrum MCCCXCI-ből.
=1857. 4. 1-42.

Érdy János: A váci káptalannak legrégibb pecséte [1457].
=1859. 6. 257., 1 kép.

Érdy János közli: Székesfehérvár fémer emlékei [1543, 1601, 1602, 1688].
=1867. 13. 163-176., 10 rézmetszet.

Érdy János közli: Éremtani egyveleg. I. Tallérok. II. Bethlen Gábor néhány éremtani okmánya.
=1875. 20. 277-288.

     Esterházy János gróf
Gróf Esterházy János közli: Székely Mihály életéhez [1600].
=1883. 203-204.

     Esztegár László
Esztegár László közli: Barcsay Ábrahám levelei gróf Széchényi Ferenczhez [1783-1792].
=1904. 539-557.

     Faber Móric
Faber Móricz közli: Adalék a külföldi iskoláztatás történetéhez [1562].
=1899. 180-181.

     Fabó András
Fabó András közli: Vitnyédy István levelei 1652-1664. Adalékúl a XVII. század politikai és erkölcstörténetéhez. I-IV., V-VI. könyv. 1-2.
=1871. 15. 1-272., [Tartalomjegyzék: 258-272.; 1871. 16. 1-268., [Tárgymutató: 261-268.]

     Fabritius Károly
Fabritius Károly közli: Pekry Lőrincz levele egy jezsuitához 1706-ban.
=1878. 206-208.

Fabritius Károly közli: Brutus János Mihály életéhez [1581-1596].
=1879. 337-352.

Fabritius Károly közli: Oklevelek a magyarországi reformatio korából [1530-1560]. 1-3.
=1881. 242-257.; 450-469.; 675-690.

     Fejérpataky László
Fehérpataky László közli: Mayláth István és társai frigylevele [1539].
=1878. 183-184.

Fehérpataky László közli: Bethlen Gábor portai ajándékra szánt vásárlásai 1620-ból.
=1878. 678-679.

[Fejérpataky László] F. L. közli: A köpcsényi levéltárból [1606-1608].
=1879. 386-392.

Fejérpataky L[ászló]. közli: Egy adat a pozsonyi prépostság történetéhez [1602].
=1879. 811-813.

Fejérpataky László közli: A kassai nagy templom történetéhez [1604].
=1879. 813-814.

Fejérpataky L[ászló]. közli: II. Ulászló jövedelmeinek jegyzéke [1500 körül].
=1880. 167-170.

Fejérpataky L[ászló]. közli: Diplomatiai adat az Anjouk korából [1385].
=1881. 185-187.

Fejérpataky László közli: A veszprémi káptalan kincseinek összeirása 1429-1437. évekből. 1-2.?
=1886. 553-576.; 1887. 173-192. [További rész nem jelent meg.]

Fejérpataky László: Előszó.
=1914. V-VI.

     Fekete László
Fekete László: Adalék a magyar sebészet történetéhez.
=1878. 85-98.

     Ferenczi Zoltán
Ferenczi Zoltán közli: Cserei Mihály följegyzései [1690-1698]. 1-2.
=1893. 146-160.; 232-249.

Ferenczi Zoltán közli: Kossuth Lajos kiadatlan levelei B. Wesselényi Miklóshoz [1833-1848]. 1-2.
=1902. 161-193.; 321-345.

Ferenczi Zoltán közli: B. Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz [1842-1847]. 1-4.
=1903. 1-33.; 161-197.; 321-354.; 583-607.

Ferenczi Zoltán közli: B. Wesselényi Miklós levelei Deák Ferenczhez. 1841-1850. 1-?.
=1904. 292-355. [További rész nem jelent meg.]

     Ferenczy József
Ferenczy József közli: A czéhek XVI. századbeli pecsétjeihez.
=1878. 341-342.

     Fest Aladár
Fest Aladár közli: Esztergomi török tisztek levelezése Nagy Ferencz érsekujvári lovas hadnagygyal. (1651-1658.)
=1895. 725-729.

     Földváry László
Földvári László közli: Elpusztult helységek [1677].
=1896. 370-371.

Földvári László közli: A pápai helv. hitv. chirurgusok panaszai és czéhszabályai 1751-ben.
=1896. 373-382.

Földváry László közli: Adatok Cserey Mihály [1668-1756] működéséhez.
=1896. 743-746.

     Fraknói Vilmos
Fraknói Vilmos közli: II. Lajos király számadási könyve. 1525. január 12-július 16.
=1877. 22. 45-236.

Fraknói Vilmos közli: Werbőczy István kiadatlan levelei és egy országgyűlési beszéde. 1513-1526.
=1877. 23. 123-148.

Fraknói Vilmos közli: Adalékok Dévai Bíró Mátyás életéhez [1531-1542].
=1880. 1-12.

Fraknói Vilmos közli: Bethlen Gábor és IV. Keresztély dán király. (1625-1628.)
=1881. 98-113.

Fraknói Vilmos közli: Tomori Pál kiadatlan levelei [1508-1526].
=1882. 78-95. [Függelék: 201-202.; hasonmás a kötet végén.]

Fraknói Vilmos közli: Oklevelek a pápai levéltárakból [1344-1410].
=1892. 385-401.

Fraknói Vilmos közli: Zrínyi Miklós pályájának vége. 1664 april-november.
=1894. 577-595.

Fraknói Vilmos közli: Oklevelek Endre és Johanna házasság-kötésének történetéhez. XXII. János pápa levelei [1331-1333].
=1898. 385-394.

Fraknói Vilmos közli: Nagy Lajos király és Erzsébet anyakirályné kiadatlan levelei VI. Kelemen pápához. 1346-1347.
=1905. 1-12.

     Füssy Tamás
Füssy Tamás közli: Ákosházi Sárkány Ambrus végrendelete 1522. évből.
=1901. 137-146.

     Gagyi Jenő
Gagyi Jenő közli: Az árvavármegyei oláh telepek kiváltságlevele [1474-1576].
=1910. 186-198.

     Géresi Kálmán
Géresi Kálmán közli: Bocskay Klára végrendelete [1586].
=1878. 143-146.

     Gergely Samu
Gergely Sámuel közli: Bethlen Gábor levelei feleségéhez Károlyi Zsuzsánnahoz [1621].
=1882. 124-133.

Gergely Samu közli: Adalék "Bethlen Gábor és a porta" czímű közleményhez. 1-3.
=1882. 434-469.; 1883. 131-154.; 609-644.

Gergely Samu közli: Okiratok az interregnum történetéhez Bethlen Gábor halála után. 1-2.
=1884. 280-303.; 468-485.

[Gergely Samu]. közli: Bethlen Péter utazása történetéhez [1628].
=1884. 590-592.

Gergely Samu közli: Borsos Tamás emlékirata 1630. jan. 20-28-iki budai követségeiről.
=1884. 694-708.

Gergely Samu közli: Brandenburgi Katalin és Bethlen István összeköttetése a portával [1630]. 1-?.
=1885. 97-117. [További rész nem jelent meg.]

Gergely S[amu]. közli: Az 1636-iki mozgalmak történetéhez. 1-2.?
=1885. 588-599.; 734-749. [További rész nem jelent meg.]

Gergely Samu közli: A kétszáz év előtti török háborúk történetéhez [1686-1690].
=1886. 315-332.

Gergely Samu közli: Thököly Imre és a franczia diplomatia [1674-1687]. 1-8.
=1886. 333-352.; 480-502.; 1887. 155-172.; 319-338.; 527-542.; 749-764.; 1888. 471-508.; 707-742.

Gergely Samu közli: I. Rákóczy György összeköttetése Franciaországgal [1638-1640]. 1-2.
=1889. 686-707.; 1890. 59-76.

Gergely Samu közli: II. Rákóczy György küzdelmei történetéhez [1657-1660].
=1893. 323-341.

     Giay Károly
Giay Károly közli: Somlyó várának 1498. márcz. 12-én kelt leltári töredéke.
=1901. 107-111.

     Götz, württembergi katonatiszt
Götz, würtembergi hadnagy [később százados] közli: Károly Gusztáv baden-durlachi őrgróf jelentései az 1685-6-iki táborozásról. 1-4.
=1887. 275-292.; 495-510.; 765-780.; 1888. 140-159.

[Götz] Göz, százados: Az 1688-iki hadjárat és Belgrád ostroma.
=1890. 721-756.

     Gyárfás István
Gyárfás István közli: Két magyar köríratú pecsét 1600. és 1613-ból. [Gyulavár; Kecskemét].
=1879. 395-396.

     Hajnik Imre
Hajnik Imre közli: Az 1387. évi székesfehérvári országgyűlés czikkelyei.
=1878. 172-176.

     Harangöntő Aladár
Harangöntő Aladár közli: Érdekes lajstrom a XVI. század közepéről.
=1902. 461-474.

     Harsányi István
[Harsányi István] H. I. közli: Gregorii Corrarii oratio ad Sigismundum [1433].
=1899. 18-33.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

     Hatos Gusztáv
Hatos Gusztáv közli: Hanvay Péter és Pásztóy Máté követségi tudósítása 1640-ből.
=1878. 392-396.

     Hatvani Mihály
Hatvani Mihály közli: Az Anjouk alatti kereskedelmi történetünkhez[!] [1344-1384].
=1860. 7. 245-251.

     Hegyi Ödön
Hegyi Ödön közli: Gyulay Pál két végrendelete [1592].
=1900. 145-147.

     Hellebrant Árpád
Hellebrant Árpád közli: A franekeri egyetemen tanúlt magyarok [1623-1790]. 1-3.?
=1886. 599-608.; 792-800.; 1887. 196-208. [További rész nem jelent meg.]

Hellebrant Árpád közli: Az Olmüczben tanúlt magyarok 1590-1664.
=1888. 196-208.

Hellebrant Árpád közli: Adalék a Rákóczi-kor irodalmához [1710].
=1895. 619-629.

     Herfurt József
Herfurt József közli: Edicta militaria [1682].
=1882. 396-399.

     Hodinka Antal
Hodinka Antal: A szerb fejedelemségek állapota és viszonya Magyarország- és Byzánczhoz a XII. század közepén.
=1889. 143-149.

Hodinka Antal közli: Byzancz történetéből a XII. században. A két császárság szövetsége. (1148-1155.)
=1889. 209-229.

Hodinka Antal: Kálmánfi (Kolománovics) Boris. [1113-1155].
=1889. 421-433.

Hodinka Antal: Az orosz évkönyvnek a byzanczi-magyar viszonyra vonatkozó adatai [1149-1151].
=1889. 634-636.

Hodinka Antal: A szerb történelem forrásai és első kora. 1-3.
=1891. 529-558.; 1892. 42-58.; 209-225.

Hodinka Antal közli: III. Károly levelei gr. Eszterházy Imre herczeg-primáshoz. 1725-1740.
=1898. 1-17.

[Hodinka Antal] H. A. közli: Eleonóra császárné II. Ferdinánd császár és király felesége magyar királynővé koronáztatásának rendje [1618?].
=1898. 167-172.

     Hodor Károly
Hodor Károly közli: Bihar vármegye Főispánjai. 1102-1791.
=1878. 377-380.

Hodor Károly közli: Erdély ítélőmesterei. 1365-1848.
=1878. 693-695.

Hodor Károly közli: Regestrum regni Transsylvaniae [XVII század eleje].
=1879. 393-394.

Hodor Károly közli: A Dobokay-család nemzedékrendje [1290-1622].
=1879. 593-597., 1 t.

     Hoffmann Viktor
Hoffmann Viktor közli: Adatok a Gergely-féle naptár behozatalához Magyarországban [1584].
=1894. 745-747.

     Horváth Mihály
Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a bécsi cs. levéltárból 1118-1605.
=1861. 9. 1-96.

Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

Horváth Mihály: Kismartoni regesták 1617-1645.
=1861. 10. 1-110.

     Horváth Sándor
Horváth Sándor közli: Egy régi feljegyzés [1481-1555!] 1545-ből.
=1898. 566-567.

Horváth Sándor közli: A liptói és túróczi registrum. 1391. 1-2.
=1902. 1-57.; 194-230.

Horváth Sándor közli: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz [1230-1391]. 1-3.
=1904. 74-96.; 240-265.; 356-375.

Horváth Sándor közli: Levelek a két Zrinyi Miklóstól [1557-1661].
=1907. 70-79.

Horváth Sándor közli: Egy ismeretlen levél Kapisztránói Szent Jánostól. 1451.
=1907. 481-483.

Horváth Sándor közli: Adatok a Perényi család történetéhez [1440-1450].
=1908. 1-11.

     Illésy János
Illésy János közli: Moson város tanácsa kéri Nádasdy Ferencz grófot, hogy csepregi papját Rusa Imrét engedje hozzájok papnak [1571].
=1893. 575-576.

Illésy János közli: Gr. Nádasdy Ferencz rendelete páter Varró iránt [1646].
=1893. 576.

Illésy János közli: Egy renegát íródeák levele egy török könyvecske iránt [1556].
=1894. 189-190.

[Illésy János] I-y J-s. közli: A magyar tanügy történetéhez [1571, 1683].
=1897. 380-383.

Illésy János közli: A debreczeni szűcsök czéhlevele. 1449.
=1900. 296-298.

Illésy János közli: Adatok Perger Illés történetíróra [1624].
=1900. 464-465.

[Illésy János] -yj- közli: Tanulói útlevél külföldi iskolába 1664.
=1900. 468-469.

Illésy János közli: Művelődéstörténeti adatok [1592-1707].
=1903. 146-149.

Illésy János közli: Kivonatok Liptó vármegye XVI. századi jegyzőkönyvéből.
=1903. 253-265.

Illésy János közli: Adatok Léva 1663. évi ostromához [1663-1676].
=1903. 373-386.

     Imre Lajos
Imre Lajos közli: A debreczeni szücsök rendszabályai a XVI. század végéről.
=1884. 758-770.

     Ipolyi Arnold
Ipolyi Arnold közli: Rimay János portai vásárlásai [1608?, 1620?, 1621?].
=1878. 153-164.

Ipolyi Arnold közli: Egykorú levél [1607. március 17.] Bocskay temetéséről.
=1878. 650-652.

     Iványi Béla
Iványi Béla közli: Oklevelek az 1514. évi pórlázadás történetéhez [1514-1515].
=1904. 218-239.

Iványi Béla közli: Egy 1526. előtti ismeretlen kéziratos formulás könyv. 1-2.
=1904. 481-523.; 1905. 33-41.

Iványi Béla közli: Adalékok nemzetközi érintkezéseink történetéhez a Jagelló-korban [1498-1525]. 1-3.
=1906. 139-151.; 161-197.; 321-367.

Iványi Béla közli: Oklevelek Magyarország és az alsó-ausztriai Sanct-Pölten város összeköttetéseihez. (1482-1552.)
=1908. 150-160.

Iványi Béla közli: Eperjes szabad királyi város jegyzőkönyve. 1424-1509. 1-2.
=1909. 118-133.; 161-184.

[Iványi Béla] J. B. közli: Adatok a gyulafehérvári egyház és levéltár történetéhez [1663, 1685].
=1909. 159-160.

Iványi Béla közli: Eperjes város végrendeleti könyve. 1474-1513.
=1909. 438-449.

Iványi Béla közli: Adatok Eperjes város középkori iskolaügyének történetéhez [1429-1526].
=1911. 67-88.

Iványi Béla közli: Egy 1457. évi ismeretlen békekötés.
=1911. 313-316.

     Iványi István
Iványi István közli: Tököly Imre-féle oklevelek [1683-1685].
=1886. 127-136.

Iványi István közli: Levéltári tarlózatok [1570, 1713].
=1893. 737-738.

Iványi István közli: Levéltári tarlózatok [1715].
=1894. 190-191.

     Jakab Elek
Jakab Elek: Erdély egyháztörténelméhez. I. Apátságok. II. Apáczaklastromok.
=1867. 13. 1-42., 43-87.

Jakab Elek közli: Sándor Pál kapithia [1687-1690] s az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei [1687-1756]. 1-2.
=1874. 19. 121-247.; 1875. 20. 1-189. [Sajtóhibák: 1875. 21. 333-336.]

Jakab Elek: Az utolsó Apafi.
=1875. 21. 1-332.

Jakab Elek közli: Történelmi emlékek Bornemisza Anna fejedelemnő irásai közül [1667-1685]. 1-2.
=1892. 737-746.; 1893. 161-171.

     Jászai Rezső
Jászai Rezső közli: Egy levéladat a Majthényi család levéltárához [1598].
=1898. 382.

Jászai Rezső közli: Limitatiók [Bars vármegyében] 1602., 1675. és 1686-ból.
=1898. 556-562.

Jászai Rezső közli: Adatok a Bocskay felkelés történetéhez.
=1899. 560-563.

     Jedlicska Pál
Jedlicska Pál: Adatok Szomolány vára- s uradalmának történetéhez [1388-1864].
=1879. 262-284.

Jedlicska Pál közli: XVI. századi török-magyar levelek Pálffy Miklóshoz [1588-1594].
=1881. 691-705.

Jedlicska Pál közli: Adatok a soproni jezsuiták történetéhez [1555-1752].
=1885. 356-370.

     Jerney János
Jerney János: A' palócz nemzet és palócz krónika orosz és lengyel évkönyvek' nyomán.
=1855. 1. 1-68.

Jerney János: A' magyarországi káptalanok és konventek' mint hielmes és hiteles helyek' története.
=1855. 2. XI-XVI., 1-166. [Káptalani és konventi hiteles pecsétek betűrendes mutatója: 154-164.; 1-100. pecsét képe: 215. u.]

     Jurkovich Emil
Jurkovich Emil közli: Harcztéri tudósitás az esztergomi táborból az 1594. máj. 5-12-ig végbe ment eseményekről.
=1902. 578-582.

Jurkovich Emil közli: Frőlich Tamás levelei 1566-ból.
=1903. 300-320.

Jurkovich Emil közli: A budai török őrség lázadása 1590-ben.
=1905. 150-151.

Jurkovich Emil közli: Két levél a Bocskay-felkelés első eseményeiről [1604].
=1906. 152-160.

     K. G.
K. G. közli: Adalékok a török-magyarkori beltörténethez [1641].
=1859. 6. 101-167.

     Kámánházy Béla
Kámánházy Béla közli: A Cilleyek sírja Cilliben.
=1878. 380-383.

     Kammerer Ernő
Kammerer Ernő közli: Adat a végek viszonyainak történetéhez [1681].
=1893. 736-737.

     Kandra Kabos
Kandra K[abos]. közli: Szabolcs-vármegye főispánjai [1210-1893].
=1893. 714-719.

Kandra Kabos közli: Borsod-vármegye alispánjai a XIII-ik századtól napjainkig.
=1894. 179-183.

     Kanyaró Ferenc
Kanyaró Ferencz: Montecuccoli és Zrínyi vitája [1662].
=1887. 641-652.

Kanyaró Ferencz közli: Zrin-Ujvár épitésének okai [1661].
=1888. 605-608.

Kanyaró Ferencz közli: Zrínyi ismeretlen munkája [Siralmas Panasz, 1655]. 1-2.
=1890. 1-24.; 261-306.

Kanyaró Ferencz közli: A Brassai-kódex históriás énekei [XVI-XVII. század].
=1896. 121-136.

     Karácsonyi János
Karácsonyi János közli: Egykorú tudósítások az 1514-iki pórlázadásról.
=1891. 337-340.

Karácsonyi János közli: Beriszló Péter velenczei követsége 1504-ben.
=1891. 505-506.

Karácsonyi János közli: Kövendi Székely Miklós végrendelete 1517-ből.
=1891. 679-681.

Karácsonyi János közli: I. Ferdinánd igazolja hazánkból távozását [1528].
=1892. 747-749.

Karácsonyi János közli: Oklevélkivonatok a szentmiklóssi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából [1268-1515]. 1-4.
=1896. 505-528.; 1897. 513-528.; 680-708.; 1898. 134-150.

Karácsonyi János közli: Pótlások a hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzékéhez [1009-1374].
=1908. 24-49.

     Kárffy Ödön
Kárffy Ödön közli: A Csicsery család levéltára [1214-1453]. 1-5.?
=1900. 358-410.; 1901. 41-70.; 223-238.; 554-564.; 1902. 58-80. [További rész nem jelent meg.]

Kárffy Ödön közli: Serédy György kassai kapitánynak adott utasítás [1552].
=1901. 117-119.

Kárffy Ödön közli: Dobó István életéhez [1553].
=1901. 119-121.

Kárffy Ödön közli: Kassa város tüzérségi felszerelése. 1552.
=1901. 121-126.

Kárffy Ödön közli: Adatok Oláh Miklós esztergomi érsek életéhez [1556, 1568].
=1901. 466-468.

Kárffy Ödön közli: Adatok a bányászat történetéhez [1600-1614].
=1901. 468-474.

Kárffy Ödön közli: Serédy György kassai kapitány hűségfogadalma [1552].
=1901. 474-475.

[Kárffy Ödön] K. Ö. közli: Adatok Pekry Lajos életéhez [1544-1545].
=1901. 584-588.

Kárffy Ödön közli: Kassa város fegyvertárának összeírása 1650.
=1902. 453-461.

Kárffy Ödön közli: A kassai élelmezési biztos utasítása 1553-ból.
=1903. 471-474.

Kárffy Ödön közli: Pesti Ferencz deák lustramester utasítása 1555-ből.
=1903. 474-476.

Kárffy Ödön közli: Bocskai hadainak rendtartása 1606-ból.
=1903. 476-478.

Kárffy Ödön közli: A pozsonyi koronaőrség utasítása 1657-ből.
=1903. 479-480.

Kárffy Ödön közli: Adatok Dobó István életéhez [1553-1556].
=1905. 434-446.

Kárffy Ödön közli: Palota vár kapitányának, Thuri Benedeknek, szóló utasítás 1567-ből.
=1905. 459-460.

Kárffy Ödön közli: Perneszy Pál dicator titkos megbizatása a szigetvári kincstári jövedelmek megvizsgálására 1564-ben.
=1905. 461-462.

Kárffy Ödön közli: Adatok Kassa történetéhez [1553, 1554].
=1905. 463-468.

Kárffy Ödön közli: Az állami és kamarai alkalmazottak fizetése 1549-ben.
=1907. 477-480.

Kárffy Ödön közli: Bánffy János nádor tudósítása Ibrahim pasához a pesti révben megölt német kalmárok felől. 1531.
=1908. 317-320.

Kárffy Ödön közli: Gróf Nádasdy Ferencz meghívója a Lékán építendő családi sírbolt és templom alapkőletételére. 1656.
=1910. 608.

Kárffy Ödön közli: Prognosticon pro annao Domini 1600.
=1911. 157-160.

     Karl Lajos
Karl Lajos közli: Conti herceg Érsekujvár ostrománál [1685].
=1908. 312-317.

     Károlyi Árpád
Károlyi Árpád közli: Illésházy Istvánnak birtokviszonyait illető följegyzései [1569-1594].
=1878. 139-143.

[Károlyi Árpád] i. közli: Három rövid magyar levél. [Nádasdy Tamástól feleségének, Kanizsay Orsolyának, 1552.]
=1878. 186-187.

[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Rákóczy Zsigmond egy magyar levele 1584-ből.
=1878. 191.

Károlyi Árpád közli: Fráter György levelezése s egyéb őt illető iratok [1535-1551]. 1-9. [Az egyes részek téves számozásával!]
=1878. 209-270.; 499-560.; 1879. 306-336.; 466-528.; 1880. 57-96.; 234-276.; 649-668.; 1881. 51-77.; 1882. 96-123.

[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Bernárdfy János krimiai követsége. 1598-ban.
=1878. 561-576.

[Károlyi Árpád] K. A. közli: Illésházy Mátyás végrendelete [1509].
=1878. 655-657.

[Károlyi Árpád] -d. közli: Katzianer [János] megöletésének történetéhez [1542].
=1878. 698-700.

[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Egy levél Balassa Andrástól. 1642. apr. 24.
=1878. 702-703.

[Károlyi Árpád közli]: Sándor Gáspár leveleiből [1690].
=1878. 707-708.

Károlyi Árpád közli: Okiratok és levelek a nagyváradi béke történetéhez 1536-1538.
=1878. 713-817.

Károlyi Árpád közli: Okmányok Mihály havasel[ve]i vajda 1598-iki meghódolása történetéhez.
=1879. 41-62.

[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Török Bálint életéhez [1537].
=1879. 192-194.

Károlyi Árpád közli: Okiratok a Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez (1569-1572).
=1879. 672-714.

[Károlyi Árpád] -d. közli: Magyar missilis levelek Békés Gáspár zavargása és Báthory István lengyel királylyá való választása történetéhez [1572-1576]. 1-2.
=1879. 729-741.; 1880. 123-131.

Károlyi Árpád közli: Kiadatlan levelek a német birodalom magyarországi nagy hadi vállalatának történetéhez 1542.
=1880. 490-540.

Károlyi Árpád közli: Losonczy István két magyar levele [1550, 1552].
=1881. 378-381.

Károlyi Árpád közli: Balassa Menyhért egy magyar levele [1562].
=1881. 381-382.

Károlyi Árpád közli: Még egy magyar levél Balassa Menyhérttől 1560-ból.
=1881. 782-783.

Károlyi Árpád közli: Forgács Ferencz, a történetiró Antwerpenben [1562].
=1881. 783-784.

Károlyi Árpád közli: Békés Gáspár két magyar levele 1576.
=1881. 784-787.

Károlyi Árpád közli: Illésházy István hűtlenségi pörére vonatkozó okiratok (1600-1611). 1-2.
=1882. 670-696.; 1883. 306-330.

Károlyi Árpád közli: Adalék a lőcsei városi >>akadémia<< történetéhez [1588].
=1882. 772-773.

Károlyi Árpád közli: Henrik szász herczeg és brandenburgi lovas ezredei naplója Buda 1686-ki ostromáról. 1-2.?
=1886. 503-520.; 695-710. [További rész nem jelent meg.]

Károlyi Árpád közli: Jelentések a Budát vívó táborból 1686. junius-augusztus.
=1886. 711-768.

Károlyi Árpád közli: Adalék Frigyes császár és Mátyás király viszályai történetéhez [1473-1480]. 1-2.
=1892. 1-41.; 226-266.

     Kelemen Lajos
Kelemen Lajos közli: Nagyteremi Sükösd György végrendelete. 1631.
=1901. 299-305.

     Keller Imre
Keller Imre közli: Bél Mátyás három levele [1725-1731].
=1905. 457-459.

     Kemény János ifj.
Ifj. Kemény János közli: János király kincseinek s ruháinak összeirása [1538].
=1888. 566-571.

     Kemény József gróf
gr. Kemény József: Mihály vajda jelleme s tetteire vonatkozó okmányok. (1600-1601.)
=1857. 3. 117-188.

     Kemény Lajos ifj.
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa középkori iparához s kereskedelméhez [1411-1514].
=1887. 781-787.

Ifj. Kemény Lajos közli: Tinódi Sebestyén életéhez [1544].
=1888. 598.

I. Kemény Lajos közli: Kassa középkori ipara és kereskedelme történetéhez [1307-1520].
=1889. 181-188.

Ifj. Kemény Lajos közli: János király számadása [1538-1540].
=1889. 188-192.

Ifj. Kemény Lajos közli: Tinódy Sebestyén és családja történetéhez [1557-1575].
=1889. 199.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai nyomda történetéhez [1610].
=1889. 200.

Kemény Lajos közli: Buda város árszabása II. Lajos korában. (1522.)
=1889. 372-384.

Ifj. Kemény Lajos közli: Pécsi János levele Dávid Ferenczhez [1571].
=1889. 393.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városi limitatiók [1559-1608].
=1889. 773-784.

Ifj. Kemény Lajos közli: Károlyi Gáspár hagyatéka [1597].
=1889. 784-792.

Ifj. Kemény Lajos közli: Adatok Károlyi Gáspár életéhez [1587].
=1889. 793.

Ifj. Kemény Lajos közli: A hazai iskolázás történetéhez [1504-1568].
=1889. 794-800.

Ifj. Kemény L[ajos]. közli: Kálmáncsehy Márton életéhez [1557].
=1890. 176-179.

Ifj. Kemény Lajos közli: Probatio Calami [1632, 1651].
=1890. 196-197.

Ifj. Kemény Lajos közli: Huszár Gál életéhez [1560].
=1890. 197-199.

Ifj. Kemény Lajos közli: Két magyar levél Kassa város levéltárából [1525, 1528].
=1890. 200.

Ifj. Kemény Lajos közli: Czeglédy [István] életéhez [1667].
=1890. 200.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa fegyvertára a XVI. és XVII. században.
=1890. 377-384.

Ifj. Kemény Lajos közli: A hazai ipar történetéhez [1581].
=1890. 385.

Ifj. Kemény Lajos közli: Henckel János életéhez [1526-1557].
=1890. 385-388.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai egyház történetéhez [1557].
=1890. 388.

Ifj. Kemény Lajos közli: A pataki templom történetéhez [1561].
=1890. 389.

Ifj. Kemény Lajos közli: A pataki iskola történetéhez [1588].
=1890. 389-390.

Ifj. Kemény Lajos közli: Bocskai halálát követő vallatásokból.
=1890. 390-391.

Ifj. Kemény Lajos közli: Az 1607-iki mozgalmak történetéhez.
=1890. 391.

Ifj. Kemény Lajos közli: Alvinczy Péter életéhez [1610].
=1890. 392-393.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai sz. Erzsébet-egyház inventáriuma 1699-ből.
=1890. 563-568.

Ifj. Kemény Lajos közli: Az erszénygyártó-czéh szabályzata 1561-ből.
=1890. 771-773.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai tanügy történetéhez [1516-1583].
=1890. 790-794.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai ötvös czéh limitacziója [XVII. század].
=1891. 335-336.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Ifj. Kemény L[ajos]. közli: A czéhek történetéhez [1457].
=1893. 187-188.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1454-1699]. 1-2.
=1893. 188-192.; 377-384.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

Ifj. Kemény L[ajos]. közli: Károlyi Gáspár életéhez [1581].
=1894. 186-187.

Ifj. Kemény L[ajos]. közli: Huszár Gál életéhez [1559].
=1894. 187-189.

Ifj. Kemény Lajos közli: Zsigmond király budai épitkezéseihez [1420, 1424].
=1895. 205-206.

Ifj. Kemény Lajos közli: A czigányok történetéhez [1559-1560].
=1895. 206.

Ifj. Kemény Lajos közli: Verancsics Antal levelezése a kassaiakkal [1560-1563].
=1895. 207-208.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1526-1562].
=1895. 390-395.

Ifj. Kemény Lajos közli: János király számadáskönyve. (1537-40.)
=1895. 570-574.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa legrégibb statatuma [155?, 1562, 1563].
=1895. 578-582.

Ifj. [Kemény Lajos] K. L. közli: A bortermelés történetéhez [1552-1625].
=1895. 583-586.

Ifj. Kemény Lajos közli: Apróságok Kassa városa levéltárából [1493-1715].
=1895. 758-761.

Ifj. Kemény Lajos közli: Tanuvallatások Heraklidesz Jakab megöletése ügyében [1564].
=1896. 85-100.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1521-1730]. 1-2.
=1896. 185-191.; 738-741.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai városházi freskók. 1780.
=1896. 191-192.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1564-1565].
=1899. 181-191.

Ifj. Kemény Lajos közli: A festészet történetéhez [1521, 1534]. 1-2.
=1899. 191.; 384.

Kemény Lajos közli: A nagyszombati egyetem történetéhez. 1669.
=1899. 724-725.

Kemény Lajos közli: Spilenberger Sámuel festőművész. 1647.
=1899. 725-726.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1446-1729]. 1-2.
=1900. 155-159.; 473-480.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1528-1597]. 1-3.
=1900. 111-117.; 447-455.; 597-605.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1514-1528].
=1902. 157-160.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kövesdy Lukács végrendelete. 1556.
=1903. 156-160.

Kemény Lajos közli: Bocskay István levelei Kassa városához [1604-1606].
=1904. 458-473.

Kemény Lajos közli: Wesselényi Ferencz nádor három levele [1659-1660].
=1904. 473-475.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából. Károlyi Gáspár életéhez [1574-1577].
=1905. 157.

Kemény Lajos közli: A munkácsi uradalom haszonbérleti szerződései. 1707-1708.
=1907. 484-489.

Kemény Lajos közli: Kassa város jegyzőkönyveiből [1553-1707].
=1909. 313-319.

     Kerekes György
Kerekes György közli: Gyöngyösi János és Leövey Márton uraméknak bécsi utjokról való számadások, 1632.
=1901. 464-466.

Kerekes György közli: Levéltári kutatások [1598-1684].
=1901. 565-574.

Kerekes György közli: Kassa város levéltárából [1597-1644].
=1907. 265-287.

Kerekes György közli: Kassa város jegyzőkönyveiből. Bethlen Gáborra [1620-1631], a münzházra és a drágaságra [1623-1626] vonatkozó följegyzések.
=1908. 85-118.

     Kis Bálint
Kis Bálint közli: A Barcsaiak levéltára [1624-1782].
=1894. 621-630.

Kis Bálint közli: Gróf Pekri Lőrinczné végrendelete [1700].
=1895. 730-737.

Kis Bálint közli: Borbereki Alvinczi Péter itélőmester végrendelete. 1699.
=1899. 539-549.

Kis Bálint közli: Cserei Mihály krónikásunk családi emlékirata. (Töredék.)
=1901. 280-293.

     Kisfaludy Zsigmond
Kisfaludy Zsigmond közli: Kanisai Pálfi János följegyzései [1600-1634].
=1880. 191-194.

Kisfaludy Zsigmond közli: Kanizsai Pálfi (Paulides) János följegyzései. 1600-1634.
=1909. 449-454.

     Kiss István
Kiss István közli: A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából [1586-1620].
=1901. 294-299.

     Kiss István, Rugonfalvi
R. Kiss István közli: Adatok II. Rákóczi Ferencz erdélyi fejedelemmé választásához [1704]. 1-3.
=1906. 1-47.; 198-230.; 408-444.

R. Kiss István közli: Meszlényi János hagyatéki ügye. Adalékok árva- és gyámügyi közigazgatásunk történetéhez [1733].
=1908. 118-150.

     Kiss Kálmán
Kiss Kálmán közli: A szathmári csizmadia-czéh régi jegyzőkönyvéből [1660].
=1878. 705-706.

     Kiszelák Sándor
Kiszelák Sándor közli: A püspök-ladányi Rákóczy-harang.
=1878. 708-709.

Kiszelák Sándor közli: Egy török levél [1673].
=1882. 207-208.

     Kluch János
[Kluch!] Kloch János közli: Magyarországi uradalmak összeirása [1588].
=1894. 727-729.

Kluch János közli: Kevendi Székely Jakab végrendelete és stájerországi birtokszerzeményei [1487-1504].
=1905. 257-271.

Kluch János közli: Adalék az 1514-iki pórlázadáshoz és az 1526-iki mohácsi vészhez.
=1905. 272-278.

     Knauz Nándor
Knauz Nándor közli: Az MCCCXCVII-ki országgyűlés végzeménye.
=1857. 3. 189-242.

Knauz Nándor: Az Aranybulla.
=1861. 10. 203-218., 1 t.

Knauz Nándor közli: A budai káptalan regestái. 1148-1649.
=1863. 12. 1-156.

Knauz Nándor közli: Okmány kalászok [XIV. század].
=1875. 20. 241-275.

     Kohn Sámuel
Kohn Sámuel közli: Héber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez. 1-6.
=1879. 630-671.; 1880. 97-122.; 331-355.; 541-560.; 669-685.; 1881. 12-27.

Kohn Sámuel közli: Az 1279. budai zsinat összes végzései.
=1881. 543-550.

     Kollányi Ferenc
Kollányi Ferencz közli: Két hagyatéki leltár [Posgay Miklós 1668; Péterffy András 1693].
=1895. 549-559.

Kollányi Ferencz közli: Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397. 1-2.
=1901. 71-106.; 239-272.

Kollányi Ferencz közli: Regesták a római és parmai levéltárakból [1524-1597].
=1905. 311-376.

     Kolosvári Béla
Kolosvári Béla közli: Tisza Máté végrendelete [1595].
=1891. 334-335.

Kolosvári B[éla]. közli: Tiszta Jánosnak utolsó órája felűl való elmélkedése és testamentuma [1647].
=1891. 688-689.

     Komáromy András
Komáromy András közli: Két végrendelet a XVII-ik századból [1621, 1671-es átirat].
=1884. 130-137.

Komáromy András közli: Rhédey Ferencz életéhez [1608].
=1884. 398-399.

Komáromy András közli: Paczolay Péterné Kornis Borbála szombatosságára vonatkozó tanukihallgatások [1638].
=1884. 546-557.

Komáromy András közli: Berényi György naplója az 1634/5-ik soproni és az 1637/8-ik évi pozsonyi országgyűlésekről.
=1885. 118-143.

Komáromy András közli: Kornis Margit Rhédey Jánosné nászhozománya 1627-ből.
=1885. 398-401.

Komáromy András közli: Vér György ingóságai leltára 1697.
=1885. 401-409.

Komáromy András közli: Adalékok Beniczky Péter életéhez [1662, 1667].
=1885. 420-426.

Komáromy A[ndrás]. közli: Adalékok a Mikesek nótaperéhez [1638].
=1885. 750-760.

Komáromy András közli: A szabad vitézek kóborlásai történetéhez a XVII-ik században.
=1885. 792-797.

Komáromy András közli: A tolcsvai Bónis-család levéltárából [1665, 1668.] 1-3.?
=1886. 150-181.; 376-388.; 577-584. [További rész nem jelent meg.]

Komáromy András közli: Rákóczy Zsigmond kormányzósága történetéhez [1606].
=1886. 204-206.

Komáromy András közli: Régi gúnyversek. II. Apafi udvara [1661 után].
=1888. 273-284.

Komáromy András közli: Beniczky Péter életéhez [1646, 1664].
=1888. 435-449.

Komáromy András közli: Pani Teöreök Balázs végrendelete 1604-ből.
=1888. 571-580.

Komáromy András közli: Révai Kata Szidónia levelei férjéhez. (1656-1702.) 1-2.
=1889. 150-180.; 270-298.

Komáromy András közli: Szunyogi Mátyás regéczi várnagy isntructiója [1632].
=1890. 190-194.

Komáromy András közli: Követjelentés 1662-ből.
=1890. 394-399.

Komáromy András közli: Thelekessy Imre kassai kapitány végrendelete. 1560.
=1891. 139-148.

Komáromy András közli: XVII-ik századi gyászjelentések [gróf Forgách Ferenc 1648; Jakusith György egri püspök 1649; gróf Esterházy Tamás és Gábor 1652; gróf Thurzó Mária 1662].
=1891. 513-517.

Komáromi András közli: Gróf Eszterházy Anna Juliánna menyasszonyi hozománya 1644-ben.
=1891. 683-688.

Komáromy András közli: Jakusith Anna két levele [1650, 1651].
=1891. 702-704.

Komáromy András közli: Radecius István egri püspök ingóságainak leltára [1581].
=1892. 559-568.

Komáromy András közli: Perényi Imre diariuma [1714].
=1895. 145-156.

Komáromy András közli: A báró Perényi család levéltárából [1603-1699]. 1-5.
=1895. 506-523.; 677-699.; 1896. 63-84.; 437-457.; 689-717.

Komáromy András közli: A Dózsalázadás történetéhez [1514-1516].
=1897. 487-495.

Komáromy András közli: Listius Anna Rozina bünpörehez [1637-1638].
=1897. 626-652.

Komáromy András közli: Adatok az 1610. év történetéhez. 1-2.
=1898. 481-504.; 596-620.

Komáromy András közli: Rákóczy Zsigmond és Homonnay Bálint versengése történetéhez [1607-1608].
=1899. 273-297.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [az 1611-1672 közötti időre].
=1899. 483-506.

Komáromy András közli: Adatok Bethlen Gábor történetéhez [1611].
=1899. 712-716.

Komáromy András közli: Ujhelyi Pál követ utasítása az 1655-iki pozsonyi országgyűlésre.
=1899. 716-719.

Komáromy András közli: Az erdélyi rendek levele Unghvármegye közönségéhez [1660].
=1899. 719-720.

Komáromy András közli: Nádasdy Ferenc római zarándoklása [1665].
=1899. 720-722.

Komáromy András közli: Csejthe történetéhez [1603-1695].
=1899. 722-724.

Komáromy András közli: A báró Perényi család levéltárából [1420-1571].
=1900. 119-134.

[Komáromy András] y-s. közli: Székely Antal tudósítása a hadadi csatáról [1562].
=1900. 141-144.

[Komáromy András] K. A. közli: Teuffenbach Rudolf dunáninneni főkapitány jelentései Balassa Zsigmond elfogatásáról [1616].
=1900. 149-155.

[Komáromy András] K. A. közli: Bocskay István történetéhez 1605.
=1900. 160.

Komáromy András közli: A szabad hajdukra vonatkozó levelek és okiratok [1604-1608].
=1900. 411-448.

[Komáromy András] K. A. közli: Levéltári kutatások [1606-1612].
=1900. 600-607.

Komáromy András közli: A nagyváradi szabók czéhszabályzata 1614-ből.
=1901. 127-137.

[Komáromy András] K. A. közli: Barkóczy László végrendelete [1658].
=1901. 150-160.

Komáromy András közli: Kurucz világi emlékek Ugocsa vármegye levéltárában [1681-1711].
=1901. 397-411.

[Komáromy András] K. A. közli: Szigeti Vass Mártonnak, a szepesi kamara tanácsosának végrendelete [1667].
=1901. 455-464.

Komáromy András közli: Perényi-féle ingóságok leltára 1569-ből.
=1901. 588-597.

[Komáromy András] K. A. közli: Hajdu szabadságlevelek [1630-1649].
=1901. 605-610.

Komáromy András közli: Adatok Báthory Gábor fejedelem történetéhez [1613].
=1902. 81-88.

[Komáromy András] y-s. közli: Két végrendelet [Szirmay István 1612; Szirmay Péter 1656].
=1902. 144-157.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Komáromy András közli: Gersei Petheő János levelei Nádasdy Tamáshoz. 1550-1562. 1-2.
=1904. 266-291.; 400-433.

Komáromy András közli: Péchy Márton levelei Nádasdy Tamáshoz [1553-1562].
=1904. 574-595.

Komáromy András közli: Somlyai Báthory András levelei Nádasdy Tamáshoz 1549-1559. 1-2.?
=1905. 88-111.; 223-232. [További rész nem jelent meg.]

[Komáromy András] K. A. közli: Szilágyi Nagy Péter végrendelete 1577-ből.
=1905. 279-287.

Komáromy András közli: Adatok Berényi György erdélyországi követjárása történetéhez 1659-ben.
=1905. 540-552.

Komáromy András közli: Kerecsényi László levelei Nádasdy Tamáshoz. 1553-1562. 1-2.
=1906. 103-138.; 246-265.

Komáromy András közli: A gróf Festetics család hitbizományai. Tolnai Festetics Kristóf végrendelete. 1765.
=1906. 563-582.

Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1572-1717].
=1908. 59-78.

[Komáromy András] K. A. közli: Szirmai Kalós László végrendelete. 1785.
=1908. 302-304.

Komáromy András közli: Magyar országgyűlési emlékek. I. Követutasítások. II. Követjelentések. [1604-1722].
=1908. 523-551.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

Komáromy András közli: Máramaros vármegye jegyzőkönveiből [1629-1671].
=1910. 161-186.

Komáromy András közli: Az erdélyországi királyi könyvekből [1623-1647].
=1911. 220-247.

     Koncz József
Koncz József közli: A Telekiek levéltárából [1690-1700].
=1881. 139-147.

Koncz József közli: Régi könyvfeljegyzések [Bánffi család, 1636-1732].
=1881. 395-400.

Koncz József közli: Adalék Décsi Czimor János életéhez [1597].
=1881. 582-583.

Koncz József közli: Bánffi László jegyzetei [1687-1740].
=1882. 342-347.

Koncz József közli: A <> irói tiszteletdíja [1593].
=1882. 394-395.

Koncz József közli: I. Rákóczy György konyhai rendtartása [1634].
=1882. 395-396.

Koncz József közli: Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák életéhez [1663-1678].
=1882. 775-780.

Koncz József közli: Oklevelek Rozsnyay Dávid fogsága történetéhez [1679-1682].
=1883. 155-169.

[Koncz József] K. J. közli: Zrinyi Miklós életéhez [1564].
=1884. 198-199.

Koncz J[ózsef]. közli: A fehérvári főiskola történetéhez [1630].
=1884. 199-201.

Deák Lajos - Koncz József közli: Rozsnyay Dávid életéhez [1669-1723].
=1884. 201-205.

Koncz József közli: Mindszenti Krisztina javai elfoglalása 1642-ben.
=1885. 203-208.

Koncz József közli: Kemény János egy kiadatlan levele [1659].
=1885. 430.

Koncz József közli: Adalék Basirius Isák erdélyi tartózkodásához [1658].
=1886. 204.

Koncz József közli: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk idejében.
=1886. 296-314.

Koncz József közli: Haller József elitéltetése [1686].
=1886. 396-400.

Koncz József közli: Zrinyi Ádám levele Teleki Mihályhoz [1690].
=1887. 196.

Koncz József közli: Barcsay Ákosné lefoglalt javai összeírása [1661].
=1887. 375-391.

Koncz József közli: Bethlen Gábor fejedelem két levele Palóczi Horváth Jánoshoz és ugyan hozzá Sennyei István győri püspöktől egy [1629, 1633].
=1888. 383-385.

Koncz József közli: A Telekiek maros-vásárhelyi levéltárából [1640-1684].
=1888. 385-388.

Koncz József közli: A bujdosók levelezéséből 1670-ben.
=1891. 237-256.

Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

Koncz József közli: A hódoltság történetéhez [1674-1685].
=1894. 681-702.

Koncz József közli: Az 1667-ik év történetéhez.
=1895. 499-505.

Koncz József közli: A felső-magyarországi mozgalmak történetéhez [1669-1670].
=1896. 567-574.

     Kosutány Ignác
Kosutány Ignácz közli: Kerechényi András végrendelete [1679].
=1882. 773-774.

     Kovács István
Kovács István közli: Adatok az osztopáni Perneszy-család nemzedék-rendjéhez [1518-1731].
=1892. 381-384.

     Kováts László
Kovács László közli: Három levél I. és II. Rákóczy Györgytől [1629, 1640, ?].
=1898. 370-373.

Kováts László közli: Bethlen Gábor rendelete a miskolcziakhoz [1620].
=1898. 723.

Kováts László közli: I. Rákóczi György kiváltság levele a brassai rézmívesek javára [1635].
=1898. 724.

Kováts László közli: Adalék a török hódítás korához [1603].
=1899. 192.

     Kőszeghy Pál
Thaly Kálmán közli: Kőszeghy Pál: Bercsényi házassága. Történeti ének 1695-ből.
=1894. 193-308.

     Krejcsi Ferenc
Krejcsi Ferencz közli: A Buda-Prágai országút a XV. században.
=1894. 176.

Krejcsi F[erenc]. közli: Batthyányi Ferencz horvát bán levele I. Ferdinánd királyhoz [1534].
=1897. 574-576.

     Kretschmayr Henrik
Kretschmayr Henrik közli: Adalékok Szapolyai János király történetéhez [1527-1534]. 1-2.
=1903. 34-66.; 198-231.

     Kropf Lajos
Kropf Lajos közli: Basire védirata. Válasz az >>Innocentia Transylvaniae<< czimű röpiratra [1659]. 1-2.
=1888. 509-565.; 667-706.

Kropf Lajos közli: Basirius Izsák életrajzához [1655-1657].
=1889. 491-501. [Szabó Károly közli: / Pótlék. 501-502.]

Kropf Lajos közli: Adalék az 1532-diki török portyázás történetéhez.
=1891. 160-164.

Kropf Lajos közli: A Budavára 1686-iki ostrománál jelen volt angol önkéntesek.
=1894. 135-147.

     Ks.
ks. közli: A surányi erdők rendtartása [1776].
=1911. 311-313.

ks. közli: Bereg vármegye készülődése II. József fogadására [1772].
=1911. 316-320.

Ks. közli: Királyi bor tizedszedők utasítása 1597 évből.
=1911. 478-480.

Ks. közli: Gyulaffy László végrendelete. 1578.
=1911. 594-598.

     Kujáni Gábor
Kujáni Gábor közli: Brodarics István levelezése. 1508-1538. 1-2.?
=1908. 258-293.; 321-346. [További rész nem jelent meg.]

     Kuun Géza
Kuun Géza közli: Két régi irat [Felséges Fejedelem [???] ellen írt levél; a budai káptalan okirata, 1472].
=1881. 187-188.

     Kvacsala János
Kvacsala János közli: II. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez [1656, 1657].
=1893. 673-677.

     Lampel József
Lampel József közli: A locsmándi várispánság határairól [1254-1363].
=1899. 298-308.

     Lampérth Géza
Lampérth Géza közli: Gróf Pekry Lőrincz leveleiből. II. Rákóczi Ferencz 1704-5-iki erdélyi hadjáratának történetéhez.
=1899. 458-473.

     Lasztókay László
Lasztókai László közli: Alvinczy Péter halála [Kassa, 1634].
=1880. 604-605.

Lasztókai László közli: Eperjes városa levéltárából [1653-1669].
=1880. 605-607.

Lasztókay László közli: Eperjes városa levéltárából [1594-1652].
=1880. 795-797.

Lasztókay László közli: Eperjes városa levéltárából [1626].
=1885. 620-621.

Lasztókay László - [Pettkó Béla] P. B. közli: Erdélyi fejedelemasszonyok levelei [1619-1627].
=1885. 808-812.

     Lázár Miklós gróf
Gróf Lázár Miklós közli: Kolos-vármegye 1634-iki lustrája.
=1878. 198-204.

Gr. Lázár Miklós közli: Két oklevél a nagy-zsombori Sombory család levéltárából [1329, 1357].
=1888. 593-597.

     Lehoczky Tivadar
Lehoczky Tivadar közli: Rákóczy György és Bethlen Gábor özvegye közti egyezkedés a munkácsi vár s uradalom iránt 1631.
=1878. 194-198.

Lehoczky Tivadar közli: Bereg-vármegyei királyi emberek [XIV-XVII. század].
=1879. 187-191.

Lehoczky Tivadar közli: Munkácsi püspökök sorsa a XVII. században.
=1887. 129-143.

Lehoczky Tivadar közli: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban [1364-1648]. 1-3.
=1890. 155-173.; 476-492.; 1894. 51-80.

Lehoczky Tivadar közli: A szatmári szűcsök 1564. évi privilégiuma.
=1895. 560-570.

Lehóczky Tivadar közli: Egy 1634-dik évi követ utasítása [Komlóssy Tamás, Bereg vármegye].
=1897. 535-540.

[Lehoczky Tivadar] L. közli: Fa- és fegyverkiviteli engedély 1528.
=1898. 172.

Lehoczky Tivadar közli: Gúnyirat az 1764-ki országgyűlés idejéből.
=1898. 562-565.

     Lénárt József
[Lénárt] Lénárd József közli: Szobjeszky levele Bécs ostromáról [1683].
=1881. 204-206.

Lénárt J[ózsef]. közli: Magyar ágyúk Szebenben [1684].
=1881. 385-386.

Lénárt József közli: Nemes János követjelentése [1667].
=1881. 386-390.

Lénárt József közli: Rozsnyay Dávid egy ismeretlen követjelentése [1670].
=1882. 332-341.

[Lénárt József] L. J. közli: Adatok Bethlen Farkas életéhez [1677-1687].
=1883. 409-416.

     Lengyel János
Lengyel János közli: Zrínyi Miklós olasz levele egy bizalmas emberéhez [1663].
=1899. 573-575.

     Lindner Gusztáv
Lindner Gusztáv közli: Kolozs városa levéltárából [1564-1662].
=1895. 486-498.

Lindner Gusztáv közli: Kolozsvár várának legrégibb ezidőszerint ismeretes statutuma 1513-ból.
=1896. 180-184.

     Lipp Vilmos
Lipp Vilmos közli: Magyar egyességlevél 1558-ból.
=1882. 577-580.

     Lugossy József
Lugossy József közli: Két magyar köriratú pecsét 1500. évből.
=1855. 1. 173-192., 1 kép.

     Lukinich Imre
Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

Lukinich Imre közli: Bethlen Farkasné Ostrosics Borbála ingóságainak leltára [1679].
=1908. 12-23.

Lukinich Imre közli: Bethlen Gábor uralkodása történetéhez [1615-1630].
=1908. 227-247.

Lukinich Imre közli: Okiratok Bethlen István 1636. évi támadása történetéhez [1633-1636].
=1909. 378-406.

Lukinich Imre közli: Bethlen Péter iskoláztatásához [1627].
=1911. 305-310.

     Magyari Károly
Magyari Károly közli: Adatok Kemény János életéhez. 1634-1660.
=1905. 469-497.

Magyari Károly közli: Regesták Alsófehérvármegye levéltárából [1291-1605].
=1907. 80-120.

     Majláth Béla
Majláth Béla: Lipto-vármegyei levéltári kutatások eredményei. 1-2.
=1879. 284-305.; 715-728.

Majláth Béla közli: A felső vármegyei rendek kassai gyűlésének actái 1683-ból. 1-2.
=1883. 359-374.; 543-570.

Majláth Béla közli: Levéltári adatok Regéczvára történetéhez. A XVII. század második feléből.
=1889. 1-25.

Majláth Béla közli: Oklevelek Maylád István történetéhez [1415-1551]. 1-2.
=1891. 621-638.; 1892. 75-95.

     Makkai Domokos
Makkai Domokos közli: Bethlen Gábor biztositó és adomány-levele a lippai vitezeknek [1627].
=1888. 598-603.

     Marczali Henrik
Marczali Henrik: Közlemények a párisi nemzeti könyvtárból [1448-1596].
=1877. 23. 83-122.

Marczali Henrik közli: Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban. 1-2.
=1878. 167-172., 369-376.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból [1371-1606]. 1-2.
=1878. 417-498.; 901-924.

Marczali Henrik közli: Adalékok Erdély történetéhez a párisi nemzeti könyvtár kézirataiból [1595].
=1878. 967-974.

Marczali Henrik közli: Újabb regesták a külföldi levéltárakból [1612-1626]. 1-3.
=1879. 353-371.; 529-557.; 787-796.

Marczali Henrik: A magyar történet kútfői az Árpádok korában.
=1879. 832. u. 1-135.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. Brandenburgi Katalin s a Rákóczyak történetéhez [1629-1659]. 1-2.
=1880. 132-155.; 356-376.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. A török magyar viszonyok történetéhez 1660-1664 közt. 1-2.
=1880. 741-759.; 1881. 114-138.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. A Tököli-korszak s a török kiüzésének történetéhez [1672-1705].
=1881. 522-542.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. II. Rákóczi Ferencz kora. Porosz alkudozások s jelentések [1701-1713].
=1882. 149-176.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levétárakból. II. Rákóczi Ferencz kora. II. Szász és lengyel alkudozások s jelentések [1704-1710].
=1882. 348-359.

Marczali Henrik közli: Bezerédj Zsigmond utazási naplója [1665].
=1883. 348-358.

     Márki Sándor
Márki Sándor közli: Az ellenreformatio történetéhez [1677].
=1894. 750-752.

Márki Sándor közli: Arad- és Zaránd vármegye 1558-1565.
=1895. 358-370.

     Maróthi Rezső
Maróthi Rezső közli: Nádasdy Tamáshoz irt levelek [1534-1542].
=1902. 109-130.

Maróthi Rezső közli: Frangepán Ferencz levelei Nádasdy Tamáshoz [1534].
=1905. 535-539.

Maróthi Rezső közli: A két Frangepán Ferencz levelei Nádasdy Tamáshoz [1530-1561].
=1907. 490-498.

     Matunák Mihály
Matunák Mihály közli: Három levél a huszita korból [1431-1432].
=1898. 176-177.

Matunák Mihály közli: Segély-szedés a végvárak védelmére 1522-ben.
=1898. 177-179.

Matunák Mihály közli: Bekény Benedek, nádori itélőmester 1528-iki körmöczi fogságáról.
=1898. 180-181.

Matunák Mihály közli: Adat Buda 1541-iki elestének történetéhez.
=1898. 181-182.

Matunák Mihály közli: A bányavárosok történetéhez [1527].
=1898. 381-382.

Matunák Mihály közli: Korpona város levéltárából [1535-1545].
=1901. 430-443.

Matunák Mihály közli: Az 1599 évi barsvármegyei tartárjárás.
=1905. 590-599.

Matunák Mihály közli: Eredeti oklevelek a körmöczbányai püspöki malomról [1431-1453].
=1907. 321-326.

Matunák Mihály közli: Adatok az 1552-iki honti hadjárat történetéhez.
=1907. 452-477.

     Mednyánszky Dénes báró
Báró Mednyánszky Dénes közli: Levéltári böngészet [1261-1330].
=1878. 176-183.

b. Mednyánszky Dénes: Egy hajdani jelmezes társaság [Nógrád vármegye, XVII. század].
=1878. 361-363. [Thaly Kálmán pótlása: 711-712.]

B. Mednyánszky Dénes közli: Nádasdy és Wesselényi levelezéseiből a XVII-ik század közepén.
=1880. 209-233.

B. Mednyánszky Dénes közli: 1586. Mobilia Mathiae Uylaki per Margaretam Dersi resignata Stephano Uylaki.
=1880. 770-772.

B. Mednyánszky Dénes közli: Régi magyar kertészet [1632-1643].
=1880. 772-775.

B. Mednyánszky Dénes közli: I. Rákóczy György fejedelem sajátkezű levelei Mednyánszky Jónáshoz [1646-1647].
=1882. 326-331.

Báró Mednyánszky Dénes közli: Dersi István drágamű edényei [1587].
=1882. 373-374.

B. Mednyánszky Dénes közli: Mednyánszky Jónás nászvendégei Beczkón. (1664-68.)
=1882. 552-555.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Függelék. Adatok a Fugger Okmánytárhoz.
=1883. 485-490.

Báró Mednyánszky Dénes közli: XVI. századbeli magyar hölgy-ruhatárak. (1563-1597.)
=1883. 594-600.

B. Mednyánszky Dénes közli: Gróf Illésházy Gábor hitlevele, 1644.
=1883. 799-800.

br. Mednyánszky Dénes közli: Vidéki iparadó a XVII. században.
=1884. 783-786.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Házassági szerződés és parafernum Frangepán Isotta és Perényi István között [1515].
=1885. 166-169.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Parapherni Susannae Székely Emerico Horvathianae expositione [1680].
=1885. 172-173.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Máriássy Sófia parafernuma [1653].
=1885. 170-171. [05]

     Melczer István, kellemesi
Melczer István közli: Werner György életéhez [1550].
=1880. 208.

Kellemesi Melczer István közli: Adalék Széchy Máriának életrajzához [1667, 1668].
=1886. 790-792.

     Mencsik Ferdinánd
Menžik Ferdinánd közli: A cs. kir. titkos tanácsban tárgyalt magyar vonatkozású ügyek 1701-1705 közti időből.
=1897. 385-421.

Mencsik Ferdinánd közli: Két költemény Zrinyi Miklósról [1664].
=1903. 387-394.

Mencsik Ferdinánd közli: Schlözer Ágoston Lajos levele Hell Miksához 1772. febr. 29.
=1905. 143-147.

Mencsik Ferdinánd közli: Blotz Hugó levelezése a magyarokkal [1571-1577].
=1907. 199-227.

Mencsik F[erdinánd]. közli: Mátyás király halálára szóló epitaphium [1490].
=1907. 319-320.

Mencsik Ferdinánd közli: Magyar emlékkönyvi beirások a XVI. és XVII. századból.
=1907. 506-521.

Mencsik Ferdinánd közli: Mosony vármegyei nemesi felkelési rendelet 1432-ből.
=1909. 319-320.

     Merényi Lajos
Merényi Lajos közli: Kendy Gáborné, Réway Kata végrendelete 1595-ből.
=1893. 175-184.

Merényi Lajos közli: Várday Pál érsek ingóságai [és hagyatéka, 1553].
=1894. 170-174.

Merényi Lajos közli: Adalékok Buda helyrajzához [1438, 1484].
=1894. 377-378.

Merényi Lajos közli: Nemes Ungh vármegye limitatiója az eladandó s veendő marhákról in anno 1666.
=1894. 544-557.

Merényi L[ajos]. közli: Oláh Miklós végrendelete [1664].
=1896. 136-159.

Merényi Lajos közli: Pestváros helytörténetéhez [1530].
=1896. 367-368.

Merényi Lajos közli: Oláh Ilona végrendelete 1579.
=1897. 361-373.

Merényi Lajos közli: Illésházy István és Pálffi Kata végrendelete [1596, 1612].
=1897. 749-767.

Merényi Lajos közli: Wárday Kata levele leányához Turzó Imrénéhez [1620].
=1899. 378-379.

Merényi Lajos közli: A váczi hódoltság történetéhez [1642].
=1899. 379-380.

Merényi Lajos közli: Nádori óvás a török békeszegései ellen [1639].
=1899. 565-573.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós levelei Nyári Krisztinához 1624-1639. 1-2.
=1900. 16-60.; 264-295

Csoma József - Merényi Lajos közli: Végrendeletek [1509-1600].
=1900. 310-320.

Merényi Lajos közli: Eszterházy György püspök végrendelete 1663.
=1900. 452-457.

Merényi Lajos közli: A Hóra világ kismartoni krónikája [1784-1785].
=1901. 1-40.

Merényi Lajos közli: Musza budai pasa levelezése Eszterházy Miklós nádorral 1641-1642.
=1901. 305-316.

Merényi Lajos közli: A herczeg Lobkovitz család levéltárából [1661-1673].
=1901. 321-353.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós újabb levelei Nyári Krisztinához [1624-1639]. 1-2.?
=1901. 354-386.; 481-512. [További rész nem jelent meg.]

Merényi Lajos közli: Nyári Krisztina temetése 1641-ben.
=1902. 131-136.

Merényi Lajos közli: Harcztéri tudósítások Bécs 1683-iki ostromáról.
=1902. 475-480.

Merényi Lajos közli: Koháry István levelei Eszterházy Pál nádorhoz. 1670-1682. 1-2.
=1903. 67-82.; 232-252.

Merényi Lajos közli: A bécsi ostrom 1683-ban. Gr. Kéri Ferencz eredeti tudósítása Eszterházy Pál nádorhoz.
=1903. 294-295.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós nádor semptei várnagyának instructiója. 1640.
=1903. 296-300.

Merényi Lajos közli: Csáky István és László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 1631-1645.
=1904. 182-217.

Merényi Lajos közli: Forgács Zsigmond négy levele Eszterházy Miklós nádorhoz. (1641-1644.)
=1904. 447-458.

Merényi Lajos közli: A sempthei vár felszerelése 1639-ben.
=1905. 152-156.

Merényi Lajos közli: Lónyai Zsigmond levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 1633-1644.
=1905. 498-534.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei István fiához. (1639-1641).
=1907. 310-319.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Pál ujvári kapitány levelei a nádorhoz. 1641-1644.
=1907. 568-613.

Merényi Lajos közli: Koháry Péterné Balassa Borbála végrendelete. 1637.
=1908. 50-59.

Merényi Lajos közli: Forgács Ádám levelei Eszterházy Miklós Nádorhoz. 1642-1645.
=1908. 465-480.

Merényi Lajos közli: Révai László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz [1644].
=1909. 307-313.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál 1664. évi végrendelete.
=1911. 151-156.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál 1678. évi végrendelete.
=1911. 598-619.

     Mihalik József
Mihalik József közli: Magyarországi szövetkezett ötvös-czéhek a XVII. században.
=1893. 368-373.

Mihalik József közli: Glossarium.
=1894. 414-420.

Mihalik József közli: Kassa város 1556. évi számadás könyve.
=1896. 160-171.

     Mika Sándor
Mika Sándor közli: I. Rákóczy György levelezése a brassai bíróval és tanácscsal [1631-1646]. 1-3.
=1892. 700-715.; 1893. 307-322.; 505-521.

     Mikulik József
Mikulik József közli: A bánya- és vasipar története Dobsinán [XIV-XVIII. század]. 1-3.
=1880. 609-632.; 1881. 28-50.; 494-521.

Mikulik József közli: Adalék a magy. vallás- és közoktatásügy történetéhez [1594-1642].
=1882. 492-498.

Mikulik József közli: Egy magyar város [Rozsnyó] viszontagságai a XVI. század második felében.1-3.
=1883. 767-792.; 1884. 161-195.; 360-390.

Mikulik József közli: Végvári élet 1573-ban.
=1884. 750-758.

Mikulik József közli: Adalékok az 1644-1645. évi felkelés történetéhez.
=1885. 1-26.

Mikulik József közli: Rozsnyó város 1703. évi számadása. 1-2.?
=1886. 388-395.; 585-598. [További rész nem jelent meg.]

     Mircse János
Mircse János közli: Két érdekes okmány a milanói kir. levéltárból. 1. Egy budai egykorú levél a Dózsa-pórhad támadásáról [1513]. 2. Egy londoni egykorú levél Buda visszavételének (1686) hatásáról.
=1867. 13. 250-252.

     Mitis Oszkár
Mitis Oszkár közli: Adalék I. Ferdinánd király Annával való eljegyzése történetéhez [1505].
=1896. 737-738.

     Mocsáry István
Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

     Mokos Gyula
Mokos Gyula közli: Tatai János [1669-1725] önéletírása. 1-2.
=1903. 138-145.; 280-293.

     Mooyer, E. F.
Mooyer, E. F. közli: Okleveli adalékok Magyarország régibb történetéhez [1321-1377].
=1859. 6. 169-204.

     Móricz Gyula
Móricz Gyula közli: Bethlen Miklós egy kiadatlan levele [1672].
=1882. 589.

     Nagy Béni
Nagy Béni közli: Transactio Fenessyana [1695].
=1911. 114-126.

     Nagy Gyula
Nagy Gyula közli: Tihanyi szerszámok [1560].
=1878. 342-345.

Nagy Gyula közli: Ukkon pohara.
=1878. 657-661.

[Nagy Gyula] N. Gy. közli: Ingóságok 1549-ből.
=1878. 661-662.

[Nagy Gyula] gy. Gy. közli: Ezüst művek 1558-ból.
=1878. 662-663.

Nagy Gyula közli: Batthyány Ferencz levelei Thurzó Györgyhöz és Thurzó Imréhez 1606-1620.
=1879. 96-123.

Nagy Gyula közli: Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. 1-3.
=1880. 425-443.; 699-706.; 1881. 87-97.

Nagy Gyula közli: Közlemények a nagymihályi levéltárból [1555-1559]. 1-2.
=1898. 293-316.; 395-462.

     Nagy Iván
Nagy Iván: Liptay Imre török követsége 1619-ben.
=1855. 1. 193-210. [Szerző igazítása: 1863. 12. 287.]

Nagy Iván: Gritti Alajost illető eredeti emlékiratok [1531-1535].
=1857. 3. 1-116.

Nagy Iván: Magyar történeti adatok Svédhonban [1576-1674].
=1857. 3. 255-259.

Nagy Iván közli [Beda Franz] Dudik után: Római magyar regesták.
=1857. 4. 225-260.

Nagy Iván: Még néhány magyar köriratú pecsét [1619., 1683., 1696., 1782].
=1859. 6. 258-259.

Nagy Iván közli: Királyi, nádori s némely más nevezetes levelek Nógrádhoz, 1663-1666.
=1861. 10. 111-202., 1 t.

Nagy Iván közli: Diós-Győr. [1369-1581.]
=1862. 11. 231-233.

Nagy Iván közli: Magyarország pénzügyi történetéhez a XVI. sz. elejéről.
=1862. 11. 233-238.

Nagy Iván közli: Rimay János szülei [Rimay György és Madách Krisztina].
=1862. 11. 238-239.

Nagy Iván közli: Szelepcsény Mihály sírköve [1676].
=1862. 11. 239.

Nagy Iván közli: Désházy Istvánné szül. Bánffy Anna sír-irata [1533].
=1862. 11. 239-240.

Nagy Iván közli: Gezti Jánosné szül. Sulyok Anna sírköve [1590].
=1862. 11. 240.

Nagy Iván közli: Rédei László történeti maradványai 1658-1663.
=1871. 17. [Tartalom: VII-XII.], 1-270.

Nagy Iván közli: Áruczikkek szabályzata 1627 és 1706 évekből. Adalékúl a XVII. és XVIII. század ipar- és erkölcs-történetéhez.
=1871. 18. 199-273.

Nagy Iván közli: Történeti apró emlékek [1509-1682].
=1877. 22. 259-282.

Nagy Iván közli: Fáy István murányi várkapitányhoz irt levelek [1704-1709].
=1880. 377-397. [Thaly Kálmán: helyreigazítás és pótlás. 1880. 780-788.; Nagy Iván válasza: 1881. 184-185.]

Nagy Iván közli: Követi utasítás az 1617. évi országgyűlésre.
=1881. 78-86.

Nagy Iván közli: Lipótvár története 1665-1722-ig.
=1884. 401-411.

Nagy Iván közli: Levelek Gömörvármegye multjából. (1667-1704).
=1884. 709-729.

Nagy Iván közli: Levelek a krasznahorkai Andrássy-akhoz [1670-1712]. 1-2.?
=1885. 144-153.; 371-390. [További rész nem jelent meg.]

Nagy Iván közli: Egy jó középrendű nemes ur [iványi Fekete László] birtokállaga a XVII. században.
=1898. 463-480.

     Németh Ambrus
Németh Ambrus közli: Sayghó Benedek pannonhalmi főapát naplójegyzetei. 1723-1725-ig. 1-2.
=1901. 387-396.; 513-553.

Németh Ambrus közli: Gersei Pethő Magdolna grófnő végrendelete 1737-ből.
=1901. 477-480.

Németh Ambrus közli: Franczia világ Győrött 1809-ben. Paintner Mihály Antal naplójegyzetei.
=1902. 136-144.

Németh Ambrus közli: Katona Istvánnak, Pray György és Kelemen Imrének Novák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz irt levelei [1776-1794].
=1902. 303-320.

Németh Ambrus közli: Győr városa a francziák hatalma alatt 1809-ben.
=1904. 376-399.

Németh Ambrus közli: Adalék a győri nemességnek és Győr város földesurának, a győri káptalannak közjogi viszonyához a XVIII. század első felében.
=1908. 248-257.

Németh Ambrus közli: Sayghó Benedek, pannonhalmi főapát naplójegyzetei 1722-ből.
=1909. 321-335.

     Némethy Károly
Némethy Károly közli: Nádasdy Ferencz utasitása a mezei pásztorok számára [1649].
=1884. 558-560.

     Némethy Lajos
Némethy Lajos közli: Szirmay Endrének önéletrajza. (1656-1706-ig.)
=1882. 401-418.

Némethy Lajos közli: Adalék Pisó Jakab életíratához [1528].
=1885. 764-767.

Némethy Lajos közli: Ujvár, Drégely és Ságh esztergomi érseki várak zsenge korából [1550-1565].
=1897. 545-552.

     Nyáry Albert báró
B. Nyáry Albert közli: Buda 1541. évi bevételéről Mazza Antal egykorú jelentése.
=1875. 20. 191-240.

B. Nyáry Albert közli: Marc Antonio Ferrari, Castaldo tábornok titkárának jelentése Martinuzzi meggyilkoltatásáról. 1552. február 19.
=1877. 23. 241-258.

Nyáry Albert báró közli: Gróf Széchenyi István levelezése a gödi árenda ügyében [1844-1846].
=1908. 365-378.

     Ónody Zsigmond
Ónody Zsigmond közli: Behódolási levél a XVII-ik századból [1625-1708].
=1887. 410-416.

     Óváry Lipót
Óváry Lipót közli: A Nagy Lajos és V. Károly franczia király között tervezett szövetségre vonatkozó oklevelek. 1374-1376.
=1877. 23. 29-82.

Óváry Lipót közli: Az Árpádok és Anjouk összeköttetései történetéhez [1323].
=1885. 761-762.

Óváry Lipót közli: Mátyás király szárazföldi s vizi haderejének leírása az 1479-ki hadjáratból.
=1885. 762-764.

Óváry Lipót közli: Regesták a magyar tudom. Akadémia kézirattárában létező s olaszországi levéltárakban másolt magyar történelmi vonatkozású oklevelekből. [901-1439]. 1-?.
=1888. 450-470. [További rész nem jelent meg.]

     Ötvös Ágoston
Ötvös Ágoston közli: Báthori István lengyel király levelei 1576-85.
=1861. 8. 209-244., 1 t.

     Pacher Donát
Pacher Donát közli: A staierországi sanktlambrechti benczés apátság levéltárának magyar vonatkozású részei [1387-1743].
=1907. 259-264.

     Paikoss Endre
Paikoss Endre közli: Bethlen Gábor történetéhez [1616-1619].
=1887. 407-410.

     Pap Károly
Pap Károly közli: Báró Wesselényi Miklóshoz írt politikai levelek [1844-1848].
=1906. 231-245.

     Pastor
Pastor közli: Szemelvények külföldi levéltárakból [1458-1480].
=1890. 700-720. [Sajtóhibák: 1891. 176.]

     Pauler Gyula
Pauler Gyula közli: Frangepán Ferencz vallatása [1671].
=1880. 202-206.

     Páur Iván
Páur Iván közli: Csányi János magyar krónikája 1670-1704.
=1858. 5. 5-231.

     Pekár Károly
Pekár Károly közli: A szepesi egyház történetére vonatkozó kivonatos krónika [1190-1732].
=1904. 49-73.

Pekár Károly közli: II. Lajos király három levele Brandenburgi Kázmérhoz [1522].
=1905. 159-163.

Pekár Károly közli: I. Miksa császár három magyar vonatkozásu levele 1518-ból.
=1905. 295-306.

     Perdácz Euthym
Perdácz Euthym közli: Labsánszky János védekezése 1687-ben.
=1895. 588-590.

     Pesty Frigyes
Pesty Frígyes: Temes vármegye főispánjai, a temesvári pasák, és tartományi elnökök.
=1863. 12. 157-267.

     Petrovay György
Petrovay György: Egy adat a Beregh megyei oláhok történetéhez [1383].
=1881. 390.

Petrovay György közli: Lector regius [1437].
=1887. 193-194.

Petrovay György közli: Egy adat Bogdán vajda kivándorlásához [1342].
=1887. 406.

Petrovay György közli: Oklevelek Máramaros vármegye történetéhez [1360-1519]. 1-3.?
=1909. 1-27.; 358-378.; 509-529. [További rész nem jelent meg.]

     Pettkó Béla
Pettkó Béla közli: Egy érdekes emlékkönyv a XVII-ik századból.
=1882. 499-506.

Pettkó Béla közli: Révay Istvánnak és Ferencznek Budavár alatt 1541-ben julius 16-án kelt végrendelete.
=1882. 550-551.

Pettkó Béla közli: Bornemisza Anna hozománya [1591].
=1882. 551-552.

Pettkó Béla közli: Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-ből.
=1882. 717-728.

Pettkó Béla közli: Kassa városa kincstára 1643-1644-ben.
=1883. 176-180.

[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Egy lengyel főúr magyar levele elzálogosított kincsei ügyében [1599].
=1883. 181-184.

Pettkó B[éla]. közli: A Kassai család történetéhez [1598].
=1883. 200-201.

[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Bocatius életéhez [1599].
=1883. 201-203.

[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Bethlen Gábor második házasságához adatok [1625, 1626].
=1883. 204-208.

Pettkó Béla közli: Adalékok János király uralkodásának történetéhez [1527-1531].
=1883. 288-305.

Pettkó B[éla]. közli: Kassa város eskü- és szabályzati könyve a senatorok számára. A XVI. és XVII századból.
=1883. 793-798.

Pettkó Béla közli: Esterházy Miklós nádor emlékirata az 1631-iki tavaszi hadjáratról.
=1884. 66-85.

Pettkó Béla közli: A tiszántúli vármegyék, várak birtokosainak feljegyzése 1563-ból.
=1884. 391-392.

Pettkó Béla közli: Az 1657. julius 21-én Jolsván tartott részgyűlés irományai.
=1884. 586-590.

Pettkó Béla közli: Száműzött cseh papok levelei [1626-1628].
=1885. 173-176.

Pettkó Béla közli: Gyászjelentések [Széchy György 1625; Károlyi Mihály 1626; Prépostvári Zsigmond 1644].
=1885. 176-179.

Pettkó Béla közli: Külföldi alumnusok levelei [1625-1626].
=1885. 179-184.

Lasztókay László - [Pettkó Béla] P. B. közli: Erdélyi fejedelemasszonyok levelei [1619-1627].
=1885. 808-812.

Pettkó Béla közli: Kik tették le a hűségeskűt Bethlen Gábornak.
=1887. 243-252.

Pettkó Béla közli: Sulyok György végrendelete 1537.
=1887. 787-790.

Pettkó Béla közli: Női ruha érték a XVI. században [1580].
=1887. 791.

Pettkó Béla közli: Barcsay Druzsiánna hozománya [1643].
=1887. 791-794.

Pettkó Béla közli: Belgrád és Szabács feladása történetéhez [1519-1523].
=1887. 800-802.

Pettkó Béla közli: A pécsi iskola történetéhez [1540].
=1887. 802-803.

Pettkó Béla közli: Choronné levele fia kiszabaditása ügyében [1573].
=1887. 803-804.

Pettkó Béla közli: Régi gúnyversek. I. Prepostvary Sigmond [1631].
=1888. 270-273.

Pettkó Béla közli: A Kendy-féle összeesküvés [1610]. (Latin históiás ének Szamosközy Istvántól.)
=1888. 754-789.

Pettkó Béla közli: Szamosközy István történeti maradványai. - Pótlékúl az Akadémia által kiadott összes műveihez. -
=1889. 299-325.

Pettkó Béla közli: A Kürthy-család levéltárából [1527].
=1890. 195-196.

Pettkó Béla közli: II. Rákóczy György kormányzói utasítása. 1644.
=1891. 155-159.

Pettkó Béla közli: Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez.
=1891. 171-176.

Pettkó Béla közli: Kapisztrán János levelezése a magyarokkal [1444-1456]. [Szentté avatása ügyében Vassáni István levele 1459.]
=1901. 161-222.

     Podhradszky József
Podhradszky József: Martinúziánák.
=1855. 1. 235-266.

Podhradszky József közli: Székesfejérvár régi állapotát ismertető oklevelek [1471-1688].
=1859. 6. 233-244.

Podhradszky József közli: Idősb Rákóczy Györgynek, mint Borsod vármegye főispánjának esküje [1615].
=1859. 6. 244-246.

Podhradszky József közli: Adalék Bethlen Gábor jelleméről.
=1859. 6. 246-253.

Podhradszky József közli: III. Ferdinánd halstadi Fischer Reginának lélekváltságért naponként egy forintot utalványoztat a pozsonyi kamaránál nov. 11. 1646.
=1859. 6. 253-254.

Podhradszky József közli: Egy erkölcstörténeti adat [1767].
=1859. 6. 254-256.

Podhradszky József közli: Kivonatok Miskolc városa jegyzőkönyvéből [1655-1685].
=1859. 6. 262-264.

Podhradszky József közli: Buda és Pest történeteihez toldalék. Závodszky György kiadatlan naplójából [1598-1602].
=1859. 6. 264.

Podhradszky József közli: A diosgyőri vár.
=1860. 7. 257-258.

Podhradszky József közli: Egerben talált feliratok [1542-1597].
=1860. 7. 259-260.

Podhradszky József közli: Egy liszka-olaszi felirat [1384 vagy 1484].
=1860. 7. 260.

Podhradszky József közli: Kisgyőri felirat [1739].
=1860. 7. 260-261.

Podhradszky József közli: Nádasdi Ferencz, Tamás nádor fia [sírköve, 1604].
=1860. 7. 261.

Podhradszky József közli: Erdődy János [1689].
=1860. 7. 262.

Podhradszky József közli: Mátyás király [haláláról, 1490].
=1860. 7. 262-263.

Podhradszky József közli: II. Ulászló király veszedelme [1509].
=1860. 7. 263-264.

Podhradszky József közli: II. Lajos király [1526].
=1860. 7. 264.

Podhradszky József közli: Schwendi Lázár [1665].
=1860. 7. 264.

Podhradszky József közli: Csupor Pál büntetése.
=1860. 7. 265.

Podhradszky József közli: A pápóczi prépostság és perjelség [1365].
=1860. 7. 265-266.

Podhradszky József közli: Szántói Bech Péter végrendelete, 1517.
=1861. 9. 243.

Podhradszky József közli: Sikátor (Borsod megye), 1736.
=1861. 9. 243.

Podhradszky József közli: A kassai templomban levő fölírás, 1766.
=1861. 9. 243.

Podhradszky József közli: Sajó-Lád Borsodban.
=1861. 9. 244.

Podhradszky József közli: Nyárs-ardói templom Sárosban, 1540.
=1861. 9. 244.

Podhradszky József közli: De Sancta Helena Regina hymnus.
=1861. 10. 238.

Podhradszky József közli: Epitaphium Annae filiae Johannis Bánffy de Alsó-Lyndva. [1533.]
=1861. 10. 238.

Podhradszky József közli: [Szörényi Sándor jezsuita atya Kézai Simonról, 1277.]
=1861. 10. 238-239.

Podhradszky József közli: Nagy-Bánya sz. kir. bányavárosnak már a XV. században voltak kövezett útczái.
=1861. 10. 239.

Podhradszky József közli: Instructio Petri Pazman... 1617.
=1861. 10. 239-240.

Podhradszky József közli: [A csejtei várnagy instrukciója a harangozásról, 1630.]
=1861. 240.

Podhradszky József közli: Egy régi zágrábi miséskönyv [1511] megismertetése.
=1867. 13. 234-237.

     Pór Antal
Pór Antal közli: Házassági szertartások a XIV. században.
=1883. 603-607.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalan egyik kanonokja és préposti helytartó házának leltára 1555-ből.
=1884. 393-398.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizmadia-mesterlegények rendtartása 1674-ből.
=1885. 184-189.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizamdia-mesterlegények rendtartása 1705-ből.
=1885. 189-196.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház leltára 1557-ből.
=1885. 600-605.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas-káptalani egyház leltára 1605-ből.
=1885. 772-782. [Igazítás: 1886. 208.]

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház énekgyűjteménye 1616-ból.
=1885. 782.

Pór Antal közli: Szemelvények a pozsonyi társas káptalani egyház ujabb leltáraiból [1617-1642].
=1885. 782-783.

Pór Antal közli: Adalék Gentilis biboros magyarországi követsége okirataihoz [1307-1311].
=1886. 196-202.

Pór Antal közli: Viszály a pécsi káptalanban. (1302-1309.) (Ujabb adalék Gentilis biboros követsége történetéhez Magyarországon.)
=1889. 401-420.

Pór Antal közli: A lipóczi Keczerek.
=1891. 353-366.

Pór Antal közli: Két ujabb leltár az aacheni magyar kápolna szerelvényeiről [1657, 1658].
=1900. 481-488.

Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

Pór Antal közli: Esztergam királyi város elzálogosítása 1502-ben.
=1909. 153-158.

Pór Antal közli: Opuli László herczeg nádorispáni és ezt megelőző tartózkodási helyei [1363-1372].
=1910. 111-121.

     Pósta Béla
Pósta Béla - Tergina Gyula közli: Erdély emlékérmei [1526-1886]. 1-2.
=1893. 559-575.; 719-736. [Veress Endre pótlása: 1894. 175.]

     Puky Andor
Puky Andor közli: Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedéséhez és a Tomory család történetéhez [1282, 1289, 1419].
=1883. 209-216.

Puky Andor közli: Végrendeletek [a Monaky család osztálylevele 1551; Butykay Orsolya 1554; Puky Márton, bizáki 1697].
=1885. 409-415.

     R. E.
R. E. közli: Történelmi adalékok a közös pénzügyi levéltárból [1601-1637].
=1894. 564-567.

     r. m.
r. m. közli: Szathmármegye történetéhez [1663].
=1885. 621-622.

     r. r.
r. r. közli: Simaházi Károly István kapitány verses életrajza [XVIII. század].
=1903. 150-156.

r. r. közli: A szatmári szabómesterek czéhszabályzata 1525 évből.
=1908. 79-85.

r. r. közli: Niczki Niczky Lázár végrendelete. 1769.
=1908. 346-365.

r. r. közli: II. Rákóczi Ferencz fejedelem levelei Máramaros vármegyéhez [1703-1709].
=1908. 574-594.

     Rácz Miklós
Rácz Miklós közli: A flamand-szász bevándorlás történetéhez [XV. század].
=1898. 373-376.

     Radvánszky Béla báró
Báró Radvánszky Béla közli: Történelmi levelek a hédervári levéltárból. I. 1581-1612., II. [1555-1594. 1-2.
=1879. 24-40.; 1880. 686-698.

B. Radvánszky Béla közli: Egy nevezetes okirat I. Mátyás korából [1488].
=1880. 581-582.

     Rakovszky István
Rakovszky István közli: Guzics János naplója [1614-1679].
=1889. 434-450.

     Rakovszky István, id.
Id. Rakovszky István közli: Eszterházy Pál relatiója 1674-ben.
=1891. 257-266.

     Ráth Károly
Ráth Károly közli: A' soproni kapitányság és királyi adóról szóló oklevelek.
=1855. 1. 141-172.

Ráth Károly: Adalékok a magyar köriratú pecsétek ismeretéhez.
=1857. 3. 260-262.

Ráth Károly közli: A Győr vármegyei hódoltságról.
=1860. 7. 1-123.

Ráth Károly közli: Zrínyi Miklós bán két levele [1659, 1663].
=1860. 7. 251-254.

Ráth Károly közli: Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei 1626-1645.
=1861. 8. 1-208. 3 t.

Ráth Károly közli: Soproni tudósok.
=1861. 9. 213-218.

     Récsey Viktor
Récsey Viktor közli: II. Lajos király adománylevele Kisfaludy Sándor ipja (Vajda Ignácz) ősének számára.
=1894. 176-177.

Récsey Viktor közli: Oláh Miklós esztergomi érseknek egy adományozó levele 1563-ból.
=1894. 178-179.

Récsey Viktor közli: Az esztergomi csizmadia-czéh szabályzata 1473-ból.
=1896. 175-179.

     Reiner János
Reiner János közli: Gyulafehérvár városa levéltárából [1599-1705].
=1889. 678-685.

     Reiszig Ede
Ifj. Reissig Ede közli: A Rezneky család.
=1893. 709-714.

Reiszig Ede közli: Egy gyilkossági per a XVI. században [1566].
=1895. 196-205.

Reiszig Ede közli: A János-lovagok birtokviszonyai Magyarországon [XII-XVI. század].
=1911. 368-400.

     Reizner János
Reizner János közli: Két szendrei levél a lovasok hópénzéről [1633].
=1882. 586-589.

Reizner János közli: A Császár-féle f[első]-magyarországi 1631-1632-ik évi pórlázadás okmánytára. 1-2.
=1887. 625-640.; 1888. 120-139.

Reizner János közli: A gróf Esterházi család pápai levéltára [1233-1630].
=1893. 601-616.

Reizner János közli: A gróf Esterházy család pápai levéltárában őrzött czéhlevelek [1481-1745]. 1-3.
=1894. 631-655.; 1895. 90-103.; 289-306.

     Relković, Dávorka
Relković Dávorka közli: Varázslat Újbányán 1637-ben.
=1908. 304-307.

Relković Davorka közli: Ujbánya magistratusa a XIV-XVII. században.
=1908. 595-609.

     Relković, Néda
Relković Néda közli: A felsőmagyarországi hét alsó bányaváros levele Mátyás főherczeghez 1595-ben.
=1911. 363-368.

     Repiczky János
Repiczky János: A' mohácsi ütközet török forrásokból.
=1855. 1. 125-140.

     Révay Vilmos
Révay közli: Pénzüzlet a XVII. században.
=1884. 399-400.

Révay Vilmos közli: Magyar királyi tanácsosi czímnek adományozási okmánya 1618. évből.
=1891. 511.

     Révész Imre
Révész Imre: Magyar tanulók Wittenbergben Melanchton haláláig [1522-1560].
=1859. 6. 205-230.

Révész Imre közli: A jénai egyetemben tanult magyarok s erdélyiek névsora 1550-1850.
=1861. 9. 219-238.

Révész Imre közli: A bázeli egyetemben tanult magyarok névsora 1600-1852.
=1861. 9. 239-242.

     Révész Kálmán
Révész Kálmán közli: A debreczeni ötvösczéh rendszabályai 1598-1600.
=1887. 595-607.

Révész Kálmán közli: A kassai református iskola törvényei 1656-ból.
=1893. 550-558.

Révész Kálmán közli: A kassai ref. egyh. gondnoka számadásai 1682-1688. 1-2.
=1894. 152-163.; 522-534.

Révész Kálmán közli: Kassai események Bethlen első támadásakor. 1619. szeptember 3-10.
=1896. 113-120.

Révész Kálmán közli: A kassai református egyház és iskola javai és alapítványai 1683., 1694.
=1896. 559-564.

Révész Kálmán közli: Magyar hadi szabályzat 1655-ből.
=1898. 367-369.

Révész Kálmán közli: Abaújvármegye rendei idősb Gyarmati Jánost felmentik a kassai református templom építéséről vezetett számadás terhe alól [1656].
=1898. 383-384.

Révész Kálmán közli: Kassai ref. egyházi számadások, 1650-1655.
=1899. 151-175.

Révész Kálmán közli: XVII. századi házassági pörök az Abaúji ref. egyházmegye jegyzőkönyvében.
=1900. 102-118.

Révész Kálmán közli: Két napló a XVII. századból [Battik György 1682-1697; Váradi Mihály 1667-1690].
=1904. 151-160.

     Rhódi Alajos
Rhódi Alajos közli: A Bártfa-Makoviczai Serédi emlék építéséről [1566].
=1882. 206.

     Richter Ede
Richter Ede közli: Müller János Fülöp levelei Unverzagt Ábrahám selmeczbányai főjegyzőhöz 1616. évből. 1-2.
=1904. 434-446.; 558-573.

Richter Ede közli: A selmeczbányai városi levéltár legrégibb czéhlevele 1487-ből.
=1905. 147-150.

Richter Ede közli: Két német alchymista Selmeczbányán 1585-86-ik évben. 1-2.
=1905. 418-433.; 553-571.

     Rómer Flóris Ferenc
Rómer Flóris Ferencz közli: Tihanyi vár regestuma 1585-1590-ig. 1-3.
=1879. 124-142.; 565-582.; 1880. 398-408.

     Sámuel Aladár
Sámuel Aladár közli: Adalékok a Hóra-világ történetéhez. Abrudbánya elpusztulásának csekély leírása [1784].
=1908. 460-465.

     Sanuto, Marino
Wenzel Gusztáv közli: Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot illető Tudósításai. I. 1496-1501.; II. 1501-1515.; 1515-1526. 1-3.
=1869. 14. I-XVI., 1-282.; 1877. 24. 1-300.; 1878. 25. 1-390.

     Sasinek Ferenc Viktor
Sasinek Ferencz közli: Regesták. (A csehországi helyhatósági levéltárban Prágában őrzött magyar vonatkozású oklevelekből.) 1-5.
=1891. 296-316.; 455-480.; 660-678.; 1892. 159-170.; 292-318.

Sasinek [Ferenc] Fr.: Glossarium.
=1893. 1-32.

Sasinek V. [Ferenc] Fr. közli: Zólyom város számadásaiból. [1400-1468].
=1893. 361-368.

Sasinek V. [Ferenc] Fr. közli: Erzsébet királyné levele az udinei polgárokhoz [1383].
=1893. 377.

Sasinek V. Ferencz közli: Rákóczi 1705. évi diadalkapuja Erdélyben.
=1897. 541-544.

     Schönherr Gyula
Schönherr Gyula közli: A bécsi udvari kamara levéltárának magyar vonatkozású oklevelei [1339-1758]. 1-2.
=1887. 559-575.; 720-733.

Schönherr Gyula közli: Nádasdy Ferencz országbíró végrendelete [1663]. 1-3.
=1888. 176-187.; 369-382.; 580-591.

Schönherr Gyula közli: A kolosváriak folyamodása a német hadak kivitele ügyében [1663].
=1889. 207-208.

[Schönherr Gyula] Sch. Gy. közli: A Filpesi Szécsiek hagyatéki pöre. (1461-64.)
=1898. 577-595.

     Schrauf, Karl
Schrauf Károly közli: Mátyás király és a bécsi bortermelők [1487].
=1884. 124-125.

Schrauf Károly közli: Egy magyar tanuló [Lendvai János] végrendelete 1521-ből.
=1884. 125-130.

Schrauf Károly közli: Két okirat a XVI. század első feléből [Krisanić János 1513; Gregoriancz Ambrus 1547].
=1885. 197-200.

[Schrauf, Karl] Schrauff K. közli: Miksich Márton végrendelete [1557].
=1885. 768-771.

Schrauf K[arl]. közli: Dr. Maitzen bécsi ösztöndíja [1551].
=1885. 798-800. [Stessel József igazítása: 1886. 208.]

Schrauf K[arl]. közli: Kis-marton történetéhez [1453].
=1885. 800.

Schrauff Károly közli: Egy Árpádkori oklevél [1290].
=1888. 592.

Schrauff Károly közli: Riemer András végrendelete [1534].
=1889. 384-387.

     Schrödl József
Schrödl József közli: Diarium complectens historiam belli anno 1809.
=1909. 580-608.

     Schwartz Izidor
Schwartz Izidor közli: I. Ulászló király 1444. évi kiadatlan levele.
=1895. 400.

Schwartz Izidor közli: Gyászvers Ulászló halálakor [1444].
=1895. 575-578.

     Simonyi Ernő
Simonyi Ernő közli: Magyar követség Francziaországban 1487-ben.
=1867. 13. 215-219.

     Soltész Árpád
Soltész Árpád közli: Sándor Gáspár kapitiha két levele [1690].
=1888. 807-808.

     Sörös Pongrác
Srs. közli: Zápolya János kir. életéhez [1526-1527].
=1898. 724-726.

Sörös P[ongrác]. közli: Végrendeletek és leltárak a XVI-XVII. századból. 1-3.
=1899. 323-342.; 507-539.; 673-703.

[Sörös Pongrác] Srs. közli: Zermegh János [1504?-1584] történetíró életéhez.
=1899. 474-482.

Sörös Pongrácz közli: Pray György leveleiből [1780].
=1900. 298-310.

Sörös Pongrácz közli: Bakonybéli regesták a XV. század első feléből.
=1903. 355-372.

Sörös Pongrácz közli: Bakonybéli regesták a XV. század második feléből.
=1907. 379-387.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Árpád- és Anjou-kori kiadatlan oklevelei [1252-1386].
=1908. 161-195.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Zsigmond-kori kiadatlan oklevelei [1388-1456]. 1-2.?
=1908. 551-574.; 1909. 240-269. [További rész nem jelent meg.]

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Mátyás-kori kiadatlan oklevelei [1464-1473]. 1-2.?
=1910. 270-291.; 405-429. [További rész nem jelent meg.]

     Stessel József
Stessel József közli: A kismartoni városi levéltár némely érdekes okmányai [1611, 1621].
=1882. 204-206.

Stessel József közli: Mednyánszky Jónás házánál Beczkón tartott nászvendégség idejéből [1655-1656].
=1883. 198-199.

Stessel József: Jegyzetek Sopron-megye régi földrajzához.
=1884. 209-219.

Schrauf K[arl]. közli: Dr. Maitzen bécsi ösztöndíja [1551].
=1885. 798-800. [Stessel József igazítása: 1886. 208.]

Stessel József közli: A kismartoni városi plébánia-egyházra vonatkozó négy okmány [XV. század].
=1885. 801-802.

Stessel József közli: Kismarton történetéhez [XVII-XVIII. század].
=1885. 802-803.

Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

     Stillfried
Stillfried közli: A nagyszombati szűcs-czéh szervezete [1504-1754].
=1899. 362-368.

     Sváby Frigyes
Sváby Frigyes közli: II. Rákóczy György temetése [1660].
=1880. 582-584.

Sváby Frigyes közli: [Gróf Csáky Krisztina ingóságainak jegyzéke, 1669.]
=1880. 584-588.

Sváby Frigyes közli: A szepesi hóhérnak díjszabása a XV-dik században.
=1883. 407-409.

Sváby Frigyes közli: Szepesvár, 1643. april 28. Gróf Csáky István utasítása konyhamestere részére.
=1900. 147-148.

     Szabó Gyula
Szabó Gyula közli: Kolosvár városa levéltárából [1574-1626].
=1883. 510-518.

Szabó Gyula közli: Bethlen Gábor házassága Brandenburgi Katalinnal [1625].
=1888. 640-666.

Bopp Ágost - Szabó Gyula - Szilágyi Sándor közli: Erdély és a harmincz éves háború. 1-2.?
=1891. 177-191.; 406-430. [További rész nem jelent meg.]

     Szabó Károly
Szabó Károly közli: Bocskay István erdélyi fejedelem kincseinek összeírása.
=1878. 146-153.

Szabó Károly közli: Ugocsa, Szathmár és Máramaros vármegye adólajstroma 1564-ből.
=1878. 345-354.

Szabó Károly közli: Szinyér vára leltára 1559-ből.
=1878. 663-665.

Szabó Károly közli: A boros-jenei várőrségbeli lovasság hópénze 1599. junius és julius havára.
=1878. 666-667.

[Szabó] Sz. Károly közli: Haller János följegyzései 1685-1687-ről.
=1878. 679-690.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábornak és nejének Károlyi Zsuzsannának levelezése [1620-1621].
=1879. 201-218.

Szabó Károly közli: A gyula-fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata.
=1879. 797-805.

Szabó Károly közli: Két oklevél a XVI-dik századból [1532, 1536].
=1879. 808-811.

Szabó Károly közli: Mátyás király születési háza [Kolozsvár, 1443].
=1880. 170-173.

Szabó Károly közli: Biharvármegye adólajstroma 1560-ból.
=1880. 173-177.

Szabó Károly közli: Családi följegyzések a XVII-dik századból.
=1880. 178-181.

Szabó Károly közli: Báthory Gábor és a hajduk [1608-1611].
=1880. 321-330.

Szabó K[ároly]. közli: Diod vára történetéhez [1540].
=1880. 409.

Szabó Károly közli: Statutum a gyula-fejérvári nemesek hadnagya számára [1660].
=1880. 409-413.

Szabó Károly közli: Szalárdi [János] életéhez [1665].
=1880. 414-416.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor fejedelem politikai levelezése. [1613-1617.] 1-3.
=1880. 444-489.; 707-740.; 1881. 114-138.

Szabó K[ároly]. közli: Básta zsarolási történetéhez [1601].
=1880. 601-602.

Szabó Károly közli: Mihály vajda adománylevele a székelyeknek [1599].
=1880. 789-791.

Szabó Károly közli: Régi följegyzések [1614].
=1880. 793-794.

Szabó Károly közli: Vizakna történetéhez [1559, 1567].
=1881. 189-191.

Szabó Károly közli: Egy régi följegyzés [Világos vára, 1609].
=1881. 191-192.

Szabó Károly közli: Az iktári Bethlen család történetéhez [1626].
=1881. 192-193.

Szabó Károly közli: Komáromy János életéhez [1684].
=1881. 206-208.

Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

Szabó Károly közli: Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeirása. 1562-ből.
=1881. 746-763.

Szabó Károly közli: Bocskai István politikai levelezése [1605-1606]. 1-2.
=1882. 1-33.; 209-234.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor sajátkezű följegyzése [1608].
=1882. 207.

Szabó Károly közli: A kolozsvári magyar polgárság összeirása 1453-ból. 1-2.?
=1882. 525-541.; 729-745. [További rész nem jelent meg.]

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor születési házának emléke [Illye, 1629].
=1882. 585-586.

Szabó Károly közli: A gróf Tholdalaghyak radnótfáji levéltárából [1268-1585].
=1888. 80-103.

Szabó Károly közli: Egy főbenjáró per a XVI-ik században [1598].
=1888. 263-269.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez.
=1889. 70-118.

Szabó Károly közli: Adománylevél a papok özvegyei s árvái számára [1618].
=1889. 204-206.

Kropf Lajos közli: Basirius Izsák életrajzához [1655-1657].
=1889. 491-501. [Szabó Károly közli: / Pótlék. 501-502.]

Szabó Károly közli: Az Erdélyi Muzeum eredeti okleveleinek kivonatai. (1232-1540.) 1-4.
=1889. 523-554.; 728-752.; 1890. 102-129.; 328-359.

     Szádeczky-Kardoss Lajos
Szádeczky Lajos közli: Rákóczi Zsigmond herczeg házassága történetéhez [1650].
=1879. 607-608.

Szádeczky Lajos közli: Egy adat Léva történetéhez [1624].
=1879. 608.

Szádeczky L[ajos]. közli: Kátay Mihály életéhez [1606].
=1879. 814-815.

Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1673-iki támadás történetéhez.
=1879. 815-816.

Szádeczky L[ajos]. közli: Wittnyédi [István] leveleiből [1668].
=1880. 206-207.

Szádeczky L[ajos]. közli: Oláh Miklós Ferdinánd királyhoz folyamodik, a megürült egri, vagy erdélyi püspökséget kérvén [1543].
=1880. 596.

Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a XVI. sz. közepéről.
=1880. 597-601.

Szádeczky Lajos közli: Leánykérő levél a XVII-ik század elejéről [gróf Thurzó Györgytől, 1609].
=1880. 603-604.

Szádeczky L[ajos]. közli: Egy nevelésügyi adat [1616].
=1880. 794-795.

Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1644-iki hadjárat történetéhez.
=1880. 797-798.

Szádeczky [Lajos]. közli: II. Rákóczy Gy[örgy]. levele Wesselényi Ferenczhez [1650].
=1880. 798-799.

Szádeczky [Lajos]. közli: Egy konstantinápolyi követjelentés 1650-ből.
=1880. 799-800.

Szádeczky Lajos közli: Egy adat az 1657-iki lengyel hadjárat történetéhez.
=1881. 200-202.

Szádeczky Lajos közli: Székelyhid lerombolása történetéhez [1664].
=1881. 202-204.

Szádeczky Lajos közli: Szigetvár első ostromához [1556].
=1881. 268-282.

Szádeczky Lajos közli: Parafernum [1607].
=1882. 177-178.

Szádeczky Lajos közli: A XV. sz. cseh rablók két levele Bártfa városához.
=1882. 202-203. [Hasonmás a kötet végén.]

Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a bártfai levéltárból [1535-1565].
=1882. 388-394.

Szádeczky Lajos közli: Levelek Erdély történetéhez 1599-1601. években. 1-3.
=1882. 697-716.; 1883. 98-130.; 491-509.

Szádeczky Lajos: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. 1599-1601. 1-?.
=1882. 811. u. IV., 1-190. [További rész nem jelent meg.]

Szádeczky Lajos közli: Báthori Zsigmondné [Mária Krisztierna főhercegnő] életéhez [1595-1599].
=1883. 331-347.

Szádeczky Lajos közli: Regesták Mihály vajda történetéhez. 1599-1601. 1-5.?
=1883. 721-754.; 1884. 32-65.; 248-279.; 438-467.; 628-657. [További rész nem jelent meg.]

Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1670-iki mozgalmak történetéhez.
=1885. 426-429.

Szádeczky Lajos közli: Pálffy Miklós levelezése a törökkel és tatárral, a béke felől, 1599. őszén.
=1885. 566-573.

Szádeczky Lajos közli: A gróf Telekiek marosvásárhelyi levéltárából [1657-1670].
=1885. 812-814.

Szádeczky Lajos közli: Az erdélyi >>universitas nobilium<< 1342-iki tordai végzései.
=1886. 202-203.

Szádeczky Lajos közli: Sobieski és Teleki levelezése. (1684-1686.) 1-4.
=1887. 543-558.; 734-748.; 1888. 160-175.; 334-368.

Szádeczky Lajos közli: Gyászjelentések [Ecsedi Báthori István 1605; Zeleméry Borbála 1609; Rákóczi Lajos 1612; Várday Kata 1630].
=1889. 201-204.

Szádeczky Lajos közli: Budavár 1684-iki ostroma.
=1890. 49-58.

[Szádeczky-Kardoss Lajos] Sz. L. közli: Forgács Imre följegyzései [1569-1578].
=1890. 795-797.

[Szádeczky-Kardoss Lajos] Sz. L. közli: Forgács Ádám téritvénye 1637-ből.
=1890. 797-798.

Szádeczky Lajos közli: Gróf Forgách Ádám utasításai galgóczi és gácsi tiszteinek 1644-1667-ig. 1-2.
=1891. 517-528.; 697-702.

Szádeczky Lajos közli: Kovacsóczy Farkas levelei. (1577-1594.) 1-2.
=1892. 684-699.; 1893. 33-51.

Szádeczky Lajos közli: Gróf Bethlen Kata végrendelete és alapító levelei [1742-1759]. 1-2.
=1895. 531-549.; 737-749.

Szádeczky Lajos közli: Kakas István s a kolozsvári >>Báthory-ház<<.
=1897. 607-625.

Szádeczky Lajos közli: Cserei Mihály jegyzőkönyvéből [1716-1728].
=1903. 481-582.

Szádeczky Lajos közli: Cserei történetbölcseleti műve. 1-2.?
=1906. 445-480.; 481-552. [További rész nem jelent meg.]

Szádeczky K. Lajos szerk.: Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspárhoz 1619-1629.
=1915. V-XII., 1-132.

     Szalay B. József
Szalay B. József közli: Adalékok a cserkeszek történetéhez. [Rhédey Ferenc levele Nagyszombat városához. 1605.]
=1878. 191-194.

     Szamosközy István
Pettkó Béla közli: A Kendy-féle összeesküvés [1610]. (Latin históiás ének Szamosközy Istvántól.)
=1888. 754-789.

     Szathmáry Károly, P.
P. Szathmáry Károly közli: A gyerőmonostori B. Kemény-család idősb, fejedelmi ágának Okmánytára. Közügyek.
=1871. 18. [Tartalom: VII-X.], 1-198. [Szilágyi Sándor: Igazítás és pótlás: 1877. 22. 283-287.]

P. Szathmáry Károly közli: Magyar esketési okmány 1563-ból János Zsigmond rendeletéből.
=1881. 357-365.

P. Szathmáry Károly közli: Kibékülési szerződés Mikes Benedek és neje között, világi úton [1641].
=1881. 394-395.

P. Szathmáry Károly közli: Egy magyar fejedelmi kincstár [Kemény család, 1662].
=1881. 763-781.

Szathmáry Károly közli: Gróf Bethlen Miklós tragoediája.
=1891. 1-60.

     Székely Samu
Székely Samu közli: Brodarics István élete és működése [1470-1539]. 1-2.
=1888.1-34.; 225-262.

     Szekfű Gyula
Szekfű Gyula közli: Oklevelek I. Károly pénzverési reformjához [1335-1342].
=1911. 1-36.

     Széll Farkas
Széll Farkas közli: Debreczen város 1664. évi történetének egykorú verses leirása.
=1894. 535-543.

Széll Farkas közli: Hajdu vitézek hitlevelei [1637, 1644].
=1896. 574-575.

Széll Farkas közli: A debreczeni aranymivesczéh szabályai [1600].
=1897. 553-566.

     Szendrei János
Szendrei János közli: Borsodmegyei számadás 1697-ből.
=1885. 608-614.

Szendrey János közli: Török Katalin bűnpere [1614]. (A bűbájosság történetéhez a XVII-ik században.)
=1891. 317-334.

Szendrei János közli: A czéhek történetéhez [1626].
=1891. 682-683.

     Szentkláray Jenő
Szentkláray Jenő közli: Levelek Csernoevics Nenád (Iván czár) a >>fekete ember<< történetéhez [1527-1529]. 1-2.?
=1885. 504-518.; 724-733. [További rész nem jelent meg.]

     Szerémi
Szerémi - [Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Temetkezési költségek a XVII. századból.
=1878. 354-358.

Szerémi közli: Katonatartási szerződés a XVI-ik század végéről.
=1879. 394.

Szerémi közli: Gr. Zrínyi Miklós egyesség-levele gr. Draskovich Gáspárral, 1651.
=1879. 598-600.

Szerémi közli: Gróf Illésházy Ilona menyasszonyi hozománya [1661].
=1880. 195-201.

Szerémi közli: Baranyai Bogády András testamentuma [1643].
=1890. 185-190.

Szerémi közli: A gróf Draskovich-család levéltárában talált [XVI-]XVII-ik századbeli feljegyzés [1553-1605].
=1890. 370-377.

Szerémi közli: A Szerdahelyi család levéltárából [1599-1615].
=1890. 539-558.

Szerémi közli: Bossányi Lőrincz kötlevele 1571-ből.
=1890. 799.

Szerémi közli: Bossányi Sándor adós levele [1575].
=1890. 799.

Szerémi közli: Gróf Rákóczi László levele 1659-ből.
=1890. 800.

Szerémi közli: Emlékek Barsvármegye hajdanából. (1439-1711.) 1-7.
=1891. 367-388.; 589-620.; 1892. 127-142.; 319-366.; 513-558.; 716-736.; 1893. 52-92.

Szerémi közli: A Draskovichok trakostyáni levéltárából [1548-1601]. 1-3.
=1893. 342-360.; 440-458.; 631-647.

Szerémi közli: Soós Mihály levele Kosztolányi Lászlóhoz [1764].
=1896. 382-384.

Szerémi közli: Monumenta, emlékek a majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi bárók és urak családi levéltárából. 1451-1728.
=1897. 1-338.

Szerémi közli: Majthényi Klára előbb Hancsok Jánosné, utóbb Sirchich Gáspárné végrendelete [1709].
=1904. 126-145.

Szerémi közli: Az 1432. évi insurrectio.
=1909. 479-480.

     Szilágyi István
Szilágyi István: A szatmári békepontok szövegének egybehasonlító vizsgálata.
=1860. 7. 211-242.

Szilágyi István: Adalék a magyarországi képző-művészek névsorához.
=1880. 156-167.

     Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor közli: Oklevelek Bethlen Gábor MDCXIX-XXI. hadjáratai történetéhez.
=1857. 4. 183-224.

Szilágyi Sándor közli: Történeti följegyzések 1481-1752.
=1859. 6. 81-100.

Szilágyi Sándor közli: Kemény János kora és fejedelemsége, új adatokkak illustrálva [1657-1661].
=1860. 7. 125-210.

Szilágyi Sándor közli: Magyarország pénzügyi állapotához a XVI. században.
=1861. 8. 247-252.

Szilágyi Sándor közli: Az eperjesi béke [1633].
=1861. 8. 252-259.

Szilágyi Sándor közli: Okmányok az erdélyi tudóstársasági igyekezetek történeteihez. 1793-1845.
=1861. 9. 177-209.

Szilágyi Sándor közli: Adalék Magyarország kapuszám szerinti adózása ismeretéhez a török uralom idejében [1559, 1647, 1696].
=1867. 13. 220-226.

P. Szathmáry Károly közli: A gyerőmonostori B. Kemény-család idősb, fejedelmi ágának Okmánytára. Közügyek.
=1871. 18. [Tartalom: VII-X.], 1-198. [Szilágyi Sándor: Igazítás és pótlás: 1877. 22. 283-287.]

Szilágyi Sándor közli: Levelek és Államokmányok (1552-1623) a vörösvári levéltárból.
=1874. 19. 1-59.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek az ipar és kereskedés történetéhez Magyarországon a XVI. és XVII-ik században.
=1877. 22. 237-258.

Szilágyi Sándor közli: Okmányok és levelek az 1595-1598-ki prágai alkudozások történetéhez.
=1877. 23. 149-239.

Szilágyi Sándor közli: Bocskay István és Illésházy István levelezése 1605 és 1606-ban. 1-3.
=1878. 1-84.; 271-338., 1 t. 400. u.; 577-650.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Pécsy Simon levelei Thurzó Imréhez. (1620. decz. 24-1621. máj. 13.)
=1878. 117-136.

Szerémi - [Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Temetkezési költségek a XVII. századból.
=1878. 354-358.

[Szilágyi Sándor] SzS. közli: A magyar árak történetéhez [1651].
=1878. 359-361.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Három uralkodói levélke [II. Rudolf, 1603.; Mátyás főherceg, 1607.; III. Ferdinánd, 1644. és Esterházy Miklós nádor válasza].
=1878. 388-392.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Az 1604-iki országgyűlés óvása.
=1878. 700-702.

Szilágyi Sándor közli: Illésházy István és más főurak levelezése 1605-1608-ban.
=1878. 819-900.

Szilágyi Sándor közli: Adalék Mária Krisztierna s Carillo Alfonz történetéhez 1598. és 1599-ben.
=1878. 974-982.

Szilágyi Sándor közli: Illésházy István török levelezése 1607-1609.
=1879. 63-95.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor fejedelem uralkodásának történetéhez [1613-1629]. 1-3.
=1879. 219-261.; 429-465.; 742-786.

Szilágyi Sándor közli: Kemény János és Bornemissza Pál levelezése az 1644-1645-iki hadjárat idejéből. 1-2.
=1880. 13-56.; 277-320.

Szilágyi Sándor közli: Zrinyi Ilona levelei [1681-1687].
=1880. 417-424.

Szilágyi Sándor közli: Brandenburgi Katalin életéhez.
=1880. 760-769.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Mihály vajda életéhez [1598-1599].
=1880. 791-793.

Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály évkönyve 1613-15-ből.
=1881. 1-11.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: A kis gróf [Bethlen Péter] utazásához [1628].
=1881. 197-199.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Zrinyi Ilona leveleiből [1681].
=1881. 204.

Szilágyi Sándor közli: Adatok a Béldi Pál-féle mozgalom történetéhez [1676-1679].
=1881. 209-241.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek a Homonnai-féle mozgalom történetéhez 1616-ban.
=1881. 401-449.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor és a porta [1613-1629]. 1-2.
=1881. 593-640.; 1882. 34-77.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Tanuvallatás a XVI-ik századból.
=1881. 787-788.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf összeköttetéseinek történetéhez [1626-1628].
=1882. 235-278.

Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály 1619-iki követjárásának történetéhez.
=1882. 470-475.

Szilágyi Sándor közli: Egy arany gyűrű-per a XVII-ik századból [1632-1636].
=1882. 476-481.

Szilágyi Sándor közli: Gyulai Ferencz 1685-iki követsége Carafához.
=1882. 482-491.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Máriássy Anna végrendelete. (1592. jan. 28.)
=1882. 542-550.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Adalék a hazai iskolázás történetéhez [1621].
=1882. 583-585.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Az eperjesi ötvös céh történetéhez.
=1882. 586.

Szilágyi Sándor közli: Kemény János és a krimiai rabok levelei. 1657-1664.
=1882. 593-621.

Szilágyi Sándor közli: Henckel János levelezéséből [1525-1529].
=1882. 769-772.

Szilágyi Sándor közli: Absolon külföldi követségei. 1677-80.
=1883. 1-60.

Szilágyi Sándor közli: A "Collectio Camerariana"-ból [1621-1632].
=1883. 217-261.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez [1631-1633]. 1-2.?
=1883. 417-461.; 656-720. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Historiai forgácsok [1621-1635].
=1884. 102-123.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Gyulay Ferencz végrendelete [1691].
=1884. 137-140.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Huszár Gál életéhez [1560, 1561].
=1884. 196-198.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Mansfeld egy kiadatlan levele [1626].
=1884. 208.

Szilágyi Sándor közli: Levelek Bethlen István támadása történetéhez 1636-ból. 1-2.
=1884. 304-336.; 486-512.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Rákóczy Zsigmond fejedelem végrendelete [1607].
=1884. 561-563.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Allia Sámuel végrendelete [1638].
=1884. 563-564.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez [1632-1646].
=1884. 658-693.

Szilágyi Sándor közli: Adatok I. Rákóczy György kora történetéhez [1622-1647].
=1885. 32-74.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor levelei [1613-1620] 1-3.?
=1885. 209-256.; 431-480.; 623-673. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták Bethlen Gábor uralkodása történetéhez. 1620-1629 közt. 1-4.?
=1886. 1-57.; 209-249.; 401-446.; 609-678. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Levelek és okiratok Bethlen Gábor utolsó évei történetéhez. (1627-1629). 1-?.
=1887. 1-52. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Okiratok a két Rákóczy György történetéhez [1635-1660].
=1887. 209-242.

Szilágyi Sándor közli: Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése [1642-1652]. 1-9.
=1887. 417-462.; 653-684.; 1888. 104-119.; 285-300.; 1890. 229-260.; 424-455.; 597-636.; 1891. 75-108.; 209-236.

Szilágyi Sándor közli: Frank András országgyűlési tudósitásai és naplójegyzetei 1657-1661. közt.
=1888. 35-63.

Szilágyi Sándor közli: Az Esterházyak családi naplója [XVII. század].
=1888. 209-224.

Szilágyi Sándor közli: Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából [1613-1627]. 1-2.
=1888. 401-434.; 609-639.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Kassa város levéltárából [1517-1541].
=1888. 597-598.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor életéhez [1619-1626].
=1888. 801-807.

Szilágyi Sándor közli: Szamosközy István történeti maradványai. - Pótlékúl az Akadémia által kiadott összes műveihez. -
=1889. 26-69.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és okiratok II. Rákóczy György fejedelem diplomácziai összeköttetései történetéhez [1649-1655]. 1-3.?
=1889. 326-353.; 451-490.; 637-677. [További rész nem jelent meg.]

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Kemény Simon házassága [1663].
=1889. 399-400.

Szilágyi Sándor közli: Köleséry Sámuel naplója [1657-1685].
=1890. 48-49.

Szilágyi Sándor közli: Frank Bálint nagyszebeni királybiró kinevezési okmánya [1645].
=1890. 201-202.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Comenius egy ismeretlen munkája [1651].
=1890. 202-204.

Szilágyi Sándor közli: Zrinyi Miklós két ismeretlen levele II. Rákóczy Györgyhöz [1654, 1655].
=1890. 204-207.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Az adóbeszolgáltatás történetéhez [1668].
=1890. 208.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Két levél Apafi Mihály uralkodása első idejéből [1661].
=1890. 393-394.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Oklevelek Teleki Mihály és a bujdosók diplomácziai alkudozásainak történetéhez. (1675-1685.) 1-2.
=1890. 511-538.; 637-699.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Leltárak és összeirások [1665-1676].
=1890. 781-786.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Tholdalaghy Jánosné végrendelete [1666].
=1890. 787-789.

Bopp Ágost - Szabó Gyula - Szilágyi Sándor közli: Erdély és a harmincz éves háború. 1-2.?
=1891. 177-191.; 406-430. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Illésházy Gáspár emlékirata [1629-1645].
=1891. 559-588.

Szilágyi Sándor közli: II. Rákóczy György levelei Rhédey Ferenczhez [1658-1660].
=1892. 96-126.

Szilágyi Sándor közli: Szelepcsényi György leveles tárczájából [1649-1659].
=1892. 193-208.

Szilágyi Sándor közli: Ujabb pótlék Szamosközy történeti följegyzéseihez [1603-1609]. 1-2.
=1892. 402-439.; 577-580.

Szilágyi Sándor közli: Lippay György esztergomi érsek leveleiből [1644-1660].
=1892. 581-591.

Szilágyi Sándor közli: Gyulaffi Lestár történeti maradványai [1143-1606]. 1-2.
=1893. 109-145.; 193-231.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Fráter György leveles könyve [1545-1546].
=1893. 250-290.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor és a bányavárosok [1620-1629].
=1893. 474-504.

Szilágyi Sándor közli: A Rákóczyak levéltárából. 1611-1630. 1-8.
=1893. 577-600.; 1894. 106-134.; 447-481.; 656-680.; 1895. 104-144.; 307-328.; 457-485.; 653-676.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Révay Ferencz jelentése a magyarországi végvárak állapotáról 1588-ban.
=1894. 29-50.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Ujabb okiratok I. Rákóczy György külföldi összeköttetései történetéhez [1646-1647].
=1894. 355-373.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Apafi Mihály udvartartása [1666].
=1894. 557-563.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A pénzügyi viszonyok történetéhez I. Rákóczy György idejében [1632-1642].
=1894. 703-726.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: I. Rákóczy György birtokviszonyai történetéhez [1642].
=1895. 157-195.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Öreg Rákóczy György védlevele a brassói kőmives czéhnek [1636].
=1895. 587-588.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Stroya vornik levele Béldy Pálhoz jobbágyok ügyében [1675].
=1895. 590-591.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A hódoltsági adózás történetéhez [1685].
=1895. 591-592.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: A debreczeni nyomda történetéhez [1685].
=1895. 756.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Buzinkay Gy. tudósítja a fejedelmet Pósaházy haláláról [1686].
=1895. 756-757.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: I. Apafi Mihály fiatalsága történetéhez [1686].
=1895. 757-758.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Theököly István levelező könyve. 1657-1666.
=1896. 193-366.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A Muraközön levő Zrinyi javak összeírása [1692].
=1896. 529-559.

Szilágyi S[ándor]. közli: Okmányok I. Rákóczy György történetéhez 1631-ben.
=1898. 18-76.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Bocskay Istvánné [és Becski Zsuzsánna] kötéslevele [1675, 1686].
=1899. 350-354.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Okiratok I. Rákóczy György uralkodása történetéhez. 1632. 1-2.
=1899. 385-432.; 577-637.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A kassai kamara instructiója [1646].
=1899. 551-559.

     Szily Kálmán
Szily Kálmán közli: Farkas Pál és Farkas Ádám följegyzései 1638-tól 1694-ig.
=1884. 86-101.

     Szinnyei József
Szinnyei József közli: Két verses krónika a [XVII!!!] XVI-ik századból. [Szép ének Tunyogi Sámuelről, Siralmas Cronica Tesla Mihályról. 1696.]
=1879. 372-382.

     Szirmay János
Szirmay János közli: Szirmay Tamás ezredes bucsuztatója [1743].
=1900. 513-550.

     Szitnyai József
Szitnyai József közli: A körmöczbányai békekötés 1452-ben.
=1884. 593-612.

     Takács Gedeon
Takács Gedeon közli: Három levél Megyery Imréhez [1606].
=1905. 307-309.

     Tergina Gyula
Pósta Béla - Tergina Gyula közli: Erdély emlékérmei [1526-1886]. 1-2.
=1893. 559-575.; 719-736. [Veress Endre pótlása: 1894. 175.]

     Thallóczy Lajos
Thallóczy Lajos közli: Fogott bírák ítélete. 1548-ban.
=1878. 184-186.

[Thallóczy]Th. Lajos közli: I. Apafi Mihály és az oláh biblia.
=1878. 204-205.

Thallóczy Lajos közli: Művelődéstörténeti egyveleg. [Orvostörténeti adatok 1577-1678.; Erdélyi pénzverés XVI-XVII. század; Magyar adótörténeti töredékek 1341-1462.]
=1878. 364-366.

[Thallóczy Lajos] -y L. közli: Bornemissza Péter és a Postillák [1574-1579].
=1878. 383-387.

[Thallóczy Lajos] Th. -s. közli: Pálffy Miklós Győr vára bevételéről [1598].
=1878. 387-388.

[Thallóczy Lajos] Th. L. közli: A czigányok szervezete történetéhez 1661.
=1878. 704-705.

Thallóczy Lajos közli: Az oláh-reformátió történetéhez [1680-1686].
=1878. 706-707.

Thallóczy Lajos közli: Az sárospataki czeikházban és bástyákon levő öreg ágyúk, taraczkok és egyéb hadakozó szerszámoknak s ahhoz való eszközöknek inventáriuma. Anno 1642. die 26. novembris.
=1879. 154-171.

Thallóczy Lajos közli: Adatok Zrínyi Miklós a költő, irodalmi működéséhez [1653].
=1879. 198-200.

Thallóczy Lajos közli: Verancsics Antal mint egri püspök [1557].
=1879. 597-598.

Thallóczy Lajos közli: A tornai várőrség hadi szabályzata, 1636.
=1880. 776-779.

Thallóczy Lajos közli: Levelek Heraclides Jakab moldvai vajda és Zay Ferencz kassai főkapitány összeköttetéseinek történetéhez [1560-1573]. 1-3.
=1890. 209-228.; 456-473.; 577-596.

[Thallóczy Lajos] Th-y L-s. közli: Caraffa levelezése Dietrichstein herczeggel [1686-1688]. 1-2.
=1895. 593-618.; 1896. 25-44.

Thallóczy Lajos közli: Az olasz és magyar Frangepánok (Frangipane) levelezése [1354-1673].
=1896. 401-418.

Thallóczy Lajos közli: Gablman Miklós, császári hadi történetíró emlékezete. (+ 1596.)
=1896. 577-645.

Thallóczy Lajos közli: Adatok Gablman Miklós és Blotius Hugo viszonyához [1590-1596].
=1897. 422-438.

     Thaly Kálmán
Thaly Kálmán közli: Bocskay István leveles-könyve 1605. mart. 20.-april 29.
=1874. 19. 61-120.

Thaly Kálmán közli: Konstantinápolyi magyar tudósítás a persa és orosz háborúról. 1555.
=1878. 188-190. [Szerző pótlása: 710-711.]

b. Mednyánszky Dénes: Egy hajdani jelmezes társaság [Nógrád vármegye, XVII. század].
=1878. 361-363. [Thaly Kálmán pótlása: 711-712.]

Thaly Kálmán közli: Gr. Koháry István naptári jegyzeteiből [1704-1723].
=1878. 396-400.

[Thaly Kálmán] Valentinus Bujdosó közli: Kálnai Bornemissza György [végrendelete, 1602].
=1878. 710.

Thaly Kálmán közli: Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenczféle ingóságok jegyzékei [1686, 1707, 1711].
=1879. 171-179.

Thaly Kálmán közli: Egykorú tudósítás I. Károly angol király kivégeztetéséről, 1649.
=1879. 396-398.

Thaly Kálmán közli: Néhány XVII-ik századi ismeretlen történetirodalmi mű nyoma.
=1879. 399.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz dr. Kochanszky Mihály krakkai egyetemi tanárnak naptárkiadási engedélyt ad Magyarországon [1707].
=1879. 399-400.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz szőlőmívelési szabályzata, 1700-ból. (Adalékul a tokaj-hegyallyai szőlőcultura történetéhez.)
=1879. 582-592.

Thaly Kálmán közli: Öt ismeretlen magyar nyomtatvány a Rákóczi-korbúl.
=1879. 806-808.

Thaly Kálmán közli: Egy franczia kurucz ezredes [Alexandre Jean de Vissenacq] temetése és hagyatéka [1707].
=1880. 181-189.

Nagy Iván közli: Fáy István murányi várkapitányhoz irt levelek [1704-1709].
=1880. 377-397. [Thaly Kálmán: helyreigazítás és pótlás. 1880. 780-788.; Nagy Iván válasza: 1881. 184-185.]

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvartartási szabályzata [1703 és 1706 között.] 1-2.
=1880. 571-581.; 1881. 158-173.

Thaly Kálmán közli: Adalék a magyar czigányok történetéhez [1704].
=1880. 607-608.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a munkácsi pénzverő-ház inspectora számára. 1710.
=1881. 371-377.

Thaly Kálmán közli: A szent-györgyi és bazíni uradalom tisztsége. 1626.
=1881. 391-393.

Thaly Kálmán közli: Levél Bocskaytól s Homonnai Bálinttól [1605, 1606].
=1881. 583-585.

Thaly Kálmán közli: Adalékok I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Ilona lakodalmi ünnepélyéhez [1666].
=1881. 585-589.

Thaly Kálmán közli: Károlyi Sándor jelentése a szent-gotthárdi harczról [1704].
=1881. 590-592.

Thaly Kálmán közli: Szilágy-Somlyó várának leltára. - 1668. -
=1882. 178-188.

Thaly Kálmán közli: Villongások elintézése a kassai polgárság és vitézlő rend között. (1560-1570.)
=1882. 368-373.

Thaly Kálmán közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem utasítása sáros-pataki várnagyai számára. - 1666. -
=1882. 374-380.

Thaly Kálmán közli: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) 1-4.
=1882. 555-576.; 745-768.; 1883. 184-198.; 375-406.

Thaly Kálmán közli: Gr. Eszterházy Miklós nádor kincstára. - 1645. -
=1883. 755-767.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma. - 1704. -
=1884. 151-161.

Thaly Kálmán közli: Gr. Bercsényi Miklós utasítása gr. Eszterházy Dániel altábornagy mint kassai generális részére. - 1710. octóber 10-kén. -
=1884. 347-359.

Thaly Kálmán közli: A cseszneki vár czigányai [1675-1740].
=1884. 568-578.

Thaly Kálmán közli: Schiessler Gáspár kassai polgár naplója a Rákóczi-korból. (1703-1713).
=1884. 740-749.

Thaly Kálmán közli: Az Rába rectificatiójáról való determinatió. - 1699 -
=1885. 154-164.

Thaly Kálmán közli: Sámbokrét˙ Mihály 1683-iki diariuma.
=1885. 391-397.

Thaly Kálmán közli: Báró Koháry István hagyatéki leltára. - 1664. -
=1885. 605-608.

Thaly Kálmán közli: Gróf Esterházy János győri vice-generálisnak és fiának Ferencznek fegyverei, hadi fölszerelései s ládabeli egyéb portékái. (1700-1704.)
=1886. 181-195.

Thaly Kálmán közli: Adalékok Bottyán tábornok levelezéséhez [1705-1709].
=1886. 536-552.

Thaly Kálmán közli: A Rákóczi-árvák 1688-ban Munkács várában maradt és Patakra vitt ingó értékeinek lajstromai.
=1886. 769-789.

Thaly Kálmán közli: Az 1683-iki táborozás történetéhez. (Gróf Batthyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) 1-2.?
=1887. 102-128.; 293-318. [További rész nem jelent meg.]

Thaly Kálmán közli: Adalékok Bottyán tábornok levelezéséhez [1706-1707].
=1887. 472-475.

Thaly Kálmán közli: Műveltségtörténeti adalékok a Rákóczi-korból [1703-1710].
=1888. 789-797.

Thaly Kálmán közli: A huszti vár leltárai 1704- és 1706-ból.
=1889. 193-198.

Thaly Kálmán közli: Kővár vára és tartozandóságainak leltára. (1705.)
=1889. 387-392.

Thaly Kálmán közli: Az utolsó erdélyi trónjelölt [Rákóczi József] történetéhez [1737-1739].
=1890. 401-423.

Thaly Kálmán közli: Költészet és érmészet [1706].
=1892. 171-173.

Thaly Kálmán közli: Kőszeghy Pál: Bercsényi házassága. Történeti ének 1695-ből.
=1894. 193-308.

Thaly Kálmán közli: Actio Curiosa. Magyar történeti vígjáték 1678-ból.
=1894. 309-354.

Thaly Kálmán közli: A gróf Klobusiczkyak zétényi levéltára [1528-1714].
=1895. 1-31.

Thaly Kálmán közli: Trencsényvári napló a kuruczvilágból. - 1704. -
=1896. 1-24.

Thaly Kálmán közli: Gr. Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 1708-iki országgyűlésről.
=1896. 385-400.

Thaly Kálmán közli: A maros-vásárhelyi trónbeiktató országgyűlés törvényczikkei. - 1707. -
=1897. 577-606.

Thaly Kálmán közli: A b. Orlay s gr. Serényi család zábláthi levéltárából. 1566-1718.
=1898. 193-292.

Thaly Kálmán közli: Dunántúli vármegyék gyűlése Sümegen. - 1708. -
=1899. 193-234.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi leltárak s udvartartási iratok. (1680-1701.)
=1900. 321-384.

Thaly Kálmán közli: Kurucz hadjárat Liptóban. 1709.
=1908. 400-431.

     Thury Etele
Thuri Etele közli: Bethlen Gábor levelei Sopron város tanácsához [1619-1620].
=1889. 394-398.

Thury Etele közli: Lányi Pál gömöri alispán naplója, az 1712. évi pozsonyi országgyűlésről. 1-2.
=1903. 395-413.; 1904. 1-34.

Thury Etele közli: Veszprém városának történetei [1790-ig]. (Veszprémi krónika.)
=1905. 13-32.

Thury Etele közli: Adatok a szepességi reformáczió történetéhez. - Moller György lőcsei plébános naplójából. - 1542-1543.
=1905. 377-417.

Thury Etele közli: Az Óvárhoz tartozó városok és falvakban levő bírák és községek rendtartása 1635-ből.
=1905. 572-589.

Thury Etele közli: Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII. századból.
=1906. 553-562.

Thury Etele közli: A győri kovácsczéh szabályai 1611-ből.
=1907. 444-452.

Thury Etele közli: Adatok a magyar protestáns gályarab lelkészek történetéhez [1674-1676]. 1-8.
=1909. 546-562.; 1910. 95-110.; 198-222.; 429-455.; 543-566.; 1911. 247-279.; 321-362.; 565-593.

     Thúry József
Thúry József közli: Pestvármegyei községek panaszai az 1696. évből.
=1901. 422-429.

     Toldy Ferenc
Toldy Ferencz: Előszó.
=1855. 1. VII-X.

Toldy Ferenc közli: Egy névtelennek évjegyzetei 1427-1554.
=1857. 3. 263-264.

Toldy Ferenc közli: Sárospataki magyar krónika MDXXIII-MDCXV.
=1857. 4. 43-87. [Közlő utójegyzete: 1863. 12. 288.]

Toldy Ferenc közli: Egy kis deák krónika 1601-1613.
=1859. 6. 260-262.

Toldy Ferencz: A Történelmi Tár első tizenkét kötetének rendszeres tárgymutatója.
=1863. 12. 289-292.

     Toldy László
Toldy László közli: XVII. századbeli szakács-könyv. 1-4.
=1881. 367-371.; 569-581.; 1882. 188-200.; 380-387.

     Torma József
Torma Károly közli: Torma József: A zonuki grófságról. 1-12.
=1885. 481-503.; 674-714.; 1886. 58-94.; 250-283.; 447-479.; 679-694.; 1887. 79-101.; 339-355.; 511-526.; 685-700.; 1888. 64-79.; 301-333.

     Torma Károly
Torma Károly közli: Okmányok az 1607. és 1608. évek történetéhez.
=1867. 13. 89-162.

Torma Károly közli: XVI-ik századi összeírások.
=1879. 558-565.

Torma Károly közli: Bánfy Dénes tragoediája történetéhez [1671-1675].
=1881. 727-745.

Torma Károly közli: Leltárak, összeirások [1642-1692].
=1884. 140-150.

Torma Károly közli: Okiratok Erdély történetéhez a XVII-ik század elején [1596-1717.] 1-3.?
=1885. 75-96.; 257-334.; 541-565. [További rész nem jelent meg.]

Torma Károly közli: Torma József: A zonuki grófságról. 1-12.
=1885. 481-503.; 674-714.; 1886. 58-94.; 250-283.; 447-479.; 679-694.; 1887. 79-101.; 339-355.; 511-526.; 685-700.; 1888. 64-79.; 301-333.

Torma Károly közli: Kijegyzések három erdélyi családi levéltár lajstromaiból. 1-2.
=1887. 576-594.; 701-719.

Torma Károly közli: Szaniszló Zsigmond naplói. (1682-1711.) 1-8.
=1889. 230-269.; 503-522.; 708-727.; 1890. 77-101.; 307-327.; 493-510.; 757-770.; 1891. 267-295.

Torma Károly közli: Egy érdekes végrendelet [Orbán Eleké] a XVIII. századból [1740].
=1891. 481-503.

Torma Károly közli: Gróf Kornis Zsigmond erdélyi kormányzó végrendelete 1731-ből.
=1892. 173-185.

     Tóth Ernő
Tóth Ernő közli: Kemény János és Lónyay Anna levelezése 1656-1662.
=1900. 161-218.

Tóth Ernő közli: Kemény János leveleiből [1650-1656].
=1901. 316-320.

Tóth Ernő közli: Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651-1686. évekből. 1-4.
=1902. 231-263.; 375-411.; 528-574.; 1903. 83-98.

     Tóth-Szabó Pál
Tóth-Szabó Pál közli: Oklevelek a kegyúri jog történetéhez. 1508-1521.
=1903. 99-117.

     Török István
Török István közli: Egy adat a debreczeni ref. collegium történetéhez [1704].
=1885. 615-619.

Török István közli: Egy adat a gyula-fehérvári ref. collegium történetéhez [1700].
=1886. 207-208.

Török István közli: Pataki István ref. pap naplója 1672-1705-ig.
=1887. 144-154.

Török István közli: Záloglevél 1679-ből.
=1894. 163-170.

Török István közli: Szőnyi István kérelme II. Rákóczi Ferencz fejedelemhez [1708].
=1895. 398-399.

Török István közli: Bethlen János levele Apafy Mihályné fejedelem asszonyhoz [1662].
=1895. 399-400.

Török István közli: Veresmarti Gáspár levele Kemény János fejedelemhez [1661].
=1896. 369-370.

Török István közli: Adatok a kolozsvári ev. ref. egyházközség XVII. századi történetéhez.
=1896. 419-435.

Török István közli: Jelentés a nagy-enyedi collegium és kolozsvári egyház javainak megvizsgálásáról 1697-ben.
=1899. 137-151.

Török István közli: Béldi Pál végrendelete [1680 előtt].
=1899. 342-350.

Török István közli: Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsánna ingóságai [1690 után].
=1899. 355-362.

Török István közli: Resignatio bonorum mobilium Elsabethae Orbán in anno 1699.
=1899. 549-551.

Török István közli: Adatok I. Rákóczi Görgy fejedelem uralkodása történetéhez [1637-1646].
=1904. 596-606.

     Trsztyenszky János
Trsztyenszky János közli: Sándor György és neje Nyikos Anna végrendelete, 1663-ból.
=1884. 771-776.

     Ujj István
Ujj István közli: Thököly Imre pátense Zemplén vármegye kara s rendeihez [1684].
=1893. 384.

     Ujlaki István
Ujlaki István közli: Egy XVI-ik századi [sárospataki] limitatio.
=1894. 148-152.

     Vagner József
Vagner József közli: Bornemisza Pál budai prépost és kir. tanácsos kiadásainak jegyzéke 1543 és 1544-ik évről.
=1901. 574-576.

Vagner József közli: Nagy-apponyi Apponyi Balázs (a latin költő) végrendelete 1637-ből.
=1901. 576-584.

     Valentinus Bujdosó ld. Thaly Kálmán


     Vámbéry Ármin
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

     Varázséji Gusztáv
Varázséji Gusztáv közli: Egy török határigazítási engedély [1671].
=1882. 773.

     Varjú Elemér, Cs.
Cs. Varjú Elemér közli: Eszterházy Miklós nádor egy levele [1642].
=1891. 512-513.

     Városy Gyula
Városy Gyula: Ujabb adalékok az első esztergomi érsek és a pannonhalmi alapítólevél kérdésének megoldásához.
=1885. 715-723.

     Vass József
Vass József közli: Gróf Rhédei László' naplója [1653-1657].
=1855. 1. 211-234.

     Vass Miklós
Vass Miklós közli: Levéltári kutatások [1591-1602].
=1901. 443-447.

Vass Miklós közli: Péchy Simon három levele [1607-1621].
=1905. 288-294.

Vass Miklós közli: Az udvarhelyi vár történetéhez [1620-1625].
=1906. 314-320.

Vass Miklós közli: Udvarhelymegye levéltárából. 1614-1677.
=1907. 287-309.

Vass Miklós közli: Adatok Péchy Simon életéhez [1616-1632].
=1907. 499-505.

Vass Miklós közli: Apróságok a Rákóczi-féle szabadságharczból [1707-1709].
=1908. 307-311.

Vass Miklós közli: Székely oklevelek a XVI. századból. 1-2.
=1910. 121-143.; 253-270.

     Véghelyi Dezső
Véghelyi Dezső közli: Barkóczy Mária hozománya [1689].
=1880. 189-191.

Véghelyi Dezső közli: Nagy-szombat városa levéltárából [1609].
=1880. 602-603.

Véghelyi Dezső közli: A Sárkány-rend történetéhez [1460].
=1880. 775-776.

     Velics Antal
Velics Antal közli: Török levelek a kismartoni levéltárból [1607-1643].
=1885. 574-587.

     Veress Endre
Veress Endre közli: Históriai jegyzések [1541-1603].
=1893. 185.

Veress Endre közli: Rákóczy Lajos levele a beszterczei tanácshoz [1601].
=1893. 186.

Veress Endre közli: Hunyad-vármegyei nagy éhségnek rövid leírása [1603].
=1893. 187.

Pósta Béla - Tergina Gyula közli: Erdély emlékérmei [1526-1886]. 1-2.
=1893. 559-575.; 719-736. [Veress Endre pótlása: 1894. 175.]

Veress Endre közli: Rudolf levele a szászokhoz [1600].
=1894. 748.

Veress Endre közli: Székely Mihály levele [1600].
=1894. 748-750.

Veress Endre közli: A török császár által a váradiaknak adott edictum [XVI. század].
=1895. 586-587.

Veress Endre közli: Nádasdy Ferencz Oratio-ja az ország négy rendjéhez [1668].
=1896. 101-112.

Veress Endre közli: Magyar aranyok értéke lengyel piaczokon a XVI. században.
=1896. 368-369.

Veress Endre közli: Musztafa budai basa álma, s a nagy lőpor-robbanás [1573, 1578].
=1896. 741-743.

Veress Endre közli: Kolozsvári ötvös-czéh szabályok [1769].
=1897. 380-384.

Veress Endre közli: Baló Mátyás kapitiha itinerariuma [1686-1688].
=1899. 309-316.

     Vincze Gábor
Vincze Gábor közli: Felső Wadásznak inventáriuma, 1631. ápril 15.
=1878. 927-940.

Vincze Gábor közli: I. Rákóczy György kincseinek összeírása [1643].
=1878. 940-949.

     Viszota Gyula
Viszota Gyula közli: Széchenyi Istvánnak a pesti hengermalomra vonatkozó kiadatlan iratai [1837-1847]. 1-2.
=1910. 321-353.; 481-517.

     Wéber Samu
Weber Samu közli: A szepesi városok véradója [1271-1814].
=1884. 337-346.

Weber Samu: A szepességi szász bevándorlók megszünt egyleteiről [1248-1770].
=1885. 27-31.

Weber Samu: Bűntények és büntetések [1516-1681.
=1889. 627-633.

Weber Samu közli: Szepességi árszabály 1610-ből.
=1890. 773-781.

Weber Samu: Podolin története és okmányai. 1-3.
=1891. 192-208.; 389-405.; 1892. 59-74.

Wéber Samu közli: Nedeczvára.
=1893. 385-408.

Weber Samu közli: Árak a Szepességben [1419-1846].
=1894. 729-738.

Weber Samu közli: A szepesi városok grófjai sorrendjének kiegészítése.
=1895. 401-408.

Weber Samu közli: Gnezda városa kézműveseinek alapszabályai [1515-1828].
=1898. 699-722.

     Weiss, Johann Baptist
Weiss közli: Tudósítás Belgrád elfoglalásáról 1688-ban.
=1895. 32-57.

     Wenzel Gusztáv
Wenzel Gusztáv: Budai regesták. 1-2.
=1855. 1. 69-124.; 1857. 4. 89-182.

Wenzel Gusztáv: Okmányi kalászat I-XXXII. [1102-1702.]
=1855. 2. 167-215.

Wenzel Gusztáv közli: A Hedervári Ferenc jószágai fölötti per és itélet 1523-ban. Adalékúl Magyarország azonkori köz- és jogtörténetéhez.
=1859. 6. 1-80.

Wenzel Gusztáv: A turíni békekötés. MCCCLXXXI.
=1862. 11. 1-124.

Wenzel Gusztáv: Okmányi adalék Borbála és Erzsébet magyar királynék birtokáról [1424-1439].
=1863. 12. 268-287.

Wenzel Gusztáv közli: Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot illető Tudósításai. I. 1496-1501.; II. 1501-1515.; 1515-1526. 1-3.
=1869. 14. I-XVI., 1-282.; 1877. 24. 1-300.; 1878. 25. 1-390.

Wenzel Gusztáv: A szláv történeti emlékek és a magyar történelem. 1-3.
=1879. 1-23.; 401-428.; 609-629.

Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez [1494-1541]. 1-4.
=1882. 622-669.; 1883. 61-97.; 262-287.; 462-485.

Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár Ozorai Pipo történetéhez [1398-1426]. 1-4.
=1884. 1-31.; 220-247.; 412-437.; 613-627.

     Wertner Mór
Wertner Mór közli: Az árpádkori nádorok sorozata.
=1894. 1-14.

Wertner Mór közli: Az Árpádkori megyei tisztviselők. 1-3.
=1897. 439-486.; 653-679.; 1898. 105-133.

Wertner Mór közli: Két Árpádkori országnagy családja.
=1899. 78-84.

Wertner Mór közli: A nagylucsei (Dóczi) család nemzedékrendjéhez [1497].
=1899. 85-88.

Wertner Mór közli: Az Árpádkori udvari tisztviselők sorozata.
=1899. 638-672.

Wertner Mór közli: Ujabb adalékok az Árpád-kori megyei tisztviselők ismeretéhez. 1-2.
=1905. 42-61.; 164-184.

Wertner Mór közli: Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontologiához. 1-4.
=1906. 583-609.; 1907. 1-69.; 161-198.; 327-354.

Wertner Mór közli: Kiadatlan oklevelek [1260-1723]. 1-3.
=1908. 378-400.; 481-522.; 1909. 27-41.

Wertner Mór közli: Kiadatlan oklevelek. Uj sorozat [1307-1364]. 1-8.
=1909. 562-579.; 1910. 144-160.; 291-320.; 455-480.; 597-607.; 1911. 127-150.; 279-304.; 481-536.

     Wibling K.
Wibling K. közli: Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból [1613-1645]. 1-2.?
=1892. 440-473.; 592-634. [További rész nem jelent meg.]

Wibling K. közli: Diplomácziai okmányok II. Rákóczy György uralkodása történetéhez [1651-1658]. 1-2.?
=1893. 409-439.; 678-708. [További rész nem jelent meg.]

     Zahn, J.
Zahn, J. közli: Nagy Lajos magyar király mint közvetítő Ausztria és Aquiléja között. 1360-1365.
=1877. 23. 1-28.

     Zimmermann Ferenc
Zimmermann Ferencz közli: Bisterfeld végrendelete [1655].
=1893. 171-175.

     Zimmermann Rezső
Zimmermann Rezső közli: Adalékok II. Rákóczi Ferencz felkeléséhez Szabolcsvármegye levéltárából [1703-1705]. 1-4.
=1909. 133-152.; 269-306.; 336-358.; 1910. 7-51.

     Zoltai Lajos
Zoltai Lajos közli: Nemes Tholdi Pál végrendelete. 1709.
=1902. 582-591.

Zoltai Lajos közli: Adatok a debreczeni régi polgárok háztartásához. 1567-1638.
=1903. 266-279.

     Zoványi Jenő
Zoványi Jenő közli: A sárospataki borbély-czéh rendszabályai [1583].
=1891. 148-155.

Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

Zoványi Jenő közli: Miskolczi Csulyak István zempléni ref. esperes (1629-1645.) egyházlátogatási jegyzőkönyvei. 1-3.?
=1906. 48-102.; 266-313.; 368-407. [További rész nem jelent meg.]

Zoványi Jenő közli: A zempléni ref. dioecesis zsinatai Miskolczy Csulyak István esperes idejében (1629-1645). 1-2.?
=1909. 184-211.; 406-438. [További rész nem jelent meg.]

     Zsatkovics Kálmán
Zsatkovics Kálmán közli: De Camelis József munkácsi püspök naplója [1690-1693].
=1895. 700-724.

     Zsilinszky Mihály
Zsilinszky Mihály közli: Gr. Zrinyi Miklós csehországi rokonairól. [1564.]
=1878. 963-967.

Zsilinszky Mihály közli: Gr. Illésházy István levelezése Thurzó Györgygyel [1602-1608].
=1882. 419-433.

Zsilinszky Mihály közli: A szécsényi convent történetéhez [1705]. 1-2.
=1886. 353-368.; 521-535.

     Zurani István
Zurani István közli: Adatok Zay Ferencz életéhez [1555-1569].
=1899. 320-322.


Tárgyszavas rész


     Aachen
Pór Antal közli: Két ujabb leltár az aacheni magyar kápolna szerelvényeiről [1657, 1658].
=1900. 481-488.

     Aba nemzetség
Pór Antal közli: A lipóczi Keczerek.
=1891. 353-366.

     Abaffy Miklós
Komáromy András közli: Adatok Báthory Gábor fejedelem történetéhez [1613].
=1902. 81-88.

     Abaúj vármegye
[Illésy János] I-y J-s. közli: A magyar tanügy történetéhez [1571, 1683].
=1897. 380-383.

Révész Kálmán közli: Abaújvármegye rendei idősb Gyarmati Jánost felmentik a kassai református templom építéséről vezetett számadás terhe alól [1656].
=1898. 383-384.

Révész Kálmán közli: XVII. századi házassági pörök az Abaúji ref. egyházmegye jegyzőkönyvében.
=1900. 102-118.

     Abrudbánya
Sámuel Aladár közli: Adalékok a Hóra-világ történetéhez. Abrudbánya elpusztulásának csekély leírása [1784].
=1908. 460-465.

     Absolon
Szilágyi Sándor közli: Absolon külföldi követségei. 1677-80.
=1883. 1-60.

     adó
Ráth Károly közli: A' soproni kapitányság és királyi adóról szóló oklevelek.
=1855. 1. 141-172.

K. G. közli: Adalékok a török-magyarkori beltörténethez [1641].
=1859. 6. 101-167.

Szilágyi Sándor közli: Adalék Magyarország kapuszám szerinti adózása ismeretéhez a török uralom idejében [1559, 1647, 1696].
=1867. 13. 220-226.

Szabó Károly közli: Ugocsa, Szathmár és Máramaros vármegye adólajstroma 1564-ből.
=1878. 345-354.

Thallóczy Lajos közli: Művelődéstörténeti egyveleg. [Orvostörténeti adatok 1577-1678.; Erdélyi pénzverés XVI-XVII. század; Magyar adótörténeti töredékek 1341-1462.]
=1878. 364-366.

Szabó Károly közli: Biharvármegye adólajstroma 1560-ból.
=1880. 173-177.

Kiszelák Sándor közli: Egy török levél [1673].
=1882. 207-208.

br. Mednyánszky Dénes közli: Vidéki iparadó a XVII. században.
=1884. 783-786.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Az adóbeszolgáltatás történetéhez [1668].
=1890. 208.

Barabás Samu közli: Sepsi szék adózása országgyűlési követei számára. 1665-1668.
=1894. 596-620.

Márki Sándor közli: Arad- és Zaránd vármegye 1558-1565.
=1895. 358-370.

Veress Endre közli: A török császár által a váradiaknak adott edictum [XVI. század].
=1895. 586-587.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A hódoltsági adózás történetéhez [1685].
=1895. 591-592.

Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

     adománylevelek
Szabó Károly közli: Mihály vajda adománylevele a székelyeknek [1599].
=1880. 789-791.

Puky Andor közli: Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedéséhez és a Tomory család történetéhez [1282, 1289, 1419].
=1883. 209-216.

Petrovay György közli: Lector regius [1437].
=1887. 193-194.

Makkai Domokos közli: Bethlen Gábor biztositó és adomány-levele a lippai vitezeknek [1627].
=1888. 598-603.

Szabó Károly közli: Adománylevél a papok özvegyei s árvái számára [1618].
=1889. 204-206.

Récsey Viktor közli: II. Lajos király adománylevele Kisfaludy Sándor ipja (Vajda Ignácz) ősének számára.
=1894. 176-177.

Dézsi Lajos közli: Adat Vasvármegye történetéhez [1325].
=1897. 374-377.

Borovszky Samu közli: A mileji Salamon család adománylevele III. Béla királytól. - 1178. -
=1898. 333-342.

     adóslevelek
Báró Mednyánszky Dénes közli: Dersi István drágamű edényei [1587].
=1882. 373-374.

Szerémi közli: Bossányi Sándor adós levele [1575].
=1890. 799.

     agarak
Beke Antal közli: I. Rákóczi György agarainak jegyzéke [1644].
=1886. 206-207.

     ágyúk
Lénárt J[ózsef]. közli: Magyar ágyúk Szebenben [1684].
=1881. 385-386.

     akadémia
Károlyi Árpád közli: Adalék a lőcsei városi >>akadémia<< történetéhez [1588].
=1882. 772-773.

     Albert magyar király
Merényi Lajos közli: Adalékok Buda helyrajzához [1438, 1484].
=1894. 377-378.

     Ali pasa
[Brunszvik Antal] B. A. közli: Vezér Ali passa levele Apafy Mihály erdélyi fejedelemhez 1662. deczember.
=1894. 383-384.

     alispánok
Doby Antal közli: Ugocsa vármegye alispánjai. [1337-1870.]
=1878. 695-698.

Kandra Kabos közli: Borsod-vármegye alispánjai a XIII-ik századtól napjainkig.
=1894. 179-183.

     alkimisták
Richter Ede közli: Két német alchymista Selmeczbányán 1585-86-ik évben. 1-2.
=1905. 418-433.; 553-571.

     állami alkalmazottak
Kárffy Ödön közli: Az állami és kamarai alkalmazottak fizetése 1549-ben.
=1907. 477-480.

     államokmányok
Szilágyi Sándor közli: Levelek és Államokmányok (1552-1623) a vörösvári levéltárból.
=1874. 19. 1-59.

     Allia Sámuel
[Szilágyi Sándor] -r. közli: Allia Sámuel végrendelete [1638].
=1884. 563-564.

     Alparét
Szabó Károly közli: Egy főbenjáró per a XVI-ik században [1598].
=1888. 263-269.

     Alsófehér vármegye
Magyari Károly közli: Regesták Alsófehérvármegye levéltárából [1291-1605].
=1907. 80-120.

     alumnusok
Pettkó Béla közli: Külföldi alumnusok levelei [1625-1626].
=1885. 179-184.

     Alvinczi Péter
Lasztókai László közli: Alvinczy Péter halála [Kassa, 1634].
=1880. 604-605.

Ifj. Kemény Lajos közli: Alvinczy Péter életéhez [1610].
=1890. 392-393.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     Alvinczi Péter, borbereki
Kis Bálint közli: Borbereki Alvinczi Péter itélőmester végrendelete. 1699.
=1899. 539-549.

     anabaptisták
Áldásy Antal közli: Az anabaptisták kiváltság-levele [1622].
=1892. 367-370.

     András nápolyi király
Fraknói Vilmos közli: Oklevelek a pápai levéltárakból [1344-1410].
=1892. 385-401.

     András, II., magyar király
Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

     András, III., magyar király
Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

     Andrássyak
Nagy Iván közli: Levelek a krasznahorkai Andrássy-akhoz [1670-1712]. 1-2.?
=1885. 144-153.; 371-390. [További rész nem jelent meg.]

     angol önkéntesek
Kropf Lajos közli: A Budavára 1686-iki ostrománál jelen volt angol önkéntesek.
=1894. 135-147.

     Anjouk
Óváry Lipót közli: Az Árpádok és Anjouk összeköttetései történetéhez [1323].
=1885. 761-762.

     Anna hercegnő
Mitis Oszkár közli: Adalék I. Ferdinánd király Annával való eljegyzése történetéhez [1505].
=1896. 737-738.

     Annyos András
Tóth Ernő közli: Kemény János leveleiből [1650-1656].
=1901. 316-320.

     Antwerpen
Károlyi Árpád közli: Forgács Ferencz, a történetiró Antwerpenben [1562].
=1881. 783-784.

     anyakönyvek
Thury Etele közli: Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII. századból.
=1906. 553-562.

     apácák
Jakab Elek: Erdély egyháztörténelméhez. I. Apátságok. II. Apáczaklastromok.
=1867. 13. 1-42., 43-87.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

     Apáczai Tamás
Apáczai Tamás 1671-iki portai követsége.
=1890. 38-46.

     Apafi Mihály, I., fejedelem
[Thallóczy]Th. Lajos közli: I. Apafi Mihály és az oláh biblia.
=1878. 204-205.

Szabó Károly közli: Komáromy János életéhez [1684].
=1881. 206-208.

Komáromy András közli: Régi gúnyversek. II. Apafi udvara [1661 után].
=1888. 273-284.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Két levél Apafi Mihály uralkodása első idejéből [1661].
=1890. 393-394.

[Brunszvik Antal] B. A. közli: Vezér Ali passa levele Apafy Mihály erdélyi fejedelemhez 1662. deczember.
=1894. 383-384.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Apafi Mihály udvartartása [1666].
=1894. 557-563.

Lindner Gusztáv közli: Kolozs városa levéltárából [1564-1662].
=1895. 486-498.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: I. Apafi Mihály fiatalsága történetéhez [1686].
=1895. 757-758.

[Iványi Béla] J. B. közli: Adatok a gyulafehérvári egyház és levéltár történetéhez [1663, 1685].
=1909. 159-160.

     Apafi Mihály, II., fejedelem
Jakab Elek: Az utolsó Apafi.
=1875. 21. 1-332.

Koncz József közli: A Telekiek maros-vásárhelyi levéltárából [1640-1684].
=1888. 385-388.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Buzinkay Gy. tudósítja a fejedelmet Pósaházy haláláról [1686].
=1895. 756-757.

     Apahída
Török István közli: Záloglevél 1679-ből.
=1894. 163-170.

     apátságok
Jakab Elek: Erdély egyháztörténelméhez. I. Apátságok. II. Apáczaklastromok.
=1867. 13. 1-42., 43-87.

Beke Antal közli: Egy adat a kanai apátság, és a veszprémi püspökség történetéhez [1495].
=1881. 384-385.

Városy Gyula: Ujabb adalékok az első esztergomi érsek és a pannonhalmi alapítólevél kérdésének megoldásához.
=1885. 715-723.

Sörös Pongrácz közli: Bakonybéli regesták a XV. század első feléből.
=1903. 355-372.

Pacher Donát közli: A staierországi sanktlambrechti benczés apátság levéltárának magyar vonatkozású részei [1387-1743].
=1907. 259-264.

Sörös Pongrácz közli: Bakonybéli regesták a XV. század második feléből.
=1907. 379-387.

Németh Ambrus közli: Sayghó Benedek, pannonhalmi főapát naplójegyzetei 1722-ből.
=1909. 321-335.

     Apponyi Balázs, nagyapponyi
Vagner József közli: Nagy-apponyi Apponyi Balázs (a latin költő) végrendelete 1637-ből.
=1901. 576-584.

     Aquiléja
Zahn, J. közli: Nagy Lajos magyar király mint közvetítő Ausztria és Aquiléja között. 1360-1365.
=1877. 23. 1-28.

     Arad vármegye
Márki Sándor közli: Arad- és Zaránd vármegye 1558-1565.
=1895. 358-370.

     árak
Nagy Iván közli: Áruczikkek szabályzata 1627 és 1706 évekből. Adalékúl a XVII. és XVIII. század ipar- és erkölcs-történetéhez.
=1871. 18. 199-273.

[Szilágyi Sándor] SzS. közli: A magyar árak történetéhez [1651].
=1878. 359-361.

Demkó Kálmán közli: Limitatiók [Lőcse 1688, 1706]. 1-4.?
=1887. 391-395.; 608-616.; 794-799.; 1888. 187-195. [További rész nem jelent meg.]

Pettkó Béla közli: Női ruha érték a XVI. században [1580].
=1887. 791.

Kemény Lajos közli: Buda város árszabása II. Lajos korában. (1522.)
=1889. 372-384.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városi limitatiók [1559-1608].
=1889. 773-784.

Weber Samu közli: Szepességi árszabály 1610-ből.
=1890. 773-781.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai ötvös czéh limitacziója [XVII. század].
=1891. 335-336.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Ujlaki István közli: Egy XVI-ik századi [sárospataki] limitatio.
=1894. 148-152.

Merényi Lajos közli: Nemes Ungh vármegye limitatiója az eladandó s veendő marhákról in anno 1666.
=1894. 544-557.

Weber Samu közli: Árak a Szepességben [1419-1846].
=1894. 729-738.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1521-1730]. 1-2.
=1896. 185-191.; 738-741.

Veress Endre közli: Magyar aranyok értéke lengyel piaczokon a XVI. században.
=1896. 368-369.

Jászai Rezső közli: Limitatiók [Bars vármegyében] 1602., 1675. és 1686-ból.
=1898. 556-562.

Kerekes György közli: Kassa város jegyzőkönyveiből. Bethlen Gáborra [1620-1631], a münzházra és a drágaságra [1623-1626] vonatkozó följegyzések.
=1908. 85-118.

     arany
Veress Endre közli: Magyar aranyok értéke lengyel piaczokon a XVI. században.
=1896. 368-369.

     Aranybulla
Knauz Nándor: Az Aranybulla.
=1861. 10. 203-218., 1 t.

     aranygyűrű-per
Szilágyi Sándor közli: Egy arany gyűrű-per a XVII-ik századból [1632-1636].
=1882. 476-481.

     aranymívesek
Széll Farkas közli: A debreczeni aranymivesczéh szabályai [1600].
=1897. 553-566.

     Aranyosszék
Vass Miklós közli: Levéltári kutatások [1591-1602].
=1901. 443-447.

     archontológia
Wertner Mór közli: Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontologiához. 1-4.
=1906. 583-609.; 1907. 1-69.; 161-198.; 327-354.

     Armpruszter Ferenc
Nagy Gyula közli: Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. 1-3.
=1880. 425-443.; 699-706.; 1881. 87-97.

     Árpádok
Óváry Lipót közli: Az Árpádok és Anjouk összeköttetései történetéhez [1323].
=1885. 761-762.

     artikulusok
Szilágyi Sándor közli: Kemény János kora és fejedelemsége, új adatokkak illustrálva [1657-1661].
=1860. 7. 125-210.

     Árva vármegye
Gagyi Jenő közli: Az árvavármegyei oláh telepek kiváltságlevele [1474-1576].
=1910. 186-198.

     árvaügy
R. Kiss István közli: Meszlényi János hagyatéki ügye. Adalékok árva- és gyámügyi közigazgatásunk történetéhez [1733].
=1908. 118-150.

     Aszód
Thúry József közli: Pestvármegyei községek panaszai az 1696. évből.
=1901. 422-429.

     asztalosok
Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

     Ausztria
Zahn, J. közli: Nagy Lajos magyar király mint közvetítő Ausztria és Aquiléja között. 1360-1365.
=1877. 23. 1-28.

     bádogosok
Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

     Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek
Pór Antal közli: Esztergam királyi város elzálogosítása 1502-ben.
=1909. 153-158.

     Bakonybél
Városy Gyula: Ujabb adalékok az első esztergomi érsek és a pannonhalmi alapítólevél kérdésének megoldásához.
=1885. 715-723.

Sörös Pongrácz közli: Bakonybéli regesták a XV. század első feléből.
=1903. 355-372.

Sörös Pongrácz közli: Bakonybéli regesták a XV. század második feléből.
=1907. 379-387.

     Balassa András
[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Egy levél Balassa Andrástól. 1642. apr. 24.
=1878. 702-703.

     Balassa Borbála
Merényi Lajos közli: Koháry Péterné Balassa Borbála végrendelete. 1637.
=1908. 50-59.

     Balassa Imre gróf
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Leltárak és összeirások [1665-1676].
=1890. 781-786.

     Balassa János
Károlyi Árpád közli: Okiratok a Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez (1569-1572).
=1879. 672-714.

     Balassa Zsigmond báró
Barabás Samu közli: Balassa Zsigmond támadása [1616].
=1881. 551-568.

[Komáromy András] K. A. közli: Teuffenbach Rudolf dunáninneni főkapitány jelentései Balassa Zsigmond elfogatásáról [1616].
=1900. 149-155.

[Komáromy András] K. A. közli: Levéltári kutatások [1606-1612].
=1900. 600-607.

     Balassi Menyhárt báró
Károlyi Árpád közli: Balassa Menyhért egy magyar levele [1562].
=1881. 381-382.

Károlyi Árpád közli: Még egy magyar levél Balassa Menyhérttől 1560-ból.
=1881. 782-783.

Beigel István közli: Balassa Menyhért lefoglalt ingóságainak leltári kivonata 1549.
=1900. 457-463.

     Bálintitt család, báró
Deák Farkas közli: Leltárak a báró Bálintitt-család nagy-ernyei levéltárából a XVII. századból, 1660 körül.
=1880. 588-595.

     Baló Mátyás
Veress Endre közli: Baló Mátyás kapitiha itinerariuma [1686-1688].
=1899. 309-316.

     Balogh Ádám brigadéros
Király-daróczi Daróczy Zoltán közli: Beéri Balogh Ádám végrendelete [1710].
=1894. 374-376.

     Balsaráti Vitus János
Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

     Bánffi László
Koncz József közli: Bánffi László jegyzetei [1687-1740].
=1882. 342-347.

     Bánffy Anna, alsólindvai
Podhradszky József közli: Epitaphium Annae filiae Johannis Bánffy de Alsó-Lyndva. [1533.]
=1861. 10. 238.

Nagy Iván közli: Désházy Istvánné szül. Bánffy Anna sír-irata [1533].
=1862. 11. 239-240.

Báró Mednyánszky Dénes közli: XVI. századbeli magyar hölgy-ruhatárak. (1563-1597.)
=1883. 594-600.

     Bánffy család
Koncz József közli: Régi könyvfeljegyzések [Bánffi család, 1636-1732].
=1881. 395-400.

     Bánffy Dénes báró
Torma Károly közli: Bánfy Dénes tragoediája történetéhez [1671-1675].
=1881. 727-745.

     Bánffy János, alsólindvai, nádor
Szerémi közli: Katonatartási szerződés a XVI-ik század végéről.
=1879. 394.

Kárffy Ödön közli: Bánffy János nádor tudósítása Ibrahim pasához a pesti révben megölt német kalmárok felől. 1531.
=1908. 317-320.

     Bánffy Miklós gróf
Károlyi Árpád közli: Adalék Frigyes császár és Mátyás király viszályai történetéhez [1473-1480]. 1-2.
=1892. 1-41.; 226-266.

     Bánfi család, nagymihályi
Nagy Gyula közli: Közlemények a nagymihályi levéltárból [1555-1559]. 1-2.
=1898. 293-316.; 395-462.

     báni tisztség
[Dongó Gyárfás Géza] D-gy. közli: A báni tiszt jogfolytonossága II. Lajos és I. Ferdinánd korában [1525-1527].
=1899. 317-319.

     bányászat
Divald József közli: Adalékok a szepesi bányászat történetéhez a XVII-ik század elején.
=1878. 667-678.

Mikulik József közli: A bánya- és vasipar története Dobsinán [XIV-XVIII. század]. 1-3.
=1880. 609-632.; 1881. 28-50.; 494-521.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a munkácsi pénzverő-ház inspectora számára. 1710.
=1881. 371-377.

Diváld József: A rozsnyai bányászat állapota a XVII-ik század közepén.
=1882. 399-400.

Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez [1494-1541]. 1-4.
=1882. 622-669.; 1883. 61-97.; 262-287.; 462-485.

Az aknákról való deputációk [1685-1688].
=1895. 370-384.

Kárffy Ödön közli: Adatok a bányászat történetéhez [1600-1614].
=1901. 468-474.

     bányavárosok
Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor és a bányavárosok [1620-1629].
=1893. 474-504.

Matunák Mihály közli: A bányavárosok történetéhez [1527].
=1898. 381-382.

Relković Néda közli: A felsőmagyarországi hét alsó bányaváros levele Mátyás főherczeghez 1595-ben.
=1911. 363-368.

     Baranyai Decsi János
Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

Koncz József közli: Adalék Décsi Czimor János életéhez [1597].
=1881. 582-583.

Koncz József közli: A >>Syntagma<< irói tiszteletdíja [1593].
=1882. 394-395.

     Barcsaiak
Kis Bálint közli: A Barcsaiak levéltára [1624-1782].
=1894. 621-630.

     Barcsay Ábrahám
Esztegár László közli: Barcsay Ábrahám levelei gróf Széchényi Ferenczhez [1783-1792].
=1904. 539-557.

     Barcsay Ákos fejedelem
Kropf Lajos közli: Basire védirata. Válasz az >>Innocentia Transylvaniae<< czimű röpiratra [1659]. 1-2.
=1888. 509-565.; 667-706.

Gergely Samu közli: II. Rákóczy György küzdelmei történetéhez [1657-1660].
=1893. 323-341.

Komáromy András közli: Adatok Berényi György erdélyországi követjárása történetéhez 1659-ben.
=1905. 540-552.

     Barcsay Ákosné
Koncz József közli: Barcsay Ákosné lefoglalt javai összeírása [1661].
=1887. 375-391.

     Barcsay Druzsiánna
Pettkó Béla közli: Barcsay Druzsiánna hozománya [1643].
=1887. 791-794.

     Barcsay Zsigmond
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     Barkacz család
Nagy Iván közli: Történeti apró emlékek [1509-1682].
=1877. 22. 259-282.

     Barkóczy László
[Komáromy András] K. A. közli: Barkóczy László végrendelete [1658].
=1901. 150-160.

     Barkóczy Mária
Véghelyi Dezső közli: Barkóczy Mária hozománya [1689].
=1880. 189-191.

     Bars vármegye
Szerémi közli: Emlékek Barsvármegye hajdanából. (1439-1711.) 1-7.
=1891. 367-388.; 589-620.; 1892. 127-142.; 319-366.; 513-558.; 716-736.; 1893. 52-92.

Jászai Rezső közli: Limitatiók [Bars vármegyében] 1602., 1675. és 1686-ból.
=1898. 556-562.

Matunák Mihály közli: Az 1599 évi barsvármegyei tartárjárás.
=1905. 590-599.

     Bártfa
Szádeczky Lajos közli: A XV. sz. cseh rablók két levele Bártfa városához.
=1882. 202-203. [Hasonmás a kötet végén.]

Rhódi Alajos közli: A Bártfa-Makoviczai Serédi emlék építéséről [1566].
=1882. 206.

Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a bártfai levéltárból [1535-1565].
=1882. 388-394.

Ábel Jenő közli: Műtörténeti adatok a XV. és XVI. századból.
=1884. 525-546.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

     Basire (Basirius) Izsák
Koncz József közli: Adalék Basirius Isák erdélyi tartózkodásához [1658].
=1886. 204.

Kropf Lajos közli: Basire védirata. Válasz az >>Innocentia Transylvaniae<< czimű röpiratra [1659]. 1-2.
=1888. 509-565.; 667-706.

Kropf Lajos közli: Basirius Izsák életrajzához [1655-1657].
=1889. 491-501. [Szabó Károly közli: / Pótlék. 501-502.]

     Basta, Giorgio, fővezér
Szabó K[ároly]. közli: Básta zsarolási történetéhez [1601].
=1880. 601-602.

Vass Miklós közli: Levéltári kutatások [1591-1602].
=1901. 443-447.

     Báthori András, somlyói, fejedelem
Komáromy András közli: Somlyai Báthory András levelei Nádasdy Tamáshoz 1549-1559. 1-2.?
=1905. 88-111.; 223-232. [További rész nem jelent meg.]

     Báthori Erzsébet, ecsedi
Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1572-1717].
=1908. 59-78.

     Báthori Gábor fejedelem
Szabó Károly közli: Báthory Gábor és a hajduk [1608-1611].
=1880. 321-330.

Szendrey János közli: Török Katalin bűnpere [1614]. (A bűbájosság történetéhez a XVII-ik században.)
=1891. 317-334.

Komáromy András közli: Adatok az 1610. év történetéhez. 1-2.
=1898. 481-504.; 596-620.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [az 1611-1672 közötti időre].
=1899. 483-506.

[Komáromy András] K. A. közli: Levéltári kutatások [1606-1612].
=1900. 600-607.

Komáromy András közli: Adatok Báthory Gábor fejedelem történetéhez [1613].
=1902. 81-88.

     Báthori István fejedelem, lengyel király
Ötvös Ágoston közli: Báthori István lengyel király levelei 1576-85.
=1861. 8. 209-244., 1 t.

[Károlyi Árpád] -d. közli: Magyar missilis levelek Békés Gáspár zavargása és Báthory István lengyel királylyá való választása történetéhez [1572-1576]. 1-2.
=1879. 729-741.; 1880. 123-131.

Berzeviczy Egyed közli: Berzeviczy Mártonra vonatkozó okmányok a Berzeviczy családi levéltárból Lomniczon 1550-1613.
=1899. 34-77.

Kiss István közli: A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából [1586-1620].
=1901. 294-299.

     Báthori István, ecsedi, országbíró
Szádeczky Lajos közli: Gyászjelentések [Ecsedi Báthori István 1605; Zeleméry Borbála 1609; Rákóczi Lajos 1612; Várday Kata 1630].
=1889. 201-204.

     Báthori Zsigmond fejedelem
Vass Miklós közli: Levéltári kutatások [1591-1602].
=1901. 443-447.

     Báthori Zsófia
Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

Czékus László közli: Egy inscriptionalis levél Báthory Zsófiától [1665].
=1894. 381-383.

Merényi Lajos közli: A herczeg Lobkovitz család levéltárából [1661-1673].
=1901. 321-353.

     Báthori-ház
Szádeczky Lajos közli: Kakas István s a kolozsvári >>Báthory-ház<<.
=1897. 607-625.

     Batthyány Ádám gróf
Thaly Kálmán közli: Az 1683-iki táborozás történetéhez. (Gróf Batthyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) 1-2.?
=1887. 102-128.; 293-318. [További rész nem jelent meg.]

     Batthyány Ferenc gróf
Nagy Gyula közli: Batthyány Ferencz levelei Thurzó Györgyhöz és Thurzó Imréhez 1606-1620.
=1879. 96-123.

Krejcsi F[erenc]. közli: Batthyányi Ferencz horvát bán levele I. Ferdinánd királyhoz [1534].
=1897. 574-576.

     Batthyány József gróf
Szilágyi Sándor közli: Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából [1613-1627]. 1-2.
=1888. 401-434.; 609-639.

     Batthyány Kristóf gróf
Thaly Kálmán közli: Az 1683-iki táborozás történetéhez. (Gróf Batthyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) 1-2.?
=1887. 102-128.; 293-318. [További rész nem jelent meg.]

     Battik György
Révész Kálmán közli: Két napló a XVII. századból [Battik György 1682-1697; Váradi Mihály 1667-1690].
=1904. 151-160.

     Bay Ferenc, ludányi
Y. S. közli: Ludányi Bay Ferencz örököseinek osztálylevele 1735-ből.
=1909. 455-479.

     Bázel
Révész Imre közli: A bázeli egyetemben tanult magyarok névsora 1600-1852.
=1861. 9. 239-242.

     Bazín
Thaly Kálmán közli: A szent-györgyi és bazíni uradalom tisztsége. 1626.
=1881. 391-393.

     Bebek Ferenc
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Fráter György leveles könyve [1545-1546].
=1893. 250-290.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1528-1597]. 1-3.
=1900. 111-117.; 447-455.; 597-605.

     Bebek György
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1526-1562].
=1895. 390-395.

     Beckó
B. Mednyánszky Dénes közli: Mednyánszky Jónás nászvendégei Beczkón. (1664-68.)
=1882. 552-555.

Stessel József közli: Mednyánszky Jónás házánál Beczkón tartott nászvendégség idejéből [1655-1656].
=1883. 198-199.

     Bécs
Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a bécsi cs. levéltárból 1118-1605.
=1861. 9. 1-96.

Budenz József közli: Szülejmán naplója 1529-ki bécsi hadjáratáról.
=1867. 13. 177-212.

[Lénárt] Lénárd József közli: Szobjeszky levele Bécs ostromáról [1683].
=1881. 204-206.

Schrauf Károly közli: Mátyás király és a bécsi bortermelők [1487].
=1884. 124-125.

Schrauf Károly közli: Egy magyar tanuló [Lendvai János] végrendelete 1521-ből.
=1884. 125-130.

Schönherr Gyula közli: A bécsi udvari kamara levéltárának magyar vonatkozású oklevelei [1339-1758]. 1-2.
=1887. 559-575.; 720-733.

Merényi Lajos közli: Harcztéri tudósítások Bécs 1683-iki ostromáról.
=1902. 475-480.

Merényi Lajos közli: A bécsi ostrom 1683-ban. Gr. Kéri Ferencz eredeti tudósítása Eszterházy Pál nádorhoz.
=1903. 294-295.

     bécsi udvar
Koncz József közli: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk idejében.
=1886. 296-314.

     Becski Zsuzsánna
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Bocskay Istvánné [és Becski Zsuzsánna] kötéslevele [1675, 1686].
=1899. 350-354.

     Bedőházy Tamás
Bedőházy János közli: Bedőházy Tamás levele Komáromi Zsófi mátkájához [1650].
=1892. 752.

     Bees család
Botka Tivadar: Újabb családtani adalékok. [Tapolcsányi, Bees, Bened és Bors család, XIII-XIV. század.]
=1861. 10. 219-237.

     behódolási levél
Ónody Zsigmond közli: Behódolási levél a XVII-ik századból [1625-1708].
=1887. 410-416.

     Bekény Benedek
Matunák Mihály közli: Bekény Benedek, nádori itélőmester 1528-iki körmöczi fogságáról.
=1898. 180-181.

     Békés Gáspár
[Károlyi Árpád] -d. közli: Magyar missilis levelek Békés Gáspár zavargása és Báthory István lengyel királylyá való választása történetéhez [1572-1576]. 1-2.
=1879. 729-741.; 1880. 123-131.

Károlyi Árpád közli: Békés Gáspár két magyar levele 1576.
=1881. 784-787.

Két utasítás János Zsigmond korából [Békés Gáspárnak 1570; Giczy Jánosnak 1572].
=1882. 581-582.

     Bél Mátyás
Bél Mátyás életéhez [1718].
=1882. 589-592.

Keller Imre közli: Bél Mátyás három levele [1725-1731].
=1905. 457-459.

     Béla, III., magyar király
Borovszky Samu közli: A mileji Salamon család adománylevele III. Béla királytól. - 1178. -
=1898. 333-342.

     Béldi Pál, uzoni
Szilágyi Sándor közli: Adatok a Béldi Pál-féle mozgalom történetéhez [1676-1679].
=1881. 209-241.

Deák Farkas közli: Adatok Béldi Pál életéhez [1668-1676].
=1887. 463-471.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Stroya vornik levele Béldy Pálhoz jobbágyok ügyében [1675].
=1895. 590-591.

Török István közli: Béldi Pál végrendelete [1680 előtt].
=1899. 342-350.

     Béldi Zsuzsánna
Török István közli: Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsánna ingóságai [1690 után].
=1899. 355-362.

     Belgrád
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

Pettkó Béla közli: Belgrád és Szabács feladása történetéhez [1519-1523].
=1887. 800-802.

Bubics Zs[igmond]. közli: Hivatalos jelentés Belgrád 1690-iki elvesztéséről.
=1888. 743-753.

[Götz] Göz, százados: Az 1688-iki hadjárat és Belgrád ostroma.
=1890. 721-756.

Dragóner Béla közli: Emlékezetre való relátió a belgrádi ütközetről 1717. évben.
=1894. 191-192.

Weiss közli: Tudósítás Belgrád elfoglalásáról 1688-ban.
=1895. 32-57.

     Belső-Szolnok vármegye
Szabó Károly közli: Egy főbenjáró per a XVI-ik században [1598].
=1888. 263-269.

     bencések
Pacher Donát közli: A staierországi sanktlambrechti benczés apátság levéltárának magyar vonatkozású részei [1387-1743].
=1907. 259-264.

     Bened család
Botka Tivadar: Újabb családtani adalékok. [Tapolcsányi, Bees, Bened és Bors család, XIII-XIV. század.]
=1861. 10. 219-237.

     Beniczky Péter
Komáromy András közli: Adalékok Beniczky Péter életéhez [1662, 1667].
=1885. 420-426.

Komáromy András közli: Beniczky Péter életéhez [1646, 1664].
=1888. 435-449.

     Benkő József
Abafi Lajos közli: Naplókönyv 1632-ből. (Benkő József irományai közűl.) 1-2.
=1883. 519-542.; 645-655.

     Bercsényi Miklós gróf, fővezér
Thaly Kálmán közli: Gr. Bercsényi Miklós utasítása gr. Eszterházy Dániel altábornagy mint kassai generális részére. - 1710. octóber 10-kén. -
=1884. 347-359.

Thaly Kálmán közli: Kőszeghy Pál: Bercsényi házassága. Történeti ének 1695-ből.
=1894. 193-308.

Daróczy Zoltán közli: Jakusit[h] Kata levele Bercsényi Miklóshoz.
=1896. 575-576.

Angyal Dávid közli: Franczia levelek és jelentések a Rákóczi-emigratio történetéről. 1-2.
=1905. 112-142.; 185-222.

     Bereg vármegye
Lehoczky Tivadar közli: Bereg-vármegyei királyi emberek [XIV-XVII. század].
=1879. 187-191.

Petrovay György: Egy adat a Beregh megyei oláhok történetéhez [1383].
=1881. 390.

Lehóczky Tivadar közli: Egy 1634-dik évi követ utasítása [Komlóssy Tamás, Bereg vármegye].
=1897. 535-540.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

ks. közli: Bereg vármegye készülődése II. József fogadására [1772].
=1911. 316-320.

     Berekeresztúr
Bocz József közli: A berekereszturi Deliberatum [1602, 1662].
=1885. 783-791.

     Berényi György báró
Komáromy András közli: Berényi György naplója az 1634/5-ik soproni és az 1637/8-ik évi pozsonyi országgyűlésekről.
=1885. 118-143.

Komáromy András közli: Adatok Berényi György erdélyországi követjárása történetéhez 1659-ben.
=1905. 540-552.

     Beriszló Péter
Karácsonyi János közli: Beriszló Péter velenczei követsége 1504-ben.
=1891. 505-506.

     Bernárdfy János
[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Bernárdfy János krimiai követsége. 1598-ban.
=1878. 561-576.

     Berthóty Potentia
Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

     Berzeviczy család
Berzeviczy Egyed közli: Két magyar levél [1606, 1665].
=1899. 564-565.

Berzeviczy Egyed közli: A Berzeviczy család lomniczi levéltárából [1629-1673].
=1901. 273-279.

Berzeviczy Egyed közli: A Berzeviczy család nagylomniczi levéltárából. 1290-1527.
=1902. 591-609.

     Berzeviczy Márton
Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

Berzeviczy Egyed közli: Berzeviczy Mártonra vonatkozó okmányok a Berzeviczy családi levéltárból Lomniczon 1550-1613.
=1899. 34-77.

     Besnyő
Földvári László közli: Elpusztult helységek [1677].
=1896. 370-371.

     Beszterce
Veress Endre közli: Rákóczy Lajos levele a beszterczei tanácshoz [1601].
=1893. 186.

     Bethlen család, iktári
Szabó Károly közli: Az iktári Bethlen család történetéhez [1626].
=1881. 192-193.

     Bethlen Farkas
[Lénárt József] L. J. közli: Adatok Bethlen Farkas életéhez [1677-1687].
=1883. 409-416.

     Bethlen Ferenc, keresdi
Szádeczky Lajos közli: Rákóczi Zsigmond herczeg házassága történetéhez [1650].
=1879. 607-608.

Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

     Bethlen Gábor iktári, fejedelem
Szilágyi Sándor közli: Oklevelek Bethlen Gábor MDCXIX-XXI. hadjáratai történetéhez.
=1857. 4. 183-224.

Podhradszky József közli: Adalék Bethlen Gábor jelleméről.
=1859. 6. 246-253.

Érdy János közli: Éremtani egyveleg. I. Tallérok. II. Bethlen Gábor néhány éremtani okmánya.
=1875. 20. 277-288.

Fehérpataky László közli: Bethlen Gábor portai ajándékra szánt vásárlásai 1620-ból.
=1878. 678-679.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábornak és nejének Károlyi Zsuzsannának levelezése [1620-1621].
=1879. 201-218.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor fejedelem uralkodásának történetéhez [1613-1629]. 1-3.
=1879. 219-261.; 429-465.; 742-786.

Marczali Henrik közli: Újabb regesták a külföldi levéltárakból [1612-1626]. 1-3.
=1879. 353-371.; 529-557.; 787-796.

Diváld József közli: A körmöczi pénzverdéből. A Bethlen Gábornak kiszolgáltatott, készpénz, arany és ezüst jegyzéke, 1619-ben.
=1879. 601-607.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor fejedelem politikai levelezése. [1613-1617.] 1-3.
=1880. 444-489.; 707-740.; 1881. 114-138.

Szabó Károly közli: Régi följegyzések [1614].
=1880. 793-794.

Fraknói Vilmos közli: Bethlen Gábor és IV. Keresztély dán király. (1625-1628.)
=1881. 98-113.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: A kis gróf [Bethlen Péter] utazásához [1628].
=1881. 197-199.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor és a porta [1613-1629]. 1-2.
=1881. 593-640.; 1882. 34-77.

Gergely Sámuel közli: Bethlen Gábor levelei feleségéhez Károlyi Zsuzsánnahoz [1621].
=1882. 124-133.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor sajátkezű följegyzése [1608].
=1882. 207.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf összeköttetéseinek történetéhez [1626-1628].
=1882. 235-278.

Gergely Samu közli: Adalék "Bethlen Gábor és a porta" czímű közleményhez. 1-3.
=1882. 434-469.; 1883. 131-154.; 609-644.

Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály 1619-iki követjárásának történetéhez.
=1882. 470-475.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor születési házának emléke [Illye, 1629].
=1882. 585-586.

[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Bethlen Gábor második házasságához adatok [1625, 1626].
=1883. 204-208.

Szilágyi Sándor közli: A "Collectio Camerariana"-ból [1621-1632].
=1883. 217-261.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Mansfeld egy kiadatlan levele [1626].
=1884. 208.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor levelei [1613-1620] 1-3.?
=1885. 209-256.; 431-480.; 623-673. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták Bethlen Gábor uralkodása történetéhez. 1620-1629 közt. 1-4.?
=1886. 1-57.; 209-249.; 401-446.; 609-678. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Levelek és okiratok Bethlen Gábor utolsó évei történetéhez. (1627-1629). 1-?.
=1887. 1-52. [További rész nem jelent meg.]

Talleyrand és Roussel követsége az orosz czárhoz [1628-1634].
=1887. 53-78.

Barabás Domokos közli: Bethlen Gábor 1620-iki hadjárata és a székelyek.
=1887. 195.

Pettkó Béla közli: Kik tették le a hűségeskűt Bethlen Gábornak.
=1887. 243-252.

Paikoss Endre közli: Bethlen Gábor történetéhez [1616-1619].
=1887. 407-410.

Koncz József közli: Bethlen Gábor fejedelem két levele Palóczi Horváth Jánoshoz és ugyan hozzá Sennyei István győri püspöktől egy [1629, 1633].
=1888. 383-385.

Szilágyi Sándor közli: Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából [1613-1627]. 1-2.
=1888. 401-434.; 609-639.

Makkai Domokos közli: Bethlen Gábor biztositó és adomány-levele a lippai vitezeknek [1627].
=1888. 598-603.

Szabó Gyula közli: Bethlen Gábor házassága Brandenburgi Katalinnal [1625].
=1888. 640-666.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor életéhez [1619-1626].
=1888. 801-807.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez.
=1889. 70-118.

Thuri Etele közli: Bethlen Gábor levelei Sopron város tanácsához [1619-1620].
=1889. 394-398.

Barabás S[amu]. közli: Bethlen Gábor és István osztozása [1600].
=1890. 560-562.

Bopp Ágost - Szabó Gyula - Szilágyi Sándor közli: Erdély és a harmincz éves háború. 1-2.?
=1891. 177-191.; 406-430. [További rész nem jelent meg.]

Áldásy Antal közli: Az anabaptisták kiváltság-levele [1622].
=1892. 367-370.

Wibling K. közli: Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból [1613-1645]. 1-2.?
=1892. 440-473.; 592-634. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor és a bányavárosok [1620-1629].
=1893. 474-504.

-A -A. közli: Brandenburgi Katalin és a diplomáczia [1630]. 1-8.
=1895. 209-229.; 433-456.; 1896. 458-482.; 709-732.; 1898. 317-332.; 505-531.; 670-698.; 1899. 89-136.

Révész Kálmán közli: Kassai események Bethlen első támadásakor. 1619. szeptember 3-10.
=1896. 113-120.

Kováts László közli: Bethlen Gábor rendelete a miskolcziakhoz [1620].
=1898. 723.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [az 1611-1672 közötti időre].
=1899. 483-506.

Komáromy András közli: Adatok Bethlen Gábor történetéhez [1611].
=1899. 712-716.

Illésy János közli: Művelődéstörténeti adatok [1592-1707].
=1903. 146-149.

Vass Miklós közli: Az udvarhelyi vár történetéhez [1620-1625].
=1906. 314-320.

Kerekes György közli: Kassa város jegyzőkönyveiből. Bethlen Gáborra [1620-1631], a münzházra és a drágaságra [1623-1626] vonatkozó följegyzések.
=1908. 85-118.

Lukinich Imre közli: Bethlen Gábor uralkodása történetéhez [1615-1630].
=1908. 227-247.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

Szádeczky K. Lajos szerk.: Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspárhoz 1619-1629.
=1915. V-XII., 1-132.

     Bethlen István, iktári, fejedelem
Szilágyi Sándor közli: Historiai forgácsok [1621-1635].
=1884. 102-123.

Gergely Samu közli: Okiratok az interregnum történetéhez Bethlen Gábor halála után. 1-2.
=1884. 280-303.; 468-485.

Szilágyi Sándor közli: Levelek Bethlen István támadása történetéhez 1636-ból. 1-2.
=1884. 304-336.; 486-512.

Acsády I[gnác]. közli: Ifj. Bethlen István és Zolyomi Dávid reversalisa [1630].
=1884. 786.

Gergely Samu közli: Brandenburgi Katalin és Bethlen István összeköttetése a portával [1630]. 1-?.
=1885. 97-117. [További rész nem jelent meg.]

Barabás S[amu]. közli: Bethlen Gábor és István osztozása [1600].
=1890. 560-562.

Lindner Gusztáv közli: Kolozs városa levéltárából [1564-1662].
=1895. 486-498.

Kiss István közli: A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából [1586-1620].
=1901. 294-299.

Vass Miklós közli: Péchy Simon három levele [1607-1621].
=1905. 288-294.

Vass Miklós közli: Az udvarhelyi vár történetéhez [1620-1625].
=1906. 314-320.

Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

Lukinich Imre közli: Okiratok Bethlen István 1636. évi támadása történetéhez [1633-1636].
=1909. 378-406.

     Bethlen János, bethleni
Kropf Lajos közli: Basire védirata. Válasz az >>Innocentia Transylvaniae<< czimű röpiratra [1659]. 1-2.
=1888. 509-565.; 667-706.

Török István közli: Bethlen János levele Apafy Mihályné fejedelem asszonyhoz [1662].
=1895. 399-400.

     Bethlen János, bethleni, gróf
Pap Károly közli: Báró Wesselényi Miklóshoz írt politikai levelek [1844-1848].
=1906. 231-245.

     Bethlen Kata, bethleni, gróf
Szádeczky Lajos közli: Gróf Bethlen Kata végrendelete és alapító levelei [1742-1759]. 1-2.
=1895. 531-549.; 737-749.

     Bethlen Lajos, bethleni, gróf
Pap Károly közli: Báró Wesselényi Miklóshoz írt politikai levelek [1844-1848].
=1906. 231-245.

     Bethlen Miklós, bethleni, gróf
Móricz Gyula közli: Bethlen Miklós egy kiadatlan levele [1672].
=1882. 589.

Koncz József közli: A Telekiek maros-vásárhelyi levéltárából [1640-1684].
=1888. 385-388.

Szathmáry Károly közli: Gróf Bethlen Miklós tragoediája.
=1891. 1-60.

Koncz József közli: Az 1667-ik év történetéhez.
=1895. 499-505.

     Bethlen Péter, iktári, gróf
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: A kis gróf [Bethlen Péter] utazásához [1628].
=1881. 197-199.

[Gergely Samu]. közli: Bethlen Péter utazása történetéhez [1628].
=1884. 590-592.

Lukinich Imre közli: Bethlen Péter iskoláztatásához [1627].
=1911. 305-310.

     Bethlen-féle főtanoda
Szabó Károly közli: A gyula-fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata.
=1879. 797-805.

     Bethlen-kollégium
[Dézsi Lajos] D. L. közli: A nagy-enyedi Bethlen-collegium rectorának kötelessége [1709].
=1900. 466-467.

     Bezdidi Miklós
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     Bezerédj István
Pap Károly közli: Báró Wesselényi Miklóshoz írt politikai levelek [1844-1848].
=1906. 231-245.

     Bezerédj Zsigmond
Marczali Henrik közli: Bezerédj Zsigmond utazási naplója [1665].
=1883. 348-358.

     Biblia
[Thallóczy]Th. Lajos közli: I. Apafi Mihály és az oláh biblia.
=1878. 204-205.

     Biczó András, debreceni
Balló István közli: Tatár rabság [1662, 1665].
=1899. 380-383.

     Bihar vármegye
Hodor Károly közli: Bihar vármegye Főispánjai. 1102-1791.
=1878. 377-380.

Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1673-iki támadás történetéhez.
=1879. 815-816.

Szabó Károly közli: Biharvármegye adólajstroma 1560-ból.
=1880. 173-177.

     Bilkey István
Petrovay György közli: Lector regius [1437].
=1887. 193-194.

     birtokok
Wenzel Gusztáv: Okmányi adalék Borbála és Erzsébet magyar királynék birtokáról [1424-1439].
=1863. 12. 268-287.

Károlyi Árpád közli: Illésházy Istvánnak birtokviszonyait illető följegyzései [1569-1594].
=1878. 139-143.

Vincze Gábor közli: Felső Wadásznak inventáriuma, 1631. ápril 15.
=1878. 927-940.

Pettkó Béla közli: A tiszántúli vármegyék, várak birtokosainak feljegyzése 1563-ból.
=1884. 391-392.

[Barabás Samu] b. s. közli: Cserey Mihály birtokügyben való protestatiója [1679].
=1890. 400.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: I. Rákóczy György birtokviszonyai történetéhez [1642].
=1895. 157-195.

Barabás Samu közli: Zrínyi György birtokainak fölbecslése [1592].
=1895. 329-357.

Nagy Iván közli: Egy jó középrendű nemes ur [iványi Fekete László] birtokállaga a XVII. században.
=1898. 463-480.

Harangöntő Aladár közli: Érdekes lajstrom a XVI. század közepéről.
=1902. 461-474.

Kluch János közli: Kevendi Székely Jakab végrendelete és stájerországi birtokszerzeményei [1487-1504].
=1905. 257-271.

Reiszig Ede közli: A János-lovagok birtokviszonyai Magyarországon [XII-XVI. század].
=1911. 368-400.

     Bisterfeld, Johann Heinrich
Zimmermann Ferencz közli: Bisterfeld végrendelete [1655].
=1893. 171-175.

     Bizánc
Hodinka Antal: A szerb fejedelemségek állapota és viszonya Magyarország- és Byzánczhoz a XII. század közepén.
=1889. 143-149.

Hodinka Antal közli: Byzancz történetéből a XII. században. A két császárság szövetsége. (1148-1155.)
=1889. 209-229.

Hodinka Antal: Az orosz évkönyvnek a byzanczi-magyar viszonyra vonatkozó adatai [1149-1151].
=1889. 634-636.

Hodinka Antal: A szerb történelem forrásai és első kora. 1-3.
=1891. 529-558.; 1892. 42-58.; 209-225.

     Bloote, Hugo de
Thallóczy Lajos közli: Adatok Gablman Miklós és Blotius Hugo viszonyához [1590-1596].
=1897. 422-438.

Mencsik Ferdinánd közli: Blotz Hugó levelezése a magyarokkal [1571-1577].
=1907. 199-227.

     Bocatius János
[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Bocatius életéhez [1599].
=1883. 201-203.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     Bocskai István fejedelem
Thaly Kálmán közli: Bocskay István leveles-könyve 1605. mart. 20.-april 29.
=1874. 19. 61-120.

Szilágyi Sándor közli: Bocskay István és Illésházy István levelezése 1605 és 1606-ban. 1-3.
=1878. 1-84.; 271-338., 1 t. 400. u.; 577-650.

Szabó Károly közli: Bocskay István erdélyi fejedelem kincseinek összeírása.
=1878. 146-153.

Ipolyi Arnold közli: Egykorú levél [1607. március 17.] Bocskay temetéséről.
=1878. 650-652.

Szádeczky L[ajos]. közli: Kátay Mihály életéhez [1606].
=1879. 814-815.

Thaly Kálmán közli: Levél Bocskaytól s Homonnai Bálinttól [1605, 1606].
=1881. 583-585.

Szabó Károly közli: Bocskai István politikai levelezése [1605-1606]. 1-2.
=1882. 1-33.; 209-234.

Demkó Kálmán közli: Adatok Bocskay István korának történetéhez [1604-1605]. 1-?.
=1889. 609-626. [További rész nem jelent meg.]

Ifj. Kemény Lajos közli: Bocskai halálát követő vallatásokból.
=1890. 390-391.

Szilágyi Sándor közli: Ujabb pótlék Szamosközy történeti följegyzéseihez [1603-1609]. 1-2.
=1892. 402-439.; 577-580.

Jászai Rezső közli: Adatok a Bocskay felkelés történetéhez.
=1899. 560-563.

Berzeviczy Egyed közli: Két magyar levél [1606, 1665].
=1899. 564-565.

[Komáromy András] K. A. közli: Bocskay István történetéhez 1605.
=1900. 160.

[Komáromy András] K. A. közli: Levéltári kutatások [1606-1612].
=1900. 600-607.

Kárffy Ödön közli: Bocskai hadainak rendtartása 1606-ból.
=1903. 476-478.

Kemény Lajos közli: Bocskay István levelei Kassa városához [1604-1606].
=1904. 458-473.

Jurkovich Emil közli: Két levél a Bocskay-felkelés első eseményeiről [1604].
=1906. 152-160.

     Bocskay Klára
Géresi Kálmán közli: Bocskay Klára végrendelete [1586].
=1878. 143-146.

     Bodó Ferenc
Barabás S[amu]. közli: Bodó Ferencz magyar végrendelete. 1517.
=1890. 558-560.

     Bogádi család, baranyai
Szerémi közli: Baranyai Bogády András testamentuma [1643].
=1890. 185-190.

     Bogdán vajda
Petrovay György közli: Egy adat Bogdán vajda kivándorlásához [1342].
=1887. 406.

     bolgár hadjárat
-ó-o- közli: Oklevelek a magyar-bulgár összeköttetések történetéhez. - 1360-1369. -
=1898. 357-367.

     Bónis család
Komáromy András közli: A tolcsvai Bónis-család levéltárából [1665, 1668.] 1-3.?
=1886. 150-181.; 376-388.; 577-584. [További rész nem jelent meg.]

     bor
Schrauf Károly közli: Mátyás király és a bécsi bortermelők [1487].
=1884. 124-125.

Ifj. [Kemény Lajos] K. L. közli: A bortermelés történetéhez [1552-1625].
=1895. 583-586.

Ks. közli: Királyi bor tizedszedők utasítása 1597 évből.
=1911. 478-480.

     Borbála, magyar királyné
Wenzel Gusztáv: Okmányi adalék Borbála és Erzsébet magyar királynék birtokáról [1424-1439].
=1863. 12. 268-287.

     borbélyok
Zoványi Jenő közli: A sárospataki borbély-czéh rendszabályai [1583].
=1891. 148-155.

     Borisz, Kálmánfi (Kolománovics)
Hodinka Antal: Kálmánfi (Kolománovics) Boris. [1113-1155].
=1889. 421-433.

     Bornemissza Benedek
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     Bornemissza György, kálnai
[Thaly Kálmán] Valentinus Bujdosó közli: Kálnai Bornemissza György [végrendelete, 1602].
=1878. 710.

     Bornemissza Mihály
Kiss István közli: A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából [1586-1620].
=1901. 294-299.

     Bornemissza Pál
Szilágyi Sándor közli: Kemény János és Bornemissza Pál levelezése az 1644-1645-iki hadjárat idejéből. 1-2.
=1880. 13-56.; 277-320.

     Bornemissza Péter
[Thallóczy Lajos] -y L. közli: Bornemissza Péter és a Postillák [1574-1579].
=1878. 383-387.

     Bornemisza Anna
Pettkó Béla közli: Bornemisza Anna hozománya [1591].
=1882. 551-552.

Jakab Elek közli: Történelmi emlékek Bornemisza Anna fejedelemnő irásai közül [1667-1685]. 1-2.
=1892. 737-746.; 1893. 161-171.

Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

Bornemisza Anna czigány vajdája [1679].
=1894. 576.

Török István közli: Bethlen János levele Apafy Mihályné fejedelem asszonyhoz [1662].
=1895. 399-400.

     Bornemisza Pál
Vagner József közli: Bornemisza Pál budai prépost és kir. tanácsos kiadásainak jegyzéke 1543 és 1544-ik évről.
=1901. 574-576.

     Borosjenő
Szabó Károly közli: A boros-jenei várőrségbeli lovasság hópénze 1599. junius és julius havára.
=1878. 666-667.

     Bors család
Botka Tivadar: Újabb családtani adalékok. [Tapolcsányi, Bees, Bened és Bors család, XIII-XIV. század.]
=1861. 10. 219-237.

     Borsod vármegye
K. G. közli: Adalékok a török-magyarkori beltörténethez [1641].
=1859. 6. 101-167.

Podhradszky József közli: Idősb Rákóczy Györgynek, mint Borsod vármegye főispánjának esküje [1615].
=1859. 6. 244-246.

Szendrei János közli: Borsodmegyei számadás 1697-ből.
=1885. 608-614.

Komáromy András közli: A szabad vitézek kóborlásai történetéhez a XVII-ik században.
=1885. 792-797.

Kandra Kabos közli: Borsod-vármegye alispánjai a XIII-ik századtól napjainkig.
=1894. 179-183.

     Borsos Tamás
Gergely Samu közli: Borsos Tamás emlékirata 1630. jan. 20-28-iki budai követségeiről.
=1884. 694-708.

Veress Endre közli: Históriai jegyzések [1541-1603].
=1893. 185.

     Bossányi Lőrinc
Szerémi közli: Bossányi Lőrincz kötlevele 1571-ből.
=1890. 799.

     Bossányi Sándor
Szerémi közli: Bossányi Sándor adós levele [1575].
=1890. 799.

     boszorkányperek
Áldásy Antal közli: Tököli Miklósné, Jakusith Zsuzsánna ellen indított boszorkány perben fölvett jegyzőkönyv, 1662.
=1896. 171-175.

     Bottyán János generális
Thaly Kálmán közli: Adalékok Bottyán tábornok levelezéséhez [1705-1709].
=1886. 536-552.

Thaly Kálmán közli: Adalékok Bottyán tábornok levelezéséhez [1706-1707].
=1887. 472-475.

Vass Miklós közli: Apróságok a Rákóczi-féle szabadságharczból [1707-1709].
=1908. 307-311.

     Bottyányi Franciska
Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

     Böjthe Miklós püspök
Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

     Bölönyi Gáspár
Kiss István közli: A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából [1586-1620].
=1901. 294-299.

     Brandenburgi Katalin fejedelem
Lehoczky Tivadar közli: Rákóczy György és Bethlen Gábor özvegye közti egyezkedés a munkácsi vár s uradalom iránt 1631.
=1878. 194-198.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. Brandenburgi Katalin s a Rákóczyak történetéhez [1629-1659]. 1-2.
=1880. 132-155.; 356-376.

Szilágyi Sándor közli: Brandenburgi Katalin életéhez.
=1880. 760-769.

Barabás Samu közli: Brandenburgi Katalin országos kiadásai jegyzéke 1630. juliusból.
=1881. 365-367.

[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Bethlen Gábor második házasságához adatok [1625, 1626].
=1883. 204-208.

Gergely Samu közli: Okiratok az interregnum történetéhez Bethlen Gábor halála után. 1-2.
=1884. 280-303.; 468-485.

Gergely Samu közli: Brandenburgi Katalin és Bethlen István összeköttetése a portával [1630]. 1-?.
=1885. 97-117. [További rész nem jelent meg.]

Lasztókay László - [Pettkó Béla] P. B. közli: Erdélyi fejedelemasszonyok levelei [1619-1627].
=1885. 808-812.

Szilágyi Sándor közli: Okiratok a két Rákóczy György történetéhez [1635-1660].
=1887. 209-242.

Szabó Gyula közli: Bethlen Gábor házassága Brandenburgi Katalinnal [1625].
=1888. 640-666.

-b -l. közli: Okmányok Brandenburgi Katalin székfoglalása történetéhez [1629].
=1894. 421-446.

-A -A. közli: Brandenburgi Katalin és a diplomáczia [1630]. 1-8.
=1895. 209-229.; 433-456.; 1896. 458-482.; 709-732.; 1898. 317-332.; 505-531.; 670-698.; 1899. 89-136.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

     Brandenburgi Kázmér őrgróf
Pekár Károly közli: II. Lajos király három levele Brandenburgi Kázmérhoz [1522].
=1905. 159-163.

Pekár Károly közli: I. Miksa császár három magyar vonatkozásu levele 1518-ból.
=1905. 295-306.

     brandenburgi lovas ezredek
Károlyi Árpád közli: Henrik szász herczeg és brandenburgi lovas ezredei naplója Buda 1686-ki ostromáról. 1-2.?
=1886. 503-520.; 695-710. [További rész nem jelent meg.]

     Brassai-kódex
Kanyaró Ferencz közli: A Brassai-kódex históriás énekei [XVI-XVII. század].
=1896. 121-136.

     Brassó
Mika Sándor közli: I. Rákóczy György levelezése a brassai bíróval és tanácscsal [1631-1646]. 1-3.
=1892. 700-715.; 1893. 307-322.; 505-521.

Kováts László közli: I. Rákóczi György kiváltság levele a brassai rézmívesek javára [1635].
=1898. 724.

     British Museum
Kvacsala János közli: II. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez [1656, 1657].
=1893. 673-677.

     Brodarics István
Székely Samu közli: Brodarics István élete és működése [1470-1539]. 1-2.
=1888.1-34.; 225-262.

Kujáni Gábor közli: Brodarics István levelezése. 1508-1538. 1-2.?
=1908. 258-293.; 321-346. [További rész nem jelent meg.]

     Brutus János Mihály
Fabritius Károly közli: Brutus János Mihály életéhez [1581-1596].
=1879. 337-352.

     búcsúztatók
Deák Farkas közli: Két verses bucsuztató a XVIII. század elejéről.
=1881. 344-356.

     Buda
Wenzel Gusztáv: Budai regesták. 1-2.
=1855. 1. 69-124.; 1857. 4. 89-182.

Podhradszky József közli: Buda és Pest történeteihez toldalék. Závodszky György kiadatlan naplójából [1598-1602].
=1859. 6. 264.

Mircse János közli: Két érdekes okmány a milanói kir. levéltárból. 1. Egy budai egykorú levél a Dózsa-pórhad támadásáról [1513]. 2. Egy londoni egykorú levél Buda visszavételének (1686) hatásáról.
=1867. 13. 250-252.

B. Nyáry Albert közli: Buda 1541. évi bevételéről Mazza Antal egykorú jelentése.
=1875. 20. 191-240.

Pettkó Béla közli: Révay Istvánnak és Ferencznek Budavár alatt 1541-ben julius 16-án kelt végrendelete.
=1882. 550-551.

Gergely Samu közli: Borsos Tamás emlékirata 1630. jan. 20-28-iki budai követségeiről.
=1884. 694-708.

Károlyi Árpád közli: Henrik szász herczeg és brandenburgi lovas ezredei naplója Buda 1686-ki ostromáról. 1-2.?
=1886. 503-520.; 695-710. [További rész nem jelent meg.]

Károlyi Árpád közli: Jelentések a Budát vívó táborból 1686. junius-augusztus.
=1886. 711-768.

Barabás S[amu]. közli: Két adat Buda 1531-iki (!) ostromához.
=1888. 799-801.

Kemény Lajos közli: Buda város árszabása II. Lajos korában. (1522.)
=1889. 372-384.

Szádeczky Lajos közli: Budavár 1684-iki ostroma.
=1890. 49-58.

Kropf Lajos közli: A Budavára 1686-iki ostrománál jelen volt angol önkéntesek.
=1894. 135-147.

Krejcsi Ferencz közli: A Buda-Prágai országút a XV. században.
=1894. 176.

Merényi Lajos közli: Adalékok Buda helyrajzához [1438, 1484].
=1894. 377-378.

Ifj. Kemény Lajos közli: Zsigmond király budai épitkezéseihez [1420, 1424].
=1895. 205-206.

Veress Endre közli: Musztafa budai basa álma, s a nagy lőpor-robbanás [1573, 1578].
=1896. 741-743.

Matunák Mihály közli: Adat Buda 1541-iki elestének történetéhez.
=1898. 181-182.

Jurkovich Emil közli: A budai török őrség lázadása 1590-ben.
=1905. 150-151.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

Divéky Adorján közli: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500-1502., 1505).
=1914. 1-260.

     budai egyetem
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     budai káptalan
Knauz Nándor közli: A budai káptalan regestái. 1148-1649.
=1863. 12. 1-156.

Kuun Géza közli: Két régi irat [Felséges Fejedelem [???] ellen írt levél; a budai káptalan okirata, 1472].
=1881. 187-188.

     budai zsinat
Kohn Sámuel közli: Az 1279. budai zsinat összes végzései.
=1881. 543-550.

     bujdosók
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Oklevelek Teleki Mihály és a bujdosók diplomácziai alkudozásainak történetéhez. (1675-1685.) 1-2.
=1890. 511-538.; 637-699.

Koncz József közli: A bujdosók levelezéséből 1670-ben.
=1891. 237-256.

Angyal Dávid közli: Franczia levelek és jelentések a Rákóczi-emigratio történetéről. 1-2.
=1905. 112-142.; 185-222.

     Butykay Orsolya
Puky Andor közli: Végrendeletek [a Monaky család osztálylevele 1551; Butykay Orsolya 1554; Puky Márton, bizáki 1697].
=1885. 409-415.

     Buzinkai György
[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Buzinkay Gy. tudósítja a fejedelmet Pósaházy haláláról [1686].
=1895. 756-757.

     bűbájosság
Szendrey János közli: Török Katalin bűnpere [1614]. (A bűbájosság történetéhez a XVII-ik században.)
=1891. 317-334.

     bűnperek
Abafi Lajos közli: Egy bűnper II. József korában.
=1882. 507-524.

Szendrey János közli: Török Katalin bűnpere [1614]. (A bűbájosság történetéhez a XVII-ik században.)
=1891. 317-334.

Komáromy András közli: Listius Anna Rozina bünpörehez [1637-1638].
=1897. 626-652.

     bűntények
Weber Samu: Bűntények és büntetések [1516-1681.
=1889. 627-633.

     Caraffa, Antonio, gróf, fővezér
Szilágyi Sándor közli: Gyulai Ferencz 1685-iki követsége Carafához.
=1882. 482-491.

[Thallóczy Lajos] Th-y L-s. közli: Caraffa levelezése Dietrichstein herczeggel [1686-1688]. 1-2.
=1895. 593-618.; 1896. 25-44.

     Carillo, Alfonz
Szilágyi Sándor közli: Okmányok és levelek az 1595-1598-ki prágai alkudozások történetéhez.
=1877. 23. 149-239. Szilágyi Sándor közli: Adalék Mária Krisztierna s Carillo Alfonz történetéhez 1598. és 1599-ben.
=1878. 974-982.

     céhek
Ferenczy József közli: A czéhek XVI. századbeli pecsétjeihez.
=1878. 341-342.

Kiss Kálmán közli: A szathmári csizmadia-czéh régi jegyzőkönyvéből [1660].
=1878. 705-706.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Az eperjesi ötvös céh történetéhez.
=1882. 586.

Békesi Emil közli: A nagyszombati kalmár céh szabályai 1547. és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556-1651-ből.
=1883. 170-176.

Imre Lajos közli: A debreczeni szücsök rendszabályai a XVI. század végéről.
=1884. 758-770.

Weber Samu: A szepességi szász bevándorlók megszünt egyleteiről [1248-1770].
=1885. 27-31.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizmadia-mesterlegények rendtartása 1674-ből.
=1885. 184-189.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizamdia-mesterlegények rendtartása 1705-ből.
=1885. 189-196.

Békesi Emil közli: A nagy-szombati szücs-czéhnek 1505. és 1604. évi rendtartása.
=1886. 369-375.

Barabás Domokos közli: A székely-udvarhelyi szücs-szabó és kovács czéhek rendszabályai 1613-ból.
=1887. 396-405.

Révész Kálmán közli: A debreczeni ötvösczéh rendszabályai 1598-1600.
=1887. 595-607.

Ifj. Kemény Lajos közli: Az erszénygyártó-czéh szabályzata 1561-ből.
=1890. 771-773.

Zoványi Jenő közli: A sárospataki borbély-czéh rendszabályai [1583].
=1891. 148-155.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai ötvös czéh limitacziója [XVII. század].
=1891. 335-336.

Szendrei János közli: A czéhek történetéhez [1626].
=1891. 682-683.

Ifj. Kemény L[ajos]. közli: A czéhek történetéhez [1457].
=1893. 187-188.

Mihalik József közli: Magyarországi szövetkezett ötvös-czéhek a XVII. században.
=1893. 368-373.

Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

Ujlaki István közli: Egy XVI-ik századi [sárospataki] limitatio.
=1894. 148-152.

Reizner János közli: A gróf Esterházy család pápai levéltárában őrzött czéhlevelek [1481-1745]. 1-3.
=1894. 631-655.; 1895. 90-103.; 289-306.

Lehoczky Tivadar közli: A szatmári szűcsök 1564. évi privilégiuma.
=1895. 560-570.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Öreg Rákóczy György védlevele a brassói kőmives czéhnek [1636].
=1895. 587-588.

Récsey Viktor közli: Az esztergomi csizmadia-czéh szabályzata 1473-ból.
=1896. 175-179.

Földvári László közli: A pápai helv. hitv. chirurgusok panaszai és czéhszabályai 1751-ben.
=1896. 373-382.

Veress Endre közli: Kolozsvári ötvös-czéh szabályok [1769].
=1897. 380-384.

Széll Farkas közli: A debreczeni aranymivesczéh szabályai [1600].
=1897. 553-566.

Weber Samu közli: Gnezda városa kézműveseinek alapszabályai [1515-1828].
=1898. 699-722.

Kováts László közli: I. Rákóczi György kiváltság levele a brassai rézmívesek javára [1635].
=1898. 724.

Stillfried közli: A nagyszombati szűcs-czéh szervezete [1504-1754].
=1899. 362-368.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1446-1729]. 1-2.
=1900. 155-159.; 473-480.

Illésy János közli: A debreczeni szűcsök czéhlevele. 1449.
=1900. 296-298.

Komáromy András közli: A nagyváradi szabók czéhszabályzata 1614-ből.
=1901. 127-137.

Richter Ede közli: A selmeczbányai városi levéltár legrégibb czéhlevele 1487-ből.
=1905. 147-150.

Thury Etele közli: A győri kovácsczéh szabályai 1611-ből.
=1907. 444-452.

r. r. közli: A szatmári szabómesterek czéhszabályzata 1525 évből.
=1908. 79-85.

     cenzúra
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1521-1730]. 1-2.
=1896. 185-191.; 738-741.

     Choby nemzetség
Ifj. Reissig Ede közli: A Rezneky család.
=1893. 709-714.

     Chorom Dorottya
Pettkó Béla közli: Choronné levele fia kiszabaditása ügyében [1573].
=1887. 803-804.

     cigányok
[Thallóczy Lajos] Th. L. közli: A czigányok szervezete történetéhez 1661.
=1878. 704-705.

Thaly Kálmán közli: Adalék a magyar czigányok történetéhez [1704].
=1880. 607-608.

Thaly Kálmán közli: A cseszneki vár czigányai [1675-1740].
=1884. 568-578.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Bornemisza Anna czigány vajdája [1679].
=1894. 576.

Ifj. Kemény Lajos közli: A czigányok történetéhez [1559-1560].
=1895. 206.

     Cilleyek
Kámánházy Béla közli: A Cilleyek sírja Cilliben.
=1878. 380-383.

     Cob, Wolf Friedrich tábornok
Berzeviczy Egyed közli: A Berzeviczy család lomniczi levéltárából [1629-1673].
=1901. 273-279.

     Collectio Camerariana
Szilágyi Sándor közli: A "Collectio Camerariana"-ból [1621-1632].
=1883. 217-261.

     Comenius Ámos János
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Comenius egy ismeretlen munkája [1651].
=1890. 202-204.

     Conti herceg
Karl Lajos közli: Conti herceg Érsekujvár ostrománál [1685].
=1908. 312-317.

     Corrarius, Gregorius
[Harsányi István] H. I. közli: Gregorii Corrarii oratio ad Sigismundum [1433].
=1899. 18-33.

     Csák nemzetség
Schrauff Károly közli: Egy Árpádkori oklevél [1290].
=1888. 592.

     Csáktornyai Miklós
Takács Gedeon közli: Három levél Megyery Imréhez [1606].
=1905. 307-309.

     Csáky István gróf
Jelentés Rákóczy Györgyhöz gróf Csáky István hatalmaskodásairól [1656].
=1892. 749-752.

Sváby Frigyes közli: Szepesvár, 1643. april 28. Gróf Csáky István utasítása konyhamestere részére.
=1900. 147-148.

Merényi Lajos közli: Csáky István és László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 1631-1645.
=1904. 182-217.

     Csáky Krisztina gróf
Sváby Frigyes közli: [Gróf Csáky Krisztina ingóságainak jegyzéke, 1669.]
=1880. 584-588.

Thaly Kálmán közli: Kőszeghy Pál: Bercsényi házassága. Történeti ének 1695-ből.
=1894. 193-308.

     Csáky László gróf
Merényi Lajos közli: Csáky István és László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 1631-1645.
=1904. 182-217.

     Csákyak
Barabás S[amu]. közli: Apróságok a Csákyak budetini levéltárából [1603-1703].
=1885. 200-203.

     családtörténet
Botka Tivadar: Újabb családtani adalékok. [Tapolcsányi, Bees, Bened és Bors család, XIII-XIV. század.]
=1861. 10. 219-237.

Szabó Károly közli: Családi följegyzések a XVII-dik századból.
=1880. 178-181.

Stessel József közli: A kismartoni városi levéltár némely érdekes okmányai [1611, 1621].
=1882. 204-206.

Koncz József közli: Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák életéhez [1663-1678].
=1882. 775-780.

Pettkó B[éla]. közli: A Kassai család történetéhez [1598].
=1883. 200-201.

Puky Andor közli: Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedéséhez és a Tomory család történetéhez [1282, 1289, 1419].
=1883. 209-216.

Szily Kálmán közli: Farkas Pál és Farkas Ádám följegyzései 1638-tól 1694-ig.
=1884. 86-101.

Barabás Samu közli: Geneológiai följegyzések [1437-1620].
=1884. 777-782.

[Barabás Samu] B. S. közli: Salamon Vincze úr levéltárából [1646, 1668].
=1885. 415-419.

Torma Károly közli: Torma József: A zonuki grófságról. 1-12.
=1885. 481-503.; 674-714.; 1886. 58-94.; 250-283.; 447-479.; 679-694.; 1887. 79-101.; 339-355.; 511-526.; 685-700.; 1888. 64-79.; 301-333.

Petrovay György közli: Lector regius [1437].
=1887. 193-194.

Bunyitay Vincze közli: Adatok a XVI-ik század történetéhez [1561]. 1-2.?
=1887. 356-374.; 476-494. [További rész nem jelent meg.]

Torma Károly közli: Kijegyzések három erdélyi családi levéltár lajstromaiból. 1-2.
=1887. 576-594.; 701-719.

Szilágyi Sándor közli: Az Esterházyak családi naplója [XVII. század].
=1888. 209-224.

Szerémi közli: A gróf Draskovich-család levéltárában talált [XVI-]XVII-ik századbeli feljegyzés [1553-1605].
=1890. 370-377.

Szerémi közli: A Szerdahelyi család levéltárából [1599-1615].
=1890. 539-558.

[Szádeczky-Kardoss Lajos] Sz. L. közli: Forgács Imre följegyzései [1569-1578].
=1890. 795-797.

Pór Antal közli: A lipóczi Keczerek.
=1891. 353-366.

Kovács István közli: Adatok az osztopáni Perneszy-család nemzedék-rendjéhez [1518-1731].
=1892. 381-384.

Wéber Samu közli: Nedeczvára.
=1893. 385-408.

Ifj. Reissig Ede közli: A Rezneky család.
=1893. 709-714.

Kis Bálint közli: A Barcsaiak levéltára [1624-1782].
=1894. 621-630.

Thaly Kálmán közli: A gróf Klobusiczkyak zétényi levéltára [1528-1714].
=1895. 1-31.

Komáromy András közli: A báró Perényi család levéltárából [1603-1699]. 1-5.
=1895. 506-523.; 677-699.; 1896. 63-84.; 437-457.; 689-717.

Thallóczy Lajos közli: Az olasz és magyar Frangepánok (Frangipane) levelezése [1354-1673].
=1896. 401-418.

Karácsonyi János közli: Oklevélkivonatok a szentmiklóssi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából [1268-1515]. 1-4.
=1896. 505-528.; 1897. 513-528.; 680-708.; 1898. 134-150.

Szerémi közli: Monumenta, emlékek a majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi bárók és urak családi levéltárából. 1451-1728.
=1897. 1-338.

Nagy Gyula közli: Közlemények a nagymihályi levéltárból [1555-1559]. 1-2.
=1898. 293-316.; 395-462.

Horváth Sándor közli: Egy régi feljegyzés [1481-1555!] 1545-ből.
=1898. 566-567.

Wertner Mór közli: Két Árpádkori országnagy családja.
=1899. 78-84.

Wertner Mór közli: A nagylucsei (Dóczi) család nemzedékrendjéhez [1497].
=1899. 85-88.

Csoma József közli: A Losonczi Gyürky István családi naplója [1637-1814].
=1903. 446-455.

Thury Etele közli: Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII. századból.
=1906. 553-562.

Horváth Sándor közli: Adatok a Perényi család történetéhez [1440-1450].
=1908. 1-11.

     Csanád vármegye
Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a XVI. sz. közepéről.
=1880. 597-601.

Barczán Endre közli: A makói főgymnasium gyűjteményéből [1519-1525].
=1898. 376-381.

     Csányi Ákos
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     Csányi János
Páur Iván közli: Csányi János magyar krónikája 1670-1704.
=1858. 5. 5-231.

     Császár-féle parasztlázadás
Szilágyi Sándor közli: Historiai forgácsok [1621-1635].
=1884. 102-123.

Reizner János közli: A Császár-féle f[első]-magyarországi 1631-1632-ik évi pórlázadás okmánytára. 1-2.
=1887. 625-640.; 1888. 120-139.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [az 1611-1672 közötti időre].
=1899. 483-506.

     csaták
Repiczky János: A' mohácsi ütközet török forrásokból.
=1855. 1. 125-140.

Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

Thaly Kálmán közli: Károlyi Sándor jelentése a szent-gotthárdi harczról [1704].
=1881. 590-592.

Schwartz Izidor közli: Gyászvers Ulászló halálakor [1444].
=1895. 575-578.

[Komáromy András] y-s. közli: Székely Antal tudósítása a hadadi csatáról [1562].
=1900. 141-144.

Miksa főherczeg emlékirata az 1596 évi mezőkeresztesi csatáról.
=1900. 551-567.

Kluch János közli: Adalék az 1514-iki pórlázadáshoz és az 1526-iki mohácsi vészhez.
=1905. 272-278.

     Csató Zsófi, fügei
Deák Farkas közli: Csató Zsófi végrendelete [1644].
=1884. 564-568.

     cseh papok
Pettkó Béla közli: Száműzött cseh papok levelei [1626-1628].
=1885. 173-176.

     cseh rablók
Szádeczky Lajos közli: A XV. sz. cseh rablók két levele Bártfa városához.
=1882. 202-203. [Hasonmás a kötet végén.]

     Csehország
Zsilinszky Mihály közli: Gr. Zrinyi Miklós csehországi rokonairól. [1564.]
=1878. 963-967.

     Csejte
Podhradszky József közli: [A csejtei várnagy instrukciója a harangozásról, 1630.]
=1861. 240.

Komáromy András közli: Csejthe történetéhez [1603-1695].
=1899. 722-724.

     cselédfizetés
Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

     Csepreg
Illésy János közli: Moson város tanácsa kéri Nádasdy Ferencz grófot, hogy csepregi papját Rusa Imrét engedje hozzájok papnak [1571].
=1893. 575-576.

     Csepreghi Mihály
Koncz József közli: A Telekiek maros-vásárhelyi levéltárából [1640-1684].
=1888. 385-388.

     Cserei Mihály, nagyajtai
Abafi Lajos: Cserei Mihály, a történetíró.
=1880. 561-570.

Aigner Lajos közli: Cserei Mihály végrendelete [1750 körül].
=1881. 148-157.

Ferenczi Zoltán közli: Cserei Mihály följegyzései [1690-1698]. 1-2.
=1893. 146-160.; 232-249.

Földváry László közli: Adatok Cserey Mihály [1668-1756] működéséhez.
=1896. 743-746.

Kis Bálint közli: Cserei Mihály krónikásunk családi emlékirata. (Töredék.)
=1901. 280-293.

Szádeczky Lajos közli: Cserei Mihály jegyzőkönyvéből [1716-1728].
=1903. 481-582.

Szádeczky Lajos közli: Cserei történetbölcseleti műve. 1-2.?
=1906. 445-480.; 481-552. [További rész nem jelent meg.]

     Cserey Mihály
[Barabás Samu] b. s. közli: Cserey Mihály birtokügyben való protestatiója [1679].
=1890. 400.

     cserkeszek
Szalay B. József közli: Adalékok a cserkeszek történetéhez. [Rhédey Ferenc levele Nagyszombat városához. 1605.]
=1878. 191-194.

     Csernel György
B[arabás Samu]. közli: Adalék Csernel György 1634-iki lengyelországi követsége történetéhez.
=1890. 569-576.

     Csernovics, Nenád, hadvezér
Szentkláray Jenő közli: Levelek Csernoevics Nenád (Iván czár) a >>fekete ember<< történetéhez [1527-1529]. 1-2.?
=1885. 504-518.; 724-733. [További rész nem jelent meg.]

     Csesznek
Thaly Kálmán közli: A cseszneki vár czigányai [1675-1740].
=1884. 568-578.

     Csicsery család
Kárffy Ödön közli: A Csicsery család levéltára [1214-1453]. 1-5.?
=1900. 358-410.; 1901. 41-70.; 223-238.; 554-564.; 1902. 58-80. [További rész nem jelent meg.]

     csizmadiák
Kiss Kálmán közli: A szathmári csizmadia-czéh régi jegyzőkönyvéből [1660].
=1878. 705-706.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizmadia-mesterlegények rendtartása 1674-ből.
=1885. 184-189.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizamdia-mesterlegények rendtartása 1705-ből.
=1885. 189-196.

Récsey Viktor közli: Az esztergomi csizmadia-czéh szabályzata 1473-ból.
=1896. 175-179.

     Csongrád
Dongó Gyárfás Géza közli: Egy adat Csongrád vára XVII. századbeli történetéhez.
=1898. 191-192.

     Csulyak István, miskolczi
Zoványi Jenő közli: Miskolczi Csulyak István zempléni ref. esperes (1629-1645.) egyházlátogatási jegyzőkönyvei. 1-3.?
=1906. 48-102.; 266-313.; 368-407. [További rész nem jelent meg.]

Zoványi Jenő közli: A zempléni ref. dioecesis zsinatai Miskolczy Csulyak István esperes idejében (1629-1645). 1-2.?
=1909. 184-211.; 406-438. [További rész nem jelent meg.]

     Csupor Pál
Podhradszky József közli: Csupor Pál büntetése.
=1860. 7. 265.

     Csúty Gáspár
Nagy Gyula közli: Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. 1-3.
=1880. 425-443.; 699-706.; 1881. 87-97.

     Czeglédi István
Ifj. Kemény Lajos közli: Czeglédy [István] életéhez [1667].
=1890. 200.

     Czobor Erzsébet
X-Y. közli: A Fejérpataky család leveles ládájából [1621-1626].
=1900. 489-512.

     Czobor III. Imre gróf
Domanovszky Sándor közli: Pör Czobor III. Imre holttestéért [1641-1642].
=1903. 456-471.

     Damokos Tamás, alsócsernátoni
Balló István közli: Tatár rabság [1662, 1665].
=1899. 380-383.

     Daróczy István
Daróczi Zoltán közli: II. Ferdinánd adománylevele Daróczy Istvánnak [1631].
=1894. 574-575.

     Dataria-levéltár
Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták a római Dataria-levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből [1467-1483]. 1-2.
=1899. 1-17.; 235-272.

     Dávid Ferenc
Ifj. Kemény Lajos közli: Pécsi János levele Dávid Ferenczhez [1571].
=1889. 393.

Ifj. Kemény L[ajos]. közli: Kálmáncsehy Márton életéhez [1557].
=1890. 176-179.

     Dávid János
Nagy Gyula közli: Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. 1-3.
=1880. 425-443.; 699-706.; 1881. 87-97.

     de Camelis József püspök
Zsatkovics Kálmán közli: De Camelis József munkácsi püspök naplója [1690-1693].
=1895. 700-724.

     Deák Ferenc
Ferenczi Zoltán közli: B. Wesselényi Miklós levelei Deák Ferenczhez. 1841-1850. 1-?.
=1904. 292-355. [További rész nem jelent meg.]

     Debrecen
Imre Lajos közli: A debreczeni szücsök rendszabályai a XVI. század végéről.
=1884. 758-770.

Török István közli: Egy adat a debreczeni ref. collegium történetéhez [1704].
=1885. 615-619.

Révész Kálmán közli: A debreczeni ötvösczéh rendszabályai 1598-1600.
=1887. 595-607.

Széll Farkas közli: Debreczen város 1664. évi történetének egykorú verses leirása.
=1894. 535-543.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: A debreczeni nyomda történetéhez [1685].
=1895. 756.

Széll Farkas közli: A debreczeni aranymivesczéh szabályai [1600].
=1897. 553-566.

Illésy János közli: A debreczeni szűcsök czéhlevele. 1449.
=1900. 296-298.

Zoltai Lajos közli: Adatok a debreczeni régi polgárok háztartásához. 1567-1638.
=1903. 266-279.

Csürös Ferencz közli: A debreczeni diarium [1680-1683]. 1-7.
=1909. 529-546.; 1910. 51-95.; 223-253.; 354-375.; 566-596.; 1911. 37-67.; 161-203.

     Deés
Az aknákról való deputációk [1685-1688].
=1895. 370-384.

     Dersi István
Báró Mednyánszky Dénes közli: Dersi István drágamű edényei [1587].
=1882. 373-374.

     Dersy Margit
B. Mednyánszky Dénes közli: 1586. Mobilia Mathiae Uylaki per Margaretam Dersi resignata Stephano Uylaki.
=1880. 770-772.

     Déva
Barabás S[amu]. közli: Régi várak összeírása[1648; Görgény, Gyalu, Déva, Huszt].
=1881. 199-200.

     Dévai Bíró Mátyás
Fraknói Vilmos közli: Adalékok Dévai Bíró Mátyás életéhez [1531-1542].
=1880. 1-12.

     dézsma
Veress Endre közli: A török császár által a váradiaknak adott edictum [XVI. század].
=1895. 586-587.

     diákok
Révész Imre: Magyar tanulók Wittenbergben Melanchton haláláig [1522-1560].
=1859. 6. 205-230.

Toldy Ferenc közli: Egy kis deák krónika 1601-1613.
=1859. 6. 260-262.

Révész Imre közli: A jénai egyetemben tanult magyarok s erdélyiek névsora 1550-1850.
=1861. 9. 219-238.

Révész Imre közli: A bázeli egyetemben tanult magyarok névsora 1600-1852.
=1861. 9. 239-242.

Schrauf Károly közli: Egy magyar tanuló [Lendvai János] végrendelete 1521-ből.
=1884. 125-130.

Török István közli: Egy adat a debreczeni ref. collegium történetéhez [1704].
=1885. 615-619.

Schrauf K[arl]. közli: Dr. Maitzen bécsi ösztöndíja [1551].
=1885. 798-800. [Stessel József igazítása: 1886. 208.]

Hellebrant Árpád közli: A franekeri egyetemen tanúlt magyarok [1623-1790]. 1-3.?
=1886. 599-608.; 792-800.; 1887. 196-208. [További rész nem jelent meg.]

Hellebrant Árpád közli: Az Olmüczben tanúlt magyarok 1590-1664.
=1888. 196-208.

[Dézsi Lajos] D. L. közli: Szerencsi Sámuel nagy-enyedi deák reversalisa [1674].
=1900. 467-468.

[Illésy János] -yj- közli: Tanulói útlevél külföldi iskolába 1664.
=1900. 468-469.

     Dietrichstein herceg
[Thallóczy Lajos] Th-y L-s. közli: Caraffa levelezése Dietrichstein herczeggel [1686-1688]. 1-2.
=1895. 593-618.; 1896. 25-44.

     díjszabások
Sváby Frigyes közli: A szepesi hóhérnak díjszabása a XV-dik században.
=1883. 407-409.

     Diód
Szabó K[ároly]. közli: Diod vára történetéhez [1540].
=1880. 409.

     Diósgyőr
Podhradszky József közli: A diosgyőri vár.
=1860. 7. 257-258.

Nagy Iván közli: Diós-Győr. [1369-1581.]
=1862. 11. 231-233.

     Dióssy Miklós
Daróczy Zoltán közli: Dióssy Miklós végrendelete [1557].
=1896. 565-566.

     Diószegi Borbély István
Keresztúri Diószegi Borbély István könyve az orvosságokról s a betegségek gyógyításáról [1676].
=1894. 385-414.

     diplomácia
Szilágyi Sándor közli: Oklevelek Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf összeköttetéseinek történetéhez [1626-1628].
=1882. 235-278.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez [1631-1633]. 1-2.?
=1883. 417-461.; 656-720. [További rész nem jelent meg.]

Gergely Samu közli: Brandenburgi Katalin és Bethlen István összeköttetése a portával [1630]. 1-?.
=1885. 97-117. [További rész nem jelent meg.]

Óváry Lipót közli: Az Árpádok és Anjouk összeköttetései történetéhez [1323].
=1885. 761-762.

Koncz József közli: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk idejében.
=1886. 296-314.

Gergely Samu közli: Thököly Imre és a franczia diplomatia [1674-1687]. 1-8.
=1886. 333-352.; 480-502.; 1887. 155-172.; 319-338.; 527-542.; 749-764.; 1888. 471-508.; 707-742.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és okiratok II. Rákóczy György fejedelem diplomácziai összeköttetései történetéhez [1649-1655]. 1-3.?
=1889. 326-353.; 451-490.; 637-677. [További rész nem jelent meg.]

Gergely Samu közli: I. Rákóczy György összeköttetése Franciaországgal [1638-1640]. 1-2.
=1889. 686-707.; 1890. 59-76.

B[arabás Samu]. közli: Adalék Csernel György 1634-iki lengyelországi követsége történetéhez.
=1890. 569-576.

Wibling K. közli: Diplomácziai okmányok II. Rákóczy György uralkodása történetéhez [1651-1658]. 1-2.?
=1893. 409-439.; 678-708. [További rész nem jelent meg.]

Beke Antal közli: Adalékok Rákóczy György és a porta összeköttetései történetéhez [1634-1644]. 1-2.
=1894. 81-105. 482-507.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Ujabb okiratok I. Rákóczy György külföldi összeköttetései történetéhez [1646-1647].
=1894. 355-373.

-ó-o- közli: Oklevelek a magyar-bulgár összeköttetések történetéhez. - 1360-1369. -
=1898. 357-367.

Iványi Béla közli: Adalékok nemzetközi érintkezéseink történetéhez a Jagelló-korban [1498-1525]. 1-3.
=1906. 139-151.; 161-197.; 321-367.

Iványi Béla közli: Oklevelek Magyarország és az alsó-ausztriai Sanct-Pölten város összeköttetéseihez. (1482-1552.)
=1908. 150-160.

Áldásy Antal közli: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez [1373-1380].
=1910. 1-7.

     Divék nemzetség
Szerémi közli: Monumenta, emlékek a majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi bárók és urak családi levéltárából. 1451-1728.
=1897. 1-338.

     Dobó Anna, ruszkai
Komáromy András közli: Perényi-féle ingóságok leltára 1569-ből.
=1901. 588-597.

     Dobó Ferenc
Báró Skrbenszky Fülöp rovnai levéltárából [1603-1622].
=1887. 253-274.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1528-1597]. 1-3.
=1900. 111-117.; 447-455.; 597-605.

     Dobó István várkapitány
Károlyi Árpád közli: Okiratok a Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez (1569-1572).
=1879. 672-714.

Kárffy Ödön közli: Dobó István életéhez [1553].
=1901. 119-121.

Kárffy Ödön közli: Adatok Dobó István életéhez [1553-1556].
=1905. 434-446.

     Dobokay család
Hodor Károly közli: A Dobokay-család nemzedékrendje [1290-1622].
=1879. 593-597., 1 t.

     Dobsina
Mikulik József közli: A bánya- és vasipar története Dobsinán [XIV-XVIII. század]. 1-3.
=1880. 609-632.; 1881. 28-50.; 494-521.

     Dóczi család, nagylucsei
Wertner Mór közli: A nagylucsei (Dóczi) család nemzedékrendjéhez [1497].
=1899. 85-88.

     Dózsa-féle parasztlázadás
Mircse János közli: Két érdekes okmány a milanói kir. levéltárból. 1. Egy budai egykorú levél a Dózsa-pórhad támadásáról [1513]. 2. Egy londoni egykorú levél Buda visszavételének (1686) hatásáról.
=1867. 13. 250-252.

Karácsonyi János közli: Egykorú tudósítások az 1514-iki pórlázadásról.
=1891. 337-340.

Komáromy András közli: A Dózsalázadás történetéhez [1514-1516].
=1897. 487-495.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1514-1528].
=1902. 157-160.

Iványi Béla közli: Oklevelek az 1514. évi pórlázadás történetéhez [1514-1515].
=1904. 218-239.

Kluch János közli: Adalék az 1514-iki pórlázadáshoz és az 1526-iki mohácsi vészhez.
=1905. 272-278.

     Drágffy család
Horváth Sándor közli: Egy régi feljegyzés [1481-1555!] 1545-ből.
=1898. 566-567.

     Draskovich család, gróf
Szerémi közli: A gróf Draskovich-család levéltárában talált [XVI-]XVII-ik századbeli feljegyzés [1553-1605].
=1890. 370-377.

Szerémi közli: A Draskovichok trakostyáni levéltárából [1548-1601]. 1-3.
=1893. 342-360.; 440-458.; 631-647.

     Draskovich Gáspár gróf
Szerémi közli: Gr. Zrínyi Miklós egyesség-levele gr. Draskovich Gáspárral, 1651.
=1879. 598-600.

     Drégely
Barabás Samu közli: Szondi György életéhez. 1552 körül.
=1888. 798-799.

Némethy Lajos közli: Ujvár, Drégely és Ságh esztergomi érseki várak zsenge korából [1550-1565].
=1897. 545-552.

     Drugeth Bálint, homonnai, gróf
Thaly Kálmán közli: Levél Bocskaytól s Homonnai Bálinttól [1605, 1606].
=1881. 583-585.

Komáromy András közli: Rákóczy Zsigmond és Homonnay Bálint versengése történetéhez [1607-1608].
=1899. 273-297.

[Komáromy András] K. A. közli: Levéltári kutatások [1606-1612].
=1900. 600-607.

     Drugeth György, homonnai, gróf
[Thallóczy Lajos] Th. L. közli: A czigányok szervezete történetéhez 1661.
=1878. 704-705.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek a Homonnai-féle mozgalom történetéhez 1616-ban.
=1881. 401-449.

Barabás S[amu]. közli: Adatok Homonnai György támadása történetéhez [1616].
=1885. 804-808.

[Komáromy András] K. A. közli: Levéltári kutatások [1606-1612].
=1900. 600-607.

     Dudith András
Károlyi Árpád közli: Békés Gáspár két magyar levele 1576.
=1881. 784-787.

     Dunántúl
Thaly Kálmán közli: Dunántúli vármegyék gyűlése Sümegen. - 1708. -
=1899. 193-234.

     Ébeni István
Ébeni István mennyegzői meghivója [1654].
=1889. 398-399.

Gergely Samu közli: II. Rákóczy György küzdelmei történetéhez [1657-1660].
=1893. 323-341.

     Eger
Podhradszky József közli: Egerben talált feliratok [1542-1597].
=1860. 7. 259-260.

Thallóczy Lajos közli: Verancsics Antal mint egri püspök [1557].
=1879. 597-598.

Szabó Károly közli: Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeirása. 1562-ből.
=1881. 746-763.

Barabás S[amu]. közli: Eger 1552-iki ostromához.
=1888. 388-400.

Nagy Béni közli: Transactio Fenessyana [1695].
=1911. 114-126.

     egri káptalan
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

     egyesületek
Weber Samu: A szepességi szász bevándorlók megszünt egyleteiről [1248-1770].
=1885. 27-31.

     egyetemek
Révész Imre: Magyar tanulók Wittenbergben Melanchton haláláig [1522-1560].
=1859. 6. 205-230.

Révész Imre közli: A jénai egyetemben tanult magyarok s erdélyiek névsora 1550-1850.
=1861. 9. 219-238.

Révész Imre közli: A bázeli egyetemben tanult magyarok névsora 1600-1852.
=1861. 9. 239-242.

Pettkó Béla közli: Külföldi alumnusok levelei [1625-1626].
=1885. 179-184.

Hellebrant Árpád közli: A franekeri egyetemen tanúlt magyarok [1623-1790]. 1-3.?
=1886. 599-608.; 792-800.; 1887. 196-208. [További rész nem jelent meg.]

Fraknói Vilmos közli: Oklevelek a pápai levéltárakból [1344-1410].
=1892. 385-401.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

[Dézsi Lajos] D. L. közli: Levelek a göttingai kir. egyetemi könyvtárból [1654].
=1899. 175-179.

Kemény Lajos közli: A nagyszombati egyetem történetéhez. 1669.
=1899. 724-725.

Lukinich Imre közli: Bethlen Péter iskoláztatásához [1627].
=1911. 305-310.

     egyezséglevelek
Szerémi közli: Gr. Zrínyi Miklós egyesség-levele gr. Draskovich Gáspárral, 1651.
=1879. 598-600.

Lipp Vilmos közli: Magyar egyességlevél 1558-ból.
=1882. 577-580.

Bunyitay Vincze közli: Adatok a XVI-ik század történetéhez [1561]. 1-2.?
=1887. 356-374.; 476-494. [További rész nem jelent meg.]

     egyházlátogatás
Kollányi Ferencz közli: Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397. 1-2.
=1901. 71-106.; 239-272.

Zoványi Jenő közli: Miskolczi Csulyak István zempléni ref. esperes (1629-1645.) egyházlátogatási jegyzőkönyvei. 1-3.?
=1906. 48-102.; 266-313.; 368-407. [További rész nem jelent meg.]

     egyháztörténet
Jakab Elek: Erdély egyháztörténelméhez. I. Apátságok. II. Apáczaklastromok.
=1867. 13. 1-42., 43-87.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai egyház történetéhez [1557].
=1890. 388.

     éhínség
Veress Endre közli: Hunyad-vármegyei nagy éhségnek rövid leírása [1603].
=1893. 187.

     élelmezés
Kárffy Ödön közli: A kassai élelmezési biztos utasítása 1553-ból.
=1903. 471-474.

     Eleonóra császárné
[Hodinka Antal] H. A. közli: Eleonóra császárné II. Ferdinánd császár és király felesége magyar királynővé koronáztatásának rendje [1618?].
=1898. 167-172.

     ellenreformáció
Márki Sándor közli: Az ellenreformatio történetéhez [1677].
=1894. 750-752.

     elpártolás
Barabás S[amu]. közli: A pártváltoztatások történetéhez 1550 körül.
=1888. 798.

     emlékérmek
Pósta Béla - Tergina Gyula közli: Erdély emlékérmei [1526-1886]. 1-2.
=1893. 559-575.; 719-736. [Veress Endre pótlása: 1894. 175.]

     emlékiratok
Nagy Iván: Gritti Alajost illető eredeti emlékiratok [1531-1535].
=1857. 3. 1-116.

Pettkó Béla közli: Esterházy Miklós nádor emlékirata az 1631-iki tavaszi hadjáratról.
=1884. 66-85.

Gergely Samu közli: Borsos Tamás emlékirata 1630. jan. 20-28-iki budai követségeiről.
=1884. 694-708.

Paskó Kristóf emlékirata 1668-ból.
=1890. 25-38.

Szilágyi Sándor közli: Illésházy Gáspár emlékirata [1629-1645].
=1891. 559-588.

Tüzes Gábor emlékirata Magyarország kormányzásáról [1701].
=1900. 219-263.

Miksa főherczeg emlékirata az 1596 évi mezőkeresztesi csatáról.
=1900. 551-567.

Kis Bálint közli: Cserei Mihály krónikásunk családi emlékirata. (Töredék.)
=1901. 280-293.

     emlékkönyvek
Mencsik Ferdinánd közli: Magyar emlékkönyvi beirások a XVI. és XVII. századból.
=1907. 506-521.

     emlékművek
Rhódi Alajos közli: A Bártfa-Makoviczai Serédi emlék építéséről [1566].
=1882. 206.

     énekgyűjtemények
Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház énekgyűjteménye 1616-ból.
=1885. 782.

     Eödönfi család, nagymihályi
Nagy Gyula közli: Közlemények a nagymihályi levéltárból [1555-1559]. 1-2.
=1898. 293-316.; 395-462.

     Eperjes
Szilágyi Sándor közli: Az eperjesi béke [1633].
=1861. 8. 252-259.

Lasztókai László közli: Eperjes városa levéltárából [1653-1669].
=1880. 605-607.

Lasztókay László közli: Eperjes városa levéltárából [1594-1652].
=1880. 795-797.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Az eperjesi ötvös céh történetéhez.
=1882. 586.

Lasztókay László közli: Eperjes városa levéltárából [1626].
=1885. 620-621.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

Iványi Béla közli: Eperjes szabad királyi város jegyzőkönyve. 1424-1509. 1-2.
=1909. 118-133.; 161-184.

Iványi Béla közli: Eperjes város végrendeleti könyve. 1474-1513.
=1909. 438-449.

Iványi Béla közli: Adatok Eperjes város középkori iskolaügyének történetéhez [1429-1526].
=1911. 67-88.

     Erdély
Szilágyi Sándor közli: Okmányok az erdélyi tudóstársasági igyekezetek történeteihez. 1793-1845.
=1861. 9. 177-209.

Jakab Elek: Erdély egyháztörténelméhez. I. Apátságok. II. Apáczaklastromok.
=1867. 13. 1-42., 43-87.

Thallóczy Lajos közli: Művelődéstörténeti egyveleg. [Orvostörténeti adatok 1577-1678.; Erdélyi pénzverés XVI-XVII. század; Magyar adótörténeti töredékek 1341-1462.]
=1878. 364-366.

Hodor Károly közli: Erdély ítélőmesterei. 1365-1848.
=1878. 693-695.

Marczali Henrik közli: Adalékok Erdély történetéhez a párisi nemzeti könyvtár kézirataiból [1595].
=1878. 967-974.

Hodor Károly közli: Regestrum regni Transsylvaniae [XVII század eleje].
=1879. 393-394.

Szádeczky Lajos közli: Levelek Erdély történetéhez 1599-1601. években. 1-3.
=1882. 697-716.; 1883. 98-130.; 491-509.

Szádeczky Lajos: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. 1599-1601. 1-?.
=1882. 811. u. IV., 1-190. [További rész nem jelent meg.]

Torma Károly közli: Okiratok Erdély történetéhez a XVII-ik század elején [1596-1717.] 1-3.?
=1885. 75-96.; 257-334.; 541-565. [További rész nem jelent meg.]

Lasztókay László - [Pettkó Béla] P. B. közli: Erdélyi fejedelemasszonyok levelei [1619-1627].
=1885. 808-812.

Szádeczky Lajos közli: Az erdélyi >>universitas nobilium<< 1342-iki tordai végzései.
=1886. 202-203.

Koncz József közli: Adalék Basirius Isák erdélyi tartózkodásához [1658].
=1886. 204.

Koncz József közli: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk idejében.
=1886. 296-314.

Szilágyi Sándor közli: Frank András országgyűlési tudósitásai és naplójegyzetei 1657-1661. közt.
=1888. 35-63.

Barabás Domokos közli: Oklevelek Erdély történetehez Udvarhelymegye levéltárából [1615-1676]. 1-3.
=1889. 119-142.; 354-371.; 1893. 648-672.

Torma Károly közli: Szaniszló Zsigmond naplói. (1682-1711.) 1-8.
=1889. 230-269.; 503-522.; 708-727.; 1890. 77-101.; 307-327.; 493-510.; 757-770.; 1891. 267-295.

Bopp Ágost - Szabó Gyula - Szilágyi Sándor közli: Erdély és a harmincz éves háború. 1-2.?
=1891. 177-191.; 406-430. [További rész nem jelent meg.]

[Barabás Samu] B. S. közli: Erdély történetére vonatkozó regesták. 1551-1553-ig. 1-6.
=1891. 431-454.; 639-659.; 1892. 143-158.; 267-291.; 474-492.; 651-683.

Pósta Béla - Tergina Gyula közli: Erdély emlékérmei [1526-1886]. 1-2.
=1893. 559-575.; 719-736. [Veress Endre pótlása: 1894. 175.]

Sasinek V. Ferencz közli: Rákóczi 1705. évi diadalkapuja Erdélyben.
=1897. 541-544.

Komáromy András közli: Az erdélyországi királyi könyvekből [1623-1647].
=1911. 220-247.

Barabás Samu közli: Erdélyi káptalani tizedlajstromok [1331-1497]. [A lajstromok állapotáról Huszti András levele, 1749.]
=1911. 401-442.

     erdélyi káptalan
Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1246-1819]. 1-5.
=1889. 555-587.; 753-772.; 1890. 130-154.; 360-366.; 1891. 109-138. [További rész nem jelent meg.]

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1269-1865]. 1-6.
=1892. 493-512.; 635-650.; 1893. 93-108.; 291-306.; 459-473.; 617-630.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1300-1773]. 1-4.
=1895. 230-259.; 409-432.; 630-652.; 1896. 45-62.

     Erdélyi Múzeum
Szabó Károly közli: Az Erdélyi Muzeum eredeti okleveleinek kivonatai. (1232-1540.) 1-4.
=1889. 523-554.; 728-752.; 1890. 102-129.; 328-359.

     erdélyi rendek
Komáromy András közli: Az erdélyi rendek levele Unghvármegye közönségéhez [1660].
=1899. 719-720.

     Erdődy János
Podhradszky József közli: Erdődy János [1689].
=1860. 7. 262.

     Erdődy Sándor gróf
Thaly Kálmán közli: Gr. Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 1708-iki országgyűlésről.
=1896. 385-400.

     erdők
ks. közli: A surányi erdők rendtartása [1776].
=1911. 311-313.

     ereklyék
Pór Antal közli: Két ujabb leltár az aacheni magyar kápolna szerelvényeiről [1657, 1658].
=1900. 481-488.

     érmek
Érdy János közli: Székesfehérvár fémer emlékei [1543, 1601, 1602, 1688].
=1867. 13. 163-176., 10 rézmetszet.

Érdy János közli: Éremtani egyveleg. I. Tallérok. II. Bethlen Gábor néhány éremtani okmánya.
=1875. 20. 277-288.

Thaly Kálmán közli: Költészet és érmészet [1706].
=1892. 171-173.

Pósta Béla - Tergina Gyula közli: Erdély emlékérmei [1526-1886]. 1-2.
=1893. 559-575.; 719-736. [Veress Endre pótlása: 1894. 175.]

     érseki várak
Némethy Lajos közli: Ujvár, Drégely és Ságh esztergomi érseki várak zsenge korából [1550-1565].
=1897. 545-552.

     Érsekújvár
Podhradszky József közli: Instructio Petri Pazman... 1617.
=1861. 10. 239-240.

Némethy Lajos közli: Ujvár, Drégely és Ságh esztergomi érseki várak zsenge korából [1550-1565].
=1897. 545-552.

Karl Lajos közli: Conti herceg Érsekujvár ostrománál [1685].
=1908. 312-317.

     erszénygyártók
Ifj. Kemény Lajos közli: Az erszénygyártó-czéh szabályzata 1561-ből.
=1890. 771-773.

     Erzsébet királyné
Fejérpataky L[ászló]. közli: Diplomatiai adat az Anjouk korából [1385].
=1881. 185-187.

Sasinek V. [Ferenc] Fr. közli: Erzsébet királyné levele az udinei polgárokhoz [1383].
=1893. 377.

     Erzsébet, Łokietek, magyar királyné
Wenzel Gusztáv: Okmányi adalék Borbála és Erzsébet magyar királynék birtokáról [1424-1439].
=1863. 12. 268-287.

Fraknói Vilmos közli: Nagy Lajos király és Erzsébet anyakirályné kiadatlan levelei VI. Kelemen pápához. 1346-1347.
=1905. 1-12.

     esketés
P. Szathmáry Károly közli: Magyar esketési okmány 1563-ból János Zsigmond rendeletéből.
=1881. 357-365.

Pettkó B[éla]. közli: Kassa város eskü- és szabályzati könyve a senatorok számára. A XVI. és XVII századból.
=1883. 793-798.

     Essegváryak
Ádám Iván közli: Öt okmány az Essegváryakról [1495-1525].
=1879. 383-386.

     Esterházy Anna Juliánna gróf
Komáromi András közli: Gróf Eszterházy Anna Juliánna menyasszonyi hozománya 1644-ben.
=1891. 683-688.

     Esterházy család, gróf
Thaly Kálmán közli: Gróf Esterházy János győri vice-generálisnak és fiának Ferencznek fegyverei, hadi fölszerelései s ládabeli egyéb portékái. (1700-1704.)
=1886. 181-195.

Reizner János közli: A gróf Esterházi család pápai levéltára [1233-1630].
=1893. 601-616.

Reizner János közli: A gróf Esterházy család pápai levéltárában őrzött czéhlevelek [1481-1745]. 1-3.
=1894. 631-655.; 1895. 90-103.; 289-306.

     Esterházy Dániel gróf, altábornagy
Thaly Kálmán közli: Gr. Bercsényi Miklós utasítása gr. Eszterházy Dániel altábornagy mint kassai generális részére. - 1710. octóber 10-kén. -
=1884. 347-359.

     Esterházy Gábor gróf
Komáromy András közli: XVII-ik századi gyászjelentések [gróf Forgách Ferenc 1648; Jakusith György egri püspök 1649; gróf Esterházy Tamás és Gábor 1652; gróf Thurzó Mária 1662].
=1891. 513-517.

     Esterházy György püspök
Merényi Lajos közli: Eszterházy György püspök végrendelete 1663.
=1900. 452-457.

     Esterházy Imre hercegprímás
Hodinka Antal közli: III. Károly levelei gr. Eszterházy Imre herczeg-primáshoz. 1725-1740.
=1898. 1-17.

     Esterházy István gróf
Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei István fiához. (1639-1641).
=1907. 310-319.

     Esterházy József gróf
Iványi István közli: Levéltári tarlózatok [1715].
=1894. 190-191.

     Esterházy Miklós gróf, nádor
Ráth Károly közli: Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei 1626-1645.
=1861. 8. 1-208. 3 t.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Három uralkodói levélke [II. Rudolf, 1603.; Mátyás főherceg, 1607.; III. Ferdinánd, 1644. és Esterházy Miklós nádor válasza].
=1878. 388-392.

Beke Antal közli: Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyel [1629-1637]. 1-3.
=1881. 641-674.; 1882. 134-148.; 279-325.

Thaly Kálmán közli: Gr. Eszterházy Miklós nádor kincstára. - 1645. -
=1883. 755-767.

Pettkó Béla közli: Esterházy Miklós nádor emlékirata az 1631-iki tavaszi hadjáratról.
=1884. 66-85.

Beke Antal közli: Esterházy Miklós nádor leveleiből [1630-1640].
=1886. 95-109.

Cs. Varjú Elemér közli: Eszterházy Miklós nádor egy levele [1642].
=1891. 512-513.

Szilágyi Sándor közli: Lippay György esztergomi érsek leveleiből [1644-1660].
=1892. 581-591.

Kovács László közli: Három levél I. és II. Rákóczy Györgytől [1629, 1640, ?].
=1898. 370-373.

Merényi Lajos közli: Nádori óvás a török békeszegései ellen [1639].
=1899. 565-573.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós levelei Nyári Krisztinához 1624-1639. 1-2.
=1900. 16-60.; 264-295

Merényi Lajos közli: Musza budai pasa levelezése Eszterházy Miklós nádorral 1641-1642.
=1901. 305-316.

Merényi Lajos közli: A herczeg Lobkovitz család levéltárából [1661-1673].
=1901. 321-353.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós újabb levelei Nyári Krisztinához [1624-1639]. 1-2.?
=1901. 354-386.; 481-512. [További rész nem jelent meg.]

Merényi Lajos közli: Nyári Krisztina temetése 1641-ben.
=1902. 131-136.

Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós nádor semptei várnagyának instructiója. 1640.
=1903. 296-300.

Merényi Lajos közli: Csáky István és László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 1631-1645.
=1904. 182-217.

Merényi Lajos közli: Forgács Zsigmond négy levele Eszterházy Miklós nádorhoz. (1641-1644.)
=1904. 447-458.

Merényi Lajos közli: Lónyai Zsigmond levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 1633-1644.
=1905. 498-534.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei István fiához. (1639-1641).
=1907. 310-319.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Pál ujvári kapitány levelei a nádorhoz. 1641-1644.
=1907. 568-613.

Merényi Lajos közli: Forgács Ádám levelei Eszterházy Miklós Nádorhoz. 1642-1645.
=1908. 465-480.

Merényi Lajos közli: Révai László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz [1644].
=1909. 307-313.

     Esterházy Pál herceg, nádor
Id. Rakovszky István közli: Eszterházy Pál relatiója 1674-ben.
=1891. 257-266.

Berzeviczy Egyed közli: A lomniczi Berzeviczy-levéltárból [1679-1681].
=1899. 369-377.

Merényi Lajos közli: Harcztéri tudósítások Bécs 1683-iki ostromáról.
=1902. 475-480.

Merényi Lajos közli: Koháry István levelei Eszterházy Pál nádorhoz. 1670-1682. 1-2.
=1903. 67-82.; 232-252.

Merényi Lajos közli: A bécsi ostrom 1683-ban. Gr. Kéri Ferencz eredeti tudósítása Eszterházy Pál nádorhoz.
=1903. 294-295.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Pál ujvári kapitány levelei a nádorhoz. 1641-1644.
=1907. 568-613.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál 1678. évi végrendelete.
=1911. 598-619.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál 1664. évi végrendelete.
=1911. 151-156.

     Esterházy Tamás gróf
Komáromy András közli: XVII-ik századi gyászjelentések [gróf Forgách Ferenc 1648; Jakusith György egri püspök 1649; gróf Esterházy Tamás és Gábor 1652; gróf Thurzó Mária 1662].
=1891. 513-517.

     Esterházyak
Szilágyi Sándor közli: Az Esterházyak családi naplója [XVII. század].
=1888. 209-224.

     Esztergom
Récsey Viktor közli: Az esztergomi csizmadia-czéh szabályzata 1473-ból.
=1896. 175-179.

Kollányi Ferencz közli: Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397. 1-2.
=1901. 71-106.; 239-272.

Jurkovich Emil közli: Harcztéri tudósitás az esztergomi táborból az 1594. máj. 5-12-ig végbe ment eseményekről.
=1902. 578-582.

Pór Antal közli: Esztergam királyi város elzálogosítása 1502-ben.
=1909. 153-158.

     etimológia
Sasinek [Ferenc] Fr.: Glossarium.
=1893. 1-32.

Mihalik József közli: Glossarium.
=1894. 414-420.

     evangélikus egyház
Pekár Károly közli: A szepesi egyház történetére vonatkozó kivonatos krónika [1190-1732].
=1904. 49-73.

     ezüsttárgyak
[Nagy Gyula] gy. Gy. közli: Ezüst művek 1558-ból.
=1878. 662-663.

     fakivitel
[Lehoczky Tivadar] L. közli: Fa- és fegyverkiviteli engedély 1528.
=1898. 172.

     Fancs család
Wertner Mór közli: Két Árpádkori országnagy családja.
=1899. 78-84.

     Farkas család
Szily Kálmán közli: Farkas Pál és Farkas Ádám följegyzései 1638-tól 1694-ig.
=1884. 86-101.

     Fáy István, id.
Nagy Iván közli: Fáy István murányi várkapitányhoz irt levelek [1704-1709].
=1880. 377-397. [Thaly Kálmán: helyreigazítás és pótlás. 1880. 780-788.; Nagy Iván válasza: 1881. 184-185.]

     fegyverek
Nagy Gyula közli: Tihanyi szerszámok [1560].
=1878. 342-345.

Thaly Kálmán közli: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) 1-4.
=1882. 555-576.; 745-768.; 1883. 184-198.; 375-406.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma. - 1704. -
=1884. 151-161.

Thaly Kálmán közli: Gróf Esterházy János győri vice-generálisnak és fiának Ferencznek fegyverei, hadi fölszerelései s ládabeli egyéb portékái. (1700-1704.)
=1886. 181-195.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa fegyvertára a XVI. és XVII. században.
=1890. 377-384.

[Lehoczky Tivadar] L. közli: Fa- és fegyverkiviteli engedély 1528.
=1898. 172.

Kárffy Ödön közli: Kassa város fegyvertárának összeírása 1650.
=1902. 453-461.

     Fegyverneki (L.) Izsák
Ifj. Kemény Lajos közli: A pataki iskola történetéhez [1588].
=1890. 389-390.

     fegyverszünet
Iványi Béla közli: Egy 1457. évi ismeretlen békekötés.
=1911. 313-316.

     Fejér vármegye
Földvári László közli: Elpusztult helységek [1677].
=1896. 370-371.

     fejérművesek ld. papírgyártók


     Fejérpataky család, kelecsényi
X-Y. közli: A Fejérpataky család leveles ládájából [1621-1626].
=1900. 489-512.

     Fekete László, iványi
Nagy Iván közli: Egy jó középrendű nemes ur [iványi Fekete László] birtokállaga a XVII. században.
=1898. 463-480.

     Feketehalom
Gr. Lázár Miklós közli: Két oklevél a nagy-zsombori Sombory család levéltárából [1329, 1357].
=1888. 593-597.

     Feledi Eusták
Kárffy Ödön közli: Adatok Kassa történetéhez [1553, 1554].
=1905. 463-468.

     feliratok
Podhradszky József közli: Egerben talált feliratok [1542-1597].
=1860. 7. 259-260.

Podhradszky József közli: Egy liszka-olaszi felirat [1384 vagy 1484].
=1860. 7. 260.

Podhradszky József közli: Kisgyőri felirat [1739].
=1860. 7. 260-261.

Podhradszky József közli: Nádasdi Ferencz, Tamás nádor fia [sírköve, 1604].
=1860. 7. 261.

Podhradszky József közli: A kassai templomban levő fölírás, 1766.
=1861. 9. 243.

Podhradszky József közli: Sajó-Lád Borsodban.
=1861. 9. 244.

Podhradszky József közli: Epitaphium Annae filiae Johannis Bánffy de Alsó-Lyndva. [1533.]
=1861. 10. 238.

Nagy Iván közli: Szelepcsény Mihály sírköve [1676].
=1862. 11. 239.

Nagy Iván közli: Désházy Istvánné szül. Bánffy Anna sír-irata [1533].
=1862. 11. 239-240.

Nagy Iván közli: Gezti Jánosné szül. Sulyok Anna sírköve [1590].
=1862. 11. 240.

Concilia Emil közli: Hazai sírkőfeliratok [1426-1751].
=1884. 579-586.

     Felkaváros
Márki Sándor közli: Az ellenreformatio történetéhez [1677].
=1894. 750-752.

     Felső-Magyarország
Reizner János közli: A Császár-féle f[első]-magyarországi 1631-1632-ik évi pórlázadás okmánytára. 1-2.
=1887. 625-640.; 1888. 120-139.

Koncz József közli: A felső-magyarországi mozgalmak történetéhez [1669-1670].
=1896. 567-574.

Relković Néda közli: A felsőmagyarországi hét alsó bányaváros levele Mátyás főherczeghez 1595-ben.
=1911. 363-368.

     Felsőbánya
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a munkácsi pénzverő-ház inspectora számára. 1710.
=1881. 371-377.

Rácz Miklós közli: A flamand-szász bevándorlás történetéhez [XV. század].
=1898. 373-376.

     Felsővadász
Vincze Gábor közli: Felső Wadásznak inventáriuma, 1631. ápril 15.
=1878. 927-940.

     Fenessy György püspök
Nagy Béni közli: Transactio Fenessyana [1695].
=1911. 114-126.

     Fényes István
Széll Farkas közli: Debreczen város 1664. évi történetének egykorú verses leirása.
=1894. 535-543.

     Ferdinánd, I., magyar király
Szádeczky L[ajos]. közli: Oláh Miklós Ferdinánd királyhoz folyamodik, a megürült egri, vagy erdélyi püspökséget kérvén [1543].
=1880. 596.

Pettkó Béla közli: Adalékok János király uralkodásának történetéhez [1527-1531].
=1883. 288-305.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Karácsonyi János közli: I. Ferdinánd igazolja hazánkból távozását [1528].
=1892. 747-749.

Mitis Oszkár közli: Adalék I. Ferdinánd király Annával való eljegyzése történetéhez [1505].
=1896. 737-738.

Krejcsi F[erenc]. közli: Batthyányi Ferencz horvát bán levele I. Ferdinánd királyhoz [1534].
=1897. 574-576.

Berzeviczy Egyed közli: Berzeviczy Mártonra vonatkozó okmányok a Berzeviczy családi levéltárból Lomniczon 1550-1613.
=1899. 34-77.

[Dongó Gyárfás Géza] D-gy. közli: A báni tiszt jogfolytonossága II. Lajos és I. Ferdinánd korában [1525-1527].
=1899. 317-319.

Kárffy Ödön közli: Dobó István életéhez [1553].
=1901. 119-121.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Iványi Béla közli: Oklevelek Magyarország és az alsó-ausztriai Sanct-Pölten város összeköttetéseihez. (1482-1552.)
=1908. 150-160.

     Ferdinánd, II., magyar király
Szabó Károly közli: Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez.
=1889. 70-118.

Daróczi Zoltán közli: II. Ferdinánd adománylevele Daróczy Istvánnak [1631].
=1894. 574-575.

[Hodinka Antal] H. A. közli: Eleonóra császárné II. Ferdinánd császár és király felesége magyar királynővé koronáztatásának rendje [1618?].
=1898. 167-172.

Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

     Ferdinánd, III., magyar király
Podhradszky József közli: III. Ferdinánd halstadi Fischer Reginának lélekváltságért naponként egy forintot utalványoztat a pozsonyi kamaránál nov. 11. 1646.
=1859. 6. 253-254.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Három uralkodói levélke [II. Rudolf, 1603.; Mátyás főherceg, 1607.; III. Ferdinánd, 1644. és Esterházy Miklós nádor válasza].
=1878. 388-392.

Cs. Varjú Elemér közli: Eszterházy Miklós nádor egy levele [1642].
=1891. 512-513.

R. E. közli: Történelmi adalékok a közös pénzügyi levéltárból [1601-1637].
=1894. 564-567.

Széll Farkas közli: Hajdu vitézek hitlevelei [1637, 1644].
=1896. 574-575.

     ferencesek
Borovszky Samu közli: A ferencziek történetéhez [1270-1497].
=1895. 749-755.

     Ferrari, Marc Antonio
B. Nyáry Albert közli: Marc Antonio Ferrari, Castaldo tábornok titkárának jelentése Martinuzzi meggyilkoltatásáról. 1552. február 19.
=1877. 23. 241-258.

     festészet
Ifj. Kemény Lajos közli: A festészet történetéhez [1521, 1534]. 1-2.
=1899. 191.; 384.

Kemény Lajos közli: Spilenberger Sámuel festőművész. 1647.
=1899. 725-726.

     Festetics család, gróf
Komáromy András közli: A gróf Festetics család hitbizományai. Tolnai Festetics Kristóf végrendelete. 1765.
=1906. 563-582.

     Festetics Kristóf, tolnai, gróf
Komáromy András közli: A gróf Festetics család hitbizományai. Tolnai Festetics Kristóf végrendelete. 1765.
=1906. 563-582.

     Fischer Regina, halstadi
Podhradszky József közli: III. Ferdinánd halstadi Fischer Reginának lélekváltságért naponként egy forintot utalványoztat a pozsonyi kamaránál nov. 11. 1646.
=1859. 6. 253-254.

     fizetések
Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

Kárffy Ödön közli: Az állami és kamarai alkalmazottak fizetése 1549-ben.
=1907. 477-480.

     flamandok
Rácz Miklós közli: A flamand-szász bevándorlás történetéhez [XV. század].
=1898. 373-376.

     folyószabályozás
Thaly Kálmán közli: Az Rába rectificatiójáról való determinatió. - 1699 -
=1885. 154-164.

     Forgách Ádám gróf, országbíró
[Szádeczky-Kardoss Lajos] Sz. L. közli: Forgács Ádám téritvénye 1637-ből.
=1890. 797-798.

Szádeczky Lajos közli: Gróf Forgách Ádám utasításai galgóczi és gácsi tiszteinek 1644-1667-ig. 1-2.
=1891. 517-528.; 697-702.

Merényi Lajos közli: Forgács Ádám levelei Eszterházy Miklós Nádorhoz. 1642-1645.
=1908. 465-480.

     Forgách család, gróf
Barabás Samu közli: Geneológiai följegyzések [1437-1620].
=1884. 777-782.

[Szádeczky-Kardoss Lajos] Sz. L. közli: Forgács Imre följegyzései [1569-1578].
=1890. 795-797.

     Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1528-1597]. 1-3.
=1900. 111-117.; 447-455.; 597-605.

     Forgách Ferenc gróf
Komáromy András közli: XVII-ik századi gyászjelentések [gróf Forgách Ferenc 1648; Jakusith György egri püspök 1649; gróf Esterházy Tamás és Gábor 1652; gróf Thurzó Mária 1662].
=1891. 513-517.

     Forgách Zsigmond gróf, nádor
Szerémi közli: Emlékek Barsvármegye hajdanából. (1439-1711.) 1-7.
=1891. 367-388.; 589-620.; 1892. 127-142.; 319-366.; 513-558.; 716-736.; 1893. 52-92.

Komáromy András közli: Adatok az 1610. év történetéhez. 1-2.
=1898. 481-504.; 596-620.

Komáromy András közli: Adatok Bethlen Gábor történetéhez [1611].
=1899. 712-716.

Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

Merényi Lajos közli: Forgács Zsigmond négy levele Eszterházy Miklós nádorhoz. (1641-1644.)
=1904. 447-458.

     Forgách Zsuzsánna gróf
Deák Farkas közli: Levelek Forgách Zsuzsánna történetéhez [1597-1607].
=1886. 284-295.

     Forgács Ferenc
Károlyi Árpád közli: Forgács Ferencz, a történetiró Antwerpenben [1562].
=1881. 783-784.

     formuláskönyvek
Iványi Béla közli: Egy 1526. előtti ismeretlen kéziratos formulás könyv. 1-2.
=1904. 481-523.; 1905. 33-41.

     főiskolák
Koncz J[ózsef]. közli: A fehérvári főiskola történetéhez [1630].
=1884. 199-201.

[Barabás Samu] B. S. közli: Adatok a nagy-enyedi ref. főiskola történetéhez [1571-1675].
=1890. 179-185.

     főispánok
Podhradszky József közli: Idősb Rákóczy Györgynek, mint Borsod vármegye főispánjának esküje [1615].
=1859. 6. 244-246.

Pesty Frígyes: Temes vármegye főispánjai, a temesvári pasák, és tartományi elnökök.
=1863. 12. 157-267.

Hodor Károly közli: Bihar vármegye Főispánjai. 1102-1791.
=1878. 377-380.

Kandra K[abos]. közli: Szabolcs-vármegye főispánjai [1210-1893].
=1893. 714-719.

Thaly Kálmán közli: Gr. Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 1708-iki országgyűlésről.
=1896. 385-400.

Wertner Mór közli: Az Árpádkori megyei tisztviselők. 1-3.
=1897. 439-486.; 653-679.; 1898. 105-133.

Wertner Mór közli: Két Árpádkori országnagy családja.
=1899. 78-84.

     földrajz
Stessel József: Jegyzetek Sopron-megye régi földrajzához.
=1884. 209-219.

     Francesco da Carrara
Áldásy Antal közli: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez [1373-1380].
=1910. 1-7.

     francia diplomácia
Gergely Samu közli: Thököly Imre és a franczia diplomatia [1674-1687]. 1-8.
=1886. 333-352.; 480-502.; 1887. 155-172.; 319-338.; 527-542.; 749-764.; 1888. 471-508.; 707-742.

     franciák
Németh Ambrus közli: Győr városa a francziák hatalma alatt 1809-ben.
=1904. 376-399.

     Franciaország
Simonyi Ernő közli: Magyar követség Francziaországban 1487-ben.
=1867. 13. 215-219.

Gergely Samu közli: I. Rákóczy György összeköttetése Franciaországgal [1638-1640]. 1-2.
=1889. 686-707.; 1890. 59-76.

     Franeker
Hellebrant Árpád közli: A franekeri egyetemen tanúlt magyarok [1623-1790]. 1-3.?
=1886. 599-608.; 792-800.; 1887. 196-208. [További rész nem jelent meg.]

     Frangepán család, gróf
Thallóczy Lajos közli: Az olasz és magyar Frangepánok (Frangipane) levelezése [1354-1673].
=1896. 401-418.

     Frangepán Ferenc gróf, horvát bán
Maróthi Rezső közli: A két Frangepán Ferencz levelei Nádasdy Tamáshoz [1530-1561].
=1907. 490-498.

     Frangepán Ferenc gróf, kalocsai püspök
Maróthi Rezső közli: Frangepán Ferencz levelei Nádasdy Tamáshoz [1534].
=1905. 535-539.

Maróthi Rezső közli: A két Frangepán Ferencz levelei Nádasdy Tamáshoz [1530-1561].
=1907. 490-498.

     Frangepán Ferenc Kristóf gróf
Pauler Gyula közli: Frangepán Ferencz vallatása [1671].
=1880. 202-206.

Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1670-iki mozgalmak történetéhez.
=1885. 426-429.

     Frangepán Isotta gróf
Br. Mednyánszky Dénes közli: Házassági szerződés és parafernum Frangepán Isotta és Perényi István között [1515].
=1885. 166-169.

     Frank Bálint
Szilágyi Sándor közli: Frank Bálint nagyszebeni királybiró kinevezési okmánya [1645].
=1890. 201-202.

     Frank-codex
Szilágyi Sándor közli: Frank András országgyűlési tudósitásai és naplójegyzetei 1657-1661. közt.
=1888. 35-63.

     Fráter György bíboros, esztergomi érsek
Podhradszky József: Martinúziánák.
=1855. 1. 235-266.

B. Nyáry Albert közli: Marc Antonio Ferrari, Castaldo tábornok titkárának jelentése Martinuzzi meggyilkoltatásáról. 1552. február 19.
=1877. 23. 241-258.

Károlyi Árpád közli: Fráter György levelezése s egyéb őt illető iratok [1535-1551]. 1-9. [Az egyes részek téves számozásával!]
=1878. 209-270.; 499-560.; 1879. 306-336.; 466-528.; 1880. 57-96.; 234-276.; 649-668.; 1881. 51-77.; 1882. 96-123.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Fráter György leveles könyve [1545-1546].
=1893. 250-290.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     freskók
Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai városházi freskók. 1780.
=1896. 191-192.

     Frigyes, III., német-római császár
Károlyi Árpád közli: Adalék Frigyes császár és Mátyás király viszályai történetéhez [1473-1480]. 1-2.
=1892. 1-41.; 226-266.

     Frőlich Tamás
Jurkovich Emil közli: Frőlich Tamás levelei 1566-ból.
=1903. 300-320.

     Fuggerek
Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez [1494-1541]. 1-4.
=1882. 622-669.; 1883. 61-97.; 262-287.; 462-485.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Függelék. Adatok a Fugger Okmánytárhoz.
=1883. 485-490.

     Fülek
Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     fürdősök
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     Füzér vára
Komáromy András közli: A tolcsvai Bónis-család levéltárából [1665, 1668.] 1-3.?
=1886. 150-181.; 376-388.; 577-584. [További rész nem jelent meg.]

     Gablman Miklós
Thallóczy Lajos közli: Gablman Miklós, császári hadi történetíró emlékezete. (+ 1596.)
=1896. 577-645.

Thallóczy Lajos közli: Adatok Gablman Miklós és Blotius Hugo viszonyához [1590-1596].
=1897. 422-438.

     Galgóc
Szádeczky L[ajos]. közli: Egy nevelésügyi adat [1616].
=1880. 794-795.

     Gálszécs
Demkó Kálmán közli: Adatok Bocskay István korának történetéhez [1604-1605]. 1-?.
=1889. 609-626. [További rész nem jelent meg.]

     gályarabok
Thury Etele közli: Adatok a magyar protestáns gályarab lelkészek történetéhez [1674-1676]. 1-8.
=1909. 546-562.; 1910. 95-110.; 198-222.; 429-455.; 543-566.; 1911. 247-279.; 321-362.; 565-593.

     Gechey Dóra
Csoma József közli: Gechey Dóra nászhozománya 1548.
=1900. 469.

     Gechey Márton
Csoma J[ózsef]. közli: Gechey Márton ingóságainak összeírása 1551.
=1900. 470-471.

     Gencsy család
Bányai Károly közli: Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez a Gencsy-család balkányi levéltárából [1703-1717].
=1904. 35-48.

     Gentilis bíboros
Pór Antal közli: Adalék Gentilis biboros magyarországi követsége okirataihoz [1307-1311].
=1886. 196-202.

Pór Antal közli: Viszály a pécsi káptalanban. (1302-1309.) (Ujabb adalék Gentilis biboros követsége történetéhez Magyarországon.)
=1889. 401-420.

     Gergely-féle naptár
Hoffmann Viktor közli: Adatok a Gergely-féle naptár behozatalához Magyarországban [1584].
=1894. 745-747.

     Gergely, XI., pápa
Fraknói Vilmos közli: Oklevelek a pápai levéltárakból [1344-1410].
=1892. 385-401.

     Giczy János
Két utasítás János Zsigmond korából [Békés Gáspárnak 1570; Giczy Jánosnak 1572].
=1882. 581-582.

     Giovanelli család
Wéber Samu közli: Nedeczvára.
=1893. 385-408.

     Giskra, Jan
Szitnyai József közli: A körmöczbányai békekötés 1452-ben.
=1884. 593-612.

Matunák Mihály közli: Három levél a huszita korból [1431-1432].
=1898. 176-177.

     Gnezda
Weber Samu közli: Gnezda városa kézműveseinek alapszabályai [1515-1828].
=1898. 699-722.

     Göd
Nyáry Albert báró közli: Gróf Széchenyi István levelezése a gödi árenda ügyében [1844-1846].
=1908. 365-378.

     Gödöllő
Thúry József közli: Pestvármegyei községek panaszai az 1696. évből.
=1901. 422-429.

     Gömör vármegye
Mikulik József közli: Adalék a magy. vallás- és közoktatásügy történetéhez [1594-1642].
=1882. 492-498.

Nagy Iván közli: Levelek Gömörvármegye multjából. (1667-1704).
=1884. 709-729.

Thury Etele közli: Lányi Pál gömöri alispán naplója, az 1712. évi pozsonyi országgyűlésről. 1-2.
=1903. 395-413.; 1904. 1-34.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     Görgény
Barabás S[amu]. közli: Régi várak összeírása[1648; Görgény, Gyalu, Déva, Huszt].
=1881. 199-200.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     Göttinga
[Dézsi Lajos] D. L. közli: Levelek a göttingai kir. egyetemi könyvtárból [1654].
=1899. 175-179.

     Gregoriancz Ambrus
Schrauf Károly közli: Két okirat a XVI. század első feléből [Krisanić János 1513; Gregoriancz Ambrus 1547].
=1885. 197-200.

     Gritti, Lodovico, országos főkapitány
Nagy Iván: Gritti Alajost illető eredeti emlékiratok [1531-1535].
=1857. 3. 1-116.

Kretschmayr Henrik közli: Adalékok Szapolyai János király történetéhez [1527-1534]. 1-2.
=1903. 34-66.; 198-231.

     Guary-levéltár
Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Árpád- és Anjou-kori kiadatlan oklevelei [1252-1386].
=1908. 161-195.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Zsigmond-kori kiadatlan oklevelei [1388-1456]. 1-2.?
=1908. 551-574.; 1909. 240-269. [További rész nem jelent meg.]

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Mátyás-kori kiadatlan oklevelei [1464-1473]. 1-2.?
=1910. 270-291.; 405-429. [További rész nem jelent meg.]

     gúnyiratok
Pettkó Béla közli: Régi gúnyversek. I. Prepostvary Sigmond [1631].
=1888. 270-273.

Komáromy András közli: Régi gúnyversek. II. Apafi udvara [1661 után].
=1888. 273-284.

Lehoczky Tivadar közli: Gúnyirat az 1764-ki országgyűlés idejéből.
=1898. 562-565.

Kretschmayr Henrik közli: Adalékok Szapolyai János király történetéhez [1527-1534]. 1-2.
=1903. 34-66.; 198-231.

     Gusztáv Adolf, II., svéd király
Szilágyi Sándor közli: Oklevelek Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf összeköttetéseinek történetéhez [1626-1628].
=1882. 235-278.

Szilágyi Sándor közli: A "Collectio Camerariana"-ból [1621-1632].
=1883. 217-261.

Wibling K. közli: Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból [1613-1645]. 1-2.?
=1892. 440-473.; 592-634. [További rész nem jelent meg.]

     Guzics János
Rakovszky István közli: Guzics János naplója [1614-1679].
=1889. 434-450.

     Gyalu
Barabás S[amu]. közli: Régi várak összeírása[1648; Görgény, Gyalu, Déva, Huszt].
=1881. 199-200.

     gyámügy
R. Kiss István közli: Meszlényi János hagyatéki ügye. Adalékok árva- és gyámügyi közigazgatásunk történetéhez [1733].
=1908. 118-150.

     Gyarmati János, id.
Révész Kálmán közli: Abaújvármegye rendei idősb Gyarmati Jánost felmentik a kassai református templom építéséről vezetett számadás terhe alól [1656].
=1898. 383-384.

     gyászjelentések
Pettkó Béla közli: Gyászjelentések [Széchy György 1625; Károlyi Mihály 1626; Prépostvári Zsigmond 1644].
=1885. 176-179.

Komáromy András közli: XVII-ik századi gyászjelentések [gróf Forgách Ferenc 1648; Jakusith György egri püspök 1649; gróf Esterházy Tamás és Gábor 1652; gróf Thurzó Mária 1662].
=1891. 513-517.

     gyászversek
Schwartz Izidor közli: Gyászvers Ulászló halálakor [1444].
=1895. 575-578.

     gyilkossági per
Reiszig Ede közli: Egy gyilkossági per a XVI. században [1566].
=1895. 196-205.

     gyógyítás
Keresztúri Diószegi Borbély István könyve az orvosságokról s a betegségek gyógyításáról [1676].
=1894. 385-414.

     Gyöngyösi János
Kerekes György közli: Gyöngyösi János és Leövey Márton uraméknak bécsi utjokról való számadások, 1632.
=1901. 464-466.

     Győr
[Thallóczy Lajos] Th. -s. közli: Pálffy Miklós Győr vára bevételéről [1598].
=1878. 387-388.

Németh Ambrus közli: Franczia világ Győrött 1809-ben. Paintner Mihály Antal naplójegyzetei.
=1902. 136-144.

Németh Ambrus közli: Győr városa a francziák hatalma alatt 1809-ben.
=1904. 376-399.

Thury Etele közli: A győri kovácsczéh szabályai 1611-ből.
=1907. 444-452.

Németh Ambrus közli: Adalék a győri nemességnek és Győr város földesurának, a győri káptalannak közjogi viszonyához a XVIII. század első felében.
=1908. 248-257.

     Győr vármegye
Ráth Károly közli: A Győr vármegyei hódoltságról.
=1860. 7. 1-123.

     Gyulafehérvár
Szabó Károly közli: A gyula-fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata.
=1879. 797-805.

Szabó Károly közli: Statutum a gyula-fejérvári nemesek hadnagya számára [1660].
=1880. 409-413.

Koncz J[ózsef]. közli: A fehérvári főiskola történetéhez [1630].
=1884. 199-201.

Török István közli: Egy adat a gyula-fehérvári ref. collegium történetéhez [1700].
=1886. 207-208.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1246-1819]. 1-5.
=1889. 555-587.; 753-772.; 1890. 130-154.; 360-366.; 1891. 109-138. [További rész nem jelent meg.]

Reiner János közli: Gyulafehérvár városa levéltárából [1599-1705].
=1889. 678-685.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1269-1865]. 1-6.
=1892. 493-512.; 635-650.; 1893. 93-108.; 291-306.; 459-473.; 617-630.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1300-1773]. 1-4.
=1895. 230-259.; 409-432.; 630-652.; 1896. 45-62.

[Iványi Béla] J. B. közli: Adatok a gyulafehérvári egyház és levéltár történetéhez [1663, 1685].
=1909. 159-160.

     Gyulaffi Lestár
Szilágyi Sándor közli: Gyulaffi Lestár történeti maradványai [1143-1606]. 1-2.
=1893. 109-145.; 193-231.

     Gyulaffy László, rátóti
Szilágyi Sándor közli: Ujabb pótlék Szamosközy történeti följegyzéseihez [1603-1609]. 1-2.
=1892. 402-439.; 577-580.

Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

Ks. közli: Gyulaffy László végrendelete. 1578.
=1911. 594-598.

     Gyulai család, gróf
Torma Károly közli: Kijegyzések három erdélyi családi levéltár lajstromaiból. 1-2.
=1887. 576-594.; 701-719.

     Gyulai Ferenc gróf, altábornagy
Szilágyi Sándor közli: Gyulai Ferencz 1685-iki követsége Carafához.
=1882. 482-491.

     Gyulai István, váradi
Domján István közli: Adatok Váradi Gyulai István portai követségéhez [1660-1669].
=1894. 508-521.

     Gyulavár
Gyárfás István közli: Két magyar köríratú pecsét 1600. és 1613-ból. [Gyulavár; Kecskemét].
=1879. 395-396.

     Gyulay Ferenc
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Gyulay Ferencz végrendelete [1691].
=1884. 137-140.

     Gyulay Pál
Hegyi Ödön közli: Gyulay Pál két végrendelete [1592].
=1900. 145-147.

     Gyürky család, losonci
Csoma József közli: A Losonczi Gyürky István családi naplója [1637-1814].
=1903. 446-455.

     hadadi csata
[Komáromy András] y-s. közli: Székely Antal tudósítása a hadadi csatáról [1562].
=1900. 141-144.

     haderő
Óváry Lipót közli: Mátyás király szárazföldi s vizi haderejének leírása az 1479-ki hadjáratból.
=1885. 762-764.

     hadfelszerelések
Thallóczy Lajos közli: Az sárospataki czeikházban és bástyákon levő öreg ágyúk, taraczkok és egyéb hadakozó szerszámoknak s ahhoz való eszközöknek inventáriuma. Anno 1642. die 26. novembris.
=1879. 154-171.

Szabó Károly közli: Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeirása. 1562-ből.
=1881. 746-763.

Adatok Szent-György város levéltárából [1586-1587].
=1893. 534-550.

Kárffy Ödön közli: Kassa város tüzérségi felszerelése. 1552.
=1901. 121-126.

Merényi Lajos közli: A sempthei vár felszerelése 1639-ben.
=1905. 152-156.

     hadi szabályzatok ld. szabályzatok


     hadjáratok
Szilágyi Sándor közli: Oklevelek Bethlen Gábor MDCXIX-XXI. hadjáratai történetéhez.
=1857. 4. 183-224.

Budenz József közli: Szülejmán naplója 1529-ki bécsi hadjáratáról.
=1867. 13. 177-212.

Szilágyi Sándor közli: Kemény János és Bornemissza Pál levelezése az 1644-1645-iki hadjárat idejéből. 1-2.
=1880. 13-56.; 277-320.

Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1644-iki hadjárat történetéhez.
=1880. 797-798.

Szádeczky Lajos közli: Egy adat az 1657-iki lengyel hadjárat történetéhez.
=1881. 200-202.

Pettkó Béla közli: Esterházy Miklós nádor emlékirata az 1631-iki tavaszi hadjáratról.
=1884. 66-85.

Mikulik József közli: Adalékok az 1644-1645. évi felkelés történetéhez.
=1885. 1-26.

Óváry Lipót közli: Mátyás király szárazföldi s vizi haderejének leírása az 1479-ki hadjáratból.
=1885. 762-764.

Barabás Domokos közli: Bethlen Gábor 1620-iki hadjárata és a székelyek.
=1887. 195.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor életéhez [1619-1626].
=1888. 801-807.

Hodinka Antal közli: Byzancz történetéből a XII. században. A két császárság szövetsége. (1148-1155.)
=1889. 209-229.

[Götz] Göz, százados: Az 1688-iki hadjárat és Belgrád ostroma.
=1890. 721-756.

-ó-o- közli: Oklevelek a magyar-bulgár összeköttetések történetéhez. - 1360-1369. -
=1898. 357-367.

Lampérth Géza közli: Gróf Pekry Lőrincz leveleiből. II. Rákóczi Ferencz 1704-5-iki erdélyi hadjáratának történetéhez.
=1899. 458-473.

Matunák Mihály közli: Adatok az 1552-iki honti hadjárat történetéhez.
=1907. 452-477.

Thaly Kálmán közli: Kurucz hadjárat Liptóban. 1709.
=1908. 400-431.

Schrödl József közli: Diarium complectens historiam belli anno 1809.
=1909. 580-608.

Berwaldszky Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadjárataira vonatkozó feljegyzések Szentmiklóssy Godofréd egykorú krónikájában [1703-1719].
=1911. 203-219.

     hadtörténetírás
Thallóczy Lajos közli: Gablman Miklós, császári hadi történetíró emlékezete. (+ 1596.)
=1896. 577-645.

     hagyatékok
Thaly Kálmán közli: Egy franczia kurucz ezredes [Alexandre Jean de Vissenacq] temetése és hagyatéka [1707].
=1880. 181-189.

B. Mednyánszky Dénes közli: 1586. Mobilia Mathiae Uylaki per Margaretam Dersi resignata Stephano Uylaki.
=1880. 770-772.

Thaly Kálmán közli: Báró Koháry István hagyatéki leltára. - 1664. -
=1885. 605-608.

Ifj. Kemény Lajos közli: Károlyi Gáspár hagyatéka [1597].
=1889. 784-792.

Thaly Kálmán közli: Az utolsó erdélyi trónjelölt [Rákóczi József] történetéhez [1737-1739].
=1890. 401-423.

Merényi Lajos közli: Várday Pál érsek ingóságai [és hagyatéka, 1553].
=1894. 170-174.

Kollányi Ferencz közli: Két hagyatéki leltár [Posgay Miklós 1668; Péterffy András 1693].
=1895. 549-559.

[Schönherr Gyula] Sch. Gy. közli: A Filpesi Szécsiek hagyatéki pöre. (1461-64.)
=1898. 577-595.

Csoma J[ózsef]. közli: Panka István hagyatéka 1596.
=1900. 471-473.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Zoltai Lajos közli: Adatok a debreczeni régi polgárok háztartásához. 1567-1638.
=1903. 266-279.

Y. S. közli: Ludányi Bay Ferencz örököseinek osztálylevele 1735-ből.
=1909. 455-479.

     hajdúk
Szabó Károly közli: Báthory Gábor és a hajduk [1608-1611].
=1880. 321-330.

Komáromy András közli: A szabad vitézek kóborlásai történetéhez a XVII-ik században.
=1885. 792-797.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Széll Farkas közli: Hajdu vitézek hitlevelei [1637, 1644].
=1896. 574-575.

Komáromy András közli: A szabad hajdukra vonatkozó levelek és okiratok [1604-1608].
=1900. 411-448.

[Komáromy András] K. A. közli: Hajdu szabadságlevelek [1630-1649].
=1901. 605-610.

     Haller család, hallerkői, gróf
Torma Károly közli: Kijegyzések három erdélyi családi levéltár lajstromaiból. 1-2.
=1887. 576-594.; 701-719.

     Haller Gábor gróf
B[arabás Samu]. közli: Haller Gábor neveléséhez [1633].
=1890. 562-563.

     Haller István gróf
Szabó Károly közli: Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez.
=1889. 70-118.

     Haller János báró
[Szabó] Sz. Károly közli: Haller János följegyzései 1685-1687-ről.
=1878. 679-690.

     Haller József gróf
Koncz József közli: Haller József elitéltetése [1686].
=1886. 396-400.

     Haller Zsigmond gróf
Komáromy András közli: Az erdélyországi királyi könyvekből [1623-1647].
=1911. 220-247.

     haltenyésztés
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     Hanvay Péter
Hatos Gusztáv közli: Hanvay Péter és Pásztóy Máté követségi tudósítása 1640-ből.
=1878. 392-396.

     harangok
Kiszelák Sándor közli: A püspök-ladányi Rákóczy-harang.
=1878. 708-709.

     harangozás
Podhradszky József közli: [A csejtei várnagy instrukciója a harangozásról, 1630.]
=1861. 240.

     harmincad
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Az adóbeszolgáltatás történetéhez [1668].
=1890. 208.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     harmincéves háború
Bopp Ágost - Szabó Gyula - Szilágyi Sándor közli: Erdély és a harmincz éves háború. 1-2.?
=1891. 177-191.; 406-430. [További rész nem jelent meg.]

     haszonbérlet
Kemény Lajos közli: A munkácsi uradalom haszonbérleti szerződései. 1707-1708.
=1907. 484-489.

Nyáry Albert báró közli: Gróf Széchenyi István levelezése a gödi árenda ügyében [1844-1846].
=1908. 365-378.

     határigazítás
Varázséji Gusztáv közli: Egy török határigazítási engedély [1671].
=1882. 773.

     Havasalföld
Károlyi Árpád közli: Okmányok Mihály havasel[ve]i vajda 1598-iki meghódolása történetéhez.
=1879. 41-62.

     házasság
Pór Antal közli: Házassági szertartások a XIV. században.
=1883. 603-607.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Házassági szerződés és parafernum Frangepán Isotta és Perényi István között [1515].
=1885. 166-169.

Révész Kálmán közli: XVII. századi házassági pörök az Abaúji ref. egyházmegye jegyzőkönyvében.
=1900. 102-118.

     háztartások
Thaly Kálmán közli: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) 1-4.
=1882. 555-576.; 745-768.; 1883. 184-198.; 375-406.

Zoltai Lajos közli: Adatok a debreczeni régi polgárok háztartásához. 1567-1638.
=1903. 266-279.

     héber források
Kohn Sámuel közli: Héber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez. 1-6.
=1879. 630-671.; 1880. 97-122.; 331-355.; 541-560.; 669-685.; 1881. 12-27.

     Hédervár
Báró Radvánszky Béla közli: Történelmi levelek a hédervári levéltárból. I. 1581-1612., II. [1555-1594. 1-2.
=1879. 24-40.; 1880. 686-698.

     Hédervári Ferenc
Wenzel Gusztáv közli: A Hedervári Ferenc jószágai fölötti per és itélet 1523-ban. Adalékúl Magyarország azonkori köz- és jogtörténetéhez.
=1859. 6. 1-80.

     Hell Miksa
Mencsik Ferdinánd közli: Schlözer Ágoston Lajos levele Hell Miksához 1772. febr. 29.
=1905. 143-147.

     helytörténet
Merényi Lajos közli: Pestváros helytörténetéhez [1530].
=1896. 367-368.

     Henckel János
Szilágyi Sándor közli: Henckel János levelezéséből [1525-1529].
=1882. 769-772.

Ifj. Kemény Lajos közli: Henckel János életéhez [1526-1557].
=1890. 385-388.

     hengermalom
Viszota Gyula közli: Széchenyi Istvánnak a pesti hengermalomra vonatkozó kiadatlan iratai [1837-1847]. 1-2.
=1910. 321-353.; 481-517.

     Henrik szász herceg
Károlyi Árpád közli: Henrik szász herczeg és brandenburgi lovas ezredei naplója Buda 1686-ki ostromáról. 1-2.?
=1886. 503-520.; 695-710. [További rész nem jelent meg.]

     Heraclides, Jacob
Thallóczy Lajos közli: Levelek Heraclides Jakab moldvai vajda és Zay Ferencz kassai főkapitány összeköttetéseinek történetéhez [1560-1573]. 1-3.
=1890. 209-228.; 456-473.; 577-596.

Ifj. Kemény Lajos közli: Tanuvallatások Heraklidesz Jakab megöletése ügyében [1564].
=1896. 85-100.

     Hernádnémeti
[Komáromy András] K. A. közli: Hajdu szabadságlevelek [1630-1649].
=1901. 605-610.

     Himfi Benedek
Áldásy Antal közli: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez [1373-1380].
=1910. 1-7.

     históriás énekek
Kanyaró Ferencz közli: A Brassai-kódex históriás énekei [XVI-XVII. század].
=1896. 121-136.

     hiteles helyek
Jerney János: A' magyarországi káptalanok és konventek' mint hielmes és hiteles helyek' története.
=1855. 2. XI-XVI., 1-166. [Káptalani és konventi hiteles pecsétek betűrendes mutatója: 154-164.; 1-100. pecsét képe: 215. u.]

     hitlevelek
B. Mednyánszky Dénes közli: Gróf Illésházy Gábor hitlevele, 1644.
=1883. 799-800.

Széll Farkas közli: Hajdu vitézek hitlevelei [1637, 1644].
=1896. 574-575.

     hódoltság
K. G. közli: Adalékok a török-magyarkori beltörténethez [1641].
=1859. 6. 101-167.

Ráth Károly közli: A Győr vármegyei hódoltságról.
=1860. 7. 1-123.

Szilágyi Sándor közli: Adalék Magyarország kapuszám szerinti adózása ismeretéhez a török uralom idejében [1559, 1647, 1696].
=1867. 13. 220-226.

Koncz József közli: A hódoltság történetéhez [1674-1685].
=1894. 681-702.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A hódoltsági adózás történetéhez [1685].
=1895. 591-592.

Merényi Lajos közli: A váczi hódoltság történetéhez [1642].
=1899. 379-380.

Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

     hóhér
Sváby Frigyes közli: A szepesi hóhérnak díjszabása a XV-dik században.
=1883. 407-409.

     Hollmann, Samuel Christian
Dézsi L[ajos]. közli: Szilágyi Márton sárospataki tanár levele Hollmann Sámuel Keresztély göttingai egyetemi tanárhoz [1777].
=1896. 746-747.

     homo regius
Lehoczky Tivadar közli: Bereg-vármegyei királyi emberek [XIV-XVII. század].
=1879. 187-191.

     Homonnai Simon
Barabás Miklós közli: Művelődéstörténeti adatok [1497-1564].
=1907. 437-443.

     Homonnay család
Nagy Iván közli: Történeti apró emlékek [1509-1682].
=1877. 22. 259-282.

     Homonnay Gáspár
Károlyi Árpád közli: Okiratok a Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez (1569-1572).
=1879. 672-714.

     Hont vármegye
Varázséji Gusztáv közli: Egy török határigazítási engedély [1671].
=1882. 773.

Matunák Mihály közli: Adatok az 1552-iki honti hadjárat történetéhez.
=1907. 452-477.

     Hóra-féle parasztlázadás
Merényi Lajos közli: A Hóra világ kismartoni krónikája [1784-1785].
=1901. 1-40.

Sámuel Aladár közli: Adalékok a Hóra-világ történetéhez. Abrudbánya elpusztulásának csekély leírása [1784].
=1908. 460-465.

     Horváth Gergely
Berzeviczy Egyed közli: Gradeczi Stansith Horváth Gergely végrendelete 1766-ból.
=1904. 145-151.

     Horváth János, pálóczi
Koncz József közli: Bethlen Gábor fejedelem két levele Palóczi Horváth Jánoshoz és ugyan hozzá Sennyei István győri püspöktől egy [1629, 1633].
=1888. 383-385.

     Horváth Mária
Horváth Mária előbb Domahidy Zsigmondné utóbb báró Perényi Andrásné maradékainak osztálylevele. 1747.
=1908. 297-301.

     Horváth Márk
Báró Mednyánszky Dénes közli: Levéltári böngészet [1261-1330].
=1878. 176-183.

Kárffy Ödön közli: Adatok Oláh Miklós esztergomi érsek életéhez [1556, 1568].
=1901. 466-468.

Ibafalvay Ferencz szigeti számtartó panasza Horváth Markó szigetvári kapitány ellen. 1556.
=1908. 294-297.

     Horváth Mihály
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

     Horváth Miklós
Domján István közli: Néhai Horváth Miklós ingóságainak leltára [1735].
=1904. 475-480.

     Horwáth család, báró
Wéber Samu közli: Nedeczvára.
=1893. 385-408.

     hozományok
Véghelyi Dezső közli: Barkóczy Mária hozománya [1689].
=1880. 189-191.

Szerémi közli: Gróf Illésházy Ilona menyasszonyi hozománya [1661].
=1880. 195-201.

Pettkó Béla közli: Bornemisza Anna hozománya [1591].
=1882. 551-552.

Komáromy András közli: Kornis Margit Rhédey Jánosné nászhozománya 1627-ből.
=1885. 398-401.

Pettkó Béla közli: Barcsay Druzsiánna hozománya [1643].
=1887. 791-794.

Komáromi András közli: Gróf Eszterházy Anna Juliánna menyasszonyi hozománya 1644-ben.
=1891. 683-688.

Török István közli: Resignatio bonorum mobilium Elsabethae Orbán in anno 1699.
=1899. 549-551.

Berzeviczy Egyed közli: Kelengye a mult századból [1758].
=1899. 704-711.

Csoma József közli: Gechey Dóra nászhozománya 1548.
=1900. 469.

     Hunyad vármegye
Szilágyi Sándor közli: Historiai forgácsok [1621-1635].
=1884. 102-123.

Veress Endre közli: Hunyad-vármegyei nagy éhségnek rövid leírása [1603].
=1893. 187.

     Hunyadi Ferenc
Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

     Hunyadi János kormányzó
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

Szitnyai József közli: A körmöczbányai békekötés 1452-ben.
=1884. 593-612.

     Hunyadiak
Csánki Dezső közli: Oklevelek a Hunyadiak korából [1454-1488]. 1-2.
=1902. 276-302.; 346-374.

     Huszár Gál
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Huszár Gál életéhez [1560, 1561].
=1884. 196-198.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Ifj. Kemény Lajos közli: Huszár Gál életéhez [1560].
=1890. 197-199.

Ifj. Kemény L[ajos]. közli: Huszár Gál életéhez [1559].
=1894. 187-189.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

     huszárok
Thaly Kálmán közli: Villongások elintézése a kassai polgárság és vitézlő rend között. (1560-1570.)
=1882. 368-373.

     husziták
Matunák Mihály közli: Három levél a huszita korból [1431-1432].
=1898. 176-177.

     Huszt
Barabás S[amu]. közli: Régi várak összeírása[1648; Görgény, Gyalu, Déva, Huszt].
=1881. 199-200.

Thaly Kálmán közli: A huszti vár leltárai 1704- és 1706-ból.
=1889. 193-198.

Maróthi Rezső közli: Nádasdy Tamáshoz irt levelek [1534-1542].
=1902. 109-130.

     Huszti András
Barabás Samu közli: Erdélyi káptalani tizedlajstromok [1331-1497]. [A lajstromok állapotáról Huszti András levele, 1749.]
=1911. 401-442.

     hűségeskü
Pettkó Béla közli: Kik tették le a hűségeskűt Bethlen Gábornak.
=1887. 243-252.

Kárffy Ödön közli: Serédy György kassai kapitány hűségfogadalma [1552].
=1901. 474-475.

     hűtlenségi perek
Károlyi Árpád közli: Illésházy István hűtlenségi pörére vonatkozó okiratok (1600-1611). 1-2.
=1882. 670-696.; 1883. 306-330.

Komáromy A[ndrás]. közli: Adalékok a Mikesek nótaperéhez [1638].
=1885. 750-760.

     Ibafalvay Ferenc
Ibafalvay Ferencz szigeti számtartó panasza Horváth Markó szigetvári kapitány ellen. 1556.
=1908. 294-297.

     Ibrahim pasa
Kárffy Ödön közli: Bánffy János nádor tudósítása Ibrahim pasához a pesti révben megölt német kalmárok felől. 1531.
=1908. 317-320.

     Illésházy Gábor gróf
B. Mednyánszky Dénes közli: Gróf Illésházy Gábor hitlevele, 1644.
=1883. 799-800.

     Illésházy Gáspár gróf
Szilágyi Sándor közli: Illésházy Gáspár emlékirata [1629-1645].
=1891. 559-588.

Szádeczky K. Lajos szerk.: Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspárhoz 1619-1629.
=1915. V-XII., 1-132.

     Illésházy Ilona gróf
Szerémi közli: Gróf Illésházy Ilona menyasszonyi hozománya [1661].
=1880. 195-201.

     Illésházy István gróf, nádor
Szilágyi Sándor közli: Bocskay István és Illésházy István levelezése 1605 és 1606-ban. 1-3.
=1878. 1-84.; 271-338., 1 t. 400. u.; 577-650.

Károlyi Árpád közli: Illésházy Istvánnak birtokviszonyait illető följegyzései [1569-1594].
=1878. 139-143.

Szilágyi Sándor közli: Illésházy István és más főurak levelezése 1605-1608-ban.
=1878. 819-900.

Szilágyi Sándor közli: Illésházy István török levelezése 1607-1609.
=1879. 63-95.

[Fejérpataky László] F. L. közli: A köpcsényi levéltárból [1606-1608].
=1879. 386-392.

Zsilinszky Mihály közli: Gr. Illésházy István levelezése Thurzó Györgygyel [1602-1608].
=1882. 419-433.

Károlyi Árpád közli: Illésházy István hűtlenségi pörére vonatkozó okiratok (1600-1611). 1-2.
=1882. 670-696.; 1883. 306-330.

Az 1683-iki visszavonulás történetéhez.
=1895. 396-398.

Merényi Lajos közli: Illésházy István és Pálffi Kata végrendelete [1596, 1612].
=1897. 749-767.

     Illésházy Mátyás
[Károlyi Árpád] K. A. közli: Illésházy Mátyás végrendelete [1509].
=1878. 655-657.

     Ilona, szent, magyar királyné
Podhradszky József közli: De Sancta Helena Regina hymnus.
=1861. 10. 238.

     Imreffy János
Komáromy András közli: Adatok az 1610. év történetéhez. 1-2.
=1898. 481-504.; 596-620.

     Imre, VII., pápa
Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták VII. Imre pápa korából. 1484-1492.
=1902. 511-527.

     Ince, VIII., pápa
Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták. VI. Sándor pápa korából [1492-1497]. 1-?.
=1904. 161-181. [További rész nem jelent meg.]

     ingóságok
Szabó Károly közli: Bocskay István erdélyi fejedelem kincseinek összeírása.
=1878. 146-153.

[Nagy Gyula] N. Gy. közli: Ingóságok 1549-ből.
=1878. 661-662.

Vincze Gábor közli: I. Rákóczy György kincseinek összeírása [1643].
=1878. 940-949.

Deák Farkas közli: Ipartörténeti adatok [XVII. század második fele].
=1879. 142-153.

Thaly Kálmán közli: Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenczféle ingóságok jegyzékei [1686, 1707, 1711].
=1879. 171-179.

Sváby Frigyes közli: [Gróf Csáky Krisztina ingóságainak jegyzéke, 1669.]
=1880. 584-588.

Deák Farkas közli: Leltárak a báró Bálintitt-család nagy-ernyei levéltárából a XVII. századból, 1660 körül.
=1880. 588-595.

Báró Mednyánszky Dénes közli: Dersi István drágamű edényei [1587].
=1882. 373-374.

Báró Mednyánszky Dénes közli: XVI. századbeli magyar hölgy-ruhatárak. (1563-1597.)
=1883. 594-600.

Thaly Kálmán közli: Gr. Eszterházy Miklós nádor kincstára. - 1645. -
=1883. 755-767.

Komáromy András közli: Vér György ingóságai leltára 1697.
=1885. 401-409.

Thaly Kálmán közli: Gróf Esterházy János győri vice-generálisnak és fiának Ferencznek fegyverei, hadi fölszerelései s ládabeli egyéb portékái. (1700-1704.)
=1886. 181-195.

Thaly Kálmán közli: A Rákóczi-árvák 1688-ban Munkács várában maradt és Patakra vitt ingó értékeinek lajstromai.
=1886. 769-789.

Koncz József közli: Barcsay Ákosné lefoglalt javai összeírása [1661].
=1887. 375-391.

Ifj. Kemény János közli: János király kincseinek s ruháinak összeirása [1538].
=1888. 566-571.

[Barabás Samu] B. S. közli: II. Lajos király kincseinek összeirása [1528].
=1890. 367-369.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Leltárak és összeirások [1665-1676].
=1890. 781-786.

Komáromy András közli: Radecius István egri püspök ingóságainak leltára [1581].
=1892. 559-568.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1454-1699]. 1-2.
=1893. 188-192.; 377-384.

Adatok Szent-György város levéltárából [1586-1587].
=1893. 534-550.

Merényi Lajos közli: Várday Pál érsek ingóságai [és hagyatéka, 1553].
=1894. 170-174.

Thaly Kálmán közli: A b. Orlay s gr. Serényi család zábláthi levéltárából. 1566-1718.
=1898. 193-292.

Török István közli: Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsánna ingóságai [1690 után].
=1899. 355-362.

Berzeviczy Egyed közli: Kelengye a mult századból [1758].
=1899. 704-711.

Beigel István közli: Balassa Menyhért lefoglalt ingóságainak leltári kivonata 1549.
=1900. 457-463.

Csoma J[ózsef]. közli: Gechey Márton ingóságainak összeírása 1551.
=1900. 470-471.

Komáromy András közli: Perényi-féle ingóságok leltára 1569-ből.
=1901. 588-597.

Zoltai Lajos közli: Adatok a debreczeni régi polgárok háztartásához. 1567-1638.
=1903. 266-279.

Domján István közli: Néhai Horváth Miklós ingóságainak leltára [1735].
=1904. 475-480.

Lukinich Imre közli: Bethlen Farkasné Ostrosics Borbála ingóságainak leltára [1679].
=1908. 12-23.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1572-1717].
=1908. 59-78.

     inventáriumok
Thaly Kálmán közli: Néhány XVII-ik századi ismeretlen történetirodalmi mű nyoma.
=1879. 399.

     ipar
Szilágyi Sándor közli: Oklevelek az ipar és kereskedés történetéhez Magyarországon a XVI. és XVII-ik században.
=1877. 22. 237-258.

Deák Farkas közli: Ipartörténeti adatok [XVII. század második fele].
=1879. 142-153.

br. Mednyánszky Dénes közli: Vidéki iparadó a XVII. században.
=1884. 783-786.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa középkori iparához s kereskedelméhez [1411-1514].
=1887. 781-787.

I. Kemény Lajos közli: Kassa középkori ipara és kereskedelme történetéhez [1307-1520].
=1889. 181-188.

Ifj. Kemény Lajos közli: A hazai ipar történetéhez [1581].
=1890. 385.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1454-1699]. 1-2.
=1893. 188-192.; 377-384.

     írók
Concilia Emil közli: Adatok magyar tudósok és irók életéhez [1553-1758].
=1881. 258-267.

Concilia Emil közli: Adatok magyar tudósok és írók életéhez [1717-1776].
=1882. 360-367.

     iskolatörténet
Pettkó Béla közli: A pécsi iskola történetéhez [1540].
=1887. 802-803.

Ifj. Kemény Lajos közli: A pataki iskola történetéhez [1588].
=1890. 389-390.

     iskolaügy
Iványi Béla közli: Adatok Eperjes város középkori iskolaügyének történetéhez [1429-1526].
=1911. 67-88.

     iskoláztatás
Faber Móricz közli: Adalék a külföldi iskoláztatás történetéhez [1562].
=1899. 180-181.

Balló István közli: A külföldi iskolázás történetéhez [1593].
=1899. 383-384.

Lukinich Imre közli: Bethlen Péter iskoláztatásához [1627].
=1911. 305-310.

     Istvánffy Miklós
Egykorú adat Istvánffi a történetiró halálához [1615].
=1882. 582-583.

     ítélőmesterek
Hodor Károly közli: Erdély ítélőmesterei. 1365-1848.
=1878. 693-695.

     Iván cár
Szentkláray Jenő közli: Levelek Csernoevics Nenád (Iván czár) a >>fekete ember<< történetéhez [1527-1529]. 1-2.?
=1885. 504-518.; 724-733. [További rész nem jelent meg.]

     Ivánka család
Wertner Mór közli: Két Árpádkori országnagy családja.
=1899. 78-84.

     Jajca
Pekár Károly közli: I. Miksa császár három magyar vonatkozásu levele 1518-ból.
=1905. 295-306.

     Jakusith Anna
Komáromy András közli: Jakusith Anna két levele [1650, 1651].
=1891. 702-704.

     Jakusith György egri püspök
Komáromy András közli: XVII-ik századi gyászjelentések [gróf Forgách Ferenc 1648; Jakusith György egri püspök 1649; gróf Esterházy Tamás és Gábor 1652; gróf Thurzó Mária 1662].
=1891. 513-517.

     Jakusith Kata
Daróczy Zoltán közli: Jakusit[h] Kata levele Bercsényi Miklóshoz.
=1896. 575-576.

     Jakusith Zsuzsánna
Áldásy Antal közli: Tököli Miklósné, Jakusith Zsuzsánna ellen indított boszorkány perben fölvett jegyzőkönyv, 1662.
=1896. 171-175.

     Jan, III., Sobiesky, lengyel király
[Lénárt] Lénárd József közli: Szobjeszky levele Bécs ostromáról [1683].
=1881. 204-206.

Szádeczky Lajos közli: Sobieski és Teleki levelezése. (1684-1686.) 1-4.
=1887. 543-558.; 734-748.; 1888. 160-175.; 334-368.

     János Zsigmond, János, II., magyar király
P. Szathmáry Károly közli: Magyar esketési okmány 1563-ból János Zsigmond rendeletéből.
=1881. 357-365.

Két utasítás János Zsigmond korából [Békés Gáspárnak 1570; Giczy Jánosnak 1572].
=1882. 581-582.

Lindner Gusztáv közli: Kolozs városa levéltárából [1564-1662].
=1895. 486-498.

     János-lovagok
Reiszig Ede közli: A János-lovagok birtokviszonyai Magyarországon [XII-XVI. század].
=1911. 368-400.

     János, I., Szapolyai, magyar király
Pettkó Béla közli: Adalékok János király uralkodásának történetéhez [1527-1531].
=1883. 288-305.

Ifj. Kemény János közli: János király kincseinek s ruháinak összeirása [1538].
=1888. 566-571.

Ifj. Kemény Lajos közli: János király számadása [1538-1540].
=1889. 188-192.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1454-1699]. 1-2.
=1893. 188-192.; 377-384.

Ifj. Kemény Lajos közli: János király számadáskönyve. (1537-40.)
=1895. 570-574.

[Dongó Gyárfás Géza] D-gy. közli: Pöstyéni Gergelynek, Szapolyai János király 1526-1532. udvari kiadásairól vezetett jegyzéke.
=1898. 172-175.

Srs. közli: Zápolya János kir. életéhez [1526-1527].
=1898. 724-726.

Kretschmayr Henrik közli: Adalékok Szapolyai János király történetéhez [1527-1534]. 1-2.
=1903. 34-66.; 198-231.

     János, szent, Kapisztránói
Pettkó Béla közli: Kapisztrán János levelezése a magyarokkal [1444-1456]. [Szentté avatása ügyében Vassáni István levele 1459.]
=1901. 161-222.

Horváth Sándor közli: Egy ismeretlen levél Kapisztránói Szent Jánostól. 1451.
=1907. 481-483.

     János, XXII., pápa
Fraknói Vilmos közli: Oklevelek Endre és Johanna házasság-kötésének történetéhez. XXII. János pápa levelei [1331-1333].
=1898. 385-394.

     János, XXIII., pápa
Fraknói Vilmos közli: Oklevelek a pápai levéltárakból [1344-1410].
=1892. 385-401.

     jászai konvent
Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

     jegyzékek
Barabás Samu közli: Brandenburgi Katalin országos kiadásai jegyzéke 1630. juliusból.
=1881. 365-367.

     jegyzőkönyvek
Podhradszky József közli: Kivonatok Miskolc városa jegyzőkönyvéből [1655-1685].
=1859. 6. 262-264.

Kiss Kálmán közli: A szathmári csizmadia-czéh régi jegyzőkönyvéből [1660].
=1878. 705-706.

Békesi Emil közli: A nagyszombati kalmár céh szabályai 1547. és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556-1651-ből.
=1883. 170-176.

Áldásy Antal közli: Tököli Miklósné, Jakusith Zsuzsánna ellen indított boszorkány perben fölvett jegyzőkönyv, 1662.
=1896. 171-175.

Révész Kálmán közli: XVII. századi házassági pörök az Abaúji ref. egyházmegye jegyzőkönyvében.
=1900. 102-118.

Illésy János közli: Kivonatok Liptó vármegye XVI. századi jegyzőkönyvéből.
=1903. 253-265.

Szádeczky Lajos közli: Cserei Mihály jegyzőkönyvéből [1716-1728].
=1903. 481-582.

Áldásy Antal közli: Pozsony vármegye jegyzőkönyvei az 1650-1657. és 1665-1671. évekből. 1-2.
=1905. 62-87.; 233-256.

Zoványi Jenő közli: Miskolczi Csulyak István zempléni ref. esperes (1629-1645.) egyházlátogatási jegyzőkönyvei. 1-3.?
=1906. 48-102.; 266-313.; 368-407. [További rész nem jelent meg.]

Kerekes György közli: Kassa város jegyzőkönyveiből. Bethlen Gáborra [1620-1631], a münzházra és a drágaságra [1623-1626] vonatkozó följegyzések.
=1908. 85-118.

Iványi Béla közli: Eperjes szabad királyi város jegyzőkönyve. 1424-1509. 1-2.
=1909. 118-133.; 161-184.

Kemény Lajos közli: Kassa város jegyzőkönyveiből [1553-1707].
=1909. 313-319.

Komáromy András közli: Máramaros vármegye jegyzőkönveiből [1629-1671].
=1910. 161-186.

     Jéna
Révész Imre közli: A jénai egyetemben tanult magyarok s erdélyiek névsora 1550-1850.
=1861. 9. 219-238.

     jezsuiták
Jedlicska Pál közli: Adatok a soproni jezsuiták történetéhez [1555-1752].
=1885. 356-370.

Hellebrant Árpád közli: Az Olmüczben tanúlt magyarok 1590-1664.
=1888. 196-208.

     jobbágyok
Veress Endre közli: A török császár által a váradiaknak adott edictum [XVI. század].
=1895. 586-587.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Stroya vornik levele Béldy Pálhoz jobbágyok ügyében [1675].
=1895. 590-591.

     jogtörténet
Wenzel Gusztáv közli: A Hedervári Ferenc jószágai fölötti per és itélet 1523-ban. Adalékúl Magyarország azonkori köz- és jogtörténetéhez.
=1859. 6. 1-80.

     Jósa István
Berzeviczy Egyed közli: A lomniczi Berzeviczy-levéltárból [1679-1681].
=1899. 369-377.

     Jósva
Pettkó Béla közli: Az 1657. julius 21-én Jolsván tartott részgyűlés irományai.
=1884. 586-590.

     József főherceg, nádor
Berzeviczy Egyed közli: József nádor körútja a Szepességben 1806-ban.
=1905. 446-456.

Viszota Gyula közli: Széchenyi Istvánnak a pesti hengermalomra vonatkozó kiadatlan iratai [1837-1847]. 1-2.
=1910. 321-353.; 481-517.

     József, II., magyar király
ks. közli: Bereg vármegye készülődése II. József fogadására [1772].
=1911. 316-320.

     jövendölés
Kárffy Ödön közli: Prognosticon pro annao Domini 1600.
=1911. 157-160.

     Kakas István
Szádeczky Lajos közli: Kakas István s a kolozsvári >>Báthory-ház<<.
=1897. 607-625.

     Kállay Gergely
Kiss István közli: A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából [1586-1620].
=1901. 294-299.

     Kálmáncsehy Márton
Ifj. Kemény L[ajos]. közli: Kálmáncsehy Márton életéhez [1557].
=1890. 176-179.

     Kálnoki Mihály
Balló István közli: Tatár rabság [1662, 1665].
=1899. 380-383.

     Kalós László, szirmai
[Komáromy András] K. A. közli: Szirmai Kalós László végrendelete. 1785.
=1908. 302-304.

     kamarai alkalmazottak
Kárffy Ödön közli: Az állami és kamarai alkalmazottak fizetése 1549-ben.
=1907. 477-480.

     kamarai számadások
A magyar kamara számadásai 1583., 1584. és 1600. évekből.
=1900. 61-101.

     Kana
Beke Antal közli: Egy adat a kanai apátság, és a veszprémi püspökség történetéhez [1495].
=1881. 384-385.

     Kanisai Pálfi János
Kisfaludy Zsigmond közli: Kanisai Pálfi János följegyzései [1600-1634].
=1880. 191-194.

     Kanizsai család
Stessel József közli: A kismartoni városi levéltár némely érdekes okmányai [1611, 1621].
=1882. 204-206.

     Kanizsay Orsolya
[Károlyi Árpád] i. közli: Három rövid magyar levél. [Nádasdy Tamástól feleségének, Kanizsay Orsolyának, 1552.]
=1878. 186-187.

     kapitiha
Jakab Elek közli: Sándor Pál kapithia [1687-1690] s az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei [1687-1756]. 1-2.
=1874. 19. 121-247.; 1875. 20. 1-189. [Sajtóhibák: 1875. 21. 333-336.]

Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály évkönyve 1613-15-ből.
=1881. 1-11.

Barabás Samu közli: Portai följegyzések a XVI-ik századból [1591-1592].
=1881. 173-180.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez [1631-1633]. 1-2.?
=1883. 417-461.; 656-720. [További rész nem jelent meg.]

Soltész Árpád közli: Sándor Gáspár kapitiha két levele [1690].
=1888. 807-808.

Veress Endre közli: Baló Mátyás kapitiha itinerariuma [1686-1688].
=1899. 309-316.

     káptalanok
Jerney János: A' magyarországi káptalanok és konventek' mint hielmes és hiteles helyek' története.
=1855. 2. XI-XVI., 1-166. [Káptalani és konventi hiteles pecsétek betűrendes mutatója: 154-164.; 1-100. pecsét képe: 215. u.]

Érdy János: A váci káptalannak legrégibb pecséte [1457].
=1859. 6. 257., 1 kép.

Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

Knauz Nándor közli: A budai káptalan regestái. 1148-1649.
=1863. 12. 1-156.

Bunyitay Vincze közli: Szent-László király sírjának káptalana Váradon [XV. század vége].
=1879. 180-186.

Kuun Géza közli: Két régi irat [Felséges Fejedelem [???] ellen írt levél; a budai káptalan okirata, 1472].
=1881. 187-188.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalan egyik kanonokja és préposti helytartó házának leltára 1555-ből.
=1884. 393-398.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház leltára 1557-ből.
=1885. 600-605.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas-káptalani egyház leltára 1605-ből.
=1885. 772-782. [Igazítás: 1886. 208.]

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház énekgyűjteménye 1616-ból.
=1885. 782.

Pór Antal közli: Szemelvények a pozsonyi társas káptalani egyház ujabb leltáraiból [1617-1642].
=1885. 782-783.

Fejérpataky László közli: A veszprémi káptalan kincseinek összeirása 1429-1437. évekből. 1-2.?
=1886. 553-576.; 1887. 173-192. [További rész nem jelent meg.]

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Pór Antal közli: Viszály a pécsi káptalanban. (1302-1309.) (Ujabb adalék Gentilis biboros követsége történetéhez Magyarországon.)
=1889. 401-420.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1246-1819]. 1-5.
=1889. 555-587.; 753-772.; 1890. 130-154.; 360-366.; 1891. 109-138. [További rész nem jelent meg.]

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1269-1865]. 1-6.
=1892. 493-512.; 635-650.; 1893. 93-108.; 291-306.; 459-473.; 617-630.

Beke Antal közli: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt [1300-1773]. 1-4.
=1895. 230-259.; 409-432.; 630-652.; 1896. 45-62.

Németh Ambrus közli: Adalék a győri nemességnek és Győr város földesurának, a győri káptalannak közjogi viszonyához a XVIII. század első felében.
=1908. 248-257.

Barabás Samu közli: Erdélyi káptalani tizedlajstromok [1331-1497]. [A lajstromok állapotáról Huszti András levele, 1749.]
=1911. 401-442.

     kapuadó
Szilágyi Sándor közli: Adalék Magyarország kapuszám szerinti adózása ismeretéhez a török uralom idejében [1559, 1647, 1696].
=1867. 13. 220-226.

     Károly, I., angol király
Thaly Kálmán közli: Egykorú tudósítás I. Károly angol király kivégeztetéséről, 1649.
=1879. 396-398.

     Károly, I., Károly Róbert, magyar király
Dézsi Lajos közli: Adat Vasvármegye történetéhez [1325].
=1897. 374-377.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Szekfű Gyula közli: Oklevelek I. Károly pénzverési reformjához [1335-1342].
=1911. 1-36.

     Károly, III., magyar király
Hodinka Antal közli: III. Károly levelei gr. Eszterházy Imre herczeg-primáshoz. 1725-1740.
=1898. 1-17.

     Károly, V., francia király
Óváry Lipót közli: A Nagy Lajos és V. Károly franczia király között tervezett szövetségre vonatkozó oklevelek. 1374-1376.
=1877. 23. 29-82.

     Károly Gusztáv őrgróf
Götz, würtembergi hadnagy [később százados] közli: Károly Gusztáv baden-durlachi őrgróf jelentései az 1685-6-iki táborozásról. 1-4.
=1887. 275-292.; 495-510.; 765-780.; 1888. 140-159.

     Károly István, simaházi
r. r. közli: Simaházi Károly István kapitány verses életrajza [XVIII. század].
=1903. 150-156.

     Károlyi Gáspár
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Ifj. Kemény Lajos közli: Károlyi Gáspár hagyatéka [1597].
=1889. 784-792.

Ifj. Kemény Lajos közli: Adatok Károlyi Gáspár életéhez [1587].
=1889. 793.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Ifj. Kemény L[ajos]. közli: Károlyi Gáspár életéhez [1581].
=1894. 186-187.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából. Károlyi Gáspár életéhez [1574-1577].
=1905. 157.

     Károlyi Mihály
Pettkó Béla közli: Gyászjelentések [Széchy György 1625; Károlyi Mihály 1626; Prépostvári Zsigmond 1644].
=1885. 176-179.

     Károlyi Sándor gróf, tábornok
Thaly Kálmán közli: Károlyi Sándor jelentése a szent-gotthárdi harczról [1704].
=1881. 590-592.

Éble Gábor közli: Gróf Károlyi Sándor naplójegyzetei 1725-ből. 1-2.
=1902. 89-108.; 264-275.

Bányai Károly közli: Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez a Gencsy-család balkányi levéltárából [1703-1717].
=1904. 35-48.

     Károlyi Zsuzsánna
Szabó Károly közli: Bethlen Gábornak és nejének Károlyi Zsuzsannának levelezése [1620-1621].
=1879. 201-218.

Gergely Sámuel közli: Bethlen Gábor levelei feleségéhez Károlyi Zsuzsánnahoz [1621].
=1882. 124-133.

Lasztókay László - [Pettkó Béla] P. B. közli: Erdélyi fejedelemasszonyok levelei [1619-1627].
=1885. 808-812.

     Kassa
Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

Podhradszky József közli: A kassai templomban levő fölírás, 1766.
=1861. 9. 243.

[Fejérpataky László] F. L. közli: A köpcsényi levéltárból [1606-1608].
=1879. 386-392.

Fejérpataky László közli: A kassai nagy templom történetéhez [1604].
=1879. 813-814.

Lasztókai László közli: Alvinczy Péter halála [Kassa, 1634].
=1880. 604-605.

Thaly Kálmán közli: Villongások elintézése a kassai polgárság és vitézlő rend között. (1560-1570.)
=1882. 368-373.

Pettkó Béla közli: Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-ből.
=1882. 717-728.

Szilágyi Sándor közli: Henckel János levelezéséből [1525-1529].
=1882. 769-772.

Pettkó Béla közli: Kassa városa kincstára 1643-1644-ben.
=1883. 176-180.

[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Egy lengyel főúr magyar levele elzálogosított kincsei ügyében [1599].
=1883. 181-184.

Majláth Béla közli: A felső vármegyei rendek kassai gyűlésének actái 1683-ból. 1-2.
=1883. 359-374.; 543-570.

Pettkó B[éla]. közli: Kassa város eskü- és szabályzati könyve a senatorok számára. A XVI. és XVII századból.
=1883. 793-798.

Thaly Kálmán közli: Schiessler Gáspár kassai polgár naplója a Rákóczi-korból. (1703-1713).
=1884. 740-749.

Demkó Kálmán közli: Kassa város hatósági szabályzata (Articuli Communitatis) 1404-ből.
=1886. 140-150.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa középkori iparához s kereskedelméhez [1411-1514].
=1887. 781-787.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Kassa város levéltárából [1517-1541].
=1888. 597-598.

I. Kemény Lajos közli: Kassa középkori ipara és kereskedelme történetéhez [1307-1520].
=1889. 181-188.

Ifj. Kemény Lajos közli: Tinódy Sebestyén és családja történetéhez [1557-1575].
=1889. 199.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai nyomda történetéhez [1610].
=1889. 200.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városi limitatiók [1559-1608].
=1889. 773-784.

Ifj. Kemény Lajos közli: Adatok Károlyi Gáspár életéhez [1587].
=1889. 793.

Ifj. Kemény Lajos közli: Probatio Calami [1632, 1651].
=1890. 196-197.

Ifj. Kemény Lajos közli: Huszár Gál életéhez [1560].
=1890. 197-199.

Ifj. Kemény Lajos közli: Két magyar levél Kassa város levéltárából [1525, 1528].
=1890. 200.

Ifj. Kemény Lajos közli: Czeglédy [István] életéhez [1667].
=1890. 200.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa fegyvertára a XVI. és XVII. században.
=1890. 377-384.

Ifj. Kemény Lajos közli: A hazai ipar történetéhez [1581].
=1890. 385.

Ifj. Kemény Lajos közli: Henckel János életéhez [1526-1557].
=1890. 385-388.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai egyház történetéhez [1557].
=1890. 388.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai sz. Erzsébet-egyház inventáriuma 1699-ből.
=1890. 563-568.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai tanügy történetéhez [1516-1583].
=1890. 790-794.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai ötvös czéh limitacziója [XVII. század].
=1891. 335-336.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1454-1699]. 1-2.
=1893. 188-192.; 377-384.

Révész Kálmán közli: A kassai református iskola törvényei 1656-ból.
=1893. 550-558.

Révész Kálmán közli: A kassai ref. egyh. gondnoka számadásai 1682-1688. 1-2.
=1894. 152-163.; 522-534.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

Ifj. Kemény Lajos közli: Verancsics Antal levelezése a kassaiakkal [1560-1563].
=1895. 207-208.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1526-1562].
=1895. 390-395.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa legrégibb statatuma [155?, 1562, 1563].
=1895. 578-582.

Ifj. Kemény Lajos közli: Apróságok Kassa városa levéltárából [1493-1715].
=1895. 758-761.

Révész Kálmán közli: Kassai események Bethlen első támadásakor. 1619. szeptember 3-10.
=1896. 113-120.

Mihalik József közli: Kassa város 1556. évi számadás könyve.
=1896. 160-171.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1521-1730]. 1-2.
=1896. 185-191.; 738-741.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai városházi freskók. 1780.
=1896. 191-192.

Révész Kálmán közli: A kassai református egyház és iskola javai és alapítványai 1683., 1694.
=1896. 559-564.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

Révész Kálmán közli: Abaújvármegye rendei idősb Gyarmati Jánost felmentik a kassai református templom építéséről vezetett számadás terhe alól [1656].
=1898. 383-384.

Komáromy András közli: Adatok az 1610. év történetéhez. 1-2.
=1898. 481-504.; 596-620.

Révész Kálmán közli: Kassai ref. egyházi számadások, 1650-1655.
=1899. 151-175.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1564-1565].
=1899. 181-191.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A kassai kamara instructiója [1646].
=1899. 551-559.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1446-1729]. 1-2.
=1900. 155-159.; 473-480.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1528-1597]. 1-3.
=1900. 111-117.; 447-455.; 597-605.

Kárffy Ödön közli: Serédy György kassai kapitánynak adott utasítás [1552].
=1901. 117-119.

Kárffy Ödön közli: Kassa város tüzérségi felszerelése. 1552.
=1901. 121-126.

Kerekes György közli: Gyöngyösi János és Leövey Márton uraméknak bécsi utjokról való számadások, 1632.
=1901. 464-466.

Kerekes György közli: Levéltári kutatások [1598-1684].
=1901. 565-574.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1514-1528].
=1902. 157-160.

Csánki Dezső közli: Oklevelek a Hunyadiak korából [1454-1488]. 1-2.
=1902. 276-302.; 346-374.

Kárffy Ödön közli: Kassa város fegyvertárának összeírása 1650.
=1902. 453-461.

Illésy János közli: Művelődéstörténeti adatok [1592-1707].
=1903. 146-149.

Kárffy Ödön közli: A kassai élelmezési biztos utasítása 1553-ból.
=1903. 471-474.

Kemény Lajos közli: Bocskay István levelei Kassa városához [1604-1606].
=1904. 458-473.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából. Károlyi Gáspár életéhez [1574-1577].
=1905. 157.

Kárffy Ödön közli: Adatok Kassa történetéhez [1553, 1554].
=1905. 463-468.

Jurkovich Emil közli: Két levél a Bocskay-felkelés első eseményeiről [1604].
=1906. 152-160.

Kerekes György közli: Kassa város levéltárából [1597-1644].
=1907. 265-287.

Kerekes György közli: Kassa város jegyzőkönyveiből. Bethlen Gáborra [1620-1631], a münzházra és a drágaságra [1623-1626] vonatkozó följegyzések.
=1908. 85-118.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

Kemény Lajos közli: Kassa város jegyzőkönyveiből [1553-1707].
=1909. 313-319.

Iványi Béla közli: Egy 1457. évi ismeretlen békekötés.
=1911. 313-316.

     Kassai család
Pettkó B[éla]. közli: A Kassai család történetéhez [1598].
=1883. 200-201.

     Kassai Dávid Zsigmond
Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

     Kátay Mihály kancellár
Szádeczky L[ajos]. közli: Kátay Mihály életéhez [1606].
=1879. 814-815.

     Katona István
Németh Ambrus közli: Katona Istvánnak, Pray György és Kelemen Imrének Novák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz irt levelei [1776-1794].
=1902. 303-320.

     katonaság
Szerémi közli: Katonatartási szerződés a XVI-ik század végéről.
=1879. 394.

Herfurt József közli: Edicta militaria [1682].
=1882. 396-399.

Weber Samu közli: A szepesi városok véradója [1271-1814].
=1884. 337-346.

     Katzianer János
[Károlyi Árpád] -d. közli: Katzianer [János] megöletésének történetéhez [1542].
=1878. 698-700.

     Kávássy Kristóf várnagy
Maróthi Rezső közli: Nádasdy Tamáshoz irt levelek [1534-1542].
=1902. 109-130.

     Kecskemét
Gyárfás István közli: Két magyar köríratú pecsét 1600. és 1613-ból. [Gyulavár; Kecskemét].
=1879. 395-396.

     Keczer család, lipóczi
Pór Antal közli: A lipóczi Keczerek.
=1891. 353-366.

     Keglevich Péter
Deák Farkas közli: Keglevich Péter naplója [1599-1661].
=1867. 13. 238-249.

     Keglevich Zsigmond gróf
Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

     kegyúri jog
Tóth-Szabó Pál közli: Oklevelek a kegyúri jog történetéhez. 1508-1521.
=1903. 99-117.

     Kelemen Imre
Németh Ambrus közli: Katona Istvánnak, Pray György és Kelemen Imrének Novák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz irt levelei [1776-1794].
=1902. 303-320.

     Kelemen, IV., pápa
Fraknói Vilmos közli: Oklevelek a pápai levéltárakból [1344-1410].
=1892. 385-401.

     Kelemen, VI., pápa
Fraknói Vilmos közli: Nagy Lajos király és Erzsébet anyakirályné kiadatlan levelei VI. Kelemen pápához. 1346-1347.
=1905. 1-12.

     Kelemen, XI., pápa
Balássy Ferencz közli: Adalék a Rákóczy forradalom történetéhez.
=1867. 13. 227-233.

     kelengyék
Berzeviczy Egyed közli: Kelengye a mult századból [1758].
=1899. 704-711.

     Kemény család
P. Szathmáry Károly közli: Egy magyar fejedelmi kincstár [Kemény család, 1662].
=1881. 763-781.

     Kemény család, gyerőmonostori, báró
P. Szathmáry Károly közli: A gyerőmonostori B. Kemény-család idősb, fejedelmi ágának Okmánytára. Közügyek.


=1871. 18. [Tartalom: VII-X.], 1-198. [Szilágyi Sándor: Igazítás és pótlás: 1877. 22. 283-287.]

     Kemény János fejedelem
Szilágyi Sándor közli: Kemény János kora és fejedelemsége, új adatokkak illustrálva [1657-1661].
=1860. 7. 125-210.

Szilágyi Sándor közli: Kemény János és Bornemissza Pál levelezése az 1644-1645-iki hadjárat idejéből. 1-2.
=1880. 13-56.; 277-320.

Szilágyi Sándor közli: Kemény János és a krimiai rabok levelei. 1657-1664.
=1882. 593-621.

Koncz József közli: Kemény János egy kiadatlan levele [1659].
=1885. 430.

Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

Török István közli: Veresmarti Gáspár levele Kemény János fejedelemhez [1661].
=1896. 369-370.

Tóth Ernő közli: Kemény János és Lónyay Anna levelezése 1656-1662.
=1900. 161-218.

Tóth Ernő közli: Kemény János leveleiből [1650-1656].
=1901. 316-320.

Magyari Károly közli: Adatok Kemény János életéhez. 1634-1660.
=1905. 469-497.

     Kemény Simon gróf
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Kemény Simon házassága [1663].
=1889. 399-400.

     Kendi István
Pettkó Béla közli: A Kendy-féle összeesküvés [1610]. (Latin históiás ének Szamosközy Istvántól.)
=1888. 754-789.

     Kendi Sándor
Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

     Kendy Gáborné Réway Kata
Merényi Lajos közli: Kendy Gáborné, Réway Kata végrendelete 1595-ből. =1893. 175-184.

     kenézek
Lehoczky Tivadar közli: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban [1364-1648]. 1-3.
=1890. 155-173.; 476-492.; 1894. 51-80.

     képzőművészet
Szilágyi István: Adalék a magyarországi képző-művészek névsorához.
=1880. 156-167.

Thaly Kálmán közli: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) 1-4.
=1882. 555-576.; 745-768.; 1883. 184-198.; 375-406.

     Kerechényi András
Kosutány Ignácz közli: Kerechényi András végrendelete [1679].
=1882. 773-774.

     Kerecsényi László
Komáromy András közli: Kerecsényi László levelei Nádasdy Tamáshoz. 1553-1562. 1-2.
=1906. 103-138.; 246-265.

     kereskedelem
Hatvani Mihály közli: Az Anjouk alatti kereskedelmi történetünkhez[!] [1344-1384].
=1860. 7. 245-251.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek az ipar és kereskedés történetéhez Magyarországon a XVI. és XVII-ik században.
=1877. 22. 237-258.

Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez [1494-1541]. 1-4.
=1882. 622-669.; 1883. 61-97.; 262-287.; 462-485.

Békesi Emil közli: A nagyszombati kalmár céh szabályai 1547. és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556-1651-ből.
=1883. 170-176.

Demkó Kálmán közli: Kézsmárk város kereskedelmi szabályzata a XV-ik század elejéről.
=1886. 137-140.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa középkori iparához s kereskedelméhez [1411-1514].
=1887. 781-787.

I. Kemény Lajos közli: Kassa középkori ipara és kereskedelme történetéhez [1307-1520].
=1889. 181-188.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

[Lehoczky Tivadar] L. közli: Fa- és fegyverkiviteli engedély 1528.
=1898. 172.

     Keresztély Ágost bíboros, esztergomi érsek
Balássy Ferencz közli: Adalék a Rákóczy forradalom történetéhez.
=1867. 13. 227-233.

     Keresztély, IV., dán király
Fraknói Vilmos közli: Bethlen Gábor és IV. Keresztély dán király. (1625-1628.)
=1881. 98-113.

     keresztes háború
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     kertészet
B. Mednyánszky Dénes közli: Régi magyar kertészet [1632-1643].
=1880. 772-775.

     Kéry Ferenc gróf
Merényi Lajos közli: Harcztéri tudósítások Bécs 1683-iki ostromáról.
=1902. 475-480.

Merényi Lajos közli: A bécsi ostrom 1683-ban. Gr. Kéri Ferencz eredeti tudósítása Eszterházy Pál nádorhoz.
=1903. 294-295.

     Kéry János gróf
Révay közli: Pénzüzlet a XVII. században.
=1884. 399-400.

     Keselőkő vára
Szabó Károly közli: Két oklevél a XVI-dik századból [1532, 1536].
=1879. 808-811.

     Késmárk
Demkó Kálmán közli: Kézsmárk város kereskedelmi szabályzata a XV-ik század elejéről.
=1886. 137-140.

     Kesznyeten
[Komáromy András] K. A. közli: Hajdu szabadságlevelek [1630-1649].
=1901. 605-610.

     Kézai Simon
Podhradszky József közli: [Szörényi Sándor jezsuita atya Kézai Simonról, 1277.]
=1861. 10. 238-239.

     kéziratok
Marczali Henrik közli: Adalékok Erdély történetéhez a párisi nemzeti könyvtár kézirataiból [1595].
=1878. 967-974.

     kézműipar
Thaly Kálmán közli: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) 1-4.
=1882. 555-576.; 745-768.; 1883. 184-198.; 375-406.

Weber Samu közli: Gnezda városa kézműveseinek alapszabályai [1515-1828].
=1898. 699-722.

     kibékülési szerződés
P. Szathmáry Károly közli: Kibékülési szerződés Mikes Benedek és neje között, világi úton [1641].
=1881. 394-395.

     kincstár
Pettkó Béla közli: Kassa városa kincstára 1643-1644-ben.
=1883. 176-180.

     kincstári jövedelmek
Kárffy Ödön közli: Perneszy Pál dicator titkos megbizatása a szigetvári kincstári jövedelmek megvizsgálására 1564-ben.
=1905. 461-462.

     királyi adó
Ráth Károly közli: A' soproni kapitányság és királyi adóról szóló oklevelek.
=1855. 1. 141-172.

     királyi kamarák
Szekfű Gyula közli: Oklevelek I. Károly pénzverési reformjához [1335-1342].
=1911. 1-36.

     Királyi Könyvek
Komáromy András közli: Az erdélyországi királyi könyvekből [1623-1647].
=1911. 220-247.

     királyi tanácsosi cím
Révay Vilmos közli: Magyar királyi tanácsosi czímnek adományozási okmánya 1618. évből.
=1891. 511.

     Kisfaludy Sándor
Récsey Viktor közli: II. Lajos király adománylevele Kisfaludy Sándor ipja (Vajda Ignácz) ősének számára.
=1894. 176-177.

     Kisgyőr
Podhradszky József közli: Kisgyőri felirat [1739].
=1860. 7. 260-261.

     Kismarton
Horváth Mihály: Kismartoni regesták 1617-1645.
=1861. 10. 1-110.

Stessel József közli: A kismartoni városi levéltár némely érdekes okmányai [1611, 1621].
=1882. 204-206.

Schrauf K[arl]. közli: Kis-marton történetéhez [1453].
=1885. 800.

Stessel József közli: A kismartoni városi plébánia-egyházra vonatkozó négy okmány [XV. század].
=1885. 801-802.

Stessel József közli: Kismarton történetéhez [XVII-XVIII. század].
=1885. 802-803.

Merényi Lajos közli: A Hóra világ kismartoni krónikája [1784-1785].
=1901. 1-40.

     Kisvárda
Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     kiváltságlevelek
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Áldásy Antal közli: Az anabaptisták kiváltság-levele [1622].
=1892. 367-370.

Kováts László közli: I. Rákóczi György kiváltság levele a brassai rézmívesek javára [1635].
=1898. 724.

Gagyi Jenő közli: Az árvavármegyei oláh telepek kiváltságlevele [1474-1576].
=1910. 186-198.

     klarisszák
Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

     Klobusiczky család, gróf
Thaly Kálmán közli: A gróf Klobusiczkyak zétényi levéltára [1528-1714].
=1895. 1-31.

     Kochanszky, Michał
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz dr. Kochanszky Mihály krakkai egyetemi tanárnak naptárkiadási engedélyt ad Magyarországon [1707].
=1879. 399-400.

     Koháry István báró
Thaly Kálmán közli: Báró Koháry István hagyatéki leltára. - 1664. -
=1885. 605-608.

     Koháry István gróf, országbíró
Thaly Kálmán közli: Gr. Koháry István naptári jegyzeteiből [1704-1723].
=1878. 396-400.

Merényi Lajos közli: Koháry István levelei Eszterházy Pál nádorhoz. 1670-1682. 1-2.
=1903. 67-82.; 232-252.

     Koháry Péter
Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

     kohászat
Mikulik József közli: A bánya- és vasipar története Dobsinán [XIV-XVIII. század]. 1-3.
=1880. 609-632.; 1881. 28-50.; 494-521.

     Kolos
Az aknákról való deputációk [1685-1688].
=1895. 370-384.

     Kolos vármegye
Gróf Lázár Miklós közli: Kolos-vármegye 1634-iki lustrája.
=1878. 198-204.

     kolostorok
Jakab Elek: Erdély egyháztörténelméhez. I. Apátságok. II. Apáczaklastromok.
=1867. 13. 1-42., 43-87.

     kolozsmonostori konvent
Beke Antal közli: A kolosmonostori konvent levéltára [1268-1871]. 1-9.
=1896. 483-504.; 718-736.; 1897. 339-360.; 496-512.; 733-748.; 1898. 151-166.; 343-356.; 532-555.; 653-669.

     Kolozsvár
Szabó Károly közli: Mátyás király születési háza [Kolozsvár, 1443].
=1880. 170-173.

Barabás Samu közli: Kolozsvár történetéhez [1613].
=1881. 382-384.

Szabó Károly közli: A kolozsvári magyar polgárság összeirása 1453-ból. 1-2.?
=1882. 525-541.; 729-745. [További rész nem jelent meg.]

Szabó Gyula közli: Kolosvár városa levéltárából [1574-1626].
=1883. 510-518.

Deák Farkas közli: Kolozsvár város 1496-diki számadása.
=1883. 571-594.

Beke Antal közli: Kolosvár városa okmánytárához [1320-1525].
=1888. 617-621.

Schönherr Gyula közli: A kolosváriak folyamodása a német hadak kivitele ügyében [1663].
=1889. 207-208.

Török István közli: Záloglevél 1679-ből.
=1894. 163-170.

Lindner Gusztáv közli: Kolozs városa levéltárából [1564-1662].
=1895. 486-498.

Lindner Gusztáv közli: Kolozsvár várának legrégibb ezidőszerint ismeretes statutuma 1513-ból.
=1896. 180-184.

Török István közli: Adatok a kolozsvári ev. ref. egyházközség XVII. századi történetéhez.
=1896. 419-435.

Beke Antal közli: A kolosmonostori konvent levéltára [1268-1871]. 1-9.
=1896. 483-504.; 718-736.; 1897. 339-360.; 496-512.; 733-748.; 1898. 151-166.; 343-356.; 532-555.; 653-669.

Veress Endre közli: Kolozsvári ötvös-czéh szabályok [1769].
=1897. 380-384.

Szádeczky Lajos közli: Kakas István s a kolozsvári >>Báthory-ház<<.
=1897. 607-625.

Török István közli: Jelentés a nagy-enyedi collegium és kolozsvári egyház javainak megvizsgálásáról 1697-ben.
=1899. 137-151.

Illésy János közli: Művelődéstörténeti adatok [1592-1707].
=1903. 146-149.

     Komárom vármegye
Thury Etele közli: Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII. századból.
=1906. 553-562.

     Komáromi Zsófi
Bedőházy János közli: Bedőházy Tamás levele Komáromi Zsófi mátkájához [1650].
=1892. 752.

     Komáromy János
Szabó Károly közli: Komáromy János életéhez [1684].
=1881. 206-208.

     Komlóssy Tamás
Lehóczky Tivadar közli: Egy 1634-dik évi követ utasítása [Komlóssy Tamás, Bereg vármegye].
=1897. 535-540.

     Komodi Tamás
Tóth Ernő közli: Kemény János leveleiből [1650-1656].
=1901. 316-320.

     Kondé Katalin
Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

     Konstantinápoly
Szádeczky [Lajos]. közli: Egy konstantinápolyi követjelentés 1650-ből.
=1880. 799-800.

     konventek
Jerney János: A' magyarországi káptalanok és konventek' mint hielmes és hiteles helyek' története.
=1855. 2. XI-XVI., 1-166. [Káptalani és konventi hiteles pecsétek betűrendes mutatója: 154-164.; 1-100. pecsét képe: 215. u.]

Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

Beke Antal közli: A kolosmonostori konvent levéltára [1268-1871]. 1-9.
=1896. 483-504.; 718-736.; 1897. 339-360.; 496-512.; 733-748.; 1898. 151-166.; 343-356.; 532-555.; 653-669.

     konyhai rendtartás
Koncz József közli: I. Rákóczy György konyhai rendtartása [1634].
=1882. 395-396.

     Korda család
Pettkó Béla közli: A Kürthy-család levéltárából [1527].
=1890. 195-196.

     Kornis Borbála
Komáromy András közli: Paczolay Péterné Kornis Borbála szombatosságára vonatkozó tanukihallgatások [1638].
=1884. 546-557.

     Kornis család, gróf
Torma Károly közli: Leltárak, összeirások [1642-1692].
=1884. 140-150.

     Kornis Ferenc
Vass Miklós közli: Az udvarhelyi vár történetéhez [1620-1625].
=1906. 314-320.

     Kornis Gáspár
Veress Endre közli: Székely Mihály levele [1600].
=1894. 748-750.

     Kornis Margit
Komáromy András közli: Kornis Margit Rhédey Jánosné nászhozománya 1627-ből.
=1885. 398-401.

     Kornis Zsigmond gróf
Torma Károly közli: Gróf Kornis Zsigmond erdélyi kormányzó végrendelete 1731-ből.
=1892. 173-185.

     Korniss Zsigmond gróf
Kovács László közli: Három levél I. és II. Rákóczy Györgytől [1629, 1640, ?].
=1898. 370-373.

     koronaőrség
Kárffy Ödön közli: A pozsonyi koronaőrség utasítása 1657-ből.
=1903. 479-480.

     koronázás
[Hodinka Antal] H. A. közli: Eleonóra császárné II. Ferdinánd császár és király felesége magyar királynővé koronáztatásának rendje [1618?].
=1898. 167-172.

     Korpona
Matunák Mihály közli: Korpona város levéltárából [1535-1545].
=1901. 430-443.

     Kossuth Lajos kormányzó
Ferenczi Zoltán közli: Kossuth Lajos kiadatlan levelei B. Wesselényi Miklóshoz [1833-1848]. 1-2.
=1902. 161-193.; 321-345.

Ferenczi Zoltán közli: B. Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz [1842-1847]. 1-4.
=1903. 1-33.; 161-197.; 321-354.; 583-607.

     Kosztolányi László
Szerémi közli: Soós Mihály levele Kosztolányi Lászlóhoz [1764].
=1896. 382-384.

     Kovacsóczy Farkas
Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczy Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

Szádeczky Lajos közli: Kovacsóczy Farkas levelei. (1577-1594.) 1-2.
=1892. 684-699.; 1893. 33-51.

     Kovacsóczy István
Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

     kovácsok
Barabás Domokos közli: A székely-udvarhelyi szücs-szabó és kovács czéhek rendszabályai 1613-ból.
=1887. 396-405.

Thury Etele közli: A győri kovácsczéh szabályai 1611-ből.
=1907. 444-452.

     kőfaragók
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

     kölcsön
Révay közli: Pénzüzlet a XVII. században.
=1884. 399-400.

     Köleséry Sámuel
Szilágyi Sándor közli: Köleséry Sámuel naplója [1657-1685].
=1890. 48-49.

     költészet
Thaly Kálmán közli: Költészet és érmészet [1706].
=1892. 171-173.

     költségvetés
Szilágyi Sándor közli: Magyarország pénzügyi állapotához a XVI. században.
=1861. 8. 247-252.

     kőművesek
[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Öreg Rákóczy György védlevele a brassói kőmives czéhnek [1636].
=1895. 587-588.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1521-1730]. 1-2.
=1896. 185-191.; 738-741.

     könyvtárak
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

     Köpcsény
[Fejérpataky László] F. L. közli: A köpcsényi levéltárból [1606-1608].
=1879. 386-392.

     Körmöc
Diváld József közli: A körmöczi pénzverdéből. A Bethlen Gábornak kiszolgáltatott, készpénz, arany és ezüst jegyzéke, 1619-ben.
=1879. 601-607.

Matunák Mihály közli: Bekény Benedek, nádori itélőmester 1528-iki körmöczi fogságáról.
=1898. 180-181.

     Körmöcbánya
Szitnyai József közli: A körmöczbányai békekötés 1452-ben.
=1884. 593-612.

Matunák Mihály közli: Eredeti oklevelek a körmöczbányai püspöki malomról [1431-1453].
=1907. 321-326.

     kötéslevelek
Szerémi közli: Bossányi Lőrincz kötlevele 1571-ből.
=1890. 799.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Bocskay Istvánné [és Becski Zsuzsánna] kötéslevele [1675, 1686].
=1899. 350-354.

     Kővár
Thaly Kálmán közli: Kővár vára és tartozandóságainak leltára. (1705.)
=1889. 387-392.

     Kövesdy Lukács
Ifj. Kemény Lajos közli: Kövesdy Lukács végrendelete. 1556.
=1903. 156-160.

     követjelentések
Lénárt József közli: Rozsnyay Dávid egy ismeretlen követjelentése [1670].
=1882. 332-341.

Komáromy András közli: Magyar országgyűlési emlékek. I. Követutasítások. II. Követjelentések. [1604-1722].
=1908. 523-551.

     követségek
Nagy Iván: Liptay Imre török követsége 1619-ben.
=1855. 1. 193-210. [Szerző igazítása: 1863. 12. 287.]

Simonyi Ernő közli: Magyar követség Francziaországban 1487-ben.
=1867. 13. 215-219.

Jakab Elek közli: Sándor Pál kapithia [1687-1690] s az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei [1687-1756]. 1-2.
=1874. 19. 121-247.; 1875. 20. 1-189. [Sajtóhibák: 1875. 21. 333-336.]

Lónyay Albert velenczei követségei 1501-1515.
=1877. 22. 1-44.

Ipolyi Arnold közli: Rimay János portai vásárlásai [1608?, 1620?, 1621?].
=1878. 153-164.

Hatos Gusztáv közli: Hanvay Péter és Pásztóy Máté követségi tudósítása 1640-ből.
=1878. 392-396.

[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Bernárdfy János krimiai követsége. 1598-ban.
=1878. 561-576.

Szádeczky [Lajos]. közli: Egy konstantinápolyi követjelentés 1650-ből.
=1880. 799-800.

Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály évkönyve 1613-15-ből.
=1881. 1-11.

Barabás Samu közli: Portai följegyzések a XVI-ik századból [1591-1592].
=1881. 173-180.

Lénárt József közli: Nemes János követjelentése [1667].
=1881. 386-390.

Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály 1619-iki követjárásának történetéhez.
=1882. 470-475.

Szilágyi Sándor közli: Gyulai Ferencz 1685-iki követsége Carafához.
=1882. 482-491.

Pettkó Béla közli: Egy érdekes emlékkönyv a XVII-ik századból.
=1882. 499-506.

Szilágyi Sándor közli: Absolon külföldi követségei. 1677-80.
=1883. 1-60.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez [1631-1633]. 1-2.?
=1883. 417-461.; 656-720. [További rész nem jelent meg.]

Gergely Samu közli: Borsos Tamás emlékirata 1630. jan. 20-28-iki budai követségeiről.
=1884. 694-708.

Pór Antal közli: Adalék Gentilis biboros magyarországi követsége okirataihoz [1307-1311].
=1886. 196-202.

Talleyrand és Roussel követsége az orosz czárhoz [1628-1634].
=1887. 53-78.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez.
=1889. 70-118.

Pór Antal közli: Viszály a pécsi káptalanban. (1302-1309.) (Ujabb adalék Gentilis biboros követsége történetéhez Magyarországon.)
=1889. 401-420.

Apáczai Tamás 1671-iki portai követsége.
=1890. 38-46.

Komáromy András közli: Követjelentés 1662-ből.
=1890. 394-399.

B[arabás Samu]. közli: Adalék Csernel György 1634-iki lengyelországi követsége történetéhez.
=1890. 569-576.

Karácsonyi János közli: Beriszló Péter velenczei követsége 1504-ben.
=1891. 505-506.

Wibling K. közli: Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból [1613-1645]. 1-2.?
=1892. 440-473.; 592-634. [További rész nem jelent meg.]

Domján István közli: Adatok Váradi Gyulai István portai követségéhez [1660-1669].
=1894. 508-521.

Domján István közli: Vizaknai Nagy István 1686-iki portai követségéhez.
=1897. 529-534.

Komáromy András közli: Adatok Berényi György erdélyországi követjárása történetéhez 1659-ben.
=1905. 540-552.

Iványi Béla közli: Adalékok nemzetközi érintkezéseink történetéhez a Jagelló-korban [1498-1525]. 1-3.
=1906. 139-151.; 161-197.; 321-367.

     követutasítások
Nagy Iván közli: Követi utasítás az 1617. évi országgyűlésre.
=1881. 78-86.

Lehóczky Tivadar közli: Egy 1634-dik évi követ utasítása [Komlóssy Tamás, Bereg vármegye].
=1897. 535-540.

Komáromy András közli: Ujhelyi Pál követ utasítása az 1655-iki pozsonyi országgyűlésre.
=1899. 716-719.

Komáromy András közli: Magyar országgyűlési emlékek. I. Követutasítások. II. Követjelentések. [1604-1722].
=1908. 523-551.

     közigazgatás
R. Kiss István közli: Meszlényi János hagyatéki ügye. Adalékok árva- és gyámügyi közigazgatásunk történetéhez [1733].
=1908. 118-150.

     közjog
Németh Ambrus közli: Adalék a győri nemességnek és Győr város földesurának, a győri káptalannak közjogi viszonyához a XVIII. század első felében.
=1908. 248-257.

     Krakkó
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

     Krasznahorka
Mikulik József közli: Végvári élet 1573-ban.
=1884. 750-758.

     Krimia
[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Bernárdfy János krimiai követsége. 1598-ban.
=1878. 561-576.

     krimiai rabok
Szilágyi Sándor közli: Kemény János és a krimiai rabok levelei. 1657-1664.
=1882. 593-621.

     Krisanić János
Schrauf Károly közli: Két okirat a XVI. század első feléből [Krisanić János 1513; Gregoriancz Ambrus 1547].
=1885. 197-200.

     krónikák
Toldy Ferenc közli: Egy névtelennek évjegyzetei 1427-1554.
=1857. 3. 263-264.

Toldy Ferenc közli: Sárospataki magyar krónika MDXXIII-MDCXV.
=1857. 4. 43-87. [Közlő utójegyzete: 1863. 12. 288.]

Páur Iván közli: Csányi János magyar krónikája 1670-1704.
=1858. 5. 5-231.

Toldy Ferenc közli: Egy kis deák krónika 1601-1613.
=1859. 6. 260-262.

Wenzel Gusztáv közli: Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot illető Tudósításai. I. 1496-1501.; II. 1501-1515.; 1515-1526. 1-3.
=1869. 14. I-XVI., 1-282.; 1877. 24. 1-300.; 1878. 25. 1-390.

Marczali Henrik közli: Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban. 1-2.
=1878. 167-172., 369-376.

Szinnyei József közli: Két verses krónika a [XVII!!!] XVI-ik századból. [Szép ének Tunyogi Sámuelről, Siralmas Cronica Tesla Mihályról. 1696.]
=1879. 372-382.

Marczali Henrik: A magyar történet kútfői az Árpádok korában.
=1879. 832. u. 1-135.

Barabás Samu közli: A Székely Krónika.
=1880. 633-648.

Weber Samu: Bűntények és büntetések [1516-1681.
=1889. 627-633.

Hodinka Antal: Az orosz évkönyvnek a byzanczi-magyar viszonyra vonatkozó adatai [1149-1151].
=1889. 634-636.

Emich Gusztáv közli: Két magyar krónika [1526-1631].
=1891. 61-74.

Pekár Károly közli: A szepesi egyház történetére vonatkozó kivonatos krónika [1190-1732].
=1904. 49-73.

Thury Etele közli: Veszprém városának történetei [1790-ig]. (Veszprémi krónika.)
=1905. 13-32.

Berwaldszky Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadjárataira vonatkozó feljegyzések Szentmiklóssy Godofréd egykorú krónikájában [1703-1719].
=1911. 203-219.

     Kubinyi Kristóf
Barabás S[amu]. közli: Apróságok a Csákyak budetini levéltárából [1603-1703].
=1885. 200-203.

     Kunovica
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

     kurucok
Thaly Kálmán közli: Actio Curiosa. Magyar történeti vígjáték 1678-ból.
=1894. 309-354.

Thaly Kálmán közli: Trencsényvári napló a kuruczvilágból. - 1704. -
=1896. 1-24.

Komáromy András közli: Kurucz világi emlékek Ugocsa vármegye levéltárában [1681-1711].
=1901. 397-411.

Thaly Kálmán közli: Kurucz hadjárat Liptóban. 1709.
=1908. 400-431.

     Kürthy család
Pettkó Béla közli: A Kürthy-család levéltárából [1527].
=1890. 195-196.

     Labsánszky János
Perdácz Euthym közli: Labsánszky János védekezése 1687-ben.
=1895. 588-590.

     Lajos, I., Nagy, magyar király
Wenzel Gusztáv: A turíni békekötés. MCCCLXXXI.
=1862. 11. 1-124.

Zahn, J. közli: Nagy Lajos magyar király mint közvetítő Ausztria és Aquiléja között. 1360-1365.
=1877. 23. 1-28.

Óváry Lipót közli: A Nagy Lajos és V. Károly franczia király között tervezett szövetségre vonatkozó oklevelek. 1374-1376.
=1877. 23. 29-82.

-ó-o- közli: Oklevelek a magyar-bulgár összeköttetések történetéhez. - 1360-1369. -
=1898. 357-367.

Fraknói Vilmos közli: Nagy Lajos király és Erzsébet anyakirályné kiadatlan levelei VI. Kelemen pápához. 1346-1347.
=1905. 1-12.

Áldásy Antal közli: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez [1373-1380].
=1910. 1-7.

     Lajos, II., magyar király
Podhradszky József közli: II. Lajos király [1526].
=1860. 7. 264.

Fraknói Vilmos közli: II. Lajos király számadási könyve. 1525. január 12-július 16.
=1877. 22. 45-236.

[Barabás Samu] B. S. közli: II. Lajos király kincseinek összeirása [1528].
=1890. 367-369.

Récsey Viktor közli: II. Lajos király adománylevele Kisfaludy Sándor ipja (Vajda Ignácz) ősének számára.
=1894. 176-177.

Brunszvik Antal közli: Adalék II. Lajos törvénytelen fia [Lantos János] segélyezéséhez [1568].
=1894. 572-573.

Daróczi Zoltán közli: Lajos király adománylevele Paksy Jánosnak [1521].
=1894. 573-574.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1526-1562].
=1895. 390-395.

[Dongó Gyárfás Géza] D-gy. közli: A báni tiszt jogfolytonossága II. Lajos és I. Ferdinánd korában [1525-1527].
=1899. 317-319.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Pekár Károly közli: II. Lajos király három levele Brandenburgi Kázmérhoz [1522].
=1905. 159-163.

     lakatosok
Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

     lakodalom
[Barabás Samu] b-u. közli: Vásárlások Rákóczy György lakodalmához [1642].
=1881. 180-183.

Thaly Kálmán közli: Adalékok I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Ilona lakodalmi ünnepélyéhez [1666].
=1881. 585-589.

B. Mednyánszky Dénes közli: Mednyánszky Jónás nászvendégei Beczkón. (1664-68.)
=1882. 552-555.

Stessel József közli: Mednyánszky Jónás házánál Beczkón tartott nászvendégség idejéből [1655-1656].
=1883. 198-199.

Ébeni István mennyegzői meghivója [1654].
=1889. 398-399.

     Laminger Farkas Vilmos
Szabó Károly közli: Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez.
=1889. 70-118.

     Lantos János
Brunszvik Antal közli: Adalék II. Lajos törvénytelen fia [Lantos János] segélyezéséhez [1568].
=1894. 572-573.

     Lányi Pál
Thury Etele közli: Lányi Pál gömöri alispán naplója, az 1712. évi pozsonyi országgyűlésről. 1-2.
=1903. 395-413.; 1904. 1-34.

     Laskai János
Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

     Laszkó család
Wéber Samu közli: Nedeczvára.
=1893. 385-408.

     László, I., Szent, magyar király
Bunyitay Vincze közli: Szent-László király sírjának káptalana Váradon [XV. század vége].
=1879. 180-186.

     László, IV., magyar király
Puky Andor közli: Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedéséhez és a Tomory család történetéhez [1282, 1289, 1419].
=1883. 209-216.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

     László, V., magyar király
Iványi Béla közli: Egy 1457. évi ismeretlen békekötés.
=1911. 313-316.

     Lázár Ádámné
Deák Farkas közli: Két végrendelet a XVII. és XVIII. századból. [Petki Farkasné, 1647.; Lázár Ádámné, 1757.]
=1878. 949-960.

     leánykérés
Szádeczky Lajos közli: Leánykérő levél a XVII-ik század elejéről [gróf Thurzó Györgytől, 1609].
=1880. 603-604.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Kemény Simon házassága [1663].
=1889. 399-400.

     Léka
Kárffy Ödön közli: Gróf Nádasdy Ferencz meghívója a Lékán építendő családi sírbolt és templom alapkőletételére. 1656.
=1910. 608.

     lélekváltság
Podhradszky József közli: III. Ferdinánd halstadi Fischer Reginának lélekváltságért naponként egy forintot utalványoztat a pozsonyi kamaránál nov. 11. 1646.
=1859. 6. 253-254.

     leleszi konvent
Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

     lelkészek
Thury Etele közli: Adatok a magyar protestáns gályarab lelkészek történetéhez [1674-1676]. 1-8.
=1909. 546-562.; 1910. 95-110.; 198-222.; 429-455.; 543-566.; 1911. 247-279.; 321-362.; 565-593.

     leltárak
Szabó Károly közli: Bocskay István erdélyi fejedelem kincseinek összeírása.
=1878. 146-153.

Szabó Károly közli: Szinyér vára leltára 1559-ből.
=1878. 663-665.

Vincze Gábor közli: I. Rákóczy György kincseinek összeírása [1643].
=1878. 940-949.

Deák Farkas közli: Ipartörténeti adatok [XVII. század második fele].
=1879. 142-153.

Thallóczy Lajos közli: Az sárospataki czeikházban és bástyákon levő öreg ágyúk, taraczkok és egyéb hadakozó szerszámoknak s ahhoz való eszközöknek inventáriuma. Anno 1642. die 26. novembris.
=1879. 154-171.

Thaly Kálmán közli: Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenczféle ingóságok jegyzékei [1686, 1707, 1711].
=1879. 171-179.

Torma Károly közli: XVI-ik századi összeírások.
=1879. 558-565.

Sváby Frigyes közli: [Gróf Csáky Krisztina ingóságainak jegyzéke, 1669.]
=1880. 584-588.

Deák Farkas közli: Leltárak a báró Bálintitt-család nagy-ernyei levéltárából a XVII. századból, 1660 körül.
=1880. 588-595.

Szabó Károly közli: Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeirása. 1562-ből.
=1881. 746-763.

P. Szathmáry Károly közli: Egy magyar fejedelmi kincstár [Kemény család, 1662].
=1881. 763-781.

Szádeczky Lajos közli: Parafernum [1607].
=1882. 177-178.

Thaly Kálmán közli: Szilágy-Somlyó várának leltára. - 1668. -
=1882. 178-188.

Pettkó Béla közli: Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-ből.
=1882. 717-728.

Pettkó Béla közli: Kassa városa kincstára 1643-1644-ben.
=1883. 176-180.

[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Egy lengyel főúr magyar levele elzálogosított kincsei ügyében [1599].
=1883. 181-184.

Báró Mednyánszky Dénes közli: XVI. századbeli magyar hölgy-ruhatárak. (1563-1597.)
=1883. 594-600.

Thaly Kálmán közli: Gr. Eszterházy Miklós nádor kincstára. - 1645. -
=1883. 755-767.

Torma Károly közli: Leltárak, összeirások [1642-1692].
=1884. 140-150.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma. - 1704. -
=1884. 151-161.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalan egyik kanonokja és préposti helytartó házának leltára 1555-ből.
=1884. 393-398.

Komáromy András közli: Vér György ingóságai leltára 1697.
=1885. 401-409.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház leltára 1557-ből.
=1885. 600-605.

Thaly Kálmán közli: Báró Koháry István hagyatéki leltára. - 1664. -
=1885. 605-608.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas-káptalani egyház leltára 1605-ből.
=1885. 772-782. [Igazítás: 1886. 208.]

Pór Antal közli: Szemelvények a pozsonyi társas káptalani egyház ujabb leltáraiból [1617-1642].
=1885. 782-783.

Beke Antal közli: I. Rákóczi György agarainak jegyzéke [1644].
=1886. 206-207.

Fejérpataky László közli: A veszprémi káptalan kincseinek összeirása 1429-1437. évekből. 1-2.?
=1886. 553-576.; 1887. 173-192. [További rész nem jelent meg.]

Thaly Kálmán közli: A Rákóczi-árvák 1688-ban Munkács várában maradt és Patakra vitt ingó értékeinek lajstromai.
=1886. 769-789.

Koncz József közli: Barcsay Ákosné lefoglalt javai összeírása [1661].
=1887. 375-391.

Ifj. Kemény János közli: János király kincseinek s ruháinak összeirása [1538].
=1888. 566-571.

Thaly Kálmán közli: A huszti vár leltárai 1704- és 1706-ból.
=1889. 193-198.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Thaly Kálmán közli: Kővár vára és tartozandóságainak leltára. (1705.)
=1889. 387-392.

[Barabás Samu] B. S. közli: II. Lajos király kincseinek összeirása [1528].
=1890. 367-369.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai sz. Erzsébet-egyház inventáriuma 1699-ből.
=1890. 563-568.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Leltárak és összeirások [1665-1676].
=1890. 781-786.

Komáromy András közli: Radecius István egri püspök ingóságainak leltára [1581].
=1892. 559-568.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1454-1699]. 1-2.
=1893. 188-192.; 377-384.

Adatok Szent-György város levéltárából [1586-1587].
=1893. 534-550.

Merényi Lajos közli: Várday Pál érsek ingóságai [és hagyatéka, 1553].
=1894. 170-174.

Kollányi Ferencz közli: Két hagyatéki leltár [Posgay Miklós 1668; Péterffy András 1693].
=1895. 549-559.

Thaly Kálmán közli: A b. Orlay s gr. Serényi család zábláthi levéltárából. 1566-1718.
=1898. 193-292.

Sörös P[ongrác]. közli: Végrendeletek és leltárak a XVI-XVII. századból. 1-3.
=1899. 323-342.; 507-539.; 673-703.

Török István közli: Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsánna ingóságai [1690 után].
=1899. 355-362.

Berzeviczy Egyed közli: Kelengye a mult századból [1758].
=1899. 704-711.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi leltárak s udvartartási iratok. (1680-1701.)
=1900. 321-384.

Beigel István közli: Balassa Menyhért lefoglalt ingóságainak leltári kivonata 1549.
=1900. 457-463.

Pór Antal közli: Két ujabb leltár az aacheni magyar kápolna szerelvényeiről [1657, 1658].
=1900. 481-488.

Giay Károly közli: Somlyó várának 1498. márcz. 12-én kelt leltári töredéke.
=1901. 107-111.

Komáromy András közli: Perényi-féle ingóságok leltára 1569-ből.
=1901. 588-597.

Domján István közli: Néhai Horváth Miklós ingóságainak leltára [1735].
=1904. 475-480.

Lukinich Imre közli: Bethlen Farkasné Ostrosics Borbála ingóságainak leltára [1679].
=1908. 12-23.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1572-1717].
=1908. 59-78.

     Lendvai János
Schrauf Károly közli: Egy magyar tanuló [Lendvai János] végrendelete 1521-ből.
=1884. 125-130.

     lengyel hadjárat
Szádeczky Lajos közli: Egy adat az 1657-iki lengyel hadjárat történetéhez.
=1881. 200-202.

     lengyel krónikák
Jerney János: A' palócz nemzet és palócz krónika orosz és lengyel évkönyvek' nyomán.
=1855. 1. 1-68.

     lengyelek
Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levétárakból. II. Rákóczi Ferencz kora. II. Szász és lengyel alkudozások s jelentések [1704-1710].
=1882. 348-359.

Pettkó Béla közli: Az 1657. julius 21-én Jolsván tartott részgyűlés irományai.
=1884. 586-590.

     Lengyelország
B[arabás Samu]. közli: Adalék Csernel György 1634-iki lengyelországi követsége történetéhez.
=1890. 569-576.

Veress Endre közli: Magyar aranyok értéke lengyel piaczokon a XVI. században.
=1896. 368-369.

     Leövey Márton
Kerekes György közli: Gyöngyösi János és Leövey Márton uraméknak bécsi utjokról való számadások, 1632.
=1901. 464-466.

     Léva
Szádeczky Lajos közli: Egy adat Léva történetéhez [1624].
=1879. 608.

Illésy János közli: Adatok Léva 1663. évi ostromához [1663-1676].
=1903. 373-386.

     Leyden
Lukinich Imre közli: Bethlen Péter iskoláztatásához [1627].
=1911. 305-310.

     Lipótvár
Nagy Iván közli: Lipótvár története 1665-1722-ig.
=1884. 401-411.

     Lippa
Makkai Domokos közli: Bethlen Gábor biztositó és adomány-levele a lippai vitezeknek [1627].
=1888. 598-603.

     Lippai Balázs
Kerekes György közli: Levéltári kutatások [1598-1684].
=1901. 565-574.

     Lippai János
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     Lippay György esztergomi érsek
Beke Antal közli: Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyel [1629-1637]. 1-3.
=1881. 641-674.; 1882. 134-148.; 279-325.

Szilágyi Sándor közli: Lippay György esztergomi érsek leveleiből [1644-1660].
=1892. 581-591.

     Liptay Imre
Nagy Iván: Liptay Imre török követsége 1619-ben.
=1855. 1. 193-210. [Szerző igazítása: 1863. 12. 287.]

     Liptó vármegye
Érdy János közli: Liptói regestrum MCCCXCI-ből.
=1857. 4. 1-42.

Majláth Béla: Lipto-vármegyei levéltári kutatások eredményei. 1-2.
=1879. 284-305.; 715-728.

Horváth Sándor közli: A liptói és túróczi registrum. 1391. 1-2.
=1902. 1-57.; 194-230.

Illésy János közli: Kivonatok Liptó vármegye XVI. századi jegyzőkönyvéből.
=1903. 253-265.

Horváth Sándor közli: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz [1230-1391]. 1-3.
=1904. 74-96.; 240-265.; 356-375.

Thaly Kálmán közli: Kurucz hadjárat Liptóban. 1709.
=1908. 400-431.

     Listi János veszprémi püspök
Mencsik Ferdinánd közli: Blotz Hugó levelezése a magyarokkal [1571-1577].
=1907. 199-227.

     Listius Anna Rozina
Komáromy András közli: Listius Anna Rozina bünpörehez [1637-1638].
=1897. 626-652.

     Liszkafalva
Iványi István közli: Levéltári tarlózatok [1570, 1713].
=1893. 737-738.

     Lobkowitz család, herceg
Merényi Lajos közli: A herczeg Lobkovitz család levéltárából [1661-1673].
=1901. 321-353.

     Lobkowitz, Wenzel Franz Eusebius, herceg
Gróf Petheő Zsigmond kassai vice generalis levelei herczeg Lobkowitz Venczelhez. (1661-1674.)
=1900. 568-591.

     Locsmánd
Lampel József közli: A locsmándi várispánság határairól [1254-1363].
=1899. 298-308.

     London
Angyal Dávid közli: Pótlékok a londoni okmánytárhoz [1589-1696].
=1901. 412-421.

     Lónyay Albert
Lónyay Albert velenczei követségei 1501-1515.
=1877. 22. 1-44.

     Lónyay Anna
Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

Tóth Ernő közli: Kemény János és Lónyay Anna levelezése 1656-1662.
=1900. 161-218.

     Lónyay Zsigmond báró
Tóth Ernő közli: Kemény János leveleiből [1650-1656].
=1901. 316-320.

Merényi Lajos közli: Lónyai Zsigmond levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 1633-1644.
=1905. 498-534.

Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

     Losonczy István
Károlyi Árpád közli: Losonczy István két magyar levele [1550, 1552].
=1881. 378-381.

     lovak
Barabás S[amu]. közli: Két adat Buda 1531-iki (!) ostromához.
=1888. 799-801.

     lovasság
Szabó Károly közli: A boros-jenei várőrségbeli lovasság hópénze 1599. junius és julius havára.
=1878. 666-667.

Reizner János közli: Két szendrei levél a lovasok hópénzéről [1633].
=1882. 586-589.

     Lőcse
Károlyi Árpád közli: Adalék a lőcsei városi >>akadémia<< történetéhez [1588].
=1882. 772-773.

Demkó Kálmán közli: Limitatiók [Lőcse 1688, 1706]. 1-4.?
=1887. 391-395.; 608-616.; 794-799.; 1888. 187-195. [További rész nem jelent meg.]

Demkó Kálmán közli: Adatok Bocskay István korának történetéhez [1604-1605]. 1-?.
=1889. 609-626. [További rész nem jelent meg.]

[Illésy János] I-y J-s. közli: A magyar tanügy történetéhez [1571, 1683].
=1897. 380-383.

Thury Etele közli: Adatok a szepességi reformáczió történetéhez. - Moller György lőcsei plébános naplójából. - 1542-1543.
=1905. 377-417.

     lőcsei krónika
Weber Samu: Bűntények és büntetések [1516-1681.
=1889. 627-633.

     lőporrobbanás
Veress Endre közli: Musztafa budai basa álma, s a nagy lőpor-robbanás [1573, 1578].
=1896. 741-743.

     lőszerek
Thaly Kálmán közli: Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma. - 1704. -
=1884. 151-161.

     lustramesterek
Kárffy Ödön közli: Pesti Ferencz deák lustramester utasítása 1555-ből.
=1903. 474-476.

     Madách Krisztina
Nagy Iván közli: Rimay János szülei [Rimay György és Madách Krisztina].
=1862. 11. 238-239.

     magisztrátus
Relković Davorka közli: Ujbánya magistratusa a XIV-XVII. században.
=1908. 595-609.

     magyar kamara
A magyar kamara számadásai 1583., 1584. és 1600. évekből.
=1900. 61-101.

     magyar kápolna
Pór Antal közli: Két ujabb leltár az aacheni magyar kápolna szerelvényeiről [1657, 1658].
=1900. 481-488.

     Magyar Történelmi Tár
Toldy Ferencz: Előszó.
=1855. 1. VII-X.

Toldy Ferencz: A Történelmi Tár első tizenkét kötetének rendszeres tárgymutatója.
=1863. 12. 289-292.

Fejérpataky László: Előszó.
=1914. V-VI.

     Mahmud, I., szultán
Thaly Kálmán közli: Az utolsó erdélyi trónjelölt [Rákóczi József] történetéhez [1737-1739].
=1890. 401-423.

     Maitzen, Gregorio
Schrauf K[arl]. közli: Dr. Maitzen bécsi ösztöndíja [1551].
=1885. 798-800. [Stessel József igazítása: 1886. 208.]

     Majthényi család, báró
Szabó Károly közli: Két oklevél a XVI-dik századból [1532, 1536].
=1879. 808-811.

Szerémi közli: Monumenta, emlékek a majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi bárók és urak családi levéltárából. 1451-1728.
=1897. 1-338.

Jászai Rezső közli: Egy levéladat a Majthényi család levéltárához [1598].
=1898. 382.

     Majthényi Gergely deák
Illésy János közli: Egy renegát íródeák levele egy török könyvecske iránt [1556].
=1894. 189-190.

     Majthényi Klára
Szerémi közli: Majthényi Klára előbb Hancsok Jánosné, utóbb Sirchich Gáspárné végrendelete [1709].
=1904. 126-145.

     Makó
[Barabás Samu] B. S. közli: Makó történetéhez [1552].
=1885. 429.

Barczán Endre közli: A makói főgymnasium gyűjteményéből [1519-1525].
=1898. 376-381.

     Makovica
Rhódi Alajos közli: A Bártfa-Makoviczai Serédi emlék építéséről [1566].
=1882. 206.

     malmok
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Matunák Mihály közli: Eredeti oklevelek a körmöczbányai püspöki malomról [1431-1453].
=1907. 321-326.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1572-1717].
=1908. 59-78.

Viszota Gyula közli: Széchenyi Istvánnak a pesti hengermalomra vonatkozó kiadatlan iratai [1837-1847]. 1-2.
=1910. 321-353.; 481-517.

     malomipar
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     Mansfeld, Peter Ernst, II., gróf
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Mansfeld egy kiadatlan levele [1626].
=1884. 208.

     Máramaros vármegye
Szabó Károly közli: Ugocsa, Szathmár és Máramaros vármegye adólajstroma 1564-ből.
=1878. 345-354.

Maróthi Rezső közli: Nádasdy Tamáshoz irt levelek [1534-1542].
=1902. 109-130.

r. r. közli: II. Rákóczi Ferencz fejedelem levelei Máramaros vármegyéhez [1703-1709].
=1908. 574-594.

Petrovay György közli: Oklevelek Máramaros vármegye történetéhez [1360-1519]. 1-3.?
=1909. 1-27.; 358-378.; 509-529. [További rész nem jelent meg.]

Komáromy András közli: Máramaros vármegye jegyzőkönveiből [1629-1671].
=1910. 161-186.

     Máramarossziget
Harangöntő Aladár közli: Érdekes lajstrom a XVI. század közepéről.
=1902. 461-474.

     Mária Krisztierna főhercegnő
Szilágyi Sándor közli: Adalék Mária Krisztierna s Carillo Alfonz történetéhez 1598. és 1599-ben.
=1878. 974-982.

Szádeczky Lajos közli: Báthori Zsigmondné [Mária Krisztierna főhercegnő] életéhez [1595-1599].
=1883. 331-347.

     Mária magyar királyné
Petrovay György: Egy adat a Beregh megyei oláhok történetéhez [1383].
=1881. 390.

     Mária nápolyi királynő
Óváry Lipót közli: Az Árpádok és Anjouk összeköttetései történetéhez [1323].
=1885. 761-762.

     Máriássy Anna
[Szilágyi Sándor] -r. közli: Máriássy Anna végrendelete. (1592. jan. 28.)
=1882. 542-550.

     Máriássy Zsófia
Br. Mednyánszky Dénes közli: Máriássy Sófia parafernuma [1653].
=1885. 170-171.

     Marosnémeti
Levelek és okiratok a maros-németii levéltárból [1571-1642].
=1887. 805-816.

     Marosvásárhely
Szádeczky Lajos közli: A gróf Telekiek marosvásárhelyi levéltárából [1657-1670].
=1885. 812-814.

Thaly Kálmán közli: A maros-vásárhelyi trónbeiktató országgyűlés törvényczikkei. - 1707. -
=1897. 577-606.

     Mátyás, I., magyar király
Podhradszky József közli: Mátyás király [haláláról, 1490].
=1860. 7. 262-263.

Szabó Károly közli: Mátyás király születési háza [Kolozsvár, 1443].
=1880. 170-173.

B. Radvánszky Béla közli: Egy nevezetes okirat I. Mátyás korából [1488].
=1880. 581-582.

Schrauf Károly közli: Mátyás király és a bécsi bortermelők [1487].
=1884. 124-125.

Óváry Lipót közli: Mátyás király szárazföldi s vizi haderejének leírása az 1479-ki hadjáratból.
=1885. 762-764.

Károlyi Árpád közli: Adalék Frigyes császár és Mátyás király viszályai történetéhez [1473-1480]. 1-2.
=1892. 1-41.; 226-266.

Merényi Lajos közli: Adalékok Buda helyrajzához [1438, 1484].
=1894. 377-378.

Rácz Miklós közli: A flamand-szász bevándorlás történetéhez [XV. század].
=1898. 373-376.

Csánki Dezső közli: Oklevelek a Hunyadiak korából [1454-1488]. 1-2.
=1902. 276-302.; 346-374.

Mencsik F[erdinánd]. közli: Mátyás király halálára szóló epitaphium [1490].
=1907. 319-320.

Iványi Béla közli: Oklevelek Magyarország és az alsó-ausztriai Sanct-Pölten város összeköttetéseihez. (1482-1552.)
=1908. 150-160.

     Mátyás, II., magyar király
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Három uralkodói levélke [II. Rudolf, 1603.; Mátyás főherceg, 1607.; III. Ferdinánd, 1644. és Esterházy Miklós nádor válasza].
=1878. 388-392.

Komáromy András közli: Adatok Bethlen Gábor történetéhez [1611].
=1899. 712-716.

Relković Néda közli: A felsőmagyarországi hét alsó bányaváros levele Mátyás főherczeghez 1595-ben.
=1911. 363-368.

     Maylád István
Majláth Béla közli: Oklevelek Maylád István történetéhez [1415-1551]. 1-2. =1891. 621-638.; 1892. 75-95.

     Mayláth István vajda
Fehérpataky László közli: Mayláth István és társai frigylevele [1539]. =1878. 183-184.

     Mazza, Antonio
B. Nyáry Albert közli: Buda 1541. évi bevételéről Mazza Antal egykorú jelentése.
=1875. 20. 191-240.

     Mednyánszky Jónás
B. Mednyánszky Dénes közli: I. Rákóczy György fejedelem sajátkezű levelei Mednyánszky Jónáshoz [1646-1647].
=1882. 326-331.

B. Mednyánszky Dénes közli: Mednyánszky Jónás nászvendégei Beczkón. (1664-68.)
=1882. 552-555.

Stessel József közli: Mednyánszky Jónás házánál Beczkón tartott nászvendégség idejéből [1655-1656].
=1883. 198-199.

     Meerbott, Henrik
Wibling K. közli: Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból [1613-1645]. 1-2.?
=1892. 440-473.; 592-634. [További rész nem jelent meg.]

     Megyericsei János
Barabás Miklós közli: Művelődéstörténeti adatok [1497-1564].
=1907. 437-443.

     Megyery Imre
Takács Gedeon közli: Három levél Megyery Imréhez [1606].
=1905. 307-309.

     Mehmed pasa
Gergely Samu közli: II. Rákóczy György küzdelmei történetéhez [1657-1660].
=1893. 323-341.

     Melanchton, Philipp
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

     menlevelek
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

     Mercurius Veridicus
Hellebrant Árpád közli: Adalék a Rákóczi-kor irodalmához [1710].
=1895. 619-629.

     Mészáros Lázár
Viszota Gyula közli: Széchenyi Istvánnak a pesti hengermalomra vonatkozó kiadatlan iratai [1837-1847]. 1-2.
=1910. 321-353.; 481-517.

     mészárosok
Richter Ede közli: A selmeczbányai városi levéltár legrégibb czéhlevele 1487-ből.
=1905. 147-150.

     Meszlényi János
R. Kiss István közli: Meszlényi János hagyatéki ügye. Adalékok árva- és gyámügyi közigazgatásunk történetéhez [1733].
=1908. 118-150.

     Mezőkeresztes
Miksa főherczeg emlékirata az 1596 évi mezőkeresztesi csatáról.
=1900. 551-567.

     Mihály, I., orosz cár
Talleyrand és Roussel követsége az orosz czárhoz [1628-1634].
=1887. 53-78.

     Mihály vajda
gr. Kemény József: Mihály vajda jelleme s tetteire vonatkozó okmányok. (1600-1601.)
=1857. 3. 117-188.

Károlyi Árpád közli: Okmányok Mihály havasel[ve]i vajda 1598-iki meghódolása történetéhez.
=1879. 41-62.

Szabó Károly közli: Mihály vajda adománylevele a székelyeknek [1599].
=1880. 789-791.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Mihály vajda életéhez [1598-1599].
=1880. 791-793.

Szádeczky Lajos: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. 1599-1601. 1-?.
=1882. 811. u. IV., 1-190. [További rész nem jelent meg.]

Szádeczky Lajos közli: Regesták Mihály vajda történetéhez. 1599-1601. 1-5.?
=1883. 721-754.; 1884. 32-65.; 248-279.; 438-467.; 628-657. [További rész nem jelent meg.]

     Mikes Benedek
P. Szathmáry Károly közli: Kibékülési szerződés Mikes Benedek és neje között, világi úton [1641].
=1881. 394-395.

     Mikesek
Komáromy A[ndrás]. közli: Adalékok a Mikesek nótaperéhez [1638].
=1885. 750-760.

     Miksa, I., magyar király
Zurani István közli: Adatok Zay Ferencz életéhez [1555-1569].
=1899. 320-322.

Pekár Károly közli: I. Miksa császár három magyar vonatkozásu levele 1518-ból.
=1905. 295-306.

     Miksa, I., német-római császár
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Miksa főherczeg emlékirata az 1596 évi mezőkeresztesi csatáról.
=1900. 551-567.

     Miksich Márton
[Schrauf, Karl] Schrauff K. közli: Miksich Márton végrendelete [1557].
=1885. 768-771.

     Mindszenti Gábor
Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez [1632-1646].
=1884. 658-693.

     Mindszenti Krisztina
Koncz József közli: Mindszenti Krisztina javai elfoglalása 1642-ben.
=1885. 203-208.

     misekönyvek
Podhradszky József közli: Egy régi zágrábi miséskönyv [1511] megismertetése.
=1867. 13. 234-237.

     Miskolc
Podhradszky József közli: Kivonatok Miskolc városa jegyzőkönyvéből [1655-1685].
=1859. 6. 262-264.

Kováts László közli: Bethlen Gábor rendelete a miskolcziakhoz [1620].
=1898. 723.

     Mocsa
Thury Etele közli: Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII. századból.
=1906. 553-562.

     Mocsáry család
Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

     mohácsi csata
Repiczky János: A' mohácsi ütközet török forrásokból.
=1855. 1. 125-140.

Kluch János közli: Adalék az 1514-iki pórlázadáshoz és az 1526-iki mohácsi vészhez.
=1905. 272-278.

     Mohammed, II., szultán
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

     Moller György
Thury Etele közli: Adatok a szepességi reformáczió történetéhez. - Moller György lőcsei plébános naplójából. - 1542-1543.
=1905. 377-417.

     Molnár Albert
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     Monaky család
Puky Andor közli: Végrendeletek [a Monaky család osztálylevele 1551; Butykay Orsolya 1554; Puky Márton, bizáki 1697].
=1885. 409-415.

     Mondolay Pálné
Csoma József közli: Mondolay Pálné testamentuma [1595].
=1901. 146-150.

     Montecuccoli, Raymond, gróf, hadvezér
Kanyaró Ferencz: Montecuccoli és Zrínyi vitája [1662].
=1887. 641-652.

     Moson
Illésy János közli: Moson város tanácsa kéri Nádasdy Ferencz grófot, hogy csepregi papját Rusa Imrét engedje hozzájok papnak [1571].
=1893. 575-576.

     Moson vármegye
Mencsik Ferdinánd közli: Mosony vármegyei nemesi felkelési rendelet 1432-ből.
=1909. 319-320.

Schrödl József közli: Diarium complectens historiam belli anno 1809.
=1909. 580-608.

     mozgalmak
Mircse János közli: Két érdekes okmány a milanói kir. levéltárból. 1. Egy budai egykorú levél a Dózsa-pórhad támadásáról [1513]. 2. Egy londoni egykorú levél Buda visszavételének (1686) hatásáról.
=1867. 13. 250-252.

Fehérpataky László közli: Mayláth István és társai frigylevele [1539].
=1878. 183-184.

Károlyi Árpád közli: Okiratok a Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez (1569-1572).
=1879. 672-714.

Pauler Gyula közli: Frangepán Ferencz vallatása [1671].
=1880. 202-206.

Szilágyi Sándor közli: Adatok a Béldi Pál-féle mozgalom történetéhez [1676-1679].
=1881. 209-241.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek a Homonnai-féle mozgalom történetéhez 1616-ban.
=1881. 401-449.

Szilágyi Sándor közli: Historiai forgácsok [1621-1635].
=1884. 102-123.

Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1670-iki mozgalmak történetéhez.
=1885. 426-429.

Gergely S[amu]. közli: Az 1636-iki mozgalmak történetéhez. 1-2.?
=1885. 588-599.; 734-749. [További rész nem jelent meg.]

Reizner János közli: A Császár-féle f[első]-magyarországi 1631-1632-ik évi pórlázadás okmánytára. 1-2.
=1887. 625-640.; 1888. 120-139.

Pettkó Béla közli: A Kendy-féle összeesküvés [1610]. (Latin históiás ének Szamosközy Istvántól.)
=1888. 754-789.

Jelentés az 1672-iki mozgalmakról.
=1890. 46-48.

Ifj. Kemény Lajos közli: Az 1607-iki mozgalmak történetéhez.
=1890. 391.

Karácsonyi János közli: Egykorú tudósítások az 1514-iki pórlázadásról.
=1891. 337-340.

Beke Antal közli: Rőthy Orbán jelentései Rákóczyhoz az 1636-iki mozgalmak idejéből.
=1891. 344-352.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Veress Endre közli: Nádasdy Ferencz Oratio-ja az ország négy rendjéhez [1668].
=1896. 101-112.

Koncz József közli: A felső-magyarországi mozgalmak történetéhez [1669-1670].
=1896. 567-574.

Komáromy András közli: A Dózsalázadás történetéhez [1514-1516].
=1897. 487-495.

[Angyal Dávid] A-D. közli: Az 1686-iki Theököly-féle mozgalmak történetéhez.
=1898. 77-104.

[Barabás Samu] -s -u. közli: Adatok a Thököly-féle mozgalmak történetéhez [1677-1694].
=1899. 433-457.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [az 1611-1672 közötti időre].
=1899. 483-506.

Jászai Rezső közli: Adatok a Bocskay felkelés történetéhez.
=1899. 560-563.

Merényi Lajos közli: A Hóra világ kismartoni krónikája [1784-1785].
=1901. 1-40.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1514-1528].
=1902. 157-160.

Iványi Béla közli: Oklevelek az 1514. évi pórlázadás történetéhez [1514-1515].
=1904. 218-239.

Kluch János közli: Adalék az 1514-iki pórlázadáshoz és az 1526-iki mohácsi vészhez.
=1905. 272-278.

Jurkovich Emil közli: Két levél a Bocskay-felkelés első eseményeiről [1604].
=1906. 152-160.

Vass Miklós közli: Apróságok a Rákóczi-féle szabadságharczból [1707-1709].
=1908. 307-311.

Sámuel Aladár közli: Adalékok a Hóra-világ történetéhez. Abrudbánya elpusztulásának csekély leírása [1784].
=1908. 460-465.

     Munkács
Lehoczky Tivadar közli: Rákóczy György és Bethlen Gábor özvegye közti egyezkedés a munkácsi vár s uradalom iránt 1631.
=1878. 194-198.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a munkácsi pénzverő-ház inspectora számára. 1710.
=1881. 371-377.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma. - 1704. -
=1884. 151-161.

Thaly Kálmán közli: A Rákóczi-árvák 1688-ban Munkács várában maradt és Patakra vitt ingó értékeinek lajstromai.
=1886. 769-789.

Lehoczky Tivadar közli: Munkácsi püspökök sorsa a XVII. században.
=1887. 129-143.

Zsatkovics Kálmán közli: De Camelis József munkácsi püspök naplója [1690-1693].
=1895. 700-724.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi leltárak s udvartartási iratok. (1680-1701.)
=1900. 321-384.

Kemény Lajos közli: A munkácsi uradalom haszonbérleti szerződései. 1707-1708.
=1907. 484-489.

     Murád, II., szultán
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

     Muraköz
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A Muraközön levő Zrinyi javak összeírása [1692].
=1896. 529-559.

     Murány
Nagy Iván közli: Fáy István murányi várkapitányhoz irt levelek [1704-1709].
=1880. 377-397. [Thaly Kálmán: helyreigazítás és pótlás. 1880. 780-788.; Nagy Iván válasza: 1881. 184-185.]

     Musza budai pasa
Merényi Lajos közli: Musza budai pasa levelezése Eszterházy Miklós nádorral 1641-1642.
=1901. 305-316.

     Musztafa basa
Veress Endre közli: Musztafa budai basa álma, s a nagy lőpor-robbanás [1573, 1578].
=1896. 741-743.

     Musztafa János
Iványi István közli: Levéltári tarlózatok [1570, 1713].
=1893. 737-738.

     Müller János Fülöp
Richter Ede közli: Müller János Fülöp levelei Unverzagt Ábrahám selmeczbányai főjegyzőhöz 1616. évből. 1-2.
=1904. 434-446.; 558-573.

     münzház ld. pénzverdék


     művészettörténet
Ábel Jenő közli: Műtörténeti adatok a XV. és XVI. századból.
=1884. 525-546.

     Nádasdy Ferenc gróf, országbíró
B. Mednyánszky Dénes közli: Nádasdy és Wesselényi levelezéseiből a XVII-ik század közepén.
=1880. 209-233.

Némethy Károly közli: Nádasdy Ferencz utasitása a mezei pásztorok számára [1649].
=1884. 558-560.

Schönherr Gyula közli: Nádasdy Ferencz országbíró végrendelete [1663]. 1-3.
=1888. 176-187.; 369-382.; 580-591.

Illésy János közli: Gr. Nádasdy Ferencz rendelete páter Varró iránt [1646].
=1893. 576.

Veress Endre közli: Nádasdy Ferencz Oratio-ja az ország négy rendjéhez [1668].
=1896. 101-112.

Komáromy András közli: Nádasdy Ferenc római zarándoklása [1665].
=1899. 720-722.

Kárffy Ödön közli: Gróf Nádasdy Ferencz meghívója a Lékán építendő családi sírbolt és templom alapkőletételére. 1656.
=1910. 608.

     Nádasdy Ferenc gróf, tábornagy
Podhradszky József közli: Nádasdi Ferencz, Tamás nádor fia [sírköve, 1604].
=1860. 7. 261.

Illésy János közli: Moson város tanácsa kéri Nádasdy Ferencz grófot, hogy csepregi papját Rusa Imrét engedje hozzájok papnak [1571].
=1893. 575-576.

     Nádasdy Tamás báró, nádor
[Károlyi Árpád] i. közli: Három rövid magyar levél. [Nádasdy Tamástól feleségének, Kanizsay Orsolyának, 1552.]
=1878. 186-187.

Maróthi Rezső közli: Nádasdy Tamáshoz irt levelek [1534-1542].
=1902. 109-130.

Komáromy András közli: Gersei Petheő János levelei Nádasdy Tamáshoz. 1550-1562. 1-2.
=1904. 266-291.; 400-433.

Komáromy András közli: Péchy Márton levelei Nádasdy Tamáshoz [1553-1562].
=1904. 574-595.

Komáromy András közli: Somlyai Báthory András levelei Nádasdy Tamáshoz 1549-1559. 1-2.?
=1905. 88-111.; 223-232. [További rész nem jelent meg.]

Maróthi Rezső közli: Frangepán Ferencz levelei Nádasdy Tamáshoz [1534].
=1905. 535-539.

Komáromy András közli: Kerecsényi László levelei Nádasdy Tamáshoz. 1553-1562. 1-2.
=1906. 103-138.; 246-265.

Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

Maróthi Rezső közli: A két Frangepán Ferencz levelei Nádasdy Tamáshoz [1530-1561].
=1907. 490-498.

     nádorok
Wertner Mór közli: Az árpádkori nádorok sorozata.
=1894. 1-14.

     Nádudvar
Kiszelák Sándor közli: Egy török levél [1673].
=1882. 207-208.

     Nagy Ferenc
Fest Aladár közli: Esztergomi török tisztek levelezése Nagy Ferencz érsekujvári lovas hadnagygyal. (1651-1658.)
=1895. 725-729.

     Nagy István, vizaknai
Domján István közli: Vizaknai Nagy István 1686-iki portai követségéhez.
=1897. 529-534.

     Nagy Péter, szilágyi
[Komáromy András] K. A. közli: Szilágyi Nagy Péter végrendelete 1577-ből.
=1905. 279-287.

     Nagybánya
Podhradszky József közli: Nagy-Bánya sz. kir. bányavárosnak már a XV. században voltak kövezett útczái.
=1861. 10. 239.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a munkácsi pénzverő-ház inspectora számára. 1710.
=1881. 371-377.

Rácz Miklós közli: A flamand-szász bevándorlás történetéhez [XV. század].
=1898. 373-376.

     Nagyenyed
[Barabás Samu] B. S. közli: Adatok a nagy-enyedi ref. főiskola történetéhez [1571-1675].
=1890. 179-185.

Török István közli: Jelentés a nagy-enyedi collegium és kolozsvári egyház javainak megvizsgálásáról 1697-ben.
=1899. 137-151.

[Dézsi Lajos] D. L. közli: A nagy-enyedi Bethlen-collegium rectorának kötelessége [1709].
=1900. 466-467.

[Dézsi Lajos] D. L. közli: Szerencsi Sámuel nagy-enyedi deák reversalisa [1674].
=1900. 467-468.

     Nagylomnic
Berzeviczy Egyed közli: A Berzeviczy család nagylomniczi levéltárából. 1290-1527.
=1902. 591-609.

     Nagymihályi nemzetség
Nagy Gyula közli: Közlemények a nagymihályi levéltárból [1555-1559]. 1-2.
=1898. 293-316.; 395-462.

     Nagyőr
Báró Mednyánszky Dénes közli: Levéltári böngészet [1261-1330].
=1878. 176-183.

     Nagyszeben
Szilágyi Sándor közli: Frank Bálint nagyszebeni királybiró kinevezési okmánya [1645].
=1890. 201-202.

[Barabás Samu] b. s. közli: A nagy-szebeni nyomda történetéhez [1667-1669].
=1890. 399-400.

     Nagyszombat
Szalay B. József közli: Adalékok a cserkeszek történetéhez. [Rhédey Ferenc levele Nagyszombat városához. 1605.]
=1878. 191-194.

Véghelyi Dezső közli: Nagy-szombat városa levéltárából [1609].
=1880. 602-603.

Békesi Emil közli: A nagyszombati kalmár céh szabályai 1547. és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556-1651-ből.
=1883. 170-176.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizmadia-mesterlegények rendtartása 1674-ből.
=1885. 184-189.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizamdia-mesterlegények rendtartása 1705-ből.
=1885. 189-196.

Békesi Emil közli: A nagy-szombati szücs-czéhnek 1505. és 1604. évi rendtartása.
=1886. 369-375.

Stillfried közli: A nagyszombati szűcs-czéh szervezete [1504-1754].
=1899. 362-368.

Kemény Lajos közli: A nagyszombati egyetem történetéhez. 1669.
=1899. 724-725.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     Nagyvárad
Dudik, Beda [Franz] közli: Rödern Menyhért császári tábornagy tudósítása Nagy-Várad 1598-iki ostromoltatásáról.
=1878. 99-116.

Károlyi Árpád közli: Okiratok és levelek a nagyváradi béke történetéhez 1536-1538.
=1878. 713-817.

Bunyitay Vincze közli: Szent-László király sírjának káptalana Váradon [XV. század vége].
=1879. 180-186.

Veress Endre közli: A török császár által a váradiaknak adott edictum [XVI. század].
=1895. 586-587.

Komáromy András közli: A nagyváradi szabók czéhszabályzata 1614-ből.
=1901. 127-137.

     naplók
Repiczky János: A' mohácsi ütközet török forrásokból.
=1855. 1. 125-140.

Vass József közli: Gróf Rhédei László' naplója [1653-1657].
=1855. 1. 211-234.

Nagy Iván: Gritti Alajost illető eredeti emlékiratok [1531-1535].
=1857. 3. 1-116.

Dualszky János közli: Révay László, Révay Márton és Esterházy Zsófia fiok, naplójából, 1600-1655.
=1857. 3. 245-254.

Szilágyi Sándor közli: Történeti följegyzések 1481-1752.
=1859. 6. 81-100.

Podhradszky József közli: Buda és Pest történeteihez toldalék. Závodszky György kiadatlan naplójából [1598-1602].
=1859. 6. 264.

Budenz József közli: Szülejmán naplója 1529-ki bécsi hadjáratáról.
=1867. 13. 177-212.

Deák Farkas közli: Keglevich Péter naplója [1599-1661].
=1867. 13. 238-249.

Nagy Iván közli: Rédei László történeti maradványai 1658-1663.
=1871. 17. [Tartalom: VII-XII.], 1-270.

Jakab Elek közli: Sándor Pál kapithia [1687-1690] s az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei [1687-1756]. 1-2.
=1874. 19. 121-247.; 1875. 20. 1-189. [Sajtóhibák: 1875. 21. 333-336.]

Nagy Iván közli: Történeti apró emlékek [1509-1682].
=1877. 22. 259-282.

Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály 1619-iki követjárásának történetéhez.
=1882. 470-475.

Pettkó Béla közli: Egy érdekes emlékkönyv a XVII-ik századból.
=1882. 499-506.

Marczali Henrik közli: Bezerédj Zsigmond utazási naplója [1665].
=1883. 348-358.

Abafi Lajos közli: Naplókönyv 1632-ből. (Benkő József irományai közűl.) 1-2.
=1883. 519-542.; 645-655.

Thaly Kálmán közli: Schiessler Gáspár kassai polgár naplója a Rákóczi-korból. (1703-1713).
=1884. 740-749.

Komáromy András közli: Berényi György naplója az 1634/5-ik soproni és az 1637/8-ik évi pozsonyi országgyűlésekről.
=1885. 118-143.

Thaly Kálmán közli: Sámbokrét˙ Mihály 1683-iki diariuma.
=1885. 391-397.

Károlyi Árpád közli: Henrik szász herczeg és brandenburgi lovas ezredei naplója Buda 1686-ki ostromáról. 1-2.?
=1886. 503-520.; 695-710. [További rész nem jelent meg.]

Török István közli: Pataki István ref. pap naplója 1672-1705-ig.
=1887. 144-154.

Szilágyi Sándor közli: Frank András országgyűlési tudósitásai és naplójegyzetei 1657-1661. közt.
=1888. 35-63.

Szilágyi Sándor közli: Az Esterházyak családi naplója [XVII. század].
=1888. 209-224.

Torma Károly közli: Szaniszló Zsigmond naplói. (1682-1711.) 1-8.
=1889. 230-269.; 503-522.; 708-727.; 1890. 77-101.; 307-327.; 493-510.; 757-770.; 1891. 267-295.

Rakovszky István közli: Guzics János naplója [1614-1679].
=1889. 434-450.

Szilágyi Sándor közli: Köleséry Sámuel naplója [1657-1685].
=1890. 48-49.

Komáromy András közli: Perényi Imre diariuma [1714].
=1895. 145-156.

Zsatkovics Kálmán közli: De Camelis József munkácsi püspök naplója [1690-1693].
=1895. 700-724.

Thaly Kálmán közli: Gr. Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 1708-iki országgyűlésről.
=1896. 385-400.

Németh Ambrus közli: Sayghó Benedek pannonhalmi főapát naplójegyzetei. 1723-1725-ig. 1-2.
=1901. 387-396.; 513-553.

Tóth Ernő közli: Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651-1686. évekből. 1-4.
=1902. 231-263.; 375-411.; 528-574.; 1903. 83-98.

Áldásy Antal közli: Névtelen napló az ónodi országgyűlésről [1707].
=1902. 412-417.

Kretschmayr Henrik közli: Adalékok Szapolyai János király történetéhez [1527-1534]. 1-2.
=1903. 34-66.; 198-231.

Thury Etele közli: Lányi Pál gömöri alispán naplója, az 1712. évi pozsonyi országgyűlésről. 1-2.
=1903. 395-413.; 1904. 1-34.

Csoma József közli: A Losonczi Gyürky István családi naplója [1637-1814].
=1903. 446-455.

Révész Kálmán közli: Két napló a XVII. századból [Battik György 1682-1697; Váradi Mihály 1667-1690].
=1904. 151-160.

Thury Etele közli: Adatok a szepességi reformáczió történetéhez. - Moller György lőcsei plébános naplójából. - 1542-1543.
=1905. 377-417.

Csürös Ferencz közli: A debreczeni diarium [1680-1683]. 1-7.
=1909. 529-546.; 1910. 51-95.; 223-253.; 354-375.; 566-596.; 1911. 37-67.; 161-203.

Schrödl József közli: Diarium complectens historiam belli anno 1809.
=1909. 580-608.

     Napóleon, I., francia császár
Németh Ambrus közli: Franczia világ Győrött 1809-ben. Paintner Mihály Antal naplójegyzetei.
=1902. 136-144.

Schrödl József közli: Diarium complectens historiam belli anno 1809.
=1909. 580-608.

     naptárak
Thaly Kálmán közli: Gr. Koháry István naptári jegyzeteiből [1704-1723].
=1878. 396-400.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz dr. Kochanszky Mihály krakkai egyetemi tanárnak naptárkiadási engedélyt ad Magyarországon [1707].
=1879. 399-400.

     naptárreform
Hoffmann Viktor közli: Adatok a Gergely-féle naptár behozatalához Magyarországban [1584].
=1894. 745-747.

     Náray György
Békesi Emil közli: Náray György egy ismeretlen levele [1676].
=1883. 607-608.

     nászajándékok
Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

     Nedec
Wéber Samu közli: Nedeczvára.
=1893. 385-408.

     Nemes János, id., hidvégi, gróf
Lénárt József közli: Nemes János követjelentése [1667].
=1881. 386-390.

Tóth Ernő közli: Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651-1686. évekből. 1-4.
=1902. 231-263.; 375-411.; 528-574.; 1903. 83-98.

     nemesi fölkelés
Mencsik Ferdinánd közli: Mosony vármegyei nemesi felkelési rendelet 1432-ből.
=1909. 319-320.

Szerémi közli: Az 1432. évi insurrectio.
=1909. 479-480.

     nemesi gyűlések
Szádeczky Lajos közli: Az erdélyi >>universitas nobilium<< 1342-iki tordai végzései.
=1886. 202-203.

     német birodalom
Károlyi Árpád közli: Kiadatlan levelek a német birodalom magyarországi nagy hadi vállalatának történetéhez 1542.
=1880. 490-540.

     német hadak
Schönherr Gyula közli: A kolosváriak folyamodása a német hadak kivitele ügyében [1663].
=1889. 207-208.

     nemzeti viselet
Thaly Kálmán közli: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) 1-4.
=1882. 555-576.; 745-768.; 1883. 184-198.; 375-406.

     nemzetségek
Torma Károly közli: Torma József: A zonuki grófságról. 1-12.
=1885. 481-503.; 674-714.; 1886. 58-94.; 250-283.; 447-479.; 679-694.; 1887. 79-101.; 339-355.; 511-526.; 685-700.; 1888. 64-79.; 301-333.

     Neszmély
Thury Etele közli: Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII. századból.
=1906. 553-562.

     nevelés
[Ádám Iván] A-n. közli: Adalék a nevelés történetéhez a XVII. században [1637].
=1879. 194-198.

Szádeczky L[ajos]. közli: Egy nevelésügyi adat [1616].
=1880. 794-795.

     Niczky Lázár, niczki
r. r. közli: Niczki Niczky Lázár végrendelete. 1769.
=1908. 346-365.

     Nógrád vármegye
Nagy Iván: Még néhány magyar köriratú pecsét [1619., 1683., 1696., 1782].
=1859. 6. 258-259.

Nagy Iván közli: Királyi, nádori s némely más nevezetes levelek Nógrádhoz, 1663-1666.
=1861. 10. 111-202., 1 t.

b. Mednyánszky Dénes: Egy hajdani jelmezes társaság [Nógrád vármegye, XVII. század].
=1878. 361-363. [Thaly Kálmán pótlása: 711-712.]

Varázséji Gusztáv közli: Egy török határigazítási engedély [1671].
=1882. 773.

     Novák Krizosztom
Németh Ambrus közli: Katona Istvánnak, Pray György és Kelemen Imrének Novák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz irt levelei [1776-1794].
=1902. 303-320.

     Nürnberg
Pekár Károly közli: II. Lajos király három levele Brandenburgi Kázmérhoz [1522].
=1905. 159-163.

     Nyársardó
Podhradszky József közli: Nyárs-ardói templom Sárosban, 1540.
=1861. 9. 244.

     Nyáry Ferenc
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Fráter György leveles könyve [1545-1546].
=1893. 250-290.

     Nyáry Krisztina
Merényi Lajos közli: Wárday Kata levele leányához Turzó Imrénéhez [1620].
=1899. 378-379.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós levelei Nyári Krisztinához 1624-1639. 1-2.
=1900. 16-60.; 264-295

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós újabb levelei Nyári Krisztinához [1624-1639]. 1-2.?
=1901. 354-386.; 481-512. [További rész nem jelent meg.]

Merényi Lajos közli: Nyári Krisztina temetése 1641-ben.
=1902. 131-136.

     nyelvemlékek
Ifj. Kemény Lajos közli: Probatio Calami [1632, 1651].
=1890. 196-197.

     Nyikos Anna
Trsztyenszky János közli: Sándor György és neje Nyikos Anna végrendelete, 1663-ból.
=1884. 771-776.

     Nyíregyháza
[Komáromy András] K. A. közli: Hajdu szabadságlevelek [1630-1649].
=1901. 605-610.

     Nyitra vármegye
Szendrei János közli: A czéhek történetéhez [1626].
=1891. 682-683.

     nyomdák
Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai nyomda történetéhez [1610].
=1889. 200.

[Barabás Samu] b. s. közli: A nagy-szebeni nyomda történetéhez [1667-1669].
=1890. 399-400.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: A debreczeni nyomda történetéhez [1685].
=1895. 756.

Illésy János közli: Művelődéstörténeti adatok [1592-1707].
=1903. 146-149.

     Óbuda
Fraknói Vilmos közli: Oklevelek a pápai levéltárakból [1344-1410].
=1892. 385-401.

     okiratok
Knauz Nándor közli: Okmány kalászok [XIV. század].
=1875. 20. 241-275.

Károlyi Árpád közli: Okiratok és levelek a nagyváradi béke történetéhez 1536-1538.
=1878. 713-817.

B. Radvánszky Béla közli: Egy nevezetes okirat I. Mátyás korából [1488].
=1880. 581-582.

Szilágyi Sándor közli: Brandenburgi Katalin életéhez.
=1880. 760-769.

Kuun Géza közli: Két régi irat [Felséges Fejedelem [???] ellen írt levél; a budai káptalan okirata, 1472].
=1881. 187-188.

Károlyi Árpád közli: Illésházy István hűtlenségi pörére vonatkozó okiratok (1600-1611). 1-2.
=1882. 670-696.; 1883. 306-330.

Torma Károly közli: Okiratok Erdély történetéhez a XVII-ik század elején [1596-1717.] 1-3.?
=1885. 75-96.; 257-334.; 541-565. [További rész nem jelent meg.]

Schrauf Károly közli: Két okirat a XVI. század első feléből [Krisanić János 1513; Gregoriancz Ambrus 1547].
=1885. 197-200.

Komáromy András közli: Adalékok Beniczky Péter életéhez [1662, 1667].
=1885. 420-426.

Deák Farkas közli: Okiratok a török-tatár rabok történetéhez [1621-1735].
=1886. 110-126.

Pór Antal közli: Adalék Gentilis biboros magyarországi követsége okirataihoz [1307-1311].
=1886. 196-202.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és okiratok Bethlen Gábor utolsó évei történetéhez. (1627-1629). 1-?.
=1887. 1-52. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Okiratok a két Rákóczy György történetéhez [1635-1660].
=1887. 209-242.

Levelek és okiratok a maros-németii levéltárból [1571-1642].
=1887. 805-816.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és okiratok II. Rákóczy György fejedelem diplomácziai összeköttetései történetéhez [1649-1655]. 1-3.?
=1889. 326-353.; 451-490.; 637-677. [További rész nem jelent meg.]

Wibling K. közli: Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból [1613-1645]. 1-2.?
=1892. 440-473.; 592-634. [További rész nem jelent meg.]

Nagy Gyula közli: Közlemények a nagymihályi levéltárból [1555-1559]. 1-2.
=1898. 293-316.; 395-462.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Okiratok I. Rákóczy György uralkodása történetéhez. 1632. 1-2.
=1899. 385-432.; 577-637.

Lukinich Imre közli: Okiratok Bethlen István 1636. évi támadása történetéhez [1633-1636].
=1909. 378-406.

     oklevelek
Ráth Károly közli: A' soproni kapitányság és királyi adóról szóló oklevelek.
=1855. 1. 141-172.

Jerney János: A' magyarországi káptalanok és konventek' mint hielmes és hiteles helyek' története.
=1855. 2. XI-XVI., 1-166. [Káptalani és konventi hiteles pecsétek betűrendes mutatója: 154-164.; 1-100. pecsét képe: 215. u.]

Wenzel Gusztáv: Okmányi kalászat I-XXXII. [1102-1702.]
=1855. 2. 167-215.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek Bethlen Gábor MDCXIX-XXI. hadjáratai történetéhez.
=1857. 4. 183-224.

Mooyer, E. F. közli: Okleveli adalékok Magyarország régibb történetéhez [1321-1377].
=1859. 6. 169-204.

Podhradszky József közli: Székesfejérvár régi állapotát ismertető oklevelek [1471-1688].
=1859. 6. 233-244.

Wenzel Gusztáv: Okmányi adalék Borbála és Erzsébet magyar királynék birtokáról [1424-1439].
=1863. 12. 268-287.

Torma Károly közli: Okmányok az 1607. és 1608. évek történetéhez.
=1867. 13. 89-162.

P. Szathmáry Károly közli: A gyerőmonostori B. Kemény-család idősb, fejedelmi ágának Okmánytára. Közügyek.
=1871. 18. [Tartalom: VII-X.], 1-198. [Szilágyi Sándor: Igazítás és pótlás: 1877. 22. 283-287.]

Jakab Elek közli: Sándor Pál kapithia [1687-1690] s az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei [1687-1756]. 1-2.
=1874. 19. 121-247.; 1875. 20. 1-189. [Sajtóhibák: 1875. 21. 333-336.]

Jakab Elek: Az utolsó Apafi.
=1875. 21. 1-332.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek az ipar és kereskedés történetéhez Magyarországon a XVI. és XVII-ik században.
=1877. 22. 237-258.

Óváry Lipót közli: A Nagy Lajos és V. Károly franczia király között tervezett szövetségre vonatkozó oklevelek. 1374-1376.
=1877. 23. 29-82.

Marczali Henrik: Közlemények a párisi nemzeti könyvtárból [1448-1596].
=1877. 23. 83-122.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból [1371-1606]. 1-2.
=1878. 417-498.; 901-924.

Szabó Károly közli: Két oklevél a XVI-dik századból [1532, 1536].
=1879. 808-811.

Fabritius Károly közli: Oklevelek a magyarországi reformatio korából [1530-1560]. 1-3.
=1881. 242-257.; 450-469.; 675-690.

Szilágyi Sándor közli: Oklevelek a Homonnai-féle mozgalom történetéhez 1616-ban.
=1881. 401-449.

Koncz József közli: Oklevelek Rozsnyay Dávid fogsága történetéhez [1679-1682].
=1883. 155-169.

Iványi István közli: Tököly Imre-féle oklevelek [1683-1685].
=1886. 127-136.

Schönherr Gyula közli: A bécsi udvari kamara levéltárának magyar vonatkozású oklevelei [1339-1758]. 1-2.
=1887. 559-575.; 720-733.

Óváry Lipót közli: Regesták a magyar tudom. Akadémia kézirattárában létező s olaszországi levéltárakban másolt magyar történelmi vonatkozású oklevelekből. [901-1439]. 1-?.
=1888. 450-470. [További rész nem jelent meg.]

Gr. Lázár Miklós közli: Két oklevél a nagy-zsombori Sombory család levéltárából [1329, 1357].
=1888. 593-597.

Majláth Béla közli: Levéltári adatok Regéczvára történetéhez. A XVII. század második feléből.
=1889. 1-25.

Barabás Domokos közli: Oklevelek Erdély történetehez Udvarhelymegye levéltárából [1615-1676]. 1-3.
=1889. 119-142.; 354-371.; 1893. 648-672.

Szabó Károly közli: Az Erdélyi Muzeum eredeti okleveleinek kivonatai. (1232-1540.) 1-4.
=1889. 523-554.; 728-752.; 1890. 102-129.; 328-359.

Sasinek Ferencz közli: Regesták. (A csehországi helyhatósági levéltárban Prágában őrzött magyar vonatkozású oklevelekből.) 1-5.
=1891. 296-316.; 455-480.; 660-678.; 1892. 159-170.; 292-318.

Majláth Béla közli: Oklevelek Maylád István történetéhez [1415-1551]. 1-2.
=1891. 621-638.; 1892. 75-95.

Sasinek [Ferenc] Fr.: Glossarium.
=1893. 1-32.

Mihalik József közli: Glossarium.
=1894. 414-420.

Karácsonyi János közli: Oklevélkivonatok a szentmiklóssi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából [1268-1515]. 1-4.
=1896. 505-528.; 1897. 513-528.; 680-708.; 1898. 134-150.

Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták a római Dataria-levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből [1467-1483]. 1-2.
=1899. 1-17.; 235-272.

X-Y. közli: A Fejérpataky család leveles ládájából [1621-1626].
=1900. 489-512.

Tóth-Szabó Pál közli: Oklevelek a kegyúri jog történetéhez. 1508-1521.
=1903. 99-117.

Matunák Mihály közli: Eredeti oklevelek a körmöczbányai püspöki malomról [1431-1453].
=1907. 321-326.

Karácsonyi János közli: Pótlások a hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzékéhez [1009-1374].
=1908. 24-49.

Iványi Béla közli: Oklevelek Magyarország és az alsó-ausztriai Sanct-Pölten város összeköttetéseihez. (1482-1552.)
=1908. 150-160.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Árpád- és Anjou-kori kiadatlan oklevelei [1252-1386].
=1908. 161-195.

Wertner Mór közli: Kiadatlan oklevelek [1260-1723]. 1-3.
=1908. 378-400.; 481-522.; 1909. 27-41.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Zsigmond-kori kiadatlan oklevelei [1388-1456]. 1-2.?
=1908. 551-574.; 1909. 240-269. [További rész nem jelent meg.]

Petrovay György közli: Oklevelek Máramaros vármegye történetéhez [1360-1519]. 1-3.?
=1909. 1-27.; 358-378.; 509-529. [További rész nem jelent meg.]

Wertner Mór közli: Kiadatlan oklevelek. Uj sorozat [1307-1364]. 1-8.
=1909. 562-579.; 1910. 144-160.; 291-320.; 455-480.; 597-607.; 1911. 127-150.; 279-304.; 481-536.

Áldásy Antal közli: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez [1373-1380].
=1910. 1-7.

Vass Miklós közli: Székely oklevelek a XVI. századból. 1-2.
=1910. 121-143.; 253-270.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Mátyás-kori kiadatlan oklevelei [1464-1473]. 1-2.?
=1910. 270-291.; 405-429. [További rész nem jelent meg.]

Barabás Samu közli: Székely oklevéltár 1219-1776.
=1934. V-XXXIII., 1-490.

     okmányok
Szilágyi Sándor közli: Levelek és Államokmányok (1552-1623) a vörösvári levéltárból.
=1874. 19. 1-59.

Érdy János közli: Éremtani egyveleg. I. Tallérok. II. Bethlen Gábor néhány éremtani okmánya.
=1875. 20. 277-288.

Szilágyi Sándor közli: Okmányok és levelek az 1595-1598-ki prágai alkudozások történetéhez.
=1877. 23. 149-239.

Ádám Iván közli: Öt okmány az Essegváryakról [1495-1525].
=1879. 383-386.

P. Szathmáry Károly közli: Magyar esketési okmány 1563-ból János Zsigmond rendeletéből.
=1881. 357-365.

Stessel József közli: A kismartoni városi plébánia-egyházra vonatkozó négy okmány [XV. század].
=1885. 801-802.

Reiner János közli: Gyulafehérvár városa levéltárából [1599-1705].
=1889. 678-685.

Szilágyi Sándor közli: Frank Bálint nagyszebeni királybiró kinevezési okmánya [1645].
=1890. 201-202.

Weber Samu: Podolin története és okmányai. 1-3.
=1891. 192-208.; 389-405.; 1892. 59-74.

Wibling K. közli: Diplomácziai okmányok II. Rákóczy György uralkodása történetéhez [1651-1658]. 1-2.?
=1893. 409-439.; 678-708. [További rész nem jelent meg.]

Iványi István közli: Levéltári tarlózatok [1570, 1713].
=1893. 737-738.

Berzeviczy Egyed közli: Berzeviczy Mártonra vonatkozó okmányok a Berzeviczy családi levéltárból Lomniczon 1550-1613.
=1899. 34-77.

Bányai Károly közli: Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez a Gencsy-család balkányi levéltárából [1703-1717].
=1904. 35-48.

     okmánytárak
P. Szathmáry Károly közli: A gyerőmonostori B. Kemény-család idősb, fejedelmi ágának Okmánytára. Közügyek.
=1871. 18. [Tartalom: VII-X.], 1-198. [Szilágyi Sándor: Igazítás és pótlás: 1877. 22. 283-287.]

Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez [1494-1541]. 1-4.
=1882. 622-669.; 1883. 61-97.; 262-287.; 462-485.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Függelék. Adatok a Fugger Okmánytárhoz.
=1883. 485-490.

Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár Ozorai Pipo történetéhez [1398-1426]. 1-4.
=1884. 1-31.; 220-247.; 412-437.; 613-627.

Koncz József közli: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk idejében.
=1886. 296-314.

Beke Antal közli: Kolosvár városa okmánytárához [1320-1525].
=1888. 617-621.

Reizner János közli: A Császár-féle f[első]-magyarországi 1631-1632-ik évi pórlázadás okmánytára. 1-2.
=1887. 625-640.; 1888. 120-139.

Angyal Dávid közli: Pótlékok a londoni okmánytárhoz [1589-1696].
=1901. 412-421.

     oktatás
Szabó Károly közli: A gyula-fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata.
=1879. 797-805.

Mikulik József közli: Adalék a magy. vallás- és közoktatásügy történetéhez [1594-1642].
=1882. 492-498.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Adalék a hazai iskolázás történetéhez [1621].
=1882. 583-585.

Ifj. Kemény Lajos közli: A hazai iskolázás történetéhez [1504-1568].
=1889. 794-800.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai tanügy történetéhez [1516-1583].
=1890. 790-794.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Révész Kálmán közli: A kassai református iskola törvényei 1656-ból.
=1893. 550-558.

Révész Kálmán közli: A kassai református egyház és iskola javai és alapítványai 1683., 1694.
=1896. 559-564.

[Illésy János] I-y J-s. közli: A magyar tanügy történetéhez [1571, 1683].
=1897. 380-383.

Iványi Béla közli: Adatok Eperjes város középkori iskolaügyének történetéhez [1429-1526].
=1911. 67-88.

     Oláh Ilona
Merényi Lajos közli: Oláh Ilona végrendelete 1579.
=1897. 361-373.

     Oláh Miklós esztergomi érsek
Szádeczky L[ajos]. közli: Oláh Miklós Ferdinánd királyhoz folyamodik, a megürült egri, vagy erdélyi püspökséget kérvén [1543].
=1880. 596.

Récsey Viktor közli: Oláh Miklós esztergomi érseknek egy adományozó levele 1563-ból.
=1894. 178-179.

Merényi L[ajos]. közli: Oláh Miklós végrendelete [1664].
=1896. 136-159.

Kárffy Ödön közli: Dobó István életéhez [1553].
=1901. 119-121.

Kárffy Ödön közli: Adatok Oláh Miklós esztergomi érsek életéhez [1556, 1568].
=1901. 466-468.

     olasz oklevelek
Óváry Lipót közli: Regesták a magyar tudom. Akadémia kézirattárában létező s olaszországi levéltárakban másolt magyar történelmi vonatkozású oklevelekből. [901-1439]. 1-?.
=1888. 450-470. [További rész nem jelent meg.]

     Olaszi
Berzeviczy Egyed közli: A lomniczi Berzeviczy-levéltárból [1679-1681].
=1899. 369-377.

     Olaszliszka
Podhradszky József közli: Egy liszka-olaszi felirat [1384 vagy 1484].
=1860. 7. 260.

     Olmütz
Hellebrant Árpád közli: Az Olmüczben tanúlt magyarok 1590-1664.
=1888. 196-208.

     oltalomlevelek
Berzeviczy Egyed közli: A lomniczi Berzeviczy-levéltárból [1679-1681].
=1899. 369-377.

     Ónod
Áldásy Antal közli: Az 1707-i ónodi országgyűlés egy kiadatlan naplója.
=1895. 524-530.

Áldásy Antal közli: Névtelen napló az ónodi országgyűlésről [1707].
=1902. 412-417.

     Opuli László herceg
Pór Antal közli: Opuli László herczeg nádorispáni és ezt megelőző tartózkodási helyei [1363-1372].
=1910. 111-121.

     órások
Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

     Orbán Elek, id., lengyelfalvi
Torma Károly közli: Egy érdekes végrendelet [Orbán Eleké] a XVIII. századból [1740].
=1891. 481-503.

     Orbán Erzsébet
Török István közli: Resignatio bonorum mobilium Elsabethae Orbán in anno 1699.
=1899. 549-551.

     orgonakészítők
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

     Orlay család, báró
Thaly Kálmán közli: A b. Orlay s gr. Serényi család zábláthi levéltárából. 1566-1718.
=1898. 193-292.

     orosz krónikák
Jerney János: A' palócz nemzet és palócz krónika orosz és lengyel évkönyvek' nyomán.
=1855. 1. 1-68.

Hodinka Antal: Az orosz évkönyvnek a byzanczi-magyar viszonyra vonatkozó adatai [1149-1151].
=1889. 634-636.

     oroszok
Lehoczky Tivadar közli: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban [1364-1648]. 1-3.
=1890. 155-173.; 476-492.; 1894. 51-80.

     Orosztonyi Péter
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     Ország János váci püspök
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

     országgyűlések
Knauz Nándor közli: Az MCCCXCVII-ki országgyűlés végzeménye.
=1857. 3. 189-242.

Fraknói Vilmos közli: Werbőczy István kiadatlan levelei és egy országgyűlési beszéde. 1513-1526.
=1877. 23. 123-148.

Hajnik Imre közli: Az 1387. évi székesfehérvári országgyűlés czikkelyei.
=1878. 172-176.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Az 1604-iki országgyűlés óvása.
=1878. 700-702.

[Fejérpataky László] F. L. közli: A köpcsényi levéltárból [1606-1608].
=1879. 386-392.

Nagy Gyula közli: Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. 1-3.
=1880. 425-443.; 699-706.; 1881. 87-97.

Nagy Iván közli: Követi utasítás az 1617. évi országgyűlésre.
=1881. 78-86.

Szilágyi Sándor közli: Historiai forgácsok [1621-1635].
=1884. 102-123.

Komáromy András közli: Berényi György naplója az 1634/5-ik soproni és az 1637/8-ik évi pozsonyi országgyűlésekről.
=1885. 118-143.

Zsilinszky Mihály közli: A szécsényi convent történetéhez [1705]. 1-2.
=1886. 353-368.; 521-535.

Szilágyi Sándor közli: Frank András országgyűlési tudósitásai és naplójegyzetei 1657-1661. közt.
=1888. 35-63.

Demkó Kálmán közli: Adatok Bocskay István korának történetéhez [1604-1605]. 1-?.
=1889. 609-626. [További rész nem jelent meg.]

Kanyaró Ferencz közli: Zrínyi ismeretlen munkája [Siralmas Panasz, 1655]. 1-2.
=1890. 1-24.; 261-306.

Pettkó Béla közli: Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez.
=1891. 171-176.

Cs. Varjú Elemér közli: Eszterházy Miklós nádor egy levele [1642].
=1891. 512-513.

Szilágyi Sándor közli: Illésházy Gáspár emlékirata [1629-1645].
=1891. 559-588.

Áldásy Antal közli: Az 1707-i ónodi országgyűlés egy kiadatlan naplója.
=1895. 524-530.

Thaly Kálmán közli: Gr. Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 1708-iki országgyűlésről.
=1896. 385-400.

Lehóczky Tivadar közli: Egy 1634-dik évi követ utasítása [Komlóssy Tamás, Bereg vármegye].
=1897. 535-540.

Thaly Kálmán közli: A maros-vásárhelyi trónbeiktató országgyűlés törvényczikkei. - 1707. -
=1897. 577-606.

Komáromy András közli: Adatok az 1610. év történetéhez. 1-2.
=1898. 481-504.; 596-620.

Lehoczky Tivadar közli: Gúnyirat az 1764-ki országgyűlés idejéből.
=1898. 562-565.

Komáromy András közli: Ujhelyi Pál követ utasítása az 1655-iki pozsonyi országgyűlésre.
=1899. 716-719.

Áldásy Antal közli: Névtelen napló az ónodi országgyűlésről [1707].
=1902. 412-417.

Thury Etele közli: Lányi Pál gömöri alispán naplója, az 1712. évi pozsonyi országgyűlésről. 1-2.
=1903. 395-413.; 1904. 1-34.

Pekár Károly közli: II. Lajos király három levele Brandenburgi Kázmérhoz [1522].
=1905. 159-163.

Komáromy András közli: Magyar országgyűlési emlékek. I. Követutasítások. II. Követjelentések. [1604-1722].
=1908. 523-551.

     országgyűlési követek
Barabás Samu közli: Sepsi szék adózása országgyűlési követei számára. 1665-1668.
=1894. 596-620.

     országutak
Krejcsi Ferencz közli: A Buda-Prágai országút a XV. században.
=1894. 176.

     orvosságok
Keresztúri Diószegi Borbély István könyve az orvosságokról s a betegségek gyógyításáról [1676].
=1894. 385-414.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     orvostörténet
Thallóczy Lajos közli: Művelődéstörténeti egyveleg. [Orvostörténeti adatok 1577-1678.; Erdélyi pénzverés XVI-XVII. század; Magyar adótörténeti töredékek 1341-1462.]
=1878. 364-366.

     Ostrosics Borbála
Lukinich Imre közli: Bethlen Farkasné Ostrosics Borbála ingóságainak leltára [1679].
=1908. 12-23.

     Ostrosith Mátyás báró
Komáromy András közli: Révai Kata Szidónia levelei férjéhez. (1656-1702.) 1-2.
=1889. 150-180.; 270-298.

     osztálylevelek
-z. közli: Szapáry András maradékainak osztálylevele 1660-ból.
=1883. 601-603.

Puky Andor közli: Végrendeletek [a Monaky család osztálylevele 1551; Butykay Orsolya 1554; Puky Márton, bizáki 1697].
=1885. 409-415.

Barabás S[amu]. közli: Bethlen Gábor és István osztozása [1600].
=1890. 560-562.

Zoltai Lajos közli: Adatok a debreczeni régi polgárok háztartásához. 1567-1638.
=1903. 266-279.

Horváth Mária előbb Domahidy Zsigmondné utóbb báró Perényi Andrásné maradékainak osztálylevele. 1747.
=1908. 297-301.

Y. S. közli: Ludányi Bay Ferencz örököseinek osztálylevele 1735-ből.
=1909. 455-479.

     Osztroluczky Anna
Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

     Óvár
Thury Etele közli: Az Óvárhoz tartozó városok és falvakban levő bírák és községek rendtartása 1635-ből.
=1905. 572-589.

     Óvári János
Pettkó Béla közli: Egy érdekes emlékkönyv a XVII-ik századból.
=1882. 499-506.

     Ozorai Pipo
Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár Ozorai Pipo történetéhez [1398-1426]. 1-4.
=1884. 1-31.; 220-247.; 412-437.; 613-627.

     ördöngösség
[Dézsi Lajos] D. L. közli: Levelek a göttingai kir. egyetemi könyvtárból [1654].
=1899. 175-179.

     összeesküvések
Fehérpataky László közli: Mayláth István és társai frigylevele [1539].
=1878. 183-184.

Károlyi Árpád közli: Okiratok a Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez (1569-1572).
=1879. 672-714.

Pauler Gyula közli: Frangepán Ferencz vallatása [1671].
=1880. 202-206.

Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1670-iki mozgalmak történetéhez.
=1885. 426-429.

Pettkó Béla közli: A Kendy-féle összeesküvés [1610]. (Latin históiás ének Szamosközy Istvántól.)
=1888. 754-789.

Veress Endre közli: Nádasdy Ferencz Oratio-ja az ország négy rendjéhez [1668].
=1896. 101-112.

     összeírások
Gróf Lázár Miklós közli: Kolos-vármegye 1634-iki lustrája.
=1878. 198-204.

Barabás S[amu]. közli: Régi várak összeírása[1648; Görgény, Gyalu, Déva, Huszt].
=1881. 199-200.

Szabó Károly közli: A kolozsvári magyar polgárság összeirása 1453-ból. 1-2.?
=1882. 525-541.; 729-745. [További rész nem jelent meg.]

Torma Károly közli: Leltárak, összeirások [1642-1692].
=1884. 140-150.

[Kluch!] Kloch János közli: Magyarországi uradalmak összeirása [1588].
=1894. 727-729.

Márki Sándor közli: Arad- és Zaránd vármegye 1558-1565.
=1895. 358-370.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A Muraközön levő Zrinyi javak összeírása [1692].
=1896. 529-559.

Nagy Iván közli: Egy jó középrendű nemes ur [iványi Fekete László] birtokállaga a XVII. században.
=1898. 463-480.

Csoma J[ózsef]. közli: Gechey Márton ingóságainak összeírása 1551.
=1900. 470-471.

Kárffy Ödön közli: Kassa város fegyvertárának összeírása 1650.
=1902. 453-461.

Harangöntő Aladár közli: Érdekes lajstrom a XVI. század közepéről.
=1902. 461-474.

     ösztöndíj
Schrauf K[arl]. közli: Dr. Maitzen bécsi ösztöndíja [1551].
=1885. 798-800. [Stessel József igazítása: 1886. 208.]

     ötvösök
[Szilágyi Sándor] -r. közli: Az eperjesi ötvös céh történetéhez.
=1882. 586.

Révész Kálmán közli: A debreczeni ötvösczéh rendszabályai 1598-1600.
=1887. 595-607.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai ötvös czéh limitacziója [XVII. század].
=1891. 335-336.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Mihalik József közli: Magyarországi szövetkezett ötvös-czéhek a XVII. században.
=1893. 368-373.

Veress Endre közli: Kolozsvári ötvös-czéh szabályok [1769].
=1897. 380-384.

     Padua
Áldásy Antal közli: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez [1373-1380].
=1910. 1-7.

     Paintner Mihály Antal
Németh Ambrus közli: Franczia világ Győrött 1809-ben. Paintner Mihály Antal naplójegyzetei.
=1902. 136-144.

     Paksy János
Daróczi Zoltán közli: Lajos király adománylevele Paksy Jánosnak [1521].
=1894. 573-574.

     Pálffy Kata
Merényi Lajos közli: Illésházy István és Pálffi Kata végrendelete [1596, 1612].
=1897. 749-767.

     Pálffy Miklós, erdődi, gróf, országbíró
[Thallóczy Lajos] Th. -s. közli: Pálffy Miklós Győr vára bevételéről [1598].
=1878. 387-388.

Jedlicska Pál közli: XVI. századi török-magyar levelek Pálffy Miklóshoz [1588-1594].
=1881. 691-705.

Szádeczky Lajos közli: Pálffy Miklós levelezése a törökkel és tatárral, a béke felől, 1599. őszén.
=1885. 566-573.

     Pálffy Pál gróf, nádor
Kovács László közli: Három levél I. és II. Rákóczy Györgytől [1629, 1640, ?].
=1898. 370-373.

     Pálfi János, kanizsai
Kisfaludy Zsigmond közli: Kanizsai Pálfi (Paulides) János följegyzései. 1600-1634.
=1909. 449-454.

     palóc krónika
Jerney János: A' palócz nemzet és palócz krónika orosz és lengyel évkönyvek' nyomán.
=1855. 1. 1-68.

     Pál, II., pápa
Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták a római Dataria-levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből [1467-1483]. 1-2.
=1899. 1-17.; 235-272.

     Pani Török Balázs
Komáromy András közli: Pani Teöreök Balázs végrendelete 1604-ből.
=1888. 571-580.

     Panka István
Csoma J[ózsef]. közli: Panka István hagyatéka 1596.
=1900. 471-473.

     Pannonhalma
Városy Gyula: Ujabb adalékok az első esztergomi érsek és a pannonhalmi alapítólevél kérdésének megoldásához.
=1885. 715-723.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Árpád- és Anjou-kori kiadatlan oklevelei [1252-1386].
=1908. 161-195.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Zsigmond-kori kiadatlan oklevelei [1388-1456]. 1-2.?
=1908. 551-574.; 1909. 240-269. [További rész nem jelent meg.]

Németh Ambrus közli: Sayghó Benedek, pannonhalmi főapát naplójegyzetei 1722-ből.
=1909. 321-335.

Sörös Pongrácz közli: A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár Mátyás-kori kiadatlan oklevelei [1464-1473]. 1-2.?
=1910. 270-291.; 405-429. [További rész nem jelent meg.]

     Pápa
Földvári László közli: A pápai helv. hitv. chirurgusok panaszai és czéhszabályai 1751-ben.
=1896. 373-382.

     Pápa nemzetség
Reizner János közli: A gróf Esterházi család pápai levéltára [1233-1630].
=1893. 601-616.

     papírgyártók
Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

     papírmalom
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

     Pápóc
Podhradszky József közli: A pápóczi prépostság és perjelség [1365].
=1860. 7. 265-266.

     parafernum
Szádeczky Lajos közli: Parafernum [1607].
=1882. 177-178.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Házassági szerződés és parafernum Frangepán Isotta és Perényi István között [1515].
=1885. 166-169.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Parapherni Susannae Székely Emerico Horvathianae expositione [1680].
=1885. 172-173.

Br. Mednyánszky Dénes közli: Máriássy Sófia parafernuma [1653].
=1885. 170-171. [05]

     Párizs
Marczali Henrik: Közlemények a párisi nemzeti könyvtárból [1448-1596].
=1877. 23. 83-122.

Marczali Henrik közli: Adalékok Erdély történetéhez a párisi nemzeti könyvtár kézirataiból [1595].
=1878. 967-974.

Áldásy Antal közli: Rozgonyi István levele Párisból 1416 márczius 14-ről.
=1902. 575-577.

     Parma
Kollányi Ferencz közli: Regesták a római és parmai levéltárakból [1524-1597].
=1905. 311-376.

     pasák
Pesty Frígyes: Temes vármegye főispánjai, a temesvári pasák, és tartományi elnökök.
=1863. 12. 157-267.

     Paskó Kristóf
Paskó Kristóf emlékirata 1668-ból.
=1890. 25-38.

     pásztorok
Némethy Károly közli: Nádasdy Ferencz utasitása a mezei pásztorok számára [1649].
=1884. 558-560.

     Pásztóy Máté
Hatos Gusztáv közli: Hanvay Péter és Pásztóy Máté követségi tudósítása 1640-ből.
=1878. 392-396.

     Pataki István
Török István közli: Pataki István ref. pap naplója 1672-1705-ig.
=1887. 144-154.

     Patók Mátyás
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1564-1565].
=1899. 181-191.

     Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek
Podhradszky József közli: Instructio Petri Pazman... 1617.
=1861. 10. 239-240.

Beke Antal közli: Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyel [1629-1637]. 1-3.
=1881. 641-674.; 1882. 134-148.; 279-325.

Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     Pécel
Thúry József közli: Pestvármegyei községek panaszai az 1696. évből.
=1901. 422-429.

     Péchi Simon
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Pécsy Simon levelei Thurzó Imréhez. (1620. decz. 24-1621. máj. 13.)
=1878. 117-136.

[Komáromy András] K. A. közli: Levéltári kutatások [1606-1612].
=1900. 600-607.

Kiss István közli: A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából [1586-1620].
=1901. 294-299.

Vass Miklós közli: Péchy Simon három levele [1607-1621].
=1905. 288-294.

Vass Miklós közli: Adatok Péchy Simon életéhez [1616-1632].
=1907. 499-505.

     Péchy Márton
Komáromy András közli: Péchy Márton levelei Nádasdy Tamáshoz [1553-1562].
=1904. 574-595.

     Pécs
Pettkó Béla közli: A pécsi iskola történetéhez [1540].
=1887. 802-803.

Pór Antal közli: Viszály a pécsi káptalanban. (1302-1309.) (Ujabb adalék Gentilis biboros követsége történetéhez Magyarországon.)
=1889. 401-420.

     pecsétek
Lugossy József közli: Két magyar köriratú pecsét 1500. évből.
=1855. 1. 173-192., 1 kép.

Ráth Károly: Adalékok a magyar köriratú pecsétek ismeretéhez.
=1857. 3. 260-262.

Érdy János: A váci káptalannak legrégibb pecséte [1457].
=1859. 6. 257., 1 kép.

Nagy Iván: Még néhány magyar köriratú pecsét [1619., 1683., 1696., 1782].
=1859. 6. 258-259.

Ferenczy József közli: A czéhek XVI. századbeli pecsétjeihez.
=1878. 341-342.

Gyárfás István közli: Két magyar köríratú pecsét 1600. és 1613-ból. [Gyulavár; Kecskemét].
=1879. 395-396.

     Pécsi János
Ifj. Kemény Lajos közli: Pécsi János levele Dávid Ferenczhez [1571].
=1889. 393.

     Pekry Lajos horvát bán
[Kárffy Ödön] K. Ö. közli: Adatok Pekry Lajos életéhez [1544-1545].
=1901. 584-588.

     Pekry Lőrinc gróf, tábornagy
Fabritius Károly közli: Pekry Lőrincz levele egy jezsuitához 1706-ban.
=1878. 206-208.

Lampérth Géza közli: Gróf Pekry Lőrincz leveleiből. II. Rákóczi Ferencz 1704-5-iki erdélyi hadjáratának történetéhez.
=1899. 458-473.

     pénzügy
Szilágyi Sándor közli: Magyarország pénzügyi állapotához a XVI. században.
=1861. 8. 247-252.

Nagy Iván közli: Magyarország pénzügyi történetéhez a XVI. sz. elejéről.
=1862. 11. 233-238.

R. E. közli: Történelmi adalékok a közös pénzügyi levéltárból [1601-1637].
=1894. 564-567.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A pénzügyi viszonyok történetéhez I. Rákóczy György idejében [1632-1642].
=1894. 703-726.

     pénzverdék
Diváld József közli: A körmöczi pénzverdéből. A Bethlen Gábornak kiszolgáltatott, készpénz, arany és ezüst jegyzéke, 1619-ben.
=1879. 601-607.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a munkácsi pénzverő-ház inspectora számára. 1710.
=1881. 371-377.

Kerekes György közli: Kassa város jegyzőkönyveiből. Bethlen Gáborra [1620-1631], a münzházra és a drágaságra [1623-1626] vonatkozó följegyzések.
=1908. 85-118.

     pénzverés
Thallóczy Lajos közli: Művelődéstörténeti egyveleg. [Orvostörténeti adatok 1577-1678.; Erdélyi pénzverés XVI-XVII. század; Magyar adótörténeti töredékek 1341-1462.]
=1878. 364-366.

Szekfű Gyula közli: Oklevelek I. Károly pénzverési reformjához [1335-1342].
=1911. 1-36.

     Pere
Schrauff Károly közli: Egy Árpádkori oklevél [1290].
=1888. 592.

     Perényi család, báró
Komáromy András közli: A báró Perényi család levéltárából [1603-1699]. 1-5.
=1895. 506-523.; 677-699.; 1896. 63-84.; 437-457.; 689-717.

Komáromy András közli: A báró Perényi család levéltárából [1420-1571].
=1900. 119-134.

Horváth Sándor közli: Adatok a Perényi család történetéhez [1440-1450].
=1908. 1-11.

     Perényi Imre báró
Komáromy András közli: Perényi Imre diariuma [1714].
=1895. 145-156.

     Perényi István báró
Br. Mednyánszky Dénes közli: Házassági szerződés és parafernum Frangepán Isotta és Perényi István között [1515].
=1885. 166-169.

Komáromy András közli: Perényi-féle ingóságok leltára 1569-ből.
=1901. 588-597.

     Perger Illés
Illésy János közli: Adatok Perger Illés történetíróra [1624].
=1900. 464-465.

     perjelségek
Podhradszky József közli: A pápóczi prépostság és perjelség [1365].
=1860. 7. 265-266.

     Perneszy család, osztopáni
Kovács István közli: Adatok az osztopáni Perneszy-család nemzedék-rendjéhez [1518-1731].
=1892. 381-384.

     Perneszy Farkas
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     Perneszy Pál
Kárffy Ödön közli: Perneszy Pál dicator titkos megbizatása a szigetvári kincstári jövedelmek megvizsgálására 1564-ben.
=1905. 461-462.

     Perpignon
Áldásy Antal közli: Rozgonyi István levele Zsigmond király perpignoni tartózkodásáról [1415].
=1900. 449-452.

     perzsa-orosz háború
Thaly Kálmán közli: Konstantinápolyi magyar tudósítás a persa és orosz háborúról. 1555.
=1878. 188-190. [Szerző pótlása: 710-711.]

     Pest
Wenzel Gusztáv: Budai regesták. 1-2.
=1855. 1. 69-124.; 1857. 4. 89-182.

Podhradszky József közli: Buda és Pest történeteihez toldalék. Závodszky György kiadatlan naplójából [1598-1602].
=1859. 6. 264.

Merényi Lajos közli: Pestváros helytörténetéhez [1530].
=1896. 367-368.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

Viszota Gyula közli: Széchenyi Istvánnak a pesti hengermalomra vonatkozó kiadatlan iratai [1837-1847]. 1-2.
=1910. 321-353.; 481-517.

     Pest vármegye
Thúry József közli: Pestvármegyei községek panaszai az 1696. évből.
=1901. 422-429.

     Pesti Ferenc
Kárffy Ödön közli: Pesti Ferencz deák lustramester utasítása 1555-ből.
=1903. 474-476.

     Péterffy András
Kollányi Ferencz közli: Két hagyatéki leltár [Posgay Miklós 1668; Péterffy András 1693].
=1895. 549-559.

     Petheő János, gersei, báró
Komáromy András közli: Gersei Petheő János levelei Nádasdy Tamáshoz. 1550-1562. 1-2.
=1904. 266-291.; 400-433.

     Petheő Zsigmond, gersei, gróf
Gróf Petheő Zsigmond kassai vice generalis levelei herczeg Lobkowitz Venczelhez. (1661-1674.)
=1900. 568-591.

     Pethő Benedek, gersei, gróf
Faber Móricz közli: Adalék a külföldi iskoláztatás történetéhez [1562].
=1899. 180-181.

     Pethő Magdolna, gersei, gróf
Németh Ambrus közli: Gersei Pethő Magdolna grófnő végrendelete 1737-ből.
=1901. 477-480.

     Petki Farkasné
Deák Farkas közli: Két végrendelet a XVII. és XVIII. századból. [Petki Farkasné, 1647.; Lázár Ádámné, 1757.]
=1878. 949-960.

     Petki István
Koncz József közli: Kemény János egy kiadatlan levele [1659].
=1885. 430.

     Petróczi Kata Szidónia
Kis Bálint közli: Gróf Pekri Lőrinczné végrendelete [1700].
=1895. 730-737.

     Pettky János, dersi
Vass Miklós közli: Péchy Simon három levele [1607-1621].
=1905. 288-294.

     Pisó Jakab
Némethy Lajos közli: Adalék Pisó Jakab életíratához [1528].
=1885. 764-767.

     plébániák
Stessel József közli: A kismartoni városi plébánia-egyházra vonatkozó négy okmány [XV. század].
=1885. 801-802.

     Podolin
Weber Samu: Podolin története és okmányai. 1-3.
=1891. 192-208.; 389-405.; 1892. 59-74.

     polgári jog
Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

     polgárság
Thaly Kálmán közli: Villongások elintézése a kassai polgárság és vitézlő rend között. (1560-1570.)
=1882. 368-373.

Szabó Károly közli: A kolozsvári magyar polgárság összeirása 1453-ból. 1-2.?
=1882. 525-541.; 729-745. [További rész nem jelent meg.]

Zoltai Lajos közli: Adatok a debreczeni régi polgárok háztartásához. 1567-1638.
=1903. 266-279.

     Pongrácz család, gróf
Karácsonyi János közli: Oklevélkivonatok a szentmiklóssi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából [1268-1515]. 1-4.
=1896. 505-528.; 1897. 513-528.; 680-708.; 1898. 134-150.

     Pongrácz család, nagymihályi
Nagy Gyula közli: Közlemények a nagymihályi levéltárból [1555-1559]. 1-2.
=1898. 293-316.; 395-462.

     poroszok
Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. II. Rákóczi Ferencz kora. Porosz alkudozások s jelentések [1701-1713].
=1882. 149-176.

     porta
Fehérpataky László közli: Bethlen Gábor portai ajándékra szánt vásárlásai 1620-ból.
=1878. 678-679.

Barabás Samu közli: Portai följegyzések a XVI-ik századból [1591-1592].
=1881. 173-180.

Szilágyi Sándor közli: Bethlen Gábor és a porta [1613-1629]. 1-2.
=1881. 593-640.; 1882. 34-77.

Gergely Samu közli: Adalék "Bethlen Gábor és a porta" czímű közleményhez. 1-3.
=1882. 434-469.; 1883. 131-154.; 609-644.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez [1631-1633]. 1-2.?
=1883. 417-461.; 656-720. [További rész nem jelent meg.]

Gergely Samu közli: Brandenburgi Katalin és Bethlen István összeköttetése a portával [1630]. 1-?.
=1885. 97-117. [További rész nem jelent meg.]

Apáczai Tamás 1671-iki portai követsége.
=1890. 38-46.

Jakab Elek közli: Történelmi emlékek Bornemisza Anna fejedelemnő irásai közül [1667-1685]. 1-2.
=1892. 737-746.; 1893. 161-171.

Beke Antal közli: Adalékok Rákóczy György és a porta összeköttetései történetéhez [1634-1644]. 1-2.
=1894. 81-105. 482-507.

Domján István közli: Adatok Váradi Gyulai István portai követségéhez [1660-1669].
=1894. 508-521.

Domján István közli: Vizaknai Nagy István 1686-iki portai követségéhez.
=1897. 529-534.

     Portus
Az aknákról való deputációk [1685-1688].
=1895. 370-384.

     portyázások
Kropf Lajos közli: Adalék az 1532-diki török portyázás történetéhez.
=1891. 160-164.

     Pósaházi János
[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Buzinkay Gy. tudósítja a fejedelmet Pósaházy haláláról [1686].
=1895. 756-757.

     Posgay Miklós
Kollányi Ferencz közli: Két hagyatéki leltár [Posgay Miklós 1668; Péterffy András 1693].
=1895. 549-559.

     Pozsony
Podhradszky József közli: III. Ferdinánd halstadi Fischer Reginának lélekváltságért naponként egy forintot utalványoztat a pozsonyi kamaránál nov. 11. 1646.
=1859. 6. 253-254.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Az 1604-iki országgyűlés óvása.
=1878. 700-702.

Fejérpataky L[ászló]. közli: Egy adat a pozsonyi prépostság történetéhez [1602].
=1879. 811-813.

Nagy Gyula közli: Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. 1-3.
=1880. 425-443.; 699-706.; 1881. 87-97.

Nagy Iván közli: Követi utasítás az 1617. évi országgyűlésre.
=1881. 78-86.

Szilágyi Sándor közli: Historiai forgácsok [1621-1635].
=1884. 102-123.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalan egyik kanonokja és préposti helytartó házának leltára 1555-ből.
=1884. 393-398.

Komáromy András közli: Berényi György naplója az 1634/5-ik soproni és az 1637/8-ik évi pozsonyi országgyűlésekről.
=1885. 118-143.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház leltára 1557-ből.
=1885. 600-605.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas-káptalani egyház leltára 1605-ből.
=1885. 772-782. [Igazítás: 1886. 208.]

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház énekgyűjteménye 1616-ból.
=1885. 782.

Pór Antal közli: Szemelvények a pozsonyi társas káptalani egyház ujabb leltáraiból [1617-1642].
=1885. 782-783.

Kanyaró Ferencz közli: Zrínyi ismeretlen munkája [Siralmas Panasz, 1655]. 1-2.
=1890. 1-24.; 261-306.

Pettkó Béla közli: Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez.
=1891. 171-176.

Cs. Varjú Elemér közli: Eszterházy Miklós nádor egy levele [1642].
=1891. 512-513.

Szilágyi Sándor közli: Illésházy Gáspár emlékirata [1629-1645].
=1891. 559-588.

Thaly Kálmán közli: Gr. Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 1708-iki országgyűlésről.
=1896. 385-400.

Lehóczky Tivadar közli: Egy 1634-dik évi követ utasítása [Komlóssy Tamás, Bereg vármegye].
=1897. 535-540.

Lehoczky Tivadar közli: Gúnyirat az 1764-ki országgyűlés idejéből.
=1898. 562-565.

Komáromy András közli: Ujhelyi Pál követ utasítása az 1655-iki pozsonyi országgyűlésre.
=1899. 716-719.

Illésy János közli: Művelődéstörténeti adatok [1592-1707].
=1903. 146-149.

Thury Etele közli: Lányi Pál gömöri alispán naplója, az 1712. évi pozsonyi országgyűlésről. 1-2.
=1903. 395-413.; 1904. 1-34.

Domanovszky Sándor közli: Pör Czobor III. Imre holttestéért [1641-1642].
=1903. 456-471.

Kárffy Ödön közli: A pozsonyi koronaőrség utasítása 1657-ből.
=1903. 479-480.

Pór Antal közli: Apácák levelei a XVII. század közepéről.
=1909. 42-51.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

     Pozsony vármegye
Áldásy Antal közli: Pozsony vármegye jegyzőkönyvei az 1650-1657. és 1665-1671. évekből. 1-2.
=1905. 62-87.; 233-256.

Schrödl József közli: Diarium complectens historiam belli anno 1809.
=1909. 580-608.

     pozsonyi kamara
[Illésy János] I-y J-s. közli: A magyar tanügy történetéhez [1571, 1683].
=1897. 380-383.

     Pöstyéni Gergely
[Dongó Gyárfás Géza] D-gy. közli: Pöstyéni Gergelynek, Szapolyai János király 1526-1532. udvari kiadásairól vezetett jegyzéke.
=1898. 172-175.

     praefektorális ház
Podhradszky József közli: Egy erkölcstörténeti adat [1767].
=1859. 6. 254-256.

     Prága
Szilágyi Sándor közli: Okmányok és levelek az 1595-1598-ki prágai alkudozások történetéhez.
=1877. 23. 149-239.

Krejcsi Ferencz közli: A Buda-Prágai országút a XV. században.
=1894. 176.

     Pray György
Sörös Pongrácz közli: Pray György leveleiből [1780].
=1900. 298-310.

Németh Ambrus közli: Katona Istvánnak, Pray György és Kelemen Imrének Novák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz irt levelei [1776-1794].
=1902. 303-320.

     prédikációk
[Thallóczy Lajos] -y L. közli: Bornemissza Péter és a Postillák [1574-1579].
=1878. 383-387.

     prépostságok
Podhradszky József közli: A pápóczi prépostság és perjelség [1365].
=1860. 7. 265-266.

Fejérpataky L[ászló]. közli: Egy adat a pozsonyi prépostság történetéhez [1602].
=1879. 811-813.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalan egyik kanonokja és préposti helytartó házának leltára 1555-ből.
=1884. 393-398.

     Prépostváry Zsigmond
Pettkó Béla közli: Gyászjelentések [Széchy György 1625; Károlyi Mihály 1626; Prépostvári Zsigmond 1644].
=1885. 176-179.

Pettkó Béla közli: Régi gúnyversek. I. Prepostvary Sigmond [1631].
=1888. 270-273.

     Pribicer Jakab
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

     Prónay N.
Nagy Iván közli: Történeti apró emlékek [1509-1682].
=1877. 22. 259-282.

     Puky Márton, bizáki
Puky Andor közli: Végrendeletek [a Monaky család osztálylevele 1551; Butykay Orsolya 1554; Puky Márton, bizáki 1697].
=1885. 409-415.

     puskaművesek
Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

     Püspökladány
Kiszelák Sándor közli: A püspök-ladányi Rákóczy-harang.
=1878. 708-709.

     püspökségek
Beke Antal közli: Egy adat a kanai apátság, és a veszprémi püspökség történetéhez [1495].
=1881. 384-385.

     Rába
Thaly Kálmán közli: Az Rába rectificatiójáról való determinatió. - 1699 -
=1885. 154-164.

     Rábaköz
Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1572-1717].
=1908. 59-78.

     Radák András, szinyei
Szabó Károly közli: Egy főbenjáró per a XVI-ik században [1598].
=1888. 263-269.

     Radecius István egri püspök
Komáromy András közli: Radecius István egri püspök ingóságainak leltára [1581].
=1892. 559-568.

     Radvánszky János
Thaly Kálmán közli: Költészet és érmészet [1706].
=1892. 171-173.

     Rákóczi Ferenc, I., fejedelem
Thaly Kálmán közli: Adalékok I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Ilona lakodalmi ünnepélyéhez [1666].
=1881. 585-589.

Thaly Kálmán közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem utasítása sáros-pataki várnagyai számára. - 1666. -
=1882. 374-380.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

     Rákóczi Ferenc, II., fejedelem
Thaly Kálmán közli: Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenczféle ingóságok jegyzékei [1686, 1707, 1711].
=1879. 171-179.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz dr. Kochanszky Mihály krakkai egyetemi tanárnak naptárkiadási engedélyt ad Magyarországon [1707].
=1879. 399-400.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvartartási szabályzata [1703 és 1706 között.] 1-2.
=1880. 571-581.; 1881. 158-173.

Thaly Kálmán közli: Adalék a magyar czigányok történetéhez [1704].
=1880. 607-608.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. II. Rákóczi Ferencz kora. Porosz alkudozások s jelentések [1701-1713].
=1882. 149-176.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levétárakból. II. Rákóczi Ferencz kora. II. Szász és lengyel alkudozások s jelentések [1704-1710].
=1882. 348-359.

Thaly Kálmán közli: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) 1-4.
=1882. 555-576.; 745-768.; 1883. 184-198.; 375-406.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

Török István közli: Szőnyi István kérelme II. Rákóczi Ferencz fejedelemhez [1708].
=1895. 398-399.

Menžik Ferdinánd közli: A cs. kir. titkos tanácsban tárgyalt magyar vonatkozású ügyek 1701-1705 közti időből.
=1897. 385-421.

Sasinek V. Ferencz közli: Rákóczi 1705. évi diadalkapuja Erdélyben.
=1897. 541-544.

Thaly Kálmán közli: A maros-vásárhelyi trónbeiktató országgyűlés törvényczikkei. - 1707. -
=1897. 577-606.

Lampérth Géza közli: Gróf Pekry Lőrincz leveleiből. II. Rákóczi Ferencz 1704-5-iki erdélyi hadjáratának történetéhez.
=1899. 458-473.

Bányai Károly közli: Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez a Gencsy-család balkányi levéltárából [1703-1717].
=1904. 35-48.

Angyal Dávid közli: Franczia levelek és jelentések a Rákóczi-emigratio történetéről. 1-2.
=1905. 112-142.; 185-222.

R. Kiss István közli: Adatok II. Rákóczi Ferencz erdélyi fejedelemmé választásához [1704]. 1-3.
=1906. 1-47.; 198-230.; 408-444.

r. r. közli: II. Rákóczi Ferencz fejedelem levelei Máramaros vármegyéhez [1703-1709].
=1908. 574-594.

     Rákóczi György, I., fejedelem
Podhradszky József közli: Idősb Rákóczy Györgynek, mint Borsod vármegye főispánjának esküje [1615].
=1859. 6. 244-246.

Lehoczky Tivadar közli: Rákóczy György és Bethlen Gábor özvegye közti egyezkedés a munkácsi vár s uradalom iránt 1631.
=1878. 194-198.

Kiszelák Sándor közli: A püspök-ladányi Rákóczy-harang.
=1878. 708-709.

Vincze Gábor közli: I. Rákóczy György kincseinek összeírása [1643].
=1878. 940-949.

Beke Antal közli: Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyel [1629-1637]. 1-3.
=1881. 641-674.; 1882. 134-148.; 279-325.

B. Mednyánszky Dénes közli: I. Rákóczy György fejedelem sajátkezű levelei Mednyánszky Jónáshoz [1646-1647].
=1882. 326-331.

Koncz József közli: I. Rákóczy György konyhai rendtartása [1634].
=1882. 395-396.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez [1631-1633]. 1-2.?
=1883. 417-461.; 656-720. [További rész nem jelent meg.]

Abafi Lajos közli: Naplókönyv 1632-ből. (Benkő József irományai közűl.) 1-2.
=1883. 519-542.; 645-655.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez [1632-1646].
=1884. 658-693.

Szilágyi Sándor közli: Adatok I. Rákóczy György kora történetéhez [1622-1647].
=1885. 32-74.

Komáromy A[ndrás]. közli: Adalékok a Mikesek nótaperéhez [1638].
=1885. 750-760.

Beke Antal közli: I. Rákóczi György agarainak jegyzéke [1644].
=1886. 206-207.

Lehoczky Tivadar közli: Munkácsi püspökök sorsa a XVII. században.
=1887. 129-143.

Szilágyi Sándor közli: Okiratok a két Rákóczy György történetéhez [1635-1660].
=1887. 209-242.

Gergely Samu közli: I. Rákóczy György összeköttetése Franciaországgal [1638-1640]. 1-2.
=1889. 686-707.; 1890. 59-76.

B[arabás Samu]. közli: Haller Gábor neveléséhez [1633].
=1890. 562-563.

B[arabás Samu]. közli: Adalék Csernel György 1634-iki lengyelországi követsége történetéhez.
=1890. 569-576.

Bopp Ágost - Szabó Gyula - Szilágyi Sándor közli: Erdély és a harmincz éves háború. 1-2.?
=1891. 177-191.; 406-430. [További rész nem jelent meg.]

Beke Antal közli: Rőthy Orbán jelentései Rákóczyhoz az 1636-iki mozgalmak idejéből.
=1891. 344-352.

Wibling K. közli: Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból [1613-1645]. 1-2.?
=1892. 440-473.; 592-634. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Lippay György esztergomi érsek leveleiből [1644-1660].
=1892. 581-591.

Mika Sándor közli: I. Rákóczy György levelezése a brassai bíróval és tanácscsal [1631-1646]. 1-3.
=1892. 700-715.; 1893. 307-322.; 505-521.

Gergely Samu közli: II. Rákóczy György küzdelmei történetéhez [1657-1660].
=1893. 323-341.

Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

Beke Antal közli: Adalékok Rákóczy György és a porta összeköttetései történetéhez [1634-1644]. 1-2.
=1894. 81-105. 482-507.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Ujabb okiratok I. Rákóczy György külföldi összeköttetései történetéhez [1646-1647].
=1894. 355-373.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A pénzügyi viszonyok történetéhez I. Rákóczy György idejében [1632-1642].
=1894. 703-726.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: I. Rákóczy György birtokviszonyai történetéhez [1642].
=1895. 157-195.

Lindner Gusztáv közli: Kolozs városa levéltárából [1564-1662].
=1895. 486-498.

[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Öreg Rákóczy György védlevele a brassói kőmives czéhnek [1636].
=1895. 587-588.

Széll Farkas közli: Hajdu vitézek hitlevelei [1637, 1644].
=1896. 574-575.

Szilágyi S[ándor]. közli: Okmányok I. Rákóczy György történetéhez 1631-ben.
=1898. 18-76.

Kovács László közli: Három levél I. és II. Rákóczy Györgytől [1629, 1640, ?].
=1898. 370-373.

Kováts László közli: I. Rákóczi György kiváltság levele a brassai rézmívesek javára [1635].
=1898. 724.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Okiratok I. Rákóczy György uralkodása történetéhez. 1632. 1-2.
=1899. 385-432.; 577-637.

Török István közli: Adatok I. Rákóczi Görgy fejedelem uralkodása történetéhez [1637-1646].
=1904. 596-606.

Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

Komáromy András közli: Az erdélyországi királyi könyvekből [1623-1647].
=1911. 220-247.

     Rákóczi György, II., fejedelem
Thallóczy Lajos közli: Adatok Zrínyi Miklós a költő, irodalmi működéséhez [1653].
=1879. 198-200.

Sváby Frigyes közli: II. Rákóczy György temetése [1660].
=1880. 582-584.

Szádeczky [Lajos]. közli: II. Rákóczy Gy[örgy]. levele Wesselényi Ferenczhez [1650].
=1880. 798-799.

[Barabás Samu] b-u. közli: Vásárlások Rákóczy György lakodalmához [1642].
=1881. 180-183.

Pettkó Béla közli: Az 1657. julius 21-én Jolsván tartott részgyűlés irományai.
=1884. 586-590.

Szilágyi Sándor közli: Okiratok a két Rákóczy György történetéhez [1635-1660].
=1887. 209-242.

Kropf Lajos közli: Basire védirata. Válasz az >>Innocentia Transylvaniae<< czimű röpiratra [1659]. 1-2.
=1888. 509-565.; 667-706.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és okiratok II. Rákóczy György fejedelem diplomácziai összeköttetései történetéhez [1649-1655]. 1-3.?
=1889. 326-353.; 451-490.; 637-677. [További rész nem jelent meg.]

Szilágyi Sándor közli: Zrinyi Miklós két ismeretlen levele II. Rákóczy Györgyhöz [1654, 1655].
=1890. 204-207.

Pettkó Béla közli: II. Rákóczy György kormányzói utasítása. 1644.
=1891. 155-159.

Szilágyi Sándor közli: II. Rákóczy György levelei Rhédey Ferenczhez [1658-1660].
=1892. 96-126.

Szilágyi Sándor közli: Lippay György esztergomi érsek leveleiből [1644-1660].
=1892. 581-591.

Jelentés Rákóczy Györgyhöz gróf Csáky István hatalmaskodásairól [1656].
=1892. 749-752.

Wibling K. közli: Diplomácziai okmányok II. Rákóczy György uralkodása történetéhez [1651-1658]. 1-2.?
=1893. 409-439.; 678-708. [További rész nem jelent meg.]

Kvacsala János közli: II. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez [1656, 1657].
=1893. 673-677.

Kanyaró Ferencz közli: A Brassai-kódex históriás énekei [XVI-XVII. század].
=1896. 121-136.

Kovács László közli: Három levél I. és II. Rákóczy Györgytől [1629, 1640, ?].
=1898. 370-373.

Komáromy András közli: Adatok Berényi György erdélyországi követjárása történetéhez 1659-ben.
=1905. 540-552.

Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

Komáromy András közli: Az erdélyországi királyi könyvekből [1623-1647].
=1911. 220-247.

     Rákóczi József gróf
Thaly Kálmán közli: Az utolsó erdélyi trónjelölt [Rákóczi József] történetéhez [1737-1739].
=1890. 401-423.

     Rákóczi Lajos báró
Szádeczky Lajos közli: Gyászjelentések [Ecsedi Báthori István 1605; Zeleméry Borbála 1609; Rákóczi Lajos 1612; Várday Kata 1630].
=1889. 201-204.

Veress Endre közli: Rákóczy Lajos levele a beszterczei tanácshoz [1601].
=1893. 186.

     Rákóczi László gróf
Szerémi közli: Gróf Rákóczi László levele 1659-ből.
=1890. 800.

     Rákóczi Pál gróf, országbíró
Vincze Gábor közli: Felső Wadásznak inventáriuma, 1631. ápril 15.
=1878. 927-940.

Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez [1632-1646].
=1884. 658-693.

Báró Skrbenszky Fülöp rovnai levéltárából [1603-1622].
=1887. 253-274.

     Rákóczi Zsigmond fejedelem
[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Rákóczy Zsigmond egy magyar levele 1584-ből.
=1878. 191.

Szádeczky Lajos közli: Rákóczi Zsigmond herczeg házassága történetéhez [1650].
=1879. 607-608.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Rákóczy Zsigmond fejedelem végrendelete [1607].
=1884. 561-563.

Komáromy András közli: Rákóczy Zsigmond kormányzósága történetéhez [1606].
=1886. 204-206.

Szilágyi Sándor közli: Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése [1642-1652]. 1-9.
=1887. 417-462.; 653-684.; 1888. 104-119.; 285-300.; 1890. 229-260.; 424-455.; 597-636.; 1891. 75-108.; 209-236.

Lindner Gusztáv közli: Kolozs városa levéltárából [1564-1662].
=1895. 486-498.

Komáromy András közli: Rákóczy Zsigmond és Homonnay Bálint versengése történetéhez [1607-1608].
=1899. 273-297.

Lukinich Imre közli: Keresdi Bethlen Ferencz levelezése. 1622-1653. 1-2.
=1907. 228-258.; 355-378.

     Rákóczi-árvák
Thaly Kálmán közli: A Rákóczi-árvák 1688-ban Munkács várában maradt és Patakra vitt ingó értékeinek lajstromai.
=1886. 769-789.

     Rákóczi-kor
Thaly Kálmán közli: Műveltségtörténeti adalékok a Rákóczi-korból [1703-1710].
=1888. 789-797.

     Rákóczi-szabadságharc
Balássy Ferencz közli: Adalék a Rákóczy forradalom történetéhez.
=1867. 13. 227-233.

Vass Miklós közli: Apróságok a Rákóczi-féle szabadságharczból [1707-1709].
=1908. 307-311.

Zimmermann Rezső közli: Adalékok II. Rákóczi Ferencz felkeléséhez Szabolcsvármegye levéltárából [1703-1705]. 1-4.
=1909. 133-152.; 269-306.; 336-358.; 1910. 7-51.

Berwaldszky Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadjárataira vonatkozó feljegyzések Szentmiklóssy Godofréd egykorú krónikájában [1703-1719].
=1911. 203-219.

     Rákócziak
Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. Brandenburgi Katalin s a Rákóczyak történetéhez [1629-1659]. 1-2.
=1880. 132-155.; 356-376.

Szilágyi Sándor közli: A Rákóczyak levéltárából. 1611-1630. 1-8.
=1893. 577-600.; 1894. 106-134.; 447-481.; 656-680.; 1895. 104-144.; 307-328.; 457-485.; 653-676.

     Rátkai Kata
[Barabás Samu] B. S. közli: Salamon Vincze úr levéltárából [1646, 1668].
=1885. 415-419.

     Rátót nemzetség
Schrauff Károly közli: Egy Árpádkori oklevél [1290].
=1888. 592.

     Rédei László, gróf
Nagy Iván közli: Rédei László történeti maradványai 1658-1663.
=1871. 17. [Tartalom: VII-XII.], 1-270.

     reformáció
Thallóczy Lajos közli: Az oláh-reformátió történetéhez [1680-1686].
=1878. 706-707.

Fabritius Károly közli: Oklevelek a magyarországi reformatio korából [1530-1560]. 1-3.
=1881. 242-257.; 450-469.; 675-690.

Bauch Gusztáv közli: Adalékok a reformatio és a tudományok történetéhez Magyarországon a XVI-ik században. 1-2.?
=1885. 335-355.; 519-540. [További rész nem jelent meg.]

Thury Etele közli: Adatok a szepességi reformáczió történetéhez. - Moller György lőcsei plébános naplójából. - 1542-1543.
=1905. 377-417.

     református egyház
Révész Kálmán közli: A kassai ref. egyh. gondnoka számadásai 1682-1688. 1-2.
=1894. 152-163.; 522-534.

Török István közli: Adatok a kolozsvári ev. ref. egyházközség XVII. századi történetéhez.
=1896. 419-435.

Révész Kálmán közli: A kassai református egyház és iskola javai és alapítványai 1683., 1694.
=1896. 559-564.

Török István közli: Jelentés a nagy-enyedi collegium és kolozsvári egyház javainak megvizsgálásáról 1697-ben.
=1899. 137-151.

Révész Kálmán közli: Kassai ref. egyházi számadások, 1650-1655.
=1899. 151-175.

Révész Kálmán közli: XVII. századi házassági pörök az Abaúji ref. egyházmegye jegyzőkönyvében.
=1900. 102-118.

Zoványi Jenő közli: Miskolczi Csulyak István zempléni ref. esperes (1629-1645.) egyházlátogatási jegyzőkönyvei. 1-3.?
=1906. 48-102.; 266-313.; 368-407. [További rész nem jelent meg.]

Zoványi Jenő közli: A zempléni ref. dioecesis zsinatai Miskolczy Csulyak István esperes idejében (1629-1645). 1-2.?
=1909. 184-211.; 406-438. [További rész nem jelent meg.]

     református főiskola
[Barabás Samu] B. S. közli: Adatok a nagy-enyedi ref. főiskola történetéhez [1571-1675].
=1890. 179-185.

     református iskolák
Révész Kálmán közli: A kassai református iskola törvényei 1656-ból.
=1893. 550-558.

Révész Kálmán közli: A kassai református egyház és iskola javai és alapítványai 1683., 1694.
=1896. 559-564.

     református kollégiumok
Török István közli: Egy adat a debreczeni ref. collegium történetéhez [1704].
=1885. 615-619.

Török István közli: Egy adat a gyula-fehérvári ref. collegium történetéhez [1700].
=1886. 207-208.

     református lelkészek
Borovszky Samu közli: Tiszántúli ev. ref. papok. 1597-1679.
=1898. 621-652.

     református templomok
Révész Kálmán közli: Abaújvármegye rendei idősb Gyarmati Jánost felmentik a kassai református templom építéséről vezetett számadás terhe alól [1656].
=1898. 383-384.

     Regéc
Majláth Béla közli: Levéltári adatok Regéczvára történetéhez. A XVII. század második feléből.
=1889. 1-25.

Komáromy András közli: Szunyogi Mátyás regéczi várnagy isntructiója [1632].
=1890. 190-194.

     Regély
Iványi István közli: Levéltári tarlózatok [1715].
=1894. 190-191.

     regeszták
Wenzel Gusztáv: Budai regesták. 1-2.
=1855. 1. 69-124.; 1857. 4. 89-182.

Érdy János közli: Liptói regestrum MCCCXCI-ből.
=1857. 4. 1-42.

Nagy Iván közli [Beda Franz] Dudik után: Római magyar regesták.
=1857. 4. 225-260.

Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a bécsi cs. levéltárból 1118-1605.
=1861. 9. 1-96.

Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

Horváth Mihály: Kismartoni regesták 1617-1645.
=1861. 10. 1-110.

Knauz Nándor közli: A budai káptalan regestái. 1148-1649.
=1863. 12. 1-156.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból [1371-1606]. 1-2.
=1878. 417-498.; 901-924.

Rómer Flóris Ferencz közli: Tihanyi vár regestuma 1585-1590-ig. 1-3.
=1879. 124-142.; 565-582.; 1880. 398-408.

Marczali Henrik közli: Újabb regesták a külföldi levéltárakból [1612-1626]. 1-3.
=1879. 353-371.; 529-557.; 787-796.

Hodor Károly közli: Regestrum regni Transsylvaniae [XVII század eleje].
=1879. 393-394.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. Brandenburgi Katalin s a Rákóczyak történetéhez [1629-1659]. 1-2.
=1880. 132-155.; 356-376.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. A török magyar viszonyok történetéhez 1660-1664 közt. 1-2.
=1880. 741-759.; 1881. 114-138.

Barabás Samu közli: Portai följegyzések a XVI-ik századból [1591-1592].
=1881. 173-180.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levétárakból. II. Rákóczi Ferencz kora. II. Szász és lengyel alkudozások s jelentések [1704-1710].
=1882. 348-359.

Óváry Lipót közli: Regesták a magyar tudom. Akadémia kézirattárában létező s olaszországi levéltárakban másolt magyar történelmi vonatkozású oklevelekből. [901-1439]. 1-?.
=1888. 450-470. [További rész nem jelent meg.]

Pastor közli: Szemelvények külföldi levéltárakból [1458-1480].
=1890. 700-720. [Sajtóhibák: 1891. 176.]

Sasinek Ferencz közli: Regesták. (A csehországi helyhatósági levéltárban Prágában őrzött magyar vonatkozású oklevelekből.) 1-5.
=1891. 296-316.; 455-480.; 660-678.; 1892. 159-170.; 292-318.

[Barabás Samu] B. S. közli: Erdély történetére vonatkozó regesták. 1551-1553-ig. 1-6.
=1891. 431-454.; 639-659.; 1892. 143-158.; 267-291.; 474-492.; 651-683.

Áldásy Antal közli: Regesták a vatikáni levéltárból [1343-1374]. 1-3.
=1894. 15-28.; 1895. 58-89.; 260-288.

Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták a római Dataria-levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből [1467-1483]. 1-2.
=1899. 1-17.; 235-272.

Beke Antal közli: Római emlékek a magyar egyház XV-ik századi történetéből [1418-1492].
=1900. 1-15.

Kárffy Ödön közli: A Csicsery család levéltára [1214-1453]. 1-5.?
=1900. 358-410.; 1901. 41-70.; 223-238.; 554-564.; 1902. 58-80. [További rész nem jelent meg.]

Angyal Dávid közli: Pótlékok a londoni okmánytárhoz [1589-1696].
=1901. 412-421.

Horváth Sándor közli: A liptói és túróczi registrum. 1391. 1-2.
=1902. 1-57.; 194-230.

Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták VII. Imre pápa korából. 1484-1492.
=1902. 511-527.

Sörös Pongrácz közli: Bakonybéli regesták a XV. század első feléből.
=1903. 355-372.

Horváth Sándor közli: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz [1230-1391]. 1-3.
=1904. 74-96.; 240-265.; 356-375.

Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták. VI. Sándor pápa korából [1492-1497]. 1-?.
=1904. 161-181. [További rész nem jelent meg.]

Kollányi Ferencz közli: Regesták a római és parmai levéltárakból [1524-1597].
=1905. 311-376.

Magyari Károly közli: Regesták Alsófehérvármegye levéltárából [1291-1605].
=1907. 80-120.

Pacher Donát közli: A staierországi sanktlambrechti benczés apátság levéltárának magyar vonatkozású részei [1387-1743].
=1907. 259-264.

Sörös Pongrácz közli: Bakonybéli regesták a XV. század második feléből.
=1907. 379-387.

     Régi Magyar Könyvtár
Thaly Kálmán közli: Öt ismeretlen magyar nyomtatvány a Rákóczi-korbúl.
=1879. 806-808.

     rendi gyűlések
Majláth Béla közli: A felső vármegyei rendek kassai gyűlésének actái 1683-ból. 1-2.
=1883. 359-374.; 543-570.

     rendtartások
Koncz József közli: I. Rákóczy György konyhai rendtartása [1634].
=1882. 395-396.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizmadia-mesterlegények rendtartása 1674-ből.
=1885. 184-189.

Pór Antal közli: A nagy-szombati csizamdia-mesterlegények rendtartása 1705-ből.
=1885. 189-196.

Békesi Emil közli: A nagy-szombati szücs-czéhnek 1505. és 1604. évi rendtartása.
=1886. 369-375.

Kárffy Ödön közli: Bocskai hadainak rendtartása 1606-ból.
=1903. 476-478.

Thury Etele közli: Az Óvárhoz tartozó városok és falvakban levő bírák és községek rendtartása 1635-ből.
=1905. 572-589.

ks. közli: A surányi erdők rendtartása [1776].
=1911. 311-313.

     Révai Kata Szidónia
Komáromy András közli: Révai Kata Szidónia levelei férjéhez. (1656-1702.) 1-2.
=1889. 150-180.; 270-298.

     Révay Erzsébet
Báró Mednyánszky Dénes közli: XVI. századbeli magyar hölgy-ruhatárak. (1563-1597.)
=1883. 594-600.

     Révay Ferenc
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Révay Ferencz jelentése a magyarországi végvárak állapotáról 1588-ban.
=1894. 29-50.

     Révay László
Dualszky János közli: Révay László, Révay Márton és Esterházy Zsófia fiok, naplójából, 1600-1655.
=1857. 3. 245-254.

Révay közli: Pénzüzlet a XVII. században.
=1884. 399-400.

Merényi Lajos közli: Révai László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz [1644].
=1909. 307-313.

     Révayak
Pettkó Béla közli: Révay Istvánnak és Ferencznek Budavár alatt 1541-ben julius 16-án kelt végrendelete.
=1882. 550-551.

     Réway Kata ld. Kendy Gáborné Réway Kata


     reverzálisok
Acsády I[gnác]. közli: Ifj. Bethlen István és Zolyomi Dávid reversalisa [1630].
=1884. 786.

[Dézsi Lajos] D. L. közli: Szerencsi Sámuel nagy-enyedi deák reversalisa [1674].
=1900. 467-468.

     rézművesek
Kováts László közli: I. Rákóczi György kiváltság levele a brassai rézmívesek javára [1635].
=1898. 724.

     Rezneky család
Ifj. Reissig Ede közli: A Rezneky család.
=1893. 709-714.

     Rhédei László gróf
Vass József közli: Gróf Rhédei László' naplója [1653-1657].
=1855. 1. 211-234.

     Rhédey Ferenc fővezér
Szalay B. József közli: Adalékok a cserkeszek történetéhez. [Rhédey Ferenc levele Nagyszombat városához. 1605.]
=1878. 191-194.

Komáromy András közli: Két végrendelet a XVII-ik századból [1621, 1671-es átirat].
=1884. 130-137.

Komáromy András közli: Rhédey Ferencz életéhez [1608].
=1884. 398-399.

Komáromy András közli: Adatok Bethlen Gábor történetéhez [1611].
=1899. 712-716.

     Rhédey Ferenc gróf, fejedelem
Komáromy András közli: Két végrendelet a XVII-ik századból [1621, 1671-es átirat].
=1884. 130-137.

Szilágyi Sándor közli: II. Rákóczy György levelei Rhédey Ferenczhez [1658-1660].
=1892. 96-126.

Gergely Samu közli: II. Rákóczy György küzdelmei történetéhez [1657-1660].
=1893. 323-341.

Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

     Richards, Jacob
Kropf Lajos közli: A Budavára 1686-iki ostrománál jelen volt angol önkéntesek.
=1894. 135-147.

     Riemer András
Schrauff Károly közli: Riemer András végrendelete [1534].
=1889. 384-387.

     Rigómező
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

     Rimay György
Nagy Iván közli: Rimay János szülei [Rimay György és Madách Krisztina].
=1862. 11. 238-239.

     Rimay János
Nagy Iván közli: Rimay János szülei [Rimay György és Madách Krisztina].
=1862. 11. 238-239.

Ipolyi Arnold közli: Rimay János portai vásárlásai [1608?, 1620?, 1621?].
=1878. 153-164.

Nagy Gyula közli: Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. 1-3.
=1880. 425-443.; 699-706.; 1881. 87-97.

     Rodostó
Angyal Dávid közli: Franczia levelek és jelentések a Rákóczi-emigratio történetéről. 1-2.
=1905. 112-142.; 185-222.

     Róma
Nagy Iván közli [Beda Franz] Dudik után: Római magyar regesták.
=1857. 4. 225-260.

Komáromy András közli: Nádasdy Ferenc római zarándoklása [1665].
=1899. 720-722.

Kollányi Ferencz közli: Regesták a római és parmai levéltárakból [1524-1597].
=1905. 311-376.

     római curia
Áldásy Antal közli: Telekessy István egri püspök elmozdítása és a római curia [1710-1712].
=1896. 646-688.

     románok
Thallóczy Lajos közli: Az oláh-reformátió történetéhez [1680-1686].
=1878. 706-707.

Petrovay György: Egy adat a Beregh megyei oláhok történetéhez [1383].
=1881. 390.

Lehoczky Tivadar közli: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban [1364-1648]. 1-3.
=1890. 155-173.; 476-492.; 1894. 51-80.

Gagyi Jenő közli: Az árvavármegyei oláh telepek kiváltságlevele [1474-1576].
=1910. 186-198.

     Roussel, Jacob
Talleyrand és Roussel követsége az orosz czárhoz [1628-1634].
=1887. 53-78.

     Rozgonyi István
Áldásy Antal közli: Rozgonyi István levele Zsigmond király perpignoni tartózkodásáról [1415].
=1900. 449-452.

Áldásy Antal közli: Rozgonyi István levele Párisból 1416 márczius 14-ről.
=1902. 575-577.

     rózsa-rend
Abafi Lajos: Titkos társulatok Temesvárott a mult században. 1-2.
=1884. 513-524.; 730-739.

     rózsakeresztesek
Abafi Lajos: Titkos társulatok Temesvárott a mult században. 1-2.
=1884. 513-524.; 730-739.

     Rozsnyay Dávid
Lénárt József közli: Rozsnyay Dávid egy ismeretlen követjelentése [1670].
=1882. 332-341.

Koncz József közli: Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák életéhez [1663-1678].
=1882. 775-780.

Koncz József közli: Oklevelek Rozsnyay Dávid fogsága történetéhez [1679-1682].
=1883. 155-169.

Deák Lajos - Koncz József közli: Rozsnyay Dávid életéhez [1669-1723].
=1884. 201-205.

     Rozsnyó
Diváld József: A rozsnyai bányászat állapota a XVII-ik század közepén.
=1882. 399-400.

Mikulik József közli: Egy magyar város [Rozsnyó] viszontagságai a XVI. század második felében.1-3.
=1883. 767-792.; 1884. 161-195.; 360-390.

Mikulik József közli: Adalékok az 1644-1645. évi felkelés történetéhez.
=1885. 1-26.

Mikulik József közli: Rozsnyó város 1703. évi számadása. 1-2.?
=1886. 388-395.; 585-598. [További rész nem jelent meg.]

     Rödern, Melchior von, tábornagy
Dudik, Beda [Franz] közli: Rödern Menyhért császári tábornagy tudósítása Nagy-Várad 1598-iki ostromoltatásáról.
=1878. 99-116.

     Rőthy Orbán
Beke Antal közli: Rőthy Orbán jelentései Rákóczyhoz az 1636-iki mozgalmak idejéből.
=1891. 344-352.

     Rudolf, I., magyar király
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Az 1604-iki országgyűlés óvása.
=1878. 700-702.

R. E. közli: Történelmi adalékok a közös pénzügyi levéltárból [1601-1637].
=1894. 564-567.

Veress Endre közli: Rudolf levele a szászokhoz [1600].
=1894. 748.

     Rudolf, II., magyar király
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Három uralkodói levélke [II. Rudolf, 1603.; Mátyás főherceg, 1607.; III. Ferdinánd, 1644. és Esterházy Miklós nádor válasza].
=1878. 388-392.

     ruhatörténet
Thaly Kálmán közli: A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi Ferencz udvarában s korában. (1706-1711.) 1-4.
=1882. 555-576.; 745-768.; 1883. 184-198.; 375-406.

Báró Mednyánszky Dénes közli: XVI. századbeli magyar hölgy-ruhatárak. (1563-1597.)
=1883. 594-600.

Pettkó Béla közli: Női ruha érték a XVI. században [1580].
=1887. 791.

Ifj. Kemény János közli: János király kincseinek s ruháinak összeirása [1538].
=1888. 566-571.

Merényi Lajos közli: Nemes Ungh vármegye limitatiója az eladandó s veendő marhákról in anno 1666.
=1894. 544-557.

     Rusa Imre
Illésy János közli: Moson város tanácsa kéri Nádasdy Ferencz grófot, hogy csepregi papját Rusa Imrét engedje hozzájok papnak [1571].
=1893. 575-576.

     Ság
Némethy Lajos közli: Ujvár, Drégely és Ságh esztergomi érseki várak zsenge korából [1550-1565].
=1897. 545-552.

     Sajólád
Podhradszky József közli: Sajó-Lád Borsodban.
=1861. 9. 244.

     Salamon család, alapi
Wéber Samu közli: Nedeczvára.
=1893. 385-408.

     Salamon család, mileji
Borovszky Samu közli: A mileji Salamon család adománylevele III. Béla királytól. - 1178. -
=1898. 333-342.

     Salamon Vince
[Barabás Samu] B. S. közli: Salamon Vincze úr levéltárából [1646, 1668].
=1885. 415-419.

     Sándor, VI., pápa
Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták. VI. Sándor pápa korából [1492-1497]. 1-?.
=1904. 161-181. [További rész nem jelent meg.]

     Sándor Gáspár
[Károlyi Árpád közli]: Sándor Gáspár leveleiből [1690].
=1878. 707-708.

Soltész Árpád közli: Sándor Gáspár kapitiha két levele [1690].
=1888. 807-808.

     Sándor György
Trsztyenszky János közli: Sándor György és neje Nyikos Anna végrendelete, 1663-ból.
=1884. 771-776.

     Sándor Pál
Jakab Elek közli: Sándor Pál kapithia [1687-1690] s az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei [1687-1756]. 1-2.
=1874. 19. 121-247.; 1875. 20. 1-189. [Sajtóhibák: 1875. 21. 333-336.]

     Sankt Lambrecht
Pacher Donát közli: A staierországi sanktlambrechti benczés apátság levéltárának magyar vonatkozású részei [1387-1743].
=1907. 259-264.

     Sankt Pölten
Iványi Béla közli: Oklevelek Magyarország és az alsó-ausztriai Sanct-Pölten város összeköttetéseihez. (1482-1552.)
=1908. 150-160.

     sarcoltató levelek
Kováts László közli: Adalék a török hódítás korához [1603].
=1899. 192.

     Sárkány Ambrus, ákosházi
Füssy Tamás közli: Ákosházi Sárkány Ambrus végrendelete 1522. évből.
=1901. 137-146.

     Sárkány Antal
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     Sárkány-rend
Véghelyi Dezső közli: A Sárkány-rend történetéhez [1460].
=1880. 775-776.

     Sáros vármegye
Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a bártfai levéltárból [1535-1565].
=1882. 388-394.

Reizner János közli: Két szendrei levél a lovasok hópénzéről [1633].
=1882. 586-589.

[Illésy János] I-y J-s. közli: A magyar tanügy történetéhez [1571, 1683].
=1897. 380-383.

     Sárospatak
Toldy Ferenc közli: Sárospataki magyar krónika MDXXIII-MDCXV.
=1857. 4. 43-87. [Közlő utójegyzete: 1863. 12. 288.]

Thallóczy Lajos közli: Az sárospataki czeikházban és bástyákon levő öreg ágyúk, taraczkok és egyéb hadakozó szerszámoknak s ahhoz való eszközöknek inventáriuma. Anno 1642. die 26. novembris.
=1879. 154-171.

Thaly Kálmán közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem utasítása sáros-pataki várnagyai számára. - 1666. -
=1882. 374-380.

Thaly Kálmán közli: A Rákóczi-árvák 1688-ban Munkács várában maradt és Patakra vitt ingó értékeinek lajstromai.
=1886. 769-789.

Ifj. Kemény Lajos közli: A pataki templom történetéhez [1561].
=1890. 389.

Ifj. Kemény Lajos közli: A pataki iskola történetéhez [1588].
=1890. 389-390.

Zoványi Jenő közli: A sárospataki borbély-czéh rendszabályai [1583].
=1891. 148-155.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

Zoványi Jenő közli: A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejérművesek czéhe 1608-ból.
=1893. 373-376.

Ujlaki István közli: Egy XVI-ik századi [sárospataki] limitatio.
=1894. 148-152.

[Illésy János] I-y J-s. közli: A magyar tanügy történetéhez [1571, 1683].
=1897. 380-383.

     Sárvár
Borovszky Samu közli: Sárvár történetéhez. 1590.
=1899. 575-576.

     Sayghó Benedek főapát
Németh Ambrus közli: Sayghó Benedek pannonhalmi főapát naplójegyzetei. 1723-1725-ig. 1-2.
=1901. 387-396.; 513-553.

Németh Ambrus közli: Sayghó Benedek, pannonhalmi főapát naplójegyzetei 1722-ből.
=1909. 321-335.

     Schepper, Cornelius Duplicius
Kretschmayr Henrik közli: Adalékok Szapolyai János király történetéhez [1527-1534]. 1-2.
=1903. 34-66.; 198-231.

     Scheringer György
[Dézsi Lajos] D. L. közli: Levelek a göttingai kir. egyetemi könyvtárból [1654].
=1899. 175-179.

     Schiessler Gáspár
Thaly Kálmán közli: Schiessler Gáspár kassai polgár naplója a Rákóczi-korból. (1703-1713).
=1884. 740-749.

     Schlözer, August Ludwig von
Mencsik Ferdinánd közli: Schlözer Ágoston Lajos levele Hell Miksához 1772. febr. 29.
=1905. 143-147.

     Schwendi Lázár
Podhradszky József közli: Schwendi Lázár [1665].
=1860. 7. 264.

     Scultety Pál
Schrödl József közli: Diarium complectens historiam belli anno 1809.
=1909. 580-608.

     Sebestyén esztergomi érsek
Városy Gyula: Ujabb adalékok az első esztergomi érsek és a pannonhalmi alapítólevél kérdésének megoldásához.
=1885. 715-723.

     sebészet
Fekete László: Adalék a magyar sebészet történetéhez.
=1878. 85-98.

Földvári László közli: A pápai helv. hitv. chirurgusok panaszai és czéhszabályai 1751-ben.
=1896. 373-382.

     Seged György
Kárffy Ödön közli: Adatok Kassa történetéhez [1553, 1554].
=1905. 463-468.

     Selmecbánya
Richter Ede közli: Müller János Fülöp levelei Unverzagt Ábrahám selmeczbányai főjegyzőhöz 1616. évből. 1-2.
=1904. 434-446.; 558-573.

Richter Ede közli: A selmeczbányai városi levéltár legrégibb czéhlevele 1487-ből.
=1905. 147-150.

Richter Ede közli: Két német alchymista Selmeczbányán 1585-86-ik évben. 1-2.
=1905. 418-433.; 553-571.

     Sempte
Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós nádor semptei várnagyának instructiója. 1640.
=1903. 296-300.

Merényi Lajos közli: A sempthei vár felszerelése 1639-ben.
=1905. 152-156.

     Sennyei István győri püspök
Koncz József közli: Bethlen Gábor fejedelem két levele Palóczi Horváth Jánoshoz és ugyan hozzá Sennyei István győri püspöktől egy [1629, 1633].
=1888. 383-385.

     Sennyey Pongrác báró
Vass Miklós közli: Levéltári kutatások [1591-1602].
=1901. 443-447.

     Sepsi szék
Barabás Samu közli: Sepsi szék adózása országgyűlési követei számára. 1665-1668.
=1894. 596-620.

     Serédi Gáspár
Rhódi Alajos közli: A Bártfa-Makoviczai Serédi emlék építéséről [1566].
=1882. 206.

     Serédi István
Tóth Ernő közli: Kemény János leveleiből [1650-1656].
=1901. 316-320.

     Serédy György
Kárffy Ödön közli: Serédy György kassai kapitánynak adott utasítás [1552].
=1901. 117-119.

Kárffy Ödön közli: Serédy György kassai kapitány hűségfogadalma [1552].
=1901. 474-475.

     Serényi család, gróf
Thaly Kálmán közli: A b. Orlay s gr. Serényi család zábláthi levéltárából. 1566-1718.
=1898. 193-292.

     serfőzés
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     Seydel János
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

     Sikátor
Podhradszky József közli: Sikátor (Borsod megye), 1736.
=1861. 9. 243.

     sikkasztás
Abafi Lajos közli: Egy bűnper II. József korában.
=1882. 507-524.

     Simon festő
Ifj. Kemény Lajos közli: A festészet történetéhez [1521, 1534]. 1-2.
=1899. 191.; 384.

     síremlékek
Podhradszky József közli: Nádasdi Ferencz, Tamás nádor fia [sírköve, 1604].
=1860. 7. 261.

Nagy Iván közli: Szelepcsény Mihály sírköve [1676].
=1862. 11. 239.

Nagy Iván közli: Gezti Jánosné szül. Sulyok Anna sírköve [1590].
=1862. 11. 240.

Concilia Emil közli: Hazai sírkőfeliratok [1426-1751].
=1884. 579-586.

Kárffy Ödön közli: Gróf Nádasdy Ferencz meghívója a Lékán építendő családi sírbolt és templom alapkőletételére. 1656.
=1910. 608.

     Sixtus, IV., pápa
Czaich Á[rpád]. Gilbert közli: Regesták a római Dataria-levéltárnak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és IV. Sixtus pápák idejéből [1467-1483]. 1-2.
=1899. 1-17.; 235-272.

     
Az aknákról való deputációk [1685-1688].
=1895. 370-384.

     Solt
Thúry József közli: Pestvármegyei községek panaszai az 1696. évből.
=1901. 422-429.

     soltészek
Lehoczky Tivadar közli: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban [1364-1648]. 1-3.
=1890. 155-173.; 476-492.; 1894. 51-80.

     Sombory család, zsombori
Gr. Lázár Miklós közli: Két oklevél a nagy-zsombori Sombory család levéltárából [1329, 1357].
=1888. 593-597.

     Sombory Gergely
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     Somlyó
Giay Károly közli: Somlyó várának 1498. márcz. 12-én kelt leltári töredéke.
=1901. 107-111.

     Somogyi Benedek
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     Soós Mihály
Szerémi közli: Soós Mihály levele Kosztolányi Lászlóhoz [1764].
=1896. 382-384.

     Sopron
Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

Ráth Károly közli: Soproni tudósok.
=1861. 9. 213-218.

Komáromy András közli: Berényi György naplója az 1634/5-ik soproni és az 1637/8-ik évi pozsonyi országgyűlésekről.
=1885. 118-143.

Jedlicska Pál közli: Adatok a soproni jezsuiták történetéhez [1555-1752].
=1885. 356-370.

Thuri Etele közli: Bethlen Gábor levelei Sopron város tanácsához [1619-1620].
=1889. 394-398.

Horváth Sándor közli: Levelek a két Zrinyi Miklóstól [1557-1661].
=1907. 70-79.

Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

     Sopron vármegye
Stessel József: Jegyzetek Sopron-megye régi földrajzához.
=1884. 209-219.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1572-1717].
=1908. 59-78.

     soproni kapitányság
Ráth Károly közli: A' soproni kapitányság és királyi adóról szóló oklevelek.
=1855. 1. 141-172.

     Spilenberger Sámuel
Kemény Lajos közli: Spilenberger Sámuel festőművész. 1647.
=1899. 725-726.

     Stájerország
Kluch János közli: Kevendi Székely Jakab végrendelete és stájerországi birtokszerzeményei [1487-1504].
=1905. 257-271.

Pacher Donát közli: A staierországi sanktlambrechti benczés apátság levéltárának magyar vonatkozású részei [1387-1743].
=1907. 259-264.

     Statileo, Johannes, püspök
Szabó Károly közli: Két oklevél a XVI-dik századból [1532, 1536].
=1879. 808-811.

     Stöckel Lénárd
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

     Strassburg, Paul
Wibling K. közli: Magyarország történetét érdeklő okiratok a svédországi levéltárakból [1613-1645]. 1-2.?
=1892. 440-473.; 592-634. [További rész nem jelent meg.]

     Stroya bíró
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Stroya vornik levele Béldy Pálhoz jobbágyok ügyében [1675].
=1895. 590-591.

     Sulyok Anna
Nagy Iván közli: Gezti Jánosné szül. Sulyok Anna sírköve [1590].
=1862. 11. 240.

     Sulyok Ferenc
Pettkó Béla közli: A pécsi iskola történetéhez [1540].
=1887. 802-803.

     Sulyok György
Pettkó Béla közli: Sulyok György végrendelete 1537.
=1887. 787-790.

     Surány
ks. közli: A surányi erdők rendtartása [1776].
=1911. 311-313.

     Sükösd György, nagyteremi
Kelemen Lajos közli: Nagyteremi Sükösd György végrendelete. 1631.
=1901. 299-305.

     Sümeg
Thaly Kálmán közli: Dunántúli vármegyék gyűlése Sümegen. - 1708. -
=1899. 193-234.

     Svédország
Nagy Iván: Magyar történeti adatok Svédhonban [1576-1674].
=1857. 3. 255-259.

     Syntagma Juris
Koncz József közli: A >>Syntagma<< irói tiszteletdíja [1593].
=1882. 394-395.

     Szabács
Pettkó Béla közli: Belgrád és Szabács feladása történetéhez [1519-1523].
=1887. 800-802.

     szabadkőművesek
Abafi Lajos: Titkos társulatok Temesvárott a mult században. 1-2.
=1884. 513-524.; 730-739.

     szabadosok
Lehoczky Tivadar közli: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban [1364-1648]. 1-3.
=1890. 155-173.; 476-492.; 1894. 51-80.

     szabadságlevelek
[Komáromy András] K. A. közli: Hajdu szabadságlevelek [1630-1649].
=1901. 605-610.

     szabályzatok
Nagy Iván közli: Áruczikkek szabályzata 1627 és 1706 évekből. Adalékúl a XVII. és XVIII. század ipar- és erkölcs-történetéhez.
=1871. 18. 199-273.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz szőlőmívelési szabályzata, 1700-ból. (Adalékul a tokaj-hegyallyai szőlőcultura történetéhez.)
=1879. 582-592.

Szabó Károly közli: A gyula-fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata.
=1879. 797-805.

Szabó Károly közli: Statutum a gyula-fejérvári nemesek hadnagya számára [1660].
=1880. 409-413.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvartartási szabályzata [1703 és 1706 között.] 1-2.
=1880. 571-581.; 1881. 158-173.

Thallóczy Lajos közli: A tornai várőrség hadi szabályzata, 1636.
=1880. 776-779.

Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a munkácsi pénzverő-ház inspectora számára. 1710.
=1881. 371-377.

Herfurt József közli: Edicta militaria [1682].
=1882. 396-399.

Békesi Emil közli: A nagyszombati kalmár céh szabályai 1547. és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556-1651-ből.
=1883. 170-176.

Pettkó B[éla]. közli: Kassa város eskü- és szabályzati könyve a senatorok számára. A XVI. és XVII századból.
=1883. 793-798.

Imre Lajos közli: A debreczeni szücsök rendszabályai a XVI. század végéről.
=1884. 758-770.

Demkó Kálmán közli: Kézsmárk város kereskedelmi szabályzata a XV-ik század elejéről.
=1886. 137-140.

Demkó Kálmán közli: Kassa város hatósági szabályzata (Articuli Communitatis) 1404-ből.
=1886. 140-150.

Barabás Domokos közli: A székely-udvarhelyi szücs-szabó és kovács czéhek rendszabályai 1613-ból.
=1887. 396-405.

Révész Kálmán közli: A debreczeni ötvösczéh rendszabályai 1598-1600.
=1887. 595-607.

Ifj. Kemény Lajos közli: Az erszénygyártó-czéh szabályzata 1561-ből.
=1890. 771-773.

Weber Samu közli: Szepességi árszabály 1610-ből.
=1890. 773-781.

Zoványi Jenő közli: A sárospataki borbély-czéh rendszabályai [1583].
=1891. 148-155.

Révész Kálmán közli: A kassai református iskola törvényei 1656-ból.
=1893. 550-558.

Reizner János közli: A gróf Esterházy család pápai levéltárában őrzött czéhlevelek [1481-1745]. 1-3.
=1894. 631-655.; 1895. 90-103.; 289-306.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa legrégibb statatuma [155?, 1562, 1563].
=1895. 578-582.

Lindner Gusztáv közli: Kolozsvár várának legrégibb ezidőszerint ismeretes statutuma 1513-ból.
=1896. 180-184.

Földvári László közli: A pápai helv. hitv. chirurgusok panaszai és czéhszabályai 1751-ben.
=1896. 373-382.

Széll Farkas közli: A debreczeni aranymivesczéh szabályai [1600].
=1897. 553-566.

Révész Kálmán közli: Magyar hadi szabályzat 1655-ből.
=1898. 367-369.

Weber Samu közli: Gnezda városa kézműveseinek alapszabályai [1515-1828].
=1898. 699-722.

Berzeviczy Egyed közli: A lomniczi Berzeviczy-levéltárból [1679-1681].
=1899. 369-377.

Komáromy András közli: A nagyváradi szabók czéhszabályzata 1614-ből.
=1901. 127-137.

Kárffy Ödön közli: Bocskai hadainak rendtartása 1606-ból.
=1903. 476-478.

Thury Etele közli: A győri kovácsczéh szabályai 1611-ből.
=1907. 444-452.

r. r. közli: A szatmári szabómesterek czéhszabályzata 1525 évből.
=1908. 79-85.

     szabók
Barabás Domokos közli: A székely-udvarhelyi szücs-szabó és kovács czéhek rendszabályai 1613-ból.
=1887. 396-405.

Komáromy András közli: A nagyváradi szabók czéhszabályzata 1614-ből.
=1901. 127-137.

r. r. közli: A szatmári szabómesterek czéhszabályzata 1525 évből.
=1908. 79-85.

     Szabolcs vármegye
Kandra K[abos]. közli: Szabolcs-vármegye főispánjai [1210-1893].
=1893. 714-719.

Komáromy András közli: Adatok az 1610. év történetéhez. 1-2.
=1898. 481-504.; 596-620.

[Komáromy András] K. A. közli: Levéltári kutatások [1606-1612].
=1900. 600-607.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     szakácskönyvek
Toldy László közli: XVII. századbeli szakács-könyv. 1-4.
=1881. 367-371.; 569-581.; 1882. 188-200.; 380-387.

     Szalánczi István
Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez [1631-1633]. 1-2.?
=1883. 417-461.; 656-720. [További rész nem jelent meg.]

Török István közli: Adatok I. Rákóczi Görgy fejedelem uralkodása történetéhez [1637-1646].
=1904. 596-606.

     Szalárdi János
Szabó Károly közli: Szalárdi [János] életéhez [1665].
=1880. 414-416.

     Szalárdi Mihály
Borovszky Samu közli: Sárvár történetéhez. 1590.
=1899. 575-576.

     számadások
Fraknói Vilmos közli: II. Lajos király számadási könyve. 1525. január 12-július 16.
=1877. 22. 45-236.

Deák Farkas közli: Kolozsvár város 1496-diki számadása.
=1883. 571-594.

Mikulik József közli: Egy magyar város [Rozsnyó] viszontagságai a XVI. század második felében.1-3.
=1883. 767-792.; 1884. 161-195.; 360-390.

Szendrei János közli: Borsodmegyei számadás 1697-ből.
=1885. 608-614.

Mikulik József közli: Rozsnyó város 1703. évi számadása. 1-2.?
=1886. 388-395.; 585-598. [További rész nem jelent meg.]

Ifj. Kemény Lajos közli: János király számadása [1538-1540].
=1889. 188-192.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1405-1653]. 1-3.
=1889. 199-200.; 588-599.; 600-608.

Reiner János közli: Gyulafehérvár városa levéltárából [1599-1705].
=1889. 678-685.

Sasinek V. [Ferenc] Fr. közli: Zólyom város számadásaiból. [1400-1468].
=1893. 361-368.

Révész Kálmán közli: A kassai ref. egyh. gondnoka számadásai 1682-1688. 1-2.
=1894. 152-163.; 522-534.

Ifj. Kemény Lajos közli: János király számadáskönyve. (1537-40.)
=1895. 570-574.

Mihalik József közli: Kassa város 1556. évi számadás könyve.
=1896. 160-171.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

Révész Kálmán közli: Abaújvármegye rendei idősb Gyarmati Jánost felmentik a kassai református templom építéséről vezetett számadás terhe alól [1656].
=1898. 383-384.

Révész Kálmán közli: Kassai ref. egyházi számadások, 1650-1655.
=1899. 151-175.

A magyar kamara számadásai 1583., 1584. és 1600. évekből.
=1900. 61-101.

Kerekes György közli: Gyöngyösi János és Leövey Márton uraméknak bécsi utjokról való számadások, 1632.
=1901. 464-466.

Divéky Adorján közli: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500-1502., 1505).
=1914. 1-260.

     Szamosközy István
Szilágyi Sándor közli: Szamosközy István történeti maradványai. - Pótlékúl az Akadémia által kiadott összes műveihez. -
=1889. 26-69.

Pettkó Béla közli: Szamosközy István történeti maradványai. - Pótlékúl az Akadémia által kiadott összes műveihez. -
=1889. 299-325.

Szilágyi Sándor közli: Ujabb pótlék Szamosközy történeti följegyzéseihez [1603-1609]. 1-2.
=1892. 402-439.; 577-580.

Barabás Miklós közli: Művelődéstörténeti adatok [1497-1564].
=1907. 437-443.

     Szamosújvár
Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     Szaniszló Zsigmond
Torma Károly közli: Szaniszló Zsigmond naplói. (1682-1711.) 1-8.
=1889. 230-269.; 503-522.; 708-727.; 1890. 77-101.; 307-327.; 493-510.; 757-770.; 1891. 267-295.

     Szántói Bech Péter
Podhradszky József közli: Szántói Bech Péter végrendelete, 1517.
=1861. 9. 243.

     Szapáry András
-z. közli: Szapáry András maradékainak osztálylevele 1660-ból.
=1883. 601-603.

     Szarka Pál, lukafalvi
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     szászok
Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levétárakból. II. Rákóczi Ferencz kora. II. Szász és lengyel alkudozások s jelentések [1704-1710].
=1882. 348-359.

Weber Samu: A szepességi szász bevándorlók megszünt egyleteiről [1248-1770].
=1885. 27-31.

Veress Endre közli: Rudolf levele a szászokhoz [1600].
=1894. 748.

Rácz Miklós közli: A flamand-szász bevándorlás történetéhez [XV. század].
=1898. 373-376.

     Szatmár vármegye
Nagy Iván közli: Történeti apró emlékek [1509-1682].
=1877. 22. 259-282.

Szabó Károly közli: Ugocsa, Szathmár és Máramaros vármegye adólajstroma 1564-ből.
=1878. 345-354.

Kiss Kálmán közli: A szathmári csizmadia-czéh régi jegyzőkönyvéből [1660].
=1878. 705-706.

r. m. közli: Szathmármegye történetéhez [1663].
=1885. 621-622.

Lehoczky Tivadar közli: A szatmári szűcsök 1564. évi privilégiuma.
=1895. 560-570.

r. r. közli: A szatmári szabómesterek czéhszabályzata 1525 évből.
=1908. 79-85.

     szatmári béke
Szilágyi István: A szatmári békepontok szövegének egybehasonlító vizsgálata.
=1860. 7. 211-242.

     Szeben
Lénárt J[ózsef]. közli: Magyar ágyúk Szebenben [1684].
=1881. 385-386.

     Széchényi Ferenc gróf
Esztegár László közli: Barcsay Ábrahám levelei gróf Széchényi Ferenczhez [1783-1792].
=1904. 539-557.

     Széchenyi István gróf
Nyáry Albert báró közli: Gróf Széchenyi István levelezése a gödi árenda ügyében [1844-1846].
=1908. 365-378.

Viszota Gyula közli: Széchenyi Istvánnak a pesti hengermalomra vonatkozó kiadatlan iratai [1837-1847]. 1-2.
=1910. 321-353.; 481-517.

     Széchy Borbála
[Szádeczky-Kardoss Lajos] Sz. L. közli: Forgács Ádám téritvénye 1637-ből.
=1890. 797-798.

     Széchy György
Pettkó Béla közli: Gyászjelentések [Széchy György 1625; Károlyi Mihály 1626; Prépostvári Zsigmond 1644].
=1885. 176-179.

     Széchy Mária
Kellemesi Melczer István közli: Adalék Széchy Máriának életrajzához [1667, 1668].
=1886. 790-792.

Koncz József közli: Az 1667-ik év történetéhez.
=1895. 499-505.

     Szécsény
Zsilinszky Mihály közli: A szécsényi convent történetéhez [1705]. 1-2.
=1886. 353-368.; 521-535.

Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

     Szécsi család, filpesi
[Schönherr Gyula] Sch. Gy. közli: A Filpesi Szécsiek hagyatéki pöre. (1461-64.)
=1898. 577-595.

     Szeged
Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a XVI. sz. közepéről.
=1880. 597-601.

     Szék
Az aknákról való deputációk [1685-1688].
=1895. 370-384.

     Székely Antal
[Komáromy András] y-s. közli: Székely Antal tudósítása a hadadi csatáról [1562].
=1900. 141-144.

     Székely Jakab, kevendi
Kluch János közli: Kevendi Székely Jakab végrendelete és stájerországi birtokszerzeményei [1487-1504].
=1905. 257-271.

     székely krónika
Barabás Samu közli: A Székely Krónika.
=1880. 633-648.

     Székely László
Abafi Lajos közli: Egy bűnper II. József korában.
=1882. 507-524.

     Székely Mihály
Gróf Esterházy János közli: Székely Mihály életéhez [1600].
=1883. 203-204.

Veress Endre közli: Székely Mihály levele [1600].
=1894. 748-750.

     Székely Miklós, kövendi
Karácsonyi János közli: Kövendi Székely Miklós végrendelete 1517-ből.
=1891. 679-681.

     Székely Mózes fejedelem
Vass Miklós közli: Levéltári kutatások [1591-1602].
=1901. 443-447.

     székely oklevelek
Vass Miklós közli: Székely oklevelek a XVI. századból. 1-2.
=1910. 121-143.; 253-270.

Barabás Samu közli: Székely oklevéltár 1219-1776.
=1934. V-XXXIII., 1-490.

     Székely Zsuzsanna
Br. Mednyánszky Dénes közli: Parapherni Susannae Székely Emerico Horvathianae expositione [1680].
=1885. 172-173.

     székelyek
Szabó Károly közli: Mihály vajda adománylevele a székelyeknek [1599].
=1880. 789-791.

Barabás Domokos közli: Bethlen Gábor 1620-iki hadjárata és a székelyek.
=1887. 195.

Balló István közli: Adatok a székelyek történetéhez [1466-1575].
=1900. 135-140.

     Székelyhíd
Szádeczky Lajos közli: Székelyhid lerombolása történetéhez [1664].
=1881. 202-204.

     Székelyudvarhely
Barabás Domokos közli: A székely-udvarhelyi szücs-szabó és kovács czéhek rendszabályai 1613-ból.
=1887. 396-405.

     székesegyház
Pettkó Béla közli: Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-ből.
=1882. 717-728.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     Székesfehérvár
Podhradszky József közli: Székesfejérvár régi állapotát ismertető oklevelek [1471-1688].
=1859. 6. 233-244.

Érdy János közli: Székesfehérvár fémer emlékei [1543, 1601, 1602, 1688].
=1867. 13. 163-176., 10 rézmetszet.

Hajnik Imre közli: Az 1387. évi székesfehérvári országgyűlés czikkelyei.
=1878. 172-176.

     Szele család
Lipp Vilmos közli: Magyar egyességlevél 1558-ból.
=1882. 577-580.

     Szelepcsény Mihály, pohronci
Nagy Iván közli: Szelepcsény Mihály sírköve [1676].
=1862. 11. 239.

     Szelepcsényi György esztergomi érsek
Szilágyi Sándor közli: Szelepcsényi György leveles tárczájából [1649-1659].
=1892. 193-208.

Kerekes György közli: Levéltári kutatások [1598-1684].
=1901. 565-574.

     Szenczi Molnár Albert
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1521-1730]. 1-2.
=1896. 185-191.; 738-741.

     Szendrő
Reizner János közli: Két szendrei levél a lovasok hópénzéről [1633].
=1882. 586-589.

     Szent Erzsébet székesegyház
Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai sz. Erzsébet-egyház inventáriuma 1699-ből.
=1890. 563-568.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     Szentgotthárd
Thaly Kálmán közli: Károlyi Sándor jelentése a szent-gotthárdi harczról [1704].
=1881. 590-592.

     Szentgyörgy
Thaly Kálmán közli: A szent-györgyi és bazíni uradalom tisztsége. 1626.
=1881. 391-393.

Adatok Szent-György város levéltárából [1586-1587].
=1893. 534-550.

     Szentimre
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

     Szentiványi Márton
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1521-1730]. 1-2.
=1896. 185-191.; 738-741.

     Szentmiklóssy Godofréd
Berwaldszky Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz hadjárataira vonatkozó feljegyzések Szentmiklóssy Godofréd egykorú krónikájában [1703-1719].
=1911. 203-219.

     Szentpáli István
Bopp Ágost - Szabó Gyula - Szilágyi Sándor közli: Erdély és a harmincz éves háború. 1-2.?
=1891. 177-191.; 406-430. [További rész nem jelent meg.]

     Szepes vármegye
Divald József közli: Adalékok a szepesi bányászat történetéhez a XVII-ik század elején.
=1878. 667-678.

Herfurt József közli: Edicta militaria [1682].
=1882. 396-399.

Sváby Frigyes közli: A szepesi hóhérnak díjszabása a XV-dik században.
=1883. 407-409.

Weber Samu közli: A szepesi városok véradója [1271-1814].
=1884. 337-346.

Weber Samu: A szepességi szász bevándorlók megszünt egyleteiről [1248-1770].
=1885. 27-31.

Weber Samu közli: Szepességi árszabály 1610-ből.
=1890. 773-781.

Weber Samu közli: Árak a Szepességben [1419-1846].
=1894. 729-738.

Weber Samu közli: A szepesi városok grófjai sorrendjének kiegészítése.
=1895. 401-408.

Pekár Károly közli: A szepesi egyház történetére vonatkozó kivonatos krónika [1190-1732].
=1904. 49-73.

Thury Etele közli: Adatok a szepességi reformáczió történetéhez. - Moller György lőcsei plébános naplójából. - 1542-1543.
=1905. 377-417.

Berzeviczy Egyed közli: József nádor körútja a Szepességben 1806-ban.
=1905. 446-456.

     szepesi káptalan
Horváth Mihály közli: Magyar Regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228-1643. 1-2.
=1861. 9. 97-176.; 1862. 11. 125-196.

     Szepesvár
Sváby Frigyes közli: Szepesvár, 1643. april 28. Gróf Csáky István utasítása konyhamestere részére.
=1900. 147-148.

     Széplak
Földvári László közli: Elpusztult helységek [1677].
=1896. 370-371.

     szerb fejedelemségek
Hodinka Antal: A szerb fejedelemségek állapota és viszonya Magyarország- és Byzánczhoz a XII. század közepén.
=1889. 143-149.

     Szerbia
Hodinka Antal: A szerb történelem forrásai és első kora. 1-3.
=1891. 529-558.; 1892. 42-58.; 209-225.

     Szerdahelyi család
Szerémi közli: A Szerdahelyi család levéltárából [1599-1615].
=1890. 539-558.

     Szerencs
Demkó Kálmán közli: Adatok Bocskay István korának történetéhez [1604-1605]. 1-?.
=1889. 609-626. [További rész nem jelent meg.]

     Szerencsi Sámuel
[Dézsi Lajos] D. L. közli: Szerencsi Sámuel nagy-enyedi deák reversalisa [1674].
=1900. 467-468.

     szerszámok
Nagy Gyula közli: Tihanyi szerszámok [1560].
=1878. 342-345.

Szabó Károly közli: Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeirása. 1562-ből.
=1881. 746-763.

     szertartáskönyvek
Pór Antal közli: Házassági szertartások a XIV. században.
=1883. 603-607.

     Szigetvár
Szádeczky Lajos közli: Szigetvár első ostromához [1556].
=1881. 268-282.

Kárffy Ödön közli: Adatok Oláh Miklós esztergomi érsek életéhez [1556, 1568].
=1901. 466-468.

Kárffy Ödön közli: Perneszy Pál dicator titkos megbizatása a szigetvári kincstári jövedelmek megvizsgálására 1564-ben.
=1905. 461-462.

Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

Ibafalvay Ferencz szigeti számtartó panasza Horváth Markó szigetvári kapitány ellen. 1556.
=1908. 294-297.

     Szilágyi Erzsébet
Iványi Béla közli: Egy 1457. évi ismeretlen békekötés.
=1911. 313-316.

     Szilágyi Márton
Dézsi L[ajos]. közli: Szilágyi Márton sárospataki tanár levele Hollmann Sámuel Keresztély göttingai egyetemi tanárhoz [1777].
=1896. 746-747.

     Szilágyi Mihály kormányzó
Iványi Béla közli: Egy 1457. évi ismeretlen békekötés.
=1911. 313-316.

     Szilágysomlyó
Thaly Kálmán közli: Szilágy-Somlyó várának leltára. - 1668. -
=1882. 178-188.

     színjátszás
b. Mednyánszky Dénes: Egy hajdani jelmezes társaság [Nógrád vármegye, XVII. század].
=1878. 361-363. [Thaly Kálmán pótlása: 711-712.]

Ifj. Kemény Lajos közli: Czeglédy [István] életéhez [1667].
=1890. 200.

     színművek
Thaly Kálmán közli: Actio Curiosa. Magyar történeti vígjáték 1678-ból.
=1894. 309-354.

     Szinyér
Szabó Károly közli: Szinyér vára leltára 1559-ből.
=1878. 663-665.

     Szirmay család
[Komáromy András] y-s. közli: Két végrendelet [Szirmay István 1612; Szirmay Péter 1656].
=1902. 144-157.

     Szirmay Endre
Némethy Lajos közli: Szirmay Endrének önéletrajza. (1656-1706-ig.)
=1882. 401-418.

     Szirmay Tamás
Szirmay János közli: Szirmay Tamás ezredes bucsuztatója [1743].
=1900. 513-550.

     szláv források
Wenzel Gusztáv: A szláv történeti emlékek és a magyar történelem. 1-3.
=1879. 1-23.; 401-428.; 609-629.

     Szodoray család
Benkó Imre közli: A Szodoray-család levéltárából [1606-1742].
=1900. 592-600.

     szokások
Harsányi István közli: Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron szabad városok polgári jogai és régi szokásai [XIV. század]. 1-2.
=1909. 52-87.; 481-509.

     Szolnok
Kiszelák Sándor közli: Egy török levél [1673].
=1882. 207-208.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

     szombatosok
Komáromy András közli: Paczolay Péterné Kornis Borbála szombatosságára vonatkozó tanukihallgatások [1638].
=1884. 546-557.

     Szomolány
Jedlicska Pál: Adatok Szomolány vára- s uradalmának történetéhez [1388-1864].
=1879. 262-284.

     Szondi György várkapitány
Barabás Samu közli: Szondi György életéhez. 1552 körül.
=1888. 798-799.

     szőlő
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz szőlőmívelési szabályzata, 1700-ból. (Adalékul a tokaj-hegyallyai szőlőcultura történetéhez.)
=1879. 582-592.

Adorján Lőrincz közli: A szőllőmüvelés történetéhez [1671].
=1896. 371-373.

     Szőnyi István
Török István közli: Szőnyi István kérelme II. Rákóczi Ferencz fejedelemhez [1708].
=1895. 398-399.

     Szörényi Sándor
Podhradszky József közli: [Szörényi Sándor jezsuita atya Kézai Simonról, 1277.]
=1861. 10. 238-239.

     Szulejmán, II., szultán
Repiczky János: A' mohácsi ütközet török forrásokból.
=1855. 1. 125-140.

Budenz József közli: Szülejmán naplója 1529-ki bécsi hadjáratáról.
=1867. 13. 177-212.

     Szunyogi Mátyás
Komáromy András közli: Szunyogi Mátyás regéczi várnagy isntructiója [1632].
=1890. 190-194.

     szűcsök
Imre Lajos közli: A debreczeni szücsök rendszabályai a XVI. század végéről.
=1884. 758-770.

Békesi Emil közli: A nagy-szombati szücs-czéhnek 1505. és 1604. évi rendtartása.
=1886. 369-375.

Barabás Domokos közli: A székely-udvarhelyi szücs-szabó és kovács czéhek rendszabályai 1613-ból.
=1887. 396-405.

Lehoczky Tivadar közli: A szatmári szűcsök 1564. évi privilégiuma.
=1895. 560-570.

Stillfried közli: A nagyszombati szűcs-czéh szervezete [1504-1754].
=1899. 362-368.

Illésy János közli: A debreczeni szűcsök czéhlevele. 1449.
=1900. 296-298.

     Szüney István
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1454-1699]. 1-2.
=1893. 188-192.; 377-384.

     táborok
Károlyi Árpád közli: Jelentések a Budát vívó táborból 1686. junius-augusztus.
=1886. 711-768.

Thaly Kálmán közli: Az 1683-iki táborozás történetéhez. (Gróf Batthyány Kristóf és Ádám dunántúli tábornokok levelezéseiből.) 1-2.?
=1887. 102-128.; 293-318. [További rész nem jelent meg.]

Götz, würtembergi hadnagy [később százados] közli: Károly Gusztáv baden-durlachi őrgróf jelentései az 1685-6-iki táborozásról. 1-4.
=1887. 275-292.; 495-510.; 765-780.; 1888. 140-159.

Jurkovich Emil közli: Harcztéri tudósitás az esztergomi táborból az 1594. máj. 5-12-ig végbe ment eseményekről.
=1902. 578-582.

     tallérok
Érdy János közli: Éremtani egyveleg. I. Tallérok. II. Bethlen Gábor néhány éremtani okmánya.
=1875. 20. 277-288.

     Talleyrand, Carl
Talleyrand és Roussel követsége az orosz czárhoz [1628-1634].
=1887. 53-78.

     Tamás festő
Ifj. Kemény Lajos közli: A festészet történetéhez [1521, 1534]. 1-2.
=1899. 191.; 384.

     tanúvallatás
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Tanuvallatás a XVI-ik századból.
=1881. 787-788.

Komáromy András közli: Paczolay Péterné Kornis Borbála szombatosságára vonatkozó tanukihallgatások [1638].
=1884. 546-557.

Komáromy András közli: A szabad vitézek kóborlásai történetéhez a XVII-ik században.
=1885. 792-797.

Ifj. Kemény Lajos közli: Bocskai halálát követő vallatásokból.
=1890. 390-391.

Ifj. Kemény Lajos közli: Tanuvallatások Heraklidesz Jakab megöletése ügyében [1564].
=1896. 85-100.

     Tapolcsányi család
Botka Tivadar: Újabb családtani adalékok. [Tapolcsányi, Bees, Bened és Bors család, XIII-XIV. század.]
=1861. 10. 219-237.

     Taraszovics, Vazul, püspök
Szilágyi Sándor közli: I. Rákóczy György fejedelemsége történetéhez [1632-1646].
=1884. 658-693.

Lehoczky Tivadar közli: Munkácsi püspökök sorsa a XVII. században.
=1887. 129-143.

     Tarnóczy Sebestyén, királyfalvi
Komáromy András közli: Az erdélyországi királyi könyvekből [1623-1647].
=1911. 220-247.

     társas káptalan
Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház leltára 1557-ből.
=1885. 600-605.

Pór Antal közli: A pozsonyi társas-káptalani egyház leltára 1605-ből.
=1885. 772-782. [Igazítás: 1886. 208.]

Pór Antal közli: A pozsonyi társas káptalani egyház énekgyűjteménye 1616-ból.
=1885. 782.

Pór Antal közli: Szemelvények a pozsonyi társas káptalani egyház ujabb leltáraiból [1617-1642].
=1885. 782-783.

     tartományi elnökök
Pesty Frígyes: Temes vármegye főispánjai, a temesvári pasák, és tartományi elnökök.
=1863. 12. 157-267.

     Tatai János
Mokos Gyula közli: Tatai János [1669-1725] önéletírása. 1-2.
=1903. 138-145.; 280-293.

     tatárok
Marczali Henrik közli: Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban. 1-2.
=1878. 167-172., 369-376.

Szádeczky Lajos közli: Pálffy Miklós levelezése a törökkel és tatárral, a béke felől, 1599. őszén.
=1885. 566-573.

Deák Farkas közli: Okiratok a török-tatár rabok történetéhez [1621-1735].
=1886. 110-126.

Barabás Domokos közli: Pár adat a tatár rabok történetéhez [1662-1663].
=1888. 603-605.

Balló István közli: Tatár rabság [1662, 1665].
=1899. 380-383.

Matunák Mihály közli: Az 1599 évi barsvármegyei tartárjárás.
=1905. 590-599.

     téglaégetők
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

     Telegdy család
Bunyitay Vincze közli: Adatok a XVI-ik század történetéhez [1561]. 1-2.?
=1887. 356-374.; 476-494. [További rész nem jelent meg.]

     Telekessy István egri püspök
Áldásy Antal közli: Telekessy István egri püspök elmozdítása és a római curia [1710-1712].
=1896. 646-688.

     Teleki Mihály gróf
[Szilágyi Sándor] -r. közli: Zrinyi Ilona leveleiből [1681].
=1881. 204.

Koncz József közli: Zrinyi Ádám levele Teleki Mihályhoz [1690].
=1887. 196.

Szádeczky Lajos közli: Sobieski és Teleki levelezése. (1684-1686.) 1-4.
=1887. 543-558.; 734-748.; 1888. 160-175.; 334-368.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Oklevelek Teleki Mihály és a bujdosók diplomácziai alkudozásainak történetéhez. (1675-1685.) 1-2.
=1890. 511-538.; 637-699.

Gergely Samu közli: II. Rákóczy György küzdelmei történetéhez [1657-1660].
=1893. 323-341.

Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

Koncz József közli: Az 1667-ik év történetéhez.
=1895. 499-505.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [az 1611-1672 közötti időre].
=1899. 483-506.

     Telekiek
Koncz József közli: A Telekiek levéltárából [1690-1700].
=1881. 139-147.

Szádeczky Lajos közli: A gróf Telekiek marosvásárhelyi levéltárából [1657-1670].
=1885. 812-814.

Koncz József közli: A Telekiek maros-vásárhelyi levéltárából [1640-1684].
=1888. 385-388.

     Temes vármegye
Pesty Frígyes: Temes vármegye főispánjai, a temesvári pasák, és tartományi elnökök.
=1863. 12. 157-267.

     Temesvár
Knauz Nándor közli: Az MCCCXCVII-ki országgyűlés végzeménye.
=1857. 3. 189-242.

Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a XVI. sz. közepéről.
=1880. 597-601.

Károlyi Árpád közli: Losonczy István két magyar levele [1550, 1552].
=1881. 378-381.

Abafi Lajos: Titkos társulatok Temesvárott a mult században. 1-2.
=1884. 513-524.; 730-739.

     temetkezés
Szerémi - [Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Temetkezési költségek a XVII. századból.
=1878. 354-358.

A-a. közli: Magyar főrangúak temetkezési szertartása a XVII-ik században.
=1894. 738-744.

     templomok
Podhradszky József közli: A kassai templomban levő fölírás, 1766.
=1861. 9. 243.

Podhradszky József közli: Sajó-Lád Borsodban.
=1861. 9. 244.

Podhradszky József közli: Nyárs-ardói templom Sárosban, 1540.
=1861. 9. 244.

Fejérpataky László közli: A kassai nagy templom történetéhez [1604].
=1879. 813-814.

Pettkó Béla közli: Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból és 1552-ből.
=1882. 717-728.

Bocz József közli: A berekereszturi Deliberatum [1602, 1662].
=1885. 783-791.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai egyház történetéhez [1557].
=1890. 388.

Ifj. Kemény Lajos közli: A pataki templom történetéhez [1561].
=1890. 389.

Ifj. Kemény Lajos közli: A kassai sz. Erzsébet-egyház inventáriuma 1699-ből.
=1890. 563-568.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

Révész Kálmán közli: Abaújvármegye rendei idősb Gyarmati Jánost felmentik a kassai református templom építéséről vezetett számadás terhe alól [1656].
=1898. 383-384.

Pór Antal közli: Két ujabb leltár az aacheni magyar kápolna szerelvényeiről [1657, 1658].
=1900. 481-488.

Kárffy Ödön közli: Gróf Nádasdy Ferencz meghívója a Lékán építendő családi sírbolt és templom alapkőletételére. 1656.
=1910. 608.

     Tesla Mihály
Szinnyei József közli: Két verses krónika a [XVII!!!] XVI-ik századból. [Szép ének Tunyogi Sámuelről, Siralmas Cronica Tesla Mihályról. 1696.]
=1879. 372-382.

     testőrség
Abafi Lajos közli: Egy bűnper II. József korában.
=1882. 507-524.

     Teuffenbach Rudolf
[Komáromy András] K. A. közli: Teuffenbach Rudolf dunáninneni főkapitány jelentései Balassa Zsigmond elfogatásáról [1616].
=1900. 149-155.

     Tevel
Thury Etele közli: Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII. századból.
=1906. 553-562.

     Thelekessy Imre
Komáromy András közli: Thelekessy Imre kassai kapitány végrendelete. 1560.
=1891. 139-148.

     Thersaczky Frangepán Klára
[Deák] D. Farkas közli: Thersaczky Frangepán Klára végrendelete [1584].
=1879. 153-154.

     Tholdalaghy család, gróf
Szabó Károly közli: A gróf Tholdalaghyak radnótfáji levéltárából [1268-1585].
=1888. 80-103.

     Tholdalaghy Jánosné
[Szilágyi Sándor] -r. közli: Tholdalaghy Jánosné végrendelete [1666].
=1890. 787-789.

     Tholdalagi Mihály
Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály évkönyve 1613-15-ből.
=1881. 1-11.

Szilágyi Sándor közli: Tholdalagi Mihály 1619-iki követjárásának történetéhez.
=1882. 470-475.

Szilágyi Sándor közli: Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez [1631-1633]. 1-2.?
=1883. 417-461.; 656-720. [További rész nem jelent meg.]

Veress Endre közli: Históriai jegyzések [1541-1603].
=1893. 185.

     Tholdi Pál
Zoltai Lajos közli: Nemes Tholdi Pál végrendelete. 1709.
=1902. 582-591.

     Thököly Imre gróf, fejedelem
Iványi István közli: Tököly Imre-féle oklevelek [1683-1685].
=1886. 127-136.

Gergely Samu közli: Thököly Imre és a franczia diplomatia [1674-1687]. 1-8.
=1886. 333-352.; 480-502.; 1887. 155-172.; 319-338.; 527-542.; 749-764.; 1888. 471-508.; 707-742.

Ujj István közli: Thököly Imre pátense Zemplén vármegye kara s rendeihez [1684].
=1893. 384.

Az 1683-iki visszavonulás történetéhez.
=1895. 396-398.

[Angyal Dávid] A-D. közli: Az 1686-iki Theököly-féle mozgalmak történetéhez.
=1898. 77-104.

Berzeviczy Egyed közli: A lomniczi Berzeviczy-levéltárból [1679-1681].
=1899. 369-377.

[Barabás Samu] -s -u. közli: Adatok a Thököly-féle mozgalmak történetéhez [1677-1694].
=1899. 433-457.

Berzeviczy Egyed közli: A Berzeviczy család lomniczi levéltárából [1629-1673].
=1901. 273-279.

     Thököly István gróf
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Theököly István levelező könyve. 1657-1666.
=1896. 193-366.

     Thököly Zsigmond
Berzeviczy Egyed közli: Két magyar levél [1606, 1665].
=1899. 564-565.

Illésy János közli: Művelődéstörténeti adatok [1592-1707].
=1903. 146-149.

     Thököly-korszak
Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. A Tököli-korszak s a török kiüzésének történetéhez [1672-1705].
=1881. 522-542.

     Thuri Benedek várkapitány
Kárffy Ödön közli: Palota vár kapitányának, Thuri Benedeknek, szóló utasítás 1567-ből.
=1905. 459-460.

     Thurzó család, gróf
Barabás Samu közli: A Thurzók levéltárczájából [1618-1625].
=1881. 706-726.

Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez [1494-1541]. 1-4.
=1882. 622-669.; 1883. 61-97.; 262-287.; 462-485.

Barabás Samu közli: Geneológiai följegyzések [1437-1620].
=1884. 777-782.

     Thurzó György gróf, nádor
Nagy Gyula közli: Batthyány Ferencz levelei Thurzó Györgyhöz és Thurzó Imréhez 1606-1620.
=1879. 96-123.

Szádeczky Lajos közli: Leánykérő levél a XVII-ik század elejéről [gróf Thurzó Györgytől, 1609].
=1880. 603-604.

Barabás Samu közli: Thurzó György levele egy lengyelországi eretnek ügyében [1616].
=1881. 393-394.

Zsilinszky Mihály közli: Gr. Illésházy István levelezése Thurzó Györgygyel [1602-1608].
=1882. 419-433.

Szerémi közli: Emlékek Barsvármegye hajdanából. (1439-1711.) 1-7.
=1891. 367-388.; 589-620.; 1892. 127-142.; 319-366.; 513-558.; 716-736.; 1893. 52-92.

Komáromy András közli: Adatok az 1610. év történetéhez. 1-2.
=1898. 481-504.; 596-620.

     Thurzó Ilona gróf
X-Y. közli: A Fejérpataky család leveles ládájából [1621-1626].
=1900. 489-512.

     Thurzó Imre gróf
[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Pécsy Simon levelei Thurzó Imréhez. (1620. decz. 24-1621. máj. 13.)
=1878. 117-136.

Nagy Gyula közli: Batthyány Ferencz levelei Thurzó Györgyhöz és Thurzó Imréhez 1606-1620.
=1879. 96-123.

Nagy Gyula közli: Adalékok az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez. Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid János levelei Thurzó Imréhez. 1-3.
=1880. 425-443.; 699-706.; 1881. 87-97.

Szilágyi Sándor közli: Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából [1613-1627]. 1-2.
=1888. 401-434.; 609-639.

Szabó Károly közli: Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez.
=1889. 70-118.

Szádeczky K. Lajos szerk.: Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspárhoz 1619-1629.
=1915. V-XII., 1-132.

     Thurzó Mária gróf
Komáromy András közli: XVII-ik századi gyászjelentések [gróf Forgách Ferenc 1648; Jakusith György egri püspök 1649; gróf Esterházy Tamás és Gábor 1652; gróf Thurzó Mária 1662].
=1891. 513-517.

     Thurzó Szaniszló gróf, nádor
Stessel József közli: Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1-2.
=1902. 418-452.; 481-510.

     Tihany
Nagy Gyula közli: Tihanyi szerszámok [1560].
=1878. 342-345.

Rómer Flóris Ferencz közli: Tihanyi vár regestuma 1585-1590-ig. 1-3.
=1879. 124-142.; 565-582.; 1880. 398-408.

     Tinódi Lantos Sebestyén
Ifj. Kemény Lajos közli: Tinódi Sebestyén életéhez [1544].
=1888. 598.

Ifj. Kemény Lajos közli: Tinódy Sebestyén és családja történetéhez [1557-1575].
=1889. 199.

     Tisza Máté
Kolosvári Béla közli: Tisza Máté végrendelete [1595].
=1891. 334-335.

     Tiszántúl
Borovszky Samu közli: Tiszántúli ev. ref. papok. 1597-1679.
=1898. 621-652.

     tiszántúli vármegyék
Pettkó Béla közli: A tiszántúli vármegyék, várak birtokosainak feljegyzése 1563-ból.
=1884. 391-392.

     Tiszta János
Kolosvári B[éla]. közli: Tiszta Jánosnak utolsó órája felűl való elmélkedése és testamentuma [1647].
=1891. 688-689.

     tisztségviselők
Wertner Mór közli: Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontologiához. 1-4.
=1906. 583-609.; 1907. 1-69.; 161-198.; 327-354.

     tisztviselők
Wertner Mór közli: Az Árpádkori udvari tisztviselők sorozata.
=1899. 638-672.

Wertner Mór közli: Ujabb adalékok az Árpád-kori megyei tisztviselők ismeretéhez. 1-2.
=1905. 42-61.; 164-184.

     titkos tanács
Menžik Ferdinánd közli: A cs. kir. titkos tanácsban tárgyalt magyar vonatkozású ügyek 1701-1705 közti időből.
=1897. 385-421.

     titkos társulatok
Abafi Lajos: Titkos társulatok Temesvárott a mult században. 1-2.
=1884. 513-524.; 730-739.

     tized
Veress Endre közli: A török császár által a váradiaknak adott edictum [XVI. század].
=1895. 586-587.

Barabás Samu közli: Erdélyi káptalani tizedlajstromok [1331-1497]. [A lajstromok állapotáról Huszti András levele, 1749.]
=1911. 401-442.

Ks. közli: Királyi bor tizedszedők utasítása 1597 évből.
=1911. 478-480.

     Tokaj-Hegyalja
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz szőlőmívelési szabályzata, 1700-ból. (Adalékul a tokaj-hegyallyai szőlőcultura történetéhez.)
=1879. 582-592.

     Tomori Pál kalocsai érsek
Fraknói Vilmos közli: Tomori Pál kiadatlan levelei [1508-1526].
=1882. 78-95. [Függelék: 201-202.; hasonmás a kötet végén.]

     Tomory család
Puky Andor közli: Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedéséhez és a Tomory család történetéhez [1282, 1289, 1419].
=1883. 209-216.

     Torda
Szádeczky Lajos közli: Az erdélyi >>universitas nobilium<< 1342-iki tordai végzései.
=1886. 202-203.

Az aknákról való deputációk [1685-1688].
=1895. 370-384.

     Torna
Thallóczy Lajos közli: A tornai várőrség hadi szabályzata, 1636.
=1880. 776-779.

     Torna vármegye
Puky Andor közli: Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedéséhez és a Tomory család történetéhez [1282, 1289, 1419].
=1883. 209-216.

     Török Bálint, enyingi
[Károlyi Árpád] K. Á. közli: Török Bálint életéhez [1537].
=1879. 192-194.

[Deák Farkas] D. F. közli: Török Bálint életéhez [1529].
=1901. 475-476.

     török háborúk
Koncz József közli: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk idejében.
=1886. 296-314.

Gergely Samu közli: A kétszáz év előtti török háborúk történetéhez [1686-1690].
=1886. 315-332.

     Török János, enyingi
Kiss István közli: A Léczfalvi Gyárfás család leveles ládájából [1586-1620].
=1901. 294-299.

     Török Katalin
Szendrey János közli: Török Katalin bűnpere [1614]. (A bűbájosság történetéhez a XVII-ik században.)
=1891. 317-334.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Bocskay Istvánné [és Becski Zsuzsánna] kötéslevele [1675, 1686].
=1899. 350-354.

     törökök
Nagy Iván: Liptay Imre török követsége 1619-ben.
=1855. 1. 193-210. [Szerző igazítása: 1863. 12. 287.]

Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a XVI. sz. közepéről.
=1880. 597-601.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. A török magyar viszonyok történetéhez 1660-1664 közt. 1-2.
=1880. 741-759.; 1881. 114-138.

Marczali Henrik közli: Regesták a külföldi levéltárakból. A Tököli-korszak s a török kiüzésének történetéhez [1672-1705].
=1881. 522-542.

Kiszelák Sándor közli: Egy török levél [1673].
=1882. 207-208.

Varázséji Gusztáv közli: Egy török határigazítási engedély [1671].
=1882. 773.

Szádeczky Lajos közli: Pálffy Miklós levelezése a törökkel és tatárral, a béke felől, 1599. őszén.
=1885. 566-573.

Velics Antal közli: Török levelek a kismartoni levéltárból [1607-1643].
=1885. 574-587.

Barabás S[amu]. közli: Adalék a török-magyar viszonyok történetéhez [1683].
=1885. 619-620.

Deák Farkas közli: Okiratok a török-tatár rabok történetéhez [1621-1735].
=1886. 110-126.

Kropf Lajos közli: Adalék az 1532-diki török portyázás történetéhez.
=1891. 160-164.

Koncz József közli: A hódoltság történetéhez [1674-1685].
=1894. 681-702.

Fest Aladár közli: Esztergomi török tisztek levelezése Nagy Ferencz érsekujvári lovas hadnagygyal. (1651-1658.)
=1895. 725-729.

Kováts László közli: Adalék a török hódítás korához [1603].
=1899. 192.

Merényi Lajos közli: A váczi hódoltság történetéhez [1642].
=1899. 379-380.

Merényi Lajos közli: Nádori óvás a török békeszegései ellen [1639].
=1899. 565-573.

Jurkovich Emil közli: A budai török őrség lázadása 1590-ben.
=1905. 150-151.

     történetbölcselet
Szádeczky Lajos közli: Cserei történetbölcseleti műve. 1-2.?
=1906. 445-480.; 481-552. [További rész nem jelent meg.]

     történetirodalom
Thaly Kálmán közli: Néhány XVII-ik századi ismeretlen történetirodalmi mű nyoma.
=1879. 399.

Marczali Henrik: A magyar történet kútfői az Árpádok korában.
=1879. 832. u. 1-135.

     Trencsén
Thaly Kálmán közli: Trencsényvári napló a kuruczvilágból. - 1704. -
=1896. 1-24.

     tudománytörténet
Bauch Gusztáv közli: Adalékok a reformatio és a tudományok történetéhez Magyarországon a XVI-ik században. 1-2.?
=1885. 335-355.; 519-540. [További rész nem jelent meg.]

     tudósok
Szilágyi Sándor közli: Okmányok az erdélyi tudóstársasági igyekezetek történeteihez. 1793-1845.
=1861. 9. 177-209.

Ráth Károly közli: Soproni tudósok.
=1861. 9. 213-218.

Concilia Emil közli: Adatok magyar tudósok és irók életéhez [1553-1758].
=1881. 258-267.

Szabó Károly közli: XVI. századi magyar tudósok [Hunyadi Ferenc, Baranyai Decsi János, Kassai Dávid Zsigmond, Kovacsóczi Farkas, Laskai János, Kendi Sándor, Berzeviczy Márton, Balsaráti Vitus János] levelei.
=1881. 470-493.

Concilia Emil közli: Adatok magyar tudósok és írók életéhez [1717-1776].
=1882. 360-367.

     Tunyogi Sámuel
Szinnyei József közli: Két verses krónika a [XVII!!!] XVI-ik századból. [Szép ének Tunyogi Sámuelről, Siralmas Cronica Tesla Mihályról. 1696.]
=1879. 372-382.

     Turin
Wenzel Gusztáv: A turíni békekötés. MCCCLXXXI.
=1862. 11. 1-124.

     Turóc vármegye
Horváth Sándor közli: A liptói és túróczi registrum. 1391. 1-2.
=1902. 1-57.; 194-230.

Horváth Sándor közli: Regesták a liptói és turóczi registrumhoz [1230-1391]. 1-3.
=1904. 74-96.; 240-265.; 356-375.

     tüzérség
Kárffy Ödön közli: Kassa város tüzérségi felszerelése. 1552.
=1901. 121-126.

     Tüzes Gábor
Tüzes Gábor emlékirata Magyarország kormányzásáról [1701].
=1900. 219-263.

     Udine
Sasinek V. [Ferenc] Fr. közli: Erzsébet királyné levele az udinei polgárokhoz [1383].
=1893. 377.

     Udvardy György
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     Udvarhely
Vass Miklós közli: Az udvarhelyi vár történetéhez [1620-1625].
=1906. 314-320.

     Udvarhely vármegye
Barabás Domokos közli: Oklevelek Erdély történetehez Udvarhelymegye levéltárából [1615-1676]. 1-3.
=1889. 119-142.; 354-371.; 1893. 648-672.

Vass Miklós közli: Péchy Simon három levele [1607-1621].
=1905. 288-294.

Vass Miklós közli: Udvarhelymegye levéltárából. 1614-1677.
=1907. 287-309.

     udvari kamara
Schönherr Gyula közli: A bécsi udvari kamara levéltárának magyar vonatkozású oklevelei [1339-1758]. 1-2.
=1887. 559-575.; 720-733.

     udvartartás
Thaly Kálmán közli: II. Rákóczi Ferencz fejedelem udvartartási szabályzata [1703 és 1706 között.] 1-2.
=1880. 571-581.; 1881. 158-173.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Apafi Mihály udvartartása [1666].
=1894. 557-563.

[Dongó Gyárfás Géza] D-gy. közli: Pöstyéni Gergelynek, Szapolyai János király 1526-1532. udvari kiadásairól vezetett jegyzéke.
=1898. 172-175.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi leltárak s udvartartási iratok. (1680-1701.)
=1900. 321-384.

     Ugocsa vármegye
Szabó Károly közli: Ugocsa, Szathmár és Máramaros vármegye adólajstroma 1564-ből.
=1878. 345-354.

Doby Antal közli: Ugocsa vármegye alispánjai. [1337-1870.]
=1878. 695-698.

Komáromy András közli: Kurucz világi emlékek Ugocsa vármegye levéltárában [1681-1711].
=1901. 397-411.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

     Újbánya
Relković Dávorka közli: Varázslat Újbányán 1637-ben.
=1908. 304-307.

Relković Davorka közli: Ujbánya magistratusa a XIV-XVII. században.
=1908. 595-609.

     Ujhelyi Pál
Komáromy András közli: Levéltári kutatások [az 1611-1672 közötti időre].
=1899. 483-506.

Komáromy András közli: Ujhelyi Pál követ utasítása az 1655-iki pozsonyi országgyűlésre.
=1899. 716-719.

     Ujlakyak
B. Mednyánszky Dénes közli: 1586. Mobilia Mathiae Uylaki per Margaretam Dersi resignata Stephano Uylaki.
=1880. 770-772.

     ukkon pohár
Nagy Gyula közli: Ukkon pohara.
=1878. 657-661.

Czékus László közli: Az ukkon pohárra vonatkozó szerződés [1604].
=1894. 379-381.

Adorján Lőrincz közli: A szőllőmüvelés történetéhez [1671].
=1896. 371-373.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     Ulászló, I., magyar király
Schwartz Izidor közli: I. Ulászló király 1444. évi kiadatlan levele.
=1895. 400.

Schwartz Izidor közli: Gyászvers Ulászló halálakor [1444].
=1895. 575-578.

     Ulászló, II., magyar király
Podhradszky József közli: II. Ulászló király veszedelme [1509].
=1860. 7. 263-264.

Fejérpataky L[ászló]. közli: II. Ulászló jövedelmeinek jegyzéke [1500 körül].
=1880. 167-170.

Karácsonyi János közli: Egykorú tudósítások az 1514-iki pórlázadásról.
=1891. 337-340.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1557-1586]. 1-3.
=1892. 186-192.; 378-381.; 569-576.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Iványi Béla közli: Oklevelek Magyarország és az alsó-ausztriai Sanct-Pölten város összeköttetéseihez. (1482-1552.)
=1908. 150-160.

Pór Antal közli: Esztergam királyi város elzálogosítása 1502-ben.
=1909. 153-158.

     Ung vármegye
[Thallóczy Lajos] Th. L. közli: A czigányok szervezete történetéhez 1661.
=1878. 704-705.

Merényi Lajos közli: Nemes Ungh vármegye limitatiója az eladandó s veendő marhákról in anno 1666.
=1894. 544-557.

Komáromy András közli: Az erdélyi rendek levele Unghvármegye közönségéhez [1660].
=1899. 719-720.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     Ungvár
Podhradszky József közli: Egy erkölcstörténeti adat [1767].
=1859. 6. 254-256.

     unitárius egyház
Illésy János közli: Művelődéstörténeti adatok [1592-1707].
=1903. 146-149.

     Unverzagt Ábrahám
Richter Ede közli: Müller János Fülöp levelei Unverzagt Ábrahám selmeczbányai főjegyzőhöz 1616. évből. 1-2.
=1904. 434-446.; 558-573.

     uradalmak
Lehoczky Tivadar közli: Rákóczy György és Bethlen Gábor özvegye közti egyezkedés a munkácsi vár s uradalom iránt 1631.
=1878. 194-198.

Jedlicska Pál: Adatok Szomolány vára- s uradalmának történetéhez [1388-1864].
=1879. 262-284.

Thaly Kálmán közli: A szent-györgyi és bazíni uradalom tisztsége. 1626.
=1881. 391-393.

[Kluch!] Kloch János közli: Magyarországi uradalmak összeirása [1588].
=1894. 727-729.

Kemény Lajos közli: A munkácsi uradalom haszonbérleti szerződései. 1707-1708.
=1907. 484-489.

     utasítások
Nagy Iván közli: Követi utasítás az 1617. évi országgyűlésre.
=1881. 78-86.

Thaly Kálmán közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem utasítása sáros-pataki várnagyai számára. - 1666. -
=1882. 374-380.

Két utasítás János Zsigmond korából [Békés Gáspárnak 1570; Giczy Jánosnak 1572].
=1882. 581-582.

Némethy Károly közli: Nádasdy Ferencz utasitása a mezei pásztorok számára [1649].
=1884. 558-560.

Komáromy András közli: Szunyogi Mátyás regéczi várnagy isntructiója [1632].
=1890. 190-194.

Pettkó Béla közli: II. Rákóczy György kormányzói utasítása. 1644.
=1891. 155-159.

Szádeczky Lajos közli: Gróf Forgách Ádám utasításai galgóczi és gácsi tiszteinek 1644-1667-ig. 1-2.
=1891. 517-528.; 697-702.

Lehóczky Tivadar közli: Egy 1634-dik évi követ utasítása [Komlóssy Tamás, Bereg vármegye].
=1897. 535-540.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A kassai kamara instructiója [1646].
=1899. 551-559.

Komáromy András közli: Ujhelyi Pál követ utasítása az 1655-iki pozsonyi országgyűlésre.
=1899. 716-719.

Sváby Frigyes közli: Szepesvár, 1643. april 28. Gróf Csáky István utasítása konyhamestere részére.
=1900. 147-148.

Kárffy Ödön közli: Serédy György kassai kapitánynak adott utasítás [1552].
=1901. 117-119.

Merényi Lajos közli: Eszterházy Miklós nádor semptei várnagyának instructiója. 1640.
=1903. 296-300.

Kárffy Ödön közli: A kassai élelmezési biztos utasítása 1553-ból.
=1903. 471-474.

Kárffy Ödön közli: Pesti Ferencz deák lustramester utasítása 1555-ből.
=1903. 474-476.

Kárffy Ödön közli: A pozsonyi koronaőrség utasítása 1657-ből.
=1903. 479-480.

Pekár Károly közli: I. Miksa császár három magyar vonatkozásu levele 1518-ból.
=1905. 295-306.

Kárffy Ödön közli: Adatok Dobó István életéhez [1553-1556].
=1905. 434-446.

Kárffy Ödön közli: Palota vár kapitányának, Thuri Benedeknek, szóló utasítás 1567-ből.
=1905. 459-460.

Kárffy Ödön közli: Adatok Kassa történetéhez [1553, 1554].
=1905. 463-468.

Komáromy András közli: Magyar országgyűlési emlékek. I. Követutasítások. II. Követjelentések. [1604-1722].
=1908. 523-551.

     útleírások
Marczali Henrik közli: Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban. 1-2.
=1878. 167-172., 369-376.

Beke Antal közli: Két utazási levél a XVII-ik századból [1627, 1628].
=1881. 193-197.

Marczali Henrik közli: Bezerédj Zsigmond utazási naplója [1665].
=1883. 348-358.

Veress Endre közli: Baló Mátyás kapitiha itinerariuma [1686-1688].
=1899. 309-316.

     útlevelek
[Illésy János] -yj- közli: Tanulói útlevél külföldi iskolába 1664.
=1900. 468-469.

     Vác
Merényi Lajos közli: A váczi hódoltság történetéhez [1642].
=1899. 379-380.

     váci káptalan
Érdy János: A váci káptalannak legrégibb pecséte [1457].
=1859. 6. 257., 1 kép.

     Vajda Ignác
Récsey Viktor közli: II. Lajos király adománylevele Kisfaludy Sándor ipja (Vajda Ignácz) ősének számára.
=1894. 176-177.

     vajdák
Lehoczky Tivadar közli: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok intézményéhez hazánkban [1364-1648]. 1-3.
=1890. 155-173.; 476-492.; 1894. 51-80.

     választott bíróság
Thallóczy Lajos közli: Fogott bírák ítélete. 1548-ban.
=1878. 184-186.

     vallásügy
Mikulik József közli: Adalék a magy. vallás- és közoktatásügy történetéhez [1594-1642].
=1882. 492-498.

     Váradi Mihály
Révész Kálmán közli: Két napló a XVII. századból [Battik György 1682-1697; Váradi Mihály 1667-1690].
=1904. 151-160.

     várak
Podhradszky József közli: A diosgyőri vár.
=1860. 7. 257-258.

Podhradszky József közli: Egerben talált feliratok [1542-1597].
=1860. 7. 259-260.

Podhradszky József közli: [A csejtei várnagy instrukciója a harangozásról, 1630.]
=1861. 240.

Nagy Iván közli: Diós-Győr. [1369-1581.]
=1862. 11. 231-233.

Lehoczky Tivadar közli: Rákóczy György és Bethlen Gábor özvegye közti egyezkedés a munkácsi vár s uradalom iránt 1631.
=1878. 194-198.

[Thallóczy Lajos] Th. -s. közli: Pálffy Miklós Győr vára bevételéről [1598].
=1878. 387-388.

Szabó Károly közli: Szinyér vára leltára 1559-ből.
=1878. 663-665.

Szabó Károly közli: A boros-jenei várőrségbeli lovasság hópénze 1599. junius és julius havára.
=1878. 666-667.

Rómer Flóris Ferencz közli: Tihanyi vár regestuma 1585-1590-ig. 1-3.
=1879. 124-142.; 565-582.; 1880. 398-408.

Thallóczy Lajos közli: Az sárospataki czeikházban és bástyákon levő öreg ágyúk, taraczkok és egyéb hadakozó szerszámoknak s ahhoz való eszközöknek inventáriuma. Anno 1642. die 26. novembris.
=1879. 154-171.

Jedlicska Pál: Adatok Szomolány vára- s uradalmának történetéhez [1388-1864].
=1879. 262-284.

Thallóczy Lajos közli: Verancsics Antal mint egri püspök [1557].
=1879. 597-598.

Szádeczky Lajos közli: Egy adat Léva történetéhez [1624].
=1879. 608.

Szabó Károly közli: Két oklevél a XVI-dik századból [1532, 1536].
=1879. 808-811.

Nagy Iván közli: Fáy István murányi várkapitányhoz irt levelek [1704-1709].
=1880. 377-397. [Thaly Kálmán: helyreigazítás és pótlás. 1880. 780-788.; Nagy Iván válasza: 1881. 184-185.]

Szabó K[ároly]. közli: Diod vára történetéhez [1540].
=1880. 409.

Szádeczky Lajos közli: Magyar levelek a XVI. sz. közepéről.
=1880. 597-601.

Thallóczy Lajos közli: A tornai várőrség hadi szabályzata, 1636.
=1880. 776-779.

Szabó Károly közli: Egy régi följegyzés [Világos vára, 1609].
=1881. 191-192.

Barabás S[amu]. közli: Régi várak összeírása[1648; Görgény, Gyalu, Déva, Huszt].
=1881. 199-200.

Szádeczky Lajos közli: Székelyhid lerombolása történetéhez [1664].
=1881. 202-204.

Szádeczky Lajos közli: Szigetvár első ostromához [1556].
=1881. 268-282.

Károlyi Árpád közli: Losonczy István két magyar levele [1550, 1552].
=1881. 378-381.

Szabó Károly közli: Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeirása. 1562-ből.
=1881. 746-763.

Thaly Kálmán közli: Szilágy-Somlyó várának leltára. - 1668. -
=1882. 178-188.

Thaly Kálmán közli: I. Rákóczi Ferencz fejedelem utasítása sáros-pataki várnagyai számára. - 1666. -
=1882. 374-380.

Pettkó Béla közli: Révay Istvánnak és Ferencznek Budavár alatt 1541-ben julius 16-án kelt végrendelete.
=1882. 550-551.

Thaly Kálmán közli: Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma. - 1704. -
=1884. 151-161.

Pettkó Béla közli: A tiszántúli vármegyék, várak birtokosainak feljegyzése 1563-ból.
=1884. 391-392.

Nagy Iván közli: Lipótvár története 1665-1722-ig.
=1884. 401-411.

Thaly Kálmán közli: A cseszneki vár czigányai [1675-1740].
=1884. 568-578.

Mikulik József közli: Végvári élet 1573-ban.
=1884. 750-758.

Komáromy András közli: A tolcsvai Bónis-család levéltárából [1665, 1668.] 1-3.?
=1886. 150-181.; 376-388.; 577-584. [További rész nem jelent meg.]

Károlyi Árpád közli: Henrik szász herczeg és brandenburgi lovas ezredei naplója Buda 1686-ki ostromáról. 1-2.?
=1886. 503-520.; 695-710. [További rész nem jelent meg.]

Károlyi Árpád közli: Jelentések a Budát vívó táborból 1686. junius-augusztus.
=1886. 711-768.

Lehoczky Tivadar közli: Munkácsi püspökök sorsa a XVII. században.
=1887. 129-143.

Pettkó Béla közli: Belgrád és Szabács feladása történetéhez [1519-1523].
=1887. 800-802.

Barabás S[amu]. közli: Eger 1552-iki ostromához.
=1888. 388-400.

Gr. Lázár Miklós közli: Két oklevél a nagy-zsombori Sombory család levéltárából [1329, 1357].
=1888. 593-597.

Makkai Domokos közli: Bethlen Gábor biztositó és adomány-levele a lippai vitezeknek [1627].
=1888. 598-603.

Kanyaró Ferencz közli: Zrin-Ujvár épitésének okai [1661].
=1888. 605-608.

Bubics Zs[igmond]. közli: Hivatalos jelentés Belgrád 1690-iki elvesztéséről.
=1888. 743-753.

Barabás Samu közli: Szondi György életéhez. 1552 körül.
=1888. 798-799.

Barabás S[amu]. közli: Két adat Buda 1531-iki (!) ostromához.
=1888. 799-801.

Majláth Béla közli: Levéltári adatok Regéczvára történetéhez. A XVII. század második feléből.
=1889. 1-25.

Thaly Kálmán közli: A huszti vár leltárai 1704- és 1706-ból.
=1889. 193-198.

Thaly Kálmán közli: Kővár vára és tartozandóságainak leltára. (1705.)
=1889. 387-392.

Szádeczky Lajos közli: Budavár 1684-iki ostroma.
=1890. 49-58.

Komáromy András közli: Szunyogi Mátyás regéczi várnagy isntructiója [1632].
=1890. 190-194.

[Götz] Göz, százados: Az 1688-iki hadjárat és Belgrád ostroma.
=1890. 721-756.

Weber Samu: Podolin története és okmányai. 1-3.
=1891. 192-208.; 389-405.; 1892. 59-74.

Wéber Samu közli: Nedeczvára.
=1893. 385-408.

Kammerer Ernő közli: Adat a végek viszonyainak történetéhez [1681].
=1893. 736-737.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Révay Ferencz jelentése a magyarországi végvárak állapotáról 1588-ban.
=1894. 29-50.

Kropf Lajos közli: A Budavára 1686-iki ostrománál jelen volt angol önkéntesek.
=1894. 135-147.

Weiss közli: Tudósítás Belgrád elfoglalásáról 1688-ban.
=1895. 32-57.

Thaly Kálmán közli: Trencsényvári napló a kuruczvilágból. - 1704. -
=1896. 1-24.

Lindner Gusztáv közli: Kolozsvár várának legrégibb ezidőszerint ismeretes statutuma 1513-ból.
=1896. 180-184.

Némethy Lajos közli: Ujvár, Drégely és Ságh esztergomi érseki várak zsenge korából [1550-1565].
=1897. 545-552.

Matunák Mihály közli: Segély-szedés a végvárak védelmére 1522-ben.
=1898. 177-179.

Matunák Mihály közli: Adat Buda 1541-iki elestének történetéhez.
=1898. 181-182.

Dongó Gyárfás Géza közli: Egy adat Csongrád vára XVII. századbeli történetéhez.
=1898. 191-192.

Giay Károly közli: Somlyó várának 1498. márcz. 12-én kelt leltári töredéke.
=1901. 107-111.

Maróthi Rezső közli: Nádasdy Tamáshoz irt levelek [1534-1542].
=1902. 109-130.

Illésy János közli: Adatok Léva 1663. évi ostromához [1663-1676].
=1903. 373-386.

Thury Etele közli: Veszprém városának történetei [1790-ig]. (Veszprémi krónika.)
=1905. 13-32.

Jurkovich Emil közli: A budai török őrség lázadása 1590-ben.
=1905. 150-151.

Merényi Lajos közli: A sempthei vár felszerelése 1639-ben.
=1905. 152-156.

Pekár Károly közli: I. Miksa császár három magyar vonatkozásu levele 1518-ból.
=1905. 295-306.

Kárffy Ödön közli: Palota vár kapitányának, Thuri Benedeknek, szóló utasítás 1567-ből.
=1905. 459-460.

Kárffy Ödön közli: Perneszy Pál dicator titkos megbizatása a szigetvári kincstári jövedelmek megvizsgálására 1564-ben.
=1905. 461-462.

Thury Etele közli: Az Óvárhoz tartozó városok és falvakban levő bírák és községek rendtartása 1635-ből.
=1905. 572-589.

Vass Miklós közli: Az udvarhelyi vár történetéhez [1620-1625].
=1906. 314-320.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     Várdai Pál esztergomi érsek
Merényi Lajos közli: Várday Pál érsek ingóságai [és hagyatéka, 1553].
=1894. 170-174.

     Várday Kata
Szádeczky Lajos közli: Gyászjelentések [Ecsedi Báthori István 1605; Zeleméry Borbála 1609; Rákóczi Lajos 1612; Várday Kata 1630].
=1889. 201-204.

     vargák
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1446-1729]. 1-2.
=1900. 155-159.; 473-480.

     várispánság
Lampel József közli: A locsmándi várispánság határairól [1254-1363].
=1899. 298-308.

     vármegyei gyűlések
Thaly Kálmán közli: Dunántúli vármegyék gyűlése Sümegen. - 1708. -
=1899. 193-234.

     Várna
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

Schwartz Izidor közli: Gyászvers Ulászló halálakor [1444].
=1895. 575-578.

     Várpalota
Kárffy Ödön közli: Palota vár kapitányának, Thuri Benedeknek, szóló utasítás 1567-ből.
=1905. 459-460.

     Varró páter
Illésy János közli: Gr. Nádasdy Ferencz rendelete páter Varró iránt [1646].
=1893. 576.

     Vas vármegye
Dézsi Lajos közli: Adat Vasvármegye történetéhez [1325].
=1897. 374-377.

     vásárok
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa városa levéltárából [1475-1713]. 1-4.
=1891. 164-171.; 340-343.; 506-510.; 690-697.

     Vaskapu
Vámbéry Armín: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt. [Szentimre, Vaskapu; Kunovica, Várna, Rigómező, Belgrád. 1442-1455.]
=1862. 11. 197-230.

     Vass Márton, szigeti
[Komáromy András] K. A. közli: Szigeti Vass Mártonnak, a szepesi kamara tanácsosának végrendelete [1667].
=1901. 455-464.

     Vassáni István
Pettkó Béla közli: Kapisztrán János levelezése a magyarokkal [1444-1456]. [Szentté avatása ügyében Vassáni István levele 1459.]
=1901. 161-222.

     Vatikán
Pastor közli: Szemelvények külföldi levéltárakból [1458-1480].
=1890. 700-720. [Sajtóhibák: 1891. 176.]

Áldásy Antal közli: Regesták a vatikáni levéltárból [1343-1374]. 1-3.
=1894. 15-28.; 1895. 58-89.; 260-288.

Beke Antal közli: Római emlékek a magyar egyház XV-ik századi történetéből [1418-1492].
=1900. 1-15.

     védlevelek
[Szilágyi Sándor] -yi -r. közli: Öreg Rákóczy György védlevele a brassói kőmives czéhnek [1636].
=1895. 587-588.

     végrendeletek
Podhradszky József közli: Szántói Bech Péter végrendelete, 1517.
=1861. 9. 243.

Géresi Kálmán közli: Bocskay Klára végrendelete [1586].
=1878. 143-146.

[Károlyi Árpád] K. A. közli: Illésházy Mátyás végrendelete [1509].
=1878. 655-657.

[Thaly Kálmán] Valentinus Bujdosó közli: Kálnai Bornemissza György [végrendelete, 1602].
=1878. 710.

Deák Farkas közli: Két végrendelet a XVII. és XVIII. századból. [Petki Farkasné, 1647.; Lázár Ádámné, 1757.]
=1878. 949-960.

[Deák] D. Farkas közli: Thersaczky Frangepán Klára végrendelete [1584].
=1879. 153-154.

Aigner Lajos közli: Cserei Mihály végrendelete [1750 körül].
=1881. 148-157.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Máriássy Anna végrendelete. (1592. jan. 28.)
=1882. 542-550.

Pettkó Béla közli: Révay Istvánnak és Ferencznek Budavár alatt 1541-ben julius 16-án kelt végrendelete.
=1882. 550-551.

Kosutány Ignácz közli: Kerechényi András végrendelete [1679].
=1882. 773-774.

Schrauf Károly közli: Egy magyar tanuló [Lendvai János] végrendelete 1521-ből.
=1884. 125-130.

Komáromy András közli: Két végrendelet a XVII-ik századból [1621, 1671-es átirat].
=1884. 130-137.

[Szilágyi Sándor] Sz. S. közli: Gyulay Ferencz végrendelete [1691].
=1884. 137-140.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Rákóczy Zsigmond fejedelem végrendelete [1607].
=1884. 561-563.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Allia Sámuel végrendelete [1638].
=1884. 563-564.

Deák Farkas közli: Csató Zsófi végrendelete [1644].
=1884. 564-568.

Trsztyenszky János közli: Sándor György és neje Nyikos Anna végrendelete, 1663-ból.
=1884. 771-776.

Puky Andor közli: Végrendeletek [a Monaky család osztálylevele 1551; Butykay Orsolya 1554; Puky Márton, bizáki 1697].
=1885. 409-415.

[Barabás Samu] B. S. közli: Salamon Vincze úr levéltárából [1646, 1668].
=1885. 415-419.

Óváry Lipót közli: Az Árpádok és Anjouk összeköttetései történetéhez [1323].
=1885. 761-762.

[Schrauf, Karl] Schrauff K. közli: Miksich Márton végrendelete [1557].
=1885. 768-771.

Schrauf K[arl]. közli: Dr. Maitzen bécsi ösztöndíja [1551].
=1885. 798-800. [Stessel József igazítása: 1886. 208.]

Komáromy András közli: A tolcsvai Bónis-család levéltárából [1665, 1668.] 1-3.?
=1886. 150-181.; 376-388.; 577-584. [További rész nem jelent meg.]

Pettkó Béla közli: Sulyok György végrendelete 1537.
=1887. 787-790.

Komáromy András közli: Pani Teöreök Balázs végrendelete 1604-ből.
=1888. 571-580.

Komáromy András közli: Révai Kata Szidónia levelei férjéhez. (1656-1702.) 1-2.
=1889. 150-180.; 270-298.

Schrauff Károly közli: Riemer András végrendelete [1534].
=1889. 384-387.

Szerémi közli: Baranyai Bogády András testamentuma [1643].
=1890. 185-190.

Thaly Kálmán közli: Az utolsó erdélyi trónjelölt [Rákóczi József] történetéhez [1737-1739].
=1890. 401-423.

Szerémi közli: A Szerdahelyi család levéltárából [1599-1615].
=1890. 539-558.

Barabás S[amu]. közli: Bodó Ferencz magyar végrendelete. 1517.
=1890. 558-560.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Tholdalaghy Jánosné végrendelete [1666].
=1890. 787-789.

Komáromy András közli: Thelekessy Imre kassai kapitány végrendelete. 1560.
=1891. 139-148.

Kolosvári Béla közli: Tisza Máté végrendelete [1595].
=1891. 334-335.

Torma Károly közli: Egy érdekes végrendelet [Orbán Eleké] a XVIII. századból [1740].
=1891. 481-503.

Karácsonyi János közli: Kövendi Székely Miklós végrendelete 1517-ből.
=1891. 679-681.

Kolosvári B[éla]. közli: Tiszta Jánosnak utolsó órája felűl való elmélkedése és testamentuma [1647].
=1891. 688-689.

Torma Károly közli: Gróf Kornis Zsigmond erdélyi kormányzó végrendelete 1731-ből.
=1892. 173-185.

Mocsáry István közli: A Mocsáry-levéltárból [1593-1685].
=1892. 370-377.

Merényi Lajos közli: Kendy Gáborné, Réway Kata végrendelete 1595-ből.
=1893. 175-184.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1508-1707]. 1-2.
=1894. 183-186.; 1895. 384-389.

Szádeczky Lajos közli: Gróf Bethlen Kata végrendelete és alapító levelei [1742-1759]. 1-2.
=1895. 531-549.; 737-749.

Kis Bálint közli: Gróf Pekri Lőrinczné végrendelete [1700].
=1895. 730-737.

Merényi L[ajos]. közli: Oláh Miklós végrendelete [1664].
=1896. 136-159.

Daróczy Zoltán közli: Dióssy Miklós végrendelete [1557].
=1896. 565-566.

Merényi Lajos közli: Oláh Ilona végrendelete 1579.
=1897. 361-373.

Merényi Lajos közli: Illésházy István és Pálffi Kata végrendelete [1596, 1612].
=1897. 749-767.

Thaly Kálmán közli: A b. Orlay s gr. Serényi család zábláthi levéltárából. 1566-1718.
=1898. 193-292.

Berzeviczy Egyed közli: Berzeviczy Mártonra vonatkozó okmányok a Berzeviczy családi levéltárból Lomniczon 1550-1613.
=1899. 34-77.

Sörös P[ongrác]. közli: Végrendeletek és leltárak a XVI-XVII. századból. 1-3.
=1899. 323-342.; 507-539.; 673-703.

Török István közli: Béldi Pál végrendelete [1680 előtt].
=1899. 342-350.

Kis Bálint közli: Borbereki Alvinczi Péter itélőmester végrendelete. 1699.
=1899. 539-549.

Hegyi Ödön közli: Gyulay Pál két végrendelete [1592].
=1900. 145-147.

Csoma József - Merényi Lajos közli: Végrendeletek [1509-1600].
=1900. 310-320.

Merényi Lajos közli: Eszterházy György püspök végrendelete 1663.
=1900. 452-457.

Füssy Tamás közli: Ákosházi Sárkány Ambrus végrendelete 1522. évből.
=1901. 137-146.

Csoma József közli: Mondolay Pálné testamentuma [1595].
=1901. 146-150.

[Komáromy András] K. A. közli: Barkóczy László végrendelete [1658].
=1901. 150-160.

Kelemen Lajos közli: Nagyteremi Sükösd György végrendelete. 1631.
=1901. 299-305.

[Komáromy András] K. A. közli: Szigeti Vass Mártonnak, a szepesi kamara tanácsosának végrendelete [1667].
=1901. 455-464.

Németh Ambrus közli: Gersei Pethő Magdolna grófnő végrendelete 1737-ből.
=1901. 477-480.

Vagner József közli: Nagy-apponyi Apponyi Balázs (a latin költő) végrendelete 1637-ből.
=1901. 576-584.

[Komáromy András] y-s. közli: Két végrendelet [Szirmay István 1612; Szirmay Péter 1656].
=1902. 144-157.

Zoltai Lajos közli: Nemes Tholdi Pál végrendelete. 1709.
=1902. 582-591.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kövesdy Lukács végrendelete. 1556.
=1903. 156-160.

Szerémi közli: Majthényi Klára előbb Hancsok Jánosné, utóbb Sirchich Gáspárné végrendelete [1709].
=1904. 126-145.

Berzeviczy Egyed közli: Gradeczi Stansith Horváth Gergely végrendelete 1766-ból.
=1904. 145-151.

Kluch János közli: Kevendi Székely Jakab végrendelete és stájerországi birtokszerzeményei [1487-1504].
=1905. 257-271.

[Komáromy András] K. A. közli: Szilágyi Nagy Péter végrendelete 1577-ből.
=1905. 279-287.

Merényi Lajos közli: Koháry Péterné Balassa Borbála végrendelete. 1637.
=1908. 50-59.

[Komáromy András] K. A. közli: Szirmai Kalós László végrendelete. 1785.
=1908. 302-304.

r. r. közli: Niczki Niczky Lázár végrendelete. 1769.
=1908. 346-365.

Iványi Béla közli: Eperjes város végrendeleti könyve. 1474-1513.
=1909. 438-449.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál 1664. évi végrendelete.
=1911. 151-156.

Komáromy András közli: Az erdélyországi királyi könyvekből [1623-1647].
=1911. 220-247.

Ks. közli: Gyulaffy László végrendelete. 1578.
=1911. 594-598.

Merényi Lajos közli: Gróf Eszterházy Pál 1678. évi végrendelete.
=1911. 598-619.

     végvárak
Mikulik József közli: Végvári élet 1573-ban.
=1884. 750-758.

Kammerer Ernő közli: Adat a végek viszonyainak történetéhez [1681].
=1893. 736-737.

[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: Révay Ferencz jelentése a magyarországi végvárak állapotáról 1588-ban.
=1894. 29-50.

Matunák Mihály közli: Segély-szedés a végvárak védelmére 1522-ben.
=1898. 177-179.

     Velence
Lónyay Albert velenczei követségei 1501-1515.
=1877. 22. 1-44.

Karácsonyi János közli: Beriszló Péter velenczei követsége 1504-ben.
=1891. 505-506.

Áldásy Antal közli: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez [1373-1380].
=1910. 1-7.

     Vér György
Komáromy András közli: Vér György ingóságai leltára 1697.
=1885. 401-409.

     Verancsics Antal esztergomi érsek
Thallóczy Lajos közli: Verancsics Antal mint egri püspök [1557].
=1879. 597-598.

Ifj. Kemény Lajos közli: Verancsics Antal levelezése a kassaiakkal [1560-1563].
=1895. 207-208.

Mencsik Ferdinánd közli: Blotz Hugó levelezése a magyarokkal [1571-1577].
=1907. 199-227.

     Veres család
Torma Károly közli: Kijegyzések három erdélyi családi levéltár lajstromaiból. 1-2.
=1887. 576-594.; 701-719.

     Veresmarti Gáspár
Török István közli: Veresmarti Gáspár levele Kemény János fejedelemhez [1661].
=1896. 369-370.

     Veress Bálint
Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

     Veszprém
Beke Antal közli: Egy adat a kanai apátság, és a veszprémi püspökség történetéhez [1495].
=1881. 384-385.

Fejérpataky László közli: A veszprémi káptalan kincseinek összeirása 1429-1437. évekből. 1-2.?
=1886. 553-576.; 1887. 173-192. [További rész nem jelent meg.]

Kammerer Ernő közli: Adat a végek viszonyainak történetéhez [1681].
=1893. 736-737.

Thury Etele közli: Veszprém városának történetei [1790-ig]. (Veszprémi krónika.)
=1905. 13-32.

     Veszprém vármegye
Thury Etele közli: Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII. századból.
=1906. 553-562.

     Világos
Szabó Károly közli: Egy régi följegyzés [Világos vára, 1609].
=1881. 191-192.

     Vissenacq, Alexandre Jean de
Thaly Kálmán közli: Egy franczia kurucz ezredes [Alexandre Jean de Vissenacq] temetése és hagyatéka [1707].
=1880. 181-189.

     Vitnyédi István, muzsaji
Fabó András közli: Vitnyédy István levelei 1652-1664. Adalékúl a XVII. század politikai és erkölcstörténetéhez. I-IV., V-VI. könyv. 1-2.
=1871. 15. 1-272., [Tartalomjegyzék: 258-272.; 1871. 16. 1-268., [Tárgymutató: 261-268.]

Szádeczky L[ajos]. közli: Wittnyédi [István] leveleiből [1668].
=1880. 206-207.

Koncz József közli: Az 1667-ik év történetéhez.
=1895. 499-505.

Horváth Sándor közli: Levelek a két Zrinyi Miklóstól [1557-1661].
=1907. 70-79.

     Vizakna
Szabó Károly közli: Vizakna történetéhez [1559, 1567].
=1881. 189-191.

Az aknákról való deputációk [1685-1688].
=1895. 370-384.

     Vizkelethy Tamás
Szerémi közli: Bossányi Lőrincz kötlevele 1571-ből.
=1890. 799.

     Vörösvár
Szilágyi Sándor közli: Levelek és Államokmányok (1552-1623) a vörösvári levéltárból.
=1874. 19. 1-59.

     Wárday Kata
Merényi Lajos közli: Wárday Kata levele leányához Turzó Imrénéhez [1620].
=1899. 378-379.

     Wenzel-Codex
Szilágyi Sándor közli: Gyulaffi Lestár történeti maradványai [1143-1606]. 1-2.
=1893. 109-145.; 193-231.

     Werbőczi István nádor
Fraknói Vilmos közli: Werbőczy István kiadatlan levelei és egy országgyűlési beszéde. 1513-1526.
=1877. 23. 123-148.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1431-1695]. 1-3.
=1898. 182-190.; 567-576.; 726-736.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1528-1597]. 1-3.
=1900. 111-117.; 447-455.; 597-605.

Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1514-1528].
=1902. 157-160.

     Werner György
Melczer István közli: Werner György életéhez [1550].
=1880. 208.

     Wesselényi Ferenc gróf, nádor
B. Mednyánszky Dénes közli: Nádasdy és Wesselényi levelezéseiből a XVII-ik század közepén.
=1880. 209-233.

Szádeczky [Lajos]. közli: II. Rákóczy Gy[örgy]. levele Wesselényi Ferenczhez [1650].
=1880. 798-799.

Szerémi közli: Emlékek Barsvármegye hajdanából. (1439-1711.) 1-7.
=1891. 367-388.; 589-620.; 1892. 127-142.; 319-366.; 513-558.; 716-736.; 1893. 52-92.

Kemény Lajos közli: Wesselényi Ferencz nádor három levele [1659-1660].
=1904. 473-475.

Horváth Sándor közli: Levelek a két Zrinyi Miklóstól [1557-1661].
=1907. 70-79.

     Wesselényi István báró
Szathmáry Károly közli: Gróf Bethlen Miklós tragoediája.
=1891. 1-60.

     Wesselényi Miklós báró
Ferenczi Zoltán közli: Kossuth Lajos kiadatlan levelei B. Wesselényi Miklóshoz [1833-1848]. 1-2.
=1902. 161-193.; 321-345.

Ferenczi Zoltán közli: B. Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz [1842-1847]. 1-4.
=1903. 1-33.; 161-197.; 321-354.; 583-607.

Ferenczi Zoltán közli: B. Wesselényi Miklós levelei Deák Ferenczhez. 1841-1850. 1-?.
=1904. 292-355. [További rész nem jelent meg.]

Pap Károly közli: Báró Wesselényi Miklóshoz írt politikai levelek [1844-1848].
=1906. 231-245.

     Wesselényi-összeesküvés
Pauler Gyula közli: Frangepán Ferencz vallatása [1671].
=1880. 202-206.

Veress Endre közli: Nádasdy Ferencz Oratio-ja az ország négy rendjéhez [1668].
=1896. 101-112.

     Wittenberg
Révész Imre: Magyar tanulók Wittenbergben Melanchton haláláig [1522-1560].
=1859. 6. 205-230.

     Zágráb
Podhradszky József közli: Egy régi zágrábi miséskönyv [1511] megismertetése.
=1867. 13. 234-237.

     zálog
[Pettkó Béla] -ó -a. közli: Egy lengyel főúr magyar levele elzálogosított kincsei ügyében [1599].
=1883. 181-184.

Török István közli: Záloglevél 1679-ből.
=1894. 163-170.

Pór Antal közli: Esztergam királyi város elzálogosítása 1502-ben.
=1909. 153-158.

     Zaránd vármegye
Márki Sándor közli: Arad- és Zaránd vármegye 1558-1565.
=1895. 358-370.

     Zárkándy Pál
Komáromy András közli: Magyar levelek a XVI. századból. 1-11.
=1907. 121-160.; 388-436.; 522-567.; 1908. 196-227.; 431-459.; 1909. 211-239.; 1910. 375-404.; 517-542.; 1911. 89-113.; 443-477.; 537-564.

     Závodszky György
Podhradszky József közli: Buda és Pest történeteihez toldalék. Závodszky György kiadatlan naplójából [1598-1602].
=1859. 6. 264.

     Zay Ferenc báró
Thallóczy Lajos közli: Levelek Heraclides Jakab moldvai vajda és Zay Ferencz kassai főkapitány összeköttetéseinek történetéhez [1560-1573]. 1-3.
=1890. 209-228.; 456-473.; 577-596.

Zurani István közli: Adatok Zay Ferencz életéhez [1555-1569].
=1899. 320-322.

     Zeleméry Borbála
Szádeczky Lajos közli: Gyászjelentések [Ecsedi Báthori István 1605; Zeleméry Borbála 1609; Rákóczi Lajos 1612; Várday Kata 1630].
=1889. 201-204.

     Zely Máté
Adatok Szent-György város levéltárából [1586-1587].
=1893. 534-550.

     Zemplén vármegye
Ujj István közli: Thököly Imre pátense Zemplén vármegye kara s rendeihez [1684].
=1893. 384.

Zoványi Jenő közli: Miskolczi Csulyak István zempléni ref. esperes (1629-1645.) egyházlátogatási jegyzőkönyvei. 1-3.?
=1906. 48-102.; 266-313.; 368-407. [További rész nem jelent meg.]

Zoványi Jenő közli: A zempléni ref. dioecesis zsinatai Miskolczy Csulyak István esperes idejében (1629-1645). 1-2.?
=1909. 184-211.; 406-438. [További rész nem jelent meg.]

     zenészek
Ifj. Kemény Lajos közli: Kassa város levéltárából [1516-1699]. 1-3.
=1897. 378-380.; 567-574.; 768-774.

     Zermegh János
Brunszvik Antal közli: Zermegh János életéhez [1576].
=1894. 568-572.

Srs. közli: Zermegh János [1504?-1584] történetíró életéhez.
=1899. 474-482.

     Zobonya Péter
Takács Gedeon közli: Három levél Megyery Imréhez [1606].
=1905. 307-309.

     Zólyom
Sasinek V. [Ferenc] Fr. közli: Zólyom város számadásaiból. [1400-1468].
=1893. 361-368.

     Zólyom vármegye
Jurkovich Emil közli: Két levél a Bocskay-felkelés első eseményeiről [1604].
=1906. 152-160.

     Zólyomi Dávid
Acsády I[gnác]. közli: Ifj. Bethlen István és Zolyomi Dávid reversalisa [1630].
=1884. 786.

     zonuki grófság
Torma Károly közli: Torma József: A zonuki grófságról. 1-12.
=1885. 481-503.; 674-714.; 1886. 58-94.; 250-283.; 447-479.; 679-694.; 1887. 79-101.; 339-355.; 511-526.; 685-700.; 1888. 64-79.; 301-333.

     Zrínyi Ádám gróf
Koncz József közli: Zrinyi Ádám levele Teleki Mihályhoz [1690].
=1887. 196.

     Zrínyi György tárnokmester
Barabás Samu közli: Zrínyi György birtokainak fölbecslése [1592].
=1895. 329-357.

     Zrínyi Ilona gróf
Thaly Kálmán közli: Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenczféle ingóságok jegyzékei [1686, 1707, 1711].
=1879. 171-179.

Szilágyi Sándor közli: Zrinyi Ilona levelei [1681-1687].
=1880. 417-424.

[Szilágyi Sándor] -r. közli: Zrinyi Ilona leveleiből [1681].
=1881. 204.

Thaly Kálmán közli: Adalékok I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Ilona lakodalmi ünnepélyéhez [1666].
=1881. 585-589.

Koncz József közli: Vegyes levelek [1645-1687].
=1893. 522-533.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások [1595-1681].
=1909. 88-118.

     Zrínyi Miklós gróf, a szigetvári hős
Zsilinszky Mihály közli: Gr. Zrinyi Miklós csehországi rokonairól. [1564.]
=1878. 963-967.

[Koncz József] K. J. közli: Zrinyi Miklós életéhez [1564].
=1884. 198-199.

Horváth Sándor közli: Levelek a két Zrinyi Miklóstól [1557-1661].
=1907. 70-79.

     Zrínyi Miklós gróf, költő és hadvezér
Ráth Károly közli: Zrínyi Miklós bán két levele [1659, 1663].
=1860. 7. 251-254.

Thallóczy Lajos közli: Adatok Zrínyi Miklós a költő, irodalmi működéséhez [1653].
=1879. 198-200.

Szerémi közli: Gr. Zrínyi Miklós egyesség-levele gr. Draskovich Gáspárral, 1651.
=1879. 598-600.

Kanyaró Ferencz: Montecuccoli és Zrínyi vitája [1662].
=1887. 641-652.

Kanyaró Ferencz közli: Zrínyi ismeretlen munkája [Siralmas Panasz, 1655]. 1-2.
=1890. 1-24.; 261-306.

Szilágyi Sándor közli: Zrinyi Miklós két ismeretlen levele II. Rákóczy Györgyhöz [1654, 1655].
=1890. 204-207.

Fraknói Vilmos közli: Zrínyi Miklós pályájának vége. 1664 april-november.
=1894. 577-595.

Lengyel János közli: Zrínyi Miklós olasz levele egy bizalmas emberéhez [1663].
=1899. 573-575.

Mencsik Ferdinánd közli: Két költemény Zrinyi Miklósról [1664].
=1903. 387-394.

Horváth Sándor közli: Levelek a két Zrinyi Miklóstól [1557-1661].
=1907. 70-79.

     Zrínyi Péter gróf
Szádeczky L[ajos]. közli: Az 1670-iki mozgalmak történetéhez.
=1885. 426-429.

     Zrínyiek
[Szilágyi Sándor] -i -r. közli: A Muraközön levő Zrinyi javak összeírása [1692].
=1896. 529-559.

     Zrínyiújvár
Kanyaró Ferencz közli: Zrin-Ujvár épitésének okai [1661].
=1888. 605-608.

     Zsámbokréty Mihály
Thaly Kálmán közli: Sámbokrét˙ Mihály 1683-iki diariuma.
=1885. 391-397.

     zsidók
Kohn Sámuel közli: Héber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez. 1-6.
=1879. 630-671.; 1880. 97-122.; 331-355.; 541-560.; 669-685.; 1881. 12-27.

Kohn Sámuel közli: Az 1279. budai zsinat összes végzései.
=1881. 543-550.

     Zsigmond lengyel herceg
Divéky Adorján közli: Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500-1502., 1505).
=1914. 1-260.

     Zsigmond magyar király
Puky Andor közli: Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedéséhez és a Tomory család történetéhez [1282, 1289, 1419].
=1883. 209-216.

Wenzel Gusztáv közli: Okmánytár Ozorai Pipo történetéhez [1398-1426]. 1-4.
=1884. 1-31.; 220-247.; 412-437.; 613-627.

Petrovay György közli: Lector regius [1437].
=1887. 193-194.

Ifj. Kemény Lajos közli: Zsigmond király budai épitkezéseihez [1420, 1424].
=1895. 205-206.

[Harsányi István] H. I. közli: Gregorii Corrarii oratio ad Sigismundum [1433].
=1899. 18-33.

Áldásy Antal közli: Rozgonyi István levele Zsigmond király perpignoni tartózkodásáról [1415].
=1900. 449-452.

Komáromy András közli: Levéltári kutatások. [1216-1745]. 1-3.
=1903. 118-137.; 414-445.; 1904. 97-125.

     zsinatok
Kohn Sámuel közli: Az 1279. budai zsinat összes végzései.
=1881. 543-550.

Zoványi Jenő közli: A zempléni ref. dioecesis zsinatai Miskolczy Csulyak István esperes idejében (1629-1645). 1-2.?
=1909. 184-211.; 406-438. [További rész nem jelent meg.]

     zsold
Szabó Károly közli: A boros-jenei várőrségbeli lovasság hópénze 1599. junius és julius havára.
=1878. 666-667.


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2002, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A szerző és Ambrus Attila József
()


PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. október 17.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   
A teljes repertórium kinyomtatható
(351 oldal)