A teljes repertórium kinyomtatható
(967 oldal)


A Soproni Szemle
repertóriuma
1937–2001


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Pécs, 2002

A Soproni Szemle repertóriuma (1937-2001) - Összeállította: Hernádi László Mihály - Pécs, 2002


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2002, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A Szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. július 7.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [zip]   

Réka lányomnak, Fukui Yusuke vejemnek,
Akira és Ryu kisunokáimnak

„Programmunk rövid, mint minden jó programm. Egyetlen szó maradéktalanul kifejezi. Hat betű, abban a csoportosításban, ami többet mond nekünk sok betűtengernél:

S O P R O N
... a civitas fidelissima...

A „Soproni Szemle” gyűjtőlencse akar lenni, amely egy pontban egyesíti a Sopronnal és Sopron vármegyével foglalkozó kutatók, tudósok, írók, szociológusok és politikusok gondolatait, munkájuk eredményét, hogy az összegyűjtött sugárnyaláb annál élesebben vetíthesse elénk és az utókor elé ennek a hatbetűs fogalomnak elmélyülő értelmét...”

A szerkesztőség beköszöntője. =1937. 1-2. p.


Bevezető

A folyóiratról

Heimler Károly, Sopron nyugalmazott főjegyzője 1937. május 15-én indította meg a Soproni Szemlét. A Soproni Városszépítő Egyesület elnökeként egy helytörténeti folyóiratra gondolt, bár az alcímben előbb kulturtörténelminek, később pedig művelődés- történelminek jelölte az évnegyedes folyóiratot. Az 1955-ös folytatáson már a hely-történeti megnevezés szerepel, amit Mollay Károly többször javasolt. A megjelenés 1937-től 1944-ig és 1955-től napjainkig folyamatos. 1939-1940-ben évente 6 szám jelent meg: 1-2, 3, 4, 5-6 és 1, 2-3, 4-5, 6 bontásban. Összevonás volt még 1955-ben 1-2, 3-4; 1957-ben 1-2, 3-4 és 1996-ban 1, 2-3, 4. Az 1955-ös 3-4. összevont szám oldalszámozása újra indul 1-től, míg az összes többi számnál évente folyamatos.

Szerkesztők, fő- és felelős szerkesztők:

Heimler Károly főszerkesztő ....................................................... 1937-1943
Ruhmann Jenő szerkesztő ........................................................... 1944
Csatkai Endre szerkesztő ............................................................ 1955-1970
Mollay Károly szerkesztő ........................................................... 1970-1978
Mollay Károly főszerkesztő ........................................................ 1979-1995
Mollay Károly a szerkesztőbizottság elnöke ................................ 1996-1997
Turbuly Éva főszerkesztő ............................................................ 1996-1997
Szende Katalin felelős szerkesztő ................................................ 1998-

Kiadók:

Soproni Városszépítő Egyesület .................................................. 1937-1944
Sopron Város Tanácsa ............................................................... 1955-1965
Győr-Sopron megyei Lapkiadó Vállalat ...................................... 1966-1990
Kisalföldi Kiadó Bt. .................................................................... 1991-1992
Soproni Szemle Alapítvány ......................................................... 1993-
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával ... 1996-1997
Sopron Megyei Jogú Város támogatásával .................................. 1998-

Nyomdák:

Röttig-Romwalter Nyomda bérlői (1938-tól Rt.).......................... 1937-1944
Győr-Sopron megyei Nyomda Vállalat Soproni üzeme................. 1955-1976
Széchenyi Nyomda Soproni üzeme ............................................. 1977-1992
Soproni Nyomda Kft. ................................................................ 1993-1994
Hillebrand Nyomda Kft. ............................................................. 1995-

A különböző témakörökhöz készített tabellámon összesen 41 rovat neve szerepel. Közülük többnek csak az elnevezése módosul kissé, míg tartalma és rendeltetése szinte ugyanaz: Különfélék (1937-1938), Krónika (1938), Kisebb közlemények (1939-1955; 1971-1979), Közlemények (1998-). A 41 rovat közül fontosabbak:

Tanulmányok ............................................................................. 1937-
Sopron bibliográfiája, majd Soproni bibliográfia .......................... 1937-1962; 1971-
A Soproni Múzeum közleményei ................................................ 1938-1944
Helytörténeti adattár ................................................................... 1955-1970
Megemlékezések ....................................................................... 1955-1997
Soproni könyvespolc ................................................................. 1955-
Helytörténetírásunk időszerű kérdései ......................................... 1956-1996
Sopron kulturális élete ................................................................ 1958-
Levélszekrény ............................................................................ 1972-1998
Műhely ...................................................................................... 1997-
Soproni arcok ............................................................................ 1998-


      A Sopron bibliográfiája rovatnak 1937-től 1962-ig neves és népes szerkesztő-gárdája volt. 1971-től 1976-ig id. Hiller István, 1977-től 1991-ig Mastalírné Zádor Mártával közösen, majd 1994-től Mastalírné Zádor Márta szerkesztette gazdag irodalmi áttekintéssel.
      Ugyan nem számít rovatnak, de fontossága miatt szólnunk kell az éves tartalom-mutatókban szereplő Képek jegyzékéről (1942-1997), ami az igen szerteágazó képanyag visszakeresését könnyíti meg. Csak a cikkeken kívüli önálló képeket írtam le külön.
      A nyelvi korlátokat német nyelvű összefoglaló (1937-1944), később „aus dem Inhalt”, majd 1973-tól német nyelvű tartalomjegyzék segít enyhíteni.
      A Soproni Szemle kezdetektől rangos tagja folyóiratainknak. Méltán jut példát mutató szerephez a helytörténeti irodalomban. Ezt hivatott alátámasztani munkám is: részletesen feltárva egyrészt a szemle szerzőinek a folyóiratban csokorra szedett mun-kásságát, másrészt kifejezve a közlemények pazar témagazdagságát.A repertóriumról

A repertórium mindkét részében – szerzői és tárgyszavas rész – betűrenden alapul a keresés. A kulcsszavak alatt a hozzájuk tartozó bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást. A későbbi használatot megkönnyítendő, érdemes először folyamatosan átnézni a keresőoszlopot. Így közelebbi képet kapunk a szerzőkről és a tárgyszavazott témákról egyaránt.
      A szerzői rész kulcsszavait – a szerzők neveit – már egységesített formában írom le, hogy ugyanazon szerző munkássága ne tagolódjon több kulcsszóra, megtörve ezzel a közlések időrendjét is. Az egyes bibliográfiai leírásoknál abban a formában szerepelnek a nevek, ahogyan a szerzők írásaikat jegyezték. Apróbb egységesítésre a tárgyszavas résznél is szükség volt.
      Az egyéb jegyekkel jelzett szerzők neveit Gulyás Pál Magyar írói álnév lexikona, Sz. Debreczeni Kornélia e lexikont kiegészítő kötete és a szerzők nevei betűkombi-nációinak feloldásával sikerült teljesebbé tenni.
      Megköszönöm Móró Mária Anna, a PTE Könyvtára nyugalmazott főigazgató-helyettese, könyvtári főtanácsosa és Németh Ildikó, a Soproni Levéltár főlevéltárosa minden értékes segítségét. A számítógépes programot Bogárdi János, a PTE Könyvtára tudományos titkára írta. Ez az alkalmazás az általam használt számítógépes programok közül messze kimagaslik, mert míg amazokat csak fölhasználtam repertóriumok előállítására is, addig Bogárdi János a programját kifejezetten erre a célra készítette el.
      Kívánom, hogy munkámat haszonnal lapozgassa minden érdeklődő.

      Pécs, 2002. november 18.
Dr. Hernádi László MihálySzerzői rész


     A. E.
- V. V. - Sz. A.: Új emléktáblák Sopronban és környékén [Sopronhorpács: Szentirmai Elemér, Csapody István; Sopron: Pap Károly, Berzsenyi Dániel].
=1963. 361-365., 4 kép.

     Ádám Antal
Sopron - a földtudományi szerveződések városa.
=1993. 305-308., 1 kép.

- Bencze Pál - Verő József: A Magyar Tudományos Akadémia Geofizikai Kutató Laboratóriumának története (1952-1972).
=1998. 99-125., 21 kép.

A Soproni Szemle Alapítvány kuratóriumáról.
=1999. 94-95.

A Soproni Városszépítő Egyesület jelentése.
=1999. 319.

     Adamovich László
Kovács Gábor ism.: Erdőmérnöki Főiskola Közleményei 1956. 2. füzet. Szerk.: Adamovich L[ászló]. - Botvay K[ároly]. - Pallay Nándor.
=1958. 287-288.

     Aggházy Mária
Csatkai Endre ism.: - -: A barokk szobrászat Magyarországon.
=1963. 96.

     Agricola, Georgicus
Mollay Károly ism.: Molnár László (szerk.): Georgius Agricola: Tizenkét könyv a bányászatról és a kohászatról. Ford.: Becht Rezső.
=1987. 94-95.

     Ákos Ernő
Bognár Dezső: Sopron város törvényhatósági joga.
=1989. 344-349. [- - kiegészítése: 1991. 191.]

     Alföldy Géza
Liber pater oltára Scarbantiában.
=1959. 158-162., 1 kép.

Kiadatlan római feliratok a soproni Liszt Ferenc Múzeumban.
=1961. 352-357., 4 kép.

Római feliratos kő Újkérről.
=1965. 247-250., 2 kép.

     Alkonyi István
Sopron város térképei az Országos Széchényi Könyvtár térképtárában.
=1971. 165-170., 3 kép.

     Altman, Jiři
Metzl János ism.: Jiři Altman: Burgenland. A történelmi Magyarország és a mai Ausztria...
=1997. 72.

     Amberg Ernő
A soproni Tervező iroda első húsz éve (1948-1968).
=1979. 321-335., 6 kép. [Kiegészítés: 1980. 95.]

     Ambrus Béla
- Kupa Mihály: Sopron papírszükségpénzei.
=1958. 58-62., 4 kép.

- Kupa Mihály: Sopron megye papírszükségpénzei.
=1960. 74-77., 2 kép.

     Andrási Pál
- Sódor Márton: Sopron és környékének kisemlős faunája. 1-2.
=1987. 211-225., 3 t., 1-6. kép; 308-319., 7-9. kép.

     Andrássy Péter
A soproni Bécsi-domb két botanikai ritkaságáról.
=1989. 56-59., 2 kép.

- Hoczek László: Kitaibel Pál és a soproni tudományos közélet.
=1999. 148-157., 2 kép. [Sziklai Oszkár kiegészítése: 287.]

Félegyházi Árpád ism.: Gondolatok - - "A soproni Erzsébet Kórház kertje" című könyve megjelenése kapcsán.
=1999. 189-190.

     Angyal Endre
Sopron barokk színháztörténetéből, 1681.
=1939. 144-153.

[Becht Rezső] br. ism.: - -: Dunántúli szellem.
=1942. 311.

Lackner Kristóf [1571-1631] és a barokk humanizmus kezdetei.
=1944. 1-18.

Egy szlovén tudós a Fertőnél [Johan Sigmund Valentin Popowitsch, XVIII. század].
=1956. 79.

Bothár Dániel, a filológus, a nevelő és az ember (1856-1929). [Megemlékezés.]
=1956. 86-90.

Sopron szláv művelődési kapcsolatainak történetéből.
=1961. 265-267.

- - ism.: Leopold Schmidt: Die Entdeckung des Burgenlandes im Biedermeier.
=1963. 92-93.

Angyal Endre: Szentiványi Márton Sopronról, 1702.
=1964. 368-369.

Sopron 18. századi magyar irodalmi életéből.
=1969. 247-252.

[Pavao Vitezovic (1652-1713).]
=1976. 95.

     Antalffy Gyula
Metzl János ism.: - -: Reformkori városrajzok.
=1984. 191.

     Arany János
Boronkai Szabolcs: A soproni Kolbenheyer Mór "Toldi"-fordításai.
=1994. 302-306.

     Arszin Miklós
In memoriam: Érdi-Trogmayer Henrik vegyész- és kohómérnök (1897-1996).
=1996. 270-273., 1 kép.

Emlékezzünk Vécsei Vilmosra (1911-1997).
=1998. 63-65., 1 kép.

     Askercz Éva
Az I. országos érembiennalé Sopronban.
=1978. 366-371., 10 kép.

A III. Országos Érembiennálé (1981. aug. 20-okt. 25).
=1982. 253-261., 16 kép. [Helyesbítés: 1983. 94.]

A Soproni Képescéh kiállításának megnyitója. (1991. márc. 13.)
=1991. 360-362.

Askercz Éva: Mühl Aladár emlékkiállításának megnyitója. (1991. szept. 29.)
=1992. 182.

Műtermi beszélgetés a 92 éves Sterbenz Károllyal.
=1993. 232-235., 4 kép.

Friedrich Amerling festőművész id. Storno Ferenchez írott levelei (1853-1862 között).
=1993. 308-318.

Id. Storno Ferenc pályakezdő éveinek bécsi kapcsolatai.
=1994. 362-374., 12 kép.

Három 1995-ben rendezett kiállításról. [X. érembiennále, Soltra E. Tamás; Tóth Menyhárt festő; Szilágyi Júlia textilművész.]
=1996. 57-65., 8 kép.

Metzl János ism.: - -: Sopron anno.
=1996. 93-94.

Sz. Egyed Emma kiállításának megnyitója. (1996. március 17.)
=1996. 364-367., 2 kép.

Kubinszky Mihály ism.: - -: Sopron anno. Polgári bútorok a 18. és 19. századi Sopronban.
=1997. 285.

- - ism.: Székely Zoltán: A Cziráky ősgaléria.
=1998. 281.

- Tirnitz József: Id. Storno Ferenc jegyzetei az 1848-49. évi szabadságharc soproni és Sopron vidéki eseményeiről.
=1998. 365-374.

Kiállítások Sopronban 1998-ban.
=1999. 183-185.

Milyenek lehettek a konyhák Sopronban a 17. század elején? (Előtanulmány.)
=1999. 370-382., 5 kép.

Válogatás az 1999-ben Sopronban rendezett képzőművészeti kiállításokból.
=2000. 176-180.

Id. Storno Ferenc [1821-1907] életrajzi feljegyzése 1868-ból.
=2000. 181-188., 5 kép.

     Augusztinovicz Elemér
Lauringer Ernő (1883-1944). [Megemlékezés.]
=1955. 3-4. 157-158., 1 kép.

Lóránt (Lipner) Ödön (1896-1972). [Megemlékezés.]
=1972. 184-185., 1 kép.

Berecz Dezső 80 éves.
=1974. 1-3.

Sopron gimnáziumai 1945-1975 között.
=1976. 1-20., 4 kép.

Prőhle Jenő 70 éves.
=1979. 221-222.

Horváth József (1900-1979). [Megemlékezés.]
=1980. 83-85., 1 kép.

Szita Szabolcs: Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez (1944-1945). 1-4.
=1982. 19-36., 12. kép; 116-128., 14 kép; 212-225. [- - kiegészítése: 1983. 191.; szerző válasza: 1984. 93.]; 301-313., 6 kép.

A Frankenburg Irodalmi Kör hét évtizede (1877-1949).
=1982. 289-301. [Berecz Dezső kiegészítése: 1983. 286.]

Berecz Dezső 90 éves.
=1984. 87.

     Aujeszky László
- Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj geoszférája. - A Fertő-táj hidroszférája és vízgazdálkodása.
=1976. 186-190.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszférája.
=1977. 92-95.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszféra-készleteinek hasznosítása.
=1980. 280-283.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszki László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő táj lakossága.
=1982. 280-282.

     Bacsa Gábor
Káptalanvis 25 hold szőlőbirtoka.
=2001. 184-189.

     Badiny Gyula
A Soproni Faragók Baráti Köre 10 éves.
=1988. 358-363., 4 kép.

     Bakay Kornél
Elégett palánk nyomai a somogyvári várfalak mentén.
=1988. 128-135., 4 kép. [Nováki Gyula hozzászólása: 249-251.]

     Balassa Iván
Hajdú Erzsébet ism.: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. (Red.): Iván Balassa - Claus Klotz - Karl Manherz.)
=1983. 284-286.

     Balázs Judit
Mollay Károly ism.: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. - Végh József (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. - Balázs Judit: Rábaszentandrás család- és ragadványnevei.
=1978. 91-93.

Kiss Jenő ism.: - -: A ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében.
=1985. 285-287.

     Balázs Lívia
Kiss Jenő ism.: - -: Rábaközi paraszt dekameron. Válogatás rábapordányi tréfákból és elbeszélésekből.
=1992. 281-282.

     Balázs Zoltán
A soproni cégéres borkimérések megszüntetése (1945-1948).
=1992. 246-258.

     Balla András
Metzl János ism.: Burgenländischer Feierabend. Seniorenkalender 1997. Szerk.: Joli Gustas - Andreas Balla - Johann Erhardt.
=1997. 381-382.

     Balogh István
Tóth Ágoston festmények Debrecenben.
=1957. 289-291., 2 kép.

A soproni színház és Debrecen. [1847, 1860.]
=1958. 250-253.

     Balogh Jánosné
- Horváth Terézia: Még egyszer a csepregi pünkösdi királyokról. (Jókai forrásaihoz.)
=2001. 163-179., 3 kép.

     Balogh Jolán
Renaissance-oltár Sopronban.
=1962. 144-146., 4 kép.

A soproni Szent György templom középkori szobrai.
=1964. 203-217., 11 kép.

Házi Jenő ism.: - -: A művészet Mátyás király korában.
=1967. 94-95.

Mátyás király soproni arcképe.
=1968. 151-155., 2 kép.

     Bán János
Csatkai Endre ism.: - -: Sopron újkori egyháztörténete. Győregyházmegye múltjából. IV. szám. 2. rész.
=1939. 345-347.

Kaleschiák Péter. (1616-1696.) [Megemlékezés.]
=1942. 86-89.

Turbuly Éva ism.: - -: Fertőrákos politikai, gazdasági, egyházi és kulturális története.
=2000. 447-448.

Németh Ildikó ism.: - -: A Soproni Katolikus Konvent története 1625-2000. Szerk.: Dr. Kovács József László.
=2001. 197-198.

     Bana József
Németh Ildikó ism.: Győr története a kezdetektől napjainkig. (Szerk.: Bana József - Morvai Gyula.)
=1998. 189-190.

Márfi Attila ism.: Mónus Imre: Győr elestének és visszavételének [XVI. század] bibliográfiája. Szerk.: - -.
=2000. 300-302.

     Bánffy Miklós
Fogarassy László ism.: - -: Huszonöt év [1920-1945]. (A budapesti Ráday-levéltár egy kiadatlan kéziratáról.)
=1974. 267-269.

     Bánkiné Dalmay Ágnes
A Deák Téri Általános Iskola története (1930-1995).
=1998. 135-147., 2 kép.

     Bánkúti Imre
Emlékezés egy alkotó nyárra [Környei Attilára, a nagycenki Széchenyi-kastélyra].
=2000. 213-214.

     Banner János
Néhány sopronkörnyéki őskori leletről.
=1943. 248-254., 1 t., 1kép.

Paúr Iván [1806-1888] emlékezete.
=1967. 377-382., 1 kép.

     Banny, Leopold
Metzl János ism.: - -: Schild im Osten. Der Südostwall zwischen Donau und Untersteiermark 1944/45.
=1987. 284-285.

     Bános Tibor
Hiller István ism.: - -: Aki szelet vet... Fejezetek Fedák Sári életéből.
=1988. 286-287.

     Baraczka István
Vízszabályozási egyezség Sopron vármegyében 1696-ból.
=1961. 168-170., 1 kép.

Az 1535/36. évi Sopron városi kamarai számadáskönyv néhány tanulsága.
=1969. 207-215.

Győr-Sopron megyei adatok a XVI. század derekától a Nádasdy-számadásokban (1544-1554).
=1972. 55-65.

     Baranyai Lenke
Czuczor Ernő (1895-1980). [Megemlékezés.]
=1981. 86-87., 1 kép.

Tóth Ferenc (1915-1984). [Megemlékezés.]
=1984. 276-278., 1 kép.

Rozsonits Géza 1939-1996. [Megemlékezés.]
=1996. 373-375.

Machatsek Lúcia és alapítványa.
=1998. 59-62., 2 kép.

     Baráth Zoltán
A Berzsenyi Dániel Gimnázium jubileuma.
=1983. 37-39.

     Barb Alfonz
Romwalter [Alfréd]. ism.: - -: Ősi vastermelés nyomai a mai Burgenlandban.
=1938. 173-174.

     Barbalics Imre János
A soproni izraelita hitközség szükségpénze.
=1980. 69., 3 kép.

Adatok Sopron város pénztörténetéhez, 1922.
=1980. 265-266.

A Soproni Zártkör 1902. évi emlékérme.
=1980. 360-361., 2 kép.

Sopron egy 1920. évi osztrák szükségpénzen.
=1983. 53-55., 2 kép.

Adat Sopron érmészetéhez.
=1991. 351., 1 kép.

     Barcsay Lászlóné
100 éves-e Sopronban a Lottó?
=1957. 308.

     Bárczy Éva, F.
Környei Attila irodalmi munkássága (1964-1999).
=2000. 217-223.

     Bárdos Kornél
Mollay Károly ism.: - -: Győr zenéje a 17-18. században.
=1981. 188-189.

Mollay Károly: Sopron zenéje a 16-18. században. (Széljegyzetek - - könyvéhez.)
=1985. 239-246.

     Bárdosi János
Herman Ottó Hegykőre [Kertész Györgyhöz] írott levelei, 1896.
=1961. 89-94., 6 kép.

A hegykői és sarródi halászok szerződése a szovjet csapatokkal (1945 augusztus).
=1970. 179-182.

     Bariska István
Servatius Leithner soproni szobrászmester kőszegi munkája, 1713.
=1983. 176-181., 2 kép.

- - ism.: Mollay Károly: Első telekkönyv. - Erstes Grundbuch (1480-1553). - Sopron város történeti forrásai. Quellen zur Geschichte der Stadt Ödenburg. Szerk.: G. Szende Katalin.
=1994. 410-412.

Sopron a kőszegi források tükrében a 14-17. században.
=1998. 4-15.

     Barkóczi László
Mollay Károly ism.: Barkóczi, László - Mócsy, András: Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). 1. Lieferung: Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona.
=1976. 182.

     Barna Gábor
Kovács József László ism.: - -: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon.
=1992. 90-91.

     Barta István
Csatkai Endre: Felsőbüki Nagy Pál értékelése a Századokban. Széljegyzetek - - tanulmányához.
=1964. 172-179., 1 kép.

     Bartal Ernő
A kaboldi várkastély.
=1983. 152-168., 14 kép.

     Bárth János
A győri püspöki javadalom átadása 1914-ben
=1982. 244-250.

     Bartha Dénes
Veszprémi László ism.: Szerk.: Szabolcsi Dénes - Bartha Dénes: Zenetudományi tanulmányok Haydn emlékére.
=1961. 183-185.

Csatkai Endre ism.: Bartha [Dénes] - Somfai [László]: Haydn als Opernkapellmeister.
=1962. 94-95.

Hársak a kertépítészetben. - A nagycenki hársfasor.
=1994. 188-196., 4 kép.

- - ism.: Kubinszky Mihály: Táj + építészet.
=1996. 279-280.

- - ism.: Két könyv 1956-ról. [Magyar János: Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről. - Sopron, 1956.]
=1997. 380-381.

Kitaibel Pál - Gombocz Endre - Kárpáti Zoltán állandó emlékkiállítás a Károly-kilátóban.
=2000. 173-174.

[A 70 éves] Csapody István köszöntése.
=2000. 307-308.

     Batári Gyula
Egy soproni orvosi folyóirat a XIX. sz. közepén (Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn).
=1974. 341-344., 1 kép.

Az első német nyelvű hetilap [Wochenschrift] Sopronban (1779-).
=1977. 161-164., 2 kép.

     Bató Edit, H.
- - ism.: Domonkos Ottó: Méhészeti irodalmunk néprajza. (XVII. sz. közepe - XIX. sz. közepe.)
=2001. 201-202.

     Bauerné Barla Gabriella
Giczy János festőművész kiállítása.
=1969. 383-384., 1 kép.

     Baumann József
A soproni gázmű története (1865-1978). 1-3.
=1981. 1-32., 1-8. kép; 97-128., 9-32. kép; 193-217., 33-36. kép.

A Soproni Gázmű története (1976-1986).
=1989. 1-17., 2 grafikon.

     Bay Ferenc
Thier László ism.: - -: A győri Városi Közkönyvtár Évkönyve I. 1898-1938.
=1939. 266.

     Becht Rezső
Az én városom. [Kép: Háromháztér.]
=1937. 3-10., 1 kép.

br. ism.: Csatkai Endre: Régi soproni házak, régi soproni családok.
=1937. 74.

br. ism.: Heimler Károly: Sopron topográfiája.
=1937. 75.

br. ism.: Kónya Lajos: Úti sóhaj.
=1937. 76.

Soproni évszakok. [Téltől őszig.] 1-4.
=1938. 1-11., 2 kép; 118-123., 2 kép; 179-185., 3 kép; 276-273., 3 kép.

A szülőváros felfedezése.
=1939. 1-4.

Varga Ferenc ism.: - -: Soproni évszakok.
=1939. 181-182.

Város és erdő.
=1939. 189-194.

br. ism.: Mechle József: Sopron a festő szemével.
=1939. 353.

Sopron és a soproniak.
=1942. 105-113.

br. ism.: Angyal Endre: Dunántúli szellem.
=1942. 311.

br. ism.: Rónay Mária: Nyári élmény.
=1943. 73-74.

br. ism.: Boháty Róbert: Zwischen Dur und Moll.
=1943. 285.

In memoriam Heimler Károly [1877-1954]. [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 2-4., 1 kép.

- - ism.: Csatkai Endre: Sopron.
=1955. 1-2. 159.

Bolgár Imre 1893-1932. [Megemlékezés.]
=1956. 378-383., 1 kép.

A Soproni Vasas Művészeti Együttes első 12 éve.
=1958. 54-57.

Horváth József az ember és a festő 1891-1961. [Megemlékezés.]
=1961. 269-278., 4 kép.

Kássa Gábor 1893-1961. [Megemlékezés.]
=1962. 84-86.

Mohácsi Jenő. Három évforduló: 1864-1934-1944. [Megemlékezés. 1864: Madách Imre halálának éve; 1934: Az Ember Tragédiája [ford. Mohácsi Jenő] a bécsi Burgtheater színpadán; 1944: Mohácsi Jenő (1886-1944).]
=1964. 281-283.

- - ism.: Kónya Lajos: Égen-földön.
=1965. 191.

Wosinszky Kázmér 1895-1967. [Megemlékezés.]
=1968. 188-190., 1 kép.

Lőveri változások.
=1969. 120-130., 2 kép.

Dorosmay János (1886-1966). [Megemlékezés.]
=1971. 282-285., 1 kép.

Évfordulók a Storno-házban.
=1972. 267-270.

Kónya Lajos (1914-1972). [Megemlékezés.]
=1972. 374-377., 1 kép.

Líceumi diákélet a század elején. (Emlékezés.)
=1973. 154-168.

Boháti Róbert 1899-1974. [Megemlékezés.]
=1974. 189-192., 1 kép.

Megnyitó Soproni Stöckert Károly szobrászművész és Szarka Árpád festőművész kiállításához (1974. április 21).
=1974. 271-275., 2 kép.

Boháti Róbert irodalmi hagyatéka.
=1975. 247-251.

Mollay Károly ism.: Molnár László (szerk.): Georgius Agricola: Tizenkét könyv a bányászatról és a kohászatról. Ford.: - -.
=1987. 94-95.

Levelek Európából (részlet).
=1995. 63-73., 4 kép. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 191.]

Soproni Akvarellek.
=1997. 158-159.

     Békés István
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: - -: Magyar ponyva Pitaval.
=1968. 94.

     Béky Albert
Kovács Gyula ism.: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság ismertetése. Szerk.: - -.
=1959. 380.

     Bélay Vilmos
Egy 1687-ben Nürnbergben megjelent könyv Sopronról.
=1956. 264-268., 1 kép.

     Belitzky János
[Soós Imre] S. I. ism.: - -: Sopron vármegye története. 1. köt. 1490-ig.
=1939. 92.

Mollay Károly: Sopron vármegye középkori történelmének nyelvészeti és történeti kérdései. (Széljegyzetek - - könyvéhez.)
=1939. 232-239.

Sopron vármegye középkori története bírálatához. [Megjegyzés Mollay Károly cikkére.]
=1939. 354-358.

Mollay Károly: Válasz Belitzky Jánosnak.
=1939. 358.

     Bella Ernő
Hiller István: Soproni fiatalok ellenállási tervei és akciói 1944-45-ben.
=1988. 16-39., 13 kép. [- - észrevételei: 247-248.]

     Bellér Béla
Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1922-1926).
=1975. 232-244.

- - ism.: Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók mozgalmai a két világháború között (1919-1945).
=1975. 371-375.

Fogarassy László ism.: - -: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása.
=1975. 375-376.

Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1927-1928).
=1983. 17-37.

Mollay Károly ism.: - -: A magyarországi németek rövid története.
=1984. 92.

     Bencze József
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: - -: Nedliczi Váli Mihály.
=1966. 95.

     Bencze Pál
Märcz Ferenc ism.: Bencze Pál - Major György - Mészáros Ernő (szerk.): Fizikai meteorológia.
=1985. 188.

- Ádám Antal - Verő József: A Magyar Tudományos Akadémia Geofizikai Kutató Laboratóriumának története (1952-1972).
=1998. 99-125., 21 kép.

     Bene István
Néprajzi adat Nagycenkről.
=1959. 175.

     Benkő László
- - ism.: A Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség Emlékkönyve. Szerk.: Ruhmann Jenő.
=1938. 266.

A soproni Nemes Magyar Társaság, a legrégibb magyar önképzőkör. 1790.
=1940. 62-67.

A Bánk bán soproni vonatkozásai.
=1942. 212-215.

Mollay Károly ism.: - -: A falukutatástól a nemzetnevelésig.
=1943. 268.

     Benkő Lázár
A soproni vörös sánc anyagának termolumineszcencia-vizsgálata.
=1988. 125-126., 1 kép.

     Berczeller László
Csatkai Endre ism.: Berczeller, [László]: Die sieben Leben des Doktor B. Odyssee eines Arztes.
=1966. 95-96.

     Berczeller Richárd
Berczeller Adolf munkásvezér szerepéről.
=1968. 282.

     Berecz Dezső
(bd.): A Frankenburg Irodalmi Kör működése [1877-től].
=1939. 173-175.

(bd.) ism.: Kodolányi János: Földindulás. [Színházi ismertetés.]
=1939. 262.

Moller Ede. 1853-1882. [Megemlékezés.]
=1939. 328-337., 1 kép.

(bd.): A Frankenburg Irodalmi Kör működése 1939/40-ben.
=1940. 372-373.

Frankenburg Adolf harmadik felesége [Carina Anna (1839- vagy 1836-1885.)]
=1941. 280-290., 1 kép.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Soproni Helikon. A Frankenburg Irodalmi Kör évkönyve. Szerk.: - -.
=1943. 284.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Soproni és Sopron megyei Kalendárium. Összeáll.: - -.
=1943. 287.

Frankenburg arcvonásai.
=1955. 3-4. 114-116.

Vojtkó Pál 1867-1909. [Megemlékezés.]
=1956. 183-184., 1 kép.

A soproni magyar színjátszás kialakulása.
=1957. 291-294.

Ágoston Ernő. 1889-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 84-89., 1 kép.

Móricz Zsigmond Sopronban (Julianus barát nyomában). [1924., 1927., 1930.]
=1958. 167-171.

Jászai Mari [1850-1926] látogatásai Nagycenken és Rábatamásiban.
=1971. 118-123.

Blaha Lujza és vetélytársai a soproni színpadon.
=1972. 72-76.

A Nemzeti Színház és Sopron.
=1972. 358-365.

Csepregi Horváth E. János: Soproni Társaskör Budapesten (1881-1888).
=1973. 70-74. [kiegészítése: 1974. 96.]

Kortörténeti tanulságok százegynéhány éves apai intelmekből. (Berecz József tanító levelei Sopronban tanuló Ábel fiához 1860-1868.)
=1973. 307-320.

Jászai Mari soproni szereplései (1885-1909).
=1974. 357-363.

Régi levelek kortörténeti tanulságai. (Berecz József tanító levele fiához, Ábelhez 1868-1894.)
=1975. 252-258., 2 kép.

126 éve született Berecz Ábel.
=1976. 177-180, 1 kép.

Küzdelem a magyar színészetért Sopronban 1885 és 1905 között.
=1976. 289-306.

Medgyesy S. Antal festőművész 80 éves.
=1977. 349-351., 1 kép.

A soproni színészet sorsa az első világháború előtti évtizedekben.
=1978. 253-263.

70 éve halt meg Munczy Lajos (1846-1910). [Megemlékezés.]
=1980. 184-187., 2 kép.

Bartók Béla és a soproni irodalmi kör.
=1980. 256-257.

Néhány nevezetes vendég a soproni színházban.
=1980. 362-366.

A soproni színészet vergődése a két világháború között.
=1981. 161-171.

Nagy színészeink soproni kezdései.
=1981. 259-265. [Kiegészítés: 383.]

Dávid Ferenc: Egy emléktábláról [Thirring Gusztáv születésének tévesen: 150., valójában: 120. évfordulóján].
=1982. 250-253., 1 kép. [- - kiegészítése: 1983. 190.]

Augusztinovicz Elemér: A Frankenburg Irodalmi Kör hét évtizede (1877-1949).
=1982. 289-301. [- - kiegészítése: 1983. 286.]

Az irodalmi kör gondjai a századfordulón.
=1982. 335-338.

Megemlékezés Erdős Aladárról (1894-1966).
=1983. 282-284., 1 kép.

90 éve született Geleji Dezső (1893-1969). [Megemlékezés.]
=1983. 360-363., 1 kép.

Megemlékezés Frankenburg Adolf halálának századik évfordulóján.
=1984. 278-280.

[Gyóni Gézáról.]
=1984. 383.

     Berényi Zsuzsa
Storno Ferenc és a szabadkőművesség.
=1993. 141-149., 3 kép.

     Bergmann Pál
Sopron városfejlesztési terve.
=1939. 211-231., 1 térk.

Sopron városrendezésének kérdései.
=1940. 74-93.

     Berkes Zoltán
E. F. ism.: Réthly, A[ntal] - Berkes, Z[oltán]: Nordlichtbeobachtungen in Ungarn 1523-1960.
=1964. 96.

     Berki Feriz
Németh Alajos: A meggyalázott karácsony. [Sopronkőhida, 1944.]
=1985. 330-334. [- - kiegészítése: 1986. 381-383.]

     Berta Jenő
Sopron 1945. A fasizmus végnapjai, a népi demokratikus államiság kezdetei.
=1965. 2-14., 2 kép.

A magyar-szovjet tudományos kapcsolatok néhány soproni vonatkozása a Horthy-fasizmus időszakából.
=1965. 336-339.

     Bertalan Judit
A soproni német nyelvű sajtó történetéből.
=1996. 39-50., 8 kép.

     Bertha Árpád
- Nikolics Károly: A Líceumi Magyar Társaság bicentenáriumi emlékünnepsége. (1990. október 19-21.)
=1991. 179-180.

     Bessenyei György
Tóth Ferenc ism.: - -: Az eszterházi vigasságok. Delfén. Magyarországnak törvényes állása.
=1943. 73.

     Bezzegh László
Hozzászólás Hárs József "1944-ben készült légifelvételek Sopronról" cimű cikkéhez.
=1984. 170-172.

     Bircher Erzsébet
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! [Holocaust-emlékülés megnyitója.]
=1995. 77-78., 1 kép.

Pannónia Galéria - avagy példa a polgárosodásról -.
=1996. 79-81.

     Bircher Gyula
- Führer Ernő - id. Csanády Etele: A Soproni Hegyvidéki Erdészet forrásvizeinek vizsgálata.
=1978. 54-62., 1 térk., 20 grafikon.

     Björn, Collinder
Mollay Károly ism.: - -: A leghívebb város. Ford.: Podmaniczky Pál. Scarbantia-könyvek 3.
=1938. 333.

     Blazovich László
Németh Ildikó ism.: Blazovich László - Érszegi Géza - Turbuly Éva: Levéltárak - Kincstárak.
=1999. 413-414.

     Bodolay Géza
Mollay Károly ism.: - -: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848.
=1964. 190-191.

Kovács József László ism.: - -: Petőfi diáktársaságai.
=1975. 380-381.

     Bogdán István
Mollay Károly ism.: - -: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig.
=1980. 189-190.

     Bognár Dezső
A Soproni Tanács tíz éve. 1-4.
=1960. 34-44., 1 kép; 114-125., 2 kép; 201-220., 6 kép; 289-299.

A fertői nádgazdálkodás.
=1966. 97-109., 3 kép.

Észrevételek Szita Szabolcsnak "Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez (1944-1945)" című cikkéhez (SSz. 1982. 1-4. sz.).
=1983. 305-324., 6 kép. [Bognár Dezső kiegészítése: 1984. 95.]

A Soproni Városszépítő Egyesület 115. évfordulóján rendezett ünnepi közgyűlés elnöki emlékbeszéde (1984. szept. 28).
=1985. 156-164., 1 kép.

Észrevételek László Frigyes cikkéhez.
=1986. 146-175., 20 kép.

Sopron város törvényhatósági joga.
=1989. 344-349. [Ákos Ernő kiegészítése: 1991. 191.]

     Bogsch László
Vendel Miklós 75 éves.
=1971. 289-290.

     Boháty Róbert
[Becht Rezső] br. ism.: - -: Zwischen Dur und Moll.
=1943. 285.

     Bokor József
Mollay Károly ism.: - -: Sopronkövesd ragadványnevei.
=1986. 95.

     Boldizsár Iván
Mollay Károly ism.: - -: Magyarország. Útikönyv.
=1955.-4. 163-165.

     Bona Gábor
Az 1848-49-es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei.
=1998. 291-328.

     Bóna István
VI. századi germán temető Hegykőn. 1-3.
=1960. 233-241., 4 kép; 1961. 131-140., 4 kép; 1963. 136-144., 4 kép.

A darufalvi ezüstkincs. 1-2.
=1962. 227-241., 2 t.; 312-318.

Cundpald fecit. A petőházi kehely és a frank térítés kezdetei a Dunántúlon. 1-4.
=1964. 127-141., 4 kép; 218-233., 1 kép; 319-328., 2 kép; 1965. 32-41.

     Borbély László
Mühl Aladár emlékkiállítás Sopronban.
=1982. 361-363.

     Borbély Sándor
"Nihilista" darab a soproni színpadon (1906). (Látványosság és politika.)
=1965. 161-163.

     Boronkai Pál
- Gerő László - Storno Miksa - Csatkai Endre - Riedlmayer Gyula: Hozzászólások a Lenin körút és Előkapu rendezési tervéhez.
=1957. 311-318., 1 kép.

Sopron vízellátása.
=1959. 205-221., 3 térk., 1 kép.

Sopron újjáépítése.
=1960. 8-33., 14 kép.

A soproni belváros talajvizsgálatának eredményei.
=1963. 57-69., 1 térk., 1 rajz, 4 kép.

Sopron csatornázása.
=1964. 57-66., 6 kép.

A soproni Lenin körút homlokzatrendezési terve.
=1964. 335-343., 12 kép.

Árvizek Sopronban.
=1965. 339-346., 7 kép.

A soproni Petőfi Színház építésének története.
=1966. 174-178., 4 kép.

Sopron köztisztaságának története.
=1966. 351-358., 2 kép.

A soproni patakokról.
=1967. 179-189., 7 kép.

A Fertő tó megmentése.
=1968. 61-64., 1 t., 1 kép.

Sopron parkosításának története.
=1969. 145-161., 1 rajz, 6 kép.

     Boronkai Szabolcs
A nyugat-magyarországi események az osztrák sajtó tükrében. (1921. 08. 28-1921. 09. 10.)
=1993. 254-263.

Kolbenheyer Mór [1810-1884] irodalmi művei.
=1994. 181-188.

A soproni Kolbenheyer Mór "Toldi"-fordításai.
=1994. 302-306.

Moritz Kolbenheyer levelezése Friedrich Hebbellel [1851-1864].
=1996. 66-70.

Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 1. Theresa Marie von Artner (Artner Teréz) 1772-1829.
=1996. 331-336.

Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 2. Karl Georg Rumy (Rumy Károly György) 1780-1847.
=1997. 17-21.

Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 3. Leopold Petz (Petz Lipót) 1794-1840.
=1997. 135-139.

Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 4. Moritz Kolbenheyer (Kolbenheyer Mór) 1810-1884.
=1997. 242-246.

Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 5. Király József Pál 1810-1887.
=1997. 356-359.

Sopron 19. századi német nyelvű irodalmi életéből. 6. Dóczy Lajos (1845-1919).
=1998. 44-49.

Haza és hazafiság a 19. századi német nyelvű prédikációkban.
=2000. 239-249.

     Boros László
Dorfmeister állítólagos mohácsi képei.
=1961. 257-258.

Szücs Szabó Sándor grafikus 70. születésnapján rendezett kiállítás megnyitója a Várkerület Galériában. (1995. október 1.)
=1995. 360-363., 1 kép.

     Boross Marietta
Zöldségtermelés a Fertő tó déli partján. (Adatok Hegykő, Fertőhomok és Hidegség zöldségtermeléséhez.)
=1965. 308-322., 11 kép.

     Bors András
Emlékeim a soproni kommünről.
=1955. 1-2. 33-48., 3 kép.

Bors László, az ember, a költő és a forradalmár.
=1959. 58-72., 10 kép.

Entzruder Dezső életregénye [1894-1919].
=1960. 60-65., 1 kép.

Kellner Sándor, az igazi bolsevik.
=1960. 193-200., 1 kép.

     Borsa Gedeon
- Csatkai Endre: Rennauer Fülöp soproni nyomdájának munkái [1738-1747?].
=1961. 52-54.

Egy soproni patika nyomtatott hirdetése 1730 tájáról.
=1965. 377-379., 1 kép.

     Botka Ferenc
Kovács József László ism.: Botka Ferenc - Vargha Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Személyi rész I. (A-K) 6. köt.
=1985. 379-381.

     Bottyán Árpád
- Nemeskéri János: A sopronbánfalvi ásatás. (1942. okt. 22. - nov. 4.)
=1942. 304-306.

     Botvay Károly
Kovács Gábor ism.: Erdőmérnöki Főiskola Közleményei, 1956. 2. füzet. Szerk.: Adamovich L[ászló]. - Botvay K[ároly]. - Pallay Nándor.
=1958. 287-288.

     Bökönyi Sándor
Viga Gyula ism.: Török Gyula: Sopronkőhida IX. századi temetője. - Bökönyi Sándor: A temető állatcsontanyagának vizsgálata.
=1974. 282-283.

     Braham, Randolph L.
Hiller István ism.: - -: A magyar Holocaust. I-II. köt.
=1989. 188-191.

     Brand Imre
Szemészeti adatok Sopron történetéből, XVII-XVIII. század.
=1965. 269-273.

Soproni adatok az okulisták korából [XVI-XIX. század].
=1966. 47-50.

Soproni vonatkozású szemészeti adatok a XIX. századból.
=1967. 74-77.

     Braun, Anne
Hiller István ism.: - -: Historische Zielscheiben.
=1985. 189-190.

     Breiner, Leopold
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: - -: Mein Liederbuch.
=1937. 284.

     Breu, Josef
Mollay Károly ism.: Breu, Josef: Die Kroatensiedlung im Burgenland und den anschliessenden Gebieten.
=1971. 287-288. [- - kiigazítása: 1972. 95.]

     Breuer György
A Sopron megyei madárvárták.
=1937. 173-187., 3 kép.

     Bricher Erzsébet
- - ism.: VÁRhely (folyóirat-bemutató) (ha várunk még egy kicsit, úgy születésnapi köszöntő...)
=1996. 273-276.

     Bründl Lajos
- Tompa Károly: A sopronkőhidai fűzkisérleti telep.
=1962. 266-271., 1 térk., 2 kép.

     Buocz Teréz, P.
Kőhegyi Mihály ism.: - -: Savaria topográfiája.
=1968. 285-286.

     Burayné Mihályi Erika
Mészáros Sándor és a Hétbükkfa.
=1987. 166-169., 1 kép. [Helyreigazítás: 287.]

     Burger Alice, Sz.
Mollay Károly ism.: - - (szerk.): Az 1975. év régészeti kutatásai.
=1977. 376.

Mollay Károly ism.: - - (szerk.): Régészeti Füzetek I. sorozat. 30-34. szám.
=1984. 91.

     Busa Margit
- Prőhle Jenő: Soproni kéziratos diáklapok 1848 előtt.
=1961. 69-70.

"Sopron megye ünnepe 1834 sept. 22ikén". [Herceg Esterházy Pál főispáni beiktatása.]
=1967. 263-268., 2 kép.

     Buza János
- - ism.: Szakács Sándor: Állami gazdaságaink helyzetének alakulása 1945-1948.
=1971. 94-95.

     Buzás József
Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert.
=1970. 288.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem Jahre 1713.
=1982. 94-95.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitatiom 1757 Südburgenland.
=1985. 284-285.

     Büki Szabó József
Mollay Károly ism.: - -: Bük környékének ragadványnevei.
=1990. 286.

     Bünker János Rajnárd
Mollay Károly ism.: Haiding, Karl (hg.): - -: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart.
=1982. 274-275. [Hárs József kiegészítése: 287.]

Metzl János ism.: - -: Sopron környéki mesék.
=1997. 71.

     Cevins, Marie-Madeleine de
A plébániai papság és a koldulórendi barátok kapcsolatai a magyar városokban a késő-középkorban: Sopron példája.
=1998. 196-208.

     Chmelar, Hans
Fogarassy László ism.: - - (szerk.): Burgenland 1938.
=1991. 278-280.

     Clusius, Carolus
Mollay Erzsébet ism.: - -: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia et Codex Clusii.
=1984. 189-191.

     Conrad-Hauer Arnold
- - báró: A soproni báró Hauer-család leszármazásához.
=1941. 241-243.

     Csaba József
A Soproni Fiatalok mozgalma [1930-as évektől 1943-ig].
=1967. 64-66.

Solymosy László 1909-1975. [Megemlékezés.]
=1975. 367-368., 1 kép.

Smuk Antal (1904-1978). [Megemlékezés.]
=1979. 185-186., 1 kép.

Fászl István soproni ornitológus (1838-1900). [Megemlékezés.]
=1981. 275-277., 2 kép.

     Csanády Etele, id.
- Bircher Gyula - Führer Ernő: A Soproni Hegyvidéki Erdészet forrásvizeinek vizsgálata.
=1978. 54-62., 1 térk., 20 grafikon.

Az autós turizmus viszonyai Sopron erdős övezeteiben.
=1980. 70-78., 6 t.

Adatok a soproni hegyvidék kiránduló útjairól.
=1984. 152-158., 3 térk.

     Csanits Imre
Mollay Károly ism.: - -: Hianzngschichtn.
=1980. 283-284.

     Csapodi Csaba
Mollay Károly ism.: - -: Esterházy Miklós nádor 1583-1645.
=1942. 152.

     Csapodiné Gárdonyi Klára
Széchényi Júlia emlékkönyve a Széchényi Könyvtárban.
=1958. 319-326., 3 kép.

     Csapody István
Gombocz Endre (1882-1945). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 153-154.

A sopronkörnyéki flóra elemeinek analízise.
=1955. 3-4. 20-42., 6 kép.

Természetvédelmi feladataink.
=1956. 166-170., 1 kép.

A soproni természetvédelem múltja, jelene és feladatai.
=1956. 230-255., 9 t.

Képes herbárium a soproni múzeumban.
=1957. 118-124., 2 kép.

- - ism.: Zoltán, Kárpáti: Die Florengrenzen in der Umgebung von Sopron und der Florendistrikt Laitaicum.
=1957. 155-156.

A soproni mammutfenyő.
=1957. 297-300., 3 kép.

- - ism.: Jávorka Sándor: Kitaibel Pál.
=1957. 320-321.

- Füredi Oszkár: Hozzászólások a soproni Előkapu 11. sz. ház kisboltsorának kérdéséhez.
=1958. 91-93.

"Farbenkraut", azaz "festőfű".
=1958. 285-286.

Gombocz Endre soproni diákévei.
=1959. 164-169., 1 kép.

A Sopron környéki szelídgesztenyések.
=1959. 238-256., 1 térk., 3 kép. [Helyreigazítás: 369.]

Kitaibel Pálra vonatkozó töredékek.
=1959. 376-377.

- - ism.: Sopron környéke. Útikalauz.
=1960. 383-384.

LOEW és DECCARD "Flora Semproniensis"-e. [1740.]
=1961. 26-37., 1 kép.

- - ism.: G. Wendelberger: Die Vegetation des Neusiedler See-Gebietes.
=1961. 95-96.

- - ism.: Lesenyi Ferenc: A selmecbányai erdészeti tanintézet története. (1808-1846.)
=1961. 96.

- - ism.: Három, Sopron környékét érintő, újabb növénytani munka.
=1962. 178-180.

A Sopron megyei "Nagyerdő" története.
=1963. 217-226., 3 kép.

Adatok a Sopron megyei erdők 18-19. századbeli állapotához.
=1964. 163-165.

Sopron város erdeinek története Oderszky János jelentésétől (1837) Muck András működésének megkezdéséig (1872).
=1966. 320-330., 3 kép.

- - ism.: Hiller István: Adatok a Soproni Nyári Egyetem történetéből.
=1966. 384.

ism.: Hiller István: Egyetemi oktatók és tudományos dolgozók irodalmi munkássága (1955-1965). Bibliográfia.
=1967. 95-96.

Dr. Magyar Pál 1895-1969. [Megemlékezés.]
=1969. 380-382.

Kárpáti Zoltán (1909-1972). [Megemlékezés.]
=1973. 183-187., 1 kép.

Muck Endre élete (1851-1925) és működése. [Megemlékezés.]
=1975. 357-365., 4 kép.

- - ism.: Hiller István: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása. Az Erdészeti és Faipari Egyetem könyvtárának története.
=1976. 281-283.

A soproni Lövérek növényvilága.
=1987. 2-19., 4 kép.

Aumüller István (1903-1988) emlékezete.
=1990. 276-279., 1 kép.

Megemlékezés Garád Róbertról (1917-1987).
=1990. 279-280., 1 kép.

Florisztikai adatok Sopron környékéről.
=1993. 318-322.

     Csapody Miklós
Csík Ferenc képei alá. (Csík Ferenc kamarakiállítása a szegedi Eötvös Kollégiumban, 1976. IV. 23.)
=1977. 164-168., 4 kép.

     Csatkai Endre
A soproni utcanevek történetéhez.
=1937. 58-68.

Ismeretlen soproni történetíró [Harrucker kapitány].
=1937. 69.

Újabb adatok Kugler Ferenc szobrász családjáról.
=1937. 69-70.

A soproni Pruzsinszkyak.
=1937. 70-71.

[Becht Rezső] br. ism.: - -: Régi soproni házak, régi soproni családok.
=1937. 74.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: - -: Sopron vármegye műemlékei. III. sorozat.
=1937. 74-75.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Régi soproni harangöntők relief-mintái.
=1938. 98.

Csatkai Endre: Két soproni feltaláló. [Putz József és Kuhn József.]
=1938. 98-99.

Nádasdy Ferenc gróf udvartartása.
=1938. 99.

Soproni iparosok mint az elkobzott sopronkeresztúri Nádasdy-kastély becsüsei 1672-ben.
=1938. 100.

Schiller József vallásos tárgyu képe.
=1938. 100.

Sedlmayer András soproni festő.
=1938. 100.

- - ism.: Romhányi Károly: A magyar könyvkötés művészete a 18./19. században.
=1938. 105-106.

- - ism.: Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig.
=1938. 106.

- - ism.: Joós Sándor versei: Porszemek.
=1938. 107-108.

Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban.
=1938. 132-143.

Lorettói óra a soproni orsolyita zárda iskolai múzeumában.
=1938. 168.

Dobiaschofsky Ferenc bécsi festő művei Sopronban.
=1938. 168-169.

Mikor épült az ágfalvi katolikus templom? [1790-1792.]
=1938. 169.

A városi mosóhely (Waschstatt).
=1938. 169-170.

A soproni színház ruhatára 1800-ban.
=1938. 170-171.

- - ism.: Varga [József]: Die Wandorfer Bergkirche.
=1938. 172-173.

A gróf Szapáry-kastély Bükön.
=1938. 248-256., 8 kép.

- - ism.: Németh Sára: Kolbenheyer Móric.
=1938. 265.

- - ism.: H[orváthné]. Rapaics Judit: Ligeti Antal.
=1938. 265.

Ehrlinger János, soproni rajztanár.
=1938. 317-318.

Soproni harangöntők művei a budapesti Rókus kápolnában.
=1938. 318.

Mollay Károly ism.: - -: Idegenek a régi Sopronról. [1487-1841.] Scarbantia-könyvek 2.
=1938. 333.

Mollay Károly ism.: - - összeáll.: A soproni exlibris története.
=1938. 333-334.

Művész szerzetesek és iparművészek a soproni kolostorokban a 17-18-ik században.
=1938. 337-338.

A zsirai (gyülevizi) kastély.
=1939. 70-75., 4 kép.

Frankenburg Adolf [és Liszt Ferenc] keresztszülei, 1811.
=1939. 80.

Hol voltak Sopron vármegyében valaha szénbányák?
=1939. 93.

Ismeretesek-e a soproni nyomdászat korábbi korszakaiból naptárak?
=1939. 93-94.

A simasági kastély.
=1939. 159-162.

Klieber József szobrász és a soproni régi kaszinó oromzata.
=1939. 170-173.

Ismeretlen soproni kártyafestő a 19. század elején.
=1939. 178.

Soproni zeneszerző a 17. században [Kern Tóbiás].
=1939. 180.

Korai kisérlet Sopronban a gázvilágítás bevezetésére, 1817.
=1939. 180-181.

A fertőrákosi püspöki kastély.
=1939. 249-254., 5 kép.

Egykorú tudósítás Sopron 1705. évi ostromáról.
=1939. 259.

ism.: Huszár Lajos: Soproni iskolai jutalomérmek a XVII. századból.
=1939. 267-268.

Széchenyi-műemlékek Nagycenken.
=1939. 316-327., 14 kép.

Soproni apróságok Széchenyi naplóiban.
=1939. 339-340.

Rudolf Ágoston házjegye a Szeder-utcában.
=1939. 344.

- - ism.: Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Győregyházmegye múltjából. IV. szám. 2. rész.
=1939. 345-347.

A dénesfai gróf Cziráky-kastély.
=1940. 32-37., 5 kép.

Régi soproni színlapok magántulajdonban.
=1940. 42-44.

Ferenc József látogatása Nagycenken.
=1940. 45.

A röjtöki kastély.
=1940. 113-128., 17 kép.

Egy soproni városplébános [Wachtler Pál] mint "hazaáruló". 1795.
=1940. 130.

Idősebb és ifjabb Petz Dániel krónikája 1778-1839. Jegyz. ell.: - -.
=1940. 133-206.

A nagylozsi báró Solymossy kastély.
=1940. 262-266., 5 kép.

Langreiter hercegi mechanikus és Sopron városa.
=1940. 283.

Bécsben lappangó Dorfmeister-festmények.
=1940. 285.

Sopron művészeti élete. 1939 szeptember - 1940 szeptember.
=1940. 374-377., 5 kép.

Sopron megyei kastélyok. Bük: Felsőbüki Nagy Pál kúriája; Pinnye: Simon-kúria; Csáfordjánosfa: Simon-kastély; Mesterháza: Jekelfalussy-kúria.
=1940. 378-381., 4 kép.

Batthyány Lajos miniszterelnök Sopronban. [1848 októbere.]
=1940. 382.

Dobiaschofsky Ferenc bécsi festő ismeretlen munkái Sopronban.
=1940. 382-383.

Artner Teréz, Weigl József, Beethoven.
=1940. 383-384.

Színházi meghívó 1819-ből.
=1940. 384-386.

Iván (gróf Széchenyi), Nagygeresd (Karcsay és Mesterházy), Sajtoskál (Losonczy). [Kastélyok.]
=1941. 53-56., 5 kép.

Az első magyar nyelvű szereplés a Liszt Ferenc Zeneegyesületben, 1841.
=1941. 63.

Adatok a soproni műpártolás történetéhez.
=1941. 65-66.

Egy zenei csodagyermek az 1840-es években [Kern Janka].
=1941. 66.

A Virtsológi Rupprecht-kastély Sajtoskálon.
=1941. 141-144., 2 kép.

Az iváni "légkőesés" 1841-ben.
=1941. 145-146.

Laudon táborszernagy Sopronban, 1789.
=1941. 146.

Marsigli természettudósi kapcsolatai, 1685.
=1941. 146.

Adat Csorna zenei múltjához [XVIII. század].
=1941. 147.

Az első soproni (Rupprecht-féle) cukorgyár sorsa.
=1941. 244-245.

Kinek a műve a soproni régi színház oromcsoportja? [Dialer József.]
=1941. 314-317., 1 kép.

Szent László király ereklyéje Sopronban, 1683.
=1941. 324.

Színháztörténeti adatok soproni anyakönyvekben, 1756-1791.
=1941. 326-327.

Az első soproni magyar színielőadás (1792) szereplőinek levélváltásából.
=1942. 37-41.

Festetich Ignác, mint a soproni színház pártolója, 1822.
=1942. 93-94.

Unterberger Ignác barokkfestő Sopron megyei vonatkozásai.
=1942. 94.

Ihász Imre diákkori emlékkönyve, 1793-1795, 1814.
=1942. 94-97.

- - ism.: Heimler Károly: Kunstdenkmäler der Stadt Sopron.
=1942. 97-98.

Mollay Károly ism.: - -: A soproni szappanosok és gyertyamártók története.
=1942. 98-99.

- - ism.: Koch: Jelek könyve. Ford.: Szentkúty Pál.
=1942. 101.

- - ism.: Szántó Irén: Császár község plébániatemploma. (Adalék a magyarországi barokk művészet történetéhez.)
=1942. 101-102.

Három klasszicista építész. (Neumayer Lőrinc, Ringer József, Handler Jakab.)
=1942. 114-125., 6 kép.

A Tűztorony régi falfestményei.
=1942. 148-149.

A sárgarézöntő-céh Sopronban.
=1942. 149-150.

Gyóni Géza tevékenysége a soproni Kultúrában.
=1942. 216-217.

Zenetörténeti adatok Sopron múltjából.
=1942. 221-223.

Soproni vonatkozású kis szentképek.
=1942. 306-308., 2 kép.

Adatok a soproni grafika történetéhez.
=1942. 308-310.

[Heimler Károly] ry. ism.: - -: A soproni harangöntés és tűzoltószerek gyártásának története.
=1942. 311-312.

Rákosi Jenő szerkesztői pályájának kezdetei Sopronban. 1856-1860.
=1943. 61-64.

Apró soproni adat Dukai Takács Juditról.
=1943. 70.

Nagycenki zeneélet az 1850-es években.
=1943. 152-153.

Markó Károly Sopron megyei vonatkozásai.
=1943. 265-267.

- - ism.: Zádor Anna - Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon.
=1943. 285-286.

Zadjeli Slachta Etelka soproni naplója 1838-1842. Sajtó alá rend. és jegyz. ell.: - -.
=1943. 287. u. külön számozással: 155 p., 3 kép.

Lőportorony a Szent Mihály-templomnál.
=1944. 33.

- - ism.: Eröss István: A ciráki körjegyzőség és plébánia története.
=1944. 39.

Beköszöntő.
=1955. 1-2. 1.

Soproni diákverselők a 17. század derekán.
=1955. 1-2. 75-85., 3 kép.

A soproni késgyártók.
=1955. 1-2. 141-143.

Juhász Gyula daljátéka a soproni színpadon 1912-ben.
=1955. 1-2. 144-147.

Virág Benedek soproni vonatkozásai.
=1955. 1-2. 147.

Ruhmann Jenő (1884-1950). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 151.

Gantner Antal (1869-1945). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 152-153.

Becht Rezső ism.: - -: Sopron.
=1955. 1-2. 159.

Sopron egészségügye és népművelése az 1919-es tanácsköztársaság idején.
=1955. 3-4. 105-113., 2 kép.

Bartók Béla soproni szereplései.
=1955. 3-4. 119-124., 1 kép.

Vörösmarty Mihály soproni kapcsolatai.
=1955. 3-4. 124-126., 1 kép.

A sabbathalis végnapjaiból.
=1956. 171-174., 2 kép.

Petz Aladár 1888-1956. [Megemlékezés.]
=1956. 185.

A képmutogatók.
=1956. 347-349., 1 kép.

Struglitz József 1892-1956. [Megemlékezés.]
=1956. 383-385., 1 kép.

Honnan származik az Erzsébet-kert német elnevezése, a Neuhof?
=1956. 389-390.

- Péczely Piroska - Domonkos Ottó: Céhen-kívüli mesterségek.
=1957. 129-132., 2 kép.

Az első soproni kávéházak.
=1957. 132-133.

Az első operaelőadás nyomai Sopron környékén.
=1957. 139-140.

Sümeghy Dezső, 1882-1957. [Megemlékezés.]
=1957. 143-145., 1 kép.

Sopronban élt-e Grill Ferenc zeneszerző?
=1957. 153-154.

Soproni bonyodalmak egy gúnyirat körül 1847-ben.
=1957. 267-271.

Ismeretlen adat Liszt Ferenc doborjáni kapcsolataihoz.
=1957. 295.

Dobner Ferdinánd, a könyvbarát.
=1957. 300-301.

Bruckner Anton levele a soproni Czeglédi Gyulához.
=1957. 304-305.

Nem száz, hanem majdnem kétszázéves Sopronban a Lottó.
=1957. 308-309.

Fel lehet-e használni a Kecskepatak völgyében található kvarcot ipari célokra?
=1957. 309-310.

Ismeretlen stukkómennyezet a régi városházáról?
=1957. 310-311., 1 kép.

- Gerő László - Boronkai Pál - Storno Miksa - Riedlmayer Gyula: Hozzászólások a Lenin körút és Előkapu rendezési tervéhez.
=1957. 311-318., 1 kép.

- - ism.: Garas Klára: A magyarországi festészet a 17. században.
=1957. 322-324.

- - ism.: Káldor Márton - Várnai Péter: Goldmark Károly élete és művészete.
=1957. 325.

Haydn Teremtés című oratóriumának első soproni előadása 1804-ben.
=1958. 154.

Angeli Henrik [1840-1925] soproni gyermekkoráról.
=1958. 262-263., 1 kép.

A soproni Liszt Ferenc Múzeum az 1957. esztendőben.
=1958. 277-278., 1 kép.

Thirring Gusztávné Waisbecker Irén 1868-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 280.

Jáki Gyula 1898-1958. [Megemlékezés.]
=1958. 281.

XVII-XVIII. századi soproni írók.
=1958. 283-284.

Újabb adatok a soproni kártyafestők működéséhez.
=1958. 351-354.

Vörösmarty és Toldy Ferenc körlevele Sopron tanácsa előtt 1836-ban.
=1958. 364-365.

Eötvös József soproni kapcsolatai, 1851. [Levele feleségéhez, Rosty Ágneshez.]
=1958. 365-366.

Hoffer Ottó [1889-1958]. [Megemlékezés.]
=1958- 371-372., 1 kép.

- - ism.: Rózsa György: A Birckenstein-féle metszeteskönyv.
=1958. 373-375., 1 ép.

Bevezető sorok az 1959. évfolyam első számához.
=1959. 1.

Adalékok az első soproni vasút történetéhez.
=1959. 11-20., 2 kép.

Sopron képzőművészeti élete a tanácsköztársaság idején.
=1959. 103-110., 6 kép.

Állítólagos Petőfi forradalmi vers soproni diákok versgyűjteményében.
=1959. 144-150.

Haydn Teremtés c. orátóriumának kismartoni vonatkozásai.
=1959. 162-163.

Schiller és Sopron.
=1959. 358-360., 2 kép.

Soproni leány [Pfendesack Luiza] magyar szón.
=1959. 370-371.

Korai újsághírek Liszt Ferencről 1840 előtt.
=1960. 71-73., 1 kép.

Kolb Jenő 1898-1959. [Megemlékezés.]
=1960. 90.

Kovács József ism.: - -: A soproni műgyűjtés története.
=1960. 92-93.

- - ism.: Horányi Mátyás: Eszterházi vigasságok.
=1960. 93-94.

Brahms, a Soproni Zeneegyesület dísztagja, 1894.
=1960. 188.

Bródy Sándor és Sopron.
=1960. 255-258.

Az első magyar színielőadás Kismartonban, 1820.
=1960. 272-273.

Bertha Sándor zeneszerző levele a Sopron című lap szerkesztőjéhez, 1890.
=1960. 277-278., 1 kép.

Rosner Mátyás: Sopron leírása 1660-ból. Ford.: Németh Sámuel, bev. és jegyz. ell.: - -.
=1960. 300-311., 2 kép.

Erkel Ferenc soproni vonatkozásai.
=1960. 343-348., 2 kép.

Thier László 1898-1960. [Megemlékezés.]
=1960. 374-376., 1 kép.

A soproni nyomdászat a 18. század első felében.
=1961. 38-51., 5 kép.

- Borsa Gedeon: Rennauer Fülöp soproni nyomdájának munkái [1738-1747?].
=1961. 52-54.

Kis János soproni díszpolgársága, 1846.
=1961. 88.

Egy soproni matematika-könyv 1810-ből. [Szerző: Pethe Ferenc.]
=1961. 174-176.

Liszt Ferenc és Sopron.
=1961. 208-220., 8 kép.

Arany János soproni kapcsolatai.
=1961. 342-344.

- Gergely Pál: Frankenburg három soproni keltezésű levele, 1877, 1880.
=1961. 370-371.

Soproni színházterv [Kunszt Mihály] 1919-ből.
=1962. 37-38., 2 kép.

Reviczky Gyula és Sopron.
=1962. 65-68.

- H. F.: Mi folyt az 1634/35-ös soproni országgyűlésen?
=1962. 87-89.

- - ism.: Bartha [Dénes] - Somfai [László]: Haydn als Opernkapellmeister.
=1962. 94-95.

Ehrlinger János festő.
=1962. 161-163., 2 kép.

Korai Schubert-előadások Sopronban, 1829.
=1962. 167.

Botanizáló és népdalgyűjtő soproni diákság, 1794, 1870.
=1962. 168.

Krúdy Kálmán körözése a soproni rendőrségi lapban, 1853.
=1962. 169.

A "norimbergi" áru és annak soproni múltja.
=1962. 176-177.

Vértes Ilona ism.: - -: A soproni színészet története 1841-1950.
=1962. 184-186.

Liszt Ferenc állítólagos felfedeztetése Lakompakon, 1818.
=1962. 283-284.

Adalékok a régi Sopron megye színészetének történetéhez (1900-ig).
=1962. 349-356., 1 kép.

Egy somfalvi parasztgazda [Trinkl Mihály] feljegyzései az 1809-es francia megszállásról.
=1962. 362.

Zádor Anna ism.: - -: A soproni képzőművészet és zenei művelődés története. 1848-1948.
=1962. 380-381.

- - ism.: Magyarok és a Risorgimento.
=1962. 382.

- - ism.: Szemző Piroska: Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó.
=1962. 383.

Volt-e Sopronban Götjen nevű nyomdász?
=1963. 77-78.

- - ism.: Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon.
=1963. 96.

A pesti árvíz 1838-ban és Sopron városa.
=1963. 158-166., 7 kép.

A gyermek Liszt Ferenc kérdéses aradi hangversenye, 1823.
=1963. 180.

Divéky József 1887-1951. [Megemlékezés.]
=1963. 186-190., 5 kép.

- Czuczor Ernő: Ki volt Marsigli? - Marsigli soproni szereplése, 1685.
=1963. 191.

Több idegenvezető - [Csatkai Endre] Cs. E.: Az 1553-as soproni országgyűlésről.
=1963. 191-192.

Csatkai Endre: Kétszáz éves közkert [Erzsébet-kert] Sopronban.
=1963. 241-248., 5 kép.

Vándorkereskedők és vándoriparosok a régi Sopronban és a megyében.
=1963. 313-322., 3 kép.

A magyar zene térfoglalása Sopronban 1863 folyamán.
=1963. 347-351., 5 kép.

Csornai színházi élet 1860-ban.
=1963. 360.

Wagner, Verdi és Mascagni művei a soproni hangversenyteremben és színpadon.
=1963. 368-370.

- - ism.: Szabolcsi Bence: A válaszút és egyéb tanulmányok.
=1963. 384.

Csipkés Kálmán 1891-1963. [Megemlékezés.]
=1964. 89-90., 1 kép.

Mende Gusztáv 1899-1963. [Megemlékezés.]
=1964. 90-92., 1 kép.

- - ism.: Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig.
=1964. 94-95.

Felsőbüki Nagy Pál értékelése a Századokban. Széljegyzetek Barta István tanulmányához.
=1964. 172-179., 1 kép.

Egy soproni táblabíró [perkátai Somogyi Ferenc] lakása 1834-ben.
=1964. 261-263.

Ismeretlen soproni epizód Bajcsy-Zsilinszky Endre életéből, 1912.
=1964. 349.

Képek a dzsentri-világból, 1836, 1838.
=1964. 376-379.

- - ism.: Magyar műemlékvédelem 1959-1960.
=1964. 381-382.

A szerkesztő végszava a felszabadulás utáni ciklus első 10 évének befejeztekor.
=1964. 384.

Hazánk felszabadulásának huszadik évfordulójára.
=1965. 1.

Egy gyermekgyilkos leány kivégzése 1777-ben és annak visszhangja.
=1965. 78-83.

Seregélyveszedelem a XVIII. században.
=1965. 164-166., 1 kép.

Hajnóczi Dániel 1739 évi városleírása Sopronról. Ford.: Waigand József, jegyz. ell.: - -. 1-2.
=1965. 257-267.; 362-369., 2 kép.

A salétromfőzés soproni múltjából [XVIII. század].
=1965. 274-279., 1 kép.

A szerkesztő: Megjegyzések a Széchenyi-múmia konzerváláshoz.
=1965. 376-377.

Sopron városa teljesen labanc volt-e? [Kép: Bottyán János aláírása.]
=1966. 53-56.

- - ism.: Bencze József: Nedliczi Váli Mihály.
=1966. 95.

- - ism.: Berczeller, [László]: Die sieben Leben des Doktor B. Odyssee eines Arztes.
=1966. 95-96.

- - ism.: Krajevszky Gizella - Takács Miklós: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963.
=1966. 96.

Az évszázados soproni tűzoltás.
=1966. 151-157., 2 kép.

A ruszti és a soproni bor múltjából.
=1966. 184-185.

Unterberger Ignác rézmetszete Sopron megye rendelésére (1790).
=1966. 187-189., 1 kép.

A soproni vendégfogadók a 16/19. században.
=1966. 201-217., 5 kép.

Bizonytalan adat Liszt Ferenc első nyilvános szerepléséről.
=1966. 264.

Barokk rajzok kiállítása a Liszt Ferenc Múzeumban.
=1966. 271-277., 12 kép.

Karcsay Lajos festőművész (1860-1932). [Megemlékezés.]
=1967. 17-29., 10 kép.

Törekvések munkásegyesületek alapítására a 19. század utolsó harmadában.
=1967. 48-49.

Értelmiségi fiatalok névtelen irodalmi köre [1930-as évek].
=1967. 61-64., 1 kép.

- - ism.: Franz Liszt: Briefe aus ungarischen Sammlungen 1833-1886. Gyűjt. és magyarázta: Prahács Margit.
=1967. 93-94.

- - ism.: Soproni vonatkozású cikkek a Folia Archeológica XVII. (1965-ös) kötetében.
=1967. 192.

Pasquil kantáte formájában, 1775.
=1967. 261-262.

Liszt köszöntése Sopronból 1873-ban.
=1967. 275.

Ki építette a soproni Liszt Ferenc Művelődési Házat?
=1967. 283.

Zichy György plébános halotti arcképe a Szent Mihály templom sekrestyéjében, 1675.
=1967. 354-357., 1 kép.

Maulbertsch nyomai Sopronban, 1780.
=1967. 364-367., 4 kép.

- - ism.: A soproni Városi Tanács VB Kórházának I. évkönyve 1960-1965.
=1967. 384.

Hozzászólás Mollay Károly: Helyrajzi neveink védelme c. tanulmányához.
=1968. 59-60.

Adalékok a soproni barokk művészethez. 1-3. [A 2. rész címe: Adalékok a soproni barokk festészethez; a 3. rész címe: Adalékok a soproni barokk festészethez s a művészet egyéb ágaihoz.]
=1968. 64-69., 4 kép; 253-262., 5 kép; 1969. 168-174., 3 kép.

- - ism.: Békés István: Magyar ponyva Pitaval.
=1968. 94.

Új adatok a soproni hivatásos színészet megindulásának történetéhez a 18. században.
=1968. 178-180.

Ruhmann Jenőné, Varga Margit 1889-1966. [Megemlékezés.]
=1968. 186-187., 1 kép.

Steiner Antal 1898-1966. [Megemlékezés.]
=1968. 187-188., 1 kép.

Fabricius Endre 1880-1968. [Megemlékezés.]
=1968. 281.

- - ism.: Szapudi András: Ősök és utódok.
=1968. 288.

Pozsgay Géza [1891-1925], a forradalmár és író.
=1969. 48-57., 2 kép.

Baditz Ottó festőművész 1849-1936. [Megemlékezés.]
=1969. 107-119., 8 kép.

Zwinz Károly 1884-1968. [Megemlékezés.]
=1969. 188-190., 1 kép.

- - ism.: Heckenast [Gusztáv] - Nováki [Gyula] - Vastagh [Gábor] - Zoltay [Endre]: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban.
=1969. 192.

A soproni zenei művelődés történetének vázlata. (Újabb adatokkal.) A soproni Zeneiskola 140 éves fennállása alkalmából.
=1969. 216-225.

Hol keletkezett az 1676-os óriási soproni tűzvész?
=1969. 259-260.

Vay Miklós útinaplójának soproni részlete, 1823.
=1969. 260.

Kis adalékok a "Somogyi-ház" múltjához.
=1969. 262-263.

Egy újabb paszkvil feltűnése, 1785.
=1969. 264.

Demián János soproni diák emlékkönyve 1737-ből.
=1969. 265-266.

- - ism.: Sopron Városi Tanács VB kórházának II. ÉVKÖNYVE 1966-1968.
=1969. 284.

- - ism.: Somogyi Vilmos - Molnár Imre: Báthy Anna. (Nagy magyar előadóművészek VIII.)
=1969. 285-286.

Sopronban oltottak először Magyarországon himlő ellen [Hell János, 1802].
=1969. 340-342.

Új adatok a soproni magyar színészet múltjából.
=1969. 350-352.

Hogyan folyt a disznókereskedelem a 18. század közepén.
=1969. 368-373., 1 térk., 2 kép.

Régi soproni kereskedő cégérek.
=1970. 201-209., 6 kép.

Mi lett a sorsa a soproni 1848-as fegyvereknek?
=1970. 263.

Széchenyi István halotti emléke. [Gyászhír.]
=1970. 264.

Mihályi Ernő (1887-1969). [Megemlékezés.]
=1970. 278-280., 1 kép.

A sopronbánfalvi hegyi templom egykori főoltárképe.
=1970. 362-364., 1 kép.

Kéry György csepregi festő a XVII. század végén.
=1970. 364-366., 1 kép.

Sebestyén Gábor soproni anagramma-szerző. (Kis képek a Bach-korszak soproni magyar irodalmából.)
=1971. 351-353.

Fried István ism.: - -: Kazinczy és a képzőművészetek ([doktori disszertáció:] 1925).
=1984. 367-368.

     Csécs Teréz
Polgár Tamás ism.: A Tudományos Gyűjtemény (1817-1841) repertóriuma. Összeáll.: - -.
=1998. 419-420.

- - ism.: Jászberényi Ferencné: A Győri Szemle 1930-1944 repertóriuma.
=2001. 198-201.

     Csekey István
Liszt Eduárd halálához és családfájához.
=1962. 143-144.

     Csemegi József
A soproni Lenin körút és az Előkapu rendezési terve.
=1956. 156-165., 6 kép.

Mikor épült a soproni volt ferences kolostor káptalanterme?
=1963. 97-115., 11 kép.

     Csemegi József, ifj.
Sopronbánfalva középkori templomai.
=1938. 196-203., 8 kép.

Egy ismeretlen Madonnaszobor.
=1939. 10-16., 2 kép.

A Keresztelő Szent János tiszteletére épült kápolna Sopronban. [Kép: Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban.]
=1941. 15-24., 8 kép.

Középkori kőlámpások Sopron területén.
=1941. 185-195., 4 ábra.

Prédikált-e Kapisztrán János a soproni bencés templom kőszószékéről?
=1942. 70-75., 2 ábra.

     Csenár János
Ősze János Kurrens könyve 1845-1849.
=1959. 259-269.

Csenár János: Ősze János Kurrens könyve 1849.
=1959. 354-357.

Ősze János Kurrens könyve 1850-1853.
=1962. 39-46., 2 kép.

"Czenki emlék", 1857.
=1966. 88.

Széchenyi cenki kastélyának gázvilágítása.
=1968. 172-176., 1 kép.

Bokor Nándor gazdasági gép- és eszközgyára [XIX. század].
=1968. 303-322., 10 kép.

     Csepregi Horváth János
Egy csepregi néphagyomány-gyűjtő emlékei.
=1967. 276-279., 1 kép.

Soproni Társaskör Budapesten (1881-1888).
=1973. 70-74. [Berecz Dezső kiegészítése: 1974. 96.]

Kortársi tudósítás az 1873. évi soproni pénzügyi válságról.
=1976. 66-69.

     Cser József
Horgászidőm emlékezete.
=1996. 356-364.

     Cseri Péter
Tóth Ferenc ism.: - -: Három elbeszélés.
=1943. 73.

     Csipkés Kálmán
Soproni órakiállítás, 1936.
=1937. 124-139., 12 kép.

Üveg- és kerámiai kiállítás Sopronban.
=1938. 85-92., 8 kép.

- [Lauringer Ernő] L. E.: A városi múzeum gyarapodása 1937-ben. [Kép: Kugler Pál Ferenc: Jézus megkeresztelése.]
=1938. 160-162., 1 kép.

Régi soproni egyházi ruhák.
=1938. 235-240., 6 kép.

Újabban szerzett régi órák.
=1938. 246-247., 1 kép.

A gyűjtemények új elrendezése.
=1939. 168-169.

Régi soproni cégérek.
=1939. 240-249., 14 kép.

A múzeum Széchenyi-szobája.
=1939. 338-339., 1 kép.

Gyűjteményeink gyarapodása az 1939. esztendőben.
=1940. 38-40., 2 kép.

Régi bábsütő-emlékeink.
=1940. 106-112., 6 kép.

Vitnyédi fejfák.
=1940. 253-262., 15 ábra.

Lappangó Dorffmeister-portrék.
=1940. 284-285.

Néhány régi városházi emlékünk.
=1940. 370-372., 5 kép.

Gyűjteményeink gyarapodása az 1940. esztendőben.
=1941. 57-62., 6 kép.

A Városi Múzeum soproni borászati emlékei. [Sajtók, hordók, mércék.]
=1941. 129-132., 6 kép.

Céhedényeink.
=1941. 223-233., 11 kép.

Szakál Ernő Széchenyi-emlékplakettje.
=1941. 324-326., 1 kép.

- - ism.: Emlékezés Dr. Thirring Gusztávra.
=1941. 331.

Gyűjteményeink gyarapodása az 1941. esztendőben.
=1942. 89-92., 1 kép.

Szakál Ernő sikere.
=1942. 151.

Újabb műalkotások [Szakál Ernő: Papp-Váry Elemérné emléktáblája; --: a sastéri díszkút].
=1942. 223-224.

Gyűjteményeink gyarapodása az 1942. esztendőben.
=1943. 58-60., 2 kép.

Sopron sz. kir. város múzeumának céhládái.
=1943. 136-147., 10 kép.

Gyűjteményeink gyarapodása az 1943. esztendőben.
=1944. 28-29.

Szakál Ernő legújabb műalkotása.
=1944. 33-36., 3 kép.

- - ism.: Révay József: Séták a római Magyarországon.
=1944. 100.

[Csipkés Kálmán] Cs. K. ism.: Voit Pál: Régi magyar otthonok.
=1944. 100.

- - ism.: Undi Mária: Rábaközi csipkés kendők, pókos bekötés.
=1944. 100.

     Csiszár Attila
"Az alföldre lakni menőkről". Sopron megyei telepesek a Bánságban.
=2000. 269-275., 2 kép.

     Csizmadia Andor
Szenci Vilibáld ism.: - -: A magyar városi jog.
=1941. 151-152.

     Csupor Károly
A Kőrösi Csoma Társaság Soproni Baráti Köre.
=1987. 79-81.

     Czellár Katalin
Metzl János ism.: - -: Sopron.
=1985. 190-191.

     Czencz Sándor
Az 1956-os soproni bélyegkiadás.
=1985. 337-351., 8 kép. [Hiller István helyesbítése: 1986. 383.]

     Czigány Jenő
Szemelvények a bécsi és pozsonyi fenyítő börtönökben 1849-ben raboskodott politikai foglyok írásaiból. (Adalékok a soproni Zádor-Stettner Lajos életéhez.)
=1961. 233-242., 1 kép.

     Czingráber András
[Zsira községről].
=1982. 287.

     Czobor László
Az első munkásábrázolás a soproni színpadon (1873).
=1963. 249-254.

Czobor László: Batsányi János Sopronban, 1781-1782.
=1965. 369-372.

     Czuczor Ernő
- [Csatkai Endre] Cs. E.: Ki volt Marsigli? - Marsigli soproni szereplése, 1685.
=1963. 191.

     D. A.
Buk Ferenc soproni ötvös végrendelete, 1868.
=1966. 186.

     Daim, Falco
Kőhegyi Mihály ism.: Falco Daim - Andreas Lippert: Das awarische Gräberfeld von Sommerein am Leithagebirge (NÖ).
=1986. 190-191.

     Dányi Dezső
Mollay Károly: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. (Széljegyzetek - - és Zimányi Vera könyvéhez.)
=1990. 23-27.

     Darvas István
Adalékok Lunkányi János életrajzához.
=1956. 216-229., 1 t., 2 kép.

     Dávid Ferenc
Mollay Károly ism.: - -: A soproni ó-zsinagóga. - Sedlmayr János: A soproni ó-zsinagóga helyreállítása.
=1980. 85-86.

Egy emléktábláról [Thirring Gusztáv születésének tévesen: 150., valójában: 120. évfordulóján].
=1982. 250-253., 1 kép. [Berecz Dezső kiegészítése: 1983. 190.]

Szakál Ernő nyolcvan éves.
=1993. 280-285.

     Dávidházy István
A soproni és az ebenfurti posztós céh kallózási szerződése 1811-ből.
=1955. 1-2. 129-130.

Bérvita 1724-ben.
=1957. 265-267., 1 kép.

A posztósok kallójáról készült kép.
=1957. 311.

A soproni textilipar gépesítésének kezdetét jelző levél, 1843.
=1958. 363-364.

50 éves a Soproni Posztó- és Szőnyeggyár.
=1959. 270-273., 2 kép.

Gruber József soproni tanító (1828-1878) naplói.
=1960. 323-330., 1 kép.

- - ism.: Domonkos Ottó: A soproni ruházati iparágak története.
=1961. 284-285.

A soproni posztósok legénycéhének társpohara, 1737.
=1976. 150-156., 3 kép.

A szőnyegpadló-gyártás meghonosodása Sopronban.
=1979. 272-278., 2 kép.

Újjáépítés 1676-1682.
=1987. 28-37., 1 kép.

Soproni posztókallók.
=1989. 193-205., 5 kép.

Hárs József: Utcáink nevei az utóbbi százhúsz évben.
=1990. 131-148., 1 különálló várostérkép melléklettel. [- - helyesbítése: 383.]

150 éves a nagy-tómalmi fürdő.
=1992. 146-149., 1 kép.

Brennberg 1567?
=1992. 244-246.

Soproni egyetemi hallgatók és Albrecht királyi herceg kalandos terve Pozsony elfoglalására 1938-ban.
=1994. 64-68., 2 kép.

Meghiúsult városrendezés 150 évvel ezelőtt.
=1994. 154-159.

Egy érdemes soproni polgár élete. Braun Nándor 1802-1877.
=1994. 348-361., 6 kép.

A soproni szórólöveg-laktanya.
=1997. 140-143., 3 kép.

- - ism.: Tirnitz József - Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái I. 1533-1554. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1997. 377-379.

- - ism.: Turbuly Éva szerk.: "Magyarok maradtunk" (1921-1996).
=1998. 68-69.

- - ism.: Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái II. 1555-1569. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1998. 190-191.

I. Ferenc József Sopronban 1884. május 31. - június 1.
=2001. 330-336., 2 kép.

     Deák Antal Ferenc
Kőhegyi Mihály ism.: - -: A Magyar Vízügyi Múzeumban őrzött Széchenyi iratok katalógusa.
=1992. 93-94.

     Deák Ernő
ifj. Hiller István ism.: Ernő Deák: Das Städtewesen der Länder der ungarischen Krone (1780-1918) I-II/1-2.
=1991. 283-284.

     Deme Zoltán
Hiller István ism.: - -: Halász Gábor [1901-1945] élete és munkássága.
=1966. 383.

Huszonöt év után ismét színpadon Pap Károly Mózese.
=1968. 170-171.

     Dénes Jenő
Soós Imre ism.: - -: Csepreg településföldrajza.
=1939. 90-91.

     Dénes József
Szende Katalin ism.: Két kisváros a Dunántúlon. (Körmend története. Szerk.: Szabó László; Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk.: - -.)
=1998. 90-95.

     Dercsényi Dezső
Zádor Anna ism.: Sopron és környéke műemlékei. Szerk.: - -. Előszó: Fülep Lajos.
=1955. 1-2. 155-158.

Mollay Károly ism.: Dercsényi Dezső - Entz Géza - Havassy Pál - Merényi Ferenc (szerk.): Magyar műemlékvédelem 1967-1968.
=1972. 377-379.

Sopron műemlékvédelmi Európa-díja.
=1976. 39-46., 3 kép.

     Derx, Josef
Mollay Károly ism.: - -: 100 Jahre Eisenstädter Bank Aktiengesellschaft Eisenstadt 1872-1972.
=1974. 381-382.

     Deszkásy Boldizsár
[Ruhmann Jenő] rj ism.: - -: A Soproni Kaszinó 100 éve.
=1944. 132.

     Diebold Károly
Ruhmann Jenő: [A Soproni Szemle borítója. - - fényképe, 1932 körül.]
=1991. 382-383.

     Dienes András
Simkovics Gyula ism.: - -: A legendák Petőfije.
=1957. 325-326.

     Diószeghy Dániel
Balázs István (1881-1962). [Megemlékezés.]
=1962. 287-288.

     Dobos Tibor
Műszaki - mérnöki és technikusi - ellátottság Sopronban és környékén 1966-ban.
=1972. 65-71.

     Dóka Klára
A Rába-szabályozás kérdése 1786-ban.
=1976. 55-60.

Adalékok a Rábaszabályozó Társulat történetéhez (1873-1948). 1-2.
=1980. 17-28., 2 térk.; 117-128., 2 kép.

     Dominkovits Péter
- - ism.: VIII. Kézművesipar-történeti szimpózium. 1992. november 9-11. Szerk.: Nagybákay Péter.
=1994. 325-327.

- - ism.: Források a szobathelyi gettó történetéhez. Összeáll.: Mayer László.
=1995. 88-91.

Sallai János: A magyar-osztrák határ történetéről a XVIII. századtól napjainkig.
=1996. 289-301. [- - hozzászólása: 1997. 92.; Metzl János kiegészítése: 1997. 93-94.]

Hárs József ism.: - -: XVI. századi magyar nyelvű iratok Sopron vármegye levéltárából.
=1997. 71-72.

Sopron vármegye 1688. évi statútuma a szőlőkapások munkadíjáról.
=1999. 62-66.

Sopron vármegye XVI. század végi birtokos társadalma.
=1999. 99-122., 4 t.

- - ism.: Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848-49-ben.
=1999. 317-319.

Kujbusné Mecsei Éva ism.: Horváth József - Dominkovits Péter: Sopron vármegyei végrendeletek.
=2001. 453-456.

     Domonkos Ottó
A soproni gombkötők céhszabályzata 1633-ból. [Kép: Sopron látképe céhlevélen, XVIII. század.]
=1955. 1-2. 118-128., 1 kép.

- Nováki Gyula: A soproni Liszt Ferenc Múzeum tíz éve a felszabadulás után (1945-1955).
=1955. 3-4. 134-148., 8 kép.

A nagycenki "Hegybéli Articulusok" 1817-ből.
=1956. 67-73., 4 kép.

- Péczely Piroska - Csatkai Endre: Céhen-kívüli mesterségek.
=1957. 129-132., 2 kép.

A soproni főzelékárusok céhalakítása 1848-ban.
=1957. 136-139.

- - ism.: Faller Jenő: A soproni Központi Bányászati Múzeum Kalauza.
=1960. 287-288.

Soproni árszabás a 17. századból.
=1961. 159-163., 3 kép.

Dávidházy István ism.: - -: A soproni ruházati iparágak története.
=1961. 284-285.

Sopron megye pásztorművészete. 1-2.
=1962. 124-134., 12 kép; 1963. 41-51., 16 kép.

Egy soproni csiszármester [Csiszár György] levele a céhmesterhez 1621-ben.
=1962. 280-282.

A soproni magyar szíjgyártók és csiszárok történetéhez. (Városközi céhviták, "feketelisták" a XVII. században.)
=1963. 255-260., 4 kép.

- - ism.: Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében. Összeáll.: Horváth Zoltán.
=1965. 286-287.

Száz éves a soproni múzeum.
=1967. 123-154., 25 kép.

A soproni múzeum 1966. évi jelentése.
=1968. 84-86.

Jelentés a soproni múzeum 1967. évi munkájáról.
=1969. 90-93., 1 kép.

- Vendel Miklós: Jelentés a Központi Bányászati Múzeum 1967-1968. évi munkájáról.
=1969. 278-280.

Csatkai Endre (1896-1970). [Megemlékezés.]
=1970. 273-278., 2 kép.

Jelentés a soproni Liszt Ferenc Múzeum 1969. évi munkájáról.
=1970. 280-283.

"A helytörténeti kutatás 25 éve Sopronban" című kiállítás.
=1971. 81-84.

- Vendel Miklós: Jelentés a Központi Bányászati Múzeum 1969. évi munkájáról.
=1971. 84-85.

- Vendel Miklós: Jelentés a Központi Bányászati Múzeum 1970. évi munkájáról.
=1971. 85-86.

A Liszt Ferenc Múzeum 1971. évi munkája.
=1972. 367-368.

"Múzeumi Hónap" Sopronban (1963-1972).
=1973. 74-83., 5 kép.

A Liszt Ferenc Múzeum 1972. évi munkája.
=1973. 265-269.

A Csatkai-díj és első odaítélése [Környei Attilának].
=1974. 83-85.

A Csatkai-díj 1974. évi odaítélése [Dávid Ferencnek].
=1975. 79.

Jelentés a soproni múzeum 1973. évi munkájáról.
=1975. 79-83., 1 kép.

Jelentés a soproni múzeum 1974. évi munkájáról.
=1975. 282-284.

Jelentés a soproni múzeum 1975. évi munkájáról.
=1976. 167-175., 10 kép.

Jelentés a soproni múzeum 1976. évi munkájáról.
=1977. 90-91.

A Csatkai-díj 1976. és 1978. évi odaítélése [Szita Szabolcsnak és Gömöri Jánosnak].
=1979. 76-77.

Mollay Károly ism.: - -: Ár- és bérlimitációk Sopron városában és Sopron megyében (XVI-XIX. század).
=1982. 93-94.

Mollay Károly ism.: - -: A magyarországi kékfestés.
=1982. 188-189.

Csatkai-emléktábla Darufalván.
=1986. 363-364., 1 kép.

Hárs József ism.: Domonkos Ottó - Környei Attila: A 125 éves Soproni Múzeum.
=1993. 187-188.

Mollay Károly bibliográfiája elé.
=1993. 401-402.

Kézművesség - népművészet. (A Soproni Múzeum állandó néprajzi kiállítása.) 1-3.
=1994. 1-32., 17 kép; 105-137., 18 kép; 233-265., 19 kép.

100 éve született Csatkai Endre.
=1996. 262-265., 1 kép.

Flórián Mária ism.: - -: A magyarországi céhes szabók mintakönyve.
=1998. 282-283.

Flórián Mária ism.: - -: A magyarországi takácsok mintakönyve.
=1999. 92-94.

A Soproni Múzeum Széchenyi-emlékei.
=2000. 224-228., 3 kép.

H. Bató Edit ism.: - -: Méhészeti irodalmunk néprajza. (XVII. sz. közepe - XIX. sz. közepe.)
=2001. 201-202.

Külföldiek Sopronban - soproniak külföldön. (A mesterlegények európai kapcsolatai.)
=2001. 319-329., 4 kép.

     Dorosmai János
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: - -: Ferde magyar tornyok között.
=1940. 131.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: - -: Akinek nem inge, ne vegye magára.
=1942. 99-100.

     Dömötör Ákos
"Szőcsinküldők" Mihályiban.
=1958. 79.

A nagycenki pimbortánc.
=1960. 70-71.

     Dömötör Sándor
Fakémények Mihályiban és Kisfaludon.
=1957. 231-243., 12 kép.

Potyondi dűlőnevek.
=1959. 276-279., 1 térk.

     Dőry Lajos
Renner Kálmán [1927-1991] emlékére.
=1995. 178-181., 1 kép.

     Drinóczy György
- Gyulay Zoltán: Az iváni "légkőeső" 1841-ben.
=1956. 116-121.

     Dubovitz István
[Heimler Károly] ry. ism.: - -: A magyar földrajzi irodalom 1940.
=1942. 312.

     Dudich Endre
A Hűséges Város hűséges tudósa. Száz éve született Vendel Miklós professzor.
=1997. 47-52.

     Durach, Moritz
Verbényi (Veszelka) László ism.: - -: Das Grenzland als Erzieher.
=1938. 336.

     Dümmerling Ödön
A kismartoni középkori vár.
=1960. 80-87., 5 kép.

     E. F.
- - ism.: Réthly, A[ntal] - Berkes, Z[oltán]: Nordlichtbeobachtungen in Ungarn 1523-1960.
=1964. 96.

     Egervölgyi Dezső
Széchenyi arckép egy szabadkőműves érmén.
=2001. 337-339., 3 kép.

     Egész Kálmán
Tízéves a Soproni Kempelen Farkas Gépipari Technikum.
=1961. 65-68., 1 kép.

25 éves a soproni Kempelen Farkas Gépészeti Szakközépiskola.
=1976. 353-356., 2 kép.

     Égető Melinda
Adatok a Sárvár-Felsővidéki Uradalom szőlőhegyeinek életéhez a 19. század elején.
=1999. 21-29.

     Egriné Abaffy Erzsébet
A soproni írásbeliség XVI. század végi normája.
=1964. 289-296.

     Eibner-Persy, Alexandrine
Gömöri János ism.: - -: Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg).
=1984. 283-284.

     Elek Mária, H.
Kópháza, 1944 vége.
=1985. 256-262.

- - ism.: Szita Szabolcs: Holocaust az Alpok előtt 1944-1945.
=1986. 91-94.

- - ism.: Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történethez 1944-1945.
=1990. 77-79.

Sopronbánfalva 1944-1945 Sümeghy József tanító naplója tükrében. 1-2.
=1990. 215-227., 1. kép; 312-329., 2-4. kép.

Lager Felixdorf, az "Ördögmalom".
=1991. 54-61., 3 kép.

Állásépítés - halálmars - Lichtenwörth.
=1992. 32-56., 6 kép.

- - ism.: Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945.
=1992. 283-287.

     Élő Dezső
R. K. ism.: - -: Sarród monográfiája.
=1937. 155-156.

     Ember Győző
Mollay Károly: Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén. (Soproni kiegészítések és jegyzetek - - könyvéhez.)
=1990. 228-248., 4 kép.

     Emresz Károly
A soproni ev. gimnázium a reformkorban és az abszolutizmus korában (1803-1867).
=1968. 20-36., 1 t.

Mollay Károly ism.: - -: Sopron helytörténete a gimnáziumban.
=1975. 284-285.

     Énekes Kálmán
A sopronhorpácsi [Széchenyi-]kastély.
=1938. 305-309., 4 kép.

     Entz Géza
Műemlékvédelem Sopronban.
=1956. 360-366., 6 kép.

Szakál Ernő visegrádi kiállítása.
=1971. 362-368., 5 kép.

Mollay Károly ism.: Dercsényi Dezső - Entz Géza - Havassy Pál - Merényi Ferenc (szerk.): Magyar műemlékvédelem 1967-1968.
=1972. 377-379.

Három évtized műemlékvédelme Sopronban.
=1975. 290-305., 10 kép.

Ismeretlen soproni látkép 1840-ből.
=1982. 358-359., 1 kép.

Városi lakótornyok a középkori Magyarországon.
=1986. 339-342.

Életút-életmű. (Szakál Ernő kiállítása.)
=1988. 172-175., 2 kép.

     Eper Tivadar
Brand Imre (1910-1973). [Megemlékezés.]
=1974. 85-87.

Mollay Károly ism.: Eper Tivadar - Réthly Endre - Gerencsér Nándor (szerk.): Sopron Városi Tanács VB. Kórházának III. évkönyve (1969-1974).
=1975. 189-190.

A soproni Városi Kórház röntgenosztályának fejlődése 1962-1982-ig.
=1988. 82-86., 3 kép.

     Erdei László
Sopron megye irodalma és egy ismeretlen költő a Bach-korszakban.
=1957. 127-129.

A soproni táj legkorábbi jelentkezései az irodalomban. [1782-től.]
=1958. 66-72.

Vas Gereben a kismartoni jurátus-életről.
=1960. 258-260.

     Erdély Sándor
A Soproni Szemle 15. évfolyama elé.
=1961. 1-2.

Ünnepi beszéd Sopron város tanácsa 1977. április 1-i ülésén.
=1977. 97-105.

     Erdélyi Tibor
[Ruhmann Jenő] ism.: - -: Aki velem nincsen, ellenem van.
=1942. 226.

Pontz János soproni krónikája.
=1956. 187.

Francia tábori postahivatal Sopronban 1809-ben.
=1956. 187.

     Erdész Antal
Egy iskola bemutatkozik. (A "Lippai János" Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet.) (1961-1981).
=1983. 266-275., 4 kép.

     Erényi Iván
Kubinszky Mihály ism.: - -: Menyhárd István [1902-1969]. (Egy úttörő alkotó mérnök, tudós és pedagógus élete.)
=1993. 184-185.

     Erhardt, Johann
Metzl János ism.: Burgenländischer Feierabend. Seniorenkalender 1997. Szerk.: Joli Gustas - Andreas Balla - Johann Erhardt.
=1997. 381-382.

     Ernst, August
Hiller István ism.: - -: Geschichte des Burgenlandes.
=1988. 186-189.

     Eröss István
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: - -: A ciráki körjegyzőség és plébánia története.
=1944. 39.

     Érszegi Géza
Németh Ildikó ism.: Blazovich László - Érszegi Géza - Turbuly Éva: Levéltárak - Kincstárak.
=1999. 413-414.

     Etényi Nóra, G.
A 17. századi soproni országgyűlések a korabeli német sajtóban.
=2000. 32-53., 5 kép.

     F. A.
Lőcsei diák [Graff János György], akit a soproniak váltottak ki török rabságból.
=1962. 348.

     F. E.
Vilmos bádeni őrgróf Sopronról és Kismartonról 1809-ben.
=1962. 167.

     F. J. dr.
- - ism.: Thirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában.
=1938. 332-333.

     F. T.
Mik a norimbergi áruk?
=1962. 176.

     Fábján Lajos
Parragi György 1902-1963. [Megemlékezés.]
=1963. 380-382., 1 kép.

- - ism.: A Fertő tó Kutató Tudományos Bizottság tanulmányai.
=1964. 382-383.

Radó Ferenc 1913-1970. [Megemlékezés.]
=1970. 189-190., 1 kép.

Tóth István: A fertőrákosi Mithraeum. 1-2.
=1971. 214-226., 1-6. kép; 322-334., 7-11. kép. [- - kiegészítése: 1972. 287.]

Kisházi Ödön 1909-1975. [Megemlékezés.]
=1975. 369-371.

Friedrich Károly 70 éves.
=1976. 193-194.

Uhlik Rudolf ism.: Gimes Endre - Fábján Lajos - Kosztka Vilmos: 20 éves a Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal (1954-1974).
=1976. 283-285.

Zádor Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása.
=1978. 40-53., 3 térk., 2 kép. [- - hozzászólása: 1979. 75.]

A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása. (Hozzászólás Zádor Alfréd cikkéhez.)
=1979. 75.

Volksbund-ellenes megmozdulások a SOTEX labdarúgó szakosztályában.
=1980. 176-178., 2 kép.

Horváth B. Jenő (1922-1970). [Megemlékezés.]
=1981. 183-184.

Nyolc soproni esztendő... (Emlékezés Komor Géza születésének 80. évfordulójára.)
=1981. 278-281., 1 kép.

Gereben Béla (1902-1992). [Megemlékezés.]
=1993. 181-182., 1 kép.

     Fabricius Endre
Sopron és a Napoleon-i háborúk.
=1939. 137-144., 2 kép.

Milyennek látta Sopron városát egy huszárkapitány [harkai Schiller Lajos] 1847-ben?
=1943. 278-279.

Adalék a soproni Fabricius-ház történetéhez.
=1962. 47-52., 2 kép.

Sopron és környékének útikalauza 110 évvel ezelőttről.
=1963. 356-357.

     Faller Jenő
Sopron szénjogi szerződései 1791-től 1946-ig, szénbányászatunk államosításáig.
=1955. 1-2. 49-67., 2 kép.

Sopron város Balf környéki szénkutatásai az 1850-es évek második felében.
=1956. 302-318., 3 kép.

Brennbergbánya a bécsi Fries és Társa Bankház bérletében (1822-1827).
=1957. 10-33., 5 kép.

A brennbergi szénbányászat úttörői. I. Tersztyánszky Dániel, 1730-1800.
=1957. 124-127.

A brennbergi szénbányászat úttörői. II. Zoller (Xavér Ferenc). (1738-1800.)
=1957. 272-276., 2 kép.

A brennbergi szénbányászat úttörői. III. Hamberger József 1834-1888.
=1958. 73-78., 2 kép.

A Soproni Központi Bányászati Múzeum rövid ismertetése.
=1958. 179-189., 5 kép.

A soproni Központi Bányászati Múzeum. 1958. (első) évi beszámolója.
=1959. 187-189.

Brennbergbányai munkásmozgalmak. Az 1907. évi sztrájkok.
=1959. 222-237., 3 kép.

A brennbergi szénbányászat úttörői. IV. Dr. Goldmann Hugó (1867-1944) brennbergi bányaorvos.
=1960. 171-180., 2 kép.

Tettamanti Jenő 1883-1959. [Megemlékezés.]
=1960. 191-192.

A soproni Központi Bányászati Múzeum 1959. (második) évi beszámolója.
=1960. 281-282.

Domonkos Otto ism.: - -: A soproni Központi Bányászati Múzeum Kalauza.
=1960. 287-288.

Brennbergbánya Feldmüller Mátyás albérletében 1828-tól 1834-ig.
=1961. 10-25., 1 kép.

A Központi Bányászati Múzeum 1960. (harmadik) évi beszámolója.
=1962. 171.

A Központi Bányászati Múzeum 1961. (negyedik) évi beszámolója.
=1962. 371-372.

A Központi Bányászati Múzeum 1962. (ötödik) évi beszámolója.
=1963. 185.

Jegyzetek a soproni "Deákkúti vármegye" történetéhez.
=1963. 270-277., 4 kép.

Brennbergbányai munkásmozgalmak. Az 1908-1909. évi sztrájkok. 1-2.
=1964. 118-126., 1 kép; 193-203., 3 kép.

A Központi Bányászati Múzeum 1963. (hatodik) évi beszámolója.
=1964. 185-186.

A Központi Bányászati Múzeum 1964. (hetedik) évi beszámolója.
=1965. 189-190.

A ballagásról.
=1966. 36-44., 6 kép.

A Központi Bányászati Múzeum 1965. (nyolcadik) évi beszámolója.
=1966. 190-192.

Esztó Péter 1885-1965. [Megemlékezés.]
=1966. 379-380., 1 kép.

     Faragó Sándor
Adalék az 1826. évi kapuvári parasztmozgalom történetéhez.
=1958. 361-362.

Tolnay Antal feljegyzései Széchenyi haláláról s a régi és új nagycenki templomról.
=1960. 185-188.

Ismeretlen barokk szobor Kapuvár határában, 1691.
=1962. 363-364.

Adat Kapuvár régi színészetéről, 1899.
=1963. 360.

Adatok a kapuvári temetők történetéhez.
=1964. 268-270.

Buti László paraszt feljegyzései 1839-1875-ig.
=1971. 78-81.

A Rábaközi Múzeum alapítása és első tíz éve.
=1973. 219-237., 4 kép.

Mollay Károly ism.: - -: 100 év a tűzoltás szolgálatában Kapuvárott 1874-1974.
=1974. 382.

A Rábaközi Múzeum második évtizede (1971-1980).
=1981. 266-275., 6 kép.

Lukácsy Lajos élete és művészi munkássága (1876-1927).
=1982. 73-90., 11 kép.

Jelentés a Rábaközi Múzeum 1981-1982. évi tevékenységéről.
=1983. 279-281.

Áldozó József (1892-1983). [Megemlékezés.]
=1983. 363-365., 1 kép.

Jelentés a Rábaközi Múzeum 1983. évi munkájáról.
=1984. 358-359.

Szita Szabolcs ism.: - -: Kapuvár munkásmozgalma 1919. augusztus 1-1945.
=1985. 94-95.

Még egyszer Hany Istókról.
=1985. 246-256.

Jelentés a Rábaközi Múzeum 1984. évi munkájáról.
=1985. 351-352.

Újabb adat Varga Tibor és Csitei József letartóztatásának előzményeiről, 1944.
=1987. 264-265.

     Farkas Szilveszter
Hárs József ism.: - - (szerk.): Győri tanulmányok. Emlékkötet Győr szabad királyi városi jogállásának 250 éves jubileumára.
=1994. 323-324.

     Faut Márk
Erich Landsteiner ism.: - - és Klein Menyhért krónikája. Közzéteszi Kovács József László.
=1996. 277-279.

     Fazekas Csaba
- - ism.: Németh Ildikó (szerk.): Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848-1849-es iratanyaga. Tematikus repertórium.
=2000. 84-88.

     Fehér István
Hiller István: Adatok a soproni németek kitelepítéséhez. (Gondolatok - -: A magyarországi németek kitelepítése 1945-1950. c. könyvhöz.)
=1989. 149-159.

     Fehér Zsuzsa, D.
Renner Kálmán művészetéről.
=1989. 180-182., 2 kép.

     Fejér Zoltán
Soproni leporellók. - Grábner József akvarellművész munkásságáról.
=1997. 52-54.

     Fejes Zoltán
[Köszöntő Mollay Károly főszerkesztő 80. születésnapja alkalmából.]
=1993. 289-290., 1 kép.

     Fekete Ferenc
Sopron textiliparának fejlesztési lehetőségei.
=1968. 97-112., 5 kép.

A soproni textilipar 25 éve.
=1970. 325-339., 5 kép.

Szabó Jenő ism.: - -: "50 éves a Soproni Pamutipar".
=1973. 285-286.

[Hozzászólás a "Sopron a felszabadulás óta. Eredmények és tanulságok 1945-1985" című könyvhöz.]
=1988. 190-191. [Macher Frigyes kiegészítése: 1989. 95.]

     Fekete Mária
Kora Árpád-kori égett sánc Velemben.
=1988. 137.

     Félegyházi Árpád
- - ism.: Gondolatok Andrássy Péter "A soproni Erzsébet Kórház kertje" című könyve megjelenése kapcsán.
=1999. 189-190.

     Felföldi János
[Heimler Károly] ry. ism.: - -: Soproni Poncichter (Gazdapolgár).
=1937. 156-157.

     Felhő Ibolya
Horváth Zoltán ism.: - - (szerk.): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. (Dunántúl.)
=1971. 285-287.

     Fényes Elek
Thirring Lajos: Sopron jellemzése - - 1836 és 1867 között megjelent statisztikai-földrajzi műveiben. 1-2.
=1958. 207-216.; 1958. 299-309., 2 kép.

     Fenyő István
Fried István ism.: Vajda Péter Válogatott művei. Vál. és sajtó alá rend.: Lukácsy Sándor, bev.: - -.
=1973. 190-191.

Dukai Takách Judit költőnő a magyar klasszicizmus korszakában. (Duka, 1795-Sopron, 1836.)
=1990. 1-10., 1 kép.

     Fenyő József
Mi történt Balfon 1945. március 31-én?
=1968. 372-375., 1 kép.

     Ferenczy Imre
- Trostl Rudolfné: A soproni eszperantó mozgalom kezdetei (1910-1914).
=1972. 365-367.

     Feszty Árpád
Kép: - -: Bányaszerencsétlenség.
=1964. 186.

     Fiedler János Reichard
- - kis krónikája. (1808. július 19-től 1812. július végéig.) Bev. és jegyz. ell.: Hamar Gyula.
=1943. 287. u. külön számozással: 36 p.

     Fiedler Pál
Szabó Jenő: A harmadik Fiedler-krónika [1526-1814].
=1980. 331-333.

     Filep Antal
Alaprajzi vázlatok a kisalföldi népi építkezés gyakorlatában.
=1976. 255-263.

     Finta Mihály
Adalék a káptalanvisi szőlőhegy történetéhez, 1767, 1879.
=1974. 69-77.

     Firbás Oszkár
Védjük erdei forrásainkat!
=1956. 390.

Sopron legrégibb erdőtérképe.
=1957. 109-117., 2 mell.

Adalékok a soproni városi erdők XVIII. század eleji állapotához.
=1957. 276-281.

Tűzifa elosztás a polgárok között az 1593. évben.
=1957. 302.

A soproni hegyvidék forrásai.
=1959. 325-344., 5 kép.

Kitaibel Pál emléktáblájának leleplezése a Szent György utcában.
=1960. 263-264., 2 kép.

Kiss Ferenc, a "szegedi erdők atyja", megyénk szülötte (1860-1952). [Megemlékezés.]
=1960. 380-381., 1 kép.

A Sopron megyei erdők helyzete II. József korában.
=1963. 236-241.

     Fitz Jenő
A "Scarbantia fóruma" című kiállítás megnyitója. (1993. júl. 2.)
=1994. 72-75., 1 kép.

     Fitz József
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: - -: Gutenberg.
=1941. 68.

     Flanner, Karl
Bécsújhely volt 1919-ben a "fordítókorong" a magyar tanácsköztársaság irányába.
=1988. 156-162., 3 kép.

     Flórián Mária
- - ism.: Domonkos Ottó: A magyarországi céhes szabók mintakönyve.
=1998. 282-283.

- - ism.: Domonkos Ottó: A magyarországi takácsok mintakönyve.
=1999. 92-94.

     Fodor László
Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája. (Sopron, 1941-1945.) 1-7.
=1978. 97-128., 1-31. kép [- - kiegészítése a 104. p. 99. lábjegyzetéhez: 1980. 95.]; 193-224., 32-49. kép; 289-320., 50-63. kép [Eugen Schusteritsch kiegészítése az 1978. 2-4. számához: 1980. 95.]; 1979. 1-32., 64-79. kép [Halvax Imre kiigazítása a 30. p. I. hasábhoz: 191.]; 97-128., 80-95. kép; 193-208., 96-101. kép; 289-320., 1 kép.

     Fogarassy László
A magyar tanácsköztársaság vörös hadseregének köpcsényi védőszakasza.
=1960. 251-253.

Sopron és az 1919-es hadszintér.
=1961. 75-78. [Hibaigazítás: 359.]

Hogyan került a soproni vörös ezred Visegrádra?
=1961. 357-359.

- - ism.: G. Soós Katalin: A nyugat-magyarországi kérdés (1918-1919).
=1963. 93-94.

- - ism.: Szokoly Endre: "...És Gömbös Gyula, a kapitány."
=1963. 94-95.

- - ism.: Hetés Tibor: Stromfeld Aurél.
=1968. 191-192.

- - ism.: G. Soós Katalin: Magyar-bajor-osztrák titkos tárgyalások és együttműködés 1920-1921.
=1969. 283.

- - ism.: Gábor Sándorné: Ausztria és a Magyarországi Tanácsköztársaság.
=1970. 285-286.

Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába.
=1971. 138-145. [Kiegészítés: 1977. 286.]

- - ism.: Gerald Schlag: Die Kämpfe um das Burgenland 1921.
=1971. 190-192.

A nyugat-magyarországi kérdés katonai története. 1-3.
=1971. 291-302., 1972. 23-39., 3 térk., 2 kép; 115-129.

A soproni népszavazás, 1921.
=1971. 335-347., 4 kép. [Kiigazítás: 1972. 95.]

Traeger Ernő (1887-1971). [Megemlékezés.]
=1971. 377-378., 1 kép.

- - ism.: 50 Jahre Burgenland.
=1972. 94-95.

- - ism.: Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1921).
=1972. 282-284.

- - ism.: Hochenbichler Eduard: Republik im Schatten der Monarchie. Das Burgenland, ein europäisches Problem.
=1972. 379-380.

Dokumentum a 18. vas-soproni vörös gyalogezred történetéhez.
=1974. 185-186.

- - ism.: Bánffy Miklós: Huszonöt év [1920-1945]. (A budapesti Ráday-levéltár egy kiadatlan kéziratáról.)
=1974. 267-269.

Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921 november-1923 március).
=1975. 139-157., 1 térk. [Semmelweis Károly kiegészítése: 1976. 285.]

[A szabadcsapatokról, 1921.]
=1975. 191.

- - ism.: Anton Lehár: Erinnerungen. Gegenrevolution und Restaurationsversuche in Ungarn 1918-1921.
=1975. 285-287.

Lehár ezredes a Prónay-felkelők fogságában.
=1975. 348-351.

- - ism.: Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása.
=1975. 375-376.

- - ism.: Die Nachkriegszeit 1918-1922. Kämpfe, Staaten und Armeen nach dem Ersten Weltkrieg.
=1975. 382-383.

[Dr. Farkas István szlovákiai magyar író és műfordító.]
=1976. 285-286.

Iratok az osztrák-magyar határkérdés történetéhez. 1-3.
=1976. 350-353.; 1977. 81-87.; 1981. 156-161 [Kiegészítés: 287.].

- - ism.: Juhász László: Burgenland. Történelmi útikalauz.
=1977. 285-286.

Makai Ágnes: A Lajtabánsági Emlékérem.
=1977. 329-339., 6 kép. [- - kiegészítése: 1978. 383.]

A Prónay - Ranzenberg pör (1930-1932).
=1978. 23-40.

Maderspach Viktor felkelőparancsnok emlékiratai. 1-3.
=1978. 225-244., 1 térk.; 321-340.; 1979. 33-52., 1 térk. [Kiegészítés: 1992. 94-95.]

Metzl János ism.: - -: Die Volksabstimmung in Ödenburg (Sopron) und die Festsetzung der österreichisch-ungarischen Grenze im Lichte der ungarischen Quellen und Literatur.
=1978. 381-382.

- - ism.: Karl Semmelweis: Eisenstadt. Ein Führer durch die Landeshauptstadt des Burgenlandes.
=1979. 286-287.

- - ism.: Akten und Dokumente des Aussenamtes (State Departement) der USA zur Burgenland-Anschlussfrage 1919-1920.
=1980. 92-94.

- - ism.: Kerekes Lajos: Von St. Germain bis Genf. Österreich und siene Nachbarn 1918-1922.
=1980. 284-285.

Hamelin tábornok egy titkos jelentés tükrében.
=1981. 48-50.

- - ism.: Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919-1921).
=1981. 284. [Ladányi válasza: 1982. 285-286.]

A nyugat-magyarországi kérdés diplomáciai története. 1-3.
=1982. 1-19.; 97-115., 1 kép; 193-211.

Király Tibor: Négy hónap bélyegtörténete Sopron és környéke történetéből.
=1982. 147-169., 1 térk., 19 kép. [Kiegészítés: 287.; 1983. 383.; - - hozzászólása: 1983. 94.]

60 Jahre Burgenland - Eine Dokumentation. Herausgeber: Walter Göhring, Werner Pfeiffenberger.
=1985. 382.

Prónay Pál emlékezései az 1921. évi nyugat-magyarországi eseményekről. 1-4.
=1986. 24-46.; 118-138.; 209-228.; 304-323.

- - ism.: Burgenland in seiner pannonischen Ulmwelt. Festgabe für August Ernst.
=1987. 185-187.

- - ism.: Kerekes Lajos: Ausztria hatvan éve 1918-1978.
=1987. 283-284.

Fogarassy László ism.: Stefan Karner (Herausgeber): Das Burgenland im Jahr 1945.
=1987. 286-287.

Macher Frigyes: [A pozsonyi koronázási ünnepségekről 1563-1830.]
=1989. 383. [- - kiegészítése: 1990. 95.]

Legitimista lett-e Prónay Pál a nyugat-magyarországi felkelés folyamán?
=1990. 11-19.

Metzl János ism.: - -: A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921.
=1990. 80-81.

- - ism.: Zsiga Tibor: Horthy ellen, a királyért.
=1990. 81-82.

Háború hadüzenet nélkül. (Hadműveletek Magyarország területén a páduai fegyverszüneti egyezménytől a soproni népszavazásig.) 1-2.
=1990. 193-214., 1-2. kép; 289-312., 3-6. kép. [Kiegészítés: 1992. 94-95.]

- - ism.: Ormos Mária: Civitas Fidelissima.
=1990. 378-380. [Király Tibor helyesbítése: 1991. 383.]

- - ism.: Hans Chmelar (szerk.): Burgenland 1938.
=1991. 278-280.

A soproni népszavazás helye Európa korabeli diplomáciai történetében.
=1991. 289-315., 2 kép.

["A soproni népszavazás" című cikke nyomán az Élet és Tudományról.]
=1992. 190-191.

Nyugat-magyarországi vonatkozások Mailáth-Pokorny János alezredes emlékezéseiben.
=1992. 355-370.

Tervek Nyugat-Magyarország osztrák annexiójának meggátlására a Bethlen-kormány hivatalba lépéséig.
=1993. 322-328.

Emlékeim Semmelweis Károlyról.
=1994. 223-225.

Védelmi előkészületek Ausztriával szemben gróf Bethlen István kormányának hivatalbalépése után.
=1994. 307-312.

Metzl János ism.: - -: Ligetfalu és a pozsonyi hídfő története.
=1997. 189-190.

"Lajtabánság: politikai és szépirodalmi időszaki lap".
=1997. 238-242.

     Foki Ibolya
Németh Ildikó ism.: - -: Zalaegerszeg 1850-1860.
=2001. 341-342.

     Földes Mihály
Papp István ism.: - -: A tűztorony új fiai.
=1971. 379-380.

     Főző Géza
Soproni gesztenyések.
=1938. 148-156., 3 kép.

Sopron vidékének gyümölcsei.
=1943. 118-135.

Főző Géza: A soproni vidék gyümölcseinek származása, nevük eredete.
=1956. 17-30., 5 kép.

Főző Géza: A soproni borvidék.
=1963. 300-312., 4 kép.

     Frank Norbert
Frank Norbert: Adatok a Dudlesz-erdő flórájához.
=1997. 144-152., 3 kép.

Frank Norbert: Adatok a soproni Dudlesz-erdő történetének ismeretéhez.
=2001. 149-162., 2 kép.

     Fried István
Fried István: Rumy Károly György soproni évei, 1810-1813.
=1963. 69-74.

Rumy Károly György soproni vonatkozású gyűjteménye.
=1963. 282-284.

Gamauf Teofil soproni történetíró arcképéhez.
=1964. 80-83., 1 kép.

Sopron és környéke a "Hesperus"-ban, 1815-1821.
=1964. 182-184.

Döbrentei Gábor és Wesselényi Miklós soproni kapcsolatai.
=1964. 297-306., 1 kép.

Ribay György (Juraj) és Sopron. (Adatok a magyar, a szlovák és a cseh kapcsolatok történetéhez.) [XVIII. század vége.]
=1965. 180-184.

Kortársak a soproni, Sopron megyei ipari létesítményekről, 1836.
=1965. 267-269., 1 kép.

Székács József és Sopron.
=1966. 81-84.

A lakompaki csata. (Adatok Bethlen Gábor s a régi Sopron és megye kapcsolataihoz.)
=1966. 218-224., 2 kép.

Juraj Palkovics soproni kapcsolatai. Adalék a magyar-szlovák kulturális kapcsolatokhoz [XVIII. század vége, XIX. század eleje].
=1967. 55-60., 1 kép.

Toldy Ferenc Gamauf Teofilról, 1841.
=1967. 370-371.

A Vörösmarty-levelek néhány soproni vonatkozása.
=1968. 263-264.

- - ism.: Zimmermann, Hans Bernhard: Grillparzer und der Protestantismus.
=1968. 284.

Adatok a régi Sopron és megye gazdaságtörténetéhez.
=1969. 242-246.

Csehországi híradások az egykori Sopron városáról és megyéről.
=1970. 266-270.

A csepregi pünkösdi királyok. (Adalék Jókai Mór forrásaihoz.)
=1971. 262-264.

Egy elfelejtett Gellert-levél, 1769.
=1971. 267-268.

N. Apáthi Kiss Sámuel arcképéhez (1796-1861).
=1972. 263-267.

A "Külföld" című soproni folyóirat szlavisztikai anyaga (1879).
=1973. 168-175.

- - ism.: Vajda Péter Válogatott művei. Vál. és sajtó alá rend.: Lukácsy Sándor, bev.: Fenyő István.
=1973. 190-191.

Kis János klasszicizmusához.
=1974. 345-352.

Soproni vonatkozások külföldi szakmunkákban.
=1975. 166-167.

Idegenek a régi Sopronról (T. G. Schröer és A. Palacky tudósításai).
=1975. 259-264.

- - ism.: Zimmermann, Hans Bernhard: Der arme Reiche.
=1976. 185.

Soproni diákok klasszicizmusa.
=1977. 76-81.

Virágfüzér. (Soproni diákok a klasszikától a romantikáig.)
=1977. 250-256.

Rumy Károly György soproni emléke.
=1979. 72-74.

Csepreg és Csorna egy 1829. évi német lexikonban.
=1980. 325-327.

A nagylózsi temetőkápolna építéstörténete.
=1981. 289-313., 18 kép.

Gottschedianus pietista folyóirat Sopronban (1779).
=1984. 29-42.

- - ism.: Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek ([doktori disszertáció:] 1925).
=1984. 367-368.

Egy soproni prédikáció háttere. (Adalékok Napóleon és Magyarország viszonyához.)
=1987. 61-66.

Kazinczy Ferenc és Kis János kapcsolataihoz.
=1988. 147-151.

Tudósítások Sopronról 1794-ből.
=1989. 268-270.

Egy régi statisztikai mű tanulságos részletei.
=1990. 154-157.

Kis János kritikusi munkásságához.
=1992. 57-62.

Egykorú ismertetés Kis János verseskötetéről [Rumy Károly György, 1818].
=1993. 57-61.

     Friedrich András
Anton Rosenkranz, a soproni 76. gyalogezred karmestere (1827-1888).
=1988. 163-164., 1 kép.

     Friedrich Károly
1957. évi soproni krónika.
=1958. 269-276.

Dahner Samu 1874-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 279-280., 1 kép.

1958. évi Soproni Krónika. 1-2.
=1959. 281-287.; 364-369.

Művelődési események Sopronban, 1959.
=1962. 80-83.

Művelődési események Sopronban, 1960.
=1962. 365-369.

Művelődési események 1961-ben.
=1963. 82-89.

Művelődési események Sopronban (1962).
=1964. 86-88.

Művelődési események Sopronban (1963).
=1965. 186-189.

Művelődési események Sopronban (1964).
=1966. 89-93.

Művelődési események Sopronban (1965).
=1967. 372-376.

Művelődési események Sopronban (1966).
=1968. 183-185.

"Celeberrimae collectiones Sopronienses". (A soproni evangélikus gyülekezet gyűjteményei.)
=1990. 97-127., 13 kép. [Kiegészítés: 286.]

"Concordia" 500 aranyért. (Végrendelet és könyvtár.)
=1991. 122-135., 8 kép.

Gerengel Simon lelkész, a soproni evangélikus gyülekezet megszervezője (1518-1571).
=1992. 2-31., 10 kép.

     Frisnyák Zsuzsa
Közlekedési vámok Sopronban a XIX. század második felében.
=1989. 272-275.

     Frodl, Walter
Europapreis für Denkmalpflege an Ernő Szakál (Budapest, 12. Mai 1982).
=1982. 225-227.

     Führer Ernő
- Bircher Gyula - id. Csanády Etele: A Soproni Hegyvidéki Erdészet forrásvizeinek vizsgálata.
=1978. 54-62., 1 térk., 20 grafikon.

     Fülep Lajos
Zádor Anna ism.: Sopron és környéke műemlékei. Szerk.: Dercsényi Dezső. Előszó: - -.
=1955. 1-2. 155-158.

     Fülöp Éva Mária
A Győri Egyházmegye Canonica Visitatio-i. [1641-1698.]
=2000. 54-70.

A Győri Egyházmegye Ezer Éve. Szerk.: Kiss Tamás.
=2000. 451-455.

     Fülöp József
A két munkáspárt egyesülése Sopron vármegyében, 1948.
=1988. 326-334.

     Füredi Oszkár
- Csapody István: Hozzászólások a soproni Előkapu 11. sz. ház kisboltsorának kérdéséhez.
=1958. 91-93.

Dr. Schäffer Emil, 1875-1944. [Megemlékezés.]
=1960. 376-379.

A soproni Orsolya tér újjászületése.
=1963. 227-232., 6 kép.

Szent-Istvány Gyula [1881-1930], a bányászélet festője. [Megemlékezés.]
=1964. 75-80., 7 kép.

     Füves Ödön
Adatok a soproni görögök történetéből.
=1962. 68-69.

Görög kereskedők Sopron megye területén 1770-ben.
=1964. 360-361., 1 kép.

Görög imaház alapítása Sopronban, 1785.
=1966. 265.

Soproni görög diákok a görögök forradalmi társaságában (1796).
=1973. 264.

     G. S.
A soproni képzőművészeti élet újabb alakulása.
=1966. 377.

     Gabnai Sándor
Emlékezés báró Dr. Podmaniczky Pál [1885-1949] teológiai professzorra halálának 50. évfordulóján.
=2000. 194-200.

     Gábor Sándorné
Fogarassy László ism.: - -: Ausztria és a Magyarországi Tanácsköztársaság.
=1970. 285-286.

     Gábory György
Újabb Liszt-dokumentumok.
=1969. 234-239., 2 kép.

     Gabrieli Gabriella
- - ism.: Kiss Gábor - Tóth Endre - Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria - Szombathely története a város alapításától 1526-ig.
=2000. 90-94.

     Gádor Judit
Észrevételek az égett sáncok kérdéséhez a sály-latori vörös sánc ásatási eredményei alapján.
=1987. 246-249.

     Gál István
Bóka László verse Sopronról.
=1967. 353.

     Gál Károly
Nyomárkay István ism.: Erzählgut der Kroaten aus Stinatz. Herausgegeben von Károly Gál und Gerhard Neweklowsky.
=1985. 281-284.

     Galavics Géza
Sopron a fővárosi műemlékvédelmi kiállításon.
=1960. 268-269.

Mollay Károly ism.: - -: Program és műalkotás a 18. század végén. Egy festmény születése és fogadtatása.
=1972. 92-93.

A "Barokk rajzok a Soproni Múzeum gyűjteményéből" c. kiállítás elé (Sopron, 1993. február 7., Lábasház).
=1993. 328-331., 2 kép.

     Gallus Sándor, ifj.
A zárt település nyomai Sopron környékén.
=1937. 140-146., 4 kép.

     Gamauf Gottlieb
Hamar Gyula közli: - -: Régi soproni tudósok.
=1943. 255-259.

     Gamauf Teofil
Hamar Gyula: - - feljegyzései Kis Jánosról.
=1941. 291-299., 1 kép.

     Gantner Antal
Mollay Károly ism.: - -: A soproni színház és színészet története.
=1942. 99.

     Garád Róbert
Károlyi Zoltán 1905-1966. [Megemlékezés.]
=1966. 278.

Soproni házak, gondok, felújítások.
=1970. 162-166., 3 kép.

Boronkai Pál 1897-1970. [Megemlékezés.]
=1970. 191-192., 1 kép.

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) munkabizottságainak szerepe a Fertő magyar szakaszának hasznosításában (1957-1975).
=1977. 128-139., 4 kép.

A Fertő vitorláséletének múltjából.
=1981. 251-259., 5 kép.

Pichler János (1899-1984). [Megemlékezés.]
=1985. 184-185.

     Garai Lenke
Adatok a soproni szociáldemokraták tevékenységéhez az első világháború előtt.
=1964. 54-57., 1 kép.

A vasutasok sztrájkja Sopronban (1904).
=1964. 234-236.

A "vérvörös csütörtök" eseményeinek hatása Sopron megyében. (1912. május 23.)
=1964. 329-332., 2 kép.

Az 1930. szeptember 1-i tüntetés Sopronban.
=1965. 150-153.

Garbai Sándor soproni szereplése.
=1966. 236-238.

     Garas Klára
Csatkai Endre ism.: - -: A magyarországi festészet a 17. században.
=1957. 322-324.

     Gárdonyi Zoltán
- - ism.: Kapi-Králik [Jenő]: "Térj magadhoz, drága Sion", korálelőjáték.
=1938. 173.

Egy esztendő soproni muzsikája. [1938-39-es évad.]
=1939. 261-262.

- - ism.: Kapi-Králik Jenő: Karácsonyi Ének.
=1939. 353.

Megemlékezés Altdörfer Viktorról. 1860-1940.
=1940. 53-56., 1 kép.

Kárpáti Sándor zenei hagyatéka, 1939.
=1960. 253-255.

     Gáspárdy Sándor
Megemlékezés Horváth Józsefről (1891-1961).
=1961. 372-376., 1 kép.

A soproni képzőművészeti élet alakulása [1966-1967].
=1968. 177-178.

A soproni képzőművészeti élet alakulása 1968/1969-ben.
=1970. 185-186.

A soproni képzőművészeti élet alakulása 1970-ben és 1971-ben.
=1972. 277-279.

A soproni képzőművészeti élet eseményei 1972-ben és 1973-ban.
=1974. 370-372.

A soproni képzőművészeti élet alakulása 1974-ben és 1975-ben.
=1976. 266-268.

A soproni képzőművészeti élet eseményei 1976-ban és 1977-ben.
=1978. 363-366.

     Gecseg Attila
Diákforradalom a Líceumban (1848).
=1994. 198-203.

     Gecsényi Lajos
Hárs József - Megay László ism.: Műhely. A Győr-Sopron megyei Tanács társadalomtudományi-közművelődési-kritikai folyóirata. Főszerk.: - -.
=1980. 88-89.

Elképzelések a Rábaköz önvédelmének megszervezésére a XVII. század közepén.
=1991. 343-347.

     Géfin Gyula
Adalékok Sopron művészettörténetéhez, 1791.
=1941. 123-125., 1 kép.

[Heimler Károly] ry. ism.: - -: A szombathelyi székesegyház ismertetése.
=1943. 74.

     Genthon István
Kis adat Bartók Béla első soproni szerepléséhez, 1905.
=1959. 279.

     Geosits, Stefan
Mollay Károly ism.: - - (hg.): Die burgenländischen Kroaten im Wandel der Zeiten.
=1988. 381-383., 1 térk.

     Gereben Béla
Sopron város idegenforgalma a felszabadulás tíz esztendejében.
=1955. 3-4. 149-151.

     Gerencsér Nándor
A Soproni Orvos-mykológiai Állomás.
=1967. 369-370.

Mollay Károly ism.: Eper Tivadar - Réthly Endre - Gerencsér Nándor (szerk.): Sopron Városi Tanács VB. Kórházának III. évkönyve (1969-1974).
=1975. 189-190.

     Gergely András
- Tóth István: Fiatal régészek és történészek munkakonferenciája Sopronban. (1973. szeptember 6-9.)
=1973. 348-352.

     Gergely Jenő
Adatok a keresztény-agrárszocialista mozgalom Sopron megyei történetéhez az 1920-as évek első felében.
=2001. 26-34.

     Gergely Pál
[Gergely Pál] Lengyel Pál: Frankenburg Adolf tudóstársasági folyamodványa, 1836.
=1961. 177-179. [Helyreigazítás: 370.]

- [Csatkai Endre] Cs. E.: Frankenburg három soproni keltezésű levele, 1877, 1880.
=1961. 370-371.

     Gergye Béla
[Heimler Károly] ry. ism.: - -: Szívem harang: Megkongatom.
=1938. 108.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: - -: Egyedül. - Krónikás énekek.
=1938. 336-337.

     Gerő László
Sopron vára - Bern vára.
=1957. 200-214., 4 rajz.

- Boronkai Pál - Storno Miksa - Csatkai Endre - Riedlmayer Gyula: Hozzászólások a Lenin körút és Előkapu rendezési tervéhez.
=1957. 311-318., 1 kép.

     Geyer György
Kép: - -: Sopron látképe 1860.
=1959. 150.

     Giczy János
Salamon Nándor: Invitáció - írásban és képben. - - könyve.
=1997. 259-267., 3 kép.

     Gimes Endre
Mollay Károly ism.: - -: Nagycenk. Útikalauz.
=1973. 93-95.

Mollay Károly ism.: - - (szerk.): Barangolások a soproni erdőben.
=1976. 181.

Uhlik Rudolf ism.: Gimes Endre - Fábján Lajos - Kosztka Vilmos: 20 éves a Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal (1954-1974).
=1976. 283-285.

Mollay Károly ism.: - -: Szil, Szany, Rábaszentandrás, Sobor, Egyed, Árpás. Útikalauz.
=1976. 376-377.

Mollay Károly ism.: - -: Balf-fürdő. Útikalauz.
=1977. 285.

     Gimesi Szabolcs
A Soproni Automobil Egyesület (1927-1937).
=1979. 143-156., 10 kép.

Gondolatok a soproni borvidék múltjáról és jelenéről.
=1999. 3-4.

Kedves Olvasó!
=2001. 227-228.

     Gollnhofer Sándor
Zárai Károly (1919-1978). [Megemlékezés.]
=1978. 187-188., 1 kép.

Ferenczi Sándor (1915-1978). [Megemlékezés.]
=1978. 378-380., 1 kép.

Szabó Alajos kiállítása Budapesten.
=1981. 361-366., 4 kép.

Király Béla (1900-1981). [Megemlékezés.]
=1982. 91-93., 1 kép.

Roisz Vilmos festőművész kiállításának (1982. június 13-30) megnyitója.
=1983. 276-277.

     Gombás Vilmos
Szarka Árpád festőművész kiállításának megnyitója.
=1983. 73-76., 3 kép.

     Gombocz Endre
Kitaibel Pál Sopron megyei útja, 1806.
=1937. 111-119.

Sopron környékének néhány újabb érdekes növénye.
=1937. 150.

Varga Lajos ism.: - -: A királyi Magyar Természettudományi Társulat története, 1841-1941.
=1941. 148-149.

     Gombos László
Egy múlt századbeli soproni diák [Fábián István] tréfás verse.
=1943. 282.

     Gonda Mihály
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Sopron Városi Szervezetének 1975. évi tevékenységéből.
=1977. 87-89.

     Gosztonyi Gyula
[Lauringer Ernő] L. E. ism.: - -: Pécs műemlékei. A pécsi ókeresztény temető.
=1943. 267-268.

     Gödéné Török Ildikó
Egy falusi tanító javadalmazása és kötelességei a XIX. század második felében és a XX. század elején.
=1997. 31-38., 3 kép.

     Göhring, Walter
Fogarassy László: 60 Jahre Burgenland - Eine Dokumentation. Herausgeber: - -, Werner Pfeiffenberger.
=1985. 382.

     Gömöri János
Két új régészeti kiállítás Sopronban és a helyreállított várostorony.
=1974. 372-379., 4 kép.

Karikás markolatú vaskard Sopronból.
=1976.143-150., 1 térk., 1 kép.

IX-X. századi vasolvasztó helyek Sopron környékén.
=1976. 239-255., 14 kép.

Számszeríjhoz tartozó csontfaragványok. (Adatok a számszeríj történetéhez a XV. századi Sopronban.)
=1977. 140-149., 5 kép.

Új állandó régészeti kiállítás Sopronban.
=1979. 77-94., 10 kép.

A soproni középkori zsinagóga régészeti kutatása.
=1979. 222-242., 14 kép.

Merkur-keresztes kerámiabélyegek Sopronból.
=1980. 164-168., 2 kép.

Római út és téglaégető kemence Fertőrákoson.
=1981. 59-67., 8 kép.

Gondolatok egy kiállításon. [Kelták és rómaiak a Fertő vidékén.]
=1982. 348-357., 4 kép.

- - ism.: Patek, Erzsébet: Neue Untersuchungen auf dem Burgstall bei Sopron.
=1984. 280-282.

- - ism.: Eibner-Persy, Alexandrine: Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg).
=1984. 283-284.

Scarbantia fóruma. 1-4.
=1985. 1-24., 1-18. kép; 97-118., 19-35. kép; 193-212., 36-48. kép; 289-301.

Újabb dorongút-maradványok Sopronban és Kőszegen.
=1985. 170-177., 7 kép.

Archeometriai kutatószelvény a soproni vörös sáncban.
=1987. 48-57., 8 kép.

Az 1340. évi soproni városcímer: a védőszentek ikonográfiai meghatározása.
=1990. 336-340., 2 kép.

A soproni Kovácsszeren 1440-ben lebontott házak régészeti feltárása.
=1993. 332-338., 3 kép.

A Scarbantia Társaság 1992-1993-ban.
=1994. 68-72.

A Scarbantia Társaság 1994-1996-ban.
=1997. 58-64.

Az Isis-kultusz emléke a nagylózsi római kori villából.
=1997. 247-251., 2 kép.

A Scarbantia Társaság jelentése.
=1999. 95.

Sopron és környéke a magyar honfoglalás és államalapítás korában. Gondolatok az új állandó régészeti kiállítás kapcsán.
=2000. 343-373., 10 kép.

Szemán Attila ism.: - -: Az avar-kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában.
=2001. 448-449.

     Göncz Árpád
- - köztársasági elnök megnyitóbeszéde A magyar iskola első évszázadai c. kiállításon. (Győr, 1996. március 21.) (Magnószalagról áttette Hárs József.)
=1996. 97-99.

     Grászli Bernadett
Schiller János és a soproni vármegyeháza 1898-as átalakítása.
=2000. 134-136., 1 kép.

     Grosina, Helmut
A Fertő burgenlandi részének fejlesztése.
=1984. 134-144., 6 kép.

     Grubits Ferenc
Jubileum Kópházán. [A horvátok letelepedésének 450 éves évfordulója.]
=1985. 77-80., 1 kép.

     Grüll Tibor
- Szende Katalin: Lackner Kristóf beszéde Huber Márk iskolafelügyelő beiktatására (1620).
=1991. 237-241.

Kőszegi Szekér Mátyás. (Egy magyar prédikátor-író emlékezete.)
=1991. 248-255.

Gensel János Ádám könyvtárának maradéka.
=1991. 347-350., 1 kép.

Lackner Kristóf ismeretlen jogi jegyzetei.
=1993. 70-73.

"Studia humanitatis" a XVI-XVII. századi Sopronban.
=1993. 339-348., 3 kép.

- Pausz József: Gerengel Simon és társai inkvizíciós perének jegyzőkönyve. [1551.]
=1994. 159-180., 1 kép.

Arcképvázlat Pollák Miksáról és Pap Károlyról.
=1995. 79-87.

Városi irodalom a XVII. századi Sopronban. 1-2.
=1996. 1-20.; 1997. 127-136., 2 t.

     Grünvald Fülöp
Izrael iudeus Supruniensis-Izzerl, der Jud von Oedenburch. (Adatok a középkori okmányokban névleg elsőnek említett soproni zsidóról.)
=1961. 84-88.

Mollay Károly ism.: Grünwald Fülöp - Scheiber Sándor szerk.: Magyar-zsidó Oklevéltár VI. köt. 1600-1740.
=1962. 379-380.

Mollay Károly ism.: Grünvald Fülöp - Scheiber Sándor: Magyar-zsidó Oklevéltár VII. köt. Az első országos zsidó conscriptiok 1725-1748.
=1964. 380.

     Gunda Mihály
A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Sopron Városi Szervezetének működéséről.
=1971. 184-187., 1 kép.

Stasney Albert (1889-1971). [Megemlékezés.]
=1972. 83-85., 1 kép.

20 éves a MTESZ Sopron Városi Szervezete (1952-1972).
=1973. 362-367.

     Gustas, Joli
Metzl János ism.: Burgenländischer Feierabend. Seniorenkalender 1997. Szerk.: Joli Gustas - Andreas Balla - Johann Erhardt.
=1997. 381-382.

     Gutkas, Karl
Mollay Károly ism.: - -: Geschichte des Landes Niederösterreich.
=1968. 286-287.

     Güntner Péter
A soproni polgárság vagyoni viszonyai a századfordulón a hagyatéki leltárak tükrében.
=1995. 244-260., kép. [Helyesbítés: 382.]

A soproni polgári lakáskultúra a századfordulón.
=1997. 21-31., 1 t., 4 kép.

A balfi fürdő története (1865-1914).
=1998. 228-246., 1 kép.

Wälder József soproni főmérnök (1862-1913) életútja és tárgyi világa.
=2000. 137-145., 2 t.

     Gyapay Gábor
A Soproni Evangélikus Egyházközség levéltárának rendezése 1958-ban.
=2000. 70-72.

     Györffy György
Mollay Károly ism.: - -: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. köt.
=1987. 184-185.

Mollay Károly ism.: - -: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. köt.
=1988. 183.

Kiss Lajos ism.: - -: A magyarság keleti elemei.
=1990. 373-378.

     Győrfi János
Varga Lajos ism.: - -: Adatok a fürkészdarazsak erdészeti jelentőségéhez.
=1939. 350-351.

Sopron és környékének rovarfaunája.
=1940. 314-332.

A soproni erdők rovarkárosítói. 1-2. 942. 55-69.; 131-140.

Sopron környékének cincérféléi.
=1944. 74-96., 8 ábra.

Sopron környékének fenyőtoboz- és fenyőmag-károsítói és azok parazitái.
=1955. 3-4. 1-19., 7 kép.

Sopron környékének gubacsdarazsai.
=1957. 79-90., 4 kép.

Levéltetvésző fürkészdarazsak (Hym. Aphidiidae) Sopron környékéről.
=1958. 327-332., 2 kép.

     György Lajos
- Takács Sándor: A soproni vörös sánc kémiai vizsgálatának eredménye.
=1988. 122-124., 5 kép.

     Győriványi Sándor
Fonóöv a Liszt Ferenc Múzeumban.
=1967. 280-283., 1 kép.

     Gyulay Zoltán
A Soproni Műszaki Egyetemi Karok tíz éve.
=1956. 80-83., 2 kép.

- Drinóczy György: Az iváni "légkőeső" 1841-ben.
=1956. 116-121.

Kövesi Antal (1876-1961). [Megemlékezés.]
=1962. 172-174.

Boleman Géza (1876-1961). [Megemlékezés.]
=1962. 285-287., 1 kép.

Az utolsó alkimista műhely és az első elemátalakítás Sopronban.
=1970. 156-161., 1 kép.

     H. F.
- Csatkai Endre: Mi folyt az 1634/35-ös soproni országgyűlésen?
=1962. 87-89.

     H. Gy.
- - ism.: Scholtz Ödön: Illustrierte Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva-Agendorf, Bánfalva-Wandorf und Loipersbach.
=1939. 92-93.

     Hackel Anna
Soproni diák [Kutasi György] két latin verse a XIX. század elejéről.
=1965. 90-92.

     Hadrovics László
Mollay Károly ism.: - -: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert.
=1976. 183-184.

     Hahnenkamp, Hans
Kubinszky Mihály ism.: - -: Die Eisenbahnen im Burgenland zur Zeit der Habsburgermonarchie.
=1995. 366-367.

     Haiding, Karl
Mollay Károly ism.: - - (hg.): Johann Reinhard Bünker: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart.
=1982. 274-275. [Hárs József kiegészítése: 287.]

     Hajdú Erzsébet
- - ism.: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. (Red.): Iván Balassa - Claus Klotz - Karl Manherz.)
=1983. 284-286.

     Hajdu Helga, J.
Soproni vonatkozású német kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban. 1-2.
=1957. 188-199.; 1958. 24-36., 2 kép.

Levél Drezdából Sopronba 1655-ben.
=1958. 266-268.

     Hajdú Mihály
Németh Marietta ism.: - -: Sopron környékének magyar becézőnevei (1700-1970).
=1973. 91-93.

     Hajnal János
Sopronban, deportálás előtt, felszabadulás után.
=1980. 142-145.

Siegendorfra emlékezem ...
=1984. 76-81. [Kiigazítás: 287.]

A "Siegendorfra emlékezem..." utóhangjai.
=1986.67-69.

     Hajnóczi Dániel
- - 1739 évi városleírása Sopronról. Ford.: Waigand József, jegyz. ell.: Csatkai Endre. 1-2.
=1965. 257-267.; 362-369., 2 kép.

     Hajós Elemér
Karácsonyi és újévi népszokások a Rábaközben.
=1941. 25-31.

A rábaközi népviselet.
=1941. 174-184.

     Halász Zoltán
Metzl János ism.: - -: Magyarország.
=1981. 89-90.

     Halmos Ferenc
Tudományos ülésszak Sopronban, a Magyar Tudományos Akadémia fennállása 150. évfordulójára.
=1977. 355-361., 1 kép.

     Haltenberger Mihály
Leitner J[ózsef]. ism.: - -: Budapest Városföldrajza.
=1943. 158-159.

     Halvax Imre
Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája. (Sopron, 1941-1945.) 1-7.
=1978. 97-128., 1-31. kép [Fodor László kiegészítése a 104. p. 99. lábjegyzetéhez: 1980. 95.]; 193-224., 32-49. kép; 289-320., 50-63. kép [Eugen Schusteritsch kiegészítése az 1978. 2-4. számához: 1980. 95.]; 1979. 1-32., 64-79. kép [- - kiigazítása a 30. p. I. hasábhoz: 191.]; 97-128., 80-95. kép; 193-208., 96-101. kép; 289-320., 1 kép.

     Hamar Gyula
Gamauf Teofil feljegyzései Kis Jánosról.
=1941. 291-299., 1 kép.

- - közli: Gamauf Gottlieb: Régi soproni tudósok.
=1943. 255-259.

Fiedler János Reichard kis krónikája. (1808. július 19-től 1812. július végéig.) Bev. és jegyz. ell.: - -.
=1943. 287. u. külön számozással: 36 p.

Gamauf Teofil földrajzkönyvecskéje 1819-ből.
=1964. 267.

Adalékok a soproni orgonák történetéhez.
=1964. 363.

     Hamar Imre
Képzőművészet érmeken.
=1995. 174-176.

     Hammerl Lajos
Pamer György Ferdinánd [1681-1777], a megújhodott német irodalom magyarországi úttörője.
=1962. 319-326., 7 kép.

Események a Morgenstern c. lap körül Sopronban, 1869.
=1965. 372-373.

Újabb adatok a Morgenstern c. soproni lapról.
=1966. 50-53., 1 kép.

Soproni magánintézetek a XIX. században.
=1966. 143-150., 4 kép.

     Hanák Péter
- - lektori jelentése a Sopron város története 1848-1948 c. munkaközösség eddigi eredményeiről.
=1958. 47-53.

     Hangodi László
Egy Sopron megyei eredetű család fia a szabadságharc hadseregében. Török János [1807-1874] mezőgazdász-tanár, alezredes emlékére.
=1999. 305-309.

     Hankiss János
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Ungarische Städtebilder. Előszó: - -.
=1944. 99-100.

     Haranghy György
Tornászünnepély Sopronban (1867).
=1973. 257-259.

     Harmos Ferenc
- Shmillár Manó: A Sopronhorpácsi Kutatóintézet története (1930-1976). 1-2.
=1979. 129-141., 1-5. kép; 209-220., 7-13. kép. [A 6. kép számozása kimaradt.]

     Hárs György
Csákányütés a Belvárosban.
=1940. 94-98., 4 ábra.

     Hárs József
A Soproni Építőbank működése és bukása 1873-1901.
=1961. 317-331., 2 kép.

A soproni munkás turisták története. (Vázlatos tanulmány.)
=1966. 1-14., 3 kép.

A soproni idegenforgalom kezdetei. 1-?. [A folytatást az egyes részek eltérő címe miatt külön bibliográfiai leírásokként közlöm.]
=1966. 303-319., 4 kép;

Idegenforgalom Sopronban a két világháború között.
=1967. 97-113., 5 kép.

A Soproni idegenforgalom története 1937-től 1945-ig.
=1967. 193-204., 2 kép.

A soproni idegenforgalom fejlődése 1945-től napjainkig.
=1968. 1-9.

Néhány szó az 1971. évi Soproni Ünnepi Hetekről.
=1971. 372-377.

Rákosi források.
=1972. 276.

Az első idegenvezető-képzés Sopronban.
=1972. 354-355.

Egy rejtvénypályázat margójára.
=1975. 176.

Írt-e Printz Ferenc útikalauzt?
=1976. 60-62.

Még néhány szó Sopron aranyérméről.
=1976. 176.

Egy [helytörténeti diák-] pályázat nyertesei.
=1977. 347-348.

Hegedüs Géza darabja [Lackner Kristóf] a soproni közönség előtt.
=1977. 361-363.

Kéky Éva kiállítása (Liszt Ferenc Művelődési Központ 1977. március 19-29).
=1977. 363-364., 1 kép.

A soproni Helytörténészek Baráti Köre.
=1977. 379-382.

Sikerre várva. (Egy tévévetélkedő tanulságai.)
=1979. 76.

- - ism.: A Soproni-hegység turistatérképe.
=1979. 190-191.

Romwalter Károly útikalauzai a múlt század utolsó évtizedeiben.
=1979. 351-355.

- Megay László ism.: Műhely. A Győr-Sopron megyei Tanács társadalomtudományi-közművelődési-kritikai folyóirata. Főszerk.: Gecsényi Lajos.
=1980. 88-89.

Bemutató Sopronban - hírverés nélkül.
=1980. 184.

- - ism.: Hiller István (szerk.): Erdészeti és Faipari Egyetem.
=1980. 190-191.

Soproni Fotóklub (1902).
=1980. 248-255., 3 kép.

Megjegyzések egy hangversenyről.
=1981. 190-191.

- - ism.: Zsolt Róbert: Kirándulók könyve.
=1981. 285-286.

Schneider Lipót (1895-1981). [Megemlékezés.]
=1981. 368-370., 1 kép.

Egy végrendelet a XVII. századból [Benigna von Eggenberg, 1647].
=1982. 175-178.

Mollay Károly ism.: Haiding, Karl (hg.): Johann Reinhard Bünker: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart.
=1982. 274-275. [- - kiegészítése: 287.]

1944-ben készült légifelvételek Sopronról.
=1983. 327-329., 1 képmell., 1 kép. [Hiller István hozzászólása: 1984. 93.]

Hiller István: Hozzászólás - - "1944-ben készült légifelvételek Sopronról" c. cikkéhez és válasz több hozzászólásra a Hiller-Németh krónikával kapcsolatban.
=1984. 93-95.

A Soproni Ünnepi Hetek előzményei. 1-2.
=1984. 97-117., 4 kép; 220-240.

Bezzegh László: Hozzászólás - - "1944-ben készült légifelvételek Sopronról" cimű cikkéhez.
=1984. 170-172.

Kiegészítések "A Soproni Ünnepi Hetek előzményei"-hez.
=1985. 168-169., 2 kép. [Helyreigazítás: 287.]

Csík Ferenc (1894-1984). [Megemlékezés.]
=1985. 362-364., 1 kép.

Mesterházy Sándor (1897-1984). [Megemlékezés.]
=1986. 82-83., 1 kép.

A Soproni Ünnepi Hetek története. (Elfelejtett rendezvények 1946-1949.) 1-2.
=1986. 193-208. [Kiegészítések: Molnár László: 1987. 188-190.; Klafsky Henrik: 1987. 190-191.]; 289-303.

- - ism.: Mollay Károly (szerk.): Sopron 1945-1985.
=1986. 380-381.

Magyar irodalmi művek fordításai a két világháború közötti Oedenburger Zeitungban. 1-2.
=1988. 97-109., 220-232.

Néhány szó az 1987. évi Soproni Ünnepi Hetekről.
=1988. 169-171.

- - ism.: Muck Tibor (szerk.): A Széchenyi István szocialista brigádok emlékkönyve 1987.
=1988. 189-190.

Út és vasút külön szintű keresztezése Sopronban. (Egy előadóülés összefoglalója.)
=1988. 264-271., 5 kép.

Egy életmű otthonra talált? (Soproni Stöckert Károly kiállítása a Festőteremben, 1988. június 12 - július 3.)
=1988. 334-340., 5 kép.

Joós Sándor élete és versei.
=1989. 257-267., 1 kép.

Soproni Idegenforgalmi Gazdasági Társaság.
=1989. 357-358.

Utcáink nevei az utóbbi százhúsz évben.
=1990. 131-148., 1 különálló várostérkép melléklettel. [Dávidházy István helyesbítése: 383.]

Kárpáti Sándor életútja (Kőszeg, 1872 - Sopron, 1939).
=1990. 173-190., 1 kép. [Magassy Sándor kiegészítése: 286.]

A soproni népszavazásról szóló, vele összefüggő írások a Soproni Szemlében (1958-1991).
=1991. 378-382.

Emlékülés Sopronban az 1921. évi népszavazás 70. évfordulójára.
=1992. 80-81.

Soproni Művészetbarátok Köre (1958-1991).
=1993. 1-19., 1 kép.

A tegnap világa c. kiállítás megnyitója a Lábasházban. (1992. november 22.)
=1993. 80.

- - ism.: Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke: A tegnap világa. Magyarországi városok a századfordulón írásban és képekben.
=1993. 186-187.

- - ism.: Domonkos Ottó - Környei Attila: A 125 éves Soproni Múzeum.
=1993. 187-188.

S. F. B. (Betűk az önkiszolgáló étterem felett.)
=1993. 348-355., 3 kép.

Soproni Szemle Alapítvány.
=1994. 60-64.

Dr. Házi Jenő emléktáblájának avatása. (1993. október 14.)
=1994. 75-78., 1 kép.

- - ism.: Farkas Szilveszter (szerk.): Győri tanulmányok. Emlékkötet Győr szabad királyi városi jogállásának 250 éves jubileumára.
=1994. 323-324.

[A Soproni Szemle fordítási és sajtóhibáiról.]
=1994. 327.

Ötven éve történt. (Sopron első bombázása.)
=1994. 380-408., 4 kép.

Printz Ferenc (1844-1920), a Soproni Városszépítő Egyesület egykori elnöke.
=1995. 118-129., 2 kép.

Diebold Károly fotókiállítása. (1994. július 1-24.)
=1995. 163-165.

Sopron és a százéves film. (Beszélgetés Friedrich Károllyal.)
=1995. 236-244., 1 kép.

Dér Zoltán (1897-1994). [Megemlékezés.]
=1995. 273-276., 1 kép. [Helyesbítés: 383.]

- - ism.: Kubinszky Mihály: Régi soproni látképek.
=1995. 283-284.

- - ism.: Varga József: Osliak az első világháborúban.
=1995. 284-285.

- - ism.: Németh Alajos: Sopron könnyes-véres dátumai.
=1995. 285-287.

Ellenséges légi tevékenység Sopron felett. (1937. július 22-1945. április 9.)
=1995. 327-338.

Metzl János ism.: - -: A Soproni Ünnepi Hetek története. 1932-1993.
=1995. 366.

Metzl János ism.: - -: Szakácskönyv 1828.
=1996. 94.

Göncz Árpád köztársasági elnök megnyitóbeszéde A magyar iskola első évszázadai c. kiállításon. (Győr, 1996. március 21.) (Magnószalagról áttette - -.)
=1996. 97-99.

G. Szende Katalin: A soproni iskola első évszázadai (egy határváros emlékei az országos kiállításon).
=1996. 99-115., 4 kép. [- - helyesbítése: 381.]

Önképzőkörök Sopronban 1867 és 1945 között.
=1996. 227-243., 4 kép. [Helyesbítés: 381.]

- Riedl Béla: Változatok diplomára. (Beszélgetés.)
=1996. 243-260. [Kárpáti László kiegészítése: 382.]

Salamon Nándor írásai (1962-1995). Bibliográfia.
=1996. 280-281.

- - ism.: Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655.
=1996. 284.

[A Soproni Szemle terjesztése.]
=1996. 285.

Cmarits Margit. (1905. július 13. - 1995. szeptember 22.) [Megemlékezés.]
=1996. 375-377., 1 kép.

Krisch Róbert 75 éves. (Egy óra a Városszépítők gazdasági vezetőjével.)
=1997. 40-47., 1 kép.

- - ism.: Dominkovits Péter: XVI. századi magyar nyelvű iratok Sopron vármegye levéltárából.
=1997. 71-72.

- - ism.: [A FONS című levéltári folyóiratról.]
=1997. 284-285.

"Laci bácsi" és tárogatója. (Wenzel László Sopron, 1902 - Rust, 1997). [Megemlékezés.]
=1997. 373-375., 1 kép.

     Havassy Pál
Mollay Károly ism.: Dercsényi Dezső - Entz Géza - Havassy Pál - Merényi Ferenc (szerk.): Magyar műemlékvédelem 1967-1968.
=1972. 377-379.

     Házi Jenő
Schlippergasse.
=1937. 104-110.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Sopron a régi magyar irodalomban. Kiad. és sajtó alá rend.: - -.
=1937. 154-155.

- - ism.: Thirring Gusztávné, Waisbecker Irén: Újabb adatok a magyarországi Waisbecker-család történetéhez és egyéb családi emlékek.
=1937. 156.

Néhány adat a Felsőszopori Szily-család történetéhez.
=1938. 11-22.

Mollay Károly ism.: - -: Sopron szabad királyi város története. II. rész, 5. köt. Különféle számadások és adójegyzékek 1489-től 1530-ig.
=1939. 87.

A soproni plébániai iskola. [XIV-XVI. század.]
=1939. 103-116.

Mollay Károly ism.: - -: Sopron középkori egyháztörténete (Győregyházmegye múltjából. IV. 1.).
=1940. 45.

A soproni polgárjog megszerzésének története.
=1941. 269-279.

Verona, 1861 okt. 29. Benedek Lajos táborszernagy levele Rupprecht Kálmán hadnagyhoz.
=1942. 92-93.

Mollay Károly ism.: - -: Gúnyvers a soproni asszonyokról 1595-ből. [Wiener János versei.]
=1942. 226-227.

- - ism.: A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve 1942.
=1943. 153-156.

Mollay Károly: A soproni városi okmánytár [szerk.: - -] margójára.
=1943. 261-264.

A városi kancellária kialakulása Sopronban.
=1956. 202-215., 3 kép.

Még egyszer Schlippergasse.
=1957. 97-98.

- - ism.: Thirring Gusztáv: Adatok a száz év előtti Sopronról és 1848. évi népességéről.
=1958. 96.

Az 1379. évi soproni telekkönyv.
=1958. 105-118., 3 kép.

Az 1566. évi soproni borkereskedelem.
=1959. 151-157. [Helyreigazítás: 288.]

A soproni külváros 2. fertályának telekkönyve az 1536. évből.
=1959. 353-354.

- - ism.: Karl Mollay: Das Ofner Stadtrecht [1404-1439].
=1959. 383-384.

Mollay Károly ism.: - -: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó, Archidiakon von Eisenburg/Vasvár im Burgenland-Teil des Komitates Eisenburg in den Jahren 1697-1698.
=1960. 94-95.

A soproni ferences templom jótevője [Gaissel Miklós, Erdélyi Jakab].
=1961. 308-316., 3 kép.

A dohányzás kezdete Sopronban [XVI. század].
=1962. 33-36.

Macskakő vára.
=1962. 332-340., 2 kép.

Sopron város legrégibb német nyelvű oklevele, 1352.
=1963. 169-170.

Turnhofer Tamás [1379-1424] ősei.
=1963. 261-266., 1 családfa.

Sopron megye gabonadézsmája a Jagellók korában.
=1964. 166-171., 2 t.

- Hetyéssy István: Thököly Imre családja.
=1964. 284.

A soproni belváros házai és háztulajdonosai 1687-ben. 1-2.
=1965. 127-141., 4 kép; 223-232., 2 kép.

II. Lajos magyar király udvari zenésze, Adler György, 1536-1547.
=1965. 177-178.

A legrégibb soproni felekezeti anyakönyvek statisztikai táblázatai [1624-1760].
=1966. 225-235.

A középkori Ravó (Roj, Rov) várának fekvése Sopron megyében.
=1967. 73-74.

- - ism.: Balogh Jolán: A művészet Mátyás király korában.
=1967. 94-95.

A Képes Krónika festője [Hertul mester], 1325.
=1967. 114-122., 1 kép.

Válasz Semmelweis cikkére.
=1968. 282.

Haydn József hercegi karmester 1768. évi tűzkára és a kismartoni városi levéltár pusztulása.
=1970. 360-361.

A soproni polgári családok (1533-1848). Az Artner család.
=1972. 160-168., 1 családfa.

István, az első soproni városbíró (1277).
=1973. 68-70.

Széljegyzetek Házi Jenőnek Soproni polgárcsaládok 1535-1848 c. könyvéhez.
=1984. 241-250.

Szende Katalin ism.: - -: Pozsony vármegye középkori földrajza. Szerk.: Koncsol László.
=2000. 448-451.

     Heckenast Gusztáv
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Heckenast [Gusztáv] - Nováki [Gyula] - Vastagh [Gábor] - Zoltay [Endre]: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban.
=1969. 192.

     Hegedüs András
Hiller István ism.: - -: A történelem és a hatalom igézetében.
=1989. 286-287.

     Hegedüs Géza
Hárs József: - - darabja [Lackner Kristóf] a soproni közönség előtt.
=1977. 361-363.

     Hegyi Ferenc
Ítéletidő 1789-ben Sopron környékén.
=1966. 378.

Hegyi Ferenc: Legújabban előkerült házjegyek a bécsi külvárosban.
=1968. 73-74.

     Hegyi Imre
Megnyitó "A fa és az alkotó ember. Emberré válás az Alpokalján" kiállításhoz.
=1989. 77-78.

     Heimler Károly
Liszt Ferenc névnapi ajándéka, 1857.
=1937. 71.

Deák Ferenc soproni városatya, 1861.
=1937. 71.

Sopron topográfiája.
=1937. 75.

- - ism.: Felföldi János: Soproni Poncichter (Gazdapolgár).
=1937. 156-157.

[Thirring Gusztáv] Th. ism.: Sopron szabályrendeleteinek gyűjteménye. Összegyűjt. és jegyz. ell.: - -.
=1937. 157.

Adatok a soproni 48-as emlékmű keletkezéséhez.
=1937. 280-282., 1 kép.

- - ism.: Thier László: Sopron im Spiegel alter Drucke. Kulturhistorisches aus drei Jahrhunderten.
=1938. 106-107.

- - ism.: Gergye Béla: Szívem harang: Megkongatom.
=1938. 108.

- - ism.: Thier László: Adatok az 1849. június 13-iki csornai ütközet történetéhez. Scarbantia-könyvek 1.
=1938. 174.

- - ism.: A magyar királyi állami felső építőipariskola 1936-37. tanév szünidei felvételei. X. füzet. Sopron város építészeti műemlékei. (III. rész.)
=1938. 264-265.

- - ism.: Tóth János: Így épít a vasi nép...
=1938. 335-336.

- - ism.: Nyugati Őrszem. [Líceumi folyóirat.]
=1938. 337.

- - ism.: Bányászati, Kohászati és Erdészeti Felsőoktatásunk Története 1735-1935. 1-3. füz.
=1939. 183-184.

Thirring Gusztáv dr. kitüntetése.
=1939. 256-258.

Attila köve, Attila-kút.
=1940. 44.

Mollay Károly ism.: - -: Sopron belvárosa (Sopron műemlékei 1.).
=1940. 46.

- - ism.: Thirring Gusztáv: A soproni polgárság vagyoni és birtokviszonyai II. József korában.
=1940. 131.

- - ism.: Kertész János: Ezer tanulmány az Ezer Tó Országáról.
=1940. 132.

- - ism.: Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum küzdelme a magyar tannyelvért a Bach-korszakban.
=1940. 286-287.

- - ism.: Jordán Károly: Calculus of finite differences.
=1940. 287.

- - ism.: Közlemények Thier László magángyűjteményéből: 1. Beiträge zur Geschichte der Musikerfamilie Kurzweil.
=1940. 287.

- - ism.: Soproni Elek: A kultúrsarok gondjai. Sopron vármegye szociális és gazdasági viszonyainak feltárása.
=1940. 386-387.

- - ism.: Ollram Ferenc: Csorna település- és gazdaságföldrajza.
=1941. 68-69.

Thirring Gusztáv [1861-1941] és munkássága. [Megemlékezés.]
=1941. 73-88., 2 kép.

Loew András, 1660 körül-1710. [Megemlékezés.]
=1941. 138-139.

Loew (Loevius) Károly Frigyes, 1699-1741. [Megemlékezés.]
=1941. 139-140.

Csatkai Endre ism.: - -: Kunstdenkmäler der Stadt Sopron.
=1942. 97-98.

- - ism.: Radó István: A Sopron sz. kir. thj. város közkönyvtárában őrzött Széchenyi könyvtártöredék címjegyzéke.
=1942. 98.

- - ism.: Kertész János: Széchenyi faluja Nagycenk.
=1942. 102.

- - ism.: Csatkai Endre: A soproni harangöntés és tűzoltószerek gyártásának története.
=1942. 311-312.

- - ism.: Dubovitz István: A magyar földrajzi irodalom 1940.
=1942. 312.

Payr György és Payr Mihály Krónikája 1584-1700. Jegyz. ell.: - -.
=1942. 312. u. külön számozással: V, 99 p.

- - ism.: Géfin Gyula: A szombathelyi székesegyház ismertetése.
=1943. 74.

- - ism.: Tíz írás a nyomdászatról.
=1943. 74.

Sopron város 1530. évi pecsétje.
=1943. 150.

- - ism.: Notter Antal: Emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről.
=1943. 159.

- - ism.: Móra Mihály: Házassági kereseti jog a köteléki perben az egyházi jog szerint.
=1943. 159.

- - ism.: Schaeffer, Emil: Béla Meller wie ich ihn kanute.
=1943. 159.

- - irodalmi működése. Összeáll.: Thier László.
=1955. 1-2. 160-161.

     Heitler László
Sz. Egyed Emma és Giczy János pápai kiállítása.
=1986. 74-78., 4 kép.

     Héjj Botond
Kik látogatják a soproni erdőket? (Egy kérdőíves felmérés eredményei.)
=1986. 69-74., 1 térk.

     Héjjné Détári Angéla
Buk Ferenc soproni ötvös mintakönyve, 1820.
=1960. 364-368., 6 kép.

     Heksch László
Sopron-Siegendorf (1945. jan. 14. - márc. 30.).
=1985. 262-263.

     Helle Mária
- - ism.: Nyomdász mintakönyv a múlt századból. [Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó... mintakönyve 1836-1875. Összeáll.: Helle Mária.]
=1999. 190-191.

     Hencz József
Beszéd a budapesti "Soproni napok" megnyitóján (1978. április 21-22).
=1978. 362-363.

Sopron város hosszútávú fejlesztési irányelveiről (1981-1995).
=1981. 218-236.

Az MSZMP Sopron Városi Bizottságának feladatterve az MSZMP KB 1987. július 2-i gazdaságpolitikai programjának megvalósítására.
=1987. 348-356.

     Hermann Róbert
A Sréter-különítmény, a honvédsereg soproni különítménye.
=1998. 329-342.

A Todorović-hadoszlop átvonulása Sopron és Vas megyén 1848 októberében. (Okmánytár.)
=1999. 241-272.

- - ism.: Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848-49-ben.
=1999. 317-319.

     Hernádi Károly
Elfeledett soproni 48-as szabadsághős [Turner Gusztáv].
=1964. 362.

     Herpay Imre
Mollay Károly ism.: - - (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián. Sopron 1919-1969.
=1972. 191.

     Hetés Tibor
Fogarassy László ism.: - -: Stromfeld Aurél.
=1968. 191-192.

     Hetyéssy István
Sopron megye hadi népe Thurzó nádor erdélyi hadjáratában, 1610.
=1960. 189-190.

Egy Sopron megyei gazda [Csepregi Pál] küzdelme 1623-ban.
=1961. 366-369.

A soproni országgyűlések és a magyar korona soproni házigazdája, 1622, 1625.
=1963. 371-372. [Macher Frigyes helyesbítése: 1991. 287.]

Rátky Kata hagyománya a soproniaknak, 1646.
=1964. 85.

- Házi Jenő: Thököly Imre családja.
=1964. 284.

Adalékok főurak soproni kapcsolatáról az ellenreformáció korából.
=1965. 92-93.

Wittnyédy István soproni ügyvéd levele a török "flastrom"-ról, 1650.
=1965. 381-382.

Sopron kuruc ostroma és a labanc megtorlás Sopron megyében. (Két egykorú levél tükrében.)
=1966. 84-87.

Sopron "taksált" lakói 1604-ben.
=1966. 263.

Sopron megyei kortársak levelei I. Rákóczy György támadásának megindulásakor [1642., 1644.].
=1969. 267-271.

Sopron vármegye 1646. évi tisztújító közgyűlésének előzményei és Nádasdy Ferenc.
=1971. 269-271.

     Hillebrand György
May Rudolf (1906-1982). [Megemlékezés.]
=1983. 187-188., 1 kép.

Bayer Lipót (1899-1984). [Megemlékezés.]
=1984. 364-365., 1 kép.

Szent Istvántól Liszt Ferencig. [A Magyar Éremgyűjtő Egyesület Soproni Csoportja.]
=1987. 171-173., 1 kép.

     Hiller István
A tanácsköztársaság 40. évfordulójának ünnepségei Sopronban (1959).
=1960. 143-148., 3 kép.

Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes soproni szereplései, 1917.
=1961. 71-74.

A soproni és Sopron megyei zsidók utolsó állomása 1944-ben.
=1964. 344-348.

Eredmények és gondok Sopron közművelődési könyvtáraiban.
=1964. 374-375.

Soproni oklevelek és telekkönyvek mint a mérnöki munkák kiinduló pontjai.
=1965. 69-72.

Szabó Dezső 1920 februári soproni szereplésének visszhangja.
=1965. 86-89.

Sopron a fasiszta sajtó tükrében. (1944. okt. 15. - 1945. ápr. 4.)
=1965. 97-114., 11 kép.

Az első erdészeti kiállítás Sopron vármegyében és Sopronban.
=1965. 244-246.

Naszódi Zsigmond élete és munkássága. (Egy soproni származású elfelejtett szocialista író születésének 90. évfordulójára.)
=1965. 289-299., 2 kép.

Századunk ismert magyar íróinak szereplése a Frankenburg Körben.
=1966. 61-68.

Újabb adatok a soproni és Sopron megyei korai paraszt-, munkás-, ellenállási és sztrájkmozgalmak történetéhez.
=1966. 135-142.

Húsz esztendő faipari szakirodalma Sopronban.
=1966. 178-181.

Nemzeti bibliográfiánk megteremtője [Petrik Géza] és családjának soproni kapcsolatai.
=1966. 344-350., 3 kép.

A 100 esztendős Országos Erdészeti Egyesület jubileumi ünnepségsorozata Sopronban.
=1966. 372-376., 2 kép.

- - ism.: Deme Zoltán: Halász Gábor [1901-1945] élete és munkássága.
=1966. 383.

Csapody István ism.: - -: Adatok a Soproni Nyári Egyetem történetéből.
=1966. 384.

Egy érdekes soproni kép történelmi vonatkozásai.
=1967. 49-54., 4 kép.

Csapody István ism.: - -: Egyetemi oktatók és tudományos dolgozók irodalmi munkássága (1955-1965). Bibliográfia.
=1967. 95-96.

Hauer István tükörképe Széchenyi István írásaiban. 1-2.
=1967. 172-179., 254-261., 2 kép.

A korai magyar-szovjet tudományos kapcsolatok néhány újabb vonatkozása.
=1967. 300-316., 5 kép.

Nagy István ism.: - -: Az ifjúsági mozgalom tíz esztendeje Sopronban, 1957-1967.
=1967. 383-384.

Vándor Sándor emléke Sopronban.
=1968. 164-168., 4 kép.

Sopron harca a hajdani selmecbányai főiskola idetelepítéséért 1919-ben.
=1969. 97-106., 4 kép.

Soproni és megyei vonatkozások Pethe Ferenc gazdasági könyveiben, 1805.
=1969. 352-356., 2 kép.

Adatok a soproni egyetem utolsó negyedszázados történetéből.
=1970. 139-150., 4 kép.

Haladó egyetemi diákmozgalmak Sopronban a felszabadulás előtt (1933-1945). 1-2.
=1970. 224-235., 4 kép; 317-325., 3 kép.

Igmándy Zoltán ism.: - -: Die Forstwissenschaft als die Wiege unseres holzwirtschaftlichen Hochschulewesens.
=1970. 383.

Kellner Sándor és a soproni küldöttek a Tanácsok Országos Gyűlésén (1919 június).
=1971. 52-59., 3 kép.

Mollay Károly ism.: - -: Az Erdészeti és Faipari Egyetem.
=1971. 190.

Egy Sopron megyei tanító [Aisleitner Antal] Napóleonnál, 1809.
=1971. 356-361., 3 kép.

Egy soproni forradalmár [Geleji Sándor] tudós életrajza.
=1972. 176-181., 1 kép.

Adatok a szervezett ismeretterjesztés soproni történetéből (1841-1972).
=1972. 334-343.

- - ism.: Lászlóffy Woldemár (szerk.): A Fertő-táj bibliográfiája.
=1973. 377-378.

Beszámoló a TIT Sopron Városi Szervezetének 1973. évi munkájáról.
=1974. 77-83.

Augusztinovicz Elemér 70 éves.
=1974. 193-194.

A magyarországi szocialista mozgalom úttörőjének, a "hűtlenségi per" egyik fővádlottjának soproni kapcsolatairól (Ihrlinger Antal halálának 85. évfordulójára).
=1975. 157-162., 2 kép.

Beszámoló a TIT Sopron Városi Szervezetének 1974. évi munkájáról.
=1975. 352-357.

Bellér Béla ism.: - -: A soproni egyetemi hallgatók mozgalmai a két világháború között (1919-1945).
=1975. 371-375.

Csapody István ism.: - -: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása. Az Erdészeti és Faipari Egyetem könyvtárának története.
=1976. 281-283.

Gyulay Zoltán (1900-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 173-176. 1 kép.

Beszámoló a TIT Sopron Városi Szervezetének 1975. és 1976. évi munkájáról.
=1977. 266-274.

Leitner József (1894-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 275-276., 1 kép.

- - ism.: Schmeller-Kitt, Adelheid: Die Kunstdenkmäler Österreichs: Burgenland.
=1977. 279-280.

Raszler Mihály (1929-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 371-374., 1 kép.

- Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája. (Sopron, 1941-1945.) 1-7.
=1978. 97-128., 1-31. kép [Fodor László kiegészítése a 104. p. 99. lábjegyzetéhez: 1980. 95.]; 193-224., 32-49. kép; 289-320., 50-63. kép [Eugen Schusteritsch kiegészítése az 1978. 2-4. számához: 1980. 95.]; 1979. 1-32., 64-79. kép [Halvax Imre kiigazítása a 30. p. I. hasábhoz: 191.]; 97-128., 80-95. kép; 193-208., 96-101. kép; 289-320., 1 kép.

- - ism.: Rétvári László: Győr-Sopron megye népesedése.
=1978. 190-191.

A tudományos ismeretterjesztés eredményei a munkásművelődésben. (A TIT tevékenysége Sopronban 1977-ben.)
=1978. 372-277.

Bognár Dezső 70 éves.
=1979. 141-142.

A TIT 1978. évi tevékenysége Sopronban.
=1979. 179-185.

Prőhle Jenő - Kubinszky Mihály: Hozzászólás Hiller István - Németh Alajos A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron, 1941-45) című tanulmányához (SSz. 1978-1979).
=1980. 90-92.

Szita Szabolcs: Észrevételek Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron, 1941-1945) c. sorozatához.
=1980. 129-142.

A TIT 1979. évi tevékenysége Sopronban.
=1980. 178-183.

Hárs József ism.: - - (szerk.): Erdészeti és Faipari Egyetem.
=1980. 190-191.

Válasz hozzászólásokra és észrevételekre.
=1980. 223-224.

Szita Szabolcs: Észrevételek egy "Válasz" kapcsán [- - és Németh Alajos cikksorozatához].
=1980. 324-325.

Emlékezés megemlékezés helyett. [Peéry Rezső 1910-1977.]
=1980. 367-373., 1 kép.

A TIT 1980. évi tevékenysége Sopronban.
=1981. 176-182.

- - ism.: Majer Antal: A Bakony tiszafása.
=1981. 190.

Kálmán Imre (1882-1953) soproni kapcsolatai. (Egy elfelejtett jegyzőkönyv.)
=1982. 66-72., 4 kép.

Újabb adatok Joseph Haydn soproni kapcsolatairól.
=1982. 169-173., 1 kép.

A TIT 1981. évi tevékenysége Sopronban.
=1982. 179-185.

Határmenti irodalmi-helytörténeti találkozó Kismartonban.
=1983. 77-78.

Parragi György és Sopron. (Emlékezés születésének 80. évfordulóján.)
=1983. 78-89., 1 kép.

A TIT 1982. évi tevékenysége Sopronban.
=1983. 181-186.

Mollay Károly 70 éves.
=1983. 325-327.

Hárs József: 1944-ben készült légifelvételek Sopronról.
=1983. 327-329., 1 képmell., 1 kép. [- - hozzászólása: 1984. 93.]

- Mastalirné Zádor Márta: Szomszédi kulturális együttműködés kiadványok tükrében.
=1984. 85-87.

Hozzászólás Hárs József "1944-ben készült légifelvételek Sopronról" c. cikkéhez és válasz több hozzászólásra a Hiller-Németh krónikával kapcsolatban.
=1984. 93-95.

Augusztinovicz Elemér (1904-1984). [Megemlékezés.]
=1984. 187-188., 1 kép.

Hozzászólás Tompa Károlynak "A soproni egyetem mártírjai emlékhelyének felavatása" c. cikkéhez.
=1984. 261-266., 4 kép.

A TIT 1983. évi tevékenysége Sopronban.
=1984. 267-272.

Kovács József László ism.: - -: Sopron és környékének munkásmozgalma a Hitler- és Volksbund-ellenes küzdelmek időszakában (1939-1945).
=1985. 91-93.

- - ism.: Anne Braun: Historische Zielscheiben.
=1985. 189-190.

A TIT 1984. évi tevékenysége Sopronban.
=1985. 272-277.

250 éves a soproni egyetemi könyvtár.
=1985. 312-329., 10 kép.

Czencz Sándor: Az 1956-os soproni bélyegkiadás.
=1985. 337-351., 8 kép. [- - helyesbítése: 1986. 383.]

A TIT 1985. évi tevékenysége Sopronban.
=1986. 184-188.

Adatok legújabbkori történetírásunkhoz.
=1986. 229-247., 2 kép.

- - ism.: Monok István (szerk.): Könyvtártörténeti Füzetek I-II.
=1986. 284-285.

A TIT 1986. évi tevékenysége Sopronban.
=1987. 174-178.

Soproni fiatalok ellenállási tervei és akciói 1944-45-ben.
=1988. 16-39., 13 kép. [Bella Ernő észrevételei: 247-248.]

- - ism.: Zinner Tibor - Róna Péter: Szálasiék bilincsben. I-II. köt.
=1988. 180-182.

- - ism.: Andreas Schindler: Harkau mein Heimatdorf.
=1988. 184-186.

- - ism.: August Ernst: Geschichte des Burgenlandes.
=1988. 186-189.

- - ism.: Bános Tibor: Aki szelet vet... Fejezetek Fedák Sári életéből.
=1988. 286-287.

Mollay Károly 75 éves.
=1988. 289-291.

- - ism.: Jávor Pál: Egy színész elmondja...
=1988. 379-381.

Egy soproni "fővádlott" [Korondi Béla csendőr alezredes (1914-1949)] emlékére.
=1989. 80-88., 4 kép.

- - ism.: Paizs Gábor: Rajk per.
=1989. 93-94.

Adatok a soproni németek kitelepítéséhez. (Gondolatok Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése 1945-1950. c. könyvhöz.)
=1989. 149-159.

Soproni és Sopron vármegyei kérdések a Forradalmi Kormányzótanács ülésein (1919).
=1989. 175-179.

Geiszbüchl Mátyás (1908-1989). [Megemlékezés.]
=1989. 182-186., 1 kép.

- - ism.: Randolph L. Braham: A magyar Holocaust. I-II. köt.
=1989. 188-191.

- - ism.: Hegedüs András: A történelem és a hatalom igézetében.
=1989. 286-287.

A soproni egyetemi hallgatók szerepe és hatása a város politikai arculatának alakulásában (1919-1945).
=1989. 289-315., 7 kép.

Adalék a soproni egyetem legújabbkori történetéhez.
=1990. 36-43., 2 kép.

- - ism.: Molnár Károly - Vaskó László: A magyar demokratikus tanügy negyven éve.
=1990. 85-87.

A legújabb soproni emléktábla története.
=1990. 354-360., 6 kép.

Peéry Rezső soproni éveiről.
=1993. 356-360.

Elöljáróban. Fénykor és politika.
=2000. 4.

Politikai környezetváltozás és alkalmazkodóképesség. Eörsy Zsigmond különös alispánsága [1637-1643] Sopron vármegyében.
=2000. 5-18., 2 kép.

     Hiller István, ifj.
Magyar nádorválasztás és európai politika. Az 1625. évi soproni országgyűlés nemzetközi diplomáciai vonatkozásai.
=1989. 59-70.

- - ism.: Ernő Deák: Das Städtewesen der Länder der ungarischen Krone (1780-1918) I-II/1-2.
=1991. 283-284.

Mollay Károly ism.: - -: Palatin Nikolaus Esterházy. Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645.
=1993. 182-183.

     hj.
- - ism.: 16 soproni kép linoleummetszetben. [Mende Gusztáv és felesége, Lándori Angela alkotásai.]
=1939. 185.

     Hochenbichler, Eduard
Fogarassy László ism.: - -: Republik im Schatten der Monarchie. Das Burgenland, ein europäisches Problem.
=1972. 379-380.

     Hoczek László
- Andrássy Péter: Kitaibel Pál és a soproni tudományos közélet.
=1999. 148-157., 2 kép. [Sziklai Oszkár kiegészítése: 287.]

     Hodik, Fritz P.
Mollay Károly ism.: - -: Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer Judengemeinde im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
=1978. 382-383.

     Hoffmann Tamás
Megnyitó beszéd a Liszt Ferenc Múzeum "A vallásosság népies emlékei" című népművészeti kiállításához.
=1973. 179-182., 1 kép.

     Holl Béla
Szigeti Kilián (1913-1981). [Megemlékezés.]
=1983. 366-368., 1 kép.

     Holl Imre
Sopron városfalai.
=1968. 289-302., 11 kép.

Scarbantia-Sopron városfalai.
=1997. 289-306., 9 kép.

     Hollós Attila
Híradás Sopronról a XVII. századi orosz újságokban.
=1975. 258-259.

     Honti Pál
Mollay Károly ism.: - -: Hany Istók nyomában.
=1974. 192.

     Horak, Karl
Mollay Károly ism.: - -: Burgenländische Volksschauspiele.
=1941. 69.

     Horányi István
Rát Mátyás [1749-1810] soproni kapcsolatai.
=1965. 355-358.

     Horányi Mátyás
Csatkai Endre ism.: - -: Eszterházi vigasságok.
=1960. 93-94.

     Horváth Adél Gabriella
Az 1920-as nemzetgyűlési választás Sopron vármegyében.
=2001. 4-25., 6 t.

     Horváth Antal
Maár Károly ism.: - -: A csornai premontrei prépostság commendatorai a 16-17. században.
=1942. 225-226.

Mollay Károly ism.: - -: A csornai konvent hiteles helyi működése [az 1220-as évektől].
=1943. 268.

     Horváth Bertalan
Gondolatok egy leendő soproni művészházról.
=1966. 119-123., 3 kép.

Nosztalgia és valóság. [Soproni Horváth József festménygyűjteménye.]
=1996. 367-368.

     Horváth Cirill
Az 1847/48 évi Sopron vármegyei választások.
=1998. 402-403.

     Horváth Dénes
Prof. Dr. Nikolics Károly (1918-2000). [Megemlékezés.]
=2000. 439-441., 1 kép.

     Horváth Emil
Hegykő, Fertőhomok, Hidegség osztály- és rétegszerkezetének alakulása (1960-1983).
=1984. 312-331., 13 kép.

     Horváth István
A Metternich-rendszer támadása az irodalmi diáktársaságok ellen a soproni Magyar Társaságban előadott művek nyomán.
=1980. 159-163.

     Horváth Jenő
70 éve született Moór Arthur. Egy tudós matematikus emlékére (1923-1985).
=1993. 285-287.

     Horváth József
Életem útja.
=1971. 239-249., 3 kép.

A falusi végrendeletek formai és tartalmi sajátosságai a Nyugat-Dunántúlon a 17-18. században.
=1999. 356-369.

Kujbusné Mecsei Éva ism.: Horváth József - Dominkovits Péter: Sopron vármegyei végrendeletek.
=2001. 453-456.

Polgár Tamás ism.: Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995). Szerk.: - -.
=2001. 456-459.

     Horváth József, B.
Kisfilm a 700 éves Sopronról.
=1978. 84.

     Horváth László
A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Szerdahely községben (1767).
=1999. 403-406.

Adatok Klaszekovics István 1596 előtti szentmiklósi prédikátorságáról.
=2000. 420-425.

Egyházközségek és prédikátorok a "kapui tartományban" 1590-ben.
=2001. 433-445.

     Horváth László, I.
Emlékezés Horváth József festőművész gyermek- és diákéveire.
=1973. 359-362., 1 kép.

     Horváth Mária
A Batthyány család soproni vonatkozású irataiból [XVII. század].
=1968. 160-164., 1 kép.

     Horváth Marietta
Kovács József László ism.: - -: Kezedben a mécs. [Regény Lackner Kristófról.]
=1982. 189-191.

Balikó Béla (1909-1996). [Megemlékezés.]
=1997. 376-377., 1 kép.

     Horváth Mihály
- Palotás Zoltán: Sopron város stabil és mobil népességkategóriái.
=1973. 238-244.

- Palotás Zoltán: A népességkategóriák kommunális fogyasztása.
=1974. 162-165.

Sopron város infrastruktúrája.
=1974. 331-339.

A lakossági szolgáltatások helyzete a IV. és fejlesztésük az V. ötéves tervben.
=1978. 63-68.

A fiatal értelmiségről készült szociológiai felmérés tapasztalatai Sopronban.
=1980. 156-158.

Sopron város V. ötéves középtávú pénzügyi és fejlesztési tervének teljesítése (1976-1980).
=1983. 133-142.

     Horváth Richárd
A Chernelházi Chernelek a középkorban.
=2001. 369-382., 1 családfa.

     Horváth Szilvia
A soproni Magyar Társaság a korabeli sajtó tükrében (1790-1828).
=1990. 255-268., 3 kép.

     Horváth Terézia
- Balogh Jánosné: Még egyszer a csepregi pünkösdi királyokról. (Jókai forrásaihoz.)
=2001. 163-179., 3 kép.

     Horváth Tibor Antal
A horpácsi prépostság.
=1941. 45-50.

     Horváth Zoltán
Széki János (1879-1952). [Megemlékezés.]
=1955. 3-4. 159-161., 1 kép.

"Kommunista" vádlott [Módos (Sörtély) Antal] 1850-ben.
=1963. 233-235.

Követválasztási gúnyvers 1843-ból.
=1964. 71-74.

A Sopron megyei községek titkos számadásairól.
=1964. 142-152., 4 kép.

A Soproni Állami Levéltár 1963. évi kiállításáról.
=1964. 371-374.

Domonkos Ottó ism.: Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében. Összeáll.: - -.
=1965. 286-287.

Harc a soproni gyapjú-vásártartási jog megszerzéséért (1843-1846).
=1970. 306-316., 2 kép.

"Felszabadulásunk története" című kiállítás a Győr-Sopron megyei 2. sz. levéltárban (Sopronban).
=1970. 374-380., 3 kép.

Sopron város új címere.
=1971. 131-137., 1 t., 4 kép.

A Győr-Sopron megyei 2. sz. levéltár (Sopron) 1970. évi munkájáról.
=1971. 182-184.

Lackner Kristóf árvaalapítványa.
=1971. 249-251.

"Dr. Lackner Kristóf és kora" című kiállítás a Győr-Sopron megyei 2. sz. levéltárban (Sopron). (1971. máj. 6. - október 15.)
=1971. 273-281., 1 kép.

- - ism.: Felhő Ibolya (szerk.): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. (Dunántúl.)
=1971. 285-287.

Házi Jenő 80 éves.
=1972. 97-98.

A Győr-Sopron megyei 2. sz. levéltár (Sopron) 1971. évi munkájáról.
=1972. 182-183.

A Győr-Sopron megyei 2. sz. Levéltár (Sopron) 1972. évi munkájáról.
=1973. 369-371.

- - ism.: Kállay István: Szabad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában.
=1973. 380-382.

A Győr-Sopron megyei 2. sz. Levéltár (Sopron) 1973-1974. évi munkájáról.
=1976. 69-72.

Tompos Ernő 70 éves.
=1977. 4-5.

Vörös Károly ism.: - -: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében.
=1977. 377-379.

Tompos Ernő: Sopron megyei címeres pecsétek. (Széljegyzetek - - könyvéhez.)
=1978. 81-83., 3 kép.

Simonffy Emil: Még egyszer - - könyvéről. (Megjegyzések Vörös Károly recenziójához.)
=1978. 151-152.

Verbényi László 70 éves.
=1980. 313-314.

Thirring Gusztáv és Sopron (1861. dec. 25 . - 1941. márc. 31). [Megemlékezés.]
=1982. 185-188., 1 kép.

Széljegyzetek Házi Jenőnek Soproni polgárcsaládok 1535-1848 c. könyvéhez.
=1984. 241-250.

Sopron városias fejlődése a kapitalizmus első időszakában (1848-1914). 1-2.
=1985. 119-146., 2 térk., 1. t., 1-10. kép; 213-235., 2-7. t., 11-21. kép [Kiegészítés: 383.].

Házi Jenő (1892-1986). [Megemlékezés.]
=1987. 178-183., 1 kép. [Helyreigazítás: 287.]

Idegen (külföldi) tőkések gyáralapítási kísérletei Sopronban 1918 előtt.
=1988. 193-220., 8 kép.

Sopron gazdasági és politikai gondjai a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idején (1828-1865).
=1989. 97-125., 8 kép.

Válasz Mollay Károly: A címervita című cikkére.
=1990. 330-335.

A Soproni Levéltár harminc éve (1961-1991).
=1992. 106-125., 2 kép.

Flandorffer Ignác és fia bornagykereskedő cégének csődje és betéti társasággá alakulása, 1893.
=1993. 360-367., 2 mell.

Verbényi László (1910-1993). [Megemlékezés.]
=1994. 319-320., 1 kép.

ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága (1816-1891). 1-2.
=1994. 332-348., 1-6. kép; 1995. 98-117., 7-8. kép.

Szerényi Imre ism.: - -: A soproni és a sopronbánfalvi molnárcsaládok és malmaik története (1767-1950).
=1994. 413-414.

Soprontól Auschwitzig. (A nyugat- és dél-dunántúli zsidóság deportálásának terve.)
=1995. 38-46., 5 kép. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 190.; szerző válasza: 382.]

     Höfle József
- Nikolics Károly - Macher Frigyes: A Magyar Kémikusok Egyesülete Soproni Csoportjának 35 éves működése.
=1992. 81-85., 2 kép.

     Hrenkó Pál
Az árpási Madonna és a középkori Mórichida helye.
=1986. 60-67., 4 kép.

     Hudi József
Kücsán József ism.: - -: A dunántúli nemesi községek statútumai a XVII-XIX. századból.
=1999. 187-189.

     Hunyadi Zoltán
Megkésett requiem. [A Tanítóképző Intézetről.]
=1984. 159-161., 2 kép.

     Huszár Lajos
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: - -: Soproni iskolai jutalomérmek a XVII. századból.
=1939. 267-268.

Soproni iskolai jutalomérem 1654-ből.
=1966. 245-247., 2 kép.

A pankart. (Részlet Sopron középkori pénztörténetéből.)
=1970. 256-259.

Bajor pénzek forgalma a középkori Magyarországon.
=1972. 145-159., 2 térk.

     Hübner, Elizabeth
Macher Frigyes ism.: 100 Jahre Karfreitagsaufführungen der "Sieben letzten worte des Erlösers Am Kreuze". Szerk.: - -.
=1998. 284-285.

     Hünner László
A soproni Munkásbiztosító 1919-ben.
=1969. 58-68.

A soproni OTI (a mai Társadalombiztosító) 1945-ben.
=1970. 57-64.

Fűrész Gyula tevékenysége a soproni Szociáldemokrata Pártban.
=1971. 124-130., 1 kép. [Szabó Jenő kiigazítása: 384.]

A Soproni Kereskedelmi Betegápoló Segélyező és Nyugdíjegyesület története (1806-1948).
=1973. 353-359., 1 kép.

     Igmándy Zoltán
Sopron és környékének gombái. I. Polyporaceae (taplófélék).
=1958. 119-135., 14 ábra.

- - ism.: Hiller István: Die Forstwissenschaft als die Wiege unseres holzwirtschaftlichen Hochschulewesens.
=1970. 383.

     Ikvai Nándor
A petőházi Csali csárda.
=1967. 67-72., 5 kép.

Megnyitóbeszéd a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium iskolatörténeti kiállításán.
=1983. 39-42.

     Imre József
A soproni Arbeiter Zeitung (1907-1909).
=1959. 42-57., 3 kép.

     Imre Samu
Mollay Károly ism.: - -: A felsőőri nyelvjárás.
=1972. 284-285.

Mollay Károly ism.: - -: Felsőőri tájszótár.
=1976. 378.

     Irmédi-Molnár László
[Thirring Gusztáv] Th. G. ism.: - -: Tóth Ágoston, honvédezredes, a XIX. századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és működése.
=1939. 268-269.

Kőszeghi Mártony Károly 1783-1848.
=1960. 312-322., 1 térk., 3 kép.

Kogutowicz Manónak, a Magyar Földrajzi Intézet megalapítójának soproni évei és későbbi pályája.
=1961. 171-173., 1 kép.

Emlékezés a soproni temetőben Tóth Ágoston születésének 150. évfordulóján.
=1963. 79-81., 1 kép.

     Irwing, David
Macher Frigyes ism.: - -: Aufstand in Ungarn. Die Tragödia eienes Volkes.
=1992. 88.

     Ivancsics Jenő
A vörös sáncok kiégett kőzetanyagának tájékoztató ásvány-kőzettani vizsgálata.
=1987. 236-240., 2 kép.

     Iváncsics Nándor
Fakata-Fajankóhúzás Petőházán. (Adatok Petőháza néprajzához.)
=1957. 134-136., 1 kép.

Pünkösdi királyné Petőházán.
=1958. 172-175., 2 kotta, 1 kép.

Soproni hetivásárok 1830 körül.
=1958. 346-351., 1 kép.

Legénycéh nyomai egy petőházi népszokásban.
=1959. 169-174.

Peresztegi legény- és leányavatás.
=1960. 269-272.

     Ízes Mihály
A Sopron környéki hátkosár.
=1968. 79-81., 1 kép.

Bohumil Hrabalról.
=1974. 287.

     Jáki Gyula
Csapody István dr. 1856-1912. [Megemlékezés.]
=1956. 385-386., 1 kép.

     Jakus Lajos
Petőfi egyik tanárának [Haag Péter] soproni kapcsolatai.
=1966. 15-25., 2 kép.

Gödör József [1796-1858]. (Sopron megyei író és Goethe pártfogoltja.)
=1967. 233-244.

A soproni Mesterképző Intézet (1829-1858), a volt evangélikus tanítóképző elődje.
=1981. 343-356., 2 kép.

     Jalsovszky Katalin
Hárs József ism.: Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke: A tegnap világa. Magyarországi városok a századfordulón írásban és képekben.
=1993. 186-187.

     Jancsó Miklós
A soproni egészségügy a felszabaduláskor és 1970-ben.
=1970. 45-48.

     Jancsovics Antal
Fertődi Zenei Napok (1972. jún. 17. - júl. 2.).
=1972. 373-374.

Rauch András, az első soproni zeneszerző 1592-1656.
=1974. 41-54., 29 kotta.

     Jandek Gusztáv
Wohlmuth János 1689. évi un. Stark-féle virginálkönyve. (Az első magyarországi zongoraiskola.)
=1955. 1-2. 86-98., 5 kép.

     Jankó Ferenc
Sopron történelmi épületállományának funkcionális hasznosítása. 1-2.
=2001. 277-296., 2 ábra, 1 t., 14 térk.; 411-432., 5 ábra, 2 t., 7 térk.

     Jaritz, Gerhard
A végrendeletek és a városi mindennapi élet: A Duna-völgy példája a késő-középkorban.
=1999. 325-330.

     Jászai József
Mollay Károly ism.: - -: Rábatamási község múltja és jelene.
=1943. 71-73.

     Jászberényi Ferencné
Csécs Terézia ism.: - -: A Győri Szemle 1930-1944 repertóriuma.
=2001. 198-201.

     Jávor Anna
Megnyitó beszéd a Dorffmaister-emlékkiállításon, 1997. november 30.
=1998. 53-54.

     Jávor Ottó
Kónya Lajosról.
=1984. 184-187.

     Jávor Pál
Hiller István ism.: - -: Egy színész elmondja...
=1988. 379-381.

     Jávorka Sándor
Csapody István ism.: - -: Kitaibel Pál.
=1957. 320-321.

     Jeney Ferenc
Wittnyédy István ismeretlen levelei [1648-1669]. 1-3.
=1966. 169-173.; 250-253.; 363-365.

     Jereb Ottó
Elfelejtett emlékerdők, emlékfák.
=1996. 70-74. [Székely Imre kiegészítése: 381-382.]

     Joós Sándor
[Csatkai Endre] (Cs.) ism.: - - versei: Porszemek.
=1938. 107-108.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: - -: A kovász éneke.
=1940. 288.

     Jordán Károly
[Heimler Károly] ry. ism.: - -: Calculus of finite differences.
=1940. 287.

     Józsa Béla
Faipari adatok a soproni vörös sánc kiégésének rekonstruálásához.
=1988. 78-82.

     Juhász Gyula
Csatkai Endre: - - daljátéka a soproni színpadon 1912-ben.
=1955. 1-2. 144-147.

     Juhász István
Juhász István: Soproni születésű kőfaragó [Conti Lipót Antal] műve Kecskeméten, 1742.
=1966. 68-71., 1 kép.

     Juhász László
Fogarassy László ism.: Juhász László: Burgenland. Történelmi útikalauz.
=1977. 285-286.

     Juhász Miklós
Varga Gábor - Juhász Miklós: A nagycenki park ismertetése.
=1966. 124-134., 7 kép.

     Jurkovics Milos
Jurkovics Milos: A soproni tanintézetek szlovák diákjai.
=1967. 357-361., 1 kép.

Jurkovic Milos: A soproni líceum az első világháború alatt.
=1979. 69-72.

     Jügelt, Karl-Heinz
Mollay Károly ism.: Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena.
=1962. 180-181., 2 kép.

     K. L.
K. L.: Megjegyzések Karcsay Lajos életrajzához.
=1969. 261.

     Káldor Márton
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Káldor Márton - Várnai Péter: Goldmark Károly élete és művészete.
=1957. 325.

     Káldy Miklós
Káldy Miklós: Frankenburg Adolf gyermekkori lakóhelyei Sopronban.
=1966. 162-163.

     Kállay István
Horváth Zoltán ism.: Kállay István: Szabad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában.
=1973. 380-382.

     Kálmán Béla
Mollay Károly ism.: Kálmán Béla: A bősárkányi gyékényszövés és szókincse.
=1943. 285.

     Kálmán Gyula
Kálmán Gyula: Preysz Mór [1829-1877], a pasztőrőzés felfedezője 150 esztendeje született.
=1979. 283-285., 1 kép.

Kálmán Gyula: Kiss Ferenc emléke Szilsárkányban.
=1982. 368-370., 2 kép.

Kálmán Gyula: A győzelem 150. évfordulóján. Emlékülés és Kmety György szobrának felavatása Csornán.
=1999. 310-312., 1 kép.

     Kamarás István
Kamarás István: A soproni egyházi emlékek összeírása 1847-ben.
=1969. 184-186.

     Kapi-Králik Jenő
Kapi-Králik Jenő: A soproni Stark-féle virginálkönyv 1689-ből.
=1937. 205-209., 2 kotta.

[Gárdonyi Zoltán] Dr. G. Z. ism.: Kapi-Králik [Jenő]: "Térj magadhoz, drága Sion", korálelőjáték.
=1938. 173.

[Gárdonyi Zoltán] Dr. G. Z. ism.: Kapi-Králik Jenő: Karácsonyi Ének.
=1939. 353.

     Kapuy Vitál
Kapuy Vitál: Adatok a Königsberg dűlőnév történetéhez.
=1938. 97-98.

Kapuy Vitál: Egered. Helytörténeti tanulmány.
=1938. 124-132.

Zügn Nándor: Néhány szó Kapuy Vitál "Egered" című tanulmányához.
=1938. 318-319.

     Karakai Győző
Karakai Győző: Az 1945. évi földreform, a földosztás eredményei, problémái Nagycenken.
=1993. 97-124., 2 kép.

     Karner Károly
Karner Károly: Adalék a magyar jakobinusok történetéhez.
=1963. 352-356., 1 kép.

Karner Károly: Soproni névnapi köszöntő 1680-ból [Streng Györgynek Ádám Mátyástól.]
=1965. 373-374.

Karner Károly: Két soproni vonatkozású nyomtatvány 1681-ből. 1-2.
=1966. 73-78.; 159-162.

Karner Károly: Soproni adomány a Nemzeti Múzeum könyvtárának gyarapítására, 1814.
=1969. 253-256., 1 kép.

     Karner Ödön
Karner Ödön: Adatok Sopron város erdőbirtokának történetéhez.
=1974. 354-356., 1 térk.

     Karner, Stefan
Fogarassy László ism.: Stefan Karner (Herausgeber): Das Burgenland im Jahr 1945.
=1987. 286-287.

     Károlyi Zoltán
Károlyi Zoltán: A Fertő és Hanság vízügyi kérdéseinek mai állása.
=1957. 34-43.

     Kárpáti B. László
Kárpáti B. László: A magyar Fertő madárvilága és ornitológiai kutatásának soproni vonatkozásai.
=1979. 340-351., 7 kép.

Kárpáti B. László: Egy ritka tél a Fertőn [1979 január].
=1980. 257-261., 1 grafikon, 5 kép.

     Kárpáti Endre
Kárpáti Endre: Sopron és a megye egészségügyi viszonyai 1945-ben. 1-2.
=1970. 39-44., 130-138.

     Kárpáti László
Kárpáti László: In memoriam Buda György. [1919-1992].
=1994. 207-208.

Hárs József - Riedl Béla: Változatok diplomára. (Beszélgetés.)
=1996. 243-260. [Kárpáti László kiegészítése: 382.]

     Kárpáti Sándor
Kárpáti Sándor: Népdalgyűjtés Sopronvármegyében.
=1937. 147-150.

     Kárpáti Zoltán
Kárpáti Zoltán: Érdekes és újabb növényelőfordulások Sopron környékén. 1-2.
=1938. 74-84.; 1941. 195-201.

Kárpáti Zoltán: Sopron környékének fontosabb gyógynövényei.
=1941. 38-44.

Kárpáti Zoltán: Kitaibel Pál, 1757-1817. [Megemlékezés.]
=1957. 141-143.

Csapody István ism.: Zoltán, Kárpáti: Die Florengrenzen in der Umgebung von Sopron und der Florendistrikt Laitaicum.
=1957. 155-156.

Kárpáti Zoltán: Kitaibel Pál emlékének megünneplése.
=1958. 155-161., 2 kép.

Kárpáti Zoltán: A természetes növénytakaró és a kertészeti termesztés közti összefüggés Sopron környékén.
=1958. 222-244., 1 térk., 16 kép.

Kárpáti Zoltán: Dr. Szontagh Miklós [1843-1899]. [Megemlékezés.]
=1960. 161-165.

Kárpáti Zoltán: Sopron környékének néhány jellegzetes bevándorolt növénye.
=1960. 242-250., 4 kép.

     Katona Attila
Katona Attila: Az "Isten veled, 20. század" című kiállítás megnyitóbeszéde. (2000. december 14.)
=2001. 108-110.

     Katona Csaba
Katona Csaba: A fertőbozi fürdő története.
=2001. 249-261., 1 kép.

     Katona Imre
Katona Imre: Merkur-keresztes soproni ház.
=1972. 350-354., 3 kép.

Katona Imre: A Tinódyak Csapodon.
=1973. 259-261.

Katona Imre: A fraknói kincsek. 1-2.
=1974. 216-227., 6 kép; 301-315., 5 kép.

Katona Imre: Egy feketevárosi habán kézmosó a XVIII. század elejéről.
=1975. 163-166., 1 kép.

Katona Imre: A fertődi kastélyrendszerek kialakulása.
=1976. 130-143., 7 kép.

Mollay Károly ism.: Katona Imre: A habán kerámia Magyarországon.
=1976. 377-378.

Katona Imre: A pusztacsaládi kehely.
=1977. 49-58.

Katona Imre: Leprás falu [Család, ma Pusztacsalád] Sopron vármegyében [1250 körül].
=1978. 171-175.

Katona Imre: Iványi-Grünwald Béla Sopron megyében.
=1988. 109-121., 8 kép.

Katona Imre: Hany Istók Budapesten.
=1990. 158-167., 3 kép.

Katona Imre: Hitler Csapodon? (Hol állt a Keleti Front Főparancsnoksága?)
=1991. 157-165.

Katona Imre: Az ún. királypuccs ismeretlen részletei egy könyv ürügyén. (Vágvölgyi Tibor: Junkers F-13.)
=1991. 320-323. [Fogarassy László kiegészítése: 1992. 94-95.]

Katona Imre: Mikó Sándor 70 éves.
=1991. 323-324.

Katona Imre: Tallózás a csapodi római katolikus plébánia anyakönyveiben.
=1991. 352-360.

Katona Imre: Jászai Mari, a Sopron vármegyei "földbirtokos".
=1992. 69-79.

Katona Imre: [Zsolnay Vilmosról, Rákosi Mátyásról és Vermes Alajosról.]
=1992. 94.

Katona Imre: Mozgalmas évek Csapod történetéből. (A XV. század végétől a XVII. század elejéig.)
=1993. 50-57.

Katona Imre: "Az eszterházi vigasságok" a csapodi Nagyerdőben.
=1993. 124-134.

Katona Imre: A reformáció, az ellenreformáció Csapodon és környékén.
=1993. 220-231.

Katona Imre: Egy eltűnt tanyarendszer nyomában... - Adatok a pityeri tanyák történetéhez. -
=1993. 367-374.

Katona Imre: Dr. Mikó Sándor emlékezete (1921-1998).
=1999. 411-412., 1 kép.

     Katona Imre, Cs.
Cs. Katona Imre: Kőrösi Csoma Sándor soproni barátja és iskolatársa [Borgátai Szabó József].
=1955. 3-4. 127-128.

     Katona János
Katona János: Csorna fejlődése a felszabadulás után.
=1972. 8-23., 1 grafikon, 7 t.

     Kaus, Karl
Kaus, Karl: Darufalva (Drassburg), Locsmánd (Lutzmannsburg), Piszkaóvár (Burg). (Burgenlandi vörös sáncok régészeti vizsgálatainak eredményei 1891-1986-ig.)
=1987. 330-339., 8 kép.

     Kázmér Miklós
Mollay Károly: Helyneveink tipológiai vizsgálata. (Hozzászólás Kázmér Miklós könyvéhez.)
=1970. 352-359., 1 térk.

Pogány Irén ism.: Kázmér Miklós - Végh József (szerk.): Névtudományi előadások.
=1973. 278-280.

     Kecskés Sándor
Kecskés Sándor: A XXIV. Soproni Nyári Egyetem a környezet- és természetvédelem szolgálatában.
=1980. 276-278.

     Keil, Martha
Martha Keil: Hitközségek a határ mentén: a bécsújhelyi és a soproni zsidóság kapcsolata a késő-középkorban.
=1998. 15-29.

     Kelényi Ferenc
Kelényi Ferenc ism.: Válogatott elbeszélések. Vál. és bev.: Keresztury Dezső.
=1958. 94-96.

Kelényi Ferenc: A nyugat-dunántúli folyóiratok szerkesztői értekezlete Sárvárott.
=1958. 333-334.

Kelényi Ferenc: Soproni útirajz 1831-ből.
=1958. 344-346., 1 kép.

Kelényi Ferenc: Kazinczy Ferenc soproni kapcsolatai.
=1959. 305-324., 3 kép.

Kelényi Ferenc: Lehár Ferenc soproni kapcsolatai és díszpolgársága.
=1960. 154-161., 2 kép.

Kelényi Ferenc közli: Torma József: Fraknói útirajz 1847-ből.
=1960. 368-370., 1 kép.

Kelényi Ferenc: Hollósy Kálmán és Móra Ferenc Felsőlövőn, 1900.
=1961. 55-61., 4 kép.

Kelényi Ferenc: Az első soproni tudós-kongresszus és kiállítás 1847-ben.
=1961. 78-81.

Kelényi Ferenc: Berzsenyi és Sopron.
=1961. 289-307., 4 kép.

Kelényi Ferenc: Móra Ferenc Sopronban, 1933.
=1962. 53-57.

Kelényi Ferenc: Sopron művelődési, jótékony célú és egyéb intézményei 1846-ban.
=1962. 147-156., 4 kép.

Kelényi Ferenc: Népszerű soproni egészségügyi könyv 1796-ból.
=1962. 274-280., 2 kép.

Kelényi Ferenc: Soproni gyermekkertek a 19. század második felében.
=1963. 1-18., 3 kép.

Kelényi Ferenc: Fertőszéplaki iskolaügy 1873-ban.
=1963. 171-173.

Kelényi Ferenc: Péterfy Sándor, 1841-1913. [Megemlékezés.]
=1963. 203-216., 5 kép.

Kelényi Ferenc: Pálfy József a népoktatásról és a tanítóképzésről, 1860.
=1964. 40-53., 5 kép.

Kelényi Ferenc: Lakásínség Sopronban 1873-ban.
=1964. 180-182.

Kelényi Ferenc: Sopron kereskedelme és ipara a kiegyezés évében.
=1964. 307-318.

Kelényi Ferenc: "Soproni újdonságok" az Életképek 1847-es évfolyamában. 1-2.
=1965. 153-161., 2 kép; 250-257., 3 kép.

Kelényi Ferenc: Sopron 1848-ban. (Újabb adalékok a város 1848-as történetéhez.)
=1965. 346-355., 2 kép.

Kelényi Ferenc: Pedagógusokhoz intézett felhívások az első világháború idején.
=1966. 71-73.

Kelényi Ferenc: Az első soproni felsőbb leányiskola a XIX. században.
=1966. 239-245., 3 kép.

Kelényi Ferenc: A soproni óvónőképzés kezdetei, 1875.
=1968. 75-79.

Kelényi Ferenc: Rozsondai Károly 1901-1967. [Megemlékezés.]
=1968. 382-384.

Kelényi Ferenc: Nemzetközi nevelési szeminárium Sopronban, 1971.
=1972. 279-282.

Kelényi Ferenc: A soproni óvónőképzés a felszabadulástól napjainkig. 1-2.
=1975. 193-208.; 305-321., 6 kép.

     Keller, Juliane
Kovács József László ism.: Keller Juliane: Grazer Frühdrucke (1559-1619).
=1983. 188-189.

     Kepecs József
Kepecs József: Thirring Lajos (1899-1983). [Megemlékezés.]
=1984. 88-90., 1 kép.

     Kerék Imre
Kerék Imre: Fejér Zoltán festői világa.
=1985. 269-272., 2 kép.

     Kerekes Lajos
Fogarassy László ism.: Kerekes Lajos: Von St. Germain bis Genf. Österreich und siene Nachbarn 1918-1922.
=1980. 284-285.

Fogarassy László ism.: Kerekes Lajos: Ausztria hatvan éve 1918-1978.
=1987. 283-284.

     Keresztényi József
Keresztény József: Sopron és a tornasport kezdetei, 1864.
=1969. 363-368., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Keresztényi József: Az olimpiák története. Olümpiától Münchenig.
=1972. 382.

Keresztényi József: Soproni kis olimpiatörténet.
=1981. 172-176., 4 kép.

     Keresztury Dezső
Kelényi Ferenc ism.: Válogatott elbeszélések. Vál. és bev.: Keresztury Dezső.
=1958. 94-96.

Keresztúry Dezső: Pap Károly [1897-1944]. [Megemlékezés.]
=1959. 95-101., 1 kép.

     Kertbeny Károly
Boronkai Szabolcs: A soproni Kolbenheyer Mór "Toldi"-fordításai.
=1994. 302-306.

     Kertész János
[Heimler Károly] -ry.- ism.: Kertész János: Ezer tanulmány az Ezer Tó Országáról.
=1940. 132.

[Heimler Károly] ry. ism.: Kertész János: Széchenyi faluja Nagycenk.
=1942. 102.

     Keszei Dénes
Keszei Dénes: Nagycenk legrégibb épülete az ún. nagykocsma.
=1980. 64-69., 4 kép.

Keszei Dénes: A nagycenki vámszedés 600 éves története.
=1980. 328-331.

Keszei Dénes: A hatféle jobbágyteher a nagycenki uradalmakban.
=1982. 142-147.

Keszei Dénes: Tévedések Nagy- és Kiscenk múltjával foglalkozó írásokban.
=1983. 275-276.

Mollay Károly ism.: Keszei Dénes: Nagycenk múltja és jelene.
=1984. 287.

Mollay Károly ism.: Keszei Dénes: Történetek és leírások Nagycenk múltjából.
=1988. 184.

Keszei Dénes: "A Nagycenken fekvő katonaság", avagy "A letelepedett hadi sereg".
=1988. 272-273.

Mollay Károly ism.: Keszei Dénes: Régi és újabb történetek Nagycenk múltjából.
=1992. 282.

     Keveházi László
Keveházi László ism.: Új kegyesség. Fejezetek az osztrák-magyar protestáns kapcsolatok történetéből. Szerk.: Nagy Márta.
=1998. 279-280.

     Kienzl János
Kienzl János: Roisz Vilmos festőművész életmű-kiállításának megnyitója (1986. október 19).
=1987. 81-82.

Kienzl János: A soproni "Őszi tárlat" megnyitója (1987. okt. 4.).
=1988. 283-286., 1 kép.

Kienzl János: A Gáspárdy Sándor-emlékkiállítás megnyitója (1987. május 10-én).
=1988. 363-364.

     Kincses Katalin Mária
Kincses Katalin Mária: "Magas szálas erdőség". (A Sopron környéki erdők védelméről.)
=1995. 352-356.

     Király Gergely
Király Gergely: Megjegyzések a Fertőmelléki-dombsor és a Kőhidai-medence flórájához és vegetációjához.
=1998. 168-183.

     Király Jenő
Király Jenő: Dr. Manninger Vilmos (1877-1945). [Megemlékezés.]
=1958. 190-192.

     Király Tibor
Király Tibor: Négy hónap bélyegtörténete Sopron és környéke történetéből.
=1982. 147-169., 1 térk., 19 kép. [Kiegészítés: 287.; 1983. 383.; Fogarassy László hozzászólása: 1983. 94.]

Király Tibor: A soproni tábori küldöncjárat.
=1983. 334-341., 7 kép.

Király Tibor: Sopron a filatéliában. 1-23.
=1984. 166-168., 1-4. kép; 350-353., 5-18. kép; 1985. 80-81., 19-24. kép; 164-167., 25-32. kép [helyreigazítás: 287.]; 335-337., 1 térk.; 1986. 55-60., 34-43. kép; 175-179., 8 kép; 251-257., 8 kép; 342-350., 12 kép; 1987. 58-60., 2 kép; 162-166., 7 kép; 250-259., 7 kép; 1988. 138-140., 5 kép; 243-246., 5 kép; 340-343., 7 kép; 1989. 228-231., 6 kép; 349-354., 8 kép; 1990. 27-33., 1-15. kép; 249-254. 16-22. kép; 343-351. 6 kép; 1991. 136-139., 7 kép; 255-257., 8 kép; 332. 1 kép.

Fogarassy László ism.: Ormos Mária: Civitas Fidelissima.
=1990. 378-380. [Király Tibor helyesbítése: 1991. 383.]

Király Tibor: A Győr-Sopron-Eberfurti Vasút mozgópostája.
=1993. 42-46., 11 kép.

Király Tibor: A Magyar Államvasutak soproni mozgópostája.
=1994. 196-198., 4 kép.

     Kisházi Péter
Kisházi Péter: Vendel Miklós (1896-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 169-173., 1 kép.

     Kiss Ákos
Kőhegyi Mihály ism.: Kiss Ákos: Pannonische Architekturelemente und Ornamentik in Ungarn.
=1990. 83-84.

     Kiss Andrea
Kiss Andrea: A Fertővel kapcsolatos vitás kérdések középkori okleveleinkben.
=1999. 53-62., 4 kép.

Kiss Andrea - Paszternák István: Hol volt Urkony? Adalékok a Fertő-vidék középkori településtörténetéhez.
=2000. 402-419., 6 kép.

     Kiss Ervin
Kiss Ervin: Dr. Dr. h. c. Geleji Sándor 1898-1967. [Megemlékezés.]
=1968. 87-89., 1 kép.

     Kiss Erzsébet, F.
Németh Ildikó ism.: Az alsó- és középszintű oktatás 1848-49-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Szerk.: F. Kiss Erzsébet. [Naptár 1848-ból.]
=1999. 313-314., 1 kép.

     Kiss Gábor
Tóth Endre - Kiss Gábor: A vasvári sánc ásatása 1985 márciusában.
=1988. 135-136.

Kiss Gábor: Soós Imre (1910-1997). [Megemlékezés.]
=1997. 370-373.

Gabrieli Gabriella ism.: Kiss Gábor - Tóth Endre - Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria - Szombathely története a város alapításától 1526-ig.
=2000. 90-94.

Kiss Gábor - Zágorhidi Czigány Balázs: Sopron, Szabolcs, Vasvár. Topográfiai megfigyelések és történeti adatok az Árpád-kori Vasvárról.
=2001. 355-360., 1 térk.

     Kiss Imre
Kiss Imre: Pásztori a feudalizmus korában.
=1973. 38-49., 1 térk.

Kiss Imre: A kuriális nemesi Felső-Pásztori a XVI. századtól a XIX. század közepéig. 1-2.
=1973. 138-154.; 204-219.

     Kiss Jenő
Kiss Jenő: Tallózás Sopron megyei (mihályi) földrajzi nevek között.
=1969. 357-360., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi igeképzői.
=1970. 383.

Kiss Jenő: A mihályi Ipartársulat és Ipartestület történetéhez (1828-1948).
=1973. 261-262.

Kiss Jenő: Tájszavak Vadosfáról 1905-1908-ból.
=1974. 186-189.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: Mihályi tájszótár (Rábaköz).
=1980. 87-88.

Kiss Jenő: Néprajzi-nyelvi érdekességek Mihályiból.
=1981. 72-80., 15 kép.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: A cipészmesterség szakszókincse a rábaközi Mihályiban.
=1981. 285.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: Nyelvjárási tanulmányok.
=1982. 282-283.

Kiss Jenő: A mihályi céh pénztárkönyve (1838-1875).
=1984. 81-84.

Kiss Jenő ism.: Balázs Judit: A ragadványnevek szerepe Rábaszentandrás névrendszerében.
=1985. 285-287.

Kiss Jenő: Zsirai Miklós emléke Mihályiban.
=1986. 279-283., 1 kép.

Kiss Jenő ism.: Marácz László Károly: Fertőd helynevei.
=1986. 285-286.

Kiss Jenő ism.: Timaffy László: A kisalföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára.
=1986. 286-287.

Kiss Jenő: Népi gyermekjátékok és gyermekmondókák Mihályiban.
=1988. 165-169.

Kiss Jenő: A mihályi céh 1828-ból származó királyi oklevele.
=1988. 274-277., 3 kép.

Kiss Jenő ism.: Kovács Antal: A halászat szakszókincse a Felső-Szigetközben.
=1989. 92-93.

Kiss Jenő: Cseregyerekek német szón Mihályiban.
=1989. 271-272.

Kiss Jenő: A rábaközi perecről.
=1990. 58-59.

Mollay Károly ism.: [Kiss Jenő három munkája a rábaközi Mihályi nyelvjárásról.]
=1990. 283-285., 1 kép.

Kiss Jenő ism.: Szalayné Pókay Marietta: A höveji csipkekészítés szakszókincse.
=1990. 382.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: A mihályi nyelvjárás változatai 1889 és 1989 között.
=1992. 88-89.

Kiss Jenő ism.: Timaffy László: Rábaköz és a Hanság.
=1992. 187-190.

Kiss Jenő ism.: Balázs Lívia: Rábaközi paraszt dekameron. Válogatás rábapordányi tréfákból és elbeszélésekből.
=1992. 281-282.

Kiss Jenő: Rábaközi szómagyarázatok.
=1993. 374-377.

Kiss Jenő ism.: Dr. Timaffy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok. Kisalföldi népmondák.
=1995. 186-187.

Kiss Jenő: Mollay Károly nyelvtudományi munkásságáról.
=1997. 204-207.

Kiss Jenő: Mollay Károly magyar nyelvészeti munkásságáról.
=2001. 190-193.

     Kiss Lajos
Mollay Károly: Földrajzi neveink magyarázatáról. (Hozzászólás Kiss Lajos könyvéhez.)
=1981. 237-250., 1 térk.

Mollay Károly ism.: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára.
=1990. 88-90.

Kiss Lajos ism.: Györffy György: A magyarság keleti elemei.
=1990. 373-378.

     Kiss László
Kiss László: Útfásításaink.
=1965. 73-78., 5 kép.

     Kiss Pál, M.
M. Kiss Pál: Sebestyén Ferenc (1907-1972). [Megemlékezés.]
=1973. 187-190., 1 kép. [Prőhle Jenő kiigazítása: 286.]

M. Kiss Pál: Gáspárdy Sándor soproni kiállítása a Festőteremben. (Megnyitóbeszéd 1983. szept. 11-én.)
=1984. 356-357.

M. Kiss Pál: Renner Kálmán budapesti kiállítása (1984. márc. 19-29).
=1985. 84-89., 6 kép.

M. Kiss Pál: Mendlik Lajos kiállítása Sopronban.
=1988. 91-92.

     Kiss Tamás
Fülöp Éva Mária: A Győri Egyházmegye Ezer Éve. Szerk.: Kiss Tamás.
=2000. 451-455.

     Kitaibel, Hans
Kitaibel, Hans: A feketevárosi majolika korsó.
=1985. 267-269., 1 kép.

     Klafsky Henrik
Klafsky Henrik: Néhány adat a soproni zenei művelődés történetéhez.
=1963. 78-79.

Klafszky Henrik: Zupancic Miklós Károly (1858-1929). [Megemlékezés.]
=1963. 285-288., 1 kép.

Hárs József: A Soproni Ünnepi Hetek története. (Elfelejtett rendezvények 1946-1949.) 1-2.
=1986. 193-208. [Kiegészítések: Molnár László: 1987. 188-190.; Klafsky Henrik: 1987. 190-191.]; 289-303.

     Klein Menyhért
Erich Landsteiner ism.: Faut Márk és Klein Menyhért krónikája. Közzéteszi Kovács József László.
=1996. 277-279.

     Klempa Károly
Klempa Károly: Gróf Széchenyi István levelei gróf Festetics Taszilóhoz.
=1943. 114-118.

     Klinger András
Klinger András: Sopron város demográfiai helyzete.
=1964. 26-39., 11 t.

Klinger András: Sopron népességének társadalmi-gazdasági összetétele.
=1965. 208-222., 10 t.

Klinger András: Sopron népességének lakásviszonyai.
=1966. 193-200., 10 t.

     Kloss Andor
Kloss Andor: Gondolatok Giczy János festészetéről.
=1980. 79-83., 4 kép.

Kloss Andor: Soproni Horváth József grafikai kiállítása. (1994. március 12.)
=1994. 312-316., 3 kép.

     Klotz, Claus
Hajdú Erzsébet ism.: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. (Red.): Iván Balassa - Claus Klotz - Karl Manherz.)
=1983. 284-286.

     Kniezsa István
Mollay Károly ism.: Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században.
=1938. 265-266.

     Knopp András
Knopp András: Szervátiusz Jenő Cantata Profana című műve Sopronban.
=1981. 80-86., 1 t.

     Koch Ödön
Koch Ödön: Ifjúkommunista mozgalom Sopronban 1918-1919-ben.
=1969. 38-47., 2 kép.

Koch Ödön: A Galilei Kör soproni tevékenységének kezdete (1913).
=1969. 257-258.

     Koch, Rudolf
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Koch: Jelek könyve. Ford.: Szentkúty Pál.
=1942. 101.

     Kocsis József
Kocsis József: Sébor János 1890-1965. [Megemlékezés.]
=1965. 383-384., 1 kép.

Kocsis József: Az ötvenéves Tanácsköztársaság története és a Soproni Szemle.
=1969. 1-2., 1 kép.

Kocsis József: Tárczy-Hornoch Antal 70 éves.
=1971. 1-2.

Kocsis József ism.: Szita Szabolcs (szerk.): KISZ-élet Sopronban 1967-1977.
=1978. 90-91.

Kocsis József: A 700 éves évforduló ünnepségei.
=1978. 175-186., 11 kép.

     Kóczán Péter
Kóczán Péter: Bolla Géza 1897-1963. [Megemlékezés.]
=1964. 92-94., 1 kép.

Kóczán Péter: Liszt Ferenc Sopronban előadott darabjai (II. pótlás és összegzés).
=1965. 84-86., 3 kép.

     Kodolányi János
[Berecz Dezső] (bd.) ism.: Kodolányi János: Földindulás. [Színházi ismertetés.]
=1939. 262.

     Koenig, Otto
Varga Lajos ism.: Koenig, Otto: Wunderland der wilden Vögel.
=1941. 149-151.

     Kokas Kálmán
Kokas Kálmán: A szanyi népviselet.
=1938. 309-313., 5 kép.

     Kokas Lajos
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Kokas Lajos: Rábaközről Rábaköznek.
=1938. 106.

     Kókay György
Kovács József László ism.: Kókay György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849.
=1975. 377-380.

     Kolb Jenő
Kolb Jenő: Régi játékkártyák és kártyafestők Sopronban.
=1938. 52-65., 6 ábra.

Mollay Károly ism.: Kolb Jenő: Régi játékkártyák. (Hungária-könyvek 6.)
=1940. 46-47.

Kolb Jenő: Egy újonnan felfedezett ifjúkori Steinacker-kép a Fővárosi Képtárban.
=1943. 264-265.

     Kolbenheyer Mór
Boronkai Szabolcs: A soproni Kolbenheyer Mór "Toldi"-fordításai.
=1994. 302-306.

     Koloszár Andrea
Szögi László: Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első felében. [A mutatókat Koloszár Andrea készítette.]
=1996. 150-188., 3 t.

     Komlós Géza
Komlós Géza: A XVII-XVIII. századi erdei legeltetések a röjtöki Nagyerdő mai területén.
=1971. 176-182., 1 térk.

     Koncsek László
Koncsek László: A bécsi és Sopron megyei ellenforradalom kapcsolatai 1919-ben. 1-2.
=1956. 97-115., 4 kép; 1959. 73-90., 2 kép.

Koncsek László: Adalékok a soproni munkásmozgalom történetéhez a 19. század végéről és a 20. század elejéről.
=1960. 337-343.

Koncsek László: Miért maradt el 1933-ban Gömbös soproni látogatása?
=1961. 252-254.

Koncsek László: Mi lett a sorsa a kismartoni (Eisenstadt) Wolf-múzeumnak?
=1962. 139-142., 2 kép.

Szabó Jenő ism.: Koncsek László: Soproni Farsang. Regény.
=1979. 285-286.

     Koncsol László
Szende Katalin ism.: Házi Jenő: Pozsony vármegye középkori földrajza. Szerk.: Koncsol László.
=2000. 448-451.

     Koncz Pál
Koncz Pál: Egy soproni könyvkötés 1791-ből.
=1991. 229-236., 7 kép.

     Kondor Viktória
Kondor Viktória: Pákh Albert emlékei a Magyar Tudományos Akadémia birtokában.
=1968. 273-275.

     Kónya Lajos
[Becht Rezső] br. ism.: Kónya Lajos: Úti sóhaj.
=1937. 76.

or. ism.: Kónya Lajos: Te vagy az?
=1938. 107.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Kónya Lajos: Hazug éjszaka.
=1939. 353-354.

Ism.: Kónya Lajos: Hazai táj.
=1961. 383-384.

Becht Rezső ism.: Kónya Lajos: Égen-földön.
=1965. 191.

     Koppány Tibor
Koppány Tibor: Egy XVI. századi Sopron vármegyei kastély [Mihályi] és építtetője [Ládonyi Demeter].
=1980. 46-58., 1 családfa, 4 kép.

     Kormos Gyula
Dr. Kormos Gyula: Egy soproni evangélikus pedagógus és egyházzenész: Hamar Gyula (1881-1976). [Megemlékezés.]
=1997. 272-280., 2 kép.

     Kornfein Ferencné
Horváth Zoltán: Soprontól Auschwitzig. (A nyugat- és dél-dunántúli zsidóság deportálásának terve.)
=1995. 38-46., 5 kép. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 190.; szerző válasza: 382.]

G. Szende Katalin: "Ember az embertelenségben". Interjú Weinberger Ernővel, a háború előtti utolsó soproni zsidó tanítóval.
=1995. 57-62. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 190.]

Becht Rezső: Levelek Európából (részlet).
=1995. 63-73., 4 kép. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 191.]

     Kornidesz Mihály
Kornidesz Mihály: A IV. Országos Érembiennálé megnyitója. (1983. június 24.)
=1983. 354-356.

     Koroknay Éva, B.
B. Koroknay Éva: A soproni metszett kötéstábla, XVI. század.
=1962. 164-166., 2 kép.

     Kosáry Domokos
Mollay Károly ism.: Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába.
=1955. 3-4. 162-163.

Mollay Károly ism.: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. köt. 1. Általános rész I-II.
=1971. 189-190.

     Kosztka Vilmos
Uhlik Rudolf ism.: Gimes Endre - Fábján Lajos - Kosztka Vilmos: 20 éves a Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal (1954-1974).
=1976. 283-285.

     Kotsis Tivadar
Kotsis Tivadar: Barlangok a tómalmi erdőben.
=1940. 101-105., 3 ábra.

Kotsis Tivadar: Sopronkörnyéki barlangok. Bécsidombi barlang.
=1941. 133-135., 1 alaprajz.

Kotsis Tivadar: Vulkán volt-e a harkai csúcs?
=1941. 147.

Kotsis Tivadar: Sopronkörnyéki barlangok. Szárhalmi üregek.
=1941. 318-320., 2 ábra.

Kotsis Tivadar: A fertőrákosi montmorillonit kristálykémiai formulája.
=1963. 365-367., 1 kép.

Kotsis Tivadar: A Fertő tó iszapjáról.
=1969. 240-241.

     Kovács Antal
Kiss Jenő ism.: Kovács Antal: A halászat szakszókincse a Felső-Szigetközben.
=1989. 92-93.

     Kovács Béla
Kovács Béla: A vörös sáncok keletkezése.
=1987. 156-159.

     Kovács Gábor
Kovács Gábor: Szélmalom volt-e eredetileg a Szélmalom-laktanya.
=1956. 187.

Kovács Gábor ism.: Erdőmérnöki Főiskola Közleményei. Szerk.: Pallay Nándor.
=1956. 189-190.

Kovács Gábor ism.: Az Erdőmérnöki Főiskola közleményei.
=1957. 156-157.

Kovács Gábor ism.: Erdőmérnöki Főiskola Közleményei, 1956. 2. füzet. Szerk.: Adamovich L[ászló]. - Botvay K[ároly]. - Pallay Nándor.
=1958. 287-288.

     Kovács Győzőné
Szita Szabolcs ism.: Kovács Győzőné (szerk.): Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye.
=1977. 280-281.

     Kovács Gyula
Kovács Gyula ism.: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság ismertetése. Szerk.: Béky Albert.
=1959. 380.

     Kovács I. Gábor
Mollay Károly ism.: Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata.
=1990. 84.

     Kovács József
Kovács József: Kis adat a balfi gyógyfürdőről.
=1957. 288.

Kovács József: Tanügyi vonatkozású soproni magyar levél 1643-ból.
=1957. 305-306.

Kovács József: Esterházy Miklós levele malmáról, 1632.
=1957. 306-307.

Kovács József: Soproni krónikáinkról.
=1957. 318-319.

Kovács József: Lunkányi János feljegyzései 1848-ból.
=1958. 260-261.

Kovács József: Jonas Rosa frankfurti nyomdász özvegyének számlája Lackner Kristófhoz 1631-ből.
=1958. 264-265., 1 kép.

Kovács József: Hozzászólás a Lenin körút és az Előkapu rendezési tervéhez.
=1958. 286.

Kovács József: Somlyay István feljegyzései Kismartonról 1847-ből.
=1958. 358-360., 1 kép.

Kovács József: Török rabszolgák Sopronban, soproniak török rabságban a 17. század folyamán.
=1959. 6-11.

Kovács József: Bírósági eljárás Sopronban 1855-ben, két szabadságharccal kapcsolatos vers miatt.
=1959. 20-26.

Kovács József ism.: Csatkai Endre: A soproni műgyűjtés története.
=1960. 92-93.

Kovács József: Juhász Gyula Annájának [Sasvári Nusi] soproni szereplése, 1918-1919.
=1963. 150-157.

Kovács József: Hír egy tervezett XVII. századi nyomtatott városi krónikáról. (Abraham Hossmann három levele a Soproni Állami Levéltárban, 1614.)
=1964. 264-267.

Kovács József: A Lackner Kristóf [1571-1631] felett tartott gyászbeszéd és temetésének számadása, 1632.
=1965. 167-170.

Kovács József: Adatok Lackner Ádám soproni megtelepedéséhez, 1568.
=1966. 366-368.

     Kovács József László
Kovács József László: A "Kultúra" folyóirat (Sopron 1911-1913).
=1968. 81-83.

Kovács József László: Pethő János levele Szigetvár és Gyula eleséséről 1566-ból.
=1968. 275-276.

Kovács József László: Literáti Nemes Sámuel 1841-es rablóhadjárata Sopronban.
=1969. 84-89.

Kovács József László: Esterházy Miklós intő levele Sopronhoz 1620-ból.
=1969. 373-375.

Kovács József László: Emblematika, hieroglifika, manierizmus. (Fejezet Lackner Kristóf művészi világából.) 1-2.
=1971. 3-17., 1-8. kép; 97-108., 9-15. kép;

Kovács József László: A közép-európai humanizmus kérdései. (Ülésszak Lackner Kristóf születésének 400. évfordulója alkalmából. Sopron, 1971. május 6-8.)
=1971. 272-273.

Kovács József László ism.: Mollay, Karl: Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin (1439-1440).
=1971. 381-382. [Fogarassy László kiegészítése: 1972. 287.]

Kovács József László: A Szent Mihály templom leltára 1551-ből.
=1972. 344-345.

Kovács József László: Wirt Mihály soproni diák Wittenbergben (1555-1556). (A legrégibb magyarországi tanulmányi jelentés.)
=1972. 345-350.

Kovács József László: Ismeretlen soproni operaelőadás színlapja 1811-ből.
=1973. 175-179., 1 kép.

Kovács József László ism.: Karl Semmelweis: Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgenlandes bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1582-1823).
=1973. 280-282.

Kovács József László ism.: Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig.
=1973. 282-284.

V. Kovács Sándor ism.: Kovács József László: Lackner Kristóf és kora (1571-1631).
=1974. 285-286.

Kovács József László: Petrik Géza feljegyzései a Magyar Könyvészet születéséről.
=1974. 352-353.

Kovács József László: Elpusztult soproni szárnyasoltárainkról.
=1975. 167-169.

Kovács József László ism.: Kókay György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849.
=1975. 377-380.

Kovács József László ism.: Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai.
=1975. 380-381.

Kovács József László ism.: Schiller, Ignaz A.: Ödenburger G'schichten.
=1976. 185-186.

Kovács József László ism.: Staud Géza: Magyar színháztörténeti bibliográfia I-II.
=1977. 281-284.

Kovács József László: Wathay Ferenc Sopronban. (Jegyzetek a költő műveltségi világképéhez.)
=1978. 247-253.

Kovács József László ism.: Sarkady Sándor szerk.: Soproni írók antológiája.
=1979. 188-190.

Szabó Jenő - Kovács József László ism.: Sarkady Sándor (szerk.): Vallomások egy városról. Magyar írók Sopronról.
=1979. 336-340.

Kovács József László ism.: Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában.
=1981. 93-95.

Kovács József László ism.: Horváth Marietta: Kezedben a mécs. [Regény Lackner Kristófról.]
=1982. 189-191.

Kovács József László: Leges Scholasticae Lacknerianae avagy a Sopronyi Keresztény Oskoláknak ... ditséretes törvényi (1620-1718). 1-2.
=1982. 228-238.; 314-326.

Kovács József László ism.: Keller Juliane: Grazer Frühdrucke (1559-1619).
=1983. 188-189.

Kovács József László ism.: Mollay Károly: Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig.
=1984. 285-286.

Kovács József László ism.: Hiller István: Sopron és környékének munkásmozgalma a Hitler- és Volksbund-ellenes küzdelmek időszakában (1939-1945).
=1985. 91-93.

Kovács József László ism.: Botka Ferenc - Vargha Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Személyi rész I. (A-K) 6. köt.
=1985. 379-381.

Kőhegyi Mihály ism.: Kovács József László: Régen volt iskolák dícséretes törvényei.
=1988. 178-179.

Kovács József László ism.: H. Törő Györgyi - Nagy Miklós - Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849-1905. Általános rész. Személyi rész I. (A-Gy) 3. köt.
=1991. 281-282.

Kovács József László ism.: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon.
=1992. 90-91.

Kovács József László: Mollay Károly nyolcvan éves. (Egy tanítvány szemével.)
=1993. 293-296.

Kovács József László: "...in negocio erigendi Gymnasij..." (Néhány iskolatörténeti okmány a latiniskola és gimnázium alapításának történetéhez.) [1557.]
=1994. 32-43., 2 kép.

Kovács József László: Hummel Kristóf végrendelete (1562) és számadása (1569).
=1996. 115-126.

Erich Landsteiner ism.: Faut Márk és Klein Menyhért krónikája. Közzéteszi Kovács József László.
=1996. 277-279.

Kovács József László ism.: Zentai László: A csúcsok megközelítése.
=1997. 69-70.

Kovács József László: Wolfgang Fochter lelkész és a soproni reformáció kezdetei. (Egy 1566-os végrendelet helytörténeti tanulságai.)
=1998. 208-214.

Kovács József László: A paraszt, a polgár és a pap. (Kortársak feljegyzései 1848-49-ről Sopronban.)
=1998. 374-381.

Kovács József László: Hírlevelek és Neue Zeitungok Sopronban a 16-17. században.
=2000. 19-31., 2 kép.

Németh Ildikó ism.: Bán János: A Soproni Katolikus Konvent története 1625-2000. Szerk.: Dr. Kovács József László.
=2001. 197-198.

     Kovács L. Ferencné
László Ernő - Öreg soproni - Kovács L. Ferencné: Hozzászólások Mollay Károlynak a soproni utcanevekről szóló cikkéhez.
=1968. 250-252.

     Kovács László
Kovács László: Megnyitó Wágner Ferenc budapesti fotókiállításán.
=1984. 176-180., 3 kép.

Kovács László: Rázó József kiállítása. (1990. november 18.)
=1991. 259-260.

     Kovács Sándor
V. Kovács Sándor ism.: Kovács József László: Lackner Kristóf és kora (1571-1631).
=1974. 285-286.

     Kovács Sándor, V.
V. Kovács Sándor: Gúnyvers Sopron követe [Felsőbüki Nagy Pál] ellen 1830-ból.
=1959. 352.

V. Kovács Sándor ism.: Adatok Sopron osztrák kereskedelmi kapcsolataihoz a későközépkorban.
=1966. 286-287.

Kovács József László ism.: Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig.
=1973. 282-284.

V. Kovács Sándor ism.: Soproni Füzetek 1980.
=1983. 91-92.

     Kovácsics Sándor
Kovácsics Sándor: A Répcevidék egészségügyi viszonyai a 20. század elején.
=1957. 253-261.

Kovácsics Sándor: XVII. századi orvosi kézirat a soproni Berzsenyi Gimnázium (volt ev. líceum) könyvtárában.
=1962. 272-274.

     Kovalovszky Miklós
Mollay Károly ism.: Kovalovszky Miklós: Gombocz Zoltán.
=1956. 190.

     Kőhegyi Mihály
Kőhegyi Mihály: Adatok Sopron sörgyártásának történetéhez.
=1959. 182-184.

Kőhegyi Mihály: Arrabona 1. A Győri Múzeum Évkönyve 1959.
=1961. 185-187.

Kőhegyi Mihály ism.: P. Buocz Teréz: Savaria topográfiája.
=1968. 285-286.

Kőhegyi Mihály ism.: Veres Miklós: A tárnoki hatóság és a tárnoki szék (1526-1849).
=1971. 192.

Kőhegyi Mihály ism.: Tilkovszky Lóránt: Ungarn und die deutsche Volksgruppenpolitik 1938-1945.
=1982. 278-279.

Kőhegyi Mihály ism.: Falco Daim - Andreas Lippert: Das awarische Gräberfeld von Sommerein am Leithagebirge (NÖ).
=1986. 190-191.

Kőhegyi Mihály ism.: Kovács József László: Régen volt iskolák dícséretes törvényei.
=1988. 178-179.

Kőhegyi Mihály ism.: Kiss Ákos: Pannonische Architekturelemente und Ornamentik in Ungarn.
=1990. 83-84.

Kőhegyi Mihály ism.: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon.
=1990. 92-94.

Kőhegyi Mihály: Széchenyi István kinevezése Sopron vármegye vízügyi szakbizottságába.
=1990. 352-353.

Kőhegyi Mihály ism.: Patay Pál: Corpus campanorum antiquarum Hungariae.
=1990. 381-382.

Kőhegyi Mihály: Sopron megye Széchenyi Istvántól az ő és apja képmását kéri.
=1991. 213-215.

Kőhegyi Mihály ism.: Deák Antal Ferenc: A Magyar Vízügyi Múzeumban őrzött Széchenyi iratok katalógusa.
=1992. 93-94.

Kőhegyi Mihály: A bajai Daloskör a Sopronban rendezett XX. országos dalosversenyen. [1925.]
=1993. 238-245., 4 kép.

Kőhegyi Mihály - Nagy Janka Teodóra: Család- és öröklésjogi népszokások Kapuvárról. - Forrásközlés. -
=1995. 339-352.

Kőhegyi Mihály ism.: Tilkovszky Loránt: Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig.
=1996. 281-283.

Kőhegyi Mihály - Szemán Attila: Svaiczer Gábor [1784-1845] főkamaragróf mint gyűjtő.
=2000. 167-172., 7 kép.

     Kölkedi István
Kölkedi István: Tisza István Sopronban, 1910.
=1960. 348-357., 4 kép.

Kölkedi István: Az Első Soproni Serfőzde és Malátagyár R. T. története [1894-1918].
=1961. 3-9.

Kölkedi István közli: Áchim L. András Sopronban, 1907.
=1961. 151-154.

Kölkedi István: Soproni munkástüntetés Apponyi Albert ellen 1905-ben.
=1961. 243-247.

Kölkedi István: Bokányi és Sopron.
=1961. 332-341., 1 kép.

Kölkedi István: A szakmai munkásszervezetek kialakulása és tevékenysége Sopronban.
=1962. 1-8., 1 kép.

Kölkedi István: Soproni sztrájkok a századforduló körül.
=1962. 97-105.

Kölkedi István: Soproni május elsejék és a szociáldemokrata pártszervezet kialakulása Sopronban, 1906.
=1963. 19-28.

Kölkedi István: Soproni bérmozgalmak az 1905-1907-es orosz forradalom idején. 1-2.
=1963. 193-202.; 289-299.

     Köpp, Wolfgang
Kép: Köpp Wolfgang: Mozaikkép.
=1963. 372.

     Körber Tivadar
Körber Tivadar: Országos szolfézsverseny Sopronban.
=1977. 367-370.

     Körmendi Dénes
Körmendi Dénes: A soproni gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények munkája (1961-1969).
=1970. 339-352., 6 grafikon, 2 kép.

     Környei Attila
Környei Attila: Világháborús plakátok a soproni Liszt Ferenc Múzeumban.
=1964. 349-359., 6 kép.

Környei Attila: A Liszt Ferenc Múzeum 1965. évi munkája.
=1966. 266-271., 4 kép.

Környei Attila ism.: Spira György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a.
=1966. 281-283.

Környei Attila: A brennbergi bánya és munkásmozgalom vázlatos története.
=1968. 193-229., 1 t., 3 mell., 13 kép.

Környei Attila: Az osztályharc néhány kérdése Sopron megyében a polgári demokratikus forradalom időszakában (1918 november-1919 március).
=1969. 3-14., 1 kép.

Környei Attila: A forradalmak vázlatos eseménynaptára, 1917-1919.
=1969. 79-83., 1 kép.

Környei Attila ism.: A Megyei Könyvtár dokumentumkötetei az 1917-1919-es forradalmi időszak megyei sajtójáról.
=1970. 284-285.

Környei Attila: A soproni sport 25 éve. (Kiállítás a Liszt Ferenc Múzeumban.)
=1970. 381.

Környei Attila: A helytörténész Csatkai Endre.
=1971. 59-66.

Környei Attila: Csatkai Endre irodalmi munkássága. 1-2.
=1971. 66-75., 145-165.

Környei Attila: Bors András (1899-1970). [Megemlékezés.]
=1971. 87-88., 1 kép.

Környei Attila: Liszt Ferenc emlékkiállítás a Múzeumban.
=1971. 361-362., 1 kép.

Környei Attila: A Liszt Ferenc Múzeum Diebold Károly emlékkiállítása. [Diebold Károly képe: 369.]
=1972. 370-371, 1 kép.

Környei Attila: Adatok az 1919. évi Sopron vármegyei osztályharcokhoz. 1-2.
=1973. 24-38., 123-138., 2 mell., 6 kép.

Környei Attila: Antifasiszta mozgalmak Sopronban a második világháború alatt. (A múzeum kiállítása a Liszt Ferenc Művelődési Központban.)
=1973. 270-271.

Környei Attila: A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum kiállítása.
=1974. 248-263., 12 kép.

Környei Attila: A soproni nyomdászat története. (Kiállítás a Liszt Ferenc Múzeumban 1977.)
=1978. 264-267.

Szita Szabolcs ism.: Környei Attila: Sopron és vidékének munkásmozgalma 1919. augusztus 1-1924.
=1983. 92-93.

Környei Attila: Tíz éves a Széchenyi István Emlékmúzeum.
=1983. 169-175.

Környei Attila: Faragó Sándor (1924-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 360-363., 1 kép.

Környei Attila: Prőhle Jenő (1909-1986). [Megemlékezés.]
=1988. 175-178., 1 kép.

Környei Attila: Beszámoló a Széchenyi István Emlékmúzeumról.
=1991. 203-212., 4 kép.

Hárs József ism.: Domonkos Ottó - Környei Attila: A 125 éves Soproni Múzeum.
=1993. 187-188.

Környei Attila: A soproni társadalmi egyesületek kutatása.
=1993. 378-383.

Környei Attila: Adatok és gondolatok a soproni iskolai oktatás XIX. és XX. századi állapotáról.
=1996. 188-207., 4 kép.

Zsámbéki Monika ism.: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. A Soproni Múzeum kiadványai 2. Szerk.: Környei Attila - G. Szende Katalin.
=1997. 187-189.

Környei Attila: Gondolatok a helytörténész Mollay Károlyról.
=1997. 199-203.

Környei Attila: Beszámoló a 25 éves Széchenyi István Emlékmúzeum munkájáról.
=1998. 270-273.

Környei Attila: A Soproni Múzeum Alapítvány jelentése.
=1998. 286.

Környei Attila: Az Országos Széchenyi Kör jelentése.
=1998. 286.

Környei Attila: A Széchenyi István Múzeumi Alapítvány jelentése.
=1998. 286.

Környei Attila: Az Ikvai Nándor Múzeumi Alapítvány jelentése.
=1998. 287.

     Kőszeghy Elemér
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig.
=1938. 106.

     Kövecses Rezső
Kövecses Rezső: Dorffmeisternek tulajdonított képek az egri képtárban.
=1965. 358-361., 2 kép.

     Köves Elemér
Köves Elemér: Kovárzik Károly (1873-1938) emlékezete.
=1991. 85-86., 1 kép.

Köves Elemér: Romwalter Alfréd (1916-1990) emlékezete.
=1991. 180-181., 1 kép.

Köves Elemér: Verő József (1904-1985). [Megemlékezés.]
=1995. 276-278., 1 kép.

Köves Elemér: Pentelényi János (1911-1996) emlékezete.
=1997. 280-281., 1 kép.

Köves Elemér: Geleji Sándor (1898-1967) emlékezete.
=1998. 258-260., 1 kép.

     Köves Kristóf
Köves Kristóf: Köves Elemér (1912-2000) emlékezete.
=2000. 201-203., 1 kép.

     Kövesi Sándorné
Krassói Kornélia - Kövesi Sándorné: Egy képeslap margójára. (A 80 éves Vermes Miklós.)
=1986. 46-48.

     Krajevszky Gizella
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Krajevszky Gizella - Takács Miklós: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963.
=1966. 96.

     Králl Csaba
Tóth Imre ism.: Holocaust emlékkönyv. Szerk.: Králl Csaba.
=1995. 94-95.

     Krammer Jenő
Krammer Jenő: A nyolcvanéves kismartoni polgári iskola (ma Hauptschule) múltjából.
=1962. 327-331.

Krammer Jenő: Ferdinand Raimund Sopronban. (Halálának 130. évfordulója alkalmából.)
=1966. 247-250., 1 kép.

Krammer Jenő: Bedy Rezső 1889-1966. [Megemlékezés.]
=1966. 381-382., 1 kép.

Krammer Jenő: Néhány mozzanat a 90 éves kismartoni polgári iskola (Hauptschule) múltjából.
=1972. 76-81.

     Krassói Kornélia
Krassói Kornélia - Kövesi Sándorné: Egy képeslap margójára. (A 80 éves Vermes Miklós.)
=1986. 46-48.

     Kratochwill Mimi
Kratochwill Mimi: Szabó Vladimir soproni kiállítása elé.
=1987. 366-367.

     Kristó Gyula
Kristó Gyula: A Csákok és a Kőszegiek harca Sopron megyében.
=1966. 331-340.

Kristó Gyula: A locsmándi várispánság és felbomlása [1156-1263].
=1969. 131-144.

Kőhegyi Mihály ism.: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon.
=1990. 92-94.

     Kriston László
Kriston László: Adatok a soproni "vörös sánc" kiégésének rekonstruálásához.
=1987. 141-146., 2 kép.

     Krisztinkovich Béla
Krisztinkovich Béla: Habán emlékek Sopronban és környékén.
=1960. 221-232., 15 kép.

     Kubinszky Jenő
Kubinszky Jenő: A "M. kir. Nádasdy Ferenc 3. honvéd huszárezred" Sopronban 1921-1939.
=1995. 215-236., 3 kép.

     Kubinszky Mihály
Kubinszky Mihály: 80 éves a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút.
=1955. 3-4. 129-130.

Perkovátz Bódog - Kubinszky Mihály: Széchenyi István és a Sopron-Bécsújhely-i vasút építése.
=1957. 44-64., 8 kép.

Kubinszky Mihály: A hatvan éves pozsonyi és fertővidéki vasutak keletkezése.
=1958. 162-165.

Kubinszky Mihály: 50 éves a kőszegi vasút.
=1958. 354-358., 1 kép.

Kubinszky Mihály: Egy helytörténeti tanulság [vasút, közút].
=1960. 77-78.

Kubinszky Mihály - Perkovátz Bódog: Széchenyi és a magyar vasutak.
=1960. 102-113., 2 kép.

Zádor Anna ism.: Kubinszky Mihály: Vasutak építészete Európában.
=1967. 190-192.

[Kubinszky Mihály] K. M.: Winkler Oszkár 70 éves.
=1977. 2-4.

Prőhle Jenő - Kubinszky Mihály: Hozzászólás Hiller István - Németh Alajos A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron, 1941-45) című tanulmányához (SSz. 1978-1979).
=1980. 90-92.

Kubinszky Mihály: Gondolatok Sopron mai építészetéről. 1-3.
=1982. 36-49., 1-10. kép; 129-142., 11-24. kép.

Kubinszky Mihály: Megnyitó Kévés György építész kiállításán.
=1983. 278-279.

Kubinszky Mihály: Winkler Oszkár (1907-1984). [Megemlékezés.]
=1985. 186-187.

Kubinszky Mihály: Borbély István (1907-1985). [Megemlékezés.]
=1987. 88-89., 1 kép.

Kubinszky Mihály: Winkler Oszkár építészeti alkotásai mint a legújabbkori magyar építészet értékei.
=1988. 232-236., 5 kép.

Kubinszky Mihály ism.: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században.
=1989. 186-188.

Kubinszky Mihály: A Soproni Városszépítő Egyesület tevékenysége. (1989. jan. 1-1990. jún. 30.)
=1990. 366-367.

Kubinszky Mihály: Gondolatok Szarka Árpád festőművész 75. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás megnyitásán. (1990. június 24.)
=1990. 367-371., 4 kép.

Kubinszky Mihály: Az időszerű Széchenyi.
=1991. 193-203., 1 kép.

Kubinszky Mihály: A népszavazásra emlékeztető ezüstkanál.
=1992. 379-380., 1 kép.

Kubinszky Mihály ism.: Erényi Iván: Menyhárd István [1902-1969]. (Egy úttörő alkotó mérnök, tudós és pedagógus élete.)
=1993. 184-185.

Kubinszky Mihály ism.: Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett.
=1993. 185.

Kubinszky Mihály: A Soproni Szemle főszerkesztője - Mollay Károly.
=1993. 291-293.

Kubinszky Mihály: Százhuszonöt éves a Soproni Városszépítő Egyesület (1869-1994).
=1994. 329-331.

Kubinszky Mihály: Metzl János 75 éves.
=1995. 97-98.

Kubinszky Mihály: A Soproni Városszépítő Egyesület a jubileumi 1994. évben.
=1995. 162-163., 1 kép.

Hárs József ism.: Kubinszky Mihály: Régi soproni látképek.
=1995. 283-284.

Kubinszky Mihály: Melchior Hefele (1716-1794) emlékkiállítása Szombathelyen (1994. augusztus-november).
=1995. 359.

Kubinszky Mihály ism.: Hans Hahnenkamp: Die Eisenbahnen im Burgenland zur Zeit der Habsburgermonarchie.
=1995. 366-367.

Kubinszky Mihály: A Soproni Városszépítő Egyesület tevékenysége az 1995. évben.
=1996. 81-84., 3 kép.

Bartha Dénes ism.: Kubinszky Mihály: Táj + építészet.
=1996. 279-280.

Kubinszky Mihály: A Károly kilátó ismét a Soproni Városszépítő Egyesületé.
=1996. 321-322.

Kubinszky Mihály ism.: Tóth Sándor: A Győr-Sopron-Eberfurti Vasút rövid története.
=1996. 378-379.

Kubinszky Mihály ism.: Lovas Gyula: Magyar vasutak a második világháború éveiben. - Lovas Gyula: Újra gurulnak a vonatok.
=1996. 379-380.

Kubinszky Mihály: A Soproni Városszépítő Egyesület 1996. évi tevékenysége.
=1997. 56-58.

Wallner Ákos: A Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság [1934-1996]. 1-2. [A 2. rész a társaság összejöveteleit és előadásait regisztrálja.]
=1997. 64-69., 160-185. [Metzl János és Kubinszky Mihály hozzászólása: 286.]

Kubinszky Mihály: Adatok a 150 éves Sopron-Bécsújhelyi Vasút építéstörténetéhez.
=1997. 229-237., 6 kép.

Kubinszky Mihály ism.: Askercz Éva: Sopron anno. Polgári bútorok a 18. és 19. századi Sopronban.
=1997. 285.

Kubinszky Mihály: Beszámoló a Soproni Városszépítő Egyesület 1997. évi tevékenységéről.
=1998. 52-53.

Kubinszky Mihály: Emlékezés Boronkai Pál városi főmérnökre (1897-1970).
=1998. 261-263., 1 kép.

Kubinszky Mihály ism.: Ribai M. Elma: A leghűségesebb város hűséges gyermekei.
=1998. 178.

Kubinszky Mihály: A Soproni Városszépítő Egyesület 1998. évi tevékenysége.
=1999. 185-186.

Kubinszky Mihály: A Soproni Városszépítő Egyesület jelentése.
=1999. 320.

Kubinszky Mihály: Schármár Károly, a soproni építész (1877-1946). [A tervezések jegyzékével.]
=2000. 115-133., 12 kép. [Helyreigazítás: 282.]

Kubinszky Mihály ism.: Mőcsényi Mihály: Eszterháza feketén-fehéren.
=2000. 204-205. [Helyreigazítás: 282.]

Kubinszky Mihály: Medgyesy (Schwartz) Antal, a soproni arcképfestő (1897-1978). [Megemlékezés.]
=2000. 283-299., 14 kép.

Kubinszky Mihály: Beszámoló a Soproni Városszépítő Egyesület 1999. évi tevékenységéről.
=2000. 433-434.

Kubinszky Mihály: Dr. Langer Herbert (1907-2000). [Megemlékezés.]
=2000. 444-445., 1 kép.

Kubinszky Mihály: A Soproni Városszépítő Egyesület beszámolója a 2000. évről.
=2001. 110-111.

Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században.
=2001. 115-148., 24 kép.

Kubinszky Mihály: Idegenforgalmi létesítmények a Lőverekben.
=2001. 262-276.

Kubinszky Mihály: Az Ady Endre úti kultúrház 50 évvel ezelőtti katasztrófája. Egy szemtanú visszaemlékezései.
=2001. 446-448.

     Kubinyi András
Kubinyi András: A magyarországi zsidóság története a középkorban.
=1995. 2-27., 1 térk., 4 kép.

Kubinyi András: Főúri és nemesi végrendeletek a Jagelló-korban.
=1999. 331-342.

     Kubinyi Mihály
Lovas Gyula ism.: Dr. Kubinyi Mihály - Lovász István - Villányi György: Régi magyar villamosok.
=2000. 302-303., 1 kép.

     Kugler Ferenc
Sümeghy Dezső: Liszt Ferenc és Sopron megye kapcsolatairól. [Kép: Kugler Ferenc: Liszt Ferenc mellszobra.]
=1956. 276-277., 1 kép.

     Kugler Pál Ferenc
[Lauringer Ernő] L. E. - [Csipkés Kálmán] Cs. K.: A városi múzeum gyarapodása 1937-ben. [Kép: Kugler Pál Ferenc: Jézus megkeresztelése.]
=1938. 160-162., 1 kép.

     Kujbusné Mecsei Éva
Kujbusné Mecsei Éva ism.: Horváth József - Dominkovits Péter: Sopron vármegyei végrendeletek.
=2001. 453-456.

     Kulcsár Péter
Varga Izabella - Kulcsár Péter: Herrmann Antal Nyugat-Magyarországon [1918-1919].
=1969. 226-233.

     Kunszery Gyula
Kunszery Gyula: Aszaly József és Melczer István.
=1972. 355-356.

Kunszery Gyula: Ihász Dániel levelezése ifj. Caesar Gyulával (1875-1881).
=1973. 193-204., 1 kép.

     Kupa Mihály
Ambrus Béla - Kupa Mihály: Sopron papírszükségpénzei.
=1958. 58-62., 4 kép.

Ambrus Béla - Kupa Mihály: Sopron megye papírszükségpénzei.
=1960. 74-77., 2 kép.

     Kuszák István
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Gyermek a lanton. Összeáll. és bev.: Kuszák István.
=1942. 227-228.

     Kücsán József
Kücsán József: Hol termett a soproni bor? Sopron szőlőskertjei a 17-18. században.
=1999. 5-20., 7 kép.

Kücsán József ism.: Hudi József: A dunántúli nemesi községek statútumai a XVII-XIX. századból.
=1999. 187-189.

Kücsán József: Adatok Sopron északkeleti külvárosának 17-18. századi szőlőbirtoklásához.
=1999. 382-389., 3 térk., 2 kép.

Kücsán József ism.: Tóth Péter - Tirnitz József: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében. I-II.
=1999. 407-408.

Kücsán József ism.: Varjú Sándor: Nagycenk gazdasági néprajza.
=2000. 88-89.

     L. E.
L. E.: Különös hang Ferenc József első soproni látogatásával kapcsolatban, 1840-es évek.
=1962. 70.

L. E.: Soproni útirajz 1820 körül.
=1962. 89.

     Lábasházi József
Lábasházi József: A bélyeggyűjtés érdekes fajtája.
=1960. 373.

     Ladányi Andor
Fogarassy László ism.: Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919-1921).
=1981. 284. [Ladányi válasza: 1982. 285-286.]

     Lágyi István
Lágyi István - Mollay Károly: A középkori mértékekről.
=1961. 379-380.

     Lagzi István
Lagzi István: Lengyel menekültek Sopron környékén a második világháború első éveiben.
=1973. 244-253., 1 térk., 1 kép.

Lagzi István: Adatok a Sopron környéki lengyel katonai menekültek élet- és munkaviszonyainak alakulásához a második világháború idején.
=1974. 134-152., 2 kép.

Mollay Károly ism.: Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején.
=1977. 280.

Lagzi István: Lengyel katonai személyek evakuálása a Sopron környéki lengyel katonai internáló táborokból (1939-1940).
=1978. 341-356., 7 kép.

Mollay Károly ism.: Lagzi István (szerk.): Tanulmányok a magyarországi lengyel emigráció történetéből 1939-1945.
=1981. 89.

     Lajhta László
Schwarz József ism.: Lajhta László: Sopron megyei virrasztó énekek.
=1957. 321-322.

     Lakos József, udvardi
Udvardi Lakos József: Adatok a soproni Kereskedelmi Testület múltjához, 1478, 1650. 1-2.
=1940. 239-252., 1 kép; 332-357., 3 kép.

     Lám Frigyes
Mollay Károly ism.: Lám, Friedrich - Missuray-Krúg, Ludwig: In meinem Herzen baut ihr Nest die Stille...
=1942. 228-229.

     Landsteiner, Erich
Erich Landsteiner ism.: Faut Márk és Klein Menyhért krónikája. Közzéteszi Kovács József László.
=1996. 277-279.

     Láng Alfréd
Láng Alfréd - Pettenkofer László: A soproni szőlőtermelés a felszabadulástól napjainkig.
=1970. 110-129., 1 térk., 7 kép.

     Láng László
Láng László: Riport a 140 év előtti Sopronról (Botgorschek Nándor elbeszélése 1835-ből).
=1975. 47-63., 2 kép.

     Láng Miklós
Láng Miklós: Vidovszky Béla Győr-Sopron megyei alkotásai.
=1983. 349-354., 4 kép.

     Langer Ágnes
Langer Ágnes ism.: Rüdiger Wurth: Oedenburg Siene historische Position im Boten- und Postwesen. (Oesterrechische Postdirektion 1850-1867 und 1921.)
=2001. 342.

     Langer Genovéva
Langer Genovéva: Dukai Takács Judit költőnő levele, 1833.
=1958. 80-81.

     Lányi János
xy. ism.: Lányi János: Székely vér. Dobói Dobay Mária Etelka nővér élete (1913-1942). [Megemlékezés.]
=1943. 268-269.

     László Emőke
László Emőke: Ligeti Antal [1823-1890] rajza Sopronról.
=1966. 45-47., 1 kép.

     László Ernő
László Ernő: Sopronkeresztúr vára.
=1938. 93-96., 5 kép.

László Ernő: A peresznyei gróf Berchtold-kastély.
=1938. 157-159., 3 kép.

László Ernő: Pollák Miksa 1868-1944. [Megemlékezés.]
=1956. 90.

László Ernő: Színdarab Mozart zenéjével a soproni színpadon.
=1956. 187.

László Ernő ism.: Soproni Műszaki Szemle.
=1956. 190.

László Ernő: Scheiber Ferenc 1873-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 280-281.

László Ernő: Járt-e Erzsébet királyné Mihályiban [1440-ben]? [Mollay Károly válaszával.]
=1958. 282-283.

László Ernő: Terem-e még a soproni erdőkben festőtű?
=1958. 284.

László Ernő: A soproni szabólegények sztrájkja 1872-ben.
=1959. 29-42., 6 kép.

László Ernő: Móra Ferenc téves elbeszélése Haydn koponyájának sorsáról.
=1959. 374-375.

László Ernő: Török rabváltás Pórládonyban. (1661.)
=1960. 91.

László Ernő: Lehetne-e nagyobb mértékben értékesíteni a fertői piócát?
=1961. 281-282.

László Ernő: Néhány vasútellenes vélemény, 1823.
=1961. 283.

László Ernő ism.: Pap Károlyné: Bűnbánat.
=1962. 382-383.

László Ernő: Újabb adalékok a soproni természetrajzi gyűjtés történetéhez.
=1963. 81.

László Ernő: Soproni gyógymód a marhavész ellen (1839).
=1963. 179-180.

László Ernő: Egy soproni születésű természetrajzos [Preyss Mátyás] a 19. század első felében.
=1963. 181.

László Ernő: Adalékok a horvátok 1848-as átvonulásához.
=1964. 260-261., 1 kép.

László Ernő: Görögkeleti vallású diákok Sopronban. [XVIII. század vége.]
=1964. 362.

László Ernő: Még egy kommentár az 1873-as széplaki iskolaügyhöz.
=1964. 367.

László Ernő: Ismeretlen soproni vonatkozású Petőfi-anekdota.
=1964. 369-370.

[László Ernő] L. E. ism.: Nováki, Gy.: Zur Frage der sogenannten "Brandwälle" in Ungarn.
=1965. 286.

[László Ernő] L. E. ism.: A Soproni Óvónőképző Intézet értesítője. 1959-1965.
=1965. 288.

[László Ernő] L. E.: Követválasztási zavargások Sopron megyében 1865 telén.
=1966. 181-184.

László Ernő: Nagyváthy János [1755-1819] soproni esete, 1797.
=1966. 185.

László Ernő: A "franciás" iskola tagjai és Sopron.
=1966. 186-187.

László Ernő: Rábaparti élet Soboron 150 évvel ezelőtt.
=1966. 189.

[László Ernő] L. E. ism.: Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor hazai útja.
=1966. 281.

[László Ernő] L. E. ism.: Újabb barokk festészeti irodalom.
=1966. 284-286.

[László Ernő] L. E. ism.: A soproni Múzeum kiállításai.
=1966. 286.

[László Ernő] L. E. ism.: Mi a kuruckorban említett Talpatsch?
=1966. 288.

[László Ernő] L. E.: Liszt Ferenc első soproni hangversenyéhez (1820).
=1967. 368.

[László Ernő] L. E. ism.: Arrabona. XVIII. köt.
=1968. 94-95.

László Ernő - Öreg soproni - Kovács L. Ferencné: Hozzászólások Mollay Károlynak a soproni utcanevekről szóló cikkéhez.
=1968. 250-252.

László Ernő: Sopron leírása 1858-ból.
=1969. 376-379.

     László Frigyes
László Frigyes: A forradalmi munkásmozgalom soproni történetéhez.
=1986. 139-145., 1 kép.

Bognár Dezső: Észrevételek László Frigyes cikkéhez.
=1986. 146-175., 20 kép.

     László Gyula
László Gyula: Bartók Béla soproni kapcsolatairól.
=1956. 278-280., 2 kép.

László Gyula: Megnyitó beszéd Horváth József gyűjteményes kiállításán a Nemzeti Szalonban, 1959. III. 28.
=1960. 283-285.

László Gyula: "Inter Sabariam et Carnuntum...".
=1972. 320-333., 5 kép.

Mollay Károly ism.: László Gyula: Az akvarell poétája. Soproni Horváth József művészete.
=1988. 180.

László Gyula: Horváth József festőművész születésének 100. évfordulójára rendezett kiállítás megnyitója.
=1991. 265-269., 4 kép.

     Lászlóffy Woldemár
Hiller István ism.: Lászlóffy Woldemár (szerk.): A Fertő-táj bibliográfiája.
=1973. 377-378.

     Lauringer Ernő
Lauringer Ernő: A rekonstruált capitoliumi trias-szobrok Sopron város múzeumában.
=1937. 45-57.

Lauringer Ernő: Bella Lajos 1850-1937. [Megemlékezés.]
=1937. 81-86., 1 kép.

Lauringer Ernő: A soproni városi múzeum legújabb római-kori sírkőleletei.
=1937. 199-204., 3 kép.

Lauringer Ernő: Széchenyi István gróf szülőháza Bécsben.
=1938. 144-148., 2 kép.

[Lauringer Ernő] L. E. - [Csipkés Kálmán] Cs. K.: A városi múzeum gyarapodása 1937-ben. [Kép: Kugler Pál Ferenc: Jézus megkeresztelése.]
=1938. 160-162., 1 kép.

Lauringer Ernő: Széchenyi István gróf az érmészetben.
=1939. 302-309., 1 kép.

[Lauringer Ernő] L-r E-ő. ism.: Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig.
=1941. 329-331.

Lauringer Ernő: A Sopron városi múzeum térképgyűjteménye.
=1942. 16-28., 3 kép.

Lauringer Ernő: Sopron szab. kir. város emlékérmei.
=1943. 6-12., 7 kép.

[Lauringer Ernő] L-r E-ő. ism.: Acta Savariensia.
=1943. 156-158.

[Lauringer Ernő] L. E. ism.: Gosztonyi Gyula: Pécs műemlékei. A pécsi ókeresztény temető.
=1943. 267-268.

[Lauringer Ernő] L-r E-ő. ism.: Östör József: A döblingi Széchenyi (1848-1860).
=1944. 130-131.

     Lechner Károly
Mollay Károly ism.: Lechner, Karl (szerk.): Donauländer und Burgenland.
=1971. 96.

     Legány Dezső
Legány Dezső: Sopron megyei népviseletek. Kapuvár. 1-2.
=1938. 162-166., 7 kép; 256-260., 2 kép.

Legány Dezső ism.: Turisták Lapja. [1-50. évf. név- és tárgymutatója.]
=1939. 184-185.

     Legény János
Legény János: A magyar nyelv és a nemzeti szellem a soproni iskolákban 1867 előtt. 1-2.
=1944. 41-73.; 117-130.

     Légrádi Imre
Légrádi Imre: A Széchenyi István Gimnázium és Postaforgalmi Szakiskola jubileuma.
=1976. 268-271., 2 kép.

     Lehár Antal báró
Fogarassy László ism.: Anton Lehár: Erinnerungen. Gegenrevolution und Restaurationsversuche in Ungarn 1918-1921.
=1975. 285-287.

     Lehelvári Vilmos
Lehelvári Vilmos: A nyelvoktatás helyzete Sopronban 1967 végén.
=1968. 380-381.

     Leitner József
Leitner J[ózsef] ism.: Thirring Gusztáv: Magyar László élete és tudományos működése. [Bibliográfia: 1852-1937.]
=1937. 282-283.

Leitner J[ózsef] ism.: Thirring Gusztáv: A soproni idegenforgalmi statisztika és a város idegenforgalma.
=1937. 283-284.

Leitner József: Bredeczky Sámuel. (1772-1812.)
=1938. 66-73., 2 kép.

Leitner J[ózsef]. ism.: Rozsondai Károly - Sümeghy József: Sopronbánfalva.
=1938. 104-105.

Leitner József: Az énekes hattyú (Cygnus musicus Bechst.) újabb előfordulása a Fertőn.
=1940. 68-73., 1 kép.

[Leitner József] L. J. ism.: Wagner Richárd: Kogutowicz Károly Emlékkönyv.
=1940. 287-288.

Leitner József: Deccard Kristóf János, 1686-1764. [Megemlékezés.]
=1941. 136-138.

[Leitner József] L. J. ism.: Wagner Richárd: A Világegyetem és a Föld.
=1942. 229-230.

Leitner J[ózsef]. ism.: Haltenberger Mihály: Budapest Városföldrajza.
=1943. 158-159.

Leitner József: Heimler Károly és a Soproni Városszépítő Egyesület.
=1955. 1-2. 13-17.

     Lengyel Alfréd
Lengyel Alfréd: Sopron megyei családnevek Győr város polgárkönyveiben [1727-1848].
=1958. 97-104.

Lengyel Alfréd: Győr megyéhez küldött soproni keltezésű missilis levelek (XVII. század).
=1960. 274-277.

Lengyel Alfréd: Helyzetkép a felszabadulás előtti Sopron közállapotairól.
=1970. 242-245.

     Lengyel Pál
Lengyel Pál: Kéziratos pedagógiai jegyzet Pálfy József 1865/66. tanévi előadásairól.
=1964. 66-68.

     Lenky Jenő
Lenky Jenő: Király József Pál (1810-1887). [Megemlékezés.]
=1939. 24-34., 1 kép.

     Lesenyi Ferenc
Csapody István ism.: Lesenyi Ferenc: A selmecbányai erdészeti tanintézet története. (1808-1846.)
=1961. 96.

     Lestyán Sándor
[Östör József] Ö. J. ism.: Lestyán Sándor összeáll.: A százéves Soproni Takarékpénztár.
=1942. 225.

     Lévárdy Rezső
Lévárdy Rezső: id. Storno Ferenc pannonhalmi működése.
=1939. 35-51., 7 kép.

     Lindeck-Pozza, Irmtraut
Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. II. Band: Die Urkunden von 1271 bis 1301.
=1968. 283-284.

Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. III. Band: Die Urkunden von 1301 bis 1327, mit Nachträgen von 1233 bis 1301.
=1981. 282-283.

Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. IV. Band: Die Urkunden von 1328 bis 1342 mit Nachträgen von 1284 bis 1318.
=1987. 90-94.

     Lippert, Andreas
Kőhegyi Mihály ism.: Falco Daim - Andreas Lippert: Das awarische Gräberfeld von Sommerein am Leithagebirge (NÖ).
=1986. 190-191.

     Lipták József
Lipták József: Nikolics Károly (1918-2000) szakmai életműve. [Megemlékezés.]
=2000. 442-444.

     Liszt Ferenc
Csatkai Endre ism.: Franz Liszt: Briefe aus ungarischen Sammlungen 1833-1886. Gyűjt. és magyarázta: Prahács Margit.
=1967. 93-94.

     Litscheauer, G. Fr.
Mollay Károly ism.: Litscheauer, G. Fr.: Bibliographie zur Geschichte, Landes- und Volkskunde des Burgenlandes 1800-1929.
=1939. 91-92.

     Lomoschitz Pál
Lomoschitz Pál: Megnyitó beszéd a 160 éves Zeneegyesület kiállításán. (1989. szeptember 30.)
=1990. 60-62.

     Lóránt Ödön
Lóránt Ödön: Fuchs Károly (1851-1916). [Megemlékezés.]
=1967. 286-288., 1 kép.

Lóránt Ödön: Diebold Károly (1896-1969). [Megemlékezés.]
=1970. 93-95., 1 kép.

Lóránt Ödön: Napsugaras kapuk Sopronban.
=1971. 170-175., 5 kép.

Lóránt Ödön: Blériot Sopronban, 1910.
=1971. 259-261., 2 kép.

Lóránt Ödön: Kilátók Sopronban.
=1972. 170-176., 5 kép.

     Losonci Miklós
Losonci Miklós: "Művésztelep '72". (A XV. Soproni Ünnepi Hetek képzőművészeti kiállítása.)
=1972. 371-372.

     Losonczy Zsuzsanna
Losonczy Zsuzsanna: A soproni Laehne-féle nevelőintézet és gimnázium története (1853-1903). 1-2.
=1972. 228-245., 1-7. kép; 289-307., 8-14. kép.

     Lovas Gyula
Lovas Gyula: Az első vasúti szerencsétlenség Sopron közelében (1847).
=1964. 69-71., 2 kép.

Lovas Gyula: A Soproni Vasút Társaság 1836-1838.
=1964. 244-248., 1 kép.

Lovas Gyula: Sopron vasútjai a második világháborúban.
=1965. 14-31., 7 kép.

Lovas Gyula: A Sopron-Kanizsa közötti vasút, 1865.
=1965. 300-307., 1 kép.

Lovas Gyula: A soproni villamos vasút [1900-1923].
=1966. 110-118., 1 kép.

Lovas Gyula: Magyar Közlekedési Múzeum.
=1967. 72-73.

Lovas Gyula: A brennbergi bányavasút.
=1967. 224-232., 3 kép.

Lovas Gyula: Autóbuszok Sopron utcáin. 1-2.
=1969. 323-333., 2 kép; 1970. 167-178., 1 kép.

Lovas Gyula: A soproni bérkocsis céh válsága (1845-1847).
=1971. 252-259., 2 kép.

Lovas Gyula: A nagymartoni parasztok mozgalma 1848-ban a vasút ellen.
=1974. 179-185., 1 kép.

Lovas Gyula: Teljes gőzzel. - Egy vasutas fotográfus, Finta Béla [1910-1994]. [Megemlékezés.]
=1996. 368-372., 2 kép.

Kubinszky Mihály ism.: Lovas Gyula: Magyar vasutak a második világháború éveiben. - Lovas Gyula: Újra gurulnak a vonatok.
=1996. 379-380.

Lovas Gyula: A 150 éves Sopron-Németújhelyi Vasút története. 1-2.
=1997. 208-228., 4 kép; 306-335., 5 kép.

Lovas Gyula: A Fertővidéki HÉV (1897-1997).
=1998. 30-43., 7 kép.

Lovas Gyula: A Győr-Sopron-Eberfurti Vasút és soproni palotája.
=2000. 146-162., 7 kép.

Lovas Gyula ism.: Dr. Kubinyi Mihály - Lovász István - Villányi György: Régi magyar villamosok.
=2000. 302-303., 1 kép.

Lovas Gyula: 125 éves a Győr-Sopron közötti vasút.
=2001. 297-318., 11 kép.

     Lovasné Szabó Ágnes
Lovasné Szabó Ágnes: Temetési szokások Kópházán.
=1986. 257-273., 9 kép.

     Lovass Gyula
Lovass Gyula: Beudant és Sopronmegye, 1818.
=1939. 81-83.

     Lovász István
Lovas Gyula ism.: Dr. Kubinyi Mihály - Lovász István - Villányi György: Régi magyar villamosok.
=2000. 302-303., 1 kép.

     Lőrincze Lajos
Lőrincze Lajos: Avatóbeszéd Gombocz Zoltán emléktáblájánál.
=1983. 42-44.

     Lőrinczy György
Mollay Károly ism.: Lőrinczy György: Sopron.
=1972. 285-286.

     Lővei Pál
Lővei Pál: Kanizsai Miklós tárnokmester sírköve.
=2000. 163-167., 2 kép.

     Lukács Dezső
Lukács Dezső: Soós Lajos (1879-1972). [Megemlékezés.]
=1983. 89-91., 1 kép.

Lukács Dezső: Százhetvenhat éve született Dorner József (1808-1873). [Megemlékezés.]
=1984. 359-361., 1 kép.

     Lukács László
Lukács László: Sopron város toronyórájához.
=1987. 78.

     Lukácsy Sándor
Fried István ism.: Vajda Péter Válogatott művei. Vál. és sajtó alá rend.: Lukácsy Sándor, bev.: Fenyő István.
=1973. 190-191.

     Maár Gizella
Mollay Károly ism.: Maár Gizella: A soproni szőlőművelés és szókincse.
=1943. 167.

     Maár Károly
Maár Károly: Hol állott Rov vára?
=1937. 194-198.

Maár Károly - Mollay Károly: A soproni és Sopron megyei helytörténetírás módszere s feladatai. 1-2. [Kép: a Szent Mihály-kapu környéke.]
=1938. 273-288., 1 kép; 1939. 17-23.

Maár Károly ism.: Horváth Antal: A csornai premontrei prépostság commendatorai a 16-17. században.
=1942. 225-226.

     Maár Margit
Maár Margit: Népi orvoslás Sopronban és környékén. 1-2.
=1956. 193-201., 2 kép; 289-301.

     Machatsek Lucia
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Machatsek Lucia: Frankenburg Adolf.
=1939. 89-90.

     Macher Frigyes
Macher Frigyes: Soproni vonatkozások dr. Romwalter Alfréd munkásságában.
=1961. 81-83.

Hetyéssy István: A soproni országgyűlések és a magyar korona soproni házigazdája, 1622, 1625.
=1963. 371-372. [Macher Frigyes helyesbítése: 1991. 287.]

Macher Frigyes: "75 éves a Soproni Vasöntöde." (Kiállítás a Központi Bányászati Múzeumban.)
=1986. 48-51., 4 kép.

Macher Frigyes: "Harangvariációk" a soproni Központi Bányászati Múzeumban.
=1986. 273-276., 3 kép.

Macher Frigyes: Soproni helyi kezdeményezés vasöntöde létesítésére (1905).
=1987. 169-170.

Macher Frigyes: Megjegyzés s soproni "vörös sánc" kiégéséhez (kiégetéséhez).
=1987. 240-245., 2 ábra.

Macher Frigyes: Nagyzsadányi Endre (1915-1987). [Megemlékezés.]
=1987. 367-369., 1 kép.

Macher Frigyes: [Az 1681-es soproni országgyűlésről és Esterházy Pál nádorról.]
=1988. 95.

Fekete Ferenc: [Hozzászólás a "Sopron a felszabadulás óta. Eredmények és tanulságok 1945-1985" című könyvhöz.]
=1988. 190-191. [Macher Frigyes kiegészítése: 1989. 95.]

Macher Frigyes: Bányász fúvószenekarok találkozója.
=1989. 358-361., 4 kép.

Macher Frigyes: [A pozsonyi koronázási ünnepségekről 1563-1830.]
=1989. 383. [Fogarassy László kiegészítése: 1990. 95.]

Nagy Alpár - Macher Frigyes: Klafsky Henrik emlékére [1893-1990].
=1991. 270-274., 1 kép.

Nikolics Károly - Höfle József - Macher Frigyes: A Magyar Kémikusok Egyesülete Soproni Csoportjának 35 éves működése.
=1992. 81-85., 2 kép.

Macher Frigyes ism.: Irwing, David: Aufstand in Ungarn. Die Tragödia eienes Volkes.
=1992. 88.

Macher Frigyes - Nikolics Károly: A Magyar Kémikusok Egyesülete Soproni Csoportja 40 éves jubileuma.
=1996. 85-87., 1 kép.

Macher Frigyes ism.: 100 Jahre Karfreitagsaufführungen der "Sieben letzten worte des Erlösers Am Kreuze". Szerk.: Elizabeth Hübner.
=1998. 284-285.

Macher Frigyes: Idegen, főleg német eredetű jövevényszavak a Soproni Vasöntödében.
=1999. 172-182.

     Magassy Sándor
Hárs József: Kárpáti Sándor életútja (Kőszeg, 1872 - Sopron, 1939).
=1990. 173-190., 1 kép. [Magassy Sándor kiegészítése: 286.]

     Magyar János
Magyar János: Fekete Zoltán 1877-1962. [Megemlékezés.]
=1962. 373-375., 1 kép.

Bartha Dénes ism.: Két könyv 1956-ról. [Magyar János: Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről. - Sopron, 1956.]
=1997. 380-381.

     Magyar Pál
Magyar Pál: Dr. Roth Gyula 1873-1961. [Megemlékezés.]
=1961. 180-182., 1 kép.

     Majer Antal
Majer Antal: A Sopron környéki erdők átalakítása és Muck Endre tevékenysége. (Emlékbeszéd Sopronban, 1974. október 26-án, a Muck-emlékünnepségen.)
=1975. 338-347., 7 kép.

Hiller István ism.: Majer Antal: A Bakony tiszafása.
=1981. 190.

Majer Antal: Sopron faóriásai.
=1985. 50-76., 2 t., 16 kép.

Majer Antal: A soproni erdők nagy tanúfái. 1-2.
=1987. 97-127., 1-16. kép; 193-211., 17-29. kép.

     Major György
Märcz Ferenc ism.: Bencze Pál - Major György - Mészáros Ernő (szerk.): Fizikai meteorológia.
=1985. 188.

     Major Jenő
Major Jenő: Az Ödenburg név keletkezésének háttere.
=1955. 1-2. 68-74.

Major Jenő: A XVIII. század végi Sopron topográfiájának néhány kérdése.
=1956. 122-140., 3 kép.

Major Jenő - Mollay Károly - Verbényi László: Az Ödenburg név történeti magyarázatával kapcsolatos vitáról.
=1956. 418.

Major Jenő: Sopron város földrajza 1944.
=1991. 32-54.

     Makai Ágnes
Makai Ágnes: A Lajtabánsági Emlékérem.
=1977. 329-339., 6 kép. [Fogarassy László kiegészítése: 1978. 383.]

     Makkay Jánosné
Makkay Jánosné: Kis János levele az Akadémiához a soproni nyomda működéséről, 1837.
=1959. 371-373.

     Maksay Endre
Maksay Endre: Sopron vármegye birtokos társadalma a XVI. század közepén.
=1979. 157-170., 1 térk. [Varga Ferenc kiigazítása a térképhez: 287.]

     Malmos Endre
Malmos Endre: Csornai regrutanóták, XX. század eleje.
=1965. 184-185., 1 kép.

     Manherz Károly
Mollay Károly ism.: Manherz, Karl: Sprachgeographie und Sprachsoziologie der deutschen Mundarten in Westungarn.
=1977. 374-376.

Hajdú Erzsébet ism.: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. (Red.): Iván Balassa - Claus Klotz - Karl Manherz.)
=1983. 284-286.

     Manica, Giuseppe
Prof. Giuseppe Manica: Római kori borostyánkövek című kiállítás. (Megnyitó beszéd.)
=1995. 173-174., 1 kép.

     Mann Miklós
Mann Miklós: Adalékok Sopron megye történetírójának [Nagy Imre 1822-1894] életéhez.
=1962. 70-74.

     Manninger Vilmos
[Verbényi László] V. L. dr. ism.: Manninger Vilmos: A sebészet diadalútja.
=1938. 171.

     Mányoki János
Mányoki János - Németh László: A soproni evangélikus templom fedélszerkezetének helyreállítási munkái.
=1989. 40-56., 9 kép.

     Marácz László Károly
Marácz László Károly: Egykorú holland tudósítás az 1681. évi soproni országgyűlésről.
=1982. 243.

Kiss Jenő ism.: Marácz László Károly: Fertőd helynevei.
=1986. 285-286.

     Márfi Attila
Márfi Attila ism.: Thurner Mihály [1878-1952] Sopron egykori polgármesterének emlékezete. Szerk.: Turbuly Éva.
=1999. 315-316.

Márfi Attila ism.: Mónus Imre: Győr elestének és visszavételének [XVI. század] bibliográfiája. Szerk.: Bana József.
=2000. 300-302.

     Marián Miklós
Marián Miklós - Traser György: Sopron környékének kétéltű-hüllő világa.
=1978. 153-170., 1 térk., 14 kép.

     Markos György
Papp István ism.: Markos György: Vándorló fegyház.
=1972. 380-381.

     Maros László
Maros László: Soproni diákok kollégium nélkül.
=1962. 74-79.

     Marót János
Mollay Károly ism.: Marót János: Fertőd. Útikalauz.
=1973. 95.

Marót János: Interfórum 71-73.
=1973. 271-273.

Marót János: Az eszterházai Beszálló vendéglő 1773. évi leltára.
=1974. 264-267.

     Martos András
Martos András ism.: Történeti meteorológia és helytörténet. (Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-1800-ig.)
=1973. 54-57.

     Mascher Jenő
Mascher Jenő: Az oktatási és közművelődési dolgozók élet- és munkakörülményei Sopronban.
=1987. 265-269.

     Massalszky Miklós
Massalszky Miklós: Volt-e Julianus Apostata császár Sopronban?
=1940. 267-282., 7 kép.

     Mastalirné Zádor Márta
Mastalirné Zádor Márta: Schwartner Márton soproni kapcsolatai [1786-1788].
=1972. 245-253.

Mastalirné Zádor Márta: Nördliche Dreiländerecke.
=1981. 185-186.

Hiller István - Mastalirné Zádor Márta: Szomszédi kulturális együttműködés kiadványok tükrében.
=1984. 85-87.

Mastalirné Zádor Márta: A 175 éves Erdészeti és Faipari Egyetem jubileumi ünnepségei Sopronban.
=1984. 272-276., 2 kép.

Mastalirné Zádor Márta: Hiller István irodalmi munkássága.
=1994. 85-100.

     Mátyás Csaba
Mátyás Csaba: "Neked két hazát adott a végzeted..." In memoriam Sziklai Oszkár (1924-1998).
=1999. 67-69.

     Mátyás Vilmos
Mátyás Vilmos: Dr. Győrfi János (1905-1966). [Megemlékezés.]
=1967. 89-91., 1 kép.

     Mayer László
Dominkovits Péter ism.: Források a szobathelyi gettó történetéhez. Összeáll.: Mayer László.
=1995. 88-91.

     Märcz Ferenc
Märcz Ferenc ism.: Bencze Pál - Major György - Mészáros Ernő (szerk.): Fizikai meteorológia.
=1985. 188.

     Mechle József
[Becht Rezső] br. ism.: Mechle József: Sopron a festő szemével.
=1939. 353.

     Megay László
Hárs József - Megay László ism.: Műhely. A Győr-Sopron megyei Tanács társadalomtudományi-közművelődési-kritikai folyóirata. Főszerk.: Gecsényi Lajos.
=1980. 88-89.

     Meller Béla
+ ism.: Meller Béla: Erlebtes und Erdachtes.
=1938. 107.

     Mende Gusztáv
M. G. ism.: Rittsteuer, Josef: Die Klosterratsakten über des Burgenland. [1568.]
=1957. 324.

[Mende Gusztáv] M. G. ism.: Leopold Schmidt: St. Radegundis in Gross-Höflein.
=1958. 373.

[Mende Gusztáv] M. G. ism.: Fred Sinowatz: Reformation und katolische Restauration in der Grafschaft Forchtenstein und Herrschaft Eisenstadt.
=1958. 375.

Mende Gusztáv: Van-e soproni jellegű tájképfestés?
=1959. 257-258.

Kép: Mende Gusztáv: Borozgatók.
=1959. 369.

Mende Gusztáv: A Soproni Városi Tanács 1960. évi nyári képzőművészeti telepének működése.
=1961. 256.

     Merényi Ferenc
Mollay Károly ism.: Dercsényi Dezső - Entz Géza - Havassy Pál - Merényi Ferenc (szerk.): Magyar műemlékvédelem 1967-1968.
=1972. 377-379.

     Merényi László
Merényi László: Háború-ellenes mozgalom Győr-Sopron megyében 1912 őszén.
=1961. 359-365., 1 kép.

Merényi László: Háborúellenes mozgalom Sopron megyében 1918 január és október között.
=1969. 15-25.

Merényi László: A soproni munkások harca a háború ellen és a választójogért 1913-ban.
=1974. 152-161.

Merényi László: Az 1917. évi februári orosz forradalom soproni visszhangja.
=1976. 46-55.

Merényi László: Sopron politikai élete 1917 június-decembere között. (Elsősorban sajtóvélemények alapján.)
=1977. 58-68.

Merényi László: Az 1918 januári sztrájk és Sopron vármegye.
=1981. 356-361.

Merényi László: Merényi Oszkár és Claudius Kerpely barátsága.
=1988. 151-155.

     Merényi Oszkár
Merényi Oszkár: Berzsenyi soproni tankönyveiről és első soproni olvasmányairól. 1-2.
=1971. 227-238., 4 kép; 302-311., 1 kép.

Merényi Oszkár - Varga Tibor: Újabb adalékok Berzsenyi Dániel iskoláztatásához.
=1982. 238-242.

     Mérey Klára, T.
T. Mérey Klára: Sopron megye néhány vonása 1810-1812-ben egy katonai jelentés alapján.
=1999. 161-168., 2 kép.

     Mersic, Martin
Mollay Károly ism.: Mersic, Martin: Baumgarten im Burgenland.
=1964. 285.

     Mesterházy Sándor
Mesterházy Sándor: Az első kisérletek a telefonnal Sopronban (1877).
=1978. 85-88., 3 kép.

Mesterházy Sándor: A telefon első gyakorlati hasznosítása Sopronban és Sopron vármegyében. 1-2.
=1980. 58-63., 6 kép; 1982. 50-54., 1 kép.

Mesterházy Sándor: 90 éves volt a soproni közhasználatú helyi távbeszélő hálózat (1890-1980).
=1983. 237-256., 2 kép.

Mesterházy Sándor: 125 éves a soproni állami távíróállomás (1855-1980).
=1984. 117-130., 6 kép.

Mesterházy Sándor: Tűzjelző távíró alkalmazása Sopronban.
=1985. 302-311.

     Mesterházy Tihamér
Mesterházy Tihamér: A nagycenki Széchenyi-hársfasor és kastélypark.
=1979. 171-175., 4 kép.

     Mészáros Ernő
Märcz Ferenc ism.: Bencze Pál - Major György - Mészáros Ernő (szerk.): Fizikai meteorológia.
=1985. 188.

     Mészáros Gyula
Mészáros Gyula: Sopron emlékezik A tanácsköztársaság mártírjaira.
=1961. 61-65., 5 kép.

Mészáros Gyula: A szocialista tartalmú családi ünnepségek, valamint polgári gyászszertartások szervezése Sopronban (1951-1974).
=1975. 75-78., 1 kép.

Mészáros Gyula: A fertői vitorlás- és üdülőtelep használatáról, üzemeltetéséről szóló tanácsrendelet.
=1984. 130-134.

Mészáros Gyula: Sopron városkörnyéki közigazgatás.
=1986. 248-251., 1 térk.

     Mészáros István
Mészáros István: Népoktatás Nyugat-Magyarországon a XVII. században.
=1976. 306-328., 2 térk., 11 t.

Mészáros István: Adalékok Sopron iskolatörténetéhez.
=1996. 137-150., 10 t.

     Metzl János
Metzl János: Dr. Király Jenő [1885-1969] munkásságáról. [Megemlékezés.]
=1971. 369-372.

Metzl János: [Loew Károly Frigyes; botanika.]
=1973. 286.

Metzl János ism.: Sas Andor: A koronázó város [Pozsony]. A bécsi kongresszustól a nagy márciusig. (1818-1848).
=1974. 379-380.

Metzl János: [Az orvosi díjakról, 1900.]
=1976. 286.

Metzl János: Szalatnai Rezső (1904-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 277-279., 1 kép.

Metzl János ism.: Fogarassy, László: Die Volksabstimmung in Ödenburg (Sopron) und die Festsetzung der österreichisch-ungarischen Grenze im Lichte der ungarischen Quellen und Literatur.
=1978. 381-382.

Metzl János ism.: A Soproni Hegység turistatérképe.
=1980. 278-279.

Metzl János ism.: Halász Zoltán: Magyarország.
=1981. 89-90.

Metzl János: [Bata Péter grafikus, Reigl Judit és Tamás Elemér festő a Műcsarnok kiállításán.]
=1983. 287.

Metzl János ism.: Tüskés Tibor: A nyugati kapu.
=1983. 382-383.

Metzl János ism.: Antalffy Gyula: Reformkori városrajzok.
=1984. 191.

Metzl János ism.: Czellár Katalin: Sopron.
=1985. 190-191.

Metzl János: Megemlékezés dr. Király Jenőről, születésének századik évfordulóján.
=1985. 280.

Metzl János: Gerencsér Nándor (1908-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 189-190., 1 kép.

Metzl János ism.: Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. [Parlamenti választások, 1939.]
=1987. 187-188.

Metzl János: Nagy László (1909-1986). [Megemlékezés.]
=1987. 279-282., 1 kép.

Metzl János ism.: Leopold Banny: Schild im Osten. Der Südostwall zwischen Donau und Untersteiermark 1944/45.
=1987. 284-285.

Metzl János: A "Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör" megalakulása Sopronban és első évi működése.
=1989. 278-281.

Metzl János ism.: Fogarassy László: A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921.
=1990. 80-81.

Metzl János: A "Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör" 1989. évi működése.
=1990. 273-276.

Metzl János: Réthly Endre (1911-1990). [Megemlékezés.]
=1990. 281-282., 1 kép.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1990. évi működése.
=1991. 261-264.

Metzl János: Graf Ferenc (1914-1990). [Megemlékezés.]
=1992. 86-87., 1 kép.

Metzl János: Dokumentumok a soproni népszavazásról. (A Soproni Múzeum kiállítása a Lábasházban.)
=1992. 183-184.

Metzl János: Nagy László [1909-1986] emléktáblájának leleplezése. 1991. dec. 20.
=1992. 185-187., 1 kép.

Metzl János: A soproni kórház építésének előzményei.
=1992. 258-265., 1 térk.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1991. évi tevékenysége.
=1992. 275-277.

Metzl János: "Érmek-akvarellek". Soproni művészek kiállítása Bécsújhelyt. [Mühl Aladár, Wiegisser Éva, Renner Kálmán.]
=1993. 73-75., 3 kép.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1992. évi tevékenysége.
=1993. 162-165.

Metzl János ism.: Zsiga Tibor: Nyugat-Magyarország igénylői.
=1993. 189-190.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1993. évi tevékenysége.
=1994. 316-319.

Metzl János: [Az erdei tájékoztató táblák hibái.]
=1994. 327.

Metzl János ism.: Fertő. Neusiedlersee. Turistatérkép.
=1994. 408-409.

Harald Prickler: Zsidók Ruszton. Ford. Metzl János.
=1995. 28-37.

Metzl János: A Soproni Városszépítő Egyesület 125. évi jubileumi közgyűlése. (1994. december 12.)
=1995. 158-161., 10 kép. [Kiegészítés: 287. és annak helyesbítése 383.]

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1994. évi tevékenysége.
=1995. 270-272.

Metzl János: Wiegisser Éva festőművésznő kiállításának megnyitója. (1994. okt. 16.)
=1995. 357-359., 1 kép.

Metzl János: Eper Tivadar (1921-1995). [Megemlékezés.]
=1995. 363-365., 1 kép.

Metzl János ism.: Hárs József: A Soproni Ünnepi Hetek története. 1932-1993.
=1995. 366.

Metzl János ism.: Askercz Éva: Sopron Anno.
=1996. 93-94.

Metzl János ism.: Hárs József: Szakácskönyv 1828.
=1996. 94.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1995. évi tevékenysége.
=1996. 260-262.

Sallai János: A magyar-osztrák határ történetéről a XVIII. századtól napjainkig.
=1996. 289-301. [Dominkovits Péter hozzászólása: 1997. 92.; Metzl János kiegészítése: 1997. 93-94.]

Metzl János ism.: Mollay Károly: Hausarznei- und Essigbüchlein von Hans Seyfridt. Hans Seyfridt házipatikája és eceteskönyvecskéje (1609-1633). Nikolics Károly Gyógyítástörténeti Bevezetésével.
=1996. 377-378.

Metzl János: A Soproni Képzőművészeti Társaság kollektív kiállításai Bambergben, Kulmbachban és Bécsben.
=1997. 54-56.

Wallner Ákos: A Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság [1934-1996]. 1-2. [A 2. rész a társaság összejöveteleit és előadásait regisztrálja.]
=1997. 64-69., 160-185. [Metzl János és Kubinszky Mihály hozzászólása: 286.]

Metzl János ism.: J. R. Bünker: Sopron környéki mesék.
=1997. 71.

Metzl János ism.: Jiři Altman: Burgenland. A történelmi Magyarország és a mai Ausztria...
=1997. 72.

Metzl János ism.: Fogarassy László: Ligetfalu és a pozsonyi hídfő története.
=1997. 189-190.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1996. évi tevékenysége.
=1997. 255-257.

Metzl János ism.: Burgenländischer Feierabend. Seniorenkalender 1997. Szerk.: Joli Gustas - Andreas Balla - Johann Erhardt.
=1997. 381-382.

     Mihalik Sándor
Mihalik Sándor: Stingl Vince "sopronyi nemtelen plebejus", a herendi gyár alapítója.
=1968. 323-338., 3 kép.

     Mihályi Ernő
Mihályi Ernő: Gondolatok Sopronról.
=1943. 1-5.

     Mihályi Péter
Mihályi Péter: Régészeti kutatások a Hanságban. 1-2.
=1971. 17-18., 1 térk., I-VII. t.; 109-117., VIII-XIV. t.

     Mika Ferenc
Varga Lajos - Mika Ferenc: A magyar Fertő halászata az utolsó 12 esztendő folyamán.
=1937. 24-44., 1 grafikon.

     Mikó Sándor
Mikó Sándor: A lózsi-peresztegi csata, 1273.
=1961. 164-165.

Mikó Sándor: A lozsi parasztság a XVIII. században.
=1966. 253-258., 1 kép.

Mikó Sándor: A lozsi iskola a XIX. század végén.
=1967. 269-271.

Mikó Sándor: Jobbágysors Sopron megyében a XVII. és XVIII. században. 1-2.
=1968. 10-19.; 122-129.

Mikó Sándor: Adatok a Nagyerdő történetéhez.
=1969. 309-322., 4 térk., 1 kép.

Mikó Sándor: A tanító Sopron vármegyében a XVIII. század második felében.
=1970. 260-263.

Mikó Sándor: "...ha továbbra is igy Sanyargattatunk még itt is Franczia Országh Lészen." [1794.]
=1970. 270-272.

Mikó Sándor: Adatok a Sopron vármegyei halászat történetéhez.
=1970. 366-374., 2 térk.

Mikó Sándor: Rábaközi kép a kuruc-labanc háború idejéből.
=1971. 29-40., 2 kép.

Mikó Sándor: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés előzményei és következményei Sopron vármegyében. 1-2.
=1972. 129-145., 1 térk., 1 kép; 211-227., 2 térk., 1 kép.

Mikó Sándor: Iván a XVIII. század végén. (Egy falu szociográfiája 1792-1796-ból.)
=1973. 320-347., 2 térk.

Mikó Sándor: Lozs 1559. évi bordézsmája.
=1978. 69-77., 1 kép.

Mikó Sándor: A mezőgazdasági viszonyok és a termelés alakulása Nagylózson. 1-2.
=1980. 209-223.; 302-312.

Mikó Sándor: Lózs mezőváros története a XVI-XVII. században.
=1989. 231-243., 1 kép.

Mikó Sándor: Adatok Nagylózs XIX. századi gazdasági és társadalmi viszonyainak megismeréséhez.
=1989. 315-334., 2 kép.

Mikó Sándor: Az első világháború évei Nagylózson.
=1990. 361-365.

Mikó Sándor ism.: Nagycenk és társközségei múltjából, jelenéből.
=1990. 371-372.

Mikó Sándor: Adatok Nagylózs történetéhez az I. világháború végétől a II. világháború végéig. (1918. okt.-1945. ápr.)
=1991. 324-331.

Mikó Sándor: Az 1597. évi kapuvári urbarium. 1-4.
=1992. 126-146.; 213-230.; 333-355.; 1995. 260-269.

Mikó Sándor: Lósi Imre (1580-1642).
=1992. 371-379., 2 kép.

Mikó Sándor: A nagylózsi iskola múltjából.
=1993. 383-389.

     Missuray-Krúg Lajos
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Missuray-Krúg Lajos: A Fabricius-ház meséi.
=1937.75-76.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Missuray-Krúg Lajos: A búzakalász legendája.
=1937. 76.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Missuray-Krúg Lajos: Otthon.
=1937. 284.

Mollay Károly ism.: Missuray-Krúg Lajos: Társpohár.
=1939. 266-267.

Mollay Károly ism.: Missuray-Krúg Lajos: Rónavíz....
=1942. 100-101.

Mollay Károly ism.: Lám, Friedrich - Missuray-Krúg, Ludwig: In meinem Herzen baut ihr Nest die Stille...
=1942. 228-229.

Missuray-Krúg Lajos: Hany Istók, rábaközi regék hőse.
=1943. 24-57., 4 kép.

     Mocskonyi Melinda
Mocskonyi Melinda: Lábbeliviselet a XII-XIII. századi Sopronban. A Sopron-Előkapui bőrleletanyag feldolgozása.
=1997. 335-355., 7 kép.

     Mócsy András
Mócsy András: Két Silvanus-oltár Sopronkőhidáról.
=1956. 344-346., 1 ábra.

Mollay Károly ism.: Barkóczi, László - Mócsy, András: Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). 1. Lieferung: Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona.
=1976. 182.

     Moess Jenő
Moess Jenő: Bécsi műépítészek szerepe Sopronban a 19. század második felében.
=1968. 168-170.

Moess Jenő: Balfi fürdőlevelek 1915-ből.
=1969. 263-264.

Moesz Jenő: [A soproni ev. templom tornyának építéséről.]
=1978. 94-95.

     Mohácsi Jenő
Becht Rezső: Mohácsi Jenő. Három évforduló: 1864-1934-1944. [Megemlékezés. 1864: Madách Imre halálának éve; 1934: Az Ember Tragédiája [ford. Mohácsi Jenő] a bécsi Burgtheater színpadán; 1944: Mohácsi Jenő (1886-1944).]
=1964. 281-283.

     Mojzer Miklós
Mojzer Miklós: "A magyar barokk művészet" kiállítása a Fabricius-házban (1962. június-július).
=1963. 373-379., 8 kép.

     Mollay Erzsébet
Mollay Erzsébet ism.: Posgai Ildikó: Rábacsanak személynevei.
=1973. 378-380.

Mollay Erzsébet ism.: Carolus Clusius: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia et Codex Clusii.
=1984. 189-191.

     Mollay Károly
Mollay Károly: Adalék Sopron régi helyrajzához.
=1938. 263-264.

Mollay Károly ism.: Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században.
=1938. 265-266.

Maár Károly - Mollay Károly: A soproni és Sopron megyei helytörténetírás módszere s feladatai. 1-2. [Kép: a Szent Mihály-kapu környéke.]
=1938. 273-288., 1 kép; 1939. 17-23.

Mollay Károly ism.: Csatkai Endre: Idegenek a régi Sopronról. [1487-1841.] Scarbantia-könyvek 2.
=1938. 333.

Mollay Károly ism.: Collinder Björn: A leghívebb város. Ford.: Podmaniczky Pál. Scarbantia-könyvek 3.
=1938. 333.

Mollay Károly ism.: Csatkai Endre összeáll.: A soproni exlibris története.
=1938. 333-334.

Mollay Károly ism.: Soós Imre: Ősi rábaközi parasztnemzetségek.
=1938. 334-335.

Mollay Károly: A Táj- és Népkutató Központ kiállítása.
=1939. 85-86.

Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész, 5. köt. Különféle számadások és adójegyzékek 1489-től 1530-ig.
=1939. 87.

Verbényi (Veszelka) László ism.: Mollay Károly: Középkori soproni családnevek [1500-ig].
=1939. 87-89.

Mollay Károly ism.: Litscheauer, G. Fr.: Bibliographie zur Geschichte, Landes- und Volkskunde des Burgenlandes 1800-1929.
=1939. 91-92.

Mollay Károly: Gugelweit János, a Soproni virágének lejegyzője. [1490-es évek eleje.]
=1939. 178-180.

Mollay Károly: Sopron vármegye középkori történelmének nyelvészeti és történeti kérdései. (Széljegyzetek Belitzky János könyvéhez.)
=1939. 232-239.

Mollay Károly ism.: Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. században. Népesedés- és történeti tanulmány.
=1939. 263-264.

Mollay Károly ism.: Missuray-Krúg Lajos: Társpohár.
=1939. 266-267.

Mollay Károly ism.: Mosca, Rodolfo: L'Italia et la questione dell' Ungheria Occidentale.
=1939. 351-352.

Belitzky János: Sopron vármegye középkori története bírálatához. [Megjegyzés Mollay Károly cikkére.]
=1939. 354-358.

Mollay Károly: Válasz Belitzky Jánosnak.
=1939. 358.

Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete (Győregyházmegye múltjából. IV. 1.).
=1940. 45.

Mollay Károly ism.: Heimler Károly: Sopron belvárosa (Sopron műemlékei 1.).
=1940. 46.

Mollay Károly ism.: Kolb Jenő: Régi játékkártyák. (Hungária-könyvek 6.)
=1940. 46-47.

Mollay Károly: Sopron és a magyar nyelv ügye 1825-ben.
=1940. 129-130.

Mollay Károly: Sagittarius - lövér.
=1940. 284.

Mollay Károly: A burgenlandi német népi színjátékok kérdéséhez.
=1941. 63-65.

Mollay Károly ism.: Horak, Karl: Burgenländische Volksschauspiele.
=1941. 69.

Mollay Károly: Soproni élet a 15. század második felében. (A Haberleiter-család története.) 1-2.
=1941. 109-122., 1 családfa, 2 t.; 153-172., 1 t.

Mollay Károly: Mégegyszer a burgenlandi német népi színjátékokról.
=1941. 147.

Mollay Károly ism.: Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában.
=1941. 151.

Mollay Károly: Adatok a soproni ispotály történetéhez, 1489-1490, 1585.
=1942. 29-36.

Mollay Károly - Weger Imre: A Sopron megyei Kultúratlasz Közleményei. 1-2.
=1942. 76-85., 1 térk.; 146-147.

Mollay Károly ism.: Csatkai Endre: A soproni szappanosok és gyertyamártók története.
=1942. 98-99.

Mollay Károly ism.: Gantner Antal: A soproni színház és színészet története.
=1942. 99.

Mollay Károly ism.: Missuray-Krúg Lajos: Rónavíz....
=1942. 100-101.

Mollay Károly: Az 1622. évi soproni belvárosi tervrajz magyarázó szövege.
=1942. 151.

Mollay Károly ism.: Csapodi Csaba: Esterházy Miklós nádor 1583-1645.
=1942. 152.

Mollay Károly: Egyháztörténet és helytörténet.
=1942. 215-216.

Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Gúnyvers a soproni asszonyokról 1595-ből. [Wiener János versei.]
=1942. 226-227.

Mollay Károly ism.: Lám, Friedrich - Missuray-Krúg, Ludwig: In meinem Herzen baut ihr Nest die Stille...
=1942. 228-229.

Mollay Károly: Sopron város 1530. évi pecsétje.
=1943. 64-65.

Mollay Károly ism.: Jászai József: Rábatamási község múltja és jelene.
=1943. 71-73.

Mollay Károly: Újabb szempontok a helytörténetírás műveléséhez.
=1943. 161-170.

Mollay Károly: A soproni városi okmánytár [szerk.: Házi Jenő] margójára.
=1943. 261-264.

Mollay Károly ism.: Maár Gizella: A soproni szőlőművelés és szókincse.
=1943. 167.

Mollay Károly ism.: Benkő László: A falukutatástól a nemzetnevelésig.
=1943. 268.

Mollay Károly ism.: Horváth Antal: A csornai konvent hiteles helyi működése [az 1220-as évektől].
=1943. 268.

Mollay Károly ism.: Kálmán Béla: A bősárkányi gyékényszövés és szókincse.
=1943. 285.

Mollay Károly ism.: Mosca, Rodolfo: Le relazioni internazionali del regno d'Ungheria. Atti internazionali e documenti diplomatici raccoli e ordinat 1. (1919-1938).
=1943. 286-287.

Mollay Károly: A régi és az új "Soproni Szemle".
=1955. 1-2. 5-12.

Mollay Károly: Harka nevéről.
=1955. 1-2. 138.

Verbényi László ism.: Karl Mollay: Scarbantia, Ödenburg, Sopron.
=19551-2. 158.

Mollay Károly: Az "Ödenburg" név keletkezéséhez.
=1955. 3-4. 69-79., 1 tervrajz.

Mollay Károly: Zsirai Miklós (1892-1955). [Megemlékezés.]
=1955. 3-4. 161.

Mollay Károly ism.: Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába.
=1955. 3-4. 162-163.

Mollay Károly ism.: I. Tóth Zoltán szerk.: Magyar történeti bibliográfia 1825-1867.
=1955. 3-4. 163.

Mollay Károly ism.: Boldizsár Iván: Magyarország. Útikönyv.
=1955.-4. 163-165.

Mollay Károly: Műemlékvédelmi kiállítás Budapesten.
=1955. 3-4. 167.

Mollay Károly: Sopron a középkor végén.
=1956. 31-42., 2 kép.

Mollay Károly ism.: Kovalovszky Miklós: Gombocz Zoltán.
=1956. 190.

Mollay Károly ism.: Wagner, Hans: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. 1. Band: Die Urkunden von 808 bis 1270.
=1956. 190-191.

Mollay Károly ism.: Schmidt, Leopold: Burgenländische Volkskunde 1951-1955.
=1956. 191.

Major Jenő - Mollay Károly - Verbényi László: Az Ödenburg név történeti magyarázatával kapcsolatos vitáról.
=1956. 418.

Mollay Károly: Kottanner Jánosné és naplója.
=1957. 1-9., 3 kép.

Mollay Károly ism.: Szántó Imre (szerk.): A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktató-nevelő munkában.
=1957. 157-158.

Mollay Károly: Még egyszer Kottanner Jánosné és naplója.
=1958. 176., 1 kép.

László Ernő: Járt-e Erzsébet királyné Mihályiban [1440-ben]? [Mollay Károly válaszával.]
=1958. 282-283.

Mollay Károly: Háztörténet és várostörténet. A Szent György utca 3. számú ház. (1379-1550.) 1-2.
=1959. 121-136., 5 kép; 193-204., 4 kép.

[Mollay Károly] M.: dr. Botvay Károly (1897-1958). [Megemlékezés.]
=1959. 190-192.

Mollay Károly: Soproni növendékek a jénai egyetemen 1882-1911 [és az itt doktoráltak: 1683-1830].
=1959. 274-275. [Pótlás: P. J.:
= 1961. 365.]

Házi Jenő ism.: Karl Mollay: Das Ofner Stadtrecht [1404-1439].
=1959. 383-384.

Mollay Károly: A soproni szelídgesztenyés történetéhez. Fejezet a soproni határ történetéből.
=1960. 66-70.

Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó, Archidiakon von Eisenburg/Vasvár im Burgenland-Teil des Komitates Eisenburg in den Jahren 1697-1698.
=1960. 94-95.

Mollay Károly: Horváth József kiállításának megnyitója a Nemzeti Szalonban, 1959.
=1960. 282-283.

Mollay Károly: Sopron várostörténeti kutatása.
=1960. 331-336.

Mollay Károly: Névtudomány és várostörténet Dágtól Ágfalváig. (1195-1416.) 1-2.
=1961. 114-130., 1 családfa, 1 térk., 2 kép; 193-200., 1 térk.

Lágyi István - Mollay Károly: A középkori mértékekről.
=1961. 379-380.

Mollay Károly ism.: Zsidó történeti emlékek.
=1962. 90-93.

Mollay Károly ism.: Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena.
=1962. 180-181., 2 kép.

Mollay Károly: Középkori soproni naptárak. 1-2.
=1962. 215-226., 3 kép; 299-311., 1 t., 3 kép.

Mollay Károly ism.: Grünwald Fülöp - Scheiber Sándor szerk.: Magyar-zsidó Oklevéltár VI. köt. 1600-1740.
=1962. 379-380.

Mollay Károly: Macskakő-Katzenstein. Feudális anarchia és huszitizmus Sopron környékén (1440-1465).
=1963. 122-135., 1 kép.

Mollay Károly: Sopron XIV. századi városképének vizsgálata. A Fabricius-ház története (kb. 50-1530-ig). 1-2.
=1964. 1-14., 5 kép; 97-117., 8 kép.

Mollay Károly ism.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. köt. A-Cs.
=1964. 189-190.

Mollay Károly ism.: Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848.
=1964. 190-191.

Mollay Károly ism.: Mersic, Martin: Baumgarten im Burgenland.
=1964. 285.

Mollay Károly: Sopron ismerkedése a huszitizmussal. (1415-1465.)
=1964. 333-335.

Mollay Károly ism.: Grünvald Fülöp - Scheiber Sándor: Magyar-zsidó Oklevéltár VII. köt. Az első országos zsidó conscriptiok 1725-1748.
=1964. 380.

Mollay Károly: Kottanner Jánosné emlékirata. (A legrégibb német női memoár.) (1439-1440.) 1-3.
=1965. 142-149.; 233-239.; 323-329.

Mollay Károly ism.: B. Thomas, Edit: Römische Villen in Pannonien.
=1965. 192.

Mollay Károly ism.: Sz. Póczi Klára: Sopron rómaikori emlékei.
=1965. 287-288.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. VIII. köt. 1264-1760.
=1966. 279-280.

Mollay Károly ism.: Zala megye földrajzi nevei.
=1966. 280-281.

Mollay Károly: Többnyelvűség a középkori Sopronban. 1-5.
=1967. 155-171., 4 kép; 205-223., 5 kép; 317-333., 4 kép; 1968. 37-58., 9 kép; 130-150., 1 t., 4 kép.

Mollay Károly: Helyrajzi neveink védelme.
=1967. 334-340., 1 grafikon, 1 kép.

Csatkai Endre: Hozzászólás Mollay Károly: Helyrajzi neveink védelme c. tanulmányához.
=1968. 59-60.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. IX. köt. 1282-1739.
=1968. 95-96.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár X. köt. 1150-1766.
=1968. 192.

László Ernő - Öreg soproni - Kovács L. Ferencné: Hozzászólások Mollay Károlynak a soproni utcanevekről szóló cikkéhez.
=1968. 250-252.

Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. II. Band: Die Urkunden von 1271 bis 1301.
=1968. 283-284.

Mollay Károly ism.: Gutkas, Karl: Geschichte des Landes Niederösterreich.
=1968. 286-287.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár XI. köt. 1446-1741.
=1969. 191.

Mollay Károly ism.: Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk.
=1969. 284-285.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. A középkori magyar zsidóság könyvkultúrája.
=1969. 286-288.

Mollay Károly: Helyrajzi neveink védelmének "védelmére".
=1969. 334.

[Mollay Károly] A szerkesztő: In memoriam Andreae Csatkai.
=1970. 193.

Mollay Károly ism.: Festschrift für Heinrich Kunnert. Burgenländische Froschungen, hg. von Burgenländischen Landesarchiv.
=1970. 286-287.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. XII. köt. 1414-1478.
=1970. 287-288.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert.
=1970. 288.

Mollay Károly: Helyneveink tipológiai vizsgálata. (Hozzászólás Kázmér Miklós könyvéhez.)
=1970. 352-359., 1 térk.

Mollay Károly: Földi Lőrinc (1913-1970). [Megemlékezés.]
=1970. 382.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: A rábaközi Mihályi igeképzői.
=1970. 383.

Mollay Károly ism.: Lechner, Karl (szerk.): Donauländer und Burgenland.
=1971. 96.

Mollay Károly: Bán János (1887-1971). [Megemlékezés.]
=1971. 188., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. köt. 1. Általános rész I-II.
=1971. 189-190.

Mollay Károly ism.: Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem.
=1971. 190.

Mollay Károly: Gyulay Zoltán 70 éves.
=1971. 193.

Mollay Károly ism.: Breu, Josef: Die Kroatensiedlung im Burgenland und den anschliessenden Gebieten.
=1971. 287-288. [Josef Breu kiigazítása: 1972. 95.]

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor [Szerk.]: Magyar-zsidó Oklevéltár XIII. köt. 1296-1760.
=1971. 380-381.

Kovács József László ism.: Mollay, Karl: Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin (1439-1440).
=1971. 381-382. [Fogarassy László kiegészítése: 1972. 287.]

Mollay Károly ism.: Pflagner, Margit (Red.): Begegnung mit dem Burgenland.
=1971. 383-384.

Mollay Károly ism.: A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 1945-1968.
=1972. 91-92.

Mollay Károly ism.: Galavics Géza: Program és műalkotás a 18. század végén. Egy festmény születése és fogadtatása.
=1972. 92-93.

Mollay Károly ism.: [A Burgenländische Forschungen három füzete.]
=1972. 93-94.

Mollay Károly ism.: Herpay Imre (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián. Sopron 1919-1969.
=1972. 191.

Mollay Károly: Népi hiedelmeink kutatása. (Hozzászólás Schram Ferenc könyvéhez.)
=1972. 257-263.

Mollay Károly ism.: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes VIII. Teil: Karten und Pläne.
=1972. 284.

Mollay Károly ism.: Imre Samu: A felsőőri nyelvjárás.
=1972. 284-285.

Mollay Károly ism.: Lőrinczy György: Sopron.
=1972. 285-286.

Mollay Károly ism.: Dercsényi Dezső - Entz Géza - Havassy Pál - Merényi Ferenc (szerk.): Magyar műemlékvédelem 1967-1968.
=1972. 377-379.

Mollay Károly ism.: Keresztényi József: Az olimpiák története. Olümpiától Münchenig.
=1972. 382.

Mollay Károly ism.: Gimes Endre: Nagycenk. Útikalauz.
=1973. 93-95.

Mollay Károly ism.: Marót János: Fertőd. Útikalauz.
=1973. 95.

Mollay Károly: A helytörténeti és honismereti folyóiratok szerkesztőinek szombathelyi konferenciája.
=1973. 265.

Mollay Károly: Kunszery Gyula (1906-1973). [Megemlékezés.]
=1973. 276., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XIV. köt. 1742-1769.
=1973. 284-285.

Mollay Károly: A világi zene jelentkezése Sopronban (1430-1629). 1-2.
=1974. 4-40., 4 kép; 127-133., 2 kép.

Mollay Károly ism.: Honti Pál: Hany Istók nyomában.
=1974. 192.

Mollay Károly ism.: H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI-XVII. század).
=1974. 283-285.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XV. köt. 1408-1770.
=1974. 381.

Mollay Károly ism.: Derx, Josef: 100 Jahre Eisenstädter Bank Aktiengesellschaft Eisenstadt 1872-1972.
=1974. 381-382.

Mollay Károly ism.: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes VIII. Teil: Karten und Pläne.
=1974. 382.

Mollay Károly ism.: Faragó Sándor: 100 év a tűzoltás szolgálatában Kapuvárott 1874-1974.
=1974. 382.

Mollay Károly ism.: Nagycenki Krónika.
=1974. 382.

Mollay Károly ism.: Eper Tivadar - Réthly Endre - Gerencsér Nándor (szerk.): Sopron Városi Tanács VB. Kórházának III. évkönyve (1969-1974).
=1975. 189-190.

Mollay Károly ism.: Emresz Károly: Sopron helytörténete a gimnáziumban.
=1975. 284-285.

Mollay Károly: A Csatkai-díj 1975. évi odaítélése [Galavics Gézának].
=1976. 72.

Mollay Károly ism.: Gimes Endre (szerk.): Barangolások a soproni erdőben.
=1976. 181.

Mollay Károly ism.: Barkóczi, László - Mócsy, András: Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). 1. Lieferung: Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona.
=1976. 182.

Mollay Károly ism.: Hadrovics, László: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert.
=1976. 183-184.

Mollay Károly ism.: Schmeller-Kitt, Adelheid: Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberwart.
=1976. 184.

Mollay Károly ism.: Gimes Endre: Szil, Szany, Rábaszentandrás, Sobor, Egyed, Árpás. Útikalauz.
=1976. 376-377.

Mollay Károly ism.: Katona Imre: A habán kerámia Magyarországon.
=1976. 377-378.

Mollay Károly ism.: Imre Samu: Felsőőri tájszótár.
=1976. 378.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár XVI. köt. 1412-1770.
=1976. 378-379.

Mollay Károly: A három középkori városháza [XV. század].
=1977. 234-247.

Mollay Károly ism.: Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején.
=1977. 280.

Mollay Károly ism.: Gimes Endre: Balf-fürdő. Útikalauz.
=1977. 285.

Mollay Károly ism.: Manherz, Karl: Sprachgeographie und Sprachsoziologie der deutschen Mundarten in Westungarn.
=1977. 374-376.

Mollay Károly ism.: Sz. Burger Alice (szerk.): Az 1975. év régészeti kutatásai.
=1977. 376.

Mollay Károly ism.: Sz. Póczy Klára: Scarbantia. A római kori Sopron.
=1977. 379.

Mollay Károly: Olasz művelődési kapcsolatok a középkori Sopronban. (Széljegyzetek a Magyar Anjou Legendáriumhoz.)
=1978. 78-81.

Mollay Károly ism.: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. - Végh József (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. - Balázs Judit: Rábaszentandrás család- és ragadványnevei.
=1978. 91-93.

Mollay Károly ism.: Triber, Ladislaus (red.): Die Obere Wart.
=1978. 93-94.

Mollay Károly ism.: Suppan, Wolfgang: Jenő Takács. Dokumente, Analysen, Kommentare.
=1978. 380.

Mollay Károly ism.: Hodik, Fritz P.: Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer Judengemeinde im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
=1978. 382-383.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár XVII. köt. 1431-1770.
=1979. 94-95.

Mollay Károly ism.: Magyar műemlékvédelem 1973-1974.
=1979. 186-188.

Mollay Károly: A vidéki helytörténeti, honismereti és közművelődési folyóiratok szerkesztőinek békéscsabai tanácskozása. [1979. október 25-26.]
=1980. 44-46.

Mollay Károly ism.: Dávid Ferenc: A soproni ó-zsinagóga. - Sedlmayr János: A soproni ó-zsinagóga helyreállítása.
=1980. 85-86.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: Mihályi tájszótár (Rábaköz).
=1980. 87-88.

Mollay Károly ism.: Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig.
=1980. 189-190.

Mollay Károly ism.: Pflagner Margit: Streifzüge durch Westungarn.
=1980. 190.

Mollay Károly: Roisz Vilmos festőművész, az ötvenéves Soproni Művésztelep egyik alapító tagja.
=1980. 270-276., 6 kép.

Mollay Károly ism.: Csanits, Emmerich: Hianzngschichtn.
=1980. 283-284.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XVIII. köt. (1290-1788).
=1981. 87-88.

Mollay Károly ism.: Lagzi István (szerk.): Tanulmányok a magyarországi lengyel emigráció történetéből 1939-1945.
=1981. 89.

Mollay Károly ism.: [Kelénpatak, Sopronnyék, Szárazvám és az 1621-i lakompaki csata története.]
=1981. 187-188.

Mollay Károly ism.: Bárdos Kornél: Győr zenéje a 17-18. században.
=1981. 188-189.

Mollay Károly: Földrajzi neveink magyarázatáról. (Hozzászólás Kiss Lajos könyvéhez.)
=1981. 237-250., 1 térk.

Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. III. Band: Die Urkunden von 1301 bis 1327, mit Nachträgen von 1233 bis 1301.
=1981. 282-283.

Mollay Károly ism.: Studia Judaica Austriaca. Im Auftrag des Vereins "Österrechisches Jüdisches Museum in Eisenstadt".
=1981. 283.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: A cipészmesterség szakszókincse a rábaközi Mihályiban.
=1981. 285.

Mollay Károly ism.: Domonkos Ottó: Ár- és bérlimitációk Sopron városában és Sopron megyében (XVI-XIX. század).
=1982. 93-94.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem Jahre 1713.
=1982. 94-95.

Mollay Károly ism.: Domonkos Ottó: A magyarországi kékfestés.
=1982. 188-189.

Mollay Károly ism.: Haiding, Karl (hg.): Johann Reinhard Bünker: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart.
=1982. 274-275. [Hárs József kiegészítése: 287.]

Mollay Károly ism.: Településtudományi Közlemények 28. szám. 1979.
=1982. 275-277.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: Nyelvjárási tanulmányok.
=1982. 282-283.

Mollay Károly ism.: Roth-Fuchs, Gabriele: Rust. 300 Jahre Freistadt.
=1982. 284.

Mollay Károly: [A Soproni Szemle bírálóinak észrevételeire.]
=1983. 95.

Mollay Károly: Kőszeg 1532. évi ostroma és Sopron.
=1983. 193-236., 1 t., 9 kép.

Mollay Károly: Szakál Ernő 70 éves.
=1983. 257-258.

Mollay Károly ism.: Sz. Burger Alice (szerk.): Régészeti Füzetek I. sorozat. 30-34. szám.
=1984. 91.

Mollay Károly ism.: Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története.
=1984. 92.

Mollay Károly: Népi hiedelmeink kutatása. (Hozzászólás Schram Ferenc könyvéhez.)
=1984. 169-170.

Kovács József László ism.: Mollay Károly: Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig.
=1984. 285-286.

Mollay Károly ism.: Keszei Dénes: Nagycenk múltja és jelene.
=1984. 287.

Mollay Károly: Soproni Stöckert Károly szobrászművész 75 éves.
=1985. 178-182., 3 kép. [Kiegészítés: 383.]

Mollay Károly: Sopron zenéje a 16-18. században. (Széljegyzetek Bárdos Kornél könyvéhez.)
=1985. 239-246.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitatiom 1757 Südburgenland.
=1985. 284-285.

Mollay Károly ism.: Bokor József: Sopronkövesd ragadványnevei.
=1986. 95.

Mollay Károly ism.: Festschrift für Karl Semmelweis.
=1986. 283-284.

Hárs József ism.: Mollay Károly (szerk.): Sopron 1945-1985.
=1986. 380-381.

Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. IV. Band: Die Urkunden von 1328 bis 1342 mit Nachträgen von 1284 bis 1318.
=1987. 90-94.

Mollay Károly ism.: Molnár László (szerk.): Georgius Agricola: Tizenkét könyv a bányászatról és a kohászatról. Ford.: Becht Rezső.
=1987. 94-95.

Mollay Károly: Iparrégészet.
=1987. 159-161.

Mollay Károly ism.: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. köt.
=1987. 184-185.

Mollay Károly: Árszabások. (A soproni vargák 1532. évi árszabása.)
=1987. 289-307., 1 kép.

Mollay Károly: Egy kőszegi formuláskönyv soproni vonatkozásai.
=1988. 141-146.

Mollay Károly ism.: László Gyula: Az akvarell poétája. Soproni Horváth József művészete.
=1988. 180.

Mollay Károly ism.: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. köt.
=1988. 183.

Mollay Károly ism.: Keszei Dénes: Történetek és leírások Nagycenk múltjából.
=1988. 184.

Mollay Károly: Családtörténet és társadalomtörténet. (Az 1532. évi soproni mészárosok.)
=1988. 292-325., 4 kép.

Mollay Károly ism.: Geosits, Stefan (hg.): Die burgenländischen Kroaten im Wandel der Zeiten.
=1988. 381-383., 1 térk.

Mollay Károly: Középkori háztörténet és várostörténet. 1-3.
=1989. 18-40., 1-9. kép; 126-148., 10-25. kép; 205-224., 26-33. kép.

Mollay Károly: Állítsák vissza Harka nevét!
=1989. 225-226.

Mollay Károly: Visszaállították Házi Jenő akadémiai tagságát.
=1989. 227.

Mollay Károly: A Számkivetettek Tesvérülete a középkorban.
=1989. 334-344., 2 kép.

Mollay Károly: Adalék Bessler Lőrinc soproni muzsikus életrajzához.
=1989. 355-357., 1 kép. [Helyesbítés: 1990. 95.]

Mollay Károly: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. (Széljegyzetek Dányi Dezső és Zimányi Vera könyvéhez.)
=1990. 23-27.

Mollay Károly ism.: Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata.
=1990. 84.

Mollay Károly ism.: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára.
=1990. 88-90.

Mollay Károly: A címervita [Sopron város címeréről].
=1990. 149-154.

Mollay Károly ism.: Pájer Imre (szerk.): Neves rábaköziek.
=1990. 191.

Mollay Károly: Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén. (Soproni kiegészítések és jegyzetek Ember Győző könyvéhez.)
=1990. 228-248., 4 kép.

Mollay Károly ism.: [Kiss Jenő három munkája a rábaközi Mihályi nyelvjárásról.]
=1990. 283-285., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Büki Szabó József: Bük környékének ragadványnevei.
=1990. 286.

Horváth Zoltán: Válasz Mollay Károly: A címervita című cikkére.
=1990. 330-335.

Mollay Károly: XIV. századi osztrák költő [Peter Suchenwirt] híradása Nyugat-Magyarországról.
=1990. 340-343.

Mollay Károly: [A Soproni Szemle áráról.]
=1990. 383.

Mollay Károly: Kereskedők, kalmárok árosok. Moritz Pál kalmár (1511-1530).
=1991. 1-32., 10 kép.

Mollay Károly: Az 1527. évi soproni adójegyzék.
=1991. 62-75.

Mollay Károly: A Szélmalom utcai vám 1217-1564.
=1991. 97-121., 8 kép.

Mollay Károly: Az 1528. évi soproni adójegyzék.
=1991. 166-178., 2 kép.

Mollay Károly: Magyarország zenetörténete. (Soproni jegyzetek.)
=1991. 219-229.

Mollay Károly: A Szövetségközi Katonai Bizottság bizalmas utasítása a hozzá beosztott antanttisztekhez. (1921. augusztus 1.)
=1991. 316-319., 1 kép.

Mollay Károly: Soproni Stöckert Károly (1910-1991). [Megemlékezés.]
=1991. 365-366., 1 kép.

Mollay Károly: Az 1528. évi soproni bordézsma jegyzék.
=1992. 63-69.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: A mihályi nyelvjárás változatai 1889 és 1989 között.
=1992. 88-89.

Mollay Károly: A soproni népszavazás tanulságai. (1921. dec. 14-1991. dec. 14.)
=1992. 97-105.

Mollay Károly: A Tómalom középkori előzményei. (Fejezetek a soproni határ történetéből.)
=1992. 150-167., 5 kép.

Mollay Károly: [Kloss Andorról és Házi Jenőről.]
=1992. 191.

Mollay Károly: [Fogarassy Lászlóról.]
=1992. 191.

Pausz, Josef ism.: Rauch András: egy evangélikus muzsikus az ellenreformáció viszontagságaiban. Ford.: Mollay Károly.
=1992. 193-212.

Mollay Károly: A Rózsák utcája. (Részlet Sopron középkori helyrajzából.)
=1992. 231-244., 6 kép.

Mollay Károly: Az 1529. évi gabonadézsma-jegyzék.
=1992. 265-269.

Mollay Károly ism.: Keszei Dénes: Régi és újabb történetek Nagycenk múltjából.
=1992. 282.

Mollay Károly: Rauch András Sopronban.
=1992. 289-332.

Mollay Károly ism.: Pájer Imre: Rábaköz népének védekezése az áradások ellen 1870-1889.
=1992. 383.

Mollay Károly ism.: A Rózsa utca nevének eredete. (Válasz Szilágyi István cikkére.)
=1993. 25-30., 1 térk.

Mollay Károly: Az 1530. évi soproni adójegyzék.
=1993. 30-41.

Mollay Károly: Helytörténetírás: minek? kinek?
=1993. 135-140.

Mollay Károly: Az 1530. évi soproni gabonadézsma-jegyzék.
=1993. 157-162., 1 térk.

Mollay Károly ism.: Ifj. Hiller István: Palatin Nikolaus Esterházy. Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645.
=1993. 182-183.

Mollay Károly ism.: Fejezetek a győri önkormányzatok történetéből.
=1993. 190-191.

Mollay Károly: Fertőrákos. Műemlékvédelmi megfontolások egy magyar falu megújításakor.
=1993. 236-237.

Mollay Károly: Az 1532. évi soproni adójegyzék.
=1993. 263-279.

Mollay Károly: Soproni Horváth József szobra.
=1993. 279-280., 1 kép.

Mollay Károly irodalmi munkássága.
=1993. 403-422.

Mollay Károly: Két középkori oltárjavadalom történetének tanulságai. (Részlet Sopron középkori topográfiájából.)
=1994. 43-60., 8 kép.

Mollay Károly: Hiller István (1934-1993). [Megemlékezés.]
=1994. 80-82., 1 kép.

Mollay Károly: A Kovácsok utcájának topográfiája. (Várkerület 3-37. számú telkek.) (1379-1536.) 1-3.
=1994. 266-302., 3 kép; 1995. 130-157., 7 kép; 193-214., 1 kép.

Bariska István ism.: Mollay Károly: Első telekkönyv. - Erstes Grundbuch (1480-1553). - Sopron város történeti forrásai. Quellen zur Geschichte der Stadt Ödenburg. Szerk.: G. Szende Katalin.
=1994. 410-412.

Mollay Károly: Egy évtized soproni külkereskedelmének társadalomtörténeti háttere (1483-1489).
=1995. 289-316.

Nagy Balázs ism.: Mollay Károly: Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz. Moritz Pál kalmár üzleti könyve (1520-1529).
=1995. 367-368.

Mollay Károly: Beköszöntő.
=1997. 1.

     Molnár András
Molnár András: Egy kortesdal háttere. (Sopron vármegye és az adminisztrátori rendszer.) (1845-1848.)
=1993. 61-67.

Molnár András: Batthyány Lajos és a Széchenyi-Kossuth vita (1841-1843).
=1995. 316-325.

     Molnár Imre
Csatkai Endre ism.: Somogyi Vilmos - Molnár Imre: Báthy Anna. (Nagy magyar előadóművészek VIII.)
=1969. 285-286.

Molnár Imre: A Győr-Sopron megyei munkásmozgalom-történet kutatásának, feldolgozásának helyzete és további feladatai.
=1983. 69-73.

     Molnár József
Molnár József: Várostörténet dióhéjban.
=1963. 116-121., 1 mell., 3 t.

Molnár József: Rif-kabil sorozás Sopronban, 1925. [Diákugratások].
=1964. 249-253.

Molnár József: A soproni Ady Endre Kör rövid története.
=1966. 157-158.

Molnár József: A százéves Soproni Gázgyár története.
=1967. 30-42., 1 kép.

Molnár József: Városéletünk kulturális jellemzői a felszabadulás előtt.
=1970. 21-34.

     Molnár Károly
Hiller István ism.: Molnár Károly - Vaskó László: A magyar demokratikus tanügy negyven éve.
=1990. 85-87.

     Molnár László
Molnár László: Tíz éve halt meg Faller Jenő.
=1976. 348-349.

Molnár László: A Központi Bányászati Múzeum épületének története és műemléki helyreállítása.
=1984. 42-57., 12 kép.

Molnár László: Faller Jenő és Sopron.
=1986. 52-54., 1 kép.

Molnár László: Dzseki bácsi elment... (1900-1985). [Megemlékezés Böszörményi Nagy Károlyról.]
=1986. 84-89., 4 kép.

Hárs József: A Soproni Ünnepi Hetek története. (Elfelejtett rendezvények 1946-1949.) 1-2.
=1986. 193-208. [Kiegészítések: Molnár László: 1987. 188-190.; Klafsky Henrik: 1987. 190-191.]; 289-303.

Mollay Károly ism.: Molnár László (szerk.): Georgius Agricola: Tizenkét könyv a bányászatról és a kohászatról. Ford.: Becht Rezső.
=1987. 94-95.

Molnár László: Tárczy-Hornoch Antal emlékkiállítása.
=1987. 274-279., 3 kép.

Molnár László: Tompos Ernő (1907-1989). [Megemlékezés.]
=1989. 362-367., 1 kép. [Kiegészítés: 1990. 94., 1 kép.]

Molnár László: Fogarassy László 70 éves.
=1990. 20-23.

Molnár László: A Vörösmarty-szobor leleplezése.
=1991. 76-84., 2 kép.

Molnár László: Mende Gusztáv festőművész halálának 30. évfordulóján rendezett emlékkiállítás. (Várkerület Galéria: 1993. november 21.)
=1994. 203-207., 2 kép.

Molnár László: Fogarassy László (1920-1994). [Megemlékezés.]
=1995. 278-282., 1 kép.

Molnár László: Sopron város hadtörténeti tradíciói.
=1998. 343-352.

Molnár László: A Rákóczi Baráti kör, a soproni honvéd főreáliskola hagyományainak folytatója.
=2000. 76-80. [Helyesbítés: 203.]

Molnár László: Ünnepi megemlékezés a Hősök Napján. (Sopron, május 28.)
=2000. 431-433.

Molnár László: Zambó János (1916-2000). [Megemlékezés.]
=2001. 194-196.

     Molnár Tibor
Molnár Tibor - Székely László: A szőlészet és a borászat átalakulása a Soproni Borvidéken 1946-tól napjainkig.
=1999. 45-53.

     Monok István
Hiller István ism.: Monok István (szerk.): Könyvtártörténeti Füzetek I-II.
=1986. 284-285.

     Monori Erzsébet
Monori Erzsébet: Új adatok Sopron megye színészetéhez 1841-ig.
=1963. 267-269.

     Mónus Imre
Márfi Attila ism.: Mónus Imre: Győr elestének és visszavételének [XVI. század] bibliográfiája. Szerk.: Bana József.
=2000. 300-302.

     Móra Mihály
[Heimler Károly] ry. ism.: Móra Mihály: Házassági kereseti jog a köteléki perben az egyházi jog szerint.
=1943. 159.

     Mórotz László
Mórotz László: Későbarokk falfestmények feltárása az Új utca 18-as számú házban.
=1970. 86-92., 5 kép.

     Morvai Gyula
Morvai Gyula: Elöljáró szavak Giczy János festőművész Győri Városi Levéltár-beli kiállításához. (1997. szeptember 3-24.)
=1998. 57-58.

Németh Ildikó ism.: Győr története a kezdetektől napjainkig. (Szerk.: Bana József - Morvai Gyula.)
=1998. 189-190.

     Mosca, Rodolfo
Mollay Károly ism.: Mosca, Rodolfo: L'Italia et la questione dell' Ungheria Occidentale.
=1939. 351-352.

Mollay Károly ism.: Mosca, Rodolfo: Le relazioni internazionali del regno d'Ungheria. Atti internazionali e documenti diplomatici raccoli e ordinat 1. (1919-1938).
=1943. 286-287.

     Mosokovszky Éva, H.
H. Mosokovszky Éva: Festmények soproni részletekkel a bécsi Dorotheum árverésén, 1967.
=1968. 93.

     Mózes Ibolya
Szántóné Balázs Edit: Partes populorum minorum alienigenae. Szerk.: Mózes Ibolya.
=1995. 92-94.

     Mőcsényi Mihály
Mőcsényi Mihály: Kritikus gondolatok és ismeretlen tények Eszterháza építéstörténetéhez. 1-2.
=1997. 2-16., 7 kép; 98-117., 1 kép. [Kiegészítés: 382.]

Kubinszky Mihály ism.: Mőcsényi Mihály: Eszterháza feketén-fehéren.
=2000. 204-205. [Helyreigazítás: 282.]

     Muck Tibor
Hárs József ism.: Muck Tibor (szerk.): A Széchenyi István szocialista brigádok emlékkönyve 1987.
=1988. 189-190.

     Mühl Nándor
Simkovics Gyula ism.: Mühl Nándor: A soproni szőlészet története 1845-1945.
=1966. 94-95.

     Nagy Alpár
Nagy Alpár: Húszéves a Soproni "Liszt Ferenc" pedagógus énekkar. (A kórus vázlatos története.)
=1970. 151-155.

Nagy Alpár: Kodály Zoltán és Sopron.
=1971. 41-51. [Kiegészítés: 1980. 286.]

Nagy Alpár: "Sopron zenei város". (Gondolatok egy kiállításhoz.)
=1977. 365-367.

Nagy Alpár: A "Liszt Ferenc Társaság" Soproni Csoportjának története (1974-1978).
=1979. 278-283., 1 kép.

Nagy Alpár: Kurzweil Ferenc emléktáblájának felavatása.
=1979. 356., 1 kép.

Nagy Alpár: Liszt-emléktábla avatása Sopronhorpácson.
=1980. 366-367.

Nagy Alpár: A Bartók-centenárium főbb eseményei Sopronban.
=1982. 363-365., 1 kép.

Nagy Alpár: A tizenöt éves soproni Liszt Ferenc női kar (1967-1981).
=1983. 55-68., 1 kép.

Nagy Alpár: A Kodály-centenárium soproni eseményei.
=1984. 353-356.

Nagy Alpár: "In memoriam Joseph Haydn".
=1985. 82-84.

Nagy Alpár: A soproni Liszt-év.
=1988. 278-283., 1 kép.

Nagy Alpár: A tizenkettedik emléktábla. [Horváth József 1900-1979.]
=1990. 65-71., 1 kép.

Nagy Alpár - Macher Frigyes: Klafsky Henrik emlékére [1893-1990].
=1991. 270-274., 1 kép.

Nagy Alpár: In memoriam Scholz János (1903-1993).
=1996. 20-38., 2 kép.

     Nagy Balázs
Nagy Balázs ism.: Mollay Károly: Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz. Moritz Pál kalmár üzleti könyve (1520-1529).
=1995. 367-368.

     Nagy Endre
Nagy Endre: Az első világháború diák-katonái.
=1977. 69-74.

     Nagy Eta
Nagy Eta - Szerémi Borbála: A Sopronkőhidán 1944 decemberében kivégzett három ifjú-kommunista.
=1963. 342-346., 3 kép.

     Nagy István
Nagy István ism.: Hiller István: Az ifjúsági mozgalom tíz esztendeje Sopronban, 1957-1967.
=1967. 383-384.

Nagy István: Bősárkány szabadságharcos helytállása és pusztulása 1849-ben.
=1969. 174-181.

     Nagy Janka Teodóra
Kőhegyi Mihály - Nagy Janka Teodóra: Család- és öröklésjogi népszokások Kapuvárról. - Forrásközlés. -
=1995. 339-352.

     Nagy János
Nagy János: Az 1945. évi földreform-rendelet végrehajtása Sopron megyében.
=1970. 246-255., 4 kép.

Nagy János: Az 1945-ös földreform Sopron vármegyei adatai.
=1975. 64-74., 2 térk., 1 kép.

Nagy János: Adalék Brennbergbánya felszabadításához.
=1975. 244-247., 2 kép.

Nagy János: Károlyi Mihály Sopron díszpolgára. (1946. nov. 14.)
=1976. 345-348.

     Nagy László
Nagy László: A Fertő-táj értékeinek hatása az emberi szervezetre. (Gyógyfürdők, gyógy- és ásványvizek.)
=1987. 20-28.

Nagy László: A Páneurópai Piknik és az 1989. szeptember 11-i határnyitás.
=2001. 75-87.

     Nagy Márta
Keveházi László ism.: Új kegyesség. Fejezetek az osztrák-magyar protestáns kapcsolatok történetéből. Szerk.: Nagy Márta.
=1998. 279-280.

     Nagy Miklós
Nagy Miklós: Adatok Acsalag történetéhez. 1-2.
=1980. 225-234., 2 kép.; 314-324.

Kovács József László ism.: H. Törő Györgyi - Nagy Miklós - Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849-1905. Általános rész. Személyi rész I. (A-Gy) 3. köt.
=1991. 281-282.

     Nagybákay Péter
Dominkovits Péter ism.: VIII. Kézművesipar-történeti szimpózium. 1992. november 9-11. Szerk.: Nagybákay Péter.
=1994. 325-327.

     Nemes András
Nemes András ism.: Soproni tájakon. Válogatás id. Storno Ferenc vázlatkönyveiből 1845-1860.
=1999. 73-74.

     Nemeskéri János
Bottyán Árpád - Nemeskéri János: A sopronbánfalvi ásatás. (1942. okt. 22. - nov. 4.)
=1942. 304-306.

     Németh Alajos
Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája. (Sopron, 1941-1945.) 1-7.
=1978. 97-128., 1-31. kép [Fodor László kiegészítése a 104. p. 99. lábjegyzetéhez: 1980. 95.]; 193-224., 32-49. kép; 289-320., 50-63. kép [Eugen Schusteritsch kiegészítése az 1978. 2-4. számához: 1980. 95.]; 1979. 1-32., 64-79. kép [Halvax Imre kiigazítása a 30. p. I. hasábhoz: 191.]; 97-128., 80-95. kép; 193-208., 96-101. kép; 289-320., 1 kép.

Prőhle Jenő - Kubinszky Mihály: Hozzászólás Hiller István - Németh Alajos A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron, 1941-45) című tanulmányához (SSz. 1978-1979).
=1980. 90-92.

Szita Szabolcs: Észrevételek Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron, 1941-1945) c. sorozatához.
=1980. 129-142.

Szita Szabolcs: Észrevételek egy "Válasz" kapcsán [Hiller István és Németh Alajos cikksorozatához].
=1980. 324-325.

Hiller István: Hozzászólás Hárs József "1944-ben készült légifelvételek Sopronról" c. cikkéhez és válasz több hozzászólásra a Hiller-Németh krónikával kapcsolatban.
=1984. 93-95.

Németh Alajos: A meggyalázott karácsony. [Sopronkőhida, 1944.]
=1985. 330-334. [Berki Feriz kiegészítése: 1986. 381-383.]

Németh Alajos: Az ideiglenesen "hontalanná" lett sopronkőhidai fegyház élete egykorú hivatalos kimutatás alapján.
=1987. 358-366.

Németh Alajos: Vándorló fegyház.
=1989. 70-72.

Németh Alajos: Szarka Gyula soproni néptanító küzdelmes életútja (1888-1969).
=1989. 89-91., 1 kép.

Németh Alajos: Emléktábla a kurucdombi templom falán.
=1990. 52-58., 3 kép.

Szabó Jenő ism.: Németh Alajos: Papok a rács mögött.
=1992. 92-93.

Hárs József ism.: Németh Alajos: Sopron könnyes-véres dátumai.
=1995. 285-287.

     Németh Gyula
Németh Gyula: Részletek a sopronkőhidai fegyház történetéből. 1-3.
=1980. 1-17., 1-7. kép [Fogarassy László kiegészítése: 1980. 286.]; 97-116., 8-14. kép; 194-209., 15-18. kép.

     Németh Ildikó
Németh Ildikó: A Csöndes-féle nyilvános tan- és nevelőintézet.
=1996. 208-227., 3 kép.

Németh Ildikó: Dr. Wallner Ignác (1847-1929). [Megemlékezés.]
=1996. 264-267., 1 kép.

Németh Ildikó: Az Erdészeti és Faipari Egyetem levéltára 1842-1995.
=1997. 38-40.

Németh Ildikó ism.: Győr története a kezdetektől napjainkig. (Szerk.: Bana József - Morvai Gyula.)
=1998. 189-190.

Németh Ildikó: 1848 a Geiger, a Michel és a Bruckner krónikában.
=1998. 382-390.

Németh Ildikó ism.: Az alsó- és középszintű oktatás 1848-49-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Szerk.: F. Kiss Erzsébet. [Naptár 1848-ból.]
=1999. 313-314., 1 kép.

Németh Ildikó ism.: Blazovich László - Érszegi Géza - Turbuly Éva: Levéltárak - Kincstárak.
=1999. 413-414.

Fazekas Csaba ism.: Németh Ildikó (szerk.): Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848-1849-es iratanyaga. Tematikus repertórium.
=2000. 84-88.

Németh Ildikó ism.: Bán János: A Soproni Katolikus Konvent története 1625-2000. Szerk.: Dr. Kovács József László.
=2001. 197-198.

Németh Ildikó ism.: Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850-1860.
=2001. 341-342.

     Németh Lajosné
Németh Lajosné: Adalékok egy régi soproni kertész-család történetéhez. (A Raffensperger család.)
=1998. 184-187., 1 családfa, 1 kép.

     Németh László
Mányoki János - Németh László: A soproni evangélikus templom fedélszerkezetének helyreállítási munkái.
=1989. 40-56., 9 kép.

     Németh Margit
Németh Margit: A nyugat[-] és dél-pannoniai váralapítások [valójában: városalapítások] Hadrianus koráig (i. sz. 117-138).
=1983. 258-265.

     Németh Marietta
Németh Marietta ism.: Hajdú Mihály: Sopron környékének magyar becézőnevei (1700-1970).
=1973. 91-93.

     Németh Péter
Németh Péter: Civitas et suburbium. (Adatok Sopron korai várostörténetéhez.)
=1981. 50-58., 3 térk.

     Németh Sámuel
Németh Sámuel: Egy érdekes csavaros érem a soproni ev. líceum éremtárában.
=1937. 188-193., 2 kép.

Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum könyvtárának érdekességei: inkunabulák, unikumok.
=1938. 289-299., 8 kép.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum küzdelme a nyilvánossági jogért a Bach-korszakban.
=1939. 264-266.

Németh Sámuel: Mértékletességi Egyesület Sopronban 1619.
=1940. 207-220., 1 kép.

[Heimler Károly] ry. ism.: Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum küzdelme a magyar tannyelvért a Bach-korszakban.
=1940. 286-287.

Németh Sámuel: Egy soproni ábrándos történetíró: Borgátai Szabó József. [1789-1885.]
=1941. 95-108.

Németh Sámuel: Hajnóczy Dániel (1690-1747). [Megemlékezés.]
=1941. 234-238.

Németh Sámuel: Fridelius János (1638-1719). [Megemlékezés.]
=1941. 238-239.

Németh Sámuel: Ribini János 1722-1758 [helyesen: 1788!], a soproni ev. gimnázium rektora 1747-1758.
=1941. 321-324., 2 kép.

Németh Sámuel: M[agister]. Torkos József. (1710-1791.) [Megemlékezés.]
=1942. 141-146., 1 kép.

Németh Sámuel: Wietoris Jonathán, a soproni ev. líceum rektora. (1738-1802.)
=1942. 300-303.

Németh Sámuel: A soproni diákforradalom 1848-ban.
=1943. 13-23.

Németh Sámuel közli: Mozaik-képek Sopron múltjából.
=1943. 148-150.

Németh Sámuel: Serpilius János. Sopron városbírája és országgyűlési követe 1681-ben.
=1943. 271-277., 1 kép.

Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai 1680-1782-ig [a diákok névsorával].
=1955. 1-2. 99-117., 4 kép.

Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum tanuló ifjúsága a XVIII. században.
=1957. 65-78., 1 kép.

Németh Sámuel: Magyar gimnázium Sopronban 1657-1674.
=1958. 37-46., 1 kép.

Németh Sámuel: A soproni "Deákkúti vármegye". [1827-1883.]
=1960. 265-267.

Rosner Mátyás: Sopron leírása 1660-ból. Ford.: Németh Sámuel, bev. és jegyz. ell.: Csatkai Endre.
=1960. 300-311., 2 kép.

     Németh Sára
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Németh Sára: Kolbenheyer Móric.
=1938. 265.

     Németh Tihamér
Németh Tihamér: Sopron felszabadulása az egykorú hivatalos szovjet jelentésekben és sajtóban.
=1960. 1-3., 1 kép.

     Németh Zoltán, I.
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Németh Zoltán: Kis János szerepe kora irodalmi életében.
=1941. 332-333.

     Németh Zoltán, II.
Németh Zoltán: A II. világháború Győr-Sopron megyei hadműveletei (1945. március 26-április 4. [Valójában április 13.])
=1980. 289-302., 1 térk.

     Neubauer Elemér
Neubauer Elemér: Ágfalvi népviselet.
=1939. 162-167.

     Neumann Tibor
Szende Katalin ism.: Analecta Maediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Neumann Tibor.
=2001. 450-453.

     Neweklowsky, Gerhard
Nyomárkay István ism.: Erzählgut der Kroaten aus Stinatz. Herausgegeben von Károly Gál und Gerhard Neweklowsky.
=1985. 281-284.

     Nikolics Károly
Nikolics Károly ism.: Ryslavy, Kurt: Materialien zur Geschichte der Apotheken und Apotheker im Burgenland.
=1980. 188.

Nikolics Károly: Szemelvények a soproni gyógyszerészet múltjából (1945-1985).
=1988. 86-91., 1 kép.

Nikolics Károly: A Soproni Sakk-kör megalakulása (1924).
=1988. 357-358., 1 kép.

Nikolics Károly: Adatok Gensel János Ádám [1677-1720] életművéhez.
=1989. 276-278., 1 kép.

Bertha Árpád - Nikolics Károly: A Líceumi Magyar Társaság bicentenáriumi emlékünnepsége. (1990. október 19-21.)
=1991. 179-180.

Nikolics Károly: Gensel Ádám-emléktábla Sopronban.
=1991. 258.

Nikolics Károly - Höfle József - Macher Frigyes: A Magyar Kémikusok Egyesülete Soproni Csoportjának 35 éves működése.
=1992. 81-85., 2 kép.

Nikolics Károly: Sopron és a magyar gyógyszerészet.
=1993. 389-393.

Macher Frigyes - Nikolics Károly: A Magyar Kémikusok Egyesülete Soproni Csoportja 40 éves jubileuma.
=1996. 85-87., 1 kép.

Metzl János ism.: Mollay Károly: Hausarznei- und Essigbüchlein von Hans Seyfridt. Hans Seyfridt házipatikája és eceteskönyvecskéje (1609-1633). Nikolics Károly Gyógyítástörténeti Bevezetésével.
=1996. 377-378.

Nikolics Károly: Természettudományi vándorgyűlések 1847-ben és 1929-ben. (Két jelentős konferencia Sopronban.)
=1998. 158-168., 2 kép. [Sziklai Oszkár kiegészítése: 287.]

Nikolics Károly: 30 éves a Soproni Patikamúzeum.
=1998. 269-270.

     Nógrády Árpád
Nógrády Árpád: Paraszti telekhasználat és földbérlet a Kanizsaiak Sopron-környéki birtokain. (Csepreg 1522. évi összeírásai és a nagycenki Jankó István vagyona.)
=2001. 361-368.

     Notter Antal
[Heimler Károly] ry. ism.: Notter Antal: Emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről.
=1943. 159.

     Nováki Gyula
Nováki Gyula: A soproni Várhely ásatásának története.
=1955. 1-2. 131-135.

Nováki Gyula: Újabb adat a sopronkörnyéki őskori vaskohászatra.
=1955. 1-2. 136-137., 1 kép.

Nováki Gyula: Hillebrand Jenő (1884-1950). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 152.

Nováki Gyula - Domonkos Ottó: A soproni Liszt Ferenc Múzeum tíz éve a felszabadulás után (1945-1955).
=1955. 3-4. 134-148., 8 kép.

Nováki Gyula: A Scarbantiából Savariába vezető rómaikori út.
=1956. 175-179., 2 kép.

Nováki Gyula: A Sopron környéki régészeti kutatások feladatai.
=1956. 256-260.

Nováki Gyula: Germán sírok Hegykőn.
=1957. 262-265., 5 kép.

Nováki Gyula: Római-kori halastavak.
=1958. 63-66., 12 térk.

Nováki Gyula: Avar sírok a Sopron-Pozsonyi úti homokbányában.
=1958. 166-167., 3 kép.

Nováki Gyula: A soproni talajvizsgálatok és a településtörténet.
=1958. 335-341.

Nováki Gyula: Bella Lajos emlékmű a Várhelyen, 1957.
=1958. 369-370., 1 kép.

Nováki Gyula: Későkeltakori lakóházak Ivánban.
=1961. 247-251., 6 kép.

Nováki Gyula: Adatok a soproni vár rondelláinak történetéhez.
=1962. 57-61., 4 kép.

Nováki Gyula: Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján.
=1962. 135-139.

Nováki Gyula: Szőke Béla (1913-1961). [Megemlékezés.]
=1962. 174-175.

Nováki Gyula: A Szárhalmi erdő romjai.
=1962. 341-348., 5 kép.

Nováki Gyula: A Szent Mihály temető második csontház-kápolnája. 1458-1789.
=1963. 75-77., 2 kép.

Nováki Gyula: Adatok a soproni belváros rétegeinek kronológiájához.
=1964. 236-243., 5 kép.

[László Ernő] L. E. ism.: Nováki, Gy.: Zur Frage der sogenannten "Brandwälle" in Ungarn.
=1965. 286.

[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Heckenast [Gusztáv] - Nováki [Gyula] - Vastagh [Gábor] - Zoltay [Endre]: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban.
=1969. 192.

Nováki Gyula - Sándorfi György: A soproni belváros "vörös sánca" kutatásának eredményei.
=1987. 38-48., 7 kép.

Bakay Kornél: Elégett palánk nyomai a somogyvári várfalak mentén.
=1988. 128-135., 4 kép. [Nováki Gyula hozzászólása: 249-251.]

Nováki Gyula: Őskori földvárak Sopron mellett.
=1997. 118-134., 7 kép.

     Nyárády Gábor
Nyárády Gábor: Hol az Aranykakas? - Bónis Lajos és Pákey Margit soproni színpadon. -
=1996. 336-347., 2 kép.

     Nyéki Károly
Nyéki Károly: Egy elfelejtett költő egy elfelejtett költőről. (Ludvig Kálmán Gyóni Gézáról.)
=1971. 354-355.

     Nyitray Elek
Nyitray Elek: A szénnel való téglaégetés megindulása Sopronban [1795 körül].
=1956. 268-276.

     Nyomárkay István
Nyomárkay István ism.: Erzählgut der Kroaten aus Stinatz. Herausgegeben von Károly Gál und Gerhard Neweklowsky.
=1985. 281-284.

     Ollram Ferenc
[Heimler Károly] ry. ism.: Ollram Ferenc: Csorna település- és gazdaságföldrajza.
=1941. 68-69.

     or.
or. ism.: Kónya Lajos: Te vagy az?
=1938. 107.

     Ormos Károly
Ormos Károly: Emlékünnepség Horváth József festőművész születésének 100. évfordulóján szülőfalujában, Kemenesszentpéteren. (1991. márc. 2.)
=1991. 362-364., 2 kép.

     Ormos Mária
Fogarassy László ism.: Ormos Mária: Civitas Fidelissima.
=1990. 378-380. [Király Tibor helyesbítése: 1991. 383.]

     Oromszegi Ottó
Oromszegi Ottó: CK Mester soproni basszus-pommerének leírása és története [XVII. század közepe].
=1966. 164-169., 2 kép.

     Óvári Antal
Óvári Antal ism.: Rosnak Hans, (red.): Die Stadt Oberpullendorf.
=1981. 286-287.

     Ördög Ferenc
Mollay Károly ism.: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. - Végh József (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. - Balázs Judit: Rábaszentandrás család- és ragadványnevei.
=1978. 91-93.

     Öreg soproni
László Ernő - Öreg soproni - Kovács L. Ferencné: Hozzászólások Mollay Károlynak a soproni utcanevekről szóló cikkéhez.
=1968. 250-252.

     Östör József
(Sylt.) ism.: Gróf Keglevich Jánosné Zichy Adél grófnő naplói a reformkorszakból (1822-1836). Feldolg. és jegyz. ell.: Östör József.
=1939. 181.

Östör József: Tévedések, ferdítések. Széchenyi István tudóstársasági alapítása. - Magyar nyelvtudása. - Állítólagos gőgje. - Újabb a Karolina-ügyben.
=1939. 274-288., 3 kép.

Östör József: Valóban Canovától van-e a cenki Beatrice-szobor?
=1941. 239-241.

[Östör József] Ö. J.: A cenki Széchenyi-szobor költségeit ki viselte?
=1941. 241.

Östör József: Széchenyi és vármegyéje.
=1941. 251-268.

Östör József: Széchenyi István és Sopron.
=1942. 1-15., 3 kép.

[Östör József] Ö. J. ism.: Lestyán Sándor összeáll.: A százéves Soproni Takarékpénztár.
=1942. 225.

[Lauringer Ernő] L-r E-ő. ism.: Östör József: A döblingi Széchenyi (1848-1860).
=1944. 130-131.

     P. J.
P. J.: Pótlás a jénai diákok névjegyzékéhez.
=1961. 365.

     Paizs Gábor
Hiller István ism.: Paizs Gábor: Rajk per.
=1989. 93-94.

     Pájer Imre
Pájer Imre: A Bősárkányi kanális, 1872.
=1989. 72-76., 2 kép.

Mollay Károly ism.: Pájer Imre (szerk.): Neves rábaköziek.
=1990. 191.

Pájer Imre: A Széchenyi István emlékére alapított Csornai Polgári Olvasókör (1861-1896).
=1991. 215-219.

Mollay Károly ism.: Pájer Imre: Rábaköz népének védekezése az áradások ellen 1870-1889.
=1992. 383.

Polgár Tamás ism.: Pájer Imre: Csorna évszázadai.
=1997. 191.

Polgár Tamás ism.: Rábaközi honismereti évkönyv. Szerk.: Pájer Imre.
=1997. 379-380.

Pájer Imre: "Rajta magyar, rajta". [1848-1849 Csornán és a Rábaközi Alsó Járásban című kiállításról.]
=1998. 417-418.

Pájer Imre: Nemzetőrség a rábaközi alsó járásban.
=1999. 213-224., 2 kép.

Pájer Imre: A rábaközi lovas nemzetőrség.
=2000. 275-282.

     Pálffy Géza
Turbuly Éva ism.: Pálffy Géza: A Győri Főkapitányság története a 16-17. században I. A császárváros védelmében.
=1999. 414-415.

     Pallay Nándor
Kovács Gábor ism.: Erdőmérnöki Főiskola Közleményei. Szerk.: Pallay Nándor.
=1956. 189-190.

Kovács Gábor ism.: Erdőmérnöki Főiskola Közleményei, 1956. 2. füzet. Szerk.: Adamovich L[ászló]. - Botvay K[ároly]. - Pallay Nándor.
=1958. 287-288.

     Palotai István
Palotai István: Százéves a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola.
=1985. 147-155., 3 kép.

     Palotás Zoltán
Palotás Zoltán - Horváth Mihály: Sopron város stabil és mobil népességkategóriái.
=1973. 238-244.

Palotás Zoltán - Horváth Mihály: A népességkategóriák kommunális fogyasztása.
=1974. 162-165.

     Pándi András
Pándi András: A VI. soproni érembiennálé elé.
=1989. 79-80.

     Pannonhalmi Miklós
Pannonhalmi Miklós: A Fertő tó limnológiai jellemzése. (Az 1968-1972. évi mérések eredményei.)
=1975. 170-175., 2 grafikon, 2 kép.

     Pántos György
Pántos György: Dr. Varga Lajos 1890-1963. [Megemlékezés.]
=1963. 382-383., 1 kép.

     Pap Károlyné
Pap Károlyné: Pap Károly, a vöröskatona.
=1959. 102-103.

László Ernő ism.: Pap Károlyné: Bűnbánat.
=1962. 382-383.

     Papp István
Papp István: A budapesti hadművelet és a korabeli soproni nyilas sajtó.
=1965. 240-244., 3 kép.

Papp István: Az első magyar proletárhatalom és a Sopronba került Bányászati és Erdészeti Főiskola 1919-ben.
=1969. 26-36., 3 kép.

Papp István: Magyarország felszabadulásának kronológiája helytörténeti adatokkal (1944-1945).
=1970. 3-17.

Papp István: Válogatott bibliográfia Sopron felszabadulásáról és negyedszázados fejlődéséről.
=1970. 17-20.

Papp István ism.: Földes Mihály: A tűztorony új fiai.
=1971. 379-380.

Papp István: Sopron az 1960-70 közötti történeti irodalomban.
=1972. 185-191.

Papp István ism.: Markos György: Vándorló fegyház.
=1972. 380-381.

Papp István: A soproni munkásmozgalom történetírásának időszerű feladatairól.
=1973. 49-53.

Papp István ism.: Munkásmozgalomtörténeti lexikon.
=1974. 281.

     Papp János
Papp János: Légi tevékenység Sopron vármegyében (1944/45).
=1987. 357-358. [Ruhmann Jenő kiegészítése: 1989. 94-95.]

     Paszternák István
Kiss Andrea - Paszternák István: Hol volt Urkony? Adalékok a Fertő-vidék középkori településtörténetéhez.
=2000. 402-419., 6 kép.

     Pásztor Lajos
Mollay Károly ism.: Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában.
=1941. 151.

     Pataky Iván
Kubinszky Mihály ism.: Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett.
=1993. 185.

     Patay Pál
Kőhegyi Mihály ism.: Patay Pál: Corpus campanorum antiquarum Hungariae.
=1990. 381-382.

     Patek Erzsébet
Patek Erzsébet: Ásatások a soproni Várhelyen (Burgstall) 1973-ban.
=1974. 55-65., 1 térk., 5 kép.

Patek Erzsébet: A soproni Várhely (Burgstall) őskori földvára kutatásának 1974. évi eredményei.
=1975. 272-282., 2 térk., 7 kép.

Patek Erzsébet: A sopron-várhelyi ásatások 1975. évi eredményei. (Előzetes jelentés.)
=1977. 150-160., 11 kép.

Gömöri János ism.: Patek, Erzsébet: Neue Untersuchungen auf dem Burgstall bei Sopron.
=1984. 280-282.

     Patyi Gábor
Patyi Gábor: A selmecbányai akadémia magyar intézménnyé válása és a hallgatók nemzeti ellentétei 1848-49-ben.
=1998. 353-364.

Patyi Gábor: Március 15. a dualizmus kori Sopronban a helyi sajtó tükrében.
=1999. 273-285.

     Pausz, Josef
Pausz, Josef ism.: Rauch András: egy evangélikus muzsikus az ellenreformáció viszontagságaiban. Ford.: Mollay Károly.
=1992. 193-212.

Grüll Tibor - Pausz József: Gerengel Simon és társai inkvizíciós perének jegyzőkönyve. [1551.]
=1994. 159-180., 1 kép.

     Payr György
Payr György és Payr Mihály Krónikája 1584-1700. Jegyz. ell.: Heimler Károly.
=1942. 312. u. külön számozással: V, 99 p.

     Payr Mihály
Payr György és Payr Mihály Krónikája 1584-1700. Jegyz. ell.: Heimler Károly.
=1942. 312. u. külön számozással: V, 99 p.

     Payr Sándor
Payr Sándor: Zinzendorf és Sinzendorf grófok Sopronban.
=1937. 87-103., 3 kép.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Payr Sándor: Zrínyi prókátora.
=1937. 153-154.

     Péczely Béla
Péczely Béla: A fertődi (eszterházi) kastély ismeretlen magyar verses leírása 1781-ből.
=1957. 215-230., 7 kép.

     Péczely Piroska
Péczely Piroska: Virág Benedek soproni ismerőse [Balassa János].
=1956. 288.

Péczely Piroska: A Balatoni Múzeum soproni kártyái.
=1957. 91-94., 2 kép.

Péczely Piroska - Csatkai Endre - Domonkos Ottó: Céhen-kívüli mesterségek.
=1957. 129-132., 2 kép.

Péczely Piroska: Adat a keszthelyi és soproni takácsipar múltjára.
=1957. 140.

Péczely Piroska: A Festetich majorok lakói Sopronban 1767-68 folyamán.
=1957. 296-297.

Péczely Piroska: Apró színháztörténeti adat Sopronból (1768).
=1957. 301-302.

Péczely Piroska: Közbiztonság Sopronban és Sopron megyében 1786-ban.
=1958. 178.

Péczely Piroska: Fertőrákosi kő szerepe a keszthelyi Festetics kastély építésében, 1886.
=1960. 373.

Péczely Piroska: Egy szentmargitai kőfaragó [Kugler] család Keszthelyen.
=19611. 345-350., 3 kép.

Péczely Piroska: Soproni vonatkozású diákversek a keszthelyi Helikon könyvtárban.
=1963. 278-281.

     Pekovits Artur
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: A Magyar Telefonhírmondó és Rádió R.-T. Soproni Nap című közvetítése 1942. február hó 2-án. Összeáll.: Pekovits Artur.
=1942. 310-311.

     Perger Gyula
Perger Gyula: Adalék Jelačić rábaközi pusztításaihoz (1848 októbere).
=1993. 67-70.

     Perkovátz Bódog
Perkovátz Bódog - Kubinszky Mihály: Széchenyi István és a Sopron-Bécsújhely-i vasút építése.
=1957. 44-64., 8 kép.

Kubinszky Mihály - Perkovátz Bódog: Széchenyi és a magyar vasutak.
=1960. 102-113., 2 kép.

     Péter Ernő
Péter Ernő: Liszt Ferenc lakompaki felfedeztetéséhez.
=1964. 359-360., 1 kép.

     Péter László
Péter László: Bors László költői fogadtatása.
=1960. 148-151.

Péter László: Király-König Péter, a "tiszteletbeli soproni".
=1961. 154-158.

     Peterdi Ferenc
Peterdi Ferenc: A soproni gyáripar fejlődése a felszabadulás után.
=1960. 4-7., 7 grafikon, 1 kép.

     Pethe Ferenc
Csatkai Endre: Egy soproni matematika-könyv 1810-ből. [Szerző: Pethe Ferenc.]
=1961. 174-176.

     Pettenkoffer László
Láng Alfréd - Pettenkofer László: A soproni szőlőtermelés a felszabadulástól napjainkig.
=1970. 110-129., 1 térk., 7 kép.

Pettenkoffer László: A kékfrankos, a soproni borvidék uralkodó szőlőfajtája.
=1980. 261-265., 1 kép.

     Petz Aladár
Petz Aladár: Frankenburg Adolf győri elődei.
=1955. 3-4. 116-118.

     Petz Dániel, id. és ifj.
Idősebb és ifjabb Petz Dániel krónikája 1778-1839. Jegyz. ell.: Csatkai Endre.
=1940. 133-206.

     Pfeiffenberger, Werner
Fogarassy László: 60 Jahre Burgenland - Eine Dokumentation. Herausgeber: Walter Göhring, Werner Pfeiffenberger.
=1985. 382.

     Pflagner Margit
Mollay Károly ism.: Pflagner, Margit (Red.): Begegnung mit dem Burgenland.
=1971. 383-384.

Mollay Károly ism.: Pflagner Margit: Streifzüge durch Westungarn.
=1980. 190.

     Pichler János
Pichler János: A Fertőtáj üdülővidékké alakítása és tudományos feltárása.
=1972. 99-115., 1 kép.

Pichler János: A Fertő-táj tudományos kutatási terve. 1-2.
=1981. 33-42., 1 térk, 1 kép; 129-141., 6-9. kép. [A képek számozása hibás!]

     Piloty Ferdinánd
Kép: Piloty F[erdinánd].: A korona elrablása.
=1965. 141.

     PJ.
PJ.: Thirring centenáris megemlékezések.
=1962. 166.

     Pj.
Pj.: Adalékok a soproni természetrajzi gyűjtés történetéhez, XIX. század eleje.
=1962. 284.

     Plihál Katalin
Plihál Katalin: "... a haza szeretete hajt minket előre". - Mikoviny-emlékkiállítás a Hadtörténeti Múzeumban.
=2000. 81-83.

     Póczy Klára, Sz.
Sz. Póczy Klára: Reliefdíszű tálnegatív Scarabantiából.
=1958. 245-249., 1 kép.

Póczy Klára: Rabszolga élet Scarabantiában.
=1959. 2-6., 3 kép.

Mollay Károly ism.: Sz. Póczi Klára: Sopron rómaikori emlékei.
=1965. 287-288.

Sz. Póczy Klára: Scarbantia romjai Sopron mai városképében.
=1966. 341-343.

Mollay Károly ism.: Sz. Póczy Klára: Scarbantia. A római kori Sopron.
=1977. 379.

     Podmaniczky Pál
Mollay Károly ism.: Collinder Björn: A leghívebb város. Ford.: Podmaniczky Pál. Scarbantia-könyvek 3.
=1938. 333.

     Pogány Irén
Pogány Irén ism.: Kázmér Miklós - Végh József (szerk.): Névtudományi előadások.
=1973. 278-280.

     Polgár Tamás
Polgár Tamás ism.: Pájer Imre: Csorna évszázadai.
=1997. 191.

Polgár Tamás ism.: Rábaközi honismereti évkönyv. Szerk.: Pájer Imre.
=1997. 379-380.

Polgár Tamás: Újonnan előkerült reformkori kiadványok a Soproni Levéltárban.
=1998. 49-51.

Polgár Tamás ism.: A Tudományos Gyűjtemény (1817-1841) repertóriuma. Összeáll.: Csécs Teréz.
=1998. 419-420.

Polgár Tamás: Adatok a Sopron Városi Közkönyvtár korai történetéhez Házi Jenő jelentése tükrében.
=1999. 168-172.

Polgár Tamás: Az 1848-as országgyűlési választások Sopron vármegyében, különös tekintettel a kismartoni választókerület eseményeire.
=1999. 195-213., 1 kép.

Polgár Tamás: Rábaköz honismereti évkönyv 1998.
=2000. 206-207.

Polgár Tamás: Az Egységes Párt szerepe a Sopron vármegyei országgyűlési választásokon (1926-1931).
=2001. 88-107.

Polgár Tamás ism.: Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995). Szerk.: Horváth József.
=2001. 456-459.

     Pollay József
Kép: Pollay József: a soproni Előkapu 1890 körül.
=1958. 216.

     Pontz János
Erdélyi Tibor: Pontz János soproni krónikája.
=1956. 187.

T. E.: Pontz János (?) soproni krónikája.
=1956. 288.

     Pósfai János
Pósfai János: Bakó Józsefről.
=1984. 180-184.

     Pósfai Vilmos
Pósfai Vilmos: Hauser Károly soproni festőművész 1841-1911.
=1959. 345-352., 9 kép.

     Posgai Ildikó
Mollay Erzsébet ism.: Posgai Ildikó: Rábacsanak személynevei.
=1973. 378-380.

     Pozsgay Imre
Pozsgay Imre: Ünnepi beszéd a [700 éves Sopron] jubileumi ünnepségek megnyitóján (1977. április 1.).
=1977. 193-200.

     Pöttschacher Rudolf
Pöttschacher Rudolf: Sopron sz. kir. város idegenforgalma 1932-1937.
=1938. 101.

     Prahács Margit
Csatkai Endre ism.: Franz Liszt: Briefe aus ungarischen Sammlungen 1833-1886. Gyűjt. és magyarázta: Prahács Margit.
=1967. 93-94.

     Preiss, Pawel
Preiss Pawel: Reiner W. L. eredeti rajza a soproni Liszt Ferenc Múzeumban.
=1960. 370-372., 2 kép.

     Prickler, Harald
Harald Prickler: Zsidók Ruszton. Ford. Metzl János.
=1995. 28-37.

     Printz János
Printz János: Egy híján száz óra a sportról Sopronban.
=1983. 347-349.

     Prokopp Gyula
Prokopp Gyula: A fertőrákosi üvegfestő-műhely és Wilfing József.
=1956. 179-182., 3 kép.

     Prőhle Jenő
Prőhle Jenő: A Berzsenyi Gimnázium iskolatörténeti kiállítása, 1957.
=1958. 267-369., 1 kép: 366.

Busa Margit - Prőhle Jenő: Soproni kéziratos diáklapok 1848 előtt.
=1961. 69-70.

Prőhle Jenő: A soproni líceum két egykori jeles szlovák diákja [Kukucsín Martin, Makoviczky Dusan].
=1967. 361-363., 1 kép.

Prőhle Jenő: Balassa János és Sopron.
=1968. 265-267., 1 kép.

M. Kiss Pál: Sebestyén Ferenc (1907-1972). [Megemlékezés.]
=1973. 187-190., 1 kép. [Prőhle Jenő kiigazítása: 286.]

Prőhle Jenő: Vajda Péter soproni diáksága.
=1973. 263.

Prőhle Jenő: Petőfi költészete és szelleme a soproni evangélikus líceumban a kiegyezésig.
=1974. 97-126., 12 kép.

Prőhle Jenő: Nyelvjárási adatgyűjtők.
=1975. 351.

Prőhle Jenő: Végh Ferenc (1905-1974). [Megemlékezés.]
=1975. 365-366., 1 kép.

Prőhle Jenő: Németh Sámuel (1877-1975). [Megemlékezés.]
=1976. 72-75., 1 kép.

Prőhle Jenő: "Miért nem vették fel Petőfit a soproni iskolába?"
=1976. 263-265.

Prőhle Jenő: Németh Sámuel irodalmi munkássága.
=1976. 380-382.

Prőhle Jenő: Ismeretlen soproni vonatkozású töredékek a XVI. századból.
=1979. 243-255., 6 kép.

Prőhle Jenő - Kubinszky Mihály: Hozzászólás Hiller István - Németh Alajos A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron, 1941-45) című tanulmányához (SSz. 1978-1979).
=1980. 90-92.

     Pusztadaróczi Mária
Pusztadaróczi Mária: Adalék a soproni állami leánygimnázium 100 éves történetéhez.
=1973. 253-257.

Pusztadaróczi Mária: Adalékok a soproni Széchenyi István Gimnázium történetéhez.
=1974. 363-366.

     Pusztai László
Pusztai László: Köpp Farkas kismartoni festő képe a solymári r. k. templomban.
=1971. 264-267., 1 kép.

     R. F.
R. F.: Mihalovits János 1894-1968. [Megemlékezés.]
=1969. 94-95., 1 kép.

     R. K.
R. K. ism.: Élő Dezső: Sarród monográfiája.
=1937. 155-156.

     Raab Márton
Raab Márton: Sopron zsidóságának múltjából és jelenéből.
=1957. 244-252., 4 kép.

     Rácz Józsefné
Rácz Józsefné: Sopron város utcafásításairól.
=1981. 67-71., 4 kép.

     Ráczné Schneider Ildikó
Ráczné Schneider Ildikó: A Erdészeti és Faipari Egyetem múzeuma az Esterházy-palotában.
=1994. 137-154., 15 kép.

     Radó Ferenc
Radó Ferenc: Soproni zenei élet a felszabadulást követő 10 évben.
=1956. 367-377., 2 kép.

     Radó István
Radó István: Adat az 1812-i soproni bortermésről.
=1939. 260-261.

Radó István: A soproni Széchenyi-könyvtár.
=1939. 340-343.

[Heimler Károly] ry. ism.: Radó István: A Sopron sz. kir. thj. város közkönyvtárában őrzött Széchenyi könyvtártöredék címjegyzéke.
=1942. 98.

Radó István: Széchenyi orvosa, a volt soproni diák [Schoepf-Mérei Ágost] és mások.
=1942. 217-221.

     Rados Jenő
Csatkai Endre ism.: Zádor Anna - Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon.
=1943. 285-286.

     Rajczy Mária Mechtilda
Rajczy Mária Mechtilda: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai. 1-2.
=1943. 77-114., 8 kép; 171-241., 4 kép, 18 kotta.

     Rajeczky Benjamin
Rajeczky Benjamin: Bartók Béla népdalgyűjtése Sopron megyében.
=1956. 281-283., 4 kotta.

     Rapaics Judit, H.
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: H[orváthné]. Rapaics Judit: Ligeti Antal.
=1938. 265.

     Raszler Mihály
Raszler Mihály: A jubiláló Sopron gazdasága.
=1977. 5-10.

     Rátz Ottó
Rátz Ottó: Idegenek a régi Sopronról [1840 körül].
=1939. 84-85.

     Rauch András
Pausz, Josef ism.: Rauch András: egy evangélikus muzsikus az ellenreformáció viszontagságaiban. Ford.: Mollay Károly.
=1992. 193-212.

     Reményi Viktor
Reményi Viktor: Brennbergbánya szociális fejlődése.
=1941. 1-14., 6 kép, 1 t.

     Réthly Antal
Réthly Antal: Soproni orvosok üdvözlő versei 1745-ből.
=1958. 342-343.

Réthly Antal: Fabrici Lajos [1758-1810], Sopron szülötte. [Megemlékezés.]
=1961. 262-264.

Csatkai Endre ism.: Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig.
=1964. 94-95.

E. F. ism.: Réthly, A[ntal] - Berkes, Z[oltán]: Nordlichtbeobachtungen in Ungarn 1523-1960.
=1964. 96.

Réthly Antal: Villámcsapás 1812. május 15-én Sopronban.
=1968. 276-277.

Martos András ism.: Történeti meteorológia és helytörténet. (Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-1800-ig.)
=1973. 54-57.

     Réthly Endre
Réthly Endre: Érdemes-e a fertői piócát tenyészteni?
=1961. 282.

Réthly Endre: Dr. Király Jenő 1885-1969. [Megemlékezés.]
=1969. 187-188., 1 kép.

Réthly Endre: Az 1831-1832. évi kolerajárvány Sopronban.
=1974. 289-300., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Eper Tivadar - Réthly Endre - Gerencsér Nándor (szerk.): Sopron Városi Tanács VB. Kórházának III. évkönyve (1969-1974).
=1975. 189-190.

     Rétvári László
Hiller István ism.: Rétvári László: Győr-Sopron megye népesedése.
=1978. 190-191.

     Reuter Camillo
Reuter Camillo: A Rába-vidéki nyelvjárás egy XVIII. századi emléke. (Veszelszki Antal Sopron megyei botanikus nyelvezete.)
=1963. 323-332.

Reuter Camillo: Hasfalva.
=1968. 278-280.

     Révay József
[Csipkés Kálmán] Cs. K. ism.: Révay József: Séták a római Magyarországon.
=1944. 100.

     Ribai M. Elma
Kubinszky Mihály ism.: Ribai M. Elma: A leghűségesebb város hűséges gyermekei.
=1998. 178.

     Riedl Béla
Hárs József - Riedl Béla: Változatok diplomára. (Beszélgetés.)
=1996. 243-260. [Kárpáti László kiegészítése: 382.]

     Riedlmayer Gyula
Gerő László - Boronkai Pál - Storno Miksa - Csatkai Endre - Riedlmayer Gyula: Hozzászólások a Lenin körút és Előkapu rendezési tervéhez.
=1957. 311-318., 1 kép.

     Rittsteuer, Josef
M. G. ism.: Rittsteuer, Josef: Die Klosterratsakten über des Burgenland. [1568.]
=1957. 324.

     Robotka Csaba
Robotka Csaba: Csatlakozott katonai segédnépek az Árpád-kori Sopron és Moson megyében.
=2000. 374-401., 5 kép.

     Roller Kálmán
Roller Kálmán: Az Erdőmérnöki Főiskola tíz éve.
=1955. 3-4. 131-134., 1 kép.

     Romhányi Károly
Csatkai Endre ism.: Romhányi Károly: A magyar könyvkötés művészete a 18./19. században.
=1938. 105-106.

     Romwalter Alfréd
Romwalter Alfréd: Római korú sajtolt üveg Sopronból.
=1937. 120-123., 4 ábra.

Romwalter Alfréd: Sopronban lelt ókori salakok és téglák. 1-. [A folytatás nem jelent meg].
=1937. 224-228.

Romwalter [Alfréd]. ism.: Barb Alfonz: Ősi vastermelés nyomai a mai Burgenlandban.
=1938. 173-174.

Romwalter Alfréd: A Hallstatt-La-Tène korbeli vaskohászat Sopron környékén.
=1939. 51-57., 1 kép.

Romwalter Alfréd: A soproni nyári egyetem.
=1940. 41-42.

     Róna Péter
Hiller István ism.: Zinner Tibor - Róna Péter: Szálasiék bilincsben. I-II. köt.
=1988. 180-182.

     Rónai Judit
Rónai Judit: A Soproni Németh László Közép-európai Népi Akadémia hozzájárulása a magyar oktatás 1000. évfordulójának megünnepléséhez.
=1996. 285.

     Rónay Mária
[Becht Rezső] br. ism.: Rónay Mária: Nyári élmény.
=1943. 73-74.

     Rosnak, Hans
Óvári Antal ism.: Rosnak Hans, (red.): Die Stadt Oberpullendorf.
=1981. 286-287.

     Rosner Mátyás
Rosner Mátyás: Sopron leírása 1660-ból. Ford.: Németh Sámuel, bev. és jegyz. ell.: Csatkai Endre.
=1960. 300-311., 2 kép.

     Róth Ernő
Róth Ernő: A Soproni Állami Levéltár héber kéziratairól.
=1956. 319-334., 4 kép.

     Roth-Fuchs, Gabriele
Mollay Károly ism.: Roth-Fuchs, Gabriele: Rust. 300 Jahre Freistadt.
=1982. 284.

     Rózsa György
Csatkai Endre ism.: Rózsa György: A Birckenstein-féle metszeteskönyv.
=1958. 373-375., 1 kép.

Rózsa György: Lackner Kristóf, a rézmetsző. 1-2.
=1971. 194-207., 1-32. kép; 312-322., 33-56. kép.

Rózsa György: Megnyitó beszéd a "Változó lapjárás" - Az 1848-as bécsi forradalom és karikatúrái c. lábasházi kiállításon.
=1998. 406-407.

     Rozsondai Károly
Leitner J[ózsef]. ism.: Rozsondai Károly - Sümeghy József: Sopronbánfalva.
=1938. 104-105.

Rozsondai Károly: Képek a soproni tanítóképző történetéből, 1858-1957.
=1958. 193-206., 5 kép.

     Rozsonits Géza
Rozsonits Géza: Joseph Haynd rokoni kapcsolatai Szentmiklóson.
=1993. 46-50.

     Rozsos László
Kubinszky Mihály ism.: Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett.
=1993. 185.

     Ruhmann Jenő
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Csatkai Endre: Sopron vármegye műemlékei. III. sorozat.
=1937. 74-75.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Missuray-Krúg Lajos: A Fabricius-ház meséi.
=1937.75-76.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Missuray-Krúg Lajos: A búzakalász legendája.
=1937. 76.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Payr Sándor: Zrínyi prókátora.
=1937. 153-154.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Sopron a régi magyar irodalomban. Kiad. és sajtó alá rend.: Házi Jenő.
=1937. 154-155.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Missuray-Krúg Lajos: Otthon.
=1937. 284.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Leopold Breiner: Mein Liederbuch.
=1937. 284.

[Ruhmann Jenő] rj.: Dr. Payr Sándor. [Gyászhír.]
=1938. 102.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Kokas Lajos: Rábaközről Rábaköznek.
=1938. 106.

Benkő László ism.: A Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség Emlékkönyve. Szerk.: Ruhmann Jenő.
=1938. 266.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Gergye Béla: Egyedül. - Krónikás énekek.
=1938. 336-337.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Machatsek Lucia: Frankenburg Adolf.
=1939. 89-90.

Ruhmann Jenő: Torkos László. (1839-1939.) [Megemlékezés.]
=1939. 101-103.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Vitéz Somogyvári Gyula: A város meg a sárkány. [1273.] Regény.
=1939. 182-183.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum küzdelme a nyilvánossági jogért a Bach-korszakban.
=1939. 264-266.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Kónya Lajos: Hazug éjszaka.
=1939. 353-354.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Dorosmai János: Ferde magyar tornyok között.
=1940. 131.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Joós Sándor: A kovász éneke.
=1940. 288.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Fitz József: Gutenberg.
=1941. 68.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Németh Zoltán: Kis János szerepe kora irodalmi életében.
=1941. 332-333.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Dorosmai János: Akinek nem inge, ne vegye magára.
=1942. 99-100.

[Ruhmann Jenő] ism.: Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen, ellenem van.
=1942. 226.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Gyermek a lanton. Összeáll. és bev.: Kuszák István.
=1942. 227-228.

Ruhmann Jenő: Ihász Dániel szerepe az olaszországi magyar emigrációban.
=1942. 233-256., 3 kép.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: A Magyar Telefonhírmondó és Rádió R.-T. Soproni Nap című közvetítése 1942. február hó 2-án. Összeáll.: Pekovits Artur.
=1942. 310-311.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Szabó Jenő: Lövér.
=1943. 70-71.

Ruhmann Jenő: Soproni fiúból [Csudafy Mihály] olasz tábornok.
=1943. 259-261.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Soproni Helikon. A Frankenburg Irodalmi Kör évkönyve. Szerk.: Berecz Dezső.
=1943. 284.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Soproni és Sopron megyei Kalendárium. Összeáll.: Berecz Dezső.
=1943. 287.

Ruhmann Jenő: Rotarides Mihály [1715-1747] soproni kapcsolatai.
=1944. 19-28.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Ungarische Städtebilder. Előszó: Hankiss János.
=1944. 99-100.

[Ruhmann Jenő] rj ism.: Deszkásy Boldizsár: A Soproni Kaszinó 100 éve.
=1944. 132.

     Ruhmann Jenő, ifj.
Papp János: Légi tevékenység Sopron vármegyében (1944/45).
=1987. 357-358. [Ruhmann Jenő kiegészítése: 1989. 94-95.]

Ruhmann Jenő: A Rák-patak hasznosítása a XIV. századtól napjainkig.
=1988. 40-55., 4 kép.

Ruhmann Jenő: A Frankenburg úti aluljáró környékének története.
=1989. 243-257., 4 kép.

Ruhmann Jenő: Sopron környéki helynevek egy XVIII. században felmért katonai térképen.
=1990. 43-52., 6 kép.

Ruhmann Jenő: [A Soproni Szemle borítója. Diebold Károly fényképe, 1932 körül.]
=1991. 382-383.

Ruhmann Jenő: Újabb adatok a Frankenburg úti aluljáró környékének történetéhez.
=1992. 270-274., 2 kép.

Ruhmann Jenő: A brennbergbányai Ilona-akna története (1886-1930).
=1993. 245-253., 1 kép.

Ruhmann Jenő ism.: A Soproni Hegység turista térképe.
=1995. 188-190.

     Ruhmann Jenőné
Ruhmann Jenőné: Adatok a soproni Mozart-kultusz és a házi hangversenyek történetéhez.
=1956. 287-288.

     Ruppeldt Fedor
Ruppeldt Fedor: Sopron a villamos vasút első idejében [1900-tól].
=1968. 91-92.

     Ryslavy, Kurt
Nikolics Károly ism.: Ryslavy, Kurt: Materialien zur Geschichte der Apotheken und Apotheker im Burgenland.
=1980. 188.

     S. K.
S. K.: Az első soproni nyomdász [Johann Baptist Hübschlin] életéhez [1721-1728].
=1966. 260.

     Sági Ferenc
Sági Ferenc: A Répce-vidék nemzetőrségének szervezése és kimozdítása. Adalékok a Sopron megyei nemzetőrség történetéhez. 1-???. [A többi rész 2001 decemberéig nem jelent meg.]
=1999. 225-240., 3 t., 4 kép.

     Sági Károly
Sági Károly: Adatok a pannoniai civitasok területének és etnikumának kérdéséhez.
=1955. 3-4. 43-54., 4 kép.

Sági Károly: Jelképes temetkezés a Sopron-bécsidombi késővaskori temetőben.
=1957. 95-96.

     Sági Károly Jenő
Sági Károly Jenő: Emlékezés Dr. Csörgey Tituszra. [1875-1961.]
=1969. 272-277., 3 kép.

     Salamon Nándor
Salamon Nándor: Invitáció - írásban és képben. Giczy János könyve.
=1997. 259-267., 3 kép.

     Sallai János
Sallai János: A magyar-osztrák határ történetéről a XVIII. századtól napjainkig.
=1996. 289-301. [Dominkovits Péter hozzászólása: 1997. 92.; Metzl János kiegészítése: 1997. 93-94.]

     Sándorfi György
Nováki Gyula - Sándorfi György: A soproni belváros "vörös sánca" kutatásának eredményei.
=1987. 38-48., 7 kép.

     Sandy Dezső
Sandy Dezső: Csornai népviselet.
=1939. 76-79., 5 kép.

     Sárhidai Gyula
Kubinszky Mihály ism.: Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett.
=1993. 185.

     Sarkady Sándor
Sarkady Sándor: Az Ady-viták soproni visszhangja.
=1969. 343-350., 2 kép.

Sarkady Sándor: Kelényi Ferenc (1916-1975). [Megemlékezés.]
=1976. 75-78., 1 kép.

Sarkady Sándor: Beszéd Becht Rezső sírjánál (1976. július 12).
=1976. 374-375., 1 kép.

Sarkady Sándor: Megnyitó beszéd a "Berzsenyi és Sopron" kiállításra (1976. május 7).
=1977. 262-265.

Sarkady Sándor: A mai Sopron irodalmi élete.
=1978. 244-247.

Kovács József László ism.: Sarkady Sándor szerk.: Soproni írók antológiája.
=1979. 188-190.

Szabó Jenő - Kovács József László ism.: Sarkady Sándor (szerk.): Vallomások egy városról. Magyar írók Sopronról.
=1979. 336-340.

Sarkady Sándor: Szabó Jenő 70 éves.
=1980. 29-32.

Sarkady Sándor: Gáspárdy Sándor [75.] születésnapjára.
=1985. 48-50.

Sarkady Sándor: Szarka Árpád 70 éves.
=1985. 236-239.

Sarkady Sándor: Berecz Dezső (1894-1985). [Megemlékezés.]
=1985. 352-362., 1 kép.

Sarkady Sándor: Major Jenő (1922-1988). [Megemlékezés.]
=1989. 282-285.

Sarkady Sándor: Szabó Jenő 80 éves.
=1990. 128-130.

Sarkady Sándor: Benedek Elek soproni kapcsolatai.
=1993. 149-157., 2 kép.

Sarkady Sándor: Németh Alajos (1904-1993). [Megemlékezés.]
=1994. 82-85., 1 kép.

Sarkady Sándor: Kónya Lajos.
=1995. 170-172.

Sarkady Sándor: Szarka Árpád (1915-1993). [Megemlékezés.]
=1995. 181-184., 1 kép.

Sarkady Sándor: Szokolay Sándor és Becht Rezső kézfogása.
=1997. 153-157., 3 kép.

Sarkady Sándor: "És dolgozzunk úgy, mintha örökké élnénk." Beszélgetés a 75 éves Molnár Lászlóval.
=1999. 295-305., 1 kép.

     Sarkady Sándor, ifj.
Ifj. Sarkady Sándor: Szabó Jenő (1910-1993). [Megemlékezés.]
=1994. 321-323., 1 kép.

Ifj. Sarkady Sándor: Sopron 1848-ban. - Kronológia.
=1998. 408-416.

Ifj. Sarkady Sándor: A Nyugat-Magyarországi Liga. (Egy területvédő szervezet tevékenysége 1919-1922 között.)
=2001. 34-57., 6 t.

     Sas Andor
Metzl János ism.: Sas Andor: A koronázó város [Pozsony]. A bécsi kongresszustól a nagy márciusig. (1818-1848).
=1974. 379-380.

     Sasfi Csaba
Sasfi Csaba: Sopron megye feledésbe merülő 18. századi kisgimnáziuma. (A csornai premontrei kisgimnázium.)
=1998. 215-227.

     Schaeffer Emil
[Heimler Károly] ry. ism.: Schaeffer, Emil: Béla Meller wie ich ihn kanute.
=1943. 159.

     Schaffer Antal
Schaffer Antal: Élményeim 1918/19-ben.
=1969. 69-78.

Schaffer Antal: [A Soproni Vízmű, 1945.; Drescher József.]
=1974. 383.

     Scheiber Sándor
Scheiber Sándor: A feltárt középkori soproni zsinagóga.
=1958. 289-298., 6 kép.

Scheiber Sándor: Középkori zsidó sírkő-töredékek Sopronban.
=1960. 357-361., 6 kép.

Mollay Károly ism.: Grünwald Fülöp - Scheiber Sándor szerk.: Magyar-zsidó Oklevéltár VI. köt. 1600-1740.
=1962. 379-380.

Scheiber Sándor: Grünvald Fülöp 1887-1964. [Megemlékezés.]
=1964. 187-188.

Mollay Károly ism.: Grünvald Fülöp - Scheiber Sándor: Magyar-zsidó Oklevéltár VII. köt. Az első országos zsidó conscriptiok 1725-1748.
=1964. 380.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. VIII. köt. 1264-1760.
=1966. 279-280.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. IX. köt. 1282-1739.
=1968. 95-96.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár X. köt. 1150-1766.
=1968. 192.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár XI. köt. 1446-1741.
=1969. 191.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. A középkori magyar zsidóság könyvkultúrája.
=1969. 286-288.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár. XII. köt. 1414-1478.
=1970. 287-288.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor [Szerk.]: Magyar-zsidó Oklevéltár XIII. köt. 1296-1760.
=1971. 380-381.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XIV. köt. 1742-1769.
=1973. 284-285.

Scheiber Sándor: Héber nyelvű oklevelek a XV. századi Sopronból.
=1974. 339-341., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XV. köt. 1408-1770.
=1974. 381.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár XVI. köt. 1412-1770.
=1976. 378-379.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó oklevéltár XVII. köt. 1431-1770.
=1979. 94-95.

Scheiber Sándor: A középkori soproni zsidóság Salom Neustadt héber műveiben.
=1979. 178-179.

Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar-zsidó Oklevéltár XVIII. köt. (1290-1788).
=1981. 87-88.

     Schiller, Ignaz A.
Kovács József László ism.: Schiller, Ignaz A.: Ödenburger G'schichten.
=1976. 185-186.

     Schilling Ferenc
Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj geoszférája. - A Fertő-táj hidroszférája és vízgazdálkodása.
=1976. 186-190.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszférája.
=1977. 92-95.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszféra-készleteinek hasznosítása.
=1980. 280-283.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszki László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő táj lakossága.
=1982. 280-282.

     Schindler András
Schindler András: Városszéli telepítés.
=1940. 11-17.

Schindler András: Sopron közüzemi politikája. 1-2.
=1942. 153-176.; 257-270.

Hiller István ism.: Andreas Schindler: Harkau mein Heimatdorf.
=1988. 184-186.

     Schlachta Etelka, zadjeli
Zadjeli Slachta Etelka soproni naplója 1838-1842. Sajtó alá rend. és jegyz. ell.: Csatkai Endre.
=1943. 287. u. külön számozással: 155 p., 3 kép.

     Schlag, Gerald
Fogarassy László ism.: Gerald Schlag: Die Kämpfe um das Burgenland 1921.
=1971. 190-192.

Gerald Schlag: Az 1848-as forradalom Michael Mayr, kismartoni tanácsos naplóinak tükrében.
=1998. 391-401.

     Schmeller-Kitt, Adelheid
Mollay Károly ism.: Schmeller-Kitt, Adelheid: Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberwart.
=1976. 184.

Hiller István ism.: Schmeller-Kitt, Adelheid: Die Kunstdenkmäler Österreichs: Burgenland.
=1977. 279-280.

     Schmidt, Leopold
Mollay Károly ism.: Schmidt, Leopold: Burgenländische Volkskunde 1951-1955.
=1956. 191.

[Mende Gusztáv] M. G. ism.: Leopold Schmidt: St. Radegundis in Gross-Höflein.
=1958. 373.

Angyal Endre ism.: Leopold Schmidt: Die Entdeckung des Burgenlandes im Biedermeier.
=1963. 92-93.

     Schneider Lipót
Schneider Lipót: A soproni úszósport története.
=1959. 175-182.

Schneider Lipót: Sopron fürdőviszonyai.
=1966. 56-61., 5 kép.

Schneider Lipót: A Soproni Korcsolyázó Egylet (1872-1951). 1-2.
=1978. 11-22., 1-4. kép; 129-143., 5-14. kép.

Schneider Lipót: Sopron város közlekedésének fejlesztése. 1-2.
=1980. 32-42., 1-12 kép; 146-156., 13-17. kép.

Schneider Lipót: Sopron város fejlesztésének egyes kérdései.
=1981. 142-156., 11 kép.

     Schneller Edit
Schneller Edit: Az első soproni felsőbb leányiskoláról. 1871.
=1943. 65-68.

     Scholtz Ödön
H. Gy. ism.: Scholtz Ödön: Illustrierte Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva-Agendorf, Bánfalva-Wandorf und Loipersbach.
=1939. 92-93.

     Scholz János
Scholz János: Egy ismeretlen soproni vonatkozású Liszt-levél a New York-i egyetemi könyvtárban.
=1961. 350-351.

     Schram Ferenc
Schram Ferenc: Seemayer Willibald (1868-1928). [Megemlékezés.]
=1956. 284-285.

Schram Ferenc: Adatok a Sopron megyei betlehemes játékok történetéhez.
=1957. 282-288., 4 kotta, 1 kép.

Schram Ferenc: Soproni könyvtárak II. József idején.
=1962. 156-160.

Mollay Károly: Népi hiedelmeink kutatása. (Hozzászólás Schram Ferenc könyvéhez.)
=1972. 257-263.

Mollay Károly: Népi hiedelmeink kutatása. (Hozzászólás Schram Ferenc könyvéhez.)
=1984. 169-170.

     Schusteritsch, Eugen
Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája. (Sopron, 1941-1945.) 1-7.
=1978. 97-128., 1-31. kép [Fodor László kiegészítése a 104. p. 99. lábjegyzetéhez: 1980. 95.]; 193-224., 32-49. kép; 289-320., 50-63. kép [Eugen Schusteritsch kiegészítése az 1978. 2-4. számához: 1980. 95.]; 1979. 1-32., 64-79. kép [Halvax Imre kiigazítása a 30. p. I. hasábhoz: 191.]; 97-128., 80-95. kép; 193-208., 96-101. kép; 289-320., 1 kép.

     Schwarz József
Schwarz József: A Szent György Dómtemplom barokk orgonája.
=1956. 350-354, 1 kép.

Schwarz József: Az 1689-ből származó soproni tabulaturás-könyv magyarországi sikere.
=1957. 153.

Schwarz József: Goldmark Károly soproni kapcsolatai levelei alapján.
=1957. 303-304.

Schwarz József ism.: Lajhta László: Sopron megyei virrasztó énekek.
=1957. 321-322.

Schwarz József ism.: Lieder, Reime und Sprüche der Kinder im Burgenland.
=1957. 325.

     Sebestyén Ferenc
Sebestyén Ferenc: Emlékezés Horváth Józsefre.
=1961. 278-280., 1 kép.

     Sedlmayr János
Mollay Károly ism.: Dávid Ferenc: A soproni ó-zsinagóga. - Sedlmayr János: A soproni ó-zsinagóga helyreállítása.
=1980. 85-86.

Sedlmayr János: Sopron koragótikus lakótornyai.
=1986. 323-339.

Sedlmayr János: Szakál Ernő, a műemlékvédelem Európa-díjasa.
=1998. 263-268., 1 kép.

     Selmeczi Kovács Attila
Selmeczi Kovács Attila: Képek egy Fertő melléki község egykori életéből. (Adatok Fertőendréd hagyományos gazdálkodásához.)
=1977. 256-262.

     Semmelweis Károly
Semmelweis Károly: A középkori Ravo (Roj, Rov) várának fekvése Sopron megyében.
=1968. 90.

Házi Jenő: Válasz Semmelweis cikkére.
=1968. 282.

Kovács József László ism.: Karl Semmelweis: Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgenlandes bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1582-1823).
=1973. 280-282.

Fogarassy László ism.: Karl Semmelweis: Eisenstadt. Ein Führer durch die Landeshauptstadt des Burgenlandes.
=1979. 286-287.

     Seyfridt, Hans
Metzl János ism.: Mollay Károly: Hausarznei- und Essigbüchlein von Hans Seyfridt. Hans Seyfridt házipatikája és eceteskönyvecskéje (1609-1633). Nikolics Károly Gyógyítástörténeti Bevezetésével.
=1996. 377-378.

     Shmillár Manó
Harmos Ferenc - Shmillár Manó: A Sopronhorpácsi Kutatóintézet története (1930-1976). 1-2.
=1979. 129-141., 1-5. kép; 209-220., 7-13. kép. [A 6. kép számozása kimaradt.]

     Simányi Frigyes
Simányi Frigyes ism.: Magyar műemlékvédelem 1949-1959.
=1960. 382-383.

     Simkovics Gyula
Simkovics Gyula ism.: Dienes András: A legendák Petőfije.
=1957. 325-326.

Simkovics Gyula: Dóczi Lajos ismeretlen levele Gebhardt József soproni polgármesterhez, 1897.
=1958. 81-83.

Simkovics Gyula: Soproni áldozat a haza oltárára 1848-ban.
=1958. 253-256.

Simkovics Gyula: Első lépés a szervezett munkásmozgalom felé (1870).
=1959. 26-28.

Simkovics Gyula: Bethlen Gábor és Sopron.
=1960. 260-263.

Simkovics Gyula: Ney Ferenc emlékezése Sopronra és Frankenburg Adolfra.
=1961. 166-168.

Simkovics Gyula: Adatok a soproni munkásmozgalom korai szakaszának gazdasági hátteréhez.
=1962. 207-214., 4 kép.

Simkovics Gyula: Gyenikin [1872-1945] tábornok Sopronban, 1922.
=1962. 357.

Simkovics Gyula: Gyóni Géza soproni évei, 1908-1912.
=1963. 174-178.

Simkovics Gyula: Köznevelés Sopron megyében a XIX. század végén.
=1963. 357-359.

Simkovics Gyula: Sopron megye birtokviszonyai és agrárnépességének rétegződése a XIX. század végén.
=1964. 14-26.

Simkovics Gyula: A mezőgazdasági termelés és a termelőerők fejlődésének néhány vonása Sopron megyében a XIX. század végén.
=1965. 115-126.

Simkovics Gyula: A kisparaszti gazdaságok pusztulása a kapitalizálódó mezőgazdaságban Sopron megyében a századforduló idején.
=1966. 26-35.

Simkovics Gyula ism.: Mühl Nándor: A soproni szőlészet története 1845-1945.
=1966. 94-95.

Simkovics Gyula ism.: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. Szerk. és bev.: Szabó István.
=1966. 283-284.

Simkovics Gyula: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása Sopronban.
=1967. 290-299., 5 kép.

Simkovics Gyula: A soproni szociáldemokraták ideológiájáról. 1-2.
=1968. 113-121., 1 kép; 243-249.

     Simonffy Emil
Simonffy Emil: Még egyszer Horváth Zoltán könyvéről. (Megjegyzések Vörös Károly recenziójához.)
=1978. 151-152.

     Simonics András
Simonics András: Sopron város tömegközlekedésének vizsgálata.
=1983. 143-152., 5 grafikon.

     Sinowatz, Fred
[Mende Gusztáv] M. G. ism.: Fred Sinowatz: Reformation und katolische Restauration in der Grafschaft Forchtenstein und Herrschaft Eisenstadt.
=1958. 375.

     Skripecz Sándor
Skripecz Sándor: "Égi jelek" Sopron felett (1944).
=1979. 176-178.

     Smidt Lajos
Smidt Lajos: Kuruckori igazolási eljárás, 1704.
=1965. 273-274.

Smidt Lajos: Ismeretlen színháztörténeti nyomtatvány Kismartonból, 1842.
=1966. 369-372., 2 kép.

Smidt Lajos: Soproni emlékpohár.
=1967. 77-79., 1 kép.

Smidt Lajos: Bősárkány pusztulása 1849-ben.
=1967. 272-274., 2 kép.

Smidt Lajos: Liszt Ferenc dedikált fényképe, 1881.
=1968. 171-172., 1 kép.

Smidt Lajos: Egy 1849-es hirdetmény.
=1969. 181-183., 1 kép.

     Sódor Márton
Andrási Pál - Sódor Márton: Sopron és környékének kisemlős faunája. 1-2.
=1987. 211-225., 3 t., 1-6. kép; 308-319., 7-9. kép.

     Sodró László
Sodró László: A Sopron környéki őskori vaskohászatra vonatkozó eddigi kutatásokról.
=1956. 335-344., 4 ábra, 2 kép.

     Solt Herbert
Solt Herbert: Winkler Oszkár tervezői munkássága.
=1988. 237-239.

     Somfai László
Somfai László: Haydn ünnepségek Fertődön.
=1960. 87-88.

Somfai László: A rögtönzés a kompozícióban. Széljegyzetek Liszt zeneszerzői stílusáról.
=1961. 201-207., 5 kép.

Csatkai Endre ism.: Bartha [Dénes] - Somfai [László]: Haydn als Opernkapellmeister.
=1962. 94-95.

     Somkuti Elemér
Somkuti Elemér: Lesenyi Ferenc 1887-1962. [Megemlékezés.]
=1963. 90-91.

     Somogyi József
Somogyi József: A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió rendezvényei Sopronban.
=1978. 89-90.

Somogyi József: Tárczy-Hornoch Antal (1900-1986). [Megemlékezés.]
=1986. 276-279., 1 kép.

     Somogyi Sándor
Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj geoszférája. - A Fertő-táj hidroszférája és vízgazdálkodása.
=1976. 186-190.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszférája.
=1977. 92-95.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszféra-készleteinek hasznosítása.
=1980. 280-283.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszki László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő táj lakossága.
=1982. 280-282.

     Somogyi Vilmos
Csatkai Endre ism.: Somogyi Vilmos - Molnár Imre: Báthy Anna. (Nagy magyar előadóművészek VIII.)
=1969. 285-286.

     Somogyvári Gyula, vitéz
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Vitéz Somogyvári Gyula: A város meg a sárkány. [1273.] Regény.
=1939. 182-183.

     Soós Gyula
Soós Gyula: Kugler Pál Ferenc soproni szobrász (1836-1875). [Megemlékezés.]
=1965. 171-177., 6 kép.

     Soós Imre
Soós Imre: Adatok a Sopron megyei középbirtokok 16. századi történetéhez.
=1937. 259-279.

Soós Imre: A községhatár múltja és a Magyar Földrajz.
=1938. 314-315.

Mollay Károly ism.: Soós Imre: Ősi rábaközi parasztnemzetségek.
=1938. 334-335.

Soós Imre ism.: Dénes Jenő: Csepreg településföldrajza.
=1939. 90-91.

[Soós Imre] S. I. ism.: Belitzky János: Sopron vármegye története. 1. köt. 1490-ig.
=1939. 92.

Soós Imre: A Sopron megyei községtörténetírás forrásai. 1-2.
=1939. 153-159.; 204-210.

     Soós István
Soós István: Adalékok a soproni "Magyar Társaság" történetéhez.
=1987. 67-68.

Soós István: Kis János levelei Döbrentei Gáborhoz.
=1987. 128-141.

Soós István: Cigányper Sopronban. (Adalékok Sopron és a cigányság XVIII. századi kapcsolatához.) 1-2.
=1987. 225-236., 320-329.

Soós István: Sopron vármegye és helységei a Magyar Országos Levéltár kamarai urbáriumaiban és összeírásaiban.
=1991. 140-157.

     Soós Katalin
G. Soós Katalin: Adalékok a magyar tanácsköztársaság és az Osztrák Köztársaság kapcsolatainak történetéhez. A nyugat-magyarországi kérdés 1919 március-augusztus.
=1959. 289-304., 1 kép.

Fogarassy László ism.: G. Soós Katalin: A nyugat-magyarországi kérdés (1918-1919).
=1963. 93-94.

Fogarassy László ism.: G. Soós Katalin: Magyar-bajor-osztrák titkos tárgyalások és együttműködés 1920-1921.
=1969. 283.

Fogarassy László ism.: Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1921).
=1972. 282-284.

     Soproni Elek
[Heimler Károly] ry. ism.: Soproni Elek: A kultúrsarok gondjai. Sopron vármegye szociális és gazdasági viszonyainak feltárása.
=1940. 386-387.

     Soproni Horváth József
Horváth József: A Seemann-házaspár művészete.
=1941. 217-222., 4 kép.

Horváth József "Mi lesz veled?" című vízfestménye. [Képes melléklet.]
=1956. 288. ubb.

Horváth József: Janesitz Henrik emlékezete 1889-1947.
=1962. 376-378., 2 kép.

     Soproni József
Soproni József: Kóh Ferenc 1894-1961. [Megemlékezés.]
=1961. 268-269., 1 kép.

Soproni József: Jacques F. Carabin belga festő olajfestménye.
=1970. 255.

Soproni József: A Zenei Világnap soproni megnyitója. (1989. szeptember 30.)
=1990. 62-65.

     Sosztarich András
Sosztarich András: A sportrepülés soproni emlékei.
=1991. 333-343., 6 kép.

     Söptei Imre
Söptei Imre: Mérey Károly [1816-1874], Sopron szabad királyi város első főispánja.
=1999. 123-144., 1 kép.

     Spectator
Spectator: Mende Gusztáv kiállítása a budapesti Ernst Múzeumban.
=1960. 285-286.

     Spira György
Környei Attila ism.: Spira György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a.
=1966. 281-283.

     Staud Géza
Staud Géza: Iskolai színjátékok Sopronban (1615-1776).
=1977. 11-33., 14 kép.

Kovács József László ism.: Staud Géza: Magyar színháztörténeti bibliográfia I-II.
=1977. 281-284.

     Stefanovičova, Tatiana
Stefanovičova, Tatiana: A szlovákiai égetett sáncok kérdéséhez.
=1987. 340-347.

     Steinacker Károly
Kép: Steinacker Károly: A kurucdombi szélmalom [1860 körül].
=1960. 250.

Kép: Steinacker [Károly]: Márciusi hó a Szt. György utcában. 1854. Jobbról az első ház volt Goldner Mihályé.
=1965. 96.

     Stoll Béla
Kovács József László ism.: Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig.
=1973. 282-284.

     Storno Ferenc, id.
Kép: id. Storno Ferenc: Ruszti részlet.
=1964. 377.

Nemes András ism.: Soproni tájakon. Válogatás id. Storno Ferenc vázlatkönyveiből 1845-1860.
=1999. 73-74.

     Storno Ferenc, ifj.
Storno Ferenc: Régi soproni borsajtók, hordók és mércékről.
=1940. 358-369., 10 kép.

     Storno Gábor
Storno Gábor: Brunszvik Teréz levele Széchenyihez Markó Károly érdekében, 1835.
=1965. 94-96., 1 kép.

Storno Gábor: Tilgner Viktor szobrász ismeretlen levele Storno Ferenchez a soproni Liszt-szobor ügyében, 1891.
=1967. 82-85.

     Storno Miksa
Storno Miksa: Adatok a soproni festészet történetéhez. 1-2.
=1937. 210-223., 9 kép; 1938. 23-31., 6 kép.

Storno Miksa: Római-kori leletek Sopron Belvárosából.
=1938. 221-234., 18 ábra, 1 t.

Storno Miksa: Néhány Sopron megyei régi templomról.
=1940. 17-26., 10 kép.

Storno Miksa: A soproni kulcsleletek alaki változásai.
=1940. 233-238., 5 kép.

Storno Miksa: Soproni városrészletek 1852-ből.
=1941. 126-128., 3 kép.

Storno Miksa: A római amfiteatrum és nemeseum Sopronban.
=1941. 201-216., 9 kép.

Storno Miksa: A Storno-család magángyűjteménye.
=1942. 184-195., 6 kép.

Storno Miksa: Adatok a Soproni Önkéntes Tűzoltóegyesület történetéhez, 1859.
=1943. 68-70.

Storno Miksa: Régi pecsétnyomók. (A Storno-gyűjtemény anyagából.)
=1943. 242-247., 4 t.

Storno Miksa: A fertőbozi "Gloriett".
=1943. 280-282., 3 kép.

Storno Miksa: Az ágfalvi evangélikus templom tornya.
=1943. 282-283., 1 kép.

Storno Miksa: Andrea del Pozzo egy magyar vonatkozású művéről.
=1944. 97., 1 kép.

Storno Miksa: Az Új utca 16. számú ház helyreállítása.
=1955. 1-2. 139-140., 1 kép.

Storno Miksa: Középkori részletek külvárosi lakóházakon.
=1956. 261-264., 3 kép.

Storno Miksa: A soproni Várostorony alaki változásai.
=1957. 103-109., 6 kép.

Gerő László - Boronkai Pál - Storno Miksa - Csatkai Endre - Riedlmayer Gyula: Hozzászólások a Lenin körút és Előkapu rendezési tervéhez.
=1957. 311-318., 1 kép.

     Storno Pál
Storno Pál: Schweitzer György, barokk szobrász arcképe.
=1958. 177-178., 1 kép.

     Suppan, Wolfgang
Mollay Károly ism.: Suppan, Wolfgang: Jenő Takács. Dokumente, Analysen, Kommentare.
=1978. 380.

     Sümeghy Dezső
Sümeghy Dezső: Liszt Ferenc és Sopron megye kapcsolatairól. [Kép: Kugler Ferenc: Liszt Ferenc mellszobra.]
=1956. 276-277., 1 kép.

     Sümeghy József
Leitner J[ózsef]. ism.: Rozsondai Károly - Sümeghy József: Sopronbánfalva.
=1938. 104-105.

Sümeghy József: Pálfy Miklós (1911-1972). [Megemlékezés.]
=1973. 277-278.

Sümeghy József ism.: Zoltán László (szerk.): Oszlop Isten templomában [Budaker Oszkár 1896-1952].
=2001. 340.

     Sylt.
(Sylt.) ism.: Gróf Keglevich Jánosné Zichy Adél grófnő naplói a reformkorszakból (1822-1836). Feldolg. és jegyz. ell.: Östör József.
=1939. 181.

     Sz. A.
V. V. - Sz. A. - A. E.: Új emléktáblák Sopronban és környékén [Sopronhorpács: Szentirmai Elemér, Csapody István; Sopron: Pap Károly, Berzsenyi Dániel].
=1963. 361-365., 4 kép.

     Szabados László
Szabados László: Felsőfokú óvónőképzés Sopronban.
=1964. 153-163., 5 kép.

     Szabó Gyula
Szabó Gyula: A Manninger-emléktábla felavatása.
=1983. 356-360., 3 kép.

     Szabó István
Szabó István: Az 1919-es soproni borjegyről.
=1959. 90-94., 2 kép.

Szabó István: Hazánk első műszaki jellegű műemlékkönyvtára.
=1961. 259-262.

Szabó István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtárának szakirodalmi tájékoztató szolgálata.
=1966. 261-262.

Simkovics Gyula ism.: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. Szerk. és bev.: Szabó István.
=1966. 283-284.

Szabó István: A selmeci eredetű műemlékkönyvtár ügyének lezárása, 1966.
=1967. 79-81.

Szabó István: Dr. Manninger Rezső 1890-1970. [Megemlékezés.]
=1970. 187-189., 1 kép.

     Szabó Jenő
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Szabó Jenő: Lövér.
=1943. 70-71.

Szabó Jenő: Heimler Károly egy elfeledett akciója az idegenforgalom érdekében.
=1968. 92.

Szabó Jenő: Emlékezés Heimler Károlyra [arcképe: 193.].
=1969. 194-202., 1 kép.

Szabó Jenő: A soproni Fémtömegcikk Kisipari Szövetkezet története, 1951-től.
=1970. 65-77., 4 grafikon, 4 kép.

Hünner László: Fűrész Gyula tevékenysége a soproni Szociáldemokrata Pártban.
=1971. 124-130., 1 kép. [Szabó Jenő kiigazítása: 384.]

Szabó Jenő: Mende Gusztáv és művészete.
=1972. 40-54., 5 kép.

Szabó Jenő: Becht Rezső nyolcvan éves.
=1973. 97-102.

Szabó Jenő ism.: Fekete Ferenc: "50 éves a Soproni Pamutipar".
=1973. 285-286.

[Szabó Jenő] Sz. J.: Néhány megjegyzés a "Sopron-Nyírbátor" tévévetélkedőről.
=1974. 269-271.

Szabó Jenő: Gondolatok Szarka Árpád és Soproni Stöckert Károly kiállításáról.
=1974. 275-281., 2 kép. [Tompos Ernő kiegészítése: 1975. 83.]

Szabó Jenő: Fél évszázada rajzol és fest Sterbenz Károly.
=1975. 264-272., 4 kép.

Szabó Jenő: A rajzoktatás száz éve a soproni Széchenyi István Gimnáziumban.
=1976. 272-273.

Szabó Jenő: Molnár József a kommunista és az író (1901-1975). [Megemlékezés.]
=1976. 274-281., 1 kép.

Szabó Jenő: [Hegedüs Géza tévedései Lackner Kristófot illetően.]
=1976. 286-287.

Szabó Jenő: Adalék Heimler Károly egyéniségéhez.
=1976. 357.

Szabó Jenő: Reinecker János tárlata.
=1976. 358-361., 3 kép.

Szabó Jenő: Emlékező gondolatok Becht Rezsőről (1893-1976).
=1976. 361-373., 1 kép.

Szabó Jenő: [A 75 éves] Mühl Aladár köszöntése.
=1977. 351-355., 3 kép.

Szabó Jenő: Hol volt Sopronban a Lebergasse? (Adalék Sopron középkori helyrajzához.)
=1978. 357-359.

Szabó Jenő: A nagy tűz. [1676.]
=1978. 359-361.

Szabó Jenő ism.: Koncsek László: Soproni Farsang. Regény.
=1979. 285-286.

Szabó Jenő - Kovács József László ism.: Sarkady Sándor (szerk.): Vallomások egy városról. Magyar írók Sopronról.
=1979. 336-340.

Szabó Jenő: A nagy tűzvész évének bűnügyi krónikája.
=1980. 43-44.

Szabó Jenő: A harmadik Fiedler-krónika [1526-1814].
=1980. 331-333.

Szabó Jenő: A háború és a felszabadulás krónikájához.
=1981. 43-48.

Szabó Jenő: Pellican Ignác Lőrinc városi fegyvertáros számadása az 1692. évről.
=1981. 331-343.

Szabó Jenő: Mühl Aladár emlékezetére (1902-1981). [Megemlékezés.]
=1982. 262-265., 2 kép.

Szabó Jenő: A költő, drámaíró és műfordító Kerpely Jenő.
=1982. 266-273., 2 kép.

Szabó Jenő: A Soproni Városszépítő Egyesület története. 1-4.
=Első szakasz: (1864-1946). 1-2.: 1983. 1-16.; 97-132., 4 kép [Kiegészítés: 287.]; Második szakasz: (1946-1948; 1968-1983). 3-4.: 289-304., 1-2. kép; 4.: 1984. 1-28., 3-6. kép.

Szabó Jenő: Szarka Árpád festőművész kiállítása a Festőteremben. (1982. febr. 7-28.) (Egy meg nem jelent katalógus elé.)
=1983. 76-77.

Szabó Jenő: Kerpely Jenő Caludius emléktáblájának felavatása.
=1985. 89-90., 1 kép.

Szabó Jenő: A Heimler-emlékmű felavatása.
=1985. 182-184., 1 kép.

Szabó Jenő: A régi lövér. 1-2.
=1986. 1-24., 8 kép; 97-117., 7 kép.

Szabó Jenő: Sterbenz Károly kiállítása.
=1986. 355-357., 1 kép.

Szabó Jenő: Tíz éve halt meg Becht Rezső.
=1986. 357-359., 1 kép.

Szabó Jenő: Mollay János (1911-1989). [Megemlékezés.]
=1990. 72-76., 1 kép.

Szabó Jenő: Ritter Schubertl elindult az Alhallába. Klafsky Henrik halálára (1893-1990).
=1991. 275-277., 1 kép.

Szabó Jenő ism.: Németh Alajos: Papok a rács mögött.
=1992. 92-93.

     Szabó Kálmán
Szabó Kálmán: A soproni Városi Könyvtár története, 1925-1968.
=1970. 236-241., 2 t.

     Szabó Kálmán, ifj.
ifj. Szabó Kálmán: Az első könyvünnep Sopronban (1929).
=1987. 73-77.

Ifj. Szabó Kálmán: A tanácsköztársaság könyvtárügyi törekvései Sopronban.
=1988. 251-260.

     Szabó Lajos
Szabó Lajos: A soproni Liszt Ferenc Művelődési Központ 1970/71. évadja.
=1972. 81-83.

     Szabó László
Szabó László: A soproni "Kaszinó" és a Liszt Ferenc Művelődési Ház [1873-1970].
=1970. 78-85., 5 kép.

Szende Katalin ism.: Két kisváros a Dunántúlon. (Körmend története. Szerk.: Szabó László; Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk.: Dénes József.)
=1998. 90-95.

     Szabó Leventéné
Szabó Leventéné: A soproni Orsolya tér és Fegyvertár utca rehabilitációja.
=1980. 334-343., 8 kép.

     Szabolcsi Bence
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Szabolcsi Bence: A válaszút és egyéb tanulmányok.
=1963. 384.

     Szabolcsi Dénes
Veszprémi László ism.: Szerk.: Szabolcsi Dénes - Bartha Dénes: Zenetudományi tanulmányok Haydn emlékére.
=1961. 183-185.

     Szádeczky-Kardoss Elemér
Szádeczky-Kardoss Elemér: Sopronvármegye Zsira-környéki (délnyugati) részének geológiája és morfológiája.
=1937. 245-258., 1 t. [Német kivonat: 1938. 103-104.]

Varga Lajos ism.: Szádeczky-Kardoss Elemér: Geologie der rumpfungarländischen Kleinen Tiefebene, mit Berücksichtigung der Donaugoldfrage.
=1939. 347-350.

     Szájer József
Szájer József: A soproni alsófokú felekezeti iskolák államosításáért folyó harc emlékei (1945-1948).
=1978. 143-150.

Szájer József: Az alsófokú népoktatás megindulása Sopronban (1945-46).
=1984. 71-76.

     Szakács Anita
Dávidházy István ism.: Tirnitz József - Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái I. 1533-1554. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1997. 377-379.

Dávidházy István ism.: Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái II. 1555-1569. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1998. 190-191.

     Szakács Sándor
Buza János ism.: Szakács Sándor: Állami gazdaságaink helyzetének alakulása 1945-1948.
=1971. 94-95.

     Szakál Ernő
Szakál Ernő: Adatok a "Pék kereszt" új elhelyezésével kapcsolatban.
=1964. 254-259., 8 kép.

Szakál Ernő: Hitelesítő ásatást kér Scarbantia kapitóliumának temploma!
=1965. 330-335., 3 kép.

Szakál Ernő: Szalay József (1928-1974). [Megemlékezés.]
=1975. 188-189., 1 kép.

Szakál Ernő: Dercsényi Dezső (1910-1987). [Megemlékezés.]
=1988. 93-95., 1 kép.

     Szakál Péter
Szakál Péter: Moór Arthur tevékenysége a Bolyai Társulat Soproni Tagozatában.
=1994. 79-80.

Szakál Péter: Szarka Árpád festőművész emlékkiállításához. (1994. nov. 20-dec. 7.)
=1995. 176-178., 2 mell.

     Szála Erzsébet
A. Szála Erzsébet: Liebezeit Zsigmond György (1689-1739).
=1983. 342-346., 1 kép.

Szála Erzsébet: Kis János az író és irodalomszervező. (Előadás Rábaszentandráson, az író születésének 225. évfordulóján. 1995. szeptember 23-án.)
=1996. 51-57.

Szála Erzsébet: In memoriam Josef Pausz (1930-1995).
=1996. 87-90., 1 kép.

Szála Erzsébet: Emlékezés dr. Friedrich Károlyra. (Budapest, 1920. július 28.-Sopron, 1994. május 29.)
=1996. 267-270., 1 kép.

Szemán Attila ism.: Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből.
=1998. 188-189.

Szála Erzsébet: Payr Sándor élete és munkássága (1861-1938).
=1998. 254-258., 2 kép.

     Szalatnai Rezső
Szalatnai Rezső: Martin Kukucsin soproni évei 1884-1885.
=1968. 268-272., 1 kép.

Szalatnai Rezső: Krammer Jenő (1900-1973). [Megemlékezés.]
=1973. 372-377., 1 kép.

     Szalay Csaba
Szalay Csaba: Dezséry László (1914-1977). [Megemlékezés.]
=1978. 189-190., 1 kép.

     Szalay Zoltán
Szalay Zoltán: Egy rendkívüli konzerválás története. [Széchényi Pál múmiája.]
=1965. 375-376., 1 kép.

     Szalayné Pókay Marietta
Kiss Jenő ism.: Szalayné Pókay Marietta: A höveji csipkekészítés szakszókincse.
=1990. 382.

     Szalmás Erik
Szalmás Erik: A fertődi kastély leírása 1858-ból.
=1965. 179.

     Szántó Imre
Mollay Károly ism.: Szántó Imre (szerk.): A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktató-nevelő munkában.
=1957. 157-158.

     Szántó Irén
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Szántó Irén: Császár község plébániatemploma. (Adalék a magyarországi barokk művészet történetéhez.)
=1942. 101-102.

     Szántó István
Szántó István: Sopron város és vonzáskörzete iparának helyzete és fejlesztésének hosszú távú feladatai.
=1985. 25-47.

     Szántóné Balázs Edit
Szántóné Balázs Edit: Partes populorum minorum alienigenae. Szerk.: Mózes Ibolya.
=1995. 92-94.

     Szapudi András
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Szapudi András: Ősök és utódok.
=1968. 288.

     Szarka Árpád
Szarka Árpád: Horváth József képeinek új otthona.
=1973. 367-369., 2 kép.

Szarka Árpád: Kasichnitz József 75 éves.
=1974. 366-370., 3 kép.

Szarka Árpád: Kasichnitz József (1899-1982). [Megemlékezés.]
=1982. 366-367., 1 kép.

Szarka Árpád: Richly Zsolt grafikusművész és rajzfilmrendező kiállítása. (Liszt Ferenc Művelődési Központ: 1985. márc. 20.)
=1986. 79-82., 3 kép.

Szarka Árpád: Perényi Kálmán (1896-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 90-91., 1 kép.

Szarka Árpád: Endrédy György kiállítása. (Megnyitó beszéd 1986. november 16-án a Festőteremben.)
=1987. 269-274., 3 kép.

Szarka Árpád: Reinecker János (1910-1990). [Megemlékezés.]
=1991. 182-183., 1 kép.

Szarka Árpád: Búcsúbeszéd Rázó József temetésén. (1991. március 19.)
=1991. 364.

Szarka Árpád: Ákos Ernő festőművész kiállításának megnyitója. (1992. április 12.)
=1992. 278-281., 4 kép.

     Szathmári István
Mollay Károly ism.: Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk.
=1969. 284-285.

Szathmári István: Befejeződött Győr-Sopron megye földrajzi neveinek összegyűjtése.
=1972. 253-257.

     Székely Imre
Jereb Ottó: Elfelejtett emlékerdők, emlékfák.
=1996. 70-74. [Székely Imre kiegészítése: 381-382.]

     Székely Lajos
Székely Lajos: Sopron város mezőgazdaságának szocialista átalakulása.
=1967. 2-16., 1 térk.

     Székely László
Székely László: A soproni borvidék szőlőtermelésének, borászatának egységes fejlesztése.
=1980. 349-360., 1 térk., 2 kép.

Molnár Tibor - Székely László: A szőlészet és a borászat átalakulása a Soproni Borvidéken 1946-tól napjainkig.
=1999. 45-53.

     Székely Zoltán
Askercz Éva ism.: Székely Zoltán: A Cziráky ősgaléria.
=1998. 281.

Székely Zoltán: Egy későbarokk kolostor élete a tárgyak tükrében: a csornai premontrei prépostság 1786-ban.
=2001. 383-410., 6 kép.

     Szekendi Ferenc
[Verbényi László] V. L. dr. ism.: Szekendi Ferenc: A Hanság és a Fertő lecsapolási kisérleteinek története.
=1938. 171-172.

     Szele Lajos
Szele Lajos: Régi soproni írók.
=1958. 283.

Szele Lajos: Egykorú tudósítások az első soproni kisdedóvóról.
=1958. 361.

Szele Lajos: Adat a kurucdombi szélmalom történetéhez [1841-1860].
=1959. 375.

Szele Lajos: Soproni "bélyeggyűjtő" 1860-ban.
=1960. 188.

Szele Lajos: A soproni hírközlés múltja, 1879.
=1962. 87.

Szele Lajos: A csornai csata egyik hősének [Breznóbányai Mikovényi Károly] síremléke a trencséni temetőben.
=1966. 286.

     Széll Sándor
(KJ.) ism.: Széll Sándor: Városaink neve, címere és lobogója.
=1942. 230.

     Szemán Attila
Szemán Attila ism.: Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből.
=1998. 188-189.

Szemán Attila: A Soproni Múzeum felújított brennbergbányai kiállítása.
=1998. 274-277., 3 kép.

Kőhegyi Mihály - Szemán Attila: Svaiczer Gábor [1784-1845] főkamaragróf mint gyűjtő.
=2000. 167-172., 7 kép.

Szemán Attila: A brennbergbányai bányászlámpák.
=2000. 229-239., 11 kép.

Szemán Attila: A Központi Bányászati Múzeum új állandó kiállítása.
=2000. 426-431., 4 kép.

Szemán Attila ism.: Gömöri János: Az avar-kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában.
=2001. 448-449.

     Szemerey Tamás
Szemerey Tamás: Toóbiás...! (Gondolatok városunk egyetemistáinak dalairól.)
=1989. 160-173., 2 kotta, 4 kép.

     Szemző Piroska
D. Szemző Piroska: Benedek Elek Sopronban, 1891.
=1960. 167-170., 2 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Szemző Piroska: Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó.
=1962. 383.

     Szénássy Árpád
Szénássy Árpád: Feszty Adolf találmánya és az Esterházy-papírgyár.
=1987. 69-73., 3 kép.

     Szenci Vilibáld
Szenci Vilibáld ism.: Csizmadia Andor: A magyar városi jog.
=1941. 151-152.

     Szende Katalin
Szende Katalin: A soproni későközépkori végrendeletek egyház- és tárgytörténeti tanulságai.
=1990. 268-273.

Szende Katalin - Grüll Tibor: Lackner Kristóf beszéde Huber Márk iskolafelügyelő beiktatására (1620).
=1991. 237-241.

Szende Katalin: Sopron városának sérelmei az 1619-20-as országgyűlésen.
=1991. 242-248.

Szende Katalin: Sopron és Pozsony kapcsolatai a késői középkorban. Függelék: Aigner Ulrik végrendelete. (1495. ápr. 6.)
=1992. 168-179.

G. Szende Katalin: "Én most is mindennap Sopronban vagyok..." Születésnapi beszélgetés Mollay Károllyal. A beszélgetést készítette: --.
=1993. 296-305., 3 kép.

Bariska István ism.: Mollay Károly: Első telekkönyv. - Erstes Grundbuch (1480-1553). - Sopron város történeti forrásai. Quellen zur Geschichte der Stadt Ödenburg. Szerk.: G. Szende Katalin.
=1994. 410-412.

G. Szende Katalin: "Ember az embertelenségben". Interjú Weinberger Ernővel, a háború előtti utolsó soproni zsidó tanítóval.
=1995. 57-62. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 190.]

G. Szende Katalin: A soproni iskola első évszázadai (egy határváros emlékei az országos kiállításon).
=1996. 99-115., 4 kép. [Hárs József helyesbítése: 381.]

Zsámbéki Monika ism.: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. A Soproni Múzeum kiadványai 2. Szerk.: Környei Attila - G. Szende Katalin.
=1997. 187-189.

G. Szende Katalin: Kézművesipar-történet. Beszámoló egy négyszögletű kerekasztalról.
=1997. 257-259.

Szende Katalin: Lectori salutem!
=1998. 3.

Szende Katalin ism.: Két kisváros a Dunántúlon. (Körmend története. Szerk.: Szabó László; Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk.: Dénes József.)
=1998. 90-95.

Szende Katalin: A magyarországi városi végrendeletek helye az európai joggyakorlatban. (A középkori Sopron, Pozsony és Eperjes példáján.)
=1999. 343-356.

Szende Katalin ism.: Házi Jenő: Pozsony vármegye középkori földrajza. Szerk.: Koncsol László.
=2000. 448-451.

Szende Katalin: Fidelitas és politika. Kihez és miért volt hűséges Sopron városa a középkorban.
=2001. 343-354.

Szende Katalin ism.: Analecta Maediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Neumann Tibor.
=2001. 450-453.

     Szendrey István
Szendrey István: Proszt János 1892-1968. [Megemlékezés.]
=1969. 95-96.

     Szentkuti Károly
Szentkuti Károly: Dr. Környei Attila nagycenki munkásságáról.
=2000. 435-439.

     Szentkúty Pál
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Koch: Jelek könyve. Ford.: Szentkúty Pál.
=1942. 101.

     Szerecz Imre
Szerecz Imre: Horváth József Munkácsy-díjas festőművész diákkorából.
=1970. 265-266.

     Szerémi Borbála
Nagy Eta - Szerémi Borbála: A Sopronkőhidán 1944 decemberében kivégzett három ifjú-kommunista.
=1963. 342-346., 3 kép.

     Szerényi Imre
Szerényi Imre ism.: Horváth Zoltán: A soproni és a sopronbánfalvi molnárcsaládok és malmaik története (1767-1950).
=1994. 413-414.

     Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság: Beköszöntő.
=1937. 1-2.

Szerkesztőbizottság: A negyedik évfolyam elé.
=1940. 1-2.

Szerkesztőbizottság: Az olvasóhoz!
=1940. 387.

Szerkesztő Bizottság: Köszöntő. [Csatkai Endre 70 éves.]
=1967. 1.

Szerkesztő bizottság: Kettős nagy ünnepünk.
=1970. 1-2.

Szerkesztőbizottság: Huszonöt évfolyam után.
=1972. 1.

Szerkesztőbizottság: Harminc esztendő.
=1975. 1.

Szerkesztőbizottság: 1277-1977.
=1977. 1.

Szerkesztőbizottság: Ötven esztendő.
=1987. 1.

Szerkesztőbizottság: Köszönet [Bognár Dezsőnek].
=1992. 1.

Szerkesztőbizottság: [Dr. Mollay Károly Sopron díszpolgára.]
=1997. 1.

Szerkesztőbizottság: Lectori salutem! [A zsidósággal kapcsolatos különszám bevezetője.]
=1995. 1.

Szerkesztőbizottság: [A 70 éves] Hárs József köszöntése.
=1995. 326-327.

Szerkesztőbizottság: Lectori Salutem!
=1996. 97.

Szerkesztőbizottság: [Ádám Antal akadémikus Széchenyi-díja.]
=1996. 285.

Szerkesztőbizottság: [Pályázat a Soproni Szemle borítójára.]
=1996. 285.

Szerkesztőbizottság: [A 75 éves Krisch Róbert köszöntése.]
=1996. 382.

Szerkesztőbizottság: A 70 esztendős Domonkos Ottó köszöntése.
=1998. 195.

     Szerkesztőség
Szerkesztőség: Ezredek és fordulók.
=2000. 309-310.

Szerkesztőség: Véget ért az évezred.
=2001. 3.

     Szigeti Kilián
Szigeti Kilián: Középkori hangjegyes kódextöredékek a Soproni Állami Levéltárban. 1-2.
=1963. 29-40., 6 kép; 145-149.

Szigeti Kilián: Halper János (1817-1888) orgonaépítő mester élete és működése.
=1972. 307-320., 9 kép.

Szigeti Kilián: Radó Polikárp (1899-1974). [Megemlékezés.]
=1975. 83-85., 1 kép.

     Sziklai Oszkár
Andrássy Péter - Hoczek László: Kitaibel Pál és a soproni tudományos közélet.
=1999. 148-157., 2 kép. [Sziklai Oszkár kiegészítése: 287.]

Nikolics Károly: Természettudományi vándorgyűlések 1847-ben és 1929-ben. (Két jelentős konferencia Sopronban.)
=1998. 158-168., 2 kép. [Sziklai Oszkár kiegészítése: 287.]

     Szikossy Ferenc
Szikossy Ferenc: Környei Attila (1940-2000). [Megemlékezés.]
=2000. 211-213.

     Szilágyi Ferenc
[László Ernő] L. E. ism.: Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor hazai útja.
=1966. 281.

     Szilágyi István
Szilágyi István: Rózsa utca, rózsa lányok.
=1993. 19-25., 1 kép.

Mollay Károly ism.: A Rózsa utca nevének eredete. (Válasz Szilágyi István cikkére.)
=1993. 25-30., 1 térk.

     Szita Szabolcs
Szita Szabolcs: A Fertő kiszáradásának építészeti emléke 1872/73-ból.
=1968. 70-72., 3 kép.

Szita Szabolcs: A soproni kéményseprő ipar múltjából [1594-től].
=1968. 376-379., 3 kép.

Szita Szabolcs: Elhagyott katonai temető a Felsőlőverekben.
=1969. 165-167., 1 rajz, 2 kép.

Szita Szabolcs: 25 éve halt mártírhalált Pataki Ferenc Sopronban.
=1969. 335-339., 1 térk., 1 kép.

Szita Szabolcs: Kellner Sándor, az internacionalista csapatok egyik szervezője.
=1970. 98-109., 5 kép.

Szita Szabolcs: Városi kitüntetést alapított Sopron.
=1971. 76-78., 2 kép.

Szita Szabolcs: Szovjet őrnagy visszaemlékezései Sopron vármegye felszabadulásáról.
=1972. 2-8., 1 térk., 2 kép.

Szita Szabolcs: Az ifjúsági mozgalom kibontakozása Sopronban a felszabadulás után (1945-1948). 1-2.
=1975. 2-46., 24 kép; 97-138., 21 kép.

Szita Szabolcs: Sopron sportéletének újjáéledése a felszabadulás után.
=1977. 34-41., 4 kép.

Szita Szabolcs: A Sopron megyei népi kollégiumi mozgalom történetéhez (1946-47-es tanév).
=1977. 106-128., 7 kép.

Szita Szabolcs ism.: Kovács Győzőné (szerk.): Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye.
=1977. 280-281.

Szita Szabolcs: 90 éve született Kellner Sándor, a forradalmár soproni politikai biztos.
=1977. 326-328., 2 kép.

Szita Szabolcs: Naum Alekszejevics Romanov soproni városparancsnok visszaemlékezései 1945-ről.
=1978. 1-11., 6 kép.

Kocsis József ism.: Szita Szabolcs (szerk.): KISZ-élet Sopronban 1967-1977.
=1978. 90-91.

Szita Szabolcs: Észrevételek Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája (Sopron, 1941-1945) c. sorozatához.
=1980. 129-142.

Szita Szabolcs: Észrevételek egy "Válasz" kapcsán [Hiller István és Németh Alajos cikksorozatához].
=1980. 324-325.

Szita Szabolcs: Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez (1944-1945). 1-4.
=1982. 19-36., 12. kép; 116-128., 14 kép; 212-225. [Augusztinovicz Elemér kiegészítése: 1983. 191.; szerző válasza: 1984. 93.]; 301-313., 6 kép.

Szita Szabolcs ism.: Környei Attila: Sopron és vidékének munkásmozgalma 1919. augusztus 1-1924.
=1983. 92-93.

Szita Szabolcs: Csatkai Endre munkaszolgálata (1944-1945).
=1984. 332-345., 5 kép.

Szita Szabolcs: Búcsú Bayer Lipóttól [1899-1984].
=1984. 365-366.

Szita Szabolcs ism.: Faragó Sándor: Kapuvár munkásmozgalma 1919. augusztus 1-1945.
=1985. 94-95.

H. Elek Mária ism.: Szita Szabolcs: Holocaust az Alpok előtt 1944-1945.
=1986. 91-94.

Szita Szabolcs: A Vörös Hadsereg és harcosai emléke Sopronban.
=1986. 350-354., 4 kép.

Szita Szabolcs: Sopronban született a sűrített levegős légzőkészülék feltalálója [Kőszeghi Mártony Károly].
=1987. 356.

Szita Szabolcs: Adalék a Szociáldemokrata Párt Sopron környéki tevékenységéhez (1932-1944).
=1988. 260-264., 1 kép.

H. Elek Mária ism.: Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történethez 1944-1945.
=1990. 77-79.

H. Elek Mária ism.: Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945.
=1992. 283-287.

Szita Szabolcs: Tudományos konferencia és emlékkő-avatás.
=1992. 381-382., 1 kép.

Szita Szabolcs: Embermentés Sopron megyében 1944-1945.
=1993. 393-401., 3 kép.

Szita Szabolcs: Lisiczky Lajos (1922-1983) emlékezete.
=1997. 268-271.

Szita Szabolcs: Fábján Lajos (1924-1997) emlékezete.
=1998. 65-67., 1 kép.

     Szitás József
Szitás József ism.: Tompa Károly: Ötven évi jegyzeteimet lapozom. Erdészettörténeti Közlemények XXVII.
=1997. 282-284.

Szitás József: Átalakuló magyar felsőoktatás - Nyugat-Dunántúl - Sopron.
=1998. 125-134., 2 mell., 1 kép.

     Szodfridt István
Szodfridt István: Újabb szoborral gyarapodott az Egyetemi Botanikus Kert szoborparkja. [Botvay Károly, 1897-1958.]
=1997. 364-366., 1 kép.

     Szokoly Endre
Fogarassy László ism.: Szokoly Endre: "...És Gömbös Gyula, a kapitány."
=1963. 94-95.

     Szolláth György
Szolláth György: Renner Kálmán soproni vonatkozású érmei és plakettjei (1975-1992).
=1993. 165-180., 8 kép.

     Szopori Nagy Lajos
Szopori Nagy Lajos: Festő és háttere. - Giczy János kiállítása a Győri Városi Levéltárban.
=1998. 55-57.

     Szögi László
Szögi László: Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első felében. [A mutatókat Koloszár Andrea készítette.]
=1996. 150-188., 3 t.

     Szőke Béla
Szőke Béla: IX. századi sírok Sopronkőhidán.
=1955. 3-4. 55-68., 3 t., 2 kép.

     Szőke Béla Miklós
Szőke Béla Miklós: A keresztény térítés kezdetei Pannóniában a Karoling korban. (A petőházi Cundpald-kehely és a sopronkőhidai temető helye és szerepe.)
=2000. 310-342., 9 kép.

     Szőnyi Eszter, T.
T. Szőnyi Eszter: Előzetes jelentés a Május 1. téri római temető feldolgozásáról.
=1977. 340-345., 2 térk.

T. Szőnyi Eszter ism.: Visy Zsolt: A római limes Magyarországon.
=1990. 90-92.

     Szűcs Jenő
Verbényi László ism.: Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon.
=1956. 91-92.

     T. E.
T. E.: Pontz János (?) soproni krónikája.
=1956. 288.

T. E.: Címertani kiállítás.
=1967. 86-88., 1 kép.

     Takács Jenő
Takács Jenő: Bartók Béla két ismeretlen levele a soproni Takács Jenőhöz, 1932.
=1968. 181-182.

     Takács Károly
Takács Károly: Egy elfeledett halgazdálkodási mód a Barbacsi-tavon.
=1999. 390-394., 1 kép.

     Takács Lajos
Takács Lajos: A höveji "legények igazsága" 1837-ben.
=1958. 149-153.

Takács Lajos: A jobbágyrendszer megerősödése és a dohánytermesztés hanyatlása Kapuvár környékén.
=1960. 45-59.

     Takács Marianna, H.
Mollay Károly ism.: H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI-XVII. század).
=1974. 283-285.

     Takács Menyhért
Takács Menyhért: Modern világnézet, modern művészet.
=1944. 101-116.

Takács Menyhért: Liszt Ferenc stílustörekvései.
=1966. 289-302., 3 kép.

     Takács Miklós
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Krajevszky Gizella - Takács Miklós: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963.
=1966. 96.

     Takács Sándor
György Lajos - Takács Sándor: A soproni vörös sánc kémiai vizsgálatának eredménye.
=1988. 122-124., 5 kép.

     Takáts Endre
Takáts Endre: Sopron megyei jobbágylevelek a 18. században.
=1955. 1-2. 18-32.

[Takáts Endre]: Javaslatok a soproni helytörténeti kutatások megindítására.
=1956. 64-66.

     Takáts Kálmán
Takáts Kálmán: Sopron város és megye felszabadulása 1945-ben.
=1956. 1-15., 3 kép.

     Takáts Tamás
Takáts Tamás: A Soproni borvidék talajviszonyainak rövid jellemzése.
=1999. 395-402., 2 térk.

     Táp Lászlóné
Táp Lászlóné: Gyógyszerészeti adatok egy régi soproni patikáról.
=1983. 44-53., 6 kép.

Táp Lászlóné: Csathó József gyógyszerész (1849-1885).
=1985. 277-280., 2 kép.

     Tárczy-Hornoch Antal
Tárczy-Hornoch Antal: A Nagycenk melletti geofizikai obszervatórium.
=1962. 193-206., 15 ábra.

     Tardy Lajos
Tardy Lajos: Egy soproni borkereskedő [Edlinger Vilmos Gottlieb] és Besztuzsev-Rjumin kancellár.
=1962. 61-65., 2 kép.

Tardy Lajos: Sopron és környéke P. I. Keppen magyarországi útinaplójában (1822.).
=1964. 364-367., 2 kép.

     Tarnóc Márton
Kovács József László ism.: Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában.
=1981. 93-95.

     Tárnok Pál
Tárnok Pál: Stark János Károly soproni festőművész-rézmetsző (1774-1814) családjának története.
=1975. 208-232., 1 családfa, 19 kép.

     Taschner Frigyes
Taschner Frigyes: A Soproni Foglalkoztató Kisegítő Iskola és Nevelőotthon története (1947-1977).
=1980. 235-248., 2 kép.

Taschner Frigyes: Gottschling Károly (1904-1983). [Megemlékezés.]
=1984. 361-363., 1 kép.

     Tatay Jenő
Tatay Jenő: Egy Sopron vármegyei iskolamester, kántor, nótárius, postamester, egyben harangozó élete az 1848-49-i szabadságharc körüli időkben.
=1977. 42-49.

Tatay Jenő: Adalékok Murmann Sámuel 1849-es temesvári vértanú életéhez.
=1985. 264-267., 1 kép.

Tatay Jenő: Tatay János (1789-1862).
=1990. 34-36.

     Terestyéni Ferenc
Terestyéni Ferenc: Kis János nyelvének egységesítő hatása a magyar irodalmi nyelvre a XIX. század első harmadában. 1-2.
=1956. 43-50., 2 kép; 147-155., 2 kép.

     Thier László
[Heimler Károly] ry. ism.: Thier László: Sopron im Spiegel alter Drucke. Kulturhistorisches aus drei Jahrhunderten.
=1938. 106-107.

[Heimler Károly] ry. ism.: Thier László: Adatok az 1849. június 13-iki csornai ütközet történetéhez. Scarbantia-könyvek 1.
=1938. 174.

Thier László ism.: Bay Ferenc: A győri Városi Közkönyvtár Évkönyve I. 1898-1938.
=1939. 266.

Thier László: Széchenyi-emlékek.
=1939. 309-315.

Thier László: Adatok a soproni zenekultúra történetéhez, 1863, 1871. 1-2.
=1940. 26-29., 2 kép; 99-100.

Thier László: Sopron megyei adalék a holicsi fayance magyarországi elterjedéséhez.
=1940. 44-45.

[Heimler Károly] ry. ism.: Közlemények Thier László magángyűjteményéből: 1. Beiträge zur Geschichte der Musikerfamilie Kurzweil.
=1940. 287.

Thier László: Kurzweil Ferenc templomi karnagy, a Soproni Zeneegyesület alapítója élete (1792-1865).
=1942. 200-212.

Thier László: Adalék a döri fazekascéh történetéhez.
=1955. 1-2. 143.

Heimler Károly irodalmi működése. Összeáll.: Thier László.
=1955. 1-2. 160-161.

Mozart-vonatkozások Sopron zenetörténetében 1793-1956. (Kronológiai kisérlet.) Összeáll.: Thier László.
=1956. 51-63., 3 kép.

Thier László: Liszt Ferenc soproni hangversenyei és műveinek nyilvános előadása 1820-1956. (A művészt érintő fontosabb helyi és megyei események felsorolásával.) 1-3.
=1956. 354-359, 2 kép; 1957. 99-103., 1 kép; 1958. 257-260. [Pótlás: 1961. 254-255.]

     Thirring Gusztáv
Thirring Gusztáv: Az első soproni népszámlálás. 1784.
=1937. 11-23.

[Thirring Gusztáv] Th. ism.: Sopron szabályrendeleteinek gyűjteménye. Összegyűjt. és jegyz. ell.: Heimler Károly.
=1937. 157.

Thirring Gusztáv: Sopron népessége a 18-ik század elején.
=1937. 161-172.

Leitner J[ózsef] ism.: Thirring Gusztáv: Magyar László élete és tudományos működése. [Bibliográfia: 1852-1937.]
=1937. 282-283.

Leitner J[ózsef] ism.: Thirring Gusztáv: A soproni idegenforgalmi statisztika és a város idegenforgalma.
=1937. 283-284.

Thirring Gusztáv: Sopron vármegye községeinek népesedési fejlődése az utolsó 150 év alatt.
=1938. 186-195.

F. J. dr. ism.: Thirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában.
=1938. 332-333.

Thirring Gusztáv: Sopron halandósága.
=1939. 169-170.

Thirring Gusztáv: Sopron halandósága II. József korában.
=1939. 255-256.

Mollay Károly ism.: Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. században. Népesedés- és történeti tanulmány.
=1939. 263-264.

[Thirring Gusztáv] Th. G. ism.: Irmédi-Molnár László: Tóth Ágoston, honvédezredes, a XIX. századbeli magyar térképezés úttörőjének élete és működése.
=1939. 268-269.

Thirring Gusztáv: A Széchenyi-család soproni házai.
=1939. 289-301., 13 kép.

[Heimler Károly] ry. ism.: Thirring Gusztáv: A soproni polgárság vagyoni és birtokviszonyai II. József korában.
=1940. 131.

Thirring Gusztáv: Adatok Sopron 112 év előtti gazdasági helyzetének ismeretéhez.
=1940. 293-313., 1 térk., 2 t.

[Thirring Gusztáv] -th.: A Széchenyi-család soproni házairól.
=1940. 383.

Thirring Gusztáv: Sopron népessége 1939-ben. [Kép: A mai Schaffer-ház helyén állt két épület, Várkerület.]
=1941. 51-52.

Thirring Gusztáv: Adatok a soproni céhekről a XIX. század első felében; 1820, 1840.
=1941. 172-174.

[Lauringer Ernő] L-r E-ő. ism.: Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig.
=1941. 329-331.

Házi Jenő ism.: Thirring Gusztáv: Adatok a száz év előtti Sopronról és 1848. évi népességéről.
=1958. 96.

     Thirring Gusztávné Waisbecker Irén
Házi [Jenő] ism.: Thirring Gusztávné, Waisbecker Irén: Újabb adatok a magyarországi Waisbecker-család történetéhez és egyéb családi emlékek.
=1937. 156.

Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Emlékek viharos időkből: amikor a Széchenyiek megszerették Sopront.
=1940. 57-61., 1 kép.

     Thirring Lajos
Thirring Lajos: Sopron népessége 1941. január végén.
=1941. 89-94.

Thirring Lajos: Sopron vármegye községeinek újabb népfejlődése.
=1942. 276-299.

Thirring Lajos: Sopron jellemzése Fényes Elek 1836 és 1867 között megjelent statisztikai-földrajzi műveiben. 1-2.
=1958. 207-216.; 1958. 299-309., 2 kép.

Thirring Lajos: Egy színházi statisztikai adatgyűjteményről.
=1965. 379-381.

     Thirring-tanítvány
Thirring-tanítvány: Thirring Gusztáv születésének századik évfordulója.
=1961. 376-378.

     Thomas Edit, B.
B. Thomas Edit: Dorffmaister freskók a szombathelyi püspöki palota "sala terrena"-jában. 1-2.
=1962. 114-123., 2 kép; 242-265., 14 kép.

Mollay Károly ism.: B. Thomas, Edit: Römische Villen in Pannonien.
=1965. 192.

     Tiefenbach Antal
Tiefenbach Antal: Sopron tejiparának története (1910-1975).
=1976. 228-239., 3 kép.

     Tilkovszky Lóránt
Tilkovszky Lóránt: Lunkányi arcképéhez.
=1959. 361-362.

Tilkovszky Lóránt: A "Boozi borüzéri részvényes társaság". [1810-1826.]
=1960. 79-80.

Tilkovszky Lóránt: Gondolatok Széchenyi István hazafiasságáról. - Halála 100. évfordulója alkalmából. -
=1960. 97-101., 2 kép.

Tilkovszky Lóránt: Széchenyi István fertőbozi fürdője.
=1960. 181-185.

Kőhegyi Mihály ism.: Tilkovszky Lóránt: Ungarn und die deutsche Volksgruppenpolitik 1938-1945.
=1982. 278-279.

Kőhegyi Mihály ism.: Tilkovszky Loránt: Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig.
=1996. 281-283.

     Timaffy László
Kiss Jenő ism.: Timaffy László: A kisalföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára.
=1986. 286-287.

Kiss Jenő ism.: Timaffy László: Rábaköz és a Hanság.
=1992. 187-190.

Kiss Jenő ism.: Dr. Timaffy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok. Kisalföldi népmondák.
=1995. 186-187.

     Tímár Gábor
Tímár Gábor: Új florisztikai adatok a Soproni-hegységben.
=1996. 347-356.

Tímár Gábor: A Soproni-hegység védett és veszélyeztetett edényes növényfajai.
=1996. 380-381.

     Tipity János
Tipity János: Soproni kovácsoltvas-emlékek. 1-4. [A 4. rész címe: Nagycenki és fertődi kovácsoltvas-emlékek.]
=1984. 58-65., 1-8. kép; 144-151., 9-16. kép; 251-260., 17-25. kép.; 345-349., 26-29. kép.

     Tirnitz József
Tirnitz József: Adatok Sopron város munkásmozgalmának történetéből. 1-3.
=1959. 110-120.; 137-143., 3 kép; 1961. 221-232.

Tirnitz József közli: A Soproni Fésűsfonógyár munkásainak sztrájkja 1935-ben.
=1961. 141-148.

Tirnitz József: Sopron vármegye parasztságának és agrárproletariátusának szociális helyzete a Horthy-korszakban - egykorú jelentések tükrében.
=1962. 106-113.

Tirnitz József: Michel János soproni krónikaíró. (Adalék a soproni katolikus alsó fokú oktatás történetéhez.)
=1972. 271-276.

Tirnitz József: XVIII. századi feljegyzések Sopron éghajlati viszonyairól és a várost ért elemi csapásokról. [1725-1800.]
=1974. 165-178.

Dávidházy István ism.: Tirnitz József - Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái I. 1533-1554. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1997. 377-379.

Askercz Éva - Tirnitz József: Id. Storno Ferenc jegyzetei az 1848-49. évi szabadságharc soproni és Sopron vidéki eseményeiről.
=1998. 365-374.

Kücsán József ism.: Tóth Péter - Tirnitz József: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében. I-II.
=1999. 407-408.

     Tódor Ildikó
Kovács József László ism.: H. Törő Györgyi - Nagy Miklós - Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849-1905. Általános rész. Személyi rész I. (A-Gy) 3. köt.
=1991. 281-282.

     Tomka Péter
Tomka Péter: Későromai sírok a Hátulsó utcában.
=1967. 245-253., 8 kép.

Tomka Péter: Régészeti adatok a győri, mosoni és soproni koraközépkori sáncvárak történetéhez.
=1987. 147-155., 2 kép.

     Tompa Károly
Tompa Károly - Bründl Lajos: A sopronkőhidai fűzkisérleti telep.
=1962. 266-271., 1 térk., 2 kép.

Tompa Károly: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Tómalmi Csemetekertjének 15 éve.
=1982. 54-65., 8 kép.

Tompa Károly: A sopron[i] egyetem mártírjai emlékhelyének felavatása.
=1984. 172-176.

Hiller István: Hozzászólás Tompa Károlynak "A soproni egyetem mártírjai emlékhelyének felavatása" c. cikkéhez.
=1984. 261-266., 4 kép.

Tompa Károly: Dr. Dr. h. c. Majer Antal (1920-1995). [Megemlékezés.]
=1996. 90-93., 1 kép.

Szitás József ism.: Tompa Károly: Ötven évi jegyzeteimet lapozom. Erdészettörténeti Közlemények XXVII.
=1997. 282-284.

     Tompos Ernő
Tompos Ernő: A soproni bencéstemplom jótevő családjának kérdéséhez.
=1940. 30-31., 1 kép.

Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre. 1-4.
=1942. 42-54., 1-12. ábra; 126-130., 13. ábra; 177-183., 14-18. ábra; 270-276., 19-24. ábra.

Tompos Ernő: A "Lábas-ház" megújhodása.
=1956. 73-77., 4 kép.

Tompos Ernő: Eltűnt műemlékeinkről és a megmaradtak védelméről.
=1958. 310-318., 11 kép.

Tompos Ernő: Újjáépítések.
=1961. 148-150.

Tompos Ernő: Handler Ferdinánd építész és családjának többi építész tagjai.
=1962. 17-32., 13 kép.

Tompos Ernő: Aranyérem-lelet Sopronban,1402-1437-ből.
=1964. 83-84., 3 kép.

Tompos Ernő: "A XIX. sz. építészete Sopronban" c. kiállítás.
=1965. 280-283.

Tompos Ernő: Handler Ferdinánd vázlatkönyve.
=1966. 259-260., 3 kép.

Tompos Ernő: Soproniak címerei egy régi német heraldikai könyvben.
=1969. 360-362., 2 kép.

Tompos Ernő: Lackner-címerek és domborművek.
=1971. 208-213., 7 kép. [Kiegészítés: 1974. 383.]

Tompos Ernő: Sopronban őrzött címeres levelek.
=1972. 193-211., 11 kép.

Tompos Ernő: Soproniak középkori pecsétjei.
=1973. 289-306., 21 kép.

Tompos Ernő: Rauch András címerei és emlékplakettje.
=1974. 66-68., 4 kép.

Szabó Jenő: Gondolatok Szarka Árpád és Soproni Stöckert Károly kiállításáról.
=1974. 275-281., 2 kép. [Tompos Ernő kiegészítése: 1975. 83.]

Tompos Ernő: Renner Kálmán soproni vonatkozású érmei és plakettjei (1958-1974).
=1975. 177-187., 14 kép.

Tompos Ernő: A soproni pékmúzeum heraldikai emlékei. [A pékmúzeum 6 képe: 168-173.]
=1976. 160-167., 8 kép.

Tompos Ernő: Schleiffengrad Mihály soproni kovácsmester pecsétje, 1456.
=1977. 75-76.

Tompos Ernő: A régi soproni városháza újkori története és az új városháza (tanácsháza) építéstörténete. 1-2.
=1977. 212-233., 1-18. kép; 298-320., 19-29. kép.

Tompos Ernő: Emlékérmek (Sopron városi rangra emelésének 700. évfordulójára).
=1977. 247-249.

Tompos Ernő: Sopron megyei címeres pecsétek. (Széljegyzetek Horváth Zoltán könyvéhez.)
=1978. 81-83., 3 kép.

Tompos Ernő: Bünker János Rajnárd (1863-1914). [Megemlékezés.]
=1979. 357-361., 2 kép.

Tompos Ernő: Soproni polgári címerek a Szent Mihály Testvérület könyveiben.
=1982. 326-334., 8 kép.

Tompos Ernő: A Freiseisen bányászcsalád címere a soproni Központi Bányászati Múzeumban.
=1984. 66-70., 5 kép.

     Tompos Lilla
Tompos Lilla: Emlékek. Részletek Tompos Ernő (1907-1989) családtörténeti jegyzeteiből.
=2000. 189-193.

     Tomsics Emőke
Hárs József ism.: Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke: A tegnap világa. Magyarországi városok a századfordulón írásban és képekben.
=1993. 186-187.

     Torma József
Kelényi Ferenc közli: Torma József: Fraknói útirajz 1847-ből.
=1960. 368-370., 1 kép.

     Tóth Endre
Tóth Endre: Vigilius episcopus Scaravaciensis (Scarbantia VI. századi történetéhez).
=1977. 320-326.

Tóth Endre: Silvanus Viator. Egy adat Pannónia római kori vallási életéhez.
=1980. 169-175., 4 kép.

Tóth Endre - Kiss Gábor: A vasvári sánc ásatása 1985 márciusában.
=1988. 135-136.

Gabrieli Gabriella ism.: Kiss Gábor - Tóth Endre - Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria - Szombathely története a város alapításától 1526-ig.
=2000. 90-94.

     Tóth Ferenc, I.
Tóth Ferenc ism.: Cseri Péter: Három elbeszélés.
=1943. 73.

Tóth Ferenc ism.: Bessenyei György: Az eszterházi vigasságok. Delfén. Magyarországnak törvényes állása.
=1943. 73.

     Tóth Ferenc, II.
Tóth Ferenc ism.: A Göcseji Múzeum Jubileumi Emlékkönyve 1950-1960.
=1962. 182.

     Tóth Gábor
Tóth Gábor: Újabb adatok Csorna környékének kisemlős faunájához.
=1992. 179-181.

     Tóth Imre
Tóth Imre ism.: Holocaust emlékkönyv. Szerk.: Králl Csaba.
=1995. 94-95.

Tóth Imre: Az 1848. évi forradalom Sopron megyében. A Soproni Múzeum és a Soproni Levéltár időszaki kiállítása a Lábasházban.
=1998. 404-405.

Tóth Imre: Útban az elitváltás felé. Az utolsó bethleni választás Sopronban (1931-1935).
=1999. 145-160.

Tóth Imre: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékei a Soproni Múzeum gyűjteményében.
=1999. 286-294.

Tóth Imre: Adatok a Magyar Élet Pártja soproni szervezetének működéséről.
=2000. 73-75.

Tóth Imre: Környei Attila és a soproni közművelődés.
=2000. 214-217.

Tóth Imre: Stílusváltás - elsöprő győzelemmel (?). Országgyűlési képviselőválasztások Sopronban 1935.
=2000. 249-261.

Tóth Imre: Változások a határon - változások határán? Országgyűlési képviselőválasztások Sopronban 1939.
=2001. 58-75.

     Tóth István
Tóth István: A fertőrákosi Mithraeum. 1-2.
=1971. 214-226., 1-6. kép; 322-334., 7-11. kép. [Fábján Lajos kiegészítése: 1972. 287.]

Gergely András - Tóth István: Fiatal régészek és történészek munkakonferenciája Sopronban. (1973. szeptember 6-9.)
=1973. 348-352.

     Tóth János
[Heimler Károly] ry. ism.: Tóth János: Így épít a vasi nép...
=1938. 335-336.

     Tóth József
Tóth József - Zombori Lajos: A soproni izraelita hitközség újabb bárcája [XIX. század második fele.]
=1989. 173., 1 kép.

     Tóth Melinda
Tóth Melinda: Buzád-nemzetségbeli Csák soproni ispán (1246-1254).
=1976. 194-210., 1 térk., 3 kép.

     Tóth Péter
Kücsán József ism.: Tóth Péter - Tirnitz József: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron vármegyében. I-II.
=1999. 407-408.

     Tóth Sándor
Tóth Sándor: Egy gótikus építészeti részletmegoldás történetéhez.
=1976. 329-344., 8 kép.

Tóth Sándor: Régészeti adatok az Elő- és Hátsókapu történetéhez.
=1988. 56-77., 19 kép.

Tóth Sándor: Légitámadások a GYSEV ellen 1944/45-ben.
=1996. 302-321.

Kubinszky Mihály ism.: Tóth Sándor: A Győr-Sopron-Eberfurti Vasút rövid története.
=1996. 378-379.

     Tóth Zoltán, I.
Mollay Károly ism.: I. Tóth Zoltán szerk.: Magyar történeti bibliográfia 1825-1867.
=1955. 3-4. 163.

     Tölgyesi József
Tölgyesi József: Dorosmai János emlékezete (1886-1966).
=1987. 83-87.

     Tömör-Tones Ede
Tömör-Tones Ede: Adalék a soproni gázmű történetéhez.
=1982. 174., 1 kép.

     Törő Györgyi, H.
Kovács József László ism.: H. Törő Györgyi - Nagy Miklós - Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849-1905. Általános rész. Személyi rész I. (A-Gy) 3. köt.
=1991. 281-282.

     Török Bálint
Török Bálint: Ismeretesek-e Grill Ferenc zeneszerző soproni adatai?
=1957. 153.

     Török Gyula
Viga Gyula ism.: Török Gyula: Sopronkőhida IX. századi temetője. - Bökönyi Sándor: A temető állatcsontanyagának vizsgálata.
=1974. 282-283.

     Török László
Török László: A historizmusok korának építészete Sopronban.
=1968. 230-242., 5 kép.

     Traeger Ernő
Traeger Ernő: Az első magyarországi gyorsírási tankönyv soproni vonatkozásai. 1-2.
=1958. 137-143.; 217-221.

     Traser György
Marián Miklós - Traser György: Sopron környékének kétéltű-hüllő világa.
=1978. 153-170., 1 térk., 14 kép.

     Triber, Ladislaus
Mollay Károly ism.: Triber, Ladislaus (red.): Die Obere Wart.
=1978. 93-94.

     Trogmayer Ottó
Trogmayer Ottó: A Földvári-féle kanalas fúró a földvárak kutatásában.
=1988. 137.

     Trostl Rudolfné
Ferenczy Imre - Trostl Rudolfné: A soproni eszperantó mozgalom kezdetei (1910-1914).
=1972. 365-367.

     Tuba László
Tuba László ism.: Nyomdász mintakönyv a múlt századból. [Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó... mintakönyve 1836-1875. Összeáll.: Helle Mária.]
=1999. 190-191.

     Turán Tamás
Turán Tamás: Újabb héber kódextöredékek soproni könyvtárakban.
=1995. 74-76., 1 kép.

     Turbuly Éva
Turbuly Éva: Irodalmi élet és könyvgyűjtés a középkori és reneszánsz Sopronban. [Kiállítás.] (1992. szeptember 20-nov. 12.)
=1993. 75-79., 4 kép.

Turbuly Éva: Veszprémi Szemle 1993. november. I. évfolyam 1. szám.
=1994. 222-223.

Turbuly Éva: Önkormányzati levéltárak és a helytörténetírás.
=1995. 165-170.

Hárs József ism.: Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655.
=1996. 284.

Turbuly Éva: Mollay Károlyra [1913-1997] emlékezve.
=1997. 193-198., 1 kép.

Dávidházy István ism.: Tirnitz József - Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái I. 1533-1554. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1997. 377-379.

Dávidházy István ism.: Turbuly Éva szerk.: "Magyarok maradtunk" (1921-1996).
=1998. 68-69.

Dávidházy István ism.: Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái II. 1555-1569. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1998. 190-191.

Turbuly Éva: A falutörténet-írás néhány feudális-kori forrása a Soproni Levéltárban.
=1998. 246-253.

Turbuly Éva: A Házi Jenő Honismereti Alapítvány jelentése.
=1998. 285.

Turbuly Éva: A Soproni Levéltár jelentése.
=1998. 285.

Márfi Attila ism.: Thurner Mihály [1878-1952] Sopron egykori polgármesterének emlékezete. Szerk.: Turbuly Éva.
=1999. 315-316.

Turbuly Éva: Elöljáróban. [Végrendeletek és hagyatéki leltárak.]
=1999. 324.

Németh Ildikó ism.: Blazovich László - Érszegi Géza - Turbuly Éva: Levéltárak - Kincstárak.
=1999. 413-414.

Turbuly Éva ism.: Pálffy Géza: A Győri Főkapitányság története a 16-17. században I. A császárváros védelmében.
=1999. 414-415.

Turbuly Éva ism.: Bán János: Fertőrákos politikai, gazdasági, egyházi és kulturális története.
=2000. 447-448.

     Turbuly Lilla
Turbuly Lilla: Dorffmaister-konferencia Zalaegerszegen.
=1997. 369-370.

     Tuskó Lászlóné
Tuskó Lászlóné: A Soproni Városszépítő Egyesület tagjai. [A névsort összeáll.: --.]
=1994. 374-379.

     Tüskés Tibor
Metzl János ism.: Tüskés Tibor: A nyugati kapu.
=1983. 382-383.

     Uhlik Rudolf
Uhlik Rudolf ism.: Gimes Endre - Fábján Lajos - Kosztka Vilmos: 20 éves a Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal (1954-1974).
=1976. 283-285.

     Újpétery Elemér
Metzl János ism.: Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. [Parlamenti választások, 1939.]
=1987. 187-188.

     Ujváry László
Ujváry László: Sebestyén Ferenc temetésére. (Farkasréti temető 1972. okt. 17.)
=1973. 274-275.

     Ulreich József
Ulreich József: Sedlmayr János kiállítása.
=1982. 360-361.

Ulreich József: Sopron város Tanácsa VI. ötéves tervének teljesítéséről (1981-1985).
=1988. 1-15.

     Undi Mária
[Csipkés Kálmán] Cs. K. ism.: Undi Mária: Rábaközi csipkés kendők, pókos bekötés.
=1944. 100.

     Unger Mátyás
Unger Mátyás: Emlékbeszéd a volt soproni ev. tanítóképző alapításának 125. évfordulóján.
=1984. 162-166.

     Uzsoki András
Uzsoki András: Paúr Iván levél a győri múzeumban.
=1960. 89.

     V. V.
V. V. - Sz. A. - A. E.: Új emléktáblák Sopronban és környékén [Sopronhorpács: Szentirmai Elemér, Csapody István; Sopron: Pap Károly, Berzsenyi Dániel].
=1963. 361-365., 4 kép.

     Váczy Péter
Váczy Péter: Karoling művészet Pannóniában: a Cundpald-kehely. 1-2.
=1970. 210-224., 5 kép; 289-306., 9 kép.

     Vágvölgyi Tibor
Katona Imre: Az ún. királypuccs ismeretlen részletei egy könyv ürügyén. (Vágvölgyi Tibor: Junkers F-13.)
=1991. 320-323. [Fogarassy László kiegészítése: 1992. 94-95.]

     Vajda György
Vajda György: A VII. Országos Érembiennálé megnyitója.
=1990. 167-173., 7 kép.

     Vajda Péter
Fried István ism.: Vajda Péter Válogatott művei. Vál. és sajtó alá rend.: Lukácsy Sándor, bev.: Fenyő István.
=1973. 190-191.

     Vajk Artúr
Vajk Artúr: A brennbergi szénbányászat és a bécsi hajózható csatorna.
=1940. 221-232.

     Valló János
Valló János: Mi a Neuhof elnevezés hiteles eredete?
=1956. 389.

     Vanyó Tihamér
Vanyó Tihamér: Sopron vármegye hadügyi, gazdasági viszonyai és közállapotai (1640-1690). 1-3.
=1976. 20-38.; 113-129.; 211-227.

Vanyó Tihamér: Karsai Ferenc Géza (1905-1981). [Megemlékezés.]
=1981. 366-368., 1 kép.

     Varga Ferenc, I.
Varga Ferenc ism.: Becht Rezső: Soproni évszakok.
=1939. 181-182.

Varga Ferenc: Jelentés a Soproni Nyári Egyetem VII. évéről.
=1944. 38-39.

     Varga Ferenc, II.
Maksay Endre: Sopron vármegye birtokos társadalma a XVI. század közepén.
=1979. 157-170., 1 térk. [Varga Ferenc kiigazítása a térképhez: 287.]

Varga Ferenc: Még egyszer a pusztacsaládi kehelyről.
=1980. 266-269.

Varga Ferenc: Adatok a zsirai kastély történetéhez.
=1987. 260-264., 4 kép.

     Varga Gábor
Varga Gábor - Juhász Miklós: A nagycenki park ismertetése.
=1966. 124-134., 7 kép.

Varga Gábor: A dénesfai park ismertetése.
=1967. 341-352., 7 kép.

     Varga Géza
Varga Géza: Baumann József (1903-1994). [Megemlékezés.]
=1995. 184-186., 1 kép.

     Varga Gyula
Varga Gyula: A sabbathalis (szombatnapi vám) előfordulása Kismarján.
=1956. 388-389.

Varga Gyula: Pusztacsalád és gondjai (1945-1972).
=1974. 228-248., 4 kép.

Varga Gyula: A pusztacsaládi kehely.
=1977. 345-347.

Varga Gyula: A hagyományos paraszti gazdálkodás és munkaeszközei Pusztacsaládon.
=1979. 255-271., 1 térk., 8 kép.

Varga Gyula: Pusztacsalád a két világháború között (1918-1945).
=1981. 313-331., 7 kép.

Varga Gyula: A pusztacsaládi Szent István emlékszobor, 1860.
=1986. 179-184.

     Varga Imre
Kovács József László ism.: Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig.
=1973. 282-284.

Varga Imre: "Annyi szépséget a városkörnyék egyetlen része sem rejt magában, mint a Virágvölgy". Adatok e terület történetéhez.
=1999. 30-44., 14 kép.

     Varga Imréné
Varga Imréné: Adalékok a Sopronban és Sopron megyében megjelent magyar nyelvű újságok történetéhez, 1871-1949.
=1968. 155-160.

Varga Imréné: Soproni hirdetmények felszabadulásunk időszakából. (1945. ápr.-nov.)
=1970. 49-56., 5 kép.

Varga Imréné: A soproni városi levéltár naptárgyűjteménye (1581-1805). 1-2.
=1984. 193-220., 1-22. kép; 289-311., 2 t., 23-42. kép.

Varga Imréné: Dokumentumok egy köztisztviselői pályakép megismeréséhez. - Halász Gábor segélykérő levele alapján. -
=1995. 47-56., 2 kép.

Varga Imréné: A Magyar Történelmi Társulat soproni vándorgyűlése. (1932. február 13-14.)
=1997. 251-254., 3 kép.

Varga Imréné: Lelki javait a templomban, földi értékeit titokban osztotta szét hívei között... Emlékezés Beyer Pál [1909-1974] evangélikus lelkészre.
=1999. 409-411., 1 kép.

Varga Imréné: Adalékok a soproni felső evangélikus egyházmegyéhez tartozó három gyülekezet [Sopronbánfalva, Balf és Harka] történetéhez.
=2001. 180-183., 1 térk.

     Varga Izabella
Varga Izabella - Kulcsár Péter: Herrmann Antal Nyugat-Magyarországon [1918-1919].
=1969. 226-233.

     Varga József, I.
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Varga [József]: Die Wandorfer Bergkirche.
=1938. 172-173.

     Varga József, II.
Hárs József ism.: Varga József: Osliak az első világháborúban.
=1995. 284-285.

     Varga Lajos
Varga Lajos - Mika Ferenc: A magyar Fertő halászata az utolsó 12 esztendő folyamán.
=1937. 24-44., 1 grafikon.

Varga Lajos: Nagyméretű darázsfészek a soproni Felső-Lövérekből.
=1939. 5-9., 2 kép.

Varga Lajos: Hat év előtti osztrák vita a Fertő tó sorsáról.
=1939. 121-136., 1 térk.

Varga Lajos ism.: Szádeczky-Kardoss Elemér: Geologie der rumpfungarländischen Kleinen Tiefebene, mit Berücksichtigung der Donaugoldfrage.
=1939. 347-350.

Varga Lajos ism.: Győrfi János: Adatok a fürkészdarazsak erdészeti jelentőségéhez.
=1939. 350-351.

Varga Lajos ism.: Gombocz Endre: A királyi Magyar Természettudományi Társulat története, 1841-1941.
=1941. 148-149.

Varga Lajos ism.: Koenig, Otto: Wunderland der wilden Vögel.
=1941. 149-151.

Varga Lajos: Néhány adat a Fertő-tó német részének halászati viszonyairól.
=1944. 30-33.

Varga Lajos: Fehér Dániel (1890-1955). [Megemlékezés.]
=1955. 3-4. 152-157., 2 kép.

Varga Lajos: Breuer György (1887-1955). [Megemlékezés.]
=1956. 84-87., 1 kép.

Varga Lajos: Adat a Scarbantiából vezető rómaikori út topográfiájához.
=1956. 387-388.

Varga Lajos: Dr. Szilvási Gyula (1881-1937) tudományos kutatásairól.
=1957. 145-152.

     Varga László
Varga László: Sopron megye szövetkezeti mozgalmai a tanácsköztársaság idején.
=1980. 344-348.

     Varga Tibor
Merényi Oszkár - Varga Tibor: Újabb adalékok Berzsenyi Dániel iskoláztatásához.
=1982. 238-242.

     Vargha Ferenc
Vargha Ferenc: Az ötéves Soproni Nyári Egyetem.
=1941. 327-328.

Vargha Ferenc: A hatéves Soproni Nyári Egyetem.
=1943. 151-152.

     Vargha Kálmán
Kovács József László ism.: Botka Ferenc - Vargha Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Személyi rész I. (A-K) 6. köt.
=1985. 379-381.

     Varjú Sándor
Varjú Sándor: Adatok a cenki malmok életéből [1410-től].
=1966. 358-363., 3 kép.

Varjú Sándor: Rézöntés Nagycenken.
=1969. 297-308., 3 kép.

Kücsán József ism.: Varjú Sándor: Nagycenk gazdasági néprajza.
=2000. 88-89.

     Várkonyi Ágnes, R.
R. Várkonyi Ágnes: Sopron vármegyének szóló pátens a fegyverre kelt jobbágyok felszabadításáról 1704 elején.
=1971. 348-351.

     Várkúti János
Várkúti János: Meteorológiai megfigyelések és észlelések Sopronban.
=1973. 57-67., 1 t., 2 kép.

Várkúti János: Kiegészítések Sopron meteorológiai múltjához, jelenéhez.
=1988. 343-356., 8 kép.

     Várnai Péter
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Káldor Márton - Várnai Péter: Goldmark Károly élete és művészete.
=1957. 325.

     Városi Tanács Művelődési Osztálya
Városi Tanács Művelődési Osztálya: Sopron általános iskolái az iskolareform tükrében.
=1963. 52-57.

     Varsányi Péter István
Varsányi Péter István: Sopron vármegye és Sopron két választás tükrében (1848-1861).
=1993. 193-219., 3 kép.

     Vaskó László
Vaskó László: Soproni adatok a magyar népműveléstörténet haladó hagyományaihoz.
=1960. 361-364.

Hiller István ism.: Molnár Károly - Vaskó László: A magyar demokratikus tanügy negyven éve.
=1990. 85-87.

     Vass Dániel
Vass Dániel: Winkler Oszkár építészeti tevékenysége a faiparban.
=1988. 239-243., 3 kép.

     Vastagh Gábor
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Heckenast [Gusztáv] - Nováki [Gyula] - Vastagh [Gábor] - Zoltay [Endre]: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban.
=1969. 192.

     Végh Ferenc
Végh Ferenc: Az MSZHSZ [Magyar Szabadságharcosok Szövetsége] 1948. április 4-én alakult meg Sopronban.
=1989. 174-175.

     Végh József
Pogány Irén ism.: Kázmér Miklós - Végh József (szerk.): Névtudományi előadások.
=1973. 278-280.

Mollay Károly ism.: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. - Végh József (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. - Balázs Judit: Rábaszentandrás család- és ragadványnevei.
=1978. 91-93.

     Velladics Márta
Velladics Márta: Egy apró, ámde érdekes adat Fertőd építéstörténetéhez.
=1996. 74-79., 1 kép.

     Vendel Miklós
[Vendel] Vendl Miklós: Egy soproni római kemenceboltozat téglájának kőzettani vizsgálata.
=1937. 229-244.

Vendel Miklós: Romwalter Alfréd (1890-1954). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 148-150.

Vendel Miklós: Teleptani megjegyzések a Kecskepatak völgyében található kvarc ipari célokra való felhasználásának kérdéséhez.
=1958. 90-91.

Vendel Miklós - Domonkos Ottó: Jelentés a Központi Bányászati Múzeum 1967-1968. évi munkájáról.
=1969. 278-280.

Domonkos Ottó - Vendel Miklós: Jelentés a Központi Bányászati Múzeum 1969. évi munkájáról.
=1971. 84-85.

Domonkos Ottó - Vendel Miklós: Jelentés a Központi Bányászati Múzeum 1970. évi munkájáról.
=1971. 85-86.

     Venesz Ernő
Venesz Ernő: Az oktatási és közművelődési intézmények együttműködése Sopronban (1981 május).
=1983. 330-334.

     Verbényi László
Veszelka László: Gondolatok a székesfővárosi iparrajziskola kiállításán.
=1938. 167.

Veszelka László: A Bünker-kéziratok sorsa.
=1938. 167-168.

[Verbényi László] V. L. dr. ism.: Manninger Vilmos: A sebészet diadalútja.
=1938. 171.

[Verbényi László] V. L. dr. ism.: Szekendi Ferenc: A Hanság és a Fertő lecsapolási kisérleteinek története.
=1938. 171-172.

Verbényi (Veszelka) László: A soproni rajziskola története. 1778-1909. 1-6.
=1938. 203-220.; 300-304.; 1939. 58-70., 1 kép; 116-121.; 195-203.; 1940. 3-10.

Veszelka László: Ehrlinger János magánrajziskolája Sopronban. (1817-1820.)
=1938. 261-262.

Veszelka László: Révai Miklós és Sopron.
=1938. 262-263.

Verbényi (Veszelka) László: Adatok Sopron iskolaügyének múltjából.
=1938. 315-317.

Verbényi (Veszelka) László ism.: Moritz Durach: Das Grenzland als Erzieher.
=1938. 336.

Verbényi (Veszelka) László: Az első soproni könyvesbolt, 1802.
=1939. 80-81.

Verbényi (Veszelka) László ism.: Mollay Károly: Középkori soproni családnevek [1500-ig].
=1939. 87-89.

Verbényi (Veszelka) László: A második soproni könyvesbolt, 1815.
=1939. 175-176.

Verbényi (Veszelka) László: Wester Flórián soproni elemiiskolai igazgató (1750-1830).
=1939. 176-178.

Verbényi (Veszelka) László: Terv soproni iparegylet alapítására 1848-ban.
=1939. 259-260.

Verbényi (Veszelka) László: Különös hang a régi Sopronról, 1845.
=1939. 343-344.

Verbényi László: A testületi nevelés nyomai Sopronban a kereskedelmi tanonciskolák megindulása előtt.
=1941. 32-37.

Verbényi László: Adalék a magyar nyelv terjedésére Sopronban. [XIX. század első fele.]
=1941. 62-63.

Verbényi László: Családi feljegyzések és a várostörténet. 1785-től.
=1941. 67.

Verbényi László: A soproni ev. líceum bezárása 1849-ben. (Adalék a Haynau-korszak nevelésügyének történetéhez.)
=1941. 243-244.

Verbényi László: Adalék a francia műveltség terjedésére Sopronban.
=1941. 245-246.

Verbényi László: Plébániai jellegű iskola Sopronban a 19. században. (Michel János magániskolája.)
=1942. 196-199.

Verbényi László: Adalék a reális irányú nevelés történetéhez.
=1942. 303-304.

Verbényi László: Adalék az idegen nyelvi oktatás terjedésére Sopronban, 1843.
=1955. 1-2. 144.

Verbényi László ism.: Karl Mollay: Scarbantia, Ödenburg, Sopron.
=19551-2. 158.

Verbényi László: Pestalozzi tanítványa [Kohn Salamon] Sopronban.
=1955. 3-4. 128.

Verbényi László: Iparostanulók magyarul tanulnak. (Adalékok a magyar nyelv terjedésére Sopronban, 1830.)
=1956. 77-78.

Verbényi László ism.: Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon.
=1956. 91-92.

Verbényi László: Néhány megjegyzés az Ödenburg-vitához.
=1956. 141-146.

Major Jenő - Mollay Károly - Verbényi László: Az Ödenburg név történeti magyarázatával kapcsolatos vitáról.
=1956. 418.

Verbényi László: Modern nyelv és irodalom oktatásának nyomai Sopronban 1840 körül.
=1959. 362-363.

Verbényi László: Adalék a tanítóképzés színvonalának emelésére, 1843.
=1960. 165-166.

Verbényi László: A huszitizmus egyik fő támogatója Sopronban. Zsigmond Sopronba költözteti Zsófia cseh királynét, 1426.
=1967. 43-47.

Verbényi László: Korszerű szempontok helyrajzi neveink védelmében.
=1969. 162-164.

Verbényi László: Utolsó találkozásom Heimler Károllyal. (A Városszépítő Egyesület újjászervezőinek figyelmébe.)
=1969. 203-206., 3 kép.

     Veres Miklós
Kőhegyi Mihály ism.: Veres Miklós: A tárnoki hatóság és a tárnoki szék (1526-1849).
=1971. 192.

     Verő József
Verő József: Mágneses mérések a soproni vörös sánc területén.
=1988. 126-127., 1 kép.

Ádám Antal - Bencze Pál - Verő József: A Magyar Tudományos Akadémia Geofizikai Kutató Laboratóriumának története (1952-1972).
=1998. 99-125., 21 kép.

     Verő Mária
Verő Mária: A Soproni Fésüsfonógyár története (1933-1976).
=1979. 53-68., 7 kép.

     Vértes Ilona
Vértes Ilona ism.: Csatkai Endre: A soproni színészet története 1841-1950.
=1962. 184-186.

     Veszprémi László
Veszprémi László ism.: Szerk.: Szabolcsi Dénes - Bartha Dénes: Zenetudományi tanulmányok Haydn emlékére.
=1961. 183-185.

     Vida Tivadar
Vida Tivadar: Frankenburg Adolf (1811-1884), író és lapszerkesztő latin nyelvű levele.
=1976. 157-159., 1 kép.

     Viga Gyula
Viga Gyula ism.: Török Gyula: Sopronkőhida IX. századi temetője. - Bökönyi Sándor: A temető állatcsontanyagának vizsgálata.
=1974. 282-283.

     Vigh István
Vigh István: A megújult Sopron.
=1970. 35-38., 3 kép.

     Villányi György
Lovas Gyula ism.: Dr. Kubinyi Mihály - Lovász István - Villányi György: Régi magyar villamosok.
=2000. 302-303., 1 kép.

     Visky Károly
Visky Károly: Adatok a római Scarabantia jogi életéről.
=1960. 126-142., 1 kép.

     Visy Zoltán
Visy Zoltán: A bácskai Vissy család eredete és leszármazása.
=2000. 263-269., 2 kép.

     Visy Zsolt
T. Szőnyi Eszter ism.: Visy Zsolt: A római limes Magyarországon.
=1990. 90-92.

     Vizkelety András
Vizkelety András: Weiss Mihály soproni diák emlékkönyve, 1718.
=1963. 167-169.

     Voit Pál
[Csipkés Kálmán] Cs. K. ism.: Voit Pál: Régi magyar otthonok.
=1944. 100.

     Vörös Károly
Vörös Károly: Az 1826. évi kapuvári parasztmozgalom.
=1955. 3-4. 80-104., 7 kép.

Vörös Károly lektori jelentése a Sopron város története 1848-1948 c. munkaközösség eddigi munkálatairól.
=1958. 144-148.

Vörös Károly ism.: Tanulmányok Budapest múltjából XI-XIII. kötet. 1-3.
=1961. 187-190., 285-287.; 381-383.

Vörös Károly ism.: Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében.
=1977. 377-379.

Simonffy Emil: Még egyszer Horváth Zoltán könyvéről. (Megjegyzések Vörös Károly recenziójához.)
=1978. 151-152.

     Vörösmarty Géza
Vörösmarty Géza ism.: Die Volksgruppe in Österreich.
=1981. 90-93.

     Wagner Richárd
[Leitner József] L. J. ism.: Wagner Richárd: Kogutowicz Károly Emlékkönyv.
=1940. 287-288.

[Leitner József] L. J. ism.: Wagner Richárd: A Világegyetem és a Föld.
=1942. 229-230.

     Wagner, Hans
Mollay Károly ism.: Wagner, Hans: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. 1. Band: Die Urkunden von 808 bis 1270.
=1956. 190-191.

     Waigand József
Hajnóczi Dániel 1739 évi városleírása Sopronról. Ford.: Waigand József, jegyz. ell.: Csatkai Endre. 1-2.
=1965. 257-267.; 362-369., 2 kép.

     Wallner Ákos
Wallner Ákos: A Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság [1934-1996]. 1-2. [A 2. rész a társaság összejöveteleit és előadásait regisztrálja.]
=1997. 64-69., 160-185. [Metzl János és Kubinszky Mihály hozzászólása: 286.]

Wallner Ákos: [A 70 éves] Ádám Antal köszöntése.
=1999. 323-324.

     Weger Imre
Weger Imre: Néprajztérképek módszere.
=1941. 299-314., 3 ábra.

Mollay Károly - Weger Imre: A Sopron megyei Kultúratlasz Közleményei. 1-2.
=1942. 76-85., 1 térk.; 146-147.

     Weinberger G. Adolf
Weinberger G. Adolf: ifj. Storno Ferenc. 1851-1938. [Megemlékezés.]
=1938. 241-245., 1 kép.

     Wendelberger, G.
Csapody István ism.: G. Wendelberger: Die Vegetation des Neusiedler See-Gebietes.
=1961. 95-96.

     Wessetzky Vilmos
Wessetzky Vilmos: A Soproni Liszt Ferenc Múzeum Isis-Bubastis oltára.
=1962. 358-361., 3 kép.

     Wiczián Dezső
Wiczián Dezső: Payr Sándor. 1861-1938. [Megemlékezés.]
=1938. 113-118., 1 kép.

     Winkler Gábor
Winkler Gábor: Városi lakóházak Sopron barokk építészetében.
=1965. 42-68., 8 ábra, 2 t.

Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században.
=1968. 329-371, 8 ábra.

Winkler Gábor: Soproni műemlékek építési idejére vonatkozó adatok.
=1972. 357-358.

Winkler Gábor: Sopron 19. századi építészeti emlékeinek védelméről.
=1974. 195-215., 8 kép.

Winkler Gábor: Újkori [XIX. századi] építészeti emlékek Sopronban.
=1976. 97-112., 19 kép.

Kubinszky Mihály ism.: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században.
=1989. 186-188.

Winkler Gábor: Kilátótorony Sopron felett. A Károly kilátó építéstörténete.
=1996. 322-331., 6 kép.

Winkler Gábor: Kubinszky Mihály 70 éves.
=1997. 360-364.

Winkler Gábor: Lábasházi kiállítás id. Storno Ferenc munkáiból.
=1997. 366-369.

Winkler Gábor: Idegenforgalmi épületek Sopronban a 19. században.
=2001. 229-248., 15 kép.

     Winkler Oszkár
Winkler Oszkár: Sopron város fejlesztési programjáról.
=1957. 161-187., 2 térk., 6 kép.

Winkler Oszkár: Sopron művelődési középületei.
=1958. 1-23., 22 ábra.

Winkler Oszkár: Sopron város általános rendezési tervéről.
=1961. 97-113., 1 t., 3 kép.

Winkler Oszkár: Új lakóépületek Sopron belvárosában.
=1962. 289-298., 7 kép.

Winkler Oszkár: Részletes rendezési tervek Sopron város fejlesztésére.
=1965. 193-207., 6 ábra.

Winkler Oszkár: Az elmúlt 26 esztendő soproni építészetéről.1-2.
=1973. 1-23., 1-18. kép; 103-122., 19-32. kép.

Winkler Oszkár: A Soproni Épületasztalosárugyár 25 éve. 1-2.
=1977. 200-212., 6 kép; 289-297.

Winkler Oszkár: Emlékeim Horváth József festőművészről.
=1997. 185-187.

     Wurth, Rüdiger
Langer Ágnes ism.: Rüdiger Wurth: Oedenburg Siene historische Position im Boten- und Postwesen. (Oesterrechische Postdirektion 1850-1867 und 1921.)
=2001. 342.

     Zádor Alfréd
Zádor Alfréd: A Fertő táj múltja és jövője.
=1975. 321-337., 3 térk., 3 kép.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszférája.
=1977. 92-95.

Zádor Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása.
=1978. 40-53., 3 térk., 2 kép. [Fábján Lajos hozzászólása: 1979. 75.]

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszféra-készleteinek hasznosítása.
=1980. 280-283.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszki László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő táj lakossága.
=1982. 280-282.

Zádor Alfréd: A Hanság lecsapolásának története.
=1982. 338-348., 6 kép.

     Zádor Anna
Csatkai Endre ism.: Zádor Anna - Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon.
=1943. 285-286.

Zádor Anna ism.: Sopron és környéke műemlékei. Szerk.: Dercsényi Dezső. Előszó: Fülep Lajos.
=1955. 1-2. 155-158.

Zádor Anna ism.: Csatkai Endre: A soproni képzőművészet és zenei művelődés története. 1848-1948.
=1962. 380-381.

Zádor Anna ism.: Kubinszky Mihály: Vasutak építészete Európában.
=1967. 190-192.

Zádor Anna: Csatkai Endre művészettörténeti munkássága.
=1970. 194-200., 1 kép.

     Zágorhidi Czigány Balázs
Gabrieli Gabriella ism.: Kiss Gábor - Tóth Endre - Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria - Szombathely története a város alapításától 1526-ig.
=2000. 90-94.

Kiss Gábor - Zágorhidi Czigány Balázs: Sopron, Szabolcs, Vasvár. Topográfiai megfigyelések és történeti adatok az Árpád-kori Vasvárról.
=2001. 355-360., 1 térk.

     Zakar János
Zakar János: Ady Endre soproni kapcsolatainak nyomai, 1892, 1899.
=1960. 152-154.

Zakar János: Müllner Mátyás [1818-1902] elfelejtett soproni szakíró.
=1966. 78-81., 1 kép.

Zakar János: A felszabadulási emlékmű Sopronban.
=1970. 182-184., 1 kép.

Zakar János: Sopron vármegye térképe egy 1802-1811 között készült magyar atlaszban.
=1972. 168-170., 1 térk.

     Zambó János
Zambó János: Dr. techn. Faller Jenő 1894-1966. [Megemlékezés.]
=1967. 284-286., 1 kép.

     Zárai Károly
Zárai Károly: Kedves Olvasó.
=1967. 289.

     Zátonyi Sándor
Zátonyi Sándor: A csepregi reformáció kori kollégium (1557-1643).
=1974. 315-331., 3 kép.

     Zentai László
Kovács József László ism.: Zentai László: A csúcsok megközelítése.
=1997. 69-70.

     Zilahi József
Zilahi József: Faipari mérnökök képzése Sopronban.
=1963. 333-341., 1 mell., 3 kép.

     Zimányi Vera
Mollay Károly: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. (Széljegyzetek Dányi Dezső és Zimányi Vera könyvéhez.)
=1990. 23-27.

     Zimmermann, Hans Bernhard
Fried István ism.: Zimmermann, Bernhard H.: Grillparzer und der Protestantismus.
=1968. 284.

Fried István ism.: Zimmermann, Hans Bernhard: Der arme Reiche.
=1976. 185.

     Zinner Tibor
Hiller István ism.: Zinner Tibor - Róna Péter: Szálasiék bilincsben. I-II. köt.
=1988. 180-182.

     Zoltán László
Zoltán László: Budaker Oszkár (1896-1952). [Megemlékezés.]
=1999. 69-72., 1 kép.

Sümeghy József ism.: Zoltán László (szerk.): Oszlop Isten templomában [Budaker Oszkár 1896-1952].
=2001. 340.

     Zoltay Endre
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Heckenast [Gusztáv] - Nováki [Gyula] - Vastagh [Gábor] - Zoltay [Endre]: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban.
=1969. 192.

     Zombori Lajos
Tóth József - Zombori Lajos: A soproni izraelita hitközség újabb bárcája [XIX. század második fele.]
=1989. 173., 1 kép.

     Zsámbéki Monika
Zsámbéki Monika ism.: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. A Soproni Múzeum kiadványai 2. Szerk.: Környei Attila - G. Szende Katalin.
=1997. 187-189.

     Zsidai József
Zsidai József: Gondolatok Frankenburg Adolf marxista megítéléséhez.
=1962. 9-16., 2 kép.

     Zsiga Tibor
Fogarassy László ism.: Zsiga Tibor: Horthy ellen, a királyért.
=1990. 81-82.

Metzl János ism.: Zsiga Tibor: Nyugat-Magyarország igénylői.
=1993. 189-190.

     Zsoldos Benő
Zsoldos Benő: A "soproni kártya".
=1976. 62-65., 7 kép.

     Zsoldos Jenő
Zsoldos Jenő: Ormódi Bertalan [1836-1869] és a függetlenségi eszme.
=1969. 289-296.

     Zsolt Róbert
Hárs József ism.: Zsolt Róbert: Kirándulók könyve.
=1981. 285-286.

     Zügn Nándor
Zügn Nándor: Soproni erdészeti régiségek.
=1938. 31-51.

Zügn Nándor: Néhány szó Kapuy Vitál "Egered" című tanulmányához.
=1938. 318-319.
Tárgyszavas rész


     Abaújvár
Nováki Gyula - Sándorfi György: A soproni belváros "vörös sánca" kutatásának eredményei.
=1987. 38-48., 7 kép.

     ábrázoló geometria
Gunda Mihály: Stasney Albert (1889-1971). [Megemlékezés.]
=1972. 83-85., 1 kép.

     Áchim L. András
Kölkedi István közli: Áchim L. András Sopronban, 1907.
=1961. 151-154.

     Acsalag
Nagy Miklós: Adatok Acsalag történetéhez. 1-2.
=1980. 225-234., 2 kép.; 314-324.

     Ad Flexum
Mollay Károly ism.: Barkóczi, László - Mócsy, András: Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). 1. Lieferung: Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona.
=1976. 182.

     Ádám Antal
[A Soproni Szemle Alapítvány Kuratóriuma köszönti elnökét, dr. Ádám Antalt.]
=1993. 191.

Szerkesztőbizottság: [Ádám Antal akadémikus Széchenyi-díja.]
=1996. 285.

Wallner Ákos: [A 70 éves] Ádám Antal köszöntése.
=1999. 323-324.

     Ádám Mátyás
Karner Károly: Soproni névnapi köszöntő 1680-ból [Streng Györgynek Ádám Mátyástól.]
=1965. 373-374.

     Adler György
Házi Jenő: II. Lajos magyar király udvari zenésze, Adler György, 1536-1547.
=1965. 177-178.

     adminisztrátorok
Molnár András: Egy kortesdal háttere. (Sopron vármegye és az adminisztrátori rendszer.) (1845-1848.)
=1993. 61-67.

     adó
Thirring Gusztáv: Adatok Sopron 112 év előtti gazdasági helyzetének ismeretéhez.
=1940. 293-313., 1 térk., 2 t.

Thirring Gusztáv: Adatok a soproni céhekről a XIX. század első felében; 1820, 1840.
=1941. 172-174.

Házi Jenő: A soproni belváros házai és háztulajdonosai 1687-ben. 1-2.
=1965. 127-141., 4 kép; 223-232., 2 kép.

Mikó Sándor: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés előzményei és következményei Sopron vármegyében. 1-2.
=1972. 129-145., 1 térk., 1 kép; 211-227., 2 térk., 1 kép.

     adófizetők
Hetyéssy István: Sopron "taksált" lakói 1604-ben.
=1966. 263.

     adójegyzékek
Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész, 5. köt. Különféle számadások és adójegyzékek 1489-től 1530-ig.
=1939. 87.

Mollay Károly: Az 1527. évi soproni adójegyzék.
=1991. 62-75.

Mollay Károly: Az 1528. évi soproni adójegyzék.
=1991. 166-178., 2 kép.

Mollay Károly: Az 1530. évi soproni adójegyzék.
=1993. 30-41.

Mollay Károly: Az 1532. évi soproni adójegyzék.
=1993. 263-279.

     adományok
Simkovics Gyula: Soproni áldozat a haza oltárára 1848-ban.
=1958. 253-256.

     Ady Endre
Zakar János: Ady Endre soproni kapcsolatainak nyomai, 1892, 1899.
=1960. 152-154.

Sarkady Sándor: Az Ady-viták soproni visszhangja.
=1969. 343-350., 2 kép.

     Ady Endre Kör
Molnár József: A soproni Ady Endre Kör rövid története.
=1966. 157-158.

     Ady Endre út
Kubinszky Mihály: Az Ady Endre úti kultúrház 50 évvel ezelőtti katasztrófája. Egy szemtanú visszaemlékezései.
=2001. 446-448.

     aforizmák
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Dorosmai János: Ferde magyar tornyok között.
=1940. 131.

     Agendorfer család
Mollay Károly: Névtudomány és várostörténet Dágtól Ágfalváig. (1195-1416.) 1-2.
=1961. 114-130., 1 családfa, 1 térk., 2 kép; 193-200., 1 térk.

     Ágfalva
Csatkai Endre: Mikor épült az ágfalvi katolikus templom? [1790-1792.]
=1938. 169.

H. Gy. ism.: Scholtz Ödön: Illustrierte Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva-Agendorf, Bánfalva-Wandorf und Loipersbach.
=1939. 92-93.

Neubauer Elemér: Ágfalvi népviselet.
=1939. 162-167.

Storno Miksa: Az ágfalvi evangélikus templom tornya.
=1943. 282-283., 1 kép.

Mollay Károly: Névtudomány és várostörténet Dágtól Ágfalváig. (1195-1416.) 1-2.
=1961. 114-130., 1 családfa, 1 térk., 2 kép; 193-200., 1 térk.

     Ágoston Ernő
Berecz Dezső: Ágoston Ernő. 1889-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 84-89., 1 kép.

     agrármozgalom
Gergely Jenő: Adatok a keresztény-agrárszocialista mozgalom Sopron megyei történetéhez az 1920-as évek első felében.
=2001. 26-34.

     agrárnépesség
Simkovics Gyula: Sopron megye birtokviszonyai és agrárnépességének rétegződése a XIX. század végén.
=1964. 14-26.

     agrártörténet
Buza János ism.: Szakács Sándor: Állami gazdaságaink helyzetének alakulása 1945-1948.
=1971. 94-95.

Katona Imre: Mikó Sándor 70 éves.
=1991. 323-324.

     Aigner Ulrik
Szende Katalin: Sopron és Pozsony kapcsolatai a késői középkorban. Függelék: Aigner Ulrik végrendelete. (1495. ápr. 6.)
=1992. 168-179.

     Aisleitner Antal
Hiller István: Egy Sopron megyei tanító [Aisleitner Antal] Napóleonnál, 1809.
=1971. 356-361., 3 kép.

     Ajkay Pál
Csatkai Endre: Az első soproni magyar színielőadás (1792) szereplőinek levélváltásából.
=1942. 37-41.

     Ákos Ernő
Szarka Árpád: Ákos Ernő festőművész kiállításának megnyitója. (1992. április 12.)
=1992. 278-281., 4 kép.

     alaprajzi vázlatok
Filep Antal: Alaprajzi vázlatok a kisalföldi népi építkezés gyakorlatában.
=1976. 255-263.

     Albrecht királyi herceg
Dávidházy István: Soproni egyetemi hallgatók és Albrecht királyi herceg kalandos terve Pozsony elfoglalására 1938-ban.
=1994. 64-68., 2 kép.

     Áldozó József
Faragó Sándor: Áldozó József (1892-1983). [Megemlékezés.]
=1983. 363-365., 1 kép.

     Alföld
Csiszár Attila: "Az alföldre lakni menőkről". Sopron megyei telepesek a Bánságban.
=2000. 269-275., 2 kép.

     alkímia
Gyulay Zoltán: Az utolsó alkimista műhely és az első elemátalakítás Sopronban.
=1970. 156-161., 1 kép.

     államalapítás
Gömöri János: Sopron és környéke a magyar honfoglalás és államalapítás korában. Gondolatok az új állandó régészeti kiállítás kapcsán.
=2000. 343-373., 10 kép.

     állami gazdaságok
Buza János ism.: Szakács Sándor: Állami gazdaságaink helyzetének alakulása 1945-1948.
=1971. 94-95.

     államosítás
Szájer József: A soproni alsófokú felekezeti iskolák államosításáért folyó harc emlékei (1945-1948).
=1978. 143-150.

Kubinszky Mihály ism.: Ribai M. Elma: A leghűségesebb város hűséges gyermekei.
=1998. 178.

     állatcsontok
Viga Gyula ism.: Török Gyula: Sopronkőhida IX. századi temetője. - Bökönyi Sándor: A temető állatcsontanyagának vizsgálata.
=1974. 282-283.

     állatorvos-tudomány
Szabó István: Dr. Manninger Rezső 1890-1970. [Megemlékezés.]
=1970. 187-189., 1 kép.

     állatorvosok
Szabó Gyula: A Manninger-emléktábla felavatása.
=1983. 356-360., 3 kép.

Köves Elemér: Kovárzik Károly (1873-1938) emlékezete.
=1991. 85-86., 1 kép.

     állattan
Lukács Dezső: Soós Lajos (1879-1972). [Megemlékezés.]
=1983. 89-91., 1 kép.

     állattartás
Komlós Géza: A XVII-XVIII. századi erdei legeltetések a röjtöki Nagyerdő mai területén.
=1971. 176-182., 1 térk.

     Alsó-Ausztria
Mollay Károly ism.: Gutkas, Karl: Geschichte des Landes Niederösterreich.
=1968. 286-287.

     általános iskolák
Városi Tanács Művelődési Osztálya: Sopron általános iskolái az iskolareform tükrében.
=1963. 52-57.

     Altdörfer Keresztély
Csatkai Endre: Bartók Béla soproni szereplései.
=1955. 3-4. 119-124., 1 kép.

     Altdörfer Viktor
Gárdonyi Zoltán: Megemlékezés Altdörfer Viktorról. 1860-1940.
=1940. 53-56., 1 kép.

     Amerling, Friedrich
Askercz Éva: Friedrich Amerling festőművész id. Storno Ferenchez írott levelei (1853-1862 között).
=1993. 308-318.

     amfiteatrum
Storno Miksa: A római amfiteatrum és nemeseum Sopronban.
=1941. 201-216., 9 kép.

     anagrammák
Csatkai Endre: Sebestyén Gábor soproni anagramma-szerző. (Kis képek a Bach-korszak soproni magyar irodalmából.)
=1971. 351-353.

Kunszery Gyula: Aszaly József és Melczer István.
=1972. 355-356.

     anekdoták
+ ism.: Meller Béla: Erlebtes und Erdachtes.
=1938. 107.

     Angeli Henrik
Csatkai Endre: Angeli Henrik [1840-1925] soproni gyermekkoráról.
=1958. 262-263., 1 kép.

     annexió
Fogarassy László: Tervek Nyugat-Magyarország osztrák annexiójának meggátlására a Bethlen-kormány hivatalba lépéséig.
=1993. 322-328.

     antropológia
Németh Sámuel: Fridelius János (1638-1719). [Megemlékezés.]
=1941. 238-239.

     anyakönyvek
Csatkai Endre: Színháztörténeti adatok soproni anyakönyvekben, 1756-1791.
=1941. 326-327.

Bán János: Kaleschiák Péter. (1616-1696.) [Megemlékezés.]
=1942. 86-89.

Házi Jenő: A legrégibb soproni felekezeti anyakönyvek statisztikai táblázatai [1624-1760].
=1966. 225-235.

Katona Imre: Tallózás a csapodi római katolikus plébánia anyakönyveiben.
=1991. 352-360.

     apácák
xy. ism.: Lányi János: Székely vér. Dobói Dobay Mária Etelka nővér élete (1913-1942). [Megemlékezés.]
=1943. 268-269.

     Apponyi Albert gróf
Kölkedi István: Soproni munkástüntetés Apponyi Albert ellen 1905-ben.
=1961. 243-247.

     Arad
[Csatkai Endre] Cs. E.: A gyermek Liszt Ferenc kérdéses aradi hangversenye, 1823.
=1963. 180.

     árak
Mollay Károly: Árszabások. (A soproni vargák 1532. évi árszabása.)
=1987. 289-307., 1 kép.

Mollay Károly: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. (Széljegyzetek Dányi Dezső és Zimányi Vera könyvéhez.)
=1990. 23-27.

     Arany János
Csatkai Endre: Arany János soproni kapcsolatai.
=1961. 342-344.

     aranyforint
Tompos Ernő: Aranyérem-lelet Sopronban,1402-1437-ből.
=1964. 83-84., 3 kép.

     Arbeiter Zeitung
Imre József: A soproni Arbeiter Zeitung (1907-1909).
=1959. 42-57., 3 kép.

     archeometria
Gömöri János: Archeometriai kutatószelvény a soproni vörös sáncban.
=1987. 48-57., 8 kép.

     árosok
Mollay Károly: Kereskedők, kalmárok árosok. Moritz Pál kalmár (1511-1530).
=1991. 1-32., 10 kép.

Mollay Károly: Egy évtized soproni külkereskedelmének társadalomtörténeti háttere (1483-1489).
=1995. 289-316.

     Árpád-kor
Mollay Károly ism.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. köt. A-Cs.
=1964. 189-190.

     Árpás
Kép: Az árpási románkori templom.
=1963. 144.

Mollay Károly ism.: Gimes Endre: Szil, Szany, Rábaszentandrás, Sobor, Egyed, Árpás. Útikalauz.
=1976. 376-377.

Hrenkó Pál: Az árpási Madonna és a középkori Mórichida helye.
=1986. 60-67., 4 kép.

     Arrabona
[László Ernő] L. E. ism.: Arrabona. XVIII. köt.
=1968. 94-95.

Mollay Károly ism.: Barkóczi, László - Mócsy, András: Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). 1. Lieferung: Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona.
=1976. 182.

     árszabások
Domonkos Ottó: Soproni árszabás a 17. századból.
=1961. 159-163., 3 kép.

Mollay Károly ism.: Domonkos Ottó: Ár- és bérlimitációk Sopron városában és Sopron megyében (XVI-XIX. század).
=1982. 93-94.

     Artner család
Házi Jenő: A soproni polgári családok (1533-1848). Az Artner család.
=1972. 160-168., 1 családfa.

     Artner Teréz
Csatkai Endre: Artner Teréz, Weigl József, Beethoven.
=1940. 383-384.

Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 1. Theresa Marie von Artner (Artner Teréz) 1772-1829.
=1996. 331-336.

     árvaalapítvány
Horváth Zoltán: Lackner Kristóf árvaalapítványa.
=1971. 249-251.

     árverés
H. Mosokovszky Éva: Festmények soproni részletekkel a bécsi Dorotheum árverésén, 1967.
=1968. 93.

     árvizek
Csatkai Endre: A pesti árvíz 1838-ban és Sopron városa.
=1963. 158-166., 7 kép.

Boronkai Pál: Árvizek Sopronban.
=1965. 339-346., 7 kép.

Mollay Károly ism.: Pájer Imre: Rábaköz népének védekezése az áradások ellen 1870-1889.
=1992. 383.

     ásatások
Bottyán Árpád - Nemeskéri János: A sopronbánfalvi ásatás. (1942. okt. 22. - nov. 4.)
=1942. 304-306.

Nováki Gyula: A soproni Várhely ásatásának története.
=1955. 1-2. 131-135.

Nováki Gyula: Sopron topográfiai fejlődésének vázlata az újabb ásatások alapján.
=1962. 135-139.

Nováki Gyula: Adatok a soproni belváros rétegeinek kronológiájához.
=1964. 236-243., 5 kép.

Patek Erzsébet: Ásatások a soproni Várhelyen (Burgstall) 1973-ban.
=1974. 55-65., 1 térk., 5 kép.

Patek Erzsébet: A sopron-várhelyi ásatások 1975. évi eredményei. (Előzetes jelentés.)
=1977. 150-160., 11 kép.

Gömöri János: A soproni középkori zsinagóga régészeti kutatása.
=1979. 222-242., 14 kép.

Gömöri János ism.: Patek, Erzsébet: Neue Untersuchungen auf dem Burgstall bei Sopron.
=1984. 280-282.

Gömöri János ism.: Eibner-Persy, Alexandrine: Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg).
=1984. 283-284.

Gömöri János: Scarbantia fóruma. 1-4.
=1985. 1-24., 1-18. kép; 97-118., 19-35. kép; 193-212., 36-48. kép; 289-301.

Tóth Sándor: Régészeti adatok az Elő- és Hátsókapu történetéhez.
=1988. 56-77., 19 kép.

Tóth Endre - Kiss Gábor: A vasvári sánc ásatása 1985 márciusában.
=1988. 135-136.

     ásványtan
Ivancsics Jenő: A vörös sáncok kiégett kőzetanyagának tájékoztató ásvány-kőzettani vizsgálata.
=1987. 236-240., 2 kép.

     ásványvizek
Zádor Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása.
=1978. 40-53., 3 térk., 2 kép. [Fábján Lajos hozzászólása: 1979. 75.]

Fábján Lajos: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása. (Hozzászólás Zádor Alfréd cikkéhez.)
=1979. 75.

Nagy László: A Fertő-táj értékeinek hatása az emberi szervezetre. (Gyógyfürdők, gyógy- és ásványvizek.)
=1987. 20-28.

     Aszaly József
Kunszery Gyula: Aszaly József és Melczer István.
=1972. 355-356.

     Athenaeum
Csatkai Endre: Vörösmarty és Toldy Ferenc körlevele Sopron tanácsa előtt 1836-ban.
=1958. 364-365.

     átjáróházak
Kép: A régi Lenk átjáróház 1870 körül.
=1958. 53.

     Attila köve
[Heimler Károly] ry.-: Attila köve, Attila-kút.
=1940. 44.

     Attila-kút
[Heimler Károly] ry.-: Attila köve, Attila-kút.
=1940. 44.

     Augusztinovicz Elemér
Hiller István: Augusztinovicz Elemér 70 éves.
=1974. 193-194.

Hiller István: Augusztinovicz Elemér (1904-1984). [Megemlékezés.]
=1984. 187-188., 1 kép.

     Aumüller, Stefan A.
Csapody István: Aumüller István (1903-1988) emlékezete.
=1990. 276-279., 1 kép.

     Ausztria
Fogarassy László ism.: Gábor Sándorné: Ausztria és a Magyarországi Tanácsköztársaság.
=1970. 285-286.

     autóbuszok
Lovas Gyula: Autóbuszok Sopron utcáin. 1-2.
=1969. 323-333., 2 kép; 1970. 167-178., 1 kép.

     autós turizmus
id. Csanády Etele: Az autós turizmus viszonyai Sopron erdős övezeteiben.
=1980. 70-78., 6 t.

     autóversenyek
Gimesi Szabolcs: A Soproni Automobil Egyesület (1927-1937).
=1979. 143-156., 10 kép.

     avarok
Kőhegyi Mihály ism.: Falco Daim - Andreas Lippert: Das awarische Gräberfeld von Sommerein am Leithagebirge (NÖ).
=1986. 190-191.

     babonák
Maár Margit: Népi orvoslás Sopronban és környékén. 1-2.
=1956. 193-201., 2 kép; 289-301.

     Baboss Evelin
Genthon István: Kis adat Bartók Béla első soproni szerepléséhez, 1905.
=1959. 279.

     Babót
Banner János: Néhány sopronkörnyéki őskori leletről.
=1943. 248-254., 1 t., 1kép.

     Babóti utca
Házi Jenő: Schlippergasse.
=1937. 104-110.

Mollay Károly: Adalék Sopron régi helyrajzához.
=1938. 263-264.

     bábsütés
Csipkés Kálmán: Régi bábsütő-emlékeink.
=1940. 106-112., 6 kép.

     Baditz Ottó
Csatkai Endre: Baditz Ottó festőművész 1849-1936. [Megemlékezés.]
=1969. 107-119., 8 kép.

     Baja
Kőhegyi Mihály: A bajai Daloskör a Sopronban rendezett XX. országos dalosversenyen. [1925.]
=1993. 238-245., 4 kép.

     Bajcsy-Zsilinszky Endre
[Csatkai Endre] Cs. E.: Ismeretlen soproni epizód Bajcsy-Zsilinszky Endre életéből, 1912.
=1964. 349.

     bajor pénzek
Huszár Lajos: Bajor pénzek forgalma a középkori Magyarországon.
=1972. 145-159., 2 térk.

     Bakó József
Pósfai János: Bakó Józsefről.
=1984. 180-184.

     Bakony
Hiller István ism.: Majer Antal: A Bakony tiszafása.
=1981. 190.

     Bakter teniszpálya
Kép: Sopron látképe 1900 körül, előtérben a "Bakter" teniszpálya.
=1966. 93.

     Balassa János
Péczely Piroska: Virág Benedek soproni ismerőse [Balassa János].
=1956. 288.

Prőhle Jenő: Balassa János és Sopron.
=1968. 265-267., 1 kép.

     Balatoni Múzeum
Péczely Piroska: A Balatoni Múzeum soproni kártyái.
=1957. 91-94., 2 kép.

     Balázs István
Diószeghy Dániel: Balázs István (1881-1962). [Megemlékezés.]
=1962. 287-288.

     Balf
Kép: Rokokó síremlékek a balfi temetőben.
=1956. 155.

Faller Jenő: Sopron város Balf környéki szénkutatásai az 1850-es évek második felében.
=1956. 302-318., 3 kép.

Kovács József: Kis adat a balfi gyógyfürdőről.
=1957. 288.

Kép: Balf látképe 1855 körül.
=1960. 336.

Fenyő József: Mi történt Balfon 1945. március 31-én?
=1968. 372-375., 1 kép.

Moess Jenő: Balfi fürdőlevelek 1915-ből.
=1969. 263-264.

Mollay Károly ism.: Gimes Endre: Balf-fürdő. Útikalauz.
=1977. 285.

Zádor Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása.
=1978. 40-53., 3 térk., 2 kép. [Fábján Lajos hozzászólása: 1979. 75.]

Fábján Lajos: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása. (Hozzászólás Zádor Alfréd cikkéhez.)
=1979. 75.

Güntner Péter: A balfi fürdő története (1865-1914).
=1998. 228-246., 1 kép.

Varga Imréné: Adalékok a soproni felső evangélikus egyházmegyéhez tartozó három gyülekezet [Sopronbánfalva, Balf és Harka] történetéhez.
=2001. 180-183., 1 térk.

     Balfi út
ifj. Csemegi József: Középkori kőlámpások Sopron területén.
=1941. 185-195., 4 ábra.

Házi Jenő: Még egyszer Schlippergasse.
=1957. 97-98.

     Balikó Béla
Horváth Marietta: Balikó Béla (1909-1996). [Megemlékezés.]
=1997. 376-377., 1 kép.

     ballagás
Faller Jenő: A ballagásról.
=1966. 36-44., 6 kép.

     bálok
Thier László: Adatok a soproni zenekultúra történetéhez, 1863, 1871. 1-2.
=1940. 26-29., 2 kép; 99-100.

     Bamberg
Metzl János: A Soproni Képzőművészeti Társaság kollektív kiállításai Bambergben, Kulmbachban és Bécsben.
=1997. 54-56.

     Bán János
Mollay Károly: Bán János (1887-1971). [Megemlékezés.]
=1971. 188., 1 kép.

     Bánfalvi patak
Kép: A bánfalvi patak boltozása a Deák tér alsó részén 1920 körül.
=1962. 177.

     Bánfalvi út
Gömöri János: IX-X. századi vasolvasztó helyek Sopron környékén.
=1976. 239-255., 14 kép.

     Bánk bán
Benkő László: A Bánk bán soproni vonatkozásai.
=1942. 212-215.

     bankok
Faller Jenő: Brennbergbánya a bécsi Fries és Társa Bankház bérletében (1822-1827).
=1957. 10-33., 5 kép.

Mollay Károly ism.: Derx, Josef: 100 Jahre Eisenstädter Bank Aktiengesellschaft Eisenstadt 1872-1972.
=1974. 381-382.

Hárs József: S. F. B. (Betűk az önkiszolgáló étterem felett.)
=1993. 348-355., 3 kép.

     Bánság
Csiszár Attila: "Az alföldre lakni menőkről". Sopron megyei telepesek a Bánságban.
=2000. 269-275., 2 kép.

     bányagépészet
Faller Jenő: Tettamanti Jenő 1883-1959. [Megemlékezés.]
=1960. 191-192.

     bányamérés
Molnár László: Tárczy-Hornoch Antal emlékkiállítása.
=1987. 274-279., 3 kép.

     bányász fúvószenekarok
Macher Frigyes: Bányász fúvószenekarok találkozója.
=1989. 358-361., 4 kép.

     bányászat
[Csatkai Endre] Cs. E.: Hol voltak Sopron vármegyében valaha szénbányák?
=1939. 93.

[Heimler Károly] ry. ism.: Bányászati, Kohászati és Erdészeti Felsőoktatásunk Története 1735-1935. 1-3. füz.
=1939. 183-184.

Vajk Artúr: A brennbergi szénbányászat és a bécsi hajózható csatorna.
=1940. 221-232.

Reményi Viktor: Brennbergbánya szociális fejlődése.
=1941. 1-14., 6 kép, 1 t.

Faller Jenő: Sopron szénjogi szerződései 1791-től 1946-ig, szénbányászatunk államosításáig.
=1955. 1-2. 49-67., 2 kép.

Gyulay Zoltán: A Soproni Műszaki Egyetemi Karok tíz éve.
=1956. 80-83., 2 kép.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. I. Tersztyánszky Dániel, 1730-1800.
=1957. 124-127.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. II. Zoller (Xavér Ferenc). (1738-1800.)
=1957. 272-276., 2 kép.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. III. Hamberger József 1834-1888.
=1958. 73-78., 2 kép.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. IV. Dr. Goldmann Hugó (1867-1944) brennbergi bányaorvos.
=1960. 171-180., 2 kép.

Faller Jenő: Brennbergbánya Feldmüller Mátyás albérletében 1828-tól 1834-ig.
=1961. 10-25., 1 kép.

Szabó István: Hazánk első műszaki jellegű műemlékkönyvtára.
=1961. 259-262.

Kép: Feszty Árpád: Bányaszerencsétlenség.
=1964. 186.

Faller Jenő: Esztó Péter 1885-1965. [Megemlékezés.]
=1966. 379-380., 1 kép.

Zambó János: Dr. techn. Faller Jenő 1894-1966. [Megemlékezés.]
=1967. 284-286., 1 kép.

Tompos Ernő: A Freiseisen bányászcsalád címere a soproni Központi Bányászati Múzeumban.
=1984. 66-70., 5 kép.

Molnár László: Faller Jenő és Sopron.
=1986. 52-54., 1 kép.

Molnár László: Dzseki bácsi elment... (1900-1985). [Megemlékezés Böszörményi Nagy Károlyról.]
=1986. 84-89., 4 kép.

Mollay Károly ism.: Molnár László (szerk.): Georgius Agricola: Tizenkét könyv a bányászatról és a kohászatról. Ford.: Becht Rezső.
=1987. 94-95.

Ruhmann Jenő: A brennbergbányai Ilona-akna története (1886-1930).
=1993. 245-253., 1 kép.

Sarkady Sándor: "És dolgozzunk úgy, mintha örökké élnénk." Beszélgetés a 75 éves Molnár Lászlóval.
=1999. 295-305., 1 kép.

Kőhegyi Mihály - Szemán Attila: Svaiczer Gábor [1784-1845] főkamaragróf mint gyűjtő.
=2000. 167-172., 7 kép.

Molnár László: Zambó János (1916-2000). [Megemlékezés.]
=2001. 194-196.

     Bányászati és Erdészeti Főiskola
Papp István: Az első magyar proletárhatalom és a Sopronba került Bányászati és Erdészeti Főiskola 1919-ben.
=1969. 26-36., 3 kép.

Hiller István: Sopron harca a hajdani selmecbányai főiskola idetelepítéséért 1919-ben.
=1969. 97-106., 4 kép.

Mollay Károly ism.: Herpay Imre (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián. Sopron 1919-1969.
=1972. 191.

     bányászélet
Füredi Oszkár: Szent-Istvány Gyula [1881-1930], a bányászélet festője. [Megemlékezés.]
=1964. 75-80., 7 kép.

     bányászlámpák
Szemán Attila: A brennbergbányai bányászlámpák.
=2000. 229-239., 11 kép.

     bányavasút
Lovas Gyula: A brennbergi bányavasút.
=1967. 224-232., 3 kép.

     bányavilágítás
Szele Lajos: A soproni hírközlés múltja, 1879.
=1962. 87.

     Barbacsi-tó
Takács Károly: Egy elfeledett halgazdálkodási mód a Barbacsi-tavon.
=1999. 390-394., 1 kép.

     bárcák
Tóth József - Zombori Lajos: A soproni izraelita hitközség újabb bárcája [XIX. század második fele.]
=1989. 173., 1 kép.

     Barcsay Ábrahám
László Ernő: A "franciás" iskola tagjai és Sopron.
=1966. 186-187.

     barlangok
Kotsis Tivadar: Barlangok a tómalmi erdőben.
=1940. 101-105., 3 ábra.

Kotsis Tivadar: Sopronkörnyéki barlangok. Bécsidombi barlang.
=1941. 133-135., 1 alaprajz.

Kotsis Tivadar: Sopronkörnyéki barlangok. Szárhalmi üregek.
=1941. 318-320., 2 ábra.

     Bartók Béla
Kárpáti Sándor: Népdalgyűjtés Sopronvármegyében.
=1937. 147-150.

Csatkai Endre: Bartók Béla soproni szereplései.
=1955. 3-4. 119-124., 1 kép.

László Gyula: Bartók Béla soproni kapcsolatairól.
=1956. 278-280., 2 kép.

Rajeczky Benjamin: Bartók Béla népdalgyűjtése Sopron megyében.
=1956. 281-283., 4 kotta.

Genthon István: Kis adat Bartók Béla első soproni szerepléséhez, 1905.
=1959. 279.

Takács Jenő: Bartók Béla két ismeretlen levele a soproni Takács Jenőhöz, 1932.
=1968. 181-182.

Berecz Dezső: Bartók Béla és a soproni irodalmi kör.
=1980. 256-257.

Knopp András: Szervátiusz Jenő Cantata Profana című műve Sopronban.
=1981. 80-86., 1 t.

Nagy Alpár: A Bartók-centenárium főbb eseményei Sopronban.
=1982. 363-365., 1 kép.

     bástyák
Kép: Bástyatorony az Előkapu közelében.
=1937. 72.

Kép: Bástyarészlet a várostorony mellett.
=1937. 287.

Kép: A Kultúrház (Kaszinó) helyén állt bástya, mögötte a Széchenyi gimnázium, 1870 körül.
=1956. 188.

Kép: Bástya-részlet a Sas téren. Lebontották 1895 körül.
=1962. 186.

     Bata Péter
Metzl János: [Bata Péter grafikus, Reigl Judit és Tamás Elemér festő a Műcsarnok kiállításán.]
=1983. 287.

     Báthy Anna
Csatkai Endre ism.: Somogyi Vilmos - Molnár Imre: Báthy Anna. (Nagy magyar előadóművészek VIII.)
=1969. 285-286.

     Batsányi János
Czobor László: Batsányi János Sopronban, 1781-1782.
=1965. 369-372.

     Batthyány család, gróf
Horváth Mária: A Batthyány család soproni vonatkozású irataiból [XVII. század].
=1968. 160-164., 1 kép.

     Batthyány Lajos gróf
[Csatkai Endre] Cs. E.: Batthyány Lajos miniszterelnök Sopronban. [1848 októbere.]
=1940. 382.

Molnár András: Batthyány Lajos és a Széchenyi-Kossuth vita (1841-1843).
=1995. 316-325.

     Batthyány Miklós gróf
[Csatkai Endre] Cs. E.: Frankenburg Adolf [és Liszt Ferenc] keresztszülei, 1811.
=1939. 80.

     Baumann József
Varga Géza: Baumann József (1903-1994). [Megemlékezés.]
=1995. 184-186., 1 kép.

     Bayer Lipót
Hillebrand György: Bayer Lipót (1899-1984). [Megemlékezés.]
=1984. 364-365., 1 kép.

Szita Szabolcs: Búcsú Bayer Lipóttól [1899-1984].
=1984. 365-366.

     Beatrice-szobor
Östör József: Valóban Canovától van-e a cenki Beatrice-szobor?
=1941. 239-241.

     becézőnevek
Németh Marietta ism.: Hajdú Mihály: Sopron környékének magyar becézőnevei (1700-1970).
=1973. 91-93.

     Becht Rezső
Szerk.: Becht Rezső kapta idén a TESZ Hűség érmét.
=1942. 93.

Szabó Jenő: Becht Rezső nyolcvan éves.
=1973. 97-102.

Szabó Jenő: Emlékező gondolatok Becht Rezsőről (1893-1976).
=1976. 361-373., 1 kép.

Sarkady Sándor: Beszéd Becht Rezső sírjánál (1976. július 12).
=1976. 374-375., 1 kép.

Szabó Jenő: Tíz éve halt meg Becht Rezső.
=1986. 357-359., 1 kép.

Sarkady Sándor: Szokolay Sándor és Becht Rezső kézfogása.
=1997. 153-157., 3 kép.

     Bécs
Lauringer Ernő: Széchenyi István gróf szülőháza Bécsben.
=1938. 144-148., 2 kép.

Csatkai Endre: Bécsben lappangó Dorfmeister-festmények.
=1940. 285.

Koncsek László: A bécsi és Sopron megyei ellenforradalom kapcsolatai 1919-ben. 1-2.
=1956. 97-115., 4 kép; 1959. 73-90., 2 kép.

Czigány Jenő: Szemelvények a bécsi és pozsonyi fenyítő börtönökben 1849-ben raboskodott politikai foglyok írásaiból. (Adalékok a soproni Zádor-Stettner Lajos életéhez.)
=1961. 233-242., 1 kép.

Becht Rezső: Mohácsi Jenő. Három évforduló: 1864-1934-1944. [Megemlékezés. 1864: Madách Imre halálának éve; 1934: Az Ember Tragédiája [ford. Mohácsi Jenő] a bécsi Burgtheater színpadán; 1944: Mohácsi Jenő (1886-1944).]
=1964. 281-283.

Metzl János: A Soproni Képzőművészeti Társaság kollektív kiállításai Bambergben, Kulmbachban és Bécsben.
=1997. 54-56.

Rózsa György: Megnyitó beszéd a "Változó lapjárás" - Az 1848-as bécsi forradalom és karikatúrái c. lábasházi kiállításon.
=1998. 406-407.

     bécsi csatorna
Vajk Artúr: A brennbergi szénbányászat és a bécsi hajózható csatorna.
=1940. 221-232.

     Bécsi kapu
Kép: A Bécsi-kapu a 19. sz.-ban.
=1943. 254.

     bécsi külváros
Hegyi Ferenc: Legújabban előkerült házjegyek a bécsi külvárosban.
=1968. 73-74.

     Bécsi út
Kép: Máriacelli- vagy Fehérkereszt a Bécsi-ut mentén.
=1941. 135.

     Bécsi utca
Kép: Bécsi u. 10.; Mauthaus.
=1940. 73.

Kép: A hajdani Víg paraszt vendéglő (ma gyermekotthon) a Bécsi utcában.
=1963. 166.

Kép: A Bécsi utcai ún. régi vámház restaurálás előtt.
=1966. 235.

Kép: A Bécsi utcai ún. régi vámház helyreállítva.
=1966. 238.

     Bécsi-domb
Kotsis Tivadar: Sopronkörnyéki barlangok. Bécsidombi barlang.
=1941. 133-135., 1 alaprajz.

Sági Károly: Jelképes temetkezés a Sopron-bécsidombi késővaskori temetőben.
=1957. 95-96.

Kép: Szilvásy Márton vadászkastélya a Bécsi dombon, a későbbi Hubertusz-vendéglő, 1910 körül.
=1964. 280.

Kép: Előtérben a Bécsi-domb, háttérben a város panorámája.
=1967. 376.

Andrássy Péter: A soproni Bécsi-domb két botanikai ritkaságáról.
=1989. 56-59., 2 kép.

     Bécsi-medence
Varga Lajos ism.: Szádeczky-Kardoss Elemér: Geologie der rumpfungarländischen Kleinen Tiefebene, mit Berücksichtigung der Donaugoldfrage.
=1939. 347-350.

     Bécsújhely
Flanner, Karl: Bécsújhely volt 1919-ben a "fordítókorong" a magyar tanácsköztársaság irányába.
=1988. 156-162., 3 kép.

Metzl János: "Érmek-akvarellek". Soproni művészek kiállítása Bécsújhelyt. [Mühl Aladár, Wiegisser Éva, Renner Kálmán.]
=1993. 73-75., 3 kép.

Martha Keil: Hitközségek a határ mentén: a bécsújhelyi és a soproni zsidóság kapcsolata a késő-középkorban.
=1998. 15-29.

     becsüsök
[Csatkai Endre] Cs. E.: Soproni iparosok mint az elkobzott sopronkeresztúri Nádasdy-kastély becsüsei 1672-ben.
=1938. 100.

     Bedy Rezső
Krammer Jenő: Bedy Rezső 1889-1966. [Megemlékezés.]
=1966. 381-382., 1 kép.

     Beethoven, Ludwig von
Csatkai Endre: Artner Teréz, Weigl József, Beethoven.
=1940. 383-384.

     Békéscsaba
Mollay Károly: A vidéki helytörténeti, honismereti és közművelődési folyóiratok szerkesztőinek békéscsabai tanácskozása. [1979. október 25-26.]
=1980. 44-46.

     Beled
Faragó Sándor: Buti László paraszt feljegyzései 1839-1875-ig.
=1971. 78-81.

     belgyógyászat
Metzl János: Graf Ferenc (1914-1990). [Megemlékezés.]
=1992. 86-87., 1 kép.

     Bella Lajos
Lauringer Ernő: Bella Lajos 1850-1937. [Megemlékezés.]
=1937. 81-86., 1 kép.

Nováki Gyula: Bella Lajos emlékmű a Várhelyen, 1957.
=1958. 369-370., 1 kép.

     Belváros
Storno Miksa: Római-kori leletek Sopron Belvárosából.
=1938. 221-234., 18 ábra, 1 t.

Mollay Károly ism.: Heimler Károly: Sopron belvárosa (Sopron műemlékei 1.).
=1940. 46.

Hárs György: Csákányütés a Belvárosban.
=1940. 94-98., 4 ábra.

Mollay Károly: Az 1622. évi soproni belvárosi tervrajz magyarázó szövege.
=1942. 151.

Winkler Oszkár: Új lakóépületek Sopron belvárosában.
=1962. 289-298., 7 kép.

Boronkai Pál: A soproni belváros talajvizsgálatának eredményei.
=1963. 57-69., 1 térk., 1 rajz, 4 kép.

Nováki Gyula: Adatok a soproni belváros rétegeinek kronológiájához.
=1964. 236-243., 5 kép.

Boronkai Pál: A soproni Lenin körút homlokzatrendezési terve.
=1964. 335-343., 12 kép.

Házi Jenő: A soproni belváros házai és háztulajdonosai 1687-ben. 1-2.
=1965. 127-141., 4 kép; 223-232., 2 kép.

Nováki Gyula - Sándorfi György: A soproni belváros "vörös sánca" kutatásának eredményei.
=1987. 38-48., 7 kép.

     bélyegek
Szele Lajos: Soproni "bélyeggyűjtő" 1860-ban.
=1960. 188.

Lábasházi József: A bélyeggyűjtés érdekes fajtája.
=1960. 373.

Király Tibor: Négy hónap bélyegtörténete Sopron és környéke történetéből.
=1982. 147-169., 1 térk., 19 kép. [Kiegészítés: 287.; 1983. 383.; Fogarassy László hozzászólása: 1983. 94.]

Király Tibor: Sopron a filatéliában. 1-23.
=1984. 166-168., 1-4. kép; 350-353., 5-18. kép; 1985. 80-81., 19-24. kép; 164-167., 25-32. kép [helyreigazítás: 287.]; 335-337., 1 térk.; 1986. 55-60., 34-43. kép; 175-179., 8 kép; 251-257., 8 kép; 342-350., 12 kép; 1987. 58-60., 2 kép; 162-166., 7 kép; 250-259., 7 kép; 1988. 138-140., 5 kép; 243-246., 5 kép; 340-343., 7 kép; 1989. 228-231., 6 kép; 349-354., 8 kép; 1990. 27-33., 1-15. kép; 249-254. 16-22. kép; 343-351. 6 kép; 1991. 136-139., 7 kép; 255-257., 8 kép; 332., 1 kép.

Czencz Sándor: Az 1956-os soproni bélyegkiadás.
=1985. 337-351., 8 kép. [Hiller István helyesbítése: 1986. 383.]

Király Tibor: A Győr-Sopron-Eberfurti Vasút mozgópostája.
=1993. 42-46., 11 kép.

Király Tibor: A Magyar Államvasutak soproni mozgópostája.
=1994. 196-198., 4 kép.

     bencések
Tompos Ernő: A soproni bencéstemplom jótevő családjának kérdéséhez.
=1940. 30-31., 1 kép.

ifj. Csemegi József: Prédikált-e Kapisztrán János a soproni bencés templom kőszószékéről?
=1942. 70-75., 2 ábra.

     Benedek Elek
D. Szemző Piroska: Benedek Elek Sopronban, 1891.
=1960. 167-170., 2 kép.

Sarkady Sándor: Benedek Elek soproni kapcsolatai.
=1993. 149-157., 2 kép.

     Benedek Lajos táborszernagy
Házi Jenő: Verona, 1861 okt. 29. Benedek Lajos táborszernagy levele Rupprecht Kálmán hadnagyhoz.
=1942. 92-93.

     Berchtold-kastély
László Ernő: A peresznyei gróf Berchtold-kastély.
=1938. 157-159., 3 kép.

     Bercsényi Miklós, székesi, gróf
R. Várkonyi Ágnes: Sopron vármegyének szóló pátens a fegyverre kelt jobbágyok felszabadításáról 1704 elején.
=1971. 348-351.

     Berczeller Adolf
Berczeller Richárd: Berczeller Adolf munkásvezér szerepéről.
=1968. 282.

     Berecz Ábel
Berecz Ábel arcképe. Helyreigazítás. [Berecz arcképe: 153.]
=1966. 264.

     Berecz család
Berecz Dezső: Kortörténeti tanulságok százegynéhány éves apai intelmekből. (Berecz József tanító levelei Sopronban tanuló Ábel fiához 1860-1868.)
=1973. 307-320.

Berecz Dezső: Régi levelek kortörténeti tanulságai. (Berecz József tanító levele fiához, Ábelhez 1868-1894.)
=1975. 252-258., 2 kép.

Berecz Dezső: 126 éve született Berecz Ábel.
=1976. 177-180, 1 kép.

     Berecz Dezső
Augusztinovicz Elemér: Berecz Dezső 80 éves.
=1974. 1-3.

Augusztinovicz Elemér: Berecz Dezső 90 éves.
=1984. 87.

Sarkady Sándor: Berecz Dezső (1894-1985). [Megemlékezés.]
=1985. 352-362., 1 kép.

     bérek
Dávidházy István: Bérvita 1724-ben.
=1957. 265-267., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Domonkos Ottó: Ár- és bérlimitációk Sopron városában és Sopron megyében (XVI-XIX. század).
=1982. 93-94.

Mollay Károly: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. (Széljegyzetek Dányi Dezső és Zimányi Vera könyvéhez.)
=1990. 23-27.

     bérkocsi
Kép: A Pannónia Szálló helyén állt Szarvas vendéglő a bérkocsi-állomással.
=1959. 324.

Lovas Gyula: A soproni bérkocsis céh válsága (1845-1847).
=1971. 252-259., 2 kép.

     Bern
Gerő László: Sopron vára - Bern vára.
=1957. 200-214., 4 rajz.

     Bertha Sándor
Csatkai Endre: Bertha Sándor zeneszerző levele a Sopron című lap szerkesztőjéhez, 1890.
=1960. 277-278., 1 kép.

     Berzsenyi Dániel
Kép: Lackner Kristóf, Goldmark Károly, Berzsenyi Dániel, Liszt Ferenc és Széchenyi István arcképe.
=1955. 1-2. 98.

Kelényi Ferenc: Berzsenyi és Sopron.
=1961. 289-307., 4 kép.

V. V. - Sz. A. - A. E.: Új emléktáblák Sopronban és környékén [Sopronhorpács: Szentirmai Elemér, Csapody István; Sopron: Pap Károly, Berzsenyi Dániel].
=1963. 361-365., 4 kép.

Merényi Oszkár: Berzsenyi soproni tankönyveiről és első soproni olvasmányairól. 1-2.
=1971. 227-238., 4 kép; 302-311., 1 kép.

Sarkady Sándor: Megnyitó beszéd a "Berzsenyi és Sopron" kiállításra (1976. május 7).
=1977. 262-265.

Merényi Oszkár - Varga Tibor: Újabb adalékok Berzsenyi Dániel iskoláztatásához.
=1982. 238-242.

     Berzsenyi Dániel Gimnázium
Prőhle Jenő: A Berzsenyi Gimnázium iskolatörténeti kiállítása, 1957.
=1958. 267-369., 1 kép: 366.

Kovácsics Sándor: XVII. századi orvosi kézirat a soproni Berzsenyi Gimnázium (volt ev. líceum) könyvtárában.
=1962. 272-274.

Baráth Zoltán: A Berzsenyi Dániel Gimnázium jubileuma.
=1983. 37-39.

Ikvai Nándor: Megnyitóbeszéd a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium iskolatörténeti kiállításán.
=1983. 39-42.

     besenyők
Mollay Károly ism.: Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században.
=1938. 265-266.

     Bessenyei György
László Ernő: A "franciás" iskola tagjai és Sopron.
=1966. 186-187.

Katona Imre: "Az eszterházi vigasságok" a csapodi Nagyerdőben.
=1993. 124-134.

     Bessler Lőrinc
Mollay Károly: Adalék Bessler Lőrinc soproni muzsikus életrajzához.
=1989. 355-357., 1 kép. [Helyesbítés: 1990. 95.]

     Beszálló vendéglő
Marót János: Az eszterházai Beszálló vendéglő 1773. évi leltára.
=1974. 264-267.

     Besztuzsev-Rjumin, Alekszej Petrovics, gróf
Tardy Lajos: Egy soproni borkereskedő [Edlinger Vilmos Gottlieb] és Besztuzsev-Rjumin kancellár.
=1962. 61-65., 2 kép.

     Bethlen Gábor, iktári, Erdély fejedelme
Simkovics Gyula: Bethlen Gábor és Sopron.
=1960. 260-263.

Fried István: A lakompaki csata. (Adatok Bethlen Gábor s a régi Sopron és megye kapcsolataihoz.)
=1966. 218-224., 2 kép.

     betlehemes játékok
Schram Ferenc: Adatok a Sopron megyei betlehemes játékok történetéhez.
=1957. 282-288., 4 kotta, 1 kép.

     betyárok
[Csatkai Endre] Cs. E.: Krúdy Kálmán körözése a soproni rendőrségi lapban, 1853.
=1962. 169.

     Beudant, François Sulpice, geológus
Lovass Gyula: Beudant és Sopronmegye, 1818.
=1939. 81-83.

     Beyer Pál
Varga Imréné: Lelki javait a templomban, földi értékeit titokban osztotta szét hívei között... Emlékezés Beyer Pál [1909-1974] evangélikus lelkészre.
=1999. 409-411., 1 kép.

     bibliográfia
Leitner J[ózsef] ism.: Thirring Gusztáv: Magyar László élete és tudományos működése. [Bibliográfia: 1852-1937.]
=1937. 282-283.

Mollay Károly ism.: Litscheauer, G. Fr.: Bibliographie zur Geschichte, Landes- und Volkskunde des Burgenlandes 1800-1929.
=1939. 91-92.

Adalékok a soproni Széchenyi-irodalomhoz.
=1939. 359-376.

[Heimler Károly] -ry.- ism.: Kertész János: Ezer tanulmány az Ezer Tó Országáról.
=1940. 132.

[Heimler Károly] ry. ism.: Radó István: A Sopron sz. kir. thj. város közkönyvtárában őrzött Széchenyi könyvtártöredék címjegyzéke.
=1942. 98.

[Heimler Károly] ry. ism.: Dubovitz István: A magyar földrajzi irodalom 1940.
=1942. 312.

Heimler Károly irodalmi működése. Összeáll.: Thier László.
=1955. 1-2. 160-161.

Mollay Károly ism.: Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába.
=1955. 3-4. 162-163.

Mollay Károly ism.: I. Tóth Zoltán szerk.: Magyar történeti bibliográfia 1825-1867.
=1955. 3-4. 163.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. IV. Dr. Goldmann Hugó (1867-1944) brennbergi bányaorvos.
=1960. 171-180., 2 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Krajevszky Gizella - Takács Miklós: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963.
=1966. 96.

Hiller István: Húsz esztendő faipari szakirodalma Sopronban.
=1966. 178-181.

Hiller István: Nemzeti bibliográfiánk megteremtője [Petrik Géza] és családjának soproni kapcsolatai.
=1966. 344-350., 3 kép.

Csapody István ism.: Hiller István: Egyetemi oktatók és tudományos dolgozók irodalmi munkássága (1955-1965). Bibliográfia.
=1967. 95-96.

Papp István: Válogatott bibliográfia Sopron felszabadulásáról és negyedszázados fejlődéséről.
=1970. 17-20.

Környei Attila: Csatkai Endre irodalmi munkássága. 1-2.
=1971. 66-75., 145-165.

Fogarassy László: Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába.
=1971. 138-145. [Kiegészítés: 1977. 286.]

Mollay Károly ism.: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. köt. 1. Általános rész I-II.
=1971. 189-190.

Mollay Károly ism.: A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 1945-1968.
=1972. 91-92.

Papp István: Sopron az 1960-70 közötti történeti irodalomban.
=1972. 185-191.

Mollay Károly ism.: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes VIII. Teil: Karten und Pläne.
=1972. 284.

Csapody István: Kárpáti Zoltán (1909-1972). [Megemlékezés.]
=1973. 183-187., 1 kép.

Kovács József László ism.: Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig.
=1973. 282-284.

Hiller István ism.: Lászlóffy Woldemár (szerk.): A Fertő-táj bibliográfiája.
=1973. 377-378.

Mollay Károly ism.: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes VIII. Teil: Karten und Pläne.
=1974. 382.

Kovács József László ism.: Kókay György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849.
=1975. 377-380.

Sarkady Sándor: Kelényi Ferenc (1916-1975). [Megemlékezés.]
=1976. 75-78., 1 kép.

Szabó Jenő: Emlékező gondolatok Becht Rezsőről (1893-1976).
=1976. 361-373., 1 kép.

Prőhle Jenő: Németh Sámuel irodalmi munkássága.
=1976. 380-382.

Kisházi Péter: Vendel Miklós (1896-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 169-173., 1 kép.

Hiller István: Gyulay Zoltán (1900-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 173-176. 1 kép.

Kovács József László ism.: Staud Géza: Magyar színháztörténeti bibliográfia I-II.
=1977. 281-284.

Tompos Ernő: Bünker János Rajnárd (1863-1914). [Megemlékezés.]
=1979. 357-361., 2 kép.

Kovács József László ism.: Keller Juliane: Grazer Frühdrucke (1559-1619).
=1983. 188-189.

Kovács József László ism.: Botka Ferenc - Vargha Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Személyi rész I. (A-K) 6. köt.
=1985. 379-381.

Környei Attila: Faragó Sándor (1924-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 360-363., 1 kép.

Horváth Zoltán: Házi Jenő (1892-1986). [Megemlékezés.]
=1987. 178-183., 1 kép. [Helyreigazítás: 287.]

Környei Attila: Prőhle Jenő (1909-1986). [Megemlékezés.]
=1988. 175-178., 1 kép.

Sarkady Sándor: Major Jenő (1922-1988). [Megemlékezés.]
=1989. 282-285.

Molnár László: Tompos Ernő (1907-1989). [Megemlékezés.]
=1989. 362-367., 1 kép. [Kiegészítés: 1990. 94., 1 kép.]

Horváth Szilvia: A soproni Magyar Társaság a korabeli sajtó tükrében (1790-1828).
=1990. 255-268., 3 kép.

Kovács József László ism.: H. Törő Györgyi - Nagy Miklós - Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849-1905. Általános rész. Személyi rész I. (A-Gy) 3. köt.
=1991. 281-282.

A Soproni Szemle Széchenyi Istvánra és családjára vonatkozó írásai (1937-1990).
=1991. 285-287.

Hárs József: A soproni népszavazásról szóló, vele összefüggő írások a Soproni Szemlében (1958-1991).
=1991. 378-382.

Mollay Károly ism.: Fejezetek a győri önkormányzatok történetéből.
=1993. 190-191.

Dávid Ferenc: Szakál Ernő nyolcvan éves.
=1993. 280-285.

Domonkos Ottó: Mollay Károly bibliográfiája elé.
=1993. 401-402.

Mollay Károly irodalmi munkássága.
=1993. 403-422.

Mastalirné Zádor Márta: Hiller István irodalmi munkássága.
=1994. 85-100.

Boronkai Szabolcs: Kolbenheyer Mór [1810-1884] irodalmi művei.
=1994. 181-188.

Szála Erzsébet: In memoriam Josef Pausz (1930-1995).
=1996. 87-90., 1 kép.

Hárs József: Salamon Nándor írásai (1962-1995). Bibliográfia.
=1996. 280-281.

Baranyai Lenke: Rozsonits Géza 1939-1996. [Megemlékezés.]
=1996. 373-375.

Turbuly Éva: Mollay Károlyra [1913-1997] emlékezve.
=1997. 193-198., 1 kép.

Kiss Gábor: Soós Imre (1910-1997). [Megemlékezés.]
=1997. 370-373.

Sedlmayr János: Szakál Ernő, a műemlékvédelem Európa-díjasa.
=1998. 263-268., 1 kép.

F. Bárczy Éva: Környei Attila irodalmi munkássága (1964-1999).
=2000. 217-223.

Polgár Tamás ism.: Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995). Szerk.: Horváth József.
=2001. 456-459.

     bioszféra
Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszféra-készleteinek hasznosítása.
=1980. 280-283.

     bíráskodás
Kőhegyi Mihály ism.: Veres Miklós: A tárnoki hatóság és a tárnoki szék (1526-1849).
=1971. 192.

     Birckenstein-féle metszeteskönyv
Csatkai Endre ism.: Rózsa György: A Birckenstein-féle metszeteskönyv.
=1958. 373-375., 1 kép.

     bíró
Kép: A lövői bíró és kisbíró, 1854.
=1955. 3-4. 168.

     bírósági jegyzőkönyvek
Dávidházy István ism.: Tirnitz József - Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái I. 1533-1554. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1997. 377-379.

Dávidházy István ism.: Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái II. 1555-1569. (Szerk.: Turbuly Éva.)
=1998. 190-191.

     birtokadományok
Házi Jenő: A Képes Krónika festője [Hertul mester], 1325.
=1967. 114-122., 1 kép.

     birtokháború
Kristó Gyula: A Csákok és a Kőszegiek harca Sopron megyében.
=1966. 331-340.

     birtokok
Soós Imre: Adatok a Sopron megyei középbirtokok 16. századi történetéhez.
=1937. 259-279.

Horváth László: Egyházközségek és prédikátorok a "kapui tartományban" 1590-ben.
=2001. 433-445.

     birtokosok
Maksay Endre: Sopron vármegye birtokos társadalma a XVI. század közepén.
=1979. 157-170., 1 térk. [Varga Ferenc kiigazítása a térképhez: 287.]

Dominkovits Péter: Sopron vármegye XVI. század végi birtokos társadalma.
=1999. 99-122., 4 t.

     birtokviszonyok
[Heimler Károly] ry. ism.: Thirring Gusztáv: A soproni polgárság vagyoni és birtokviszonyai II. József korában.
=1940. 131.

Simkovics Gyula: Sopron megye birtokviszonyai és agrárnépességének rétegződése a XIX. század végén.
=1964. 14-26.

Horváth Zoltán ism.: Felhő Ibolya (szerk.): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. (Dunántúl.)
=1971. 285-287.

Bárth János: A győri püspöki javadalom átadása 1914-ben.
=1982. 244-250.

Kücsán József: Adatok Sopron északkeleti külvárosának 17-18. századi szőlőbirtoklásához.
=1999. 382-389., 3 térk., 2 kép.

     bizományi áruház
Kép: Az egykori Peck-kávéház (ma bizományi áruház).
=1968. 69.

     biztosítás
Hünner László: A soproni Munkásbiztosító 1919-ben.
=1969. 58-68.

Hünner László: A soproni OTI (a mai Társadalombiztosító) 1945-ben.
=1970. 57-64.

     Blaha Lujza
Berecz Dezső: Blaha Lujza és vetélytársai a soproni színpadon.
=1972. 72-76.

     Blériot, Louis
Lóránt Ödön: Blériot Sopronban, 1910.
=1971. 259-261., 2 kép.

     Bognár Dezső
Hiller István: Bognár Dezső 70 éves.
=1979. 141-142.

Szerkesztőbizottság: Köszönet [Bognár Dezsőnek].
=1992. 1.

     Boháti Róbert
Becht Rezső: Boháti Róbert 1899-1974. [Megemlékezés.]
=1974. 189-192., 1 kép.

Becht Rezső: Boháti Róbert irodalmi hagyatéka.
=1975. 247-251.

     Bóka László
Gál István: Bóka László verse Sopronról.
=1967. 353.

     Bokányi Dezső
Kölkedi István: Bokányi és Sopron.
=1961. 332-341., 1 kép.

     Bokor Nándor
Csenár János: Bokor Nándor gazdasági gép- és eszközgyára [XIX. század].
=1968. 303-322., 10 kép.

     Boleman Géza
Gyulay Zoltán: Boleman Géza (1876-1961). [Megemlékezés.]
=1962. 285-287., 1 kép.

     Bolgár Imre
Becht Rezső: Bolgár Imre 1893-1932. [Megemlékezés.]
=1956. 378-383., 1 kép.

     Bolla Géza
Kóczán Péter: Bolla Géza 1897-1963. [Megemlékezés.]
=1964. 92-94., 1 kép.

     boltsor
Csapody István - Füredi Oszkár: Hozzászólások a soproni Előkapu 11. sz. ház kisboltsorának kérdéséhez.
=1958. 91-93.

Kovács József: Hozzászólás a Lenin körút és az Előkapu rendezési tervéhez.
=1958. 286.

     Bolyai Társulat
Szakál Péter: Moór Arthur tevékenysége a Bolyai Társulat Soproni Tagozatában.
=1994. 79-80.

     bombázások
Kép: A GYSEV üzletigazgatóság a bombázások előtt.
=1969. 271.

Papp János: Légi tevékenység Sopron vármegyében (1944/45).
=1987. 357-358. [Ruhmann Jenő kiegészítése: 1989. 94-95.]

Hárs József: Ötven éve történt. (Sopron első bombázása.)
=1994. 380-408., 4 kép.

Hárs József: Ellenséges légi tevékenység Sopron felett. (1937. július 22-1945. április 9.)
=1995. 327-338.

Tóth Sándor: Légitámadások a GYSEV ellen 1944/45-ben.
=1996. 302-321.

     Bónis Lajos
Nyárády Gábor: Hol az Aranykakas? - Bónis Lajos és Pákey Margit soproni színpadon. -
=1996. 336-347., 2 kép.

     bor
Radó István: Adat az 1812-i soproni bortermésről.
=1939. 260-261.

Házi Jenő: Az 1566. évi soproni borkereskedelem.
=1959. 151-157. [Helyreigazítás: 288.]

Tilkovszky Lóránt: A "Boozi borüzéri részvényes társaság". [1810-1826.]
=1960. 79-80.

Tardy Lajos: Egy soproni borkereskedő [Edlinger Vilmos Gottlieb] és Besztuzsev-Rjumin kancellár.
=1962. 61-65., 2 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E.: A ruszti és a soproni bor múltjából.
=1966. 184-185.

Pettenkoffer László: A kékfrankos, a soproni borvidék uralkodó szőlőfajtája.
=1980. 261-265., 1 kép.

Horváth Zoltán: Flandorffer Ignác és fia bornagykereskedő cégének csődje és betéti társasággá alakulása, 1893.
=1993. 360-367., 2 mell.

Horváth Zoltán: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága (1816-1891). 1-2.
=1994. 332-348., 1-6. kép; 1995. 98-117., 7-8. kép.

     borászat
Storno Ferenc: Régi soproni borsajtók, hordók és mércékről.
=1940. 358-369., 10 kép.

[Csipkés Kálmán] Cs. K.: A Városi Múzeum soproni borászati emlékei. [Sajtók, hordók, mércék.]
=1941. 129-132., 6 kép.

Székely László: A soproni borvidék szőlőtermelésének, borászatának egységes fejlesztése.
=1980. 349-360., 1 térk., 2 kép.

Molnár Tibor - Székely László: A szőlészet és a borászat átalakulása a Soproni Borvidéken 1946-tól napjainkig.
=1999. 45-53.

     Borbély István
Kubinszky Mihály: Borbély István (1907-1985). [Megemlékezés.]
=1987. 88-89., 1 kép.

     bordélyházak
Szilágyi István: Rózsa utca, rózsa lányok.
=1993. 19-25., 1 kép.

     bordézsma
Mikó Sándor: Lozs 1559. évi bordézsmája.
=1978. 69-77., 1 kép.

Mollay Károly: Az 1528. évi soproni bordézsma jegyzék.
=1992. 63-69.

     borjegy
Szabó István: Az 1919-es soproni borjegyről.
=1959. 90-94., 2 kép.

     borkimérések
Balázs Zoltán: A soproni cégéres borkimérések megszüntetése (1945-1948).
=1992. 246-258.

     Boronkai Pál
Garád Róbert: Boronkai Pál 1897-1970. [Megemlékezés.]
=1970. 191-192., 1 kép.

Kubinszky Mihály: Emlékezés Boronkai Pál városi főmérnökre (1897-1970).
=1998. 261-263., 1 kép.

     Borostyánkő
Kép: Borostyánkő (Bernstein) látképe.
=1966. 340.

     borostyánkövek
Prof. Giuseppe Manica: Római kori borostyánkövek című kiállítás. (Megnyitó beszéd.)
=1995. 173-174., 1 kép.

     Borostyánút
Nováki Gyula: A Scarbantiából Savariába vezető rómaikori út.
=1956. 175-179., 2 kép.

     Bors András
Környei Attila: Bors András (1899-1970). [Megemlékezés.]
=1971. 87-88., 1 kép.

     Bors László
Bors András: Emlékeim a soproni kommünről.
=1955. 1-2. 33-48., 3 kép.

Bors András: Bors László, az ember, a költő és a forradalmár.
=1959. 58-72., 10 kép.

Péter László: Bors László költői fogadtatása.
=1960. 148-151.

     Bors Sámuel
Mollay Károly: Sopron és a magyar nyelv ügye 1825-ben.
=1940. 129-130.

     Borsmonostor
Baraczka István: Vízszabályozási egyezség Sopron vármegyében 1696-ból.
=1961. 168-170., 1 kép.

     boszorkányok
Mollay Károly: Népi hiedelmeink kutatása. (Hozzászólás Schram Ferenc könyvéhez.)
=1984. 169-170.

Kiss Jenő ism.: Dr. Timaffy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok. Kisalföldi népmondák.
=1995. 186-187.

     botanikusok
Leitner József: Deccard Kristóf János, 1686-1764. [Megemlékezés.]
=1941. 136-138.

Csapody István: Gombocz Endre (1882-1945). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 153-154.

Kép: Loew Károly Frigyes felszólítása a botanikusokhoz, 1739.
=1956. 255.

László Ernő: Egy soproni születésű természetrajzos [Preyss Mátyás] a 19. század első felében.
=1963. 181.

Reuter Camillo: A Rába-vidéki nyelvjárás egy XVIII. századi emléke. (Veszelszki Antal Sopron megyei botanikus nyelvezete.)
=1963. 323-332.

     Botgorschek Nándor
Láng László: Riport a 140 év előtti Sopronról (Botgorschek Nándor elbeszélése 1835-ből).
=1975. 47-63., 2 kép.

     Bothár Dániel
Angyal Endre: Bothár Dániel, a filológus, a nevelő és az ember (1856-1929). [Megemlékezés.]
=1956. 86-90.

     Bottyán János generális
[Csatkai Endre] Cs. E.: Egykorú tudósítás Sopron 1705. évi ostromáról.
=1939. 259.

Csatkai Endre: Sopron városa teljesen labanc volt-e? [Kép: Bottyán János aláírása.]
=1966. 53-56.

     Botvay Károly
Botvay Károly. [Gyászhír.]
=1958. 372.

[Mollay Károly] M.: dr. Botvay Károly (1897-1958). [Megemlékezés.]
=1959. 190-192.

Szodfridt István: Újabb szoborral gyarapodott az Egyetemi Botanikus Kert szoborparkja. [Botvay Károly, 1897-1958.]
=1997. 364-366., 1 kép.

     
Kovácsics Sándor: A Répcevidék egészségügyi viszonyai a 20. század elején.
=1957. 253-261.

     bőrgyógyászat
Metzl János: Gerencsér Nándor (1908-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 189-190., 1 kép.

     bőrleletek
Mocskonyi Melinda: Lábbeliviselet a XII-XIII. századi Sopronban. A Sopron-Előkapui bőrleletanyag feldolgozása.
=1997. 335-355., 7 kép.

     börtönök
Czigány Jenő: Szemelvények a bécsi és pozsonyi fenyítő börtönökben 1849-ben raboskodott politikai foglyok írásaiból. (Adalékok a soproni Zádor-Stettner Lajos életéhez.)
=1961. 233-242., 1 kép.

     Bősárkány
Mollay Károly ism.: Kálmán Béla: A bősárkányi gyékényszövés és szókincse.
=1943. 285.

Smidt Lajos: Bősárkány pusztulása 1849-ben.
=1967. 272-274., 2 kép.

Nagy István: Bősárkány szabadságharcos helytállása és pusztulása 1849-ben.
=1969. 174-181.

Pájer Imre: A Bősárkányi kanális, 1872.
=1989. 72-76., 2 kép.

     Böszörményi Géza
B. Horváth József: Kisfilm a 700 éves Sopronról.
=1978. 84.

     Böszörményi Nagy Károly
Molnár László: Dzseki bácsi elment... (1900-1985). [Megemlékezés Böszörményi Nagy Károlyról.]
=1986. 84-89., 4 kép.

     Brahms, Johannes
[Csatkai Endre] Cs. E.: Brahms, a Soproni Zeneegyesület dísztagja, 1894.
=1960. 188.

     Brand Imre
Eper Tivadar: Brand Imre (1910-1973). [Megemlékezés.]
=1974. 85-87.

     Braun Nándor
Dávidházy István: Egy érdemes soproni polgár élete. Braun Nándor 1802-1877.
=1994. 348-361., 6 kép.

     Bredeczky Sámuel püspök
Leitner József: Bredeczky Sámuel. (1772-1812.)
=1938. 66-73., 2 kép.

     Brennbergbánya
Vajk Artúr: A brennbergi szénbányászat és a bécsi hajózható csatorna.
=1940. 221-232.

[Leitner József] L. J. ism.: Wagner Richárd: Kogutowicz Károly Emlékkönyv.
=1940. 287-288.

Reményi Viktor: Brennbergbánya szociális fejlődése.
=1941. 1-14., 6 kép, 1 t.

Faller Jenő: Sopron szénjogi szerződései 1791-től 1946-ig, szénbányászatunk államosításáig.
=1955. 1-2. 49-67., 2 kép.

Faller Jenő: Brennbergbánya a bécsi Fries és Társa Bankház bérletében (1822-1827).
=1957. 10-33., 5 kép.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. I. Tersztyánszky Dániel, 1730-1800.
=1957. 124-127.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. II. Zoller (Xavér Ferenc). (1738-1800.)
=1957. 272-276., 2 kép.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. III. Hamberger József 1834-1888.
=1958. 73-78., 2 kép.

Faller Jenő: Brennbergbányai munkásmozgalmak. Az 1907. évi sztrájkok.
=1959. 222-237., 3 kép.

Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. IV. Dr. Goldmann Hugó (1867-1944) brennbergi bányaorvos.
=1960. 171-180., 2 kép.

Faller Jenő: Brennbergbánya Feldmüller Mátyás albérletében 1828-tól 1834-ig.
=1961. 10-25., 1 kép.

Faller Jenő: Brennbergbányai munkásmozgalmak. Az 1908-1909. évi sztrájkok. 1-2.
=1964. 118-126., 1 kép; 193-203., 3 kép.

Lovas Gyula: A brennbergi bányavasút.
=1967. 224-232., 3 kép.

Környei Attila: A brennbergi bánya és munkásmozgalom vázlatos története.
=1968. 193-229., 1 t., 3 mell., 13 kép.

Nagy János: Adalék Brennbergbánya felszabadításához.
=1975. 244-247., 2 kép.

Dávidházy István: Brennberg 1567?
=1992. 244-246.

Ruhmann Jenő: A brennbergbányai Ilona-akna története (1886-1930).
=1993. 245-253., 1 kép.

Szemán Attila: A Soproni Múzeum felújított brennbergbányai kiállítása.
=1998. 274-277., 3 kép.

Szemán Attila: A brennbergbányai bányászlámpák.
=2000. 229-239., 11 kép.

     Breuer György
Varga Lajos: Breuer György (1887-1955). [Megemlékezés.]
=1956. 84-87., 1 kép.

     Bródy Sándor
Csatkai Endre: Bródy Sándor és Sopron.
=1960. 255-258.

     Bruckner krónika
Németh Ildikó: 1848 a Geiger, a Michel és a Bruckner krónikában.
=1998. 382-390.

     Bruckner, Anton
Csatkai Endre: Bruckner Anton levele a soproni Czeglédi Gyulához.
=1957. 304-305.

     Brunszvik Teréz
Storno Gábor: Brunszvik Teréz levele Széchenyihez Markó Károly érdekében, 1835.
=1965. 94-96., 1 kép.

     Brückl-torony
Kép: A Brückl-torony.
=1942. 199.

Kép: A Brückel torony. (A Templom utcában állt a 23. sz. ház helyén.)
=1962. 86.

     búcsújáró helyek
Kovács József László ism.: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon.
=1992. 90-91.

     Buda György
Kárpáti László: In memoriam Buda György. [1919-1992].
=1994. 207-208.

     budai jogkönyv
Házi Jenő ism.: Karl Mollay: Das Ofner Stadtrecht [1404-1439].
=1959. 383-384.

     Budaker Oszkár
Zoltán László: Budaker Oszkár (1896-1952). [Megemlékezés.]
=1999. 69-72., 1 kép.

Sümeghy József ism.: Zoltán László (szerk.): Oszlop Isten templomában [Budaker Oszkár 1896-1952].
=2001. 340.

     Budapest
Veszelka László: Gondolatok a székesfővárosi iparrajziskola kiállításán.
=1938. 167.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Soproni harangöntők művei a budapesti Rókus kápolnában.
=1938. 318.

Leitner J[ózsef]. ism.: Haltenberger Mihály: Budapest Városföldrajza.
=1943. 158-159.

Galavics Géza: Sopron a fővárosi műemlékvédelmi kiállításon.
=1960. 268-269.

Mollay Károly: Horváth József kiállításának megnyitója a Nemzeti Szalonban, 1959.
=1960. 282-283.

László Gyula: Megnyitó beszéd Horváth József gyűjteményes kiállításán a Nemzeti Szalonban, 1959. III. 28.
=1960. 283-285.

Spectator: Mende Gusztáv kiállítása a budapesti Ernst Múzeumban.
=1960. 285-286.

Vörös Károly ism.: Tanulmányok Budapest múltjából XI-XIII. kötet. 1-3.
=1961. 187-190., 285-287.; 381-383.

Papp István ism.: Markos György: Vándorló fegyház.
=1972. 380-381.

Csepregi Horváth E. János: Soproni Társaskör Budapesten (1881-1888).
=1973. 70-74. [Berecz Dezső kiegészítése: 1974. 96.]

Hencz József: Beszéd a budapesti "Soproni napok" megnyitóján (1978. április 21-22).
=1978. 362-363.

Gollnhofer Sándor: Szabó Alajos kiállítása Budapesten.
=1981. 361-366., 4 kép.

Kovács László: Megnyitó Wágner Ferenc budapesti fotókiállításán.
=1984. 176-180., 3 kép.

     budapesti hadművelet
Papp István: A budapesti hadművelet és a korabeli soproni nyilas sajtó.
=1965. 240-244., 3 kép.

     Bugát Pál
Varga Lajos ism.: Gombocz Endre: A királyi Magyar Természettudományi Társulat története, 1841-1941.
=1941. 148-149.

     Buk Ferenc Xavér
Héjjné Détári Angéla: Buk Ferenc soproni ötvös mintakönyve, 1820.
=1960. 364-368., 6 kép.

D. A.: Buk Ferenc soproni ötvös végrendelete, 1868.
=1966. 186.

     Burgenland
Romwalter [Alfréd]. ism.: Barb Alfonz: Ősi vastermelés nyomai a mai Burgenlandban.
=1938. 173-174.

Mollay Károly ism.: Litscheauer, G. Fr.: Bibliographie zur Geschichte, Landes- und Volkskunde des Burgenlandes 1800-1929.
=1939. 91-92.

Mollay Károly: A burgenlandi német népi színjátékok kérdéséhez.
=1941. 63-65.

Mollay Károly ism.: Horak, Karl: Burgenländische Volksschauspiele.
=1941. 69.

Mollay Károly: Mégegyszer a burgenlandi német népi színjátékokról.
=1941. 147.

Mollay Károly ism.: Wagner, Hans: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. 1. Band: Die Urkunden von 808 bis 1270.
=1956. 190-191.

Mollay Károly ism.: Schmidt, Leopold: Burgenländische Volkskunde 1951-1955.
=1956. 191.

M. G. ism.: Rittsteuer, Josef: Die Klosterratsakten über des Burgenland. [1568.]
=1957. 324.

Schwarz József ism.: Lieder, Reime und Sprüche der Kinder im Burgenland.
=1957. 325.

Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó, Archidiakon von Eisenburg/Vasvár im Burgenland-Teil des Komitates Eisenburg in den Jahren 1697-1698.
=1960. 94-95.

Angyal Endre ism.: Leopold Schmidt: Die Entdeckung des Burgenlandes im Biedermeier.
=1963. 92-93.

Mollay Károly ism.: Mersic, Martin: Baumgarten im Burgenland.
=1964. 285.

Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. II. Band: Die Urkunden von 1271 bis 1301.
=1968. 283-284.

Fogarassy László ism.: G. Soós Katalin: Magyar-bajor-osztrák titkos tárgyalások és együttműködés 1920-1921.
=1969. 283.

Mollay Károly ism.: Festschrift für Heinrich Kunnert. Burgenländische Froschungen, hg. von Burgenländischen Landesarchiv.
=1970. 286-287.

Mollay Károly ism.: Lechner, Karl (szerk.): Donauländer und Burgenland.
=1971. 96.

Fogarassy László: Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába.
=1971. 138-145. [Kiegészítés: 1977. 286.]

Fogarassy László ism.: Gerald Schlag: Die Kämpfe um das Burgenland 1921.
=1971. 190-192.

Mollay Károly ism.: Breu, Josef: Die Kroatensiedlung im Burgenland und den anschliessenden Gebieten.
=1971. 287-288. [Josef Breu kiigazítása: 1972. 95.]

Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés katonai története. 1-3.
=1971. 291-302., 1972. 23-39., 3 térk., 2 kép; 115-129.

Mollay Károly ism.: Pflagner, Margit (Red.): Begegnung mit dem Burgenland.
=1971. 383-384.

Fogarassy László ism.: 50 Jahre Burgenland.
=1972. 94-95.

Fogarassy László ism.: Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1921).
=1972. 282-284.

Mollay Károly ism.: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes VIII. Teil: Karten und Pläne.
=1972. 284.

Fogarassy László ism.: Hochenbichler Eduard: Republik im Schatten der Monarchie. Das Burgenland, ein europäisches Problem.
=1972. 379-380.

Kovács József László ism.: Karl Semmelweis: Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgenlandes bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1582-1823).
=1973. 280-282.

Mollay Károly ism.: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes VIII. Teil: Karten und Pläne.
=1974. 382.

Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921 november-1923 március).
=1975. 139-157., 1 térk. [Semmelweis Károly kiegészítése: 1976. 285.]

Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1922-1926).
=1975. 232-244.

Fogarassy László ism.: Die Nachkriegszeit 1918-1922. Kämpfe, Staaten und Armeen nach dem Ersten Weltkrieg.
=1975. 382-383.

Mollay Károly ism.: Hadrovics, László: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert.
=1976. 183-184.

Fried István ism.: Zimmermann, Hans Bernhard: Der arme Reiche.
=1976. 185.

Hiller István ism.: Schmeller-Kitt, Adelheid: Die Kunstdenkmäler Österreichs: Burgenland.
=1977. 279-280.

Fogarassy László ism.: Juhász László: Burgenland. Történelmi útikalauz.
=1977. 285-286.

Metzl János ism.: Fogarassy, László: Die Volksabstimmung in Ödenburg (Sopron) und die Festsetzung der österreichisch-ungarischen Grenze im Lichte der ungarischen Quellen und Literatur.
=1978. 381-382.

Fogarassy László ism.: Karl Semmelweis: Eisenstadt. Ein Führer durch die Landeshauptstadt des Burgenlandes.
=1979. 286-287.

Fogarassy László ism.: Akten und Dokumente des Aussenamtes (State Departement) der USA zur Burgenland-Anschlussfrage 1919-1920.
=1980. 92-94.

Nikolics Károly ism.: Ryslavy, Kurt: Materialien zur Geschichte der Apotheken und Apotheker im Burgenland.
=1980. 188.

Mollay Károly ism.: Csanits, Emmerich: Hianzngschichtn.
=1980. 283-284.

Vörösmarty Géza ism.: Die Volksgruppe in Österreich.
=1981. 90-93.

Mastalirné Zádor Márta: Nördliche Dreiländerecke.
=1981. 185-186.

Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. III. Band: Die Urkunden von 1301 bis 1327, mit Nachträgen von 1233 bis 1301.
=1981. 282-283.

Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés diplomáciai története. 1-3.
=1982. 1-19.; 97-115., 1 kép; 193-211.

Mollay Károly ism.: Haiding, Karl (hg.): Johann Reinhard Bünker: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart.
=1982. 274-275. [Hárs József kiegészítése: 287.]

Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1927-1928).
=1983. 17-37.

Grosina, Helmut: A Fertő burgenlandi részének fejlesztése.
=1984. 134-144., 6 kép.

Nyomárkay István ism.: Erzählgut der Kroaten aus Stinatz. Herausgegeben von Károly Gál und Gerhard Neweklowsky.
=1985. 281-284.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitatiom 1757 Südburgenland.
=1985. 284-285.

Fogarassy László: 60 Jahre Burgenland - Eine Dokumentation. Herausgeber: Walter Göhring, Werner Pfeiffenberger.
=1985. 382.

Mollay Károly ism.: Lindeck-Pozza, Irmtraut: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. IV. Band: Die Urkunden von 1328 bis 1342 mit Nachträgen von 1284 bis 1318.
=1987. 90-94.

Fogarassy László ism.: Burgenland in seiner pannonischen Ulmwelt. Festgabe für August Ernst.
=1987. 185-187.

Fogarassy László ism.: Kerekes Lajos: Ausztria hatvan éve 1918-1978.
=1987. 283-284.

Metzl János ism.: Leopold Banny: Schild im Osten. Der Südostwall zwischen Donau und Untersteiermark 1944/45.
=1987. 284-285.

Fogarassy László ism.: Stefan Karner (Herausgeber): Das Burgenland im Jahr 1945.
=1987. 286-287.

Kaus, Karl: Darufalva (Drassburg), Locsmánd (Lutzmannsburg), Piszkaóvár (Burg). (Burgenlandi vörös sáncok régészeti vizsgálatainak eredményei 1891-1986-ig.)
=1987. 330-339., 8 kép.

Hiller István ism.: August Ernst: Geschichte des Burgenlandes.
=1988. 186-189.

Mollay Károly ism.: Geosits, Stefan (hg.): Die burgenländischen Kroaten im Wandel der Zeiten.
=1988. 381-383., 1 térk.

Fogarassy László ism.: Hans Chmelar (szerk.): Burgenland 1938.
=1991. 278-280.

Mollay Károly: A Szövetségközi Katonai Bizottság bizalmas utasítása a hozzá beosztott antanttisztekhez. (1921. augusztus 1.)
=1991. 316-319., 1 kép.

Fogarassy László: Védelmi előkészületek Ausztriával szemben gróf Bethlen István kormányának hivatalbalépése után.
=1994. 307-312.

Kubinszky Mihály ism.: Hans Hahnenkamp: Die Eisenbahnen im Burgenland zur Zeit der Habsburgermonarchie.
=1995. 366-367.

Metzl János ism.: Jiři Altman: Burgenland. A történelmi Magyarország és a mai Ausztria...
=1997. 72.

Metzl János ism.: Burgenländischer Feierabend. Seniorenkalender 1997. Szerk.: Joli Gustas - Andreas Balla - Johann Erhardt.
=1997. 381-382.

     Burgenländische Forschungen
Mollay Károly ism.: [A Burgenländische Forschungen három füzete.]
=1972. 93-94.

     Burgstall
Trogmayer Ottó: A Földvári-féle kanalas fúró a földvárak kutatásában.
=1988. 137.

     Burgtheater
Becht Rezső: Mohácsi Jenő. Három évforduló: 1864-1934-1944. [Megemlékezés. 1864: Madách Imre halálának éve; 1934: Az Ember Tragédiája [ford. Mohácsi Jenő] a bécsi Burgtheater színpadán; 1944: Mohácsi Jenő (1886-1944).]
=1964. 281-283.

     Búsuló kereszt
Faragó Sándor: Ismeretlen barokk szobor Kapuvár határában, 1691.
=1962. 363-364.

     Buti László
Faragó Sándor: Buti László paraszt feljegyzései 1839-1875-ig.
=1971. 78-81.

     bútorok
Kubinszky Mihály ism.: Askercz Éva: Sopron anno. Polgári bútorok a 18. és 19. századi Sopronban.
=1997. 285.

     Buzád nemzetség
Tóth Melinda: Buzád-nemzetségbeli Csák soproni ispán (1246-1254).
=1976. 194-210., 1 térk., 3 kép.

     Bük
Csatkai Endre: A gróf Szapáry-kastély Bükön.
=1938. 248-256., 8 kép.

Csatkai Endre: Sopron megyei kastélyok. Bük: Felsőbüki Nagy Pál kúriája; Pinnye: Simon-kúria; Csáfordjánosfa: Simon-kastély; Mesterháza: Jekelfalussy-kúria.
=1940. 378-381., 4 kép.

Csatkai Endre: Soproni leány [Pfendesack Luiza] magyar szón.
=1959. 370-371.

Mollay Károly ism.: Büki Szabó József: Bük környékének ragadványnevei.
=1990. 286.

     Bünker János Rajnárd
Veszelka László: A Bünker-kéziratok sorsa.
=1938. 167-168.

Tompos Ernő: Bünker János Rajnárd (1863-1914). [Megemlékezés.]
=1979. 357-361., 2 kép.

     bűnügyek
Csatkai Endre: Egy gyermekgyilkos leány kivégzése 1777-ben és annak visszhangja.
=1965. 78-83.

Szabó Jenő: A nagy tűzvész évének bűnügyi krónikája.
=1980. 43-44.

     Caesar Gyula, ifj.
Kunszery Gyula: Ihász Dániel levelezése ifj. Caesar Gyulával (1875-1881).
=1973. 193-204., 1 kép.

     Caesar ház
Kép: A hajdani Ihász- (jelenleg Caesar-) ház.
=1958. 256.

Kép: Stukkó-mennyezet a Caesar-házban a 17. század végéről.
=1967. 275.

     Canova, Antonio
Östör József: Valóban Canovától van-e a cenki Beatrice-szobor?
=1941. 239-241.

     Cantata Profana
Knopp András: Szervátiusz Jenő Cantata Profana című műve Sopronban.
=1981. 80-86., 1 t.

     capitoliumi trias
Lauringer Ernő: A rekonstruált capitoliumi trias-szobrok Sopron város múzeumában.
=1937. 45-57.

     Carabin, Jacques F.
Soproni József: Jacques F. Carabin belga festő olajfestménye.
=1970. 255.

     Carina Anna
Berecz Dezső: Frankenburg Adolf harmadik felesége [Carina Anna (1839- vagy 1836-1885.)]
=1941. 280-290., 1 kép.

     Carnuntum
László Gyula: "Inter Sabariam et Carnuntum...".
=1972. 320-333., 5 kép.

     Cavallér ház
Kép: A régi városháza lebontása után maradt telek. (A háttérben a szintén lebontott Cavallér-ház.)
=1959. 268.

     cégérek
Csipkés Kálmán: Régi soproni cégérek.
=1939. 240-249., 14 kép.

Csatkai Endre: Régi soproni kereskedő cégérek.
=1970. 201-209., 6 kép.

Tompos Ernő: A soproni pékmúzeum heraldikai emlékei. [A pékmúzeum 6 képe: 168-173.]
=1976. 160-167., 8 kép.

     céhek
Udvardi Lakos József: Adatok a soproni Kereskedelmi Testület múltjához, 1478, 1650. 1-2.
=1940. 239-252., 1 kép; 332-357., 3 kép.

Thirring Gusztáv: Adatok a soproni céhekről a XIX. század első felében; 1820, 1840.
=1941. 172-174.

Csipkés Kálmán: Céhedényeink.
=1941. 223-233., 11 kép.

Mollay Károly ism.: Csatkai Endre: A soproni szappanosok és gyertyamártók története.
=1942. 98-99.

Csatkai Endre: A sárgarézöntő-céh Sopronban.
=1942. 149-150.

Domonkos Ottó: A soproni gombkötők céhszabályzata 1633-ból. [Kép: Sopron látképe céhlevélen, XVIII. század.]
=1955. 1-2. 118-128., 1 kép.

Dávidházy István: A soproni és az ebenfurti posztós céh kallózási szerződése 1811-ből.
=1955. 1-2. 129-130.

Thier László: Adalék a döri fazekascéh történetéhez.
=1955. 1-2. 143.

Verbényi László ism.: Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon.
=1956. 91-92.

Domonkos Ottó: A soproni főzelékárusok céhalakítása 1848-ban.
=1957. 136-139.

Dávidházy István: Bérvita 1724-ben.
=1957. 265-267., 1 kép.

Dávidházy István: A posztósok kallójáról készült kép.
=1957. 311.

Domonkos Ottó: Soproni árszabás a 17. századból.
=1961. 159-163., 3 kép.

Domonkos Ottó: Egy soproni csiszármester [Csiszár György] levele a céhmesterhez 1621-ben.
=1962. 280-282.

Domonkos Ottó: A soproni magyar szíjgyártók és csiszárok történetéhez. (Városközi céhviták, "feketelisták" a XVII. században.)
=1963. 255-260., 4 kép.

Kép: A posztós céh kallója 1860 körül.
=1963. 260. [V. ö. 1957. 311.]

Szita Szabolcs: A soproni kéményseprő ipar múltjából [1594-től].
=1968. 376-379., 3 kép.

Lovas Gyula: A soproni bérkocsis céh válsága (1845-1847).
=1971. 252-259., 2 kép.

Dávidházy István: A soproni posztósok legénycéhének társpohara, 1737.
=1976. 150-156., 3 kép.

Tompos Ernő: A soproni pékmúzeum heraldikai emlékei. [A pékmúzeum 6 képe: 168-173.]
=1976. 160-167., 8 kép.

Kiss Jenő: A mihályi céh pénztárkönyve (1838-1875).
=1984. 81-84.

Kitaibel, Hans: A feketevárosi majolika korsó.
=1985. 267-269., 1 kép.

Kiss Jenő: A mihályi céh 1828-ból származó királyi oklevele.
=1988. 274-277., 3 kép.

Askercz Éva: A Soproni Képescéh kiállításának megnyitója. (1991. márc. 13.)
=1991. 360-362.

Dávidházy István: Egy érdemes soproni polgár élete. Braun Nándor 1802-1877.
=1994. 348-361., 6 kép.

Flórián Mária ism.: Domonkos Ottó: A magyarországi céhes szabók mintakönyve.
=1998. 282-283.

Domonkos Ottó: Külföldiek Sopronban - soproniak külföldön. (A mesterlegények európai kapcsolatai.)
=2001. 319-329., 4 kép.

     céhenkívüli mesterségek
Péczely Piroska - Csatkai Endre - Domonkos Ottó: Céhen-kívüli mesterségek.
=1957. 129-132., 2 kép.

     céhládák
Csipkés Kálmán: Sopron sz. kir. város múzeumának céhládái.
=1943. 136-147., 10 kép.

     céltáblák
Hiller István ism.: Anne Braun: Historische Zielscheiben.
=1985. 189-190.

     Chernelházi Chernelek
Horváth Richárd: A Chernelházi Chernelek a középkorban.
=2001. 369-382., 1 családfa.

     cigányok
Soós István: Cigányper Sopronban. (Adalékok Sopron és a cigányság XVIII. századi kapcsolatához.) 1-2.
=1987. 225-236., 320-329.

     címerek
Tompos Ernő: A soproni bencéstemplom jótevő családjának kérdéséhez.
=1940. 30-31., 1 kép.

Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre. 1-4.
=1942. 42-54., 1-12. ábra; 126-130., 13. ábra; 177-183., 14-18. ábra; 270-276., 19-24. ábra.

(KJ.) ism.: Széll Sándor: Városaink neve, címere és lobogója.
=1942. 230.

Tompos Ernő: Soproniak címerei egy régi német heraldikai könyvben.
=1969. 360-362., 2 kép.

Horváth Zoltán: Sopron város új címere.
=1971. 131-137., 1 t., 4 kép.

Tompos Ernő: Lackner-címerek és domborművek.
=1971. 208-213., 7 kép. [Kiegészítés: 1974. 383.]

Tompos Ernő: Rauch András címerei és emlékplakettje.
=1974. 66-68., 4 kép.

Tompos Ernő: A soproni pékmúzeum heraldikai emlékei. [A pékmúzeum 6 képe: 168-173.]
=1976. 160-167., 8 kép.

Horváth Zoltán: Tompos Ernő 70 éves.
=1977. 4-5.

Tompos Ernő: Soproni polgári címerek a Szent Mihály Testvérület könyveiben.
=1982. 326-334., 8 kép.

Tompos Ernő: A Freiseisen bányászcsalád címere a soproni Központi Bányászati Múzeumban.
=1984. 66-70., 5 kép.

Varga Ferenc: Adatok a zsirai kastély történetéhez.
=1987. 260-264., 4 kép.

Molnár László: Tompos Ernő (1907-1989). [Megemlékezés.]
=1989. 362-367., 1 kép. [Kiegészítés: 1990. 94., 1 kép.]

Mollay Károly: A címervita [Sopron város címeréről].
=1990. 149-154.

Horváth Zoltán: Válasz Mollay Károly: A címervita című cikkére.
=1990. 330-335.

Gömöri János: Az 1340. évi soproni városcímer: a védőszentek ikonográfiai meghatározása.
=1990. 336-340., 2 kép.

     címereslevelek
Tompos Ernő: Sopronban őrzött címeres levelek.
=1972. 193-211., 11 kép.

     címerpecsétek
Tompos Ernő: Címeres pecsétek, különös tekintettel a polgári címerekre. 1-4.
=1942. 42-54., 1-12. ábra; 126-130., 13. ábra; 177-183., 14-18. ábra; 270-276., 19-24. ábra.

Tompos Ernő: Sopron megyei címeres pecsétek. (Széljegyzetek Horváth Zoltán könyvéhez.)
=1978. 81-83., 3 kép.

     címertan
T. E.: Címertani kiállítás.
=1967. 86-88., 1 kép.

     cincérfélék
Győrfi János: Sopron környékének cincérféléi.
=1944. 74-96., 8 ábra.

     Cinfalva
Hajnal János: Siegendorfra emlékezem ...
=1984. 76-81. [Kiigazítás: 287.]

     cipészek
Domonkos Ottó: Soproni árszabás a 17. századból.
=1961. 159-163., 3 kép.

Mollay Károly ism.: Kiss Jenő: A cipészmesterség szakszókincse a rábaközi Mihályiban.
=1981. 285.

     Cirák
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Eröss István: A ciráki körjegyzőség és plébánia története.
=1944. 39.

     civitasok
Sági Károly: Adatok a pannoniai civitasok területének és etnikumának kérdéséhez.
=1955. 3-4. 43-54., 4 kép.

     Clusius-kódex
Mollay Erzsébet ism.: Carolus Clusius: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia et Codex Clusii.
=1984. 189-191.

     Cmarits Margit
Hárs József: Cmarits Margit. (1905. július 13. - 1995. szeptember 22.) [Megemlékezés.]
=1996. 375-377., 1 kép.

     Conti Lipót Antal
Juhász István: Soproni születésű kőfaragó [Conti Lipót Antal] műve Kecskeméten, 1742.
=1966. 68-71., 1 kép.

     Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör
Metzl János: A "Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör" megalakulása Sopronban és első évi működése.
=1989. 278-281.

Metzl János: A "Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör" 1989. évi működése.
=1990. 273-276.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1990. évi működése.
=1991. 261-264.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1991. évi tevékenysége.
=1992. 275-277.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1992. évi tevékenysége.
=1993. 162-165.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1993. évi tevékenysége.
=1994. 316-319.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1994. évi tevékenysége.
=1995. 270-272.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1995. évi tevékenysége.
=1996. 260-262.

Metzl János: A Corvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör 1996. évi tevékenysége.
=1997. 255-257.

     Csáfordjánosfa
Csatkai Endre: Sopron megyei kastélyok. Bük: Felsőbüki Nagy Pál kúriája; Pinnye: Simon-kúria; Csáfordjánosfa: Simon-kastély; Mesterháza: Jekelfalussy-kúria.
=1940. 378-381., 4 kép.

     Csák soproni ispán
Tóth Melinda: Buzád-nemzetségbeli Csák soproni ispán (1246-1254).
=1976. 194-210., 1 térk., 3 kép.

     Csákok
Kristó Gyula: A Csákok és a Kőszegiek harca Sopron megyében.
=1966. 331-340.

     Család ld. Pusztacsalád


     családi ünnepségek
Mészáros Gyula: A szocialista tartalmú családi ünnepségek, valamint polgári gyászszertartások szervezése Sopronban (1951-1974).
=1975. 75-78., 1 kép.

     családjog
Kőhegyi Mihály - Nagy Janka Teodóra: Család- és öröklésjogi népszokások Kapuvárról. - Forrásközlés. -
=1995. 339-352.

     családnevek
Verbényi (Veszelka) László ism.: Mollay Károly: Középkori soproni családnevek [1500-ig].
=1939. 87-89.

Lengyel Alfréd: Sopron megyei családnevek Győr város polgárkönyveiben [1727-1848].
=1958. 97-104.

     családtörténet
[Csatkai Endre] Cs. E.: Újabb adatok Kugler Ferenc szobrász családjáról.
=1937. 69-70.

[Csatkai Endre] Cs. E.: A soproni Pruzsinszkyak.
=1937. 70-71.

[Becht Rezső] br. ism.: Csatkai Endre: Régi soproni házak, régi soproni családok.
=1937. 74.

Payr Sándor: Zinzendorf és Sinzendorf grófok Sopronban.
=1937. 87-103., 3 kép.

Házi [Jenő] ism.: Thirring Gusztávné, Waisbecker Irén: Újabb adatok a magyarországi Waisbecker-család történetéhez és egyéb családi emlékek.
=1937. 156.

Soós Imre: Adatok a Sopron megyei középbirtokok 16. századi történetéhez.
=1937. 259-279.

Házi Jenő: Néhány adat a Felsőszopori Szily-család történetéhez.
=1938. 11-22.

Mollay Károly ism.: Soós Imre: Ősi rábaközi parasztnemzetségek.
=1938. 334-335.

Verbényi László: Családi feljegyzések és a várostörténet. 1785-től.
=1941. 67.

Mollay Károly: Soproni élet a 15. század második felében. (A Haberleiter-család története.) 1-2.
=1941. 109-122., 1 családfa, 2 t.; 153-172., 1 t.

[Lauringer Ernő] L-r E-ő. ism.: Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig.
=1941. 329-331.

Mollay Károly: Névtudomány és várostörténet Dágtól Ágfalváig. (1195-1416.) 1-2.
=1961. 114-130., 1 családfa, 1 térk., 2 kép; 193-200., 1 térk.

Házi Jenő: A soproni ferences templom jótevője [Gaissel Miklós, Erdélyi Jakab].
=1961. 308-316., 3 kép.

Péczely Piroska: Egy szentmargitai kőfaragó [Kugler] család Keszthelyen.
=19611. 345-350., 3 kép.

Tompos Ernő: Handler Ferdinánd építész és családjának többi építész tagjai.
=1962. 17-32., 13 kép.

Fabricius Endre: Adalék a soproni Fabricius-ház történetéhez.
=1962. 47-52., 2 kép.

Csekey István: Liszt Eduárd halálához és családfájához.
=1962. 143-144.

Házi Jenő: Turnhofer Tamás [1379-1424] ősei.
=1963. 261-266., 1 családfa.

Hetyéssy István - Házi Jenő: Thököly Imre családja.
=1964. 284.

Házi Jenő: A soproni belváros házai és háztulajdonosai 1687-ben. 1-2.
=1965. 127-141., 4 kép; 223-232., 2 kép.

Hiller István: Nemzeti bibliográfiánk megteremtője [Petrik Géza] és családjának soproni kapcsolatai.
=1966. 344-350., 3 kép.

Tompos Ernő: Lackner-címerek és domborművek.
=1971. 208-213., 7 kép. [Kiegészítés: 1974. 383.]

Házi Jenő: A soproni polgári családok (1533-1848). Az Artner család.
=1972. 160-168., 1 családfa.

Becht Rezső: Évfordulók a Storno-házban.
=1972. 267-270.

Katona Imre: A Tinódyak Csapodon.
=1973. 259-261.

Katona Imre: A fraknói kincsek. 1-2.
=1974. 216-227., 6 kép; 301-315., 5 kép.

Tárnok Pál: Stark János Károly soproni festőművész-rézmetsző (1774-1814) családjának története.
=1975. 208-232., 1 családfa, 19 kép.

Berecz Dezső: Régi levelek kortörténeti tanulságai. (Berecz József tanító levele fiához, Ábelhez 1868-1894.)
=1975. 252-258., 2 kép.

Fogarassy László ism.: Anton Lehár: Erinnerungen. Gegenrevolution und Restaurationsversuche in Ungarn 1918-1921.
=1975. 285-287.

Berecz Dezső: 126 éve született Berecz Ábel.
=1976. 177-180, 1 kép.

Katona Imre: A pusztacsaládi kehely.
=1977. 49-58.

Mollay Károly: Olasz művelődési kapcsolatok a középkori Sopronban. (Széljegyzetek a Magyar Anjou Legendáriumhoz.)
=1978. 78-81.

Koppány Tibor: Egy XVI. századi Sopron vármegyei kastély [Mihályi] és építtetője [Ládonyi Demeter].
=1980. 46-58., 1 családfa, 4 kép.

Varga Ferenc: Még egyszer a pusztacsaládi kehelyről.
=1980. 266-269.

Tompos Ernő: A Freiseisen bányászcsalád címere a soproni Központi Bányászati Múzeumban.
=1984. 66-70., 5 kép.

Horváth Zoltán: Széljegyzetek Házi Jenőnek Soproni polgárcsaládok 1535-1848 c. könyvéhez.
=1984. 241-250.

Varga Ferenc: Adatok a zsirai kastély történetéhez.
=1987. 260-264., 4 kép.

Mollay Károly: Családtörténet és társadalomtörténet. (Az 1532. évi soproni mészárosok.)
=1988. 292-325., 4 kép.

Mollay Károly: Középkori háztörténet és várostörténet. 1-3.
=1989. 18-40., 1-9. kép; 126-148., 10-25. kép; 205-224., 26-33. kép.

Horváth Zoltán: Flandorffer Ignác és fia bornagykereskedő cégének csődje és betéti társasággá alakulása, 1893.
=1993. 360-367., 2 mell.

Mollay Károly: Két középkori oltárjavadalom történetének tanulságai. (Részlet Sopron középkori topográfiájából.)
=1994. 43-60., 8 kép.

Horváth Zoltán: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága (1816-1891). 1-2.
=1994. 332-348., 1-6. kép; 1995. 98-117., 7-8. kép.

Szerényi Imre ism.: Horváth Zoltán: A soproni és a sopronbánfalvi molnárcsaládok és malmaik története (1767-1950).
=1994. 413-414.

Mollay Károly: Egy évtized soproni külkereskedelmének társadalomtörténeti háttere (1483-1489).
=1995. 289-316.

Baranyai Lenke: Machatsek Lúcia és alapítványa.
=1998. 59-62., 2 kép.

Németh Lajosné: Adalékok egy régi soproni kertész-család történetéhez. (A Raffensperger család.)
=1998. 184-187., 1 családfa, 1 kép.

Askercz Éva ism.: Székely Zoltán: A Cziráky ősgaléria.
=1998. 281.

Güntner Péter: Wälder József soproni főmérnök (1862-1913) életútja és tárgyi világa.
=2000. 137-145., 2 t.

Askercz Éva: Id. Storno Ferenc [1821-1907] életrajzi feljegyzése 1868-ból.
=2000. 181-188., 5 kép.

Tompos Lilla: Emlékek. Részletek Tompos Ernő (1907-1989) családtörténeti jegyzeteiből.
=2000. 189-193.

Visy Zoltán: A bácskai Vissy család eredete és leszármazása.
=2000. 263-269., 2 kép.

Horváth Richárd: A Chernelházi Chernelek a középkorban.
=2001. 369-382., 1 családfa.

     Csali csárda
Ikvai Nándor: A petőházi Csali csárda.
=1967. 67-72., 5 kép.

     Csanády Sándor
Sarkady Sándor: Benedek Elek soproni kapcsolatai.
=1993. 149-157., 2 kép.

     Csányi (Tschány) János
Kép: Csányi (Tschány) János soproni krónikás lakóháza.
=1943. 135.

     Csapod
Katona Imre: A Tinódyak Csapodon.
=1973. 259-261.

Katona Imre: A fertődi kastélyrendszerek kialakulása.
=1976. 130-143., 7 kép.

Katona Imre: Hitler Csapodon? (Hol állt a Keleti Front Főparancsnoksága?)
=1991. 157-165.

Katona Imre: Tallózás a csapodi római katolikus plébánia anyakönyveiben.
=1991. 352-360.

Katona Imre: Mozgalmas évek Csapod történetéből. (A XV. század végétől a XVII. század elejéig.)
=1993. 50-57.

Katona Imre: "Az eszterházi vigasságok" a csapodi Nagyerdőben.
=1993. 124-134.

Katona Imre: A reformáció, az ellenreformáció Csapodon és környékén.
=1993. 220-231.

     Csapody István, I.
Jáki Gyula: Csapody István dr. 1856-1912. [Megemlékezés.]
=1956. 385-386., 1 kép.

V. V. - Sz. A. - A. E.: Új emléktáblák Sopronban és környékén [Sopronhorpács: Szentirmai Elemér, Csapody István; Sopron: Pap Károly, Berzsenyi Dániel].
=1963. 361-365., 4 kép.

     Csapody István, II.
Bartha Dénes: [A 70 éves] Csapody István köszöntése.
=2000. 307-308.

     Császár
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Szántó Irén: Császár község plébániatemploma. (Adalék a magyarországi barokk művészet történetéhez.)
=1942. 101-102.

     csaták
Mikó Sándor: A lózsi-peresztegi csata, 1273.
=1961. 164-165.

Fried István: A lakompaki csata. (Adatok Bethlen Gábor s a régi Sopron és megye kapcsolataihoz.)
=1966. 218-224., 2 kép.

Szele Lajos: A csornai csata egyik hősének [Breznóbányai Mikovényi Károly] síremléke a trencséni temetőben.
=1966. 286.

Mollay Károly ism.: [Kelénpatak, Sopronnyék, Szárazvám és az 1621-i lakompaki csata története.]
=1981. 187-188.

     Csathó József
Táp Lászlóné: Csathó József gyógyszerész (1849-1885).
=1985. 277-280., 2 kép.

     Csatkai Endre
Szerkesztő Bizottság: Köszöntő. [Csatkai Endre 70 éves.]
=1967. 1.

Dr. Csatkai Endre. [Gyászhír.]
=1970. 96.

[Mollay Károly] A szerkesztő: In memoriam Andreae Csatkai.
=1970. 193.

Zádor Anna: Csatkai Endre művészettörténeti munkássága.
=1970. 194-200., 1 kép.

Domonkos Ottó: Csatkai Endre (1896-1970). [Megemlékezés.]
=1970. 273-278., 2 kép.

Környei Attila: A helytörténész Csatkai Endre.
=1971. 59-66.

Környei Attila: Csatkai Endre irodalmi munkássága. 1-2.
=1971. 66-75., 145-165.

Szita Szabolcs: Csatkai Endre munkaszolgálata (1944-1945).
=1984. 332-345., 5 kép.

Domonkos Ottó: Csatkai-emléktábla Darufalván.
=1986. 363-364., 1 kép.

Domonkos Ottó: 100 éve született Csatkai Endre.
=1996. 262-265., 1 kép.

Zsámbéki Monika ism.: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. A Soproni Múzeum kiadványai 2. Szerk.: Környei Attila - G. Szende Katalin.
=1997. 187-189.

     Csatkai-díj
Domonkos Ottó: A Csatkai-díj és első odaítélése [Környei Attilának].
=1974. 83-85.

[Domonkos Ottó] D. O.: A Csatkai-díj 1974. évi odaítélése [Dávid Ferencnek].
=1975. 79.

Mollay Károly: A Csatkai-díj 1975. évi odaítélése [Galavics Gézának].
=1976. 72.

Domonkos Ottó: A Csatkai-díj 1976. és 1978. évi odaítélése [Szita Szabolcsnak és Gömöri Jánosnak].
=1979. 76-77.

     csatornázás
Schindler András: Sopron közüzemi politikája. 1-2.
=1942. 153-176.; 257-270.

Boronkai Pál: Sopron csatornázása.
=1964. 57-66., 6 kép.

Pájer Imre: A Bősárkányi kanális, 1872.
=1989. 72-76., 2 kép.

     csavaros érem
Németh Sámuel: Egy érdekes csavaros érem a soproni ev. líceum éremtárában.
=1937. 188-193., 2 kép.

     csehek
Fried István: Ribay György (Juraj) és Sopron. (Adatok a magyar, a szlovák és a cseh kapcsolatok történetéhez.) [XVIII. század vége.]
=1965. 180-184.

     csengő
[Csipkés Kálmán] Cs. K.: Néhány régi városházi emlékünk.
=1940. 370-372., 5 kép.

     Csepreg
Szádeczky-Kardoss Elemér: Sopronvármegye Zsira-környéki (délnyugati) részének geológiája és morfológiája.
=1937. 245-258., 1 t. [Német kivonat: 1938. 103-104.]

Soós Imre ism.: Dénes Jenő: Csepreg településföldrajza.
=1939. 90-91.

Rajczy Mária Mechtilda: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai. 1-2.
=1943. 77-114., 8 kép; 171-241., 4 kép, 18 kotta.

Csatkai Endre: Kéry György csepregi festő a XVII. század végén.
=1970. 364-366., 1 kép.

Fried István: A csepregi pünkösdi királyok. (Adalék Jókai Mór forrásaihoz.)
=1971. 262-264.

Zátonyi Sándor: A csepregi reformáció kori kollégium (1557-1643).
=1974. 315-331., 3 kép.

Fried István: Csepreg és Csorna egy 1829. évi német lexikonban.
=1980. 325-327.

Szende Katalin ism.: Két kisváros a Dunántúlon. (Körmend története. Szerk.: Szabó László; Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk.: Dénes József.)
=1998. 90-95.

Balogh Jánosné - Horváth Terézia: Még egyszer a csepregi pünkösdi királyokról. (Jókai forrásaihoz.)
=2001. 163-179., 3 kép.

Nógrády Árpád: Paraszti telekhasználat és földbérlet a Kanizsaiak Sopron-környéki birtokain. (Csepreg 1522. évi összeírásai és a nagycenki Jankó István vagyona.)
=2001. 361-368.

     Csepregi Horváth János
Csepregi-Horváth E. János: Egy csepregi néphagyomány-gyűjtő emlékei.
=1967. 276-279., 1 kép.

     Csepregi Pál
Hetyési István: Egy Sopron megyei gazda [Csepregi Pál] küzdelme 1623-ban.
=1961. 366-369.

     cseregyerekek
Kiss Jenő: Cseregyerekek német szón Mihályiban.
=1989. 271-272.

     Csík Ferenc
Csapody Miklós: Csík Ferenc képei alá. (Csík Ferenc kamarakiállítása a szegedi Eötvös Kollégiumban, 1976. IV. 23.)
=1977. 164-168., 4 kép.

Hárs József: Csík Ferenc (1894-1984). [Megemlékezés.]
=1985. 362-364., 1 kép.

     csipkekészítés
Kiss Jenő ism.: Szalayné Pókay Marietta: A höveji csipkekészítés szakszókincse.
=1990. 382.

     Csipkés Kálmán
Csatkai Endre: Csipkés Kálmán 1891-1963. [Megemlékezés.]
=1964. 89-90., 1 kép.

     csipkés kendők
[Csipkés Kálmán] Cs. K. ism.: Undi Mária: Rábaközi csipkés kendők, pókos bekötés.
=1944. 100.

     Csiszár György
Domonkos Ottó: Egy soproni csiszármester [Csiszár György] levele a céhmesterhez 1621-ben.
=1962. 280-282.

     csiszárok
Domonkos Ottó: A soproni magyar szíjgyártók és csiszárok történetéhez. (Városközi céhviták, "feketelisták" a XVII. században.)
=1963. 255-260., 4 kép.

     Csitei József
Faragó Sándor: Újabb adat Varga Tibor és Csitei József letartóztatásának előzményeiről, 1944.
=1987. 264-265.

     csizmadiák
Domonkos Ottó: Soproni árszabás a 17. századból.
=1961. 159-163., 3 kép.

     csontfaragványok
Gömöri János: Számszeríjhoz tartozó csontfaragványok. (Adatok a számszeríj történetéhez a XV. századi Sopronban.)
=1977. 140-149., 5 kép.

     Csorna
[Heimler Károly] ry. ism.: Thier László: Adatok az 1849. június 13-iki csornai ütközet történetéhez. Scarbantia-könyvek 1.
=1938. 174.

Sandy Dezső: Csornai népviselet.
=1939. 76-79., 5 kép.

[Heimler Károly] ry. ism.: Ollram Ferenc: Csorna település- és gazdaságföldrajza.
=1941. 68-69.

Csatkai E[ndre]: Adat Csorna zenei múltjához [XVIII. század].
=1941. 147.

Maár Károly ism.: Horváth Antal: A csornai premontrei prépostság commendatorai a 16-17. században.
=1942. 225-226.

Mollay Károly ism.: Horváth Antal: A csornai konvent hiteles helyi működése [az 1220-as évektől].
=1943. 268.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Csornai színházi élet 1860-ban.
=1963. 360.

Malmos Endre: Csornai regrutanóták, XX. század eleje.
=1965. 184-185., 1 kép.

Szele Lajos: A csornai csata egyik hősének [Breznóbányai Mikovényi Károly] síremléke a trencséni temetőben.
=1966. 286.

Katona János: Csorna fejlődése a felszabadulás után.
=1972. 8-23., 1 grafikon, 7 t.

Fried István: Csepreg és Csorna egy 1829. évi német lexikonban.
=1980. 325-327.

Tóth Gábor: Újabb adatok Csorna környékének kisemlős faunájához.
=1992. 179-181.

Polgár Tamás ism.: Pájer Imre: Csorna évszázadai.
=1997. 191.

Sasfi Csaba: Sopron megye feledésbe merülő 18. századi kisgimnáziuma. (A csornai premontrei kisgimnázium.)
=1998. 215-227.

Pájer Imre: "Rajta magyar, rajta". [1848-1849 Csornán és a Rábaközi Alsó Járásban című kiállításról.]
=1998. 417-418.

Kálmán Gyula: A győzelem 150. évfordulóján. Emlékülés és Kmety György szobrának felavatása Csornán.
=1999. 310-312., 1 kép.

Székely Zoltán: Egy későbarokk kolostor élete a tárgyak tükrében: a csornai premontrei prépostság 1786-ban.
=2001. 383-410., 6 kép.

     Csornai Polgári Olvasókör
Pájer Imre: A Széchenyi István emlékére alapított Csornai Polgári Olvasókör (1861-1896).
=1991. 215-219.

     Csöndes Ferenc
Németh Ildikó: A Csöndes-féle nyilvános tan- és nevelőintézet.
=1996. 208-227., 3 kép.

     Csörgey Titusz
Sági Károly Jenő: Emlékezés Dr. Csörgey Tituszra. [1875-1961.]
=1969. 272-277., 3 kép.

     Csudafy Mihály tábornok
Ruhmann Jenő: Soproni fiúból [Csudafy Mihály] olasz tábornok.
=1943. 259-261.

     cukorgyárak
Csatkai Endre: Az első soproni (Rupprecht-féle) cukorgyár sorsa.
=1941. 244-245.

Kép: Az egykori Rupprecht-féle cukorfinomító Sopronban.
=1944. 116.

Kép: A nagycenki cukorgyár 1860 körül.
=1961. 283.

Kép: Az 1944-ben elpusztult soproni cukorgyár.
=1961. 380.

     Cundpald-kehely
Bóna István: Cundpald fecit. A petőházi kehely és a frank térítés kezdetei a Dunántúlon. 1-4.
=1964. 127-141., 4 kép; 218-233., 1 kép; 319-328., 2 kép; 1965. 32-41.

Váczy Péter: Karoling művészet Pannóniában: a Cundpald-kehely. 1-2.
=1970. 210-224., 5 kép; 289-306., 9 kép.

Szőke Béla Miklós: A keresztény térítés kezdetei Pannóniában a Karoling korban. (A petőházi Cundpald-kehely és a sopronkőhidai temető helye és szerepe.)
=2000. 310-342., 9 kép.

     Czeglédi Gyula
Csatkai Endre: Bruckner Anton levele a soproni Czeglédi Gyulához.
=1957. 304-305.

     Czéh Sándor
Tuba László ism.: Nyomdász mintakönyv a múlt századból. [Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó... mintakönyve 1836-1875. Összeáll.: Helle Mária.]
=1999. 190-191.

     Czindery László, atádi
Thier László: Széchenyi-emlékek.
=1939. 309-315.

     Cziráky-kastély
Csatkai Endre: A dénesfai gróf Cziráky-kastély.
=1940. 32-37., 5 kép.

Askercz Éva ism.: Székely Zoltán: A Cziráky ősgaléria.
=1998. 281.

     Czuczor Ernő
Baranyai Lenke: Czuczor Ernő (1895-1980). [Megemlékezés.]
=1981. 86-87., 1 kép.

     Dág
Mollay Károly: Névtudomány és várostörténet Dágtól Ágfalváig. (1195-1416.) 1-2.
=1961. 114-130., 1 családfa, 1 térk., 2 kép; 193-200., 1 térk.

     Dahner Samu
Friedrich Károly: Dahner Samu 1874-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 279-280., 1 kép.

     dalárda
Thier László: Adatok a soproni zenekultúra történetéhez, 1863, 1871. 1-2.
=1940. 26-29., 2 kép; 99-100.

     dalgyűjtés
Csepregi-Horváth E. János: Egy csepregi néphagyomány-gyűjtő emlékei.
=1967. 276-279., 1 kép.

     Dallos Márton
Péczely Béla: A fertődi (eszterházi) kastély ismeretlen magyar verses leírása 1781-ből.
=1957. 215-230., 7 kép.

     dalok
Szemerey Tamás: Toóbiás...! (Gondolatok városunk egyetemistáinak dalairól.)
=1989. 160-173., 2 kotta, 4 kép.

     Daloskör
Kőhegyi Mihály: A bajai Daloskör a Sopronban rendezett XX. országos dalosversenyen. [1925.]
=1993. 238-245., 4 kép.

     dalostalálkozó
Csatkai Endre: A magyar zene térfoglalása Sopronban 1863 folyamán.
=1963. 347-351., 5 kép.

     darázsfészek
Varga Lajos: Nagyméretű darázsfészek a soproni Felső-Lövérekből.
=1939. 5-9., 2 kép.

     Darufalva
Bóna István: A darufalvi ezüstkincs. 1-2.
=1962. 227-241., 2 t.; 312-318.

Kép: A darufalvi kastély A tanácsköztársaság alatt proletár üdülő.
=1969. 14.

Kép: A darufalvi proletárüdülő parkja.
=1969. 25.

Domonkos Ottó: Csatkai-emléktábla Darufalván.
=1986. 363-364., 1 kép.

Kaus, Karl: Darufalva (Drassburg), Locsmánd (Lutzmannsburg), Piszkaóvár (Burg). (Burgenlandi vörös sáncok régészeti vizsgálatainak eredményei 1891-1986-ig.)
=1987. 330-339., 8 kép.

     Dávid Ferenc
[Domonkos Ottó] D. O.: A Csatkai-díj 1974. évi odaítélése [Dávid Ferencnek].
=1975. 79.

     Deák Ferenc
[Heimler Károly] -ry.-: Deák Ferenc soproni városatya, 1861.
=1937. 71.

     Deák tér
Kép: A Mayne-telep, a Sztálin (Deák) tér és látkép 1885 körül.
=1958. 332.

Kép: A bánfalvi patak boltozása a Deák tér alsó részén 1920 körül.
=1962. 177.

     Deák Téri Általános Iskola
Bánkiné Dalmay Ágnes: A Deák Téri Általános Iskola története (1930-1995).
=1998. 135-147., 2 kép.

     Deákkúti vármegye
Benkő László ism.: A Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség Emlékkönyve. Szerk.: Ruhmann Jenő.
=1938. 266.

Németh Sámuel: A soproni "Deákkúti vármegye". [1827-1883.]
=1960. 265-267.

Faller Jenő: Jegyzetek a soproni "Deákkúti vármegye" történetéhez.
=1963. 270-277., 4 kép.

     Deáky Zsigmond
Verbényi (Veszelka) László: Különös hang a régi Sopronról, 1845.
=1939. 343-344.

     Debrecen
Balogh István: Tóth Ágoston festmények Debrecenben.
=1957. 289-291., 2 kép.

Balogh István: A soproni színház és Debrecen. [1847, 1860.]
=1958. 250-253.

     Deccard János Vilmos
Réthly Antal: Soproni orvosok üdvözlő versei 1745-ből.
=1958. 342-343.

     Deccard Kristóf János
Leitner József: Deccard Kristóf János, 1686-1764. [Megemlékezés.]
=1941. 136-138.

Németh Sámuel közli: Mozaik-képek Sopron múltjából.
=1943. 148-150.

Csapody István: LOEW és DECCARD "Flora Semproniensis"-e. [1740.]
=1961. 26-37., 1 kép.

     decretalis eskü
Németh Sámuel közli: Mozaik-képek Sopron múltjából.
=1943. 148-150.

     Deésy Alfréd
Csatkai Endre: Juhász Gyula daljátéka a soproni színpadon 1912-ben.
=1955. 1-2. 144-147.

     Dél-Dunántúl
Horváth Zoltán: Soprontól Auschwitzig. (A nyugat- és dél-dunántúli zsidóság deportálásának terve.)
=1995. 38-46., 5 kép. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 190.; szerző válasza: 382.]

     Demián János
Csatkai Endre: Demián János soproni diák emlékkönyve 1737-ből.
=1969. 265-266.

     demográfia
Heimler Károly: Thirring Gusztáv [1861-1941] és munkássága. [Megemlékezés.]
=1941. 73-88., 2 kép.

Thirring-tanítvány: Thirring Gusztáv születésének századik évfordulója.
=1961. 376-378.

PJ.: Thirring centenáris megemlékezések.
=1962. 166.

Klinger András: Sopron város demográfiai helyzete.
=1964. 26-39., 11 t.

Horváth Zoltán: Thirring Gusztáv és Sopron (1861. dec. 25 . - 1941. márc. 31). [Megemlékezés.]
=1982. 185-188., 1 kép.

Dávid Ferenc: Egy emléktábláról [Thirring Gusztáv születésének tévesen: 150., valójában: 120. évfordulóján].
=1982. 250-253., 1 kép. [Berecz Dezső kiegészítése: 1983. 190.]

Kepecs József: Thirring Lajos (1899-1983). [Megemlékezés.]
=1984. 88-90., 1 kép.

     Dénesfa
Csatkai Endre: A dénesfai gróf Cziráky-kastély.
=1940. 32-37., 5 kép.

Varga Gábor: A dénesfai park ismertetése.
=1967. 341-352., 7 kép.

Askercz Éva ism.: Székely Zoltán: A Cziráky ősgaléria.
=1998. 281.

     deportálás
Hajnal János: Sopronban, deportálás előtt, felszabadulás után.
=1980. 142-145.

H. Elek Mária ism.: Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945.
=1992. 283-287.

Horváth Zoltán: Soprontól Auschwitzig. (A nyugat- és dél-dunántúli zsidóság deportálásának terve.)
=1995. 38-46., 5 kép. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 190.; szerző válasza: 382.]

     Dér Zoltán
Hárs József: Dér Zoltán (1897-1994). [Megemlékezés.]
=1995. 273-276., 1 kép. [Helyesbítés: 383.]

     Dercsényi Dezső
Szakál Ernő: Dercsényi Dezső (1910-1987). [Megemlékezés.]
=1988. 93-95., 1 kép.

     Derű
Csatkai Endre: Rákosi Jenő szerkesztői pályájának kezdetei Sopronban. 1856-1860.
=1943. 61-64.

     Dezséry László
Szalay Csaba: Dezséry László (1914-1977). [Megemlékezés.]
=1978. 189-190., 1 kép.

     dézsma
Házi Jenő: Sopron megye gabonadézsmája a Jagellók korában.
=1964. 166-171., 2 t.

Mikó Sándor: Lozs 1559. évi bordézsmája.
=1978. 69-77., 1 kép.

Mollay Károly: Az 1528. évi soproni bordézsma jegyzék.
=1992. 63-69.

Mollay Károly: Az 1529. évi gabonadézsma-jegyzék.
=1992. 265-269.

Mollay Károly: Az 1530. évi soproni gabonadézsma-jegyzék.
=1993. 157-162., 1 térk.

     diáklapok
Busa Margit - Prőhle Jenő: Soproni kéziratos diáklapok 1848 előtt.
=1961. 69-70.

     diákok
Németh Sámuel: A soproni diákforradalom 1848-ban.
=1943. 13-23.

Gombos László: Egy múlt századbeli soproni diák [Fábián István] tréfás verse.
=1943. 282.

Csatkai Endre: Soproni diákverselők a 17. század derekán.
=1955. 1-2. 75-85., 3 kép.

Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai 1680-1782-ig [a diákok névsorával].
=1955. 1-2. 99-117., 4 kép.

Csatkai Endre: Állítólagos Petőfi forradalmi vers soproni diákok versgyűjteményében.
=1959. 144-150.

Mollay Károly: Soproni növendékek a jénai egyetemen 1882-1911 [és az itt doktoráltak: 1683-1830].
=1959. 274-275. [Pótlás: P. J.:
= 1961. 365.]

P. J.: Pótlás a jénai diákok névjegyzékéhez.
=1961. 365.

Maros László: Soproni diákok kollégium nélkül.
=1962. 74-79.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Botanizáló és népdalgyűjtő soproni diákság, 1794, 1870.
=1962. 168.

Faller Jenő: Jegyzetek a soproni "Deákkúti vármegye" történetéhez.
=1963. 270-277., 4 kép.

Mollay Károly ism.: Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848.
=1964. 190-191.

Molnár József: Rif-kabil sorozás Sopronban, 1925. [Diákugratások].
=1964. 249-253.

László Ernő: Görögkeleti vallású diákok Sopronban. [XVIII. század vége.]
=1964. 362.

Hackel Anna: Soproni diák [Kutasi György] két latin verse a XIX. század elejéről.
=1965. 90-92.

Jurkovics Milos: A soproni tanintézetek szlovák diákjai.
=1967. 357-361., 1 kép.

Prőhle Jenő: A soproni líceum két egykori jeles szlovák diákja [Kukucsín Martin, Makoviczky Dusan].
=1967. 361-363., 1 kép.

Csatkai Endre: Demián János soproni diák emlékkönyve 1737-ből.
=1969. 265-266.

Hiller István: Haladó egyetemi diákmozgalmak Sopronban a felszabadulás előtt (1933-1945). 1-2.
=1970. 224-235., 4 kép; 317-325., 3 kép.

Kovács József László: Wirt Mihály soproni diák Wittenbergben (1555-1556). (A legrégibb magyarországi tanulmányi jelentés.)
=1972. 345-350.

Becht Rezső: Líceumi diákélet a század elején. (Emlékezés.)
=1973. 154-168.

Prőhle Jenő: Vajda Péter soproni diáksága.
=1973. 263.

Berecz Dezső: Kortörténeti tanulságok százegynéhány éves apai intelmekből. (Berecz József tanító levelei Sopronban tanuló Ábel fiához 1860-1868.)
=1973. 307-320.

Bellér Béla ism.: Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók mozgalmai a két világháború között (1919-1945).
=1975. 371-375.

Kovács József László ism.: Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai.
=1975. 380-381.

Nagy Endre: Az első világháború diák-katonái.
=1977. 69-74.

Fried István: Soproni diákok klasszicizmusa.
=1977. 76-81.

Fried István: Virágfüzér. (Soproni diákok a klasszikától a romantikáig.)
=1977. 250-256.

Hárs József: Egy [helytörténeti diák-] pályázat nyertesei.
=1977. 347-348.

Horváth István: A Metternich-rendszer támadása az irodalmi diáktársaságok ellen a soproni Magyar Társaságban előadott művek nyomán.
=1980. 159-163.

Fogarassy László ism.: Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919-1921).
=1981. 284. [Ladányi válasza: 1982. 285-286.]

A. Szála Erzsébet: Liebezeit Zsigmond György (1689-1739).
=1983. 342-346., 1 kép.

Szemerey Tamás: Toóbiás...! (Gondolatok városunk egyetemistáinak dalairól.)
=1989. 160-173., 2 kotta, 4 kép.

Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók szerepe és hatása a város politikai arculatának alakulásában (1919-1945).
=1989. 289-315., 7 kép.

Dávidházy István: Soproni egyetemi hallgatók és Albrecht királyi herceg kalandos terve Pozsony elfoglalására 1938-ban.
=1994. 64-68., 2 kép.

Gecseg Attila: Diákforradalom a Líceumban (1848).
=1994. 198-203.

Szögi László: Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első felében. [A mutatókat Koloszár Andrea készítette.]
=1996. 150-188., 3 t.

Patyi Gábor: A selmecbányai akadémia magyar intézménnyé válása és a hallgatók nemzeti ellentétei 1848-49-ben.
=1998. 353-364.

     diákversek
Péczely Piroska: Soproni vonatkozású diákversek a keszthelyi Helikon könyvtárban.
=1963. 278-281.

     Dialer József
Csatkai Endre: Kinek a műve a soproni régi színház oromcsoportja? [Dialer József.]
=1941. 314-317., 1 kép.

     Diceus-pohár
Póczy Klára: Rabszolga élet Scarabantiában.
=1959. 2-6., 3 kép.

     Diebold Károly
Lóránt Ödön: Diebold Károly (1896-1969). [Megemlékezés.]
=1970. 93-95., 1 kép.

Környei Attila: A Liszt Ferenc Múzeum Diebold Károly emlékkiállítása. [Diebold Károly képe: 369.]
=1972. 370-371, 1 kép.

Hárs József: Diebold Károly fotókiállítása. (1994. július 1-24.)
=1995. 163-165.

     differenciálszámítás
[Heimler Károly] ry. ism.: Jordán Károly: Calculus of finite differences.
=1940. 287.

     diplomácia
Mollay Károly ism.: Mosca, Rodolfo: L'Italia et la questione dell' Ungheria Occidentale.
=1939. 351-352.

Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés diplomáciai története. 1-3.
=1982. 1-19.; 97-115., 1 kép; 193-211.

Ifj. Hiller István: Magyar nádorválasztás és európai politika. Az 1625. évi soproni országgyűlés nemzetközi diplomáciai vonatkozásai.
=1989. 59-70.

Fogarassy László: A soproni népszavazás helye Európa korabeli diplomáciai történetében.
=1991. 289-315., 2 kép.

Mollay Károly ism.: Ifj. Hiller István: Palatin Nikolaus Esterházy. Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645.
=1993. 182-183.

     díszkút
Csipkés Kálmán: Újabb műalkotások [Szakál Ernő: Papp-Váry Elemérné emléktáblája; --: a sastéri díszkút].
=1942. 223-224.

     díszlettervek
Staud Géza: Iskolai színjátékok Sopronban (1615-1776).
=1977. 11-33., 14 kép.

     disznókereskedelem
Csatkai Endre: Hogyan folyt a disznókereskedelem a 18. század közepén.
=1969. 368-373., 1 térk., 2 kép.

     díszpolgárok
Kelényi Ferenc: Lehár Ferenc soproni kapcsolatai és díszpolgársága.
=1960. 154-161., 2 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Kis János soproni díszpolgársága, 1846.
=1961. 88.

Nagy János: Károlyi Mihály Sopron díszpolgára. (1946. nov. 14.)
=1976. 345-348.

Szerkesztőbizottság: [Dr. Mollay Károly Sopron díszpolgára.]
=1997. 1.

     dísztermek
Kép: Dorfmeister elpusztult freskója a soproni városháza dísztermében, 1890 körül.
=1961. 176.

B. Thomas Edit: Dorffmaister freskók a szombathelyi püspöki palota "sala terrena"-jában. 1-2.
=1962. 114-123., 2 kép; 242-265., 14 kép.

     Divéky József
Csatkai Endre: Divéky József 1887-1951. [Megemlékezés.]
=1963. 186-190., 5 kép.

     Dobay Mária Etelka, dobói
xy. ism.: Lányi János: Székely vér. Dobói Dobay Mária Etelka nővér élete (1913-1942). [Megemlékezés.]
=1943. 268-269.

     Dobiaschofsky, Franz
[Csatkai Endre] Cs. E.: Dobiaschofsky Ferenc bécsi festő művei Sopronban.
=1938. 168-169.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Dobiaschofsky Ferenc bécsi festő ismeretlen munkái Sopronban.
=1940. 382-383.

     Dobner Ferdinánd
Csatkai Endre: Dobner Ferdinánd, a könyvbarát.
=1957. 300-301.

[Csatkai Endre] Cs. E.: XVII-XVIII. századi soproni írók.
=1958. 283-284.

     Doborján
[Heimler Károly] ry.: Liszt Ferenc névnapi ajándéka, 1857.
=1937. 71.

ifj. Csemegi József: A Keresztelő Szent János tiszteletére épült kápolna Sopronban. [Kép: Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban.]
=1941. 15-24., 8 kép.

Csatkai Endre: Ismeretlen adat Liszt Ferenc doborjáni kapcsolataihoz.
=1957. 295.

     Dóczi Lajos
Simkovics Gyula: Dóczi Lajos ismeretlen levele Gebhardt József soproni polgármesterhez, 1897.
=1958. 81-83.

Boronkai Szabolcs: Sopron 19. századi német nyelvű irodalmi életéből. 6. Dóczy Lajos (1845-1919).
=1998. 44-49.

     dohány
Takács Lajos: A jobbágyrendszer megerősödése és a dohánytermesztés hanyatlása Kapuvár környékén.
=1960. 45-59.

     dohányzás
Házi Jenő: A dohányzás kezdete Sopronban [XVI. század].
=1962. 33-36.

     domborművek
Tompos Ernő: Lackner-címerek és domborművek.
=1971. 208-213., 7 kép. [Kiegészítés: 1974. 383.]

     domonkos kolostor
Kép: A Sopronbánfalvi pálos kolostor és a soproni domonkos kolostor.
=1969. 243-246., 3 kép.

     Domonkos Ottó
Szerkesztőbizottság: A 70 esztendős Domonkos Ottó köszöntése.
=1998. 195.

     Domonkos utca
Kép: Lerombolt kerti ház a Domonkos utca házsora mögött (1910 körül).
=1956. 377.

     Domonkos-templom
Kép: A Domonkos-templom környéke 1870 körül.
=1956. 286.

     Dorfmeister István
[Csipkés Kálmán] Cs. K.: Lappangó Dorffmeister-portrék.
=1940. 284-285.

Csatkai Endre: Bécsben lappangó Dorfmeister-festmények.
=1940. 285.

Géfin Gyula: Adalékok Sopron művészettörténetéhez, 1791.
=1941. 123-125., 1 kép.

Kép: Dorfmeister elpusztult freskója a soproni városháza dísztermében, 1890 körül.
=1961. 176.

Boros László: Dorfmeister állítólagos mohácsi képei.
=1961. 257-258.

B. Thomas Edit: Dorffmaister freskók a szombathelyi püspöki palota "sala terrena"-jában. 1-2.
=1962. 114-123., 2 kép; 242-265., 14 kép.

Kövecses Rezső: Dorffmeisternek tulajdonított képek az egri képtárban.
=1965. 358-361., 2 kép.

Mollay Károly ism.: Galavics Géza: Program és műalkotás a 18. század végén. Egy festmény születése és fogadtatása.
=1972. 92-93.

Turbuly Lilla: Dorffmaister-konferencia Zalaegerszegen.
=1997. 369-370.

Jávor Anna: Megnyitó beszéd a Dorffmaister-emlékkiállításon, 1997. november 30.
=1998. 53-54.

     Dorner József
Lukács Dezső: Százhetvenhat éve született Dorner József (1808-1873). [Megemlékezés.]
=1984. 359-361., 1 kép.

     dorongutak
Gömöri János: Újabb dorongút-maradványok Sopronban és Kőszegen.
=1985. 170-177., 7 kép.

     Dorosmai János
Becht Rezső: Dorosmay János (1886-1966). [Megemlékezés.]
=1971. 282-285., 1 kép.

Tölgyesi József: Dorosmai János emlékezete (1886-1966).
=1987. 83-87.

     Dorotheum
H. Mosokovszky Éva: Festmények soproni részletekkel a bécsi Dorotheum árverésén, 1967.
=1968. 93.

     Döbling
[Lauringer Ernő] L-r E-ő. ism.: Östör József: A döblingi Széchenyi (1848-1860).
=1944. 130-131.

     Döbrentei Gábor
Fried István: Döbrentei Gábor és Wesselényi Miklós soproni kapcsolatai.
=1964. 297-306., 1 kép.

Soós István: Adalékok a soproni "Magyar Társaság" történetéhez.
=1987. 67-68.

Soós István: Kis János levelei Döbrentei Gáborhoz.
=1987. 128-141.

     Dömötöri György
Csatkai Endre: Soproni diákverselők a 17. század derekán.
=1955. 1-2. 75-85., 3 kép.

     Dör
Thier László: Adalék a döri fazekascéh történetéhez.
=1955. 1-2. 143.

     drámák
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Payr Sándor: Zrínyi prókátora.
=1937. 153-154.

     Drescher József
Schaffer Antal: [A Soproni Vízmű, 1945.; Drescher József.]
=1974. 383.

     Drinóczy krónika
Gyulay Zoltán: Az iváni "légkőeső" 1841-ben.
=1956. 116-121.

     Dudlesz-erdő
Frank Norbert: Adatok a Dudlesz-erdő flórájához.
=1997. 144-152., 3 kép.

Frank Norbert: Adatok a soproni Dudlesz-erdő történetének ismeretéhez.
=2001. 149-162., 2 kép.

     Duna-meder
Varga Lajos ism.: Szádeczky-Kardoss Elemér: Geologie der rumpfungarländischen Kleinen Tiefebene, mit Berücksichtigung der Donaugoldfrage.
=1939. 347-350.

     Duna-völgy
Gerhard Jaritz: A végrendeletek és a városi mindennapi élet: A Duna-völgy példája a késő-középkorban.
=1999. 325-330.

     Dunántúl
[Becht Rezső] br. ism.: Angyal Endre: Dunántúli szellem.
=1942. 311.

Horváth Zoltán ism.: Felhő Ibolya (szerk.): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. (Dunántúl.)
=1971. 285-287.

Kovács József László ism.: Zentai László: A csúcsok megközelítése.
=1997. 69-70.

     dűlőnevek
Kapuy Vitál: Adatok a Königsberg dűlőnév történetéhez.
=1938. 97-98.

Dömötör Sándor: Potyondi dűlőnevek.
=1959. 276-279., 1 térk.

     Ebenfurt
Dávidházy István: A soproni és az ebenfurti posztós céh kallózási szerződése 1811-ből.
=1955. 1-2. 129-130.

     eceteskönyv
Metzl János ism.: Mollay Károly: Hausarznei- und Essigbüchlein von Hans Seyfridt. Hans Seyfridt házipatikája és eceteskönyvecskéje (1609-1633). Nikolics Károly Gyógyítástörténeti Bevezetésével.
=1996. 377-378.

     Edelbrunni út
ifj. Csemegi József: Középkori kőlámpások Sopron területén.
=1941. 185-195., 4 ábra.

     edények
Csipkés Kálmán: Céhedényeink.
=1941. 223-233., 11 kép.

     edényleletek
Gömöri János: Merkur-keresztes kerámiabélyegek Sopronból.
=1980. 164-168., 2 kép.

     Edlinger ház
Csatkai Endre: Kis adalékok a "Somogyi-ház" múltjához.
=1969. 262-263.

     Edlinger Vilmos Gottlieb
Tardy Lajos: Egy soproni borkereskedő [Edlinger Vilmos Gottlieb] és Besztuzsev-Rjumin kancellár.
=1962. 61-65., 2 kép.

     Egered
Kapuy Vitál: Egered. Helytörténeti tanulmány.
=1938. 124-132.

Zügn Nándor: Néhány szó Kapuy Vitál "Egered" című tanulmányához.
=1938. 318-319.

     egészségügy
Csatkai Endre: Sopron egészségügye és népművelése az 1919-es tanácsköztársaság idején.
=1955. 3-4. 105-113., 2 kép.

Kovácsics Sándor: A Répcevidék egészségügyi viszonyai a 20. század elején.
=1957. 253-261.

Kelényi Ferenc: Népszerű soproni egészségügyi könyv 1796-ból.
=1962. 274-280., 2 kép.

Kárpáti Endre: Sopron és a megye egészségügyi viszonyai 1945-ben. 1-2.
=1970. 39-44., 130-138.

Jancsó Miklós: A soproni egészségügy a felszabaduláskor és 1970-ben.
=1970. 45-48.

     égetőkemencék
Mollay Károly: Iparrégészet.
=1987. 159-161.

     Eggenberg, Benigna Frewlen von
Hárs József: Egy végrendelet a XVII. századból [Benigna von Eggenberg, 1647].
=1982. 175-178.

     egri képtár
Kövecses Rezső: Dorffmeisternek tulajdonított képek az egri képtárban.
=1965. 358-361., 2 kép.

     Egyed
Mollay Károly ism.: Gimes Endre: Szil, Szany, Rábaszentandrás, Sobor, Egyed, Árpás. Útikalauz.
=1976. 376-377.

     Egyed Emma, Sz.
Heitler László: Sz. Egyed Emma és Giczy János pápai kiállítása.
=1986. 74-78., 4 kép.

Askercz Éva: Sz. Egyed Emma kiállításának megnyitója. (1996. március 17.)
=1996. 364-367., 2 kép.

     egyesületek
Környei Attila: A soproni társadalmi egyesületek kutatása.
=1993. 378-383.

     egyetemek
Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai 1680-1782-ig [a diákok névsorával].
=1955. 1-2. 99-117., 4 kép.

Mollay Károly: Soproni növendékek a jénai egyetemen 1882-1911 [és az itt doktoráltak: 1683-1830].
=1959. 274-275. [Pótlás: P. J.:
= 1961. 365.]

P. J.: Pótlás a jénai diákok névjegyzékéhez.
=1961. 365.

Mollay Károly ism.: Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena.
=1962. 180-181., 2 kép.

Szabó István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtárának szakirodalmi tájékoztató szolgálata.
=1966. 261-262.

Csapody István ism.: Hiller István: Egyetemi oktatók és tudományos dolgozók irodalmi munkássága (1955-1965). Bibliográfia.
=1967. 95-96.

Hiller István: Adatok a soproni egyetem utolsó negyedszázados történetéből.
=1970. 139-150., 4 kép.

Igmándy Zoltán ism.: Hiller István: Die Forstwissenschaft als die Wiege unseres holzwirtschaftlichen Hochschulewesens.
=1970. 383.

Mollay Károly ism.: Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem.
=1971. 190.

Mollay Károly ism.: Herpay Imre (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián. Sopron 1919-1969.
=1972. 191.

Kovács József László: Wirt Mihály soproni diák Wittenbergben (1555-1556). (A legrégibb magyarországi tanulmányi jelentés.)
=1972. 345-350.

Csapody István ism.: Hiller István: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása. Az Erdészeti és Faipari Egyetem könyvtárának története.
=1976. 281-283.

Hárs József ism.: Hiller István (szerk.): Erdészeti és Faipari Egyetem.
=1980. 190-191.

Fogarassy László ism.: Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919-1921).
=1981. 284. [Ladányi válasza: 1982. 285-286.]

A. Szála Erzsébet: Liebezeit Zsigmond György (1689-1739).
=1983. 342-346., 1 kép.

Tompa Károly: A sopron[i] egyetem mártírjai emlékhelyének felavatása.
=1984. 172-176.

Hiller István: Hozzászólás Tompa Károlynak "A soproni egyetem mártírjai emlékhelyének felavatása" c. cikkéhez.
=1984. 261-266., 4 kép.

Mastalirné Zádor Márta: A 175 éves Erdészeti és Faipari Egyetem jubileumi ünnepségei Sopronban.
=1984. 272-276., 2 kép.

Hiller István: 250 éves a soproni egyetemi könyvtár.
=1985. 312-329., 10 kép.

Szemerey Tamás: Toóbiás...! (Gondolatok városunk egyetemistáinak dalairól.)
=1989. 160-173., 2 kotta, 4 kép.

Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók szerepe és hatása a város politikai arculatának alakulásában (1919-1945).
=1989. 289-315., 7 kép.

Hiller István: Adalék a soproni egyetem legújabbkori történetéhez.
=1990. 36-43., 2 kép.

Ráczné Schneider Ildikó: A Erdészeti és Faipari Egyetem múzeuma az Esterházy-palotában.
=1994. 137-154., 15 kép.

Szögi László: Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első felében. [A mutatókat Koloszár Andrea készítette.]
=1996. 150-188., 3 t.

Németh Ildikó: Az Erdészeti és Faipari Egyetem levéltára 1842-1995.
=1997. 38-40.

Szitás József ism.: Tompa Károly: Ötven évi jegyzeteimet lapozom. Erdészettörténeti Közlemények XXVII.
=1997. 282-284.

     Egyetemi Botanikus Kert
Szodfridt István: Újabb szoborral gyarapodott az Egyetemi Botanikus Kert szoborparkja. [Botvay Károly, 1897-1958.]
=1997. 364-366., 1 kép.

     egyházi autonómia
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum küzdelme a nyilvánossági jogért a Bach-korszakban.
=1939. 264-266.

     egyházi emlékek
Kamarás István: A soproni egyházi emlékek összeírása 1847-ben.
=1969. 184-186.

     egyházi iskolák
Kubinszky Mihály ism.: Ribai M. Elma: A leghűségesebb város hűséges gyermekei.
=1998. 178.

     egyházi jog
[Heimler Károly] ry. ism.: Notter Antal: Emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről.
=1943. 159.

[Heimler Károly] ry. ism.: Móra Mihály: Házassági kereseti jog a köteléki perben az egyházi jog szerint.
=1943. 159.

     egyházi ruhák
Csipkés Kálmán: Régi soproni egyházi ruhák.
=1938. 235-240., 6 kép.

     egyházi zene
Dr. Kormos Gyula: Egy soproni evangélikus pedagógus és egyházzenész: Hamar Gyula (1881-1976). [Megemlékezés.]
=1997. 272-280., 2 kép.

     egyházközségek
Horváth László: Egyházközségek és prédikátorok a "kapui tartományban" 1590-ben.
=2001. 433-445.

     egyházlátogatások
Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó, Archidiakon von Eisenburg/Vasvár im Burgenland-Teil des Komitates Eisenburg in den Jahren 1697-1698.
=1960. 94-95.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert.
=1970. 288.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem Jahre 1713.
=1982. 94-95.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitatiom 1757 Südburgenland.
=1985. 284-285.

Fülöp Éva: A Győri Egyházmegye Canonica Visitatio-i. [1641-1698.]
=2000. 54-70.

     egyháztörténet
[Ruhmann Jenő] rj.: Dr. Payr Sándor. [Gyászhír.]
=1938. 102.

Wiczián Dezső: Payr Sándor. 1861-1938. [Megemlékezés.]
=1938. 113-118., 1 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Varga [József]: Die Wandorfer Bergkirche.
=1938. 172-173.

H. Gy. ism.: Scholtz Ödön: Illustrierte Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva-Agendorf, Bánfalva-Wandorf und Loipersbach.
=1939. 92-93.

Csatkai Endre ism.: Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Győregyházmegye múltjából. IV. szám. 2. rész.
=1939. 345-347.

Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete (Győregyházmegye múltjából. IV. 1.).
=1940. 45.

Mollay Károly: Egyháztörténet és helytörténet.
=1942. 215-216.

Németh Sámuel: Wietoris Jonathán, a soproni ev. líceum rektora. (1738-1802.)
=1942. 300-303.

Fried István: Gamauf Teofil soproni történetíró arcképéhez.
=1964. 80-83., 1 kép.

Mollay Károly: Bán János (1887-1971). [Megemlékezés.]
=1971. 188., 1 kép.

Szende Katalin: A soproni későközépkori végrendeletek egyház- és tárgytörténeti tanulságai.
=1990. 268-273.

Szála Erzsébet: Payr Sándor élete és munkássága (1861-1938).
=1998. 254-258., 2 kép.

Fülöp Éva Mária: A Győri Egyházmegye Ezer Éve. Szerk.: Kiss Tamás.
=2000. 451-455.

     Egységes Párt
Polgár Tamás: Az Egységes Párt szerepe a Sopron vármegyei országgyűlési választásokon (1926-1931).
=2001. 88-107.

     Ehrlinger János
Veszelka László: Ehrlinger János magánrajziskolája Sopronban. (1817-1820.)
=1938. 261-262.

Csatkai Endre: Ehrlinger János, soproni rajztanár.
=1938. 317-318.

Csatkai Endre: Ehrlinger János festő.
=1962. 161-163., 2 kép.

     Eisenburg
Mollay Károly ism.: Wagner, Hans: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. 1. Band: Die Urkunden von 808 bis 1270.
=1956. 190-191.

     elbeszélések
Tóth Ferenc ism.: Cseri Péter: Három elbeszélés.
=1943. 73.

Kelényi Ferenc ism.: Válogatott elbeszélések. Vál. és bev.: Keresztury Dezső.
=1958. 94-96.

Hiller István: Naszódi Zsigmond élete és munkássága. (Egy soproni származású elfelejtett szocialista író születésének 90. évfordulójára.)
=1965. 289-299., 2 kép.

Láng László: Riport a 140 év előtti Sopronról (Botgorschek Nándor elbeszélése 1835-ből).
=1975. 47-63., 2 kép.

Kovács József László ism.: Schiller, Ignaz A.: Ödenburger G'schichten.
=1976. 185-186.

Kiss Jenő ism.: Balázs Lívia: Rábaközi paraszt dekameron. Válogatás rábapordányi tréfákból és elbeszélésekből.
=1992. 281-282.

     elektrotechnika
Gyulay Zoltán: Boleman Géza (1876-1961). [Megemlékezés.]
=1962. 285-287., 1 kép.

     elemátalakítás
Gyulay Zoltán: Az utolsó alkimista műhely és az első elemátalakítás Sopronban.
=1970. 156-161., 1 kép.

     elemi csapások
Csatkai Endre ism.: Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig.
=1964. 94-95.

Hegyi Ferenc: Ítéletidő 1789-ben Sopron környékén.
=1966. 378.

Martos András ism.: Történeti meteorológia és helytörténet. (Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-1800-ig.)
=1973. 54-57.

Tirnitz József: XVIII. századi feljegyzések Sopron éghajlati viszonyairól és a várost ért elemi csapásokról. [1725-1800.]
=1974. 165-178.

     Élet és Tudomány
Fogarassy László: ["A soproni népszavazás" című cikke nyomán az Élet és Tudományról.]
=1992. 190-191.

     Életképek
Kelényi Ferenc: "Soproni újdonságok" az Életképek 1847-es évfolyamában. 1-2.
=1965. 153-161., 2 kép; 250-257., 3 kép.

     életrajzi lexikon
Mollay Károly ism.: Pájer Imre (szerk.): Neves rábaköziek.
=1990. 191.

     életszínvonal
Mascher Jenő: Az oktatási és közművelődési dolgozók élet- és munkakörülményei Sopronban.
=1987. 265-269.

     ellenállás
Szita Szabolcs: Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez (1944-1945). 1-4.
=1982. 19-36., 12. kép; 116-128., 14 kép; 212-225. [Augusztinovicz Elemér kiegészítése: 1983. 191.; szerző válasza: 1984. 93.]; 301-313., 6 kép.

Bognár Dezső: Észrevételek Szita Szabolcsnak "Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez (1944-1945)" című cikkéhez (SSz. 1982. 1-4. sz.).
=1983. 305-324., 6 kép. [Bognár Dezső kiegészítése: 1984. 95.]

Hiller István: Soproni fiatalok ellenállási tervei és akciói 1944-45-ben.
=1988. 16-39., 13 kép. [Bella Ernő észrevételei: 247-248.]

     ellenforradalom
Koncsek László: A bécsi és Sopron megyei ellenforradalom kapcsolatai 1919-ben. 1-2.
=1956. 97-115., 4 kép; 1959. 73-90., 2 kép.

     ellenreformáció
[Mende Gusztáv] M. G. ism.: Fred Sinowatz: Reformation und katolische Restauration in der Grafschaft Forchtenstein und Herrschaft Eisenstadt.
=1958. 375.

Hetyéssy István: Adalékok főurak soproni kapcsolatáról az ellenreformáció korából.
=1965. 92-93.

Pausz, Josef ism.: Rauch András: egy evangélikus muzsikus az ellenreformáció viszontagságaiban. Ford.: Mollay Károly.
=1992. 193-212.

Katona Imre: A reformáció, az ellenreformáció Csapodon és környékén.
=1993. 220-231.

     Előkapu
Kép: Bástyatorony az Előkapu közelében.
=1937. 72.

Kép: Erődítmény a Várostorony és Előkapu között.
=1937. 73.

Kép: Szent Jakab-kápolna az Előkapunál. Lebontották 1899-ben.
=1942. 183.

Kép: Az Előkapu az 1870-es években.
=1956. 63.

Csemegi József: A soproni Lenin körút és az Előkapu rendezési terve.
=1956. 156-165., 6 kép.

Gerő László - Boronkai Pál - Storno Miksa - Csatkai Endre - Riedlmayer Gyula: Hozzászólások a Lenin körút és Előkapu rendezési tervéhez.
=1957. 311-318., 1 kép.

Csapody István - Füredi Oszkár: Hozzászólások a soproni Előkapu 11. sz. ház kisboltsorának kérdéséhez.
=1958. 91-93.

Kép: Pollay József: a soproni Előkapu 1890 körül.
=1958. 216.

Kovács József: Hozzászólás a Lenin körút és az Előkapu rendezési tervéhez.
=1958. 286.

Kép: Katonai parádé az Előkapunál 1870 körül.
=1961. 331.

Kép: Utcakép az Előkapunál 1920 körül.
=1962. 79.

Kép: Az Előkapu 1910 körül. Balról az "órás" ház, előtte a Roth cukrászda ún. szaletlije.
=1966. 163.

Kép: A hajdani Roth-ház az Előkapunál 1900 körül.
=1968. 229.

Tóth Sándor: Régészeti adatok az Elő- és Hátsókapu történetéhez.
=1988. 56-77., 19 kép.

Mocskonyi Melinda: Lábbeliviselet a XII-XIII. századi Sopronban. A Sopron-Előkapui bőrleletanyag feldolgozása.
=1997. 335-355., 7 kép.

     élővilág
Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszférája.
=1977. 92-95.

     Első Soproni Serfőzde és Malátagyár Rt.
Kölkedi István: Az Első Soproni Serfőzde és Malátagyár R. T. története [1894-1918].
=1961. 3-9.

     embermentés
Szita Szabolcs: Embermentés Sopron megyében 1944-1945.
=1993. 393-401., 3 kép.

     emblematika
Kovács József László: Emblematika, hieroglifika, manierizmus. (Fejezet Lackner Kristóf művészi világából.) 1-2.
=1971. 3-17., 1-8. kép; 97-108., 9-15. kép;

     emlékbeszédek
Majer Antal: A Sopron környéki erdők átalakítása és Muck Endre tevékenysége. (Emlékbeszéd Sopronban, 1974. október 26-án, a Muck-emlékünnepségen.)
=1975. 338-347., 7 kép.

     emlékérmek
Csipkés Kálmán: Gyűjteményeink gyarapodása az 1941. esztendőben.
=1942. 89-92., 1 kép.

Lauringer Ernő: Sopron szab. kir. város emlékérmei.
=1943. 6-12., 7 kép.

Tompos Ernő: Emlékérmek (Sopron városi rangra emelésének 700. évfordulójára).
=1977. 247-249.

Makai Ágnes: A Lajtabánsági Emlékérem.
=1977. 329-339., 6 kép. [Fogarassy László kiegészítése: 1978. 383.]

Barbalics Imre János: A Soproni Zártkör 1902. évi emlékérme.
=1980. 360-361., 2 kép.

     emlékhelyek
Tompa Károly: A sopron[i] egyetem mártírjai emlékhelyének felavatása.
=1984. 172-176.

Hiller István: Hozzászólás Tompa Károlynak "A soproni egyetem mártírjai emlékhelyének felavatása" c. cikkéhez.
=1984. 261-266., 4 kép.

     emlékiratok
Mollay Károly: Kottanner Jánosné emlékirata. (A legrégibb német női memoár.) (1439-1440.) 1-3.
=1965. 142-149.; 233-239.; 323-329.

Kovács József László ism.: Mollay, Karl: Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin (1439-1440).
=1971. 381-382. [Fogarassy László kiegészítése: 1972. 287.]

Fogarassy László ism.: Bánffy Miklós: Huszonöt év [1920-1945]. (A budapesti Ráday-levéltár egy kiadatlan kéziratáról.)
=1974. 267-269.

Fogarassy László ism.: Anton Lehár: Erinnerungen. Gegenrevolution und Restaurationsversuche in Ungarn 1918-1921.
=1975. 285-287.

     emlékkönyvek
Csatkai Endre: Ihász Imre diákkori emlékkönyve, 1793-1795, 1814.
=1942. 94-97.

Csapodiné Gárdonyi Klára: Széchényi Júlia emlékkönyve a Széchényi Könyvtárban.
=1958. 319-326., 3 kép.

Vizkelety András: Weiss Mihály soproni diák emlékkönyve, 1718.
=1963. 167-169.

Csatkai Endre: Demián János soproni diák emlékkönyve 1737-ből.
=1969. 265-266.

     emlékművek
Heimler Károly: Adatok a soproni 48-as emlékmű keletkezéséhez.
=1937. 280-282., 1 kép.

Nováki Gyula: Bella Lajos emlékmű a Várhelyen, 1957.
=1958. 369-370., 1 kép.

Zakar János: A felszabadulási emlékmű Sopronban.
=1970. 182-184., 1 kép.

Szabó Jenő: A Heimler-emlékmű felavatása.
=1985. 182-184., 1 kép.

Kiss Jenő: Zsirai Miklós emléke Mihályiban.
=1986. 279-283., 1 kép.

Szita Szabolcs: A Vörös Hadsereg és harcosai emléke Sopronban.
=1986. 350-354., 4 kép.

Szita Szabolcs: Tudományos konferencia és emlékkő-avatás.
=1992. 381-382., 1 kép.

Molnár László: Ünnepi megemlékezés a Hősök Napján. (Sopron, május 28.)
=2000. 431-433.

Dávidházy István: I. Ferenc József Sopronban 1884. május 31. - június 1.
=2001. 330-336., 2 kép.

     emlékplakettek
Csipkés [Kálmán].: Szakál Ernő Széchenyi-emlékplakettje.
=1941. 324-326., 1 kép.

Tompos Ernő: Rauch András címerei és emlékplakettje.
=1974. 66-68., 4 kép.

     emlékpoharak
Smidt Lajos: Soproni emlékpohár.
=1967. 77-79., 1 kép.

     emlékszobrok
Varga Gyula: A pusztacsaládi Szent István emlékszobor, 1860.
=1986. 179-184.

Csipkés Kálmán: Szakál Ernő legújabb műalkotása.
=1944. 33-36., 3 kép.

     emléktáblák
[Firbás Oszkár] F. O.: Kitaibel Pál emléktáblájának leleplezése a Szent György utcában.
=1960. 263-264., 2 kép.

V. V. - Sz. A. - A. E.: Új emléktáblák Sopronban és környékén [Sopronhorpács: Szentirmai Elemér, Csapody István; Sopron: Pap Károly, Berzsenyi Dániel].
=1963. 361-365., 4 kép.

Nagy Alpár: Kurzweil Ferenc emléktáblájának felavatása.
=1979. 356., 1 kép.

Nagy Alpár: Liszt-emléktábla avatása Sopronhorpácson.
=1980. 366-367.

Dávid Ferenc: Egy emléktábláról [Thirring Gusztáv születésének tévesen: 150., valójában: 120. évfordulóján].
=1982. 250-253., 1 kép. [Berecz Dezső kiegészítése: 1983. 190.]

Lőrincze Lajos: Avatóbeszéd Gombocz Zoltán emléktáblájánál.
=1983. 42-44.

Szabó Gyula: A Manninger-emléktábla felavatása.
=1983. 356-360., 3 kép.

Szabó Jenő: Kerpely Jenő Caludius emléktáblájának felavatása.
=1985. 89-90., 1 kép.

Domonkos Ottó: Csatkai-emléktábla Darufalván.
=1986. 363-364., 1 kép.

Németh Alajos: Emléktábla a kurucdombi templom falán.
=1990. 52-58., 3 kép.

Nagy Alpár: A tizenkettedik emléktábla. [Horváth József 1900-1979.]
=1990. 65-71., 1 kép.

Hiller István: A legújabb soproni emléktábla története.
=1990. 354-360., 6 kép.

Nikolics Károly: Gensel Ádám-emléktábla Sopronban.
=1991. 258.

Metzl János: Nagy László [1909-1986] emléktáblájának leleplezése. 1991. dec. 20.
=1992. 185-187., 1 kép.

Hárs József: Dr. Házi Jenő emléktáblájának avatása. (1993. október 14.)
=1994. 75-78., 1 kép.

Sarkady Sándor: Kónya Lajos.
=1995. 170-172.

Molnár László: Ünnepi megemlékezés a Hősök Napján. (Sopron, május 28.)
=2000. 431-433.

     Endrédy György
Szarka Árpád: Endrédy György kiállítása. (Megnyitó beszéd 1986. november 16-án a Festőteremben.)
=1987. 269-274., 3 kép.

     énekes hattyú
Leitner József: Az énekes hattyú (Cygnus musicus Bechst.) újabb előfordulása a Fertőn.
=1940. 68-73., 1 kép.

     énekesek
Csatkai Endre ism.: Somogyi Vilmos - Molnár Imre: Báthy Anna. (Nagy magyar előadóművészek VIII.)
=1969. 285-286.

     énekkarok
Hiller István: Vándor Sándor emléke Sopronban.
=1968. 164-168., 4 kép.

Nagy Alpár: Húszéves a Soproni "Liszt Ferenc" pedagógus énekkar. (A kórus vázlatos története.)
=1970. 151-155.

     Entzruder Dezső
Bors András: Entzruder Dezső életregénye [1894-1919].
=1960. 60-65., 1 kép.

     Eörsy Zsigmond
Hiller István: Politikai környezetváltozás és alkalmazkodóképesség. Eörsy Zsigmond különös alispánsága [1637-1643] Sopron vármegyében.
=2000. 5-18., 2 kép.

     Eötvös József báró
Csatkai Endre: Eötvös József soproni kapcsolatai, 1851. [Levele feleségéhez, Rosty Ágneshez.]
=1958. 365-366.

     Eötvös Kollégium
Csapody Miklós: Csík Ferenc képei alá. (Csík Ferenc kamarakiállítása a szegedi Eötvös Kollégiumban, 1976. IV. 23.)
=1977. 164-168., 4 kép.

     Eper Tivadar
Metzl János: Eper Tivadar (1921-1995). [Megemlékezés.]
=1995. 363-365., 1 kép.

     Eperjes
Szende Katalin: A magyarországi városi végrendeletek helye az európai joggyakorlatban. (A középkori Sopron, Pozsony és Eperjes példáján.)
=1999. 343-356.

     építéstörténet
Winkler Gábor: Soproni műemlékek építési idejére vonatkozó adatok.
=1972. 357-358.

Tompos Ernő: A régi soproni városháza újkori története és az új városháza (tanácsháza) építéstörténete. 1-2.
=1977. 212-233., 1-18. kép; 298-320., 19-29. kép.

Moesz Jenő: [A soproni ev. templom tornyának építéséről.]
=1978. 94-95.

Koppány Tibor: Egy XVI. századi Sopron vármegyei kastély [Mihályi] és építtetője [Ládonyi Demeter].
=1980. 46-58., 1 családfa, 4 kép.

Fried István: A nagylózsi temetőkápolna építéstörténete.
=1981. 289-313., 18 kép.

Velladics Márta: Egy apró, ámde érdekes adat Fertőd építéstörténetéhez.
=1996. 74-79., 1 kép.

Winkler Gábor: Kilátótorony Sopron felett. A Károly kilátó építéstörténete.
=1996. 322-331., 6 kép.

Mőcsényi Mihály: Kritikus gondolatok és ismeretlen tények Eszterháza építéstörténetéhez. 1-2.
=1997. 2-16., 7 kép; 98-117., 1 kép. [Kiegészítés: 382.]

Kubinszky Mihály: Adatok a 150 éves Sopron-Bécsújhelyi Vasút építéstörténetéhez.
=1997. 229-237., 6 kép.

     építészet
Lévárdy Rezső: id. Storno Ferenc pannonhalmi működése.
=1939. 35-51., 7 kép.

Csatkai Endre: Három klasszicista építész. (Neumayer Lőrinc, Ringer József, Handler Jakab.)
=1942. 114-125., 6 kép.

Storno Miksa: Az ágfalvi evangélikus templom tornya.
=1943. 282-283., 1 kép.

Csatkai Endre ism.: Zádor Anna - Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon.
=1943. 285-286.

Storno Miksa: Andrea del Pozzo egy magyar vonatkozású művéről.
=1944. 97., 1 kép.

Tompos Ernő: Handler Ferdinánd építész és családjának többi építész tagjai.
=1962. 17-32., 13 kép.

Winkler Gábor: Városi lakóházak Sopron barokk építészetében.
=1965. 42-68., 8 ábra, 2 t.

Tompos Ernő: "A XIX. sz. építészete Sopronban" c. kiállítás.
=1965. 280-283.

Zádor Anna ism.: Kubinszky Mihály: Vasutak építészete Európában.
=1967. 190-192.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Ki építette a soproni Liszt Ferenc Művelődési Házat?
=1967. 283.

Moess Jenő: Bécsi műépítészek szerepe Sopronban a 19. század második felében.
=1968. 168-170.

Török László: A historizmusok korának építészete Sopronban.
=1968. 230-242., 5 kép.

Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században.
=1968. 329-371, 8 ábra.

Winkler Oszkár: Az elmúlt 26 esztendő soproni építészetéről.1-2.
=1973. 1-23., 1-18. kép; 103-122., 19-32. kép.

Mollay Károly ism.: H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI-XVII. század).
=1974. 283-285.

Winkler Gábor: Újkori [XIX. századi] építészeti emlékek Sopronban.
=1976. 97-112., 19 kép.

Tóth Sándor: Egy gótikus építészeti részletmegoldás történetéhez.
=1976. 329-344., 8 kép.

[Kubinszky Mihály] K. M.: Winkler Oszkár 70 éves.
=1977. 2-4.

Kubinszky Mihály: Gondolatok Sopron mai építészetéről. 1-3.
=1982. 36-49., 1-10. kép; 129-142., 11-24. kép.

Ulreich József: Sedlmayr János kiállítása.
=1982. 360-361.

Kubinszky Mihály: Megnyitó Kévés György építész kiállításán.
=1983. 278-279.

Kubinszky Mihály: Winkler Oszkár (1907-1984). [Megemlékezés.]
=1985. 186-187.

Szénássy Árpád: Feszty Adolf találmánya és az Esterházy-papírgyár.
=1987. 69-73., 3 kép.

Kubinszky Mihály: Winkler Oszkár építészeti alkotásai mint a legújabbkori magyar építészet értékei.
=1988. 232-236., 5 kép.

Solt Herbert: Winkler Oszkár tervezői munkássága.
=1988. 237-239.

Vass Dániel: Winkler Oszkár építészeti tevékenysége a faiparban.
=1988. 239-243., 3 kép.

Kubinszky Mihály ism.: Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században.
=1989. 186-188.

Molnár László: Tompos Ernő (1907-1989). [Megemlékezés.]
=1989. 362-367., 1 kép. [Kiegészítés: 1990. 94., 1 kép.]

Kőhegyi Mihály ism.: Kiss Ákos: Pannonische Architekturelemente und Ornamentik in Ungarn.
=1990. 83-84.

Kubinszky Mihály ism.: Erényi Iván: Menyhárd István [1902-1969]. (Egy úttörő alkotó mérnök, tudós és pedagógus élete.)
=1993. 184-185.

Kubinszky Mihály: Melchior Hefele (1716-1794) emlékkiállítása Szombathelyen (1994. augusztus-november).
=1995. 359.

Bartha Dénes ism.: Kubinszky Mihály: Táj + építészet.
=1996. 279-280.

Winkler Gábor: Kubinszky Mihály 70 éves.
=1997. 360-364.

Kubinszky Mihály: Schármár Károly, a soproni építész (1877-1946). [A tervezések jegyzékével.]
=2000. 115-133., 12 kép. [Helyreigazítás: 282.]

Güntner Péter: Wälder József soproni főmérnök (1862-1913) életútja és tárgyi világa.
=2000. 137-145., 2 t.

Egy kiállítás margójára. Schiller János emlékkiállítás.
=2000. 175-176.

Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században.
=2001. 115-148., 24 kép.

     építészettörténet
[Heimler Károly] ry. ism.: A magyar királyi állami felső építőipariskola 1936-37. tanév szünidei felvételei. X. füzet. Sopron város építészeti műemlékei. (III. rész.)
=1938. 264-265.

[Heimler Károly] ry. ism.: Tóth János: Így épít a vasi nép...
=1938. 335-336.

Mollay Károly ism.: Schmeller-Kitt, Adelheid: Die Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberwart.
=1976. 184.

     épületállomány
Jankó Ferenc: Sopron történelmi épületállományának funkcionális hasznosítása. 1-2.
=2001. 277-296., 2 ábra, 1 t., 14 térk.; 411-432., 5 ábra, 2 t., 7 térk.

     épületasztalos-áru
Winkler Oszkár: A Soproni Épületasztalosárugyár 25 éve. 1-2.
=1977. 200-212., 6 kép; 289-297.

     erdei kalauz
Mollay Károly ism.: Gimes Endre (szerk.): Barangolások a soproni erdőben.
=1976. 181.

     erdei táblák
Metzl János: [Az erdei tájékoztató táblák hibái.]
=1994. 327.

     Erdély
Hetyéssy István: Sopron megye hadi népe Thurzó nádor erdélyi hadjáratában, 1610.
=1960. 189-190.

Kovács József László ism.: Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában.
=1981. 93-95.

     Erdélyi Diákotthon
Hiller István: A legújabb soproni emléktábla története.
=1990. 354-360., 6 kép.

     Erdélyi Jakab
Házi Jenő: A soproni ferences templom jótevője [Gaissel Miklós, Erdélyi Jakab].
=1961. 308-316., 3 kép.

     erdészet
Zügn Nándor: Soproni erdészeti régiségek.
=1938. 31-51.

[Heimler Károly] ry. ism.: Bányászati, Kohászati és Erdészeti Felsőoktatásunk Története 1735-1935. 1-3. füz.
=1939. 183-184.

Varga Lajos ism.: Győrfi János: Adatok a fürkészdarazsak erdészeti jelentőségéhez.
=1939. 350-351.

Gyulay Zoltán: A Soproni Műszaki Egyetemi Karok tíz éve.
=1956. 80-83., 2 kép.

Firbás Oszkár: Kiss Ferenc, a "szegedi erdők atyja", megyénk szülötte (1860-1952). [Megemlékezés.]
=1960. 380-381., 1 kép.

Csapody István ism.: Lesenyi Ferenc: A selmecbányai erdészeti tanintézet története. (1808-1846.)
=1961. 96.

Magyar Pál: Dr. Roth Gyula 1873-1961. [Megemlékezés.]
=1961. 180-182., 1 kép.

Szabó István: Hazánk első műszaki jellegű műemlékkönyvtára.
=1961. 259-262.

Tompa Károly - Bründl Lajos: A sopronkőhidai fűzkisérleti telep.
=1962. 266-271., 1 térk., 2 kép.

Magyar János: Fekete Zoltán 1877-1962. [Megemlékezés.]
=1962. 373-375., 1 kép.

Somkuti Elemér: Lesenyi Ferenc 1887-1962. [Megemlékezés.]
=1963. 90-91.

Csapody István: A Sopron megyei "Nagyerdő" története.
=1963. 217-226., 3 kép.

Csapody István: Adatok a Sopron megyei erdők 18-19. századbeli állapotához.
=1964. 163-165.

Hiller István: Az első erdészeti kiállítás Sopron vármegyében és Sopronban.
=1965. 244-246.

Kocsis József: Sébor János 1890-1965. [Megemlékezés.]
=1965. 383-384., 1 kép.

Csapody István: Sopron város erdeinek története Oderszky János jelentésétől (1837) Muck András működésének megkezdéséig (1872).
=1966. 320-330., 3 kép.

Hiller István: A 100 esztendős Országos Erdészeti Egyesület jubileumi ünnepségsorozata Sopronban.
=1966. 372-376., 2 kép.

Mátyás Vilmos: Dr. Győrfi János (1905-1966). [Megemlékezés.]
=1967. 89-91., 1 kép.

Csapody István: Dr. Magyar Pál 1895-1969. [Megemlékezés.]
=1969. 380-382.

Karner Ödön: Adatok Sopron város erdőbirtokának történetéhez.
=1974. 354-356., 1 térk.

Majer Antal: A Sopron környéki erdők átalakítása és Muck Endre tevékenysége. (Emlékbeszéd Sopronban, 1974. október 26-án, a Muck-emlékünnepségen.)
=1975. 338-347., 7 kép.

Csapody István: Muck Endre élete (1851-1925) és működése. [Megemlékezés.]
=1975. 357-365., 4 kép.

Bircher Gyula - Führer Ernő - id. Csanády Etele: A Soproni Hegyvidéki Erdészet forrásvizeinek vizsgálata.
=1978. 54-62., 1 térk., 20 grafikon.

Kálmán Gyula: Kiss Ferenc emléke Szilsárkányban.
=1982. 368-370., 2 kép.

Tompa Károly: Dr. Dr. h. c. Majer Antal (1920-1995). [Megemlékezés.]
=1996. 90-93., 1 kép.

Mátyás Csaba: "Neked két hazát adott a végzeted..." In memoriam Sziklai Oszkár (1924-1998).
=1999. 67-69.

     Erdészeti és Faipari Egyetem
Szabó István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtárának szakirodalmi tájékoztató szolgálata.
=1966. 261-262.

Hiller István: Adatok a soproni egyetem utolsó negyedszázados történetéből.
=1970. 139-150., 4 kép.

Igmándy Zoltán ism.: Hiller István: Die Forstwissenschaft als die Wiege unseres holzwirtschaftlichen Hochschulewesens.
=1970. 383.

Mollay Károly ism.: Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem.
=1971. 190.

Mollay Károly ism.: Herpay Imre (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián. Sopron 1919-1969.
=1972. 191.

Csapody István ism.: Hiller István: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása. Az Erdészeti és Faipari Egyetem könyvtárának története.
=1976. 281-283.

Hárs József ism.: Hiller István (szerk.): Erdészeti és Faipari Egyetem.
=1980. 190-191.

Mastalirné Zádor Márta: A 175 éves Erdészeti és Faipari Egyetem jubileumi ünnepségei Sopronban.
=1984. 272-276., 2 kép.

Hiller István: 250 éves a soproni egyetemi könyvtár.
=1985. 312-329., 10 kép.

Hiller István: Adalék a soproni egyetem legújabbkori történetéhez.
=1990. 36-43., 2 kép.

Ráczné Schneider Ildikó: A Erdészeti és Faipari Egyetem múzeuma az Esterházy-palotában.
=1994. 137-154., 15 kép.

Németh Ildikó: Az Erdészeti és Faipari Egyetem levéltára 1842-1995.
=1997. 38-40.

Szitás József ism.: Tompa Károly: Ötven évi jegyzeteimet lapozom. Erdészettörténeti Közlemények XXVII.
=1997. 282-284.

     Érdi-Trogmayer Henrik
Arszin Miklós: In memoriam: Érdi-Trogmayer Henrik vegyész- és kohómérnök (1897-1996).
=1996. 270-273., 1 kép.

     erdőbirtokok
Karner Ödön: Adatok Sopron város erdőbirtokának történetéhez.
=1974. 354-356., 1 térk.

     erdőgazdaság
Kovács Gyula ism.: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság ismertetése. Szerk.: Béky Albert.
=1959. 380.

     erdők
Becht Rezső: Város és erdő.
=1939. 189-194.

Győrfi János: A soproni erdők rovarkárosítói. 1-2. 942. 55-69.; 131-140.

Firbás Oszkár: Adalékok a soproni városi erdők XVIII. század eleji állapotához.
=1957. 276-281.

Nováki Gyula: A Szárhalmi erdő romjai.
=1962. 341-348., 5 kép.

Firbás Oszkár: A Sopron megyei erdők helyzete II. József korában.
=1963. 236-241.

id. Csanády Etele: Az autós turizmus viszonyai Sopron erdős övezeteiben.
=1980. 70-78., 6 t.

Majer Antal: A soproni erdők nagy tanúfái. 1-2.
=1987. 97-127., 1-16. kép; 193-211., 17-29. kép.

Jereb Ottó: Elfelejtett emlékerdők, emlékfák.
=1996. 70-74. [Székely Imre kiegészítése: 381-382.]

Frank Norbert: Adatok a Dudlesz-erdő flórájához.
=1997. 144-152., 3 kép.

Frank Norbert: Adatok a soproni Dudlesz-erdő történetének ismeretéhez.
=2001. 149-162., 2 kép.

     Erdőmérnöki Főiskola
Roller Kálmán: Az Erdőmérnöki Főiskola tíz éve.
=1955. 3-4. 131-134., 1 kép.

Kovács Gábor ism.: Erdőmérnöki Főiskola Közleményei. Szerk.: Pallay Nándor.
=1956. 189-190.

Kovács Gábor ism.: Az Erdőmérnöki Főiskola közleményei.
=1957. 156-157.

Kovács Gábor ism.: Erdőmérnöki Főiskola Közleményei, 1956. 2. füzet. Szerk.: Adamovich L[ászló]. - Botvay K[ároly]. - Pallay Nándor.
=1958. 287-288.

Bartha Dénes ism.: Két könyv 1956-ról. [Magyar János: Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről. - Sopron, 1956.]
=1997. 380-381.

     erdőművelés
[Mollay Károly] M.: dr. Botvay Károly (1897-1958). [Megemlékezés.]
=1959. 190-192.

     Erdős Aladár
Berecz Dezső: Megemlékezés Erdős Aladárról (1894-1966).
=1983. 282-284., 1 kép.

     erdőtérképek
Firbás Oszkár: Sopron legrégibb erdőtérképe.
=1957. 109-117., 2 mell.

     erdővédelem
Győrfi János: Sopron környékének fenyőtoboz- és fenyőmag-károsítói és azok parazitái.
=1955. 3-4. 1-19., 7 kép.

Kincses Katalin Mária: "Magas szálas erdőség". (A Sopron környéki erdők védelméről.)
=1995. 352-356.

     Erkel Ferenc
Csatkai Endre: Erkel Ferenc soproni vonatkozásai.
=1960. 343-348., 2 kép.

     érmek
Németh Sámuel: Egy érdekes csavaros érem a soproni ev. líceum éremtárában.
=1937. 188-193., 2 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Huszár Lajos: Soproni iskolai jutalomérmek a XVII. századból.
=1939. 267-268.

Lauringer Ernő: Széchenyi István gróf az érmészetben.
=1939. 302-309., 1 kép.

Csipkés [Kálmán].: Szakál Ernő Széchenyi-emlékplakettje.
=1941. 324-326., 1 kép.

Csipkés Kálmán: Gyűjteményeink gyarapodása az 1941. esztendőben.
=1942. 89-92., 1 kép.

Szerk.: Becht Rezső kapta idén a TESZ Hűség érmét.
=1942. 93.

Lauringer Ernő: Sopron szab. kir. város emlékérmei.
=1943. 6-12., 7 kép.

Augusztinovitz Elemér: Lauringer Ernő (1883-1944). [Megemlékezés.]
=1955. 3-4. 157-158., 1 kép.

Tompos Ernő: Aranyérem-lelet Sopronban,1402-1437-ből.
=1964. 83-84., 3 kép.

Huszár Lajos: Soproni iskolai jutalomérem 1654-ből.
=1966. 245-247., 2 kép.

Tompos Ernő: Renner Kálmán soproni vonatkozású érmei és plakettjei (1958-1974).
=1975. 177-187., 14 kép.

Tompos Ernő: A soproni pékmúzeum heraldikai emlékei. [A pékmúzeum 6 képe: 168-173.]
=1976. 160-167., 8 kép.

Tompos Ernő: Emlékérmek (Sopron városi rangra emelésének 700. évfordulójára).
=1977. 247-249.

Makai Ágnes: A Lajtabánsági Emlékérem.
=1977. 329-339., 6 kép. [Fogarassy László kiegészítése: 1978. 383.]

Askercz Éva: Az I. országos érembiennalé Sopronban.
=1978. 366-371., 10 kép.

Barbalics Imre János: A Soproni Zártkör 1902. évi emlékérme.
=1980. 360-361., 2 kép.

Askercz Éva: A III. Országos Érembiennálé (1981. aug. 20-okt. 25).
=1982. 253-261., 16 kép. [Helyesbítés: 1983. 94.]

Kornidesz Mihály: A IV. Országos Érembiennálé megnyitója. (1983. június 24.)
=1983. 354-356.

M. Kiss Pál: Renner Kálmán budapesti kiállítása (1984. márc. 19-29).
=1985. 84-89., 6 kép.

Heitler László: Sz. Egyed Emma és Giczy János pápai kiállítása.
=1986. 74-78., 4 kép.

Hillebrand György: Szent Istvántól Liszt Ferencig. [A Magyar Éremgyűjtő Egyesület Soproni Csoportja.]
=1987. 171-173., 1 kép.

Pándi András: A VI. soproni érembiennálé elé.
=1989. 79-80.

D. Fehér Zsuzsa: Renner Kálmán művészetéről.
=1989. 180-182., 2 kép.

Vajda György: A VII. Országos Érembiennálé megnyitója.
=1990. 167-173., 7 kép.

Barbalics Imre János: Adat Sopron érmészetéhez.
=1991. 351., 1 kép.

Metzl János: "Érmek-akvarellek". Soproni művészek kiállítása Bécsújhelyt. [Mühl Aladár, Wiegisser Éva, Renner Kálmán.]
=1993. 73-75., 3 kép.

Szolláth György: Renner Kálmán soproni vonatkozású érmei és plakettjei (1975-1992).
=1993. 165-180., 8 kép.

Hamar Imre: Képzőművészet érmeken.
=1995. 174-176.

Dőry Lajos: Renner Kálmán [1927-1991] emlékére.
=1995. 178-181., 1 kép.

Askercz Éva: Három 1995-ben rendezett kiállításról. [X. érembiennále, Soltra E. Tamás; Tóth Menyhárt festő; Szilágyi Júlia textilművész.]
=1996. 57-65., 8 kép.

Askercz Éva: Sz. Egyed Emma kiállításának megnyitója. (1996. március 17.)
=1996. 364-367., 2 kép.

Kőhegyi Mihály - Szemán Attila: Svaiczer Gábor [1784-1845] főkamaragróf mint gyűjtő.
=2000. 167-172., 7 kép.

Egervölgyi Dezső: Széchenyi arckép egy szabadkőműves érmén.
=2001. 337-339., 3 kép.

     Ernst Múzeum
Spectator: Mende Gusztáv kiállítása a budapesti Ernst Múzeumban.
=1960. 285-286.

     Ernst, August
Fogarassy László ism.: Burgenland in seiner pannonischen Ulmwelt. Festgabe für August Ernst.
=1987. 185-187.

     erődítmények
Kép: Erődítmény a Várostorony és Előkapu között.
=1937. 73.

     értelmiség
Horváth Mihály: A fiatal értelmiségről készült szociológiai felmérés tapasztalatai Sopronban.
=1980. 156-158.

     Erzsébet királyné
László Ernő: Járt-e Erzsébet királyné Mihályiban [1440-ben]? [Mollay Károly válaszával.]
=1958. 282-283.

     Erzsébet Kórház
Félegyházi Árpád ism.: Gondolatok Andrássy Péter "A soproni Erzsébet Kórház kertje" című könyve megjelenése kapcsán.
=1999. 189-190.

     Erzsébet utca
Kép: Az Erzsébet utca (ma Köztársaság utca) 1890 körül.
=1963. 299.

     Erzsébet-kert
Kép: Az Erzsébet-kert környékén levő régi malom udvarrészlete.
=1940. 220.

Kép: Malomudvar az Erzséber-kert mellett.
=1940. 292.

Valló János: Mi a Neuhof elnevezés hiteles eredete?
=1956. 389.

Csatkai Endre: Honnan származik az Erzsébet-kert német elnevezése, a Neuhof?
=1956. 389-390.

Csapody István: A soproni mammutfenyő.
=1957. 297-300., 3 kép.

Friedrich Károly: Dahner Samu 1874-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 279-280., 1 kép.

Csatkai Endre: Kétszáz éves közkert [Erzsébet-kert] Sopronban.
=1963. 241-248., 5 kép.

Majer Antal: Sopron faóriásai.
=1985. 50-76., 2 t., 16 kép.

     eskütétel
Németh Sámuel közli: Mozaik-képek Sopron múltjából.
=1943. 148-150.

     Esterházy család
Katona Imre: A fraknói kincsek. 1-2.
=1974. 216-227., 6 kép; 301-315., 5 kép.

     Esterházy Miklós gróf, nádor
Mollay Károly ism.: Csapodi Csaba: Esterházy Miklós nádor 1583-1645.
=1942. 152.

Kovács József: Esterházy Miklós levele malmáról, 1632.
=1957. 306-307.

Kovács József László: Esterházy Miklós intő levele Sopronhoz 1620-ból.
=1969. 373-375.

Mollay Károly ism.: Ifj. Hiller István: Palatin Nikolaus Esterházy. Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645.
=1993. 182-183.

     Esterházy Pál gróf, nádor
Macher Frigyes: [Az 1681-es soproni országgyűlésről és Esterházy Pál nádorról.]
=1988. 95.

     Esterházy Pál herceg
Busa Margit: "Sopron megye ünnepe 1834 sept. 22ikén". [Herceg Esterházy Pál főispáni beiktatása.]
=1967. 263-268., 2 kép.

     Esterházy-kastély
Péczely Béla: A fertődi (eszterházi) kastély ismeretlen magyar verses leírása 1781-ből.
=1957. 215-230., 7 kép.

Dümmerling Ödön: A kismartoni középkori vár.
=1960. 80-87., 5 kép.

Somfai László: Haydn ünnepségek Fertődön.
=1960. 87-88.

Mőcsényi Mihály: Kritikus gondolatok és ismeretlen tények Eszterháza építéstörténetéhez. 1-2.
=1997. 2-16., 7 kép; 98-117., 1 kép. [Kiegészítés: 382.]

     Esterházy-palota
Ráczné Schneider Ildikó: A Erdészeti és Faipari Egyetem múzeuma az Esterházy-palotában.
=1994. 137-154., 15 kép.

     Esterházy-papírgyár
Szénássy Árpád: Feszty Adolf találmánya és az Esterházy-papírgyár.
=1987. 69-73., 3 kép.

     északi fény
E. F. ism.: Réthly, A[ntal] - Berkes, Z[oltán]: Nordlichtbeobachtungen in Ungarn 1523-1960.
=1964. 96.

     eszperantó
Ferenczy Imre - Trostl Rudolfné: A soproni eszperantó mozgalom kezdetei (1910-1914).
=1972. 365-367.

     Eszterháza
Lovass Gyula: Beudant és Sopronmegye, 1818.
=1939. 81-83.

Csatkai Endre ism.: Horányi Mátyás: Eszterházi vigasságok.
=1960. 93-94.

Szalmás Erik: A fertődi kastély leírása 1858-ból.
=1965. 179.

Marót János: Az eszterházai Beszálló vendéglő 1773. évi leltára.
=1974. 264-267.

Katona Imre: "Az eszterházi vigasságok" a csapodi Nagyerdőben.
=1993. 124-134.

Mőcsényi Mihály: Kritikus gondolatok és ismeretlen tények Eszterháza építéstörténetéhez. 1-2.
=1997. 2-16., 7 kép; 98-117., 1 kép. [Kiegészítés: 382.]

Kubinszky Mihály ism.: Mőcsényi Mihály: Eszterháza feketén-fehéren.
=2000. 204-205. [Helyreigazítás: 282.]

     Esztó Péter
Faller Jenő: Esztó Péter 1885-1965. [Megemlékezés.]
=1966. 379-380., 1 kép.

     etimológia
Kovács József László ism.: Mollay Károly: Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig.
=1984. 285-286.

Mollay Károly ism.: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára.
=1990. 88-90.

     etnikum
Sági Károly: Adatok a pannoniai civitasok területének és etnikumának kérdéséhez.
=1955. 3-4. 43-54., 4 kép.

     Európa-díj
Dercsényi Dezső: Sopron műemlékvédelmi Európa-díja.
=1976. 39-46., 3 kép.

Hárs József: Még néhány szó Sopron aranyérméről.
=1976. 176.

Frodl, Walter: Europapreis für Denkmalpflege an Ernő Szakál (Budapest, 12. Mai 1982).
=1982. 225-227.

     európai vasutak
Zádor Anna ism.: Kubinszky Mihály: Vasutak építészete Európában.
=1967. 190-192.

     evangélikus egyházmegye
Varga Imréné: Adalékok a soproni felső evangélikus egyházmegyéhez tartozó három gyülekezet [Sopronbánfalva, Balf és Harka] történetéhez.
=2001. 180-183., 1 térk.

     évszakok
Becht Rezső: Soproni évszakok. [Téltől őszig.] 1-4.
=1938. 1-11., 2 kép; 118-123., 2 kép; 179-185., 3 kép; 276-273., 3 kép.

Varga Ferenc ism.: Becht Rezső: Soproni évszakok.
=1939. 181-182.

     ex libris
Mollay Károly ism.: Csatkai Endre összeáll.: A soproni exlibris története.
=1938. 333-334.

Kép: Lackner Kristóf ex-librise.
=1957. 307.

Szabó Jenő: Fél évszázada rajzol és fest Sterbenz Károly.
=1975. 264-272., 4 kép.

Askercz Éva: Műtermi beszélgetés a 92 éves Sterbenz Károllyal.
=1993. 232-235., 4 kép.

     ezredfordulók
Szerkesztőség: Ezredek és fordulók.
=2000. 309-310.

Szerkesztőség: Véget ért az évezred.
=2001. 3.

     ezüstkincs
Bóna István: A darufalvi ezüstkincs. 1-2.
=1962. 227-241., 2 t.; 312-318.

     Fábián István
Gombos László: Egy múlt századbeli soproni diák [Fábián István] tréfás verse.
=1943. 282.

     Fábján Lajos
Szita Szabolcs: Fábján Lajos (1924-1997) emlékezete.
=1998. 65-67., 1 kép.

     Fabrici Lajos
Réthly Antal: Fabrici Lajos [1758-1810], Sopron szülötte. [Megemlékezés.]
=1961. 262-264.

     Fabricius Endre
tóth-lipcsei Fabricius Endre: Sopron és a Napoleon-i háborúk.
=1939. 137-144., 2 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Fabricius Endre 1880-1968. [Megemlékezés.]
=1968. 281.

     Fabricius ház
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Missuray-Krúg Lajos: A Fabricius-ház meséi.
=1937.75-76.

Fabricius Endre: Adalék a soproni Fabricius-ház történetéhez.
=1962. 47-52., 2 kép.

Mojzer Miklós: "A magyar barokk művészet" kiállítása a Fabricius-házban (1962. június-július).
=1963. 373-379., 8 kép.

Mollay Károly: Sopron XIV. századi városképének vizsgálata. A Fabricius-ház története (kb. 50-1530-ig). 1-2.
=1964. 1-14., 5 kép; 97-117., 8 kép.

     facsemeték
Tompa Károly: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Tómalmi Csemetekertjének 15 éve.
=1982. 54-65., 8 kép.

     faipar
Zilahi József: Faipari mérnökök képzése Sopronban.
=1963. 333-341., 1 mell., 3 kép.

Hiller István: Húsz esztendő faipari szakirodalma Sopronban.
=1966. 178-181.

Vass Dániel: Winkler Oszkár építészeti tevékenysége a faiparban.
=1988. 239-243., 3 kép.

     fajansz
Thier László: Sopron megyei adalék a holicsi fayance magyarországi elterjedéséhez.
=1940. 44-45.

     fák
Majer Antal: Sopron faóriásai.
=1985. 50-76., 2 t., 16 kép.

Majer Antal: A soproni erdők nagy tanúfái. 1-2.
=1987. 97-127., 1-16. kép; 193-211., 17-29. kép.

Jereb Ottó: Elfelejtett emlékerdők, emlékfák.
=1996. 70-74. [Székely Imre kiegészítése: 381-382.]

     Fakata-Fajankóhúzás
Iváncsics Nándor: Fakata-Fajankóhúzás Petőházán. (Adatok Petőháza néprajzához.)
=1957. 134-136., 1 kép.

     fakémények
Dömötör Sándor: Fakémények Mihályiban és Kisfaludon.
=1957. 231-243., 12 kép.

     Faller Jenő
Zambó János: Dr. techn. Faller Jenő 1894-1966. [Megemlékezés.]
=1967. 284-286., 1 kép.

Molnár László: Tíz éve halt meg Faller Jenő.
=1976. 348-349.

Molnár László: Faller Jenő és Sopron.
=1986. 52-54., 1 kép.

     falukutatás
Kárpáti Sándor: Népdalgyűjtés Sopronvármegyében.
=1937. 147-150.

Mollay Károly ism.: Benkő László: A falukutatástól a nemzetnevelésig.
=1943. 268.

Turbuly Éva: A falutörténet-írás néhány feudális-kori forrása a Soproni Levéltárban.
=1998. 246-253.

     Faragó Sándor
Környei Attila: Faragó Sándor (1924-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 360-363., 1 kép.

     Farkas István
Fogarassy László: [Dr. Farkas István szlovákiai magyar író és műfordító.]
=1976. 285-286.

     Faschling Mátyás
Csipkés Kálmán: Újabb műalkotások [Szakál Ernő: Papp-Váry Elemérné emléktáblája; --: a sastéri díszkút].
=1942. 223-224.

     fásítás
Kiss László: Útfásításaink.
=1965. 73-78., 5 kép.

Boronkai Pál: Sopron parkosításának története.
=1969. 145-161., 1 rajz, 6 kép.

Rácz Józsefné: Sopron város utcafásításairól.
=1981. 67-71., 4 kép.

     Fászl István
Csaba József: Fászl István soproni ornitológus (1838-1900). [Megemlékezés.]
=1981. 275-277., 2 kép.

     Faut Márk
Erich Landsteiner ism.: Faut Márk és Klein Menyhért krónikája. Közzéteszi Kovács József László.
=1996. 277-279.

     Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola
Palotai István: Százéves a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola.
=1985. 147-155., 3 kép.

     fazekasok
Thier László: Adalék a döri fazekascéh történetéhez.
=1955. 1-2. 143.

     Fedák Sári
Hiller István ism.: Bános Tibor: Aki szelet vet... Fejezetek Fedák Sári életéből.
=1988. 286-287.

     fedélszerkezetek
Mányoki János - Németh László: A soproni evangélikus templom fedélszerkezetének helyreállítási munkái.
=1989. 40-56., 9 kép.

     fegyházak
Kép: A sopronkőhidai fegyház...
=1960. 200.

Papp István ism.: Markos György: Vándorló fegyház.
=1972. 380-381.

Németh Gyula: Részletek a sopronkőhidai fegyház történetéből. 1-3.
=1980. 1-17., 1-7. kép [Fogarassy László kiegészítése: 1980. 286.]; 97-116., 8-14. kép; 194-209., 15-18. kép.

Németh Alajos: A meggyalázott karácsony. [Sopronkőhida, 1944.]
=1985. 330-334. [Berki Feriz kiegészítése: 1986. 381-383.]

Németh Alajos: Az ideiglenesen "hontalanná" lett sopronkőhidai fegyház élete egykorú hivatalos kimutatás alapján.
=1987. 358-366.

Hiller István ism.: Jávor Pál: Egy színész elmondja...
=1988. 379-381.

Németh Alajos: Vándorló fegyház.
=1989. 70-72.

Hiller István: Geiszbüchl Mátyás (1908-1989). [Megemlékezés.]
=1989. 182-186., 1 kép.

     fegyverek
Csatkai Endre: Mi lett a sorsa a soproni 1848-as fegyvereknek?
=1970. 263.

     Fegyvertár utca
Kép: A Fegyvertár utca.
=1956. 170.

Szabó Leventéné: A soproni Orsolya tér és Fegyvertár utca rehabilitációja.
=1980. 334-343., 8 kép.

     Fehér Dániel
Varga Lajos: Fehér Dániel (1890-1955). [Megemlékezés.]
=1955. 3-4. 152-157., 2 kép.

     Fehér ló
Kép: Lerombolt ház a hajdani Várkerületen a "Fehér ló" mellett.
=1958. 221.

     Fehérkereszt
Kép: Máriacelli- vagy Fehérkereszt a Bécsi-ut mentén.
=1941. 135.

     Fejér Zoltán
Kerék Imre: Fejér Zoltán festői világa.
=1985. 269-272., 2 kép.

     fejfák
Csipkés Kálmán: Vitnyédi fejfák.
=1940. 253-262., 15 ábra.

     fejlesztési terv
Horváth Mihály: Sopron város V. ötéves középtávú pénzügyi és fejlesztési tervének teljesítése (1976-1980).
=1983. 133-142.

     Fekete Zoltán
Magyar János: Fekete Zoltán 1877-1962. [Megemlékezés.]
=1962. 373-375., 1 kép.

     feketekávé
Czuczor Ernő - [Csatkai Endre] Cs. E.: Ki volt Marsigli? - Marsigli soproni szereplése, 1685.
=1963. 191.

     Feketeváros
Katona Imre: Egy feketevárosi habán kézmosó a XVIII. század elejéről.
=1975. 163-166., 1 kép.

Kitaibel, Hans: A feketevárosi majolika korsó.
=1985. 267-269., 1 kép.

     Feldmüller Mátyás
Faller Jenő: Brennbergbánya Feldmüller Mátyás albérletében 1828-tól 1834-ig.
=1961. 10-25., 1 kép.

     felekezetek
Házi Jenő: A legrégibb soproni felekezeti anyakönyvek statisztikai táblázatai [1624-1760].
=1966. 225-235.

     felekezeti iskolák
Szájer József: A soproni alsófokú felekezeti iskolák államosításáért folyó harc emlékei (1945-1948).
=1978. 143-150.

     Felixdorf
H. Elek Mária: Lager Felixdorf, az "Ördögmalom".
=1991. 54-61., 3 kép.

     felkelők
Fogarassy László: Maderspach Viktor felkelőparancsnok emlékiratai. 1-3.
=1978. 225-244., 1 térk.; 321-340.; 1979. 33-52., 1 térk. [Kiegészítés: 1992. 94-95.]

     felnőttoktatás
Rónai Judit: A Soproni Németh László Közép-európai Népi Akadémia hozzájárulása a magyar oktatás 1000. évfordulójának megünnepléséhez.
=1996. 285.

     Felső Őrvidék
Mollay Károly ism.: Triber, Ladislaus (red.): Die Obere Wart.
=1978. 93-94.

     Felső-Pásztori
Kiss Imre: A kuriális nemesi Felső-Pásztori a XVI. századtól a XIX. század közepéig. 1-2.
=1973. 138-154.; 204-219.

     Felsőbüki Nagy Pál utca
Kép: A mai Felsőbüki Nagy Pál utca 1920 körül.
=1961. 82.

     Felsőlövő
Kelényi Ferenc: Hollósy Kálmán és Móra Ferenc Felsőlövőn, 1900.
=1961. 55-61., 4 kép.

     felsőoktatás
[Heimler Károly] ry. ism.: Bányászati, Kohászati és Erdészeti Felsőoktatásunk Története 1735-1935. 1-3. füz.
=1939. 183-184.

Szitás József: Átalakuló magyar felsőoktatás - Nyugat-Dunántúl - Sopron.
=1998. 125-134., 2 mell., 1 kép.

     Felsőőr
Mollay Károly ism.: Imre Samu: A felsőőri nyelvjárás.
=1972. 284-285.

Mollay Károly ism.: Imre Samu: Felsőőri tájszótár.
=1976. 378.

     Felsőpulya
Óvári Antal ism.: Rosnak Hans, (red.): Die Stadt Oberpullendorf.
=1981. 286-287.

     feltalálók
Csatkai Endre: Két soproni feltaláló. [Putz József és Kuhn József.]
=1938. 98-99.

Csatkai Endre: Langreiter hercegi mechanikus és Sopron városa.
=1940. 283.

Irmédi-Molnár László: Kőszeghi Mártony Károly 1783-1848.
=1960. 312-322., 1 térk., 3 kép.

     felvilágosodás
Fried István: Gottschedianus pietista folyóirat Sopronban (1779).
=1984. 29-42.

     Fémtömegcikk Kisipari Szövetkezet
Szabó Jenő: A soproni Fémtömegcikk Kisipari Szövetkezet története, 1951-től.
=1970. 65-77., 4 grafikon, 4 kép.

     fenyőfa
Csapody István: A soproni mammutfenyő.
=1957. 297-300., 3 kép.

     Ferenc József, I., magyar király
[Csatkai Endre] Cs. E.: Ferenc József látogatása Nagycenken.
=1940. 45.

L. E.: Különös hang Ferenc József első soproni látogatásával kapcsolatban, 1840-es évek.
=1962. 70.

Dávidházy István: I. Ferenc József Sopronban 1884. május 31. - június 1.
=2001. 330-336., 2 kép.

     ferences kolostor
Balogh Jolán: Renaissance-oltár Sopronban.
=1962. 144-146., 4 kép.

Csemegi József: Mikor épült a soproni volt ferences kolostor káptalanterme?
=1963. 97-115., 11 kép.

     ferences templom
Házi Jenő: A soproni ferences templom jótevője [Gaissel Miklós, Erdélyi Jakab].
=1961. 308-316., 3 kép.

     ferencesek
Kép: A Ferenciek kertjének kapuja.
=1937. 151.

     Ferenczi Sándor
Gollnhofer Sándor: Ferenczi Sándor (1915-1978). [Megemlékezés.]
=1978. 378-380., 1 kép.

     Ferrario, Carlo, tábornok
Kubinszky Mihály: A népszavazásra emlékeztető ezüstkanál.
=1992. 379-380., 1 kép.

     Fertő tó
Varga Lajos - Mika Ferenc: A magyar Fertő halászata az utolsó 12 esztendő folyamán.
=1937. 24-44., 1 grafikon.

[Verbényi László] V. L. dr. ism.: Szekendi Ferenc: A Hanság és a Fertő lecsapolási kisérleteinek története.
=1938. 171-172.

Varga Lajos: Hat év előtti osztrák vita a Fertő tó sorsáról.
=1939. 121-136., 1 térk.

Leitner József: Az énekes hattyú (Cygnus musicus Bechst.) újabb előfordulása a Fertőn.
=1940. 68-73., 1 kép.

Varga Lajos ism.: Koenig, Otto: Wunderland der wilden Vögel.
=1941. 149-151.

Varga Lajos: Néhány adat a Fertő-tó német részének halászati viszonyairól.
=1944. 30-33.

Angyal Endre: Egy szlovén tudós a Fertőnél [Johan Sigmund Valentin Popowitsch, XVIII. század].
=1956. 79.

Károlyi Zoltán: A Fertő és Hanság vízügyi kérdéseinek mai állása.
=1957. 34-43.

Kép: Vízisport a Fertőn az 1880-as években.
=1960. 286.

Csapody István ism.: G. Wendelberger: Die Vegetation des Neusiedler See-Gebietes.
=1961. 95-96.

László Ernő: Lehetne-e nagyobb mértékben értékesíteni a fertői piócát?
=1961. 281-282.

Réthly Endre: Érdemes-e a fertői piócát tenyészteni?
=1961. 282.

Fábján Lajos ism.: A Fertő tó Kutató Tudományos Bizottság tanulmányai.
=1964. 382-383.

Boross Marietta: Zöldségtermelés a Fertő tó déli partján. (Adatok Hegykő, Fertőhomok és Hidegség zöldségtermeléséhez.)
=1965. 308-322., 11 kép.

Bognár Dezső: A fertői nádgazdálkodás.
=1966. 97-109., 3 kép.

Boronkai Pál: A Fertő tó megmentése.
=1968. 61-64., 1 t., 1 kép.

Szita Szabolcs: A Fertő kiszáradásának építészeti emléke 1872/73-ból.
=1968. 70-72., 3 kép.

Kotsis Tivadar: A Fertő tó iszapjáról.
=1969. 240-241.

Kép: Nádrakások a Fertő déli partján.
=1969. 308.

Pannonhalmi Miklós: A Fertő tó limnológiai jellemzése. (Az 1968-1972. évi mérések eredményei.)
=1975. 170-175., 2 grafikon, 2 kép.

Kárpáti B. László: A magyar Fertő madárvilága és ornitológiai kutatásának soproni vonatkozásai.
=1979. 340-351., 7 kép.

Kárpáti B. László: Egy ritka tél a Fertőn [1979 január].
=1980. 257-261., 1 grafikon, 5 kép.

Garád Róbert: A Fertő vitorláséletének múltjából.
=1981. 251-259., 5 kép.

Mészáros Gyula: A fertői vitorlás- és üdülőtelep használatáról, üzemeltetéséről szóló tanácsrendelet.
=1984. 130-134.

Grosina, Helmut: A Fertő burgenlandi részének fejlesztése.
=1984. 134-144., 6 kép.

Metzl János ism.: Fertő. Neusiedlersee. Turistatérkép.
=1994. 408-409.

Kiss Andrea: A Fertővel kapcsolatos vitás kérdések középkori okleveleinkben.
=1999. 53-62., 4 kép.

     Fertő-táj
Pichler János: A Fertőtáj üdülővidékké alakítása és tudományos feltárása.
=1972. 99-115., 1 kép.

Hiller István ism.: Lászlóffy Woldemár (szerk.): A Fertő-táj bibliográfiája.
=1973. 377-378.

Zádor Alfréd: A Fertő táj múltja és jövője.
=1975. 321-337., 3 térk., 3 kép.

Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj geoszférája. - A Fertő-táj hidroszférája és vízgazdálkodása.
=1976. 186-190.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszférája.
=1977. 92-95.

Garád Róbert: A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) munkabizottságainak szerepe a Fertő magyar szakaszának hasznosításában (1957-1975).
=1977. 128-139., 4 kép.

Zádor Alfréd ism.: Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj bioszféra-készleteinek hasznosítása.
=1980. 280-283.

Pichler János: A Fertő-táj tudományos kutatási terve. 1-2.
=1981. 33-42., 1 térk, 1 kép; 129-141., 6-9. kép. [A képek számozása hibás!]

Zádor Alfréd ism.: Aujeszki László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő táj lakossága.
=1982. 280-282.

Gömöri János: Gondolatok egy kiállításon. [Kelták és rómaiak a Fertő vidékén.]
=1982. 348-357., 4 kép.

Nagy László: A Fertő-táj értékeinek hatása az emberi szervezetre. (Gyógyfürdők, gyógy- és ásványvizek.)
=1987. 20-28.

Fried István: Egy régi statisztikai mű tanulságos részletei.
=1990. 154-157.

Kiss Andrea - Paszternák István: Hol volt Urkony? Adalékok a Fertő-vidék középkori településtörténetéhez.
=2000. 402-419., 6 kép.

     Fertőboz
Storno Miksa: A fertőbozi "Gloriett".
=1943. 280-282., 3 kép.

Tilkovszky Lóránt: A "Boozi borüzéri részvényes társaság". [1810-1826.]
=1960. 79-80.

Tilkovszky Lóránt: Széchenyi István fertőbozi fürdője.
=1960. 181-185.

Kép: Fertőboz látképe.
=1961. 94.

Katona Csaba: A fertőbozi fürdő története.
=2001. 249-261., 1 kép.

     Fertőd
Péczely Béla: A fertődi (eszterházi) kastély ismeretlen magyar verses leírása 1781-ből.
=1957. 215-230., 7 kép.

Kép: Fertőd (Süttör) Paúr-síremlék.
=1957. 319.

Somfai László: Haydn ünnepségek Fertődön.
=1960. 87-88.

Kép: Kútszobor a fertődi kastély udvarán.
=1969. 351.

Jancsovics Antal: Fertődi Zenei Napok (1972. jún. 17. - júl. 2.).
=1972. 373-374.

Mollay Károly ism.: Marót János: Fertőd. Útikalauz.
=1973. 95.

Marót János: Interfórum 71-73.
=1973. 271-273.

Katona Imre: A fertődi kastélyrendszerek kialakulása.
=1976. 130-143., 7 kép.

Tipity János: Soproni kovácsoltvas-emlékek. 1-4. [A 4. rész címe: Nagycenki és fertődi kovácsoltvas-emlékek.]
=1984. 58-65., 1-8. kép; 144-151., 9-16. kép; 251-260., 17-25. kép.; 345-349., 26-29. kép.

Kiss Jenő ism.: Marácz László Károly: Fertőd helynevei.
=1986. 285-286.

Velladics Márta: Egy apró, ámde érdekes adat Fertőd építéstörténetéhez.
=1996. 74-79., 1 kép.

     fertődi kastély
Szalmás Erik: A fertődi kastély leírása 1858-ból.
=1965. 179.

     Fertőendréd
Selmeczi Kovács Attila: Képek egy Fertő melléki község egykori életéből. (Adatok Fertőendréd hagyományos gazdálkodásához.)
=1977. 256-262.

     Fertőfehéregyháza
Kép: Fertőfehéregyháza (Donnerskirchen). =1969. 256.

     Fertőhomok
Boross Marietta: Zöldségtermelés a Fertő tó déli partján. (Adatok Hegykő, Fertőhomok és Hidegség zöldségtermeléséhez.)
=1965. 308-322., 11 kép.

Horváth Emil: Hegykő, Fertőhomok, Hidegség osztály- és rétegszerkezetének alakulása (1960-1983).
=1984. 312-331., 13 kép.

     Fertőmeggyes
Kép: Fertőmeggyes (Mörbisch), 1860.
=1962. 142.

Házi Jenő: A Képes Krónika festője [Hertul mester], 1325.
=1967. 114-122., 1 kép.

     Fertőmelléki-dombsor
Király Gergely: Megjegyzések a Fertőmelléki-dombsor és a Kőhidai-medence flórájához és vegetációjához.
=1998. 168-183.

     Fertőrákos
Csatkai Endre: A fertőrákosi püspöki kastély.
=1939. 249-254., 5 kép.

Massalszky Miklós: Volt-e Julianus Apostata császár Sopronban?
=1940. 267-282., 7 kép.

Prokopp Gyula: A fertőrákosi üvegfestő-műhely és Wilfing József.
=1956. 179-182., 3 kép.

Kép: Fertőrákos. - Későbarokk síremlék.
=1958. 23.

Kép: Fertőrákosi síremlék a XVIII. századból.
=1958. 46.

Péczely Piroska: Fertőrákosi kő szerepe a keszthelyi Festetics kastély építésében, 1886.
=1960. 373.

Kép: Fertőrákos 1860 körül.
=1960. 381.

Kotsis Tivadar: A fertőrákosi montmorillonit kristálykémiai formulája.
=1963. 365-367., 1 kép.

Kép: Fertőrákos.
=1964. 88.

Kép: A fertőrákosi kőbánya egy részlete.
=1967. 375.

Szita Szabolcs: A Fertő kiszáradásának építészeti emléke 1872/73-ból.
=1968. 70-72., 3 kép.

Kép: Részlet a fertőrákosi kastély homlokzatáról. 18. század.
=1968. 86.

Kép: Fertőrákos. Galériás torony.
=1969. 333.

Tóth István: A fertőrákosi Mithraeum. 1-2.
=1971. 214-226., 1-6. kép; 322-334., 7-11. kép. [Fábján Lajos kiegészítése: 1972. 287.]

Hárs József: Rákosi források.
=1972. 276.

Gömöri János: Római út és téglaégető kemence Fertőrákoson.
=1981. 59-67., 8 kép.

Mollay Károly: Fertőrákos. Műemlékvédelmi megfontolások egy magyar falu megújításakor.
=1993. 236-237.

Turbuly Éva ism.: Bán János: Fertőrákos politikai, gazdasági, egyházi és kulturális története.
=2000. 447-448.

     Fertőszentmiklós
Kép: Empire síremlék a fertőszentmiklósi temetőben.
=1956. 121.

Kép: Fertőszentmiklós, Piéta 1676.
=1958. 268.

Kép: Fertőszentmiklós. Feszület a 19. század elejéről.
=1963. 149.

Kép: Empir-sírkő a fertőszentmiklósi temetőben.
=1969. 341.

Horváth László: Adatok Klaszekovics István 1596 előtti szentmiklósi prédikátorságáról.
=2000. 420-425.

     Fertőszéplak
Kép: Sopronbánfalvai kálvária; Fertőszéplaki Szent Anna-szobor; Gazda utca.
=1957. 331-332.

Kép: A fertőszéplaki templom (XVIII. század).
=1958. 341.

Kelényi Ferenc: Fertőszéplaki iskolaügy 1873-ban.
=1963. 171-173.

László Ernő: Még egy kommentár az 1873-as széplaki iskolaügyhöz.
=1964. 367.

     Fertővidéki HÉV
Lovas Gyula: A Fertővidéki HÉV (1897-1997).
=1998. 30-43., 7 kép.

     fertővidéki vasút
Kubinszky Mihály: A hatvan éves pozsonyi és fertővidéki vasutak keletkezése.
=1958. 162-165.

     festészet
Storno Miksa: Adatok a soproni festészet történetéhez. 1-2.
=1937. 210-223., 9 kép; 1938. 23-31., 6 kép.

Csatkai Endre: Schiller József vallásos tárgyu képe.
=1938. 100.

Csatkai Endre: Sedlmayer András soproni festő.
=1938. 100.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Dobiaschofsky Ferenc bécsi festő művei Sopronban.
=1938. 168-169.

Weinberger G. Adolf: ifj. Storno Ferenc. 1851-1938. [Megemlékezés.]
=1938. 241-245., 1 kép.

Veszelka László: Ehrlinger János magánrajziskolája Sopronban. (1817-1820.)
=1938. 261-262.

[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: H[orváthné]. Rapaics Judit: Ligeti Antal.
=1938. 265.

Csatkai Endre: Ehrlinger János, soproni rajztanár.
=1938. 317-318.

Ismeretesek-e Pálmai Károlynak életrajzi adatai és képei?
=1939. 94.

[Becht Rezső] br. ism.: Mechle József: Sopron a festő szemével.
=1939. 353.

[Csipkés Kálmán] Cs. K.: Lappangó Dorffmeister-portrék.
=1940. 284-285.

Csatkai Endre: Bécsben lappangó Dorfmeister-festmények.
=1940. 285.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Dobiaschofsky Ferenc bécsi festő ismeretlen munkái Sopronban.
=1940. 382-383.

Géfin Gyula: Adalékok Sopron művészettörténetéhez, 1791.
=1941. 123-125., 1 kép.

Horváth József: A Seemann-házaspár művészete.
=1941. 217-222., 4 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Unterberger Ignác barokkfestő Sopron megyei vonatkozásai.
=1942. 94.

Csatkai Endre: A Tűztorony régi falfestményei.
=1942. 148-149.

Kolb Jenő: Egy újonnan felfedezett ifjúkori Steinacker-kép a Fővárosi Képtárban.
=1943. 264-265.

Csatkai Endre: Markó Károly Sopron megyei vonatkozásai.
=1943. 265-267.

Storno Miksa: Andrea del Pozzo egy magyar vonatkozású művéről.
=1944. 97., 1 kép.

Prokopp Gyula: A fertőrákosi üvegfestő-műhely és Wilfing József.
=1956. 179-182., 3 kép.

Horváth József "Mi lesz veled?" című vízfestménye. [Képes melléklet.]
=1956. 288. ubb.

Balogh István: Tóth Ágoston festmények Debrecenben.
=1957. 289-291., 2 kép.

Csatkai Endre ism.: Garas Klára: A magyarországi festészet a 17. században.
=1957. 322-324.

Berecz Dezső: Ágoston Ernő. 1889-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 84-89., 1 kép.

Kép: Pollay József: a soproni Előkapu 1890 körül.
=1958. 216.

Csatkai Endre: Angeli Henrik [1840-1925] soproni gyermekkoráról.
=1958. 262-263., 1 kép.

Kép: Schauer Izabella (XVIII. század) soproni festőnő vázlatkönyvéből.
=1958. 278.

Mende Gusztáv: Van-e soproni jellegű tájképfestés?
=1959. 257-258.

Kép: Mende Gusztáv: Borozgatók.
=1959. 369.

Pósfai Vilmos: Hauser Károly soproni festőművész 1841-1911.
=1959. 345-352., 9 kép.

Mollay Károly: Horváth József kiállításának megnyitója a Nemzeti Szalonban, 1959.
=1960. 282-283.

László Gyula: Megnyitó beszéd Horváth József gyűjteményes kiállításán a Nemzeti Szalonban, 1959. III. 28.
=1960. 283-285.

Preiss Pawel: Reiner W. L. eredeti rajza a soproni Liszt Ferenc Múzeumban.
=1960. 370-372., 2 kép.

Kép: Dorfmeister elpusztult freskója a soproni városháza dísztermében, 1890 körül.
=1961. 176.

Boros László: Dorfmeister állítólagos mohácsi képei.
=1961. 257-258.

Becht Rezső: Horváth József az ember és a festő 1891-1961. [Megemlékezés.]
=1961. 269-278., 4 kép.

Sebestyén Ferenc: Emlékezés Horváth Józsefre.
=1961. 278-280., 1 kép.

Gáspárdy Sándor: Megemlékezés Horváth Józsefről (1891-1961).
=1961. 372-376., 1 kép.

Becht Rezső: Kássa Gábor 1893-1961. [Megemlékezés.]
=1962. 84-86.

Soproni részletek egy kaposvári képkiállításon.
=1962. 87.

B. Thomas Edit: Dorffmaister freskók a szombathelyi püspöki palota "sala terrena"-jában. 1-2.
=1962. 114-123., 2 kép; 242-265., 14 kép.

Csatkai Endre: Ehrlinger János festő.
=1962. 161-163., 2 kép.

Horváth József: Janesitz Henrik emlékezete 1889-1947.
=1962. 376-378., 2 kép.

Kép: Hess egri festő oltárképe az iváni templomban: Szt. András vértanúsága.
=1963. 91.

Füredi Oszkár: Szent-Istvány Gyula [1881-1930], a bányászélet festője. [Megemlékezés.]
=1964. 75-80., 7 kép.

Csatkai Endre: Mende Gusztáv 1899-1963. [Megemlékezés.]
=1964. 90-92., 1 kép.

Storno Gábor: Brunszvik Teréz levele Széchenyihez Markó Károly érdekében, 1835.
=1965. 94-96., 1 kép.

Kép: Steinacker [Károly]: Márciusi hó a Szt. György utcában. 1854. Jobbról az első ház volt Goldner Mihályé.
=1965. 96.

Kövecses Rezső: Dorffmeisternek tulajdonított képek az egri képtárban.
=1965. 358-361., 2 kép.

László Emőke: Ligeti Antal [1823-1890] rajza Sopronról.
=1966. 45-47., 1 kép.

[László Ernő] L. E. ism.: Újabb barokk festészeti irodalom.
=1966. 284-286.

Csatkai Endre: Karcsay Lajos festőművész (1860-1932). [Megemlékezés.]
=1967. 17-29., 10 kép.

Hiller István: Egy érdekes soproni kép történelmi vonatkozásai.
=1967. 49-54., 4 kép.

Házi Jenő: A Képes Krónika festője [Hertul mester], 1325.
=1967. 114-122., 1 kép.

Csatkai Endre: Zichy György plébános halotti arcképe a Szent Mihály templom sekrestyéjében, 1675.
=1967. 354-357., 1 kép.

Csatkai Endre: Maulbertsch nyomai Sopronban, 1780.
=1967. 364-367., 4 kép.

Csatkai Endre: Adalékok a soproni barokk művészethez. 1-3. [A 2. rész címe: Adalékok a soproni barokk festészethez; a 3. rész címe: Adalékok a soproni barokk festészethez s a művészet egyéb ágaihoz.]
=1968. 64-69., 4 kép; 253-262., 5 kép; 1969. 168-174., 3 kép.

H. Mosokovszky Éva: Festmények soproni részletekkel a bécsi Dorotheum árverésén, 1967.
=1968. 93.

Csatkai Endre: Ruhmann Jenőné, Varga Margit 1889-1966. [Megemlékezés.]
=1968. 186-187., 1 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Steiner Antal 1898-1966. [Megemlékezés.]
=1968. 187-188., 1 kép.

Becht Rezső: Wosinszky Kázmér 1895-1967. [Megemlékezés.]
=1968. 188-190., 1 kép.

R. F.: Mihalovits János 1894-1968. [Megemlékezés.]
=1969. 94-95., 1 kép.

Csatkai Endre: Baditz Ottó festőművész 1849-1936. [Megemlékezés.]
=1969. 107-119., 8 kép.

K. L.: Megjegyzések Karcsay Lajos életrajzához.
=1969. 261.

Bauerné Barla Gabriella: Giczy János festőművész kiállítása.
=1969. 383-384., 1 kép.

Soproni József: Jacques F. Carabin belga festő olajfestménye.
=1970. 255.

Szerecz Imre: Horváth József Munkácsy-díjas festőművész diákkorából.
=1970. 265-266.

Csatkai Endre: A sopronbánfalvi hegyi templom egykori főoltárképe.
=1970. 362-364., 1 kép.

Csatkai Endre: Kéry György csepregi festő a XVII. század végén.
=1970. 364-366., 1 kép.

Horváth József: Életem útja.
=1971. 239-249., 3 kép.

Pusztai László: Köpp Farkas kismartoni festő képe a solymári r. k. templomban.
=1971. 264-267., 1 kép.

Szabó Jenő: Mende Gusztáv és művészete.
=1972. 40-54., 5 kép.

Mollay Károly ism.: Galavics Géza: Program és műalkotás a 18. század végén. Egy festmény születése és fogadtatása.
=1972. 92-93.

M. Kiss Pál: Sebestyén Ferenc (1907-1972). [Megemlékezés.]
=1973. 187-190., 1 kép. [Prőhle Jenő kiigazítása: 286.]

Ujváry László: Sebestyén Ferenc temetésére. (Farkasréti temető 1972. okt. 17.)
=1973. 274-275.

I. Horváth László: Emlékezés Horváth József festőművész gyermek- és diákéveire.
=1973. 359-362., 1 kép.

Szarka Árpád: Horváth József képeinek új otthona.
=1973. 367-369., 2 kép.

Becht Rezső: Megnyitó Soproni Stöckert Károly szobrászművész és Szarka Árpád festőművész kiállításához (1974. április 21).
=1974. 271-275., 2 kép.

Szabó Jenő: Gondolatok Szarka Árpád és Soproni Stöckert Károly kiállításáról.
=1974. 275-281., 2 kép. [Tompos Ernő kiegészítése: 1975. 83.]

Szarka Árpád: Kasichnitz József 75 éves.
=1974. 366-370., 3 kép.

Tárnok Pál: Stark János Károly soproni festőművész-rézmetsző (1774-1814) családjának története.
=1975. 208-232., 1 családfa, 19 kép.

Szabó Jenő: Fél évszázada rajzol és fest Sterbenz Károly.
=1975. 264-272., 4 kép.

Szabó Jenő: Reinecker János tárlata.
=1976. 358-361., 3 kép.

Berecz Dezső: Medgyesy S. Antal festőművész 80 éves.
=1977. 349-351., 1 kép.

Szabó Jenő: [A 75 éves] Mühl Aladár köszöntése.
=1977. 351-355., 3 kép.

Mollay Károly: Olasz művelődési kapcsolatok a középkori Sopronban. (Széljegyzetek a Magyar Anjou Legendáriumhoz.)
=1978. 78-81.

Kloss Andor: Gondolatok Giczy János festészetéről.
=1980. 79-83., 4 kép.

Mollay Károly: Roisz Vilmos festőművész, az ötvenéves Soproni Művésztelep egyik alapító tagja.
=1980. 270-276., 6 kép.

Szabó Jenő: Mühl Aladár emlékezetére (1902-1981). [Megemlékezés.]
=1982. 262-265., 2 kép.

Borbély László: Mühl Aladár emlékkiállítás Sopronban.
=1982. 361-363.

Szarka Árpád: Kasichnitz József (1899-1982). [Megemlékezés.]
=1982. 366-367., 1 kép.

Gombás Vilmos: Szarka Árpád festőművész kiállításának megnyitója.
=1983. 73-76., 3 kép.

Szabó Jenő: Szarka Árpád festőművész kiállítása a Festőteremben. (1982. febr. 7-28.) (Egy meg nem jelent katalógus elé.)
=1983. 76-77.

Gollnhofer Sándor: Roisz Vilmos festőművész kiállításának (1982. június 13-30) megnyitója.
=1983. 276-277.

Metzl János: [Bata Péter grafikus, Reigl Judit és Tamás Elemér festő a Műcsarnok kiállításán.]
=1983. 287.

Láng Miklós: Vidovszky Béla Győr-Sopron megyei alkotásai.
=1983. 349-354., 4 kép.

Faragó Sándor: Áldozó József (1892-1983). [Megemlékezés.]
=1983. 363-365., 1 kép.

M. Kiss Pál: Gáspárdy Sándor soproni kiállítása a Festőteremben. (Megnyitóbeszéd 1983. szept. 11-én.)
=1984. 356-357.

Sarkady Sándor: Gáspárdy Sándor [75.] születésnapjára.
=1985. 48-50.

Sarkady Sándor: Szarka Árpád 70 éves.
=1985. 236-239.

Kerék Imre: Fejér Zoltán festői világa.
=1985. 269-272., 2 kép.

Hrenkó Pál: Az árpási Madonna és a középkori Mórichida helye.
=1986. 60-67., 4 kép.

Heitler László: Sz. Egyed Emma és Giczy János pápai kiállítása.
=1986. 74-78., 4 kép.

Szarka Árpád: Perényi Kálmán (1896-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 90-91., 1 kép.

Szabó Jenő: Sterbenz Károly kiállítása.
=1986. 355-357., 1 kép.

Kienzl János: Roisz Vilmos festőművész életmű-kiállításának megnyitója (1986. október 19).
=1987. 81-82.

Szarka Árpád: Endrédy György kiállítása. (Megnyitó beszéd 1986. november 16-án a Festőteremben.)
=1987. 269-274., 3 kép.

Kratochwill Mimi: Szabó Vladimir soproni kiállítása elé.
=1987. 366-367.

M. Kiss Pál: Mendlik Lajos kiállítása Sopronban.
=1988. 91-92.

Katona Imre: Iványi-Grünwald Béla Sopron megyében.
=1988. 109-121., 8 kép.

Mollay Károly ism.: László Gyula: Az akvarell poétája. Soproni Horváth József művészete.
=1988. 180.

Kienzl János: A soproni "Őszi tárlat" megnyitója (1987. okt. 4.).
=1988. 283-286., 1 kép.

Kienzl János: A Gáspárdy Sándor-emlékkiállítás megnyitója (1987. május 10-én).
=1988. 363-364.

Kubinszky Mihály: Gondolatok Szarka Árpád festőművész 75. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás megnyitásán. (1990. június 24.)
=1990. 367-371., 4 kép.

Szarka Árpád: Reinecker János (1910-1990). [Megemlékezés.]
=1991. 182-183., 1 kép.

Kovács László: Rázó József kiállítása. (1990. november 18.)
=1991. 259-260.

László Gyula: Horváth József festőművész születésének 100. évfordulójára rendezett kiállítás megnyitója.
=1991. 265-269., 4 kép.

Ormos Károly: Emlékünnepség Horváth József festőművész születésének 100. évfordulóján szülőfalujában, Kemenesszentpéteren. (1991. márc. 2.)
=1991. 362-364., 2 kép.

Szarka Árpád: Búcsúbeszéd Rázó József temetésén. (1991. március 19.)
=1991. 364.

Askercz Éva: Mühl Aladár emlékkiállításának megnyitója. (1991. szept. 29.)
=1992. 182.

Szarka Árpád: Ákos Ernő festőművész kiállításának megnyitója. (1992. április 12.)
=1992. 278-281., 4 kép.

Metzl János: "Érmek-akvarellek". Soproni művészek kiállítása Bécsújhelyt. [Mühl Aladár, Wiegisser Éva, Renner Kálmán.]
=1993. 73-75., 3 kép.

Askercz Éva: Műtermi beszélgetés a 92 éves Sterbenz Károllyal.
=1993. 232-235., 4 kép.

Mollay Károly: Soproni Horváth József szobra.
=1993. 279-280., 1 kép.

Molnár László: Mende Gusztáv festőművész halálának 30. évfordulóján rendezett emlékkiállítás. (Várkerület Galéria: 1993. november 21.)
=1994. 203-207., 2 kép.

Kárpáti László: In memoriam Buda György. [1919-1992].
=1994. 207-208.

Kloss Andor: Soproni Horváth József grafikai kiállítása. (1994. március 12.)
=1994. 312-316., 3 kép.

Szakál Péter: Szarka Árpád festőművész emlékkiállításához. (1994. nov. 20-dec. 7.)
=1995. 176-178., 2 mell.

Sarkady Sándor: Szarka Árpád (1915-1993). [Megemlékezés.]
=1995. 181-184., 1 kép.

Metzl János: Wiegisser Éva festőművésznő kiállításának megnyitója. (1994. okt. 16.)
=1995. 357-359., 1 kép.

Askercz Éva: Három 1995-ben rendezett kiállításról. [X. érembiennále, Soltra E. Tamás; Tóth Menyhárt festő; Szilágyi Júlia textilművész.]
=1996. 57-65., 8 kép.

Horváth Bertalan: Nosztalgia és valóság. [Soproni Horváth József festménygyűjteménye.]
=1996. 367-368.

Hárs József: Cmarits Margit. (1905. július 13. - 1995. szeptember 22.) [Megemlékezés.]
=1996. 375-377., 1 kép.

Fejér Zoltán: Soproni leporellók. - Grábner József akvarellművész munkásságáról.
=1997. 52-54.

Winkler Oszkár: Emlékeim Horváth József festőművészről.
=1997. 185-187.

Salamon Nándor: Invitáció - írásban és képben. Giczy János könyve.
=1997. 259-267., 3 kép.

Turbuly Lilla: Dorffmaister-konferencia Zalaegerszegen.
=1997. 369-370.

Jávor Anna: Megnyitó beszéd a Dorffmaister-emlékkiállításon, 1997. november 30.
=1998. 53-54.

Szopori Nagy Lajos: Festő és háttere. - Giczy János kiállítása a Győri Városi Levéltárban.
=1998. 55-57.

Morvai Gyula: Elöljáró szavak Giczy János festőművész Győri Városi Levéltár-beli kiállításához. (1997. szeptember 3-24.)
=1998. 57-58.

Askercz Éva ism.: Székely Zoltán: A Cziráky ősgaléria.
=1998. 281.

Kubinszky Mihály: Medgyesy (Schwartz) Antal, a soproni arcképfestő (1897-1978). [Megemlékezés.]
=2000. 283-299., 14 kép.

     Festetics család, gróf
Péczely Piroska: A Festetich majorok lakói Sopronban 1767-68 folyamán.
=1957. 296-297.

Katona Imre: A pusztacsaládi kehely.
=1977. 49-58.

     Festetics Ignác gróf
[Csatkai Endre] Cs. E.: Festetich Ignác, mint a soproni színház pártolója, 1822.
=1942. 93-94.

     Festetics Tasziló gróf
Klempa Károly: Gróf Széchenyi István levelei gróf Festetics Taszilóhoz.
=1943. 114-118.

     Festetics-kastély
Csatkai Endre: A simasági kastély.
=1939. 159-162.

Péczely Piroska: Fertőrákosi kő szerepe a keszthelyi Festetics kastély építésében, 1886.
=1960. 373.

     festőfű
László Ernő: Terem-e még a soproni erdőkben festőtű?
=1958. 284.

Csapody István: "Farbenkraut", azaz "festőfű".
=1958. 285-286.

     Festőház
Kép: Festőház.
=1940. 67.

Kép: Az 1904-ben lerombolt soproni Festőház a Rózsa utcában.
=1958. 136.

     Feszty Adolf
Szénássy Árpád: Feszty Adolf találmánya és az Esterházy-papírgyár.
=1987. 69-73., 3 kép.

     feszületek
Kép: Fertőszentmiklós. Feszület a 19. század elejéről.
=1963. 149.

     Fiedler Pál
Szabó Jenő: A harmadik Fiedler-krónika [1526-1814].
=1980. 331-333.

     Figyelmező
Csatkai Endre: Vörösmarty és Toldy Ferenc körlevele Sopron tanácsa előtt 1836-ban.
=1958. 364-365.

     Filiczky Tódor
Várkúti János: Meteorológiai megfigyelések és észlelések Sopronban.
=1973. 57-67., 1 t., 2 kép.

     filmművészet
B. Horváth József: Kisfilm a 700 éves Sopronról.
=1978. 84.

     filmszínházak
Hárs József: Sopron és a százéves film. (Beszélgetés Friedrich Károllyal.)
=1995. 236-244., 1 kép.

     filológia
Angyal Endre: Bothár Dániel, a filológus, a nevelő és az ember (1856-1929). [Megemlékezés.]
=1956. 86-90.

     Finnország
[Heimler Károly] -ry.- ism.: Kertész János: Ezer tanulmány az Ezer Tó Országáról.
=1940. 132.

     Finta Béla
Lovas Gyula: Teljes gőzzel. - Egy vasutas fotográfus, Finta Béla [1910-1994]. [Megemlékezés.]
=1996. 368-372., 2 kép.

     fizikai meteorológia
Märcz Ferenc ism.: Bencze Pál - Major György - Mészáros Ernő (szerk.): Fizikai meteorológia.
=1985. 188.

     Flandorffer Henrik
Lábasházi József: A bélyeggyűjtés érdekes fajtája.
=1960. 373.

     Flandorffer Ignác
Horváth Zoltán: Flandorffer Ignác és fia bornagykereskedő cégének csődje és betéti társasággá alakulása, 1893.
=1993. 360-367., 2 mell.

     Flandorffer Ignác, ifj.
Horváth Zoltán: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága (1816-1891). 1-2.
=1994. 332-348., 1-6. kép; 1995. 98-117., 7-8. kép.

     Flora Semproniensis
Csapody István: LOEW és DECCARD "Flora Semproniensis"-e. [1740.]
=1961. 26-37., 1 kép.

     Fochter, Wolfgang
Kovács József László: Wolfgang Fochter lelkész és a soproni reformáció kezdetei. (Egy 1566-os végrendelet helytörténeti tanulságai.)
=1998. 208-214.

     Fogarassy László
Molnár László: Fogarassy László 70 éves.
=1990. 20-23.

Mollay Károly: [Fogarassy Lászlóról.]
=1992. 191.

Molnár László: Fogarassy László (1920-1994). [Megemlékezés.]
=1995. 278-282., 1 kép.

     fogyasztás
Palotás Zoltán - Horváth Mihály: A népességkategóriák kommunális fogyasztása.
=1974. 162-165.

     Folia Archeologica
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Soproni vonatkozású cikkek a Folia Archeológica XVII. (1965-ös) kötetében.
=1967. 192.

     folyóiratok
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Krajevszky Gizella - Takács Miklós: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963.
=1966. 96.

     folyószabályozás
Dóka Klára: A Rába-szabályozás kérdése 1786-ban.
=1976. 55-60.

Dóka Klára: Adalékok a Rábaszabályozó Társulat történetéhez (1873-1948). 1-2.
=1980. 17-28., 2 térk.; 117-128., 2 kép.

     fonóöv
Győriványi Sándor: Fonóöv a Liszt Ferenc Múzeumban.
=1967. 280-283., 1 kép.

     FONS
Hárs József ism.: [A FONS című levéltári folyóiratról.]
=1997. 284-285.

     formuláskönyv
Mollay Károly: Egy kőszegi formuláskönyv soproni vonatkozásai.
=1988. 141-146.

     forradalmak
Környei Attila: A forradalmak vázlatos eseménynaptára, 1917-1919.
=1969. 79-83., 1 kép.

     forradalom, 1848
Németh Sámuel: A soproni diákforradalom 1848-ban.
=1943. 13-23.

Kelényi Ferenc: Sopron 1848-ban. (Újabb adalékok a város 1848-as történetéhez.)
=1965. 346-355., 2 kép.

Környei Attila ism.: Spira György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a.
=1966. 281-283.

Gecseg Attila: Diákforradalom a Líceumban (1848).
=1994. 198-203.

Patyi Gábor: A selmecbányai akadémia magyar intézménnyé válása és a hallgatók nemzeti ellentétei 1848-49-ben.
=1998. 353-364.

Németh Ildikó: 1848 a Geiger, a Michel és a Bruckner krónikában.
=1998. 382-390.

Gerald Schlag: Az 1848-as forradalom Michael Mayr, kismartoni tanácsos naplóinak tükrében.
=1998. 391-401.

Tóth Imre: Az 1848. évi forradalom Sopron megyében. A Soproni Múzeum és a Soproni Levéltár időszaki kiállítása a Lábasházban.
=1998. 404-405.

Rózsa György: Megnyitó beszéd a "Változó lapjárás" - Az 1848-as bécsi forradalom és karikatúrái c. lábasházi kiállításon.
=1998. 406-407.

Ifj. Sarkady Sándor: Sopron 1848-ban. - Kronológia.
=1998. 408-416.

Pájer Imre: "Rajta magyar, rajta". [1848-1849 Csornán és a Rábaközi Alsó Járásban című kiállításról.]
=1998. 417-418.

Patyi Gábor: Március 15. a dualizmus kori Sopronban a helyi sajtó tükrében.
=1999. 273-285.

Tóth Imre: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékei a Soproni Múzeum gyűjteményében.
=1999. 286-294.

     forradalom, 1917
Merényi László: Az 1917. évi februári orosz forradalom soproni visszhangja.
=1976. 46-55.

     forradalom, 1956
Macher Frigyes ism.: Irwing, David: Aufstand in Ungarn. Die Tragödia eienes Volkes.
=1992. 88.

Bartha Dénes ism.: Két könyv 1956-ról. [Magyar János: Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről. - Sopron, 1956.]
=1997. 380-381.

     forrásvizek
Firbás Oszkár: Védjük erdei forrásainkat!
=1956. 390.

Firbás Oszkár: A soproni hegyvidék forrásai.
=1959. 325-344., 5 kép.

Hárs József: Rákosi források.
=1972. 276.

Bircher Gyula - Führer Ernő - id. Csanády Etele: A Soproni Hegyvidéki Erdészet forrásvizeinek vizsgálata.
=1978. 54-62., 1 térk., 20 grafikon.

     fórum
Gömöri János: Scarbantia fóruma. 1-4.
=1985. 1-24., 1-18. kép; 97-118., 19-35. kép; 193-212., 36-48. kép; 289-301.

Fitz Jenő: A "Scarbantia fóruma" című kiállítás megnyitója. (1993. júl. 2.)
=1994. 72-75., 1 kép.

     fotogrammetria
Lóránt Ödön: Fuchs Károly (1851-1916). [Megemlékezés.]
=1967. 286-288., 1 kép.

     fotóművészet
Lóránt Ödön: Diebold Károly (1896-1969). [Megemlékezés.]
=1970. 93-95., 1 kép.

Csapody Miklós: Csík Ferenc képei alá. (Csík Ferenc kamarakiállítása a szegedi Eötvös Kollégiumban, 1976. IV. 23.)
=1977. 164-168., 4 kép.

Hárs József: Soproni Fotóklub (1902).
=1980. 248-255., 3 kép.

Kovács László: Megnyitó Wágner Ferenc budapesti fotókiállításán.
=1984. 176-180., 3 kép.

Hárs József: Csík Ferenc (1894-1984). [Megemlékezés.]
=1985. 362-364., 1 kép.

Hárs József: Diebold Károly fotókiállítása. (1994. július 1-24.)
=1995. 163-165.

Lovas Gyula: Teljes gőzzel. - Egy vasutas fotográfus, Finta Béla [1910-1994]. [Megemlékezés.]
=1996. 368-372., 2 kép.

     földbérlet
Nógrády Árpád: Paraszti telekhasználat és földbérlet a Kanizsaiak Sopron-környéki birtokain. (Csepreg 1522. évi összeírásai és a nagycenki Jankó István vagyona.)
=2001. 361-368.

     Földi Lőrinc
Mollay Károly: Földi Lőrinc (1913-1970). [Megemlékezés.]
=1970. 382.

     földmérés
Augusztinovicz Elemér: Lóránt (Lipner) Ödön (1896-1972). [Megemlékezés.]
=1972. 184-185., 1 kép.

     földmértékek
Mollay Károly ism.: Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig.
=1980. 189-190.

     földosztás
Karakai Győző: Az 1945. évi földreform, a földosztás eredményei, problémái Nagycenken.
=1993. 97-124., 2 kép.

     földrajz
Lauringer Ernő: Bella Lajos 1850-1937. [Megemlékezés.]
=1937. 81-86., 1 kép.

Leitner J[ózsef] ism.: Thirring Gusztáv: Magyar László élete és tudományos működése. [Bibliográfia: 1852-1937.]
=1937. 282-283.

[Leitner József] L. J. ism.: Wagner Richárd: Kogutowicz Károly Emlékkönyv.
=1940. 287-288.

[Heimler Károly] ry. ism.: Ollram Ferenc: Csorna település- és gazdaságföldrajza.
=1941. 68-69.

Leitner József: Deccard Kristóf János, 1686-1764. [Megemlékezés.]
=1941. 136-138.

[Leitner József] L. J. ism.: Wagner Richárd: A Világegyetem és a Föld.
=1942. 229-230.

[Heimler Károly] ry. ism.: Dubovitz István: A magyar földrajzi irodalom 1940.
=1942. 312.

Leitner J[ózsef]. ism.: Haltenberger Mihály: Budapest Városföldrajza.
=1943. 158-159.

Thirring Lajos: Sopron jellemzése Fényes Elek 1836 és 1867 között megjelent statisztikai-földrajzi műveiben. 1-2.
=1958. 207-216.; 1958. 299-309., 2 kép.

Mollay Károly ism.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. köt. A-Cs.
=1964. 189-190.

Hamar Gyula: Gamauf Teofil földrajzkönyvecskéje 1819-ből.
=1964. 267.

Mollay Károly ism.: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. köt.
=1987. 184-185.

Mollay Károly ism.: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. köt.
=1988. 183.

Sarkady Sándor: Major Jenő (1922-1988). [Megemlékezés.]
=1989. 282-285.

Major Jenő: Sopron város földrajza 1944.
=1991. 32-54.

Szende Katalin ism.: Házi Jenő: Pozsony vármegye középkori földrajza. Szerk.: Koncsol László.
=2000. 448-451.

     földrajzi nevek
Mollay Károly ism.: Zala megye földrajzi nevei.
=1966. 280-281.

Kiss Jenő: Tallózás Sopron megyei (mihályi) földrajzi nevek között.
=1969. 357-360., 1 kép.

Szathmári István: Befejeződött Győr-Sopron megye földrajzi neveinek összegyűjtése.
=1972. 253-257.

Mollay Károly ism.: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. - Végh József (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. - Balázs Judit: Rábaszentandrás család- és ragadványnevei.
=1978. 91-93.

Mollay Károly: Földrajzi neveink magyarázatáról. (Hozzászólás Kiss Lajos könyvéhez.)
=1981. 237-250., 1 térk.

Mollay Károly ism.: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára.
=1990. 88-90.

     földreform
Nagy János: Az 1945. évi földreform-rendelet végrehajtása Sopron megyében.
=1970. 246-255., 4 kép.

Nagy János: Az 1945-ös földreform Sopron vármegyei adatai.
=1975. 64-74., 2 térk., 1 kép.

     földrengés
Réthly Antal: Fabrici Lajos [1758-1810], Sopron szülötte. [Megemlékezés.]
=1961. 262-264.

     földtan
Bogsch László: Vendel Miklós 75 éves.
=1971. 289-290.

Kisházi Péter: Vendel Miklós (1896-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 169-173., 1 kép.

Hiller István: Gyulay Zoltán (1900-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 173-176. 1 kép.

     földtudományi szerveződések
Ádám Antal: Sopron - a földtudományi szerveződések városa.
=1993. 305-308., 1 kép.

     földvárak
Patek Erzsébet: A soproni Várhely (Burgstall) őskori földvára kutatásának 1974. évi eredményei.
=1975. 272-282., 2 térk., 7 kép.

Nováki Gyula - Sándorfi György: A soproni belváros "vörös sánca" kutatásának eredményei.
=1987. 38-48., 7 kép.

Gömöri János: Archeometriai kutatószelvény a soproni vörös sáncban.
=1987. 48-57., 8 kép.

Kriston László: Adatok a soproni "vörös sánc" kiégésének rekonstruálásához.
=1987. 141-146., 2 kép.

Tomka Péter: Régészeti adatok a győri, mosoni és soproni koraközépkori sáncvárak történetéhez.
=1987. 147-155., 2 kép.

Kovács Béla: A vörös sáncok keletkezése.
=1987. 156-159.

Ivancsics Jenő: A vörös sáncok kiégett kőzetanyagának tájékoztató ásvány-kőzettani vizsgálata.
=1987. 236-240., 2 kép.

Macher Frigyes: Megjegyzés s soproni "vörös sánc" kiégéséhez (kiégetéséhez).
=1987. 240-245., 2 ábra.

Gádor Judit: Észrevételek az égett sáncok kérdéséhez a sály-latori vörös sánc ásatási eredményei alapján.
=1987. 246-249.

Kaus, Karl: Darufalva (Drassburg), Locsmánd (Lutzmannsburg), Piszkaóvár (Burg). (Burgenlandi vörös sáncok régészeti vizsgálatainak eredményei 1891-1986-ig.)
=1987. 330-339., 8 kép.

Stefanovičova, Tatiana: A szlovákiai égetett sáncok kérdéséhez.
=1987. 340-347.

Józsa Béla: Faipari adatok a soproni vörös sánc kiégésének rekonstruálásához.
=1988. 78-82.

György Lajos - Takács Sándor: A soproni vörös sánc kémiai vizsgálatának eredménye.
=1988. 122-124., 5 kép.

Benkő Lázár: A soproni vörös sánc anyagának termolumineszcencia-vizsgálata.
=1988. 125-126., 1 kép.

Verő József: Mágneses mérések a soproni vörös sánc területén.
=1988. 126-127., 1 kép.

Trogmayer Ottó: A Földvári-féle kanalas fúró a földvárak kutatásában.
=1988. 137.

Nováki Gyula: Őskori földvárak Sopron mellett.
=1997. 118-134., 7 kép.

     főurak
Kubinyi András: Főúri és nemesi végrendeletek a Jagelló-korban.
=1999. 331-342.

     Fövényverem utca
Kép: A Fövényverem utca 1900 körül.
=1963. 178.

     főzelékárusok
Domonkos Ottó: A soproni főzelékárusok céhalakítása 1848-ban.
=1957. 136-139.

     Fraknó
[Mende Gusztáv] M. G. ism.: Fred Sinowatz: Reformation und katolische Restauration in der Grafschaft Forchtenstein und Herrschaft Eisenstadt.
=1958. 375.

Kelényi Ferenc közli: Torma József: Fraknói útirajz 1847-ből.
=1960. 368-370., 1 kép.

Kép: Fraknó vára.
=1961. 79.

Katona Imre: A fraknói kincsek. 1-2.
=1974. 216-227., 6 kép; 301-315., 5 kép.

     francia megszállás
[Csatkai Endre] Cs. E.: Egy somfalvi parasztgazda [Trinkl Mihály] feljegyzései az 1809-es francia megszállásról.
=1962. 362.

     francia nyelviskola
Verbényi László: Adalék a francia műveltség terjedésére Sopronban.
=1941. 245-246.

     Frankenburg Adolf
[Csatkai Endre] Cs. E.: Frankenburg Adolf [és Liszt Ferenc] keresztszülei, 1811.
=1939. 80.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Machatsek Lucia: Frankenburg Adolf.
=1939. 89-90.

Berecz Dezső: Frankenburg Adolf harmadik felesége [Carina Anna (1839- vagy 1836-1885.)]
=1941. 280-290., 1 kép.

Berecz Dezső: Frankenburg arcvonásai.
=1955. 3-4. 114-116.

Simkovics Gyula: Ney Ferenc emlékezése Sopronra és Frankenburg Adolfra.
=1961. 166-168.

[Gergely Pál] Lengyel Pál: Frankenburg Adolf tudóstársasági folyamodványa, 1836.
=1961. 177-179. [Helyreigazítás: 370.]

Gergely Pál - [Csatkai Endre] Cs. E.: Frankenburg három soproni keltezésű levele, 1877, 1880.
=1961. 370-371.

Zsidai József: Gondolatok Frankenburg Adolf marxista megítéléséhez.
=1962. 9-16., 2 kép.

Káldy Miklós: Frankenburg Adolf gyermekkori lakóhelyei Sopronban.
=1966. 162-163.

Vida Tivadar: Frankenburg Adolf (1811-1884), író és lapszerkesztő latin nyelvű levele.
=1976. 157-159., 1 kép.

Berecz Dezső: Megemlékezés Frankenburg Adolf halálának századik évfordulóján.
=1984. 278-280.

     Frankenburg család
Petz Aladár: Frankenburg Adolf győri elődei.
=1955. 3-4. 116-118.

     Frankenburg Irodalmi Kör
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Machatsek Lucia: Frankenburg Adolf.
=1939. 89-90.

[Berecz Dezső] (bd.): A Frankenburg Irodalmi Kör működése [1877-től].
=1939. 173-175.

[Berecz Dezső] (bd.): A Frankenburg Irodalmi Kör működése 1939/40-ben.
=1940. 372-373.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Soproni Helikon. A Frankenburg Irodalmi Kör évkönyve. Szerk.: Berecz Dezső.
=1943. 284.

(--): Az Irodalmi Kör működése 1943-ban.
=1944. 36-37.

Merényi László: Háború-ellenes mozgalom Győr-Sopron megyében 1912 őszén.
=1961. 359-365., 1 kép.

Gergely Pál - [Csatkai Endre] Cs. E.: Frankenburg három soproni keltezésű levele, 1877, 1880.
=1961. 370-371.

Hiller István: Századunk ismert magyar íróinak szereplése a Frankenburg Körben.
=1966. 61-68.

Molnár József: Városéletünk kulturális jellemzői a felszabadulás előtt.
=1970. 21-34.

Berecz Dezső: Bartók Béla és a soproni irodalmi kör.
=1980. 256-257.

Augusztinovicz Elemér: A Frankenburg Irodalmi Kör hét évtizede (1877-1949).
=1982. 289-301. [Berecz Dezső kiegészítése: 1983. 286.]

Berecz Dezső: Az irodalmi kör gondjai a századfordulón.
=1982. 335-338.

     Frankenburg út
Kép: A hajdani zsilip a Frankenburg úton.
=1959. 237.

Kép: Fekete nyárfa a Frankenburg úton. 1937-ben kivágták.
=1963. 81.

Ruhmann Jenő: A Frankenburg úti aluljáró környékének története.
=1989. 243-257., 4 kép.

Ruhmann Jenő: Újabb adatok a Frankenburg úti aluljáró környékének történetéhez.
=1992. 270-274., 2 kép.

     Frankó ld. Répcesarud


     frankok
Bóna István: Cundpald fecit. A petőházi kehely és a frank térítés kezdetei a Dunántúlon. 1-4.
=1964. 127-141., 4 kép; 218-233., 1 kép; 319-328., 2 kép; 1965. 32-41.

     Freiseisen család
Tompos Ernő: A Freiseisen bányászcsalád címere a soproni Központi Bányászati Múzeumban.
=1984. 66-70., 5 kép.

     freskók
Csatkai Endre: A Tűztorony régi falfestményei.
=1942. 148-149.

Kép: Dorfmeister elpusztult freskója a soproni városháza dísztermében, 1890 körül.
=1961. 176.

B. Thomas Edit: Dorffmaister freskók a szombathelyi püspöki palota "sala terrena"-jában. 1-2.
=1962. 114-123., 2 kép; 242-265., 14 kép.

Csatkai Endre: Adalékok a soproni barokk művészethez. 1-3. [A 2. rész címe: Adalékok a soproni barokk festészethez; a 3. rész címe: Adalékok a soproni barokk festészethez s a művészet egyéb ágaihoz.]
=1968. 64-69., 4 kép; 253-262., 5 kép; 1969. 168-174., 3 kép.

Mórotz László: Későbarokk falfestmények feltárása az Új utca 18-as számú házban.
=1970. 86-92., 5 kép.

     Fridelius János
Németh Sámuel: Fridelius János (1638-1719). [Megemlékezés.]
=1941. 238-239.

     Friedrich Károly
Fábján Lajos: Friedrich Károly 70 éves.
=1976. 193-194.

Hárs József: Sopron és a százéves film. (Beszélgetés Friedrich Károllyal.)
=1995. 236-244., 1 kép.

Szála Erzsébet: Emlékezés dr. Friedrich Károlyra. (Budapest, 1920. július 28.-Sopron, 1994. május 29.)
=1996. 267-270., 1 kép.

     Fries és Társa Bankház
Faller Jenő: Brennbergbánya a bécsi Fries és Társa Bankház bérletében (1822-1827).
=1957. 10-33., 5 kép.

     Fuchs Károly
Lóránt Ödön: Fuchs Károly (1851-1916). [Megemlékezés.]
=1967. 286-288., 1 kép.

     fürdők
Becht Rezső: Soproni évszakok. [Téltől őszig.] 1-4.
=1938. 1-11., 2 kép; 118-123., 2 kép; 179-185., 3 kép; 276-273., 3 kép.

Kovács József: Kis adat a balfi gyógyfürdőről.
=1957. 288.

Tilkovszky Lóránt: Széchenyi István fertőbozi fürdője.
=1960. 181-185.

Kép: A hajdani fürdőház a Halász kunyhónál 1890 körül.
=1963. 87.

Schneider Lipót: Sopron fürdőviszonyai.
=1966. 56-61., 5 kép.

Moess Jenő: Balfi fürdőlevelek 1915-ből.
=1969. 263-264.

Mollay Károly ism.: Gimes Endre: Balf-fürdő. Útikalauz.
=1977. 285.

Zádor Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása.
=1978. 40-53., 3 térk., 2 kép. [Fábján Lajos hozzászólása: 1979. 75.]

Fábján Lajos: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása. (Hozzászólás Zádor Alfréd cikkéhez.)
=1979. 75.

Gömöri János: A soproni középkori zsinagóga régészeti kutatása.
=1979. 222-242., 14 kép.

Dávidházy István: 150 éves a nagy-tómalmi fürdő.
=1992. 146-149., 1 kép.

Güntner Péter: A balfi fürdő története (1865-1914).
=1998. 228-246., 1 kép.

Katona Csaba: A fertőbozi fürdő története.
=2001. 249-261., 1 kép.

     Fűrész Gyula
Hünner László: Fűrész Gyula tevékenysége a soproni Szociáldemokrata Pártban.
=1971. 124-130., 1 kép. [Szabó Jenő kiigazítása: 384.]

     fürkészdarazsak
Varga Lajos ism.: Győrfi János: Adatok a fürkészdarazsak erdészeti jelentőségéhez.
=1939. 350-351.

Győrfi János: Levéltetvésző fürkészdarazsak (Hym. Aphidiidae) Sopron környékéről.
=1958. 327-332., 2 kép.

     fűzkisérleti telep
Tompa Károly - Bründl Lajos: A sopronkőhidai fűzkisérleti telep.
=1962. 266-271., 1 térk., 2 kép.

     gabonadézsma
Házi Jenő: Sopron megye gabonadézsmája a Jagellók korában.
=1964. 166-171., 2 t.

Mollay Károly: Az 1529. évi gabonadézsma-jegyzék.
=1992. 265-269.

Mollay Károly: Az 1530. évi soproni gabonadézsma-jegyzék.
=1993. 157-162., 1 térk.

     Gaissel család
Házi Jenő: A soproni ferences templom jótevője [Gaissel Miklós, Erdélyi Jakab].
=1961. 308-316., 3 kép.

     Galavics Géza
Mollay Károly: A Csatkai-díj 1975. évi odaítélése [Galavics Gézának].
=1976. 72.

     Galilei Kör
Koch Ödön: A Galilei Kör soproni tevékenységének kezdete (1913).
=1969. 257-258.

     Gamauf Gottlieb
Hamar Gyula közli: Gamauf Gottlieb: Régi soproni tudósok.
=1943. 255-259.

     Gamauf Teofil
Hamar Gyula: Gamauf Teofil feljegyzései Kis Jánosról.
=1941. 291-299., 1 kép.

Szerk.: Megjegyzés Gamauf Teofil arcképéhez.
=1942. 97.

Fried István: Gamauf Teofil soproni történetíró arcképéhez.
=1964. 80-83., 1 kép.

Hamar Gyula: Gamauf Teofil földrajzkönyvecskéje 1819-ből.
=1964. 267.

Fried István: Toldy Ferenc Gamauf Teofilról, 1841.
=1967. 370-371.

     Gantner Antal
Csatkai Endre: Gantner Antal (1869-1945). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 152-153.

     Garád Róbert
Csapody István: Megemlékezés Garád Róbertról (1917-1987).
=1990. 279-280., 1 kép.

     Garbai Sándor
Garai Lenke: Garbai Sándor soproni szereplése.
=1966. 236-238.

     Garibaldi, Giuseppe
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Magyarok és a Risorgimento.
=1962. 382.

     Gáspárdy Sándor
M. Kiss Pál: Gáspárdy Sándor soproni kiállítása a Festőteremben. (Megnyitóbeszéd 1983. szept. 11-én.)
=1984. 356-357.

Sarkady Sándor: Gáspárdy Sándor [75.] születésnapjára.
=1985. 48-50.

Kienzl János: A Gáspárdy Sándor-emlékkiállítás megnyitója (1987. május 10-én).
=1988. 363-364.

     Gassner család
Csatkai Endre: Zenetörténeti adatok Sopron múltjából.
=1942. 221-223.

     Gazda utca
Kép: Sopronbánfalvai kálvária; Fertőszéplaki Szent Anna-szobor; Gazda utca.
=1957. 331-332.

Kép: Sopron, Gazda (Wieden) u. 28.
=1967. 279.

     gazdálkodás
Hetyési István: Egy Sopron megyei gazda [Csepregi Pál] küzdelme 1623-ban.
=1961. 366-369.

Selmeczi Kovács Attila: Képek egy Fertő melléki község egykori életéből. (Adatok Fertőendréd hagyományos gazdálkodásához.)
=1977. 256-262.

Varga Gyula: A hagyományos paraszti gazdálkodás és munkaeszközei Pusztacsaládon.
=1979. 255-271., 1 térk., 8 kép.

     gazdapolgár
[Heimler Károly] ry. ism.: Felföldi János: Soproni Poncichter (Gazdapolgár).
=1937. 156-157.

     gazdaság
Vanyó Tihamér: Sopron vármegye hadügyi, gazdasági viszonyai és közállapotai (1640-1690). 1-3.
=1976. 20-38.; 113-129.; 211-227.

Raszler Mihály: A jubiláló Sopron gazdasága.
=1977. 5-10.

Horváth Zoltán: Sopron gazdasági és politikai gondjai a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idején (1828-1865).
=1989. 97-125., 8 kép.

     gazdaságföldrajz
[Heimler Károly] ry. ism.: Ollram Ferenc: Csorna település- és gazdaságföldrajza.
=1941. 68-69.

     gazdasági könyvek
Hiller István: Soproni és megyei vonatkozások Pethe Ferenc gazdasági könyveiben, 1805.
=1969. 352-356., 2 kép.

     gazdasági néprajz
Kücsán József ism.: Varjú Sándor: Nagycenk gazdasági néprajza.
=2000. 88-89.

     gazdasági viszonyok
[Heimler Károly] ry. ism.: Soproni Elek: A kultúrsarok gondjai. Sopron vármegye szociális és gazdasági viszonyainak feltárása.
=1940. 386-387.

     gazdaságjog
Kőhegyi Mihály ism.: Veres Miklós: A tárnoki hatóság és a tárnoki szék (1526-1849).
=1971. 192.

     gazdaságpoltika
Hencz József: Az MSZMP Sopron Városi Bizottságának feladatterve az MSZMP KB 1987. július 2-i gazdaságpolitikai programjának megvalósítására.
=1987. 348-356.

     gazdaságtörténet
Mollay Károly ism.: Thirring Gusztáv: / Sopron városa a 18. században. Népesedés- és történeti tanulmány.
=1939. 263-264.

László Ernő: Nagyváthy János [1755-1819] soproni esete, 1797.
=1966. 185.

Fried István: Adatok a régi Sopron és megye gazdaságtörténetéhez.
=1969. 242-246.

Katona Imre: Dr. Mikó Sándor emlékezete (1921-1998).
=1999. 411-412., 1 kép.

     gázgyár
Schindler András: Sopron közüzemi politikája. 1-2.
=1942. 153-176.; 257-270.

Molnár József: A százéves Soproni Gázgyár története.
=1967. 30-42., 1 kép.

Baumann József: A soproni gázmű története (1865-1978). 1-3.
=1981. 1-32., 1-8. kép; 97-128., 9-32. kép; 193-217., 33-36. kép.

Tömör-Tones Ede: Adalék a soproni gázmű történetéhez.
=1982. 174., 1 kép.

Baumann József: A Soproni Gázmű története (1976-1986).
=1989. 1-17., 2 grafikon.

Varga Géza: Baumann József (1903-1994). [Megemlékezés.]
=1995. 184-186., 1 kép.

     gázvilágítás
Csatkai Endre: Korai kisérlet Sopronban a gázvilágítás bevezetésére, 1817.
=1939. 180-181.

Csenár János: Széchenyi cenki kastélyának gázvilágítása.
=1968. 172-176., 1 kép.

     Gebhardt József
Simkovics Gyula: Dóczi Lajos ismeretlen levele Gebhardt József soproni polgármesterhez, 1897.
=1958. 81-83.

     Geiger krónika
Németh Ildikó: 1848 a Geiger, a Michel és a Bruckner krónikában.
=1998. 382-390.

     Geiszbüchl Mátyás
Hiller István: Geiszbüchl Mátyás (1908-1989). [Megemlékezés.]
=1989. 182-186., 1 kép.

     Geleji Dezső
Berecz Dezső: 90 éve született Geleji Dezső (1893-1969). [Megemlékezés.]
=1983. 360-363., 1 kép.

     Geleji Sándor
Kiss Ervin: Dr. Dr. h. c. Geleji Sándor 1898-1967. [Megemlékezés.]
=1968. 87-89., 1 kép.

Hiller István: Egy soproni forradalmár [Geleji Sándor] tudós életrajza.
=1972. 176-181., 1 kép.

Köves Elemér: Geleji Sándor (1898-1967) emlékezete.
=1998. 258-260., 1 kép.

     Gellert, Christian Fürchtegott
Fried István: Egy elfelejtett Gellert-levél, 1769.
=1971. 267-268.

     Gensel György
J. Hajdu Helga: Levél Drezdából Sopronba 1655-ben.
=1958. 266-268.

     Gensel János Ádám
Várkúti János: Meteorológiai megfigyelések és észlelések Sopronban.
=1973. 57-67., 1 t., 2 kép.

Nikolics Károly: Adatok Gensel János Ádám [1677-1720] életművéhez.
=1989. 276-278., 1 kép.

Nikolics Károly: Gensel Ádám-emléktábla Sopronban.
=1991. 258.

Grüll Tibor: Gensel János Ádám könyvtárának maradéka.
=1991. 347-350., 1 kép.

     geodézia
Irmédi-Molnár László: Emlékezés a soproni temetőben Tóth Ágoston születésének 150. évfordulóján.
=1963. 79-81., 1 kép.

Somogyi József: A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió rendezvényei Sopronban.
=1978. 89-90.

     geofizika
Tárczy-Hornoch Antal: A Nagycenk melletti geofizikai obszervatórium.
=1962. 193-206., 15 ábra.

Kocsis József: Tárczy-Hornoch Antal 70 éves.
=1971. 1-2.

Somogyi József: A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió rendezvényei Sopronban.
=1978. 89-90.

Somogyi József: Tárczy-Hornoch Antal (1900-1986). [Megemlékezés.]
=1986. 276-279., 1 kép.

Molnár László: Tárczy-Hornoch Antal emlékkiállítása.
=1987. 274-279., 3 kép.

     Geofizikai Kutató Laboratórium
Ádám Antal - Bencze Pál - Verő József: A Magyar Tudományos Akadémia Geofizikai Kutató Laboratóriumának története (1952-1972).
=1998. 99-125., 21 kép.

     geológia
Szádeczky-Kardoss Elemér: Sopronvármegye Zsira-környéki (délnyugati) részének geológiája és morfológiája.
=1937. 245-258., 1 t. [Német kivonat: 1938. 103-104.]

Varga Lajos ism.: Szádeczky-Kardoss Elemér: Geologie der rumpfungarländischen Kleinen Tiefebene, mit Berücksichtigung der Donaugoldfrage.
=1939. 347-350.

Banner János: Paúr Iván [1806-1888] emlékezete.
=1967. 377-382., 1 kép.

     geometria
Csatkai Endre ism.: Rózsa György: A Birckenstein-féle metszeteskönyv.
=1958. 373-375., 1 kép.

     geoszféra
Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj geoszférája. - A Fertő-táj hidroszférája és vízgazdálkodása.
=1976. 186-190.

     gépesítés
Dávidházy István: A soproni textilipar gépesítésének kezdetét jelző levél, 1843.
=1958. 363-364.

     gépészet
Gyulay Zoltán: Kövesi Antal (1876-1961). [Megemlékezés.]
=1962. 172-174.

Egész Kálmán: 25 éves a soproni Kempelen Farkas Gépészeti Szakközépiskola.
=1976. 353-356., 2 kép.

     gépgyárak
Csenár János: Bokor Nándor gazdasági gép- és eszközgyára [XIX. század].
=1968. 303-322., 10 kép.

     gépipar
Egész Kálmán: Tízéves a Soproni Kempelen Farkas Gépipari Technikum.
=1961. 65-68., 1 kép.

     Gereben Béla
Fábján Lajos: Gereben Béla (1902-1992). [Megemlékezés.]
=1993. 181-182., 1 kép.

     Gerencsér Nándor
Metzl János: Gerencsér Nándor (1908-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 189-190., 1 kép.

     Gerengel Simon
Friedrich Károly: Gerengel Simon lelkész, a soproni evangélikus gyülekezet megszervezője (1518-1571).
=1992. 2-31., 10 kép.

Grüll Tibor - Pausz József: Gerengel Simon és társai inkvizíciós perének jegyzőkönyve. [1551.]
=1994. 159-180., 1 kép.

     Gerezdes Jenő
Csatkai Endre: Értelmiségi fiatalok névtelen irodalmi köre [1930-as évek].
=1967. 61-64., 1 kép.

     germán temető
Nováki Gyula: Germán sírok Hegykőn.
=1957. 262-265., 5 kép.

Bóna István: VI. századi germán temető Hegykőn. 1-3.
=1960. 233-241., 4 kép; 1961. 131-140., 4 kép; 1963. 136-144., 4 kép.

     gesztenyések
Főző Géza: Soproni gesztenyések.
=1938. 148-156., 3 kép.

Csapody István: A Sopron környéki szelídgesztenyések.
=1959. 238-256., 1 térk., 3 kép. [Helyreigazítás: 369.]

Mollay Károly: A soproni szelídgesztenyés történetéhez. Fejezet a soproni határ történetéből.
=1960. 66-70.

     Giczy János
Bauerné Barla Gabriella: Giczy János festőművész kiállítása.
=1969. 383-384., 1 kép.

Kloss Andor: Gondolatok Giczy János festészetéről.
=1980. 79-83., 4 kép.

Heitler László: Sz. Egyed Emma és Giczy János pápai kiállítása.
=1986. 74-78., 4 kép.

Salamon Nándor: Invitáció - írásban és képben. Giczy János könyve.
=1997. 259-267., 3 kép.

Szopori Nagy Lajos: Festő és háttere. - Giczy János kiállítása a Győri Városi Levéltárban.
=1998. 55-57.

Morvai Gyula: Elöljáró szavak Giczy János festőművész Győri Városi Levéltár-beli kiállításához. (1997. szeptember 3-24.)
=1998. 57-58.

     gimnáziumok
Németh Sámuel: Ribini János 1722-1758 [helyesen: 1788!], a soproni ev. gimnázium rektora 1747-1758.
=1941. 321-324., 2 kép.

Kép: A Kultúrház (Kaszinó) helyén állt bástya, mögötte a Széchenyi gimnázium, 1870 körül.
=1956. 188.

Németh Sámuel: Magyar gimnázium Sopronban 1657-1674.
=1958. 37-46., 1 kép.

Prőhle Jenő: A Berzsenyi Gimnázium iskolatörténeti kiállítása, 1957.
=1958. 267-369., 1 kép: 366.

Kovácsics Sándor: XVII. századi orvosi kézirat a soproni Berzsenyi Gimnázium (volt ev. líceum) könyvtárában.
=1962. 272-274.

Emresz Károly: A soproni ev. gimnázium a reformkorban és az abszolutizmus korában (1803-1867).
=1968. 20-36., 1 t.

Losonczy Zsuzsanna: A soproni Laehne-féle nevelőintézet és gimnázium története (1853-1903). 1-2.
=1972. 228-245., 1-7. kép; 289-307., 8-14. kép.

Pusztadaróczi Mária: Adalék a soproni állami leánygimnázium 100 éves történetéhez.
=1973. 253-257.

Pusztadaróczi Mária: Adalékok a soproni Széchenyi István Gimnázium történetéhez.
=1974. 363-366.

Mollay Károly ism.: Emresz Károly: Sopron helytörténete a gimnáziumban.
=1975. 284-285.

Augusztinovicz Elemér: Sopron gimnáziumai 1945-1975 között.
=1976. 1-20., 4 kép.

Légrádi Imre: A Széchenyi István Gimnázium és Postaforgalmi Szakiskola jubileuma.
=1976. 268-271., 2 kép.

Szabó Jenő: A rajzoktatás száz éve a soproni Széchenyi István Gimnáziumban.
=1976. 272-273.

Baráth Zoltán: A Berzsenyi Dániel Gimnázium jubileuma.
=1983. 37-39.

Ikvai Nándor: Megnyitóbeszéd a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium iskolatörténeti kiállításán.
=1983. 39-42.

Kovács József László: "...in negocio erigendi Gymnasij..." (Néhány iskolatörténeti okmány a latiniskola és gimnázium alapításának történetéhez.) [1557.]
=1994. 32-43., 2 kép.

Sasfi Csaba: Sopron megye feledésbe merülő 18. századi kisgimnáziuma. (A csornai premontrei kisgimnázium.)
=1998. 215-227.

     Gloriett
Storno Miksa: A fertőbozi "Gloriett".
=1943. 280-282., 3 kép.

     Goethe, Johann Wolfgang von
Jakus Lajos: Gödör József [1796-1858]. (Sopron megyei író és Goethe pártfogoltja.)
=1967. 233-244.

     Goldmann Hugó
Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. IV. Dr. Goldmann Hugó (1867-1944) brennbergi bányaorvos.
=1960. 171-180., 2 kép.

     Goldmark Károly
Kép: Lackner Kristóf, Goldmark Károly, Berzsenyi Dániel, Liszt Ferenc és Széchenyi István arcképe.
=1955. 1-2. 98.

Schwarz József: Goldmark Károly soproni kapcsolatai levelei alapján.
=1957. 303-304.

[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Káldor Márton - Várnai Péter: Goldmark Károly élete és művészete.
=1957. 325.

     Goldner Mihály
Kép: Steinacker [Károly]: Márciusi hó a Szt. György utcában. 1854. Jobbról az első ház volt Goldner Mihályé.
=1965. 96.

     gombák
Igmándy Zoltán: Sopron és környékének gombái. I. Polyporaceae (taplófélék).
=1958. 119-135., 14 ábra.

Mollay Erzsébet ism.: Carolus Clusius: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia et Codex Clusii.
=1984. 189-191.

     gombkötők
Domonkos Ottó: A soproni gombkötők céhszabályzata 1633-ból. [Kép: Sopron látképe céhlevélen, XVIII. század.]
=1955. 1-2. 118-128., 1 kép.

     Gombocz Endre
Csapody István: Gombocz Endre (1882-1945). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 153-154.

Csapody István: Gombocz Endre soproni diákévei.
=1959. 164-169., 1 kép.

Bartha Dénes: Kitaibel Pál - Gombocz Endre - Kárpáti Zoltán állandó emlékkiállítás a Károly-kilátóban.
=2000. 173-174.

     Gombocz Zoltán
Mollay Károly ism.: Kovalovszky Miklós: Gombocz Zoltán.
=1956. 190.

Lőrincze Lajos: Avatóbeszéd Gombocz Zoltán emléktáblájánál.
=1983. 42-44.

     gondolatok könyve
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Missuray-Krúg Lajos: A Fabricius-ház meséi.
=1937.75-76.

     Gottsched, Johann Christoph
Fried István: Gottschedianus pietista folyóirat Sopronban (1779).
=1984. 29-42.

     Gottschling Károly
Taschner Frigyes: Gottschling Károly (1904-1983). [Megemlékezés.]
=1984. 361-363., 1 kép.

     Göcsej
Mollay Károly ism.: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. - Végh József (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. - Balázs Judit: Rábaszentandrás család- és ragadványnevei.
=1978. 91-93.

     Göcseji Múzeum
Tóth Ferenc ism.: A Göcseji Múzeum Jubileumi Emlékkönyve 1950-1960.
=1962. 182.

     Gödör József, gödörházi
Jakus Lajos: Gödör József [1796-1858]. (Sopron megyei író és Goethe pártfogoltja.)
=1967. 233-244.

     Gömbös Gyula
Koncsek László: Miért maradt el 1933-ban Gömbös soproni látogatása?
=1961. 252-254.

Fogarassy László ism.: Szokoly Endre: "...És Gömbös Gyula, a kapitány."
=1963. 94-95.

     Gömöri János
Domonkos Ottó: A Csatkai-díj 1976. és 1978. évi odaítélése [Szita Szabolcsnak és Gömöri Jánosnak].
=1979. 76-77.

     görögök
Füves Ödön: Adatok a soproni görögök történetéből.
=1962. 68-69.

Füves Ödön: Görög kereskedők Sopron megye területén 1770-ben.
=1964. 360-361., 1 kép.

László Ernő: Görögkeleti vallású diákok Sopronban. [XVIII. század vége.]
=1964. 362.

Füves Ödön: Görög imaház alapítása Sopronban, 1785.
=1966. 265.

Füves Ödön: Soproni görög diákok a görögök forradalmi társaságában (1796).
=1973. 264.

     Götjen, J. C.
Csatkai Endre: Volt-e Sopronban Götjen nevű nyomdász?
=1963. 77-78.

     Grábner József
Fejér Zoltán: Soproni leporellók. - Grábner József akvarellművész munkásságáról.
=1997. 52-54.

     gradói zsinat
Tóth Endre: Vigilius episcopus Scaravaciensis (Scarbantia VI. századi történetéhez).
=1977. 320-326.

     Graf Ferenc
Metzl János: Graf Ferenc (1914-1990). [Megemlékezés.]
=1992. 86-87., 1 kép.

     Graff János György
F. A.: Lőcsei diák [Graff János György], akit a soproniak váltottak ki török rabságból.
=1962. 348.

     grafika
Csatkai Endre: Soproni vonatkozású kis szentképek.
=1942. 306-308., 2 kép.

Csatkai Endre: Adatok a soproni grafika történetéhez.
=1942. 308-310.

Berecz Dezső: Ágoston Ernő. 1889-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 84-89., 1 kép.

Csatkai Endre: Divéky József 1887-1951. [Megemlékezés.]
=1963. 186-190., 5 kép.

László Emőke: Ligeti Antal [1823-1890] rajza Sopronról.
=1966. 45-47., 1 kép.

Tompos Ernő: Handler Ferdinánd vázlatkönyve.
=1966. 259-260., 3 kép.

Szabó Jenő: Fél évszázada rajzol és fest Sterbenz Károly.
=1975. 264-272., 4 kép.

Gollnhofer Sándor: Szabó Alajos kiállítása Budapesten.
=1981. 361-366., 4 kép.

Metzl János: [Bata Péter grafikus, Reigl Judit és Tamás Elemér festő a Műcsarnok kiállításán.]
=1983. 287.

Szarka Árpád: Richly Zsolt grafikusművész és rajzfilmrendező kiállítása. (Liszt Ferenc Művelődési Központ: 1985. márc. 20.)
=1986. 79-82., 3 kép.

Szabó Jenő: Sterbenz Károly kiállítása.
=1986. 355-357., 1 kép.

Kratochwill Mimi: Szabó Vladimir soproni kiállítása elé.
=1987. 366-367.

Askercz Éva: Műtermi beszélgetés a 92 éves Sterbenz Károllyal.
=1993. 232-235., 4 kép.

Galavics Géza: A "Barokk rajzok a Soproni Múzeum gyűjteményéből" c. kiállítás elé (Sopron, 1993. február 7., Lábasház).
=1993. 328-331., 2 kép.

Kloss Andor: Soproni Horváth József grafikai kiállítása. (1994. március 12.)
=1994. 312-316., 3 kép.

Boros László: Szücs Szabó Sándor grafikus 70. születésnapján rendezett kiállítás megnyitója a Várkerület Galériában. (1995. október 1.)
=1995. 360-363., 1 kép.

Nemes András ism.: Soproni tájakon. Válogatás id. Storno Ferenc vázlatkönyveiből 1845-1860.
=1999. 73-74.

     grafitos edények
Gömöri János: Merkur-keresztes kerámiabélyegek Sopronból.
=1980. 164-168., 2 kép.

     Graz
Kovács József László ism.: Keller Juliane: Grazer Frühdrucke (1559-1619).
=1983. 188-189.

     Greilinger-malom
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Varga [József]: Die Wandorfer Bergkirche.
=1938. 172-173.

     Grill Ferenc
Török Bálint: Ismeretesek-e Grill Ferenc zeneszerző soproni adatai?
=1957. 153.

Csatkai Endre: Sopronban élt-e Grill Ferenc zeneszerző?
=1957. 153-154.

     Grillparzer, Franz
Fried István ism.: Zimmermann, Bernhard H.: Grillparzer und der Protestantismus.
=1968. 284.

     Grubacsevics Ferenc
Mikó Sándor: Rábaközi kép a kuruc-labanc háború idejéből.
=1971. 29-40., 2 kép.

     Gruber József
Dávidházy István: Gruber József soproni tanító (1828-1878) naplói.
=1960. 323-330., 1 kép.

     Grünvald Fülöp
Scheiber Sándor: Grünvald Fülöp 1887-1964. [Megemlékezés.]
=1964. 187-188.

     gubacsdarazsak
Győrfi János: Sopron környékének gubacsdarazsai.
=1957. 79-90., 4 kép.

     Gugelweit János
Mollay Károly: Gugelweit János, a Soproni virágének lejegyzője. [1490-es évek eleje.]
=1939. 178-180.

     gúnyiratok
Csatkai Endre: Soproni bonyodalmak egy gúnyirat körül 1847-ben.
=1957. 267-271.

     gúnyversek
Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Gúnyvers a soproni asszonyokról 1595-ből. [Wiener János versei.]
=1942. 226-227.

V. Kovács Sándor: Gúnyvers Sopron követe [Felsőbüki Nagy Pál] ellen 1830-ból.
=1959. 352.

Horváth Zoltán: Követválasztási gúnyvers 1843-ból.
=1964. 71-74.

Csatkai Endre: Pasquil kantáte formájában, 1775.
=1967. 261-262.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Egy újabb paszkvil feltűnése, 1785.
=1969. 264.

     Gutenberg, Johann
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Fitz József: Gutenberg.
=1941. 68.

     gyalogosok
[László Ernő] L. E. ism.: Mi a kuruckorban említett Talpatsch?
=1966. 288.

     Gyalóka
Alföldy Géza: Kiadatlan római feliratok a soproni Liszt Ferenc Múzeumban.
=1961. 352-357., 4 kép.

     gyapjúvásár
Horváth Zoltán: Harc a soproni gyapjú-vásártartási jog megszerzéséért (1843-1846).
=1970. 306-316., 2 kép.

     gyárak
Peterdi Ferenc: A soproni gyáripar fejlődése a felszabadulás után.
=1960. 4-7., 7 grafikon, 1 kép.

Horváth Zoltán: Idegen (külföldi) tőkések gyáralapítási kísérletei Sopronban 1918 előtt.
=1988. 193-220., 8 kép.

     gyászhírek
[Ruhmann Jenő] rj.: Dr. Payr Sándor. [Gyászhír.]
=1938. 102.

Thirring Gyula (1858-1940). [Gyászhír.]
=1940. 386.

Botvay Károly. [Gyászhír.]
=1958. 372.

Dr. Csatkai Endre. [Gyászhír.]
=1970. 96.

Csatkai Endre: Széchenyi István halotti emléke. [Gyászhír.]
=1970. 264.

Dr. Kelényi Ferenc (1915-1975). [Gyászhír.]
=1975. 289.

Dr. Vendel Miklós. [Gyászhír.]
=1977. 95.

Dr. Gyulay Zoltán. [Gyászhír.]
=1977. 95.

[Mollay Károly. Gyászhír.]
=1997. 97.

Környei Attila (1940-2000). [Gyászhír.]
=2000. 3.

     gyászszertartások
Mészáros Gyula: A szocialista tartalmú családi ünnepségek, valamint polgári gyászszertartások szervezése Sopronban (1951-1974).
=1975. 75-78., 1 kép.

     gyékényszövés
Mollay Károly ism.: Kálmán Béla: A bősárkányi gyékényszövés és szókincse.
=1943. 285.

     Gyenikin, Anton Antonovics, tábornok
Simkovics Gyula: Gyenikin [1872-1945] tábornok Sopronban, 1922.
=1962. 357.

     gyermekdalok
Schwarz József ism.: Lieder, Reime und Sprüche der Kinder im Burgenland.
=1957. 325.

     gyermekgyilkosság
Csatkai Endre: Egy gyermekgyilkos leány kivégzése 1777-ben és annak visszhangja.
=1965. 78-83.

     gyermekotthon
Kép: A hajdani Víg paraszt vendéglő (ma gyermekotthon) a Bécsi utcában.
=1963. 166.

     gyermekvédelem
Körmendi Dénes: A soproni gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények munkája (1961-1969).
=1970. 339-352., 6 grafikon, 2 kép.

     gyertyamártók
Mollay Károly ism.: Csatkai Endre: A soproni szappanosok és gyertyamártók története.
=1942. 98-99.

Dávidházy István: Egy érdemes soproni polgár élete. Braun Nándor 1802-1877.
=1994. 348-361., 6 kép.

     gyógyfürdők
Kovács József: Kis adat a balfi gyógyfürdőről.
=1957. 288.

Nagy László: A Fertő-táj értékeinek hatása az emberi szervezetre. (Gyógyfürdők, gyógy- és ásványvizek.)
=1987. 20-28.

     gyógyfüvek
[Csatkai Endre] Cs. E.: Botanizáló és népdalgyűjtő soproni diákság, 1794, 1870.
=1962. 168.

     gyógyítástörténet
Metzl János ism.: Mollay Károly: Hausarznei- und Essigbüchlein von Hans Seyfridt. Hans Seyfridt házipatikája és eceteskönyvecskéje (1609-1633). Nikolics Károly Gyógyítástörténeti Bevezetésével.
=1996. 377-378.

     gyógymódok
Maár Margit: Népi orvoslás Sopronban és környékén. 1-2.
=1956. 193-201., 2 kép; 289-301.

     gyógynövények
Kárpáti Zoltán: Sopron környékének fontosabb gyógynövényei.
=1941. 38-44.

     gyógyszerészet
Táp Lászlóné: Gyógyszerészeti adatok egy régi soproni patikáról.
=1983. 44-53., 6 kép.

Táp Lászlóné: Csathó József gyógyszerész (1849-1885).
=1985. 277-280., 2 kép.

Nikolics Károly: Szemelvények a soproni gyógyszerészet múltjából (1945-1985).
=1988. 86-91., 1 kép.

Nikolics Károly: Sopron és a magyar gyógyszerészet.
=1993. 389-393.

Horváth Dénes: Prof. Dr. Nikolics Károly (1918-2000). [Megemlékezés.]
=2000. 439-441., 1 kép.

Lipták József: Nikolics Károly (1918-2000) szakmai életműve. [Megemlékezés.]
=2000. 442-444.

     gyógyszerhirdetés
Borsa Gedeon: Egy soproni patika nyomtatott hirdetése 1730 tájáról.
=1965. 377-379., 1 kép.

     gyógyszertárak
Nikolics Károly ism.: Ryslavy, Kurt: Materialien zur Geschichte der Apotheken und Apotheker im Burgenland.
=1980. 188.

Nikolics Károly: 30 éves a Soproni Patikamúzeum.
=1998. 269-270.

     gyógyvizek
Zádor Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása.
=1978. 40-53., 3 térk., 2 kép. [Fábján Lajos hozzászólása: 1979. 75.]

Fábján Lajos: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása. (Hozzászólás Zádor Alfréd cikkéhez.)
=1979. 75.

     Gyóni Géza
Csatkai Endre: Gyóni Géza tevékenysége a soproni Kultúrában.
=1942. 216-217.

Kép: Gyóni Géza, Richly Rezső, Mayer Géza, Nagy Lajos, 1911 körül.
=1956. 383.

Kép: Az Ógabona tér 1895 táján. Gyóni Géza lakóhelye, mellette az egykori lovaskaszárnya.
=1961. 288.

Merényi László: Háború-ellenes mozgalom Győr-Sopron megyében 1912 őszén.
=1961. 359-365., 1 kép.

Simkovics Gyula: Gyóni Géza soproni évei, 1908-1912.
=1963. 174-178.

Kép: Gyóni Géza egykori lakóháza a Színház utcában, 1929.
=1964. 296.

Nyéki Károly: Egy elfelejtett költő egy elfelejtett költőről. (Ludvig Kálmán Gyóni Gézáról.)
=1971. 354-355.

Berecz Dezső: [Gyóni Gézáról.]
=1984. 383.

     gyorsírás
Traeger Ernő: Az első magyarországi gyorsírási tankönyv soproni vonatkozásai. 1-2.
=1958. 137-143.; 217-221.

Fogarassy László: Traeger Ernő (1887-1971). [Megemlékezés.]
=1971. 377-378., 1 kép.

     Győr
Thier László ism.: Bay Ferenc: A győri Városi Közkönyvtár Évkönyve I. 1898-1938.
=1939. 266.

Lengyel Alfréd: Sopron megyei családnevek Győr város polgárkönyveiben [1727-1848].
=1958. 97-104.

Uzsoki András: Paúr Iván levél a győri múzeumban.
=1960. 89.

Mollay Károly ism.: Bárdos Kornél: Győr zenéje a 17-18. században.
=1981. 188-189.

Bárth János: A győri püspöki javadalom átadása 1914-ben.
=1982. 244-250.

Mollay Károly ism.: Fejezetek a győri önkormányzatok történetéből.
=1993. 190-191.

Hárs József ism.: Farkas Szilveszter (szerk.): Győri tanulmányok. Emlékkötet Győr szabad királyi városi jogállásának 250 éves jubileumára.
=1994. 323-324.

Göncz Árpád köztársasági elnök megnyitóbeszéde A magyar iskola első évszázadai c. kiállításon. (Győr, 1996. március 21.) (Magnószalagról áttette Hárs József.)
=1996. 97-99.

Németh Ildikó ism.: Győr története a kezdetektől napjainkig. (Szerk.: Bana József - Morvai Gyula.)
=1998. 189-190.

Dominkovits Péter ism.: Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848-49-ben.
=1999. 317-319.

Márfi Attila ism.: Mónus Imre: Győr elestének és visszavételének [XVI. század] bibliográfiája. Szerk.: Bana József.
=2000. 300-302.

     Győr vármegye
Lengyel Alfréd: Győr megyéhez küldött soproni keltezésű missilis levelek (XVII. század).
=1960. 274-277.

Merényi László: Háború-ellenes mozgalom Győr-Sopron megyében 1912 őszén.
=1961. 359-365., 1 kép.

Dominkovits Péter ism.: Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848-49-ben.
=1999. 317-319.

     Győr-Moson-Sopron megye
Polgár Tamás ism.: Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995). Szerk.: Horváth József.
=2001. 456-459.

     Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
Fazekas Csaba ism.: Németh Ildikó (szerk.): Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848-1849-es iratanyaga. Tematikus repertórium.
=2000. 84-88.

     Győr-Sopron megye
Baraczka István: Győr-Sopron megyei adatok a XVI. század derekától a Nádasdy-számadásokban (1544-1554).
=1972. 55-65.

Szathmári István: Befejeződött Győr-Sopron megye földrajzi neveinek összegyűjtése.
=1972. 253-257.

Szita Szabolcs ism.: Kovács Győzőné (szerk.): Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye.
=1977. 280-281.

Hiller István ism.: Rétvári László: Győr-Sopron megye népesedése.
=1978. 190-191.

Németh Zoltán: A II. világháború Győr-Sopron megyei hadműveletei (1945. március 26-április 4. [Valójában április 13.])
=1980. 289-302., 1 térk.

Molnár Imre: A Győr-Sopron megyei munkásmozgalom-történet kutatásának, feldolgozásának helyzete és további feladatai.
=1983. 69-73.

Láng Miklós: Vidovszky Béla Győr-Sopron megyei alkotásai.
=1983. 349-354., 4 kép.

     Győr-Sopron Megyei Idegenforgalmi Hivatal
Uhlik Rudolf ism.: Gimes Endre - Fábján Lajos - Kosztka Vilmos: 20 éves a Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal (1954-1974).
=1976. 283-285.

     Győrfi János
Mátyás Vilmos: Dr. Győrfi János (1905-1966). [Megemlékezés.]
=1967. 89-91., 1 kép.

     Győri Egyházmegye
Csatkai Endre ism.: Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Győregyházmegye múltjából. IV. szám. 2. rész.
=1939. 345-347.

Mollay Károly ism.: Buzás, Josef: Kanonische Visitationen der Diözese Raab aus dem Jahre 1713.
=1982. 94-95.

Fülöp Éva: A Győri Egyházmegye Canonica Visitatio-i. [1641-1698.]
=2000. 54-70.

Fülöp Éva Mária: A Győri Egyházmegye Ezer Éve. Szerk.: Kiss Tamás.
=2000. 451-455.

     Győri Főkapitányság
Turbuly Éva ism.: Pálffy Géza: A Győri Főkapitányság története a 16-17. században I. A császárváros védelmében.
=1999. 414-415.

     Győri Múzeum
Kőhegyi Mihály: Arrabona 1. A Győri Múzeum Évkönyve 1959.
=1961. 185-187.

     Győri Szemle
Csécs Terézia ism.: Jászberényi Ferencné: A Győri Szemle 1930-1944 repertóriuma.
=2001. 198-201.

     Győri Városi Levéltár
Szopori Nagy Lajos: Festő és háttere. - Giczy János kiállítása a Győri Városi Levéltárban.
=1998. 55-57.

Morvai Gyula: Elöljáró szavak Giczy János festőművész Győri Városi Levéltár-beli kiállításához. (1997. szeptember 3-24.)
=1998. 57-58.

     GYSEV
Kubinszky Mihály: 80 éves a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút.
=1955. 3-4. 129-130.

Kép: A GYSEV pályaudvar 1890 körül.
=1965. 114.

Kép: A GYSEV üzletigazgatóság a bombázások előtt.
=1969. 271.

Király Tibor: A Győr-Sopron-Eberfurti Vasút mozgópostája.
=1993. 42-46., 11 kép.

Tóth Sándor: Légitámadások a GYSEV ellen 1944/45-ben.
=1996. 302-321.

Kubinszky Mihály ism.: Tóth Sándor: A Győr-Sopron-Eberfurti Vasút rövid története.
=1996. 378-379.

Szita Szabolcs: Lisiczky Lajos (1922-1983) emlékezete.
=1997. 268-271.

Lovas Gyula: A Győr-Sopron-Eberfurti Vasút és soproni palotája.
=2000. 146-162., 7 kép.

Lovas Gyula: 125 éves a Győr-Sopron közötti vasút.
=2001. 297-318., 11 kép.

     Gyula
Kovács József László: Pethő János levele Szigetvár és Gyula eleséséről 1566-ból.
=1968. 275-276.

     Gyulay Zoltán
Mollay Károly: Gyulay Zoltán 70 éves.
=1971. 193.

Dr. Gyulay Zoltán. [Gyászhír.]
=1977. 95.

Hiller István: Gyulay Zoltán (1900-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 173-176. 1 kép.

     gyűjtemények
Storno Miksa: A Storno-család magángyűjteménye.
=1942. 184-195., 6 kép.

Kőhegyi Mihály - Szemán Attila: Storno Miksa: Régi pecsétnyomók. (A Storno-gyűjtemény anyagából.)
=1943. 242-247., 4 t.

Pj.: Adalékok a soproni természetrajzi gyűjtés történetéhez, XIX. század eleje.
=1962. 284.

László Ernő: Újabb adalékok a soproni természetrajzi gyűjtés történetéhez.
=1963. 81.

Fried István: Rumy Károly György soproni vonatkozású gyűjteménye.
=1963. 282-284.

Friedrich Károly: "Celeberrimae collectiones Sopronienses". (A soproni evangélikus gyülekezet gyűjteményei.)
=1990. 97-127., 13 kép. [Kiegészítés: 286.]

Horváth Bertalan: Nosztalgia és valóság. [Soproni Horváth József festménygyűjteménye.]
=1996. 367-368.

Svaiczer Gábor [1784-1845] főkamaragróf mint gyűjtő.
=2000. 167-172., 7 kép.

Kubinszky Mihály: Dr. Langer Herbert (1907-2000). [Megemlékezés.]
=2000. 444-445., 1 kép.

     Gyüleviz
Csatkai Endre: A zsirai (gyülevizi) kastély.
=1939. 70-75., 4 kép.

     gyümölcsök
Főző Géza: Sopron vidékének gyümölcsei.
=1943. 118-135.

Főző Géza: A soproni vidék gyümölcseinek származása, nevük eredete.
=1956. 17-30., 5 kép.

     Haag Péter
Jakus Lajos: Petőfi egyik tanárának [Haag Péter] soproni kapcsolatai.
=1966. 15-25., 2 kép.

     habánok
Krisztinkovich Béla: Habán emlékek Sopronban és környékén.
=1960. 221-232., 15 kép.

Katona Imre: Egy feketevárosi habán kézmosó a XVIII. század elejéről.
=1975. 163-166., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Katona Imre: A habán kerámia Magyarországon.
=1976. 377-378.

     Haberleiter család
Mollay Károly: Soproni élet a 15. század második felében. (A Haberleiter-család története.) 1-2.
=1941. 109-122., 1 családfa, 2 t.; 153-172., 1 t.

     háborús károk
Boronkai Pál: Sopron újjáépítése.
=1960. 8-33., 14 kép.

     Habsburg Birodalom
Szögi László: Sopron városi és megyei hallgatók a Habsburg Birodalom egyetemein a XIX. század első felében. [A mutatókat Koloszár Andrea készítette.]
=1996. 150-188., 3 t.

     Habsburgok
L. E.: Különös hang Ferenc József első soproni látogatásával kapcsolatban, 1840-es évek.
=1962. 70.

Mollay Károly ism.: Ifj. Hiller István: Palatin Nikolaus Esterházy. Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645.
=1993. 182-183.

     hadfelszerelés
Szabó Jenő: Pellican Ignác Lőrinc városi fegyvertáros számadása az 1692. évről.
=1981. 331-343.

Mollay Károly: Kőszeg 1532. évi ostroma és Sopron.
=1983. 193-236., 1 t., 9 kép.

     hadimunka
H. Elek Mária ism.: Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történethez 1944-1945.
=1990. 77-79.

     hadjáratok
Hetyéssy István: Sopron megye hadi népe Thurzó nádor erdélyi hadjáratában, 1610.
=1960. 189-190.

     hadmérnökök
Irmédi-Molnár László: Kőszeghi Mártony Károly 1783-1848.
=1960. 312-322., 1 térk., 3 kép.

     hadügy
Vanyó Tihamér: Sopron vármegye hadügyi, gazdasági viszonyai és közállapotai (1640-1690). 1-3.
=1976. 20-38.; 113-129.; 211-227.

     hagyatékok
[Csatkai Endre] Cs. E.: Soproni iparosok mint az elkobzott sopronkeresztúri Nádasdy-kastély becsüsei 1672-ben.
=1938. 100.

Hetyésy István: Rátky Kata hagyománya a soproniaknak, 1646.
=1964. 85.

Csatkai Endre: Egy soproni táblabíró [perkátai Somogyi Ferenc] lakása 1834-ben.
=1964. 261-263.

Csatkai Endre: Kis adalékok a "Somogyi-ház" múltjához.
=1969. 262-263.

Güntner Péter: A soproni polgárság vagyoni viszonyai a századfordulón a hagyatéki leltárak tükrében.
=1995. 244-260., kép. [Helyesbítés: 382.]

Turbuly Éva: Elöljáróban. [Végrendeletek és hagyatéki leltárak.]
=1999. 324.

Kücsán József: Adatok Sopron északkeleti külvárosának 17-18. századi szőlőbirtoklásához.
=1999. 382-389., 3 térk., 2 kép.

     Hajnóczy Dániel
Németh Sámuel: Hajnóczy Dániel (1690-1747). [Megemlékezés.]
=1941. 234-238.

     halandóság
Thirring Gusztáv: Sopron halandósága.
=1939. 169-170.

Thirring Gusztáv: Sopron halandósága II. József korában.
=1939. 255-256.

     halastavak
Nováki Gyula: Római-kori halastavak.
=1958. 63-66., 12 térk.

Mollay Károly: A Tómalom középkori előzményei. (Fejezetek a soproni határ történetéből.)
=1992. 150-167., 5 kép.

     Halász Gábor
Hiller István ism.: Deme Zoltán: Halász Gábor [1901-1945] élete és munkássága.
=1966. 383.

Varga Imréné: Dokumentumok egy köztisztviselői pályakép megismeréséhez. - Halász Gábor segélykérő levele alapján. -
=1995. 47-56., 2 kép.

     Halász kunyhó
Kép: A hajdani fürdőház a Halász kunyhónál 1890 körül.
=1963. 87.

     Halász utca
Kép: Sopron, Halász utca 16.
=1967. 373.

     Halász-kaszárnya
Kép: A hajdani Halász-kaszárnya a mai Halász utcai Ált. Iskola helyén.
=1959. 149.

     halászat
Varga Lajos - Mika Ferenc: A magyar Fertő halászata az utolsó 12 esztendő folyamán.
=1937. 24-44., 1 grafikon.

Varga Lajos: Néhány adat a Fertő-tó német részének halászati viszonyairól.
=1944. 30-33.

Bárdosi János: Herman Ottó Hegykőre [Kertész Györgyhöz] írott levelei, 1896.
=1961. 89-94., 6 kép.

Bárdosi János: A hegykői és sarródi halászok szerződése a szovjet csapatokkal (1945 augusztus).
=1970. 179-182.

Mikó Sándor: Adatok a Sopron vármegyei halászat történetéhez.
=1970. 366-374., 2 térk.

Kiss Jenő ism.: Kovács Antal: A halászat szakszókincse a Felső-Szigetközben.
=1989. 92-93.

     halgazdálkodás
Takács Károly: Egy elfeledett halgazdálkodási mód a Barbacsi-tavon.
=1999. 390-394., 1 kép.

     Halle
A. Szála Erzsébet: Liebezeit Zsigmond György (1689-1739).
=1983. 342-346., 1 kép.

     hallstatti kultúra
Romwalter Alfréd: A Hallstatt-La-Tène korbeli vaskohászat Sopron környékén.
=1939. 51-57., 1 kép.

Patek Erzsébet: Ásatások a soproni Várhelyen (Burgstall) 1973-ban.
=1974. 55-65., 1 térk., 5 kép.

     halotti arckép
Csatkai Endre: Zichy György plébános halotti arcképe a Szent Mihály templom sekrestyéjében, 1675.
=1967. 354-357., 1 kép.

     halotti címer
Tompos Ernő: A soproni bencéstemplom jótevő családjának kérdéséhez.
=1940. 30-31., 1 kép.

     Halper János
Szigeti Kilián: Halper János (1817-1888) orgonaépítő mester élete és működése.
=1972. 307-320., 9 kép.

     Hamar Gyula
Dr. Kormos Gyula: Egy soproni evangélikus pedagógus és egyházzenész: Hamar Gyula (1881-1976). [Megemlékezés.]
=1997. 272-280., 2 kép.

     Hamberger József
Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. III. Hamberger József 1834-1888.
=1958. 73-78., 2 kép.

     Hamelin, Jules Camille, tábornok
Fogarassy László: Hamelin tábornok egy titkos jelentés tükrében.
=1981. 48-50.

     Handler család
Tompos Ernő: Handler Ferdinánd építész és családjának többi építész tagjai.
=1962. 17-32., 13 kép.

     Handler Ferdinánd
Tompos Ernő: Handler Ferdinánd vázlatkönyve.
=1966. 259-260., 3 kép.

     Handler Jakab
Csatkai Endre: Három klasszicista építész. (Neumayer Lőrinc, Ringer József, Handler Jakab.)
=1942. 114-125., 6 kép.

     hangjegyes kódextöredékek
Szigeti Kilián: Középkori hangjegyes kódextöredékek a Soproni Állami Levéltárban. 1-2.
=1963. 29-40., 6 kép; 145-149.

     hangszerek
Csatkai E[ndre]: Adat Csorna zenei múltjához [XVIII. század].
=1941. 147.

Oromszegi Ottó: CK Mester soproni basszus-pommerének leírása és története [XVII. század közepe].
=1966. 164-169., 2 kép.

     hangversenyek
Ruhmann Jenőné: Adatok a soproni Mozart-kultusz és a házi hangversenyek történetéhez.
=1956. 287-288.

Thier László: Liszt Ferenc soproni hangversenyei és műveinek nyilvános előadása 1820-1956. (A művészt érintő fontosabb helyi és megyei események felsorolásával.) 1-3.
=1956. 354-359, 2 kép; 1957. 99-103., 1 kép; 1958. 257-260. [Pótlás: 1961. 254-255.]

Macher Frigyes ism.: 100 Jahre Karfreitagsaufführungen der "Sieben letzten worte des Erlösers Am Kreuze". Szerk.: Elizabeth Hübner.
=1998. 284-285.

     Hanság
[Verbényi László] V. L. dr. ism.: Szekendi Ferenc: A Hanság és a Fertő lecsapolási kisérleteinek története.
=1938. 171-172.

Károlyi Zoltán: A Fertő és Hanság vízügyi kérdéseinek mai állása.
=1957. 34-43.

Mihályi Péter: Régészeti kutatások a Hanságban. 1-2.
=1971. 17-18., 1 térk., I-VII. t.; 109-117., VIII-XIV. t.

Zádor Alfréd: A Hanság lecsapolásának története.
=1982. 338-348., 6 kép.

Fried István: Egy régi statisztikai mű tanulságos részletei.
=1990. 154-157.

Kiss Jenő ism.: Timaffy László: Rábaköz és a Hanság.
=1992. 187-190.

     Hany Istók
Missuray-Krúg Lajos: Hany Istók, rábaközi regék hőse.
=1943. 24-57., 4 kép.

Mollay Károly ism.: Honti Pál: Hany Istók nyomában.
=1974. 192.

Faragó Sándor: Még egyszer Hany Istókról.
=1985. 246-256.

Katona Imre: Hany Istók Budapesten.
=1990. 158-167., 3 kép.

     harangok
Macher Frigyes: "Harangvariációk" a soproni Központi Bányászati Múzeumban.
=1986. 273-276., 3 kép.

Kőhegyi Mihály ism.: Patay Pál: Corpus campanorum antiquarum Hungariae.
=1990. 381-382.

     harangöntés
[Csatkai Endre] Cs. E.: Régi soproni harangöntők relief-mintái.
=1938. 98.

[Heimler Károly] ry. ism.: Csatkai Endre: A soproni harangöntés és tűzoltószerek gyártásának története.
=1942. 311-312.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Soproni harangöntők művei a budapesti Rókus kápolnában.
=1938. 318.

     Harka
Kotsis Tivadar: Vulkán volt-e a harkai csúcs?
=1941. 147.

Mollay Károly: Harka nevéről.
=1955. 1-2. 138.

Hiller István ism.: Andreas Schindler: Harkau mein Heimatdorf.
=1988. 184-186.

Mollay Károly: Állítsák vissza Harka nevét!
=1989. 225-226.

Varga Imréné: Adalékok a soproni felső evangélikus egyházmegyéhez tartozó három gyülekezet [Sopronbánfalva, Balf és Harka] történetéhez.
=2001. 180-183., 1 térk.

     Harkai család
Házi Jenő: A városi kancellária kialakulása Sopronban.
=1956. 202-215., 3 kép.

     Háromház tér
Becht Rezső: Az én városom. [Kép: Háromháztér.]
=1937. 3-10., 1 kép.

     Harrucker kapitány
[Csatkai Endre] Cs. E.: Ismeretlen soproni történetíró [Harrucker kapitány].
=1937. 69.

     Hárs József
Szerkesztőbizottság: [A 70 éves] Hárs József köszöntése.
=1995. 326-327.

     hársfák
Mesterházy Tihamér: A nagycenki Széchenyi-hársfasor és kastélypark.
=1979. 171-175., 4 kép.

Bartha Dénes: Hársak a kertépítészetben. - A nagycenki hársfasor.
=1994. 188-196., 4 kép.

     Háry Gyula
D. Szemző Piroska: Benedek Elek Sopronban, 1891.
=1960. 167-170., 2 kép.

     Hasfalva
Reuter Camillo: Hasfalva.
=1968. 278-280.

     határkérdés
Fogarassy László ism.: G. Soós Katalin: A nyugat-magyarországi kérdés (1918-1919).
=1963. 93-94.

Fogarassy László: Iratok az osztrák-magyar határkérdés történetéhez. 1-3.
=1976. 350-353.; 1977. 81-87.; 1981. 156-161 [Kiegészítés: 287.].

Sallai János: A magyar-osztrák határ történetéről a XVIII. századtól napjainkig.
=1996. 289-301. [Dominkovits Péter hozzászólása: 1997. 92.; Metzl János kiegészítése: 1997. 93-94.]

     határnyitás
Nagy László: A Páneurópai Piknik és az 1989. szeptember 11-i határnyitás.
=2001. 75-87.

     határvidékek
Verbényi (Veszelka) László ism.: Moritz Durach: Das Grenzland als Erzieher.
=1938. 336.

     hátkosár
Ízes Mihály: A Sopron környéki hátkosár.
=1968. 79-81., 1 kép.

     Hátsókapu
Tóth Sándor: Régészeti adatok az Elő- és Hátsókapu történetéhez.
=1988. 56-77., 19 kép.

     Hátsókapu utca
Kép: A Hátsó kapu 3. sz. ház rokokódíszes ablaksora.
=1968. 322.

     hattyúk
Leitner József: Az énekes hattyú (Cygnus musicus Bechst.) újabb előfordulása a Fertőn.
=1940. 68-73., 1 kép.

     Hátulsó utca
Kép: Hajdani házak a Hátsó utcában 1920 körül.
=1959. 269.

Tomka Péter: Későromai sírok a Hátulsó utcában.
=1967. 245-253., 8 kép.

     Hauer család, báró
Conrad-Hauer Arnold báró: A soproni báró Hauer-család leszármazásához.
=1941. 241-243.

     Hauer István báró
Hiller István: Hauer István tükörképe Széchenyi István írásaiban. 1-2.
=1967. 172-179., 254-261., 2 kép.

     Hauser Károly
Pósfai Vilmos: Hauser Károly soproni festőművész 1841-1911.
=1959. 345-352., 9 kép.

     Haydn, Franz Joseph
Csatkai Endre: Haydn Teremtés című oratóriumának első soproni előadása 1804-ben.
=1958. 154.

Csatkai Endre: Haydn Teremtés c. orátóriumának kismartoni vonatkozásai.
=1959. 162-163.

László Ernő: Móra Ferenc téves elbeszélése Haydn koponyájának sorsáról.
=1959. 374-375.

Somfai László: Haydn ünnepségek Fertődön.
=1960. 87-88.

Veszprémi László ism.: Szerk.: Szabolcsi Dénes - Bartha Dénes: Zenetudományi tanulmányok Haydn emlékére.
=1961. 183-185.

Csatkai Endre ism.: Bartha [Dénes] - Somfai [László]: Haydn als Opernkapellmeister.
=1962. 94-95.

Házi Jenő: Haydn József hercegi karmester 1768. évi tűzkára és a kismartoni városi levéltár pusztulása.
=1970. 360-361.

Hiller István: Újabb adatok Joseph Haydn soproni kapcsolatairól.
=1982. 169-173., 1 kép.

Nagy Alpár: "In memoriam Joseph Haydn".
=1985. 82-84.

Rozsonits Géza: Joseph Haynd rokoni kapcsolatai Szentmiklóson.
=1993. 46-50.

     hazafiság
Tilkovszky Lóránt: Gondolatok Széchenyi István hazafiasságáról. - Halála 100. évfordulója alkalmából. -
=1960. 97-101., 2 kép.

Boronkai Szabolcs: Haza és hazafiság a 19. századi német nyelvű prédikációkban.
=2000. 239-249.

     házaspár
Kép: Soproni házaspár 1861-ben.
=1941. 108.

     házassági kereseti jog
[Heimler Károly] ry. ism.: Móra Mihály: Házassági kereseti jog a köteléki perben az egyházi jog szerint.
=1943. 159.

     Házi Jenő
Horváth Zoltán: Házi Jenő 80 éves.
=1972. 97-98.

Horváth Zoltán: Házi Jenő (1892-1986). [Megemlékezés.]
=1987. 178-183., 1 kép. [Helyreigazítás: 287.]

Mollay Károly: Visszaállították Házi Jenő akadémiai tagságát.
=1989. 227.

Mollay Károly: [Kloss Andorról és Házi Jenőről.]
=1992. 191.

Hárs József: Dr. Házi Jenő emléktáblájának avatása. (1993. október 14.)
=1994. 75-78., 1 kép.

Varga Imréné: Dokumentumok egy köztisztviselői pályakép megismeréséhez. - Halász Gábor segélykérő levele alapján. -
=1995. 47-56., 2 kép.

Polgár Tamás: Adatok a Sopron Városi Közkönyvtár korai történetéhez Házi Jenő jelentése tükrében.
=1999. 168-172.

     Házi Jenő Honismereti Alapítvány
Turbuly Éva: A Házi Jenő Honismereti Alapítvány jelentése.
=1998. 285.

     házipatika
Metzl János ism.: Mollay Károly: Hausarznei- und Essigbüchlein von Hans Seyfridt. Hans Seyfridt házipatikája és eceteskönyvecskéje (1609-1633). Nikolics Károly Gyógyítástörténeti Bevezetésével.
=1996. 377-378.

     házjegyek
Hegyi Ferenc: Legújabban előkerült házjegyek a bécsi külvárosban.
=1968. 73-74.

Katona Imre: Merkur-keresztes soproni ház.
=1972. 350-354., 3 kép.

     háztörténet
Mollay Károly: Háztörténet és várostörténet. A Szent György utca 3. számú ház. (1379-1550.) 1-2.
=1959. 121-136., 5 kép; 193-204., 4 kép.

Mollay Károly: Középkori háztörténet és várostörténet. 1-3.
=1989. 18-40., 1-9. kép; 126-148., 10-25. kép; 205-224., 26-33. kép.

Mollay Károly: Két középkori oltárjavadalom történetének tanulságai. (Részlet Sopron középkori topográfiájából.)
=1994. 43-60., 8 kép.

     háztulajdonosok
[Lauringer Ernő] L-r E-ő. ism.: Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig.
=1941. 329-331.

Házi Jenő: A soproni belváros házai és háztulajdonosai 1687-ben. 1-2.
=1965. 127-141., 4 kép; 223-232., 2 kép.

     Hebbel, Friedrich
Boronkai Szabolcs: Moritz Kolbenheyer levelezése Friedrich Hebbellel [1851-1864].
=1996. 66-70.

     héber kéziratok
Róth Ernő: A Soproni Állami Levéltár héber kéziratairól.
=1956. 319-334., 4 kép.

     héber kódexek
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban. A középkori magyar zsidóság könyvkultúrája.
=1969. 286-288.

Turán Tamás: Újabb héber kódextöredékek soproni könyvtárakban.
=1995. 74-76., 1 kép.

     Heckenast Gusztáv
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Szemző Piroska: Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó.
=1962. 383.

     Hefele, Melchior
Kubinszky Mihály: Melchior Hefele (1716-1794) emlékkiállítása Szombathelyen (1994. augusztus-november).
=1995. 359.

Velladics Márta: Egy apró, ámde érdekes adat Fertőd építéstörténetéhez.
=1996. 74-79., 1 kép.

Mőcsényi Mihály: Kritikus gondolatok és ismeretlen tények Eszterháza építéstörténetéhez. 1-2.
=1997. 2-16., 7 kép; 98-117., 1 kép. [Kiegészítés: 382.]

     Hegedüs Géza
Szabó Jenő: [Hegedüs Géza tévedései Lackner Kristófot illetően.]
=1976. 286-287.

Hárs József: Hegedüs Géza darabja [Lackner Kristóf] a soproni közönség előtt.
=1977. 361-363.

     Hegybéli Articulusok
Domonkos Ottó: A nagycenki "Hegybéli Articulusok" 1817-ből.
=1956. 67-73., 4 kép.

     Hegykő
Nováki Gyula: Germán sírok Hegykőn.
=1957. 262-265., 5 kép.

Bóna István: VI. századi germán temető Hegykőn. 1-3.
=1960. 233-241., 4 kép; 1961. 131-140., 4 kép; 1963. 136-144., 4 kép.

Bárdosi János: Herman Ottó Hegykőre [Kertész Györgyhöz] írott levelei, 1896.
=1961. 89-94., 6 kép.

Hetyési István: Egy Sopron megyei gazda [Csepregi Pál] küzdelme 1623-ban.
=1961. 366-369.

Boross Marietta: Zöldségtermelés a Fertő tó déli partján. (Adatok Hegykő, Fertőhomok és Hidegség zöldségtermeléséhez.)
=1965. 308-322., 11 kép.

Bárdosi János: A hegykői és sarródi halászok szerződése a szovjet csapatokkal (1945 augusztus).
=1970. 179-182.

Horváth Emil: Hegykő, Fertőhomok, Hidegség osztály- és rétegszerkezetének alakulása (1960-1983).
=1984. 312-331., 13 kép.

     Heimler Károly
Becht Rezső: In memoriam Heimler Károly [1877-1954]. [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 2-4., 1 kép.

Leitner József: Heimler Károly és a Soproni Városszépítő Egyesület.
=1955. 1-2. 13-17.

Heimler Károly irodalmi működése. Összeáll.: Thier László.
=1955. 1-2. 160-161.

Szabó Jenő: Heimler Károly egy elfeledett akciója az idegenforgalom érdekében.
=1968. 92.

Szabó Jenő: Emlékezés Heimler Károlyra [arcképe: 193.].
=1969. 194-202., 1 kép.

Verbényi László: Utolsó találkozásom Heimler Károllyal. (A Városszépítő Egyesület újjászervezőinek figyelmébe.)
=1969. 203-206., 3 kép.

Szabó Jenő: Adalék Heimler Károly egyéniségéhez.
=1976. 357.

Szabó Jenő: A Heimler-emlékmű felavatása.
=1985. 182-184., 1 kép.

     Helikon
Péczely Piroska: Soproni vonatkozású diákversek a keszthelyi Helikon könyvtárban.
=1963. 278-281.

     Hell János
Csatkai Endre: Sopronban oltottak először Magyarországon himlő ellen [Hell János, 1802].
=1969. 340-342.

     helynevek
(KJ.) ism.: Széll Sándor: Városaink neve, címere és lobogója.
=1942. 230.

Házi Jenő ism.: A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve 1942.
=1943. 153-156.

Mollay Károly: Harka nevéről.
=1955. 1-2. 138.

Verbényi László ism.: Karl Mollay: Scarbantia, Ödenburg, Sopron.
=19551-2. 158.

Major Jenő: A XVIII. század végi Sopron topográfiájának néhány kérdése.
=1956. 122-140., 3 kép.

Verbényi László: Néhány megjegyzés az Ödenburg-vitához.
=1956. 141-146.

Mollay Károly: Névtudomány és várostörténet Dágtól Ágfalváig. (1195-1416.) 1-2.
=1961. 114-130., 1 családfa, 1 térk., 2 kép; 193-200., 1 térk.

Mollay Károly: Helyneveink tipológiai vizsgálata. (Hozzászólás Kázmér Miklós könyvéhez.)
=1970. 352-359., 1 térk.

Mollay Károly: Földrajzi neveink magyarázatáról. (Hozzászólás Kiss Lajos könyvéhez.)
=1981. 237-250., 1 térk.

Kiss Jenő ism.: Marácz László Károly: Fertőd helynevei.
=1986. 285-286.

Ruhmann Jenő: Sopron környéki helynevek egy XVIII. században felmért katonai térképen.
=1990. 43-52., 6 kép.

     helyrajz
Csatkai Endre: A soproni utcanevek történetéhez.
=1937. 58-68.

Mollay Károly: Adalék Sopron régi helyrajzához.
=1938. 263-264.

Mollay Károly: Helyrajzi neveink védelme.
=1967. 334-340., 1 grafikon, 1 kép.

Csatkai Endre: Hozzászólás Mollay Károly: Helyrajzi neveink védelme c. tanulmányához.
=1968. 59-60.

László Ernő - Öreg soproni - Kovács L. Ferencné: Hozzászólások Mollay Károlynak a soproni utcanevekről szóló cikkéhez.
=1968. 250-252.

Verbényi László: Korszerű szempontok helyrajzi neveink védelmében.
=1969. 162-164.

Mollay Károly: Helyrajzi neveink védelmének "védelmére".
=1969. 334.

Szabó Jenő: Hol volt Sopronban a Lebergasse? (Adalék Sopron középkori helyrajzához.)
=1978. 357-359.

Hárs József: Utcáink nevei az utóbbi százhúsz évben.
=1990. 131-148., 1 különálló várostérkép melléklettel. [Dávidházy István helyesbítése: 383.]

Mollay Károly: A Rózsák utcája. (Részlet Sopron középkori helyrajzából.)
=1992. 231-244., 6 kép.

     helyreállítás
Storno Miksa: Az Új utca 16. számú ház helyreállítása.
=1955. 1-2. 139-140., 1 kép.

Winkler Oszkár: Új lakóépületek Sopron belvárosában.
=1962. 289-298., 7 kép.

Mollay Károly ism.: Dávid Ferenc: A soproni ó-zsinagóga. - Sedlmayr János: A soproni ó-zsinagóga helyreállítása.
=1980. 85-86.

Molnár László: A Központi Bányászati Múzeum épületének története és műemléki helyreállítása.
=1984. 42-57., 12 kép.

Mányoki János - Németh László: A soproni evangélikus templom fedélszerkezetének helyreállítási munkái.
=1989. 40-56., 9 kép.

     Helytörténészek Baráti Köre
Hárs József: A soproni Helytörténészek Baráti Köre.
=1977. 379-382.

     helytörténet
[Heimler Károly] ry. ism.: Thier László: Sopron im Spiegel alter Drucke. Kulturhistorisches aus drei Jahrhunderten.
=1938. 106-107.

H. Gy. ism.: Scholtz Ödön: Illustrierte Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva-Agendorf, Bánfalva-Wandorf und Loipersbach.
=1939. 92-93.

Idősebb és ifjabb Petz Dániel krónikája 1778-1839. Jegyz. ell.: Csatkai Endre.
=1940. 133-206.

Mollay Károly - Weger Imre: A Sopron megyei Kultúratlasz Közleményei. 1-2.
=1942. 76-85., 1 térk.; 146-147.

Mollay Károly: Egyháztörténet és helytörténet.
=1942. 215-216.

Mollay Károly ism.: Benkő László: A falukutatástól a nemzetnevelésig.
=1943. 268.

Csatkai Endre: Gantner Antal (1869-1945). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 152-153.

Verbényi László ism.: Karl Mollay: Scarbantia, Ödenburg, Sopron.
=19551-2. 158.

Mollay Károly: Sopron a középkor végén.
=1956. 31-42., 2 kép.

[Takáts Endre]: Javaslatok a soproni helytörténeti kutatások megindítására.
=1956. 64-66.

László Ernő: Pollák Miksa 1868-1944. [Megemlékezés.]
=1956. 90.

Mollay Károly ism.: Szántó Imre (szerk.): A helytörténeti kutatások módszere és feladatai az oktató-nevelő munkában.
=1957. 157-158.

Hanák Péter lektori jelentése a Sopron város története 1848-1948 c. munkaközösség eddigi eredményeiről.
=1958. 47-53.

Vörös Károly lektori jelentése a Sopron város története 1848-1948 c. munkaközösség eddigi munkálatairól.
=1958. 144-148.

László Ernő: Scheiber Ferenc 1873-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 280-281.

Csatkai Endre: Thier László 1898-1960. [Megemlékezés.]
=1960. 374-376., 1 kép.

Domonkos Ottó ism.: Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében. Összeáll.: Horváth Zoltán.
=1965. 286-287.

Domonkos Ottó: Csatkai Endre (1896-1970). [Megemlékezés.]
=1970. 273-278., 2 kép.

Környei Attila: A helytörténész Csatkai Endre.
=1971. 59-66.

Domonkos Ottó: "A helytörténeti kutatás 25 éve Sopronban" című kiállítás.
=1971. 81-84.

Mollay Károly: Bán János (1887-1971). [Megemlékezés.]
=1971. 188., 1 kép.

Mollay Károly: Gyulay Zoltán 70 éves.
=1971. 193.

Martos András ism.: Történeti meteorológia és helytörténet. (Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701-1800-ig.)
=1973. 54-57.

Mollay Károly: A helytörténeti és honismereti folyóiratok szerkesztőinek szombathelyi konferenciája.
=1973. 265.

[Szabó Jenő] Sz. J.: Néhány megjegyzés a "Sopron-Nyírbátor" tévévetélkedőről.
=1974. 269-271.

Szerkesztőbizottság: Harminc esztendő.
=1975. 1.

Hárs József: Egy rejtvénypályázat margójára.
=1975. 176.

Mollay Károly ism.: Emresz Károly: Sopron helytörténete a gimnáziumban.
=1975. 284-285.

Hárs József: Egy [helytörténeti diák-] pályázat nyertesei.
=1977. 347-348.

Hárs József: Sikerre várva. (Egy tévévetélkedő tanulságai.)
=1979. 76.

Mollay Károly: A vidéki helytörténeti, honismereti és közművelődési folyóiratok szerkesztőinek békéscsabai tanácskozása. [1979. október 25-26.]
=1980. 44-46.

Baranyai Lenke: Czuczor Ernő (1895-1980). [Megemlékezés.]
=1981. 86-87., 1 kép.

Mollay Károly: Földrajzi neveink magyarázatáról. (Hozzászólás Kiss Lajos könyvéhez.)
=1981. 237-250., 1 térk.

Hiller István: Határmenti irodalmi-helytörténeti találkozó Kismartonban.
=1983. 77-78.

Mollay Károly ism.: Festschrift für Karl Semmelweis.
=1986. 283-284.

Környei Attila: Faragó Sándor (1924-1985). [Megemlékezés.]
=1986. 360-363., 1 kép.

Horváth Zoltán: Házi Jenő (1892-1986). [Megemlékezés.]
=1987. 178-183., 1 kép. [Helyreigazítás: 287.]

Környei Attila: Gondolatok a helytörténész Mollay Károlyról.
=1997. 199-203.

Polgár Tamás ism.: Rábaközi honismereti évkönyv. Szerk.: Pájer Imre.
=1997. 379-380.

Polgár Tamás: Rábaköz honismereti évkönyv 1998.
=2000. 206-207.

     helytörténetírás
Maár Károly - Mollay Károly: A soproni és Sopron megyei helytörténetírás módszere s feladatai. 1-2. [Kép: a Szent Mihály-kapu környéke.]
=1938. 273-288., 1 kép; 1939. 17-23.

Soós Imre: A Sopron megyei községtörténetírás forrásai. 1-2.
=1939. 153-159.; 204-210.

Mollay Károly: Sopron vármegye középkori történelmének nyelvészeti és történeti kérdései. (Széljegyzetek Belitzky János könyvéhez.)
=1939. 232-239.

Belitzky János: Sopron vármegye középkori története bírálatához. [Megjegyzés Mollay Károly cikkére.]
=1939. 354-358.

Mollay Károly: Válasz Belitzky Jánosnak.
=1939. 358.

Mollay Károly: Újabb szempontok a helytörténetírás műveléséhez.
=1943. 161-170.

Horváth Zoltán: Házi Jenő 80 éves.
=1972. 97-98.

Papp István: A soproni munkásmozgalom történetírásának időszerű feladatairól.
=1973. 49-53.

Horváth Zoltán: Verbényi László 70 éves.
=1980. 313-314.

Mollay Károly: Helytörténetírás: minek? kinek?
=1993. 135-140.

Mollay Károly: Hiller István (1934-1993). [Megemlékezés.]
=1994. 80-82., 1 kép.

Turbuly Éva: Önkormányzati levéltárak és a helytörténetírás.
=1995. 165-170.

Baranyai Lenke: Rozsonits Géza 1939-1996. [Megemlékezés.]
=1996. 373-375.

Turbuly Éva: A falutörténet-írás néhány feudális-kori forrása a Soproni Levéltárban.
=1998. 246-253.

     herbárium
Csapody István: Képes herbárium a soproni múzeumban.
=1957. 118-124., 2 kép.

     Herend
Mihalik Sándor: Stingl Vince "sopronyi nemtelen plebejus, a herendi gyár alapítója.
=1968. 323-338., 3 kép.

     herma
[Csatkai Endre] Cs. E.: Szent László király ereklyéje Sopronban, 1683.
=1941. 324.

     Herman Ottó
Bárdosi János: Herman Ottó Hegykőre [Kertész Györgyhöz] írott levelei, 1896.
=1961. 89-94., 6 kép.

     Hermann Antal
Varga Izabella - Kulcsár Péter: Herrmann Antal Nyugat-Magyarországon [1918-1919].
=1969. 226-233.

     Hertul mester
Házi Jenő: A Képes Krónika festője [Hertul mester], 1325.
=1967. 114-122., 1 kép.

Mollay Károly: Olasz művelődési kapcsolatok a középkori Sopronban. (Széljegyzetek a Magyar Anjou Legendáriumhoz.)
=1978. 78-81.

     Hesperus
Fried István: Sopron és környéke a "Hesperus"-ban, 1815-1821.
=1964. 182-184.

     Hess egri festő
Kép: Hess egri festő oltárképe az iváni templomban: Szt. András vértanúsága.
=1963. 91.

     Hétbükkfa
Csapody István: Természetvédelmi feladataink.
=1956. 166-170., 1 kép.

Burayné Mihályi Erika: Mészáros Sándor és a Hétbükkfa.
=1987. 166-169., 1 kép. [Helyreigazítás: 287.]

     Hetés
Mollay Károly ism.: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. - Végh József (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei. - Balázs Judit: Rábaszentandrás család- és ragadványnevei.
=1978. 91-93.

     HÉV
Lovas Gyula: A Fertővidéki HÉV (1897-1997).
=1998. 30-43., 7 kép.

     Hidegség
Boross Marietta: Zöldségtermelés a Fertő tó déli partján. (Adatok Hegykő, Fertőhomok és Hidegség zöldségtermeléséhez.)
=1965. 308-322., 11 kép.

Tóth Melinda: Buzád-nemzetségbeli Csák soproni ispán (1246-1254).
=1976. 194-210., 1 térk., 3 kép.

Horváth Emil: Hegykő, Fertőhomok, Hidegség osztály- és rétegszerkezetének alakulása (1960-1983).
=1984. 312-331., 13 kép.

     hidrológia
Garád Róbert: Boronkai Pál 1897-1970. [Megemlékezés.]
=1970. 191-192., 1 kép.

     hidroszféra
Aujeszky László - Schilling Ferenc - Somogyi Sándor (szerk.): A Fertő-táj geoszférája. - A Fertő-táj hidroszférája és vízgazdálkodása.
=1976. 186-190.

     hiedelmek
Mollay Károly: Népi hiedelmeink kutatása. (Hozzászólás Schram Ferenc könyvéhez.)
=1972. 257-263.

Kiss Jenő: Néprajzi-nyelvi érdekességek Mihályiból.
=1981. 72-80., 15 kép.

Mollay Károly: Népi hiedelmeink kutatása. (Hozzászólás Schram Ferenc könyvéhez.)
=1984. 169-170.

     hienc nyelvjárás
Mollay Károly ism.: Csanits, Emmerich: Hianzngschichtn.
=1980. 283-284.

Mollay Károly ism.: Haiding, Karl (hg.): Johann Reinhard Bünker: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart.
=1982. 274-275. [Hárs József kiegészítése: 287.]

     hieroglifika
Kovács József László: Emblematika, hieroglifika, manierizmus. (Fejezet Lackner Kristóf művészi világából.) 1-2.
=1971. 3-17., 1-8. kép; 97-108., 9-15. kép;

     Hillebrand Jenő
Nováki Gyula: Hillebrand Jenő (1884-1950). [Megemlékezés.]
=1955. 1-2. 152.

     Hiller István
Mollay Károly: Hiller István (1934-1993). [Megemlékezés.]
=1994. 80-82., 1 kép.

Mastalirné Zádor Márta: Hiller István irodalmi munkássága.
=1994. 85-100.

     himlő
Csatkai Endre: Sopronban oltottak először Magyarországon himlő ellen [Hell János, 1802].
=1969. 340-342.

     hirdetmények
Varga Imréné: Soproni hirdetmények felszabadulásunk időszakából. (1945. ápr.-nov.)
=1970. 49-56., 5 kép.

     hírközlés
Szele Lajos: A soproni hírközlés múltja, 1879.
=1962. 87.

     hírlapok
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Krajevszky Gizella - Takács Miklós: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963.
=1966. 96.

     hírlevelek
Kovács József László: Hírlevelek és Neue Zeitungok Sopronban a 16-17. században.
=2000. 19-31., 2 kép.

     hiteles helyek
Mollay Károly ism.: Horváth Antal: A csornai konvent hiteles helyi működése [az 1220-as évektől].
=1943. 268.

     hittérítés
Bóna István: Cundpald fecit. A petőházi kehely és a frank térítés kezdetei a Dunántúlon. 1-4.
=1964. 127-141., 4 kép; 218-233., 1 kép; 319-328., 2 kép; 1965. 32-41.

Csatkai Endre: Egy gyermekgyilkos leány kivégzése 1777-ben és annak visszhangja.
=1965. 78-83.

     Hoffer Ottó
Csatkai Endre: Hoffer Ottó [1889-1958]. [Megemlékezés.]
=1958- 371-372., 1 kép.

     Holics
Thier László: Sopron megyei adalék a holicsi fayance magyarországi elterjedéséhez.
=1940. 44-45.

     Hollósy Kálmán
Kelényi Ferenc: Hollósy Kálmán és Móra Ferenc Felsőlövőn, 1900.
=1961. 55-61., 4 kép.

     holokauszt
Hiller István ism.: Randolph L. Braham: A magyar Holocaust. I-II. köt.
=1989. 188-191.

Bircher Erzsébet: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! [Holocaust-emlékülés megnyitója.]
=1995. 77-78., 1 kép.

Tóth Imre ism.: Holocaust emlékkönyv. Szerk.: Králl Csaba.
=1995. 94-95.

     homlokzatok
Boronkai Pál: A soproni Lenin körút homlokzatrendezési terve.
=1964. 335-343., 12 kép.

Kép: Részlet a fertőrákosi kastély homlokzatáról. 18. század.
=1968. 86.

Kép: A Lenin körút felújított homlokzatai.
=1970. 64.

Kép: Klasszicista lakóház utcai homlokzata. Rákóczi u. 39.
=1970. 75.

     Homok
Tóth Melinda: Buzád-nemzetségbeli Csák soproni ispán (1246-1254).
=1976. 194-210., 1 térk., 3 kép.

     homokbánya
Nováki Gyula: Avar sírok a Sopron-Pozsonyi úti homokbányában.
=1958. 166-167., 3 kép.

     honfoglalás
Gömöri János: Sopron és környéke a magyar honfoglalás és államalapítás korában. Gondolatok az új állandó régészeti kiállítás kapcsán.
=2000. 343-373., 10 kép.

     hordók
Storno Ferenc: Régi soproni borsajtók, hordók és mércékről.
=1940. 358-369., 10 kép.

[Csipkés Kálmán] Cs. K.: A Városi Múzeum soproni borászati emlékei. [Sajtók, hordók, mércék.]
=1941. 129-132., 6 kép.

     horgászat
Cser József: Horgászidőm emlékezete.
=1996. 356-364.

     Horpács
Horváth Tibor Antal: A horpácsi prépostság.
=1941. 45-50.

Hetyési István: Egy Sopron megyei gazda [Csepregi Pál] küzdelme 1623-ban.
=1961. 366-369.

     horvát csapatok
Smidt Lajos: Egy 1849-es hirdetmény.
=1969. 181-183., 1 kép.

     Horváth B. Jenő
Fábján Lajos: Horváth B. Jenő (1922-1970). [Megemlékezés.]
=1981. 183-184.

     Horváth József
Augusztinovicz Elemér: Horváth József (1900-1979). [Megemlékezés.]
=1980. 83-85., 1 kép.

Nagy Alpár: A tizenkettedik emléktábla. [Horváth József 1900-1979.]
=1990. 65-71., 1 kép.

     horvátok
László Ernő: Adalékok a horvátok 1848-as átvonulásához.
=1964. 260-261., 1 kép.

Kép: Jellasich martalócai.
=1969. 288.

Mollay Károly ism.: Breu, Josef: Die Kroatensiedlung im Burgenland und den anschliessenden Gebieten.
=1971. 287-288. [Josef Breu kiigazítása: 1972. 95.]

Mollay Károly ism.: Hadrovics, László: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert.
=1976. 183-184.

Grubits Ferenc: Jubileum Kópházán. [A horvátok letelepedésének 450 éves évfordulója.]
=1985. 77-80., 1 kép.

Nyomárkay István ism.: Erzählgut der Kroaten aus Stinatz. Herausgegeben von Károly Gál und Gerhard Neweklowsky.
=1985. 281-284.

Lovasné Szabó Ágnes: Temetési szokások Kópházán.
=1986. 257-273., 9 kép.

Mollay Károly ism.: Geosits, Stefan (hg.): Die burgenländischen Kroaten im Wandel der Zeiten.
=1988. 381-383., 1 térk.

     Hossmann, Abraham
Kovács József: Hír egy tervezett XVII. századi nyomtatott városi krónikáról. (Abraham Hossmann három levele a Soproni Állami Levéltárban, 1614.)
=1964. 264-267.

     hosszmértékek
Mollay Károly ism.: Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig.
=1980. 189-190.

     Höller György
Varga Gyula: A pusztacsaládi Szent István emlékszobor, 1860.
=1986. 179-184.

     Hősök Napja
Molnár László: Ünnepi megemlékezés a Hősök Napján. (Sopron, május 28.)
=2000. 431-433.

     Hövej
Takács Lajos: A höveji "legények igazsága" 1837-ben.
=1958. 149-153.

Kiss Jenő ism.: Szalayné Pókay Marietta: A höveji csipkekészítés szakszókincse.
=1990. 382.

     Hrabal, Bohumil
Ízes Mihály Bohumil Hrabalról.
=1974. 287.

     Huber Márk
Szende Katalin - Grüll Tibor: Lackner Kristóf beszéde Huber Márk iskolafelügyelő beiktatására (1620).
=1991. 237-241.

     Hubertusz vadászlak
Becht Rezső: Soproni évszakok. [Téltől őszig.] 1-4.
=1938. 1-11., 2 kép; 118-123., 2 kép; 179-185., 3 kép; 276-273., 3 kép.

     Hubertusz vendéglő
Kép: Szilvásy Márton vadászkastélya a Bécsi dombon, a későbbi Hubertusz-vendéglő, 1910 körül.
=1964. 280.

     humanizmus
Angyal Endre: Lackner Kristóf [1571-1631] és a barokk humanizmus kezdetei.
=1944. 1-18.

Kovács József László: A közép-európai humanizmus kérdései. (Ülésszak Lackner Kristóf születésének 400. évfordulója alkalmából. Sopron, 1971. május 6-8.)
=1971. 272-273.

     Hummel Kristóf
Kovács József László: Hummel Kristóf végrendelete (1562) és számadása (1569).
=1996. 115-126.

     huszárok
Kubinszky Jenő: A "M. kir. Nádasdy Ferenc 3. honvéd huszárezred" Sopronban 1921-1939.
=1995. 215-236., 3 kép.

     huszitizmus
Mollay Károly: Macskakő-Katzenstein. Feudális anarchia és huszitizmus Sopron környékén (1440-1465).
=1963. 122-135., 1 kép.

Mollay Károly: Sopron ismerkedése a huszitizmussal. (1415-1465.)
=1964. 333-335.

Verbényi László: A huszitizmus egyik fő támogatója Sopronban. Zsigmond Sopronba költözteti Zsófia cseh királynét, 1426.
=1967. 43-47.

     Hübschlin, Johann Baptist
S. K.: Az első soproni nyomdász [Johann Baptist Hübschlin] életéhez [1721-1728].
=1966. 260.

     hüllők
Marián Miklós - Traser György: Sopron környékének kétéltű-hüllő világa.
=1978. 153-170., 1 térk., 14 kép.

     hűséges város
Szende Katalin: Fidelitas és politika. Kihez és miért volt hűséges Sopron városa a középkorban.
=2001. 343-354.

     idegen nyelv
Verbényi László: Adalék az idegen nyelvi oktatás terjedésére Sopronban, 1843.
=1955. 1-2. 144.

     idegenforgalom
Leitner J[ózsef] ism.: Thirring Gusztáv: A soproni idegenforgalmi statisztika és a város idegenforgalma.
=1937. 283-284.

Pöttschacher Rudolf: Sopron sz. kir. város idegenforgalma 1932-1937.
=1938. 101.

Gereben Béla: Sopron város idegenforgalma a felszabadulás tíz esztendejében.
=1955. 3-4. 149-151.

Kép: A mai Idegenforgalmi Hivatal helyén állott házcsoport az Ógabona téren 1935 körül.
=1960. 125.

Hárs József: A soproni idegenforgalom kezdetei. 1-?. [A folytatást az egyes részek eltérő címe miatt külön bibliográfiai leírásokként közlöm.]
=1966. 303-319., 4 kép;

Hárs József: Idegenforgalom Sopronban a két világháború között.
=1967. 97-113., 5 kép.

Hárs József: A Soproni idegenforgalom története 1937-től 1945-ig.
=1967. 193-204., 2 kép.

Hárs József: A soproni idegenforgalom fejlődése 1945-től napjainkig.
=1968. 1-9.

Szabó Jenő: Heimler Károly egy elfeledett akciója az idegenforgalom érdekében.
=1968. 92.

Hárs József: Az első idegenvezető-képzés Sopronban.
=1972. 354-355.

Fábján Lajos: Friedrich Károly 70 éves.
=1976. 193-194.

Uhlik Rudolf ism.: Gimes Endre - Fábján Lajos - Kosztka Vilmos: 20 éves a Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal (1954-1974).
=1976. 283-285.

Baranyai Lenke: Czuczor Ernő (1895-1980). [Megemlékezés.]
=1981. 86-87., 1 kép.

Taschner Frigyes: Gottschling Károly (1904-1983). [Megemlékezés.]
=1984. 361-363., 1 kép.

Héjj Botond: Kik látogatják a soproni erdőket? (Egy kérdőíves felmérés eredményei.)
=1986. 69-74., 1 térk.

Fábján Lajos: Gereben Béla (1902-1992). [Megemlékezés.]
=1993. 181-182., 1 kép.

Szita Szabolcs: Fábján Lajos (1924-1997) emlékezete.
=1998. 65-67., 1 kép.

Gimesi Szabolcs: Kedves Olvasó!
=2001. 227-228.

Winkler Gábor: Idegenforgalmi épületek Sopronban a 19. században.
=2001. 229-248., 15 kép.

Katona Csaba: A fertőbozi fürdő története.
=2001. 249-261., 1 kép.

Kubinszky Mihály: Idegenforgalmi létesítmények a Lőverekben.
=2001. 262-276.

     időjárás
Kárpáti B. László: Egy ritka tél a Fertőn [1979 január].
=1980. 257-261., 1 grafikon, 5 kép.

     ifjúsági mozgalom
Nagy István ism.: Hiller István: Az ifjúsági mozgalom tíz esztendeje Sopronban, 1957-1967.
=1967. 383-384.

Szita Szabolcs: Az ifjúsági mozgalom kibontakozása Sopronban a felszabadulás után (1945-1948). 1-2.
=1975. 2-46., 24 kép; 97-138., 21 kép.

     ifjúságvédelem
Körmendi Dénes: A soproni gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények munkája (1961-1969).
=1970. 339-352., 6 grafikon, 2 kép.

     igazolási eljárás
Smidt Lajos: Kuruckori igazolási eljárás, 1704.
=1965. 273-274.

     Ihász Dániel ezredes
Ruhmann Jenő: Ihász Dániel szerepe az olaszországi magyar emigrációban.
=1942. 233-256., 3 kép.

Kunszery Gyula: Ihász Dániel levelezése ifj. Caesar Gyulával (1875-1881).
=1973. 193-204., 1 kép.

     Ihász ház
Kép: A hajdani Ihász- (jelenleg Caesar-) ház.
=1958. 256.

     Ihász Imre, ihászi
Csatkai Endre: Az első soproni magyar színielőadás (1792) szereplőinek levélváltásából.
=1942. 37-41.

Csatkai Endre: Ihász Imre diákkori emlékkönyve, 1793-1795, 1814.
=1942. 94-97.

     Ihász Rudolf
Simkovics Gyula: Soproni áldozat a haza oltárára 1848-ban.
=1958. 253-256.

     Ihrlinger Antal
Hiller István: A magyarországi szocialista mozgalom úttörőjének, a "hűtlenségi per" egyik fővádlottjának soproni kapcsolatairól (Ihrlinger Antal halálának 85. évfordulójára).
=1975. 157-162., 2 kép.

     ikonográfia
Gömöri János: Az 1340. évi soproni városcímer: a védőszentek ikonográfiai meghatározása.
=1990. 336-340., 2 kép.

     Ikva
Kép: Az Ikvapatakot áthidaló rácsos ívek a külső várfal vonalában a Patak-utca táján.
=1940. 61.

Kép: Ikvaparti részlet a városi pásztorházzal a Patak-utcában.
=1941. 122.

Kép: Ikvaparti részlet.
=1942. 140.

Németh Sámuel közli: Mozaik-képek Sopron múltjából.
=1943. 148-150.

Dávidházy István: Meghiúsult városrendezés 150 évvel ezelőtt.
=1994. 154-159.

     Ikvai Nándor Múzeumi Alapítvány
Környei Attila: Az Ikvai Nándor Múzeumi Alapítvány jelentése.
=1998. 287.

     Ilona-akna
Ruhmann Jenő: A brennbergbányai Ilona-akna története (1886-1930).
=1993. 245-253., 1 kép.

     imaház
Füves Ödön: Görög imaház alapítása Sopronban, 1785.
=1966. 265.

     infrastruktúra
Horváth Mihály: Sopron város infrastruktúrája.
=1974. 331-339.

     inkvizíció
Grüll Tibor - Pausz József: Gerengel Simon és társai inkvizíciós perének jegyzőkönyve. [1551.]
=1994. 159-180., 1 kép.

     internálás
Szabó Jenő ism.: Németh Alajos: Papok a rács mögött.
=1992. 92-93.

     ipar
Kelényi Ferenc: Sopron kereskedelme és ipara a kiegyezés évében.
=1964. 307-318.

Fried István: Kortársak a soproni, Sopron megyei ipari létesítményekről, 1836.
=1965. 267-269., 1 kép.

Szántó István: Sopron város és vonzáskörzete iparának helyzete és fejlesztésének hosszú távú feladatai.
=1985. 25-47.

Horváth Zoltán: Idegen (külföldi) tőkések gyáralapítási kísérletei Sopronban 1918 előtt.
=1988. 193-220., 8 kép.

     iparegylet
Verbényi (Veszelka) László: Terv soproni iparegylet alapítására 1848-ban.
=1939. 259-260.

     ipari épületek
Vass Dániel: Winkler Oszkár építészeti tevékenysége a faiparban.
=1988. 239-243., 3 kép.

     iparművészet
Csatkai Endre: Művész szerzetesek és iparművészek a soproni kolostorokban a 17-18-ik században.
=1938. 337-338.

[Csipkés Kálmán] Cs. K. ism.: Voit Pál: Régi magyar otthonok.
=1944. 100.

Askercz Éva: Id. Storno Ferenc pályakezdő éveinek bécsi kapcsolatai.
=1994. 362-374., 12 kép.

     iparosok
Csatkai Endre: Vándorkereskedők és vándoriparosok a régi Sopronban és a megyében.
=1963. 313-322., 3 kép.

     iparostanulók
Verbényi László: Iparostanulók magyarul tanulnak. (Adalékok a magyar nyelv terjedésére Sopronban, 1830.)
=1956. 77-78.

     iparrajziskola
Veszelka László: Gondolatok a székesfővárosi iparrajziskola kiállításán.
=1938. 167.

     iparrégészet
Mollay Károly: Iparrégészet.
=1987. 159-161.

     Ipartársulat
Kiss Jenő: A mihályi Ipartársulat és Ipartestület történetéhez (1828-1948).
=1973. 261-262.

     ipartörténet
Dávidházy István ism.: Domonkos Ottó: A soproni ruházati iparágak története.
=1961. 284-285.

G. Szende Katalin: Kézművesipar-történet. Beszámoló egy négyszögletű kerekasztalról.
=1997. 257-259.

     ipartörvények
Verbényi (Veszelka) László: A soproni rajziskola története. 1778-1909. 1-6.
=1938. 203-220.; 300-304.; 1939. 58-70., 1 kép; 116-121.; 195-203.; 1940. 3-10.

     iratok
Horváth Mária: A Batthyány család soproni vonatkozású irataiból [XVII. század].
=1968. 160-164., 1 kép.

Németh Ildikó ism.: Az alsó- és középszintű oktatás 1848-49-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Szerk.: F. Kiss Erzsébet. [Naptár 1848-ból.]
=1999. 313-314., 1 kép.

Fazekas Csaba ism.: Németh Ildikó (szerk.): Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848-1849-es iratanyaga. Tematikus repertórium.
=2000. 84-88.

     irodalmi élet
[Berecz Dezső] (bd.): A Frankenburg Irodalmi Kör működése 1939/40-ben.
=1940. 372-373.

Hamar Gyula: Gamauf Teofil feljegyzései Kis Jánosról.
=1941. 291-299., 1 kép.

Erdei László: Sopron megye irodalma és egy ismeretlen költő a Bach-korszakban.
=1957. 127-129.

Berecz Dezső: Móricz Zsigmond Sopronban (Julianus barát nyomában). [1924., 1927., 1930.]
=1958. 167-171.

D. Szemző Piroska: Benedek Elek Sopronban, 1891.
=1960. 167-170., 2 kép.

Csatkai Endre: Bródy Sándor és Sopron.
=1960. 255-258.

Hiller István: Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes soproni szereplései, 1917.
=1961. 71-74.

Simkovics Gyula: Ney Ferenc emlékezése Sopronra és Frankenburg Adolfra.
=1961. 166-168.

[Gergely Pál] Lengyel Pál: Frankenburg Adolf tudóstársasági folyamodványa, 1836.
=1961. 177-179. [Helyreigazítás: 370.]

Kelényi Ferenc: Berzsenyi és Sopron.
=1961. 289-307., 4 kép.

Csatkai Endre: Arany János soproni kapcsolatai.
=1961. 342-344.

Kelényi Ferenc: Móra Ferenc Sopronban, 1933.
=1962. 53-57.

Csatkai Endre: Reviczky Gyula és Sopron.
=1962. 65-68.

Fried István: Rumy Károly György soproni évei, 1810-1813.
=1963. 69-74.

Kelényi Ferenc: "Soproni újdonságok" az Életképek 1847-es évfolyamában. 1-2.
=1965. 153-161., 2 kép; 250-257., 3 kép.

Czobor László: Batsányi János Sopronban, 1781-1782.
=1965. 369-372.

Kép: Jobboldalon a Lenin körút 63. számú ház (ebben halt meg Dukai Takács Judit költőnő, 1836-ban).
=1966. 25.

Hiller István: Századunk ismert magyar íróinak szereplése a Frankenburg Körben.
=1966. 61-68.

Fried István: Székács József és Sopron.
=1966. 81-84.

Molnár József: A soproni Ady Endre Kör rövid története.
=1966. 157-158.

Csatkai Endre: Értelmiségi fiatalok névtelen irodalmi köre [1930-as évek].
=1967. 61-64., 1 kép.

Csaba József: A Soproni Fiatalok mozgalma [1930-as évektől 1943-ig].
=1967. 64-66.

Angyal Endre: Sopron 18. századi magyar irodalmi életéből.
=1969. 247-252.

Sarkady Sándor: Az Ady-viták soproni visszhangja.
=1969. 343-350., 2 kép.

Molnár József: Városéletünk kulturális jellemzői a felszabadulás előtt.
=1970. 21-34.

Csatkai Endre: Sebestyén Gábor soproni anagramma-szerző. (Kis képek a Bach-korszak soproni magyar irodalmából.)
=1971. 351-353.

Fried István: N. Apáthi Kiss Sámuel arcképéhez (1796-1861).
=1972. 263-267.

Szabó Jenő: Becht Rezső nyolcvan éves.
=1973. 97-102.

Augusztinovicz Elemér: Berecz Dezső 80 éves.
=1974. 1-3.

Becht Rezső: Boháti Róbert 1899-1974. [Megemlékezés.]
=1974. 189-192., 1 kép.

Fried István: Kis János klasszicizmusához.
=1974. 345-352.

Fogarassy László: [Dr. Farkas István szlovákiai magyar író és műfordító.]
=1976. 285-286.

Metzl János: Szalatnai Rezső (1904-1977). [Megemlékezés.]
=1977. 277-279., 1 kép.

Sarkady Sándor: A mai Sopron irodalmi élete.
=1978. 244-247.

Kovács József László ism.: Sarkady Sándor szerk.: Soproni írók antológiája.
=1979. 188-190.

Szabó Jenő - Kovács József László ism.: Sarkady Sándor (szerk.): Vallomások egy városról. Magyar írók Sopronról.
=1979. 336-340.

Sarkady Sándor: Szabó Jenő 70 éves.
=1980. 29-32.

Horváth István: A Metternich-rendszer támadása az irodalmi diáktársaságok ellen a soproni Magyar Társaságban előadott művek nyomán.
=1980. 159-163.

Berecz Dezső: Bartók Béla és a soproni irodalmi kör.
=1980. 256-257.

Mollay Károly ism.: Csanits, Emmerich: Hianzngschichtn.
=1980. 283-284.

Augusztinovicz Elemér: A Frankenburg Irodalmi Kör hét évtizede (1877-1949).
=1982. 289-301. [Berecz Dezső kiegészítése: 1983. 286.]

Hiller István: Határmenti irodalmi-helytörténeti találkozó Kismartonban.
=1983. 77-78.

Augusztinovicz Elemér: Berecz Dezső 90 éves.
=1984. 87.

Pósfai János: Bakó Józsefről.
=1984. 180-184.

Jávor Ottó: Kónya Lajosról.
=1984. 184-187.

Berecz Dezső: Megemlékezés Frankenburg Adolf halálának századik évfordulóján.
=1984. 278-280.

Fried István ism.: Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek ([doktori disszertáció:] 1925).
=1984. 367-368.

Berecz Dezső: [Gyóni Gézáról.]
=1984. 383.

Szabó Jenő: Kerpely Jenő Caludius emléktáblájának felavatása.
=1985. 89-90., 1 kép.

Sarkady Sándor: Berecz Dezső (1894-1985). [Megemlékezés.]
=1985. 352-362., 1 kép.

Soós István: Adalékok a soproni "Magyar Társaság" történetéhez.
=1987. 67-68.

ifj. Szabó Kálmán: Az első könyvünnep Sopronban (1929).
=1987. 73-77.

Tölgyesi József: Dorosmai János emlékezete (1886-1966).
=1987. 83-87.

Soós István: Kis János levelei Döbrentei Gáborhoz.
=1987. 128-141.

Fried István: Kazinczy Ferenc és Kis János kapcsolataihoz.
=1988. 147-151.

Merényi László: Merényi Oszkár és Claudius Kerpely barátsága.
=1988. 151-155.

Hárs József: Joós Sándor élete és versei.
=1989. 257-267., 1 kép.

Fenyő István: Dukai Takách Judit költőnő a magyar klasszicizmus korszakában. (Duka, 1795-Sopron, 1836.)
=1990. 1-10., 1 kép.

Tatay Jenő: Tatay János (1789-1862).
=1990. 34-36.

Turbuly Éva: Irodalmi élet és könyvgyűjtés a középkori és reneszánsz Sopronban. [Kiállítás.] (1992. szeptember 20-nov. 12.)
=1993. 75-79., 4 kép.

Sarkady Sándor: Benedek Elek soproni kapcsolatai.
=1993. 149-157., 2 kép.

Grüll Tibor: Városi irodalom a XVII. századi Sopronban. 1-2.
=1996. 1-20.; 1997. 127-136., 2 t.

Szála Erzsébet: Kis János az író és irodalomszervező. (Előadás Rábaszentandráson, az író születésének 225. évfordulóján. 1995. szeptember 23-án.)
=1996. 51-57.

Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 1. Theresa Marie von Artner (Artner Teréz) 1772-1829.
=1996. 331-336.

Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 2. Karl Georg Rumy (Rumy Károly György) 1780-1847.
=1997. 17-21.

Kovács József László ism.: Zentai László: A csúcsok megközelítése.
=1997. 69-70.

Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 3. Leopold Petz (Petz Lipót) 1794-1840.
=1997. 135-139.

Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 4. Moritz Kolbenheyer (Kolbenheyer Mór) 1810-1884.
=1997. 242-246.

Boronkai Szabolcs: Arcképek Sopron XIX. sz.-i német nyelvű irodalmi életéből. 5. Király József Pál 1810-1887.
=1997. 356-359.

Boronkai Szabolcs: Sopron 19. századi német nyelvű irodalmi életéből. 6. Dóczy Lajos (1845-1919).
=1998. 44-49.

     Irodalmi és Művészeti Kör ld. Frankenburg Irodalmi Kör


     Irodalmi Kör ld. Frankenburg Irodalmi Kör


     irodalmi társaságok
Mollay Károly ism.: Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-1848.
=1964. 190-191.

     irodalom
Erdei László: A soproni táj legkorábbi jelentkezései az irodalomban. [1782-től.]
=1958. 66-72.

     irodalomkritika
Fried István: Kis János kritikusi munkásságához.
=1992. 57-62.

     irodalomtörténet
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Sopron a régi magyar irodalomban. Kiad. és sajtó alá rend.: Házi Jenő.
=1937. 154-155.

Hamar Gyula: Gamauf Teofil feljegyzései Kis Jánosról.
=1941. 291-299., 1 kép.

[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Németh Zoltán: Kis János szerepe kora irodalmi életében.
=1941. 332-333.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Apró soproni adat Dukai Takács Juditról.
=1943. 70.

Rajczy Mária Mechtilda: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai. 1-2.
=1943. 77-114., 8 kép; 171-241., 4 kép, 18 kotta.

Angyal Endre: Lackner Kristóf [1571-1631] és a barokk humanizmus kezdetei.
=1944. 1-18.

Ruhmann Jenő: Rotarides Mihály [1715-1747] soproni kapcsolatai.
=1944. 19-28.

Berecz Dezső: Frankenburg arcvonásai.
=1955. 3-4. 114-116.

Hiller István ism.: Deme Zoltán: Halász Gábor [1901-1945] élete és munkássága.
=1966. 383.

Kovács József László ism.: Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig.
=1973. 282-284.

Kovács József László ism.: Kókay György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849.
=1975. 377-380.

Kovács József László ism.: Botka Ferenc - Vargha Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Személyi rész I. (A-K) 6. köt.
=1985. 379-381.

Kovács József László ism.: H. Törő Györgyi - Nagy Miklós - Tódor Ildikó: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1849-1905. Általános rész. Személyi rész I. (A-Gy) 3. köt.
=1991. 281-282.

     Isis-kultusz
Wessetzky Vilmos: A Soproni Liszt Ferenc Múzeum Isis-Bubastis oltára.
=1962. 358-361., 3 kép.

Gömöri János: Az Isis-kultusz emléke a nagylózsi római kori villából.
=1997. 247-251., 2 kép.

     iskolai rendtartás
Kovács József László: Leges Scholasticae Lacknerianae avagy a Sopronyi Keresztény Oskoláknak ... ditséretes törvényi (1620-1718). 1-2.
=1982. 228-238.; 314-326.

     iskolák
Veszelka László: Gondolatok a székesfővárosi iparrajziskola kiállításán.
=1938. 167.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Lorettói óra a soproni orsolyita zárda iskolai múzeumában.
=1938. 168.

Verbényi (Veszelka) László: A soproni rajziskola története. 1778-1909. 1-6.
=1938. 203-220.; 300-304.; 1939. 58-70., 1 kép; 116-121.; 195-203.; 1940. 3-10.

Veszelka László: Ehrlinger János magánrajziskolája Sopronban. (1817-1820.)
=1938. 261-262.

Veszelka László: Révai Miklós és Sopron.
=1938. 262-263.

Csatkai Endre: Ehrlinger János, soproni rajztanár.
=1938. 317-318.

Házi Jenő: A soproni plébániai iskola. [XIV-XVI. század.]
=1939. 103-116.

Verbényi (Veszelka) László: Wester Flórián soproni elemiiskolai igazgató (1750-1830).
=1939. 176-178.

[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Huszár Lajos: Soproni iskolai jutalomérmek a XVII. századból.
=1939. 267-268.

Verbényi László: A testületi nevelés nyomai Sopronban a kereskedelmi tanonciskolák megindulása előtt.
=1941. 32-37.

Verbényi László: Adalék a francia műveltség terjedésére Sopronban.
=1941. 245-246.

Verbényi László: Plébániai jellegű iskola Sopronban a 19. században. (Michel János magániskolája.)
=1942. 196-199.

Schneller Edit: Az első soproni felsőbb leányiskoláról. 1871.
=1943. 65-68.

Legény János: A magyar nyelv és a nemzeti szellem a soproni iskolákban 1867 előtt. 1-2.
=1944. 41-73.; 117-130.

Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum tanuló ifjúsága a XVIII. században.
=1957. 65-78., 1 kép.

Kép: A hajdani Halász-kaszárnya a mai Halász utcai Ált. Iskola helyén.
=1959. 149.

Kép: Kerti ház 1920 körül a mai Sztálin téri ált. iskola környékén.
=1959. 258.

Egész Kálmán: Tízéves a Soproni Kempelen Farkas Gépipari Technikum.
=1961. 65-68., 1 kép.

Krammer Jenő: A nyolcvanéves kismartoni polgári iskola (ma Hauptschule) múltjából.
=1962. 327-331.

Városi Tanács Művelődési Osztálya: Sopron általános iskolái az iskolareform tükrében.
=1963. 52-57.

Kelényi Ferenc: Fertőszéplaki iskolaügy 1873-ban.
=1963. 171-173.

Kép: A Május 1. tér képe a mai ált. iskola környékén, 1930 körül.
=1963. 248.

László Ernő: Még egy kommentár az 1873-as széplaki iskolaügyhöz.
=1964. 367.

Kelényi Ferenc: Az első soproni felsőbb leányiskola a XIX. században.
=1966. 239-245., 3 kép.

Huszár Lajos: Soproni iskolai jutalomérem 1654-ből.
=1966. 245-247., 2 kép.

Mikó Sándor: A lozsi iskola a XIX. század végén.
=1967. 269-271.

Emresz Károly: A soproni ev. gimnázium a reformkorban és az abszolutizmus korában (1803-1867).
=1968. 20-36., 1 t.

Krammer Jenő: Néhány mozzanat a 90 éves kismartoni polgári iskola (Hauptschule) múltjából.
=1972. 76-81.

Losonczy Zsuzsanna: A soproni Laehne-féle nevelőintézet és gimnázium története (1853-1903). 1-2.
=1972. 228-245., 1-7. kép; 289-307., 8-14. kép.

Tirnitz József: Michel János soproni krónikaíró. (Adalék a soproni katolikus alsó fokú oktatás történetéhez.)
=1972. 271-276.

Pusztadaróczi Mária: Adalék a soproni állami leánygimnázium 100 éves történetéhez.
=1973. 253-257.

Pusztadaróczi Mária: Adalékok a soproni Széchenyi István Gimnázium történetéhez.
=1974. 363-366.

Mollay Károly ism.: Emresz Károly: Sopron helytörténete a gimnáziumban.
=1975. 284-285.

Mészáros István: Népoktatás Nyugat-Magyarországon a XVII. században.
=1976. 306-328., 2 térk., 11 t.

Egész Kálmán: 25 éves a soproni Kempelen Farkas Gépészeti Szakközépiskola.
=1976. 353-356., 2 kép.

Staud Géza: Iskolai színjátékok Sopronban (1615-1776).
=1977. 11-33., 14 kép.

Szájer József: A soproni alsófokú felekezeti iskolák államosításáért folyó harc emlékei (1945-1948).
=1978. 143-150.

Taschner Frigyes: A Soproni Foglalkoztató Kisegítő Iskola és Nevelőotthon története (1947-1977).
=1980. 235-248., 2 kép.

Merényi Oszkár - Varga Tibor: Újabb adalékok Berzsenyi Dániel iskoláztatásához.
=1982. 238-242.

Baráth Zoltán: A Berzsenyi Dániel Gimnázium jubileuma.
=1983. 37-39.

Erdész Antal: Egy iskola bemutatkozik. (A "Lippai János" Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet.) (1961-1981).
=1983. 266-275., 4 kép.

Venesz Ernő: Az oktatási és közművelődési intézmények együttműködése Sopronban (1981 május).
=1983. 330-334.

Szájer József: Az alsófokú népoktatás megindulása Sopronban (1945-46).
=1984. 71-76.

Palotai István: Százéves a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola.
=1985. 147-155., 3 kép.

Kőhegyi Mihály ism.: Kovács József László: Régen volt iskolák dícséretes törvényei.
=1988. 178-179.

Mikó Sándor: A nagylózsi iskola múltjából.
=1993. 383-389.

Németh Ildikó: A Csöndes-féle nyilvános tan- és nevelőintézet.
=1996. 208-227., 3 kép.

Kubinszky Mihály ism.: Ribai M. Elma: A leghűségesebb város hűséges gyermekei.
=1998. 178.

Németh Ildikó ism.: Az alsó- és középszintű oktatás 1848-49-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Szerk.: F. Kiss Erzsébet. [Naptár 1848-ból.]
=1999. 313-314., 1 kép.

     iskolatörténet
Prőhle Jenő: A Berzsenyi Gimnázium iskolatörténeti kiállítása, 1957.
=1958. 267-369., 1 kép: 366.

Ikvai Nándor: Megnyitóbeszéd a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium iskolatörténeti kiállításán.
=1983. 39-42.

Kovács József László: "...in negocio erigendi Gymnasij..." (Néhány iskolatörténeti okmány a latiniskola és gimnázium alapításának történetéhez.) [1557.]
=1994. 32-43., 2 kép.

Grüll Tibor: Városi irodalom a XVII. századi Sopronban. 1-2.
=1996. 1-20.; 1997. 127-136., 2 t.

Szerkesztőbizottság: Lectori Salutem!
=1996. 97.

Göncz Árpád köztársasági elnök megnyitóbeszéde A magyar iskola első évszázadai c. kiállításon. (Győr, 1996. március 21.) (Magnószalagról áttette Hárs József.)
=1996. 97-99.

G. Szende Katalin: A soproni iskola első évszázadai (egy határváros emlékei az országos kiállításon).
=1996. 99-115., 4 kép. [Hárs József helyesbítése: 381.]

Mészáros István: Adalékok Sopron iskolatörténetéhez.
=1996. 137-150., 10 t.

Környei Attila: Adatok és gondolatok a soproni iskolai oktatás XIX. és XX. századi állapotáról.
=1996. 188-207., 4 kép.

Bánkiné Dalmay Ágnes: A Deák Téri Általános Iskola története (1930-1995).
=1998. 135-147., 2 kép.

     iskolaügy
Verbényi (Veszelka) László: Adatok Sopron iskolaügyének múltjából.
=1938. 315-317.

     ispáni várak
Németh Péter: Civitas et suburbium. (Adatok Sopron korai várostörténetéhez.)
=1981. 50-58., 3 térk.

     ispánsági központok
Kiss Gábor - Zágorhidi Czigány Balázs: Sopron, Szabolcs, Vasvár. Topográfiai megfigyelések és történeti adatok az Árpád-kori Vasvárról.
=2001. 355-360., 1 térk.

     ispotály
Mollay Károly: Adatok a soproni ispotály történetéhez, 1489-1490, 1585.
=1942. 29-36.

     István bíró utca
Kép: A mai István bíró utca torkolata 1920 körül.
=1961. 51.

     István turistaház
Becht Rezső: Soproni évszakok. [Téltől őszig.] 1-4.
=1938. 1-11., 2 kép; 118-123., 2 kép; 179-185., 3 kép; 276-273., 3 kép.

     István városbíró
Házi Jenő: István, az első soproni városbíró (1277).
=1973. 68-70.

     iszap
Kotsis Tivadar: A Fertő tó iszapjáról.
=1969. 240-241.

     Iván
Csatkai Endre: Iván (gróf Széchenyi), Nagygeresd (Karcsay és Mesterházy), Sajtoskál (Losonczy). [Kastélyok.]
=1941. 53-56., 5 kép.

[Csatkai Endre] Cs. E.: Az iváni "légkőesés" 1841-ben.
=1941. 145-146.

Drinóczy György - Gyulay Zoltán: Az iváni "légkőeső" 1841-ben.
=1956. 116-121.

Nováki Gyula: Későkeltakori lakóházak Ivánban.
=1961. 247-251., 6 kép.

Hetyési István: Egy Sopron megyei gazda [Csepregi Pál] küzdelme 1623-ban.
=1961. 366-369.

Kép: Hess egri festő oltárképe az iváni templomban: Szt. András vértanúsága.
=1963. 91.

Mikó Sándor: Iván a XVIII. század végén. (Egy falu szociográfiája 1792-1796-ból.)
=1973. 320-347., 2 térk.

     Iványi-Grünwald Béla
Katona Imre: Iványi-Grünwald Béla Sopron megyében.
=1988. 109-121., 8 kép.

     Jakab-kápolna
Nováki Gyula: A Szent Mihály temető második csontház-kápolnája. 1458-1789.
=1963. 75-77., 2 kép.

     Jáki Gyula
Csatkai Endre: Jáki Gyula 1898-1958. [Megemlékezés.]
=1958. 281.

     jakobinusok
Karner Károly: Adalék a magyar jakobinusok történetéhez.
=1963. 352-356., 1 kép.

     Janesitz Henrik
Horváth József: Janesitz Henrik emlékezete 1889-1947.
=1962. 376-378., 2 kép.

     Jankó István
Nógrády Árpád: Paraszti telekhasználat és földbérlet a Kanizsaiak Sopron-környéki birtokain. (Csepreg 1522. évi összeírásai és a nagycenki Jankó István vagyona.)
=2001. 361-368.

     járványok
Réthly Endre: Az 1831-1832. évi kolerajárvány Sopronban.
=1974. 289-300., 1 kép.

     Jászai Mari
Berecz Dezső: Jászai Mari [1850-1926] látogatásai Nagycenken és Rábatamásiban.
=1971. 118-123.

Berecz Dezső: Jászai Mari soproni szereplései (1885-1909).
=1974. 357-363.

Katona Imre: Jászai Mari, a Sopron vármegyei "földbirtokos".
=1992. 69-79.

     játékkártyák
Kolb Jenő: Régi játékkártyák és kártyafestők Sopronban.
=1938. 52-65., 6 ábra.

Csatkai Endre: Ismeretlen soproni kártyafestő a 19. század elején.
=1939. 178.

Mollay Károly ism.: Kolb Jenő: Régi játékkártyák. (Hungária-könyvek 6.)
=1940. 46-47.

Péczely Piroska: A Balatoni Múzeum soproni kártyái.
=1957. 91-94., 2 kép.

Csatkai Endre: Újabb adatok a soproni kártyafestők működéséhez.
=1958. 351-354.

Zsoldos Benő: A "soproni kártya".
=1976. 62-65., 7 kép.

     játékok
Schwarz József ism.: Lieder, Reime und Sprüche der Kinder im Burgenland.
=1957. 325.

Kiss Jenő: Népi gyermekjátékok és gyermekmondókák Mihályiban.
=1988. 165-169.

     jegyzők
Házi Jenő: A városi kancellária kialakulása Sopronban.
=1956. 202-215., 3 kép.

     Jekelfalussy család
Csatkai Endre: Sopron megyei kastélyok. Bük: Felsőbüki Nagy Pál kúriája; Pinnye: Simon-kúria; Csáfordjánosfa: Simon-kastély; Mesterháza: Jekelfalussy-kúria.
=1940. 378-381., 4 kép.

     jelek
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Koch: Jelek könyve. Ford.: Szentkúty Pál.
=1942. 101.

     jelképes sírok
Sági Károly: Jelképes temetkezés a Sopron-bécsidombi késővaskori temetőben.
=1957. 95-96.

     Jellasics, Josef, báró, táborszernagy
László Ernő: Adalékok a horvátok 1848-as átvonulásához.
=1964. 260-261., 1 kép.

Kép: Jellasich martalócai.
=1969. 288.

Perger Gyula: Adalék Jelačić rábaközi pusztításaihoz (1848 októbere).
=1993. 67-70.

     Jéna
Mollay Károly: Soproni növendékek a jénai egyetemen 1882-1911 [és az itt doktoráltak: 1683-1830].
=1959. 274-275. [Pótlás: P. J.:
= 1961. 365.]

Mollay Károly ism.: Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena.
=1962. 180-181., 2 kép.

     jezsuiták
Kép: A hajdani jezsuita konviktus (Szélmalom u.).
=1961. 288.

     Jézus megkeresztelése
[Lauringer Ernő] L. E. - [Csipkés Kálmán] Cs. K.: A városi múzeum gyarapodása 1937-ben. [Kép: Kugler Pál Ferenc: Jézus megkeresztelése.]
=1938. 160-162., 1 kép.

     jobbágyok
Takáts Endre: Sopron megyei jobbágylevelek a 18. században.
=1955. 1-2. 18-32.

Takács Lajos: A jobbágyrendszer megerősödése és a dohánytermesztés hanyatlása Kapuvár környékén.
=1960. 45-59.

Mikó Sándor: Jobbágysors Sopron megyében a XVII. és XVIII. században. 1-2.
=1968. 10-19.; 122-129.

Mikó Sándor: "...ha továbbra is igy Sanyargattatunk még itt is Franczia Országh Lészen." [1794.]
=1970. 270-272.

R. Várkonyi Ágnes: Sopron vármegyének szóló pátens a fegyverre kelt jobbágyok felszabadításáról 1704 elején.
=1971. 348-351.

Vörös Károly ism.: Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében.
=1977. 377-379.

Simonffy Emil: Még egyszer Horváth Zoltán könyvéről. (Megjegyzések Vörös Károly recenziójához.)
=1978. 151-152.

Keszei Dénes: A hatféle jobbágyteher a nagycenki uradalmakban.
=1982. 142-147.

     jogar
[Csipkés Kálmán] Cs. K.: Néhány régi városházi emlékünk.
=1940. 370-372., 5 kép.

     joggyakornokok
Erdei László: Vas Gereben a kismartoni jurátus-életről.
=1960. 258-260.

     jogi jegyzetek
Grüll Tibor: Lackner Kristóf ismeretlen jogi jegyzetei.
=1993. 70-73.

     jogtörténet
Szenci Vilibáld ism.: Csizmadia Andor: A magyar városi jog.
=1941. 151-152.

Visky Károly: Adatok a római Scarabantia jogi életéről.
=1960. 126-142., 1 kép.

     Jókai Mór
Missuray-Krúg Lajos: Hany Istók, rábaközi regék hőse.
=1943. 24-57., 4 kép.

Fried István: A csepregi pünkösdi királyok. (Adalék Jókai Mór forrásaihoz.)
=1971. 262-264.

Balogh Jánosné - Horváth Terézia: Még egyszer a csepregi pünkösdi királyokról. (Jókai forrásaihoz.)
=2001. 163-179., 3 kép.

     Joós Sándor
Hárs József: Joós Sándor élete és versei.
=1989. 257-267., 1 kép.

     jótékonysági intézmények
Kelényi Ferenc: Sopron művelődési, jótékony célú és egyéb intézményei 1846-ban.
=1962. 147-156., 4 kép.

     József főherceg
Hiller István: Egy érdekes soproni kép történelmi vonatkozásai.
=1967. 49-54., 4 kép.

     jövevényszavak
Macher Frigyes: Idegen, főleg német eredetű jövevényszavak a Soproni Vasöntödében.
=1999. 172-182.

     Juhász Gyula
Csatkai Endre: Juhász Gyula daljátéka a soproni színpadon 1912-ben.
=1955. 1-2. 144-147.

Kovács József: Juhász Gyula Annájának [Sasvári Nusi] soproni szereplése, 1918-1919.
=1963. 150-157.

     Julianus, Flavius Claudius, római császár
Massalszky Miklós: Volt-e Julianus Apostata császár Sopronban?
=1940. 267-282., 7 kép.

     Junkers F-13
Katona Imre: Az ún. királypuccs ismeretlen részletei egy könyv ürügyén. (Vágvölgyi Tibor: Junkers F-13.)
=1991. 320-323. [Fogarassy László kiegészítése: 1992. 94-95.]

     Juno
Lauringer Ernő: A rekonstruált capitoliumi trias-szobrok Sopron város múzeumában.
=1937. 45-57.

     Jupiter
Lauringer Ernő: A rekonstruált capitoliumi trias-szobrok Sopron város múzeumában.
=1937. 45-57.

     jutalomérem
Huszár Lajos: Soproni iskolai jutalomérem 1654-ből.
=1966. 245-247., 2 kép.

     Kabold
Bartal Ernő: A kaboldi várkastély.
=1983. 152-168., 14 kép.

     kalendáriumok
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Soproni és Sopron megyei Kalendárium. Összeáll.: Berecz Dezső.
=1943. 287.

Mollay Károly ism.: Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata.
=1990. 84.

Metzl János ism.: Burgenländischer Feierabend. Seniorenkalender 1997. Szerk.: Joli Gustas - Andreas Balla - Johann Erhardt.
=1997. 381-382.

     Kaleschiák Péter
Bán János: Kaleschiák Péter. (1616-1696.) [Megemlékezés.]
=1942. 86-89.

     kallók
Dávidházy István: A posztósok kallójáról készült kép.
=1957. 311.

Kép: A posztós céh kallója 1860 körül.
=1963. 260. [V. ö. 1957. 311.]

Dávidházy István: Soproni posztókallók.
=1989. 193-205., 5 kép.

     kallózás
Dávidházy István: A soproni és az ebenfurti posztós céh kallózási szerződése 1811-ből.
=1955. 1-2. 129-130.

     Kálmán Imre
Hiller István: Kálmán Imre (1882-1953) soproni kapcsolatai. (Egy elfelejtett jegyzőkönyv.)
=1982. 66-72., 4 kép.

     kalmárcéh
Udvardi Lakos József: Adatok a soproni Kereskedelmi Testület múltjához, 1478, 1650. 1-2.
=1940. 239-252., 1 kép; 332-357., 3 kép.

     kalmárok
Mollay Károly: Kereskedők, kalmárok árosok. Moritz Pál kalmár (1511-1530).
=1991. 1-32., 10 kép.

Mollay Károly: Egy évtized soproni külkereskedelmének társadalomtörténeti háttere (1483-1489).
=1995. 289-316.

Nagy Balázs ism.: Mollay Károly: Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz. Moritz Pál kalmár üzleti könyve (1520-1529).
=1995. 367-368.

     kálvária
Kép: Sopronbánfalvai kálvária; Fertőszéplaki Szent Anna-szobor; Gazda utca.
=1957. 331-332.

Kép: Sopronbánfalva. Hajdani kálvária-állomás, 1932.
=1962. 241.

     kamarai számadáskönyvek
Baraczka István: Az 1535/36. évi Sopron városi kamarai számadáskönyv néhány tanulsága.
=1969. 207-215.

     kamarazene
Csatkai Endre: Hoffer Ottó [1889-1958]. [Megemlékezés.]
=1958- 371-372., 1 kép.

     kanalas fúró
Trogmayer Ottó: A Földvári-féle kanalas fúró a földvárak kutatásában.
=1988. 137.

     kancellária
Házi Jenő: A városi kancellária kialakulása Sopronban.
=1956. 202-215., 3 kép.

     kancsók
Csipkés Kálmán: Céhedényeink.
=1941. 223-233., 11 kép.

     Kanizsai család
Nógrády Árpád: Paraszti telekhasználat és földbérlet a Kanizsaiak Sopron-környéki birtokain. (Csepreg 1522. évi összeírásai és a nagycenki Jankó István vagyona.)
=2001. 361-368.

     Kanizsai Miklós
Lővei Pál: Kanizsai Miklós tárnokmester sírköve.
=2000. 163-167., 2 kép.

     kannák
Csipkés Kálmán: Céhedényeink.
=1941. 223-233., 11 kép.

     Kapi-Králik Jenő
Kárpáti Sándor: Népdalgyűjtés Sopronvármegyében.
=1937. 147-150.

     Kapisztrán Szent János
ifj. Csemegi József: Prédikált-e Kapisztrán János a soproni bencés templom kőszószékéről?
=1942. 70-75., 2 ábra.

     kapitóliumi templom
Szakál Ernő: Hitelesítő ásatást kér Scarbantia kapitóliumának temploma!
=1965. 330-335., 3 kép.

     kápolnák
[Csatkai Endre] Cs. E.: Soproni harangöntők művei a budapesti Rókus kápolnában.
=1938. 318.

Storno Miksa: Néhány Sopron megyei régi templomról.
=1940. 17-26., 10 kép.

Csatkai Endre: A dénesfai gróf Cziráky-kastély.
=1940. 32-37., 5 kép.

ifj. Csemegi József: A Keresztelő Szent János tiszteletére épült kápolna Sopronban. [Kép: Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban.]
=1941. 15-24., 8 kép.

Kép: Szent Jakab-kápolna az Előkapunál. Lebontották 1899-ben.
=1942. 183.

[Mende Gusztáv] M. G. ism.: Leopold Schmidt: St. Radegundis in Gross-Höflein.
=1958. 373.

Nováki Gyula: A Szent Mihály temető második csontház-kápolnája. 1458-1789.
=1963. 75-77., 2 kép.

Szita Szabolcs: A Fertő kiszáradásának építészeti emléke 1872/73-ból.
=1968. 70-72., 3 kép.

Fried István: A nagylózsi temetőkápolna építéstörténete.
=1981. 289-313., 18 kép.

     Kaposvár
Soproni részletek egy kaposvári képkiállításon.
=1962. 87.

     káptalanterem
Csemegi József: Mikor épült a soproni volt ferences kolostor káptalanterme?
=1963. 97-115., 11 kép.

     Káptalanvis
Finta Mihály: Adalék a káptalanvisi szőlőhegy történetéhez, 1767, 1879.
=1974. 69-77.

Bacsa Gábor: Káptalanvis 25 hold szőlőbirtoka.
=2001. 184-189.

     kapuk
Kép: A Ferenciek kertjének kapuja.
=1937. 151.

Maár Károly - Mollay Károly: A soproni és Sopron megyei helytörténetírás módszere s feladatai. 1-2. [Kép: a Szent Mihály-kapu környéke.]
=1938. 273-288., 1 kép; 1939. 17-23.

Lóránt Ödön: Napsugaras kapuk Sopronban.
=1971. 170-175., 5 kép.

Tóth Sándor: Régészeti adatok az Elő- és Hátsókapu történetéhez.
=1988. 56-77., 19 kép.

     Kapuvár
Legány Dezső: Sopron megyei népviseletek. Kapuvár. 1-2.
=1938. 162-166., 7 kép; 256-260., 2 kép.

Vörös Károly: Az 1826. évi kapuvári parasztmozgalom.
=1955. 3-4. 80-104., 7 kép.

Faragó Sándor: Adalék az 1826. évi kapuvári parasztmozgalom történetéhez.
=1958. 361-362.

Takács Lajos: A jobbágyrendszer megerősödése és a dohánytermesztés hanyatlása Kapuvár környékén.
=1960. 45-59.

Faragó Sándor: Ismeretlen barokk szobor Kapuvár határában, 1691.
=1962. 363-364.

Faragó Sándor: Adat Kapuvár régi színészetéről, 1899.
=1963. 360.

Faragó Sándor: Adatok a kapuvári temetők történetéhez.
=1964. 268-270.

Mollay Károly ism.: Faragó Sándor: 100 év a tűzoltás szolgálatában Kapuvárott 1874-1974.
=1974. 382.

Szita Szabolcs ism.: Faragó Sándor: Kapuvár munkásmozgalma 1919. augusztus 1-1945.
=1985. 94-95.

Mikó Sándor: Az 1597. évi kapuvári urbarium. 1-4.
=1992. 126-146.; 213-230.; 333-355.; 1995. 260-269.

Kőhegyi Mihály - Nagy Janka Teodóra: Család- és öröklésjogi népszokások Kapuvárról. - Forrásközlés. -
=1995. 339-352.

Horváth László: Egyházközségek és prédikátorok a "kapui tartományban" 1590-ben.
=2001. 433-445.

     Kár Mátyás
Verbényi László: Iparostanulók magyarul tanulnak. (Adalékok a magyar nyelv terjedésére Sopronban, 1830.)
=1956. 77-78.

     karácsonyi népszokások
Hajós Elemér: Karácsonyi és újévi népszokások a Rábaközben.
=1941. 25-31.

     Karcsay család
Csatkai Endre: Iván (gróf Széchenyi), Nagygeresd (Karcsay és Mesterházy), Sajtoskál (Losonczy). [Kastélyok.]
=1941. 53-56., 5 kép.

     Karcsay Lajos
Csatkai Endre: Karcsay Lajos festőművész (1860-1932). [Megemlékezés.]
=1967. 17-29., 10 kép.

K. L.: Megjegyzések Karcsay Lajos életrajzához.
=1969. 261.

     kardok
Gömöri János: Karikás markolatú vaskard Sopronból.
=1976.143-150., 1 térk., 1 kép.

     karikatúrák
Rózsa György: Megnyitó beszéd a "Változó lapjárás" - Az 1848-as bécsi forradalom és karikatúrái c. lábasházi kiállításon.
=1998. 406-407.

     Karinthy Frigyes
Hiller István: Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes soproni szereplései, 1917.
=1961. 71-74.

     Károly-kilátó
Kubinszky Mihály: A Károly kilátó ismét a Soproni Városszépítő Egyesületé.
=1996. 321-322.

Winkler Gábor: Kilátótorony Sopron felett. A Károly kilátó építéstörténete.
=1996. 322-331., 6 kép.

Bartha Dénes: Kitaibel Pál - Gombocz Endre - Kárpáti Zoltán állandó emlékkiállítás a Károly-kilátóban.
=2000. 173-174.

     Károly-magaslat
Gömöri János ism.: Patek, Erzsébet: Neue Untersuchungen auf dem Burgstall bei Sopron.
=1984. 280-282.

Gömöri János ism.: Eibner-Persy, Alexandrine: Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg).
=1984. 283-284.

     Károlyi Mihály
Nagy János: Károlyi Mihály Sopron díszpolgára. (1946. nov. 14.)
=1976. 345-348.

     Károlyi Zoltán
Garád Róbert: Károlyi Zoltán 1905-1966. [Megemlékezés.]
=1966. 278.

     Károly, IV., magyar király
Csatkai Endre: A dénesfai gróf Cziráky-kastély.
=1940. 32-37., 5 kép.

Katona Imre: Az ún. királypuccs ismeretlen részletei egy könyv ürügyén. (Vágvölgyi Tibor: Junkers F-13.)
=1991. 320-323. [Fogarassy László kiegészítése: 1992. 94-95.]

     Kárpáti Sándor
Gárdonyi Zoltán: Kárpáti Sándor zenei hagyatéka, 1939.
=1960. 253-255.

Hárs József: Kárpáti Sándor életútja (Kőszeg, 1872 - Sopron, 1939).
=1990. 173-190., 1 kép. [Magassy Sándor kiegészítése: 286.]

     Kárpáti Zoltán
Csapody István: Kárpáti Zoltán (1909-1972). [Megemlékezés.]
=1973. 183-187., 1 kép.

Bartha Dénes: Kitaibel Pál - Gombocz Endre - Kárpáti Zoltán állandó emlékkiállítás a Károly-kilátóban.
=2000. 173-174.

     Karsai Ferenc Géza
Vanyó Tihamér: Karsai Ferenc Géza (1905-1981). [Megemlékezés.]
=1981. 366-368., 1 kép.

     kártyafestők
Kolb Jenő: Régi játékkártyák és kártyafestők Sopronban.
=1938. 52-65., 6 ábra.

Csatkai Endre: Ismeretlen soproni kártyafestő a 19. század elején.
=1939. 178.

Mollay Károly ism.: Kolb Jenő: Régi játékkártyák. (Hungária-könyvek 6.)
=1940. 46-47.

Péczely Piroska: A Balatoni Múzeum soproni kártyái.
=1957. 91-94., 2 kép.

Csatkai Endre: Újabb adatok a soproni kártyafestők működéséhez.
=1958. 351-354.

Zsoldos Benő: A "soproni kártya".
=1976. 62-65., 7 kép.

     Kasichnitz József
Szarka Árpád: Kasichnitz József 75 éves.
=1974. 366-370., 3 kép.

Szarka Árpád: Kasichnitz József (1899-1982). [Megemlékezés.]
=1982. 366-367., 1 kép.

     Kássa Gábor
Becht Rezső: Kássa Gábor 1893-1961. [Megemlékezés.]
=1962. 84-86.

     kastélyok
László Ernő: A peresznyei gróf Berchtold-kastély.
=1938. 157-159., 3 kép.

Csatkai Endre: A gróf Szapáry-kastély Bükön.
=1938. 248-256., 8 kép.

Énekes Kálmán: A sopronhorpácsi [Széchenyi-]kastély.
=1938. 305-309., 4 kép.

Csatkai Endre: A zsirai (gyülevizi) kastély.
=1939. 70-75., 4 kép.

Csatkai Endre: A simasági kastély.
=1939. 159-162.

Csatkai Endre: A fertőrákosi püspöki kastély.
=1939. 249-254., 5 kép.

Csatkai Endre: Széchenyi-műemlékek Nagycenken.
=1939. 316-327., 14 kép.

Csatkai Endre: A dénesfai gróf Cziráky-kastély.
=1940. 32-37., 5 kép.

Csatkai Endre: A röjtöki kastély.
=1940. 113-128., 17 kép.

Csatkai Endre: A nagylozsi báró Solymossy kastély.
=1940. 262-266., 5 kép.

Csatkai Endre: Sopron megyei kastélyok. Bük: Felsőbüki Nagy Pál kúriája; Pinnye: Simon-kúria; Csáfordjánosfa: Simon-kastély; Mesterháza: Jekelfalussy-kúria.
=1940. 378-381., 4 kép.

Csatkai Endre: Iván (gróf Széchenyi), Nagygeresd (Karcsay és Mesterházy), Sajtoskál (Losonczy). [Kastélyok.]
=1941. 53-56., 5 kép.

Csatkai Endre: A Virtsológi Rupprecht-kastély Sajtoskálon.
=1941. 141-144., 2 kép.

Péczely Béla: A fertődi (eszterházi) kastély ismeretlen magyar verses leírása 1781-ből.
=1957. 215-230., 7 kép.

Dümmerling Ödön: A kismartoni középkori vár.
=1960. 80-87., 5 kép.

Kép: Németkeresztúr. Nádasdy kastély, XVII. század.
=1961. 369.

Szalmás Erik: A fertődi kastély leírása 1858-ból.
=1965. 179.

Kép: Részlet a fertőrákosi kastély homlokzatáról. 18. század.
=1968. 86.

Csenár János: Széchenyi cenki kastélyának gázvilágítása.
=1968. 172-176., 1 kép.

Kép: A darufalvi kastély A tanácsköztársaság alatt proletár üdülő.
=1969. 14.

Kép: A darufalvi proletárüdülő parkja.
=1969. 25.

Kép: Kútszobor a fertődi kastély udvarán.
=1969. 351.

Mollay Károly ism.: H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI-XVII. század).
=1974. 283-285.

Katona Imre: A fertődi kastélyrendszerek kialakulása.
=1976. 130-143., 7 kép.

Mesterházy Tihamér: A nagycenki Széchenyi-hársfasor és kastélypark.
=1979. 171-175., 4 kép.

Koppány Tibor: Egy XVI. századi Sopron vármegyei kastély [Mihályi] és építtetője [Ládonyi Demeter].
=1980. 46-58., 1 családfa, 4 kép.

Bartal Ernő: A kaboldi várkastély.
=1983. 152-168., 14 kép.

Varga Ferenc: Adatok a zsirai kastély történetéhez.
=1987. 260-264., 4 kép.

Velladics Márta: Egy apró, ámde érdekes adat Fertőd építéstörténetéhez.
=1996. 74-79., 1 kép.

Mőcsényi Mihály: Kritikus gondolatok és ismeretlen tények Eszterháza építéstörténetéhez. 1-2.
=1997. 2-16., 7 kép; 98-117., 1 kép. [Kiegészítés: 382.]

Askercz Éva ism.: Székely Zoltán: A Cziráky ősgaléria.
=1998. 281.

Bánkúti Imre: Emlékezés egy alkotó nyárra [Környei Attilára, a nagycenki Széchenyi-kastélyra].
=2000. 213-214.

     kaszárnyák
Kép: A hajdani Halász-kaszárnya a mai Halász utcai Ált. Iskola helyén.
=1959. 149.

Kép: Petőfi kaszárnyája, 1839/40.
=1959. 261.

Kép: Az Ógabona tér 1895 táján. Gyóni Géza lakóhelye, mellette az egykori lovaskaszárnya.
=1961. 288.

Kép: A 48-as kaszárnya környéke 1900 körül.
=1968. 93.

     Katona József
Benkő László: A Bánk bán soproni vonatkozásai.
=1942. 212-215.

     katonai hagyományok
Molnár László: Sopron város hadtörténeti tradíciói.
=1998. 343-352.

     katonai parádé
Kép: Katonai parádé az Előkapunál 1870 körül.
=1961. 331.

     katonai segédnépek
Robotka Csaba: Csatlakozott katonai segédnépek az Árpád-kori Sopron és Moson megyében.
=2000. 374-401., 5 kép.

     katonai szemle
Kép: Katonai szemle az 1870-es évek elején a mai Petőfi téren.
=1960. 267.

     katonai temető
Szita Szabolcs: Elhagyott katonai temető a Felsőlőverekben.
=1969. 165-167., 1 rajz, 2 kép.

     katonai térképek
Ruhmann Jenő: Sopron környéki helynevek egy XVIII. században felmért katonai térképen.
=1990. 43-52., 6 kép.

     katonaság
Keszei Dénes: "A Nagycenken fekvő katonaság", avagy "A letelepedett hadi sereg".
=1988. 272-273.

     katonasírok
Szita Szabolcs: A Vörös Hadsereg és harcosai emléke Sopronban.
=1986. 350-354., 4 kép.

     katonatisztek
Bona Gábor: Az 1848-49-es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei.
=1998. 291-328.

     Kaunitz, Wenzel Anton herceg
[Csatkai Endre] Cs. E.: Unterberger Ignác barokkfestő Sopron megyei vonatkozásai.
=1942. 94.

     kávé
[Csatkai Endre] Cs. E.: Marsigli természettudósi kapcsolatai, 1685.
=1941. 146.

     kávéházak
Csatkai Endre: Az első soproni kávéházak.
=1957. 132-133.

     Kazinczy Ferenc
Kelényi Ferenc: Kazinczy Ferenc soproni kapcsolatai.
=1959. 305-324., 3 kép.

Fried István ism.: Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek ([doktori disszertáció:] 1925).
=1984. 367-368.

Fried István: Egy soproni prédikáció háttere. (Adalékok Napóleon és Magyarország viszonyához.)
=1987. 61-66.

Fried István: Kazinczy Ferenc és Kis János kapcsolataihoz.
=1988. 147-151.

     Kazó István
Mollay Károly ism.: Házi Jenő: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó, Archidiakon von Eisenburg/Vasvár im Burgenland-Teil des Komitates Eisenburg in den Jahren 1697-1698.
=1960. 94-95.

     Kecskemét
Juhász István: Soproni születésű kőfaragó [Conti Lipót Antal] műve Kecskeméten, 1742.
=1966. 68-71., 1 kép.

Deme Zoltán: Huszonöt év után ismét színpadon Pap Károly Mózese.
=1968. 170-171.

     Kecskepatak
Csatkai Endre: Fel lehet-e használni a Kecskepatak völgyében található kvarcot ipari célokra?
=1957. 309-310.

Vendel Miklós: Teleptani megjegyzések a Kecskepatak völgyében található kvarc ipari célokra való felhasználásának kérdéséhez.
=1958. 90-91.

     Keglevich Jánosné grófné sz. Zichy Adél gróf
(Sylt.) ism.: Gróf Keglevich Jánosné Zichy Adél grófnő naplói a reformkorszakból (1822-1836). Feldolg. és jegyz. ell.: Östör József.
=1939. 181.

     kegyhelyek
Kovács József László ism.: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon.
=1992. 90-91.

     kegytárgyak
Szende Katalin: A soproni későközépkori végrendeletek egyház- és tárgytörténeti tanulságai.
=1990. 268-273.

     kékfestés
Mollay Károly ism.: Domonkos Ottó: A magyarországi kékfestés.
=1982. 188-189.

     kékfrankos
Pettenkoffer László: A kékfrankos, a soproni borvidék uralkodó szőlőfajtája.
=1980. 261-265., 1 kép.

     Kéky Éva
Hárs József: Kéky Éva kiállítása (Liszt Ferenc Művelődési Központ 1977. március 19-29).
=1977. 363-364., 1 kép.

     Kelénpatak
Mollay Károly ism.: [Kelénpatak, Sopronnyék, Szárazvám és az 1621-i lakompaki csata története.]
=1981. 187-188.

     Kelényi Ferenc
Dr. Kelényi Ferenc (1915-1975). [Gyászhír.]
=1975. 289.

Sarkady Sándor: Kelényi Ferenc (1916-1975). [Megemlékezés.]
=1976. 75-78., 1 kép.

     Kellner Sándor
Bors András: Kellner Sándor, az igazi bolsevik.
=1960. 193-200., 1 kép.

Szita Szabolcs: Kellner Sándor, az internacionalista csapatok egyik szervezője.
=1970. 98-109., 5 kép.

Hiller István: Kellner Sándor és a soproni küldöttek a Tanácsok Országos Gyűlésén (1919 június).
=1971. 52-59., 3 kép.

Szita Szabolcs: 90 éve született Kellner Sándor, a forradalmár soproni politikai biztos.
=1977. 326-328., 2 kép.

     Kellner Sándor utca
Kép: Unger János kőfaragó háza a Kellner Sándor utcában (33. szám).
=1964. 233.

     kelták
ifj. Gallus Sándor: A zárt település nyomai Sopron környékén.
=1937. 140-146., 4 kép.

Nováki Gyula: Későkeltakori lakóházak Ivánban.
=1961. 247-251., 6 kép.

Gömöri János: Gondolatok egy kiállításon. [Kelták és rómaiak a Fertő vidékén.]
=1982. 348-357., 4 kép.

     kelyhek
Bóna István: Cundpald fecit. A petőházi kehely és a frank térítés kezdetei a Dunántúlon. 1-4.
=1964. 127-141., 4 kép; 218-233., 1 kép; 319-328., 2 kép; 1965. 32-41.

Váczy Péter: Karoling művészet Pannóniában: a Cundpald-kehely. 1-2.
=1970. 210-224., 5 kép; 289-306., 9 kép.

Katona Imre: A pusztacsaládi kehely.
=1977. 49-58.

Varga Gyula: A pusztacsaládi kehely.
=1977. 345-347.

Varga Ferenc: Még egyszer a pusztacsaládi kehelyről.
=1980. 266-269.

Szőke Béla Miklós: A keresztény térítés kezdetei Pannóniában a Karoling korban. (A petőházi Cundpald-kehely és a sopronkőhidai temető helye és szerepe.)
=2000. 310-342., 9 kép.

     kemencék
Romwalter Alfréd: Sopronban lelt ókori salakok és téglák. 1- [A folytatás nem jelent meg].
=1937. 224-228.

[Vendel] Vendl Miklós: Egy soproni római kemenceboltozat téglájának kőzettani vizsgálata.
=1937. 229-244.

Gömöri János: Római út és téglaégető kemence Fertőrákoson.
=1981. 59-67., 8 kép.

     Kemenesszentpéter
Ormos Károly: Emlékünnepség Horváth József festőművész születésének 100. évfordulóján szülőfalujában, Kemenesszentpéteren. (1991. márc. 2.)
=1991. 362-364., 2 kép.

     kémények
Dömötör Sándor: Fakémények Mihályiban és Kisfaludon.
=1957. 231-243., 12 kép.

     kéményseprők
Szita Szabolcs: A soproni kéményseprő ipar múltjából [1594-től].
=1968. 376-379., 3 kép.

     kémia
Kárpáti Zoltán: Kitaibel Pál, 1757-1817. [Megemlékezés.]
=1957. 141-143.

Csapody István ism.: Jávorka Sándor: Kitaibel Pál.
=1957. 320-321.

     kémikusok
Szendrey István: Proszt János 1892-1968. [Megemlékezés.]
=1969. 95-96.

     Kempelen Farkas Gépészeti Szakközépiskola
Egész Kálmán: 25 éves a soproni Kempelen Farkas Gépészeti Szakközépiskola.
=1976. 353-356., 2 kép.

     Kempelen Farkas Gépipari Technikum
Egész Kálmán: Tízéves a Soproni Kempelen Farkas Gépipari Technikum.
=1961. 65-68., 1 kép.

     kendők
[Csipkés Kálmán] Cs. K. ism.: Undi Mária: Rábaközi csipkés kendők, pókos bekötés.
=1944. 100.

     Képes Krónika
Házi Jenő: A Képes Krónika festője [Hertul mester], 1325.
=1967. 114-122., 1 kép.

     képeslapok
Kép: A legkorábbi képeslapok egyike, 1900 körül.
=1968. 249.

Kép: A legkorábbi soproni képeslapok egyike (1900 körül).
=1968. 287., 288.

     képmutogatók
Csatkai Endre: A képmutogatók.
=1956. 347-349., 1 kép.

     Keppen, Pjotr Ivanovics
Tardy Lajos: Sopron és környéke P. I. Keppen magyarországi útinaplójában (1822.).
=1964. 364-367., 2 kép.

     képviselőtestület
[Heimler Károly] -ry.-: Deák Ferenc soproni városatya, 1861.
=1937. 71.

     képzőművészet
Csatkai Endre: Sopron képzőművészeti élete a tanácsköztársaság idején.
=1959. 103-110., 6 kép.

Mende Gusztáv: A Soproni Városi Tanács 1960. évi nyári képzőművészeti telepének működése.
=1961. 256.

Zádor Anna ism.: Csatkai Endre: A soproni képzőművészet és zenei művelődés története. 1848-1948.
=1962. 380-381.

G. S.: A soproni képzőművészeti élet újabb alakulása.
=1966. 377.

Gáspárdy Sándor: A soproni képzőművészeti élet alakulása [1966-1967].
=1968. 177-178.

Gáspárdy Sándor: A soproni képzőművészeti élet alakulása 1968/1969-ben.
=1970. 185-186.

Gáspárdy Sándor: A soproni képzőművészeti élet alakulása 1970-ben és 1971-ben.
=1972. 277-279.

Losonci Miklós: "Művésztelep '72". (A XV. Soproni Ünnepi Hetek képzőművészeti kiállítása.)
=1972. 371-372.

Gáspárdy Sándor: A soproni képzőművészeti élet eseményei 1972-ben és 1973-ban.
=1974. 370-372.

Gáspárdy Sándor: A soproni képzőművészeti élet alakulása 1974-ben és 1975-ben.
=1976. 266-268.

Gáspárdy Sándor: A soproni képzőművészeti élet eseményei 1976-ban és 1977-ben.
=1978. 363-366.

Fried István ism.: Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek ([doktori disszertáció:] 1925).
=1984. 367-368.

Hamar Imre: Képzőművészet érmeken.
=1995. 174-176.

Askercz Éva: Válogatás az 1999-ben Sopronban rendezett képzőművészeti kiállításokból.
=2000. 176-180.

     Képzőművészeti Kör
Horváth József: A Seemann-házaspár művészete.
=1941. 217-222., 4 kép.

     kerámiabélyegek
Gömöri János: Merkur-keresztes kerámiabélyegek Sopronból.
=1980. 164-168., 2 kép.

     kerámiai kiállítás
Csipkés Kálmán: Üveg- és kerámiai kiállítás Sopronban.
=1938. 85-92., 8 kép.

     kerámiák
Thier László: Sopron megyei adalék a holicsi fayance magyarországi elterjedéséhez.
=1940. 44-45.

Katona Imre: Egy feketevárosi habán kézmosó a XVIII. század elejéről.
=1975. 163-166., 1 kép.

Mollay Károly ism.: Katona Imre: A habán kerámia Magyarországon.
=1976. 377-378.

Gömöri János: Számszeríjhoz tartozó csontfaragványok. (Adatok a számszeríj történetéhez a XV. századi Sopronban.)
=1977. 140-149., 5 kép.

Patek Erzsébet: A sopron-várhelyi ásatások 1975. évi eredményei. (Előzetes jelentés.)
=1977. 150-160., 11 kép.

     kereskedelem
Házi Jenő: Az 1566. évi soproni borkereskedelem.
=1959. 151-157. [Helyreigazítás: 288.]

Tilkovszky Lóránt: A "Boozi borüzéri részvényes társaság". [1810-1826.]
=1960. 79-80.

Tardy Lajos: Egy soproni borkereskedő [Edlinger Vilmos Gottlieb] és Besztuzsev-Rjumin kancellár.
=1962. 61-65., 2 kép.

Füves Ödön: Adatok a soproni görögök történetéből.
=1962. 68-69.

Csatkai Endre: Vándorkereskedők és vándoriparosok a régi Sopronban és a megyében.
=1963. 313-322., 3 kép.

Kelényi Ferenc: Sopron kereskedelme és ipara a kiegyezés évében.
=1964. 307-318.

Füves Ödön: Görög kereskedők Sopron megye területén 1770-ben.
=1964. 360-361., 1 kép.

V. Kovács Sándor ism.: Adatok Sopron osztrák kereskedelmi kapcsolataihoz a későközépkorban.
=1966. 286-287.

Csatkai Endre: Hogyan folyt a disznókereskedelem a 18. század közepén.
=1969. 368-373., 1 térk., 2 kép.

Csatkai Endre: Régi soproni kereskedő cégérek.
=1970. 201-209., 6 kép.

Mollay Károly: Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén. (Soproni kiegészítések és jegyzetek Ember Győző könyvéhez.)
=1990. 228-248., 4 kép.

Mollay Károly: Kereskedők, kalmárok árosok. Moritz Pál kalmár (1511-1530).
=1991. 1-32., 10 kép.

Horváth Zoltán: Flandorffer Ignác és fia bornagykereskedő cégének csődje és betéti társasággá alakulása, 1893.
=1993. 360-367., 2 mell.

Horváth Zoltán: ifj. Flandorffer Ignác élete és munkássága (1816-1891). 1-2.
=1994. 332-348., 1-6. kép; 1995. 98-117., 7-8. kép.

Mollay Károly: Egy évtized soproni külkereskedelmének társadalomtörténeti háttere (1483-1489).
=1995. 289-316.

     kereskedelmi egyesületek
Hünner László: A Soproni Kereskedelmi Betegápoló Segélyező és Nyugdíjegyesület története (1806-1948).
=1973. 353-359., 1 kép.

     kereskedelmi iskolák
Verbényi László: A testületi nevelés nyomai Sopronban a kereskedelmi tanonciskolák megindulása előtt.
=1941. 32-37.

Palotai István: Százéves a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola.
=1985. 147-155., 3 kép.

     Kereskedelmi Testület
Udvardi Lakos József: Adatok a soproni Kereskedelmi Testület múltjához, 1478, 1650. 1-2.
=1940. 239-252., 1 kép; 332-357., 3 kép.

     Keresztelő Szent János
ifj. Csemegi József: A Keresztelő Szent János tiszteletére épült kápolna Sopronban. [Kép: Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban.]
=1941. 15-24., 8 kép.

     keresztény térítés
Szőke Béla Miklós: A keresztény térítés kezdetei Pannóniában a Karoling korban. (A petőházi Cundpald-kehely és a sopronkőhidai temető helye és szerepe.)
=2000. 310-342., 9 kép.

     keresztényszocialista mozgalom
Gergely Jenő: Adatok a keresztény-agrárszocialista mozgalom Sopron megyei történetéhez az 1920-as évek első felében.
=2001. 26-34.

     Kern Janka
[Csatkai Endre] Cs. E.: Egy zenei csodagyermek az 1840-es években [Kern Janka].
=1941. 66.

     Kern Tóbiás, I.
Csatkai Endre: Soproni zeneszerző a 17. században [Kern Tóbiás].
=1939. 180.

     Kern Tóbiás, II.
Tompos Ernő: Bünker János Rajnárd (1863-1914). [Megemlékezés.]
=1979. 357-361., 2 kép.

Mollay Károly ism.: Haiding, Karl (hg.): Johann Reinhard Bünker: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart.
=1982. 274-275. [Hárs József kiegészítése: 287.]

Metzl János ism.: J. R. Bünker: Sopron környéki mesék.
=1997. 71.

     Kerpely Jenő Claudius
Szabó Jenő: A költő, drámaíró és műfordító Kerpely Jenő.
=1982. 266-273., 2 kép.

Szabó Jenő: Kerpely Jenő Caludius emléktáblájának felavatása.
=1985. 89-90., 1 kép.

Merényi László: Merényi Oszkár és Claudius Kerpely barátsága.
=1988. 151-155.

     kertek
Kép: A Ferenciek kertjének kapuja.
=1937. 151.

Kép: A régi kórház kertje 1920 körül, a háttérben a beboltozott Rákpatak nyílása.
=1959. 143.

Csatkai Endre: Kétszáz éves közkert [Erzsébet-kert] Sopronban.
=1963. 241-248., 5 kép.

Kép: A régi ev. temető sírkövei a múzeumkertben, 1930.
=1967. 371.

Bartha Dénes: Hársak a kertépítészetben. - A nagycenki hársfasor.
=1994. 188-196., 4 kép.

Szodfridt István: Újabb szoborral gyarapodott az Egyetemi Botanikus Kert szoborparkja. [Botvay Károly, 1897-1958.]
=1997. 364-366., 1 kép.

Félegyházi Árpád ism.: Gondolatok Andrássy Péter "A soproni Erzsébet Kórház kertje" című könyve megjelenése kapcsán.
=1999. 189-190.

     Kertész György
Bárdosi János: Herman Ottó Hegykőre [Kertész Györgyhöz] írott levelei, 1896.
=1961. 89-94., 6 kép.

     kertészet
Péczely Piroska - Csatkai Endre - Domonkos Ottó: Céhen-kívüli mesterségek.
=1957. 129-132., 2 kép.

Kárpáti Zoltán: A természetes növénytakaró és a kertészeti termesztés közti összefüggés Sopron környékén.
=1958. 222-244., 1 térk., 16 kép.

Friedrich Károly: Dahner Samu 1874-1957. [Megemlékezés.]
=1958. 279-280., 1 kép.

Németh Lajosné: Adalékok egy régi soproni kertész-család történetéhez. (A Raffensperger család.)
=1998. 184-187., 1 családfa, 1 kép.

     kerti ház
Kép: Lerombolt kerti ház a Domonkos utca házsora mögött (1910 körül).
=1956. 377.

Kép: Kerti ház 1920 körül a mai Sztálin téri ált. iskola környékén.
=1959. 258.

Kép: Sopron. Külső várfal és kerti ház az egykori kórháznál, 1928.
=1964. 31.

     Kéry György
Csatkai Endre: Kéry György csepregi festő a XVII. század végén.
=1970. 364-366., 1 kép.

     késgyártók
Csatkai Endre: A soproni késgyártók.
=1955. 1-2. 141-143.

     Keszthely
Péczely Piroska: Adat a keszthelyi és soproni takácsipar múltjára.
=1957. 140.

Péczely Piroska: Fertőrákosi kő szerepe a keszthelyi Festetics kastély építésében, 1886.
=1960. 373.

Péczely Piroska: Egy szentmargitai kőfaragó [Kugler] család Keszthelyen.
=19611. 345-350., 3 kép.

Péczely Piroska: Soproni vonatkozású diákversek a keszthelyi Helikon könyvtárban.
=1963. 278-281.

     Két mór ház
Kép: Sopron. A "két mór" ház restaurálás után.
=1969. 106.

     kétéltűek
Marián Miklós - Traser György: Sopron környékének kétéltű-hüllő világa.
=1978. 153-170., 1 térk., 14 kép.

     Kévés György
Kubinszky Mihály: Megnyitó Kévés György építész kiállításán.
=1983. 278-279.

     kéziratok
Róth Ernő: A Soproni Állami Levéltár héber kéziratairól.
=1956. 319-334., 4 kép.

J. Hajdu Helga: Soproni vonatkozású német kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban. 1-2.
=1957. 188-199.; 1958. 24-36., 2 kép.

Kovácsics Sándor: XVII. századi orvosi kézirat a soproni Berzsenyi Gimnázium (volt ev. líceum) könyvtárában.
=1962. 272-274.

Fried István: Rumy Károly György soproni vonatkozású gyűjteménye.
=1963. 282-284.

Lengyel Pál: Kéziratos pedagógiai jegyzet Pálfy József 1865/66. tanévi előadásairól.
=1964. 66-68.

Karner Károly: Soproni adomány a Nemzeti Múzeum könyvtárának gyarapítására, 1814.
=1969. 253-256., 1 kép.

Szigeti Kilián: Radó Polikárp (1899-1974). [Megemlékezés.]
=1975. 83-85., 1 kép.

     kézművesség
Verbényi László ism.: Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon.
=1956. 91-92.

Domonkos Ottó: Kézművesség - népművészet. (A Soproni Múzeum állandó néprajzi kiállítása.) 1-3.
=1994. 1-32., 17 kép; 105-137., 18 kép; 233-265., 19 kép.

Dominkovits Péter ism.: VIII. Kézművesipar-történeti szimpózium. 1992. november 9-11. Szerk.: Nagybákay Péter.
=1994. 325-327.

G. Szende Katalin: Kézművesipar-történet. Beszámoló egy négyszögletű kerekasztalról.
=1997. 257-259.

     kiadók
Tuba László ism.: Nyomdász mintakönyv a múlt századból. [Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó... mintakönyve 1836-1875. Összeáll.: Helle Mária.]
=1999. 190-191.

     kiállítások
Csipkés Kálmán: Soproni órakiállítás, 1936.
=1937. 124-139., 12 kép.

Csipkés Kálmán: Üveg- és kerámiai kiállítás Sopronban.
=1938. 85-92., 8 kép.

Veszelka László: Gondolatok a székesfővárosi iparrajziskola kiállításán.
=1938. 167.

Mollay Károly: A Táj- és Népkutató Központ kiállítása.
=1939. 85-86.

Mollay Károly: Műemlékvédelmi kiállítás Budapesten.
=1955. 3-4. 167.

Prőhle Jenő: A Berzsenyi Gimnázium iskolatörténeti kiállítása, 1957.
=1958. 267-369., 1 kép: 366.

Galavics Géza: Sopron a fővárosi műemlékvédelmi kiállításon.
=1960. 268-269.

Mollay Károly: Horváth József kiállításának megnyitója a Nemzeti Szalonban, 1959.
=1960. 282-283.

László Gyula: Megnyitó beszéd Horváth József gyűjteményes kiállításán a Nemzeti Szalonban, 1959. III. 28.
=1960. 283-285.

Spectator: Mende Gusztáv kiállítása a budapesti Ernst Múzeumban.
=1960. 285-286.

Kelényi Ferenc: Az első soproni tudós-kongresszus és kiállítás 1847-ben.
=1961. 78-81.

Soproni részletek egy kaposvári képkiállításon.
=1962. 87.

Mojzer Miklós: "A magyar barokk művészet" kiállítása a Fabricius-házban (1962. június-július).
=1963. 373-379., 8 kép.

Horváth Zoltán: A Soproni Állami Levéltár 1963. évi kiállításáról.
=1964. 371-374.

Hiller István: Az első erdészeti kiállítás Sopron vármegyében és Sopronban.
=1965. 244-246.

Tompos Ernő: "A XIX. sz. építészete Sopronban" c. kiállítás.
=1965. 280-283.

Csatkai Endre: Barokk rajzok kiállítása a Liszt Ferenc Múzeumban.
=1966. 271-277., 12 kép.

[László Ernő] L. E. ism.: A soproni Múzeum kiállításai.
=1966. 286.

T. E.: Címertani kiállítás.
=1967. 86-88., 1 kép.

Bauerné Barla Gabriella: Giczy János festőművész kiállítása.
=1969. 383-384., 1 kép.

Horváth Zoltán: "Felszabadulásunk története" című kiállítás a Győr-Sopron megyei 2. sz. levéltárban (Sopronban).
=1970. 374-380., 3 kép.

Környei Attila: A soproni sport 25 éve. (Kiállítás a Liszt Ferenc Múze