A teljes repertórium kinyomtatható
( oldal)


A Statisztikai Közlemények,
a Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények
és a Nemzetgazdasági Szemle
repertóriuma
(1861-1892)


Összeállította:
Hernádi László Mihály

Pécs, 2005A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2005, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A Szerző és Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. július 31.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [rtf]    [zip]   

Előszó

A repertórium egy régi változatát már elkészítettem 1980-ban a KSH Könyvtárában, a TEXTPAC programcsomag szerint, amit más földolgozásokhoz használtak. Így nem volt lehetőségünk a munkámhoz szükséges módosításokra. Tudomásul kellett venni az ebből adódó korlátokat és hiányosságokat. Közülük is a legsúlyosabb, hogy a tárgyszavas részben az egyes bibliográfiai tételeknél a számítógép nem írta ki a szerzőt. De még így is érdemes volt elkészíteni a munkát, hiszen még e hibával együtt is ez a legrészletesebb tartalmi föltárás.
      A mostani munkámhoz a pécsi Egyetemi Könyvtár tudományos titkára, Bogárdi János írt programot. Az általam használtak közül messze a legjobbat. Fölhasználásával az általam készített első hazai számítógépes egyedi repertórium javított változatát nyújtom át a szíves érdeklődőknek.

      Pécs, 2005. július 11.
Dr. Hernádi László MihályBevezető

A folyóiratról

A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottmánya 1861-ben indította meg folyóiratát. Toldy Ferenc titkár az előszóban így ír a célokról: „Egyik fontos ága a honismeretnek a jelennek statisticai viszonyai kitisztázása: a népességi s ezzel összefüggő biostaticai, az ipar és kereskedelmi, a gazdasági és pénzügyi, a közoktatási és műveltségi viszonyok kikutatása és tudományos előadása; mely ethnográphiai, műveltségtörténeti és természet-tudományi tekintetben új igazságok termékeny forrását képezi; de nem kevésbbé fontos gyakorlati szempontból is: a politikára, közigazgatásra, nemzetgazdaságra és közegészségügyre nézve nélkülözhetetlen adatokat nyújtván. Míg tehát ekkép tudományosan kezelve egyfelül magasb természeti törvények felismerésére vezet, másfelül a státusférfiúnak vezérpontokat szolgáltat a társadalom mindennemű érdekei pontosb felismerésére és kifejtésére.”

      A folyóirat 1872-1873. és 1875-1876. években szünetelt, neve kétszer, köteteinek számozása háromszor változott:
– Statisztikai Közlemények1861-1864 1-6. kötet
– Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények1865-18711-8. kötet
– Nemzetgazdasági Szemle1874 1. kötet
– Nemzetgazdasági Szemle Új folyam1877-1892 1-16. kötet

A folyóirat szerkesztői:
– Hunfalvy János1861-1868
– Keleti Károly1869-1871
– Halász Imre1874
– György Endre1877-1886
– Heltai Ferenc1887-1888
– Jekelfalussy József1889-1892

      Az évek során változott a periodicitás, a terjedelem és némiképpen a belső szerkezet is. Kezdetben évi 2 kötet, kötetenként 2 füzet, később, már mint Nemzetgazdasági Szemle évi 12 füzet jelent meg. Ezzel párhuzamosan a terjedelem is növekedett. Szerkezetére mindvégig jellemző az egyes füzetek elején közölt nagyobb tanulmányok és a több-kevesebb éven át élő, az egyes számok végén található állandó rovatok. A folyóirat állandó rovatai:

– Folyóiratszemle1887-1889
– Hazai Szakirodalom1877-1879
– Irodalmi Szemle1889-1892
– Irodalom1889-1892
– Könyvészet1868, 1874-1886
– Könyvismertetés1874-1889
– Könyvszemle1889-1892
– Közgazdasági Havi Krónika1889-1892
– Külföldi Szakirodalom1877-1879
– Nekrológ1877-1886
– Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottság ülései /NSB-ülés/1877-1886
– Vegyesek, egyveleg /V/1861-1892
A repertóriumról

Az eredeti összeállítást a KSH Könyvtárában a KSH IBM 370-es számítógépével, a TEXT-PAC programcsomag szerint készítettem. Ahhoz képest a mostani repertórium legfontosabb változása, hogy minden megjelenési helyen a teljes bibliográfiai leírás látható. Két részből áll:

  • szerzői rész
      a szerzők betűrendjében, azon belül az egyes bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást
  • tárgyszavas rész
      KWOC-index, a keresőoszlop egy-egy releváns szava alatt az egyes bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást

      A KWOC-index /Keyword out of context: szövegkörnyezetből kiemelt kulcsszó/-index egy cím minden egyes releváns szavának betűrendi helyén közli a szerzőt, a teljes címet és a lelőhelyet (év, évfolyam, oldalszám). Az 1877-1878-as és az 1881-1883-as köteteknél a füzetenkénti ismétlődő lapszámozás miatt az évfolyam száma után a füzet száma következik. A folyóirat címvariánsait nem jelöltük az indexben, mert azok visszakereséskor az évszám alapján biztonsággal eldönthetők.
      A tételesen fel nem dolgozott rovatok a megjelölt éveken belül többnyire minden füzet végén megtalálhatók. Az utolsó három állandó rovatot a repertóriumban részletesen feldolgoztuk, mert mindegyik kiemelkedő tudomány- és statisztikatörténeti jelentőséggel bír.
      Néhol kisebb-nagyobb változtatást végeztünk a címben; a régies írásmód (pl. gymnasiumaink) és a ma már nem használt kifejezések (pl. lébészeti - légköri) miatt. Ezért a repertórium csupán a kereséshez jó segédeszköz, betűhív bibliográfiai leírás közvetlenül csak a folyóiratból készíthető.
      A Vegyesek, egyveleg rovathoz tartozó tételeket a lelőhely után zárójelben V betűvel jelöltem.Szerzői rész


     Acsády Ignác
Acsády Ignác: A magyar postaügy történetéhez.
=1887. 11. 174-189.

Acsády Ignác: Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században. 1-4.
=1888. 12. 16-37.; 245-264.; 621-659.; 809-877.

Braun Sándor: Könyvismertetés. Acsády Ignác.
=1889. 13. 106-113.

Acsády Ignác: Statisztika és történetírás.
=1889. 13. 441-458.

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Grünwald Béla.
=1890. 14. 277-280.

Acsády Ignác: Ipartörténetünk feladatai.
=1890. 14. 375-387.

dr. -: Könyvismertetés. Acsády Ignác.
=1890. 14. 535-538.

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Békésy Károly.
=1890. 14. 923-926. [Válaszok: 1116-1119.]

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Szederkényi Nándor.
=1890. 14. 1111-1116.

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1891. 15. 698-702.

a.-: Könyvismertetés. Acsády Ignác.
=1891. 15. 959-960.

     Adler, Georg
Ballagi Béla: Könyvismertetés. Georg Adler.
=1889. 13. 114-124.

     Alpha
Alpha: Teendőink Fiuméban.
=1889. 13. 530-539.

Alpha: Fiume tengerészetéről.
=1890. 14. 857-870.

     Apáthy István
Vizneker Antal: Felelet dr. Apáthy István úrnak a jogi vizsgálatok reformja tárgyában.
=1889. 13. 330-343.

     Apponyi Albert
Magyar benyomások Amerikáról.
=1883. 7. 4. 1-14.

     Arányi Miksa
Arányi Miksa: Válasz a "Néhány szó az életbiztosításról" című cikkre.
=1890. 14. 612-626.

     Araskhaniantz, Awetis
H.: Könyvismertetés. Awetis Araskhaniantz.
=1883. 7. 8. 71-72.

     Argyll
Weisz Béla: Könyvismertetés. Argyll.
=1878. 2. 1. 156-163. /V/

     Asbóth János
-y.: Könyvismertetés. Asbóth János.
=1892. 16. 386-387.

     Athanász Szilárd
Athanász Szilárd: Jászfényszaru mezőváros statisztikai leírása.
=1867. 3. 58-75.

     Bagehot, Walter
Könyvismertetés. Walter Bagehot, Emil Hermann Hartwich.
=1874. 1. 212-226.

     Balás Adolf
Balás Adolf: A magyarországi bányászat 1859-ben.
=1861. 1. 155. /V/

     Ballagi Aladár
dr. -: Könyvismertetés. Ballagi Aladár.
=1890. 14. 353-355.

     Ballagi Béla
Ballagi Béla: Könyvismertetés. Georg Adler.
=1889. 13. 114-124.

     Ballagi Géza
Ballagi Géza: A községi adókról.
=1877. 1. 3. 116-127.

Ballagi Géza: Könyvismertetés. Haller Károly.
=1877. 1. 4. 126-130. /V/

Haller Károly: Könyvismertetés. Ballagi Géza.
=1878. 2. 1. 146-151. /V/

Ballagi Géza: Megjegyzések Haller Károly észrevételeire.
=1878. 2. 1. 151-156. /V/

Ballagi Géza: A magyarországi népmozgalom statisztikája.
=1878. 2. 2. 119-129.

     Balogh Jenő
Balogh Jenő: Könyvismertetés. Földes Béla.
=1889. 13. 561-567.

     Balogh Vilmos
Balogh Vilmos: A mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat ismertetése.
=1889. 13. 196-220.

     Bamberger Béla
Vizneker Antal: Könyvismertetés. Bamberger Béla.
=1890. 14. 1017-1025.

Bamberger Béla: Egy valutarendezés története és sorsa.
=1891. 15. 337-354.

     Bamberger Lajos
Vécsey Sándor: Az arany jövője Bamberger Lajos világításában. 1-2.
=1878. 2. 3. 106-117.; 4. 20-33.

     Bánffy Béla
Bánffy Béla - Szuesz Ede: Eszmecsere a dunai lánchajózás tárgyában.
=1881. 5. 1. 57-72.

     Baross Gábor
Baross Gábor: A helyi (községi) kormányzat Amerikában.
=1883. 7. 5. 32-44.

- a -a.: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1889. 13. 975-980.

Jekelfalussy József: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1890. 14. 1099-1106.

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1891. 15. 698-702.

x. y.: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1891. 15. 1112-1122.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1892. 16. 1026-1031.

     Baross Károly
Baross Károly: A különbözeti ügyletek.
=1890. 14. 38-51.

     Barsi József
Barsi József: Elemi tanügy, a kalocsai érseki megye területén 1861/2.
=1862. 4. 213-225.

Barsi József: Elemi tanügy, az esztergami érseki egyházmegye területén 1861/2.
=1862. 4. 275-315.

Barsi József: Az elemi tanügy állása a székesfehérvári püspöki megyében 1861/2-ben.
=1863. 5. 89-99.

Barsi József: Elemi tanügy az egri érseki megye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 100-122.

Barsi József: Elemi tanügy a besztercebányai püspöki megye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 123-136.

Barsi József: Elemi tanügy a rozsnyói katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 222-234.

Barsi József: Elemi tanügy a nagyváradi egyházmegyében 1861/2-ben.
=1863. 5. 235-248.

Barsi József: Elemi tanügy a nyitrai római kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 249-261.

Barsi József: Elemi tanügy a pécsi római kath. egyházmegyében 1861/62-ben.
=1864. 6. 89-106.

Barsi József: Elemi tanügy a győri róm. kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 107-123.

Barsi József: Elemi tanügy a szombathelyi róm. kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 175-191.

Barsi József: Elemi tanügy a kassai római kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 192-205.

Barsi József: Elemi tanügy a csanádi római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 72-95.

Barsi József: Elemi tanügy a szepesi római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 96-109.

Barsi József: Elemi tanügy a szatmári római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 172-185.

Barsi József: Elemi tanügy a váci római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 186-203.

Barsi József: Elemi tanügy a veszprémi k. egyházmegye területén 1864/5-ben.
=1866. 2. 44-63.

Barsi József: A nyilvános elemi tanügy Magyarországban a r. kath. érsekségekben és püspökségekben 1861/2-ben.
=1866. 2. 309-317.

Barsi József: A vasút befolyása a népesedésre.
=1867. 4. 129-148.

Barsi József: A világforgalom állása 1860-1865.
=1868. 5. 3-46.

Barsi József: Trieszt hajóforgalma 1868-ban.
=1868. 5. 262-271.

Barsi József: A magyar-horvát tengerpart hajóforgalma 1864-1868.
=1870. 7. 222-315.

Barsi József: Az ágostai hitvallású evangélikusok egyházi és iskolai ügyei Erdélyben.
=1871. 8. 127-171.

     Beckmann, J. D.
dr. -: Könyvismertetés. J. D. Beckmann.
=1891. 15. 292-295.

     Bedő Albert
Bedő Albert: Az erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánkban.
=1882. 6. 3. 1-31.

Bedő Albert: A Horvát- és Szlavónországokkal egyesített katonai határőrvidék beruházási alapja.
=1889. 13. 929-934.

     Békés András
Békés András: A tűzbiztosítás bajai.
=1891. 15. 744-765.

     Békésy Károly
Békésy Károly: Adalék a földjáradék elméletéhez.
=1888. 12. 711-716.

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Békésy Károly.
=1890. 14. 923-926. [Válaszok: 1116-1119.]

     Beőthy Leó
Beőthy Leó: Ausztria és Magyarország kereskedelme 1866-ban.
=1868. 5. 75-131.

Beőthy Leó: A világipar a XIX. század második felében.
=1869. 6. 237-277.

-r.:/ Könyvismertetés. Beőthy Leó.
=1883. 7. 2. 89-90. /V/

     Berényi Pál
Berényi Pál: Kereskedelmi szakoktatásunk reformálásáról.
=1891. 15. 235-244.

dr. -: Könyvismertetés. Berényi Pál.
=1892. 16. 851-852.

     Bernát István
Bernát István: Rodbertus-Jagetzow és a német agrarius mozgalmak.
=1883. 7. 2. 1-20.

Bernát István: A vízjogi törvény megalkotásához.
=1883. 7. 5. 76-80.

Bernát István: Gazdasági egyesületeink működése 1882-ben.
=1883. 7. 9. 44-51.

Bernát István: A kelet-indiai búza versenye.
=1887. 11. 205-210.

Bernát István: A magyar malomipar állása a világpiacon, különös tekintettel az amerikai viszonyokra.
=1888. 12. 1-15.

Bernát István: Könyvismertetés. I. de Varigny.
=1889. 13. 407-413.

Bernát István: Az iparoktatás fejlődése Württembergben.
=1889. 13. 950-960.

Bernát István: Az ipar fejlesztése Württembergben 1848. óta.
=1890. 14. 328-341.

-y.: Könyvismertetés. Bernát István.
=1891. 15. 620-621.

     Bethlen András
Bethlen András: Néhány szó az "International"-ról.
=1877. 1. 1. 136-143.

Bethlen András: Marhatenyésztési érdekeink.
=1879. 3. 239-258.

Bethlen András: A regale megváltásáról.
=1880. 4. 575-582.

Bethlen András: A "regale" megváltásáról.
=1882. 6. 1. 1-16.

y. -: Könyvismertetés. Bethlen András.
=1892. 16. 320-328.

     Bethlen Farkas
Bethlen Farkas: Adatok Erdély viszonyairól, különös tekintettel az adózási rendszerre.
=1867. 4. 3-35.

Bethlen Farkas: Erdély közlekedési eszközeiről.
=1867. 4. 79-96., 2 térk.

Bethlen Farkas: Az osztrák birodalom pénzügyi viszonyai.
=1867. 4. 149-165.

     Bezerédj Viktor
Bezerédj Viktor: A közutak- és vámokról szóló törvényjavaslat.
=1889. 13. 829-852.

     Biasini Domokos
Biasini Domokos: A halászat rendezésének kérdéséhez.
=1885. 9. 329-333.

     Bihari Mór
Bihari Mór: A cukoradó története Magyarországon. 1-2.
=1883. 7. 7. 14-38.; 8. 20-53.

     Bíró Pál
-y.: Könyvismertetés. Bíró Pál.
=1891. 15. 458-459.

     Block, Maurice
Pólya Jakab: Könyvismertetés. Maurice Block.
=1890. 14. 540-543.

     Bodoki Lajos
Bodoki Lajos: Franciaország vízi útjai és csatornahálózata.
=1880. 4. 315-319. /V/

     Bolles, Albert S.
H.: Könyvismertetés. Albert S. Bolles.
=1883. 7. 8. 70-71.

     Borovszky Károly
Borovszky Károly: Magyarország szőlőművelése és bortermelése.
=1887. 11. 584-614.

Borovszky Károly: A dohányjövedék Magyarországban. 1-4.
=1888. 12. 210-235.; 334-374.; 542-568.; 660-682.

     Borszéky Soma
Borszéky Soma: A szabadalmi ügy.
=1877. 1. 4. 130-134. /V/

     Bosányi Endre
Bosányi Endre: Szeszadótörvényhozásunk és a szeszfőzés kisipara az állampénzügyek és az alkoholizmus szempontjából.
=1888. 12. 127-145.

Bosányi Endre: A malomipar szerepe és jelentősége közgazdaságunkban.
=1891. 15. 985-1053., 2 térk., 2 mell.

Bosányi Endre: Adatok a malomipar köréből.
=1891. 15. 1128-1143.

     Brachelli
Kőrösi József: Könyvismertetés. Morpurgo, Brachelli, Neumann, Schwicker, Engel, Schwanebach.
=1877. 1. 1. 144-158.

     Braun Sándor
Braun Sándor: Könyvismertetés. Acsády Ignác.
=1889. 13. 106-113.

Braun Sándor: A vándoripar szabályozása.
=1890. 14. 128-141.

Braun Sándor: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1890. 14. 462-465.

Braun Sándor: Könyvismertetés. Propper N. János.
=1890. 14. 639-641.

Braun Sándor: Agrártörekvések Magyarországban.
=1890. 14. 697-711.

     Brentano, Lujo
Brentano, Lujo: A keresztényszocialisztikus mozgalom Angliában.
=1883. 7. 7. 39-50.

     Brüll Lipót
Könyvismertetés. Brüll Lipót.
=1883. 7. 7. 60-61.

     Bueck
Joób Lajos: Könyvismertetés. Bueck, Cernuschi, Jacoby.
=1881. 5. 4. 123-135. /V/

     Bujanovics Sándor
Bujanovics Sándor: A kisbirtokosok országos földhitelintézete.
=1879. 3. 223-238.

Bujanovics Sándor: A felvidéki, különösen a sárosmegyei kivándorlásról.
=1881. 5. 3. 47-63.

     Burchard Konrád
Keleti Károly - Dessewffy Aurél - Burchard Konrád: Pályázatok bírálati jelentése.
=1891. 15. 1107-1112.

     Burckhardt, A. E.
Ráth Zoltán: Könyvismertetés. F. Schuler, A. E. Burckhardt.
=1889. 13. 124-130.

     Carnot, Sadi
Carnot, Sadi: Jelentés a nagy francia közmunkákról.
=1881. 5. 4. 135-143. /V/

     Cernuschi
Joób Lajos: Könyvismertetés. Bueck, Cernuschi, Jacoby.
=1881. 5. 4. 123-135. /V/

     Chélard, Raoul
-e-: Könyvismertetés. Raoul Chélard.
=1890. 14. 1025-1028.

     Chevalier, Michel
Mándy Lajos: Michel Chevalier művei és emlékezete.
=1880. 4. 177-188.

     Clarc
Földes Béla: Könyvismertetés. Clarc.
=1890. 14. 359-361.

     Courcelle-Seneuil, Jean Gustave
Courcelle-Seneuil, Jean Gustave: A köztisztviselők helyzete, kinevezése, előléptetése és nyugdíja.
=1885. 9. 9-27.

     Courtois, Alphons
th.-: Könyvismertetés. Alphons Courtois.
=1890. 14. 1028-1031.

     Crump, Arthur
Földes Béla: Könyvismertetés. Arthur Crump.
=1890. 14. 81-83.

     Csáky Albin
Roszner Ervin: Könyvismertetés. Csáky Albin.
=1890. 14. 60-70.

-r.: Könyvismertetés. Csáky Albin.
=1890. 14. 1106-1111.

György Aladár: Könyvismertetés. Csáky Albin.
=1892. 16. 221-228.

     Csáky Gyula
Csáky Gyula: A tanyabérrendszer.
=1883. 7. 5. 1-18.

     Csarada János
Thallóczy Lajos: Könyvismertetés. Csarada János.
=1882. 6. 5. 82-85. /V/

     Csillag Gyula
Csillag Gyula: A talajjavítási és vízszabályozási hitelügy jogi szervezéséről.
=1881. 5. 3. 90-112.

-r.: Könyvismertetés. Csillag Gyula.
=1883. 7. 2. 88-89. /V/

Csillag Gyula: Telekkönyv és kataszter.
=1884. 8. 194-213.

Csillag Gyula: Irányeszmék a reálhitel fejlesztése körül.
=1889. 13. 587-614.

Csillag Gyula: A bajor talajjavítási hitelintézet.
=1891. 15. 729-743.

     Csopey László
Veszelovszky P. Mihály: Az agrár-kérdés Oroszországban. Ford. Csopey László.
=1887. 11. 139-152.

     Csukási Károly
Csukási Károly: Pestváros bűnügyi statisztikája 1867-1868.
=1869. 6. 90-125.

     Darányi Ignác
Darányi Ignác: A Tiszavölgy kérdései.
=1877. 1. 4. 70-85.

     Dékány Mihály
Dékány Mihály: A Tiszaszabályozásról.
=1877. 1. 3. 144-146. /V/

Dékány Mihály: Vízügyeink, különösen a Tiszaszabályozás és ármentesítés fejlődéséről. 1-2.
=1878. 2. 3. 24-71.; 4. 97-113.

György Endre: Könyvismertetés. Dékány Mihály.
=1885. 9. 818-823.

     Dell' Adami Rezső
Dell' Adami Rezső: A vízi jog szabályozásához.
=1882. 6. 8. 47-66.

     Dessewffy Aurél
Dessewffy Aurél: A kereskedelmi szerződések megújítása előtt.
=1877. 1. 1. 72-90.

Dessewffy Aurél: Az arany jövője.
=1878. 2. 2. 31-57.

Dessewffy Aurél - György Endre: A hazai közlekedésügy viszonyairól és kívánalmairól.
=1880. 4. 229-266.

Keleti Károly - Dessewffy Aurél - Burchard Konrád: Pályázatok bírálati jelentése.
=1891. 15. 1107-1112.

     Deutsch Antal
Deutsch Antal: Az elsőbbségi kölcsönök conversiója.
=1887. 11. 81-90.

y. -: Könyvismertetés. Deutsch A[ntal].
=1892. 16. 1031-1032.

     Deutsch József, ifj.
Deutsch József, ifj.: Tanulmány a répacukoradóról.
=1887. 11. 843-890.

     Dobner Rudolf
Dobner Rudolf: Az általános jövedelmi adó, mint adóreformtényező.
=1871. 8. 67-91.

Dobner Rudolf: A mezőgazdaság Szászországban.
=1871. 8. 284-325.

Dobner Rudolf: Az adótörvényhozás.
=1877. 1. 1. 197-198. /V/

Dobner Rudolf: Az egyenes adók Ausztriában.
=1877. 1. 3. 138. /V/

Dobner Rudolf: Az egyenes adók reformjára vonatkozó tervezetek Ausztriában.
=1877. 1. 4. 39-55.

Dobner Rudolf: A földadókataszter.
=1880. 4. 56-77.

Keleti Károly: Könyvismertetés. Dobner Rudolf.
=1880. 4. 137-145. /V/

Dobner Rudolf: Közgazdasági állapotaink.
=1880. 4. 374-394.

     Dobránszky Péter
Dobránszky Péter: Természet és társadalom.
=1877. 1. 1. 169-177.

Dobránszky Péter: Gyógyhelyeink és ásványvizeink értékesítéséről.
=1882. 6. 6. 38-56.

     Drahotuszky Rezső
Könyvismertetés. Drahotuszky Rezső.
=1879. 3. 600-604. /V/

     Durand, L.
dr. -: Könyvismertetés. L. Durand.
=1892. 16. 68-69.

     Eisenstädter Lukács
Eisenstädter Lukács: A birtokközösség az orosz községek parasztsága közt.
=1877. 1. 3. 110-115.

Eisenstädter Lukács: A demokrácia viszonya a nemzetgazdaságtanhoz.
=1878. 2. 2. 133-143. /V/

     Engel
Kőrösi József: Könyvismertetés. Morpurgo, Brachelli, Neumann, Schwicker, Engel, Schwanebach.
=1877. 1. 1. 144-158.

     Enyedi Lukács
Enyedi Lukács: A munkás-biztosításokról.
=1889. 13. 172-195.

Enyedi Lukács: A valutakérdésről.
=1889. 13. 777-807.

     Érkövy Adolf
Könyvismertetés. Érkövy Adolf.
=1883. 7. 9. 52-55.

     Faller Gusztáv
Faller Gusztáv: Közlemények a hazai bányászat köréből. Selmecbánya.
=1861. 1. 56-64.

     Fáy Béla
Fáy Béla: Az italmérési jog mint új állambevételi jog.
=1879. 3. 128-136. /V/

Fáy Béla: Az agrárpolitika és az adórendszer.
=1888. 12. 75-106.

     Fekete Ignác
Fekete Ignác: Szabadalmi jogunk reformja.
=1884. 8. 46-75.

Fekete Ignác: A valutaügy és a szociális kérdés.
=1884. 8. 316-324.

Fekete Ignác: Valutapolitika és pénzverési statisztika.
=1884. 8. 590-601.

Fekete Ignác: A legújabb bimetallista agitatio.
=1885. 9. 409-421.

Fekete Ignác: A monarchia jegybankja 1818-1885.
=1886. 10. 401-411.

Fekete Ignác: A legújabb statisztikai munka. Magyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekelfalussy József közreműködésével szerk. Láng Lajos.
=1887. 11. 55-63.

Fekete Ignác: Az angol gyarmatok értekezlete.
=1887. 11. 310-316.

     Felix, Ludwig
Matlekovits Sándor: Könyvismertetés. Ludwig Felix.
=1889. 13. 567-571.

     Fellner Simon
Mándy Lajos: Könyvismertetés. Fellner Simon.
=1883. 7. 7. 51-57.

Fellner Simon: A vasúti tarifák reformálásának kérdéséhez. 1-4.
=1884. 8. 89-126.; 177-193.; 273-315., 1 mell.; 353-371.

     Fényes Elek
Fényes Elek: Párhuzam a magyar koronai birodalom és az ausztriai német, lengyel és cseh koronai országok közötti területi, népességi, had- és pénzügyi tekintetben.
=1867. 3. 245-305.

     Fenyvessy Adolf
Fenyvessy Adolf: Új közmunkák Franciaországban.
=1878. 2. 2. 64-88.

Fenyvessy Adolf: A szabad kereskedés és védvám új világításban.
=1878. 2. 3. 122-128. /V/

Fenyvessy Adolf: A vízszabályozás Poroszországban.
=1879. 3. 361-379.

Fenyvessy Adolf: A földadó új szabályozása.
=1879. 3. 573-599.

Fenyvessy Adolf: Budapest községi háztartása.
=1882. 6. 9. 22-37.

Fenyvessy Adolf: Két beteg ipar. (Cukoripar, szeszipar.)
=1887. 11. 5-22.

Fenyvessy Adolf: A fővárosi új kölcsön.
=1889. 13. 81-96.

Fenyvessy Adolf: Az italmérési jövedék.
=1889. 13. 887-893.

Hegyeshalmy Lajos: Könyvismertetés. Fenyvessy Adolf.
=1890. 14. 280-283.

Fenyvessy Adolf: A nemzetközi munkásvédő értekezlet.
=1890. 14. 667-696.

Fenyvessy Adolf: A horvát kvóta.
=1891. 15. 640-646.

     Fenyvessy Ferenc
Fenyvessy Ferenc: A német szociális bajok, s azok orvoslása az adóreform által.
=1884. 8. 26-37.

     Fest Vilmos
Fest Vilmos: Magyarország útjai. 1-3.
=1865. 1. 204-297.; 1886. 2. 161-232.; 1867. 3. 3-57., térk.

     Fiáth Miklós
Fiáth Miklós: A háziállatok összeírása 1884-ben. 1-2.
=1886. 10. 1-27.; 202-255.

Fiáth Miklós: Magyarország háziállat-állományának megoszlása.
=1887. 11. 109-118.

     Forray Arthur
Forray Arthur: A pénzügyminiszter javaslata a közadók kezeléséről.
=1874. 1. 319-349.

     Földes Béla
Weisz Béla: Két angol mű a bankügyről.
=1877. 1. 1. 200-202. /V/

Weisz Béla: Könyvismertetés. Cliffe Leslie.
=1877. 1. 1. 208. /V/

Weisz Béla: Újabb irányok az angol nemzetgazdaságtanban.
=1877. 1. 3. 85-94.

Weisz Béla: Románia statisztikája.
=1877. 1. 3. 132-136. /V/

Weisz Béla: Colbert.
=1877. 1. 4. 56-69.

Weisz Béla: A községi pénzügyről.
=1878. 2. 1. 76-101.

Weisz Béla: Könyvismertetés. Argyll.
=1878. 2. 1. 156-163. /V/

Weisz Béla: A gazdasági szabadság érvényesülése Angliában.
=1879. 3. 37-54.

Weisz Béla: A háború és béke befolyása a közgazdaságra és különösen a külkereskedelemre.
=1879. 3. 153-154. /V/

Weisz Béla: Eszmék a magyar ipar kérdéséhez.
=1879. 3. 380-400.

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Weisz Béla.
=1879. 3. 473-475. /V/

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Weisz Béla.
=1879. 3. 619-623. /V/

Weisz Béla: Közgazdasági viszonyok az ókori római köztársaságban.
=1880. 4. 1-55.

Weisz Béla: Magyarország adószolgáltatása 1838-1877.
=1880. 4. 513-535.

- y. -: Könyvismertetés. Földes (Weisz) Béla.
=1881. 5. 2. 126-136. /V/

y.: Könyvismertetés. Földes (Weisz) Béla, Pekár Imre, Láng Lajos.
=1881. 5. 3. 113-146. /V/

Földes Béla: A tulajdonjogról.
=1882. 6. 2. 1-10.

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 2. 79-84. /V/

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 3. 68-72. /V/ [Helyreigazítás: 5. 68. /V/]

Földes Béla: Az államvasúti rendszer kérdése az olasz parlament előtt.
=1882. 6. 4. 1-22.

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 4. 81-92. /V/

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 5. 68-74. /V/ [Helyreigazítás: 6. 80. /V/]

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 6. 80-88.

Földes Béla: A statisztikai szemináriumokról.
=1882. 6. 7. 32-43.

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 9. 50-61. /V/

Földes Béla: NSB-ülés.
=1883. 7. 2. 82-88. /V/

Könyvismertetés. Földes Béla.
=1883. 7. 10. 76-78.

Földes Béla: Könyvismertetés. Mulhall.
=1886. 10. 703-708. /V/

Balogh Jenő: Könyvismertetés. Földes Béla.
=1889. 13. 561-567.

Földes Béla: Könyvismertetés. Arthur Crump.
=1890. 14. 81-83.

Földes Béla: Könyvismertetés. Clarc.
=1890. 14. 359-361.

Földes Béla: Ázsió és külkereskedelem.
=1891. 15. 377-394.

     Frangeš, Simon
Frangeš, Simon: Horvát-Szlavonországok bortermelése.
=1890. 14. 931-944.

Frangeš, Simon: Horvát-Szlavonországok gyümölcstermelése.
=1890. 14. 1035-1040.

Frangeš, Simon: A mezőgazdasági viszonyok Horvát-Szlavonországokban.
=1890. 14. 1123-1139.

     Frecskay János
Frecskay János: A találmányok szabadalmazásának önállósítása.
=1886. 10. 293-305.

     Frecskay János közli
Frecskay János közli: Két külföldi szakvélemény a szabadalmi törvényjavaslat felől. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1887. 11. 124-138.

     Friedmann Lipót
Friedmann Lipót: A munkások kötelező biztosítása balesetek ellen.
=1889. 13. 881-886.

     Gaál Jenő
Vargha Gyula: Könyvismertetés. Gaál Jenő.
=1891. 15. 1122-1125.

Gaál Jenő: Békés vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1892. 16. 414-459.

Gaál Jenő: Csanád vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1892. 16. 664-693.; 741-760.

     Gajári Ödön
Gajári Ödön: Néhány szó a vármegyékről.
=1889. 13. 739-746.

     Galgóczy János
Maurer Vilmos: Könyvismertetés. Galgóczy János.
=1878. 2. 1. 132-138. /V/

Galgóczy János: Hitelügyeink szabályozásának kérdéséhez.
=1878. 2. 2. 1-30.

Galgóczy János: A keleti világkereskedés jövő útvonalai.
=1878. 2. 3. 72-82.

     Galgóczy Károly
Galgóczy Károly: Magyarországi takarékpénztárak. 1-4.
=1861. 1. 89-105.; 2. 83-98.; 1862. 4. 24-46.; 5. 211-221.

Galgóczy Károly: Magyarország borászata.
=1861. 2. 222-246.

Galgóczy Károly: Borkereskedésünk.
=1862. 3. 230-248.

Galgóczy Károly: Pesti magyar kereskedelmi bank.
=1862. 4. 3-24.

Galgóczy Károly: Cs. kir. szabadalmazott első dunagőzhajózási társaság.
=1862. 4. 59-73.

Galgóczy Károly: Népességi mozgalmak az ágostai vallásfelekezet dunántúli szuperintendenciájában 1861-ben.
=1863. 5. 275-279.

Galgóczy Károly: Népesedési mozgalmak a helvét hitvallásúak közt 1861-ben.
=1863. 5. 280-299.

Galgóczy Károly: Ausztria cukortermelése 1864-ben.
=1865. 1. 333. /V/

Galgóczy Károly: Községi háztartás. 1-3.
=1874. 1. 55-68.; 121-134.; 365-376.

Galgóczy Károly: A telepítések mai fontossága és feltételei.
=1879. 3. 1-36.

Galgóczy Károly: Morócz István. Nekrológ.
=1882. 6. 1. 17-21.

     Gámán Zsigmond
Gámán Zsigmond - Jekelius Jenő: Könyvismertetés.
=1889. 13. 747-776.

     Gamp, C.
F. M.: Könyvismertetés. C. Gamp.
=1883. 7. 9. 61-64.

     Gelléri Mór
Gelléri Mór: Ipartársulataink szervezése és iparunk fejlesztése.
=1877. 1. 1. 178-186.

Könyvismertetés. Gelléri Mór.
=1883. 7. 7. 63-65.

Gelléri Mór: A brüsszeli kereskedelmi múzeum.
=1883. 7. 10. 52-66.

Gelléri Mór: A kiállításokról hajdan és most. 1-2.
=1884. 8. 721-763.; 804-849.

Gelléri Mór: A kivitel és a külkereskedelem fejlesztése.
=1887. 11. 30-54.

     Gerlóczy Gyula
Gerlóczy Gyula: A budai kir. magyar műegyetem történeti és statisztikai szempontból.
=1867. 4. 59-78.

-m.: Könyvismertetés. Gerlóczy Gyula.
=1882. 6. 7. 65-71. /V/

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Gerlóczy Gyula.
=1891. 15. 290-292. [Válaszok: 363-365.]

     Ghyczy Kálmán
Ghyczy Kálmán nyilatkozata a magyar pénzügyekről.
=1874. 1. 395-397. /V/

     Giffen, Richard
Giffen, Richard: A nemzetközi cukorkereskedelem.
=1885. 9. 38-43.

     Glatter Eduárd
Glatter Eduárd: Pest-Pilis gazdasági viszonyai.
=1861. 2. 5-30.

     Gorove István
Gorove István: A vámpolitika a védegylet korában.
=1881. 5. 3. 81-89.

     Gruber Lajos
Lánczy Gyula: Könyvismertetés. Gruber Lajos.
=1877. 1. 4. 120-123. /V/

     Grünwald Béla
Grünwald Béla: Zólyommegye közgazdasági viszonyai.
=1887. 11. 241-269.

Grünwald Béla: A régi Magyarország.
=1887. 11. 691-729. [A kezdő oldal téves lapszámozás.]

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Grünwald Béla.
=1890. 14. 277-280.

     György Aladár
György Aladár: A szibériai nagy pacific-vasút.
=1891. 15. 664-672.

György Aladár: Könyvismertetés. Csáky Albin.
=1892. 16. 221-228.

     György Endre
György Endre: A keleti vasúti csatlakozások nemzetgazdasági jelentősége.
=1874. 1. 31-54.

György Endre: Gyakorlati adatok a munkabér alakulásának kérdéséhez.
=1874. 1. 288-318.

György Endre: Az angol törvényhozás a vasutakról.
=1874. 1. 473-479.

György Endre: Walter Bagehot. Nekrológ.
=1877. 1. 1. 208-211. /V/

György Endre: Adolf Thiers. Nekrológ.
=1877. 1. 3. 128-129. /V/

György Endre: A magyar aranyjáradék-kölcsön.
=1877. 1. 3. 146-148. /V/

György Endre: A kassa-oderburgi vasút szanálása.
=1877. 1. 4. 135-139. /V/

György Endre: Bruno Hildebrand. Nekrológ.
=1878. 2. 1. 131-132. /V/

György Endre: Julius Faucher. Nekrológ.
=1878. 2. 2. 132-133. /V/

György Endre: Közös közlekedési vállalataink.
=1878. 2. 3. 118-122. /V/

György Endre: Maurice Block a tanszéki szocializmus lényegéről.
=1878. 2. 4. 151-153. /V/

György Endre: Gróf Károlyi Sándor emlékirata a Tiszaszabályozásról.
=1879. 3. 623-627. /V/

A vidéki érdekű vasutak a törvényhozás előtt. György Endre előadása. Lónyay Menyhért, Kerkapoly Károly és Keleti Károly felszólalása.
=1880. 4. 102-136.

Dessewffy Aurél - György Endre: A hazai közlekedésügy viszonyairól és kívánalmairól.
=1880. 4. 229-266.

György Endre: A magyar vasúti politika.
=1880. 4. 481-484. /V/

György Endre: Az 1881. évi államköltségvetési hiány és fedezete.
=1880. 4. 610-615. /V/

György Endre: Az Alduna és a magyar érdekek. 1-2.
=1882. 6. 1. 22-37.; 2. 29-37.

György Endre: Joseph Garnier. Nekrológ.
=1882. 6. 1. 71-73. /V/

György Endre: Adalékok az első magyar vasút történetéhez.
=1882. 6. 4. 50-76.

György Endre: Dobner Rudolf. Nekrológ.
=1882. 6. 4. 77-79. /V/

György Endre: A dunagőzhajózási társaság és a magyar érdekek.
=1883. 7. 4. 15-53.

György Endre: Gróf Lónyay Menyhért. Nekrológ.
=1884. 8. 785-786.

György Endre: Henry Fawcett. Nekrológ.
=1884. 8. 871-873. /V/

György Endre: Az angol és francia adórendszerről.
=1885. 9. 65-83.

György Endre: Könyvismertetés. Dékány Mihály.
=1885. 9. 818-823.

György Endre: Blunt jelentése és Szaloniki kereskedelme.
=1886. 10. 412-418.

György Endre: A T. Olvasó-közönséghez!
=1886. 10. 785-786.

György Endre: Raiffeisen-féle hitelszövetkezetek Magyarországon. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1892. 16. 351-362.

     Hahn Lajos
Hahn Lajos: Statisztikai jegyzetek Békés-Csaba mezővárosáról, különösen az ottani ágostai hitv. evang. egyházról.
=1863. 5. 300-307.

     Hajnal Vilmos
Hajnal Vilmos: A vicinális vasutak és az állam.
=1887. 11. 91-108.

     Halász Imre
Halász Imre: Pénzügyeink hanyatlásának okai.
=1874. 1. 241-287.

Halász Imre: Az 1875-ki fedezet és a pénzügyi kibontakozás.
=1874. 1. 401-429.

Halász Imre: Egy pillantás a magyar pénzügyek jövőjébe.
=1884. 8. 850-867.

     Halász Sándor
Halász Sándor: A postatakarékpénztárakról. 1-2.
=1887. 11. 767-789.; 891-910.

Halász Sándor: A postatakarékpénztár csekk- és clearing forgalmáról.
=1889. 13. 345-358.

Halász Sándor: A lottó Magyarországon és Ausztriában 1872-1887.
=1889. 13. 661-667.

Halász Sándor: Az osztálysorsjátékról.
=1889. 13. 688-700.

Halász Sándor: Takarékpénztári reformkérdések.
=1890. 14. 767-783.

Halász Sándor: A totalisateur a fővárosban.
=1890. 14. 944-949.

Halász Sándor: Az állami sorsjátékvállalatok.
=1891. 15. 36-53.

Halász Sándor: A takarékpénztárak és az alsóbb néposztályok.
=1891. 15. 319-336.

Halász Sándor: Könyvismertetés. Eugéne Rostand.
=1891. 15. 536-539.

Halász Sándor: Az iskolai takarékpénztárak Magyarországon.
=1892. 16. 129-143.

Halász Sándor: A személyforgalom a magyarországi vízi utakon.
=1892. 16. 246-251.

Halász Sándor: Az áruforgalom a magyarországi vízi utakon.
=1892. 16. 393-401.

     Haller Károly
Ballagi Géza: Könyvismertetés. Haller Károly.
=1877. 1. 4. 126-130. /V/

Haller Károly: Könyvismertetés. Ballagi Géza.
=1878. 2. 1. 146-151. /V/

Ballagi Géza: Megjegyzések Haller Károly észrevételeire.
=1878. 2. 1. 151-156. /V/

     Hartwich, Emil Hermann
Könyvismertetés. Walter Bagehot, Emil Hermann Hartwich.
=1874. 1. 212-226.

     Hasbach, W.
Ráth Zoltán: Könyvismertetés. W. Hasbach
=1892. 16. 148-152.

     Haupt, Ottomar
Könyvismertetés. Ottomar Haupt.
=1886. 10. 698-699.

Mandello Gyula: Könyvismertetés. Ottomar Haupt.
=1891. 15. 83-85.

     Havas Miksa
Havas Miksa: Arany és ezüst közötti viszony. Aranyforint. Aranyázsió.
=1890. 14. 342-344.

Havas Miksa: A részletív-ügyletek.
=1890. 14. 398-401.

- p.: Könyvismertetés. Havas Miksa.
=1891. 15. 617-619.

Havas Miksa: Segédszámok és táblázatos összeállítások az arany-ezüst számításhoz.
=1891. 15. 707-714.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában.
=1892. 16. 736-740.

Nagy Gyula: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. /Megjegyzés Havas Miksa cikkére./
=1892. 16. 922-925.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. (Válasz Nagy Gyulának.)
=1892. 16. 1016-1021.

     Hegedüs Dezső
Hegedüs Dezső: A nemzetközi arbitrage-forgalom.
=1892. 16. 363-378.

     Hegedüs Ferenc
Hegedüs Ferenc: Az italmérési jövedék reformjáról.
=1891. 15. 444-449.

     Hegedüs Sándor
Hegedüs Sándor: A bankjegyek kényszerforgalma nálunk és Franciaországban.
=1874. 1. 196-208.

Hegedüs Sándor: A párizsi szabadalmi kongresszus és hazánk.
=1880. 4. 189-197.

Hegedüs Sándor: A párizsi nemzetközi valuta konferencia.
=1881. 5. 2. 68-76.

Hegedüs Sándor: Újabb pénzügyi törvényeink jellemzéséhez.
=1889. 13. 523-529.

Hegedüs Sándor: Oroszország pénzügyeiről.
=1890. 14. 318-327.

     Hegyeshalmy Lajos
Hegyeshalmy Lajos: Könyvismertetés. Fenyvessy Adolf.
=1890. 14. 280-283.

     Heim Péter
Heim Péter: A postatakarékpénztári kérdés hazánkban.
=1880. 4. 206-228.

     Heltai Ferenc
Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Ullmann Sándor.
=1882. 6. 5. 79-82. /V/

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Trefort Ágoston.
=1882. 6. 9. 61-66. /V/

Heltai Ferenc: Az ipartörvény revíziója. 1-5.
=1883. 7. 1. 1-43.; 2. 21-63.; 3. 33-56.; 4. 54-73.; 5. 45-75.

Heltai Ferenc: A kereskedelmi és iparkamarák reformja.
=1883. 7. 8. 1-19.

Heltai Ferenc: Az új ipartörvény és az állam s társadalom föladatai.
=1884. 8. 425-451.

Heltai Ferenc: Olvasóinhoz.
=1887. 11. 1-4.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1887. 11. 911-913.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1888. 12. 918-920.

Heltai Ferenc: A vasúti személyszállítás reformja. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1889.13. 161-171.

Heltai Ferenc: A Dunagőzhajózási Társaság és a magyar álláspont.
=1889. 13. 540-553.

Heltai Ferenc: Az állami beavatkozás határai az iparfejlesztés körül.
=1889. 13. 853-871.

Heltai Ferenc: A belga államvasutak személydíjszabásának története. 1-2.
=1892. 16. 801-843.; 879-921.

     Herich Károly
Herich Károly: Vámügyi tanulmányok.
=1877. 1. 4. 86-107.

     Herkner, H.
Ráth Zoltán: Könyvismertetés. H. Herkner.
=1891. 15. 774-777.

     Hertzka Tivadar
Hertzka Tivadar: A magyar álláspont a valutakérdésben.
=1888. 12. 593-620.

     Hieronymi Béla
Hieronymi Béla: A mezőgazdaság Belgiumban 1865-ben.
=1868. 5. 232-261.

     Hieronymi Károly
Könyvismertetés. Hieronymi Károly.
=1874. 1. 135-145.

Hieronymi Károly: A magyar vasutak pénzügyi jövője.
=1877. 1. 1. 91-120.

     Horánszky Nándor
Horánszky Nándor: A vízszabályozási ügyek adminisztrációja és a teherviselés kérdése.
=1882. 6. 4. 32-49.

     Horinka Imre
Horinka Imre: A statisztikai eszmék történeti fejlődése.
=1881. 5. 1. 27-56.

Horinka Imre: Az egyenes és fogyasztási adók összefüggéséről.
=1882. 6. 8. 1-46.

     Hunfalvy János
Hunfalvy János: Gymnasiumaink állása 1852/3-tól 1858/9-ig.
=1861. 1. 22-55.

Weninger Vince - Konek Sándor - Hunfalvy János: Közlemények az egyházmegyék köréből.
=1861. 1. 64-88.

Hunfalvy János: Adalék a népesűleti mozgalomhoz.
=1861. 1. 286-288.

[Hunfalvy János] H. J.: A szőllőmívelés Erdélyben.
=1861. 1. 289-291.

Hunfalvy János: Adalékok hazánk erdőszeti viszonyai ismertetéséhez.
=1861. 2. 115-122.

Hunfalvy János: A magyar korona területének bányászata.
=1862. 3. 161-230.

Hunfalvy János: Az európai államok költségvetése 1862-ben.
=1862. 3. 260-276.

Hunfalvy János: A magyar korona területének bányászata 1861-ben.
=1862. 4. 47-55.

Hunfalvy János: Magyarország viszonyainak statisztikai vázlata.
=1862. 4. 161-212. /V/

Hunfalvy János: Magyarország viszonyainak statisztikai vázlata.
=1863. 5. 3-88.

Hunfalvy János: Magyarország bányászata 1862-1864-ben.
=1866. 2. 84-134.

Hunfalvy János: A népoktatás Poroszországban.
=1867. 4. 47-58.

Hunfalvy János: Néhány észrevétel a népszámlálásról.
=1867. 4. 105-117.

Hunfalvy János: Bolgárország.
=1883. 7. 10. 33-51.

     Hutyra Ferenc
-a.: Könyvismertetés. Hutyra Ferenc.
=1890. 14. 926-929.

-y.: Könyvismertetés. Hutyra Ferenc.
=1891. 15. 960-962.

     Izrael Bernát
Izrael Bernát: Válasz a New-York életbiztosító-társaság magyarországi képviselőjének.
=1890. 14. 1003-1009.

     Jacoby
Joób Lajos: Könyvismertetés. Bueck, Cernuschi, Jacoby.
=1881. 5. 4. 123-135. /V/

     Jakab Elek
Jakab Elek: Adalék Magyarország ásványvizei és gyógyfürdői törvényhozás útjáni rendezése kérdéséhez.
=1886. 10. 28-41.

     James
James: A nemzetgazdaságtan tanítása az Egyesült Államokban.
=1883. 7. 8. 63-69.

     Jankó János, ifj.
Jankó János, ifj.: Érdekeink Észak-Afrikában.
=1888. 12. 107-126.

Jankó János, ifj.: Kereskedelmünk Észak-Afrikában.
=1888. 12. 520-541.

     Jekelfalussy József
-r.: Könyvismertetés. Jekelfalussy József.
=1882. 6. 7. 60-65. /V/

Könyvismertetés. Jekelfalussy József.
=1883. 7. 7. 57-60.

Jekelfalussy József: Magyarország népességének megoszlása.
=1884. 8. 452-479.

Jekelfalussy József: Magyarország háziipara 1884-ben.
=1885. 9. 673-686.

Jekelfalussy József: Magyarország malomipara. 1-2.
=1886. 10. 42-77.; 89-117.

Jekelfalussy József: Magyarország iparstatisztikája 1885-ben. 1-2.
=1886. 10. 465-484.; 529-562.

Fekete Ignác: A legújabb statisztikai munka. Magyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekelfalussy József közreműködésével szerk. Láng Lajos.
=1887. 11. 55-63.

Jekelfalussy József: Fogházaink állapota 1872-1886.
=1887. 11. 790-823.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1887. 11. 911-913.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1888. 12. 918-920.

Jekelfalussy József: A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendőink.
=1889. 13. 271-291.

Jekelfalussy József: Adatok a fonó- és szövőipar állása- és forgalmáról.
=1889. 13. 314-326. /V/

Jekelfalussy József: Néhány szó jövő népszámlálásunkról.
=1890. 14. 201-217.

Braun Sándor: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1890. 14. 462-465.

Jekelfalussy József: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1890. 14. 1099-1106.

Jekelfalussy József: A vasutak szerepe állami háztartásunkban.
=1891. 15. 126-149.
-á -á-: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1891. 15. 771-774.

Jekelfalussy József: Statisztika és logika.
=1891. 15. 946-952.

Jekelfalussy József: Még egyszer a statisztika és logika.
=1892. 16. 54-60.

Jekelfalussy József: Keleti Károly emlékezete. 1833-1892.
=1892. 16. 407-413.

Jekelfalussy József: Az új iparstatisztika főbb eredményei.
=1892. 16. 1033-1051.

     Jekelius Jenő
Gámán Zsigmond - Jekelius Jenő: Könyvismertetés.
=1889. 13. 747-776.

     Jellinek Mór
Jellinek Mór: Magyarország gabona forgalma az 1861-dik évben. 1-2.
=1862. 3. 44-49.; 257-259.

Jellinek Mór: Gabonaszállítási díjak.
=1862. 3. 286-287. /V/

     Jónás János
Jónás János: Az életbiztosítás és a földhitel.
=1883. 7. 3. 18-32.

     Joób Lajos
Mándy Lajos: Könyvismertetés. Joób Lajos.
=1881. 5. 1. 164-170. /V/

Joób Lajos: Bismarck adópolitikája.
=1881. 5. 2. 148-157. /V/

Joób Lajos: Könyvismertetés. Bueck, Cernuschi, Jacoby.
=1881. 5. 4. 123-135. /V/

Joób Lajos: A német adóreform.
=1883. 7. 3. 1-17.

Joób Lajos: A valutaügy Magyarországon.
=1884. 8. 214-235.

Joób Lajos: A községek közvetett fogyasztási adózásai. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1885. 9. 795-817.

Joób Lajos: Egy javaslathoz az ipar fejlesztése érdekében.
=1887. 11. 119-123.

     Június
Június: Az Egyesült-Államok pénzügyi jelentése 1879/80.
=1882. 6. 3. 72-84. /V/

     Kada Elek
Kada Elek: Gyümölcskereskedelmünk jövője, különös tekintettel az Alföld viszonyaira.
=1885. 9. 764-794.

     Kakujay Gyula
Kakujay Gyula: A könyvhitel és ellenszere.
=1877. 1. 1. 202-205. /V/

     Kállay Béni
Kállay Béni: A bankárüzlet és bankügy az angol bank alapítása előtt.
=1877. 1. 3. 19-42.

Kállay Béni: Néhány szó a vidéki vasutakról általában.
=1881. 5. 1. 73-95.

     Kanitz József
Kanitz József - Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban.
=1881. 5. 1. 159-163. /V/

     Károlyi Sándor
György Endre: Gróf Károlyi Sándor emlékirata a Tiszaszabályozásról.
=1879. 3. 623-627. /V/

Károlyi Sándor: Termény kivitelünk és a vízi utak.
=1881. 5. 1. 96-151.

Károlyi Sándor: A tiszavölgyi társulathoz benyújtott emlékirat.
=1881. 5. 2. 136-148. /V/

     Kautz Gyula
Kautz Gyula: A budai kir. magyar műegyetem történeti és statisztikai szempontból.
=1861. 2. 184-205.

Kautz Gyula: A magyar ipariskolák és reáltanodák.
=1862. 4. 93-101.

Kautz Gyula: A gépüzlet nemzetgazdaságunk újabb fejlődési szakában.
=1864. 6. 250-277.

Kautz Gyula: Néhány irodalomtörténeti adat a hazai telepítés kérdéséhez.
=1877. 1. 1. 30-40.

Kautz Gyula: A fémpénz- és valutaügy.
=1877. 1. 2. 1-46.

Kautz Gyula: Nemzetgazdasági első remekíróink. 1. Berzeviczy Gergely emlékezete.
=1877. 1. 4. 1-22.

Kautz Gyula: A "szociális kérdés".
=1880. 4. 321-339.

Kautz Gyula - Keleti Károly: Könyvismertetés.
=1889. 13. 402-407.

Keleti Károly - Kautz Gyula: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1889. 13. 972-975.
Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Kautz Gyula.
=1890. 14. 461-462.

Kautz Gyula: Smith Adam mint a közgazdaság-tudomány megalapítója.
=1890. 14. 953-985.

     Kazinczy Dénes
Szilágyi István közli: Két régi emlék. 1. Első, magyar nyelvű postai utasítás Szepesi Jánostól. - 2. Magyar nyelvű stóla-szabályzat a görög nem egyesült lelkészek számára Kazinczy Dénestől.
=1883. 7. 3. 57-65.

     Kecskeméti Emil
Kecskeméti Emil: Mezőgazdasági viszonyok és állapotok Kecskeméten és határában.
=1888. 12. 375-400.

     Kégly Sándor
Kégly Sándor: Hazánk népességének gyarapodása.
=1886. 10. 485-506.

Kégly Sándor: Válasz dr. Weszelovszky Károly úrnak.
=1886. 10. 743-748.

     Keleti Károly
Keleti Károly: Az 1864-dik évi osztrák költségvetés, különös tekintettel Magyarországra. 1-2.
=1864. 6. 3-55.; 206-249.

Keleti Károly: Az osztrák nemzetgazdasági fejlődés I. Lipót alatt.
=1865. 1. 110-122.

Keleti Károly: Az iparos nevelés.
=1867. 3. 90-124.

Keleti Károly: Magyarország külkereskedelme.
=1867. 4. 166-185.

Keleti Károly: Összehasonlító statisztika.
=1868. 5. 132-150.

Keleti Károly: Az 1868-diki aratás kenyérterményekben.
=1868. 5. 161-195.

Keleti Károly: A statisztikai tények alkalmazásáról.
=1869. 6. 75-89.

Keleti Károly: A hivatalos statisztika Magyarországon.
=1869. 6. 161-236.

Keleti Károly: Nézetek a statisztika tudományos állásáról.
=1870. 7. 132-147.

Keleti Károly: Magyarország nemzetiségei statisztikai szempontból.
=1871. 8. 3-34.

Keleti Károly: Néhány adat Magyarország szőlőszeti statisztikájából.
=1874. 1. 102-120.

Keleti Károly: A telepítés ügye Magyarországon.
=1877. 1. 1. 41-62.

Keleti Károly: Hitel és uzsora.
=1877. 1. 2. 56-72.

Keleti Károly: Az általános védkötelezettségről.
=1878. 2. 4. 1-19.

Keleti Károly: A népszámlálásokról.
=1879. 3. 401-430.

A vidéki érdekű vasutak a törvényhozás előtt. György Endre előadása. Lónyay Menyhért, Kerkapoly Károly és Keleti Károly felszólalása.
=1880. 4. 102-136.

Keleti Károly: Könyvismertetés. Dobner Rudolf.
=1880. 4. 137-145. /V/

Keleti Károly: Az áruforgalmi statisztika.
=1882. 6. 5. 50-67.

Keleti Károly: Pályázati jelentés.
=1884. 8. 602-606.

Fekete Ignác: A legújabb statisztikai munka. Magyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekelfalussy József közreműködésével szerk. Láng Lajos.
=1887. 11. 55-63.

Keleti Károly: Magyarország élelmezése.
=1887. 11. 321-342.

Keleti Károly: Programváltozatok.
=1889. 13. 3-17.

Kautz Gyula - Keleti Károly: Könyvismertetés.
=1889. 13. 402-407.

Keleti Károly: Idei aratásunk és a statisztika.
=1889. 13. 656-661.

Keleti Károly - Kautz Gyula: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1889. 13. 972-975.

Keleti Károly: Elmélkedés.
=1890. 14. 3-8.

Keleti Károly: A magyar és az osztrák népszámlálás.
=1890. 14. 487-498.

Keleti Károly: Az 1890-iki népszámlálás előleges eredményei.
=1891. 15. 113-125.

Keleti Károly: A statisztika hazai és nemzetközi mívelése.
=1891. 15. 649-663.
Keleti Károly: Az Institut international de Statistique harmadik ülésszaka.
=1891. 15. 809-823.

Keleti Károly: Hazánk népe 1890-ben.
=1891. 15. 1054-1069.

Keleti Károly - Dessewffy Aurél - Burchard Konrád: Pályázatok bírálati jelentése.
=1891. 15. 1107-1112.

     Kenessey Albert
Kenessey Albert: Az első dunagőzhajózási társaság jogi viszonya az államhoz.
=1878. 2. 2. 58-63.

Kenessey Albert: A rendes- és keskenynyomú vasutakról.
=1878. 2. 4. 141-144. /V/

     Kenessey Kálmán
Kenessey Kálmán: A kultúrmérnöki intézmény a külföldön és annak meghonosítása hazánkban.
=1878. 2. 4. 61-96.

     Képessy Árpád
Képessy Árpád: A magyar államvasutak jellege.
=1886. 10. 438-442. /V/

Képessy Árpád: Vasútaink egészségügye 1885-ben.
=1886. 10. 644-654.

     Kerkapoly Károly
Kerkapoly Károly: Az ipartörvény módosításához.
=1877. 1. 2. 73-92.

Kerkapoly Károly: Három emlékirat. - Az országos iparosgyűlés emlékirata. - A magyar gazdák országos értekezletének emlékirata. - Gróf Zichy Jenő emlékirata a magyar ipar fejlesztése érdekében.
=1880. 4. 78-101.

A vidéki érdekű vasutak a törvényhozás előtt. György Endre előadása. Lónyay Menyhért, Kerkapoly Károly és Keleti Károly felszólalása.
=1880. 4. 102-136.

     Kerpely Antal
Könyvismertetés. Kerpely Antal.
=1884. 8. 505-506.

Kerpely Antal: A magyar vasgyárak, homárok és vasgyártmányok ismertetése.
=1885. 9. 193-207.

     Kilényi Hugó
Kilényi Hugó: Adatok Magyarország gabnakivitelének kérdéséhez az utolsó évtizedben. - Különös tekintettel a tarifaviszonyokra. - 1-2.
=1880. 4. 395-480.; 536-574.

     Kohn Dávid
Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Kohn Dávid.
=1890. 14. 836-840.

Kohn Dávid: A trust.
=1891. 15. 431-443.

     Kolosváry Lajos
Kolosváry Lajos: Kereskedelmünk a Balkán-félszigettel.
=1886. 10. 273-292.

     Konek Sándor
Konek Sándor: A statisztikai bizottság által megindított népszámlálás.
=1861. 1. 3-21.

Weninger Vince - Konek Sándor - Hunfalvy János: Közlemények az egyházmegyék köréből.
=1861. 1. 64-88.

Konek Sándor: Statisztikai visszapillantás a magyar tud. egyetemre a legközelebb lejárt évtizedben.
=1861. 1. 237-263.

Konek Sándor: A bűnvádi statisztikának múltja s jövője hazánkban.
=1861. 1. 264-285.

Weninger Vince - Konek Sándor: Az egyházmegyék népességi statisztikája 1861-ben.
=1861. 2. 159-183.

Konek Sándor: A pesti egyetem és egyetemi nyomda alapjának költségvetése az 1862-ki évre.
=1862. 3. 3-30.

Konek Sándor: A Magyar Birodalom népesedési mozgalmai.
=1862. 3. 65-142.

Konek Sándor: A magyar egyetemi alapítványok gyarapodása bold. Schordán végrendelete folytán.
=1862. 3. 143-145.

Konek Sándor: Újabb adatok a magyar egyetem életéből.
=1862. 4. 270-274.

Konek Sándor: A magyarországi törvénykezés jelen statisztikájához.
=1863. 5. 199-210.

Konek Sándor: A berlini statisztikai szeminárium.
=1864. 6. 161-174.

Konek Sándor: A Magyar Királyi Kúriának statisztikai működése.
=1865. 1. 298-330.

Konek Sándor: A földbirtok statisztikája Magyarországon, tekintettel Csehország ebbeli törekvéseire.
=1866. 2. 3-43.

Konek Sándor: Magyarország fürdőstatisztikája.
=1866. 2. 150-153. /V/

Konek Sándor: A Fekete-tenger tartományainak kereskedelmi fontossága magyar szempontból.
=1867. 3. 125-136.

Konek Sándor: A népoktatás ügye a magyar korona területén.
=1867. 4. 36-46.

Konek Sándor: Magyarország öngyilkolási statisztikájához.
=1867. 4. 97-104.

Konek Sándor: A fogyasztási adó eredményei Magyarországon 1867-1869.
=1871. 8. 59-66.

Konek Sándor: Magyarország népességi viszonyai 1870-ben.
=1871. 8. 92-126.

Konek Sándor: A fekvő birtok mozgalma polgári Horvát-Szalvóniában.
=1877. 1. 1. 63-71.

Konek Sándor: Tengeri kereskedelmünk érdekei.
=1878. 2. 1. 14-44.

Konek Sándor: Weninger Vince. Nekrológ.
=1880. 4. 280-296.

Konek Sándor: Magyarország fekvő birtoka, annak évi forgalma és megterheltetése szempontjából.
=1882. 6. 6. 57-79.

     Korizmics László
Korizmics László: A magyar mezőgazdasági és erdőgazdasági termelés.
=1862. 4. 74-87.

Könyvismertetés. Scheel. Shadwell. Korizmics László. Kubinyi Lajos.
=1877. 1. 1. 211-215.

Korizmics László: A pénzügyi vámok.
=1877. 1. 4. 23-38.

Korizmics László: Közgazdasági helyzetünk délkeleti szomszédaink felé.
=1878. 2. 3. 93-105.

     Kovách Imre
Kovách Imre: Közegészségügyünk állapota. 1-2.
=1885. 9. 1-8.; 98-132.

     Kovács Gyula
Kovács Gyula: Az aranyvámról.
=1878. 2. 1. 138-146. /V/

Kovács Gyula: Az érték-sablon a közös vámterület kereskedelmi forgalmában.
=1878. 2. 2. 144-150. /V/

Kovács Gyula: Könyvismertetés. Szapáry János.
=1878. 2. 3. 128-131. /V/

Kovács Gyula: Az agio ingadozásának hatása a kereskedelmi forgalomra, a termelésre, a hitelre és kamatlábra. 1-3.
=1881. 5. 2. 77-125.; 3. 1-46.; 4. 1-45.

Könyvismertetés. Kovács Gyula.
=1883. 7. 10. 74-75.

     Kovácsy Sándor
Kovácsy Sándor: Erdély népesedési viszonyai 1864-ben.
=1869. 6. 278-306.

Kovácsy Sándor: A vízjogi törvényjavaslat. 1-2.
=1884. 8. 480-501.; 521-562.

     Kőrösi József
Kőrösi József: Könyvismertetés. Morpurgo, Brachelli, Neumann, Schwicker, Engel, Schwanebach.
=1877. 1. 1. 144-158.

Kőrösi József: Statisztikai adatok Dalmát-Szlavón-Horvátországról.
=1877. 1. 2. 112-114. /V/

Kőrösi József: Észrevételek a halandósági statisztikához.
=1878. 2. 4. 114-133.

-r.: Könyvismertetés. Kőrösi József.
=1882. 6. 1. 74-77. /V/

Kőrösi József: Európai nagyvárosok háztartása.
=1885. 9. 84-97.

Kőrösi József: Budapest főváros tíz évi háztartása.
=1885. 9. 213-215. /V/

Kőrösi József: A statisztika statisztikája. Adalék a demográfia fejlődésének történetéhez.
=1887. 11. 343-362.

     Kőváry László
Kőváry László: A biztosításügyi politika nálunk és a külföldön.
=1881. 5. 2. 23-67.

Kőváry László: A katona kötelezettség- és háborúveszély biztosítás.
=1882. 6. 4. 23-31.

     Krisztinkovich Ede
Krisztinkovich Ede: Vízi utaink államosítása.
=1882. 6. 7. 44-56.

Krisztinkovich Ede: Győr.
=1886. 10. 346-352.

     Kubinyi Lajos
Könyvismertetés. Scheel. Shadwell. Korizmics László. Kubinyi Lajos.
=1877. 1. 1. 211-215.

Kubinyi Lajos: Házi iparunk jelen helyzete.
=1879. 3. 111-122.

Könyvismertetés. Kubinyi Lajos.
=1879. 3. 307-313. /V/

     Kubinyi Miklós, ifj.
Kubinyi Miklós, ifj.: Árvamegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1891. 15. 475-506.; 553-589.

     Kupka, P. F.
Könyvismertetés. P. F. Kupka.
=1883. 7. 7. 66-67.

     Kvassay Jenő
Kvassay Jenő: A vízszabályozási és talajjavítási hitel törvényhozási rendezése.
=1889. 13. 18-57.

     Lánczy Gyula
Lánczy Gyula: Könyvismertetés. Gruber Lajos.
=1877. 1. 4. 120-123. /V/

[Lánczy Gyula] L. Gy.: Könyvismertetés. Telkes Sándor.
=1886. 10. 507-513.

     Láng Lajos
Láng Lajos: A kettős valutáról.
=1877. 1. 1. 159-168.

Láng Lajos: Az ezüst készletről és annak megoszlásáról.
=1877. 1. 2. 115-116. /V/

Láng Lajos: A magyar iparélet történeti fejlődése.
=1877. 1. 3. 106-109.

Láng Lajos: Az osztrák nemzetgazdák második kongresszusa.
=1877. 1. 3. 129-132. /V/

Láng Lajos: A francia és angol pénzpiac.
=1877. 1. 3. 142-144. /V/

Láng Lajos: A védvám és a történelem. 1-2.
=1878. 2. 1. 102-127.; 2. 89-118.

Láng Lajos: A magyar és osztrák államháztartás 1868-1877.
=1880. 4. 583-598.

Láng Lajos: Az értékelmélet az újabb angol felfogás szerint. 1-2.
=1881. 5. 1. 1-26.; 2. 1-22.

Könyvismertetés. Láng Lajos.
=1881. 5. 1. 170-175. /V/

y.: Könyvismertetés. Földes (Weisz) Béla, Pekár Imre, Láng Lajos.
=1881. 5. 3. 113-146. /V/

Könyvismertetés. Láng Lajos.
=1884. 8. 502-505.

Fekete Ignác: A legújabb statisztikai munka. Magyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekelfalussy József közreműködésével szerk. Láng Lajos.
=1887. 11. 55-63.

Láng Lajos: A munkások biztosítása baleset ellen Ausztriában.
=1889. 13. 58-71.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Láng Lajos.
=1892. 16. 849-851.

     Langdorff, K. von
Ráth Zoltán: Könyvismertetés. K. v. Langdorff.
=1889. 13. 300-303.

     Lator Géza
Lator Géza: Keleti érdekeink.
=1878. 2. 4. 146-151. /V/

     Lendvay Sándor
Lendvay Sándor: A budapesti pénzintézetek értékpapír-tárcája.
=1890. 14. 644-653.

     Leonhardt, Gustav
Könyvismertetés. Gustav Leonhardt.
=1886. 10. 256-260.

     Lepsényi Jenő
Lepsényi Jenő: Az adóügy és adóügyi igazgatás az 1878/81-iki országgyűlés tartama alatt.
=1881. 5. 4. 46-73.

     Leslie, Cliffe
Weisz Béla: Könyvismertetés. Cliffe Leslie.
=1877. 1. 1. 208. /V/

     Levi, Leone
Levi, Leone: Anglia pénzügyi gazdálkodása az utolsó két évtized alatt.
=1884. 8. 628-636.

Levi, Leone: A munkások helyzete Angliában.
=1885. 9. 208-212.

     Lewitter Miksa
Lewitter Miksa: A gabonavámok hatása Franciaországban.
=1891. 15. 543-548.

     Liégeard, Armand
Liégeard, Armand: A bevándorlás az Egyesült-Államokba.
=1885. 9. 178-192.

     Linder György
Pólya Jakab: Könyvismertetés. Linder György.
=1883. 7. 9. 55-58.

     Litfass Károly
Könyvismertetés. Litfass Károly.
=1883. 7. 7. 62-63.

     Lónyay Menyhért
Lónyay Menyhért: Újabb adatok a Magyar Birodalom földterűleti viszonyairól s egyenes adójáról. 1-2.
=1861. 1. 106-136.; 159-236.

Lónyay Menyhért: A hazánk területén létesült vasutak ismertetése.
=1862. 4. 102-119.

Lónyay Menyhért: A birtokrendezések előhaladása.
=1863. 5. 137-141.

Lónyay Menyhért: Az osztrák örökös tartományokban és Magyarországban kamatbiztosítás mellett épült vasutak viszonya az államhoz.
=1863. 5. 175-187.

Lónyay Menyhért: Az úrbéri rendezés és tagosítás ügyének állása Magyarországon.
=1865. 1. 5-71.

Lónyay Menyhért: A nemzetgazdasági tudomány befolyása a jó kormányzatra.
=1874. 1. 1-18.

Lónyay Menyhért: A vízszabályozási társulatokról, különös tekintettel az öntözés kérdésére.
=1877. 1. 1. 1-29.

Lónyay Menyhért: Néhány adat a vám- és kereskedelmi szerződéshez.
=1878. 2. 1. 1-13.

A vidéki érdekű vasutak a törvényhozás előtt. György Endre előadása. Lónyay Menyhért, Kerkapoly Károly és Keleti Károly felszólalása.
=1880. 4. 102-136.

     Lukács Béla
Lukács Béla: Birtok- és erdőrendezés.
=1877. 1. 2. 47-55.

Lukács Béla: Oroszország pénzügyeiről.
=1880. 4. 267-279.

Lukács Béla: Anglia fennálló vámrendszere.
=1883. 7. 10. 1-32.

     Lukács László
Lukács László: Állami zárszámadások. 1878-1882.
=1884. 8. 127-141.

     Máday Izidor
Máday Izidor: Az állam és mezőgazdaságunk.
=1874. 1. 350-364.

Máday Izidor: Élő állatkivitelünk a külföld előtt.
=1877. 1. 1. 196-197. /V/

Máday Izidor: A borgyártás.
=1877. 1. 1. 198-200. /V/

     Mandello Gyula
Mandello Gyula: Valutánk rendezése.
=1890. 14. 233-265.

Mandello Gyula: Könyvismertetés. Ottomar Haupt.
=1891. 15. 83-85.

Mandello Gyula: Kartellstatisztika a legújabb évekből.
=1891. 15. 200-204.

dr. -: Könyvismertetés. Mandello Gyula.
=1891. 15. 459-461.

     Mandello Károly
Mandello Károly: Az erkölcstan és mennyiségtan az értékelméletben.
=1878. 2. 1. 58-75.

Mandello Károly: Carey jelentősége az újkori nemzetgazdaságtanban.
=1879. 3. 431-459.

Mandello Károly: Iparunk fejlesztése.
=1887. 11. 23-29.

Mandello Károly: A tizedik magyar jogászgyűlés és a különbözeti ügylet.
=1889. 13. 872-880.

Mandello Károly: Szemle a külföldi közgazdasági események felett. 1-5.
=1890. 14. 408-460.; 788-835.; 895-919.; 1891. 15. 156-189.; 252-289.

-a -a.: Könyvismertetés. Mandello Károly.
=1891. 15. 461-462.

Mandello Károly: Könyvismertetés.
=1892. 16. 328-336.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Mandello Károly.
=1892. 16. 477-482.

     Mándy Izidor
Mándy Izidor: Adatok a gazdasági tanügy- és a ráfordított államsegélyről.
=1877. 1. 4. 117-120. /V/

     Mándy Lajos
Mándy Lajos: Visszatekintés a párizsi érme-kongresszus tárgyalásaira.
=1878. 2. 3. 83-92.

Mándy Lajos: Marhatenyésztésünk és az európai húspiac.
=1879. 3. 147-151. /V/

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Weisz Béla.
=1879. 3. 473-475. /V/

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Weisz Béla.
=1879. 3. 619-623. /V/

Mándy Lajos: Michel Chevalier művei és emlékezete.
=1880. 4. 177-188.

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Joób Lajos.
=1881. 5. 1. 164-170. /V/

Mándy Lajos: Oroszország bevételei a vámokból 1870-1879.
=1881. 5. 3. 147-151. /V/

Mándy Lajos: A valutakérdés a párizsi pénzkonferencián.
=1882. 6. 2. 11-28.

Mándy Lajos: A Munkács-Stry-i vasút kérdése.
=1882. 6. 9. 38-49.

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Vörös László.
=1882. 6. 9. 66-68. /V/

Mándy Lajos: A debreceni kereskedelmi és iparkamara jelentése.
=1882. 6. 9. 68-78. /V/

Mándy Lajos: Az uzsora-törvény tárgyalása a képviselőházban.
=1883. 7. 4. 74-83.

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Fellner Simon.
=1883. 7. 7. 51-57.

Mándy Lajos: A duna-gőzhajózási társulat díjszabási autonómiája.
=1883. 7. 10. 67-73.

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Vörös László.
=1884. 8. 332-337.

Mándy Lajos: Helyi érdekű vasutaink.
=1884. 8. 617-627.

Mándy Lajos: Posta-takarékpénztárak.
=1885. 9. 295-319.

     Matlekovits Sándor
Matlekovits Sándor: A tőzsde és az állam.
=1870. 7. 161-221.

Matlekovits Sándor: Állami tűzbiztosítás.
=1871. 8. 169-283. [Tévesen ismételt lapszámozás.]

Matlekovits Sándor: Olaszország szeszadó-politikája tekintettel a magyar szeszkivitelre.
=1874. 1. 19-30.

Matlekovits Sándor: Olaszország kereskedelmi összeköttetése az osztrák-magyar monarchiával.
=1874. 1. 430-443.

Matlekovits Sándor: A vámügyi mozgalom Ausztriában.
=1877. 1. 1. 121-135.

Matlekovits Sándor: A kikészítési eljárás és a védvám.
=1877. 1. 3. 1-18.

Matlekovits Sándor: Az olasz-francia kereskedelmi szerződés.
=1878. 2. 1. 45-57.

Matlekovits Sándor: Az ipartörvény hatása.
=1887. 11. 270-309.

Matlekovits Sándor: Üzleti törekvések a versenyben.
=1889. 13. 253-270.

Matlekovits Sándor: Könyvismertetés. Ludwig Felix.
=1889. 13. 567-571.

Matlekovits Sándor: Bismarck herceg közgazdasági nézetei.
=1890. 14. 21-37.

Matlekovits Sándor: A vámok hatásáról.
=1890. 14. 563-593.

Matlekovits Sándor: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1890. 14. 719-725.

Matlekovits Sándor: Az Északamerikai Egyesült-Államok legújabb vám- és kereskedelmi politikája.
=1891. 15. 3-35.

-e-.: Könyvismertetés. Matlekovits Sándor.
=1891. 15. 80-83.

Matlekovits Sándor: A francia vámtarifa-javaslat.
=1891. 15. 401-430.

Matlekovits Sándor: Az új vámszerződések.
=1892. 16. 3-42.

Matlekovits Sándor: A legnagyobb kedvezés és a különbözeti vámok.
=1892. 16. 547-570.

Matlekovits Sándor: Az 1875-ik évi költségvetés története.
=1892. 16. 961-1015.

     Maurer Vilmos
Maurer Vilmos: Könyvismertetés. Galgóczy János.
=1878. 2. 1. 132-138. /V/

Maurer Vilmos: A tervezett szamosvölgyi vasút előmunkálatai.
=1879. 3. 136-147. /V/

     Morpurgo
Kőrösi József: Könyvismertetés. Morpurgo, Brachelli, Neumann, Schwicker, Engel, Schwanebach.
=1877. 1. 1. 144-158.

     Mudrony Pál
- r. -: Könyvismertetés. Mudrony Pál.
=1881. 5. 3. 146-147. /V/

Mudrony Pál: A birtokviszonyok Németországban.
=1883. 7. 1. 78-82. /V/

Mudrony Pál: Közgazdasági új áramlatok Északamerikában.
=1883. 7. 1. 82-86. /V/

Mudrony Pál: A magyar gazdák bankhitelképessége.
=1884. 8. 38-45.

Mudrony Pál: A pénzforgalom fejlesztése Magyarországon.
=1884. 8. 372-388.

Mudrony Pál: Egy amerikai mezőgazdasági és iparegyetem.
=1885. 9. 28-37.

Mudrony Pál: Mezőgazdasági feladatainkról.
=1885. 9. 371-385.

Mudrony Pál: A szeszegyedáruság kérdése Németországban és hazánkban.
=1886. 10. 118-132.

Mudrony Pál: A valuta-kérdés külföldön és hazánkban.
=1886. 10. 563-596.

Mudrony Pál: Ezüst 1:22 vagy 1:15 1/2? /Válasz Pólya Jakabnak./
=1886. 10. 766-784.

Mudrony Pál: A német szociálpolitikai egylet közgyűlése.
=1888. 12. 878-893.

     Mudrony Soma
Mudrony Soma: Oroszország ipara.
=1874. 1. 444-464.

Mudrony Soma: A hazai ipar helyzete.
=1877. 1. 3. 95-105.

Mudrony Soma: A gazdasági válság és a kibontakozás útja.
=1879. 3. 173-191.

     Mulhall
Földes Béla: Könyvismertetés. Mulhall.
=1886. 10. 703-708. /V/

     Müller
dr. -: Könyvismertetés. Müller.
=1889. 13. 492-501.

     Nagel Emil
Nagel Emil: A nemek aránya hazánkban.
=1882. 6. 7. 71-75. /V/

     Nagy Ernő
Nagy Ernő: A szocializmus.
=1884. 8. 563-589.

     Nagy Gábor
Nagy Gábor: Adatok a magyar korona országainak 1868-1877-ig terjedő 10 évi államháztartása eredményeiről.
=1879. 3. 551-572.

     Nagy Gyula
Nagy Gyula: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. /Megjegyzés Havas Miksa cikkére./
=1892. 16. 922-925.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. (Válasz Nagy Gyulának.)
=1892. 16. 1016-1021.

     Nagy Márton
Nagy Márton: A kegyes tanító rendnek statisztikája.
=1862. 3. 31-43.

     Neményi Ambrus
Könyvismertetés. Neményi Ambrus.
=1883. 7. 9. 58-61.

Neményi Ambrus: Kamatbiztosítást élvező vasutak és államosítás Magyarországon.
=1889. 13. 72-80.

     Neumann
Kőrösi József: Könyvismertetés. Morpurgo, Brachelli, Neumann, Schwicker, Engel, Schwanebach.
=1877. 1. 1. 144-158.

     Neumann Károly
Neumann Károly: A mezőgazdaság történelme, mint a nemzetiségi statisztika alapja.
=1888. 12. 146-170.

Neumann Károly: A magyar királyi államvasutak új árudíjszabása.
=1891. 15. 209-234.

     Oláh Gyula
Vizneker Antal: Könyvismertetés. Oláh Gyula.
=1889. 13. 980-985.

     Pareto, V.
Ráth Zoltán: Könyvismertetés. V. Pareto.
=1889. 13. 501-505.

     Parlagi Ferenc
Parlagi Ferenc: Agrár-bank.
=1885. 9. 477-501.

     Pekár Imre
Pekár Imre: A mezőgazdaságnak és különösen egyesületeinek viszonya a kormányhoz különféle államokban.
=1880. 4. 489-512.

y.: Könyvismertetés. Földes (Weisz) Béla, Pekár Imre, Láng Lajos.
=1881. 5. 3. 113-146. /V/

     Pikler Gyula
Pikler Gyula: Ricardo. 1-4.
=1885. 9. 334-370.; 422-476.; 545-580.; 612-661.

Pikler Gyula: Még egy szó a termelési költségekről.
=1885. 9. 837.

     Pisztóry Mór
Pisztóry Mór: Győrváros gabonaforgalma és gabonakereskedése.
=1871. 8. 35-58.

Pisztóry Mór: Egy statisztikai emlék a gőz jubileuma alkalmából.
=1881. 5. 4. 74-109.

Pisztóry Mór: Az aranyvaluta elmélete és Németország újabb valuta-rendszerének következményei.
=1887. 11. 161-173.

Pisztóry Mór: Pozsony. 1-2.
=1887. 11. 382-439.; 511-527.

dr. -: Könyvismertetés. Pisztóry Mór.
=1890. 14. 166-168.

x. y.: Könyvismertetés. Pisztóry Mór.
=1892. 16. 699-703.

     Piványi Ignác
Piványi Ignác: A vasúti válság. 1-2.
=1874. 1. 81-101.; 161-195.

     Pólya Béla
Könyvismertetés. Pólya Béla.
=1880. 4. 484-486.

     Pólya Jakab
Pólya Jakab: Magyarország államadósságai. 1-2.
=1882. 6. 1. 38-70.; 2. 38-67.

Pólya Jakab: Országos közszükségleti pénztár. 1-3.
=1882. 6. 5. 1-24.; 6. 1-37.; 7. 1-31.

Pólya Jakab: A szegényügy.
=1883. 7. 1. 44-57.

Pólya Jakab: A parasztbirtokok öröklését szabályozó német törvények.
=1883. 7. 3. 67-71. /V/

Pólya Jakab: Gróf Széchenyi István minimum-javaslata és annak irodalma.
=1883. 7. 5. 19-31.

Pólya Jakab: Az új ír földbirtok-törvény.
=1883. 7. 6. 39-44.

Pólya Jakab: A Raiffeisen-féle kölcsönpénztárak.
=1883. 7. 9. 19-36.

Pólya Jakab: Könyvismertetés. Linder György.
=1883. 7. 9. 55-58.

Pólya Jakab: Könyvismertetés. Telkes Simon.
=1883. 7. 10. 78-81.

Pólya Jakab: Az újabb agrár mozgalom és irodalom hazánkban. 1-3.
=1884. 8. 1-25.; 142-165.; 236-264.

Telkes Simon: Válasz Pólya Jakab úr bírálatára.
=1884. 8. 166-167.

Pólya Jakab: Észrevételek Telkes Simon úr válaszára.
=1884. 8. 167-169.

Pólya Jakab: A mezőgazdasági válság. 1-2.
=1885. 9. 153-177.; 268-294.

Pólya Jakab: "Haladás és ínség." "Társadalmi kérdések."
=1885. 9. 593-611.

Pólya Jakab: A nemzetközi gazdakongresszus.
=1885. 9. 687-704.

Pólya Jakab: Talajjavítási bank.
=1886. 10. 161-201.

Pólya Jakab: Valuta és a gazdasági válság.
=1886. 10. 680-697.

Mudrony Pál: Ezüst 1:22 vagy 1:15 1/2? /Válasz Pólya Jakabnak./
=1886. 10. 766-784.

Pólya Jakab: A földbirtok tulajdona. 1-3.
=1887. 11. 211-229.; 440-460.; 528-545.

Pólya Jakab: A deficit.
=1887. 11. 549-583.

Pólya Jakab: A kis- és nagybirtok.
=1888. 12. 489-519.

Pólya Jakab: A londoni nemzetközi cukor-adó értekezlet.
=1888. 12. 894-906.

Pólya Jakab: Az öröklési jog társadalmi és gazdasági szempontból.
=1889. 13. 359-389.

Pólya Jakab: A valutakérdés fejlődése a jelen században.
=1889. 13. 615-647.

Keleti Károly - Kautz Gyula: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1889. 13. 972-975.

Pólya Jakab: Könyvismertetés. Maurice Block.
=1890. 14. 540-543.

Matlekovits Sándor: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1890. 14. 719-725.

Pólya Jakab: Nemesfém az Egyesült Államokban.
=1890. 14. 725-735.

Pólya Jakab: Egyenes adóink fejlődése. 1-2.
=1890. 14. 871-889.; 1076-1090.

Pólya Jakab: A mezőgazdasági hitelszövetkezetek.
=1892. 16. 112-128.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1892. 16. 387-391.

Pólya Jakab: A biztosítási vállalatok. 1-2.
=1892. 16. 501-546.; 617-663.

     Popovics Sándor
Popovics Sándor: Az italmérési jog s az italmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanítás. 1-2.
=1890. 14. 218-232.; 594-611.

     Propper N. János
Braun Sándor: Könyvismertetés. Propper N. János.
=1890. 14. 639-641.

     Rácz Sándor
Rácz Sándor: A belföldi távirati árszabás megváltoztatása.
=1877. 1. 3. 136-138. /V/

Rácz Sándor: Kereskedelem a villamossággal és a villammonopólium.
=1886. 10. 655-679.

     Rácz Vilmos
Könyvismertetés. Rácz Vilmos.
=1885. 9. 44-47.

     Ráth Károly
Ráth Károly: Az 1880. és 1881. években tartott országos iparkiállítások szervezete és pénzügyi eredményei.
=1882. 6. 5. 25-49.

     Ráth Zoltán
Ráth Zoltán: A pénz értékemelkedésének némely következményeiről.
=1888. 12. 171-189.

Ráth Zoltán: Az érték fogalma és osztályozása.
=1888. 12. 717-738.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. F. Schuler, A. E. Burckhardt.
=1889. 13. 124-130.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. K. v. Langdorff.
=1889. 13. 300-303.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. V. Pareto.
=1889. 13. 501-505.

Ráth Zoltán: Bűnügyi statisztikánk s annak legújabb eredményei.
=1889. 13. 572-583.

Ráth Zoltán: Az új német törvény a szövetkezetekről.
=1889. 13. 935-949.

Ráth Zoltán: Részletek bűnügyi statisztikánkból.
=1889. 13. 991-1000.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Kautz Gyula.
=1890. 14. 461-462.

Ráth Zoltán: A közgazdaság elméletének és törvényeinek kérdéséhez.
=1890. 14. 499-524.

Ráth Zoltán: Fővárosunk bűnügyi statisztikája 1885-1889-re.
=1890. 14. 744-751.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Kohn Dávid.
=1890. 14. 836-840.

Ráth Zoltán: A tőke közgazdasági fogalmáról.
=1890. 14. 986-1002.

Ráth Zoltán: A munkásbiztosítás hazánkban.
=1891. 15. 54-75.

Ráth Zoltán: A vastermelés múltjából és jövőjéből.
=1891. 15. 311-315.

Ráth Zoltán: Az új porosz jövedelmi adótörvényjavaslat.
=1891. 15. 507-526.

Ráth Zoltán: Az épületek statisztikája Franciaországban.
=1891. 15. 718-722.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. H. Herkner.
=1891. 15. 774-777.

Ráth Zoltán: A földbirtokos osztály hitelszükséglete s annak kielégítése. 1-3.
=1891. 15. 824-863.; 911-945.; 1070-1085.

Ráth Zoltán: A földbirtokosi hitel statisztikája. 1-3.
=1891. 15. 877-885.; 965-980.; 1144-1170.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. W. Hasbach.
=1892. 16. 148-152.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés.
=1892. 16. 228-231.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1892. 16. 387-391.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Mandello Károly.
=1892. 16. 477-482.

Ráth Zoltán: Az árstatisztika feladatai, különös tekintettel hazánkra.
=1892. 16. 721-735.

Ráth Zoltán: A közgazdaságtan újabb feladatairól.
=1892. 16. 789-800.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Láng Lajos.
=1892. 16. 849-851.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1892. 16. 1026-1031.

     Roscher, Wilhelm
-m.: Könyvismertetés. Wilhelm Roscher.
=1882. 6. 4. 92-96. /V/

     Rostand, Eugéne
Halász Sándor: Könyvismertetés. Eugéne Rostand.
=1891. 15. 536-539.

     Roszner Ervin
Roszner Ervin: Könyvismertetés. Csáky Albin.
=1890. 14. 60-70.

     Rubin Simon
Rubin Simon: Népszámlálás Bajorországban 1867-ben.
=1869. 6. 126-136.

     Sarlay Károly
Sarlay Károly: A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről.
=1883. 7. 6. 19-28.

     Sasvári Ármin
Sasvári Ármin közli: Az ipar Szerbiában.
=1887. 11. 824-840.

Sasvári Ármin: Vázlatok a Balkán államokról.
=1892. 16. 775-784.

     Scheel
Könyvismertetés. Scheel. Shadwell. Korizmics László. Kubinyi Lajos.
=1877. 1. 1. 211-215.

     Schippel, Max
Könyvismertetés. Max Schippel.
=1883. 7. 9. 64-66.

     Schneider, K.
-á-: Könyvismertetés. K. Schneider.
=1891. 15. 869-870.

     Schnierer Gyula
Schnierer Gyula: Fiume múltja és jövője.
=1882. 6. 3. 32-47.

Schnierer Gyula: Könyvismertetés. O. W. Weyer.
=1889. 13. 229-235.

     Schuler, F.
Ráth Zoltán: Könyvismertetés. F. Schuler, A. E. Burckhardt.
=1889. 13. 124-130.

     Schwanebach
Kőrösi József: Könyvismertetés. Morpurgo, Brachelli, Neumann, Schwicker, Engel, Schwanebach.
=1877. 1. 1. 144-158.

     Schwarz Bódog
Schwarz Bódog: Pénzrendszerünk megváltoztatása. 1-2.
=1883. 7. 1. 58-70.; 2. 64-81.

Schwarz Bódog: Ázsió tanulmányok. 1-3.
=1884. 8. 660-682.; 697-720.; 787-803.

     Schwicker
Kőrösi József: Könyvismertetés. Morpurgo, Brachelli, Neumann, Schwicker, Engel, Schwanebach.
=1877. 1. 1. 144-158.

Könyvismertetés. Schwicker.
=1882. 6. 9. 85-86. /V/

     Seidl Ambrus
-m.: Könyvismertetés. Seidl Ambrus.
=1882. 6. 2. 71-79. /V/

     Shadwell
Könyvismertetés. Scheel. Shadwell. Korizmics László. Kubinyi Lajos.
=1877. 1. 1. 211-215.

     Smialovszky Valér
Smialovszky Valér: Néhány szó vasúti politikánkról.
=1891. 15. 1086-1102.

     Smith, Adam
dr. -: Könyvismertetés. Adam Smith.
=1891. 15. 190-191.

     Strausz Adolf
Strausz Adolf: Közlekedési állapotok Boszniában.
=1883. 7. 8. 54-62.

Strausz Adolf: Keleti kereskedelmünk és egy magyar kereskedelmi múzeum.
=1885. 9. 233-267.

Strausz Adolf: A keleti pavillon.
=1885. 9. 737-756.

Strausz Adolf: Magyar mintaraktárt Bulgáriának.
=1886. 10. 633-643.

     Süss Nándor
Süss Nándor: A mechanika fejlődése külföldön és hazánkban.
=1886. 10. 419-436.

     Sváby Frigyes
Sváby Frigyes: Szepes vármegye közgazdasági viszonyai.
=1888. 12. 265-312.

     Szabó Jenő
Szabó Jenő: Néhány szó a vasutak csoportosításáról.
=1877. 1. 2. 93-109. [Kiegészítés: 4. 116-117. /V/]

     Szapáry Gyula
Szapáry Gyula: Államköltségvetési tanulmányok.
=1878. 2. 4. 34-60.

-d.: Könyvismertetés. Szapáry Gyula.
=1882. 6. 1. 77-79. /V/

     Szapáry János
Kovács Gyula: Könyvismertetés. Szapáry János.
=1878. 2. 3. 128-131. /V/

     Szathmáry György
-r.: Könyvismertetés. Szathmáry György.
=1882. 6. 8. 73-76. /V/

     Szatmári Károly
Szatmári Károly: Adatok a békés-bánáti helvét hitvallású egyházmegye ismertetéséhez.
=1862. 4. 226-245.

     Széchényi Dénes
Széchényi Dénes: Falusi népünk elszegényedése.
=1880. 4. 198-205.

     Széchényi Imre, Ifb.
Széchényi Imre, Ifb.: Somogy vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1892. 16. 257-297., 3 mell.

     Széchényi Pál
Széchényi Pál: Az országos magyar gazdasági egyesület megalakulásának ötvenedik évfordulója.
=1879. 3. 55-60.

     Szederkényi Nándor
Acsády Ignác: Könyvismertetés. Szederkényi Nándor.
=1890. 14. 1111-1116.

     Székely Ferenc
Székely Ferenc: Valutánk rendezéséről.
=1890. 14. 101-127.

Székely Ferenc: Takarékpénztáraink reformja.
=1890. 14. 309-317.

Székely Ferenc: Könyvismertetés. Tisza István.
=1890. 14. 533-535.

     Szepesi János
Szilágyi István közli: Két régi emlék. 1. Első, magyar nyelvű postai utasítás Szepesi Jánostól. - 2. Magyar nyelvű stóla-szabályzat a görög nem egyesült lelkészek számára Kazinczy Dénestől.
=1883. 7. 3. 57-65.

     Szilágyi István
Szilágyi István közli: Két régi emlék. 1. Első, magyar nyelvű postai utasítás Szepesi Jánostól. - 2. Magyar nyelvű stóla-szabályzat a görög nem egyesült lelkészek számára Kazinczy Dénestől.
=1883. 7. 3. 57-65.

Szilágyi István közli: Régi emlékek. 1. A m. királyi Helytartó-tanács létszáma és fizetése 1783/4-ben. - Magyarország bevételei és kiadásai 1811-ben.
=1883. 7. 6. 29-38.

     Szilágyi Virgil
Szilágyi Virgil: Uzsora és kamat-maximum.
=1882. 6. 3. 48-60.

     Szmrecsányi Arisztid
Könyvismertetés. Szmrecsányi Arisztid.
=1874. 1. 465-472.

Szmrecsányi Arisztid: Liptómegye közgazdasági viszonyai.
=1888. 12. 190-209.

     Szuesz Ede
Bánffy Béla - Szuesz Ede: Eszmecsere a dunai lánchajózás tárgyában.
=1881. 5. 1. 57-72.

     Tauffer Vilmos
Vizneker Antal: Könyvismertetés. Tauffer Vilmos
=1891. 15. 533-536.

     Taussig, J. W.
Könyvismertetés. J. W. Taussig.
=1883. 7. 7. 65-66.

     Teleszky János
Teleszky János: A franciaországi kapuadó-rendszer. 1-2.
=1891. 15. 590-609.; 673-691.

     Telkes Sándor
[Lánczy Gyula] L. Gy.: Könyvismertetés. Telkes Sándor.
=1886. 10. 507-513.

     Telkes Simon
Pólya Jakab: Könyvismertetés. Telkes Simon.
=1883. 7. 10. 78-81.
Telkes Simon: Válasz Pólya Jakab úr bírálatára.
=1884. 8. 166-167.

Pólya Jakab: Észrevételek Telkes Simon úr válaszára.
=1884. 8. 167-169.

Telkes Simon: A világforgalom főbb árucikkei.
=1885. 9. 505-544.

Telkes Simon: Az eledelipar.
=1887. 11. 465-510.

Telkes Simon: Kereskedelmünk italokkal.
=1887. 11. 644-691.

     Thallóczy Lajos
Thallóczy Lajos: Gróf Benyovszky Móricz és a magyar tengerparti kereskedelem első kezdetei.
=1879. 3. 192-222.

Thallóczy Lajos: Könyvismertetés. Csarada János.
=1882. 6. 5. 82-85. /V/

     Thaly Emil
Thaly Emil: Gabnakivitelünk és vasutaink exportképessége.
=1877. 1. 3. 43-84.

Thaly Emil: A szucsavai vagy tölgyesi vasúti csatlakozás kérdése.
=1879. 3. 61-110.

Thaly Emil: A Budapest-Zimony-i vasút.
=1879. 3. 259-306.

Thaly Emil: A magyar délnyugoti vasút helyes irányának megválasztása.
=1880. 4. 340-373.     Tirscher Pál
Tirscher Pál: A hajózás és forgalom a Dunán és mellékfolyóin 1865/8-ban.
=1868. 5. 195-231.

Tirscher Pál: A magyar vasúti hálózat 1868-ban.
=1868. 5. 272-278.

     Tisza István
Tisza István: Néhány szó az 1890. évi költségvetésről.
=1890. 14. 9-20.

Székely Ferenc: Könyvismertetés. Tisza István.
=1890. 14. 533-535.

Tisza István: Néhány észrevétel Székely Ferenc úr bírálatára.
=1890. 14. 638-639.

Tisza István: Az 1891-iki költségvetés.
=1890. 14. 1049-1063.

Tisza István: Az 1892-iki költségvetés.
=1892. 16. 298-309.

     Toldy Ferenc
Toldy Ferenc: Előszó.
=1861. 1. I-IV.

     Tolsztoj, Leo N.
dr. -: Könyvismertetés. Leo N. Tolstoj.
=1891. 15. 621-623.

     Tormay Károly
Tormay Károly: A népesség mozgalma Pest városában 1859-ben.
=1861. 1. 137-151.

Tormay Károly: A légköri, betegeskedési és halálozási viszonyok Pest városában 1859-ben.
=1861. 2. 31-54., 1 t.

Tormay Károly: Az ujonczozási vizsgálatra vonatkozó adatok.
=1861. 2. 107-114.

Tormay Károly: Az egyházmegyék népességi statisztikája 1861-ben.
=1862. 3. 50-64.

Tormay Károly: Az egri rom. kath. érseki megye népessége és ennek mozgalma 1861-ben.
=1862. 4. 88-92.

Tormay Károly: Pest város főorvosának észleletei a légtünetek és egészségügy körében 1863-ik év folytán.
=1864. 6. 56-71.

Tormay Károly: Pest városának egészségügyi és légköri viszonyai 1864-ben.
=1865. 1. 161-171.

Tormay Károly: Légköri viszonyok és egészségügy 1865-ben.
=1867. 3. 76-82.

Tormay Károly: Pest városa élet- és halálozási viszonyainak statisztikája, különös tekintettel az 1831-es, 1854/55-ös és 1866-os kolerajárványra.
=1867. 4. 186-252., 6 t.

     Török Sándor
Török Sándor: A borgyártást korlátoznunk kell.
=1877. 1. 1. 205-207. /V/

     Travnyik József
Travnyik József: Quesnay [François] Ferenc és tanai.
=1886. 10. 306-331.

     Trefort Ágoston
Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Trefort Ágoston.
=1882. 6. 9. 61-66. /V/

     Türr István
Türr István: A panamai csatorna.
=1880. 4. 481-488. [Téves lapszám a 3. füzet végéhez képest.]

Türr István: A vizekről.
=1881. 5. 3. 64-80.

     Ullmann Sándor
Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Ullmann Sándor.
=1882. 6. 5. 79-82. /V/

     Uray Zoltán
Uray Zoltán: Kizárólagos kocsihasználat.
=1884. 8. 325-331.

Uray Zoltán: Áruszállítás vasúton.
=1884. 8. 637-659.

     Vargha Gyula
Kanitz József - Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban.
=1881. 5. 1. 159-163. /V/

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1887. 11. 911-913.

Vargha Gyula: A szeszadó-reform Németországban.
=1888. 12. 38-74.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1888. 12. 918-920.

Vargha Gyula: Magyarország, Ausztria, Németország és Franciaország népesedési mozgalma 1878-1887.
=1889. 13. 242-250. /V/

Vargha Gyula: A magyarországi hitelintézetek 1887-ben.
=1889. 13. 423-437.

Vargha Gyula: Poroszország mezőgazdasági igazgatása.
=1889. 13. 459-479.

Vargha Gyula: Biztosítási statisztikánk kérdéséhez.
=1889. 13. 671-687.

Vargha Gyula: A filoxéra-vész hatása 1888. évi szüretünk eredményében.
=1889. 13. 822-825.

Vargha Gyula: Magyarország és a világ búzatermelése.
=1890. 14. 90-98.

Vargha Gyula: Magyarország és a világ búzaforgalma.
=1890. 14. 180-195.

Vargha Gyula: Néhány szó az életbiztosításról.
=1890. 14. 388-397.

Braun Sándor: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1890. 14. 462-465.

Vargha Gyula: A postán szétküldött magyarországi hírlapok statisztikája.
=1890. 14. 551-558.

Arányi Miksa: Válasz a "Néhány szó az életbiztosításról" című cikkre.
=1890. 14. 612-626.

Vargha Gyula: A felső-magyarországi kivándorlás és hatása a népesedési mozgalomra.
=1890. 14. 653-663.

Vargha Gyula: A magyarországi takarékbetétek 1840-1888.
=1890. 14. 752-761.

Vargha Gyula: Hivatalos statisztikánk és az idei termés.
=1890. 14. 845-852.

Vargha Gyula: Jégverések és jégkárok Poroszországban.
=1890. 14. 1040-1045.

Vargha Gyula: Monarchiánk és Németország gabonával való ellátása, a kötendő kereskedelmi és vámszerződés szempontjából.
=1890. 14. 1064-1075.

Vargha Gyula: Az iparstatisztika egyik elhanyagolt ága.
=1891. 15. 198-200.

Vargha Gyula: Az 1890. évi népszámlálás főbb eredménye törvényhatóságok szerint.
=1891. 15. 299-311.

Vargha Gyula: Néhány adat a takarékbetétek statisztikájához.
=1891. 15. 466-469.

Vargha Gyula: Oroszország 1883-1890. évi aratása.
=1891. 15. 630-640.

-á -á-: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1891. 15. 771-774.

Vargha Gyula: Magyarország 1891. évi aratása.
=1891. 15. 783-794.

Vargha Gyula: Magyarország tűzkár-statisztikája.
=1891. 15. 886-906.

Vargha Gyula: Könyvismertetés. Gaál Jenő.
=1891. 15. 1122-1125.

Vargha Gyula: A statisztika szerepe a millenáris kiállításon.
=1892. 16. 43-53.

Vargha Gyula: Népünk testi épsége az újoncozási adatok alapján.
=1892. 16. 167-179.

Vargha Gyula: Népünk mozgalma a népszámlálás adatai szerint.
=1892. 16. 185-207.

Vargha Gyula: Statisztikai adatok népünk vándormozgalmához.
=1892. 16. 234-245.

Vargha Gyula: A hitfelekezeti viszonyok hazánkban.
=1892. 16. 571-593.

Vargha Gyula: Adatok hazánk hitfelekezeti viszonyainak megvilágításához.
=1892. 16. 600-613.

Vargha Gyula: A hivatalos statisztikai évkönyvek.
=1892. 16. 709-717.

Vargha Gyula: Európa államai számokban. 1. Franciaország.
=1892. 16. 853-875.

Vargha Gyula: Európa államai számokban. 2. Németbirodalom.
=1892. 16. 936-957.

     Varigny, I. de.
Bernát István: Könyvismertetés. I. de Varigny.
=1889. 13. 407-413.

     Varró Péter
Varró Péter: Vasúti részvénytársulataink és az új kereskedelmi törvény.
=1879. 3. 157-172.

Varró Péter: Állami, magán vagy vegyes vasútkezelési rendszer.
=1879. 3. 509-550.

     Vécsey Sándor
Vécsey Sándor: Az arany jövője Bamberger Lajos világításában. 1-2.
=1878. 2. 3. 106-117.; 4. 20-33.

     Veszelovszky P. Mihály
Veszelovszky P. Mihály: Az agrár-kérdés Oroszországban. Ford. Csopey László.
=1887. 11. 139-152.

     Vizneker Antal
Vizneker Antal: Jog- és államtudományi vizsgálati rendszerünk reformjához.
=1888. 12. 313-333.

Vizneker Antal: Felelet dr. Apáthy István úrnak a jogi vizsgálatok reformja tárgyában.
=1889. 13. 330-343.

Vizneker Antal: Külforgalmunk főbb eredményei az 1888-ik évi áruforgalmi statisztika szerint, különös tekintettel a gabonaneműek és állatok kivitelére.
=1889. 13. 506-521.

Vizneker Antal: A jelzálogi terhek forgalma Poroszországban.
=1889. 13. 731-735.

Vizneker Antal: Közegészségügyi igazgatásunkhoz.
=1889. 13. 894-901.

Vizneker Antal: Közegészségügyi statisztikánk reformjához.
=1889. 13. 922-925.

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Oláh Gyula.
=1889. 13. 980-985.

Vizneker Antal: A jog- és államtudományi szakoktatás reformja.
=1890. 14. 142-157.

Vizneker Antal: A halálokok statisztikája.
=1890. 14. 294-304.

Vizneker Antal: A népmozgalom legfontosabb eredményei Magyarországon 1881-1888-ban.
=1890. 14. 369-371.

Vizneker Antal: Magyarország 1889-ik évi külforgalmának legfontosabb eredményei.
=1890. 14. 476-480.

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Bamberger Béla.
=1890. 14. 1017-1025.

Vizneker Antal: A magyar és a külföldi dohányjövedék.
=1891. 15. 90-109.

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Gerlóczy Gyula.
=1891. 15. 290-292. [Válaszok: 363-365.]

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Tauffer Vilmos
=1891. 15. 533-536.

Vizneker Antal: Magyarország áruforgalma 1890-ben.
=1891. 15. 714-718.

     Vörös László
Vörös László: Angol-India vasútai.
=1879. 3. 317-360.

Vörös László: Kenessey Albert. Nekrológ.
=1880. 4. 297-300. /V/

Vörös László: Az állami vasútkezelési rendszer előnyei.
=1881. 5. 1. 152-158.

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Vörös László.
=1882. 6. 9. 66-68. /V/

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Vörös László.
=1884. 8. 332-337.

     Wachtel Aurél
Wachtel Aurél: A franciaországi italadók, s alkalmazásuk Elszász-Lotharingiában.
=1883. 7. 9. 1-18.

     Wágner László
Wágner László: A béllyei uradalom. 1-2.
=1883. 7. 6. 1-18.; 7. 1-13.

     Weisz Béla ld. Földes Béla


     Weisz Bernát Ferenc
Weisz Bernát Ferenc: Az iskolai takarékpénztárak Magyarországban.
=1878. 2. 3. 1-23.

Weisz Bernát Ferenc: Az iskolai takarékpénztárak Magyarországban 1879 június végén.
=1879. 3. 477-508.

     Weisz Berthold
Weisz Berthold: Kereskedelmi hódítások.
=1886. 10. 133-151.

     Wekerle Sándor
Wekerle Sándor: A pénzverési regale.
=1881. 5. 4. 110-122.

     Weninger Vince
Weninger Vince - Konek Sándor - Hunfalvy János: Közlemények az egyházmegyék köréből.
=1861. 1. 64-88.

Weninger Vince: A gabnaárak.
=1861. 2. 55-82.

Weninger Vince: Adalékok a népesedési mozgalomhoz.
=1861. 2. 99-106.

Weninger Vince: Némely adatok Franciaországból.
=1861. 2. 133-136. /V/

Weninger Vince: A biztosítás ügye Franciaországban.
=1861. 2. 157-158. /V/

Weninger Vince - Konek Sándor: Az egyházmegyék népességi statisztikája 1861-ben.
=1861. 2. 159-183.

Weninger Vince: Franciaország adóztatási és pénzügyi statisztikája.
=1861. 2. 206-221.

Weninger Vince: A hajózási forgalom az osztrák kikötőkben s a hajók teherképessége 1859-ben.
=1861. 2. 247-253.

Weninger Vince: A pesti kereskedelmi akadémia.
=1861. 2. 254-263.

Weninger Vince: A biztosítás ügye Magyarországban 1858-1861.
=1862. 3. 249-256.

Weninger Vince: Jótékony intézetek Franciaországban.
=1862. 3. 307-310. /V/

Weninger Vince: A pesti kereskedelmi kórház és nyugdíj-intézet.
=1862. 4. 56-58.

Weninger Vince: A tiszamelléki szab. kölcsönös tűzkártérítő társulat.
=1862. 4. 120-123.

Weninger Vince: Jelentés az V-ik nemzetközi statisztikai kongresszusról.
=1863. 5. 142-171.

Weninger Vince: A statisztika fontossága a tűzkár ellen biztosító társaságoknál.
=1864. 6. 71-89.

Weninger Vince: Néhány észrevétel a közvállalatok engedélyezéséről és ellenőrzéséről.
=1865. 1. 122-137.

Weninger Vince: A bankügy elmélete. 1-2. 1. A jegy- és letéti bankokról. 2. A Peel-akta.
=1866. 2. 232-308.; 1867. 3. 145-244.

Weninger Vince: Az Osztrák-Magyar Monarchia államháztartása a XIX. század első felében és Magyarország. 1-2.
=1869. 6. 3-74.; 1870. 7. 3-131.

     Westergaard, H.
á.-: Könyvismertetés. H. Westergaard.
=1892. 16. 66-67.

     Weszelovszky Károly
Weszelovszky Károly: Közegészségügyi állapotaink.
=1886. 10. 337-345.

Weszelovszky Károly: Közegészségügyi állapotaink.
=1886. 10. 713-742.

Kégly Sándor: Válasz dr. Weszelovszky Károly úrnak.
=1886. 10. 743-748.

Weszelovszky Károly: Magyarország népességének időelőtti elhalálozása. 1-2.
=1888. 12. 569-592.; 739-808.

     Weyer, O. W.
Schnierer Gyula: Könyvismertetés. O. W. Weyer.
=1889. 13. 229-235.

     Wickenburg Márk
Wickenburg Márk: A váltó-árfolyamokról.
=1887. 11. 190-204.

dr. -: Könyvismertetés. Wickenburg Márk.
=1891. 15. 365-367.

Wickenburg Márk: A legújabb magyar konverziók.
=1892. 16. 101-111.

Wickenburg Márk: Adatok a legújabb magyar konverzióhoz.
=1892. 16. 157-166.

Wickenburg Márk: Könyvismertetés.
=1892. 16. 465-477.

     Wlassics Gyula
Wlassics Gyula: Álhírek terjesztése és a büntetőjog.
=1892. 16. 208-213.

     Wollenborg, Léone
Könyvismertetés. Léone, Wollenborg.
=1884. 8. 169.

     Zichy Jenő
Kerkapoly Károly: Három emlékirat. - Az országos iparosgyűlés emlékirata. - A magyar gazdák országos értekezletének emlékirata. - Gróf Zichy Jenő emlékirata a magyar ipar fejlesztése érdekében.
=1880. 4. 78-101.

Zichy Jenő: Közgazdasági és társadalmi eszmetöredékek.
=1882. 6. 9. 1-21.

     Zobrist
-r.: Könyvismertetés. Zobrist.
=1891. 15. 191-194.


Tárgyszavas rész


     Abaúj vármegye
Abaújmegye nemzetiségei.
=1861. 2. 316. /V/

     acél
Vas- és acélkivitel Nagybritániából 1881-1883.
=1884. 8. 417. /V/

     adó
Az ausztriai birodalom adóügyi statisztikai táblázatainak kivonata.
=1861. 1. 312-313. /V/

Weninger Vince: Franciaország adóztatási és pénzügyi statisztikája.
=1861. 2. 206-221.

A magyar megyék kiterjedése, népessége, adózása.
=1861. 2. 286-288. /V/

Az adó Erdélyben.
=1862. 4. 158-160. /V/

Pest városának házadója.
=1864. 6. 290. /V/

Pest városa jövedelmi adója.
=1864. 6. 290-291. /V/

Adóhátralék Ausztriában 1864-ben.
=1865. 1. 145. /V/

Bethlen Farkas: Adatok Erdély viszonyairól, különös tekintettel az adózási rendszerre.
=1867. 4. 3-35.

Újságbélyegek adóhivatali befizetése 1859-1868.
=1868. 5. 296-297. /V/

Dobner Rudolf: Az általános jövedelmi adó, mint adóreformtényező.
=1871. 8. 67-91.

Matlekovits Sándor: Olaszország szeszadó-politikája tekintettel a magyar szeszkivitelre.
=1874. 1. 19-30.

Forray Arthur: A pénzügyminiszter javaslata a közadók kezeléséről.
=1874. 1. 319-349.

Dobner Rudolf: Az adótörvényhozás.
=1877. 1. 1. 197-198. /V/

Dobner Rudolf: A földadókataszter.
=1880. 4. 56-77.

Weisz Béla: Magyarország adószolgáltatása 1838-1877.
=1880. 4. 513-535.

Joób Lajos: Bismarck adópolitikája.
=1881. 5. 2. 148-157. /V/

Lepsényi Jenő: Az adóügy és adóügyi igazgatás az 1878/81-iki országgyűlés tartama alatt.
=1881. 5. 4. 46-73.

Joób Lajos: A német adóreform.
=1883. 7. 3. 1-17.

Bihari Mór: A cukoradó története Magyarországon. 1-2.
=1883. 7. 7. 14-38.; 8. 20-53.

Wachtel Aurél: A franciaországi italadók, s alkalmazásuk Elszász-Lotharingiában.
=1883. 7. 9. 1-18.

Fenyvessy Ferenc: A német szociális bajok, s azok orvoslása az adóreform által.
=1884. 8. 26-37.

György Endre: Az angol és francia adórendszerről.
=1885. 9. 65-83.

Ausztria szesztermelése és szeszadószolgáltatása.
=1885. 9. 590-591. /V/

A papiros-adó Franciaországban.
=1887. 11. 232-233. /V/

Deutsch József, ifj.: Tanulmány a répacukoradóról.
=1887. 11. 843-890.

Vargha Gyula: A szeszadó-reform Németországban.
=1888. 12. 38-74.

Fáy Béla: Az agrárpolitika és az adórendszer.
=1888. 12. 75-106.

Bosányi Endre: Szeszadótörvényhozásunk és a szeszfőzés kisipara az állampénzügyek és az alkoholizmus szempontjából.
=1888. 12. 127-145.

Pólya Jakab: A londoni nemzetközi cukor-adó értekezlet.
=1888. 12. 894-906.

Ráth Zoltán: Az új porosz jövedelmi adótörvényjavaslat.
=1891. 15. 507-526.

     adósság
A hypotheka teher Olaszországban.
=1883. 7. 6. 64. /V/

     Afrika
A belga afrikai kereskedelmi társaság.
=1883. 7. 3. 78-79. /V/

Afrika kereskedelme.
=1883. 7. 8. 74-75. /V/

Közép-Afrika, mint olajtermő ország.
=1885. 9. 731-732. /V/

Jankó János, ifj.: Érdekeink Észak-Afrikában.
=1888. 12. 107-126.

Jankó János, ifj.: Kereskedelmünk Észak-Afrikában.
=1888. 12. 520-541.

     agrárbank
Parlagi Ferenc: Agrár-bank.
=1885. 9. 477-501.

     agrármozgalmak
Bernát István: Rodbertus-Jagetzow és a német agrarius mozgalmak.
=1883. 7. 2. 1-20.

Pólya Jakab: Az újabb agrár mozgalom és irodalom hazánkban. 1-3.
=1884. 8. 1-25.; 142-165.; 236-264.

Braun Sándor: Agrártörekvések Magyarországban.
=1890. 14. 697-711.

     agrárpolitika
Fáy Béla: Az agrárpolitika és az adórendszer.
=1888. 12. 75-106.

     Al-Duna
György Endre: Az Alduna és a magyar érdekek. 1-2.
=1882. 6. 1. 22-37.; 2. 29-37.

     alagutak
A budai alagút forgalma.
=1861. 2. 300. /V/

A budai alagút-társulat bevétele.
=1862. 4. 160. /V/

Tenger alatti alagút Kanada s Eduárd-sziget közt.
=1885. 9. 735. /V/

     alapítványok
Konek Sándor: A magyar egyetemi alapítványok gyarapodása bold. Schordán végrendelete folytán.
=1862. 3. 143-145.

A magyarországi görög óhitűek nemzeti alapjairól.
=1864. 6. 289-290. /V/

A magyarországi ösztöndíj-alapítványok 1864/5-ben.
=1866. 2. 153-160. /V/

     Alföld
Kada Elek: Gyümölcskereskedelmünk jövője, különös tekintettel az Alföld viszonyaira.
=1885. 9. 764-794.

     Algír
Algír bortermése.
=1882. 6. 8. 86. /V/

Népszámlálás Algírban 1881-ről.
=1885. 9. 229-230. /V/

     álhírek
Wlassics Gyula: Álhírek terjesztése és a büntetőjog.
=1892. 16. 208-213.

     alkalmasság
Katonakötelezettek alkalmasság-vizsgálata 1852-1859.
=1868. 5. 298-301. /V/

     alkoholizmus
A részegség ellen Galíciában és Bukovinában 1878-1883.
=1884. 8. 773-774. /V/

Alkoholizmus Massachusetts államban.
=1885. 9. 230-231. /V/

Bosányi Endre: Szeszadótörvényhozásunk és a szeszfőzés kisipara az állampénzügyek és az alkoholizmus szempontjából.
=1888. 12. 127-145.

     állam
Matlekovits Sándor: A tőzsde és az állam.
=1870. 7. 161-221.

Máday Izidor: Az állam és mezőgazdaságunk.
=1874. 1. 350-364.

     államadósság
Ausztria állami adóssága 1860 végén.
=1861. 2. 123-126. /V/

Az olasz királyság állami adóssága.
=1861. 2. 153. /V/

Franciaország állami adóssága 1851-1860.
=1861. 2. 304. /V/

Poroszország állami adóssága.
=1861. 2. 315-316. /V/

Az osztrák függő állami adósság 1862-ben.
=1862. 3. 158-159. /V/

Az európai államadósságok.
=1862. 4. 154. /V/

Az egyesült éjszakamerikai Államok adósságai.
=1864. 6. 300. /V/

Államjövedelmek, kiadások és adósságok.
=1865. 1. 152-153. /V/

Ausztria állami adóssága 1865-1880.
=1865. 1. 160. /V/

Az állami adósságok növekedése 1865-ben.
=1866. 2. 160. /V/

Az államadósságok.
=1874. 1. 237-238. /V/

Pólya Jakab: Magyarország államadósságai. 1-2.
=1882. 6. 1. 38-70.; 2. 38-67.

Anglia államadóssága.
=1883. 7. 6. 67. /V/

Az Egyesült-Államok államadóssága.
=1883. 7. 8. 76-77. /V/

A török állam-adósság.
=1884. 8. 84-87. /V/

Európa államainak adóssága.
=1884. 8. 401-402. /V/

Az európai államok adósságai.
=1887. 11. 758-765.

     államháztartás
Az államháztartás hátralékai 1867-ben.
=1868. 5. 287-291. /V/

Weninger Vince: Az Osztrák-Magyar Monarchia államháztartása a XIX. század első felében és Magyarország. 1-2.
=1869. 6. 3-74.; 1870. 7. 3-131.

Nagy Gábor: Adatok a magyar korona országainak 1868-1877-ig terjedő 10 évi államháztartása eredményeiről.
=1879. 3. 551-572.

Láng Lajos: A magyar és osztrák államháztartás 1868-1877.
=1880. 4. 583-598.

Jekelfalussy József: A vasutak szerepe állami háztartásunkban.
=1891. 15. 126-149.

     állami bevétel
Fáy Béla: Az italmérési jog mint új állambevételi jog.
=1879. 3. 128-136. /V/

     állami felügyelet
x. y.: A Svájcban működő életbiztosító intézetek és az állami felügyelet.
=1891. 15. 794-805.

     állami javak
Az osztrák birodalom állami javai.
=1862. 3. 287. /V/

     állami pénzügyek
Bosányi Endre: Szeszadótörvényhozásunk és a szeszfőzés kisipara az állampénzügyek és az alkoholizmus szempontjából.
=1888. 12. 127-145.

     állami zárszámadás
Lukács László: Állami zárszámadások. 1878-1882.
=1884. 8. 127-141.

     államjövedelem
Államjövedelmek, kiadások és adósságok.
=1865. 1. 152-153. /V/

Az észak-amerikai államköltségek és államjövedelmek.
=1867. 4. 126. /V/

Az Argentin Köztársaság államjövedelme.
=1883. 7. 7. 78. /V/

     államköltségvetés
Államköltségvetés az 1863. közigazgatási évre.
=1862. 4. 124-151.

Államköltségvetések.
=1878. 2. 1. 171-172. /V/

     államosítás
Krisztinkovich Ede: Vízi utaink államosítása.
=1882. 6. 7. 44-56.

A vasutak államosítása Poroszországban.
=1883. 7. 2. 90-93. /V/

Az orosz vasutak államosítása.
=1885. 9. 223-226. /V/

Neményi Ambrus: Kamatbiztosítást élvező vasutak és államosítás Magyarországon.
=1889. 13. 72-80.

     államtudomány
Vizneker Antal: Jog- és államtudományi vizsgálati rendszerünk reformjához.
=1888. 12. 313-333.

Vizneker Antal: Felelet dr. Apáthy István úrnak a jogi vizsgálatok reformja tárgyában.
=1889. 13. 330-343.

Vizneker Antal: A jog- és államtudományi szakoktatás reformja.
=1890. 14. 142-157.

     állatkivitel
Máday Izidor: Élő állatkivitelünk a külföld előtt.
=1877. 1. 1. 196-197. /V/

Lovak kivitele Indiába.
=1885. 9. 399. /V/

Vizneker Antal: Külforgalmunk főbb eredményei az 1888-ik évi áruforgalmi statisztika szerint, különös tekintettel a gabonaneműek és állatok kivitelére.
=1889. 13. 506-521.

     állattenyésztés
Az állami lótenyésztés 1868-ban.
=1868. 5. 294-295. /V/

A magyar lótenyésztés.
=1874. 1. 155. /V/

Bethlen András: Marhatenyésztési érdekeink.
=1879. 3. 239-258.

Az ángora kecske tenyésztése.
=1884. 8. 422. /V/

A strucctenyésztés.
=1884. 8. 519. /V/

A selyemtenyésztés előmozdítása hazánkban.
=1885. 9. 829-830. /V/

A dán gazdák intézkedése a marhatenyésztés emelése tárgyában.
=1886. 10. 526. /V/

     Amerikai Egyesült Államok
Az éjszakamerikai egyesült államok 1860-diki népszámlálása.
=1862. 3. 300-301. /V/

Az éjszakamerikai Egyesült államok könyvkereskedése.
=1862. 3. 310-312. /V/

Az egyesült éjszakamerikai Államok adósságai.
=1864. 6. 300. /V/

Adatok az éjszakamerikai egyesült államok viszonyairól.
=1864. 6. 314-318. /V/

Adatok az Amerikai Egyesült Államok viszonyairól 1850-ben és 1860-ban.
=1865. 1. 149-152. /V/

Az Amerikai Egyesült Államok vasútai 1865-ben.
=1865. 1. 159. /V/

Az északamerikai egyesült államok 1870-i népszámlálásának előzetes eredményei. (Összehasonlítás 1790-től.)
=1871. 8. 325. /V/

Az Egyesült Államok sertéskereskedése 1873-ban.
=1874. 1. 232-234. /V/

Június: Az Egyesült-Államok pénzügyi jelentése 1879/80.
=1882. 6. 3. 72-84. /V/

Mudrony Pál: Közgazdasági új áramlatok Északamerikában.
=1883. 7. 1. 82-86. /V/

Az amerikai munkások anyagi helyzete.
=1883. 7. 3. 77-78. /V/

Magyar benyomások Amerikáról.
=1883. 7. 4. 1-14.

Készpénzfizetés az Amerikai Egyesült Államokban.
=1883. 7. 4. 87-89. /V/

Baross Gábor: A helyi (községi) kormányzat Amerikában.
=1883. 7. 5. 32-44.

Az Egyesült-Államok pénzügyminiszteri jelentése 1881/2. évről.
=1883. 7. 6. 63. /V/

Az Egyesült-Államok külkereskedelme.
=1883. 7. 6. 64-67. /V/

Az Egyesült-Államok legnagyobb iparűző városai.
=1883. 7. 6. 70-71. /V/

Arany- és ezüsttermelés az Egyesült-Államokban 1881-ben.
=1883. 7. 6. 71-73. /V/

A posta az Egyesült-Államokban.
=1883. 7. 6. 73. /V/

James: A nemzetgazdaságtan tanítása az Egyesült Államokban.
=1883. 7. 8. 63-69.

Az Egyesült-Államok államadóssága.
=1883. 7. 8. 76-77. /V/

A munkások helyzete az Egyesült-Államokban.
=1883. 7. 9. 74. /V/

Az Egyesült Államok ipara.
=1884. 8. 342-346. /V/

Az amerikai gazdasági gépek piaca Oroszországban.
=1884. 8. 417-418. /V/

Az Egyesült Államok petróleum-ipara.
=1884. 8. 781-782. /V/

Mudrony Pál: Egy amerikai mezőgazdasági és iparegyetem.
=1885. 9. 28-37.

Az Egyesült-Államok vasúti hálózata.
=1885. 9. 63. /V/

Farmok az Egyesült-Államokban.
=1885. 9. 145-146. /V/

Liégeard, Armand: A bevándorlás az Egyesült-Államokba.
=1885. 9. 178-192.

Alkoholizmus Massachusetts államban.
=1885. 9. 230-231. /V/

Hajózási összeköttetésünk az Egyesült-Államokkal.
=1885. 9. 398. /V/

Az Egyesült Államok bányászata 1884-ben.
=1885. 9. 728-729. /V/

Az észak-amerikai szövetségi vasúti törvény.
=1887. 11. 615-630.

Pólya Jakab: Nemesfém az Egyesült Államokban.
=1890. 14. 725-735.

Matlekovits Sándor: Az Északamerikai Egyesült-Államok legújabb vám- és kereskedelmi politikája.
=1891. 15. 3-35.

     Anglia ld. még Nagy-Britannia
Anglia népessége.
=1861. 2. 126-133. /V/

Az Angliába bevitt gyapjú mennyisége 1843-1860-ig.
=1861. 2. 311. /V/

Az Angol-Osztrák Bank 1864-diki üzleti jelentése.
=1865. 1. 144-145. /V/

Az angol bányászok életkora.
=1867. 3. 310. /V/

Az angol munkásosztály jövedelme.
=1867. 4. 119-122. /V/

Anglia népesedési mozgalma 1867-ben.
=1869. 6. 145. /V/

Anglia gabnabevitele.
=1874. 1. 73-74. /V/

György Endre: Az angol törvényhozás a vasutakról.
=1874. 1. 473-479.

Anglia pénzügyei.
=1877. 1. 2. 122-123. /V/

Weisz Béla: Újabb irányok az angol nemzetgazdaságtanban.
=1877. 1. 3. 85-94.

Láng Lajos: A francia és angol pénzpiac.
=1877. 1. 3. 142-144. /V/

A népesedés Angliában.
=1877. 1. 3. 149-150. /V/

Weisz Béla: A gazdasági szabadság érvényesülése Angliában.
=1879. 3. 37-54.

Láng Lajos: Az értékelmélet az újabb angol felfogás szerint. 1-2.
=1881. 5. 1. 1-26.; 2. 1-22.

Az angol mezőgazdasági statisztika.
=1882. 6. 8. 76-79. /V/

Az angol nép jövedelme.
=1883. 7. 1. 87. /V/

Az életbiztosító-társaságok Angliában.
=1883. 7. 6. 57. /V/

Anglia államadóssága.
=1883. 7. 6. 67. /V/

Brentano, Lujo: A keresztényszocialisztikus mozgalom Angliában.
=1883. 7. 7. 39-50.

A népesedési mozgalom Angliában, Franciaországban, Németországban és Magyarországon 1872-1881.
=1883. 7. 9. 37-43.

Lukács Béla: Anglia fennálló vámrendszere.
=1883. 7. 10. 1-32.

A foglalkozásmód megoszlása Angliában.
=1884. 8. 339-341. /V/

Anglia világkereskedelmi jelentőségének okai.
=1884. 8. 389-395.

Az angol gyapjuárak változása.
=1884. 8. 409. /V/

Az angol munkások gyárfelügyelőkké előléptetése.
=1884. 8. 413-414. /V/

Az angol hajóépítés.
=1884. 8. 415. /V/

Vas- és acélkivitel Nagybritániából 1881-1883.
=1884. 8. 417. /V/

Levi, Leone: Anglia pénzügyi gazdálkodása az utolsó két évtized alatt.
=1884. 8. 628-636.

György Endre: Az angol és francia adórendszerről.
=1885. 9. 65-83.

Levi, Leone: A munkások helyzete Angliában.
=1885. 9. 208-212.

Anglia élelmezése.
=1885. 9. 394. /V/

Anglia kőszén fogyasztása.
=1885. 9. 394-395. /V/

Anglia hajói 1884-ben.
=1885. 9. 395-397. /V/

Anglia posta s távirda forgalma.
=1885. 9. 720-721. /V/

Anglia mezőgazdasági helyzete.
=1885. 9. 721-722. /V/

Anglia piacai.
=1886. 10. 265-267. /V/

Dohánytermelési kísérlet Angliában.
=1886. 10. 710-711. /V/

Anglia mezőgazdasági statisztikája 1886-ban.
=1887. 11. 154-155. /V/

Az angol tarifa törvényjavaslat.
=1887. 11. 230-232. /V/

Angol postatakarékpénztári reformtörekvések.
=1887. 11. 235-236. /V/

A gyümölcs- és zöldség-termelésről Angliában.
=1887. 11. 318-319. /V/

Az angol vasúti Clearing-House.
=1888. 12. 683-710.

     Angol Bank
Kállay Béni: A bankárüzlet és bankügy az angol bank alapítása előtt.
=1877. 1. 3. 19-42.

     angol gyarmatok
Fekete Ignác: Az angol gyarmatok értekezlete.
=1887. 11. 310-316.

     Angol-Osztrák Bank
Az Angol-Osztrák Bank 1864-diki üzleti jelentése.
=1865. 1. 144-145. /V/

     angóra kecske
Az ángora kecske tenyésztése.
=1884. 8. 422. /V/

     áradás
Dékány Mihály: Vízügyeink, különösen a Tiszaszabályozás és ármentesítés fejlődéséről. 1-2.
=1878. 2. 3. 24-71.; 4. 97-113.

     árak
Weninger Vince: A gabnaárak.
=1861. 2. 55-82.

A főbb élelem és tüzelőszerek ára 1862-ben.
=1862. 3. 159-160. /V/

Az 1863-diki piaci gabnaárak Pesten.
=1864. 6. 292. /V/

A marhahús ára az osztrák monarchiában 1866/7-ben.
=1868. 5. 305. /V/

A búzaárak 1854-1868.
=1869. 6. 147. /V/

Gabonaneműek piaci ára 1854-1868.
=1869. 6. 149. /V/

Termesztmények ára Horvát-Tótországban 1868-ban.
=1869. 6. 317-318. /V/

Rácz Sándor: A belföldi távirati árszabás megváltoztatása.
=1877. 1. 3. 136-138. /V/

A magyar vasutak és a kocsirakományi árszabás.
=1878. 2. 1. 163-171. /V/

Nemesérc termelése (1493-1875) és árviszonya (1687-1878) a világon.
=1879. 3. 314-315. /V/

Az angol gyapjuárak változása.
=1884. 8. 409. /V/

A gabonaárak történetéről hazánkban 1791-1883.
=1884. 8. 683-690. /V/

A budapesti gabonaárak 1871-1885 és gabonakereskedelem 1875-1885.
=1886. 10. 333-334. /V/

A gabona-liszt és kenyér árának viszonya.
=1887. 11. 631-643.

A nyereség és veszteség az áralakulásnál.
=1887. 11. 740-749.

Ráth Zoltán: Az árstatisztika feladatai, különös tekintettel hazánkra.
=1892. 16. 721-735.

     arany
Nemesérctermelés a világon.
=1862. 3. 312-314. /V/

György Endre: A magyar aranyjáradék-kölcsön.
=1877. 1. 3. 146-148. /V/

Kovács Gyula: Az aranyvámról.
=1878. 2. 1. 138-146. /V/

A nemesércforgalom az osztrák-magyar vámterületen.
=1878. 2. 1. 173. /V/

Dessewffy Aurél: Az arany jövője.
=1878. 2. 2. 31-57.

Vécsey Sándor: Az arany jövője Bamberger Lajos világításában. 1-2.
=1878. 2. 3. 106-117.; 4. 20-33.

Nemesérc termelése (1493-1875) és árviszonya (1687-1878) a világon.
=1879. 3. 314-315. /V/

Az európai bankok aranykészlete.
=1882. 6. 8. 80-81. /V/

Arany- és ezüsttermelés az Egyesült-Államokban 1881-ben.
=1883. 7. 6. 71-73. /V/

Oroszország aranytermelése 1814-1880.
=1883. 7. 10. 86-88. /V/

Pisztóry Mór: Az aranyvaluta elmélete és Németország újabb valuta-rendszerének következményei.
=1887. 11. 161-173.

Havas Miksa: Arany és ezüst közötti viszony. Aranyforint. Aranyázsió.
=1890. 14. 342-344.

Pólya Jakab: Nemesfém az Egyesült Államokban.
=1890. 14. 725-735.

Havas Miksa: Segédszámok és táblázatos összeállítások az arany-ezüst számításhoz.
=1891. 15. 707-714.

     aranykölcsön
Wickenburg Márk: A legújabb magyar konverziók.
=1892. 16. 101-111.

Wickenburg Márk: Adatok a legújabb magyar konverzióhoz.
=1892. 16. 157-166.

     aratás
Aratási kimutatás Szászországból 1846-1865.
=1868. 5. 307. /V/

Az aratás átlagáról Németországban.
=1885. 9. 388-389. /V/

Magyarország 1885. évi aratásának eredményéről.
=1885. 9. 712-713. /V/

Keleti Károly: Idei aratásunk és a statisztika.
=1889. 13. 656-661.

Vargha Gyula: Magyarország 1891. évi aratása.
=1891. 15. 783-794.

     arbitrage-forgalom
Hegedüs Dezső: A nemzetközi arbitrage-forgalom.
=1892. 16. 363-378.

     Argentína
Az Argentin Köztársaság államjövedelme.
=1883. 7. 7. 78. /V/

Argentína petróleumtelepei.
=1884. 8. 423. /V/

     árucikkek
Telkes Simon: A világforgalom főbb árucikkei.
=1885. 9. 505-544.

     áruforgalom
Ausztria áruforgalma 1860-ban.
=1861. 1. 157-158. /V/

Ausztria áruforgalma 1864-ben.
=1865. 1. 153-154. /V/

Sziszek áruforgalma.
=1869. 6. 149-151. /V/

Magyarország áruforgalma Ausztriával és a külfölddel 1867-1869.
=1870. 7. 316. /V/

-m.: Magyarország áruforgalma 1881 második felében.
=1882. 6. 3. 61-68. /V/

Keleti Károly: Az áruforgalmi statisztika.
=1882. 6. 5. 50-67.

Keletrumélia áruforgalma.
=1884. 8. 346. /V/

Svédország áruforgalma.
=1884. 8. 411. /V/

Kína áruforgalma.
=1884. 8. 782-783. /V/

Ausztria-Magyarország és Szerbia áruforgalma.
=1885. 9. 134-139. /V/

Románia áruforgalma 1883-ban.
=1885. 9. 144-145. /V/

Egyiptom áruforgalma 1882-ben.
=1885. 9. 148-149. /V/

Olaszország áruforgalma 1884-ben.
=1885. 9. 397-398. /V/

Portugália áruforgalma 1883-ban.
=1885. 9. 400. /V/

Norvégia áruforgalma 1866-1883.
=1885. 9. 405-406. /V/

Áruforgalmunk 1884-ben.
=1885. 9. 581-583. /V/

Svédország áruforgalma 1884-ben.
=1886. 10. 86-87. /V/

Áruforgalmunk Ausztriával.
=1886. 10. 353-367.

Magyarország áruforgalma a külfölddel 1886-ban.
=1887. 11. 546-548. /V/

Jekelfalussy József: A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendőink.
=1889. 13. 271-291.

Jekelfalussy József: Adatok a fonó- és szövőipar állása- és forgalmáról.
=1889. 13. 314-326. /V/

Vizneker Antal: Külforgalmunk főbb eredményei az 1888-ik évi áruforgalmi statisztika szerint, különös tekintettel a gabonaneműek és állatok kivitelére.
=1889. 13. 506-521.

Vizneker Antal: Magyarország áruforgalma 1890-ben.
=1891. 15. 714-718.

Halász Sándor: Az áruforgalom a magyarországi vízi utakon.
=1892. 16. 393-401.

     áruszállítás
Az egyesült Nagybritanniai királyság tengeri áruszállítása.
=1861. 2. 153-154. /V/

Uray Zoltán: Áruszállítás vasúton.
=1884. 8. 637-659.

Neumann Károly: A magyar királyi államvasutak új árudíjszabása.
=1891. 15. 209-234.

     árutőzsde
A budapesti áru- és értéktőzsde.
=1877. 1. 2. 120-122. /V/

     Árva vármegye
Kubinyi Miklós, ifj.: Árvamegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1891. 15. 475-506.; 553-589.

     árvatörvényszék
A pestmegyei árvatörvényszék jelentése.
=1870. 7. 155-156. /V/

     árverés
A földbirtokok árverése Bajorországban 1880-ban.
=1883. 7. 5. 87. /V/

     ásványvíz
Dobránszky Péter: Gyógyhelyeink és ásványvizeink értékesítéséről.
=1882. 6. 6. 38-56.

Jakab Elek: Adalék Magyarország ásványvizei és gyógyfürdői törvényhozás útjáni rendezése kérdéséhez.
=1886. 10. 28-41.

     aszalás
A gyümölcsaszalás.
=1885. 9. 53-54. /V/

     Ausztrália
Új tenger alatti távíró Ausztráliában.
=1884. 8. 270. /V/

Ausztrália gabonakivitele.
=1885. 9. 406-407. /V/

Az ausztráliai brit gyarmatok.
=1885. 9. 669-671. /V/

Az ausztráliai fagyott hús kivitele.
=1886. 10. 87. /V/

     Ausztria
Ausztria áruforgalma 1860-ban.
=1861. 1. 157-158. /V/

Az osztrák állami vasúti társaság jövedelme 1860-ban.
=1861. 1. 158. /V/

Az ausztriai birodalom adóügyi statisztikai táblázatainak kivonata.
=1861. 1. 312-313. /V/

Ausztria állami adóssága 1860 végén.
=1861. 2. 123-126. /V/

Adalékok az osztrák bányászat ismertetéséhez.
=1861. 2. 136-140. /V/

Ausztria és Németország vaspályái.
=1861. 2. 148-149. /V/

Az osztrák vaspályák jövedelme.
=1861. 2. 150. /V/

Ausztria pénzügyei.
=1861. 2. 291-296. /V/

Ausztria kereskedelme.
=1861. 2. 312. /V/

Ausztria gabonakereskedelme 1854-1861.
=1861. 2. 313. /V/

Az osztrák függő állami adósság 1862-ben.
=1862. 3. 158-159. /V/

Ausztria répacukor-gyártása.
=1862. 4. 318. /V/

Keleti Károly: Az 1864-dik évi osztrák költségvetés, különös tekintettel Magyarországra. 1-2.
=1864. 6. 3-55.; 206-249.

Ausztria külkereskedése.
=1864. 6. 279-280. /V/

Az osztrák költségvetés 1865-re.
=1864. 6. 294-296. /V/

A cs. k. ausztriai hadsereg létszáma.
=1864. 6. 296-297. /V/

Keleti Károly: Az osztrák nemzetgazdasági fejlődés I. Lipót alatt.
=1865. 1. 110-122.

Az osztrák postaforgalom.
=1865. 1. 137-138. /V/

Az általános osztrák földintézet 1865-ben.
=1865. 1. 139. /V/

Adóhátralék Ausztriában 1864-ben.
=1865. 1. 145. /V/

Ausztria áruforgalma 1864-ben.
=1865. 1. 153-154. /V/

Ausztria telefonvonalai 1864-ben.
=1865. 1. 159. /V/

Ausztria állami adóssága 1865-1880.
=1865. 1. 160. /V/

Ausztria vasútjai 1854-1864.
=1865. 1. 330-331. /V/

Galgóczy Károly: Ausztria cukortermelése 1864-ben.
=1865. 1. 333. /V/

Ausztria és a német vámegylet népességének fogyasztóképessége.
=1865. 1. 331. /V/

Alsóausztriai escompte-társulat 1865-ben.
=1866. 2. 135-136. /V/

Az osztrák vasutak 1865-ben.
=1866. 2. 142-143. /V/

Fényes Elek: Párhuzam a magyar koronai birodalom és az ausztriai német, lengyel és cseh koronai országok közötti területi, népességi, had- és pénzügyi tekintetben.
=1867. 3. 245-305.

Az osztrák hitelintézet.
=1867. 3. 307-308. /V/

A hivatalnokok egylete Ausztriában 1866-ban.
=1867. 4. 125. /V/

Az osztrák hajóépítészet 1866-ban.
=1867. 4. 125. /V/

Beőthy Leó: Ausztria és Magyarország kereskedelme 1866-ban.
=1868. 5. 75-131.

Az ausztriai 1869/70-diki népszámlálás.
=1870. 7. 151-154. /V/

Magyarország áruforgalma Ausztriával és a külfölddel 1867-1869.
=1870. 7. 316. /V/

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Spanyolországban.
=1874. 1. 69-72.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svédországban és Norvégiában.
=1874. 1. 146-150.

Matlekovits Sándor: A vámügyi mozgalom Ausztriában.
=1877. 1. 1. 121-135.

Láng Lajos: Az osztrák nemzetgazdák második kongresszusa.
=1877. 1. 3. 129-132. /V/

Dobner Rudolf: Az egyenes adók Ausztriában.
=1877. 1. 3. 138. /V/

Dobner Rudolf: Az egyenes adók reformjára vonatkozó tervezetek Ausztriában.
=1877. 1. 4. 39-55.

Az osztrák iparosok kongresszusa.
=1877. 1. 4. 143-144. /V/

Osztrák törvényjavaslat a vidéki érdekű vasutak kedvezményeire.
=1880. 4. 174-175. /V/

Láng Lajos: A magyar és osztrák államháztartás 1868-1877.
=1880. 4. 583-598.

Az osztrák vasutak gabona-tarifái.
=1882. 6. 5. 85-87. /V/

Az osztrák népszámlálás.
=1883. 7. 4. 95. /V/

Oroszország és Ausztria-Magyarország kereskedelme.
=1884. 8. 406-407. /V/

Az osztrák földművelési tanintézetek.
=1885. 9. 389. /V/

Ausztria szesztermelése és szeszadószolgáltatása.
=1885. 9. 590-591. /V/

Az osztrák egyletek.
=1885. 9. 665-666. /V/

Áruforgalmunk Ausztriával.
=1886. 10. 353-367.

Az osztrák állami költségvetés.
=1888. 12. 401-426.

Láng Lajos: A munkások biztosítása baleset ellen Ausztriában.
=1889. 13. 58-71.

Vargha Gyula: Magyarország, Ausztria, Németország és Franciaország népesedési mozgalma 1878-1887.
=1889. 13. 242-250. /V/

Halász Sándor: A lottó Magyarországon és Ausztriában 1872-1887.
=1889. 13. 661-667.

Keleti Károly: A magyar és az osztrák népszámlálás.
=1890. 14. 487-498.

     Ausztria-Magyarország
Ausztria-Magyarország és Szerbia áruforgalma.
=1885. 9. 134-139. /V/

     Ázsia
A közép-ázsiai vasúthálózat.
=1883. 7. 4. 93-94. /V/

Új közlekedési út Középázsiában.
=1883. 7. 9. 76. /V/

Kelet-Ázsia szerepe a világkereskedelemben.
=1886. 10. 152-154. /V/

     ázsió
Schwarz Bódog: Ázsió tanulmányok. 1-3.
=1884. 8. 660-682.; 697-720.; 787-803.

Havas Miksa: Arany és ezüst közötti viszony. Aranyforint. Aranyázsió.
=1890. 14. 342-344.

Földes Béla: Ázsió és külkereskedelem.
=1891. 15. 377-394.

     Bács vármegye
Bácsmegye népességi viszonyai.
=1861. 2. 264-271.

     Baden
A badeni népszámlálás 1871-ben.
=1871. 8. 328. /V/

     Bagehot, Walter
György Endre: Walter Bagehot. Nekrológ.
=1877. 1. 1. 208-211. /V/

     Bajorország
Dohánytermesztés Bajorországban.
=1861. 1. 316. /V/

Rubin Simon: Népszámlálás Bajorországban 1867-ben.
=1869. 6. 126-136.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Württembergben és Bajorországban.
=1874. 1. 377-387.

A földbirtokok árverése Bajorországban 1880-ban.
=1883. 7. 5. 87. /V/

Állami jégkárbiztosító intézet Bajorországban.
=1884. 8. 82-83. /V/

Csillag Gyula: A bajor talajjavítási hitelintézet.
=1891. 15. 729-743.

     Baku
Baku petróleumforrásai.
=1884. 8. 421. /V/

Baku világforgalmi jelentősége.
=1885. 9. 150-151. /V/

     Balaton
A somogyi Balaton-lecsapoló társulat pénzügyi helyzete.
=1869. 6. 307. /V/

     balesetbiztosítás
Láng Lajos: A munkások biztosítása baleset ellen Ausztriában.
=1889. 13. 58-71.

Friedmann Lipót: A munkások kötelező biztosítása balesetek ellen.
=1889. 13. 881-886.

     Balkán államok
Sasvári Ármin: Vázlatok a Balkán államokról.
=1892. 16. 775-784.

     Balkán-félsziget
Kolosváry Lajos: Kereskedelmünk a Balkán-félszigettel.
=1886. 10. 273-292.

     Bánát
Szatmári Károly: Adatok a békés-bánáti helvét hitvallású egyházmegye ismertetéséhez.
=1862. 4. 226-245.

     bankhitel
Mudrony Pál: A magyar gazdák bankhitelképessége.
=1884. 8. 38-45.

     bankjegyek
Hegedüs Sándor: A bankjegyek kényszerforgalma nálunk és Franciaországban.
=1874. 1. 196-208.

     bankok
Az osztrák nemzeti bank mérlege 1860-ban.
=1861. 1. 156. /V/

Az osztrák nemzeti bank mérlege 1861-ben.
=1861. 1. 297. /V/

Az osztrák nemzeti bank vagyonállapota 1861-ben.
=1861. 2. 296-297. /V/

Az osztrák nemzeti bank üzlete 1861-ben.
=1861. 2. 297-298. /V/

A pesti magyar kereskedelmi bank üzlete.
=1862. 3. 282-286. /V/

A francia bank és fiókintézetei üzlete 1861-ben.
=1862. 3. 302-303. /V/

Galgóczy Károly: Pesti magyar kereskedelmi bank.
=1862. 4. 3-24.

A Pesti magyar kereskedelmi bank 1863-dik üzlete.
=1864. 6. 136-139. /V/

A berlini bank 1863-diki pénzforgalma.
=1864. 6. 301. /V/

Az Osztrák Nemzeti Bank állása 1864-ben.
=1865. 1. 138-139. /V/

A Bécsi Leszámítoló Bank 1864-ben.
=1865. 1. 139-140. /V/

Az Osztrák Nemzeti Bank 1864-dik évi zárszámlája.
=1865. 1. 141-144. /V/

A bécsi nemzeti bank 1865-diki zárszámlája.
=1866. 2. 136-138. /V/

A bécsi nemzeti bank vagyona 1865-ben.
=1866. 2. 138-139. /V/

A bécsi n. bank jelzálogi üzlete 1865-ben.
=1866. 2. 139-141. /V/

A cseh jelzálogi bank 1865-dik évi kimutatása.
=1866. 2. 141-142. /V/

Weninger Vince: A bankügy elmélete. 1-2. 1. A jegy- és letéti bankokról. 2. A Peel-akta.
=1866. 2. 232-308.; 1867. 3. 145-244.

Weisz Béla: Két angol mű a bankügyről.
=1877. 1. 1. 200-202. /V/

A francia bank.
=1877. 1. 2. 127. /V/

Kállay Béni: A bankárüzlet és bankügy az angol bank alapítása előtt.
=1877. 1. 3. 19-42.

A belga népbankok kongresszusa.
=1877. 1. 4. 142. /V/

Talajjavítási járadék - bankok Poroszországban.
=1879. 3. 607-619. /V/

A szász országos talajjavítási járadékbankra vonatkozó törvények.
=1881. 5. 4. 143-151. /V/

Az európai bankok aranykészlete.
=1882. 6. 8. 80-81. /V/

Az olasz bankintézetek 1870 óta.
=1884. 8. 411-412. /V/

Parlagi Ferenc: Agrár-bank.
=1885. 9. 477-501.

Ausztria bank- s hitelintézetei.
=1886. 10. 84-85. /V/

     bányászat
Faller Gusztáv: Közlemények a hazai bányászat köréből. Selmecbánya.
=1861. 1. 56-64.

Balás Adolf: A magyarországi bányászat 1859-ben.
=1861. 1. 155. /V/

Bányászati adatok.
=1861. 1. 306-307. /V/

A magyar és erdélyi bányászat 1847- és 1859-ben.
=1861. 1. 307-310. /V/

Adalékok az osztrák bányászat ismertetéséhez.
=1861. 2. 136-140. /V/

Belgium szénbányászata 1860-ban.
=1861. 2. 153. /V/

Hunfalvy János: A magyar korona területének bányászata.
=1862. 3. 161-230.

Hunfalvy János: A magyar korona területének bányászata 1861-ben.
=1862. 4. 47-55.

Vas- és széntermelés.
=1862. 4. 156. /V/

A földkerekség kőszén- és vastermelése.
=1864. 6. 158. /V/

Franciaország kőszénbányászata 1853-1863.
=1864. 6. 299. /V/

Poroszország bányászata 1863-ban.
=1865. 1. 158. /V/

Hunfalvy János: Magyarország bányászata 1862-1864-ben.
=1866. 2. 84-134.

Nagybritannia bányászata 1864-ben.
=1866. 2. 318. /V/

A német vámterület széntermelése 1860-1866.
=1868. 5. 309-310. /V/

A felső-magyarországi magán-bányák.
=1870. 7. 158-159. /V/

A széntermelés emelkedése.
=1884. 8. 418-419. /V/

Az Egyesült Államok bányászata 1884-ben.
=1885. 9. 728-729. /V/

A magyarországi bánya- és kohómunkások.
=1886. 10. 437-438. /V/

     bányászok
Az angol bányászok életkora.
=1867. 3. 310. /V/

     Bécs
A bécsi hitelintézet 1864-dik évi mérlege.
=1865. 1. 140. /V/

A bécsi zálogkölcsön-társulat.
=1867. 3. 308. /V/

A kereskedés rövidárukkal Bécsben.
=1885. 9. 718-720. /V/

     Bécsi Leszámítoló Bank
A Bécsi Leszámítoló Bank 1864-ben.
=1865. 1. 139-140. /V/

     Békés vármegye
Szatmári Károly: Adatok a békés-bánáti helvét hitvallású egyházmegye ismertetéséhez.
=1862. 4. 226-245.

Gaál Jenő: Békés vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1892. 16. 414-459.

     Békéscsaba
Hahn Lajos: Statisztikai jegyzetek Békés-Csaba mezővárosáról, különösen az ottani ágostai hitv. evang. egyházról.
=1863. 5. 300-307.

     Belgium
Belgiom vaspályái.
=1861. 2. 147. /V/

Belgium szénbányászata 1860-ban.
=1861. 2. 153. /V/

Hieronymi Béla: A mezőgazdaság Belgiumban 1865-ben.
=1868. 5. 232-261.

A belga népbankok kongresszusa.
=1877. 1. 4. 142. /V/

A belga afrikai kereskedelmi társaság.
=1883. 7. 3. 78-79. /V/

A belga külkereskedelem.
=1883. 7. 8. 75-76. /V/

A gabonavámok Belgiumban.
=1885. 9. 143-144. /V/

Heltai Ferenc: A belga államvasutak személydíjszabásának története. 1-2.
=1892. 16. 801-843.; 879-921.

     Béllye
Wágner László: A béllyei uradalom. 1-2.
=1883. 7. 6. 1-18.; 7. 1-13.

     Benyovszky Mór gróf
Thallóczy Lajos: Gróf Benyovszky Móricz és a magyar tengerparti kereskedelem első kezdetei.
=1879. 3. 192-222.

     Berlin
Konek Sándor: A berlini statisztikai szeminárium.
=1864. 6. 161-174.

Clearinghouse Berlinben.
=1883. 7. 6. 54. /V/

     Berlini Bank
A berlini bank 1863-diki pénzforgalma.
=1864. 6. 301. /V/

     beruházás
Bedő Albert: A Horvát- és Szlavónországokkal egyesített katonai határőrvidék beruházási alapja.
=1889. 13. 929-934.

     Berzeviczy Gergely
Kautz Gyula: Nemzetgazdasági első remekíróink. 1. Berzeviczy Gergely emlékezete.
=1877. 1. 4. 1-22.

     Besztercebánya
Barsi József: Elemi tanügy a besztercebányai püspöki megye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 123-136.

     betegségek
Tormay Károly: A légköri, betegeskedési és halálozási viszonyok Pest városában 1859-ben.
=1861. 2. 31-54., 1 t.

     betegsegélyezés
A német nyomdász-beteg segélyző-pénztárakról.
=1869. 6. 151-152. /V/

A betegsegélyző pénztárak.
=1883. 7. 9. 71-72. /V/

     bevándorlás
Liégeard, Armand: A bevándorlás az Egyesült-Államokba.
=1885. 9. 178-192.

     bevétel
A Lánchíd-társulat bevétele.
=1862. 4. 160. /V/

A budai alagút-társulat bevétele.
=1862. 4. 160. /V/

A magyar vasutak bevételei 1874 első felében.
=1874. 1. 151-153. /V/

Mándy Lajos: Oroszország bevételei a vámokból 1870-1879.
=1881. 5. 3. 147-151. /V/

Szilágyi István közli: Régi emlékek. 1. A m. királyi Helytartó-tanács létszáma és fizetése 1783/4-ben. - Magyarország bevételei és kiadásai 1811-ben.
=1883. 7. 6. 29-38.

     bimetallizmus
Láng Lajos: A kettős valutáról.
=1877. 1. 1. 159-168.

Fekete Ignác: A legújabb bimetallista agitatio.
=1885. 9. 409-421.

     birtokok
Lónyay Menyhért: A birtokrendezések előhaladása.
=1863. 5. 137-141.

A korona és kamara-jószágok.
=1863. 5. 267-274.

Konek Sándor: A földbirtok statisztikája Magyarországon, tekintettel Csehország ebbeli törekvéseire.
=1866. 2. 3-43.

Konek Sándor: A fekvő birtok mozgalma polgári Horvát-Szalvóniában.
=1877. 1. 1. 63-71.

Lukács Béla: Birtok- és erdőrendezés.
=1877. 1. 2. 47-55.

Eisenstädter Lukács: A birtokközösség az orosz községek parasztsága közt.
=1877. 1. 3. 110-115.

Konek Sándor: Magyarország fekvő birtoka, annak évi forgalma és megterheltetése szempontjából.
=1882. 6. 6. 57-79.

Az orosz parasztbirtokok megváltása.
=1882. 6. 9. 78-80. /V/

Mudrony Pál: A birtokviszonyok Németországban.
=1883. 7. 1. 78-82. /V/

Pólya Jakab: A parasztbirtokok öröklését szabályozó német törvények.
=1883. 7. 3. 67-71. /V/

Magyarországi birtokviszonyok.
=1883. 7. 4. 84-86. /V/

Pólya Jakab: Gróf Széchenyi István minimum-javaslata és annak irodalma.
=1883. 7. 5. 19-31.

A földbirtokok árverése Bajorországban 1880-ban.
=1883. 7. 5. 87. /V/

Pólya Jakab: Az új ír földbirtok-törvény.
=1883. 7. 6. 39-44.

A földbirtok megoszlása Oroszországban.
=1883. 7. 6. 62-63. /V/

A parasztbirtok pusztulása Németországban.
=1883. 7. 10. 82-83. /V/

A földbirtok telekkönyvi megterheltetése hazánkban.
=1884. 8. 607-612. /V/

A német parasztbirtokok.
=1885. 9. 56-60. /V/

A földbirtok jelzálogi megterhelése 1883-ban.
=1886. 10. 332. /V/

Pólya Jakab: A földbirtok tulajdona. 1-3.
=1887. 11. 211-229.; 440-460.; 528-545.

Pólya Jakab: A kis- és nagybirtok.
=1888. 12. 489-519.

Ráth Zoltán: A földbirtokosi hitel statisztikája. 1-3.
=1891. 15. 877-885.; 965-980.; 1144-1170.

     birtokosok
Bujanovics Sándor: A kisbirtokosok országos földhitelintézete.
=1879. 3. 223-238.

A földbirtokosok változása Oroszországban.
=1882. 6. 9. 84-85. /V/

Ráth Zoltán: A földbirtokos osztály hitelszükséglete s annak kielégítése. 1-3.
=1891. 15. 824-863.; 911-945.; 1070-1085.

     Bismarck, Otto Eduard Leopold, herceg, kancellár
Joób Lajos: Bismarck adópolitikája.
=1881. 5. 2. 148-157. /V/

Matlekovits Sándor: Bismarck herceg közgazdasági nézetei.
=1890. 14. 21-37.

     biztosítás
Biztosító-intézetek.
=1861. 1. 297-298. /V/

A biztosítás ügye Németországban.
=1861. 1. 315. /V/

Weninger Vince: A biztosítás ügye Franciaországban.
=1861. 2. 157-158. /V/

Weninger Vince: A biztosítás ügye Magyarországban 1858-1861.
=1862. 3. 249-256.

Weninger Vince: A tiszamelléki szab. kölcsönös tűzkártérítő társulat.
=1862. 4. 120-123.

Lónyay Menyhért: Az osztrák örökös tartományokban és Magyarországban kamatbiztosítás mellett épült vasutak viszonya az államhoz.
=1863. 5. 175-187.

Weninger Vince: A statisztika fontossága a tűzkár ellen biztosító társaságoknál.
=1864. 6. 71-89.

Hitel- és biztosítóintézetek.
=1864. 6. 130-136. /V/

Az első magyar általános biztosító társaság igazgatóságának jelentése.
=1864. 6. 139-155. /V/

Az erdélyi kölcsönös jég- és tűzkárbiztosító társaság 1864-diki közgyűlése.
=1864. 6. 156. /V/

Matlekovits Sándor: Állami tűzbiztosítás.
=1871. 8. 169-283. [Tévesen ismételt lapszámozás.]

Az állami biztosítást élvező vasutak 1881. évi üzletelőirányzatai.
=1880. 4. 620-623. /V/

Kőváry László: A biztosításügyi politika nálunk és a külföldön.
=1881. 5. 2. 23-67.

Kőváry László: A katona kötelezettség- és háborúveszély biztosítás.
=1882. 6. 4. 23-31.

Kaució-biztosító intézetek.
=1883. 7. 9. 78-79. /V/

Állami biztosítás Dániában.
=1883. 7. 10. 85-86. /V/

Állami jégkárbiztosító intézet Bajorországban.
=1884. 8. 82-83. /V/

Állatbiztosítás Oroszországban.
=1884. 8. 776-777. /V/

A munkásbiztosítás Oroszországban.
=1884. 8. 777-780. /V/

Magyar gazdák jégbiztosítási szövetkezete.
=1886. 10. 519-521. /V/

A munkaképtelenség és aggság esetére való biztosítás Németországban.
=1888. 12. 236-242.

Neményi Ambrus: Kamatbiztosítást élvező vasutak és államosítás Magyarországon.
=1889. 13. 72-80.

Enyedi Lukács: A munkás-biztosításokról.
=1889. 13. 172-195.

Vargha Gyula: Biztosítási statisztikánk kérdéséhez.
=1889. 13. 671-687.

Ráth Zoltán: A munkásbiztosítás hazánkban.
=1891. 15. 54-75.

Békés András: A tűzbiztosítás bajai.
=1891. 15. 744-765.

Pólya Jakab: A biztosítási vállalatok. 1-2.
=1892. 16. 501-546.; 617-663.

     Block, Maurice
György Endre: Maurice Block a tanszéki szocializmus lényegéről.
=1878. 2. 4. 151-153. /V/

     Blunt
György Endre: Blunt jelentése és Szaloniki kereskedelme.
=1886. 10. 412-418.

     bor
Borfogyasztás Nagybritánniában.
=1861. 2. 285. /V/

Galgóczy Károly: Borkereskedésünk.
=1862. 3. 230-248.

Spanyolország borforgalma.
=1884. 8. 268-269. /V/

Borkivitelünk Oroszországba.
=1885. 9. 217-218. /V/

     borászat
Galgóczy Károly: Magyarország borászata.
=1861. 2. 222-246.

Tápszerek termelése. Cukor, kávé, bor, komló.
=1862. 4. 156-157. /V/

Poroszország bortermelése 1862-ben.
=1864. 6. 301-302. /V/

Máday Izidor: A borgyártás.
=1877. 1. 1. 198-200. /V/

Török Sándor: A borgyártást korlátoznunk kell.
=1877. 1. 1. 205-207. /V/

Algír bortermése.
=1882. 6. 8. 86. /V/

A bortermelés hanyatlása Franciaországban.
=1883. 7. 6. 60-61. /V/

Franciaország bortermelése.
=1884. 8. 419-420. /V/

A hazai bortermelés érdekében.
=1886. 10. 379-386. /V/

Borovszky Károly: Magyarország szőlőművelése és bortermelése.
=1887. 11. 584-614.

Frangeš, Simon: Horvát-Szlavonországok bortermelése.
=1890. 14. 931-944.

     Bosznia
Bosznia közgazdasági viszonyai.
=1878. 2. 3. 138-140. /V/

Strausz Adolf: Közlekedési állapotok Boszniában.
=1883. 7. 8. 54-62.

     börtön
Az illavai központi állami börtön adatai.
=1861. 2. 316. /V/

     börze
A magyar börzepapírok.
=1886. 10. 458-459. /V/

     Brazília
A cukortermelés Brazíliában.
=1883. 7. 9. 79-80. /V/

A rabszolgák felszabadítása Brazíliában.
=1885. 9. 406. /V/

     British Association
Malthus elmélete a Brittish-Association előtt.
=1888. 12. 913-917.

     Brüsszel
M. O.: A brüsszeli külügyi hivatal konzulátusa.
=1882. 6. 5. 74-79. /V/

Gelléri Mór: A brüsszeli kereskedelmi múzeum.
=1883. 7. 10. 52-66.

     Buda
A népnevelés ügye Buda városában 1855-ben és 1859-ben.
=1861. 1. 311-312. /V/

A budai alagút forgalma.
=1861. 2. 300. /V/

A budai alagút-társulat bevétele.
=1862. 4. 160. /V/

     Budapest
A budapesti lánchíd-társaság.
=1861. 2. 299-300. /V/

A főváros gabonakészlete, lisztkészlete és tüzelőanyagkészlete 1862-1864-ben.
=1866. 2. 150-151. /V/

A budapesti áru- és értéktőzsde.
=1877. 1. 2. 120-122. /V/

A budapesti munkások viszálya.
=1877. 1. 2. 129. /V/

A budapesti kereskedelmi és iparkamarának jelentése 1877-ből.
=1878. 2. 3. 140-143. /V/

Thaly Emil: A Budapest-Zimony-i vasút.
=1879. 3. 259-306.

A budapesti Duna-szakasz szabályozása.
=1880. 4. 300-310. /V/

Fenyvessy Adolf: Budapest községi háztartása.
=1882. 6. 9. 22-37.

Kőrösi József: Budapest főváros tíz évi háztartása.
=1885. 9. 213-215. /V/

Budapest emelkedése.
=1885. 9. 705-711.

A budapesti Duna-rész szabályozása 1870-1884.
=1885. 9. 826-827. /V/

A budapesti gabonaárak 1871-1885 és gabonakereskedelem 1875-1885.
=1886. 10. 333-334. /V/

A budapesti malomipar 1870-1885.
=1886. 10. 525-526. /V/

Fenyvessy Adolf: A fővárosi új kölcsön.
=1889. 13. 81-96.

Lendvay Sándor: A budapesti pénzintézetek értékpapír-tárcája.
=1890. 14. 644-653.

Ráth Zoltán: Fővárosunk bűnügyi statisztikája 1885-1889-re.
=1890. 14. 744-751.

Halász Sándor: A totalisateur a fővárosban.
=1890. 14. 944-949.

     Bukovina
A részegség ellen Galíciában és Bukovinában 1878-1883.
=1884. 8. 773-774. /V/

     Bulgária
Hunfalvy János: Bolgárország.
=1883. 7. 10. 33-51.

Kereskedelmünk Bulgáriával.
=1884. 8. 510-511. /V/

A bulgár szesziparról.
=1885. 9. 402-403. /V/

Z. V.: A keleti vasutak bulgáriai csatlakozása.
=1886. 10. 368-372.

A bulgáriai orosz kereskedés.
=1886. 10. 453-456. /V/

Strausz Adolf: Magyar mintaraktárt Bulgáriának.
=1886. 10. 633-643.

Sasvári Ármin: Vázlatok a Balkán államokról.
=1892. 16. 775-784.

     bútorfa
Az építészeti s bútorfának Szerbiába vitele.
=1885. 9. 404. /V/

     búza
Franciaország búzatermesztése 1852-1864.
=1865. 1. 157. /V/

A búzaárak 1854-1868.
=1869. 6. 147. /V/

Az indiai búza.
=1883. 7. 8. 77-79. /V/

Az indiai búza kivitele 1880-1884.
=1885. 9. 399-400. /V/

A búza a nemzetközi piacon.
=1885. 9. 583-588. /V/

Az indiai búzatermés.
=1885. 9. 729-730. /V/

A világ búzatermése 1885-ben.
=1886. 10. 393. /V/

India búzatermése.
=1886. 10. 788-791. /V/

Bernát István: A kelet-indiai búza versenye.
=1887. 11. 205-210.

A világ búzatermelése.
=1887. 11. 730-739.

Vargha Gyula: Magyarország és a világ búzatermelése.
=1890. 14. 90-98.

Vargha Gyula: Magyarország és a világ búzaforgalma.
=1890. 14. 180-195.

     büntetőjog
Wlassics Gyula: Álhírek terjesztése és a büntetőjog.
=1892. 16. 208-213.

     bűnügy
Konek Sándor: A bűnvádi statisztikának múltja s jövője hazánkban.
=1861. 1. 264-285.

Franciaország bűnvádi statisztikája.
=1862. 3. 294-300. /V/

Csukási Károly: Pestváros bűnügyi statisztikája 1867-1868.
=1869. 6. 90-125.

Ráth Zoltán: Bűnügyi statisztikánk s annak legújabb eredményei.
=1889. 13. 572-583.

Ráth Zoltán: Részletek bűnügyi statisztikánkból.
=1889. 13. 991-1000.

Ráth Zoltán: Fővárosunk bűnügyi statisztikája 1885-1889-re.
=1890. 14. 744-751.

     Carey, H. C.
Mandello Károly: Carey jelentősége az újkori nemzetgazdaságtanban.
=1879. 3. 431-459.

     citrusfélék
Az agrumenkereskedés Szicíliában.
=1885. 9. 61-62. /V/

     Colbert
Weisz Béla: Colbert.
=1877. 1. 4. 56-69.

     Csanád vármegye
Gaál Jenő: Csanád vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1892. 16. 664-693.; 741-760.

     csanádi egyházmegye
Barsi József: Elemi tanügy a csanádi római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 72-95.

     csatornázás
Bodoki Lajos: Franciaország vízi útjai és csatornahálózata.
=1880. 4. 315-319. /V/

     Csehország
Konek Sándor: A földbirtok statisztikája Magyarországon, tekintettel Csehország ebbeli törekvéseire.
=1866. 2. 3-43.

A cseh jelzálogi bank 1865-dik évi kimutatása.
=1866. 2. 141-142. /V/

Fényes Elek: Párhuzam a magyar koronai birodalom és az ausztriai német, lengyel és cseh koronai országok közötti területi, népességi, had- és pénzügyi tekintetben.
=1867. 3. 245-305.

Csehország erdőségei.
=1883. 7. 9. 73. /V/

     csekkforgalom
Halász Sándor: A postatakarékpénztár csekk- és clearing forgalmáról.
=1889. 13. 345-358.

     csekkjegyek
A csekkjegyrendszer.
=1884. 8. 349-350. /V/

     csőd
A csődök 1885-ben.
=1886. 10. 267-269. /V/

     cukor
Az Osztrák birodalom cukortermeléséről és fogyasztásáról 1835-1860.
=1861. 1. 305. /V/

Az Osztrák Birodalom cukortermelése 1860-ban.
=1861. 2. 153. /V/

A német birodalmi vámegyesület cukorgyárainak répaszükséglete.
=1861. 2. 314. /V/

Tápszerek termelése. Cukor, kávé, bor, komló.
=1862. 4. 156-157. /V/

Ausztria répacukor-gyártása.
=1862. 4. 318. /V/

Répacukor-termelés.
=1864. 6. 293-294. /V/

Galgóczy Károly: Ausztria cukortermelése 1864-ben.
=1865. 1. 333. /V/

A magyar cukoripar válságos helyzete.
=1874. 1. 480. /V/

A répacukor fogyasztása Európában.
=1883. 7. 2. 95-96. /V/

Bihari Mór: A cukoradó története Magyarországon. 1-2.
=1883. 7. 7. 14-38.; 8. 20-53.

A cukortermelés Brazíliában.
=1883. 7. 9. 79-80. /V/

Cukortermelés Európában.
=1884. 8. 399. /V/

Giffen, Richard: A nemzetközi cukorkereskedelem.
=1885. 9. 38-43.

Cukortermelés Európában 1884-1885.
=1885. 9. 226. /V/

Cukorkivitel az osztrák-magyar monarchiából.
=1886. 10. 630-631. /V/

Fenyvessy Adolf: Két beteg ipar. (Cukoripar, szeszipar.)
=1887. 11. 5-22.

Deutsch József, ifj.: Tanulmány a répacukoradóról.
=1887. 11. 843-890.

Pólya Jakab: A londoni nemzetközi cukor-adó értekezlet.
=1888. 12. 894-906.

Az 1888. évi cukoregyezmény.
=1888. 12. 907-912.

     Dalmácia
Kőrösi József: Statisztikai adatok Dalmát-Szlavón-Horvátországról.
=1877. 1. 2. 112-114. /V/

     Dánia
A dán birodalom kiterjedése és népessége.
=1864. 6. 301. /V/

Állami biztosítás Dániában.
=1883. 7. 10. 85-86. /V/

A dán gazdák intézkedése a marhatenyésztés emelése tárgyában.
=1886. 10. 526. /V/

     deficit
A horvát-szlavón deficit.
=1886. 10. 392-393. /V/

Pólya Jakab: A deficit.
=1887. 11. 549-583.

     Dél-Amerika
Hajóforgalom Triesztből Dél-Amerikába.
=1883. 7. 9. 71. /V/

     Déli Vasúttársaság
A déli vasúttársaság és a francia vasútvonalak forgalmának, jövedelmének és költségeinek összehasonlítása 1867-ben.
=1868. 302-303. /V/

     demográfia
Kőrösi József: A statisztika statisztikája. Adalék a demográfia fejlődésének történetéhez.
=1887. 11. 343-362.

     demokrácia
Eisenstädter Lukács: A demokrácia viszonya a nemzetgazdaságtanhoz.
=1878. 2. 2. 133-143. /V/

     Dessau
A német szárazföldi gáztársulat Dessauban.
=1867. 3. 308-309. /V/

     diákok
A lipcsei egyetem hallgatói 1841-1866.
=1868. 5. 306-307. /V/

     díjszabás
Vasúti különbözeti díjszabások.
=1879. 3. 313-314. /V/

Mándy Lajos: A duna-gőzhajózási társulat díjszabási autonómiája.
=1883. 7. 10. 67-73.

Neumann Károly: A magyar királyi államvasutak új árudíjszabása.
=1891. 15. 209-234.

Heltai Ferenc: A belga államvasutak személydíjszabásának története. 1-2.
=1892. 16. 801-843.; 879-921.

     disconto
A disconto ingadozásairól.
=1883. 7. 1. 76-78. /V/

     Dobner Rudolf
György Endre: Dobner Rudolf. Nekrológ.
=1882. 6. 4. 77-79. /V/

     dohány
Dohánytermesztés Bajorországban.
=1861. 1. 316. /V/

A dohány egyedáruság.
=1861. 2. 298-299. /V/

Franciaország dohányfogyasztása.
=1861. 2. 299. /V/

Magyarország kiviteli dohánytermelése.
=1865. 1. 154. /V/

Dohánytermesztés a német vámegylet területén 1861-1863.
=1865. 1. 334. /V/

Dohánytermelés a [német] vámegyleti területen 1862-1865.
=1868. 5. 307. /V/

A magyar dohányjövedék.
=1874. 1. 154-155. /V/

A dohánytermelés Németországban.
=1874. 1. 156. /V/

A dohánymonopólium Törökországban.
=1883. 7. 6. 61. /V/

A dohányegyedáruság jövedelme Magyarországon.
=1884. 8. 507-510. /V/

Dohánykivitelünk 1875-1882.
=1885. 9. 48-51. /V/

A dohányjövedék 1884-ben.
=1885. 9. 827-828. /V/

Oroszország dohánytermelése.
=1886. 10. 86. /V/

Dohánytermelési kísérlet Angliában.
=1886. 10. 710-711. /V/

Borovszky Károly: A dohányjövedék Magyarországban. 1-4.
=1888. 12. 210-235.; 334-374.; 542-568.; 660-682.

Vizneker Antal: A magyar és a külföldi dohányjövedék.
=1891. 15. 90-109.

     Duna
A Duna és a Fekete-tenger közötti hajóforgalom 1861-1863.
=1865. 1. 333. /V/

Tirscher Pál: A hajózás és forgalom a Dunán és mellékfolyóin 1865/8-ban.
=1868. 5. 195-231.

A budapesti Duna-szakasz szabályozása.
=1880. 4. 300-310. /V/

Bánffy Béla - Szuesz Ede: Eszmecsere a dunai lánchajózás tárgyában.
=1881. 5. 1. 57-72.

A budapesti Duna-rész szabályozása 1870-1884.
=1885. 9. 826-827. /V/

     Duna-delta
A Dunadelta.
=1884. 8. 347. /V/

     Duna-Odera csatorna
A Duna-oderai csatorna.
=1883. 7. 4. 94. /V/

     Dunagőzhajózási Társaság
A dunai gőzhajózási társaság jövedelme 1860-ban.
=1861. 1. 158. /V/

A Dunagőzhajózási társaság mérlege 1860-ban.
=1861. 1. 303. /V/

A dunai gőzhajózási társulat üzleti jelentése 1861-re.
=1862. 3. 281-282. /V/

Galgóczy Károly: Cs. kir. szabadalmazott első dunagőzhajózási társaság.
=1862. 4. 59-73.

Kenessey Albert: Az első dunagőzhajózási társaság jogi viszonya az államhoz.
=1878. 2. 2. 58-63.

György Endre: A dunagőzhajózási társaság és a magyar érdekek.
=1883. 7. 4. 15-53.

A dunagőzhajózási társulat.
=1883. 7. 9. 67. /V/

Mándy Lajos: A duna-gőzhajózási társulat díjszabási autonómiája.
=1883. 7. 10. 67-73.

Heltai Ferenc: A Dunagőzhajózási Társaság és a magyar álláspont.
=1889. 13. 540-553.

     Dunántúl
A dunántúli megyék mezőgazdasági statisztikája.
=1862. 3. 314-316. /V/

     Eduárd-sziget
Tenger alatti alagút Kanada s Eduárd-sziget közt.
=1885. 9. 735. /V/

     Eger
Tormay Károly: Az egri rom. kath. érseki megye népessége és ennek mozgalma 1861-ben.
=1862. 4. 88-92.

Barsi József: Elemi tanügy az egri érseki megye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 100-122.

     egészségügy
Tormay Károly: Az ujonczozási vizsgálatra vonatkozó adatok.
=1861. 2. 107-114.

Tormay Károly: Pest város főorvosának észleletei a légtünetek és egészségügy körében 1863-ik év folytán.
=1864. 6. 56-71.

Tormay Károly: Pest városának egészségügyi és légköri viszonyai 1864-ben.
=1865. 1. 161-171.

Tormay Károly: Légköri viszonyok és egészségügy 1865-ben.
=1867. 3. 76-82.

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai egészségügyi statisztikája 1871-ben.
=1874. 1. 155-156. /V/

Képessy Árpád: Vasútaink egészségügye 1885-ben.
=1886. 10. 644-654.

Vargha Gyula: Népünk testi épsége az újoncozási adatok alapján.
=1892. 16. 167-179.

     egyedáruság
A dohány egyedáruság.
=1861. 2. 298-299. /V/

A dohányegyedáruság jövedelme Magyarországon.
=1884. 8. 507-510. /V/

Mudrony Pál: A szeszegyedáruság kérdése Németországban és hazánkban.
=1886. 10. 118-132.

     egyenes adó
Lónyay Menyhért: Újabb adatok a Magyar Birodalom földterűleti viszonyairól s egyenes adójáról. 1-2.
=1861. 1. 106-136.; 159-236.

Dobner Rudolf: Az egyenes adók Ausztriában.
=1877. 1. 3. 138. /V/

Dobner Rudolf: Az egyenes adók reformjára vonatkozó tervezetek Ausztriában.
=1877. 1. 4. 39-55.

Horinka Imre: Az egyenes és fogyasztási adók összefüggéséről.
=1882. 6. 8. 1-46.

Pólya Jakab: Egyenes adóink fejlődése. 1-2.
=1890. 14. 871-889.; 1076-1090.

     egyesületek
Széchényi Pál: Az országos magyar gazdasági egyesület megalakulásának ötvenedik évfordulója.
=1879. 3. 55-60.

Pekár Imre: A mezőgazdaságnak és különösen egyesületeinek viszonya a kormányhoz különféle államokban.
=1880. 4. 489-512.

Bernát István: Gazdasági egyesületeink működése 1882-ben.
=1883. 7. 9. 44-51.

A Raffeisen-féle kölcsönpénztár-egyesületek.
=1885. 9. 142-143. /V/

Nemzetközi közúti vaspályaegyesület.
=1886. 10. 787. /V/

     egyetemek
Konek Sándor: Statisztikai visszapillantás a magyar tud. egyetemre a legközelebb lejárt évtizedben.
=1861. 1. 237-263.

Kautz Gyula: A budai kir. magyar műegyetem történeti és statisztikai szempontból.
=1861. 2. 184-205.

A magy. tud. egyetem 1861/2-ki téli félévében.
=1861. 2. 302-303. /V/

Konek Sándor: A pesti egyetem és egyetemi nyomda alapjának költségvetése az 1862-ki évre.
=1862. 3. 3-30.

Konek Sándor: A magyar egyetemi alapítványok gyarapodása bold. Schordán végrendelete folytán.
=1862. 3. 143-145.

Konek Sándor: Újabb adatok a magyar egyetem életéből.
=1862. 4. 270-274.

A magyar tud. egyetem az 1863/4-ki tanévben.
=1863. 5. 172-174. /V/

Gerlóczy Gyula: A budai kir. magyar műegyetem történeti és statisztikai szempontból.
=1867. 4. 59-78.

A lipcsei egyetem hallgatói 1841-1866.
=1868. 5. 306-307. /V/

Mudrony Pál: Egy amerikai mezőgazdasági és iparegyetem.
=1885. 9. 28-37.

     egyetemi nyomda
Konek Sándor: A pesti egyetem és egyetemi nyomda alapjának költségvetése az 1862-ki évre.
=1862. 3. 3-30.

     egyházi állam
Az egyházi állam adatai.
=1865. 1. 157. /V/

     egyházi vagyon
A r. cath. egyháznak vagyonáról.
=1861. 1. 304-305. /V/

     egyházmegyék
Weninger Vince - Konek Sándor - Hunfalvy János: Közlemények az egyházmegyék köréből.
=1861.1. 64-88.

A szombathelyi püspöki megye iskolái.
=1861. 1. 310. /V/

A győri püspöki megye iskolái.
=1861. 1. 310. /V/

Egyházmegyei közlemények.
=1861. 2. 151-152. /V/

Weninger Vince - Konek Sándor: Az egyházmegyék népességi statisztikája 1861-ben.
=1861. 2. 159-183.

Tormay Károly: Az egyházmegyék népességi statisztikája 1861-ben.
=1862. 3. 50-64.

Tormay Károly: Az egri rom. kath. érseki megye népessége és ennek mozgalma 1861-ben.
=1862. 4. 88-92.

Barsi József: Elemi tanügy, a kalocsai érseki megye területén 1861/2.
=1862. 4. 213-225.

Szatmári Károly: Adatok a békés-bánáti helvét hitvallású egyházmegye ismertetéséhez.
=1862. 4. 226-245.

Barsi József: Elemi tanügy, az esztergami érseki egyházmegye területén 1861/2.
=1862. 4. 275-315.

Barsi József: Az elemi tanügy állása a székesfehérvári püspöki megyében 1861/2-ben.
=1863. 5. 89-99.

Barsi József: Elemi tanügy az egri érseki megye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 100-122.

Barsi József: Elemi tanügy a besztercebányai püspöki megye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 123-136.

Barsi József: Elemi tanügy a rozsnyói katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 222-234.

Barsi József: Elemi tanügy a nagyváradi egyházmegyében 1861/2-ben.
=1863. 5. 235-248.

Barsi József: Elemi tanügy a nyitrai római kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 249-261.

Barsi József: Elemi tanügy a pécsi római kath. egyházmegyében 1861/62-ben.
=1864. 6. 89-106.

Barsi József: Elemi tanügy a győri róm. kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 107-123.

Barsi József: Elemi tanügy a szombathelyi róm. kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 175-191.

Barsi József: Elemi tanügy a kassai római kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 192-205.

Barsi József: Elemi tanügy a csanádi római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 72-95.

Barsi József: Elemi tanügy a szepesi római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 96-109.

Barsi József: Elemi tanügy a szatmári római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 172-185.

Barsi József: Elemi tanügy a váci római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 186-203.

Barsi József: Elemi tanügy a veszprémi k. egyházmegye területén 1864/5-ben.
=1866. 2. 44-63.

Barsi József: A nyilvános elemi tanügy Magyarországban a r. kath. érsekségekben és püspökségekben 1861/2-ben.
=1866. 2. 309-317.

     Egyiptom
Egyiptom vagyoni állapota a katasztrófák után.
=1884. 8. 266-268. /V/

Egyiptom áruforgalma 1882-ben.
=1885. 9. 148-149. /V/

Fakivitel Egyiptomba.
=1886. 10. 527. /V/

     egyletek
Magyarország különböző egyletei.
=1862. 4. 246-269.

A német vámegylet 1861-ben.
=1865. 1. 146-149. /V/

A német vámegylet 1864-diki vámjövedelme.
=1865. 1. 153. /V/

Ausztria és a német vámegylet népességének fogyasztóképessége.
=1865. 1. 331. /V/

Dohánytermesztés a német vámegylet területén 1861-1863.
=1865. 1. 334. /V/

A papírpénzforgalom a német vámegylet államaiban 1850-ben és 1865-ben.
=1867. 4. 122-125. /V/

A hivatalnokok egylete Ausztriában 1866-ban.
=1867. 4. 125. /V/

Dohánytermelés a [német] vámegyleti területen 1862-1865.
=1868. 5. 307. /V/

Kanitz József - Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban.
=1881. 5. 1. 159-163. /V/

Gorove István: A vámpolitika a védegylet korában.
=1881. 5. 3. 81-89.

Az osztrák egyletek.
=1885. 9. 665-666. /V/

Mudrony Pál: A német szociálpolitikai egylet közgyűlése.
=1888. 12. 878-893.

     élelmezés
Anglia élelmezése.
=1885. 9. 394. /V/

Keleti Károly: Magyarország élelmezése.
=1887. 11. 321-342.

     élelmiszerek
A főbb élelem és tüzelőszerek ára 1862-ben.
=1862. 3. 159-160. /V/

Az élelmi szerek értéke.
=1884. 8. 415-417. /V/

     élelmiszeripar
Telkes Simon: Az eledelipar.
=1887. 11. 465-510.

     életbiztosítás
Életbiztosítási adatok.
=1861. 2. 157. /V/

Életbiztosítás Franciaországban 1819-1867.
=1869. 6. 157-158. /V/

Jónás János: Az életbiztosítás és a földhitel.
=1883. 7. 3. 18-32.

Az életbiztosító-társaságok Angliában.
=1883. 7. 6. 57. /V/

A német életbiztosító intézetek állapota és fejlődése 1884-ben.
=1886. 10. 154-156. /V/

Az életbiztosítás fejlődése 1859-1883.
=1886. 10. 393-396. /V/

Vargha Gyula: Néhány szó az életbiztosításról.
=1890. 14. 388-397.

Arányi Miksa: Válasz a "Néhány szó az életbiztosításról" című cikkre.
=1890. 14. 612-626.

Izrael Bernát: Válasz a New-York életbiztosító-társaság magyarországi képviselőjének.
=1890. 14. 1003-1009.

x. y.: A Svájcban működő életbiztosító intézetek és az állami felügyelet.
=1891. 15. 794-805.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában.
=1892. 16. 736-740.

Nagy Gyula: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. /Megjegyzés Havas Miksa cikkére./
=1892. 16. 922-925.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. (Válasz Nagy Gyulának.)
=1892. 16. 1016-1021.

     életkor
Átlagéletkor.
=1861. 2. 156. /V/

Átlagéletkor Franciaországban 1806-1859.
=1864. 6. 299. /V/

Az angol bányászok életkora.
=1867. 3. 310. /V/

     elmebetegek
A lipótmezei elmebetegek 1869-ben.
=1868. 5. 292-294. /V/

     Első Magyar Általános Biztosító Társaság
Az első magyar általános biztosító társaság igazgatóságának jelentése.
=1864. 6. 139-155. /V/

     elszámolási hivatal
Az angol vasúti Clearing-House.
=1888. 12. 683-710.

     Elszász-Lotharingia
Wachtel Aurél: A franciaországi italadók, s alkalmazásuk Elszász-Lotharingiában.
=1883. 7. 9. 1-18.

     építkezések
Építkezések költségei 1850-1865.
=1869. 6. 140-141. /V/

     épületek
Ráth Zoltán: Az épületek statisztikája Franciaországban.
=1891. 15. 718-722.

     épületfa
Az építészeti s bútorfának Szerbiába vitele.
=1885. 9. 404. /V/

     Erdély
[Hunfalvy János] H. J.: A szőllőmívelés Erdélyben.
=1861. 1. 289-291.

A magyar és erdélyi bányászat 1847- és 1859-ben.
=1861. 1. 307-310. /V/

Erdély közigazgatási költségei.
=1861. 2. 284. /V/

Az erdélyi nagyfejedelemségbeli tisztviselők fizetése.
=1861. 2. 291. /V/

Az adó Erdélyben.
=1862. 4. 158-160. /V/

Erdélyországot illető hivatalos adatok.
=1862. 4. 316-317. /V/

Az erdélyi kölcsönös jég- és tűzkárbiztosító társaság 1864-diki közgyűlése.
=1864. 6. 156. /V/

Erdélyből.
=1865. 1. 145-146. /V/

Bethlen Farkas: Adatok Erdély viszonyairól, különös tekintettel az adózási rendszerre.
=1867. 4. 3-35.

Bethlen Farkas: Erdély közlekedési eszközeiről.
=1867. 4. 79-96., 2 térk.

Kovácsy Sándor: Erdély népesedési viszonyai 1864-ben.
=1869. 6. 278-306.

A zárdák és személyzetük Magyarországon és Erdélyben 1867-ben.
=1870. 7. 160. /V/

Barsi József: Az ágostai hitvallású evangélikusok egyházi és iskolai ügyei Erdélyben.
=1871. 8. 127-171.

     erdészet
Hunfalvy János: Adalékok hazánk erdőszeti viszonyai ismertetéséhez.
=1861. 2. 115-122.

A magyar korona területén levő állami erdőségek.
=1862. 3. 287-290. /V/

Korizmics László: A magyar mezőgazdasági és erdőgazdasági termelés.
=1862. 4. 74-87.

Lukács Béla: Birtok- és erdőrendezés.
=1877. 1. 2. 47-55.

Bedő Albert: Az erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánkban.
=1882. 6. 3. 1-31.

-r.: Az erdészet Oroszországban.
=1882. 6. 8. 67-72.

Csehország erdőségei.
=1883. 7. 9. 73. /V/

Az erdőfelület Európában.
=1883. 7. 9. 73. /V/

Erdőségünk értékesítése.
=1886. 10. 78-84. /V/

     Érkövy Adolf
Érkövy Adolf. Nekrológ.
=1884. 8. 76-77. /V/

     érme
Mándy Lajos: Visszatekintés a párizsi érme-kongresszus tárgyalásaira.
=1878. 2. 3. 83-92.

     érsekségek
Barsi József: A nyilvános elemi tanügy Magyarországban a r. kath. érsekségekben és püspökségekben 1861/2-ben.
=1866. 2. 309-317.

     érték
Kovács Gyula: Az érték-sablon a közös vámterület kereskedelmi forgalmában.
=1878. 2. 2. 144-150. /V/

Ráth Zoltán: A pénz értékemelkedésének némely következményeiről.
=1888. 12. 171-189.

Ráth Zoltán: Az érték fogalma és osztályozása.
=1888. 12. 717-738.

     értékelmélet
Mandello Károly: Az erkölcstan és mennyiségtan az értékelméletben.
=1878. 2. 1. 58-75.

Láng Lajos: Az értékelmélet az újabb angol felfogás szerint. 1-2.
=1881. 5. 1. 1-26.; 2. 1-22.

     értékpapírok
Az értékpapírok szaporodása.
=1864. 6. 293. /V/

Lendvay Sándor: A budapesti pénzintézetek értékpapír-tárcája.
=1890. 14. 644-653.

Hegedüs Dezső: A nemzetközi arbitrage-forgalom.
=1892. 16. 363-378.

     értéktöbblet
Kovács Gyula: Az agio ingadozásának hatása a kereskedelmi forgalomra, a termelésre, a hitelre és kamatlábra. 1-3.
=1881. 5. 2. 77-125.; 3. 1-46.; 4. 1-45.

     értéktőzsde
A budapesti áru- és értéktőzsde.
=1877. 1. 2. 120-122. /V/

     Escompte-társulat
Alsóausztriai escompte-társulat 1865-ben.
=1866. 2. 135-136. /V/

     Észak-Amerika
Észak-Amerika népesedése és halálozási viszonyai.
=1867. 3. 309-310. /V/

Észak-Amerika halászati telepei.
=1883. 7. 7. 79. /V/

     Esztergom
Barsi József: Elemi tanügy, az esztergami érseki egyházmegye területén 1861/2.
=1862. 4. 275-315.

     Eufrátesz
Az Eufrátesz völgyi vasút.
=1883. 7. 3. 79. /V/

     Európa
Az európai államok udvartartási költsége.
=1862. 3. 157-158. /V/

Hunfalvy János: Az európai államok költségvetése 1862-ben.
=1862. 3. 260-276.

Az emberiség vallás szerinti megoszlása.
=1862. 4. 152-153. /V/

Az európai néptörzsek megoszlása.
=1862. 4. 153. /V/

Az európai államok évi jövedelme és szükséglete.
=1862. 4. 153-154. /V/

Az európai államadósságok.
=1862. 4. 154. /V/

Az európai státusok hadügye s katonasága.
=1862. 4. 154-155. /V/

A kereskedelmi hajóraj Európában.
=1862. 4. 155. /V/

Mándy Lajos: Marhatenyésztésünk és az európai húspiac.
=1879. 3. 147-151. /V/

A répacukor fogyasztása Európában.
=1883. 7. 2. 95-96. /V/

Távíróhuzalok Európában 1881-ben.
=1883. 7. 4. 90-93. /V/

Az erdőfelület Európában.
=1883. 7. 9. 73. /V/

Európa postaforgalma.
=1883. 7. 10. 85. /V/

Transzkontinentális vasút Kína és Európa között.
=1884. 8. 83-84. /V/

Cukortermelés Európában.
=1884. 8. 399. /V/

Európa államainak adóssága.
=1884. 8. 401-402. /V/

Cukortermelés Európában 1884-1885.
=1885. 9. 226. /V/

Oroszország európai kereskedelme 1864-1884.
=1885. 9. 722-728. /V/

Halálozások Európában.
=1885. 9. 826. /V/

A leszámítoló-üzletág kamatlába Európában.
=1887. 11. 237. /V/

Az európai államok adósságai.
=1887. 11. 758-765.

     evangélikusok
Galgóczy Károly: Népességi mozgalmak az ágostai vallásfelekezet dunántúli szuperintendenciájában 1861-ben.
=1863. 5. 275-279.

Hahn Lajos: Statisztikai jegyzetek Békés-Csaba mezővárosáról, különösen az ottani ágostai hitv. evang. egyházról.
=1863. 5. 300-307.

Barsi József: Az ágostai hitvallású evangélikusok egyházi és iskolai ügyei Erdélyben.
=1871. 8. 127-171.

     ezüst
Nemesérctermelés a világon.
=1862. 3. 312-314. /V/

Láng Lajos: Az ezüst készletről és annak megoszlásáról.
=1877. 1. 2. 115-116. /V/

A nemesércforgalom az osztrák-magyar vámterületen.
=1878. 2. 1. 173. /V/

Nemesérc termelése (1493-1875) és árviszonya (1687-1878) a világon.
=1879. 3. 314-315. /V/

Arany- és ezüsttermelés az Egyesült-Államokban 1881-ben.
=1883. 7. 6. 71-73. /V/

Mudrony Pál: Ezüst 1:22 vagy 1:15 1/2? /Válasz Pólya Jakabnak./
=1886. 10. 766-784.

Havas Miksa: Arany és ezüst közötti viszony. Aranyforint. Aranyázsió.
=1890. 14. 342-344.

Pólya Jakab: Nemesfém az Egyesült Államokban.
=1890. 14. 725-735.

Havas Miksa: Segédszámok és táblázatos összeállítások az arany-ezüst számításhoz.
=1891. 15. 707-714.

     fakivitel
Az építészeti s bútorfának Szerbiába vitele.
=1885. 9. 404. /V/

Fakivitel Egyiptomba.
=1886. 10. 527. /V/

     faluközösség
A faluközösség eredete.
=1880. 4. 616-620. /V/

     farmok
Farmok az Egyesült-Államokban.
=1885. 9. 145-146. /V/

     Faucher, Julius
György Endre: Julius Faucher. Nekrológ.
=1878. 2. 2. 132-133. /V/

     Fawcett, Henry
György Endre: Henry Fawcett. Nekrológ.
=1884. 8. 871-873. /V/

     fedezet
Halász Imre: Az 1875-ki fedezet és a pénzügyi kibontakozás.
=1874. 1. 401-429.

     fegyházak
A fegyházi ipar versenye.
=1883. 7. 1. 75. /V/

     fegyverek
Puskákról.
=1869. 6. 137-138. /V/

     fejadó
A fejadó eltörlése Oroszországban.
=1883. 7. 6. 51-53. /V/

     Fekete-tenger
Konek Sándor: A Fekete-tenger tartományainak kereskedelmi fontossága magyar szempontból.
=1867. 3. 125-136.

     fekvő birtok
Konek Sándor: A fekvő birtok mozgalma polgári Horvát-Szalvóniában.
=1877. 1. 1. 63-71.

Konek Sándor: Magyarország fekvő birtoka, annak évi forgalma és megterheltetése szempontjából.
=1882. 6. 6. 57-79.

     Fellner Simon
Fellner Simon. Nekrológ.
=1884. 8. 265-266. /V/

     Felső-Magyarország
Felső-magyarországi vasipar 1865-ben.
=1867. 4. 127-128. /V/

     Felvidék
Bujanovics Sándor: A felvidéki, különösen a sárosmegyei kivándorlásról.
=1881. 5. 3. 47-63.

     fémpénz
Kautz Gyula: A fémpénz- és valutaügy.
=1877. 1. 2. 1-46.

     fémtermelés
Nemesérctermelés a világon.
=1862. 3. 312-314. /V/

Nemesérc termelése (1493-1875) és árviszonya (1687-1878) a világon.
=1879. 3. 314-315. /V/

     Fidzsi-szigetek
A Viti vagy Fidzsi szigetcsoport kereskedelmi forgalma.
=1885. 9. 226-229. /V/

     filoxéra
Vargha Gyula: A filoxéra-vész hatása 1888. évi szüretünk eredményében.
=1889. 13. 822-825.

     Fiume
Schnierer Gyula: Fiume múltja és jövője.
=1882. 6. 3. 32-47.

A fiumei kikötő emelkedése.
=1882. 6. 3. 84-87. /V/

Fiume forgalmának emelkedése.
=1885. 9. 51-53. /V/

A lisztkivitel Fiumén át.
=1885. 9. 392. /V/

A fiumei kikötő építése 1871-1884.
=1885. 9. 829. /V/

Alpha: Teendőink Fiuméban.
=1889. 13. 530-539.

Alpha: Fiume tengerészetéről.
=1890. 14. 857-870.

     fizetés
Az erdélyi nagyfejedelemségbeli tisztviselők fizetése.
=1861. 2. 291. /V/

     fogházak
Jekelfalussy József: Fogházaink állapota 1872-1886.
=1887. 11. 790-823.

     foglalkozás
A foglalkozási ágak megoszlása Németországban 1882-ben.
=1883. 7. 7. 75-76. /V/

A foglalkozásmód megoszlása Angliában.
=1884. 8. 339-341. /V/

     fogyasztás
Ausztria és a német vámegylet népességének fogyasztóképessége.
=1865. 1. 331. /V/

     fogyasztási adó
Konek Sándor: A fogyasztási adó eredményei Magyarországon 1867-1869.
=1871. 8. 59-66.

Horinka Imre: Az egyenes és fogyasztási adók összefüggéséről.
=1882. 6. 8. 1-46.

A fogyasztási adó.
=1884. 8. 80-82. /V/

Joób Lajos: A községek közvetett fogyasztási adózásai. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1885. 9. 795-817.

     Fokföld
Távirdák hossza a Fokföldön.
=1885. 9. 62-63. /V/

     fonóipar
Jekelfalussy József: A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendőink.
=1889. 13. 271-291.

Jekelfalussy József: Adatok a fonó- és szövőipar állása- és forgalmáról.
=1889. 13. 314-326. /V/

     földadó
Fenyvessy Adolf: A földadó új szabályozása.
=1879. 3. 573-599.

Dobner Rudolf: A földadókataszter.
=1880. 4. 56-77.

     földhitel
A magyar földhitelintézet.
=1863. 5. 311-312. /V/

A Magyar Földhitelintézet kimutatása 1865-ben.
=1865. 1. 332-333. /V/

Bujanovics Sándor: A kisbirtokosok országos földhitelintézete.
=1879. 3. 223-238.

Jónás János: Az életbiztosítás és a földhitel.
=1883. 7. 3. 18-32.

A földhitel állapota Oroszországban.
=1884. 8. 341-342. /V/

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában.
=1892. 16. 736-740.

Nagy Gyula: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. /Megjegyzés Havas Miksa cikkére./
=1892. 16. 922-925.

Havas Miksa: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. (Válasz Nagy Gyulának.)
=1892. 16. 1016-1021.

     földintézetek
Az általános osztrák földintézet 1865-ben.
=1865. 1. 139. /V/

     földjáradék
Békésy Károly: Adalék a földjáradék elméletéhez.
=1888. 12. 711-716.

     földművelés
A földművelés jövedelme és tőkéje Franciaországban.
=1867. 4. 118-119. /V/

Francia földművelési adatok 1862-ben.
=1870. 7. 317-319. /V/

Az osztrák földművelési tanintézetek.
=1885. 9. 389. /V/

     földrajzi társaságok
Kereskedelmi földrajzi társaságok.
=1884. 8. 402-403. /V/

     földrészek
A földrészek nagysága és népessége.
=1862. 4. 152. /V/

     földteher
A földtehermentesítési pénzalapok.
=1862. 3. 151-155. /V/

A magyar országos és földtehermentesítési pénzalapok 1862-diki szükségletei.
=1862. 3. 155-157. /V/

     földterületi viszonyok
Lónyay Menyhért: Újabb adatok a Magyar Birodalom földterűleti viszonyairól s egyenes adójáról. 1-2.
=1861. 1. 106-136.; 159-236.

     Francia Bank
A francia bank és fiókintézetei üzlete 1861-ben.
=1862. 3. 302-303. /V/

     Franciaország
A vadászatból eredő összes jövedelem Franciaországban.
=1861. 1. 315. /V/

Weninger Vince: Némely adatok Franciaországból.
=1861. 2. 133-136. /V/

Franciaország vaspályái.
=1861. 2. 140-147. /V/

Weninger Vince: A biztosítás ügye Franciaországban.
=1861. 2. 157-158. /V/

Weninger Vince: Franciaország adóztatási és pénzügyi statisztikája.
=1861. 2. 206-221.

Franciaország dohányfogyasztása.
=1861. 2. 299. /V/

Franciaország állami adóssága 1851-1860.
=1861. 2. 304. /V/

Gabnabevitel Franciaországban.
=1861. 2. 313. /V/

Franciaország vaspályái 1861-ben.
=1861. 2. 314. /V/

Franciaország kőszéntelepei.
=1861. 2. 315. /V/

Franciaország népszámlálása 1861-ben.
=1862. 3. 291-294. /V/

Franciaország bűnvádi statisztikája.
=1862. 3. 294-300. /V/

A népnevelés és tanügy Franciaországban.
=1862. 3. 303-306. /V/

Tudományos intézetek Franciaországban.
=1862. 3. 307. /V/

Weninger Vince: Jótékony intézetek Franciaországban.
=1862. 3. 307-310. /V/

A francia vasutak 1862 első felében.
=1862. 4. 317-318. /V/

Öngyilkossági statisztika Franciaországban.
=1864. 6. 297-299. /V/

Átlagéletkor Franciaországban 1806-1859.
=1864. 6. 299. /V/

Franciaország kőszénbányászata 1853-1863.
=1864. 6. 299. /V/

Franciaország hitelintézetei.
=1864. 6. 299-300. /V/

Nagybritannia és Franciaország külkereskedése 1863/4-ben.
=1864. 6. 302-303. /V/

Nagybritannia és Franciaország külkereskedelme.
=1864. 6. 305. /V/

Franciaország búzatermesztése 1852-1864.
=1865. 1. 157. /V/

A földművelés jövedelme és tőkéje Franciaországban.
=1867. 4. 118-119. /V/

A déli vasúttársaság és a francia vasútvonalak forgalmának, jövedelmének és költségeinek összehasonlítása 1867-ben.
=1868. 302-303. /V/

Népszámlálás Franciaországban.
=1868. 5. 303-304. /V/

Franciaország gazdasága, kereskedelme és ipara.
=1869. 6. 138. /V/

Életbiztosítás Franciaországban 1819-1867.
=1869. 6. 157-158. /V/

Francia földművelési adatok 1862-ben.
=1870. 7. 317-319. /V/

Hegedüs Sándor: A bankjegyek kényszerforgalma nálunk és Franciaországban.
=1874. 1. 196-208.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Poroszországban, Franciaországban, Oroszországban, Olaszországban és Romániában.
=1874. 1. 227-231.

A gazdasági szakoktatás Franciaországban.
=1877. 1. 2. 126. /V/

A francia vámtarifa.
=1877. 1. 2. 126-127. /V/

A francia bank.
=1877. 1. 2. 127. /V/

A magyar nemzetgazdaságtan a francia nemzetgazdák közt.
=1877. 1. 3. 139-142. /V/

Láng Lajos: A francia és angol pénzpiac.
=1877. 1. 3. 142-144. /V/

A francia nemzetgazdasági szakosztály ülése.
=1877. 1. 4. 139-140. /V/

Matlekovits Sándor: Az olasz-francia kereskedelmi szerződés.
=1878. 2. 1. 45-57.

Fenyvessy Adolf: Új közmunkák Franciaországban.
=1878. 2. 2. 64-88.

1865 július 12-én kelt francia törvény a helyi érdekű és iparvasutakról.
=1880. 4. 145-146. /V/

A helyi érdekű vasutak tárgyában hozott 1879-ki új francia törvény.
=1880. 4. 146-152. /V/

Bodoki Lajos: Franciaország vízi útjai és csatornahálózata.
=1880. 4. 315-319. /V/

Carnot, Sadi: Jelentés a nagy francia közmunkákról.
=1881. 5. 4. 135-143. /V/

Franciaország népessége.
=1883. 7. 5. 85. /V/

Franciaország pénzügyi helyzete.
=1883. 7. 6. 54-55. /V/

A bortermelés hanyatlása Franciaországban.
=1883. 7. 6. 60-61. /V/

Wachtel Aurél: A franciaországi italadók, s alkalmazásuk Elszász-Lotharingiában.
=1883. 7. 9. 1-18.

A népesedési mozgalom Angliában, Franciaországban, Németországban és Magyarországon 1872-1881.
=1883. 7. 9. 37-43.

Franciaország bortermelése.
=1884. 8. 419-420. /V/

A francia nép vagyona.
=1884. 8. 775-776. /V/

György Endre: Az angol és francia adórendszerről.
=1885. 9. 65-83.

Központi statisztikai bizottság Franciaországban.
=1885. 9. 403-404. /V/

A városi lakosság szaporodása Franciaországban 1851-1881.
=1885. 9. 722. /V/

A francia pénzügyminisztérium szervezete.
=1887. 11. 64-65. /V/

A papiros-adó Franciaországban.
=1887. 11. 232-233. /V/

A francia Akadémia statisztikája.
=1887. 11. 682-683. /V/ [Tévesen ismételt lapszámozás.]

A vámkezelés költségei Franciaországban.
=1887. 11. 684. /V/ [Tévesen ismételt lapszámozás.]

Franciaország 1886-i népszámlálása.
=1889. 13. 148-154. /V/

dr. -: A munkásokra vonatkozó törvényhozás Franciaországban.
=1889. 13. 235-241.

Vargha Gyula: Magyarország, Ausztria, Németország és Franciaország népesedési mozgalma 1878-1887.
=1889. 13. 242-250. /V/

Matlekovits Sándor: A francia vámtarifa-javaslat.
=1891. 15. 401-430.

Lewitter Miksa: A gabonavámok hatása Franciaországban.
=1891. 15. 543-548.

Teleszky János: A franciaországi kapuadó-rendszer. 1-2.
=1891. 15. 590-609.; 673-691.

Ráth Zoltán: Az épületek statisztikája Franciaországban.
=1891. 15. 718-722.

Vargha Gyula: Európa államai számokban. 1. Franciaország.
=1892. 16. 853-875.

     Fülöp-szigetek
A Fülöp-szigetek kereskedelme.
=1884. 8. 175. /V/

     fürdők
Konek Sándor: Magyarország fürdőstatisztikája.
=1866. 2. 150-153. /V/

     gabona
Weninger Vince: A gabnaárak.
=1861. 2. 55-82.

Ausztria gabonakereskedelme 1854-1861.
=1861. 2. 313. /V/

Trieszt gabonakereskedelme 1861-ben.
=1861. 2. 313. /V/

Gabnabevitel Franciaországban.
=1861. 2. 313. /V/

Jellinek Mór: Magyarország gabona forgalma az 1861-dik évben. 1-2.
=1862. 3. 44-49.; 257-259.

Jellinek Mór: Gabonaszállítási díjak.
=1862. 3. 286-287. /V/

A pesti piac gabnaforgalma 1861-ben.
=1862. 3. 316-318. /V/

Nagybritannia gabonabevitele.
=1862. 4. 157-158. /V/

Nagybritannia gabnatermesztése.
=1862. 4. 318. /V/

Nagy britannia gabna- és liszt bevitele.
=1864. 6. 158-159. /V/

Az 1863-diki piaci gabnaárak Pesten.
=1864. 6. 292. /V/

A gabna és liszt bevitele Nagybritanniába 1862/3-ban.
=1864. 6. 302. /V/

A főváros gabonakészlete, lisztkészlete és tüzelőanyagkészlete 1862-1864-ben.
=1866. 2. 150-151. /V/

Keleti Károly: Az 1868-diki aratás kenyérterményekben.
=1868. 5. 161-195.

Pestváros gabonaforgalma 1865-1868.
=1869. 6. 148-149. /V/

Gabonaneműek piaci ára 1854-1868.
=1869. 6. 149. /V/

Pisztóry Mór: Győrváros gabonaforgalma és gabonakereskedése.
=1871. 8. 35-58.

A magyar gabona a svájci piacokon.
=1874. 1. 73. /V/

Anglia gabnabevitele.
=1874. 1. 73-74. /V/

Románia gabonakivitele 1867-1873.
=1874. 1. 156. /V/

Thaly Emil: Gabnakivitelünk és vasutaink exportképessége.
=1877. 1. 3. 43-84.

A gabnatermelés Kelet-Indiában.
=1878. 2. 3. 147. /V/

Kilényi Hugó: Adatok Magyarország gabnakivitelének kérdéséhez az utolsó évtizedben. - Különös tekintettel a tarifaviszonyokra. - 1-2.
=1880. 4. 395-480.; 536-574.

Az osztrák vasutak gabona-tarifái.
=1882. 6. 5. 85-87. /V/

Gabonatermés értéke Ausztria-Magyarországon 1877-1882.
=1883. 7. 6. 55-57. /V/

A tuniszi gabonaverseny.
=1883. 7. 6. 58-60. /V/

Gabonánk versenyképessége.
=1884. 8. 397-398. /V/

A gabonaárak történetéről hazánkban 1791-1883.
=1884. 8. 683-690. /V/

A gabonavámok Belgiumban.
=1885. 9. 143-144. /V/

Ausztrália gabonakivitele.
=1885. 9. 406-407. /V/

A gabonatermés nagysága 1855-ben.
=1886. 10. 78. /V/

A budapesti gabonaárak 1871-1885 és gabonakereskedelem 1875-1885.
=1886. 10. 333-334. /V/

Poroszország termése 1866-ban.
=1886. 10. 522-525. /V/

A gabona-liszt és kenyér árának viszonya.
=1887. 11. 631-643.

Vizneker Antal: Külforgalmunk főbb eredményei az 1888-ik évi áruforgalmi statisztika szerint, különös tekintettel a gabonaneműek és állatok kivitelére.
=1889. 13. 506-521.

Vargha Gyula: Monarchiánk és Németország gabonával való ellátása, a kötendő kereskedelmi és vámszerződés szempontjából.
=1890. 14. 1064-1075.

Lewitter Miksa: A gabonavámok hatása Franciaországban.
=1891. 15. 543-548.

Vargha Gyula: Oroszország 1883-1890. évi aratása.
=1891. 15. 630-640.

Vargha Gyula: Magyarország 1891. évi aratása.
=1891. 15. 783-794.

     Galícia
A galíciai parasztok anyagi helyzete.
=1883. 7. 3. 78. /V/

A részegség ellen Galíciában és Bukovinában 1878-1883.
=1884. 8. 773-774. /V/

     Garnier, Joseph
György Endre: Joseph Garnier. Nekrológ.
=1882. 6. 1. 71-73. /V/

     gazdák
Kerkapoly Károly: Három emlékirat. - Az országos iparosgyűlés emlékirata. - A magyar gazdák országos értekezletének emlékirata. - Gróf Zichy Jenő emlékirata a magyar ipar fejlesztése érdekében.
=1880. 4. 78-101.

Pólya Jakab: A nemzetközi gazdakongresszus.
=1885. 9. 687-704.

     gazdálkodás
A magángazdálkodás elvei.
=1883. 7. 3. 71-72. /V/

Levi, Leone: Anglia pénzügyi gazdálkodása az utolsó két évtized alatt.
=1884. 8. 628-636.

     gazdaság
Glatter Eduárd: Pest-Pilis gazdasági viszonyai.
=1861. 2. 5-30.

Franciaország gazdasága, kereskedelme és ipara.
=1869. 6. 138. /V/

A gazdasági szakoktatás Franciaországban.
=1877. 1. 2. 126. /V/

Mándy Izidor: Adatok a gazdasági tanügy- és a ráfordított államsegélyről.
=1877. 1. 4. 117-120. /V/

Weisz Béla: A gazdasági szabadság érvényesülése Angliában.
=1879. 3. 37-54.

A gazdasági tanintézetek fejlődéséről és jelen állásáról.
=1879. 3. 604-607. /V/

Pólya Jakab: Az öröklési jog társadalmi és gazdasági szempontból.
=1889. 13. 359-389.

     gazdasági egyesületek
Széchényi Pál: Az országos magyar gazdasági egyesület megalakulásának ötvenedik évfordulója.
=1879. 3. 55-60.

A gazdasági egyesületek Magyarországon.
=1883. 7. 7. 68. /V/

Bernát István: Gazdasági egyesületeink működése 1882-ben.
=1883. 7. 9. 44-51.

Gazdasági egyesületek Poroszországban.
=1884. 8. 410. /V/

     gazdasági gépek
Az amerikai gazdasági gépek piaca Oroszországban.
=1884. 8. 417-418. /V/

     gazdasági válság
Mudrony Soma: A gazdasági válság és a kibontakozás útja.
=1879. 3. 173-191.

Pólya Jakab: Valuta és a gazdasági válság.
=1886. 10. 680-697.

     gázenergia
A gázenergia és villamosenergia.
=1883. 7. 9. 72-73. /V/

     gáztársulat
A német szárazföldi gáztársulat Dessauban.
=1867. 3. 308-309. /V/

     gázvilágítás
A gázvilágításra vonatkozó adatok 1857-1860.
=1861. 1. 158. /V/

     gépkereskedelem
Kautz Gyula: A gépüzlet nemzetgazdaságunk újabb fejlődési szakában.
=1864. 6. 250-277.

Az amerikai gazdasági gépek piaca Oroszországban.
=1884. 8. 417-418. /V/

     gimnáziumok
Hunfalvy János: Gymnasiumaink állása 1852/3-tól 1858/9-ig.
=1861. 1. 22-55.

     görög lelkészek
Szilágyi István közli: Két régi emlék. 1. Első, magyar nyelvű postai utasítás Szepesi Jánostól. - 2. Magyar nyelvű stóla-szabályzat a görög nem egyesült lelkészek számára Kazinczy Dénestől.
=1883. 7. 3. 57-65.

     görögkeletiek
A magyarországi görög óhitűek nemzeti alapjairól.
=1864. 6. 289-290. /V/

     Görögország
Görögország anyagi állapota.
=1884. 8. 270-271. /V/

     gőzgépek
Pisztóry Mór: Egy statisztikai emlék a gőz jubileuma alkalmából.
=1881. 5. 4. 74-109.

     gőzhajózás
Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási társulat.
=1868. 5. 304-305. /V/

A gőzhajózás az egyes államokban.
=1884. 8. 399-401. /V/

     gőzmalmok
Kalifornia gőzmalomipara.
=1884. 8. 518. /V/

     gyapjú
Az Angliába bevitt gyapjú mennyisége 1843-1860-ig.
=1861. 2. 311. /V/

Az angol gyapjuárak változása.
=1884. 8. 409. /V/

     gyapot
India gyapotipara.
=1885. 9. 401. /V/

     gyáripar
Párizs műipara.
=1864. 6. 160. /V/

Az angol munkások gyárfelügyelőkké előléptetése.
=1884. 8. 413-414. /V/

Országos gyáripari kongresszus.
=1885. 9. 151. /V/

     gyarmatok
Nagybritannia gyarmatai.
=1865. 1. 155-157. /V/

Trieszt kereskedése gyarmati árukkal 1865-ben.
=1866. 2. 143. /V/

Az ausztráliai brit gyarmatok.
=1885. 9. 669-671. /V/

Fekete Ignác: Az angol gyarmatok értekezlete.
=1887. 11. 310-316.

     gyártörvény
Gyári törvény Oroszországban.
=1884. 8. 348-349. /V/

     gyógyfürdők
Dobránszky Péter: Gyógyhelyeink és ásványvizeink értékesítéséről.
=1882. 6. 6. 38-56.

Jakab Elek: Adalék Magyarország ásványvizei és gyógyfürdői törvényhozás útjáni rendezése kérdéséhez.
=1886. 10. 28-41.

     Győr
A győri püspöki megye iskolái.
=1861. 1. 310. /V/

Barsi József: Elemi tanügy a győri róm. kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 107-123.

Pisztóry Mór: Győrváros gabonaforgalma és gabonakereskedése.
=1871. 8. 35-58.

Krisztinkovich Ede: Győr.
=1886. 10. 346-352.

     Győr vármegye
Győr megye katonái.
=1861. 2. 152. /V/

     gyümölcs
Gyümölcs konzerv-gyártó szövetkezet létesítése.
=1884. 8. 415. /V/

A gyümölcsaszalás.
=1885. 9. 53-54. /V/

Kada Elek: Gyümölcskereskedelmünk jövője, különös tekintettel az Alföld viszonyaira.
=1885. 9. 764-794.

A gyümölcs- és zöldség-termelésről Angliában.
=1887. 11. 318-319. /V/

Frangeš, Simon: Horvát-Szlavonországok gyümölcstermelése.
=1890. 14. 1035-1040.

     hadügy
Az európai státusok hadügye s katonasága.
=1862. 4. 154-155. /V/

A cs. k. ausztriai hadsereg létszáma.
=1864. 6. 296-297. /V/

Fényes Elek: Párhuzam a magyar koronai birodalom és az ausztriai német, lengyel és cseh koronai országok közötti területi, népességi, had- és pénzügyi tekintetben.
=1867. 3. 245-305.

Az 1866-diki kettős hadjárat veszteségei.
=1868. 5. 305-306. /V/

     hajóépítés
Az osztrák hajóépítészet 1866-ban.
=1867. 4. 125. /V/

Az angol hajóépítés.
=1884. 8. 415. /V/

     hajózás
Weninger Vince: A hajózási forgalom az osztrák kikötőkben s a hajók teherképessége 1859-ben.
=1861. 2. 247-253.

Galgóczy Károly: Cs. kir. szabadalmazott első dunagőzhajózási társaság.
=1862. 4. 59-73.

A kereskedelmi hajóraj Európában.
=1862. 4. 155. /V/

A Duna és a Fekete-tenger közötti hajóforgalom 1861-1863.
=1865. 1. 333. /V/

Tirscher Pál: A hajózás és forgalom a Dunán és mellékfolyóin 1865/8-ban.
=1868. 5. 195-231.

Barsi József: Trieszt hajóforgalma 1868-ban.
=1868. 5. 262-271.

Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási társulat.
=1868. 5. 304-305. /V/

Liverpool hajóforgalma 1866-1868.
=1869. 6. 155-156. /V/

Barsi József: A magyar-horvát tengerpart hajóforgalma 1864-1868.
=1870. 7. 222-315.

Konek Sándor: Tengeri kereskedelmünk érdekei.
=1878. 2. 1. 14-44.

Kenessey Albert: Az első dunagőzhajózási társaság jogi viszonya az államhoz.
=1878. 2. 2. 58-63.

A vasúti és hajózási főfelügyelőség jelentése 1877-ből.
=1878. 2. 3. 131-138. /V/

Bánffy Béla - Szuesz Ede: Eszmecsere a dunai lánchajózás tárgyában.
=1881. 5. 1. 57-72.

Schnierer Gyula: Fiume múltja és jövője.
=1882. 6. 3. 32-47.

Lánchajózás.
=1882. 6. 9. 80-82. /V/

György Endre: A dunagőzhajózási társaság és a magyar érdekek.
=1883. 7. 4. 15-53.

Hajóforgalom Triesztből Dél-Amerikába.
=1883. 7. 9. 71. /V/

A hajózási iskolák száma Oroszországban.
=1884. 8. 269-270. /V/

Japáni hajózási társulat.
=1884. 8. 346. /V/

A gőzhajózás az egyes államokban.
=1884. 8. 399-401. /V/

Nagybritánia hajóforgalma 1878-1882.
=1884. 8. 407-409. /V/

A hajótípusok aránya Németországban.
=1884. 8. 511-512. /V/

Kedvezményezett tengeri forgalmunk.
=1884. 8. 768-769. /V/

A kereskedelmi hajózás állapotáról az egész földön.
=1885. 9. 140-142. /V/

Anglia hajói 1884-ben.
=1885. 9. 395-397. /V/

Hajózási összeköttetésünk az Egyesült-Államokkal.
=1885. 9. 398. /V/

Jankó János, ifj.: Érdekeink Észak-Afrikában.
=1888. 12. 107-126.

Jankó János, ifj.: Kereskedelmünk Észak-Afrikában.
=1888. 12. 520-541.

Alpha: Teendőink Fiuméban.
=1889. 13. 530-539.

Heltai Ferenc: A Dunagőzhajózási Társaság és a magyar álláspont.
=1889. 13. 540-553.

Alpha: Fiume tengerészetéről.
=1890. 14. 857-870.

     halálozás
Tormay Károly: A légköri, betegeskedési és halálozási viszonyok Pest városában 1859-ben.
=1861. 2. 31-54., 1 t.

Észak-Amerika népesedése és halálozási viszonyai.
=1867. 3. 309-310. /V/

Tormay Károly: Pest városa élet- és halálozási viszonyainak statisztikája, különös tekintettel az 1831-es, 1854/55-ös és 1866-os kolerajárványra.
=1867. 4. 186-252., 6 t.

Halálozások Európában.
=1885. 9. 826. /V/

Weszelovszky Károly: Magyarország népességének időelőtti elhalálozása. 1-2.
=1888. 12. 569-592.; 739-808.

Vizneker Antal: A halálokok statisztikája.
=1890. 14. 294-304.

     halandóság
Kőrösi József: Észrevételek a halandósági statisztikához.
=1878. 2. 4. 114-133.

     halászat
Észak-Amerika halászati telepei.
=1883. 7. 7. 79. /V/

Biasini Domokos: A halászat rendezésének kérdéséhez.
=1885. 9. 329-333.

Vadászat és halászat.
=1886. 10. 456-458. /V/

     haltenyésztés
Magyarország haltenyésztése.
=1886. 10. 630. /V/

     Hamburg
Kivándorlási statisztika Hamburgból, 1865-ben.
=1866. 2. 160. /V/

     határőrvidék
Horvát-Szlavon katonai határőrvidék.
=1861. 2. 281-284. /V/

Bedő Albert: A Horvát- és Szlavónországokkal egyesített katonai határőrvidék beruházási alapja.
=1889. 13. 929-934.

     házadó
Pest városának házadója.
=1864. 6. 290. /V/

     háziállatok
Háziállatok Szászországban 1846-1965.
=1868. 5. 307-308. /V/

Fiáth Miklós: A háziállatok összeírása 1884-ben. 1-2.
=1886. 10. 1-27.; 202-255.

Fiáth Miklós: Magyarország háziállat-állományának megoszlása.
=1887. 11. 109-118.

     háziipar
Kubinyi Lajos: Házi iparunk jelen helyzete.
=1879. 3. 111-122.

Jekelfalussy József: Magyarország háziipara 1884-ben.
=1885. 9. 673-686.

     helyi érdekű vasutak
1865 július 12-én kelt francia törvény a helyi érdekű és iparvasutakról.
=1880. 4. 145-146. /V/

A helyi érdekű vasutak tárgyában hozott 1879-ki új francia törvény.
=1880. 4. 146-152. /V/

1880. évi XXXI. törvénycikk a helyi érdekű vasutakról.
=1880. 4. 310-314. /V/

Mándy Lajos: Helyi érdekű vasutaink.
=1884. 8. 617-627.

A helyi érdekű vasutak.
=1885. 9. 666-667. /V/

     helytartótanács
Szilágyi István közli: Régi emlékek. 1. A m. királyi Helytartó-tanács létszáma és fizetése 1783/4-ben. - Magyarország bevételei és kiadásai 1811-ben.
=1883. 7. 6. 29-38.

     hetilapok
A napilapok és hetilapok Szászországban 1855-1867.
=1868. 5. 306. /V/

     hídvámok
Út- és hídvámok jövedelme 1850-1865.
=1869. 6. 143. /V/

     Hildebrand, Bruno
György Endre: Bruno Hildebrand. Nekrológ.
=1878. 2. 1. 131-132. /V/

     hírlapok
Hírlapforgalom 1868-ban.
=1869. 6. 312. /V/

Hírlapirodalom Oroszországban.
=1883. 7. 9. 75-76. /V/

Vargha Gyula: A postán szétküldött magyarországi hírlapok statisztikája.
=1890. 14. 551-558.

     hitel
Keleti Károly: Hitel és uzsora.
=1877. 1. 2. 56-72.

Galgóczy János: Hitelügyeink szabályozásának kérdéséhez.
=1878. 2. 2. 1-30.

Kovács Gyula: Az agio ingadozásának hatása a kereskedelmi forgalomra, a termelésre, a hitelre és kamatlábra. 1-3.
=1881. 5. 2. 77-125.; 3. 1-46.; 4. 1-45.

Csillag Gyula: A talajjavítási és vízszabályozási hitelügy jogi szervezéséről.
=1881. 5. 3. 90-112.

Ausztria-Magyarország hitelszükséglete 1882-ben.
=1882. 6. 8. 84-85. /V/

Oroszország hitele.
=1883. 7. 7. 76-77. /V/

Az államhitelügy.
=1883. 7. 9. 69-71. /V/

Kvassay Jenő: A vízszabályozási és talajjavítási hitel törvényhozási rendezése.
=1889. 13. 18-57.

Ráth Zoltán: A földbirtokos osztály hitelszükséglete s annak kielégítése. 1-3.
=1891. 15. 824-863.; 911-945.; 1070-1085.

Ráth Zoltán: A földbirtokosi hitel statisztikája. 1-3.
=1891. 15. 877-885.; 965-980.; 1144-1170.

Wickenburg Márk: A legújabb magyar konverziók.
=1892. 16. 101-111.

Wickenburg Márk: Adatok a legújabb magyar konverzióhoz.
=1892. 16. 157-166.

     hitelintézetek
A magyar földhitelintézet.
=1863. 5. 311-312. /V/

Hitel- és biztosítóintézetek.
=1864. 6. 130-136. /V/

Hitelintézetek.
=1864. 6. 280-283. /V/

Franciaország hitelintézetei.
=1864. 6. 299-300. /V/

A bécsi hitelintézet 1864-dik évi mérlege.
=1865. 1. 140. /V/

A Magyar Földhitelintézet kimutatása 1865-ben.
=1865. 1. 332-333. /V/

Az osztrák hitelintézet.
=1867. 3. 307-308. /V/

Az állami és hitelintézeti rakhelyek sókészlete 1867-ben.
=1869. 6. 308-311. /V/

Bujanovics Sándor: A kisbirtokosok országos földhitelintézete.
=1879. 3. 223-238.

Ausztria bank- s hitelintézetei.
=1886. 10. 84-85. /V/

Vargha Gyula: A magyarországi hitelintézetek 1887-ben.
=1889. 13. 423-437.

Csillag Gyula: A bajor talajjavítási hitelintézet.
=1891. 15. 729-743.

     hitelképesség
Mudrony Pál: A magyar gazdák bankhitelképessége.
=1884. 8. 38-45.

     hitelszövetkezetek
Sarlay Károly: A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről.
=1883. 7. 6. 19-28.

A német előleg- s hitelszövetkezetek.
=1883. 7. 6. 69. /V/

A gazdasági hitelszövetkezetek.
=1886. 10. 444-451. /V/

Pólya Jakab: A mezőgazdasági hitelszövetkezetek.
=1892. 16. 112-128.

György Endre: Raiffeisen-féle hitelszövetkezetek Magyarországon. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1892. 16. 351-362.

     hitfelekezetek
Hitfelekezeti változtatások Horvát-Tótországban 1868-ban.
=1869. 6. 317. /V/

Vargha Gyula: A hitfelekezeti viszonyok hazánkban.
=1892. 16. 571-593.

Vargha Gyula: Adatok hazánk hitfelekezeti viszonyainak megvilágításához.
=1892. 16. 600-613.

     hivatalnokok
A hivatalnokok egylete Ausztriában 1866-ban.
=1867. 4. 125. /V/

     hízómarha
Hízómarhakivitelünk Svájcba.
=1884. 8. 769-772. /V/

     Hollandia
A holland vasutak 1882-1883.
=1885. 9. 404-405. /V/

     homárok
Kerpely Antal: A magyar vasgyárak, homárok és vasgyártmányok ismertetése.
=1885. 9. 193-207.

     honvédelem
Keleti Károly: Az általános védkötelezettségről.
=1878. 2. 4. 1-19.

     Hortobágy
A hortobágyi sajttermelő szövetkezet 1883-ban.
=1884. 8. 414. /V/

     Horvátország
Horvát-Szlavon katonai határőrvidék.
=1861. 2. 281-284. /V/

Hitfelekezeti változtatások Horvát-Tótországban 1868-ban.
=1869. 6. 317. /V/

Termesztmények ára Horvát-Tótországban 1868-ban.
=1869. 6. 317-318. /V/

Barsi József: A magyar-horvát tengerpart hajóforgalma 1864-1868.
=1870. 7. 222-315.

Konek Sándor: A fekvő birtok mozgalma polgári Horvát-Szalvóniában.
=1877. 1. 1. 63-71.

Kőrösi József: Statisztikai adatok Dalmát-Szlavón-Horvátországról.
=1877. 1. 2. 112-114. /V/

Horvátország népessége.
=1883. 7. 3. 66-67. /V/

Horvátországi népszámlálás 1880-ban.
=1885. 9. 215-217. /V/

A horvát-szlavón deficit.
=1886. 10. 392-393. /V/

Bedő Albert: A Horvát- és Szlavónországokkal egyesített katonai határőrvidék beruházási alapja.
=1889. 13. 929-934.

Frangeš, Simon: Horvát-Szlavonországok bortermelése.
=1890. 14. 931-944.

Frangeš, Simon: Horvát-Szlavonországok gyümölcstermelése.
=1890. 14. 1035-1040.

Frangeš, Simon: A mezőgazdasági viszonyok Horvát-Szlavonországokban.
=1890. 14. 1123-1139.

Fenyvessy Adolf: A horvát kvóta.
=1891. 15. 640-646.

     hullámtörés
Az olaj mint hullámtörő.
=1884. 8. 347-348. /V/

     hús
A húsfogyasztás Szászországban.
=1868. 5. 308. /V/

Mándy Lajos: Marhatenyésztésünk és az európai húspiac.
=1879. 3. 147-151. /V/

Az ausztráliai fagyott hús kivitele.
=1886. 10. 87. /V/

     idegenek
Idegen lakosság Svájcban.
=1885. 9. 60-61. /V/

     igazgatás
A közlekedési intézetek pénzügyi igazgatása.
=1886. 10. 749-765.

     Illava
Az illavai központi állami börtön adatai.
=1861. 2. 316. /V/

     India
Adatok Indiáról 1857-1866.
=1869. 6. 139-140. /V/

A gabnatermelés Kelet-Indiában.
=1878. 2. 3. 147. /V/

Vörös László: Angol-India vasútai.
=1879. 3. 317-360.

Kelet-India külkereskedelme.
=1883. 7. 7. 77-78. /V/

Az indiai búza.
=1883. 7. 8. 77-79. /V/

Lovak kivitele Indiába.
=1885. 9. 399. /V/

Az indiai búza kivitele 1880-1884.
=1885. 9. 399-400. /V/

India gyapotipara.
=1885. 9. 401. /V/

Az indiai vasutak.
=1885. 9. 401. /V/

Az indiai búzatermés.
=1885. 9. 729-730. /V/

India búzatermése.
=1886. 10. 788-791. /V/

Bernát István: A kelet-indiai búza versenye.
=1887. 11. 205-210.

     ínség
Adatok az 1863-diki [kelet-magyarországi] ínségről.
=1864. 6. 284-289. /V/

     Internacionálé
Bethlen András: Néhány szó az "International"-ról.
=1877. 1. 1. 136-143.

A szocialista kongresszusról.
=1877. 1. 3. 148-149. /V/

     ipar
Franciaország gazdasága, kereskedelme és ipara.
=1869. 6. 138. /V/

Beőthy Leó: A világipar a XIX. század második felében.
=1869. 6. 237-277.

Mudrony Soma: Oroszország ipara.
=1874. 1. 444-464.

Mudrony Soma: A hazai ipar helyzete.
=1877. 1. 3. 95-105.

Láng Lajos: A magyar iparélet történeti fejlődése.
=1877. 1. 3. 106-109.

Weisz Béla: Eszmék a magyar ipar kérdéséhez.
=1879. 3. 380-400.

Kerkapoly Károly: Három emlékirat. - Az országos iparosgyűlés emlékirata. - A magyar gazdák országos értekezletének emlékirata. - Gróf Zichy Jenő emlékirata a magyar ipar fejlesztése érdekében.
=1880. 4. 78-101.

A fegyházi ipar versenye.
=1883. 7. 1. 75. /V/

Az Egyesült-Államok legnagyobb iparűző városai.
=1883. 7. 6. 70-71. /V/

Az Egyesült Államok ipara.
=1884. 8. 342-346. /V/

Gyári törvény Oroszországban.
=1884. 8. 348-349. /V/

Iparoktatásunk állapotáról.
=1884. 8. 873-874. /V/

Mudrony Pál: Egy amerikai mezőgazdasági és iparegyetem.
=1885. 9. 28-37.

Oroszország ipara.
=1885. 9. 150. /V/

Kerpely Antal: A magyar vasgyárak, homárok és vasgyártmányok ismertetése.
=1885. 9. 193-207.

A német ipar-részvénytársaságok.
=1885. 9. 390-392. /V/

Közlekedési vállalataink és a hazai ipar.
=1886. 10. 626-630. /V/

Fenyvessy Adolf: Két beteg ipar. (Cukoripar, szeszipar.)
=1887. 11. 5-22.

Matlekovits Sándor: Az ipartörvény hatása.
=1887. 11. 270-309.

Sasvári Ármin közli: Az ipar Szerbiában.
=1887. 11. 824-840.

     iparfejlesztés
Mandello Károly: Iparunk fejlesztése.
=1887. 11. 23-29.

Joób Lajos: Egy javaslathoz az ipar fejlesztése érdekében.
=1887. 11. 119-123.

Heltai Ferenc: Az állami beavatkozás határai az iparfejlesztés körül.
=1889. 13. 853-871.

Bernát István: Az ipar fejlesztése Württembergben 1848. óta.
=1890. 14. 328-341.

     ipariskolák
Kautz Gyula: A magyar ipariskolák és reáltanodák.
=1862. 4. 93-101.

Az ipariskolákról.
=1878. 2. 2. 151. /V/

     iparkamarák
Néhány adat a kereskedelmi és iparkamarák hivatalos jelentéseiből.
=1861. 1. 152-155. /V/

A budapesti kereskedelmi és iparkamarának jelentése 1877-ből.
=1878. 2. 3. 140-143. /V/

Mándy Lajos: A debreceni kereskedelmi és iparkamara jelentése.
=1882. 6. 9. 68-78. /V/

Heltai Ferenc: A kereskedelmi és iparkamarák reformja.
=1883. 7. 8. 1-19.

     iparkiállítás
Ráth Károly: Az 1880. és 1881. években tartott országos iparkiállítások szervezete és pénzügyi eredményei.
=1882. 6. 5. 25-49.

     iparoktatás
Bernát István: Az iparoktatás fejlődése Württembergben.
=1889. 13. 950-960.

     iparosok
Keleti Károly: Az iparos nevelés.
=1867. 3. 90-124.

Az osztrák iparosok kongresszusa.
=1877. 1. 4. 143-144. /V/

     iparstatisztika
Párizs iparstatisztikája.
=1866. 2. 146-149. /V/

Jekelfalussy József: Magyarország iparstatisztikája 1885-ben. 1-2.
=1886. 10. 465-484.; 529-562.

Vargha Gyula: Az iparstatisztika egyik elhanyagolt ága.
=1891. 15. 198-200.

Jekelfalussy József: Az új iparstatisztika főbb eredményei.
=1892. 16. 1033-1051.

     ipartársulatok
Gelléri Mór: Ipartársulataink szervezése és iparunk fejlesztése.
=1877. 1. 1. 178-186.

     ipartörténet
Acsády Ignác: Ipartörténetünk feladatai.
=1890. 14. 375-387.

     ipartörvény
Kerkapoly Károly: Az ipartörvény módosításához.
=1877. 1. 2. 73-92.

Heltai Ferenc: Az ipartörvény revíziója. 1-5.
=1883. 7. 1. 1-43.; 2. 21-63.; 3. 33-56.; 4. 54-73.; 5. 45-75.

Heltai Ferenc: Az új ipartörvény és az állam s társadalom föladatai.
=1884. 8. 425-451.

Braun Sándor: A vándoripar szabályozása.
=1890. 14. 128-141.

     iparvállalatok
A Magyarországon 1867-ben keletkezett és megváltozott iparvállalatok.
=1867. 4. 253-254. /V/

     iparvasutak
1865 július 12-én kelt francia törvény a helyi érdekű és iparvasutakról.
=1880. 4. 145-146. /V/

     Írország
Nagybritannia és Írország jövedelme.
=1861. 1. 314. /V/

Írország népessége.
=1861. 2. 306-310. /V/

Nagybritannia és Írország külkereskedelmének pénzértéke 1866-1868.
=1869. 6. 153-155. /V/

Az írek kivándorlása.
=1883. 7. 4. 93. /V/

Pólya Jakab: Az új ír földbirtok-törvény.
=1883. 7. 6. 39-44.

     iskolák
A szombathelyi püspöki megye iskolái.
=1861. 1. 310. /V/

A győri püspöki megye iskolái.
=1861. 1. 310. /V/

Sopronmegyei zsidó népiskolák 1862/3-ban.
=1864. 6. 306-313. /V/

Norvég nép- és felső iskolák 1869-ben.
=1870. 7. 319-320. /V/

Weisz Bernát Ferenc: Az iskolai takarékpénztárak Magyarországban 1879 június végén.
=1879. 3. 477-508.

A hajózási iskolák száma Oroszországban.
=1884. 8. 269-270. /V/

Halász Sándor: Az iskolai takarékpénztárak Magyarországon.
=1892. 16. 129-143.

     ital
Wachtel Aurél: A franciaországi italadók, s alkalmazásuk Elszász-Lotharingiában.
=1883. 7. 9. 1-18.

Telkes Simon: Kereskedelmünk italokkal.
=1887. 11. 644-691.

     italmérés
Fáy Béla: Az italmérési jog mint új állambevételi jog.
=1879. 3. 128-136. /V/

Fenyvessy Adolf: Az italmérési jövedék.
=1889. 13. 887-893.

Popovics Sándor: Az italmérési jog s az italmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanítás. 1-2.
=1890. 14. 218-232.; 594-611.

Hegedüs Ferenc: Az italmérési jövedék reformjáról.
=1891. 15. 444-449.

     Japán
Japán kereskedelme.
=1883. 7. 6. 58. /V/

Japáni hajózási társulat.
=1884. 8. 346. /V/

     járadék
György Endre: A magyar aranyjáradék-kölcsön.
=1877. 1. 3. 146-148. /V/

     Jászfényszaru
Athanász Szilárd: Jászfényszaru mezőváros statisztikai leírása.
=1867. 3. 58-75.

     Jáva
Jáva sziget kereskedelme.
=1884. 8. 351. /V/

     jégkár
Az erdélyi kölcsönös jég- és tűzkárbiztosító társaság 1864-diki közgyűlése.
=1864. 6. 156. /V/

Állami jégkárbiztosító intézet Bajorországban.
=1884. 8. 82-83. /V/

A jégkárokról az osztrák tartományokban.
=1885. 9. 54-55. /V/

Magyar gazdák jégbiztosítási szövetkezete.
=1886. 10. 519-521. /V/

Vargha Gyula: Jégverések és jégkárok Poroszországban.
=1890. 14. 1040-1045.

     jegybank
Weninger Vince: A bankügy elmélete. 1-2. 1. A jegy- és letéti bankokról. 2. A Peel-akta.
=1866. 2. 232-308.; 1867. 3. 145-244.

Fekete Ignác: A monarchia jegybankja 1818-1885.
=1886. 10. 401-411.

     Jekelfalussy József
Jegyzőkönyv Jekelfalussy József és Kőrösi József irodalmi vitájáról és becsületsértési ügyéről.
=1892. 16. 184.

     jelzálog
A bécsi n. bank jelzálogi üzlete 1865-ben.
=1866. 2. 139-141. /V/

A cseh jelzálogi bank 1865-dik évi kimutatása.
=1866. 2. 141-142. /V/

A hypotheka teher Olaszországban.
=1883. 7. 6. 64. /V/

A jelzálogi terhek statisztikája.
=1883. 7. 9. 68-69. /V/

A földbirtok jelzálogi megterhelése 1883-ban.
=1886. 10. 332. /V/

Vizneker Antal: A jelzálogi terhek forgalma Poroszországban.
=1889. 13. 731-735.

     jobbágyság
A személyrabság Oroszhonban.
=1861. 2. 304-305. /V/

     jogtudomány
Vizneker Antal: Jog- és államtudományi vizsgálati rendszerünk reformjához.
=1888. 12. 313-333.

Vizneker Antal: Felelet dr. Apáthy István úrnak a jogi vizsgálatok reformja tárgyában.
=1889. 13. 330-343.

Vizneker Antal: A jog- és államtudományi szakoktatás reformja.
=1890. 14. 142-157.

     jótékony intézetek
Weninger Vince: Jótékony intézetek Franciaországban.
=1862. 3. 307-310. /V/

     jövedék
A magyar dohányjövedék.
=1874. 1. 154-155. /V/

A dohányjövedék 1884-ben.
=1885. 9. 827-828. /V/

Borovszky Károly: A dohányjövedék Magyarországban. 1-4.
=1888. 12. 210-235.; 334-374.; 542-568.; 660-682.

Fenyvessy Adolf: Az italmérési jövedék.
=1889. 13. 887-893.

Popovics Sándor: Az italmérési jog s az italmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanítás. 1-2.
=1890. 14. 218-232.; 594-611.

Vizneker Antal: A magyar és a külföldi dohányjövedék.
=1891. 15. 90-109.

Hegedüs Ferenc: Az italmérési jövedék reformjáról.
=1891. 15. 444-449.

     jövedelem
Az osztrák állami vasúti társaság jövedelme 1860-ban.
=1861. 1. 158. /V/

A tiszavölgyi vasúti társaság jövedelme 1860-ban.
=1861. 1. 158. /V/

A dunai gőzhajózási társaság jövedelme 1860-ban.
=1861. 1. 158. /V/

Nagybritannia és Írország jövedelme.
=1861. 1. 314. /V/

A vadászatból eredő összes jövedelem Franciaországban.
=1861. 1. 315. /V/

Az osztrák vaspályák jövedelme.
=1861. 2. 150. /V/

Az európai államok évi jövedelme és szükséglete.
=1862. 4. 153-154. /V/

Pest városa jövedelmi adója.
=1864. 6. 290-291. /V/

A német vámegylet 1864-diki vámjövedelme.
=1865. 1. 153. /V/

A földművelés jövedelme és tőkéje Franciaországban.
=1867. 4. 118-119. /V/

Az angol munkásosztály jövedelme.
=1867. 4. 119-122. /V/

A déli vasúttársaság és a francia vasútvonalak forgalmának, jövedelmének és költségeinek összehasonlítása 1867-ben.
=1868. 302-303. /V/

Út- és hídvámok jövedelme 1850-1865.
=1869. 6. 143. /V/

Dobner Rudolf: Az általános jövedelmi adó, mint adóreformtényező.
=1871. 8. 67-91.

A vallás- és tanulmányi alapok jövedelmei.
=1877. 1. 2. 123-125. /V/

Közös vámjövedelmek.
=1882. 6. 8. 85-86. /V/

Az angol nép jövedelme.
=1883. 7. 1. 87. /V/

Pólya Jakab: Gróf Széchenyi István minimum-javaslata és annak irodalma.
=1883. 7. 5. 19-31.

A dohányegyedáruság jövedelme Magyarországon.
=1884. 8. 507-510. /V/

Ráth Zoltán: Az új porosz jövedelmi adótörvényjavaslat.
=1891. 15. 507-526.

     Kalifornia
Kalifornia gőzmalomipara.
=1884. 8. 518. /V/

     Kalocsa
Barsi József: Elemi tanügy, a kalocsai érseki megye területén 1861/2.
=1862. 4. 213-225.

     kamat
Lónyay Menyhért: Az osztrák örökös tartományokban és Magyarországban kamatbiztosítás mellett épült vasutak viszonya az államhoz.
=1863. 5. 175-187.

Kovács Gyula: Az agio ingadozásának hatása a kereskedelmi forgalomra, a termelésre, a hitelre és kamatlábra. 1-3.
=1881. 5. 2. 77-125.; 3. 1-46.; 4. 1-45.

Szilágyi Virgil: Uzsora és kamat-maximum.
=1882. 6. 3. 48-60.

A leszámítoló-üzletág kamatlába Európában.
=1887. 11. 237. /V/

Neményi Ambrus: Kamatbiztosítást élvező vasutak és államosítás Magyarországon.
=1889. 13. 72-80.

     Kanada
Tenger alatti alagút Kanada s Eduárd-sziget közt.
=1885. 9. 735. /V/

     kancellária
A k. magyar udvari kancellária költségvetése 1863/4-re.
=1863. 5. 188-198.

     kapuadó
Teleszky János: A franciaországi kapuadó-rendszer. 1-2.
=1891. 15. 590-609.; 673-691.

     kártalanítás
Popovics Sándor: Az italmérési jog s az italmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanítás. 1-2.
=1890. 14. 218-232.; 594-611.

     kartellek
Mandello Gyula: Kartellstatisztika a legújabb évekből.
=1891. 15. 200-204.

     Kassa
Barsi József: Elemi tanügy a kassai római kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 192-205.

     Kassa-Oderburg-i vasút
György Endre: A kassa-oderburgi vasút szanálása.
=1877. 1. 4. 135-139. /V/

     kataszter
Csillag Gyula: Telekkönyv és kataszter.
=1884. 8. 194-213.

     katonai veszteségek
Az 1866-diki kettős hadjárat veszteségei.
=1868. 5. 305-306. /V/

     katonakötelezettség
Kőváry László: A katona kötelezettség- és háborúveszély biztosítás.
=1882. 6. 4. 23-31.

     katonaság
Győr megye katonái.
=1861. 2. 152. /V/

Szent György sz. k. város katonái.
=1861. 2. 152. /V/

Az európai státusok hadügye s katonasága.
=1862. 4. 154-155. /V/

Katonakötelezettek alkalmasság-vizsgálata 1852-1859.
=1868. 5. 298-301. /V/

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai egészségügyi statisztikája 1871-ben.
=1874. 1. 155-156. /V/

     kaució
Kaució-biztosító intézetek.
=1883. 7. 9. 78-79. /V/

     kávé
Tápszerek termelése. Cukor, kávé, bor, komló.
=1862. 4. 156-157. /V/

     Kazinczy Dénes
Szilágyi István közli: Két régi emlék. 1. Első, magyar nyelvű postai utasítás Szepesi Jánostól. - 2. Magyar nyelvű stóla-szabályzat a görög nem egyesült lelkészek számára Kazinczy Dénestől.
=1883. 7. 3. 57-65.

     Kecskemét
Kecskeméti Emil: Mezőgazdasági viszonyok és állapotok Kecskeméten és határában.
=1888. 12. 375-400.

     kegyes tanító rend
Nagy Márton: A kegyes tanító rendnek statisztikája.
=1862. 3. 31-43.

     Kelet-Magyarország
Adatok az 1863-diki [kelet-magyarországi] ínségről.
=1864. 6. 284-289. /V/

     Keleti Károly
Jekelfalussy József: Keleti Károly emlékezete. 1833-1892.
=1892. 16. 407-413.

     kender
Kendertermelés hazánkban.
=1886. 10. 269-271. /V/

     Kenessey Albert
Vörös László: Kenessey Albert. Nekrológ.
=1880. 4. 297-300. /V/

     kenyér
A gabona-liszt és kenyér árának viszonya.
=1887. 11. 631-643.

     kereskedelem
Weninger Vince: A pesti kereskedelmi akadémia.
=1861. 2. 254-263.

Ausztria kereskedelme.
=1861. 2. 312. /V/

Ausztria gabonakereskedelme 1854-1861.
=1861. 2. 313. /V/

Trieszt gabonakereskedelme 1861-ben.
=1861. 2. 313. /V/

Jellinek Mór: Magyarország gabona forgalma az 1861-dik évben. 1-2.
=1862. 3. 44-49.; 257-259.

Galgóczy Károly: Borkereskedésünk.
=1862. 3. 230-248.

A pesti magyar kereskedelmi bank üzlete.
=1862. 3. 282-286. /V/

Az éjszakamerikai Egyesült államok könyvkereskedése.
=1862. 3. 310-312. /V/

Galgóczy Károly: Pesti magyar kereskedelmi bank.
=1862. 4. 3-24.

A világforgalom jelen állása.
=1862. 4. 155. /V/

A kereskedelmi hajóraj Európában.
=1862. 4. 155. /V/

A pamut világforgalma.
=1862. 4. 156. /V/

A Pesti magyar kereskedelmi bank 1863-dik üzlete.
=1864. 6. 136-139. /V/

Trieszt kereskedése gyarmati árukkal 1865-ben.
=1866. 2. 143. /V/

Konek Sándor: A Fekete-tenger tartományainak kereskedelmi fontossága magyar szempontból.
=1867. 3. 125-136.

Barsi József: A világforgalom állása 1860-1865.
=1868. 5. 3-46.

Beőthy Leó: Ausztria és Magyarország kereskedelme 1866-ban.
=1868. 5. 75-131.

Tirscher Pál: A hajózás és forgalom a Dunán és mellékfolyóin 1865/8-ban.
=1868. 5. 195-231.

Franciaország gazdasága, kereskedelme és ipara.
=1869. 6. 138. /V/

Déloroszország vasutai és Odessa kereskedelme 1873-ban.
=1874. 1. 77-78. /V/

Az Egyesült Államok sertéskereskedése 1873-ban.
=1874. 1. 232-234. /V/

Dessewffy Aurél: A kereskedelmi szerződések megújítása előtt.
=1877. 1. 1. 72-90.

Lónyay Menyhért: Néhány adat a vám- és kereskedelmi szerződéshez.
=1878. 2. 1. 1-13.

Konek Sándor: Tengeri kereskedelmünk érdekei.
=1878. 2. 1. 14-44.

Kovács Gyula: Az érték-sablon a közös vámterület kereskedelmi forgalmában.
=1878. 2. 2. 144-150. /V/

Galgóczy János: A keleti világkereskedés jövő útvonalai.
=1878. 2. 3. 72-82.

Lator Géza: Keleti érdekeink.
=1878. 2. 4. 146-151. /V/

Varró Péter: Vasúti részvénytársulataink és az új kereskedelmi törvény.
=1879. 3. 157-172.

Thallóczy Lajos: Gróf Benyovszky Móricz és a magyar tengerparti kereskedelem első kezdetei.
=1879. 3. 192-222.

Kovács Gyula: Az agio ingadozásának hatása a kereskedelmi forgalomra, a termelésre, a hitelre és kamatlábra. 1-3.
=1881. 5. 2. 77-125.; 3. 1-46.; 4. 1-45.

Keleti kereskedelmünk emelése.
=1882. 6. 2. 84-87. /V/

-m.: Magyarország áruforgalma 1881 második felében.
=1882. 6. 3. 61-68. /V/

A fiumei kikötő emelkedése.
=1882. 6. 3. 84-87. /V/

Keleti Károly: Az áruforgalmi statisztika.
=1882. 6. 5. 50-67.

A belga afrikai kereskedelmi társaság.
=1883. 7. 3. 78-79. /V/

Az olasz kereskedelem.
=1883. 7. 4. 95. /V/

Japán kereskedelme.
=1883. 7. 6. 58. /V/

Kína teakereskedelme.
=1883. 7. 6. 74-77. /V/

Afrika kereskedelme.
=1883. 7. 8. 74-75. /V/

Gelléri Mór: A brüsszeli kereskedelmi múzeum.
=1883. 7. 10. 52-66.

Kína kereskedelme 1882-ben.
=1884. 8. 173-174. /V/

A Fülöp-szigetek kereskedelme.
=1884. 8. 175. /V/

Kereskedelmi múzeumok.
=1884. 8. 338. /V/

Jáva sziget kereskedelme.
=1884. 8. 351. /V/

Anglia világkereskedelmi jelentőségének okai.
=1884. 8. 389-395.

Kereskedelmi földrajzi társaságok.
=1884. 8. 402-403. /V/

Oroszország és Ausztria-Magyarország kereskedelme.
=1884. 8. 406-407. /V/

Korea kereskedelme.
=1884. 8. 420-421. /V/

Kereskedelmünk Bulgáriával.
=1884. 8. 510-511. /V/

Palesztina kereskedelme.
=1884. 8. 518. /V/

Kereskedelmünk Spanyolországgal.
=1884. 8. 690-695. /V/

A nemzetközi forgalom egyöntetűsége.
=1884. 8. 764-768. /V/

Kedvezményezett tengeri forgalmunk.
=1884. 8. 768-769. /V/

Giffen, Richard: A nemzetközi cukorkereskedelem.
=1885. 9. 38-43.

Fiume forgalmának emelkedése.
=1885. 9. 51-53. /V/

A selyemkereskedés.
=1885. 9. 60. /V/

Az agrumenkereskedés Szicíliában.
=1885. 9. 61-62. /V/

A kereskedelmi hajózás állapotáról az egész földön.
=1885. 9. 140-142. /V/

Baku világforgalmi jelentősége.
=1885. 9. 150-151. /V/

A Viti vagy Fidzsi szigetcsoport kereskedelmi forgalma.
=1885. 9. 226-229. /V/

Strausz Adolf: Keleti kereskedelmünk és egy magyar kereskedelmi múzeum.
=1885. 9. 233-267.

A német kereskedelem Olaszországgal.
=1885. 9. 392-393. /V/

Telkes Simon: A világforgalom főbb árucikkei.
=1885. 9. 505-544.

Kiviteli kereskedelmünk Szerbiába.
=1885. 9. 664-665. /V/

A kereskedés rövidárukkal Bécsben.
=1885. 9. 718-720. /V/

Oroszország európai kereskedelme 1864-1884.
=1885. 9. 722-728. /V/

Kada Elek: Gyümölcskereskedelmünk jövője, különös tekintettel az Alföld viszonyaira.
=1885. 9. 764-794.

A világforgalom megoszlása 1830-1882.
=1885. 9. 824-825. /V/

Szalonichi forgalma monarchiánkkal.
=1865. 9. 831-836. /V/

Weisz Berthold: Kereskedelmi hódítások.
=1886. 10. 133-151.

Kelet-Ázsia szerepe a világkereskedelemben.
=1886. 10. 152-154. /V/

Kolosváry Lajos: Kereskedelmünk a Balkán-félszigettel.
=1886. 10. 273-292.

A budapesti gabonaárak 1871-1885 és gabonakereskedelem 1875-1885.
=1886. 10. 333-334. /V/

A kereskedelmi múzeum.
=1886. 10. 376-379. /V/

György Endre: Blunt jelentése és Szaloniki kereskedelme.
=1886. 10. 412-418.

A bulgáriai orosz kereskedés.
=1886. 10. 453-456. /V/

Strausz Adolf: Magyar mintaraktárt Bulgáriának.
=1886. 10. 633-643.

Rácz Sándor: Kereskedelem a villamossággal és a villammonopólium.
=1886. 10. 655-679.

Telkes Simon: Kereskedelmünk italokkal.
=1887. 11. 644-691.

Jankó János, ifj.: Érdekeink Észak-Afrikában.
=1888. 12. 107-126.

Jankó János, ifj.: Kereskedelmünk Észak-Afrikában.
=1888. 12. 520-541.

Jekelfalussy József: A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendőink.
=1889. 13. 271-291.

Jekelfalussy József: Adatok a fonó- és szövőipar állása- és forgalmáról.
=1889. 13. 314-326. /V/

Vargha Gyula: Magyarország és a világ búzaforgalma.
=1890. 14. 180-195.

Vargha Gyula: Monarchiánk és Németország gabonával való ellátása, a kötendő kereskedelmi és vámszerződés szempontjából.
=1890. 14. 1064-1075.

Matlekovits Sándor: Az Északamerikai Egyesült-Államok legújabb vám- és kereskedelmi politikája.
=1891. 15. 3-35.

Berényi Pál: Kereskedelmi szakoktatásunk reformálásáról.
=1891. 15. 235-244.

Vizneker Antal: Magyarország áruforgalma 1890-ben.
=1891. 15. 714-718.

Hegedüs Dezső: A nemzetközi arbitrage-forgalom.
=1892. 16. 363-378.

Halász Sándor: Az áruforgalom a magyarországi vízi utakon.
=1892. 16. 393-401.

     kereskedelmi kamarák
Néhány adat a kereskedelmi és iparkamarák hivatalos jelentéseiből.
=1861. 1. 152-155. /V/

A budapesti kereskedelmi és iparkamarának jelentése 1877-ből.
=1878. 2. 3. 140-143. /V/

Mándy Lajos: A debreceni kereskedelmi és iparkamara jelentése.
=1882. 6. 9. 68-78. /V/

Heltai Ferenc: A kereskedelmi és iparkamarák reformja.
=1883. 7. 8. 1-19.

     kereskedelmi szerződés
Matlekovits Sándor: Az olasz-francia kereskedelmi szerződés.
=1878. 2. 1. 45-57.

     keresztényszocializmus
Brentano, Lujo: A keresztényszocialisztikus mozgalom Angliában.
=1883. 7. 7. 39-50.

     készpénzfizetés
Készpénzfizetés az Amerikai Egyesült Államokban.
=1883. 7. 4. 87-89. /V/

     kettős valuta
Láng Lajos: A kettős valutáról.
=1877. 1. 1. 159-168.

Fekete Ignác: A legújabb bimetallista agitatio.
=1885. 9. 409-421.

     kiadások
Államjövedelmek, kiadások és adósságok.
=1865. 1. 152-153. /V/

Szilágyi István közli: Régi emlékek. 1. A m. királyi Helytartó-tanács létszáma és fizetése 1783/4-ben. - Magyarország bevételei és kiadásai 1811-ben.
=1883. 7. 6. 29-38.

     kiállítások
Ráth Károly: Az 1880. és 1881. években tartott országos iparkiállítások szervezete és pénzügyi eredményei.
=1882. 6. 5. 25-49.

Gelléri Mór: A kiállításokról hajdan és most. 1-2.
=1884. 8. 721-763.; 804-849.

Strausz Adolf: A keleti pavillon.
=1885. 9. 737-756.

A párizsi közkiállítás 1889.
=1886. 10. 708-710. /V/

Vargha Gyula: A statisztika szerepe a millenáris kiállításon.
=1892. 16. 43-53.

     kikészítés
Matlekovits Sándor: A kikészítési eljárás és a védvám.
=1877. 1. 3. 1-18.

     kikötők
A fiumei kikötő emelkedése.
=1882. 6. 3. 84-87. /V/

Az orosz kikötők forgalma.
=1883. 7. 7. 77. /V/

A fiumei kikötő építése 1871-1884.
=1885. 9. 829. /V/

     Kína
Tengerészeti forgalom Kínában.
=1883. 7. 6. 67-69. /V/

Kína teakereskedelme.
=1883. 7. 6. 74-77. /V/

Vasutak Kínában.
=1883. 7. 8. 75. /V/

Transzkontinentális vasút Kína és Európa között.
=1884. 8. 83-84. /V/

Kína kereskedelme 1882-ben.
=1884. 8. 173-174. /V/

Kína áruforgalma.
=1884. 8. 782-783. /V/

Kína lakossága.
=1885. 9. 146-148. /V/

     kivándorlás
Kivándorlási statisztika Hamburgból, 1865-ben.
=1866. 2. 160. /V/

Bujanovics Sándor: A felvidéki, különösen a sárosmegyei kivándorlásról.
=1881. 5. 3. 47-63.

Az írek kivándorlása.
=1883. 7. 4. 93. /V/

A németek kivándorlása.
=1885. 9. 720. /V/

Vargha Gyula: A felső-magyarországi kivándorlás és hatása a népesedési mozgalomra.
=1890. 14. 653-663.

     klíringforgalom
Halász Sándor: A postatakarékpénztár csekk- és clearing forgalmáról.
=1889. 13. 345-358.

     kocsihasználat
Uray Zoltán: Kizárólagos kocsihasználat.
=1884. 8. 325-331.

     kohászat
A magyarországi bánya- és kohómunkások.
=1886. 10. 437-438. /V/

     kolerajárványok
Tormay Károly: Pest városa élet- és halálozási viszonyainak statisztikája, különös tekintettel az 1831-es, 1854/55-ös és 1866-os kolerajárványra.
=1867. 4. 186-252., 6 t.

     komló
Tápszerek termelése. Cukor, kávé, bor, komló.
=1862. 4. 156-157. /V/

A komlótermelés hazánkban.
=1885. 9. 326-327. /V/

     Konek Sándor
Konek Sándor. Nekrológ.
=1882. 6. 7. 57-59. /V/

     kongresszusok
Nemzetközi kongresszusok Párizsban.
=1878. 2. 2. 153-154. /V/

     Konstantinápoly
Konstantinápoly népessége.
=1885. 9. 735. /V/

     konverziók
Wickenburg Márk: A legújabb magyar konverziók.
=1892. 16. 101-111.

Wickenburg Márk: Adatok a legújabb magyar konverzióhoz.
=1892. 16. 157-166.

     konzervgyártás
Gyümölcs konzerv-gyártó szövetkezet létesítése.
=1884. 8. 415. /V/

     konzulátusok
M. O.: A brüsszeli külügyi hivatal konzulátusa.
=1882. 6. 5. 74-79. /V/

Az osztrák-magyar konzulságokról 1881-1882.
=1884. 8. 170-173. /V/

Az osztrák-magyar konzulátusok.
=1887. 11. 155-156. /V/

     Korea
Korea kereskedelme.
=1884. 8. 420-421. /V/

     kórházak
Weninger Vince: A pesti kereskedelmi kórház és nyugdíj-intézet.
=1862. 4. 56-58.

     Korinthoszi-csatorna
A Korinthuszi csatorna.
=1884. 8. 422. /V/

     Korizmics László
Korizmics László. Nekrológ.
=1886. 10. 700-703. /V/

     kölcsönök
György Endre: A magyar aranyjáradék-kölcsön.
=1877. 1. 3. 146-148. /V/

Deutsch Antal: Az elsőbbségi kölcsönök conversiója.
=1887. 11. 81-90.

Fenyvessy Adolf: A fővárosi új kölcsön.
=1889. 13. 81-96.

     kölcsönpénztárak
Pólya Jakab: A Raiffeisen-féle kölcsönpénztárak.
=1883. 7. 9. 19-36.

A Raffeisen-féle kölcsönpénztár-egyesületek.
=1885. 9. 142-143. /V/

     költségek
Erdély közigazgatási költségei.
=1861. 2. 284. /V/

Magyarország közigazgatási költsége 1862-re.
=1861. 2. 289-291. /V/

A vallási és közoktatási költségek.
=1862. 3. 157. /V/

Az európai államok udvartartási költsége.
=1862. 3. 157-158. /V/

Vízépítési költségek.
=1868. 5. 156. /V/

A déli vasúttársaság és a francia vasútvonalak forgalmának, jövedelmének és költségeinek összehasonlítása 1867-ben.
=1868. 302-303. /V/

Építkezések költségei 1850-1865.
=1869. 6. 140-141. /V/

Víz- és folyamszabályozási költségek 1848-1865.
=1869. 6. 141. /V/

Szeged város közköltség-előirányzata 1872-re.
=1871. 8. 325. /V/

Pikler Gyula: Még egy szó a termelési költségekről.
=1885. 9. 837.

A vámkezelés költségei Franciaországban.
=1887. 11. 684. /V/ [Tévesen ismételt lapszámozás.]

     költségvetés
Az 1862-diki előleges költségvetés.
=1861. 1. 295-297. /V/

Pest sz. k. városának előleges költségvetése 1861/2-dik évre.
=1861. 2. 278-281. /V/

Konek Sándor: A pesti egyetem és egyetemi nyomda alapjának költségvetése az 1862-ki évre.
=1862. 3. 3-30.

Hunfalvy János: Az európai államok költségvetése 1862-ben.
=1862. 3. 260-276.

A magyarországi közpénztárak költségvetései.
=1862. 3. 290. /V/

Nagybritannia 1862-diki költségvetése.
=1862. 3. 302. /V/

A k. magyar udvari kancellária költségvetése 1863/4-re.
=1863. 5. 188-198.

Keleti Károly: Az 1864-dik évi osztrák költségvetés, különös tekintettel Magyarországra. 1-2.
=1864. 6. 3-55.; 206-249.

Az osztrák költségvetés 1865-re.
=1864. 6. 294-296. /V/

Magyar állami költségvetés 1869-re.
=1868. 5. 279-286.

Galgóczy Károly: Községi háztartás. 1-3.
=1874. 1. 55-68.; 121-134.; 365-376.

Szapáry Gyula: Államköltségvetési tanulmányok.
=1878. 2. 4. 34-60.

György Endre: Az 1881. évi államköltségvetési hiány és fedezete.
=1880. 4. 610-615. /V/

Fenyvessy Adolf: Budapest községi háztartása.
=1882. 6. 9. 22-37.

Szilágyi István közli: Régi emlékek. 1. A m. királyi Helytartó-tanács létszáma és fizetése 1783/4-ben. - Magyarország bevételei és kiadásai 1811-ben.
=1883. 7. 6. 29-38.

A német birodalom költségvetése.
=1887. 11. 234-235. /V/

Az osztrák állami költségvetés.
=1888. 12. 401-426.

Tisza István: Néhány szó az 1890. évi költségvetésről.
=1890. 14. 9-20.

Tisza István: Az 1891-iki költségvetés.
=1890. 14. 1049-1063.

Tisza István: Az 1892-iki költségvetés.
=1892. 16. 298-309.

Matlekovits Sándor: Az 1875-ik évi költségvetés története.
=1892. 16. 961-1015.

     könyvhitel
Kakujay Gyula: A könyvhitel és ellenszere.
=1877. 1. 1. 202-205. /V/

     könyvismertetés
Könyvismertetés. Hieronymi Károly.
=1874. 1. 135-145.

Könyvismertetés. Walter Bagehot, Emil Hermann Hartwich.
=1874. 1. 212-226.

Könyvismertetés. Szmrecsányi Arisztid.
=1874. 1. 465-472.

Kőrösi József: Könyvismertetés. Morpurgo, Brachelli, Neumann, Schwicker, Engel, Schwanebach.
=1877. 1. 1. 144-158.

Weisz Béla: Könyvismertetés. Leslie, Cliffe.
=1877. 1. 1. 208. /V/

Könyvismertetés. Scheel. Shadwell. Korizmics László. Kubinyi Lajos.
=1877. 1. 1. 211-215.

Lánczy Gyula: Könyvismertetés. Gruber Lajos.
=1877. 1. 4. 120-123. /V/

Ballagi Géza: Könyvismertetés. Haller Károly.
=1877. 1. 4. 126-130. /V/

Maurer Vilmos: Könyvismertetés. Galgóczy János.
=1878. 2. 1. 132-138. /V/

Haller Károly: Könyvismertetés. Ballagi Géza.
=1878. 2. 1. 146-151. /V/

Ballagi Géza: Megjegyzések Haller Károly észrevételeire.
=1878. 2. 1. 151-156. /V/

Weisz Béla: Könyvismertetés. Argyll.
=1878. 2. 1. 156-163. /V/

Vécsey Sándor: Az arany jövője Bamberger Lajos világításában. 1-2.
=1878. 2. 3. 106-117.; 4. 20-33.

Kovács Gyula: Könyvismertetés. Szapáry János.
=1878. 2. 3. 128-131. /V/

Könyvismertetés. Kubinyi Lajos.
=1879. 3. 307-313. /V/

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Weisz Béla.
=1879. 3. 473-475. /V/

Könyvismertetés. Drahotuszky Rezső.
=1879. 3. 600-604. /V/

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Weisz Béla.
=1879. 3. 619-623. /V/

Keleti Károly: Könyvismertetés. Dobner Rudolf.
=1880. 4. 137-145. /V/

Mándy Lajos: Michel Chevalier művei és emlékezete.
=1880. 4. 177-188.

Könyvismertetés. Pólya Béla.
=1880. 4. 484-486.

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Joób Lajos.
=1881. 5. 1. 164-170. /V/

Könyvismertetés. Láng Lajos.
=1881. 5. 1. 170-175. /V/

- y. -: Könyvismertetés. Földes (Weisz) Béla.
=1881. 5. 2. 126-136. /V/

y.: Könyvismertetés. Földes (Weisz) Béla, Pekár Imre, Láng Lajos.
=1881. 5. 3. 113-146. /V/

- r. -: Könyvismertetés. Mudrony Pál.
=1881. 5. 3. 146-147. /V/

Joób Lajos: Könyvismertetés. Bueck, Cernuschi, Jacoby.
=1881. 5. 4. 123-135. /V/

-r.: Könyvismertetés. Kőrösi József.
=1882. 6. 1. 74-77. /V/

-d.: Könyvismertetés. Szapáry Gyula.
=1882. 6. 1. 77-79. /V/

(d): Könyvismertetés.
=1882. 6. 2. 68-71. /V/

-m.: Könyvismertetés. Seidl Ambrus.
=1882. 6. 2. 71-79. /V/

-m.: Könyvismertetés. Wilhelm Roscher.
=1882. 6. 4. 92-96. /V/

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Ullmann Sándor.
=1882. 6. 5. 79-82. /V/

Thallóczy Lajos: Könyvismertetés. Csarada János.
=1882. 6. 5. 82-85. /V/

Könyvismertetés. Földes Béla.
=1882. 6. 7. 59. /V/

-r.: Könyvismertetés. Jekelfalussy József.
=1882. 6. 7. 60-65. /V/

-m.: Könyvismertetés. Gerlóczy Gyula.
=1882. 6. 7. 65-71. /V/

-r.: Könyvismertetés. Szathmáry György.
=1882. 6. 8. 73-76. /V/

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Trefort Ágoston.
=1882. 6. 9. 61-66. /V/

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Vörös László.
=1882. 6. 9. 66-68. /V/

Könyvismertetés. Schwicker.
=1882. 6. 9. 85-86. /V/

-r.: Könyvismertetés. Csillag Gyula.
=1883. 7. 2. 88-89. /V/

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Fellner Simon.
=1883. 7. 7. 51-57.

Könyvismertetés. Jekelfalussy József.
=1883. 7. 7. 57-60.

Könyvismertetés. Brüll Lipót.
=1883. 7. 7. 60-61.

Könyvismertetés. Litfass Károly.
=1883. 7. 7. 62-63.

Könyvismertetés. Gelléri Mór.
=1883. 7. 7. 63-65.

Könyvismertetés. J. W. Taussig.
=1883. 7. 7. 65-66.

Könyvismertetés. Kupka, P. F.
=1883. 7. 7. 66-67.

H.: Könyvismertetés. Albert S. Bolles.
=1883. 7. 8. 70-71.

H.: Könyvismertetés. Awetis Araskhaniantz.
=1883. 7. 8. 71-72.

Könyvismertetés. Érkövy Adolf.
=1883. 7. 9. 52-55.

Pólya Jakab: Könyvismertetés. Linder György.
=1883. 7. 9. 55-58.

Könyvismertetés. Neményi Ambrus.
=1883. 7. 9. 58-61.

F. M.: Könyvismertetés. C. Gamp.
=1883. 7. 9. 61-64.

Könyvismertetés. Max Schippel.
=1883. 7. 9. 64-66.

Könyvismertetés. Kovács Gyula.
=1883. 7. 10. 74-75.

Könyvismertetés. Földes Béla.
=1883. 7. 10. 76-78.

Pólya Jakab: Könyvismertetés. Telkes Simon.
=1883. 7. 10. 78-81.

Telkes Simon: Válasz Pólya Jakab úr bírálatára.
=1884. 8. 166-167.

Pólya Jakab: Észrevételek Telkes Simon úr válaszára.
=1884. 8. 167-169.

Könyvismertetés. Léone, Wollenborg.
=1884. 8. 169.

Mándy Lajos: Könyvismertetés. Vörös László.
=1884. 8. 332-337.

Könyvismertetés. Láng Lajos.
=1884. 8. 502-505.

Könyvismertetés. Kerpely Antal.
=1884. 8. 505-506.

Könyvismertetés. Rácz Vilmos.
=1885. 9. 44-47.

György Endre: Könyvismertetés. Dékány Mihály.
=1885. 9. 818-823.

Könyvismertetés. Gustav Leonhardt.
=1886. 10. 256-260.

Könyvismertetés. Nemzetgazdasági írók tára.
=1886. 10. 373.

Könyvismertetés. A "Magyar Compass" pénzügyi évkönyve 1886.
=1886. 10. 507.

[Lánczy Gyula] L. Gy.: Könyvismertetés. Telkes Sándor.
=1886. 10. 507-513.

Könyvismertetés. Nemzetgazdasági írók tára.
=1886. 10. 698.

Könyvismertetés. Ottomar Haupt.
=1886. 10. 698-699.

Földes Béla: Könyvismertetés. Mulhall.
=1886. 10. 703-708. /V/

Fekete Ignác: A legújabb statisztikai munka. Magyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekelfalussy József közreműködésével szerk. Láng Lajos.
=1887. 11. 55-63.

Veszelovszky P. Mihály: Az agrár-kérdés Oroszországban. Ford. Csopey László.
=1887. 11. 139-152.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1887. 11. 911-913.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1888. 12. 918-920.

Braun Sándor: Könyvismertetés. Acsády Ignác.
=1889. 13. 106-113.

Ballagi Béla: Könyvismertetés. Georg Adler.
=1889. 13. 114-124.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. F. Schuler, A. E. Burckhardt.
=1889. 13. 124-130.

Schnierer Gyula: Könyvismertetés. O. W. Weyer.
=1889. 13. 229-235.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. K. v. Langdorff.
=1889. 13. 300-303.

Kautz Gyula - Keleti Károly: Könyvismertetés.
=1889. 13. 402-407.

Bernát István: Könyvismertetés. I. de Varigny.
=1889. 13. 407-413.

dr. -: Könyvismertetés. Müller.
=1889. 13. 492-501.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. V. Pareto.
=1889. 13. 501-505.

Balogh Jenő: Könyvismertetés. Földes Béla.
=1889. 13. 561-567.

Matlekovits Sándor: Könyvismertetés. Ludwig Felix.
=1889. 13. 567-571.

Gámán Zsigmond - Jekelius Jenő: Könyvismertetés.
=1889. 13. 747-776.

Keleti Károly - Kautz Gyula: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1889. 13. 972-975.

- a -a.: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1889. 13. 975-980.

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Oláh Gyula.
=1889. 13. 980-985.

Roszner Ervin: Könyvismertetés. Csáky Albin.
=1890. 14. 60-70.

Földes Béla: Könyvismertetés. Arthur Crump.
=1890. 14. 81-83.

dr. -: Könyvismertetés. Pisztóry Mór.
=1890. 14. 166-168.

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Grünwald Béla.
=1890. 14. 277-280.

Hegyeshalmy Lajos: Könyvismertetés. Fenyvessy Adolf.
=1890. 14. 280-283.

dr. -: Könyvismertetés. Ballagi Aladár.
=1890. 14. 353-355.

Földes Béla: Könyvismertetés. Clarc.
=1890. 14. 359-361.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Kautz Gyula.
=1890. 14. 461-462.

Braun Sándor: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1890. 14. 462-465.

Székely Ferenc: Könyvismertetés. Tisza István.
=1890. 14. 533-535.

dr. -: Könyvismertetés. Acsády Ignác.
=1890. 14. 535-538.

Pólya Jakab: Könyvismertetés. Maurice Block.
=1890. 14. 540-543.

Braun Sándor: Könyvismertetés. Propper N. János.
=1890. 14. 639-641.

Matlekovits Sándor: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1890. 14. 719-725.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Kohn Dávid.
=1890. 14. 836-840.

-a.: Könyvismertetés. Hutyra Ferenc.
=1890. 14. 926-929.

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Bamberger Béla.
=1890. 14. 1017-1025.

th.-: Könyvismertetés. Alphons Courtois.
=1890. 14. 1028-1031.

Jekelfalussy József: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1890. 14. 1099-1106.

-r.: Könyvismertetés. Csáky Albin.
=1890. 14. 1106-1111.

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Szederkényi Nándor.
=1890. 14. 1111-1116.

-e-.: Könyvismertetés. Matlekovits Sándor.
=1891. 15. 80-83.

Mandello Gyula: Könyvismertetés. Ottomar Haupt.
=1891. 15. 83-85.

dr. -: Könyvismertetés. Adam Smith.
=1891. 15. 190-191.

-r.: Könyvismertetés. Zobrist.
=1891. 15. 191-194.

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Gerlóczy Gyula.
=1891. 15. 290-292. [Válaszok: 363-365.]

dr. -: Könyvismertetés. J. D. Beckmann.
=1891. 15. 292-295.

dr. -: Könyvismertetés. Wickenburg Márk.
=1891. 15. 365-367.

s. a.: Könyvismertetés.
=1891. 15. 367-374.

-y.: Könyvismertetés. Bíró Pál.
=1891. 15. 458-459.

dr. -: Könyvismertetés. Mandello Gyula.
=1891. 15. 459-461.

-a -a.: Könyvismertetés. Mandello Károly.
=1891. 15. 461-462.

Vizneker Antal: Könyvismertetés. Tauffer Vilmos
=1891. 15. 533-536.

Halász Sándor: Könyvismertetés. Eugéne Rostand.
=1891. 15. 536-539.

- p.: Könyvismertetés. Havas Miksa.
=1891. 15. 617-619.

-y.: Könyvismertetés. Bernát István.
=1891. 15. 620-621.

dr. -: Könyvismertetés. Leo N. Tolstoj.
=1891. 15. 621-623.

Acsády Ignác: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1891. 15. 698-702.

-á -á-: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1891. 15. 771-774.

-á-: Könyvismertetés. K. Schneider.
=1891. 15. 869-870.

a.-: Könyvismertetés. Acsády Ignác.
=1891. 15. 959-960.

-y.: Könyvismertetés. Hutyra Ferenc.
=1891. 15. 960-962.

x. y.: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1891. 15. 1112-1122.

Vargha Gyula: Könyvismertetés. Gaál Jenő.
=1891. 15. 1122-1125.

á.-: Könyvismertetés. H. Westergaard.
=1892. 16. 66-67.

dr. -: Könyvismertetés. L. Durand.
=1892. 16. 68-69.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. W. Hasbach.
=1892. 16. 148-152.

György Aladár: Könyvismertetés. Csáky Albin.
=1892. 16. 221-228.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés.
=1892. 16. 228-231.

y. -: Könyvismertetés. Bethlen András.
=1892. 16. 320-328.

Mandello Károly: Könyvismertetés.
=1892. 16. 328-336.

-y.: Könyvismertetés. Asbóth János.
=1892. 16. 386-387.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Pólya Jakab.
=1892. 16. 387-391.

Wickenburg Márk: Könyvismertetés.
=1892. 16. 465-477.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Mandello Károly.
=1892. 16. 477-482.

x. y.: Könyvismertetés. Pisztóry Mór.
=1892. 16. 699-703.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Láng Lajos.
=1892. 16. 849-851.

dr. -: Könyvismertetés. Berényi Pál.
=1892. 16. 851-852.

Ráth Zoltán: Könyvismertetés. Baross Gábor.
=1892. 16. 1026-1031.

y. -: Könyvismertetés. Deutsch A[ntal].
=1892. 16. 1031-1032.

     könyvkereskedelem
Az éjszakamerikai Egyesült államok könyvkereskedése.
=1862. 3. 310-312. /V/

     környezetvédelem
Darányi Ignác: A Tiszavölgy kérdései.
=1877. 1. 4. 70-85.

     Kőrösi József
Jegyzőkönyv Jekelfalussy József és Kőrösi József irodalmi vitájáról és becsületsértési ügyéről.
=1892. 16. 184.

     közegészségügy
A közegészségügyi személyzet Magyarországon 1867-ben.
=1868. 5. 299. /V/

Kovách Imre: Közegészségügyünk állapota. 1-2.
=1885. 9. 1-8.; 98-132.

Weszelovszky Károly: Közegészségügyi állapotaink.
=1886. 10. 337-345.

Weszelovszky Károly: Közegészségügyi állapotaink.
=1886. 10. 713-742.

Kégly Sándor: Válasz dr. Weszelovszky Károly úrnak.
=1886. 10. 743-748.

Vizneker Antal: Közegészségügyi igazgatásunkhoz.
=1889. 13. 894-901.

Vizneker Antal: Közegészségügyi statisztikánk reformjához.
=1889. 13. 922-925.

     közélet
A hazai közélet.
=1877. 1. 4. 144-145. /V/

A hazai közélet.
=1878. 2. 1. 174-175. /V/

A hazai közélet.
=1878. 2. 2. 152. /V/

A hazai közélet.
=1878. 2. 3. 149-150. /V/

A hazai közélet.
=1878. 2. 4. 154-155. /V/

A hazai közélet.
=1879. 3. 155. /V/

A hazai közélet.
=1879. 3. 313. /V/

A hazai közélet.
=1879. 3. 475-476. /V/

     közgazdaság
Oroszország nemzetgazdasági viszonyai.
=1861. 1. 314-315. /V/

Keleti Károly: Az osztrák nemzetgazdasági fejlődés I. Lipót alatt.
=1865. 1. 110-122.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Spanyolországban.
=1874. 1. 69-72.

A főbb államok pénzügyi és nemzetgazdasági helyzete.
=1874. 1. 74-77. /V/

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svédországban és Norvégiában.
=1874. 1. 146-150.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Poroszországban, Franciaországban, Oroszországban, Olaszországban és Romániában.
=1874. 1. 227-231.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Württembergben és Bajorországban.
=1874. 1. 377-387.

Románia nemzetgazdasági állapota.
=1874. 1. 392-394. /V/

Láng Lajos: Az osztrák nemzetgazdák második kongresszusa.
=1877. 1. 3. 129-132. /V/

A francia nemzetgazdasági szakosztály ülése.
=1877. 1. 4. 139-140. /V/

Korizmics László: Közgazdasági helyzetünk délkeleti szomszédaink felé.
=1878. 2. 3. 93-105.

Bosznia közgazdasági viszonyai.
=1878. 2. 3. 138-140. /V/

Weisz Béla: A háború és béke befolyása a közgazdaságra és különösen a külkereskedelemre.
=1879. 3. 153-154. /V/

Weisz Béla: Közgazdasági viszonyok az ókori római köztársaságban.
=1880. 4. 1-55.

Dobner Rudolf: Közgazdasági állapotaink.
=1880. 4. 374-394.

Zichy Jenő: Közgazdasági és társadalmi eszmetöredékek.
=1882. 6. 9. 1-21.

Mudrony Pál: Közgazdasági új áramlatok Északamerikában.
=1883. 7. 1. 82-86. /V/

Törökország nemzetgazdasági viszonyai.
=1883. 7. 3. 72-73. /V/

Magyar benyomások Amerikáról.
=1883. 7. 4. 1-14.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1887. 11. 911-913.

Acsády Ignác: Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században. 1-4.
=1888. 12. 16-37.; 245-264.; 621-659.; 809-877.

Szmrecsányi Arisztid: Liptómegye közgazdasági viszonyai.
=1888. 12. 190-209.

Sváby Frigyes: Szepes vármegye közgazdasági viszonyai.
=1888. 12. 265-312.

Matlekovits Sándor: Bismarck herceg közgazdasági nézetei.
=1890. 14. 21-37.

Mandello Károly: Szemle a külföldi közgazdasági események felett. 1-5.
=1890. 14. 408-460.; 788-835.; 895-919.; 1891. 15. 156-189.; 252-289.

Ráth Zoltán: A közgazdaság elméletének és törvényeinek kérdéséhez.
=1890. 14. 499-524.

Mandello Károly: Szemle a külföldi közgazdasági események felett.
=1890. 14. 788-835.

Kautz Gyula: Smith Adam mint a közgazdaság-tudomány megalapítója.
=1890. 14. 953-985.

Ráth Zoltán: A tőke közgazdasági fogalmáról.
=1890. 14. 986-1002.

Kubinyi Miklós, ifj.: Árvamegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1891. 15. 475-506.; 553-589.

Széchényi Imre, Ifb.: Somogy vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1892. 16. 257-297., 3 mell.

Gaál Jenő: Békés vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1892. 16. 414-459.

Gaál Jenő: Csanád vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1892. 16. 664-693.; 741-760.

     közgazdaságtan
Lónyay Menyhért: A nemzetgazdasági tudomány befolyása a jó kormányzatra.
=1874. 1. 1-18.

Weisz Béla: Újabb irányok az angol nemzetgazdaságtanban.
=1877. 1. 3. 85-94.

A magyar nemzetgazdaságtan a francia nemzetgazdák közt.
=1877. 1. 3. 139-142. /V/

Eisenstädter Lukács: A demokrácia viszonya a nemzetgazdaságtanhoz.
=1878. 2. 2. 133-143. /V/

György Endre: Maurice Block a tanszéki szocializmus lényegéről.
=1878. 2. 4. 151-153. /V/

Mandello Károly: Carey jelentősége az újkori nemzetgazdaságtanban.
=1879. 3. 431-459.

James: A nemzetgazdaságtan tanítása az Egyesült Államokban.
=1883. 7. 8. 63-69.

Ráth Zoltán: A közgazdaságtan újabb feladatairól.
=1892. 16. 789-800.

     közigazgatás
Erdély közigazgatási költségei.
=1861. 2. 284. /V/

Magyarország közigazgatási költsége 1862-re.
=1861. 2. 289-291. /V/

Bedő Albert: Az erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánkban.
=1882. 6. 3. 1-31.

     közlekedés
A budai alagút forgalma.
=1861. 2. 300. /V/

Közlekedési intézetek.
=1864. 6. 124-130. /V/

Közlekedési intézetek és forgalom.
=1864. 6. 278-279. /V/

Bethlen Farkas: Erdély közlekedési eszközeiről.
=1867. 4. 79-96., 2 térk.

György Endre: Közös közlekedési vállalataink.
=1878. 2. 3. 118-122. /V/

Dessewffy Aurél - György Endre: A hazai közlekedésügy viszonyairól és kívánalmairól.
=1880. 4. 229-266.

A közlekedési minisztérium ujjászervezése.
=1880. 4. 599-609. /V/

Strausz Adolf: Közlekedési állapotok Boszniában.
=1883. 7. 8. 54-62.

Közlekedésügyi tanács.
=1884. 8. 403-404. /V/

Közlekedési vállalataink és a hazai ipar.
=1886. 10. 626-630. /V/

A közlekedési intézetek pénzügyi igazgatása.
=1886. 10. 749-765.

     közmunka
A közmunkaerő és váltságdíjak Somogy vármegyében 1869-ben.
=1869. 6. 316-317. /V/

Fenyvessy Adolf: Új közmunkák Franciaországban.
=1878. 2. 2. 64-88.

Carnot, Sadi: Jelentés a nagy francia közmunkákról.
=1881. 5. 4. 135-143. /V/

     közművelődés
Kubinyi Miklós, ifj.: Árvamegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1891. 15. 475-506.; 553-589.

Széchényi Imre, Ifb.: Somogy vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1892. 16. 257-297., 3 mell.

Gaál Jenő: Békés vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1892. 16. 414-459.

Gaál Jenő: Csanád vármegye közgazdasági és közművelődési állapota. 1-2.
=1892. 16. 664-693.; 741-760.

     közpénztárak
A magyarországi közpénztárak költségvetései.
=1862. 3. 290. /V/

     községi adó
Ballagi Géza: A községi adókról.
=1877. 1. 3. 116-127.

     községi kormányzat
Baross Gábor: A helyi (községi) kormányzat Amerikában.
=1883. 7. 5. 32-44.

     közszükségleti pénztár
Pólya Jakab: Országos közszükségleti pénztár. 1-3.
=1882. 6. 5. 1-24.; 6. 1-37.; 7. 1-31.

     köztisztviselők
Courcelle-Seneuil, Jean Gustave: A köztisztviselők helyzete, kinevezése, előléptetése és nyugdíja.
=1885. 9. 9-27.

     közút
A közúti vasutak Nagybritanniában.
=1885. 9. 221. /V/

Nemzetközi közúti vaspályaegyesület.
=1886. 10. 787. /V/

     külkereskedelem
Az osztrák birodalom külkereskedése 1863-ban.
=1864. 6. 156-157. /V/

Nagy britannia külkereskedelme.
=1864. 6. 159-160. /V/

Ausztria külkereskedése.
=1864. 6. 279-280. /V/

Nagybritannia és Franciaország külkereskedése 1863/4-ben.
=1864. 6. 302-303. /V/

Nagybritannia kivitele 1863/4-ben.
=1864. 6. 304-305. /V/

Nagybritannia és Franciaország külkereskedelme.
=1864. 6. 305. /V/

Ororszország külkereskedése.
=1864. 6. 314. /V/

Magyarország kiviteli dohánytermelése.
=1865. 1. 154. /V/

Keleti Károly: Magyarország külkereskedelme.
=1867. 4. 166-185.

Nagybritannia és Írország külkereskedelmének pénzértéke 1866-1868.
=1869. 6. 153-155. /V/

Matlekovits Sándor: Olaszország szeszadó-politikája tekintettel a magyar szeszkivitelre.
=1874. 1. 19-30.

Románia gabonakivitele 1867-1873.
=1874. 1. 156. /V/

Matlekovits Sándor: Olaszország kereskedelmi összeköttetése az osztrák-magyar monarchiával.
=1874. 1. 430-443.

Máday Izidor: Élő állatkivitelünk a külföld előtt.
=1877. 1. 1. 196-197. /V/

Thaly Emil: Gabnakivitelünk és vasutaink exportképessége.
=1877. 1. 3. 43-84.

Weisz Béla: A háború és béke befolyása a közgazdaságra és különösen a külkereskedelemre.
=1879. 3. 153-154. /V/

Kilényi Hugó: Adatok Magyarország gabnakivitelének kérdéséhez az utolsó évtizedben. - Különös tekintettel a tarifaviszonyokra. - 1-2.
=1880. 4. 395-480.; 536-574.

Károlyi Sándor: Termény kivitelünk és a vízi utak.
=1881. 5. 1. 96-151.

Ausztria Magyarország kivitele Oláhországba.
=1883. 7. 3. 73-75. /V/

Az Egyesült-Államok külkereskedelme.
=1883. 7. 6. 64-67. /V/

Kelet-India külkereskedelme.
=1883. 7. 7. 77-78. /V/

A belga külkereskedelem.
=1883. 7. 8. 75-76. /V/

Vas- és acélkivitel Nagybritániából 1881-1883.
=1884. 8. 417. /V/

Hízómarhakivitelünk Svájcba.
=1884. 8. 769-772. /V/

Dohánykivitelünk 1875-1882.
=1885. 9. 48-51. /V/

Lisztkivitelünk a tengeri kikötőkön át.
=1885. 9. 133-134. /V/

Borkivitelünk Oroszországba.
=1885. 9. 217-218. /V/

A lisztkivitel Fiumén át.
=1885. 9. 392. /V/

Lovak kivitele Indiába.
=1885. 9. 399. /V/

Az indiai búza kivitele 1880-1884.
=1885. 9. 399-400. /V/

Az építészeti s bútorfának Szerbiába vitele.
=1885. 9. 404. /V/

Ausztrália gabonakivitele.
=1885. 9. 406-407. /V/

A sínai tea kivitele.
=1885. 9. 504. /V/

Kiviteli kereskedelmünk Szerbiába.
=1885. 9. 664-665. /V/

Szerbia külkereskedelme 1884-ben.
=1865. 9. 830-831. /V/

Szeszkivitel Svájcba.
=1886. 10. 85-86. /V/

Az ausztráliai fagyott hús kivitele.
=1886. 10. 87. /V/

Fakivitel Egyiptomba.
=1886. 10. 527. /V/

Cukorkivitel az osztrák-magyar monarchiából.
=1886. 10. 630-631. /V/

Gelléri Mór: A kivitel és a külkereskedelem fejlesztése.
=1887. 11. 30-54.

Vizneker Antal: Külforgalmunk főbb eredményei az 1888-ik évi áruforgalmi statisztika szerint, különös tekintettel a gabonaneműek és állatok kivitelére.
=1889. 13. 506-521.

Vizneker Antal: Magyarország 1889-ik évi külforgalmának legfontosabb eredményei.
=1890. 14. 476-480.

Földes Béla: Ázsió és külkereskedelem.
=1891. 15. 377-394.

     különbözeti ügyletek
Mandello Károly: A tizedik magyar jogászgyűlés és a különbözeti ügylet.
=1889. 13. 872-880.

Baross Károly: A különbözeti ügyletek.
=1890. 14. 38-51.

     külügy
M. O.: A brüsszeli külügyi hivatal konzulátusa.
=1882. 6. 5. 74-79. /V/

     Lánchíd-társaság
A budapesti lánchíd-társaság.
=1861. 2. 299-300. /V/

A Lánchíd-társulat bevétele.
=1862. 4. 160. /V/

     legnagyobb kedvezmény
Matlekovits Sándor: A legnagyobb kedvezés és a különbözeti vámok.
=1892. 16. 547-570.

     lengyelek
Németek és lengyelek.
=1886. 10. 396-399. /V/

     Lengyelország
Fényes Elek: Párhuzam a magyar koronai birodalom és az ausztriai német, lengyel és cseh koronai országok közötti területi, népességi, had- és pénzügyi tekintetben.
=1867. 3. 245-305.

     leszámítolás
Clearinghouse Berlinben.
=1883. 7. 6. 54. /V/

A leszámítoló-üzletág kamatlába Európában.
=1887. 11. 237. /V/

     letéti bank
Weninger Vince: A bankügy elmélete. 1-2. 1. A jegy- és letéti bankokról. 2. A Peel-akta.
=1866. 2. 232-308.; 1867. 3. 145-244.

     létszám
Szilágyi István közli: Régi emlékek. 1. A m. királyi Helytartó-tanács létszáma és fizetése 1783/4-ben. - Magyarország bevételei és kiadásai 1811-ben.
=1883. 7. 6. 29-38.

     Lipcse
A lipcsei egyetem hallgatói 1841-1866.
=1868. 5. 306-307. /V/

     Liptó vármegye
Szmrecsányi Arisztid: Liptómegye közgazdasági viszonyai.
=1888. 12. 190-209.

     liszt
Nagy britannia gabna- és liszt bevitele.
=1864. 6. 158-159. /V/

A gabna és liszt bevitele Nagybritanniába 1862/3-ban.
=1864. 6. 302. /V/

A főváros gabonakészlete, lisztkészlete és tüzelőanyagkészlete 1862-1864-ben.
=1866. 2. 150-151. /V/

Lisztkivitelünk a tengeri kikötőkön át.
=1885. 9. 133-134. /V/

A lisztkivitel Fiumén át.
=1885. 9. 392. /V/

A gabona-liszt és kenyér árának viszonya.
=1887. 11. 631-643.

     Liverpool
Liverpool hajóforgalma 1866-1868.
=1869. 6. 155-156. /V/

     logika
Jekelfalussy József: Statisztika és logika.
=1891. 15. 946-952.

Jekelfalussy József: Még egyszer a statisztika és logika.
=1892. 16. 54-60.

     London
London népessége.
=1885. 9. 757-763.

     Lónyay Menyhért gróf
György Endre: Gróf Lónyay Menyhért. Nekrológ.
=1884. 8. 785-786.

     lottó
Halász Sándor: A lottó Magyarországon és Ausztriában 1872-1887.
=1889. 13. 661-667.

     lovak
Az állami lótenyésztés 1868-ban.
=1868. 5. 294-295. /V/

A magyar lótenyésztés.
=1874. 1. 155. /V/

Lovak kivitele Indiába.
=1885. 9. 399. /V/

     lóverseny
Halász Sándor: A totalisateur a fővárosban.
=1890. 14. 944-949.

     Magyar Compass
Könyvismertetés. A "Magyar Compass" pénzügyi évkönyve 1886.
=1886. 10. 507.

     Magyar Királyi Kúria
Konek Sándor: A Magyar Királyi Kúriának statisztikai működése.
=1865. 1. 298-330.

     Magyar Nemzeti Múzeum
A magyar nemzeti múzeum vagyonállapota.
=1861. 2. 300-302. /V/

     Magyarország
Hunfalvy János: Magyarország viszonyainak statisztikai vázlata.
=1862. 4. 161-212. /V/

Hunfalvy János: Magyarország viszonyainak statisztikai vázlata.
=1863. 5. 3-88.

Beőthy Leó: Ausztria és Magyarország kereskedelme 1866-ban.
=1868. 5. 75-131.

Weninger Vince: Az Osztrák-Magyar Monarchia államháztartása a XIX. század első felében és Magyarország. 1-2.
=1869. 6. 3-74.; 1870. 7. 3-131.

Grünwald Béla: A régi Magyarország.
=1887. 11. 691-729. [A kezdő oldal téves lapszámozás.]

Vargha Gyula: Magyarország, Ausztria, Németország és Franciaország népesedési mozgalma 1878-1887.
=1889. 13. 242-250. /V/

     magyarosítás
Névmagyarítás 1867-1868.
=1869. 6. 144-145. /V/

     malomipar
Magyarország malomipara.
=1863. 5. 262-266.

Kalifornia gőzmalomipara.
=1884. 8. 518. /V/

Jekelfalussy József: Magyarország malomipara. 1-2.
=1886. 10. 42-77.; 89-117.

A budapesti malomipar 1870-1885.
=1886. 10. 525-526. /V/

Bernát István: A magyar malomipar állása a világpiacon, különös tekintettel az amerikai viszonyokra.
=1888. 12. 1-15.

Bosányi Endre: A malomipar szerepe és jelentősége közgazdaságunkban.
=1891. 15. 985-1053., 2 térk., 2 mell.

Bosányi Endre: Adatok a malomipar köréből.
=1891. 15. 1128-1143.

     Malthus
Malthus elmélete a Brittish-Association előtt.
=1888. 12. 913-917.

     marhahús
A marhahús ára az osztrák monarchiában 1866/7-ben.
=1868. 5. 305. /V/

     marhakivitel
Hízómarhakivitelünk Svájcba.
=1884. 8. 769-772. /V/

     Marx, Karl
Marx Károly. Nekrológ.
=1883. 7. 4. 86-87. /V/

     mechanika
Süss Nándor: A mechanika fejlődése külföldön és hazánkban.
=1886. 10. 419-436.

     meteorológia
Tormay Károly: A légköri, betegeskedési és halálozási viszonyok Pest városában 1859-ben.
=1861. 2. 31-54., 1 t.

Tormay Károly: Pest város főorvosának észleletei a légtünetek és egészségügy körében 1863-ik év folytán.
=1864. 6. 56-71.

Tormay Károly: Pest városának egészségügyi és légköri viszonyai 1864-ben.
=1865. 1. 161-171.

Tormay Károly: Légköri viszonyok és egészségügy 1865-ben.
=1867. 3. 76-82.

     Mexikó
Mexikó emelkedéséről.
=1883. 7. 3. 75-76. /V/

     mezőgazdaság
A dunántúli megyék mezőgazdasági statisztikája.
=1862. 3. 314-316. /V/

Korizmics László: A magyar mezőgazdasági és erdőgazdasági termelés.
=1862. 4. 74-87.

Hieronymi Béla: A mezőgazdaság Belgiumban 1865-ben.
=1868. 5. 232-261.

Dobner Rudolf: A mezőgazdaság Szászországban.
=1871. 8. 284-325.

Máday Izidor: Az állam és mezőgazdaságunk.
=1874. 1. 350-364.

Kenessey Kálmán: A kultúrmérnöki intézmény a külföldön és annak meghonosítása hazánkban.
=1878. 2. 4. 61-96.

Pekár Imre: A mezőgazdaságnak és különösen egyesületeinek viszonya a kormányhoz különféle államokban.
=1880. 4. 489-512.

Az angol mezőgazdasági statisztika.
=1882. 6. 8. 76-79. /V/

Magyar benyomások Amerikáról.
=1883. 7. 4. 1-14.

Sarlay Károly: A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről.
=1883. 7. 6. 19-28.

Mudrony Pál: Egy amerikai mezőgazdasági és iparegyetem.
=1885. 9. 28-37.

Mudrony Pál: Mezőgazdasági feladatainkról.
=1885. 9. 371-385.

Anglia mezőgazdasági helyzete.
=1885. 9. 721-722. /V/

A művelt terület európai Oroszországban.
=1886. 10. 157-159. /V/

Cz. G.: Mezőgazdasági reformtervek.
=1886. 10. 597-625.

Veszelovszky P. Mihály: Az agrár-kérdés Oroszországban. Ford. Csopey László.
=1887. 11. 139-152.

Anglia mezőgazdasági statisztikája 1886-ban.
=1887. 11. 154-155. /V/

Neumann Károly: A mezőgazdaság történelme, mint a nemzetiségi statisztika alapja.
=1888. 12. 146-170.

Kecskeméti Emil: Mezőgazdasági viszonyok és állapotok Kecskeméten és határában.
=1888. 12. 375-400.

Vargha Gyula: Poroszország mezőgazdasági igazgatása.
=1889. 13. 459-479.

Vargha Gyula: Hivatalos statisztikánk és az idei termés.
=1890. 14. 845-852.

Frangeš, Simon: A mezőgazdasági viszonyok Horvát-Szlavonországokban.
=1890. 14. 1123-1139.

Pólya Jakab: A mezőgazdasági hitelszövetkezetek.
=1892. 16. 112-128.

x. y.: Oroszország 1891. évi termése.
=1892. 16. 489-495.

     mezőgazdasági válság
Pólya Jakab: A mezőgazdasági válság. 1-2.
=1885. 9. 153-177.; 268-294.

     mezőrendőrség
Balogh Vilmos: A mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat ismertetése.
=1889. 13. 196-220.

     mezővárosok
Athanász Szilárd: Jászfényszaru mezőváros statisztikai leírása.
=1867. 3. 58-75.

     méztermelés
Magyarország méztermelése 1864-ben.
=1865. 1. 158. /V/

     migráció
Vargha Gyula: Statisztikai adatok népünk vándormozgalmához.
=1892. 16. 234-245.

     minimum-javaslat
Pólya Jakab: Gróf Széchenyi István minimum-javaslata és annak irodalma.
=1883. 7. 5. 19-31.

     mintaraktár
Strausz Adolf: Magyar mintaraktárt Bulgáriának.
=1886. 10. 633-643.

     Morócz István
Galgóczy Károly: Morócz István. Nekrológ.
=1882. 6. 1. 17-21.

     Munka Lovagjai-rend
A munka lovagjai rend és az 1886. évi nagy vasúti sztrájk.
=1887. 11. 750-757.

     munkabér
György Endre: Gyakorlati adatok a munkabér alakulásának kérdéséhez.
=1874. 1. 288-318.

Szilágyi István közli: Régi emlékek. 1. A m. királyi Helytartó-tanács létszáma és fizetése 1783/4-ben. - Magyarország bevételei és kiadásai 1811-ben.
=1883. 7. 6. 29-38.

A munkabér emelkedése az osztrák tartományokban.
=1885. 9. 218-221. /V/

     Munkács
Mándy Lajos: A Munkács-Stry-i vasút kérdése.
=1882. 6. 9. 38-49.

     munkaképtelenség
A munkaképtelenség és aggság esetére való biztosítás Németországban.
=1888. 12. 236-242.

     munkásmozgalom
Fenyvessy Adolf: A nemzetközi munkásvédő értekezlet.
=1890. 14. 667-696.

     munkások
Az angol munkásosztály jövedelme.
=1867. 4. 119-122. /V/

A munkások szállítása vasúton 1868-1869.
=1869. 6. 313-316. /V/

Bethlen András: Néhány szó az "International"-ról.
=1877. 1. 1. 136-143.

A budapesti munkások viszálya.
=1877. 1. 2. 129. /V/

Az amerikai munkások anyagi helyzete.
=1883. 7. 3. 77-78. /V/

A munkások helyzete az Egyesült-Államokban.
=1883. 7. 9. 74. /V/

Az angol munkások gyárfelügyelőkké előléptetése.
=1884. 8. 413-414. /V/

A munkásbiztosítás Oroszországban.
=1884. 8. 777-780. /V/

A munkások helyzete Angliában.
=1885. 9. 208-212.

Pólya Jakab: "Haladás és ínség." "Társadalmi kérdések."
=1885. 9. 593-611.

A magyarországi bánya- és kohómunkások.
=1886. 10. 437-438. /V/

Enyedi Lukács: A munkás-biztosításokról.
=1889. 13. 172-195.

dr. -: A munkásokra vonatkozó törvényhozás Franciaországban.
=1889. 13. 235-241.

Ráth Zoltán: A munkásbiztosítás hazánkban.
=1891. 15. 54-75.

     múzeumok
A magyar nemzeti múzeum vagyonállapota.
=1861. 2. 300-302. /V/

Gelléri Mór: A brüsszeli kereskedelmi múzeum.
=1883. 7. 10. 52-66.

Kereskedelmi múzeumok.
=1884. 8. 338. /V/

Strausz Adolf: Keleti kereskedelmünk és egy magyar kereskedelmi múzeum.
=1885. 9. 233-267.

Keleti múzeum fölállítása.
=1885. 9. 386-388. /V/

A kereskedelmi múzeum.
=1886. 10. 376-379. /V/

     műipar
A keleti műipar.
=1883. 7. 8. 73-74. /V/

     Nagy-Britannia ld. még Anglia
Nagybritannia nemzeti vagyona.
=1861. 1. 313-314. /V/

Nagybritannia és Írország jövedelme.
=1861. 1. 314. /V/

Az egyesült Nagybritanniai királyság tengeri áruszállítása.
=1861. 2. 153-154. /V/

Nagybritannia pénzügyi viszonyai 1800-1860.
=1861. 2. 154-156. /V/

Borfogyasztás Nagybritánniában.
=1861. 2. 285. /V/

Nagybritannia vasutai 1861-ben.
=1861. 2. 315. /V/

Nagybritannia népesedése.
=1862. 3. 301. /V/

Nagybritannia 1862-diki költségvetése.
=1862. 3. 302. /V/

Nagybritannia gabonabevitele.
=1862. 4. 157-158. /V/

Nagybritannia gabnatermesztése.
=1862. 4. 318. /V/

Nagy britannia gabna- és liszt bevitele.
=1864. 6. 158-159. /V/

Nagy britannia külkereskedelme.
=1864. 6. 159-160. /V/

A gabna és liszt bevitele Nagybritanniába 1862/3-ban.
=1864. 6. 302. /V/

Nagybritannia és Franciaország külkereskedése 1863/4-ben.
=1864. 6. 302-303. /V/

A posta Nagybritanniában 1862-ben.
=1864. 6. 303-304. /V/

Nagybritannia kivitele 1863/4-ben.
=1864. 6. 304-305. /V/

Nagybritannia és Franciaország külkereskedelme.
=1864. 6. 305. /V/

Nagybritannia gyarmatai.
=1865. 1. 155-157. /V/

Nagybritannia bányászata 1864-ben.
=1866. 2. 318. /V/

Nagybritannia és Írország külkereskedelmének pénzértéke 1866-1868.
=1869. 6. 153-155. /V/

A vagyon gyarapodása Nagybritanniában.
=1878. 2. 1. 172-173. /V/

Nagybritánia hajóforgalma 1878-1882.
=1884. 8. 407-409. /V/

A közúti vasutak Nagybritanniában.
=1885. 9. 221. /V/

     Nagyvárad
Barsi József: Elemi tanügy a nagyváradi egyházmegyében 1861/2-ben.
=1863. 5. 235-248.

     napilapok
A napilapok és hetilapok Szászországban 1855-1867.
=1868. 5. 306. /V/

     nekrológ
György Endre: Walter Bagehot. Nekrológ.
=1877. 1. 1. 208-211. /V/

György Endre: Thiers Adolf. Nekrológ.
=1877. 1. 3. 128-129. /V/

György Endre: Bruno Hildebrand. Nekrológ.
=1878. 2. 1. 131-132. /V/

György Endre: Julius Faucher. Nekrológ.
=1878. 2. 2. 132-133. /V/

Mándy Lajos: Michel Chevalier művei és emlékezete.
=1880. 4. 177-188.

Konek Sándor: Weninger Vince. Nekrológ.
=1880. 4. 280-296.

Vörös László: Kenessey Albert. Nekrológ.
=1880. 4. 297-300. /V/

Galgóczy Károly: Morócz István. Nekrológ.
=1882. 6. 1. 17-21.

György Endre: Joseph Garnier. Nekrológ.
=1882. 6. 1. 71-73. /V/

György Endre: Dobner Rudolf. Nekrológ.
=1882. 6. 4. 77-79. /V/

Konek Sándor. Nekrológ.
=1882. 6. 7. 57-59. /V/

Marx Károly. Nekrológ.
=1883. 7. 4. 86-87. /V/

Schulze-Delitzsch Armin. Nekrológ.
=1883. 7. 6. 49-50. /V/

Érkövy Adolf. Nekrológ.
=1884. 8. 76-77. /V/

Fellner Simon. Nekrológ.
=1884. 8. 265-266. /V/

György Endre: Gróf Lónyay Menyhért. Nekrológ.
=1884. 8. 785-786.

György Endre: Henry Fawcett. Nekrológ.
=1884. 8. 871-873. /V/

Korizmics László. Nekrológ.
=1886. 10. 700-703. /V/

Jekelfalussy József: Keleti Károly emlékezete. 1833-1892.
=1892. 16. 407-413.

     nemek aránya
Nagel Emil: A nemek aránya hazánkban.
=1882. 6. 7. 71-75. /V/

     nemesérc
Nemesérctermelés a világon.
=1862. 3. 312-314. /V/

A nemesércforgalom az osztrák-magyar vámterületen.
=1878. 2. 1. 173. /V/

Nemesérc termelése (1493-1875) és árviszonya (1687-1878) a világon.
=1879. 3. 314-315. /V/

     német vámegylet
A német vámegylet 1861-ben.
=1865. 1. 146-149. /V/

A német vámegylet 1864-diki vámjövedelme.
=1865. 1. 153. /V/

Ausztria és a német vámegylet népességének fogyasztóképessége.
=1865. 1. 331. /V/

Dohánytermesztés a német vámegylet területén 1861-1863.
=1865. 1. 334. /V/

     német vámterület
A német vámterület széntermelése 1860-1866.
=1868. 5. 309-310. /V/

     német védővám
A német védővámos vasúti politika.
=1878. 2. 3. 143-146. /V/

     németek
A németek kivándorlása.
=1885. 9. 720. /V/

Németek és lengyelek.
=1886. 10. 396-399. /V/

     Németország
A biztosítás ügye Németországban.
=1861. 1. 315. /V/

Ausztria és Németország vaspályái.
=1861. 2. 148-149. /V/

A német birodalmi vámegyesület cukorgyárainak répaszükséglete.
=1861. 2. 314. /V/

Németország vasutai 1861-ben.
=1861. 2. 314. /V/

Fényes Elek: Párhuzam a magyar koronai birodalom és az ausztriai német, lengyel és cseh koronai országok közötti területi, népességi, had- és pénzügyi tekintetben.
=1867. 3. 245-305.

A német vasutak 1866-67-ben.
=1867. 3. 306-307. /V/

A papírpénzforgalom a német vámegylet államaiban 1850-ben és 1865-ben.
=1867. 4. 122-125. /V/

A német vámterület nyersvas termelése 1860-1866.
=1868. 5. 308. /V/

A német nyomdász-beteg segélyző-pénztárakról.
=1869. 6. 151-152. /V/

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Spanyolországban.
=1874. 1. 69-72.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svédországban és Norvégiában.
=1874. 1. 146-150.

A dohánytermelés Németországban.
=1874. 1. 156. /V/

Bernát István: Rodbertus-Jagetzow és a német agrarius mozgalmak.
=1883. 7. 2. 1-20.

Joób Lajos: A német adóreform.
=1883. 7. 3. 1-17.

Pólya Jakab: A parasztbirtokok öröklését szabályozó német törvények.
=1883. 7. 3. 67-71. /V/

A német előleg- s hitelszövetkezetek.
=1883. 7. 6. 69. /V/

A foglalkozási ágak megoszlása Németországban 1882-ben.
=1883. 7. 7. 75-76. /V/

A népesedési mozgalom Angliában, Franciaországban, Németországban és Magyarországon 1872-1881.
=1883. 7. 9. 37-43.

A német védvámrendszer hatása.
=1883. 7. 9. 77-78. /V/

A parasztbirtok pusztulása Németországban.
=1883. 7. 10. 82-83. /V/

A németországi szövetkezetek 1882-ben.
=1883. 7. 10. 83-85. /V/

Fenyvessy Ferenc: A német szociális bajok, s azok orvoslása az adóreform által.
=1884. 8. 26-37.

A vízi utak forgalma Németországban.
=1884. 8. 350. /V/

A hajótípusok aránya Németországban.
=1884. 8. 511-512. /V/

A posta-takarékpénztári intézet Németországban.
=1884. 8. 874-875. /V/

A német parasztbirtokok.
=1885. 9. 56-60. /V/

Az aratás átlagáról Németországban.
=1885. 9. 388-389. /V/

A német ipar-részvénytársaságok.
=1885. 9. 390-392. /V/

A német kereskedelem Olaszországgal.
=1885. 9. 392-393. /V/

A német életbiztosító intézetek állapota és fejlődése 1884-ben.
=1886. 10. 154-156. /V/

Pisztóry Mór: Az aranyvaluta elmélete és Németország újabb valuta-rendszerének következményei.
=1887. 11. 161-173.

A német birodalom költségvetése.
=1887. 11. 234-235. /V/

Vargha Gyula: A szeszadó-reform Németországban.
=1888. 12. 38-74.

A munkaképtelenség és aggság esetére való biztosítás Németországban.
=1888. 12. 236-242.

Mudrony Pál: A német szociálpolitikai egylet közgyűlése.
=1888. 12. 878-893.

Vargha Gyula: Magyarország, Ausztria, Németország és Franciaország népesedési mozgalma 1878-1887.
=1889. 13. 242-250. /V/

Vargha Gyula: Monarchiánk és Németország gabonával való ellátása, a kötendő kereskedelmi és vámszerződés szempontjából.
=1890. 14. 1064-1075.

Vargha Gyula: Európa államai számokban. 2. Németbirodalom.
=1892. 16. 936-957.

     Nemzetgazdasági és Statisztikai Bizottság
A statisztikai bizottság jegyzőkönyveinek kivonata.
=1861. 1. 292-295.

A statisztikai bizottság jegyzőkönyveinek kivonata.
=1861. 2. 272-273.

A statisztikai bizottság jegyzőkönyveinek kivonata.
=1862. 3. 277-278.

A statisztikai bizottság jegyzőkönyveinek kivonata.
=1863. 5. 307-308.

NSB-ülés.
=1877. 1. 1. 187-195.

NSB-ülés.
=1877. 1. 2. 110-111.

NSB-ülés.
=1877. 1. 4. 108-115.

NSB-ülés.
=1878. 2. 1. 128-130.

NSB-ülés.
=1878. 2. 2. 130-131.

NSB-ülés.
=1878. 2. 3. 118. /V/

NSB-ülés.
=1878. 2. 4. 134-140.

NSB-ülés.
=1879. 3. 123-127.

NSB-ülés.
=1879. 3. 460-472.

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 2. 79-84. /V/

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 3. 68-72. /V/ [Helyreigazítás: 5. 68. /V/]

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 4. 81-92. /V/

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 5. 68-74. /V/ [Helyreigazítás: 6. 80. /V/]

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 6. 80-88.

Földes Béla: NSB-ülés.
=1882. 6. 9. 50-61. /V/

Földes Béla: NSB-ülés.
=1883. 7. 2. 82-88. /V/

NSB-ülés.
=1884. 8. 396. /V/

NSB-ülés.
=1884. 8. 868-871. /V/

NSB-ülés.
=1885. 9. 320-322. /V/

NSB-ülés.
=1886. 10. 261-264.

     Nemzetgazdasági Írók Tára
Könyvismertetés. Nemzetgazdasági írók tára.
=1886. 10. 373.

Könyvismertetés. Nemzetgazdasági írók tára.
=1886. 10. 698.

     Nemzetgazdasági Szemle ld. még Statisztikai Közlemények
György Endre: A T. Olvasó-közönséghez!
=1886. 10. 785-786.

Heltai Ferenc: Olvasóinhoz.
=1887. 11. 1-4.

Keleti Károly: Programváltozatok.
=1889. 13. 3-17.

Keleti Károly: Elmélkedés.
=1890. 14. 3-8.

     Nemzeti Színház
A pesti nemzeti színház.
=1862. 3. 279-280. /V/

     nemzeti vagyon
Nagybritannia nemzeti vagyona.
=1861. 1. 313-314. /V/

     nemzetiségek
Abaújmegye nemzetiségei.
=1861. 2. 316. /V/

Keleti Károly: Magyarország nemzetiségei statisztikai szempontból.
=1871. 8. 3-34.

Nemzetiségi kérdés Oroszországban.
=1885. 9. 222-223. /V/

Neumann Károly: A mezőgazdaság történelme, mint a nemzetiségi statisztika alapja.
=1888. 12. 146-170.

- y.: Magyarország nemzetiségi viszonyai 1890-ben.
=1892. 16. 73-97.

     nemzetközi statisztikai egyesület
Nemzetközi statisztikai egyesület felállítása.
=1885. 9. 393. /V/

     Nemzetközi Statisztikai Intézet
Nemzetközi statisztikai intézet.
=1885. 9. 662-663. /V/

Keleti Károly: Az Institut international de Statistique harmadik ülésszaka.
=1891. 15. 809-823.

     népesedés
Hunfalvy János: Adalék a népesűleti mozgalomhoz.
=1861. 1. 286-288.

Weninger Vince: Adalékok a népesedési mozgalomhoz.
=1861. 2. 99-106.

Konek Sándor: A Magyar Birodalom népesedési mozgalmai.
=1862. 3. 65-142.

Nagybritannia népesedése.
=1862. 3. 301. /V/

Galgóczy Károly: Népesedési mozgalmak a helvét hitvallásúak közt 1861-ben.
=1863. 5. 280-299.

Észak-Amerika népesedése és halálozási viszonyai.
=1867. 3. 309-310. /V/

Barsi József: A vasút befolyása a népesedésre.
=1867. 4. 129-148.

Anglia népesedési mozgalma 1867-ben.
=1869. 6. 145. /V/

Kovácsy Sándor: Erdély népesedési viszonyai 1864-ben.
=1869. 6. 278-306.

A népesedés Angliában.
=1877. 1. 3. 149-150. /V/

Ballagi Géza: A magyarországi népmozgalom statisztikája.
=1878. 2. 2. 119-129.

A népesedési mozgalom Angliában, Franciaországban, Németországban és Magyarországon 1872-1881.
=1883. 7. 9. 37-43.

Magyarország népesedési mozgalma 1884-ben.
=1886. 10. 334-335. /V/

Malthus elmélete a Brittish-Association előtt.
=1888. 12. 913-917.

Vargha Gyula: Magyarország, Ausztria, Németország és Franciaország népesedési mozgalma 1878-1887.
=1889. 13. 242-250. /V/

Vizneker Antal: A népmozgalom legfontosabb eredményei Magyarországon 1881-1888-ban.
=1890. 14. 369-371.

Vargha Gyula: A felső-magyarországi kivándorlás és hatása a népesedési mozgalomra.
=1890. 14. 653-663.

- r.: A földgömb benépesedésének határáról.
=1891. 15. 394-396.

Vargha Gyula: Népünk mozgalma a népszámlálás adatai szerint.
=1892. 16. 185-207.

     népesség
Tormay Károly: A népesség mozgalma Pest városában 1859-ben.
=1861. 1. 137-151.

Róma városának népessége.
=1861. 1. 315. /V/

Anglia népessége.
=1861. 2. 126-133. /V/

Weninger Vince: Némely adatok Franciaországból.
=1861. 2. 133-136. /V/

Weninger Vince - Konek Sándor: Az egyházmegyék népességi statisztikája 1861-ben.
=1861. 2. 159-183.

Bácsmegye népességi viszonyai.
=1861. 2. 264-271.

A magyar megyék kiterjedése, népessége, adózása.
=1861. 2. 286-288. /V/

Írország népessége.
=1861. 2. 306-310. /V/

Tormay Károly: Az egyházmegyék népességi statisztikája 1861-ben.
=1862. 3. 50-64.

Tormay Károly: Az egri rom. kath. érseki megye népessége és ennek mozgalma 1861-ben.
=1862. 4. 88-92.

A földrészek nagysága és népessége.
=1862. 4. 152. /V/

Az európai néptörzsek megoszlása.
=1862. 4. 153. /V/

Galgóczy Károly: Népességi mozgalmak az ágostai vallásfelekezet dunántúli szuperintendenciájában 1861-ben.
=1863. 5. 275-279.

A dán birodalom kiterjedése és népessége.
=1864. 6. 301. /V/

Ausztria és a német vámegylet népességének fogyasztóképessége.
=1865. 1. 331. /V/

Fényes Elek: Párhuzam a magyar koronai birodalom és az ausztriai német, lengyel és cseh koronai országok közötti területi, népességi, had- és pénzügyi tekintetben.
=1867. 3. 245-305.

Róma népessége 1866-ban.
=1867. 4. 126. /V/

Konek Sándor: Magyarország népességi viszonyai 1870-ben.
=1871. 8. 92-126.

Kautz Gyula: Néhány irodalomtörténeti adat a hazai telepítés kérdéséhez.
=1877. 1. 1. 30-40.

Keleti Károly: A telepítés ügye Magyarországon.
=1877. 1. 1. 41-62.

Galgóczy Károly: A telepítések mai fontossága és feltételei.
=1879. 3. 1-36.

Olaszország népessége.
=1883. 7. 2. 93-94. /V/

Horvátország népessége.
=1883. 7. 3. 66-67. /V/

Franciaország népessége.
=1883. 7. 5. 85. /V/

Jekelfalussy József: Magyarország népességének megoszlása.
=1884. 8. 452-479.

Kína lakossága.
=1885. 9. 146-148. /V/

A városi lakosság szaporodása Franciaországban 1851-1881.
=1885. 9. 722. /V/

Konstantinápoly népessége.
=1885. 9. 735. /V/

London népessége.
=1885. 9. 757-763.

Kégly Sándor: Hazánk népességének gyarapodása.
=1886. 10. 485-506.

Weszelovszky Károly: Magyarország népességének időelőtti elhalálozása. 1-2.
=1888. 12. 569-592.; 739-808.

Vargha Gyula: Az iparstatisztika egyik elhanyagolt ága.
=1891. 15. 198-200.

Keleti Károly: Hazánk népe 1890-ben.
=1891. 15. 1054-1069.

Vargha Gyula: Statisztikai adatok népünk vándormozgalmához.
=1892. 16. 234-245.

     népnevelés
A népnevelés és tanügy Franciaországban.
=1862. 3. 303-306. /V/

     népoktatás
Konek Sándor: A népoktatás ügye a magyar korona területén.
=1867. 4. 36-46.

Hunfalvy János: A népoktatás Poroszországban.
=1867. 4. 47-58.

     népszámlálás
Konek Sándor: A statisztikai bizottság által megindított népszámlálás.
=1861. 1. 3-21.

Franciaország népszámlálása 1861-ben.
=1862. 3. 291-294. /V/

Az éjszakamerikai egyesült államok 1860-diki népszámlálása.
=1862. 3. 300-301. /V/

Hunfalvy János: Néhány észrevétel a népszámlálásról.
=1867. 4. 105-117.

Népszámlálás Franciaországban.
=1868. 5. 303-304. /V/

Rubin Simon: Népszámlálás Bajorországban 1867-ben.
=1869. 6. 126-136.

A poroszországi népszámlálás 1867-ben.
=1869. 6. 146-147. /V/

Az 1869/70-dik évi népszámlálás.
=1870. 7. 148-150. /V/

Az ausztriai 1869/70-diki népszámlálás.
=1870. 7. 151-154. /V/

Az északamerikai egyesült államok 1870-i népszámlálásának előzetes eredményei. (Összehasonlítás 1790-től.)
=1871. 8. 325. /V/

A lajtántúli népszámlálás 1869-ben.
=1871. 8. 325-328. /V/

A szászországi népszámlálás 1871-ben.
=1871. 8. 328. /V/

A badeni népszámlálás 1871-ben.
=1871. 8. 328. /V/

Keleti Károly: A népszámlálásokról.
=1879. 3. 401-430.

A legutóbbi népszámlálás eredménye.
=1883. 7. 1. 71-75. /V/

Az osztrák népszámlálás.
=1883. 7. 4. 95. /V/

Horvátországi népszámlálás 1880-ban.
=1885. 9. 215-217. /V/

Népszámlálás Algírban 1881-ről.
=1885. 9. 229-230. /V/

Szászország lakossága az 1885-i népszámlálás szerint.
=1887. 11. 67-68. /V/

Franciaország 1886-i népszámlálása.
=1889. 13. 148-154. /V/

Jekelfalussy József: Néhány szó jövő népszámlálásunkról.
=1890. 14. 201-217.

Keleti Károly: A magyar és az osztrák népszámlálás.
=1890. 14. 487-498.

Keleti Károly: Az 1890-iki népszámlálás előleges eredményei.
=1891. 15. 113-125.

Vargha Gyula: Az 1890. évi népszámlálás főbb eredménye törvényhatóságok szerint.
=1891. 15. 299-311.

Vargha Gyula: Népünk mozgalma a népszámlálás adatai szerint.
=1892. 16. 185-207.

dr. -: A legújabb népszámlálások eredményei a külföldön.
=1892. 16. 343-346.

     Norvégia
Norvég nép- és felső iskolák 1869-ben.
=1870. 7. 319-320. /V/

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svédországban és Norvégiában.
=1874. 1. 146-150.

Norvégia áruforgalma 1866-1883.
=1885. 9. 405-406. /V/

     nyereménybetétek
Nyereménybetétek 1828-1839 és 1860-1868.
=1869. 6. 156-157. /V/

     nyereség
A nyereség és veszteség az áralakulásnál.
=1887. 11. 740-749.

     nyersvas
A német vámterület nyersvas termelése 1860-1866.
=1868. 5. 308. /V/

     Nyitra
Barsi József: Elemi tanügy a nyitrai római kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 249-261.

     nyomdászat
Magyarországi kőnyv- és kőnyomdák.
=1867. 3. 83-89.

A német nyomdász-beteg segélyző-pénztárakról.
=1869. 6. 151-152. /V/

     nyugdíj
A magyar nyugpénz-intézet választmányi ülésének eredménye.
=1861. 2. 284-285. /V/

Weninger Vince: A pesti kereskedelmi kórház és nyugdíj-intézet.
=1862. 4. 56-58.

Courcelle-Seneuil, Jean Gustave: A köztisztviselők helyzete, kinevezése, előléptetése és nyugdíja.
=1885. 9. 9-27.

     Odessza
Déloroszország vasutai és Odessa kereskedelme 1873-ban.
=1874. 1. 77-78. /V/

     oktatás
Hunfalvy János: Gymnasiumaink állása 1852/3-tól 1858/9-ig.
=1861. 1. 22-55.

A szombathelyi püspöki megye iskolái.
=1861. 1. 310. /V/

A győri püspöki megye iskolái.
=1861. 1. 310. /V/

A népnevelés ügye Buda városában 1855-ben és 1859-ben.
=1861. 1. 311-312. /V/

Nagy Márton: A kegyes tanító rendnek statisztikája.
=1862. 3. 31-43.

A vallási és közoktatási költségek.
=1862. 3. 157. /V/

Kautz Gyula: A magyar ipariskolák és reáltanodák.
=1862. 4. 93-101.

Sopronmegyei zsidó népiskolák 1862/3-ban.
=1864. 6. 306-313. /V/

Keleti Károly: Az iparos nevelés.
=1867. 3. 90-124.

Norvég nép- és felső iskolák 1869-ben.
=1870. 7. 319-320. /V/

A gazdasági szakoktatás Franciaországban.
=1877. 1. 2. 126. /V/

Az ipariskolákról.
=1878. 2. 2. 151. /V/

A gazdasági tanintézetek fejlődéséről és jelen állásáról.
=1879. 3. 604-607. /V/

James: A nemzetgazdaságtan tanítása az Egyesült Államokban.
=1883. 7. 8. 63-69.

A hajózási iskolák száma Oroszországban.
=1884. 8. 269-270. /V/

Iparoktatásunk állapotáról.
=1884. 8. 873-874. /V/

Az osztrák földművelési tanintézetek.
=1885. 9. 389. /V/

A vasúti szakoktatás.
=1886. 10. 517-519. /V/

Bernát István: Az iparoktatás fejlődése Württembergben.
=1889. 13. 950-960.

Berényi Pál: Kereskedelmi szakoktatásunk reformálásáról.
=1891. 15. 235-244.

     olaj
Kőolajfogyasztás.
=1865. 1. 159-160. /V/

Az olaj mint hullámtörő.
=1884. 8. 347-348. /V/

Baku petróleumforrásai.
=1884. 8. 421. /V/

Argentína petróleumtelepei.
=1884. 8. 423. /V/

Az Egyesült Államok petróleum-ipara.
=1884. 8. 781-782. /V/

Baku világforgalmi jelentősége.
=1885. 9. 150-151. /V/

Közép-Afrika, mint olajtermő ország.
=1885. 9. 731-732. /V/

Déloroszország petróleumtermelése.
=1885. 9. 733-734. /V/

     Olaszország
Az olasz királyság állami adóssága.
=1861. 2. 153. /V/

Olaszország vaspályái.
=1864. 6. 160. /V/

Olaszország selyemtermesztése 1863-ban.
=1865. 1. 160. /V/

Az olasz vámrendszer.
=1866. 2. 143-146. /V/

Az olasz vasutak.
=1868. 5. 310. /V/

Matlekovits Sándor: Olaszország szeszadó-politikája tekintettel a magyar szeszkivitelre.
=1874. 1. 19-30.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svédországban és Norvégiában.
=1874. 1. 146-150.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Poroszországban, Franciaországban, Oroszországban, Olaszországban és Romániában.
=1874. 1. 227-231.

Matlekovits Sándor: Olaszország kereskedelmi összeköttetése az osztrák-magyar monarchiával.
=1874. 1. 430-443.

Matlekovits Sándor: Az olasz-francia kereskedelmi szerződés.
=1878. 2. 1. 45-57.

Az olasz vasúthálózat kiegészítéséről szóló törvény.
=1880. 4. 152-162. /V/

Földes Béla: Az államvasúti rendszer kérdése az olasz parlament előtt.
=1882. 6. 4. 1-22.

Olaszország népessége.
=1883. 7. 2. 93-94. /V/

Az olasz kereskedelem.
=1883. 7. 4. 95. /V/

A hypotheka teher Olaszországban.
=1883. 7. 6. 64. /V/

Az olasz bankintézetek 1870 óta.
=1884. 8. 411-412. /V/

A postai takarékpénztárak Olaszországban 1876-1882.
=1884. 8. 614-615. /V/

A német kereskedelem Olaszországgal.
=1885. 9. 392-393. /V/

Olaszország áruforgalma 1884-ben.
=1885. 9. 397-398. /V/

     orosz községek
Eisenstädter Lukács: A birtokközösség az orosz községek parasztsága közt.
=1877. 1. 3. 110-115.

     oroszok
A bulgáriai orosz kereskedés.
=1886. 10. 453-456. /V/

     Oroszország
Oroszország nemzetgazdasági viszonyai.
=1861. 1. 314-315. /V/

A személyrabság Oroszhonban.
=1861. 2. 304-305. /V/

Ororszország külkereskedése.
=1864. 6. 314. /V/

Oroszország pénzügye 1864-ben.
=1865. 1. 159. /V/

Déloroszország vasutai és Odessa kereskedelme 1873-ban.
=1874. 1. 77-78. /V/

Oroszország vasutai 1873-ban.
=1874. 1. 209-211.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Poroszországban, Franciaországban, Oroszországban, Olaszországban és Romániában.
=1874. 1. 227-231.

Mudrony Soma: Oroszország ipara.
=1874. 1. 444-464.

Lukács Béla: Oroszország pénzügyeiről.
=1880. 4. 267-279.

Mándy Lajos: Oroszország bevételei a vámokból 1870-1879.
=1881. 5. 3. 147-151. /V/

-r.: Az erdészet Oroszországban.
=1882. 6. 8. 67-72.

Az orosz parasztbirtokok megváltása.
=1882. 6. 9. 78-80. /V/

Orosz vasutak.
=1882. 6. 9. 82-84. /V/

A földbirtokosok változása Oroszországban.
=1882. 6. 9. 84-85. /V/

Az orosz verseny.
=1883. 7. 2. 94-95. /V/

A közép-ázsiai vasúthálózat.
=1883. 7. 4. 93-94. /V/

A papírpénz Oroszországban.
=1883. 7. 5. 85-86. /V/

A fejadó eltörlése Oroszországban.
=1883. 7. 6. 51-53. /V/

A földbirtok megoszlása Oroszországban.
=1883. 7. 6. 62-63. /V/

Oroszország hitele.
=1883. 7. 7. 76-77. /V/

Az orosz kikötők forgalma.
=1883. 7. 7. 77. /V/

Távirati forgalom Oroszországban.
=1883. 7. 9. 74-75. /V/

Hírlapirodalom Oroszországban.
=1883. 7. 9. 75-76. /V/

Oroszország aranytermelése 1814-1880.
=1883. 7. 10. 86-88. /V/

A hajózási iskolák száma Oroszországban.
=1884. 8. 269-270. /V/

A földhitel állapota Oroszországban.
=1884. 8. 341-342. /V/

Gyári törvény Oroszországban.
=1884. 8. 348-349. /V/

Oroszország és Ausztria-Magyarország kereskedelme.
=1884. 8. 406-407. /V/

Az amerikai gazdasági gépek piaca Oroszországban.
=1884. 8. 417-418. /V/

Állatbiztosítás Oroszországban.
=1884. 8. 776-777. /V/

A munkásbiztosítás Oroszországban.
=1884. 8. 777-780. /V/

Orosz vasutak.
=1884. 8. 780-781. /V/

Oroszország ipara.
=1885. 9. 150. /V/

Borkivitelünk Oroszországba.
=1885. 9. 217-218. /V/

Nemzetiségi kérdés Oroszországban.
=1885. 9. 222-223. /V/

Az orosz vasutak államosítása.
=1885. 9. 223-226. /V/

Oroszország európai kereskedelme 1864-1884.
=1885. 9. 722-728. /V/

Déloroszország petróleumtermelése.
=1885. 9. 733-734. /V/

A zsidók Oroszországban.
=1885. 9. 734. /V/

Oroszország dohánytermelése.
=1886. 10. 86. /V/

A művelt terület európai Oroszországban.
=1886. 10. 157-159. /V/

Orosz vasutak.
=1886. 10. 631. /V/

A transkaspi vasút.
=1887. 11. 65-67. /V/

Veszelovszky P. Mihály: Az agrár-kérdés Oroszországban. Ford. Csopey László.
=1887. 11. 139-152.

Az oroszországi vasutakról.
=1887. 11. 236-237. /V/

Hegedüs Sándor: Oroszország pénzügyeiről.
=1890. 14. 318-327.

Vargha Gyula: Oroszország 1883-1890. évi aratása.
=1891. 15. 630-640.

x. y.: Oroszország 1891. évi termése.
=1892. 16. 489-495.

     országgyűlés
Az országgyűlési követek választói 1865-ben.
=1866. 2. 64-83.

Az országgyűlési választók statisztikája.
=1887. 11. 363-381.

     Osztrák Birodalom
Az Osztrák birodalom cukortermeléséről és fogyasztásáról 1835-1860.
=1861. 1. 305. /V/

Az Osztrák Birodalom cukortermelése 1860-ban.
=1861. 2. 153. /V/

Az osztrák birodalom állami javai.
=1862. 3. 287. /V/

Az osztrák birodalom külkereskedése 1863-ban.
=1864. 6. 156-157. /V/

Az osztrák birodalom postaforgalma.
=1866. 2. 149. /V/

Bethlen Farkas: Az osztrák birodalom pénzügyi viszonyai.
=1867. 4. 149-165.

     osztrák kikötők
Weninger Vince: A hajózási forgalom az osztrák kikötőkben s a hajók teherképessége 1859-ben.
=1861. 2. 247-253.

     Osztrák Nemzeti Bank
Az osztrák nemzeti bank mérlege 1860-ban.
=1861. 1. 156. /V/

Az osztrák nemzeti bank mérlege 1861-ben.
=1861. 1. 297. /V/

Az osztrák nemzeti bank vagyonállapota 1861-ben.
=1861. 2. 296-297. /V/

Az osztrák nemzeti bank üzlete 1861-ben.
=1861. 2. 297-298. /V/

Az Osztrák Nemzeti Bank állása 1864-ben.
=1865. 1. 138-139. /V/

Az Osztrák Nemzeti Bank 1864-dik évi zárszámlája.
=1865. 1. 141-144. /V/

A bécsi nemzeti bank 1865-diki zárszámlája.
=1866. 2. 136-138. /V/

A bécsi nemzeti bank vagyona 1865-ben.
=1866. 2. 138-139. /V/

A bécsi n. bank jelzálogi üzlete 1865-ben.
=1866. 2. 139-141. /V/

     osztrák tartományok
A jégkárokról az osztrák tartományokban.
=1885. 9. 54-55. /V/

A munkabér emelkedése az osztrák tartományokban.
=1885. 9. 218-221. /V/

     Osztrák-Magyar Lloyd Gőzhajózási Társulat
Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási társulat.
=1868. 5. 304-305. /V/

     Osztrák-Magyar Monarchia
Weninger Vince: Az Osztrák-Magyar Monarchia államháztartása a XIX. század első felében és Magyarország. 1-2.
=1869. 6. 3-74.; 1870. 7. 3-131.

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai egészségügyi statisztikája 1871-ben.
=1874. 1. 155-156. /V/

Matlekovits Sándor: Olaszország kereskedelmi összeköttetése az osztrák-magyar monarchiával.
=1874. 1. 430-443.

Ausztria-Magyarország hitelszükséglete 1882-ben.
=1882. 6. 8. 84-85. /V/

Ausztria Magyarország kivitele Oláhországba.
=1883. 7. 3. 73-75. /V/

Gabonatermés értéke Ausztria-Magyarországon 1877-1882.
=1883. 7. 6. 55-57. /V/

Szalonichi forgalma monarchiánkkal.
=1865. 9. 831-836. /V/

Fekete Ignác: A monarchia jegybankja 1818-1885.
=1886. 10. 401-411.

Cukorkivitel az osztrák-magyar monarchiából.
=1886. 10. 630-631. /V/

     öngyilkosság
Öngyilkossági statisztika Franciaországban.
=1864. 6. 297-299. /V/

Konek Sándor: Magyarország öngyilkolási statisztikájához.
=1867. 4. 97-104.

     önkormányzatok
Baross Gábor: A helyi (községi) kormányzat Amerikában.
=1883. 7. 5. 32-44.

     önsegély
-r.: A kötelező önsegély.
=1882. 6. 8. 79-80. /V/

     öntözés
Lónyay Menyhért: A vízszabályozási társulatokról, különös tekintettel az öntözés kérdésére.
=1877. 1. 1. 1-29.

     öröklés
Pólya Jakab: A parasztbirtokok öröklését szabályozó német törvények.
=1883. 7. 3. 67-71. /V/

Pólya Jakab: Az öröklési jog társadalmi és gazdasági szempontból.
=1889. 13. 359-389.

     összeírás
Fiáth Miklós: A háziállatok összeírása 1884-ben. 1-2.
=1886. 10. 1-27.; 202-255.

     ösztöndíjak
A magyarországi ösztöndíj-alapítványok 1864/5-ben.
=1866. 2. 153-160. /V/

     Palesztina
Palesztina kereskedelme.
=1884. 8. 518. /V/

     pályázatok
Keleti Károly: Pályázati jelentés.
=1884. 8. 602-606.

Keleti Károly - Dessewffy Aurél - Burchard Konrád: Pályázatok bírálati jelentése.
=1891. 15. 1107-1112.

     pamut
A pamut világforgalma.
=1862. 4. 156. /V/

     Panama-csatorna
Türr István: A panamai csatorna.
=1880. 4. 481-488. [Téves lapszám a 3. füzet végéhez képest.]

A Panama csatorna.
=1885. 9. 732. /V/

     Pannónia
A Pannónia másodévi zárszámlája.
=1863. 5. 315-316. /V/

     papír
A papírgyártás adatai.
=1884. 8. 407. /V/

Papíriparunk.
=1884. 8. 612-614. /V/

     papiros-adó
A papiros-adó Franciaországban.
=1887. 11. 232-233. /V/

     papírpénz
A papírpénz Oroszországban.
=1883. 7. 5. 85-86. /V/

     parasztság
Eisenstädter Lukács: A birtokközösség az orosz községek parasztsága közt.
=1877. 1. 3. 110-115.

A galíciai parasztok anyagi helyzete.
=1883. 7. 3. 78. /V/

     Párizs
Párizs műipara.
=1864. 6. 160. /V/

Párizs iparstatisztikája.
=1866. 2. 146-149. /V/

Nemzetközi kongresszusok Párizsban.
=1878. 2. 2. 153-154. /V/

Mándy Lajos: Visszatekintés a párizsi érme-kongresszus tárgyalásaira.
=1878. 2. 3. 83-92.

Hegedüs Sándor: A párizsi szabadalmi kongresszus és hazánk.
=1880. 4. 189-197.

Hegedüs Sándor: A párizsi nemzetközi valuta konferencia.
=1881. 5. 2. 68-76.

Mándy Lajos: A valutakérdés a párizsi pénzkonferencián.
=1882. 6. 2. 11-28.

A párizsi közkiállítás 1889.
=1886. 10. 708-710. /V/

     Pécs
Barsi József: Elemi tanügy a pécsi római kath. egyházmegyében 1861/62-ben.
=1864. 6. 89-106.

     Peel-akta
Weninger Vince: A bankügy elmélete. 1-2. 1. A jegy- és letéti bankokról. 2. A Peel-akta.
=1866. 2. 232-308.; 1867. 3. 145-244.

     pénz
Ráth Zoltán: A pénz értékemelkedésének némely következményeiről.
=1888. 12. 171-189.

     pénzforgalom
A berlini bank 1863-diki pénzforgalma.
=1864. 6. 301. /V/

A papírpénzforgalom a német vámegylet államaiban 1850-ben és 1865-ben.
=1867. 4. 122-125. /V/

Mudrony Pál: A pénzforgalom fejlesztése Magyarországon.
=1884. 8. 372-388.

     pénzintézetek
A magyar nyugpénz-intézet választmányi ülésének eredménye.
=1861. 2. 284-285. /V/

A magyar pénzintézetekről.
=1885. 9. 588-590. /V/

Lendvay Sándor: A budapesti pénzintézetek értékpapír-tárcája.
=1890. 14. 644-653.

     pénzpiac
Láng Lajos: A francia és angol pénzpiac.
=1877. 1. 3. 142-144. /V/

     pénzszövetség
A latin államok pénzszövetsége.
=1886. 10. 459-463. /V/

     pénztári forgalom
A magyar állam pénztári forgalma 1872-1874.
=1874. 1. 388-392. /V/

     pénzügy
Nagybritannia pénzügyi viszonyai 1800-1860.
=1861. 2. 154-156. /V/

Weninger Vince: Franciaország adóztatási és pénzügyi statisztikája.
=1861. 2. 206-221.

Ausztria pénzügyei.
=1861. 2. 291-296. /V/

Oroszország pénzügye 1864-ben.
=1865. 1. 159. /V/

Fényes Elek: Párhuzam a magyar koronai birodalom és az ausztriai német, lengyel és cseh koronai országok közötti területi, népességi, had- és pénzügyi tekintetben.
=1867. 3. 245-305.

Bethlen Farkas: Az osztrák birodalom pénzügyi viszonyai.
=1867. 4. 149-165.

A főbb államok pénzügyi és nemzetgazdasági helyzete.
=1874. 1. 74-77. /V/

Halász Imre: Pénzügyeink hanyatlásának okai.
=1874. 1. 241-287.

Ghyczy Kálmán nyilatkozata a magyar pénzügyekről.
=1874. 1. 395-397. /V/

Halász Imre: Az 1875-ki fedezet és a pénzügyi kibontakozás.
=1874. 1. 401-429.

Hieronymi Károly: A magyar vasutak pénzügyi jövője.
=1877. 1. 1. 91-120.

Anglia pénzügyei.
=1877. 1. 2. 122-123. /V/

Románia pénzügyei.
=1877. 1. 2. 127-128. /V/

Korizmics László: A pénzügyi vámok.
=1877. 1. 4. 23-38.

Weisz Béla: A községi pénzügyről.
=1878. 2. 1. 76-101.

Lukács Béla: Oroszország pénzügyeiről.
=1880. 4. 267-279.

Mándy Lajos: A valutakérdés a párizsi pénzkonferencián.
=1882. 6. 2. 11-28.

Június: Az Egyesült-Államok pénzügyi jelentése 1879/80.
=1882. 6. 3. 72-84. /V/

Schwarz Bódog: Pénzrendszerünk megváltoztatása. 1-2.
=1883. 7. 1. 58-70.; 2. 64-81.

Franciaország pénzügyi helyzete.
=1883. 7. 6. 54-55. /V/

Az Egyesült-Államok pénzügyminiszteri jelentése 1881/2. évről.
=1883. 7. 6. 63. /V/

Levi, Leone: Anglia pénzügyi gazdálkodása az utolsó két évtized alatt.
=1884. 8. 628-636.

Halász Imre: Egy pillantás a magyar pénzügyek jövőjébe.
=1884. 8. 850-867.

A postakezelés pénzügyi eredményéről.
=1885. 9. 717-718. /V/

A közlekedési intézetek pénzügyi igazgatása.
=1886. 10. 749-765.

Hegedüs Sándor: Újabb pénzügyi törvényeink jellemzéséhez.
=1889. 13. 523-529.

Hegedüs Sándor: Oroszország pénzügyeiről.
=1890. 14. 318-327.

Fenyvessy Adolf: A horvát kvóta.
=1891. 15. 640-646.

     pénzügyminisztérium
A francia pénzügyminisztérium szervezete.
=1887. 11. 64-65. /V/

     pénzverés
Wekerle Sándor: A pénzverési regale.
=1881. 5. 4. 110-122.

Fekete Ignác: Valutapolitika és pénzverési statisztika.
=1884. 8. 590-601.

     Perzsia
Vasút Perzsián át.
=1884. 8. 423. /V/

     Pest
Tormay Károly: A népesség mozgalma Pest városában 1859-ben.
=1861. 1. 137-151.

Weninger Vince: A pesti kereskedelmi akadémia.
=1861. 2. 254-263.

Pest sz. k. városnak vagyona 1861-ben.
=1861. 2. 274-277. /V/

Pest sz. k. városának előleges költségvetése 1861/2-dik évre.
=1861. 2. 278-281. /V/

A pesti nemzeti színház.
=1862. 3. 279-280. /V/

A pesti piac gabnaforgalma 1861-ben.
=1862. 3. 316-318. /V/

Weninger Vince: A pesti kereskedelmi kórház és nyugdíj-intézet.
=1862. 4. 56-58.

Pest városának házadója.
=1864. 6. 290. /V/

Pest városa jövedelmi adója.
=1864. 6. 290-291. /V/

Az 1863-diki piaci gabnaárak Pesten.
=1864. 6. 292. /V/

Tormay Károly: Pest városának egészségügyi és légköri viszonyai 1864-ben.
=1865. 1. 161-171.

Tormay Károly: Pest városa élet- és halálozási viszonyainak statisztikája, különös tekintettel az 1831-es, 1854/55-ös és 1866-os kolerajárványra.
=1867. 4. 186-252., 6 t.

Csukási Károly: Pestváros bűnügyi statisztikája 1867-1868.
=1869. 6. 90-125.

Pestváros gabonaforgalma 1865-1868.
=1869. 6. 148-149. /V/

     Pest vármegye
A pestmegyei árvatörvényszék jelentése.
=1870. 7. 155-156. /V/

     Pest-Pilis
Glatter Eduárd: Pest-Pilis gazdasági viszonyai.
=1861. 2. 5-30.

     Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
A pesti magyar kereskedelmi bank üzlete.
=1862. 3. 282-286. /V/

Galgóczy Károly: Pesti magyar kereskedelmi bank.
=1862. 4. 3-24.

A Pesti magyar kereskedelmi bank 1863-dik üzlete.
=1864. 6. 136-139. /V/

     Philippopol ld. Plovdiv


     piacok
A búza a nemzetközi piacon.
=1885. 9. 583-588. /V/

Anglia piacai.
=1886. 10. 265-267. /V/

     Plovdiv
Philippopol városa.
=1883. 7. 6. 62. /V/

     polgárság
Pólya Jakab: "Haladás és ínség." "Társadalmi kérdések."
=1885. 9. 593-611.

     Poroszország
Poroszország vaspályái 1860 végén.
=1861. 2. 149-150. /V/

Poroszország állami adóssága.
=1861. 2. 315-316. /V/

A porosz vaspályák.
=1864. 6. 160. /V/

Poroszország bortermelése 1862-ben.
=1864. 6. 301-302. /V/

Poroszország postaforgalma 1862-ben.
=1864. 6. 304. /V/

Poroszország bányászata 1863-ban.
=1865. 1. 158. /V/

Hunfalvy János: A népoktatás Poroszországban.
=1867. 4. 47-58.

A poroszországi népszámlálás 1867-ben.
=1869. 6. 146-147. /V/

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Poroszországban, Franciaországban, Oroszországban, Olaszországban és Romániában.
=1874. 1. 227-231.

Fenyvessy Adolf: A vízszabályozás Poroszországban.
=1879. 3. 361-379.

Talajjavítási járadék - bankok Poroszországban.
=1879. 3. 607-619. /V/

A vidéki érdekű vasutak építésének segélyezése Poroszországban.
=1880. 4. 163-165. /V/

A vidéki érdekű vasutak engedélyezési szabványfeltételei Poroszországban.
=1880. 4. 165-173. /V/

-r.: A községi pótadó a porosz városokban.
=1882. 6. 8. 81-83. /V/

A vasutak államosítása Poroszországban.
=1883. 7. 2. 90-93. /V/

Poroszország termése 1866-ban.
=1886. 10. 522-525. /V/

A porosz államvasutak 1887-1888.
=1887. 11. 153-154. /V/

Vargha Gyula: Poroszország mezőgazdasági igazgatása.
=1889. 13. 459-479.

Vizneker Antal: A jelzálogi terhek forgalma Poroszországban.
=1889. 13. 731-735.

Vargha Gyula: Jégverések és jégkárok Poroszországban.
=1890. 14. 1040-1045.

Ráth Zoltán: Az új porosz jövedelmi adótörvényjavaslat.
=1891. 15. 507-526.

     Portugália
Portugália áruforgalma 1883-ban.
=1885. 9. 400. /V/

     posta
Postaügy.
=1861. 1. 303-304. /V/

A posta Nagybritanniában 1862-ben.
=1864. 6. 303-304. /V/

Poroszország postaforgalma 1862-ben.
=1864. 6. 304. /V/

Az osztrák postaforgalom.
=1865. 1. 137-138. /V/

Az osztrák birodalom postaforgalma.
=1866. 2. 149. /V/

Heim Péter: A postatakarékpénztári kérdés hazánkban.
=1880. 4. 206-228.

Szilágyi István közli: Két régi emlék. 1. Első, magyar nyelvű postai utasítás Szepesi Jánostól. - 2. Magyar nyelvű stóla-szabályzat a görög nem egyesült lelkészek számára Kazinczy Dénestől.
=1883. 7. 3. 57-65.

A postatakarékpénztárak.
=1883. 7. 5. 81-84. /V/

A posta az Egyesült-Államokban.
=1883. 7. 6. 73. /V/

Európa postaforgalma.
=1883. 7. 10. 85. /V/

A magyar posta statisztikája 1868-1882.
=1884. 8. 77-80. /V/

A postai takarékpénztárak Olaszországban 1876-1882.
=1884. 8. 614-615. /V/

A posta-takarékpénztári intézet Németországban.
=1884. 8. 874-875. /V/

Mándy Lajos: Posta-takarékpénztárak.
=1885. 9. 295-319.

A postakezelés pénzügyi eredményéről.
=1885. 9. 717-718. /V/

Anglia posta s távirda forgalma.
=1885. 9. 720-721. /V/

A postatakarékpénztárak.
=1886. 10. 374-375. /V/

Posta-statisztika 1885-ről.
=1886. 10. 703. /V/

Acsády Ignác: A magyar postaügy történetéhez.
=1887. 11. 174-189.

Angol postatakarékpénztári reformtörekvések.
=1887. 11. 235-236. /V/

Halász Sándor: A postatakarékpénztárakról. 1-2.
=1887. 11. 767-789.; 891-910.

Halász Sándor: A postatakarékpénztár csekk- és clearing forgalmáról.
=1889. 13. 345-358.

     pótadó
-r.: A községi pótadó a porosz városokban.
=1882. 6. 8. 81-83. /V/

     Pozsony
Pisztóry Mór: Pozsony. 1-2.
=1887. 11. 382-439.; 511-527.

     püspökségek
A püspöki házassági törvényszéknél előfordult válóperek 1856-tól.
=1861. 1. 311. /V/

Barsi József: A nyilvános elemi tanügy Magyarországban a r. kath. érsekségekben és püspökségekben 1861/2-ben.
=1866. 2. 309-317.

     Quesnay, François
Travnyik József: Quesnay [François] Ferenc és tanai.
=1886. 10. 306-331.

     rabszolgák
A rabszolgák felszabadítása Brazíliában.
=1885. 9. 406. /V/

     Raiffeisen Bank
Pólya Jakab: A Raiffeisen-féle kölcsönpénztárak.
=1883. 7. 9. 19-36.

     Raiffeisen hitelszövetkezetek
György Endre: Raiffeisen-féle hitelszövetkezetek Magyarországon. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1892. 16. 351-362.

     reálhitel
Csillag Gyula: Irányeszmék a reálhitel fejlesztése körül.
=1889. 13. 587-614.

     reáltanodák
Kautz Gyula: A magyar ipariskolák és reáltanodák.
=1862. 4. 93-101.

     reformátusok
Szatmári Károly: Adatok a békés-bánáti helvét hitvallású egyházmegye ismertetéséhez.
=1862. 4. 226-245.

Galgóczy Károly: Népesedési mozgalmak a helvét hitvallásúak közt 1861-ben.
=1863. 5. 280-299.

     regále
Bethlen András: A regale megváltásáról.
=1880. 4. 575-582.

Wekerle Sándor: A pénzverési regale.
=1881. 5. 4. 110-122.

Bethlen András: A "regale" megváltásáról.
=1882. 6. 1. 1-16.

     répa
A német birodalmi vámegyesület cukorgyárainak répaszükséglete.
=1861. 2. 314. /V/

     részletív-ügyletek
Havas Miksa: A részletív-ügyletek.
=1890. 14. 398-401.

     részvénytársaságok
Varró Péter: Vasúti részvénytársulataink és az új kereskedelmi törvény.
=1879. 3. 157-172.

A német ipar-részvénytársaságok.
=1885. 9. 390-392. /V/

     réz
A világ réztermelése 1879-1884.
=1885. 9. 667-669. /V/

     Ricardo
Pikler Gyula: Ricardo. 1-4.
=1885. 9. 334-370.; 422-476.; 545-580.; 612-661.

     rizs
Magyar rizstermelő szövetkezet.
=1884. 8. 404-405. /V/

     Rodbertus-Jagetzow
Bernát István: Rodbertus-Jagetzow és a német agrarius mozgalmak.
=1883. 7. 2. 1-20.

     Róma
Róma városának népessége.
=1861. 1. 315. /V/

Róma népessége 1866-ban.
=1867. 4. 126. /V/

A római statisztikai kongresszus.
=1887. 11. 317-318. /V/

     Római Birodalom
Weisz Béla: Közgazdasági viszonyok az ókori római köztársaságban.
=1880. 4. 1-55.

     Románia
Románia gabonakivitele 1867-1873.
=1874. 1. 156. /V/

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Poroszországban, Franciaországban, Oroszországban, Olaszországban és Romániában.
=1874. 1. 227-231.

Románia nemzetgazdasági állapota.
=1874. 1. 392-394. /V/

Románia pénzügyei.
=1877. 1. 2. 127-128. /V/

Weisz Béla: Románia statisztikája.
=1877. 1. 3. 132-136. /V/

Ausztria Magyarország kivitele Oláhországba.
=1883. 7. 3. 73-75. /V/

Románia áruforgalma 1883-ban.
=1885. 9. 144-145. /V/

Sasvári Ármin: Vázlatok a Balkán államokról.
=1892. 16. 775-784.

     Rozsnyó
Barsi József: Elemi tanügy a rozsnyói katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 222-234.

     rövidáru
A kereskedés rövidárukkal Bécsben.
=1885. 9. 718-720. /V/

     Rumélia
Keletrumélia áruforgalma.
=1884. 8. 346. /V/

     sajt
A hortobágyi sajttermelő szövetkezet 1883-ban.
=1884. 8. 414. /V/

     Sáros vármegye
Bujanovics Sándor: A felvidéki, különösen a sárosmegyei kivándorlásról.
=1881. 5. 3. 47-63.

     Schordann Zsigmond
Konek Sándor: A magyar egyetemi alapítványok gyarapodása bold. Schordán végrendelete folytán.
=1862. 3. 143-145.

     Schulze-Delitzsch, Armin
Schulze-Delitzsch Armin. Nekrológ.
=1883. 7. 6. 49-50. /V/

     segélyek
Mándy Izidor: Adatok a gazdasági tanügy- és a ráfordított államsegélyről.
=1877. 1. 4. 117-120. /V/

     Selmecbánya
Faller Gusztáv: Közlemények a hazai bányászat köréből. Selmecbánya.
=1861. 1. 56-64.

     selyem
Selyemtermelés.
=1862. 4. 157. /V/

A selyemkereskedés.
=1885. 9. 60. /V/

A selyemtenyésztés előmozdítása hazánkban.
=1885. 9. 829-830. /V/

     sertés
Az Egyesült Államok sertéskereskedése 1873-ban.
=1874. 1. 232-234. /V/

     Sínai-félsziget
A sínai tea kivitele.
=1885. 9. 504. /V/

     Smith, Adam
Kautz Gyula: Smith Adam mint a közgazdaság-tudomány megalapítója.
=1890. 14. 953-985.

     
Az állami és hitelintézeti rakhelyek sókészlete 1867-ben.
=1869. 6. 308-311. /V/

A sóvári magyar kir. sófőzde 1869-ben.
=1870. 7. 157. /V/

     Social Science
A Social Science kongresszusa.
=1877. 1. 4. 140-142. /V/

     Somogy vármegye
A közmunkaerő és váltságdíjak Somogy vármegyében 1869-ben.
=1869. 6. 316-317. /V/

Széchényi Imre, Ifb.: Somogy vármegye közgazdasági és közművelődési állapota.
=1892. 16. 257-297., 3 mell.

     Sopron vármegye
Sopronmegyei zsidó népiskolák 1862/3-ban.
=1864. 6. 306-313. /V/

     sorozás
Tormay Károly: Az ujonczozási vizsgálatra vonatkozó adatok.
=1861. 2. 107-114.

Sorozás Szászországban 1867-ben.
=1868. 5. 156-160. /V/

Vargha Gyula: Népünk testi épsége az újoncozási adatok alapján.
=1892. 16. 167-179.

     sorsjáték
Halász Sándor: A lottó Magyarországon és Ausztriában 1872-1887.
=1889. 13. 661-667.

Halász Sándor: Az osztálysorsjátékról.
=1889. 13. 688-700.

Halász Sándor: Az állami sorsjátékvállalatok.
=1891. 15. 36-53.

     Sóvár
A sóvári magyar kir. sófőzde 1869-ben.
=1870. 7. 157. /V/

     Spanyolország
Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Spanyolországban.
=1874. 1. 69-72.

Spanyolország borforgalma.
=1884. 8. 268-269. /V/

Adatok Spanyolországról.
=1884. 8. 512-518. /V/

Kereskedelmünk Spanyolországgal.
=1884. 8. 690-695. /V/

     statisztika
Weninger Vince: Jelentés az V-ik nemzetközi statisztikai kongresszusról.
=1863. 5. 142-171.

Weninger Vince: A statisztika fontossága a tűzkár ellen biztosító társaságoknál.
=1864. 6. 71-89.

Konek Sándor: A berlini statisztikai szeminárium.
=1864. 6. 161-174.

Keleti Károly: Összehasonlító statisztika.
=1868. 5. 132-150.

Keleti Károly: A statisztikai tények alkalmazásáról.
=1869. 6. 75-89.

Keleti Károly: A hivatalos statisztika Magyarországon.
=1869. 6. 161-236.

Keleti Károly: Nézetek a statisztika tudományos állásáról.
=1870. 7. 132-147.

Horinka Imre: A statisztikai eszmék történeti fejlődése.
=1881. 5. 1. 27-56.

Földes Béla: A statisztikai szemináriumokról.
=1882. 6. 7. 32-43.

Az első statisztikai évkönyv.
=1883. 7. 6. 45-49. /V/

Nemzetközi statisztikai egyesület felállítása.
=1885. 9. 393. /V/

Központi statisztikai bizottság Franciaországban.
=1885. 9. 403-404. /V/

Nemzetközi statisztikai intézet.
=1885. 9. 662-663. /V/

Az adminisztratív statisztika állapotáról.
=1885. 9. 663. /V/

Fekete Ignác: A legújabb statisztikai munka. Magyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekelfalussy József közreműködésével szerk. Láng Lajos.
=1887. 11. 55-63.

A római statisztikai kongresszus.
=1887. 11. 317-318. /V/

Kőrösi József: A statisztika statisztikája. Adalék a demográfia fejlődésének történetéhez.
=1887. 11. 343-362.

Heltai Ferenc: Könyvismertetés. Jekelfalussy József, Vargha Gyula.
=1887. 11. 911-913.

Acsády Ignác: Statisztika és történetírás.
=1889. 13. 441-458.

Keleti Károly: A statisztika hazai és nemzetközi mívelése.
=1891. 15. 649-663.

Jekelfalussy József: Statisztika és logika.
=1891. 15. 946-952.

Vargha Gyula: A statisztika szerepe a millenáris kiállításon.
=1892. 16. 43-53.

Jekelfalussy József: Még egyszer a statisztika és logika.
=1892. 16. 54-60.

Vargha Gyula: A hivatalos statisztikai évkönyvek.
=1892. 16. 709-717.

     Statisztikai Közlemények ld. még Nemzetgazdasági Szemle
Toldy Ferenc: Előszó.
=1861. 1. I-IV.

     stóla-szabályzat
Szilágyi István közli: Két régi emlék. 1. Első, magyar nyelvű postai utasítás Szepesi Jánostól. - 2. Magyar nyelvű stóla-szabályzat a görög nem egyesült lelkészek számára Kazinczy Dénestől.
=1883. 7. 3. 57-65.

     strucc
A strucctenyésztés.
=1884. 8. 519. /V/

     Stry
Mándy Lajos: A Munkács-Stry-i vasút kérdése.
=1882. 6. 9. 38-49.

     Svájc
Svájc statisztikai adatai.
=1863. 5. 312-315. /V/

A magyar gabona a svájci piacokon.
=1874. 1. 73. /V/

Svájc vasutai.
=1884. 8. 412-413. /V/

Hízómarhakivitelünk Svájcba.
=1884. 8. 769-772. /V/

Idegen lakosság Svájcban.
=1885. 9. 60-61. /V/

Szeszkivitel Svájcba.
=1886. 10. 85-86. /V/

x. y.: A Svájcban működő életbiztosító intézetek és az állami felügyelet.
=1891. 15. 794-805.

     Svédország
Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svédországban és Norvégiában.
=1874. 1. 146-150.

Svédország áruforgalma.
=1884. 8. 411. /V/

Svédország áruforgalma 1884-ben.
=1886. 10. 86-87. /V/

     szabadalom
Borszéky Soma: A szabadalmi ügy.
=1877. 1. 4. 130-134. /V/

Hegedüs Sándor: A párizsi szabadalmi kongresszus és hazánk.
=1880. 4. 189-197.

Fekete Ignác: Szabadalmi jogunk reformja.
=1884. 8. 46-75.

Frecskay János: A találmányok szabadalmazásának önállósítása.
=1886. 10. 293-305.

Szabadalmi ügyünk 1885-ben.
=1886. 10. 386-391. /V/

Frecskay János közli: Két külföldi szakvélemény a szabadalmi törvényjavaslat felől. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1887. 11. 124-138.

     szabadkereskedelem
Fenyvessy Adolf: A szabad kereskedés és védvám új világításban.
=1878. 2. 3. 122-128. /V/

     szállítási díjak
Jellinek Mór: Gabonaszállítási díjak.
=1862. 3. 286-287. /V/

     Szaloniki
Szalonichi forgalma monarchiánkkal.
=1865. 9. 831-836. /V/

György Endre: Blunt jelentése és Szaloniki kereskedelme.
=1886. 10. 412-418.

     Szamos-völgy
Maurer Vilmos: A tervezett szamosvölgyi vasút előmunkálatai.
=1879. 3. 136-147. /V/

     szanálás
György Endre: A kassa-oderbergi vasút szanálása.
=1877. 1. 4. 135-139. /V/

     szarvasmarhák
Mándy Lajos: Marhatenyésztésünk és az európai húspiac.
=1879. 3. 147-151. /V/

Bethlen András: Marhatenyésztési érdekeink.
=1879. 3. 239-258.

A dán gazdák intézkedése a marhatenyésztés emelése tárgyában.
=1886. 10. 526. /V/

     Szászország
Sorozás Szászországban 1867-ben.
=1868. 5. 156-160. /V/

A napilapok és hetilapok Szászországban 1855-1867.
=1868. 5. 306. /V/

Aratási kimutatás Szászországból 1846-1865.
=1868. 5. 307. /V/

Háziállatok Szászországban 1846-1965.
=1868. 5. 307-308. /V/

A húsfogyasztás Szászországban.
=1868. 5. 308. /V/ Vasérctermelés Szászországban 1859-1866.
=1868. 5. 308. /V/

Dobner Rudolf: A mezőgazdaság Szászországban.
=1871. 8. 284-325.

A szászországi népszámlálás 1871-ben.
=1871. 8. 328. /V/

A szász országos talajjavítási járadékbankra vonatkozó törvények.
=1881. 5. 4. 143-151. /V/

Szászország lakossága az 1885-i népszámlálás szerint.
=1887. 11. 67-68. /V/

A szász államvasutak 1885-ben.
=1887. 11. 68-69. /V/

     szatmári egyházmegye
Barsi József: Elemi tanügy a szatmári római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 172-185.

     Széchenyi István gróf
Pólya Jakab: Gróf Széchenyi István minimum-javaslata és annak irodalma.
=1883. 7. 5. 19-31.

     Szeged
Szeged város közköltség-előirányzata 1872-re.
=1871. 8. 325. /V/

     szegénység
Széchényi Dénes: Falusi népünk elszegényedése.
=1880. 4. 198-205.

Pólya Jakab: A szegényügy.
=1883. 7. 1. 44-57.

     Székesfehérvár
Barsi József: Az elemi tanügy állása a székesfehérvári püspöki megyében 1861/2-ben.
=1863. 5. 89-99.

     személyszállítás
A személyforgalom Szerbiában.
=1883. 7. 5. 86-87. /V/

Heltai Ferenc: A vasúti személyszállítás reformja. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1889.13. 161-171.

Halász Sándor: A személyforgalom a magyarországi vízi utakon.
=1892. 16. 246-251.

Heltai Ferenc: A belga államvasutak személydíjszabásának története. 1-2.
=1892. 16. 801-843.; 879-921.

Belgium szénbányászata 1860-ban.
=1861. 2. 153. /V/

Vas- és széntermelés.
=1862. 4. 156. /V/

A földkerekség kőszén- és vastermelése.
=1864. 6. 158. /V/

Franciaország kőszénbányászata 1853-1863.
=1864. 6. 299. /V/

A német vámterület széntermelése 1860-1866.
=1868. 5. 309-310. /V/

A széntermelés emelkedése.
=1884. 8. 418-419. /V/

     szénfogyasztás
Anglia kőszén fogyasztása.
=1885. 9. 394-395. /V/

     széntelepek
Franciaország kőszéntelepei.
=1861. 2. 315. /V/

     Szentgyörgy
Szent György sz. k. város katonái.
=1861. 2. 152. /V/

     Szepes vármegye
Sváby Frigyes: Szepes vármegye közgazdasági viszonyai.
=1888. 12. 265-312.

     szepesi egyházmegye
Barsi József: Elemi tanügy a szepesi római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 96-109.

     Szepesi János
Szilágyi István közli: Két régi emlék. 1. Első, magyar nyelvű postai utasítás Szepesi Jánostól. - 2. Magyar nyelvű stóla-szabályzat a görög nem egyesült lelkészek számára Kazinczy Dénestől.
=1883. 7. 3. 57-65.

     Szerbia
A személyforgalom Szerbiában.
=1883. 7. 5. 86-87. /V/

Ausztria-Magyarország és Szerbia áruforgalma.
=1885. 9. 134-139. /V/

Az építészeti s bútorfának Szerbiába vitele.
=1885. 9. 404. /V/

Kiviteli kereskedelmünk Szerbiába.
=1885. 9. 664-665. /V/

Szerbia külkereskedelme 1884-ben.
=1865. 9. 830-831. /V/

Sasvári Ármin közli: Az ipar Szerbiában.
=1887. 11. 824-840. yyy

     szerencsétlenségek
A vasúti szerencsétlenségek.
=1884. 8. 271. /V/

     szerződések
Dessewffy Aurél: A kereskedelmi szerződések megújítása előtt.
=1877. 1. 1. 72-90.

Lónyay Menyhért: Néhány adat a vám- és kereskedelmi szerződéshez.
=1878. 2. 1. 1-13.

     szesz-egyedáruság
Mudrony Pál: A szeszegyedáruság kérdése Németországban és hazánkban.
=1886. 10. 118-132.

     szeszadó
Matlekovits Sándor: Olaszország szeszadó-politikája tekintettel a magyar szeszkivitelre.
=1874. 1. 19-30.

Ausztria szesztermelése és szeszadószolgáltatása.
=1885. 9. 590-591. /V/

Vargha Gyula: A szeszadó-reform Németországban.
=1888. 12. 38-74.

     szeszipar
Poroszország szeszgyárai 1863-ban.
=1864. 6. 301. /V/

A szeszipar pangása.
=1874. 1. 238. /V/

A bulgár szesziparról.
=1885. 9. 402-403. /V/

Ausztria szesztermelése és szeszadószolgáltatása.
=1885. 9. 590-591. /V/

Fenyvessy Adolf: Két beteg ipar. (Cukoripar, szeszipar.)
=1887. 11. 5-22.

Bosányi Endre: Szeszadótörvényhozásunk és a szeszfőzés kisipara az állampénzügyek és az alkoholizmus szempontjából.
=1888. 12. 127-145.

     szeszkivitel
Szeszkivitel Svájcba.
=1886. 10. 85-86. /V/

     Szibéria
György Aladár: A szibiriai nagy pacific-vasút.
=1891. 15. 664-672.

     Szicília
Az agrumenkereskedés Szicíliában.
=1885. 9. 61-62. /V/

     Sziszek
Sziszek áruforgalma.
=1869. 6. 149-151. /V/

     Szlavónia
Horvát-Szlavon katonai határőrvidék.
=1861. 2. 281-284. /V/

Konek Sándor: A fekvő birtok mozgalma polgári Horvát-Szalvóniában.
=1877. 1. 1. 63-71.

Kőrösi József: Statisztikai adatok Dalmát-Szlavón-Horvátországról.
=1877. 1. 2. 112-114. /V/

A horvát-szlavón deficit.
=1886. 10. 392-393. /V/

Bedő Albert: A Horvát- és Szlavónországokkal egyesített katonai határőrvidék beruházási alapja.
=1889. 13. 929-934.

Frangeš, Simon: Horvát-Szlavonországok bortermelése.
=1890. 14. 931-944.

Frangeš, Simon: Horvát-Szlavonországok gyümölcstermelése.
=1890. 14. 1035-1040.

Frangeš, Simon: A mezőgazdasági viszonyok Horvát-Szlavonországokban.
=1890. 14. 1123-1139.

Fenyvessy Adolf: A horvát kvóta.
=1891. 15. 640-646.

     szociális kérdések
Kautz Gyula: A "szociális kérdés".
=1880. 4. 321-339.

Fenyvessy Ferenc: A német szociális bajok, s azok orvoslása az adóreform által.
=1884. 8. 26-37.

Fekete Ignác: A valutaügy és a szociális kérdés.
=1884. 8. 316-324.

     szocializmus
A jelenkori szocializmusról.
=1878. 2. 2. 151-152. /V/

Nagy Ernő: A szocializmus.
=1884. 8. 563-589.

     szociálpolitika
A Verein für Socialpolitik kongresszusa.
=1877. 1. 4. 142-143. /V/

Mudrony Pál: A német szociálpolitikai egylet közgyűlése.
=1888. 12. 878-893.

     Szombathely
A szombathelyi püspöki megye iskolái.
=1861. 1. 310. /V/

Barsi József: Elemi tanügy a szombathelyi róm. kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 175-191.

     szőlészet
[Hunfalvy János] H. J.: A szőllőmívelés Erdélyben.
=1861. 1. 289-291.

Keleti Károly: Néhány adat Magyarország szőlőszeti statisztikájából.
=1874. 1. 102-120.

Borovszky Károly: Magyarország szőlőművelése és bortermelése.
=1887. 11. 584-614.

     szövetkezetek
A németországi szövetkezetek 1882-ben.
=1883. 7. 10. 83-85. /V/

Magyar rizstermelő szövetkezet.
=1884. 8. 404-405. /V/

Ráth Zoltán: Az új német törvény a szövetkezetekről.
=1889. 13. 935-949.

     szövőipar
Jekelfalussy József: A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendőink.
=1889. 13. 271-291.

Jekelfalussy József: Adatok a fonó- és szövőipar állása- és forgalmáról.
=1889. 13. 314-326. /V/

     sztrájk
A munka lovagjai rend és az 1886. évi nagy vasúti sztrájk.
=1887. 11. 750-757.

     Szucsava
Thaly Emil: A szucsavai vagy tölgyesi vasúti csatlakozás kérdése.
=1879. 3. 61-110.

     Szuezi-csatorna
A suezi csatorna.
=1883. 7. 6. 50-51. /V/

A második szuezi csatorna.
=1884. 8. 347. /V/

     szükséglet
Az európai államok évi jövedelme és szükséglete.
=1862. 4. 153-154. /V/

     tagosítás
Lónyay Menyhért: Az úrbéri rendezés és tagosítás ügyének állása Magyarországon.
=1865. 1. 5-71.

     takarékbetétek
dr. -: A takarékbetétek növekedésének okai.
=1890. 14. 1139-1143.

     takarékpénztárak
Galgóczy Károly: Magyarországi takarékpénztárak. 1-4.
=1861. 1. 89-105.; 2. 83-98.; 1862. 4. 24-46.; 5. 211-221.

Magyarországi takarékpénztárak.
=1868. 5. 298. /V/

Az első hazai takarékpénztárról.
=1877. 1. 2. 116-120. /V/

Weisz Bernát Ferenc: Az iskolai takarékpénztárak Magyarországban.
=1878. 2. 3. 1-23.

Weisz Bernát Ferenc: Az iskolai takarékpénztárak Magyarországban 1879 június végén.
=1879. 3. 477-508.

Heim Péter: A postatakarékpénztári kérdés hazánkban.
=1880. 4. 206-228.

A postatakarékpénztárak.
=1883. 7. 5. 81-84. /V/

A postai takarékpénztárak Olaszországban 1876-1882.
=1884. 8. 614-615. /V/

A posta-takarékpénztári intézet Németországban.
=1884. 8. 874-875. /V/

Mándy Lajos: Posta-takarékpénztárak.
=1885. 9. 295-319.

A postatakarékpénztárak.
=1886. 10. 374-375. /V/

Angol postatakarékpénztári reformtörekvések.
=1887. 11. 235-236. /V/

Halász Sándor: A postatakarékpénztárakról. 1-2.
=1887. 11. 767-789.; 891-910.

Halász Sándor: A postatakarékpénztár csekk- és clearing forgalmáról.
=1889. 13. 345-358.

Székely Ferenc: Takarékpénztáraink reformja.
=1890. 14. 309-317.

Vargha Gyula: A magyarországi takarékbetétek 1840-1888.
=1890. 14. 752-761.

Halász Sándor: Takarékpénztári reformkérdések.
=1890. 14. 767-783.

Halász Sándor: A takarékpénztárak és az alsóbb néposztályok.
=1891. 15. 319-336.

Vargha Gyula: Néhány adat a takarékbetétek statisztikájához.
=1891. 15. 466-469.

Halász Sándor: Az iskolai takarékpénztárak Magyarországon.
=1892. 16. 129-143.

     talajjavítás
Talajjavítási járadék - bankok Poroszországban.
=1879. 3. 607-619. /V/

Csillag Gyula: A talajjavítási és vízszabályozási hitelügy jogi szervezéséről.
=1881. 5. 3. 90-112.

A szász országos talajjavítási járadékbankra vonatkozó törvények.
=1881. 5. 4. 143-151. /V/

A kultúrmérnökség jelentése a talajjavításokról 1881-ben.
=1882. 6. 4. 79-81. /V/

Talajjavítások hazánkban.
=1884. 8. 405-406. /V/

Talajjavítások 1884-ben.
=1885. 9. 322-326. /V/

Pólya Jakab: Talajjavítási bank.
=1886. 10. 161-201.

Kvassay Jenő: A vízszabályozási és talajjavítási hitel törvényhozási rendezése.
=1889. 13. 18-57.

Csillag Gyula: A bajor talajjavítási hitelintézet.
=1891. 15. 729-743.

     találmányok
Frecskay János: A találmányok szabadalmazásának önállósítása.
=1886. 10. 293-305.

     tanulmányi alap
A vallás- és tanulmányi alapok jövedelmei.
=1877. 1. 2. 123-125. /V/

     tanügy
A népnevelés és tanügy Franciaországban.
=1862. 3. 303-306. /V/

Barsi József: Elemi tanügy, a kalocsai érseki megye területén 1861/2.
=1862. 4. 213-225.

Barsi József: Elemi tanügy, az esztergami érseki egyházmegye területén 1861/2.
=1862. 4. 275-315.

Barsi József: Az elemi tanügy állása a székesfehérvári püspöki megyében 1861/2-ben.
=1863. 5. 89-99.

Barsi József: Elemi tanügy az egri érseki megye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 100-122.

Barsi József: Elemi tanügy a besztercebányai püspöki megye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 123-136.

Barsi József: Elemi tanügy a rozsnyói katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 222-234.

Barsi József: Elemi tanügy a nagyváradi egyházmegyében 1861/2-ben.
=1863. 5. 235-248.

Barsi József: Elemi tanügy a nyitrai római kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1863. 5. 249-261.

Barsi József: Elemi tanügy a pécsi római kath. egyházmegyében 1861/62-ben.
=1864. 6. 89-106.

Barsi József: Elemi tanügy a győri róm. kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 107-123.

Barsi József: Elemi tanügy a szombathelyi róm. kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 175-191.

Barsi József: Elemi tanügy a kassai római kath. egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1864. 6. 192-205.

Barsi József: Elemi tanügy a csanádi római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 72-95.

Barsi József: Elemi tanügy a szepesi római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 96-109.

Barsi József: Elemi tanügy a szatmári római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 172-185.

Barsi József: Elemi tanügy a váci római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 186-203.

Barsi József: Elemi tanügy a veszprémi k. egyházmegye területén 1864/5-ben.
=1866. 2. 44-63.

Barsi József: A nyilvános elemi tanügy Magyarországban a r. kath. érsekségekben és püspökségekben 1861/2-ben.
=1866. 2. 309-317.

Barsi József: Az ágostai hitvallású evangélikusok egyházi és iskolai ügyei Erdélyben.
=1871. 8. 127-171.

Mándy Izidor: Adatok a gazdasági tanügy- és a ráfordított államsegélyről.
=1877. 1. 4. 117-120. /V/

     tanyák
Csáky Gyula: A tanyabérrendszer.
=1883. 7. 5. 1-18.

     tarifa
A vasúti tarifák szabályozása.
=1874. 1. 237. /V/

A francia vámtarifa.
=1877. 1. 2. 126-127. /V/

Kilényi Hugó: Adatok Magyarország gabnakivitelének kérdéséhez az utolsó évtizedben. - Különös tekintettel a tarifaviszonyokra. - 1-2.
=1880. 4. 395-480.; 536-574.

Az osztrák vasutak gabona-tarifái.
=1882. 6. 5. 85-87. /V/

Fellner Simon: A vasúti tarifák reformálásának kérdéséhez. 1-4.
=1884. 8. 89-126.; 177-193.; 273-315., 1 mell.; 353-371.

Az angol tarifa törvényjavaslat.
=1887. 11. 230-232. /V/

Matlekovits Sándor: A francia vámtarifa-javaslat.
=1891. 15. 401-430.

     társadalom
Dobránszky Péter: Természet és társadalom.
=1877. 1. 1. 169-177.

Zichy Jenő: Közgazdasági és társadalmi eszmetöredékek.
=1882. 6. 9. 1-21.

Pólya Jakab: "Haladás és ínség." "Társadalmi kérdések."
=1885. 9. 593-611.

Pólya Jakab: Az öröklési jog társadalmi és gazdasági szempontból.
=1889. 13. 359-389.

     társadalomtudomány
A Social Science kongresszusa.
=1877. 1. 4. 140-142. /V/

     társulatok
Kanitz József - Vargha Gyula: Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban.
=1881. 5. 1. 159-163. /V/

     távirat
Rácz Sándor: A belföldi távirati árszabás megváltoztatása.
=1877. 1. 3. 136-138. /V/

Távirati forgalom Oroszországban.
=1883. 7. 9. 74-75. /V/

     távirdák
Telegrafügy.
=1861. 1. 304. /V/

Telegrafügy.
=1861. 2. 299. /V/

Távirdák hossza.
=1862. 4. 156. /V/

Magán-távirdavonalak fölállítása.
=1874. 1. 235-237. /V/

A magyarországi távirdák hálózata 1883-ban.
=1884. 8. 772-773. /V/

Távirdák hossza a Fokföldön.
=1885. 9. 62-63. /V/

Anglia posta s távirda forgalma.
=1885. 9. 720-721. /V/

     távíró
Távíróhuzalok Európában 1881-ben.
=1883. 7. 4. 90-93. /V/

Új tenger alatti távíró Ausztráliában.
=1884. 8. 270. /V/

A tenger alatti távírók.
=1884. 8. 398-399. /V/

     tea
Kína teakereskedelme.
=1883. 7. 6. 74-77. /V/

A sínai tea kivitele.
=1885. 9. 504. /V/

     tejgazdaság
A tejgazdaság mai állása.
=1886. 10. 391-392. /V/

     telefon
Ausztria telefonvonalai 1864-ben.
=1865. 1. 159. /V/

     telekkönyv
Csillag Gyula: Telekkönyv és kataszter.
=1884. 8. 194-213.

A földbirtok telekkönyvi megterheltetése hazánkban.
=1884. 8. 607-612. /V/

     telepítés
Kautz Gyula: Néhány irodalomtörténeti adat a hazai telepítés kérdéséhez.
=1877. 1. 1. 30-40.

Keleti Károly: A telepítés ügye Magyarországon.
=1877. 1. 1. 41-62.

Galgóczy Károly: A telepítések mai fontossága.
=1879. 3. 1-36.

     tengeri forgalom
Tengerészeti forgalom Kínában.
=1883. 7. 6. 67-69. /V/

Kedvezményezett tengeri forgalmunk.
=1884. 8. 768-769. /V/

     tenyészállatok
Tenyészállatok törzskönyve.
=1886. 10. 442-444. /V/

     termelés
Kovács Gyula: Az agio ingadozásának hatása a kereskedelmi forgalomra, a termelésre, a hitelre és kamatlábra. 1-3.
=1881. 5. 2. 77-125.; 3. 1-46.; 4. 1-45.

     termelési költség
Pikler Gyula: Még egy szó a termelési költségekről.
=1885. 9. 837.

     termények
A dunántúli megyék mezőgazdasági statisztikája.
=1862. 3. 314-316. /V/

Termesztmények ára Horvát-Tótországban 1868-ban.
=1869. 6. 317-318. /V/

Károlyi Sándor: Termény kivitelünk és a vízi utak.
=1881. 5. 1. 96-151.

     termés
Vargha Gyula: Hivatalos statisztikánk és az idei termés.
=1890. 14. 845-852.

Vargha Gyula: Oroszország 1883-1890. évi aratása.
=1891. 15. 630-640.

x. y.: Oroszország 1891. évi termése.
=1892. 16. 489-495.

     természet
Dobránszky Péter: Természet és társadalom.
=1877. 1. 1. 169-177.

     Thiers, Adolf
György Endre: Adolf Thiers. Nekrológ.
=1877. 1. 3. 128-129. /V/

     Tisza
Dékány Mihály: A Tiszaszabályozásról.
=1877. 1. 3. 144-146. /V/

Darányi Ignác: A Tiszavölgy kérdései.
=1877. 1. 4. 70-85.

Dékány Mihály: Vízügyeink, különösen a Tiszaszabályozás és ármentesítés fejlődéséről. 1-2.
=1878. 2. 3. 24-71.; 4. 97-113.

György Endre: Gróf Károlyi Sándor emlékirata a Tiszaszabályozásról.
=1879. 3. 623-627. /V/

     Tisza vidék
A tiszavidéki vasúttársaság 1867-ben.
=1868. 5. 151-152. /V/

     Tisza-mellék
Weninger Vince: A tiszamelléki szab. kölcsönös tűzkártérítő társulat.
=1862. 4. 120-123.

     Tisza-völgy
A tiszavölgyi vasúttársulat 1864-diki jelentése.
=1865. 1. 137. /V/

Károlyi Sándor: A tiszavölgyi társulathoz benyújtott emlékirat.
=1881. 5. 2. 136-148. /V/

     Tisza-völgyi vasút
A tiszavölgyi vasúti társaság jövedelme 1860-ban.
=1861. 1. 158. /V/

     tiszai vasút
A tiszai vasút 1861-ki üzlete.
=1862. 3. 280-281. /V/

     tisztviselők
Az erdélyi nagyfejedelemségbeli tisztviselők fizetése.
=1861. 2. 291. /V/

     tőke
Ráth Zoltán: A tőke közgazdasági fogalmáról.
=1890. 14. 986-1002.

     Tölgyes
Thaly Emil: A szucsavai vagy tölgyesi vasúti csatlakozás kérdése.
=1879. 3. 61-110.

     Törökország
Törökország nemzetgazdasági viszonyai.
=1883. 7. 3. 72-73. /V/

A dohánymonopólium Törökországban.
=1883. 7. 6. 61. /V/

A török vámpolitika.
=1883. 7. 6. 77-79. /V/

A török állam-adósság.
=1884. 8. 84-87. /V/

A török vasutak.
=1885. 9. 502-503. /V/

     történetírás
Acsády Ignác: Statisztika és történetírás.
=1889. 13. 441-458.

     törvényhozás
Konek Sándor: A magyarországi törvénykezés jelen statisztikájához.
=1863. 5. 199-210.

Magyar törvénykezési adatok 1865-ben.
=1868. 5. 47-74.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Spanyolországban.
=1874. 1. 69-72.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Svédországban és Norvégiában.
=1874. 1. 146-150.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Poroszországban, Franciaországban, Oroszországban, Olaszországban és Romániában.
=1874. 1. 227-231.

Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Württembergben és Bajorországban.
=1874. 1. 377-387.

György Endre: Az angol törvényhozás a vasutakról.
=1874. 1. 473-479.

Dobner Rudolf: Az adótörvényhozás.
=1877. 1. 1. 197-198. /V/

Kerkapoly Károly: Az ipartörvény módosításához.
=1877. 1. 2. 73-92.

Varró Péter: Vasúti részvénytársulataink és az új kereskedelmi törvény.
=1879. 3. 157-172.

A vidéki érdekű vasutak a törvényhozás előtt. György Endre előadása. Lónyay Menyhért, Kerkapoly Károly és Keleti Károly felszólalása.
=1880. 4. 102-136.

1865 július 12-én kelt francia törvény a helyi érdekű és iparvasutakról.
=1880. 4. 145-146. /V/

A helyi érdekű vasutak tárgyában hozott 1879-ki új francia törvény.
=1880. 4. 146-152. /V/

Az olasz vasúthálózat kiegészítéséről szóló törvény.
=1880. 4. 152-162. /V/

Osztrák törvényjavaslat a vidéki érdekű vasutak kedvezményeire.
=1880. 4. 174-175. /V/

1880. évi XXXI. törvénycikk a helyi érdekű vasutakról.
=1880. 4. 310-314. /V/

A szász országos talajjavítási járadékbankra vonatkozó törvények.
=1881. 5. 4. 143-151. /V/

Heltai Ferenc: Az ipartörvény revíziója. 1-5.
=1883. 7. 1. 1-43.; 2. 21-63.; 3. 33-56.; 4. 54-73.; 5. 45-75.

Pólya Jakab: A parasztbirtokok öröklését szabályozó német törvények.
=1883. 7. 3. 67-71. /V/

Mándy Lajos: Az uzsora-törvény tárgyalása a képviselőházban.
=1883. 7. 4. 74-83.

Bernát István: A vízjogi törvény megalkotásához.
=1883. 7. 5. 76-80.

Pólya Jakab: Az új ír földbirtok-törvény.
=1883. 7. 6. 39-44.

Gyári törvény Oroszországban.
=1884. 8. 348-349. /V/

Heltai Ferenc: Az új ipartörvény és az állam s társadalom föladatai.
=1884. 8. 425-451.

Kovácsy Sándor: A vízjogi törvényjavaslat. 1-2.
=1884. 8. 480-501.; 521-562.

Biasini Domokos: A halászat rendezésének kérdéséhez.
=1885. 9. 329-333.

Jakab Elek: Adalék Magyarország ásványvizei és gyógyfürdői törvényhozás útjáni rendezése kérdéséhez.
=1886. 10. 28-41.

Frecskay János közli: Két külföldi szakvélemény a szabadalmi törvényjavaslat felől. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1887. 11. 124-138.

Az angol tarifa törvényjavaslat.
=1887. 11. 230-232. /V/

Matlekovits Sándor: Az ipartörvény hatása.
=1887. 11. 270-309.

Az észak-amerikai szövetségi vasúti törvény.
=1887. 11. 615-630.

Bosányi Endre: Szeszadótörvényhozásunk és a szeszfőzés kisipara az állampénzügyek és az alkoholizmus szempontjából.
=1888. 12. 127-145.

Kvassay Jenő: A vízszabályozási és talajjavítási hitel törvényhozási rendezése.
=1889. 13. 18-57.

Balogh Vilmos: A mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat ismertetése.
=1889. 13. 196-220.

dr. -: A munkásokra vonatkozó törvényhozás Franciaországban.
=1889. 13. 235-241.

Hegedüs Sándor: Újabb pénzügyi törvényeink jellemzéséhez.
=1889. 13. 523-529.

Bezerédj Viktor: A közutak- és vámokról szóló törvényjavaslat.
=1889. 13. 829-852.

Ráth Zoltán: Az új német törvény a szövetkezetekről.
=1889. 13. 935-949.

Ráth Zoltán: Az új porosz jövedelmi adótörvényjavaslat.
=1891. 15. 507-526.

     tőzsde
Matlekovits Sándor: A tőzsde és az állam.
=1870. 7. 161-221.

     Trieszt
Trieszt gabonakereskedelme 1861-ben.
=1861. 2. 313. /V/

Trieszt kereskedése gyarmati árukkal 1865-ben.
=1866. 2. 143. /V/

Barsi József: Trieszt hajóforgalma 1868-ban.
=1868. 5. 262-271.

Hajóforgalom Triesztből Dél-Amerikába.
=1883. 7. 9. 71. /V/

     tröszt
Kohn Dávid: A trust.
=1891. 15. 431-443.

     tudományos intézetek
Tudományos intézetek Franciaországban.
=1862. 3. 307. /V/

     tulajdonjog
Földes Béla: A tulajdonjogról.
=1882. 6. 2. 1-10.

     Tunisz
A tuniszi gabonaverseny.
=1883. 7. 6. 58-60. /V/

     tüzelőanyagok
A főbb élelem és tüzelőszerek ára 1862-ben.
=1862. 3. 159-160. /V/

A főváros gabonakészlete, lisztkészlete és tüzelőanyagkészlete 1862-1864-ben.
=1866. 2. 150-151. /V/

     tűzkár
Weninger Vince: A tiszamelléki szab. kölcsönös tűzkártérítő társulat.
=1862. 4. 120-123.

Weninger Vince: A statisztika fontossága a tűzkár ellen biztosító társaságoknál.
=1864. 6. 71-89.

Az erdélyi kölcsönös jég- és tűzkárbiztosító társaság 1864-diki közgyűlése.
=1864. 6. 156. /V/

Matlekovits Sándor: Állami tűzbiztosítás.
=1871. 8. 169-283. [Tévesen ismételt lapszámozás.]

A magyarországi tűzkárok 1874-1886.
=1889. 13. 142-148. /V/

Békés András: A tűzbiztosítás bajai.
=1891. 15. 744-765.

Vargha Gyula: Magyarország tűzkár-statisztikája.
=1891. 15. 886-906.

     udvartartás
Az európai államok udvartartási költsége.
=1862. 3. 157-158. /V/

     újságbélyegek
Újságbélyegek adóhivatali befizetése 1859-1868.
=1868. 5. 296-297. /V/

     uradalmak
A korona és kamara-jószágok.
=1863. 5. 267-274.

Wágner László: A béllyei uradalom. 1-2.
=1883. 7. 6. 1-18.; 7. 1-13.

     úrbéri rendezés
Lónyay Menyhért: Az úrbéri rendezés és tagosítás ügyének állása Magyarországon.
=1865. 1. 5-71.

     úrbéri telkek
Kármentesített úrbéri telkek és zsellérek száma.
=1862. 3. 146-150. /V/

     utak
Fest Vilmos: Magyarország útjai. 1-3.
=1865. 1. 204-297.; 1886. 2. 161-232.; 1867. 3. 3-57., térk.

Útfenntartás 1848-1865.
=1869. 6. 142. /V/

Új közlekedési út Középázsiában.
=1883. 7. 9. 76. /V/

Bezerédj Viktor: A közutak- és vámokról szóló törvényjavaslat.
=1889. 13. 829-852.

     útvámok
Út- és hídvámok jövedelme 1850-1865.
=1869. 6. 143. /V/

     uzsora
Keleti Károly: Hitel és uzsora.
=1877. 1. 2. 56-72.

Szilágyi Virgil: Uzsora és kamat-maximum.
=1882. 6. 3. 48-60.

Mándy Lajos: Az uzsora-törvény tárgyalása a képviselőházban.
=1883. 7. 4. 74-83.

     üzlet
Matlekovits Sándor: Üzleti törekvések a versenyben.
=1889. 13. 253-270.

     Vác
Barsi József: Elemi tanügy a váci római katholikus egyházmegye területén 1861/2-ben.
=1865. 1. 186-203.

     vadászat
A vadászatból eredő összes jövedelem Franciaországban.
=1861. 1. 315. /V/

Vadászat és halászat.
=1886. 10. 456-458. /V/

     vagyon
A r. cath. egyháznak vagyonáról.
=1861. 1. 304-305. /V/

Nagybritannia nemzeti vagyona.
=1861. 1. 313-314. /V/

Pest sz. k. városnak vagyona 1861-ben.
=1861. 2. 274-277. /V/

Az osztrák nemzeti bank vagyonállapota 1861-ben.
=1861. 2. 296-297. /V/

A magyar nemzeti múzeum vagyonállapota.
=1861. 2. 300-302. /V/

A bécsi nemzeti bank vagyona 1865-ben.
=1866. 2. 138-139. /V/

A vagyon gyarapodása Nagybritanniában.
=1878. 2. 1. 172-173. /V/

Egyiptom vagyoni állapota a katasztrófák után.
=1884. 8. 266-268. /V/

A francia nép vagyona.
=1884. 8. 775-776. /V/

     választások
Az országgyűlési választók statisztikája.
=1887. 11. 363-381.

     választók
Az országgyűlési követek választói 1865-ben.
=1866. 2. 64-83.

     vállalatok
Weninger Vince: Néhány észrevétel a közvállalatok engedélyezéséről és ellenőrzéséről.
=1865. 1. 122-137.

     vallás
Az emberiség vallás szerinti megoszlása.
=1862. 4. 152-153. /V/

     vallásalap
A vallás- és tanulmányi alapok jövedelmei.
=1877. 1. 2. 123-125. /V/

     válóperek
A püspöki házassági törvényszéknél előfordult válóperek 1856-tól.
=1861. 1. 311. /V/

     válság
Piványi Ignác: A vasúti válság. 1-2.
=1874. 1. 81-101.; 161-195.

     váltó-árfolyamok
Wickenburg Márk: A váltó-árfolyamokról.
=1887. 11. 190-204.

     váltságdíjak
A közmunkaerő és váltságdíjak Somogy vármegyében 1869-ben.
=1869. 6. 316-317. /V/

     valuta
Láng Lajos: A kettős valutáról.
=1877. 1. 1. 159-168.

Kautz Gyula: A fémpénz- és valutaügy.
=1877. 1. 2. 1-46.

Hegedüs Sándor: A párizsi nemzetközi valuta konferencia.
=1881. 5. 2. 68-76.

Mándy Lajos: A valutakérdés a párizsi pénzkonferencián.
=1882. 6. 2. 11-28.

Joób Lajos: A valutaügy Magyarországon.
=1884. 8. 214-235.

Fekete Ignác: A valutaügy és a szociális kérdés.
=1884. 8. 316-324.

Fekete Ignác: Valutapolitika és pénzverési statisztika.
=1884. 8. 590-601.

Fekete Ignác: A legújabb bimetallista agitatio.
=1885. 9. 409-421.

Mudrony Pál: A valuta-kérdés külföldön és hazánkban.
=1886. 10. 563-596.

Pólya Jakab: Valuta és a gazdasági válság.
=1886. 10. 680-697.

Pisztóry Mór: Az aranyvaluta elmélete és Németország újabb valuta-rendszerének következményei.
=1887. 11. 161-173.

Hertzka Tivadar: A magyar álláspont a valutakérdésben.
=1888. 12. 593-620.

Pólya Jakab: A valutakérdés fejlődése a jelen században.
=1889. 13. 615-647.

Enyedi Lukács: A valutakérdésről.
=1889. 13. 777-807.

Székely Ferenc: Valutánk rendezéséről.
=1890. 14. 101-127.

Mandello Gyula: Valutánk rendezése.
=1890. 14. 233-265.

Tisza István: Néhány észrevétel Székely Ferenc úr bírálatára.
=1890. 14. 638-639.

Bamberger Béla: Egy valutarendezés története és sorsa.
=1891. 15. 337-354.

     vámegylet
A papírpénzforgalom a német vámegylet államaiban 1850-ben és 1865-ben.
=1867. 4. 122-125. /V/

Dohánytermelés a [német] vámegyleti területen 1862-1865.
=1868. 5. 307. /V/

     vámterület
A német vámterület nyersvas termelése 1860-1866.
=1868. 5. 308. /V/

     vámügy
A német vámegylet 1861-ben.
=1865. 1. 146-149. /V/

A német vámegylet 1864-diki vámjövedelme.
=1865. 1. 153. /V/

Az olasz vámrendszer.
=1866. 2. 143-146. /V/

A papírpénzforgalom a német vámegylet államaiban 1850-ben és 1865-ben.
=1867. 4. 122-125. /V/

A német vámterület nyersvas termelése 1860-1866.
=1868. 5. 308. /V/

A német vámterület széntermelése 1860-1866.
=1868. 5. 309-310. /V/

Út- és hídvámok jövedelme 1850-1865.
=1869. 6. 143. /V/

Matlekovits Sándor: A vámügyi mozgalom Ausztriában.
=1877. 1. 1. 121-135.

A francia vámtarifa.
=1877. 1. 2. 126-127. /V/

Korizmics László: A pénzügyi vámok.
=1877. 1. 4. 23-38.
Herich Károly: Vámügyi tanulmányok.
=1877. 1. 4. 86-107.

Lónyay Menyhért: Néhány adat a vám- és kereskedelmi szerződéshez.
=1878. 2. 1. 1-13.

Láng Lajos: A védvám és a történelem. 1-2.
=1878. 2. 1. 102-127.; 2. 89-118.

Kovács Gyula: Az aranyvámról.
=1878. 2. 1. 138-146. /V/

A nemesércforgalom az osztrák-magyar vámterületen.
=1878. 2. 1. 173. /V/

Kovács Gyula: Az érték-sablon a közös vámterület kereskedelmi forgalmában.
=1878. 2. 2. 144-150. /V/

Fenyvessy Adolf: A szabad kereskedés és védvám új világításban.
=1878. 2. 3. 122-128. /V/

A német védővámos vasúti politika.
=1878. 2. 3. 143-146. /V/

Gorove István: A vámpolitika a védegylet korában.
=1881. 5. 3. 81-89.

Mándy Lajos: Oroszország bevételei a vámokból 1870-1879.
=1881. 5. 3. 147-151. /V/

Közös vámjövedelmek.
=1882. 6. 8. 85-86. /V/

A török vámpolitika.
=1883. 7. 6. 77-79. /V/

A német védvámrendszer hatása.
=1883. 7. 9. 77-78. /V/

Lukács Béla: Anglia fennálló vámrendszere.
=1883. 7. 10. 1-32.

A gabonavámok Belgiumban.
=1885. 9. 143-144. /V/

A vámkezelés költségei Franciaországban.
=1887. 11. 684. /V/ [Tévesen ismételt lapszámozás.]

Bezerédj Viktor: A közutak- és vámokról szóló törvényjavaslat.
=1889. 13. 829-852.

Matlekovits Sándor: A vámok hatásáról.
=1890. 14. 563-593.

Vargha Gyula: Monarchiánk és Németország gabonával való ellátása, a kötendő kereskedelmi és vámszerződés szempontjából.
=1890. 14. 1064-1075.

Matlekovits Sándor: Az Északamerikai Egyesült-Államok legújabb vám- és kereskedelmi politikája.
=1891. 15. 3-35.

Matlekovits Sándor: A francia vámtarifa-javaslat.
=1891. 15. 401-430.

Lewitter Miksa: A gabonavámok hatása Franciaországban.
=1891. 15. 543-548.

Matlekovits Sándor: Az új vámszerződések.
=1892. 16. 3-42.

Matlekovits Sándor: A legnagyobb kedvezés és a különbözeti vámok.
=1892. 16. 547-570.

     vándoripar
Braun Sándor: A vándoripar szabályozása.
=1890. 14. 128-141.

     vármegyék
A magyar megyék kiterjedése, népessége, adózása.
=1861. 2. 286-288. /V/

Gajári Ödön: Néhány szó a vármegyékről.
=1889. 13. 739-746.

     városgazdálkodás
Kőrösi József: Európai nagyvárosok háztartása.
=1885. 9. 84-97.

     vas
Vas- és széntermelés.
=1862. 4. 156. /V/

A földkerekség kőszén- és vastermelése.
=1864. 6. 158. /V/

Felső-magyarországi vasipar 1865-ben.
=1867. 4. 127-128. /V/

A német vámterület nyersvas termelése 1860-1866.
=1868. 5. 308. /V/

Vas- és acélkivitel Nagybritániából 1881-1883.
=1884. 8. 417. /V/

Kerpely Antal: A magyar vasgyárak, homárok és vasgyártmányok ismertetése.
=1885. 9. 193-207.

Ráth Zoltán: A vastermelés múltjából és jövőjéből.
=1891. 15. 311-315.

     vasérc
Vasérctermelés Szászországban 1859-1866.
=1868. 5. 308. /V/

     vasút
Az osztrák állami vasúti társaság jövedelme 1860-ban.
=1861. 1. 158. /V/

A tiszavölgyi vasúti társaság jövedelme 1860-ban.
=1861. 1. 158. /V/

Vasutak.
=1861. 1. 298-302. /V/

Franciaország vaspályái.
=1861. 2. 140-147. /V/

Belgiom vaspályái.
=1861. 2. 147. /V/

Ausztria és Németország vaspályái.
=1861. 2. 148-149. /V/

Poroszország vaspályái 1860 végén.
=1861. 2. 149-150. /V/

Az osztrák vaspályák jövedelme.
=1861. 2. 150. /V/

Németország vasutai 1861-ben.
=1861. 2. 314. /V/

Franciaország vaspályái 1861-ben.
=1861. 2. 314. /V/

Nagybritannia vasutai 1861-ben.
=1861. 2. 315. /V/

A tiszai vasút 1861-ki üzlete.
=1862. 3. 280-281. /V/

Lónyay Menyhért: A hazánk területén létesült vasutak ismertetése.
=1862. 4. 102-119.

Vasutak hossza.
=1862. 4. 156. /V/

A francia vasutak 1862 első felében.
=1862. 4. 317-318. /V/

Lónyay Menyhért: Az osztrák örökös tartományokban és Magyarországban kamatbiztosítás mellett épült vasutak viszonya az államhoz.
=1863. 5. 175-187.

Adatok a vasutakról.
=1863. 5. 309-311. /V/

Olaszország vaspályái.
=1864. 6. 160. /V/

A porosz vaspályák.
=1864. 6. 160. /V/

A tiszavölgyi vasúttársulat 1864-diki jelentése.
=1865. 1. 137. /V/

Az Amerikai Egyesült Államok vasútai 1865-ben.
=1865. 1. 159. /V/

Ausztria vasútjai 1854-1864.
=1865. 1. 330-331. /V/

Az osztrák vasutak 1865-ben.
=1866. 2. 142-143. /V/

A német vasutak 1866-67-ben.
=1867. 3. 306-307. /V/

Barsi József: A vasút befolyása a népesedésre.
=1867. 4. 129-148.

A tiszavidéki vasúttársaság 1867-ben.
=1868. 5. 151-152. /V/

Az állami vasúttársaság 1867-ben.
=1868. 5. 152-154. /V/

A déli vasúttársaság 1867-ben.
=1868. 5. 155-156. /V/

Tirscher Pál: A magyar vasúti-hálózat 1868-ban.
=1868. 5. 272-278.

A déli vasúttársaság és a francia vasútvonalak forgalmának, jövedelmének és költségeinek összehasonlítása 1867-ben.
=1868. 302-303. /V/

Az olasz vasutak.
=1868. 5. 310. /V/

A munkások szállítása vasúton 1868-1869.
=1869. 6. 313-316. /V/

György Endre: A keleti vasúti csatlakozások nemzetgazdasági jelentősége.
=1874. 1. 31-54.

Déloroszország vasutai és Odessa kereskedelme 1873-ban.
=1874. 1. 77-78. /V/

Piványi Ignác: A vasúti válság. 1-2.
=1874. 1. 81-101.; 161-195.

A magyar vasutak bevételei 1874 első felében.
=1874. 1. 151-153. /V/

A magyar korona területén épülő vaspályák.
=1874. 1. 153-154. /V/

Oroszország vasutai 1873-ban.
=1874. 1. 209-211.

A vasúti tarifák szabályozása.
=1874. 1. 237. /V/

György Endre: Az angol törvényhozás a vasutakról.
=1874. 1. 473-479.

Hieronymi Károly: A magyar vasutak pénzügyi jövője.
=1877. 1. 1. 91-120.

Szabó Jenő: Néhány szó a vasutak csoportosításáról.
=1877. 1. 2. 93-109. [Kiegészítés: 4. 116-117. /V/]

Thaly Emil: Gabnakivitelünk és vasutaink exportképessége.
=1877. 1. 3. 43-84.

György Endre: A kassa-oderburgi vasút szanálása.
=1877. 1. 4. 135-139. /V/

A magyar vasutak és a kocsirakományi árszabás.
=1878. 2. 1. 163-171. /V/

A vasúti és hajózási főfelügyelőség jelentése 1877-ből.
=1878. 2. 3. 131-138. /V/

A német védővámos vasúti politika.
=1878. 2. 3. 143-146. /V/

Kenessey Albert: A rendes- és keskenynyomú vasutakról.
=1878. 2. 4. 141-144. /V/

Thaly Emil: A szucsavai vagy tölgyesi vasúti csatlakozás kérdése.
=1879. 3. 61-110.

Maurer Vilmos: A tervezett szamosvölgyi vasút előmunkálatai.
=1879. 3. 136-147. /V/

Varró Péter: Vasúti részvénytársulataink és az új kereskedelmi törvény.
=1879. 3. 157-172.

Thaly Emil: A Budapest-Zimony-i vasút.
=1879. 3. 259-306.

Vasúti különbözeti díjszabások.
=1879. 3. 313-314. /V/

Vörös László: Angol-India vasútai.
=1879. 3. 317-360.

Varró Péter: Állami, magán vagy vegyes vasútkezelési rendszer.
=1879. 3. 509-550.

A vidéki érdekű vasutak a törvényhozás előtt. György Endre előadása. Lónyay Menyhért, Kerkapoly Károly és Keleti Károly felszólalása.
=1880. 4. 102-136.

1865 július 12-én kelt francia törvény a helyi érdekű és iparvasutakról.
=1880. 4. 145-146. /V/

A helyi érdekű vasutak tárgyában hozott 1879-ki új francia törvény.
=1880. 4. 146-152. /V/

Az olasz vasúthálózat kiegészítéséről szóló törvény.
=1880. 4. 152-162. /V/

A vidéki érdekű vasutak építésének segélyezése Poroszországban.
=1880. 4. 163-165. /V/

A vidéki érdekű vasutak engedélyezési szabványfeltételei Poroszországban.
=1880. 4. 165-173. /V/

Osztrák törvényjavaslat a vidéki érdekű vasutak kedvezményeire.
=1880. 4. 174-175. /V/

1880. évi XXXI. törvénycikk a helyi érdekű vasutakról.
=1880. 4. 310-314. /V/

Thaly Emil: A magyar délnyugoti vasút helyes irányának megválasztása.
=1880. 4. 340-373.

György Endre: A magyar vasúti politika.
=1880. 4. 481-484. /V/

Az állami biztosítást élvező vasutak 1881. évi üzletelőirányzatai.
=1880. 4. 620-623. /V/

Kállay Béni: Néhány szó a vidéki vasutakról általában.
=1881. 5. 1. 73-95.

Vörös László: Az állami vasútkezelési rendszer előnyei.
=1881. 5. 1. 152-158.

Földes Béla: Az államvasúti rendszer kérdése az olasz parlament előtt.
=1882. 6. 4. 1-22.

György Endre: Adalékok az első magyar vasút történetéhez.
=1882. 6. 4. 50-76.

Az osztrák vasutak gabona-tarifái.
=1882. 6. 5. 85-87. /V/

A föld vasúthálózata 1881-ben.
=1882. 6. 7. 76-78. /V/

Mándy Lajos: A Munkács-Stry-i vasút kérdése.
=1882. 6. 9. 38-49.

Orosz vasutak.
=1882. 6. 9. 82-84. /V/

A vasutak államosítása Poroszországban.
=1883. 7. 2. 90-93. /V/

Az Eufrátesz völgyi vasút.
=1883. 7. 3. 79. /V/

A közép-ázsiai vasúthálózat.
=1883. 7. 4. 93-94. /V/

Az új nagy keleti vasúthálózat.
=1883. 7. 7. 68-74. /V/

Vasutak Kínában.
=1883. 7. 8. 75. /V/

Transzkontinentális vasút Kína és Európa között.
=1884. 8. 83-84. /V/

Fellner Simon: A vasúti tarifák reformálásának kérdéséhez. 1-4.
=1884. 8. 89-126.; 177-193.; 273-315., 1 mell.; 353-371.

A vasúti szerencsétlenségek.
=1884. 8. 271. /V/

Uray Zoltán: Kizárólagos kocsihasználat.
=1884. 8. 325-331.

Svájc vasutai.
=1884. 8. 412-413. /V/

Vasút Perzsián át.
=1884. 8. 423. /V/

Mándy Lajos: Helyi érdekű vasutaink.
=1884. 8. 617-627.

Uray Zoltán: Áruszállítás vasúton.
=1884. 8. 637-659.

Orosz vasutak.
=1884. 8. 780-781. /V/

Az Egyesült-Államok vasúti hálózata.
=1885. 9. 63. /V/

A magyarországi rendes vágánytávlatu vasutak forgalmi eszközeinek létszáma.
=1885. 9. 215. /V/

A közúti vasutak Nagybritanniában.
=1885. 9. 221. /V/

Az orosz vasutak államosítása.
=1885. 9. 223-226. /V/

Az indiai vasutak.
=1885. 9. 401. /V/

A holland vasutak 1882-1883.
=1885. 9. 404-405. /V/

A török vasutak.
=1885. 9. 502-503. /V/

A föld vasutai.
=1885. 9. 591. /V/

A helyi érdekű vasutak.
=1885. 9. 666-667. /V/

A m. k. államvasutak üzletei 1884-ben.
=1885. 9. 713-717. /V/

Z. V.: A keleti vasutak bulgáriai csatlakozása.
=1886. 10. 368-372.

György Endre: Blunt jelentése és Szaloniki kereskedelme.
=1886. 10. 412-418.

Képessy Árpád: A magyar államvasutak jellege.
=1886. 10. 438-442. /V/

A magyar királyi vasúti felügyelőség évi jelentése 1885-ben.
=1886. 10. 514-517. /V/

A vasúti szakoktatás.
=1886. 10. 517-519. /V/

Orosz vasutak.
=1886. 10. 631. /V/

Képessy Árpád: Vasútaink egészségügye 1885-ben.
=1886. 10. 644-654.

Nemzetközi közúti vaspályaegyesület.
=1886. 10. 787. /V/

A transkaspi vasút.
=1887. 11. 65-67. /V/

A szász államvasutak 1885-ben.
=1887. 11. 68-69. /V/

Hajnal Vilmos: A vicinális vasutak és az állam.
=1887. 11. 91-108.

A porosz államvasutak 1887-1888.
=1887. 11. 153-154. /V/

Az oroszországi vasutakról.
=1887. 11. 236-237. /V/

Az észak-amerikai szövetségi vasúti törvény.
=1887. 11. 615-630.

A munka lovagjai rend és az 1886. évi nagy vasúti sztrájk.
=1887. 11. 750-757.

A keleti vasutakra vonatkozó okmányok.
=1888. 12. 427-488.

Az angol vasúti Clearing-House.
=1888. 12. 683-710.

Neményi Ambrus: Kamatbiztosítást élvező vasutak és államosítás Magyarországon.
=1889. 13. 72-80.

Heltai Ferenc: A vasúti személyszállítás reformja. 1- . [A folytatást nem találtam meg.]
=1889.13. 161-171.

Jekelfalussy József: A vasutak szerepe állami háztartásunkban.
=1891. 15. 126-149.

Neumann Károly: A magyar királyi államvasutak új árudíjszabása.
=1891. 15. 209-234.

György Aladár: A szibériai nagy pacific-vasút.
=1891. 15. 664-672.

Smialovszky Valér: Néhány szó vasúti politikánkról.
=1891. 15. 1086-1102.

Heltai Ferenc: A belga államvasutak személydíjszabásának története. 1-2.
=1892. 16. 801-843.; 879-921.

     védegylet
Gorove István: A vámpolitika a védegylet korában.
=1881. 5. 3. 81-89.

     védővám
Matlekovits Sándor: A kikészítési eljárás és a védvám.
=1877. 1. 3. 1-18.

Láng Lajos: A védvám és a történelem. 1-2.
=1878. 2. 1. 102-127.; 2. 89-118.

Fenyvessy Adolf: A szabad kereskedés és védvám új világításban.
=1878. 2. 3. 122-128. /V/

A német védvámrendszer hatása.
=1883. 7. 9. 77-78. /V/

     végrendelet
Konek Sándor: A magyar egyetemi alapítványok gyarapodása bold. Schordán végrendelete folytán.
=1862. 3. 143-145.

     verseny
Az orosz verseny.
=1883. 7. 2. 94-95. /V/

Gabonánk versenyképessége.
=1884. 8. 397-398. /V/

Matlekovits Sándor: Üzleti törekvések a versenyben.
=1889. 13. 253-270.

     Veszprém
Barsi József: Elemi tanügy a veszprémi k. egyházmegye területén 1864/5-ben.
=1866. 2. 44-63.

     vesztegintézetek
A vesztegintézetek szervezése.
=1877. 1. 2. 122. /V/

     veszteség
A nyereség és veszteség az áralakulásnál.
=1887. 11. 740-749.

     világpiac
Galgóczy János: A keleti világkereskedés jövő útvonalai.
=1878. 2. 3. 72-82.

Bernát István: A magyar malomipar állása a világpiacon, különös tekintettel az amerikai viszonyokra.
=1888. 12. 1-15.

     villamos energia
A gázenergia és villamosenergia.
=1883. 7. 9. 72-73. /V/

Rácz Sándor: Kereskedelem a villamossággal és a villammonopólium.
=1886. 10. 655-679.

     vízépítés
Vízépítési költségek.
=1868. 5. 156. /V/

     vízi utak
Bodoki Lajos: Franciaország vízi útjai és csatornahálózata.
=1880. 4. 315-319. /V/

Károlyi Sándor: Termény kivitelünk és a vízi utak.
=1881. 5. 1. 96-151.

Krisztinkovich Ede: Vízi utaink államosítása.
=1882. 6. 7. 44-56.

A vízi utak forgalma Németországban.
=1884. 8. 350. /V/

Halász Sándor: A személyforgalom a magyarországi vízi utakon.
=1892. 16. 246-251.

Halász Sándor: Az áruforgalom a magyarországi vízi utakon.
=1892. 16. 393-401.

     vízjog
Dell' Adami Rezső: A vízi jog szabályozásához.
=1882. 6. 8. 47-66.

Bernát István: A vízjogi törvény megalkotásához.
=1883. 7. 5. 76-80.

Kovácsy Sándor: A vízjogi törvényjavaslat. 1-2.
=1884. 8. 480-501.; 521-562.

     vízrajz
Hydrographiai hivatal.
=1866. 10. 451-453. /V/

     vízszabályozás
Víz- és folyamszabályozási költségek 1848-1865.
=1869. 6. 141. /V/

A somogyi Balaton-lecsapoló társulat pénzügyi helyzete.
=1869. 6. 307. /V/

Lónyay Menyhért: A vízszabályozási társulatokról, különös tekintettel az öntözés kérdésére.
=1877. 1. 1. 1-29.

Dékány Mihály: A Tiszaszabályozásról.
=1877. 1. 3. 144-146. /V/

Dékány Mihály: Vízügyeink, különösen a Tiszaszabályozás és ármentesítés fejlődéséről. 1-2.
=1878. 2. 3. 24-71.; 4. 97-113.

Fenyvessy Adolf: A vízszabályozás Poroszországban.
=1879. 3. 361-379.

György Endre: Gróf Károlyi Sándor emlékirata a Tiszaszabályozásról.
=1879. 3. 623-627. /V/

A budapesti Duna-szakasz szabályozása.
=1880. 4. 300-310. /V/

Türr István: A vizekről.
=1881. 5. 3. 64-80.

Csillag Gyula: A talajjavítási és vízszabályozási hitelügy jogi szervezéséről.
=1881. 5. 3. 90-112.

Horánszky Nándor: A vízszabályozási ügyek adminisztrációja és a teherviselés kérdése.
=1882. 6. 4. 32-49.

A budapesti Duna-rész szabályozása 1870-1884.
=1885. 9. 826-827. /V/

Kvassay Jenő: A vízszabályozási és talajjavítási hitel törvényhozási rendezése.
=1889. 13. 18-57.

     vízügy
Dékány Mihály: Vízügyeink, különösen a Tiszaszabályozás és ármentesítés fejlődéséről. 1-2.
=1878. 2. 3. 24-71.; 4. 97-113.

     Weninger Vince
Konek Sándor: Weninger Vince. Nekrológ.
=1880. 4. 280-296.

     Württemberg
Nemzetgazdasági törvényhozás Magyarországon, Württembergben és Bajorországban.
=1874. 1. 377-387.

Bernát István: Az iparoktatás fejlődése Württembergben.
=1889. 13. 950-960.

Bernát István: Az ipar fejlesztése Württembergben 1848. óta.
=1890. 14. 328-341.

     zálogkölcsön
A bécsi zálogkölcsön-társulat.
=1867. 3. 308. /V/

     zárdák
A zárdák és személyzetük Magyarországon és Erdélyben 1867-ben.
=1870. 7. 160. /V/

     zárszámadás
Az 1867-ki zárszámadás.
=1874. 1. 479-480. /V/

     Zimony
Thaly Emil: A Budapest-Zimony-i vasút.
=1879. 3. 259-306.

     Zólyom vármegye
Grünwald Béla: Zólyommegye közgazdasági viszonyai.
=1887. 11. 241-269.

     zöldség
A gyümölcs- és zöldség-termelésről Angliában.
=1887. 11. 318-319. /V/

     zsellérek
Kármentesített úrbéri telkek és zsellérek száma.
=1862. 3. 146-150. /V/

     zsidók
Sopronmegyei zsidó népiskolák 1862/3-ban.
=1864. 6. 306-313. /V/

A zsidók Oroszországban.
=1885. 9. 734. /V/


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2005, 2010
()

Az elektronikus változatot készítette:
A Szerző és Ambrus Attila József
()


PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2010. július 31.
http://www.lib.pte.hu
Letöltés: [pdf]    [rtf]    [zip]   
A teljes repertórium kinyomtatható
( oldal)