A teljes bibliográfia kinyomtatható
(kb. 96 oldal)


Bibliográfiai válogatás
(1968–1982)
a középkori egyetemes
történelem tanulmányozásához


Összeállította:
Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

Fischerné Dárdai Ágnes (összeáll.) Bibliográfiai válogatás (1968-1982) a középkori egyetemes történelem tanulmányozásához. Kézirat - Második, bővített kiadás, Szeged, 1983

Impresszum................................................     0
Előszó az elektronikus változathoz........................     0
Előszó az 1983-as kiadáshoz...............................     0
I. Bibliográfiák..........................................   1–13
  – Segédkönyvek........................................   14–27
  – Forrásmunkák........................................   28–48
II. Történelemelmélet, módszerek..........................  49–156
III. Művelődéstörténet....................................  157–234
  – Kultúra.............................................  157–234
  – Reneszánsz, humanizmus..............................  235–257
  – Tudomány, technika, felfedezések....................  258–277
IV. Filozófia.............................................  278–320
V. Vallás, egyházak, pápaság..............................  321–413
VI. Ideológia, politika...................................  414–441
VII. Gazdaságtörténet.....................................  442–512
VIII. Hadtörténet, hadművészet............................  513–518
IX. Életrajzok............................................  519–539
X. Művészettörténet.......................................  540–571
XI. A középkori Európa története..........................  572–602
  Nyugat-Európa.........................................  603–605
    – Anglia...........................................  606–631
    – Franciaország....................................  632–664
    – Németalföld......................................  665–677
    – Ibériai félsziget................................  678–693
    – Németország......................................  694–743
    – Ausztria.........................................  744–755
    – Itália...........................................  756–761
  Kelet-Európa..........................................  762–792
    – keleti szlávok...................................  793–795
    – Lengyelország....................................  796–838
    – Csehország és Szlovákia..........................  839–857
    – Oroszország......................................  858–916
  Észak-Európa..........................................  917–922
    – Baltikum.........................................  923–930
  Dél-Európa............................................  931–997
    – Balkán...........................................  931–983
    – Bizánc...........................................  984–988
    – Oszmán Birodalom.................................  989–997
XII. Európán kívüli térségek.............................. 998–1089
    – Afrika........................................... 998–1012
    – Ázsia............................................ 1013–1041
    – Amerika.......................................... 1042–1087
    – India............................................ 1088–1089
XIII. Névmutató...........................................     0


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Fischerné Dárdai Ágnes, 1983, 2011
()

Az elektronikus változathoz szerkesztette:
Hernádi László Mihály
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2011. november 10.
http://www.lib.pte.hu


Letöltés: [pdf]    [rtf]    [zip]   


Előszó az elektronikus változathoz

A PTE Egyetemi Könyvtárának honlapja már évek óta egyre bővülő bibliográfia- és repertórium-gyűjteménnyel rendelkezik (http://www.lib.pte.hu). E gyűjtemény kezdeményezője dr. Hernádi László Mihály ny. főigazgató volt, aki a korábban papírformátumban és kis példányszámban megjelentetett, de nagy érdeklődésre számot tartó bibliográfiáit és repertóriumait szorgos és szisztematikus munkával webes megjelenítéssel vitte a könyvtár honlapjára. Jelen bibliográfia is egy korábbi, 1983-ban megjelent, kis példányszámú kötet, csaknem 1100 tételt tartalmazó bibliográfia webes változata. Újbóli közreadását több dolog is indokolta. A 15 éves időszakot átfogó gyűjtés 6 rangos magyar folyóiratra és az e tárgyban megjelent könyvekre is kiterjedt. Lényeges változás, hogy az ismertetések szerzői, a fordítók, a szerkesztők és az összeállítók is bekerültek a névmutatóba – teljesebbé téve azt. A bibliográfia egész terjedelmében alkalmaztuk a diakritikus jeleket. Ezt a megoldást a hagyományos írógépek klaviatúrája annak idején nem tette lehetővé.

      Néhány 1968 előtti tételt a webes szerkesztés során töröltünk. Ezt a sorszámoknál feltüntettük. A jelzett kiegészítéseket és módosításokat dr. Hernádi László Mihály készítette el, míg az 1983-as kötet elektronikus változatát és a webesítést ő és Ambrus Attila József végezte. Munkájukat ezúton is megköszönöm.

      Az eredeti munka 28 éve, mindössze 200 példányban jelent meg. A honlapon lévő elektronikus változat összehasonlíthatatlanul nagyobb hozzáférést biztosít a kutatók és az érdeklődők számára, akiknek sikerekben gazdag, jó böngészést kívánunk.

     Pécs, 2011. október 7.

Dr. F. Dárdai Ágnes
egyetemi tanár, főigazgató


Előszó az 1983-as változathoz

Először 1980-ban adtunk ki hasonló címmel bibliográfiai összeállítást, hogy segítsük hallgatóink szemináriumi felkészülését. Ezt írtuk akkor bevezetőképpen:

      „Bibliográfiai összeállításunkkal elsősorban történelem szakos hallgatóink szemináriumi munkáját és vizsgára való jobb felkészülését kívántuk elősegíteni. Forgatása azonban szélesebb körben is hasznos lehet: az idegen nyelven tanuló hallgatók irodalomtörténeti, történeti ismereteit és tanulmányait is – úgy hisszük – segítheti. Különös gonddal fordultunk a levelező hallgatók felé: csak olyan folyóiratok anyagát vettük a kötetbe, melyek a legkisebb közkönyvtárakban is megtalálhatók.”

      Célunk ma sem több, ám úgy véltük, hasznos lesz, ha a folyóiratok mellett áttekintést adunk könyvkiadásunkról is. Az elmúlt években ugyanis rendkívül gazdag választékban jelentek meg a középkori egyetemes történeti tárgyú munkák – elsősorban fordítások –, amelyek ismerete és hasznosítása igen fontos lenne.

      Válogatásunk a Századok, a Történelmi Szemle, az Agrártörténeti Szemle, a Világosság, a Valóság és a Világtörténet tanulmányait, közleményeit, könyvismertetéseit és cikkismertetéseit az adott időszakban tekinti át. Emellett a Magyar Nemzeti Bibliográfia alapján az e tárgyban megjelent könyvek adatait is tartalmazza a bővített kiadás.

      Az első füzet hallgatók kollektív vállalkozása volt. Ezt az anyagot kritikusan felhasználva, a bibliográfiát dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes állította össze.

     Szeged, 1983. május 10.

Dr. Anderle Ádám
tanszékvezető egyetemi docens


I. Bibliográfiák
 1. Abduraimov, M. A.: Áttekintés az 1960-as évek folyamán Üzbegisztánban kiadott, Timurról és a dinasztiáról szóló irodalomról.
  =Századok 1974/3. 748.

 2. Balkanisztikai bibliográfia.
  =Világtörténet 1968/17. 57.

 3. Brewer, J. G.: Enclosure and the open fields; a bibliography. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/3–4. 599.

 4. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 5. A harmincéves háború történetének új irodalma. Bev.: Benda Kálmán.
  =Világtörténet 1980/2. 1–2.

 6. Kelet-Afrika történelmével és a kapcsolódó tudományterületekkel foglalkozó magyar írások válogatott bibliográfiája. Összeáll.: Páricsy Pál.
  =Világtörténet 1981/1. 155–160.

 7. Klaniczay Gábor: Népi vallás, népi kultúra a középkorban. (Historiográfiai áttekintés.)
  =Világtörténet 1979/3. 4–12.

 8. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 9. Kurunczi Jenő: Az új szovjet történeti irodalom I. Péter koráról (1970–1977).
  =Világtörténet 1979/3. 110–123.

 10. A lengyel művelődéstörténet válogatott bibliográfiája (1945–1976).
  =Világtörténet 1978/79. 181.

 11. Morus Tamás 1478–1535: életrajzi kronológia és bibliográfia. Összeáll.: Reguli Ernő.
  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest. 1978.

 12. Reguli Ernőné: Föld és ég. Válogatott valláskritikai, vallástörténeti bibliográfia.
  Szeged, 1977.

 13. Az utópista szocialisták. (Bibliográfia.)
  =Világtörténet 1974/24. 196.


Segédkönyvek

 1. Bibliai kislexikon.
  Kossuth, Budapest. 1978.

 2. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 3. Egyetemes történelmi kronológia az őstörténettől 1977-ig.
  Tankönyvkiadó, Budapest. 1981.

 4. A felvilágosodás.
  =Világtörténet 1974/24. 198.

 5. Filozófiai kislexikon. 3. kiad.
  Kossuth, Budapest. 1973.

 6. Stegena Lajos: Térképtörténet.
  Tankönyvkiadó, Budapest. 1982.

 7. Szentpétery Imre: Oklevéltani naptár.
  Akadémiai K., Budapest. 1974.

 8. The New Cambridge Modern History XIV. Atlas 1500–1970. Ism.: Bereznay András.
  =Századok 1973/3. 761–768.

 9. Történelmi demográfiai évkönyvek. Annales de démographie historique. 1966. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1969/1–2. 253–255.

 10. Vallástörténeti kislexikon.
  Kossuth, Budapest. 1973.

 11. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során törölve.]

 12. Világtörténelmi kisenciklopédia. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1975/2. 454–455.

 13. Világtörténelmi kisenciklopédia. 1–2. köt. 2., bőv. kiad.
  Kossuth, Budapest. 1982.

 14. Világtörténet évszámokban (a kezdetektől 1975-ig). Összeáll.: Engel Pál.
  Gondolat, Budapest. 1982.


Forrásmunkák

 1. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 2. Avvakum protopópa önéletírása.
  Magyar Helikon – Európa, Budapest. 1971.

 3. Simón Bolivar írásai.
  Európa, Budapest. 1976.

 4. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae.
  =Világtörténet 1972/22. 122.

 5. Codes diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. (A Horvát, Dalmát és Szlavón Királyság oklevéltára.) Ism.: Kristó Gyula.
  =Századok 1974/1. 290–291.

 6. Deutsche Reichstagsakten Unter Kaiser Karl V. Bd. VIII. Ism.: Sinkovics István.
  =Századok 1973/1. 131–133.

 7. Egyetemes történeti szöveggyűjtemény. (Egyetemi segédkönyv.) 2. köt.
  Tankönyvkiadó, Budapest. 1978.

 8. I. Ferdinánd levelezése (1531–1532). Ism.: Hermann Zsuzsanna.
  =Századok 1976/5. 967.

 9. I. Ferdinánd levelezése. 2. köt. Családi levelezés 1531–1532. 2. füz. Ism.: Hermann Zsuzsanna
  =Századok 1982/1. 165–167.

 10. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 11. Franz, Günther: Der deutsche Bauernkrieg. (A német parasztháború.) Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1975/1–2. 245.

 12. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 13. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 14. A Májmuni Kódex. (Móse Májmuni törvénykódexe.)
  Magyar Helikon, Budapest. 1980.

 15. Navarrai Margit: Heptameron.
  Európa, Budapest. 1981.

 16. Piccolomini, Aeneas Silvius: Pápa vagy zsinat? Válogatott levelek. Vál.: Boronkai István.
  /Bibliotheca Historica./
  Magyar Helikon, Budapest. 1980.

 17. Seventeent century economic documents. Szerk.: Joan Thirsk – J. P. Cooper. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/3–4. 599.

 18. Simon Proxenus a Sudetis: Feljegyzések a franciaországi útról. Ism.: Fügedi Erik.
  =Századok 1982/1. 164.

 19. Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges. II. köt. Ism.: Székely György.
  =Agrártörténeti Szemle 1969/1–2. 257–265.

 20. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 21. Világtörténet képekben. 1–2. köt.
  Gondolat, Budapest. 1974.


II. Történelemelmélet, módszerek

 1. Ágh Attila: Afrikai termelési mód. (Történeti áttekintés.)
  =Valóság 1969/10. 18–29.

 2. Ágh Attila: A gyarmati kapitalista termelési mód a 16–19. században.
  =Világosság 1982/6. melléklete.

 3. Ágh Attila: A történelem kérdőjelei.
  =Világosság 1970/8–9. 450–457.

 4. Ágh Attila: A tulajdonfogalom történetfilozófiai értelmezéséhez.
  =Valóság 1972/8. 12–22.

 5. Alexandrov, V. A.: Szel'szkaja obscsina v Rosszii (XVII-nacsalo XIX vekov.) (A faluközösség Oroszországban, XVII–XIX. század eleje.) Ism.: Kurunczi Jenő.
  =Agrártörténeti Szemle 1977/3–4. 588–589.

 6. [Ádám Péter] Á. P.: Vita Jeanne d'Arc körül.
  =Világosság 1974/7. 459.

 7. Az ázsiai termelési mód és az európai kora feudális birtokszerkezet kialakulásának problémája. (Irodalmi áttekintés.) Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1970/3–4. 540–544.

 8. Barg, M. A.: Az "egyetemes történeti" és a "lokális történeti" (regionális, nemzeti) kategóriája a marxista-leninista történelemelméletben. Ism.: Menyhárt Lajos.
  =Századok 1982/2. 421–422.

 9. Barg, M. A.: A 16–18. századi polgári forradalmak összehasonlító-történeti vizsgálata. Ism.: Menyhárt Lajos.
  =Századok 1976/5. 891.

 10. Bellér Béla: A patrisztika helye. Ókor és középkor mezsgyéjén.
  =Világosság 1970/2. 90–96.

 11. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 12. 60. Bloch, Marc: A történelem védelmében. Válogatott művek.
  Gondolat, Budapest. 1974.

 13. Bloch, Marc: A történelem védelmében. Ism.: Várnai András.
  =Századok 1974/4. 974–978.

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. Bois, Guy: A feudalizmus modelljének kérdéséhez.
  =Történeti Szemle 1979/2. 187–199.

 16. Bois, Guy: Mi a feudalizmus?
  =Világtörténet 1981/4. 3–27.

 17. Brown, Elizabeth: Egy szerkezet zsarnoksága: a feudalizmus és Európa középkor-történészei Ism.: Ifj. Barta János.
  =Századok 1976/6. 1189.

 18. Bullangth, Vera L.: Számítógépek és a középkor-kutatás.
  =Századok 1975/2. 476.

 19. Antoine Casanova és François Hincker beszélgetése Robert Mandrou történésszel. Társadalomtörténet és a mentalitások története.
  /=La Nouvelle Critique/
  =Valóság 1972/3. 102–103.

 20. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 21. Csejtei Dezső: Adalékok az "ázsiai termelési mód" hegeli forrásaihoz.
  =Világosság 1974/3. 138–144.

 22. Csisztozvonov, A. N.: A kapitalizmus keletkezési folyamatának általános és sajátos vonásai Közép- és Kelet-Európában.
  =Világtörténet 1972/22. 43.

 23. Duby, Georges: A középkor szociológiája.
  /=Revue Roumaine d'Histoire/
  =Valóság 1973/9. 112–114.

 24. Duby, Georges: A középkor társadalmai: átfogó megközelítés.
  =Világtörténet 1972/22. 5.

 25. Duby, Georges: A mentalitás és a társadalomtudományok.
  =Valóság 1978/10. 112–114.

 26. Duby, Georges: Társadalomtörténet és ideológiatörténet.
  =Világosság 1978/5. 299–309.

 27. Interjú Georges Dubyvel. Ford.: Ádám Péter.
  =Valóság 1972/12. 96–101.

 28. Engelbey, Ernest: A néprajz és a művelődéstörténet kérdéseihez.
  =Századok 1974/3. 765.

 29. Engels, Friedrich: Az erőszak szerepe a történelemben.
  Kossuth, Budapest. 1979.

 30. Erdélyi István: Nomád életforma – nomád társadalom.
  =Valóság 1972/5. 13–20.

 31. E. Á.: A francia vallásszociológia kezdeteiről.
  =Világosság 1970/7. 411–415.

 32. Friedel, Frank: Amerikai történészek.
  =Századok 1977/2. 429.

 33. Godelier, Maurice: A „törzsi társadalom” fogalma és a valóság.
  /=Diogéne/
  =Valóság 1973/5. 11–12.

 34. Goldenberg, A.: Az éghajlat és a történelem. (Éghajlattörténeti adalékok a XVI–XVII. századból a román fejedelemségek történetéhez.)
  =Világtörténet 1975/25. 81.

 35. Goremikina, V. I.: A kapitalizmus előtti társadalmak problémájához. Az óorosz állam példáján.
  =Világtörténet 1970/21. 153.

 36. Grosu, Mircea: A kolostori számadáskönyvek forrásértéke.
  /=Studii, revista de istorie/
  =Századok 1971/6. 1309.

 37. Gruner, Shirley M.: Politikai történetírás a restaurációs Franciaországban.
  =Századok 1973/1. 192.

 38. Gunst Péter: A német historizmus kritikája. (Georg G. Iggers könyvének margójára.)
  =Valóság 1973/8. 65–70.

 39. Guranowski, Jan: A filozófus és a történelem.
  =Világosság 1975/5. melléklete.

 40. Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Ism.: Somlai Péter.
  =Valóság 1972/4. 102–105.

 41. Hahn István: Az Ószövetség és az ázsiai termelési mód.
  =Világosság 1975/2. 73–80.

 42. Három osztrák jogtörténeti munka. Ism.: Bónis György.
  =Századok 1970/1. 212–214.

 43. Heitz, Gerhard: A "második jobbágyság" jellegéről.
  =Századok 1973/1. 168.

 44. Hystorica. Módszertani tanulmányok.
  =Századok 1968/3–4. 689.

 45. Hoffmann Tamás: Néprajz, társadalomkutatás, feudalizmus.
  =Valóság 1972/12. 8–29.

 46. Hudson, K.: Mi az ipari régészet?
  =Világtörténet 1972/22. 21.

 47. Hystorica. Studia metodologiczne. (Történettudomány. Módszertani tanulmányok.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1976/4. 737–740.

 48. Irsigler, Franz: A kvantifikáció lehetőségei és korlátai a késő-középkori és kora-újkori gazdaság- és társadalomtörténetben.
  =Történeti Szemle 1982/1. 136–151.

 49. Isztorija i isztoriki. Isztoriografija vszeobscsej isztorii. Szbornik Sztatje. (Történelem és történészek. Az egyetemes történelem historiográfiája. Tanulmánygyűjtemény.) Nauka, Moszkva. 1966. 400 p. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1969/5–6. 1226–1230.

 50. Kacsanovszkij, V.: A „rabszolgaság” és a „feudalizmus” fogalmakról.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1968/1–2. 323.

 51. Kelemen János: A történelem eszméje. Kant és Herder történelemfilozófiai vitája.
  =Világosság 1978/12. 753–759.

 52. Konrad, N. I.: A történelem értelméről. Válogatott tanulmányok.
  Magvető, Budapest. 1977.

 53. Krasznobajev, B. I.: A 18. századi orosz kultúra. A kutatás tárgya, feladatai.
  =Századok 1977/3. 616.

 54. Kutnar, František: A cseh és szlovák történetírás rövid története. I. A nemzeti kultúra kezdeteitől a történetírás nemzetébresztő feladatának befejeztéig a XIX. század második felében. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1973/5–6. 1261–1263.

 55. Lederer Emma: A történelem tudományossága. (Egyes történelmi irányzatok bírálata.)
  Akadémiai K., Budapest. 1968.

 56. Lendvai L. Ferenc: A történelem tudományának építőkövei. Tőkei Ferenc válogatott tanulmányairól.
  =Világosság 1978/6. 353–359.

 57. Liveanu, V.: A matematikai módszerek történelmi alkalmazásáról.
  =Világtörténet 1975/25. 101.

 58. Loránd Ferenc: A törvény a tiszta beszéd. A társadalom fejlődéstörvényeiről.
  Kozmosz, Budapest. 1980.

 59. Maczak, Antoni: A parasztság és az osztályharc.
  /=Acta Poloniae Historica/
  =Századok 1969/4. 848.

 60. A mai polgári parasztmozgalom-kutatás néhány kérdése. Landsberger: The role of peasant movements and revolts in development. Ism.: Anderle Ádám.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/3–4. 592–596.

 61. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 62. Makkai László – Klaniczay Gábor: Anyagi kultúra, szokásrend, mentalitások. Javaslat egy tudományközi együttműködésre.
  =Történeti Szemle 1981/2. 268–272.

 63. Markov, W.: A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet forradalma.
  /=Zeitschrift für Geschichtswissenschaft/
  =Századok 1970/4. 1043.

 64. Mickun, Nyina: A spanyol történetírás a XVIII. század történetéről.
  =Századok 1974/4. 931–940.

 65. Miller, I. Sz.: Közép- és Délkelet-Európa népeinek fejlődése a feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet idején, mint a komplex történeti összehasonlító tanulmányozási mód egyik problémája.
  =Világtörténet 1974/24. 3.

 66. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 67. 115. Mozdulatlan történelem.
  =Világosság 1975/6. 386–388.

 68. Narocsnyickij, A. L.: A nemzetközi kapcsolatok történetének elméletéről és módszertanáról.
  =Századok 1977/1. 180.

 69. Pavlenko, N. J.: A XVI. századi országgyűlések történetéhez.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1969/5–6. 1258.

 70. Perényi József: Paiszij Hilendarszki, az első bolgár történelemíró. (XVIII. század.)
  =Századok 1973/2. 427–434.

 71. Polányi Károly: Társadalmak és gazdasági rendszerek.
  =Világosság 1976/6. 352–360.

 72. Problemü genezisza kapitalizma. (A kapitalizmus kialakulásának problémái. Tanulmánygyűjtemény.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1972/3. 712–720.

 73. Problemü isztorii obscsesztvennogo dvizsenyija i isztoriografii. (A társadalmi mozgalom és a történetírás történetének kérdései.) Ism.: Kurunczi Jenő.
  =Századok 1975/1. 171–173.

 74. Rathman János: Herder és a történetiség.
  =Világosság 1973/12. 739–745.

 75. Sevelenko, A. J.: A feudalizmus genezisének tipológiájához.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1972/3. 754.

 76. Sewell, W. H.: Marc Bloch és az összehasonlító történelem logikája.
  =Világtörténet 1972/22. 31.

 77. Sindelár, B.: A 16–18. századi abszolút monarchiák osztálypolitikai jellemzői.
  =Századok 1978/1. 197.

 78. Steinmetz, Max: Münzer Tamás a jelenkori kutatásban.
  =Századok 1978/6. 1210.

 79. Steinmetz, Max: A reformáció jelentősége és az újkor kezdetének kérdése a német történelemben.
  /=Zeitschrift für Geschichtswissenschaft/
  =Századok 1969/1. 208.

 80. Steinmetz, Max: A reformációról és a parasztháborúról, mint korai polgári forradalomról alkotott marxista felfogás keletkezése.
  /=Zeitschrift für Geschichtswissenschaft/
  =Századok 1969/1. 210.

 81. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 82. Az 1960–1970-es évek szlovák történeti irodalma Közép-Kelet- és Délkelet-Európa problémáiról.
  =Világtörténet 1970/21. 147.

 83. Szvák Gyula: IV. Iván alakja az orosz történetírásban.
  =Századok 1982/1. 93–122.

 84. Travel, Enn: A földhasználati egység (gak-hacke) alkalmazásának metodikája a történeti kutatásokban.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 90–100.

 85. Tokarjev, Sz. A.: Vallás és történelem. Ism.: Bellér Béla.
  =Századok 1970/1. 200–203.

 86. Tóth Tamás: Marx a prekapitalista pénzvagyonok problémájáról.
  =Világosság 1977/7. 403–411.

 87. Tőkei Ferenc: Adalékok az ázsiai termelési mód vitájához.
  =Valóság 1973/5. 21–31.

 88. Tőkei Ferenc: Az ázsiai termelési mód értelmezésének néhány vitás kérdése.
  =Világosság 1981/6. 337–341.

 89. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 90. Tőkei Ferenc: A feudalizmus alapvető szerkezete.
  =Századok 1968/3–4. 742.

 91. Tőkei Ferenc: Társadalmi alapformák.
  =Századok 1968/1–2. 316.

 92. Tőkei Ferenc: A társadalmi formációk elméletéhez.
  Kossuth, Budapest. 1971.

 93. Tőkei Ferenc: A társadalmi formák marxista elméletének néhány kérdése. Tanulmányok.
  Kossuth, Budapest. 1977.

 94. Történelem és néprajz. (V. Bromljev négy cikkének ismertetése.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Világtörténet 1969/18. 57.

 95. A történettudomány és az etnológia. (Vita Polányi Károly életműve körül.)
  =Valóság 1975/7. 119–120.

 96. Töpfer, Bernhard: Az újkor kezdetének kérdéséhez.
  /=Zeitschrift für Geschichtswissenschaft/
  =Századok 1970/2. 477.

 97. Tudományos szimpozion Smolenicén (ČSSR) a késői feudalizmus sajátosságairól. (1970. december 17–18.) Ism.: Štefan Kazimir.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/3–4. 522–523.

 98. Uray Géza: Tanulmányok a királykori és a kései tibeti történetírás kapcsolatáról.
  =Századok 1971/2. 456.

 99. Vahle, Hermann: A német parasztháború, mint politikai mozgalom a történetírás tükrében.
  =Századok 1973/1. 187.

 100. Vekerdi László: Braudel „Tőkéje”. (A „Civilisation materielle, économie et kapitalisme, XVe–XVIIIe siècle” c. művéből.)
  =Valóság 1980/11. 42–52.

 101. Vilmos József: Tulajdon és gazdasági viszonyok I. A tulajdonfogalom értelmezése.
  =Világosság 1972/3. 129–135.

 102. Vilmos József: Tulajdon és gazdasági viszonyok II.
  =Világosság 1972/4. 193–199.

 103. Vitkin, N. A.: A prekapitalista formációk fejlődésének néhány sajátossága.
  Kossuth, Budapest. 1974.

 104. Vogler, G.: Forradalmi mozgalom és korai polgári forradalom.
  =Századok 1978/4. 796.

 105. Voisé, W.: A XVIII. század történelmi gondolata körül.
  /=Kwartalnik Historyczny/
  =Századok 1970/4. 1038.

 106. Weber, Max: Állam, politika, tudomány. Tanulmányok.
  Közgazdasági és Jogi K., Budapest. 1970.

 107. Zlatkin, I. J.: A. Toynbee a nomád népek történelmi múltjáról és jelenlegi helyzetéről.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1972/2. 490.

 108. Zsagorszkij, V. P. – Nyikityin, N. V.: Szovjet történeti irodalom Oroszország történetéről a feudalizmus korszakában.
  =Világtörténet 1972/22. 55.


III. Művelődéstörténet


Kultúra

 1. Ágh Attila: Betemetett nyomok, emlékek rönkje: világtörténelmi utazás a korai civilizációban.
  Móra, Budapest. 1981.

 2. Bahtyin, Mihail: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája.
  Európa, Budapest. 1982.

 3. Balázs Éva, H.: A szabadkőművesség a XVIII. században.
  =Világosság 1977/4. 216–224.

 4. Bec, Ch.: A firenzei kereskedők mentalitása és szóhasználata a XV. század elején.
  /Annales Economies, Societés, Civilisations./
  =Századok 1969/5–6. 1283.

 5. Beitrage zur Geschichte des Buchwesens I–II. (Adalékok a könyvtudomány történetéhez.)
  =Századok 1973/4. 1004–1006.

 6. Benedek István: Varázslás és orvoslás az azték, maja és inka birodalomban.
  /Gyorsuló idő./
  Magvető, Budapest. 1976.

 7. Bitterli, Urs: "Vadak" és "civilizáltak". Az európai–tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete.
  Gondolat, Budapest. 1982.

 8. Bongard-Levin, G. M.: Szkíthiától Indiáig. Az ősárja történelem talányai.
  Gondolat, Budapest. 1981.

 9. Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Kelet-Európában.
  Akadémiai K., Budapest. 1972.

 10. Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Kelet-Európában. Ism.: Bertényi Iván.
  =Századok 1974/1. 272–274.

 11. Borst, Arno: Történelem és nyelv Sevillai Izidor enciklikájában.
  =Századok 1968/1–2. 345.

 12. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 13. Bozóky Edina: A grál-legenda eredete.
  =Világosság 1972/11. 663–669.

 14. Braduel, Fernand: Civilisation materielle... Ism.: Makkai László.
  =Századok 1981/1. 206–215.

 15. Braudel, Fernand: Anyagi kultúra és kapitalizmus. (15–18. század.)
  =Századok 1978/6. 1190.

 16. Braudel, Fernand: A tér és az idő felosztása Európában. (Részlet: Anyagi civilizáció, gazdaság és kapitalizmus a XV–XVII. században. 3. köt. A világ ideje.)
  =Világtörténet 1980/4. 3–69.

 17. Broby-Johansen, Rudolf: Az öltözködés története.
  Gondolat, Budapest. 1969.

 18. Család és társadalom. Az Annales különszáma 1972. július–október.
  =Valóság 1973/7. 115–117.

 19. Dolgozatok a feudális művelődéstörténet köréből. Szerk.: Klaniczay Gábor.
  ELTE Feudalizmuskori Egyetemes Történeti Diákkör, Budapest. 1974.

 20. Domanovszky Endre: Korok ruhái. Illusztrált előadásvázlatok az öltözködés történetéből.
  Corvina, Budapest. 1979.

 21. Duby, Georges: Emberek és struktúrák a középkorban.
  Magvető, Budapest. 1978.

 22. Duby, Georges: Karácsony a középkorban.
  =Világosság 1975/12. 770–772.

 23. A középkor időszerűsége. Beszélgetés Georges Dubyval.
  =Valóság 1979/4. 115–116.

 24. Dulong, Claude: A szerelem a XVII. században.
  Gondolat, Budapest. 1974.

 25. Fiuncane, R. C.: A középkori csodák. Ism.: Pál Attila.
  =Századok 1976/3. 579.

 26. Földes Éva: Az eretnekségek és az anyanyelvi kultúra. Művelődés és közoktatás az antifeudális vallási mozgalmakban.
  =Világosság 1973/2. 80–85.

 27. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 28. Fügedi Erik: Kapisztránói János csodái. A jegyzőkönyvek társadalomtörténeti tanulságai.
  =Századok 1977/5. 847–898.

 29. Geremek, Bronisław: A példabeszéd helye a középkori kultúrában.
  =Világosság 1977/3. 141–148.

 30. Ginzburg, Carlo: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár teremtéselmélete.
  =Világtörténet 1979/3. 13–31.

 31. Granasztói György: "Gentilizmus" és a barbár etnikai tudat kérdése. Szűcs Jenő disszertációjának vitája.
  =Századok 1973/1. 114–130.

 32. Grigulevics, I. R.: Az inkvizíció története.
  Kossuth, Budapest. 1972.

 33. Grigulevics, I. R.: Az inkvizíció története. Ism.: Menyhárt Lajos.
  =Századok 1972/4–5. 1130–1132.

 34. Gurevics, A. J.: A középkori ember világképe.
  Kossuth, Budapest. 1972.

 35. Gurevics, A. J.: A középkori ember világképe. Ism.: Könczöl Csaba.
  =Valóság 1975/7. 104–106.

 36. Gülke, Peter: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok. A középkor zenéje.
  Zenemű K., Budapest. 1979.

 37. Harksen, Sibylle: A nő a középkorban. (Die Frau im Mittelalter.)
  Corvina, Budapest. 1976.

 38. Hauser Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete.
  Gondolat, Budapest. 1969.

 39. Huizinga, Johan: A középékor alkonya. (Der Herbst des Mittelalters.) Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században.
  Helikon – Európa, Budapest. 1976.

 40. Janyin, V. L.: Nyírfakéreg levelek üzenete.
  Gondolat – Kárpáti K., Budapest – Uzsgorod. 1980

 41. Jónás Ilona, Sz.: A világi értelmiség középkori térnyerésének történetéhez.
  =Századok 1974/4. 879–900.

 42. Klaniczay Gábor: A középkori orgiavádak nyomában.
  =Világosság 1982/12. 762–770.

 43. Klaniczay Gábor: Öltözködés és ideológia a középkorban.
  =Valóság 1978/8.

 44. Klibanov, A. I.: Avvakum, mint kultúrtörténeti jelenség.
  =Századok 1973/5–6. 1282.

 45. Krafft, H. V.: Ein schwabischer Kaufmann in türkischer Gefangenschaft. (Egy sváb kereskedő török fogságban.) Ism.: Benda Kálmán.
  =Századok 1979/4. 710–711.

 46. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 47. Kulcsár Zsuzsanna: Rejtélyek és botrányok a középkorban.
  Gondolat, Budapest. 1978.

 48. Kurcz Ágnes: Boszorkányok évszázada. Robert Mandrou: Bírák és boszorkányok a XVII. századi Franciaországban.
  =Világosság 1971/12. 762–763.

 49. Kybalova, L. – Herbenova, O. – Lamarova, M.: Képes divattörténet az ókortól napjainkig.
  Corvina, Budapest. 1974.

 50. Le Goff, Jacques: A.: Az értelmiség a középkorban.
  Budapest. 1976.

 51. Le Goff, Jacques: A.: Az értelmiség a középkorban.
  /Gyorsuló idő./
  Magvető, Budapest. 1979.

 52. Le Goff, Jacques: A.: Az értelmiség a középkorban. Ism.: Pollák Erika.
  =Századok 1969/5–6. 1232–1234.

 53. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 54. López-Baralt, Mrcedes: Guaman Poma de Ayala és a memória művészete egy 17. századi illusztrált krónikában. Ism.: Komlódi Zsuzsanna.
  =Századok 1982/1. 180–182.

 55. Magyarországi és erdélyi hallgatók, tanárok a grazi egyetemen (1586–1782). Ausztria a 16–18. században. Ism.: Kovács Endre.
  =Századok 1968/5–6. 1203.

 56. Mandrou, Robert: Magas kultúra és népi műveltség a XVII–XVIII. századi Franciaországban. A ponyvairodalom. Ism.: Elekes Lajos.
  =Századok 1970/1. 118–125.

 57. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 58. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 59. Miklós Pál: A szerelem művészete Keleten.
  =Világosság 1982/12. 753–758.

 60. Molnár László: Porcelán szobrászat és felvilágosodás.
  =Világosság 1975/12. 759–766.

 61. Monselli, Raoul: "Népi vallásosság" a középkorban.
  =Századok 1975/2. 468.

 62. Paczolay Péter: "Halál, hol a te győzelmed?" Halálszemlélet a középkorban.
  =Világosság 1982/1. 24–31.

 63. Pelle János: A francia rokokó világképe.
  =Valóság 1978/9. 55–68.

 64. Ráth-Végh István: Hatalom és pénz. 2. kiad.
  Gondolat, Budapest. 1977.

 65. Redl Károly: Egy "szabad szellem" önvallomása. Inkvizíciós jegyzőkönyv Johannes Hartmann Bégard kihallgatásáról.
  =Világosság 1973/8–9. 515–519.

 66. Somogyi Zoltán: Az antik aretéktől a keresztény morálig.
  =Világosság 1976/7. melléklete.

 67. Sullerot, Evelyne: A női munka története és szociológiája.
  Gondolat, Budapest. 1971.

 68. Sullerot, Evelyne: A női munka története és szociológiája. Ism.: Hegedűs Zsuzsa.
  =Valóság 1972/1. 110–112.

 69. Grigulevics, I. R.: Az inkvizíció története.
  Kossuth, Budapest. 1972.

 70. Székely György: A hónapok munkái és a középkori művészet.
  =Agrártörténeti Szemle 1981/1–2. 1–30.

 71. Szilviczky Margit: Öltözködés, divat, művészet. Az ókortól a 20. századig. 3. köt.
  Corvina, Budapest. 1970.

 72. Szilviczky Margit: Az öltözködés rövid története. 2. kiad.
  Corvina, Budapest. 1974.

 73. Szőnyi György Endre: John Dee angol "mágus" és Közép-Európa. (XVI. századi művelődéstörténetünk egy fejezetéhez.)
  =Valóság 1979/11. 47–57.

 74. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 75. Tóth Imre, H.: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése.
  /Gyorsuló idő./
  Magvető, Budapest. 1981.

 76. Ullmann, Walter: Egyén és társadalom a középkorban.
  =Századok 1971/1. 168.

 77. Vauchez, André: A szentség Nyugaton a középkor utolsó évszázadaiban, a szenttéavatási perek és a hagiográfikus dokumentumok tükrében. Ism.: Klaniczay Gábor.
  =Századok 1982/5. 1105–1110.

 78. Voltak-e hát boszorkánytársaságok? (Szemle.)
  =Világosság 1975/6. 388–390.


Reneszánsz, humanizmus

 1. Bán Imre: Morus és Erasmus.
  =Világosság 1979/7. 393–397.

 2. Cochrane, Eric: Tudomány és humanizmus az itáliai renaissance-ban.
  =Századok 1978/2. 386.

 3. Eisenstein, Elisabeth L.: A nyomtatás megjelenése és a reneszánsz problémája.
  =Századok 1972/2. 495.

 4. Hermann István: Reneszánsz és ellenreneszánsz. Albrecht Dürer emlékére.
  Akadémiai K., Budapest. 1971.

 5. Heller Ágnes: A reneszánsz ember.
  Akadémiai K., Budapest. 1971.

 6. [Klaniczay Gábor] K. G.: Ideológiatörténet,: humanizmus és reformáció. Vitaülés Szegeden.
  =Világosság 1975/3. 172–176.

 7. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 8. Humanizmus és reformáció. Szerk.: Klaniczay Tibor.
  Akadémiai K., Budapest. 1973.

 9. Klaniczay Tibor: A reformáció és anyanyelvű műveltség.
  =Világosság 1975/12. 727–732.

 10. Konrad, N. I.: A közép-keleti reneszánsz és Alisir Nevái.
  =Világosság 1972/12. 726–730.

 11. Kristeller, Paul Oskar: Szellemi áramlatok a reneszánszban.
  /Gyorsuló idő./
  Magvető, Budapest. 1980.

 12. Kristeller, Paul Oskar: Szellemi áramlatok a reneszánszban. Ism.: Paczolay Péter.
  =Valóság 1980/8. 119–121.

 13. Kulcsár Péter: A reneszánsz ünnep.
  =Világosság 1978/8–9. 485–490.

 14. Kurcz Ágnes: Középkor és reneszánsz.
  =Világosság 1971/1. 33–37.

 15. Makkai László: A reneszánsz világa. 2. kiad.
  /Képes történelem./
  Móra, Budapest. 1977.

 16. Otetea, Andrei: A reneszánsz és a reformáció.
  /Európa nagy korszakai. Reneszánsz sorozat./
  Gondolat, Budapest. 1974.

 17. Otetea, Andrei: A reneszánsz és a reformáció. Ism.: Makkai László.
  =Századok 1971/1. 163–164.

 18. Rutenburg, V. I.: Az olasz reneszánsz és a reneszánsz, mint világjelenség.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1971/2. 422.

 19. Sachs, Hannelore: A nő a reneszánszban.
  Budapest – Lipcse, 1973.

 20. Steinmetz, Max: Rotterdami Erasmus Desiderius.
  /=Zeitschrift für Geschichtswissenschaft/
  =Századok 1971/1. 199.

 21. Szőnyi György Endre: Hermetikus filozófia és mágia a reneszánszban. Yates, F. A.: Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. – Yates, F. A.: The Rosicrucian Enlightenment.
  =Világosság 1975/7. 443–447.

 22. Szőnyi György Endre: Közép-európai későreneszánsz – angol szemmel. Robert Evans: Rudolf II. and His World 1576–1612. The Wechel Presses. 1572–1627.
  =Világosság 1976/10. 649–651.

 23. Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus születésének ötszázadik évfordulójára. Közös lapok a magyar és belga erasmismus történetéből.
  =Világosság 1969/10. 583–590.


Tudomány, technika, felfedezések

 1. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 2. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 3. Erdődy János: Küzdelem a tengerekért. A nagy felfedező utazások kora. 4. kiad.
  Móra, Budapest. 1981.

 4. Falus Róbert: Az aranymetszés legendája.
  Magvető, Budapest. 1982.

 5. Filep László: A számítás története.
  Gondolat, Budapest. 1982.

 6. Földes Éva: Társadalmi, tudományos fejlődés – neveléstudomány a XVII. században.
  =Századok 1971/2. 412–416.

 7. Fussel, G. E.: Eke és szántás 1800 előtt.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/3–4. 343–354.

 8. Galsky, Desider: Kalandorok, felfedezők, pénzcsinálók.
  Kozmosz, Budapest. 1980.

 9. Herkov, Zlatko: Naše stare mjere i utezi. (Régi mértékek és súlyok.) Ism.: Ress Imre.
  =Agrártörténeti Szemle 1976/3–4. 563–565.

 10. Kramer, Walter: Új látóhatárok. A nagy felfedezések kora.
  Kossuth, Budapest. 1979.

 11. Kramer, Walter: A világ csodái. Földünk korai felfedezései.
  Kossuth, Budapest. 1977.

 12. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 13. Macaria – tudomány és utópia 1641-ben. (Szemle.)
  =Világosság 1975/8–9. 559–562.

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. Marjai Imre – Pataky Dénes: A hajó története.
  Corvina, Budapest. 1979.

 16. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 17. Petrov, M. K.: A "gótikus világrend" és a természet könyve. A XVII. századi tudományos forradalom szellemi előfeltételeiről.
  =Világosság 1978/11. 686–693.

 18. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete.
  Gondolat, Budapest. 1978.

 19. Wee, Hermann van der: Anvers és a technika XVI–XVII. századi újításai.
  /Annales Economies, Societés, Civilisations./
  =Századok 1969/5–6. 1283.

 20. Zvorikin, A. A.: A technika története.
  =Századok 1968/1–2. 270.


IV. Filozófia
 1. Brit moralisták a XVIII. században. Vál.: Márkus György.
  Gondolat, Budapest. 1977.

 2. Gaál Gábor: Spinoza.
  =Világosság 1977/3. 166–167.

 3. Gábor György: Világrend és szükségszerűség. Adalékok Szent Ágoston kozmológiájához. 1–2.
  =Világosság 1981/4. 212–215., 1981/5. 290–296.

 4. Gecse Gusztáv: A tomista szintézis.
  =Világosság 1969/2. 71–76.

 5. Gecse Gusztáv: "Választani jó s rossz között". A skolasztikus bűnfogalom történetéhez.
  =Világosság 1971/8–9. 469–475.

 6. Gilson, Étienne: A középkori filozófia mérlege.
  =Világosság 1978/12. 759–761.

 7. Gramsci, Antonio: Az új fejedelem. Jegyzetek Machiavellihez.
  Magyar Helikon, Budapest. 1977.

 8. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 9. Herder, J. G.: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások.
  Gondolat, Budapest. 1978.

 10. Hill, Christopher: A radikális Milton.
  =Világosság 1975/7. 408–415.

 11. "Doctor Universalis". Albertus Magnus és a keresztény arisztotelizmus.
  =Világosság 1981/3. 154–162.

 12. Huszár Tibor: A "homo politicus" önállósulása. Niccolo Machiavelli, a társadalmi cselekvés bölcsője.
  =Világosság 1977/8–9. 500–509.

 13. Kardos István: Az idea ontológiai kalandja.
  =Világosság 1978/1. 15–25.

 14. Kelemen János: Rousseau a nyelv eredetéről. I. Az "együttérzés" és a nyelv természeti eredete.
  =Világosság 1976/5. 280–286.

 15. Kelemen János: Rousseau a nyelv eredetéről. II. A Rousseau-i circulus vitiosus: Észak és Dél, ész és szenvedély.
  =Világosság 1976/7. 432–438.

 16. Ludassy Mária: Condorcet, avagy az emberi értelem eszkatalógiája. I.
  =Világosság 1972/7. 393–399.

 17. Ludassy Mária: Condorcet, avagy az emberi értelem eszkatalógiája. II.
  =Világosság 1972/8–9. 524–531.

 18. Ludassy Mária: Condorcet, avagy az emberi értelem eszkatalógiája. III.
  =Világosság 1972/10. 597–604.

 19. Ludassy Mária: "A jó nem azért jó, mert Isten akarja..." Angol moralisták. I. Mindenki harca mindenkivel, vagy világharmónia?
  =Világosság 1976/11. 675–683.

 20. Ludassy Mária: "A jó nem azért jó, mert Isten akarja..." Angol moralisták. II. Ész-erkölcs kontra érzület-erkölcs.
  =Világosság 1977/1. 15–25.

 21. Ludassy Mária: Voltaire, Rousseau avagy a gondviselés balszerencséje.
  =Világosság 1975/5. melléklete.

 22. Machiavelli, Niccolo Művei I–II. Gondolat, Budapest. 1978. Ism.: Paczolay Péter: Az ismeretlen Machiavelli.
  =Világosság 1979/10. 647–650.

 23. Makkai László: Agnoszticizmus és szekularizáció.
  =Századok 1971/2. 416–417.

 24. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 25. Munkácsy Gyula: A metafizika kartéziánus fordulata. I.
  =Világosság 1978/6. 329–339.

 26. Munkácsy Gyula: A metafizika kartéziánus fordulata. II.
  =Világosság 1978/7. 408–417.

 27. Nagy Péter: Felvilágosodás és morál. A francia felvilágosodás morálfilozófiája.
  =Világosság 1977/5. 319–322.

 28. Narszkij, I. Sz.: A nyugat-európai filozófia a 17. században.
  Gondolat, Budapest. 1980.

 29. Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése.
  Szent István Társulat, Budapest. 1977.

 30. Pais István: Az újkori materializmus atyja. Francis Bacon és az újkori dezantropomorfizáció.
  =Világosság 1976/4. 222–229.

 31. Pelle János: Egy fogalom változásai. A Libertinage filozófiája.
  =Világosság 1976/3. 168–176.

 32. Rezső Margit: Gassendi az emberről és az istenről.
  =Világosság 1975/10. 601–609.

 33. Rezső Margit: Gassendi természetfilozófiája.
  =Világosság 1975/7. 423–430.

 34. Simon Róbert: Az ezeréves Ibn Szína (Avicenna).
  =Világosság 1980/12. melléklete.

 35. Spinoza, Baruch: Ifjúkori művek. 2. kiad.
  Akadémiai K., Budapest. 1981.

 36. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 37. Szczucki, Lech: Két 16. századi eretnek gondolkodó. (Jacobus Palaeologus és Christian Francken.)
  Akadémiai K., Budapest. 1980.

 38. Székely Andorné: Vanini. Emlékezés a szabad gondolat egy vértanújára.
  =Világosság 1973/7. 400–406.

 39. Szmirnova, V. – Rakityina, V. A.: Avicenna.
  Kossuth, Budapest. 1980.

 40. Tütő László: Marx a gondolkodás történetéről. Helvétius és Holbach.
  =Világosság 1978/3. 162–167.

 41. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 42. Vinkovits Márta: Természet, ember, forradalom. Montesquieu és a tevékenység szabadsága.
  =Világosság 1971/8. 163–167.

 43. Zemplényi Ferenc: A válság utópiája. Campanella társadalom- és emberképe.
  =Világosság 1979/2. 80–86.


V. Vallás, egyházak, pápaság

 1. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 2. Altrichter Ferenc: Reneszánsz, reformáció, kartézianizmus. 1–3.
  =Világosság 1977/8–9. 493–500., 1977/10. 608–618., 1977/12. 729–738.

 3. Arenilla, L.: A kálvinizmus és az ellenállási jog.
  /Annales Economies, Societés, Civilisations./
  =Századok 1968/5–6. 1258.

 4. Bán Imre: Kálvinizmus és társadalomelmélet. Megjegyzések Kónya István könyvéhez.
  =Világosság 1980/10. 650–654.

 5. Barta Gábor: Keresztesek áldott népe.
  Móra, Budapest. 1977.

 6. Bartoš, F. M.: Husitská revoluce. Doba Žižkova 1415–1426. (A huszita forradalmi mozgalom, Žižka kora 1415–1426.) Ism.: Kovács Endre.
  =Századok 1968/5–6. 1180–1181.

 7. Bassam, Tibi: Az iszlám, mint védekező kultúra. (A Frankfurter Hefte 1980. 4. számában megjelent cikk rövidített változata.)
  =Világosság 1980/5. 658–661.

 8. Bebel, August: A vallásról és az egyházról.
  Kossuth, Budapest. 1979.

 9. Bellér Béla: Az egyetlen lemondott pápa. A szent remete és a tiara.
  =Világosság 1971/7. 427–431.

 10. Bellér Béla: Pápa-pörök, pápa-letételek. Középkori viszályok a Szentszék körül.
  =Világosság 1972/4. 237–244.

 11. [Bellér Béla] B. B.: "Az egyház a korai középkorban." Korunk hatása a katolikus egyháztörténetre.
  =Világosság 1970/1. 24–26.

 12. Cadier, Jean: Kálvin. Egy ember Isten igájában.
  Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest. 1980.

 13. Calvin, Jean: Válogatás Kálvin János műveiből.
  Református Zsinati Iroda, Budapest. 1980.

 14. Dán Róbert: Vehe-Glirius és Dávid Ferenc.
  MTA Irod.tud. Int., Budapest. 1981.

 15. Epperlein, Siegfried: A német cisztercita kolostorok "alapítás-mítosza" és a lubiari szerzetes elbeszélése a XIV. századból.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1969/1. 206.

 16. Fabinyi Tibor – Hafenscher Károly: 450 éves az ágostai hitvallás.
  Magyarországi Evangélikus Egyház, Budapest. 1980.

 17. Fehér Márta: A legkisebb hatás teológiája. Maupertuis elve: egy istenérv a felvilágosodás korából.
  =Világosság 1969/1. 7–12.

 18. Földényi F. László: Vallás és ideológia. Adalékok a racionalizmus történetéhez.
  =Valóság 1980/1. 19–30.

 19. Friedenthal, Richard: Luther élete és kora. 2. kiad.
  Gondolat, Budapest. 1977.

 20. Gaeta, Franco: II. Pius "Mahomethez intézett levelé"-ről.
  =Századok 1968/1–2. 345.

 21. Galczyński, W.: Pierre Dubas és a Szentföld felszabadítására induló tervei.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1968/3–4. 757.

 22. Gecse Gusztáv: Aquinói Tamás élete és a skolasztika.
  =Világosság 1974/12. melléklete.

 23. Gecse Gusztáv: Iustitia. Aquinói Tamás tanítása az igazságosságról.
  =Világosság 1972/12. melléklete.

 24. Gecse Gusztáv: A pápaság és a császárság harca a középkorban.
  =Világosság 1969/8–9. 495–500.
  =Századok 1970/3. 774.

 25. Gecse Gusztáv: Történelem és kereszténység. Egyház- és dogmatörténeti tanulmányok.
  /Elvek és utak./
  Magvető, Budapest. 1977.

 26. Gecse Gusztáv: Vallástörténet.
  Kossuth, Budapest. 1980.

 27. Gergely Jenő: A pápaság története.
  Kossuth, Budapest. 1982.

 28. Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás. Brahmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. 2. kiad.
  Gondolat, Budapest. 1977.

 29. Goldziher Ignác: Az iszlám. Tanulmányok a mohamedán vallás története köréből. 1–2. köt.
  Magvető, Budapest. 1980.

 30. Grickevics, Anatolij: A pravoszláv egyház helyzete a Litván Nagyfejedelemségben és a nemzeti-vallási harc a magánföldesúri városokban.
  =Századok 1973/4. 942–966.

 31. Grigulevics, I. R.: Kereszt és kard. A katolikus egyház Spanyol-Amerikában a 16–18. században.
  Kossuth, Budapest. 1981.

 32. Grzybowski, Stanisłav: Az 1573-i varsói konföderációs törvény és Európa vallási türelmi rendeletei. Ism.: Ifj. Barta János.
  =Századok 1982/1. 179–180.

 33. Hahn István: Istenek és népek. 2., átdolg. kiad. Ism.: Ifj. Barta János
  Minerva, Budapest. 1980.

 34. Hahn István: Istenek és népek és Gecse Gusztáv: Vallástörténet. Ism.: Hont István.
  =Századok 1982/1. 170–174.

 35. Hlediková, Z.: Az egyházi és a világi hatalom viszonya a 14. század második felében.
  =Századok 1978/1. 198.

 36. Horváth Pál: A próféta "igazi" utódai. A siíta iszlám történetéből.
  Kossuth, Budapest. 1979.

 37. Jász Dezső: Hugenották. (Tanulmányok.)
  Magvető, Budapest. 1974.

 38. A katar eretnekség újabb francia irodalmáról. Ism.: Bozóky Edina.
  =Századok 1971/5. 1049.

 39. Klaniczay Gábor: Kereszténység és ideológia a középkorban. Mozgáslehetőségek egy zárt ideológiai rendszerben. 1–2.
  =Világosság 1979/6. 352–360., 1979/7. 416–424.

 40. Klíma Gyula: Az öt út. Aquinói Tamás istenbizonyítékai.
  = Világosság 1981/12. melléklete.

 41. Kónya István: Az "ingyen kegyelem" teológiája. A kálvini predestinációs dogma néhány elméleti vonatkozásáról.
  =Világosság 1973/7. 391–399.

 42. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 43. Kónya István: Kálvinizmus és társadalomelmélet. A kálvini szociális doktrina teológiai-elméleti alapjainak bírálata.
  Akadémiai K., Budapest. 1979.

 44. Kónya István: Kálvin és Servet.
  =Világosság 1974/8–9. 520–524.

 45. Kónya István: A predestinációs dogma társadalmi háttere.
  =Világosság 1976/7. 426–432.

 46. Kónya István: A reformáció fő irányzatai. A kálvinizmus "ideológiai környezete".
  /Klny. Acta marxistica-leninistica 20. Filozófiai tanulmányok./
  Debrecen, 1974.

 47. Kónya István: Tanulmányok a kálvinizmusról.
  Akadémiai K., Budapest. 1975.

 48. Kónya István: Tanulmányok a kálvinizmusról. Ism.: Ladányi Sándor.
  =Századok 1979/1. 152–155.

 49. Kosidowski, Zenon: Bibliai történetek.
  Táncsics, Budapest. 1968.

 50. Kowalski, Jan W.: Szerzetesek, egyházak, társadalom.
  Kossuth, Budapest. 1975.

 51. Kőrosi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai. 2., jav. kiad.
  Európa – Kriterion, Budapest – Bukarest. 1982.

 52. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 53. Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak a XI–XIV. században. Ism.: Bellér Béla.
  =Századok 1968/1–2. 287–288.

 54. Kulcsár Zsuzsanna: Isten szegénykéjének örökösei. A Ferenc-rend történetének első százada.
  =Világosság 1970/6. 335–342.

 55. Kulcsár Zsuzsanna: A szegénység lovagja. Assisi Ferenc életútja.
  =Világosság 1968/4. 222–227.

 56. Kulcsár Zsuzsanna: A szegénység lovagja.
  /=Világosság 1968./
  =Századok 1968/5–6. 1229.

 57. Locke, John: Levél a vallási türelemről. 2. kiad.
  Akadémiai K., Budapest. 1982.

 58. Lónyai Márta: Az egyház megújulása és a lutheri reformáció.
  =Világosság 1969/2. 88–89.

 59. Ludassy Mária. Mi az "Etre suprême"?
  =Világosság 1970/8–9. 494–499.

 60. Lutz, Heinrich: Albert Dürer a reformáció történetében.
  /=Historische Zeitschrift/
  =Századok 1969/4. 866.

 61. Maio, Romeo de: Savonarola, VI. Sándor és az antikrisztus mítosza.
  /=Revista Storica Italiana/
  =Századok 1971/5. 1094.

 62. Márkis Simon: Ismerkedés Erasmusszal: teológia és humanizmus.
  =Világosság 1971/10. 596–603.

 63. Mátrai László: A vallási türelem eszmetörténetéhez.
  =Világosság 1974/1. 18–22.

 64. Nagy András: Savonarola – kísérlet.
  Magvető, Budapest. 1982.

 65. Otetea, Andrei: Reneszánsz és reformáció.
  =Századok 1971/1. 163.

 66. Otetea, Andrei: A reneszánsz és a reformáció. Ism.: Heckenast Gusztáv.
  =Századok 1976/4. 729–731.

 67. Pais István: Ember és vallás. Adalékok a vallás kritikájához és struktúrájához.
  Akadémiai K., Budapest. 1974.

 68. Poppe, Andrzej: A szmolenszki püspökség alapítása.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1968/1–2. 330.

 69. Rácz Zoltán: A huszonnyolcadik generális és hadserege. A jezsuita rend története.
  =Világosság 1968/7. 402–409.

 70. Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma...
  Kossuth, Budapest. 1974.

 71. Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma... Ism.: Bellér Béla.
  =Századok 1976/1. 161–163.

 72. Rácz Zoltán: A templomos lovagok tündöklése és bukása.
  =Világosság 1971/2. 75–83.

 73. Ratkos, Peter: Keresztény hittérítés a Nagymorva Birodalomban Cirill és Metód missziója előtt.
  =Világtörténet 1975/26. 16.

 74. Rodinson, Maxime: Mohamed. Ism.: Dávid Géza.
  =Századok 1976/6. 1158.

 75. Simon Róbert: Megjegyzések Goldziher Ignác: Az iszlám kiadásához... avagy quis custodiet custodes vita.
  =Történelmi Szemle 1981/3. 478–485.

 76. Simon Róbert: Mohamed vallási rendszerének születése.
  =Századok 1968/1–2. 317.

 77. Székely György: Erasmus és a reformáció.
  =Századok 1970/2. 283–287.

 78. Székely György: Ótestamentumi elemek a cseh huszitizmusban.
  =Világosság 1977/3. 134–141.

 79. Szentmihályi Szabó Péter: Az anglikán reformáció kezdetei.
  =Világosság 1975/7. 401–406.

 80. Szikszai Aladár: A reformáció elterjedése Kárpátontúl.
  =Világosság 1971/4. 222–224.

 81. Thadden, R. von: Kálvin és a birodalmi reformáció folytatása.
  /=Historische Zeitschrift/
  =Századok 1970/3. 794.

 82. Timkó Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak.
  Szent István Társulat, Budapest. 1971

 83. Titov, V. E.: A pravoszláv egyház.
  =Világtörténet 1968/16. 90.

 84. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 85. Trencsényi-Waldapfel Imre: Vallástörténeti tanulmányok.
  Akadémiai K., Budapest. 1981.

 86. Ungvári Tamás: Erkölcs, vallás, történelem. Daniel Defoe példája.
  =Világosság 1977/6. 374–380.

 87. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 88. Venard, M.: Kutatások az avignoni egyházmegye papságának utánpótlásáról a XVI. században.
  /Annales Economies, Societés, Civilisations./
  =Századok 1970/4. 1054.

 89. Vidrányi Katalin: Megjegyzések Augustinushoz.
  =Világosság 1982. decemberi szám melléklete.

 90. Vidrányi Katalin: A skolasztika visszavétele. Bérulle és a természetes teológia viszontagságai.
  =Világosság 1976/12. 740–749.

 91. Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme.
  Gondolat, Budapest. 1982.

 92. Zöllner, Walter: A keresztes háborúk története.
  Kossuth, Budapest. 1980.

 93. Zöllner, Walter: A keresztes háborúk története. Ism.: Bellér Béla.
  =Századok 1981/6. 1327–1329.


VI. Ideológia, politika

 1. Szentmihályi Szabó Péter: Az angol racionalizmus és patriotizmus.
  =Valóság 1975/7. 80–89.

 2. Appleby, Joyce: Ideológia és elmélet: feszültség a politikai és gazdasági liberalizmus között a 17. századi Angliában. Ism.: Ifj. Barta János.
  =Századok 1977/5. 108.

 3. [Ádám Péter] Á. P.: Vallási szekta vagy politikai párt? Francia könyvek a szabadkőművesség történetéről.
  =Világosság 1974/12. 780–781.

 4. Balázs György: A francia világosodástól a felvilágosult abszolutizmusig.
  =Világosság 1976/8–9. 532–538.

 5. Bán Imre: A jezsuita államelmélet.
  =Világosság 1978/10. 600–606.

 6. Benke József: A zsidó nemzeti tudat kialakulása és története.
  =Valóság 1976/1. 42–62.

 7. Black, T.: A német konzervativizmus és a francia forradalom. Egy történet-politikai analízis kísérlete.
  =Századok 1978/1. 201.

 8. Bojtár Endre: A kelet-európai felvilágosodás.
  =Valóság 1977/12.

 9. Canternari, Vittorio: Gyarmatosítás és vallási szabadságmozgalmak.
  Kossuth, Budapest. 1972.

 10. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 11. Dutu, A.: A délkelet-európai felvilágosodás. Egy kultúrtörténeti kérdés átértékelése.
  =Századok 1977/1. 188.

 12. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 13. Grasshoff – Lauck – Lehmann: Az orosz felvilágosodás humanista hagyományai. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1976/6. 1161.

 14. Gutnova, E. V.: A középkori parasztság ideológiájának néhány problémája.
  =Századok 1968/5–6. 1219.

 15. Hroch, Miroslav: Az európai kis népek nemzeti mozgalmának előharcosai.
  =Századok 1971/3–4. 804.

 16. Jónás Ilona, Sz: Szabad-e zsarnokot ölni? A hugenotta politikai irodalom egy motívumának útjáról.
  =Világosság 1978/10. 606–613.

 17. Kamenyickij, B. A.: A XVI. és XVII. század elejének angol politikai gondolkodása a mai angol-amerikai történetírásban.
  =Századok 1974/5–6. 1299.

 18. Kardos Tibor: A modern politikai gondolkodás úttörője. Machiavelli "tökéletesen immanens" világszemlélete.
  =Világosság 1969/5. 263–270.

 19. Koch, Gottfried: Sacrum Imperium. Megjegyzések a Hohenstauf uralom ideológiájához.
  /=Zeitschrift für Geschichtwissenschaft/
  =Századok 1970/2. 476.

 20. Ludassy Mária: Az "ideológusok". A francia felvilágosodás fináléja.
  =Világosság 1977/10. 600–608.

 21. Muligan, L.: Béketárgyalások, politika és a két királyi bizottság 1644–1646.
  /=The Historical Journal/
  =Századok 1970/3. 793.

 22. Mylnikov, A. S.: A nemzeti felvilágosodási ideológia kialakulása a cseh tartományokban a 18. században. A nemzeti megújulás forrásai.
  =Századok 1978/1. 169.

 23. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 24. Schochet, Gordon J.: Patriarkalizmus, politika és tömeggondolkodás a Stuart-kori Angliában.
  /=The Historical Journal/
  =Századok 1971/2. 439.

 25. Seidler, Grzegorz Leopold: Politikai gondolkodás az ókorban és a középkorban. Ism.: Kristó Gyula – Makk Ferenc.
  =Századok 1969/5–6. 1234–1236.

 26. Székely György: Politikai elmélet és politikai valóság a reneszánsz korában.
  =Századok 1979/6. 1013–1037.

 27. Szigethy Gábor: Machiavelli ma.
  =Valóság 1975/4. 110–112.

 28. Werner, K. F.: Nemzetek és nemzeti érzés a középkori Európában.
  /=Revue Historique/
  =Századok 1972/1. 224.


VII. Gazdaságtörténet

 1. Abel, Wilhelm: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernahrungswirtschaft seit dem hohen Mittelarter. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1969/1–2. 256–257.

 2. Abel, Wilhelm: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. (Közép-Európa mezőgazdaságának és élelmiszer gazdaságának története a késői középkorban.) Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Századok 1980/1. 131–133.

 3. Abel, Wilhelm: A pusztásodás a késői középkorban. Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Századok 1980/1. 131–133.

 4. Ashtor, Elivahu: A nagy változás a levantai kereskedelemben.
  =Világtörténet 1980/1. 8–18.

 5. Berend T. Iván – Ránki György: Az egyetemes gazdaságtörténet módszeréhez és felfogásához.
  =Századok 1971/1. 3–5.

 6. Budai török számadáskönyvek 1550–80. Ism.: Fekete Lajos, Káldy-Nagy Gyula.
  =Századok 1969/1. 112–116.

 7. Cocula, Anne-Marie: L’activite d’un maître de bateau sur la dordogne au milieu de XVIIe siècle. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/3–4. 567–568.

 8. Coleman, D. C.: Egy újítás és elterjedése: A "New Draperie".
  /=The Economic History Review/
  =Századok 1972/3. 759.

 9. Parker, William N. – Jones, Eric L. szerk.: European peasants and their markets. Ism.: Bak János Mihály.
  =Agrártörténeti Szemle 1978/1–2. 339–340.

 10. L'expansion du machinisme. Ism.: Benke József.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 247–249.

 11. Ezsegodnik po agrarnoj isztorii Vosztocsnoj Evroü. (Az 1964. évi kelet- európai agrártörténeti évkönyv.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/1–2. 231–244.

 12. Ezsegodnik po agrarnoj isztorii Vosztocsnoj Evropü. (Kelet-európai agrártörténeti évkönyv 1964, 1966, 1968.) Ism.: Menyhárt Lajos.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/1–2. 244–250.

 13. A feudális földbirtok kialakulásának problémái. Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Agrártörténeti Szemle 1982/1–2. 253.

 14. Földes László: Árucsere és piac a hagyományos társadalmakban.
  =Világosság 1976/6. 343–352.

 15. Földes László: Csereformák a hagyományos társadalomban.
  =Világosság 1974/8–9. 525–528.

 16. Földes László: Hagyományos gazdálkodás és ésszerűség.
  =Világosság 1974/1. 1–9.

 17. Fourqiun, Guy: Histoire économique de l'Occident médiéval. Ism.: N. I.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/3–4. 608–610.

 18. Makkai László – Zimányi Vera – Katus László: Francia-magyar gazdaságtörténeti konferencia Budapesten.
  =Századok 1968/5–6. 1088–1103.

 19. Gyimesi Sándor: Az európai városok a kapitalizmus küszöbén.
  =Századok 1972/2. 277–303.

 20. Gyimesi Sándor: A manufaktúra-kutatás elméleti problémái.
  /Borsodi Történelmi Évkönyv VI./
  Miskolc, 1979.

 21. Gyimesi Sándor: A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában.
  Akadémiai K., Budapest. 1975.

 22. Hasel, Karl: Die Beziehungen zwischen Land und Forswirtschaft in der Sicht des Historikers. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie. Ism.: Magyar Eszter.
  =Agrártörténeti Szemle 1975/1–2. 249–250.

 23. Hasel, Karl: Die Entwicklung von Waldeigentum und Waldnutzung im spaten Mittelalter als Ursache für die Entstehung des Bauernkrieges. /=Allgemeine Forst- und Jagdzeitung/ Ism.: Magyar Eszter.
  =Agrártörténeti Szemle 1974/3–4. 578–579.

 24. Hasel, Karl: Markgenossenschaften un Waldeigentum im Licht neuerer Forschungen. A faluközösségek és az erdőhasználati jog korlátozása az újabb kutatások fényében.
  /=Allgemeine Forst- und Jagdzeitung/
  =Agrártörténeti Szemle 1975/1–2. 251.

 25. Harnisch, Hartmut – Müller, Hans-Heinrich: A paraszti szolgáltatások, adók és a mezőgazdasági termelés fejlődése a robotrendszer birodalmában.
  =Agrártörténeti Szemle 1979/3–4. 356–364.

 26. Henning, Friedrich-Wilhelm: Dienste und Abgabe der Bauern im XVIII. Jahrhundert. (A paraszti szolgáltatások és adók a 18. században.) /Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, Bd. 21./ Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/3–4. 563–566.

 27. Heresbach, Konrad: Vier Bücher über Landwirtschaft. Bd. I. vom. Landbau. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 239.

 28. Hermann István: Kézművesség, eredeti felhalmozás, kapitalizálódás.
  =Világosság 1980/6. 329–336.

 29. Hoffmann Tamás: Parasztok. (Vázlat a termelés és a fogyasztás ellentmondásairól a prekapitalista Európában.)
  =Valóság 1977/10. 34–53.

 30. Hoffmann Tamás: A településtörténet határai.
  =Valóság 1973/12. 1–15.

 31. Hóvári János: A levantei kereskedelem néhány kérdése.
  =Világtörténet 1980/1. 3–7.

 32. Kazimir, Štefan: A XVI–XVII. századi árviszonyok forrásanyaga és felhasználásuk az agrártörténeti kutatásban.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/1–2. 21–37.

 33. Kejr, J.: Városaink eredete.
  =Századok 1978/1. 200.

 34. Klaveren, Jakob von: A "fekete halál" gazdasági kihatása.
  /=Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte/
  =Századok 1969/1. 221.

 35. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 36. Kováts Zoltán: A XVIII. századi népességfejlődés kérdéséhez.
  =Agrártörténeti Szemle 1969/1–2. 218–227.

 37. Kozlovszkij, P. G.: A földtulajdon és a tényleges földbirtoklás.
  =Századok 1974/4. 998.

 38. Kula,Witold: A feudális rendszer gazdasági elmélete.
  =Világtörténet 1973/23. 23.

 39. Kula,Witold: Problemy i metody historii gospodarczej. (A gazdaságtörténet problémái és módszerei.)
  Varsó, 1963. Ism.: Besnyő Miklós.
  =Századok 1971/1. 164–168.

 40. Kula, Witold: Teoria ekonomiczna ustrojnu feudalnego. Proba modelu. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. (A feudalizmus gazdasági elmélete. Modellkísérlet.) Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/1–2. 260–262.

 41. Le Roy Ladurie, Emmanuel: Les paysans de Languedoc. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/1–2. 228–231.

 42. Madarász Aladár: Heckscher és Keynes vitája a merkantilizmusról. Egy fogalom történetéhez I.
  =Világosság 1978/4. 224–231.

 43. Madarász Aladár: Heckscher és Keynes vitája a merkantilizmusról. Egy fogalom történetéhez II.
  =Világosság 1978/5. 278–284.

 44. A IV. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus.
  =Századok 1969/1. 66–81.

 45. Nemzetközi kézművesipar történeti konferencia 1. (Veszprém, 1978.)
  A VEAB Értesítője, 1979.

 46. Pach Zsigmond Pál: Egy évszázados történészvitáról: áthaladt-e a levantei kereskedelem útja a középkori Magyarországon?
  =Századok 1972/4–5. 849–891.

 47. Pach Zsigmond Pál: A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala a 15–16. század fordulóján.
  =Századok 1978/6. 1005.

 48. Pach Zsigmond Pál: A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV–XVII. századi áthelyeződésének kérdéséhez.
  =Századok 1968/5–6. 863–896.

 49. Pach Zsigmond Pál: Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV–XVII. században.
  Kossuth, Budapest. 1963.

 50. Papp Sándor: A különbözeti földjáradék és a gazdaságpolitika.
  Kossuth, Budapest. 1967.

 51. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 52. Paulinyi Oszkár: A vállalkozás formái a feudalizmus kori nemesfémbányászatban.
  =Századok 1968/5–6. 1160.

 53. Pickl, Othmar: Routen, Umfang und Organisation des innereuropaischen Handels mit Schlachtvieh im 16.-ten Jahrhundert. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1974/3–4. 579–580.

 54. Pletnyeva, Sz. A.: Ot kocsevij k gorodam. (A nomád szálláshelyektől a városokig.) Ism.: Fodor István.
  =Századok 1969/1. 135–138.

 55. Redl Károly: Marx és a középkori gazdasági gondolkodás a kereskedelemről.
  =Világosság 1982. decemberi szám melléklete.

 56. Roover, Raymond de: A pénzpiac a középkorban és az újkor kezdetén.
  /=Revue Historique/
  =Századok 1972/2. 492.

 57. Rosier, Bernard: Structures agricoles et dévelopment économique. Ism.: Benke József.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 231–233.

 58. Rubner, H.: Fortsgeschichte im Zeitalter der Industriellen Revolution. /=Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte/ Ism.: Kolossváry Szabolcsné.
  =Agrártörténeti Szemle 1970/3–4. 556–558.

 59. Sapiro, A. L.: A feudális földtulajdon hitelértékéről.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1971/3–4. 826.

 60. Schmitz, Hans-Jürgen: Faktoren der Preisbildung für Getreide und Wein in der Zeit von 800 bis 1350.
  /=Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte/
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 224–226.

 61. A skandináv agrártörténet újabb eredményei. Ism.: Karl Wührer.
  =Agrártörténeti Szemle 1970/3–4. 545–548.

 62. Solta, Jan: Die Bauern der Lausitz. (Lausitz parasztjai.) Eine Untersuchung des Differenzierungsprozesses der Bauernschaft im Kapitalismus. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 253–255.

 63. Stouff, Louis: La viande. Ravitaillement et consommation à Carpentras au XVe siècle. /Annales. Histoire, Sciences Sociales./ Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 237–238.

 64. Stromer, Wolfgang V.: A pamutipar keletkezése Közép-Európában. Ism.: Endrei Walter.
  =Világtörténet 1980/4. 145–147.

 65. Szabó Máté: Gazdaság és történelem Max Weber gazdaságtörténetében.
  =Világosság 1980/5. 327–330.

 66. Tagányi Zoltán: Agrárforradalmak és parasztság. Egy történeti fejlődés összefoglalási kísérlete: megjegyzések a modern agrárrendszerek kialakulásához.
  =Agrártörténeti Szemle 1981/3–4. 564–573.

 67. Tann, Jennifer: Richard Arkwright és a technika.
  =Századok 1973/5–6. 1284.

 68. Tuma, Elias H.: Twenty-six centuries of agrarian reform. A comparative analysis. (Agrárreform 26 évszázadban. Összehasonlító elemzés.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1968/1–2. 285–287.

 69. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 70. Weber, Max: Gazdaságtörténet.
  Közgazdasági és Jogi K., Budapest. 1979.

 71. Wirtschaft, Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. Festschrift zum 65. Geburstag von Friedrich Lütge. (Gazdaság, történelem és gazdaságtörténet.) Ism.: Wellmann Imre.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/1–2. 244–247.


VIII. Hadtörténet, hadművészet

 1. A háborúk és a hadművészet története. Ism.: Zachar József.
  =Századok 1977/2. 403–405.

 2. Hallgarten, George: A fegyverkezési verseny története napjainkig. Ism.: Zsigmond László.
  =Századok 1970/2. 437.

 3. Honfi József: A huszárság kialakulása a XVIII. századi orosz hadseregben.
  =Századok 1968/5–6. 1213.

 4. Nagy László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban.
  Akadémiai K., Budapest. 1972.

 5. Ordinamenti militari in Occidente nell alto Medievo. (Hadszervezetek Nyugaton a korai középkorban.) Ism.: Borossy András.
  =Századok 1974/1. 302–304.

 6. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]


IX. Életrajzok

 1. Balaci, Alexandru: Niccolo Machiavelli.
  Gondolat – Albatrosz, Budapest – Bukarest. 1974.

 2. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 3. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 4. Életek és korok. Szerk.: H. Balázs Éva. Ism.: Vörös Károly.
  =Századok 1974/1. 306–308.

 5. Epperlein, Siegfried: Nagy Károly.
  Gondolat, Budapest. 1982.

 6. Erdődy János: Így élt Kolumbusz.
  Móra, Budapest. 1978.

 7. Erdődy János: Így élt Magellán.
  Móra, Budapest. 1981.

 8. Fraser, Antonia: Mária a skótok királynője.
  Európa, Budapest. 1979.

 9. Hermann Zsuzsanna: Cesare Borgia.
  Gondolat, Budapest. 1969.

 10. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 11. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 12. Levandovszkij, A. P.: Jeanne d'Arc. Ism.: Bácskai Vera.
  =Századok 1968/5–6. 1179–1180.

 13. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 16. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 17. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 18. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 19. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 20. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 21. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]


X. Művészettörténet

 1. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 2. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 3. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 4. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 5. Artner Tivadar: Évezredek művészete.
  Gondolat, Budapest. 1968.

 6. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 7. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 8. Baktay Ervin: India művészete. A történelem és a művelődés keretében az őskortól a XX. századig
  Képzőművészeti Alap, Budapest. 1981.

 9. Bodrogi Tibor: Indonézia művészete.
  Corvina, Budapest. 1971.

 10. Bozóky Mária: Eszme és valóság a keresztény művészetben.
  Szent István Társulat, Budapest. 1974.

 11. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 12. Burckhardt, Jacob: A reneszánsz Itáliában. Ism.: Éles Csaba. =Valóság 1979/8. 108–110.; Ism.: Paczolay Péter.
  =Világosság 1979/7. 450–453.

 13. Chastel, André: Itália művészete.
  Corvina, Budapest. 1973.

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 16. Dercsényi Dezső: Románkor.
  Minerva, Budapest. 1970.

 17. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 18. Entz Géza: Gótika.
  Minerva, Budapest. 1970.

 19. Entz Géza: A gótika művészete.
  Corvina, Budapest. 1978.

 20. Csapodiné Gárdonyi Klára: Európai kódexfestő művészet.
  Corvina, Budapest. 1981.

 21. Gerő László: Régi orosz építészet.
  Műszaki, Budapest. 1977.

 22. Hajnóczi Gábor: Ellenreformáció és építészet. A tridenti zsinat és a késői reneszánsz építészetelmélet.
  =Világosság 1981/10. 645–651.

 23. Horváth Vera: Az indiai művészet évezredei.
  Corvina, Budapest. 1980.

 24. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 25. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 26. Kelemen Pál: Régi amerikai művészet. Ősi indián és spanyol gyarmati kor.
  Corvina, Budapest. 1981.

 27. Lajta Edit: Korai francia festészet.
  Corvina, Budapest. 1979.

 28. Marosi Ernő: A románkor művészete.
  Corvina, Budapest. 1972.

 29. Radocsay Dénes: Reneszánsz.
  Minerva, Budapest. 1970.

 30. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 31. Tompos Erzsébet: Spanyolország építészete.
  Corvina, Budapest. 1980.

 32. Wehli Tünde: A középkori Spanyolország festészete.
  Corvina, Budapest. 1980.


XI. A középkori Európa története

 1. Acta Historica. Tom. XXII. Középkori egyetemes történeti tanulmányok 7. Szeged, 1966.
  =Századok 1968/5–6. 1206.

 2. Annales Universitatis scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nomitatae. Tom VIII.
  =Századok 1969/4. 799.

 3. Aymard, Maurice: A sokarcú feudalizmus (1500–1800).
  =Történelmi Szemle 1982/1. 1–26.

 4. Chambers, J. D.: A Taurney-hagyomány.
  =Századok 1973/2. 496.

 5. Egy könyv – három vélemény. (Pierre Chaunu: A klasszikus Európa.) (Vekerdi László, Benedek István és Lackó Mihály írása.)
  =Valóság 1972/6. 91–98.

 6. Domanovszky Sándor: Gazdaság és társadalom a középkorban.
  Gondolat, Budapest. 1979.

 7. Dülmen, Richard von: Az európai társadalom formálódása a korai újkorban. Ism.: Erdődy Gábor.
  =Századok 1982/4. 822–823.

 8. Egyetemes történeti tanulmányok. VIII. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1976/6. 1183.

 9. Eisenhower, D. D.: Keresztes háború Európában.
  Zrínyi, Budapest. 1982.

 10. Erdődy János: Bocskorosok hadinépe. A nagy európai parasztháborúk.
  Móra, Budapest. 1978.

 11. Essays in Medieval History presented to Bertie Wilkinson. (Bertie Wilkinsonnak ajánlott középkori történelmi tanulmányok.) Szerk.: T. A. Sandquist – M. R. Powicke. Ism.: Bónis György.
  =Századok 1971/6. 1285–1288.

 12. Farré, Louis: Szegények és gazdagok a középkorban. Vallási és társadalmi gazdasági környezet.
  /=Revista de Occidente 1977/17. 32–38./ Ism.: Komlódi Zsuzsanna.
  =Századok 1979/6. 1142.

 13. Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Európa.
  =Századok 1976/6. 1009.

 14. Malowist, Marian: Az afrikai portugál terjeszkedés és Európa gazdasági élete a XV–XVI. század fordulóján.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1969/5–6. 1268.

 15. Malowist, Marian: Kelet- és Nyugat-Európa a XII–XVI. században.
  Társadalmi-gazdasági struktúrák összevetése. Ism.: Körmendy Adrienne.
  =Agrártörténeti Szemle 1978/3–4. 594–601.

 16. Miesbach, H.: A Karoling-Európa kiegyensúlyozott gazdasági növekedése. Javaslatok egy új interpretációhoz.
  =Századok 1973/4. 1033–1034.

 17. Milov, L. V.: A parasztság osztályharca a 17–18. században. Ism.: V. Molnár László.
  =Századok 1982/5. 1137–1138.

 18. Mousnier, Roland: Parasztlázadások. A parasztok a XVII. századi társadalmi mozgalmakban. Ism.: Benke József.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 243–245.

 19. Nemzetiség a feudalizmus korában. (Tanulmányok.)
  Akadémiai K., Budapest. 1972.

 20. Niederhauser Emil: Adalékok a XVIIII. századi parasztmozgalmak történetéhez.
  =Világtörténet 1970/20. 121.

 21. Pach Zsigmond Pál: Európa problémái a XVII. században.
  =Századok 1971/2. 402–406.

 22. Pach Zsigmond Pál: Európa a 16–17. században.
  =Történelmi Szemle 1979/2. 297–340.

 23. Raeff, Marc: A jól szabályozott rendőri állam és a modernség kifejlődése a 17–18. századi Európában. Ism.: Jeszenszky Géza.
  =Századok 1976/5. 994.

 24. Riesman, David: A magányos tömeg. Ism.: Pál Lajos.
  =Századok 1971/1. 175–179.

 25. Russocki, Stanisłav: A rendi gyűlések születése.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1969/5–6. 1268.

 26. Steensgard, N.: A XVII. század gazdasági és társadalmi válsága.
  =Világtörténet 1970/20. 5.

 27. Studii si materiale de istorie medie. Vol. VI. (Tanulmányok és cikkek a középkor történetéből. VI. köt. Ism.: Bogyirka Emil.
  =Századok 1974/4. 981–983.

 28. Szűcs Jenő: Európa három történeti régiójáról.
  =Történelmi Szemle 1981/3. 313–359.

 29. Varga Domokos – Vekerdi László: Európa születése. Európa a IV–XIII. században.
  /Képes történelem./
  Móra, Budapest. 1977.

 30. Wallerstein, Immanuel: A nemzeti fejlődés három útja a 16. századi Európában.
  =Világtörténet 1979/1. 25–36.

 31. Zimányi Vera: A XVII. század válságáról.
  =Századok 1971/2. 407–408.


Nyugat-Európa

 1. Szkazkin, Sz. D.: A parasztság a középkori Nyugat-Európában.
  Gondolat, Budapest. 1979.

 2. Szkazkin, Sz. D.: A parasztság a középkori Nyugat-Európában. Ism.: Papp Imre.
  =Századok 1982/1. 159–161.

 3. Steinberg, Sigfrid Henry von: A harmincéves háború. (Új interpretáció.)
  =Világtörténet 1980/2. 3–14.


Anglia

 1. The agrarian history of England and Wales. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/3–4. 561–562.

 2. Appleby, Andrew B.: Agrárkapitalizmus vagy földesúri reakció. Északnyugat-Anglia 1590–1700. Ism.: Ifj. Barta János.
  =Századok 1976/4. 743.

 3. Ault, Warren O.: Open-field farming in medieval England. Historical Problems, Studies and Dokuments. Vol. 16. Ism.: Tamási Erzsébet.
  =Agrártörténeti Szemle 1978/1–2. 334–338.

 4. Bern, Martin: Anglia külkereskedelme és külpolitikája Cromwell idején.
  =Századok 1978/4. 797.

 5. Davies, C. S. L.: A népi felkelések Angliában 1500–1700.
  =Századok 1971/6. 1314.

 6. Davis, H. C.: A normann hódítás.
  =Századok 1968/1–2. 352.

 7. Davis, J. C.: A levellerek és a demokrácia.
  /=Past and Present/
  =Századok 1970/3. 791.

 8. Davis, R.: Az angliai protekcionizmus kezdetei 1689–1786.
  /=The Economic History Review/
  =Századok 1968/1–2. 354.

 9. Dyos, H. J. – Aldcroft, Th.: A brit közlekedés gazdasági áttekintése a 17. századtól a 20. századig.
  =Századok 1977/2. 402.

 10. Endrei Walter: Középkori angol textil-importunk gyapjúszövetei.
  =Századok 1970/2. 288–299.

 11. Farnell, James R.: London szerepe az angol polgári forradalomban. Ism.: Fekete Miklós.
  =Századok 1979/6. 1143–1144.

 12. Fussel, G. E.: Suffolk mezőgazdasága a XVII. és XVIII. században.
  =Agrártörténeti Szemle 1970/3–4. 268–280.

 13. Hankiss Elemér: A régi Anglia hétköznapjai. Válogatás a "The Spectator" c. egykorú folyóiratból.
  Gondolat, Budapest. 1968.

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. Hill, Christopher: Az angol forradalom évszázada. (1603–1714.)
  Kossuth, Budapest. 1968.

 16. Hill, Christopher: Az angol forradalom évszázada. (1603–1714.)
  =Valóság 1968/8. 99.

 17. Hill, Christopher – Dell, Edmund: The good old cause. The english revolution of 1640–166. (A régi jó ügy. Az 1640–1660-as angol forradalom.) Ism.: Wittman Tibor.
  =Századok 1972/1. 205–207.

 18. Hollister, C. Warren: Anglo-saxon Military Institutions on the Eve of the Norman Conquest. (Angolszász katonai intézmények a normann hódítás előestéjén.) Ism.: Borossy András.
  =Századok 1968/3–4. 716–717.

 19. Hollister, C. Warren: A normann Anglia katonai szervezete. Ism.: Borossy András.
  =Századok 1969/5–6. 1249.

 20. Kaplan, Laurence: A presbiteriánusok és az independensek 1643-ban.
  /=The English Historical Review/
  =Századok 1971/3–4. 842.

 21. Matuzova, V. I.: Angol középkori források IX–XIII. század. Ism.: Bartha Antal.
  =Századok 1982/5. 1101–1103.

 22. Ruff, L. M. – Wilson, D. A.: A madrigál, a lant-ének és az Erzsébet-kori politika.
  /=Past and Present/
  =Századok 1972/2. 493.

 23. Smout, T. C.: A skót és az angol nemzet 1603 után.
  =Világtörténet 1978/29. 18.

 24. Takács Ferenc: Milton időszerűsége.
  =Világosság 1975/7. 406–408.

 25. A tudomány forradalma Angliában. Ism.: Wittman Tibor.
  =Századok 1968/5–6. 1186–1187.

 26. Új könyvek az angol reneszánszról és polgári forradalomról. Ism.: Frank Tibor.
  =Századok 1971/6. 1288–1294.


Franciaország

 1. Bérenger, Jean: A francia politika és a kurucok. (1676–1681.)
  =Századok 1976/2. 273.

 2. Bonnet, Michele: A lyoni pénzváltók a középkorban 1350–1450.
  =Századok 1974/2. 525.

 3. Duby, Georges – Le Goff, Jacques: A középkori Franciaország gazdasági növekedése.
  =Századok 1970/2. 457.

 4. Duby, Georges – Mandrou, Robert: A francia civilizáció ezer éve.
  Gondolat, Budapest. 1975.

 5. Duby, Georges – Mandrou, Robert: A francia civilizáció ezer éve. Ism.: Klaniczay Gábor.
  =Valóság 1976/1. 109–113.

 6. Dupaquier, Jacques: A XVII–XVIII. század francia népességéről.
  /=Revue Historique/
  =Századok 1969/5–6. 1284.

 7. Dümmerth Dezső: Az Anjou-ház nyomában.
  Panoráma, Budapest. 1982.

 8. Epperlein, Siegfried: A hatalom és a nép a Karoling Birodalomban. Ism.: Körmendy Adrienne.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/1–2. 263–264.

 9. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 10. Furet, François: Kétszáz év harc Párizsért.
  /=Le Nouvel Observateur/
  =Valóság 1977/11. 121–123.

 11. Geremek, Bronisław: Párizs a középkori Európa legnagyobb városa?
  /= Przegląd Historyczny/
  =Századok 1968/3–4. 757.

 12. Guenée, B.: Tér és állam a középkori Franciaországban.
  /Annales Economies, Societés, Civilisations./
  =Századok 1970/4. 1053.

 13. Harris, R. D.: A francia pénzügyek és az 1777–1783-as amerikai háború.
  =Századok 1977/3. 618.

 14. Higounet, Charles: La grande de Vaulerent Structure et exploitation d’un territoire cistercien de la plaine de France – XIIe–XVe siècles. Ism.: Bozóky Edina.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 236–237.

 15. Isztorija Francii v treh tomah. (Franciaország története három kötetben.) Ism.: Niderhauser Emil.
  =Századok 1976/1. 136–138.

 16. A jelenkori Franciaország gyökerei. (Beszélgetés Georges Dubyvel.)
  =Valóság 1976/3. 120–123.

 17. Jónás Ilona, Sz.: A középkori falvak elnéptelenedésének kérdéséhez egy provencei baillage 1343. évi összeírása alapján.
  =Századok 1968/3–4. 536–557.

 18. Kienast, Walter: A francia királyság tevékenységi köre Dél-Franciaországban Odotól VI. Lajosig (881–1137).
  /=Historische Zeitschrift/
  =Századok 1971/1. 202.

 19. Kienast, Walter: A francia törzsek a királyválasztásnál.
  /=Historische Zeitschrift/
  =Századok 1969/4. 866.

 20. Labrousse, C. E. – Romano, R. – Dreyfus, F. G.: Le prix du froment en France au temps de la monnaie stable (1726–1913). Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1977/1–2. 295–296.

 21. Lacaze, Y.: Jó Fülöp és a huszita kérdés: burgundi keresztes hadjáratterv 1428–1429-ben.
  /=Revue Historique/
  =Századok 1971/6. 1312.

 22. Le Goff, Jacques: Koldulórendek és urbanizáció a középkori Franciaországban.
  =Századok 1972/1. 226.

 23. Ljublinszkaja, A. D.: A parasztság Franciaországban a XVII. században.
  =Világtörténet 1975/24. 55.

 24. Ludassy Mária: A 2440-es esztendő. Kommunista és anarchista utópiák a XVIII. századi Franciaországban.
  =Világosság 1978/8–9. 489–498.

 25. Pelle János: A mindennapi élet Franciaországban a XVII. századtól a XIX. századig.
  =Valóság 1978/12. 108–113.

 26. Richet, Denis: Növekedés és megtorpanások Franciaországban a XV–XVIII. században.
  =Világtörténet 1968/16. 11.

 27. Richet, Denis: Növekedés és megtorpanások Franciaországban a XV–XVIII. században.
  =Századok 1970/2. 457.

 28. Roy, Jean-Henry – Deviosse, Jean: 732 Octobre... La batailla de Poltiers. (A Poltiers-i csata.) Ism.: Darabos Zsuzsanna.
  =Századok 1970/3. 736–739.

 29. Scott, S. F.: A törvényesség és a rend problémája 1790-ben a francia forradalom "békés" esztendejében.
  =Századok 1977/4. 832.

 30. Skalweit, S.: Franciaország és a XVII. századi angol alkotmányjogi konfliktus.
  =Világtörténet 1970/20. 16–29.

 31. Szigethy Gábor: Kézikönyv egy civilizáció történetéről. Georges Duby – Robert Mandrou: A francia civilizáció ezer éve.
  =Világosság 1976/1. 51–54.

 32. Váczy Péter: A frank háború és az avar nép.
  =Századok 1974/5–6. 1041–1061.

 33. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]


Németalföld

 1. Cauwenberghe, Eddy Van: Pénzügypolitika és kincstárpolitika Németalföldön a burgundiak és a spanyol-Habsburgok korában (15–16. század.).
  =Történelmi Szemle 1982/1. 121–135.

 2. Hont István: Vallási tényezők a korai holland kapitalizmusban.
  =Világosság 1972/5. 303–308.

 3. Kellenbenz, Hermann: Gazdasági kapcsolatok Antwerpen és Brazília között a XVII. század első felében.
  /=Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte/
  =Századok 1971/1. 203.

 4. Székely György: A németalföldi és az angol posztó fajtáinak elterjedése a XIII–XVII. századi Közép-Európában.
  =Századok 1968/1–2. 3–35.

 5. Wee, Hermann van der: A növekedés és a stagnálás jelentősége a XVI. századi antwerpeni és a délnémet-alföldi gazdaság fényében.
  =Századok 1969/1. 222.

 6. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 7. Wittman Tibor: Fejezetek a Benelux országok történetéből.
  /Acta Historica. Tom. XXXIV. 1–53./
  Szeged, 1971.

 8. Wittman Tibor: Lex Gueux dans les "bonnes villes" de Flandre (1577–1584). (A koldusok a flandriai "jó városokban" (1577–1584). Ism.: Jónás Ilona.
  =Századok 1972/2. 430–433.

 9. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 10. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 11. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 12. Wittman Tibor: Németalföld aranykora. Ism.: Székely György.
  =Századok 1970/1. 188–193.

 13. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]


Ibériai félsziget

 1. Anderle Ádám: Der spanische Absolutismus in der ungarischen Geschichtsliteratur des XIX. und XX. Jahrhunderts.
  /Acta Historica. Tom. XXVIII. 29–36./
  Szeged, 1968.

 2. Boxer, C. R.: The Portuguese Seaborne Empire (1415–1825). (A portugál tengeri birodalom 1415–1825.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1975/1. 184–185.

 3. Korszunszkij, A. R.: Gotszkaja Iszpanija. (A gót Hispania.) Ism.: Bartha Antal.
  =Századok 1973/1. 142–145.

 4. Korszunszkij, A. R.: Isztorija Iszpanii 9–13. vekov. (Spanyolország története a 9–13. században.) Ism.: Varga Ilona.
  =Századok 1978/1. 168–169.

 5. Labib, S. Y.: A portugálok megjelenése az Indiai-óceánon.
  =Világtörténet 1980/1. 19–27.

 6. Mickun, Nyina: A kasztíliai koronatartományok agrárrendszerének néhány problémája a XVIII. században.
  =Agrártörténeti Szemle 1975/3–4. 243–252.

 7. Mickun, Nyina: A merinói juhok transzhumálása a XVIII. századi Spanyolországban és a Mesta pásztorai.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/3–4. 279–291.

 8. Mickun, Nyina: A Mesta bírságai.
  =Agrártörténeti Szemle 1978/1–2. 1–10.

 9. Noel, Salamon: Az új-kasztíliai mezőgazdaság a XVI. század végén a Relaciones topograficas szerint.
  =Századok 1969/1. 163.

 10. Parker, Geoffrey: Ha az Armada partra szállt volna.
  =Századok 1977/4. 831.

 11. Parry, J. H.: The Spanisch Seaborne Empire. (A spanyol tengeri birodalom.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1975/1. 185–186.

 12. Tazbir, Janusz: Régi lengyel vélemények Spanyolországról a XVI–XVII. században.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1969/1. 206.

 13. Thompson, A. A.: Medina Sidonia herceg kinevezése a spanyol Armada élére.
  /=The Historical Journal/
  =Századok 1970/3. 793.

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. Wittman Tibor: A spanyol gyarmatok függetlenségi háborújának jellege az újabb történeti irodalomban.
  =Világtörténet 1968/8. 74–83.

 16. Zombori István: A spanyol abszolutizmus és V. Károly császársága. – Az újabb szakirodalom tükrében.
  =Világtörténet 1980/3. 69–83.


Németország

 1. Abel, Wilhelm: Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland. Ism.: Ifj. Barta János.
  =Agrártörténeti Szemle 1975/1–2. 245–246.

 2. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 3. Achilles, Walter: Die Getreidewirtschaft der Kirche zu Hedeper und Bornum, Krs. Wolfenbüttel. Ein Beitrag zur Methodik der Darstellung und des Vergleichs von Ernteertragen. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténet Szemle 1974/3–4. 550–552.

 4. Bensing, Manfred – Hoyer, Siegfried: Der deutsche Bauernkrieg 1524–1526. Ism.: Székely György.
  =Századok 1972/4–5. 1141–1142.

 5. Bentzien, Ulrich: Az agrártechnika Németországban a polgári agrárreformok előestéjén.
  =Agrártörténeti Szemle 1979/1–2. 14–39.

 6. Blaich, Fritz: Die Wirtschaftspolitik des Reichstags im Heiligen Römischen Reich. Ein Beitrag zur Problemgeschichte wissenschaftlichen Gestaltens. Ism.: Gecsényi Lajos.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 242–243.

 7. Bleicher, Helmut: A németalföldi forradalom német fejedelemségekre gyakorolt hatásáról. Ism.: Erdődy Gábor.
  =Századok 1979/5. 928–929.

 8. Burgenlandi városok. (Die Stadte des Burgenlandes.) Ism.: Kállay István.
  =Századok 1976/1. 156–157.

 9. Burguiére, André: Társadalom és kultúra Reimsben a XVIII. század végén.
  /Annales Economies, Societés, Civilisations./
  =Századok 1968/5–6. 1256.

 10. Carsten, Francis L: Die Entstehung Preussens. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/1–2. 242–243.

 11. Dokuments aus dem deutschen Bauernkrieg. Beschwerden, Programme, theoretische Schriften. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1976/3–4. 580.

 12. Ebeling, Dietrich – Irsigler, Franz: Köln városának gabonapiaca és gabonaárai. Ism.: N. Kiss István.
  =Világtörténet 1980/4. 154–157.

 13. Westermann, Ekkehard: Des Eislebener Garkupfer und seine Bedeutung für den europaischen Kupfermarkt 1460–1560. (Az eislebeni finomított réz és jelentősége az európai rézpiacon 1460–1560.) Ism.: Heckenast Gusztáv.
  =Századok 1972/4–5. 1161–1162.

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. Franz, Günther: Der Dreissigjahrige Krieg und das deutsche Volk. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1981/3–4. 624.

 16. Franz, Günther: Geschichte des deutschen Bauernstandes bis zu 19. Jahrhundert. (A német paraszti rend története a korai középkortól a 19. századig.) Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Századok 1977/5. 1052–1055.

 17. Friedenthal, Richard: Luther élete és kora. Ism.: Ladányi Sándor.
  =Századok 1975/1. 181–182.

 18. Gerslinger, H.: Johannes Sambucusnak (1531–1584), a császári udvar történetírójának naplójából. V. Károly.
  =Századok 1968/5–6. 1202.

 19. Geschichte der Stadt Weimar. (Weimar város története.) Ism.: Tóth István György.
  =Századok 1978/4. 778–780.

 20. Grudzinski, Tadeusz: Az 1135-ös merseburgi tárgyalások.
  /=Kwartalnik Historyczny/
  =Századok 1969/5–6. 1266.

 21. Harnisch, Hartmut: Die Gutsherrschaft in Brandenburg, Ergebnisse und Probleme. Jahrbuch für Wirtschaftgeschichte. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 245–247.

 22. Winkel, Herald: Die Ablösungskapitalien aus der Bauerbefreiung in West- und Süddeutschland. Höhe und Verwendung bei Standes- und Grundherrschaften. Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 19. k. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1970/3–4. 559–560.

 23. Janáček, Josef: Wallenstein és kora.
  =Világtörténet 1980/2. 28–42.

 24. Klein, Ernst: Geschichte der deutschen Landwirtschaft im Industriezeitalter. Wissenschaftliche Paperbacks, 1. k. Social- und Wirtschaftgeschichte. (A német mezőgazdaság története az iparosodás korában.) Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1975/3–4. 545–546.

 25. Laube, Adolf: Illustrierte Geschichte der deutschen frühbürgerlichen Revolution. Ism.: Hans-Heinrich Müller.
  =Agrártörténeti Szemle 1979/3–4. 578–579.

 26. A legrégibb stájerországi tartománygyűlések iratai. I. (1396–1452.) II. (1452–1493.)
  =Századok 1969/5–6. 1251.

 27. Ley, Hermann: Reformáció és német társadalom.
  =Századok 1968/3–4. 742.

 28. Maier, W. E.: Falu és város Németországban a 14–16. században. Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Századok 1982/1. 157–158.

 29. Mann, Golo: Wallenstein.
  =Világtörténet. 1980/2. 43–52.

 30. Mann, Golo: Wallenstein, Sein Leben. (Wallenstein élete.) Ism.: Kalmár János.
  =Századok 1978/2. 366–368.

 31. Mehring, Franz: Tanulmányok a német történelemről.
  Gondolat, Budapest. 1981.

 32. Mittenzwei, Ingrid: A kereskedő- és a manufaktúra-burzsoázia fejlődése a német államokban. Ism.: Németh Beáta.
  =Századok 1977/5. 1082.

 33. Moraw, Peter: Német királyság és polgári népgazdaság 1400 körül.
  =Századok 1971/1. 202.

 34. Müller, Hans-Heinrich: Bauerliche Rittergutspachtungen im cottbuser Kreise in der zweiten Hälfte des 18.-ten Jahrhunderts. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/3–4. 593–594.

 35. Rausch, Wilhelm: A dunai kereskedelem. A linzi vásárok középkori története.
  =Századok 1972/2. 452.

 36. Reden, Armgard von: Rendi alkotmány és fejedelmi kormányzat Szász-Lauenburgban 1543–1689. Ism.: Benda Kálmán.
  =Századok 1975/2. 441–443.

 37. Schilfert, G.: A 16–18. századi polgári forradalmak helye és hatásuk a német területekre. Ism.: Erdődy Gábor.
  =Századok 1979/2. 359–360.

 38. Schwob, Uta Monika: Kulturális kapcsolatok Nürnberg és a Délkelet németjei között a XIV–XVI. században. Ism.: Kurcz Ágnes.
  =Századok 1972/1. 210–214.

 39. Seibt, Ferdinand: A huszita forradalom és a német parasztháború.
  =Századok 1979/2. 358–359.

 40. Spěváček, Jiři: Oklevél hamisítványok és Károly őrgrófi hatalma.
  /=Československý Časopis Historický/
  =Századok 1970/4. 1045.

 41. Spěváček, Jiři: Ismeretlen összefüggések Károly őrgrófnak a római koronáért folytatott harcáról.
  /=Československý Časopis Historický/
  =Századok 1970/2. 483.

 42. Steinmetz, Max: Münzer Tamás a jelenkori kutatásban. Ism.: Német Beáta.
  =Századok 1978/6. 1210–1211.

 43. Szmirin, M. M.: A korai kapitalizmus történetéhez a német tartományokban. XV–XVI. század.
  =Világtörténet 1968/17. 63.

 44. Tatár György: Münzer prófétai apokalipszise.
  =Világosság 1982/4. 233–238.

 45. Tokody Gyula – Niederhauser Emil: Németország története.
  Akadémiai K., Budapest. 1972.

 46. Tokody Gyula – Niederhauser Emil: Németország története. Ism.: Gonda Imre.
  =Századok 1974/3. 736–739.

 47. Vierhaus, Rudolf: Németország az abszolutizmus időszakában (1648–1763). Ism.: V. Molnár László.
  =Századok 1982/2. 383–384.

 48. Westermann, Ekkehard: A thüringiai csurgatókohós ezüst- és réztermelés és kereskedelem (Saigerhandel) jelentősége a közép-európai kereskedelem számára a XV–XVI. század fordulóján.
  =Századok 1972/2. 400–412.

 49. Wojtasik. J.: II. Ágost harca conti-párti és hercegprímási táborral uralkodása első évében.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1970/3. 778.

 50. Zientara, Benedykt: Nemzetiségi konfliktusok a német-szláv határvidéken a XIII–XIV. században, és társadalmi kialakulásuk.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1969/5–6. 1268.


Ausztria /Habsburgok, ld. még Kelet-Európa/

 1. Ausztria története lengyel tükörben. Ism.: Kovács Endre.
  =Századok 1976/4. 712–719.

 2. Barta János, ifj.: A felvilágosult abszolutizmus parasztpolitikája a Habsburg- és a Hohenzollern-monarchiában.
  =Agrártörténeti Szemle 1978/3–4. 395–443.

 3. Benda Kálmán: Abszolutizmus és rendi ellenállás az osztrák Habsburgok országaiban a XVI. században.
  =Valóság 1974/12. 1–10.

 4. Feigl, Helmuth: Az alsó-ausztriai parasztfölkelés 1596–1597. Ism.: Ifj. Barfta János.
  =Agrártörténeti Szemle 1974/3–4. 564–565.

 5. Gonda Imre – NiederhauserEmil: A Habsburgok. Egy európai jelenség.
  Gondolat, Budapest. 1977.

 6. Gonda Imre – NiederhauserEmil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Ism.: Ács Zoltán.
  =Századok 1978/2. 373–375.

 7. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 8. Tombo, G.: Bécs népessége.
  =Századok 1970/2. 500.

 9. Pickl, Othmar: Die Auswirkungen der Türkengefahr auf den Handel am Hofzaun des Reiches. Bericht über den Zehnten österreichischen Historikertag in Graz. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 239–241.

 10. Satter-Fichtner, Paul: Dinasztikus házasság a 16. századi Habsburg diplomáciában és az államvezetésben. Ism.: Ifj. Barta János.
  =Századok 1977/5. 1081.

 11. Tapié, V. L.: Mária Terézia Európája.
  =Világtörténet 1973/23. 155.

 12. Várkonyi Ágnes, R.: Társadalmi fejlődés és állami önállóság. (Habsburg abszolutizmus és független Magyarország.)
  =Századok 1976/6. 1018–1052.


Itália

 1. Három történeti munka Dél-Itália nem olasz etnikumáról. Ism.: Székely György.
  =Századok 1969/4. 785–787.

 2. Itália új története.
  =Világtörténet 1973/23. 127.

 3. Lacombe, R.: Nápoly kegyes bankjai.
  /=Revue D'Istoire Economique et Social/
  =Századok 1969/1. 219.

 4. Musso, Gian Giacomo: Újabb levéltári kutatások a középkor-végi Genova és Közép-Kelet-Európa kapcsolatáról.
  /=Rivista Storica Italiano/
  =Századok 1972/3. 757.

 5. Procacci, Giuliano: Storia degli italiani. (Az olaszok története.) Ism.: Réti György.
  =Századok 1976/2. 385–387.

 6. Szkazkin, Sz. D.: A Dolcino-felkelés.
  =Világtörténet 1974/24. 47.


Kelet-Európa

 1. Közép-Kelet-Európa külkereskedelme 1450–1650. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/1–2. 233–236.

 2. Benda Kálmán: A közép-európai államok fejlődésének sajátosságairól a XVII. században.
  =Századok 1971/2. 417–419.

 3. Bóna István: A középkor hajnala. A gepidák és longobárdok a Kárpát-medencében.
  Corvina, Budapest. 1974.

 4. Bökönyi Sándor: Az állattartás történeti fejlődése Közép- és Kelet-Európában.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/3–4. 277–342.

 5. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 6. Gierowski, J. A.: Közép-Európa és fő politikai tendenciái a XVII. században.
  =Világtörténet 1970/20. 46–57.

 7. Gieysztor, Alekszander: A népi vallás Lengyelországban és Csehországban a 13. és 14. században.
  =Világosság 1979/11. 685–691.

 8. Gunst Péter: Kelet-Európa gazdasági-társadalmi fejlődésének néhány kérdése.
  =Valóság 1974/3. 16–31.

 9. Gunst Péter: A közép- és kelet-európai nemzetté válás gazdasági-társadalmi problémái.
  =Valóság 1982/11. 18–29.

 10. Henning, Friedrich-Wilhelm: Die Betriebsgrössenstruktur de mitteleuropaischen Landwirtschaft im 18.-ten Jahhundert und ihr Einfluss auf die Landlichen sinkommens Verhaltnisse.
  /=Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie/ Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/3–4. 569–571.

 11. Horváth Pál: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai.
  =Valóság 1968/9. 107.

 12. Horváth Pál: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai. (Különös tekintettel a környező népek jogfejlődésére.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1970/2. 418–420.

 13. Hroch, Miroslav: A kis európai nemzetek megújulása. I. Észak-Kelet-Európa nemzetei. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Világtörténet 1970/21. 164.

 14. Hroch, Miroslav: A nemzeti mozgalom előharcosai az európai kis népeknél.
  =Világtörténet 1969/19. 71.

 15. Jacobeit, Wolfgang: Az iparosítás társadalmi-kulturális és társadalmi-gazdasági hatása Közép-Európa parasztságára.
  =Agrártörténeti Szemle 1977=3–4. 317–321.

 16. A Kárpát-medence 8–10. századi benépesedésének alapkérdései. Ism.: Bartha Antal.
  =Századok 1977/1. 140–142.

 17. Katus László: A kelet-európai iparosodás és az önálló tőkés fejlődés kérdéséhez.
  =Századok 1968/5–6. 1217.

 18. Kosáry Domokos: Magyarország és Kelet-Európa a XVI–XVII. századi nemzetközi politikában.
  =Valóság 1973/9. 23–33.

 19. Krzemienska, Barbara – Trestik, Dusan: A korai középkori közép-európai államok gazdasági alapjai. Ism.: Ifj. Barta János.
  =Századok 1982/1. 177–178.

 20. Mączak, Antoni: Árak, bérek és létfenntartási költségek Közép-Európában a XVI. században.
  /=Przegląd Historyczny/ Ism.: Körmendy Adrienne.
  =Agrártörténeti Szemle 1976/1–2. 259–261.

 21. Racionalizmus Kelet-Európában.
  s=Világtörténet 1969/19. 73.

 22. A nemzeti öntudat fejlődése Kelet-Európában.
  =Világtörténet 1969/19. 75.

 23. Közép- és Kelet-Európa történetének kérdései. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1974/1. 292–294.

 24. Közép- és Kelet-Európa történetének kérdései. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1978/1. 171–173.

 25. Pach Zsigmond Pál: Közép-Kelet-Európa és a világkereskedelem az újkor hajnalán.
  =Századok 1982/3. 427–459.

 26. Polišenský, Josef: A cseh háború és az európai Kelet és Nyugat közti politikai kapcsolatok.
  =Világtörténet 1980/2. 15–27.

 27. Spiesz, Anton: Az uralkodói hatalom és a városi önkormányzat viszonya Kelet-Közép-Európában a feudalizmus idején.
  =Századok 1978/1. 198.

 28. Székely György: Törzsek alkonya – népek születése. (Közép- és Kelet-Európa a magyar honfoglalás után.)
  =Századok 1976/3. 415.

 29. Tanulmányok Kelet-Európa történetéből. Szerk.: Perényi József.
  ELTE BTK, Kelet-Európa Tanszék, Budapest. 1972.

 30. A 16–17. sszázadbeli kelet-közép-európai parasztmozgalmak történetéből. Ism.: Bellér Béla.
  =Századok 1978/3. 577–580.

 31. Torolski, J.: A nagybirtokok gazdaságának refeudalizálódása Közép- és Kelet-Európában.
  =Világtörténet 1970/20. 32–34.


Keleti szlávok

 1. Hensel, Witold: A városfejlődés kezdetei a keleti és nyugati szlávoknál. Ism.: Frank Tibor.
  =Századok 1969/1. 154–155.

 2. Hensel, Witold: Szlávok a korai középkorban. Ism.: Wolfgang Jacobeit.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/3–4. 590–591.

 3. Kizilov, A.: A keleti szlávság feudalizmusra való átállításának előfeltételei.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1970/4. 1030.


Lengyelország

 1. Benczédi László: A lengyel nemesi demokráciáról.
  =Századok 1971/2. 420–421.

 2. Bogucka, Maria: Gdańsk kereskedelme az Ibériai-félszigettel a XVII. század első felében.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1970/3. 778.

 3. Bogucka, Maria: Lengyelország városai az újkor kezdetén. (A szociotopográfiai fejlődés vázlata.)
  =Világtörténet 1978/29. 45.

 4. Czerska, Danuta: Az 1649. évi törvénygyűjtemény. Társadalom- és alkotmánytörténeti problémák. Ism.: Komoróczy György.
  =Századok 1973/5–6. 1259–1261.

 5. Dąbrowski, Henryk: A mezőgazdaság fejlődése Lengyelországban a XII. századtól a XIV. század közepéig. Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/1–2. 262–263.

 6. Dlugosz, Jan: Lengyelország története (1445–1480).
  =Századok 1970/2. 410.

 7. Falniowska-Gradowska, Alicja: Falufelmérések és földmérők Lengyelországban a XVIII. század második felében.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/1–2. 39–50.

 8. Gierszewski, S.: Rézexport Magyarországról Gdańskba a 16. század első felében.
  =Századok 1977/3. 534.

 9. Hejduk, Bronisław: Dahlberg Lengyelországban. Ism.: Petneki Áron.
  =Századok 1976/1. 151–152.

 10. Kiryk, Feliks: Dembinszki Jacob szerepe Jagelló Kázmér bel- és külpolitikájának rendszerében. (XV. század.)
  =Századok 1969/1. 165.

 11. Kłoczowski, Jerzy: A kolduló rendek Lengyelországban a középkor végén.
  /Acta Poloniae Historica./
  =Századok 1969/4. 846.

 12. Kossmann, Eugen Oskar: A lengyel parasztság történetéhez és szabadságához. Ism.: Körmendy Adrienne.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/3–4. 556–557.

 13. Kowecki, J.: A lengyelországi társadalmi struktúra átalakulása a 18. században: a nemesség és a polgárság.
  =Századok 1978/5. 989–990.

 14. Kuchowicz, L.: A lengyel főnemesség növekvő degenerációjának társadalmi köovetkezményei a XVII–XVIII. században.
  /=Kwartalnik Historiczny/
  =Századok 1970/4. 1038.

 15. Labuda, G.: Lengyel-magyar kapcsolatok a X. század második felében.
  =Világtörténet 1973/23. 3.

 16. Lalik, Tadeusz: A marchiák a XII. századi Lengyelországban.
  /=Kwartalnik Historiczny/
  =Századok 1968/1–2. 328.

 17. Lalik, Tadeusz: A X–XII. századi lengyelországi pénzforgalom.
  =Századok 1968/3–4. 755.

 18. Lengyelország története.
  =Világtörténet 1972/22. 133.

 19. Lowmianski, Henryk: Lengyelország és Oroszország különös kapcsolata a középkorban.
  /=Szovjetszkoje Szlavjanovegyenyije/
  =Századok 1968/1–2. 327.

 20. Maczak, Antoni: A kereskedelem, mint a gazdasági egyenlőtlenség tényezője. A lengyel területek a XVI–XVII. században.
  =Világtörténet 1970/20. 59.

 21. Maleczki, J.: Krakkó szerepe Közép-Európa kereskedelmében a XVI–XVII. században.
  =Világtörténet 1970/20. 73.

 22. Nowak, Andrzej: A falusi népesség társadalmi struktúrájának változásai Lengyelországban a majorkodó roboteltartó rendszer uralma idején (15–16. század). Modellalkotási kísérlet.
  =Történelmi Szemle 1982/1. 82–91.

 23. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 24. Rusiński, Władysław: Báthory István katonapolitikája és a lengyel parasztság.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/3–4. 355–367.

 25. Russocki, Stanisław: Az „érdekcsoportok” a feudális lengyel társadalomban.
  /Acta Poloniae Historica./
  =Századok 1968/3–4. 759.

 26. Samsonowicz, Henryk: A kereskedelmi útvonalak változásai a késő középkori Lengyelországban.
  /=Przegląd Historyczny/ Ism.: Körmendy Adrienne.
  =Agrártörténeti Szemle 1975/1–2. 257–259.

 27. Serczyk, W. A.: A podollai vajdaság nagybirtokainak gazdálkodása a XVIII. század második felében. Ism.: Komoróczy György.
  =Századok 1968/5–6. 1185–1186.

 28. Sucheni-Grabowska, Anna: Kísérletek a királyi birtokból eredő jövedelmek növelésére az 1615–1620-as felülvizsgálatok megvilágításában.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1968/3–4. 757.

 29. Struzek, Bolesław: A mezőgazdaság története Lengyelországban a világ mezőgazdaságának fejlődése alapján. I. rész: az 1914-ig terjedő szakasz. Ism.: Fügedi Erik.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/3–4. 550–553.

 30. Tazbir, Janusz: Kutatások a XVI–XVII. századi lengyelországi nemzeti öntudatra vonatkozólag.
  /Acta Poloniae Historica./
  =Századok 1968/3–4. 758.

 31. Tazbir, Janusz: A lengyel reformáció társadalmi és területi kiterjedése. Ism.: Petneki Áron.
  =Századok 1976/6. 1185.

 32. Tomkiewicz, Władysław: A művészeti mecénásság Lengyelországban a reneszánsz és a korai barokk korszakában.
  /Acta Poloniae Historica./
  =Századok 1969/4. 846.

 33. Tomkiewicz, Władysław: Varsó a XVII. században.
  /Acta Poloniae Historica./
  =Századok 1969/4. 846.

 34. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 35. Wasowicz, T.: Sziléziai legenda.
  =Világtörténet 1973/23. 149.

 36. Wyrobisz, Andrzej: Aleksander Gwagnek és a külföldi szakemberek a XVI–XVII. századi lengyel üveghutákban.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1969/1. 207.

 37. Wyrobisz, Andrzej: A kis lengyelországi üveghuták száma és elhelyezkedése a XIV–XVII. században...
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1968/1–2. 329.

 38. Wyczanski, A.: A nemzeti jövedelem Lengyelországban a XVI. században.
  =Világtörténet 1973/23. 33.

 39. A mezőgazdaság története Lengyelországban. I. Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 227–236.

 40. A paraszti gazdálkodás története Lengyelországban. II. Ism.: Tagányi Zoltán.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/3–4. 545–554.

 41. Zientara, Benedykt: Idegenek Lengyelországban a 10–15. században. A középkori lengyel társadalom véleménye róluk.
  =Századok 1977/3. 615.

 42. Zytkowicz, L.: Gabonahozam Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában a XVI–XVIII. században.
  =Világtörténet 1973/23. 45.

 43. Zytkowicz, L.: Terméseredmények Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában a XVI–XVIII. században.
  /Acta Poloniae Historica./
  =Századok 1972/4–5. 1189.


Csehország és Szlovákia

 1. Fišer, Rudolf: A morva posztó kivitele a lőcsei vásárra a XVIII. század első felében.
  /=Časopis Matice Moravské/
  =Századok 1970/4. 1046.

 2. Humanizmus és reneszánsz Szlovákiában a XV–XVI. században. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1970/2. 406–408.

 3. Janáček, Josef. A cseh állam és Európa a 13. században. Ism.: Heiszler Vilmos.
  =Századok 1982/1. 178.

 4. Janáček, Josef – Kučera, Matúš: Nemesfémkészletek a fehérhegyi csata előtti Csehországban. Ism.: Heiszler Vilmos.
  =Századok 1976/4. 747–748.

 5. Kazimir, Štefan: Strava l’udu na Juhozápodnom Slovensku v 18. stroroci.
  /=Slovenský Národopis/ Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1977/3–4. 597.

 6. Kučera, Matúš: A szlovákság történeti tudata a középkorban. Ism.: Heiszler Vilmos.
  =Századok 1979/5. 928.

 7. Macurek, Josef: A cseh tartományok és Szlovákia. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1971/5. 1046–1047.

 8. Marecková, M.: Bártfa és Eperjes kézművesipara a 17. század első felében.
  =Századok 1978/1. 199.

 9. Marsina, Richard: Tanulmányok a szlovák oklevéltárhoz. I–II. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1977/4. 816–817.

 10. Marsina, Richard: A szláv liturgiáért vívott harc Nagymorvaországban.
  =Századok 1973/1. 166.

 11. Marsina, Richard: Tanulmányok a szlovák diplomatáriumhoz.
  =Világtörténet 1972/22. 121.

 12. Marsina, Richard: Városfejlődés a Felvidéken a mai Szlovákia területén a XV. században.
  =Világtörténet 1976/26. 32.

 13. Meznik, Jaroslav: Két probléma a huszita forradalom kezdetéről.
  /=Československý Časopis Historičky/
  =Századok 1968/3–4. 764.

 14. Šindelář, Bedřich: Komenský, a német protestánsok és a vesztfáliai béke.
  /=Československý Časopis Historičky/
  =Századok 1968/1–2. 332.

 15. Spiesz, Anton: A városiasság kritériumai Szlovákiában a késői feudalizmus szakaszában.
  =Századok 1973/3. 790.

 16. Stark, Werner: Der Ackerbau der böhmischen Gutswirtschaften im 17. und 18. Jahrhundert.
  /=Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsociologie/ Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1970/3–4. 553–554,

 17. Szlovákia története I. (1848-ig.)
  =Századok 1971/3–4. 781.

 18. Tirensky, Jan: Bernolák (1762–1813) és a szlovák kérdés.
  =Világtörténet 1976/26. 112.

 19. Veselá-Prenasilová, Z.: A szlovák nép viszonya az oszmán expanzióhoz. Ism.: Heiszler Vilmos.
  =Századok 1976/6. 1188.


Oroszország

 1. Abromovics, G. V.: Új forrás a XVI. századi oroszországi gabonaárak történetéhez.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1969/4. 845.

 2. Agrarnaja isztorija Szevero-zapada Rosszii. Vtoraja polovina XV-nacsalo XVI. v. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1977/1. 142–144.

 3. Alexander, J. T.: II. Katalin, a pestisjárvány és a moszkvai ipar problémája.
  =Századok 1977/1. 184.

 4. Belorusszija történetéből. (Grickevics tanulmányai a XV–XX. századig.) Ism.: Niederhauser Emil.
  =Világtörténet 1969/18. 60.

 5. Buganov, V. J. – Csisztakova, J. V.: A második oroszországi parasztháború néhány kérdéséről.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1969/5–6. 1260.

 6. Cejtlin, M. A.: Adalékok Oroszországban a fakitermelések és a fűrészáru-termelés fejlődéséhez. Ism.: Kolozsváry Szabolcsné.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/1–2. 256–260.

 7. Cherniansky, A. M.: Rettegett Iván, mint reneszánsz fejedelem.
  /=Slavic Review/
  =Századok 1969/5–6. 1290.

 8. Cserepnyin, L. V.: A rendi képviseleti monarchia megalapozásának kérdéseihez Oroszországban. (XVI. század.)
  =Századok 1975/5–6. 1155.

 9. Dzsedzsula, K. E.: Oroszország és a nagy francia polgári forradalom a 18. század végén.
  =Századok 1977/4. 817.

 10. Az egyház Oroszország történetében. (IX. század – 1917.) (Kritikai vázlat.)
  =Világtörténet 1968/17. 61.

 11. Esper, Thomas: Oroszország és a Baltikum. 1494–1558.
  /=Slavic Review/
  =Századok 1968/3–4. 781.

 12. Fedoszov, I. A.: A felvilágosult abszolutizmus Oroszországban.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1971/5. 1070.

 13. A feudális Oroszország a világtörténeti folyamatban. Ism.: Kurunczi Jenő.
  =Századok 1974/2. 500–505.

 14. Frojanov, I. J.: A kijevi Oroszország. Gazdaság- és társadalomtörténeti tanulmányok.
  =Századok 1978/2. 363.

 15. Frojanov, I. J. Tanulmányok a Kijevi Rusz társadalmi-politikai történetéből. Ism.: Szvák Gyula.
  =Századok 1982/5. 1098–1101.

 16. Gebei Sándor: A Romanov-uralom konszolidációjának néhány problémája. Az első Romanovok gazdasági, pénzügyi intézkedései.
  =Századok 1980/1. 52–70.

 17. Gebei Sándor: Az ukrán kozákság a 16. században.
  =Agrártörténeti Szemle 1979/3–4. 319–355.

 18. Grickevics, Anatolij: Belorusszia magánföldesúri városai a XVI–XVIII. században. A várostörténet gazdasági és társadalmi kutatása. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1976/5. 976.

 19. Gromiko, M. M.: A XVIII. századi szibériai kereskedők szociálpszichológiájának jellemzése.
  /=Isztorija SZSZSZR/
  =Századok 1972/1. 236.

 20. Iszajevics, J. D.: Az ukrán kultúra a 18. században. Ism.: Menyhárt Lajos.
  =Századok 1982/5. 1138–1139.

 21. Karpacsov: A feudális jiridikák a belorussziai királyi városokban a XVII–XVIII. században.
  /=Szovjetszkoje Szlavjanovegyetenije/
  =Századok 1970/2. 474.

 22. Kazakova, Svetlana: Nyugat-Európa a 15–16. század orosz írásbeliségében. Oroszország nemzetközi kulturális kapcsolatainak történetéből. Ism.: Dolmányos István.
  =Valóság 1981/8. 110–112.

 23. Kizilov, J. A.: A földrajzi tényező szerepe Oroszország középkori történetében.
  =Századok 1974/2. 544.

 24. Kozlovszkij, P. G.: Belorusszia uradalmi gazdálkodása a XVIII. század második felében. Ism.: Gebei Sándor.
  =Századok 1976/6. 162.

 25. Kozlovszkij, P. G.: A belorussziai parasztok a XVII. század második felében és a XVIII. században a mágnásuradalmak anyaga alapján. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/3–4. 561–563.

 26. Milov, L. V.: Az oroszországi eredeti felhalmozás és kapitalizmus kialakulásának néhány kérdéséről.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1971/3–4. 828.

 27. Nazarov, V. D.: Oroszország belpolitikájának történetéről a XVII. század elején.
  /=Isztorija SZSZSZR/
  =Századok 1968/3–4. 755.

 28. A feudális Oroszország társadalma és állama. Tanulmánygyűjtemény Lev Vlagyimirovics Cserepnyin akadémikus 70. születésnapjára. Ism.: Niedehauser Emil.
  =Századok 1977/6. 1316–1321.

 29. Pasuto, U. T.: A régi Oroszország külpolitikája.
  =Századok 1971/5. 1036.

 30. Pohilevics, D. L.: A parasztok joga a földre és a költözésre a XV–XVI. században Belorussziában, Litvániában, Ukrajnában.
  =Századok 1974/5–6. 1290.

 31. Pokrovszkij, M. N.: Az orosz abszolutizmus osztálylényegéről és fejlődésének szakaszairól.
  /=Isztorija SZSZSZR/
  =Századok 1970/3. 777.

 32. Poppe, Andrzej: A fejedelem és az egyház a kijevi Oroszországban a X. század végétől a XII. század elejéig.
  /Acta Poloniae Historica./
  =Századok 1970/4. 1038.

 33. Poppe, Andrzej: A Dziedzicek a régi Oroszországban.
  /=Kwartalnik Historyczny/
  =Századok 1968/3–4. 755.

 34. Puskarjev, L. N.: Ukrajna és Oroszország kulturális kapcsolatai az 1654. évi egyesülés után. Ism.: V. Molnár László.
  =Századok 1980/4. 707–708.

 35. Ribakov, B. A.: Russzkije karti Moszkovii 15-nacsala 16. veka. Ism.: Dolmányos István.
  =Századok 1979/2. 343–344.

 36. Rindzjunszkij, P. S.: Kihalt-e a jobbágyság az 1861-es reform előtt?
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1968/1–2. 324.

 37. Sapiro, A. L.: Az oroszországi abszolutizmus.
  /=Isztorija SZSZSZR/
  =Századok 1970/2. 472.

 38. Smidt, Sz. O.: Az orosz egyeduralom kialakulása. Ism.: Varga Ilona.
  =Századok 1974/2. 505–506.

 39. Smith: A.: A természeti környezet befolyása az oroszországi földművelés kialakulására.
  =Világtörténet 1974/24. 103.

 40. Szkrinnyikov, R. G.: Borisz Godunov. Ism.: Szvák Gyula.
  =Századok 1979/5. 903–904.

 41. Szkrinnyikov, R. G.: Rettegett Iván.
  =Századok 1978/2. 364.

 42. Szkrinnyikov, R. G.: Oroszország az opriscsina után. Ism.: Szvák Gyula.
  =Századok 1976/4. 725–727.

 43. Sztyenka Razin felkelése és az egyházszakadás. (V. G. Kravcovnak a "Voproszi Isztorii"-ban megjelent tanulmányáról.)
  =Világosság 1977/7. 454.

 44. Szvák Gyula: Borisz Godunov életpályája.
  =Világosság 1980/4. 234–240.

 45. Szvák Gyula: Cárok és kalandorok. A "zavaros időszak" története.
  Kossuth, Budapest. 1982.

 46. Szvák Gyula: Az orosz álcárok.
  =Valóság 1982/1. 68–79.

 47. Szvák Gyula: Rettegett Iván az újabb szovjet kutatások tükrében.
  =Történelmi Szemle 1979/3–4. 592–604.

 48. Tallár Ferenc: Az orosz nemesi bürokrácia.
  =Valóság 1980/9. 50–61.

 49. Tardy Lajos: Verancsics Antal sztambuli követjelentései Grúziáról (1553–1557, 1567–1568).
  =Századok 1973/1. 91–105.

 50. Tratyakov: Az óorosz nép forrásainál. Ism.: Mayer Mária.
  =Világtörténet 1970/20. 117.

 51. Tyihonov, J. A.: A földesúri parasztok Oroszországban. A feudális járadék a XVII. században és a XVIII. század elején. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Agrártörténeti Szemle 1976/1–2. 245–248.

 52. Udalcova – Sapov – Gutnova, E. V. – Novoszelcev: Az orosz államcivilizációk találkozásának színtere. Ism.: Menyhárt Lajos.
  =Századok 1982/5. 1134–1135.

 53. Varga Ilona: Az államháztartás új vonásai a XVII. századi Oroszországban.
  /Acta Historica. Tom. LXIV. 33–58./
  Szeged, 1978.

 54. Varga Ilona: Államigazgatás a 17. századi Oroszországban.
  /Acta Historica. Tom. LXX. 3–19./
  Szeged, 1981.

 55. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 56. Varga Ilona: A zemszkij szoborok és az orosz rendiség kérdése.
  =Századok 1970/3. 643–654.

 57. Volkov, M. J.: Az eredeti tőkefelhalmozás első szakaszának sajátosságairól Oroszországban.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1972/1. 227.

 58. Zientara, Benedykt: Vallonok Szibériában a 12. és 13. században. Ism.: Petneki Áron.
  =Századok 1976/6. 1185.

 59. Zins, Henryk: A moszkvai kereskedőtársaság és Narva problémája a balti angol kereskedelemben a XVI. század második felének elején.
  /=Kwartalnik Historyczny/
  =Századok 1968/1–2. 328.


Észak-Európa

 1. Dolmányos István: Finnország története.
  Gondolat, Budapest. 1972.

 2. Dolmányos István: Finnország története. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1973/4. 1001–1004.

 3. Kan, Sz. A.: A skandináv országok története.
  Kossuth, Budapest. 1972.

 4. Kolesznyikov, P. A.: Az északi falu. XV–XIX. század első fele.
  =Agrártörténeti Szemle 1981/1–2. 338–339.

 5. Wiese, Heinz – Bölts, Johann: Der Rindelhandel is nordwesteuropaischen Küstengebiet von 15.-ten Jahrhundert bis zum Beginn des 19.-ten Jahrhunderts.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/1–2. 249–252.

 6. Witt, Ronald G.: A földesúr és a középkori gazdasági fellendülés Észak-Európában 1000–1250.
  =Századok 1973/1. 167.


Baltikum

 1. Agrárfejlődés Észtországban a feudalizmus korában – eredmények, módszerek, problémák. Ism.: Kahk, Juhan – Travel, Enn.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/1–2. 230–244.

 2. Bogucka, Maria: A balti kereskedelem és Lengyelország kereskedelmi mérlege a XVII. század első felében.
  =Századok 1969/5–6. 1268.

 3. Codello, Alexander: Litvánia Sobieski balti politikájáról 1675–1679.
  /=Kwartalnik Historyczny/
  =Századok 1968/3–4. 755.

 4. Grickevics, Anatolij: A városi önkormányzat a Litván Nagyfejedelemség magánföldesúri városaiban a 16–17. században.
  =Agrártörténeti Szemle 1980/1–2. 30–55.

 5. Kuzmin, A. G.: A varégok etnikai természetéről.
  =Századok 1975/5–6. 1055.

 6. Mihordea, V.: Földbirtokosok és jobbágyok a XVIII. századi román fejedelemségekben. Ism.: N. Kiss István.
  =Agrártörténeti Szemle 1976/3–4. 567–569.

 7. Pedersen, F. L.: A dán nemesség válsága 1580–1600 között.
  /Annales Economies, Societés, Covilisations./
  =Századok 1970/4. 1055.

 8. Sey István: A balti kormányzóságok jobbágy törvényhozása 1765–1819 között.
  =Századok 1974/5–6. 1207–1226.


Dél-Európa


Balkán

 1. Angelov, Dimitar: A bogumilizmus Bulgáriában.
  =Századok 1971/6. 1284.

 2. Angelov, Dimitar: A bolgár nép kialakulásának kérdései.
  =Világtörténet 1970/20. 115.

 3. Angelov, Dimitar: A bolgár nemzetiség kialakulása. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1973/3. 771–773.

 4. Angelov, Dimitar: Társadalom és társadalmi gondolkodás a középkori Bulgáriában. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1982/1. 152–153.

 5. Anghel, Gheorghe: Moldva középkori várai Ştefan Cel Mare idejében. Ism.: P. Gábor Márta.
  =Századok 1982/5. 1135–1136.

 6. Bus, Marta – Markovszka Márta: A Balkán és a magyar piac a 18. században.
  =Századok 1978/2. 375.

 7. Bus, Marta: Balkáni kereskedők Magyarországon a XVIII. században.
  =Századok 1973/1. 170–172.

 8. Cernovodeanu, Paul: A román feudális társadalom a külföldi utazók szemével. (XV–XVIII. század.) Ism.: Bogyirka Emil.
  =Századok 1975/1. 173–175.

 9. Columbeanu, Sergiu: A havasalföldi feudális majorsági földek kérdéséhez a XVIII. században és a XIX. század első felében.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/3–4. 296–316.

 10. Constantiniu, Florin: A havasalföldi agrárviszonyok a XVIII. században. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/3–4. 605–608.

 11. Corfus, I.: A majorsági gazdálkodás Havasalföldön a XIX. század első felében.
  =Világtörténet 1974/25. 63.

 12. Cvetkova, B. A.: A Hajdú-mozgalom a bolgár területeken a XV–XVIII. században.
  /=Isztoricseszki Preglad/
  =Századok 1969/5–6. 1274.

 13. Cvetkova, B. A.: Változások a balkáni államok oszmán feudalizmusában a XVI–XVIII. században.
  =Századok 1973/3. 788.

 14. Cantemir, Dimitrie: Descriptio Moldaviae. (Moldva leírása.)
  =Századok 1975/2. 436–437.

 15. Dimitrov, S.: A balkáni népek története.
  =Világtörténet 1972/22. 105.

 16. Dimitrov, S.: A balkáni népek története. XV–XIX. század.
  =Világtörténet 1973/23. 151.

 17. Dragnev, D. M. – Szovetov, P. V.: A földbirtok struktúrájának alakulása Moldvában a XV–XVIII. században.
  /=Isztorija/
  =Századok 1969/4. 843.

 18. Egység és folyamatosság a román nép történetében.
  =Világtörténet 1970/21. 158.

 19. Gandev, Hristo: A tőkés viszonyok kialakulása az észak-nyugat bulgáriai csiftlik-birtokokon a XVIII. században. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/1–2. 252–253.

 20. Giurescu, Constantin C.: A román erdő története a legrégibb időktől napjainkig. Ism.: Büchl Antal.
  =Agrártörténeti Szemle 1977/3–4. 580–588.

 21. Goldenberg, A.: Klíma és történelem. (A román országok XVI–XVII. századi klímatörténetéhez.)
  =Századok 1975/2. 470.

 22. Goldenberg, A.: A posztókereskedelem – gyártás – termelés – és fogyasztás a román fejedelemségekben.
  =Századok 1973/3. 787.

 23. Grozdanova, Elena: A bolgár faluközösség a 15–18. században. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1981/2. 419–420.

 24. Hitchins: A román történelem néhány kérdése.
  =Világtörténet 1969/19. 84.

 25. Iorga, Nicolae: Válogatott írások. Ism.: Gergely András.
  =Századok 1973/2. 478–480.

 26. Király Péter: Óbolgár forrás a 894–896. évi magyar-bolgár háborúról.
  =Századok 1977. 320–328.

 27. Kondov, K.: Bulgária lakosságának számáról a XIV. század végén.
  /=Isztoricseszki Preglad/
  =Századok 1970/2. 485.

 28. Kostic, M.: A szerbek kizárólagos joga az 1690-es évekbeli Lipót-féle kiváltságokra. Ism.: Tárkány Gyula.
  =Világtörténet 1970/20. 121.

 29. Koszev, Dimitar – Hrisztov, Hriszto – Angelov, Dimitar: Bulgária története.
  Gondolat, Budapest. 1971.

 30. Kovačević, Desanka: Kereskedelem a középkori Boszniában. Ism.: Vass Előd.
  =Századok 1972/1. 197–199.

 31. Krekió, B.: Dubrovnik (Raguza) és Levante a középkorban. Ism.: Teke Zsuzsa.
  =Világtörténet 1969/18. 66.

 32. A macedón nép története.
  =Világtörténet 1974/24. 193.

 33. Magyar István Lénárd: "Quaestio bulgarica". A kereszténység felvétele Bulgáriában.
  =Századok 1982/5. 839–878.

 34. Marková, Z.: A bolgár nemzeti egyházi mozgalom a krími háborúig (1856-ig).
  =Századok 1977/3. 603

 35. Matkovski, Alekszander: Macedónia régi címere.
  /=Jugoslovenski Istoryczi Časopis/
  =Századok 1970/3. 782.

 36. Matkovski, Alekszander: A makedóniai parasztok ellenállása a földhöz kötéssel szemben a török uralom idején.
  /=Jugoslovenski Istoryczi Časopis/
  =Századok 1969/5–6. 1275.

 37. A moldovai agrárviszonyok a XVIII. században. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Agrártörténeti Szemle 1972/3–4. 554–556.

 38. Olteanu, S.: A X–XI. századi kereskedelem Moldva és Havasalföld között.
  /=Studii Revista De Istorie/
  =Századok 1971/3–4. 834.

 39. Panova, Sněžka: Bulgária és Románia közötti 17. századi kereskedelmi kapcsolatok kérdéséhez. Ism.: Markó László.
  =Agrártörténeti Szemle 1977/1–2. 293.

 40. Panova, Sněžka: A zsidók kereskedelmi és pénzügyi tevékenysége a Balkán-félszigeten a XVI–XVII. században.
  /=Historiczky Časopis/
  =Századok 1968/5–6. 1251.

 41. Papacostea, S.: Olténia osztrák uralom alatt.
  =Világtörténet 1972/22. 135.

 42. Papacostea, S.: Az osztrák felvilágosult abszolutizmus Olténiában és a fanariota reformok.
  =Világtörténet 1975/25. 53.

 43. Pataki, Josif: A hunyadi uradalom a XVI. században. Ism.: Fügedi Erik.
  =Agrártörténeti Szemle 1976/3–4. 565–567.

 44. Petrovic, Durdica: A cigányság társadalmi helyzete egyes jugoszláv területeken a 15. és 16. században. Ism.: A. Sajti Enikő.
  =Századok 1980/4. 706–707.

 45. Plzakov, Z. S.: A bolgár város demográfiai arculatáról a XV. századtól a XVIII. századig.
  /=Isztoricseszki Preglad/
  =Századok 1970/2. 485.

 46. Radev, S.: Vér a rózsákon. (Bolgár-magyar kapcsolatok története.)
  =Világtörténet 1970/21. 167.

 47. Stahl: A nomád népek és a román fejedelemségek kialakulása.
  =Világtörténet 1975/25. 5.

 48. Stoicesen, N.: A fejedelmi tanács és a fő hivatali tisztségek Havasalföldön és Moldvában a XIV–XVII. században. Ism.: Szász Zoltán.
  =Világtörténet 1969/18. 70.

 49. Stojanov, Z.: Egy nemzet mámora. Feljegyzések a bolgár felkelésről.
  Európa, Budapest. 1978.

 50. Szláv-bolgár történet.
  =Világtörténet 1974/24. 196.

 51. Tapié, V. L.: Dunai monarchia és dunai népek. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Világtörténet 1969/18. 68.

 52. Todorov, N.: A balkáni város a XV–XIX. században az Oszmán Birodalom kereteiben.
  /=Etudes Balkani/
  =Századok 1972/4–5. 1188.

 53. Török összeírások Bulgáriáról. Ism.: Hegyi Klára.
  =Világtörténet 1969/18. 62.


Bizánc

 1. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 2. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 3. Moravcsik Gyula: Bevezetés a bizantinológiába. Ism.: Magyar István.
  =Századok 1978/1. 162–165.

 4. Patleagan, E.: A régi bizánci hagiográfia és a társadalom története.
  /Annales Economies, Societés, Civilisations./
  =Századok 1970/3. 787.

 5. Treadgold, Warren T.: A bizánci tudomány és a bizánci állam megújulása. Ism.: Ifj. Barta János.
  =Századok 1982/1. 176–177.


Oszmán Birodalom

 1. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 2. Göjünc, Nejat: A mardini szandzsák a XVI. században. Ism.: Vass Előd.
  =Agrártörténeti Szemle 1974/3–4. 570–572.

 3. Hadzibegic, Hamid: A fejadó az Oszmán Birodalomban. Ism.: Vass Előd.
  =Agrártörténeti Szemle 1971/3–4. 559–561.

 4. Kabrda, Josef: Az ortodox egyház adórendszere az Oszmán Birodalomban.
  Ism.: Káldy-Nagy Gyula.
  =Századok 1972/1. 199–201.

 5. Lewis, Bernard: Istanbul és az oszmán civilizáció.
  Gondolat, Budapest. 1981.

 6. Mardin, Şerif: Hatalom, polgári társadalom és kultúra az Ottomán Birodalomban.
  /Comparative Studies of Society and History./
  =Századok 1972/2. 498.

 7. Perjés Géza: Az Oszmán Birodalom európai háborúinak kérdései. (1356–1699.)
  =Századok 1968/1–2. 302.

 8. Reychman, Jan: Törökország története a XVIII. század végétől.
  =Századok 1972/2. 448.

 9. Schaedlinger, Anton C.: Oszmán numizmatika. Ism.: Buza János.
  =Századok 1976/1. 147–149.


XII. Európán kívüli térségek


Afrika

 1. Ágh Attila: Kereskedők és misszionáriusok találkozása Afrikában. Termelési módok találkozása.
  =Világosság 1980/11. 689–695.

 2. Buda Géza: Kelet-Afrika és a Kelet.
  =Világtörténet 1981/1. 35–49.

 3. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 4. Dziubinski, Andrzej: Az atlanti-óceáni, marokkói partvidék portugál megszállásának néhány gazdasági és társadalmi aspektusa 1471–1500 között.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1968/5–6. 1244.

 5. Dziubinski, Andrzej: Egy lengyel lovag Marokkóban a XV. században.
  =Századok 1968/5–6. 1244.

 6. Frostin, Charles: Historire de l’autonomisme coloniale de la partie francaise de Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe sièles. Ism.: Nagy László.
  =Agrártörténeti Szemle 1975/3–4. 544–545.

 7. Ingham, Kenneth: Kelet-Afrika története.
  =Századok 1968/3–4. 711.

 8. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 9. Kilwa Kisiwani ősi története.
  =Világtörténet 1981/1. 50–52.

 10. Malowist, Marian: A nyugat-szudáni középkori társadalom és gazdaság.
  /=Past and Present/
  =Századok 1968/1–2. 349.

 11. Polányi Károly: Dahomey és a rabszolga-kereskedelem. Egy archaikus gazdaság elemzése.
  Közgazdasági és Jogi K., Budapest. 1972.

 12. Polányi Károly: Dahomey és a rabszolga-kereskedelem. Ism.: Csongor Anna.
  =Valóság 1973/2. 101–102.

 13. Roland, O. – Gervase, M.: Kelet-Afrika története.
  =Századok 1968/3–4. 711.

 14. Sík Endre: Kelet-Afrika története.
  Akadémiai K., Budapest. 1972.

 15. Tymowszki, Michal: A Niger, mint a nagy nyugat-szudáni államok víziútja a XVI. század végéig.
  /=Przegląd Historyczny/
  =Századok 1968/1–2. 329.


Ázsia

 1. Balázs, Étienne: Gazdaság és társadalom a régi Kínában.
  Európa, Budapest. 1976.

 2. Bányai László: Egy kínai nagyváros a 13. században. (Jaques Gernet: Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén. 1250–1276.)
  =Világosság 1981/7. 456–458.

 3. Ecsedy Ildikó: A kínai civilizáció ázsiai talaja.
  =Világosság 1973/11. melléklete.

 4. Ecsedy Ildikó: Nomádok és kereskedők Kína határain.
  Akadémiai K., Budapest. 1979.

 5. Ecsedy Ildikó: Nomádok és kereskedők Kína határain. Ism.: Illés Zsuzsa.
  =Századok 1981/2. 417–418.

 6. Elvin, Mark: Fejlődés és stagnálás a kínai történelemben.
  Kossuth, Budapest. 1977.

 7. Elvin, Mark: Fejlődés és stagnálás a kínai történelemben. Ism.: Vekerdi László.
  =Valóság 1977/10. 110–112.

 8. Frederic, Louis: Japán hétköznapjai a szamurájok korában.
  Gondolat, Budapest. 1974.

 9. Gernet, Jaques: Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén. 1250–1276.
  Gondolat, Budapest. 1980.

 10. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 11. Jegorov, V. L.: Az Arany Horda közigazgatási és államrendszere.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1972/6. 1449.

 12. Kizlaszov, L. R.: Tuva története a középkorban. Ism.: Fodor István.
  =Századok 1973/3. 708–712.

 13. Lőrincz László: Mongólia története.
  Gondolat, Budapest. 1977.

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. Monivana, Keo: A középkori Laosz szociális-gazdasági tükre a XIV–XVII. században.
  /=La Pensée/
  =Századok 1969/5–6. 1278.

 16. Novoszelcev, A. P.: Timur történelmi értékeléséről.
  =Századok 1974/2. 527.

 17. Polonyi Péter: A kínai társadalom helyi szervezetének hagyományos elemei.
  =Valóság 1973/3. 27–40.

 18. Simon Róbert: A mekkai kereskedelem kialakulása és jellege.
  Akadémiai K., Budapest. 1975.

 19. Simon Róbert: A mekkai kereskedelem kialakulása és jellege. Ism.: Hegyi Klára.
  =Századok 1977/6. 1321–1324.

 20. Tardy Lajos: Perzsia és a Nyugat Mohács előtt.
  =Századok 1977/4. 728.

 21. Tardy Lajos: Régi magyar követjárások a Keleten. Ism.: Niederhauser Emil.
  =Századok 1972/6. 1439–1440.

 22. Tardy Lajos: A tatárországi rabszolga-kereskedelem és a magyarok a XIII–XV. században.
  Akadémiai K., Budapest. 1980.

 23. Teng To: Kínában a XVI. században a ment-i alkon-i szénbányák.
  /Annales Economies, Societés, Civilisations./
  =Századok 1968/5–6. 1255.

 24. Tomi, Salki: Közgazdaság és abszolutizmus a modern Kínában, a yangchowi kereskedők esete.
  /=Revue Historique/
  =Századok 1969/1. 218.

 25. Várnai András: A felvilágosodás Kelet-képének forrásai. A jezsuita Kína-tudósítások.
  =Világosság 1976/1. 19–28.

 26. Vasziljev, L. Cs.: A konfucionizmus Kínában.
  /=Voproszi Isztorii/
  =Századok 1970/2. 468.

 27. Wen Hsiao: A kínai régészet új eredményei.
  /=UNESCO Courier/
  =Valóság 1973/5. 127–128.

 28. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 29. Zsarnay Sándor: A kora feudális állam kialakulása Japánban.
  Budapest. 1971.


Amerika

 1. Ágh Attila: Az amerikai prekolumbián civilizációk termelési módja.
  =Világosság 1971/4. melléklete.

 2. Ágh Attila: A gyarmati kapitalista termelési mód a 16–19. században.
  =Világosság 1982/6. melléklete.

 3. Amerika hősei. Ism.: Barta István.
  =Valóság 1972/4. 106–108.

 4. Anderle Ádám: Indián polgári forradalom? Megjegyzések a II. Tupac Amaru-felkelés gazdasági-társadalmi hátteréhez.
  =Agrártörténeti Szemle 1977/3–4. 374–389.

 5. Anderle Ádám: A kurakák szerepe a gyarmati társadalomban.
  =Századok 1978/4. 722–729.

 6. Anderle Ádám: Vihar a Sierrában. Indián függetlenségi küzdelmek a 16–18. században.
  Gondolat, Budapest. 1981.

 7. András László: Alapos gyanú. Kolumbusz nyomában.
  =Valóság 1975/10. 50–66.

 8. Arciniegas, German: A karibi világ életrajza.
  Európa, Budapest. 1977.

 9. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 10. Benkő Judit: Egyház és gyarmatosítás Latin-Amerikában. (Grigulevics: Kereszt és kard c. művéről.)
  =Világosság 1982/7. 453–454.

 11. Borsányi János: Szegregáció és asszimiláció. A navahó indián nemzetségek útja az amerikai navahó "nemzetig".
  =Világosság 1982/11. 699–703.

 12. Brito Figueroa, Federico: Társadalmi osztályok a gyarmati Venezuelában. A venezuelai népesség a XVIII. században és a XIX. század első évtizedeiben.
  =Agrártörténeti Szemle 1968/3–4. 370–381.

 13. Disselhoff, Hans Dietrich: Varázskövek az inkák földjén. Régészeti kutatóutak Peruban.
  Gondolat, Budapest. 1972.

 14. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 15. Friede, Juan: Az agrárviszonyok történetéből a gyarmati Kolumbiában. Az encomiendától a földmagántulajdonig.
  /=Novaja i Novajsaja Isztorija/
  =Századok 1969/4. 842.

 16. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 17. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 18. Kádár Béla: A latin-amerikai gazdaság fejlődéstörténetének fő szakaszai.
  =Valóság 1974/7. 74–89.

 19. Konetzke, Richard: A nyugati félgömbön lévő Latin-Amerika történeti sajátosságainak néhány alapvonása.
  /=Historische Zeitschrift/
  =Századok 1968/3–4. 781.

 20. Kretzoi Miklósné: Az amerikai irodalom kezdetei. (1607–1750.) Ism.: Urbán Aladár.
  =Századok 1978/5. 965–967.

 21. Kurpjatnyik, G. P.: A földkérdés és a forradalmi helyzet Észak-Amerikában a függetlenségi háború előestéjén.
  =Századok 1977/2. 418.

 22. Kuzmiscev, V. A.: A maja papok titkai.
  Kossuth, Budapest. 1980.

 23. Macera, Pablo: Feudalismo colonial americano: El caso de las haciendas peruanas.
  /Acta Historica. Tom. XXV. 3–43./
  Szeged, 1971.

 24. Mannix, Daniel: Fekete elefántcsont. Az atlanti rabszolga-kereskedelem története (1518–1865).
  Kossuth, Budapest. 1973.

 25. Nagy László: Az ültetvényes gazdálkodás eredményeiről és problémáiról Haiti francia gyarmaton a XVIII. században.
  =Agrártörténeti Szemle 1974/1–2. 202–212.

 26. Morales Padrón, F.: Amerika felfedezésének és gyarmatosításának története.
  =Világtörténet 1970/21. 127.

 27. Pérez de la Riva, Juan: Kuba benépesedése és gazdasági fejlődése (1511–1812). Ism.: Nagy László.
  =Agrártörténeti Szemle 1973/8. 1–24.

 28. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 29. Prescott, W. H.: Mexikó és Peru meghódítása. Ism.: Anderle Ádám.
  =Századok 1969/5–6. 1253.

 30. Race and class in Latin America. Ism.: Anderle Ádám.
  =Agrártörténeti Szemle 1974/3–4. 568–570.

 31. A régi idők Kubája. Vál.: Salvador Bueno.
  Európa, Budapest. 1981.

 32. Salamon, Frank: Vertikális politikai rendszerek az Inka Birodalom területén.
  =Világtörténet 1982/2. 55–76.

 33. Stingl, Miloslav: Indiánok tomahawk nélkül.
  Gondolat, Budapest. 1970.

 34. Stingl, Miloslav: A maja városok.
  Gondolat, Budapest. 1977.

 35. Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában.
  Európa, Budapest. 1982.

 36. Szabó Máté: "Az" amerikai politikai tradíció. Az észak-amerikai politikai gondolkodás a 17–18. században.
  =Világosság 1982/8–9. 540–546.

 37. Tanulmányok Latin-Amerikáról. Ism.: Nagy László.
  =Agrártörténeti Szemle 1978/1–2. 340–341.

 38. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]

 39. Tuganova, O. E.: Az USA nemzeti kultúrájának kialakulása.
  =Századok 1978/2. 387.

 40. Wittman Tibor: Bolívia. Egy dél-amerikai államalakulás gazdasági-társadalmi háttere.
  =Századok 1968/5–6. 897–914.

 41. Wittman Tibor: Estudios Economicos de Hispanoamérica Colonial.
  Akadémiai K., Budapest. 1979.

 42. Wittman Tibor: A gyarmati Latin-Amerika történeti kutatásának néhány kérdése.
  /Acta Historica. Tom. XXVIII. 15–28./
  Szeged, 1968.

 43. Wittman Tibor: Latin-Amerika története. 2. kiad. Bev.: Anderle Ádám.
  Gondolat, Budapest. 1978.

 44. Wittman Tibor: Historia de America Latina. Bev.: Anderle Ádám.
  Corvina, Budapest. 1980.

 45. Wittman Tibor: A latin-amerikai "feudalizmus" kialakulásának vitás kérdései (XVI–XVIII. század).
  =Századok 1972/6. 1293–1332.

 46. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]


India

 1. Antonova, K. A.: India története.
  Kossuth – Gondolat, Budapest. 1981.

 2. [1968 előtti tétel, a webes szerkesztés során töröltük.]


XIII. Névmutató


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z

A

Á. P. ld. Ádám Péter
Abduraimov, M. A. 1
Abel, Wilhelm 442, 443, 444, 694
Abromovics, G. V. 858
Achilles, Walter 696
Ács Zoltán 749
Ádám Péter; Á. P. 54, 75, 416
Ágh Attila 49, 50, 51, 52, 157, 998, 1042, 1043
Ágost, II., (Erős), lengyel király 742
Albertus Magnus (Nagy Szent Albert) 288
Aldcroft, Th. 614
Alexander, J. T. 860
Alekszandrov, V. A. 53
Altrichter Ferenc 322
Anderle Ádám Előszó, 108, 678, 1045, 1046, 1047, 1070, 1071, 1084, 1085
András László 1048
Angelov, Dimitar 931, 932, 933, 934, 959
Anghel, Gheorghe 935
Antonova, K. A. 1088
Appleby, Andrew B. 607
Appleby, Joyce 415
Aquinói Szent Tamás 342, 343, 360
Arciniegas, German 1049
Arenilla, L. 323
Arkwright, Richard 508
Artner Tivadar 544
Assisi Szent Ferenc 374, 375, 376
Ashtor, Elivahu 445
Ault, Warren O. 608
Avicenna (Ibn Szína) 311, 316
Avvakum ld. Petrovics
Ayala, Guaman Poma de 210
Aymard, Maurice 574

BB. B. ld. Bellér Béla
Bacon, Francis 307
Bácskai Vera 530
Bahtyin, Mihail 158
Bak János Mihály 450
Baktay Ervin 547
Balaci, Alexandru 519
Balázs, Étienne 1013
Balázs Éva, H. 159, 522
Balázs György 417
Bán Imre 235, 324, 418
Bányai László 1014
Barg, M. A. 56, 57
Barta Gábor 325
Barta István 1044
Barta János, ifj. 65, 352, 415, 607, 694, 745, 747, 753, 780, 988
Bartha Antal 626, 680, 777
Bartoš, F. M. 326
Bassam, Tibi 327
Báthory István lengyel király 819
Bebel, August 328
Bec, Ch. 160
Bégard, Johannes Hartmann 221
Bellér Béla; B. B. 58, 133, 329, 330, 331, 373, 391, 413, 791
Benczédi László 796
Benda Kálmán 5, 201, 729, 746, 763
Benedek István 162, 576
Benke József 419, 451, 498, 589
Benkő Judit 1051
Bensing, Manfred 697
Bentzien, Ulrich 698
Berend T. Iván 446
Bérenger, Jean 632
Bereznay András 21
Bern, Martin 609
Bernolák, Anton 856
Bertényi Iván 166
Bérulle, Pierre de 410
Besnyő Miklós 480
Bitterli, Urs 163
Black, T. 420
Blaich, Fritz 699
Bleicher, Helmut 700
Bloch, Marc 60, 61, 124
Bodrogi Tibor 548
Bogucka, Maria 797, 798, 924
Bogyirka Emil 598, 938
Bois, Guy 63, 64
Bojtár Endre 421
Bolivar, Simón 30
Bóna István 764
Bongard-Levin, G. M. 164
Bónis György 90, 165, 166, 582
Bonnet, Michele 633
Borgia, Cesare 527
Borisz Godunov, Borisz,I., orosz cár 897,901
Boronkai István 43
Borossy András 517, 623, 624
Borsányi János 1052
Borst, Arno 167
Boxer, C. R. 679
Bozóky Edina 169, 358, 645
Bozóky Mária 549
Bökönyi Sándor 765
Bölts, Johann 921
Braudel, Fernand 148, 170, 171, 172
Brewer, J. G. 3
Brito Figueroa, Federico 1053
Broby-Johansen, Rudolf 173
Bromljev, V. 142
Brown, Elizabeth 65
Bruno, Giordano 255
Buda Géza 999
Buddha 371
Bueno, Salvador 1072
Buganov, V. J. 862
Bullangth, Vera L. 66
Burckhardt, Jacob 551
Bus, Marta 936, 937
Buza János 997
Büchl Antal 950

CCadier, Jean 332
Calvin, Jean 332, 333, 364, 401
Campanella, Tommaso 320
Cantemir, Dimitrie 944
Canternari, Vittorio 422
Carsten, Francis L. 703
Casanova, Antoine 67
Cauwenberghe, Eddy Van 665
Cejtlin, M. A. 863
Cernovodeanu, Paul 938
Chambers, J. D. 575
Chastel, André 552
Chaunu, Pierre 576
Cherniansky, A. M. 864
Cirill ld. Konstantin-Cirill
Cochrane, Eric 236
Codello, Alexander 925
Coleman, D. C. 448
Columbeanu, Sergiu 939
Comenius, John Amos 852
Condorcet, Nicolas de 294, 295
Constantiniu, Florin 940
Cooper, J. P. 44
Corfus, I. 941
Cromwell, Oliver 609
Csapodiné Gárdonyi Klára 559
Csejtei Dezső 69
Cserepnyin, L. V. 865, 885
Csisztakova, J. V. 862
Csisztozvonov, A. N. 70
Csongor Anna 1009
Cvetkova, B. A. 942, 943

Dd’Arc, Jeanne (Szent Johanna) 54, 530
Dahlberg, Erik Jönsson 804
Dán Róbert 334
Darabos Zsuzsanna 659
Dárdai Ágnes, F. Előszó
Dávid Ferenc 334
Dávid Géza 394
Davies, C. S. L. 610
Davis, H. C. 611
Davis, J. C. 612
Davis, R. 613
Dąbrowski, Henryk 800
Dee, John 229
Defoe, Daniel 406
Dell, Edmund 622
Dembinszki, Jacob 805
Dercsényi Dezső 555
Deviosse, Jean 659
Dimitrov, S. 945, 946
Disselhoff, Hans Dietrich 1054
Dlugosz, Jan 801
Dolcino, Fra 761
Dolmányos István 879, 892, 917, 918
Domanovszky Endre 176
Domanovszky Sándor 577
Dragnev, D. M. 947
Dreyfus, F. G. 651
Dubas, Pierre 341
Duby, Georges 71, 72, 73, 74, 75, 177, 178, 179, 634, 635, 636, 647, 662
Dulong, Claude 180
Dupaquier, Jacques 637
Dutu, A. 424
Dülmen, Richard von 578
Dümmerth Dezső 638
Dürer, Albrecht 238, 380
Dyos, H. J. 614
Dziedzicek 890
Dziubinski, Andrzej 1001, 1002
Dzsedzsula, K. E. 866

EE. Á. 79
Ebeling, Dietrich 705
Ecsedy Ildikó 1015, 1016, 1017
Eisenhower, D. D. 580
Eisenstein, Elisabeth L. 237
Elekes Lajos 212
Éles Csaba 551
Elvin, Mark 1018, 1019
Endrei Walter 615
Engel Pál 27
Engelbey, Ernest 76
Engels, Friedrich 77
Entz Géza 557, 558
Epperlein, Siegfried 335, 523, 639
Erasmus, Rotterdami ld. Rotterdami Erasmus
Erdei Walter 505
Erdélyi István 78
Erdődy Gábor 578, 700, 730
Erdődy János 260, 524, 525, 581
Erős Ágost ld. Ágost, II.
Esper, Thomas 868
Evans, Robert 256

FFabinyi Tibor 336
Falniowska-Gradowska, Alicja 802
Falus Róbert 261
Farnell, James R. 616
Farré, Louis 583
Fedoszov, I. A. 869
Fehér Márta 337
Feigl, Helmuth 747
Fekete Lajos 447
Fekete Miklós 616
Ferdinánd, I., magyar király 35, 36
Filep László 262
Fišer, Rudolf 839
Fiuncane, R. C. 181
Fodor István 495, 1024
Fourqiun, Guy 458
Földényi F. László 338
Földes Éva 182, 263
Földes László 455, 456, 457
Francken, Christian 314
Frank Tibor 793
Franz, Günther 38, 708, 709
Fraser, Antonia 526
Frederic, Louis 1020
Friede, Juan 1056
Friedel, Frank 80
Friedenthal, Richard 339, 710
Frojanov, I. J. 871, 872
Frostin, Charles 1003
Furet, François 641
Fussel, G. E. 264, 617
Fügedi Erik 45, 184, 824, 973
Fülöp, III., (Jó Fülöp), burgundi herceg 652

GGaál Gábor 279
Gábor György 280
Gábor Márta, P. 935
Gaeta, Franco 340
Galczyński, W. 341
Galsky, Desider 265
Gandev, Hristo 949
Gassendi, Pierre 309, 310
Gebei Sándor 873, 874, 881
Gecse Gusztáv 281, 282, 342, 343, 344, 345, 346, 354
Gecsényi Lajos 699
Geremek, Bronisław 185, 642
Gergely András 955
Gergely Jenő 347
Gernet, Jaques 1014, 1021
Gerő László 560
Gerslinger, H. 711
Gervase, M. 1010
Gierszewski, S. 803
Gieysztor, Alekszander 768
Gilson, Étienne 283
Ginzburg, Carlo 186
Giurescu, Constantin C. 950
Glasenapp, Helmuth von 348
Godelier, Maurice 81
Goldenberg, A. 82, 951, 952
Goldziher Ignác 349, 395
Gonda Imre 739, 748, 749
Goremikina, V. I. 83
Göjünc, Nejat 990
Gramsci, Antonio 284
Granasztói György 187
Grasshoff 426
Grickevics, Anatolij 350, 861, 875, 926
Grigulevics, I. R. 188, 189, 225, 351, 1051
Gromiko, M. M. 876
Grosu, Mircea 84
Grudzinski, Tadeusz 713
Gruner, Shirley M. 85
Grzybowski, Stanisłav 352
Guaman Poma de Ayala, Felipe 210
Guenée, B. 643
Gunst Péter 86, 769, 770
Guranowski, Jan 87
Gurevics, A. J. 190, 191
Gutnova, E. V. 427, 909
Gülke, Peter 192
Gwagnek, Aleksander 831
Gyimesi Sándor 460, 461, 462

HHabermas, Jürgen 88
Hadzibegic, Hamid 991
Hafenscher Károly 336
Hahn István 89, 353, 354
Hajnóczi Gábor 561
Hallgarten, George 514
Hankiss Elemér 618
Harksen, Sibylle 193
Harnisch, Hartmut 466, 714
Harris, R. D. 644
Hartmann, Johannes 221
Hasel, Karl 463, 464, 465
Hauser Arnold 194
Heckenast Gusztáv 386, 706
Heckscher, Eli Filip 483, 484
Hegedűs Zsuzsa 224
Hegyi Klára 983, 1031
Heiszler Vilmos 841, 842, 844, 857
Heitz, Gerhard 91
Hejduk, Bronisław 804
Heller Ágnes 239
Helvetius, Claude Adrien 317
Henning, Friedrich-Wilhelm 467, 771
Hensel, Witold 793, 794
Herbenova, O. 205
Herder, Johann Gottfried 99, 122, 286
Heresbach, Konrad 468
Herkov, Zlatko 266
Hermann István 238, 469
Hermann Zsuzsanna 35, 36, 527
Higounet, Charles 645
Hilendarszki, Paiszij 118
Hill, Christopher 287, 620, 621, 622
Hincker, François 67
Hitchins 954
Hoffmann Tamás 93, 470, 471
Holbach, Paul Henry Thiry 317
Hollister, C. Warren 623, 624
Honfi József 515
Hont István 354, 666
Horváth Pál 356, 772, 773
Horváth Vera 562
Hóvári János 472
Hoyer, Siegfried 697
Hrisztov, Hriszto 959
Hroch, Miroslav 428, 774, 775
Hudson, K. 94
Huizinga, Johan 195
Huszár Tibor 289

IIbn Szína ld. Avicenna
Iggers, Georg G. 86
Illés Zsuzsa 1017
Ingham, Kenneth 1004
Iorga, Nicolae 955
Irsigler, Franz 96, 705
István, III., Ştefan Cel Mare, moldvai fejedelem 935
Iszajevics, J. D. 877
Iván, IV., orosz cár, Rettenetes 131, 864, 898, 904

JJacobeit, Wolfgang 776, 794
Jagelló Kázmér, IV., lengyel király 805
Janáček, Josef 716, 841, 842
János, III., (Sobieski), lengyel király 925
Janyin, V. L. 196
Jász Dezső 357
Jeanne d’Arc ld. d’Arc, Jeanne (Szent Johanna)
Jegorov, V. L. 1023
Jeszenszky Géza 594
Jó Fülöp ld. Fülöp, III.
Jónás Ilona, Sz. 197, 429, 648
Jones, Eric L. 450

KK. G. ld. Klaniczay Gábor
Kabrda, Josef 992
Kacsanovszkij, V. 98
Kádár Béla 1059
Kahk, Juhan 923
Káldy-Nagy Gyula 447, 992
Kállay István 701
Kalmár János 723
Kálvin János ld. Calvin, Jean
Kamenyickij, B. A. 430
Kan, Sz. A. 919
Kant, Immanuel 99
Kapisztránói Szent János 184
Kaplan, Laurence 625
Kardos István 290
Kardos Tibor 431
Károly badeni őrgróf 733, 734
Károly, I., Nagy, frank király 523
Károly, V., német-római császár 33, 693, 711
Karpacsov 878
Katalin, II., orosz cár 860
Katus László 459, 778
Kazakova, Svetlana 879
Kazimir, Štefan 145, 473, 843
Kejr, J. 474
Kelemen János 99, 291, 292
Kelemen Pál 565
Kellenbenz, Hermann 667
Keynes, John Maynard 483, 484
Kienast, Walter 649, 650
Király Péter 956
Kiss István, N. 22, 55, 448, 482, 494, 651, 696, 705, 714, 727, 752, 762, 771, 843, 854, 928
Kizilov, A. 795
Kizlaszov, L. R. 1024
Klaniczay Gábor; K. G. 7, 110, 175, 198, 199, 233, 359, 636
Klaniczay Tibor 242, 243
Klaveren, Jakob von 475
Klein, Ernst 717
Klibanov, A. I. 200
Klíma Gyula 360
Kłoczowski, Jerzy 806
Koch, Gottfried 432
Kolesznyikov, P. A. 920
Kolossváry Szabolcsné 499
Kolossváry Szabolcsné 863
Kolumbusz Kristóf 524, 1048
Komlódi Zsuzsanna 210, 583
Komenský ld. Comenius
Komoróczy György 799, 822
Kondov, K. 957
Konetzke, Richard 1060
Konrad, N. I. 100, 244
Konstantin-Cirill és Metód 231, 393
Kónya István 324, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Korszunszkij, A. R. 680, 681
Kosáry Domokos 779
Kosidowski, Zenon 369
Kossmann, Eugen Oskar 807
Kostic, M. 958
Koszev, Dimitar 959
Kovács Endre 211, 326, 744
Kovačević, Desanka 960
Kováts Zoltán 477
Kowalski, Jan W. 370
Kowecki, J. 808
Kozlovszkij, P. G. 478, 881, 882
Könczöl Csaba 191
Körmendy Adrienne 586, 639, 781, 807, 821
Kőrösi Csoma Sándor 371
Krafft, H. V. 201
Kramer, Walter 267, 268
Krasznobajev, B. I. 101
Kravcov, V. G. 900
Krekió, B. 961
Kretzoi Miklósné 1061
Kristeller, Paul Oskar 245, 246
Kristó Gyula 32, 438
Krzemienska, Barbara 780
Kučera, Matúš 842, 844
Kula,Witold 479, 480, 481
Kulcsár Péter 247
Kulcsár Zsuzsanna 203, 373, 374, 375, 376
Kurcz Ágnes 204, 248, 731
Kurpjatnyik, G. P. 1062
Kurunczi Jenő 9, 53, 121, 870
Kutnar, František 102
Kuzmin, A. G. 927
Kuzmiscev, V. A. 1063
Kybalova, L. 205

LLabib, S. Y. 682
Labrousse, C. E. 651
Labuda, G. 810
Lacaze, Y. 652
Lackó Mihály 576
Lacombe, R. 758
Ladányi Sándor 368, 710
Lajos, VI., francia király 649
Lajta Edit 566
Lalik, Tadeusz 811, 812
Lamarova, M. 205
Landsberger 108
Laube, Adolf 718
Lauck 426
Le Goff, Jacques 206, 207, 208, 634, 653
Le Roy Ladurie, Emmanuel 482
Lederer Emma 103
Lehmann 426
Lendvai L. Ferenc 104
Levandovszkij, A. P. 530
Lewis, Bernard 993
Ley, Hermann 720
Lipót, I., magyar király 958
Liveanu, V. 105
Ljublinszkaja, A. D. 654
Locke, John 377
Lónyai Márta 378
López-Baralt, Mercedes 210
Loránd Ferenc 106
Lowmianski, Henryk 814
Lőrincz László 1025
Ludassy Mária 293, 294, 295, 296, 297, 298, 379, 433, 655
Luther, Martin 339, 710
Lutz, Heinrich 380
Lütge, Friedrich 512

MMacera, Pablo 1064
Machiavelli, Niccolo 284, 289, 299, 431, 440, 519
Macurek, Josef 845
Maczak, Antoni 107, 815
Madarász Aladár 483, 484
Magellan, Ferdinand 525
Magyar Eszter 463, 464
Magyar István 986
Magyar István Lénárd 963
Mahomet 340
Maier, W. E. 721
Maio, Romeo de 381
Májmuni, Móse 41
Makk Ferenc 438
Makkai László 110, 170, 249, 251, 300, 459
Maleczki, J. 816
Malowist, Marian 585, 586, 1007
Mandrou, Robert 67, 204, 212, 635, 636, 662
Mann, Golo 722, 723
Mannix, Daniel 1065
Mardin, Şerif 994
Marecková, M. 846
Mária, I., Stuart, skót királynő 526
Mária Terézia magyar király 754
Marjai Imre 272
Márkis Simon 382
Markó László 969
Markov, W. 111
Marková, Z 964
Markovszka Márta 936
Márkus György 278
Marosi Ernő 567
Marsina, Richard 847, 848, 849, 850
Marx, Karl 134, 317, 496
Matkovski, Alekszander 965, 966
Mátrai László 383
Matuzova, V. I. 626
Maupertuis, Pierre Louis 337
Mayer Mária 907
Medina Sidonia herceg 690
Mehring, Franz 724
Menyhárt Lajos 56, 57, 189, 453, 877, 909
Metód ld. Konstantin-Cirill
Meznik, Jaroslav 851
Mickun, Nyina 112, 683, 684, 685
Miesbach, H. 587
Mihordea, V. 928, 967
Miklós Pál 215
Miller, I. Sz. 113
Milov, L. V. 588, 883
Milton, John 287, 629
Mittenzwei, Ingrid 725
Mohamed próféta 394, 396
Molnár László 216
Molnár László, V. 588, 740, 891
Monivana, Keo 1027
Monselli, Raoul 217
Montesquieu, Charles-Louis 319
Morales Padrón, F. 1067
Moravcsik Gyula 986
Moraw, Peter 726
Morus (Szent) Tamás 11, 235
Mousnier, Roland 589
Muligan, L. 434
Munkácsy Gyula 302, 303
Musso, Gian Giacomo 759
Müller, Hans-Heinrich 3, 38, 44, 441, 466, 467, 468, 503, 606, 703, 704, 717, 718, 727
Münzer, Thomas 126, 735, 737
Mylnikov, A. S. 435

NN. I. 458
Nagy András 384
Nagy Károly király ld. Károly I.
Nagy László 516, 1066, 1068, 1078
Nagy Szent Albert ld. Albertus Magnus
Narocsnyickij, A. L. 116
Narszkij, I. Sz. 305
Navarrai Margit 42
Nazarov, V. D. 884
Német Beáta 725, 735
Nevái, Alisir 244
Niederhauser Emil 25, 95, 97, 102, 120, 142, 426, 452, 509, 579, 591, 646, 679, 688, 738, 739, 748, 749, 773, 774, 784, 785, 840, 845, 847, 859, 861, 875, 882, 885, 908, 918, 933, 934, 940, 949, 953, 967, 981, 1033
Noel, Salamon 686
Novoszelcev, A. P. 909, 1028
Nowak, Andrzej 817
Nyikityin, N. V. 156
Nyíri Tamás 306

OOdo nyugati frank király 649
Olteanu, S. 968
Otetea, Andrei 250, 251, 385, 386

PPach Zsigmond Pál 487, 488, 489, 490, 592, 593, 786
Paczolay Péter 218, 246, 299, 551
Pais István 307, 387
Pál Attila 181
Pál Lajos 595
Palaeologus, Jacobus 314
Panova, Sněžka 969, 970
Papacostea, S. 971, 972
Papp Sándor 491
Páricsy Pál 6
Parker, Geoffrey 687
Parker, William N. 450
Parry, J. H. 688
Pasuto, U. T. 886
Pataki, Josif 973
Pataky Dénes 272
Patleagan, E. 987
Paulinyi Oszkár 493
Pavlenko, N. J. 117
Pedersen, F. L. 929
Pelle János 219, 308, 656
Perényi József 118, 790
Pérez de la Riva, Juan 1068
Perjés Géza 995
Péter, I., (Nagy), orosz cár 9, 304
Petneki Áron 804, 826, 915
Petrov, M. K. 274
Petrovic, Durdica 974
Petrovics, Avvakum 29, 200
Piccolomini, Aeneas Silvius 43
Pickl, Othmar 494, 752
Pius, II., pápa 340
Pletnyeva, Sz. A. 495
Plzakov, Z. S. 975
Pohilevics, D. L. 887
Pokrovszkij, M. N. 888
Polányi Károly 119, 143, 1008
Polišenský, Josef 787
Pollák Erika 208
Polonyi Péter 1029
Poppe, Andrzej 388, 889, 890
Powicke, M. R. 582
Prescott, W. H. 1070
Procacci, Giuliano 760
Proxenus a Sudetis, Simon 45
Puskarjev, L. N. 891

RRabelais, François 158
Rácz Zoltán 389, 390, 391, 392
Radev, S. 976
Radocsay Dénes 568
Raeff, Marc 594
Rakityina, V. A. 316
Ránki György 446
Ráth-Végh István 220
Rathman János 122
Ratkos, Peter 393
Rausch, Wilhelm 728
Razin, Sztyenka 900
Reden, Armgard von 729
Redl Károly 221, 496
Reguli Ernő 11
Reguli Ernőné 12
Ress Imre 266
Réti György 760
Rettegett Iván ld. Iván IV.
Reychman, Jan 996
Rezső Margit 309, 310
Ribakov, B. A. 892
Richet, Denis 657, 658
Riesman, David 595
Rindzjunszkij, P. S. 893
Roland, O. 1010
Romano, R. 651
Romanovok 873
Roover, Raymond de 497
Rosier, Bernard 498
Rotterdami Erasmus 235, 254, 257, 382, 397
Rousseau, Jean-Jacques 291, 292, 298
Roy, Jean-Henry 659
Rubner, H. 499
Rudolf, II., magyar király 256
Ruff, L. M. 627
Rusiński, Władysław 819
Russocki, Stanisłav 596, 820
Rutenburg, V. I. 252

SSachs, Hannelore 253
Sajti Enikő, A. 974
Salamon, Frank 1073
Sambucus, Johannes ld. Zsámboki János
Samsonowicz, Henryk 821
Sándor, VI., pápa 381
Sandquist, T. A. 582
Sapiro, A. L. 500, 894
Sapov 909
Satter-Fichtner, Paul 753
Savonarola, Girolamo 381, 384
Schaedlinger, Anton C. 997
Schilfert, G. 730
Schmitz, Hans-Jürgen 501
Schochet, Gordon J. 437
Schwob, Uta Monika 731
Scott, S. F. 660
Seibt, Ferdinand 732
Seidler, Grzegorz Leopold 438
Serczyk, W. A. 822
Servet, Michel 364
Sevelenko, A. J. 123
Sevillai Szent Izidor 167
Sewell, W. H. 124
Sey István 930
Sík Endre 1011
Simon Róbert 311, 395, 396, 1030, 1031
Simonyi Károly 275
Sinkovics István 33
Skalweit, S. 661
Smidt, Sz. O. 895
Smith 896
Smout, T. C. 628
Sobieski ld. János III.
Solta, Jan 503
Somlai Péter 88
Somogyi Zoltán 222
Spěváček, Jiři 733, 734
Spiesz, Anton 788, 853
Spinoza, Baruch 279, 312
Stark, Werner 854
Steensgard, N. 597
Stegena Lajos 19
Steinberg, Sigfrid Henry von 605
Steinmetz, Max 126, 127, 128, 254, 735
Sthal 977
Stingl, Miloslav 1074, 1075
Stoicesen, N. 978
Stojanov, Z. 979
Stouff, Louis 504
Stromer, Wolfgang V. 505
Struzek, Bolesław 824
Stuart Mária ld. Mária I.
Sucheni-Grabowska, Anna 823
Sullerot, Evelyne 223, 224
Szabó László 1076
Szabó Máté 506, 1077
Szász Zoltán 978
Szczucki, Lech 314
Székely Andorné 315
Székely György 46, 226, 397, 398, 439, 668, 676, 697, 756, 789
Szent Ágoston 280, 409
Szent Johanna ld. d’Arc, Jeanne
Szent Tamás, Aquinói ld. Aquinói Szent Tamás
Szentmihályi Szabó Péter 399, 414
Szentpétery Imre 20
Szigethy Gábor 440, 662
Szikszai Aladár 400
Szilviczky Margit 227, 228
Szkazkin, Sz. D. 603, 604, 761
Szkrinnyikov, R. G. 897, 898, 899
Szmirin, M. M. 736
Szmirnova, V. 316
Szovetov, P. V. 947
Szőnyi György Endre 229, 255, 256
Szűcs Jenő 187, 599
Szvák Gyula 131, 872, 897, 899, 901, 902, 903, 904
Šindelář, Bedřich 125, 852
Ştefan Cel Mare ld. István, III.

TTagányi Zoltán 443, 444, 454, 481, 507, 709, 721, 800, 834, 835
Takács Ferenc 629
Tallár Ferenc 905
Tamási Erzsébet 608
Tann, Jennifer 508
Tapié, V. L. 754, 981
Tardy Lajos 906, 1032, 1033, 1034
Tárkány Gyula 958
Tatár György 737
Tazbir, Janusz 689, 825, 826
Teke Zsuzsa 961
Teng To 1035
Thadden, R. von 401
Thirsk, Joan 44
Thompson, A. A. 690
Timkó Imre 402
Timur Lenk 1, 1028
Tirensky, Jan 856
Titov, V. E. 403
Todorov, N. 982
Tokarjev, Sz. A. 133
Tokody Gyula 738, 739
Tombo, G. 751
Tomi, Salki 1036
Tomkiewicz, Władysław 827, 828
Tompos Erzsébet 570
Torolski, J. 792
Tóth Imre, H. 231
Tóth István György 712
Tóth Tamás 134
Toynbee, A. 155
Tőkei Ferenc 104, 135, 136, 138, 139, 140, 141
Töpfer, Bernhard 144
Travel, Enn 132, 923
Treadgold, Warren T. 988
Trencsényi-Waldapfel Imre 257, 405
Trestik, Dusan 780
Tuganova, O. E. 1080
Tuma, Elias H. 509
Tupac Amaru 1045
Tütő László 317
Tyihonov, J. A. 908
Tymowszki, Michal 1012

UUdalcova 909
Ullmann, Walter 232
Ungvári Tamás 406
Uray Géza 146
Urbán Aladár 1061

VVáczy Péter 663
Vahle, Hermann 147
Vanini, Lucilio 315
Varga Domokos 600
Varga Ilona 681, 895, 910, 911, 913
Várkonyi Ágnes, R. 755
Várnai András 61, 1037
Vass Előd 960, 990, 991
Vasziljev, L. Cs. 1038
Vauchez, André 233
Vehe-Grilius, Matthias 334
Vekerdi László 148, 576, 600, 1019
Verancsics Antal 906
Veselá-Prenasilová, Z. 857
Vidrányi Katalin 409, 410
Vierhaus, Rudolf 740
Vilmos József 149, 150
Vinkovits Márta 319
Vitkin, N. A. 151
Vogler, G. 152
Voisé, W. 153
Volkov, M. J. 914
Voltaire, François-Marie Arouet 298
Vörös Károly 522

WWallenstein, Albrecht von 716, 722, 723
Wallerstein, Immanuel 601
Wasowicz, T. 830
Weber, Max 154, 411, 506, 511
Wee, Hermann van der 276, 699
Wehli Tünde 571
Wellmann Imre 512
Werner, K. F. 441
Westermann, Ekkehard 706, 741
Wiese, Heinz 921
Wilkinson, Bertie 582
Wilson, D. A. 627
Winkel, Herald 715
Witt, Ronald G. 922
Wittman Tibor 622, 630, 671, 672, 676, 692, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086
Wojtasik. J. 742
Wührer, Karl 502
Wyczanski, A. 833
Wyrobisz, Andrzej 831, 832

YYates, F. A. 255

ZZachar József 513
Zemplényi Ferenc 320
Zientara, Benedykt 743, 836, 915
Zimányi Vera 459, 602
Zins, Henryk 916
Zlatkin, I. J. 155
Zombori István 693
Zöllner, Walter 412, 413
Zvorikin, A. A. 277
Zytkowicz, L. 837, 838
Zsagorszkij, V. P. 156
Zsámboki János 711
Zsarnay Sándor 1041
Zsigmond László 514
Žižka, Jan 326
Žižkova, Doba 326
A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Fischerné Dárdai Ágnes, 1983, 2011
()

Az elektronikus változathoz szerkesztette:
Hernádi László Mihály
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2011. november 14.
http://www.lib.pte.hu


Letöltés: [pdf]    [rtf]    [zip]   
A teljes bibliográfia kinyomtatható
(kb. 96 oldal)