ROMÁNIAI
MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
TARTALOMJEGYZÉKE NÉVMUTATÓVAL
(2003-2007 második félév)


Összeállította:
Veress Emőd

2007

A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Veress Emőd, 2007
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2007. szeptember 3.
http://www.lib.pte.hu


      A 2003-ban indult egyetlen határon túli magyar jogi szaklap termését összegzi ez a repertórium, pontosabban szerzői mutató. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű. 2006-ban eddig az első két szám jelent meg. A szaklap CNCSIS akkreditácója folyamatban van.

      A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika. A szaklap irányítása most van átszervezés alatt a CNCSIS kritériumoknak megfelelően.Tartalmi mutató  |  Szerzői mutató |
Tartalmi mutató

2007/2   2007/1   2006/3   2006/2   2006/1   2005/2   2005/1   2004/2   2004/1   2003/2   2003/1

2007/2


Bechtold Imola: Mediáció – reform az igazságügyben (IX. ETDK)
Czika Tihamér: Hol tart Románia fogyasztóvédelme? (IX. ETDK)
Kuti Csongor: Büntetőjogi szankciók az EU-ban (Jegyzet)
Mohay Ágoston: Az Európai Parlament interparlamentáris Kapcsolatai (Tanulmány)
Székely János: A védzáradékok természete és működése (IX. ETDK)
Szikszai Tamás: A társasági jogi normák egységesítési törekvései az Európai Unióban (IX. ETDK)
Varga Attila: A jogforrási rendszer néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása (Tanulmány)
Veress Emőd: Jogászképzés a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemen? (Jegyzet)

2007/1


Csink Lóránt: A köztársasági elnöki tisztség Közép-Európában. A lengyel, a cseh és a szlovák út
Hamza Gábor: Az Európai Közösségek Bírósága és a jogegységesítés az Európai Unióban
Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: A közösségi jog időközi kérdései az új tagállamok jogalkalmazásában
Nótári Tamás: Földi András-Hamza Gábor: A római jog története és institúciói
Petrétei József: A korrupció jellemzői és az ellene való küzdelem lehetőségei
Sándor István: Nótári Tamás: Jog és vallás az ókori Rómában
Szalay Klára – Szabó Gergely: Románia Európai Uniós csatlakozása a Magyar Köztársaság Országgyűlésének munkájában
Torma András: Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának igazgatástudományi modellje

2006/3


Grád András: Büntetőjogi és büntetőeljárási kérdések az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
Korinek László: Az igazságszolgáltatás mint rendszer, szervezeti kutatások
Kuti Csongor: Igazságosság és restitúció
Lichtenstein József: Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
Nánási László: A szervezett bűnözés kérdései a magyar anyagi és eljárási büntetőjogban
Sáriné Simkó Ágnes: Az új polgári törvénykönyv megalkotásának jelenlegi helyzete Magyarországon
Varga Attila: Törvényhozási kísérlet a vallásszabadság és az egyházak jogállásának szabályozásáról
Veress Emőd: Törvénykönyveink állapotáról

2006/2


Andrássy György: Az anyanyelv használatához való jog jellege
Csernicskó István: A magyar nyelv használata Kárpátalján. A jogok és a gyakorlat
Ernszt Ildikó: Ébresztő a (látszólagos) Csipkerózsika álomból? - Nyelvi jogok a nemzetközi jogban
Fábián Gyula – Kokoly Zsolt: Összefoglalás a romániai magyar jogászok kutatásairól 1990-2005
Göncz László: Az anyanyelv használatához való jog Szlovéniában
Szabómihály Gizella: A szlovák nyelvpolitika és a kisebbségek anyanyelv-használati lehetőségei és törekvései
Szekeres Péter: Az anyanyelv használatához való jog Horvátországban
Trócsányi László: Az anyanyelv használatához való jog a nemzeti alkotmányokban
Varga Attila: Az anyanyelvi jogok szabályozása Romániában
Veress Emőd: Nyelvhasználati jogok a román közigazgatásban

2006/1


Anka Tibor: A közjegyzők szerepe egy modern piacgazdaságban
Banicz Erika: Tájékoztató a magyar bírák közösségi jogi felkészítéséről
Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Zeller Judit: A Legfelsőbb Bíróság elnöke jogállása és az igazságszolgáltatási reform
Fábián Gyula: Elmélkedés a romániai ügyészség reformjáról
Füsthy Zsolt: Magyar ügyvédek az Európai Unióban
Molnár Gábor: Az ügyészség az új évezredben
Petrétei József: Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a magyar igazságügyi rendszerre
Szemán Felicitász: A magyar bírósági reform

2005/2


Csizmadia Tamás: A totális államok ideologikus legitimációs technikái
Fábián Gyula: A csatlakozási szerződés – az átmeneti rendelkezések és a védzáradékok perspektívájából
Gerencsér Balázs: Nyelvi jogok történeti áttekintése Romániában
Jakab András: Ismeretelmélet és politika Kelsen nemzetközi jogi tanaiban
Szajbély Katalin: A magyar antidiszkriminációs szabályozás fogalomrendszere
Szikszai Tamás: Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a székely erdőgazdálkodásra
Varga Zs. András: Jelentés az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységéről az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6., budapesti ülésére

2005/1


Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése
Kokoly Zsolt: Az adóügyi bíráskodás néhány alkotmányossági kérdéséről - Románia 2003-ban módosított Alkotmánya tükrében
Petrétei József: A magyar jogharmonizáció az európai uniós csatlakozás előtt és után
Prugberger Tamás: A gazdasági és szociális érdekegyeztetés a fejlett nyugati államokban
Tibori Szabó Kinga: A népek önrendelkezésének belső formája: az egyéni szabadság vagy jog a kollektív autonómiához
Tóth Judit: A vizionált nemzetpolgárság
Vallasek Magdolna: Gondolatok a román munkatörvénykönyv módosítási tervezetéről
Varga Attila: Kisebbségi jogok rendszere és a kulturális autonómia a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetben

2004/2


Bartis Ervin: A menekültek vagy más védelmi formával rendelkező személyek társadalmi integrációja
Drinóczi Tímea: A tulajdonhoz való jog a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában
Menyhárt Szabolcs: A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban a keleti bővítést követően
Prugberger Tamás: A munkaügyi érdekegyeztetés rendszere az Európai Unió országaiban
Tóth Judit: Miért nem lehet, ha szabad? A többes állampolgárság a nemzetközi és az európai közösségi jog felől
Vallasek Magdolna: Az öregségi nyugdíj kérdése a hatályos társadalombiztosítási jogban és helye a román nyugdíjrendszerben
Varga Attila: A tulajdonhoz való jog alkotmányos szabályozása Romániában
Veress Emőd: A bírói hatalom reformja Romániában

2004/1


Bartis Ervin: Belső menekültek és a belső menekülésre vonatkozó irányelvek
Fábián Gyula: Az őrizetbevétel és az előzetes letartóztatás a Büntetőeljárási Törvénykönyv 2003-as módosításai után
Fekete Emőke: Az elektronikus választott bírósági eljárás jogi aspektusai
Megemlékezés: Dr. Sipos István (1949-2004)
Szajbély Katalin: Regisztrálható-e az identitás?
Tibád Tekla: A jóhiszeműség szerepe az ingatlanoknak nem tulajdonostól való tulajdonszerzésében
Tilk Péter: A hátrányos megkülönböztetés tilalma a magyar országgyűlési biztos gyakorlatában
Vallasek Magdolna Márta: Az anyák védelmének társadalombiztosítási eszközei
Varga Attila: Nyelvi jogok szabályozása

2003/2


Fábián Gyula: Az előzetes döntési eljárás, híd a közösségi és a nemzeti bíróságok között
Fekete Emőke: Az elektronikus szerződés létrejötte
Románia Alkotmánya
Sztranyiczky Szilárd: A földtulajdonjogi igazolványok jogi jellegéről
Vallasek Magdolna Márta: Tanulmányok Dr. Domé Márta egyetemi tanár 70. születésnapjára
Veress Emőd: A romániai regionális fejlesztés aktuális problémái

2003/2


Fábián Gyula: A Nizza-i szerződés és az Európai Unió alapjogi chartája
Menyhárt Gabriella: Az elektronikus aláírás szabályozása a román jogrendszerben
Portik Imre: A román Nemzeti Korrupcióellenes Ügyészség
Sipos Dóra: A fuvarjog néhány aktuális kérdéséről, az 1999. évi montreali egyezmény fényében
Sipos István: A Kereskedelmi Törvénykönyv időszerűségéről
Sztranyiczky Szilárd: Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének megerősítéséért
Varga Attila: Az alkotmány felülvizsgálatának folyamata
Veress Emőd: A prefektus és a prefektúra intézménye
Szerzői mutató

A   B   C   D   E   F   G   H   J   K   L   M   N   P   R   S   T   V   Z

A


Andrássy György: Az anyanyelv használatához való jog jellege, 2006/2
Anka Tibor: A közjegyzők szerepe egy modern piacgazdaságban, 2006/1

B


Banicz Erika: Tájékoztató a magyar bírák közösségi jogi felkészítéséről, 2006/1
Bartis Ervin: A menekültek vagy más védelmi formával rendelkező személyek társadalmi integrációja, 2004/2
Bartis Ervin: Belső menekültek és a belső menekülésre vonatkozó irányelvek, 2004/1
Bechtold Imola: Mediáció – reform az igazságügyben (IX. ETDK), 2007/2

C


Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea, Zeller Judit: A Legfelsőbb Bíróság elnöke jogállása és az igazságszolgáltatási reform, 2006/1
Czika Tihamér: Hol tart Románia fogyasztóvédelme? (IX. ETDK), 2007/2
Csernicskó István: A magyar nyelv használata Kárpátalján. A jogok és a gyakorlat, 2006/2
Csink Lóránt: A köztársasági elnöki tisztség Közép-Európában. A lengyel, a cseh és a szlovák út, 2007/1
Csizmadia Tamás: A totális államok ideologikus legitimációs technikái, 2005/2

D


Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése, 2005/1
Drinóczi Tímea: A tulajdonhoz való jog a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában, 2004/2
Drinóczi Tímea – Chronowski Nóra – Zeller Judit: A Legfelsőbb Bíróság elnöke jogállása és az igazságszolgáltatási reform, 2006/1

E


Ernszt Ildikó: Ébresztő a (látszólagos) Csipkerózsika álomból? - Nyelvi jogok a nemzetközi jogban, 2006/2

F


Fábián Gyula: A csatlakozási szerződés – az átmeneti rendelkezések és a védzáradékok perspektívájából, 2005/2
Fábián Gyula: A Nizza-i szerződés és az Európai Unió alapjogi chartája, 2003/1
Fábián Gyula: Az előzetes döntési eljárás, híd a közösségi és a nemzeti bíróságok között, 2003/2
Fábián Gyula: Az őrizetbevétel és az előzetes letartóztatás a Büntetőeljárási Törvénykönyv 2003-as módosításai után, 2004/1
Fábián Gyula: Elmélkedés a romániai ügyészség reformjáról, 2006/1
Fábián Gyula – Kokoly Zsolt: Összefoglalás a romániai magyar jogászok kutatásairól 1990-2005, 2006/2
Fekete Emőke: Az elektronikus szerződés létrejötte, 2003/2
Fekete Emőke: Az elektronikus választott bírósági eljárás jogi aspektusai, 2004/1
Füsthy Zsolt: Magyar ügyvédek az Európai Unióban, 2006/1

G


Gerencsér Balázs: Nyelvi jogok történeti áttekintése Romániában, 2005/2
Göncz László: Az anyanyelv használatához való jog Szlovéniában, 2006/2
Grád András: Büntetőjogi és büntetőeljárási kérdések az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában 2006/3

H


Hamza Gábor: Az Európai Közösségek Bírósága és a jogegységesítés az Európai Unióban, 2007/1

J


Jakab András: Ismeretelmélet és politika Kelsen nemzetközi jogi tanaiban, 2005/2

K


Kokoly Zsolt: Az adóügyi bíráskodás néhány alkotmányossági kérdéséről – Románia 2003-ban módosított Alkotmánya tükrében, 2005/1
Kokoly Zsolt – Fábián Gyula: Összefoglalás a romániai magyar jogászok kutatásairól 1990-2005, 2006/2
Korinek László: Az igazságszolgáltatás mint rendszer, szervezeti kutatások, 2006/3
Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: A közösségi jog időközi kérdései az új tagállamok jogalkalmazásában, 2007/1
Kuti Csongor: Büntetőjogi szankciók az EU-ban (Jegyzet), 2007/2
Kuti Csongor: Igazságosság és restitúció, 2006/3

L


Lichtenstein József: Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, 2006/3

M


Megemlékezés: Dr. Sipos István (1949-2004), 2004/1
Menyhárt Szabolcs: A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban a keleti bővítést követően, 2004/2
Menyhárt Gabriella: Az elektronikus aláírás szabályozása a román jogrendszerben, 2003/1
Mohay Ágoston: Az Európai Parlament interparlamentáris Kapcsolatai (Tanulmány), 2007/2
Molnár Gábor: Az ügyészség az új évezredben, 2006/1

N


Nánási László: A szervezett bűnözés kérdései a magyar anyagi és eljárási büntetőjogban, 2006/3
Nemessányi Zoltán – Kovács Bálint: A közösségi jog időközi kérdései az új tagállamok jogalkalmazásában, 2007/1
Nótári Tamás: Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, 2007/1

P


Petrétei József: A magyar jogharmonizáció az európai uniós csatlakozás előtt és után, 2005/1
Petrétei József: Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a magyar igazságügyi rendszerre, 2006/1
Torma András: Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának igazgatástudományi modellje, 2007/1
Portik Imre: A román Nemzeti Korrupcióellenes Ügyészség, 2003/1
Prugberger Tamás: A gazdasági és szociális érdekegyeztetés a fejlett nyugati államokban, 2005/1
Prugberger Tamás: A munkaügyi érdekegyeztetés rendszere az Európai Unió országaiban, 2004/2

R


Románia Alkotmánya, 2003/2

S


Sándor István: Nótári Tamás: Jog és vallás az ókori Rómában, 2007/1
Sáriné Simkó Ágnes: Az új polgári törvénykönyv megalkotásának jelenlegi helyzete Magyarországon 2006/3
Szabómihály Gizella: A szlovák nyelvpolitika és a kisebbségek anyanyelv-használati lehetőségei és törekvései, 2006/2
Szabó Gergely – Szalay Klára: Románia Európai Uniós csatlakozása a Magyar Köztársaság Országgyűlésének munkájában, 2007/1
Szajbély Katalin: A magyar antidiszkriminációs szabályozás fogalomrendszere, 2005/2
Szajbély Katalin: Regisztrálható-e az identitás? 2004/1
Szalay Klára – Szabó Gergely: Románia Európai Uniós csatlakozása a Magyar Köztársaság Országgyűlésének munkájában, 2007/1
Székely János: A védzáradékok természete és működése (IX. ETDK), 2007/2
Szekeres Péter: Az anyanyelv használatához való jog Horvátországban, 2006/2
Szemán Felicitász: A magyar bírósági reform, 2006/1
Szikszai Tamás: A társasági jogi normák egységesítési törekvései az Európai Unióban (IX. ETDK), 2007/2
Szikszai Tamás: Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a székely erdőgazdálkodásra, 2005/2
Sipos Dóra: A fuvarjog néhány aktuális kérdéséről, az 1999. évi montreali egyezmény fényében, 2003/1
Sipos István: A Kereskedelmi Törvénykönyv időszerűségéről, 2003/1
Sztranyiczky Szilárd: A földtulajdonjogi igazolványok jogi jellegéről, 2003/2
Sztranyiczky Szilárd: Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének megerősítéséért, 2003/1

T


Tibád Tekla: A jóhiszeműség szerepe az ingatlanoknak nem tulajdonostól való tulajdonszerzésében, 2004/1
Tibori Szabó Kinga: A népek önrendelkezésének belső formája: az egyéni szabadság vagy jog a kollektív autonómiához, 2005/1
Tilk Péter: A hátrányos megkülönböztetés tilalma a magyar országgyűlési biztos gyakorlatában, 2004/1
Torma András: Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának igazgatástudományi modellje, 2007/1
Tóth Judit: A vizionált nemzetpolgárság, 2005/1
Tóth Judit: Miért nem lehet, ha szabad? A többes állampolgárság a nemzetközi és az európai közösségi jog felől, 2004/2
Trócsányi László: Az anyanyelv használatához való jog a nemzeti alkotmányokban, 2006/2

V


Vallasek Magdolna Márta: Az anyák védelmének társadalombiztosítási eszközei, 2004/1
Vallasek Magdolna Márta: Tanulmányok Dr. Domé Márta egyetemi tanár 70. születésnapjára, 2003/2
Vallasek Magdolna: Az öregségi nyugdíj kérdése a hatályos társadalombiztosítási jogban és helye a román nyugdíjrendszerben, 2004/2
Vallasek Magdolna: Gondolatok a román munkatörvénykönyv módosítási tervezetéről, 2005/1
Varga Attila: A jogforrási rendszer néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása (Tanulmány), 2007/2
Varga Attila: A tulajdonhoz való jog alkotmányos szabályozása Romániában, 2004/2
Varga Attila: Az alkotmány felülvizsgálatának folyamata, 2003/1
Varga Attila: Az anyanyelvi jogok szabályozása Romániában, 2006/2
Varga Attila: Kisebbségi jogok rendszere és a kulturális autonómia a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetben, 2005/1
Varga Attila: Nyelvi jogok szabályozása, 2004/1
Varga Attila: Törvényhozási kísérlet a vallásszabadság és az egyházak jogállásának szabályozásáról, 2006/3
Varga Zs. András: Jelentés az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységéről az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6., budapesti ülésére, 2005/2
Veress Emőd: A bírói hatalom reformja Romániában, 2004/2
Veress Emőd: A prefektus és a prefektúra intézménye, 2003/1
Veress Emőd: A romániai regionális fejlesztés aktuális problémái, 2003/2
Veress Emőd: Jogászképzés a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemen? (Jegyzet), 2007/2
Veress Emőd: Nyelvhasználati jogok a román közigazgatásban, 2006/2
Veress Emőd: Törvénykönyveink állapotáról, 2006/3

Z


Zeller Judit – Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea: A Legfelsőbb Bíróság elnöke jogállása és az igazságszolgáltatási reform, 2006/1