www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0033

Olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése könyvtári szolgáltatásokkal.
A PTE Egyetemi Könyvtár a minőségi oktatás és a hatékony tanulás szolgálatában.


Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem
Projektvezető: Szellőné Fábián Mária főigazgató-helyettes
Projektasszisztens: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes főigazgató
Pénzügyi vezető: Kisfalusi Etelka
Projekt összköltsége: 44.924.896 Ft
Támogatás összege: 44.924.896 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2010. április 01.
Projekt vége: 2011. november 30.
Támogatási szerződés: 2010. április 01.


Partnereink:

PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
PTE Deák Ferenc Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Janus Pannonius Gimnázium
Csorba Győző Megyei Könyvtár
Pécsi Városi KönyvtárRövid összefoglalás a projektről

A PTE 10 karára kiterjedő könyvtári hálózata és központi könyvtára pályázik differenciált, 24 órán át elérhető szolgáltatásfejlesztésre, nyilvános elektronikus katalógusának bővítésére, a könyvtárosok, informatikusok, rendszergazdák szaktudásának megújítására, akkreditált szakmai tanfolyamokkal és nyelvtanfolyamokkal. Összefogva a városi, és megyei könyvtárral, a PTE gyakorló iskoláival, valamint egy városi gimnáziummal olvasásnépszerűsítő programokat tervezünk az ifjúsági korosztály számára. Kooperálva a közoktatási intézmények tanáraival, támogatjuk az ifjúsági korosztály olvasási és digitális kompetenciáinak fejlesztését, illetve távolról elérhető szolgáltatásainkkal segítjük a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát. Saját szolgálandó közönségünk számára eddig is teljesített könyvtári szolgáltatásainkat dinamizáljuk. Honlapunkat dinamikus portállá alakítjuk, amelyet a jelenlegi magyar és angol nyelven kívül német nyelven is elérhetővé teszünk.


A jelenlegi helyzet bemutatása

A PTE Egyetemi Könyvtár hálózata 5 városban 10 kari könyvtárban, és 62 egyéb (intézeti, tanszéki, klinikai) könyvtárban szolgáltat. E könyvtári hálózat magas színvonalú, az egyetemen folyó oktatást, kutatást, gyógyítást, és tanulást segítő információszolgáltató intézményként a tudásközvetítés információs centrumaként hozzájárul az egyetemi lét magvát jelentő szakmai minőség megteremtéséhez. Nyilvános könyvtárként Pécs, valamint a Somogy, Tolna, Zala és Vas megyében működő képzések egyetemi szakkönyvtárai által a Dunántúl számára szakirodalmi szolgáltatásokat nyújt. A Könyvtár tevékenységének 2005-2010 közötti stratégiájában megfogalmazott főbb célok: az integrált egyetemi könyvtári szervezet megerősítése, biztonságos és költség-hatékony finanszírozása, a földrajzi helyzetből adódó könyvtári széttagoltság enyhítése az egész hálózatra érvényes egységes könyvtár szakmai elvek (koordinált gyűjteményépítés, azonos használati szabályzat, szolgáltatások, azonos informatikai rendszer, közös minőségbiztosítás, harmonizált képzés, továbbképzés stb.) által.

A Könyvtár fejlesztésének legfontosabb irányai: a használó-orientált szolgáltatások kínálati piacának megszervezése, az információszolgáltatás továbbfejlesztése, különös tekintettel a tartalomszolgáltatásra. Új technológiák, és tartalmak bevonása a magasabb szintű könyvtári szolgáltatások közvetítésére. A könyvtárhasználók felkészítése a könyvtári szolgáltatások fogadására, a digitális készségek kialakításának támogatása. A könyvtárnak, mint közösségi tudáspontnak az erősítése, a könyvtári épülettől és nyitvatartási időtől független hozzáférés biztosítása az információhoz és a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez. Szolgáltatásaink segítsék a hozzánk betérők életminőségének javítását, versenyképességének növelését.

Bár szolgálandó közönségünk a PTE egyetemi polgárai, nyilvános ODR könyvtárként azonban szolgáljuk a Dél-Dunántúl lakosait, szakembereit, és minden szakirodalmi információ iránt érdeklődőt az ország bármely területéről. Pályázó szakkönyvtáraink nyilvános, illetve ODR szolgáltató könyvtárként meghatározó szerepet játszanak a szűkebb (dél-dunántúli) és a tágabb (dunántúli), sőt országos könyvtári igények kielégítésében az orvos- és egészségtudomány, a műszaki, a bölcsészet-, és a természettudományok terén. A 2. legnagyobb ODR szolgáltató könyvtár vagyunk, a 2007-ben érkezett kérések száma 8546, melyből elektronikus formában 1533-at küldtünk, eredetiben 4912, nyomtatott másolatban 904-et.

A személyes használatok száma 1.145.926. Könyvtárunk szolgáltatási kapacitása közelíti a 100%-t, a szolgálandó közösség száma 45000, az aktív könyvtárhasználók száma 42279 fő (95% – 2007-es adat).

Jelenlegi szolgáltatásaink: helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés, könyvtárhasználati és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés, saját, vásárolt, és ingyenesen elérhető adatbázisok használata, használó képzés, Internet hozzáférés, WI-FI, reprográfia és könyvkötészet, muzeális könyvtár (Klimo Könyvtár) és egyetemtörténeti gyűjtemény háromnyelvű idegenvezetése.

A PTE könyvtári hálózat állománya a könyvtári egységekben különböző mértékben feltárt, ezért jelen pályázatban jelentős számú adatbázis bővítést szeretnénk megvalósítani, mind a modern, mind a régi könyves állomány vonatkozásában. Jelenleg állományunk feltártsága 60%-os. Eszközellátottság: a könyvtári hálózat számítógépeinek száma: 379 db, CORVINA integrált könyvtári rendszer valamennyi moduljával rendelkezünk. A nagyobb könyvtáraknak saját szervereik is vannak (fájlszerver, levelezőszerver, webszerver). Reprográfiai eszközök valamennyi könyvtárban vannak.

Jelenleg a könyvtári hálózat összesen 327 internet elérést biztosító asztali számítógépet tud a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátani. További jelentős informatikai infrastruktúra fejlesztést remélünk az elbírálás alatt álló TIOP pályázat által.


A fejlesztés célja

A fejlesztés célja hogy könyvtári hálózatunk minden egyes tagja jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást és kutatást, hallgatóink eredményes tanulását, és minden könyvtárhasználónk számára szakmai életpályájukon a sikeres boldogulást. A pályázattal nemcsak az egyetemi képzésen belüli formális, hanem az informális képzést is támogatjuk, hiszen innovációs szolgáltatásunkkal összehangoljuk a PTE-n működő tanulást segítő adatbázisokat, dokumentum- és információ szolgáltatási rendszereket. Új típusú kapcsolatot, dinamikusabb partnerséget kívánunk kialakítani az oktatókkal, kutatókkal, hallgatókkal, a korábbi puszta szolgálat helyett együttműködést megvalósítva. A pályázat révén azt reméljük, hogy minden típusú gyűjteményt és szolgáltatást „virtuális tanterembe” tudunk integrálni az új típusú tanulás támogatása érdekében. Alkalmazkodunk a digitális forradalom okozta változásokhoz, támogatjuk a digitális hallgatói portfoliók kezelését, indexelését és integrálását a könyvtár egyéb forrásaiba. Az országos lelőhely-nyilvántartáshoz igazodó OPAC-ot, és adatbázisokat építünk. Célunk információ-vagyonunk teljes körű feltárása és szolgáltatása.

Intenzív szolgáltatásfejlesztésünket munkatársaink szaktudásának folyamatos frissítésével, rugalmas átképzésével támogatjuk: akkreditált szakmai tanfolyamokon, idegen nyelvi és szaknyelvi képzéseken indítjuk őket. A modern információhasználat elsajátítását nemcsak a jövendő „tudásmunkásoknak” (könyvtárosoknak), hanem minden potenciális könyvtárhasználónak felkínáljuk.

Folyamatosan megújuló honlapunkat interaktív portállá szervezzük, amelyben a használói jelzéseket folyamatosan figyelve alakítjuk könyvtári hálózatunk szolgáltatásait. Szolgáltatásainkat, valamint az olvasást, tanulást népszerűsítő programjainkkal bővíteni kívánjuk potenciális használóink körét. Összhangban az Egyetem beiskolázási stratégiájával kiemelt célcsoportként kezeljük a térség középiskolás korosztályát (az iskolákkal együttműködési megállapodást kötünk).


A fejlesztés részletes célja

Pályázati fejlesztésünket az egész életen át tartó tanulás jegyében az utóbbi években bekövetkezett, majd a jövőben várhatóan felerősödő új tanulási és tanítási formák és új könyvtári közösségi kapcsolatok iránti igény megjelenése indukálta. A tanulás pedagógiai értelmezésében bekövetkezett változások nyomán újragondoltuk az olvasási kompetenciák korábbi fejlesztési feladatait, és e célt összekapcsoltuk a digitális kompetenciák fejlesztésének célkitűzésével. Célunk, hogy könyvtárunk olyan tanulási központ legyen, amely mind technikai, mind humánerőforrás szempontjából aktív tanulási környezetet biztosít. Az elmúlt egy évtizedben a társadalom, valamint szűkebb közösségünk (a kutatási szféra, az egyetemi és középfokú oktatás, és tanulás közösségei) részéről érkező új elvárások már elindítottak egy jobbára technikai jellegű fejlesztési folyamatot, amely most alapját képezheti egy minőségi szolgáltatásfejlesztésnek. A munkaállomások száma folyamatosan növekedett, a szerverek kapacitása, és üzemeltetésének biztonsága javult. Dinamikusan növekedett digitális adatvagyonunk. E vagyon szolgáltatása honlapunkon keresztül információ-gazdagnak mondható, amelyet differenciált szolgáltatásokon keresztül ajánlunk fel. Zömmel „klasszikus könyvtári szolgáltatásokat” kínálunk, könyvtárhasználóinkkal az eddig megszokott „szolgálat-típusú” kapcsolatban állunk, bár tettünk lépéseket szolgáltatásaink dinamizálása irányába (többszintű felhasználó képzés, web-alapú tájékoztató szolgálat, bizonyos szolgáltatások távoli elérése stb.). Az elmúlt 1-2 évben jelentkeztek azonban olyan igények is (elsősorban az élet-, és természettudományi kutatások, oktatók, PhD hallgatók, a vállalkozói szféra köréből), amelyek a szimpla könyvtári kiszolgáláson túl, aktívabb együttműködést igényelnek a könyvtártól. Az új partneri viszony igénye nemcsak a felsőoktatás és kutatás területéről, hanem a tágabb célközönségünk felől is egyre markánsabban jelenik meg. Formálódik egy olyan potenciális használói kör a közvetlen környezetünkben (általános és középiskolai diákok, nyugdíjasok, a vállalkozói szféra képviselői, a munkaerőpiacra bekerülni kívánó, vagy éppen magát átképezni kénytelen munkavállalók, általában a leszakadó térségek felnőtt népessége), akik direktebb, hatékonyabb könyvtári szolgáltatást igényelnek. Térségünk, a dél-dunántúli régió országos és nemzetközi összehasonlításban is a fejletlenebbek közé sorolható, amely távol esik a külföldi és hazai gazdasági centrumokból. A földrajzi adottságok miatt jellemzően aprófalvas régióban az országos átlaghoz viszonyítva magas a munkanélküliség. Az utóbbi években markánsan érzékeljük, hogy a nemzetközivé váló munkaerő piaci igények egyre rugalmasabb, folyamatosan változó és megújuló tudást igényelnek a munkavállalóktól. Nagyobb az igény a továbbképzésekre, átképzésekre is. A fenti változásokból eredően körvonalazódtak könyvtárunk fejlesztési szükségletei: a hagyományos és nem hagyományos, a formális és informális tanulást segítő szolgáltatások biztosítása és 24 órás szolgáltatása, gyűjteményeink, adatbázisaink, és szolgáltatásaink integrálása, az országos rendszerekhez kapcsolódása, az otthonról elérhető web-alapú szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, a könyvtári és nem könyvtári rendszerek összekapcsolása, a differenciált információhasználat.

Terveink megvalósításában eddig akadályt jelentett, hogy nem rendelkezünk a felhasználók igényeihez igazodó interaktív portállal, amely a digitális tartalmaknak a könyvtári állományokkal azonos felületen történő lekérdezésére és 24 órás szolgáltatására alkalmas. Ezen új típusú szolgáltatások hatékony működtetéséhez szükséges a könyvtáros, informatikus szaktudásának megújítására, nyelvtudásának fejlesztésére.

Látogatási statisztikáink, használói elégedettségvizsgálataink alapján fogalmaztuk meg fejlesztési prioritásainkat, és a könyvtár pályázati fejlesztési stratégiáját a fenntartó kezdeményezésére a rektori és a dékáni tanács is támogatta.


A fejlesztés várt eredményei

Fejlesztésünk elsőszámú prioritása, közvetlen célja az egész életen át tartó tanulás érdekében új tanulási és tanítási formák támogatása könyvtári eszközökkel. Mivel könyvtárunk az ide látogatók tanulásának színtere, közvetlen célunk az, hogy a könyvtárat használókat sikerrel és hatékonyan támogassuk tanulásukban. Ennek érdekében olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyekkel egyrészt megerősítjük az iskolai tanulmányaik során kialakult hagyományos olvasási kompetenciájukat. Olvasásnépszerűsítő programokat szervezünk az ifjúsági korosztály számára. Csatlakozunk az országos olvasásnépszerűsítő programokhoz, valamint fontos szerepünknek tartjuk, mint felsőoktatási könyvtár a tudományos eredmények népszerűsítését szolgáló programok szervezését (kiállítások szervezése magánkönyvtárak dokumentumaiból, nyílt napok szervezése a Klimo Könyvtárban, tanórák szervezése a diákoknak, író-olvasó találkozók szervezése az egyetemen publikáló oktatóival, egyetemi oktatók könyvbemutatói stb.). További célunk, hogy elősegítsük könyvtárhasználóink számára a digitális tartalmak megtalálását, szelektálását és feldolgozását biztosító digitális kompetenciák megszerzését. Ehhez szükség van arra, hogy munkatársaink értsék meg a tanulás megváltozott társadalmi szerepéből következő, a könyvtárakra háruló új feladatokat. Ennek szellemében készítjük fel e feladatra munkatársainkat, azaz „képezzük a képzőket”, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy a legkülönfélébb társadalmi csoportokból érkezők sokféle tanulási igényeire választ tudjanak adni. Partnereinknek tekintjük azokat a közoktatási és közművelődési intézményeket, amelyek a helyi képzési és tanulási szükségleteket elsődlegesen támogatják. A tanuláshoz szükséges dokumentumokat és információkat egységes, az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó adatbázis-rendszerbe, információtárakba rendezzük, fejlesztjük a meglévő adatbázisunkat, rövid távú célként kitűzve a könyvtári állomány teljes elektronikus feltárását. Pályázatunk fejlesztési prioritásai illeszkednek a Portál programban megjelenített valamennyi célkitűzéshez.

Fejlesztési projektünk eredményeként:

 • könyvtárunk aktív tanulási környezetet biztosít tanulási központtá fog alakulni,
 • szolgáltatásaink dinamizálódnak, és intenzívebbé válnak,
 • az eddig megszokott „szolgálat-típusú” könyvtáros – könyvtárhasználó kapcsolatot egy együttműködésen alapuló kooperatív partnerség váltja fel,
 • bővülni fog a könyvtárunk potenciális használóinak köre, az egyetemi polgárokon kívül a projektben megcélzott ifjúsági korosztály, az inaktívak, és a munkaerőpiac szereplői lesznek a könyvtárat használók főbb célcsoportjai,
 • távolról elérhető szolgáltatásainkat 24 órán keresztül otthonukból elérhetik a mozgásukban korlátozottak, a hátrányos helyzetűek,
 • gyűjteményeink, adatbázisaink és szolgáltatásaink kapcsolódni fognak az országos rendszerekhez,
 • az otthonról elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztésével, a könyvtári és nem könyvtári rendszerek összekapcsolásával differenciált információ-kínálat és -használat valósul meg,
 • a könyvtári portál létrehozásával dinamikus, interaktív honlap korszerű web2-es szolgáltatásokkal áll a felhasználók rendelkezésére,
 • az egyetemen keletkezett tudásanyagot láthatóvá, elérhetővé, és ezáltal széles körben hasznosíthatóvá tesszük,
 • ezen új típusú szolgáltatások hatékony működtetésével gazdagodik, megújul a könyvtáros szakemberek, informatikusok szaktudása, nyelvtudása. Könyvtáros szakembereink képesek lesznek arra, hogy egyetemünkön a képzést és oktatást szolgáló multidiszciplináris teamek hasznos tagjai legyenek.


A projekt közvetlen célcsoportja

A projekt közvetlen célcsoportja az egyetemi polgárok (a felsőoktatási képzés valamennyi –, alap, mester és PHD – képzésére járó nappali és levelezős hallgató, egyetemi oktatók, kutatók, az egyetem bármely egységében alkalmazott dolgozók, közvetett célcsoportja pedig valamennyi a PTE Egyetemi Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő potenciális felhasználó, hiszen nyilvános könyvtárként regionális, országos és nemzetközi szakirodalmi igényeket is kiszolgálunk, továbbá 5 régiós városban a helyi igényeket is kielégítjük

Az igények felmérése érdekében már évek óta alkalmazunk elégedettségi kérdőíveket, amelyek kiértékelésével az intézmény folyamatos fejlesztését a könyvtárhasználók befolyásolják. Különösen az ifjúsági korosztály felé nyitás érdekében bevontuk projektünkbe az egyetem gyakorló iskoláit, illetve a város egyik középiskoláját, és velük együttműködési megállapodást kötöttünk.

Az új szolgáltatások révén a könyvtár dokumentumai minden internet csatlakozással rendelkező személy (különösen a fogyatékkal élők számára) elérhetővé válnak. Ennek következtében a könyvtárhasználók száma jelentősen növekedhet, és könyvtárunk országos jelentősége erősödhet.

A fogyatékkal élők szükségleteit a nyitva tartás meghosszabbításával, a dokumentumokhoz való hozzáférés egyszerűsítésével és a 24 órás internetes távoli hozzáféréssel az elmúlt években is segítettük, most a pályázat keretében megvalósuló fejlesztések során a hozzáférők köre bővül.

A projekt fejlesztési eredményeit magas színvonalú technikai infrastruktúrával, könyvtári épületekkel, differenciált szolgáltatásokkal, és képzett – a projekt fő célkitűzéseit ismerő és értő – motivált szakember-gárdával juttatjuk el a célcsoporthoz. Fejlesztési törekvéseinket a könyvtár fenntartója igényli és támogatja.


A projekt részletes szakmai tartalma

A PTE Egyetemi Könyvtára jelenleg állományával, szolgáltatásaival az egyetemen folyó oktatást, gyógyítást, kutatást és művészeti alkotó tevékenységet segíti. Habár 17 telephelyen (Pécsett kívül még 4 megyében) tart fenn az egyetemi könyvtár hálózatához tartozó könyvtárakat, a fizikai decentralizáltságból adódó hátrányokat az egész hálózatra kiterjesztett integrált szervezeti struktúrával, egységes irányítással, informatikai infrastruktúrával, szolgáltatásokkal ellensúlyozza. Az elmúlt tíz évben megvalósult legfontosabb tevékenységek: az egyetemi könyvtár dokumentum állományának használati szempontú elemzését elvégeztük. Megkezdtük a virtuális könyvtár építését. A PTE könyvtári hálózat állománya a könyvtári egységekben különböző mértékben feltárt, ezért jelen pályázatban jelentős számú adatbázis bővítést szeretnénk megvalósítani, mind a modern, mind a régi könyves állomány vonatkozásában. Jelenleg állományunk feltártsága 60%-os, tervezett célszám: 55 ezer dokumentum feltárása a pályázat ideje alatt.

Tartalomszolgáltatásunk tervezett új eleme a TIOP-ban megpályázott „DigiTár”. Mivel olvasóink többször ugyanarról a dokumentumról kérnek reprodukciót, költségmegtakarítási céllal azt tervezzük, hogy csak egyszer reprodukáljuk a keresett dokumentumot, majd egy olyan tartalomtárba helyezzük el a digitalizált tartalmakat, ahonnan igény szerint a weben keresztül akárhányszor letölthetőek. A digitális tartalmak előállításába szándékozunk az olvasókat is bevonni: a kért dokumentumokat saját maguk is szkennelhetik. Az olvasók által előállított anyagok a könyvtáros szakemberek kontrollja után kerülnek be a rendszerbe.

Az anyagokat a szerzői jogok maximális figyelembe vételével tesszük elérhetővé. Ez a dokumentumtár a felhasználók konkrét, valós igénye szerint növekszik, és tartalma széles közönség számára elérhető lesz. A tartalomtárba bekerülő dokumentumok katalógusunkban kereshetőek lesznek. Jelen pályázatban a fentebb leírt tevékenységekre, szolgáltatásokra, és infrastruktúrára támaszkodva egy új feladatra fókuszálunk: használóink olvasási és digitális kompetenciáit fejlesztjük, azért, hogy a könyvtár nyomtatott és digitális állományát minél felkészültebben, hatékonyabban és önállóbban használják a minőségi és a hatékony tanulás érdekében. A differenciált és minőségi szolgáltatások működtetéséhez gyakorlott és kellő létszámú szakemberrel rendelkezünk. E pályázat keretein belül hangsúlyosan jelenítjük meg a könyvtáros szaktudás megújítását akkreditált szakmai és nyelvtanfolyamok segítségével. Könyvtárosaink képzése mellett fontosnak tartjuk a könyvtárhasználók felkészítését a könyvtári szolgáltatások fogadására, támogatjuk a digitális készségek kialakítását. Ennek érdekében differenciált olvasásnépszerűsítő programokat szervezünk. A könyvtárat, mint közösségi tudáspontot erősítjük, a könyvtári épülettől és nyitvatartási időtől független hozzáférést biztosítunk az információhoz és a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez. Szolgáltatásaink ezáltal segítik a hozzánk betérők életminőségének javítását, versenyképességének növelését.

C 1 Támogatható tevékenységek – szolgáltatásfejlesztés

 • távoli elérésű online szolgáltatásfejlesztés
 • közhasznú információk közzététele a honlapon, oktatói bibliográfia fejlesztése
 • Digitális és információ-keresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok
 • idegen nyelvi tanfolyamok szervezése
 • Szaknyelvi tanfolyam szervezése
C 1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenység
 • adatbázis fejlesztés
 • interaktív honlap, portál kialakítás, honlap többnyelvű (angol, német) megjelenítése
 • internetes olvasásnépszerűsítő játékok, feladatok,
 • olvasásnépszerűsítő programok az ifjúsági korosztálynak a projekt ideje alatt havi 2 alkalommal
 • könyvtárhasználatot népszerűsítő foglalkozások a projekt ideje alatt havi 2 alkalommal
 • könyvtáros szaktudás fejlesztése

C 1.2. Választható tevékenység

 • akkreditált könyvtárszakmai képzések
 • 10% erejéig bútor berendezés az orvoskari könyvtár számára
vendégkönyv telefonkönyv levelezés