www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
PTE Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár

|  Bemutatkozás |  Gyűjtőkör |  Szolgáltatás |  Nyitvatartás |  Elérhetőség |  Statisztikák |
|  Dokumentumok |  Ajánlott weboldalak |

Felhívás

A PTE Könyvtárának Használati szabályzata alapján 2007. február 4-től a könyvtárba való belépéskor kötelező az olvasójegyet a könyvtárosoknak leadni, ennek hiányában térítésmentes napijegyet lehet igénybe venni.

A BTK-TTK Könyvtárba állományvédelmi okok miatt 2011. szeptember 1-től LAPTOPOT CSAK KÉZBEN (táska nélkül) szabad bevinni! Együttműködésüket köszönjük!

262-es eMagyarország pont:
A számítógépteremben eMagyaroszág pont üzemel.
Kapcsolattartó: Zoboki András – (72) 503-600 / 24356


Bemutatkozás

Küldetésnyilatkozat

„Hinni abban kell, ami még nincs hogy legyen.”

A Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtárának – a tudásalapú társadalom alapintézményeként – feladata az, hogy elsősorban az oktatók és hallgatók számára biztosítsa a dokumentumokhoz és az információhoz a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést, szakmai tevékenységével szolgálja a Bölcsészettudományi és Természettudományi Karokon folyó képzést és kutatómunkát, és tevékenyen részt vegyen az információs kultúra elsajátíttatásában. Nyilvános állami egyetemi könyvtárként gyűjtse, feltárja, rendelékezésre bocsássa és közvetítse a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködjön más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszerében.

Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár
Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár

Szakmai tevékenységének célja – együttműködve a hazai és nemzetközi intézményekkel – az egyetemen folyó képzés és kutatás szakirodalmi és információs igényeinek színvonalas kielégítése és felhasználóinak minőségi kiszolgálása.

Ennek érdekében törekszik az egyetemen oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi irodalmát gyűjteménnyé rendezni, feltárni és rendelkezésre bocsátani az intézményben folyó oktató-, kutatómunka számára, és biztosítani a szakirodalomról való teljes körű tájékoztatást, biztosítja a szakirodalmi dokumentációs ellátást, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

Tanévkezdés
Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár - Tanévkezdés - 2006 szeptembere

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, felméri a belső egységek, tanszékek erre vonatkozó igényeit, és a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül törekszik ezek minél teljesebb kielégítésére.

Támogatja az intézmény hallgatóit, oktatóit, dolgozóit a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében könyvtárközi kölcsönzés, interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével.

A könyvtár története

Könyvtárunk, mint az oktatási intézmény része, szervesen kapcsolódik az egyetem, illetve jogelődje a Tanárképző Főiskola történetéhez. Létrehozásától kezdve alapvető feladata az anyaintézmény céljainak megvalósításának segítése. A könyvtár ebből következően ugyanúgy fejlődött, ahogy az oktatási intézmény, amely a könyvtár szolgáltatásait igényelte. Ahogy módosult az oktatási intézmény neve és feladata, ugyanúgy változott a könyvtáré is. Tekintsük át ezeket a korszakokat!

1. A Pécsi Pedagógiai Főiskola Könyvtára, 1948-1961
2. A Pécsi Tanárképző Főiskola Könyvtára, 1962-1981
3. A JPTE Tanárképző Kari Könyvtár, 1982-1991
4. A JPTE Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár, 1992-2000
5. A PTE Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár, 2000-

Praktikus Ismeretek a BTK-TTK Könyvtár használatához

 • Kabát, táska ruhatárban történő elhelyezése kötelező! (az "A" ép. főbejáratánál).
 • A könyvtárba LAPTOPOT CSAK KÉZBEN (táska nélkül) szabad bevinni!
 • Kérjük, hogy a könyvtárba behozott bármilyen könyvet és mappát be- és kijövetelkor szíveskedjék a könyvtárosnak bemutatni!
 • A könyvtár csak olvasójeggyel használható! Elvesztését kérjük jelezze.
 • Az egyetem polgárai részére ingyenes a beiratkozás.
 • Kültagoknak beiratkozási díjat kell fizetni.
 • Az összes kikölcsönzött könyvek száma nem haladhatja meg a 10 db-ot.
 • A kölcsönzési idő 1 hónap + 1 hónap hosszabbítás. A már kikölcsönzött művekre térítés ellenében előjegyzés kérhető.
 • Telefonon is elfogadunk hosszabbítást, az olvasójegy számának bediktálásával (tel.: (72) 503-600 / 24154), illetve lehet e-mail-ben is. (E-mail cím: ).
 • A kölcsönzési idő letelte után a számítógép automatikusan késedelmi díjat számol fel, amely 20 Ft/nap/könyv.
 • A lejárt könyvekről első ízben e-mailben küldünk értesítést.
 • Az elveszett vagy megrongált könyvek pótlásának rendjét a Használati szabályzat tartalmazza.
 • Folyóiratot és olvasótermi anyagot nem kölcsönzünk. Kivéve: zárástól-nyitásig előzetes könyvtár igazgatói engedéllyel.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy az online katalógus mellett a cédulakatalógust is használja régebben beszerzett könyvek esetében.
 • Személyi adatainak változását, kérjük jelezze. (név, lakcím, személyi igazolvány, e-mail cím)
 • Kérjük, jelezze állomány-gyarapítási javaslatát a könyvtárosnak.
 • Könyvek adminisztráció nélküli kivitelét a biztonsági berendezés jelzi. A tényről jegyzőkönyv készül, amelyet elküldünk az illetékes dékánnak.
 • Bármilyen a könyvtár használati szabályzatától eltérő kéréssel forduljon a könyvtár igazgatójához.

Gyűjtőkör

Az állomány a teljesség igényével reprezenzálja a karok mindenkori profiljának megfelelő belföldi kurrens szakirodalmat, a pedagógiai, pszichológiai és módszertani anyagot, a hazai kurrens könyvészeti irodalmat, nemzeti bibliográfiai kiadványokat és szakbibliográfiákat válogatva szerzi be.

Állomány összetétele:

Törzsállomány ( könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok)

 • 1900 után kiadott könyvek (kölcsönözhető állomány)
 • olvasótermi állomány (nem kölcsönözhető)
 • időszaki kiadványok
 • mikrodokumentumok
 • segédkönyvtári anyag

Különgyűjtemény

 • Kari kiadványok (oktatók, hallgatók szak és szépirodalmi munkái, történeti értékkel bíró kéziratok, stb.)
 • Szakdolgozatok, TDK dolgozatok, disszertációk
 • Hajdú Péter hagyaték (Finnugor tanszék)
 • XX. századi külpolitikai dokumentumok (német, francia, olasz) (BTK Társadalomtudományi)
 • Térképtár (Földrajzi intézet)

Elektronikus könyvtár (adatbázisok, CD-gyűjtemény)

Védett dokumentumok (1900 előtt megjelent könyvek)

Szakkönyvtárak: a speciális szakterületek anyagát gyűjtik

 • BTK Angol-Német és Osztrák Könyvtár (angol-amerikai irodalom, nyelvészet és kultúra, német-osztrák-svájci irodalom, nyelvészet és kultúra)
 • BTK Filozófia-Politológia Szakkönyvtár (filozófia, esztétika, etika, logika, nemzetközi kapcsolatok, kommunikáció, közigazgatás, jog)
 • BTK Társadalomtudományi Szakkönyvtár (történelem, néprajz, szociológia, szociálpolitika)
 • PTE Földrajzi Intézet Szakkönyvtára

Szolgáltatás

Katalógusaink

 • 1997 előtt megjelent könyvek katalógusa - A hagyományos cédulakatalógusunkban a szerző/egyéb közreműködők, közreadó testület és/vagy a mű címe szerint egyetlen betűrendben lehet keresni.
 • Sorozati katalógus (1997-ig) – Az egyes művek sorozati címe alapján összeállított katalógus
 • az Egyetemes Tizedes Osztályozás- szerinti szakkatalógus (1997-ig) a műveket tárgyuk szerint csoportosítva
 • Irodalmi analitikus katalógus (1997-ig) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szépirodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írásokat (monográfiák, tanulmányok, kritikák, verselemzések) a jelentős (főként klasszikus szerzők) színházi előadások és filmbemutatók kritikáit összegyűjtő és azt betűrendben feltáró katalógus.

Ha cédulakatalógusban keres:

 • A könyvek kikéréséhez írja ki a könyv adatai mellett a cédula bal fölső sarkán található „jelzet”-et (mely a könyv helyét jelzi ) ill. a jobb fölső sarokban található leltári számot.
 • Soha ne vegyen ki cédulát a katalógusfiókból! Ha gondja van a cédula tartalmával, akkor vagy a könyvtárost hívja oda, vagy az egész fiókot vigye a könyvtároshoz.

1997-ben áttértünk az elektronikus katalógus használatára ezért az új könyveinkről ott érdemes tájékozódni.
Az elektronikus katalógusban egy keresőfelületen tájékozódhatunk a szerző, cím, kiadó, tárgyszó, ETO, és kiadó szerinti kereséssel.
Az új adatok beépítésével párhuzamosan folyik a régi könyvek retrospektív feldolgozása, ezeket mindenképp érdemes megnézni a cédulakatalógusban is.

Helyben olvasás

Ingyenesen, akár napijeggyel is igénybevehető szolgáltatás. Helyszíne az olvasóterem, a folyóirat-olvasósarok és a kutatóterem.
Csak helyben használható dokumentumok:

 • időszaki kiadványok
 • mikrodokumentumok
 • különgyűjtemények állománya
 • segédkönyvtári anyag
 • olvasóterem állománya
 • védett dokumentumok (pl: 1900 előtt megjelent könyvek)

Kölcsönzés

Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók vehetik igénybe. Az olvasójegyre egy időben tíz dokumentum kölcsönözhető. Egyetemi oktatók és kutatók részére húsz dokumentum adható ki egy időben. A kölcsönzési idő egy hónap, oktatóknak három hónap. A kölcsönzési határidő egyszer hosszabbítható meg, egyetemi oktatók ötször hosszabbíthatnak: | Telefon: (72) 503-600 / 24154

Kölcsönözhető kötetek száma Kölcsönzési határidő Hosszabbítás
PTE oktatói 20 3 hónap 5 x 1 hónap
Kutatók 20 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE szakkollégistái 20 1 hónap 1 x 1 hónap
Diák 10 1 hónap 1 x 1 hónap
Egyéb olvasók 10 1 hónap 1 x 1 hónap
PTE Egyetemi Könyvtár dolgozói 20 1 hónap 1 x 1 hónap

Könyvtárközi kölcsönzés

A saját állományból ki nem elégíthető olvasói igények könyvtárközi kölcsönzés útján bocsáthatók rendelkezésre, a dokumentum átkölcsönzése, vagy térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés rendjét, a szolgáltatás megrendelőjét terhelő költségeket külön szabályzat tartalmazza.
Ügyintéző: Hurkóné Kereszti Erzsébet (oktatók, hallgatók részére) vagy | Telefon: (72) 503-600 / 24514
Nyomtatványok: [.rtf]   [.pdf] (Házi könyvtárközi kérőlap)

Tájékoztatás

Általános tájékoztatást valamennyi könyvtáros végez. Ha az olvasónak egy téma feldolgozásához van szüksége megfelelő irodalomra, a cédula- vagy online katalógusok és bibliográfiák felhasználásával a tájékoztató könyvtárostól kaphat segítséget. Könyvtárunk és az ott található, illetve onnan elérhető források jobb megismerése érdekében igény szerint könyvtárhasználati órákat is tartunk.

Fénymásolás

Fénymásolást a könyvtár által biztosított területen külső vállalkozó végzi.

Számítógép és internet használat

Az Internet használatára a gépteremben és a kutatóteremben van lehetőség tizennyolc számítógépen. Könyvtárunk e-pontként még két számítógéppel várja az érdeklődőket. Nyomtatás térítési díj ellenében kérhető. A számítógépes katalógusban 11 gépen (OPAC) tájékozódhat a könyvtárban található CD-ROM-okról, amelyek helyben használhatóak. A keresőbe az „elektronikus dokumentum” (mint cím) kifejezést írva listát kaphat róluk. A könyvár gépeiről az Egyetemi Könyvtár által előfizetett adatbázisok is elérhetők.

Elérhetőség

Vezető: Dr. Szénászky Mária, könyvtárigazgató  | 
Cím:7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
Telefon: Könyvtárigazgató: (72) 503-600 / 24156 vagy (72) 501-522
Kölcsönzőpult/információ: (72) 503-600 / 24154
Fax: (72) 501-552
Hosszabítás: | Telefon: (72) 503-600 / 24154
Könyvtárközi
kölcsönzés:
| Telefon: (72) 503-600 / 24514
Hurkóné Kereszti Erzsébet (oktatók, hallgatók részére) | Telefon: (72) 503-600 / 24514
Internetes katalogus: OPAC
Munkatársak: Telefonkönyv


Könyvtárhasználati statisztika (2008)


Dokumentumok

A BTK-TTK Kari Könyvtár Földrajzi Intézeti Szakkönyönyvtárában elhelyezett szakdolgozatok és PhD dolgozatok jegyzéke: phddolgozatok.xls  |  szakdolgozatok.xls (Aktualizálva: 2011 június 28.)

A Sportoló Nemzet kiadványai: http://www.sportolonemzet.hu/

Ajánlott weboldalak

Saját kereshető linkgyűjteményünk

Kari honlapok
 • BTK
  A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
 • TTK
  A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara
Könyvtári katalógusok
 • Saját katalógus
  A Pécsi Tudományegyetem könyvtárainak katalógusa
 • Mokka
  Magyar országos közös katalógus
 • OSzK
  Országos Széchenyi Könyvtár
Általános keresők
 • Google
  A leggyakrabban használt keresőmotor
 • Startlap
  Téma szerinti keresés a magyar weben
 • LibInfo
  Könyvtári információs oldal
 • Wikipedia
  Online lexikon magyarul
 • Wikipedia
  Online lexikon angol nyelven
Bibliográfiák
 • PIM
  Petőfi Irodalmi Múzeum
 • OPKM
  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • Matarka
  Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
Elektronikus (irodalmi) szövegek Elektronikus újságok Online szótárak
 • MTA SZTAKI Szótárak
  Angol-magyar szótár
  Német-magyar szótár
  Francia-magyar szótár
  Olasz-magyar szótár
  Holland-magyar szótár
  Webster's Ninth New Collegiate Dictionary - Angol értelmező szótár
Tanuláshoz Hasznos
vendégkönyv telefonkönyv levelezés