www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
A Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának Használati Szabályzata

Jelen szabályzat a PTE Könyvtárának használati szabályzata.
A *-gal megjelölt részeit és a helyi sajátosságokat az egyes egységek külön utasítás alapján szabályozhatják.

     I. Alapelvek

A Pécsi Tudományegyetem Könyvtára (továbbiakban Könyvtár) regionális feladatkörű, nyilvános állami szak- és egyetemi könyvtár.
Mindenki látogathatja, aki a könyvtárhasználati szabályokat betartja.
A Könyvtár alábbi ingyenes alapszolgáltatásai igazolt személyazonosság (személyi igazolvány, új típusú jogosítvány, útlevél, tartózkodási engedély) alapján olvasójeggyel vagy napijeggyel vehetők igénybe:

 • könyvtárlátogatás
 • az állomány helyben használata
 • katalógusok használata
 • információ a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól.
A Könyvtár egyéb szolgáltatásait csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe.


     II. Olvasóink

1., A beiratkozás személyesen, a Könyvtár Használati szabályzatának aláírással igazolt tudomásul vételével történik. A Könyvtár tagja lehet minden 16. életévét betöltött személy.

2., A beiratkozáshoz szükséges:

 • személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy új típusú jogosítvánnyal, külföldiek esetében útlevéllel és/vagy tartózkodási engedéllyel igazolt személyazonosság,
 • bejelentett és igazolt magyarországi lakcím
 • 1 db igazolványkép
 • a beiratkozási díj egyszeri befizetése a Könyvtár bármely egységében a 2005. szeptember előtt beiratkozott PTE hallgatóknak EHA-kód.
3., A beiratkozási díj befizetése alól mentesülnek érvényes diákigazolvány vagy a kutatói, oktatói, egyéb alkalmazotti igazolás bemutatása esetén a PTE polgárai, valamint a könyvtárosok, a múzeumok, levéltárak dolgozói (közalkalmazotti igazolvány alapján), valamint a Könyvtárral erről megállapodást kötött intézmények tagjai.

4., Beiratkozott olvasóink olvasójegyet kapnak, melynek érvényessége a beiratkozástól számított egy év, a PTE hallgatóinál egy tanév. Érvényesítés előtt a tartozásokat a hálózat minden egységében rendezni kell. Az olvasójegy másra át nem ruházható.
Minden adatváltozást, valamint az olvasójegy elvesztését a Kölcsönzőben be kell jelenteni. A be nem jelentett elveszett olvasójeggyel való visszaélésért a felelősség az eredeti tulajdonost terheli. Az elveszett olvasójegy pótlásáért térítési díjat kell fizetni.
A könyvtári olvasójegy az olvasót feljogosítja a Könyvtár állományának és szolgáltatásainak helyben, illetve a Könyvtár honlapján keresztül történő használatára. A könyvkölcsönzésre vonatkozó feltételeket az egységek Kölcsönzési szabályzata tartalmazza. Az egyes különgyűjtemények*, speciális állományrészek használati rendjéről az adott gyűjteményről szóló tájékoztató nyújt információt.


     III. Szolgáltatásaink*

1., A kölcsönzés általános szabályai

A Kölcsönző nyitva tartási idejében, névre szóló, érvényes olvasójeggyel lehet igénybe venni. Az olvasójegy érvényesítésének a feltétele a könyvtári hálózat összes egységében fennálló tartozások rendezése.*
A kölcsönözhető dokumentumok köréről, számáról, a kölcsönzés határidejéről a Könyvtár a kölcsönzés helyén tájékoztatja olvasóit.* A Könyvtár biztosítja, hogy a használó személyesen, telefonon, ill. Interneten fennálló tartozásairól tájékozódjon.*
A kölcsönzési határidő, ha a mű nincs előjegyezve, illetve nem kérik többen, legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.* Hosszabbítani lehet személyesen, telefonon, Interneten.
A már kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető, mely díjköteles.
A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyveket tartozás napjától, függetlenül a felszólítás kiküldésétől, automatikusan napi késedelmi díj terheli.*
A kölcsönzési határidő követése és betartása az olvasó kötelessége. A késedelemben levő könyvek visszaadására a Könyvtár felszólítja olvasóit. A többszöri felszólításra sem rendezett tartozások behajtására a Könyvtár adósságbehajtó cég szolgáltatását veszi igénybe, majd az ügyet jogi útra tereli.
A PTE dolgozóinak, hallgatóinak az Egyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

2., Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok az alábbiak szerint pótolhatók:

Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja, a felajánlott példány elfogadható.
A dokumentum keménypapír fedéllel bekötött másolata érdemben helyettesíti az eredeti dokumentumot. Előállítási költsége a kölcsönvevőt terheli.
Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum antikvár forgalmi becsértékének pénzben való megtérítését követelheti.

3.,Könyvtárközi kölcsönzés

A saját állományban nem szereplő dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum átkölcsönzése vagy térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés rendjét külön szabályzat tartalmazza.*

4., Tájékoztatás

A tájékoztatás alábbi szintjei vehetők igénybe:

 • tájékoztatás a Könyvtár, a katalógusok, a számítógépes adatbázisok használatáról
 • tájékoztatás a Könyvtár állományáról
 • tájékoztatás az irodalomkutatás alapvető módszereiről és segédleteiről
 • szakirodalmi tájékoztatás
5. Egyéb szolgáltatások

 • a muzeális gyűjtemények és kiállítások bemutatása előzetes bejelentés alapján
 • oktatás, tanfolyamok*
 • másolat készítése (térítéses, az állományvédelmi és szerzői jogi szempontok figyelembe vételével)*
 • kötészeti tevékenység, diplomamunkák kötése, spirálozás
 • A Könyvtár tulajdonában levő, olvasók számára fenntartott számítógépek, Internet, számítógépes adatbázisok használata, nyomtatás CD-ROM adatbázisainkból (térítéses)*
 • A Könyvtár által épített e-könyvtár használata
 • Online oktatói bibliográfiát biztosító rendszer működtetése, folyóiratok impakt-faktora kereshetőségének biztosítása

     IV. Az olvasók jogai és kötelességei
 1. A Könyvtár az olvasók adatait számítógépen tartja nyilván, és azokat kizárólag könyvtári célokra használja fel.
 2. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A Könyvtár helyiségeibe kisméretű kézitáskánál nagyobb táska, szatyor, hátizsák stb. nem vihető be. A ruhatárban hagyott értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal.
 3. Étel és ital /tiszta víz kivételével/ a Könyvtár területére nem hozható be, helyiségeiben tilos a dohányzás.
 4. Az olvasótermekben a csendet és a rendet beszélgetéssel, mobiltelefon használatával vagy más módon nem szabad megzavarni.
 5. A Könyvtár területén és tulajdonában lévő számítógépeket csak a megengedett szolgáltatásokra szabad igénybe venni.
 6. A Könyvtár területén a hordozható magántulajdonú személyi számítógép használata engedélyezett, de a Könyvtár számítógépes hálózatára közvetlenül nem csatlakoztatható.
 7. A dokumentumok bármiféle reprodukálására szolgáló magáneszköz (fényképezőgép, videofelvevő, stb.) használatához engedélyt kell kérni.
 8. A könyvtár használatának szabályait megsértő olvasótól a Könyvtár szolgáltatásait ideiglenesen vagy véglegesen, részlegesen vagy teljesen megvonhatja.
 9. A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a Könyvtár vezetőjéhez fordulhat.
 10. A nyitva tartási időt, a szolgáltatási és késedelmi díjakat időszakonként a Főigazgató belső utasítása rendezi.
 11. A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát külön rendelkezések könnyítik.*
Pécs, 2009. március 4.

/Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes/
főigazgató
vendégkönyv telefonkönyv levelezés