www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának
Szervezeti és Működési Szabályzata

— 2006. december 14-től hatályos —I. fejezet

A KÖNYVTÁR JOGÁLLÁSA

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) az Egyetem által fenntartott szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, mely múzeumi feladatokat is ellát. A Könyvtár az Egyetem rektorának közvetlenül alárendelt, egységes irányítású, központi szolgáltató egység.

(2) A Könyvtár neve: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár.
Rövid neve: PTE EK
Angol neve: University Library of Pécs
Székhelye: 7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3.

(3) A Könyvtár fenntartója a Pécsi Tudományegyetem. A Könyvtár a Szenátus által megállapított költségvetési keretből központi feladatokat ellátó önálló gazdálkodást folytató egység. A Könyvtár fenntartója biztosítja a korszerűen szervezett könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási tevékenység végzéséhez szükséges elhelyezési, tárgyi és személyi feltételeket. Ezek pénzügyi fedezetét az Egyetem éves költségvetésében megtervezi, célszerű felhasználását lehetővé teszi.

(4) A Könyvtár szakmai és törvényességi felügyeletét az ágazati minisztérium, közvetlen felügyeletét az Egyetem rektora – átruházott jogkörrel a rektor által kijelölt rektorhelyettes – látja el.

II. fejezet

A KÖNYVTÁR FELADATA

2. § (1) A Könyvtár nyilvános könyvtár. A könyvtári rendszernek nyilvános és nem nyilvános egységei vannak. A Könyvtár nyilvános tudományos könyvtárként meghatározott szolgáltatásokat biztosít minden olyan állampolgár számára, aki hozzáférést igényel a Könyvtár különféle információs forrásaihoz. Részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében, és teljes gyűjteményéből szolgáltat az ODR-ben.

(2) A Könyvtár legfőbb feladata az általános egyetemi célok, az egyetemi politika és tevékenység támogatása, a kutató egyetemi ranghoz méltó könyvtári szolgáltatás biztosítása.

(3) A Könyvtár információs rendszerével, gyűjteményeivel, szolgáltatás-centrikus személyi állományával biztosítja az Egyetem oktató, kutató, gyógyító és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalomszolgáltatást és könyvtári információs ellátást a hagyományos és elektronikus (digitális) dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén.

(4) A Könyvtár együttműködve az Egyetem oktatóival, kutatóival elektronikus tananyagokat hoz létre, amelyeket digitális tananyag-tárba szervezve a hallgatók rendelkezésére bocsát.

(5) A Könyvtár a könyvtártudomány, könyvtár-informatika és művelődéstörténet terén tudományos kutatómunka végzésével is részt vesz e tudományok fejlesztésében, illetve a tudományos eredmények gyakorlati magvalósításában.

(6) Részt vesz az informatikus könyvtáros képzésben, a hallgatók számára gyakorlati képzési helyként működik.

(7) A Könyvtár együttműködik Pécs város, Baranya megye, és a dél-dunántúli régió könyvtáraival, és kezdeményező szerepet vállal a könyvtárak gyűjteményépítésének, valamint egyéb könyvtári szolgáltatásainak összehangolásában.

III. fejezet

A KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT MŰKÖDÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

3. § (1) A Könyvtár munkáját a főigazgató irányítja, akit nyilvános pályázat alapján a rektor bíz meg. A pályázatot a rektor készíti elő és írja ki.

(2) A pályázatokat a rektor által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi, majd ezt követően azokat a rektor megküldi a Könyvtári Tanácsnak, amely a pályázatokat véleményezi és a Szenátus elé terjeszti. A főigazgatói pályázat rangsorolásáról a Szenátus dönt. A rektor az ágazati minisztérium véleményének kikérését követően és a Szenátus véleményének mérlegelésével adja ki a vezetői megbízást.

(3) A főigazgató felelős a Könyvtár feladatainak maradéktalan ellátásáért, a költséghatékony gazdálkodásért, a könyvtári munkának az Egyetem igényeit szem előtt tartó szervezéséért, fejlesztéséért. A rektor által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a Könyvtár alkalmazásában álló dolgozók fölött a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározottak szerint.

(4) A főigazgató feladat- és hatásköre:

  a) képviseli a Könyvtárat,

  b) javaslatot tesz a rektornak, a Szenátusnak, illetve a Könyvtári Bizottságnak a Könyvtár működésére és fejlesztésére vonatkozóan,

  c) részt vesz a Rektori Tanács, a Szenátus és a Könyvtári Bizottság tevékenységében,

  d) tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Könyvtár éves munkáját, meghatározza a belső szabályzatokat, valamint a munka- és ügyrendet,

  e) gazdálkodik a megállapított költségvetési keretekkel és bevételekkel a Könyvtár fejlesztését elősegítő pályázati lehetőségek kiaknázásával,

  g) a rektor által átruházott hatáskörben gyakorolja a kiadói és terjesztői jogokat,

  h) felügyeli a VIII. §-ban felsorolt egységek munkáját,

  i) irányítja és felügyeli a gazdasági vezető és a titkárság vezetőjének munkáját,

  j) a Könyvtár érdekeinek szem előtt tartásával biztosítja a dolgozók továbbképzését,

  k) ellátja a Könyvtári Tanács elnökének feladatait.

(5) A főigazgatót munkájában főigazgató-helyettes(ek) segítik, aki(k)nek részletes feladatkörét a főigazgató határozza meg.

(6) A főigazgató-helyettest pályázat útján a rektor egyetértésével a könyvtári főigazgató nevezi ki 5 évre.

(7) A főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre:

  a) a főigazgató távollétében teljes hatáskörrel irányítja a Könyvtárat,

  b) irányítja és felügyeli a Központi Könyvtár osztályainak tevékenységét,

  c) irányítja a Könyvtár pályázati és minőségbiztosítási tevékenységét,

  d) szervezi a könyvtári dolgozók továbbképzését,

  e) irányítja és ellenőrzi a Koordinációs Bizottságok munkáját.

(8) A főigazgató munkáját, a Könyvtári Tanács, a Koordinációs Bizottságok, és a Könyvtári Főigazgatóság segítik.

(9) A Könyvtár gazdasági, pénzügyi, és számviteli munkáját a gazdasági igazgató irányítja. Felelős a főigazgatóval együtt a Könyvtár kötelezettségvállalásaiért, azok teljesítéséért, a racionális, költségtakarékos gazdálkodásért. A dolgozók munkaviszonyával összefüggő vezetői döntések előkészítésében részt vesz.

(10) A könyvtári egységeket a főigazgató által határozott időre kinevezett vezetők irányítják, akik tervezik, irányítják és ellenőrzik az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkáját.

(11) A kari könyvtári egységek vezetőinek kinevezésében a Kar vezetőjének jóváhagyási joga van.

(12) A könyvtári rendszer elemei: Központi Könyvtár, kari könyvtárak, intézeti (klinikai) szakkönyvtárak, és tanszéki könyvtárak.

(13) A Központi Könyvtár könyvtári rendszert kiszolgáló központi, valamint egyéb nyilvános könyvtári szolgáltatásokat lát el:

  a) igazgatás,

  b) informatikai menedzsment,

  c) adatbázis-menedzsment,

  d) Klimo Könyvtár működtetése és kutatószolgálat,

  e) Egyetemtörténeti Gyűjtemény működtetése,

  f) nyilvános könyvtári szolgáltatás

  g) informatikai kabinet működtetése

(14) A kari, intézeti, klinikai és tanszéki könyvtárak tudományterületi alapon a karokon, intézetekben, tanszékeken folyó oktatói, kutatói és tanulmányi igényeket szem előtt tartva működnek. Működésüket a Kari Könyvtárak Működési Szabályzatai rögzítik.

(15) Új könyvtári egység(ek) létrehozása, illetve működő egység(ek) megszüntetése, átnevezése a felek (a Könyvtár és más egyetemi egységek) közötti egyeztetés, és megállapodás után történik.

(16) A könyvtári hálózat legfőbb döntéshozó, véleményező és javaslattevő testülete a Könyvtári Tanács. A könyvtári hálózat egységes működését biztosító szabályzatokat és ügyrendeket a Könyvtári Tanács saját hatáskörben határozza meg.

(17) Elnöke a főigazgató, aki évente legalább kétszer összehívja a Könyvtári Tanácsot.

(18) A Könyvtári Tanács tagjai:

  a) a főigazgató,

  b) a főigazgató helyettes,

  f) a kari könyvtárak vezetői. A 10 főnél több dolgozót foglalkoztató könyvtári egységek a könyvtár vezetőjén kívül 1 főt delegálnak a Könyvtári tanácsba.

  g) a Központi Könyvtár egy választott osztályvezetője,

  h) az intézeti és szakszakkönyvtárakat az illetékes kari könyvtárak vezetői képviselik.

(19) A Könyvtári Tanács ülésein tanácskozási joggal a koordinációs bizottságok elnökei, a gazdasági igazgató, az intézeti és szakkönyvtárak vezetői vehetnek részt.

(20) A Könyvtári Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Döntését a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, kivéve a személyi ügyekkel kapcsolatos titkos szavazást, amelyen az érintett személy nem lehet jelen, és amelyet ilyen esetben meg kell ismételni.

(21) A Könyvtári Tanács dönt:

  a) a Könyvtár fejlesztésének elveiről,

  b) könyvtári egység létrehozásáról, megszüntetéséről, átszervezéséről és elnevezéséről,

  d) a könyvtári szabályzatokról,

(22) A Könyvtári Tanács véleményt nyilvánít a főigazgatói és főigazgató-helyettesi pályázatról, a szervezeti egységek vezetőinek megbízásáról.

(23) A Könyvtári Tanács a könyvtári hálózat egységes szakmai munkájának és működésének előmozdítására koordinációs bizottságokat hozhat létre. A koordinációs bizottságok a Könyvtári Tanács döntés-előkészítő, véleményező és tanácsadó testületei. Működésüket a Koordinációs Bizottságok Ügyrendje szabályozza.

(24) A koordinációs bizottságok feladatai:

  a) a könyvtár egységes elvek alapján történő működésének biztosítása,

  b) az állománygyarapítás összehangolása,

  c) a könyvtári szolgáltatás összehangolása,

  d) az informatikai fejlesztés

  e) a pályázati tevékenység összehangolása.

(25) A bizottságokba a központi, és kari, könyvtárak delegálhatnak tagokat. Ugyanaz a személy több bizottságba is választható. A bizottságok tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottságok ülésein a főigazgató vagy a főigazgató helyettes is részt vesz.

(26) A könyvtári hálózat legfőbb operatív testülete a Könyvtári Főigazgatóság, amely a könyvtári hálózat egészét szolgálja ki.

(27) Feladata a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató és a Könyvtári Tanács feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, a határozatok és döntések végrehajtásában való közreműködés, a gazdasági, technikai és személyzeti ügyek intézése, a nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás.

IV. fejezet

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE ÉS GYŰJTEMÉNYÉPÍTÉSE

4. § (1) Az egyes tudományterületek szakirodalmának gyűjtési alapelveit és arányait az Egyetemen folyó oktató-nevelő, gyógyító és tudományos kutatómunka igényei határozzák meg.

(2) A gyűjteményépítő tevékenységet az országos jogszabályok, az egyetem által megszabott kritériumok, illetve a Gyűjtőköri Szabályzat határozzák meg. A könyvtári gyűjtemény építése a könyvtári hálózat elemeinek állományát és szolgáltatását összehangolva, a racionális és költségtakarékos működést szem előtt tartva történik.

(3) A Könyvtár tervszerűen, a rendszer egészére kiterjedően összehangoltan gyarapítja állományát, és gondoskodik védelméről.

(4) A Könyvtár gyűjti az Egyetem oktatóinak, kutatóinak szakirodalmi publikációt, az Egyetemen megvédett doktori disszertációkat. Közreműködik az Egyetemen keletkezett alkotások gyűjtésében és közvetítésében. Az Egyetemen keletkezett publikációk nyilvántartásának rendjét a Publikációs Adatbázis Szabályzata szabályozza.

(5) Az Egyetem egységei által közzétett kiadványokból meghatározott példányszámot megőrzésre az Egyetemi Archívum számára biztosítani kell.

(6) Az Egyetemen keresztül bármilyen pénzügyi forrásból beszerzett szakirodalom részét képezi a Könyvtár gyűjteményének.

V. fejezet

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

5. § (1) A Könyvtár szolgáltatásait a Központi Könyvtáron, a kari, és intézeti könyvtárakon keresztül biztosítja.

(2) A Könyvtár:

  a) állományát integrált számítógépes rendszerével gyarapítja, feldolgozza és a számítógépes katalógusban feltárja,

  b) a Könyvtár állományát pénzügyi és számviteli szempontból nyilvántartja, azt megfelelő raktári rendben tárolja, és megőrzéséről időtálló módon gondoskodik,

  c) egységes szolgáltatási rendszert működtet, melynek igénybevételi módját a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza,

  d) egységes honlapot működtet, mellyel elősegíti a számítógépes és hagyományos szolgáltatások megismertetését, az oktatást, tanulást és kutatást segítő információk közvetítését. Figyelemmel kíséri a felhasználói csoportok igényeit, szükségleteit.

  e) közreműködik a felhasználók könyvtárhasználati ismereteinek bővítésében, a digitális információkeresés készségének elsajátításában.

  f) a Könyvtár hazai és külföldi könyvtárközi kölcsönzést folytat.

(3) A Könyvtár az állomány fejlesztése érdekében bel- és külföldi szervezetekkel, intézményekkel cserekapcsolatot létesít. E kapcsolatok szerves részei az Egyetem külső kapcsolatainak. A csere bázisául az Egyetem és a karok saját kiadványai, valamint más hazai kiadványok szolgálnak.

(4) A Könyvtár a könyvtári számítógépes informatikai rendszert, a számítógépes eszközállományt karbantartja, folyamatos fejlesztéséről gondoskodik.

VI. fejezet

A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYEI

6. § (1) A Könyvtár hatáskörébe tartozik a NKÖM 22/2005. (VII. 18) rendelete alapján muzeális értékűnek nyilvánított könyvállomány, a Klimo Könyvtár, a Kanonoki Gyűjtemény, és egyéb különgyűjteményeinek kezelése, feltárása, állagmegóvása, továbbá a muzeális könyvtári dokumentumok védettségének szem előtt tartásával, a kutatói igények kiszolgálása.

(2) A Könyvtár őrzi, feltárja és kutatási célokra rendelkezésére bocsátja nagy értékű, történeti jellegű gyűjteményeit. E gyűjtemények kezelésének rendjét a Könyvtár a Különgyűjteményi Kutatási Szabályzatban rögzíti.

(3) A Központi Könyvtár feladata – a NKÖM 22/2005. (VII. 18.) rendelete alapján – a kari, valamint a tanszéki könyvtárak muzeális állományának felügyelete.

(4) A Központi Könyvtár a muzeális dokumentumokkal kapcsolatban eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

(5) A Központi Könyvtár feladata a muzeális gyűjtemények tervszerű digitalizálása, az online digitális könyvtár, a KlimoTheca építése.

(6) A Könyvtár szervezeti keretei közé tartozik a Pécsi Tudományegyetem múltját, jogelőd intézményeinek történetét dokumentáló Egyetemtörténeti Gyűjtemény, amelynek feladata az Egyetem és jogelőd intézményei írásos és tárgyi anyagainak gyűjtése, feldolgozása és kiállítása.

(7) Az Egyetemtörténeti Gyűjtemény közalkalmazottjai felett a Könyvtár főigazgatója gyakorol teljes munkáltatói jogkört a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint.

(8) Az Egyetem Könyvtára, Egyetemtörténeti Gyűjteménye és Levéltára Egyetemi Közgyűjteményi Tanácsot hozhat létre, melynek feladata az egyetemi közgyűjtemények működésének összehangolása, gyűjtőköri kooperációja. A Közgyűjteményi Tanács feladatát és működését az Egyetemi Közgyűjteményi Tanács Ügyrendje szabályozza.

VII. fejezet

TANÁCSADÓ TESTÜLETEK

7. § (1) Az Egyetem rektora a Könyvtár munkájának az Egyetem oktató, nevelő, gyógyító és tudományos kutatómunkájával való összehangolására, a Könyvtár főigazgatója stratégiai jellegű döntéseinek támogatására Könyvtári Bizottságot alakít. A Könyvtári Bizottság összetételére, szervezetére és működésére a PTE SZMSZ 18 számú mellékletének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Karok Könyvtári Bizottságokat alakíthatnak, hogy a speciális oktatási-kutatási igényeiket, elvárásaikat a Könyvtár felé közvetíthessék. A kari bizottságok feladatkörét, tagjait, és működését a Kari Könyvtári Bizottság(ok) Ügyrendje(i) szabályozzák.

(3) A Kari Könyvtári Bizottságokba a kari könyvtárak, és a Kari Hallgatói Önkormányzatok képviselőket delegálhatnak.

(4) A Könyvtár éves költségvetésének meghatározásában, a karok vezetőivel való egyeztetésben a Karok dékánjainak testülete, a Dékáni Kollégium, valamint a Szenátus mellett működő Gazdasági és Könyvtári Bizottság támogatja a Könyvtár főigazgatóját gazdasági jellegű döntéseiben.

VIII. fejezet

A KÖNYVTÁRI RENDSZER EGYSÉGEI

8. § (1) Központi Könyvtár
            7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 1-3.

(2) Állam- és Jogtudományi és Közgazdaságtudomány Kari Könyvtára
            7601 Pécs, Rákóczi út 80.

(3) Általános Orvostudományi Kar Könyvtára
            7624 Pécs, Szigeti út 12.

(4) Bölcsészettudományi és Természettudomány Kar Könyvtára
            7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

(5) Bölcsészettudományi Kar Angol - Német és Osztrák Könyvtár
            7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

(6) Bölcsészettudományi Kar Filozófia-Politológia Szakkönyvtára
            7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

(7) Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szakkönyvtára
            7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

(8) Bölcsészettudományi BTK Társadalomtudományi Szakkönyvtára
            7624 Pécs, Rókus u. 5.

(9) Egészségtudományi Kar Pécsi Központi Könyvtára
            7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.

(10) Egészségtudományi Kar Központi Könyvtára
            7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.

(11) Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára
            8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.

(12) Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára
            9700 Szombathely, Jókai u. 14.

(13) Felnőttképzési és Emberi Errőforrás Fejlesztési Kar Szakkönyvtára és Dokumentumtára
            7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

(14) Illyés Gyula Főiskolai Kar Könyvtára
            7400 Szekszárd, Rákóczi út 1.

(15) Művészeti Kar Könyvtára
            7624 Pécs, Damjanich u. 30.

(16) Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet Könyvtára
            7621 Pécs, Mátyás király u. 15.

(17) Pollack Mihály Műszaki Kar Könyvtára
            7624 Pécs, Boszorkány út 2.

(18) Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Szakkönyvtára
            7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

IX. fejezet

ZÁRÓ, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) A szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a PTE Könyvtár szervezeti és működési szabályzata hatályát veszíti.

(2) E szabályzat rendelkezéseit a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

Pécs, 2006. december 14.

dr. Lénárd László
rektor

Záradék:

A szabályzatot az Egyetem Szenátusa 2006. december 14-i ülésén megtárgyalta elfogadta.

Mellékletek:

A PTE EK szervezeti, és igazgatási felépítése (organogram)
Egyetemi Archívum Szabályzata
Egyetemi Közgyűjteményi Tanács Ügyrendje
Egyetemtörténeti Gyűjtemény Működési Rendje
Gazdálkodási és Ügyviteli Szabályzat
Gyűjteményszervezési Szabályzat
Informatikai Szabályzat
Kari Könyvtárak Működési Szabályzata
Koordinációs Bizottságok Ügyrendje
Könyvtárhasználati Szabályzat
Könyvtárközi kölcsönzés Szabályzata
Könyvtári Bizottság Ügyrendje
Könyvtári Főigazgatóság Ügyrendje
Könyvtári Tanács Ügyrendje
Központi Könyvtár Működési Szabályzata
Különgyűjtemények Kutatási Szabályzata
Publikációs Adatbázis Szabályzata
Szakdolgozat-kezelési Szabályzat

vendégkönyv telefonkönyv levelezés