www.pecs2010.hu


PTE Egyetemi Könyvtár   LiBiNfO     
Katalógusok Szolgáltatások Könyvtári hálózatunk Elektronikus könyvtár Hírek
Részlet a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatából

— 2006. szeptember 1.-től hatályos —Az Egyetemi Könyvtár

A Könyvtár jogállása

111. § (1) A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) az Egyetem által fenntartott szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, mely múzeumi feladatokat is ellát. A Könyvtár az Egyetem rektorának közvetlenül alárendelt, egységes irányítású, önálló szolgáltató egység.

(2) A Könyvtár szakmai és törvényességi felügyeletét az ágazati minisztérium, közvetlen felügyeletét az Egyetem rektora – átruházott jogkörrel a rektor által kijelölt rektorhelyettes – látja el.

A Könyvtár feladatai

112. § (1) A Könyvtár nyilvános könyvtár. A könyvtári rendszernek nyilvános és nem nyilvános egységei vannak. A Könyvtár nyilvános tudományos könyvtárként meghatározott szolgáltatásokat biztosít minden olyan állampolgár számára, aki hozzáférést igényel a Könyvtár különféle információs forrásaihoz. Részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében, és teljes gyűjteményéből szolgáltat az ODR-ben.

(2) A Könyvtár információs rendszerével, gyűjteményeivel, szolgáltatás-centrikus személyi állományával biztosítja az Egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalomszolgáltatást és könyvtári információs ellátást a hagyományos és elektronikus (digitális) dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén.

(3) A Könyvtár a könyvtártudomány, könyvtár-informatika és művelődéstörténet terén tudományos kutatómunka végzésével is részt vesz e tudományok fejlesztésében, illetve a tudományos eredmények gyakorlati magvalósításában.

(4) A Könyvtár részt vesz az informatikus könyvtáros képzésben, a hallgatók számára gyakorlati képzési helyként működik.

A Könyvtár gyűjtőköre

113. § (1) Az egyes tudományterületek szakirodalmának gyűjtési alapelveit és arányait országos jogszabályok, valamint az egyetemen folyó oktató-nevelő és tudományos kutatómunka igényei határozzák meg.

(2) A Könyvtár közreműködik az Egyetemen keletkezett alkotások gyűjtésében és közvetítésében.

(3) Az Egyetemen keresztül bármilyen pénzügyi forrásból beszerzett szakirodalom részét képezi a Könyvtár gyűjteményének.

A Könyvtár működése

114. § (1) A Könyvtár munkáját a főigazgató irányítja, akit nyilvános pályázat alapján a rektor bíz meg öt évre. A pályázatot a rektor készíti elő és írja ki.

(2) A pályázatokat a rektor által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi, majd ezt követően azokat a rektor megküldi a Könyvtári Tanácsnak, amely a pályázatokat véleményezi és a Szenátus elé terjeszti. A főigazgatói pályázat rangsorolásáról a Szenátus dönt. A rektor az ágazati minisztérium véleményének kikérését követően és a Szenátus véleményének mérlegelésével adja ki a vezetői megbízást.

(3) A főigazgató felelős a Könyvtár feladatainak maradéktalan ellátásáért, a költséghatékony gazdálkodásért, a könyvtári munkának az Egyetem igényeit szem előtt tartó szervezéséért, fejlesztéséért. A rektor által átruházott hatáskörben a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol az Egyetemi Könyvtár alkalmazásában álló dolgozók fölött.

(4) A főigazgatót munkájában főigazgató-helyettes(ek), valamint gazdasági igazgató segítik.

(5) A Könyvtár legfőbb döntéshozó, véleményező és javaslattevő testülete a Könyvtári Tanács, melynek működését a Könyvtári Tanács Ügyrendje szabályozza.

(6) A könyvtári egységeket a főigazgató által határozott időre kinevezett vezetők irányítják, akik tervezik, irányítják és ellenőrzik az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkáját.

Tanácsadó Testületek

115. § (1) Az Egyetem rektora a Könyvtár főigazgatója stratégiai jellegű döntéseinek támogatására Könyvtári Bizottságot alakít. A Könyvtári Bizottság feladatkörét, tagjait, és működését az e szabályzat mellékletét képező szabályzat tartalmazza.

(2) A Karok Könyvtári Bizottságokat alakíthatnak, hogy a speciális oktatási-kutatási igényeiket, elvárásaikat a Könyvtár felé közvetíthessék. A kari bizottságok feladatkörét, tagjait, és működését a Kari Könyvtári Bizottság(ok) Ügyrendje(i) szabályozzák.

(3) A Kari Könyvtári Bizottságokba a Kari Hallgatói Önkormányzatok képviselőket delegálhatnak.

A Könyvtár történeti gyűjteménye

116. § (1) A Könyvtár hatáskörébe tartozik a NKÖM 22/2005. (VII. 18) rendelete alapján muzeális értékűnek nyilvánított könyvállomány, a Klimo Könyvtár, a Kanonoki Gyűjtemény, és egyéb különgyűjteményeinek kezelése, feltárása, állagmegóvása, továbbá a muzeális könyvtári dokumentumok védettségének szem előtt tartásával, a kutatói igények kiszolgálása.

(2) A Könyvtár szervezeti keretei közé tartozik az Egyetem múltját, jogelőd intézményeinek történetét dokumentáló Egyetemtörténeti Gyűjtemény, amelynek feladata az Egyetem és jogelőd intézményei írásos és tárgyi anyagainak gyűjtése, feldolgozása és kiállítása.

vendégkönyv telefonkönyv levelezés